Karaman'dan hac uyarýsý!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karaman'dan hac uyarýsý!"

Transkript

1 Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni Þafak Gazetesi yazarý Hayrettin Karaman, hac ibadetini yerine getirene 'hacý' denilmesini doðru bulmadýðýný söyledi. 7 DE 40 KURUÞ Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'ne yeni baþlayan 9. sýnýflar için rozet töreni düzenlendi. Törende okul yöneticilerinin yanýsýra eski okul mezunlarý ve öðrenciler de hazýr bulundu.törende açýlýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Hüseyin Kýr, öðrencilerin okuldan mezun olmasa da artýk Ýmam Hatipli olduklarýný belirtti. 3 TE Çorum'a Modern Nikah Sarayý Çorum'da yapýlan ilk katamaran suya indirileceði günü bekliyor "Ýki yerleþkede 5 yýl içinde tamamlanacak" Küçük Sanayi Sitesinde bulunan HMAK Hidrolik Makine firmasýnýn yaptýðý Katamaran Teknesi tamamlandý. Vali Sabri Baþköy ve TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal HMAK Hidrolik Makineyi ziyaret ederek Katamaran Teknesi Hakkýnda bilgi aldýlar. HMKA Hidrolik Makine Sahibi Hakan Özakýncý, teknenin 2,5 ayda tamamlandýðýný ifade ederek, "Teknenin bütün imalatý bize ait. Samsun Bafra'da bulunan bir balýkçý çiftliðinde hizmet teknesi olarak görev yapacak. 5 TE Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Nikah Sarayý'nýn inþasý tamamlanmak üzere. Yunus Emre Parký içinde eski Askeri Gazino'nun yanýna yapýlan Nikah Sarayý'nýn bir ay içinde teslim edilmesi bekleniyor. 3 TE "Bugünlere gelmek için çok aðýr bedeller ödendi" Öz Ýplik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Murat Ýnanç, Genel Baþkan Yardýmcýsý Recep Türkyýlmaz, Yönetim Kurulu üyeleri, Adana Þube Baþkaný Muzaffer Özbulut ve Yönetimi, Malatya Þube Baþkaný Ömer Yabaþ, Ýstanbul Þube Baþkaný Ýsmail Demirkoparan, Bursa Þube Baþkaný Erol Atmaca, Niðde Þube Baþkaný Mehmet Avþar, Ege Bölge Baþkaný Mehmet Sürek, Kayseri Þube Baþkaný Cuma Eren... 4 TE Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, her yýl bütçe döneminde olduðu gibi 2014 bütçe görüþmelerinin baþladýðý bu hafta hem bütçenin geneli hem de Çorum ile ilgili yatýrýmlar, hedefler ve ödenekler konusunda kamuoyu ile bilgi paylaþmaya baþladý. Dün AK Parti Çorum Milletvekilleri adýna yapýlan açýklamaya 5 TE ek olarak Milletvekili Baðcý açýklamasýnda Hitit Üniversitesinin bütçe hedeflerine iliþkin bilgiler verdi. "Güvensiz gýdalaren çok baðýþýklýk sistemi zayýf olanlarý vuruyor" "Ýþadamlarý Çin'in iyi olmadýðý alanlarda kendilerini geliþtirmeli" Zaman Gazetesi Ekonomi Editörü Turhan Bozkurt, Türkiye'nin bugün en önemli meselesinin ihracata dayalý ekonomi olduðunu ifade etti Çorum Hitit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) tarafýndan düzenlenen programa katýlan Bozkurt, kentin önde gelen iþ adamlarýyla bir araya geldi. Anvatar Otel'de düzenlenen program da konuþan Bozkurt, sanayicileri ve iþ adamlarý derneklerinin bu tür organizasyonlar yaparak tecrübe ve bilgi kazanýmýna çok önemli katkýda bulunduðunu söyledi. 5 TE 7 DE "Sormayýn adayým" "Uluslararasý saygýnlýða sahip bir üniversite olmayý hedefliyoruz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Umut Radyo'da yayýnlanan, yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu Meltem Danýþman Çýnar'ýn yaptýðý "Beyaz Mikrofon" adlý söyleþi programýna konuk oldu. Umut Radyo dinleyicilerine Hitit Üniversitesi ile ilgili güncel bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, göreve baþladýðý günden bugüne kadar geçen süre içerisinde üniversitede yaþanan geliþmeler ve bundan sonraki... 2 DE Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart 2014'te yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Seçimleri ile ilgili açýklamalarda bulundu. Belediye tarafýndan inþa ettirilen Nikah Sarayý'nda incelemelerde bulunan ve ardýndan basýn toplantýsý yapan Baþkan Külcü gazetecilerin 'aday adaylýðý' ile ilgili ýsrarlý sorularýna verdi. cevap 3 TE AK Partide kadýn üye sayýsý yüzde 50 olacak 4 TE Yol ortasýnda aile faciasý: 2 ölü 6 DA

2 Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: Satýlýk Dükkan Þöförler cemiyeti yanýnda bulunan 50 metrekarelik dükkan satýlýktýr. Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: HABER "Uluslararasý saygýnlýða sahip bir üniversite olmayý hedefliyoruz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Umut Radyo'da yayýnlanan, yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu Meltem Danýþman Çýnar'ýn yaptýðý "Beyaz Mikrofon" adlý söyleþi programýna konuk oldu. Umut Radyo dinleyicilerine Hitit Üniversitesi ile ilgili güncel bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, göreve baþladýðý günden bugüne kadar geçen süre içerisinde üniversitede yaþanan geliþmeler ve bundan sonraki yapýlacak çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Üniversitenin meydana getirdiði farkýndalýk ve yaþanan olumlu geliþmeler ile gerçekleþtirilen etkin tanýtým faaliyetlerinin katkýlarý sonucu bu yýl kontenjanlarýný %100 dolduran 20 üniversiteden birisi olduðunu belirten ve bu yýl ilk kez baþlanýlan yabancý uyruklu öðrenci alýmý konusunda da önemli bir mesafe kat edildiðini açýklayan Prof. Dr. Alkan, "3 kýtadan, 15 farklý ülkeden üniversitemizi tercih ederek gelen 60'ý aþkýn yabancý uyruklu öðrencimiz aramýza katýlmýþtýr" dedi. Üniversitede sürekli olarak yeni bölümler/programlar açýlmakta olduðunu ve bu yeni bölümlerin/programlarýn açýlmasýndaki kriterlerinin en önemlilerinden birinin istihdam odaklý ve geleceðe dönük olmalarý olduðunu ifade eden Alkan, ön lisans, lisans ve lisansüstü eðitim programlarýnýn sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný belirtti. Týp Fakültesinde çalýþmalarýn büyük bir hýz kazandýðýný, 30'a yakýn öðretim üyesinin artýk adý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine dönüþen hastanede göreve baþlayarak, tüm bilgi ve tecrübelerini ile ve çevre illere aktarmaya çalýþtýklarýný açýklayan Alkan, eðitimöðretim yýlý itibariyle Týp Fakültesi öðrencilerinin Çorum'da eðitim almalarýný hedeflediklerini ifade etti. "Dünyaya entegre bir üniversite olma hedefiyle çýktýðýmýz bu yolda, sayýlarý her geçen gün artmakla birlikte 4 kýtada, farklý ülkelerde 60'ý aþkýn üniversite ile gerek Erasmus ve Mevlana programý kapsamýnda gerekse eðitim ve araþtýrma iþbirlikleri kapsamýnda yapmýþ olduðumuz protokoller ile dünya ölçeðinde rekabet gücüne sahip, evrensel bir eðitim kurumu olabilmek için çalýþmalarýmýza hýz kesmeden devam etmekteyiz" diyen Alkan, Hitit Üniversitesinin yüksek lise olmadýðýný ifade etti. Rektör Alkan, Çorum'a hizmet noktasýnda en önemli merkezlerden biri olan ve kamu ve özel Öðrenci kulüplerinden "ISO Eðitim Sertifika" programý Hitit Üniversitesi Pazarlama Kulübü ve Akademik Araþtýrmalar Topluluðu Kulübü "ISO Eðitim Sertifika Programý" düzenleyecek. Konuyla ilgili bilgi veren Pazarlama Kulübü Baþkaný Fatih Dirican 7-8 Aralýk tarihlerinde saatlerinde gerçekleþecek olan programýn Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlacaðýný ifade ederek, toplamda 16 saatlik eðitim sonucunda MEB onaylý 4 Ýngilizce ve 4 Türkçe toplam 8 adet sertifika verileceðini kaydetti. Dirican eðitimlerin sonunda ise sunucu, yapýmcý, haber spikeri ve yazar Asým Yýldýrým'ýn þiir dinletisi gerçekleþtireceðini ifade belirtti. Dirican verecekleri sertifikada referans mektubu da olduðunu MEB ve IRCA onaylý olduðunu dile getirdi. Kontenjanlarýnýn sýnýrlý olduðunu kaydeden Dirican kayýt yaptýrmak isteyenlerin kendisine ve nolu numaradan ise Sinan Lök'e ulaþabileceklerini açýkladý. Kubilay Kaan YÜCEL Yýl: 9 Sayý: EYLÜL 2013 CUMA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : sektör kuruþlarý ile kiþilerin ihtiyaçlarýna yönelik eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri gerçekleþtirmek ve öðretim elemanlarýnýn sahip olduklarý bilgi birikimi içinde bulunduklarý toplumla paylaþmak amacýyla kurulan Sürekli Eðitim Merkezinde gerek kendi öðrenciler ve personel gerekse toplumun farklý kesimlerindeki kiþi ve kuruluþlarýn ihtiyaçlarýna cevap vermeye yönelik pek çok faaliyet gerçekleþtirdiklerini açýkladý. "Bilim insanlýk içindir" felsefesinden hareketle çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ettiðini belirten Alkan, ilde Ar-Ge faaliyetlerinin yaygýnlaþarak, üniversite-sanayi iþbirliðine büyük katkýlar saðlamasý açýsýndan cazip fýrsatlar sunacak olan Teknokentin Çorum Organize Sanayi Bölgesinde konumlandýrýlacaðýný ve bu noktada projeciliðe gerçekten önem verdiklerini sözlerine ekledi. Üniversitenin en önemli fiziki eksikliði olarak bilinen yerleþke konusunda da 2 yýldýr devam eden yoðun çalýþmalarda son aþamaya gelindiðini, profesyonel bir ekip tarafýndan hazýrlanmakta olan master plan çerçevesinde yakýn bir zamanda somut adýmlar atýlarak yerleþkenni yapýmýna baþlanacaðýný söyleyen Alkan, baþlangýçta merkez ve ilçelerde yaklaþýk m2'lik alana sahip olan üniversitenin, gerçekleþtirilen yoðun çalýþmalar sonucunda tapulu, tahsisli ve tahsis süreci devam eden yerleþke alanlarýyla birlikte bugün itibariyle m2'nin üzerine çýkýldýðýný belirtti.çorum sýnýrlarýný geçemeyen bir üniversite deðil de uluslararasý saygýnlýða sahip bir üniversite olabilmek için emin adýmlarla ilerlediklerini vurgulayan Alkan, günümüz koþullarýnda elindeki gücü kullanabilen ve hýzlý olabilenin kazanacaðýna dikkat çekti. Yakýn gelecekte Çorum'un bilim, teknoloji ve saðlýk merkezi haline geleceðine olan inançla bu ülkenin hizmetinde olduðunu bir kez daha dile getiren Alkan, doðup büyüdüðü topraklara hizmet etmenin gururunu yaþadýðýný sözlerine ekledi. "Ýnsanlar kalýcý þeyler býrakmalý" diyen ve bu amaçla da kendisini mesai kavramý olmadan çalýþan bir emekçiye benzeten Alkan, fedakârlýk yapýlmadan baþarýya ulaþýlamayacaðýný dile getirerek çýkýlan bu zorlu yolda kendisine güvenen ve destek veren herkese bir kez daha teþekkür etti. Bu tür programlarýn, dinleyicilerin bilgilendirilmesi açýsýndan büyük önem arz ettiðini dile getiren Alkan, programda emeði geçenlere teþekkür etti. Uður ÇINAR YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetim ve Sekreterlik Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. HÜKÜMSÜZDÜR Elcin Kaya TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:29 Güneþ : 06:55 Öðle : 12:31 Ýkindi : 15:25 Akþam : 17:56 Yatsý : 19:15 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 43. Hafta Dünyada kim kimi severse, ahirette onun yanýnda haþrolacaktýr. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri DERVÝÞLÝK DEDÝKLERÝ Derviþlik dedikleri Hýrka ile taç deðil Gönlün derviþ eyleyen Hýrkaya muhtaç deðil Hýrkanýn ne suçu var Sen yoluna varmazsan Vargýl yolunca yürü Er yolu kalmaç deðil Dirsin Þeyh'in aþkýna Yalýn ayak baþý açýk Er var dirlik dirlikmiþ Yalýn ayak aç deðil Durmuþ marifet söyler Erene Yunus Emrem Yol eriyle yoldadýr Yolsuza yoldaþ deðil YUNUS EMRE HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,973 1,977 EUR 2,715 2,720 STERLiN 3,182 3,199 JPY YENi 0,202 0,203 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SAÐLIK ECZANESÝ TEL: YAVRUTURNA MH. UÐUR MUMCU CD. NO:147/B ÖMÜR ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ DAÝRESÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Çorum'a Modern Nikah Sarayý Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Nikah Sarayý'nýn inþasý tamamlanmak üzere. Yunus Emre Parký içinde eski Askeri Gazino'nun yanýna yapýlan Nikah Sarayý'nýn bir ay içinde teslim edilmesi bekleniyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda hem Nikah Sarayý hakkýnda bilgi verdi hemde gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.29 Mart 2009 Mahalli Ýdareler Seçimlerinde hazýrladýklarý kitapçýktaki vaatleri bir bir hayata geçirdiklerini hatta aradan geçen süreçte ortaya çýkan yeni ihtiyaçlara göre de yeni projeleri uyguladýklarýný belirten Baþkan Külcü, "Yeni Nikah Sarayý seçim vaatlerimiz arasýnda yoktu. Ama aradan geçen zaman da böyle bir eksikliði hissettik ve yeni bir bina yapmaya karar verdik. Mevcut salona zaman zaman nikah kýymak için gittiðim zaman hicap duyuyordum. Salonumuz bu kentin yakaladýðý vizyona yakýþmýyordu. Ancak Çorum modern bir nikah salonuna kavuþacak. Evliliðe ilk adýmý atacak gençler artýk bu salonunda hayata atýlacaklar" dedi.nikah Sarayý hakkýnda teknik bilgilerde veren Baþkan Külcü, maliyetin 1 milyon 500 lira+kdv olacaðýný ifade ederek, "Ýki tane gelin-damat odasý, kokteyl salonu, 116 koltuklu nikah salonu, idari bölümler ve bir adette kafe bulunacak. Ayrýca engelliler içinde engelli asansörü yapýlacak" þeklinde belirtti. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu mimari özelliklerde Nikah Sarayý bulunmadýðýný dile getiren Baþkan Külcü, salonun yanýnda ki eski Askeri Gazinonun da yýkýlarak otopark yapýlacaðýný söyledi. Ýnþaatýn 30 Aralýk 2013 tarihinde bitmesi gerektiðini açýklayan Baþkan Külcü, müteahhit firmanýn da bir ay önce bitireceðini ifade ettiðini belirterek, açýlýþý da toplu bir nikah töreni ile yapabileceklerini aktardý.konuþmasýnda Çorum Belediyesi Evlendirme Memurluðu tarafýndan kýyýlan nikahlarýn istatistikleri hakkýnda da bilgi veren Baþkan Külcü, 2009 yýlýnda 1537, 2010'da 1635, 2011'de 1577, 2012'de 1656, 2013 yýlýnda ise þimdiye kadar 1494 nikah kýyýldýðýný ifade etti. -"SOSYAL BELEDÝYECÝLÝK YAPIYORUZ"- Belediye olarak yeni doðan bebeklerin ziyaretinden yaþlýlarýn evinin temizliði ve bakýmýna kadar geniþ bir alanda hizmet yürüttüklerini kaydeden Baþkan Külcü, "Þu an 230 evin temizliðini yapýyor ve yaþlýlarýmýza bakýyoruz. Yakýnda Engelli Eðitim Merkezimiz hizmete girecek. Bunlarýn yanýnda þimdi de nikah salonumuzu Çorum'a yakýþýr hale getiriyoruz. Tüm bu yaptýðýmýz çalýþmalar sosyal belediyeciliðin yansýmalarýdýr" þeklinde kaydetti. -RUHSAT TARTIÞMALARINA CEVAP- Uluslararasý bir fast-food zincirinin Çorum'a kuracaðý þubenin inþaatý ile ilgili ortaya atýlan iddialara bir kez daha cevap veren Baþkan Külcü, "Bizim þimdiye kadar söylediðimiz tüm tarihler resmi evraklar üzerinde ki tarihlerdir. Biz yöneticiyiz ve evraklar üzerinde konuþuruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kim ne yaptýysa hukuk karþýsýnda hesabýný verir. Bizde hukuka uygun olarak iþlerimizi yapýyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Basýn toplantýsýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Turhan Candan ve bazý belediye meclisi üyeleri de katýldý. Fatih AKBAÞ Üç binada ayný anda yýkýlacak Baþkan Külcü'den aday adaylýðý sorularýna cevap: "Sormayýn adayým" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Çorum'un dönümlük bir meydan kazanacaðýný söyledi. Yeni Nikah Sarayý inþaatýnda incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, burada meydan projesi ile ilgili de açýklama yaptý. Projenin önündeki engellerden birisi olan eski TEKEL binasýnýn Özelleþtirme Ýdaresinden Çorum Belediyesine devrine Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn onay verdiðini kaydeden ve alt birimlerde devir iþlemlerinin devam ettiðini belirten Baþkan Külcü, "Gazi Caddesinin kuzey tarafýnda oluþturulacak meydan bölgesinde eski TEKEL binasý dýþýnda Ýl Özel Ýdaresi ve Ýl Saðlýk Müdürlüðünün hizmet binalarý da var. Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Agah Kafkas bir açýklamasýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðü binasýnýn hastane bahçesine yapýlacaðýný açýklamýþtý. Biz bunu bekliyoruz. Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi binasýnýn da taþýnmasýný da bekliyoruz. Þu an için TEKEL binasýný yýkmayacaðýz. Her üç binayý da ayný anda yýkacaðýz. Çünkü TEKEL binasýný sivil toplum kuruluþlarý çeþitli etkinlikler için kullanýyorlar" dedi. Oluþturulacak meydanýn büyüklüðünün dönüm olacaðýný açýklayan Baþkan Külcü, meydanýn kenarlarýnda kafeler olacaðýný ve akþamlarý da yaþam alanlarý haline geleceðini söyledi. Fatih AKBAÞ Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart 2014'te yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Seçimleri ile ilgili açýklamalarda bulundu. Belediye tarafýndan inþa ettirilen Nikah Sarayý'nda incelemelerde bulunan ve ardýndan basýn toplantýsý yapan Baþkan Külcü gazetecilerin 'aday adaylýðý' ile ilgili ýsrarlý sorularýna cevap verdi. Arkadaþlarýyla birlikte göreve geldikleri andan itibaren üzerlerine aldýklarý emaneti Çorum'u en iyi yere getirmek çabasýyla taþýdýklarýný kaydeden Baþkan Muzaffer Külcü, "Tüm heyecanýmýzýn ve çabalarýmýzýn nedeni de budur yýlýndan bugüne kadar her çalýþma sezonumuzun sonunda yaptýrdýðýmýz kamuoyu araþtýrmalarýnda destek ve memnuniyet sürekli artmýþtýr. Hiç bir oran bir önceki döneme göre geriye gitmemiþtir. Bundan dolayý da hemþehrilerime teþekkür ediyorum. Bu da kendimizi anlatabildiðimizin göstergesidir. Yaptýðýmýz iþler halk tarafýndan yakýndan takip ediliyor" dedi. Kamuoyu yoklamalarda ortaya çýkan memnuniyet oranlarýnýn kentin tarihinde ki en yüksek oranlar olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, "Partimizin oy oraný da her dönem bir önceki döneme göre artmýþtýr. 30 Martta yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Seçimlerinde de bir önceki seçime göre artýþ olacaktýr" ifadelerini kullandý. Baþkan Külcü, gazetecilerin yaklaþan seçimler öncesinde yeniden aday adayý olup olmayacaðý ile ilgili ýsrarlý sorularýna ise "Sormayýn adayým" diyerek cevap verdi. Fatih AKBAÞ Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'ne yeni baþlayan 9. sýnýflar için rozet töreni düzenlendi. Törende okul yöneticilerinin yanýsýra eski okul mezunlarý ve öðrenciler de hazýr bulundu.törende açýlýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Hüseyin Kýr, öðrencilerin okuldan mezun olmasa da artýk Ýmam Hatipli olduklarýný belirtti. Öðrenciler üzerinde kýsýtlamalar yapacaklarýný ancak bu kýsýtlamalarýn öðrencilerin kötü alýþkanlýklar kazanmamalarý için yapýldýðýný anlatan Kýr, öðrencilerin okuldan mezun olduktan sonra Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin deðerini anlayacaklarýný vurguladý. Ýmam Hatip mezunlarýndan Eðitimci Yazar Abdulkadir Ozulu ise konuþmasýnda 60 yýldýr Ýmam Hatipli olduðunu kaydederek, öðrencilerin baþarýsýzlýðýnýn nedeninin sadece günü gününe çalýþmamaktan kaynaklandýðýný vurguladý. Öðrencilere tavsiyelerde de bulunan Ozulu, öðrencilerin derslerde Kur'an-ý Kerim öðrendiklerini ve bu ayetlerden feyz aldýklarýný bunun için de sürekli abdestli gezmeleri gerektiðini söyledi. Öðrencilerin henüz genç olduðunu ve biyolojik olarak geliþtiklerini anlatan Abdulkadir Ozulu, abdestli insanlarýn yanlýþ düþüncelerden kaçýndýðýný, namaz kýlanlarýn kötü alýþkanlýklardan uzak durmaya özen gösterdiðini belirtti. ÝHL'ye 429 puanla en yüksek puaný alarak kayýt yaptýran Furkan Þimþek'e rozetini Eðitimci Yazar Abdulkadir Ozulu taktý. Ozulu, Furkan Þimþek'e ayrýca çeyrek altýn hediye etti. Ozulu, Furkan Þimþek'in babasý Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Halil Ýbrahim Þimþek'e de teþekkür belgesi verdi. Törende Milli Eðitim Þube Müdürü Gazi Yýldýrým ve Kadir Songüt ile ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr da yeni öðrencilere rozet taktý, velilerine teþekkür belgesi verdi.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI LEVHALARIN DÝLÝ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný AK Partide kadýn üye sayýsý yüzde 50 olacak Baþkan Yazýcý Osmancýk'ta hizmete tekrar talip Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, 30 Mart tarihinde gerçekleþtirilecek yerel seçimlerde tekrar belediye baþkanlýðý görevi için AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na aday adaylýðý baþvurusunda bulundu. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, 30 Mart tarihinde yapýlacak olan mahalli idareler seçimlerinde Osmancýk'tan tekrar Belediye Baþkanlýðý'na aday adayý olduðunu açýkladý. Baþkan Yazýcý, AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na aday adaylýðý baþvurusunda bulundu. Baþkan Yazýcý, aday adaylýðý baþvuru dosyasýný AK Parti Ýl Baþkanlýðý Yerel Yönetimler Baþkaný Nurettin Karaca'ya teslim etti. Görev yaptýklarý süre içerisinde amaçlarýnýn ilçenin köklü sorunlarýna çözüm bulmak olduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Osmancýklý hemþehrilerimizin destekleri ve büyük teveccühleri ile Belediye Baþkanlýðý görevine getirildik. Bu süre içerisinde amacýmýz ilçemizin gerçek ve köklü problemlerini çözüme kavuþturmaktý. Bu amaç için gelecek nesilleri düþünerek hareket ettik. Çýraklýk dönemimizde bu köklü sorunlarý çözüme kavuþtururken kalfalýk dönemimizde de yine ayný itina ile çalýþacaðýmýz ve hizmet vermeye talip olduðumuz için tekrar bu göreve talibiz" dedi. Yýlmaz MERT AK Parti Kadýn Kollarý'nýn istiþare toplantýsý dün Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Toplantýya AK Parti Kadýn Kollarý MYK Üyesi Zeynep Pusat, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Belediye Meclisi üyeleri Seyhan Günhan, Bedriye Çayýr, Belediye Baþkan aday adayý Aslýhan Altýparmak ve çok sayýda partili katýldý. 40 dakikalýk gecikmeyle baþlayan toplantýnýn açýlýþýnda konuþan AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, siyaseti ahlak limaný olarak tanýmlayan bir siyasi geleneðe mensup olduklarýný ifade etti. Geleceðin rahat etmesi için çalýþtýklarýný anlatan Gülgün, "Hizmet sevdalýsý bir partiyiz. Hizmet sevdalýsý bir liderin Çorum'daki takipçileriyiz. Ak kadýnlar olarak evlatlarýmýzýn geleceði için çalýþýyoruz" dedi. Gülgün konuþmasýný þöyle tamamladý: "Kadýn siyasette bir güçtür. Siyaset ile evde baþlar. Bu seçimi de kadýnlar olarak sandýklarý patlatarak alacaðýz. AK Parti Çorum Kadýn Kollarý olarak Türkiye'deki kadýn kollarý arasýnda dördüncü sýrada yer alýyoruz. Þu an kadýn kollarýmýzýn üye sayýsý 44 bine dayandý. Yýl sonunda üyelerimizin yüzde 50'sini kadýnlar oluþturacak." Gülgün'ün konuþmasýnýn ardýndan AK Parti MYK Üyesi Zeynep Pusat, "Giriþimci Ruhu Nedir" konulu bir konuþma yaptý. Hatice Külcü de programda yaptýðý konuþmada, "Hepimiz anneyiz, kýz kardeþiz, evladýz, neticede kadýnýz. Merhametimizle, yüreðimizle düþünüyoruz. O nedenle birinin, bir damla gözyaþýný silebilmek dünyanýn en mutluluðudur. Her birimiz Nene Hatun olabiliriz. Bugün Nene Hatunlar cepheye mermi taþýmýyor ama eli kalem tutuyor, þirketlerini en iyi þekilde yönetiyor. Ýnsanlara iþ veriyor. Bu günün Nene Hatunlarý öðrencilerini dýþarýda gösteri yapmak için deðil ilim irfan peþinde koþmalarý için en iyi þekilde yetiþtiriyor. Bu günün Nene Hatunlarý en güzel þekilde doktorluk yapýyorlar. Evinde evlatlarýný yetiþtirmek için elinden ne geliyorsa yapýyor. Bu günün Nene Hatunlarý bir arý misali her zaman çalýþýyor. Bugün kadýnlarýmýz gerek kamu sektöründe, gerek iþ dünyasýnda, gerekse siyasi hayatta boþ durmuyor sürekli hizmet üretiyorlar. Bu yýl ortaokul ve liseyi açýktan okuyan kadýnlarýmýzýn sayýsý artmýþ. Bizlerde Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi olarak anlamadýklarý, zorlandýklarý derslerde onlara yardýmcý olmak için kurslar açacaðýz. Sizler yeter ki bir þeyler yapmak isteyin bizler Çorum Belediyesi olarak sonuna kadar yanýnýzdayýz. Üç kýz çocuðu annesi olarak her zaman yanýnýzda olduðumu söylüyor ve bugünü bizlere hazýrlayan herkese teþekkür ediyorum" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL "Bugünlere gelmek için çok aðýr bedeller ödendi" Öz Ýplik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Murat Ýnanç, Genel Baþkan Yardýmcýsý Recep Türkyýlmaz, Yönetim Kurulu üyeleri, Adana Þube Baþkaný Muzaffer Özbulut ve Yönetimi, Malatya Þube Baþkaný Ömer Yabaþ, Ýstanbul Þube Baþkaný Ýsmail Demirkoparan, Bursa Þube Baþkaný Erol Atmaca, Niðde Þube Baþkaný Mehmet Avþar, Ege Bölge Baþkaný Mehmet Sürek, Kayseri Þube Baþkaný Cuma Eren, BOSSA Temsilcilerinden oluþan yaklaþýk 40 kiþilik heyet Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu'yu TBMM'de ziyaret ettiler. Öz Ýplik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Murat Ýnanç, "Þube Baþkanlarýmýz ve temsilcilerimizle sizleri ziyaret ederek, Sendikal düþüncelerinizden faydalanmak, bilgi birikiminizden yararlanmak istedik. Bizi kabul ettiðiniz için teþekkür ediyoruz." dedi. Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak- Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Hak-Ýþ Konfederasyonunda yaptýðý çalýþmalar ve gelinen nokta hakkýnda bazý bilgiler verdi. Uslu, "Hak-Ýþ'in kurulduðu yýllarý daha sonraki süreçleri en iyi bilen, bilmenin ötesinde yaþayan birisiyim. Bugünlere gelmek için çok aðýr bedeller ödendi. Partililerimiz, iktidarlarýmýz, bize destek olan bürokratlarýmýz filan hiçbir þey yoktu. TRT'ye gittiðimizde o zamanki Haber Dairesi Baþkaný Ercan San bize "siz kimsiniz sizi neden haber yapalým, siz kimsiniz de sizin kongrenizi gelip izleyelim? Sizi kaç kiþi tanýr? Kaç kiþi izler? demiþti. Þimdi Ercan San diye birisi TRT'de yok ama biz varýz. Hak-Ýþ Konfederasyonu var. Demokrat bir kafanýn "siz de varsanýz. Tabi ki kamu yayýncýlýðý yapan bir TRT'nin sizi haber yapmasý gerekir" diyor olmasý lazýmdý ama tabi denmedi. O dönemlerde bazý kurumlara girerken hem özel sektörde hem de kamuda bir kýsým özel iliþkiler belirleyiciydi. Ben 1985'de profesyonel oldum ama 1985'e kadar bizzat o günkü Hak-Ýþ'in ve Öz Gýda-Ýþ Sendikasýnýn yöneticisiydim. Bakýn 1985'e kadar Öz-Gýda Ýþ sendikasýndan aldýðým tek bir kuruþ, maaþ, ikramiye, yolluk yoktur. 1995'de Hak-Ýþ'in Genel Baþkaný oldum. Bugünkü Hak-Ýþ yöneticisi arkadaþlarda ayný geleneði devam ettiriyorlar. Hak-Ýþ'ten herhangi bir maaþ, ikramiye vesaire almadýk. Çünkü bizim için Hak-Ýþ ekmek kapýsý, iþ kapýsý deðil, bir idealdi. Bugünde arkadaþlarýmýz ayný tavrý sürdürüyorlar. Hak-Ýþ Konfederasyonu hak, hukuk, adalet, hakkaniyet gibi kurallara, ilkelere daha fazla dikkat etmemiz lazým. Bossalý arkadaþlarý doðru tercihleri nedeniyle tebrik ederim. Tekrar hayýrlý olsun. Doðru yerdesiniz" dedi. Ziyaretin ardýndan, Öz Ýplik-Ýþ Sendikasý yöneticileri, þube baþkanlarý ve temsilcilerle hatýra fotoðrafý çektirdi. Haber Servisi Levhalar birer rehber gibidir. Bazen bilgi, bazen uyarý amaçlýdýr. Ýnsanoðlu dünyanýn meþguliyeti ve stresi içerisinde dalgýn olur, unutkan olur. Bakar ama görmez. Ýþte tamda bu anlamda uyarý levhalarý devreye girer. Lisan-i haliyle BENÝ OKU AMA GEREÐÝ- NÝ DE SAKIN ÝHMAL ETME diye haykýrýr. Þayet okuyup geçersen, ciddiye almazsan bedelini maddi manevi olarak ödeyebilirsin. Bunun karþýsýnda kimseyi de suçlamaya hakkýn olmaz. Çünkü görüyorsun, gözünün içerisine girercesine seni uyarýyorum der. O halde bizlere düþen vazife, nasýl gök gürlerken, þimþek çakarken dýþarý çýkmamýz gerektiðinde yaðmur yaðabilir zannýyla giysilerimize biraz daha dikkat ediyorsak, þemsiyemizi yanýmýza alýyorsak, uyarý levhalarýný da görünce gereðini geciktirmeden yapmamýz elzemdir. Yoksa maddi manevi zarar görecek olsak þekvaya asla hakkýmýz olmaz. " SAÇAK ALTINDA DURMAYINIZ: Kýþ günlerinde havalarýn hafiften yumuþamasýyla saçaktan sarkan buzlar, eriyen kar kütleleri veya kiremit, tuðla, saçlar, balkonlardaki saksýlar vs. saçak altýnda duranlarýn veya oradan dikkatsizce geçenlerin üzerine düþebilir. (Bu baðlamda öðrencilerimizin dikkatini çekmek için Çorum'da tüm okul binalarýmýza 'saçak alýnda durmayýnýz' levhalarýn asýlmasýný önerdik) " ASANSÖR 4 KÝÞÝLÝKTÝR: Belirtilen kilogramdan fazla asansöre yük binerse istenmeyen üzücü sonuçlar doðurabilir. Bir þey olmaz denmemeli.(ýstanbul'da yaþanmýþtý) " ASANSÖR KABÝNÝNÝ (AYNADA KENDÝNÝZÝ) GÖRME- DEN ÝÇERÝ GÝRMEYÝNÝZ: Arýza olabilir veya asansör kapýsý açýk kalabilir. Dikkatsizce içeriye giren kiþi boþluða düþebilir. " DEPREMDE, YANGINDA ASANSÖRÜ KULLANMAYI- NIZ: Depremde veya yangýnda asansörde bulunuyorsak tüm düðmelere basýp en kýsa sürede terk etmeliyiz. Örneðin asansörler yangýnda dumaný çeker ve zararý daha fazla olabilir. " SEL GELEBÝLÝR: Özellikle dere yataklarýnda bulunurken dikkat edilmeli. Bulunduðumuz yere çok yaðmur yaðmamýþ olabilir. Ancak daha uzaklara yaðan yaðmur çoðala çoðala gecikmeli olarak geleceðinden maddi manevi zararlara sebebiyet verebilir. " APARTMAN DOÐALGAZ ANA VANASIDIR: Acil ihtiyaç halinde apartmanýn doðalgazýnýn toptan kesilebilmesi için yerinin herkes tarafýndan bilinmesinde ve çocuklar oynar zannýyla vanalarýnýn kesinlikle sökülmemesinde fayda vardýr. " GÝRÝLMEZ: Özelliði nedeniyle ilgisiz kiþilerin girmesi maddi manevi zararlara sebebiyet verebilir. Trafolar, kazan dairesi, çatýlar gibi " TAÞ DÜÞEBÝLÝR: Özellikle havalarýn yumuþamasýyla gerekli önlemler alýnmamýþ kalelerden veya yamaçlardan taþlar düþebilir ve zarar verir. " SIÐARA ÝÇÝLMEZ: Bilhassa sýcak yaz aylarýnda kuru otlarýn bulunduðu ormanlýk alanlarda rast gele býrakýlan izmaritler yýllarýn emeði olan koca bir ormanlýk alaný yok edebilir. " TEHLÝKELÝ MADDE: Özelliði itibariyle daha dikkatli olunmasý gerekmektedir. " KONTAÐI KAPATINIZ: Benzin, gaz alýrken uyulmasý önem arz etmektedir. " ÖNCE GÜVENLÝK: Ýþ yerlerinde, inþaatlarda yazar. Bu uyarý levhada kalmamalý. Tüm ilgililer tarafýndan her daim önlemler alýnmalý. Kesinlikle taviz verilmemelidir. " ÝNÞAAT SAHASINA GÝRMEK YASAKTIR: Ýlgisiz kiþilerin, çocuklarýn inþaat sahasýna girmesi birçok kazalara sebebiyet verebilir. Bilhassa satýn alacaðý dairelere bakmak için girenler zarar görebilir.(mersin'de bir doktor asansör boþluðuna düþüp ölmüþtü) " ÖLÜM TEHLÝKESÝ: Genelde elektrik direklerinde asýlýdýr. Bilhassa vücudunda platin bulunanlar akýma kapýlabilirler. " LPG'LÝ ARAÇLAR GÝREMEZ: KAPALI oto parklara park edilmesi durumunda sýkýntý olabilir.(ýstanbul'da üzücü bir olay yaþanmýþtý) " GÖLETE - BARAJA - IRMAÐA GÝRMEK YASAKTIR: Zemin bataklýk veya su seviyesi yüksek olabilir. Bilhassa yüzme bilmeyenler bedelini canlarýyla öderler. " DÝKKAT KÖPEK VARDIR: Hobi bahçelerinde veya müstakil evlerde eðer köpek besleniyorsa bu uyarýnýn olmasýnda fayda vardýr. Bazý köpekler ansýzýn saldýrabilir. " APARTMAN GÝRÝÞÝNE PARK ETMEYÝNÝZ: Rast gele park edilmesi halinde içerden çýkacak veya acil bir durumda itfaiye gibi içeriye girecek araçlara engel olunur ve zaman kaybýna sebep olunur. " KUYU SUYU ÝÇÝLMEZ: Bazý çeþme baþlarýnda bu uyarýya rastlarýz. Saðlýk açýsýndan önemlidir. " KULLANIMDAN ÖNCE KATALOÐU OKUYUNUZ: Bilinçsizce çalýþtýrýlmasý halinde oluþabilecek maddi manevi uyarýcý bilgiler içerir. Elektrikli fýrýn gibi. " SINIFTA TOP OYNAMAYINIZ, FLORSALLAR DÜÞEBÝLÝR: Sýnýfta veya baþka bir alanda muhafaza altýna alýnmamýþ florsan lambalar düþebilir. Onlarýn patlamasý çok tehlikelidir.(öðrencilerimiz zarar görmesin diye ilimizdeki okullarda tüm florsallarýn klipsle sabitlenmesini önerdik) " DÝLENCÝ VE SATICI GÝREMEZ: Apartmanlarýn güvenliði için bu levha önem arz etmekte olup; buna raðmen apartmana giren kiþilerin sorgulanmasýnda önem arz eder. " SIÐINAÐA GÝDER: NBC saldýrýsý olmasý halinde, sýðýnaðýn ne anlam ifade ettiðinin aile boyu bilinmesi gerekmektedir. " ACÝL NUMARALAR: Ýhtiyaç halinde bilinçli olarak aranabilmesi için bilinmesinde fayda var. " APARTMAN SU ANA VANASI: Dairelerde veya apartmanýn ortak alanlarýnda su ile ilgili bir problem yaþanmasý halinde acilen suyun kesilmesi için, herkes tarafýndan bilinmesi gerekmektedir. ÖZETÝN ÖZETÝ: Hele bazý uyarý levhalarý vardýr ki; bunlarýn yazýlmasý bile insaný rahatsýz ediyor. ''Yerlere tükürmeyiniz - çöp atmayýnýz'' gibi. Evlerimizin duvarýna böyle bir yazý yazýyor muyuz? Çünkü bu tür hassasiyetler hepimiz için normal davranýþ biçimi haline gelmesi lazým Ama Sevdiðim söz: ''Bakmakla görmek farklýdýr. Herkes bakar ama göremez''

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı