Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Çanakkale Zaferi nin 94. yýlý coþkuyla kutlandý Çanakkale Zaferi nin 94. yýl dönümü ceza infaz kurumlarýnda yapýlan etkinliklerle kutlandý. Etkinliklerde Büyük Zaferi n Türk Tarihi açýsýndan önemi anlatýlýrken, Çanakkale Savaþlarýnda þehit düþen mehmetçikler de anýldý. 16 da Seslenis 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr (...) Kadýnlarýmýz erkeklerden daha çok aydýn, daha çok feyizli, daha çok bilgili olmaya mecburdurlar. Eðer hakikaten milletin anasý olmak istiyorlarsa böyle olmalýdýr. ATATÜRK Safranbolu, Karapýnar ve Ereðli Adalet Saraylarý törenle hizmete açýldý Karapýnar Adalet Sarayý törenle hizmete açýldý SAFRONBOLU, Karapýnar ve Ereðli Adalet Saraylarýnýn açýlýþý törenle yapýldý. Kastamonu nun Safranbolu ilçesinde yapýmý tamamlanan Adalet Sarayý 6 Mart 2009 tarihinde, Konya nýn Karapýnar ve Ereðli ilçelerinde inþaatý tamamlanan adalet saraylarý ise 19 Þubat 2009 tarihinde hizmete açýldý. ADALET saraylarýnýn açýlýþýnda konuþan Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, modern adalet sarayý binalarýný ülkeye kazandýrmaya devam edeceklerini belirterek, "Bana 'En güçlü devlet hangisidir?' diye bir soru sorarsanýz, benim anlayýþýma göre güçlü yargý teþkilâtýna sahip olan ülkeler daha güçlüdür. Yargý teþkilâtý adil, hýzlý ve kaliteli hizmet veren ülkeler daha güçlüdür." diye konuþtu. 8-9 da Adalet Bakanlýðýndan "Kadýna Karþý Þiddete Son Ulusal Kampanyasý"na destek "Devletin Kadýna Karþý Þiddete Sýfýr Toleransý Prensibi" çerçevesinde Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlýðýna baðlý olarak çalýþan Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü ile Adalet Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkanlýðý, "Kadýna Karþý Þiddete Son Ulusal Kampanyasý" çerçevesinde "Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesinde Yargý Mensuplarýnýn Rolü Projesi" baþlatýyor. Bu kapsamda Adalet Bakanlýðý ile Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlýðý arasýnda protokol imzalandý. 7 te Ýngiltere ye çalýþma ziyareti Avrupa Birliðinin mali, UNICEF'in teknik desteði ile yýllarý arasýnda Milli Eðitim Bakanlýðý Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Genel Müdürlüðü koordinatörlüðünde "Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarýnýn Ýl Düzeyinde Modellenmesi" Projesi kapsamýnda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce yürütülmekte olan " Etkin Hükümlü Yönetimi Projesi"nin ilk toplantýsý 1-3 Nisan 2009 tarihleri arasýnda Ankara da gerçekleþtirildi. Devamý 2 de Adalet Bakanlýðý ve Avrupa Birliði iþ birliðiyle yürütülen "Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Maðdurlar ile Ýlgili Çalýþmalarýn Geliþtirilmesi Eþleþtirme Projesi" kapsamýnda Ýngiltere'ye çalýþma ziyareti gerçekleþtirildi Mart 2009 tarihleri arasýnda Ýngiltere'nin baþkenti Londra'ya çocuk adalet sistemi ve maðdurlarla çalýþma konularýnda iki grup halinde çalýþma ziyareti düzenlendi. Devamý 2 de Etkin Hükümlü Yönetimi Projesi nin ilk toplantýsý yapýldý Bafra T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu açýldý Bafra da yapýmý tamamlanan T Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu açýldý. Mevcut A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu kapatýlarak, buradaki hükümlü ve tutuklular tarihinde yeni ceza infaz kurumuna nakledildi. Devamý 5 te Ünye de tiyatro gösterisi / 5 te Bursa H Tipi nde el iþi sergisi / 6 da Kurumlarda veda töreni / 14 te Emirdað da sertifika sevinci / 12 de Kadýnlar Günü kutlandý / 15 te Bayburt M Tipi nde belge daðýtýmý, tiyatro ve halk oyunu gösterisi Bayburt M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda belge daðýtýmý, en çok kitap okuyan hükümlü-tutukluya ödül takdimi ile Polis Meslek Yüksek Okulu öðrencilerinin tiyatro ve halk oyunu gösterisinden oluþan program gerçekleþtirildi. Devamý 14 te Final Dergisi Dershaneleri nden hükümlülere ÖSS denemesi Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Eðitim Biriminin giriþimleriyle Final Dergisi Dershaneleri ÖSS ye hazýrlanan hükümlü ve tutuklular için 185 adet 2009 Yýlý Genel Deneme Sýnav Kitapçýðý baðýþladý. Devam 5 te Kapýaltý Programý'nda "suç ve suça iliþkin ibretlik öyküler" ekrana taþýnýyor 26 ceza infaz kurumunda 100'ü aþkýn hükümlü ve tutukluyla görüþülerek hazýrlanan "Kapýaltý Programý" Samanyolu Haber Televizyonunda 1 Nisan 2009 Çarþamba günü saat 21:20'de yayýna girdi. Yapýmcýlýðýný Nurten Güzelsevdi nin üstlendiði ve her Çarþamba ayný saatte izleyiciyle buluþacak olan programda hükümlü ve tutuklular, onlarýn yakýnlarý ve uzmanlarla suç ve suça sürükleyen sebepler ele alýnýyor. Þýrnak Kapalý da ödünç Kitap Projesi Þýrnak Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Ýl Halk Kütüphanesi iþ birliðiyle ödünç kitap temini projesi baþlattý. Devamý 5 te

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Nisan 2009 Ýngiltere ye çalýþma ziyareti BÝRÝNCÝ SAYFA DAN DEVAM Çocuk adalet sistemi kapsamýnda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman baþkanlýðýnda Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, Bursa Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Er, Þube Müdürü Leyla Emanet, Düzce Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Ebru Yýldýrým, Karþýyaka Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünde görevli Psikolog Çaðnur Yýldýrým dan oluþan heyet; Ýngiltere Adalet Bakanlýðý Gençlik Adalet Birimi'ni, Hackney Genç Suçlu Birimi'ni, Kensington Genç Suçlu Ekibi'ni, Genç Suçlu Ekip Baþkanlýðý'ný, Thames Sulh ve Gençlik Mahkemesi'ni, Gençlik Adalet Kurulu'nu ziyaret ederek, uygulamalarý yerinde görüp, ilgililerden bilgi aldý. Maðdur koruma sistemi kapsamýnda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç baþkanlýðýnda, Tetkik Hâkimi Fahrettin Kýrbýyýk, Üsküdar Cumhuriyet Baþsavcýsý Hadi Salihoðlu, Bakýrköy Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünde görevli Psikolog Esra Nihan Duman ve Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezi Þube Müdürü Psikolog Çiðdem Erkunt tan oluþan heyet; Ýngiltere Adalet Bakanlýðý Maðdur Birimi, Ulusal Hükümlü Yönetimi Maðdur Koruma Birimi, Londra Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Maðdur Ýrtibat Birimi, Southwark Kraliyet Mahkemesi ve Ýstinaf Mahkemesi, Elephant ve Castle Maðdur Bakým Birimi, Camberwell Green Sulh Ceza Mahkemesi ve Gençlik Mahkemesi, Scotland Yard Emniyet Müdürlüðü, Tanýk Destek Birimi, Londra Kadýn Merkezi ve Thames Sulh Ceza ve Gençlik Mahkemesi'ni ziyaret ederek, uygulamalarý yerinde görüp, ilgililerden bilgi aldý. Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Maðdurlarla Ýlgili Çalýþmalarýn Geliþtirilmesi Projesi kapsamýnda yapýlan ziyaretle; çocuk ve maðdurlarla çalýþma konusunda Ýngiltere'nin uygulamalarý yerinde görüldü. Etkin Hükümlü Yönetimi Projesi nin ilk toplantýsý yapýldý BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Kýzýlcahamam'da yapýlan toplantýya Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç, Kontrolörler Kurulu Baþkaný Yusuf Kenan Çaðlar, Tetkik Hakimleri Ýbrahim Usta ve Fahrettin Kýrbýyýk, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Ankara Eðitim Merkezi Baþkaný Talat Akbaþ ve Genel Müdürlükten ve ceza infaz kurumlarýndan gelen müdür, uzman, psikolog, infaz ve koruma memurlarýndan oluþan çalýþma grubu ile birlikte UNICEF temsilcileri ve danýþmanlar katýldý. Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç açýlýþ konuþmasýnda; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü tarafýndan ceza infaz kurumlarýna yönelik geliþtirilecek "Etkin Hükümlü Yönetimi Projesi ile hükümlünün ceza infaz kurumuna girdiði andan, çýktýðý ana kadar geçen sürecin planlandýðý bir modelin oluþturulacaðýný ve bunun yanýnda ceza infaz kurumlarýnda hükümlülere yönelik yapýlan eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinin etkinliðinin ve iþlerliliðinin ölçülmesi ve deðerlendirilmesine yönelik araþtýrmalarýn yapýlmasýnýn planlandýðýný ifade ederek, bu projenin, eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinin daha etkili ve amaca uygun yürütülmesi için çok önemli bir fýrsat olduðunu belirtti. Kulaç, konuþmasýný "Bu üç günlük çalýþmanýn verimli geçmesini temenni eder ve proje ekibi ile tüm katýlýmcýlara baþarýlar dilerim." diyerek tamamladý. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Tetkik Hakimi Ýbrahim Usta proje hakkýnda katýlýmcýlara detaylý bilgi verdi. Toplantýda katýlýmcýlar iki gruba ayrýlarak çalýþma yaptýlar. Üçüncü günün sonunda ortak toplantý yapýldý. Her iki grubun ortaya koyduðu görüþ ve öneriler paylaþýlarak, deðerlendirmelerde bulunuldu. Þanlýurfa da ödül töreni Þanlýurfa Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Þanlýurfa Valiliði Ýl Ýnsan Haklarý Kurulunca, 10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü dolayýsý ile Ýnsan Haklarý konulu resim, þiir ve kompozisyon yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmaya üç dalda toplam 40 hükümlü ve tutuklu katýldý. Yarýþma sonucunda her dalda birinciye 250 TL, ikinciye 150 TL, üçüncüye 100 TL,yarýþmaya girip derece alamayan 16 kiþiye ise 50 þer TL para ödülü verildi tarihinde düzenlenen ödül törenine Vali Yusuf Yavaþcan, Vali Yardýmcýsý Yýldýray Malkoçoðlu, Ýl Emniyet Müdürü Sabri Durmuþlar, Cumhuriyet Baþsavcýsý Kadir Yýlmaz, Ýnfaz Savcýsý Bekir Sýtký Yýldýrým, Kurum Müdürü Akif Bakal, Kurum ikinci müdürleri, Kurum personeli ile dereceye giren hükümlü ve tutuklular katýldý. Yarýþmada üç dalda da dereceye giren tutuklu Müslüm Hartavi, Vali Yusuf Yavaþcan dan 650 TL lik ödülünü alarak, bu ödülün 150 TL sini oda arkadaþlarý için kullanacaðýný, kalan 500 TL sini de insan haklarýnýn ihlal edildiði Filistin halkýna baðýþlayacaðýný belirtti. Cumhuriyet Baþsavcýsý Kadir Yýlmaz, resim dalýnda çok yetenekli olan hükümlü ve tutuklularýn bu eserlerini, açacaklarý resim ve el iþi sergisiyle Þanlýurfalýlar ýn beðenisine sunacaklarýný söyledi.

3 15 Nisan 2009 Seslenis Sayfa 3 ARABA VE AYAK SESLERÝ DELÝ ADAM YALNIZLIK HASRET KALDIM Adapte olduðum ayak sesleri; Kimi zaman umut sesleri olur, Bazen de hayal kýrýklýðý ve hüsran... Ýþte araba sesi, yemek, ekmek Usulca yaklaþýr koðuþ kapýsýna Ýstiklâl caddesinde tramvay gibi. Tebessümlü bir gülümseme Mazgal aralýðýndan ikramda bulunur. Fazla geçmeden posta ayak sesleri; Süratli adýmlarla yürür koridorda. Bütün heyecanla mektubu uzatýrým, Bitkin gözle çabuk varmasýný arzularým. Revirden gelen arkadaþa geçmiþ olsun derim, Küçük sohbet ortamýnda mutlu olunur. Sýcak çay, fýkra ve sigara servisi... Uðultulu iki memur kapýyý açar, O an sanki çarþýya pazara gidiyoruz... Görüþçün var; o anki heyecan, ümit... Zincir halkasý gibi kapý açýlýr. Telefon talebinden istifade etmek gibi, Týkýr týkýr gürültüyle araba sesi. Ýaþe ve kantinci alýþveriþi; Sesler karýþýr, araba ve ayak sesleri, Görüþçü ve telefoncu koðuþa iade... Tek ayak sesi, oda abone gazete. Bahçede kendi ayak seslerimiz baþlar; Voltada sevinç, kývanç, yorumlar paylaþýlýr... Ayak sesleri bahçe kapýsý kapanýr; Saat sekiz televizyonda haberler ve ayak sesleri, Son sayým "hayýrlý akþamlar", sesler biter, Sesler yerini sessizliðe, hüzne býrakýr. Burukluk içinde hayaller ekilir, Sulanýr, yeþerir ve büyütülür. Ramazan Yýldýz Ankara 1 Numaralý F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu HER GECE Her gece; Hayalin yeniden kayar rüyalarýmdan, Ýçime çöreklenen karanlýk daðýlýr her an. Kalbime doðru çektiðim dalgalardan, Uzaklaþýp gidersin aþkýn limanýndan. Her gece; Damarý kopmuþ gibi içim geçmekte, Hülyalarýmda gözlerin gözlerimle birleþmekte, Göðsüm her lahza þiþip inmekte, Acýyan gözlerimde umutlar bitmekte. Her gece; Ýçimin kasveti göðe buharlaþýr, Kirpiklerimde damlalar tomurcuklaþýr, Sevgiler masallardaki renkler gibi dolaþýr, Ama yoksun, bu gönül sensizliðe nasýl alýþýr. Her gece; Gözlerimdeki umut ýþýðý söner düþündükçe, Mavi mavi olur enginlerde sevdan gizlice, Dudaklar bir zambak kanadý gibi titredikçe, Seni bulamýyorum, sen içimden geçtikçe. Her gece; Gözlerim yumulur, açýlýr umutsuz gibi, Kararan bulutlar misali hep mutsuz gibi, Çekilir perdesi teselli bulunmaz gibi, Söner gözlerimdeki çýralar bir mum gibi. Her gece; Çýnlar kulaklarýmda en küçük sesin, Her köþede durmuþ mendil sallar el edersin, Kucak açmýþ kollarýmda bana gel dersin, Dileðimde tuttuðum aþkýn güzelliði sensin. Her gece; Yýrtarcasýna göðsümü vuran yürek atýþý, Erimek üzere aþkýmýn sabýr taþý, Neyleyim sen olmadan ekmeði aþý, Kurutamadým gözümdeki akan yaþý. Hadi Demirel Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Þüphelerim senli deðil, hep kýskançlýktan, Gözlerimde yaþ kalmazdý ayrý aðlamaktan. Yorulur mu bilmiyorum kalbim sana koþmaktan, Kollarýnda can vermek ister bu deli adam. Yüreðimin parçasýsýn, seni çýkarýp atamam, Elalemden bana ne, aþkýmýzý satamam. Aþk acýsý eritse de baþka acý tadamam, Yokluðuna dayanamýyor bu deli adam. Hiç sevgisi yok diye haykýrmýþým boþuna, Yaptýðým hatalar düþmanlarýn gitmiþ hoþuna. Ýhanet mi eder bundan böyle aþkýna, Bir sevdaya kapýlmýþ bu deli adam. Yalnýzlýktan býksan da özlesen de kollarýmda uyumayý, Deli adam da býktý günleri geceleri saymayý. Ýstemiyor mu sanýyorsun baþýmý göðsüne yaslamayý, Sensiz kahroluyor bu deli adam. Kadir Uzun Isparta E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu UNUTUYORUM Gece yarýsý çoktan geride kaldý, Yalnýzlýk üþüþtü yine hayatýma. Yalnýzlýk var, rüzgâr var, karanlýk var, düþler var... Gelecek kaygýsý yok, deli bir beyin var. Volta var, buton var, kendine acýmak yok... Ve ellerim var. Ve parmaklarýmý sýkýyorum kýrarcasýna. Gecenin sessizliðine bakýyorum. Her þeyi unutmak, yok etmek istercesine, Unutanlarý deðil, kendimi unutuyorum. Murat Kolcu Sinop E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BENÝ UNUTMA Ýnsan bu makine deðil ya unutulmayacak gibi, Bazen eski bir dost, bazen bir hatýra. Seni unutmadým, unutulmayacak gibi, Adýmý hatýrlamasan da ne olur unutma beni. Bir yerde o güzel adýn geçer, aklýma gelirsin; Bir þiirde, bir sohbette veya bir þarkýda... Bu gönül sana hep açýk, yine de sen bilirsin, Gelmesen de gönlüme bari beni unutma. Fatma Olgun Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu KAYBOLMUÞUM Çocuktum çocuðum olduðunda; Kokusu bende kaldý, Elimden aldýklarýnda. Sevdim deliler gibi, Sever diye belki. Gözlerime bakýp, elimi tutsa, Yetecekti. O, damarlarýma zehir verdi. Ýsyaným karanlýklarý deldi, Kaderin bu, katlanacaksýn denildi. Þimdi dört duvar arasýndayým, Özgürlüðüm bu kaðýt parçasýna hapsedildi. Melek Belovacýklý Akhisar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Mor aydýnlýkla bir çýnar Veya kestane dibinde, Mahmur süzülen bakýþlar... Ýkindi saatlerinde, Birden gülümseyen yüzün, Sabahlarýn aynasýnda. Ve beni çýldýrtan hüzün, Ýki bakýþ arasýnda Kim bilir þimdi neredesin... Senindir yine akþamlar, Merdivende ayak sesin M. Salih Adýgüzel Ýnfaz ve Koruma Memuru Aðrý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu GÜZEL SÖZ Yalnýz yaptýklarýmýzdan deðil, yapmadýklarýmýzdan da sorumluyuz. (Moliere) Vehbi Akdoðan Metris 1 No lu Tipi Kapalý Ceza infaz Kurumu B U L M A C A SOLDAN SAÐA 1) Eþit olarak anlamýnda bir zarf - Kokmuþ hayvan ölüsü. 2) Bir çiçek - (Tersi) Mutlu sonuç, zafer. 3) Harcanan para, gider. 4) Harcanan deðerlerin toplamý - Aktinyum'un simgesi - Brom elementinin kýsaltmasý. 5) Mesafe - Eðreti düðüm. 6) Bir zaman dilimi - Türk müziðinde bir makam. 7) Kýsa zaman - (Kýsaca) Litre - Kuzu sesi - Birinin duygularýný okþayacak biçimde davranarak onu elde etmeye çalýþma. 8) Ýklimleme aracý - Yorgunluðu gidermek için duraklama - (Tersi) Ýridyum'un kýsaltmasý. 9) Çocuðu olan kadýn - Hafýza kaybý, bellek yitimi 10) Uyarý - Ýþaret - (Kýsaca) Akümülâtör. 11) Evlenmede yapýlan iþlem - Bir uzvumuz - Radon un simgesi. YUKARDAN AÞAÐIYA 1) Baharat olarak kullanýlan bir bitki - sicim. 2) Ýlave - Zekâ. 3) Yaslanmaktan bir emir - Ýnanmak iþi. 4) Yasa nýn sessizleri - Olaðandan hacimli - Geçmiþ. 5) Hilâl - Deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçasý, plato. 6) Mektup - Bir yiyecek - Baba. 7) Gelecek - (Kýsaca) Milimetre. 8) (Tersi) Sunmaktan bir emir - Limon renginde olan. 9) (Tersi) Almanya nýn eski para birimi ma - Elemek iþi. 10) Tüccar - Çok karþýtý. 11) (Tersi) Güzel kokulu bir çiçek - Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuþu - (Tersi) Eþek sesi. 12) Kale duvarý - Kripton un kýsaltmasý. 13) Þiir söyleyen veya yazan kimse - Spor salonlarýnda seyircilerin oturduðu basamaklý bölüm. Oðuz Alýcý Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Küçücük hücremde, Büyük umutlar... Ayaðýmda pranga. Ve dilimde ayný þarký; Özgürlük sevdasý Bedenim acýlar içinde, Bitmeyen yangýnlar yüreðimde, Düþtüm kaldým. Ve yine dilimde ayný þarký... Tüm özlemlerim sana. Her an resmine bakmaktan, Hayaller kurmaktan, Býktým yalnýz kalmaktan. Ve dilimde ayný þarký; Yalnýzým ben Olsaydý yastýk deðil dizlerin, Hayalin yerine sen, Olmuyor birtanem olmuyor... Ve dilimde ayný þarký; Hasret kaldým sana. Turan Öztürk Zile M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA DELÝ Akýl hastanesinde 3 deli iyileþmek üzereymiþ. Doktor: - Gelin bakalým yanýma siz üçünüz, der. Üç deli doktorun yanýna gelir ve doktor der ki: - Bakýn þu buzdolabýný þurdan þuraya taþýyýn sizi taburcu edeceðim. Deliler, tamam deyip iþe baþlarlar ve dolabý doktorun dediði yere koyarlar. Doktor sorar: - Öbür arkadaþýnýz nerede? Delilerden biri cevap verir: - O dolabýn içinde raflarý taþýyor! a S E Y Y A N E N L E Þ 2 A K A S Y A U K T U A 3 R S M A S R A F Ý 4 M A L Ý Y E T A C B R 5 I A R A Ý L M Ý K 6 S A N Ý Y E Ý R A S T 7 A N L T M E K U R 8 K L Ý M A M O L A R Ý 9 A N A A M N E Z Ý B 10 Ý K A Z T i M A K Ü 11 P N Ý K A H E L R N Geçen Sayýdaki Bulmacanýn Çözümü

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Nisan 2009 USTALARDAN SEÇMELER ERDEM BEYAZIT Sana, Bana, Vatanýma, Ülkemin Ýnsanlarýna Dair Telgrafýn tellerini kurþunlamalý Öyle deðildi bu türkü bilirim Bir de içime -Her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen- Bir posta katarý gibi simsiyah dumanlar dökerek Bazan gelmesi beklenen bazan ansýzýn çýkagelen Haberler bilirim mektuplar bilirim. Gamdan daðlar kurmalýyým Kayalarý kelimeler olan Kýrk ikindi saymalýyým Kýrk gün hüzün boþaltan omuzlarýma saçlarýma Saçlarýnýn akýþýný anar anmaz omuzlarýndan Baþtan ayaða ýslanmalýyým Gam daðlarýna çýkýp naralar atmalýyým. Ýçimde kaynayan bir mahþer var Bu mahþer bir de annelerinin kalbinde kaynar Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde Ya da çamaþýr sererken bahçelerinde Birden alýverirler kara haberini Okul dönüþü bir trafik kazasýnda Can veren oðullarýnýn. Bir de gencecik aþýklarýn yüreklerini bilirim Bir dolmuþta yorgun þoförler için bestelenmiþ Bir þarkýdan bir kelime düþüverince içlerine Karanlýk sokaklarýna dalarak þehirlerin Beton apartmanlarýn saðýr duvarlarýný yumruklayan Ya da melal denizi parklarýn ýssýz yerlerinde Örneðin Hint Okyanusu gibi derin Ýsyanýn kapkara sularýna dalan. Nice akþamlar bilirim ki Karanlýðýný Bir millet hastanesinde Dokuz kiþilik kadýnlar koðuþu koridorunda Baþýný kalorifer borularýna gömmüþ Beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden Haber sormaya korkan Genç kýzlarýn yüreðinden almýþtýr. Bir de baharlar bilirim Apartman odalarýnda büyüyen çocuklarýn bilmediði bilemeyeceði Anadolu bozkýrlarýnda Ýstanbul dan çýkýp Diyarbekir e doðru Tekerleri yamalý asfaltlarý bir aðustos susuzluðu ile içen Cesur otobüs pencerelerinden Bilinçsiz bir baþ kaymasý ile görülen Evrensel kadýnlarýn iki büklüm çapa yaptýklarý tarla kenarlarýnda Çýplak ayaklarý yumuþak topraklara batmýþ ýrgat çocuklarýnýn Bir ellerinde bayat bir ekmeði kemirirken Diðer ellerinde sarkan yemyeþil bir soðanla gelen. Yazlar bilirim memleketime özgü Yiðit köy delikanlýlarýnýn Ýncir çekirdeði meselelerle birbirlerini kurþunladýklarý Birinin ölü dudaklarýndan sýzan kan daha kurumadan Üstüne cehennem güneþlerde göðermiþ mor sinekler konup kalkan Diðeri kan ter içinde yayla yollarýnda Mavzerinin demirini alnýna dayamýþ Yüreði susuzluktan bunalan Ýçinden mahpushane çeþmeleri akan Ansýzýn parlayan keklikleri jandarma baskýný sanýp Apansýz silahýna davranan Nice delikanlýlarýn figüranlýk yaptýðý Yazlar bilirim memleketime özgü Güzler bilirim ülkeme dair Karþýlýksýz kalmýþ bir sevda gibi gelir Kalakalmýþ bir kýyýda melül ve tenha Kalbim gibi Kaybolmuþ daracýk ceplerinde elleri Titreyen kenar mahalle çocuklarý Bir sýcak somun için, yalýn kat bir don için Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. EY ÞANLI ÇANAKKALE Kahraman bir milletin, destan yazan kapýsý, Ne zorlukla alýndý, bu vatanýn tapusu. Bu yurdun evlâtlarý alperendir hepisi, Kanýyla yazdý andýn ey þanlý Çanakkale. On Sekiz Mart Perþembe, yýl bin dokuz yüz on beþ; Çanakkale ufkundan, baþka doðuyor güneþ. Queen, Elizabeth, infexible baþlatýr ateþ, Onca bombayla yandýn ey þanlý Çanakkale. Açýlan ilk ateþte, kapkara bulut çöker, Binlerce Mehmetçiði kara topraða döker. Çeyrek tonluk mermiyi, Seyit Onbaþý çeker, Kan gölüne boyandýn ey þanlý Çanakkale. Seksen bin ordu ile sarýldý Gelibolu, Seddül Bahir, Alçý Tepe her yer þehit dolu. Gazi, ya istiklâl der, zafer bizim olmalý, Garba dimdik dayandýn ey þanlý Çanakkale. Gök kubbeden þehide, yaðan kar üþüyordu, Sancak düþmesin diye, kaç nefer düþüyordu. Senegal, Yemen, Hind den, dost asker koþuyordu, O sabah þen uyandýn ey þanlý Çanakkale. Yedi düvel güç orada, birlik olmuþ vuruyor, Hangi hakla oradalar, vicdanlara soruyor. Denizden baþlar ateþ, tüm boðazý sarýyor, Mahþer yerine döndün ey þanlý Çanakkale. Çanakkale içinde, meþhur aynalý çarþý, Anadolu tek yürek, siper düþmana karþý. Denizden yaðan bomba yýkar inletir arþý, Rahmet suyuyla söndün ey þanlý Çanakkale. Mehtap koyunda Teðmen Mehmet Selim kükrüyor, Yozgatlý Murat coþmuþ, bomba üstüne yürüyor. Dayanmaz buna yürek kaç gecedir sürüyor, Yiðidinle öðündün ey þanlý Çanakkale. Cengâverlik cesareti, kanýnda var Türkün, Yurtta Sulh Cihanda Sulh, marþýdýr Atatürk ün. Hedefin baðýmsýzlýk dünyaya barýþ ülkün, Makûs talihi yendin ey þanlý Çanakkale. Aziz yurdum topraðýn, namus kadar kutsaldýr, Ay yýldýzlý bayraðým, dalganý þaha kaldýr. Bu vatan sahipsiz mi Mehter Marþý ný çaldýr, Düþman konar mý sandýn ey þanlý Çanakkale. Ali Bilecen Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ýzmir Çocuk Eðitimevi ÇANAKKALE Avrupa'ya göre Osmanlý hasta, Fýrsat bu ya geçtiler saldýrýya. Onlarda top tüfek bizlerde balta, Yedi düvel výz gelir Türklerin karþýsýnda. Bizler sahip oldukça bu imana, Yedi kýta gelse de bir araya, Emelleri gerçekleþmez ki asla. Anafartalar'da, Conk Bayýrý nda, Koca Seyidimin mermi sýrtýnda. Bir Koca Seyid e koskoca bir dünya, Baþa çýkmak mümkün mü bu aþkýn karþýsýnda. Mehmetçik ölümle yapýyor þaka, Çünkü þehit olup gidecek hakka. Düþmanýna korku saldý bu sevda, Yazýk oldu yazýk oldu karþý duran düþmana. Lisanlar deðiþik çehreler baþka, Ýki yüz elli bin deðil ki þaka. Dersini verdik ödlek dünyaya, Bir daha karþý çýkma cesareti bulmasýnlar asla. Göklerden üstüne ateþ yaðsa da, Ellerinde Kur an, aðýzda dua. Mümkün mü karþý durmak bu orduya, Çünkü dünya sahip deðildi Atatürk gibi bir komutana. Ölüm ki bir þarapnel parçasýna, Ana hasret kýnalý kuzusuna. Kafa göz ayaklar parçalansa da, Dünya þunu öðrendi: Çanakkale geçilmez. Kim çýkar kim Mehmetçiðin karþýsýna, Sefer der ki vurun Allah aþkýna. Çanakkale, Dünya döndü þaþkýna, Düþmaný gömdük Çanakkale Boðazý na. Sefer Demirci Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SELÂM SANA ÇANAKKALE Yatýyor topraðýn altýnda, Bu topraklar için kanýný döken Ölümsüz canlar. Canlar feda olsun caným vatana; Rahmet haktýr, Topraðýn altýnda Kefensiz yatana. Kol koptu bacak koptu... Vücutlar parçalandý... Vatan alýndý. Anadolu'nun dört bir yanýndan Yiðitler doldu, Adým Türkiye oldu. Sen emsalsin Çanakkale, Emsalin yoktur. Sayende þehidim, Bu topraklarda yaþamak haktýr. Selâm sana Çanakkale, Selâm sana aziz þehidim, Selâm olsun Çanakkale'den Anadolu'ya. Soycan Kayýkçý Ýnfaz ve Koruma Memuru Duraðan K1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Kadýnlar bilirim ülkeme ait Yürekleri Akdeniz gibi geniþ, soluðu Afrika gibi sýcak Göðüsleri Çukurova gibi münbit Dað gibi otururlar evlerinde Limanlar gemileri nasýl beklerse Öyle beklerler erkeklerini Yaslandýn mý çýnar gibidir onlar sardýn mý umut gibi. Ýsyan þiirleri bilirim sonra Kelimeler ki tank gibi geçer adamýn yüreðinden Harfler harp düzeni almýþtýr mýsralarýnda Kimi bir vurguncuyu gece rüyasýnda yakalamýþtýr Kimi bir soygun sofrasýnda ýþýklý sofralarda Hýrsýzýn gýrtlaðýna týkanmýþtýr. Müslüman yürekler bilirim daha Kýzdý mý cehennem kesilir sevdi mi cennet Eller bilirim haþin hoyrat mert Alýnlar görmüþüm ki vatanýmýn coðrafyasýdýr Her kýrýþýðý sorulacak bir hesabý Her çizgisi tarihten bir yapraðý anlatýr. Bütün bunlarýn üstüne Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim Vataným milletim tüm insanlar kardeþlerim Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna adýn gelmeli Adýn kurtuluþtur ama söylememeliyim Can kuþum, umudum, caným sevgilim. Erdem Beyazýt ( ) ERDEM BEYAZIT KÝMDÝR? 1939 da Kahramanmaraþ ta doðdu. Ýlkokul ve lise öðrenimini burada tamamladý. Yüksek öðrenimine 1959 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde baþladý. Geçim zorluðu yüzünden 1961 de öðrenimini devam mecburiyeti olmayan Ankara Hukuk Fakültesine naklederek askere gitti. Askerliðini yedek subay öðretmen olarak Burdur Ýli, Yeþilova Ýlçesi, Çuvallý köyünde yaptý. Askerlik dönüþü fakülte deðiþtirerek yüksek öðrenimini Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebýyatý Bölümünde tamamladý. Edebiyat öðretmenliði, kütüphane müdürlüðü yaptý. Ýstanbul Türk Musikîsi Devlet Konservatuarý nýn kuruluþu sýrasýnda genel sekreter olarak çalýþtý. Daha sonra, Sanayi Bakanlýðý Ýnsan Gücü Eðitim Dairesi Baþkan Yardýmcýsý iken bu görevinden istifa suretiyle ayrýlarak Akabe Yayýnlarý nýn ve Mavera dergisinin yönetimini üstlendi te Akabe A.Þ. nin Ýstanbul a taþýnmasý kararý ile bu görevini devrederek yeniden memurluða döndü. DPT de sözleþmeli personel olarak çalýþýrken, 1987 Milletvekili seçimlerinde Anavatan Partisi nden aday oldu. Kahramanmaraþ tan milletvekili seçildi. TBMM nin 18. Dönem çalýþmalarý süresince Milli Eðitim ve Çevre Komisyonlarýnda görev aldý seçimlerinde adaylýðýný koymadý, Ýstanbul a yerleþti. Evli ve dört çocuk babasýdýr. Tok, kavgacý, destana yatkýn bir üslûpta söylenmiþ olan þiirlerinde ayrýca ince duyarlýlýklar iþlenmiþtir. Ýslamî ton bir leit-motiv halinde bütün þiirlerine yayýlmýþtýr. Þiirleri Açý (K. Maraþ), Çýkýþ (Ankara), Yeni Ýstiklal, Büyük Doðu, Diriliþ, Edebiyat, Mavera ve Yedi Ýklim dergilerinde yayýnlanmýþtýr. Aldýðý Ödüller: Risaleler; Türkiye Yazarlar Birliði 1988 Þiir Ödülü. Ýpek Yolundan Afganistan a; TYB 1983 Gazetecilik Ödülü. Orta Asya'da savaþlarýn henüz bombayla deðil, ok ve yay ile yapýldýðý dönemlerde Türk savaþçýlarý arkalarýndan gelebilecek herhangi bir saldýrýyý önleyebilmek için sýrtlarýný bir kayaya, taþa veya aðaca yaslayarak kendilerini güvenceye alýrmýþ. Atalarýmýzýn sýrtlarýný dayadýklarý bu taþýn ismi arka-taþ olarak anýlýrmýþ. Daha sonralarý ise Azerbaycan'daki söyleniþiyle arka-daþ biçiminde dilimize yerleþerek günümüze kadar gelmiþ. Günümüze kadar gelmiþ gelmesine de, içi boþalmýþ! Günümüzde herkes herkesin arkadaþý Bir görüþmeyle, bir tanýþmayla hemen arkadaþ olunabiliyor. Teknoloji sayesinde bile yüzlerce arkadaþýnýz olabiliyor. Peki hepsi gerçekten "Arkataþ"ýnýz olabilir mi? Güvenebileceðiniz, sizi arkanýzdan vurmayacak, samimiyetine güvendiðiniz kiþilere verdiðimiz bu arkadaþlýk payesini ne kadar hak ediyorlar acaba? Bir düþünün. Sýkýntýda, elemde, kederde, kime, hangisine arkanýzý yaslarsýnýz bir ARKA-TAÞ'INIZ VAR MI? saniye bile tereddüt etmeden? Ýþte o kiþi sizin gerçek arka-taþýnýz olabilir? Peki siz kimin arkataþýsýnýz? Siz kime sorgusuz, sualsiz siper edersiniz kendinizi? Günümüz menfaat dünyasý Günümüz sanal Kimin kimden menfaati varsa kendini ona siper edecekmiþ gibi gösteriyor sanal dünyada. Oysa gerçek bu deðil. Bunu herkes biliyor yine de bu oyunun içinde yer alýyor. Gerçek arkadaþlýk, dostluk karþýlýklý emek ister. Birçok þeyi emek harcamadan elde edebilirsiniz ama arkadaþlýðý deðil. Her þeyin çok kolaylýkla satýn alýnabildiði bir ortamda bile arkadaþlýk satýlýk deðildir. Ancak hediye edilebilir. Yaþamý en anlamlý kýlan hediyelerden biridir arkadaþlýk. Arkadaþlýðýn en güzel testlerinden biri de zamandýr. Zaman testini geçemeyen arkadaþlar size yaþam yolculuðunda eþlik edemezler. Yýllandýkça deðerlenir arkadaþlýklar. Daha fazla anlam yüklenirler her takvim yapraðýyla. Kendini sevmeyenlerin arkadaþý da olmaz. Kendini aldatanlarýn, kendine saygý duymayanlarýn, paylaþmasýný bilmeyenlerin, güven duygusundan yoksun olanlarýn hiç arkadaþý olmaz! Niye olmaz? Çünkü insan karþýsýndakini de kendi gibi bilir de ondan. Bu onlara verilen en güzel cezadýr. Arkadaþlýk, karþýlýklý güven demektir. Vermeyi ve almayý bilmek demektir. Arkadaþ kazanmanýn tek yolu arkadaþ olabilmektir. Aþk ve arkadaþlýk bir gün yolda karþýlaþýrlar. Aþk kendinden emin bir þekilde sorar: - Ben senden daha samimi, daha cana yakýným ve önemliyim. Sen niye varsýn ki bu dünyada? Arkadaþlýk yanýt verir: - Sen gittikten sonra býraktýðýn gözyaþlarýný silmek için. Sýrtýnýz arka-taþsýz, yüreðiniz sevgisiz kalmasýn diye varým! Savaþ Döven Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

5 15 Nisan 2009 Seslenis Sayfa 5 Bafra T Tipi Kapalý Ceza BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Ýnfaz Kurumu açýldý Ýnþaatý Eylül 2007'de baþlayan ve 750 gün süren Bafra T Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu tarihinde Bakanlýk Oluru ile açýldý tarihinde Bakanlýk Oluru ile kapatýlan Bafra A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki mevcut tutuklu ve hükümlüler tarihinde yeni Ceza Ýnfaz Kurumuna nakledildi. Kurum uluslararasý standartlara sahip Uluslararasý standartlara uygun olarak inþa edilen Ceza Ýnfaz Kurumu, T Tipi ceza infaz kurumlarý dahil olmak üzere, ülkemizin en büyük kapasiteli modern ceza infaz kurumu olma özelliðini taþýyor. Tutuklu ve hükümlülerin barýnma, saðlýk, eðitim ve her türlü iyileþtirme taleplerine cevap verecek fizikî kapasiteye sahip Ceza Ýnfaz Kurumunda sportif ve kültürel hizmetlerin sunulacaðý kapalý ve açýk spor salonu ile gösteri salonlarý bulunuyor hükümlü ve tutuklu kapasitiesine sahip Kurumun kapalý kýsmý 16 kiþilik 56 oda, 10 kiþilik 6 oda, 8 kiþilik 8 oda ve 1 kiþilik 20 oda olmak üzere toplam 1040 kiþi kapasiteli olarak planlanmýþ olup, odalarýn üst kat yatak bölümleri net 45 m2, alt kat ortak yaþam bölümleri 45 m2, havalandýrma bahçeleri ise 33 m2 lik alandan oluþuyor. Açýk kýsmý ise 8 kiþilik 48 odadan oluþmakta olup; toplam 384 kiþilik kapasiteye sahip. Kurumun, açýk ve kapalý kýsýmlarýyla toplam kapasitesi 1424 kiþi. Ayný anda 312 kiþinin açýk görüþ, 36 kiþinin de kapalý görüþ yapabildiði Kurumda 32 kiþilik avukat görüþ mahalli bulunuyor. Odalarda çok kanallý merkezî radyo ve televizyon yayýný, anons sistemi, acil durumlarda personelin çaðrýlmasý için ýþýklý çaðýrma butonu yer alýyor. Ceza infaz kurumunda eðitim ve iyileþtirme faaliyetleri için iþ atölyeleri, dershane ve kütüphaneler ile revir ve saðlýk üniteleri yer almakta olup; Kurumun kapalý kýsmýnda bilgisayar sýnýfý, 6 derslik, kütüphane, 3 iþ atölyesi, açýk kýsmýnda 3 hobi odasý, derslik, kü- Ýzmir Çocuk Eðitimevinde belge daðýtým töreni Ýzmir Çocuk Eðitimevinde, öfke kontrolü programý ve konfeksiyon makineleri kullaným ve makineci yetiþtirme kurslarýný baþarýyla tamamlayan çocuklara sertifikalarý yapýlan törende verildi. Kurum Müdürü Mustafa Koçer, ikinci müdürler ve Kurum personelinin katýldýðý törende öfke kontrolü programýndan 8, konfeksiyon makineleri kullaným ve makineci yetiþtirme kursundan 10 çocuða belgelerini Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Arslan verdi. Þýrnak Kapalý da ödünç kitap temini projesi BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Proje çerçevesinde, hükümlü ve tutuklularýn talepleri doðrultusunda her ay 50 kitap Ceza Ýnfaz Kurumuna verilecek. Bir aylýk süre sonunda kitaplar geri iade edilerek, yerine 50 farklý kitap alýnacak. Þubat ayýnda baþlatýlan proje ile hükümlü ve tutuklularýn okuma alýþkanlýðý kazanmalarý amaçlanýyor. Þýrnak Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Kaya, "Þubat ayýnda baþlattýðýmýz projede 50 adet kitabýmýzý Þýrnak Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna bir ay süre ile gönderdik. Her ay verdiðimiz kitaplar okunduktan sonra bize getirilecek ve bizde 50 kitap daha vereceðiz. Projemiz 2009 yýlý sonuna kadar sürecek."dedi. Kurum Müdürü Abdullah Araz, Ceza Ýnfaz Kurumu kütüphanesinin özellikle güncel kitaplar açýsýndan yeterli olmamasý nedeniyle böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, hükümlü ve tutuklular arasýndaki okuma oranýnda önemli artýþ beklediklerini söyledi. tüphane, 7 iþ atölyesi ile mescit, çamaþýrhane, terzihane, araç tamir ve bakým atölyeleri, berberhane ve kuaför salonu bulunuyor. Ceza Ýnfaz Kurumunda günlük hizmetlerin (sayým, hastane, ziyaret, duruþma, tahliye, görüþ vb.) kayýt altýna alýnmasý ve personelin idari blok ile hükümlü ve tutuklu bloklarýna geçiþlerinin kontrol edilebilmesi amacýyla planlanan ve tüm hareketliliðin organize edildiði bir kontrol merkezi yer alýrken, giriþ-çýkýþlar göz biyometrisi ile binaya giriþler ise duyarlý kapý ve X-Ray cihazý yardýmýyla yapýlýyor. Final Dergisi Dershaneleri nden hükümlülere ÖSS Denemesi BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz, deneme sýnavý kitapçýklarýný 3 Mart 2009 tarihinde dershane yetkililerinden teslim alýrken, ÖSS ye hazýrlanan hükümlü ve tutuklulara büyük sýnav öncesinde böyle bir desteðin çok anlamlý olduðunu belirterek, kitapçýk için yetklilere teþekkür etti. Temin edilen deneme sýnavý kitapçýklarýndan; 24 adet Ankara 1 ve 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza Ýnfaz Kurumlarýna, 30 adet Ankara 1 ve 2 No lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýna, 30 adet Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna, 20 adet Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna, 10 adet Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna gönderildi. Bu çalýþma ile Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu ve Personel durumu Kurumda havuz sisteminden yeni atamasý yapýlan personel de dahil olmak üzere Kurum Müdürü, 2 ikinci müdür, idare memuru, sayman, 2 öðretmen, 3 kâtip, 7 infaz ve koruma baþmemuru, 53 infaz ve koruma memuru, 2 teknisyen, hasta bakýcý, aþçý, 3 þoför ve kaloriferci olmak üzere toplam 78 personel görev yapýyor. Ceza Ýnfaz Kurumu çevresinde personel için 60 lojman bulunur. Personel ihtiyaçlarý için gerekli olan fiziki mekânlar de mevcut. Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yer alan ceza infaz kurumlarýndaki hükümlü ve tutuklularýn ÖSS deneme sýnavýna katýlmalarý saðlandý. Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 9 hükümlü ÖSS Deneme Sýnavýna katýlýrken, sýnav sonunda yapýlan çalýþmalardan memnun kaldýklarýný dile getirdiler. Ünye M Tipi nde tiyatro gösterisi Ünye M Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, tarihinde Fatsa Kývýlcým Tiyatrosu Oyuncularý tarafýndan "Dokuz Canlý" adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunu Ünye Cumhuriyet Baþsavcýsý Cem Saðdýç, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Ramazan Yýlmaz, Hakim Songül Yýlmaz, Cumhuriyet Savcýlarý Ozan Kaya, Levent Demir ve M. Oðuz Bayramoðlu, 23. Elektronik Men. Komutaný Hv. Bnb. Arif Yekebaþ, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný J. Üst Teðmen Mehmet Coruk ile diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yöneticileri, yerel basýnýn temsilcileri, Kurum personeli ve çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý. Ýzmir de konser coþkusu Ýzmir Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklulardan oluþan Türk Sanat ve Türk Halk Müziði korosu tarihinde konser gerçekleþtirildi. Konser, Kurumdaki tüm hükümlü ve tutuklularýn izlemeleri için beþ kez tekrarlandý. Kurumun sinema ve konferans salonunda düzenlenen konser programýna Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Arslan, Kurum Müdürü Remzi Uluþahin, Kurum Ýkinci Müdürü Mehmet Ali Aragün, psiko-sosyal servis çalýþanlarý ile tutuklu ve hükümlüler katýldý.

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Nisan 2009 Ýstiklâl Marþý nýn kabulünün yýl dönümü etkinliklerle kutlandý Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, tarihinde, Ýnebolu Endüstri ve Meslek Lisesi iþ birliðiyle "Ýstiklal Marþýnýn Kabul Yýldönümü Kutlama Etkinliði" gerçekleþtirildi. Kurumun konferans salonunda yapýlan programa Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, Cumhuriyet Savcýsý M. Tufan Tanrýkulu, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme Kurulu Baþkaný Salman Ganidaðlý ve üyeleri, Kurum Müdürü Mehmet Öcal, Kurum Ýkinci Müdürleri Bekir Yeþilyurt ve Kenan Demirkesen, Ýnebolu Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Orhan Özin ile öðretmen ve öðrencileri, Ceza Ýnfaz Kurumunda görevli personelin bir kýsmý ile çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasý ile baþlayan programda; Ýstiklâl Marþý'nýn Þairi Mehmet Akif Ersoy un sanat ve fikir hayatý anlatýlarak, yaþamýndan çeþitli kesitler sunuldu. Programý ifa eden öðrenciler, hazýrlamýþ olduklarý oratoryo ve tiyatrolarla, þairin kiþiliðinin oluþumunu ve Ýstiklâl Marþý'ný yazdýðý sýradaki ruh dünyasýný ortaya koymaya çalýþtýlar. Ýstiklâl Marþý mýzýn, öðrencilerin sahneledikleri oratoryo sýrasýnda koro hâlinde okunmasý salonda duygulu anlar yaþattý. Programýn kapanýþ konuþmasýný yapan Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, programý hazýrlayan Ýnebolu Endüstri Meslek Lisesi idarecilerine, öðretmen ve öðrencilerine teþekkür etti. Ýstiklâl Marþýnýn doðru anlaþýlmasý gerektiðini belirten Cumhuriyet Baþsavcýsý Gültekin, Hunlar dan Göktürklere, Karahanlýlardan Selçuklulara uzanan ve hiçbir zaman devletsiz yaþamamýþ büyük Türk Milletinin cihanþümul bir impara- Akþehir'de hükümlülere müzik-eðlence programý Akþehir Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, tarihinde Mahallî Sanatçý Barýþ Akkaþ ve Kurum hükümlüsü Önder Akkaþ ýn birlikte sunduklarý müzik ve eðlence programý gerçekleþtirildi. Programa Kurum idarecileri, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Türküler ve oyun havalarýyla coþan hükümlü ve tutuklular gönüllerince doyasýya eðlendiler. Ayrýca, Ceza Ýnfaz Kurumun Açýk bölümünde kalan hükümlüre tarihinde Akþehir Kültür Merkezi Sinema Salonunda, Vali adlý film izlettirildi. Kayseri de Sigara ve Zararlarý semineri Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Yeþilay Haftasý dolayýsýyla Yeþilay Derneði Üyeleri Uður Ýþçi ve Mustafa Uyanýk tarafýndan bir seminer düzenlendi. Sigara ve zararlarýnýn anlatýldýðý seminer hükümlü ve tutuklular tarafýndan ilgiyle izlendi. Hükümlü ve tutuklularýn sigarayý býrakmalarý için gerekli bilgilendirme ve uyarýlarýn yapýldýðý semineri Kurum personeli de izledi. torluktan sonra 10 Aðustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Anlaþmasý ile Anadolu'da küçük bir kara parçasýna sýkýþtýrýlmaya çalýþýldýðý o zor ve meþakkatli günlerde, cephede savaþan askerlerimizi coþturmak, halk nezdinde de milli heyecaný uyandýrmak ve diri tutmak için, millî bir marþa ihtiyaç duyulduðunu ve zamanýn Milli Eðitim Bakanlýðý olan Maarif Vekaleti'ne teklifin bizzat Ýsmet Ýnönü tarafýndan götürüldüðünü, Maarif Vekaleti'nin konuya sahip çýktýðýný ve yurt çapýnda yarýþma açtýðýný, yarýþmaya katýlan 724 þiir arasýnda millî marþ olma niteliðine sahip eserin ilk baþta seçilemediði ve Mehmet Akif Ersoy a millî marþ yazmasý konusunda teklif götürüldüðünü, Mehmet Akif Ersoy un para karþýlýðý marþ yazýlmayacaðý gerekçesiyle teklife sýcak bakmadýðý ancak Mehmet Akif Ersoy u Hamdullah Suphi nin ikna ettiði ve marþýn Mehmet Akif Ersoy tarafýndan yazýldýðý ayrýca þiirin kahraman Türk Ordusu'na armaðan edildiðini belirterek, bu marþýn baðýmsýzlýðýmýzýn simgesi ve timsali ayrýca yazýldýðý günden bu güne Bursa H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan havlu, kravat, ahþap boyama, taký tasarým, yaðlý boya resim çalýþmalarý ile el iþleri Bursa Teyyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler Sanat Galerisi Sergi Salonunda, Þubat 2009 tarihleri arasýnda ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Serginin açýlýþýna Vali þahabettin Harput, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Er, Bursa Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný M. Necati Türe, Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný, Ýl Emniyet Müdür Vekili, Baþsavcý Vekilleri Sadýk Bölek ve Kenan Saðlam, Yýldýrým Kaymakamý ve çok sayýda misafir katýldý. Açýlýþ kurdelesini Vali Þahabettin Harput, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Er, Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný N. Necati Türe, Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný birlikte kestiler. hepimizin ortak deðeri ve moral kaynaðý olduðunu ve Ýstiklâl Marþýnýn her okunuþunda baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silâh arkadaþlarý, Kahraman Türk Ordusu ve Büyük Türk Milletinin mücadele azmi ve inancýnýn bir belgesi olduðunun hatýrlanmasý gerektiðini vurguladý. Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Sivas Kongre Lisesi iþ birliðiyle 10 Mart 2009 tarihinde düzenlenen "Ýstiklal Marþý mýzýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Programý"na Kurum Müdürü Ýrfan Gültekin, Milli Eðitim Þube Müdürü Þinasi Perçin, Sivas Kongre Lisesi Müdürü Sebahattin Topal ile öðretmen ve öðrencileri, Kurum Öðretmeni Suat Filiz, Kurum personeli ile hükümlüler katýldý. Günün anlam ve önemine iliþkin konuþmalarýn ardýndan Sivas Kongre Lisesi öðrencilerinin Mehmet Akif Ersoy un hayatýný ve Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünü canlandýrdýðý Mehmet Akif isimli oyun beðeniyle izlendi. Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýstiklâl Marþý nýn kabulünün 88. yýl dönümü nedeniyle kutlama etkinliði gerçekleþtirildi. Kutlama programýna Adalet Müfettiþleri Tacettin Þeker ve Serdar Mutta, Cumhuriyet Baþsavcýsý Yaþar Boyraz, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Özgür Yorulmaz, Cumhuriyet Savcýsý Yaþar Adýgüzel, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný Ýlker Emirze, Kurum Müdürü Þeref Tatlý, Kurum ikinci müdürleri, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý eðitim öðretim yýlýnda yapýlan eðitim faaliyetleri ile Ýstiklal Marþý Þairi Mehmet Akif Ersoy un hayatýnýn anlatýldýðý sine vizyon gösterisinin ardýndan Ceza Ýnfaz Kurumu Türk Halk Müziði Korosu konser verirken, Ceza Ýnfaz Kurumu Tiyatro Grubu da Ýstiklal Marþýnýn Kabulü konulu 5 perdelik kýsa oyun sahneledi. Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 12 Mart 2009 tarihinde düzenlenen Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Günü etkinliði Kurum Müdürü Ömer Ekinci, Kurum Ýkinci Müdürleri Ayhan Sedef, Musa Ocak ve Rýfký Demirci, Kurum Öðretmeni Hakan Börü ve Ahmet Atýlgan, Kurum personeli ile çok sayýda hükümlü ve tutuklunun katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Kurum Öðretmeni Ahmet Atýlgan'ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Kurumda hükümlü olarak bulunan Aykut Dinç in Ýstiklal Marþý'ný, hükümlü Ersel Taylan da Ýstiklal Marþý'nýn tarihçesi ve Mehmet Akif Ersoy un hayatýný okudu. Program, Ýstiklal Marþý'nýn tarihçesi ve Mehmet Akif Ersoy un hayatýyla ilgili belgesel film gösterimi ile sona erdi. Bursa H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu el iþi sergisi büyük ilgi gördü Sergiyi gezen Vali Þahabettin Harput "Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan insanlarýmýzýn eðitilerek topluma kazandýrýlmalarý büyük önem taþýyor. Ýnsanlar dört duvar arasýnda olsa da sanata duyarlý olduklarýný bu gezdiðimiz sergide de görmekteyiz." dedi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Er ise sergideki tüm ürünlerin hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýldýðýný, özellikle yaðlý boya resim çalýþmalarýný bizzat ceza infaz kurumunu ziyaretinde gördüðünü, ceza infaz kurumunda bulunan insanlarýn topluma kazandýrýlmasýnda bu gibi faaliyetlerin büyük önem taþýdýðýný söyledi. Teyyare Kültür Merkezinde 28 Þubat 2009 tarihine kadar açýk kalan sergide TL yi aþkýn satýþ yapýldý.

7 15 Nisan 2009 Seslenis Sayfa 7 Adalet Bakanlýðý ile Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlýðý Arasýnda "Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesinde Yargý Mensuplarýnýn Rolü Projesi Protokolü" Ýmzalandý "Devletin Kadýna Karþý Þiddete Sýfýr Toleransý Prensibi" çerçevesinde Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlýðýna baðlý olarak çalýþan Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü ile Adalet Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkanlýðý "Kadýna Karþý Þiddete Son Ulusal Kampanyasý" çerçevesinde "Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesinde Yargý Mensuplarýnýn Rolü Projesi" baþlatýyor. Bu kapsamda Adalet Bakanlýðý ile Aileden Sorumlu Devlet Bakanlýðý arasýnda protokol imzalandý. Proje kapsamýnda 2009 yýlýnda tüm Türkiye'de görev yapan toplam 350 aile mahkemesi hakimi ve Cumhuriyet savcýsý 3'er günlük seminerlere katýlacaklar ve örnek olaylarý tartýþarak, toplumsal cinsiyet eþitliði, kadýna yönelik þiddet, aile içi þiddet, þiddet maðdurlarýna yaklaþým teknikleri, konuya iliþin yasal mevzuat konularýnda bilgi alýþveriþinde bulunacaklar yýlýnda ise konunun önemi çerçevesinde, projenin sürdürülebilirliðinin saðlanmasý için Bakanlýk içinde eðitici eðitimi gerçekleþtirilecek. Projenin teknik ve finansal desteði Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu tarafýndan saðlanacak. "Ailenin Korunmasý Devletin Bekasý Ýçin Önemli" Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Hilton Otel'de düzenlenen protokol töreninde yaptýðý konuþmada, Anayasa'nýn 41. maddesinin ailenin korunmasý baþlýðýný taþýdýðýný ve bu yönde devlete görevler tevdi ettiðini belirterek, ailenin korunmasýnýn devletin bekasý için önemli olduðunu vurguladý. Þahin, 2002'de hükümete geldiklerinde TBMM'ye ilk sevk ettikleri yasa tasarýlarýndan birinin aile mahkemelerinin kuruluþuyla ilgili olduðunu hatýrlattý. Aile mahkemelerinde, asliye hukuk mahkemelerinden farklý olarak, sosyolog ve pedagog gibi sosyal çalýþmacýlarýn da görev yaptýðýný ifade eden Þahin, aile mahkemelerinin sadece yargýlama yapmadýðýný, aile içi þiddetten doðan sorunlarýn çözümüyle ilgili koruyucu, eðitici ve sosyal tedbirler aldýðýný anlattý. Bakan Þahin, 19 aile mahkemesine daha ihtiyaç duyulduðunu ve bu kapsamdaki çalýþmalarýn sürdüðünü bildirdi. Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nun, Türkiye genelindeki 164 aile mahkemesinde görev yapacak hakim ve savcýlarýn belirlenmesinde birtakým kriterleri göz önünde bulundurduðunu da dile getiren Bakan Þahin, evli, çocuk sahibi, 30 yaþýný aþmýþ ve aile hukuku konusunda lisans üstü eðitim almýþ yargý mensuplarýnýn tercih edildiðini anlattý. Þahin, imzalanan protokol kapsamýnda verilecek hizmet içi eðitimin, yasalarýn uygulanmasý sýrasýnda doðan sýkýntýlarýn giderilmesine önemli katký saðlayacaðýna iþaret etti. "Yasalar sýfýr toleransla uygulanmalý" Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Nimet Çubukçu da, Hükümet olarak kadýna karþý þiddetle kararlý bir mücadeleye girdiklerini ve bu yönde ciddi çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Bu kapsamda ''Çocuk ve Kadýnlara Yönelik Þiddet Hareketiyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Ýçin Alýnacak Tedbirler'' hakkýndaki Baþbakanlýk Genelgesi'nin önemli bir adým olduðunu belirten Çubukçu, genelge ile yargý mensuplarýnýn toplumsal cinsiyet bakýþ açýsý eðitimi almasý ve yasalarýn sýfýr toleransla uygulanmasýnýn saðlanmasýnýn istendiðini dile getirdi. Kadýna Karþý Þiddete Son Projesi kapsamýnda, emniyet ve saðlýk personelinin eðitimlerinin baþarýyla tamamlandýðýný hatýrlatan Bakan Çubukçu, ''Adalet Bakanlýðý ile de benzer bir projenin gerçekleþtirilmesinin yararlý olacaðýný düþünmekteyiz. Bu nedenle imzalayacaðýmýz protokol önem arz etmektedir'' dedi. Devlet Bakaný Çubukçu, protokol kapsamýnda, aile içi þiddetin yol açtýðý suçlara ve þiddet maðduru kadýnlara yönelik yargý faaliyetlerinde bulunan çeþitli yargý mensuplarýnýn, kadýna karþý þiddet, aile içi þiddet, toplumsal cinsiyet eþitliði, þiddet maðdurlarýna yaklaþým tarzý, Ailenin Korunmasýna Dair Kanun ve uluslararasý sözleþmeler konusunda farkýndalýk ve duyarlýlýklarýnýn arttýrýlmasý, iletiþim becerilerinin geliþtirilmesine yönelik eðitim faaliyetleri düzenleneceðini söyledi. Ýlk olarak 164 aile mahkemesinde görev yapan hakim ve savcýlara yönelik 25-30'ar kiþilik gruplar halinde eðitim seminerleri düzenleneceðini belirten Çubukçu, 2010 yýlýnda da en az 25 aile mahkemesi hakimi ve savcýlarýn eðitici eðitimine alýnacaðýný bildirdi. Çubukçu, 2 yýl süreyle uygulanacak protokolün teknik ve finansal desteðinin Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu'ndan karþýlanacaðýný kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan, Adalet Bakaný Þahin ile Devlet Bakaný Çubukçu, "Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesinde Yargý Mensuplarýnýn Rolü Protokolü"nü imzaladý. Ordu da hükümlülere müzik-eðlence Ümraniye E ve T Tipi nde Ahmet Ümit ten söyleþi Ümraniye E ve T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Kitap Kulübü'nce Eylül 2008'den bu yana ayda bir düzenlenen söyleþilerin Ocak ayý konuðu Ahmet Ümit'ti. Ahmet Ümit'le, son çýkan kitabý BAB-I ESRAR'ý okuyan Kitap Kulübü üyeleri, hükümlü ve tutuklular bir araya gelerek söyleþi yaptýlar. Kitap okuma ve kendini ifade etme alýþkanlýðýnýn kazandýrýlabilmesi için baþlatýlan etkinlikle hükümlü ve tutuklular her ay bir yazarla bir araya gelebilme þansýný yakalýyor. Kitap Kulübü üyeleri, konuk olan yazara, Ceza Ýnfaz Kurumu aracýlýðýyla edindikleri kitabý imzalatabiliyorlar. Ahmet Ümit'in konuk olduðu Ocak ayý söyleþisine Üsküdar Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Bekir Raif Aldemir ve Cumhuriyet Savcýsý Ahmet Çekiç de katýldý. Ordu E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ordu Güzel Sanatlar Lisesi Halk Müziði Korosu ve Ordu Fatih Lisesinin yarýþmalarda Ýl birincisi olan Halk Oyunlarý Ekibinin katkýlarýyla müzik-eðlence programý gerçekleþtirildi. 27 Þubat 2009 tarihinde gerçekleþtirilen programa Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Abdurrahim Alan, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdür Vekili Zeynel Uludüz, Ýkinci Müdürler Mesrur Akarçay ve Ýskender Gürses, Kurum personeli, hükümlü ve tutuklular ile çok sayýda yerel basýn mensubu katýldý. Uður Böceklerinden kiþisel geliþim semineri 13 Þubat 2009 tarihinde Türkiye Uður Böcekleri Projesi kapsamýnda Selami Topuz tarafýndan "Kendi Hayatýnýzýn Lideri Olun" konulu kiþisel geliþim semineri gerçekleþtirildi. Bolvadin de hükümlülerden el iþi sergisi Bolvadin C Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünleri sergilendi. Kurumun çok amaçlý salonunda düzenlenen sergi 1 Nisan 2009 tarihinde açýldý. Açýlýþ törenine Bolvadin Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Bilgin Piþkin, Kaymakam Yunus Fatih Kadiroðlu ve Bolvadin Belediye Baþkaný Mehmet Koçum, daire amirleri, çok sayýda davetli, Kurum Müdürü Mehmet Olcar ve Kurum personeli katýldý.

8 Saraylarý törenle Sayfa 8 Seslenis 15 Nisan 2009 Safranbolu, Karapýn nýn görevleri arasýnda yer aldýðýna iþaret ederek, þöyle devam etti: ''Biliþim teknolojisini, yargýnýn içine bunun için soktuk. Davalýnýn ya da davacýnýn, tanýðýn ya da maðdurun sabýka kaydý gerektiðinde 2-3 ay beklenirdi. Ama artýk, Türk yargýsý bunlarý geride býraktý. Þimdi 2 dakikada bu söylediðim bilgileri alabiliyorsunuz. Artýk, yargý kurumumuz diðer kurumlarla baðlantýlý. Biliþim teknolojisi yargýnýn hýzlandýrýlmasýnda kullanýlýyor. Bakýn, bir adým daha atýldý. SMS bilgi sistemi sayesinde cep telefonlarýyla yargýdaki bazý iþleri takip etmek mümkün hale geldi. Vatandaþlarýmýz cep telefonlarýna gelen mesajla Türkiye'nin her yerinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapýmý tamamlanan adalet sarayý Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin'in katýldýðý coþkulu bir törenle hizmete açýldý. Bakan Þahin açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, son 6 yýlda 116 yeni adliye sarayý açýldýðýný, bunlarýn en önemli özelliðinin de yöreye ait mimarî özellikleri taþýmalarý olduðunu söyledi. Açtýðý adliye saraylarý içinde yöre mimarisine en uygunun olanýn Safranbolu Adalet Sarayý olduðunu tespit ettiðini belirten Þahin, "Adliye binalarý için 'saray' kelimesi kullanýlýyor. Bu kelime baþka binalar için kullanýlmaz. Bunun bir özelliði vardýr. Çaðdaþ dünyada da adalet binalarýna 'saray' denir. Çünkü adalet en yüce deðerdir. Bu düþünceyle bütün binalarýmýzý, modern ve saray gibi yaptýk. Vatandaþlarýn yargýdan beklentileri gerçekleþiyor mu? Buna hemen 'evet' diyemeyiz. Hiç kimsenin yargýya iþinin düþmesini istemem." diye konuþtu. "Halkýn en önemli þikayeti; yargý süreçlerinin uzunluðu" Þahin, "Açýlýþ gerçekleþtirdiðim birçok il ve ilçede vatandaþlar, 'Gerçekten çok güzel bir eser ortaya koyuyorsunuz ama davalar çok uzun sürüyor.' diyor. Vatandaþlarýmýz en ucuz masrafla ve en kýsa sürede adalet tecelli ediyor mu, hak yerini buluyor mu, bunlarý soruyor. Bu sorularýn hepsine 'evet' diyemiyorum. Yargý mensuplarýmýz adaletin tecelli etmesi için canla baþla çalýþýyorlar ama sorunlarýmýz da var. Vatandaþlarýmýzýn en önemli þikayeti yargý süreçlerinin uzunluðudur. Bunun için çalýþýyoruz." dedi. "Biliþim teknolojilerini yargýda en etkin þekilde kullanýyoruz" Mehmet Ali Þahin, Adalet Bakaný olarak baðýmsýz ve tarafsýz þekilde vatandaþlarýn her türlü ihtiyaçlarýný en modern ve çaðdaþ biçimde karþýlamaadýna dava açýlmýþ mý açýlmamýþ mý görüyor. Bu teknolojiyi yargýnýn ve vatandaþýn hizmetine sokmak bakýmýndan önemli mesafeler aldýk.'' "Mevzuat yargý sürecini yavaþlatýyor" Mevzuatýn yargý sürecini yavaþlattýðýný, son yýllarda temel kanunlarda önemli deðiþiklikler yaptýklarýný ifade eden Adalet Bakaný Þahin, þöyle dedi: "Üniversitelerimiz, Adalet Bakanlýðýmýz ve diðer kurumlarýmýzla birlikte yeni kanun tasarýlarýmýzý hazýrladýk. Bunlarýn bir kýsmý TBMM'den geçti ve yürürlüðe girdi. Medeni Kanun, Ceza Kanunu böyledir. Þimdi Ticaret ve Borçlar Kanunu'nu da Meclise gönderdik, çýkmasýný bekliyoruz. Yargý süreçlerini hýzlandýrmak için -hukukçu arkadaþlarým çok iyi bilirler- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu da gözden geçirildi; Þu anda Adalet Komisyonunda görüþülmekte; muhtemelen bu yýl içinde Genel Kurula verilecektir.'' "Kamuoyu anketlerinde yargýnýn en güvenilir kurum olduðu görülmeli" Mehmet Ali Þahin, Adalet Bakanlýðý olarak görevlerinin yargýnýn iþlemlerini kolaylaþtýrmak olduðunu ifade ederek þöyle konuþtu: "Benim bakan olarak ve bakanlýðýmýzýn diðer çalýþanlarýnýn yargý sürecine hiçbir þekilde müdahalesi olamaz. Bu konuda son derece hassasýz. Kamuoyu anketlerinde kurumlar sýralamasý yapýlýyor. 'En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?' diyorlar. Bu sýralamada yargý arzu edilen yerde deðil. Benim en büyük özlemim 'Yargý en güvenilir kurumdur.' denmesidir. Bunu saðlayana kadar hep birlikte çalýþacaðýz." Vatandaþlardan en ufak tartýþmayý bile yargýya taþýmamalarýný istediðini anlatan Þahin, "Ben yakinen biliyorum; komþular, aralarýndaki en ufak meseleyi bile buraya taþýyorlar. Bunlarý kendi aramýzda halledelim. Huzur içinde yaþayalým." dedi. "Niðde'de öldürülen infaz koruma memurumuza Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyorum" Bakan Þahin, Niðde Açýk Cezaevi'nde bir infaz koruma memurunun öldürülmesi olayýnýn, Niðde Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan soruþturulduðunu belirterek þöyle konuþtu: "Bana verilen bilgiye göre, öldürme olayýnda silah kullanýlmýþ. Sebepleri konusunda henüz baþsavcýdan bilgi alamadým. Açýk cezaevlerine, cezalarý azalmýþ, iyilik halleri görülen kiþiler gönderilir. Öyle olmasýna raðmen cinayetin iþlenmesinden büyük üzüntü duydum. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðüne talimat vererek konunun her boyutuyla araþtýrýlmasýný istedim. Bizzat rapor bekliyorum. Cezaevleri denildiði zaman hep cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutuklularýn kötü muamele gördüðü düþünülür. Ama orada zor þartlar altýnda görev yapan infaz koruma memurlarýmýzýn, ne þartlar al-

9 15 Nisan 2009 Seslenis Sayfa 9 ar ve Ereðli Adalet hizmete açýldý týnda bu görevleri yaptýðý da göz önünde bulundurulmalýdýr! Açýk cezaevinde bulunan 2 hükümlünün cinayet iþlemiþ olmasý haklý olarak kamuoyunun dikkatini çekmiþtir. Ben hayatýný kaybeden mesai arkadaþýma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamýza baþsaðlýðý diliyorum." Bakan Þahin, Safranbolu Adalet Sarayý'nýn açýlýþ töreninden önce Karabük Valisi Nuri Çakýr'ý da ziyaret etti. Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, bir günde iki adalet sarayýnýn açýlýþýný gerçekleþtirdi. Konya'nýn Karapýnar ve Ereðli ilçelerinde yapýmý tamamlanan adalet saraylarý düzenlenen törenlerle hizmete girdi. Törenlere, Adalet Bakaný Þahin ile birlikte Adalet Bakanlýðýnýn üst düzey bürokratlarý, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu üyeleri, bölge milletvekilleri, Konya Vali Vekili Mustafa Karabacak, Karapýnar Cumhuriyet Baþsavcýsý Recep Benli, Konya Büyükþehir Belediye Baþkaný Tahir Akyürek ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Son 6 yýlda yapýlan adalet sarayý sayýsý 120'ye yaklaþtý Karapýnar ve Ereðli Adalet Saraylarýnýn hizmete girmesiyle son 6 yýlda yapýlan adalet sarayý sayýsý 116 oldu. Ýnþaatý devam eden adalet saraylarýyla birlikte bu rakam 170'in üzerinde. Bakan Þahin, Karapýnar Adalet Sarayý'nýn açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, yapýmý biten adalet saraylarýný açmaya yetiþemediklerini söyledi. Modern adalet sarayý binalarýný ülkeye kazandýrmaya devam edeceklerini belirten Þahin, "Benden önceki Adalet Bakaný Cemil Çiçek'in bu binalarýn kazandýrýlmasýnda katkýsý büyüktür. Kendisine teþekkür ediyorum. Biz de bu hizmetleri devam ettirmekle yükümlüyüz. Bana 'En güçlü devlet hangisidir?' diye bir soru sorarsanýz, benim anlayýþýma göre güçlü yargý teþkilatýna sahip olan ülkeler daha güçlüdür. Yargý teþkilatý adil, hýzlý ve kaliteli hizmet veren ülkeler daha güçlüdür." diye konuþtu. "Biz bu ülkede güven veren bir yargý sisteminin oluþmasý için gayret gösteriyoruz" Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Karapýnar Adalet Sarayý'nýn açýlýþ töreninin ardýndan Ereðli'ye geçerek, burada yapýmý tamamlanan adalet sarayýnýn açýlýþ törenine katýldý. Bakan Mehmet Ali Þahin, burada yaptýðý konuþmada, "Biz bu ülkede güven veren bir yargý sisteminin oluþmasý için gayret gösteriyoruz. O yüzden adalet saraylarýnýn yapýmýna büyük önem veriyoruz. Her hizmetin açýlýþýný yapmak israfa yol açtýðý için toplu açýlýþlar yapýyoruz. Bu nedenle Ereðli Adalet Sarayý'ný da Konya'da gerçekleþtirdiðimiz bir toplu açýlýþ törenine dahil ettik. Ancak Ereðliler bizzat yerinde açýlýþ taleplerini ilettiler. Bu nedenle biraz geç de olsa bu açýlýþý gerçekleþtiriyoruz." dedi. Ereðli Adalet Sarayý herkesin imreneceði bir mimarî üslupla yapýldý Þahin, dünyada en modern ve görkemli binalarýn adalet saraylarý olduðunun altýný çizerek, Ereðli Adalet Sarayý'nýn da bu anlayýþla inþa edildiðini ifade etti. Adliye binalarýnýn yenilenmesinin yanýnda, mevzuatýn da yenilenerek çaðdaþ hale getirildiðini vurgulayan Þahin, "Yeni Adalet saraylarý yaparak Türkiye'nin imajýný ve itibarýný yükseltmek istiyoruz. Dünyanýn ilgisini böyle çekebiliriz ve yabancý yatýrýmcýlar da bu sayede ülkemize gelmekten çekinmezler." dedi. Yoldan geçenler adalet sarayýnýn önünde fotoðraf çektiriyor Þahin, "Bugün açýlýþýný yaptýðýmýz Ereðli Adalet Sarayý'nýn mimarisi o kadar güzel ki, Belediye Baþkanýmýz 'Yoldan geçen vatandaþlar binanýn önünde fotoðraf çektiriyorlar.' dedi. 'Bu Adalet saraylarý neden böyle görkemli ve çaðdaþ þekilde inþa ediliyor?' diyebilirsiniz. Çünkü bu modern binalar sayesinde daha kaliteli ve hýzlý hizmet alacaðýz." diye konuþtu.

10 Sayfa 10 Seslenis 15 Nisan 2009 Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Maðdurlarla Ýlgili Çalýþmalarýn Geliþtirilmesi Projesi'nin ilk eðitimleri Ýstanbul CÝKPEM'de gerçekleþtirildi Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Maðdurlarla Ýlgili Çalýþmalarýn Geliþtirilmesi Projesi kapsamýnda tarihleri arasýnda, Ýstanbul da, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eðitim Merkezinde iki ayrý gerçekleþtirildi. Toplam 100 personelinin katýldýðý eðitimlerle, projenin hedeflerine ulaþmada ilk adým atýldý. Alýnan geribildirimler sonucunda eðitimlerin oldukça verimli geçtiði gözlemlendi. 1. Grupla Çalýþma Metotlarý Eðitimi Ýngiltere'den gelen kýsa dönem uzmanlar ile denetimli serbestlik personelinin katýldýðý "Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Maðdurlarla Ýlgili Çalýþmalarýn Geliþtirilmesi Projesi" kapsamýnda gerçekleþtirilen "Grupla Çalýþma Metotlarý Semineri" tarihleri arasýnda Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Ankara Eðitim Merkezi'nde tamamlandý. Beþ günlük çalýþma sonucunda; çocuk ve ergenlerde grup çalýþmalarýnýn yöntemi ve içeriði konusunda personel eðitiminin verilmesi amacýyla personel ve eðitici materyalleri oluþturuldu. Proje çerçevesinde hazýrlanacak olan suça sürüklenen çocuklara yönelik dört ayrý müdahale programýnýn içeriðinde ve uygulamasýnda bireysel ve grupla çalýþmalara yer verilmesi planlandýðýndan projenin amaçlarý doðrultusunda grup çalýþmasýna aðýrlýk verildi. Grupla çalýþma eðitimi Grupla çalýþma eðitimi Ýngiliz ve Türk eðiticilerden oluþan bir eðitici ekibi tarafýndan verildi. Eðitici ekibi Ýngiltere'de uzun yýllardýr bu yöntemi uygulayan ve alanýnda tecrübeli olan Londra Denetimli Serbestlik Bölgesi'nde Yönetici Yardýmcýsý olarak görev yapan Kuljit SANDHU, Londra Denetimli Serbestlik Bölgesi'nde Program Müdürü olarak görev yapan Emma OSBORNE, Türk Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðý'nda görevli Klinik Psikolog Ece VARLIK, Mersin Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü'nde görevli Psikolog Pýnar AKDEMÝR GANDUR ve Ankara Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü'nde görevli Klinik Psikolog Özlem ARI'dan oluþtu. Grupla çalýþma eðitimleri Ýskenderun Ticaret Odasýnda denetimli serbestlik semineri Koruma kurullarýnýn daha etkin bir þekilde çalýþmasý ve denetimli serbestlik sisteminin tanýtým çalýþmalarý kapsamýnda, Ýskenderun Ticaret ve Sanayi Odasý Deniz Ticaret Odasý Konferans Salonunda seminer düzenlendi. Seminere Ýskenderun Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Alper, Ýskenderun Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Halil ÞAHÝN, Ýskenderun Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis üyeleri, iþ adamlarý, yöneticiler, basýn mensuplarý ve diðer davetliler katýldý. Ýskenderun Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Alper konuþmasýnda; "Türkiye çok büyük bir deðiþim yaþýyor. Cumhuriyet Savcýsý olarak çalýþtýðým günlerde, klasik normlarla hareket ediyorduk. Birisini tutukluyor, arkasýndan ceza infaz kurumuna koyuyorduk. Ceza müddeti bittikten sonra da toplum içine býrakýyorduk. Ancak toplumda, insanlar suç iþliyorlar. On yýl ceza alan kiþi 4 dört yýl sonra serbest kalabiliyor. Yargý kurumlarý görevlerini yerine getirememiþse, o toplumdaki iktisadi ve sosyal geliþmelerin, her þekilde baltalanacaðý açýktýr. Çünkü toplumsal ferah ve huzur ancak toplumun barýþ içerisinde, yaþamasý ile mümkündür. Ýlk olarak Amerika'da gerçekleþen bu sistem, 2005 yýlýndan itibaren Ülkemizde denetimli serbestlik hizmetleri adý altýnda kuruldu. Yani yeni doðmuþ üç yýllýk bir sistemdir. Mahkemelerin sadece, hapis cezasý veya para cezasý vermek yerine, dýþarýda çalýþtýrma cezasý, eðitim-öðretim cezasý, belirli iþleri yapma cezasý gibi birtakým cezalar verilebilmektedir." dedi. Þube Müdürü Orhan Kaykaç, denetimli serbestliðin tarihsel geliþimi, mevzuattaki yeri, infaz aþamalarý ve koruma kurullarý hakkýnda bilgi verirken katýlýmcýlarýn konu hakkýndaki sorularý cevaplandýrýldý tarihleri arasýnda ilk grup, tarihleri arasýnda ise ikinci grup olmak üzere Ýstanbul da Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eðitim Merkezinde verildi. Her þubeden iki uzman olmak üzere toplam 32 personel, Grupla Çalýþma Metotlarý Eðitimine katýldý. 2. Genel Eðitim Metotlarý Eðitimi tarihleri arasýnda, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Ankara Eðitim Merkezi'nde, çocuk ve maðdur geliþtirme gruplarýnda bulunan eðiticilere verilecek Genel Eðitim Metotlarý Semineri için materyal hazýrlama çalýþmasý yapýldý. Ýngiltere'den gelen kýsa dönem uzmanlar ile denetimli serbestlik personelinin katýldýðý bu çalýþma sonucunda, çocuk ve maðdur geliþtirme gruplarýndan seçilecek eðiticilere verilecek Genel Eðitim Metotlarý Eðitimi için materyal oluþturuldu. Proje çerçevesinde maðdurlara ve suça sürüklenen çocuklara yönelik hazýrlanacak müdahale programlarýnýn eðitimlerinin personelimize verilmesi ve böylelikle proje süresinde denetimli serbestlik ve yardým merkezi þubelerinde uygulamaya geçilmesi planlandýðýndan proje tamamlandýktan sonra eðitimlerin devamlýlýðýný saðlamak açýsýndan eðitici personelin oluþturulmasý gerekmektedir. Bu amaçla proje kapsamýnda görev yapacak personele genel eðitim metotlarý konusunda bilgiler aktarýldý. Genel eðitim metotlarý eðitimine Ýngiltere'de Milton-Keynes Çocuk Adalet Sistemi Yöneticisi Lee WESTLAKE ve Kuzey Ýngiltere'de Eðitim Müdürü olarak görev yapan John TEASDALE ile Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezi Þube Müdürü olarak görev yapan Klinik Psikolog Çiðdem ERKUNT, Mersin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda görevli Psikolog Fahriye YERGÝN eðitici olarak katýldý. Genel Eðitim Metotlarý Eðitimi, tarihleri arasýnda ilk grup, tarihleri arasýnda ise ikinci grup olmak üzere iki grup halinde Ýstanbul Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eðitim Merkezinde gerçekleþtirildi. Bu eðitimlere þube müdürlüklerinde görevli toplam 68 personel iþtirak etti. Mardin de kamu hizmeti tedbiri Mazýdaðý Asliye Ceza Mahkemesi tarafýndan hakkýnda 1 ay süreyle aðaç dikim ve bakým iþlerinde çalýþtýrýlmasýna karar verilen M.N.E. Mardin Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü ile Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü arasýnda imzalanan Ýþbirliði Protokolü çerçevesinde Mazýdaðý Çankaya Aðaçlandýrma Sahasýnda çalýþtýrýlmak suretiyle cezasý infaz edildi. Ýnfazýn son günü Mardin Cumhuriyet Savcýsý Semra Kaçan, Çevre ve Orman Ýl Müdürü Fahrettin Ay ve Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Yavuz Kaya, Çankaya Aðaçlandýrma Sahasýna giderek M.N.E.'nin çalýþmalarýný yerinde denetledi. Yapýlan incelemede hükümlünün adet fidanýn dikilebileceði büyüklükteki bir alanda teraslama çalýþmasý yaptýðý ve açýlan teraslara 500 adet fidaný diktiði görüldü. Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü çalýþanlarýnýn da hazýr bulunduðu denetimde, çalýþanlarýn beyanýndan M.N.E.'nin infaz sürecinde çok gayretli olduðu ve aðaçlandýrma sahasýna vaktinden önce gelerek çalýþmaya baþladýðý öðrenildi.

11 15 Nisan 2009 Seslenis Sayfa 11 Malatya da eski hükümlülere aþçýlýk sertifikasý Ordu Koruma Kurulu Baþkanlýðý'nýn Þubat ayý toplantýsý tarihinde Ordu Valiliði Toplantý Salonu'nda Vali Ali Kaban, Koruma Kurulu Baþkaný Abdurrahim Alan ýn katýlýmlarýyla gerçekleþtirildi. Toplantýda kurulun iþleyiþi, çalýþmalarý ve bu zamana kadar yapýlan çalýþmalar hakkýnda Kurul Baþkaný Abdurrahim Alan tarafýndan bilgi verilirken, Vali Ali Kaan; Kurulun çalýþmalarýnýn memnuniyet verici olduðunu, bu tür çalýþmalara desteklerini esirgemeyeceklerini belirtti. Toplantýda gündemde bulunan 3 Malatya'da eski hükümlülere yönelik olarak açýlan aþçýlýk kursunu baþarýyla tamamlayanlara törenle sertifikalarý verildi. Malatya ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü'nde düzenlenen törende aþçýlýk kursuna baþarý ile tamamlayan 9 kursiyere belgeleri verildi. Törene Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Abdülkadir Gündem, Cumhuriyet Savcýsý ve Koruma Kurulu Baþkan Vekili Erdinç Hakan Özdabakoðlu, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Cuma Sarýçiçek, Millî Eðitim Ýl Müdür Yardýmcýsý M. Yücel Abik ve ÝÞKUR Ýl Müdürü M. Yaþar Karataþ ile çok sayýda davetli katýldý. Aþçýlýk kursunda, kursiyerlere 100 saati teorik, 500 saati de pratik olmak üzere toplam 600 saat ders verildi. Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Abdülkadir Gündem törendeki konuþmasýnda; cezaevinde kalanlarýn da birer vatan evladý olduðunu belirterek, onlarýn cezaevinden çýktýktan sonra hayatlarýný kazanabilmelerine olanak eski hükümlünün talepleri deðerlendirildi. Toplantýnýn sonunda Vali Ali Kaban, Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurullarý'nýn tanýtýmý için Valilik internet sitesinden her zaman yararlanýlabileneceðini ve Valilik olarak çalýþmalara her türlü desteði vereceklerini belirterek, toplumun suç ve suçludan korunma ve suçlularýn toplum içinde topluma faydalý birey olarak toplumda yer almalarýnýn çok güzel uygulamalar olduðunu ve bunlarýn artarak devamýný dilediklerini ifade etti. saðlamaya çalýþtýklarýný ifade etti. Cumhuriyet Savcýsý ve Koruma Kurulu Baþkan Vekili Erdinç Hakan Özdabakoðlu ise kursun hiçbir mesleki beceresi olmayan eski hükümlülere yönelik düzenlendiðini hatýrlatarak, aþçýlýk kursuna katýlanlarýn artýk bir sertifika sahibi olarak iþ bulma imkanýna kavuþtuklarýný dile getirdi. Þube Müdürü Cuma Sarýçiçek ise yapmýþ olduðu konuþmasýnda; düzenlenen kurs ile mesleði olmayan eski hükümlülerin nitelikli birer eleman hâline gelmeleri için gayret gösterdiklerini belirterek, yapýlan projelerle mesleði ve iþi olmayan eski hükümlülere ulaþmaya çalýþtýklarýný, onlarý yeniden toplumun aktif ve faydalý bir bireyi haline getirmeyi amaçladýklarýný söyledi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kursu baþarý ile tamamlayan kursiyerlere aþçýlýk belgeleri daðýtýldý. Tören, eski hükümlü aþçýlarýn hazýrladýðý ikramlarýn davetlilere sunumu ile son buldu. Ordu Valiliðinde Koruma Kurulu Toplantýsý Kocaeli DSM den sertifika töreni Osmaniye de doðalgaz tesisatçýlýðý kursu Osmaniye Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü ve Türkiye Ýþ Kurumu Osmaniye Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle 23/03/2009 tarihinde, doðalgaz tesisatçýlýðý meslek edindirme projesi baþlattý. Meslek edindirme kursuna 12 eski hükümlü devam ediyor. Proje ile ilgili olarak Osmaniye Koruma Kurulu Baþkaný Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz, Türkiye Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Hamiyet Özkaya, Osmaniye Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Volkan Eren, Osmaniye C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ertuðrul Kozanlý, Toprakkale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Ertekin ile birlikte, Osmaniye Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Süleyman Taþkýn ý ziyaret ederek, açýlan kursla ilgili teorik ve pratik eðitimler yerinde incelendi Kocaeli Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, Kocaeli Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý, Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý, Kocaeli Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Kocaeli Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü ve Elginkan Vakfý Ahmet Elginkan Mesleki Teknik Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliði ile eski hükümlüler ve denetim altýna alýnan hükümlülerin meslek sahibi olmalarýna yardýmcý olarak topluma kazandýrýlmalarýný saðlamak amacýyla baþlatýlan "Açmaya Çalýþan Çiçek Olsam Bir Damla Su Da Sen Verir misin?" adlý proje kapsamýnda açýlan Kaynakçýlýk Kursu 15 Aralýk Þubat 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Proje kapsamýnda 13 kursiyer kaynakçýlýk belgesi almaya hak kazandý. Dört aþamadan oluþan projenin birinci aþamasýnda; katýlýmcýlara kiþisel geliþimlerine katkýda bulunmak, Öfke Kontrol Pprogramý ile öfkelerini kontrol altýna almalarýna yardýmcý olmak ve toplumla uyumlu hale gelmeleri için önce 30 saatlik Psiko Sosyal Destek Eðitim Semineri verildi. Projenin ikinci aþamasýnda ise kursiyere çizim, okuma, tasarým ve kaynak yapma aþamalarýndan oluþan 120 saatlik kaynakçýlýk kursu verilerek onlarýn birer meslek sahibi olmalarý saðlandý. Üçüncü aþamada; kursiyerlere Ýþ- Kur Ýl Müdürlüðü yetkililerince Ýþ Bulma Metod ve Yöntemleri konulu konferans verilerek kendilerine iþ aramada nasýl davranmalarý gerektiðine iliþkin bilgiler aktarýldý. Son aþamasýnda ise kursiyerlerle Ýþ- Kur il Müdürlüðüne gidilerek iþ baþvurusunda bulunuldu ve kendilerine Ýþ- Kur tarafýndan iþ bulunmasý için ön giriþim yapýldý. Tüm aþamalarý baþarý ile bitiren 13 hükümlü için 20 Þubat 2009 tarihinde sertifika daðýtým töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Vali Yardýmcýsý Daðýstan Kýlýçaslan, Kocaeli Cumhuriyet Baþsavcýsý M. Fatih Özdemir, Kocaeli Adalet Komisyonu Baþkaný Fazlý Aksoy, Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý, Ýzleme Kurullarý Baþkaný, Ýl Jandarma Komutaný, Ýl Emniyet Müdürü, Koruma Kurulu Üyeleri ve Protokol üyeleri ile Denetimli Serbestlik Þube Müdürü Ýlker Öcal katýldý. Kocaeli Cumhuriyet Baþsavcýsý M. Fatih Özdemir, bu proje sayesinde eski hükümlülerin kolayca iþ bulabileceðini ve topluma kazandýrýlacaðýný ifade etti. Törende kurs öðretmenlerine de teþekkür belgesi verildi.

12 Sayfa 12 Seslenis 15 Nisan 2009 KURUMLARA YERLEÞTÝRÝLME VE BARINMA ÞARTLARI Ceza infaz kurumlarýnda kalmakta olan hükümlü ve tutuklular, 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak çýkarýlan " Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Tüzük " hükümlerine göre barýndýrýlmaktadýr. Daha önceki yýllarda, hükümlü ve tutuklularýn kurumlara yerleþtirilmelerinde ve mevzuata uygun olarak barýnmalarýnýn saðlanmasýnda herhangi bir sorun yaþanmazken, hükümlü ve tutuklu mevcudunun artmasýyla birlikte, kurumlardaki barýnma þartlarýnda çeþitli sýkýntýlar yaþanmaya baþlandýðý görülmektedir. Bu olumsuz durumun bir sonucu olarak, görev yaptýklarý kurumlarda mevzuata uygun barýnma þartlarý saðlamak isteyen idarelerin, bu amaçlarýna ulaþmakta fazlasýyla zorlandýklarý anlaþýlmaktadýr. Bu nedenle; Ýdarecilerin yanlýþ bir uygulamada bulunarak, hükümlü ve tutuklularýn herhangi bir hak ihlaline uðramasýna sebebiyet vermemeleri için, kurum içindeki yerleþtirmeleri ve barýnma þartlarýný belirleyen düzenlemeleri birkez daha hatýrlatmanýn ve bu düzenlemelere göre "olmazsa olmaz" olarak deðerlendirilmesi gereken esaslarý bir daha dikkatlere sunmanýn yararlý olacaðý düþünülmektedir. Buna göre; Öncelikli olarak, ceza infaz kurumlarýnda yapýlacak yerleþtirmeler sýrasýnda, bu kurumlarýn aþaðýda belirtilen iki ayrý iþlevsel özelliklerinin mutlaka dikkate alýnmasý gerekmektedir. 1- Gözlem ve Sýnýflandýrma Merkezleri, 2- Ceza Ýnfaz Kurumlarý. 1- Gözlem ve Sýnýflandýrma Merkezleri Ceza infaz kurumlarý ayný zamanda birer gözlem ve sýnýflandýrma merkezleridir. Kurumlarýn bu özellikleri dikkate alýnarak bir deðerlendirme yaptýðýmýzda, kuruma ilk defa hükümlü olarak gelenler ile kurumda tutuklu olarak kalmaktayken hükümlü konumuna geçenler, altmýþ günlük süreyi aþmayacak þekilde gözleme tabi tutulmak üzere ve 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'un 23 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn, aþaðýda belirtilen (a), (c) ve (d) bentlerindeki esaslar dahilinde kuruma yerleþtirilmeleri saðlanmalýdýr. "a) Hükümlülerin kiþisel özellikleri, bedensel, aklî ve saðlýk durumlarý, suç iþlemeden önceki yaþamlarý, sosyal çevre ve iliþkileri, sanat ve meslek faaliyetleri, ahlâkî eðilimleri, suça bakýþ açýlarý, hükümlülük süreleri ve suç türleri belirlenerek, durumlarýna uygun infaz kurumlarýna ayrýlmalarý ve bunlara göre saptanacak infaz ve iyileþtirme rejimi; gözlem, inceleme ve deðerlendirme yöntemiyle çalýþan gözlem ve sýnýflandýrma merkezlerinde veya kapalý ceza infaz kurumlarýnýn bu hizmete ayrýlan bölümlerinde yapýlýr. Hükümlüler, iþledikleri suç tiplerine, gösterdikleri eðilimlere, tutum ve davranýþlarý nedeniyle sýký gözetim ve denetim altýnda bulundurulmalarý gerekip gerekmediðine göre yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarýna veya normal güvenlikli ceza infaz kurumlarýna veya açýk ceza infaz kurumlarýna gönderilirler. c) Kadýn, çocuk ve genç hükümlüler ile ilgili gözlem ve sýnýflandýrma, gerekli görülen yer veya bölgelerdeki ayrý gözlem ve sýnýflandýrma merkezlerinde veya bunlarýn noksanlýðý hâlinde kadýn, çocuk ve kadýn ve erkek gençlik kapalý ceza infaz kurumlarýnýn bu hizmete ayrýlan bölümlerinde yerine getirilir. d) Hükümlülerin gözlemleri, gözlem kurulunca kuruma kabul tarihinden baþlayarak tek kiþilik odalarda yapýlýr. Ancak kurumun tek kiþilik odasý bulunmamasý veya kýsýtlý sayýda olmasý durumunda tahsis edilmiþ özel bölümlerinde de yapýlabilir." 2- Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kurumlarýn diðer bir iþlevi olan, infazýn gerçekleþtirildiði kurum olma vasýflarý esas alýnarak bir inceleme yapýldýðýnda ise; bu kurumlarda erkek, kadýn, genç ve çocuk hükümlü ve tutuklularýn birlikte barýndýrýldýklarý gerçeðinin dikkate alýnmasý veya tehlikeli hükümlüler ya da aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýna hükümlüler veya özel infaz usullerine tabi olarak kurumda kalmakta olan hükümlüler gibi farklý infaz uygulamalarýna tabi hükümlülerin bulunduðu göz önünde tutularak yerleþtirme yapýlmasýnda zorunluluk olduðu bilinmelidir. Ceza infaz kurumlarýnda yapýlmakta olan yerleþtirmeleri, bu açýklamalar ýþýðýnda ve 5275 sayýlý Kanun'un ilgili hükümleri doðrultusunda ela alarak inceleyecek olursak, öncelikli olarak hükümlü ve tutuklu ayýrýmýnýn esas alýnmasýnýn ve deðerlendirmenin de buna göre yapýlmasýnýn uygun olacaðý düþünülmektedir. A - Hükümlülerin Kuruma Yerleþtirilmeleri ve Barýndýrýlmalarý Hükümlülerin kuruma yerleþtirilmeleriyle ilgili düzenlemeler, 5275 sayýlý Kanun'un 24, 25 ve 63 üncü maddeleri ile Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Tüzük'ün 52 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinin (3) sayýlý alt bendinde ve 69 uncu maddesinde yapýlmýþtýr. Buna göre, 5275 sayýlý Kanun'un konuyla ilgili maddeleri þöyledir: HÜKÜMLÜLERÝN GRUPLAN- DIRILMASI Madde 24 - (1) Hükümlüler; a) Ýlk defa suç iþleyenler, mükerrirler, itiyadî suçlular veya suç iþlemeyi meslek edinenler, b) Aklî ve bedensel durumlarý nedeniyle veya yaþlarý itibarýyla özel bir infaz rejimine tâbi tutulmasý gerekenler, c) Tehlike hâli taþýyanlar, d) Terör suçlularý, e) Suç örgütlerine veya çýkar amaçlý suç örgütlerine mensup olan suçlular, Gibi gruplara ayrýlýrlar. (2) Hükümlüler ayrýca yaþlarý, hükümlülük süreleri ve suç türleri itibarýyla da gruplandýrýlýrlar. AÐIRLAÞTIRILMIÞ MÜEBBET HAPÝS CEZASININ ÝNFAZI Madde 25 - (1) Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýnýn infazý rejimine ait esaslar aþaðýda gösterilmiþtir: a) Hükümlü, tek kiþilik odada barýndýrýlýr. b) Hükümlüye, günde bir saat açýk havaya çýkma ve spor yapma hakký tanýnýr. c) Risk ve güvenlik gerekleri ile iyileþtirme ve eðitim çalýþmalarýnda gösterdiði gayret ve iyi hâle göre; hükümlünün, açýk havaya çýkma ve spor yapma süresi uzatýlabileceði gibi kendisi ile ayný ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasýna sýnýrlý olarak izin verilebilir. HÜKÜMLÜNÜN BARINDIRIL- MASI VE YATIRILMASI Madde 63 - (1) Tehlikeli hâli bulunan hükümlü ancak bir veya üç kiþilik odalarda, diðer hükümlüler ise kurumun fizikî yapýsý, kapasite durumu ve güvenlik gerekleri göz önüne alýnarak cezaevi yönetimi tarafýndan belirlenecek sayýda mahkûmun kalabileceði odalarda barýndýrýlýrlar. (2) Her hükümlüye yöresel iklime uygun nitelikte tek tip yatak ve yeterli sayýda yatak takýmý verilir. (3) Kadýnlarýn erkeklerle, hükümlülerin tutuklularla, çocuklarýn yetiþkinlerle, örgüt veya çýkar amaçlý örgüt suçlularý ile terör suçlularýnýn Kanunda sayýlan hâller dýþýnda bir araya gelmelerine ve baðlantý kurmalarýna izin verilmez. Yusuf Kenan ÇAÐLAR Kontrolörler Kurulu Baþkaný (4) Oda ve kýsýmlarda iklim koþullarý göz önüne alýnarak yeterli yer, ýþýk, ýsýnma, havalandýrma ve hijyen saðlanýr. Konuyla alakalý olarak Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Tüzük'te yapýlan düzenlemeler ise aþaðýda gösterilmiþtir. ÖZEL ÝNFAZ USULLERÝ MADDE 52 - (1) Hafta sonu veya geceleri infaz: a) 5275 sayýlý Kanunun 110 uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) ve (b) bentlerine göre altý ay veya daha az süreli hapis cezasýnýn infazý aþaðýdaki þekilde yapýlýr; 3. Bu hükümlüler, kurumlarda diðerlerinden ayrý yerlerde barýndýrýlýr. KURUMA YERLEÞTÝRME MADDE 69 - (1) Hükümlülerin kuruma yerleþtirilmesi, 5275 sayýlý Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen gruplandýrmalara uygun olarak yapýlýr. Bu yerleþtirmede aþaðýda sayýlan ilkeler uygulanýr: a) Hükümlü kadýn ve erkekler, mümkün olduðu kadar ayrý kurumlarda bulundurulur. Ayný kurumda barýndýrýlmalarý zorunlu ise, kadýn ve erkeklere ait bölümler birbirlerinden tamamen ayrýlýr, b) Hükümlü çocuklar ve gençler öncelikli olarak kendilerine ait kurumlarda, mümkün olmadýðý takdirde diðerlerinden tamamen ayrý bölümlerde barýndýrýlýr, c) Hükümlüler, tutuklulardan ayrý kurumlarda veya tamamen ayrý bölümlerde bulundurulur, d) Genel kolluk hizmetlerinde veya diðer kamu görevlerinde çalýþmýþ hükümlüler, kurumlarýn ayrý bir bölümünde barýndýrýlýr, e) Cinsel yönelimi farklý hükümlülerin diðerlerinden ayrý odalarda kalmalarý saðlanýr. Bu düzenlemelerden de anlaþýlacaðý üzere, öncelikli olarak hükümlü ve tutuklularýn mutlaka ayrý oda veya koðuþlarda barýndýrýlmalarý saðlanmalý, daha sonra bu ayrýþtýrma esas alýnarak, her iki halde de kadýn ve erkekler ayrý, genç ve çocuklarýn ayrý, özel infaza tabi olanlar ayrý, gruplandýrýlanlar ayrý, cinsel yönelimleri farklý olanlar ayrý oda veya koðuþlara yerleþtirilmeli, aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýna hükümlülerin tek kiþilik odalarda, tehlikeli hükümlülerin ise bir veya üç kiþilik odalarda barýnmalarý saðlanmalýdýr. Emirdað da bilgisayar sertifikalarý törenle daðýtýldý Emirdað Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, tarihinde yapýlan bilgisayar sertifikasý daðýtým törenine Kaymakam Zekeriya Güney, Belediye Baþkaný Lütfi Ýhsan Dað, Asliye Ceza Hakimi Hüseyin Apaydýn, Cumhuriyet Savcýlarý Mehmet Zülfü Öner, Hüseyin Günay ve Akýn Akkaya, Ýlçe Jandarma Komutaný Üsteðmen Ali Rýza Þimþek ve çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Emirdað Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Zülfü Öner, Bilgisayar, hükümlü ve tutuklularýn öðrenme alýþkanlýklarýný ve deneyimlerini zenginleþtirmek için kullanabilecekleri mükemmel bir araçtýr. Bu aracýn kullanýlmasýnda ilk hedef hükümlü ve tutuklularý bilgisayar ile tanýþtýrýp onlarý dünya çapýnda oluþturulmuþ bu aðýn bir parçasý olma, topluma kazandýrýlmalarýna yardýmcý olmaktýr. dedi. Yapýlan törende belge almaya hak kazanan hükümlü ve tutuklulara belgelerinin yaný sýra çeþitle hediyeler de verildi. Demirci A1 Tipi nde belge daðýtým töreni Demirci Al Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliðiyle tarihleri arasýnda düzenlenen 80 saatlik bilgisayar okur-yazarlýðý kursunu baþarý ile tamamlayan 18 hükümlü ve tutukluya sertifikalarý törenle verildi. Sertifika daðýtým törenine Cumhuriyet Savcýsý Erþan Aytemiz, Hakim Uður Kaçak, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ahmet Aysan ve Ceza Ýnfaz Kurumu personeli katýldý.

13 15 Nisan 2009 Seslenis Sayfa 13 Ali Suat ERTOSUN Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Üyesi GEÇMÝÞÝN ÝZLERÝ Süleyman, sýk sýk yaptýðý gibi o gün de akþam üzeri, iþ çýkýþý annesine uðramýþtý. Babasýnýn ölümünden sonra tek baþýna yaþayan annesini yalnýz býrakmamaya çalýþýyordu. Ayný mahallede oturuyorlardý. Tüm uðraþýlarýna raðmen, annesi yanýna gelmemiþ, ýsrarlarýna "Oðlum, herkes evinde mutlu olsun" cevabýný almýþtý. Annesi hacca gidecekti. Moralini bozuk görünce, sýkýntýsýný gidermek için "Anne, inþallah yemeðin vardýr, ben yemeðe kalacaðým" demiþ, eþine telefon ederek "Kendisini beklememelerini" söylemiþti. Annesi hiç konuþmuyordu. Yemek sýrasýnda da suskunluðunu sürdürünce, kalkacaklarý sýrada zaman zaman eþiyle çekiþtiðinden havayý daðýtmak için "Anne, neyin var? Neye kýzdýn? Yoksa gelininle mi bozuþtun" deyince, annesi "Sasý sasý konuþma, gelinle niye bozuþayým" diyerek lâfýný aðzýna týkmýþtý yýlýydý ve Vuslat haným yetmiþ yaþýndaydý. Eli ayaðý tutuyorsa da saðlýðý pek iyi sayýlmazdý. Üç yýldýr hacca gitmek için oðlunu zorluyor "Ben tek baþýma yapamam, birlikte gidelim" diyor, Süleyman da kendini henüz hazýr hissetmediðinden "Anne, seneye gideriz" diyerek erteliyordu. Ancak içindeki ilintiyi de bir türlü atamýyor, anneciði hacý olmadan ölürse, vicdan azabý çekeceðini düþünüyordu. Gidenlerden, hacca gitmenin yaþlýlar için zor olduðunu duymuþtu. O yýl teyzesi hacca gitmeye karar verince, Süleyman çocuklar gibi sevinmiþti. Ýki kardeþ birlikte gidebilirlerdi. Annesinden yedi yaþ küçük olan teyzesi oldukça dinçti. Esasen iki kardeþ çok iyi anlaþýyorlardý. Teyzesinin de eþi öldüðünden her gün bir aradaydýlar. Hac baþvurularýný birlikte yapmýþlar, kurada ikisinin de isimleri çýkmýþtý. Hazýrlýklarý tamam gibiydi. Yemekten sonra Süleyman masayý toplamýþ, annesi de bulaþýklarý yýkamýþtý. Israrla yinelediði sorularýna annesi sonunda dayanamamýþ, biraz da kýzarak "Senin hiçbir þeyden haberin yok, Araplar Ecyad Kalesini yýkmýþlar" deyince, Süleyman önce toparlanamamýþ "Anne Ecyad Kalesi de ne? Ecyad Kalesinin yýkýlmasýndan sana ne?" diye sorunca "Oðlum, ismini taþýdýðýn dedenin hatýralarýný ne çabuk unuttun; Ecyad Kalesi Arabistan'daki son Osmanlý Kalesi deðil miydi? Rahmetli deden seferberlikte askerliðini Hicaz'da yapmamýþ mýydý? Hep anlatýrdý. Çektikleri sýkýntýlarý. Aç kaldýklarýný, arkadan vurulduklarýný, Medine Muhafýzý Çöl Kaplaný Fahrettin Paþa'nýn kahramanlýklarýný anlata anlata bitiremezdi" demiþ ve gözleri yaþarmýþtý. Gözlerini sildikten sonra da "Ben bu sene hacca gitmeyeceðim. Yaþarsam ileride belki giderim. Ben hem Kâbe'yi, hem Peygamber efendimizi ziyaret edecek, hem de babamýn savaþtýðý yerleri görecektim. O kahramanlarý anacak, babamýn anlattýklarýný, okuduklarýmý ve o neslin kahramanlýklarýný zihnimde canlandýracaktým" diyerek sözlerini bitirmiþti. Annesinin sözlerinden sonra Süleyman kendisini toparlamýþ, sorduðuna soracaðýna bin piþman olmuþ, Ecyad Kalesi ile ilgili geliþmeleri de hatýrlamýþtý. Vuslat haným emekli öðretmendi. Tarihe de çok meraklýydý. Hicaz Cephesinden sonra Irak Cephesinde savaþan ve Ýngilizlere esir düþen babasýnýn anlattýklarý ile büyümüþtü. Babasý, annesi ile evlendikten sonra Birinci Dünya savaþýna katýlmýþ, cepheden cepheye koþmuþ, Kurtuluþ Savaþý kazanýldýktan sonra evine dönmüþtü. Beþ yýl çocuklarý olmamýþ, ilk çocuklarý olduðunda adýný Vuslat koymuþlar; daha sonra dünyaya gelen iki erkek çocuklarý yaþamamýþ, yedi yýl sonra dünyaya gelen kýzlarýna da Hasret ismini vermiþlerdi. Süleyman dedesini tanýmýþtý. Fakir bir adamdý, ancak hep dik yaþamýþtý. Hatýralarýný anlatmaya baþlayýnca gözleri buðulanýr, kendinden geçerdi. Annesini daha fazla kýzdýrmak istemeyen Süleyman sesini kesmiþ, "Anne kalk bizim eve gidelim, çocuklarý görürsün" deyince, annesi "Beni Hasret'in evine götür, onunla konuþacaklarým var" demiþti. Teyzesinin evi yakýndý. Süleyman eþine haber verdikten ve çocuklarýný da yanlarýna aldýktan sonra hep birlikte teyzesine gitmiþlerdi. Teyzesi, hoþ beþten sonra bir ara sigara içmek için dýþarýya çýkan Süleyman'ýn arkasýndan gelerek "Ablamýn neyi var, çok asabî?" diye sormuþ, Süleyman'da "Teyze birazdan anlarsýn" diye cevap vermiþti. Çaylarýn içilmesinden sonra oluþan sessizliðin ardýndan Vuslat haným birden söze girerek "Hasret, ben hacca gitmekten vazgeçtim, Araplar Ecyad kalesini yýkmýþlar, ben buna dayanamam, birkaç sene sonra belki giderim" dediðinde, teyzesi çok þaþýrmýþtý. Ablasý o kadar çok hacca gitmek istiyordu ki. Ancak kendisini çabuk toparlayarak "Abla, sen gitmeyeceksen, ben de gitmem" diye cevaplandýrýnca, annesi rahatlamýþtý. O gece annesi ve teyzesi, babalarýndan dinlediklerini duygu dolu sözcüklerle tekrar anlatmýþlar; dedesini hep birlikte hayýrla anmýþlardý. * * * Vakit çok çabuk geçmiþ, saati unutmuþlardý. Çocuklar çoktan uyumuþtu. Gece yarýsý annesi "Ben bu gece burada kalayým, siz gidin" deyince, Süleyman çocuklarýný uyandýrarak eþiyle evine dönmüþtü. Yattýklarýnda Süleyman uzun süre uyuyamamýþ, dedesi ve annesinden dinlediklerini gözünde canlandýrmýþ; dedesinin mücadele gücünün annesinde devam ettiðini düþünerek onurlanmýþ; annesi kadar duyarlý olmamasý nedeniyle biraz da kendisine kýzmýþtý. Not: Daha sonra ki yýllarda da hacca gitmeyen Vuslat haným, hac için ayýrdýðý parayý emekli olduðu okulun ihtiyaçlarý için harcamýþtýr. GÜZEL SÖZLER Öðrenmek pahalýdýr ama bilmemek çok daha pahalýdýr. (H. Clausen) Bir çýðlýk bir çýð meydana getirir. (A. Soljenitsin) Görev büyük þeyler yapmak deðil, gerekeni yapmaktýr. (Dr. A. Carrel) Açýlmamýþ kanatlarýn büyüklüðü bilinmez. (A. Gide) Beyþehir de belge daðýtým töreni Beyþehir A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Beyþehir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Beyþehir Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliði sonucunda çeþitli tarihlerde düzenlenen bilgisayar, Ýngilizce, arýcýlýk ve yetkili kalorifer ateþçiliði kurslarýn- Yýl: 8 Sayý: Nisan 2009 YAYIN KURULU Ekrem BAKIR Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Yayýn Kurulu Baþkaný Vehbi Kadri KAMER Fahrettin KIRBIYIK Denetimli Ser. ve Yar. Tetkik Hâkimi Hiz. Sorumlu Dai. Baþk. Tülay ÇELEBÝ Hamit KANSIZ Þube Md. (Psikolog) Öðretmen Özlem ÞAHÝNKOL Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.) Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü Naci BÝLMEZ Recai YILDIZ Öðretmen Öðretmen Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna Sahibi Ali Turan KARADAÐ Kurum Müdürü Dizgi: Hasan KORKMAZ - Ýsa KÝBAROÐLU Baský: Þeref KARAAÐAÇ - Hüseyin CENGÝZ Montaj: Zafer KARAKAYA Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ulucanlar / ANKARA Tel: Faks: Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý Ulucanlar / ANKARA Tel: Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli Basým Tarihi: 15 Nisan 2009 da baþarýlý olan hükümlü ve tutuklular ile personele düzenlenen törenle sertifikalarý verildi tarihinde Kurum bahçesinde gerçekleþtirilen törene Hüyük Kaymakamý Ramazan Keskin, Derebucak Kaymakamý Alp Eren Yýlmaz, Seydiþehir Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Þahin, Beyþehir Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlyas Yavuz, Garnizon Komutaný Taner Baþpýnar, Belediye Baþkaný Nazif Tekinöz, Cumhuriyet Savcýlarý Hüseyin Ayanoðlu ve Özgür Yalçýn, Hakimler Oðuzhan Kýlýç, Bayram Albayrak ve Özgür Ýnan Zor, Ýlçe Jandarma Komutaný Sami Beydili, Ýlçe Emniyet Müdürü Osman Bilgin, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hasan Taþdelen, Halk Eðitim Müdürü Ahmet Kocagöz, Ýcra Müdürü Ali Kozan, Ceza Ýnfaz Kurumu Kurum Amiri Ali Küçükaslan, Ceza Ýnfaz Kurumu personeli, daire amirleri, hükümlü ve tutuklular ile yakýnlarý katýldý. Törende günün anlam ve önemine iliþkin konuþmayý Beyþehir Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlyas Yavuz yaptý. Yavuz, konuþmasýnda; 2006 yýlý yaz kararnamesi ile Beyþehir'deki görevine baþladýðýnda taþýdýðý hedef ve ideallere ulaþmaktan dolayý büyük mutluluk yaþadýðýný, Cezaevindeki en büyük hedefinin sevgi ve saygý ortamýnda, sadece cezaevinde vaktini geçiren hükümlü ve tutuklulardan ziyade, bulun- duðu ortamý iyi deðerlendirebilen, Cezaevinden çýktýktan sonra da buradan elde ettiði kazanýmlarý sosyal yaþamýnda kullanabilen bir anlayýþý benimsediðini, Cezaevinden tahliye olan tutuklular ile hükümlülerin Adliyeye geldiklerinde kendisine bu yönde olumlu düþüncelerini bildirmelerini kendisi açýsýnda en büyük kazanç olduðunu, Cezaevinde sevgi ve saygý ortamýný oluþturup birlik ve beraberlik ortamýnda hedefe ulaþmaktan mutluluk duyduðunu dile getirdi. Konuþmalarýn sonrasýnda, açýlan kurslarý baþarýyla bitiren hükümlü ve tutuklular ile personele belgeleri daðýtýldý. Törende bilgisayar kursundan 17, Ýngilizce kursundan 9, arýcýlýk kursundan 12 ve yetkili kalorifer ateþçiliði kursundan 6 kiþi belge aldý. Beyþehir Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlyas Yavuz ve Protokol üyeleri tarafýndan, Ceza Ýnfaz Kurumunda görevli personele, Ceza Ýnfaz Kurumuna destek ve katkýda bulunan kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel sektör temsilcilerine takdir belgesi verildi. Tören sonunda Mahallî Sanatçý Kosat Gürler bir konser vererek, hükümlü ve tutuklularý coþturdu.

14 Sayfa 14 Seslenis 15 Nisan 2009 Kurumlarda veda töreni Nazilli Kapalý - Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, baþka ceza infaz kuruma atanan Ýkinci Müdür M. Nuh Setenci, Ýnfaz Koruma Memurlarý Yahya Ayvaz ve Nail Örsel için mesai arkadaþlarýnca, 21 Mart 2009 tarihinde Öðretmenevinde, müzikli veda yemeði düzenlendi. Uzun yýllarýn birlikteliðini güzel hatýralarla yad etmek maksadýyla düzenlenen müzik-eðlence programý büyük ilgi gördü. Gecede yemeðin ardýndan katýlýmcýlar melodilere eþlik ederek gönüllerince eðlendiler. Kurum personelinin büyük oranda katýldýðý veda yemeðine Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, Cumhuriyet Savcýsý Ýlhan Yalçýnkara ve Kurum Müdürü Mustafa Can tarafýndan baþka ceza infaz kurumuna tayini çýkan personele birer plaket verildi. Duygusal anlarýn yaþandýðý program, gecenin ilerleyen saatlerine kadar yoðun bir eðlence temposuyla devam etti. Ankara Kampüsünde Bekir Selçuk için veda programý Bingöl M Tipi nde tiyatro gösterisi Bingöl M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýl Kültür Müdürlüðü iþ birliðiyle Yadigâr Gar adlý tiyatro gösterisi gerçekleþtirildi. Kurumun konferans salonunda, geçen ay sahnelenen oyunu Kurum Müdür Vekili Bedri Altun, Ýkinci Müdürler Mustafa Yeþilyurt ve Asým Avluk, Kurum Öðretmeni Hacý Ýmrað, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular izledi. BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Geçen ay gerçekleþtirilen programa Vali Kerem Al, Garnizon Komutaný Ýkrami Özturan, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mithat Kutanoðlu, Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný Recep Eþim, Ýl Milli Eðitim Müdürü Süleyman Harmancý, Ýl Jandarma Komutaný Bülent Çakar, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Necati Ekici, Ýl Emniyet Müdürü Burhan Gümüþ, hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ile çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý. Vali Kerem Al, Kurumda yürütülen Samsun Samsun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda emekliye ayrýlan Ýnfaz Koruma Memurlarý Yalçýn Dinç ve Fahrettin Türköz için mesai arkadaþlarý tarafýndan veda yemeði tertiplendi. Kurum Müdürü Ahmet Atýcý yaptýðý konuþmada, Ceza Ýnfaz Kurumunda yýllarca baþarýyla görev yapan ve emekliye ayrýlan Yalçýn Dinç ve Fahrettin Türköz'e bundan sonraki yaþamlarýnda baþarýlar diledi. Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, tarihinde, emekli olan Ýnfaz ve Koruma Memuru Emel Karadeniz onuruna veda programý düzenlendi yýlýndan itibaren Ankara da ceza infaz kurumlarýndan sorumlu Cumhuriyet Baþsavcý Vekili olarak görev yapmakta olan Bekir Selçuk tarihinde emekli oldu. Selçuk için Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampusünde veda yemeði düzenlendi. Yemeðe Ankara Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Boyrazoðlu, Baþsavcý Vekili Ahmet Berke, Cumhuriyet Savcýlarý Vahdet Polatkan ve A.Þinasi Özercan, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü Jandarma Tabur Komutaný D. Ahmet Güllerci, Kurum Müdürleri Emrullah Turan, Ferit Çaydaþý, Muammer Seyitoðlu, Bekir Alanoðlu, Mete Erdem, Ali Demirtaþ, Ayhan Çapacý, Hulûsi Saðýr, Kasým Demiralp, Birol Özyýlmaz ve Salih Efe, Bölük Komutanlarý ile ceza infaz kurumlarýndan çok sayýda personel katýldý. Ankara Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Boyrazoðlu da Bekir Selçuk un çalýþtýðý yerlerde bir öðretmen edasýyla olaylara hakimiyeti, duruþuyla, babacan ve sevecenliði ile herkese örnek bir kiþilik sergilediðini, kendisinden çok þey öðrendiklerini, kurduðu sistem sayesinde bundan sonraki hizmetlerin mevcut birliktelik bozulmadan yürüyeceðine inandýðýný, 40 yýldan daha fazla bir hizmet süresi içerisinde bu ülkeye hizmet ettiðini hatýrlatarak, kendisine ve ailesine müteþekkir olduklarýný ve yeni yaþamlarýnda saðlýk ve mutluluk dileklerini iletti. Bekir Selçuk ise veda konuþmasýnda 1996 yýlýndan beri Ankara da Cumhuriyet baþsavcý vekili olarak görev yaptýðýný ve süre içerisinde kurum müdürleriyle baþarýlý çalýþmalar yaptýklarýnýbelirterek, ceza infaz kurumlarýnda 2000 yýlýndan sonra büyük geliþmeler olduðunu, bu nedenle 2000 yýlýný ceza infaz kurumlarý açýsýndan milat olarak kabul ettiklerini söyledi. Selçuk, bu tarihten sonra çok güzel çalýþmalar yapýldýðýný, bu çalýþmalarýn devamýnda ceza infaz kurumlarýnýn dýþ güvenliðini saðlayan jandarmanýn da büyük rolünün olduðunu, Kampuste görev alan mevcut Jandarma Tabur Komutaný ile daha önceden görev alan Jandarma Tabur Komutaný ile Kurum Müdürlerinin bir bütün halinde güzel görevler gerçekleþtirdiklerini, bunda Cumhuriyet Baþsavcýsý Boyrazoðlu nun da büyük rolü olduðunu vurguladý. Selçuk, destek ve katkýlarý için Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Boyrazoðlu ve tüm kurumlarýn idarecilerine teþekkür ederken, bundan sonraki görevlerinde baþarýlar diledi. Yemeðin sonunda, Kampüs adýna yaptýrýlan plaketi Ankara Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Boyrazoðlu, diðer hediyeleri ise Kurum Müdürleri Bekir Selçuk a takdim etti kitap okuma programý çerçevesinde Ekim-Kasým-Aralýk döneminde en çok kitap okuyan hükümlü-tutukluya hediyesini vererek, kitap okumanýn önemine Programa Bergama Cumhuriyet Baþsavcýsý Metin Uslu, Cumhuriyet Savcýsý Selahattin Doðan, Kurum Müdürü Battal Doðan, Kurum Ýkinci Müdürleri Kazým Bozgun ve Cahit Açýkel, Kurum Ýdare memurlarý, Kurum öðretmenleri, çok sayýda personel ile 80 kadar çocuk tutuklu katýldý. Konuþmalarýn ardýndan, emekli olan personele Bergama Cumhuriyet Baþsavcýsý Metin Uslu teþekür belgesi verdi. Program çerçevesinde, bilgisayar iþletmenliði kursunda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara Cumhuriyet Savcýsý Selahattin Doðan, basketbol kursunda baþarýlý olanlara ise Kurum Müdürü Battal Doðan sertifikalarýný verdi. Duygu dolu konuþmalarýn yapýldýðý belge töreninin ardýndan Kurum Ýkinci Müdürü Kazým Bozgun ve Ýdare Memuru Hamza Þenkaya konuklara Türk Halk Müziðinin seçkin parçalarýndan oluþan bir konser sundular. Silivri Açýk ta 139 hükümlüye belgeleri törenle verildi Silivri Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Silivri Halk Eðitim Merkezi bünyesinde arýcýlýk, açýk alan kantin iþletmeciliði, okuma ve yazma, futbol kurslarý, Türkiye Ýþ Kurumu iþ birliðiyle açýlan bilgisayar iþletmenliði ve Türk Hava Kurumu Bakýrköy Þubesinin maddi ve manevi destekleriyle açýlan model uçak kurslarýný baþarýyla tamamlayan 139 hükümlü ve 5 personele belgeleri düzenlenen törenle verildi. Törene Kurum Müdürü Necati Sevük, Kurum Ýkinci Müdürleri Nuri Ünal ve Ali Kaymakçýoðlu, Kurum Öðretmeni M. Fikri Gönenç ile personel ve hükümlüler katýldý. Bergama M Tipi nde çocuklara konferans Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Sivil Savunma Müdürü Recep Görür, Deprem konulu konferans verdi tarihinde gerçekleþtirilen konferansa 80 çocuk hükümlü ve tutuklunun yaný sýra Kurum Müdürü Battal Doðan, Kurum ikinci müdürleri ve Kurum personeli katýldý. Sivil Savunma Müdürü Recep Görür, depremin oluþma nedenleri ve þekli, deprem öncesi ve sonrasý ile deprem anýnda alýnacak önlemler ve yapýlmasý gerekenler hakkýnda bilgiler aktardý. Bayburt ta polis adaylarýnýn katkýlarýyla program gerçekleþtirildi dikkat çekti ve bunun diðer hükümlü ve tutuklulara örnek olmasý temennisinde bulundu. Halk Eðitim Müdürlüðü ve Ceza Ýnfaz Kurumu iþ birliði ile düzenlenen Tarým Kursunu baþarý ile tamamlayan 18 hükümlü ve tutukluya belgelerini Ýl Milli Eðitimi Müdürü Süleyman Harmancý takdim etti. Belge daðýtýmýnýn ardýndan Bayburt Polis Meslek Yüksek Okulu öðrencileri tiyatro ve halk oyunu gösterisi sundu.

15 15 Nisan 2009 Seslenis Sayfa 15 Dünya Kadýnlar Günü etkinliklerle kutlandý Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, tarihinde, Uluslararasý Lions ve Soroptimist Kulüpleri Federasyonu ile ortaklaþa 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kutlama programý gerçekleþtirildi. Günün anlam ve önemiyle ilgili olarak hükümlü Havva Ýzci bir konuþma yaptý. Ýzci, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nün tarihçesini açýklayarak, bu günün kabulünün altýndaki temel nedenleri anlattý. Daha sonra Kurum Ýkinci Müdürü Tuðba Yýldýz, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü ve Türkiye'de kadýn haklarýnýn geliþim süreci hakkýnda bilgi vererek, Atatürk'ün "Kadýnlar, erkeklerden daha çok aydýn daha çok verimli ve daha çok bilgili olmak zorundalar" sözüne dikkat çekti. Hükümlü Eylem Kaya ise Kurtuluþ Savaþý mýzýn kahraman kadýnlarýný anlatan Nazým Hikmet in Kadýnlarýmýz adlý þiirini okudu. Programýn son bölümünde, Türk Sanat Müziði Sanatçýsý Kadri Þarman yönetimindeki koro hükümlü ve tutuklulara müzik ziyafeti sundu. Nazilli E Tipi Kapalý - Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum personeli, kadýn hükümlü ve tutuklularýn katýlýmýyla kutlandý. 13 Mart 2009 tarihinde gerçekleþtirilen programda hükümlü ve tutuklu kadýnlarýn anýlarýný içeren ve kendileri tarafýndan okunan "Bu Topraklarda Kadýn Olmak" ana baþlýðýyla anlatýlar seçilerek, kadýnlarýn baþarýlarý ve sorunlarýyla birlikte, kadýnýn ruh dünyasý anlatýlmaya çalýþýldý. Anlatýlarýn yaþanmýþ ve gerçek hayattan kesitler olmasý sebebiyle salonda duygusal bir atmosfer oluþtu. Programa katýlan sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, hükümlü ve tutuklu kadýnlar ile yanlarýnda kalan çocuklara hediye ve karanfil takdim ettiler. Programa Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Baþkontrolörü Aykut Teker, Nazilli Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz ve eþi, Kurum Müdürü Mustafa Can ve eþi, Ýlçe Protokol üyelerinin eþleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkan ve üyeleri, Kurum ikinci müdürleri, Kurum personeli ile kadýn hükümlü ve tutuklular katýldý. Düzce B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle Ýl Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Iþýklý Baþkanlýðýndaki heyet kurumda barýndýrýlan kadýn hükümlü ve tutuklulara ziyarette bulundu. Ziyarette Kurum Müdürü Mehmet Evin, Ýkinci Müdür Abdurrahman Yýldýrým da hazýr bulundu. Heyet, Kurumda kalan kadýnlara çiçek takdim ederek, çeþitli hediyeler verdi. Kadýn hükümlü ve tutuklularýn, Kadýnlar Günü ile ilgili düþünceleri ve dilekleri dinlendi. Antalya L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda, Türk Üniversiteli Kadýnlar Derneði Antalya Þubesi iþ birliði ile kadýn hükümlü ve tutuklu için kutlama programý düzenlendi. Program kapsamýnda ilk olarak Türk Üniversiteli Kadýnlar Derneði Baþkaný Ayla Yüksel, günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Konuþma sonrasýnda, Kurum idarecileri ve Dernek üyeleri tarafýndan kadýn hükümlü ve tutuklulara, çiçek ve puzzle hediye edildi. Programýn son bölümünde, kadýn hükümlü ve tutuklular, Sanatçý Deniz Çetiner in konseriyle Ankara Samsun doyasýya eðlendiler. Programa Kurum Ýkinci Müdürleri Nevzat Koramaz, Ekrem Ünal ve Ýbrahim Bülbül, Psiko-sosyal Servis Uzmanlarý Sabri Hatipoðlu, Gülcan Demiray, Dilara Þahin ve Seyla Albayrak, Kurum Öðretmenleri Veysel Kamalý ve Ramazan Günþan ile infaz ve koruma memurlarý katýldý. Yozgat E Tipi Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nde Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýnci Varinli, beraberindeki Prof. Dr. Güzin Türel, Yrd. Doç. Dr. Hikmet Ulusan, Yrd. Doç. Dr. Nursel Öksüz, Yrd. Doç. Dr. Çiðdem Belgin Tipi, Öðr. Gör. Güneþ Salý, Öðretim Gör. Emine Yeþil ve Özel Kalem Müdürü Ahmet Gençaslan dan oluþan heyetle kadýn hükümlü ve tutuklularý ziyaret ederek, onlarýn Dünya Kadýnlar Gününü kutladý. Ceza Ýnfaz Kurumu toplantý salonunda kadýnlara hitaben bir konuþma yapan Rektör Varinli, "Her insan doðduðunda suçsuz ve günahsýz olarak dünyaya gelir. Yaþam süresince bir takým talihsizliklerle cezaevine düþer. Biz Rektörlük olarak çeþitli nedenlerle cezaevine düþmüþ hükümlü ve tutuklularýmýza moral vermek için böyle bir etkinliði düzenledik. Yaþadýðýnýz bu sýkýntýlarýn ardýndan tahliye olduktan sonra daha tedbirli davranarak, daha saðlýklý ve mutlu bir yaþam geçirmenizi diliyorum." dedi. Kurum Müdürü Uður Salt, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýnci Varinli ve beraberindeki heyete, Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaretlerinden dolayý teþekkür ederek, Ülkemizin geliþmesinde ve kalkýnmasýnda kadýnlarýn çalýþma hayatýnda aktif rol almalarý gerektiði düþüncesindeyim. Hiçbir ayrým gözetmeksizin kadýnlarýmýza önem vermemiz gerekmektedir. Biz de Kurumumuz imkanlarý dahilinde eðitim, kültürel ve sosyal açýdan kadýn hükümlü ve tutuklulara yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. dedi. Konuþmalarýn ardýndan Rektör Prof. Dr. Ýnci Varinli ve öðretim üyeleri, Kurum Müdürü Uður Salt ile birlikte kadýn hükümlü ve tutuklularýn Kadýnlar Günü nü tek tek kutlayarak onlara birer gül ve hediyeler verdi. Denizli Kadýn Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 9 Mart 2009 tarihinde Çardak Cumhuriyet Baþsavcýsý Ayhan Uyumaz, Denizli Belediyesi Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Ayten Bahtiyar ve üyeleri, Güzel Sanatlar Lisesi müzik öðretmenleri, Kurum Müdürü Göksal Korkmaz, Kurum personeli ve hükümlülerin katýlýmýyla Kadýnlar Günü Kutlama Programý gerçekleþtirildi. Çardak Cumhuriyet Baþsavcýsý Ayhan Uyumaz açýlýþ konuþmasýnda; ülkemizde kadýnlarýn geçmiþten günümüze kadar geçen süre içerisinde sahip olduklarý haklardan ve kadýna verilen önemden bahsetti. Denizli Belediyesi Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Ayten Bahtiyar ise Kadýnlar Günü nün tarihçesi ile ilgili bilgiler verdi. Konuþmalarýn ardýndan hükümlüler tarafýndan Kadýnlar Günü ile ilgili þiirler ve yazýlar okundu. Hükümlü Rabia Aksin in bugüne özel olarak kaleme aldýðý "Kaynanam Bizde" adlý skeç kadýn hükümlüler tarafýndan baþarýyla sahnelendi. Akabinde Denizli Belediyesi Kent Konseyi Kadýn Meclis üyeleri tarafýndan hazýrlanan "Kadýnlýðýmla Övünüyorum" adlý oyun izleyiciyle buluþtu. Her iki oyun da izleyenler tarafýndan büyük beðeni topladý. Müzik Öðretmeni Melih Aðdað ýn verdiði ritim kursuna katýlan hükümlülerin oluþturduðu ritim grubu, yaptýðý gösteri ile geceye renk kattý. Program, Güzel Sanatlar Lisesi müzik öðretmenleri tarafýndan seslendirilen hareketli parçalarla sona erdi. Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, 8 Mart 2009 tarihinde Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla düzenlenen kutlama programý kapsamýnda; günümüzdeki kadýnlarýn sosyal, kültürel ve yasal haklarý konusunda konuþma yapan Kurum Öðretmeni Suat Filiz, günümüzde kadýnlarýn, kendi ayaklarý üzerinde durabilmelerinin önemine dikkat çekti ve kadýnlarýn sosyal, kültürel ve yasal haklarýný hatýrlattý. Cumhuriyet Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulu Müdiresi Dr. Handan Güler de kadýn haklarý konusunda yaptýðý konuþmasýyla; kadýnlarýn saðlýk, sosyal ve kültürel haklarý üzerinde önemle durarak, günümüzde kadýnlarýn çekmiþ olduklarý sýkýntýlarý dile getirdi. Programa; Kurum Müdürü Ýrfan Gültekin, eðitimden sorumlu Kurum Ýkinci Müdürü Selahattin Demir, Kurum Öðretmeni Suat Filiz, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan ýn eþi Hüsnüye Alkan, Vali Veysel Dalmaz ýn eþi Sýdýka Dalmaz, Sivas Belediye Baþkanýnýn eþi Yurdanur Aydýn, Aile Danýþma Merkezi Müdürü Bahattin Karaoðlan, yardým dernekleri baþkanlarý ile Kurum personeli katýldý. Trabzon E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 6 Mart 2009 tarihinde düzenlenen kutlama programýna Belediye Baþkaný M. Volkan Canalioðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Rýza Can, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ali Can, Cumhuriyet Savcýsý Birol Çelik, hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdürü Nayim Okan, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Engin Nur, Kurum ikinci müdürleri ve Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Nuray Çelik günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuþma yaptý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Rýza Can, toplumda kadýnýn yeri ve önemini vurgulayarak, tüm kadýnlarýn Dünya Kadýnlar Günü nü kutladý. Hükümlü ve tutuklu bayanlarýn kadýnýn toplumdaki yerine yönelik hazýrladýklarý iki skeç ve parodi ilgiyle izlendi. Kadýn hükümlü Nazilli ve tutuklularýn Kadýn konulu þiirler okuduðu program, Mahallî Sanatçý Mustafa Boztürk ün sunduðu Türk Sanat Müziði konseri ve kadýn folklor ekibinin folklor gösterisiyle sona erdi. Sakarya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü çeþitli etkinlikle kutlandý. Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla 6 Mart 2009 tarihinde kadýn hükümlü ve tutuklularý ziyaret eden Sakarya Cumhuriyet Baþsavcýsý Ferhat Kapýcý, Sakarya Ýl Jandarma Komutaný Ramazan Akça, Sakarya Barosu Baþkaný Vacit Öktem ile Baro üyesi on avukat onlara karanfil daðýttý. Baþsavcý Kapýcý ile Baro Baþkaný Öktem birer konuþma yaptýlar. Cumhuriyet Baþsavcýsý Kapýcý, kadýn hükümlü ve tutuklularýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesi için özel önem gösterdiklerini ve sorunlarý ile yakýndan ilgilendiklerini söyledi. Kadýn hükümlülerin erkek hükümlülerle ayný haklara sahip olduklarýný kaydeden Kapýcý, "Cezaevindeki personelimizin bütün imkansýzlýklarýna raðmen çalýþmalarýný takdirle karþýlýyorum. Cezaevindeki temel amaç hükümlülerin tekrar topluma kazandýrýlmasýdýr. Hükümlü ve tutuklulara eðitim imkaný vererek ve meslek kazandýrarak dýþarýdaki hayata daha yakýn bir yaþam saðlamak. En büyük amacýmýz bu." dedi. Sakarya Barosu Baþkaný Vacit Öktem, "Sakarya Barosu olarak kadýn hükümlü ve tutuklularýn sorunlarýný yakýndan takip ediyoruz. Elimizden geldiði kadar onlara yardýmcý olmaya çalýþýyoruz." þeklinde konuþtu. Kurum Müdürü Metin Akkaya ise Kurumda bulunan tüm hükümlü ve tutuklulara verdikleri yaygýn eðitim ve mesleki eðitim imkâný ile sosyal ve kültürel faaliyetlerle onlarýn toplumsal hayattan kopmadýklarýný, onlarý topluma tekrar kazandýrmaya çalýþtýklarýný ifade etti. Kadýnlar adýna konuþma yapan bir kadýn hükümlü, iki yýldýr Kadýnlar Gününü cezaevinde kutladýðýný belirterek, "Cezaevine girmeden önce bir kez bile Kadýnlar Gününü kutlamadým, yaklaþýk iki yýldýr cezaevindeyim, Kurum Müdürümüz olsun, savcýlarýmýz olsun bize Kadýnlar Günü nü hatýrlatýyorlar. En azýndan kadýn ve anne olduðumuzu hatýrlýyoruz. Dýþarýda olsaydým kesinlikle Kadýnlar Gününü bilmezdim. Ayrýca, Kurum Müdürümüz ve personeli bizlere ellerinden geldiðince yardýmcý olmaya çalýþýyorlar. Sýkýntýlarýmýzý, sorunlarýmýzý çözmeye çalýþýyorlar. Bize hiçbir zaman suçlu gözüyle bakmýyorlar." þeklinde konuþtu. Ayrýca, Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezinde, kadýn hükümlü ve tutuklularýn üretmiþ olduklarý birbirinden güzel taký tasarým ve el iþi ürünleri 5-6 Mart 2009 tarihlerinde sergilendi. Yine Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksek Okulu öðrencileri ile Sakarya Büyükþehir Belediyesi Kent Konseyi üyeleri, Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla kadýn hükümlü ve tutuklularý ziyaret ettiler. Konuklar kadýn hükümlü ve tutuklulara çeþitli hediyeler ve karanfil daðýtarak, Kurum kütüphanesine de kitap baðýþýnda bulundular. Not: Gazetedeki sayfa kýsýtlýlýðý nedeniyle çok sayýda ceza infaz kurumunun Dünya Kadýnlar Günü ile ilgili etkinliðine yer verilemedi. Trabzon

16 Sayfa 16 Seslenis 15 Nisan 2009 Çanakkale Zaferi nin 94. yýl dönüm ümü ü coþkuyla kutlandý Dünyada eþine az rastlanýlacak r bir kahramanlýkla amanlýkla Çanakkale nin geçilmeg eçilmezliðini ilân eden Türk k Ordusu n dusu nun un büyük b zaferinin 94. yýlý etkinliklerle le kutlandý. Ceza infaz kurumlarýnda umlarýnda gerçekleþtirilen etkinliklerde hükümlü ve tutuklulara a Çanakkale Zaferi nin Türk Tarihi açýsýndan önemi anlatýlýr týlýrken, o döneme ait görg örüntüler herkesi esi duygulandýr gulandýrdý. dý. Etkinlikler çerçevesinde esinde, Çanakkale savaþlarýnda aþlarýnda þehit düþen mehmetçikler de anýldý. Ýnebolu Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Þehitler Günü münasebetiyle Çanakkale Destaný adlý oratoryo gerçekleþtirildi tarihinde, hükümlü tutuklular tarafýndan oynanan oratoryoyu Kurum Öðretmeni Ünsal Ünal yazdý ve Kurum Psikologu Hale Tatacak ile birlikte yönetti. Çanakkale Savaþlarý nýn anlatýldýðý oratoryoya Neriman Diþbudak, Sevda Cambaz, Fatma Þeker, Sibel Ateþ ve Hanîfe Temel olmak üzere 5 bayan, Nurullah Gezer, Metin Topallar, S. Hakan Altýn, Anýl Sak, Birol Atmaca, Levent Temel, Mehmet Çeliker, Kaan Gülünay, Ufuk Kara, i. Ethem Arslanoðlu ve Erkan Avcý olmak üzere 11 erkek hükümlü tutuklu, Kadir Yeltepe olmak üzere 1 infaz ve koruma memuru 1 aylýk bir çalýþma ile hazýrlandýlar. Oratoryoyu Çanakkale Valisi Abdulkadir Atalýk, Belediye Baþkan Vekili Ýsmet Güneþhan, Cumhuriyet Baþsavcýsý Fevzi Argýç ve eþi Hâkim Zübeyde Argýç, Adlî Yargý ve Adalet Komisyonu Baþkaný Hayri Demir, Ýdare Mahkemesi Baþkaný Cemil Hulusi Parlak, 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Akdemir, Baro Baþkaný Tülay Ömercioðlu, Ýl Jandarma Komutaný J. Alb. Metin Yerlikaya, Askerlik Þubesi Baþkaný Per. Alb. Ahmet Özkan, 116 J. Egt. Alay Komutaný J. Kur. Alb. Hüseyin Kurtoðlu, Emniyet Müdür Vekili Ýbrahim Tokça, Cumhuriyet Savcýsý Abdulgaffur Gündoðdu, Kurum Müdürü Orhan Toygar, Kurum ikinci müdürleri ve personeli izledi. Oyun sonunda Vali Abdulkadir Atalýk ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Fevzi Argýç oyunda rol alanlarý karanfil vererek tebrik etti. Aðrý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Aðrý Ýl Müftüsü Osman Týraþ, Vaiz Sinan Cansever, Kurum Ýkinci Müdürü Hasan Göðebakan, Ýdare Memuru Ayhan Karabulak, Öðretmen Mahmut Barýþ Demir, Kurum personeli ile tutuklu ve hükümlülerin katýlýmýyla kutlama programý gerçekleþtirildi. Öðretmen Mahmut Barýþ Demir ve Vaiz Sinan Cansever in hazýrladýðý programda Çanakkale Zaferi nin tarihimizdeki yeri ve þehitlik kavramý hakkýnda Ýl Müftüsü Osman Týraþ bir konuþma yaptý. Tutuklu ve hükümlüler de þiir ve yazýlar okuyarak programa renk kattýlar. Ýzmir Çocuk Eðitimevinde, 18 Mart Çanakkale Þehitlerini Anma Günü münasebetiyle Buca Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliðiyle program gerçekleþtirildi. Programa Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Arslan, Buca Halk Eðitim Merkezi Müdürü, Buca Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürü, Büyükþehir Belediyesi Spor ve Kültür Müdürü, Gürçeþme Ana Okulu Müdürü, Kurum Müdürü ve ikinci müdürler, Kurum öðretmenleri ve uzmanlarý, diðer personel ile çocuklar katýldý. Kurum Öðretmeni H. Necdet Örnek in, günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnýn ardýndan Çakkale Savaþlarýný konu alan sahneler canlandýrýldý. Çocuklar tarafýndan þiirler okundu, folklor ekibi tarafýndan Ege ve Güneydoðu Anadolu yöresine ait oyunlar oynandý. Programýn sonunda Kurum Öðretmeni Gamze Aktuðu, tüm oyuncu ve çocuklarla Atatürk'ün Gençliðe Hitabý ve Gençliðin Ata ya Cevabý ný coþku içerisinde okudular. Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda, Türk ve dünya tarihinin en çetin savaþlarýndan biri olan ve Türk Ordusunun zaferi ile neticelenen, "Çanakkale Deniz Zaferi nin 94. Yýl Dönümü" düzenlenen iki programla kutlandý. 20 Mart 2008 tarihinde Kurum Müdürü Mehmet Öcal, Kurum Ýkinci Müdürü Bekir Yeþilyurt, infaz ve koruma baþmemurlarý ve memurlarý ile çok sayýda hükümlü ve tutuklunun katýlýmýyla gerçekleþtirilen programda; Çanakkale Savaþý'nýn gerekçesi, tarihi, cepheleri, barýndýrdýðý kahramanlýk unsurlarý anlatýldý. Kýsa film ve belgesellerle, savaþýn zor koþullarý ve Anadolu insanýnýn eþsiz mücadele gücü ortaya kondu. Personel, hükümlüler ve tutuklular günün anlam ve önemini belirten konuþmalar yapýp, þiirler okudular. 23 Mart 2008 tarihinde ise Ýnebolu Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencileri tarafýndan ikinci program gerçekleþtirdi. Programa Kurum Müdürü Mehmet Öcal, Kurum Ýkinci Müdürü Bekir Yeþilyurt, Ýnebolu Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Güven, infaz ve koruma baþmemurlarý ve memurlarý, Kurum personeli ile çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý. Edebiyat Öðretmenleri Musa Kaya ve Yahya Yýldýz ýn hazýrladýðý programda; Anadolu Lisesi öðrencileri, Çanakkale Þehitleri'nin ölümsüz hatýralarýna yazýlmýþ þiirleri, slaytlar eþliðinde maharetle yorumladýlar. Çanakkale Savaþý ile ilgili bir hatýradan esinlenerek hazýrlanan "Silâhýný Vermeyen Þehit" ve kahramanlarýmýz için hazýrlanmýþ "Çanakkale Oratoryosu" izleyenlerin büyük beðenisini topladý. Nazilli E Tipi Kapalý - Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, tarihinde hükümlü ve tutuklularýn katýlýmýyla Çanakkale Þehitlerini Anma Programý düzenlendi. Kurum öðretmenleri tarafýndan hazýrlanýp sunulan program; Jandarma Çavuþ Enes Seyfioðlu nun günün anlam ve önemini belirten konuþmasý ile baþladý. Hükümlü Tufan Gülsüm slaytlar eþliðinde savaþ anekdotlarýný aktardý. Hükümlü Þafak Koluçolak, Ýstiklal Marþý þairi Mehmet Akif Ersoy un "Çanakkale Þehitlerine" adlý þiirini okudu, tutuklu Günay Ürper Çanakkale Savaþýnda yaþanan olaylardan kýsa kesitler aktardý. Çanakkale belgeselindeki savaþ sahneleri salonda duygusal anlarýn yaþamasýna sebep oldu. Programa Kurum Müdürü Mustafa Can, J. Blk. Komutaný Yzb. Beyhan Yýldýrým, Kurum ikinci müdürleri, Kurum öðretmenleri, astsubay ve uzman çavuþlar, er ve erbaþlar, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Denizli Kadýn Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Çanakkale Zaferi nin 94. yýl dönümü yapýlan çeþitli etkinliklerle kutlandý. Hükümlü Seher Þahin, Çanakkale Zaferi nin Türk tarihi açýsýndan önemini anlatýrken, hükümlü Duygu Eygi, Çanakkale Geçilmez adlý þiiri, Banu Oðuz Dur Yolcu adlý þiiri ve Serap Salgýnoðlu Þehitler Tepesi adlý þiiri okudu. Çanakkale Savaþý ve Çanakkale görüntüleri, Çanakkale türküsü eþliðinde izleyenlere sunuldu. Programýn sonunda hep bir aðýzdan Çanakkale Türküsü seslendirilirken duygusal anlar yaþandý. Zile M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, 18 Mart Þehitleri Anma ve Çanakkale Zaferini Kutlama Programý tarihinde gerçekleþtirildi. Programa Kaymakam Mehmet Eriþ, Garnizon Komutaný Cumhur Poyraz, Zile Cumhuriyet Baþsavcýsý Ayhan Önder, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Fatih Aksoy, hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý ile çok sayýda daire amiri, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklu katýldý. 20 hükümlü ve tutuklunun görev aldýðý programda, solo ve koro halinde þiirler okunurken, þiirler ve cepheden yazýlan mektuplar hükümlü ve tutuklular tarafýndan sahnede canlandýrýldý. Çanakkale Savaþý esnasýnda cephede geçen savaþ sahnelerinden Hasan Ethem in içinde bulunduðu sahne canlandýrýldý. Yine Anzaklý Ömer konulu gösteri sahnelendi. Ayrýca, hükümlü ve tutuklulardan oluþan müzik grubu, koro ve solo olarak marþ ve kahramanlýk türküleri seslendirdi. Kurum Müdürü Cebbar Özer, Çanakkale Savaþý nýn tarihimizdeki önemi ve yeri hakkýnda konuþma yaptý. Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 17 Mart 2009 tarihinde düzenlenen etkinliðe Kurum Müdürü Ömer Ekinci, Kurum Ýkinci Müdürleri Ayhan Sedef ve Haydar Ýbiþ, Kurum Ýdare Memuru Heybetullah Gözcü, Kurum Öðretmenleri Hakan Börü ve Ahmet Atýlgan, Kurum personeli ve çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý. Kurum Öðretmeni Hakan Börü nün açýlýþ konuþmasýný hükümlülerin okuduðu duygu yüklü þiirler izledi. ÝMKB Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Berkant Ayhan "Türk Tarihinde Çanakkale Zaferinin Önemi ve Þehitler Günü" konulu konferans verdi. Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kutlama etkinlikleri kapsamýnda Milli Eðitim Müdürlüðünde görevli Tarih Öðretmeni Nurullah Köksal tarafýndan konferans verildi. Görsel sunularýn yer aldýðý konferansta duygulu anlar yaþandý. Çanakkale'de þehit verdiðimiz, Türk halkýnýn aç ve yoksul savaþrak kazandýðý Çanakkale Zaferi ile övünmemiz gerektiði anlatýldý. Konferansa, bükümlü ve tutuklularýn ilgisi büyüktü. Konferansa Kurum Müdürü Murat Sayar, Kurum Ýkinci Müdürleri S. Kemal Binen, Ýshak Sarýkahya ve Ýmdat Þen, Kurum Öðretmeni Emine Yüksel ve kurum personeli katýldý. Muðla E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda etkinlikler çerçevesinde, tarihinde "Çanakkale: Türk Milleti'nin Þeref Destaný" konulu bir konferans gerçekleþtirildi. Çanakkale Savaþý'nda þehit olan Muðla Milaslý Hasan oðlu Ali'nin torunu da olan Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Zeki Üstün ün konuþmacý olarak katýldýðý konferansa Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular büyük ilgi gösterdi. Çanakkale Zaferi nin Türk Milleti nin þeref destaný, Türkiye Cumhuriyeti'nin önsözü ve milletimizin kaderini, dünya tarihinin akýþýný deðiþtiren bir zafer olduðunu söyleyen Üstün, "Bütün özelliklerinin yanýnda bu savaþýn öyle bir özelliði var ki, o da zaferi getirdi: Mehmetçiðin imaný ve vatan sevgisi. Bu nedenle savaþý kazandýran bu ruhu, Mehmetçiðe bu ruhu veren inancý ve bu destaný yazan kahramanlarý unutmamak lazým." diyerek bu destanýn kahramanlarýndan ve savaþ alanýnda yaþanan insanlýk manzaralarýndan örnekler verdi. Üstün, katýlýmcýlarýn duygu seli içerisinde dinledikleri konferansýnda; çocuk denecek yaþta iþin baþa düþtüðünü düþünerek, öyle bir ruh hâline bürünüp cephedeki yerini alan kýnalý kuzularýn, 18 Mart günü 276 kg'lýk top mermisini yüklenerek 3 basamak çýkýp Ocean Savaþ Gemisini boðazýn sularýna gömen Seyid Onbaþýlar ýn, bir tümen komutaný olduðu halde tek baþýna verdiði dahiyane kararlar ile bir savaþýn, hatta bir ulusun kaderini deðiþtirecek büyüklükte bir zaferin kahramaný, Anafartalar kahramaný M. Kemal'in, Ezineli Yahya Çavuþlar ýn, Nebahat Onbaþýlar ýn, Nazmi Binbaþýlar ýn, Doktor Salihler in ve ölmeden emanete sahip çýkamayacaklarýný anlayýnca eve dönmekten vazgeçen binlercesinin yazdýðý bir þeref destanýný unutmamak ve unutturmamak gerektiðini, bunun bir vefa borcu olduðunu vurguladý. Not: Gazetedeki sayfa kýsýtlýlýðý nedeniyle çok sayýda ceza infaz kurumunun etkinliðine yer verilemedi. Nazilli

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türkiye'nin asýl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layýk olan köylüdür. ATATÜRK 15 Ocak 2010 Cuma Ücretsizdir Ayda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bilelim ki, millî benliðini bilmeyen milletler baþka milletlere yem olurlar. ATATÜRK Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, katýlýmcýlar ellerinde Türk Bayraklarýyla 10. Yýl Marþý ný hep

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiði sarsýlmaz birlik ve gayret sayesinde baþarýya

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði Seslenis Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe yeryüzünde onu daðýtabilecek bir güç düþünülemez. ATATÜRK 15 Þubat 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 95 Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2009 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 90 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ceza infaz kurumlarý ziyaret edildi sorunlarý yerinde belirlendi CEZA ve Tevkifevleri

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Benim naçiz vücud- Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:104. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:104. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Öðretmenden, eðitimciden yoksun bir ulus, henüz ulus adýný alma yeteneðini kazanmamýþtýr. ATATÜRK 15 Kasým 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:104 Ceza ve Tevkifevleri Genel

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr.

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Seslenis 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr olduðumuz bir iþi derhal yapmalýyýz. ATATÜRK Benim naçiz vücud- Lûzumuna kani

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce,

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce, Azimle Gelen BAÞARI Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlülerinden görme engelli Sadýk Zeki Özay, örgün olarak öðrenimine devam etmekte olduðu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 60. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 60. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Mart 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 60 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnýz ufku görmesi kâfi deðildir. Muhakkak ufkun ötesini

Detaylı