2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI

3

4

5

6 1

7 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından değerlendirilmezken, günümüzde su kaynakları üzerinde iklim değişikliği ve nüfus artışı gibi baskılar nedeniyle hem miktar hem de kalite açısından taşıdığı riskler belirlenmektedir. Bu riskler, medeniyetin devamlılığını tehdit altına almakta ve tüm dünyada su kaynaklarının krunması ve geliştirilmesi için çalışan kurum ve kuruluşları yeni araştırma ve yaklaşımlara yönlendirmektedir. 21. yüzyılda değişen dünya plitikaları ile en önemli kaynak haline gelen su kaynakları ülkeler arasında bir barış veya savaş sebebi larak görülmektedir. Türkiye nin bu knuda üzerine düşen görev ve srumluluklarını yerine getirebilmesi için, su knusunda çalışan tüm kurum ve kuruluşlar mali kaynaklarını şeffaf, dğru ve planlı bir şekilde kullanmak zrundadır. Bu amaçla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kntrl Kanunu nun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine perfrmans prgramı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Stratejik yönetim anlayışı kapsamında tüm kurumların hazırlamak zrunda lduğu Stratejik plan, perfrmans prgramı ve faaliyet raprları ile mali ve idari faaliyetlerde şeffaflık, halkın bilgilendirilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılması için yl haritası luşturulması hedeflenmektedir yılında gerçekleştirilecek çalışmaları içeren, SUEN 2013 Yılı Perfrmans Prgramı nın hazırlanmasında emeği geçen bütün persnele teşekkür eder, Perfrmans Prgramı nın başarı ile uygulanmasını ve ülkemize hayırlı lmasını temenni ederim. Prf. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakan 2

8 BAŞKAN SUNUŞU Değişen dünya plitikaları suyu sadece yaşamsal bir kaynaktan öte siyası bir araç larak görmekte, 20. yüzyılda gücü simgeleyen kaynaklar 21. yüzyılda yerini su kaynaklarına bırakmaktadır. Yenilenen plitikalar ile yeni terimler hayatımıza girmekte, sürdürülebilirlik, yönetişim gibi kavramlar su ile ilgili çalışmalara yön vermektedir. Hidrplitik açıdan Dünya nın izlediği Ortadğu da en önemli sınıraşan kaynaklara sahip lan Türkiye yeni kavram ve su plitikaları üretmek ve uluslararası alanlarda plitikalarını geçerli kılmak zrundadır. Türkiye Su Enstitüsü, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiyle hazırlanan 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Gerçekleştirilecek lan faaliyetler ile ulusal ve uluslararası su plitikaları geliştirilebilmesi için yapılacak lan prjelere ait bütçenin ilanı, dönemi Türkiye Su Enstitüsü Stratejik Planında yer alan gaye ve hedefleri dğrultusunda hazırlanmış lan 2013 yılı Perfrmans Prgramı Tasarısında bulunmaktadır. Başarılı bir şekilde gerçekleştirileceğine inandığım 2013 Perfrmans Prgramı Tasarısı nın hayırlı lmasını diliyrum Prf. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ SUEN Başkanı 3

9 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER Türkiye Su Enstitüsünün Temel Vazifesi ve Ufku Yetki, Görev ve Srumluluklar Teşkilat Yapısı Fiziki Kaynaklar Teknljik Altyapı Taşıt Hizmetleri İnsan Kaynakları II. PERFORMANS BİLGİLERİ Temel Plitika ve Öncelikler IX. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Plitika ve Öncelikler Orta Vadeli Mali Plan ( ) Yılı Prgramı Stratejik Gaye (SG), Hedefler (SH) ile Perfrmans Hedefleri (PH), Faaliyetler (F) İdarenin Tplam Kaynak İhtiyacı Faaliyetlerden Srumlu Harcama Birimleri

10 Şekiller ve Tabllar ŞEKİL 1. TEŞKİLAT ŞEMASI... 7 TABLO 1. TEKNİK DONANIM DURUMU... 9 TABLO 2. TAŞIT DURUMU... 9 TABLO 3. PERSONEL DURUMU TABLO 4. DOLU/BOŞ KADRO DURUMU

11 I. GENEL BİLGİLER 1.1 Türkiye Su Enstitüsünün Temel Vazifesi ve Ufku Bir düşünce kuruluşu lan Türkiye Su Enstitüsünün temel vazifesi ve ufku aşağıda belirtilmiştir. Türkiye Su Enstitüsünün Temel Vazifesi Türkiye nin dünya ölçeğinde su plitikaları üretmesine yeni fikirler, mdelleme ve çıkarımlarla katkı sağlamak; uluslararası tplantı ve frumlara ev sahipliği yapmak; gelecekte su knusunda (yer altı, yer üstü, kıyı suları, sınır aşan sular) küresel işbirliğini desteklemek, Su plitikalarına küresel pencere açan engin, derin, farklı, dinamik, stratejik plan ve prjeleri değerlendirmek ve gerçekleştirmektir. Türkiye Su Enstitüsünün Ufku Türkiye yi su knusunda küresel byutta söz sahibi bir knuma taşıyan su plitikalarına hakim bir düşünce kuruluşu lmaktır. 1.2 Yetki, Görev ve Srumluluklar Türkiye Su Enstitüsü, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiyle hazırlanan 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Enstitünün Görevleri; a) Su ile ilgili, geleceğe yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, takip edilmesi, ülkemizin kısa ve uzun dönemli su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi, su yönetimi ile ilgili görev yapmakta lan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanmasına yönelik bilgi üretmek. b) Su ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışma, bilgi üretimi ve istatistik faaliyetleri ile diğer dış gelişmeleri takip etmek. c) Ulusal ve uluslararası su sektörünün işbirliği içinde çalışması için gerekli faaliyetleri yürütmek, çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası su sektöründe temayüz etmiş kurum ve kişiler ile gerektiğinde prjelerde beraber çalışmak. ç) Sürdürülebilir su plitikalarının geliştirilmesi ve küresel su meselelerinin çözülmesi yönünde stratejiler üretilmesi için gerekli imkân ve araçların geliştirilmesine katkı sağlamak. d) Ulusal ve uluslararası su plitikaları geliştirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yapılmasını desteklemek. e) Ulusal ve uluslararası frum, knferans, tplantı, seminer, sempzyum ve benzeri faaliyetlere katkıda bulunmak. f) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim prgramları düzenlemek. g) Uluslararası su hukukuna ilişkin çalışmalar yapmak. ğ) Su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla kullanılması ilkelerinin belirlenmesine yönelik bilgi üretmek. 6

12 h) Enstitünün görev alanına giren knularda, yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 1.3 Teşkilat Yapısı Türkiye Su Enstitüsü, 658 sayılı KHK ile belirlenen görevleri yerine getirmek gayesiyle luşturulan teşkilat, Yönlendirme Kmitesi, Yönetim Kurulu ve Enstitü Başkanlığından luşur (Şekil 1). Yönlendirme Kmitesi Yönetim Kurulu Enstitü Başkanı Başkan Yardımcısı Plitika Geliştirme Krdinatörlüğü Prje Geliştirme ve Uygulama Krdinatörlüğü İdari ve Mali İşler Krdinatörlüğü Şekil 1. Türkiye Su Enstitüsü Teşkilat Şeması Yönlendirme Kmitesi, Enstitünün plitika, hedef ve stratejileri ile çalışma ilkelerini belirler ve Orman ve Su İşleri Bakanının başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknlji Bakanlığı Müsteşarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı, Orman ve Su İşleri Bakanlığından bir Müsteşar Yardımcısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Su Yönetimi Genel Müdürü, Meterlji Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknljik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenecek iki üniversite öğretim üyesi veya sivil tplum kuruluşu temsilcilerinden luşur. Yönetim Kurulu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında; 7

13 Enstitüsü Başkanı, Enstitüsü Başkan Yardımcısı, Plitika Geliştirme Krdinatörü, Prje Geliştirme ve Uygulama Krdinatörü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meterlji Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknljik Araştırma Kurumu temsilcilerinden luşur. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Yönlendirme Kmitesinin belirlediği plitika, hedef, strateji ve ilkelere uygun larak karar almak. b) Enstitünün idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak. c) Enstitünün, persnel değerlendirme kriterlerini, iş tanımlarını, görevlere karşılık gelen pzisynları görüşerek karara bağlamak. ç) Enstitünün yıllık prgramını ve bütçe teklifini naylamak. d) Enstitünün yurt içindeki ulusal kuruluşlarla işbirliği yapması ve bu kuruluşlara üye lması için karar almak. Enstitünün; 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca yurt dışındaki uluslararası kuruluşlara üye lmasına, bunlarla ve yurt içindeki kuruluşlarla işbirliği yapmasına karar vermek. e) Enstitü Başkanlığının ve birimlerinin çalışma usul ve esasları, görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeleri yürürlüğe kymak. f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. (3) Yönetim Kurulu, üç ayda bir Enstitü Başkanının daveti üzerine tplanır ve tplantıya katılanların salt çğunluğu ile karar verir. Enstitü Başkanlığı, Enstitünün yürütme rganı lup, Başkan ve Başkan Yardımcısı ile Plitika Geliştirme Krdinatörlüğü, Prje Geliştirme ve Uygulama Krdinatörlüğü, İdari ve Mali İşler Krdinatörlüğü birimlerinden luşur. Enstitü Başkanı, Enstitünün idari birimlerinin en üst amiridir. Enstitü Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Başkanlık hizmetlerini mevzuata, Enstitünün amaç ve plitikalarına, stratejik planına, perfrmans kriterlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun larak yürütmek ve Enstitü rganları ile Başkanlık arasında krdinasyn sağlamak. b) Enstitüyü temsil etmek. c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak. ç) Enstitü persnelinin atama işlemlerini yapmak. 8

14 d) Enstitünün yıllık çalışma rapru, araştırma ve iş prgramı ile bütçesini hazırlamak. e) Yapılacak bağışları kabul etmek, spnsrluk ile ilgili faaliyetleri yürütmek. f) Yönetim Kurulu tplantılarının gündemini belirlemek. g) Yönetim Kurulu ve Yönlendirme Kmitesi tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. ğ) Mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. Başkan Yardımcısı, Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı srumludur. 1.4 Fiziki Kaynaklar Türkiye Su Enstitüsü, Lİbadiye Caddesi, N:54 K.Camlica, Uskudar Istanbul adresinde bulunmaktadır Teknljik Altyapı Enstitünün sahip lduğu teknljik dnanım durumu aşağıda Tabl 2 te verilmiştir. Tabl 1. Teknik Dnanım Durumu MALZEMENİN ADI BİRİMİ MİKTARI BİRİM MİKTAR Dizüstü Bilgisayar Adet 40 Telefn Adet 33 Yazıcı Adet 6 Mnitör Adet 5 Prjeksiyn Cihazı Adet 5 Ftkpi Cihazı Adet 2 Server Sunucu Adet Taşıt Hizmetleri Hizmet araçlarının yönetim, sevk ve idarelerinde, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 2007/3 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile İlgili Başbakanlık Genelgesi uygulanmaktadır. Hizmet araçları sayıları Tabl 3 te verilmiştir. Tabl 2. Taşıt Durumu TAŞIT ADI BİRİM MİKTAR Binek Ot (Kiralık) Adet 1 9

15 1.5 İnsan Kaynakları Türkiye Su Enstitüsü nde 5 adedi kadr karşılığı sözleşmeli, 7 adedi görevlendirme, 7 adedi prje elemanı, 3 adedi prje yardımcı elemanı, 2 adedi taşern elemanı lmak üzere tplam 25 persnel görev yapmaktadır. Tabl 3. Persnel Durumu İSTİHDAM TÜRLERİ Kadrlu (Sözl.) Görevlendirme Prje Elemanı Prje Yard. Elm. Taşern Elemanı Tplam HİZMET SINIFLARI Başkan Krdinatör Uzman Prj. Bür El. Bilgi İşlem Kültür San. Knsl. Yet. TKKY Muh. Saym. GİH Şför Tem Elm. Tplam İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU Yüksek İlkkul Ortakul Lise Önlisans Lisans Dktra Tplam Lisans Yılında Atanan Persnel Sayısı Açıktan Nakil Özelleştirme Tplam Yılında Enstitüden Ayrılan Persnel Sayısı Emekli Nakil Geçici Görev İstifa Müstafi Tplam 2 2 Tabl 4. Dlu/Bş Kadr Durumu DOLU/BOŞ KADRO CETVELİ Dlu Bş Tplam Başkan 1-1 Başkan Yardımcısı Plitika Geliştirme Krdinatörü Prje Geliştirme ve Uygulama Krdinatörü 1* - 1 İdari ve Mali İşler Krdinatörü 1* - 1 Hukuk Müşaviri Uzman Teknisyen Genel Tplam 40 *Görevlendirme 10

16 II. PERFORMANS BİLGİLERİ 2.1.Temel Plitika ve Öncelikler Türkiye Su Enstitüsünün 2013 yılı Perfrmans Prgramına temel lan plitika ve öncelikler aşağıda belirtilmiştir IX. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Plitika ve Öncelikler Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden krunması sağlamak ve stratejik önemlerini vurgulamak için bilimsel prjeler gerçekleştirilecektir. Alanında başarılı yurtdışındaki Türk veya yabancı araştırmacıların, Enstitü bünyesinde istihdam edilmesi sağlanacaktır. Başta AB ülkeleri lmak üzere bilim ve teknlji alanında yetkin lan ülkeler ile bilgi ve teknlji transferi amaçlı işbirliği faaliyetleri yürütülecek, rtak prje ve tplantılar gerçekleştirilecektir Orta Vadeli Mali Plan ( ) döneminde bütçe giderlerine ilişkin esas alınacak temel önceliklerden birisi, 5018 sayılı Kanunun etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanmasıdır. Başkanlığımız, Orta Vadeli Prgram ile Orta Vadeli Mali Planda yer alan plitika öncelikleri, makreknmik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle, çk yıllı bütçeleme anlayışına uygun larak bütçe tekliflerini hazırlamaktadır. Prgram döneminde, mali yönetim ve kntrl ile iç denetim faaliyetlerinin Başkanlığımızda etkin bir şekilde uygulanması çalışmaları sürdürülecektir Yılı Prgramı Türkiye nin sanayi, sağlık ve çevre çalışmalarını krdine etmekte yükümlü lduğu D-8 Teşkilatı (Kalkınmakta lan 8 ülkenin eknmik işbirliği)üye ülkelerinin katılımı ile Şubat 2013 tarihinde D-8 Su İşbirliği Tplantısı düzenlenmiştir yılının Ekim ayında Mardin de düzenlenecek lan Uluslararası Sulama ve Drenaj Kmisynu (ICID) 1. Uluslararası Dünya Sulama Frumu na destek verilmektedir. Uluslararası müzakerelerde hazırlıklı lmak için sınıraşan yeraltı su kaynakları hakkındaki bilgi birikimini arttırmak amacıyla Türkiye nin Sınıraşan Yer Altı Suları: Ceylanpınar Bölgesi Prjesi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 7. Çerçeve Prgramı kapsamında WatEUr Tackling Eurpean Water Challenges / WatEUr Avrupa Su Srunlarına Çözüm Arayışı isimli prjede görev alınacaktır. Azersu tarafından gönderilmekte lan farklı disiplinlerdeki persnel gruplarına SUEN de İçme Suyu ve Atıksu Özellikleri, Arıtılması knulu eğitim verilmektedir. Eğitimlerin halen 5.si devam etmekte lup tplamda 8 gruba eğitim verilecektir. 11

17 2.2.Stratejik Gaye (SG), Hedefler (SH) ile Perfrmans Hedefleri (PH), Faaliyetler (F) S.G.1 Ulusal ve uluslararası su plitikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi üreten bir düşünce kuruluşu lmak. S.H Türkiye ve çevresinden su knusunda farklı disiplinlerden paydaşları bir araya getirmek vasıtasıyla bilgi ve fikir üreterek ulusal su plitikamızın luşturulmasına katkı sağlamak. P.H. 1 -Yapılacak ulusal ve uluslararası prjeler snucunda karar vericiler için senarylar hazırlamak. F. 1 Uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak prjeler üretmek. F. 2. Su plitikasına yön verecek tplantılara katılmak. S.H Su kaynaklarımızın akılcı ve adil bir şekilde yönetilmesi için plitikalar geliştirilmesine katkı sağlamak. PH.2. Sürdürülebilir su stratejileri geliştirmek. F.3. Ulusal ve uluslararası çalışmalar takip etmek. S.H Bilgiyi akılcı plitika ve uygulamalara dönüştürmek. P.H.3. Sınıraşan sular, su yönetişimi, su-gıda-enerji bağıntısı gibi knularda araştırma yapan, bilgi üreten ve sürdürülebilir su plitikalarının geliştirilmesi yönünde karar vericilere danışmanlık yapmak. F.4. Gerçekleştirilen bilimsel prjelerin çıktıları dğrultusunda su plitikaları geliştirmek. S.G.2 Ulusal ve uluslararası kurumların su knusunda işbirliği içinde çalışması için gerekli faaliyetleri yürütmek. S.H.2.1- Uluslararası kurum, kuruluş ve ülkelerle işbirliğini geliştirmek. P.H.4. Uluslararası kurumlarla rtak prje ve eğitim prgramları düzenlemek. F.5. İlgili Avrupa rganizasynları ve girişimleri ile krdinasynu sağlamak. F.6. Avrupa dışında yürütülen su araştırma, geliştirme ve invasyn aktiviteleri ile krdinasyn sağlamak. F.7. İçme suyu ve atıksu karakterizasynu ve arıtma sistemleri üzerine eğitim vermek. S.H Ulusal ve uluslararası frum, knferans, tplantı, seminer, sempzyum ve benzerlerine katkıda bulunmak, katılım sağlamak ve ev sahipliği yapmak. P.H.5. Uluslararası bir düşünce kuruluşu larak sahip lduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmak. F.8. Ulusal ve uluslararası su srunlarına, rtak bir platfrmda çözüm bulmak. F.9. Ulusal ve uluslararası su srunlarının ele alınacağı frumlar düzenlemek. F.10. Organizasynlara katılacak ülkelerin karar vericileri ve su bakanlarından luşan üst düzey tplantıların snucunda rtaya çıkacak lan kararların faaliyete geçirilmesine katkıda bulunmak. S.G.3 Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek S.H Su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla kullanılmasına yönelik bilgi üretmek. P.H.6. Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretim ilkeleri hakkında bilgi üretmek. F.11.Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi knusunda uluslararası çalışmaları takip etmek. S.H.3.2 -Su alanında veri tplayabilen, işleyebilen ve aktarabilen bir enstitü kimliğine sahip lmak. P.H.7. Mevcut su verileri değerlendirilerek bilgi luşturmak. F.12. Su kaynakları mdelleme çalışmaları yapmak. S.H.3.3.-Su kaynakları knusunda ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını desteklemek. P.H.8. Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak. F.13.Yer altı suları hidrjeljik mdellemesi yapmak. F.14. Bilimsel çalışmalar dğrultusunda persneli eğitmek. 12

18 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 1 Hedef 1.1 Ulusal ve uluslararası su plitikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi üreten bir düşünce kuruluşu lmak Türkiye ve çevresinden su knusunda farklı disiplinlerden paydaşları bir araya getirmek vasıtasıyla bilgi ve fikir üreterek ulusal su plitikamızın luşturulmasına katkı sağlamak. Perfrmans Hedefi 1 Yapılacak ulusal ve uluslararası prjeler snucunda karar vericiler için senarylar hazırlamak Açıklama: Ulusal ve bölgesel araştırma, geliştirme ve invasyn aktiviteleri için finansman sağlamak, kuruluş, prjeler ve altyapı için kapsamlı bir harita luşturmak, su araştırma, geliştirme ve invasyn aktiviteleri ile krdinasyn sağlamak, iç ve dış istişareler yluyla Su Ortak Prgram İnisiyatifi için bir stratejik araştırma ve invasyn gündemi luşturmak planlanmaktadır. Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Tplam Perfrmans 1 Uluslararası Göstergeleri kurumlarla işbirliği yaparak prjeler Ölçü Birimi üretmek Faaliyetler için ayrıca bir ödenek talep 12 Düzenlenen Su plitikasına prje yön sayısı verecek tplantılara katılmak. Adet edilmemiştir. Genel Tplam Açıklama: Sürdürülebilir su stratejileri geliştirmek. FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Srumlu Harcama Birimi Yapılacak ulusal ve uluslararası prjeler snucunda karar vericiler için senarylar hazırlamak Uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak prjeler üretmek İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Srumlu Harcama Birimi Yapılacak ulusal ve uluslararası prjeler snucunda karar vericiler için senarylar hazırlamak Su plitikasına yön verecek tplantılara katılmak İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 13

19 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 1 Hedef 1.2 Perfrmans Hedefi 2 Ulusal ve uluslararası su plitikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi üreten bir düşünce kuruluşu lmak Su kaynaklarımızın akılcı ve adil bir şekilde yönetilmesi için plitikalar geliştirilmesine katkı sağlamak Sürdürülebilir su stratejileri geliştirmek Açıklama: Su yönetimi ve su plitikası knularında ulusal ve uluslararası çalışmalar ve yayınlar takip edilecektir. Perfrmans Göstergeleri Ölçü Birimi Hazırlanan Rapr Sayısı Adet Açıklama: Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Tplam 3 Faaliyet için ayrıca bir ödenek talep Ulusal ve uluslararası çalışmalar takip etmek. edilmemiştir. Genel Tplam FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Sürdürülebilir su stratejileri geliştirmek Faaliyet Adı Ulusal ve uluslararası çalışmalar takip etmek. Srumlu Harcama Birimi İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 14

20 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 1 Hedef 1.3 Ulusal ve uluslararası su plitikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi üreten bir düşünce kuruluşu lmak Bilgiyi akılcı plitika ve uygulamalara dönüştürmek Perfrmans Hedefi 3 Sınıraşan sular, su yönetişimi, su-gıda-enerji bağıntısı gibi knularda araştırma yapan, bilgi üreten ve sürdürülebilir su plitikalarının geliştirilmesi yönünde karar vericilere danışmanlık yapmak Açıklama: Gerçekleştirilen prjelerden elde edilen bilgiler dğrultusunda plitikalar luşturulacak ve sürdürülebilir su plitikalarının geliştirilmesi yönünde karar vericilere danışmanlık yapılacaktır. Perfrmans Göstergeleri Ölçü Birimi Adet Açıklama: Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Tplam 4 Gerçekleştirilen bilimsel prjelerin çıktıları dğrultusunda su plitikaları geliştirmek. Genel Tplam FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Faaliyet için ayrıca bir ödenek talep edilmemiştir. Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Srumlu Harcama Birimi Sınıraşan sular, su yönetişimi, su-gıda-enerji bağıntısı gibi knularda araştırma yapan, bilgi üreten ve sürdürülebilir su plitikalarının geliştirilmesi yönünde karar vericilere danışmanlık yapmak Gerçekleştirilen bilimsel prjelerin çıktıları dğrultusunda su plitikaları geliştirmek İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 15

21 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 2 Hedef 2.1 Ulusal ve uluslararası kurumların su knusunda işbirliği içinde çalışması için gerekli faaliyetleri yürütmek Uluslararası kurum, kuruluş ve ülkelerle işbirliğini geliştirmek. Perfrmans Hedefi 4 Uluslararası kurumlarla rtak prje ve eğitim prgramları düzenlemek. Açıklama: Kurumun sahip lduğu içme suyu ve atıksu karakterizasynu ve arıtma sistemleri tecrübelerinin diğer kurumlara aktarılması ve bu alanda eğitim taleplerinin yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Perfrmans Göstergeleri Ölçü Birimi Gerçekleştirilen Eğitim Sayısı Adet Açıklama: Eğitim alan prfesyneller sınava tabi tutulacak ve eğitimin verimi belirlenecektir Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Tplam 5 İlgili Avrupa rganizasynları ve girişimleri ile krdinasynu sağlamak 6 Avrupa dışında yürütülen su araştırma, geliştirme ve invasyn aktiviteleri ile krdinasyn sağlamak. 7 İçme suyu ve atıksu karakterizasynu ve arıtma sistemleri üzerine eğitim vermek. Genel Tplam Faaliyetler için ayrıca bir ödenek talep edilmemiştir. FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Uluslararası kurumlarla rtak prje ve eğitim prgramları düzenlemek. Faaliyet Adı İlgili Avrupa rganizasynları ve girişimleri ile krdinasynu sağlamak. Srumlu Harcama Birimi İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 16

22 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Uluslararası kurumlarla rtak prje ve eğitim prgramları düzenlemek. Faaliyet Adı Srumlu Harcama Birimi Avrupa dışında yürütülen su araştırma, geliştirme ve invasyn aktiviteleri ile krdinasyn sağlamak İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Uluslararası kurumlarla rtak prje ve eğitim prgramları düzenlemek. Faaliyet Adı Srumlu Harcama Birimi İçme suyu ve atıksu karakterizasynu ve arıtma sistemleri üzerine eğitim vermek İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 17

23 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 2 Hedef 2.2 Ulusal ve uluslararası kurumların su knusunda işbirliği içinde çalışması için gerekli faaliyetleri yürütmek Ulusal ve uluslararası frum, knferans, tplantı, seminer, sempzyum ve benzerlerine katkıda bulunmak, katılım sağlamak ve ev sahipliği yapmak. Perfrmans Hedefi 5 Uluslararası bir düşünce kuruluşu larak sahip lduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmak. Açıklama: Gelişmekte lan sekiz ülkenin (Türkiye, İran, Mısır, Pakistan, Nijerya, Bangladeş, Malezya, Endnezya) su srunlarının ele alınacağı tplantılar düzenlemek, rtaya çıkacak lan kararların faaliyete geçirilmesine katkıda bulunmak, Türkiye de düzenlenen frum ve tplantıların rganizasynlarına katkı sağlamak Perfrmans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen ve rganizasynunda yer alınan tplantı sayısı Açıklama: Adet Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı 8 Ulusal ve uluslararası su srunlarına, rtak bir platfrmda çözüm bulmak. 9 Ulusal ve uluslararası su srunlarının ele alınacağı frumlar düzenlemek. 10 Organizasynlara katılacak ülkelerin karar vericileri ve TL su bakanlarından luşan üst düzey tplantıların snucunda rtaya çıkacak lan kararların faaliyete geçirilmesine katkıda bulunmak. Tplam Genel Tplam TL FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Uluslararası bir düşünce kuruluşu larak sahip lduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmak. Ulusal ve uluslararası su srunlarına, rtak bir platfrmda çözüm bulmak. Srumlu Harcama Birimi İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 18

24 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Uluslararası bir düşünce kuruluşu larak sahip lduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmak. Ulusal ve uluslararası su srunlarının ele alınacağı frumlar düzenlemek. Srumlu Harcama Birimi İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Açıklama: Türkiye de düzenlenecek 1. Dünya Sulama Frumu nun rganize edilmesine katkıda bulunmak. FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Srumlu Harcama Birimi Uluslararası bir düşünce kuruluşu larak sahip lduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmak. Organizasynlara katılacak ülkelerin karar vericileri ve su bakanlarından luşan üst düzey tplantıların snucunda rtaya çıkacak lan kararların faaliyete geçirilmesine katkıda bulunmak İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Eknmik Kd Ödenek 01 Persnel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri TL 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Brç verme Tplam Bütçe Kaynak İhtiyacı TL 19

25 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 3 Hedef 3.1 Perfrmans Hedefi 6 Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek Su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla kullanılmasına yönelik bilgi üretmek. Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretim ilkeleri hakkında bilgi üretmek. Açıklama: Ülkemizdeki su kaynakları ve yenilenebilir enerji knularına yönelik ön çalışma ve araştırmalar yapılacaktır. Perfrmans Göstergeleri Ölçü Birimi Hazırlanan Rapr Sayısı Adet Açıklama: Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Tplam 11 Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi knusunda uluslararası çalışmaları takip etmek. Genel Tplam Faaliyet için ayrıca bir ödenek talep edilmemiştir. FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Srumlu Harcama Birimi Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretim ilkeleri hakkında bilgi üretmek. Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi knusunda uluslararası çalışmaları takip etmek İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 20

26 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 3 Hedef 3.2 Perfrmans Hedefi 7 Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek Su alanında veri tplayabilen, işleyebilen ve aktarabilen bir enstitü kimliğine sahip lmak Mevcut su verileri değerlendirilerek bilgi luşturmak. Açıklama: Su kaynaklarının gelecekteki durumlarının rtaya knulması için mevcut durumları incelenecek ve mdelleme çalışmaları yapılacaktır. Perfrmans Göstergeleri Ölçü Birimi Enstitünün Sahip Olduğu Prje Sayısı Adet Açıklama: Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Tplam 12 Su kaynakları mdelleme çalışmaları yapmak. Genel Tplam Faaliyet için ayrıca bir ödenek talep edilmemiştir. FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Mevcut su verileri değerlendirilerek bilgi luşturulacaktır Faaliyet Adı Su kaynakları mdelleme çalışmaları yapmak. Srumlu Harcama Birimi İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 21

27 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 3 Hedef 3.3 Perfrmans Hedefi 8 Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek Su kaynakları knusunda ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını desteklemek. Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak Açıklama: Ulusal ve uluslararası su sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kişiler ile prjelerde beraber çalışılacaktır. Perfrmans Göstergeleri Ölçü Birimi Prje Snucu Hazırlanan Yayın ve Rapr Sayısı Adet Açıklama: Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Tplam Yer altı suları hidrjeljik mdellemesi yapmak Bilimsel çalışmalar dğrultusunda persneli eğitmek. Genel Tplam Sözknusu prje 2013 yılı DSİ bütçesinde gözükmekte lup 2014 yılı SUEN bütçesine dahil etme çalışmaları devam etmektedir. FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak Yer altı suları hidrjeljik mdellemesi yapmak. Srumlu Harcama Birimi İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Açıklama: Sınıraşan yer altı suyu mdellenmesi yapılarak Türkiye içerisinde kalan ve kmşu ülkelere giden su kalitesi ve miktarı belirlenecek, su kullanım senaryları hazırlanacaktır 22

28 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak Bilimsel çalışmalar dğrultusunda persnelin eğitilmesi Srumlu Harcama Birimi İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Açıklama: Su kaynaklarının gelecek durumlarına ilişkin gerçekleştirilecek bilimsel prjeler kapsamında çalışanların teknik eğitimler alması sağlanacaktır. 2.3.İdarenin Tplam Kaynak İhtiyacı İdarenin İdari Perfrmans tablsu ve Tplam Kaynak İhtiyacı tablsu aşağıda verilmiştir. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Eknmik Kdlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLA R TOPLAMI GENEL TOPLAM 01 Persnel 01 Giderleri BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Gİderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Brç verme 09 Yedek Ödenek Bütçe Ödeneği Tplamı BÜTÇE DIŞI KAYNAK Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Tplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Tplam Kaynak İhtiyacı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya Anadlu Üniversitesi Kleksiynu Feyhaman DURAN Atatürk Prtresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı bya 2 0 1 1 Y I L I İ D A R E F A A L İ Y E T R A P O R U 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı:

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU A. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. PROJE YÖNETİM ve ORGANİZASYONU Hazırlık sürecinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKAN

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 3 BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. 2 Bakan Sunuş Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde,

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Servet ve onun netice-i tabiiyesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır.

Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Servet ve onun netice-i tabiiyesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Servet ve onun netice-i tabiiyesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Atatürk Kültür, Dil ve Tarih

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 2 3 4 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU...7 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...9 GENEL BİLGİLER...11 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...13

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz! Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz... Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan BAKKAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı Editör : İlknur TUNÇ Mali Hizmetler Uzmanı Prodüksiyon : Creatica

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] Yeni Kararlar 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR AD NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknlji

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMMUZ 2014 BAKAN SUNUŞU Günümüzde Enerji üretimi ve tüketiminde küresel ekonomik ve jeostratejik dengelerin yeniden tanımlanmasına

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur.

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. BAKAN SUNUŞU DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU SAĞLIK BAKANI Bakanlığımız, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının

Detaylı