YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGS'ye 14 bin 085 aday girecek"

Transkript

1 "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ettiler.üniversitedeki memnuniyet verici geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini kaydeden Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü... 2 DÊ "Yetki alanýný yeniden belirlemek, Jandarmayý siyasallaþtýrmaz" 11 MART 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CNN TÜRK ekranlarýnda yayýnlanan Ahmet Hakan'ýn moderatörlüðünü yaptýðý Tarafsýz Bölge programýna konuk oldu. Programa Ankara stüdyosundan katýlan Uslu, "Hakan Fidan'ýn yeniden... 7 DE Ahmet Anak MHP'den aday adaylýðýný açýlayacak YGS'ye 14 bin 085 aday girecek 4 DE Mehmet Ergün "Bir ülkede herkes iktidarý sevmek zorunda deðildir" Sayfa 5 DE Eðer, altýn taktý madalya istedi "Batý karþýsýnda duracak tek güç Ýslam'dýr" Özgür Der Çorum Þubesi yýlý alternatif eðitim seminerlerinde bu hafta "Eðitim Sorumluluðumuz" konusunu Hüseyin Kýr ve Mustafa Üngör sundular. Seminer boyunca "Kur'an nasýl bir bilgilenme ve eðitim anlayýþý sunuyor? Okuma sorumluluðumuz: kitap, dergi ve medya araçlarýný takip ve ölçü! Modern ve zorunlu eðitimi aþma sorumluluðumuz! Bir imkân olarak imam-hatip liseleri ve sorumluluklarýmýz" baþlýklarý üzerinde duruldu. 7 De 15 Mart 2015 Pazar günü yapýlacak olan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavýnýn (2015-YGS) huzur ve güvenli bir þekilde gerçekleþmesini saðlamak amacýyla yapýlan Ýl Sýnav Koordinasyon Kurulu toplantýsý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Alb. Ahmet Çelik, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Emniyet Ayakkabý arasý Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Akdemir katýldý. Toplantý hakkýnda Üniversiteden yapýlan açýklamada bu sýnavýn huzur ve sükûnet içinde geçmesi ve adaylarýn sýnav konforlarýný etkileyebilecek olasý durumlar ele alýndýðý ve bu hususlarda alýnmasý gereken tedbirlerin görüþüldüðü ifade edildi. 3 DE esrar servisi 2014 Türkiye 3 Bant Bilardo Þampiyonasý genel klasmanýnda 2. Olarak bitiren sporcumuz Arda Güngör Nisan ayýnda yapýlacak olan Avrupa U17 ve U21 Gençler 3 Bant Þampiyonasinda Milli takým vizesi alarak ülkemizi temsil edecektir. 12 De Seçim güvenliði toplantýsý yapýldý 7 Haziran 2015 Milletvekilliði seçimlerinde güvenliðin saðlanmasý amacýyla Vali Ahmet Kara baþkanlýðýnda deðerlendirme toplantýsý yapýldý. 5 De L Tipi Kapalý Cezaevine yatan tutuklu ve hükümlülere gönderilen bir kargoda erkek ayakkabýsýnýn tabanýna gizlenmiþ 14.5 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü (KOM) ekipleri L Tipi Kapalý Cezaevi'nde yatan tutuklu ve hükümlülere gelen koli ve paketlerde arama yaptý. KOM Þube Müdürlüðü ekipleri, gönderilen bir kargodan þüphelendi. 7 DE Meryem Hamal vefat etti Almanya'da bulunan Hasan Hamal ve Bediha Türkmen'in anneleri Meryem Hamal (Oma) vefat etti. Merhum Rýza Hamal'ýn eþi, Cafer Türkmen'in kayýnvalidesi, Yayla Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Hacý Odabaþ'ýn... 6 DA Kýzýlay'dan karanfil jesti 2 DE Ýhsan Þenocak, Çanakkale Ruhunu anlatacak 2 DE

2 YILDIZ HABER 2 "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ettiler. Üniversitedeki memnuniyet verici geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini kaydeden Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, okullarýnýn yaptýðý faaliyetlere iliþkin bilgi vererek Suriyeli, Iraklý ve Ýranlý yabancý uyruklu öðrencilerin okullarýnda öðrenim gördüðünü ve bu yabancý uyruklu öðrenciler tarafýndan da Arapça dergisi çýkarýldýðýný açýkladý. Çorum Anadolu ÝHL'de Öðrenci Meclis Baþkanlýðý kurulduðunu ve burada yürütülen çalýþmalar hakkýnda da bilgi paylaþýmýnda bulunan Kýr, önemli baþarýlar elde eden Ýmam Hatip Liselerinin her geçen gün sayýlarýnýn da arttýðýna dikkat çekerek "Her þey normalleþiyor, güzelleþiyor ve potansiyelimiz ortaya çýkýyor. Artýk YÜZME DERSÝ VERÝLÝR gerçek gücümüzü gerçek yerlerde harcamaktayýz" dedi. Üniversiteden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamada Çorum Anadolu ÝHL'de öðrenim gören yaban uyruklu öðrencilerin lisans eðitimlerini de Hitit Üniversitesinde almak istedikleri belirttiler. Ziyaretten ve Çorum Anadolu ÝHL'de yabancý uyruklu öðrencilerin öðrenim görmesinden duyduðu mutluluðu dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, eðitim-öðretim faaliyetlerinin sadece yerel düzeyde deðil, uluslararasý arenada da ele alýnmasý gerekliliðine dikkat çekerek bu bilinçten hareketle Üniversitedeki yabancý uyruklu öðrenci sayýsýnýn da her geçen daha da arttýðýný ifade etti. "Kültürel mirasý deðerlendirebilen, yaþanan hayatý yorumlayabilen ve problemlere çözüm üretebilen bireyler yetiþtirmek amacýyla 1913 yýlýnda açýlan Ýmam Hatip Liseleri; insana, düþünceye, özgürlüðe ve ahlaka dayanan bir din öðretimi anlayýþýnýn yayýlmasýna katkýda bulunarak küresel deðiþim ve geliþime paralel olarak insanlarýn yaratýlýþ amacýna uygun olarak kendini sürekli geliþtirmek ve olgunlaþtýrmak amacýna ulaþmada bir kýlavuz görevini yerine getirmektedir" diyerek sözlerine "Mesleðe ve yükseköðrenime hazýrlayýcý programlar uygulayan imamhatip liseleri; hem dini öðretimimiz, dini hayatýmýz için hem de Milli Eðitim sistemi için büyük bir öneme sahiptir" þeklinde devam eden Rektör Prof. Dr. Alkan, "Ülkemizin din eðitimi tecrübesinin en önemli kurumlarýndan biri olan Ýmam Hatip Liselerinin 100 yýl öncesinden baþlayan bu yürüyüþü dünyanýn birçok Müslüman ülkesinde de model olarak görülmektedir" dedi. Dün olduðu gibi bugün de en önemli ihtiyacýn insan gücü olduðuna dikkat çekerek bu baðlamda "Tüm eðitimcilere çok büyük bir görev ve sorumluluk düþüyor" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, milletin, kültürün ve deðerlerin derin vicdanýna tercüman olan Ýmam Hatip Liselerinin, bir lisenin ötesinde bir ilim yurdu olduðunu belirterek bu baþarýda emeði geçenleri tebrik etti. ÝHL ile her zaman iþ birliðine hazýr olan Üniversitenin Ýmam Hatip Liselerinin yanýnda olduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrencilerin Hitit Üniversitesini tercih etmek istemelerinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek öðrencilere baþarýlar diledi. Ýhsan Þenocak, Çanakkale Ruhunu anlatacak Ýmsâk : 04:27 Güneþ : 05:52 Öðle : 11:57 Ýkindi : 15:12 Akþam : 17:50 Yatsý : 19:09 Eþinin gururu var sende aradým yoktur Çocuklarýnýn onuru sorsalar ne diyecen Evlerin direði erkek þimdi ne yapýyorsun Babayý yok etmiþsin þimdi adýný sen koy Her ev de bir direk o da babadýn elbet Çocuklara sorsanýz babamý istiyorum Anne evin kiliti hem açar hem kapatýr Baba mutlak olmalý gölgesi evde yeter Alfabede harif var önde gelen a ve b Doyum olmaz bunlara anne baba dýr bu Gerektiðinde kokluyor ilaç olur çocuða Baba anne temeldir saygýyý çok isterim Babasýz olmaz yuva anna vermiþ terbiye Çocuða sorsanýz siz ilah baba istiyor Annanýn rolu çok sevgisi kayýp olmaz En güzel geleceði anna baba getirir Babasýz o günleri ömür boyu unutmaz Anne ye baðlý bunlar kin nefret yokise Dosluk yok olmuþ evde faydasý yok zaten Kenetlen çocuk için geç yarýn yoksun Navruz Kaplan YILDIZ AJANDA Berd-ül-acûz Soðuklarýnýn baþlamasý - Japonya'da 9 þiddetinde deprem ve tsunami felâketi (2011) Kendisine hayri olmayan kimsenin baþkasýna hayrý olmaz. Ýmâm-ý Mâlik Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri Çocuklarýn onuru? Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) HAVA DURUMU SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Alaca Anadolu Ýmam hatip Lisesi ve Ýlim Yayma Cemiyeti iþbirliðinde 'Çanakkale Ruhu ve Þuurlu Gençlik' konulu konferans yapýlacak. Alaca Belediye Kültür Salonunda Kýzýlay'dan karanfil jesti Çorum Kýzýlay Derneði 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü karanfillerle kutladý. Kýzýlay Çorum Þubesi çalýþanlarý ana caddelerde kadýnlara karanfil ederek Dünya Kadýnlar Gününü kutladýlar. Haber Servisi YÝTÝK Çorum vergi dairesinden almýþ olduðum seri nolu 1 cilt kullanýlmýþ fatura seri nolu 2 cilt kullanýlmýþ perakende satýþ fiþi seri nolu 1 cilt kullanýlmamýþ perakende satýþ fiþi seri nolu 2 cilt gider pusulasý kullanýlmamýþ 2450 seri nolu kullanýlmýþ 1 yaprak fatura Belgelerimi kaybettim.hükümsüzdür. Ahmet Adýgüzel TC No: Yýl: 11 Sayý: MART ÇARÞAMBA 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Pazar günü saat 12.30'da gerçekleþtirilecek olan konferansa konuþmacý olarak Samsun ÝFAM-Ýlmi ve Fikri Araþtýrmalar Merkezi Kurucusu ve Müdürü Dr. Ýhsan Þenocak katýlacak.s TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6260 2,6279 EUR 2,8216 2,8231 STERLiN 3,9632 3,9663 JPY YENi 2,1642 2,1658 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 YGS'ye 14 bin 085 aday girecek 15 Mart 2015 Pazar günü yapýlacak olan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavýnýn (2015- YGS) huzur ve güvenli bir þekilde gerçekleþmesini saðlamak amacýyla yapýlan Ýl Sýnav Koordinasyon Kurulu toplantýsý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Alb. Ahmet Çelik, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Akdemir katýldý. Toplantý hakkýnda Üniversiteden yapýlan açýklamada bu sýnavýn huzur ve sükûnet içinde geçmesi ve adaylarýn sýnav konforlarýný etkileyebilecek olasý durumlar ele alýndýðý ve bu hususlarda alýnmasý gereken tedbirlerin görüþüldüðü ifade edildi. Toplantýda Kurul Baþkaný Rektör Prof. Dr. Alkan, sýnav sabah saat 10.00'da baþlayarak 160 dakika süre ile tek oturum halinde uygulanacaðýný ve sýnavýn zamanýnda baþlatabilmesi için, adaylarýn kimlik denetimleri yapýlarak sýnav salonlarýna alýnmalarýna saat 09.00'da baþlanýlacaðýný belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan sýnava Çorum'da, 48 sýnav binasýnda 14 bin 085 adayýn katýlacaðýný, bununla birlikte yaklaþýk 2 bin personelin görev yapacaðýný söyledi. Sýnava girecek adaylarýn sýnav öncesinde stresten uzak durmalarý gerektiðini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, sýnava iliþkin genel bilgiler ile sýnava girecek adaylarý bilgilendirmek amacýyla hazýrlanan kamu spotunun ÖSYM Baþkanlýðýnýn resmi internet adresinde yer aldýðýný vurgulayarak, bu bilgileri sýnava girecek adaylarýn ve tüm sýnav görevlilerinin sýnav öncesinde titizlikle okumalarýnýn yararlý olacaðýnýn önemini vurguladý. Özellikle sýnava girecek aday ve görevlilerin yanlarýnda bulundurmalarý zorunlu olan belgeler ile sýnavda bulundurulmasý ÖSYM Baþkanlýðýnca yasaklanan materyaller hususunda kurallara uyulmasýnýn sýnavýn huzur ve güvenliði açýsýndan önem arz ettiðini söyleyen Rektör Prof. Dr. Alkan, nüfus cüzdanlarýný kaybeden adaylarýn maðdur olmamalarý için Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðünün Pazar günü saat arasýnda açýk tutulacaðýný belirterek sýnava girecek gençlerin sýnava adaptasyonlarýný etkileyecek her türlü olumsuz durumun özellikle gürültü ile ilgili olarak Ýl genelinde gereken itinanýn gösterilmesi büyük önem arz ettiðini kaydetti. Rektör Prof. Dr. Alkan, sýnava girecek tüm adaylara baþarýlar dileyerek sözlerini tamamladý. "Milli Eðitim Bakanlýðý nöbet sorununu çözmeli" Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, 2013'te toplu sözleþme masasýna nöbete ücret konusunu ilk gündeme getiren sendika olduklarýný söyledi. Tahir Eþkil konu hakkýndan yaptýðý yazýlý açýklamada diðer kurumlarda maddi karþýlýðý olan nöbet görevinin Milli Eðitim Bakanlýðýnda olmamasýnýn hiçbir mantýðýnýn olmadýðýný kaydetti. "Sendika olarak tarihinde Devlet Personel Baþkanlýðýna sunduðumuz Öðretim ve Bilim Hizmet Kolu Toplu Sözleþme Taleplerimizde konuya yer verdik. Taleplerimizin maddesinde; "Ýlgili mevzuatý gereðince eðitim kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenir" þeklinde nöbet görevine ücret ödenmesi talebimizi somut teklife dönüþtürdük. Bugün bu þekilde sýcak gündem olmasýnýn arka planýnda bu konuyu eðitim çalýþanlarýnýn haklarýnýn görüþüldüðü her platformda sendika olarak masaya taþýmamýz etkili olmuþtur" diyen Eþkil, "Nöbete ücret konusunu Toplu Sözleþme Masasý ve KPDK'ya taþýmakla kalmadýk. Yine ayný þekilde Milli Eðitim Bakanlýðý ile yetkili sendika olarak gerçekleþtirdiðimiz KÝK toplantýlarýna taþýdýk. Nisan 2014 Kurum Ýdari Kurulu toplantýsýnda bu konu hakkýnda Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðünce çalýþma baþlatýlmasý þeklinde talebimizi KÝK Raporuna aldýrdýk. Ekim 2014 tarihli Kurum Ýdari Kurulu toplantýsýnda da talebimizi yineledik. Talebimizi canlý tutmak için 'Nöbete Ücret, Angaryaya Hayýr' afiþleri ile okullarý donattýk. Türkiye genelinde ve Çorum'da kitlesel basýn açýklamasý yaptýk ve imza kampanyasý baþlattýk. Kampanyamýzda Çorum'dan þu ana kadar 3425 imza toplandý. Kampanyamýzý okullarda hýzlý bir þekilde yürüten baþta iþyeri temsilcilerimiz olmak üzere, il ve ilçe teþkilatlarýmýza ve üyelerimize teþekkür ediyorum. Eðitim Bir Sen olarak kampanyamýzda toplanan imzalarý, bu ay gerçekleþtirilecek Kamu Personeli Danýþma Kurulu'na sunacaðýz ve konuyu güçlü bir þekilde tekrar gündeme getireceðiz. Sendika olarak, nöbete ücrette ýsrarlý, mücadelede kararlýyýz. Nöbet görevi karþýlýðý ek ders ücreti ödenmesi yönünde hukuki düzenleme yapýlmasý gerekmektedir. Siyasi iradenin bu yönde bir karar vermesi, Bakanlar Kurulunun konuyu gündemine almasý gerekmektedir. Milli Eðitim Bakanlýðý bizim iyi niyetli gayretlerimizi sorunun çözülmesi için fýrsat olarak deðerlendirmelidir" dedi. Sendika olarak diðer kurumlarda maddi karþýlýðý olan nöbet görevinin Milli Eðitim Bakanlýðýnda olmamasýnýn hiçbir mantýðýnýn olmadýðýný kaydeden Eþkil, "Angaryaya hayýr diyor, nöbete ücret istiyoruz. Haklý talebimizi haykýrýrken hiç kimseyi de maðdur etmemeye özen gösteriyoruz. Bize emanet edilmiþ olan çocuklarýmýzýn da en ufak bir zarar görmemesi amacýyla üyelerimiz kendilerine ait nöbet görevlerini bihakkýn yerine getiriyorlar. Bu özverili davranýþlarýndan dolayý kendilerine teþekkür ediyorum.üyelerimiz sadece kendi nöbet yerlerinde görevlerini ifa etmektedirler. Ancak nasýl olsa nöbet tutuyorlar diye okulun tüm yerleþkesinde nöbetin üyelerimize yüklenmesine de, mükerrer nöbet görevlerinin verilmesine de asla müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandý. "Emniyet Genel Müdürlüðü sivil memurlarýnýn görev tanýmlarý yapýlmalý" Toç Bir Sen þehitler diyarýnda toplandý Toç Bir Sen Baþkanlar Kurulu Eðitim ve Ýstiþare Toplantýsý, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýl dönümü nedeniyle bu ilde yapýldý. Toplantýya Çorum'dan ise Þube Baþkaný Arzu Özkader katýldý. Arzu Özkader toplantý hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada tarýmormancýlýk hizmet koluna baðlý kurumlarda görev yapan çalýþanlarýn talep ve sorunlarýnýn masaya yatýrýldýðý toplantýda, 2015 yýlý hedefleri ve yol haritasýnýn belirlendiðini kaydetti. Arzu Özkader toplantýnýn ardýndan ayrýca Çanakkale'de oluþturulan Mehmet Akif Ýnan hatýra Ormanýna Çorumlu þehitler anýsýna fidan diktiðini de ifade etti. Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz, Emniyet Genel Müdürlüðü bünyesinde görev yapan sivil memurlarýn maalesef bir görev tanýmý dahi bulunmadýðýný söyledi. Verdikleri mücadelelerin sonucunda Emniyet Genel Müdürlüðü'ndeki sivil memurlarýn sendikalara üye olma hakkýný aldýklarýný ifade eden Erdoðan Cengiz, "Emniyet Genel Müdürlüðü bünyesinde 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'na tabi olarak yaklaþýk 15 bin kiþi görev yapmaktadýr. Bu kardeþlerimiz, Teknik Hizmetler, Yardýmcý Hizmetler, Genel Ýdari Hizmetler, Saðlýk Hizmetleri, Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri, Eðitim ve Öðretim Hizmetleri, Avukatlýk Hizmetleri sýnýflarýnda çalýþmaktadýr. Emniyetteki sivil memur kardeþlerimiz, her ne kadar 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'na tabii olsalar da, sadece isim olarak devlet memurudur. Çünkü bu kardeþlerimiz, uygulamada devlet memuru olarak deðil, iþçi olarak görülmekte ve çalýþtýrýlmaktadýr. 657 Sayýlý Kanun ile iþe alýnan sivil memurlar, devlet memurlarý kanununda yer almayan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüðüne göre polis gibi cezaya tabi tutulmaktadýr. Bu yüzden sivil memurlar, amirlerinin iki dudaðý arasýna sýkýþýp kalmaktadýr" dedi. Sivil memurlarýn maalesef bir görev tanýmý dahi bulunmadýðýnýn altýný çizen Erdoðan Cengiz, "Sivil memurlar, devlet memuru onuruna yakýþýr bir þekilde görevlendirilmediði gibi yýllardýr haklarý da verilmemektedir. Kadrosu teknisyen yardýmcýsý olan memura çay daðýttýrýlmakta, temizlik yaptýrýlmakta, yeri geldiðinde bahçe sulattýrýlýp badana boya yaptýrýlmaktadýr. Bu yaþananlarýn, ne Devlet Memurlarý Kanunu'nda, ne de Anayasa'nýn eþitlik ilkesinde yeri vardýr. Emniyetteki sivil memurlar, ýrgat deðildir, amirinin iki dudaðý arasýna sýkýþmýþ köle deðildir. Sivil memurlar, devlet memurudur ve devlet memuru onuruna yakýþýr bir þekilde çalýþtýrýlmalýdýr. Polislerle mesai arkadaþý olan, omuz omuza görev yapan sivil memurlarýn can güvenliði maalesef yoktur. Terör örgütleri, sivil memur ve polis memuru ayrýmý yapmamaktadýr. Birçok sivil memur, görevi baþýnda þehit olmuþtur. Sivil memurlar, teþkilat içerisinde çalýþmalarý nedeniyle polislerin maruz kaldýklarý psikolojik baskýya maalesef ayný þekilde maruz kalmakta ve psikolojik olarak yýpranmaktadýrlar. Ceza alýrken polis gibi görülen ancak iþ ödüle gelince yok sayýlan sivil memurlara ne yýpranma payý ne de terör tazminatý verilmektedir. Öte yandan, bazý illerimizde sendika temsilcilerimize mobbing uygulanmaktadýr. Yasal haklarýný savunan arkadaþlarýmýz kendilerini bir gün içerisinde yemekhanede bulaþýk yýkarken bulmaktadýr. Bu, çifte standarttýr. Bu, ben yaptým olduðu mantýðýdýr. Kimse sendika temsilcilerimize hak etmediði uygulamayý yapamaz. Tüm haksýzlýklarýn olduðu gibi sendika temsilcilerimize yapýlan bu haksýzlýðýn da karþýsýnda duracaðýz ve gerekli platformlarda bu konunun takipçisi olacaðýz. Büro Memur Sen olarak, emniyetteki sivil memurlarýn uðradýðý haksýzlýklara artýk 'dur diyoruz. Artýk 'yeter' diyoruz. Büro Memur Sen olarak, sivil memurlarýn haklarý ile ilgili yasal çalýþmalarýn bir an önce yapýlmasýný istiyoruz. Yaklaþýk 11 yýldýr açýlmayan görevde yükselme sýnavýnýn en kýsa zamanda açýlmasýný istiyoruz. Sivil memur kardeþlerimizin acilen görev tanýmýnýn yapýlmasýný istiyoruz. Sivil memurlarýn Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüðü'nden çýkarýlmasýný istiyoruz. Sivil memurlara yýpranma payý istiyoruz. Polislere ödenen terör tazminatýnýn sivil memurlara da verilmesini istiyoruz. Kýsacasý, sivil memurlarýn devlet memuru onuruna yakýþýr bir þekilde çalýþmasýný istiyoruz. Bunlar bizim haklarýmýz. Haklarýmýzý, her yerde ve her platformda savunmaya, haklarýmýzý alana kadar mücadele etmeye devam edeceðiz. Büro Memur Sen olarak, sivil memurlarýmýzýn haklarýný bir olarak, iri olarak, diri olarak alacaðýz. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL

4 YILDIZ Çatma'dan Salim Uslu'ya 'yol süpürme aracý' teþekkürü TEK HABER 4 Mahir ODABAÞI GÜLDEHUN Sanayici ve iþ adamý Ahmet Anak, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çorum Milletvekili aday adayý oldu. Uzun yýllar MHP Teþkilatlarýnda görev alan Ahmet Anak, 2007 yýlýnda yapýlan Genel Seçimlerde de MHP'den Çorum Milletvekili aday adayý olmuþtu yýlýnda Çorum'da doðan Ahmet Anak, ilk, orta ve lise eðitimini Fatih Lisesinde tamamladý. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Ýþ hayatýnda iki ayrý þirketin yönetim kurulu baþkanlýðý görevini yürüten Ahmet Anak, evli ve 2 çocuk babasý Çevre kirliliðinin önlenmesi, çevrenin korunmasý, iyileþtirilmesi ve temizlenmesi amacýyla Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn yerel yönetimlere destekleri çerçevesinde Ýskilip Belediyesi'ne hibe edilen yol süpürme aracý hizmete girdi. Bakanlýðýn "Çevre Destekleri" kapsamýnda hibe ettiði araç 150 Bin TL deðerinde. Konu hakkýnda açýklama yapan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, "Yol süpürme aracýnýn Ýskilip'e kazandýrýlmasýnda büyük emekleri olan TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu'ya þahsým ve Ýskilip halký adýna þükranlarýmý sunarým" dedi. Ahmet Anak MHP'den aday adaylýðýný açýlayacak Laçin AK Partili kadýlar Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladý Laçin AK Parti Kadýn Kollarý Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik yaptý. Program ilçede bulunan Özel Bakým Merkezi ziyaretiyle baþladý. Bakým Merkezinde bulunan hastalara karanfil veren AK Partili kadýnlar hastalarla da sohbet ettiler. AK Parti Ýlçe Kadýn Kollarýndan etkinlikler hakkýnda yapýlan açýklamada, programýn ikinci bölümünün ise teþkilat binasýnda yapýldýðý ifade edildi. AK Parti Kadýn Kollarý ilçe Baþkaný Aynur Küççük, tüm kadýnlarýnýn Dünya Kadýnlar Gününü kutlayarak, Özgecanlarýn, analarýn, babalarýn gözyaþý dökmemesini, þiddete baskýya maruz kalmadan daha yaþanýlýr, nesillere güzel bir dünya býrakmak için çalýþacaklarýný belirtti. Küççük, bayanlarýn evde olduðu gibi iþ ve siyaset hayatýnda da yer aldýðýný belirterek, AK Parti'nin 12 yýllýk döneminde kadýnlara iþ ve meslek sahibi olma konusunda tüm imkanlarý seferber ettiðini söyledi. Anak gazetemizi ziyaret ederek aday adaylýðý hakkýnda deðerlendirme de bulundu. Anak, kendisinin yýllardýr ticaretle uðraþtýðýný, esnaf kesiminin içerisinde bulunduðunu ifade etti. Çorum'un ve esnafýn sorunlarýný çok iyi bildiðini, meclise gitmesi halinde de toplumun tüm kesimlerinin sorunlarýný Ankara'ya taþýma imkaný bulacaðýný kaydeden Anak, bugün saat 15.30?da MHP Ýl Baþkanlýðýnda düzenleyeceði basýn toplantýsý ile aday adaylýðýný açýklayacaðýný ifade etti. Haber Servisi Güvercin hýrsýzlarý Kýrýkkale'de yakalandý Ýskilip te geçen hafta Meydan Mahallesinde kuþ çalma olayý aydýnlatýldý. Bahattin Dökmeci ye ait piyasa deðeri yaklaþýk 15 bin TL olan 80 adet taklacý Mardin güvercini gece kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan çalýnmýþtý. Sabah güvercinlerinin çalýndýðýný fark eden Bahattin Dökmeci Ýskilip Emniyet Müdürlüðüne giderek þikayetçi olmuþtu. Ýskilip Emniyet Müdürlüðü ekipleri yaptýklarý titiz çalýþma sonucu hýrsýzlarýn izine rastladý. Ýskilip Emniyetine baðlý ekipler Kýrýkkale polisiyle yaptýklarý ortak operasyonda Bahattin Dökmeci ye ait 80 adet güvercini çalan þebekeyi çökertti. Kýrýkkale de yakalanan A.T (25). M.T (38), A.K (33), B.Y (32) isimli þahýslar çaldýklarý güvercinlerle beraber Ýskilip e getirilerek adliyeye Servisi çýkarýldýlar.haber Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný gün önce eski il milli eðitim müdür yardýmcýsý Ýsmail Güngör abimiz yanýma geldi. 'Abisinin, benim kýzýn bir romaný çýktý. Sen okumayý seviyorsun, sana bir tane vereyim de oku. Hoþuna giderse sonra yorumla' dedi. Bende 'tabi iki' diyerek kabul ettim. Ben özellikle eðitimcilerin yazarçizer olmasýný çok önemsiyorum. Basýnda öðretmeninin makalesini okuduðunda veya kitapçýlarda kitabýný gördüðünde öðrencilerin o eðitimciye bakýþý daha farklý olur. Gözünde gönlünde onu yüceltir. Mesela ben, kitaplarý bulunan öðretmenlerimden Etem Erkoç, Abdulkadir Ozulu, Doç.Dr. Zeki Gürel, Hamit Gök, Mustafa Taþçý'ya daha farklý gözle bakýyorum ve iyi ki böyle öðretmenlerde okumak nasip olmuþ diyorum. Yeter ki yazarýn niyeti iyi olsun. Toplumun derdine hemhal olabilmenin aþkýyla yansýn. Bu tür yazarçizerlerin topluma daima olumlu katký sunacaðý kanaatindeyim. Romaný bir çýrpýda bitirdim. Ýsmail abimizi arayarak ''Hoca hanýma selam söyle. Tebrik ediyorum. Romanýný zevkle okudum. Mini özet çýkarttým. Masamda duruyor. Bir ara makalemde iþleyeceðim. Nede olsa hem müdürümüzün kýzý, hem eðitimci hem de hemþerimiz. Yalnýz son bölümle ilgili bir iki önerim de olacak'' dedim. Bugün yarýn yazayým derken, hoca hanýmýn genç yaþta ( ) hakkýn rahmetine kavuþtuðunu öðrendim. ''Ölüm acýdýr yalnýz evlat - kardeþ ölümü daha acýdýr'' sýrrýnca herkes gibi bende çok üzüldüm. Ölümünden sonra kitabý tekrar gözden geçirirken ilk sayfada ki ''Can oðlum GÖKTUÐ'UMA'' cümlesi beni çok etkiledi. Herhalde bir annenin çocuðuna býraktýðý en güzel miras gönülden sýzýp gelen bu cümle olsa gerek diye düþünüyorum. Öyle zannediyorum ki, merhumenin çocuðu da ömrünün sonuna kadar bu cümlenin sýcaklýðýnda anne hasretini bir nebze olsun gidermeye çalýþacaktýr. Allah yar ve yardýmcýsý olsun. Bu arada rahmetlinin, konularýn Ýskilip te geçeceði ikinci kitabýný kaleme alma hazýrlýðý içerisinde olduðunu öðrenince, demek ''Gönül isterken kader gülermiþ'' dedim. Ýskilipli, genç eðitimci - yazar merhume Tuðba Mýhçý hanýmefendiyi rahmetle yâd etmek, bir Fatiha okunmasýna vesile olabilmek ve saðlýðýnda verdiðim sözü tutmak adýna GULDE- HUN isimli romanýný sizlere tanýtmak istiyorum. Belki merak edip okuyanlar çýkar ve bir Fatiha gönderir. Kýz çocuklarýnýn okula gönderilmediði ve küçük yaþta evlendirildiði Doðu'nun ücra bir köyüne atanan ve lojmanda þehit edilen idealist bir öðretmen Eþi ölünce çocuklarýnýn üzerine yeni bir yuva kurmuþ baba. Üvey annenin yanýnda hayata tutunmaya çalýþan, iftiralara maruz kalan ve þehit öðretmenin kol kanat olmaya çalýþtýðý çileli Güldehun Geçimini saðlayabilmek için KKTC ne inþaatlarda çalýþmaya giden ve zamanla Ýngiltere vatandaþý olabilmek için anlaþmalý evlilik yaptýðýný sonradan öðrenen, çalýþtýðý inþaatýn 4'ncü katýndan düþüp komada yatarken memlekete para gönderemediði için üzülmesin diye böyle bir eþinin hesabýna para yatýran üçüncü eþ Ve sonradan gönlünü kaptýran, çocuk sahibi olan ve köydeki eþini - çoluk çocuðunu günden güne aksatan baba Çileli Güldehun'a musallat olan ve baþkasýna yar etmem diyen bakkalýn oðlu Mehmet Güldehun'un evlendiði Eyüp, Mehmet'le eþi yüzünden yaptýðý kavgada yanarak öldü sanýlan ama ölenin bakkalýn oðlu Mehmet olduðu ve hapse girmemek için kaçak yaþadýðý anlaþýlan Eyüp Çocuðun Mehmet'ten olduðu iftirasýna maruz kalan, kayýnvalidesi, kayýnpederi tarafýndan þiddet uygulanan ve köylülerin dedi kodusuna maruz kalan, aç susuz tek baþýna çocuðunu büyütmeye çalýþan Guldehun Eyüp'e kavuþmanýn sevincini yaþayamayýp çocuðunu kaybeden Güldehun *Merhume yazardan inci sözler: ''Ýnsanlar kimi zaman doðruyu bulmak için giriþirler yanlýþ oyunlara. Hayatýn kendisi bir oyunken gerek var mýdýr daha fazlasýna?'' ''Zaman geçer Önce yaralar kabuk baðlar, sonra unutur yaranýn acýsýný beden ancak ne tenden silinmiþtir izleri ne de yürekten'' ''Ne 'aç' diyebilirsin çiçeðe ne de 'sol.' Açacaðý zamanda bellidir onun solacaðý zamanda.'' ''Ölüm1 Yürekleri yakan bir ateþ Ömrü karanlýða hapseden dipsiz bir kuyu '' ''Hayal öyle bir deryadýr ki ancak kulaç atmaya devam ederken yüzdürür sizi. Ulaþmak istediðiniz kýyýlara raðmen hareketsiz kalýrsanýz eðer, ayný sularda boðulmaya mahkûm olursunuz.'' ''Yaþam bir uçurtmaya benzer. Ýpleri sahibinden baþkasýnýn eline geçti mi fýrtýnalara, rüzgârlara karþý azalýr direnci. Seyir deðil, sürgün olur serüveni.'' ''Giden için mi daha zordur ayrýlýk yoksa geride kalan için mi? Hayatýn hangisini tercih ettiðine baðlýdýr aslýnda her þey'' Meryem Hamal vefat etti Almanya'da bulunan Hasan Hamal ve Bediha Türkmen'in anneleri Meryem Hamal (Oma) vefat etti. Merhum Rýza Hamal'ýn eþi, Cafer Türkmen'in kayýnvalidesi, Yayla Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Hacý Odabaþ'ýn da aile büyüðü olan Meryem Hamal, Almanya'nýn Neuss þehrinde hayatýný kaybetti. Meryem Hamal'ýn cenazesi, bugün uçakla Türkiye'ye getirildikten sonra Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi morguna konulacak. Merhumenin cenazesi, 11 Mart Çarþamba günü saat 13.00'da Hacý Bektaþ Veli Vakfý'ndan alýnarak Çorum Merkez Çanakçý Köyü'ne götürülecek ve köy mezarlýðýnda topraða verilecek. Haber Servisi

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

devlete ciddi bir maliyeti olmaz"

devlete ciddi bir maliyeti olmaz TSO'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Zafer Çarþýsý, Üniversite ile iþbirliði yapmak istiyor

Zafer Çarþýsý, Üniversite ile iþbirliði yapmak istiyor ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým merkezde farklý telden, Çorum da Selim Özkabakçý ise farklý telden konuþuyor! Mavi Marmara Gemisi katýlýmcýlarýnda Selim Özkabakçý'nýn 'Ýsrailli Komutanlar hakkýndaki karar

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı