pecya Şizofreninin Postpsikotik Depresif Bozuklu ğu/ Postşizofrenik Depresyonda Sertralin- İmipramin K ıyaslamal ı Çalışmas ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya Şizofreninin Postpsikotik Depresif Bozuklu ğu/ Postşizofrenik Depresyonda Sertralin- İmipramin K ıyaslamal ı Çalışmas ı"

Transkript

1 Şizofreninin Postpsikotik Depresif Bozuklu ğu/ Postşizofrenik Depresyonda Sertralin- İmipramin K ıyaslamal ı Çalışmas ı Selçuk KIRLI *, Mecit ÇALİŞKAN **, Süheyla KIRLI *** ÖZET Bu çalışmada şizofreninin psikoz sonras ı depresif bozuklu ğu/port şizofrenik depresyonda sertralin ve imiprüminin etkinlik ve emniyetinin k ıyaslamalı olarak araştırılmas ı amaçlanmıştır. Tanılar DSM-IV ve ICD-10 kriterlerine göre konulmu ştur. Depresif bulgularm nöroleptiklerinin ekstrapiramidal yan etkilerinden ve negatif semptomlardan ayrılmas ında Simpson-Angush skalas ı ve SANS kullan ılm ıştır. Plasebo etkisinin bertaraf edilmesi amac ıyla 10 günlük bir plasebo tedavi peryodu uygulanm ıştır. Depresyon şiddeti Hamilton Depresyon Ölçeği ve Klinik Global izlenimler Ölçe ği ile takip edilmi ştir. 20'şer kişiden oluşan iki grupta sertralin 50 'Izgi gün ve imipramin 150 mgl gün ile sabit doz uygulamas ı yap ılm ış ve hastalar 5 hafta süre ile izlenmiştir. Tanı ve tedavi değerlendirmelerinde tek-kör yöntem kullan ılm ıştır. Sonuç olarak psikoz sonras ı depresyonda sertralinin etkisi daha erken başlamak kayd ıyla her iki droğun etkili oldu ğu ve sertralin kullanım ın ın yan etkilerin miktar ı, şiddeti ve süreli aç ıları ile şizofreni bulgular ının alevlenmesi riski aç ısından imipramine k ıyasla belirgin derecede avantajlı olduğu sonucuna varılm ıştır. Anahtar kelimeler: Şizofreninin postpsikotik depresif bozuklu ğu/port şizofrenik depresyon, sertralin, imipramin Düşünen Adam; 1996,9 (I): SUMMARY In this research it was aimed to investigate the reliability and efficacy of sertralin and imipramine in post psychotic depressive disorder in schizopnrenialpost schizophrenic depression in a comparable way. Diagnosis were made according to the DSM-IV and ICD-10 criterias. In order to differentiate depressif symptoms from the negative symptoms, Simpson-Angush scale and SANS were used. In order to discriminate placebo effect 10 days of placebo treatment period was applied. Severity of depression was followed up by using Hammilton Depression Scale and Clinical Global İmpression Scale. In each group there were 20 people and to each group 50 mg/day sertralin, 150 mg/day imipramin doses were giyen and patients followed up to 5 weeks. During diagnosis and treatment period single-blind approach was used. As a result it was found that sertralin's effect started earlier but bouth of the drugs were effective and sertralin had clear advantages to imipramine from the sense of side effects and also the risk of relapse of schizophrenia. Key words: Postpsikotic depressive disorder in schizophrenia/postschizophrenic depression, sertralin, imipramine GIRIŞ DSM-IV ve ICD-10 kriterlerine göre " şizofreninin psikoz sonras ı depresif bozukluğu" ve "Post şizofrenik depresyon" olarak tan ımlanan tablo, şizofren hastalann tedavi süreçlerinin takibi ve prognoz için olduğu kadar, izlenecek tedavi stratejisi aç ısından da çok önemli bir durum olmas ına rağmen yeterli yoğunlukta ara ştırılmayan ve bu yüzden de tan ınmas ı ve tedavisinde s ık sık soruna yol açan bir görünümdür. * Uludağ Üniversitesi T ıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı, ** Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıklan Hastanesi, *** Serbest 11

2 Şizofreninin Postpsikotik Depresif Bozukluğu Kırh, Çalışkan, Kırl ı Daha 1920'lerde Mayer-Gros taraf ından tan ımlanmış olan ve son zamanlarda da Widroe taraf ından üzerinde s ıkça durulmu ş olan bu tablo her iki yazar tarafından "Psikoz sonras ı depresyon" olarak isimlendirilmiştir (2). Ancak tablonun ortaya ç ıkış sebepleri uzun süre tart ışılagelmiştir. Bu tart ışmalara göre bu depresif özellikli tablo; 1. Şizofreninin negatif belirtilerinin yanl ış tanınmas ı sonucu olabilir (2), 2. Nöroleptiklerin iatrojenik etkilerin bağlı olabilir (1), 3. Şizofreniden ba ğımsız olarak yorumlanabilir ve reaktif/ikincil özellikte olabilir (2), 4. Depresyon şizofreninin bir parças ı olarak değerlendirilebilir (7), 5. Bütün bunlann d ışında bağımsız bir antite olarak değerlendirilebilir, 6. Şizofrenide depresojenik bir self-tedavi girişiminin yans ımas ı olabilir (2). Bütün bu tart ışmalara rağmen psikoz sonras ı ortaya çıkan bu tür depresyonlar gerek belirtiler aç ıs ından gerekse depresyonun biyolojik i şaretleyicileri aç ı- s ından benze şmektedirler. Örne ğin Siris ve ark. bir çalışmas ında psikoz sonras ı ve birincil olarak depressif özellikli hastalardan olu şan iki hasta grubu TRH'ya verilen TSH cevab ı aç ısından kıyaslanmışlar ve her iki grubun cevaplar ı aras ında bir farklılık bulunmam ıştır (12), ayrıca Gerlach psikoz sonrası depresyonu olan hastalarda DST'nin en yüksek spesifite ile supresyondan kaç ış gösterdi ğini ileri sürmü ştür (5). Şizofreninin gidi şinde ortaya ç ıkan mizaç bozukluklarının nöroleptiklerin etkisi ile ortaya ç ıktığını ileri süren yazarlara göre, bu bozukluklar ın tedavisinde nöroleptik dozunu azaltmak ya da nöroleptik dro ğu deği ştirmek problemin çözümü için yeterli olabilir diye dü şünülmü ştür. Eğer depresyon tan ısı nöroleptiklerin ekstrapiramidal yan etkilerinin yanlış tan ınmas ı sonucu olarak konulmu ş ise yine nöroleptik dozunun azalt ılmas ı ya da antikolinerjik droglar ın kullan ılmas ı tablonun düzelmesi ile sonuçlanabilecektir (1). Ancak Siris ve ark. bir çalışmas ında şizofrenik ve şizoafektif hastalarda idame tedavisi amac ıyla kullan ılan Flufenazin Dekanoat' ın dozu ve plazma seviyesi ile hastalarda gözlenen depresyonun şiddeti aras ında bir paralellik bulun- marn ıştır ve bu çalışmada hastalar sendromal olarak depresyon gösteren ve antiparkinsonien tedaviye cevap vermeyen ki şilerden olu ştuğunda!) bir nöroleptik yan etkisi iddias ıda ileri sürülemez (10). Yine Siris ve ark. bir di ğer çal ışmalarında operasyonel olarak psikoz sonras ı depresyon sendromu olan ve benzontropin tedavisine cevap vermeyen bir grupta plasebo ile k ıyaslamalı olarak çal ışılan imipramine cevab ın çok daha iyi oldu ğu ortaya konulmuştur (11). İdame tedavisi amac ıyla nöroleptik tedavsi alan ve post şizofrenik depresyonlar ı olan hastalar ın trisiklik antidepresanlara iyi cevap verdikleri ba şka çalışmacılar tarafından da ileri sürülmü ştür (1). Caroli ve ark. esas olarak paranoid şizofrenisi olan ve Fluoxetin (20 mg/gün) ile post şizofrenik depresyonlan tedavi edilen hastalarda delüzyonlarda bir alevlenme olmaks ızın depresyon belirtilerinin anlaml ı derecede gerilediğini rapor etmi şlerdir (2). O halde, orijini konusundaki bütün tart ışmalara rağmen şizofreninin psikoz sonras ı depresif bozuldu ğunda antidepresanlann tedaviye eklenmesin de ğeri reddedilmemelidir. Bizim dü şüncemiz şizofrenik hastalar ın tedavi süreçlerinde oldukça s ık rastlanan bu depresif özellikli tablonun, özellikle idame tedavisi alt ında olan hastalarda, prognozu kötü yönde etkilemesi ve tedavi ile ulaşılabilecek hayat kalitesi seviyesini dü şürmesi yüzünden mutlaka zaman ında ve doğru tanınmas ı ve uygun şekilde tedavi edilmesinin gerekti ği yönündedir. Bu yüzden bu çalışmada nöroleptik yan etkileri göstermeyen ve şizofreninin negatif belirtilerinden mümkün oldu ğu kadar bağımsız olan ancak psikoz sonras ı depresif belirtileri bulunan bir grupta, depresyon tedavisinde etkili olduğu kan ıtlanm ış (8) trisikliklere k ıyasla az yan etkiye sahip (3) ve manik alevlenmeye yc ıl açmayan (3) psikotik belirtileri alevlendirme ihtimalinin daha dü şük olduğuna inandığım ız, depresyon relaps ve rekurrensinin önlenmesinde etkili (4) bir antidepresan olan sertralinin depresif belirtiler üzerinde etkilerini, referans drog olan ve bu alanda ba şarısı belgelenmi ş imipramin ile kıyaslayarak çal ışmayı amaçlad ık (1,11). 12

3 Şizofreninin Postpsikotik Depresif Bozuklu ğu K ırlı, Çalışkan, Kirli GEREÇ ve YÖNTEM Bu çal ışma, son dönemlerde giderek daha çok dikkati çeken bir bozukluk olan " şizofreninin psikoz sonras ı depresyon"unda, seçici bir serotonin gerial ım inhibitörü olan "sertralin"in etkinli ğinin incelenmesi ve bu etkinliğin indeks antidepresanlardan olan "irnipramin" ile k ıyaslanması amacıyla düzenlenmi ştir. Bu amaçla DSM-IV ve ICD-10 kriterlerine göre " şizofreninin psikoz sonras ı depresif bozukluğu" ya da "post şizofrenik depresyon" tan ısı alan 40 hasta çalışmaya al ınmıştır. Çal ışmaya al ınma kriterleri Tablo l'de görülmektedir. Hastalar ın seçimi bu kriterlere göre yap ıldıktan sonra plaseboya cevap verecek hastalar ı ayırmak amac ıyla 10 gün süreli bir plasebo peryodu uygulanm ıştır. Bu uygulama s ıras ında depresyon derecelerinde de ği şiklik olmayan hastalar çal ışma grubu olarak kabul edilmi ştir. Plasebo periyodu sonras ında hastalar, sertralin ve imipramin ile tedavi edilecek gruplar olarak ikiye aynlm ışt ır. Bu ay ı- rımda grupların mümkün oldu ğu ölçüde benzer olmalar ına dikkat edilmi ştir. Sertralin ile tedaviye al ınan grup 20 hastadan olu ş- maktad ır, yaş ortalamalar ı 27.8 (ss 3.2)'dir ve bu grubun 11 üyesini erkekler 9 üyesini han ımlar oluşturmaktad ır. Grupta bulunan hastalar ın depresyon içinde geçirdikleri gün say ıs ı 15 ile 60 gün aras ında değişmektedir (ortalama gün, ss 7.89). İmipramin ile tedaviye al ınan grup da 20 hastadan olu ş- maktad ır, hastalar ın yaş ortalamaları 28.6 (ss 2.9) olup, grubun 10 üyesi erkek di ğer 10 üyesi hanımdır. Bu grupta depresif bulgular içinde geçen günlerin say ısı 15 ile 70 gün aras ında değişmektedir ve ortalama 38.9 (ss 9.3) gündür. Tablo 1. Çal ışmaya al ınma kriterleri 1. DSM-IV ve ICD-10 kriterlerine göre " şizofrenin postpsikotik depresif bozukluğu" veya "post şizofrenik depresyon" tan ıs ı alm ış olmak. 2. Halen iyatrojenik ya da başka sebebe bağl ı ekstrapiramidal belirtileri olmamak. 3. Halen şizofreninin negatif belirtilerini gösteriyor olmamak (ya da bu belirtilerin depresif belirtilerden ayr ılmalarm ın mümkün olmas ı). 4. Herhangi bir ba şka organik ya da psi şik rahats ızlığı bu- I unmamak. 5. HAM-D ölçeğinde en az 14 puan alm ış olmak. Rakamlardanda görülebildiği gibi birbirine oldukça benzer özellikte olarak olu şturulan bu iki grupta tedavi uygulamalar ı, gruplama sürecini yapan hekimden ayrı bir grup tarafından yap ılmış ve tedavinin uygulanmas ı ve verilen cevaplann de ğerlendirilmesinde tek kör yöntem kullan ılmıştır. Hastalar ın tan ı koyma süreçleri DSM-IV ve ICD-10 s ınıflamalannın muayene yöntemleri kullan ılarak gerçekle ştirilmiştir. Ekstrapiramidal bulgulann tesbitinde Simpson- Angush skalası, negatif bulgulann ay ınm ında ise SANS kullan ılarak, depresif bulgulann ekstrapiramidal sistem bulgulanndan ve şizofreninin negatif belirtilerinden mümkün oldu ğunca bağımsız olarak değerlendirilmelerine çal ışılmıştır. Tabloya ekstrapiramidal bulgular ya da negatif belirtilerin kat ılım ıyla değerlendirmede şüphe ortaya ç ıkan vakalar, çalışma dışı b ırakılm ıştır. Çal ışma başlang ıc ında depresyon düzeyleri HAM-D ölçeği kullan ılarak değerlendirilmi ş ve tedaviye cevap HAM-D ölçe ği ve klinik global izlenim ölçekleriyle takip edilmi ştir. Yan etkiler tek tek a ğırl ık ve süreleri göz önünde tutularak kaydedilmi ştir. Çalışmada tedavi süresince sabit doz stratejisi uygulanm ıştır. 5 hafta süreyle takip edilen hastalarda uygulanan sabit dozlar sertralin için 50 mg/gün, imipramin için 150 mg/gün'dür. Takip süresinin k ı- salığı sebebiyle esnek doz uygulamas ı yap ılmas ı pratik bulunmam ıştır. Araştırman ın planı Tablo 2'de görülmektedir. 5 haftal ık tedavi süreci s ıras ında 1, 2, 4, ve 5. haftanın sonunda hastalar tekrar de ğerlendirilmi ş, bulgular ve ilaç yan etkileri kaydedilmi ş ve bu bulgulann çalışma başlangıc ındaki bulgularla k ıyaslamalan uygun istatistik yöntemler kullan ılarak yapılmıştır. BULGULAR Etkinlik; Çalışma başlangıcında Hamilton depresyon ölçeğinde alınan puan ortalamalar ı sertralin grubu için (ss 3.15), imipramin grubu için ise 20 (ss 3.68) bulunmu ştur. Tedavi ile geçen 5 haftal ık süre zarfında ortalama puanlardaki de ğişmeler Grafik l'de gösterilmi ştir. 13

4 Şizofreninin Postpsikotik Depresif Bozukluğu Kırtı, Çalış-kan, Kirli Tablo 2. Çalışma plan ı 1.grup (sertralin 50 mg/gün, 20 hasta) (5 hafta süreyle) Şizofreninin postpsikotik bozukluğu (40 hasta) Plasebo periyodu (10 gün) (40 hasta) 2. grup (imipramin 150 mg/gün, 20 hasta) (5 hafta süre) HAM-D Total HAM-D Item O. Beraline Week 1 Week 2 ~ek 4 Week 5 Grafik I. Sortıaline Imipremine Grafikte görüldü ğü gibi; istatistik değerlendirmeler sonucunda sertralin ile tedavi edilen grupta 2. haftanın sonunda Hamilton depresyon ölçe ği ortalama puanlarının anlaml ı derecede dü ştüğü (p<0.05), bu düşü şün 4. haftan ın sonunda p<0.01 seviyesine ula ş- tığı; imipramin ile tedavi edilen grupta ise, anlaml ı derecede dü şüşe 4. haftan ın sonunda ula şıldığı (p<0.05) görülmü ştür. Her iki grupta Hamilton depresyon ölçe ği ortalama puanlannda % 50 azalma "antidepresan ceap" kriteri olarak al ındığında 4. haftan ın sonunda bu amaca ula şıldığı tesbit edilmi ştir, ancak sertralin grubunda bu etkinin daha h ızl ı başladığı gözlenmi ştir. 5. haftan ın sonunda her iki grup için ortalama puanlarda azalma aç ısından ula şılan anlaml ılık düzeyi 0.01'den küçüktür. Duygudurum iteminde çal ışma başlangıcındaki ortalama puanlar sertralin grubu için 2.37 (ss 0.84), imipramin grubu için 2.3 (ss 0.84)'tür. Bu item puanlannda tedavi süresi içinde elde edilen de ğişmeler Grafik 2'de gösterilmi ştir. Grafik 2'den görüldüğü gibi sertralin kullanan grup için ortalama puanlardaki azalma 1. haftan ın so- 0.5 C Grafik 2. Week 1 WIIIK 2 '''Sertreline frniprarnine Weex 5 nunda istatistik anlaml ılık düzeyine ulaşmıştır (p<0.01). Bu anlaml ılık düzeyine imipramin grubunda 2. haftan ın sonunda eri şilmiştir. Anksiyete iteminde çal ışma başlang ıc ında ortalama puanlar sertralin grubu için 5.45 (ss 1.77), imipramin grubu için 6.35 (ss 2.65)'tir. Tedavi süresi içinde puanlarda ortaya ç ıkan değişmeler Grafik 3'te gösterilmi ştir. Görüldüğü gibi, puanlardaki azalmalar sertralin grubunda 1. haftan ın sonunda istatistik olarak anlaml ı düzeye ulaşmış (p<0.05), ikinci haftan ın sonunda ise anlaml ılık düzeyi p<0.01 olmuştur. İmipramin grubunda 2. haftan ın sonunda anlaml ılık düzeyi p<0.05 ve 4. haftan ın sonunda ise p<0.01'dir. Klinik global izlenimlerde 5 haftal ık tedavi süresi içindeki değişmeler Grafik 4'te gösterilmi ştir. Klinik global izlenimlerdeki de ğişmeler aç ısından sertralin grubunun 1. haftan ın sonunda istatistik anlaml ılık düzeyine ula ştığı (p<0.01), imipramin grubunda 1. haftan ın sonunda anlaml ı deği şme görülmediği ancak 2. haftan ın sonunda anlaml ı değişmelerinelde edildiği (p<0.01) dikkati çekmi ştir. 14

5 Şizqfreninin Postpsikotik Depresif Bozuklu ğu Kirli, Çalışkan, Kirli HAM D factor 1 CGI a emelin& Week 1 Week 2 Week 4 Week 5 - Sertrekne imipramine Grafik 3. Grafikler ve istatistik de ğerlendirmelerden anlaşılabileceği gibi gerek sertralin gerek imipramin ile tedavi edilen hasta gruplar ında, tedavi süresi çinde hem Hamilton depresyon ölçe ği total puanlannda, hem anksiete ve depresif duygudurum itemlerinde istatistik olarak anlaml ı derecede azalmalar ortaya ç ıkmıştır. Depresyon belirtilerindeki bu düzelme e ğilimi hekimlerin klinik global izlenimleri ile yap ılan değerlendirmelerdeki değişimler ile de onaylanm ıştır. 5. haftan ın sonunda her iki drog ile benzer noktalara varılmış olmasına rağmen, tüm itemlerde sertralin kullanan grupta etkinli ğin daha hızl ı başladığı dikkati çekmi ştir. Emniyet; Drog kullanımın ın vücudun çe şitli parametreleri üzerine etkilerini ara ştırmak amac ıyla çalışma başlangıcında ve tetkiklerin tekrarland ığı 1., 2., 4. ve 5. haftalann sonunda her iki gruptaki hastalarda kan bas ınc ı, nab ız say ısı, vücut ağırlığı ölçümleri yap ılmıştır, ölçümlerin ortalamalan sertralin grubu için Tablo 3'te görülmektedir. İmipramin grubu için ayn ı ölçümlerin ortalamalann ın tedavi sürecindeki deği şimi Tablo 4'te gösterilmi ştir. Grafik 4. Tablo 3 ve 4'ten görüldü ğü gibi çal ışma başlangıcından sonuna kadar izlenen vital parametrelerde her iki drog grubu için istatistik anlaml ılık düzeyine erişen herhangi bir değişme ortaya ç ıkmam ıştır (p<0.05). Tedavi süresi içinde görülen yan etkilere gelince; sertralin grubunda görülen yan etkilerinin listesi ve yan etki ç ıkan hastalar aras ındaki yüzdesi Tablo 5'te gösterilmi ştir. İmipramin grubunda görülen yan etkilerin listesi ve yan etki ç ıkan hastalar aras ındaki yüzdeleri ise Tablo 6'da görülmektedir. Sertralin grubunda yan etki görülen hastalar ın say ısı 9'dur (% 45), İmipramin grubunda ise bu say ı 12 olmuştur (% 60). Sertralin grubunda yan etkilerin süresi ejakulasyon gecikmesi d ışında ortalama 3.1 (ss 1.1) gün olmu ştur; bu ortalama süre imipramin grubunda tansiyon dü şmesi hariç tutulursa 19.1 (ss 4.3) gündür. Sertralin ile ortaya ç ıkan ejakülasyon gecikmesi ikinci haftan ın sonunda başlamış ve çal ışma süresince devam etmi ştir. İmipramin ile ortaya ç ıkan tansiyon dü şmesi ie bir hastada 3. di ğer hastada 4. haftaın sonunda belirginle şmi ş ve çalışma süresince sürmüştür. Sertralin grubunda şiddet aç ısından hafif olarak değerlendirilen yan etkilerle, orta derecede olarak nitelendirilen yan etkilerin oran ı 4/1'dir. Ayn ı oran imipramin grubu için 2/1 olmu ştur. Tablo 3. Başlangıç 1. hafta sonu 2. hafta sonu 4. hafta sonu 5. hafta sonu Sistolik kan bas ıncı Diyastolik kan bas. Nab ız say ıs ı Vücut ağırlığı Ort SS Ort. SS Ort. SS Ort. SS Ort. SS

6 Şizofreninin Postpsikotik Depresif Bozukluğu Kirli, Çalışkan, Kirli Tablo 4. Sistolik kan bas ınc ı Diyastolik kan bas. Nab ız say ısı Vücut ağırlığı Başlang ıç Ort. SS hafta sonu 2. hafta sonu 4. hafta sonu 5. hafta sonu Ort. SS Ort. SS Ort. SS Ort. SS Tablo 5. Tablo grup genel etkinlik, genel emniyet Bulant ı Sedasyon Ejakülasyon gecikmesi Tablo 6. Ağız kuruluğu Kab ızl ık Sedasyon Tansiyon dü şmesi İdrar zorluğu Terleme % 55.5 Genel etkinlik Genel emniyet % 44.4 % 22.2 Çok iyi Iyi 2 3 Orta Yetersiz % 100 % 40.1 % 25 % 16.6 %8.1 %8.1 Ayrıca imipramin grubunda 2 hastada (% 10) şizofrenik bulgularm alevlenmesi dolay ısıyla tedavi kesilmek zorunda kalm ıştır. Sertralin grubunda ise böyle bir problemle kar şılaşılmamıştır. Sonuç olarak, sertralin grubunda ç ıkan yan etkilerin hem yüzde hem de say ı olarak imipramin grubundan daha az oldu ğu ve bu yan etkilerin birkaç gün gibi kısa bir süre içinde ilac ın kesilmesine ya da doz azaltılmasına gerek kalmaks ızın gerileyip kaybolduğu dikkati çekmi ştir, bu yorumdaki tek istisna ejakulasyon gecikmesidir. İmipramin grubunda ise yan etkilerin süresi ve şiddeti sertralin grubuna k ı- yasla belirgin derecede daha fazlad ır. Bu sonuçlara bağlı olarak her iki grup için çalışman ın sonunda etkinlik ve emniyet konusunda yap ılan değerlendirmeler Tablo 7 ve 8'de görülmektedir. Tablolardan izlenebilece ği gibi her iki drog genel etkinlik aç ısından büyük oranda "çok iyi" olarak değerlendirilmi ştir. Genel emniyet konusundaki değerlendirmelerde ise sertralin grubunda "çok iyi" olarak değerlendirilen hasta say ıs ının belirgin derecede fazla oldu ğu dikkati çekmi ştir. 16 Tablo 8.2. grup genel etkinlik, genel emniyet Genel etkinlik Genel emniyet Çok iyi 15 9 Iyi 6 Orta 3 Yetersiz 2 1 TARTIŞMA DSM-IV ve ICD-10 ölçütlerine göre " şizofreninin psikoz sonras ı depresif bozuklu ğu/post şizofrenik depresyon" tan ısı alan ve uygun muayene ve skalalann uygulanmas ı sonucu nöroleptiklerin ekstrapiramidal yan etkilerinden ve negatif bulgulamıdan bağıms ız hastalardan olu şan 20' şer hastal ık, sertralin ve imipramin kullan ılarak tedavi edilen iki 'grup hasta üzerinde yap ılan bu araştırmada; 1. Her iki droğun şizofreninin psikoz sonras ı depresif bozukluğunda, depresif bulgularm tedavisi aç ı- s ından faydal ı olduğu, 2. Sertralin ve imipraminin Hamilton depresyon ölçeği total skorlar ı, Harnilton depresyon ölçe ği depresif duygudurum itemi ve anksiete itemi üzerinde yapılan kıyaslamalarda 5 haftal ık tedavi süresi içinde belirgin antidepresan etkinlik gösterdi ği ve bu etkinlik aç ıs ından iki drog aras ında istatistik olarak anlaml ı düzeyde farkl ılık olmadığı, 3. Hekimlerin klinik global izlenimleri aç ısından iki

7 Şizofreninin Postpsikotik Depresif Bozuklu ğu Kirli, Çalışkan, Kirli drog aras ında belirgin bir farkl ılık olmadığı ve her iki droğun etkin bulunduğu, 4. Hamilton depresyon ölçe ği ortalam puanlar ındaki deği şmeler ve Klinik global izlenimler ölçe ğindeki değişmelerle ortaya konulan antidepresan etkinli ğin sertralin grubunda daha erken ba şladığı, 5. Hastalarda ortaya ç ıkan yan etkilerin miktar ı, şiddeti ve süreçleri aç ısından sertralinin imipramine k ı- yasla anlaml ı derecede avantajl ı olduğu, 6. İmipramin grubunda hastaların % 10'unda şizofrenik bulgular ın alevlenmesi sebebiyle droğun kesilmek zorunda kal ındığını, bu problemle sertralin grubunda karşılaşılmadığı şeklinde sonuçlara varılm ıştır 7. İmipramin MD tedavisinde 250 mg/gün dozunda verilmektedir. Bu dozda uygulama ile belki sertralin kadar süratle etkili olacak idi. Gerek imipramin, gerek sertralinin şizofreninin psikoz sonras ı depresif bozuklu ğunda etkin olduklar ı yönündeki bulgularım ız trisiklikler ve seçici serotonin gerial ım inhibitörlerinin bu tablolardaki etkinliğini ileri süren literatür bulgular' ile uyumludur (1,2,6,11) Sertralinin kullan ıldığı tüm depresif tablolarda trisiklildere ve bu arada 6imipramine kar şı yan etkiler aç ısından avantajl ı olduğuda literatürde s ık olarak rapor edilmi ştir (89). Bu bulgular ın ışığı altında şizofreninin psikoz sonras ı depresif bozukluğunun tedavisinde sertralinin, etkisi daha h ızl ı başlamak kayd ıyla imipramin kadar etkili ve gerek yan etki riski, gerek şizofrenik bulguların alevlenmesi riski aç ısından imipraminden belirgin derecede avantajl ı, kullanışlı bir alternatif drog olduğu ileri sürülebilir. Şüphesiz bulgularım ız daha geni ş yaka gruplarında tekrarlanmas ı uygun olacakt ır. KAYNAKLAR 1. Azolin JM: Long-term treatment of mood disorders in schizophrenia. Acta Psychiatry Scand Suppl 388:20-23, Caroli F, Baldacci-Epinette C, Ribeyre P: Antidepressant treatment of schizophrenic patients: Encephale 19(2): , Doogan DP: Toleration and safety of sertraline: Experience Worldwide International Clinical Psychopharmacology 6 (Suppl 12):47-56, Doogan DP, Caillard V: Sertraline in the prevention of depression. British Journal of Psychiatry 160: , Gerlach J: New antipsychotics: Classifications, efficacy and adyerse effects. Schizophrenia Bull 17(2): , Goff DG, Brotman AW, Waites M, Mc Cormick S: Trial of Fluoxetine added to neurolaptics for treatment-resistant schizophrenic patients. Am J Psychiatry 147(4): , Leff J, Tress K, Edwards B: The clinical course of depressive symptoms in schizophrenia. Schizophr Res 1(1):25-30, Mendels J: The acute and long-term treatment of major depression. International Clinical Psychopharmacology 7 (Suppl 12):21-29, Reimherr FW, et al: Antidepresant efficacy of sertraline: A double-blind, placebo and amitirptyline-controlled multicentre comparison study in outpatients with major depression. J Clin Psychiatry 51:12 (Suppl B), Siris SG, Strahan A, Mandeli J, Cooper TB, Casey E: Fluphenazine decanoate dose and severity of depression in patients with post-psychotic depression. Schizophr Res 1(1):31-35, Siris SG, Mason SE, Bermanzohn PC, Alvir JM, Mc Corry TA: Adjunctive imipramine maintenance in post-psychotic depression/negative symptoms. Psychopharmacol Bull 26(1):91-94, Siris SG, Frechen K, Strahan A, Cutler J, Owen K, Alvir J, Mc Corry TA: Thyroid releasing hormone test in schizophrenic patients with post-psychotic depression. Prog Neuropharmacol Biol Psychiatry 15(3): ,

Antidepresan Tedaviye Cevab ın Yaş, Epizod Sayısı, Epizodun Süresi ve Ailede Psikiyatrik Rahats ızl ık Öyküsü ile ili şkisi

Antidepresan Tedaviye Cevab ın Yaş, Epizod Sayısı, Epizodun Süresi ve Ailede Psikiyatrik Rahats ızl ık Öyküsü ile ili şkisi Antidepresan Tedaviye Cevab ın Yaş, Epizod Sayısı, Epizodun Süresi ve Ailede Psikiyatrik Rahats ızl ık Öyküsü ile ili şkisi Selçuk KIRLI*, Cengiz GÜLEÇ**, Levent KÜEY***, Mehmet BEKARO ĞLU****, Yunus E.

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 DSÖ tahminlerine

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989 Adı Soyadı: Mehmet Emin Ceylan Doğum Tarihi: 25 08 1956 Unvanı: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diploması Lisans Eğitimi Sivas Tıp Fakültesi Hacettepe Tıp Fakültesi Cumhuriyet

Detaylı

Venlafaksin XR' ın Hafif-Orta Dereceli Depresyondaki Etkinlik ve Güvenilirli ğine ili şkin Aç ık Bir Araştırma

Venlafaksin XR' ın Hafif-Orta Dereceli Depresyondaki Etkinlik ve Güvenilirli ğine ili şkin Aç ık Bir Araştırma Venlafaksin XR' ın Hafif-Orta Dereceli Depresyondaki Etkinlik ve Güvenilirli ğine ili şkin Aç ık Bir Araştırma M. Emin CEYLAN*, E. ABAY**, A. AKKÖK************, S. B İRSÖZ***, A. ÇEL İKKOL****, N. DİLBAZ*****,

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

pecya Alkol Bağıml ılığı ve Depresyon Zehra ARIKAN *, Asl ı ÇEKI( KURUOĞLU **, Hülya ELTUTAN ***, Erdal I ŞIK * GIRIŞ

pecya Alkol Bağıml ılığı ve Depresyon Zehra ARIKAN *, Asl ı ÇEKI( KURUOĞLU **, Hülya ELTUTAN ***, Erdal I ŞIK * GIRIŞ Alkol Bağıml ılığı ve Depresyon Zehra ARIKAN *, Asl ı ÇEKI( KURUOĞLU **, Hülya ELTUTAN ***, Erdal I ŞIK * ÖZET Uzun zamandan beri dikkat çeken bir konu olan alkol ba ğıml ılık- ı ve depresyon aras ındaki

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok*

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* *İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D. **İstanbul Üniversitesi DETAE Sinirbilim A.B.D. Şizofreni

Detaylı

Majör Depresif Bozukluk Tedavisinde Venlafaksin ve Fluoksetinin Etkinlikleri ve Güvenirliklerinin Karşılaşt ırılmas ı*

Majör Depresif Bozukluk Tedavisinde Venlafaksin ve Fluoksetinin Etkinlikleri ve Güvenirliklerinin Karşılaşt ırılmas ı* Majör Depresif Bozukluk Tedavisinde Venlafaksin ve Fluoksetinin Etkinlikleri ve Güvenirliklerinin Karşılaşt ırılmas ı* A. Ertan TEZCAN, Murat KULOĞLU, Fahrettin ÜLKERO ĞLU, Murad ATMACA, Cafer KARABULUT,

Detaylı

pecya Obsesif-Kompulsif Bozuklu ğun Tedavisinde Mianserin'in Etkinli ği*

pecya Obsesif-Kompulsif Bozuklu ğun Tedavisinde Mianserin'in Etkinli ği* Obsesif-Kompulsif Bozuklu ğun Tedavisinde Mianserin'in Etkinli ği* Mehmet BEKAROĞLU**, A. Nuri ETİT**, Cengiz SOYLU**, Nafiz ULUUTKU** ÖZET Bu çalışmada DSM III-R te şhis kriterlerine göre obsesif-kompulsif

Detaylı

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282 YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR Sıra No YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİS İ (SI/SI- E/SSI/ SSI- E/DİĞER ULUSALAR ARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL ULAK BİM GRUB U Yıl Sayı Sayf alar 00 00 00 00 006 00

Detaylı

Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması

Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması 6. ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ Mart 2011 - BURSA Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması Dr. Aslı Tuncer Kurne Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöropatik Ağrı -Tanım Somatosensorial sistemi

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

pecya Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma

pecya Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma Pınar DEMİRARSLAN*, Peykan G. GÖKALP*, Kültegin ÖGEL**, Ali N. BABAO ĞLU*** ÖZET Bu çalışman

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

Geriatrik depresyon tedavisinde idame EKT

Geriatrik depresyon tedavisinde idame EKT Geriatrik depresyon tedavisinde idame EKT Dr. Sibel Çakır İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları ve Geropsikiyatri Birimi Geriatrik depresyon 65 yaş ve üzerinde yaşlı popülasyonda

Detaylı

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory T ıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon Belirtilerinin Da ğıl ımı Bilal BAKİR*, U. Reha YILMAZ**, İsmail YAVAŞ***, Mahir GÜLEÇ* ÖZET Depresyon en s ık görülen ruhsal bozukluktur. Depresif belirtilerin,

Detaylı

pecya Parkinson Hastal ığında Psikoz

pecya Parkinson Hastal ığında Psikoz Parkinson Hastal ığında Psikoz Nesrin B. TOMRUK*, Nilgün ÇİLOĞLU*, Nihat ALPAY*, Feriha ÖZER** ÖZET Parkinson hastalığında psikotik bozukluklar antiparkinsonyen tedaviye ba ğlı gelişmektedir. Bu çal ışmada

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

Agomelatin: Yeni Antidepresan İlaç ve Yeni Bulgular

Agomelatin: Yeni Antidepresan İlaç ve Yeni Bulgular Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20120924064532 Agomelatin: Yeni Antidepresan İlaç ve Yeni Bulgular Fisun Akdeniz 1 ÖZET: Agomelatin: Yeni antidepresan ilaç ve yeni bulgular Agomelatin melatoninerjik

Detaylı

Klozapin ve Þizofreni Saðaltýmýndaki Yeri

Klozapin ve Þizofreni Saðaltýmýndaki Yeri Klozapin ve Þizofreni Saðaltýmýndaki Yeri F. Mükerrem GÜVEN*, Sunar BÝRSÖZ** ÖZET Antipsikotik ilaçlarýn þizofreni tedavisinde kullanýmý sayesinde, 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda þizofreni hastalarýnýn

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

pecya 1 yıll ık izleme çal ışması Haldun SOYGÜR*, Bülent ÇEL İKEL**, Çiğdem AYDEMIR**, Serpil BOZKURT*** GİRİŞ

pecya 1 yıll ık izleme çal ışması Haldun SOYGÜR*, Bülent ÇEL İKEL**, Çiğdem AYDEMIR**, Serpil BOZKURT*** GİRİŞ Hasta Yak ınlar ı ile Gerçekle ştirilen Psikodrama Yönelimli Destekleyici-E ğitici Grup Psikoterapisinin Kronik Şizofreni Gidi şi Üzerinde Etkisi: 1 yıll ık izleme çal ışması Haldun SOYGÜR*, Bülent ÇEL

Detaylı

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK Duygudurum Bozukluklarında Gelecek Sınıflandırma ve Tedaviler Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri

Detaylı

Prof.Dr.Hüsnü ERKMEN Üsküdar Üniversitesi

Prof.Dr.Hüsnü ERKMEN Üsküdar Üniversitesi Prof.Dr.Hüsnü ERKMEN Üsküdar Üniversitesi Depresyon toplumda çok yaygın bir hastalıktır. Toplumun % 10-20 si yaşam boyu en az bir depresif atak geçirebilir. Bu yaygınlık toplumda ve kişinin hayat kalitesinde

Detaylı

Antipsikotik ilaçlar

Antipsikotik ilaçlar Antipsikotik ilaçlar Etki mekanizmaları Dopamin blokajı yaparlar Mezolimbik yolda blokaj > pozitif belirtiler Mezokortikal yol > negatif belirtiler Dopamin ve serotonin blokajı yaparlar Dopamin blokajı

Detaylı

Araştırmalar/Researches H. Mırsal, A. Kalyoncu, Ö. Pektaş, D. Tan, M. Beyazyürek

Araştırmalar/Researches H. Mırsal, A. Kalyoncu, Ö. Pektaş, D. Tan, M. Beyazyürek Araştırmalar/Researches H. Mırsal, A. Kalyoncu, Ö. Pektaş, D. Tan, M. Beyazyürek Tedaviye Dirençli Majör Depresyonu Olan Yaşlı Hastalarda Olanzapin Ekleme Tedavisi: bir Açık Çalışma * Hasan Mırsal 1, Ayhan

Detaylı

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI Editörler Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

Detaylı

YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK HASTALARDA OLANZAPİNLE RİSPERİDONUN KARŞILAŞTIRILMASI

YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK HASTALARDA OLANZAPİNLE RİSPERİDONUN KARŞILAŞTIRILMASI Amaç: Yöntem: YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK HASTALARDA OLANZAPİNLE RİSPERİDONUN KARŞILAŞTIRILMASI Bulgular: Sonuç: A COMPARATIVE STUDY OF OLANZAPINE AND RISPERIDONE IN THE TREATMENT OF SCHZOPHRENIC INPATIENTS

Detaylı

SoCAT. Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SoCAT. Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şizofreniye bağlı davranım bozuklukları bireyi ve toplumları olumsuz etkilemekte Emosyonları Tanıma Zorluğu Artmış İrritabilite Bakımverenlerin

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

Üç Tan ı Sistemine Göre Alt Tiplendirilen Şizofrenlerde Standart Antipsikotik Tedaviye Yan ıt: Bir Ön Çalışma ÖZET. pecya T/W, SANS/SAPS SUMMARY

Üç Tan ı Sistemine Göre Alt Tiplendirilen Şizofrenlerde Standart Antipsikotik Tedaviye Yan ıt: Bir Ön Çalışma ÖZET. pecya T/W, SANS/SAPS SUMMARY Üç Tan ı Sistemine Göre Alt Tiplendirilen Şizofrenlerde Standart Antipsikotik Tedaviye Yan ıt: Bir Ön Çalışma Behçet COŞAR*, Selçuk CANDANSAYAR*, Erdal I ŞIK*, Zehra ARIKAN* ÖZET DSM III-R tan ı kriterlerine

Detaylı

Bülent Kayahan*, Baybars Veznedaro lu** Özgür Öztürk***

Bülent Kayahan*, Baybars Veznedaro lu** Özgür Öztürk*** 03-Atipik antisikotik 29/12/04 14:31 Page 158 A T P K ANT PS KOT K LÂÇLARIN fi ZOFREN DEK DEPRES F BEL RT LERE ETK S : B R DO AL ZLEM ÇALIfiMASI G R fi Kraepelin, Bleuler ve Mayer-Gross tan bu yana, flizofreni

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ Sosyal Anksiyete Bozukluðunun Farmakolojik Tedavisi Dr. Ali ÖZGEN*, Prof. Dr. Sunar BÝRSÖZ* Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ ortamýnda toplumla iliþkide bulunma yeteneklerini direkt etkileyen

Detaylı

POZITIF SEMPTOMLARI DE ĞERLENDIRME ÖLÇEĞİNİN GÜVEN İLİRLİĞİ VE GEÇERLILIĞI

POZITIF SEMPTOMLARI DE ĞERLENDIRME ÖLÇEĞİNİN GÜVEN İLİRLİĞİ VE GEÇERLILIĞI DÜŞÜNN ADAM 4 (2) 99 :20-24 POZITIF SMPTOMLARI D ĞRLNDIRM ÖLÇĞİNİN GÜVN İLİRLİĞİ V GÇRLILIĞI Dr. Şahap RKOÇ () Doç. Dr. O ğuz ARKONAÇ () Dr. Cem ATAKLI () Dr. rdoğan ÖZMN ÖZT Bu çalışmada kısa ad ıyla

Detaylı

Kronik Depresyon ve Major Depresyonda Antidepresan Tedavi Uygulamaları: Karşılaştırmalı I3ir Çalışma

Kronik Depresyon ve Major Depresyonda Antidepresan Tedavi Uygulamaları: Karşılaştırmalı I3ir Çalışma ve da Antidepresan Tedavi Uygulamaları: Karşılaştırmalı I3ir Çalışma Dr. Pınar Demirarelan\ Dr. Peykan Göka\p\ Dr. Kültegin ögc!2, Dr. Ali N. Eabaoglu3 Ö ZET Bu çalışmanın amacı belirgin yetiyitimine yol

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Paroksetin ve Depresyon

Paroksetin ve Depresyon Paroksetin ve Depresyon Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Giriþ Genel toplumda major depresyon yaygýnlýðý %3-5 kadardýr. Bazý araþtýrmalarda bu

Detaylı

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır.

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. 1 2 + Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. + + Üçüncü basamak nöroloji yataklı servisinde psikiyatrik görüşme ile tespit edilen

Detaylı

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur.

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Askerî Harekâtlar Sonrası Ortaya Çıkan Olguların Tedavisi Bir asker, tüfeğini

Detaylı

Psikiyatri Acil Servise Başvuran Perinatal Dönemdeki Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Psikiyatri Acil Servise Başvuran Perinatal Dönemdeki Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Psikiyatri Acil Servise Başvuran Perinatal Dönemdeki Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Dr. Alevhan İnan, Dr. Kumru Şenyaşar Meterelliyoz, Doç. Dr. Pınar Çetinay Aydın Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTE Komorbiditenin değerlendirilmesi klinisyen için çok önemli. Komorbid durumların varlığı hastalığın klinik seyrini,

Detaylı

MAJOR DEPRESYON SAĞALTIMINDA MOKLOBEMİD'İN ETKİNLİĞİ* Uzm. Dr. Ayhan EĞRİLMEZ*, Dr. Ömer AYDEMİR*, Dr. Cumhur ÖNAL*, Prof.Dr. Savaş KÜLTÜR**.

MAJOR DEPRESYON SAĞALTIMINDA MOKLOBEMİD'İN ETKİNLİĞİ* Uzm. Dr. Ayhan EĞRİLMEZ*, Dr. Ömer AYDEMİR*, Dr. Cumhur ÖNAL*, Prof.Dr. Savaş KÜLTÜR**. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni,Cilt :V,Sayı(1-4),1995 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology Vol.V(1-4),1995 MAJOR DEPRESYON SAĞALTIMINDA MOKLOBEMİD'İN ETKİNLİĞİ* Uzm. Dr. Ayhan EĞRİLMEZ*, Dr. Ömer

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI Yrd. Doç. Dr. Faruk KILIÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Psikiyatri AD Sağaltımdaki Temel Hedefler Ağır seviye depresyon: Depresyon tanı ölçütlerinde belirtilen semptomlardan

Detaylı

pecya İlk Atak Şizofreni: Tekrarlayan Yat ışlarda Servis, Tanı ve Tedavi De ğişiklikleri

pecya İlk Atak Şizofreni: Tekrarlayan Yat ışlarda Servis, Tanı ve Tedavi De ğişiklikleri İlk Atak Şizofreni: Tekrarlayan Yat ışlarda Servis, Tanı ve Tedavi De ğişiklikleri Seher AYAN *, Aytül GÜRSU HAR İRİ **, Gülcan UZUNER ÖZER ***, Osman ÖNAL **, M. Emin CEYLAN ****, Nihal CEYLAN ** ÖZET

Detaylı

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Yavuz Ayhan, Ayşe Elif Anıl Yağcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Araştırmacı Danışman Konuşmacı

Detaylı

pecya Cengiz AKKAYA *, E. Yusuf S İVRİOĞLU **, Asl ı SARANDÖL **, S. Sayg ın EKER *, Selçuk KIRLI *** ÖZET

pecya Cengiz AKKAYA *, E. Yusuf S İVRİOĞLU **, Asl ı SARANDÖL **, S. Sayg ın EKER *, Selçuk KIRLI *** ÖZET Majör Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetinin Sosyal İşlev Kayb ı Üzerine Etkilerinin Kar şılaşt ır ılmas ı : Randomize Cengiz AKKAYA *, E. Yusuf S İVRİOĞLU **, Asl ı SARANDÖL **, S. Sayg ın EKER

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ-5 ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com DEPRESYONUN NÖROKİMYASI Dopamin Çok az olumlu afekt (mutluluk, neşe, ilgi, haz, uyanıklı,

Detaylı

Majör depresif bozukluğun tedavisinde folik asitin rolü 1

Majör depresif bozukluğun tedavisinde folik asitin rolü 1 Analan ve ark. 5 Majör depresif bozukluğun tedavisinde folik asitin rolü 1 Enver Analan, 2 Orhan Doğan, 3 Gamze Akyüz 4 ÖZET Amaç: Depresif belirtiler folik asit eksikliğinin en yaygın nöropsikiyatrik

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

Venlafaksin son yıllarda hızla yaygınlaşan selektif

Venlafaksin son yıllarda hızla yaygınlaşan selektif N. Dilbaz, A. R. Özen, M. Ay, H. Güz, S. Karademir Venlafaksin in Major Depresyonda Etkinlik ve Emniyeti; Ümitsizlik, İntihar Düşüncesi ve Anksiyete Üzerine Etkisi: Bir Açık Çalışma * Nesrin Dilbaz 1,

Detaylı

pecya Başak ÖZÇEL İK *, Oğuz KARAMUSTAFALİOĞLU *, Neşe ÜSTÜN *, Tamer AKER *, Serhat ÇITAK *

pecya Başak ÖZÇEL İK *, Oğuz KARAMUSTAFALİOĞLU *, Neşe ÜSTÜN *, Tamer AKER *, Serhat ÇITAK * Süregen Psikotik Bozukluğu Olan Hastalar ın Tedavi, Bak ım ve Uyum Sorunlar ı Bağlam ında Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Eğitim ve Ara ştırma Hastanesi'ndeki Uygulamalar ve Ya şanan Başak ÖZÇEL İK

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması

Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması Deniz Ceylan, Berna Binnur Akdede, Emre Bora, Ceren Hıdıroğlu,

Detaylı

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir.

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir. Psikiyatrinin en önemli hastalıklarından biridir. Bu hastalıkta gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma, acayip tuhaf davranışlar, hezeyanlar ( mantıksız, saçma, olması mümkün olmayan veya olması mümkün

Detaylı

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk Doç. Dr. Sibel Çakır İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları Birimi Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: ELAN Danışman:

Detaylı

DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar

DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 7 Ekim 2010 MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI DSM IV Madde bağımlılığı Madde

Detaylı

Majör Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetin in Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması

Majör Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetin in Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(3):153-163 Majör Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetin in Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Dr. S. Saygın EKER 1, Dr. Cengiz AKKAYA 1, Dr. Semra AKGÖZ

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

Premenstrüel Gerilim Belirtilerinin Sa ğl ıklı Genç Eri şkinlerde Görülme Derecesi ve Bunlar ın Anksiyete ve Depresyon Düzeyleriyle ili şkisi ÖZET

Premenstrüel Gerilim Belirtilerinin Sa ğl ıklı Genç Eri şkinlerde Görülme Derecesi ve Bunlar ın Anksiyete ve Depresyon Düzeyleriyle ili şkisi ÖZET Premenstrüel Gerilim Belirtilerinin Sa ğl ıklı Genç Eri şkinlerde Görülme Derecesi ve Bunlar ın Anksiyete ve Depresyon Düzeyleriyle ili şkisi Sebahat GÖZÜM*, Hüsameddin ÖZER**, Şengün TUNCEL*** ÖZET Sağlıkl

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

The Effects of Amine Oxidase Inhibitors with Androgens on the Blood Cholesterol Level

The Effects of Amine Oxidase Inhibitors with Androgens on the Blood Cholesterol Level Ankara Ecz. Fak. Mec. J. Fac. Pharm. Ankara 5. 40. (1975) 5. 40. (1975) Amin Oksidaz İnhibitörleri İle Androjenlerin Kan Kolesterol Seviyesine Etkileri The Effects of Amine Oxidase Inhibitors with Androgens

Detaylı

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYONDA PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYON TANISI Depresif ruh hali İlgi ve isteklerde azalma Enerji azlığı Konsantrasyon bozukluğu ğ İştah bozukluğu Uk Uyku bozukluğu ğ Kendine güven kaybı, suçluluk ve

Detaylı

Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * ÖZET SUMMARY. pecya

Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * ÖZET SUMMARY. pecya Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * Niyazi UYGUR **, Mehmet IŞIKLI **, Kültegin ÖGEL**, Ali R ıza ÇELİKER ** ÖZET Çalışma, şizofreni tan ıs ına varılm ış, suç işlemiş ve işlememi

Detaylı

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse Perinatal Depresyon gebelik süresince veya gebeliği takip eden ilk 12 ay boyunca

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 6 Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com Doç. Dr. Cem GÖKÇEN in katkılarıyla BPB Manik ve depresif durumlar arasında

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

Kronik Şizofren Hastalarda Ortaya Ç ıkabilen Depresyonun Parkinsonizm ve Negatif Belirtilerden Ay ırdedilmesi ÖZET

Kronik Şizofren Hastalarda Ortaya Ç ıkabilen Depresyonun Parkinsonizm ve Negatif Belirtilerden Ay ırdedilmesi ÖZET Kronik Şizofren Hastalarda Ortaya Ç ıkabilen Depresyonun Parkinsonizm ve Negatif Belirtilerden Ay ırdedilmesi İlhan ESLEK, Cem İLNEM, Ferhan YENER ÖZET Çalışmaya Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi

Detaylı

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Migren tedavisi Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Tanıyı doğrulama Genel-fiziki değerlendirme Migren ataklarının özellikleri! Tetik faktörler Atak fazları & semptomları en çok rahatsızlık

Detaylı

pecya Alopesi Areatal ı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tan ılar Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET

pecya Alopesi Areatal ı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tan ılar Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET Amaç: Alopesi Areata (AA) etyolojisinde psikososyal etmenler ve psikiyatrik bozukluklar ın da etkili olduğu düşünülen, dermatoloji pratiğinde yayg ın

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

Doğum Ardı Psikoz Tanısı Konulan Hastaların Uzun Süreli İzlemi

Doğum Ardı Psikoz Tanısı Konulan Hastaların Uzun Süreli İzlemi Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(3):223-230 Doğum Ardı Psikoz Tanısı Konulan Hastaların Uzun Süreli İzlemi Dr. Cebrail KISA 1, Dr. Çiğdem AYDEMİR 2, Dr. Aydın KURT 3, Dr. Sema GÜLEN 4, Dr. Erol GÖKA 2

Detaylı

2012 2013 yılları İlişki Bildirimi

2012 2013 yılları İlişki Bildirimi MAJOR DEPRESİF BOZUKLUK TANISI ALAN ERGENLERDE REMİSYON SÜRESİ TEDAVİ İÇİN KULLANILAN İLAÇ SAYISI VE CİNSİYETTEN ETKİLENEBİLİR ANCAK EŞ TANI SAYISINDAN BAĞIMSIZ GÖRÜNMEKTEDİR: BİR ÖN ARAŞTIRMA Zehra Topal*,

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun 154 Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Ömer BÖKE, 1 Servet AKER, 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları*

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Erol ÖZMEN**, M.Murat DEMET**, Leyla GÜLSEREN**, Sava ş KÜLTÜR** ÖZET Bu çalışmada ön planda somatik yakınmalar ile psikiyatri

Detaylı

Depresyonda İşlevsel İyileşme ve Brintellix

Depresyonda İşlevsel İyileşme ve Brintellix Depresyonda İşlevsel İyileşme ve Brintellix Ömer Aydemir Celal Bayar Üni. Tıp Fak. Psikiyatri A.D. Depresyonda sonlanım Depresyonda Tam İyileşmeyi Sağlamak Belirtili dönem sonrası tam düzelme sağlama Kalıntı

Detaylı

Şizofrenik Hastalarda Olanzapin ve Klorpromazinin Etki ve Güvenliğinin Karş laşt r lmas

Şizofrenik Hastalarda Olanzapin ve Klorpromazinin Etki ve Güvenliğinin Karş laşt r lmas Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(1):3-16 Şizofrenik Hastalarda Olanzapin ve Klorpromazinin Etki ve Güvenliğinin Karş laşt r lmas Dr. Elif ANIL KOSTAKOĞLU *, Dr. Köksal ALPTEKİN **, Dr. Berna Binnur KIVIRCIK

Detaylı

Nesrin AŞTI* ÖZET. pecya SUMMARY

Nesrin AŞTI* ÖZET. pecya SUMMARY Elektro Konvülsif Tedavi Uygulanacak Psikiyatri Hastalar ında Gözlenen Korku ve Anksiyetenin Giderilmesinde Terapötik Hem şirelik Yaklaşım ın ın Etkisini Araştırmak Nesrin AŞTI* ÖZET Bu çalışman ın amacı,

Detaylı

İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü

İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü Dr. Fatma Fariha Cengiz, Dr. Gülhan Cengiz, Dr. Sermin Kesebir Erenköy RSHEAH, İstanbul 29 Mayıs Hastanesi,

Detaylı

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI -ÖN ÇALIŞMA- Dr. Nasibe ÜNSALAN*, Dr. Özkan PEKTAŞ**, Dr. Ayhan KALYONCU**, Dr. Devran TAN*, Dr. Hasan MIRSAL**, Dr. Mansur

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

Tedavi altındaki ilk atak şizofreni olgularında depresif belirtiler: Bir yıllık izlemede klasik ve atipik antipsikotiklerin karşılaştırılması

Tedavi altındaki ilk atak şizofreni olgularında depresif belirtiler: Bir yıllık izlemede klasik ve atipik antipsikotiklerin karşılaştırılması Karlıdere ve ark. 7 Araştırma / Original article Tedavi altındaki ilk atak şizofreni olgularında depresif belirtiler: Bir yıllık izlemede klasik ve atipik antipsikotiklerin karşılaştırılması Tunay KARLIDERE,

Detaylı

Bipolar Bozukluk: Psikoeğitim Doç. Dr. Fisun Akdeniz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Affektif Hastalıklar Birimi Nerede Ne zaman Ne sıklıkta Bipolar bozukluklarda psikolojik Psikoanaliz Grup

Detaylı

pecya Konversiyon Bozuklu ğu Tanısı Alan Hastalarda Psikiyatrik Belirtiler *

pecya Konversiyon Bozuklu ğu Tanısı Alan Hastalarda Psikiyatrik Belirtiler * Konversiyon Bozuklu ğu Tanısı Alan Hastalarda Psikiyatrik * Nesrin DİLBAZ **, Verda BİTLİS **, Sultan DOĞAN **, Işıl USSELİ **, Savaş ERDOĞAN ** ÖZET Konversiyon bozuklu ğu tan ısı alan hastalarda görülen

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı Hoş olmayan bir uyaran Duygusal Algısal Bilişsel ve davranışsal Biyopsikososyal

Detaylı

YAŞLILIK ÇAĞI DEPRESYONLARI

YAŞLILIK ÇAĞI DEPRESYONLARI Geriatri 1 (1): 19-23, 1998 Turkish Journal of Geriatrics DERLEME Dr. Nevzat YÜKSEL YAŞLILIK ÇAĞI DEPRESYONLARI DEPRESSION IN THE ELDERLY ÖZET 65 yaş üzeri "yaşlı" olarak tanımlanmaktadır. Bu yaş grubunda

Detaylı

EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ*

EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ* Kriz Dergisi 2(2): 334-339 EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ* Kıs. Çev.: M. Emin TUNCA* Özet: Amaç: Yazarlar, ayaktan hasta örnekleminde,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı