Oy devþirmek için deðil terörle mücadele için yapýlacak her hamleye destek veririz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oy devþirmek için deðil terörle mücadele için yapýlacak her hamleye destek veririz"

Transkript

1 Kültür Merkezine ihtiyaç var Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek, Þef Osman Keser Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.salim Uslu'nun basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyarette Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "Çorum'a Kültür Merkezi kazandýrma ile ilgili çalýþmalarýnýzý yakýndan takip ediyoruz. Çorum'a yapýlacak olan Kültür Merkezi ihtiyacý karþýlayacaktýr. 31 TEMMUZ 2015 CUMA 40 KURUÞ SAYFA 5 DE Bað-Kur borçlusu esnafa son uyarý! 6645 Sayýlý Yasa'da yapýlan düzenlemeye göre 12 aydan fazla süreyle Bað-Kur prim borcu bulunanlarýn, 31 Temmuz 2015 tarihine kadar prim borçlarýný ödememeleri veya yapýlandýrmamalarý halinde sigortalýlýðý durdurulacak. Böylece Bað- Kur'lular borçtan kurtulabileceði gibi, saðlýk hizmetlerinden de yararlanmaya baþlayacak. SAYFA 2 DE Oy devþirmek için deðil terörle mücadele için yapýlacak her hamleye destek veririz Binevler kavþaðýnda kaza: 2 yaralý Binevler kavþaðýnda meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Sabah saat 10.0 sýralarýnda meydana gelen trafik kazasýnda kontrolden çýkan araç refüje çýktý. SAYFA 7 DE Ýhsan Özkes MHP'yi mi geçiyor? Bekir Çetin Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, teröristlerin hain saldýrýsý sonucu 3 askerin þehit olmasý üzerine yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Ülkemizin ihanet süreci ile saplatýldýðý bataklýk ne yazýk ki bugün 3 vatan evladýný daha sevdiklerinden koparmýþtýr. Þýrnak Gabar Daðý eteklerinde bulunan Þýrnak Görmeç Jandarma Taburu'na uzun namlulu silahlarla yapýlan saldýrý sonucu üç askerimiz daha þehit olmuþtur. Teröristle el ele kol kola pozlar veren açýlým sevdalýlarýnýn bu þehitlerimizin þehadetinde payý olduðu tartýþýlmaz bir gerçektir. Dün ki açýlým sevdalýlarý gibi bugün de kamuoyumuzun malumu olduðu üzere %60'lýk blok sevdalýlarý memleketimizde türemiþ bulunmaktadýr" dedi. "Bütün bu yaþadýðýmýz acý olaylarýn siyasi teröristlerde ayný yolda yürümeye çalýþanlarýn aklýný baþýna getireceðini umuyoruz" ifadelerini kullanan Çetin, "Bütün bu olaylarýn saðlam bir devlet iradesi ile kökünden bitirilmesini Türk devletinden bekliyoruz. SAYFA 3 TE CHP'den istifa eden Ýhsan Özkes'in sosyal medya hesabýndan Devlet Bahçeli'nin sözlerini paylaþmasý "MHP'ye geçiyor" iddialarýný güçlendirdi. Geçtiðimiz günlerde ani bir kararla CHP'den istifa ettiðini açýklayan Ýhsan Özkes, sosyal medya hesabýndan ilginç bir açýklamada bulundu. SAYFA 5 TE Ünlü fotoðrafýn sahibi Çorum'a geliyor Türkiye'nin tanýnmýþ foto muhabirlerinden Mustafa Abadan, Çorum Fotoðraf Kulübü'nün (ÇFK) davetlisi olarak Çorum'a geliyor. SAYFA 3 DA Rektör Alkan'dan Evkuran'a teþekkür Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný Mahmut Evkuran'a bir teþekkür ziyareti gerçekleþtirdi. SAYFA 5 DE MHP lideri Bahçeli Çorum teþkilatýna konuk oldu Tokat'ta gerçekleþtirilecek programa giden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli, Çorum'da mola vererek, il teþkilatý yöneticileriyle bir araya geldi. SAYFA 3 DE Çorum'un parfümdeki markasý Faaliyetlerine 2011 yýlýnda Ýstanbul'da baþlayýp ardýndan istihdamda kendi þehrine katký saðlamak için 2013 yýlýnda Alescia markalý kozmetik... SAYFA 7 DE Sungurlu'da 2B orman arazilerinin tapularý teslimi edildi 4 Ýçme suyu altyapý yenileme çalýþmalarý tam gaz 4 4 Kaymakam Beyazyýldýz'dan "Kýzýlay Dede"ye veda DE DE DE Rektör Alkan'dan Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Alpaslan'a ziyaret SAYFA 6 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:43 05:29 12:54 16:46 20:06 21: Ýmam-ý Ahmed bin Hanbel'in vefâtý (855) - MÝT'in kuruluþu (1964) - Cerbe Adasý'nýn Fethi (1560) Ýstediklerini vermediðiniz zaman kýzan, kýrýlan veya küsen arkadaþ, gerçek arkadaþ deðildir.ahmed bin Hanbel Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri Bu Vatan Kimin? Bu vatan, topraðýn kara baðrýnda Sýradaðlar gibi duranlarýndýr; Bir tarih boyunca, onun uðrunda Kendini tarihe verenlerindir... Tutuþup: kül olan ocaklarýndan, Þahlanýp: köpüren ýrmaklarýndan, Hudutlarda gaza bayraklarýndan, Alnýna ýþýklar vuranlarýndýr... Ardýna bakmadan yollara düþen, Þimþek gibi çakan, sel gibi coþan, Huduttan hududa yol bulup koþan, Cepheden cepheyi soranlarýndýr... Rektör Alkan'dan Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Alpaslan'a ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Nadir Alpaslan'ý makamýnda ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný Mahmut Evkuran ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette üniversite hakkýnda bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin yakýn ve orta vadeli hedeflerini anlattý. Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Nadir Alpaslan da Hitit Üniversitesinin kýsa zamanda önemli geliþmeler kat ettiðini gözlemlediklerini ifade etti ve Rektör Alkan'ýn baþarýlý çalýþmalarý sayesinde üniversitenin daha ileri ve saygýn bir konuma ulaþacaðýna olan Baþöðretmen Anadolu Lisesi'nin 88 öðrencisi üniversiteli oldu Ýleri atýlýp sellercesine, Göðsünden vurulup tam ercesine, Bir gül bahçesine girercesine, Þu kara topraða girenlerindir... Tarihin dilinden düþmez bu destan: Nehirler gazidir, daðlar kahraman, Her taþý bir yakut olan bu vatan, Can verme sýrrýna erenlerindir... Gökyay'ým ne yazsan ziyade deðil, Bu sevgi bir kuru ifade deðil, Sencileyin hasmý rüyada deðil, Topun namlýsýnda görenlerindir... Orhan Þaik Gökyay Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7588 2,7599 EUR 3,0460 3,0475 STERLiN 4,3195 4,3216 2,2298 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Baþöðretmen Anadolu Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný Ahmet Saatcý 2015 yýlýnda üniversiteyi kazanan öðrencilerle ilgili yaptýðý YÝTÝK Trabzon Ýl Nüfus Müdürlüðünden aldýðým kimliðimi ve Trabzon Ýl Emniyet Müdürlüðünden aldýðým ehliyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Yýlmaz oðlu 1980 doðumlu Osman BOLLUK açýklamada, Baþöðretmen Anadolu Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný olarak okulumuzdan 2015 yýlýnda üniversiteyi kazanan öðrencilerimizi tebrik ediyor, üniversite yaþantýlarýnda baþarýlar diliyor, öðrencilerimizin üzerinde emeði bulunan baþta okul idaresi olmak üzere, öðretmenlerimize ve katkýda bulunanlara teþekkür ediyorum" dedi. Üniversiteye yerleþen öðrencilerin daðýlýmý hakkýnda da açýklamalarda bulunan Saatcý, "2015 yýlý mezunu toplam 139 öðrencimizden 88'i lisans programýna yerleþmiþtir. Tercih yapan 88 öðrencimizden; 14 týp,14 hukuk, 3 diþ, 2 eczacýlýk, 2 sosyal hizmet, 2 fizik tedavi, 1 tercümanlýk, 5 iktisat-iþletme, 2 siyasal, 19 mühendislik, 6 pdr, 1 hemþirelik, 17 öðretmenlik gibi geleceðin gözde mesleklerini icra etmek için eðitim alacaklar. Hepsini yürekten tebrik ediyor emeði geçen idareci ve öðretmenlerimize teþekkür ediyorum. 51 mezunumuz ise tercih yapmamýþtýr. Kýsaca tercih yapýp da üniversiteye yerleþtirilmeyen öðrencimiz bulunmamaktadýr" þeklinde kaydetti. Bað-Kur borçlusu esnafa son uyarý! 6645 Sayýlý Yasa'da yapýlan düzenlemeye göre 12 aydan fazla süreyle Bað-Kur prim borcu bulunanlarýn, 31 Temmuz 2015 tarihine kadar prim borçlarýný ödememeleri veya yapýlandýrmamalarý halinde sigortalýlýðý durdurulacak. Böylece Bað- Kur'lular borçtan kurtulabileceði gibi, saðlýk hizmetlerinden de yararlanmaya baþlayacak. Konu hakkýnda açýklamada bulunan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Bað-Kur'a prim yapýlandýrmasý olan veya bozulanlar, yüklü borcu olanlar için 31 Temmuz 2015 son gün. Böyle fýrsat bir daha ele geçmez" dedi. Bað-Kur borcunu yapýlandýrmak veya dondurmak isteyenlerin elini çabuk tutmalarýný isteyen Baþkan Kýlýç, borçlarýn 31 Temmuz itibariyle kendiliðinden silineceðini ve bu tarihten sonra geriye dönük bir iþlem yapýlmayacaðýný kaydetti. Bu uygulamadan yararlananlarýn ileride ihtiyaçlarý olduðu taktirde dondurulan sigortalýlýk sürelerinin tamamýný yapacaðý ödeme ile ihya edebileceðini hatýrlatan Yalçýn Kýlýç, "Borçlu olduðu dönemin hizmet süresini dondurmak istemeyenlerin ya da bir kýsmýna ihtiyacý olanlarýn ise 31 Temmuz'a kadar en yakýn Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüðü'ne baþvurup ödemesini yapmasý gerekiyor" diye konuþtu. YÝTÝK Çorum nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Avni Kýzý 1959 Çorum Doðumlu Menþure Þeker YÝTÝK Hitit Üniversitesi Otomotiv Teknikerliðinden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Kemal oðlu 1986 doðumlu Celal Bakircik ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ CUMA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 MHP lideri Bahçeli Çorum teþkilatýna konuk oldu Tokat'ta gerçekleþtirilecek programa giden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkaný Dr. Devlet HABER Bahçeli, Çorum'da mola vererek, il teþkilatý yöneticileriyle bir araya geldi. Hancýlar Lokantasý'nda sabah kahvaltýsý yapan Bahçeli, burada MHP Ýl Baþkanlýðý yöneticileriyle görüþtü. Beraberinde Genel Sekreter Ýsmet Büyükataman, Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Sadir Durmaz, Celal Adan, Atilla Kaya, Oktay Öztürk, Edip Semih Yalçýn, Kadýn Kollarý Direktörü Nevin Taþlýçay, Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz'dan oluþan heyete Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin eþlik etti. Genel Baþkan Bahçeli kýsa süreli sohbet sonrasý, il istiþare ve divan toplantýsýna katýlmak üzere ekibiyle birlikte Tokat'a devam etti.corumvizyon Ünlü fotoðrafýn sahibi Çorum'a geliyor Türkiye'nin tanýnmýþ foto muhabirlerinden Mustafa Abadan, Çorum Fotoðraf Kulübü'nün (ÇFK) davetlisi olarak Çorum'a geliyor. ÇFK'nýn Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi iþbirliðinde düzenlediði "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi" devam ediyor. Kursiyerler, hafta sonlarý düzenlenen ders ve saha çalýþmalarý ile fotoðraf çekimi ve fotoðraf makinesi kullanýmý konusunda eðitim alýyor. Fotoðraf sanatçýsý Altan Özeskici tarafýndan verilen kurs kapsamýnda katýlýmcýlar, meslek alanýnda uzmanlaþmýþ fotoðrafçýlarla da bir araya gelerek, tecrübe paylaþýmýnda bulunuyor. Türkiye'nin tanýnmýþ foto muhabirlerinden Mustafa Abadan da, bu kapsamda ÇFK'nýn davetlisi olarak hafta sonu Çorum'a gelecek. 2 Aðustos Pazar günü saat 12.00'da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði konferans salonunda kursiyerler ve fotoðraf severler ile buluþacak olan Abadan, yaklaþýk 35 yýldýr sürdürdüðü meslek hayatýndaki izlenim ve tecrübelerini paylaþacak. ÇOK KONUÞULAN FOTOÐRAFIN SAHÝBÝ Kariyerine 1982 yýlýnda Ýzmir'de "Yeni Asýr" gazetesinde çalýþmakla baþlayan ve 32 yýl boyunca haberci olarak 101 ülkeyi ziyaret eden Mustafa Abadan, Afganistan, Makedonya ve Kosova'da savaþ ve çatýþmalarý fotoðrafladý yýlýnda Hint Okyanusu'nda tsunami felaketini ve Sudan'daki insanlýk trajedisini belgeledi yýlýnda Ýmralý'daki davada Abdullah Öcalan'ýn fotoðrafýný çeken tek gazeteciydi yýllarý arasýnda yurt dýþý gezilerinde Türk siyasi liderlerinin fotoðraflarýný çekti. Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný Bill Clinton'un Oval Ofis'te Türkiye Baþbakaný Bülent Ecevit'ý konuk ederken çektiði fotoðrafý dünya gündemine çýktý. Beyaz Saray bu fotoðrafla ilgili bir açýklama yapmak zorunda kaldý. Mustafa Abadan'ýn bu fotoðrafý Türkiye'de de tartýþmalara neden oldu. Mustafa Abadan yýllarý arasýnda Olimpiyatlar, dünya ve Avrupa þampiyonalarý gibi önemli spor olaylarýnda da fotoðraf muhabiri olarak görev yaptý. Ayrýca, Marmara Depremi ve Zeugma konularýndaki fotoðraflarý billboard'larda uzun yýllar kullanýldý. Mustafa Abadan, þu anda Morjinal Halkla Ýliþkiler ve Tasarým Þirketi bünyesinde fotoðraf editörü olarak görev yapmaktadýr. Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, teröristlerin hain saldýrýsý sonucu 3 askerin þehit olmasý üzerine yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Ülkemizin ihanet süreci ile saplatýldýðý bataklýk ne yazýk ki bugün 3 vatan evladýný daha sevdiklerinden koparmýþtýr. Þýrnak Gabar Daðý eteklerinde bulunan Þýrnak Görmeç Jandarma Taburu'na uzun namlulu silahlarla yapýlan saldýrý sonucu üç askerimiz daha þehit olmuþtur. Teröristle el ele kol kola 3 "Oy devþirmek için deðil terörle mücadele için yapýlacak her hamleye destek veririz" pozlar veren açýlým sevdalýlarýnýn bu þehitlerimizin þehadetinde payý olduðu tartýþýlmaz bir gerçektir. Dün ki açýlým sevdalýlarý gibi bugün de kamuoyumuzun malumu olduðu üzere %60'lýk blok sevdalýlarý memleketimizde türemiþ bulunmaktadýr" dedi. "Bütün bu yaþadýðýmýz acý olaylarýn siyasi teröristlerde ayný yolda yürümeye çalýþanlarýn aklýný baþýna getireceðini umuyoruz" ifadelerini kullanan Çetin, "Bütün bu olaylarýn saðlam bir devlet iradesi ile kökünden bitirilmesini Türk devletinden bekliyoruz. Oy devþirmek için deðil gerçekten terörle mücadele için yapýlacak her hamleye Türk milletinin tamamýnýn destek vereceðini devletimizin yetkililerine bir kez daha hatýrlatmak istiyoruz. Vatan topraðýna þehit olarak düþen askerlerimize Allah'tan rahmet, ocaklarýna ateþ düþen acýlý ailelerine ve bütün Türk milletine sabýrlar temenni ediyoruz" þeklinde kaydetti. Kamu görevlilerine Cuma namazý izni isteyecekler Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yýllarýna iliþkin Toplu Sözleþme görüþmelerinde Cuma namazý izni isteyeceklerini belirtti. Yaptýðý yazýlý açýklamada 850 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük emek hareketi olan Memur Sen'in, Cuma namazý için toplu sözleþme tekliflerine Cuma Namazý Vakti Ýzin Süresi maddesini eklediðini dile getiren Ahmet Saatcý, "Memur Sen'in toplu sözleþme teklifleri arasýnda kamu görevlilerinin günlük çalýþmaya ara verme süresinin (öðlen arasý) Cuma günleri için, Cuma Namazý vaktini de içine alacak þekilde 2 saat olarak uygulanmasý da yer aldý" dedi.saatcý, "Memur Sen, kamu görevlilerinin Cuma namazý konusunda yaþadýklarý sýkýntýyý gidermek için toplu sözleþme tekliflerine, Cuma Namazý vakti Ýzin süresi konusunu ekledi. Teklif, kamu görevlilerinin günlük çalýþmaya ara verme süresinin (öðlen arasý) Cuma günleri için, Cuma namazý vaktini de içine alacak þekilde 2 saat olarak uygulanmasýný içeriyor. Memur Sen, üyelerinin istekleri ve kamu görevlilerinin beklentileri doðrultusunda Toplu Sözleþme teklifleri arasýnda, anayasal haklarý kapsamýndaki din ve vicdan hürriyeti, ibadet hürriyeti ve siyaset (seçme-seçilme) Haklarýna da yer vererek bu haklarýn kamu görevlilerin açýsýndan da teminat altýna alýnmasýný istiyoruz" þeklinde kaydetti. 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinde kýlýk kýyafet özgürlüðünün masada olacaðýný belirten Saatcý, "Memur Sen 3.Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinde kamu görevlilerin kýlýk kýyafet özgürlüðüne iliþkin olarak, "Kamu görevlileri, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerinde baþta baþörtüsü olmak üzere kýlýk-kýyafet yasaðý sonucu doðuran ve evrensel hukukun, insan onurunun ve temel özgürlüklerin ruhuna aykýrý hükümlere tabi olmaksýzýn özgür tercihleriyle belirledikleri kýlýk-kýyafetle kamu hizmeti sunabilirler. Bu hakkýn kullanýlmasýnda, baðlý bulunan bakanlýk, yargý organlarý ve benzeri çerçevede görev yapýlan kurum dahil olmak üzere unvan, kadro, mesleðin niteliði ve benzeri sebeplere dayalý ayýrým ve sýnýrlama yapýlamaz" teklifini de masaya taþýyacaðýz. Memur Sen, 2013 yýlýnda özgürlük için 12 milyon imza toplayarak bu yönde adýmlar atmýþtý. Bu teklifler de darbe ürünü kýlýk kýyafet yönetmeliðini bütünüyle ortadan kaldýracak" ifadelerini kullandý. 37 bin öðretmen atamasý ile ilgili önemli bilgi Aðustos içinde yapýlacak 37 bin öðretmen atamasýnda hangi alandan ne kadar öðretmen atanacaðýný merak eden öðretmen adaylarý için bilgi var. KPSS sonuçlarý açýklanmasýnýn ardýndan öðretmen adaylarý gözlerini, Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan gelecek 2015 Aðustos öðretmen atamalarýnda hangi branþtan ne kadar öðretmen alýnacaðýna iliþkin bilgiye çevirdi. HABERLER DOÐRU DEÐÝL, KONTENJAN DAÐILIMI 15'ÝNDEN SONRA Aðustos ayý içinde yapýlacak 37 bin öðretmen atamasý ile ilgili hangi alandan ne kadar öðretmen atanacaðý ile ilgili Milli Eðitim Bakanlýðý yetkilileri, çalýþmalarýn devam ettiði bilgisini verdi Aðustos Öðretmen Atamalarý Branþ Daðýlýmý Kontenjanlarý rakamlarý ile ilgili internet sitelerinde ve sosyal medyada dolaþan bilgilerin gerçeði yansýtmadýðýný ifade eden bakanlýk yetkilileri, kontenjanlarýn henüz belirlenmediðini belirtti. Aðustos ayý içerisinde 37 bin öðretmen kadrosuna atama yapýlacaðý bilgisinin dýþýnda henüz netleþen bir rakam olmadýðýný ifade eden Bakanlýk yetkilileri, Aðustos ayýnýn 15'inden sonra kontenjan rakamlarýnýn duyurulacaðýný açýkladý. ÖÐRETMEN ATAMALARI ÇOK YAKINDA! Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý bayramda TRT' de katýldýðý programda Aðustos ayýnda 37 bin adet öðretmen atamasýnýn yapýlacaðýný açýklamýþtý. Nabi Avcý katýlmýþ olduðu programda; "Bu yýl yapýlmýþ olan KPSS sonuçlarý ve Alan bilgisi sýnav sonuçlarýna göre Aðustos ayýnda 37 bin kadro için Maliye Bakanlýðý'ndan onay aldýk" bilgisini de vermiþti. 47 BÝN KADRO ÝHDAS EDÝLDÝ Kanunla, Milli Eðitim Bakanlýðýna 47 bin öðretmen kadrosu ihdas ediliyor. Öðretmen unvanlý kadrolardan 35 bin adedi ile Bakanlýða ait diðer hizmet sýnýflarý kadrolarýndan 2 bin 320 adedine, Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ve 2015 yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamýnda yapýlan atamalarýn dýþýnda 31 Aralýk 2015'e kadar atama yapýlacak.haber7 KPSS'de branþ sýralamalarý açýklandý KPSS A Grubu ve öðretmenlik ile Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katýlanlarýn sýnav sonuçlarýna göre branþ bazýnda sýralamalarý açýklandý.kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS) A Grubu ve öðretmenlik ile Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katýlan adaylarýn sýnav sonuçlarýna göre branþ bazýnda sýralamalarý, ÖSYM'nin aday iþlemleri sisteminden açýklandý. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2015-KPSS A Grubu ve öðretmenlik ile 2015-ÖABT'ye katýlan adaylar, sýnav sonuçlarýna göre branþ bazýnda sýralamalarýnaösym'nin "http://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaralarý ve þifreleri ile eriþebilecek. Branþ bazýnda sýralamalar, adaylarý bilgilendirme amacýyla oluþturuldu. Sýralamalar, ayný alanda sýnava girenlere baþarý durumlarýný karþýlaþtýrmalý olarak deðerlendirme imkaný veriyor. Bu arada, sýralamalarda görüntülenen sayfa, belge niteliði taþýmayacak. Her türlü deðerlendirmede, ÖSYM sisteminde kayýtlý bilgiler esas alýnacak.

4 HABER Kaymakam Beyazyýldýz'dan "Kýzýlay Dede"ye veda Son kararname ile Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðýna atanan Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, ilçede "Kýzýlay Dede" olarak tanýnan Ýhsan Özaray'ý evinde ziyaret ederek vedalaþtý. Kaymakam Beyazyýldýz, beraberinde eþi dahiliye uzmaný Dr. Aysel Beyazyýldýz ile Fatih Mahallesi Þehit Adil Yýldýz Caddesindeki evinde Ýhsan Özsaray ve eþini ziyaret etti. Ýlçede uzun yýllar Kýzýlay Þube Baþkanlýðý görevini yürüten ve halen Türkiye Kýzýlay Derneði Sungurlu Þubesi Onursal Baþkaný olan Ýhsan Özsaray'ý ilçeden ayrýlacak olan Beyazyýldýz çifti unutmadý. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Beyazyýldýz çifti Özsaray ile vedalaþtý. Ýhsan Özsaray, ziyaretlerinden dolayý Beyazyýldýz çiftine teþekkür ederek, yeni görev yerlerinde baþarýlar diledi. Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Kaymakamlar ve Vali Yardýmcýlarý Yaz Kararnamesi ile Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðýna atanmýþtý. Ýçme suyu altyapý yenileme çalýþmalarý tam gaz Büyüklerimiz, ''Dost üçtür. Birincisi dost, ikincisi dostun dostu, üçüncüsü düþmanýn düþmaný. Düþman da üçtür. Birincisi, düþman, ikincisi dostun düþmaný, üçüncüsü ise, düþmanýn dostudur'' demiþlerdir. Bütün dünler bugünleri aydýnlatan fenerlerdir. Yine devletlerin devletlere dostluðu menfaat üzerinedir. Ülkemiz yer altý 4 SAVAÞLAR VE ONDAN ALINACAK DERSLER -2 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný kaynaklarý, doðal güzellikleri, tarýmsal potansiyeli, Türk Cumhuriyetleriyle olan iliþkileri, dört mevsimin bir arada yaþanmasý, denizlerle çevrili olmasý, tarihi zenginlikleri ve komþularýmýzýn konumu itibariyle özel önem arz etmekte olup; dost - düþman çoðu ülkelerin iþtahýný geçmiþte kabartmýþ, muhtemelen gelecekte de kabartacaktýr. Elbette komþularýmýzla ve diðer ülkelerle daima iyi iliþkiler içerisinde olacaðýz veya zor olsa da olmaya çalýþacaðýz. Yalnýz bu iliþkilerimizi sürdürürken M. Kemal ATATÜRK'ÜN þu sözünü hiç unutmayacaðýz. '' Düþmanla dost olmak için, belinde silahýn, yanýnda cephanen, baþýn dik, gözlerin daima düþmanýn üzerinde ve karþýya bakar vaziyette olup; düþmana merhaba, merhaba deyip geçeceksin.'' Bunu þöyle bir örnekle de pekiþtirebiliriz. Köyde yýllar önce iki aile arasýnda çok önemli bir olay yaþanýr, bir birlerine husumet duyarlar ama zamanla torunlar samimi arkadaþ olur. Fakat yaþýndaki yaþlý anneanne, babaanne çoðunlukla torununu yanýna alýr ve ''bak yavrum falancalarýn torunuyla çok samimisin ama unutma bizim geçmiþte onlarla þöyle þöyle davamýz oldu. Arkadaþ ol, ama aklýmda diye dur. Çünkü ''su uyur düþman uyumaz'' demiþ atalarýmýz diye öðüt verir. Ülkelerin silahlanma yarýþý içerisinde olduðu günümüzde her zaman tedbirli olacaðýz; zayýf düþtüðümüz zaman içten ve dýþtan düþmanlarýn çýkabileceðini asla unutmayacaðýz. Bu baðlamda; aileden baþlamak üzere, okullarýmýzýn her kademesinde nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar (NBC) ve bunlarýn tehlikelerinden bilinçli olarak korunma yollarý öðretilmeli, yapýlan planlar pratikte uygulanabilir ve sýðýnak olarak belirtilen yerler sýðýnak özelliðine uygun olmalý, ikaz - alarm tatbikatlarý yasak savma cinsinden olmadan yapýlmalý, öðrenciler ve vatandaþlar olasý savaþlara, afetlere ve onlarýn sebep olabileceði zararlara karþý daima eðitimli tutulup, psikolojik olarak hazýr olmalarý saðlanmalý ki, ihtiyaç halinde sýfýrdan eðitim vermek yerine, hatýrlatmayla en az panikle en iyi korunma saðlanabilsin. Unutmayalým ki, nemelazým diyen neye lazým olur! Çünkü afetler unutulduðu zaman, düþman ise zayýf yönümüzü gördüðü zaman gelir. ( tel: ) * SURÝYE Ýskilip'in içme suyu altyapý yenileme çalýþmalarý aralýksýz devam ediyor. Ýskilip Kazanlý mevkii ve þehir içinde iki ekip halinde devam eden çalýþmalarda 24 personel, 4 kepçe, 4 kamyon çalýþýyor. Son bir ayda Kazanlý mevkiinde 7 bin 500 metre, þehir içinde bin metre olmak üzere toplam 8 bin 500 metre uzunluðunda boru yenileme iþi tamamlandý. Ýskilip Belediyesi basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Ekipler, kanalizasyon, yaðmur suyu, yeraltýna alýnan elektrik kablolarý gibi tamamlanmýþ altyapý çalýþmalarýna zarar vermemek ve arýzaya neden olmamak için titiz bir çalýþma yürütüyor. Yüklenici firma makine ve personellerine ek olarak Belediyemizin tüm imkânlarýnýn da seferber edildiði çalýþmanýn hedeflenenden daha kýsa sürede tamamlanmasý için önümüzdeki günlerde ekip sayýsý artýrýlacak" denildi. Ezberbozan'dan network marketing eðitimi Ezberbozan Akademi, Çorum'da ilk olma özelliðini taþýyan profesyonel network marketing eðitimlerine baþladý.ezberbozan Akademi, Gano Excel firmasý baðýmsýz distribitörleri ile bir araya geldi. Toplam 34 kiþiden oluþan Gano Excel firmasý ekibine eðitim veren Ezberbozan Akademi kurucusu ve eðitimcisi Serkan Beyaz, eðitimlerde beden dili, satýþ, ekip kurma, liderlik, sosyal medya, sunum, kendini tanýma, takým olma ve kiþisel yaþamda gerçek baþarý konularý üzerine bilgiler verdi. Eðitimin yaklaþýk bir ay süreceðini kaydeden Beyaz, Çorum ve çevre bölgelerdeki tüm network marketing distribitörleri ile yerel tüm iþletmelerin personel eðitimlerine yeni bir soluk getireceklerini ifade etti. Eðitimlerinin sýradýþý, sonuç odaklý, anlatým tarzýnýn farklý ve eðlenceli olmasý sebebiyle talep gördüðünün altýný çizen Beyaz, Çorumlu tüm iþletmeleri de personel eðitimleri konusunda bilgilendirmeye hazýr olduklarýný söyledi. Yer: Suriye Konu: Ýç savaþ Ýþler çok karýþýk, Vatandaþ eriyor yavaþ yavaþ Ýþin acý tarafý, komþu komþuyu kýrýyor Ölende, öldürende Allah diye haykýrýyor Ateþ yanýyor, kazan kaynýyor Ýnsanlar ölüyor, Dön de þu hale bir bak, Ne kýlýç ne de kurþun izi Çoluk çocuk serilmiþ yere Mübarek ramazan bayramýnda, Þeker, lokum, oyuncak yerine Esad'dan gelmiþ, kimyasal hediye (!) Bir baba, yüzlerce ceset arasýnda yavrusunu arýyor Yüzündeki ben izinden hemencik tanýyor Cansýz yatan evladýna sýmsýký sarýlýyor: ''Uyan yavrum uyan, ben sensiz yaþayamam'' Diye avazýnýn çýktýðý kadar haykýrýyor Ama nafile Ses yok Seda yok, Yavru çoktan kurban gitmiþ, Esad'ýn acýmasýz kimyasalýna Allah sabýr versin, aðla babam aðla Unutma ki, mazlumun ahý çýkar mutlaka * Halbuki; Çocuklara, kadýnlara dokunmayýn diyor Kuran Bunu bir türlü anlamýyor Suriye'deki hain adam Elbet belasýný bulur ÜLKESÝNÝ KANA BULAYAN Ders alabilmeli olup bitenlerden ÂLEMÝ ÝSLAM Birlik ve beraberliðimizi bozmasýn Yüce Yaradan Lakin 'En iyi dua tedbirdir' söyleyim unutmadan (Mahir Odabaþý) Sungurlu'da 2B orman arazilerinin tapularý teslimi edildi Sungurlu Ýlçe Tapu Müdürü Soner Gök, ilçede 2B orman arazilerinin tapu tesliminin yapýldýðýný söyledi.ak Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Tapu Müdürü Soner Gök'ü ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.2b orman arazilerinin tapu teslimlerinin yapýldýðýný belirten Soner Gök, tarým arazilerinin 39 bin parselinin yenilenmesinin yapýlarak tapu teslim iþleminin tamamlandýðýný kaydetti. Soner Gök, ayrýca ilçedeki tüm taþýnmazlarýn % 93 oranýnda T.C. kimlik numaralarýyla tapu kayýt sistemlerine girildiðini ifade etti. Sungurlu'da ilçe halkýnýn tapu hizmetlerinden memnun olduðunun altýný çizen Gök, ilçede vatandaþýn Tapu Müdürlüðünden memnuniyet oraný yüzde 97 olduðunu vurguladý. Ýlyas Özkan, Sungurlu'daki tarým arazilerinin toplulaþtýrýlmasý ve birleþtirilmesinin verimliliðin artmasýnda ve kaynaklarýn etkin kullanýlmasýnda önemli rol oynayacaðýný kaydetti.sungurlugündem

5 HABER 5 Ýhsan Özkes MHP'yi mi geçiyor? CHP'den istifa eden Ýhsan Özkes'in sosyal medya hesabýndan Devlet Bahçeli'nin sözlerini paylaþmasý "MHP'ye geçiyor" iddialarýný güçlendirdi. Geçtiðimiz günlerde ani bir kararla CHP'den istifa ettiðini açýklayan Ýhsan Özkes, sosyal medya hesabýndan ilginç bir açýklamada bulundu. Özkes'in bu açýklamasý MHP'ye göz kýrpma olarak algýlandý. Özkes'in MHP'ye geçmesi durumunda, HDP ile eþit sandalyeye sahip olan MHP 81 vekile ulaþmýþ olacak ve 3. parti durumuna gelecek. Twitter hesabýndan "Ýstifa nedenlerimden biri de kimi CHP'lilerin CHP'ye deðil de MHP'ye çalýþmasýdýr" diyen Özkes, "Sayýn Bahçeli'nin 'CHP, HDP özentili milletvekillerinin tahrikinden kurtulmalýdýr' sözü isabetlidir" dedi. Rektör Alkan'dan Evkuran'a teþekkür Kültür Merkezine ihtiyaç var Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek, Þef Osman Keser Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Salim Uslu'nun basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyarette Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "Çorum'a Kültür Merkezi kazandýrma ile ilgili çalýþmalarýnýzý yakýndan takip ediyoruz. Çorum'a yapýlacak olan Kültür Merkezi ihtiyacý karþýlayacaktýr. Ayrýca, Osmancýk Belediyesinin koordinesinde yapýmý devam eden Kale restorasyon çalýþmalarý için ilave ödenek ile özellikle yine yakýndan takip ettiðiniz Ýskilip Kültür Merkezi için Redif Kýþlasý Konaðý ve Ýskilip Kalemizin restorasyonu çalýþmalarý için projelerimiz hazýr destek ve katkýlarýnýzý bekliyoruz" dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Çorum ilimiz tarihiyle, kültürüyle ve sanatsal çalýþmalarýyla köklü bir geçmiþe sahiptir. Ýlimizde kültürel ve sanatsal etkinlikler, 1968 yýlýnda yapýlmýþ olan Devlet Tiyatro binasýnda gerçekleþtirilmektedir. Her geçen gün artan etkinlikler kapsamýnda Kültür Merkezine daha da ihtiyaç duyulmaktadýr. Bakanlýk nezdindeki taleplerimizi Bakanýmýz ve yetkililerle görüþerek hýzla çözüme kavuþturulmasýný saðlayacaðýz" þeklinde kaydetti. Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Özüdoðru ayrýca Kore Büyükelçiliði'nde yapacaklarý Çorum tanýtýmý hakkýnda bilgiler verip Uslu ile görüþ alýþveriþinde bulundu. Öte yandan Uslu'nun daha önce teklif ettiði þuanda Çorum Müzemizin tanýtýmý için kullanýlan Museum Collection Andirod sisteminin Çorum genelinin de internet ortamýnda tanýtýlmasý için çalýþmalarýn devam ettiði belirtildi. TOKÝ'nin üniversiteye yapacaðý konutlarý konuþtular Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný Mahmut Evkuran'a bir teþekkür ziyareti gerçekleþtirdi. Üniversite tarafýndan bir süre önce düzenlenen "Sosyal Politika-Kuram ve Uygulamalar" konulu panel ile "4. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu"nun düzenlenmesindeki katkýlarýndan ve saðladýðý desteklerden dolayý Evkuran'a teþekkür eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bundan sonrasýnda da ASPB ile Üniversite arasýnda ortak çalýþmalar yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarýný belirtti.strateji Geliþtirme Baþkaný Mahmut Evkuran da Hitit Üniversitesinin bölgesinde hýzla geliþen ve kurumsallaþan bir üniversite olduðunu ve bunda rektörümüzün çabalarýnýn ve kurduðu iliþkilerin önemli oranda etkili olduðunu belirterek, kurumsal desteklerinin ve iliþkilerin devam ettirileceðine olan inancýný dile getirdi. Ayrýca Çorumun bir hemþehrisi olarak Hitit Üniversitesinin ulusal ve uluslararasý düzeyde saygýnlýðýný artýrdýðýný görmekten duyduðu mutluluðu ifade ederek, baþarýlar diledi. Merkez Bankasý enflasyon tahmini flaþ yükseliþ Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý, 2015 yýlýnýn üçüncü enflasyon raporunu açýkladý. Merkez Bankasý enflasyon tahminlerini yükseltti. Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý yýlýn üçüncü enflasyon raporunu açýkladý. Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý yýlýn üçüncü enflasyon raporunu açýklýyor. Baþçý, geliþmiþ ülkelerde faiz oynaklýðýnýn yüksek seviyelere ulaþtýðýný belirterek ikinci çeyrekte küresel piyasalardaki oynaklýðýn etkisinin Türkiye ekonomisinde de gözlendiðini belirtti. Erdem Baþçý, "Yýlýn ikinci çeyreðinde temkinli para politikasý politikasýný sürdürdük, sýký likidite politikasýna devam ettik. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileþmeye kadar getiri eðrisini yatay tutarak para politikasýnda temkinli duruþ sergileyeceðiz. Sýký para politikamýz ekonominin dýþ þoklara dayanýklýlýðýný artýrdý" dedi. FAÝZ POLÝTÝKASINI SADELEÞTÝRECEÐÝZ Faiz konusunda ise Merkez Bankasý Baþkaný "Önümüzdeki dönemde küresel para politikalarýnýn normalleþmesinden sonra sözlü yönlendirme ile uzun vadeli faizlerin kalýcý düþeceðini deðerlendiriyoruz. Buna baðlý olarak Türkiye'de geniþ faiz koridoruna olan ihtiyaç kademeli olarak azalabilir" dedi. Baþçý, faiz politikasýnýn operasyonel çerçevesini kademeli olarak sadeleþtirmeyi deðerlendireceklerini belirterek bunu Aðustos ayýnda teknik bir raporla baþlatacaklarýný söyledi. FED'DEN KÝMSE ENDÝÞELENMEMELÝ Baþçý, Fed faiz oranlarýný artýrýrsa Türk bankalarýna ödenen zorunlu karþýlýk faizlerini Fed faizleri seviyesine yükselteceklerine dikkat çekerek "Eylül ayýnda Fed'den gelebilecek faiz artýþý konusunda kimse endiþelenmemeli" dedi. Döviz likiditesinde dengeleyici, finansal sektörde destekleyici, TL'de sýký para politikasý izleyeceklerini belirten Baþçý "Döviz kurunun gecikmeli yansýmasý enflasyon görümündeki iyileþmeyi geciktiriyor. Enflasyonun orta vadede hedefe ulaþacaðýný öngörüyoruz. Türk ekonomisi ýlýmlý büyümeye devam ediyor" dedi. Merkez Bankasý Baþkaný, Avrupa Birliði'ne ihracatýn arttýðýný ancak jeopolitik geliþmelerin ihracata etkisini izlediklerini ifade etti. Baþçý, büyümede aþaðý yönlü risklerin devam ettiðini belirterek "OVP'nin bir miktar altýnda ancak artý bir büyüme ile yýlý tamamlarýz. Yýlýn ikinci yarýsýnda ýlýmlý büyüme eðilimi sürecek. Talep koþullarý enflasyona katký verecek. Cari dengedeki iyileþme sürecek ama dýþ talep koþullar iyileþmeyi sýnýrlayacak" dedi. ENLASYON TAHMÝNÝNÝ 0,1 PUAN YUKARI ÇEKTÝ Ortalama petrol fiyatý varsayýmlarýný aþaðý çektiklerini belirten Baþçý, "Gýda enflasyonunu yýl sonu için yüzde 8 olarak öngördük. Enflasyonun 2015 sonunda yüzde 70 olasýlýkla yüzde 6-7,8 aralýðýnda orta noktasý yüzde 5,5 olacaðý öngörülüyor. Enflasyon Eylül ayýna kadar düþüþ eðiliminde olacak, baz etkisiyle Eylül'de bir miktar yükselecek ve dalgalý seyrederek yýl sonunda yüzde 6,9 olacak" dedi. DETAYLARI AÐUSTOS'TA PAYLAÞACAÐIZ Toplantý sonrasý sorularý yanýtlayan Baþçý faiz politikasýnda teknik çalýþma ile ilgili soruya þu yanýtý verdi: "Para politikasýnda mevcut çerçevenin korunmasýna karar verdik. Ancak þartlar deðiþirse bunu gözden geçirebiliriz. Teknik bir çalýþma istedik. Bu sýkýlaþtýrýcý ya da geniþleyici bir çalýþma deðil. Tek faizle mevcut para politikamýzý devam ettirseydik bu faiz ne oludu çalýþmasýdýr. Detaylarý kamuoyu ile PPK özetleri ya da teknik bir döküman ile paylaþacaðýz." Baþçý "ROM'u gözden geçirebiliriz ama bunun için þu an erken" dedi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Finansman Dairesi Baþkaný hemþehrimiz Ayhan Karaca ile bir araya geldi.üniversite basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre çalýþmalarý tüm hýzýyla devam eden üniversite personeline konut edindirme projesinde gelinen durum deðerlendirilerek, bundan sonrasýnda yapýlacak çalýþmalar ele alýndý. Rektör Prof. Dr. Alkan, bu projenin hayata geçirilmesi ve Kazalarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda ihtiyaç duyulan ilkyardým bilgisi, çoðu zaman yanlýþ uygulamalar ile geri dönülmeyecek sonuçlar doðuruyor. Hasta veya yaralý kiþiye, profesyonel saðlýk yardýmý uygulanmadan önce yapýlan ilk bakýmýn önemli olduðunu belirten Acýbadem Ankara Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Serkan Þener, Ýlkyardýmýn amacý; hasta veya yaralý kiþinin durumunun kötüleþmesini önlemek için aktif olarak müdahale etmek, yaþam desteði saðlamak, yaralýnýn etkin tedavisini baþlatmak, zararý en aza indirmek, uzuv ve yaþam kaybýný önlemektir. dedi. Þener, þunlarý kaydetti: Dýþa doðru kanamalarda hastalarýn durumu deðerlendirildikten sonra yaranýn geniþliði ve kanamanýn þiddeti tespit edilmelidir. Acil servis arandýðýnda bu tespitler ýþýðýnda bilgi verilirse kanamanýn kontrol altýna alýnmasý sürecin hýzlý bir þekilde sürdürülmesindeki büyük desteklerinden dolayý Ayhan Karaca baþta olmak üzere, tüm emeði geçenlere, projenin baþlatýlmasýndaki katkýlarýndan dolayý Eðitim Bir Sen'e ve bu sürece her anlamda destek veren Çorum Belediyesi Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca da Rektör Prof. Dr. Alkan'a ziyaretlerinden ve projeyi bu denli yakýn takiplerinden dolayý teþekkür etti. Yanlýþ ilkyardým, hayat karartýyor daha hýzlý ve kolay olacaktýr. Ýlkyardým uygulamasý yapýlýrken kanama gerçekleþen bölgeye temiz bir bez yardýmý ile tampon görevi yapýlmalý. Kanama durmaz ya da azalmaz ise baþka bir bez yardýmý ile basýnç artýrýlmalý. Kanayan bölge mümkün olduðunca kalp seviyesine ya da yukarýsýna kaldýrýlmalý. Þiddetli çarpmalar, aþýrý sýcaklar gibi durumlarýn burun kanamalarýný tetikleyebileceðini aktaran Þener, Böyle durumlarda öncelikle kanamasý olan hasta sakinleþtirilmeli daha sonra baþýn hafifçe öne eðilmesi saðlanmalýdýr. Halk arasýndan en sýk yanlýþ uygulanan yöntem ise burun kanamasý gerçekleþtikten sonra baþýn geriye doðru yaslanýlmasýdýr. ifadelerini kullanýyor. Ýlkyardým bilgisinin çocuk yaþlarda öðretilmesi gerektiðini wve bu bilgilerin hayat kurtardýðýný söyleyen Þener, ilkyardým bilgilerinin doðru öðrenilip uygulanmasýnýn hayati önem taþýdýðýný iletiyor.

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu.

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. Zorlu ailesi iþyerlerinde Mevlidi Þerif okuttu Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký

Detaylı

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik'

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik' Bekir Çetin "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" dedik Ahmet Ahlatçý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, ABD Ankara Büyükelçiliði Siyasi Ýþler Diplomatý Natalia Oldani'nin, görüþme taleplerini

Detaylı

Çorum'da seracýlýk geliþiyor

Çorum'da seracýlýk geliþiyor Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Doðu Türkistan Ramazan'da da

Doðu Türkistan Ramazan'da da Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý.

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý TKDK destekli iþletmeler OSB'de yükseliyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu kuruluþundan günümüze IPARD-1 Programý kapsamýnda 14 adet çaðrýya çýkarken ve bu çaðrýlar neticesinde Çorum Organize

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı