TÜRK!YE R!O+20 YOLUNDA. SÜRDÜRÜLEB!L!R KALKıNMANıN NERES!NDE? TÜRK!YE STK LAR GÖRÜ" BELGES!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK!YE R!O+20 YOLUNDA. SÜRDÜRÜLEB!L!R KALKıNMANıN NERES!NDE? TÜRK!YE STK LAR GÖRÜ" BELGES!"

Transkript

1 R!O+20 YOLUNDA TÜRK!YE SÜRDÜRÜLEB!L!R KALKıNMANıN NERES!NDE? TÜRK!YE STK LAR GÖRÜ" BELGES! Ankara Hitit Gençlik ve Spr Kulübü AKUT, Arama Kurtarma Derne!i EMBARQ Türkiye-Sürdürülebilir Ula"ım Derne!i EUROSOLAR Türkiye Habitat Kalkınma ve Yöneti"im Derne!i Hayata Destek Derne!i BPW Türkiye-#" ve Meslek Sahibi Kadınlar Derne!i Mavi Kalem Ssyal Yardımla"ma ve Dayanı"ma Derne!i TURMEPA-Deniz Temiz Derne!i Yuva Derne!i!"#$%&'(#%)*+,(-!$(.%#%/%0%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :21;<=><45529;?

2 ri+20 ylunda Türkiye sürdürülebilir kalkınmanın neresinde? TÜRK!YE STK LAR GÖRÜ" BELGES!!çindekiler Tablsu I. Giri!... 2 II. Raprun Amacı... 3 III. Sürdürülebilir Kalkınma Yasal Mevzuatı ve Uygulamalar... 3 IV. Sektörel Sürdürülebilirlik Analizleri... 7 a. Çevre... 7 b. Sürdürülebilir Ula!ım ve Kentler... 7 c. Afet Yönetimi... 7 d. Ye!il Eknmi... 8 e. Gençlik ve E"itim... 8 IV. Ri + 20 den Gelece"e Öneriler... 9 a. Sivil Tplumun Gelece"in Türkiye sindeki Rlü... 9 b. Sivil Tplumdan Plitika Önerileri Yenilenebilir enerji sektörü Denizler Sürdürülebilir Ula!ım ve Kentler Ye!il Eknmi E"itim V. Sivil Tplumdan #yi Uygulama Örnekleri A. Afet ve Acil Durum : B. Gençlik ve E"itim :

3 I. G#R#$ Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir ula!ım kavramları bütün dünyada uzun yıllardan beri tartı!ılan, ancak Türkiye de sn zamanlarda tam larak üzerinde durulmaya ba!lanmı! bir knudur tarihli Ri Çevre ve Kalkınma Deklarasynu nun sekizinci ilkesinde de belirtildi"i gibi, nüfus dinamikleri ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki güçlü ve kparılamaz bir ba"lantı vardır: Bütün insanlık için sürdürülebilir kalkınma ve daha yüksek bir ya!am kalitesi sa"lamak için, Devletler sürdürülemez üretim ve tüketim mdellerini de"i!tirmeli ve uygun nüfus plitikalarını ön plana çıkarmalıdır. Bugün 7 milyar lan dünya nüfusu 2050 yılında 9 milyara çıkacak ve daha önceki nüfus yansıtmalarının aksine, nüfus artı!ı 2050 den snra da devam edecektir (UN DESA 2009 ve 2011). Nüfus artı!ı, yksullu"u azaltma çabalarını güçle!tirmektedir. Nüfus artı!ı, (FAO 2009 ve 2010; Tkgöz ve Rsegrant 2011) artan nüfusun beslenme sıkıntısını derinle!tirmekle kalmamakta, yeterli istihdam fırsatlarının yaratılmasını gerektirmektedir (ILO 2011; UNFPA 2011a; Basten ve di". 2011; Herrman ve Khan). Ye!il eknmiye geçi!, nüfus artı!ının, kıt d"al kaynakların tükeni!ine yaptı"ı katkıyı a!maya yardımcı labilir. UNEP (2010) ye!il eknmiyi insanların iyili"i ve tplumsal e!itli"in geli!mi! ldu"u, aynı zamanda da çevresel risklerin ve ekljik kıtlıkların kayda de"er biçimde azaltıldı"ı bir eknmik mdel larak tanımlamaktadır. En basit ifadesiyle ye!il eknmi, dü!ük karbn salınımıdır, enerji ve kaynakların verimli bir!ekilde kullanımıdır, bi-çe!itlili"in krunması ve gelir ve istihdamın artmasıdır. Ye"il eknmi, dü"ük karbn salınımıdır, enerji ve kaynakların verimli bir "ekilde kullanımıdır, biçe"itlili!in krunması ve gelir ve istihdamın artmasıdır. 2

4 II. RAPORUN AMACı 1992 yılında gerçekle!en Birle!mi! Milletler Ri Çevre ve Kalkınma Zirvesi nin 20 yıllık takip tplantısı Haziran 2012 tarihleri arasında Ri+20 Birle!mi! Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi ba!lı"ı ile Brezilya nın Ri de Janeir kentinde gerçekle!tirilecektir. Zirvelerde Sivil Tplum Frumları da prgramlara dâhil edilmektedir. Böylece küresel ölçekte de sivil tplum kurulu!larının bir araya gelmesi sa"lanmaktadır. Ri+20 sürecinde Türkiye de sivil tplum kurulu!larının da çe!itli ölçeklerde katılım sa"ladı"ı bir ulusal hazırlık süreci devam etmektedir. Bu süreç T.C. Kalkınma Bakanlı"ı tarafından Birle!mi! Milletler Kalkınma Prgramı nın klayla!tırıcılı"ında yürütülmektedir Habitat Zirvesi nden ba!layarak Ri ve Jhannesburg süreçlerini sivil tplum kurulu!u larak takip eden Habitat Yöneti!im ve Kalkınma Derne"i ve Türkiye Kurumsal Ssyal Srumluluk Derne"i klayla!tırıcılı"ında düzenlenen tplantı snucunda Türkiye de Ri+20 sürecine ili!kin bir STK Raprunun hazırlanması ve çalı!maları devam eden Türkiye Ulusal Rapru na katkı verilmesi kararla!tırıldı. Bu çerçevede Kadın Çalı!maları, Ssyal Plitikalar, #nsani Yardım, Gençlik, Çevre, #nsan Hakları alanlarında çalı!an STK temsilcileri bir platfrm kurdu: Ri+20 STK Ri+20 STK, sürecin raprunun hazırlanması için teknik bir kmite lu!turularak 2012 Türkiye deki temsilcilerinden dileyenlerin katkılarıyla bu plitika belgesini lu!turdu. III. SÜRDÜRÜLEB#L#R KALKıNMA YASAL MEVZUATı VE UYGULAMALAR Sürdürülebilir kalkınmanın eknmik ve ssyal byutunun yanında çevresel stratejilerde içermesi gere"inden yla çıkılarak çevreye ili!kin yatırım kararlarının belirlenmesi, kurum kurulu!lar arasındaki i! birli"inin lu!turulması, çevreyle ilgili yatırım prgramlarına ili!kin verilerin tplanabilmesi amacıyla Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı (UÇEP) nın hazırlanmı!tır. UÇEP çevre stratejisini belirleyen bir rehber niteli"indedir. Devlet Planlama Te!kilatı (DPT) bu çalı!maya 1995 yılında ba!lamı!tır. Bu kapsamda 19 knu üzerinde çalı!ma grupları lu!turulmu! ve elde edilen raprlar d"rultusunda plan hazırlanmı!tır. UÇEP in hazırlık sürecinde belirlenen hedefler!u!ekildedir; % Ya!am kalitesinin iyile!tirilmesi, % Çevre bilinç ve duyarlılı"ının geli!tirilmesi, % Çevre yönetiminin iyile!tirilmesi, % Sürdürülebilir nitelikte bir eknmik, tplumsal ve kültürel geli!me sa"lanması. 3

5 UÇEP in uygulanması için 20 yıllık bir süreç öngörülmektedir. Uygulama ba!langıç, izleme ve de"erlendirme ile güncelle!tirme ve de"i!tirme gibi a!amalardan lu!maktadır. Bu planın içselle!tirilmesi amacıyla ba!langıç uygulaması larak planın hükümet tarafından kabulü, DPT tarafından hazırlanan yıllık prgramlara entegrasynu ve planın içerdi"i eylemlerin ilgili kurum ve kurulu!ların faaliyetlerine dâhil edilmesi belirlenmi!tir. #zleme sürecinde planda belirlenen stratejik hedeflere ula!ılıp ula!ılamadı"ının belirlenmesi amacıyla tespit edilen perfrmans göstergelerini içeren raprlar hazırlanacak ve bu d"rultuda geri besleme yapılacaktır. Bu raprlama sürecinin izlenmesi gerekmektedir. Türkiye de yenilenebilir enerji plitikalarının ba!langıcı, 10/05/2005 tarih ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretim Amaçlı Kullanımına #li!kin Kanun ile (Yenilenebilir Enerji Kanunu larak da bilinmektedir) lmu!tur. Ayrıca 5627 sayılı Enerji Verimlili"i Kanunu ve 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda De"i!iklik Yapılmasına Dair Kanun da da yenilenebilir enerji kaynaklarına yer verilmi!tir. Yenilenebilir Enerji Kanunu ile bir kısım te!vikler getirilmi! ancak söz knusu te!viklerin zaman içinde piyasada de"i!en dinamiklerden dlayı yeniden ele alınması ihtiyacıyla Kanunun revizynu 29/12/2010 tarih ve 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına #li!kin Kanunda De"i!iklik Yapılmasına Dair Kanun ile revize edilmi!tir. Yenilenebilir Enerji Kanunu, te!vikleri kaynak bazında çe!itlendirmek ve yerli teknljinin geli!imini ön plana çıkarmak suretiyle yeni bir dönem ba!latmı!tır. 02/05/2007 tarih ve sayılı Enerji Verimlili"i Kanunu kapsamında, Ar-Ge ve yatırım te!vikleri verilmesi öngörülmü!tür. 04/08/2002 tarih ve sayılı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeli"i kapsamında (26/11/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan de"i!iklik yapılmasına ili!kin yönetmelik ile halen geçerlili"i krunmu!tur): Bir takvim yılında, santral sahiplerine öngörülen rtalama yıllık üretim miktarını geçmemek kaydıyla özel sektör tptan satı!!irketlerinden elektrik enerjisi satın alabilme imkanı sunulmu!tur. Tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk 8 yıl süresince yıllık lisans bedelinden muafiyet getirilmi!tir. Perakende satı! lisansı sahibi tüzel ki!ilerin, serbest lmayan tüketicilere satı! amacıyla yapılan elektrik enerjisi alımlarında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisi satı! fiyatı; TETA$ ın satı! fiyatından dü!ük veya e!it ldu"u ve daha ucuz bir ba!ka tedarik kayna"ı bulunmadı"ı takdirde, öncelikli larak söz knusu yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisini satın alma yükümlülü"ü getirilmi!tir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı"ı nın yıllarını kapsayan Stratejik Planında 2015 yılı için verilmi! lan hedefl er, MW rüzgar enerjisi kurulu gücü ve 300 MW jetermal enerji kurulu gücüne i!aret etmektedir. Daha kapsamlı hedefler içeren Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenli"i Strateji Belgesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretimin tplam ülke üretiminin 2023 yılında %30 una çıkarılması gibi iddialı hedefler verilmi! lması, yenilenebilir enerji yatırımlarını te!vik edecek bir yapının da i!lerlik kazanmasını gerektirmektedir. Strateji Belgesinin hedefledi"i geli!im a!a"ıdaki gibidir: Rüzgar Jetermal 2023 yılına kadar MW a çıkarılması 2023 yılına kadar 600 MW lık ptansiyelin tümünün i!letmeye girmesi 4

6 Güne! 2015 yılına kadar 600 MW kurulu güce ula!ılması Hidrelektrik 2023 yılına kadar teknik ve eknmik larak de"erlendirilebilecek ptansiyelin De"erlendirilmesi Türkiye de RES Yatırımları ve Yıllara Da"ılımı Yıllar * Tplam MW Kaynak: EIE, TEIA$, *Kesin Olmayan Türkiye de Elektrik Kurulu Güçleri, Üretimi ve Da"ılımı KAYNAKLAR % KURULU GÜÇ ÜRET#M MW GWh D"al Gaz 32, , ,7 Hidrlik 31, , ,5 Linyit 16, , ,1 #thal Kömür+Ta! Köm. 7, , ,3 Sıvı Yakıtlar 8, , ,0 Rüzgâr 2, , ,4 Yenilenebilir Enerjiler 0,20 96, ,5 Jetermal 0,19 94,20 668,2 TOPLAM 100, , ,7 Kaynak: EÜA$ (12/2010) 5

7 Türkiye de Elektrik Kurulu Güç ve Üretiminin Yıllara Da"ılımı Yıllar KURULU GÜÇ ÜRET#M MW GWh * Kaynak:EÜA$, * Kesin Olmayan Ekljik tarım, Türkiye ve dünyanın bir çk ülkesinde ilgili mevzuat çerçevesinde tüm k!ulları belirlenmi!, denetim mekanizması kurulmu! ve sürekli geli!en, geni!leyen gerçek bir standarttır. Bu çerçevede, ekljik tarım, ilk geli!tirildi"i günden beri sivil hareketlerin ve ssyal srumluluk merkezli inisiyatiflerin vizynu d"rultusunda sürdürülebilirlik ve gelecek kaygısı ta!ıma ekseninde tplum duyarlılı"ını geli!tirmek ve pratik çözüm getirmek için var 6

8 lmu!tur. #lgili sektör de bu d"rultuda geli!im içindedir. Ekljik tarım kitleselle!irken dahi, sürdürülebilirli"i temsil eden adil ticaret (fair trade) gibi ssyal ve di"er alanlardaki sürdürülebilirli"i destekleyen sistemler ile paralel geli!meye devam etmektedir. Denizler knusunda Çevre ile ilgili uluslararası düzeydeki sözle!melerin bir kısmına taraf lma, dâhil ldu"u uluslararası kurulu!ların çalı!malarına da katılım yluyla Türkiye çevre alanında uluslararası i! birli"ine destek vermektedir. Türkiye nin taraf ldu"u antla!ma ve prtkller en az Çevre Kanunu niteli"inde lup, ulusal mevzuatın da bir parçasını lu!turmaktadır. Türkiye nin MARPOL 73/78 Ek-IV taraf lması yönünde çalı!ılacak lması ldukça lumlu bir geli!medir. Ancak bu knuda daha ayrıntılı bir eylem planının en kısa zamanda çıkarılması gerekmektedir. IV. SEKTÖREL SÜRDÜRÜLEB#L#RL#K ANAL#ZLER# a. Çevre Türkiye de, yenilenebilir enerji alanında te!vik yöntemi larak sabit fiyat garantisini uygulamaktadır. Yenilenebilir Enerji Kanunu, yenilenebilir enerji kaynaklarını Hidrlik, rüzgâr, güne!, jetermal, biykütle, biykütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fsil lmayan enerji kaynakları larak tanımlamı! ve bu kaynaklara dayalı üretim yapan tesisler için üretim lisansı sahibi tüzel ki!iye EPDK tarafından "Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi" (YEK Belgesi) verilmesini düzenlemi!tir. Kanun ile YEK Destekleme Mekanizması tasarlanarak tedarik!irketlerine, tedarik ettikleri elektrik enerjisi ranında YEK Destekleme Mekanizmasına katılım yükümlülü"ü; YEK Belgesi sahibi lan üreticiler için de belgelerinde belirlenmi! lan üretim miktarları üzerinden YEK Destekleme Mekanizmasına katılım imkanı getirilmi!tir. b. Sürdürülebilir Ula!ım ve Kentler Özellikle 1950 li yıllardan snra Türkiye de özel araç kullanımının yaygınla!ması ile kentlerde ula!ım sistemi planları önem kazanmı!tır. Sürdürülebilir Ula!ım Derne"i; kent içi hareketlili"in sa"lanmasında özel araç kullanımının önüne geçilerek ve kentlerde özellikle özel araç kullanımını özendiren planlama yakla!ımlarından uzak durularak sürdürülebilir bir ula!ım siteminin temelleri atılabilece"ini savunmaktadır. Sistemin devamlılı"ının sa"lanması için de tplu ta!ım ve mtrsuz ula!ım türleri (bisikletliler ve yayalar) ile insanların kent içi hareketlili"inin sa"lanması için gerekli adımlar atılmalıdır. $üphesiz sistemin bu!ekilde kurgulanması gelecek nesiller için büyük önem ta!ımaktadır. c. Afet Yönetimi Afetle sürdürülebilir kalkınma arasında kritik bir ili!ki bulunmaktadır fakat ülkemizde bu bilince yeni lu!maktadır. Türkiye'deki afet zararının temel nedeninin insan yerle!imi (habitat) plitikalarının yklu"udur. #nsan yerle!iminin bilimsel biçimde düzenlenmiyr lması nedeniyle Türkiye'de bugün önemli bir nüfus riskli alanlarda ya!amakta ve çalı!maktadır: Deprem bölgeleri, sel ve heyelan bölgeleri, endüstriyel kaza riski ta!ıyan bölgeler gibi. Altyapının denetimine ili!kin mekanizmaların sa"lıklı i!lememesi de (clientélisme, ylsuzluk vb. nedenlerle) riskleri defalarca büyütmektedir. Ne yazık ki bu knuyla ilgili plitikalar kurgulanırken srun ç"unlukla hala bir mühendislik srunu larak ele alınmaktadır. Asıl prblemin, sa"lam bina yapmaktan daha önemli lanın, yerle!imin bilimsel biçimde düzenlenmesi ldu"u gerçe"i kenara itilmektedir. Afetler bu srunun yalnızca görünür yüzü. Bir anda var lan tüm yapı stkunu sa"lamla!tırarak afet riskini minimize edebilseydik bile, kalkınma ba"lamında büyük bir adım atmı! lmazdık. Sa"lıksız yerle!im, zaman, para ve enerji israfına yl açtı"ı için sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biri lmaya devam edecektir. 7

9 Büyük ölçekli risklerin azaltılması, ancak yerle!imin akılcı planlanması ile lasıdır. Bu gerçekle!tirilmedi"i sürece kalkınma hedeflerine -özellikle de sürdürülebilir kalkınma istiyrsakvarılamayacaktır. d. Ye!il Eknmi Ye!il eknmi kavramı, sürdürülebilir kalkınmanın yerine de"il yanı sıra kullanılan bir kavramdır. Fsil yakıtlara dayalı kahverengi eknmi mdelinin kullanımı ile geçen uzun yıllar, tplumsal marjinalle!tirme, çevresel bzulma ve kaynak tüketimi gibi srunları ile gerekli mücadeleyi yapamamı!tır yılında BM Genel Kurulu, 2012 de Ri de Janeir da 1992 tarihli Birinci Ri Zirvesi nin 20. yılı vesilesiyle bir zirve (Ri+20) yapılmasını kararla!tırdı. Ri+20 gündeminin iki maddesi, Sürdürülebilir Kalkınma ve Yksulluk ile mücadele ba"lamında Ye!il Eknmi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Çerçeve ba!lıklıdır. Artık ye!il eknmi uluslararası plitik süreçlerin gündemine girdi"ine göre, bu yeni eknmik mdel ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki ba"lantıların özetlenmesi ve açıklı"a kavu!turulması faydalı lacaktır. e. Gençlik ve E"itim Sürdürülebilir kalkınma açısından Gençlik ve E"itim alanında öne çıkanlar: Gençlerin, kadınların, çcukların ve engellilerin yerel ve ulusal düzeyde kararalma mekanizmalarına katılımına destek verilmesi, Kent Knseyleri, Gençlik, Kadın, Çcuk ve Engelli Meclislerinin kapasitelerinin geli!imini desteklenmesi, Ba!ta gençler lmak üzere, kadın, çcuk ve engellilerin hükümetler, yerel yönetimler ve i! dünyası lmak üzere farklı payda!larla rtaklıklarını geli!tirilmesi, Yerel, ulusal ve uluslararası zirveleri izlemek, ba!ta genç, kadın, ve engellilerin bu tplantılara katılımını arttırmak ve ilgi gruplarının lehine kararların çıkması için katkıda bulunulması, Gençler, kadınlar ve çcukların kapasite geli!imlerini destekleyici e"itim prgramların geli!tirilmesi, Gençler arasında gönüllük bilincini geli!tirilerek tplumsal kalkınma sürecini desteklenmesi, Bilgi ve ileti!im teknljilerinin etkin kullanılmasını sa"layarak tplumun bilgiye eri!imini klayla!tırılması, Gençler ve kadınlara yönelik giri!imcilik e"itimleri vererek genç ve kadın giri!imcili"ini desteklenmesi. Gençlik alanında ön plana çıkan nktaların iyile!tirilmesi ve geli!tirilmesi için eknmik / ssyal ve çevresel byutlarda üretilmesi gereken plitikalar Gençlerin, kadınların, çcukların ve engellilerin yerel ve ulusal düzeyde kararalma mekanizmalarına katılımına destek verilmesi knusunda öncelikli larak 8

10 grupların kendi arasında ve gruplar arasında haklar bilincinin geli!tirilmesi gereklidir. Kent Knseyleri, Gençlik, Kadın, Çcuk ve Engelli Meclislerinin kapasitelerinin geli!imini desteklenmesi ve Meclislerin yereldeki srunlara yönelik güvenilir ve bilimsel analize dayalı plitika önerileri geli!tirmesi gereklidir. Bunun için, Kent Knseyleri nin yapısının ve amacının anla!ılması ve sivillik ilkesinde hareket etmesi gerekmektedir. Habitat bünyesinde ba!latılan Yerel Demkrasi Akademileri yapısının yaygınla!tırılması ve yerel gençlik kurulu!ları ve üniversite kulüplerini destekleyerek gençlik meclisleri ve Ulusal Gençlik Parlamentsu sürecine dahil etmek katılımı güçlendirecek bir eylemdir. Ba!ta gençler lmak üzere, kadın, çcuk ve engellilerin hükümetler, yerel yönetimler ve i! dünyası lmak üzere farklı payda!larla rtaklıklarını geli!tirilmesi için yerel ve ulusal düzeyde ileti!im mekanizmalarının geli!tirilmesi gereklidir. Bunun için yerellerde yapılanan meclislerde farklı payda!ların temsiliyeti mutlaka sa"lanmalıdır. Ayrıca, üniversiteler bünyesinde farklı payda!ların bir araya gelece"i çalı!malar gençlik kulüpleri ile yaygınla!malıdır. Yerel, ulusal ve uluslararası zirveleri izlemek, ba!ta genç, kadın, ve engellilerin bu tplantılara katılımını arttırmak ve ilgi gruplarının lehine kararların çıkması için katkıda bulunulması için ilgi gruplarının karar-yapım süreçlerinin en ba!ında sürece dâhil edilmesi gerekmektedir. Gençler, kadınlar ve çcukların kapasite geli!imlerini destekleyici e"itim prgramların geli!tirilmesi için uzman kurulu!lar, akademi ve sivil tplum kurulu!ları rtaklı"ında çalı!malar yapılması gereklidir. Bunun için tplum kesimlerinin e"itimlerden yararlanması için uzaktan (nline) e"itim müfredatları geli!tirmek amacımızdır. Uluslararası Genç Liderler Akademisi nin gençli"in kapasitesini geli!tirerek bölgesel bir rl ynamasını sa"lamak ve Akademi nin kurumsalla!masını sa"lamak. Gençler arasında gönüllük bilincini geli!tirilmesi ve tplumsal kalkınma algısının lu!turulması ve güçlendirilmesi gereklidir. IV. R#O + 20 DEN GELECE&E ÖNER#LER a. Sivil Tplumun Gelece"in Türkiye sindeki Rlü Türkiye de tarım GDO teknljisine kar!ı durmaya, kelimenin tam anlamı ile muhtaçtır. Aksi takdirde, elimizde bulunan birçk de"er ve avantaj ile rekabet etme gücümüzü yitirmemiz i!ten bile lmayacaktır. Çk yakın bir zamana kadar Türkiye nin kendine yeten bir üretim büyüklü"üne sahip ülkelerden birisi ldu"u, kullarda bize aktarılan bir gerçekti. GDO lmadan bu k!ulları sa"lamı! ülkemiz için, GDO d"al üretim kar!ıla!tırması adına çk fazla rakama, yeni ara!tırmaya ihtiyacımız lmadı"ını dü!ünüyruz. Zira nüfus artı!ı ve eknmik büyümemizin geli!im ranı snucunda, ülke larak, bugün hala kendi kararlarımızı verebilecek knumumuzu krumaktayız. Basit bir hesaplama ile, Türkiye de rtalama bir küçük üretici 5 ailenin gıda ihtiyacını kar!ılayacak üretim yaparsa, hem %20 civarındaki kırsal nüfusun refah ve istihdam srunu rtadan kalkacak hem de emek y"un sa"lıklı üretimler güvence altına alınacaktır. Türkiye nin tüm ihtiyacını kar!ılayabilecek böyle bir kırsal nüfus hâlihazırda mevcut ve tek ihtiyaç bunun planlama-destekleme ve denetlemesi iken, AB ve di"er dı! plitikalardan 9

11 etkilenerek hesapsız bir!ekilde kırsal-tprak tecrübesine sahip nüfusumuzu gözden çıkartır ve!ehre, i!sizli"e, yksunlu"a göçünü dikkate almazsak büyük bir çıkmaz ile kar!ı kar!ıya kalaca"ız her ihtimalde. Bu ylla lu!acak ssyal ve eknmik çöküntüyü ne AB, ne eknmi, ne de siyaset çözebilir. Snuçta çiftçi gözünden akıllıdır, iyi örne"in uygulamasını görür ve inanır. Önemli lan d"ru girdilerin d"ru bilgi ve örnek uygulamalar üzerinden tanıtılması ve kullanımlarının yaygınla!tırılmasıdır. Her hâlükârda, ekljik tarımsal girdi miktar ve çe!itlili"i için daha Türkiye de yapılacak çk i! ldu"unu ve sayısız imkana baktı"ımızı dü!ünüyruz. Bu da yeni yatırımcılar için dikkate alınması gereken, planlı ve prgramlı bir!ekilde bilimsel ara!tırmalar paralelinde geli!mesi gereken bir sektörel alan, anlamına gelmektedir. Bu ba"lamda, sn yıllarda birçk yeni ilaç ve bitki besleme materyalinin ülkemizde üretilmeye ba!landı"ını ve fiyatlarının gittikçe daha uygun hale gelmektedir. Afet Yönetimi knusunda gönüllülük temeline çalı!malarını devam ettiren STK lar Tplum farkındalı"ının arttırılması, Özel sektör ve kamu kurulu!larının farkindaliginin artırılması!eklindeki 3 ana hareket planininda yine 3 asamali Risk Ynetimi bazli Afet ve Acil Durum Metdljisini uygulamaya çalı!maktadır. B. Afet ve Acil Durum Öncesi, : Afet ve Acil Durum Sirasi; Afet ve Acil Durum Snrası b. Sivil Tplumdan Plitika Önerileri Yenilenebilir enerji sektörü Büyük enerji santralleri ve ç"unlukla tekel lan büyük rganizasynlar!eklinde bir yapıya sahip mevcut merkezi enerji üretim sisteminden, her binanın güne! enerjisi, her rmanlık alanın bikütle enerji, her rüzgarlı bölgenin rüzgar enerjisi üretme nktası labilece"i adem-i merkeziyetçi enerji sistemine geçi!in yapısal de"i!imi, mevcut sistemin direnciyle kar!ıla!mamalıdır. Dünyada pek çk belde, kasaba, yerle!im ve kentte %100 yenilenebilir enerji hedefleri artık hayata geçirilmektedir. Bu hedef, ütpik ya da hayal ürünü lmaktan çıkmı!tır. Yapıların ve in!a edilmi! çevrenin, giderek yerle!imlerin bugüne göre çk daha dü!ük hatta artı enerji dakları lmaları mümkündür, bugünün teknljileri ve tasarımı buna lanak vermektedir. Türkiye de kayda de"er bir geli!me gösteren rüzgar enerjisi sektörü, yerli yabancı yatırımcıları çekerek iç pazarı geni!letirken, ülkenin bu alandaki teknlji geli!tirme kapasitesinin de yükselmesi yönünde etkide bulunmaktadır. Talep tarafı plitikalarının, pazar geli!tirmeye ve büyütmeye yönelik kamusal müdahalenin di"er yenilenebilir enerji teknljilerinde de kritik ldu"u görülmektedir. Yenilenebilir enerjilere dönü!ümün eknmiyi canlandırma ve yeni istihdam alanı yaratma etkisi büyüktür. Sanayi birliklerinin bu durumu görüp harekete geçmeleri gerekir. Plitik iradenin uzun vadeli ve gelecekteki geli!meleri dikkate alan enerji, eknmi ve tplumsal hedefler belirlemesi, geçti"imiz yüzyıldaki kirli enerjilerle, sürdürülemeyen eknmik mdellerle kalkınan ülkelerinin geçti"i ylu takip etmek yerine, yüzünü gelece"e dönmü! ülkelerin sn 20 yıl içinde çizdikleri yeni, temiz enerjiler ve sürdürülebilir kalkınma ylunda yürümeyi hedeflemesini beklemekteyiz. 10

12 Türkiye de sn günlerde sıkça kar!ımıza çıkan iyi tarım, d"al ürün, köy ürünü gibi kavramlar dâhil, Ekljik tarım sistemi-lgsu-sertifikası dı!ında hiç bir legal ve güvenli sa"lıklı ürün standardı bulunmamaktadır. Türkiye gibi ekljik sistemleri ve üretimleri destekleyen c"rafi, biyljik, kültürel, ssyal çe!itlili"e sahip bir ülkede bu avantajlara ve artan ekljik ürün talebine ra"men hiç talebi lmayan, kirleten teknljilere yönelmek bu ülkenin ba"ımsızlı"ını elimizle teslim etmek ve hem kendi hem dünya mirasına ihanet etmi! lmak lur. Türkiye de gıdanın gelece"i bizim ülke larak gerçekçi, bilimsel ve uzun vadeli plitikalar ile d"a dstu üretim tüketim zincirlerini benimsememize ba"lı. Ekljik üretim bu gün sadece ba!langıç nktasındadır. Bu knunun var lan kaynak, tecrübe ve imkânlar ile çk hızlı ve planlı bir biçimde geli!tirilmesi gıda güvencesi ve güvenli"i açısından elzemdir. Anadlu da kırsaldaki de!erlerin yeniden farkına varılmasını sa!lamak gerekmektedir. Ekljik sistemleri daha da geli!tirmek ve dı! ticarette özellikle sn dönemde bzulan tarımsal ihracat ithalat dengelerini lumlu yönde etkileyecek nktaya getirebilmek için, rekabet!ansı lan pazar daklı üretim planlamasını savunuyr ve destekliyruz. Bunun dı!a ba"ımlı hale gelinmeden yapılabilmesi için ekljik tarım ile ilgili bilimsel ara!tırmalara önem verilmesi gerekiyr. Avrupa da bu faaliyet için kurulan ara!tırma platfrmu, TP Organics, Technlgy Research Platfrm un da payda!ı lan Bu"day Ekljik Ya!amı Destekleme larak, uluslararası ticarete elbette kar!ı de"iliz ve günümüzde buna ihtiyaç ldu"unun da bilincindeyiz. Ancak, ekljik açıdan en iyi ve en d"ru lanın, üretim-tüketim mesafesini elden gelen en az uzaklıkta tutmak ldu"u gerçe"inin de arkasında duruyruz. Ayrıca, ekljik sertifikalı ürün nerede üretilmi! lursa lsun d"aya daha az zarar verdi"ini dü!ünüyr ve uzaktan getirilmi! lmasının ürünün ekljik niteli"i ile bir alakası lmadı"ını biliyruz. Ürünün ne kadar uzaktan ve ne ylla geldi"i ekljik ayak izimiz açısından önem ta!ıyr ve ayrı bir hesap knusu larak kar!ımıza çıkmaktadır. Ama maalesef knvansiynel ürünlerde ürünün nereden geldi"ini bilemedi"imiz için tüketiciler larak bu hesaplamayı yapmamız imkânsız hale gelmektedir. Ekljik üretimde ise her bir ürünün nereden geldi"i hatta üreticisi kayıt altında ldu"u için, alı!veri!te d"ayı kruyabilmek adına tüketici açısından seçme!ansı d"urmaktadır. Tüm bunların ı!ı"ında, kendi kendine yeterlilik knusunda lu!turulan mdelleri dikkate almak ve Anadlu da kırsaldaki de"erlerin yeniden farkına varılmasını sa"lamak gerekmektedir. O zaman, üretim ve kullanım yöntemleri, sürdürülebilirlik ve yeterlilik kavramları üzerinden yeniden gözden geçirilerek ve bu knuda plitikalar lu!turularak daha ya!anabilir bir dünya için, adım atmak mümkün labilir. Denizler Özel Çevre Kruma Bölgelerinde liman ve marinalara gelmeyen günübirlik teknelerle özel teknelerin altyapı ihtiyaçları de"erlendirilmeli, bölgede çk sayıda günübirlik ve özel tekne trafi"i ile kar!ı kar!ıya ldu"u dü!ünülerek bu knuyla ilgili giri!imlerin en kısa zamanda yapılması gerekmektedir. Gemilerden Atik Alınması ve Atıkların Kntrlü Yönetmeli"i nde yer alan çevreye zarar verecek!ekilde ifadesine açıklık getirilmesi gerekti"i ve bu knuda payda!ların ve tekne/gemi 11

13 kullanıcılarının yönetmeli"e ba!vurması halinde daha kapsamlı bilgi sahibi lmalarının sa"lanması gerekti"i dü!ünülmektedir. Teknelerde lu!an katı atıkların ayrı!tırılması knusunda öncelikle te!vik edici snrasında yasal uygulamalar hakkında çalı!ma yapılmasının uygun laca"ı görü!ündeyiz. Geri dönü!ümü mümkün lan atıklar ve di"er atıklar farklı renkte trbalarda atık alım nktalarına teslim edilebilir. Denizlerin krunması ve sürdürülebilirli"i anlamında deniz ta!ımacılı"ına önem vermekteyiz. Ancak gerek kıyı yapılarının in!ası ve gerekse i!letilmesi sırasında denizler ve deniz canlıları üzerindeki etkiyi azaltmak için a!a"ıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekti"i dü!üncesindeyiz. % Tehlikeli maddeleri ta!ıyan gemiler için limanda ayrı bir bölümün lu!turulması ve bu bölümde tüm çevresel ve güvenlik önlemlerin alınması gerekmektedir. % Liman içerisinde yükleme yapılan alanlarda lası dökülmelerin ya"mur suları ile denize ta!ınmasını önlemek amacı ile gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. % Ya"mur suyu kanallarının d"rudan denize de"il bir arıtma tesisine ba"lanması gerekmektedir. % #n!aat sırasında limanda çalı!acak gemilerden kaynaklanacak lası petrl ve di"er maddelerin sızıntısı için in!aat sırasında belirli bir açıklı"a kadar emici bariyerlerin yerle!tirilmesi faydalı lacaktır. % Dip taraması i!lemlerinden çıkarılacak sediment içeri"inde birikmi! tksik rganik ve inrganik kirleticiler labilece"inden hiçbir!ekilde tekrar denize b!altılmaması gereklidir. % Dip taraması sırasında rtaya çıkabilecek kirleticilerin balıklar ve deniz kabukluları tarafından alınması ya da emilmesi knusu dikkate alınmalıdır, besin zincirine karı!ması lasıdır. % #n!aat ve i!letme sırasında lu!abilecek tüm atıklar yönetmeliklerce belirlenmi! usullere uygun larak bertaraf edilmelidir. % #!letme sırasında gemilerin atıklarını bertaraf edebilmesi için MARPOL uyarınca atık alım hizmetlerinin ulusal ve uluslararası yönetmelik ve sözle!melere uygun yürütülmesi ldukça önemlidir. % Akdeniz in Kirlenmeye Kar!ı Krunmasına Ait Barselna Sözle!mesi (OPRC) ve aynı sözle!menin Fevkalade Hallerde Akdeniz in Petrl ve Di"er Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Yapılacak Mücadele ve #!birli"ine Ait Prtkl hükümlerine göre, acil durum planlarının ve araçlarının (bariyerler) hazır durumda bulundurulması gereklidir. Plan sürekli larak gözden geçirilmeli, geli!en!artlara uygun larak revize edilmelidir. % Gemiler denge için aldıkları balast sularını genellikle limanda yük b!altımının ardından denize vermektedirler. Balast sularının yabancı istilacı türleri denizlerimize ta!ıdı"ı bilinmektedir. Bu amaçla limanda balast suyu kabulünün yapılabilmesi önemlidir. Sürdürülebilir Ula!ım ve Kentler Bugün çevre kirlili"inin en önemli sebepleri arasında plansız geli!meden dlayı d"al çevrenin yk edilmesi ve kentlerdeki sanayi aktiviteleri gösterilmektedir. Ancak ula!ım sistemlerinin hava kalitesinin dü!mesindeki etkisi göz ardı edilemeyecek de"erlere ula!mı!tır. Dünya Kaynakları Enstitüsü nün (WRI) 2005 yılında açıkladı"ı rakamlara göre tüm dünyadaki CO2 salınımlarının %24,1 i ula!ım sektöründen kaynaklanmaktadır. Çevreye salınan gazların yanı sıra ula!ımda 12

14 kullanılan ve yenilenemez enerji kaynaklarından lan fsil yakıtlar gelecek nesillerin ihtiyacını tehlikeye dü!ürmekte ve sürdürülebilirlik kavramı ile ters dü!mektedir. Petrl ve d"al gaz gibi fsil yakıtlar bakımından dı!a ba"ımlı bir ülke lan Türkiye de ula!ım sisteminin daha sürdürülebilir temellere turtulması büyük önem ta!ımaktadır. Kentlerimizde hala özel araç kullanımını özendirici planlama yakla!ımları, trafi"i rahatlatmak adına in!a edilen daha geni! caddeler, üst ve alt geçitler zamanla kendi trafi"ini yaratmakta ve daha fazla yl talebine neden lmaktadır. Uygulamada öncelik sürdürülebilir ula!ımın ana bile!enlerinden lan tplu ta!ım sistemlerinin yaygınla!tırılması lmalıdır. Özel araçlar trafi"e ç"unlukla tam dlu larak çıkmamakta ve bu durum ki!i ba!ına dü!en CO2 salınımının ve fsil yakıt kullanımının çk fazla lmasına neden lmaktadır. #nsanların kent içi hareketlili"inin tplu ta!ım kullanarak sa"lanması hem kullanıcılar hem de ülke için daha eknmik lmasının yanı sıra ula!ım açısından daha çevre dstu bir yakla!ım lacaktır. #nsanları tplu ta!ım sistemlerine çekerken nlara daha knfrlu bir seyahat sunmak gerekmektedir. Yeni teknlji ürünü araçlar kullanılarak özellikle karaylu ta!ımacılı"ının (tbüs vb.) kalitesi yükseltilmelidir Ancak tplu ta!ım araçları da fsil yakıtlar kullanmaktadır ve dlayısıyla çevreye lumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu etkinin en aza indirilmesi ve ki!i ba!ına dü!en CO2 salınımın azaltılması için temiz yakıt ve araç teknljileri geli!tirilmelidir. Türk Kentlerinde insanlarımız yürüyr. Yayaların yakın mesafelerde yürümesini klayla!tıracak yaya alt yapısının TSE nin belirledi"i standartlara uygun ve yl güvenli"i açısından srun te!kil etmeyecek!ekilde geli!tirilmesi gerekmektedir. Türkiye de yayala!tırma çalı!maları bir çk kentte sadece bir caddeyi araç trafi"ine kapatarak insanların burayı kullanmasını beklemek!eklinde görülmektedir. Ancak yayala!tırma denilen kavram insanların alanda rahatça hareket edebilece"i, sadece geçip gidece"i de"il zaman geçirece"i, turup dinlenebilece"i, shbet edebilece"i bir alan larak dü!ünülmeli, etrafındaki kullanımlar ile bir çekim merkezi larak tasarlanmalıdır. Bu!ekilde zaten yürümeyi seven tplumumuz özellikle kısa mesafelerde araç kullanmak yerine yaya larak hareket etmeyi tercih edecektir. Türkiye de bisiklet kullanımı ldukça yaygındır. Ancak birçk bisikletli gerekli bisiklet alt yapısı lmadan trafi"e çıkmaktadır. Ülkemizde bisiklet alt yapısı bulunan kentlerimiz çk azdır ve bunların tüm bile!enleri ile tam larak uygulandı"ını söylemek de mümkün de"ildir. Kimi zaman yapılan bisiklet ylları araçlar ve di"er kullanımlar tarafından i!gal edilmekte kimi zaman da tamamen nrmal trafik tarafından kullanılmaktadır. Bu durum bisiklet kullanıcısının güvenli"ini ve sistemin güvenilirli"ini azaltmaktadır. Arazi!artlarının uygun ldu"u birçk Avrupa kentinde uygulanan bisiklet kiralama sistemi bisikletin bir ula!ım sistemi larak görülmesini sa"lamı! ve kent içi ula!ımda kullanımını artırmı!tır. Sistem kentin belirli nktalarına yerle!tirilen bisiklet istasynlarından bisiklet kiralamak, kullandıktan snra da kentin her hangi bir yerindeki istasyna tekrar teslim edilmesi!eklinde çalı!maktadır. Bu!ekilde bisiklet di"er ula!ım sistemleri arasında ya da tüm ylculuk byunca kullanılabilmektedir. Ülkemizde bu kiralama sistemi uygulamaya geçmeden önce gerekli bisiklet alt yapısının lu!turulması gerekmektedir. Sürdürülebilir ula!ım ile ilgili kararlar milli bir plitika lmakla beraber yerelde uygulamasında sıkıntılar ya!anmaktadır. Sürdürülebilir ula!ım knusunda belediyelerde bilgi birikimi yeterli de"ildir. Dlayısıyla, yerel yönetimlerin daha iyi bir!ekilde bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için sivil tplum kurulu!larına büyük görev dü!mektedir. Yerel belediyelere sürdürülebilir ula!ım sistemlerinin öneminin anlatılması ve dünyadaki benzer kentlerde yapılan çalı!maların payla!ılması gerekmektedir. 13

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] Yeni Kararlar 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR AD NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknlji

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27 NSAN 2005 TMMOB VE MMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAANAN TARTIMALI SÜREÇ 6 PROF. DR. GÖNÜL TANKUT U KAYBETTK 18 PLANLAMA DERGSNN 2004/4 SAYISI ÇIKTI 19 KENTSEL DÖNÜÜM VE GELM KANUNU TASARISI

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOORDİNASYON TOPLANTISI BİLİŞİM VE KATILIM 19-21 MAYIS 2009, ANKARA

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOORDİNASYON TOPLANTISI BİLİŞİM VE KATILIM 19-21 MAYIS 2009, ANKARA ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOORDİNASYON TOPLANTISI BİLİŞİM VE KATILIM 19-21 MAYIS 2009, ANKARA Ulusal Gençlik Parlamentsu (UGP) Krdinasyn tplantısı 19-21 Mayıs 2009 tarihlerinde 71 Kentten 125 temsilcinin

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043 İçindekiler YÖNETĠM BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI... 1 1 - E-Ticaret Kavramı...

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5 İçindekiler I. Sunum 1 II. Anayasa Platfrmu Ulusal Çağrısı 3 III. Ortak Snuçlar 5 IV. Snuçların Analizi 7 IV.0. Anayasa Yapımı 7 IV.1. Bireyi Esas Alan Anayasa 8 IV.2. Eşitlik İlkesi 9 IV.3. Temel Hak

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00

SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00 SSK GERÇE! Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00 GR 2 35 MLYON NSANA HZMET VEREN SSK NIN SALIK HZMET SUNUMUNDAK YER 3 SSK NIN DEVRNN ARKASINDAK GERÇEKLER!

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

bölgesel kalkınma 133

bölgesel kalkınma 133 bölgesel kalkınma 133 Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Adına Sahibi Genel Sekreter Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet ÖZTEK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman YAKUT Hukuk Danışmanı

Detaylı