Karaman'dan hac uyarýsý!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karaman'dan hac uyarýsý!"

Transkript

1 Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni Þafak Gazetesi yazarý Hayrettin Karaman, hac ibadetini yerine getirene 'hacý' denilmesini doðru bulmadýðýný söyledi. 7 DE 40 KURUÞ Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'ne yeni baþlayan 9. sýnýflar için rozet töreni düzenlendi. Törende okul yöneticilerinin yanýsýra eski okul mezunlarý ve öðrenciler de hazýr bulundu.törende açýlýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Hüseyin Kýr, öðrencilerin okuldan mezun olmasa da artýk Ýmam Hatipli olduklarýný belirtti. 3 TE Çorum'a Modern Nikah Sarayý Çorum'da yapýlan ilk katamaran suya indirileceði günü bekliyor "Ýki yerleþkede 5 yýl içinde tamamlanacak" Küçük Sanayi Sitesinde bulunan HMAK Hidrolik Makine firmasýnýn yaptýðý Katamaran Teknesi tamamlandý. Vali Sabri Baþköy ve TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal HMAK Hidrolik Makineyi ziyaret ederek Katamaran Teknesi Hakkýnda bilgi aldýlar. HMKA Hidrolik Makine Sahibi Hakan Özakýncý, teknenin 2,5 ayda tamamlandýðýný ifade ederek, "Teknenin bütün imalatý bize ait. Samsun Bafra'da bulunan bir balýkçý çiftliðinde hizmet teknesi olarak görev yapacak. 5 TE Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Nikah Sarayý'nýn inþasý tamamlanmak üzere. Yunus Emre Parký içinde eski Askeri Gazino'nun yanýna yapýlan Nikah Sarayý'nýn bir ay içinde teslim edilmesi bekleniyor. 3 TE "Bugünlere gelmek için çok aðýr bedeller ödendi" Öz Ýplik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Murat Ýnanç, Genel Baþkan Yardýmcýsý Recep Türkyýlmaz, Yönetim Kurulu üyeleri, Adana Þube Baþkaný Muzaffer Özbulut ve Yönetimi, Malatya Þube Baþkaný Ömer Yabaþ, Ýstanbul Þube Baþkaný Ýsmail Demirkoparan, Bursa Þube Baþkaný Erol Atmaca, Niðde Þube Baþkaný Mehmet Avþar, Ege Bölge Baþkaný Mehmet Sürek, Kayseri Þube Baþkaný Cuma Eren... 4 TE Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, her yýl bütçe döneminde olduðu gibi 2014 bütçe görüþmelerinin baþladýðý bu hafta hem bütçenin geneli hem de Çorum ile ilgili yatýrýmlar, hedefler ve ödenekler konusunda kamuoyu ile bilgi paylaþmaya baþladý. Dün AK Parti Çorum Milletvekilleri adýna yapýlan açýklamaya 5 TE ek olarak Milletvekili Baðcý açýklamasýnda Hitit Üniversitesinin bütçe hedeflerine iliþkin bilgiler verdi. "Güvensiz gýdalaren çok baðýþýklýk sistemi zayýf olanlarý vuruyor" "Ýþadamlarý Çin'in iyi olmadýðý alanlarda kendilerini geliþtirmeli" Zaman Gazetesi Ekonomi Editörü Turhan Bozkurt, Türkiye'nin bugün en önemli meselesinin ihracata dayalý ekonomi olduðunu ifade etti Çorum Hitit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) tarafýndan düzenlenen programa katýlan Bozkurt, kentin önde gelen iþ adamlarýyla bir araya geldi. Anvatar Otel'de düzenlenen program da konuþan Bozkurt, sanayicileri ve iþ adamlarý derneklerinin bu tür organizasyonlar yaparak tecrübe ve bilgi kazanýmýna çok önemli katkýda bulunduðunu söyledi. 5 TE 7 DE "Sormayýn adayým" "Uluslararasý saygýnlýða sahip bir üniversite olmayý hedefliyoruz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Umut Radyo'da yayýnlanan, yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu Meltem Danýþman Çýnar'ýn yaptýðý "Beyaz Mikrofon" adlý söyleþi programýna konuk oldu. Umut Radyo dinleyicilerine Hitit Üniversitesi ile ilgili güncel bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, göreve baþladýðý günden bugüne kadar geçen süre içerisinde üniversitede yaþanan geliþmeler ve bundan sonraki... 2 DE Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart 2014'te yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Seçimleri ile ilgili açýklamalarda bulundu. Belediye tarafýndan inþa ettirilen Nikah Sarayý'nda incelemelerde bulunan ve ardýndan basýn toplantýsý yapan Baþkan Külcü gazetecilerin 'aday adaylýðý' ile ilgili ýsrarlý sorularýna verdi. cevap 3 TE AK Partide kadýn üye sayýsý yüzde 50 olacak 4 TE Yol ortasýnda aile faciasý: 2 ölü 6 DA

2 Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: Satýlýk Dükkan Þöförler cemiyeti yanýnda bulunan 50 metrekarelik dükkan satýlýktýr. Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: HABER "Uluslararasý saygýnlýða sahip bir üniversite olmayý hedefliyoruz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Umut Radyo'da yayýnlanan, yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu Meltem Danýþman Çýnar'ýn yaptýðý "Beyaz Mikrofon" adlý söyleþi programýna konuk oldu. Umut Radyo dinleyicilerine Hitit Üniversitesi ile ilgili güncel bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, göreve baþladýðý günden bugüne kadar geçen süre içerisinde üniversitede yaþanan geliþmeler ve bundan sonraki yapýlacak çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Üniversitenin meydana getirdiði farkýndalýk ve yaþanan olumlu geliþmeler ile gerçekleþtirilen etkin tanýtým faaliyetlerinin katkýlarý sonucu bu yýl kontenjanlarýný %100 dolduran 20 üniversiteden birisi olduðunu belirten ve bu yýl ilk kez baþlanýlan yabancý uyruklu öðrenci alýmý konusunda da önemli bir mesafe kat edildiðini açýklayan Prof. Dr. Alkan, "3 kýtadan, 15 farklý ülkeden üniversitemizi tercih ederek gelen 60'ý aþkýn yabancý uyruklu öðrencimiz aramýza katýlmýþtýr" dedi. Üniversitede sürekli olarak yeni bölümler/programlar açýlmakta olduðunu ve bu yeni bölümlerin/programlarýn açýlmasýndaki kriterlerinin en önemlilerinden birinin istihdam odaklý ve geleceðe dönük olmalarý olduðunu ifade eden Alkan, ön lisans, lisans ve lisansüstü eðitim programlarýnýn sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný belirtti. Týp Fakültesinde çalýþmalarýn büyük bir hýz kazandýðýný, 30'a yakýn öðretim üyesinin artýk adý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine dönüþen hastanede göreve baþlayarak, tüm bilgi ve tecrübelerini ile ve çevre illere aktarmaya çalýþtýklarýný açýklayan Alkan, eðitimöðretim yýlý itibariyle Týp Fakültesi öðrencilerinin Çorum'da eðitim almalarýný hedeflediklerini ifade etti. "Dünyaya entegre bir üniversite olma hedefiyle çýktýðýmýz bu yolda, sayýlarý her geçen gün artmakla birlikte 4 kýtada, farklý ülkelerde 60'ý aþkýn üniversite ile gerek Erasmus ve Mevlana programý kapsamýnda gerekse eðitim ve araþtýrma iþbirlikleri kapsamýnda yapmýþ olduðumuz protokoller ile dünya ölçeðinde rekabet gücüne sahip, evrensel bir eðitim kurumu olabilmek için çalýþmalarýmýza hýz kesmeden devam etmekteyiz" diyen Alkan, Hitit Üniversitesinin yüksek lise olmadýðýný ifade etti. Rektör Alkan, Çorum'a hizmet noktasýnda en önemli merkezlerden biri olan ve kamu ve özel Öðrenci kulüplerinden "ISO Eðitim Sertifika" programý Hitit Üniversitesi Pazarlama Kulübü ve Akademik Araþtýrmalar Topluluðu Kulübü "ISO Eðitim Sertifika Programý" düzenleyecek. Konuyla ilgili bilgi veren Pazarlama Kulübü Baþkaný Fatih Dirican 7-8 Aralýk tarihlerinde saatlerinde gerçekleþecek olan programýn Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlacaðýný ifade ederek, toplamda 16 saatlik eðitim sonucunda MEB onaylý 4 Ýngilizce ve 4 Türkçe toplam 8 adet sertifika verileceðini kaydetti. Dirican eðitimlerin sonunda ise sunucu, yapýmcý, haber spikeri ve yazar Asým Yýldýrým'ýn þiir dinletisi gerçekleþtireceðini ifade belirtti. Dirican verecekleri sertifikada referans mektubu da olduðunu MEB ve IRCA onaylý olduðunu dile getirdi. Kontenjanlarýnýn sýnýrlý olduðunu kaydeden Dirican kayýt yaptýrmak isteyenlerin kendisine ve nolu numaradan ise Sinan Lök'e ulaþabileceklerini açýkladý. Kubilay Kaan YÜCEL Yýl: 9 Sayý: EYLÜL 2013 CUMA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : sektör kuruþlarý ile kiþilerin ihtiyaçlarýna yönelik eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri gerçekleþtirmek ve öðretim elemanlarýnýn sahip olduklarý bilgi birikimi içinde bulunduklarý toplumla paylaþmak amacýyla kurulan Sürekli Eðitim Merkezinde gerek kendi öðrenciler ve personel gerekse toplumun farklý kesimlerindeki kiþi ve kuruluþlarýn ihtiyaçlarýna cevap vermeye yönelik pek çok faaliyet gerçekleþtirdiklerini açýkladý. "Bilim insanlýk içindir" felsefesinden hareketle çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ettiðini belirten Alkan, ilde Ar-Ge faaliyetlerinin yaygýnlaþarak, üniversite-sanayi iþbirliðine büyük katkýlar saðlamasý açýsýndan cazip fýrsatlar sunacak olan Teknokentin Çorum Organize Sanayi Bölgesinde konumlandýrýlacaðýný ve bu noktada projeciliðe gerçekten önem verdiklerini sözlerine ekledi. Üniversitenin en önemli fiziki eksikliði olarak bilinen yerleþke konusunda da 2 yýldýr devam eden yoðun çalýþmalarda son aþamaya gelindiðini, profesyonel bir ekip tarafýndan hazýrlanmakta olan master plan çerçevesinde yakýn bir zamanda somut adýmlar atýlarak yerleþkenni yapýmýna baþlanacaðýný söyleyen Alkan, baþlangýçta merkez ve ilçelerde yaklaþýk m2'lik alana sahip olan üniversitenin, gerçekleþtirilen yoðun çalýþmalar sonucunda tapulu, tahsisli ve tahsis süreci devam eden yerleþke alanlarýyla birlikte bugün itibariyle m2'nin üzerine çýkýldýðýný belirtti.çorum sýnýrlarýný geçemeyen bir üniversite deðil de uluslararasý saygýnlýða sahip bir üniversite olabilmek için emin adýmlarla ilerlediklerini vurgulayan Alkan, günümüz koþullarýnda elindeki gücü kullanabilen ve hýzlý olabilenin kazanacaðýna dikkat çekti. Yakýn gelecekte Çorum'un bilim, teknoloji ve saðlýk merkezi haline geleceðine olan inançla bu ülkenin hizmetinde olduðunu bir kez daha dile getiren Alkan, doðup büyüdüðü topraklara hizmet etmenin gururunu yaþadýðýný sözlerine ekledi. "Ýnsanlar kalýcý þeyler býrakmalý" diyen ve bu amaçla da kendisini mesai kavramý olmadan çalýþan bir emekçiye benzeten Alkan, fedakârlýk yapýlmadan baþarýya ulaþýlamayacaðýný dile getirerek çýkýlan bu zorlu yolda kendisine güvenen ve destek veren herkese bir kez daha teþekkür etti. Bu tür programlarýn, dinleyicilerin bilgilendirilmesi açýsýndan büyük önem arz ettiðini dile getiren Alkan, programda emeði geçenlere teþekkür etti. Uður ÇINAR YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetim ve Sekreterlik Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. HÜKÜMSÜZDÜR Elcin Kaya TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:29 Güneþ : 06:55 Öðle : 12:31 Ýkindi : 15:25 Akþam : 17:56 Yatsý : 19:15 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 43. Hafta Dünyada kim kimi severse, ahirette onun yanýnda haþrolacaktýr. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri DERVÝÞLÝK DEDÝKLERÝ Derviþlik dedikleri Hýrka ile taç deðil Gönlün derviþ eyleyen Hýrkaya muhtaç deðil Hýrkanýn ne suçu var Sen yoluna varmazsan Vargýl yolunca yürü Er yolu kalmaç deðil Dirsin Þeyh'in aþkýna Yalýn ayak baþý açýk Er var dirlik dirlikmiþ Yalýn ayak aç deðil Durmuþ marifet söyler Erene Yunus Emrem Yol eriyle yoldadýr Yolsuza yoldaþ deðil YUNUS EMRE HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,973 1,977 EUR 2,715 2,720 STERLiN 3,182 3,199 JPY YENi 0,202 0,203 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SAÐLIK ECZANESÝ TEL: YAVRUTURNA MH. UÐUR MUMCU CD. NO:147/B ÖMÜR ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ DAÝRESÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Çorum'a Modern Nikah Sarayý Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Nikah Sarayý'nýn inþasý tamamlanmak üzere. Yunus Emre Parký içinde eski Askeri Gazino'nun yanýna yapýlan Nikah Sarayý'nýn bir ay içinde teslim edilmesi bekleniyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda hem Nikah Sarayý hakkýnda bilgi verdi hemde gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.29 Mart 2009 Mahalli Ýdareler Seçimlerinde hazýrladýklarý kitapçýktaki vaatleri bir bir hayata geçirdiklerini hatta aradan geçen süreçte ortaya çýkan yeni ihtiyaçlara göre de yeni projeleri uyguladýklarýný belirten Baþkan Külcü, "Yeni Nikah Sarayý seçim vaatlerimiz arasýnda yoktu. Ama aradan geçen zaman da böyle bir eksikliði hissettik ve yeni bir bina yapmaya karar verdik. Mevcut salona zaman zaman nikah kýymak için gittiðim zaman hicap duyuyordum. Salonumuz bu kentin yakaladýðý vizyona yakýþmýyordu. Ancak Çorum modern bir nikah salonuna kavuþacak. Evliliðe ilk adýmý atacak gençler artýk bu salonunda hayata atýlacaklar" dedi.nikah Sarayý hakkýnda teknik bilgilerde veren Baþkan Külcü, maliyetin 1 milyon 500 lira+kdv olacaðýný ifade ederek, "Ýki tane gelin-damat odasý, kokteyl salonu, 116 koltuklu nikah salonu, idari bölümler ve bir adette kafe bulunacak. Ayrýca engelliler içinde engelli asansörü yapýlacak" þeklinde belirtti. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu mimari özelliklerde Nikah Sarayý bulunmadýðýný dile getiren Baþkan Külcü, salonun yanýnda ki eski Askeri Gazinonun da yýkýlarak otopark yapýlacaðýný söyledi. Ýnþaatýn 30 Aralýk 2013 tarihinde bitmesi gerektiðini açýklayan Baþkan Külcü, müteahhit firmanýn da bir ay önce bitireceðini ifade ettiðini belirterek, açýlýþý da toplu bir nikah töreni ile yapabileceklerini aktardý.konuþmasýnda Çorum Belediyesi Evlendirme Memurluðu tarafýndan kýyýlan nikahlarýn istatistikleri hakkýnda da bilgi veren Baþkan Külcü, 2009 yýlýnda 1537, 2010'da 1635, 2011'de 1577, 2012'de 1656, 2013 yýlýnda ise þimdiye kadar 1494 nikah kýyýldýðýný ifade etti. -"SOSYAL BELEDÝYECÝLÝK YAPIYORUZ"- Belediye olarak yeni doðan bebeklerin ziyaretinden yaþlýlarýn evinin temizliði ve bakýmýna kadar geniþ bir alanda hizmet yürüttüklerini kaydeden Baþkan Külcü, "Þu an 230 evin temizliðini yapýyor ve yaþlýlarýmýza bakýyoruz. Yakýnda Engelli Eðitim Merkezimiz hizmete girecek. Bunlarýn yanýnda þimdi de nikah salonumuzu Çorum'a yakýþýr hale getiriyoruz. Tüm bu yaptýðýmýz çalýþmalar sosyal belediyeciliðin yansýmalarýdýr" þeklinde kaydetti. -RUHSAT TARTIÞMALARINA CEVAP- Uluslararasý bir fast-food zincirinin Çorum'a kuracaðý þubenin inþaatý ile ilgili ortaya atýlan iddialara bir kez daha cevap veren Baþkan Külcü, "Bizim þimdiye kadar söylediðimiz tüm tarihler resmi evraklar üzerinde ki tarihlerdir. Biz yöneticiyiz ve evraklar üzerinde konuþuruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kim ne yaptýysa hukuk karþýsýnda hesabýný verir. Bizde hukuka uygun olarak iþlerimizi yapýyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Basýn toplantýsýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Turhan Candan ve bazý belediye meclisi üyeleri de katýldý. Fatih AKBAÞ Üç binada ayný anda yýkýlacak Baþkan Külcü'den aday adaylýðý sorularýna cevap: "Sormayýn adayým" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Çorum'un dönümlük bir meydan kazanacaðýný söyledi. Yeni Nikah Sarayý inþaatýnda incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, burada meydan projesi ile ilgili de açýklama yaptý. Projenin önündeki engellerden birisi olan eski TEKEL binasýnýn Özelleþtirme Ýdaresinden Çorum Belediyesine devrine Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn onay verdiðini kaydeden ve alt birimlerde devir iþlemlerinin devam ettiðini belirten Baþkan Külcü, "Gazi Caddesinin kuzey tarafýnda oluþturulacak meydan bölgesinde eski TEKEL binasý dýþýnda Ýl Özel Ýdaresi ve Ýl Saðlýk Müdürlüðünün hizmet binalarý da var. Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Agah Kafkas bir açýklamasýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðü binasýnýn hastane bahçesine yapýlacaðýný açýklamýþtý. Biz bunu bekliyoruz. Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi binasýnýn da taþýnmasýný da bekliyoruz. Þu an için TEKEL binasýný yýkmayacaðýz. Her üç binayý da ayný anda yýkacaðýz. Çünkü TEKEL binasýný sivil toplum kuruluþlarý çeþitli etkinlikler için kullanýyorlar" dedi. Oluþturulacak meydanýn büyüklüðünün dönüm olacaðýný açýklayan Baþkan Külcü, meydanýn kenarlarýnda kafeler olacaðýný ve akþamlarý da yaþam alanlarý haline geleceðini söyledi. Fatih AKBAÞ Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart 2014'te yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Seçimleri ile ilgili açýklamalarda bulundu. Belediye tarafýndan inþa ettirilen Nikah Sarayý'nda incelemelerde bulunan ve ardýndan basýn toplantýsý yapan Baþkan Külcü gazetecilerin 'aday adaylýðý' ile ilgili ýsrarlý sorularýna cevap verdi. Arkadaþlarýyla birlikte göreve geldikleri andan itibaren üzerlerine aldýklarý emaneti Çorum'u en iyi yere getirmek çabasýyla taþýdýklarýný kaydeden Baþkan Muzaffer Külcü, "Tüm heyecanýmýzýn ve çabalarýmýzýn nedeni de budur yýlýndan bugüne kadar her çalýþma sezonumuzun sonunda yaptýrdýðýmýz kamuoyu araþtýrmalarýnda destek ve memnuniyet sürekli artmýþtýr. Hiç bir oran bir önceki döneme göre geriye gitmemiþtir. Bundan dolayý da hemþehrilerime teþekkür ediyorum. Bu da kendimizi anlatabildiðimizin göstergesidir. Yaptýðýmýz iþler halk tarafýndan yakýndan takip ediliyor" dedi. Kamuoyu yoklamalarda ortaya çýkan memnuniyet oranlarýnýn kentin tarihinde ki en yüksek oranlar olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, "Partimizin oy oraný da her dönem bir önceki döneme göre artmýþtýr. 30 Martta yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Seçimlerinde de bir önceki seçime göre artýþ olacaktýr" ifadelerini kullandý. Baþkan Külcü, gazetecilerin yaklaþan seçimler öncesinde yeniden aday adayý olup olmayacaðý ile ilgili ýsrarlý sorularýna ise "Sormayýn adayým" diyerek cevap verdi. Fatih AKBAÞ Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'ne yeni baþlayan 9. sýnýflar için rozet töreni düzenlendi. Törende okul yöneticilerinin yanýsýra eski okul mezunlarý ve öðrenciler de hazýr bulundu.törende açýlýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Hüseyin Kýr, öðrencilerin okuldan mezun olmasa da artýk Ýmam Hatipli olduklarýný belirtti. Öðrenciler üzerinde kýsýtlamalar yapacaklarýný ancak bu kýsýtlamalarýn öðrencilerin kötü alýþkanlýklar kazanmamalarý için yapýldýðýný anlatan Kýr, öðrencilerin okuldan mezun olduktan sonra Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin deðerini anlayacaklarýný vurguladý. Ýmam Hatip mezunlarýndan Eðitimci Yazar Abdulkadir Ozulu ise konuþmasýnda 60 yýldýr Ýmam Hatipli olduðunu kaydederek, öðrencilerin baþarýsýzlýðýnýn nedeninin sadece günü gününe çalýþmamaktan kaynaklandýðýný vurguladý. Öðrencilere tavsiyelerde de bulunan Ozulu, öðrencilerin derslerde Kur'an-ý Kerim öðrendiklerini ve bu ayetlerden feyz aldýklarýný bunun için de sürekli abdestli gezmeleri gerektiðini söyledi. Öðrencilerin henüz genç olduðunu ve biyolojik olarak geliþtiklerini anlatan Abdulkadir Ozulu, abdestli insanlarýn yanlýþ düþüncelerden kaçýndýðýný, namaz kýlanlarýn kötü alýþkanlýklardan uzak durmaya özen gösterdiðini belirtti. ÝHL'ye 429 puanla en yüksek puaný alarak kayýt yaptýran Furkan Þimþek'e rozetini Eðitimci Yazar Abdulkadir Ozulu taktý. Ozulu, Furkan Þimþek'e ayrýca çeyrek altýn hediye etti. Ozulu, Furkan Þimþek'in babasý Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Halil Ýbrahim Þimþek'e de teþekkür belgesi verdi. Törende Milli Eðitim Þube Müdürü Gazi Yýldýrým ve Kadir Songüt ile ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr da yeni öðrencilere rozet taktý, velilerine teþekkür belgesi verdi.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI LEVHALARIN DÝLÝ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný AK Partide kadýn üye sayýsý yüzde 50 olacak Baþkan Yazýcý Osmancýk'ta hizmete tekrar talip Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, 30 Mart tarihinde gerçekleþtirilecek yerel seçimlerde tekrar belediye baþkanlýðý görevi için AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na aday adaylýðý baþvurusunda bulundu. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, 30 Mart tarihinde yapýlacak olan mahalli idareler seçimlerinde Osmancýk'tan tekrar Belediye Baþkanlýðý'na aday adayý olduðunu açýkladý. Baþkan Yazýcý, AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na aday adaylýðý baþvurusunda bulundu. Baþkan Yazýcý, aday adaylýðý baþvuru dosyasýný AK Parti Ýl Baþkanlýðý Yerel Yönetimler Baþkaný Nurettin Karaca'ya teslim etti. Görev yaptýklarý süre içerisinde amaçlarýnýn ilçenin köklü sorunlarýna çözüm bulmak olduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Osmancýklý hemþehrilerimizin destekleri ve büyük teveccühleri ile Belediye Baþkanlýðý görevine getirildik. Bu süre içerisinde amacýmýz ilçemizin gerçek ve köklü problemlerini çözüme kavuþturmaktý. Bu amaç için gelecek nesilleri düþünerek hareket ettik. Çýraklýk dönemimizde bu köklü sorunlarý çözüme kavuþtururken kalfalýk dönemimizde de yine ayný itina ile çalýþacaðýmýz ve hizmet vermeye talip olduðumuz için tekrar bu göreve talibiz" dedi. Yýlmaz MERT AK Parti Kadýn Kollarý'nýn istiþare toplantýsý dün Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Toplantýya AK Parti Kadýn Kollarý MYK Üyesi Zeynep Pusat, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Belediye Meclisi üyeleri Seyhan Günhan, Bedriye Çayýr, Belediye Baþkan aday adayý Aslýhan Altýparmak ve çok sayýda partili katýldý. 40 dakikalýk gecikmeyle baþlayan toplantýnýn açýlýþýnda konuþan AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, siyaseti ahlak limaný olarak tanýmlayan bir siyasi geleneðe mensup olduklarýný ifade etti. Geleceðin rahat etmesi için çalýþtýklarýný anlatan Gülgün, "Hizmet sevdalýsý bir partiyiz. Hizmet sevdalýsý bir liderin Çorum'daki takipçileriyiz. Ak kadýnlar olarak evlatlarýmýzýn geleceði için çalýþýyoruz" dedi. Gülgün konuþmasýný þöyle tamamladý: "Kadýn siyasette bir güçtür. Siyaset ile evde baþlar. Bu seçimi de kadýnlar olarak sandýklarý patlatarak alacaðýz. AK Parti Çorum Kadýn Kollarý olarak Türkiye'deki kadýn kollarý arasýnda dördüncü sýrada yer alýyoruz. Þu an kadýn kollarýmýzýn üye sayýsý 44 bine dayandý. Yýl sonunda üyelerimizin yüzde 50'sini kadýnlar oluþturacak." Gülgün'ün konuþmasýnýn ardýndan AK Parti MYK Üyesi Zeynep Pusat, "Giriþimci Ruhu Nedir" konulu bir konuþma yaptý. Hatice Külcü de programda yaptýðý konuþmada, "Hepimiz anneyiz, kýz kardeþiz, evladýz, neticede kadýnýz. Merhametimizle, yüreðimizle düþünüyoruz. O nedenle birinin, bir damla gözyaþýný silebilmek dünyanýn en mutluluðudur. Her birimiz Nene Hatun olabiliriz. Bugün Nene Hatunlar cepheye mermi taþýmýyor ama eli kalem tutuyor, þirketlerini en iyi þekilde yönetiyor. Ýnsanlara iþ veriyor. Bu günün Nene Hatunlarý öðrencilerini dýþarýda gösteri yapmak için deðil ilim irfan peþinde koþmalarý için en iyi þekilde yetiþtiriyor. Bu günün Nene Hatunlarý en güzel þekilde doktorluk yapýyorlar. Evinde evlatlarýný yetiþtirmek için elinden ne geliyorsa yapýyor. Bu günün Nene Hatunlarý bir arý misali her zaman çalýþýyor. Bugün kadýnlarýmýz gerek kamu sektöründe, gerek iþ dünyasýnda, gerekse siyasi hayatta boþ durmuyor sürekli hizmet üretiyorlar. Bu yýl ortaokul ve liseyi açýktan okuyan kadýnlarýmýzýn sayýsý artmýþ. Bizlerde Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi olarak anlamadýklarý, zorlandýklarý derslerde onlara yardýmcý olmak için kurslar açacaðýz. Sizler yeter ki bir þeyler yapmak isteyin bizler Çorum Belediyesi olarak sonuna kadar yanýnýzdayýz. Üç kýz çocuðu annesi olarak her zaman yanýnýzda olduðumu söylüyor ve bugünü bizlere hazýrlayan herkese teþekkür ediyorum" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL "Bugünlere gelmek için çok aðýr bedeller ödendi" Öz Ýplik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Murat Ýnanç, Genel Baþkan Yardýmcýsý Recep Türkyýlmaz, Yönetim Kurulu üyeleri, Adana Þube Baþkaný Muzaffer Özbulut ve Yönetimi, Malatya Þube Baþkaný Ömer Yabaþ, Ýstanbul Þube Baþkaný Ýsmail Demirkoparan, Bursa Þube Baþkaný Erol Atmaca, Niðde Þube Baþkaný Mehmet Avþar, Ege Bölge Baþkaný Mehmet Sürek, Kayseri Þube Baþkaný Cuma Eren, BOSSA Temsilcilerinden oluþan yaklaþýk 40 kiþilik heyet Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu'yu TBMM'de ziyaret ettiler. Öz Ýplik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Murat Ýnanç, "Þube Baþkanlarýmýz ve temsilcilerimizle sizleri ziyaret ederek, Sendikal düþüncelerinizden faydalanmak, bilgi birikiminizden yararlanmak istedik. Bizi kabul ettiðiniz için teþekkür ediyoruz." dedi. Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak- Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Hak-Ýþ Konfederasyonunda yaptýðý çalýþmalar ve gelinen nokta hakkýnda bazý bilgiler verdi. Uslu, "Hak-Ýþ'in kurulduðu yýllarý daha sonraki süreçleri en iyi bilen, bilmenin ötesinde yaþayan birisiyim. Bugünlere gelmek için çok aðýr bedeller ödendi. Partililerimiz, iktidarlarýmýz, bize destek olan bürokratlarýmýz filan hiçbir þey yoktu. TRT'ye gittiðimizde o zamanki Haber Dairesi Baþkaný Ercan San bize "siz kimsiniz sizi neden haber yapalým, siz kimsiniz de sizin kongrenizi gelip izleyelim? Sizi kaç kiþi tanýr? Kaç kiþi izler? demiþti. Þimdi Ercan San diye birisi TRT'de yok ama biz varýz. Hak-Ýþ Konfederasyonu var. Demokrat bir kafanýn "siz de varsanýz. Tabi ki kamu yayýncýlýðý yapan bir TRT'nin sizi haber yapmasý gerekir" diyor olmasý lazýmdý ama tabi denmedi. O dönemlerde bazý kurumlara girerken hem özel sektörde hem de kamuda bir kýsým özel iliþkiler belirleyiciydi. Ben 1985'de profesyonel oldum ama 1985'e kadar bizzat o günkü Hak-Ýþ'in ve Öz Gýda-Ýþ Sendikasýnýn yöneticisiydim. Bakýn 1985'e kadar Öz-Gýda Ýþ sendikasýndan aldýðým tek bir kuruþ, maaþ, ikramiye, yolluk yoktur. 1995'de Hak-Ýþ'in Genel Baþkaný oldum. Bugünkü Hak-Ýþ yöneticisi arkadaþlarda ayný geleneði devam ettiriyorlar. Hak-Ýþ'ten herhangi bir maaþ, ikramiye vesaire almadýk. Çünkü bizim için Hak-Ýþ ekmek kapýsý, iþ kapýsý deðil, bir idealdi. Bugünde arkadaþlarýmýz ayný tavrý sürdürüyorlar. Hak-Ýþ Konfederasyonu hak, hukuk, adalet, hakkaniyet gibi kurallara, ilkelere daha fazla dikkat etmemiz lazým. Bossalý arkadaþlarý doðru tercihleri nedeniyle tebrik ederim. Tekrar hayýrlý olsun. Doðru yerdesiniz" dedi. Ziyaretin ardýndan, Öz Ýplik-Ýþ Sendikasý yöneticileri, þube baþkanlarý ve temsilcilerle hatýra fotoðrafý çektirdi. Haber Servisi Levhalar birer rehber gibidir. Bazen bilgi, bazen uyarý amaçlýdýr. Ýnsanoðlu dünyanýn meþguliyeti ve stresi içerisinde dalgýn olur, unutkan olur. Bakar ama görmez. Ýþte tamda bu anlamda uyarý levhalarý devreye girer. Lisan-i haliyle BENÝ OKU AMA GEREÐÝ- NÝ DE SAKIN ÝHMAL ETME diye haykýrýr. Þayet okuyup geçersen, ciddiye almazsan bedelini maddi manevi olarak ödeyebilirsin. Bunun karþýsýnda kimseyi de suçlamaya hakkýn olmaz. Çünkü görüyorsun, gözünün içerisine girercesine seni uyarýyorum der. O halde bizlere düþen vazife, nasýl gök gürlerken, þimþek çakarken dýþarý çýkmamýz gerektiðinde yaðmur yaðabilir zannýyla giysilerimize biraz daha dikkat ediyorsak, þemsiyemizi yanýmýza alýyorsak, uyarý levhalarýný da görünce gereðini geciktirmeden yapmamýz elzemdir. Yoksa maddi manevi zarar görecek olsak þekvaya asla hakkýmýz olmaz. " SAÇAK ALTINDA DURMAYINIZ: Kýþ günlerinde havalarýn hafiften yumuþamasýyla saçaktan sarkan buzlar, eriyen kar kütleleri veya kiremit, tuðla, saçlar, balkonlardaki saksýlar vs. saçak altýnda duranlarýn veya oradan dikkatsizce geçenlerin üzerine düþebilir. (Bu baðlamda öðrencilerimizin dikkatini çekmek için Çorum'da tüm okul binalarýmýza 'saçak alýnda durmayýnýz' levhalarýn asýlmasýný önerdik) " ASANSÖR 4 KÝÞÝLÝKTÝR: Belirtilen kilogramdan fazla asansöre yük binerse istenmeyen üzücü sonuçlar doðurabilir. Bir þey olmaz denmemeli.(ýstanbul'da yaþanmýþtý) " ASANSÖR KABÝNÝNÝ (AYNADA KENDÝNÝZÝ) GÖRME- DEN ÝÇERÝ GÝRMEYÝNÝZ: Arýza olabilir veya asansör kapýsý açýk kalabilir. Dikkatsizce içeriye giren kiþi boþluða düþebilir. " DEPREMDE, YANGINDA ASANSÖRÜ KULLANMAYI- NIZ: Depremde veya yangýnda asansörde bulunuyorsak tüm düðmelere basýp en kýsa sürede terk etmeliyiz. Örneðin asansörler yangýnda dumaný çeker ve zararý daha fazla olabilir. " SEL GELEBÝLÝR: Özellikle dere yataklarýnda bulunurken dikkat edilmeli. Bulunduðumuz yere çok yaðmur yaðmamýþ olabilir. Ancak daha uzaklara yaðan yaðmur çoðala çoðala gecikmeli olarak geleceðinden maddi manevi zararlara sebebiyet verebilir. " APARTMAN DOÐALGAZ ANA VANASIDIR: Acil ihtiyaç halinde apartmanýn doðalgazýnýn toptan kesilebilmesi için yerinin herkes tarafýndan bilinmesinde ve çocuklar oynar zannýyla vanalarýnýn kesinlikle sökülmemesinde fayda vardýr. " GÝRÝLMEZ: Özelliði nedeniyle ilgisiz kiþilerin girmesi maddi manevi zararlara sebebiyet verebilir. Trafolar, kazan dairesi, çatýlar gibi " TAÞ DÜÞEBÝLÝR: Özellikle havalarýn yumuþamasýyla gerekli önlemler alýnmamýþ kalelerden veya yamaçlardan taþlar düþebilir ve zarar verir. " SIÐARA ÝÇÝLMEZ: Bilhassa sýcak yaz aylarýnda kuru otlarýn bulunduðu ormanlýk alanlarda rast gele býrakýlan izmaritler yýllarýn emeði olan koca bir ormanlýk alaný yok edebilir. " TEHLÝKELÝ MADDE: Özelliði itibariyle daha dikkatli olunmasý gerekmektedir. " KONTAÐI KAPATINIZ: Benzin, gaz alýrken uyulmasý önem arz etmektedir. " ÖNCE GÜVENLÝK: Ýþ yerlerinde, inþaatlarda yazar. Bu uyarý levhada kalmamalý. Tüm ilgililer tarafýndan her daim önlemler alýnmalý. Kesinlikle taviz verilmemelidir. " ÝNÞAAT SAHASINA GÝRMEK YASAKTIR: Ýlgisiz kiþilerin, çocuklarýn inþaat sahasýna girmesi birçok kazalara sebebiyet verebilir. Bilhassa satýn alacaðý dairelere bakmak için girenler zarar görebilir.(mersin'de bir doktor asansör boþluðuna düþüp ölmüþtü) " ÖLÜM TEHLÝKESÝ: Genelde elektrik direklerinde asýlýdýr. Bilhassa vücudunda platin bulunanlar akýma kapýlabilirler. " LPG'LÝ ARAÇLAR GÝREMEZ: KAPALI oto parklara park edilmesi durumunda sýkýntý olabilir.(ýstanbul'da üzücü bir olay yaþanmýþtý) " GÖLETE - BARAJA - IRMAÐA GÝRMEK YASAKTIR: Zemin bataklýk veya su seviyesi yüksek olabilir. Bilhassa yüzme bilmeyenler bedelini canlarýyla öderler. " DÝKKAT KÖPEK VARDIR: Hobi bahçelerinde veya müstakil evlerde eðer köpek besleniyorsa bu uyarýnýn olmasýnda fayda vardýr. Bazý köpekler ansýzýn saldýrabilir. " APARTMAN GÝRÝÞÝNE PARK ETMEYÝNÝZ: Rast gele park edilmesi halinde içerden çýkacak veya acil bir durumda itfaiye gibi içeriye girecek araçlara engel olunur ve zaman kaybýna sebep olunur. " KUYU SUYU ÝÇÝLMEZ: Bazý çeþme baþlarýnda bu uyarýya rastlarýz. Saðlýk açýsýndan önemlidir. " KULLANIMDAN ÖNCE KATALOÐU OKUYUNUZ: Bilinçsizce çalýþtýrýlmasý halinde oluþabilecek maddi manevi uyarýcý bilgiler içerir. Elektrikli fýrýn gibi. " SINIFTA TOP OYNAMAYINIZ, FLORSALLAR DÜÞEBÝLÝR: Sýnýfta veya baþka bir alanda muhafaza altýna alýnmamýþ florsan lambalar düþebilir. Onlarýn patlamasý çok tehlikelidir.(öðrencilerimiz zarar görmesin diye ilimizdeki okullarda tüm florsallarýn klipsle sabitlenmesini önerdik) " DÝLENCÝ VE SATICI GÝREMEZ: Apartmanlarýn güvenliði için bu levha önem arz etmekte olup; buna raðmen apartmana giren kiþilerin sorgulanmasýnda önem arz eder. " SIÐINAÐA GÝDER: NBC saldýrýsý olmasý halinde, sýðýnaðýn ne anlam ifade ettiðinin aile boyu bilinmesi gerekmektedir. " ACÝL NUMARALAR: Ýhtiyaç halinde bilinçli olarak aranabilmesi için bilinmesinde fayda var. " APARTMAN SU ANA VANASI: Dairelerde veya apartmanýn ortak alanlarýnda su ile ilgili bir problem yaþanmasý halinde acilen suyun kesilmesi için, herkes tarafýndan bilinmesi gerekmektedir. ÖZETÝN ÖZETÝ: Hele bazý uyarý levhalarý vardýr ki; bunlarýn yazýlmasý bile insaný rahatsýz ediyor. ''Yerlere tükürmeyiniz - çöp atmayýnýz'' gibi. Evlerimizin duvarýna böyle bir yazý yazýyor muyuz? Çünkü bu tür hassasiyetler hepimiz için normal davranýþ biçimi haline gelmesi lazým Ama Sevdiðim söz: ''Bakmakla görmek farklýdýr. Herkes bakar ama göremez''

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

"Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine

Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine Futsala üç takým daha Kasým ayýnda baþlayacak Futsal heyecaný öncesinde takýmlar da belli olmaya baþladý. YEDAÞ ve Orman Ýþletme Müdürlüðünün ardýndan ÇESOB, Çorum Barosu ve Hitit Üniversitesi'de oluþturacaklarý

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý!

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý! Demiryolu ne zaman gelecek? Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu yatýrýmýnýn Çorum için hayati önem taþýyan bir konu olduðunu belirterek, bu konuda TSO'nun daha etkili çalýþmalar

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Rektör Alkan'dan 8. yýl mesajý Hitit Üniverstesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin 8. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. DA Seçimde nasýl

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı