Karaman'dan hac uyarýsý!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karaman'dan hac uyarýsý!"

Transkript

1 Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni Þafak Gazetesi yazarý Hayrettin Karaman, hac ibadetini yerine getirene 'hacý' denilmesini doðru bulmadýðýný söyledi. 7 DE 40 KURUÞ Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'ne yeni baþlayan 9. sýnýflar için rozet töreni düzenlendi. Törende okul yöneticilerinin yanýsýra eski okul mezunlarý ve öðrenciler de hazýr bulundu.törende açýlýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Hüseyin Kýr, öðrencilerin okuldan mezun olmasa da artýk Ýmam Hatipli olduklarýný belirtti. 3 TE Çorum'a Modern Nikah Sarayý Çorum'da yapýlan ilk katamaran suya indirileceði günü bekliyor "Ýki yerleþkede 5 yýl içinde tamamlanacak" Küçük Sanayi Sitesinde bulunan HMAK Hidrolik Makine firmasýnýn yaptýðý Katamaran Teknesi tamamlandý. Vali Sabri Baþköy ve TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal HMAK Hidrolik Makineyi ziyaret ederek Katamaran Teknesi Hakkýnda bilgi aldýlar. HMKA Hidrolik Makine Sahibi Hakan Özakýncý, teknenin 2,5 ayda tamamlandýðýný ifade ederek, "Teknenin bütün imalatý bize ait. Samsun Bafra'da bulunan bir balýkçý çiftliðinde hizmet teknesi olarak görev yapacak. 5 TE Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Nikah Sarayý'nýn inþasý tamamlanmak üzere. Yunus Emre Parký içinde eski Askeri Gazino'nun yanýna yapýlan Nikah Sarayý'nýn bir ay içinde teslim edilmesi bekleniyor. 3 TE "Bugünlere gelmek için çok aðýr bedeller ödendi" Öz Ýplik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Murat Ýnanç, Genel Baþkan Yardýmcýsý Recep Türkyýlmaz, Yönetim Kurulu üyeleri, Adana Þube Baþkaný Muzaffer Özbulut ve Yönetimi, Malatya Þube Baþkaný Ömer Yabaþ, Ýstanbul Þube Baþkaný Ýsmail Demirkoparan, Bursa Þube Baþkaný Erol Atmaca, Niðde Þube Baþkaný Mehmet Avþar, Ege Bölge Baþkaný Mehmet Sürek, Kayseri Þube Baþkaný Cuma Eren... 4 TE Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, her yýl bütçe döneminde olduðu gibi 2014 bütçe görüþmelerinin baþladýðý bu hafta hem bütçenin geneli hem de Çorum ile ilgili yatýrýmlar, hedefler ve ödenekler konusunda kamuoyu ile bilgi paylaþmaya baþladý. Dün AK Parti Çorum Milletvekilleri adýna yapýlan açýklamaya 5 TE ek olarak Milletvekili Baðcý açýklamasýnda Hitit Üniversitesinin bütçe hedeflerine iliþkin bilgiler verdi. "Güvensiz gýdalaren çok baðýþýklýk sistemi zayýf olanlarý vuruyor" "Ýþadamlarý Çin'in iyi olmadýðý alanlarda kendilerini geliþtirmeli" Zaman Gazetesi Ekonomi Editörü Turhan Bozkurt, Türkiye'nin bugün en önemli meselesinin ihracata dayalý ekonomi olduðunu ifade etti Çorum Hitit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) tarafýndan düzenlenen programa katýlan Bozkurt, kentin önde gelen iþ adamlarýyla bir araya geldi. Anvatar Otel'de düzenlenen program da konuþan Bozkurt, sanayicileri ve iþ adamlarý derneklerinin bu tür organizasyonlar yaparak tecrübe ve bilgi kazanýmýna çok önemli katkýda bulunduðunu söyledi. 5 TE 7 DE "Sormayýn adayým" "Uluslararasý saygýnlýða sahip bir üniversite olmayý hedefliyoruz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Umut Radyo'da yayýnlanan, yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu Meltem Danýþman Çýnar'ýn yaptýðý "Beyaz Mikrofon" adlý söyleþi programýna konuk oldu. Umut Radyo dinleyicilerine Hitit Üniversitesi ile ilgili güncel bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, göreve baþladýðý günden bugüne kadar geçen süre içerisinde üniversitede yaþanan geliþmeler ve bundan sonraki... 2 DE Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart 2014'te yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Seçimleri ile ilgili açýklamalarda bulundu. Belediye tarafýndan inþa ettirilen Nikah Sarayý'nda incelemelerde bulunan ve ardýndan basýn toplantýsý yapan Baþkan Külcü gazetecilerin 'aday adaylýðý' ile ilgili ýsrarlý sorularýna verdi. cevap 3 TE AK Partide kadýn üye sayýsý yüzde 50 olacak 4 TE Yol ortasýnda aile faciasý: 2 ölü 6 DA

2 Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: Satýlýk Dükkan Þöförler cemiyeti yanýnda bulunan 50 metrekarelik dükkan satýlýktýr. Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: HABER "Uluslararasý saygýnlýða sahip bir üniversite olmayý hedefliyoruz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Umut Radyo'da yayýnlanan, yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu Meltem Danýþman Çýnar'ýn yaptýðý "Beyaz Mikrofon" adlý söyleþi programýna konuk oldu. Umut Radyo dinleyicilerine Hitit Üniversitesi ile ilgili güncel bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, göreve baþladýðý günden bugüne kadar geçen süre içerisinde üniversitede yaþanan geliþmeler ve bundan sonraki yapýlacak çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Üniversitenin meydana getirdiði farkýndalýk ve yaþanan olumlu geliþmeler ile gerçekleþtirilen etkin tanýtým faaliyetlerinin katkýlarý sonucu bu yýl kontenjanlarýný %100 dolduran 20 üniversiteden birisi olduðunu belirten ve bu yýl ilk kez baþlanýlan yabancý uyruklu öðrenci alýmý konusunda da önemli bir mesafe kat edildiðini açýklayan Prof. Dr. Alkan, "3 kýtadan, 15 farklý ülkeden üniversitemizi tercih ederek gelen 60'ý aþkýn yabancý uyruklu öðrencimiz aramýza katýlmýþtýr" dedi. Üniversitede sürekli olarak yeni bölümler/programlar açýlmakta olduðunu ve bu yeni bölümlerin/programlarýn açýlmasýndaki kriterlerinin en önemlilerinden birinin istihdam odaklý ve geleceðe dönük olmalarý olduðunu ifade eden Alkan, ön lisans, lisans ve lisansüstü eðitim programlarýnýn sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný belirtti. Týp Fakültesinde çalýþmalarýn büyük bir hýz kazandýðýný, 30'a yakýn öðretim üyesinin artýk adý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine dönüþen hastanede göreve baþlayarak, tüm bilgi ve tecrübelerini ile ve çevre illere aktarmaya çalýþtýklarýný açýklayan Alkan, eðitimöðretim yýlý itibariyle Týp Fakültesi öðrencilerinin Çorum'da eðitim almalarýný hedeflediklerini ifade etti. "Dünyaya entegre bir üniversite olma hedefiyle çýktýðýmýz bu yolda, sayýlarý her geçen gün artmakla birlikte 4 kýtada, farklý ülkelerde 60'ý aþkýn üniversite ile gerek Erasmus ve Mevlana programý kapsamýnda gerekse eðitim ve araþtýrma iþbirlikleri kapsamýnda yapmýþ olduðumuz protokoller ile dünya ölçeðinde rekabet gücüne sahip, evrensel bir eðitim kurumu olabilmek için çalýþmalarýmýza hýz kesmeden devam etmekteyiz" diyen Alkan, Hitit Üniversitesinin yüksek lise olmadýðýný ifade etti. Rektör Alkan, Çorum'a hizmet noktasýnda en önemli merkezlerden biri olan ve kamu ve özel Öðrenci kulüplerinden "ISO Eðitim Sertifika" programý Hitit Üniversitesi Pazarlama Kulübü ve Akademik Araþtýrmalar Topluluðu Kulübü "ISO Eðitim Sertifika Programý" düzenleyecek. Konuyla ilgili bilgi veren Pazarlama Kulübü Baþkaný Fatih Dirican 7-8 Aralýk tarihlerinde saatlerinde gerçekleþecek olan programýn Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlacaðýný ifade ederek, toplamda 16 saatlik eðitim sonucunda MEB onaylý 4 Ýngilizce ve 4 Türkçe toplam 8 adet sertifika verileceðini kaydetti. Dirican eðitimlerin sonunda ise sunucu, yapýmcý, haber spikeri ve yazar Asým Yýldýrým'ýn þiir dinletisi gerçekleþtireceðini ifade belirtti. Dirican verecekleri sertifikada referans mektubu da olduðunu MEB ve IRCA onaylý olduðunu dile getirdi. Kontenjanlarýnýn sýnýrlý olduðunu kaydeden Dirican kayýt yaptýrmak isteyenlerin kendisine ve nolu numaradan ise Sinan Lök'e ulaþabileceklerini açýkladý. Kubilay Kaan YÜCEL Yýl: 9 Sayý: EYLÜL 2013 CUMA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : sektör kuruþlarý ile kiþilerin ihtiyaçlarýna yönelik eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri gerçekleþtirmek ve öðretim elemanlarýnýn sahip olduklarý bilgi birikimi içinde bulunduklarý toplumla paylaþmak amacýyla kurulan Sürekli Eðitim Merkezinde gerek kendi öðrenciler ve personel gerekse toplumun farklý kesimlerindeki kiþi ve kuruluþlarýn ihtiyaçlarýna cevap vermeye yönelik pek çok faaliyet gerçekleþtirdiklerini açýkladý. "Bilim insanlýk içindir" felsefesinden hareketle çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ettiðini belirten Alkan, ilde Ar-Ge faaliyetlerinin yaygýnlaþarak, üniversite-sanayi iþbirliðine büyük katkýlar saðlamasý açýsýndan cazip fýrsatlar sunacak olan Teknokentin Çorum Organize Sanayi Bölgesinde konumlandýrýlacaðýný ve bu noktada projeciliðe gerçekten önem verdiklerini sözlerine ekledi. Üniversitenin en önemli fiziki eksikliði olarak bilinen yerleþke konusunda da 2 yýldýr devam eden yoðun çalýþmalarda son aþamaya gelindiðini, profesyonel bir ekip tarafýndan hazýrlanmakta olan master plan çerçevesinde yakýn bir zamanda somut adýmlar atýlarak yerleþkenni yapýmýna baþlanacaðýný söyleyen Alkan, baþlangýçta merkez ve ilçelerde yaklaþýk m2'lik alana sahip olan üniversitenin, gerçekleþtirilen yoðun çalýþmalar sonucunda tapulu, tahsisli ve tahsis süreci devam eden yerleþke alanlarýyla birlikte bugün itibariyle m2'nin üzerine çýkýldýðýný belirtti.çorum sýnýrlarýný geçemeyen bir üniversite deðil de uluslararasý saygýnlýða sahip bir üniversite olabilmek için emin adýmlarla ilerlediklerini vurgulayan Alkan, günümüz koþullarýnda elindeki gücü kullanabilen ve hýzlý olabilenin kazanacaðýna dikkat çekti. Yakýn gelecekte Çorum'un bilim, teknoloji ve saðlýk merkezi haline geleceðine olan inançla bu ülkenin hizmetinde olduðunu bir kez daha dile getiren Alkan, doðup büyüdüðü topraklara hizmet etmenin gururunu yaþadýðýný sözlerine ekledi. "Ýnsanlar kalýcý þeyler býrakmalý" diyen ve bu amaçla da kendisini mesai kavramý olmadan çalýþan bir emekçiye benzeten Alkan, fedakârlýk yapýlmadan baþarýya ulaþýlamayacaðýný dile getirerek çýkýlan bu zorlu yolda kendisine güvenen ve destek veren herkese bir kez daha teþekkür etti. Bu tür programlarýn, dinleyicilerin bilgilendirilmesi açýsýndan büyük önem arz ettiðini dile getiren Alkan, programda emeði geçenlere teþekkür etti. Uður ÇINAR YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetim ve Sekreterlik Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. HÜKÜMSÜZDÜR Elcin Kaya TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:29 Güneþ : 06:55 Öðle : 12:31 Ýkindi : 15:25 Akþam : 17:56 Yatsý : 19:15 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 43. Hafta Dünyada kim kimi severse, ahirette onun yanýnda haþrolacaktýr. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri DERVÝÞLÝK DEDÝKLERÝ Derviþlik dedikleri Hýrka ile taç deðil Gönlün derviþ eyleyen Hýrkaya muhtaç deðil Hýrkanýn ne suçu var Sen yoluna varmazsan Vargýl yolunca yürü Er yolu kalmaç deðil Dirsin Þeyh'in aþkýna Yalýn ayak baþý açýk Er var dirlik dirlikmiþ Yalýn ayak aç deðil Durmuþ marifet söyler Erene Yunus Emrem Yol eriyle yoldadýr Yolsuza yoldaþ deðil YUNUS EMRE HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,973 1,977 EUR 2,715 2,720 STERLiN 3,182 3,199 JPY YENi 0,202 0,203 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SAÐLIK ECZANESÝ TEL: YAVRUTURNA MH. UÐUR MUMCU CD. NO:147/B ÖMÜR ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ DAÝRESÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Çorum'a Modern Nikah Sarayý Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Nikah Sarayý'nýn inþasý tamamlanmak üzere. Yunus Emre Parký içinde eski Askeri Gazino'nun yanýna yapýlan Nikah Sarayý'nýn bir ay içinde teslim edilmesi bekleniyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda hem Nikah Sarayý hakkýnda bilgi verdi hemde gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.29 Mart 2009 Mahalli Ýdareler Seçimlerinde hazýrladýklarý kitapçýktaki vaatleri bir bir hayata geçirdiklerini hatta aradan geçen süreçte ortaya çýkan yeni ihtiyaçlara göre de yeni projeleri uyguladýklarýný belirten Baþkan Külcü, "Yeni Nikah Sarayý seçim vaatlerimiz arasýnda yoktu. Ama aradan geçen zaman da böyle bir eksikliði hissettik ve yeni bir bina yapmaya karar verdik. Mevcut salona zaman zaman nikah kýymak için gittiðim zaman hicap duyuyordum. Salonumuz bu kentin yakaladýðý vizyona yakýþmýyordu. Ancak Çorum modern bir nikah salonuna kavuþacak. Evliliðe ilk adýmý atacak gençler artýk bu salonunda hayata atýlacaklar" dedi.nikah Sarayý hakkýnda teknik bilgilerde veren Baþkan Külcü, maliyetin 1 milyon 500 lira+kdv olacaðýný ifade ederek, "Ýki tane gelin-damat odasý, kokteyl salonu, 116 koltuklu nikah salonu, idari bölümler ve bir adette kafe bulunacak. Ayrýca engelliler içinde engelli asansörü yapýlacak" þeklinde belirtti. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu mimari özelliklerde Nikah Sarayý bulunmadýðýný dile getiren Baþkan Külcü, salonun yanýnda ki eski Askeri Gazinonun da yýkýlarak otopark yapýlacaðýný söyledi. Ýnþaatýn 30 Aralýk 2013 tarihinde bitmesi gerektiðini açýklayan Baþkan Külcü, müteahhit firmanýn da bir ay önce bitireceðini ifade ettiðini belirterek, açýlýþý da toplu bir nikah töreni ile yapabileceklerini aktardý.konuþmasýnda Çorum Belediyesi Evlendirme Memurluðu tarafýndan kýyýlan nikahlarýn istatistikleri hakkýnda da bilgi veren Baþkan Külcü, 2009 yýlýnda 1537, 2010'da 1635, 2011'de 1577, 2012'de 1656, 2013 yýlýnda ise þimdiye kadar 1494 nikah kýyýldýðýný ifade etti. -"SOSYAL BELEDÝYECÝLÝK YAPIYORUZ"- Belediye olarak yeni doðan bebeklerin ziyaretinden yaþlýlarýn evinin temizliði ve bakýmýna kadar geniþ bir alanda hizmet yürüttüklerini kaydeden Baþkan Külcü, "Þu an 230 evin temizliðini yapýyor ve yaþlýlarýmýza bakýyoruz. Yakýnda Engelli Eðitim Merkezimiz hizmete girecek. Bunlarýn yanýnda þimdi de nikah salonumuzu Çorum'a yakýþýr hale getiriyoruz. Tüm bu yaptýðýmýz çalýþmalar sosyal belediyeciliðin yansýmalarýdýr" þeklinde kaydetti. -RUHSAT TARTIÞMALARINA CEVAP- Uluslararasý bir fast-food zincirinin Çorum'a kuracaðý þubenin inþaatý ile ilgili ortaya atýlan iddialara bir kez daha cevap veren Baþkan Külcü, "Bizim þimdiye kadar söylediðimiz tüm tarihler resmi evraklar üzerinde ki tarihlerdir. Biz yöneticiyiz ve evraklar üzerinde konuþuruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kim ne yaptýysa hukuk karþýsýnda hesabýný verir. Bizde hukuka uygun olarak iþlerimizi yapýyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Basýn toplantýsýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Turhan Candan ve bazý belediye meclisi üyeleri de katýldý. Fatih AKBAÞ Üç binada ayný anda yýkýlacak Baþkan Külcü'den aday adaylýðý sorularýna cevap: "Sormayýn adayým" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Çorum'un dönümlük bir meydan kazanacaðýný söyledi. Yeni Nikah Sarayý inþaatýnda incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, burada meydan projesi ile ilgili de açýklama yaptý. Projenin önündeki engellerden birisi olan eski TEKEL binasýnýn Özelleþtirme Ýdaresinden Çorum Belediyesine devrine Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn onay verdiðini kaydeden ve alt birimlerde devir iþlemlerinin devam ettiðini belirten Baþkan Külcü, "Gazi Caddesinin kuzey tarafýnda oluþturulacak meydan bölgesinde eski TEKEL binasý dýþýnda Ýl Özel Ýdaresi ve Ýl Saðlýk Müdürlüðünün hizmet binalarý da var. Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Agah Kafkas bir açýklamasýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðü binasýnýn hastane bahçesine yapýlacaðýný açýklamýþtý. Biz bunu bekliyoruz. Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi binasýnýn da taþýnmasýný da bekliyoruz. Þu an için TEKEL binasýný yýkmayacaðýz. Her üç binayý da ayný anda yýkacaðýz. Çünkü TEKEL binasýný sivil toplum kuruluþlarý çeþitli etkinlikler için kullanýyorlar" dedi. Oluþturulacak meydanýn büyüklüðünün dönüm olacaðýný açýklayan Baþkan Külcü, meydanýn kenarlarýnda kafeler olacaðýný ve akþamlarý da yaþam alanlarý haline geleceðini söyledi. Fatih AKBAÞ Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart 2014'te yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Seçimleri ile ilgili açýklamalarda bulundu. Belediye tarafýndan inþa ettirilen Nikah Sarayý'nda incelemelerde bulunan ve ardýndan basýn toplantýsý yapan Baþkan Külcü gazetecilerin 'aday adaylýðý' ile ilgili ýsrarlý sorularýna cevap verdi. Arkadaþlarýyla birlikte göreve geldikleri andan itibaren üzerlerine aldýklarý emaneti Çorum'u en iyi yere getirmek çabasýyla taþýdýklarýný kaydeden Baþkan Muzaffer Külcü, "Tüm heyecanýmýzýn ve çabalarýmýzýn nedeni de budur yýlýndan bugüne kadar her çalýþma sezonumuzun sonunda yaptýrdýðýmýz kamuoyu araþtýrmalarýnda destek ve memnuniyet sürekli artmýþtýr. Hiç bir oran bir önceki döneme göre geriye gitmemiþtir. Bundan dolayý da hemþehrilerime teþekkür ediyorum. Bu da kendimizi anlatabildiðimizin göstergesidir. Yaptýðýmýz iþler halk tarafýndan yakýndan takip ediliyor" dedi. Kamuoyu yoklamalarda ortaya çýkan memnuniyet oranlarýnýn kentin tarihinde ki en yüksek oranlar olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, "Partimizin oy oraný da her dönem bir önceki döneme göre artmýþtýr. 30 Martta yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Seçimlerinde de bir önceki seçime göre artýþ olacaktýr" ifadelerini kullandý. Baþkan Külcü, gazetecilerin yaklaþan seçimler öncesinde yeniden aday adayý olup olmayacaðý ile ilgili ýsrarlý sorularýna ise "Sormayýn adayým" diyerek cevap verdi. Fatih AKBAÞ Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'ne yeni baþlayan 9. sýnýflar için rozet töreni düzenlendi. Törende okul yöneticilerinin yanýsýra eski okul mezunlarý ve öðrenciler de hazýr bulundu.törende açýlýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Hüseyin Kýr, öðrencilerin okuldan mezun olmasa da artýk Ýmam Hatipli olduklarýný belirtti. Öðrenciler üzerinde kýsýtlamalar yapacaklarýný ancak bu kýsýtlamalarýn öðrencilerin kötü alýþkanlýklar kazanmamalarý için yapýldýðýný anlatan Kýr, öðrencilerin okuldan mezun olduktan sonra Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin deðerini anlayacaklarýný vurguladý. Ýmam Hatip mezunlarýndan Eðitimci Yazar Abdulkadir Ozulu ise konuþmasýnda 60 yýldýr Ýmam Hatipli olduðunu kaydederek, öðrencilerin baþarýsýzlýðýnýn nedeninin sadece günü gününe çalýþmamaktan kaynaklandýðýný vurguladý. Öðrencilere tavsiyelerde de bulunan Ozulu, öðrencilerin derslerde Kur'an-ý Kerim öðrendiklerini ve bu ayetlerden feyz aldýklarýný bunun için de sürekli abdestli gezmeleri gerektiðini söyledi. Öðrencilerin henüz genç olduðunu ve biyolojik olarak geliþtiklerini anlatan Abdulkadir Ozulu, abdestli insanlarýn yanlýþ düþüncelerden kaçýndýðýný, namaz kýlanlarýn kötü alýþkanlýklardan uzak durmaya özen gösterdiðini belirtti. ÝHL'ye 429 puanla en yüksek puaný alarak kayýt yaptýran Furkan Þimþek'e rozetini Eðitimci Yazar Abdulkadir Ozulu taktý. Ozulu, Furkan Þimþek'e ayrýca çeyrek altýn hediye etti. Ozulu, Furkan Þimþek'in babasý Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Halil Ýbrahim Þimþek'e de teþekkür belgesi verdi. Törende Milli Eðitim Þube Müdürü Gazi Yýldýrým ve Kadir Songüt ile ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr da yeni öðrencilere rozet taktý, velilerine teþekkür belgesi verdi.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI LEVHALARIN DÝLÝ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný AK Partide kadýn üye sayýsý yüzde 50 olacak Baþkan Yazýcý Osmancýk'ta hizmete tekrar talip Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, 30 Mart tarihinde gerçekleþtirilecek yerel seçimlerde tekrar belediye baþkanlýðý görevi için AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na aday adaylýðý baþvurusunda bulundu. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, 30 Mart tarihinde yapýlacak olan mahalli idareler seçimlerinde Osmancýk'tan tekrar Belediye Baþkanlýðý'na aday adayý olduðunu açýkladý. Baþkan Yazýcý, AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na aday adaylýðý baþvurusunda bulundu. Baþkan Yazýcý, aday adaylýðý baþvuru dosyasýný AK Parti Ýl Baþkanlýðý Yerel Yönetimler Baþkaný Nurettin Karaca'ya teslim etti. Görev yaptýklarý süre içerisinde amaçlarýnýn ilçenin köklü sorunlarýna çözüm bulmak olduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Osmancýklý hemþehrilerimizin destekleri ve büyük teveccühleri ile Belediye Baþkanlýðý görevine getirildik. Bu süre içerisinde amacýmýz ilçemizin gerçek ve köklü problemlerini çözüme kavuþturmaktý. Bu amaç için gelecek nesilleri düþünerek hareket ettik. Çýraklýk dönemimizde bu köklü sorunlarý çözüme kavuþtururken kalfalýk dönemimizde de yine ayný itina ile çalýþacaðýmýz ve hizmet vermeye talip olduðumuz için tekrar bu göreve talibiz" dedi. Yýlmaz MERT AK Parti Kadýn Kollarý'nýn istiþare toplantýsý dün Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Toplantýya AK Parti Kadýn Kollarý MYK Üyesi Zeynep Pusat, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Belediye Meclisi üyeleri Seyhan Günhan, Bedriye Çayýr, Belediye Baþkan aday adayý Aslýhan Altýparmak ve çok sayýda partili katýldý. 40 dakikalýk gecikmeyle baþlayan toplantýnýn açýlýþýnda konuþan AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, siyaseti ahlak limaný olarak tanýmlayan bir siyasi geleneðe mensup olduklarýný ifade etti. Geleceðin rahat etmesi için çalýþtýklarýný anlatan Gülgün, "Hizmet sevdalýsý bir partiyiz. Hizmet sevdalýsý bir liderin Çorum'daki takipçileriyiz. Ak kadýnlar olarak evlatlarýmýzýn geleceði için çalýþýyoruz" dedi. Gülgün konuþmasýný þöyle tamamladý: "Kadýn siyasette bir güçtür. Siyaset ile evde baþlar. Bu seçimi de kadýnlar olarak sandýklarý patlatarak alacaðýz. AK Parti Çorum Kadýn Kollarý olarak Türkiye'deki kadýn kollarý arasýnda dördüncü sýrada yer alýyoruz. Þu an kadýn kollarýmýzýn üye sayýsý 44 bine dayandý. Yýl sonunda üyelerimizin yüzde 50'sini kadýnlar oluþturacak." Gülgün'ün konuþmasýnýn ardýndan AK Parti MYK Üyesi Zeynep Pusat, "Giriþimci Ruhu Nedir" konulu bir konuþma yaptý. Hatice Külcü de programda yaptýðý konuþmada, "Hepimiz anneyiz, kýz kardeþiz, evladýz, neticede kadýnýz. Merhametimizle, yüreðimizle düþünüyoruz. O nedenle birinin, bir damla gözyaþýný silebilmek dünyanýn en mutluluðudur. Her birimiz Nene Hatun olabiliriz. Bugün Nene Hatunlar cepheye mermi taþýmýyor ama eli kalem tutuyor, þirketlerini en iyi þekilde yönetiyor. Ýnsanlara iþ veriyor. Bu günün Nene Hatunlarý öðrencilerini dýþarýda gösteri yapmak için deðil ilim irfan peþinde koþmalarý için en iyi þekilde yetiþtiriyor. Bu günün Nene Hatunlarý en güzel þekilde doktorluk yapýyorlar. Evinde evlatlarýný yetiþtirmek için elinden ne geliyorsa yapýyor. Bu günün Nene Hatunlarý bir arý misali her zaman çalýþýyor. Bugün kadýnlarýmýz gerek kamu sektöründe, gerek iþ dünyasýnda, gerekse siyasi hayatta boþ durmuyor sürekli hizmet üretiyorlar. Bu yýl ortaokul ve liseyi açýktan okuyan kadýnlarýmýzýn sayýsý artmýþ. Bizlerde Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi olarak anlamadýklarý, zorlandýklarý derslerde onlara yardýmcý olmak için kurslar açacaðýz. Sizler yeter ki bir þeyler yapmak isteyin bizler Çorum Belediyesi olarak sonuna kadar yanýnýzdayýz. Üç kýz çocuðu annesi olarak her zaman yanýnýzda olduðumu söylüyor ve bugünü bizlere hazýrlayan herkese teþekkür ediyorum" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL "Bugünlere gelmek için çok aðýr bedeller ödendi" Öz Ýplik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Murat Ýnanç, Genel Baþkan Yardýmcýsý Recep Türkyýlmaz, Yönetim Kurulu üyeleri, Adana Þube Baþkaný Muzaffer Özbulut ve Yönetimi, Malatya Þube Baþkaný Ömer Yabaþ, Ýstanbul Þube Baþkaný Ýsmail Demirkoparan, Bursa Þube Baþkaný Erol Atmaca, Niðde Þube Baþkaný Mehmet Avþar, Ege Bölge Baþkaný Mehmet Sürek, Kayseri Þube Baþkaný Cuma Eren, BOSSA Temsilcilerinden oluþan yaklaþýk 40 kiþilik heyet Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu'yu TBMM'de ziyaret ettiler. Öz Ýplik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Murat Ýnanç, "Þube Baþkanlarýmýz ve temsilcilerimizle sizleri ziyaret ederek, Sendikal düþüncelerinizden faydalanmak, bilgi birikiminizden yararlanmak istedik. Bizi kabul ettiðiniz için teþekkür ediyoruz." dedi. Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak- Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Hak-Ýþ Konfederasyonunda yaptýðý çalýþmalar ve gelinen nokta hakkýnda bazý bilgiler verdi. Uslu, "Hak-Ýþ'in kurulduðu yýllarý daha sonraki süreçleri en iyi bilen, bilmenin ötesinde yaþayan birisiyim. Bugünlere gelmek için çok aðýr bedeller ödendi. Partililerimiz, iktidarlarýmýz, bize destek olan bürokratlarýmýz filan hiçbir þey yoktu. TRT'ye gittiðimizde o zamanki Haber Dairesi Baþkaný Ercan San bize "siz kimsiniz sizi neden haber yapalým, siz kimsiniz de sizin kongrenizi gelip izleyelim? Sizi kaç kiþi tanýr? Kaç kiþi izler? demiþti. Þimdi Ercan San diye birisi TRT'de yok ama biz varýz. Hak-Ýþ Konfederasyonu var. Demokrat bir kafanýn "siz de varsanýz. Tabi ki kamu yayýncýlýðý yapan bir TRT'nin sizi haber yapmasý gerekir" diyor olmasý lazýmdý ama tabi denmedi. O dönemlerde bazý kurumlara girerken hem özel sektörde hem de kamuda bir kýsým özel iliþkiler belirleyiciydi. Ben 1985'de profesyonel oldum ama 1985'e kadar bizzat o günkü Hak-Ýþ'in ve Öz Gýda-Ýþ Sendikasýnýn yöneticisiydim. Bakýn 1985'e kadar Öz-Gýda Ýþ sendikasýndan aldýðým tek bir kuruþ, maaþ, ikramiye, yolluk yoktur. 1995'de Hak-Ýþ'in Genel Baþkaný oldum. Bugünkü Hak-Ýþ yöneticisi arkadaþlarda ayný geleneði devam ettiriyorlar. Hak-Ýþ'ten herhangi bir maaþ, ikramiye vesaire almadýk. Çünkü bizim için Hak-Ýþ ekmek kapýsý, iþ kapýsý deðil, bir idealdi. Bugünde arkadaþlarýmýz ayný tavrý sürdürüyorlar. Hak-Ýþ Konfederasyonu hak, hukuk, adalet, hakkaniyet gibi kurallara, ilkelere daha fazla dikkat etmemiz lazým. Bossalý arkadaþlarý doðru tercihleri nedeniyle tebrik ederim. Tekrar hayýrlý olsun. Doðru yerdesiniz" dedi. Ziyaretin ardýndan, Öz Ýplik-Ýþ Sendikasý yöneticileri, þube baþkanlarý ve temsilcilerle hatýra fotoðrafý çektirdi. Haber Servisi Levhalar birer rehber gibidir. Bazen bilgi, bazen uyarý amaçlýdýr. Ýnsanoðlu dünyanýn meþguliyeti ve stresi içerisinde dalgýn olur, unutkan olur. Bakar ama görmez. Ýþte tamda bu anlamda uyarý levhalarý devreye girer. Lisan-i haliyle BENÝ OKU AMA GEREÐÝ- NÝ DE SAKIN ÝHMAL ETME diye haykýrýr. Þayet okuyup geçersen, ciddiye almazsan bedelini maddi manevi olarak ödeyebilirsin. Bunun karþýsýnda kimseyi de suçlamaya hakkýn olmaz. Çünkü görüyorsun, gözünün içerisine girercesine seni uyarýyorum der. O halde bizlere düþen vazife, nasýl gök gürlerken, þimþek çakarken dýþarý çýkmamýz gerektiðinde yaðmur yaðabilir zannýyla giysilerimize biraz daha dikkat ediyorsak, þemsiyemizi yanýmýza alýyorsak, uyarý levhalarýný da görünce gereðini geciktirmeden yapmamýz elzemdir. Yoksa maddi manevi zarar görecek olsak þekvaya asla hakkýmýz olmaz. " SAÇAK ALTINDA DURMAYINIZ: Kýþ günlerinde havalarýn hafiften yumuþamasýyla saçaktan sarkan buzlar, eriyen kar kütleleri veya kiremit, tuðla, saçlar, balkonlardaki saksýlar vs. saçak altýnda duranlarýn veya oradan dikkatsizce geçenlerin üzerine düþebilir. (Bu baðlamda öðrencilerimizin dikkatini çekmek için Çorum'da tüm okul binalarýmýza 'saçak alýnda durmayýnýz' levhalarýn asýlmasýný önerdik) " ASANSÖR 4 KÝÞÝLÝKTÝR: Belirtilen kilogramdan fazla asansöre yük binerse istenmeyen üzücü sonuçlar doðurabilir. Bir þey olmaz denmemeli.(ýstanbul'da yaþanmýþtý) " ASANSÖR KABÝNÝNÝ (AYNADA KENDÝNÝZÝ) GÖRME- DEN ÝÇERÝ GÝRMEYÝNÝZ: Arýza olabilir veya asansör kapýsý açýk kalabilir. Dikkatsizce içeriye giren kiþi boþluða düþebilir. " DEPREMDE, YANGINDA ASANSÖRÜ KULLANMAYI- NIZ: Depremde veya yangýnda asansörde bulunuyorsak tüm düðmelere basýp en kýsa sürede terk etmeliyiz. Örneðin asansörler yangýnda dumaný çeker ve zararý daha fazla olabilir. " SEL GELEBÝLÝR: Özellikle dere yataklarýnda bulunurken dikkat edilmeli. Bulunduðumuz yere çok yaðmur yaðmamýþ olabilir. Ancak daha uzaklara yaðan yaðmur çoðala çoðala gecikmeli olarak geleceðinden maddi manevi zararlara sebebiyet verebilir. " APARTMAN DOÐALGAZ ANA VANASIDIR: Acil ihtiyaç halinde apartmanýn doðalgazýnýn toptan kesilebilmesi için yerinin herkes tarafýndan bilinmesinde ve çocuklar oynar zannýyla vanalarýnýn kesinlikle sökülmemesinde fayda vardýr. " GÝRÝLMEZ: Özelliði nedeniyle ilgisiz kiþilerin girmesi maddi manevi zararlara sebebiyet verebilir. Trafolar, kazan dairesi, çatýlar gibi " TAÞ DÜÞEBÝLÝR: Özellikle havalarýn yumuþamasýyla gerekli önlemler alýnmamýþ kalelerden veya yamaçlardan taþlar düþebilir ve zarar verir. " SIÐARA ÝÇÝLMEZ: Bilhassa sýcak yaz aylarýnda kuru otlarýn bulunduðu ormanlýk alanlarda rast gele býrakýlan izmaritler yýllarýn emeði olan koca bir ormanlýk alaný yok edebilir. " TEHLÝKELÝ MADDE: Özelliði itibariyle daha dikkatli olunmasý gerekmektedir. " KONTAÐI KAPATINIZ: Benzin, gaz alýrken uyulmasý önem arz etmektedir. " ÖNCE GÜVENLÝK: Ýþ yerlerinde, inþaatlarda yazar. Bu uyarý levhada kalmamalý. Tüm ilgililer tarafýndan her daim önlemler alýnmalý. Kesinlikle taviz verilmemelidir. " ÝNÞAAT SAHASINA GÝRMEK YASAKTIR: Ýlgisiz kiþilerin, çocuklarýn inþaat sahasýna girmesi birçok kazalara sebebiyet verebilir. Bilhassa satýn alacaðý dairelere bakmak için girenler zarar görebilir.(mersin'de bir doktor asansör boþluðuna düþüp ölmüþtü) " ÖLÜM TEHLÝKESÝ: Genelde elektrik direklerinde asýlýdýr. Bilhassa vücudunda platin bulunanlar akýma kapýlabilirler. " LPG'LÝ ARAÇLAR GÝREMEZ: KAPALI oto parklara park edilmesi durumunda sýkýntý olabilir.(ýstanbul'da üzücü bir olay yaþanmýþtý) " GÖLETE - BARAJA - IRMAÐA GÝRMEK YASAKTIR: Zemin bataklýk veya su seviyesi yüksek olabilir. Bilhassa yüzme bilmeyenler bedelini canlarýyla öderler. " DÝKKAT KÖPEK VARDIR: Hobi bahçelerinde veya müstakil evlerde eðer köpek besleniyorsa bu uyarýnýn olmasýnda fayda vardýr. Bazý köpekler ansýzýn saldýrabilir. " APARTMAN GÝRÝÞÝNE PARK ETMEYÝNÝZ: Rast gele park edilmesi halinde içerden çýkacak veya acil bir durumda itfaiye gibi içeriye girecek araçlara engel olunur ve zaman kaybýna sebep olunur. " KUYU SUYU ÝÇÝLMEZ: Bazý çeþme baþlarýnda bu uyarýya rastlarýz. Saðlýk açýsýndan önemlidir. " KULLANIMDAN ÖNCE KATALOÐU OKUYUNUZ: Bilinçsizce çalýþtýrýlmasý halinde oluþabilecek maddi manevi uyarýcý bilgiler içerir. Elektrikli fýrýn gibi. " SINIFTA TOP OYNAMAYINIZ, FLORSALLAR DÜÞEBÝLÝR: Sýnýfta veya baþka bir alanda muhafaza altýna alýnmamýþ florsan lambalar düþebilir. Onlarýn patlamasý çok tehlikelidir.(öðrencilerimiz zarar görmesin diye ilimizdeki okullarda tüm florsallarýn klipsle sabitlenmesini önerdik) " DÝLENCÝ VE SATICI GÝREMEZ: Apartmanlarýn güvenliði için bu levha önem arz etmekte olup; buna raðmen apartmana giren kiþilerin sorgulanmasýnda önem arz eder. " SIÐINAÐA GÝDER: NBC saldýrýsý olmasý halinde, sýðýnaðýn ne anlam ifade ettiðinin aile boyu bilinmesi gerekmektedir. " ACÝL NUMARALAR: Ýhtiyaç halinde bilinçli olarak aranabilmesi için bilinmesinde fayda var. " APARTMAN SU ANA VANASI: Dairelerde veya apartmanýn ortak alanlarýnda su ile ilgili bir problem yaþanmasý halinde acilen suyun kesilmesi için, herkes tarafýndan bilinmesi gerekmektedir. ÖZETÝN ÖZETÝ: Hele bazý uyarý levhalarý vardýr ki; bunlarýn yazýlmasý bile insaný rahatsýz ediyor. ''Yerlere tükürmeyiniz - çöp atmayýnýz'' gibi. Evlerimizin duvarýna böyle bir yazý yazýyor muyuz? Çünkü bu tür hassasiyetler hepimiz için normal davranýþ biçimi haline gelmesi lazým Ama Sevdiðim söz: ''Bakmakla görmek farklýdýr. Herkes bakar ama göremez''

5 HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM "Ýki yerleþkede 5 yýl içinde tamamlanacak" Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, her yýl bütçe döneminde olduðu gibi 2014 bütçe görüþmelerinin baþladýðý bu hafta hem bütçenin geneli hem de Çorum ile ilgili yatýrýmlar, hedefler ve ödenekler konusunda kamuoyu ile bilgi paylaþmaya baþladý. Dün AK Parti Çorum Milletvekilleri adýna yapýlan açýklamaya ek olarak Milletvekili Baðcý açýklamasýnda Hitit Üniversitesinin bütçe hedeflerine iliþkin bilgiler verdi. Yýlýk Bütçeleme Yaklaþýmý çerçevesinde Hitit Üniversitesinin 2014 yýlý Bütçesinin % 10 artýþla 58.8 milyon TL'den 64.4 milyon TL'ye yükseltilmesi öngörülürken, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn çalýþmalarý ve savunusu ile iktidar partisi milletvekilleri olarak Kalkýnma Bakanlýðý nezdinde sürdürdükleri giriþimleri sonucu % 44 artýþla 84.4 milyon TL'ye yükseltildiðini kaydeden Baðcý, "Ayný þekilde geçtiðimiz hafta TBMM'ne sunulan ve 23 Ekim 2013 günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþülmeye baþlanan Orta Vadeli Bütçeleme Sistemi çerçevesinde önümüzdeki 3 yýlýn ( ) bütçe hedeflerinin de yer aldýðý Bütçe Fonksiyonel Sýnýflandýrma Cetvellerinde Hitit Üniversitemizin 2015 yýlý ödeneði % 11 artýþla 93.1 milyon TL olarak planlanmýþtýr. Ancak bu yýl olduðu gibi gelecek yýlda AK Parti Çorum Milletvekilleri olarak giriþimlerimizi sürdürecek ve ülkemizin huzur ve istikrar ortamý zedelenmeden ekonomisindeki büyüme ve gelirlerdeki hedeflenen artýþlarýn saðlanmasý kaydýyla, bütçe artýþýnýn en az % aralýðýnda olmasý konusunda çalýþacak ve yerleþke ve yapýlaþma konusunda kaybedilen zaman telafi edilerek, Kuzey ve Güney Kampüslerinin 2014'den itibaren en geç 5 yýl içinde tamamlanmasýna ve Hitit Üniversitesinin "Üniversiteler Ligi"nde yükselmesine olumlu katký saðlayacaðýz. Bu þekilde üniversitemizin, 2023 yýlýna kadar 20 bin öðrenci hedefine ve Çorum'umuzun öncelikle sanayisinin, turizminin ve tarýmýnýn geliþmesine ve insan kaynaðý kalitesinin yükseltilmesine katký saðlayacaðýna inancým tamdýr. Saygýyla duyurulur" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi Çorum'da yapýlan ilk katamaran suya indirileceði günü bekliyor Küçük Sanayi Sitesinde bulunan HMAK Hidrolik Makine firmasýnýn yaptýðý Katamaran Teknesi tamamlandý. Vali Sabri Baþköy ve TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal HMAK Hidrolik Makineyi ziyaret ederek Katamaran Teknesi Hakkýnda bilgi aldýlar. HMKA Hidrolik Makine Sahibi Hakan Özakýncý, teknenin 2,5 ayda tamamlandýðýný ifade ederek, "Teknenin bütün imalatý bize ait. Samsun Bafra'da bulunan bir balýkçý çiftliðinde hizmet teknesi olarak görev yapacak. Biz firma olarak ilk defa böyle bir iþ yaptýk bizim asýl iþimiz araç üstü hidrolik kaldýrma aksamý bulunan makineler sabit platform makineleri yükleyici ve ekipman üretmektedir. Yaptýðýmýz Katamaran teknesi bitmeden ikinci tekne yapma teklifini aldýk. Çorum'unda böylece adýný bir nebzede olsun duyurmuþ olduk. Teknemizin aðýrlýðý 23 ton, yük taþýma kapasitesi ise 3 tondur" dedi. Daha sonra HMKA Hidrolik Makine Sahibi Hakan Özakýncý Vali Sabri Baþköy'ü tekneyi gezdirerek bilgi verdi. Teknenin kaptan köþkünde Hakan Özakýncý Sabri Baþköy'e kaptan þapkasý hediye etti. Vali Sabri Baþköy ise kaptan koltuðuna oturarak "Deniz gayet güzel ve durgun" diyerek espri yaptý. Yasin YÜCEL "Ýþadamlarý Çin'in iyi olmadýðý alanlarda kendilerini geliþtirmeli" Zaman Gazetesi Ekonomi Editörü Turhan Bozkurt, Türkiye'nin bugün en önemli meselesinin ihracata dayalý ekonomi olduðunu ifade etti Çorum Hitit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) tarafýndan düzenlenen programa katýlan Bozkurt, kentin önde gelen iþ adamlarýyla bir araya geldi. Anvatar Otel'de düzenlenen program da konuþan Bozkurt, sanayicileri ve iþ adamlarý derneklerinin bu tür organizasyonlar yaparak tecrübe ve bilgi kazanýmýna çok önemli katkýda bulunduðunu söyledi. Türkiye'nin içeride Almanya ve Kore gibi üreten ve dýþ ticaret fazlasý veren bir ekonomi olmadýktan sonra büyümesi kendisinden daha çok ithalat yaptýðý ülkelere yaradýðýný dile getiren Turhan Bozkurt ''Ham madde ve kaynakta ithalata baðýmlý bir ekonomisi görünen Türkiye bu sýkýntýlarý aþmadýðý takdirde tamamen yabancý markalarýn iç pazarý haline gelecektir" dedi. Özellikle enerji sektöründe ciddi bireysel teþebbüslerle alternatif enerji kaynaklarý kullanýlarak yerli enerji üretimini artýrma dýþa baðýmlýlýðýnýn azaltýlmasý gerektiðini vurgulayan Bozkurt, "Bugün baþta enerji sektörü olmak üzere sürdürülebilir uzun vadeli ekonomik politikalara ihtiyacýmýz vardýr. Ýþ adamlarýmýzýn da kendi iþletmelerini büyütmek ve devam ettirmek istiyorlarsa günü birlik veya günü kurtarma mantýðýyla hareket etmeden, kaliteli üretime dayalý, çok katýlýmlý güçlü sermayeler oluþturarak doðru alanlarda daha isabetli yatýrýmlar yapmalarý gerekmektedir" þeklinde kaydetti. -"TÜRKÝYE'NÝN YARARINA HAREKET EDÝLMELÝ"- Bugün iþadamlarýnýn özellikle devlet teþvikleri ve iþadamlarý derneklerinin rehberlik ve organizatörlüðüyle yurtdýþýna büyük açýlýmlar gerçekleþtirdiklerini söyleyen Turhan Bozkurt, geleceðin dünyasýnda Türkiye'nin saygýn bir yer edinmesi ve yurt dýþýnda ki itibarýný koruyarak büyümesi adýna tüm farklý iþ adamý derneklerinin ortak düþüncede hareket etmesi gerektiðini aktardý. -"ZORLUKLAR FIRSATLARA DÖNÜÞTÜRÜLEBÝLÝR"- Sanayicilerin bir taraftan zorluklar içerisinde bulunurken bir taraftan büyük fýrsatlarýn eþiðinde olduðunu söyleyen Bozkurt ''Eskiden ekonomik krizler yada deðiþimler ülkeleri yýllar içinde etkilerken, iletiþimin çok hýzlandýðý bugün bir krizin bir saatte tüm dünyayý etkisi altýna aldýðýndan bahsedebiliriz ve zamanýn ve finansal deðiþimlerin çok iyi takip edilerek bu zorluklarýn fýrsatlara dönüþtürülebileceðini düþünüyorum" dedi. Çorum sanayisinin daha hýzlý büyümesi ve rekabet gücünün artmasý adýna yerel üretimde kaliteye ve daha yoðun dýþ ticarete yönelmesi gerektiðinden bahseden Bozkurt, çok ciddi bir rekabet gücü olan Çin pazarýna karþýn iþ adamlarýnýn onlarýn iyi olmadýklarý alanlarda kendilerini daha çok geliþtirmesi gerektiðini kaydetti. Bozkurt, konuþmasýnýn ardýndan iþ adamlarýnýn sorularýný yanýtladý. Haber Servisi "Pancar üreticilerinin sorunlarýnýn çözümüne desteðimiz devam edecek" Pankobirlik Çorum Þube Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Baþkan Yardýmcýsý Þerafettin Çaðaldoðan, Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Coþkun, Denetim Kurulu Üyesi Ýsmail Erdoðan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Pankobirlik Çorum Þube Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, Uslu'ya vermiþ olduðu desteklerden dolayý teþekkür etti. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ziyaretten dolayý Pankobirlik yöneticilerine teþekkür ederek, Çorum tarýmýnda önemli yeri olan pancar üreticilerinin yaþadýðý sorunlarý çözümüne her zaman desteklerinin devam edeceðini söyledi.

6 HABER TEK 6 Yol ortasýnda aile faciasý: 2 ölü Ankara'da 6 aydýr ayrý yaþadýðý eþiyle otomobil içinde tartýþmaya baþlayan karý-kocanýn bulunduðu araç bariyerlere çarpýp, kaza yaptý. Kazanýn ardýndan silahýna davranan koca yol ortasýnda eþine kurþun yaðdýrýp, intihar etti. Olay, sabah saatlerinden Ankara Güney Çevre Yolu Karataþ mevkiinde meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, Çorum'da yaþayan Rüstem Gözübüyük (48) 19 UN 190 plakalý aracý kiralayýp, kayýnpederini de yanýna alarak, Ankara Polis Akademisi yemekhane bölümünde çalýþan eþi Nimet Gözübüyük (40) ile görüþmeye geldi. EÞÝNE KURÞUN YAÐDIRIP ÝNTÝHAR ETTÝ Gölbaþý ilçesinde birlikte yemek yedikten sonra kayýnpederini burada býrakan Rüstem Gözübüyük, eþini yanýna aldý. Gözübüyük, daha sonra eþini kiraladýðý araca bindirip çevre yoluna çýktý. Ýddialara göre ikili seyir halindeyken tartýþmaya baþladý. Bu sýrada silahýna davranan Rüstem Gözübüyük, araç giderken eþini vurmak istedi. Yaþanan kavga sýrasýnda yoldan çýkan otomobil orta refüje çarpýp kaza yaptý. Karý-koca kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilden inen Nimet Gözübüyük kaçmak istedi. Ancak eþinin silahýndan çýkan kurþunlarýn hedefi oldu. Rüstem Gözübüyük ise silahý son kez ateþleyip, hayatýna son verdi. ÝKÝSÝ DE HAYATINI KAYBETTÝ Yoldan geçen sürücüler durumu polise ve saðlýk ekiplerine bildirdi. Kaza ihbarý diye yola çýkan saðlýk ekipleri iki kiþinin silahla yaralandýðýný gördü. Kadýnýn olay yerinde öldüðü belirlenirken yaralý olan koca hýzla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldýrýldý. Rüstem Gözübüyük de burada hayatýný kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri çevre yolunda geniþ çaplý inceleme yaptý. Yapýlan incelemede 6 adet boþ kovan, 1 adet fiþek ve 1 adet silah bulundu. Kadýnýn üzerinde yapýlan incelemede ise üst iç çamaþýrýnda 1 adet telefon ile ayakkabýsýnda 1 adet sim kart bulundu. Olayý haber alan genç kadýnýn babasý sinir krizi geçirdi. Kayýnpedere saðlýk ekipleri tarafýndan müdahale edildi.savcýnýn yaptýðý incelemenin ardýndan kadýnýn cesedi Adli Týp Kurumu Morgu'na kaldýrýldý. Kaza yapan araç ise çekici yardýmýyla bulunduðu yerden kaldýrýldý. Haber Servisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Bunalýma giren genç intihar etti Bunalýma giren Sadýk D, (30) isimli genç tabancayla kendini vurarak intihar etti. Olay, Bahçelievler Mahallesi Kýbrýs Caddesi'nde dün sabah meydana geldi. Sadýk D, burada tabancayla baþýna ateþ ederek intihar etti. Dinç'in cesedi sabah iþe gidenler tarafýndan bulundu. Yerde kanlar içinde yatan kiþiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcýsýnýn yaptýðý inceleme ardýndan Sadýk D'nin cesedi Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. Haber Servisi YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ) bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada kesintilerin yapýlacaðý tarih ve saatleri ile etkilenecek bölgeler þöyle sýralandý: tarihlerinde saatleri arasýnda: Bayat Ýlçesi köyleri tarihlerinde saatleri arasýnda: Kayaaðzý Köyü Kalfa Mahallesi. Hikaye yarýþmasýnda Hande öðretmen birinci oldu Tuzla Sosyal Dayanýþma ve Yardým Derneði'nin düzenlemiþ olduðu, ana temasý 'Tuzla' ve 'Türk- Yunan Nüfus Mübadelesi' olan hikaye yarýþmasýnýn sonuçlarý belli oldu. Yarýþmada birinciliði ise Sungurlu'da öðretmen olarak görev yapan Hande Ýkbal Türedi kazandý. Yarýþmanýn birincisi 'Emigrants' adlý hikaye ile Sungurlu Fatih Ortaokulu Türkçe öðretmeni Hande Ýkbal Türedi, ikinciliði 'Tuzla Grenene Hattý' adlý hikaye ile Ýbrahim Þaþma, üçüncülüðü ise 'Trampa' adlý hikaye ile Sümeyra Ýlkaz kazandý. Yarýþmada dereceye girenlerin ödülleri 28 Ekim Pazartesi günü 19.30'da, Tuzla Adli Restoran'ta verilecek. Yarýþmada birinci olan hikayenin yazarýna bin 500, ikinci olan hikayenin yazarýna bin, üçüncü olan hikayenin yazarýna ise 750 lira ödül verilecek. Yarýþma sonucunu deðerlendiren Tuzla Sosyal Dayanýþma ve Yardým Derneði Baþkaný Nursen Temizel, yarýþmaya katýlan herkese teþekkür ederek, "Ödül kazanan arkadaþlarýmýzý tebrik ediyorum. Deðerlendirmeye giren tüm hikayelere, dernek olarak çýkaracaðýmýz kitapta yer vereceðiz" dedi. Haber Servisi 8. sýnýflarýn ortak sýnav tarihleri belli oldu Ortaöðretime Geçiþ Ortak Sýnavlarý kapsamýnda, 8. sýnýflarýn birinci dönem ortak sýnavlarý, Kasým 2013, ikinci dönem ortak sýnavlarý ise Nisan 2014'te yapýlacak Eðitim-Öðretim Yýlý Ortaöðretime Geçiþ Ortak Sýnavlarý e- Kýlavuzu yayýmlandý. Buna göre, 8. sýnýflarýn birinci dönem ortak sýnavlarý, Kasým 2013 tarihinde yapýlacak. Mazeret sýnavlarý Aralýk 2013 tarihlerinde gerçekleþecek. Sýnav sonuçlarýysa Ocak 2014'te açýklanacak. Ýkinci dönem ortak sýnavlarý Nisan 2014'te, mazeret sýnavlarýysa Mayýs 2014 tarihlerinde yapýlacak. Sýnav sonuçlarý Haziran 2014'te açýklanacak. Sýnavlarýn ilk günkü oturumlarýnda Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin sýnavlarý sýrasýyla 09.00, ve 12.00'de gerçekleþecek. Ýkinci günkü oturumlarda Fen ve Teknoloji, Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancý Dil derslerinin sýnavlarý sýrasýyla 09.00, ve 12.00'de gerçekleþecek. Sýnavlarýn süresi 40'ar dakika olarak belirlenirken, öðrencilere bu derslerden 20'þer soru yöneltilecek. Sorular çoktan seçmeli olacak. 8. sýnýf öðrencileri ortak sýnavlara girmek için ücret yatýrmayacak. E- okul sistemine kayýtlý 8. sýnýf öðrencileri ortak sýnavlara girmek için baþvuru yapmayacak. Öðrenciler ayrýca 2014 yýlý PYBS'ye girmeyecekler. Parasýz yatýlýlýk veya bursluluk hakkýndan yararlanmak isteyen öðrencilerin baþvurularý, öðrencinin öðrenim gördüðü okul müdürlükleri tarafýndan e-okul sistemi üzerinden yapýlacak. Öðrenciler, ortak sýnavlar e- kýlavuzuna "www.meb.gov.tr" ve "http://oges.meb.gov.tr" internet adreslerinden ulaþabilecek. 3. Çeyrekte 293 bin 318 konut satýldý Türkiye genelinde 2013 yýlýnýn 3. Çeyreðinde 293 bin 318 konut satýþ sonucu el deðiþtirirken, bunun 115 bin 416'sýnýn ipotekli satýþ olduðu belirlendi. Ýpotekli satýþýn toplam konut satýþlarý içindeki payý yüzde 39.3 oldu.türkiye Ýstatistik Kurum, 2013 yýlý 3. Çeyrek Konut Satýþ Ýstatistikleri'ni yayýmladý. Bültende, ipotekli satýþ, borçlanarak satýn alýnan konutun kredi teminatýný oluþturmak için, yine ayný konutun teminat olarak gösterilmesi olarak deðerlendirilirken, diðer konut satýþlarý, satýþ ve türevlerini içeren ipotekli satýþ hariç konut satýþlarý olarak ele alýndý. Buna göre Türkiye genelinde 2013 yýlýnýn 3. Çeyreðinde 293 bin 318 konut satýþ sonucu el deðiþtirdi. Konut satýþlarýnda Ýstanbul 54 bin 34 konut satýþý ile en yüksek paya sahip oldu. Toplam konut satýþlarý içinde Ýstanbul'un payý yüzde 18.4 oldu. Ýstanbul'u 34 bin 269 konut satýþý ve yüzde 11.7 pay ile Ankara, 17 bin 940 konut satýþý ve yüzde 6.1 pay ile Ýzmir izledi. -EN AZ SATIÞ HAKKARÝ'DE- Ayný çeyrekte, en az satýþ ise 24 konut ile Hakkari'de gerçekleþti. Konut satýþýnýn en düþük olduðu diðer iller ve satýþ sayýlarý sýrasýyla 75 konut ile Ardahan ve 92 konut ile Bingöl oldu. -ÝPOTEKLÝ KONUT SATIÞLARI SAYISI 115 BÝN 416 OLARAK GERÇEKLEÞTÝ- Türkiye genelinde 2013 yýlýnýn 3. çeyreðinde ipotekli konut satýþý 115 bin 416 oldu. Toplam konut satýþlarý içinde ipotekli satýþýn payý yüzde 39.3 oldu. En yüksek ipotekli satýþ 25 bin 28 konut ile Ýstanbul'da gerçekleþti. Ýstanbul yüzde 21.7 ipotekli satýþ payý ile Türkiye sýralamasýnda ilk sýrayý aldý. Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý içinde ipotekli satýþýn payý ise yüzde 46.3 oldu. Ayný çeyrekte, Bingöl'de 3 ipotekli satýþ iþlemi gerçekleþti. Toplam konut satýþlarý içerisinde ipotekli satýþ payýnýn en yüksek olduðu il yüzde 53.3 ile Kars, en düþük olduðu il yüzde 3.3 ile Bingöl oldu. -DÝÐER SATIÞ TÜRLERÝ SONUCUNDA 177 BÝN 902 KONUT EL DEÐÝÞTÝRDÝ- Diðer konut satýþlarýnda da Ýstanbul 29 bin 6 konut satýþý ve yüzde 16.3 pay ile ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý içinde diðer satýþlarýn payý yüzde 53.7 oldu. Ankara 18 bin 915 diðer konut satýþý ile ikinci sýrada yer aldý. Ankara'yý konut satýþý ile Ýzmir izledi. Ayný çeyrekte, diðer satýþ türlerinde en az satýþ ise 19 konut ile Hakkari'de gerçekleþti.

7 HABER 7 "Güvensiz gýdalar en çok baðýþýklýk sistemi zayýf olanlarý vuruyor" "Ýnsan saðlýðýnda ciddi problemleri ortadan kaldýracak çalýþmalar yapýlmalý" Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Teþkilatý ve üye ülkeler iþbirliði ile yürütülen 16 Ekim tarihinde deðiþik etkinliklerle kutlanan 'Dünya Gýda Günü' sebebiyle 'Gýda Güvencesi ve Beslenme Ýçin Sürdürülebilir Gýda Sistemleri' konu baþlýðýnda konferans düzenlendi. Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda dün gerçekleþen konferansa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Gýda Mühendisliði Öðretim Üyesi "Yetersiz beslenme en çok çocuklarý etkiliyor" TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ "16 Ekim Dünya Gýda Günü" nedeniyle yaptýðý açýklamada her yýl bu tarihlerde açlýðý ve açlýkla mücadeleyi, yetersiz beslenmeyi ve muhtemel çözüm yollarýný konuþtuklarýný ifade ederek, "Biliyoruz ki, dünyanýn geri býrakýlmýþ coðrafyalarýnda açlýk kronikleþmiþ bir sorunsa, açlýktan insanlar ölmeye devam ediyorsa, bu yeryüzünün ve bütün insanlýðýn en önemli sorunudur. Verilere göre Dünya'da yaklaþýk 900 milyon insan aç! Bu bir insanlýk ayýbýdýr. Hele de açlýðýn nedeni, üretilen gýda maddelerinin dengesiz daðýlýmý ise durum daha da vahim demektir. Dünyadaki açlarýn yaklaþýk % 62'si Güney Asya ve Sahra Altý Afrika'sýnda, yaklaþýk % 27'si Doðu ve Güneydoðu Asya'da yaþýyor. Dünya Gýda Günü'nün bu yýlki konusu "Gýda Güvencesi ve Beslenme Ýçin Sürdürülebilir Gýda Sistemleri"dir. Açlýðýn bir baþka boyutunu, yetersiz beslenmeyi konuþuyoruz! Yetersiz beslenme nedeniyle dünyada beþ yaþýn altýndaki her dört çocuktan biri beklenen düzeyde geliþememektedir. 165 milyon çocuk yetersiz beslenmeden dolayý hiçbir zaman fiziksel ve mental potansiyellerine eriþemeyeceklerdir. Yetersiz beslenen kadýnlarýn, fiziksel ve zihinsel olarak yetersiz veya engelli bebek doðurma olasýlýðýnýn daha yüksek olduðu tespit edilmiþtir. Buna karþýn bir baþka çarpýcý rakam da insanlarýn yaklaþýk olarak 1,4 milyarýnýn aþýrý kilolu, yani obez olduðudur" dedi. Ankara Tabip Odasý'nýn Mart 2012 tarihli "Dünya ve Türkiye'de Beslenme" konulu yayýnýna göre "Türkiye'de yetersiz beslenme sorunlarýnýn özellikle çocukluk yaþ grubunda görüldüðünü kaydeden Þahinbaþ, "Buna iliþkin ulusal düzeyde en son yapýlmýþ olan çalýþma Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasýdýr. Bu araþtýrmaya göre; beþ yaþ altý çocuklarýn %12,2'si akut ve süreðen herhangi bir beslenme yetersizliði ile karþý karþýyadýr. Yetersiz beslenme sorunlarý arasýnda anemi vurgulanmalýdýr. Ülkemizde okul öncesi yaþ grubu çocuklarýn ortalama %50'si, okul çaðý çocuklarýn %30'u, gebe ve emziren kadýnlarýn %50'si anemiktir. Aneminin baþlýca nedenleri; demir, B6, B12 vitaminleri ve folik asit alýmýnýn yetersizliði ya da biyoyararlýlýklarýnýn düþüklüðüdür." Ayný rapora göre "Türkiye'de yaþ evli kadýnlar arasýnda fazla kilolu ve þiþman olma sýklýðý %55,8'dir. Çocukluk çaðý þiþmanlýðý da dünyada ve ülkemizde artan bir sorun olarak dikkat çekmektedir." Hayvansal protein tüketimimiz; geliþmiþ ülkelerden önemli ölçüde düþük... Süt tüketimimiz olmasý gerekenin yarýsý düzeyinde bile deðil. Toplam et tüketimi Avrupa Birliði rakamlarýnýn neredeyse ¼'ü seviyesinde... Yumurtada tüketimi görece daha iyi ama hala geliþmiþ ülkelerden belirgin biçimde düþük... Tahýl aðýrlýklý besleniyoruz... Protein tüketimimiz bu kadar düþükken en kaliteli protein kaynaklarý süt ve süt ürünleri, et, tavuk, yumurta gibi ürünler hakkýndaki konu uzmaný olmayan kiþilerce oluþturulan bilgi kirliliði tüketicinin aklýný iyice karýþtýrýyor, tüketicileri temel gýda maddelerinden uzaklaþmasýna neden oluyor. Oranlar ve rakamlar deðiþse de bir yanda açlýk, yetersiz beslenme ile can pahasýna mücadele, diðer yanda da aþýrý kilo sorunu ve obezite oraný ülkemizin de temel çeliþkisidir. Tüm bu veriler asýl sorunun politikalarda ve sistemlerde olduðunu göstermektedir. Ücret politikalarý, sosyal politikalar, tarým ve gýda politikalarý, piyasa düzenleri, eðitim politikalarý... Liste uzayýp gitmektedir. Eðer gýda bir insan hakký ise; dünya yüzünde her insanýn güvenli ve kaliteli, yeterli miktarda ve gerçekçi fiyatlarla gýdaya ulaþmasý bir hak ise politikalar ve sistemler bu hakký teslim etmek üzere kurgulanmalýdýr. Ne yapmalý? Tarým ve gýda konusu gerek saðlýk için, gerekse egemenlik anlamýnda stratejik ve vazgeçilmez konulardýr. Türkiye gibi potansiyeli yüksek bir ülkenin üretmesi, üreticisini korumasý ve üretimin sürdürülebilirliðini saðlamasý gerekmektedir. Üretmek zorundayýz! Üretim yapýlabilir koþullarý saðlamak ve korumak durumundayýz. Bunu özellikle küçük çiftçileri göz ardý etmeden yapmak son derece önemlidir. Üreticinin gerçekten örgütlü olmasýný saðlamak, kooperatifleri yaygýnlaþtýrmak ve etkin kýlmak vazgeçilmez bir önceliktir. Yýllardýr önemi vurgulanan müdahale politikalarýnýn kurgulanmasý ve iþlerlik kazanmasý gerekmektedir. Ýçinde bulunduðumuz yýl, Et ve Balýk Kurumu'nun adý ve teþkilatlanmasý deðiþtirilerek, bu çok önemli iki temel alanda tekelleþmenin önüne geçmek hedefiyle "Et ve Süt Kurumu" olarak deðiþtirilmiþtir. Bu çok önemli bir adýmdýr, uzun yýllar yok edilmiþ veya iþlevsizleþtirilmiþ bu kurumlarýn yeniden canlandýrýlýyor olmasý, tarým ve gýdaya yönelik politikalarda da sürdürülebilirliðin önemini göstermektedir. Temel gýdalarýn yeteri kadar tüketilmesini saðlamak zorundayýz! Yukarýda saydýðýmýz pek çok nedenden dolayý bu konu Türkiye'nin hayati önceliðidir. TÜÝK istatistiklerine göre ülkemizde hane halký tüketim harcamasý daðýlýmýnda en önemli yüzdelik payý yaklaþýk % 26 ile konut ve kiraya aittir. Gýda ve alkolsüz içecekler hane halký bütçesinde yaklaþýk % 20'lik paya sahiptir. Üstelik bunca eksik hayvansal protein tüketimi ile... Hayvansal protein kaynaklarýný gereði gibi tükettiðimizde bu payýn % 30'dan aþaðý olmayacaðý düþünülmelidir. Oysa geliþmiþ ülkelerde hane halký bütçesinden gýda ve alkolsüz içeceklere ayrýlan pay en fazla %15'tir. Tarýmsal üretimdeki girdi maliyetlerinden, son tüketiciye ulaþýlana kadar vergilendirme politikasý, süpermarketlerin/zincir marketlerin etkisi tüketicinin temel gýda maddelerine ulaþmasýný güçleþtirmektedir. Ürettiðimiz ürünlerin ithal muadilleri ile rekabet edebilirliðinde önemli sorunlar yaþanmaktadýr. Mutlaka vurgulamak gereken bir baþka konu da güvenli gýda arzýnýn saðlanmasý, etkin denetim mekanizmalarýnýn kurulmasý, bu sistemde yeterli altyapýnýn saðlanmasý gerekliliðidir. Gýda güvenliði ve güvencesi birbirinin ayrýlmaz parçalarýdýr. Biri olmadan diðerini saðlamak mümkün deðildir. Açlýðýn ve yetersiz beslenmenin gündemde olmadýðý, güvenli gýdalar tüketebildiðimiz bir dünya ve Türkiye için baþta politika oluþturucular ve yöneticiler olmak üzere, hep birlikte çaba sarf etmek bir görev olarak deðerlendirilmelidir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi Halil Aykul Yrd.Doç.Dr.Nedim Albayrak ve Gýda Tarým Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünden Gýda Mühendisi Münevver Felek katýldý. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Konferansýn açýlýþ konuþmasýný Gýda Tarým Hayvancýlýk Ýl Müdürü Eflaz Ermiþ gerçekleþtirdi. Her yýl olduðu gibi bu yýl da 16 Ekim günü "Gýda Günü" olarak tüm dünyada ve ülkemizde kutlandýðýný hatýrlatan Ermiþ, "Bu kutlamanýn amacý, dünyadaki açlýk problemlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarýnýn gösterilmesi, ülkeler arasýndaki gýda üretimi birlikteliðinin saðlanmasý, gýdalarýn üretimi- tüketimi ve satýþ noktalarýndaki hijyen ve sanitasyon etkinliðinin saðlanmasý ile yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesidir" dedi. Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof.Dr.Halil Aykul ise Amerika'da insanlarýn tüketim ve üretim konularýnda bilinçli olduklarýný dile getirdi. Aykul týp fakültelerinin ve gýdacýlarýn ziraatçýlarla ortak çalýþarak birbirlerini tamamlayýp insan saðlýðýnda ciddi problemleri ortan kaldýracak çalýþmalar gerçekleþtirilmeleri gerektiðini söyledi. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Hitit Üniversitesi Gýda Mühendisliði Öðretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Nedim Albayrak ve Gýda Tarým Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünden Gýda Mühendisi Münevver Felek sunumlarýný yaptýlar. Kubilay Kaan YÜCEL ÇODÝMDER'den hayýrlý olsun ziyareti Çorum Diyanet Mensuplarý Derneði Baþkaný Adem Duru, Dernek Sekreteri Yunus Ay ve Dernek Eðitim Koordinatörü Hüseyin Çelik, Bilecik Ýl Müftülüðünde Din Hizmetleri ve Eðitim Kýsým Þefi iken, Çorum Müftülüðüne Personel Kýsým Þefi olarak yeni atanan Osman Turan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Mecitözü Elmapýnar Köyü doðumlu olan Osman Turan kendi ilinde görev yapacak olmanýn verdiði sevinci yaþadýðýný belirtti. Dernek Baþkaný Duru, dernek ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Duru, dernek olarak çok sayýda faaliyetlerde bulunduklarýný ve Müftülükle yakýn diyaloglar içerisinde olduklarýný belirtti. Personel Kýsým Þefi Osman Turan, Diyanet Mensuplarý Derneðini ziyaretinden dolayý teþekkür etti. Haber Servisi Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni Þafak Gazetesi yazarý Hayrettin Karaman, hac ibadetini yerine getirene 'hacý' denilmesini doðru bulmadýðýný söyledi. HACDAN ÖNCE HACDAN SONRA DÝYE AYRILMAMALI Hac ibadetinin 'hacdan önce daha gevþek dindar iken hacdan sonra daha sýký dindar olma' þeklinde, bir müminin dini hayatýný ikiye bölmesini doðru bulmadýðýný ifade eden Karaman, 'Namaz, oruç, istiðfar/tevbe, tasadduk gibi ibadetler de temizleyici, baðýþlanma vesilesi ibadetlerdir. Mü'min bütün bu ibadetleri, kesintisiz kulluk bilinci içinde yapmalýdýr. Bir mü'mine hacdan önce neler yakýþmýyorsa hacdan sonra da onlar yakýþmaz' dedi. ALLAH NASÝP ETTÝ, GÝTTÝK GELDÝK Hac dönüþü ziyarete gelen misafirlere anlatýlmasý gerekenlere de açýklýk getiren Karaman, hac ibadetini yapanlarý, bu ibadeti yapamayanlara 'hac ibadeti yapmakla baþkalarýndan farklý ve imtiyazlý hale Gýda Tarým Hayvancýlýk Ýl Müdürü Eflaz Ermiþ "Ülkemiz bulunduðu coðrafi konum itibarýyla dünya ülkeleri arasýnda ender rastlanan bir yere sahiptir. Dört mevsim her çeþit gýda maddesinin üretildiði, etrafýnýn denizlerle çevrili olmasý ve doðal su kaynaklarýnýn bol bulunmasý sebebiyle önemli bir protein ve vitamin kaynaðý olan su ürünleri yönünden de zengin bir ülkedir" dedi. 'Dünya Gýda Günü' sebebiyle Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gýda Güvencesi ve Beslenme Ýçin Sürdürülebilir Gýda Sistemleri" konulu konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan Eflaz "Ürünlerin üretimi ve tüketimi aþamasýnda hazýrlanmýþ olan mevzuata uyulmadýðýndan birçok gýda ve suyun maddesi tüketim aþamasýna gelmeden heba olup gitmektedir. Bu tip problemlerin aþýlabilmesi için üretici ve tüketicilerin gýdalarýn üretiminden tüketimine kadar geçen aþamalarý içine alan çok geniþ bir eðitim ve öðretim programýna önem vermemiz gerekir" dedi. Ermiþ sözlerini þöyle tamamladý: "Dünyada 1 milyon insanýn açlýk çektiði ülkeler geçimini tarýmla saðlayan kýrsal ülke ve bölgelerdir. 16 Ekim Dünya Gýda Günü'nün bu yýlki temasý 'Gýda Güvencesi ve Beslenme için Sürdürülebilir Gýda Sistemleri' olarak belirlendiði yetersiz ve dengesiz beslenmenin nedenleri arasýnda çocuklar ve yetiþkinlerin güvenilir olmayan gýda seçimlerinin olduðunu anlaman uzmanlar, güvenilir olmayan gýda tüketimi özellikle çocuklar, yaþlýlar ve hamileler gibi baðýþýklýk sistemi zayýf olan kiþilerde ciddi tehlikeler oluþturabilmektedir. Saðlýklý beslenme hem kalite hem de miktar olarak dengeli beslenmedir. Tüm dünyada beslenme uzmanlarýnýn ilk tavsiyesi "çeþitli gýdalar yiyiniz" þeklindedir. Bu basit sloganýn besin kalitesinin saðlanmasýna yönelik en temel ilkeyi ifade etmektedir. Güvenilir gýdaya ulaþmada yapýlan denetimler kadar tüketicilerin üzerine düþen görevleri yapmalarý da oldukça önemlidir. Tüketicilerin satýn alacaklarý gýdalarda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý 'nýn kayýt/onay belgesi veya gýda sicili numaralarýný aramalarý, son tüketim tarihinin geçmemiþ olmasýna dikkat etmeleri, açýkta satýþa sunulan ve uygun koþullarda muhafaza edilmeyen, bombaj ve sýzýntý yapmýþ ambalajlý gýdalarý satýn almamalarý gerekmektedir. Öneminin siz deðerli katýlýmcýlar tarafýndan da benimsendiðine inandýðým gýdayý bulmak kadar saðlýklý gýdaya ulaþmak için gýda güvencesi ve beslenme için sürdürülebilir gýda sistemleri temasýyla 2013 yýlý dünya gýda gününü kutlarým." Kubilay Kaan YÜCEL Hayrettin Karaman'dan hac uyarýsý! geldiði intibaýný' vermemesi konusunda uyardý. HEDÝYE HURMA VE ZEMZEM Hac ziyaretlerinin hediyeleþme ziyaretlerine dönmesini de eleþtiren Karaman, 'Beyler ve hanýmlar arasýnda bir söz var: 'Çarþý tavafý'. Gerçekten birçok insan adeta iki tavaf yapýyor: Kabe ve çarþý tavaflarý. Hatta bazýlarý ikincisi ile daha fazla meþgul oluyorlar' dedi. Kesin olarak kötü sonuçlara sebep olduðu için 'Uðurlayanlar hacca gidenlere hediye vermemeli, hacca gidenler de oradan hediye getirmemelidirler. Uðurlayanlar dua etmeli ve dua istemeli, gidenlerin de en büyük hediyeleri orada, eþ dost için dua etmek olmalýdýr' diyen Karaman, 'Hacdan getirilecek hediye yalnýzca hurma ve zemzem olmalý.' diye konuþtu. HAC ÝBADETÝ YAPANA HACI DEMEYÝN Yýllardýr hac ibadeti yapan kimseye 'hacý' denilmesini doðru bulmadýðýný ve bunu yazarak da ifade ettiðini belirten Karaman, 'Mü'min 'namazcý, oruçcu, haccý, zekatçý...' deðil, mü'mindir, müslümandýr. Yapýlan ibadetler mü'mine unvan olmaz, olmamalýdýr' diye konuþtu.

8 Yazýcý Adamýn biri bakmýþ yazýcý silik bir þekilde basýyor, hemen teknik servisi arayýp durumu anlatmýþ.. Görevli bunun üzerine : "Yazýcýnýzýn temizlenmesi gerekiyor olabilir efendim" demiþ.. "Aslýnda bunu kullanma kýlavuzunu okuyarak kendiniz de yapabilirsiniz, çünkü biz bu iþlem için 50 milyon alýyoruz " Adam bu duyduðuna hem çok sevinmiþ hem de þaþýrmýþ.."patronunuz bu þekilde iþe sekte vurduðunuzu biliyor mu?" diye sormuþ..görevli : "Bu zaten patronun fikri" demiþ.. "insanlar bize getirmeden önce kendileri tamir etmeye kalktýklarý zaman daha iyi para kazanýyoruz" Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü YAÞAM Fýrçadaki diþ macunu Yarým leblebi kadar olmalý Tarhan, bazý kavramlarýn farkýna varmadan kiþinin ruh saðlýðýný olumsuz etkilediðini belirterek, bu kelimelerin kiþinin motivasyonunu kýrdýðýný, hayatla ilgili özgüvenini zedelediðini, kaygýlarýný arttýrdýðýný, saygýsýný da azalttýðýný bildirdi."bunlardan biri de gündelik hayatta en çok kullanýlan 'keþke' kelimesidir" diyen Tarhan, þöyle devam etti:"kiþi, geçmiþte yaþadýklarýyla ilgili deðiþtiremeyeceði veya kontrol edemeyeceði konularda 'keþke' þeklinde düþünürse bugünkü psikolojik enerjisi tükenebilir. Entelektüel enerjisi azalýr. Bugünkü olaylara ve durumlara karþý dayanma gücü olumsuz etkilenir. Ayný þekilde gelecekle ilgili gücünün yetmediðive kontrol edemediði meselelerde 'acaba böyle mi olsa, acaba þunu mu yapsam?' þekilinde aþýrý kemirgen ve takýntýlý düþünceler, kiþinin entelektüel enerjisini zayýflatýr. Bir bakýma arabanýn aküsündeki enerjiyi boþaltmýþ olur. Bunun üzerine o günkü isteksiz, durgunsuzluk, kararsýzlýk, neþesizlik ve karamsarlýk gibi durumlar ortaya çýkar. O yüzden terapilerimizde insanýn zihnindeki bu düþünceleri, zihinsel enerjileri ve kapasitelerini, bunu derinlikli kullanýp kullanamadýðýný araþtýrýrýz." "BEN MÜKEMMEL OLMALIYIM" HEDEFÝ Modern dünyanýn getirdiði zorluklarla ortaya çýkan "Ben mükemmel olmalýyým" yönündeki düþünce tarzýnýn da zararlý olduðuna dikkati çeken Prof. Dr. Tarhan, "Bu düþünce de ayný þekilde kiþinin kendine güvenini zayýflatýyor. Yaptýðý her Gürgan, reklamlarda macunun diþ fýrçasýnýn tamamýna yayýldýðý þeklinde görüntüler verildiðini, bunun ticari amaçlý olduðunu ifade etti.diþi temizlemede fýrçanýn daha önemli olduðunu belirten Gürgan, macunun içindeki maddenin ikinci safhada rol oynadýðýný, diþler için önemli olanýn mekanik temizlik olduðunu vurguladý.her diþ macununun kendi materyalleri ve birtakým fonksiyonlarýnýn olduðunu aktaran Gürgan, bunlarýn tek baþýna iþe yarayamayacaðýna deðinerek, þöyle konuþtu:"bizim için mekanik temizlik önemli. Bazý özel macunlar bu hassasiyeti gidermeye yardýmcý olduklarý için kimyasal yapýlarý farklýdýr. Bunlarýn çok düzgün kullanýlmasý lazým. Özellikle bunlarýn içinde flor, modifiye edilmiþ flor aparatlarý, türleri var. Biz o yüzden diþlerin, macun ne olursa olsun sabah kahvaltýdan sonra akþam yatmadan önce fýrçalanmasýný istiyoruz. Macunda þöyle bir alýþkanlýk var, tabi bu reklamlardan kaynaklanýyor, bir ticari ürün olduklarý için o firmalar daha çok satýlsýn istiyorlar. Ancak biz hiçbir zaman macunu reklamlardaki gibi tüm fýrça boyunca sýkýlmasýný istemiyoruz. Çünkü, macunun içinde deterjan türü maddeler vardýr, köpürsün ve aðzýn her yerine yayýlsýn diye. Dolayýsýyla bir fýrçanýn boyunca sýkarsanýz çok fazla almýþ olursunuz. Önerimiz, yarým leblebi kadar macunu sýkýp o macunu aðzýnýza yayýp diþlerinizi öyle fýrçalamalýsýnýz."prof. Dr. Gürgan, bakteri plaðý denilen birikinti ve kütleyi ortadan kaldýrmak için diþlerin fýrçalandýðýný dile getirerek, þunlarý kaydetti:"macunlarýn içinde abrezil dediðimiz aþýndýrýcýlar, bakterileri öldüren flor gibi kimyasal maddeler bir de kendi yapýsýndan dolayý köpürten ve aðýz içinde yayýlmasýný saðlayan katký maddeleri ile koruyucular var. Macunsuz da temizlik yaparýz ama macunun içindeki diþleri koruyan flor gibi iyonlar ve bakterileri öldüren enzimlerle birtakým kimyasal maddelerin etkilerinden yararlanýyoruz. Organik diþ macunu ürünlerinin içinde de bu özellikler var. Ancak, tek baþýna bunlar hiçbir zaman çözüm deðil. Týp doktorlarý ilaçlarla çözüm bulabiliyor ama diþ aðrýsýný durduran bir aðrý kesici yoktur."vatandaþlar hangi diþ macununun tadýný seviyorsa onu alsýn" Diþ macunlarýnýn arka bölümündeki bazý renklerle içeriði hakkýnda bilgi verilmeye çalýþýldýðýný aktaran Gürgan, þunlarý anlattý: "Macunlarýn içinde aþýndýrýcýlar var, gittikçe daha hissedilmez hale getiriyorlar ki fýrçalama daha rahat olsun. Eskiden çok daha büyük partiküller vardý. Pomza taþý, silika tozu artýk bu daha da deðiþti artýk nanoteknoloji kullanýlýyor. Bunlarda, aþýndýrýcý olarak dolayýsýyla kimyasallarýn ve içeriklerinin çok büyük farklýlýklarý yok, Hiçbir ürün yoktur ki o özelliðinden, içeriðinden dolayý diðerlerinden üstün olsun. Diþ macunlarýnýn arkasýndaki yeþil rengin doðal, siyah rengin kimyasal, mavi rengin doðal ve týbbi ürün karýþýmý, kýrmýzý rengin ise doðal ve kimyasal malzeme karýþýmý maddelerden oluþtuðunu gösteren görseller var. Bunlar yanýlgýya düþürmemeli. Diþ macununun arkasýndaki renkler kullanýcýlar için pek bir anlam ifade etmemeli. Vatandaþlar hangi diþ macununun parasýný ve tadýný seviyorsa onu alsýn."özel bazý macunlarýn doktor kontrolünde kullanýlmasý gerektiðini dile getiren Gürgan, diþ hassasiyeti olan kiþilerin aðýz bakýmý için güvenilir markalarý tercih etmelerinin daha yararlý olacaðýný sözlerine ekledi. Bu iki kelimeyi hayatýnýzdan silin iþte sýfýr hatalý olmayý istemek gibi bir psikolojiye bireyi yönlendiriyor. Bunlarýn sebepleri de bazý psikolojik testlerle araþtýrýlýyor. Testlerin sonuçlarýna göre kiþinin olumsuz düþüncelerini atmasýna çalýþýlýyor" deðerlendirmesinde bulundu. "KEÞKE" VE "ACABALARI" ÇOK KULLANANLAR BÝLGÝSAYAR EKRANINA "BUGÜN" YAZSIN Tarhan, eski çaðlarda yaþayan bazý filozoflarýn mermer levhalarýn üzerine "bugün" kelimesini yazdýklarýný ifade ederek, þöyle devam etti:"çünkü o filozoflar, 'acaba ve keþke' kelimeleri akýllarýna geldiði zaman mermerin üstüne o kelimeyi yazarak, onu her gördüðünde hemen bugüne dönüyor. Örneðin 'keþke' ve 'acabalarý' çok kullanan bir kiþi, hayatýnda bazý takýntýlarý varsa bilgisayarýnýn ekranýna bugün þeklinde notlar yazsýn. Böylece þimdiki zamana dönebilir. Kiþi bugüne dönerek, zaman yönetiminde yapýlabileceklerine önem verirse zaten psikolojisini düzeltmiþ olur. Yani geçmiþi unutamazsa bile 'geçmiþi bugüne taþýmamýþ' olur. Onun için bugün odaklý düþünmek önemlidir. Bunu yaparken bireylerin gelecekle ilgili planlarýnýn olmasý baþka bir þeydir. Bu 'acaba' ile 'keþke' demekle ayný þey deðildir. Gelecekle ilgili planýnýz olsun ama bugün öncelikli yaþarsanýz daha mutlu olabilirsiniz"prof. Dr. Tarhan, bir insanýn gelecekle ilgili hayal kurma sürecinin bir saati geçmemesi gerektiðini kaydederek, "Bir kiþi geçmiþ ve gelecekle ilgili bir saatten fazla hayal kurarsa kendine zarar veriyor demektir" dedi. 21:00 20:00 20:00 8 Alsancaklar artýk iyiden iyiye Ýstanbul da kalmaya karar vermiþlerdir. Bu durum yandakileri fazlasýyla tedirgin eder. Para sýkýntýsý çeken ailenin, Rýza yý damat olarak gözlerine kestirdiðine emindirler. Bu nedenle Rýza yý Deniz e kaptýrmamak için önlem alýrlar. Ancak Çiðdem Haným ýn daha farklý planlarý vardýr. Kýzýna þöhretli, paralý aktör olan Çaðatay Koç u yakýþtýrmaktadýr. Ýkiliyi yakýnlaþtýrmak için de Çaðatay ý Timur un doðum gününe davet eder. Timur un doðum gününe hediyesi ile zoraki giden Rýza, aileye þirin görünmek isterken yine iþleri eline yüzüne bulaþtýrýr. Yalan Dünya Dile Haným Barazoðullarýnýn reisi Seyit Bey, arsasýný Selamoðlu ailesinden Rýza'ya satmak için anlaþýnca ailenin küçük oðlu Azer kavga çýkarýr. Yýllardýr Rýza'ya kin besleyen Azer'in silah çekmesiyle kavga baþka bir boyuta taþýnýrken araya giren Ýhsan vurulur. Ýhsan, arkasýnda seven bir kadýn ve düþmanlýklar býrakarak bu dünyadan ayrýlýr. Ýhsan Bey'in karýsý Dila Haným, kocasýný vuran Karadaðlý Rýza'yý öldürmeye yemin eder. Dila, bir rastlantý sonucu hiç tanýmadýðý Rýza ile tanýþýr. Ona kocasýnýn katili olduðunu bilmeden büyük bir aþkla baðlanýr. Rýza da Dila Haným'a büyük bir aþk beslemektedir. Rýza, Dila'nýn kim olduðunu öðrendiðinde kimliðini gizleme yolunu seçer. Huzur Sokaðý Bilal, Feyza nýn ayrýlýk konusunda kararlý olduðunu sonunda kabul ederek kendisi de aþkýndan vazgeçme kararý alýr. Bilal in evlilik kararý aldýðýný duyan ve Þükran la evleneceðini düþünen Feyza, sarsýlýr. Bu arada Þükran, pastanede çocuklarla ilgili bir etkinlik düzenler. Bu etkinlikte, Ali nin Þükran a olan ilgisi su yüzüne çýkar. Evlilik kararýnda gel-git yaþayan Bilal, Emel den duyduklarý karþýsýnda þoke olur. Duyduklarýna inanamayan Bilal, gerçeði öðrenmek için gittiði adreste Selim ve Feyza yý konuþurken görür. Emel in anlattýklarýnýn doðru olduðunu düþünen Bilal, ani bir karar verir. Necati Þaþmaz Aslan Akbey tarafýndan yetiþtirilen, lise yýllarýndan itibaren devlet adýna çalýþmaya yemin etmiþ üst düzey bir devlet görevlisidir. Küçükken Aslan Akbey tarafýndan kaçýrýlmýþ ve Ömer Candan ile Nazife Candan'ýn yanýna evlatlýk olarak verilmiþtir. Böylece Mehmet Karahanlý'nýn oðlu Efe Yakup Karahanlý; Ali Candan olmuþtur. Aslan Akbey tarafýndan devlet görevlisi olarak devlet istibaharat örgütü olan Kamu Güvenliði Teþkilatý (KGT)'na hizmet etmek için yetiþtirilmiþtir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetinden sonra Kosova'daki Türk Konsolosluðu'nda diplomat olarak çalýþmýþtýr. Ali Candan, birçok görevlerde bulunmuþ, son olarak Kosova'da UÇK kampýnda operasyon tatbîkatý yaptýðý sýrada Aslan Akbey tarafýndan Ýstanbul'a çaðýrýlýp hayatýnýn en zor operasyon görevi verilmiþtir; Kurtlar Vadisi operasyonu. Görevin amacý, Mehmet Karahanlý'nýn baron olduðu büyük bir konsey tarafýndan yönetilen Türk mafyasýný deþifre edip çökertmektir. Yalnýz mafyayý çökertmesi için ölmüþ olarak gösterilip estetik ameliyatla yeni bir kimliðe bürünmesi gerekmektedir. Ali Candan bu operasyonu kabul edip estetik ameliyatla, çok sevdiði niþanlýsý Elif Eylül'den ve sevdiklerinden vazgeçmek zorunda kalmýþ, Duran Þatýroðlu'nun yeðeni Polat Alemdar kimliði ile Türk mafyasýnýn içerisine sýzdýrýlmýþtýr.ýliþkileri deþifre edip, sistemi çökertmek üzere mafyanýn içerisine girmiþ, çetelerin Küresel Güçler ile nasýl iþbirliðine girdiðine þahit olmuþ gizli bir devlet görevlisidir. Polat'ýn misyonu yine akýl, cesaret ve organizasyon becerisi gerektirmektedir. Ýþlenen faili meçhulleri, sebepleri ve sonuçlarýyla, çaðýn en önemli silahý Para üzerinden ortaya çýkarmak istemektedir. 21. asýrda tüm dünyanýn Avrasya için son kozlarýný paylaþtýðýný ve Türkiye'nin de Avrasya'nýn kalbi olduðunu gören Polat, son görevi için ekibini yeni insanlarla geniþletmiþtir.polat Alemdar Ýngilizce, Fransýzca, Arapça, Rusça ve Kürtçe'yi çok iyi konuþur. Her tür silah ve dövüþ konusunda uzmanlaþmýþtýr.polat Alemdar, Dünya Baronu tarafýndan Baronluða kadar yükseltilmiþ, hatta masonik bir örgüt tarafýndan Lübnan baþbakaný Fuad Sinyora'ya zorla suikast düzenlemesi için Suriye'ye dahi gönderilmiþtir. KÝLÝS KEBABI Malzemeler 1 Kg Patlýcan 750 Gr Orta Yaðlý Kýyma Sývý Yað Tuz, Karabiber, Yenibahar Su 2 Adet Soðan 2 Adet Dolmalýk Yeþil Biber 2 Adet Dolmalýk Kýrmýzý Biber 1 Adet Limon 1 Tatlý Kaþýðý Toz Þeker 1 Çorba Kaþýðý Domtes Salçasý 1 Çorba Kaþýðý Biber Salçasý 4-5 Adet Domates Yemeðin Tarifi Patlýcanlarý bol suyla yýkayýn. Kabuklarýný soyduktan sonra boylamasýna ikiye kesin. Sonra 2 parmak kalýnlýðýnda doðrayýn. Kýymayý geniþ bir kaba alýn. Üzerine tuz, karabiber, yenibahar ekleyin. Ýyice yoðurduktan sonra Ýyiliði ve ihsaný tamamlamak, Baþlamaktan daha iyidir. Mevlana ceviz iriliðinde köfteler hazýrlayýn. Þiþe sýrasýyla 1 adet köfte ve 1 adet patlýcan dizin. Izgarada arkalý önlü piþirin. Ayrý bir tencereye sývý yaðý alýn. Kýzdýrdýktan sonra halka halka doðradýðýnýz soðaný ekleyin. Pembeleþene dek kavurun. Ýnce ince doðradýðýnýz yeþil ve kýrmýzý biberleri ekleyin. Birkaç dk kavurduktan sonra ýzgarada piþirdiðiniz patlýcanlý kebabý, biber ve domates salçasýný ekleyin. Üzerini örtecek kadar su ilave edin. Su kaynamaya baþladýðýnda tuz, karabiber, yenibahar ve 1 adet limonun suyunu ekleyin. Kabuklarýný soyduðunuz ve halka þeklinde kestiðiniz domates dilimlerini kebabýn üzerine dizin. Domates dilimleri yumuþadýðýnda tencereyi ateþten alýp, servis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 17:15 kapanmadan kazan 19:00 Ana haber 20:00 Huzur Sokaðý 22:00 Tatar Ramazan Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 22:00 Hanzo 23:40 Ýskele Sancak Hayata Gülümse Show Kulüp Magazin Proðramý Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Dila Haným 23:15 Bir Milyon Kimin? 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Yalan Dünya 23:15 Beyaz Show 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Böyle Bitmesin 22:40 Uçuþ Planý Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Þefkat Tepe 23:00 Davetsiz Misafir

9 Deki: "Rabbim! (Gireceðim yere) doðruluk ve esenlik içinde girmemi saðla. (Çýkacaðým yerden de) beni doðruluk ve esenlik içinde çýkar. Katýndan bana yardýmcý bir kuvvet ver." Ýsrâ, 17/80 HABER 9 Cumanýz Mübarek Olsun... DUA "Allah'ým! Hidayet ettiðin kimselerle birlikte bana da hidayet et, âfiyet verdiðin kimselerle birlikte bana da âfiyet ver, yüz çevirdiðin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et, bana verdiðin nimetleri bereketli kýl." (Ýbn Hýbban, "Ed'ýye", No: 945) GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI ÝHLÂS 'Ýhlâs', insanýn yaþamýn bütün zamanlarýnda, ibadet ve amellerinde sýrf Allah (c.c.) rýzasýný gözetmek ve dini yalnýz O'na özgü kýlmak, demektir. Ýhlâs, tevhid inancýnýn özüdür. Bunun için müslüman, yalnýzca Allah (c.c.) rýzasýný kazanmak amacýyla Hakk'a tapmalý, ibadetlerine asla yapmacýk, gösteriþ, baþkasýnýn beðenisini kazanma düþüncesi karýþtýrmamalýdýr. 'Hak'tan baþka bir þey düþünmekten korunmak' þeklinde de tanýmlanan ihlâs, iþleri gösteriþten korur, sahibini gerçekten takvaya götürür. Allah (c.c.) buyurur: "Kendilerine, dini yalnýz Allah'a halis kýlarak O'na ibadet etmeleri emredildi." [1] "De ki: bana dini yalnýz, Allah'a halis kýlarak O'na ibadet etmem emredildi." [2] "Dini Allah'a halis kýlarak O'na kulluk et! Halis din (ibadet) Allah'a yapýlýr." [3] "De ki: 'Ben, dinimi Allah'a halis kýlarak O'na ibadet ederim. Sizden ondan baþka dilediðinize tapýnýz" [4] "(Kurban edilen hayvanlarýn) ne etleri, ne de kanlarý Allah'a ulaþmaz. Sizin takvanýz, O'na ulaþýr." [5] "De ki: 'Rabbim bana adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi O'na doðrultun ve dini yalnýzca kendisine has kýlarak O'na yalvarýn. (Allah'a hiçbir benzer, eþ, ortak koþmadan, gönlünüze baþka tanrýlar getirmeden sýrf Allah'a yönelerek O'na kulluk edin) Ýlkin sizi yarattýðý gibi yine O'na döneceksiniz." [6] Peygamber (s.a.v.)'e kendini göstermek, kahramanlýk, yiðitlik için savaþan bir adamýn durumu sorulmuþ (bu adamýn çarpýþmasý Allah yolunda mýdýr?) denilmiþ. "Kim Allah'ýn kelimesi yüce olsun diye çarpýþýyorsa iþte o, Allah (c.c.) yolundadýr." [7] buyurmuþtur. Peygamber (s.a.v.): "Ameller niyetlere göredir.' [8] "Allah sizin suretlerinize (yüzlerinize) ve mallarýnýza bakmaz, fakat sizin kalplerinize ve niyetlerinize bakar." [9] gibi hadisleriyle amellerin, kalpteki temiz niyyet ve ihlâs ile deðer kazanacaðýný vurgulamýþtýr. Ýlahi bir hadiste de: "Ýhlâs, benim sýrrýmdýr, onu sevdiðim kulumun kalbine koyarým." [10] buyurulmuþtur. Ýhlâs; bir kalp hareketi ve ruhanî bir davranýþtýr. Kalp temizliðinin ve saðlamlýðýnýn bir delilidir. Yalnýz Allah (c.c.)'ýn rýzasýný arayan bir niyettir. Kiþinin bütün varlýðý ve benliði ile Allah (c.c.)'a kulluk etmesi ve bu kulluðun da O'ndan baþkasýna düþünmemesidir. Ayrýca Ýhlâs, 'kalbi garaz þüphesi ve zan eðriliðinden temiz tutmaktýr.' þeklinde tarif edilmiþtir. Ýhlâsta Hakkýn rýzâsý talep edilir, yapýlan iþlerde, riya, gösteriþ, menfaat ve þöhret gayesi güdülmez. Ýhlâs bir kalp hareketi ve ruhâni bir davranýþ olmaktadýr. Kalbî davranýþlarýn makbul oluþu, niyet ve irademizin saðlamlýðýna baðlýdýr. Ýhlâs, kalp saðlamlýðýnýn bir delilidir. Böyle olunca her iþe baþlandýðý zaman niyette ihlas, yani her türlü dünyevî karþýlýk beklemekten uzak olmak gerekmektedir. Cenâb-ý Hakk'ýn rýzasý ihlâs ile kazanýlýr. Yoksa ihlâs kiþinin baþarý ve becerileriyle elde edilemez. Bazen ihlas ile söylenmiþ bir tek kelime ile kiþi kurtuluþa erer ve Cenab-ý Hakk'ýn rýzasýný elde edilebilir. Bazen bir tek adamýn irþadý, bin kiþinin irþadý kadar Allah (c.c.) rýzasýna sebep olur. Hz. Peygamber (s.a.v) þöyle buyurur: "Ben Cebrail'den ihlâsýn ne olduðunu sordum. Þöyle cevap verdi: Ben de Aziz ve Celil olan Allah'a: "Ýhlâs nedir?" diye sordum o þöyle buyurdu: "Ýhlas benim bir sýrrýmdýr. Onu kullarýmdan sevdiðim kimselerin kalbine koyarým." Ýhlâs, fenalýðý ve kötülüðü gideren bir fazilettir. "Ýþte biz ondan (Yûsuf'tan), fenalýðý ve fuhþu gidermek için böyle yaparýz. Çünkü o, bizim ihlâslý kullarýmýzdandýr." [11] ayetinde, evdeki kadýnla Hz. Yusuf (a.s.) arasýnda geçen olayda ve kadýnýn niyetinin sonuçsuz kalýþýnda en büyük etkenin, Hz. Yûsuf (a.s.)'un ihlâsý olduðu görülmektedir. Ýnsanlýk için ihlâsýn gereði her zaman emredilen bir keyfiyet oluþuyla da anlaþýlmaktadýr. Çünkü ihlas, ehl-i kitaba da, yapacaklarý diðer ibadetlerle birlikte emredilmiþti. [12] Ýhlas, þeytanýn kiþiye süslemeye çalýþtýðý fenâlýklara ve insanlarý azdýrma gayretine engel olan bir tutumdur. Bu durum þeytanýn, "Yeryüzünde insanlara (fenâlýklarý) süsleyeceðim, elbette onlarýn hepsini azdýracaðým. Ancak içlerinde ihlâsa sahip müminler bunun dýþýndadýr." [13] Ayetlerinde ifadesini bulan itiraftan anlaþýlmaktadýr. Þirkten, kitabý ve peygamberi yalanlamadan, sapýk yollara sapýp tevhit akidesine aykýrý inanç düþünceler beslemeden dolayý gerçekleþecek ilâhî azaptan, "Allah'ýn ihlâs sahibi kullarý istisna." [14] söz edilerek azaptan kurtuluþta ihlâsýn yeri ve önemi belirtilmiþtir. Ahlâk önderleri peygamberler, varlýklarý ihlâsla yoðrulmuþ kiþilerdir. Hz. Mûsâ, Hz. Yûsuf, Hz. Ýbrahim, Hz. Ýsmâil, Hz. Ya'kûb (a.s.) ve Hz. Peygamber (s.a.v)'in özellikleri anlatýlýrken Kur'an-ý Kerim onlarý ihlâslý kullar olarak nitelemiþtir. [15] Çünkü Peygamberler (a.s.) davet ve tebliðlerinde daima, Hakk'ýn, rýzasýndan baþka bir gaye ve maksat gütmeyerek, ihlaslarýný ortaya koymuþlardýr. Fudayl b. Ýyâd (r.a): 'Halk için ameli terketmek, riyadýr; halk için amel etmek ise þirktir. Ýhlas, Allahu Teâlâ (c.c)'ýn bu iki þeyden seni afiyette kýlmasýdýr.' diyor. Hz. Ebû Bekir (r.a.) bir hutbesinde þöyle der: 'Biliyorsunuz ki, bilinen bir ecelin peþinde gece-gündüz koþuyoruz. Allahu Teâlâ'nýn (c.c) rýzasý için söylenmeyen hiçbir þeyde hayýr yoktur. Aziz ve Celil olan Allah'ýn (c.c) yolunda harcanmayan hiç bir malda hayýr yoktur. Bilgiçlik taslayarak gurura kapýlanlarda hayýr olmadýðý gibi, Allah (c.c) için yaptýklarýnda insanlarýn kýnamasýndan endiþeye düþenlerde de hayýr yoktur." [16] Müminler bütün söz ve fiillerinde Allah (c.c)'ýn rýzasýný gözetmek zorundadýrlar. Eðer insanlarýn hoþlarýna gitmek niyetiyle amelde bulunurlarsa, kendi kendilerini helâk ederler. Nitekim Uhud savaþýnda Müminlerin en önde savaþanlarýndan birisi de Kuzman idi. Medine'deki hurmalýklarýný korumak niyetiyle savaþtýðý için, Cehennemlik olmuþtur. Hz. Peygamber (s.a.s)' þöyle buyurmaktadýr: "Üç hususta müslümanýn kalbi hýyanet edemez: Allah için ihlâs ile amel yapmak, Ýslâm devletinin yöneticilerine samimiyetle öðüt vermek ve Ýslâm cemaatý ile birlikte olmak." [17] Ýhlasýn zýddý riya ve gösteriþtir. Bu da insaný þirke sürükler. Hz. Peygamber (s.a.v.) þöyle buyurur: "Þüphesiz Cenab-ý Allah sadece kendisi için ve kendisinin rýzasý için olmayan bir amelden baþkasýný kabul etmez." [18] Amelleri boþa çýkarmak için nefsin birçok yöntem ve aracý vardýr. Nefsin en gizli afetlerinden biri, övülmekten hoþlanmasýdýr. Çünkü biraz övgü görse, gökleri ve yeri üzerine yüklesen çeker ama, övgü olmayýnca tembelleþir, baþarýsýz kalýr. Þeyhlerden biri yýllarca mescidin birinci safýnda namaz kýlarmýþ. Bir gün bir engel nedeniyle arka safta namaz kýlmak zorunda kalmýþ. Bundan sonra bir süre görünmez olmuþ. Nerede olduðunu soranlara: - Ben þu kadar yýl namaz kýldým, bunlarý 'ihlas' ile kýldýðýmý sanýyordum. Bir kez geç kalýp da arka safta namaz kýlýnca halkýn beni arka safta görmesinden, kalbimde bir gariplik hissettim. Anladým ki ömrüm boyunca riya içinde namaz kýlmýþým. O kýldýðým namazlarý kaza ettim. Tasavvufçulara göre 'ihlas', Allah (c.c.) için yapýlan iþlerde halký aradan çýkarmak ve amelleri sadece Allah (c.c.) için yapmaktýr. Baþka bir deyiþle ihlas, kulun oturmasýný, kalkmasýný, devinmesini, bütün hareket ve durgunluðunu Allah (c.c.) için yapmasýdýr.ýhlas'ýn temeli doðruluktur. Sýdk ile ihlas arasýndaki fark, birincisinin asýl gövde, ikincisinin de dal olmasýdýr. Sýdk eylemden önce de olabilir, fakat ihlas eylemle birliktedir. Cüneyd-i Baðdadi'ye göre ihlas, Allah (c.c.) ile kul arasýnda bir sýrdýr. Melek bilmez ki yazsýn, þeytan bilmez ki bozsun, heva bilmez ki eðsin. [19] Ýhlasý elde etmenin yolu, insanýn sürekli olarak, kendisinin ve evrendeki herþeyin Allah (c.c.)'ýn yaratýðý olduðunu, mülkün sahibinin yalnýzca O olduðunu, kýsa bir süre içinde yaþadýðý dünya hayatýnýn hesabýný O'na vereceðini düþünmek ve bunun dýþýnda her þeyi gönlünün dýþýnda tutmaktýr. "Ey Rabbim! Fakirlikten, küfürden, fýsktan, þekavetten, nifaktan, yaptýðýný insanlarýn duymasý ve medh etmeleri için yapmaktan, riyâdan, sana sýðýnýrým." Amin VEFALILAR CENNETLE MÜJDELENMÝÞTÝR ESMAÜL HÜSNA EL-BERR "Çok iyilik eden" manasýna gelen "el-berr" ismi cemili Kur'aný kerimde bir defa geçer. "Bundan önce (dünyada iken) biz Allah'a dua ederdik. Þüphesiz O çok iyilik edendir, çok merhamet sahibidir." (Tur 28) Ýyiliklerin kaynaðý Allah (c.c.)dýr. Ýyiliði de, iyilik yapaný da yaratan O dur. Yahya peygamberi þefkatli, tertemiz, anne ve babasýna iyi davranan bir insan yapan Allah (c.c.)dýr. (Meryem 14) Ýsa aleyhisselamý annesine karþý iyilik yaptýran yine Allah (c.c.)dýr. (Meryem 32) "Çok iyilik eden" Rabbimizin bize en büyük iyiliði akýl vermesi ve bu akýla iman nasip etmesi, sonra sýhhat ve afiyet vermesi. Kalb ve kalýbýmýzla kendisine kulluk yapmamýzý lutfederek baþkalarýna kul olmamýzý engellemesidir. Bizimde iyilik yapmamýzý ister ve iyiliðin ne olduðunu Bakara 177'nci ayette þöyle öðretir. Ýyilik: Allah'a, ahirete, kitaba, peygamberlere iman etmek, malýný sevdiði halde yetimlere, fakirlere, yolda kalanlara, isteyenlere, kölelerin hürriyetine kavuþmasý için vermek, namaz kýlmak, zekat vermek, verdiði sözü yerine getirmek, zor ve dar zamanlarda savaþta sabretmektir. FETHULLAH GÜLEN Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafýndan Cennete girecekleri daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahabiye "Aþere-i Mübeþþere" denilmektedir. Bu on sahabi; Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Talha b. Ubeydullah, Hz. Zübeyr b. Avvam, Hz. Abdurrahman b. Avf, Hz. Sa'd b. Ebî Vakkas, Hz. Ebû Ubeyde b. Cerrah ve Hz. Said b. Zeyd'dir (radýyallâhu anhüm ecmain). Þunu belirtmekte yarar var: Sahabe-i kiram arasýnda sadece bu on sahabiye "Cennetliksin" denmesi, ne yaparlarsa yapsýnlar, hep istikameti takip ettiklerini vurgulamak içindir. Bu, önemli bir husustur. Esasen bütün mü'minler, Cennete gireceklerdir ama yukarýda bahsini ettiðimiz on sahabiye, "Cennetliksin" denmesi, onlara özel bir iltifat ve deðer ifade etmektedir. Bu durum, diðer sahabiler için, hususî mahiyette deðil de mutlak olarak zikredilmiþtir. Zor zamanda sahip çýkanlar Evvelâ herkes, Efendimiz'e sýrtýný döndüðü günlerde onlar, Allah Resûlü'ne ve Kur'ân'a sahip çýkmýþlardýr. Gökte, yalancý bir þimþeðin dahi çakmadýðý, ümit verebilecek hiçbir sebep ve faktörün ortada bulunmadýðý, inen ayetlerin sayýsý beþ veya altýya varmadýðý bir zorlu dönemde bu büyük hakikate sahip çýkmak yüksek bir payedir. Ýlk Müslümanlardan Hz. Ebû Bekir'in gayretleriyle Hz. Osman, Said b. Zeyd ve arkasýndan Sa'd b. Ebî Vakkas Ýslâm dairesine girmiþlerdir. Hz. Ali, Ebû Ubeyde b. Cerrah ve Sa'd b. Ebî Vakkas da Allah Resûlü'nün yanýnda yer alan ilklerdendir. Öyle ki, Hz. Sa'd b. Ebî Vakkas, daha on sekiz yaþlarýndayken henüz gözüne günah girmeden annesinin bütün ýsrarlarýna raðmen, hatta "Ölsen bile anne, ben, gönül verdiðim o hakikatten dönmeyeceðim!" diyecek kadar civanmert bir zattýr. Hz. Ebû Bekir, o dönemin zorluðunu þu ifadelerle anlatmaktadýr: "Ölümü göze almadan dýþarýya çýkmaya cesaret edemezdik! Ve bir yere girmeye de " Ýkinci olarak, bu sahabiler, hangi perdeden iþin içine girmiþlerse, bitirirken de ayný seviyede bitirmiþlerdir. Yani duygu ve düþüncelerinde zerre kadar sapma göstermemiþ ve olabildiðine civanmert bir þekilde hep Allah Resûlü'nün yanýnda kalabilmiþlerdir. Ufuklarýn olabildiðine karanlýk olduðu, kurtuluþ adýna hiçbir ümit emaresinin bulunmadýðý bir dönemde onlar, asla ümitsizliðe düþmemiþlerdir. Gün olmuþtur ki, vatanlarýndan, çoluk çocuklarýndan ayrýlýp hicret etmeleri istenmiþ, onlar tereddüt etmeden bu emri de yerine getirmiþlerdir. Yine onlar Medine'ye geldiklerinde, "Biz önce Müslüman olduk. Medineli kardeþlerimize karþý bir üstünlüðümüz vardýr." iddiasýna kalkýþmamýþlar ve mahviyetle derinliklerine derinlik katmýþlardýr. Evet, Aþere-i Mübeþþere'nin o devirde de kýymetlerini ve kadirþinaslýklarýný koruduklarýný görüyoruz. Onlar, hayatlarýnýn sonuna kadar tuttuklarý zirveyi hep korumuþ ve dünya metaý karþýsýnda hiç mi hiç eðilmemiþlerdir. Ticareti çok iyi bilen bu insanlar, gün gelmiþ ticaret sayesinde Medine'nin en zenginleri hâline gelmiþlerdir; ancak dünya karþýsýnda asla serfüru etmemiþ ve onlar her zaman safvet ve sadeliklerini korumuþlardýr. Yerinde Hz. Osman beþ yüz deveyi yükü ile beraber hibe etmesini bilmiþ, Hz. Abdurrahman b. Avf ise, varlýðý ne kadarsa, hepsini Allah yolunda infak etmesini bilmiþ ve hep birer örnek teþkil etmiþlerdir. Özetle 1- Sahabe-i kiram arasýnda sadece on sahabiye "Cennetliksin" denmesi, ne yaparlarsa yapsýnlar, hep istikameti takip ettiklerini vurgulamak içindir. 2- Cennetle müjdelenen bu on sahabi, hayatlarýnýn sonuna kadar tuttuklarý zirveyi hep korumuþ ve dünya metaý karþýsýnda hiç mi hiç eðilmemiþlerdir. 3- Bu dava uðrunda hapse girenleri, çile çekenleri, sürgüne yollananlarý, Allah unutmamýþtýr ve bizim de onlarý unutmamamýzý istemektedir. Öndekilere vefa Burada þunu da ifade etmekte fayda var: Her hizmette ilk defa bayraðý çeken ve doðrulup ruhunun ilhamlarýný her tarafa haykýran insanlar, hiçbir zaman unutulmamalýdýr ve zaten unutulmamýþtýr da. Bu husus, günümüz için de aynýyla geçerlidir. Ýman ve Kur'ân davasýna hizmet eden ve bu iþin bayraktarlýðýný yapan insanlar ciddî sýkýntýlar yaþamýþlar ve iþin bugünlere gelmesine vesile olmuþlardýr. Bu insanlar sayesinde her þeyin düzlüðe çýktýðýný duyuyor ve biz biraz daha rahat ediyoruz. Ýnþâallah bizden sonra gelecekler, daha da rahat edecek ve belki de bizi hayýrla anacaklardýr. Evet, arkadan gelenler, önlerinde onlara çýðýr açan ve onlar için bu þehrâhý hazýrlayan insanlarý daima hayýrla yâd edeceklerdir ki, bu ayný zamanda Kur'ân'ýn öðrettiði bir edeptir. Nitekim "Onlardan sonra gelenler (baþta muhacirler olarak, kýyamete kadar gelecek mü'minler): 'Ey kerim Rabb'imiz, derler, bizi ve bizden önceki mü'min kardeþlerimizi affeyle! Ýçimizde mü'minlere karþý hiçbir kin býrakma! Duamýzý kabul buyur yâ Rabbenâ, çünkü Sen Raûfsun, Rahîmsin! (þefkat ve ihsanýn son derece fazladýr)." (Haþir, 59/10) âyet-i kerimesi bu hakikati dile getirmektedir. Biz burada, Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatýyla alâkalý, Kur'ân'ýn yardýmýyla tavzih edilip aydýnlýða kavuþturulan bir mevzu üzerinde durmaya çalýþtýk. Her iman ve Kur'ân'a hizmet hareketinde mutlak bir öncü grup olmuþtur. Bunlar, o muallâ ve mukadder mevkilerini daima zihinlerimizde ve gönüllerimizde korumalýdýrlar. Bu dava uðrunda hapse girenleri, çile çekenleri, köy köy, kasaba kasaba sürgüne yollananlarý, mahbeslerde kendilerine yer hazýrlananlarý Allah unutmamýþtýr ve bizim de onlarý unutmamamýzý istemektedir. Onlarý daima, kadirþinaslýk içinde hayýrla anmak bizim için bir vecibedir. Rabb'imizden niyaz edelim, bize iyi eserler býraktýrsýn ve bizden sonrakiler de bizi hayýrla yâd etsinler Dinî konular hafife alýnmaz Ýslâm'ýn herhangi bir emrini yapmamak küfür deðildir ama en küçük bir emri dahi olsa onu dahi hafife almak küfürdür. Âyeti ve âyetin hükmünü inkâr eden kâfir olur. Hadisin mütevatirini inkâr mevzuunda ise ulema, "fîhi nazar" demiþlerdir. Kuvvetli bir ihtimal ile mütevatiren ifade edilen hadisteki bir hakikati inkâr eden veya hafife alan kimse de kâfir olur. Kaldý ki elfâz-ý küfrü anlatanlardan Ýmam Birgivî'nin Tarikat-i Muhammediye adlý eserini Berîka ismiyle þerheden Ýmam Hâdimî, elfâz-ý küfrü saydýðý yerde þöyle demektedir: Efendimiz'den açýk nassla gelen hususlar þöyle dursun, zayýf dahi olsa O'na nispet edilen þeyi hafife alan kâfir olur. Meselâ, "Efendimiz þundan hoþlanýrdý." Buna karþýlýk birisi, "O hoþlanýrdý ama ben hoþlanmýyorum." derse küfre düþer. Bir insan o tür bir þeyden hoþlanmayabilir. Ancak burada mesele Efendimiz'e nispet edildiði için, bir kimsenin böyle bir tepkisi, Allah Resûlü'nü hafife almayý iþmam ettiðinden böyle bir tepki o kiþiyi küfre götürür. Bir de doðrudan doðruya Efendimiz'in eliyle tahkim edilmiþ bir mevzuda, "Hayýr, bu öyle deðil de böyle olmalý!" diyen kimse de küfre düþer. Ne var ki bu mevzular fazla kurcalanarak insanlar küfre zorlanmamalýdýr. -Allah muhafaza buyursun!- þer'î kýstaslar olmadýðýndan çoðu kimse bu konuda küfre gidebilir. Her þeyden önce akidenin iyice güçlendirilmesi gerekir. Evet, insanlarda dini duygu ve düþünce öyle saðlam hâle gelmelidir ki, onlar dine ait herhangi bir meseleyi konuþurken baþlarýnda kuþ varmýþ gibi konuþmalý, onu uçurup kaçýrýrým diye ödleri kopmalýdýr.evet, insanlarý bu hâle getirmek gerekir. Laubali bir insanla, dinin teferruatýna ait meseleler konuþulmaz. Böyle bir kiþi meseleyi keser atar ve dalâlete düþer. Zira böyle bir insanýn derdi daha büyüktür; büyüðü býrakýp daha alttaki konularda münakaþa ve tartýþma, maksadýn aksiyle sonuçlanýr. SAHABE HAYATI HZ. EBÛ TALHA ZEYD ÝBNÝ SEHL (r.anh) Ebu Talha (r.a.) Medineli müslümanlar arasýnda bað ve bahçeye en çok sahib olandý. Mescid-i Nebevi'nin karþýsýnda Beyruha adlý bir bahçesi vardý. Hurma aðaçlarý, asma ve tatlý suyu ile meþhurdu. Efendimiz sýk sýk buraya uðrar, suyundan içerdi. Bu bahçeyi Allah rýzasý için infak edip amcazadelerine baðýþladý. O, baðýþ yapýlacak yerde malýyla, savaþ meydanlarýnda da canýyla cömertti. Ebu Talha radýyallahu anh Peygamber aþýðý bir genç... Gönlü cihad ruhuyla dolu bir yiðit... Allah yolunda infakta malýyla, cihadda canýyla cömertlik yapan bir kahraman... Müslüman olduktan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden ayrýlmayan aþýklardandý. Efendimizi caný gibi sever, ona hizmeti þeref bilirdi. Huzur-i alilerinde pür edeb diz çökerek otururdu. Onu gölge gibi takib ederdi. Bütün savaþlara iþtirak etti. Uhud günü en zor anlarda dahi yanýndan ayrýlmadý. "Caným canýn için feda, yüzüm yüzün için kalkandýr Ya Rasulallah" diyerek vücudunu siper etti. O öylesine aþýk idi ki, evinde piþirdiði yemeði yalnýz yiyemezdi. Sevgili Peygamberimize haber gönderir onun iþtirakini isterdi. Efendimiz de zaman zaman gider, Ümmü Süleym'in hazýrladýðý yemeði yer ve orada öyle uykusuna yatardý. Küçük Enes o günleri þöyle anlatýyor: "Rasulullah (s.a.) evimize sýk gelir giderdi. Çocuklarý sever ve okþardý. Bizlerle ilgilenir ve latifeler ederek neþelendirirdi. Birlikte namaza durur bizler de arkasýna dizilir, saf olur, namaz kýlardýk." Yine birgün Ebu Talha (r.a.)'nýn evinde güzel bir yemek piþirilmiþti. Enes'i Peygamberimize gönderip yemeðe davet etti. Ýki Cihan Güneþi Efendimiz de mescidde ehl-i suffe ile birlikte oturuyordu. Enes'in geliþinden yemeðe davet edildiðini anladý ve yetmiþ kadar ashabýyla kalkýp Ebu Talha'nýn evine gitti. Kalabalýðý gören Ebu Talha biraz telaþlanýr gibi oldu. Ailesi Ümmü Suleym (r.anha) ise;" Rasulullah (s.a.) varken telaþa ne gerek var" diyerek onu teskin etti. Rasul-i Ekrem (s.a.) efendimiz yemeðin bereketlenmesi için dua ettikten sonra gruplar halinde ashabýný sofraya oturttu. Hepsi doyasýya yedi ve kalktý. Sonunda daha o kadar kiþiye yetecek yemek kaldýðý görüldü. Ebu Talha (r.a.) Medineli müslümanlar arasýnda bað ve bahçeye en çok sahib olandý. Mescid-i Nebevi'nin karþýsýnda Beyruha adlý bir bahçesi vardý. Hurma aðaçlarý, asma ve tatlý suyu ile meþhurdu. Efendimiz sýk sýk buraya uðrar, suyundan içerdi. Ebu Talha (r.a.) "Sevdiðiniz þeylerden Allah yolunda harcamadýkca en üstün sevabý kazanamazsýnýz." (Al-i Ýmran; 92) ayet-i kerimesinin nazil olduðunu iþitince Sevgili Peygamberimizin yanýna gitti ve bu bahçeyi Allah rýzasý için infak ettiðini söyledi. Dilediði þekilde kullanmasýný istedi. Onun bu davranýþýný takdir eden Efendimiz (s.a.) bahçeyi akrabalarýna vermesinin daha uygun olacaðýný söyledi. Bunun üzerine o, bu bahçeyi amcazadelerine baðýþladý. O, baðýþ yapýlacak yerde malýyla, savaþ meydanlarýnda ise canýyla cömertlik yapardý. Ashab arasýnda cesareti, yiðitliði ve bilhassa gür sesiyle tanýnýrdý. Sevgili Peygamberimizin: "Ebu Talha'nýn asker içinde sesi yüz kiþiden daha hayýrlýdýr." iltifatýna mazhardý. Hayatýnýn sonuna kadar cihad aþkýyla dolu olarak yaþadý. Ömrünün çoðu harblerde geçtiði için nafile oruç tutmazdý. Cenk için kuvvetli olmak gerekir derdi. Bu yüzden Rasul-i Ekrem (s.a.) efendimizin: "Oruç yiyerek düþmanýnýza karþý kuvvetleniniz" emrine uyardý. Onun bu halini üvey oðlu Enes þöyle anlatýyor: "Ebu Talha cenk için oruç tutmazdý. Fakat Rasulullah (s.a.) ýn irtihalinden sonra 30 veya 40 yýla yakýn ben onun oruçsuz gün geçirdiðini görmedim. Yalnýz Ramazan ve Kurban bayramlarýnda oruç tutmazdý." Yine Enes Ýbni Malik (r.a.) þöyle naklediyor: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir seferde idik. Bizden kimi oruçlu kimi de oruçsuzdu. Oruç tutanlar güçsüz kaldýlar ve hiç bir þey yapamadýlar. Oruçsuzlar ise binit develerini suya götürüp suladýlar. Oruçlulara hizmet ettiler. Yemek piþirip birlikte yediler. Bütün bu faaliyetler üzerine Rasul-i Ekrem (s.a.) Efendimiz: "Bügün oruçsuzlar tam ücret alýp gittiler." buyurdu. Ebu Talha (r.a.) hizmetin her çeþidinden anlardý. Bir hizmet eri gibi koþardý. Medine'de kabir kazma iþiyle de tanýnýrdý. Ýki Cihan Güneþi Efendimiz dar-ý bekaya irtihal edince kabr-i þeriflerini Medine halkýnýn adetine uygun olarak kazmak þerefi de ona nasib oldu. O, canýndan çok sevdiði Fahr-i Kainat (s.a.) Efendimizin irtihalinden sonra onun ayrýlýðýna dayanamayarak diðer sahabiler gibi baþýný alýp Þam tarafýna gitti. Uzun müddet orada kaldý. Hasretini gidermek ve kabri þeriflerini ziyaret etmek için Hz. Ömer (r.a.)'in þehadetinden önce Medine'ye geldi. Köþesine çekildi. Ýbadet ve taatiyle meþgul oldu. Hz. Ömer (r.a.) ona çok güvenirdi. Halifeyi seçmekle görevli þura meclisinin kapýsýnda bekçilik görevini ona verdi. Halife seçilinceye kadar kimsenin rahatsýz etmemesini ve üç gün müddet vererek halifenin süratle seçimini saðlamasýný ondan istedi. O da bu vazifeyi seve seve yerine getirdi. Ensardan 50 kiþiyle kapýyý tuttu ve üç gün içerisinde halifenin seçilmesine yardýmcý oldu. Ebu Talha yaþlanmýþtý. Fakat gönlü hakikaten gençti. O hala cihad aþkýyla yanýyordu. Enes (r.a.) anlatýyor: "Bir gün Kur'an-ý Kerim okuyordu. Tevbe süresi 41. ayetine gelince durdu ve: "Rabbimiz bizi, ihtiyar da olsak genç de olsak savaþa gitmeðe çaðýrýyor." dedi. Kendisinin harp için teçhiz edilmesini istedi. Oðullarý: "Babacýðým sen yaþlýsýn harb etmek sýrasý bizimdir. Sen otur biz gidelim." diyerek engel olmak istediler. Fakat kabul ettiremediler. O günlerde Rumlara karþý bir savaþ hazýrlýðý vardý. Ebu Talha bu deniz harbine katýldý. Gemide aðýr hastalandý ve bir müddet sonra vefat etti. (654 m.) Yedi gün süreyle karaya çýkamadýklarý için defnedilememiþti. Ancak cesedinde de herhangi bir bozulma meydana gelmemiþtir. Ebu Talha (r.a.) 92 hadis-i þerif rivayet etti. Bunlardan bir tanesini kendisi þöyle naklediyor: "Birgün Rasulullah'ýn huzuruna girdim. Pek neþeli, mütebessim ve güler yüzlü bir halde gördüm. Sebebini sorduðumda: "Ya Eba Talha! Nasýl memnun ve mesrur olmýyayým ki, biraz önce Cebrail aleyhisselam geldi. Ümmetimden bana bir kere salat ve selam getirene Allah Teala ve melekleri on salat ve selam eder." diye müjde verdi. buyurdu." Rabbimiz bizleri onlarýn ruhaniyetinden istifade ettirip þefaatlerine nail eylesin. Amin.

10 Talih Kuþu'ndan devlet kasasýna 10 yýlda 7.3 milyar TL Bin bir umutla oynanan, "ya çýkarsa" diyerek tekrar tekrar denenen þans oyunlarý vatandaþtan çok devleti sevindirdi. Türkiye'de þans oyunlarý düzenleme ve oynatma yetkisini elinde bulunduran Milli Piyango Ýdaresi'nden doðrudan ve dolaylý olarak kamuya aktarýlan pay 10 yýlda 7.3 milyar TL'yi aþtý. ANKA'nýn Milli Piyango Ýdaresi verilerinden derlediði bilgilere göre; Özel Ýþlem Vergisi, Þans Oyunlarý Vergisi ve Katma Deðer Vergisi olmak üzere üç farklý verginin alýndýðý þans oyunlarýndan devletin yýllarý arasýndaki net kazancý 7 milyar 310 milyon TL oldu. Þans oyunlarýndan saðlanan gelirin büyük bir kýsmý Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanýtma Fonu, Olimpiyat Oyunlarý Hazýrlýk ve Düzenleme Kurulu, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) aktarýldý yýlýnda þans oyunlarýndan kamuya saðlanan toplam kaynak 580 milyon TL ile sýnýrlý HABER 10 kalýrken, geçen sürede þans oyunlarýnýn çeþitlenmesi ile bu rakam 2012'de 880 milyon TL kadar yükseldi. Kamuya doðrudan veya dolaylý olarak aktarýlan kazanç ise yýllara göre þöyle: 2003'te 580 milyon TL, 2004'te 615 milyon TL, 2005'te 631 milyon TL, 2006'da 656 milyon TL, 2007'de 687 milyon TL, 2008'de 687 milyon TL, 2009'da 814 milyon TL, 2010'da 954 milyon TL, 2011'de 814 milyon TL ve 2012'de ise 872 milyon TL. -TALÝH KUÞU SATILIYOR- Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý (ÖÝB), Milli Piyango Ýdaresi'ni yakýn bir zamanda özelleþtirmeyi hedefliyor. Yýl sonuna kadar ihale ilanýnýn yayýnlanmasý beklenilirken, daha sonra özelleþtirme için teklifler alýnacak. ÖÝB, Milli piyango Ýdaresi'ne ait þans oyunlarýnýn özelleþtirilmesi çalýþmalarýnda yardýmcý olmak üzere Pglobal Küresel Danýþmanlýk ve Eðitim Hizmetleri ile bu yýl Nisan ayýnda danýþmanlýk sözleþmesi imzalamýþtý. -ÝLK ÝHALE 2009'DA YAPILMIÞTI- Milli Piyango için Mayýs 2009'da yapýlan ilk özelleþtirme ihalesi, tekliflerin ÖÝB'nin belirlediði 1 milyar 622 milyon dolarlýk baþlangýç tutarýnýn üstüne çýkmamasý sebebiyle iptal edilmiþti. Açýk artýrmanýn ilk turunda, "DAF Araþtýrma Geliþtirme A.Þ (Doðuþ Holding/Alarko Holding/Fina Holding) - OPAP S.A Ortak Giriþim Grubu" ile diðer katýlýmcý "Þans Oyunlarý Yatýrým Holding A.Þ" teklif vermeyerek, açýk artýrmaya katýlmamýþtý. Eþi doðum yapan SSK lýnýn babalýk izni 10 güne çýkýyor Hükümet doðum teþvikine yönelik düzenlemeyle sosyal sigortalý çalýþanlarýn 3 gün olan babalýk iznini 10 güne çýkaracak. Böylece SSK lý çalýþanlarýn babalýk izni memurlarla eþit olacak. Doðum yapan bayan memurlarýn ise yarým gün mesai yapmasý saðlanacak. Yarým mesai yapan kadýn, yarým maaþ alacak. Uzun süredir üzerinde çalýþýlan yasal düzenlemeyle, eþi doðum yapan çalýþana verilen babalýk izninde memur-iþçi ayrýmý kaldýrýlýyor. Mevcut uygulamada memurlar 10, SSK lýlar ise sadece 3 gün doðum izni kullanabiliyor. Doðum teþviklerinin yaný sýra kýdem tazminatý, taþeron iþçi ve esnek çalýþmayla ilgili düzenlemeleri içeren yasa tasarýsýyla SSK'lý erkeklerin kullandýðý bu izin 10 güne çýkarýlacak. Ayrýca doðum yapan kadýn memurlarýn yarým gün mesai yapmasý saðlanacak ve kendilerine maaþlarýnýn yarýsý ödenecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Çalýþma Bakanlýðý nýn bir süredir üzerinde çalýþtýðý doðum teþvikleri, kýdem tazminatý, taþeron iþçi ve esnek çalýþmaya iliþkin düzenlemeleri de içeren bir paket olarak Meclis e sunulacak. Temel parametreleri itibarýyla Ekonomi Koordinasyon Kurulu nda (EKK) görüþülen pakete iliþkin teknik çalýþma sürüyor. Çalýþma Bakanlýðý kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre pakette doðum teþviklerine iliþkin önemli ayrýntýlar yer alacak. Bu düzenlemelerin en önemlilerinden biri, doðum sonrasý babalara verilen izne iliþkin olacak. Düzenleme ile babalýk izninde memur iþçi ayrýmý kalkacak. Bütün çalýþan erkekler, eþleri doðum yaptýðýnda 10 gün izin kullanacaklar. Halen memurlarda 10 gün olan babalýk izni, iþçilerde 3 gün. Doðum teþvikleri kapsamýnda annelerin doðumdan sonra kullandýðý 16 haftalýk izin 18 haftaya çýkarýlacak. Bu sürenin 24 haftaya çýkarýlmasý üzerinde de duruluyordu. Ancak iþverenin þiddetli itirazý nedeniyle kadýnlarýn doðum izni süresi 18 hafta ile sýnýrlandýrýldý. Ýþverenler doðum izninin 24 haftaya çýkarýlmasý durumunda kadýn çalýþanlarý yerine erkek çalýþan tercih edeceklerini duyurmuþtu. Ayný þekilde paketle birlikte doðumdan sonra kýsmi zamanlý veya yarý zamanlý çalýþma þekli devreye sokulacak. Memur anneler, yarým maaþla yarým gün çalýþabilecekler. Bu süre çocuk ilkokula baþlayýncaya kadar uzayabilecek. Ancak anne bu sürenin istediði bölümünde yarý zamanlý çalýþabilme tercihine sahip olacak. Ayný düzenlemenin özel sektörde de geçerli olabilmesi için esnek çalýþma düzenlemesi devreye sokulacak. Bu düzenleme ile özel istihdam bürolarýna geçici iþ iliþkisi kurulmasý yetkisi verilecek. Böylece doðum iznine çýkan annenin yerine, özel istihdam bürolarýndan geçici süreli çalýþan saðlanabilecek. Doðum teþviklerine iliþkin düzenlemede çalýþan kadýnlara halen iki çocuk için verilen geriye dönük borçlanma imkaný 3 çocuk için uygulanacak. Buna göre doðum yapan kadýnlar, 6 yýl süreyi geriye dönük borçlanarak kolay emekli olabilecekler. Erdoðan: Sandýktan ne çýkarsa öperiz baþýmýza koyarýz Baþbakan Erdoðan, Next Level AVM açýlýþ törenine katýlarak bir konuþma yaptý. Tesis için emeði geçenlere teþekkürlerini ileten Baþbakan Erdoðan, "Bu tür eserlere yabancý dillerde isimler yerine Türkçe isimler vermeliyiz. Böylece bilhassa yeni nesillere dilimizin zenginliklerini tanýtmýþ, onlarý bu yönde özendirmiþ olacaðýmýza inanýyorum" dedi. -"GEÇÝCÝ ÇÖZÜMLERLE, ÇÝRKÝN VE PLANSIZ YAPILAÞMAYLA ÞEHÝRLERÝMÝZ ADETA KATLEDÝLDÝ"- 13 Ekim'de Ankara'nýn baþkent oluþunun 90. Yýldönümünün kutlandýðýný anýmsatan Erdoðan, "90 yýlda Türkiye ve Cumhuriyetimiz büyürken, Ankara da büyüdü ve nüfusu 40 binlerden 5 milyona yaklaþtý. Ankara dünya ölçeðinde bir büyük þehre dönüþtü. Türkiye yeni bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini alýrken Ankara da yeni bir baþkent olarak dünyada duyuldu ve dünya siyasetinin de merkezinde yer almaya baþladý" dedi. 90 yýllýk süreçte Ankara ve diðer þehirlerin planlý büyüyemediðini dile getiren Erdoðan, "Þehirlerimiz bir strateji dahilinde geniþleyemedi. Þehirlerimiz için planlar yapýlýrken 50, 100 hatta 200 yýllýk planlamalar yapýlmasý gerekirken maalesef 5-10 yýllýk planlamalar yapýldý ve belki de bu dahi düþünülmedi. Birçok þehrimizde anlýk çözümler üretildi. Sonrasý hiç düþünülmeden, o anlýk müdahalelerin orta ve uzun vadede etkisi düþünülmeden büyük kýyýmlar yapýldý. Tarihi eserler yok edildi, yüzlerce cami, kervansaray, han, kale ve surlar tahrip edildi, su yataklarý kapatýldý, derelerin, nehirlerin yerleri deðiþtirildi, mimari bir estetik kaygýsý ile þehri büyütmek unutuldu. Geçici çözümlerle, çirkin ve plansýz yapýlaþmayla þehirlerimiz adeta katledildi" diye konuþtu. -"DEPREMLER FALAN HERHALDE BEKLEMEYÝZ"- Erdoðan, baþtan uzun vadeli planlar yapýlmadýðý, þehirler noktasýnda bir büyüme istikameti çizilmediði için ortaya çýkan sorunlara çözüm üretmenin de zorlaþtýðýný savunurken, þöyle konuþtu: "Burada bir hayalimi paylaþmak istiyorum; gönül isterdi ki Ankara'da TBMM'nin penceresinden Kýzýlay'a doðru baktýðýmýzda Ulus'u, eski Meclis binasýnýn, Ankara Kalesi'nin görebilelim. Arada da sadece yeþil alanlara, parklara, yayalarýn rahatça dolaþabildiði geniþ bulvarlara sahip olabilelim. Ankara'nýn baþkent oluþundan sonraki yýllara bakýldýðýnda aslýnda planlamanýn böyle yapýldýðýný görürsünüz. Burada öyle bir bakýþ, öyle bir zihniyet devreye girdi ki Ankara plansýz bir þehirleþmeye maruz kaldý, þehrin en merkezi yerlerine konutlar, iþ merkezleri yapýlmýþ, çok yoðun bir yapýlaþma yaþanmýþ, Ankara'nýn çehresi ciddi bir þekilde yara almýþtýr. Þu aþamadan itibaren de oradan o yoðunluðu almak, o yapýlaþmayý sökmek artýk kýsa ve orta vadede zaten mümkün deðil, imkansýz hale geldi. Öyle tahribatlar, öyle yýkýmlar vardýr ki birkaç saniye sürer veya birkaç yýl sürer. Allah göstermesin tabi ki depremler falan herhalde beklemeyiz. Böyle bir þeyi de talep edemeyiz. Ancak böyle bir þey olduðu zaman yerle yeksan olur, o zaman yeni bir adýmý, yeni bir yapýlaþmayý burada baþlatabilirsiniz. O tahribatý, o yýkýmý telafi etmek on yýllarý, yüz yýllarý alabilir, burada da belki de bunlar bir hayal olarak kalabilir ama bu adýmlarý atmanýn en önemli kararý olan kentsel dönüþüm ve deðiþimi burada vurgulamak istiyorum. Biz þu anda büyük þehirlerimizde iþte tarihin tortusu olan böyle bir büyük sorunu yaþýyoruz, nüfus, refah seviyesi artarken özellikle trafikte araç sayýsý çok ciddi boyutlarda artarken, þehirlerimizi yaþanabilir hale getirebilmenin, yeni ve yaþanabilir þehirler inþa etmenin meþakkatli bir mücadelesini veriyoruz." -"BEN ÝSTEMÝYORUM OLMAYACAK TAVRI DA O KADAR YANLIÞTIR"- Trafik sýkýþtýðýnda beþ dakika trafikte beklenildiðinde haklý olarak herkesin rahatsýz olduðuna iþaret eden Baþbakan Tayyip Erdoðan, "Bazýlarý ise hem trafikte rahatsýz oluyor hem yeni yol inþa edilirken de rahatsýz oluyor. Hem kendi aracýnda tek baþýna seyahat edip hem trafiðin sýkýþmasýndan rahatsýzlýk duyanlar olabiliyor. Akmayan bir trafiðin çevreye, insana, ekonomiye verdiði zararý hiç dikkate almayanlar bakýyorsunuz yol yapýlýrken çevreciliði hatýrlayabiliyor. Gecekondularda insanlýk dýþý þartlarda yaþanmasýný eleþtirenler ayný anda kentsel dönüþümü de eleþtirebiliyor. Kendisi için özgürlük isteyenler, kendileri dýþýndaki çok daha büyük bir kitlenin özgürlük taleplerine karþý çýkabiliyor, kendisi için demokrasi isteyenler, çoðunluðun iradesini hiçe sayabiliyorlar. Bu örnekleri çoðaltmak mümkün" dedi. Demokrasinin en baþtan birbirine saygý, hoþgörü ve bir arada yaþama kültürü olduðunun altýný çizen Erdoðan, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Ben istemiyorum yapmayacaksýn demek demokratik bir tavýr, özgürlükçü bir tavýr, baþkalarýnýn hakkýna saygýlý bir tavýr deðil, baskýcý, otoriter, bencil ve faþizan bir tavýrdýr. Ben yaptým oldu tavrý ne kadar yanlýþsa, ben istemiyorum olmayacak tavrý da o kadar yanlýþtýr, faþizandýr. Þunu herkesin anlamasý ve hazmetmesi gerekiyor; nasýl ki 90 yaþýndaki bu Cumhuriyet 76 milyonun Cumhuriyetiyse, bu þehir de belli bir zümrenin deðil, bu þehirde yaþayan 5 milyonun þehridir. Biz yol yaparken bunu bir kiþiye deðil Ankara'da yaþayan 5 milyon kiþiye yapýyoruz. Ankara'ya her yýl 80 vilayetten gelen vatandaþlar için, dünyadan gelen ziyaretçiler için bu yollarý yapýyoruz, Ankara'nýn sadece bugününe deðil, geleceðine de yol yapýyoruz." -"FARKLI BAZI BAÞKA NÝYETLERÝN OLDUÐUNU GÖRÜYORUZ"- Yeþil konusunda kendileriyle kimsenin rekabet edemeyeceðini öne süren Baþbakan Tayyip Erdoðan, Ankara'da 19 yýl önce kiþi baþýna düþen yeþil alan miktarýnýn sadece 2 metrekare olduðunu söyledi. Erdoðan, þu anda Ankara'da kiþi baþýna düþen yeþil miktarýnýn 19 metrekare olduðuna dikkat çekerken, "Üstelik nüfus iki katýna çýktýðý halde 19 metrekare, yani nüfus iki kat artmamýþ olsaydý bu rakam 19 deðil 38 metrekare olacaktý. Yani bizi yeþille çevreye, tabiata adeta hasým gibi göstermek herhalde çok büyük bir adaletsizlik olur. Yapýlan eleþtirilerin, yapýlan eylemlerin ardýnda çevre duyarlýlýðý, öyle bir þey yok. Farklý bazý baþka niyetlerin olduðunu biz de görüyoruz. Aziz milletimiz de çok iyi görüyor" diye konuþtu. Erdoðan, 5 ay sonra sandýklarýn kurulacaðýný dile getirerek, sözlerini þöyle tamamladý: "Kimin ne meselesi varsa 5 ay sonra sandýk kurulduðunda o meseleyi orada halleder. Sandýktan ne çýkarsa öperiz baþýmýza koyarýz, saygý duyarýz. Demokrasinin güzelliði de burada. Elbette sandýktan çýkan çoðunluk, azýnlýða her þeyi dayatma hakkýna sahip deðil ama bundan sonra da önemlisi azýnlýkta kalan da çoðunluða burada saygýsýzlýk yapmayý bir kenara koymalýdýr. Demek ki millet bana muhalefet görevi verdi, ben muhalefette kalmalýyým, iktidara da gel bizi yönet dedi o zaman ona da saygý duymalýyýz. Milli irade karþýsýnda herkes milletin takdirine saygý duymak zorundadýr. Biz samimi her eleþtiriyi, her ikazý dikkate alýrýz, her öneriyi, tavsiyeyi hassasiyetle dinler, dikkate alýrýz. Biz oy versin ya da vermesin, söyleyecek sözü olan herkese kulak veririz, talebini, rahatsýzlýðýný önemseriz ancak demokrasilerde bunun bir yöntemi, dili, üslubu vardýr. Herkesten bu demokratik tavrý, bu demokratik kültürü özelikle sergilemesini, kendi taleplerine gösterilmesini beklediklerini saygýyý baþkalarýnýn taleplerine de göstermesini bekliyoruz." Yeni nesil iþlemcilere elektronik kan Bilgisayar ve mobil cihazlarda kullanýlan iþlemciler her mali dönemde performanslarýný birkaç katýna çýkarýyor. Ancak iþlemcilerin aþýrý ýsýnma sorunu, performans grafiðini etkileyen bir sorun olmaya devam ediyor. IBM, bu konuda radikal bir çözüm üzerinde çalýþýyor. IBM in düþüncesi, insan vücudunun beyni soðutmak için kan kullandýðý gibi, sývýya baþvurmak. IBM mühendisleri tarafýndan prototip olarak hazýrlanan bilgisayar iþlemcisi, elektronik donanýmýn içinden sývý geçmesini saðlayan kanallara sahip. Patrick Ruch un baþýný çektiði ekip, bataryalarýn içinde olduðu gibi bir elektrolitin donanýmlarý soðutmakta iþe yarayacaðýný düþünüyor. Geliþtirilecek sistemle, sadece ýsýnýn daðýtýlmasý deðil, ayný zamanda iþlemcilere enerji aktarýlmasý amaçlanýyor. Küçük kanallarda akan sývýdan elektronlarý alacak olan elektrotlar, böylece akým oluþmasýný saðlayacak. MALÝYET VE ENERJÝ TASARRUFU Elektronik kan ile geliþtirilecek soðutma sistemi, iþlemcilere daha yüksek iþlem kapasitesi kazandýracaðý gibi, iþlemcilerin daha da küçülmesine yardýmcý olacak. Böylece günümüzde kullanýlan ve donaným içinde ýsý hapsolmasýnýn önüne geçemeyen fanlý sistemlere de alternatif bulunacak. Elektronik kan, veri bankalarýný soðutmak için büyük maliyetler altýna giren teknoloji þirketlerine de iyi bir çözüm olabilir. Ancak yeni nesil soðutma sisteminin geliþmesi için çok küçük kanallara sahip iþlemcilerin üretilmesini saðlayan teknoloji ve bu iþlemcilere uyumlu elektrolit geliþtirilmesi gerekiyor. IBM in elektronik kan projesindeki asýl amacý ise sistemi insan beyni gibi çalýþan bir mekanizmaya dönüþtürmek. IBM in doðal dilde sorulan sorularý cevaplamasý için geliþtirdiði yapay zeka programý Watson, 84 kw elektrik üretiyor. Ýnsan beyninin harcadýðý elektrik ise sadece 20 watt (1000 watt=1 Kilowatt). Sonuç olarak, amaç az enerjiyle yüksek performans gösteren ve az ýsýnan iþlemciler geliþtirmek.

11 SPOR 11 Yaren Dölcü ve Kubilay Sadi Slovenya'dan madalya ile döndüler Tatlýlar Þahin Kebap'tan LÝGDE EN FAZLA SEYÝRCÝYE OYNAYAN TAKIMIZ Seyircileri ile övünen Armutçu, þu anda ligde en çok seyirciyi oynayan takým olduklarýný dile getirdi. Tezahürat ve moral verme açýsýndan maça gelen vatandaþlardan destek isteyen Armutçu, tam takým halinde idmanlara çýktýklarýný belirtti ve perþembe, cuma, cumartesi günüde idmanlara çýkarak maç hazýrlýklarýný tamamlamýþ olacaklarýný söyledi. Devre arasýnda bilet alan vatandaþlarýn daha büyük daha ciddi hediyeler vereceklerini söyleyen Armutçu, maddi anlamda da maça gelen vatandaþlarýn takýma destek olmalarý için bilet almalarýný Bölgesel amatör Lig 6. Grup'ta yer alan Ýskilip belirtti. Belediyespor hafta sonu karþýlaþacaðý ligin favori BARTINSPOR MAÇA 3 OTOBÜS GELECEK takýmý Bartýnspor mücadelesi öncesi hazýrlýklarýna yoðun antrenman temposuyla devam ediyor. Zorlu maç dile getiren Armutçu, Ýskilip'e 3 otobüs Bartýnspor taraf- Bartýnspor'un maça ve þampiyonluða kenetlendiðini öncesi takýma moral ziyareti gerçekleþtiren Þahin Kebap tarýnýn geleceðini söyledi. Ýskilip'e ve Çorum'a layýk bir Salonu sahiplerinden Bekir Gedik akþam idmanýnda takýma tatlý ikramýnda bulundu. tiðini belirten Armutçu, hafta sonu maça gelecek taraf- þekilde bu maça çýkarak mutlaka 3 puan almalarý gerek- Hafta sonu oynanacak maç öncesi açýklamalarda bulunan Ýskilip Belediyespor Teknik Sorumlusu Nihat Arlarda bulunarak gelmelerini belirtti ve geriye düþmeleri tarlarýn motive olarak ve takýmý ateþleyecek tezahüratmutçu, deplasmanda Safranboluspor karþýlaþmasýnda halinde bile taraftarlarýn takýmý desteklemesini istedi. çok þanssýz bir þekilde 90+3'de yedikleri golle berabere ÞAHÝN KEBAP SALONU SAHÝPLERÝNE kaldýklarýný belirtti. Hafta sonu grubun lider takýmý ve TEÞEKKÜR EDERÝM namaglup olan Bartýnspor'la zor bir maça çýkacaklarýna Antrenmana gelerek takýma tatlý ikramýnda bulunan deðinen Nihat Armutçu, geçen yýl yine ayný grupta yer Þahin Kebab Salonu sahiplerinden ve ayný zamanda Ýskilipspor Yöneticisi olan Bekir Gedik'e teþekkürlerini di- alan Bartýnspor'a 2 maçta da maðlup olduklarýný dile getirdile getiren Armutçu, bir esnaf olmasýnýn ötesinde kardeþ PAPA LAMÝNE MOHAMED, ÝLKER VE kulüpleri olan Ýskilipspor'un yöneticisi olarak Bekir Gedik'in antrenmana gelmesinin önemli olduðunu dile ge- MUSTAFA VERAN FORMA GÝYEMEYECEK Þampiyonluk hedefi olan bir takýma karþý mücadele tirdi. Bu desteklerinin devam etmesini umut eden Armutçu, kendilerinin de kardeþ Kulüpleri olan Ýskilips- edeceklerini vurgulayan Armutçu, Safranboluspor mücadelesinde kýrmýzý kart gören Papa Lamine Mohammed ve Ýlker'in olmayacaðýný ve bu yýl Ýskilip Belediyeslik ve dayanýþmanýn devam ettiði sürece Ýskilip'in adýný por'a her zaman destek olacaklarýný söyledi. Bu birliktepor'a transfer olan Mustafa Veran'ýnda sakatlýðýndan her iki kulüpte kendi liginde en iyi derecede temsil edeceðini söyledi.spor ötürü bu maçta oynamayacaðýný söyledi. SERVÝSÝ Osmancýk ÝBD Kulübü sporcularý milli badmintoncular Yaren Dölcü ve Kubilay Sadi Slovenya'da yapýlan U15 Badminton Þampiyonasý'ndan madalya ile döndüler Ekim 2013 tarihleri arasýnda Slovenya'da yapýlan ve 2014 yýlýnda yapýlacak olan U15 Avrupa Þampiyonasý öncesi sporculara puan verilen, Slovenya Open Badminton Þampiyonasý'nda, Osmancýk Ýsmail Burak Derindere(ÝBD) Gençlik ve Spor Kulübü sporcularýndan Yaren Dölcü çift bayanlar kategorisinde gümüþ madalya, Kubilay Sadi ise tek erkekler kategorisinde gümüþ madalya kazanarak gümüþ madalya ile yurda döndüler. BOYAR: YENÝ BAÞARILARA ADIM ATMAK ÝSTÝYORUZ Sporcularýnýn baþarýlarý hakkýnda görüþlerini belirten ÝBD Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü ve ayný zamanda milli takým Antrenörü Barýþ Boyar, "Badminton branþýný Osmancýk ilçesinde baþlattýðýmýzdan bu yana tam 7 yýl geçti. Ana hedefimiz bu branþta Ýlimiz ve Ýlçemiz adýna Avrupa derecesi yapmaktý. Bu doðrultuda çalýþmalarýmýzý yoðun bir þekilde devam ettirdik. Söz verdiðimiz gibi hedefimizden þaþmadýk ve baþarýlarýmýzý günden güne artýrdýk. Sporcularýmýz Yaren Kulüplerarasý masa tenisi turnuvasý düzenlendi Masa Tenisi Ýl Temsilciliði tarafýndan Kulüpler arasý Cumhuriyet Kupasý Masa Tenisi turnuvasý düzenlendi. Beþ kategoride kýz erkekler olarak yapýlacak olan turnuva 2-3 Kasým tarihleri arasýnda Atatürk Spor Salonu'nda yapýlacak.masa Tenisi Ýl Temsilcisi Cemalettin Hoþgör'ün verdiði bilgiye göre Cumhuriyet Kupasý Masa Tenisi turnuvasýnda 2 Kasým Cumartesi günü saat 10.00'da 2001 ve daha küçük doðumlular minikler kategorisinde mücadele edecek. Ayný gün öðleden sonra saat 13.00'de ise 1999 ve 2000 doðumlularýn mücadele edeceði yýldýzlar kategorisinde sporcular madalya için karþýlaþacaklar. 3 Kasým pazar günü ise sabah saat 10.00'da arasý doðumlularýn mücadele edeceði gençler kategorisindeki müsabakalar oynanacak. Pazar günü öðleden sonra ise saat 13.00'de 1995 ve daha büyük doðumlularýn mücadele edeceði büyükler ile ayný saatte 30 yaþ ve üzerindeki sporcularýn mücadele edeceði veteranlar müsabakalarý yapýlacak. Ýl Temsilcisi Cemalettin Hoþgör turnuvada vizeli lisanslý sporcularýn yarýþacaðýný veteranlar kategorisinde ise kimlikle müsabakalara katýlabileceðini söyledi. Takýmlarýn en az üç kiþiden oluþacaðýný veteranlarýn ise ferdi olarak mücadele edeceklerini söyledi. Beþ maçýn Dölcü ve Kubilay Sadi Slovenya'da yapýlan turnuvada da Avrupa Þampiyonasý için ne kadar iddialý olduðunu gösterdi. Ýnþallah her þey yolunda giderse ilimize ve ilçemize büyük bir baþarý daha kazandýrýp Badminton branþýnda ki marka deðerimizi artýrma çabasýndayýz. Bunun için ne gerekirse yapmaya çalýþýyoruz. Milli takýmlarda Yaren'in karýþýk çiftlerde ki partneri olan ve Ýstanbul'da spor yaþantýsýný sürdüren Kubilay Sadi' yi de okul kaydýný yaparak ilçemize getirdik.ocak ayýndan itibaren de artýk transfer iþlemlerini gerçekleþtireceðiz. Bu sporcuda gücümüze güç kattý. Þu anda yoðunlaþtýðýmýz tek konu Avrupa Þampiyonasý Ýnþallah yüzümüzün akýyla bu iþi de baþarýp daha yeni baþarýlara adým atmak istiyoruz" dedi. Barýþ Boyar, sözlerinin sonunda baþarýlarýn kazanýlmasýnda destek olan baþta kulüp baþkaný Ýsmail Burak Derindere'ye, Baþkan Yardýmcýsý Muharrem Atagün'e ve yönetim kuruluna, Belediye BaþkanýBekir Yazýcý'ya, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'e, Osmancýk Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok'a ve sporcularýmýn sakatlýk problemleriyle ilgilenen ve bu konuda desteðini hiç esirgemeyen Doktor Davut Çaðlar'a teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ üçünü kazanan takýmlarýn galip geleceði ferdi müsabakalarda da ayný sistemin olacaðýný belirten Hoþgar sporcu sayýsý fazla olan kulüplerin A ve B isimleri katýlabileceðini müsabakalar sonunda ilk dört sýrayý alan takýmlara kupa ve madalya verileceðini müsabakalarýn lig usulüne göre oynanacaðýný sözlerine ekledi. SPOR SERVÝSÝ

12 Nilüfer maçýnda Salar düdük çalacak 3. ligde oynanacak 9. Haftanýn maçlarýný yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlemesine göre Çorum Belediyespor'un bu hafta sahasýnda karþýlaþacaðý Nilüferspor maçýnda Ankara Bölgesi'nden Salih Salar düdük çalacak. Salar'ýn bu maçta ki yardýmcýlýklarýný ise Osman Karakaþ ve Sevda Çayan yapacaklar. Mücadelede yine Ankara Bölgesi'nden Betül Baykan ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Özbað, sadece üçünü deðiþtirmiyor! Belediyespor kanat çalýþmasý yaptý Hafta sonunda Bursa Nilüferspor'u Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda konuk edecek olan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý antrenmanla devam ettirdi. Dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yapýlan antrenman taktik çalýþma aðýrlýklý geçerken Özbað taktik çalýþmada Nilüferspor'u kanatlardan vuracaðýnýn sinyallerini verdi. Ýki yarý alanýnda kullanýlarak yapýlan taktik çalýþmada forvet oyuncularý yanlardan gelen toplarda gol çalýþmasý yaparken orta alan oyuncularý da topu kanatlara indirmek için çalýþma yaptýlar. 10'AR DAKÝKALIK ÇÝFT KALE Basýn mensuplarý ve tribüne gelen az sayýdaki izleyiciler çift kale çalýþmasýný beklerken teknik patron Sedat Özbað takýma sadece 10'ar dakikalýk çift kale yaptýrmasý dikkat çekti. Turuncu yelekli takýmý muhtemel onbir olarak belirlediði görülen Özbað'ýn Ünyespor karþýlaþmasýndaki onbir üzerinden bir diziliþi sahaya süreceði izlenimi alýndý. Çift kale de savunmanýn saðýnda yer alan sakat Osman Bodur'un yerine sað kanatta Eray ve sarý kart cezalýsý Mehmet Akif'in yerine ise Furkan'ý takýma monte eden forvete Buðra'yý da ekleyen Özbað'ýn Nilüferspor maçýnda sahaya hücum aðýrlýklý bir takýmla çýkacaðý gözlemlendi. Belediyespor bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yapacaðý þut ve gol çalýþmasý ile Nilüferspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak. Spor Toto 3. Lig serüvenine 2. Lig hedefi ile baþlayan Çorum Belediyespor'da kadro istikrarsýzlýðý her geçen hafta dikkat çekmeye devam ediyor. Ligin 8. Haftasý oynanýrken Belediyespor kadrosunda sadece Nedim Köseoðlu 3 futbolcunun teknik patron Özbað'ýn deðiþmez oyuncusu olduðu görüldü. Kaptan Nedim, Ýmam Almas ve Yakup Kayýþ'tan vazgeçmeyen Sedat Özbað savunmada sað bek dýþýnda deðiþikliðe gitmezken bu üçlü dýþýnda orta alanda ve forvette henüz istikrarý saðlayamadý. Futbol olarakta henüz istenilen seviyeye gelemeyen Belediyespor'un lig yarýþýnda kadro istikrarý saðlayamadýðý gibi maç kazanma istikrarý yakalayamamasý büyük sýkýntý olarak görülürken beklentiler teknik adam Özbað'ýn kýsa sürede kadro ve maç kazanma istikrarý yakalamasý yönünde. ADNAN YALÇIN Yakup Kayýþ Ýmam Almas Güvenin artýk! Çorumspor'da sorun gol Çorumspor, Sincan Belediyespor maçýnýn taktik provasýný dün gerçekleþtirdi. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 11.00'de yapýlan çift kaleye sakatlýðý nükseden Batuhan dýþýnda tüm futbolcular katýldý.isýnma hareketlerinin ardýndan yapýlan çift kalede teknik direktör Sunay Güneþ'in muhtemel onbiri Ali, Osman Seçgin, Osman Boran Moubarak, Abdussamed, Hüseyin, Ercan, Abdullah, Timuçin Ümit ve Orhan'dan þekillendirdiði görüldü. Teknik patronun lig maçlarýnda yaþanan gol sorununu Orhan ve Ümit ile çözmeye istediði dikkat çekerken kýrmýzý siyahlýlarýn dün yapýlan çift kalede orta alanda organize ataklar geliþtirmesine raðmen yine gol yollarýnda sýkýntý çektiði görüldü. Çift kaleyi saha içinden takip eden Güneþ, ikinci yarýda yaptýðý deðiþiklikler ile farklý kadrolar denerken, futbolcularýna gol yollarýnda dikkatli olmalarý yönünde uyarýlarda bulundu. Çorumspor bugün yapacaðý tek antrenmanla Sincan Beldiyespor karþýlaþmasýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN Böyle mi gençlere sahip çýkacaksýnýz Ziraat Türkiye Kupasý karþýlaþmasýnda Gaziantepspor ile oynanan karþýlaþmada sergilediði futbolla herkesin beðenisi toplayan genç Bilal'in ligin 9. Haftasýna girilirken henüz hiçbir lig maçýnda forma verilmemesi dikkatleri çekmeye baþladý. Gaziantepspor maçý sonrasýnda yapýlan ilk antrenmanda Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, gururla Bilal'in milli takým yetkilileri ve menajerler tarafýndan takip edilmeye baþlandýðýný basýn mensuplarý ile paylaþmýþ ve genç futbolcunun bu motive ile çok daha iyi performans sergilemesini beklediðini söylemiþti. Gaziantespor maçýnýn ardýndan spor basýnýnda dikkatlerini üzerine çeken Bilal'in lig maçlarýnda sahaya sürülmemesi hatta bazý maçlarda 18 kiþilik kadroya dahi dahil edilmemesi camia içerisinde þu yorumlarý da'bu çocuk oynamadan mý nasýl milli takýma, gidecek transfer yapacak' beraberinde getirdi. ÇÝFT KALEDE DAHÝ YER VERMEZSEN Genç futbolculara baba þefkati ile yaklaþtýðý ve genç futbolculara güvenen bir teknik adam olarak tanýnan Sedat Özbað'ýn Bilal üzerinde durmamasý, çift kalelerde saha kenarýna gönderilmesi fazlasýyla dikkatleri çekmeye baþladý. Özbað'ýn bu tavrý spor camiasýnda þampiyonluk kovalayan bir takýmda tecrübesiz genç futbolcuya yer verilmez psikolojisine yenik düþtüðü þeklinde yorumlanmaya baþladý. ADNAN YALÇIN Çorumspor'un deplasmanlara gidiþ geliþlerindeki otobüs sorunu Ýl Genel Meclisi tarafýndan çözüldüðü öðrenildi. Kýrmýzý siyahlý takýmýn Genel Kaptaný Güngör Atak tarafýndan yaptýðý açýklamada Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker'in destekleri ile kýrmýzý siyahlýlarýn deplasmanlara gidiþ Ýl Genel Meclisi otobüs sorununu çözdü geliþlerindeki otobüs sorununu Ýl Özel Ýdare'den tahsis edilen otobüs ile çözüldüðünü söyledi. Geçtiðimiz hafta Ankara'da oynanan Baðlum maçý içinde otobüs desteðinde bulunan Eker'in kýrmýzý siyahlý takýmýn otobüs sorununda kendilerine destek vermekten dolayý çok mutlu olduklarýný ifade eden Çorumspor Genel Kaptaný Güngör Atak, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker'e Çorumspor Kulübü yönetimi olarak teþekkür ettiklerini söyledi. ADNAN YALÇIN Ünyespor yönetimi ve teknik heyeti, Ünye Þehir Stadý'nda antrenman öncesi koç keserek kan akýttý. Yeþil beyazlý ekip son haftalarda giden tersliklerin yerine ligde baþarýlý bir çizgi yakalamak istiyor. Ünyespor, gidiþatýn düzelmesi için koç kesti Spor Toto 3. Lig 2. grupta mücadele eden Ünyespor'da teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri Ünye Þehir Stadý'nda antrenman öncesi futbolcularla birlikte koç kesti. Ünyespor'da son haftalarda yaþanan talihsizliklere nokta koymak istediklerini belirten Futbol Þube Sorumlusu Murat Ülgen, "Çok iyi bir ekibimiz var. 22 futbolcumuz yeni transfer olmuþ, en kýsa zamanda kaynaþmýþ, oynandýðýmýz 6 müsabakada da üst düzey futbol oynamýþ; bazý karþýlaþmalarda da çok pozisyona girmemize raðmen galibiyeti kaçýran taraf olduk. Þansýz yere maðlubiyetler aldýk. Arkadaþlarýmýzýn bu þansýzlýðýný kýrmak ve ligde genel olarak baþarý çizgisini yakalamak amacýyla bugün koçumuzu keserek kan akýttýk. Allah kabul eylesin" dedi. Koç kesimi sýrasýnda Ünyespor Kulüp Baþkaný Ýrfan Þahin, Futbol Þube Sorumlusu Murat Ülgen, Ünyespor teknik heyeti ve futbolcular da katýldý. SPOR SERVÝSÝ

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı