Oy devþirmek için deðil terörle mücadele için yapýlacak her hamleye destek veririz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oy devþirmek için deðil terörle mücadele için yapýlacak her hamleye destek veririz"

Transkript

1 Kültür Merkezine ihtiyaç var Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek, Þef Osman Keser Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.salim Uslu'nun basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyarette Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "Çorum'a Kültür Merkezi kazandýrma ile ilgili çalýþmalarýnýzý yakýndan takip ediyoruz. Çorum'a yapýlacak olan Kültür Merkezi ihtiyacý karþýlayacaktýr. 31 TEMMUZ 2015 CUMA 40 KURUÞ SAYFA 5 DE Bað-Kur borçlusu esnafa son uyarý! 6645 Sayýlý Yasa'da yapýlan düzenlemeye göre 12 aydan fazla süreyle Bað-Kur prim borcu bulunanlarýn, 31 Temmuz 2015 tarihine kadar prim borçlarýný ödememeleri veya yapýlandýrmamalarý halinde sigortalýlýðý durdurulacak. Böylece Bað- Kur'lular borçtan kurtulabileceði gibi, saðlýk hizmetlerinden de yararlanmaya baþlayacak. SAYFA 2 DE Oy devþirmek için deðil terörle mücadele için yapýlacak her hamleye destek veririz Binevler kavþaðýnda kaza: 2 yaralý Binevler kavþaðýnda meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Sabah saat 10.0 sýralarýnda meydana gelen trafik kazasýnda kontrolden çýkan araç refüje çýktý. SAYFA 7 DE Ýhsan Özkes MHP'yi mi geçiyor? Bekir Çetin Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, teröristlerin hain saldýrýsý sonucu 3 askerin þehit olmasý üzerine yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Ülkemizin ihanet süreci ile saplatýldýðý bataklýk ne yazýk ki bugün 3 vatan evladýný daha sevdiklerinden koparmýþtýr. Þýrnak Gabar Daðý eteklerinde bulunan Þýrnak Görmeç Jandarma Taburu'na uzun namlulu silahlarla yapýlan saldýrý sonucu üç askerimiz daha þehit olmuþtur. Teröristle el ele kol kola pozlar veren açýlým sevdalýlarýnýn bu þehitlerimizin þehadetinde payý olduðu tartýþýlmaz bir gerçektir. Dün ki açýlým sevdalýlarý gibi bugün de kamuoyumuzun malumu olduðu üzere %60'lýk blok sevdalýlarý memleketimizde türemiþ bulunmaktadýr" dedi. "Bütün bu yaþadýðýmýz acý olaylarýn siyasi teröristlerde ayný yolda yürümeye çalýþanlarýn aklýný baþýna getireceðini umuyoruz" ifadelerini kullanan Çetin, "Bütün bu olaylarýn saðlam bir devlet iradesi ile kökünden bitirilmesini Türk devletinden bekliyoruz. SAYFA 3 TE CHP'den istifa eden Ýhsan Özkes'in sosyal medya hesabýndan Devlet Bahçeli'nin sözlerini paylaþmasý "MHP'ye geçiyor" iddialarýný güçlendirdi. Geçtiðimiz günlerde ani bir kararla CHP'den istifa ettiðini açýklayan Ýhsan Özkes, sosyal medya hesabýndan ilginç bir açýklamada bulundu. SAYFA 5 TE Ünlü fotoðrafýn sahibi Çorum'a geliyor Türkiye'nin tanýnmýþ foto muhabirlerinden Mustafa Abadan, Çorum Fotoðraf Kulübü'nün (ÇFK) davetlisi olarak Çorum'a geliyor. SAYFA 3 DA Rektör Alkan'dan Evkuran'a teþekkür Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný Mahmut Evkuran'a bir teþekkür ziyareti gerçekleþtirdi. SAYFA 5 DE MHP lideri Bahçeli Çorum teþkilatýna konuk oldu Tokat'ta gerçekleþtirilecek programa giden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli, Çorum'da mola vererek, il teþkilatý yöneticileriyle bir araya geldi. SAYFA 3 DE Çorum'un parfümdeki markasý Faaliyetlerine 2011 yýlýnda Ýstanbul'da baþlayýp ardýndan istihdamda kendi þehrine katký saðlamak için 2013 yýlýnda Alescia markalý kozmetik... SAYFA 7 DE Sungurlu'da 2B orman arazilerinin tapularý teslimi edildi 4 Ýçme suyu altyapý yenileme çalýþmalarý tam gaz 4 4 Kaymakam Beyazyýldýz'dan "Kýzýlay Dede"ye veda DE DE DE Rektör Alkan'dan Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Alpaslan'a ziyaret SAYFA 6 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:43 05:29 12:54 16:46 20:06 21: Ýmam-ý Ahmed bin Hanbel'in vefâtý (855) - MÝT'in kuruluþu (1964) - Cerbe Adasý'nýn Fethi (1560) Ýstediklerini vermediðiniz zaman kýzan, kýrýlan veya küsen arkadaþ, gerçek arkadaþ deðildir.ahmed bin Hanbel Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri Bu Vatan Kimin? Bu vatan, topraðýn kara baðrýnda Sýradaðlar gibi duranlarýndýr; Bir tarih boyunca, onun uðrunda Kendini tarihe verenlerindir... Tutuþup: kül olan ocaklarýndan, Þahlanýp: köpüren ýrmaklarýndan, Hudutlarda gaza bayraklarýndan, Alnýna ýþýklar vuranlarýndýr... Ardýna bakmadan yollara düþen, Þimþek gibi çakan, sel gibi coþan, Huduttan hududa yol bulup koþan, Cepheden cepheyi soranlarýndýr... Rektör Alkan'dan Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Alpaslan'a ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Nadir Alpaslan'ý makamýnda ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný Mahmut Evkuran ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette üniversite hakkýnda bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin yakýn ve orta vadeli hedeflerini anlattý. Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Nadir Alpaslan da Hitit Üniversitesinin kýsa zamanda önemli geliþmeler kat ettiðini gözlemlediklerini ifade etti ve Rektör Alkan'ýn baþarýlý çalýþmalarý sayesinde üniversitenin daha ileri ve saygýn bir konuma ulaþacaðýna olan Baþöðretmen Anadolu Lisesi'nin 88 öðrencisi üniversiteli oldu Ýleri atýlýp sellercesine, Göðsünden vurulup tam ercesine, Bir gül bahçesine girercesine, Þu kara topraða girenlerindir... Tarihin dilinden düþmez bu destan: Nehirler gazidir, daðlar kahraman, Her taþý bir yakut olan bu vatan, Can verme sýrrýna erenlerindir... Gökyay'ým ne yazsan ziyade deðil, Bu sevgi bir kuru ifade deðil, Sencileyin hasmý rüyada deðil, Topun namlýsýnda görenlerindir... Orhan Þaik Gökyay Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7588 2,7599 EUR 3,0460 3,0475 STERLiN 4,3195 4,3216 2,2298 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Baþöðretmen Anadolu Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný Ahmet Saatcý 2015 yýlýnda üniversiteyi kazanan öðrencilerle ilgili yaptýðý YÝTÝK Trabzon Ýl Nüfus Müdürlüðünden aldýðým kimliðimi ve Trabzon Ýl Emniyet Müdürlüðünden aldýðým ehliyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Yýlmaz oðlu 1980 doðumlu Osman BOLLUK açýklamada, Baþöðretmen Anadolu Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný olarak okulumuzdan 2015 yýlýnda üniversiteyi kazanan öðrencilerimizi tebrik ediyor, üniversite yaþantýlarýnda baþarýlar diliyor, öðrencilerimizin üzerinde emeði bulunan baþta okul idaresi olmak üzere, öðretmenlerimize ve katkýda bulunanlara teþekkür ediyorum" dedi. Üniversiteye yerleþen öðrencilerin daðýlýmý hakkýnda da açýklamalarda bulunan Saatcý, "2015 yýlý mezunu toplam 139 öðrencimizden 88'i lisans programýna yerleþmiþtir. Tercih yapan 88 öðrencimizden; 14 týp,14 hukuk, 3 diþ, 2 eczacýlýk, 2 sosyal hizmet, 2 fizik tedavi, 1 tercümanlýk, 5 iktisat-iþletme, 2 siyasal, 19 mühendislik, 6 pdr, 1 hemþirelik, 17 öðretmenlik gibi geleceðin gözde mesleklerini icra etmek için eðitim alacaklar. Hepsini yürekten tebrik ediyor emeði geçen idareci ve öðretmenlerimize teþekkür ediyorum. 51 mezunumuz ise tercih yapmamýþtýr. Kýsaca tercih yapýp da üniversiteye yerleþtirilmeyen öðrencimiz bulunmamaktadýr" þeklinde kaydetti. Bað-Kur borçlusu esnafa son uyarý! 6645 Sayýlý Yasa'da yapýlan düzenlemeye göre 12 aydan fazla süreyle Bað-Kur prim borcu bulunanlarýn, 31 Temmuz 2015 tarihine kadar prim borçlarýný ödememeleri veya yapýlandýrmamalarý halinde sigortalýlýðý durdurulacak. Böylece Bað- Kur'lular borçtan kurtulabileceði gibi, saðlýk hizmetlerinden de yararlanmaya baþlayacak. Konu hakkýnda açýklamada bulunan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Bað-Kur'a prim yapýlandýrmasý olan veya bozulanlar, yüklü borcu olanlar için 31 Temmuz 2015 son gün. Böyle fýrsat bir daha ele geçmez" dedi. Bað-Kur borcunu yapýlandýrmak veya dondurmak isteyenlerin elini çabuk tutmalarýný isteyen Baþkan Kýlýç, borçlarýn 31 Temmuz itibariyle kendiliðinden silineceðini ve bu tarihten sonra geriye dönük bir iþlem yapýlmayacaðýný kaydetti. Bu uygulamadan yararlananlarýn ileride ihtiyaçlarý olduðu taktirde dondurulan sigortalýlýk sürelerinin tamamýný yapacaðý ödeme ile ihya edebileceðini hatýrlatan Yalçýn Kýlýç, "Borçlu olduðu dönemin hizmet süresini dondurmak istemeyenlerin ya da bir kýsmýna ihtiyacý olanlarýn ise 31 Temmuz'a kadar en yakýn Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüðü'ne baþvurup ödemesini yapmasý gerekiyor" diye konuþtu. YÝTÝK Çorum nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Avni Kýzý 1959 Çorum Doðumlu Menþure Þeker YÝTÝK Hitit Üniversitesi Otomotiv Teknikerliðinden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Kemal oðlu 1986 doðumlu Celal Bakircik ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ CUMA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 MHP lideri Bahçeli Çorum teþkilatýna konuk oldu Tokat'ta gerçekleþtirilecek programa giden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkaný Dr. Devlet HABER Bahçeli, Çorum'da mola vererek, il teþkilatý yöneticileriyle bir araya geldi. Hancýlar Lokantasý'nda sabah kahvaltýsý yapan Bahçeli, burada MHP Ýl Baþkanlýðý yöneticileriyle görüþtü. Beraberinde Genel Sekreter Ýsmet Büyükataman, Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Sadir Durmaz, Celal Adan, Atilla Kaya, Oktay Öztürk, Edip Semih Yalçýn, Kadýn Kollarý Direktörü Nevin Taþlýçay, Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz'dan oluþan heyete Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin eþlik etti. Genel Baþkan Bahçeli kýsa süreli sohbet sonrasý, il istiþare ve divan toplantýsýna katýlmak üzere ekibiyle birlikte Tokat'a devam etti.corumvizyon Ünlü fotoðrafýn sahibi Çorum'a geliyor Türkiye'nin tanýnmýþ foto muhabirlerinden Mustafa Abadan, Çorum Fotoðraf Kulübü'nün (ÇFK) davetlisi olarak Çorum'a geliyor. ÇFK'nýn Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi iþbirliðinde düzenlediði "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi" devam ediyor. Kursiyerler, hafta sonlarý düzenlenen ders ve saha çalýþmalarý ile fotoðraf çekimi ve fotoðraf makinesi kullanýmý konusunda eðitim alýyor. Fotoðraf sanatçýsý Altan Özeskici tarafýndan verilen kurs kapsamýnda katýlýmcýlar, meslek alanýnda uzmanlaþmýþ fotoðrafçýlarla da bir araya gelerek, tecrübe paylaþýmýnda bulunuyor. Türkiye'nin tanýnmýþ foto muhabirlerinden Mustafa Abadan da, bu kapsamda ÇFK'nýn davetlisi olarak hafta sonu Çorum'a gelecek. 2 Aðustos Pazar günü saat 12.00'da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði konferans salonunda kursiyerler ve fotoðraf severler ile buluþacak olan Abadan, yaklaþýk 35 yýldýr sürdürdüðü meslek hayatýndaki izlenim ve tecrübelerini paylaþacak. ÇOK KONUÞULAN FOTOÐRAFIN SAHÝBÝ Kariyerine 1982 yýlýnda Ýzmir'de "Yeni Asýr" gazetesinde çalýþmakla baþlayan ve 32 yýl boyunca haberci olarak 101 ülkeyi ziyaret eden Mustafa Abadan, Afganistan, Makedonya ve Kosova'da savaþ ve çatýþmalarý fotoðrafladý yýlýnda Hint Okyanusu'nda tsunami felaketini ve Sudan'daki insanlýk trajedisini belgeledi yýlýnda Ýmralý'daki davada Abdullah Öcalan'ýn fotoðrafýný çeken tek gazeteciydi yýllarý arasýnda yurt dýþý gezilerinde Türk siyasi liderlerinin fotoðraflarýný çekti. Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný Bill Clinton'un Oval Ofis'te Türkiye Baþbakaný Bülent Ecevit'ý konuk ederken çektiði fotoðrafý dünya gündemine çýktý. Beyaz Saray bu fotoðrafla ilgili bir açýklama yapmak zorunda kaldý. Mustafa Abadan'ýn bu fotoðrafý Türkiye'de de tartýþmalara neden oldu. Mustafa Abadan yýllarý arasýnda Olimpiyatlar, dünya ve Avrupa þampiyonalarý gibi önemli spor olaylarýnda da fotoðraf muhabiri olarak görev yaptý. Ayrýca, Marmara Depremi ve Zeugma konularýndaki fotoðraflarý billboard'larda uzun yýllar kullanýldý. Mustafa Abadan, þu anda Morjinal Halkla Ýliþkiler ve Tasarým Þirketi bünyesinde fotoðraf editörü olarak görev yapmaktadýr. Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, teröristlerin hain saldýrýsý sonucu 3 askerin þehit olmasý üzerine yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Ülkemizin ihanet süreci ile saplatýldýðý bataklýk ne yazýk ki bugün 3 vatan evladýný daha sevdiklerinden koparmýþtýr. Þýrnak Gabar Daðý eteklerinde bulunan Þýrnak Görmeç Jandarma Taburu'na uzun namlulu silahlarla yapýlan saldýrý sonucu üç askerimiz daha þehit olmuþtur. Teröristle el ele kol kola 3 "Oy devþirmek için deðil terörle mücadele için yapýlacak her hamleye destek veririz" pozlar veren açýlým sevdalýlarýnýn bu þehitlerimizin þehadetinde payý olduðu tartýþýlmaz bir gerçektir. Dün ki açýlým sevdalýlarý gibi bugün de kamuoyumuzun malumu olduðu üzere %60'lýk blok sevdalýlarý memleketimizde türemiþ bulunmaktadýr" dedi. "Bütün bu yaþadýðýmýz acý olaylarýn siyasi teröristlerde ayný yolda yürümeye çalýþanlarýn aklýný baþýna getireceðini umuyoruz" ifadelerini kullanan Çetin, "Bütün bu olaylarýn saðlam bir devlet iradesi ile kökünden bitirilmesini Türk devletinden bekliyoruz. Oy devþirmek için deðil gerçekten terörle mücadele için yapýlacak her hamleye Türk milletinin tamamýnýn destek vereceðini devletimizin yetkililerine bir kez daha hatýrlatmak istiyoruz. Vatan topraðýna þehit olarak düþen askerlerimize Allah'tan rahmet, ocaklarýna ateþ düþen acýlý ailelerine ve bütün Türk milletine sabýrlar temenni ediyoruz" þeklinde kaydetti. Kamu görevlilerine Cuma namazý izni isteyecekler Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yýllarýna iliþkin Toplu Sözleþme görüþmelerinde Cuma namazý izni isteyeceklerini belirtti. Yaptýðý yazýlý açýklamada 850 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük emek hareketi olan Memur Sen'in, Cuma namazý için toplu sözleþme tekliflerine Cuma Namazý Vakti Ýzin Süresi maddesini eklediðini dile getiren Ahmet Saatcý, "Memur Sen'in toplu sözleþme teklifleri arasýnda kamu görevlilerinin günlük çalýþmaya ara verme süresinin (öðlen arasý) Cuma günleri için, Cuma Namazý vaktini de içine alacak þekilde 2 saat olarak uygulanmasý da yer aldý" dedi.saatcý, "Memur Sen, kamu görevlilerinin Cuma namazý konusunda yaþadýklarý sýkýntýyý gidermek için toplu sözleþme tekliflerine, Cuma Namazý vakti Ýzin süresi konusunu ekledi. Teklif, kamu görevlilerinin günlük çalýþmaya ara verme süresinin (öðlen arasý) Cuma günleri için, Cuma namazý vaktini de içine alacak þekilde 2 saat olarak uygulanmasýný içeriyor. Memur Sen, üyelerinin istekleri ve kamu görevlilerinin beklentileri doðrultusunda Toplu Sözleþme teklifleri arasýnda, anayasal haklarý kapsamýndaki din ve vicdan hürriyeti, ibadet hürriyeti ve siyaset (seçme-seçilme) Haklarýna da yer vererek bu haklarýn kamu görevlilerin açýsýndan da teminat altýna alýnmasýný istiyoruz" þeklinde kaydetti. 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinde kýlýk kýyafet özgürlüðünün masada olacaðýný belirten Saatcý, "Memur Sen 3.Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinde kamu görevlilerin kýlýk kýyafet özgürlüðüne iliþkin olarak, "Kamu görevlileri, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerinde baþta baþörtüsü olmak üzere kýlýk-kýyafet yasaðý sonucu doðuran ve evrensel hukukun, insan onurunun ve temel özgürlüklerin ruhuna aykýrý hükümlere tabi olmaksýzýn özgür tercihleriyle belirledikleri kýlýk-kýyafetle kamu hizmeti sunabilirler. Bu hakkýn kullanýlmasýnda, baðlý bulunan bakanlýk, yargý organlarý ve benzeri çerçevede görev yapýlan kurum dahil olmak üzere unvan, kadro, mesleðin niteliði ve benzeri sebeplere dayalý ayýrým ve sýnýrlama yapýlamaz" teklifini de masaya taþýyacaðýz. Memur Sen, 2013 yýlýnda özgürlük için 12 milyon imza toplayarak bu yönde adýmlar atmýþtý. Bu teklifler de darbe ürünü kýlýk kýyafet yönetmeliðini bütünüyle ortadan kaldýracak" ifadelerini kullandý. 37 bin öðretmen atamasý ile ilgili önemli bilgi Aðustos içinde yapýlacak 37 bin öðretmen atamasýnda hangi alandan ne kadar öðretmen atanacaðýný merak eden öðretmen adaylarý için bilgi var. KPSS sonuçlarý açýklanmasýnýn ardýndan öðretmen adaylarý gözlerini, Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan gelecek 2015 Aðustos öðretmen atamalarýnda hangi branþtan ne kadar öðretmen alýnacaðýna iliþkin bilgiye çevirdi. HABERLER DOÐRU DEÐÝL, KONTENJAN DAÐILIMI 15'ÝNDEN SONRA Aðustos ayý içinde yapýlacak 37 bin öðretmen atamasý ile ilgili hangi alandan ne kadar öðretmen atanacaðý ile ilgili Milli Eðitim Bakanlýðý yetkilileri, çalýþmalarýn devam ettiði bilgisini verdi Aðustos Öðretmen Atamalarý Branþ Daðýlýmý Kontenjanlarý rakamlarý ile ilgili internet sitelerinde ve sosyal medyada dolaþan bilgilerin gerçeði yansýtmadýðýný ifade eden bakanlýk yetkilileri, kontenjanlarýn henüz belirlenmediðini belirtti. Aðustos ayý içerisinde 37 bin öðretmen kadrosuna atama yapýlacaðý bilgisinin dýþýnda henüz netleþen bir rakam olmadýðýný ifade eden Bakanlýk yetkilileri, Aðustos ayýnýn 15'inden sonra kontenjan rakamlarýnýn duyurulacaðýný açýkladý. ÖÐRETMEN ATAMALARI ÇOK YAKINDA! Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý bayramda TRT' de katýldýðý programda Aðustos ayýnda 37 bin adet öðretmen atamasýnýn yapýlacaðýný açýklamýþtý. Nabi Avcý katýlmýþ olduðu programda; "Bu yýl yapýlmýþ olan KPSS sonuçlarý ve Alan bilgisi sýnav sonuçlarýna göre Aðustos ayýnda 37 bin kadro için Maliye Bakanlýðý'ndan onay aldýk" bilgisini de vermiþti. 47 BÝN KADRO ÝHDAS EDÝLDÝ Kanunla, Milli Eðitim Bakanlýðýna 47 bin öðretmen kadrosu ihdas ediliyor. Öðretmen unvanlý kadrolardan 35 bin adedi ile Bakanlýða ait diðer hizmet sýnýflarý kadrolarýndan 2 bin 320 adedine, Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ve 2015 yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamýnda yapýlan atamalarýn dýþýnda 31 Aralýk 2015'e kadar atama yapýlacak.haber7 KPSS'de branþ sýralamalarý açýklandý KPSS A Grubu ve öðretmenlik ile Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katýlanlarýn sýnav sonuçlarýna göre branþ bazýnda sýralamalarý açýklandý.kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS) A Grubu ve öðretmenlik ile Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katýlan adaylarýn sýnav sonuçlarýna göre branþ bazýnda sýralamalarý, ÖSYM'nin aday iþlemleri sisteminden açýklandý. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2015-KPSS A Grubu ve öðretmenlik ile 2015-ÖABT'ye katýlan adaylar, sýnav sonuçlarýna göre branþ bazýnda sýralamalarýnaösym'nin "http://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaralarý ve þifreleri ile eriþebilecek. Branþ bazýnda sýralamalar, adaylarý bilgilendirme amacýyla oluþturuldu. Sýralamalar, ayný alanda sýnava girenlere baþarý durumlarýný karþýlaþtýrmalý olarak deðerlendirme imkaný veriyor. Bu arada, sýralamalarda görüntülenen sayfa, belge niteliði taþýmayacak. Her türlü deðerlendirmede, ÖSYM sisteminde kayýtlý bilgiler esas alýnacak.

4 HABER Kaymakam Beyazyýldýz'dan "Kýzýlay Dede"ye veda Son kararname ile Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðýna atanan Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, ilçede "Kýzýlay Dede" olarak tanýnan Ýhsan Özaray'ý evinde ziyaret ederek vedalaþtý. Kaymakam Beyazyýldýz, beraberinde eþi dahiliye uzmaný Dr. Aysel Beyazyýldýz ile Fatih Mahallesi Þehit Adil Yýldýz Caddesindeki evinde Ýhsan Özsaray ve eþini ziyaret etti. Ýlçede uzun yýllar Kýzýlay Þube Baþkanlýðý görevini yürüten ve halen Türkiye Kýzýlay Derneði Sungurlu Þubesi Onursal Baþkaný olan Ýhsan Özsaray'ý ilçeden ayrýlacak olan Beyazyýldýz çifti unutmadý. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Beyazyýldýz çifti Özsaray ile vedalaþtý. Ýhsan Özsaray, ziyaretlerinden dolayý Beyazyýldýz çiftine teþekkür ederek, yeni görev yerlerinde baþarýlar diledi. Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Kaymakamlar ve Vali Yardýmcýlarý Yaz Kararnamesi ile Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðýna atanmýþtý. Ýçme suyu altyapý yenileme çalýþmalarý tam gaz Büyüklerimiz, ''Dost üçtür. Birincisi dost, ikincisi dostun dostu, üçüncüsü düþmanýn düþmaný. Düþman da üçtür. Birincisi, düþman, ikincisi dostun düþmaný, üçüncüsü ise, düþmanýn dostudur'' demiþlerdir. Bütün dünler bugünleri aydýnlatan fenerlerdir. Yine devletlerin devletlere dostluðu menfaat üzerinedir. Ülkemiz yer altý 4 SAVAÞLAR VE ONDAN ALINACAK DERSLER -2 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný kaynaklarý, doðal güzellikleri, tarýmsal potansiyeli, Türk Cumhuriyetleriyle olan iliþkileri, dört mevsimin bir arada yaþanmasý, denizlerle çevrili olmasý, tarihi zenginlikleri ve komþularýmýzýn konumu itibariyle özel önem arz etmekte olup; dost - düþman çoðu ülkelerin iþtahýný geçmiþte kabartmýþ, muhtemelen gelecekte de kabartacaktýr. Elbette komþularýmýzla ve diðer ülkelerle daima iyi iliþkiler içerisinde olacaðýz veya zor olsa da olmaya çalýþacaðýz. Yalnýz bu iliþkilerimizi sürdürürken M. Kemal ATATÜRK'ÜN þu sözünü hiç unutmayacaðýz. '' Düþmanla dost olmak için, belinde silahýn, yanýnda cephanen, baþýn dik, gözlerin daima düþmanýn üzerinde ve karþýya bakar vaziyette olup; düþmana merhaba, merhaba deyip geçeceksin.'' Bunu þöyle bir örnekle de pekiþtirebiliriz. Köyde yýllar önce iki aile arasýnda çok önemli bir olay yaþanýr, bir birlerine husumet duyarlar ama zamanla torunlar samimi arkadaþ olur. Fakat yaþýndaki yaþlý anneanne, babaanne çoðunlukla torununu yanýna alýr ve ''bak yavrum falancalarýn torunuyla çok samimisin ama unutma bizim geçmiþte onlarla þöyle þöyle davamýz oldu. Arkadaþ ol, ama aklýmda diye dur. Çünkü ''su uyur düþman uyumaz'' demiþ atalarýmýz diye öðüt verir. Ülkelerin silahlanma yarýþý içerisinde olduðu günümüzde her zaman tedbirli olacaðýz; zayýf düþtüðümüz zaman içten ve dýþtan düþmanlarýn çýkabileceðini asla unutmayacaðýz. Bu baðlamda; aileden baþlamak üzere, okullarýmýzýn her kademesinde nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar (NBC) ve bunlarýn tehlikelerinden bilinçli olarak korunma yollarý öðretilmeli, yapýlan planlar pratikte uygulanabilir ve sýðýnak olarak belirtilen yerler sýðýnak özelliðine uygun olmalý, ikaz - alarm tatbikatlarý yasak savma cinsinden olmadan yapýlmalý, öðrenciler ve vatandaþlar olasý savaþlara, afetlere ve onlarýn sebep olabileceði zararlara karþý daima eðitimli tutulup, psikolojik olarak hazýr olmalarý saðlanmalý ki, ihtiyaç halinde sýfýrdan eðitim vermek yerine, hatýrlatmayla en az panikle en iyi korunma saðlanabilsin. Unutmayalým ki, nemelazým diyen neye lazým olur! Çünkü afetler unutulduðu zaman, düþman ise zayýf yönümüzü gördüðü zaman gelir. ( tel: ) * SURÝYE Ýskilip'in içme suyu altyapý yenileme çalýþmalarý aralýksýz devam ediyor. Ýskilip Kazanlý mevkii ve þehir içinde iki ekip halinde devam eden çalýþmalarda 24 personel, 4 kepçe, 4 kamyon çalýþýyor. Son bir ayda Kazanlý mevkiinde 7 bin 500 metre, þehir içinde bin metre olmak üzere toplam 8 bin 500 metre uzunluðunda boru yenileme iþi tamamlandý. Ýskilip Belediyesi basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Ekipler, kanalizasyon, yaðmur suyu, yeraltýna alýnan elektrik kablolarý gibi tamamlanmýþ altyapý çalýþmalarýna zarar vermemek ve arýzaya neden olmamak için titiz bir çalýþma yürütüyor. Yüklenici firma makine ve personellerine ek olarak Belediyemizin tüm imkânlarýnýn da seferber edildiði çalýþmanýn hedeflenenden daha kýsa sürede tamamlanmasý için önümüzdeki günlerde ekip sayýsý artýrýlacak" denildi. Ezberbozan'dan network marketing eðitimi Ezberbozan Akademi, Çorum'da ilk olma özelliðini taþýyan profesyonel network marketing eðitimlerine baþladý.ezberbozan Akademi, Gano Excel firmasý baðýmsýz distribitörleri ile bir araya geldi. Toplam 34 kiþiden oluþan Gano Excel firmasý ekibine eðitim veren Ezberbozan Akademi kurucusu ve eðitimcisi Serkan Beyaz, eðitimlerde beden dili, satýþ, ekip kurma, liderlik, sosyal medya, sunum, kendini tanýma, takým olma ve kiþisel yaþamda gerçek baþarý konularý üzerine bilgiler verdi. Eðitimin yaklaþýk bir ay süreceðini kaydeden Beyaz, Çorum ve çevre bölgelerdeki tüm network marketing distribitörleri ile yerel tüm iþletmelerin personel eðitimlerine yeni bir soluk getireceklerini ifade etti. Eðitimlerinin sýradýþý, sonuç odaklý, anlatým tarzýnýn farklý ve eðlenceli olmasý sebebiyle talep gördüðünün altýný çizen Beyaz, Çorumlu tüm iþletmeleri de personel eðitimleri konusunda bilgilendirmeye hazýr olduklarýný söyledi. Yer: Suriye Konu: Ýç savaþ Ýþler çok karýþýk, Vatandaþ eriyor yavaþ yavaþ Ýþin acý tarafý, komþu komþuyu kýrýyor Ölende, öldürende Allah diye haykýrýyor Ateþ yanýyor, kazan kaynýyor Ýnsanlar ölüyor, Dön de þu hale bir bak, Ne kýlýç ne de kurþun izi Çoluk çocuk serilmiþ yere Mübarek ramazan bayramýnda, Þeker, lokum, oyuncak yerine Esad'dan gelmiþ, kimyasal hediye (!) Bir baba, yüzlerce ceset arasýnda yavrusunu arýyor Yüzündeki ben izinden hemencik tanýyor Cansýz yatan evladýna sýmsýký sarýlýyor: ''Uyan yavrum uyan, ben sensiz yaþayamam'' Diye avazýnýn çýktýðý kadar haykýrýyor Ama nafile Ses yok Seda yok, Yavru çoktan kurban gitmiþ, Esad'ýn acýmasýz kimyasalýna Allah sabýr versin, aðla babam aðla Unutma ki, mazlumun ahý çýkar mutlaka * Halbuki; Çocuklara, kadýnlara dokunmayýn diyor Kuran Bunu bir türlü anlamýyor Suriye'deki hain adam Elbet belasýný bulur ÜLKESÝNÝ KANA BULAYAN Ders alabilmeli olup bitenlerden ÂLEMÝ ÝSLAM Birlik ve beraberliðimizi bozmasýn Yüce Yaradan Lakin 'En iyi dua tedbirdir' söyleyim unutmadan (Mahir Odabaþý) Sungurlu'da 2B orman arazilerinin tapularý teslimi edildi Sungurlu Ýlçe Tapu Müdürü Soner Gök, ilçede 2B orman arazilerinin tapu tesliminin yapýldýðýný söyledi.ak Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Tapu Müdürü Soner Gök'ü ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.2b orman arazilerinin tapu teslimlerinin yapýldýðýný belirten Soner Gök, tarým arazilerinin 39 bin parselinin yenilenmesinin yapýlarak tapu teslim iþleminin tamamlandýðýný kaydetti. Soner Gök, ayrýca ilçedeki tüm taþýnmazlarýn % 93 oranýnda T.C. kimlik numaralarýyla tapu kayýt sistemlerine girildiðini ifade etti. Sungurlu'da ilçe halkýnýn tapu hizmetlerinden memnun olduðunun altýný çizen Gök, ilçede vatandaþýn Tapu Müdürlüðünden memnuniyet oraný yüzde 97 olduðunu vurguladý. Ýlyas Özkan, Sungurlu'daki tarým arazilerinin toplulaþtýrýlmasý ve birleþtirilmesinin verimliliðin artmasýnda ve kaynaklarýn etkin kullanýlmasýnda önemli rol oynayacaðýný kaydetti.sungurlugündem

5 HABER 5 Ýhsan Özkes MHP'yi mi geçiyor? CHP'den istifa eden Ýhsan Özkes'in sosyal medya hesabýndan Devlet Bahçeli'nin sözlerini paylaþmasý "MHP'ye geçiyor" iddialarýný güçlendirdi. Geçtiðimiz günlerde ani bir kararla CHP'den istifa ettiðini açýklayan Ýhsan Özkes, sosyal medya hesabýndan ilginç bir açýklamada bulundu. Özkes'in bu açýklamasý MHP'ye göz kýrpma olarak algýlandý. Özkes'in MHP'ye geçmesi durumunda, HDP ile eþit sandalyeye sahip olan MHP 81 vekile ulaþmýþ olacak ve 3. parti durumuna gelecek. Twitter hesabýndan "Ýstifa nedenlerimden biri de kimi CHP'lilerin CHP'ye deðil de MHP'ye çalýþmasýdýr" diyen Özkes, "Sayýn Bahçeli'nin 'CHP, HDP özentili milletvekillerinin tahrikinden kurtulmalýdýr' sözü isabetlidir" dedi. Rektör Alkan'dan Evkuran'a teþekkür Kültür Merkezine ihtiyaç var Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek, Þef Osman Keser Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Salim Uslu'nun basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyarette Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "Çorum'a Kültür Merkezi kazandýrma ile ilgili çalýþmalarýnýzý yakýndan takip ediyoruz. Çorum'a yapýlacak olan Kültür Merkezi ihtiyacý karþýlayacaktýr. Ayrýca, Osmancýk Belediyesinin koordinesinde yapýmý devam eden Kale restorasyon çalýþmalarý için ilave ödenek ile özellikle yine yakýndan takip ettiðiniz Ýskilip Kültür Merkezi için Redif Kýþlasý Konaðý ve Ýskilip Kalemizin restorasyonu çalýþmalarý için projelerimiz hazýr destek ve katkýlarýnýzý bekliyoruz" dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Çorum ilimiz tarihiyle, kültürüyle ve sanatsal çalýþmalarýyla köklü bir geçmiþe sahiptir. Ýlimizde kültürel ve sanatsal etkinlikler, 1968 yýlýnda yapýlmýþ olan Devlet Tiyatro binasýnda gerçekleþtirilmektedir. Her geçen gün artan etkinlikler kapsamýnda Kültür Merkezine daha da ihtiyaç duyulmaktadýr. Bakanlýk nezdindeki taleplerimizi Bakanýmýz ve yetkililerle görüþerek hýzla çözüme kavuþturulmasýný saðlayacaðýz" þeklinde kaydetti. Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Özüdoðru ayrýca Kore Büyükelçiliði'nde yapacaklarý Çorum tanýtýmý hakkýnda bilgiler verip Uslu ile görüþ alýþveriþinde bulundu. Öte yandan Uslu'nun daha önce teklif ettiði þuanda Çorum Müzemizin tanýtýmý için kullanýlan Museum Collection Andirod sisteminin Çorum genelinin de internet ortamýnda tanýtýlmasý için çalýþmalarýn devam ettiði belirtildi. TOKÝ'nin üniversiteye yapacaðý konutlarý konuþtular Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný Mahmut Evkuran'a bir teþekkür ziyareti gerçekleþtirdi. Üniversite tarafýndan bir süre önce düzenlenen "Sosyal Politika-Kuram ve Uygulamalar" konulu panel ile "4. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu"nun düzenlenmesindeki katkýlarýndan ve saðladýðý desteklerden dolayý Evkuran'a teþekkür eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bundan sonrasýnda da ASPB ile Üniversite arasýnda ortak çalýþmalar yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarýný belirtti.strateji Geliþtirme Baþkaný Mahmut Evkuran da Hitit Üniversitesinin bölgesinde hýzla geliþen ve kurumsallaþan bir üniversite olduðunu ve bunda rektörümüzün çabalarýnýn ve kurduðu iliþkilerin önemli oranda etkili olduðunu belirterek, kurumsal desteklerinin ve iliþkilerin devam ettirileceðine olan inancýný dile getirdi. Ayrýca Çorumun bir hemþehrisi olarak Hitit Üniversitesinin ulusal ve uluslararasý düzeyde saygýnlýðýný artýrdýðýný görmekten duyduðu mutluluðu ifade ederek, baþarýlar diledi. Merkez Bankasý enflasyon tahmini flaþ yükseliþ Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý, 2015 yýlýnýn üçüncü enflasyon raporunu açýkladý. Merkez Bankasý enflasyon tahminlerini yükseltti. Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý yýlýn üçüncü enflasyon raporunu açýkladý. Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý yýlýn üçüncü enflasyon raporunu açýklýyor. Baþçý, geliþmiþ ülkelerde faiz oynaklýðýnýn yüksek seviyelere ulaþtýðýný belirterek ikinci çeyrekte küresel piyasalardaki oynaklýðýn etkisinin Türkiye ekonomisinde de gözlendiðini belirtti. Erdem Baþçý, "Yýlýn ikinci çeyreðinde temkinli para politikasý politikasýný sürdürdük, sýký likidite politikasýna devam ettik. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileþmeye kadar getiri eðrisini yatay tutarak para politikasýnda temkinli duruþ sergileyeceðiz. Sýký para politikamýz ekonominin dýþ þoklara dayanýklýlýðýný artýrdý" dedi. FAÝZ POLÝTÝKASINI SADELEÞTÝRECEÐÝZ Faiz konusunda ise Merkez Bankasý Baþkaný "Önümüzdeki dönemde küresel para politikalarýnýn normalleþmesinden sonra sözlü yönlendirme ile uzun vadeli faizlerin kalýcý düþeceðini deðerlendiriyoruz. Buna baðlý olarak Türkiye'de geniþ faiz koridoruna olan ihtiyaç kademeli olarak azalabilir" dedi. Baþçý, faiz politikasýnýn operasyonel çerçevesini kademeli olarak sadeleþtirmeyi deðerlendireceklerini belirterek bunu Aðustos ayýnda teknik bir raporla baþlatacaklarýný söyledi. FED'DEN KÝMSE ENDÝÞELENMEMELÝ Baþçý, Fed faiz oranlarýný artýrýrsa Türk bankalarýna ödenen zorunlu karþýlýk faizlerini Fed faizleri seviyesine yükselteceklerine dikkat çekerek "Eylül ayýnda Fed'den gelebilecek faiz artýþý konusunda kimse endiþelenmemeli" dedi. Döviz likiditesinde dengeleyici, finansal sektörde destekleyici, TL'de sýký para politikasý izleyeceklerini belirten Baþçý "Döviz kurunun gecikmeli yansýmasý enflasyon görümündeki iyileþmeyi geciktiriyor. Enflasyonun orta vadede hedefe ulaþacaðýný öngörüyoruz. Türk ekonomisi ýlýmlý büyümeye devam ediyor" dedi. Merkez Bankasý Baþkaný, Avrupa Birliði'ne ihracatýn arttýðýný ancak jeopolitik geliþmelerin ihracata etkisini izlediklerini ifade etti. Baþçý, büyümede aþaðý yönlü risklerin devam ettiðini belirterek "OVP'nin bir miktar altýnda ancak artý bir büyüme ile yýlý tamamlarýz. Yýlýn ikinci yarýsýnda ýlýmlý büyüme eðilimi sürecek. Talep koþullarý enflasyona katký verecek. Cari dengedeki iyileþme sürecek ama dýþ talep koþullar iyileþmeyi sýnýrlayacak" dedi. ENLASYON TAHMÝNÝNÝ 0,1 PUAN YUKARI ÇEKTÝ Ortalama petrol fiyatý varsayýmlarýný aþaðý çektiklerini belirten Baþçý, "Gýda enflasyonunu yýl sonu için yüzde 8 olarak öngördük. Enflasyonun 2015 sonunda yüzde 70 olasýlýkla yüzde 6-7,8 aralýðýnda orta noktasý yüzde 5,5 olacaðý öngörülüyor. Enflasyon Eylül ayýna kadar düþüþ eðiliminde olacak, baz etkisiyle Eylül'de bir miktar yükselecek ve dalgalý seyrederek yýl sonunda yüzde 6,9 olacak" dedi. DETAYLARI AÐUSTOS'TA PAYLAÞACAÐIZ Toplantý sonrasý sorularý yanýtlayan Baþçý faiz politikasýnda teknik çalýþma ile ilgili soruya þu yanýtý verdi: "Para politikasýnda mevcut çerçevenin korunmasýna karar verdik. Ancak þartlar deðiþirse bunu gözden geçirebiliriz. Teknik bir çalýþma istedik. Bu sýkýlaþtýrýcý ya da geniþleyici bir çalýþma deðil. Tek faizle mevcut para politikamýzý devam ettirseydik bu faiz ne oludu çalýþmasýdýr. Detaylarý kamuoyu ile PPK özetleri ya da teknik bir döküman ile paylaþacaðýz." Baþçý "ROM'u gözden geçirebiliriz ama bunun için þu an erken" dedi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Finansman Dairesi Baþkaný hemþehrimiz Ayhan Karaca ile bir araya geldi.üniversite basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre çalýþmalarý tüm hýzýyla devam eden üniversite personeline konut edindirme projesinde gelinen durum deðerlendirilerek, bundan sonrasýnda yapýlacak çalýþmalar ele alýndý. Rektör Prof. Dr. Alkan, bu projenin hayata geçirilmesi ve Kazalarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda ihtiyaç duyulan ilkyardým bilgisi, çoðu zaman yanlýþ uygulamalar ile geri dönülmeyecek sonuçlar doðuruyor. Hasta veya yaralý kiþiye, profesyonel saðlýk yardýmý uygulanmadan önce yapýlan ilk bakýmýn önemli olduðunu belirten Acýbadem Ankara Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Serkan Þener, Ýlkyardýmýn amacý; hasta veya yaralý kiþinin durumunun kötüleþmesini önlemek için aktif olarak müdahale etmek, yaþam desteði saðlamak, yaralýnýn etkin tedavisini baþlatmak, zararý en aza indirmek, uzuv ve yaþam kaybýný önlemektir. dedi. Þener, þunlarý kaydetti: Dýþa doðru kanamalarda hastalarýn durumu deðerlendirildikten sonra yaranýn geniþliði ve kanamanýn þiddeti tespit edilmelidir. Acil servis arandýðýnda bu tespitler ýþýðýnda bilgi verilirse kanamanýn kontrol altýna alýnmasý sürecin hýzlý bir þekilde sürdürülmesindeki büyük desteklerinden dolayý Ayhan Karaca baþta olmak üzere, tüm emeði geçenlere, projenin baþlatýlmasýndaki katkýlarýndan dolayý Eðitim Bir Sen'e ve bu sürece her anlamda destek veren Çorum Belediyesi Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca da Rektör Prof. Dr. Alkan'a ziyaretlerinden ve projeyi bu denli yakýn takiplerinden dolayý teþekkür etti. Yanlýþ ilkyardým, hayat karartýyor daha hýzlý ve kolay olacaktýr. Ýlkyardým uygulamasý yapýlýrken kanama gerçekleþen bölgeye temiz bir bez yardýmý ile tampon görevi yapýlmalý. Kanama durmaz ya da azalmaz ise baþka bir bez yardýmý ile basýnç artýrýlmalý. Kanayan bölge mümkün olduðunca kalp seviyesine ya da yukarýsýna kaldýrýlmalý. Þiddetli çarpmalar, aþýrý sýcaklar gibi durumlarýn burun kanamalarýný tetikleyebileceðini aktaran Þener, Böyle durumlarda öncelikle kanamasý olan hasta sakinleþtirilmeli daha sonra baþýn hafifçe öne eðilmesi saðlanmalýdýr. Halk arasýndan en sýk yanlýþ uygulanan yöntem ise burun kanamasý gerçekleþtikten sonra baþýn geriye doðru yaslanýlmasýdýr. ifadelerini kullanýyor. Ýlkyardým bilgisinin çocuk yaþlarda öðretilmesi gerektiðini wve bu bilgilerin hayat kurtardýðýný söyleyen Þener, ilkyardým bilgilerinin doðru öðrenilip uygulanmasýnýn hayati önem taþýdýðýný iletiyor.

6 HABER 6 Anne adaylarý için tatil risk taþýr mý? Topuk dikenine kalýcý çözüm Çok ciddi acýlara neden olan topuk dikeninden þok dalgasý tedavisiyle kalýcý olarak kurtulmak mümkün.samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Baþhekimi Uzm. Dr. Mehmet Bilgin, ayak tabanýnda oluþan "topuk dikeni" rahatsýzlýðýnýn þok dalgasý yöntemiyle tedavi edildiðini ve yüzde 85 oranýnda kalýcý iyileþme saðlandýðýný belirtti. Topuk dikeni rahatsýzlýðýnýn ayak tabanýný oluþturan kas tabakasýndaki gerilme ve zorlama sonucunda ortaya çýkan bir rahatsýzlýk olduðunu belirten Dr. Mehmet Bilgin, röntgen filmlerinde topuða batmýþ bir diken gibi görünmesi nedeniyle halk arasýnda "topuk dikeni" olarak adlandýrýlan bir rahatsýzlýk olduðunu söyledi. Topuk dikeninin tedavi edilebilir bir rahatsýzlýk olduðunu ve tedavi edilmediði takdirde kronik bir duruma dönüþebileceðini belirten Bilgin, oluþacak bu durumun kiþinin günlük aktivitelerini yapmasýný engelleyeceðini ve sonuç olarak da insanlarýn yaþam kalitelerini düþüreceðini ifade etti. YÜZDE 85 ORANINDA KALICI ÝYÝLEÞME SAÐLANIYOR Bu hastalýðýn olumsuz sonuçlar doðurabileceðini vurgulayan Bilgin, "Bu nedenle mutlaka kronik ayak aðrýlarýnýn ciddiye alýnmasý, bir uzman hekime muayene olunmasý ve süreçte erken tedavi yöntemlerinin uygulanmasý gerekir. Bu alanda en yaygýn olan tedavi olan ESWT (ekstracorporeal shock wave therapy) yani þok dalgasýyla tedavi yöntemi uygulanarak 4-6 hafta içerisinde aðrý ve þikayetlerin büyük oranda ortadan kalkarak kiþinin yaþam kalitesi artýyor. Tedavi yöntemi vücut dýþýnda oluþturulan güçlü ses dalgalarýnýn vücudun istenilen bölgesine odaklanmasýyla uygulanýyor. Ciltte oluþan hafif kýzarýklýk dýþýnda bilinen bir yan etkisi bulunmayan tedavide 3-7 seans arasý deðiþen sürelerde hastanýn þikayetinden kurtulmasý bekleniyor. Bu yöntemin ayrýca tenisçi dirseði, golfçü dirseði, kaslardaki aðrýlý tetik noktalar, kronik ayak aðrýlarý, kalsifik omuz tendiniti (omuzdaki kas tendonlarýnýn aþýrý kullanýmý sonucu oluþan tendon iltihabý) gibi hastalýklarýn tedavisinde de kullanýlýyor. Aðrýsýz ve anestezi gerektirmeyen bir yapýya sahip yöntem, yüzde 85 oranýnda kalýcý iyileþme saðlýyor. Bu yöntem günümüzde uygulanan en son teknolojiye sahip. Tedaviye ne kadar erken baþlanýrsa o denli iyi sonuçlar alýnýr. Geciken tedavilerde ise iyileþme oraný düþüyor" dedi. Hamilelik döneminde tatil, anne adaylarýný endiþelendirir. Seyahatten havuza girmeye, güneþlenmekten beslenmeye kadar her þey dert edilir. Memorial Hizmet Hastanesi Kadýn Doðum ve Hastalýklarý Bölümü'nden Op. Dr. Hüseyin Mutlu, hamilelik döneminde tatil hakkýnda bilgi verdi. Hamilelik süresince özellikle ilk aylardan itibaren seyahat yapýlabilmektedir. En güvenli dönemler haftalardýr. Ýlk 3 ayda görülen kanamalar ve son ayda doðumun baþlama olasýlýðýna karþýn daha dikkatli olunmasýnda fayda vardýr. Uzun yolculuklarda uçak tercih edilebilir ama belli kurallara dikkat edildikten sonra otomobil yolculuklarý da yapýlabilmektedir. Yurtdýþý seyahatlerine çýkarken anne adaylarýnýn gerekli tüm tedbirleri almasý ve acil durumlarda kullanýlabilecek ilaçlar konusunda doktoruna danýþmasý gerekmektedir. ÖNCEDEN ERKEN DOÐUM VE KANAMA GÝBÝ SORUNLAR YAÞAYAN ANNE ADAYLARI DÝKKAT! Hamilelikte erken doðum tehdidi, kanama gibi sorunlar yaþamýþ ve hala risk taþýyan hamilelerin uzun seyahat etmeleri sakýncalýdýr. Hamilelikte meydana gelen varisler nedeniyle seyahatte hareketsiz kalýndýðýnda pýhtýlaþma eðilimi nedeniyle de sorun yaþanabilmektedir. Hamileler için tatil mekanýnýn seçimi oldukça önemlidir. Hamileliðin hangi döneminde olursa olsun aþýrý sýcak bölgeler anne adayý ve bebeðin saðlýðý için uygun bölgeler deðildir. Aþýrý sývý kaybý ve buna baðlý halsizlik ve baygýnlýk hissi olabilmektedir. Ayrýca hamilelikte ciltteki renk hücrelerinin aktif olmasý nedeniyle yüzde çillerin artýþý ve belli gölgelerdeki hamilelik lekeleri artýþ göstermektedir. Riskli hamileliklerde güneþ etkisiyle tansiyon yükselmesi olabilmektedir. BOL SIVI TÜKETÝMÝ ÖNEMLÝ Yaz tatili yapan anne adaylarý denize ve havuza girebilir, yüzebilir ve kýsa süreli güneþlenebilir. Hamilelerin güneþlenirken koruyucu kremleri kullanmalarý önemlidir. Güneþ ýþýnlarýnýn uyarýcý etkisini azaltmak için mutlaka þapka ve güneþ gözlüðü kullanmalarý gerekmektedir. Tatilde ve güneþte bol sývý tüketilmesi gerekmektedir. Günde 1 bardak maden suyu elektrolit kaybýna yardýmcý olabilmektedir. Yeterli sývý alýnýp alýnmadýðýný veya tahmin edilenden fazla sývý kaybý olup olmadýðýný anlamanýn en kolay yolu idrar rengidir. Ýdrar rengi açýk çay rengi gibi koyulaþmýþsa sývý alýmý azalmýþ veya sývý kaybý artmýþ olabilmektedir. HAMÝLELÝKTE YAPILABÝLECEK SPORLAR HEM SAÐLIKLI HEM DE FÝT KALMANIZI SAÐLAR Zeytinyaðlý ve hafif yemekler tercih edilmeli ve kabýzlýk olmamasý için tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Sokakta ve açýkta satýlan yiyeceklerden, açýk sulardan uzak durulmasý önemlidir. Tatil yerlerinde yapýlan su sporlarý, dalýþ gibi spor aktiviteleri hamileler için risk taþýmaktadýr. Hamilelerin daha çok yüzme, yürüyüþ, yoga ve pilates gibi hafif aktiviteleri yapmasý bebek ve anne adayýnýn saðlýðý açýsýndan daha önemlidir. Yolculuk yapacak anne adaylarýnýn dikkat etmesi gereken kurallar; Uçakla seyahat ederken rahat kýyafetler giyilmelidir. Sýrt için mutlaka destek amaçlý yastýk kullanýlmalýdýr. Ayaklar için seyahat boyunca hareket ettirilmeli ve uygun zamanlarda uçak içinde küçük yürüyüþler yapýlmalýdýr. Bol sývý alýnmalýdýr. Eðer seyahat edilecek ülke, enfeksiyon riski taþýyorsa ya seyahat ertelenmeli ya da gitmeden önce gerekli tetkikler ve aþýlar yaptýrýlmalýdýr. Emniyet kemeri karnýn üstüne deðil alt taraftan geçirilerek takýlmalýdýr. Yolculuk esnasýnda aralarda atýþtýrmalar yapýlmalý ve çay, kahve ve kafeinli içeceklerden kaçýnýlmalýdýr. Hamilelikte en sýk yaþanan 10 problem Karýn aðrýsý, kusma, baþ aðrýsý, halsizlik, sýk idrara çýkma Tüm bu sorunlar hamilelik sürecinde en sýk karþýlaþýlan þikayetler arasýnda... Bunlarýn bir kýsmý her insanda görülebilecek doðal belirtiler olabilirken; bazýlarý ise önemli sorunlarýn habercisi olabiliyor. Memorial Ataþehir Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Bölümü'nden Op. Dr. Serap Mollaoðlu hamilelik sürecindeki þkayetler ve dikkat edilmesi gereken durumlar hakkýnda bilgi verdi. Embriyonun rahim iç duvarýna yerleþmesi sýrasýnda kasýk aðrýlarý görülebilmektedir. Genelde hamilelik sürecinin 4-5. haftasý gibi baþlayan kasýk aðrýlarý baþlar. Bu kasýk aðrýsý beraberinde vajinal kanama olmadýðý sürece beklenen bir yakýnmadýr. Genelde þiddeti anne adayýnýn yürümesine engel olacak ya da hayat kalitesini etkileyecek kadar yaþanmaz. Özellikle gebeliðin ilk 3 ayýnda çýkan bu yakýnma, 5-6. haftalarda olasý nedeni kesenin gömülme sürecinde rahim iç duvarýndan olan kanamalardýr. 12. haftaya uyan dönemde de fetal zarlarýn birleþme sürecinde olabilecek kanamalardýr. Ancak yine de bu þekilde bir kanama varsa "düþük tehdidi" olarak görülür. Bu kanamalarýn % 90'ý dinlenmekle geçer; ancak yine de ilk yapýlmasý gereken düþük tehdidi varlýðý ya da kanama alaný varlýðýnýn dýþlanmasýdýr. HORMON DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ GÖÐÜS AÐRILARINI TETÝKLEYEBÝLÝR Östrojen, prolaktin ve progesteron hormonlarýnýn salgýlanmasýnýn artmasý anne adayýnýn göðüslerindeki deðiþikliklerin temel nedenidir. Gebeliðin ilk birkaç haftasýnda göðüslerde hafif deðiþiklikler hissedilebilir ve bunlar aðrýlý olabilir. Göðüs ucunun fazla uyarýlmasýndan kaçýnmak aðrýnýn artmasýna engel olacaktýr. SIK ÝDRARA ÇIKMAK EN DOÐAL YAKINMALARDANDIR Ýlk üç ayda rahmin büyüyen hacmi ile birlikte böbreklerin fonksiyonlarýndaki deðiþimler bu yakýnmanýn temel sebebidir. Ýdrar þikayetleri 4. aydan sonra hafifler; ancak son aylarda bebeðin baþýnýn mesaneye basýsý sonucu genellikle yeniden artabilir. Sýk idrara çýkmaya idrar yaparken yanma þikayeti de eþlik ediyorsa "idrar yolu enfeksiyonu" varlýðý sebebi ile araþtýrýlmasý ve sonrasýnda tedavisi gerekmektedir. BULANTI VE KUSMALAR ÞÝDDET- LÝYSE Gebeliðin erken dönemindeki bulantý ve kusmalarda; plasentadan salgýlanan hormonlar, annenin psikolojik sýkýntýlarý, B6 vitamini eksikliði, gebeliðe baðlý midebarsak sistemindeki deðiþiklikler, tiroit bezinin normalden çok çalýþmasý olasý nedenlerdendir. Gebeliðin ilk haftalarda rutin istenen gebelik tahlillerinde anormallik yoksa gebelik hormonlarýnýn olasý etkisi ya da psikolojik etki olarak kabul edilebilir. Kusmalarýn þiddetli olmasý, kusmalar nedeniyle iti beslenilmemesi ve sürekli kilo kaybý olmasý tedaviyi gerektirebilir. HALSÝZLÝK YORGUNLUK VE SÜ- REKLÝ UYUMA ÝSTEÐÝ OLABÝLÝR Gebeliðin özellikle ilk 3 ayýnda olan bu deðiþiklik vücutta miktarý artan "progesteron" hormonuna baðlýdýr ve bu hormon halsizlik, yorgunluk hissi ve sürekli uyuma ihtiyacýna neden olabilir. 3. aydan sonra geçmesini beklenen bir yakýnmadýr. Özellikle ilk 3 ayda görülen baþ aðrýsýnýn sebebi hissedilen bulantý ve kusmalardan dolayý uzun saatler boyunca aç kalýnmasý ve su alýmýnýn oldukça azalmasýdýr. Vücudun susuz kalmasý yani "dehidratasyon" baþ aðrýsýna yol açabilmektedir. Son aylarda görülen olan baþ aðrýlarý, tansiyon yüksekliði ve preeklempsi sebebiyle de oluþabileceðinden araþtýrýlmasý gerekir. Bu nedenle son aylarda görülen baþ aðrýlarý için gecikmeden doktora baþvurulmasý gerekir. MÝDE VE SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝ PROB- LEMLERÝ Gebelikte reflünün en önemli sebeplerinden biri büyüyen uterusun (rahmin) mideyi yukarýya itmesidir. Diðer bir neden de yiyeceklerin progesteron hormonu etkisiyle yemek borusundan daha yavaþ ilerlemesidir. Midenizin boþalmasý gecikmekte ve yiyecekler sindirim sisteminden daha yavaþ boþalmaktadýr. Bunun sonucunda hazýmsýzlýk, þiþkinlik ve bulantý hissi gibi þikayetler de görülebilecektir. Þikayetin durumuna göre gerekli ilaç tedavisine baþlamak bu þikayeti hafifletecektir. CÝLT PROBLEMLERÝ VE ÇATLAK- LARA DÝKKAT EDÝN Gebelik en sýk karþýlaþýlan problemlerden biri de vücuttaki bazý bölgelerin kahverengileþerek kararmasýdýr. Bu durum en sýk olarak yüzde (kloasma, gebelik maskesi), göðüs uçlarý, karýn, kasýk ve göbek çevresi bölgelerinde ortaya çýkar. Ciltteki bu kararmalarýn gerçek sebebi tam olarak bilinememekle birlikte, gebelikte salgýsý artan estrojen hormonuna baðlý olduðu düþünülmektedir. Gebelik sýrasýndaki cilt kararmalarý, güneþ ýþýðý veya diðer ultraviyole ýþýklara maruz kalmakla daha da artabilir. SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝ YAVAÞLADIÐIN- DAN KABIZLIK ARTAR Kabýzlýk, gebelikte görülen sýk görülen bir problem olup en sýk nedeni sindirim sisteminin genel olarak yavaþlamasý ve büyüyen uterusun (rahmin) baðýrsaklarýn son kýsmýna yaptýðý baskýdýr. Ayrýca kabýzlýk gebeliðin son dönemlerinde hemoroit (basur) ve anal fissür (makatta çatlama) oluþumunu da artýrýr. En önemli tedavi ve kabýzlýktan korunma yöntemi liften zengin beslenme ve bol sývý tüketimidir. Ýyi yýkanan her türlü çið sebze ve meyve de önerilir. Bu dönemde doktora danýþmadan müshil ya da benzeri etkili ilaçlar alýnmamalýdýr. Turist sayýsý azaldý, turizmci tedirgin Türkiye'de son yaþanan terör olaylarý turizmciyi vurdu. 2015'in ilk yarýsýnda Türkiye'yi ziyaret eden yabancý sayýsý 14 milyon 894 bine düþtü. Büyük bir kaygý içinde olduklarýný söyleyen Profesyonel Otel Yöneticileri Derneði Baþkaný Ali Kýzýldað, bazý Avrupa ülkelerinin, vatandaþlarýný Türkiye'ye gitmemeleri konusunda uyardýðýna dikkat çekti yýlýnýn ilk yarýsýnda Türkiye'yi ziyaret eden yabancý sayýsý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 2,25 azalarak, 14 milyon 894 bin 754 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn açýkladýðý, haziran ayý giriþ-çýkýþ yapan yabancý ve vatandaþlar verilerine göre 2015 yýlý Haziran ayýnda ülkeyi ziyaret eden yabancý sayýsý geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,89'luk bir azalýþla 4 milyon 123 bin 109 oldu. Bu ziyaretçilerin 225 bin 570'i ise günübirlikçi grubunda yer aldý. Türkiye'deki son yaþanan terör olaylarý ve düþen turist sayýsý hakkýnda konuþan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneði (POYD) Baþkaný Ali Kýzýldað, Türkiye'deki son geliþmeleri büyük bir kaygýyla' izlediklerini ifade etti. Olaylarýn henüz sektörlerine olumsuz bir yansýmasý olmamakla birlikte bazý Avrupa ülkelerinin vatandaþlarýný Türkiye'nin sýnýr bölgelerine gitmemeleri konusunda uyardýðýna dikkat çeken Kýzýldað, Ýnsanlar Türkiye coðrafyasý hakkýnda bilgili olmadýðýndan Türkiye'de bir savaþ etkisi olmasý turizm açýsýndan olumsuz bir gösterge. dedi. Son geliþmeler endiþelendirse de turizm sektöründeki genel gidiþattaki olumsuz tablonun düzelmeye baþladýðýný belirten Ayýk, Ramazan Bayramý'yla birlikte Antalya'daki oteller yüzde 100 doluluða ulaþtý. Yüksek doluluklarýn eylülün ilk haftasýna kadar devam etmesi bekleniyor. Rusya'daki olumsuzluk devam etmesine raðmen yerli turistte beklenin üzerinde artýþ oldu. Art arda terör saldýrýyla sarsýlan Mýsýr ve Tunus gibi Kuzey Afrika ülkelerini tercih eden Avrupalý turist rotasýný Ýspanya'ya ve Türkiye'ye çevirdi. Kuzey Afrika ülkelerinin ardýndan Yunanistan'ýn da yaþadýðý ekonomik krizle kulvar dýþý kalmasý üzerine Akdeniz'de tatil yapýlabilecek iki ülke kaldý. Rotasýný Türkiye'ye çevirenlerin baþýný Orta Avrupalýlar ve Ýngilizler çekerken, Antalya'daki otellerin yüzde 20'sini yerli turist doldurdu. dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Baþkaný Osman Ayýk ise, Kaygýlýyýz. Olaylarý çok dikkatli izliyoruz. Siyasi otoriteden saðduyu bekliyoruz. Ýtidalli olmalarýný arzu ediyoruz. Bir an önce de bu iþlerin çözüme kavuþmasý en büyük arzumuzdur. ifadelerini kullandý.

7 HABER 7 Çorum'un parfümdeki markasý Binevler kavþaðýnda kaza: 2 yaralý Binevler kavþaðýnda meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Sabah saat 10.0 sýralarýnda meydana gelen trafik kazasýnda kontrolden çýkan araç refüje çýktý. Kazada 2 kiþi yaralandý. Yaralanan araç sürücüsü ve yanýndaki þahýs 112 acil servis ekipleri tarafýndan hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndýlar. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Faaliyetlerine 2011 yýlýnda Ýstanbul'da baþlayýp ardýndan istihdamda kendi þehrine katký saðlamak için 2013 yýlýnda Alescia markalý kozmetik tesisini Çorum'a taþýyan firma sahibi Ali Ýlker Tosun, her yýl büyüyen tüketici kitlesi ve firmasýyla Çorum fuar alanýnýn ilgi odaklarýndan birisi oldu. Yaptýðý açýklamada markalaþmak adýna önemli yatýrýmlar gerçekleþtirdiklerini belirten Ali Ýlker Tosun, "Yurt içi ve yurt dýþý pazarýnda firmamýza yoðun bir ilgi söz konusu ürünlerimizin kalitesi ve hizmet anlayýþýmýz konusunda Türkiye genelinde ve yurt dýþýnda bulunan bayilerimizden olumlu tepkiler almak bizleri son derece memnun ediyor" dedi. Alescia Kozmetik olarak her zaman bir adým daha ileriye gitmenin gayreti içerisinde olduklarýný ifade eden Tosun, þunlarý kaydetti: "Sürekli olarak Ar-Ge birimimizle yeni ve farklý ürün ortaya koymak için çalýþýyoruz. Yaptýðýmýz Ar-Ge ve pazar araþtýrmasý sonucunca firma olarak parfüm üretiminin yaný sýra kolonya oto kokusu ve oda kokusu gibi çeþitlerinde üretimini firmamýz bünyesinde gerçekleþtiriyoruz. Tabi ki tüm bunlarý yaparken müþterilerimize, çalýþanlarýmýza, toplum ve çevremize en yüksek dikkat ve saygýyý göstererek, kozmetik sektörünün önde gelen üreticilerinden birisi olarak emin adýmlarla ilerlemeye devam ediyoruz." "Çorumlu hemþehrilerimize de bir sürprizimiz var" diyen Ali Ýlker Tosun, sosyal medya üzerinden Alescia sayfasýný beðenen, yorum yapan ve sayfasýnda paylaþan 5 kiþiye çeþitli ürünlerinden oluþan hediye sepeti göndereceklerini kaydetti. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.'den yapýlan açýklamada il merkezinde elektrik kesintisi yapýlacaðý ifade edildi. Açýklamaya göre tarihinde saatleri arasýnda yapýlacak olan kesintiden etkilenecek olan yerler þunlar:"merkeze baðlý; Akpýnar Caddesinin bir kýsmý, Kiretmitçiler Sokaklar ve Bahçe Sokaklarýn bir kýsmýna, Þerafettin Aydemir Un, Yýldýz Kiremit Tuðla, Kömürcü Toprak Sanayi, Yeni Yýldýz Toprak Sanayi, Saraçopðlu Kiremit Tuðla'ya." Altýný olanlara önemli uyarý aþar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Umut Halaç, tasarruflarýný altýn olarak deðerlendirenlere, beklemelerini tavsiye etti. Altýn, dünya piyasalarýnda bin 100 dolarýn altýna inerek, Þubat 2010'dan bu yana en düþük seviyeye geriledi ancak döviz kurundaki yüksek seyir sebebiyle Türkiye'de ayný oranda düþüþ olmadý. Altýndaki düþüþü deðerlendiren Doç. Dr. Halaç, "Ülkemizde dolar kurundaki yükselme, altýn fiyatlarýnýn dünya piyasalarýyla paralel düþmesini engelliyor. Dolar kurundaki bu yükseklik devam ederse yurtiçi altýn fiyatlarý, dünya altýn fiyatlarýnýn gösterdiði gibi bir düþüþ oraný göstermeyecektir ancak dolar kuru düþer ve dünya ons fiyatý da gevþerse ülkemizde gram altýn fiyatý gerileyebilir. Amerikan Merkez Bankasý'nýn faiz arttýrýmý beklentisi ve hükümetin kurulamamasý, son dönemde yaþanan olaylar gibi iç etkenler nedeniyle bu olasýlýk pek mümkün görünmüyor." dedi. Altýn fiyatýndaki düþüþ ve Ýstanbul Altýn Rafinerisi'nin 1 milyar 670 milyon dolar deðerinde toplam 45 ton altýnýn yastýk altýndan ekonomiye kazandýrýldýðýný bildiren raporundan sonra altýn fiyatlarýnýn geleceðiyle ilgili merak da arttý. Son geliþmeleri deðerlendiren Umut Halaç, "Raporun detaylarýnda, Merkez Bankasý'nýn zorunlu karþýlýklar politikasý ve altýn bankacýlýðýndaki yeni politikalar sayesinde bu miktar altýnýn ekonomiye kazandýrýldýðý belirtiliyor. Þunun ayrýmýný belirtmekte fayda var, yastýk altýndaki altýnlar da ekonominin bir parçasýdýr. Sadece bankacýlýk sisteminin içinde bulunmadýklarý için tasarruflar kanalýndan yatýrýmlarý destekleyecek fonlara dönüþmemektedirler." dedi. Bu raporda, sýk sýk belirttikleri bir durumun da altýnýn çizildiðini vurgulayan Doç. Dr. Halaç, "Altýnýn yurtiçi deðeri, sadece ons fiyatý tarafýndan belirlenmiyor. Bu hesaplara, liranýn dolar karþýsýndaki deðerinin de eklenmesi gerekmekte. Son bir yýl içinde ülkemizde altýnýn gram fiyatý, 88 liralardan baþlayarak 105 liraya kadar yükseldi ve son günlerde lira fiyat aralýðýnda bulunuyor. Genel eðilim olarak, yavaþ olsa da bir yükseliþ eðilimi görülüyor. Dünyada altýnýn dolar bazýnda ons fiyatýnýn ise ayný dönemde, bin 300 dolarlardan baþlayýp bin 100 dolarlara doðru gerilediði görülüyor. Bu rakamlar, Türkiye'deki altýn fiyat hareketi ile dünyadaki altýn fiyat hareketinin paralellik göstermediðini ortaya koyuyor. Bunun sebebi, dolar kurundaki deðerlenme veya Türk Lirasý'ndaki deðer kaybý. Bu baðlamda dolar kurundaki hareketlilik, 'piyasa dengesini buluyor' kolaylamasýyla geçiþtirilemeyecek kadar önemli bir konu." diye konuþtu. ALTININ GELECEÐÝ NE OLUR? En çok sorulanýn, "Altýn fiyatý gelecekte ne olur?" olduðunu belirten Halaç, "Bu soruya, birkaç açýdan bakarak cevap vermek lazým. Dolardaki faiz arttýrýmý yakýnlaþtýkça ve arttýrým gerçekleþtikten sonra dolardaki güçlenme devam edecektir. Bu baðlamda altýnýn ons fiyatýnda daha da gevþeme olmasý bekleniyor. Ayrýca Çin hisse senedi piyasasýndaki güçsüzlük, altýnýn ons fiyatýný olumsuz olarak etkiliyor. Bu baðlamda Eylül 2015'te beklenen dolar faiz arttýrýmýna kadar altýn ons fiyatýnýn bin dolarlar seviyesine gelmesi, hattâ biraz daha deðer kaybetmesi olasýlýðý güçlü ama 800 dolarlar seviyesine gerilemesi pek mümkün görünmüyor." dedi. TÜRKÝYE'DE DURUM NE? Altýnýn ülke içinde Türk Lirasý deðerindeki hareketliliðin, þu aralar genellikle döviz kurundaki deðiþikliklerden etkilendiðini ifade eden Halaç, "Dolar kurundaki bu yükseklik devam ederse yurtiçi altýn fiyatlarý, dünya altýn fiyatlarýnýn gösterdiði gibi bir hareket göstermeyecektir. Dolar kuru geri gelir ve dünya ons fiyatý da gevþerse ülke için gram altýn fiyatý gerileyebilir ancak hükümetin kurulamamasý ve son yaþanan olaylar, döviz kurunu yukarýda tutan etkenler. Bunun yanýnda altýn fiyatlarýnýn ülke içinde gerilemesini engelleyen ve talebin canlý tutulmasýný saðlayan geleneksel düðün sezonumuzun etkisini de gözardý edemeyiz." þeklinde konuþtu. YATIRIMCILARA ÖNERÝLER Tasarruflarýný altýnda deðerlendirenlere beklemelerini tavsiye eden Umut Halaç, "Yeni tasarruflarýný inatla altýnda deðerlendirmek isteyenlere ise alternatif yatýrým araçlarýna yönelmelerini söylemekte fayda var. Bence altýný tercih edenler için belirsiz, keyifsiz bir dönem. Bunun yerine, mevcut iç dinamiklere göre ve Amerikan Merkez Bankasý'nýn faiz arttýrýmýna gitmesi halinde daha da yükselmesi beklenen dolara yatýrým yapmak kýsa vadede mantýklý olabilir. Dolar cinsinden faiz yatýrýmýný önerebilirim." dedi.(cýhan)

8 YAÞAM 8 Menisküs yýrtýðýna dikkat! Delikanlý Olmuþ Bir gün baba Mahmutpaþa'dan aldýðý tisörtü çocuðuna giydirir, Eminön'ne doðru yürürler. Biraz sonra yaðmur baþlar. Islanan tisört çeker. Çocuðun elinden tutup yeniden Kelime Avý Mahmutpaþa'ya getirir. Satýcýnýn yanýna yaklaþýr ve tisörtü iþaret eder : - Tanýdýn mý? Satýcý piþkin : - Maþallah, maþallah! dedi. Ne çabuk büyümüþ, delikanlý olmuþ maþallah!. Günün Sudoku Bulmacasý Özel Primer Hastanesi Ortopedi Uzmaný Op. Dr. Serdar Memiþoðlu, dizlerde ilerleyen yaþ ve kiloya baðlý olarak ortaya çýkabilen hastalýklar arasýnda en sýk görülenin menisküs yýrtýklarý olduðunu söyledi.gençlerde menisküs yýrtýklarý sýklýkla ameliyat gerektirirken, yaþlýlarda görülen ve daha çok kireçlenme ile ortaya çýkan bu sorunun egzersizle tedavi edilebileceðini ifade eden Memiþoðlu, tedavi hakkýnda bilgiler verdi. Doktorun ilk olarak fiziksel muayene yapacaðýný ve muayene sýrasýnda þiþlik olup olmadýðýna ve dizin hareketlerinde bir kýsýtlama bulunup bulunmadýðýna bakacaðýný kaydeden Memiþoðlu, þu bilgileri paylaþtý: "Bu muayenede doktorunuz dizi büker, bacaðýnýzý düz konuma getirmeye çalýþýr, yana doðru hareket ettirip ettirmediðinize bakar. Burada amaç menisküs diskine baský uygulayarak yýrtýk olup olmadýðýný tespit etmektir. Dizle ilgili bazý diðer sorunlarýn belirtileri menisküs yýrtýðý belirtileri ile benzeþtiði için kesin bir teþhis için görüntüleme yöntemleri kullanýlabilir. X-ray menisküs yýrtýðýný göstermez ancak dizdeki belirtilerin kireçlenme gibi diðer bir sorundan mý yoksa menisküs yýrtýðý nedeniyle mi olup olmadýðý konusunda fikir verebilir. MR filmi ise hem yýrtýðýn boyutunun hem de bað dokularýnda herhangi bir hasar olup olmadýðýnýn belirlenmesini saðlar." TEDAVÝ ÝKÝYE AYRILIYOR Tedavide izlenecek yöntemin yýrtýðýn büyüklüðüne ve hastaya etkilerine baðlý olarak ameliyatlý ve ameliyatsýz olarak ikiye ayrýldýðýný belirten Memiþoðlu, þu ifadeleri kullandý: "Yýrtýk küçükse ve dýþ menisküste oluþtuysa genellikle cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmaz. Bu gibi yýrtýklarda, yýrtýðýn daha kýsa sürede iyileþmesi için dize doðru olan basýncýn azaltýlmasý, yani hastanýn uzanarak dinlenmesi önerilir. Dizin daha az þiþmesi ve aðrýnýn hafiflemesi için diz üzerine soðuk kompres yapabilirsiniz. Bir poþete koyduðunuz buzlarý ince bir havluyla veya pamuklu bir bezle sardýktan sonra aðrýyan dizin üzerine koyun ve her seferinde 20 dakika kadar bekletin. Buzu direkt ciltle temas ettirmeyin. Yine küçük yýrtýklarda dize destek olmasý amacýyla çok sýký olmayan elastik kompres bandajý kullanabilirsiniz. Bacaðýnýzýn altýna yastýk koyarak dizinizi yukarda tutun. Bu sayede dize doðru olan kan akýþýný bir miktar azaltarak þiþliði önleyebilirsiniz." ATROSKOPÝK AMELÝYAT SEÇÝMÝ ÖNERÝLEBÝLÝR Ameliyatlý tedaviye iliþkin de bilgi veren Memiþoðlu, þunlarý söyledi: "Menisküsün neden olduðu aðrýlar çok þiddetliyse, dizde hareket kýsýtlamasý varsa ve üzerinden bir süre geçmesine raðmen bu belirtiler hafiflemediyse doktorunuz artroskopik ameliyat seçeneðini önerebilir. Yýrtýðýn durumuna göre kullanýlan 2 farklý ameliyat seçeneði vardýr. Menisküsün bir kýsmýnýn veya tamamýnýn alýndýðý menisektomi ve yýrtýlan menisküs parçalarýnýn dikildiði menisküs onarýmý. Her iki ameliyatta artroskopik yöntemle uygulanýr. Artroskopi eklemlerle ilgili sorunlarýn teþhis ve tedavisinde kullanýlan bir cerrahi uygulamadýr. Artroskopik yöntemde doktor ince bir çubuðun ucunda bulunan kamerayla (artroskop) eklemin bulunduðu bölgeyi görebilir ve deriye açýlan çok küçük deliklerden operasyonu gerçekleþtirir. Kameranýn yansýttýðý görüntü 10 kata kadar büyüyebildiði için eklem en ince detayýna kadar görülebilmektedir. Bu yöntemle yýrtýlan menisküsün eklem içine daðýlan parçalarý toplanabilir, bazý menisküs yýrtýklarý dikilebilir, bað dokularýndaki sorunlara müdahale edilebilir. Doktorunuz ameliyattan sonra dizi hareketsiz tutmak için alçýya alacaktýr. Ayrýca alçý döneminde dize binen yükü hafifletmek için yaklaþýk bir ay koltuk deðneði kullanmanýz gerekecektir. Bu ilk aþamadan sonra yavaþ yavaþ diz egzersizlerine geçilir. Bu egzersizler dize normal hareket yeteneðini ve gücünü geri kazandýrmak için önemlidir. Doktorunuz fizik tedavi önerebilir ancak dizi güçlendirici hareketlerin çoðu evde yapýlabilir. Dizin ameliyattan sonra tamamen iyileþmesi ve eski gücünü geri kazanmasý menisektomide 3-4 hafta, yýrtýlan parçalarýn geri kaynamasýnýn beklendiði menisküs onarýmýnda ise 3 ay kadar sürer. Ýyileþme süresinin uzamasý veya kýsalmasý hastanýn genel saðlýk koþullarýna ve tedavi süreçleriyle uyumuna baðlý olarak deðiþebilmektedir." (CÝHAN) Dizi 21:35 Sinema Yunus Emre Yunus, Konya nýn meþhur medreselerinde, önemli müderrislerin eðitiminden alarak Sivrihisar kazasýnda Kadý lýk yapmaktadýr. Ýlmiye sýnýfý mensubu bir medreseli olan Yunus un da ana meselesi, Moðol baskýsýyla bozulan liyakat düzenidir. Kadý Yunus için de kurtuluþ reçetesi, liyakat sisteminin iþlemesidir. Liyakat sisteminin iþlemesi için kendisini bu yola gark eden Yunus yaþadýðý olaylar vesilesi ile Tapduk Emre ile karþýlaþýr. Bu karþýlaþma hem kendisini hem de yetiþtiði ilmiye sýnýfýný ve bilgi kaynaklarýný sorgulamasýna vesile olur. 20:30 Dondurmam Gaymak Bol ödüllü film, giderek piyasayý ele geçiren büyük dondurma firmalarýna karþý mesleðini ve dükkanýný korumaya çalýþan dondurmacý Ali Usta nýn eðlenceli öyküsünü anlatýyor. Ali Usta Muðla da yaþayan ve tek amacý büyük dondurma firmalarýný alt etmek olan bir dondurmacýdýr. Bunun için yeni aldýðý dondurma motoruyla köy köy dolaþýr, ne var ki motorunu köy çocuklarýna kaptýrýr. Öfkeden deliren Ali Usta, motorunu kendisini yok etmek isteyen dondurma markalarýndan birinin çaldýðýný düþünerek bayilerden hesap sormaya baþlar. Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü 19:45 Sinema Hedefteki Adam Baþarýsýz bir davanýn ardýndan iþinden ayrýlan emekli CIA ajaný Devereaux, çok özel bir görev için tekrar çaðrýlýr. Ancak bu zorlu görevde eski öðrencisi ile karþý karþýya gelecek, yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ve Rusya'nýn yeni seçilmiþ devlet baþkanýný da içine alan bir komplonun ortasýna düþecektir. Saat : 19:45-21:45 (120 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Suç,Gerilim) Oyuncular : Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko, Bill Smitrovich Yönetmen : Roger Donaldson ISPANAKLI PAY Hasan Saka Ýlk ve orta öðrenimini Trabzon Ýbtidai Mektebi ve Rüþtiyesi'nde tamamladýktan sonra Ýstanbul Mercan Ýdadisi'nden mezun oldu. Mülkiye Mektebi'ni 1908'de bitirdi. Divan-ý Muhasebatta (Sayýþtay) devlet hizmetine girdi. 1909'da öðrenim için Fransa'ya gönderildi. Kasým 1912'de Paris Siyasal Bilgiler Okulu Diplomasî Þubesinden mezun olarak yurda döndü, eski görevinde çalýþmaya baþladý. Nisan 1915'te Maliye Nezareti Varidat Umum Müdürlüðü Temettü Vergisi Temyiz Komisyonu 1. Mümeyyizliðine atandý. Ekim 1916'da Eskiþehir Bölge Ýktisat Müdürü oldu. 4 Eylül 1918'de Mülkiye Mektebi Ýktisat Öðretmenliðini üstlendi. Osmanlý Mebusan Meclisi'nin son döneminde Trabzon Milletvekili seçilerek daðýlmasýna kadar görev yaptý.28 Ocak 1921'de TBMM'nin I. Döneminde Trabzon Milletvekili seçilerek Meclise girdi. 19 Mayýs 1921'de Maliye Vekili oldu, 22 Nisan 1922'de istifa suretiyle görevden ayrýldý. 11 Mayýs 1922'de Ýktisat Vekilliði'ne seçildi. II. Dönem seçimlerinde tekrar Trabzon'dan Milletvekili seçildi. 24 Eylül'de Ýktisat Vekilliðine atandý. 30 Ekim 1923'te kurulan ilk Cumhuriyet Kabinesinde Ýktisat Vekilliðini korudu. 6 Mart 1924'te II. Ýsmet Paþa Kabinesi'nde Ticaret Vekilliði'ne getirildi. 3 Mart 1925'te III. Ýsmet Paþa Kabinesi'nde Maliye Vekilliðine atandý. 13 Temmuz 1926'da görevinden istifa suretiyle çekildi. 1 Kasým 1926'da TBMM Baþkan Vekilliðine seçildi. Bu görevini III. ve IV. Dönemlerde de korudu. V. Dönemde yeniden Trabzon Milletvekili seçilerek 1 Mart 1935'te yeniden Baþkan Vekili oldu. 1 Kasým 1935'te Baþkan Vekilliðinden ayrýldý. Malzemeler 1 su bardaðý sývý yað 1 su bardaðý katý yoðurt 1 paketten bir çay bardaðý eksik kekun 1,5 çay kaþýðý tuz (silme) Üst malzemesi : 500 gr ýspanak (yaprak kýsmý) 1 çay bardaðý taze kaþar rendesi 1 adet yumurta 1 çay bardaðý süt 1 adet piyazlýk dogranmýþ soðan 1 yemek kaþýðý tereyaðý Yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber Yemeðin Tarifi Bir kapta sývý yað, yogurt, tuz ve kekunu karýþtýrarak çok yumuþak bir hamur yapýn. Tepsiyi tereyaðý ile yaðlayýn. Hamuru tepsinin ortasýna Ya olduðun gibi görün, Ya da göründüðün gibi ol. Hz.Mevlana koyun. Elinizle iyice bastýrarak yayýp düzeltin.tavada soðaný sývý yað ile birlikte pembeleþtirin. Ýçerisine suyunu elinizle sýktýðýnýz ýspanaklarý ilave edin. Üzerine tuz, karabiber ve pul biber ilave ederek karýþtýrýn. Yapmýþ olduðunuz bu karýþýmý hamurun üzerine eþit olarak daðýtýn.yumurtayý süt ile çýrpýp üzerine dökün. Kaþar rendesini de üzerine koyarak fýrýnda piþirin. Servis tabagýna alýp sýcak olarak servise sunun. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Hedefteki Adam 21:45 Gecenin Ýki Yüzü 23:50 Tehlikeli Sular 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Japon Ýþi 20:45 Ana Haber 22:30 Hýz Tuzaðý 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:30 Piramit 20:30 Dondurmam Gaymak 22:30 Þeytanýn Papucu 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Buz Devri 4 21:35 Yunus Emre 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Tv Filmi 20:00 Süper Polis 2 22:00 Sungurlar

9 De ki: "Ey mülkün sahibi olan Allah'ým! Sen mülkü dilediðine verirsin. Dilediðinden de mülkü çeker alýrsýn. Dilediðini aziz edersin, dilediðini zelil edersin. Hayýr senin elindedir. Þüphesiz sen her þeye hakkýyla gücü yetensin." Âl-i imrân, 3/26 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI MÜLÂYEMET 'Mülâyemet', yumuþaklýk, yumuþak huy, yumuþak davranma anlamýndadýr. Mülâyemet'in zýddý, gazap yani öfkedir. Öfke kötü bir huy olup din ve ahlâkta yasaklanmýþtýr. Yumuþaklýk ise övülen, din ve ahlâkta fazilet sayýlan bir davranýþtýr. Kur'an'da Hz. Muhammed (s.a.v) için þöyle buyrulur: "Allah'ýn rahmeti sebebiyledir ki, sen onlara yumuþak davrandýn. Eðer kaba, katý yürekli olsaydýn, çevrenden daðýlýr giderlerdi. Öyleyse onlarýn kusurlarýný baðýþla, onlar için maðfiret dile ve (yapacaðýn) iþlerde onlara danýþ, karar verince de Allah'a dayan (tevekkül et) çünkü Allah kendisine dayanýp güvenenleri sever." [1] Evet, Allah (c.c.)'ýn rahmetiyledir ki Rasûlullah (s.a.v.) Müslümanlara yumuþak davranmýþtýr. Çünkü Allah Teâlâ lütuf sahibidir. Yumuþaklýðý sever. Peygamber Efendimizin Müslümanlara karþý þefkatli ve yumuþak davrandýðýný þu ayet de göstermektedir:"andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiþtir ki, sizin sýkýntýya uðramanýz ona çok aðýr gelir. O, size çok düþkün, müminlere karþý çok þefkatlidir, merhametlidir." [2] Peygamber Efendimizin hayatýnda insanlara yumuþak davranýþýný bize gösteren sayýsýz olay mevcuttur. O hiçbir zaman kin tutmamýþ, kendisine düþmanlýk edenlerini baðýþlama gibi yüce bir erdemi sergilemiþtir. Kendisine olmadýk hakaretler ve büyük eziyetler eden Taif halký için beddua etmemiþ, kendisini öldürmeye çalýþan birisini, öldürme fýrsatý elinde olduðu halde affetmiþ, adaptan haberleri olmayan bedevilerin yapmýþ olduðu kabalýklarý yumuþaklýkla karþýlamýþ, Mekke'nin fethinden sonra kendisine en büyük düþmanlýðý yapýp savaþan kimseleri baðýþlamýþtýr. Ýþte bu kadar sabýrlý ve cefakâr olmasý, insanlara rýfk ile muamele etmesi tebliðindeki baþarýyý saðlayan öðeler olmuþtur. Allah Rasûlünü örnek alacak bir davetçi de þüphesiz ki böyle davranýrsa ancak baþarýyý elde etmelidir. Ýslam davetinin makbul olabilmesi için öncelikle kiþi "Yaratýlaný yaratandan ötürü" hoþ görecek, kaba, nezaketsiz davranýþlardan uzaklaþacaktýr. Uluhiyet davasýnda bulunan Firavuna bile Allah (c.c.) yumuþak davranýlmasýný salýk veriyordu: "Ona (Firavun) yumuþak söz söyleyin. Belki o, aklini baþýna alýr veya korkar." [3] Peygamber Efendimizin þu hadisleri her Müslüman için yol gösterici olmalýdýr. Ýbnu Mes'ud (r.a.) anlatýyor: 'Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Kendisi ateþe haram edilen ve kendisine de ateþin haram kýlýndýðý kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateþ, (halka) her yakýn olana, yumuþak huylu ve insanlara kolaylýk gösterene haram kýlýnmýþtýr." [4] Cerîr (r.a.) anlatýyor: 'Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Bir kimse yumuþak davranmaktan mahrum ise hayrýn tamamýndan mahrumdur." [5] Ebû Mûsa (r.a.) anlatýyor: 'Resûlullah (s.a.v.) herhangi bir iþi için bir adam gönderse þu tembihte bulunurdu: "Sevindirin, nefret ettirmeyin, kolaylaþtýrýn, zorlaþtýrmayýn." [6] Ýnsanýn konuþmalarýnda ve davranýþlarýnda yumuþak olmasý, sertlik ve kabalýk yapmamasý, toplumda sevilen bir huydur. Ýnsanlara karþý sert davranma zaman zaman kötü sonuçlar doðurduðu gibi çok yumuþaklýðýn da bazen zararlarý görülmektedir. Nerede, ne zaman ve kime karþý nasýl davranýlacaðýný çok iyi ayarlamak gerekmektedir. Yumuþaklýk, her türlü zillet ve hakarete katlanmak, dövülüp sövülmeye razý olmak deðildir. Saldýrma ve hakaret, Müslüman vakar ve þerefini kýracak derecede þiddetli olduðu zaman 'misliyle karþýlýk vermek' gerekir. Bu karþýlýk verme, yapýlandan fazla olmamalý, kanun ve ahlâk sýnýrlarýný aþmamalýdýr. [7]Büyük Ýslâm düþünürlerinden Fahreddin Razi diyor ki: 'Þiddet ve hiddet yerine yumuþaklýk ve hoþ görürlükte üç fazilet vardýr. Birincisi öfkeli kiþi benden daha üstün bir mevkide ise onun ahlâkýný anlamýþ olurum. Ýkincisi öfkeli benim yaþýtým ise ona yumuþaklýk göstermek suretiyle yol göstermiþ olurum. Üçüncüsü aþaðýlýk bir kimse ise yumuþaklýkla ona eziyet vermiþ olurum' [1] Al-i Ýmran sûresi, 3/159. [2] Tevbe Sûresi, 9/128.[4]Tirmizî, Kýyamet. [5] Müslim, Birr. [6] Ebû Dâvud, Edep; Müslim, Cihâd [7] Ýslâm'da Ahlâk, Osman Pazarlý, ESMAÜL HÜSNA EÞ-ÞEHÝD Her yerde hazýr olan ve her þeyi gören" anlamýna gelen "eþ-þehid" ismi þerifi Kur'an-ý Kerim'de Rabbimizin ismi olarak yirmi defa geçmekte. "Þüphesiz Allah her þey üzerine þahiddir" (Nisa 33) "Þahid olarak Allah yeter" (Nisa 79) Bu ayet Kur'an'da sekiz defa tekrarlanmýþtýr.rabbimiz bu tekrarýyla anne þefkatinden daha merhametli olduðunu, annenin yavrusunu uyarmak için ayný kelimeleri tekrarladýðý gibi Rabbimiz de bizi uyarmakta. Bir insan sevdiði birinin gözleri önünde hýrsýzlýk yapamaz. Sevdiðinin gözlerinin içine bakarak yalan söyleyemez. Çok sevdiði birinden rüþvet alamaz. Yapýlan her türlü kötülükler gizli, belgesiz ve þahidsiz yapýlýr. Rabbimiz ise her yerde hazýr ve nazýrdýr. Suç iþleyecek eli, ayaðý, gözü, gönlü yaratan O. Suç iþlenecek gizli mekaný yaratan O. O, her þeyi görmekte. Her þey Onu göstermekte. Kýrbaçla dövülen adamýn hiç baðýrmadýðýný görenler "niçin baðýrmazsýn?" dediklerinde, "Sevgilim bana bakýyor" demiþ. (et- Tahbir-Kuþeyri 67) Rabbimiz, peygamberimize "Rabbinin hükmüne sabret! Þüphesiz sen gözlerimizin önündesin" (Tur 48)buyurmuþ. Peygamber efendimiz de kendisine karþý yapýlan baskýlarýn hiç birini Ashabýna anlatmamýþtýr. 2 AÐUS- 31 TEMMUZ 2015 CUMA Cumanýz Mübarek Olsun... DUA "Ey Rabbim! Bana Rahmetinin kapýlarýný aç!" Amin Ýnsan sosyal bir varlýktýr ve dinin amacý, onun sosyal iliþkilerini Allah'ýn rýzasýna uygun bir þekilde güzel ahlak ve samimiyet üzere yürütmesini saðlamaktýr. Din sadece Allah ile olan iliþkilerde deðil bütün mahlûkat ile olan iliþkilerde tezahür eder. Din nedir? Hz. Peygamber (s.a.s.) bir defasýnda bu soruya, 'Din samimiyettir' diye cevap vermiþtir. Baþka seferde ise 'Din güzel ahlaktýr' diye cevap vermiþtir. Güzel ahlak dinin, samimiyet ise güzel ahlakýn ruhudur. Bu yüzden, tarifler arasýnda bir çeliþki olmayýp, her iki tarif de birbirini açýklamakta ve tamamlamaktadýr. Diðer yandan çarpýcý bir þekilde, her iki tarif de akaid veya ibadetlerden ziyade, beþeri iliþkilerle ve toplumsal hayatla alakalýdýr. Kendisinin görevini 'güzel ahlaký tamamlamak' olarak tanýmlayan Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in, dini de 'güzel ahlak' olarak tanýmlamasý þaþýrtýcý gelmemelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in yaptýðý her iki din tanýmýnda da, dinin toplumsal yönünü ve beþeri iliþkileri öne çýkarmasý, ahlak ve samimiyetin dinin özü olduðunu vurgulamasý, günümüzde dindarlarýn hatýrlamasý gereken önemli bir husustur. Din, bireysel bir uygulama deðil, toplumsal bir hayat tarzýdýr; sadece Allah ile kul arasýndaki iliþkileri deðil, kullar arasýndaki iliþkileri de düzenler. Bugün din anlayýþýmýzý bu temelde yeniden gözden geçirip tashih etmeliyiz. Yeni nesillere de dini bu þekilde öðretmeliyiz. Ancak maalesef, ders kitaplarýnda din tarif edilirken Hz. Peygamber (s.a.s.) tarifi çoðu zaman hiç bahsedilmeden geçilir. Onun yerinde filozof, sosyal bilimci veya düþünürlerin tariflerine yer verilir. Din nedir? sorusu, dünyanýn her yerinde ister dindar ister dinsiz olsun hemen hemen her insanýn kafasýný meþgul eder. Önde gelen bütün sosyologlar da bu soruya cevap aramýþlar ve birtakým tanýmlar ileri sürmüþlerdir. Din genelde bireysel deðil toplumsal bir olgu olarak görülmüþtür. Tanýnmýþ Fransýz sosyolog Durkheim, dini, yapýsal?iþlevselcilik bakýþ açýsýndan, toplumu bir arada tutmaya yarayan bir 'sosyal kurum' olarak tanýmlarken, meþhur Alman sosyolog Weber, yorumsamacý sosyoloji açýsýndan, dinin insanlarýn hayatlarýna ve sosyal iliþkilerine anlam kazandýrdýðýný ancak tam olarak 'tanýmlanamaz' bir olgu olduðunu iddia etmiþtir. Diðer önde gelen sosyal bilimciler gibi bu iki ünlü sosyolog da dinin, insanlarýn sosyal hayatlarýný ve iliþkilerini anlamlandýrmakta ve yönlendirmekte son derece etkin olduðunun altýný çizmiþlerdir. Biz de bu yazýmýzda, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in din nedir? sorusuna verdiði cevabý sosyal boyutuyla ele alacaðýz. Çarpýcý bir þekilde Hz. Peygamber (s.a.s.)'in din tanýmý da?sosyal bilimcilerin tanýmlarýnda olduðu gibi toplumsal yönü öne çýkaran bir tanýmdýr.2 Yukarýda bahsettiðimiz gibi Resûl?i Ekrem Efendimiz (s.a.s.), din nedir? sorusuna, 'din samimiyettir1' þeklinde cevap vermiþtir. Bunun üzerine Ashab?ý Kiram, 'kime karþý samimiyet' diye sormuþlardýr. Cevaben Resûl?i Kibriya efendimiz þöyle buyurmuþtur: 'Allah'a, Kitabýna, Resûlüne, müminlerin yöneticilerine ve tüm Müslümanlara karþý samimiyettir'. 2 Bu hadiste bir insanýn iliþkili olduðu beþ þey sayýlmýþtýr: (1) Allah, (2) Kur'an, (3) Resûl, (4) yöneticiler, (5) tüm Müslümanlar. Aþaðýdaki grafikte görsel olarak da izah edildiði gibi bu iliþkiler içinde bazýlarý tek bazýlarý çift yönlüdür: Allah, yöneticiler ve tüm Müslümanlarla olan iliþkiler karþýlýklýdýr. Ancak, Kur'an ve Peygamber ile olan iliþki tek yönlüdür. Hz. Peygamber (s.a.s.) hayatta iken karþýlýklý olan iliþki, vefatýndan sonra, onun miras býraktýðý Sünnet'i üzerinden yürüdüðünden tek yönlü hâle dönüþmüþtür. Bununla beraber Müslümanlarla Hz. Peygamber (s.a.s.) arasýndaki karþýlýklý iliþki, manevi seviyede yoðun bir þekilde devam eder. Kur'an?ý Kerim ile olan iliþkide de benzer bir durum söz konusudur: Müslüman?aynen Sünnette olduðu gibi? samimi bir þekilde itaat ile yükümlüdür. Bununla beraber Kur'an?ý Kerim'in, kendisine karþý samimi olan müminler lehine ahirette þahit olacaðý Hadis?i Þerif'te belirtilmiþtir.3 Kur'an?ý Kerim, manevi olarak canlý bir kitaptýr ve okuyanlarla canlý bir manevi iliþkisi vardýr. Kur'an?ý Kerim'in yaklaþýmý mukayeselidir: Sadece hak deðil bâtýl da ayrýntýlý bir þekilde örneklerle anlatýlýr. Bir þeyin nasýl olmasý gerektiðini örneklerle anlattýðý gibi, nasýl olmamasý gerektiðini de örneklerle anlatýr. Allah'a ve Resûlüne karþý samimi olanlarýn örnekleri anlatýldýðý gibi, Allah'a ve Resûllerine karþý samimiyetsiz olanlarýn durumlarý da örneklerle anlatýlýr. Biz de, dinin nasýl olmamasý gerektiðine dair Kur'an?ý Kerim'den bir örnekle baþlayalým. Bakara sûresi, Kur'an?ý Kerim'in en uzun sûresidir ve bu sûre içerisinde bir çok kýssa yer almaktadýr. Ancak bu kýssalar içerisinden özellikle Bakara (inek) kýssasý seçilerek bu sûreye isim yapýlmýþtýr. Fatiha'dan sonraki ikinci ve en uzun sûrenin bu kýssaya dikkat çekmek için Bakara ismiyle isimlendirilmesindeki hikmet, bence Allah'a ve Peygambere karþý çarpýcý bir samimiyetsizlik örneðini müminlerin ibretine sunmak ve böyle olmayýn mesajýný vermektir: Hani Musa kavmine 'Allah sizlere bir inek boðazlamanýzý emir buyuruyor' deyince, 'Bizi eðlence yerine mi koyuyorsun?' cevabýný vermiþlerdi. Musa 'Öyle kendini bilmezlerden olmaktan (öyle kendini bilmezlere katýlmaktan) Allah'a sýðýnýrým' dedi. Onlar, 'Rabbine bizim için yalvar ki nasýl bir inekmiþ bize bildirsin' dediler. Musa,'Allah þöyle buyuruyor: Bir inek ki ne yaþlý, ne de körpe olmayýp ikisi ortasý. Haydi emrolunduðunuz iþi görün' dedi. Onlar 'Rabbine bizim için yalvar ki rengi ne imiþ, bize bildirsin' dediler. Musa, 'Rabbim þöyle buyuruyor: Rengi sapsarý bir inek,bakanlarýn hoþuna gider' dedi. Onlar, 'Rabbine bizim için yalvar ki nedir, bize bildirsin zira hangi inek olduðunu kestiremedik. Bununla beraber Allah dilerse elbette buluruz' dediler. Musa, Rabbim þöyle buyuruyor: O öyle bir inek ki hiç koþulur da topraðý sürer, yahut ekini sular deðil; salma gezer, üzerinde alacasý yok' dedi. Onlar, 'Ýþte doðrusunu þimdi söyledin' diyerek bulduklarý ineði nihayet boðazladýlar ki, evvelce bu iþi görmeye yaklaþmamýþlardý.4 Bu ayet?i kerimelerde bahsedilen hadise, Allah'a ve Resûlüne karþý samimi olmayan insanlarýn emirleri savsaklamak için nasýl davrandýklarýný gözler önüne sermektedir. Burada sözü edilen insanlar açýk bir inkâr ve isyan içinde deðildirler ancak çok bariz bir samimiyetsizlik içerisindedirler. Allah'ýn ve Resûlü'nün emirlerini açýkça reddetmemektedirler ama çeþitli oyalama taktikleri ve bahanelerle savuþturmaya çalýþmaktadýrlar. Bu kýssa, Müslümanlara, Allah ve Resûlüne karþý nasýl davranmamalarý gerektiði konusunda son derece önemli bir uyarý içerdiðinden, Kur'an?ý Kerim'in en uzun sûresine isim olarak seçilmiþtir. Bu kötü örneðe karþýlýk Kur'an?ý Kerim birçok güzel örnekle Allah'a ve Resûlüne karþý samimiyetin nasýl olacaðýný açýklamýþtýr. Bütün Peygamberlerin hayatlarý Allah'la iliþkide samimiyetin somut örnekleridir. Ashab?ý Kiram'ýn, Hz. Muhammed (s.a.s.)'e karþý tutumlarý, Resûle karþý samimiyetin örnekleridir. Ýnsan sosyal bir varlýktýr ve dinin amacý, onun sosyal iliþkilerini Allah'ýn rýzasýna uygun bir þekilde güzel ahlak ve samimiyet üzere yürütmesini saðlamaktýr. sabahtan (pazara çýkar) nefsini satar; kimi onu âzâd kimi de helâk eder." Müslim, Tahâret 1. Ayrýca bk. Tirmizî, Daavât 86. Din sadece Allah ile olan iliþkilerde deðil bütün mahlûkat ile olan iliþkilerde tezahür eder. Ýnsanlar arasý iliþkileri devlet müeyyidesi ile hukuk düzenler. Ancak Ýslam, hukuka dayalý bir toplum düzeni yerine ahlak ve samimiyet temelli bir toplum düzenini daha üstün görür. Bu yüzden Hz. Peygamber, "din hukuk (þeriat)'tur" veya "ben þeriatý tamamlamaya gönderildim" dememiþtir. Tabii ki hukukun, asla inkâr edilemeyecek derecede çok önemli bir toplumsal yeri ve rolü vardýr. Ama toplum hayatý sadece hukuk ile yürümez çünkü hukuk, CUMA SAMÝMÝYET TOPLUMU VE SAMÝMÝYET HUKUKU mübadele ve mukabeleye dayalý adalet anlayýþý üzerine kurulmuþtur. Yukarýda alýntý yaptýðýmýz hadis, Ýslam'a göre toplum düzeninin samimiyete dayalý güzel ahlak üzerine kurulmasý gerektiðini ifade etmektedir. Ýliþkilerde samimiyet ve ahlak devre dýþý kaldýðý zaman hukuk devreye girer ve devlet müeyyidesiyle adaleti temine çalýþýr. Kýsaca Ýslam, samimiyet hukukuna dayalý bir samimiyet toplumu öngörür. Samimiyet hukuku, uhuvvet hukukudur; özveri (isar) ve muhabbet hukukudur. Ýslam'a göre sosyal iliþkilerdeki samimiyet, Allah'a karþý samimiyet üzerine kurulmalýdýr. Baþka bir ifadeyle, fertler arasýndaki muhabbet el?hubbu fillah (Allah için sevgi) olduðu zaman daha kalýcý olur. Allah sevgisinden yoksun insanlar arasýndaki sevgi, menfaate dayalý bir sevgidir ve o menfaat ortadan kalkýnca karþýlýklý sevgi de ortadan kalkar. Allah'a karþý samimiyet, O'nu hakkýyla tanýyýp (marifetullah), iman edip, herkesten ve her þeyden daha çok onu sevmek, daima zikredip asla unutmamak, kendini onun huzurunda ve murakabesi altýnda hissetmek, bütün davranýþlarda sadece onun rýzasýný kazanma amacý gütmek, açýk ve gizli þirkten kalbini temizleyerek tam bir ihlas ile emirlerini zevkle yerine getirmek ve yasaklarýndan kaçýnmakla, kaza ve kaderine rýza ile olur. Allah'a karþý samimiyet, O'nu ve O'nun dinini diðer insanlara tanýtmak ve sevdirmek için fedakârca ve büyük bir özveriyle çalýþmakla olur. Bakara sûresindeki sýðýr kesme kýssasýnda olduðu gibi davranmak ise bu samimiyete ters bir tutumdur. Allah'ýn Kitabý'na karþý samimiyet, onu büyük bir saygý ile okumak, manasýný anlamak ve büyük bir titizlik ve gayretle uygulamakla olur. Ýnsanlara o kutsal Kitab'ý tanýtmak, öðretmek ve sevdirmek, bu samimiyetin gereðidir. Allah'ýn Resûlüne karþý samimiyet ise Resûlullah (s.a.s.)'ý bütün insanlardan daha çok sevmek, onun sünnetine tam manasýyla uymak, bidatlerden kaçýnmak ve onun mirasýna sahip çýkmakla olur. Ayrýca Resûlullah (s.a.s.)'ý insanlara tanýtmak ve sevdirmek de bu samimiyetin bir icabýdýr. Onun emirlerini Yahudilerin Hz. Musa (a.s.)'ya yaptýðý gibi pazarlýk konusu yapmadan, savuþturmadan, içten gelen büyük bir zevk ve coþkuyla uygulamak Hz. Peygamber (s.a.s.)'e karþý samimiyetin bir sonucudur. Peygamberler ümmetlerine karþý nasýl samimiyet göstermiþlerse, ümmetleri de Peygamberlere karþý samimiyet göstermelidirler. Peygamberlerin ümmetlerine karþý samimiyetlerinin göstergesi, onlarýn küfrün karanlýðýndan imanýn, hidayetin ve marifetullah'ýn aydýnlýðýna çýkmalarý için her þeylerini feda ederek çalýþmalarýnda kendilerini göstermektedir. Böylesine fedakâr bir þekilde ümmetini dalaletten, cehaletten ve cehennem ateþinden kurtarmaya çalýþan bir lidere karþý, ümmet de ayný fedakârlýk ve muhabbeti göstermelidir; yoksa nankör durumuna düþmüþ olurlar. 5 Müslümanlarýn yöneticilerine karþý samimiyet ise, onlara saygý ve sevgi gösterip marufta itaat etmekle, gýyaplarýnda onlara hayýr dua etmekle olur. Bir Müslüman yönetici, etrafýnda kendisine karþý samimi insanlar olmazsa asla baþarýlý olamaz ve bunun sýkýntýsýný da tüm ümmet çeker. Yönetici ve yönetilen iliþkisi iki taraflýdýr. Hem yöneticinin hem de yönetilenin karþýlýklý bir samimiyet içinde olmalarý, dinimizin en temel emirlerindendir. Yukardaki hadiste yönetilenlerin yöneticilere karþý samimiyetine dikkat çekilirken, aþaðýda alýntý yapacaðýmýz hadiste ise, yöneticilerin yönetilenlere karþý samimi olmalarýna vurgu yapýlmaktadýr: Hz. Peygamber (s.a.s.), ast?üst iliþkilerinde samimiyete þöylece dikkat çekmektedir: 'Herhangi bir yönetici (emir), Müslümanlarýn iþlerini üzerine alýr da onlar için samimi olarak çalýþmazsa, Müslümanlarla beraber Cennet'e giremez.'5 Bir diðer rivayette, 'Ýdaresini üzerine aldýðý kimseleri samimiyetle kuþatmazsa Cennet'in kokusunu bile alamaz'6 buyurulmuþtur. Bu hadislerden anlýyoruz ki hiyerarþik iliþkiler içinde bile samimiyet sürdürülmelidir; astlar üstlerine, üstler de astlarýna karþý samimi davranmalýdýrlar. Bu da karþýlýklý saygý, sevgi ve sorumluluklarýn ciddiyetle yerine getirilmesi ve karþýlýklý özveri ile gerçekleþir. Ast?üst iliþkilerinde samimiyetin modeli Hz. Peygamber (s.a.s.) ile ashabý arasýndaki iliþkidir. Bu iliþkide muhabbet ve itaat, disiplin ve özveri bir aradadýr. Tüm Müslümanlara karþý samimiyete gelince, bununla ne kastedildiðini izah eden birçok ayet ve hadis vardýr. Aslýnda burada kastedilen, tüm insanlardýr. Ancak o esnada muhataplar Müslümanlar olduðu için böyle zikredilmiþtir. Kýsaca ifade etmek gerekirse, müminler arasýndaki uhuvvet hukukunu uygulamak samimiyetin alametidir. Uhuvvet hukuku da Allah için karþýlýklý muhabbeti, ziyaretleþmeyi, hediyeleþmeyi, ihsaný, birbiri için malýný harcamayý, hayýr ve takvada yardýmlaþmayý, emr bi'l?ma'ruf ve nehy an'il?münkeri içerir. Ayný þekilde uhuvvet hukuku, Müslümanýn hasbelkader zalimlik yapan kardeþine onu zulümden vazgeçirerek yardýmcý olmasýný gerektirir. Karþýlýklý iliþkilerde arzu edilen, samimiyetin de karþýlýklý olmasýdýr ama bu her zaman böyle olmayabilir. Bazen tam tersi tepkiler alýnabilir. Böyle durumlarda, karþýlýk beklemeden samimiyet göstermek, hem dinî bir vecibedir hem de takvaya daha uygundur. Bir Müslüman kendisinin dinî bir görevi olduðu bilinciyle?karþý tarafýn tavrýna bakmaksýzýn? tüm iliþkilerinde samimi bir tutum takýnmalýdýr. Ýþte din samimiyettir ve güzel ahlaktýr diye buyuran Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bize verdiði ders burada yatmaktadýr. Gerçek samimiyet ve güzel ahlak, karþýlýk gördüðümüz iliþkilerde deðil, karþýlýk görmediðimiz iliþkilerde belli olur. Asrýmýzda sosyologlarýn "yalnýz kalabalýk" olarak isimlendirdiði bir toplumun Hz. Peygamber (s.a.s.)'in samimiyete çaðrýsýna ne kadar da çok ihtiyacý var! "Ben nesli" olarak isimlendirilen günümüzün genç nesli, içine düþtüðü çýkmazdan ve bunalýmdan âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bize miras býraktýðý Sünnetinin ýþýðýnda ciddi bir "samimiyet eðitimi"nden geçip kendi bencil ve dar dünyasýnýn dýþýna çýkarak kurtulabilir. Mutluluðun kaynaðý karþýlýklý iliþkilerde samimiyettir; yapmacýk ve samimiyetten yoksun iliþkiler her iki taraf için de bir azaptýr. Dolayýsýyla, iliþkilerimizde samimiyet, sadece dinî bir vazife ve uhrevî sevap kazanma yolu olmayýp, ayný zamanda dünyevî mutluluk ve baþarýnýn da temelidir. 1-Burada 'samimiyet' olarak tercüme ettiðimiz kelimenin Arapçasý 'nasihat'týr. Nasihat Türkçede öðüt manasýna gelmektedir ancak Arapça'daki manasý samimiyettir. Samimiyet ve öðüt manalarýnýn birbiriyle yakýn alakasý vardýr: Ýnsan, samimi olduðu birisinin iyiliðini ister ve bu maksatla ona öðüt verir. Dolayýsýyla öðüt vermek, samimiyetin bir gereði ve sonucudur. 2- Müslim, Ýman 95; Buharî, Ýman Ebû Mâlik Hâris Ýbni Âsým el-eþ'arî radýyallahu anh'den rivâyet edildiðine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu: "Temizlik imanýn yarýsýdýr. Elhamdülillah sözü mizâný, sübhânellah ve elhamdülillah sözleri ise yer ile semavat arasýný sevap ile doldurur. Namaz nurdur; sadaka burhandýr; sabýr ziyâdýr. Kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir (þahittir). Herkes 4-Bakara sûresi II, 67?70. Mehmet Akif Ersoy, Kur'an Meali (yaz. haz. Recep Þentürk, Asým Cüneyd Köksal) Ýstanbul: Mahya yay. 2012, Sh. 9?10. 5-Buharî ve Müslim tarafýndan rivayet edilen þöyle bir hadis vardýr: 'Allah herhangi bir kulun idaresi altýna baþkalarýný verip de o kimse idaresindekilere hiyanet ederek ölürse, Allah o kimseye Cennet'i haram kýlar.' Riyâzu's Sâlihîn, DÝB, II, sh. 75, Hadis no: A.g.y. Hadis Müslim tarafýndan rivayet edilmiþtir. Prof. Dr. Recep Þentürk 9 "Zenginlik mal çokluðuyla deðildir. Bilakis zenginlik göz tokluðuyladýr." ( Buharî, "Rikak", 5) ABDULLAH BÝN ATÎK (R.A.) Ýslam nurunun yayýlmasý Mekke müþrikleri yanýnda Yahudileri de endiþelendiriyordu. Bilhassa Benî Nadîr Yahudileri bir türlü Resûlullah'ýn peygamberliðini hazmedemiyorlardý. Resûlullah'a karþý kin, haset ve adavet besliyorlardý. Ýçlerindeki âlimleri Resûlullah'a göndererek zor durumda býrakmak istiyorlardý. Fakat Kur'ân onlarý susturuyordu. Ýþte, Beni Nadîr Yahudilerinin en azýlýsý ve Resûlullah'a karþý en çok düþmanlýk besleyeni Sellâm bin Ebî Hukeyk, Resûlullah'ý sýk sýk rahatsýz ettiði gibi, Müslümanlarý da daima tehdit eder, etrafýndakileri Resûlullah Efendimizin aleyhine kýþkýrtarak onu öldürme teþebbüsünde bulunurdu. Resûlullah'ýn Ashâbý, onun bu zulüm ve tehditlerine artýk tahammül edemiyordu. Bir gün kendi aralarýnda konuþuyorlardý. Resûlullah'ýn düþmanlarýný sayýyorlardý. En büyük düþmanlarý arasýnda þüphesiz Sellâm bin Ebî Hukeyk de vardý. Düþmanlarýn en azýlýsýydý. Bunun öldürülmesi þarttý. Çünkü o, Resûlullah'ý öldürmek için uðraþýyordu. Bu hususta geldiler, Resûlullah'tan izin istediler. Resûlullah da onlara izin verdi. Ýþte bu azýlý düþmanýn katli, Abdullah bin Atîk'e nasip oldu. Sahabilerin kahramanlarýndan olan Abdullah bin Atîk, Hazreç kabilesine mensuptu. Bir gün yanýna dört sahabi daha alarak, Yahudilerin kale þehri olan Hayber'e gitti. Bu peygamber düþmanýný öldüreceklerdi. Beþ kiþiydiler: Abdullah bin Enis, Ebû Katâde, Esved bin Huzaî, Mes'ud bin Sinan ve Hz. Abdullah'ýn kendisi Komutanlýðý Abdullah bin Atîk yapýyordu. Gece vakti Hayber'e girdiler. Sellâm bin Ebî Hukeyk'in bulunduðu bölgedeki bütün evleri dýþarýdan kilitlediler. Sellâm'ýn bulunduðu ev yüksek bir yerdeydi. Ancak merdivenle çýkýlýyordu. Yukarý çýktýlar ve kapýyý çaldýlar. Sellâm'ýn hanýmý onlarýn kim olduðunu sorunca, "Araplardan bir grubuz, ev sahibiyle görüþmek istiyoruz." dediler. Ýçeri girdiler. Sellâm ile kavgaya tutuþtular. Sellâm'ý öldürdüler. Haným ve çocuklarýna dokunmadýlar. Sellâm'ý o hâlde býrakýp çýkarken Abdullah bin Atîk gözleri iyi görmediðinden merdivenden düþtü. Ayaðý þiddetli bir þekilde burkuldu. Arkadaþlarý onu omuzlarýna alýp, þehrin dýþýnda bir yere götürüp sakladýlar. Fakat Sellâm'ýn gerçekten ölüp ölmediðinden emin deðillerdi. Yaralý da kalmýþ olabilirdi. Ýçlerinden birisi geri döndü. Hadise üzerine toplanan kalabalýk arasýna girdi. Sellâm'ýn hanýmýnýn "Öldü" dediðini duydu. Sevinçle geri döndü ve arkadaþlarýný müjdeledi.[1] Abdullah bin Atîk, Resûlullah'a geldiðinde Peygamberimiz onu taltif etti. Sonra da mübarek elini yaralý ayaðýna sürdü. Hz. Abdullah'ýn ayaðý sanki hiç burkulmamýþ gibi iyileþti.[2] Hicret'in 9. senesinde Peygamber Efendimizin (a.s.m.) Tayy kabilesinin putlarýný kýrýp parçalamak için Hz. Ali kumandasýnda gönderdiði 150 kiþilik kuvvet içerisinde Hz. Abdullah da vardý. Peygamberimiz, onu birliðin silah ve teçhizatýný temin etmekle vazifelendirmiþti. Onun Yemâme Savaþý'nda gösterdiði kahramanlýk da dillere destandýr. Bu savaþ Hz. Ebû Bekir zamanýnda cereyan etmiþti. Yalancý Peygamber Müseylime, Müslümanlarý rahatsýz ediyordu. Hz. Hâlid bin Velid baþkanlýðýnda bir ordu, üzerine gitti. Çünkü hem irtidat hareketini teþvik ediyordu, hem de Müslümanlarý rahatsýz ediyordu. Artýk Müslümanlarý onlardan kurtarmak bir zaruret hâline gelmiþti. Hâlid bin Velid ile Müseylimetü'l Kezzâb kuvvetleri arasýnda þiddetli çarpýþmalar oldu. Hz. Abdullah da bu savaþta büyük kahramanlýklar gösterdi. Aðýr þekilde yaralandýðý, vücudundan kanlar fýþkýrdýðý hâlde kýlýcýný elinden býrakmadý. Sonunda þehitler kervanýna o da katýldý. Böylece ömrünü Ýslam'ýn hizmetinde sarf eden bu büyük sahabi, Hicret'in 12. senesinde en çok arzu ettiði þehitlik mertebesine nail olarak ebediyet âlemine göçtü.[3] [1]Tabakât, 2: 91 [2]Üsdü'l-Gàbe, 3: 214. [3]el-Ýsâbe fî mârifeti's-sahâbe, 2: 341.

10 HABER Aþýrý baský, çocuklarda eziklik duygusu oluþturuyor Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Obengül Ejder, aþýrý baskýnýn çocukta eziklik duygusuna neden olduðunu söyledi. Dr. Ejder, "Bunun yanýnda çocuðun gereðinden fazla koruyucu ya da anneye baðýmlý olarak yetiþtirilmesi de yanlýþ." dedi. Çocuklarýn psikolojik geliþiminde anne ve babanýn öneminin büyük olduðunu belirten Dr. Obengül Ejder, kiþilik geliþiminin temelinin çocukluk döneminde atýldýðýna dikkat çekti. Okul öncesi dönemde çocuðun, sosyal birey olmayý öðrenmenin yaný sýra özdeþim yapacaðý bir modele gereksinim duyduðunu belirten Dr. Ejder, çocuðun kadýn-erkek olmayý, karý-koca ve annebaba olmayý en yakýnýndakinden öðrendiðini dile getirdi. Çocuklarýn 0-18 ayda güven ya da güvensizlik duygusunu, ayda baðýmsýzlýk ya da þüphe duygusunu edindiðini kaydeden Dr. Obengül Ejder, 3-7 yaþ aralýðýnda giriþimci veya suçluluk duygusu, 6-11 yaþlarýnda da beceriklilik ya da aþaðýlýk duygusu kazandýðýna dikkat çekti. Özellikle 0-18 ayda sürekli bakým veren ebeveynin eksikliðinin çocukta biliþsel, duygusal ve sosyal geliþiminde geriliklere neden olabileceðini vurgulayan Dr. Obengül Ejder, þunlarý söyledi: "Bu aylarda çocuk, baðýmsýzlýk gereksinimi duyar ve özgür býrakýlmayý bekler. Eðer bu evrede çocuklar sürekli cezalandýrýlýr, aþýrý koruyucu ya da anneye baðýmlý bir biçimde yetiþtirilirse bu baský sonucu eziklik, kýzgýnlýk ve utanç duygusu yaþamaya baþlar. Yapacaðý seçimlerin doðruluðu konusunda sürekli kuþkuya kapýlýr ve haklarýný savunamaz. Ýleriki yaþlarda aþýrý titizlik, cimrilik, inatçýlýk, aþýrý düzenlilik, kararsýzlýk gibi özellikler görülür." ÇOCUÐUNUZU AÞIRI KORKUTUP SUÇLAMAYIN Çocuðun 3-6 yaþ arasýnda; çevresindeki her þeyi merakla incelemeye baþladýðýný belirten Dr. Ejder, bu dönemde merakýnýn giderilmesi ve giriþimlerinin desteklenmesinin önemli olduðu uyarýsýnda bulunarak, þöyle konuþtu: "Cinsel ayrýlýklarýn öðrenilmesi, cinsel benlik duygusunun baþlamasý ve cinsiyete uygun rollerin belirlenmesi de bu yaþlarda iyice kesinleþmiþtir. Çocuk cinsel yasaklarý ve deðerleri hýzla öðrenir. Bu çaðda aþýrý korkutmalar suçlamalar ve cezalarla atýlganlýðýn kýsýtlanmasý, çocukta giriþim kýsýrlýðý ve aþýrý çekingenliðe neden olabilir." Sorunun saðlýklý çözülebilmesi için bazý koþullarýn yerine getirilmesi gerekmektedir: * Birinci koþul, anne ve babanýn birbirini sevmesi, sevgilerini çocuðun yanýnda paylaþmalarýdýr. * Ýkinci koþul, babanýn oðluna deðer vermesi, oðluyla kaliteli vakit geçirmesi ve oðlunun anlayacaðý bir seviyede saðlýklý bir iletiþim kurmasýdýr. * Üçüncü koþul, çocuk için yeni ve tehlikesiz eþ adaylarýnýn varlýðýdýr. Yani aile çocuða sosyal bir iliþki ortamý sunarsa, bu ortamda erkek çocuk evcilik oyunlarýyla yeni bir eþ bularak anneye olan baðýný koparabilir. * Dördüncü koþul, ebeveynler çocuklarýnýn kendilerinden kopmasýna izin vermelidir. * Beþinci koþul, çocuk cinsel kimliði deðersizleþtiren bir ebeveyne sahip olmamalý. Vücudumuzun koruyucularý: Antioksidanlar Vücudumuzdaki biyokimyasal tepkimelerin oluþumu için gerekli olan, soluduðumuz havayla aldýðýmýz oksijen, bazý durumlarda serbest radikaller denilen zararlý öðeler oluþturur. Meydan Gazetesi'nde yer alan Diyetisyen Hacer Özkaya'nýn yazýsýna göre; çevremizdeki hava kirliliði, ultraviyole ýþýnlarý, radyasyon, egzoz gazlarý, sigara dumaný gibi birçok faktör hücrelerimizi etkileyerek serbest radikalleri çoðaltýr. Çoðalan serbest radikaller, vücudun tüm hücre ve organlarýna zarar vermeye baþlar. Kalp hastalýðý, kanser, katarakt ve yaþlanma gibi saðlýk sorunlarý daha çabuk ortaya çýkar. Yaþamýn saðlýklý bir þekilde devam edebilmesi için bu maddelerle savaþmak gerekir. Antioksidanlar vücuttaki oksidasyonu önleyerek serbest radikallerin oluþumunu engelleyen veya zararlý etkilerini azaltan yararlý besin öðeleridir. Kolesterol ve kalp-damar hastalýklarýna birebir Antioksidan maddeler vücut hücreleri tarafýndan üretildiði gibi, besinlerin bileþiminde de doðal olarak bulunur. Bunlar; A vitamininin ön maddesi olan beta-karoten, E vitamini, C vitamini, selenyum, çinko, sebze ve meyvelerin renk pigmentlerinin kaynaðý olan flavonoidler ve omega-3 yað asitleridir. Yapýlan çalýþmalarda özellikle beta-karoten, C vitamini, E vitamini ve flavonoidlerin kötü kolesterol olarak adlandýrýlan LDL-kolesterol düzeyini düþürdüðü gösterilmiþtir. Dolayýsýyla bu vitaminler ve flavonoidler kalp-damar sistemini koruyarak hastalýk riskini azaltabilmektedirler. Kanseri önlediði kanýtlandý Sebze ve meyvelerden alýnan flavonoidler ayný zamanda kanser oluþumunu engelleyici özelliðe sahiptir. Bu konuda yapýlan birçok çalýþmada günlük beslenmesinde sebze ve meyvelere geniþ yer veren bireylerde kanser riskinin azaldýðý belirtilmiþtir. Selenyum ve çinkonun da kanser önleyici etki gösteren diðer antioksidanlar olduðu bilinmektedir. Son yýllarda yapýlan çalýþmalarda antioksidanlarýn doðal yollarla alýnmasý gerektiði sýklýkla vurgulanmaktadýr. Ýlaç olarak antioksidanlarýn vücuda faydalý etkileri tartýþýlmakta, hatta bazý araþtýrmacýlar zararlý etki göstererek kanser oluþumunu tetiklediklerini ifade etmekteler. Bu nedenle antioksidanlarý doðal yollarla vücudumuza almaya özen göstermeliyiz. Antioksidanlar nelerde bulunur? A Vitamini: Balýk, yumurta sarýsý, bitkisel sývý yað, kayýsý, havuç, domates, portakal, ýspanak, brokoli, þeftali, lahana gibi yeþil-sarý sebze ve meyveler, en zengin A vitamini kaynaklarýdýr. C Vitamini: Maydanoz, yeþilbiber, ýspanak, asma yapraðý, brokoli gibi koyu yeþil sebzeler, turuncu meyveler, kivi, çilek, kýzýlcýk, kuþburnu ve kiraz da yoðun olarak bulunur. E Vitamini: Bitkisel sývý yaðlar, yaðlý tohumlar (badem-ceviz-fýndýk), yeþil yapraklý sebzeler, tahýl taneleri ve kuru baklagiller en iyi kaynaklarýdýr. Flavonoidler: Soðan, sarmýsak, pýrasa, patates, lahana, brokoli, karnabahar, kýrmýzýbiber, ýspanak, çilek, elma, viþne, kiraz, erik, siyah üzüm, kýrmýzý þarap, turunçgiller, yeþil çay en yaygýn besinsel kaynaklarýdýr. Selenyum: Deniz ürünleri, tahýllar, brokoli, lahana, kereviz, soðan, sarmýsak ve yumurtada bulunur. Çinko: Et, süt, peynir, yumurta, deniz ürünleri ve balýk gibi hayvansal gýdalarýn hepsi çinkodan zengindir. Ayrýca, tam tahýl ürünleri, kuru baklagiller, soya fasulyesi ve özellikle kabak çekirdeði ile ayçiçeði de iyi kaynaklarýdýr. Omega - 3 yað asitleri: Yaðlý balýklar (somon, uskumru, alabalýk, hamsi), yeþil yapraklý bitkiler ve bazý yaðlarda (%11 kanola yaðý, %57 keten tohumu, %8 soya) bulunur. 10 ÇORUM MERKEZ BEKÝR AKSOY ÝLKOKULU ONARIM ÝÞÝ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Bekir AKSOY Ýlkokulu Onarým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý :2015/ Ýdarenin a) Adresi :Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý :1-Adet Onarým iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :Çorum Merkez Ýlçesi. c) Ýþe baþlama tarihi :Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi :Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ - MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn No: Resmi ilanlar de Klima hastalýklarýndan bitki çayý ile korunun Hava sýcaklýklarýnýn arttýðý þu günlerde evde, iþyerlerinde ve araçlarda uzun süreli olarak klima kullanýlýyor. Bakýmý yapýlmayan klimalar ise ciddi saðlýk sorunlarýna yol açabiliyor. Yeditepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Erdem Yeþilada, klimaya baðlý hastalýklara karþý mutlaka bitkilerden destek alýnmasýný öneriyor. Yeþilada, þu uyarýyý yapýyor: Özellikle kalabalýk ortamlarda düzenli bakýmý yapýlmayan klimalarda biriken mikroorganizmalar enfeksiyon riskini artýrabiliyor. Bunlara karþý gün içerisinde adaçayý ile enfeksiyona karþý boðazýnýza destek olabilirsiniz. Yüksek ateþin içeriði ile kuvvetli antioksidan etkili olan yeþil çay, baðýþýklýk sisteminin desteklenmesinde katký saðlayabiliyor. Ayrýca tarçýn, karanfil, ýhlamur ve ekinezya da üst solunum yolu enfeksiyonlarýna karþý koruyor.

11 2 AÐUS- 31 TEMMUZ 2015 CUMA HABER 11 Bebek mi kitap mý? Eminim baþlýk birçok annenin dikkatini çekti. Çünkü bu ikilemi öylesine derin yaþarlar ki tercihi hep bebek olur, kitapsa vicdan azabý Her hafta okunacaklara yeni kitaplar eklenir ve dað gibi biriken kitaplara bakmak ise ýstýrap vericidir. Aslýnda sadece bebek deðil ki mesele. Ev iþlerine yardýmcý birini alsa bile iþlerin ucundan tutmak zorunda kalýr. Hayatýn onlara biçtiði rolün önüne ne mesleði ne de kariyeri geçebilir. Bir hâkim de ayný þeyi yaþýyor, bir doktor, bir avukat ya da bir öðretmen de Anlayacaðýnýz bir meslek ayrýmý yok. Kadýn dediðin, Evinin hanýmý, çocuklarýnýn anasýdýr! deðil mi? Belki zamanla tüm rollerine alýþýyor o' kadýn. Zira hayatýn tüm gerçekliði her gün yüzüne vurup duruyor zaten. Ancak evlendikten sonra ilk bebeðini kucaðýna alan annenin travmayý atlatmasý biraz zaman alýyor. Bebeðine düþkünlüðü, sevgisi, ilgisi tartýþýlamaz onun için. Zaten en çok da anneliðine laf edilmesi sinirlerini bozuyor. Özellikle yeni nesil annelerin bu konuda çok bilinçli olduðunu düþünüyorum. Ancak bu yeni versiyon annelerin' aþmaya çalýþtýðý, kendiyle mücadele ettiði en önemli noktaysa kiþisel geliþimlerinin sekteye uðramasýdýr. Okuyan bir annenin dünyasýna doðmak Genç bir annenin blog'undaki þu satýrlar, birçok annenin hislerine tercüman olmuþ. Yazýyý aynen aktarýyorum: Okuyan bir annenin dünyasýna doðmak bir bebeðin talihi mi, talihsizliði mi emin olamýyorum. Ýstediði bütün ilgiyi bebeðe verince yeterince okumaya zaman kalmýyor, yeterince okumayýnca da beraber yola çýktýðýn kervaný her gün biraz daha geriden takip ediyormuþ ve bir zaman sonra da tamamen kaçýracakmýþsýn gibi bir his oluþuyor. Akabinde gelsin hüzün, gelsin agresyon, gelsin bebeðe bir miktar (itiraf edilemeyen) küslük. Ya istediði bütün ilgiyi bebeðe vermezsen? Kucaðýnda biraz bebek, biraz kitap... Yok caným olmuyor, bütün rasyonel ilgi üleþtirmelerine raðmen vicdan (ya da belki annelik hissiyatý) sýrtýný týrmalayýp duruyor. Bilemedim. Düþünelim. Ýyi gelmeyecek ama yine de düþünelim. Ýþte annenin içinden geçtiði bu zorlu imtihan günlerinde babanýn desteði yadsýnamaz. Sadece baba da deðil. Kadýnlarýn yükünün hafifletilmesi konusunda toplumda herkese vazife düþüyor. Çünkü, psikolojik saðlýðý yerinde olan anneler rehabilite eder toplumu Anneler sosyal hayattan koparýlýyor Norveç'te otobüse bebek arabasýyla binen anneden para alýnmýyor. Nedeniyse çok insani. Eðer anne para çýkarmaya çalýþýrken bebeði düþürürse, devlet bu olayýn sorumlusu olmak istemiyor. Çünkü bir kere böyle bir olay yaþanmýþ ve devlet bu trajediyi kaldýramayýnca uygulamayý deðiþtirmiþ. Bizim ülkemizde anneyi geçtim, iyi ki bebekten para almýyorlar. Mesele para deðil burada. Anneye ve bebeðe verilen deðer. Amerika'da yüksek lisans yapan bebekli annelere tanýnan imtiyazlar da hayli fazla. Bebeðiyle okula gelen anneye sýnýf arkadaþlarýndan tutun, profesörlere kadar manevi destek veriliyor. Bunun belli bir kuralý ya da zorunluluðu yok. Her þey kadýný köþesine itip, toplumdan izole olmasýný engellemek için. Tabii belirttiðim gibi bunlar ülkelerin geliþmiþlikleriyle ilgili. Tükenmiþ anne tükenmiþ çocuk demek Çözümü nerede arayacaðýz peki? Çalýþan annelerin iþi býrakmasý, eve kapanýp çocukla ve evle ilgilenmesi çözüm müdür? Maalesef iþte bu, çözümsüzlüðün ta kendisi aslýnda. Anneler ne kadar sosyal hayattan koparýlýrsa toplumsal travmalarýn da önü o kadar açýlýr. Tükenmiþ anneler, psikolojisi bozulmuþ çocuklar býrakýyor topluma. Anne her þeye yetemiyor ama kendini yetmek zorunda hissedip tükeniyor. Kadýnlara kapýlarý kapattýkça, pedagojik ve psikolojik birçok sýkýntý da ortaya çýkacaktýr. Ve bu kýsýrdöngü devam edip gidecektir.. Hitit Üniversitesi Futsal Takýmýnýn hedefi dereceye dönmek Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Yamaner ve Avrupa Futsal (salon futbolu) Þampiyonasý'nda temsil edecek olan kafile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti Aðustos tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Futsal (salon futbolu) Þampiyonasý'nda Türkiye'yi temsil edecek olan üniversitenin þampiyona için çok büyük yatýrýmlar yapýldýðýný, dereceyle dönülmesinin hem üniversiteyi hem de Çorum'u taçlandýracaðýný ve onore edeceðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "BESYO olarak çok hýzlý ilerliyoruz. Ýnþallah bu faaliyetler gücümüze güç katacak ve Çorum'a çok büyük katký saðlayacak. Hayýrlara vesile olmasýný diliyoruz" diye konuþarak þampiyonaya katýlacak olan futbol takýmýna baþarýlar diledi. Ýyi ebeveyn olmadan önce iyi eþ olun Yolculukta aracýn camýný uzun süre açýk býrakmayýn Araçla yolculuk yaparken, serinlemek için çoðu zaman camlar açýlýr. Ýçeriye dolan serin hava ise daha çok yüz ve kulakla temasa geçer. Kulak Burun Boðaz Uzmaný Op. Dr. Murat Koç, hem cam açýk yolculuk yapanlarý hem de yaz sýcaðýnda serinlemek için klima kullananlarý uyarýyor. Koç, terliyken yüzün direkt olarak klima, rüzgâr ya da cereyan ile temas etmesi sonucunda yüz felci oluþabileceðini söylüyor. Soðuk havanýn yüz ve kulakla direkt temas etmemesi gerektiðini belirten Koç, þu uyarýlarda bulunuyor: Yüz bölgesi, direkt olarak havayla temas ettiðinden dýþarýdan gelen herhangi bir müdahaleye karþý daha hassastýr. Klimalarýn ev, iþyeri ve araçlarda dikkatli kullanýlmasý çok önemlidir. Soðuk hava, yüze ve kulak bölgesine direkt olarak üflememeli, klimalarýn farklý bir yönde çalýþarak ortamý soðutmasý saðlanmalýdýr. Araçta cam açýkken seyahat etmek de sakýncalýdýr. Yolculuk sýrasýnda araçlarýn camý uzun süre açýk býrakýlmamalý, klima açýldýðýnda da yüz bölgesi ile direkt temasý önlenmelidir. Ýnsanoðlu yaradýlýþ itibariyle yalnýz ve yarýmdýr. Kur'an'da da buyurulduðu gibi eþler birbirlerinin örtüsüdür. Biri diðerinin mahremiyetini örter ve ona bakým verir. Eþler birbirlerine muhtaçtýr. Evlilik aslýnda kiþinin diðer yarýsýný bulmasý ve kendini güvende hissetmek için oluþturduðu kurumdur. Eþleþmek fýtridir ancak evlilik kültüre göre deðiþen bir kurumdur. Evliliðin, neslin devamýnýn saðlanmasýndan önce evrensel olarak amacý, bütünleþme arzusudur. Kadýn ve erkek ebeveyn olmadan önce eþ' olurlar Ýnsan hayatý boyunca anne karnýndaki huzuru ve güveni arar. Anne rahminde kiþi kendini güvende ve cennetteymiþ gibi hisseder. Anne rahminden çýktýðýnda insan o duyguya yeniden kavuþmak ister. Ýþte saðlýklý ve mutlu bir evlilik bu bütünlük duygusunu verdiði için kiþiye güveni hissettirir. Zamanýn büyük âliminin de söylediði gibi Mutlu bir evlilik dünyada ki cennettir. Ýþte bu yüzden kiþi mutlu bir yuvaya sahipse dünyadaki cennete sahiptir. Ancak bu güvenin saðlanamadýðý evliliklerdeyse kiþiler kendilerini yalnýz, hýrçýn ve çaresiz hissederler. Eþler ortam ve durum ne kadar gergin olursa olsun birbirlerini eleþtirerek baþlamak yerine yumuþak bir baþlangýç yaparak giriþ yapmalýdýrlar. Hiçbir zaman yapmýyorsun'' demek yerine; Þimdi þuna ihtiyacým var diyerek çatýþma ve gerginliði azaltacak bir giriþ yapmýþ olurlar. Bir durum karþýsýnda ihtiyacýný dile getiren eþine karþý savunmalar yapmak ve bahaneler üretmek yerine bir sonraki ayný durum için sorumluluk alarak eþini anladýðýný ifade etmelidir. Eþler arasýnda güveni zedeleyen, eþleri hýrçýnlaþtýran en sýk görülen ve iletiþime en çok ket vuran davranýþ ise eþini aþaðýlayarak ve küçümseyerek kendini ifade etmeyi tercih etmesidir. Oysa eþlerini tarif etmeden sadece kendi duygularýný ifade ederek iletiþim saðlamýþ olmalarý hem kendi ihtiyaçlarýný dile getirmiþ hem de kendi duygularýna odaklanarak, eþinden kendisiyle ilgilenmesini talep etmiþ olurlar. Mutlu çiftlere baktýðýmýz zaman çok iyi anlaþan deðil çok iyi iletiþim içerisinde olan çiftler olduklarýný görüyoruz.

12 31 TEMMUZ 2015 CUMA Forma reklamý Amiral'den Spor-Toto Üçüncü lig birinci grupta mücadele edecek olan Zonguldakspor'un yeni sezonda giyeceði forma reklamlarýnýn birinin sporsunu belli oldu. Ýstanbul'da yaþayan Zonguldak'lý iþ adamý Murat Yalçýn, Kulüp Baþkaný Süleyman Caner ile temasý geçerek forma reklamý konusunda görüþme yaptý. Yapýlan görüþme sonrasýnda iki taraf forma sponsorluðu konusunda anlaþtý.zonguldakspor'un resmi maçlarda giyeceði üç deðiþik renk ve tasarýmdaki formanýn birinin önünde Yalçýn'ýn firmasý olan ' Amiral Gemi Denizcilik' ismi yazýlacak. Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, Murat Yalçýn'a duyarlýðýndan dolayý teþekkür ederek diðer iki renk formaya reklam almak için iþ adamlarýndan destek beklediklerini belirtti. Belediyespor stoper ve forvet arýyor Kýzýlcahamam'da 3.etap kampý gerçekleþtiren Çorum Belediyespor'da bir yandan da transfer çalýþmalarý devam ediyor. Bayram öncesinde kadroya dahil olan ancak son anda saðlýk problemleri nedeni ile Mümin Talip Pazarlý ile yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan Kýrmýzý- Siyahlýlar stoper arayýþýna girdi. Stoper hattýna iyi bir transfer yapmak isteyen Kýrmýzý-Siyahlýlarda görüþmeler hýz kazanýrken, önümüzdeki günlerde bu transferin noktalanmasý bekleniyor. Öte yandan Teknik Direktör Fahrettin Sayhan'ýn ýsrarla kadroya santrafor takviyesi istemesi üzerine Çorum Belediyespor yönetimi bu transfer arayýþlarýna da hýz verdi. 2.Lig'den bir çok futbolcunun listede yer aldýðý öðrenilirken, Çorum Belediyespor transfer komitesinin stoper ve santrafor transferini ayný anda bitirmeyi planladýðý öðrenildi. Belediyespor ilk maçýnda yenildi Kýzýlcahamam'da yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Belediyespor, ilk hazýrlýk maçýnda sahadan maðlubiyetle ayrýldý.dün Patalya 1 Nolu Sahada oynanan maçta Çorum Belediyespor iyi bir futbol sergilerken 2.yarýda kalesinde gördüðü golle sahadan maðlubiyetle ayrýldý. Ýlk yarý ve ikinci yarý deðiþik on birlerle sahaya çýkan Çorum Belediyespor yeni sezon öncesinde ortaya koyduðu futbolla alkýþ alýrken, ikinci yarýnýn 80.dakikasýnda kalesinde gole engel olamadý. Özellikle ilk yarýda rakibine oranla daha iyi oynayan Çorum Belediyespor gol yollarýnda etkili olamadý. Ýkinci yarýnýn 80.dakikasýnda Düzcespor'da Murat takýmýnýn golünüztmayý baþardý. Avluca'dan Baðcý'ya ziyaret Çine Madranspor'da boykot krizi Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Çine Madranspor'da sezon baþlamadan eylem baþladý. Yeþil sarýlý ekipte transfer peþinatlarý ödenmeyen futbolcularýn 4 günden bu yana antrenmanlara çýkmadýðý öðrenildi. Geçtiðimiz cuma günü Baþkan Mehmet Tuncer'den ödeme sözü alan futbolcularýn, paralarýn yatýrýlmamasý nedeniyle pazartesi gününden bu yana tesislere gitmediði bildirildi.baþkan Mehmet Tuncer, ödemeler için kaynak saðlayamadýklarýný açýklayarak, "Olayý boykot þeklinde yorumlamamak lazým. Her kulüpte olduðu gibi bizde de maddi sýkýntýlar var. Futbolcular bu durumda antrenmanlara odaklanamazdý. Biz de herkese 4 gün izin verdik. Bugün itibariyle ücretlerin bir kýsmý hesaba yatýrýldý. Teknik ekip ve futbolcular hazýrlýklarýna devam edecek" diye konuþtu. Grekoromen güreþte çok sayýda baþarýsý olan ve 2004 Avrupa ve 2001 Dünya Þampiyonu olan, hemþerimiz Nazmi Avluca AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki odasýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Avluca ziyarette Ýlçesi Kargý'ya yapýlan spor ve diðer yatýrýmlar için Baðcý'ya ilgisi ve büyük desteði nedeniyle teþekkür etti. Baðcý, grekoromen güreþ þampiyonu Avluca'ya, "ASKÝ Sporda karakterli, ahlaklý, dürüst ve baþarýlý güreþçi ve sporcular yetiþtireceðinize inanýyoruz. Bende size kolaylýklar ve baþarýlar dilerim" diyerek ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti. Kastamonu bombalarý patlatýyor Dardanelspor'dan iyi prova Çanakkale Dardanelspor, Kýzýlcahamam kampýnda oynadýðý hazýrlýk karþýlaþmasýnda Spor Toto 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Gölbaþýspor'u 2-0 maðlup etti. Kýrmýzý-Beyazlý takým, Kýzýlcahamam kampýnda yoðun tempoyla yeni sezon hazýrlýklarýna devam ediyor. Çanakkale Dardanelspor oynadýðý hazýrlýk karþýlaþmasýnda Gölbaþýspor'u 2-0 maðlup etti. Kýzýlcahamam ilçe stadýnda oynanan karþýlaþmada, her iki devrede iki ayrý kadro ile mücadele eden Çanakkale Dardanelspor müsabakanýn 14. dakikasýnda Yusuf Atay'ýn attýðý gol ile devreyi 1-0 önde kapadý. Ýkinci devrede üstün oynayan kýrmýzý-beyazlý takým 88. dakikada Merthan'ýn golü ile skoru 2-0 yaptý ve müsabaka bu skor ile sona erdi. Kastamonuspor 1966'da yönetim takýmýn gücüne güç katmaya devam ediyor. Kýrmýzýsiyahlýlar ilk bombayý dün patlattý. Geçtiðimiz sezon 2. Lig'e çýkan Ankara Demirspor'un kaptaný olan ve þampiyonluk yaþayan hücuma dönük orta saha oyuncusu 31 yaþýndaki Hüseyin Bak dün Kastamonuspor 1966 Kulüp Baþkaný Mahir Altýkulaç'ýn ofisinde sözleþmeyi imzaladý. Ýstikrar abidesi olan ve geçtiðimiz sezon 36 karþýlaþmada görev yapan Hüseyin, 10 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncunun kariyeri de baþarýlarla dolu. Þampiyon orta saha oyuncusuyla anlaþarak ilk bombayý patlatan önümüzdeki günlerde iki kaliteli ismi daha kadrosuna katacak sezonunda da mutlak þampiyonluk hedefleyen Kastamonuspor 1966'da yönetim bombalarý patlatýyor. Yaptýðý transferlerle 3. Lig'de adýndan söz ettiren Kastamonuspor 1966 yönetimi son düzlüðe girildiðinde de önemli isimleri kadrosuna katacak. Kýrmýzý-siyahlýlar dün Ankara Demirspor ile þampiyonluk sevinci yaþayan tecrübeli orta saha oyuncusunu Kastamonu'ya getirerek sözleþme imzalattý. Kastamonuspor 1966 Baþkaný Mahir Altýkulaç'ýn ofisinde atýlan imzalarýn ardýndan baþarýlý orta saha oyuncusu resmen Kastamonusporlu oldu. Geçtiðimiz sezon Ankara Demirspor formasý giyen tecrübeli isim 36 karþýlaþmada forma giyip 10 gol kaydetti. Istikrarabides olan ve sergilediði futbolla takýmýna büyük katký saðlayan Hüseyin, Kastamonuspor 1966 formasýyla da þampiyonluk yaþamak istediðini belirtti. BOMBALAR PATLAMAYA DEVMA EDECEK Kastamonuspor 1966 transfer komitesinin 2. Lig'den anlaþtýðý santroforun ardýndan kaliteli bir sol açýk oyuncusuyla da el sýkýþtýðý öðrenildi. Ýsimleri gizli tutulan futbolcularla önümüzdeki günlerde sözleþme imzalanacaðý bilgisine ulaþýldý. HÜSEYÝN BAK KÝMDÝR? Futbola ülkemizin köklü kulüplerinden Göztepespor'un alt yapýsýnda baþlayan 31 yaþýndaki orta saha oyuncusu 2004 yýlýnda sarý kýrmýzýlý ekipte profesyonel oldu. Çaykur Rizespor, Ünyespor, Altýnordu, Ankara Demirspor, Gölbaþýspor ve Darýca Gençlerbirliði formalarýný da giyen Hüseyin'in kariyeri baþarýlarla dolu. Hüseyin BAK'ýn Süper Lig'de 1, PTT 1.Lig'de 13, TFF 2.Lig'de 110, TFF 3.Lig'de 165, U21 Ligi'nde ise 40 maçý bulunuyor.

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı