Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Çanakkale Zaferi nin 94. yýlý coþkuyla kutlandý Çanakkale Zaferi nin 94. yýl dönümü ceza infaz kurumlarýnda yapýlan etkinliklerle kutlandý. Etkinliklerde Büyük Zaferi n Türk Tarihi açýsýndan önemi anlatýlýrken, Çanakkale Savaþlarýnda þehit düþen mehmetçikler de anýldý. 16 da Seslenis 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr (...) Kadýnlarýmýz erkeklerden daha çok aydýn, daha çok feyizli, daha çok bilgili olmaya mecburdurlar. Eðer hakikaten milletin anasý olmak istiyorlarsa böyle olmalýdýr. ATATÜRK Safranbolu, Karapýnar ve Ereðli Adalet Saraylarý törenle hizmete açýldý Karapýnar Adalet Sarayý törenle hizmete açýldý SAFRONBOLU, Karapýnar ve Ereðli Adalet Saraylarýnýn açýlýþý törenle yapýldý. Kastamonu nun Safranbolu ilçesinde yapýmý tamamlanan Adalet Sarayý 6 Mart 2009 tarihinde, Konya nýn Karapýnar ve Ereðli ilçelerinde inþaatý tamamlanan adalet saraylarý ise 19 Þubat 2009 tarihinde hizmete açýldý. ADALET saraylarýnýn açýlýþýnda konuþan Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, modern adalet sarayý binalarýný ülkeye kazandýrmaya devam edeceklerini belirterek, "Bana 'En güçlü devlet hangisidir?' diye bir soru sorarsanýz, benim anlayýþýma göre güçlü yargý teþkilâtýna sahip olan ülkeler daha güçlüdür. Yargý teþkilâtý adil, hýzlý ve kaliteli hizmet veren ülkeler daha güçlüdür." diye konuþtu. 8-9 da Adalet Bakanlýðýndan "Kadýna Karþý Þiddete Son Ulusal Kampanyasý"na destek "Devletin Kadýna Karþý Þiddete Sýfýr Toleransý Prensibi" çerçevesinde Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlýðýna baðlý olarak çalýþan Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü ile Adalet Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkanlýðý, "Kadýna Karþý Þiddete Son Ulusal Kampanyasý" çerçevesinde "Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesinde Yargý Mensuplarýnýn Rolü Projesi" baþlatýyor. Bu kapsamda Adalet Bakanlýðý ile Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlýðý arasýnda protokol imzalandý. 7 te Ýngiltere ye çalýþma ziyareti Avrupa Birliðinin mali, UNICEF'in teknik desteði ile yýllarý arasýnda Milli Eðitim Bakanlýðý Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Genel Müdürlüðü koordinatörlüðünde "Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarýnýn Ýl Düzeyinde Modellenmesi" Projesi kapsamýnda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce yürütülmekte olan " Etkin Hükümlü Yönetimi Projesi"nin ilk toplantýsý 1-3 Nisan 2009 tarihleri arasýnda Ankara da gerçekleþtirildi. Devamý 2 de Adalet Bakanlýðý ve Avrupa Birliði iþ birliðiyle yürütülen "Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Maðdurlar ile Ýlgili Çalýþmalarýn Geliþtirilmesi Eþleþtirme Projesi" kapsamýnda Ýngiltere'ye çalýþma ziyareti gerçekleþtirildi Mart 2009 tarihleri arasýnda Ýngiltere'nin baþkenti Londra'ya çocuk adalet sistemi ve maðdurlarla çalýþma konularýnda iki grup halinde çalýþma ziyareti düzenlendi. Devamý 2 de Etkin Hükümlü Yönetimi Projesi nin ilk toplantýsý yapýldý Bafra T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu açýldý Bafra da yapýmý tamamlanan T Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu açýldý. Mevcut A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu kapatýlarak, buradaki hükümlü ve tutuklular tarihinde yeni ceza infaz kurumuna nakledildi. Devamý 5 te Ünye de tiyatro gösterisi / 5 te Bursa H Tipi nde el iþi sergisi / 6 da Kurumlarda veda töreni / 14 te Emirdað da sertifika sevinci / 12 de Kadýnlar Günü kutlandý / 15 te Bayburt M Tipi nde belge daðýtýmý, tiyatro ve halk oyunu gösterisi Bayburt M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda belge daðýtýmý, en çok kitap okuyan hükümlü-tutukluya ödül takdimi ile Polis Meslek Yüksek Okulu öðrencilerinin tiyatro ve halk oyunu gösterisinden oluþan program gerçekleþtirildi. Devamý 14 te Final Dergisi Dershaneleri nden hükümlülere ÖSS denemesi Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Eðitim Biriminin giriþimleriyle Final Dergisi Dershaneleri ÖSS ye hazýrlanan hükümlü ve tutuklular için 185 adet 2009 Yýlý Genel Deneme Sýnav Kitapçýðý baðýþladý. Devam 5 te Kapýaltý Programý'nda "suç ve suça iliþkin ibretlik öyküler" ekrana taþýnýyor 26 ceza infaz kurumunda 100'ü aþkýn hükümlü ve tutukluyla görüþülerek hazýrlanan "Kapýaltý Programý" Samanyolu Haber Televizyonunda 1 Nisan 2009 Çarþamba günü saat 21:20'de yayýna girdi. Yapýmcýlýðýný Nurten Güzelsevdi nin üstlendiði ve her Çarþamba ayný saatte izleyiciyle buluþacak olan programda hükümlü ve tutuklular, onlarýn yakýnlarý ve uzmanlarla suç ve suça sürükleyen sebepler ele alýnýyor. Þýrnak Kapalý da ödünç Kitap Projesi Þýrnak Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Ýl Halk Kütüphanesi iþ birliðiyle ödünç kitap temini projesi baþlattý. Devamý 5 te

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Nisan 2009 Ýngiltere ye çalýþma ziyareti BÝRÝNCÝ SAYFA DAN DEVAM Çocuk adalet sistemi kapsamýnda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman baþkanlýðýnda Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, Bursa Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Er, Þube Müdürü Leyla Emanet, Düzce Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Ebru Yýldýrým, Karþýyaka Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünde görevli Psikolog Çaðnur Yýldýrým dan oluþan heyet; Ýngiltere Adalet Bakanlýðý Gençlik Adalet Birimi'ni, Hackney Genç Suçlu Birimi'ni, Kensington Genç Suçlu Ekibi'ni, Genç Suçlu Ekip Baþkanlýðý'ný, Thames Sulh ve Gençlik Mahkemesi'ni, Gençlik Adalet Kurulu'nu ziyaret ederek, uygulamalarý yerinde görüp, ilgililerden bilgi aldý. Maðdur koruma sistemi kapsamýnda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç baþkanlýðýnda, Tetkik Hâkimi Fahrettin Kýrbýyýk, Üsküdar Cumhuriyet Baþsavcýsý Hadi Salihoðlu, Bakýrköy Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünde görevli Psikolog Esra Nihan Duman ve Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezi Þube Müdürü Psikolog Çiðdem Erkunt tan oluþan heyet; Ýngiltere Adalet Bakanlýðý Maðdur Birimi, Ulusal Hükümlü Yönetimi Maðdur Koruma Birimi, Londra Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Maðdur Ýrtibat Birimi, Southwark Kraliyet Mahkemesi ve Ýstinaf Mahkemesi, Elephant ve Castle Maðdur Bakým Birimi, Camberwell Green Sulh Ceza Mahkemesi ve Gençlik Mahkemesi, Scotland Yard Emniyet Müdürlüðü, Tanýk Destek Birimi, Londra Kadýn Merkezi ve Thames Sulh Ceza ve Gençlik Mahkemesi'ni ziyaret ederek, uygulamalarý yerinde görüp, ilgililerden bilgi aldý. Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Maðdurlarla Ýlgili Çalýþmalarýn Geliþtirilmesi Projesi kapsamýnda yapýlan ziyaretle; çocuk ve maðdurlarla çalýþma konusunda Ýngiltere'nin uygulamalarý yerinde görüldü. Etkin Hükümlü Yönetimi Projesi nin ilk toplantýsý yapýldý BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Kýzýlcahamam'da yapýlan toplantýya Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç, Kontrolörler Kurulu Baþkaný Yusuf Kenan Çaðlar, Tetkik Hakimleri Ýbrahim Usta ve Fahrettin Kýrbýyýk, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Ankara Eðitim Merkezi Baþkaný Talat Akbaþ ve Genel Müdürlükten ve ceza infaz kurumlarýndan gelen müdür, uzman, psikolog, infaz ve koruma memurlarýndan oluþan çalýþma grubu ile birlikte UNICEF temsilcileri ve danýþmanlar katýldý. Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç açýlýþ konuþmasýnda; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü tarafýndan ceza infaz kurumlarýna yönelik geliþtirilecek "Etkin Hükümlü Yönetimi Projesi ile hükümlünün ceza infaz kurumuna girdiði andan, çýktýðý ana kadar geçen sürecin planlandýðý bir modelin oluþturulacaðýný ve bunun yanýnda ceza infaz kurumlarýnda hükümlülere yönelik yapýlan eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinin etkinliðinin ve iþlerliliðinin ölçülmesi ve deðerlendirilmesine yönelik araþtýrmalarýn yapýlmasýnýn planlandýðýný ifade ederek, bu projenin, eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinin daha etkili ve amaca uygun yürütülmesi için çok önemli bir fýrsat olduðunu belirtti. Kulaç, konuþmasýný "Bu üç günlük çalýþmanýn verimli geçmesini temenni eder ve proje ekibi ile tüm katýlýmcýlara baþarýlar dilerim." diyerek tamamladý. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Tetkik Hakimi Ýbrahim Usta proje hakkýnda katýlýmcýlara detaylý bilgi verdi. Toplantýda katýlýmcýlar iki gruba ayrýlarak çalýþma yaptýlar. Üçüncü günün sonunda ortak toplantý yapýldý. Her iki grubun ortaya koyduðu görüþ ve öneriler paylaþýlarak, deðerlendirmelerde bulunuldu. Þanlýurfa da ödül töreni Þanlýurfa Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Þanlýurfa Valiliði Ýl Ýnsan Haklarý Kurulunca, 10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü dolayýsý ile Ýnsan Haklarý konulu resim, þiir ve kompozisyon yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmaya üç dalda toplam 40 hükümlü ve tutuklu katýldý. Yarýþma sonucunda her dalda birinciye 250 TL, ikinciye 150 TL, üçüncüye 100 TL,yarýþmaya girip derece alamayan 16 kiþiye ise 50 þer TL para ödülü verildi tarihinde düzenlenen ödül törenine Vali Yusuf Yavaþcan, Vali Yardýmcýsý Yýldýray Malkoçoðlu, Ýl Emniyet Müdürü Sabri Durmuþlar, Cumhuriyet Baþsavcýsý Kadir Yýlmaz, Ýnfaz Savcýsý Bekir Sýtký Yýldýrým, Kurum Müdürü Akif Bakal, Kurum ikinci müdürleri, Kurum personeli ile dereceye giren hükümlü ve tutuklular katýldý. Yarýþmada üç dalda da dereceye giren tutuklu Müslüm Hartavi, Vali Yusuf Yavaþcan dan 650 TL lik ödülünü alarak, bu ödülün 150 TL sini oda arkadaþlarý için kullanacaðýný, kalan 500 TL sini de insan haklarýnýn ihlal edildiði Filistin halkýna baðýþlayacaðýný belirtti. Cumhuriyet Baþsavcýsý Kadir Yýlmaz, resim dalýnda çok yetenekli olan hükümlü ve tutuklularýn bu eserlerini, açacaklarý resim ve el iþi sergisiyle Þanlýurfalýlar ýn beðenisine sunacaklarýný söyledi.

3 15 Nisan 2009 Seslenis Sayfa 3 ARABA VE AYAK SESLERÝ DELÝ ADAM YALNIZLIK HASRET KALDIM Adapte olduðum ayak sesleri; Kimi zaman umut sesleri olur, Bazen de hayal kýrýklýðý ve hüsran... Ýþte araba sesi, yemek, ekmek Usulca yaklaþýr koðuþ kapýsýna Ýstiklâl caddesinde tramvay gibi. Tebessümlü bir gülümseme Mazgal aralýðýndan ikramda bulunur. Fazla geçmeden posta ayak sesleri; Süratli adýmlarla yürür koridorda. Bütün heyecanla mektubu uzatýrým, Bitkin gözle çabuk varmasýný arzularým. Revirden gelen arkadaþa geçmiþ olsun derim, Küçük sohbet ortamýnda mutlu olunur. Sýcak çay, fýkra ve sigara servisi... Uðultulu iki memur kapýyý açar, O an sanki çarþýya pazara gidiyoruz... Görüþçün var; o anki heyecan, ümit... Zincir halkasý gibi kapý açýlýr. Telefon talebinden istifade etmek gibi, Týkýr týkýr gürültüyle araba sesi. Ýaþe ve kantinci alýþveriþi; Sesler karýþýr, araba ve ayak sesleri, Görüþçü ve telefoncu koðuþa iade... Tek ayak sesi, oda abone gazete. Bahçede kendi ayak seslerimiz baþlar; Voltada sevinç, kývanç, yorumlar paylaþýlýr... Ayak sesleri bahçe kapýsý kapanýr; Saat sekiz televizyonda haberler ve ayak sesleri, Son sayým "hayýrlý akþamlar", sesler biter, Sesler yerini sessizliðe, hüzne býrakýr. Burukluk içinde hayaller ekilir, Sulanýr, yeþerir ve büyütülür. Ramazan Yýldýz Ankara 1 Numaralý F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu HER GECE Her gece; Hayalin yeniden kayar rüyalarýmdan, Ýçime çöreklenen karanlýk daðýlýr her an. Kalbime doðru çektiðim dalgalardan, Uzaklaþýp gidersin aþkýn limanýndan. Her gece; Damarý kopmuþ gibi içim geçmekte, Hülyalarýmda gözlerin gözlerimle birleþmekte, Göðsüm her lahza þiþip inmekte, Acýyan gözlerimde umutlar bitmekte. Her gece; Ýçimin kasveti göðe buharlaþýr, Kirpiklerimde damlalar tomurcuklaþýr, Sevgiler masallardaki renkler gibi dolaþýr, Ama yoksun, bu gönül sensizliðe nasýl alýþýr. Her gece; Gözlerimdeki umut ýþýðý söner düþündükçe, Mavi mavi olur enginlerde sevdan gizlice, Dudaklar bir zambak kanadý gibi titredikçe, Seni bulamýyorum, sen içimden geçtikçe. Her gece; Gözlerim yumulur, açýlýr umutsuz gibi, Kararan bulutlar misali hep mutsuz gibi, Çekilir perdesi teselli bulunmaz gibi, Söner gözlerimdeki çýralar bir mum gibi. Her gece; Çýnlar kulaklarýmda en küçük sesin, Her köþede durmuþ mendil sallar el edersin, Kucak açmýþ kollarýmda bana gel dersin, Dileðimde tuttuðum aþkýn güzelliði sensin. Her gece; Yýrtarcasýna göðsümü vuran yürek atýþý, Erimek üzere aþkýmýn sabýr taþý, Neyleyim sen olmadan ekmeði aþý, Kurutamadým gözümdeki akan yaþý. Hadi Demirel Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Þüphelerim senli deðil, hep kýskançlýktan, Gözlerimde yaþ kalmazdý ayrý aðlamaktan. Yorulur mu bilmiyorum kalbim sana koþmaktan, Kollarýnda can vermek ister bu deli adam. Yüreðimin parçasýsýn, seni çýkarýp atamam, Elalemden bana ne, aþkýmýzý satamam. Aþk acýsý eritse de baþka acý tadamam, Yokluðuna dayanamýyor bu deli adam. Hiç sevgisi yok diye haykýrmýþým boþuna, Yaptýðým hatalar düþmanlarýn gitmiþ hoþuna. Ýhanet mi eder bundan böyle aþkýna, Bir sevdaya kapýlmýþ bu deli adam. Yalnýzlýktan býksan da özlesen de kollarýmda uyumayý, Deli adam da býktý günleri geceleri saymayý. Ýstemiyor mu sanýyorsun baþýmý göðsüne yaslamayý, Sensiz kahroluyor bu deli adam. Kadir Uzun Isparta E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu UNUTUYORUM Gece yarýsý çoktan geride kaldý, Yalnýzlýk üþüþtü yine hayatýma. Yalnýzlýk var, rüzgâr var, karanlýk var, düþler var... Gelecek kaygýsý yok, deli bir beyin var. Volta var, buton var, kendine acýmak yok... Ve ellerim var. Ve parmaklarýmý sýkýyorum kýrarcasýna. Gecenin sessizliðine bakýyorum. Her þeyi unutmak, yok etmek istercesine, Unutanlarý deðil, kendimi unutuyorum. Murat Kolcu Sinop E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BENÝ UNUTMA Ýnsan bu makine deðil ya unutulmayacak gibi, Bazen eski bir dost, bazen bir hatýra. Seni unutmadým, unutulmayacak gibi, Adýmý hatýrlamasan da ne olur unutma beni. Bir yerde o güzel adýn geçer, aklýma gelirsin; Bir þiirde, bir sohbette veya bir þarkýda... Bu gönül sana hep açýk, yine de sen bilirsin, Gelmesen de gönlüme bari beni unutma. Fatma Olgun Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu KAYBOLMUÞUM Çocuktum çocuðum olduðunda; Kokusu bende kaldý, Elimden aldýklarýnda. Sevdim deliler gibi, Sever diye belki. Gözlerime bakýp, elimi tutsa, Yetecekti. O, damarlarýma zehir verdi. Ýsyaným karanlýklarý deldi, Kaderin bu, katlanacaksýn denildi. Þimdi dört duvar arasýndayým, Özgürlüðüm bu kaðýt parçasýna hapsedildi. Melek Belovacýklý Akhisar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Mor aydýnlýkla bir çýnar Veya kestane dibinde, Mahmur süzülen bakýþlar... Ýkindi saatlerinde, Birden gülümseyen yüzün, Sabahlarýn aynasýnda. Ve beni çýldýrtan hüzün, Ýki bakýþ arasýnda Kim bilir þimdi neredesin... Senindir yine akþamlar, Merdivende ayak sesin M. Salih Adýgüzel Ýnfaz ve Koruma Memuru Aðrý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu GÜZEL SÖZ Yalnýz yaptýklarýmýzdan deðil, yapmadýklarýmýzdan da sorumluyuz. (Moliere) Vehbi Akdoðan Metris 1 No lu Tipi Kapalý Ceza infaz Kurumu B U L M A C A SOLDAN SAÐA 1) Eþit olarak anlamýnda bir zarf - Kokmuþ hayvan ölüsü. 2) Bir çiçek - (Tersi) Mutlu sonuç, zafer. 3) Harcanan para, gider. 4) Harcanan deðerlerin toplamý - Aktinyum'un simgesi - Brom elementinin kýsaltmasý. 5) Mesafe - Eðreti düðüm. 6) Bir zaman dilimi - Türk müziðinde bir makam. 7) Kýsa zaman - (Kýsaca) Litre - Kuzu sesi - Birinin duygularýný okþayacak biçimde davranarak onu elde etmeye çalýþma. 8) Ýklimleme aracý - Yorgunluðu gidermek için duraklama - (Tersi) Ýridyum'un kýsaltmasý. 9) Çocuðu olan kadýn - Hafýza kaybý, bellek yitimi 10) Uyarý - Ýþaret - (Kýsaca) Akümülâtör. 11) Evlenmede yapýlan iþlem - Bir uzvumuz - Radon un simgesi. YUKARDAN AÞAÐIYA 1) Baharat olarak kullanýlan bir bitki - sicim. 2) Ýlave - Zekâ. 3) Yaslanmaktan bir emir - Ýnanmak iþi. 4) Yasa nýn sessizleri - Olaðandan hacimli - Geçmiþ. 5) Hilâl - Deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçasý, plato. 6) Mektup - Bir yiyecek - Baba. 7) Gelecek - (Kýsaca) Milimetre. 8) (Tersi) Sunmaktan bir emir - Limon renginde olan. 9) (Tersi) Almanya nýn eski para birimi ma - Elemek iþi. 10) Tüccar - Çok karþýtý. 11) (Tersi) Güzel kokulu bir çiçek - Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuþu - (Tersi) Eþek sesi. 12) Kale duvarý - Kripton un kýsaltmasý. 13) Þiir söyleyen veya yazan kimse - Spor salonlarýnda seyircilerin oturduðu basamaklý bölüm. Oðuz Alýcý Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Küçücük hücremde, Büyük umutlar... Ayaðýmda pranga. Ve dilimde ayný þarký; Özgürlük sevdasý Bedenim acýlar içinde, Bitmeyen yangýnlar yüreðimde, Düþtüm kaldým. Ve yine dilimde ayný þarký... Tüm özlemlerim sana. Her an resmine bakmaktan, Hayaller kurmaktan, Býktým yalnýz kalmaktan. Ve dilimde ayný þarký; Yalnýzým ben Olsaydý yastýk deðil dizlerin, Hayalin yerine sen, Olmuyor birtanem olmuyor... Ve dilimde ayný þarký; Hasret kaldým sana. Turan Öztürk Zile M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA DELÝ Akýl hastanesinde 3 deli iyileþmek üzereymiþ. Doktor: - Gelin bakalým yanýma siz üçünüz, der. Üç deli doktorun yanýna gelir ve doktor der ki: - Bakýn þu buzdolabýný þurdan þuraya taþýyýn sizi taburcu edeceðim. Deliler, tamam deyip iþe baþlarlar ve dolabý doktorun dediði yere koyarlar. Doktor sorar: - Öbür arkadaþýnýz nerede? Delilerden biri cevap verir: - O dolabýn içinde raflarý taþýyor! a S E Y Y A N E N L E Þ 2 A K A S Y A U K T U A 3 R S M A S R A F Ý 4 M A L Ý Y E T A C B R 5 I A R A Ý L M Ý K 6 S A N Ý Y E Ý R A S T 7 A N L T M E K U R 8 K L Ý M A M O L A R Ý 9 A N A A M N E Z Ý B 10 Ý K A Z T i M A K Ü 11 P N Ý K A H E L R N Geçen Sayýdaki Bulmacanýn Çözümü

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Nisan 2009 USTALARDAN SEÇMELER ERDEM BEYAZIT Sana, Bana, Vatanýma, Ülkemin Ýnsanlarýna Dair Telgrafýn tellerini kurþunlamalý Öyle deðildi bu türkü bilirim Bir de içime -Her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen- Bir posta katarý gibi simsiyah dumanlar dökerek Bazan gelmesi beklenen bazan ansýzýn çýkagelen Haberler bilirim mektuplar bilirim. Gamdan daðlar kurmalýyým Kayalarý kelimeler olan Kýrk ikindi saymalýyým Kýrk gün hüzün boþaltan omuzlarýma saçlarýma Saçlarýnýn akýþýný anar anmaz omuzlarýndan Baþtan ayaða ýslanmalýyým Gam daðlarýna çýkýp naralar atmalýyým. Ýçimde kaynayan bir mahþer var Bu mahþer bir de annelerinin kalbinde kaynar Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde Ya da çamaþýr sererken bahçelerinde Birden alýverirler kara haberini Okul dönüþü bir trafik kazasýnda Can veren oðullarýnýn. Bir de gencecik aþýklarýn yüreklerini bilirim Bir dolmuþta yorgun þoförler için bestelenmiþ Bir þarkýdan bir kelime düþüverince içlerine Karanlýk sokaklarýna dalarak þehirlerin Beton apartmanlarýn saðýr duvarlarýný yumruklayan Ya da melal denizi parklarýn ýssýz yerlerinde Örneðin Hint Okyanusu gibi derin Ýsyanýn kapkara sularýna dalan. Nice akþamlar bilirim ki Karanlýðýný Bir millet hastanesinde Dokuz kiþilik kadýnlar koðuþu koridorunda Baþýný kalorifer borularýna gömmüþ Beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden Haber sormaya korkan Genç kýzlarýn yüreðinden almýþtýr. Bir de baharlar bilirim Apartman odalarýnda büyüyen çocuklarýn bilmediði bilemeyeceði Anadolu bozkýrlarýnda Ýstanbul dan çýkýp Diyarbekir e doðru Tekerleri yamalý asfaltlarý bir aðustos susuzluðu ile içen Cesur otobüs pencerelerinden Bilinçsiz bir baþ kaymasý ile görülen Evrensel kadýnlarýn iki büklüm çapa yaptýklarý tarla kenarlarýnda Çýplak ayaklarý yumuþak topraklara batmýþ ýrgat çocuklarýnýn Bir ellerinde bayat bir ekmeði kemirirken Diðer ellerinde sarkan yemyeþil bir soðanla gelen. Yazlar bilirim memleketime özgü Yiðit köy delikanlýlarýnýn Ýncir çekirdeði meselelerle birbirlerini kurþunladýklarý Birinin ölü dudaklarýndan sýzan kan daha kurumadan Üstüne cehennem güneþlerde göðermiþ mor sinekler konup kalkan Diðeri kan ter içinde yayla yollarýnda Mavzerinin demirini alnýna dayamýþ Yüreði susuzluktan bunalan Ýçinden mahpushane çeþmeleri akan Ansýzýn parlayan keklikleri jandarma baskýný sanýp Apansýz silahýna davranan Nice delikanlýlarýn figüranlýk yaptýðý Yazlar bilirim memleketime özgü Güzler bilirim ülkeme dair Karþýlýksýz kalmýþ bir sevda gibi gelir Kalakalmýþ bir kýyýda melül ve tenha Kalbim gibi Kaybolmuþ daracýk ceplerinde elleri Titreyen kenar mahalle çocuklarý Bir sýcak somun için, yalýn kat bir don için Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. EY ÞANLI ÇANAKKALE Kahraman bir milletin, destan yazan kapýsý, Ne zorlukla alýndý, bu vatanýn tapusu. Bu yurdun evlâtlarý alperendir hepisi, Kanýyla yazdý andýn ey þanlý Çanakkale. On Sekiz Mart Perþembe, yýl bin dokuz yüz on beþ; Çanakkale ufkundan, baþka doðuyor güneþ. Queen, Elizabeth, infexible baþlatýr ateþ, Onca bombayla yandýn ey þanlý Çanakkale. Açýlan ilk ateþte, kapkara bulut çöker, Binlerce Mehmetçiði kara topraða döker. Çeyrek tonluk mermiyi, Seyit Onbaþý çeker, Kan gölüne boyandýn ey þanlý Çanakkale. Seksen bin ordu ile sarýldý Gelibolu, Seddül Bahir, Alçý Tepe her yer þehit dolu. Gazi, ya istiklâl der, zafer bizim olmalý, Garba dimdik dayandýn ey þanlý Çanakkale. Gök kubbeden þehide, yaðan kar üþüyordu, Sancak düþmesin diye, kaç nefer düþüyordu. Senegal, Yemen, Hind den, dost asker koþuyordu, O sabah þen uyandýn ey þanlý Çanakkale. Yedi düvel güç orada, birlik olmuþ vuruyor, Hangi hakla oradalar, vicdanlara soruyor. Denizden baþlar ateþ, tüm boðazý sarýyor, Mahþer yerine döndün ey þanlý Çanakkale. Çanakkale içinde, meþhur aynalý çarþý, Anadolu tek yürek, siper düþmana karþý. Denizden yaðan bomba yýkar inletir arþý, Rahmet suyuyla söndün ey þanlý Çanakkale. Mehtap koyunda Teðmen Mehmet Selim kükrüyor, Yozgatlý Murat coþmuþ, bomba üstüne yürüyor. Dayanmaz buna yürek kaç gecedir sürüyor, Yiðidinle öðündün ey þanlý Çanakkale. Cengâverlik cesareti, kanýnda var Türkün, Yurtta Sulh Cihanda Sulh, marþýdýr Atatürk ün. Hedefin baðýmsýzlýk dünyaya barýþ ülkün, Makûs talihi yendin ey þanlý Çanakkale. Aziz yurdum topraðýn, namus kadar kutsaldýr, Ay yýldýzlý bayraðým, dalganý þaha kaldýr. Bu vatan sahipsiz mi Mehter Marþý ný çaldýr, Düþman konar mý sandýn ey þanlý Çanakkale. Ali Bilecen Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ýzmir Çocuk Eðitimevi ÇANAKKALE Avrupa'ya göre Osmanlý hasta, Fýrsat bu ya geçtiler saldýrýya. Onlarda top tüfek bizlerde balta, Yedi düvel výz gelir Türklerin karþýsýnda. Bizler sahip oldukça bu imana, Yedi kýta gelse de bir araya, Emelleri gerçekleþmez ki asla. Anafartalar'da, Conk Bayýrý nda, Koca Seyidimin mermi sýrtýnda. Bir Koca Seyid e koskoca bir dünya, Baþa çýkmak mümkün mü bu aþkýn karþýsýnda. Mehmetçik ölümle yapýyor þaka, Çünkü þehit olup gidecek hakka. Düþmanýna korku saldý bu sevda, Yazýk oldu yazýk oldu karþý duran düþmana. Lisanlar deðiþik çehreler baþka, Ýki yüz elli bin deðil ki þaka. Dersini verdik ödlek dünyaya, Bir daha karþý çýkma cesareti bulmasýnlar asla. Göklerden üstüne ateþ yaðsa da, Ellerinde Kur an, aðýzda dua. Mümkün mü karþý durmak bu orduya, Çünkü dünya sahip deðildi Atatürk gibi bir komutana. Ölüm ki bir þarapnel parçasýna, Ana hasret kýnalý kuzusuna. Kafa göz ayaklar parçalansa da, Dünya þunu öðrendi: Çanakkale geçilmez. Kim çýkar kim Mehmetçiðin karþýsýna, Sefer der ki vurun Allah aþkýna. Çanakkale, Dünya döndü þaþkýna, Düþmaný gömdük Çanakkale Boðazý na. Sefer Demirci Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SELÂM SANA ÇANAKKALE Yatýyor topraðýn altýnda, Bu topraklar için kanýný döken Ölümsüz canlar. Canlar feda olsun caným vatana; Rahmet haktýr, Topraðýn altýnda Kefensiz yatana. Kol koptu bacak koptu... Vücutlar parçalandý... Vatan alýndý. Anadolu'nun dört bir yanýndan Yiðitler doldu, Adým Türkiye oldu. Sen emsalsin Çanakkale, Emsalin yoktur. Sayende þehidim, Bu topraklarda yaþamak haktýr. Selâm sana Çanakkale, Selâm sana aziz þehidim, Selâm olsun Çanakkale'den Anadolu'ya. Soycan Kayýkçý Ýnfaz ve Koruma Memuru Duraðan K1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Kadýnlar bilirim ülkeme ait Yürekleri Akdeniz gibi geniþ, soluðu Afrika gibi sýcak Göðüsleri Çukurova gibi münbit Dað gibi otururlar evlerinde Limanlar gemileri nasýl beklerse Öyle beklerler erkeklerini Yaslandýn mý çýnar gibidir onlar sardýn mý umut gibi. Ýsyan þiirleri bilirim sonra Kelimeler ki tank gibi geçer adamýn yüreðinden Harfler harp düzeni almýþtýr mýsralarýnda Kimi bir vurguncuyu gece rüyasýnda yakalamýþtýr Kimi bir soygun sofrasýnda ýþýklý sofralarda Hýrsýzýn gýrtlaðýna týkanmýþtýr. Müslüman yürekler bilirim daha Kýzdý mý cehennem kesilir sevdi mi cennet Eller bilirim haþin hoyrat mert Alýnlar görmüþüm ki vatanýmýn coðrafyasýdýr Her kýrýþýðý sorulacak bir hesabý Her çizgisi tarihten bir yapraðý anlatýr. Bütün bunlarýn üstüne Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim Vataným milletim tüm insanlar kardeþlerim Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna adýn gelmeli Adýn kurtuluþtur ama söylememeliyim Can kuþum, umudum, caným sevgilim. Erdem Beyazýt ( ) ERDEM BEYAZIT KÝMDÝR? 1939 da Kahramanmaraþ ta doðdu. Ýlkokul ve lise öðrenimini burada tamamladý. Yüksek öðrenimine 1959 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde baþladý. Geçim zorluðu yüzünden 1961 de öðrenimini devam mecburiyeti olmayan Ankara Hukuk Fakültesine naklederek askere gitti. Askerliðini yedek subay öðretmen olarak Burdur Ýli, Yeþilova Ýlçesi, Çuvallý köyünde yaptý. Askerlik dönüþü fakülte deðiþtirerek yüksek öðrenimini Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebýyatý Bölümünde tamamladý. Edebiyat öðretmenliði, kütüphane müdürlüðü yaptý. Ýstanbul Türk Musikîsi Devlet Konservatuarý nýn kuruluþu sýrasýnda genel sekreter olarak çalýþtý. Daha sonra, Sanayi Bakanlýðý Ýnsan Gücü Eðitim Dairesi Baþkan Yardýmcýsý iken bu görevinden istifa suretiyle ayrýlarak Akabe Yayýnlarý nýn ve Mavera dergisinin yönetimini üstlendi te Akabe A.Þ. nin Ýstanbul a taþýnmasý kararý ile bu görevini devrederek yeniden memurluða döndü. DPT de sözleþmeli personel olarak çalýþýrken, 1987 Milletvekili seçimlerinde Anavatan Partisi nden aday oldu. Kahramanmaraþ tan milletvekili seçildi. TBMM nin 18. Dönem çalýþmalarý süresince Milli Eðitim ve Çevre Komisyonlarýnda görev aldý seçimlerinde adaylýðýný koymadý, Ýstanbul a yerleþti. Evli ve dört çocuk babasýdýr. Tok, kavgacý, destana yatkýn bir üslûpta söylenmiþ olan þiirlerinde ayrýca ince duyarlýlýklar iþlenmiþtir. Ýslamî ton bir leit-motiv halinde bütün þiirlerine yayýlmýþtýr. Þiirleri Açý (K. Maraþ), Çýkýþ (Ankara), Yeni Ýstiklal, Büyük Doðu, Diriliþ, Edebiyat, Mavera ve Yedi Ýklim dergilerinde yayýnlanmýþtýr. Aldýðý Ödüller: Risaleler; Türkiye Yazarlar Birliði 1988 Þiir Ödülü. Ýpek Yolundan Afganistan a; TYB 1983 Gazetecilik Ödülü. Orta Asya'da savaþlarýn henüz bombayla deðil, ok ve yay ile yapýldýðý dönemlerde Türk savaþçýlarý arkalarýndan gelebilecek herhangi bir saldýrýyý önleyebilmek için sýrtlarýný bir kayaya, taþa veya aðaca yaslayarak kendilerini güvenceye alýrmýþ. Atalarýmýzýn sýrtlarýný dayadýklarý bu taþýn ismi arka-taþ olarak anýlýrmýþ. Daha sonralarý ise Azerbaycan'daki söyleniþiyle arka-daþ biçiminde dilimize yerleþerek günümüze kadar gelmiþ. Günümüze kadar gelmiþ gelmesine de, içi boþalmýþ! Günümüzde herkes herkesin arkadaþý Bir görüþmeyle, bir tanýþmayla hemen arkadaþ olunabiliyor. Teknoloji sayesinde bile yüzlerce arkadaþýnýz olabiliyor. Peki hepsi gerçekten "Arkataþ"ýnýz olabilir mi? Güvenebileceðiniz, sizi arkanýzdan vurmayacak, samimiyetine güvendiðiniz kiþilere verdiðimiz bu arkadaþlýk payesini ne kadar hak ediyorlar acaba? Bir düþünün. Sýkýntýda, elemde, kederde, kime, hangisine arkanýzý yaslarsýnýz bir ARKA-TAÞ'INIZ VAR MI? saniye bile tereddüt etmeden? Ýþte o kiþi sizin gerçek arka-taþýnýz olabilir? Peki siz kimin arkataþýsýnýz? Siz kime sorgusuz, sualsiz siper edersiniz kendinizi? Günümüz menfaat dünyasý Günümüz sanal Kimin kimden menfaati varsa kendini ona siper edecekmiþ gibi gösteriyor sanal dünyada. Oysa gerçek bu deðil. Bunu herkes biliyor yine de bu oyunun içinde yer alýyor. Gerçek arkadaþlýk, dostluk karþýlýklý emek ister. Birçok þeyi emek harcamadan elde edebilirsiniz ama arkadaþlýðý deðil. Her þeyin çok kolaylýkla satýn alýnabildiði bir ortamda bile arkadaþlýk satýlýk deðildir. Ancak hediye edilebilir. Yaþamý en anlamlý kýlan hediyelerden biridir arkadaþlýk. Arkadaþlýðýn en güzel testlerinden biri de zamandýr. Zaman testini geçemeyen arkadaþlar size yaþam yolculuðunda eþlik edemezler. Yýllandýkça deðerlenir arkadaþlýklar. Daha fazla anlam yüklenirler her takvim yapraðýyla. Kendini sevmeyenlerin arkadaþý da olmaz. Kendini aldatanlarýn, kendine saygý duymayanlarýn, paylaþmasýný bilmeyenlerin, güven duygusundan yoksun olanlarýn hiç arkadaþý olmaz! Niye olmaz? Çünkü insan karþýsýndakini de kendi gibi bilir de ondan. Bu onlara verilen en güzel cezadýr. Arkadaþlýk, karþýlýklý güven demektir. Vermeyi ve almayý bilmek demektir. Arkadaþ kazanmanýn tek yolu arkadaþ olabilmektir. Aþk ve arkadaþlýk bir gün yolda karþýlaþýrlar. Aþk kendinden emin bir þekilde sorar: - Ben senden daha samimi, daha cana yakýným ve önemliyim. Sen niye varsýn ki bu dünyada? Arkadaþlýk yanýt verir: - Sen gittikten sonra býraktýðýn gözyaþlarýný silmek için. Sýrtýnýz arka-taþsýz, yüreðiniz sevgisiz kalmasýn diye varým! Savaþ Döven Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

5 15 Nisan 2009 Seslenis Sayfa 5 Bafra T Tipi Kapalý Ceza BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Ýnfaz Kurumu açýldý Ýnþaatý Eylül 2007'de baþlayan ve 750 gün süren Bafra T Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu tarihinde Bakanlýk Oluru ile açýldý tarihinde Bakanlýk Oluru ile kapatýlan Bafra A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki mevcut tutuklu ve hükümlüler tarihinde yeni Ceza Ýnfaz Kurumuna nakledildi. Kurum uluslararasý standartlara sahip Uluslararasý standartlara uygun olarak inþa edilen Ceza Ýnfaz Kurumu, T Tipi ceza infaz kurumlarý dahil olmak üzere, ülkemizin en büyük kapasiteli modern ceza infaz kurumu olma özelliðini taþýyor. Tutuklu ve hükümlülerin barýnma, saðlýk, eðitim ve her türlü iyileþtirme taleplerine cevap verecek fizikî kapasiteye sahip Ceza Ýnfaz Kurumunda sportif ve kültürel hizmetlerin sunulacaðý kapalý ve açýk spor salonu ile gösteri salonlarý bulunuyor hükümlü ve tutuklu kapasitiesine sahip Kurumun kapalý kýsmý 16 kiþilik 56 oda, 10 kiþilik 6 oda, 8 kiþilik 8 oda ve 1 kiþilik 20 oda olmak üzere toplam 1040 kiþi kapasiteli olarak planlanmýþ olup, odalarýn üst kat yatak bölümleri net 45 m2, alt kat ortak yaþam bölümleri 45 m2, havalandýrma bahçeleri ise 33 m2 lik alandan oluþuyor. Açýk kýsmý ise 8 kiþilik 48 odadan oluþmakta olup; toplam 384 kiþilik kapasiteye sahip. Kurumun, açýk ve kapalý kýsýmlarýyla toplam kapasitesi 1424 kiþi. Ayný anda 312 kiþinin açýk görüþ, 36 kiþinin de kapalý görüþ yapabildiði Kurumda 32 kiþilik avukat görüþ mahalli bulunuyor. Odalarda çok kanallý merkezî radyo ve televizyon yayýný, anons sistemi, acil durumlarda personelin çaðrýlmasý için ýþýklý çaðýrma butonu yer alýyor. Ceza infaz kurumunda eðitim ve iyileþtirme faaliyetleri için iþ atölyeleri, dershane ve kütüphaneler ile revir ve saðlýk üniteleri yer almakta olup; Kurumun kapalý kýsmýnda bilgisayar sýnýfý, 6 derslik, kütüphane, 3 iþ atölyesi, açýk kýsmýnda 3 hobi odasý, derslik, kü- Ýzmir Çocuk Eðitimevinde belge daðýtým töreni Ýzmir Çocuk Eðitimevinde, öfke kontrolü programý ve konfeksiyon makineleri kullaným ve makineci yetiþtirme kurslarýný baþarýyla tamamlayan çocuklara sertifikalarý yapýlan törende verildi. Kurum Müdürü Mustafa Koçer, ikinci müdürler ve Kurum personelinin katýldýðý törende öfke kontrolü programýndan 8, konfeksiyon makineleri kullaným ve makineci yetiþtirme kursundan 10 çocuða belgelerini Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Arslan verdi. Þýrnak Kapalý da ödünç kitap temini projesi BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Proje çerçevesinde, hükümlü ve tutuklularýn talepleri doðrultusunda her ay 50 kitap Ceza Ýnfaz Kurumuna verilecek. Bir aylýk süre sonunda kitaplar geri iade edilerek, yerine 50 farklý kitap alýnacak. Þubat ayýnda baþlatýlan proje ile hükümlü ve tutuklularýn okuma alýþkanlýðý kazanmalarý amaçlanýyor. Þýrnak Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Kaya, "Þubat ayýnda baþlattýðýmýz projede 50 adet kitabýmýzý Þýrnak Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna bir ay süre ile gönderdik. Her ay verdiðimiz kitaplar okunduktan sonra bize getirilecek ve bizde 50 kitap daha vereceðiz. Projemiz 2009 yýlý sonuna kadar sürecek."dedi. Kurum Müdürü Abdullah Araz, Ceza Ýnfaz Kurumu kütüphanesinin özellikle güncel kitaplar açýsýndan yeterli olmamasý nedeniyle böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, hükümlü ve tutuklular arasýndaki okuma oranýnda önemli artýþ beklediklerini söyledi. tüphane, 7 iþ atölyesi ile mescit, çamaþýrhane, terzihane, araç tamir ve bakým atölyeleri, berberhane ve kuaför salonu bulunuyor. Ceza Ýnfaz Kurumunda günlük hizmetlerin (sayým, hastane, ziyaret, duruþma, tahliye, görüþ vb.) kayýt altýna alýnmasý ve personelin idari blok ile hükümlü ve tutuklu bloklarýna geçiþlerinin kontrol edilebilmesi amacýyla planlanan ve tüm hareketliliðin organize edildiði bir kontrol merkezi yer alýrken, giriþ-çýkýþlar göz biyometrisi ile binaya giriþler ise duyarlý kapý ve X-Ray cihazý yardýmýyla yapýlýyor. Final Dergisi Dershaneleri nden hükümlülere ÖSS Denemesi BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz, deneme sýnavý kitapçýklarýný 3 Mart 2009 tarihinde dershane yetkililerinden teslim alýrken, ÖSS ye hazýrlanan hükümlü ve tutuklulara büyük sýnav öncesinde böyle bir desteðin çok anlamlý olduðunu belirterek, kitapçýk için yetklilere teþekkür etti. Temin edilen deneme sýnavý kitapçýklarýndan; 24 adet Ankara 1 ve 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza Ýnfaz Kurumlarýna, 30 adet Ankara 1 ve 2 No lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýna, 30 adet Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna, 20 adet Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna, 10 adet Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna gönderildi. Bu çalýþma ile Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu ve Personel durumu Kurumda havuz sisteminden yeni atamasý yapýlan personel de dahil olmak üzere Kurum Müdürü, 2 ikinci müdür, idare memuru, sayman, 2 öðretmen, 3 kâtip, 7 infaz ve koruma baþmemuru, 53 infaz ve koruma memuru, 2 teknisyen, hasta bakýcý, aþçý, 3 þoför ve kaloriferci olmak üzere toplam 78 personel görev yapýyor. Ceza Ýnfaz Kurumu çevresinde personel için 60 lojman bulunur. Personel ihtiyaçlarý için gerekli olan fiziki mekânlar de mevcut. Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yer alan ceza infaz kurumlarýndaki hükümlü ve tutuklularýn ÖSS deneme sýnavýna katýlmalarý saðlandý. Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 9 hükümlü ÖSS Deneme Sýnavýna katýlýrken, sýnav sonunda yapýlan çalýþmalardan memnun kaldýklarýný dile getirdiler. Ünye M Tipi nde tiyatro gösterisi Ünye M Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, tarihinde Fatsa Kývýlcým Tiyatrosu Oyuncularý tarafýndan "Dokuz Canlý" adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunu Ünye Cumhuriyet Baþsavcýsý Cem Saðdýç, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Ramazan Yýlmaz, Hakim Songül Yýlmaz, Cumhuriyet Savcýlarý Ozan Kaya, Levent Demir ve M. Oðuz Bayramoðlu, 23. Elektronik Men. Komutaný Hv. Bnb. Arif Yekebaþ, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný J. Üst Teðmen Mehmet Coruk ile diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yöneticileri, yerel basýnýn temsilcileri, Kurum personeli ve çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý. Ýzmir de konser coþkusu Ýzmir Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklulardan oluþan Türk Sanat ve Türk Halk Müziði korosu tarihinde konser gerçekleþtirildi. Konser, Kurumdaki tüm hükümlü ve tutuklularýn izlemeleri için beþ kez tekrarlandý. Kurumun sinema ve konferans salonunda düzenlenen konser programýna Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Arslan, Kurum Müdürü Remzi Uluþahin, Kurum Ýkinci Müdürü Mehmet Ali Aragün, psiko-sosyal servis çalýþanlarý ile tutuklu ve hükümlüler katýldý.

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir

Detaylı

Turizme ivme kazandýracak hamle

Turizme ivme kazandýracak hamle Ýktidar partisi demokrasicilik oyunu' oynarsa MUSTAFA DEMÝRER/ HABER YORUM Çorum'da AK Parti, CHP ve MHP de Milletvekilli Genel Seçimleri öncesi beklenen hareketlilik devam ediyor. Aday sýralamasýnda 7

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir"

Ýspanya'ya çýkarma Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI 19 MART 2015 PERÞEMBE www.yildizhaber.com

Detaylı

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE Ýþte demiryolumuzun maliyeti Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar konulu panel Çorum da düzenlendi. Faizsiz bankacýlýðýn nabzýný tuttular * HABERÝ 8 DE Türkiye'nin dört bir yanýna yeni hýzlý trenler geliyor.

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi.

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi. Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý Tasavvuf Geleneði ve Çorum da Son Devir Meþayýhý okurlarýyla buluþtu Gazetemiz köþe yazarý Eðitimci- Yazar Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý. Tasavvuf Geleneði ve Çorum

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye nin faaliyet raporu onaylandý Adaletle hizmet ediyoruz * HABERÝ 7 DE Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Çocuklar Kur'an'a koþtu

Çocuklar Kur'an'a koþtu Soðucak kan gölü, 3 ölü Çorum un Ýskilip ilçesinde düzenlenen silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken

Detaylı