4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi"

Transkript

1 5.Sýnýf Deneme Sýnavý A Kitapçýðý Türkçe 11 / Matematik 11 / Fen Bilimleri 11 / Sosyal Bilgiler 11 / Ýngilizce 6 olmak üzere toplam 50 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE TEST 1. Uymak sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde baðlý kalmak anlamýnda kullanýlmýþtýr? A) Ayakkabý ayaðýna iyi uydu. B) Kravat ceketine uymuþ. C) Arkadaþlarýna uydu, sýnavda baþarýlý olamadý. D) Ýþ yerindeki kurallara uymalýydýnýz. 3. Aþaðýdakilerden hangisi yakacak kelimesinin çaðrýþtýrdýklarýndan olamaz? A) Odun B) Yaprak C) Kömür D) Soba 2. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç anlamý yoktur? A) Hava çok sýcak olduðu için terledim. B) Otobüs þoförü sisten önünü zor görüyordu. C) Kapýdaki görevliler hiç kimseyi içeri almadý. D) Gözleri iyi görmediðinden gazetedeki yazýyý okuyamadý. 4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi ek alarak türememiþtir? A) Ýki ezeli rakip dostluk maçý yapacak. B) Kardeþim çilekli sütü çok seviyor. C) Dershanede kitaplarýmýz parasýz veriliyor. D) Sýnýfý havalandýrmak için pencereleri açtýk. 1

2 A 5. S n f Deneme S nav Aþaðýdakilerin hangisinde zýt anlamlý sözcükler bir arada kullanýlmamýþtýr? A) Yaz günlerinde soðuk su deðil, ýlýk su içmeliyiz. B) Kýþýn kalýn elbiseler, yazýn ise ince elbiseler giyiniriz. C) Az yemek, çok yemekten daha saðlýklýdýr. D) Uzun kollu elbiseleri kýsa kollu elbiselerden daha çok severim. 6. Her yerde duyulur sesin En büyük ödülü hak edersin Her zaman benim gönlümdesin Benim þanlý al bayraðým Þiirin konusu aþaðýdakilerden hangisidir? A) Vatan sevgisi B) Bayrak sevgisi 8. Birçok alanda olduðu gibi sporda da takýmca yapýlan egzersizlerin, tek baþýna yapýlanlardan daha yararlý olduðu ortaya çýktý. Bilim adamlarý bir kano takýmýný gruplara ayýrarak bir gruptan tek baþýna çalýþmalarýný, diðerlerinden ise takým hâlinde egzersiz yapmalarýný istedi. Sonuçta grup hâlinde çalýþanlarýn, acýya dayanýklýlýk seviyesinin diðerlerine göre daha yüksek olduðunu ve kendilerini daha rahat hissettiklerini tespit etti. Yukarýdaki haberde asýl vurgulanmak istenen düþünce nedir? A) Ýnsanlar tek baþlarýna olduklarýnda acýya daha az dayanýklýdýr. B) Tek baþýna yapýlan iþlerin insana çok fazla bir getirisi yoktur. C) Ýnsanlar birlikte bir þeyler yaptýðý zaman daha rahat olur ve bundan daha çok yarar saðlar. D) Grup hâlinde çalýþmak bazen çok önemli olabilir. C) Bayrak özlemi D) Vatan özlemi 7. Genç þairler deneyimli yazarlardan yararlanmalýdýr. cümlesindeki altý çizili sözcüðün eþ anlamlýsý aþaðýdakilerin hangisinde kullanýlmýþtýr? A) Yaþlý bir çiftçi buðday ekmek için tarlaya gitmiþ. B) Akýllý insan bir yaptýðý hatayý bir daha yapmaz. C) Yetenekli futbolcuya birçok kulüp talip oldu. D) Okulumuzda tecrübeli öðretmenler çalýþýyor. 9. Sendin yol gösteren, sendin ýþýðým Sendin annem, babam, can arkadaþým Dünyayý dolaþsam bulunmaz eþin Sen oldun hem dost hem kardeþ bana Þiirdeki altý çizili deyimin anlamý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ne yapýlacaðýný, nasýl davranýlacaðýný öðretmek B) Ýstenilen veya söylenilen bir þeyi hoþgörüyle karþýlamak C) Ortaya çýkmak D) Birini hedef göstermek 2

3 S n f Deneme S nav A süslerdir 2. baþarýnýn 3. güçlükler 4. deðerini 5. artýran Numaralandýrýlmýþ kelimelerle kurallý ve anlamlý bir cümle oluþturulduðunda sýralama nasýl olur? A) B) C) D) Saðlýklý, yeterli ve dengeli beslenme her yaþ döneminde önemli olduðu gibi özellikle de çocuklar için çok önemlidir. Hýzlý büyüme ve geliþme nedeniyle okul çaðý çocuklarýnýn pek çok besin maddesine ihtiyacý hayatýn diðer dönemlerine oranla daha fazladýr. Bu dönemde kazanýlacak beslenme alýþkanlýklarý ömür boyu sürmektedir. Parçadan aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz? A) Þiþmanlýk, kalýtým yoluyla gelen bir rahatsýzlýktýr. B) Çocukluk döneminde kazanýlan beslenme alýþkanlýklarý ömür boyu sürer. C) Saðlýklý ve dengeli beslenme her yaþtaki insan için önemlidir. D) Okul çaðý, çocuklarýn hýzlý geliþim gösterdikleri bir dönemdir. 3

4 A 5. S n f Deneme S nav 2014 MATEMAT K TEST 1. Dört tane 40 sayýsýnýn yan yana yazýlmasýyla oluþturulan sayýnýn okunuþu aþaðýdakilerden hangisidir? A) Kýrk milyon kýrk bin kýrk B) Kýrk milyon dört yüz bin kýrk C) Dört yüz dört milyon kýrk bin kýrk D) Kýrk milyon dört yüz dört bin kýrk 4. Emre Bey, çalýþanlarýna hediye etmek için 4 tanesi 97 TL den 92 tiþört almýþtýr. Kasaya ödeme yaptýktan sonra 9 TL para üstü alan Emre Bey kasaya kaç TL vermiþtir? A) 2430 B) 2240 C) 2230 D) adým 2. adým 3. adým Karelerle oluþturulan yukarýdaki þekil örüntüsünün kaçýncý adýmýndaki kare sayýsý 55 tir? A) 55 B) 20 C) 18 D) Yukarýdaki iþlemin sonucu, sayýlar en yakýn binliðe yuvarlanarak bulunmuþtur. Buna göre eksilen sayý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) B) C) D) Üç tane 0, iki tane 5 ve üç tane 1 kullanýlarak oluþturulabilecek 8 basamaklý en küçük sayýnýn binler bölüðünde aþaðýdakilerden hangisi bulunur? A) 001 B) 011 C) 100 D) 005 Yukarýdaki kutulara yazýlacak altý farklý rakam ile üç basamaklý iki sayý oluþturuluyor. Oluþan iþlemin sonucu en çok kaç olur? A) 1887 B) 1839 C) 1641 D) 579 4

5 S n f Deneme S nav A 7. Bir bakkalýn salý günü sattýðý yumurta sayýsý, çarþamba günü sattýðý yumurta sayýsýndan 53 eksiktir. Bu bakkal salý ve çarþamba günleri toplam 245 yumurta sattýðýna göre çarþamba günü kaç yumurta satmýþtýr? A) 149 B) x ( + 12) = 483 Yukarýdaki iþlemde verilmeyen sayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 13 B) 11 C) 9 D) 8 C) 192 D) Aþaðýdaki sayýlardan hangisi bir doðal sayýnýn küpü þeklinde yazýlamaz? A) 27 B) 64 C) 75 D) Sinemaya giden Ayþe, filmin 135 dk süreceðini ve te baþlayacaðýný öðreniyor. Filme 25 dk da ara verildiðine göre film bittiðinde saat kaçý gösterir? A) B) C) D) x < 1232 Yukarýdaki ifadenin doðru olabilmesi için boþ býrakýlan yere yazýlabilecek en büyük sayý kaçtýr? A) 42 B) 43 C) 44 D) 45 5

6 A 5. S n f Deneme S nav 2014 FEN B L MLER TEST 3. Mehmet, sigaranýn zararlarý ile ilgili aþaðýdaki posteri hazýrlarken yanlýþlýkla alkolün neden olduðu zararlarý da yazmýþtýr. 1. Birinci derecede enerji verici besin içeriði grubudur. Kâðýda sürüldüklerinde þeffaf bir leke býrakýr. Vücutta gerçekleþen tüm yaþamsal olaylar için gerekli ortamý saðlar. Aðýz kokusu yapar. Baþta akciðerler olmak üzere birçok organa zarar verir. Karaciðer zamanla görevini yerine getirememesine neden olur. Ali Haydar Zehra Yukarýdaki öðrenciler hangi besin içeriði ile ilgili bilgi vermemiþtir? A) Karbonhidratlar B) Vitaminler C) Yaðlar D) Su Diþ ve diþ eti hastalýklarýna neden olur. Bilinç ve denge kaybý olur. Buna göre Mehmet in postere yazdýðý ifadelerden kaç tanesi sigaranýn zararlarýndandýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2. Arda, annesi ile birlikte markete gitmiþtir. 4. Aþaðýda aðzýmýzda bulunan diþ çeþitleri ve isimleri verilmiþtir. Bilinçli bir tüketici olan Arda nýn annesinin aþaðýdakilerden hangisini yapmasý uygun olmaz? A) Ürünlerin son kullanma tarihlerine bakmak B) Katký maddesi içermeyen ürünleri tercih etmek C) Paketlenmiþ ürünlerin üzerindeki sembol ve açýklamalara dikkat etmek D) Dondurulmuþ gýdalarý tercih etmek Azý diþi Köpek diþi Kesici diþ Diþlerle ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A) Aðzýmýzda en fazla kesici diþ bulunur. B) Köpek diþlerinin uçlarý sivri olup yiyecekleri koparýr ve parçalar. C) Azý diþleri yiyeceklerin ezilerek küçültülmesinde ve öðütülmesinde görev alýr. D) Kesici diþler yiyecekleri ýsýrarak kesip koparmayý saðlar. 6

7 S n f Deneme S nav A 5. Aþaðýda bazý organlarýn atýk maddelerin vücuttan uzaklaþtýrýlmasýndaki görevleri verilmiþtir. K: Ýdrarý vücuttan atýncaya kadar biriktirir. L: Karbondioksit ve fazla suyun vücut dýþýna atýlmasýnda görevlidir. M: Terleme olayý ile fazla su ve tuzun vücut dýþýna atýlmasýný saðlar. Bu bilgilere göre K, L ve M organlarý hangi seçenekte doðru verilmiþtir? K L M A) Deri Akciðer Böbrek B) Akciðer Ýdrar kesesi Deri C) Böbrek Deri Ýdrar kesesi D) Ýdrar kesesi Akciðer Deri 7. Þekildeki on eþit bölmeli dinamometre en fazla 120 N luk kuvveti ölçebilmektedir. Buna göre, dinamometreye uygulanan kuvvet kaç N dur? A) 18 B) 24 C) 36 D) Yemeklerimize attýðýmýz tuz ile ilgili bazý öðrenciler aþaðýdaki bilgileri veriyor. Ahmet : Fazla tüketilen tuz, kan basýncýný artýrýr. Hüseyin: Aþýrý tuz tüketimi böbrek yetmezliðine neden olabilir. Hasan : Günde en fazla 5 gram tuz tüketilmelidir. Hangi öðrencilerin verdiði bilgiler doðrudur? A) Ahmet ve Hüseyin B) Hüseyin ve Hasan C) Ahmet ve Hasan D) Ahmet, Hüseyin ve Hasan 8. I. Haltercilerin halteri kaldýrmadan önce ellerine toz sürmeleri II. Yaðlý güreþçilerin güreþ müsabakasýndan önce zeytinyaðý ile yaðlanmalarý III. Yüzücülerin suya atlarken ellerini birleþtirmeleri Yukarýda verilen uygulamalarýn hangilerindeki amaç sürtünme kuvvetini azaltmaktýr? A) Yalnýz III B) II ve III C) I ve II D) I, II ve III 7

8 A 5. S n f Deneme S nav Bir öðrenci, çek-býrak oyuncak arabasýnýn K, L ve M zeminlerinde gidebildiði mesafeleri ölçerek aþaðýdaki grafiði çiziyor Arabanýn gittiði mesafe (cm) 11. Soðuk havalarda göllerin buz tutmasý olayý aþaðýdaki hâl deðiþimi þemasýnda kaç numara ile gösterilmiþtir? Sývý Katý Gaz A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 K L M Zemin Buna göre; I. Oyuncak arabanýn K zemininde gittiði mesafe, M zeminine göre daha azdýr. II. L zemini çok pürüzlü, K zemini ise az pürüzlüdür. III. L zeminindeki sürtünme kuvveti diðerlerine göre daha fazladýr. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 10. I. Deniz seviyesinde saf su 100 C de kaynar. II. Su her sýcaklýkta buharlaþabilir. III. Kaynama sývýnýn yüzeyinde, buharlaþma ise sývýnýn her yerinde olur. Kaynama ve buharlaþma ile ilgili yukarýda verilen bilgilerden hangileri doðrudur? A) Yalnýz II B) I ve III C) I ve II D) II ve III 8

9 S n f Deneme S nav A SOSYAL B LG LER TEST 3. Ýlke Amaç 1. Ýçinde f, b, m, v, p gibi dudak ünsüzleri bulunmayan sözcüklerle söylenen ve yazýlan þiire lebdeðmez denir. Halk þairi olan ozanlar aþýklýk geleneðine göre þiirlerini doðaçlama olarak söylerlerken dudaklarýnýn arasýna iðne koyarlar. Dudak ünsüzlerinden birini söylediklerinde bu iðne dudaklarýna batacaðý için dikkat etmeleri gerekir. Verilen bilgiye göre ozanlarýn; I. Saz çalmadaki II. Söz söylemedeki III. Türkü sözlerini yazmadaki IV. Türküleri güzel sesle söylemedeki ustalýklarýndan hangisi ya da hangilerinin ön planda olmasý gerektiði vurgulanmýþtýr? A) Yalnýz II B) I ve III I II III IV Milliyetçilik Cumhuriyetçilik Devletçilik Laiklik Mensubu olduðu milleti sevmek, onun yücelmesi için çalýþmak Halk iradesinin korunmasý ve geliþtirilmesini saðlamak Toplumdaki kurumlarý deðiþtirmek ve geliþime açýk tutmak Din, düþünce ve vicdan özgürlüðünü saðlamak Yukarýdaki tabloda yapýlan ilke-amaç eþleþtirmelerinden hangisi yanlýþtýr? A) I B) II C) III D) IV C) III ve IV D) I ve IV 2. Akýlcýlýk ve bilimsellik Din ve vicdan özgürlüðü Din ve devlet iþlerinin birbirinden ayrýlmasý 4. Tahtaya yazdýðý kavramlara göre Nuri Öðretmen, aþaðýdaki hangi Atatürk ilkesiyle ilgili bilgi verecektir? A) Halkçýlýk B) Cumhuriyetçilik C) Milliyetçilik D) Laiklik Verilen fiziki haritaya göre ülkemizde yükseltisi en fazla olan bölge aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ege Bölgesi B) Akdeniz Bölgesi C) Ýç Anadolu Bölgesi D) Doðu Anadolu Bölgesi 9

10 A 5. S n f Deneme S nav Çaðdaþlaþmayý sürekli hâle getirmiþtir. Aklýn ve bilimin öncülüðünü esas almýþtýr.?... Her türlü yeniliðe açýk bireylerin yetiþmesini saðlamýþtýr. Yenileþmeyi ve geliþmeyi saðlamýþtýr. Þemada? ile boþ býrakýlan yere aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Devletçilik Ýlkesi Doðrultusunda Yapýlan Ýnkýlaplar B) Cumhuriyetçilik Ýlkesi Doðrultusunda Yapýlan Ýnkýlaplar C) Ýnkýlapçýlýk Ýlkesinin Topluma Saðladýðý Yararlar D) Milliyetçilik Ýlkesinin Topluma Saðladýðý Yararlar 7.?... Çocuklarý ilgilendiren konularda çocuklarýn yararlarý ve çýkarlarý dikkate alýnmalýdýr. Çocuklar ailelerinin din, dil, ýrk, siyasi düþünce gibi ayýrýcý özelliklerine bakýlmaksýzýn eþit haklara sahiptirler. Çocuklar kendileri ile ilgili görüþ ve düþüncelerini özgürce açýklama hakkýna sahiptirler. Þemada? ile boþ býrakýlan yere getirilebilecek en uygun baþlýk aþaðýdakilerden hangisidir? A) Çocuk Haklarýna Verilen Önemin Sonuçlarý B) Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme nin Temel Ýlkeleri C) Çocuk Haklarýna Önem Verilmesinin Nedenleri D) Çocuk Haklarýnýn Tarihî Geliþimi 6. Okuldaki Bazý Sorumluluklarýmýz 8. Ben Ahmet. Biz mutlu ve geniþ bir ailede yaþýyoruz. Derslere düzenli çalýþmak...?......?......?... Tabloda? ile boþ býrakýlan yerlere aþaðýdakilerden hangisi getirilemez? A) Sýnýfýn ve okulun temizliðini yapmak B) Okul eþyalarýna zarar vermemek C) Derslere düzenli katýlmak D) Öðretmenlere ve arkadaþlara saygýlý davranmak Ailesi içinde Ahmet Bey in aþaðýdaki rollerden hangisini üstlenmesi beklenmez? A) Çocuk olma B) Misafir olma C) Baba olma D) Eþ olma 10

11 S n f Deneme S nav A 9. Aþaðýdakilerden hangisi sorumluluk sahibi bir bireyin yapmasý gereken davranýþlardan biri deðildir? A) Toplum içindeki rollerine dikkat etmek B) Hak ve özgürlükler konusunda hassas olmak C) Bireysel özgürlüðünü her þeyin üstünde tutmak D) Kamu mallarýný ve çevreyi korumak I......II... Mimar Sinan dýr benim ustam Edirne den hepinize Selam Etrafýmda Nevþehir, Ürgüp, Göreme Balonlara binip güzelliðime yukardan bakmayý dene 10. HABER 219 branþta eðitim veren ÝSMEK dünyanýn en büyük el sanatlarý sergisini yarýn açýyor. 225 bin kursiyerin Türk kültürüne ait el emeði göz nuru eserleri Feshane Kültür ve Kongre Merkezi nde sergilenecek....iii... Adýyaman da ulu bir daðým 2150 metredir benim boyum Verilen tabloda I, II ve III numaralarý ile boþ býrakýlan yerlere sýrasýyla aþaðýdakilerden hangileri yazýlmalýdýr? I II III Sultan Ahmet A) Nemrut Daðý Kapadokya Camisi Aþaðýdakilerden hangisi bu sergide yer almasý beklenen eserlerden biri olamaz? A) B) B) Selimiye Camisi C) Süleymaniye Camisi Kapadokya Nemrut Daðý Nemrut Daðý Kapadokya D) Ayasofya Müzesi Kapadokya Efes Antik Kenti Çini sanatý Çeþmi bülbül C) D) Kilim Matruþka 11

12 A 5. S n f Deneme S nav 2014 NG L ZCE TEST 1. Diyalogta boþ býrakýlan yere hangi seçenek uygun düþer? A: Do you like outdoor games? B: Yes, I do. I like.... A) jigsaw puzzle B) hopscotch C) drawing pictures D) chess 3. Diyalogta boþ býrakýlan yere hangi seçenek uygun düþer? Tony : What time do your lessons start? Calvin : They start at.... A) nine o clock B) twenty to eight C) quarter to nine D) half past eight 08: Johan: What is your favourite game, Brown? Brown : I like playing domino. Diyalogta altý çizili kelimenin görseli hangi seçenekte verilmiþtir? A) B) C) D) Age : 68 Occupation : Actress Hometown : Ýstanbul Yukarýdaki bilgilere göre hangi seçenek yanlýþtýr? A) She is from Turkey. B) She is an actress. C) Her hometown is Ýstanbul. D) Her age is sixty-nine. 12

13 S n f Deneme S nav A 5. Activity Time go to school 07:30 start lesson 08:15 return home 15:00 do homework 17:00 Tabloda verilen bilgilere göre Jack için seçeneklerden hangisi doðrudur? 6. Park Toy shop Cafe Bus Stop Oto Gallery GARDEN ROAD Shopping Centre HOSPITAL STREET Post Office Cinema Bank Police Station Hospital Restaurant Barber Bakery Florist s A) He returns home at two o clock. B) He goes to school at half past six. C) His lesson starts at a quarter past eight. D) He does homework at four o clock. Tom is here. Krokiye göre diyalogta boþ býrakýlan yere hangi seçenek uygun düþer? Tom : Can you tell me the way to the hospital? Yusuf : Of course..... A) Walk pass the post office and shopping centre. It is on the right, next to the bus stop. B) Turn right into the Hospital Street and walk pass the bank. Turn left, it s on your right, next to the police station. C) Walk straight and turn into the Hospital Street. Go past the bank. It is next to the restaurant. D) Go straight and turn right. It is there, opposite the bank. 13

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna 8. SINIF SBS DENEME SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

8. Sýnýf. 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan. 1. 1. Limon ve mandalinada C vitamini bulunur.

8. Sýnýf. 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan. 1. 1. Limon ve mandalinada C vitamini bulunur. 8. Sýnýf 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı Türkçe 13/ Matematik 13 / Fen Bilimleri 12 / T.C. Ýnkýlap Tarihi ve tatürkçülük 12 / Ýngilizce 10 olmak üzere toplam 60 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 5. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar.

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar. Sevgi Kýbrýs'ta eniz Kolonileri Kýbrýs Adasý Okuma Kültürü Ýletiþim Harit Zaman ve Mekan Duygular ve Hayaller Kýbrýs'ta Ýngiltere Krallýðý Ortaçaðda Kýbrýs Ýletiþim ve Güzel Sanatlar 6.-7.-8. Sýnýf Türkçe

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ S P R ve BESLENME YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MÝLL Î EÐÝTÝM

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve.

Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve. Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý sonuçlandý Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý nýn sonuçlarýný evinde ziyaret ettiðimiz merhum Mahmut Tunaboylu nun babasý Emekli Eðitimci-Gazeteci Müslüm Tunaboylu açýkladý.

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý.

Detaylı