Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı"

Transkript

1 KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji SINIF Sayısal Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem C) Açık sistem D) Yalıtılmış sistem E) Kapalı sistem 2. Termodinamik aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenir? A) Kömür niçin siyah renkte görünür? B) Uranyum bakımından zengin topraklar verimli midir? C) Protein yapısında hangi tür aminoasitler vardır? D) 1 mol H 2 ve 0,5 mol O 2 nin tepkime öncesindeki sahip olduğu enerji ile, tepkimede oluşan H 2 O nun sahip olduğu enerji farklı mıdır? E) Suyun kaynama sıcaklığı ile tuzlu suyun kaynama sıcaklığı eşit midir? 3. Sabit basınçlı bir sisteme 250 J lük iş yapılıyor. 4. Açık sistem için, I. Madde alış-verişinde kapalı, enerji alış-verişine açıktır. II. Madde alış-verişine açık, enerji alış-verişine kapalıdır. III. Madde ve enerji alış-verişine açıktır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 5. I. İzotermal sistem D) I ve III E) I, II ve III II. İzobarik sistem III. İzole sistem a. Isı alışverişi olmayan sistem b. Isı ve madde alışverişi olan ve sıcaklığın sabit tutulduğu sistem c. Basıncı sabit tutulan sistem Yukarıdaki sistemler ve tanımların eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I-a, II-b, III-c B) I-b, II-c, III-a C) I-c, II-b, III-a D) I-a, II-c, III-b E) I-b, II-a, III-c Sistem 85 J lük ısı verdiğine göre, I. Sistemin iç enerjisi artar. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı II. C 2 H 4(g) + 3O 2(g) 2CO 2(g) + 2H 2 O (g) + ısı II. ΔU=+165 J dür. III. CaCO 3(k) + ısı CaO (k) + CO 2(g) III. ΔU = Q + w bağıntısında Q değeri +85 J dür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde ürünlerin iç enerjilerinin toplamı girenlerin iç enerjileri toplamından küçüktür? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

2 Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Sisteme verilen ýsý Q Sistemin yaptýðý iþ (w) 10. Sabit hacimli bir kapta bir miktar gaz T 1 sıcaklığında bulunmaktadır. Kaba Q kadar enerji aktarılıyor. Kaptaki gazın son sıcaklığı T 2 oluyor. Q V (aktarılan enerji), U (iç enerji değişimi) ve iş (w) için, I. Q V = U dur. Yukarıda bir sisteme ısı verilmiş ve bunun sonucunda gaz genişleyerek dışarıya karşı bir iş yapılmıştır. Bu olayda sisteme verilen ısının (Q) ve sistemin yaptığı işin (w) işaretleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Q w A) + + B) + C) D) + E) C deki bir buz parçasına 1000 J ısı verildiğinde buz eriyor ve sıcaklık 20 C ye geliyor. Aynı miktar suyun 0 C den 20 C ye gelmesi için 200 J gerekiyor. I. Buzun erimesi için 800 J harcanmıştır. II J ısının tamamı kinetik enerjiye dönüşmüştür. III. 800 J ısı yok olmuştur. ifadelerinden hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II Körfez Yayınları 11. II. Q V < U dur. III. w = 0 dur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III Yukarıdaki sistemler ile ilgili, I. İzole sistem olanlar : 1 ve 2 II. Açık sistem olanlar : 1 ve 2 III. Kapalı sistem olanlar : Tümü örneklendirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III durum: 0,1 mol H 2 gazının sabit hacimli kapta yakılması sonucu 24,2 kj ısı açığa çıkmaktadır. 9. Sabit basınçlı tersinir bir sisteme 1981 J enerji veriliyor. Sistemin iç enerjisinin 1800 J arttığı bilindiğine göre yapılan iş kaç J dür? A) 1800 B) 181 C) 81 D) +181 E) durum: Aynı koşullarda 0,1 mol H 2 nin sürtünmesiz pistonlu kapta yakılması ile 24,08 kj ısı açığa çıkmaktadır. 2.durumda sistem tarafından ortama karşı yapılan iş kaç kj dür? A) 24,2 B) 24,08 C) 12 D) 1,2 E) 0,12 Test 01 CA 1.E 2.D 3.C 4.C 5.B 6.B 7.B 8.A 9.B 10.D 11.B 12.E

3 KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji SINIF Sayısal Ekzotermik tepkimeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tepkime sırasında dışarıya ısı verilir. B) Ürünlerin entalpileri toplamı tepkimeye girenlerin entalpileri toplamından küçüktür. C) ΔΗ < 0 olur. D) ΣΔΗ o f (girenler) ΣΔΗo f (ürünler) < 0 olur. E) Toplam entalpi azalır. 2. Aşağıdaki değişmelerden hangisi ekzotermiktir? A) H 2(g) 2H (g) (Bağ kırılması) B) H 2 O (s) H 2(g) + 1/2O 2(g) (Elektroliz) C) H 2 O (k) H 2 O (s) (Erime) D) K (g) K + (g) + e (İyonlaşma enerjisi) E) C (k) + O 2(g) CO 2(g) (Yanma) 3. Aşağıdaki tepkimelerden hangilerinde I. CaCO 3 + ısı CaO + CO 2 II. CO + 1/2O 2 CO 2 + ısı III. 2SO 2 + O 2 2SO kkal IV. HCOOH + 3,1 kkal CO + H 2 O ΣΔΗ o f (ürünler) ΣΔΗo f (girenler) > 0 olur? 4. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) ΔΗ = 22 kkal/mol Tep ki me sine gö re, 17 gram NH 3 oluş ma sı sı ra sın da ki ısı de ği şi mi için aşağıdakilerden han gi si doğ ru dur? ( N=14 g/mol, H=1 g/mol ) A) 11 kkal ısı ge re kir. B) 22 kkal ısı açığa çıkar. C) kal ısı açı ğa çı kar. D) 11 kkal ısı açı ğa çı kar. E) 1100 kkal ısı açı ğa çı kar. 5. CO (g) nun oluşum ısısı 110 kj/mol CO 2(g) nin oluşum ısısı 394 kj/mol dür. CO (g) + 1/2 O 2(g) CO 2(g) Tepkimesine göre, 56,8 kj enerji açığa çıkması için kaç gram CO harcanır? (C=12, O=16) A) 2,8 B) 5,6 C) 11,2 D) 16,8 E) Bileşik H f (kj/mol) CH 3 OH (s) 240 CO 2(g) 390 H 2 O (g) 240 Yukarıda verilen bilgilere göre, CH 3 OH (s) + 3/2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (g) tepkimesinin entalpisi H kaç kj dür? A) I ve II B) II ve III C) I ve IV A) 1010 B) 630 C) 390 D) 630 E) 1010 D) III ve IV E) I, II ve IV

4 Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji NO (g) nun molar oluşum ısısı ΔH f = 90 kj dür. I. N 2(s) + O 2(s) + 90 kj/mol 2NO (g) II. N 2(g) + O 2(g) + 90 kj/mol 2NO (g) gram C 2 H 4(g) ün yakılmasından 77 kkal açığa çıkıyor. C 2 H 4 ün molar yanma ısısı kaç kkal dir? ( H=1 g/mol, C=12 g/mol) A) +308 B) 154 C) 77 D) 77 E) 308 III. N 2(g) + O 2(g) kj/mol 2NO (g) tepkimelerinden hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 12. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) ΔΗ = 22 kkal/mol 8. C (k) + O 2(g) CO 2(g) ΔΗ 1 = 94 kkal/mol H 2(g) + 1/2O 2(g) H 2 O (s) ΔΗ 2 = 68 kkal/mol C 2 H 6(g) bi le şi ğinin yanma entalpisi ΔΗ 3 = 372 kkal/mol olduğuna göre, oluş ma ısı sı (ΔH o f ) kaç kkal/mol dür? A) 20 B) 10 C) 10 D) 20 E) CO 2(g), H 2 O (s) ve CH 4(g) bileşiklerinin oluşum ısıları sırasıyla 94, 68 ve 18 kkal/mol dür. Buna göre; CH 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (s) tepkimesinin ΔH değeri kaçtır? A) 230 B) 212 C) 212 D) 216 E) 230 Körfez Yayınları Eşit mol sayıda N 2 ve H 2 gazlarının tam verimle tepkimesi sonucunda 8,8 kkal ısı açığa çıkmaktadır. başlangıçta kaçar mol N 2 ve H 2 gazları alınmıştır? A) 0,4 B) 0,6 C) 1,2 D) 1,6 E) 2,4 13. I. C (k) +O 2(g) CO 2(g) ΔH = 94 kkal/mol II. CH 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (g) ΔH = 212 kkal/mol III. CH 3 OH (s) + 3/2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (g) ΔH = 162 kkal/mol Yu ka rı da C (k), CH 4(g) ve CH 3 OH (s) maddelerinin yanma tepkimeleri verilmiştir. eşit kütlelelerde alınan C (k), CH 4(g) ve CH 3 OH (s) mad de leri ayrı ayrı yakıldığında açı ğa çı kan ısı ların karşılaştırılması aşağıdakilerden han gi sinde doğ ru olarak verilmiştir? (C=12 g/mol, H=1 g/mol, O=16 g/mol) A) I > II > III B) II > I > III C) II > III > I D) I > III > II E) III > II > I 10. CO 2(g) ve CO (g) nun molar oluşum ısıları arasındaki fark H H CO2 (g) CO = 280 kj dür. (g) Buna göre; 2CO 2(g) 2CO (g) + O 2(g) tepkimesinin entalpisi H kaç kj dür? A) +560 B) +280 C) 0 D) 280 E) X (k) + Fe 2 O 3(k) 2Fe (k) + X 2 O 3(k) ΔΗ = 200 kkal Denklemine göre 10,8 gram X in yeterli Fe 2 O 3 ile tepkimesinde 40 kkal ısı açığa çıkmaktadır. X in mol kütlesi kaçtır? (Fe=56 g/mol, O=16 g/mol) A) 24 B) 27 C) 31 D) 56 E) 65 Test 02 CA 1.D 2.E 3.C 4.D 5.B 6.D 7.C 8.A 9.B 10.A 11.E 12.C 13.B 14.B

5 KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji SINIF Sayısal Cl NH 2 4. C (k) + O 2(g) CO 2(g) ΔH o f = 94 kkal C Cl O+2H 2 N H C O+H NH 2 Cl CO (g) + 1/2O 2(g) CO 2(g) 2H 2(g) + O 2(g) 2H 2 O (g) ΔH o f = 68 kkal ΔH o f = 116 kkal Yukarıdaki tepkimenin entalpisinin hesaplanması için aşağıdaki bağlardan hangisinin enerjisinin bilinmesine gerek yoktur? A) C Cl B) N H C) C N D) H Cl E) C = O 2. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) + 92 kj/mol Tepkimesindeki bazı bağlar ve enerjileri aşağıda verilmiştir. Bağ Bağ Enerjisi (kj/mol) N N 946 H H 436 N H bağının enerjisi kaç kj/mol dür? A) 391 B) 380 C) 271 D) 191 E) Bağ Türü Bağ Enerjisi (kkal/mol) C = C 147 Yukarıda bazı tepkimelerin standart oluşum entalpileri verilmiştir. Bu na gö re, H 2 O (g) + C (k) CO (g) + H 2(g) tep ki me sinin standart entalpi değişimi (ΔH) kaç kkal dir? A) 64 B) 32 C) +24 D) +32 E) Su yun fi zik sel ha li ne gö re olu şum ısı sı ve eri me ısı sı aşa - ğı da ve ril miş tir. H 2(g) + 1/2O 2(g) H 2 O (g) H 2(g) + 1/2O 2(g) H 2 O (s) H 2 O (k) H 2 O (s) Buna gö re; ΔH = 57,50 kkal/mol ΔH = 68,32 kkal/mol ΔH = +1,44 kkal/mol H 2 O (k) H 2 O (g) tep ki me si nin en tal pi de ği şi mi (ΔH) kaç kkal dir? A) 12,26 B) 10,82 C) +10,82 D) +12,26 E) +13,44 C C 83 C H 99 H H 104 Yukarıda bazı bağ türleri ve enerjileri verilmiştir. H 2 C=CH 2(g) + H H (g) H 3 C CH 3(g) tepkimesinin standart entalpi değişimi (ΔΗ) kaçtır? A) 30 B) 20 C) 20 D) 30 E) NO 2(g) + 6H 2 O (g) 4NH 3(g) + 7O 2(g) ΔH= kj 4NO (g) + 6H 2 O (g) 4NH 3(g) + 5O 2(g) ΔH= +906 kj Yukarıdaki tepkimelere göre, NO (g) + 1/2O 2(g) NO 2(g) tepkimesinin ΔH o değeri kaç kj dür? A) +83 B) +57 C) +26 D) 57 E) 95

6 Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Fe 2 O 3(k) + CO (g) 2Fe 3 O 4(k) + CO 2(g) ΔH = 60 kj 11. H 2 O (k) H 2 O (s) ΔΗ erime = 330 J.g -1 Fe (k) + CO 2(g) FeO (k) + CO (g) Fe 3 O 4(k) + CO (g) 3FeO (k) + CO 2(g Yukarıda verilen tepkimelere göre; 2Fe (k) + 3CO 2(g) Fe 2 O 3(k) + 3CO (g) tepkimesinin entalpisi kaç kj dür? ΔH = +17 kj ΔH = +36 kj H 2 + Br 2 2HBr + 66 kj/mol Yukarıdaki tepkimelere göre, 0,5 mol H 2 ile 0,5 mol Br 2 nin artansız tepkimesinden açığa çıkan ısı kaç gram buzu (H 2 O (k) ) eritir? A) 10 B) 18 C) 100 D) 1800 E) 3000 A) 40 B) 30 C) +30 D) +40 E) HCl (aq) + NaOH (aq) NaCl (aq) + H 2 O (s) H= 56 kj 1 molar 100 ml HCl ile 0,5 molar 200 ml NaOH çözeltileri karıştırıldığında meydana gelen ısı değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 56 kj ısı açığa çıkar. B) 5,6 kj ısı açığa çıkar. C) 560 kj ısı açığa çıkar. D) 56 kj ısı gerekir. E) 5,6 kj ısı gerekir. 9. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin değeri negatif ( ) olamaz? A) Molar oluşum entalpisi B) Molar çözünme entalpisi C) Molar yanma entalpisi D) Bağ enerjisi E) Molar nötrleşme entalpisi Körfez Yayınları gram me til al kolün (CH 3 OH) yan ması ile açığa çıkan ısı 2 kg su yun sı cak lı ğı nı 40 C ar tır dı ğı na gö re, me til al ko lün mo lar yan ma ısı sı kaç kkal dir? (c su = 1 kal/g. o C, C=12, H=1, O=16) A) 160 B) 80 C) 80 D) 160 E) Bileşik Oluşum Isısı (kj/mol) C 3 H 8(g) 104 CO 2(g) 393 H 2 O (g) 242 Standart şartlarda (25 o C ve 1atm) bileşiklerin oluşum ısıları verilmiştir. kalorimetre kabında 0,1 mol C 3 H 8 yakıldığında kaptaki 2043 gram suyun sıcaklığı kaç o C yükselir? ( c su = 4 J/g. o C ) A) 2,5 B) 10 C) 15 D) 25 E) CH 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (s) kj C 3 H 8(g) + 5O 2(g) 3CO 2(g) + 4H 2 O (s) kj Yukarıdaki tep ki me le re göre, CH 4(g) ve C 3 H 8(g) den olu şan 0,5 mol lük ka rı şımın tamamı ya kıl dı ğın da 576 kj ısı açı ğa çı kı yor. ka rı şım da molce % kaç CH 4 vardır? A) 10 B) 20 C) 30 D) 60 E) gram cam dan ya pıl mış bir ka lo ri met re için de 600 gram su var dır. Mo lar yan ma ısı sı 300 kkal/mol olan C 2 H 6 dan 1,5 gram ya kıl dı ğın da ka lo ri met re sisteminin sı cak lı ğı kaç C ar tar? ( C 2 H 6 = 30 g/mol, c su = 1 kal/g. C, c cam =0,2 kal/g. C ) A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 Test 03 CA 1.E 2.A 3.A 4.D 5.D 6.D 7.C 8.B 9.D 10.E 11.C 12.A 13.D 14.B

7 KİMYA 1. Entropi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kullanılamayan termal enerjinin ölçüsüdür. B) Erime, buharlaşma, çözünme gibi olaylarda sistemin entropisi artar. C) Gazların suda çözünmesi ile sistemin entropisi artar. D) Düzensizliğin arttığı olaylarda ΔS > 0 dır. E) Bir sistem ne kadar düzensiz ise entropisi o kadar fazladır. 2. Kapalı sabit hacimli kapta naftalin katısı bulunmaktadır. Bir süre sonra naftalinin tamamen süblimleştiği gözlenmektedir. Sistem ve ortamın sıcaklığı aynı olduğuna göre, I. Sistemin entropisi artar. II. Ortamın entropisi artar. III. Olay istemli ise evrenin entropisi sabit kalır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 3. Madde S o (J.mol -1.K -1 ) H 2 O (k) 48 H 2 O (s) 70 H 2(g) 115 O 2(g) 205 N 2(g) 190 NH 3(g) 192 Sabit sıcaklık ve basınçta gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangilerinde sistemin entropisi artar? I. H 2 O (k) H 2 O (s) Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji SINIF Sayısal Kimyasal tepkimeler ve hal değişim olaylarının istemliliği ile ilgili, I. ΔG > 0 olan tepkimeler kendiliğinden gerçekleşmez. II. G < 0 olan tepkimeler her zaman yavaştır. III. G = 0 olan tepkimeler dengededir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 5. H 2(g) + Cl 2(g) 2HCl (g) ΔH = 334 kj Tepkimesinin, 25 o C de ΔG değeri kaç kj.mol 1 dir? (25 C de ΔS sistem = 50 J.K -1.mol -1 ) A) +334,00 B) +324,72 C) 319,10 D) 384,20 E) 348,90 6. Termodinamiğin 3.yasası : Mutlak sıfır noktasında tüm saf kristallerin mutlak entropisi 0 dır. aşağıdakilerden hangisinin 0 Kelvinde mutlak entropisinin sıfır olması beklenmez? A) Oksijen B) Azot C) Cam II. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) III. H 2(g) + 1/2O 2(g) H 2 O (s) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Altın E) Karbondioksit D) I ve III E) II ve III

8 Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Madde S (J.K -1.mol -1 ) C 2 H H C 2 H Yukarıda bazı maddelerin standart mutlak entropi (S ) değerleri verilmiştir. oda koşullarında gerçekleşen, C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g) ΔH = 135 kj tepkimesinin ΔS (sistem) ve ΔS (ortam) değerleri kaçtır? ΔS (sistem) (J.K -1.mol -1 ) ΔS (ortam)(j.k -1.mol -1 ) A) B) C) D) E) Madde Standart Entropi (J/mol.K) C 2 H 4(g) 220 O 2(g) 205 CO 2(g) 213 H 2 O (g) 190 Yukarıda verilen standart entropi değerlerine göre, C 2 H 4(g) + 3O 2(g) 2CO 2(g) + 2H 2 O (g) tepkimesinin standart entropi değişimi ( S ) kaç J/mol.K dir? A) 835 B) 806 C) 29 D) 29 E) 1641 Körfez Yayınları 10. NaCl (k) NaCl (suda) H = + 4 kj/mol Yukarıdaki tepkimede NaCl (k) nın standart mutlak entropisi S = 72 J/mol.K, NaCl (suda) nın standart mutlak entropisi S = 115,5 J/mol.K dir. 25 o C de; I. G > 0 olduğundan tepkime istemsizdir. II. G < 0 olduğundan tepkime istemlidir. III. Tepkime sırasında sistemin entropisi artarr. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Fe (k) + 3 O 2(g) 2Fe 2 O 3(k) Tepkimesinin standart şartlarda bazı değerleri aşağıda verilmiştir: ΔH = 823 kj, ΔS sis = + 87 J. K -1.mol -1 dir. I. Tepkime istemlidir. II. Tepkime gerçekleşirken ortamın entropisi artar. III. ΔG < 0 dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 12. H (kj/mol) G (kj/mol) S (kj/mol.k) I 2(k) I 2(g) Yukarıda verilenlere göre, standart koşullardaki, 9. Z (g) X (g) + Y (g) H = + 30 kj/mol Yukarıdaki tepkimenin standart molar entropi değişimi S = +100 J/mol.K dir. tepkimenin kendiliğinden gerçekleşeceği sıcaklık en az kaç K den büyük olmalıdır? A) 600 B) 300 C) 273 D) 100 E) 0 I 2(k) I 2(g) tepkimesi ile ilgili; I. H = + 62 kj/mol dür. II. G = +19 kj/mol dür ve olay istemsizdir. III. S = +144 J/mol.K dir ve olay sırasında sistemin entropisi artar. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Test 04 CA 1.C 2.A 3.A 4.E 5.E 6.C 7.A 8.D 9.B 10.E 11.E 12.E

9 KİMYA Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge SINIF Sayısal Al (k) + 3 HCl (suda) AlCl 3(suda) + 3/2 H 2(g) 5. Kapalı kapta O 2 ve SO 2 gazları sabit sıcaklıkta 5,4 gram Al metalinin tamamı yeterli miktardaki HCl çözeltisinde 100 saniyede çözünmektedir. normal koşullarda H 2 gazının oluşma hızı kaç L/s dir? (Al=27 g/mol) A) 2, B) 2, C) 3, D) 4, E) 6, litrelik bir kapta mol SO 2 CI 2 gazı 300 C sıcaklıkta, SO 2 CI 2(g) SO 2(g) + CI 2(g) tepkimesine göre bozunmaktadır. 900 saniye sonunda mol SO 2 CI 2 kaldığına göre, CI 2 nin oluşum hızı kaç mol/l.dk dır? A) B) C) D) E) N 2(g) + 3 H 2(g) 2 NH 3(g) Tepkimesine göre 10 litrelik bir kapta yeterli miktarda N 2 ve H 2 den 80 saniyede 1,6 mol NH 3 gazı oluşuyor. Buna göre H 2 nin ortalama harcanma hızı kaç M/s dir? A) 10 2 B) C) D) E) SO 2(g) + 1/2O 2(g) SO 3(g) denklemine göre tepkimeye girmektedir. I. SO 2 nin tükenme hızı SO 3 ün oluşma hızına eşittir. II. O 2 nin tükenme hızı SO 2 III. O 2 nin tükenme hızı SO 3 kadardır. nin tükenme hızına eşittir. ün oluşma hızının yarısı A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 6. H 2(g) + CI 2(g) 2HCI (g) Tepkimesinin gerçekleşmesi için yeterli miktar enerjide aşağıdaki çarpışmalardan hangisinin yön ve doğrultusu en uygundur? A) C) H H CI CI 7. 0,2 mol Zn metali 2 M 200 ml HCI çözeltisine bırakılıyor. Tepkimenin tamamlanması 4 dakika sürüyor. B) H H D) CI H H CI CI CI H H E) H H CI CI CI CI 4. 8 gram NaOH yeterli miktarda NaOH kütlesi (g) HCI çözeltisine bırakıldığında 8 tepkime 10 saniyede tamamlanıyor. Buna göre tepkimenin harcanan NaOH e göre ortalama hızı kaç mol/s dir? (NaOH = 40 g/mol) 10 Zaman(s) A) 0,01 B) 0,02 C) 0,2 D) 0,4 E) 0,5 Zn (k) + 2HCl (suda) ZnCl 2(suda) + H 2(g) I. Zn nin tükenme hızı r = 0,05 mol/dk dır. II. HCI nin tükenme hızı r = 0,5 M/dk dır. III. H 2 nin oluşma hızı r = 0,1 mol/ dk dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

10 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimede hız ifadesi, 12. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) Tepkimesine göre 10 litrelik bir kaba 4 er mol N 2 ve H 2 gazları konuluyor. şeklindedir. Buna göre tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 2X + Y 2Z B) X 2Y + Z Tepkime hızı 2, olduğuna göre, tepkimenin hız sabiti (k) kaçtır? A) 100 B) 10 C) 1 D) 0,1 E) 0,01 C) X + 2 Y Z D) X + 2 Y 2 Z E) X + Y 2 Z 13. PE(kJ/mol) 9. Gaz fazındaki elementler arasında ve tek basamakta gerçekleşen bir tepkimenin hız bağıntısı, a x r = k.[x 2 ][Y 2 ] 3 şeklindedir. 20 y tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) X 2 + Y 2 2XY B) X 2 + 3Y 2 2XY 3 C) 3X 2 + Y 2 2X 3 Y D) 1/2X 2 + 3Y 2 XY 6 E) X 2 + Y 2 X 2 Y gram NO 2 ve x gram CO gazı 5 litrelik bir kaba konularak, NO 2(g) + CO (g) CO 2(g) + NO (g) tek basamaklı tepkimesi gerçekleşiyor. Tepkimenin hız sabiti k=10 2 ve tepkime hızı r = mol/ls olduğuna göre kaba kaç gram CO gazı konulmuştur? (C=12 g/mol, N=14 g/mol, O=16 g/mol) A) 2,8 B) 5,6 C) 11,2 D) 22,4 E) 44,8 Körfez Yayınları A + B C + D Tepkimesine ait potansiyel enerji - zaman grafiği yukarıda verilmiştir. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ΔH = x z dir. B) Aktifleşmiş kompleksin enerjisi a = x + 20 dir. C) Ürünlerin potansiyel enerjisi 10 kj dür. D) Toplam entalpi azalır. E) Tepkime gerçekleşirken y z kj ısı alır. 14. PE (kj) z Zaman Zaman 11. Tepkime Hız bağıntısı I. 2 SO 2(g) + O 2(g) 2SO 3(g) r = k.[so 2 ] II. CaCO 3(k) CaO (k) + CO 2(g) r = k III. H 2 O (s) + SO 3(g) H 2 SO 4(suda) r = k.[so 3 ] Yukarıdaki tepkimeler tek kademede gerçekleştiğine göre, hangilerinin hız bağıntısı yanlış verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III X + Y Z + T Tepkimesine ait potansiyel enerji-zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Girenlerin toplam entalpisi 10 kj dür. B) Ürünlerin toplam potansiyel enerjisi 20 kj dür. C) İleri aktifleşme enerjisi (Ea i ) 70 kj dür. D) Geri aktifleşme enerjisi (Ea g ) -100 kj dür. E) Tepkime ısısı ΔH = 30 kj dür. Test 05 CA 1.E 2.B 3.E 4.B 5.C 6.C 7.C 8.C 9.B 10.B 11.A 12.E 13.E 14.D

11 KİMYA Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge SINIF Sayısal Gaz fazında gerçekleşen üç farklı tepkimenin tanecik sayısı(ts)- kinetik enerji(ke) grafikleri yukarıda verilmiştir. Buna göre; I. Aktifleşme enerjisi en büyük olan I. tepkimedir. II. Aynı şartlarda tepkime hızı en büyük olan III tür. III. Birim zamanda eşik enerjisini aşan tanecik sayısı en az olan I dir. A) Yalnız I B) Yalnız II C)I ve II D) I ve III E) I, II ve III Ep(kJ) TS I I a KE b a KE c b a KE Zaman TS Ep(kJ) II Aynı şartlarda üç farklı tepkimeye ait potansiyel enerji grafiği yukarıda verilmiştir. tepkimelerin hızlarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I > II > III B) III > II > I C) I > III > II D) II > III > I E) III > I > II II Zaman TS Ep(kJ) III Zaman III 4. X (g) + 3Y (g) 2Z (g) 5. Tepkimesi 3. dereceden olduğuna göre, sabit sıcaklıkta tepkime için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Hız bağıntısı r = k[x][y] 3 tür. B) Sabit hacimde girenlerin mol sayısı iki katına çıkarıldığında tepkime hızı 8 katına çıkar. C) Mol sayısı yarıya indirilirse hız yarıya iner. D) Z nin derişimi iki katına çıkarılırsa hız 4 katına çıkar. E) Sabit hacimde ortama Z eklenirse tepkime hızı azalır. PE (kj) 100 X (g) + 2Y (g) 2Z (s) + T (g) 1.basamak 2Z (s) + T (g) W (k) + 2M (g) 2.basamak İki basamaklı tepkimeye ait potansiyel enerji-zaman grafiği verilmiştir. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 2.basamak ekzotermiktir. B) 1.basamak 2.basamaktan daha hızlıdır. C) Hız bağıntısı r = k[z] 2 [T] dir. D) Z ve T ara üründür. E) Net reaksiyon X + 2Y W + 2M dir Zaman 6. I. H 2 O 2(g) + CI (suda) CIO (suda) + H 2 O (s) (yavaş) 3. I. H + (suda) + OH (suda) H 2 O II. Mn +2 (suda) + Fe+3 (suda) Mn+3 (suda) + Fe+2 (suda) III. C 2 H 2(g) + 2 H 2(g) C 2 H 6(g) Yukarıdaki tepkimelerin aynı koşullardaki hızları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak karşılaştırılmıştır? A) I > III > II B) II > I > III C) II > III > I D) III > II > I E) I > II > III II. CIO (suda) + H 3 O+ (suda) H 2 O (s) + HCIO (suda) (hızlı) III. HCIO (suda) + CI (suda) + H 3 O+ (suda) CI 2(g) + 2H 2 O (s) (hızlı) Bir tepkimeye ait basamaklar yukarıda verilmiştir. Buna göre tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) r = k[h 2 O 2 ][CI ] B) r = k[cio ][H 3 O + ] C) r = k[hcio][ci ] D) r = k[hcio][ci ][H 3 O + ] E) r = k[h 2 O 2 ][CI ] 2 [H 3 O + ] 2

12 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge İki basamakta gerçekleşen, H 2(g) + CI 2(g) 2HCl (g) He (g) 2X (g) + 3Y (g) + 2Z (g) 2W (g) + 4T (g) tepkimesinin hızlı basamağı aşağıda verilmiştir. X (g) + Y (g) + 2Z (g) 2W (g) Şekildeki sabit hacimli kaba sabit sıcaklıkta toplam basınç 2P oluncaya kadar inert olan He gazı ilave ediliyor. I. Tepkime hızı iki katına çıkar II. Etkin çarpışma sayısı artar. III. Birim zamanda oluşan aktifleşmiş kompleks sayısı değişmez. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 8. Sabit hacimli bir kapta tek basamakta ax (g) + by (g) cz (g) şeklinde gerçekleşen tepkimede, 1. X in mol sayısı iki katına çıkarıldığında hız iki katına çıkıyor. 2. Y nin mol sayısı iki katına çıkarıldığında hız 4 katına çıkıyor. I. Tepkime derecesi 3 tür. II. a=1, b=2 dir. III. X ve Y nin mol sayısı iki katına çıkarılsa hız 8 katına çıkar. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 9. 3X (g) + 2Y (g) Z (g) + 2T (g) Tepkimesinin hız bağıntısı r = k[x][y] 2 dir. I. X in derişimi iki katına çıkarılırsa hız 8 katına çıkar. II. Tepkime basamaklıdır. III. Hız sabitinin (k) birimi L 2.mol -2.s -1 dir. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Körfez Yayınları 11. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Tepkime 7. derecedendir. B) W ara üründür. C) X in derişimi iki katına çıkarsa hız 2 katına çıkar. D) Tepkime Z ye göre 2. derecedendir. E) Tepkime Y ye göre 3. derecedendir. V Toz halde m gram Zn 1M HCI 1.kap Şekildeki gibi toz halinde m gram ve parçalar halinde 2m gram Zn metali V ve 2V hacminde 1 molarlık HCI çözeltisine atılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1.kaptaki Zn metali daha hızlı tepkimeye girer. B) 1.kaptaki H 2 gaz çıkışı daha hızlıdır. C) 2.kaptan daha fazla H 2 gazı çıkar. D) Her iki tepkimenin hız sabiti (k) aynıdır. E) 2.kaptaki tepkimenin tamamlanma süresi daha fazladır. 12. Bir miktar Mg katısı HCl çözeltisine atılarak tamamı çözünmektedir. Bu tepkimeye ait oluşan H 2 gazının mol sayısı - zaman grafiği yan da verilmiştir. Bu değişimi I. durumdan II. duruma getirmek için; I. Mg katısını toz haline getirmek II. HCl derişimini artırmak III. Ortama su eklemek Büyük parçalar halinde 2m gram Zn 1M HCI H 2 (g) mol sayýsý işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II II 2.kap I 2V Zaman Test 06 CA 1.E 2.E 3.E 4.B 5.C 6.A 7.B 8.E 9.D 10.C 11.D 12.C

13 KİMYA Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge SINIF Sayısal Yanda bir tepkimeye ait farklı sıcaklıklarda tanecik sayısı - kinetik enerji grafiği verilmiştir. I. Sıcaklıklar arasındaki ilişki T 3 > T 2 >T 1 dir. K.E II. T 3 sıcaklığında taneciklerin ortalama kinetik enerjisi T 1 ve T 2 deki taneciklerin kinetik enerjisinden daha fazladır. III. Tepkime hızları r 1 > r 2 > r 3 tür. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II I. Eşik enerjisi değişmez. II. Tepkime hızı artar. III. Taneciklerin birim zamandaki çarpışma sayısı artar. A) Yalnız I B)Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 3. Gaz fazında gerçekleşen, X(g) Y(g) 2. Bir tepkimeye ait potansiyel enerji grafiği yanda verilmiştir. Tepkimenin sıcaklığı artırıldığında, tepkimesinin üç ayrı sıcaklıktaki hızları r 1 > r 2 > r 3 şeklindedir. Tanecik sayýsý T 3 T 2 T 1 Ea X mol sayýsý Tanecik sayýsý 4. CH 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (g) + ısı T 1 T2 Yukarıdaki tepkimenin sıcaklığı artırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? T3 Ea A) ΔH değişir. P.E z x Zaman Y mol sayýsý y B) Tepkime hızı azalır. C) CO 2 gazının oluşma hızı artar. D) Birim zamanda gerçekleşen etkin çarpışma sayısı artar. E) Hız sabiti artar. 5. Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin tanecik sayısı - kinetik ener - ji grafiği yanda verilmiştir. I. E 2 katalizörlü tepkimenin eşik enerjisidir. II. Eşik enerjisi E 1 olan tepkimede aktifleşmiş kompleksin enerjisi daha büyüktür. III. Eşik enerjisi E 2 olan tepkimenin hızı daha büyüktür. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Pt (k) 6. C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g) Tepkimesi tek basamakta gerçekleşiyor. Tepkimenin mekanizmasını değiştirmek için, I. Gazın mol sayısını değiştirmek II. Katalizörü değiştirmek Tanecik sayýsý III. Sıcaklığı artırmak işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılması yeterlidir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III E 2 E 1 K.E I K.E Zaman II grafiklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III III Zaman 7. CaCO 3(k) + ısı CaO (k) + CO 2(g) Tepkimenin hız sabitinin mutlak sıcaklığa bağlılığı ile ilgili k=2 T/100 bağıntısı veriliyor. sıcaklık 27 o C den kaç o C ye çıkarılırsa tepkimenin hızı 4 katına çıkar? A) 227 B) 273 C) 327 D) 627 E) 927

14 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge A (g) + B (g) C (g) tepkimesinin hız ifadesi r = k.[a].[b] dir.belirli bir sıcaklıkta yapılan deney ile ilgili veriler verilmiştir. Deney A(mol/L) B(mol/L) Hızı(mol/L.s) 1 0,1 0,1 0,25 2 0,2 x 2 2.deneyde x kaçtır? A) 0,05 B) 0,1 C) 0,2 D) 0,3 E) 0,4 9. X 2 ve Y 2 molekülleri arasında tek kademede meydana gelen reaksiyon ile ilgili deney sonuçları verilmiştir. 10. Deney [X 2 ] (M) [Y 2 ](M) R.Hýzý (Ms -1 ) oluşacak bileşiğin formülü hangisi olabilir? A) XY B) XY 2 C) X 2 Y D) X 2 Y 3 E) X 3 Y 2 Deney [X 2 ] (M) [Y 2 ](M) [Z 2 ] (M) Hýz (Ms -1 ) 0,1 0,1 0, ,2 0,1 0, ,4 0,1 0, ,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,02 0,02 0, X 2(g) + Y 2(g) + Z 2(g) 2X 2 YZ (g) Tepkimesine ait sabit sıcaklıktaki deney sonuçları yukarıda verilmiştir. I. Hız bağıntısı r = k[x 2 ][Z 2 ] dir. II. Yavaş basamak X 2(g) + Z 2(g) XZ (g) dir. III. Tepkimenin moleküleritesi 4 tür. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 0, , Körfez Yayınları 12. De ney X(M) Y(M) Z(M) Hız (mol/l.s) 1 0,1 1 0, ,2 2 0, ,2 1 0, ,1 2 0, X + Y + Z T + 2U Re ak si yo nu nun me ka niz ma sı nı bulmak için sabit sıcaklıkta yu ka rı da ki de ney ler ya pıl mış tır. Buna göre re ak si yo nu n en ya vaş basamağı aşağıdakilerden han gisi olabilir? A) 2Y + 2Z ürün B) 2X + Y ürün C) Y + Z ürün D) 2X + 2Y ürün E) X + 2Z ürün 13. I. SO 2(g) + 1/2O 2(g) SO 3(g) II. H 2(g) + Br 2(g) 2HBr (g) III. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) Yukarıdaki tepkimelerin hangilerinde sabit sıcaklıkta hız takibi basınç değişimi ile yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 14. Cu (k) + H 2 SO 4(suda) CuSO 4(suda) + SO 2(g) + H 2 O (s) renksiz mavi Yukarıda verilen tepkimeye göre, bir miktar Cu metali H 2 SO 4 çözeltisine atılıyor. I. Çözelti rengi zamanla maviye döner. II. Tepkime hızı zamanla azalır. III. Basınç değişiminden tepkime hızı takip edilebilir. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 15. 1) X (suda) + Y (suda) W (suda) + T (suda) sarı renksiz renksiz mavi 11. Deney [X 2 ](M) [Y 2 ] (M) Hýz (Ms -1 ) 0,1 0, ,1 0,2 0,02 0, Yukarıdaki tabloda sabit sıcaklıkta tek basamakta gerçekleşen bir tepkimeye ait deney sonuçları verilmiştir. tepkimenin hız sabiti (k) kaçtır? A) 1 B) 20 C) 50 D) 100 E) 200 2) Z (suda) + T (suda) W (suda) + M (suda) renksiz mavi renksiz renksiz Yukarıdaki tepkimeler tek basamakta gerçekleşmektedir. Bir kaba aynı anda X, Y ve Z çözeltileri konduğunda gerçekleşen tepkimenin ilk zamanlarında kaptaki mavi renk yoğunluğu arttığına göre, I. 1. tepkimenin hız bağıntısı = k[x][y] dir. II. Kaba T eklenirse tepkime hızı artar. III. Yarışan iki tepkimeden birincisi daha hızlıdır. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Test 07 CA 1.C 2.E 3.E 4.B 5.E 6.A 7.A 8.E 9.B 10.D 11.A 12.A 13.D 14.E 15.E

15 KİMYA Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge SINIF Sayısal I. CO (g) + 1/2O 2(g) CO 2(g) + ısı 5. 2 litre hacimli kaba 0,6 mol PCI 5 gazı konuyor. II. III. KCIO 3(k) + ısı KCI (k) + 3/2O 2(g) N 2 O 3(g) N 2(g) + 3/2O 2(g) + ısı Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinde minimum enerjiye eğilim ürünler yönünedir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 2. I. CO (g) + H 2 O (s) CO 2(g) + H 2(g) II. C (k) + 2CI 2(g) CCI 4(g) III. CO 2(g) + CaO (k) CaCO 3(k) Yukarıdaki tepkimelerin karşısında verilen denge bağıntılarından (K d ) hangileri yanlıştır? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 3. 2 litrelik bir kapta 4 er mol CO, CI 2 ve COCI 2 gazları COCI 2(g) CO (g) + CI 2(g) tepkimesine göre dengededir. Buna göre denge sabiti (K c ) kaçtır? A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 4 E) 8 PCI 5(g) PCI 3(g) + CI 2(g) Tepkimesine göre sistem dengeye geldiğinde PCI 5 in molce yarısının ayrıştığı gözleniyor. Buna göre denge sabiti (K c ) kaçtır? A) 0,08 B) 0,12 C) 0,15 D) 0,20 E) 0,30 6. NO 2(g) + CO (g) CO 2(g) + NO (g) Tepkimesindeki bütün bileşenlerin dengedeki derişimleri x molar olduğuna göre denge sabitinin(k c ) değeri kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 8 E) A (g) 3B (g) Yukarıdaki tepkimeye göre V litrelik bir kaba 4 mol A konularak tepkime başlatılıyor. Sistem dengeye geldiğinde kapta 3 mol B olduğu gözleniyor. Tepkimenin derişimler cinsinden denge sabiti K c =0,25 olduğuna göre tepkime kabının hacmi (V) kaç litredir? A) 1 B) 9 C) 18 D) 27 E) Aşağıdaki denge reaksiyonlarından hangisi heterojen dengeye örnek olarak verilebilir? A) Mg +2 (suda) + 3Fe+3 (suda) 3Fe +2 (suda) + Mn +5 (suda) + ısı B) SO 2(g) + O 2(g) SO 3(g) + ısı C) Hg (s) + O 2(g) HgO (k) + ısı D) NH 3(suda) + HCI (suda) NH 4 CI (suda) + ısı E) CO 2(g) CO (g) + O 2(g) 8. Reaktifleri X ve Y, ürünleri Z ve T olan bir denge reaksiyonunda, denge bağıntısı, olarak verilmiştir. I. Heterojen dengedir. II. Y katı veya sıvıdır. III. Tepkime denklemi 2X (g) + Y (s) 2Z (g) + T (g) olabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

16 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge a b 2 Mol sayýsý NH 3 H 2 N 2 t 2 litrelik bir kaba bir miktar NH 3 gazı konuyor. 2 NH 3 N 2(g) + 3 H 2(g) tepkimesine göre sistem dengeye geldiğinde gazların mol sayılarındaki değişme grafikteki gibi oluyor. Buna göre a, b değeri ve tepkimenin denge sabiti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a b K c A) B) C) D) E) Zaman 10. 2A (g) + 3B (g) 2C (g) + D (g) Tepkimesine göre 2 litrelik bir kaba 4 mol A ve 3,5 mol B konularak tepkime başlatılıyor. Sistem dengeye geldiğinde kapta 0,5 mol D oluştuğu gözleniyor. Buna göre tepkimenin derişimler cinsinden denge sabiti(k c ) kaçtır? Körfez Yayınları HBr (g) H 2(g) + Br 2(s) ,2 gram HBr gazı 273 o C de 22,4 litre hacimli bir kaba konuluyor. HBr gazı sabit sıcaklıkta yukarıdaki denkleme göre bozunarak sistem dengeye ulaştığında kaba yapılan toplam basınç 0,30 atm dir. verilen tepkimenin basınçlar cinsinden denge sabitinin değeri (K p ) kaçtır? (HBr = 81 g/mol, sıvının hacmi ihmal edilecektir.) A) 1,0 B) 1,5 C) 2,0 D) 2,5 E) 3,0 80 P.E(kJ/mol) 20 X + Y 0 X (g) + Y (g) Z (k) Tepkimesinin potansiyel enerji(pe) - za man grafiği yanda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yüksek sıcaklıkta girenler daha kararlıdır. B) Minimum enerjiye eğilim ürünler yönüne doğrudur. C) Tepkime bir denge tepkimesidir. D) Denge bağıntısı K c = [X].[Y] dir. E) Ürünler düşük sıcaklıkta daha kararlıdır. 20 Zaman Z 14. X (g) + Y (g) XY (g) 11. X 2(g) + 2Y 2(g) 2XY 2(g) K c = 4 Tepkimesinde ileri yönde hız sabiti k ileri = 10 3 olduğuna göre, geri yöndeki hız sabiti k geri kaçtır? A) 4000 B) 25 C) 2,5 D) E) 2, Yukarıdaki tepkimeye göre 1 litrelik kapta 0,2 şer mol X, Y ve XY gazları dengededir. aynı sıcaklıkta 2 litrelik kapta 2 mol X, 1 mol Y ve n mol XY nin dengede olabilmesi için n kaç olmalıdır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 3/2 Test 08 CA 1.C 2.B 3.C 4.C 5.C 6.A 7.D 8.E 9.B 10.B 11.E 12.D 13.D 14.A

17 KİMYA Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge SINIF Sayısal K p ile K c arasında, K c = K p.(rt) 2 bağıntısı olan tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) N 2(g) + 3 H 2(g) 2 NH 3(g) B) 2 CO (g) + O 2(g) 2 CO 2(g) C) CCI 4(s) C (k) + 2CI 2(g) 4. CS 2(g) + 3 O 2(g) CO 2(g) + 2 SO 2(g) K c = 8 SO 3(g) SO 2 + O 2(g) K c = 4 Yukarda verilenlere göre aynı sıcaklıkta CS 2(g) + 4 O 2(g) CO 2(g) + 2 SO 3(g) D) 2 HI (g) H 2(g) + I 2(k) E) 2 KCIO 3(k) 2 KCI (k) + 3 O 2(g) 2. PCI 5(g) PCI 3(g) + CI 2(g) Tepkimesinde K p ile K c arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) K p = K c.(rt) 2 B) K p = K c C) K c = K p. (RT) 2 D) K p = K c.(rt) E) K p = K c.(rt) 1 tepkimesinin denge sabiti kaçtır? A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 5. C (k) + 1/2O 2(g) CO (g) K c = 4 C (k) + O 2(g) CO 2(g) K c = 2 2 CO 2(g) 2 CO (g) + O 2(g) tepkimesinin denge sabiti kaçtır? A) 16 B) 8 C) 4 D) 2 E) 1 6. X (g) + Y 2(g) XY 2(g) K c = 10 2 XY (g) + 1/2Y 2(g) XY 2(g) K c = X (g) + 1/2Y 2(g) XY (g) tepkimesinin denge sabiti kaçtır? A) 10 3 B) 10 2 C) 1 D) 2 E) X (g) +2 Y (g) 2 Z (g) Tepkimesinin denge sabiti ile ilgili olarak, I. II. III. dir. 7. N 2(g) + 2O 2(g) N 2 O 4(g) K c = 4 Yukarıda verilen denge tepkimesinin derişimler cinsinden denge sabiti (K c ) 4 tür. Buna göre aynı sıcaklıkta aşağıdaki tepkimelerden hangisinin denge sabiti 1/16 olur? A) N 2 O 4(g) N 2(g) + 2 O 2(g) verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III B) 3 N 2(g) + 6 O 2(g) 3 N 2 O 4(g) C) 2 N 2(g) + 4 O 2(g) 2 N 2 O 4(g) D) 2 N 2 O 4(g) 2 N 2(g) + 4 O 2(g) E) 3 N 2 O 4(g) 3 N 2(g) + 6 O 2(g)

18 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge A (g) + B (g) 2 C (g) + D (g) K c = 0,16 Ka pa lı bir ka ba 0,6 şar mol A ve B gaz la rı ko nu la rak den - ge ye gel me si sağ la nı yor. Den ge ye ula şıl dı ğın da kap ta 0,2 mol D ga zı bu lun du - ğu na gö re ka bın hac mi kaç L dir? A) 0,125 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,75 E) 1, L lik ka pa lı bir kap ta kıs mi ba sınç la rı sı ra sıy la 2, 2 ve 4 atm olan N 2, H 2, NH 3 gaz la rı N 2(g) + 3 H 2(g) 2 NH 3(g) denk le mi ne gö re den ge de dir. Buna göre tep ki me nin K p si kaç tır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) PCl 5(g) PCl 3(g) + Cl 2(g) 9. SO 2(g) + CO 2(g) SO 3(g) + CO (g) Tep ki me si nin sa bit sı cak lık ta ki den ge sa bi ti K c = 16 dır. Aynı sıcaklıkta 2 lit re lik bir ka ba 3 mol SO 2 ve 3 mol CO 2 gaz la rı ko nu lu yor. sis tem den ge ye ulaş tı ğın da CO nun mo lar de ri şi mi kaç olur? A) 0,6 B) 1,2 C) 1,8 D) 2,4 E) 3, lit re lik ka pa lı kaba belirli sıcaklıkta 2 mol N 2 ve 2 mol H 2 gazları konuyor. Gazlar aşağıdaki reaksiyona göre dengeye geldiğinde kapta 0,8 mol NH 3 bulunuyor. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) aynı sıcaklıkta tepkimenin denge sabitinin (K c ) değeri kaçtır? A) 1 B) C) D) E) Körfez Yayınları 127 C sıcaklıkta V hacimli kapta 1 atm basınçta PCl 5, 2 atm basınçta PCl 3 ve 4,1 atm basınçta Cl 2 gazları dengededir. Sistemin derişimler cinsinden denge sabiti K c değeri kaçtır? (R gaz sabiti = 0,082 alınacaktır.) 14. Sa bit sı cak lık ta 2,4 mol COCl 2 ga zı ile baş la yan COCl 2(g) CO (g) + Cl 2(g) tep ki me si den ge ye ulaş tı ğın da kap ta ki top lam ba sın cı 6 atm, Cl 2 ga zının mol sayısı ise 1,6 ol arak öl çül müş tür. tep kimenin kıs mi basınç lar cin sin den den - ge sabiti (K p ) kaç tır? A) 1,6 B) 1,8 C) 3,2 D) 4,8 E) 7,2 15. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin 0 C de kısmi basınçlar cinsinden denge sabitinin (K p ) değeri 3 tür? A) 2 H 2(g) + O 2(g) 2 H 2 O (g) (K c = 3) 11. H 2(g) + Br 2(g) 2 HBr (g) K c = 16 Yukarıdaki den ge reaksiyonuna göre 4 litrelik kapalı bir kaba 8 er mol H 2 ile Br 2 gazları konuluyor. Reaksiyon den geye ulaştığında HBr nin derişimi kaç mol/l olur? B) PCl 3(g) + Cl 2(g) PCl 5(g) (K c = 9) C) COCl 2(g) CO (g) + Cl 2(g) (K c = 22,4) D) H 2(g) + I 2(g) 2 HI (g) (K c = ) E) NO 2(g) + CO (g) NO (g) + CO 2(g) (K c = 3) Test 09 CA 1.A 2.D 3.C 4.A 5.C 6.D 7.D 8.E 9.B 10.D 11.A 12.A 13.A 14.D 15.E

19 KİMYA 1. X 2(g) + 2 Y 2(g) 2 XY 2(k) Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge-6 4. H 2(g) + CI 2(g) 2 HCI (g) 11. SINIF Sayısal 10 Tepkimesi dengede iken kaba sabit sıcaklıkta bir miktar X 2 gazı eklendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A) Denge sağa kayar. B) X 2 nin derişimi artar. C) Y 2 nin derişimi azalır. D) XY 2 nin derişimi artar. E) K c değişmez. 2. ax (g) + by (g) cz (g) + dt (g) Tepkimesi dengedeyken sabit sıcaklıkta kaba 4 mol X gazı eklendiğinde bir süre sonra sistem tekrar dengeye geliyor. Yeni kurulan dengede başlangıca göre toplam mol sayısının 4 mol arttığı gözleniyor. I. Denge ürünler yönüne kaymıştır. II. a + b = c + d III. Denge sabiti küçülmüştür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Tepkimesine göre 0,1 mol H 2 0,9 mol Cl 2 ve 0,9 mol HCI gazları dengedeyken kaba sabit sıcaklıkta 0,8 mol H 2 gazı ilave ediliyor. Buna göre ikinci kez kurulan dengede kapta kaç mol HCI gazı bulunur? A) 0,9 B) 1,24 C) 1,62 D) 1,8 E) 2,4 5. NO 2(g) + CO (g) NO (g) + CO 2(g) Tepkimesine göre 1 mol NO 2, 2 mol CO, 2 mol NO ve 2 mol CO 2 gazları 10 litrelik kapta dengededir.kaba sabit sıcaklıkta 1 mol NO 2 gazı ilave ediliyor. Sistem tekrar dengeye geldiğinde, I. NO 2 nin mol sayısı ile CO nun mol sayısı eşit olur. II. Kapta toplam 8 mol gaz olur. III. NO nun mol sayısı CO nun mol sayısından fazla olur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 6. 2V V ideal sürtünmesiz piston N 2(g) + 3H 2(g) 2HN 3(g) He (g) 3. X (g) + 3Y (g) 2Z (g) + 2T (g) Tepkimesi sabit hacimli kapta dengedeyken 1 mol X, 1 mol Y, 2 mol Z ve 2 mol T gazları bulunuyor. Kaba aynı sıcaklıkta 3 mol Y gazı ilave edildiğinde yeni kurulan dengede, I. Y nin mol sayısı X in mol sayısından fazla olur. II. Z ve T nin derişimi artar. III. Ortamda X kalmaz. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Piston V konumunda dengede iken kaba kaptaki toplam mol sayısı kadar He gazı ilave ediliyor.aynı sıcaklıkta sistem yeniden dengeye geliyor. Tepkime denklemi, N 2(g) + 3 H 2(g) 2 NH 3(g) olduğuna göre, I. Piston 2V konumunda durur. II. Toplam basınç değişmez. III. N 2 ve H 2 nin mol sayısı artar. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

20 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge N 2(g) + 3 H 2(g) 2 NH 3(g) + ısı Tepkimesi sabit hacimli kapta dengede iken T 1 sıcaklığındadır. Sistemin sıcaklığı T 2 yapıldığında toplam molekül sayısı artıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) T 2 > T 1 dir. B) NH 3 ün mol sayısı azalmıştır. C) Denge girenler yönüne kaymıştır. D) İleri yöndeki tepkime hızı azalmıştır. E) Yüksek sıcaklıkta girenler daha kararlıdır. 10. Sabit hacimli bir kapta PCI 3(g) + CI 2(g) PCI 5(g) + ısı tepkimesi dengedeyken kabın mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarılıyor. I. Denge girenler yönüne kayar. II. Basınç iki katına çıkar. III. Denge sabiti küçülür. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 8. 2 X 2(g) + Y 2(g) 2 X 2 Y (g) Den ge tep ki me si nin 500 K de ki den ge sa bi ti 24,6 iken 750 K de ise 0,54 tür. Buna göre re ak si yon için aşa ğı da ki ler den han gi si yan - lış tır? A) Tep ki me ek zo ter mik tir. B) X 2 Y nin po tan si yel ener ji si X 2 ve Y 2 nin toplam potansiyel enerjisinden kü çük tür. C) Yük sek sı cak lık ta X 2 mo le kül le ri X 2 Y den da ha ka rar - lı dır. D) 500 K de ki dengenin sıcaklığı 750 K e çıkarılırsa toplam molekül sayısı artar. E) Den ge sa bi ti nin bü yü me si için sabit sıcaklıkta ba sınç azal tıl ma lı dır A 2(g) + B 2(g) 2 A 2 B (g) Tep ki me si nin 80 C de ki den ge sa bi ti 2,5 ve 140 C de ki den ge sa bi ti ise 1,2 dir. 80 C deki denge tepkimesinde mo le kül sa - yı sı nı ar tır mak için; I. Sı cak lı ğı dü şür mek II. Sı cak lı ğı yük selt mek III. Hac mi ar tır mak IV. Ba sın cı ar tır mak iş lem lerin den han gi le ri ayrı ayrı uy gu lanabilir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve III D) II ve III E) II, III ve IV Körfez Yayınları 11. 0,5 litrelik bir kapta H 2(g) + CI 2(g) 2HCI (g) + ısı tepkimesine göre 0,3 mol H 2, 0,3 mol CI 2, 1,8 mol HCI gazları dengededir. Sıcaklık bir miktar artırıldığında yeni kurulan dengenin denge sabiti 16 oluyor. Buna göre yeni kurulan dengede HCI nin derişimi kaç molardır? A) 0,4 B) 0,8 C) 1,6 D) 3,2 E)6, litrelik kapta 1 er mol CO, Cl 2 ve COCl 2 gazları, COCl 2(g) CO (g) + Cl 2(g) tepkimesine göre dengededir.kabın hacmi sabit sıcaklıkta bir miktar artırıldığında toplam mol sayısı 3,2 mol oluyor. tepkimedeki son hacim kaç litre olmuştur? A) 1,2 B) 1,4 C) 1,6 D) 1,8 E) 2, CO (g) + O 2(g) 2 CO 2(g) +ısı Deriþim Tepkimesi dengede iken yapılan bir etki sonucunda maddelerin derişiminde meydana gelen değişme yanda verilen grafikteki gibi oluyor. CO 2 CO O 2 I. Kaba CO 2 gazı eklenmiştir. II. Ortamın sıcaklığı artırılmıştır. III. Kaptan O 2 gazı çekilmiştir. t Zaman işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanmış olabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Test 10 CA 1.D 2.C 3.C 4.C 5.E 6.D 7.D 8.E 9.D 10.C 11.D 12.D 13.A

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 11.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi 11.sınıf

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ KİMYASAL TEPKİMELERDE IZ TEPKİME IZI Kimyasal bir tepkime sırasında, tepkimeye giren maddelerin miktarı giderek azalırken, ürünlerin miktarı giderek artar. Bir tepkimede, birim zamanda harcanan ya da oluşan

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi DENEY 6 KMNO4 İLE Fe 2+ MİKTAR TAYİNİ 6.1. AMAÇ 6.2. TEORİ Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi Yükseltgenme bir atomun yükseltgenme sayısının cebirsel olarak arttığı bir

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE İMYASAL DENGE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 06-İMYASAL DENGE 1 SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Bileşikler suda, özelliklerine göre az veya çok oranda ayrışarak iyonlaşırlar. İyon içeren

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: ... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 1. Ca (k) + 2 H + (ag) Ca +2 (ag) + H 2(g) 5 litrelik bir kaba 0,1 mol

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M BÖLÜM - 3 Suyun Otoiyonizasyonu Çok hassas ölçüm aletleri ile yapılan ölçümlerde suyun mutlak bir yalıtkan olmadığı az da olsa elektriği ilettiği tespit edilmiştir. Bu durum suyun çok az iyonlaşabildiğini

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 TG 8 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, lise hayatının başlangıcı olan 9.sınıf derslerini başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. Kimya dersinde işlediğimiz konuların tamamı sizlerde

Detaylı

Bölüm 5 Çalışma Soruları

Bölüm 5 Çalışma Soruları Bölüm 5 Çalışma Soruları 5.1) Metanol, CH 3 OH, ve hidrojen siyanür, HCN, bileşiklerinin her ikisi de moleküler bileşik olmasına rağmen metanol elektrik akımını iletmezken, hidrojen siyanür iletir. Neden?

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

4.BÖLÜM: ENTROPİ 1.İSTEMLİ VE İSTEMSİZ DEĞİŞMELER

4.BÖLÜM: ENTROPİ 1.İSTEMLİ VE İSTEMSİZ DEĞİŞMELER 4.BÖLÜM: ENROPİ 1.İSEMLİ VE İSEMSİZ DEĞİŞMELER Doğal bir olayın termodinamikteki anlamı istemli değişmedir. İSEMLİ DEĞİŞMELER, bir dış etki tarafından yönlendirmeye ihtiyaç olmaksızın kendiliğinden meydana

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w)

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w) ÇÖZELTİ HAZIRLAMA İki veya daha çok maddenin çıplak gözle veya optik araçlarla yan yana fark edilememesi ve mekanik yollarla ayrılamaması sonucu oluşturdukları karışıma çözelti adı verilir. Anorganik kimyada,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir.

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. KİMYASAL DEĞİŞİMLER FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. Örnek: Çözünürlük, hal

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

Ünite. Kimya ve Enerji SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ 189 SİSTEMLERDE ENTALPİ DEĞİŞİMİ 200 İSTEMLİLİK 217

Ünite. Kimya ve Enerji SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ 189 SİSTEMLERDE ENTALPİ DEĞİŞİMİ 200 İSTEMLİLİK 217 Ünite 5 Kimya ve Enerji SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ 189 SİSTEMLERDE ENTALPİ DEĞİŞİMİ 200 İSTEMLİLİK 217 SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ SİSTEM VE ÇEVRE Doğada gerçekleşen tüm olaylara enerji değişimi de eşlik

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

(A) 10 6 (B) 10 4 (C) 10 2 (D) t (K)= t ( o C) dür. 400 K kaç o C dir?

(A) 10 6 (B) 10 4 (C) 10 2 (D) t (K)= t ( o C) dür. 400 K kaç o C dir? 2013-2014 Güz Dönemi Mühendislik Fakültesi Genel Kimya Sınavı Soruları 23.01.2014 TEST SRUSU: 40 soru (50 PUAN) KLASİK SRULAR 5 soru 50 Puan 1. Bilimsel yöntemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi yanlıştır?

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 LYS 2 KİMYA TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 LYS 2 KİMYA TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 7 HAZİRAN 010 BU SORU KİTAPÇIĞI 7 HAZİRAN 010 LYS KİMYA

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2014 2015 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ ASİT BAZ TİTRASYONU AMAÇ Bu deneyde öğrenciler asit-baz titrasyonu ve standart çözelti hazırlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca aspirin tableti içindeki asetil salisilik asit yüzdesini ve aspirin çözeltisinin

Detaylı

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 13 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fe 2+ oluşumunun hızı =

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fe 2+ oluşumunun hızı = KİMYASAL KİNETİK Kimyasal kinetik, bir reaksiyonunun nasıl yürüdüğü, ne kadar hızlı yürüdüğü, hangi mekanizma ile (yoldan) yürüdüğü ve hızına hangi faktörlerin nasıl etki ettiği hakkında bilgi veren, kimyanın

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELER VE ENERJİ

KİMYASAL TEPKİMELER VE ENERJİ KİMYASAL TEPKİMELER VE ENERJİ Termodinamik, ısı, iş ve enerji türlerinin birbirine dönüşümü ve sistemlerin hallerini konu alan bilim dalıdır. Başka bir deyişle, termodinamik çeşitli enerji türleri arasındaki

Detaylı

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 2009-2010 KONU-5 MOL KAVRAMI Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 1 5.Konu: Mol Kavramı Kazanımlar: 5. Bağıl atom kütlesi ve mol kavramı ile ilgili olarak öğrenciler; 5.1. İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ Aşağıdaki soruları doğru-yanlış olarak kodlayınız. 1. Maddenin en düzenli halidir. 2. Küçük hacimlere kadar sıkıştırılabilirler. 3. Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme

Detaylı

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir. KİMYASAL HESAPLAMALAR MOL KAVRAMI Mol: 6,02.10 23 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.10 23 tane

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

Konu Özetleri Rehber Sorular Rehber Soru Çözümleri Alt Bölüm Sorular Etkinlikler Etkinliklerin Çözümleri Alt Konu ve Genel Tekrar Testleri

Konu Özetleri Rehber Sorular Rehber Soru Çözümleri Alt Bölüm Sorular Etkinlikler Etkinliklerin Çözümleri Alt Konu ve Genel Tekrar Testleri Konu Özetleri Rehber Sorular Rehber Soru Çözümleri Alt Bölüm Sorular Etkinlikler Etkinliklerin Çözümleri Alt Konu ve Genel Tekrar Testleri Genel Müdür Temel Ate Genel Koordinatör Ak n Ate E itim Koordinatörü

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1.

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1. 10. SINIF K Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) 1. NH 3 ün suda çözünme denklemi; $ + - NH3^aqh+ HO^sh NH4 ^aqh+ OH ^aqh şeklinde olduğuna göre NH 3 ün sulu çözeltisi için aşağıdaki

Detaylı

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ 3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir. İnsanlar, her ne kadar asetil salisilik asit ve magnezyum hidroksit gibi kimyasal isimlerini

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

(1) (2) (A) (B) (C) (D) (E)

(1) (2) (A) (B) (C) (D) (E) Analitik Kimya-1 Aşağıda verilen çözeltiler NaH, Na 2 C 3 ve NaHC 3 ten birini veya ikisini içermektedir. Çözeltiden alınan 25.0 ml lik kısımlar (1) fenolftaleyn ve (2) bromokrezol yeşili indikatörleri

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

CANLILARDA TAMPONLAMA

CANLILARDA TAMPONLAMA CANLILARDA TAMPONLAMA ph= -log [H + ] / Sorensen, H potansiyeli örnekler Hücreler ve organizmalar özgül ve sabit bir sitozol ve hücre dışı sıvı ph sını korurlar Böylece biyomoleküllerin en uygun iyonik

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA SORU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

Proje Tabanlı Deney Uygulamaları EKZOTERMİK TEPKİME

Proje Tabanlı Deney Uygulamaları EKZOTERMİK TEPKİME Proje Tabanlı Deney Uygulamaları EKZOTERMİK TEPKİME Prof.Dr İnci MORGİL Beyza Ceren ÜNCÜ 20338757 Hacettepe Üniversitesi, Ankara/2007 PROJE HEDEF SORUSU; Ekzotermik Tepkimeler Nasıl Gerçekleşir? HEDEF

Detaylı

DENEY 6. CH 3 COO - + Na + + H 2 O ve

DENEY 6. CH 3 COO - + Na + + H 2 O ve DENEY 6 İLETKENLİK TİTRASYONU İLE KUVVETLİ VE ZAYIF ASİTLERİN ANALİZİ Deneyin Yapılışı: Deney için sırasıyla,5 N HCl;,1 N Asetik asit ve ikisinin de bilinmeyen miktarlarda bulunduğu karışımı,1 N NaOH ile

Detaylı

olduğuna göre 80 gram X 2 Y 3 elde etmek için en az kaç gram Y kullanılmalıdır?

olduğuna göre 80 gram X 2 Y 3 elde etmek için en az kaç gram Y kullanılmalıdır? 1) Lavoisier, modern kimyanın kurucusu sayılır. Lavoisier den önceki dönemle ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi söylenemez? A) Günümüzde laboratuvarlarda kullanılan bazı malzemeler o dönemde icat edilmiştir.

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

ÖRNEKTİR KİMYA YGS / LYS. Madde ve Özellikleri. Sayısal 01. 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir?

ÖRNEKTİR KİMYA YGS / LYS. Madde ve Özellikleri. Sayısal 01. 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir? KİMYA Madde ve Özellikleri YGS / LYS Sayısal 01 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir? A) Zaç yağı B) Kıbrıs taşı C) Tuz ruhu D) Civa E) Kalsiyum 2. I. Değersiz metalleri

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz 1 AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz Bir taneciğin, aktivitesi, a M ile molar konsantrasyonu [M] arasındaki bağıntı, a M = f M [M] (1) ifadesiyle verilir. f M aktivite katsayısıdır ve birimsizdir.

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller,

Detaylı

3. KİMYASAL DENGE, (TERSİNİR REAKSİYONLAR)

3. KİMYASAL DENGE, (TERSİNİR REAKSİYONLAR) 3. KİMYASAL DENGE, (TERSİNİR REAKSİYONLAR) Şu ana kadar ele aldığımız tüm değişimlere tek yönlü olaylar gözü ile bakmıştık. Oysa bazı fiziksel ve kimyasal olaylar, gerekirse koşulların da değiştirilmesi

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERİN HIZI

KİMYASAL TEPKİMELERİN HIZI KİMYASAL TEPKİMELERİN HIZI Günlük hayatımızda karşılaştığımız bir çok tepkimede zaman büyük bir önem taşımaktadır. Örneğin yanan bir cismin söndürülmesi, metallerin paslanmasının önlenmesi gibi olaylarda

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı