YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGS'ye 14 bin 085 aday girecek"

Transkript

1 "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ettiler.üniversitedeki memnuniyet verici geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini kaydeden Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü... 2 DÊ "Yetki alanýný yeniden belirlemek, Jandarmayý siyasallaþtýrmaz" 11 MART 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CNN TÜRK ekranlarýnda yayýnlanan Ahmet Hakan'ýn moderatörlüðünü yaptýðý Tarafsýz Bölge programýna konuk oldu. Programa Ankara stüdyosundan katýlan Uslu, "Hakan Fidan'ýn yeniden... 7 DE Ahmet Anak MHP'den aday adaylýðýný açýlayacak YGS'ye 14 bin 085 aday girecek 4 DE Mehmet Ergün "Bir ülkede herkes iktidarý sevmek zorunda deðildir" Sayfa 5 DE Eðer, altýn taktý madalya istedi "Batý karþýsýnda duracak tek güç Ýslam'dýr" Özgür Der Çorum Þubesi yýlý alternatif eðitim seminerlerinde bu hafta "Eðitim Sorumluluðumuz" konusunu Hüseyin Kýr ve Mustafa Üngör sundular. Seminer boyunca "Kur'an nasýl bir bilgilenme ve eðitim anlayýþý sunuyor? Okuma sorumluluðumuz: kitap, dergi ve medya araçlarýný takip ve ölçü! Modern ve zorunlu eðitimi aþma sorumluluðumuz! Bir imkân olarak imam-hatip liseleri ve sorumluluklarýmýz" baþlýklarý üzerinde duruldu. 7 De 15 Mart 2015 Pazar günü yapýlacak olan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavýnýn (2015-YGS) huzur ve güvenli bir þekilde gerçekleþmesini saðlamak amacýyla yapýlan Ýl Sýnav Koordinasyon Kurulu toplantýsý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Alb. Ahmet Çelik, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Emniyet Ayakkabý arasý Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Akdemir katýldý. Toplantý hakkýnda Üniversiteden yapýlan açýklamada bu sýnavýn huzur ve sükûnet içinde geçmesi ve adaylarýn sýnav konforlarýný etkileyebilecek olasý durumlar ele alýndýðý ve bu hususlarda alýnmasý gereken tedbirlerin görüþüldüðü ifade edildi. 3 DE esrar servisi 2014 Türkiye 3 Bant Bilardo Þampiyonasý genel klasmanýnda 2. Olarak bitiren sporcumuz Arda Güngör Nisan ayýnda yapýlacak olan Avrupa U17 ve U21 Gençler 3 Bant Þampiyonasinda Milli takým vizesi alarak ülkemizi temsil edecektir. 12 De Seçim güvenliði toplantýsý yapýldý 7 Haziran 2015 Milletvekilliði seçimlerinde güvenliðin saðlanmasý amacýyla Vali Ahmet Kara baþkanlýðýnda deðerlendirme toplantýsý yapýldý. 5 De L Tipi Kapalý Cezaevine yatan tutuklu ve hükümlülere gönderilen bir kargoda erkek ayakkabýsýnýn tabanýna gizlenmiþ 14.5 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü (KOM) ekipleri L Tipi Kapalý Cezaevi'nde yatan tutuklu ve hükümlülere gelen koli ve paketlerde arama yaptý. KOM Þube Müdürlüðü ekipleri, gönderilen bir kargodan þüphelendi. 7 DE Meryem Hamal vefat etti Almanya'da bulunan Hasan Hamal ve Bediha Türkmen'in anneleri Meryem Hamal (Oma) vefat etti. Merhum Rýza Hamal'ýn eþi, Cafer Türkmen'in kayýnvalidesi, Yayla Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Hacý Odabaþ'ýn... 6 DA Kýzýlay'dan karanfil jesti 2 DE Ýhsan Þenocak, Çanakkale Ruhunu anlatacak 2 DE

2 YILDIZ HABER 2 "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ettiler. Üniversitedeki memnuniyet verici geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini kaydeden Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, okullarýnýn yaptýðý faaliyetlere iliþkin bilgi vererek Suriyeli, Iraklý ve Ýranlý yabancý uyruklu öðrencilerin okullarýnda öðrenim gördüðünü ve bu yabancý uyruklu öðrenciler tarafýndan da Arapça dergisi çýkarýldýðýný açýkladý. Çorum Anadolu ÝHL'de Öðrenci Meclis Baþkanlýðý kurulduðunu ve burada yürütülen çalýþmalar hakkýnda da bilgi paylaþýmýnda bulunan Kýr, önemli baþarýlar elde eden Ýmam Hatip Liselerinin her geçen gün sayýlarýnýn da arttýðýna dikkat çekerek "Her þey normalleþiyor, güzelleþiyor ve potansiyelimiz ortaya çýkýyor. Artýk YÜZME DERSÝ VERÝLÝR gerçek gücümüzü gerçek yerlerde harcamaktayýz" dedi. Üniversiteden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamada Çorum Anadolu ÝHL'de öðrenim gören yaban uyruklu öðrencilerin lisans eðitimlerini de Hitit Üniversitesinde almak istedikleri belirttiler. Ziyaretten ve Çorum Anadolu ÝHL'de yabancý uyruklu öðrencilerin öðrenim görmesinden duyduðu mutluluðu dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, eðitim-öðretim faaliyetlerinin sadece yerel düzeyde deðil, uluslararasý arenada da ele alýnmasý gerekliliðine dikkat çekerek bu bilinçten hareketle Üniversitedeki yabancý uyruklu öðrenci sayýsýnýn da her geçen daha da arttýðýný ifade etti. "Kültürel mirasý deðerlendirebilen, yaþanan hayatý yorumlayabilen ve problemlere çözüm üretebilen bireyler yetiþtirmek amacýyla 1913 yýlýnda açýlan Ýmam Hatip Liseleri; insana, düþünceye, özgürlüðe ve ahlaka dayanan bir din öðretimi anlayýþýnýn yayýlmasýna katkýda bulunarak küresel deðiþim ve geliþime paralel olarak insanlarýn yaratýlýþ amacýna uygun olarak kendini sürekli geliþtirmek ve olgunlaþtýrmak amacýna ulaþmada bir kýlavuz görevini yerine getirmektedir" diyerek sözlerine "Mesleðe ve yükseköðrenime hazýrlayýcý programlar uygulayan imamhatip liseleri; hem dini öðretimimiz, dini hayatýmýz için hem de Milli Eðitim sistemi için büyük bir öneme sahiptir" þeklinde devam eden Rektör Prof. Dr. Alkan, "Ülkemizin din eðitimi tecrübesinin en önemli kurumlarýndan biri olan Ýmam Hatip Liselerinin 100 yýl öncesinden baþlayan bu yürüyüþü dünyanýn birçok Müslüman ülkesinde de model olarak görülmektedir" dedi. Dün olduðu gibi bugün de en önemli ihtiyacýn insan gücü olduðuna dikkat çekerek bu baðlamda "Tüm eðitimcilere çok büyük bir görev ve sorumluluk düþüyor" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, milletin, kültürün ve deðerlerin derin vicdanýna tercüman olan Ýmam Hatip Liselerinin, bir lisenin ötesinde bir ilim yurdu olduðunu belirterek bu baþarýda emeði geçenleri tebrik etti. ÝHL ile her zaman iþ birliðine hazýr olan Üniversitenin Ýmam Hatip Liselerinin yanýnda olduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrencilerin Hitit Üniversitesini tercih etmek istemelerinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek öðrencilere baþarýlar diledi. Ýhsan Þenocak, Çanakkale Ruhunu anlatacak Ýmsâk : 04:27 Güneþ : 05:52 Öðle : 11:57 Ýkindi : 15:12 Akþam : 17:50 Yatsý : 19:09 Eþinin gururu var sende aradým yoktur Çocuklarýnýn onuru sorsalar ne diyecen Evlerin direði erkek þimdi ne yapýyorsun Babayý yok etmiþsin þimdi adýný sen koy Her ev de bir direk o da babadýn elbet Çocuklara sorsanýz babamý istiyorum Anne evin kiliti hem açar hem kapatýr Baba mutlak olmalý gölgesi evde yeter Alfabede harif var önde gelen a ve b Doyum olmaz bunlara anne baba dýr bu Gerektiðinde kokluyor ilaç olur çocuða Baba anne temeldir saygýyý çok isterim Babasýz olmaz yuva anna vermiþ terbiye Çocuða sorsanýz siz ilah baba istiyor Annanýn rolu çok sevgisi kayýp olmaz En güzel geleceði anna baba getirir Babasýz o günleri ömür boyu unutmaz Anne ye baðlý bunlar kin nefret yokise Dosluk yok olmuþ evde faydasý yok zaten Kenetlen çocuk için geç yarýn yoksun Navruz Kaplan YILDIZ AJANDA Berd-ül-acûz Soðuklarýnýn baþlamasý - Japonya'da 9 þiddetinde deprem ve tsunami felâketi (2011) Kendisine hayri olmayan kimsenin baþkasýna hayrý olmaz. Ýmâm-ý Mâlik Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri Çocuklarýn onuru? Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) HAVA DURUMU SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Alaca Anadolu Ýmam hatip Lisesi ve Ýlim Yayma Cemiyeti iþbirliðinde 'Çanakkale Ruhu ve Þuurlu Gençlik' konulu konferans yapýlacak. Alaca Belediye Kültür Salonunda Kýzýlay'dan karanfil jesti Çorum Kýzýlay Derneði 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü karanfillerle kutladý. Kýzýlay Çorum Þubesi çalýþanlarý ana caddelerde kadýnlara karanfil ederek Dünya Kadýnlar Gününü kutladýlar. Haber Servisi YÝTÝK Çorum vergi dairesinden almýþ olduðum seri nolu 1 cilt kullanýlmýþ fatura seri nolu 2 cilt kullanýlmýþ perakende satýþ fiþi seri nolu 1 cilt kullanýlmamýþ perakende satýþ fiþi seri nolu 2 cilt gider pusulasý kullanýlmamýþ 2450 seri nolu kullanýlmýþ 1 yaprak fatura Belgelerimi kaybettim.hükümsüzdür. Ahmet Adýgüzel TC No: Yýl: 11 Sayý: MART ÇARÞAMBA 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Pazar günü saat 12.30'da gerçekleþtirilecek olan konferansa konuþmacý olarak Samsun ÝFAM-Ýlmi ve Fikri Araþtýrmalar Merkezi Kurucusu ve Müdürü Dr. Ýhsan Þenocak katýlacak.s TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6260 2,6279 EUR 2,8216 2,8231 STERLiN 3,9632 3,9663 JPY YENi 2,1642 2,1658 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 YGS'ye 14 bin 085 aday girecek 15 Mart 2015 Pazar günü yapýlacak olan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavýnýn (2015- YGS) huzur ve güvenli bir þekilde gerçekleþmesini saðlamak amacýyla yapýlan Ýl Sýnav Koordinasyon Kurulu toplantýsý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Alb. Ahmet Çelik, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Akdemir katýldý. Toplantý hakkýnda Üniversiteden yapýlan açýklamada bu sýnavýn huzur ve sükûnet içinde geçmesi ve adaylarýn sýnav konforlarýný etkileyebilecek olasý durumlar ele alýndýðý ve bu hususlarda alýnmasý gereken tedbirlerin görüþüldüðü ifade edildi. Toplantýda Kurul Baþkaný Rektör Prof. Dr. Alkan, sýnav sabah saat 10.00'da baþlayarak 160 dakika süre ile tek oturum halinde uygulanacaðýný ve sýnavýn zamanýnda baþlatabilmesi için, adaylarýn kimlik denetimleri yapýlarak sýnav salonlarýna alýnmalarýna saat 09.00'da baþlanýlacaðýný belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan sýnava Çorum'da, 48 sýnav binasýnda 14 bin 085 adayýn katýlacaðýný, bununla birlikte yaklaþýk 2 bin personelin görev yapacaðýný söyledi. Sýnava girecek adaylarýn sýnav öncesinde stresten uzak durmalarý gerektiðini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, sýnava iliþkin genel bilgiler ile sýnava girecek adaylarý bilgilendirmek amacýyla hazýrlanan kamu spotunun ÖSYM Baþkanlýðýnýn resmi internet adresinde yer aldýðýný vurgulayarak, bu bilgileri sýnava girecek adaylarýn ve tüm sýnav görevlilerinin sýnav öncesinde titizlikle okumalarýnýn yararlý olacaðýnýn önemini vurguladý. Özellikle sýnava girecek aday ve görevlilerin yanlarýnda bulundurmalarý zorunlu olan belgeler ile sýnavda bulundurulmasý ÖSYM Baþkanlýðýnca yasaklanan materyaller hususunda kurallara uyulmasýnýn sýnavýn huzur ve güvenliði açýsýndan önem arz ettiðini söyleyen Rektör Prof. Dr. Alkan, nüfus cüzdanlarýný kaybeden adaylarýn maðdur olmamalarý için Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðünün Pazar günü saat arasýnda açýk tutulacaðýný belirterek sýnava girecek gençlerin sýnava adaptasyonlarýný etkileyecek her türlü olumsuz durumun özellikle gürültü ile ilgili olarak Ýl genelinde gereken itinanýn gösterilmesi büyük önem arz ettiðini kaydetti. Rektör Prof. Dr. Alkan, sýnava girecek tüm adaylara baþarýlar dileyerek sözlerini tamamladý. "Milli Eðitim Bakanlýðý nöbet sorununu çözmeli" Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, 2013'te toplu sözleþme masasýna nöbete ücret konusunu ilk gündeme getiren sendika olduklarýný söyledi. Tahir Eþkil konu hakkýndan yaptýðý yazýlý açýklamada diðer kurumlarda maddi karþýlýðý olan nöbet görevinin Milli Eðitim Bakanlýðýnda olmamasýnýn hiçbir mantýðýnýn olmadýðýný kaydetti. "Sendika olarak tarihinde Devlet Personel Baþkanlýðýna sunduðumuz Öðretim ve Bilim Hizmet Kolu Toplu Sözleþme Taleplerimizde konuya yer verdik. Taleplerimizin maddesinde; "Ýlgili mevzuatý gereðince eðitim kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenir" þeklinde nöbet görevine ücret ödenmesi talebimizi somut teklife dönüþtürdük. Bugün bu þekilde sýcak gündem olmasýnýn arka planýnda bu konuyu eðitim çalýþanlarýnýn haklarýnýn görüþüldüðü her platformda sendika olarak masaya taþýmamýz etkili olmuþtur" diyen Eþkil, "Nöbete ücret konusunu Toplu Sözleþme Masasý ve KPDK'ya taþýmakla kalmadýk. Yine ayný þekilde Milli Eðitim Bakanlýðý ile yetkili sendika olarak gerçekleþtirdiðimiz KÝK toplantýlarýna taþýdýk. Nisan 2014 Kurum Ýdari Kurulu toplantýsýnda bu konu hakkýnda Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðünce çalýþma baþlatýlmasý þeklinde talebimizi KÝK Raporuna aldýrdýk. Ekim 2014 tarihli Kurum Ýdari Kurulu toplantýsýnda da talebimizi yineledik. Talebimizi canlý tutmak için 'Nöbete Ücret, Angaryaya Hayýr' afiþleri ile okullarý donattýk. Türkiye genelinde ve Çorum'da kitlesel basýn açýklamasý yaptýk ve imza kampanyasý baþlattýk. Kampanyamýzda Çorum'dan þu ana kadar 3425 imza toplandý. Kampanyamýzý okullarda hýzlý bir þekilde yürüten baþta iþyeri temsilcilerimiz olmak üzere, il ve ilçe teþkilatlarýmýza ve üyelerimize teþekkür ediyorum. Eðitim Bir Sen olarak kampanyamýzda toplanan imzalarý, bu ay gerçekleþtirilecek Kamu Personeli Danýþma Kurulu'na sunacaðýz ve konuyu güçlü bir þekilde tekrar gündeme getireceðiz. Sendika olarak, nöbete ücrette ýsrarlý, mücadelede kararlýyýz. Nöbet görevi karþýlýðý ek ders ücreti ödenmesi yönünde hukuki düzenleme yapýlmasý gerekmektedir. Siyasi iradenin bu yönde bir karar vermesi, Bakanlar Kurulunun konuyu gündemine almasý gerekmektedir. Milli Eðitim Bakanlýðý bizim iyi niyetli gayretlerimizi sorunun çözülmesi için fýrsat olarak deðerlendirmelidir" dedi. Sendika olarak diðer kurumlarda maddi karþýlýðý olan nöbet görevinin Milli Eðitim Bakanlýðýnda olmamasýnýn hiçbir mantýðýnýn olmadýðýný kaydeden Eþkil, "Angaryaya hayýr diyor, nöbete ücret istiyoruz. Haklý talebimizi haykýrýrken hiç kimseyi de maðdur etmemeye özen gösteriyoruz. Bize emanet edilmiþ olan çocuklarýmýzýn da en ufak bir zarar görmemesi amacýyla üyelerimiz kendilerine ait nöbet görevlerini bihakkýn yerine getiriyorlar. Bu özverili davranýþlarýndan dolayý kendilerine teþekkür ediyorum.üyelerimiz sadece kendi nöbet yerlerinde görevlerini ifa etmektedirler. Ancak nasýl olsa nöbet tutuyorlar diye okulun tüm yerleþkesinde nöbetin üyelerimize yüklenmesine de, mükerrer nöbet görevlerinin verilmesine de asla müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandý. "Emniyet Genel Müdürlüðü sivil memurlarýnýn görev tanýmlarý yapýlmalý" Toç Bir Sen þehitler diyarýnda toplandý Toç Bir Sen Baþkanlar Kurulu Eðitim ve Ýstiþare Toplantýsý, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýl dönümü nedeniyle bu ilde yapýldý. Toplantýya Çorum'dan ise Þube Baþkaný Arzu Özkader katýldý. Arzu Özkader toplantý hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada tarýmormancýlýk hizmet koluna baðlý kurumlarda görev yapan çalýþanlarýn talep ve sorunlarýnýn masaya yatýrýldýðý toplantýda, 2015 yýlý hedefleri ve yol haritasýnýn belirlendiðini kaydetti. Arzu Özkader toplantýnýn ardýndan ayrýca Çanakkale'de oluþturulan Mehmet Akif Ýnan hatýra Ormanýna Çorumlu þehitler anýsýna fidan diktiðini de ifade etti. Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz, Emniyet Genel Müdürlüðü bünyesinde görev yapan sivil memurlarýn maalesef bir görev tanýmý dahi bulunmadýðýný söyledi. Verdikleri mücadelelerin sonucunda Emniyet Genel Müdürlüðü'ndeki sivil memurlarýn sendikalara üye olma hakkýný aldýklarýný ifade eden Erdoðan Cengiz, "Emniyet Genel Müdürlüðü bünyesinde 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'na tabi olarak yaklaþýk 15 bin kiþi görev yapmaktadýr. Bu kardeþlerimiz, Teknik Hizmetler, Yardýmcý Hizmetler, Genel Ýdari Hizmetler, Saðlýk Hizmetleri, Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri, Eðitim ve Öðretim Hizmetleri, Avukatlýk Hizmetleri sýnýflarýnda çalýþmaktadýr. Emniyetteki sivil memur kardeþlerimiz, her ne kadar 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'na tabii olsalar da, sadece isim olarak devlet memurudur. Çünkü bu kardeþlerimiz, uygulamada devlet memuru olarak deðil, iþçi olarak görülmekte ve çalýþtýrýlmaktadýr. 657 Sayýlý Kanun ile iþe alýnan sivil memurlar, devlet memurlarý kanununda yer almayan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüðüne göre polis gibi cezaya tabi tutulmaktadýr. Bu yüzden sivil memurlar, amirlerinin iki dudaðý arasýna sýkýþýp kalmaktadýr" dedi. Sivil memurlarýn maalesef bir görev tanýmý dahi bulunmadýðýnýn altýný çizen Erdoðan Cengiz, "Sivil memurlar, devlet memuru onuruna yakýþýr bir þekilde görevlendirilmediði gibi yýllardýr haklarý da verilmemektedir. Kadrosu teknisyen yardýmcýsý olan memura çay daðýttýrýlmakta, temizlik yaptýrýlmakta, yeri geldiðinde bahçe sulattýrýlýp badana boya yaptýrýlmaktadýr. Bu yaþananlarýn, ne Devlet Memurlarý Kanunu'nda, ne de Anayasa'nýn eþitlik ilkesinde yeri vardýr. Emniyetteki sivil memurlar, ýrgat deðildir, amirinin iki dudaðý arasýna sýkýþmýþ köle deðildir. Sivil memurlar, devlet memurudur ve devlet memuru onuruna yakýþýr bir þekilde çalýþtýrýlmalýdýr. Polislerle mesai arkadaþý olan, omuz omuza görev yapan sivil memurlarýn can güvenliði maalesef yoktur. Terör örgütleri, sivil memur ve polis memuru ayrýmý yapmamaktadýr. Birçok sivil memur, görevi baþýnda þehit olmuþtur. Sivil memurlar, teþkilat içerisinde çalýþmalarý nedeniyle polislerin maruz kaldýklarý psikolojik baskýya maalesef ayný þekilde maruz kalmakta ve psikolojik olarak yýpranmaktadýrlar. Ceza alýrken polis gibi görülen ancak iþ ödüle gelince yok sayýlan sivil memurlara ne yýpranma payý ne de terör tazminatý verilmektedir. Öte yandan, bazý illerimizde sendika temsilcilerimize mobbing uygulanmaktadýr. Yasal haklarýný savunan arkadaþlarýmýz kendilerini bir gün içerisinde yemekhanede bulaþýk yýkarken bulmaktadýr. Bu, çifte standarttýr. Bu, ben yaptým olduðu mantýðýdýr. Kimse sendika temsilcilerimize hak etmediði uygulamayý yapamaz. Tüm haksýzlýklarýn olduðu gibi sendika temsilcilerimize yapýlan bu haksýzlýðýn da karþýsýnda duracaðýz ve gerekli platformlarda bu konunun takipçisi olacaðýz. Büro Memur Sen olarak, emniyetteki sivil memurlarýn uðradýðý haksýzlýklara artýk 'dur diyoruz. Artýk 'yeter' diyoruz. Büro Memur Sen olarak, sivil memurlarýn haklarý ile ilgili yasal çalýþmalarýn bir an önce yapýlmasýný istiyoruz. Yaklaþýk 11 yýldýr açýlmayan görevde yükselme sýnavýnýn en kýsa zamanda açýlmasýný istiyoruz. Sivil memur kardeþlerimizin acilen görev tanýmýnýn yapýlmasýný istiyoruz. Sivil memurlarýn Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüðü'nden çýkarýlmasýný istiyoruz. Sivil memurlara yýpranma payý istiyoruz. Polislere ödenen terör tazminatýnýn sivil memurlara da verilmesini istiyoruz. Kýsacasý, sivil memurlarýn devlet memuru onuruna yakýþýr bir þekilde çalýþmasýný istiyoruz. Bunlar bizim haklarýmýz. Haklarýmýzý, her yerde ve her platformda savunmaya, haklarýmýzý alana kadar mücadele etmeye devam edeceðiz. Büro Memur Sen olarak, sivil memurlarýmýzýn haklarýný bir olarak, iri olarak, diri olarak alacaðýz. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL

4 YILDIZ Çatma'dan Salim Uslu'ya 'yol süpürme aracý' teþekkürü TEK HABER 4 Mahir ODABAÞI GÜLDEHUN Sanayici ve iþ adamý Ahmet Anak, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çorum Milletvekili aday adayý oldu. Uzun yýllar MHP Teþkilatlarýnda görev alan Ahmet Anak, 2007 yýlýnda yapýlan Genel Seçimlerde de MHP'den Çorum Milletvekili aday adayý olmuþtu yýlýnda Çorum'da doðan Ahmet Anak, ilk, orta ve lise eðitimini Fatih Lisesinde tamamladý. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Ýþ hayatýnda iki ayrý þirketin yönetim kurulu baþkanlýðý görevini yürüten Ahmet Anak, evli ve 2 çocuk babasý Çevre kirliliðinin önlenmesi, çevrenin korunmasý, iyileþtirilmesi ve temizlenmesi amacýyla Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn yerel yönetimlere destekleri çerçevesinde Ýskilip Belediyesi'ne hibe edilen yol süpürme aracý hizmete girdi. Bakanlýðýn "Çevre Destekleri" kapsamýnda hibe ettiði araç 150 Bin TL deðerinde. Konu hakkýnda açýklama yapan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, "Yol süpürme aracýnýn Ýskilip'e kazandýrýlmasýnda büyük emekleri olan TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu'ya þahsým ve Ýskilip halký adýna þükranlarýmý sunarým" dedi. Ahmet Anak MHP'den aday adaylýðýný açýlayacak Laçin AK Partili kadýlar Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladý Laçin AK Parti Kadýn Kollarý Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik yaptý. Program ilçede bulunan Özel Bakým Merkezi ziyaretiyle baþladý. Bakým Merkezinde bulunan hastalara karanfil veren AK Partili kadýnlar hastalarla da sohbet ettiler. AK Parti Ýlçe Kadýn Kollarýndan etkinlikler hakkýnda yapýlan açýklamada, programýn ikinci bölümünün ise teþkilat binasýnda yapýldýðý ifade edildi. AK Parti Kadýn Kollarý ilçe Baþkaný Aynur Küççük, tüm kadýnlarýnýn Dünya Kadýnlar Gününü kutlayarak, Özgecanlarýn, analarýn, babalarýn gözyaþý dökmemesini, þiddete baskýya maruz kalmadan daha yaþanýlýr, nesillere güzel bir dünya býrakmak için çalýþacaklarýný belirtti. Küççük, bayanlarýn evde olduðu gibi iþ ve siyaset hayatýnda da yer aldýðýný belirterek, AK Parti'nin 12 yýllýk döneminde kadýnlara iþ ve meslek sahibi olma konusunda tüm imkanlarý seferber ettiðini söyledi. Anak gazetemizi ziyaret ederek aday adaylýðý hakkýnda deðerlendirme de bulundu. Anak, kendisinin yýllardýr ticaretle uðraþtýðýný, esnaf kesiminin içerisinde bulunduðunu ifade etti. Çorum'un ve esnafýn sorunlarýný çok iyi bildiðini, meclise gitmesi halinde de toplumun tüm kesimlerinin sorunlarýný Ankara'ya taþýma imkaný bulacaðýný kaydeden Anak, bugün saat 15.30?da MHP Ýl Baþkanlýðýnda düzenleyeceði basýn toplantýsý ile aday adaylýðýný açýklayacaðýný ifade etti. Haber Servisi Güvercin hýrsýzlarý Kýrýkkale'de yakalandý Ýskilip te geçen hafta Meydan Mahallesinde kuþ çalma olayý aydýnlatýldý. Bahattin Dökmeci ye ait piyasa deðeri yaklaþýk 15 bin TL olan 80 adet taklacý Mardin güvercini gece kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan çalýnmýþtý. Sabah güvercinlerinin çalýndýðýný fark eden Bahattin Dökmeci Ýskilip Emniyet Müdürlüðüne giderek þikayetçi olmuþtu. Ýskilip Emniyet Müdürlüðü ekipleri yaptýklarý titiz çalýþma sonucu hýrsýzlarýn izine rastladý. Ýskilip Emniyetine baðlý ekipler Kýrýkkale polisiyle yaptýklarý ortak operasyonda Bahattin Dökmeci ye ait 80 adet güvercini çalan þebekeyi çökertti. Kýrýkkale de yakalanan A.T (25). M.T (38), A.K (33), B.Y (32) isimli þahýslar çaldýklarý güvercinlerle beraber Ýskilip e getirilerek adliyeye Servisi çýkarýldýlar.haber Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný gün önce eski il milli eðitim müdür yardýmcýsý Ýsmail Güngör abimiz yanýma geldi. 'Abisinin, benim kýzýn bir romaný çýktý. Sen okumayý seviyorsun, sana bir tane vereyim de oku. Hoþuna giderse sonra yorumla' dedi. Bende 'tabi iki' diyerek kabul ettim. Ben özellikle eðitimcilerin yazarçizer olmasýný çok önemsiyorum. Basýnda öðretmeninin makalesini okuduðunda veya kitapçýlarda kitabýný gördüðünde öðrencilerin o eðitimciye bakýþý daha farklý olur. Gözünde gönlünde onu yüceltir. Mesela ben, kitaplarý bulunan öðretmenlerimden Etem Erkoç, Abdulkadir Ozulu, Doç.Dr. Zeki Gürel, Hamit Gök, Mustafa Taþçý'ya daha farklý gözle bakýyorum ve iyi ki böyle öðretmenlerde okumak nasip olmuþ diyorum. Yeter ki yazarýn niyeti iyi olsun. Toplumun derdine hemhal olabilmenin aþkýyla yansýn. Bu tür yazarçizerlerin topluma daima olumlu katký sunacaðý kanaatindeyim. Romaný bir çýrpýda bitirdim. Ýsmail abimizi arayarak ''Hoca hanýma selam söyle. Tebrik ediyorum. Romanýný zevkle okudum. Mini özet çýkarttým. Masamda duruyor. Bir ara makalemde iþleyeceðim. Nede olsa hem müdürümüzün kýzý, hem eðitimci hem de hemþerimiz. Yalnýz son bölümle ilgili bir iki önerim de olacak'' dedim. Bugün yarýn yazayým derken, hoca hanýmýn genç yaþta ( ) hakkýn rahmetine kavuþtuðunu öðrendim. ''Ölüm acýdýr yalnýz evlat - kardeþ ölümü daha acýdýr'' sýrrýnca herkes gibi bende çok üzüldüm. Ölümünden sonra kitabý tekrar gözden geçirirken ilk sayfada ki ''Can oðlum GÖKTUÐ'UMA'' cümlesi beni çok etkiledi. Herhalde bir annenin çocuðuna býraktýðý en güzel miras gönülden sýzýp gelen bu cümle olsa gerek diye düþünüyorum. Öyle zannediyorum ki, merhumenin çocuðu da ömrünün sonuna kadar bu cümlenin sýcaklýðýnda anne hasretini bir nebze olsun gidermeye çalýþacaktýr. Allah yar ve yardýmcýsý olsun. Bu arada rahmetlinin, konularýn Ýskilip te geçeceði ikinci kitabýný kaleme alma hazýrlýðý içerisinde olduðunu öðrenince, demek ''Gönül isterken kader gülermiþ'' dedim. Ýskilipli, genç eðitimci - yazar merhume Tuðba Mýhçý hanýmefendiyi rahmetle yâd etmek, bir Fatiha okunmasýna vesile olabilmek ve saðlýðýnda verdiðim sözü tutmak adýna GULDE- HUN isimli romanýný sizlere tanýtmak istiyorum. Belki merak edip okuyanlar çýkar ve bir Fatiha gönderir. Kýz çocuklarýnýn okula gönderilmediði ve küçük yaþta evlendirildiði Doðu'nun ücra bir köyüne atanan ve lojmanda þehit edilen idealist bir öðretmen Eþi ölünce çocuklarýnýn üzerine yeni bir yuva kurmuþ baba. Üvey annenin yanýnda hayata tutunmaya çalýþan, iftiralara maruz kalan ve þehit öðretmenin kol kanat olmaya çalýþtýðý çileli Güldehun Geçimini saðlayabilmek için KKTC ne inþaatlarda çalýþmaya giden ve zamanla Ýngiltere vatandaþý olabilmek için anlaþmalý evlilik yaptýðýný sonradan öðrenen, çalýþtýðý inþaatýn 4'ncü katýndan düþüp komada yatarken memlekete para gönderemediði için üzülmesin diye böyle bir eþinin hesabýna para yatýran üçüncü eþ Ve sonradan gönlünü kaptýran, çocuk sahibi olan ve köydeki eþini - çoluk çocuðunu günden güne aksatan baba Çileli Güldehun'a musallat olan ve baþkasýna yar etmem diyen bakkalýn oðlu Mehmet Güldehun'un evlendiði Eyüp, Mehmet'le eþi yüzünden yaptýðý kavgada yanarak öldü sanýlan ama ölenin bakkalýn oðlu Mehmet olduðu ve hapse girmemek için kaçak yaþadýðý anlaþýlan Eyüp Çocuðun Mehmet'ten olduðu iftirasýna maruz kalan, kayýnvalidesi, kayýnpederi tarafýndan þiddet uygulanan ve köylülerin dedi kodusuna maruz kalan, aç susuz tek baþýna çocuðunu büyütmeye çalýþan Guldehun Eyüp'e kavuþmanýn sevincini yaþayamayýp çocuðunu kaybeden Güldehun *Merhume yazardan inci sözler: ''Ýnsanlar kimi zaman doðruyu bulmak için giriþirler yanlýþ oyunlara. Hayatýn kendisi bir oyunken gerek var mýdýr daha fazlasýna?'' ''Zaman geçer Önce yaralar kabuk baðlar, sonra unutur yaranýn acýsýný beden ancak ne tenden silinmiþtir izleri ne de yürekten'' ''Ne 'aç' diyebilirsin çiçeðe ne de 'sol.' Açacaðý zamanda bellidir onun solacaðý zamanda.'' ''Ölüm1 Yürekleri yakan bir ateþ Ömrü karanlýða hapseden dipsiz bir kuyu '' ''Hayal öyle bir deryadýr ki ancak kulaç atmaya devam ederken yüzdürür sizi. Ulaþmak istediðiniz kýyýlara raðmen hareketsiz kalýrsanýz eðer, ayný sularda boðulmaya mahkûm olursunuz.'' ''Yaþam bir uçurtmaya benzer. Ýpleri sahibinden baþkasýnýn eline geçti mi fýrtýnalara, rüzgârlara karþý azalýr direnci. Seyir deðil, sürgün olur serüveni.'' ''Giden için mi daha zordur ayrýlýk yoksa geride kalan için mi? Hayatýn hangisini tercih ettiðine baðlýdýr aslýnda her þey'' Meryem Hamal vefat etti Almanya'da bulunan Hasan Hamal ve Bediha Türkmen'in anneleri Meryem Hamal (Oma) vefat etti. Merhum Rýza Hamal'ýn eþi, Cafer Türkmen'in kayýnvalidesi, Yayla Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Hacý Odabaþ'ýn da aile büyüðü olan Meryem Hamal, Almanya'nýn Neuss þehrinde hayatýný kaybetti. Meryem Hamal'ýn cenazesi, bugün uçakla Türkiye'ye getirildikten sonra Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi morguna konulacak. Merhumenin cenazesi, 11 Mart Çarþamba günü saat 13.00'da Hacý Bektaþ Veli Vakfý'ndan alýnarak Çorum Merkez Çanakçý Köyü'ne götürülecek ve köy mezarlýðýnda topraða verilecek. Haber Servisi

5 YILDIZ TEK Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Çorum TÜRKAV tarafýndan organize edilen "Ortadoðu'da ki Geliþmeler ve Türkiye" adlý konferansa konuþmacý olarak katýldý. Konferans, Afra Düðün Salonunda gerçekleþtirildi. Konferansa, TÜRKAV Genel Baþkaný Ýbrahim Vatansever, TÜRKAV Çorum Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün, MHP il ve ilçe yönetimleri, bazý sivil toplum kuruluþ temsilcileri, MHP milletvekili aday adaylarý ve çok sayýda davetli katýldý. Konferans, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlarken, programda açýlýþ konuþmalarýný TÜRKAV Genel Baþkaný Ýbrahim Vatansever ve TÜRKAV Çorum Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün yaptý. Ardýndan program Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri'nin "Ortadoðu'daki Geliþmeler ve Türkiye" adlý konferansý ile devam etti. Konferansta açýlýþ konuþmasý yapan TÜRKAV Genel Baþkaný Ýbrahim Vatansever, "Türkiye genelinde 105 þube ve temsilciliklerimiz bulunmaktadýr. TÜRKAV'ýn gayesi HABER "Ortadoðu'da ki Geliþmeler ve Türkiye" konferansýna ilgi yüksek oldu Seçim güvenliði toplantýsý yapýldý 7 Haziran 2015 Milletvekilliði seçimlerinde güvenliðin saðlanmasý amacýyla Vali Ahmet Kara baþkanlýðýnda deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Valilik toplantý salonundaki gerçekleþtirilen toplantýya Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Ýl Garnizon Komutaný J. Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, ilçe kaymakamlarý ve Emniyet Müdürlüðü ilgili birim amirleri ile il ve ilçe nüfus müdürleri katýldý. 7 Haziran 2015 Pazar günü yapýlacak Milletvekilliði seçimlerinde vatandaþlarýn demokratik haklarýný huzur ve güven ortamý içerisinde kullanmalarýný saðlamak amacýyla deðerlendirme toplantýsý yaptýklarýný ifade eden Vali Ahmet Kara, Valiliðe baðlý olarak çalýþan Ýl Jandarma Komutanlýðý, Ýl Emniyet Müdürlüðü ve ilçe memurlarýn iyileþtirme ise de ülkemizin manevi sýkýntýlarýný dile getirmek. Kamuoyu oluþturmaktýr. Liderimiz teþkilatýmýz ve sivil toplum kuruluþlarýmýzý asla eleþtirmeyelim ve gerekli cevabý verelim. Partimizin vermiþ olduðu kararlarý asla tartýþmayalým. Milletvekili seçimleri için yönetimden ricam birine yakýn diðerine uzak olmayýn. Bütün milletvekili adaylarý bizim adaylarýmýzdýr. Vakýf baþkanlarýndan özellikle herkese yakýn olmalarýný rica ediyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL kaymakamlýklarýnýn gerekli tedbirleri alacaðýný belitti. Vali Ahmet Kara, geçmiþ yýllarda Çorum'da seçim döneminde hiçbir sorunun yaþanmadýðýný ve bu durumun çok memnun edici olduðunu söyledi. Kara, "Seçim bürolarýnýn denetlenmesi ve seçim bürolarýnýn güvenliðinin saðlanmasý sorumluluðumuzdadýr. 28 Mayýs 2015 tarihine kadar tedbirleri biz alacaðýz. Son 10 gün seçim yasaklarý baþladýðýnda yetkiler seçim kuruluna geçiyor o zaman seçim kurulunun yasaklarýný uygulayacaðýz. Seçimin sükûnet içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Ýlimizde seçimin çok güzel yürümesi için çalýþacaðýz" dedi. Toplantý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi ve karþýlýklý yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan basýna kapalý devam etti. Yýlmaz MERT Geçici yönetim 'bilanço oyunu' peþinde Bank Asya ortaklarý tarafýndan yapýlan yazýlý bildiride, bugün açýklanan bilançonun kanuna uygun olarak bankanýn yöneticileri tarafýndan imzalanarak açýklanmýþ bir bilanço olmadýðý açýkladý.ortaklar, geçici yönetimin 'bilanço kumpasý' peþinde olduðunu kamuoyuna ilan etti. Yapýlanýn suç olduðunu bilenlerin imzasýz bilanço açýklamasýnýn, Türkiye'de deðil dünyada benzeri görülmemiþ bir skandalýn altýna girdiðini vurguladý.tmsf tarafýndan atanan geçici yönetim kurulunun, Bankacýlýk Kanunu'na göre bilançoyu inceleyip baðýmsýz denetim firmasýna yazýlý bir beyan vermesi gerekirken, bilanço üzerinde incelemelerinin devam ettiði gerekçesiyle görüþ vermediðine dikkat çekildi. Bank Asya ortaklarý, daha banka yönetiminin incelemediði bilançonun neden kamuoyuna açýklandýðýný sorusunu sordu. Ýþte Bank Asya Ortaklarýnýn yaptýklarý yazýlý açýklama: 1. Banka tarafýndan açýklanan bilanço kanuna uygun olarak Bankanýn yöneticileri tarafýndan genel müdürü, ilgili yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu baþkaný tarafýndan imzalanarak açýklanmýþ bir bilanço deðildir. Türk bankacýlýk tarihinde böyle bir bilanço açýklamasý olmadý olamaz. Kanunun ilgili maddesi aþaðýda yer almaktadýr. Bankacýlýk Kanununun ilgi maddesi Finansal raporlarýn imzalanmasý, sunulmasý, ilâný ve denetimi Madde 39 Bankalar tarafýndan hazýrlanan finansal raporlardan Kurulca belirlenecek olanlarýn, yönetim kurulu baþkaný, denetim komitesi üyeleri, genel müdür ile finansal raporlamadan sorumlu genel müdür yardýmcýsý ve ilgili birim müdürü veya bu unvanlara eþdeðer kiþiler tarafýndan ad, soyad ve unvan belirtilmek suretiyle finansal raporlamaya iliþkin düzenlemelere ve muhasebe kayýtlarýna uygun olduðu belirtilerek imzalanmasý zorunludur. Ýmza yükümlülüðü, Türkiye'de þube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalarda müdürler kurulu üyelerince yerine getirilir. Bankalarýn genel kurullarýna sunacaðý yýllýk finansal raporlarýn baðýmsýz denetim kuruluþlarýnca onaylanmasý þarttýr. Bankalar, düzenleyecekleri finansal raporlarýný, Kurulun belirleyeceði usûl ve esaslar çerçevesinde ilgili mercilere sunmak ve ilân etmek zorundadýrlar. 2. TMSF tarafýndan atanan yönetim kurulu Bankacýlýk Kanunu düzenlemelerine göre bilançoyu inceleyip baðýmsýz denetim firmasýna yazýlý bir beyan vermesi gerekirken, bilanço üzerinde incelemelerinin devam ettiði gerekçesiyle görüþ vermemiþtir. Halen incelemediði ve yazýlý bir görüþ vermediði bilançoyu neden açýklama gereði duydu. Daha Banka yönetiminin incelemediði bilanço neden kamuoyunun bilgisine sunulur. Banka yönetimi bilanço gibi bir þirketin en önemli bilgisinin açýklanmasýnda lakayt bir þekilde incelemedim derken neden açýklar. Baðýmsýz denetim firmasýnýn ilgili görüþü Bankalarda Baðýmsýz Denetim Gerçekleþtirecek Kuruluþlarýn Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkýnda Yönetmelik in 37. Maddesi ne göre baðýmsýz denetim prosedürlerinin bir parçasý olarak, Banka Yönetim Kurulu ndan finansal tablolarý ilgili düzenlemelere uygun olarak hazýrlama sorumluluðunu yerine getirdiðine dair yazýlý yönetim beyaný mektubu tarafýmýzca talep edilmiþ ancak, aþaðýda takip eden paragrafta belirtilen husus nedeniyle Banka ya 3 Þubat 2015 tarihinde atanmýþ olan Yönetim Kurulu, Banka nýn 2014 hesap dönemine iliþkin faaliyetleri üzerindeki incelemelerini henüz tamamlayamadýðý gerekçesiyle, söz konusu yazýlý yönetim beyaný mektubunu rapor tarihimiz itibarýyla tarafýmýza sunamayacaðýný yazýlý olarak beyan etmiþtir. 3. Baðýmsýz denetim firmasý 2 yýldan beri banka ve iþtiraklerini bir çok denetim elemaný ile denetleyip bilançolara olumlu görüþ veren baðýmsýz denetim firmasý Ernst&Young her nedense bu bilanço döneminde bankanýn bilançosuna görüþ vermekten kaçýnmýþtýr.zaman TÜRKAV Çorum Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün, iktidarýn bütün halký kucaklamadýðýný, teröristlerle savaþan ordu mensubu subaylarýn, teröristin gizli tanýklýðý ile içeri alýnýrken, teröristler meydanlarda cirit attýðýný iddia etti. Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý (TÜRKAV) Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen "Ortadoðu'daki Geliþmeler ve Türkiye" konulu konferansta açýlýþ konuþmasý yapan TÜRKAV Çorum Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün konuþmasýnda, Amerika ve Avrupa'nýn "Arap Baharý" adýný verdikleri savaþlarda birçok Müslüman'ýn kanýna girildiðini, sýranýn Ýran ve Türkiye'ye geldiðini öne sürdü. Ýktidarýn, "tek vatan, tek bayrak, tek dil" sloganýný, çok bayraklý, çok dilli hale getirdiðini kaydeden Erkün, çözüm sürecinin bu olduðunu söyledi. Erkün sözlerine þöyle devam etti: "Son yýllarda ülkemizde dýþ güzlerin senaryosunu yazdýðý, bazen kendilerinin oynadýðý, bazen de Türk Milletinin ekmeðini yiyen, suyunu içen, bu güzel vatanýmýzýn her þeyinden faydalanan mankurtlar tarafýndan sahnelenen oyunlar sergilenmektedir. Bizler ne kadar tek vatan, tek bayrak, tek dil desek de, onlar ve onlarla her türlü imkânlarý 5 "Bir ülkede herkes iktidarý sevmek zorunda deðildir" sunanlar beraber hareket ederek, "sözde çözüm süreci" adý altýnda çok dil, eyalet, özerklik gibi ülkemizi bölünmeye götürecek her türlü tezgahý, gizlice sahnelemeye çalýþmaktadýrlar. Maalesef onlarda tek vatan, tek bayrak, tek dil diyerek çok bayraklý, çok dilli bir ortam yaratmaya çalýþmaktadýrlar. Bu yaptýklarýna da "çözüm süreci" demektedirler. Bu çözüm süreci deðil, çözülme sürecidir. Bir ülkede herkes iktidarý sevmek zorunda deðildir ama siyasi iktidar herkesi kucaklama mecburiyetindedir. Vatana hizmet eden, teröristlerle savaþan ordu mensubu subaylarýmýz, teröristin gizli tanýklýðý ile içeri alýnýrken, teröristler meydanlarda cirit atmaktadýrlar. Bütün bunlara da sözde 'çözüm süreci" adý verilmektedir. Bu olumsuz geliþmeler, sadece yurdumuzda deðil, daha fazlasý ABD, Ýsrail ve BOP projesini yazanlar tarafýndan, parçalanan Ortadoðu'da sahnelenmektedir. "Arap Baharý" adýný verdikleri savaþlarda birçok Müslüman'ýn kanýna girilmiþ, insanlar yerlerinden yurtlarýndan olmuþtur. Dikkat edin, "Arap Baharý" domino taþý gibi Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Mýsýr, Irak, Lübnan, Filistin ve Suriye'yi yaktý yýktý. Sýra Ýran ve Türkiye'de. Bu coðrafyada ortada kalan bir ülke var oda Ýsrail'dir." Bahadýr YÜCEL "Ecdadýmýz hükmetmeye deðil, Ýslam için Ortadoðu'daydý" Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, iktidarýn Ortadoðu'da ki olaylara gözlerini kapadýðýný, adeta down sendromlu bir hasta gibi davrandýðýný ifade etti. Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý (TÜRKAV) Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen "Ortadoðu'daki Geliþmeler ve Türkiye" konulu konferansa konuþmacý olarak katýlan Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Ortadoðu'nun çok stratejik bir bölge olduðunu, tüm dinlerin anavataný olduðunu belirtti. Güç sahibi olmak isteyen devletlerin mutlaka Ortadoðu ile ilgilendiklerini vurgulayan Yeniçeri, IÞÝD'in küresel bir proje olduðunu ve bu sayede Amerika'nýn ve Avrupa'nýn Ortadoðu'yu istediði biçimde yönlendirebildiðini sözlerine ekledi. Yeniçeri konferansa þöyle devam etti: "Bilmek hâkim olmaktýr. Bilmeden herhangi bir sorunu rakibimizi alt etmeniz mümkün deðildir. Karþýnýzdakilerin nasýl yaptýklarýný hangi özellikleri olduðunu bilmiyorsanýz mücadele edemezsiniz. Ciddi bir rekabet ortamýna girilen meydana gelen olaylarý, bu olaylarý kimlerin nasýl tezgahladýðýný bunu anlamak ve tedbir almak durumdayýz. Ýçinde yaþadýðýmýz coðrafya sorunlu bir coðrafyadýr. Bin yýllýk bir hâkimiyeti olan ve bu hâkimiyeti sürekli daraltýlmaya etkisiz hale getirmeye çalýþmaktadýrlar. Türk Milletinin bir þekilde hakim olduðu, demokratik bir varlýk býrakarak bir takým miraslar býrakarak bunlar tesadüf deðildir. Ortadoðu devasa son derece karmaþýk bir bölgedir. Ýlk okur yazar gurubunun bulunduðu yerdir. Ortadoðu Ýslam'ýn anavatanýdýr. Hýristiyanlýðýn da ve Yahudiliðinde anavataný yine Ortadoðu'dur. Bu özelliði ile Ortadoðu çok büyük farklýlýklarý barýndýrmaktadýr. -"ECDADIMIZ, ÝSLAM ÝÇÝN ORTADOÐUDAYDI"- Ortadoðu enerji kaynaklarýnýn kesiþtiði odak noktasýdýr. Güç merkezi olan herkesin ilgilenmesi gerektiði bir yerdir. Ýsrail'in var olma yok olma savaþý verdiði yerdir. Ortadoðu Ýslam'la özleþmiþ bir coðrafi alandýr. Ýslam'la hesaplarý vardýr Ortadoðu'da hesaplarý olanlarýn. Ortadoðu'da ne oluyor kime ne þekilde katkýsý var. 'Ortadoðu 400 yýl Osmanlý'nýn hâkimiyeti altýnda kalmýþtýr. Bizler, Filistin'de Ýngilizlere yenildikten sonra býraktýk. Osmanlýlar, ecdadýmýzýn yürüdükleri yerleri bozmamak için Mekke'ye gittikleri zaman botlarýný çýkarttýlar. Bastýðý topraklara botlarla basmamak için çýplak ayaklarýyla basarlardý. Bizim ecdadýmýz hükmetmeye deðil, Ýslam için Ortadoðu'daydý. Ortadoðu'da yaþanan geliþmeleri çok ciddi bir þekilde ele almak zorundayýz. -"IÞÝD KÜRESEL BÝR PROJEDÝR"- Bir düþman lazým, bu düþmanýn bütün insani deðerlere aykýrý bir durumda olmasý gerekiyor. Ýslam'ýn imajýnýn bozulmasý gerekiyor. Daha büyük bir darbeyi kimse vuramaz. Batýda Ýslama yöneliyor. Büyük bir talep olduðu için Ýslami canlanýþý ve Ýslam'a yöneliþi durdurmak. Canilik sistemi olarak pazarlayabilmek için biz bu canileri ortadan kaldýrýyoruz. Ýnsanlýðý kurtarmaya çalýþýyoruz. Küresel bir projedir IÞÝD. Ýslam dininin imajýný zedelemektir. IÞÝD sayesinde bölgeyi istediðimiz gibi dizayn ediyorlar. Ülkenin tepesinde bulunanlarýn sýradan bir vatandaþ kadar basireti olmuyor. Sýrf kendi hedefleri için her türlü kýlýk kýyafete giriyorlar. Türkiye Cumhuriyetinin baþbakaný baþka bir ülkenin eþbaþkanlýðýný yapamaz. Ýslam ülkelerini küresel sisteme uydurabilmek için operasyon yapýlmasý gerekiyordu. Ülkelerin geldikleri yerleri herkes biliyor. Allahuekber diyerek Ýslam mabetlerin havaya uçuran bir zihniyet geldi yerleþti. Bu insanlar nereden türediler. Hepsi yabancý dil bilen insanlar ve dýþarýdan geldiler. Büyük ölçüde batý ülkelerini içinden geliyor. Keserek, bütün dünyaya pazarlayacak þekilde nasýl yapýyorlar. Bu hükümete milletvekili olarak bunlarýn olabileceðini aktardýk. Aklý var almýyor hükümetin. Bu meseleyi algýlama problemi var. Down sendromlu hastasý bir iktidar. Þuursuz bir iktidarlar karþý karþýyayýz.bizim bulunduðumuz coðrafya da BOP diye bir projesi ortaya konuldu. Liberalizmi buralarda yerleþtirmek amacýyla 23 Ýslam ülkesinin yapýsýný deðiþtirmek için birçok plan yapýldý. Tunus'da, Suriye'de rejim deðiþiklikleri meydana geliyor. Bugünkü iktidarýn yakýný olan gazetelerde þeyhlikler ortadan kalkýyor diye baþlýklar atýlýyordu ve Recep Tayyip Erdoðan bu bölgeler gidip laik olun dediði bir dünya lideri haline geldiðini, tamamen Ýslam dinini deðiþtirmeye çalýþan batýnýn ortaya koyduðu projenin eþ baþkanýdýr." Bahadýr YÜCEL

6 YILDIZ HABER 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. "DES olarak yolumuza devam ediyoruz" Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak basýnda yer alan DES'in farklý bir sendikaya katýldýðý haberlerine iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. Býçak açýklamasýnda þu ifadelerini kullandý: Demokrat Eðitimciler Sendikasý mensubu bazý eðitimci arkadaþlarýmýzýn farklý bir sendikaya katýlmýþ olmalarý DES'in bütün üyelerinin ortak kararý deðildir. Kiþisel tercihlere saygý duymakla beraber DES kadrolarýnýn Çorum'da yollarýna devam ettiklerini belirtmek istiyorum. Çorum il merkezinin aldýðý karar, ilçelerde ve il merkezinde görev yapan yýllardýr DES kimliði ile onurlu duruþunu bozmadan yoluna devam eden arkadaþlarýmýzýn kararlýlýðýný ve çalýþma azmini kesinlikle etkilemeyecektir. Daha önce birlikte çalýþtýðýmýz eðitimci arkadaþlarýmýza yeni sendikalarýnda baþarýlar dileriz. Demokrat Eðitimciler Sendikasý isminde belirtildiði gibi demokrat bir sendikadýr. Ýdeolojik deðil pedagojik sendikacýlýk yapmaktadýr. Hiçbir siyasi partinin ya da ideolojik grubun arka bahçesi deðildir ve olmayacaktýr. Biz duruþumuzun gücünü ideolojilerden deðil demokrasiden alýyoruz. Bu bizim olmazsa olmazýmýzdýr. Çorum kamuoyunun Demokrat Eðitimciler Sendikasýnýn varlýðýný devam ettirdiðini ve yoluna devam edeceðini bilmesini bir kere daha hatýrlatýyor, bugüne kadar bizlere destek olan tüm üyelerimize ve basýn kuruluþlarýna teþekkür ediyoruz." Osmancýk Muhtarlar Derneði üyeleri Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça'yý makamýnda ziyaret ettiler. Dernek Baþkaný Faruk Delibaþ ve Baþkan Yardýmcýsý Bayram Çapar ile köy muhtarlarýnýn bulunduðu ziyarette, muhtarlar köylerindeki çalýþmalarla ilgili Akça'ya bilgi vererek taleplerini ilettiler. Osmancýk Muhtarlar Derneðinden ziyarette hakkýnda yapýlan açýklamaya göre bazý tarým arazilerinin baraj sularý altýnda kalmasý nedeniyle yaþanan sorunlar dile getirildi. Yukarý Zeytin Köyü Muhtarý Mehmet Yözgeç ziyarette yaptýðý konuþmada, 15 köyü kapsayan Su Ürünleri Kooperatifi kurmak için çalýþmalara baþladýklarýný belirterek "Tarým arazilerimiz baraj nedeniyle su altýna kaldý. Daha önce köylerimizde sadece tarýma dayalý bir ekonomi hakim olduðundan vatandaþlarýmýzýn maðdur olmamasý için yeni alternatifler üretmeye çalýþýyoruz. Bu amaçla Boyabat Barajý çevresinde bulunan 15 köyün ortak giriþimi olarak Su Ürünleri Kooperatifi kuracaðýz. "Baraj suyu altýnda kalan tarým arazileri yerine ormandan tarým arazi oluþturulmalý" Boyabat Barajýný balýkçýlýk üzerine deðerlendirerek köylülerimize yeni bir geçim kaynaðý oluþturmayý hedefliyoruz" dedi. Muhtarlar Derneði Baþkaný Faruk Delibaþ da Boyabat Barajý nedeniyle bazý köylerin tarým arazilerinin su altýnda kaldýðýný dile getirerek, bazý orman arazilerinin tarýma kazandýrýlmasýnýn köyler için yeni geçim kaynaðý oluþturacaðýný ifade etti. Ziyaretten dolayý muhtarlara teþekkür eden Prof. Dr. Akça, devletin her zaman halkýn yanýnda olduðunu belirterek bölgedeki köylerin kalkýnmasýna bakanlýk olarak destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. 5 kiþinin öldüðü kazaya lastik deðil, aþýrý hýz neden olmuþ Sungurlu'da Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasýna lastik patlamasýnýn deðil aþýrý hýzýn neden olduðu öðrenildi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede meydana gelen ve 5 kiþinin ölümüne neden olan trafik kazasýnda, yapýlan incelemede otomobilin lastiðinin patlamadýðý, aþýrý hýz nedeniyle þoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karþý þeride geçerek önce kamyona, daha sonra týra çarptýðý tespit edildi. Yapýlan incelemede otomobilin lastiðinin patladýðýna dair her hangi bir iz ve delile rastlanmadýðý belirtildi. Diðer taraftan kaza sonrasý otomobilde bulunanlarýn çarpmanýn etkisiyle araçtan fýrladýðý için þoförünün tespit edilemediði kaydedildi. Kaza ile ilgili bilir kiþinin hazýrlayacaðý rapor doðrultusunda adli iþlemin baþlatýlacaðý bildirildi. Kazada otomobilde bulunan Erol Kaya (22), Burak Emrali (22), Aykut Týknazoðlu (22), Yaþar Selvioðlu (22) ve Mevlüt Yýlmaz olay yerinde hayatýný kaybetmiþti.sungurlugündem.com "Ülkeler Sunumu" yarýþmasýnda tanýdýk isim Aday memurlar Çorum'da hizmetiçi eðitim alýyor Marka Elçileri Kulübünden yapýlan açýklamaya göre Hitit Üniversitesi "Marka Elçileri Kulübü" eski baþkaný Fevzi Yiðit Polat ve Adnan Menderes Üniversitesi öðrencisi Samed Bülbül'ün sunucu olarak görev aldýðý programda Türkiye, kullanýlan oylarýn 4/3 'ünü alarak 1. oldu. Sunumda Türkiye'nin Tarihi, Coðrafyasý, Ekonomisi ve Türk Mutfaðý hakkýnda bilgilere yer verilirken, Türk öðrenciler tarafýndan çekilen "Türkiye hakkýnda ne düþünüyorsunuz?" adlý kýsa film yayýnlandý. Sunum jüri ve seyredenler tarafýndan büyük bir ilgi ile izlendi. Sunumun bitiþiyle beraber izleyicilere "Türk Lokumu" ikram edildi. Çek Cumhuriyetinin Brno þehrinde her sene geleneksel olarak düzenlenen "Ülkeler Sunumu" yarýþmasýnda bu sene ipi göðüsleyen Türkiye oldu. Çek Cumhuriyetinde eðitim gören Erasmus+ öðrencileri arasýnda düzenlenen yarýþmaya 14 farklý ülkeden öðrenci ülkelerini anlatan sunum ile oy toplamaya çalýþtý. Hitit Üniversitesi öðretim elemanlarý tarafýndan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn düzenlediði hizmetiçi eðitim programlarý çerçevesinde "Aday Memur Temel Eðitimi" verildi.konu hakkýnda Üniversiteden yapýlan yazýlý açýklamada aday Memur Eðitiminde, Hitit Üniversitesi akademik personeli tarafýndan "Türkçe Dilbilgisi Kurallarý", "Halkla Ýliþkiler ve Ýletiþim Becerileri", "Atatürk Ýlkeleri", "Ýnkîlap Tarihi", "Milli Güvenlik", "Haberleþme(Ýletiþim)", "T.C. Anayasasý", "Gizlilik ve Gizliliðin Önemi", "Ýnsan Haklarý", "Genel Olarak Devlet Teþkilâtý" ile "Devlet Malýný Koruma ve Tasarruf Tedbirleri" konularýnda dersler verildiði belirtildi.

7 YILDIZ Defterdarlýk yeni hizmet binasý talebi Baþbakanlýkta HABER 7 Çorum Defterdarý Ali Sormaz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu TBMM'de ziyaret etti. Ziyarette Çorum Defterdarý Ali Sormaz, Çorum'a yapýlmasý Planlanan Defterdarlýk Hizmet Binasý için gerekli Baþbakanlýk onayýnýn çýkarýlmasý için Uslu'dan destek istedi. Salim Uslu'nun basýn bürosunda konu hakkýnda yapýlan açýklamada Defterdar Sormaz'ýn, "Çorum Defterdarlýðýmýzýn birimlerinin bir kýsmý hükümet konaðýnda bir kýsmý da deðiþik yerlerde daðýnýk olarak hizmet vermektedir. Vergi Dairesi hizmet binasýnýn ise onarým ve tadilat gerektirmesi ayrýca güçlendirme ihtiyacý nedeniyle yeni bir Defterdarlýk hizmet binasýna ihtiyacýmýz var. Bu konuda yaptýðýmýz çalýþmalarla yaklaþýk 12 bin m2 lik taþýnmaz üzerine Defterdarlýk hizmet binasý yapýmý için Maliye Bakanýmýz Mehmet Þimþek'in talebi ile Baþbakanlýktan izin istenmiþtir. Gereken iznin çýkmasý konusunda desteðinizi bekliyoruz" dediði kaydedildi. Uslu ise "Çorum'da vatandaþýmýza daha iyi hizmetler verebilmek için kamu binalarýmýzý günümüz þartlarýna göre yeniliyoruz. Son dört yýl içerisinde; Orman Ýþletme, Sosyal Güvenlik, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk ve Milli Eðitim Ýl Müdürlüklerinin hizmet binalarýný tamamladýk. Ýl Emniyet Müdürlüðü binamýz ile DSÝ 54. Þube Müdürlüðü binamýz önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Defterdarlýk ile Tapu ve Kadastro Müdürlüðümüz ile ilgili de gereken desteði saðlayarak hizmete sunmayý planlýyoruz" dedi. "Yetki alanýný yeniden belirlemek, Jandarmayý siyasallaþtýrmaz" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CNN TÜRK ekranlarýnda yayýnlanan Ahmet Hakan'ýn moderatörlüðünü yaptýðý Tarafsýz Bölge programýna konuk oldu. Programa Ankara stüdyosundan katýlan Uslu, "Hakan Fidan'ýn yeniden MÝT'in baþýna dönmesinden þahsen memnunum. Siyasetin sivilleþmesini ve demokratik katýlýmcýlýðý,herkesin siyasete katýlma hakkýný savunuyorsak, Fidan'ýn siyasete girmek istemesini de eleþtiremeyiz" dedi. Konu hakkýnda basýn açýklama yapan Uslu, CHP Milletvekili Erdoðdu'ya "Siz Özelleþtirmeye itiraz etmiyorsunuz. Öyle olsaydý merhum Ýnönü ve Sayýn Karayalçýn döneminde satýlanlara da karþý çýkardýnýz.sizin derdiniz AK Parti. TOKÝ ile ilgili tespitleriniz de doðru deðil.toký'nin Sosyal konut üretimi toplamý 552 bin, oraný ise toplam yapýlan konutun %85'dir. TOKÝ kaynak geliþtirme yöntemi ile elde ettiði gelirleri Sosyal Konut ve Kamu yatýrýmlarýnda deðerlendirmektedir. TOKÝ Dönemimizde 650 Binin üzerinde konut,eðitim ve Saðlýk Kurumlarý,Yurtlar,Ticaret Merkezleri, Camiler olmak üzere 68 milyar TL yatýrým yapmýþtýr" ifadelerini kullandý. Ýç Güvenlik Paketinde yapýlan düzenlemelere iliþkin ise Uslu, "Ýçiþleri Bakanlýðý ve Mülki Amirlerin Jandarma üzerinde yönetim ve denetim etkisinin artýrýlmasý, TBMM Darbe Araþtýrma Komisyonun da 4 partinin ortak önerisidir. Temel Hak ve Özgürlüklerin Kamu Güvenliðiyle dengelenmesi öngörülmektedir. Polisin etkin önleme yetkisine itiraz etmek, okula giden Serap Eserler molotof saldýrýsýna uðrasýn demektir. Yetki alanýný yeniden belirlemek, Jandarmayý siyasallaþtýrmaz. Bilakis sivil siyasete müdahalesini engeller" þeklinde kaydetti. Gündemin tartýþýldýðý programa; CHP Milletvekili Aykut Erdoðdu, MHP Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoðlu, HDP Milletvekili Erol Dora, Saadet Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Birol Aydýn, AK Parti Milletvekili Aday Adayý Talip Küçükcan katýldý. Taha Akyol'dan Hakký Köylü'ye ders niteliðinde cevap: Bu hukuki bir konuþma deðil siyasi bir konuþma "Cemaat terör örgütü ilan edilirse yardým eden kiþilerin mal varlýklarýna el konulabilir" diye milleti tehdit eden AKP'li Hakký Köylü'ye Hürriyet'in hukukçu yazarý Taha Akyol'dan ders niteliðinde bir cevap geldi Aralýk soruþturmasýyla ortaya saçýlan cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarýný kapatan komisyonun baþkaný AKP Kastamonu Milletvekili Hakký Köylü, milleti darbecilerin bile yapmadýðý bir yolla tehdit etti. Proje mahkemelerin ürettiði paralel yapý safsatasýna sarýlan Köylü, Eðer terör örgütü olarak kabul edilecek olursa, bu þu anda net deðil, verilmiþ bir karar yok ama soruþturma var. Bu takdirde bu örgüte yardým eden kiþiler teröre finansman saðlayan kiþiler konumuna düþer ve bütün mal varlýðýna el konulabilir. dedi. Köylü'nün bu sözlerine bir çok kesimden tepki yaðarken Hürriyet yazarý Taha Akyol Erdoðan'ýn o sözlerini hatýrlattý. "NE ÝSTEDÝLERSE VERDÝK" SÖZLERÝNÝ HATIRLATTI Konuyla ilgili sorularý cevaplayan Hürriyet yazarý ve Hukukçu Taha Akyol, "hukukçuya yakýþan bir konuþma da deðil" dedi. Ortada bu bir "terör örgütüdür" diye verilmiþ bir mahkeme kararýnýn olmadýðýný hatýrlatan Akyol, Erdoðan'ýn sözlerini hatýrlatarak ayný suçlamaya kendilerinin de maruz kalacaðýný söyledi. Akyol þöyle devam etti: "Hakkýnda bir takým iddialar þunlar bunlar, o vakit insana demezler mi ki madem bilmeden yapýnca da suç oluyor size dönüp de "ne istedilerse verdik" diye niye söylediniz diye ayný suçlama karþýsýnda siz de maruz kalmaz mýsýnýz? Bu hukuki bir konuþma deðil siyasi bir konuþma. SAVCININ BÖYLE SORU SOR- MASI HUKUKÝ OLMAZ Köylü'nün beyanýn hukuki açýdan bir baðlayýcýlýðý olmadýðýný savunan Akyol, bu açýklamalarýn ileride bir uyarý olarak deðerlendirilip deðerlendirilmeyeceði sorusu üzerine ise þunlarý söyledi: "Yarýn savcý falanca tarihte Adalet ve Kalkýnma Partisi milletvekili Hakký Köylü sizi uyarmýþtý. Siz ondan sonraki tarihte de þu baðýþta bulunmuþsunuz diye soracaðýný hiç sanmýyorum bu da hukuki olmaz sayýn Köylü'nün konuþmasý hukuki bir tespit deðil siyasi bir beyandýr"zaman Ayakkabý arasý esrar servisi L Tipi Kapalý Cezaevine yatan tutuklu ve hükümlülere gönderilen bir kargoda erkek ayakkabýsýnýn tabanýna gizlenmiþ 14.5 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü (KOM) ekipleri L Tipi Kapalý Cezaevi'nde yatan tutuklu ve hükümlülere gelen koli ve paketlerde arama yaptý. KOM Þube Müdürlüðü ekipleri, gönderilen bir kargodan þüphelendi. Bunun üzerine narkotik köpeði Besin ile þüpheli kargoyu incelemeye alan Jandarma KOM ekipleri paketi açtý. Narkotik köpeði Besin ile yapýlan detaylý incelemede bir erkek ayakkabýsýnýn tabanýna Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Kardað yaptýðý yazýlý açýklamada 15 Mart 2015 Pazar günü YGS'ye girecek öðrencilere baþarýlar diledi. Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Baþkaný Av. Mehmet Karadað açýklamasýnda, "Öðrencilerimiz uzun süren bir çalýþma sürecinin ardýndan, 15 Mart 2015 tarihinde gerçekleþtirilecek olan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavýnda çabalarýnýn karþýlýðýný almak ve geleceklerini þekillendirmek için uðraþ vereceklerdir. Yarýnlarýmýzýn teminatý olan gençlerimiz, inanýyorum ki hazýrlandýklarý bu sýnavý en güzel þekilde geçerek LYS sýnavýnda da özel olarak gizlenmiþ 14.5 gram toz esrar ele geçirildi. Haber Servisi Mehmet Karadað'dan YGS mesajý baþarýlý olacaklardýr. YGS sýnavýna girecek öðrencilerimize baþarýlar diliyor, onlarý bu sýnava hazýrlayan emek ve destek veren anne, baba ve tüm eðitimcilerimize sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" dedi. TDED'nin resim kursuna yoðun ilgi Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi'nin açmýþ olduðu yaðlý boya resim kursu yoðun ilgi görüyor. Resim Öðretmeni Rukiye Özdemir'in eðitmenliðinde devam eden kurslarda þu ana kadar çok sayýda kursiyer sertifika aldý. TDED Çorum Þubesi'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre hafta içi çarþamba, perþembe ve cuma günleri saat saatleri arasýnda resim yeteneklerini daha da ilerleten kursiyerler, Aðustos ayýnda da yaðlý boya çalýþmalarýný bir sergi ile kamuoyunun beðenisine sunacak. Kursiyerlerin geldikleri noktayý son derece baþarýlý bulan resim öðretmeni Rukiye Özdemir,"Daha önce açtýðýmýz yaðlý boya resim kursuna yoðun ilgi oldu. Gelen talep üzerine yeniden kurs açtýk. Þuan kayýtlarýmýz devam ediyor. Ýsteyen, resim yeteneði olduðunu düþünen herkes Çorum TDED þubesine müracaat ederek kurslarýmýza katýlabilir" diye konuþtu. Resim kursuna kayýt yaptýrmak isteyenlerin numaralý telefondan bilgi alabileceklerini söyleyen Özdemir, özellikle gençlerin resim kurslarýna ilgi göstermelerini arzu ettiklerini söyledi.

8 YILDIZ YAÞAM Protein tozlarý ve doping maddelerini 8 Bir adam sabah yürürken ilginç bir cenaze kafilesi farkeder; önde giden köpekli bir adam, arkasýnda bir tabut ve 10 metre arkadan gelen bir baþka tabut ve tek sýra olmuþ yaklaþýk 200 adam. Tuhafýna gider. Kafilenin basýndaki adam kuskusuz cenazenin sahibidir diye düþünür, yanýna gider ve sorar; - "Beyefendi, acýnýzý tazelemek istemem ama Kelime Avý ölenler neyiniz oluyor?" Adam yanýtlar - "öndeki karim arkadaki de kayýnvalidem." - "Vah vah baþýnýz saðolsun. Nasýl oldu?" - "Köpeðim karýma saldýrýp öldürmüþ. Kayýnvalidemde karýma yardýma gelmiþ onu da öldürmüþ." Adam biraz düþündükten sonra sorar; - "Beyefendi köpeðinizi ödünç alabilir miyim?" - "Sýraya gec." Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Kullanýrken iki kere düþünün Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre son 10 yýlda kiþi baþýna ilaç tüketimi kutu basýnda yüzde 100 artýþ gösterdi. Bakanlýk verilerine göre 2005 yýlýnda kiþi baþýna tüketilen ilaç sayýsý 12 kutu iken bu rakam 2014 yýlý sonu itibariyle 25 kutuya çýktý. Ýlaç tüketiminde ilk sýrayý midebaðýrsak ve metabolizma ilaçlarý alýrken, sýrasýyla en çok tüketilen diðer ilaçlar sýralamasýnda sistemik antienfektifler (enfeksiyona karþý kullanýlan ilaçlar), solunum sistemi ve sinir sistemi ilaçlarý takip etti.saðlýk Bakanlýðý, 2014 yýlý saðlýk verilerini açýkladý. Bakanlýðýn kurum ve kuruluþ sayýlarý incelendiðinde 874 hastane, 133 aðýz ve diþ saðlýðý merkezi, 194 semt polikliniði, 21 bin 386 aile hekimi, 970 toplum saðlýðý merkezi, 182 ana çocuk saðlýðý ve aile planlamasý merkezi, 179 verem savaþ dispanseri, 5 bin 572 saðlýk evi, 2 bir 186 acil yardým istasyonu, 127 Kanser Erken Teþhis Tarama ve Eðitim Merkezi (KETEM), 10 Hava Limaný Saðlýk Denetleme Merkezi ve 35 Sahil Saðlýk Denetleme Merkezi bulunuyor. Saðlýk personeli sayýlarýna bakýldýðýnda ülkemizde özel ve kamu olmak üzere 75 bin 251'i uzman hekim, 39 bin 45'i pratisyen hekim ve 21 bin 320'si asistan hekim olmak üzere toplam 135 bin 616 hekim görev yapýyor. Ayrýca 22 bin 996 Diþ Hekimi, 27 bin 199 Eczacý, 142 bin 432 Hemþire, 52 bin 838 Ebe, 149 bin 616 Diðer Saðlýk Personeli ve 229 bin 615'i Diðer Personel ve Hizmet Alýmý olmak üzere 760 bin 322 saðlýk çalýþaný görev yapýyor yýlýnda hizmet alýmý dahil 379 bin olan saðlýk çalýþaný sayýsýný 2014 yýlýnda 760 bine çýktý. Avrupa'da 100 bin kiþiye 325 hekim düþerken ülkemizde bu rakam 175 olarak tespit edildi. Avrupa'da 100 bin kiþiye 68 diþ hekimi düþerken ülkemizde 100 bin kiþiye 30 diþ hekimi düþtü. Yine Avrupa'da 100 bin kiþiye 836 ebe ve hemþire düþerken bu rakam ülkemizde 251 olarak gerçekleþti.koruyucu ve temel saðlýk hizmetleri alanýnda 2013 yýlýnda 9 milyar olan hizmetleri harcamalarý, 2014 yýlýnda 11 milyar TL'ye ulaþtý. Ýhtiyacý olan hamileler için 'misafir anne' projesine gerçekleþtirildi. Çocukluk dönemi aþýlama takviminde 2002 yýlýnda 7 olan aþý sayýsýný 13'e çýkarýldý. Bebek dostu hastanelerde doðan her bebek anne sütü ile beslenerek hayata saðlýklý bir baþlangýç yapýyor. Bebek Dostu Hastane sayýsý 2002'de 141 iken 2014 yýlýnda bin 110 oldu.aile hekimliði öncesinde birinci basamak saðlýk tesislerinde 17 bin 800 hekim görev yaparken 2014 itibarýyla 6 bin 824 aile saðlýðý merkezinde 21 bin 386 hekim görev yapýyor yýl sonu itibarýyla 3 bin 633 kiþiye bir aile hekimi hizmet verdi. Yýllar itibarýyla aile hekimine kayýtlý kiþi sayýsýný kademeli olarak azaltmayý planlayan bakanlýk, aile hekimi baþýna düþen nüfusu 2017 yýlý sonuna kadar 3 binin altýna düþürmeyi hedefliyor.birinci Basamakta Toplam Muayene Sayýsý 2002 yýlýnda 75 milyon iken bu rakam 2014 itibariyle 239 milyona çýktý. Ýkinci ve Üçüncü Basamakta Toplam Muayene Sayýsý 425 milyon olarak gerçekleþirken toplam muayene sayýsý 664 milyon oldu.2002'de Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinde 18 olan manyetik rezonans (MR) cihazý sayýsýný 2014'de 256'ya, 121 olan bilgisayarlý tomografi (BT) cihazý sayýsýný 466'ya, 495 olan ultrasonografi (USG) cihazý sayýsýný 2.782'ye çýkarýldý yýlýnda 14 olan Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi sayýsýný 133'e; 1 olan Diþ Hastanesi sayýsýný ise 6'ya çýkarýlýrken 2002'de 3 bin 211 olan diþ hekimi sayýsýný 2014 yýlýnda 7 bin 640'a yükseldi. Vatandaþlarýn aile hekimlerinden, Bakanlýða baðlý hastanelerden ve aðýz ve diþ saðlýðý merkezlerinden 182 Çaðrý Merkezini arayarak, internet yoluyla ya da mobil uygulama ile randevu almakta. Günlük ortalama 360 bin iþlem gerçekleþtirilen sistem üzerinden randevu alarak muayene olma oraný yüzde 45'tir. Bakanlýðýn 2015 yýlý hedefi bu rakamý yüzde 55'e yükseltmek yýlýnda tüketilen ilaç miktarý 856 milyon kutu iken bu rakam 2014 yýlýnda 1 milyar 970 milyon kutuya ulaþtý. Geçen yýl ilaca ödenen toplam rakam 17 milyar 585 milyon TL olarak gerçekleþti. Ýlaç tüketiminde ilk sýrada mide-baðýrsak ve metabolizma ilaçlarý alýrken onu sýrasýyla sistemik antienfektifler (enfeksiyona karþý kullanýlan ilaçlar), solunum sistemi, sinir sistemi, kas ve iskelet sistemi, kardiyovasküler sistem, dermatolojide kullanýlan ilaçlar, kan ve kan yapýcý organlar ilaçlarý izledi.tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de yanlýþ ve gereksiz ilaç kullanýmý, tedavi maliyetleri ve halk saðlýðýný etkileyen ciddi bir sorun olarak devam ettiði belirtilen raporda, "Bu nedenle akýlcý ilaç kullanýmý konusunda halkýn ve saðlýk çalýþanlarýnýn bilinçlendirilmesi ve eðitilmesi son derece önemlidir. Ýlaç, doðru kullanýlýrsa etkilidir. Ancak DSÖ'nün sýkça dile getirdiði gibi tüm ilaçlarýn yaklaþýk yüzde 50'si uygunsuz þekilde reçetelenmekte, satýlmakta veya uygulanmaktadýr. Tüm hastalarýn yarýsýndan fazlasý da doðru þekilde ilaç alamamaktadýr. Birçok ülkede ilaç kullanýmýnýn izlenmesinde de ciddi sýkýntýlar mevcuttur." Denildi. 40 BÝN 281 SURÝYELÝ BEBEK TÜRKÝYE'DE DOÐDU Geçici koruma altýna alýnan Suriyeliler için; sahra, prefabrik ve kalýcý bina tipi hastanelerde saðlýk hizmeti verildiði belirtilen raporda Suriyeli Sýðýnmacýlara Verilen Saðlýk Hizmetleri þu þekilde sýralandý: "Poliklinik Sayýsý 6 milyon 470 bin 289, Yatan Hasta Sayýsý 246 bin 805, Ameliyat Sayýsý 197 bin 932, Doðum Sayýsý 40 bin 281, Aþýlanan Sýðýnmacý Sayýsý 285 bin." 20:00 19:55 Diriliþ Ertuðrul Moðollarýn baskýlarýyla bunalan Kayýlar, yurt bulamadýklarý için Selçuklulara ait yayladan göç edememiþlerdir. Kýþ ve kýtlýk obayý esir almýþtýr. Süleyman Þah ýn büyük oðlu Gündoðdu, toyda Halep e gitmeyi önerir. Bu teklif kabul görür. Herkes Süleyman Þah ýn kararýný beklemektedir: Halep e gidecek elçi kim olacaktýr? Alpleri ile ava giden Ertuðrul, Müslüman bir aileyi Haçlýlarýn elinden kurtarýp obaya getirir.oyuncular : Engin Altan Düzyatan, Kaan Taþaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Esra Bilgiç, Didem Balçýn Yönetmen : Metin Günay Yýlanlarýn Öcü Bayram ve Fatma birlikte olmuþlardýr. Artýk onlarý ayýrmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Necip i öldürtmeye kalkan Kamuran, Fatma nýn Bayram ile birlikte olduðunu öðrenir. Bu durum karþýsýnda Necip i öldürtme planýnda deðiþiklik yapar. Bir taþla iki kuþ vuracaktýr. Fatma, tarlanýn babasýna ait olup olmadýðýný, Hüsnü nün hile ile tarlayý üstüne alýp almadýðýný araþtýrmaktadýr. Þerife, bebeðini düþürdüðünü kimseye söylememesi karþýlýðýnda, anne ve babasýndan gizli olarak, ona yardým edecek midir? Sonunda Kamuran ve Þerife nin nikah günü gelir çatar. Özel Birlik 19:45 Sinema Son üç yýlýný Afganistan ve Irak ta savaþarak geçirmiþ olan bir asker, eski dünya þampiyonu aðýr siklet bir boksörü korumak için iþe alýnýr. Ýþi alýr almaz, 'sýký askerler' adýný verdiði bir tim kurar. Görevi, eski boksörü bir rap kralýna karþý korumaktýr.saat : 19:45-22:00 (135 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Gerilim) Oyuncular : Jean-Claude Van Damme, Razaaq Adoti, Vivica A. Fox, Peter Bryant Yönetmen : Sheldon Lettich ÇAY Alexander Graham Bell Alexander Graham Bell, (d. 3 Mart 1847, Edinburg Ýskoçya - ö. 2 Aðustos 1922, Baddeck Kanada), 1876'da telefonun icadý ile tanýnan Alexander Graham Bell önce Ontario'ya, daha sonra Boston'a yerleþti.aslýnda Graham Bell, saðýrlarýn sessizliðini ortadan kaldýrmaya çalýþýyordu. Bunu baþaramadý ama her gün yeni bir özelliðe kavuþan telefonla birbirinden kilometrelerce uzaktaki insanlarýn birbirlerini duymalarýný saðladý. Telefonu icat eden Graham Bell'in annesi doðuþtan iþitme engelliydi. Dedesi ve babasý yýllarýný iþitme engellilere adadý. Özellikle babasý iþitme engellilere duymasalar bile konuþmayý öðretmenin yollarýný geliþtirmeye çalýþtý. Ýki kardeþi veremden ölünce, babasý kalan tek oðlunun saðlýðý için Kanada'ya göçtü. Babasýnýn ölümünden sonra onun çalýþmalarýný tanýtmak ve yaymak için çabalayan Graham Bell Amerika Birleþik Devletleri'ne gitti. Burada bir süre iþitme engellilere dil öðretmeni yetiþtiren okulda çalýþtý. Daha sonra kendi okulunu kurdu.ünü kýsa sürede yayýlan Bell, Oxford Üniversitesi ne konuk öðretmen olarak çaðrýldý. Ýngiltere'de eline geçen Alman Hermann von Helmholz adlý bilginin iþitme fizyolojisine iliþkin kitabýný okudu. Müzik sesinin bir tel aracýlýðý ile aktarýlabilineceði düþüncesi üzerinde yoðunlaþtý. Bu sýrada baþka bilim insanlarý da bu konularda çalýþmalar yürütüyordu. Elisha Gray bunlardan biri. Ýngiltere'den dönen Bell, Boston Üniversitesi Ýnsan Sesi Fizyolojisi dalý profesörlüðüne getirildi. LOKMASI Malzemeler 1 çay bardaðý yoðurt 1 adet yumurta Yarým çay bardaðý zeytinyaðý Yarým su bardaðý ezilmiþ beyaz peynir Aldýðý kadar un 1 çay kaþýðý kar bonat, tuz Kýzartmak için : Sývýyað Yemeðin Tarifi Bir kabýn içinde yoðurt ve yumurtayý tahta kaþýkla iyice çýrpýn. Üzerine zeytinyaðýný ve ezilmiþ beyaz peyniri ilave edip, karýþtýrýn. Orta yumuþaklýkta bir hamur oluncaya dek un katýn. Karbonat ve tuzunu da ilave edip iyice yoðurun. Hamuru merdane yardýmýyla 1 cm kalýnlýðýnda açýp, iki parmak eninde istediðiniz boyda þeritler kesin. Kýzdýrýlmýþ sývýyaðlý tavada, þeritler halindeki hamurlarý, kabarýp pembeleþinceye kadar kýzartýn. Servis tabaðýna aldýðýnýz çay lokmalarýný sýcak servis yapýn. Yaþam, çok zalim bir öðretmendir. Önce sýnav yapar, sonra dersi verir. Andre Gide 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:45 Özel Birlik Sinema 22:00 Alev Topu 23:45 Bunu Konuþalým 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Kolpaçino Sinema 22:30 Þabaniye 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 23:30 Sinema 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Poyraz Karayel Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:55 Diriliþ Ertuðrul 23:15 Gündem Ötesi 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Sungurlar 23:00 Ayna

9 YILDIZ "Batý karþýsýnda duracak tek güç Ýslam'dýr" HABER 9 olur, ahlaki ve kültürel olarak bir yansýmasý vardýr. Dolayýsýyla içi boþaltýlmýþ kavramlarýmýza can vermemiz gerek, yoksa o kavramlarýn yerine modern kavramlar kullanýlmaktadýr. Kapitalist ve Liberal bir bakýþ açýsý þuan dünyamýzý ve bölgemizi kasýp kavurmaktadýr. Bugün Laik, seküler bir anlayýþla bilgilenme söz konusu, vahiyden tamamen kopuk ve hiçbir irtibat yok. Ýslami kavramlarýn kullanýlmadýðý bir dil var þuanda hayatýmýzda." Son yýllarda Ýslam dünyasýnda yaþananlara da atýfta bulunan Kýr, can sýkýcý geliþmeler yaþansa da özgüvenin yerine geldiðini, ancak, bunun sadece bir baþlangýç olduðunu söyledi. Kýr, rehavete kapýlmadan çalýþmaya, mücadeleye devam Özgür Der Çorum Þubesi yýlý alternatif eðitim etmek gerektiðini belirterek sözlerine þöyle devam etti: seminerlerinde bu hafta "Eðitim Sorumluluðumuz" "Batý karþýsýnda duracak tek güç Ýslam'dýr. Bunu bildikleri için Batý Müslümanlarý terörist olarak veya vahþi olarak konusunu Hüseyin Kýr ve Mustafa Üngör sundular. Seminer boyunca "Kur'an nasýl bir bilgilenme ve eðitim göstererek bloke etmeye çalýþmaktadýr. Batý þuanda sadece anlayýþý sunuyor? Okuma sorumluluðumuz: kitap, dergi ve ekonomik olarak söz sahibidir. Ýnsanlýða sunacaðý bir sözü medya araçlarýný takip ve ölçü! Modern ve zorunlu eðitimi yoktur. Ancak, Ýslam ümmeti parçalýnmýþ ve ortak bir aþma sorumluluðumuz! Bir imkân olarak imam-hatip söyleme sahip deðil. Batýnýn elini güçlendiren de budur." liseleri ve sorumluluklarýmýz" baþlýklarý üzerinde duruldu. Ýslam'da eðitimin camii merkezli olduðunu hatýrlatarak, Özgür Der'den konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre eðitim sistemi üzerinde duran Kýr, Selçuklular ve Osmanlý Kur'an Kerim'de eðitime verilen öneme deðinerek sözlerine dönemi eðitim sistemi ve kurumlarý hakkýnda da bilgiler baþlayan Mustafa Üngör, verdi. 18.yy'dan sonra eðitimin Batý merkezli aydýnlanma ile Darü'l Erkam'dan örnekler vererek eðitimin gün- yetiþtiren ideolojik ve zorunlu hale okullar sisteme sadakatli bireyler cel sorunlara çözüm geldiðini söyledi. üreten yönüne atýfta Türkiye tek parti dönemi ve bulunarak, hayattan politikalarýna deðinen Kýr, Ýmam kopuk bir eðitimin olmamasý noktasýnda pay- kýldýracak, cenazeyi kaldýracak Hatiplerin o dönemde namaz laþýmlarda bulundu. kimsenin kalmamasý kaygýsý ile Hayatýn kavramlar kurulduðunu ifade ederek, üzerinden tanýmlandýðý "Ancak, halk bu okullara büyük hatýrlatan Üngör, teveccüh göstermiþ, dini kaygýlarla yaþanan kavram kargaþasýna örnekler vererek kavramlarýn önemine deðindi. miþtir. Bu okullar üzerinden bazý zamanlarda siyaset çocuklarýný bu okullara gönder- Kavram konusuna katkýda bulunarak sözlerine baþlayan üretilmiþ, dönem dönem engellemelerle önleri kesilmeye Hüseyin Kýr'da, eðitimin önemine deðinerek, insanýn çalýþýlmýþ, özellikle 28 Þubat'ta büyük darbe vurulmuþtur" eðitime olan ihtiyacýný, doðumundan, çocukluðundan, dedi. Þuanda bazý iyileþtirmeler ve kazanýmlarýn farkýna varmak gerektiðini belirten Kýr, geçmiþimiz ve tarihimizi iyi ergenliðine kadar ki dönemlerden örnekler vererek anlattý. Eðitim kavramýnýn yapýlan faaliyeti karþýlamadýðýný da idrak etmek gerektiðini, mücadeleye ve ortak hareket etme hatýrlatan Kýr, edep kavramý üzerinde durarak sözlerine kabiliyetimizi geliþtirmemiz gerektiðini ifade ederek sözlerini tamamladý. þöyle devam etti: "Eðitim sadece okuma, yazma ve öðrenmeye indirgenmiþtir. Oysa eðitim muhatabýnda köklü deðiþimlere neden sonra erdi. Program soru cevap ve karþýlýklý görüþ alýþveriþi ardýndan Bozdoðan bugün açýklýyor CHP Milletvekili aday adayý Muharrem Bozdoðan, bugün partisinde bir basýn toplantýsý düzenleyerek adaylýðýný kamuoyu ile paylaþacak. Konu hakkýnda yapýlan açýklamada geçtiðiniz ay CHP Genel Merkezine giderek adaylýk için resmi baþvurusunu yapan ve uzun bir süredir ilçe, köy ve Çorum merkezde seçim çalýþmalarýný yürüten CHP Milletvekili aday adayý Muharrem Bozdoðan'ýn, bugün saat 13.00'da CHP Ýl Binasýnda bir basýn toplantýsý düzenleyerek aday adaylýðýný açýklayacaðý ifade edildi. "Çorum'da seviyeli bir seçim süreci yürütülüyor" Cumhuriyet Halk Partisi Çorum milletvekili Tufan Köse ve milletvekili aday adayý Esad Furkan Büyükçýnar, Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Ticaret Borsasý'ndan ziyaretler hakkýnda yapýlan açýklamada, CHP ve AK Partili milletvekili aday adaylarý ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ile görüþerek, seçim çalýþmalarý ve projeleri hakkýnda bilgi verdiði dile getirildi. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, aday adaylarýna ziyaretlerinden dolayý teþekkür ederek baþarý diledi. Seçimlerin demokrasi þölenine dönüþmesi için temenni de bulunan Bektaþ, "Çorum'da seviyeli bir seçim süreci yürütülüyor. Burada emeði geçen tüm partiler ve aday adaylarýmýza teþekkür ediyorum. Çýktýðýnýz yolda baþarýlar diliyorum. Seçimlerin ülkemiz ve Çorum'a hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyorum" dedi. "Esnaflarýn temsilcisi olacaðým" Uzun bir süredir seçim çalýþmalarýný ilçe ve köylerde sürdüren CHP Milletvekili aday adayý Muharrem Bozdoðan, seçim çalýþmalarýna kent merkezinde devam ediyor. Bir grup partili arkadaþý ile esnaf turuna çýkan Bozdoðan, mecliste esnafýn temsilcisi olmak için yola çýktýðýný söyledi. Bozdoðan ziyaretleri hakkýnda yaptýðý açýklamada Uður Mumcu, Emek ve Kýbrýs Caddesinde seçim çalýþmasý yürüttüðünü dile getirerek AK Parti hükümeti döneminde küçük esnaflarýn büyük maðduriyetler yaþadýðýna dikkat çekti. Bozdoðan, kendisinin de esnaf olduðunu ve meclise gitmesi halinde tüm esnaflarýn temsilcisi olacaðýný kaydetti seçimlerinde þehir merkezinde en yakýn rakibine 300 fark attýðýný ancak daha sonra ilçelerden gelen oylarla az bir farkla 2 sýraya düþtüðünü kaydeden Bozdoðan, "Sizlerin de desteðiyle 29 Mart'ta yapýlacak olan seçimlerden bu kez birinci olarak çýkmak istiyorum. Tüm CHP üyesi esnaflarýmýzdan destek bekliyorum" dedi. Kadýnlar Günü kutlamasýna ilgi yüksek oldu Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Merkezi tarafýndan Kadýnlar Günü nedeniyle kutlama programý yapýldý. Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirilen programa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü eþi Hatice Külcü, Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara ile çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan programda halk oyunlarý gösterisi yapýldý. "Þimdilerde Çorumlu Kadýnlar" tiyatro gösterisinin ardýndan, kadýn ozanlar konser verdiler. Kutlama programý "Kadýn Objektifinden Kadýn Fotoðraf Yarýþmasý"nýn ödül töreni ile sona erdi. Bahadýr Köy sohbetlerinin duraðý Kuþsaray köyü oldu Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü köy sohbetlerine devam ediyor. Sohbetlerin bu sefer ki duraðý Kuþsaray köyü oldu. Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ, Þube Müdürleri Erkal Gedikli, Vasfi Dolak, Mustafa Erverdi, Erdal Karýncalý, Temel Levent, Þeref Denli ile Veteriner Hekim Onur Bal ve Veteriner Saðlýk Teknisyeni Zafer Arý'nýn katýldýðý toplantýda, Hayvan Hastalýklarý, Koruyucu Aþýlamalar ile Hayvan Hareketleri baþta olmak üzere Ýl Müdürlüðünün çalýþmalarýndan bahsedildi. Lumpy Skin Dsease (Sýðýrlardaki Çiçek Hastalýðý) ve Hayvan Hareketleri konusunda sunum yapýlan toplantýda çiftçilerin merak ettiði konular ve sorular cevaplandý. Bakanlýðýn destekleme politikalarý ile üreticilerin ilgi duyduðu konular anlatýlarak toplantý sohbet ortamýnda devam etti. Çok sayýda çiftçi ve çevre köy muhtarlarýnýn hazýr bulunduðu eðitim toplantýsýnda konuþma yapan Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ baþlatmýþ olduklarý çiftçi-kurum buluþmalarýnýn çok yararlý olduðuna dair yansýmalarýnýn alýndýðýný belirterek toplantýlarýn devam edeceðini belirtti. Bayat'a hayvancýlýk yatýrýmý Bayat'a Büyükbaþ ve Küçükbaþ Hayvancýlýk ile Tavukçuluk iþletmesi yatýrýmý için çalýþmalar sürüyor. Konuyla ilgili Çorum Defterdarý Ali Sormaz, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarým Ekonomisi Bölümü öðretim üyesi ve AK Parti Antalya Milletvekili aday adayý Prof.Dr.Orhan Özçatalbaþ, Ýþadamý Nurettin Yýlmaz ve Ýsmail Ertuðrul Çakýr, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun makamýnda bir araya geldiler. Salim Uslu'nun basýn bürosunda yapýlan açýklamada Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'nün yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek "Yatýrýmcýmýz 120 dönüm araziyi satýn aldý, hazineden kiralanmasý planlanan arazi ile yaklaþýk 300 dönüm arazi üzerine bir yatýrým yapýlmýþ olacaktýr. Bizler elimizden geldiðince gereken desteði saðlýyoruz. Yapýlacak yatýrým ile Büyükbaþ ve Küçükbaþ hayvancýlýðýn yanýnda 100 Bin kapasiteliði Tavuk Çiftliði de planlanýyor" dediði ifade edildi. Yatýrýmcýlarýn her zaman yanýnda olduklarýný ifade eden Çorum Defterdarý Ali Sormaz, "Hazine arazilerimizin yatýrýmcýlara tahsisi konusunda biz üzerimize düþeni yaparýz. Bayat'ta yapýlacak yatýrým için de gereken desteði saðlarýz" dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Ýlçelerimizde yatýrým yapmak isteyen giriþimcilerimize gereken destekleri saðlamaya çalýþýyoruz. Hükümetimiz de teþvikler saðlayarak yatýrýmcýlarý destekliyor. Bayat ilçemizin ekonomisine ve istihdamýna büyük katký saðlayacak yatýrým için, gerek Belediye Baþkanýmýz gerek Defterdarýmýz gerek Sayýn Valimiz, gerekse bizler üzerimize düþeni yapýyoruz. Yapýlacak yatýrým Bayat'ýmýza hayýrlý olmasýný temenni ediyorum" þeklinde kaydetti. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarým Ekonomisi Bölümü öðretim üyesi ve AK Parti Antalya Milletvekili aday adayý Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ ise yatýrýmla ilgili projelendirme çalýþmalarýnda gereken desteði saðlamaya hazýr olduðunu ifade etti.

10 YILDIZ HABER 10 Ýki STK'dan Kadýnlar Günü etkinliði Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneði birlikte ''8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü''nü anma programý düzenledi. Ýlginin yüksek olduðu programýn sunuculuðunu Ýlkgül Hatun Kalender yaptý. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý'ndan etkinlik hakkýnda yapýlan açýklamada Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneði Baþkaný Sultan Yýldýrýmgök ve Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Nurettin Aksoy'un açýlýþ konuþmalarýný yaptýklarý ifade edildi. Konuþmalarýn ardýndan semah ekibi gösteri yaptý. Þiirlerin seslendirildiði etkinlikte "Ben öldüm çünkü" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Seslendirilen türkülerle program sona erdi. Kulalý'dan seçim ziyaretleri AK Parti milletvekili aday adayý Nurettin di. Kulalý ÇESOB, Ticaret Borsasý ve Tarým Ýl Müdürlüðünü ziyaret etti. Ziyaretler esnasýnda Ýskilip AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Karakaya, Ýskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Oda Baþkaný Osman Top ve partililerde hazýr bulundu. Nurettin Kulalý ziyaretler hakkýnda yaptýðý açýklamada Çorum'un sorunlarý, yapýlmasý ve Daha sonra Ticaret Borsasýný ziyaret eden Nurettin Kulalý, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ile Çorum'da tarýmýn durumunu deðerlendirdiler.tarým ve Gýda Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ'i makamýnda ziyaret eden Kulalý, son yýllarda organik çilek üretiminde saðlanan baþarýda il müdürlüðünün büyük katkýsý olduðunu kaydetti. yapýlacak projeler hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunduklarýný söyledi. ÇESOB Baþkaný Kýlýç, ziyarette yaptýðý deðerlendirme de Çorum için büyük projeler gerektiðini ve Kulalý'nýn tecrübesi ve bilgi birikimi ile büyük projelerin üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip olduðunu söyle- Minikler meslekleri tanýyor Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulunun "Minik Kelebekler" anasýnýfýnda gerçekleþtirilen aile katýlýmý etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor. Okulun anasýnýfý öðretmeni Selma Karakaþ konu hakkýnda verdiði bilgide miniklerin ilkokula hazýrlanmasý için aile katýlýmlarýnýn yaný sýra görselliði de ön planda tuttuklarýný belirtti. Hemen her hafta gerçekleþtirilen aile katýlýmý etkinliklerine katkýda bulunan aileler etkinliklerinin yaný sýra mesleklerini de ön planda tutuyorlar. Minik Kelebekler'in aile katýlýmý etkinlikleri çerçevesinde bu hafta Osmancýk Tekkealtý Camii Ýmam Hatibi Hakan Ungever anasýnýfýna konuk oldu. Miniklere mesleði ile ilgili açýklamalarda bulunan Hakan Ungever, onlarý camiye davet etti. Daha sonra "Çocuklar Melektir" isimli sunumunu gerçekleþtiren Hakan Ungever miniklerle birlikte sanat etkinliði de yaptý. Sungurlu MYO'da "Kadýnlar Günü" konferansý Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir konferans düzenlendi. Konferansa Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Kerim Aktaþ, Akademik Personel ve öðrenciler katýldý. Üniversiteden program hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Tuðba Gülen tarafýndan, dünyada ve Türkiye'de kadýn haklarýnýn geliþim serüveni, kadýn haklarý konusunda uluslararasý ve ulusal mevzuat, konu ile ilgili yapýlan güncel çalýþmalar ve bu kapsamda toplumda herkesin üzerine düþen görevler hakkýnda bilgilendirme yapýldý. Düzenlenen programda ayrýca geçtiðimiz yýl kadýn cinayetine kurban giden Sungurlu Meslek Yüksekokulu Ýþletme Yönetimi Programý öðrencisi Cennet Günana'nýn yazmýþ olduðu þiirlerden bazýlarý da Sungurlu MYO Öðretim Elemaný Ayten Akcan tarafýndan okundu. Kadýn þairlerden kadýnlara özel þiir gecesi 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle Çorum Belediyesi ve Kent Konseyi Kadýn Meclisi tarafýndan birlikte düzenlenen "Kadýn Þairler Þiir Gecesi" büyük ilgi gördü. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen geceye kadýn þairler ve Hulusi Gökmeþe'nin birbirinden güzel türküleri damga vurdu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan ve eþi Havva Candan, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Belediye Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Þahiste Uçar ve çok sayýda davetlinin katýldýðý programda zaman zaman duygu dolu anlar zaman zaman da coþku hakimdi. Etkinlik hakkýnda belediyeden yapýlan açýklamaya göre açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, "Toplumda kadýndan þair olmaz, kadýna için þiir yazýlýr þeklinde bir algý var. Bu algýnýn yanlýþ olduðunu ortaya koymak istedik. Bu nedenle böyle bir program hazýrladýk. Dört bir taraftan programa katýlmak amacýyla þehrimize gelen tüm kadýn þairlerimize þükranlarýmý sunuyorum" dedi. Sunuculuðunu sýnýf öðretmeni ve þair Gülser Kýrýþ'ýn yaptýðý "Kadýn Þairler Þiir Gecesi"nde kadýn þairler sahneye çýkarak yazdýklarý kendi þiirlerini seslendirdi. Ünlü kadýn þairler Nuray Alper, Cansýn Erol, Emel Demirezen, Yýldýz Toksöz, Nurcan Avcý Bayraktar, Leyla Yýldýrým ve Gülser Kýrýþ'ýn okuduklarý þiirler izleyenler tarafýndan beðeni topladý. Ýleride kadýn þair olmak isteyen Fatma Umutlu ve Özge Özçerezci adlý genç kýzlar da kendi yazdýklarý þiirleri Devlet Tiyatro Salonu'nu dolduran çok sayýda davetlinin beðenisine sundu. Saz sanatçýsý Hulusi Gökmeþe de birbirinden güzel türkülerini kadýnlar için söyledi. Neþet Ertaþ tarzý söylediði türkülerle salonu dolduran seyircilerin beðenisini kazanan Gökmeþe, gecede kendisinden istenilen türküleri de söylemeyi ihmal etmedi. Programýn sonunda Hatice Külcü, Þahiste Uçar ve Havva Candan kadýn þairlere günün anýsýna çiçek takdim etti. Hatice Külcü, þiir ziyafeti sunan kadýn þairlere ve izleyenlere teþekkür ederek, "Anadolu kadýný öncüdür. O, gönül gözüyle görüyor.yaratýlaný yaratandan ötürü sevebiliyorsak, Nene Hatunlarýn yapmýþ olduðunu kahramanlýðý þimdi yapmýþ olacaðýz. Kadýn, evlatlarý için elinden geleni yapmalý" diye konuþtu.turhan Candan da sanatçý Hulusi Gökmeþe'ye çiçek takdim ederek geceyi güzel türküleriyle renklendirdiði için teþekkür etti. Öðrencilerden ihtiyaç sahibi ailelere yardým Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü personeli Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere gýda ve kýyafet yardýmýnda bulundu.belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamada öðretmenlerinin de desteðiyle okulda örgütlenip ihtiyaç sahibi aileler için gýda ve kýyafet toplayan öðrencilerin Çorum Belediyesi tarafýndan temin edilen gýda paketini de ihtiyaç sahibi vatandaþlara ulaþtýrdýðý dile getirildi. Gülabibey Mahallesi'nde belirlenen üç aileye götürülen yardýmlar aileleri duygulandýrdý. Son derece zor þartlar altýnda hayat mücadelesi veren aileler, Çorum Belediyesi'nin kendilerine her zaman destek olduðunu söyledi.ailelerle yakýndan ilgilenen öðrenciler de "Bu ziyaretler bizlere, elimizdekilerle yetinmeyi öðretiyor. Hýrs yapmaya gerek yok. Bizler koca koca evlere sýðamýyoruz. Ama onlar tek odalý evlerde 6 kiþi yaþýyorlar. Þükretmesini bilmek ve bu ailelere herkesin yardýmcý olmasý gerekiyor" ifadelerini kullandýlar. Týmarlý Sulamasý ihalesi 2 Nisan'da Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Ziyaret hakkýnda Salim Uslu'nun basýn bürosunda yapýlan açýklamada Baþkan Ünlü'nün, "Sizin takip ve desteklerinizle temel atma aþamasýna geldiðimiz; Sosyal Güvenlik Merkezimiz ile Tevekli Köyümüze 87 Afet Konutu ve 44 Ahýrýn Yapýmýna baþlayacaðýz. Ýller Bankasýnýn desteði ile Yaklaþýk 3 dönüm arazi üzerine yapýlan parkýmýzda önümüzdeki günlerde tamamlanmasýyla hizmete açmayý planlýyoruz. Ýlçemiz ulaþýmýný saðlayan Ýskilip - Çankýrý Yolunun ihale sürecinin tamamlanarak iþe baþlanýlmasýný bekliyoruz. Ýlçemiz þimdiye kadar görülmemiþ hizmetleri sayenizde aldý. Teþekkür ediyoruz" dediði ifade edildi. "Yeni yapýlan parkýnýz ilçemize hayýrlý uðurlu" olsun diyen Uslu, "Sosyal Güvenlik Merkezi binamýz ile Afet Konutlarýmýzý hýzlý bir þekilde tamamlayacaðýz. Bayat ilçe merkezi yerleþim yeri ve arazilerinin taþkýndan korunmasý iþi de ihale edildi. Süreç devam ediyor. Yapýlacak çalýþma ile Bayat Çayýndan kaynaklý sel baskýnlarýnýn önlenmesi saðlanacaktýr. Ýskilip, Bayat ve Uðurludað ilçelerimizin faydalanacaðý, daha önce 18 Mart olarak duyurduðumuz Týmarlý Sulamasý 2.Kýsým iþi ihale tarihi projede yapýlan ilaveler nedeniyle 2 Nisan Perþembe günü olarak revize edilmiþtir. Sulama kapsamýnda, dekar sahanýn basýnçlý borulu ve açýk kanal sulama þebekeleri, bunun üzerindeki CTP ve PE100 boru hatlarý, borulu þebeke sanat yapýlarý, sulama sahasýndaki iþletme ve bakým yollarý ve ilgili sanat yapýlarý yapýlacaktýr. Proje tamamlandýðýnda Koçhisar sulamasýndan sonra ilimizin 2. Büyük sulama alaný olacaktýr" þeklinde kaydetti.

11 YILDIZ Adliye maçý da Metropol FM'de 2 AÐUS- 11 MART 2015 ÇARÞAMBA SPOR 11 Çorum Belediyespor'un bugün deplasmanda oynayacaðý Adliyespor maçý Metropol FM'den canlý olarak yayýnlanacak. Ligin 25.hafta karþýlaþmasýnda Çorum Belediyespor bugün saat 13.30'da Adliyespor ile deplasmanda karþý karþýya gelirken bu karþýlaþma 94.4 frekansýndan yayýn yapan Metropol FM'den canlý olarak yayýnlanacak. Bugün saat 13.30'da Baðlum Ýlçe Sahasý'nda oynanacak olan karþýlaþma Çorum genelinde 94.4 frekansýnýn yaný sýra internet üzerinden de dinlene bilecek (Yasin Yücel) Ulukavakspor þampiyonluðu kutladý Çorum'da, U19 Liginde þampiyonluða ulaþan Ulukavakspor, futbolcu, teknik heyet ve idarecilerle þampiyonluk yemeðinde buluþtu. Mehmet Coþkun'un sahibi olduðu Mangal Evinde verilen þampiyonluk yemeðinde konuþan Ulukavakspor 2. Baþkaný Mustafa Erkan, elde edilen baþarýdan dolayý tüm futbolcularý ve teknik heyeti kutladý. Ulukavakspor'un Bölgesel Amatör Ligin (BAL) yaný sýra geliþim liglerinde de önemli çalýþmalar yaptýðýný ifade eden Erkan, U19 liginde þampiyonluða ulaþan Ulukavakspor'un gruplarda Çorum'u temsil etme hakký kazandýðýný söyledi. Önümüzdeki günlerde takýmýn grup müsabakalarý için hazýrlýk çalýþmalarýna baþlayacaðýný kaydeden Ulukavakspor 2. Baþkaný Mustafa Erkan, Çorum'u gruplarda en iyi þekilde temsil edeceklerini dile getirdi. (Spor servisi) Alaca'lý sporculardan altýn 6-8 Mart 2015 tarihleri arasýnda ordu da yapýlan muay thai Karadeniz bölge þampiyonasýnda Alaca'dan katýlan üç sporcu 2 altýn, bir gümüþ madalya kazandýlar. Toplamda 268 sporcunun katýldýðý turnuvada Çorum muay thai takýmý, takým halinde ikinci oldu. Müsabakalar da dereceye giren sporcular 29 Mart 4 Nisan da Adana da Karate Ýl Temsilciliðince Þubat 2015 dönemi Karate Kuþak sýnavý 53 sporcu ve sporcu ailelerinin yoðun katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Karate Ýl Temsilcisi ve Karete Antrenörü Tayfun TÜMÜKLÜ ; Çorum'da spor alt yapýsýnýn çok güçlü olduðunu ve Karate sporunun da Çorum'da iyi bir potansiyel yakaladýðýný, çocuklarýmýzýn kötü alýþkanlýklardan uzak durmasýna büyük katký saðlayan bu spor dalýnýn önümüzdeki yýl bir çok müsabakada Çorum'u Karate Branþýnda temsil edileceðini söyledi. Karate'de minik yýldýz kategorisi alt yapýsýnýn geliþmeye baþladýðýný belirten Tayfun TÜMÜKLÜ kuþak sýnavýnda baþarý olan ve yeni kuþaklarýný alan Karatecilere hayýrlý olmasýný diledi. yapýlacak olan Türkiye MuayThai þampiyonasýna katýlmaya hak kazandýlar. Sporcularý ile gurur duyduðunu belirten Alaca takým antrenörü Emrah Yýlmaz; Allah nasip eder ise bu sene Milli takýma sporcu göndereceðiz ve ülkemizi baþarý ile temsil edeceðiz. Önümüzde ki bu maç sürecinde çocuklarýn motive olmasý, müsabakalara odaklanmasý çok önemli olduðundan çalýþmalarýmýza büyük bir titizlikle devam ediyoruz. Dereceye giren sporcular ;42 kg. da Leyla Lamia Avri Karadeniz Bölge þampiyonu, yaþ WaiKru Fatih Gün Karadeniz Bölge þampiyonu, yaþ WaiKru Zeynep Beyza Çoban Karadeniz Bölge Ýkincisi olarak kürsüye çýktýlar. (Spor servisi) Karate kuþak sýnavý sona erdi Paletli yüzme yarýþmalarý yapýldý Küçük erkeklerde pota heyecaný baþladý Küçük erkekler basketbol heyecaný devam ediyor. Önceki gün yapýlan maçlarda basketbol ihtisas A takýmý b takýmýný maðlup ederek turnuvaya galibiyet ile baþlayan takým oldu. Günün ikinci maçýnda Gençlikspor beden eðitim öðretmen spor'u maðlup ederek ilk maçýnda galip gelen takým oldu. Basketbol Ýhtisas (A) : 70 Basketbol Ýhtisas (B) :52 Salon: Atatürk Hakemler-Hakan Kaya-Furkan Alagöz Basketbol Ýhtisas (A)Samet-Kadir-Mehmet Ali-Serkan-Arda-Can- Emin-Poyraz-Celil-Hüseyin-Kutay Basketbol Ýhtisas (B)Mustafa Demir-Mansur-Berkant-Berkay-Kadir- Samet-Burak-Emin-Eren-Umut-Mustafa Bölükbaþ Periyodlar Gençlikspor: 44 Beden Eðitimi Öðretmen S.K: 34 Salon: Atatürk Hakemler-Ýbrahim Coþkun-Hakan Kaya Gençlikspor-Mert-Emir-Mehmet-Duhan-Ýbrahim-Abdullah-Atýf- Ömer-Emre-Hüseyin-Berkay Beden Eð.Öðrt-Utkan-Arda-Kaan-Ýsmail-Berke-Selman-Erol-Efe- Mehmet-Emirhan-Yiðit-Ali Periyodlar Türkiye sualtý sporlarý federasyonunun 2015 faaliyet programýnda yer alan paletli yüzme küçükler bireysel Türkiye þampiyonasý 91 ' i kýz sporcu olmak üzere toplam 197 sporcu, 25 hakem, 20 görevli personel katýlýmý ile Çorum olimpik yüzme havuzunda gerçekleþti. Yarýþma sonunda Dereceye giren sporcularýn madalyalarýnýn takdim edildiði programda Türkiye sualtý sporlarý federasyonunun (TSSF) yarýþma koordinatörü sayýn Ýrfan Kara Çorum Valisi sayýn Ahmet Kara 'ya Plaket takdim etti. Yarýþmalar su üstü mono palet yüzme branþý ve çift palet (CRAWL) Kulaçlý serbest sitilde yüzme branþýnda gerçekleþti. Sporcular suüstü mono palet tekniðinde 22 kategoride, çift palet kulaçlý yüzme tekniðinde 18 kategoride ve paletli bayrak yarýþlarýnda 4 kategoride yarýþtý. Müsabakalar 3 farklý yaþ kategorisinde gerçekleþti doðumlu yýldýzlar yaþ ketegorisi, doðumlu küçükler yaþ kategorisi, 2006 doðumlu minikler yaþ kategorisi. Ýlimizdende sporcu katýlýmý yaptýðý Müsabakalara Toplam 6 ilden 28 kulüp ve 197 sporcu katýldý. Müsabakalara ilk defa ilimizden Mavi Ay Spor kulübünden Tunahan Gökgöz, Y. Kaan Coþkun, M. Tahir Apaþoðlu ve K.Ýlter Kaya isimli 4 adet sporcumuz katýldý. Yarýþma esnasýnda 8 Mart kadýnlar günü olmasý sebebiyle Çorum Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Sayýn Haþim Eðer yarýþmada görev alan bayan hakem, antrenör ve görevlilere çiçek takdim etti. TSSF Çorum Ýl Temsilcisi Sedat Mesci ilimizde ilk defa minikler paletli yüzme Türkiye Þampiyonasý düzenlendiðini; bu yarýþmaya Çorum ilinden ilk defa sporcu katýldýðýný ifade etti. Mesci Ýlimizden katýlan sporcularýmýz ilk defa Paletli yüzme minikler Türkiye þampiyonasýna katýlmalarýna raðmen kategorilerindeki 25 sporcu içinde bir 5. 'lik, bir 6.'lýk bir 11.'lik ve bir 12.'lik derecesi elde edildiðini ifade etti. Ýlimizden sporcu katýlýmýnýn önemini vurgulayan Sedat Mesci bundan sonraki Paletli yüzme yarýþmasýna diðer kulüp sporcularýnýn katýlýmýyla daha çok sporcuyla daha güçlü katýlacaklarýný ve paletli yüzme tekniðinin yüzme sporcularýna öðretildiði takdirde önemli dereceler elde edinebilineceðini ifade etti. Mesci paletli yüzme branþýnýn diðer tüm sualtý sporlarý branþlarýnýn (Hokey, ragbi, apnea, dalýþ v.b.) baþlangýcý olduðunu, bu spor branþlarýnda dünya klasmanýnda baþarýlý olduðumuzu Anadolu illerinde fazla tanýnmadýðý için ve gerekli teknik alt yapýnýn bulunmadýðý için öneminin anlaþýlamadýðýna dikkat çekti. Ýlimizde Paletli Yüzme yarýþmasýný yapýlmasýnýn ilimiz açýsýndan çok önemli olduðunu vurgulayan Ýl Temsilcisi Sedat Mesci Ýlimizde bu yarýþmayý düzenleyen Türkiye Sualtý Sporlarý Federasyonu(TSSF) Baþkanlýðý'na yarýþmaya verdikleri desteklerden ötürü Gençlik ve spor il müdürü Sayýn Haþim Eðer'e ve Olimpik yüzme havuz amiri ve çalýþanlarýna vermiþ olduklarý desteklerden dolayý teþekkür etti. (Spor servisi) Sporcular Antalya'dan madalya ile dönüyor 2015 yýlý faaliyet Programý'nda yer alan wushu Budokaido Minik, yýldýz, Ümit, Genç, büyük Türkiye þampiyonasý 5-8 Nisan tarihleri Arasýnda yapýlmýþtýr.türkiye Geneli yaklaþýk 600 sporcunun yarýþtýðý müsabakalar çekiþmeli maçlara sahne oldu. Çorum dan 6 spor kulübünden 15 kýz, 17 erkek toplam 32 sporcu katýlmýþtýr.þampiyona da dereceye giren sporcular ;Minik Kýzlar 30 kg da Nisanur Eker Türkiye Birincisi (Anadolu Gençlik Kültür Spor)Mustafa Kemal ortaokulu Yýldýz kýzlar 35 kg da Elif Aydoðmuþ Türkiye Birincisi (Çorum halk eðitim) Cumhuriyet ortaokulu Ümit Kýzlar 35 kg da Büþra Taþbaþ Türkiye Birincisi (Çorum halk eðitim) Inkilap ortaokulu Ümit kýzlar 55 kg da yasemin Danacý Türkiye Birincisi (Çorum Çorum Halk Eðitim)Mustafa Kemal ortaokulu Genç kýzlar 60 kg da Gamzenur Kýzýlyar Türkiye Ikincisi (gençlik Çepni spor kulübü) Anadolu imam hatip lisesi Yýldýz Erkekler 55 kg da Emre Bayrak Türkiye üçüncüsü (gençlik Çepni spor kulübü) Mehmet Akif ortaokulu Minik kýzlar 25 kg da Gülcan Özcenik Türkiye 3.sü (19 Mayýs Gençlik kültür spor kulübü Atatürk ilkokulu Minik kýzlar 25 kg da Zeynep Özken Türkiye 3.sü (19 Mayýs Gençlik Kültür spor kulübü) Mustafa Kemal ortaokulu Minik kýzlar 30 kg da Sultan Yýldýrým Türkiye 3.sü (Anadolu gençlik Kültür ve spor kulübü) Cumhuriyet ortaokulu (Spor servisi)

12 11 MART 2015 ÇARÞAMBA Turgay, PFDK'na sevk edildi ÇORUM BELEDÝYESPOR Kulübü futbolcusu TURGAY AN'ýn tarihinde oynanan ÇORUM BELEDÝYESPOR - ÝSTANBULSPOR A.Þ. Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýndaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi. Turgay geçtiðimiz cumartesi günü istanbulspor maçý sonrasýnda maraton tribünlerine giderek taraftarlar ile tartýþma yaþamýþ ve maçýn hakemi tarafýndan kýrmýz kartla cezalandýlmýþtý. Turgay'ýn Perþembe günü alacaðý maç cezasý netlik kazanacak. Öte yandan disiplin kurulu Zonguldak Kömürspor ve batman petrolspor taraftarlarýnýn da kötü tezahürat yaptýklarý gerekçesi ile Profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk etti. (Spor servisi) Belediyespor bugün Adliye'de Çorum belediyespor bugün saat 13:30 da Ankara da adliyespor ile karþý karþýya gelecek. Ligin ikinci yarýsýn da bir türlü istediði performansý yakalamayan kýrmýzý siyahlý ekip ikinci yarýda oynadýðý 7 lig maçýndan bir galibyet (Hükmen), bir maðlubiyet ve beþ beraberlik alarak ikinci yarý maçlarýna hiç de iyi baþlangýç yapamadý. Son olarak Çorum da konuk ettiði Ýstanbulspor maçýnda taraftarý karþýsýnda aldýðý 3-0,lýk maðlubiyet ile hýzla zirve ve play oof hattýndan uzaklaþtý. Bugün saat 13:30 da Adliyespor'a konuk olacak olan Belediyespor ligin ilk yarý maçýnda Çorum da karþýlaþtýðý rakibine 1 puan hediye etmiþti. Adliyespor maçýnda ilk çeyrek saatte 2-0 öne geçmesine raðmen maç sonunda kalesinde gördüðü 2 gol ile rakibine 1 puan ikram ederek sahadan ayrýlmýþtý. Belediyespor için Adliye ve önümüzdeki Çarþamba günü Çorum da konuk edeceði Niðde belediyespor maçlarý play- oof için kritik iki maç olarak yer alýyor. Belediyespor peþ peþe oynanacaðý iki karþýlaþmadan 3,er puan ile ayrýldýðý takdirde 2. Lig için play oof maçlarý oynama þansýný da fazlalaþtýracaktýr.çorum belediyespor aldýðý beraberlikler ve maðlubiyet ile ligin ikinci yarýsýnda puan cetvelinde 4 basamakta baþlarken ligin 24. Hafta maçlarý sonunda puan cetvelinde 2 basamak birden inerek, 6 sýrada kendine yer buldu. Çorum Belediyespor, Adliye karþýsýna 25. Hafta maçýnda (38) puan ile konuk olacak. Ev sahibi ekip Adliyespor ise, 24. Hafta maçlarý sonunda puan cetvelinde 12 basamakta (32) puanýn sahibi olarak bugün Çorum belediyepsor'u konuk edecek. Maçý Malatya bölgesi hakemleri yönetecek Bugün Ankara da adliyespor ile karþý karþýya gelecek olan Çorum belediyespor maçýna Malatya bölgesi Ulusal hakemlerinden Öner Fýrat düdük çalacak. Fýrat'ýn yardýmcýlýklarýný ise yine ayný bölge hakemlerinden Ö.Faruk Tarakçý ve H.Reþit Güngör yapacak. Karþýlaþmada dördüncü hakem olarak O.Kaan Turan Fýrat'a yardýmcýlýk yapacak. Mutemel kadrolar Adliyespor: Fahri, Hüseyin, Harun, Abdulsamet, Ýsmail, Canberk, Azem, Fatih, Murat, Gökhan Arslan, Ziya Ýnday Çorum Belediyespor: Fatih, Eray, Akýn, Ýmam, Nedim, Furkan, Oðuzhan, Buðra, Berat, Burak, Çaðlar, (Yasin Yücel) Gül'den TFF'ye ziyaret Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül, asbaþkan Mustafa Ercan ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) bir dizi görüþmelerde bulundu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tarafýndan Çorum'a kazandýrýlacak olan spor tesisleri ve Belediyespor'un durumu ile ilgili görüþmelerde bulunmak üzere kulüp baþkaný Zeki Gül ve Mustafa Ercan'ý görevlendirdi. Gül ve Ercan, TFF Baþkan Vekili Arif Koþar ile çok olumlu görüþme gerçekleþtirdiklerini söyledi. Arif Koþar'a Çorum Belediyespor ile ilgili bilgiler de veren Zeki Gül, Belediyespor'un tesisleþme çalýþmalarýndan ve yapmayý planladýklarý tesislerden bahsetti. TFF Baþkan Vekili Arif Koþar da ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek TFF olarak tesisleþme ile ilgili çalýþmalara mümkün olduðunca katký saðlamaya çalýþtýklarýný, Çorum Belediyespor'un da tesisleþme hamlesine katký saðlayacaklarýný vurguladý. TFF Baþkan Vekilimiz Arif Koþar, Çorum'a geldiðinde Çorumlu hemþehrilerimizin gösterdiði ilgi ve Belediyespor'un kurumsal yapýsýndan çok etkilendiðini ifade etti. Bizlere yaklaþýmýnda da bu izlenimi edindik. Ýnþallah görüþmelerimiz kýsa süre içerisinde olumlu neticelerle sonuçlanacaktýr" dedi. Daha sonra Merkez Hakem Kurulu üyesi ve Temsilciler Kurulu Eþgüdüm Yönetmeni hemþehrimiz Bedri Dölkeleþ ile de görüþen Zeki Gül, Dölkeleþ'e hakem hatalarý sonucu Belediyespor'un kaybettiði puanlar ve aldýðý cezalar konusunda bilgi verdi. Hakem hatalarý nedeniyle maðduriyet yaþadýklarýnýn altýný çizen Zeki Gül, "Türk hakemliðinin daha iyi yerlere gelmesi için bizlere düþen her göreve razýyýz. Ne tür çalýþmalar yapýlmasý gerekiyorsa bizler bu çalýþmalarýn içerisinde yer alýrýz. Hakem hatalarý sonucu kaybettiðimiz maçlarýn sonunda fotoðraf ve videolarla gerekli itirazlarý yapacaðýz. Hakkýmýzýn yenilmesine asla müsaade etmeyeceðiz. Sizlerin de bu konuda daha hassas olacaðýnýzdan eminiz" dedi. Arif Koþar'dan Belediyespor'a çim saha sözü Türkiye Futbol Federasyonu Baþkan Vekili Arif Koþar, Belediyespor'a çim saha sözü verdi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve Asbaþkan Mustafa Ercan'ýn kendisini ziyaretinde konuþan Arif Koþar, "Belediyespor'unTFF ve takýmlar nezdinde durumu çok iyi. Çorum'a yapýlacak olan bir çim sahanýn A'dan Z'ye drenej masraflarý da dahiltüm giderini TFF tarafýndan karþýlayacaðýz. Çim sahanýn yaklaþýk maliyetinin 1 Milyon TL civarýnda. Belediyespor'a 250 bin TL de nakit yardýmýnda bulunma kararý aldýk" dedi. Demirören ve Terim, Çorum'a gelecek Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Yýldýrým Demirören ve Türkiye Futbol Direkrötü Fatih Terim, Mayýs ayý içerisinde Çorum'a gelecek. Konu ile ilgili bilgi veren TFF Baþkan Vekili Arif Koþar, Çorum'a yapmayý planladýklarý çim sahanýn temel atma törenine Yýldýrým Demirören ile Fatih Terim'in de katýlmasýný planladýklarýný söyledi. Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül de Demirören ve Terim'in Çorum'a gelmesinden büyük mutluluk duyacaklarýný belirterek o zamana kadar tüm hazýrlýklarý tamamlayacaklarýný söyledi. Zeki Gül ve Mustafa Ercan, ziyaret sonunda Arif Koþar'a Saat Kulesi maketi, hitit figürleri yer alan plaket, Çorum leblebisi ve 19 numaralý Belediyesporformasý hediye etti. (Spor servisi) Eðer, altýn taktý madalya istedi 2014 Türkiye 3 Bant Bilardo Þampiyonasý genel klasmanýnda 2. Olarak bitiren sporcumuz Arda Güngör Nisan ayýnda yapýlacak olan Avrupa U17 ve U21 Gençler 3 Bant Þampiyonasinda Milli takým vizesi alarak ülkemizi temsil edecektir. Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü Derneði Baþkaný Baki Aygün ve kulüp yöneticileri Altan Çoban,Turgut Yýldýrým ve Antrenörü Emrah Taç ve Sporcu Arda Güngör, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'i makamýn da ziyaret ettiler Ziyarette Eðer baþarýlý sporcuya altýn hediye ederek, Nisan ayýnda katýlacaðý þampiyonada baþarý dileklerinde bulundu ve madalya ile Çorum'a dönmesini dönmesi istedi. (Spor servisi) Amatör maçlar ertelendi 15 Mart 2015 Pazar günü oynanmasý gereken 1. Amatör Küme Büyükler Ligi 18. Hafta müsabakalarý ile 2. Amatör Küme Büyükler Ligi 3. Hafta müsabakalarý bu tarihte ülke genelinde Yüksek Öðretime Geçis Sýnavý (YGS) yapýlacaðýndan ertlendi. 1. Amatör Kümede ertelenen 18. Hafta müsabakalarý 18 Mart 2015 Çarþamba günü oynanacak olup, 2. Amatör Küme 3. Hafta Müsabakalarý ise devre arasý olan 22 Mart 2015 Pazar günü oynanacaktýr. 1 nci ve 2 nci Amatör Kümede oynanacak erteleme müsabakalarýn proðrmý ise þu þekilde oldu. 18 MART 2015 ÇARÞAMBA 1.AMATÖR KÜME BÜYÜKLER LÝGÝ (18.Hafta) 1 NOLU H.E. KÜLTÜRSPOR / ÇORUMSPOR ÝSKÝLÝP ÝSKÝLÝPSPOR / ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR ÝSKÝLÝP ÝSKÝLÝP GÜCÜSPOR / HÝTÝT GENÇLÝKSPOR OSMANCIK OSMANCIK BLD.SPOR / ÝL ÖZEL ÝD. GENÇLÝKSPOR 22 MART 2015 PAZAR 2.AMATÖR KÜME BÜYÜKLER LÝGÝ (3.Hafta) OSMANCIK OSMANCIK GÜCÜSPOR / ORTAKÖY BLD.ÞAPÝNOVASPOR BAYAT BAYAT BLD.SPOR / SUNGURLUSPOR MECÝTÖZÜ MECÝTÖZÜSPOR / KARGI GÜCÜSPOR OÐUZLAR OÐUZLAR BLD.SPOR / UÐURLUDAÐ BLD.SPOR (Spor servisi)

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Batý Ýslam imajýný infaz etmek istiyor

Batý Ýslam imajýný infaz etmek istiyor Ýl Halk Kütüphanesi nde son iki yýlda yapýlan yenileme çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi. Kütüphane silbaþtan yenilendi * HABERÝ DE ÇORUM Arkadaþýmýza birincilik ödülü Belediye Kadýn Kültür Merkezi tarafýndan

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02. Günlük Haber Bülteni 05.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı