Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı"

Transkript

1 KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji SINIF Sayısal Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem C) Açık sistem D) Yalıtılmış sistem E) Kapalı sistem 2. Termodinamik aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenir? A) Kömür niçin siyah renkte görünür? B) Uranyum bakımından zengin topraklar verimli midir? C) Protein yapısında hangi tür aminoasitler vardır? D) 1 mol H 2 ve 0,5 mol O 2 nin tepkime öncesindeki sahip olduğu enerji ile, tepkimede oluşan H 2 O nun sahip olduğu enerji farklı mıdır? E) Suyun kaynama sıcaklığı ile tuzlu suyun kaynama sıcaklığı eşit midir? 3. Sabit basınçlı bir sisteme 250 J lük iş yapılıyor. 4. Açık sistem için, I. Madde alış-verişinde kapalı, enerji alış-verişine açıktır. II. Madde alış-verişine açık, enerji alış-verişine kapalıdır. III. Madde ve enerji alış-verişine açıktır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 5. I. İzotermal sistem D) I ve III E) I, II ve III II. İzobarik sistem III. İzole sistem a. Isı alışverişi olmayan sistem b. Isı ve madde alışverişi olan ve sıcaklığın sabit tutulduğu sistem c. Basıncı sabit tutulan sistem Yukarıdaki sistemler ve tanımların eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I-a, II-b, III-c B) I-b, II-c, III-a C) I-c, II-b, III-a D) I-a, II-c, III-b E) I-b, II-a, III-c Sistem 85 J lük ısı verdiğine göre, I. Sistemin iç enerjisi artar. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı II. C 2 H 4(g) + 3O 2(g) 2CO 2(g) + 2H 2 O (g) + ısı II. ΔU=+165 J dür. III. CaCO 3(k) + ısı CaO (k) + CO 2(g) III. ΔU = Q + w bağıntısında Q değeri +85 J dür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde ürünlerin iç enerjilerinin toplamı girenlerin iç enerjileri toplamından küçüktür? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

2 Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Sisteme verilen ýsý Q Sistemin yaptýðý iþ (w) 10. Sabit hacimli bir kapta bir miktar gaz T 1 sıcaklığında bulunmaktadır. Kaba Q kadar enerji aktarılıyor. Kaptaki gazın son sıcaklığı T 2 oluyor. Q V (aktarılan enerji), U (iç enerji değişimi) ve iş (w) için, I. Q V = U dur. Yukarıda bir sisteme ısı verilmiş ve bunun sonucunda gaz genişleyerek dışarıya karşı bir iş yapılmıştır. Bu olayda sisteme verilen ısının (Q) ve sistemin yaptığı işin (w) işaretleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Q w A) + + B) + C) D) + E) C deki bir buz parçasına 1000 J ısı verildiğinde buz eriyor ve sıcaklık 20 C ye geliyor. Aynı miktar suyun 0 C den 20 C ye gelmesi için 200 J gerekiyor. I. Buzun erimesi için 800 J harcanmıştır. II J ısının tamamı kinetik enerjiye dönüşmüştür. III. 800 J ısı yok olmuştur. ifadelerinden hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II Körfez Yayınları 11. II. Q V < U dur. III. w = 0 dur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III Yukarıdaki sistemler ile ilgili, I. İzole sistem olanlar : 1 ve 2 II. Açık sistem olanlar : 1 ve 2 III. Kapalı sistem olanlar : Tümü örneklendirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III durum: 0,1 mol H 2 gazının sabit hacimli kapta yakılması sonucu 24,2 kj ısı açığa çıkmaktadır. 9. Sabit basınçlı tersinir bir sisteme 1981 J enerji veriliyor. Sistemin iç enerjisinin 1800 J arttığı bilindiğine göre yapılan iş kaç J dür? A) 1800 B) 181 C) 81 D) +181 E) durum: Aynı koşullarda 0,1 mol H 2 nin sürtünmesiz pistonlu kapta yakılması ile 24,08 kj ısı açığa çıkmaktadır. 2.durumda sistem tarafından ortama karşı yapılan iş kaç kj dür? A) 24,2 B) 24,08 C) 12 D) 1,2 E) 0,12 Test 01 CA 1.E 2.D 3.C 4.C 5.B 6.B 7.B 8.A 9.B 10.D 11.B 12.E

3 KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji SINIF Sayısal Ekzotermik tepkimeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tepkime sırasında dışarıya ısı verilir. B) Ürünlerin entalpileri toplamı tepkimeye girenlerin entalpileri toplamından küçüktür. C) ΔΗ < 0 olur. D) ΣΔΗ o f (girenler) ΣΔΗo f (ürünler) < 0 olur. E) Toplam entalpi azalır. 2. Aşağıdaki değişmelerden hangisi ekzotermiktir? A) H 2(g) 2H (g) (Bağ kırılması) B) H 2 O (s) H 2(g) + 1/2O 2(g) (Elektroliz) C) H 2 O (k) H 2 O (s) (Erime) D) K (g) K + (g) + e (İyonlaşma enerjisi) E) C (k) + O 2(g) CO 2(g) (Yanma) 3. Aşağıdaki tepkimelerden hangilerinde I. CaCO 3 + ısı CaO + CO 2 II. CO + 1/2O 2 CO 2 + ısı III. 2SO 2 + O 2 2SO kkal IV. HCOOH + 3,1 kkal CO + H 2 O ΣΔΗ o f (ürünler) ΣΔΗo f (girenler) > 0 olur? 4. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) ΔΗ = 22 kkal/mol Tep ki me sine gö re, 17 gram NH 3 oluş ma sı sı ra sın da ki ısı de ği şi mi için aşağıdakilerden han gi si doğ ru dur? ( N=14 g/mol, H=1 g/mol ) A) 11 kkal ısı ge re kir. B) 22 kkal ısı açığa çıkar. C) kal ısı açı ğa çı kar. D) 11 kkal ısı açı ğa çı kar. E) 1100 kkal ısı açı ğa çı kar. 5. CO (g) nun oluşum ısısı 110 kj/mol CO 2(g) nin oluşum ısısı 394 kj/mol dür. CO (g) + 1/2 O 2(g) CO 2(g) Tepkimesine göre, 56,8 kj enerji açığa çıkması için kaç gram CO harcanır? (C=12, O=16) A) 2,8 B) 5,6 C) 11,2 D) 16,8 E) Bileşik H f (kj/mol) CH 3 OH (s) 240 CO 2(g) 390 H 2 O (g) 240 Yukarıda verilen bilgilere göre, CH 3 OH (s) + 3/2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (g) tepkimesinin entalpisi H kaç kj dür? A) I ve II B) II ve III C) I ve IV A) 1010 B) 630 C) 390 D) 630 E) 1010 D) III ve IV E) I, II ve IV

4 Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji NO (g) nun molar oluşum ısısı ΔH f = 90 kj dür. I. N 2(s) + O 2(s) + 90 kj/mol 2NO (g) II. N 2(g) + O 2(g) + 90 kj/mol 2NO (g) gram C 2 H 4(g) ün yakılmasından 77 kkal açığa çıkıyor. C 2 H 4 ün molar yanma ısısı kaç kkal dir? ( H=1 g/mol, C=12 g/mol) A) +308 B) 154 C) 77 D) 77 E) 308 III. N 2(g) + O 2(g) kj/mol 2NO (g) tepkimelerinden hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 12. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) ΔΗ = 22 kkal/mol 8. C (k) + O 2(g) CO 2(g) ΔΗ 1 = 94 kkal/mol H 2(g) + 1/2O 2(g) H 2 O (s) ΔΗ 2 = 68 kkal/mol C 2 H 6(g) bi le şi ğinin yanma entalpisi ΔΗ 3 = 372 kkal/mol olduğuna göre, oluş ma ısı sı (ΔH o f ) kaç kkal/mol dür? A) 20 B) 10 C) 10 D) 20 E) CO 2(g), H 2 O (s) ve CH 4(g) bileşiklerinin oluşum ısıları sırasıyla 94, 68 ve 18 kkal/mol dür. Buna göre; CH 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (s) tepkimesinin ΔH değeri kaçtır? A) 230 B) 212 C) 212 D) 216 E) 230 Körfez Yayınları Eşit mol sayıda N 2 ve H 2 gazlarının tam verimle tepkimesi sonucunda 8,8 kkal ısı açığa çıkmaktadır. başlangıçta kaçar mol N 2 ve H 2 gazları alınmıştır? A) 0,4 B) 0,6 C) 1,2 D) 1,6 E) 2,4 13. I. C (k) +O 2(g) CO 2(g) ΔH = 94 kkal/mol II. CH 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (g) ΔH = 212 kkal/mol III. CH 3 OH (s) + 3/2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (g) ΔH = 162 kkal/mol Yu ka rı da C (k), CH 4(g) ve CH 3 OH (s) maddelerinin yanma tepkimeleri verilmiştir. eşit kütlelelerde alınan C (k), CH 4(g) ve CH 3 OH (s) mad de leri ayrı ayrı yakıldığında açı ğa çı kan ısı ların karşılaştırılması aşağıdakilerden han gi sinde doğ ru olarak verilmiştir? (C=12 g/mol, H=1 g/mol, O=16 g/mol) A) I > II > III B) II > I > III C) II > III > I D) I > III > II E) III > II > I 10. CO 2(g) ve CO (g) nun molar oluşum ısıları arasındaki fark H H CO2 (g) CO = 280 kj dür. (g) Buna göre; 2CO 2(g) 2CO (g) + O 2(g) tepkimesinin entalpisi H kaç kj dür? A) +560 B) +280 C) 0 D) 280 E) X (k) + Fe 2 O 3(k) 2Fe (k) + X 2 O 3(k) ΔΗ = 200 kkal Denklemine göre 10,8 gram X in yeterli Fe 2 O 3 ile tepkimesinde 40 kkal ısı açığa çıkmaktadır. X in mol kütlesi kaçtır? (Fe=56 g/mol, O=16 g/mol) A) 24 B) 27 C) 31 D) 56 E) 65 Test 02 CA 1.D 2.E 3.C 4.D 5.B 6.D 7.C 8.A 9.B 10.A 11.E 12.C 13.B 14.B

5 KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji SINIF Sayısal Cl NH 2 4. C (k) + O 2(g) CO 2(g) ΔH o f = 94 kkal C Cl O+2H 2 N H C O+H NH 2 Cl CO (g) + 1/2O 2(g) CO 2(g) 2H 2(g) + O 2(g) 2H 2 O (g) ΔH o f = 68 kkal ΔH o f = 116 kkal Yukarıdaki tepkimenin entalpisinin hesaplanması için aşağıdaki bağlardan hangisinin enerjisinin bilinmesine gerek yoktur? A) C Cl B) N H C) C N D) H Cl E) C = O 2. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) + 92 kj/mol Tepkimesindeki bazı bağlar ve enerjileri aşağıda verilmiştir. Bağ Bağ Enerjisi (kj/mol) N N 946 H H 436 N H bağının enerjisi kaç kj/mol dür? A) 391 B) 380 C) 271 D) 191 E) Bağ Türü Bağ Enerjisi (kkal/mol) C = C 147 Yukarıda bazı tepkimelerin standart oluşum entalpileri verilmiştir. Bu na gö re, H 2 O (g) + C (k) CO (g) + H 2(g) tep ki me sinin standart entalpi değişimi (ΔH) kaç kkal dir? A) 64 B) 32 C) +24 D) +32 E) Su yun fi zik sel ha li ne gö re olu şum ısı sı ve eri me ısı sı aşa - ğı da ve ril miş tir. H 2(g) + 1/2O 2(g) H 2 O (g) H 2(g) + 1/2O 2(g) H 2 O (s) H 2 O (k) H 2 O (s) Buna gö re; ΔH = 57,50 kkal/mol ΔH = 68,32 kkal/mol ΔH = +1,44 kkal/mol H 2 O (k) H 2 O (g) tep ki me si nin en tal pi de ği şi mi (ΔH) kaç kkal dir? A) 12,26 B) 10,82 C) +10,82 D) +12,26 E) +13,44 C C 83 C H 99 H H 104 Yukarıda bazı bağ türleri ve enerjileri verilmiştir. H 2 C=CH 2(g) + H H (g) H 3 C CH 3(g) tepkimesinin standart entalpi değişimi (ΔΗ) kaçtır? A) 30 B) 20 C) 20 D) 30 E) NO 2(g) + 6H 2 O (g) 4NH 3(g) + 7O 2(g) ΔH= kj 4NO (g) + 6H 2 O (g) 4NH 3(g) + 5O 2(g) ΔH= +906 kj Yukarıdaki tepkimelere göre, NO (g) + 1/2O 2(g) NO 2(g) tepkimesinin ΔH o değeri kaç kj dür? A) +83 B) +57 C) +26 D) 57 E) 95

6 Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Fe 2 O 3(k) + CO (g) 2Fe 3 O 4(k) + CO 2(g) ΔH = 60 kj 11. H 2 O (k) H 2 O (s) ΔΗ erime = 330 J.g -1 Fe (k) + CO 2(g) FeO (k) + CO (g) Fe 3 O 4(k) + CO (g) 3FeO (k) + CO 2(g Yukarıda verilen tepkimelere göre; 2Fe (k) + 3CO 2(g) Fe 2 O 3(k) + 3CO (g) tepkimesinin entalpisi kaç kj dür? ΔH = +17 kj ΔH = +36 kj H 2 + Br 2 2HBr + 66 kj/mol Yukarıdaki tepkimelere göre, 0,5 mol H 2 ile 0,5 mol Br 2 nin artansız tepkimesinden açığa çıkan ısı kaç gram buzu (H 2 O (k) ) eritir? A) 10 B) 18 C) 100 D) 1800 E) 3000 A) 40 B) 30 C) +30 D) +40 E) HCl (aq) + NaOH (aq) NaCl (aq) + H 2 O (s) H= 56 kj 1 molar 100 ml HCl ile 0,5 molar 200 ml NaOH çözeltileri karıştırıldığında meydana gelen ısı değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 56 kj ısı açığa çıkar. B) 5,6 kj ısı açığa çıkar. C) 560 kj ısı açığa çıkar. D) 56 kj ısı gerekir. E) 5,6 kj ısı gerekir. 9. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin değeri negatif ( ) olamaz? A) Molar oluşum entalpisi B) Molar çözünme entalpisi C) Molar yanma entalpisi D) Bağ enerjisi E) Molar nötrleşme entalpisi Körfez Yayınları gram me til al kolün (CH 3 OH) yan ması ile açığa çıkan ısı 2 kg su yun sı cak lı ğı nı 40 C ar tır dı ğı na gö re, me til al ko lün mo lar yan ma ısı sı kaç kkal dir? (c su = 1 kal/g. o C, C=12, H=1, O=16) A) 160 B) 80 C) 80 D) 160 E) Bileşik Oluşum Isısı (kj/mol) C 3 H 8(g) 104 CO 2(g) 393 H 2 O (g) 242 Standart şartlarda (25 o C ve 1atm) bileşiklerin oluşum ısıları verilmiştir. kalorimetre kabında 0,1 mol C 3 H 8 yakıldığında kaptaki 2043 gram suyun sıcaklığı kaç o C yükselir? ( c su = 4 J/g. o C ) A) 2,5 B) 10 C) 15 D) 25 E) CH 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (s) kj C 3 H 8(g) + 5O 2(g) 3CO 2(g) + 4H 2 O (s) kj Yukarıdaki tep ki me le re göre, CH 4(g) ve C 3 H 8(g) den olu şan 0,5 mol lük ka rı şımın tamamı ya kıl dı ğın da 576 kj ısı açı ğa çı kı yor. ka rı şım da molce % kaç CH 4 vardır? A) 10 B) 20 C) 30 D) 60 E) gram cam dan ya pıl mış bir ka lo ri met re için de 600 gram su var dır. Mo lar yan ma ısı sı 300 kkal/mol olan C 2 H 6 dan 1,5 gram ya kıl dı ğın da ka lo ri met re sisteminin sı cak lı ğı kaç C ar tar? ( C 2 H 6 = 30 g/mol, c su = 1 kal/g. C, c cam =0,2 kal/g. C ) A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 Test 03 CA 1.E 2.A 3.A 4.D 5.D 6.D 7.C 8.B 9.D 10.E 11.C 12.A 13.D 14.B

7 KİMYA 1. Entropi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kullanılamayan termal enerjinin ölçüsüdür. B) Erime, buharlaşma, çözünme gibi olaylarda sistemin entropisi artar. C) Gazların suda çözünmesi ile sistemin entropisi artar. D) Düzensizliğin arttığı olaylarda ΔS > 0 dır. E) Bir sistem ne kadar düzensiz ise entropisi o kadar fazladır. 2. Kapalı sabit hacimli kapta naftalin katısı bulunmaktadır. Bir süre sonra naftalinin tamamen süblimleştiği gözlenmektedir. Sistem ve ortamın sıcaklığı aynı olduğuna göre, I. Sistemin entropisi artar. II. Ortamın entropisi artar. III. Olay istemli ise evrenin entropisi sabit kalır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 3. Madde S o (J.mol -1.K -1 ) H 2 O (k) 48 H 2 O (s) 70 H 2(g) 115 O 2(g) 205 N 2(g) 190 NH 3(g) 192 Sabit sıcaklık ve basınçta gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangilerinde sistemin entropisi artar? I. H 2 O (k) H 2 O (s) Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji SINIF Sayısal Kimyasal tepkimeler ve hal değişim olaylarının istemliliği ile ilgili, I. ΔG > 0 olan tepkimeler kendiliğinden gerçekleşmez. II. G < 0 olan tepkimeler her zaman yavaştır. III. G = 0 olan tepkimeler dengededir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 5. H 2(g) + Cl 2(g) 2HCl (g) ΔH = 334 kj Tepkimesinin, 25 o C de ΔG değeri kaç kj.mol 1 dir? (25 C de ΔS sistem = 50 J.K -1.mol -1 ) A) +334,00 B) +324,72 C) 319,10 D) 384,20 E) 348,90 6. Termodinamiğin 3.yasası : Mutlak sıfır noktasında tüm saf kristallerin mutlak entropisi 0 dır. aşağıdakilerden hangisinin 0 Kelvinde mutlak entropisinin sıfır olması beklenmez? A) Oksijen B) Azot C) Cam II. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) III. H 2(g) + 1/2O 2(g) H 2 O (s) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Altın E) Karbondioksit D) I ve III E) II ve III

8 Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Madde S (J.K -1.mol -1 ) C 2 H H C 2 H Yukarıda bazı maddelerin standart mutlak entropi (S ) değerleri verilmiştir. oda koşullarında gerçekleşen, C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g) ΔH = 135 kj tepkimesinin ΔS (sistem) ve ΔS (ortam) değerleri kaçtır? ΔS (sistem) (J.K -1.mol -1 ) ΔS (ortam)(j.k -1.mol -1 ) A) B) C) D) E) Madde Standart Entropi (J/mol.K) C 2 H 4(g) 220 O 2(g) 205 CO 2(g) 213 H 2 O (g) 190 Yukarıda verilen standart entropi değerlerine göre, C 2 H 4(g) + 3O 2(g) 2CO 2(g) + 2H 2 O (g) tepkimesinin standart entropi değişimi ( S ) kaç J/mol.K dir? A) 835 B) 806 C) 29 D) 29 E) 1641 Körfez Yayınları 10. NaCl (k) NaCl (suda) H = + 4 kj/mol Yukarıdaki tepkimede NaCl (k) nın standart mutlak entropisi S = 72 J/mol.K, NaCl (suda) nın standart mutlak entropisi S = 115,5 J/mol.K dir. 25 o C de; I. G > 0 olduğundan tepkime istemsizdir. II. G < 0 olduğundan tepkime istemlidir. III. Tepkime sırasında sistemin entropisi artarr. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Fe (k) + 3 O 2(g) 2Fe 2 O 3(k) Tepkimesinin standart şartlarda bazı değerleri aşağıda verilmiştir: ΔH = 823 kj, ΔS sis = + 87 J. K -1.mol -1 dir. I. Tepkime istemlidir. II. Tepkime gerçekleşirken ortamın entropisi artar. III. ΔG < 0 dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 12. H (kj/mol) G (kj/mol) S (kj/mol.k) I 2(k) I 2(g) Yukarıda verilenlere göre, standart koşullardaki, 9. Z (g) X (g) + Y (g) H = + 30 kj/mol Yukarıdaki tepkimenin standart molar entropi değişimi S = +100 J/mol.K dir. tepkimenin kendiliğinden gerçekleşeceği sıcaklık en az kaç K den büyük olmalıdır? A) 600 B) 300 C) 273 D) 100 E) 0 I 2(k) I 2(g) tepkimesi ile ilgili; I. H = + 62 kj/mol dür. II. G = +19 kj/mol dür ve olay istemsizdir. III. S = +144 J/mol.K dir ve olay sırasında sistemin entropisi artar. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Test 04 CA 1.C 2.A 3.A 4.E 5.E 6.C 7.A 8.D 9.B 10.E 11.E 12.E

9 KİMYA Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge SINIF Sayısal Al (k) + 3 HCl (suda) AlCl 3(suda) + 3/2 H 2(g) 5. Kapalı kapta O 2 ve SO 2 gazları sabit sıcaklıkta 5,4 gram Al metalinin tamamı yeterli miktardaki HCl çözeltisinde 100 saniyede çözünmektedir. normal koşullarda H 2 gazının oluşma hızı kaç L/s dir? (Al=27 g/mol) A) 2, B) 2, C) 3, D) 4, E) 6, litrelik bir kapta mol SO 2 CI 2 gazı 300 C sıcaklıkta, SO 2 CI 2(g) SO 2(g) + CI 2(g) tepkimesine göre bozunmaktadır. 900 saniye sonunda mol SO 2 CI 2 kaldığına göre, CI 2 nin oluşum hızı kaç mol/l.dk dır? A) B) C) D) E) N 2(g) + 3 H 2(g) 2 NH 3(g) Tepkimesine göre 10 litrelik bir kapta yeterli miktarda N 2 ve H 2 den 80 saniyede 1,6 mol NH 3 gazı oluşuyor. Buna göre H 2 nin ortalama harcanma hızı kaç M/s dir? A) 10 2 B) C) D) E) SO 2(g) + 1/2O 2(g) SO 3(g) denklemine göre tepkimeye girmektedir. I. SO 2 nin tükenme hızı SO 3 ün oluşma hızına eşittir. II. O 2 nin tükenme hızı SO 2 III. O 2 nin tükenme hızı SO 3 kadardır. nin tükenme hızına eşittir. ün oluşma hızının yarısı A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 6. H 2(g) + CI 2(g) 2HCI (g) Tepkimesinin gerçekleşmesi için yeterli miktar enerjide aşağıdaki çarpışmalardan hangisinin yön ve doğrultusu en uygundur? A) C) H H CI CI 7. 0,2 mol Zn metali 2 M 200 ml HCI çözeltisine bırakılıyor. Tepkimenin tamamlanması 4 dakika sürüyor. B) H H D) CI H H CI CI CI H H E) H H CI CI CI CI 4. 8 gram NaOH yeterli miktarda NaOH kütlesi (g) HCI çözeltisine bırakıldığında 8 tepkime 10 saniyede tamamlanıyor. Buna göre tepkimenin harcanan NaOH e göre ortalama hızı kaç mol/s dir? (NaOH = 40 g/mol) 10 Zaman(s) A) 0,01 B) 0,02 C) 0,2 D) 0,4 E) 0,5 Zn (k) + 2HCl (suda) ZnCl 2(suda) + H 2(g) I. Zn nin tükenme hızı r = 0,05 mol/dk dır. II. HCI nin tükenme hızı r = 0,5 M/dk dır. III. H 2 nin oluşma hızı r = 0,1 mol/ dk dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

10 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimede hız ifadesi, 12. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) Tepkimesine göre 10 litrelik bir kaba 4 er mol N 2 ve H 2 gazları konuluyor. şeklindedir. Buna göre tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 2X + Y 2Z B) X 2Y + Z Tepkime hızı 2, olduğuna göre, tepkimenin hız sabiti (k) kaçtır? A) 100 B) 10 C) 1 D) 0,1 E) 0,01 C) X + 2 Y Z D) X + 2 Y 2 Z E) X + Y 2 Z 13. PE(kJ/mol) 9. Gaz fazındaki elementler arasında ve tek basamakta gerçekleşen bir tepkimenin hız bağıntısı, a x r = k.[x 2 ][Y 2 ] 3 şeklindedir. 20 y tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) X 2 + Y 2 2XY B) X 2 + 3Y 2 2XY 3 C) 3X 2 + Y 2 2X 3 Y D) 1/2X 2 + 3Y 2 XY 6 E) X 2 + Y 2 X 2 Y gram NO 2 ve x gram CO gazı 5 litrelik bir kaba konularak, NO 2(g) + CO (g) CO 2(g) + NO (g) tek basamaklı tepkimesi gerçekleşiyor. Tepkimenin hız sabiti k=10 2 ve tepkime hızı r = mol/ls olduğuna göre kaba kaç gram CO gazı konulmuştur? (C=12 g/mol, N=14 g/mol, O=16 g/mol) A) 2,8 B) 5,6 C) 11,2 D) 22,4 E) 44,8 Körfez Yayınları A + B C + D Tepkimesine ait potansiyel enerji - zaman grafiği yukarıda verilmiştir. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ΔH = x z dir. B) Aktifleşmiş kompleksin enerjisi a = x + 20 dir. C) Ürünlerin potansiyel enerjisi 10 kj dür. D) Toplam entalpi azalır. E) Tepkime gerçekleşirken y z kj ısı alır. 14. PE (kj) z Zaman Zaman 11. Tepkime Hız bağıntısı I. 2 SO 2(g) + O 2(g) 2SO 3(g) r = k.[so 2 ] II. CaCO 3(k) CaO (k) + CO 2(g) r = k III. H 2 O (s) + SO 3(g) H 2 SO 4(suda) r = k.[so 3 ] Yukarıdaki tepkimeler tek kademede gerçekleştiğine göre, hangilerinin hız bağıntısı yanlış verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III X + Y Z + T Tepkimesine ait potansiyel enerji-zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Girenlerin toplam entalpisi 10 kj dür. B) Ürünlerin toplam potansiyel enerjisi 20 kj dür. C) İleri aktifleşme enerjisi (Ea i ) 70 kj dür. D) Geri aktifleşme enerjisi (Ea g ) -100 kj dür. E) Tepkime ısısı ΔH = 30 kj dür. Test 05 CA 1.E 2.B 3.E 4.B 5.C 6.C 7.C 8.C 9.B 10.B 11.A 12.E 13.E 14.D

11 KİMYA Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge SINIF Sayısal Gaz fazında gerçekleşen üç farklı tepkimenin tanecik sayısı(ts)- kinetik enerji(ke) grafikleri yukarıda verilmiştir. Buna göre; I. Aktifleşme enerjisi en büyük olan I. tepkimedir. II. Aynı şartlarda tepkime hızı en büyük olan III tür. III. Birim zamanda eşik enerjisini aşan tanecik sayısı en az olan I dir. A) Yalnız I B) Yalnız II C)I ve II D) I ve III E) I, II ve III Ep(kJ) TS I I a KE b a KE c b a KE Zaman TS Ep(kJ) II Aynı şartlarda üç farklı tepkimeye ait potansiyel enerji grafiği yukarıda verilmiştir. tepkimelerin hızlarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I > II > III B) III > II > I C) I > III > II D) II > III > I E) III > I > II II Zaman TS Ep(kJ) III Zaman III 4. X (g) + 3Y (g) 2Z (g) 5. Tepkimesi 3. dereceden olduğuna göre, sabit sıcaklıkta tepkime için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Hız bağıntısı r = k[x][y] 3 tür. B) Sabit hacimde girenlerin mol sayısı iki katına çıkarıldığında tepkime hızı 8 katına çıkar. C) Mol sayısı yarıya indirilirse hız yarıya iner. D) Z nin derişimi iki katına çıkarılırsa hız 4 katına çıkar. E) Sabit hacimde ortama Z eklenirse tepkime hızı azalır. PE (kj) 100 X (g) + 2Y (g) 2Z (s) + T (g) 1.basamak 2Z (s) + T (g) W (k) + 2M (g) 2.basamak İki basamaklı tepkimeye ait potansiyel enerji-zaman grafiği verilmiştir. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 2.basamak ekzotermiktir. B) 1.basamak 2.basamaktan daha hızlıdır. C) Hız bağıntısı r = k[z] 2 [T] dir. D) Z ve T ara üründür. E) Net reaksiyon X + 2Y W + 2M dir Zaman 6. I. H 2 O 2(g) + CI (suda) CIO (suda) + H 2 O (s) (yavaş) 3. I. H + (suda) + OH (suda) H 2 O II. Mn +2 (suda) + Fe+3 (suda) Mn+3 (suda) + Fe+2 (suda) III. C 2 H 2(g) + 2 H 2(g) C 2 H 6(g) Yukarıdaki tepkimelerin aynı koşullardaki hızları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak karşılaştırılmıştır? A) I > III > II B) II > I > III C) II > III > I D) III > II > I E) I > II > III II. CIO (suda) + H 3 O+ (suda) H 2 O (s) + HCIO (suda) (hızlı) III. HCIO (suda) + CI (suda) + H 3 O+ (suda) CI 2(g) + 2H 2 O (s) (hızlı) Bir tepkimeye ait basamaklar yukarıda verilmiştir. Buna göre tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) r = k[h 2 O 2 ][CI ] B) r = k[cio ][H 3 O + ] C) r = k[hcio][ci ] D) r = k[hcio][ci ][H 3 O + ] E) r = k[h 2 O 2 ][CI ] 2 [H 3 O + ] 2

12 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge İki basamakta gerçekleşen, H 2(g) + CI 2(g) 2HCl (g) He (g) 2X (g) + 3Y (g) + 2Z (g) 2W (g) + 4T (g) tepkimesinin hızlı basamağı aşağıda verilmiştir. X (g) + Y (g) + 2Z (g) 2W (g) Şekildeki sabit hacimli kaba sabit sıcaklıkta toplam basınç 2P oluncaya kadar inert olan He gazı ilave ediliyor. I. Tepkime hızı iki katına çıkar II. Etkin çarpışma sayısı artar. III. Birim zamanda oluşan aktifleşmiş kompleks sayısı değişmez. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 8. Sabit hacimli bir kapta tek basamakta ax (g) + by (g) cz (g) şeklinde gerçekleşen tepkimede, 1. X in mol sayısı iki katına çıkarıldığında hız iki katına çıkıyor. 2. Y nin mol sayısı iki katına çıkarıldığında hız 4 katına çıkıyor. I. Tepkime derecesi 3 tür. II. a=1, b=2 dir. III. X ve Y nin mol sayısı iki katına çıkarılsa hız 8 katına çıkar. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 9. 3X (g) + 2Y (g) Z (g) + 2T (g) Tepkimesinin hız bağıntısı r = k[x][y] 2 dir. I. X in derişimi iki katına çıkarılırsa hız 8 katına çıkar. II. Tepkime basamaklıdır. III. Hız sabitinin (k) birimi L 2.mol -2.s -1 dir. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Körfez Yayınları 11. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Tepkime 7. derecedendir. B) W ara üründür. C) X in derişimi iki katına çıkarsa hız 2 katına çıkar. D) Tepkime Z ye göre 2. derecedendir. E) Tepkime Y ye göre 3. derecedendir. V Toz halde m gram Zn 1M HCI 1.kap Şekildeki gibi toz halinde m gram ve parçalar halinde 2m gram Zn metali V ve 2V hacminde 1 molarlık HCI çözeltisine atılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1.kaptaki Zn metali daha hızlı tepkimeye girer. B) 1.kaptaki H 2 gaz çıkışı daha hızlıdır. C) 2.kaptan daha fazla H 2 gazı çıkar. D) Her iki tepkimenin hız sabiti (k) aynıdır. E) 2.kaptaki tepkimenin tamamlanma süresi daha fazladır. 12. Bir miktar Mg katısı HCl çözeltisine atılarak tamamı çözünmektedir. Bu tepkimeye ait oluşan H 2 gazının mol sayısı - zaman grafiği yan da verilmiştir. Bu değişimi I. durumdan II. duruma getirmek için; I. Mg katısını toz haline getirmek II. HCl derişimini artırmak III. Ortama su eklemek Büyük parçalar halinde 2m gram Zn 1M HCI H 2 (g) mol sayýsý işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II II 2.kap I 2V Zaman Test 06 CA 1.E 2.E 3.E 4.B 5.C 6.A 7.B 8.E 9.D 10.C 11.D 12.C

13 KİMYA Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge SINIF Sayısal Yanda bir tepkimeye ait farklı sıcaklıklarda tanecik sayısı - kinetik enerji grafiği verilmiştir. I. Sıcaklıklar arasındaki ilişki T 3 > T 2 >T 1 dir. K.E II. T 3 sıcaklığında taneciklerin ortalama kinetik enerjisi T 1 ve T 2 deki taneciklerin kinetik enerjisinden daha fazladır. III. Tepkime hızları r 1 > r 2 > r 3 tür. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II I. Eşik enerjisi değişmez. II. Tepkime hızı artar. III. Taneciklerin birim zamandaki çarpışma sayısı artar. A) Yalnız I B)Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 3. Gaz fazında gerçekleşen, X(g) Y(g) 2. Bir tepkimeye ait potansiyel enerji grafiği yanda verilmiştir. Tepkimenin sıcaklığı artırıldığında, tepkimesinin üç ayrı sıcaklıktaki hızları r 1 > r 2 > r 3 şeklindedir. Tanecik sayýsý T 3 T 2 T 1 Ea X mol sayýsý Tanecik sayýsý 4. CH 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (g) + ısı T 1 T2 Yukarıdaki tepkimenin sıcaklığı artırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? T3 Ea A) ΔH değişir. P.E z x Zaman Y mol sayýsý y B) Tepkime hızı azalır. C) CO 2 gazının oluşma hızı artar. D) Birim zamanda gerçekleşen etkin çarpışma sayısı artar. E) Hız sabiti artar. 5. Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin tanecik sayısı - kinetik ener - ji grafiği yanda verilmiştir. I. E 2 katalizörlü tepkimenin eşik enerjisidir. II. Eşik enerjisi E 1 olan tepkimede aktifleşmiş kompleksin enerjisi daha büyüktür. III. Eşik enerjisi E 2 olan tepkimenin hızı daha büyüktür. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Pt (k) 6. C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g) Tepkimesi tek basamakta gerçekleşiyor. Tepkimenin mekanizmasını değiştirmek için, I. Gazın mol sayısını değiştirmek II. Katalizörü değiştirmek Tanecik sayýsý III. Sıcaklığı artırmak işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılması yeterlidir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III E 2 E 1 K.E I K.E Zaman II grafiklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III III Zaman 7. CaCO 3(k) + ısı CaO (k) + CO 2(g) Tepkimenin hız sabitinin mutlak sıcaklığa bağlılığı ile ilgili k=2 T/100 bağıntısı veriliyor. sıcaklık 27 o C den kaç o C ye çıkarılırsa tepkimenin hızı 4 katına çıkar? A) 227 B) 273 C) 327 D) 627 E) 927

14 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge A (g) + B (g) C (g) tepkimesinin hız ifadesi r = k.[a].[b] dir.belirli bir sıcaklıkta yapılan deney ile ilgili veriler verilmiştir. Deney A(mol/L) B(mol/L) Hızı(mol/L.s) 1 0,1 0,1 0,25 2 0,2 x 2 2.deneyde x kaçtır? A) 0,05 B) 0,1 C) 0,2 D) 0,3 E) 0,4 9. X 2 ve Y 2 molekülleri arasında tek kademede meydana gelen reaksiyon ile ilgili deney sonuçları verilmiştir. 10. Deney [X 2 ] (M) [Y 2 ](M) R.Hýzý (Ms -1 ) oluşacak bileşiğin formülü hangisi olabilir? A) XY B) XY 2 C) X 2 Y D) X 2 Y 3 E) X 3 Y 2 Deney [X 2 ] (M) [Y 2 ](M) [Z 2 ] (M) Hýz (Ms -1 ) 0,1 0,1 0, ,2 0,1 0, ,4 0,1 0, ,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,02 0,02 0, X 2(g) + Y 2(g) + Z 2(g) 2X 2 YZ (g) Tepkimesine ait sabit sıcaklıktaki deney sonuçları yukarıda verilmiştir. I. Hız bağıntısı r = k[x 2 ][Z 2 ] dir. II. Yavaş basamak X 2(g) + Z 2(g) XZ (g) dir. III. Tepkimenin moleküleritesi 4 tür. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 0, , Körfez Yayınları 12. De ney X(M) Y(M) Z(M) Hız (mol/l.s) 1 0,1 1 0, ,2 2 0, ,2 1 0, ,1 2 0, X + Y + Z T + 2U Re ak si yo nu nun me ka niz ma sı nı bulmak için sabit sıcaklıkta yu ka rı da ki de ney ler ya pıl mış tır. Buna göre re ak si yo nu n en ya vaş basamağı aşağıdakilerden han gisi olabilir? A) 2Y + 2Z ürün B) 2X + Y ürün C) Y + Z ürün D) 2X + 2Y ürün E) X + 2Z ürün 13. I. SO 2(g) + 1/2O 2(g) SO 3(g) II. H 2(g) + Br 2(g) 2HBr (g) III. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) Yukarıdaki tepkimelerin hangilerinde sabit sıcaklıkta hız takibi basınç değişimi ile yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 14. Cu (k) + H 2 SO 4(suda) CuSO 4(suda) + SO 2(g) + H 2 O (s) renksiz mavi Yukarıda verilen tepkimeye göre, bir miktar Cu metali H 2 SO 4 çözeltisine atılıyor. I. Çözelti rengi zamanla maviye döner. II. Tepkime hızı zamanla azalır. III. Basınç değişiminden tepkime hızı takip edilebilir. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 15. 1) X (suda) + Y (suda) W (suda) + T (suda) sarı renksiz renksiz mavi 11. Deney [X 2 ](M) [Y 2 ] (M) Hýz (Ms -1 ) 0,1 0, ,1 0,2 0,02 0, Yukarıdaki tabloda sabit sıcaklıkta tek basamakta gerçekleşen bir tepkimeye ait deney sonuçları verilmiştir. tepkimenin hız sabiti (k) kaçtır? A) 1 B) 20 C) 50 D) 100 E) 200 2) Z (suda) + T (suda) W (suda) + M (suda) renksiz mavi renksiz renksiz Yukarıdaki tepkimeler tek basamakta gerçekleşmektedir. Bir kaba aynı anda X, Y ve Z çözeltileri konduğunda gerçekleşen tepkimenin ilk zamanlarında kaptaki mavi renk yoğunluğu arttığına göre, I. 1. tepkimenin hız bağıntısı = k[x][y] dir. II. Kaba T eklenirse tepkime hızı artar. III. Yarışan iki tepkimeden birincisi daha hızlıdır. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Test 07 CA 1.C 2.E 3.E 4.B 5.E 6.A 7.A 8.E 9.B 10.D 11.A 12.A 13.D 14.E 15.E

15 KİMYA Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge SINIF Sayısal I. CO (g) + 1/2O 2(g) CO 2(g) + ısı 5. 2 litre hacimli kaba 0,6 mol PCI 5 gazı konuyor. II. III. KCIO 3(k) + ısı KCI (k) + 3/2O 2(g) N 2 O 3(g) N 2(g) + 3/2O 2(g) + ısı Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinde minimum enerjiye eğilim ürünler yönünedir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 2. I. CO (g) + H 2 O (s) CO 2(g) + H 2(g) II. C (k) + 2CI 2(g) CCI 4(g) III. CO 2(g) + CaO (k) CaCO 3(k) Yukarıdaki tepkimelerin karşısında verilen denge bağıntılarından (K d ) hangileri yanlıştır? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 3. 2 litrelik bir kapta 4 er mol CO, CI 2 ve COCI 2 gazları COCI 2(g) CO (g) + CI 2(g) tepkimesine göre dengededir. Buna göre denge sabiti (K c ) kaçtır? A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 4 E) 8 PCI 5(g) PCI 3(g) + CI 2(g) Tepkimesine göre sistem dengeye geldiğinde PCI 5 in molce yarısının ayrıştığı gözleniyor. Buna göre denge sabiti (K c ) kaçtır? A) 0,08 B) 0,12 C) 0,15 D) 0,20 E) 0,30 6. NO 2(g) + CO (g) CO 2(g) + NO (g) Tepkimesindeki bütün bileşenlerin dengedeki derişimleri x molar olduğuna göre denge sabitinin(k c ) değeri kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 8 E) A (g) 3B (g) Yukarıdaki tepkimeye göre V litrelik bir kaba 4 mol A konularak tepkime başlatılıyor. Sistem dengeye geldiğinde kapta 3 mol B olduğu gözleniyor. Tepkimenin derişimler cinsinden denge sabiti K c =0,25 olduğuna göre tepkime kabının hacmi (V) kaç litredir? A) 1 B) 9 C) 18 D) 27 E) Aşağıdaki denge reaksiyonlarından hangisi heterojen dengeye örnek olarak verilebilir? A) Mg +2 (suda) + 3Fe+3 (suda) 3Fe +2 (suda) + Mn +5 (suda) + ısı B) SO 2(g) + O 2(g) SO 3(g) + ısı C) Hg (s) + O 2(g) HgO (k) + ısı D) NH 3(suda) + HCI (suda) NH 4 CI (suda) + ısı E) CO 2(g) CO (g) + O 2(g) 8. Reaktifleri X ve Y, ürünleri Z ve T olan bir denge reaksiyonunda, denge bağıntısı, olarak verilmiştir. I. Heterojen dengedir. II. Y katı veya sıvıdır. III. Tepkime denklemi 2X (g) + Y (s) 2Z (g) + T (g) olabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

16 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge a b 2 Mol sayýsý NH 3 H 2 N 2 t 2 litrelik bir kaba bir miktar NH 3 gazı konuyor. 2 NH 3 N 2(g) + 3 H 2(g) tepkimesine göre sistem dengeye geldiğinde gazların mol sayılarındaki değişme grafikteki gibi oluyor. Buna göre a, b değeri ve tepkimenin denge sabiti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a b K c A) B) C) D) E) Zaman 10. 2A (g) + 3B (g) 2C (g) + D (g) Tepkimesine göre 2 litrelik bir kaba 4 mol A ve 3,5 mol B konularak tepkime başlatılıyor. Sistem dengeye geldiğinde kapta 0,5 mol D oluştuğu gözleniyor. Buna göre tepkimenin derişimler cinsinden denge sabiti(k c ) kaçtır? Körfez Yayınları HBr (g) H 2(g) + Br 2(s) ,2 gram HBr gazı 273 o C de 22,4 litre hacimli bir kaba konuluyor. HBr gazı sabit sıcaklıkta yukarıdaki denkleme göre bozunarak sistem dengeye ulaştığında kaba yapılan toplam basınç 0,30 atm dir. verilen tepkimenin basınçlar cinsinden denge sabitinin değeri (K p ) kaçtır? (HBr = 81 g/mol, sıvının hacmi ihmal edilecektir.) A) 1,0 B) 1,5 C) 2,0 D) 2,5 E) 3,0 80 P.E(kJ/mol) 20 X + Y 0 X (g) + Y (g) Z (k) Tepkimesinin potansiyel enerji(pe) - za man grafiği yanda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yüksek sıcaklıkta girenler daha kararlıdır. B) Minimum enerjiye eğilim ürünler yönüne doğrudur. C) Tepkime bir denge tepkimesidir. D) Denge bağıntısı K c = [X].[Y] dir. E) Ürünler düşük sıcaklıkta daha kararlıdır. 20 Zaman Z 14. X (g) + Y (g) XY (g) 11. X 2(g) + 2Y 2(g) 2XY 2(g) K c = 4 Tepkimesinde ileri yönde hız sabiti k ileri = 10 3 olduğuna göre, geri yöndeki hız sabiti k geri kaçtır? A) 4000 B) 25 C) 2,5 D) E) 2, Yukarıdaki tepkimeye göre 1 litrelik kapta 0,2 şer mol X, Y ve XY gazları dengededir. aynı sıcaklıkta 2 litrelik kapta 2 mol X, 1 mol Y ve n mol XY nin dengede olabilmesi için n kaç olmalıdır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 3/2 Test 08 CA 1.C 2.B 3.C 4.C 5.C 6.A 7.D 8.E 9.B 10.B 11.E 12.D 13.D 14.A

17 KİMYA Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge SINIF Sayısal K p ile K c arasında, K c = K p.(rt) 2 bağıntısı olan tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) N 2(g) + 3 H 2(g) 2 NH 3(g) B) 2 CO (g) + O 2(g) 2 CO 2(g) C) CCI 4(s) C (k) + 2CI 2(g) 4. CS 2(g) + 3 O 2(g) CO 2(g) + 2 SO 2(g) K c = 8 SO 3(g) SO 2 + O 2(g) K c = 4 Yukarda verilenlere göre aynı sıcaklıkta CS 2(g) + 4 O 2(g) CO 2(g) + 2 SO 3(g) D) 2 HI (g) H 2(g) + I 2(k) E) 2 KCIO 3(k) 2 KCI (k) + 3 O 2(g) 2. PCI 5(g) PCI 3(g) + CI 2(g) Tepkimesinde K p ile K c arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) K p = K c.(rt) 2 B) K p = K c C) K c = K p. (RT) 2 D) K p = K c.(rt) E) K p = K c.(rt) 1 tepkimesinin denge sabiti kaçtır? A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 5. C (k) + 1/2O 2(g) CO (g) K c = 4 C (k) + O 2(g) CO 2(g) K c = 2 2 CO 2(g) 2 CO (g) + O 2(g) tepkimesinin denge sabiti kaçtır? A) 16 B) 8 C) 4 D) 2 E) 1 6. X (g) + Y 2(g) XY 2(g) K c = 10 2 XY (g) + 1/2Y 2(g) XY 2(g) K c = X (g) + 1/2Y 2(g) XY (g) tepkimesinin denge sabiti kaçtır? A) 10 3 B) 10 2 C) 1 D) 2 E) X (g) +2 Y (g) 2 Z (g) Tepkimesinin denge sabiti ile ilgili olarak, I. II. III. dir. 7. N 2(g) + 2O 2(g) N 2 O 4(g) K c = 4 Yukarıda verilen denge tepkimesinin derişimler cinsinden denge sabiti (K c ) 4 tür. Buna göre aynı sıcaklıkta aşağıdaki tepkimelerden hangisinin denge sabiti 1/16 olur? A) N 2 O 4(g) N 2(g) + 2 O 2(g) verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III B) 3 N 2(g) + 6 O 2(g) 3 N 2 O 4(g) C) 2 N 2(g) + 4 O 2(g) 2 N 2 O 4(g) D) 2 N 2 O 4(g) 2 N 2(g) + 4 O 2(g) E) 3 N 2 O 4(g) 3 N 2(g) + 6 O 2(g)

18 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge A (g) + B (g) 2 C (g) + D (g) K c = 0,16 Ka pa lı bir ka ba 0,6 şar mol A ve B gaz la rı ko nu la rak den - ge ye gel me si sağ la nı yor. Den ge ye ula şıl dı ğın da kap ta 0,2 mol D ga zı bu lun du - ğu na gö re ka bın hac mi kaç L dir? A) 0,125 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,75 E) 1, L lik ka pa lı bir kap ta kıs mi ba sınç la rı sı ra sıy la 2, 2 ve 4 atm olan N 2, H 2, NH 3 gaz la rı N 2(g) + 3 H 2(g) 2 NH 3(g) denk le mi ne gö re den ge de dir. Buna göre tep ki me nin K p si kaç tır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) PCl 5(g) PCl 3(g) + Cl 2(g) 9. SO 2(g) + CO 2(g) SO 3(g) + CO (g) Tep ki me si nin sa bit sı cak lık ta ki den ge sa bi ti K c = 16 dır. Aynı sıcaklıkta 2 lit re lik bir ka ba 3 mol SO 2 ve 3 mol CO 2 gaz la rı ko nu lu yor. sis tem den ge ye ulaş tı ğın da CO nun mo lar de ri şi mi kaç olur? A) 0,6 B) 1,2 C) 1,8 D) 2,4 E) 3, lit re lik ka pa lı kaba belirli sıcaklıkta 2 mol N 2 ve 2 mol H 2 gazları konuyor. Gazlar aşağıdaki reaksiyona göre dengeye geldiğinde kapta 0,8 mol NH 3 bulunuyor. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) aynı sıcaklıkta tepkimenin denge sabitinin (K c ) değeri kaçtır? A) 1 B) C) D) E) Körfez Yayınları 127 C sıcaklıkta V hacimli kapta 1 atm basınçta PCl 5, 2 atm basınçta PCl 3 ve 4,1 atm basınçta Cl 2 gazları dengededir. Sistemin derişimler cinsinden denge sabiti K c değeri kaçtır? (R gaz sabiti = 0,082 alınacaktır.) 14. Sa bit sı cak lık ta 2,4 mol COCl 2 ga zı ile baş la yan COCl 2(g) CO (g) + Cl 2(g) tep ki me si den ge ye ulaş tı ğın da kap ta ki top lam ba sın cı 6 atm, Cl 2 ga zının mol sayısı ise 1,6 ol arak öl çül müş tür. tep kimenin kıs mi basınç lar cin sin den den - ge sabiti (K p ) kaç tır? A) 1,6 B) 1,8 C) 3,2 D) 4,8 E) 7,2 15. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin 0 C de kısmi basınçlar cinsinden denge sabitinin (K p ) değeri 3 tür? A) 2 H 2(g) + O 2(g) 2 H 2 O (g) (K c = 3) 11. H 2(g) + Br 2(g) 2 HBr (g) K c = 16 Yukarıdaki den ge reaksiyonuna göre 4 litrelik kapalı bir kaba 8 er mol H 2 ile Br 2 gazları konuluyor. Reaksiyon den geye ulaştığında HBr nin derişimi kaç mol/l olur? B) PCl 3(g) + Cl 2(g) PCl 5(g) (K c = 9) C) COCl 2(g) CO (g) + Cl 2(g) (K c = 22,4) D) H 2(g) + I 2(g) 2 HI (g) (K c = ) E) NO 2(g) + CO (g) NO (g) + CO 2(g) (K c = 3) Test 09 CA 1.A 2.D 3.C 4.A 5.C 6.D 7.D 8.E 9.B 10.D 11.A 12.A 13.A 14.D 15.E

19 KİMYA 1. X 2(g) + 2 Y 2(g) 2 XY 2(k) Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge-6 4. H 2(g) + CI 2(g) 2 HCI (g) 11. SINIF Sayısal 10 Tepkimesi dengede iken kaba sabit sıcaklıkta bir miktar X 2 gazı eklendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A) Denge sağa kayar. B) X 2 nin derişimi artar. C) Y 2 nin derişimi azalır. D) XY 2 nin derişimi artar. E) K c değişmez. 2. ax (g) + by (g) cz (g) + dt (g) Tepkimesi dengedeyken sabit sıcaklıkta kaba 4 mol X gazı eklendiğinde bir süre sonra sistem tekrar dengeye geliyor. Yeni kurulan dengede başlangıca göre toplam mol sayısının 4 mol arttığı gözleniyor. I. Denge ürünler yönüne kaymıştır. II. a + b = c + d III. Denge sabiti küçülmüştür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Tepkimesine göre 0,1 mol H 2 0,9 mol Cl 2 ve 0,9 mol HCI gazları dengedeyken kaba sabit sıcaklıkta 0,8 mol H 2 gazı ilave ediliyor. Buna göre ikinci kez kurulan dengede kapta kaç mol HCI gazı bulunur? A) 0,9 B) 1,24 C) 1,62 D) 1,8 E) 2,4 5. NO 2(g) + CO (g) NO (g) + CO 2(g) Tepkimesine göre 1 mol NO 2, 2 mol CO, 2 mol NO ve 2 mol CO 2 gazları 10 litrelik kapta dengededir.kaba sabit sıcaklıkta 1 mol NO 2 gazı ilave ediliyor. Sistem tekrar dengeye geldiğinde, I. NO 2 nin mol sayısı ile CO nun mol sayısı eşit olur. II. Kapta toplam 8 mol gaz olur. III. NO nun mol sayısı CO nun mol sayısından fazla olur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 6. 2V V ideal sürtünmesiz piston N 2(g) + 3H 2(g) 2HN 3(g) He (g) 3. X (g) + 3Y (g) 2Z (g) + 2T (g) Tepkimesi sabit hacimli kapta dengedeyken 1 mol X, 1 mol Y, 2 mol Z ve 2 mol T gazları bulunuyor. Kaba aynı sıcaklıkta 3 mol Y gazı ilave edildiğinde yeni kurulan dengede, I. Y nin mol sayısı X in mol sayısından fazla olur. II. Z ve T nin derişimi artar. III. Ortamda X kalmaz. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Piston V konumunda dengede iken kaba kaptaki toplam mol sayısı kadar He gazı ilave ediliyor.aynı sıcaklıkta sistem yeniden dengeye geliyor. Tepkime denklemi, N 2(g) + 3 H 2(g) 2 NH 3(g) olduğuna göre, I. Piston 2V konumunda durur. II. Toplam basınç değişmez. III. N 2 ve H 2 nin mol sayısı artar. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

20 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge N 2(g) + 3 H 2(g) 2 NH 3(g) + ısı Tepkimesi sabit hacimli kapta dengede iken T 1 sıcaklığındadır. Sistemin sıcaklığı T 2 yapıldığında toplam molekül sayısı artıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) T 2 > T 1 dir. B) NH 3 ün mol sayısı azalmıştır. C) Denge girenler yönüne kaymıştır. D) İleri yöndeki tepkime hızı azalmıştır. E) Yüksek sıcaklıkta girenler daha kararlıdır. 10. Sabit hacimli bir kapta PCI 3(g) + CI 2(g) PCI 5(g) + ısı tepkimesi dengedeyken kabın mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarılıyor. I. Denge girenler yönüne kayar. II. Basınç iki katına çıkar. III. Denge sabiti küçülür. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 8. 2 X 2(g) + Y 2(g) 2 X 2 Y (g) Den ge tep ki me si nin 500 K de ki den ge sa bi ti 24,6 iken 750 K de ise 0,54 tür. Buna göre re ak si yon için aşa ğı da ki ler den han gi si yan - lış tır? A) Tep ki me ek zo ter mik tir. B) X 2 Y nin po tan si yel ener ji si X 2 ve Y 2 nin toplam potansiyel enerjisinden kü çük tür. C) Yük sek sı cak lık ta X 2 mo le kül le ri X 2 Y den da ha ka rar - lı dır. D) 500 K de ki dengenin sıcaklığı 750 K e çıkarılırsa toplam molekül sayısı artar. E) Den ge sa bi ti nin bü yü me si için sabit sıcaklıkta ba sınç azal tıl ma lı dır A 2(g) + B 2(g) 2 A 2 B (g) Tep ki me si nin 80 C de ki den ge sa bi ti 2,5 ve 140 C de ki den ge sa bi ti ise 1,2 dir. 80 C deki denge tepkimesinde mo le kül sa - yı sı nı ar tır mak için; I. Sı cak lı ğı dü şür mek II. Sı cak lı ğı yük selt mek III. Hac mi ar tır mak IV. Ba sın cı ar tır mak iş lem lerin den han gi le ri ayrı ayrı uy gu lanabilir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve III D) II ve III E) II, III ve IV Körfez Yayınları 11. 0,5 litrelik bir kapta H 2(g) + CI 2(g) 2HCI (g) + ısı tepkimesine göre 0,3 mol H 2, 0,3 mol CI 2, 1,8 mol HCI gazları dengededir. Sıcaklık bir miktar artırıldığında yeni kurulan dengenin denge sabiti 16 oluyor. Buna göre yeni kurulan dengede HCI nin derişimi kaç molardır? A) 0,4 B) 0,8 C) 1,6 D) 3,2 E)6, litrelik kapta 1 er mol CO, Cl 2 ve COCl 2 gazları, COCl 2(g) CO (g) + Cl 2(g) tepkimesine göre dengededir.kabın hacmi sabit sıcaklıkta bir miktar artırıldığında toplam mol sayısı 3,2 mol oluyor. tepkimedeki son hacim kaç litre olmuştur? A) 1,2 B) 1,4 C) 1,6 D) 1,8 E) 2, CO (g) + O 2(g) 2 CO 2(g) +ısı Deriþim Tepkimesi dengede iken yapılan bir etki sonucunda maddelerin derişiminde meydana gelen değişme yanda verilen grafikteki gibi oluyor. CO 2 CO O 2 I. Kaba CO 2 gazı eklenmiştir. II. Ortamın sıcaklığı artırılmıştır. III. Kaptan O 2 gazı çekilmiştir. t Zaman işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanmış olabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Test 10 CA 1.D 2.C 3.C 4.C 5.E 6.D 7.D 8.E 9.D 10.C 11.D 12.D 13.A

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II Kimyasal tepkimelerde denge, sıcaklık, basınç ve denge bağıntısında yer alan maddelerin derişimlerine bağlıdır. Denge halindeki bir sistemde bu üç etkenden birini değiştirerek,

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E KİMY TTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 1. Yukarıda eşit hacimli iki kapta aynı koşullar altında bulunan gazlar aradaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında

Detaylı

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 11.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi 11.sınıf

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE Kimyasal reaksiyonlar koşullar uygun olduğunda hem ileri hem de geri yönde gerçekleşirler. Böyle tepkimelere tersinir ya da denge tepkimeleri

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç)

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZELTİLERDE ÇÖZÜNME VE ÇÖKELME OLAYLARI Çözeltiler doymuşluklarına göre üçe ayrılırlar: 1- Doymamış çözeltiler: Belirli bir sıcaklıkta ve basınçta çözebileceğinden daha az miktarda

Detaylı

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi 1.SRU: I- 0,9 M Ca C 2 0 4 sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi Yukarıda aynı koşullarda bulunan çözeltilerin aşağıdaki hangi nicelikleri eşit değildir? a)donmaya başlama sıcaklığı b)

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ KİMYASAL TEPKİMELERDE IZ TEPKİME IZI Kimyasal bir tepkime sırasında, tepkimeye giren maddelerin miktarı giderek azalırken, ürünlerin miktarı giderek artar. Bir tepkimede, birim zamanda harcanan ya da oluşan

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

7. Bölüm: Termokimya

7. Bölüm: Termokimya 7. Bölüm: Termokimya Termokimya: Fiziksel ve kimyasal değişimler sürecindeki enerji (ısı ve iş) değişimlerini inceler. sistem + çevre evren Enerji: İş yapabilme kapasitesi. İş(w): Bir kuvvetin bir cismi

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

REAKSİYON HIZI. Tepkimede yer alan maddelerin derişimleri köşeli parantez ile gösterilir.

REAKSİYON HIZI. Tepkimede yer alan maddelerin derişimleri köşeli parantez ile gösterilir. REAKSİYON HIZI REAKSİYON HIZI Bir reaksiyonun hızlı ya da yavaş olması, reaksiyona giren maddelerin cinsine ve miktarına bağlıdır. Bu nedenle bütün reaksiyonlar farklı hızlarda gerçekleşirler. Örneğin;

Detaylı

KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ

KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ Termokimya: Termodinamik: ısı hareket Fiziksel ve kimyasal değişimlerde meydana gelen ısı değişimlerini inceleyen bilim dalıdır. Enerjiyi ve

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi DENEY 6 KMNO4 İLE Fe 2+ MİKTAR TAYİNİ 6.1. AMAÇ 6.2. TEORİ Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi Yükseltgenme bir atomun yükseltgenme sayısının cebirsel olarak arttığı bir

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

4. ÇÖZÜNÜRLÜK. Çözünürlük Çarpımı Kçç. NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) K = [AgCl(k)]

4. ÇÖZÜNÜRLÜK. Çözünürlük Çarpımı Kçç. NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) K = [AgCl(k)] 4. ÇÖZÜNÜRLÜK Çözünürlük Çarpımı NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) + - [Ag ][Cl ] K = [AgCl(k)] K [AgCl(k)] = [Ag + ] [Cl - ] = [Ag + ] [Cl -

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE İMYASAL DENGE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 06-İMYASAL DENGE 1 SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Bileşikler suda, özelliklerine göre az veya çok oranda ayrışarak iyonlaşırlar. İyon içeren

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal

BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal tepkime kavramlarının anlaşılması Termodinamiğin II. yasasının

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA ÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR SNAV KİMA 1 SORU BANKAS ANKARA İÇİNDEKİLER. Kimya Bilimi Kimyanın Tarihsel Gelişimi... 1 Kimyanın Uğraşı Alanları... 5 Element Kavramı ve Element Sembolleri... 7 Bileşik azımı ve

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal

Detaylı

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir.

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir. myasal reaksiyon Bir (veya birden fazla ) madde nin etkileşim sonucu yeni madde(lere) dönüşmesi işlemidir. ziksel değişim - renk değişimi - çökelek oluşumu - gaz çıkışı - ısı değişimi imyasal denklem aktif

Detaylı

Sıcaklık (Temperature):

Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık tanım olarak bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüm değeridir. Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Termometre kullanılarak ölçülür.

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: ... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 1. Ca (k) + 2 H + (ag) Ca +2 (ag) + H 2(g) 5 litrelik bir kaba 0,1 mol

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M BÖLÜM - 3 Suyun Otoiyonizasyonu Çok hassas ölçüm aletleri ile yapılan ölçümlerde suyun mutlak bir yalıtkan olmadığı az da olsa elektriği ilettiği tespit edilmiştir. Bu durum suyun çok az iyonlaşabildiğini

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ÇÖZELTİLER Homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti bileşiminin ve özelliklerinin çözeltinin her yerinde aynı olması sebebiyle çözelti, «homojen» olarak nitelendirilir. Çözeltinin değişen

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİ VE TÜRLERİ Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları

Detaylı

DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Le Chatelier(Lö Şatölye İlkesi) Bu ilkeye göre ; denge halinde bulunan sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında sistem kendiliğinden bu etkiyi azaltacak yönde eğilim gösterir.

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNC NCĐ MORGĐL SINIF:11 DERS SAATĐ:4 KĐMYASAL REAKSĐYONLAR Sulu çözeltilerde olan reaksiyonlar Sulu çözeltilerde çökelme ve çözünme ile ilgili kurallar Gaz çıkışıışı olan

Detaylı

LYS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

LYS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 LYS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Katot ışınları elektron olduğu için negatif yüklüdür. Kanal ışınları proton dur. I ve II yanlış, kanal ışınları deneyi ile proton için m e değeri bulunur. III doğru

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi SKOOG 7-1. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Zayıf elektrolit b) Bronsted-Lowry asidi c) Bronsted-Lowry asidinin konjuge bazı d) Bronsted-Lowry tanımına dayanarak nötralleşme e) Amfiprotik

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 TG 8 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

ΔH bir sistem ile çevresi arasındaki ısı transferiyle alakalı. Bir reaksiyonun ΔH ını hesaplayabiliyoruz. Hess yasası,

ΔH bir sistem ile çevresi arasındaki ısı transferiyle alakalı. Bir reaksiyonun ΔH ını hesaplayabiliyoruz. Hess yasası, TERMOKİMYA Termodinamiğin 1. kuralı, iç enerjinin (U) nasıl değiştiğiyle alakalı U U çevre U evren ΔU değişimleri ΔH ile alakalı U PV H ΔH bir ile çevresi arasındaki ısı transferiyle alakalı (@ sabit P)

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

Bölüm 5 Çalışma Soruları

Bölüm 5 Çalışma Soruları Bölüm 5 Çalışma Soruları 5.1) Metanol, CH 3 OH, ve hidrojen siyanür, HCN, bileşiklerinin her ikisi de moleküler bileşik olmasına rağmen metanol elektrik akımını iletmezken, hidrojen siyanür iletir. Neden?

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU. Soru kitapçığı türü A. 8 Mayıs 2005 Pazar,

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU. Soru kitapçığı türü A. 8 Mayıs 2005 Pazar, TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU 13. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 8 Mayıs 2005 Pazar, 09.30-12.00 SINAVLA İLGİLİ

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, lise hayatının başlangıcı olan 9.sınıf derslerini başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. Kimya dersinde işlediğimiz konuların tamamı sizlerde

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

Soru 3) Ağırlıkça % 10.5 şeker içeren bir çözeltinin 1.5 kg'ı buharlaştırıldığında kaç gram şeker elde edilir?

Soru 3) Ağırlıkça % 10.5 şeker içeren bir çözeltinin 1.5 kg'ı buharlaştırıldığında kaç gram şeker elde edilir? Soru 1) Aşağıdakilerden hangisi bir fiziksel değişimdir. a) Suyun donarak buz haline gelmesi b) Kağıdın yanması c) Tuz ve su karışımı d) Hidroklorik asit ile çinkonun reaksiyonu Soru 2) Kükürt dioksit

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI ÇALIŞTAY 2009-1 TÜSSİDE-GEBZE 15-22 HAZİRAN 2009 GRUP KATALİZÖR ERDOĞAN DURDU

Detaylı

Kendiliğinden Oluşan Olaylar ISTEMLI DEĞIŞIM: ENTROPI VE SERBEST ENERJI. Entropi. Şelale her zaman aşağı akar, yukarı aktığı görülmemiştir.

Kendiliğinden Oluşan Olaylar ISTEMLI DEĞIŞIM: ENTROPI VE SERBEST ENERJI. Entropi. Şelale her zaman aşağı akar, yukarı aktığı görülmemiştir. Şelale her zaman aşağı akar, yukarı aktığı görülmemiştir. ISTEMLI DEĞIŞIM: ENTROPI VE SERBEST ENERJI Bir fincan çay içerisine atılan bir küp şeker çözünür ama hiçbir zaman çözünmüş şeker çayın içinde kendiliğinden

Detaylı

hesaplama (Ders #16 dan devam) II. İstemli değişim ve serbest enerji III. Entropi IV. Oluşum serbest enerjisi

hesaplama (Ders #16 dan devam) II. İstemli değişim ve serbest enerji III. Entropi IV. Oluşum serbest enerjisi 5.111 Ders Özeti #17 Bugün için okuma: Bölüm 7.1 İstemli değişme, Bölümler 7.2 ve 7.8 -Entropi, Bölümler 7.12, 7.13, ve 7.15 Serbest Enerji. Ders #18 için okuma: Bölüm 7.16 Biyolojik Sistemlerde Serbest-Enerji

Detaylı

4.BÖLÜM: ENTROPİ 1.İSTEMLİ VE İSTEMSİZ DEĞİŞMELER

4.BÖLÜM: ENTROPİ 1.İSTEMLİ VE İSTEMSİZ DEĞİŞMELER 4.BÖLÜM: ENROPİ 1.İSEMLİ VE İSEMSİZ DEĞİŞMELER Doğal bir olayın termodinamikteki anlamı istemli değişmedir. İSEMLİ DEĞİŞMELER, bir dış etki tarafından yönlendirmeye ihtiyaç olmaksızın kendiliğinden meydana

Detaylı