Uluslararasý Konferans ve Tatbikat ÖZEL SAYISI-2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararasý Konferans ve Tatbikat ÖZEL SAYISI-2007"

Transkript

1 luslararasý onferans ve atbikat ÖZ SYS-2007

2 ÝÇÝDÝR 1 36 Ülke C de buluþtu DRGÝ HD ýbrýs ürk ültürü tanýtýldý apanýþ yemeði Sahibi: C Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý 2 Heyetlerin karþýlanmasý Yayýn urulu: ehmet GÜ Yusuf S Yusuf ÇÝ eray YS Suzan Ç Savaþ S 3 edya hep yanýmýzdaydý 19 onuklarýmýzýn temaslarý dres: C Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý P efkoþa el: (0392) Fax: (0392) posta: 4 onferans ve atbikat brifingi ile tanýþma kokteyli atbikatýn icrasý apanýþ kokteyli 31 Heyetlerin uðurlanmasý 7 luslararasý iþbirliði 32 asýnda onferans ve atbikat 36 utlama mesajlarý 9 ilim kurulu üyeleri ve sunum konularý 39 onuklarýn izlenimleri

3 Ý C Ý 36 ülke C de buluþtu Sivil Savunma eþkilat Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerden aþkanlýðýnca; afetlerin bilim adamlarýnýn yaný sýra, D, tanýnmasý, önceden hazýrlýklý ndonezya, Hollanda, Ýngiltere, olunmasý, global deneyimlerden ve Ýsveç, Japonya, epal ve birikimlerden yararlanýlmasý, ürkiye'den toplam, 24 bilim adamý afetlerin vereceði zararlarýn ve uzman katýlarak, fetler, fetlere azaltýlmasý öngörüsü ile yapýlacak Hazýrlýk ve üdahalelerde planlamalarýn güncel ve dinamik eknoloji ve Ýletiþim, Risk Yönetimi, tutulmasý, afet yönetiminde Çaðdaþ fet Yönetimi, fetlerde personel ve diðer kaynaklarýn etkin Yardýmlaþma ve Ýþbirliði bir þekilde harekete geçirilmesi, konularýnda toplam 25 sunum uygun bir görev daðýlýmýnýn yapýlmýþ ve bildiri sunulmuþtur. gerçekleþtirilmesi, ulusal ve atbikatta, Sivil Savunma uluslararasý yardýmlaþma ve eþkilat aþkanlýðý kadrolu iþbirliðinin önemini vurgulamak personeli ve halk örgütü amacýyla, isan 2007 personelinin yaný sýra uzey ýbrýs tarihlerinde. luslararasý Doðal ürk Cumhuriyeti'ndeki ilgili tüm fetler ve Olaðanüstü Durumlarda kurum ve kuruluþlar ile, ürkiye lusal ve luslararasý Cumhuriyeti Ýçiþleri akanlýðý Sivil oordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Savunma Genel üdürlüðü an Yardým onferansý rama-urtarma irliði, ocaeli (.nternational Conference on; Gölcük rama-urtarma imi ational and nternational (GSOÝ), rezilya-paramedikal Coordination, Cooperation and urtarma kibi, Ýsrail urtarma Humanitarian ssistance in atural kibi ve Slovenya Haberleþme Disaster and State of mergency ) kibi olmak üzere toplam 36 (C-HD 2007) ile 19 isan 2007 ülkeden 616 kiþi ve 48 araç görev tarihinde Sivil Savunma kadrolu ve almýþtýr. Halk Örgütü personelinin afetler ve u yýl ilk defa tatbikata; olaðanüstü durumlarda sivil halkýn C'deki ilgili tüm kurum ve can ve mal güvenliðini kuruluþlar ve ürkiye aramasaðlayabilme yönündeki eðitim kurtarma ekipleri ile birlikte seviyesinin tespiti, bilgi, beceri ve rezilya, Ýsrail, Slovenya ekipleri de deneyimlerinin pekiþtirilmesi, kamu fiilen katýlarak uluslararasý yardým kurum ve kuruluþlarýnýn yaný sýra ve iþbirliðine katkýda bulunmuþtur. diðer ülkelerin Sivil Savunma Devlet protokolü, yerli ve kurumlarý ile iþbirliði ve yabancý davetliler ile geniþ bir halk yardýmlaþmanýn geliþtirilmesi kitlesi tarafýndan beðeni ile izlenen amacýyla.luslararasý Sivil konferans ve tatbikat, yurt içinde Savunma atbikatý 2007 Sivil Savunma eþkilat (.nternational Civil Defence aþkanlýðýna duyulan güveni daha xercise 2007 ) (CD 2007) da pekiþtirmiþ, yurt dýþýnda ise düzenlenmiþtir. ülkemizin adýný dünyaya duyurarak onferansa; uzey ýbrýs ürk büyük yanký yaratmýþtýr. C Sivil Savunma 1

4 Ý C Ý Heyetlerin karþýlanmasý er zaman yaþanmakta olan doðal afetler ve olaðanüstü durumlar nedeniyle uluslararasý Hyardým ve iþbirliðinin kaçýnýlmaz bir gerçek olduðu bilinciyle geçen yýl düzenlediðimiz luslararasý Sivil Savunma 2006 atbikatýndan edindiðimiz tecrübelerden yararlanarak, bu yýl da 2007 yýlý faaliyetleri kapsamýnda.luslararasý Sivil Savunma atbikatý 2007 ve buna ilaveten bu yýl ilk defa uluslararasý deneyimlerden yararlanarak bilgi paylaþýmýný, kordinasyonu, iþbirliðini ve yardýmlaþmayý geliþtirmek amacý ile.doðal fetler ve Olaðanüstü Durumlarda lusal ve luslararasý oordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým konferansý düzenlenmiþtir. vrupa irliði ve irleþmiþ illetler tarafýndan yapýlan her türlü olumsuz çaðrý ve uyarýya raðmen davetimize olumlu cevap veren 36 ülke konferans ve tatbikata temsilci göndermiþtir. Ülkemize, 11 isan 2007'den itibaren atar, ürkiye, fganistan, ýrgýzistan, D, zerbaycan, angladeþ, irleþik rap mirlikleri, osna Hersek, rezilya, Fiji, Güney frika, Fas, lmanya, rjantin, rnavutluk, olivya, ndonezya, Fransa, Gürcistan, Honduras, Ýngiltere, Ýsrail, Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya, Japonya, akedonya, epal, ruguay, amerun, Hollanda, ongo, Slovenya ve elize'nin temsilcileri gelmiþlerdir. Ülkemize gelen yabancý ülke temsilcileri, rcan Devlet Havaalanýnda devlet misafiri statüsünde karþýlanmýþlardýr. 2 Sivil Savunma C

5 Ý C Ý edya hep yanýmýzdaydý asýn ensuplarýna, atbikat ve onferans ile ilgili bilgilendirme brifingi ve kokteyli verildi ivil Savunma eþkilat aþkanlýðý tarafýndan düzenlenen. luslararasý Sivil Savunma atbikatý ve S.luslararasý Doðal fetler ve Olaðanüstü Durumlarda lusal ve luslararasý oordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým onferansý nýn basýna tanýtýlmasý amacýyla Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nda 11 isan 2007 günü bilgilendirme kokteyli düzenlenmiþtir. C'deki tüm medya mensuplarýnýn davet edildiði ve yoðun bir katýlýmýn görüldüðü basýný bilgilendirme kokteylinde, bir konuþma yapan Sivil Savunma eþkilat aþkaný Zekai S, deðiþen dünya koþullarýnda sivil savunma hizmet ve fonksiyonlarýnýn giderek önem kazandýðýný vurgulayarak, Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nýn faaliyetleri ile gerçekleþtirilmesi planlanan uluslararasý tatbikat ve konferans hakkýnda kýsa bilgiler vermiþtir. S konuþmasýnýn devamýnda; eþkilat'ýn her türlü faaliyetinde, kendilerini hiçbir zaman yalnýz býrakmayan medya mensuplarýna teþekkür etmiþtir. konuþmasýnda,.luslararasý Sivil Savunma atbikatý 2007 ile.luslararasý Doðal fetler ve Olaðanüstü Durumlarda lusal ve luslararasý oordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým onferansý hakkýnda medya mensuplarýna detaylý bilgiler vermiþtir. Sivil Savunma Girne ölge üdür ekili Ýbrahim ÇR da 16 isan 2007 günü yabancý basýn mensuplarýna yönelik konferans ve tatbikatla ilgili bir brifing vermiþtir. rifinge; zerbaycan, osna Hersek, Ýsviçre, Ýtalya ve ürkiye'den medya ve basýn mensuplarý katýlmýþtýr. Harekat ðitim ube üdürü ehmet GÜ ise yaptýðý bilgilendirme C Sivil Savunma 3

6 Ý C Ý onferans ve atbikat brifingi ile tanýþma kokteyli ivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nýn düzenlediði S". luslararasý Doðal fetler ve Olaðanüstü Durumlarda lusal ve luslararasý oordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým onferansý" ile.luslararasý Sivil Savunma atbikatý 2007 nin açýlýþ töreni 16 isan 2007 tarihinde yapýlmýþtýr. Girne erit Crystal Cove Hotel'de saat 16:00'da yapýlan açýlýþ törenine; Cumhurbaþkaný ehmet li, aþbakan Ferdi Sabit SOYR, urucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif D, 39'uncu ümen omutaný ümgeneral Hüsmen DÝZ, Güvenlik uvvetleri omutaný ümgeneral ehmet RÖZ, bazý bakanlar, milletvekilleri, üst düzey yetkililer, Sivil Savunma eþkilat akanlýðý personeli, konferans için yurt dýþýndan gelen konuklar, kurum kuruluþ temsilcileri ile davetliler katýlmýþtýr. Saygý duruþu ve Ýstiklâl arþý'yla baþlayan açýlýþ töreninde ilk olarak müzik dinletisi sunulmuþ, ardýndan C ve Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nýn tanýtým filmi izlenmiþtir. eþkilatý'nýn, sivil yaþamý, savaþta ve barýþta koruma görevi olduðunu, sivil yaþama saðladýðý faaliyetlerin çok önemli olduðunu vurgulamýþtýr. Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nýn bugüne kadar organize ettiði tatbikatlarda, zora düþen insanlara nasýl yardým elinin uzattýðýný yakýndan izlediklerini, zaman zaman gerçek yaþamda da bunlarýn örneklerinin görüldüðünü, bu gibi durumlarda da Sivil Savunmanýn öneminin daha iyi anlaþýldýðýný belirtmiþtir. u yýl da tatbikatý izleyecek insanlarýn kendilerini güvende hissederek, Sivil Savunmanýn yaralara merhem olacak kapasiteye ulaþtýðýný görerek içlerinin rahatlayacaðýný belirtmiþtir. Cumhurbaþkaný, Sivil Savunma eþkilatý uluslararasý yardýmlara katýlarak, bizim yüzümüzü aydýnlýða çýkarýyor" demiþtir. Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nýn Pakistan da yaþanan deprem örende sýrasýyla; Sivil Savunma eþkilat aþkaný Zekai S, ilim urulu aþkaný Prof.Dr.Haluk YÝDO, aþbakan Ferdi Sabit SOYR ile Cumhurbaþkaný ehmet li birer konuþma yapmýþtýr. Cumhurbaþkaný ehmet li açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, Sivil Savunma 4 Sivil Savunma C

7 Ý C Ý sonrasý yaptýðý arama kurtarma ve yardým katkýlarýndan dolayý, 'nin ilgili biriminden bir de teþekkür belgesi aldýðýný belirterek, "u, izolasyonlar altýnda yaþayan bir halkýn gurur duymasý gereken bir olaydýr" diye ifade etmiþtir. Cumhurbaþkaný, konferansýn önce Sivil Savunma eþkilatý personeline, daha sonra ýbrýs ürk halkýna, sonra da dünyaya katký saðlayacaðýna iþaret etmiþtir. aþbakan Ferdi Sabit SOYR de açýlýþta yaptýðý konuþmada, C'nin bütün izolasyonlara karþýn, ekonomik ve sosyal olarak gittikçe geliþen bir ülke olduðuna dikkat çekerek, C'nin demokratik kurumsallaþma ve kültürel geliþimi için de aktivite içinde olduðunu belirtmiþtir. aþbakan SOYR de açýlýþta yaptýðý konuþmada Sivil Savunmanýn sadece bir felaket anýnda deðil, yaþamýn kendi içinde oluþan bütün olgulara karþý da örgütlü yapýsýyla ýbrýs ürk halkýnýn yanýnda yer aldýðýna iþaret ederek, Sivil Savunma nýn devletin ilgili birimleriyle tam bir koordinasyon içinde çalýþtýðýný; trafik kazasý, orman yangýný gibi her an karþý karþýya kalýnabilecek olaylarda da Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nýn üzerine düþen görevi yaptýðýný söylemiþtir. Sivil Savunma nýn yaptýðý tatbikatlarla, yapýlmasý gereken aktiviteleri belirlediðini, halký afetlere karþý bilgilendirdiðini, halkýn depreme karþý hazýr olmasýnýn saðlandýðýný ve C'deki ekiplerin baþka ülkelere sevk edilebilmesi için yapýlmasý gerekenlerin tespit edildiðini, deðiþik ülkelerin bilim adamlarýnýn, ortak insani deðerlere çareler üretmesi için C'de bir araya getirilmesinin önemini de vurgulayarak, yapýlan çalýþmanýn, ýbrýs ürk halkýnýn dünyaya açýlým politikasý ve talebi için de büyük katký saðladýðýný kaydetmiþtir. ilim urulu aþkaný Prof. Dr. Haluk YÝDO da açýlýþta yaptýðý konuþmada, Dünya ve ürkiye'de meydana gelen deprem ve doðal afetlerin sonucunda insan ve maddi kayýplar konusu ile bu acý olaylardan edinilen bilgi, deneyim ve stratejilere deðinerek, yaþanan felaketlerin, ulusal afet yönetimi doðrultusunda yeniden örgütlenme ve ilgili birimler arasýnda koordinasyonu saðlama konusunda bir mekanizma geliþtirmenin gerektirdiðini gözler önüne serdiðini söylemiþtir. Prof.Dr. YÝDO konuþmasýnda dünyanýn çeþitli ülkelerinde meydana gelen doðal felaketlerde bu ülkelerce yapýlan çalýþma ve çýkarýlan yasalardan örnekler vermiþtir. Sivil Savunma eþkilat aþkaný Zekai S konuþmasýnda, hýzlý bir deðiþim süreci içerisinde bulunan dünyada ekolojik dengenin de bozulmasýyla insan yaþamýnýn yaþanan doðal afet, kriz ve çatýþma ortamlarýndan olumsuz yönde etkilendiðini belirterek, bu tehdit ve risk dolu ortamda küresel deneyimlerden faydalanma, uluslararasý yardým, koordinasyon ve iþbirliði geliþtirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduðunu belirtmiþtir. Ortak insani deðerlere hizmet etmede evrensel deðerlerin yardýmlaþmayý zorunlu hale getirdiðini belirten S, insan faaliyetlerini kesintiye uðratarak toplumlarý etkileyen olaðanüstü olaylarý tanýmlama, etkilerini azaltma, etkin ve C Sivil Savunma 5

8 Ý C Ý ivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nýn düzenlediði ". luslararasý Doðal fetler Sve Olaðanüstü Durumlarda lusal ve luslararasý oordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým onferansý" ile.luslararasý Sivil Savunma atbikatý 2007 nin açýlýþ töreni 16 isan 2007 tarihinde yapýlmýþtýr. Girne erit Crystal Cove Hotel'de saat 16:00'da yapýlan açýlýþ törenine; Cumhurbaþkaný ehmet li, aþbakan Ferdi Sabit SOYR, urucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif D, 39'uncu ümen omutaný ümgeneral Hüsmen DÝZ, Güvenlik uvvetleri omutaný ümgeneral ehmet RÖZ, bazý bakanlar, milletvekilleri, üst düzey yetkililer, Sivil Savunma eþkilat akanlýðý personeli, konferans için yurt dýþýndan gelen konuklar, kurum kuruluþ 6 Sivil Savunma C

9 Ý C Ý luslararasý iþbirliði.luslararasý Doðal fetler ve Olaðanüstü Durumlarda lusal ve luslararasý oordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým onferansý Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nýn düzenlediði ".luslararasý Doðal fetler ve Olaðanüstü Durumlarda lusal ve luslararasý oordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým (C-HD 2007) onferansý" isan tarihlerinde iki gün süreyle 4 oturumda yapýlmýþtýr. onferansta 24 bilim adamý 25 konuda sunum yapmýþtýr. Sunumlar, "fetler", "fetlere Hazýrlýk" ve "fetlere üdahalede eknoloji ile Ýletiþim", "Risk Yönetimi", "Çaðdaþ fet Yönetimi", "fetlerde Yardýmlaþma ve Ýþbirliði" baþlýklarý altýnda yapýlmýþtýr. 17 isan 2007 günü sabah saat 09:00'da baþlayan.oturum'da Prof.Dr.Hüseyin GÖÇ "fetlerin Dünü, ugünü ve Geleceði", Prof.Dr.Haluk YÝDO "ýbrýs'ýn Sismotektoniði ve Deprem ehlikesi", Prof.Dr.ete YÇ "üresel Ýklim Deðiþiklikleri ve fetler, ürkiye Üzerindeki tkileri", Prof.Dr.hmet ete R "Depremlerin Risklerini zaltma ve fetleri Hafifletme Yöntemleri", Prof.Dr.William C Sivil Savunma.WGH, "Olaðanüstü Durum Yönetimi Ýçin riter ve Standartlar Geliþtirme", Prof.Dr.asato OOS "Okullarda fetleri Önlemek Ýçin rken Ýkaz Sistemi ygulamasý", Prof.Dr.Gülay Y "Deprem Zararlarýný zaltmada ühendislik Çalýþmalarý" konularýnda sunum yapmýþlardýr. Öðleden sonraki saat 14:00'te baþlayan 2.Oturum'da ise Dr.Riadh JÝORÝ "Yapýlarýn fet Güvenliði Deðerlendirmesi ve Ýyileþtirme", ark WOOD "Devletin Cep elefonu Hücre Yayýný ile Halka Güven Saðlamasý", Prof.Dr.urt PRS "Risk Yönetiminde Hazýrlýk Öncesi, Hazýrlýk Sýrasýnda ve ygulamada Risk ve Hassasiyet nalizi", Prof.Dr.esut ÖZDÝZ-yþe Ý "ent Ölçeðinde Deprem Riski Deðerlendirmesi ve Yönetimi", Ý.Reha RR "fet Yönetiminde riz erkezleri ve Ýþlevi", Prof. Dr.. uray RC "oplumda fet ültürünün (ilincinin) Oluþturulmasý, ðitim ve Ýþbirliðinin Önemi" konularýnda bilgi vermiþlerdir. onferansýn 18 isan Çarþamba günü sabah saat 09:00'da baþlayan 3.Oturumun'da Prof.Dr.William. CH "Sivil Savunma ve Dinamik Dünya: Daha 7

10 Ý C Ý Fazla Hayatý asýl oruruz?", tilla ÖZDÝR "fet Yönetiminde rama- urtarma, fetlere üdahalede ullanýlacak odern alzeme ve eçhizat", Dr.ndreasta "fet Yönetiminde iderlik: 2004 CH ve 2006 JOGJR'dan lýnan Dersler", Prof.Dr.een ahadur PODY CHHR "Sivil oplum Örgütlerinin Rolü, urum ve uruluþlar rasýndaki Ýþbirliði ve oordinasyonu", Hasan ÝP "luslararasý nlaþmalar, Organizasyonlar ve 'nin Rolü", Prof.Dr.een ahadur PODY CHHR "lusal ve luslararasý Organizasyonlarýn Ýþbirliði ve oordinasyonu, Ýnsani Yardýmlaþmanýn Geliþtirilmesi", Pýnar ÜRÇ "fetlere Hazýrlýk ve üdahalelerde Halkýn ilgilendirilmesi, edya ve Halkla Ýliþkiler" konularýný iþlemiþlerdir. Saat 14:00'da baþlayan 4. oturumda ise Yrd.Doç.Dr. eriman SYG "fet Yönetiminde amuoyunun ilgilendirilmesi ve Halkla Ýliþkiler", Yrd.Doç.Dr.ehmet RYZ "fetlerde Saðlýk Hizmetleri Yönetimi ve Ýlk Yardým", Dr.Hendro WRO "fet Yönetiminde Hastane Düzeyi cil üdahale", Dr.agda ROOZ "Doðal fetlerin Psikososyal Sonuçlarý", Prof.Dr.hmet amer R "1999 armara Depremi: pidemiolojik Sonuçlarýnýn Ýncelenmesi ve Halkýn Ruh Saðlýðýna tkileri" konularýnda bilgiler vermiþlerdir. onferans saat 17:30'da ilim urulu aþkaný Prof.Dr. Haluk YÝDO'ýn yaptýðý deðerlendirme konuþmasýyla sona ermiþtir. onferans öncesi sunum özet kitabý ürkçe ve Ýngilizce olarak hazýrlanmýþtýr. onferansta sunumu yapýlan tüm konular bizlere ýþýk tutmasý amacýyla hazýrlanan konferans kitabýnda yer almýþtýr. 8 Sivil Savunma C

11 Ý C Ý ilim kurulu üyeleri ve sunum konularý Prof.Dr. Hüseyin GÖÇ, C Yakýn Doðu Üniversitesi, Ýnþaat ühendisliði ölümü, fetlerin Dünü, ugünü ve Geleceði. Prof.Dr. Hüseyin GÖÇ tarafýndan, afetlerin tanýmý ve sýnýflandýrýlmasý yapýlarak, afetlerin dünü, bugünü ve geleceði konularý ele alýnmýþtýr. yrýca küresel ýsýnma ve yakýn gelecekte beklenen olumsuz etkilerinin, günümüzün en dikkat çekici ve korkutucu olaylarýnýn baþýnda geldiði vurgulanmýþtýr. Prof.Dr. Haluk YÝDO ÝÜ aden Fakültesi Jeofizik ühendisliði ölümü aslak-ýs ýbrýs'ýn Sismotektoniði ve Deprem ehlikesi Prof Dr. Haluk YÝDO tarafýndan,ýbrýs'ýn sismotektonik yapýsý, depremselliði ve deprem tehlikesi incelenerek, ýbrýs ve çevresi için çeþitli sismotektonik modellerin önerildiðinin görüldüðü, deprem tehlike hesaplarý sismotektonik modele önemli derecede baðlý olduðundan ýbrýs için birçok deprem tehlike haritasý yayýnlandýðý, ýbrýs'ýn deprem tehlikesinin genel kabul gören bir yeni sismotektonik modele dayandýrýlarak yeniden hesaplanmasý gereðinin ortaya çýktýðý vurgulanmýþtýr. Prof.Dr. ete YÇ armara Üniversitesi, Çevre ühendisliði öl.ümü Göztepe ampüsü-ýs üresel Ýklim Deðiþiklikleri ve fetler: ürkiye ve ýbrýs Üzerindeki tkileri Prof.Dr. ete YÇ tarafýndan, üresel iklim deðiþikliklerinin ürkiye ve ýbrýs üzerindeki etkilerini ortaya çýkarmak için ürkiye de seçilmiþ þehirlerdeki istasyonlardan yýllarýný kapsayan 55 yýllýk veriler kullanýldýðý, ürkiye nin güney ve güneydoðu kesimlerinde önemli ölçüde ýsýnma, kuzey kesimlerinde ise önemli sayýlmayacak soðumalar görüldüðü, en düþük hava sýcaklýklarýyla ilgili verilerde ýsýnma, en yüksek ve ortalama sýcaklýklarda artma ve yaðýþlarda azalmalar olduðu vurgulanmýþtýr. C Sivil Savunma 9

12 Ý C Ý Prof.Dr. hmet ete R ýzýlay aþkaný aþ Danýþmaný-ÜRÝY Depremlerin Risklerini zaltma ve fetleri Hafifletme Yöntemi Prof.Dr.hmet ete R tarafýndan, fet ve deprem konusuna vurgu yapýlarak, depremlerin ve diðer afetlerin zararlarýný en aza indiren, depreme/afete dayanýklý bir toplum yaratýlmasý isteniyorsa, bireylerden karar verici konumunda olan taraflara kadar herkesin önceden hazýrlýklý olmasý gerektiði üzerinde durulmuþtur. ilemiz, örgütlerimiz ve ülkemizin bu tür tehlikeler açýsýndan güvenli olmasý için personel, sosyal ve organizasyon açýsýndan sorumluluklarýmýzýn olduðu ortaya konarak, depremlerle ilgili detaylý bilgiler verilmiþtir. Prof.Dr. William. WGH Georgia Devlet Üniversitesi-..D. Olaðanüstü Durum Yönetimi Ýçin riter e Standartlar Geliþtirme Prof.Dr.William. WGH tarafýndan, merika irleþik Devletleri nde acil durum yönetimininde felaketlere karþý politika deðiþikliklerinin olduðu, ölçüt ve standartlarýn ise, acil durum yönetimi programlarý ve acil durum yönetimi uzmanlýklarý için geliþtirildiði ifade edilmiþtir. cil durum yönetimi için standart saðlayan programlar üzerinde durulmuþtur. Prof.Dr. asato OOS okyo Üniversitesi-JPOY Okullarda fetleri Önlemek Ýçin rken Ýkaz Sistemi ygulanmasý Prof.Dr. asato OOS tarafýndan, Japonya da kurulan Deprem rken yarý Sisteminden bahsedilerek, devlet çapýndaki deprem gözlem þebekelerine dayalý sofistike yüksek teknoloji, çeþitli alanlarda, deprem zararýný azaltmak için uygulandýðý, okullarda olaðanüstü durumu önlemek için Gerçek-Zamanlý Deprem ilgisi (R) uygulamasýný geliþtirdikleri vurgulanmýþtýr. 10 Sivil Savunma C

13 Ý C Ý Prof.Dr. Gülay Y andilli Rasathanesi ve Deprem raþtýrma nstitüsü ÜRÝY Depremlerin Zararlarýný zaltmada ühendislik Çalýþmalarý Prof.Dr. Gülay Y tarafýndan, Deprem zararlarýný azaltmada, temel amacýn, gelecekteki bir depremin yýkýcý etkilerine karþý toplumda ve yaþanan mekanlarda koruyucu önlemleri alarak, gerçekleþtirilecek tüm iþlemleri ifade ettiði, depremselliði yüksek bölgelerde yýkýcý bir depremde, deprem öncesi önlemlerin yetersiz kalmasýyla insanlarýn da kendilerine yetmemesi sonucunda çok büyük kayýplara yol açacaðý, dolayýsýyla bireylerin, kurum ve kuruluþlarýn deprem zararlarýný azaltma yönündeki eylem planlarýnýn, mutlaka uygulamasý gerçekleþtirilmiþ önlemler olmasýnýn yaþamsal önem taþýdýðý vurgulanmýþtýr..ü.andilli Rasathanesi ve Deprem raþtýrma nstitüsü nün deprem problemine yaklaþým ve çözümlerini ulusal ve uluslararasý ölçekte önemli aþamalar kaydettiði belirtilmiþtir. Dr.Riadh Shihab JOR luslararasý ýbrýs Üniversitesi-C Yapý Güvenliði ve Yapýnýn fet Güvenliði Deðerlendirmesi Dr. Riadh Shihab JOR tarafýndan, Yapýlarýn afete karþý güvenliðini saðlamanýn zor olduðu belirtilerek, deprem, yangýn, sel ve heyelan gibi afetler üzerinde durulmuþtur. Deprem açýsýndan ürkiye'nin konum itibarý ile %90 ýnýn deprem kuþaðýnda yer aldýðýný, depremden korunma adýna nasýl bir yapý tasarlamamýz gerektiðini bilmemiz gerektiði ve yapýyý tasarlarken uyulmasý gereken belirli kurallar olduðu, öncelikle zemin araþtýrýlmasý ve yapýda perde bulundurulmasýnýn gerektiði belirtilerek, tasarlanan proje yapým süresine tam olarak uyulmasý gerektiði üzerinde durulmuþtur. nutmayýnýz ki hiçbir zaman yapýnýn güvenliðini saðlamak için yapýlan proje, denetim ve malzeme maliyetleri insan hayatýndan daha deðerli deðildir diyerek can güvenliðini ön plana çýkarmýþtýr. ark WOOD fet Haberleþme Yardým akfý-ýgýr Devletin Cep elefonu Hücre Yayýný ile Halka Güven Saðlamasý Sayýn ark WOOD tarafýndan, Hücre yayýnýnýn devletlere milyonlarca insana daha kýsa bir süre içinde ulaþýlmasý için yeni bir araç sunduðu ifade edilerek, bu muazzam gücün istismar edilmemesi, aksi takdirde vatandaþlarýn hükümete güveninin azalacaðý vurgulanmýþtýr. kodlarýnýn uyumlaþtýrýlmasýnýn bu güveni yaratmak için tasarlanan program olduðu belirtilmiþtir. C Sivil Savunma 11

14 Ý C Ý Prof.Dr. urt PRS und Üniversitesi - ÝSÇ Risk Yönetiminde; Hazýrlýk Öncesi, Hazýrlýk Sýrasýnda ve ygulamada Risk ve Hassasiyet nalizi. Prof.Dr. urt PRS tarafýndan, und Üniversitesi erkezi (CR) nin düzenlediði Risk nalizi Yönetimi programý hakkýnda bilgiler verilerek, temelinde risk ile hassasiyet kavramlarý izah edilmiþtir. raþtýrma programý hakkýnda detaylý bilgiler verilerek, programýn 8 bilimsel çalýþma paketlerine ayrýldýðý ve her pakette ayrý belirli alanlarýn incelendiði, toplumsal alanlardaki uygulamalar üzerinde odaklanýldýðý, yakýn geçmiþte bu alanlarda yeni gayretlerin oluþtuðu, ancak sonuçlarýn büyük bölümünün bölgesel ve ulusal seviyelerde geçerli olduðu ve kriz olaylarýnýn yanýtlarýndan ziyade planlama ile hazýrlýlýk alanlarýna odaklandýðý ortaya konmuþtur. Prof.Dr. esut irol ÖZDÝZ DÜ imarlýk Fakültesi Gazimaðusa-C ent Ölçeðinde Deprem Riski Deðerlendirmesi ve Yönetimi Prof.Dr. esut irol ÖZDÝZ tarafýndan, ent ölçeðinde deprem risk deðerlendirmesi ve yönetimi için çaðýmýzýn en bilinemeyen ve bu yüzden de hep hazýrlýksýz yakalanýlan doðal afetlerde ve depremde, riskleri tanýmlayabilmek, kullanýlabilecek risk deðerlendirme yöntemlerinin neler olabileceðini ve deprem risk yönetimi planý yapýlýrken nelere dikkat edilmesi gerektiði konularý üzerinde durulmuþtur. Ýsmail Reha RR erit Crystal Cove Hotel lsancak Girne - C fet Yönetiminde riz erkezleri ve Ýþlevi Sayýn Ýsmail Reha RR tarafýndan, fet bölgesine doðru zamanda, akýlcý bir kriz yönetimi hizmeti vermenin, krizin olmadýðý zamanda altyapýmýzý doðru kurmamýzýn, en baþarýlý kiþilerden bir kilit personel oluþturmamýzýn, malzeme, araç, gereç ve yer seçimini doðru yapmamýzýn þart olduðu, riz Yönetim erkezinin karar vericiler ekibinin, kriz olmadýðý zamanlarda ayda bir defa toplanmasý gerektiði ve birbirleri ile devamlý koordinasyonu olmayan bir ekibin hiçbir zaman kriz anýnda muvaffak olamayacaðý, krizi çözeceði yerde krizi büyüteceði, fayda yerine zarar vereceði vurgulanmýþtýr. 12 Sivil Savunma C

15 Ý C Ý Prof.Dr. yþe uray RC Orta Doðu eknik Üniversitesi Psikoloji ölümü, skiþehir Yolu-R oplumda fet ültürünün (ilincinin) Oluþturulmasý, ðitim ve Ýþbirliðinin Önemi Prof.Dr. yþe uray RC tarafýndan, fetlere hazýrlýklý olmak ve zarar azaltmak için afetler öncesi, sýrasý ve sonrasý yapýlmasý gerekenler bulunduðu, tüm faaliyetlerin çok farklý kurum ve kuruluþun eþgüdüm içerisinde çalýþmasýný gerektirdiði, özellikle halkýn/toplumun hazýrlýklý olma ve zarar azaltma faaliyetleri konusunda bilinçlendirilmeleri, gerekli becerileri ve kaynaklarý edinmeleri ve örgütlenmelerinin önemi anlatýlmýþ, risk ve yeterlilik algýsýnýn, sorumlu davranýþlarý teþvik etmede önemli rol oynadýðý belirtilmiþ ve ürkiye'de yürütülen çalýþmalarla ilgili bilgiler verilmiþtir. Prof.Dr. William. CH aylor Üniversitesi -..D Sivil Savunma ve Dinamik Dünya: Daha Fazla Hayatý asýl oruruz? Prof.Dr. William. CH tarafýndan, Sivil Savunmanýn, hayatlarý ve kaynaklarý kurtarmak için var olduðu ve bu çabaya yönelik olarak ön sýrada yer almaya devam etmesi gerektiði, D ve ürkiye'den örnekler verilerek risk potansiyelinin bilinmesi, zedelenebilirlik ve dayanýklýlýk, organizasyon deðiþikliklerine adaptasyon, doðal ve insanlarýn sebep olduðu afetler konusunda tatbikat yapmanýn hayat kurtarmada elzem olduðu vurgulanmýþtýr. tilla ÖZDÝR.C. Sivil Savunma Genel üdürü-ürýy fet Yönetiminde rama-urtarma, fetlere üdahelede ullanýlacak odern alzeme ve eçhizat Sayýn tilla ÖZDÝR tarafýndan, Doðal afetler ve nedenleri, afetler nedeniyle meydana gelecek can ve mal kayýplarýnýn en aza indirilmesi için yapýlan afet yönetimi faaliyetleri, afetler meydana gelmeden önce yapýlacak hazýrlýk, önleme ve zarar azaltma faaliyetleri ile afet meydana geldikten sonra yapýlacak arama kurtarma, ilkyardým, iyileþtirme ve yeniden inþa safhalarýný içeren konular hakkýnda bilgiler verilmiþtir. fet meydana geldiðinde acil olarak yürütülecek en önemli faaliyetlerin baþýnda; haberleþme, ulaþým, arama ve kurtarma faaliyetleri ile saðlýk hizmetlerinin geldiði, kurtarýlmaya ihtiyaç duyan insanlarýn zamanla sýnýrlý bir yaþam savaþý vermelerinin söz konusu olduðu, bu nedenle, arama ve kurtarma faaliyetleri; zamanla yarýþýlarak verilecek, çaðýn teknolojik geliþmelerine paralel modern araç, gereç ve malzemelerle donatýlmýþ, iyi eðitilmiþ profesyonelin arama ve kurtarma ekipleriyle planlý ve koordineli yürütülecek hizmetler olduðu vurgulanmýþtýr. rama ve urtarma irliklerinin afet bölgesinde afet yöneticilerine yük olmadan tüm ihtiyaçlarýný kendileri karþýlayacak þekilde donatýlmalarý gerektiði, rama ve urtarma irliklerinin yardýmcý hizmet birimlerine de ihtiyaç duyduðu belirtilmiþtir. C Sivil Savunma 13

16 S Ý Ý C Ý Dr. ndreasta Gadjah ada Üniversitesi, Jogjakarta, DOZY fet Yönetiminde iderlik: 2004 CH ve 2006 JOGJR dan lýnan Dersler. Dr. ndreasta tarafýndan, fet yönetiminin kaos ortamlarýnda etkinliðini artýrmanýn belirli bir liderlik türünü gerektirdiði, afet yönetiminin sürece dahil olan ilgili kiþilerin tümünün vizyonunun ve baðlýlýðýnýn olmasý durumunda daha iyi uygulanabileceði, ayrýca afetlerin belirli safhasýnda belli bir liderlik tarzýnýn uygulanmasýnýn, baþarýda anahtar rolüne sahip olabileceði belirtilmiþtir. Golemann'ýn liderlik tarzý kavramýna dayalý olarak, etkin olabilmek için, afet yönetiminin her safhasýnda farklý bir tarzýn benimsenebileceðinin gözlemlendiði, liderlik tarzý ve afet yönetimi iliþkisi üzerine belirtilen bu hipotezi desteklemek için ileri araþtýrmalar yapýlmasý gerektiði ortaya konmuþtur. yrýca özellikle ceh(2004)'deki sunami ve Jogjakarta Depremi(2006) olmak üzere ndonezya tecrübeler aktarýlmýþtýr. Prof.Dr. een. PODY CHHR epal fet Hazýrlýk ðý (DPet) ve epal fet Yönetimi ekezinin(cd) Genel Sekreteri P Sivil oplum Örgütlerinin fet Yönetimindeki Rolü Prof.Dr. een. PODY CHHR tarafýndan, felaketlerin önüne geçmenin mümkün olmadýðý, afetlerin etkisinin önleyici tedbirler alarak azaltýlabildiði, bu önlemlerin hem devlet hem de Sivil oplum Örgütleri(SÖ) tarafýndan zamanýnda alýnmasý, bunun için hükümet ve SÖ'lerinin yakýn iþbirliði ve koordinasyon içinde çalýþmalarý gerektiði ortaya konmuþtur. SÖ'lerinin halka, devletten çok daha kolay ulaþabildiði, birçok olayda sahada olma, ulaþýlabilirlik ve temas açýsýndan etkin ve etkili göründüðü, halktan kiþilere SÖ'lerinin devlet yetkililerinden daha fazla güvenilir ve inanýlýr hale geldiði, SÖ'leri yerel halk ve kiþilerle daha iyi kaynaþtýðýndan yerel ve halk seviyesindeki SÖ'lerinin afetten etkilenenlerin ihtiyaçlarýný karþýlama konusunda desteklenmeleri gerektiði vurgulanmýþtýr. Hasan ÝP aþbakanlýk ürkiye cil Durum Yönetimi Genel üdürü luslararasý ntlaþmalar, Organizasyonlar ve 'nin Rolü Sayýn Hasan ÝP tarafýndan, fetlere yardým ve müdahalede uluslararasý koordinasyon ve iþbirliðini saðlamada uluslararasý örgütlerin rolü ele alýnmýþtýr. eþkilatý içerisinde yer alan Ýnsani Ýþler oordinasyon Ofisi (OCH), alkýnma Programý (DP), uzey tlantik nlaþmasý Örgütü (O) ve vrupa irliðinin () afetlerde insani yardým faaliyetlerinin yürütülmesinde etkin rol oynadýðý, OCH bünyesinde yer alan luslararasý rama ve urtarma Danýþma Grubu (SRG), fet Deðerlendirme ve oordinasyon Sistemi(DC) ve Olay Yeri Operasyonlar oordinasyon erkezi (OSOCC) afet yönetimi ekibinin temel unsularý olduðu, bunun yanýnda, 'de konomik ve Sosyal onsey'e baðlý çok sayýda kuruluþun afetlere yönelik kendi alanlarýna giren konularda faaliyet gösterdiði, vurgulanmýþtýr. 14 Sivil Savunma C

17 S Ý Ý C Ý Prof. Dr. een. PODY CHHR epal fet Hazýrlýk ðý (DPet) ve epal fet Yönetimi ekezinin (CD) Genel Sekreteri P Ýþbirliði ve oordinasyon Ýhtiyacý ve Önemi Prof. Dr. een. PODY CHHR tarafýndan, günümüzde afet yönetiminde yerel, ulusal, bölgesel, uluslararasý, kýtasal ve küresel iþbirliði ve eþgüdümün hayati önem taþýdýðý, birlikte çalýþarak gelecekteki afet yönetimi faaliyetleri için ülkeler arasýnda proaktif bir plan belirlenebileceði, hatta çeþitli ülkelerin uzmanlarýnýn deneyimlerini paylaþmalarýnýn ve görüþ alýþ veriþi yapmalarýnýn dünyada afetin önlenmesi ve hafifletilmesinde kesinlikle yararlý neticeler doðuracaðý vurgulanmýþtýr. Pýnar ÜRÇ fet Hazýrlýk Derneði - ÜRÝY fetlere Hazýrlýk ve üdahalelerde Halkýn ilgilendirilmesi, edya ve Halkla Ýliþkiler Sayýn Pýnar ÜRÇ tarafýndan, fete hazýrlýk ve müdahalelerde halkýn medyayla bilgilendirilmesi iþlevi üzerinde durularak,afete hazýrlýk konusunda toplumsal bilinçlendirmede eðitimin, doðru ve zamanýnda yapýlacak medya desteðinin çok önemli olduðu vurgulanmýþ, yaþanan afetlerle ilgili tecrübeler gazeteci perspektifiyle anlatýlmýþtýr. Yrd.Doç.Dr. eriman SYG Girne merikan Üniversitesi-C fet Yönetiminde amuoyunun ilgilendirilmesi ve Halkla Ýliþkiler Yrd.Doç.Dr. eriman SYG tarafýndan, hangi dönemde ve ortamda olursa olsun, organize olmanýn ve iþleri yoluna koyabilmenin en önemli unsurlarýndan birinin, yaygýn ve etkili iletiþim saðlayabilme becerisine ulaþabilme olduðu ve özellikle afet dönemlerinde bu durumun kendini daha da belirgin olarak ortaya çýkardýðý anlatýlmýþtýr. fet Yönetiminde yer alanlara da önemli görevler düþtüðü, bu dönemlerde insanlarýn geliþmeler konusunda fazla düþünmeye vakitleri olmadýðý için, somut sembol ve ifadeler kullanmalarý, kamuoyuna doðru bilgilerin zamanýnda verilmesi için bir basýn merkezi oluþturulmasý gerektiði, afet yönetimi biriminden bir üyenin, alýnan her kararýn ve olaylarýn ayrýntýsýný merkeze bildirmek amacýyla görevlendirilmesi gerektiði vurgulanmýþtýr. Halkla iliþkiler kurmada belli yöntemlerin kullanýlmasýnýn, halkla saðlýklý ve doðru iletiþim kurulmasýnýn kolaylaþtýrmasýnýn, yönetim ya da örgütle halk arasýnda iletiþim kurmakla görevli, psikoloji konusunda uzman, kendini kontrol edebilen ve yeniden üretme açýsýndan güçlü, güvenilir C Sivil Savunma 15

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

BirdLife Editörler Güven EKEN, Murat BOZDOÐAN, Süreyya ÝSFENDÝYAROÐLU, Dicle Tuba KILIÇ, Yýldýray LÝSE Yapým Koordinatörü Gökmen YALÇIN Coðrafya ve Harita Editörü Murat ATAOL Fotoðraf Editörleri Soner

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý WORLD HEALTH ORGANÝZATION Cenevre 2005 WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC Dünya Saðlýk Örgütü Yayýn Bilgi Bankasý Katalogundan Dünya

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði

Detaylı

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÜÇÜNCÜ BASKI THKP-C/HDÖ VE 15 YIL , Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri nin 1972-1987 yýllarý arasýndaki faaliyetlerini,

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z.

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. Güldem Ökem Þubat 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/02/511 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı