Uluslararasý Konferans ve Tatbikat ÖZEL SAYISI-2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararasý Konferans ve Tatbikat ÖZEL SAYISI-2007"

Transkript

1 luslararasý onferans ve atbikat ÖZ SYS-2007

2 ÝÇÝDÝR 1 36 Ülke C de buluþtu DRGÝ HD ýbrýs ürk ültürü tanýtýldý apanýþ yemeði Sahibi: C Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý 2 Heyetlerin karþýlanmasý Yayýn urulu: ehmet GÜ Yusuf S Yusuf ÇÝ eray YS Suzan Ç Savaþ S 3 edya hep yanýmýzdaydý 19 onuklarýmýzýn temaslarý dres: C Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý P efkoþa el: (0392) Fax: (0392) posta: 4 onferans ve atbikat brifingi ile tanýþma kokteyli atbikatýn icrasý apanýþ kokteyli 31 Heyetlerin uðurlanmasý 7 luslararasý iþbirliði 32 asýnda onferans ve atbikat 36 utlama mesajlarý 9 ilim kurulu üyeleri ve sunum konularý 39 onuklarýn izlenimleri

3 Ý C Ý 36 ülke C de buluþtu Sivil Savunma eþkilat Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerden aþkanlýðýnca; afetlerin bilim adamlarýnýn yaný sýra, D, tanýnmasý, önceden hazýrlýklý ndonezya, Hollanda, Ýngiltere, olunmasý, global deneyimlerden ve Ýsveç, Japonya, epal ve birikimlerden yararlanýlmasý, ürkiye'den toplam, 24 bilim adamý afetlerin vereceði zararlarýn ve uzman katýlarak, fetler, fetlere azaltýlmasý öngörüsü ile yapýlacak Hazýrlýk ve üdahalelerde planlamalarýn güncel ve dinamik eknoloji ve Ýletiþim, Risk Yönetimi, tutulmasý, afet yönetiminde Çaðdaþ fet Yönetimi, fetlerde personel ve diðer kaynaklarýn etkin Yardýmlaþma ve Ýþbirliði bir þekilde harekete geçirilmesi, konularýnda toplam 25 sunum uygun bir görev daðýlýmýnýn yapýlmýþ ve bildiri sunulmuþtur. gerçekleþtirilmesi, ulusal ve atbikatta, Sivil Savunma uluslararasý yardýmlaþma ve eþkilat aþkanlýðý kadrolu iþbirliðinin önemini vurgulamak personeli ve halk örgütü amacýyla, isan 2007 personelinin yaný sýra uzey ýbrýs tarihlerinde. luslararasý Doðal ürk Cumhuriyeti'ndeki ilgili tüm fetler ve Olaðanüstü Durumlarda kurum ve kuruluþlar ile, ürkiye lusal ve luslararasý Cumhuriyeti Ýçiþleri akanlýðý Sivil oordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Savunma Genel üdürlüðü an Yardým onferansý rama-urtarma irliði, ocaeli (.nternational Conference on; Gölcük rama-urtarma imi ational and nternational (GSOÝ), rezilya-paramedikal Coordination, Cooperation and urtarma kibi, Ýsrail urtarma Humanitarian ssistance in atural kibi ve Slovenya Haberleþme Disaster and State of mergency ) kibi olmak üzere toplam 36 (C-HD 2007) ile 19 isan 2007 ülkeden 616 kiþi ve 48 araç görev tarihinde Sivil Savunma kadrolu ve almýþtýr. Halk Örgütü personelinin afetler ve u yýl ilk defa tatbikata; olaðanüstü durumlarda sivil halkýn C'deki ilgili tüm kurum ve can ve mal güvenliðini kuruluþlar ve ürkiye aramasaðlayabilme yönündeki eðitim kurtarma ekipleri ile birlikte seviyesinin tespiti, bilgi, beceri ve rezilya, Ýsrail, Slovenya ekipleri de deneyimlerinin pekiþtirilmesi, kamu fiilen katýlarak uluslararasý yardým kurum ve kuruluþlarýnýn yaný sýra ve iþbirliðine katkýda bulunmuþtur. diðer ülkelerin Sivil Savunma Devlet protokolü, yerli ve kurumlarý ile iþbirliði ve yabancý davetliler ile geniþ bir halk yardýmlaþmanýn geliþtirilmesi kitlesi tarafýndan beðeni ile izlenen amacýyla.luslararasý Sivil konferans ve tatbikat, yurt içinde Savunma atbikatý 2007 Sivil Savunma eþkilat (.nternational Civil Defence aþkanlýðýna duyulan güveni daha xercise 2007 ) (CD 2007) da pekiþtirmiþ, yurt dýþýnda ise düzenlenmiþtir. ülkemizin adýný dünyaya duyurarak onferansa; uzey ýbrýs ürk büyük yanký yaratmýþtýr. C Sivil Savunma 1

4 Ý C Ý Heyetlerin karþýlanmasý er zaman yaþanmakta olan doðal afetler ve olaðanüstü durumlar nedeniyle uluslararasý Hyardým ve iþbirliðinin kaçýnýlmaz bir gerçek olduðu bilinciyle geçen yýl düzenlediðimiz luslararasý Sivil Savunma 2006 atbikatýndan edindiðimiz tecrübelerden yararlanarak, bu yýl da 2007 yýlý faaliyetleri kapsamýnda.luslararasý Sivil Savunma atbikatý 2007 ve buna ilaveten bu yýl ilk defa uluslararasý deneyimlerden yararlanarak bilgi paylaþýmýný, kordinasyonu, iþbirliðini ve yardýmlaþmayý geliþtirmek amacý ile.doðal fetler ve Olaðanüstü Durumlarda lusal ve luslararasý oordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým konferansý düzenlenmiþtir. vrupa irliði ve irleþmiþ illetler tarafýndan yapýlan her türlü olumsuz çaðrý ve uyarýya raðmen davetimize olumlu cevap veren 36 ülke konferans ve tatbikata temsilci göndermiþtir. Ülkemize, 11 isan 2007'den itibaren atar, ürkiye, fganistan, ýrgýzistan, D, zerbaycan, angladeþ, irleþik rap mirlikleri, osna Hersek, rezilya, Fiji, Güney frika, Fas, lmanya, rjantin, rnavutluk, olivya, ndonezya, Fransa, Gürcistan, Honduras, Ýngiltere, Ýsrail, Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya, Japonya, akedonya, epal, ruguay, amerun, Hollanda, ongo, Slovenya ve elize'nin temsilcileri gelmiþlerdir. Ülkemize gelen yabancý ülke temsilcileri, rcan Devlet Havaalanýnda devlet misafiri statüsünde karþýlanmýþlardýr. 2 Sivil Savunma C

5 Ý C Ý edya hep yanýmýzdaydý asýn ensuplarýna, atbikat ve onferans ile ilgili bilgilendirme brifingi ve kokteyli verildi ivil Savunma eþkilat aþkanlýðý tarafýndan düzenlenen. luslararasý Sivil Savunma atbikatý ve S.luslararasý Doðal fetler ve Olaðanüstü Durumlarda lusal ve luslararasý oordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým onferansý nýn basýna tanýtýlmasý amacýyla Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nda 11 isan 2007 günü bilgilendirme kokteyli düzenlenmiþtir. C'deki tüm medya mensuplarýnýn davet edildiði ve yoðun bir katýlýmýn görüldüðü basýný bilgilendirme kokteylinde, bir konuþma yapan Sivil Savunma eþkilat aþkaný Zekai S, deðiþen dünya koþullarýnda sivil savunma hizmet ve fonksiyonlarýnýn giderek önem kazandýðýný vurgulayarak, Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nýn faaliyetleri ile gerçekleþtirilmesi planlanan uluslararasý tatbikat ve konferans hakkýnda kýsa bilgiler vermiþtir. S konuþmasýnýn devamýnda; eþkilat'ýn her türlü faaliyetinde, kendilerini hiçbir zaman yalnýz býrakmayan medya mensuplarýna teþekkür etmiþtir. konuþmasýnda,.luslararasý Sivil Savunma atbikatý 2007 ile.luslararasý Doðal fetler ve Olaðanüstü Durumlarda lusal ve luslararasý oordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým onferansý hakkýnda medya mensuplarýna detaylý bilgiler vermiþtir. Sivil Savunma Girne ölge üdür ekili Ýbrahim ÇR da 16 isan 2007 günü yabancý basýn mensuplarýna yönelik konferans ve tatbikatla ilgili bir brifing vermiþtir. rifinge; zerbaycan, osna Hersek, Ýsviçre, Ýtalya ve ürkiye'den medya ve basýn mensuplarý katýlmýþtýr. Harekat ðitim ube üdürü ehmet GÜ ise yaptýðý bilgilendirme C Sivil Savunma 3

6 Ý C Ý onferans ve atbikat brifingi ile tanýþma kokteyli ivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nýn düzenlediði S". luslararasý Doðal fetler ve Olaðanüstü Durumlarda lusal ve luslararasý oordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým onferansý" ile.luslararasý Sivil Savunma atbikatý 2007 nin açýlýþ töreni 16 isan 2007 tarihinde yapýlmýþtýr. Girne erit Crystal Cove Hotel'de saat 16:00'da yapýlan açýlýþ törenine; Cumhurbaþkaný ehmet li, aþbakan Ferdi Sabit SOYR, urucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif D, 39'uncu ümen omutaný ümgeneral Hüsmen DÝZ, Güvenlik uvvetleri omutaný ümgeneral ehmet RÖZ, bazý bakanlar, milletvekilleri, üst düzey yetkililer, Sivil Savunma eþkilat akanlýðý personeli, konferans için yurt dýþýndan gelen konuklar, kurum kuruluþ temsilcileri ile davetliler katýlmýþtýr. Saygý duruþu ve Ýstiklâl arþý'yla baþlayan açýlýþ töreninde ilk olarak müzik dinletisi sunulmuþ, ardýndan C ve Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nýn tanýtým filmi izlenmiþtir. eþkilatý'nýn, sivil yaþamý, savaþta ve barýþta koruma görevi olduðunu, sivil yaþama saðladýðý faaliyetlerin çok önemli olduðunu vurgulamýþtýr. Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nýn bugüne kadar organize ettiði tatbikatlarda, zora düþen insanlara nasýl yardým elinin uzattýðýný yakýndan izlediklerini, zaman zaman gerçek yaþamda da bunlarýn örneklerinin görüldüðünü, bu gibi durumlarda da Sivil Savunmanýn öneminin daha iyi anlaþýldýðýný belirtmiþtir. u yýl da tatbikatý izleyecek insanlarýn kendilerini güvende hissederek, Sivil Savunmanýn yaralara merhem olacak kapasiteye ulaþtýðýný görerek içlerinin rahatlayacaðýný belirtmiþtir. Cumhurbaþkaný, Sivil Savunma eþkilatý uluslararasý yardýmlara katýlarak, bizim yüzümüzü aydýnlýða çýkarýyor" demiþtir. Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nýn Pakistan da yaþanan deprem örende sýrasýyla; Sivil Savunma eþkilat aþkaný Zekai S, ilim urulu aþkaný Prof.Dr.Haluk YÝDO, aþbakan Ferdi Sabit SOYR ile Cumhurbaþkaný ehmet li birer konuþma yapmýþtýr. Cumhurbaþkaný ehmet li açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, Sivil Savunma 4 Sivil Savunma C

7 Ý C Ý sonrasý yaptýðý arama kurtarma ve yardým katkýlarýndan dolayý, 'nin ilgili biriminden bir de teþekkür belgesi aldýðýný belirterek, "u, izolasyonlar altýnda yaþayan bir halkýn gurur duymasý gereken bir olaydýr" diye ifade etmiþtir. Cumhurbaþkaný, konferansýn önce Sivil Savunma eþkilatý personeline, daha sonra ýbrýs ürk halkýna, sonra da dünyaya katký saðlayacaðýna iþaret etmiþtir. aþbakan Ferdi Sabit SOYR de açýlýþta yaptýðý konuþmada, C'nin bütün izolasyonlara karþýn, ekonomik ve sosyal olarak gittikçe geliþen bir ülke olduðuna dikkat çekerek, C'nin demokratik kurumsallaþma ve kültürel geliþimi için de aktivite içinde olduðunu belirtmiþtir. aþbakan SOYR de açýlýþta yaptýðý konuþmada Sivil Savunmanýn sadece bir felaket anýnda deðil, yaþamýn kendi içinde oluþan bütün olgulara karþý da örgütlü yapýsýyla ýbrýs ürk halkýnýn yanýnda yer aldýðýna iþaret ederek, Sivil Savunma nýn devletin ilgili birimleriyle tam bir koordinasyon içinde çalýþtýðýný; trafik kazasý, orman yangýný gibi her an karþý karþýya kalýnabilecek olaylarda da Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nýn üzerine düþen görevi yaptýðýný söylemiþtir. Sivil Savunma nýn yaptýðý tatbikatlarla, yapýlmasý gereken aktiviteleri belirlediðini, halký afetlere karþý bilgilendirdiðini, halkýn depreme karþý hazýr olmasýnýn saðlandýðýný ve C'deki ekiplerin baþka ülkelere sevk edilebilmesi için yapýlmasý gerekenlerin tespit edildiðini, deðiþik ülkelerin bilim adamlarýnýn, ortak insani deðerlere çareler üretmesi için C'de bir araya getirilmesinin önemini de vurgulayarak, yapýlan çalýþmanýn, ýbrýs ürk halkýnýn dünyaya açýlým politikasý ve talebi için de büyük katký saðladýðýný kaydetmiþtir. ilim urulu aþkaný Prof. Dr. Haluk YÝDO da açýlýþta yaptýðý konuþmada, Dünya ve ürkiye'de meydana gelen deprem ve doðal afetlerin sonucunda insan ve maddi kayýplar konusu ile bu acý olaylardan edinilen bilgi, deneyim ve stratejilere deðinerek, yaþanan felaketlerin, ulusal afet yönetimi doðrultusunda yeniden örgütlenme ve ilgili birimler arasýnda koordinasyonu saðlama konusunda bir mekanizma geliþtirmenin gerektirdiðini gözler önüne serdiðini söylemiþtir. Prof.Dr. YÝDO konuþmasýnda dünyanýn çeþitli ülkelerinde meydana gelen doðal felaketlerde bu ülkelerce yapýlan çalýþma ve çýkarýlan yasalardan örnekler vermiþtir. Sivil Savunma eþkilat aþkaný Zekai S konuþmasýnda, hýzlý bir deðiþim süreci içerisinde bulunan dünyada ekolojik dengenin de bozulmasýyla insan yaþamýnýn yaþanan doðal afet, kriz ve çatýþma ortamlarýndan olumsuz yönde etkilendiðini belirterek, bu tehdit ve risk dolu ortamda küresel deneyimlerden faydalanma, uluslararasý yardým, koordinasyon ve iþbirliði geliþtirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduðunu belirtmiþtir. Ortak insani deðerlere hizmet etmede evrensel deðerlerin yardýmlaþmayý zorunlu hale getirdiðini belirten S, insan faaliyetlerini kesintiye uðratarak toplumlarý etkileyen olaðanüstü olaylarý tanýmlama, etkilerini azaltma, etkin ve C Sivil Savunma 5

8 Ý C Ý ivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nýn düzenlediði ". luslararasý Doðal fetler Sve Olaðanüstü Durumlarda lusal ve luslararasý oordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým onferansý" ile.luslararasý Sivil Savunma atbikatý 2007 nin açýlýþ töreni 16 isan 2007 tarihinde yapýlmýþtýr. Girne erit Crystal Cove Hotel'de saat 16:00'da yapýlan açýlýþ törenine; Cumhurbaþkaný ehmet li, aþbakan Ferdi Sabit SOYR, urucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif D, 39'uncu ümen omutaný ümgeneral Hüsmen DÝZ, Güvenlik uvvetleri omutaný ümgeneral ehmet RÖZ, bazý bakanlar, milletvekilleri, üst düzey yetkililer, Sivil Savunma eþkilat akanlýðý personeli, konferans için yurt dýþýndan gelen konuklar, kurum kuruluþ 6 Sivil Savunma C

9 Ý C Ý luslararasý iþbirliði.luslararasý Doðal fetler ve Olaðanüstü Durumlarda lusal ve luslararasý oordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým onferansý Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý'nýn düzenlediði ".luslararasý Doðal fetler ve Olaðanüstü Durumlarda lusal ve luslararasý oordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým (C-HD 2007) onferansý" isan tarihlerinde iki gün süreyle 4 oturumda yapýlmýþtýr. onferansta 24 bilim adamý 25 konuda sunum yapmýþtýr. Sunumlar, "fetler", "fetlere Hazýrlýk" ve "fetlere üdahalede eknoloji ile Ýletiþim", "Risk Yönetimi", "Çaðdaþ fet Yönetimi", "fetlerde Yardýmlaþma ve Ýþbirliði" baþlýklarý altýnda yapýlmýþtýr. 17 isan 2007 günü sabah saat 09:00'da baþlayan.oturum'da Prof.Dr.Hüseyin GÖÇ "fetlerin Dünü, ugünü ve Geleceði", Prof.Dr.Haluk YÝDO "ýbrýs'ýn Sismotektoniði ve Deprem ehlikesi", Prof.Dr.ete YÇ "üresel Ýklim Deðiþiklikleri ve fetler, ürkiye Üzerindeki tkileri", Prof.Dr.hmet ete R "Depremlerin Risklerini zaltma ve fetleri Hafifletme Yöntemleri", Prof.Dr.William C Sivil Savunma.WGH, "Olaðanüstü Durum Yönetimi Ýçin riter ve Standartlar Geliþtirme", Prof.Dr.asato OOS "Okullarda fetleri Önlemek Ýçin rken Ýkaz Sistemi ygulamasý", Prof.Dr.Gülay Y "Deprem Zararlarýný zaltmada ühendislik Çalýþmalarý" konularýnda sunum yapmýþlardýr. Öðleden sonraki saat 14:00'te baþlayan 2.Oturum'da ise Dr.Riadh JÝORÝ "Yapýlarýn fet Güvenliði Deðerlendirmesi ve Ýyileþtirme", ark WOOD "Devletin Cep elefonu Hücre Yayýný ile Halka Güven Saðlamasý", Prof.Dr.urt PRS "Risk Yönetiminde Hazýrlýk Öncesi, Hazýrlýk Sýrasýnda ve ygulamada Risk ve Hassasiyet nalizi", Prof.Dr.esut ÖZDÝZ-yþe Ý "ent Ölçeðinde Deprem Riski Deðerlendirmesi ve Yönetimi", Ý.Reha RR "fet Yönetiminde riz erkezleri ve Ýþlevi", Prof. Dr.. uray RC "oplumda fet ültürünün (ilincinin) Oluþturulmasý, ðitim ve Ýþbirliðinin Önemi" konularýnda bilgi vermiþlerdir. onferansýn 18 isan Çarþamba günü sabah saat 09:00'da baþlayan 3.Oturumun'da Prof.Dr.William. CH "Sivil Savunma ve Dinamik Dünya: Daha 7

10 Ý C Ý Fazla Hayatý asýl oruruz?", tilla ÖZDÝR "fet Yönetiminde rama- urtarma, fetlere üdahalede ullanýlacak odern alzeme ve eçhizat", Dr.ndreasta "fet Yönetiminde iderlik: 2004 CH ve 2006 JOGJR'dan lýnan Dersler", Prof.Dr.een ahadur PODY CHHR "Sivil oplum Örgütlerinin Rolü, urum ve uruluþlar rasýndaki Ýþbirliði ve oordinasyonu", Hasan ÝP "luslararasý nlaþmalar, Organizasyonlar ve 'nin Rolü", Prof.Dr.een ahadur PODY CHHR "lusal ve luslararasý Organizasyonlarýn Ýþbirliði ve oordinasyonu, Ýnsani Yardýmlaþmanýn Geliþtirilmesi", Pýnar ÜRÇ "fetlere Hazýrlýk ve üdahalelerde Halkýn ilgilendirilmesi, edya ve Halkla Ýliþkiler" konularýný iþlemiþlerdir. Saat 14:00'da baþlayan 4. oturumda ise Yrd.Doç.Dr. eriman SYG "fet Yönetiminde amuoyunun ilgilendirilmesi ve Halkla Ýliþkiler", Yrd.Doç.Dr.ehmet RYZ "fetlerde Saðlýk Hizmetleri Yönetimi ve Ýlk Yardým", Dr.Hendro WRO "fet Yönetiminde Hastane Düzeyi cil üdahale", Dr.agda ROOZ "Doðal fetlerin Psikososyal Sonuçlarý", Prof.Dr.hmet amer R "1999 armara Depremi: pidemiolojik Sonuçlarýnýn Ýncelenmesi ve Halkýn Ruh Saðlýðýna tkileri" konularýnda bilgiler vermiþlerdir. onferans saat 17:30'da ilim urulu aþkaný Prof.Dr. Haluk YÝDO'ýn yaptýðý deðerlendirme konuþmasýyla sona ermiþtir. onferans öncesi sunum özet kitabý ürkçe ve Ýngilizce olarak hazýrlanmýþtýr. onferansta sunumu yapýlan tüm konular bizlere ýþýk tutmasý amacýyla hazýrlanan konferans kitabýnda yer almýþtýr. 8 Sivil Savunma C

11 Ý C Ý ilim kurulu üyeleri ve sunum konularý Prof.Dr. Hüseyin GÖÇ, C Yakýn Doðu Üniversitesi, Ýnþaat ühendisliði ölümü, fetlerin Dünü, ugünü ve Geleceði. Prof.Dr. Hüseyin GÖÇ tarafýndan, afetlerin tanýmý ve sýnýflandýrýlmasý yapýlarak, afetlerin dünü, bugünü ve geleceði konularý ele alýnmýþtýr. yrýca küresel ýsýnma ve yakýn gelecekte beklenen olumsuz etkilerinin, günümüzün en dikkat çekici ve korkutucu olaylarýnýn baþýnda geldiði vurgulanmýþtýr. Prof.Dr. Haluk YÝDO ÝÜ aden Fakültesi Jeofizik ühendisliði ölümü aslak-ýs ýbrýs'ýn Sismotektoniði ve Deprem ehlikesi Prof Dr. Haluk YÝDO tarafýndan,ýbrýs'ýn sismotektonik yapýsý, depremselliði ve deprem tehlikesi incelenerek, ýbrýs ve çevresi için çeþitli sismotektonik modellerin önerildiðinin görüldüðü, deprem tehlike hesaplarý sismotektonik modele önemli derecede baðlý olduðundan ýbrýs için birçok deprem tehlike haritasý yayýnlandýðý, ýbrýs'ýn deprem tehlikesinin genel kabul gören bir yeni sismotektonik modele dayandýrýlarak yeniden hesaplanmasý gereðinin ortaya çýktýðý vurgulanmýþtýr. Prof.Dr. ete YÇ armara Üniversitesi, Çevre ühendisliði öl.ümü Göztepe ampüsü-ýs üresel Ýklim Deðiþiklikleri ve fetler: ürkiye ve ýbrýs Üzerindeki tkileri Prof.Dr. ete YÇ tarafýndan, üresel iklim deðiþikliklerinin ürkiye ve ýbrýs üzerindeki etkilerini ortaya çýkarmak için ürkiye de seçilmiþ þehirlerdeki istasyonlardan yýllarýný kapsayan 55 yýllýk veriler kullanýldýðý, ürkiye nin güney ve güneydoðu kesimlerinde önemli ölçüde ýsýnma, kuzey kesimlerinde ise önemli sayýlmayacak soðumalar görüldüðü, en düþük hava sýcaklýklarýyla ilgili verilerde ýsýnma, en yüksek ve ortalama sýcaklýklarda artma ve yaðýþlarda azalmalar olduðu vurgulanmýþtýr. C Sivil Savunma 9

12 Ý C Ý Prof.Dr. hmet ete R ýzýlay aþkaný aþ Danýþmaný-ÜRÝY Depremlerin Risklerini zaltma ve fetleri Hafifletme Yöntemi Prof.Dr.hmet ete R tarafýndan, fet ve deprem konusuna vurgu yapýlarak, depremlerin ve diðer afetlerin zararlarýný en aza indiren, depreme/afete dayanýklý bir toplum yaratýlmasý isteniyorsa, bireylerden karar verici konumunda olan taraflara kadar herkesin önceden hazýrlýklý olmasý gerektiði üzerinde durulmuþtur. ilemiz, örgütlerimiz ve ülkemizin bu tür tehlikeler açýsýndan güvenli olmasý için personel, sosyal ve organizasyon açýsýndan sorumluluklarýmýzýn olduðu ortaya konarak, depremlerle ilgili detaylý bilgiler verilmiþtir. Prof.Dr. William. WGH Georgia Devlet Üniversitesi-..D. Olaðanüstü Durum Yönetimi Ýçin riter e Standartlar Geliþtirme Prof.Dr.William. WGH tarafýndan, merika irleþik Devletleri nde acil durum yönetimininde felaketlere karþý politika deðiþikliklerinin olduðu, ölçüt ve standartlarýn ise, acil durum yönetimi programlarý ve acil durum yönetimi uzmanlýklarý için geliþtirildiði ifade edilmiþtir. cil durum yönetimi için standart saðlayan programlar üzerinde durulmuþtur. Prof.Dr. asato OOS okyo Üniversitesi-JPOY Okullarda fetleri Önlemek Ýçin rken Ýkaz Sistemi ygulanmasý Prof.Dr. asato OOS tarafýndan, Japonya da kurulan Deprem rken yarý Sisteminden bahsedilerek, devlet çapýndaki deprem gözlem þebekelerine dayalý sofistike yüksek teknoloji, çeþitli alanlarda, deprem zararýný azaltmak için uygulandýðý, okullarda olaðanüstü durumu önlemek için Gerçek-Zamanlý Deprem ilgisi (R) uygulamasýný geliþtirdikleri vurgulanmýþtýr. 10 Sivil Savunma C

13 Ý C Ý Prof.Dr. Gülay Y andilli Rasathanesi ve Deprem raþtýrma nstitüsü ÜRÝY Depremlerin Zararlarýný zaltmada ühendislik Çalýþmalarý Prof.Dr. Gülay Y tarafýndan, Deprem zararlarýný azaltmada, temel amacýn, gelecekteki bir depremin yýkýcý etkilerine karþý toplumda ve yaþanan mekanlarda koruyucu önlemleri alarak, gerçekleþtirilecek tüm iþlemleri ifade ettiði, depremselliði yüksek bölgelerde yýkýcý bir depremde, deprem öncesi önlemlerin yetersiz kalmasýyla insanlarýn da kendilerine yetmemesi sonucunda çok büyük kayýplara yol açacaðý, dolayýsýyla bireylerin, kurum ve kuruluþlarýn deprem zararlarýný azaltma yönündeki eylem planlarýnýn, mutlaka uygulamasý gerçekleþtirilmiþ önlemler olmasýnýn yaþamsal önem taþýdýðý vurgulanmýþtýr..ü.andilli Rasathanesi ve Deprem raþtýrma nstitüsü nün deprem problemine yaklaþým ve çözümlerini ulusal ve uluslararasý ölçekte önemli aþamalar kaydettiði belirtilmiþtir. Dr.Riadh Shihab JOR luslararasý ýbrýs Üniversitesi-C Yapý Güvenliði ve Yapýnýn fet Güvenliði Deðerlendirmesi Dr. Riadh Shihab JOR tarafýndan, Yapýlarýn afete karþý güvenliðini saðlamanýn zor olduðu belirtilerek, deprem, yangýn, sel ve heyelan gibi afetler üzerinde durulmuþtur. Deprem açýsýndan ürkiye'nin konum itibarý ile %90 ýnýn deprem kuþaðýnda yer aldýðýný, depremden korunma adýna nasýl bir yapý tasarlamamýz gerektiðini bilmemiz gerektiði ve yapýyý tasarlarken uyulmasý gereken belirli kurallar olduðu, öncelikle zemin araþtýrýlmasý ve yapýda perde bulundurulmasýnýn gerektiði belirtilerek, tasarlanan proje yapým süresine tam olarak uyulmasý gerektiði üzerinde durulmuþtur. nutmayýnýz ki hiçbir zaman yapýnýn güvenliðini saðlamak için yapýlan proje, denetim ve malzeme maliyetleri insan hayatýndan daha deðerli deðildir diyerek can güvenliðini ön plana çýkarmýþtýr. ark WOOD fet Haberleþme Yardým akfý-ýgýr Devletin Cep elefonu Hücre Yayýný ile Halka Güven Saðlamasý Sayýn ark WOOD tarafýndan, Hücre yayýnýnýn devletlere milyonlarca insana daha kýsa bir süre içinde ulaþýlmasý için yeni bir araç sunduðu ifade edilerek, bu muazzam gücün istismar edilmemesi, aksi takdirde vatandaþlarýn hükümete güveninin azalacaðý vurgulanmýþtýr. kodlarýnýn uyumlaþtýrýlmasýnýn bu güveni yaratmak için tasarlanan program olduðu belirtilmiþtir. C Sivil Savunma 11

14 Ý C Ý Prof.Dr. urt PRS und Üniversitesi - ÝSÇ Risk Yönetiminde; Hazýrlýk Öncesi, Hazýrlýk Sýrasýnda ve ygulamada Risk ve Hassasiyet nalizi. Prof.Dr. urt PRS tarafýndan, und Üniversitesi erkezi (CR) nin düzenlediði Risk nalizi Yönetimi programý hakkýnda bilgiler verilerek, temelinde risk ile hassasiyet kavramlarý izah edilmiþtir. raþtýrma programý hakkýnda detaylý bilgiler verilerek, programýn 8 bilimsel çalýþma paketlerine ayrýldýðý ve her pakette ayrý belirli alanlarýn incelendiði, toplumsal alanlardaki uygulamalar üzerinde odaklanýldýðý, yakýn geçmiþte bu alanlarda yeni gayretlerin oluþtuðu, ancak sonuçlarýn büyük bölümünün bölgesel ve ulusal seviyelerde geçerli olduðu ve kriz olaylarýnýn yanýtlarýndan ziyade planlama ile hazýrlýlýk alanlarýna odaklandýðý ortaya konmuþtur. Prof.Dr. esut irol ÖZDÝZ DÜ imarlýk Fakültesi Gazimaðusa-C ent Ölçeðinde Deprem Riski Deðerlendirmesi ve Yönetimi Prof.Dr. esut irol ÖZDÝZ tarafýndan, ent ölçeðinde deprem risk deðerlendirmesi ve yönetimi için çaðýmýzýn en bilinemeyen ve bu yüzden de hep hazýrlýksýz yakalanýlan doðal afetlerde ve depremde, riskleri tanýmlayabilmek, kullanýlabilecek risk deðerlendirme yöntemlerinin neler olabileceðini ve deprem risk yönetimi planý yapýlýrken nelere dikkat edilmesi gerektiði konularý üzerinde durulmuþtur. Ýsmail Reha RR erit Crystal Cove Hotel lsancak Girne - C fet Yönetiminde riz erkezleri ve Ýþlevi Sayýn Ýsmail Reha RR tarafýndan, fet bölgesine doðru zamanda, akýlcý bir kriz yönetimi hizmeti vermenin, krizin olmadýðý zamanda altyapýmýzý doðru kurmamýzýn, en baþarýlý kiþilerden bir kilit personel oluþturmamýzýn, malzeme, araç, gereç ve yer seçimini doðru yapmamýzýn þart olduðu, riz Yönetim erkezinin karar vericiler ekibinin, kriz olmadýðý zamanlarda ayda bir defa toplanmasý gerektiði ve birbirleri ile devamlý koordinasyonu olmayan bir ekibin hiçbir zaman kriz anýnda muvaffak olamayacaðý, krizi çözeceði yerde krizi büyüteceði, fayda yerine zarar vereceði vurgulanmýþtýr. 12 Sivil Savunma C

15 Ý C Ý Prof.Dr. yþe uray RC Orta Doðu eknik Üniversitesi Psikoloji ölümü, skiþehir Yolu-R oplumda fet ültürünün (ilincinin) Oluþturulmasý, ðitim ve Ýþbirliðinin Önemi Prof.Dr. yþe uray RC tarafýndan, fetlere hazýrlýklý olmak ve zarar azaltmak için afetler öncesi, sýrasý ve sonrasý yapýlmasý gerekenler bulunduðu, tüm faaliyetlerin çok farklý kurum ve kuruluþun eþgüdüm içerisinde çalýþmasýný gerektirdiði, özellikle halkýn/toplumun hazýrlýklý olma ve zarar azaltma faaliyetleri konusunda bilinçlendirilmeleri, gerekli becerileri ve kaynaklarý edinmeleri ve örgütlenmelerinin önemi anlatýlmýþ, risk ve yeterlilik algýsýnýn, sorumlu davranýþlarý teþvik etmede önemli rol oynadýðý belirtilmiþ ve ürkiye'de yürütülen çalýþmalarla ilgili bilgiler verilmiþtir. Prof.Dr. William. CH aylor Üniversitesi -..D Sivil Savunma ve Dinamik Dünya: Daha Fazla Hayatý asýl oruruz? Prof.Dr. William. CH tarafýndan, Sivil Savunmanýn, hayatlarý ve kaynaklarý kurtarmak için var olduðu ve bu çabaya yönelik olarak ön sýrada yer almaya devam etmesi gerektiði, D ve ürkiye'den örnekler verilerek risk potansiyelinin bilinmesi, zedelenebilirlik ve dayanýklýlýk, organizasyon deðiþikliklerine adaptasyon, doðal ve insanlarýn sebep olduðu afetler konusunda tatbikat yapmanýn hayat kurtarmada elzem olduðu vurgulanmýþtýr. tilla ÖZDÝR.C. Sivil Savunma Genel üdürü-ürýy fet Yönetiminde rama-urtarma, fetlere üdahelede ullanýlacak odern alzeme ve eçhizat Sayýn tilla ÖZDÝR tarafýndan, Doðal afetler ve nedenleri, afetler nedeniyle meydana gelecek can ve mal kayýplarýnýn en aza indirilmesi için yapýlan afet yönetimi faaliyetleri, afetler meydana gelmeden önce yapýlacak hazýrlýk, önleme ve zarar azaltma faaliyetleri ile afet meydana geldikten sonra yapýlacak arama kurtarma, ilkyardým, iyileþtirme ve yeniden inþa safhalarýný içeren konular hakkýnda bilgiler verilmiþtir. fet meydana geldiðinde acil olarak yürütülecek en önemli faaliyetlerin baþýnda; haberleþme, ulaþým, arama ve kurtarma faaliyetleri ile saðlýk hizmetlerinin geldiði, kurtarýlmaya ihtiyaç duyan insanlarýn zamanla sýnýrlý bir yaþam savaþý vermelerinin söz konusu olduðu, bu nedenle, arama ve kurtarma faaliyetleri; zamanla yarýþýlarak verilecek, çaðýn teknolojik geliþmelerine paralel modern araç, gereç ve malzemelerle donatýlmýþ, iyi eðitilmiþ profesyonelin arama ve kurtarma ekipleriyle planlý ve koordineli yürütülecek hizmetler olduðu vurgulanmýþtýr. rama ve urtarma irliklerinin afet bölgesinde afet yöneticilerine yük olmadan tüm ihtiyaçlarýný kendileri karþýlayacak þekilde donatýlmalarý gerektiði, rama ve urtarma irliklerinin yardýmcý hizmet birimlerine de ihtiyaç duyduðu belirtilmiþtir. C Sivil Savunma 13

16 S Ý Ý C Ý Dr. ndreasta Gadjah ada Üniversitesi, Jogjakarta, DOZY fet Yönetiminde iderlik: 2004 CH ve 2006 JOGJR dan lýnan Dersler. Dr. ndreasta tarafýndan, fet yönetiminin kaos ortamlarýnda etkinliðini artýrmanýn belirli bir liderlik türünü gerektirdiði, afet yönetiminin sürece dahil olan ilgili kiþilerin tümünün vizyonunun ve baðlýlýðýnýn olmasý durumunda daha iyi uygulanabileceði, ayrýca afetlerin belirli safhasýnda belli bir liderlik tarzýnýn uygulanmasýnýn, baþarýda anahtar rolüne sahip olabileceði belirtilmiþtir. Golemann'ýn liderlik tarzý kavramýna dayalý olarak, etkin olabilmek için, afet yönetiminin her safhasýnda farklý bir tarzýn benimsenebileceðinin gözlemlendiði, liderlik tarzý ve afet yönetimi iliþkisi üzerine belirtilen bu hipotezi desteklemek için ileri araþtýrmalar yapýlmasý gerektiði ortaya konmuþtur. yrýca özellikle ceh(2004)'deki sunami ve Jogjakarta Depremi(2006) olmak üzere ndonezya tecrübeler aktarýlmýþtýr. Prof.Dr. een. PODY CHHR epal fet Hazýrlýk ðý (DPet) ve epal fet Yönetimi ekezinin(cd) Genel Sekreteri P Sivil oplum Örgütlerinin fet Yönetimindeki Rolü Prof.Dr. een. PODY CHHR tarafýndan, felaketlerin önüne geçmenin mümkün olmadýðý, afetlerin etkisinin önleyici tedbirler alarak azaltýlabildiði, bu önlemlerin hem devlet hem de Sivil oplum Örgütleri(SÖ) tarafýndan zamanýnda alýnmasý, bunun için hükümet ve SÖ'lerinin yakýn iþbirliði ve koordinasyon içinde çalýþmalarý gerektiði ortaya konmuþtur. SÖ'lerinin halka, devletten çok daha kolay ulaþabildiði, birçok olayda sahada olma, ulaþýlabilirlik ve temas açýsýndan etkin ve etkili göründüðü, halktan kiþilere SÖ'lerinin devlet yetkililerinden daha fazla güvenilir ve inanýlýr hale geldiði, SÖ'leri yerel halk ve kiþilerle daha iyi kaynaþtýðýndan yerel ve halk seviyesindeki SÖ'lerinin afetten etkilenenlerin ihtiyaçlarýný karþýlama konusunda desteklenmeleri gerektiði vurgulanmýþtýr. Hasan ÝP aþbakanlýk ürkiye cil Durum Yönetimi Genel üdürü luslararasý ntlaþmalar, Organizasyonlar ve 'nin Rolü Sayýn Hasan ÝP tarafýndan, fetlere yardým ve müdahalede uluslararasý koordinasyon ve iþbirliðini saðlamada uluslararasý örgütlerin rolü ele alýnmýþtýr. eþkilatý içerisinde yer alan Ýnsani Ýþler oordinasyon Ofisi (OCH), alkýnma Programý (DP), uzey tlantik nlaþmasý Örgütü (O) ve vrupa irliðinin () afetlerde insani yardým faaliyetlerinin yürütülmesinde etkin rol oynadýðý, OCH bünyesinde yer alan luslararasý rama ve urtarma Danýþma Grubu (SRG), fet Deðerlendirme ve oordinasyon Sistemi(DC) ve Olay Yeri Operasyonlar oordinasyon erkezi (OSOCC) afet yönetimi ekibinin temel unsularý olduðu, bunun yanýnda, 'de konomik ve Sosyal onsey'e baðlý çok sayýda kuruluþun afetlere yönelik kendi alanlarýna giren konularda faaliyet gösterdiði, vurgulanmýþtýr. 14 Sivil Savunma C

17 S Ý Ý C Ý Prof. Dr. een. PODY CHHR epal fet Hazýrlýk ðý (DPet) ve epal fet Yönetimi ekezinin (CD) Genel Sekreteri P Ýþbirliði ve oordinasyon Ýhtiyacý ve Önemi Prof. Dr. een. PODY CHHR tarafýndan, günümüzde afet yönetiminde yerel, ulusal, bölgesel, uluslararasý, kýtasal ve küresel iþbirliði ve eþgüdümün hayati önem taþýdýðý, birlikte çalýþarak gelecekteki afet yönetimi faaliyetleri için ülkeler arasýnda proaktif bir plan belirlenebileceði, hatta çeþitli ülkelerin uzmanlarýnýn deneyimlerini paylaþmalarýnýn ve görüþ alýþ veriþi yapmalarýnýn dünyada afetin önlenmesi ve hafifletilmesinde kesinlikle yararlý neticeler doðuracaðý vurgulanmýþtýr. Pýnar ÜRÇ fet Hazýrlýk Derneði - ÜRÝY fetlere Hazýrlýk ve üdahalelerde Halkýn ilgilendirilmesi, edya ve Halkla Ýliþkiler Sayýn Pýnar ÜRÇ tarafýndan, fete hazýrlýk ve müdahalelerde halkýn medyayla bilgilendirilmesi iþlevi üzerinde durularak,afete hazýrlýk konusunda toplumsal bilinçlendirmede eðitimin, doðru ve zamanýnda yapýlacak medya desteðinin çok önemli olduðu vurgulanmýþ, yaþanan afetlerle ilgili tecrübeler gazeteci perspektifiyle anlatýlmýþtýr. Yrd.Doç.Dr. eriman SYG Girne merikan Üniversitesi-C fet Yönetiminde amuoyunun ilgilendirilmesi ve Halkla Ýliþkiler Yrd.Doç.Dr. eriman SYG tarafýndan, hangi dönemde ve ortamda olursa olsun, organize olmanýn ve iþleri yoluna koyabilmenin en önemli unsurlarýndan birinin, yaygýn ve etkili iletiþim saðlayabilme becerisine ulaþabilme olduðu ve özellikle afet dönemlerinde bu durumun kendini daha da belirgin olarak ortaya çýkardýðý anlatýlmýþtýr. fet Yönetiminde yer alanlara da önemli görevler düþtüðü, bu dönemlerde insanlarýn geliþmeler konusunda fazla düþünmeye vakitleri olmadýðý için, somut sembol ve ifadeler kullanmalarý, kamuoyuna doðru bilgilerin zamanýnda verilmesi için bir basýn merkezi oluþturulmasý gerektiði, afet yönetimi biriminden bir üyenin, alýnan her kararýn ve olaylarýn ayrýntýsýný merkeze bildirmek amacýyla görevlendirilmesi gerektiði vurgulanmýþtýr. Halkla iliþkiler kurmada belli yöntemlerin kullanýlmasýnýn, halkla saðlýklý ve doðru iletiþim kurulmasýnýn kolaylaþtýrmasýnýn, yönetim ya da örgütle halk arasýnda iletiþim kurmakla görevli, psikoloji konusunda uzman, kendini kontrol edebilen ve yeniden üretme açýsýndan güçlü, güvenilir C Sivil Savunma 15

18 S Ý Ý C Ý Yrd.Doç.Dr. ehmet RYZ G cil ýp D tik nkara-ürýy fetlerde Saðlýk Hizmetleri Yönetimi ve Ýlk Yardým Yrd.Doç.Dr. ehmet RYZ tarafýndan, fet sýrasýndaki saðlýk yönetiminin baþarýsýný belirleyecek faktörlerin yeterli ve etkin organizasyon olduðu, emel fet Farkýndalýðý nýn toplumda, tüm saðlýk personelinde ve saðlýk sektörü ile ilgili alanlarda çalýþan diðer personelde de yüksek seviyede tutulmasý gerektiði, bu çalýþmalarýn ülkemizdeki afetlerde saðlýk yönetimini gözden geçirmeyi amaçladýðý vurgulanmýþtýr. Dr. Hendro WRO ýp Fakültesi, Gadjah ada Üniversitesi -Jodjakarta, DOZY fet Yönetiminde Hastane Düzeyi cil üdahale Dr. Hendro WRO tarafýndan, atý ceh'de olan eulaboh'daki tsunami felaketinden sonra bölge hastanesinin, personel ve donaným yetersizliðinden ve tamamen terk edilmesinden sonra iþlevsel olarak yýkýma uðradýðýný, binlerce kurbanýn antul ölge Hastanelerine büyük deprem felaketinin hemen ardýndan gittiðini ve hastalarýn aniden akýn etmesinden kaynaklanan kaosun sonucu olarak yýkýma uðrayan hastanenin yerel ve dýþ acil çaðrý yardýmlarýnýn da katkýsýyla iki yýl sonra düzeltilebildiðini vurgulanmýþtýr. Dr. agda.w. ROOZ, afelbergweg 25, 1105 C msterdam-hod Doðal fetlerin Psikososyal Sonuçlarý Dr. agda.w. ROOZ tarafýndan, Dünya çapýnda meydana gelen doðal afetlerin sayýsýnýn her geçen gün arttýðý, doðal afetlerin, çok sayýda maðdurun ortaya çýkmasýna sebep olduðu, felaketlerin insan hayatýndaki yýkýcý sonuçlarýnýn uzun süren etkileri olduðu, belirli bir zamandan sonra insanlarýn çoðunun kendi kendine, ailelerinin veya arkadaþlarýnýn yardýmýyla iyileþtiði, fakat iyi organize ve koordine edilmiþ felaket sonrasý hizmetin, uzun süreli saðlýk problemleriyle karþýlaþma riski olan bir grubun varlýðýný, yýkýmýn etkilerini hafiflettiði vurgulanmýþtýr. Prof.Dr..amer R ocaeli Üniversitesi ýp Fakültesi Psikiyatri D Ýzmit-ÜRÝY 1999 armara Depremi: pidemiolojik Sonuçlarýnýn Ýncelenmesi ve Halkýn Ruh Saðlýðýna tkileri Prof.Dr..amer R tarafýndan, fetlerin ruh saðlýðý üzerine olan etkilerine iliþkin kýsa bir bilgi verilerek, armara Depremlerine iliþkin bazý epidemiyolojik çalýþmalarýn önemli bulgularý sunularak, ruh saðlýðý politikalarýnýn hazýrlanmasýnda dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durulmuþtur. 16 Sivil Savunma C

19 Ý C Ý ýbrýs ürk kültürü tanýtýldý luslararasý onferans ve atbikata katýlan konuklara ýbrýs Gecesi düzenlendi onferansý'nýn 17 isan 2007 tarihindeki.oturum ve.oturumlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan konferans programý çerçevesinde ayný akþam 20:00-23:30 saatleri arasýnda erit Crystal Cove Hotel'de ýbrýs Gecesi düzenlenmiþtir. Geceye, konferans ve tatbikat amacýyla ülkemize gelen konuklarla yerli ve yabancý basýn ve medya mensuplarý katýlmýþtýr. onuklarýn ilgiyle izlediði gecede, Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý Radyo atan ihavent orosu'nun konserinin ardýndan, ýbrýs ürk gelenek ve göreneklerine uygun olarak bir evlilik seremonisi tiyatral bir biçimde sergilenmiþtir. yrýca konuklara ýbrýs ürk halk müziðinden örnekler de seslendirilmiþtir. C Sivil Savunma 17

20 Ý C Ý onuklar onferans kapanýþ yemeðinde eðlendi ilim urulu Üyelerine katýlým ve teþekkür belgeleri takdim edildi ilim urulu aþkaný Prof. Dr. Haluk YÝDO tarafýndan 18 isan 2007 tarihinde sonuç bildirisi okunarak konferansýn kapanýþý yapýlmýþtýr. yný akþam erit Crystal Cove Hotel'de Cumhurbaþkaný ehmet li, aþbakan Ferdi Sabit SOYR, bakanlar, milletvekilleri davetliler ve basýn mensuplarýnýn katýldýðý konferans kapanýþ yemeði düzenlenmiþtir. Yemekte, konferans bilim kurulu üyelerine katýlým ve teþekkür belgeleri takdim edilmiþtir. Gecede bir konuþma yapan Sivil Savunma eþkilat aþkaný Zekai S; Ýki gündür devam eden konferansta deðerli bilim adamlarýnýn, kendi alanlarýnda sunduklarý bilimsel verilerle, bu alanda önemli katkýlar saðladýklarýný, ortak insani ve evrensel deðerler noktasýnda uluslararasý yardým ve iþbirliðinin geliþmesi için bu konferansýn önemli bir basamak teþkil ettiðini belirtmiþ ve çok deðerli emek, çaba ve katkýlarý için bilim adamlarýna, medya mensuplarýna ve tüm konuklara teþekkür etmiþtir. Yabancý konuklarýmýz ile davetliler arasýndaki dostluk ve kaynaþma görüntüleri de geceye ayrý bir renk katmýþtýr. 18 Sivil Savunma C

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 313-320 313 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR Yýl:25 Sayý:40 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2007 SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim faaliyetleri ve kurtarma çalýþmalarý 24 Dünya Tiyatrolar Günü Sahibi: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Yarýyýl Deðerlendirme Toplantýsý Þanlýurfa da Yapýldý Birleþmiþ Milletler

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı