Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı"

Transkript

1 KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji SINIF Sayısal Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem C) Açık sistem D) Yalıtılmış sistem E) Kapalı sistem 2. Termodinamik aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenir? A) Kömür niçin siyah renkte görünür? B) Uranyum bakımından zengin topraklar verimli midir? C) Protein yapısında hangi tür aminoasitler vardır? D) 1 mol H 2 ve 0,5 mol O 2 nin tepkime öncesindeki sahip olduğu enerji ile, tepkimede oluşan H 2 O nun sahip olduğu enerji farklı mıdır? E) Suyun kaynama sıcaklığı ile tuzlu suyun kaynama sıcaklığı eşit midir? 3. Sabit basınçlı bir sisteme 250 J lük iş yapılıyor. 4. Açık sistem için, I. Madde alış-verişinde kapalı, enerji alış-verişine açıktır. II. Madde alış-verişine açık, enerji alış-verişine kapalıdır. III. Madde ve enerji alış-verişine açıktır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 5. I. İzotermal sistem D) I ve III E) I, II ve III II. İzobarik sistem III. İzole sistem a. Isı alışverişi olmayan sistem b. Isı ve madde alışverişi olan ve sıcaklığın sabit tutulduğu sistem c. Basıncı sabit tutulan sistem Yukarıdaki sistemler ve tanımların eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I-a, II-b, III-c B) I-b, II-c, III-a C) I-c, II-b, III-a D) I-a, II-c, III-b E) I-b, II-a, III-c Sistem 85 J lük ısı verdiğine göre, I. Sistemin iç enerjisi artar. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı II. C 2 H 4(g) + 3O 2(g) 2CO 2(g) + 2H 2 O (g) + ısı II. ΔU=+165 J dür. III. CaCO 3(k) + ısı CaO (k) + CO 2(g) III. ΔU = Q + w bağıntısında Q değeri +85 J dür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde ürünlerin iç enerjilerinin toplamı girenlerin iç enerjileri toplamından küçüktür? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

2 Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Sisteme verilen ýsý Q Sistemin yaptýðý iþ (w) 10. Sabit hacimli bir kapta bir miktar gaz T 1 sıcaklığında bulunmaktadır. Kaba Q kadar enerji aktarılıyor. Kaptaki gazın son sıcaklığı T 2 oluyor. Q V (aktarılan enerji), U (iç enerji değişimi) ve iş (w) için, I. Q V = U dur. Yukarıda bir sisteme ısı verilmiş ve bunun sonucunda gaz genişleyerek dışarıya karşı bir iş yapılmıştır. Bu olayda sisteme verilen ısının (Q) ve sistemin yaptığı işin (w) işaretleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Q w A) + + B) + C) D) + E) C deki bir buz parçasına 1000 J ısı verildiğinde buz eriyor ve sıcaklık 20 C ye geliyor. Aynı miktar suyun 0 C den 20 C ye gelmesi için 200 J gerekiyor. I. Buzun erimesi için 800 J harcanmıştır. II J ısının tamamı kinetik enerjiye dönüşmüştür. III. 800 J ısı yok olmuştur. ifadelerinden hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II Körfez Yayınları 11. II. Q V < U dur. III. w = 0 dur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III Yukarıdaki sistemler ile ilgili, I. İzole sistem olanlar : 1 ve 2 II. Açık sistem olanlar : 1 ve 2 III. Kapalı sistem olanlar : Tümü örneklendirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III durum: 0,1 mol H 2 gazının sabit hacimli kapta yakılması sonucu 24,2 kj ısı açığa çıkmaktadır. 9. Sabit basınçlı tersinir bir sisteme 1981 J enerji veriliyor. Sistemin iç enerjisinin 1800 J arttığı bilindiğine göre yapılan iş kaç J dür? A) 1800 B) 181 C) 81 D) +181 E) durum: Aynı koşullarda 0,1 mol H 2 nin sürtünmesiz pistonlu kapta yakılması ile 24,08 kj ısı açığa çıkmaktadır. 2.durumda sistem tarafından ortama karşı yapılan iş kaç kj dür? A) 24,2 B) 24,08 C) 12 D) 1,2 E) 0,12 Test 01 CA 1.E 2.D 3.C 4.C 5.B 6.B 7.B 8.A 9.B 10.D 11.B 12.E

3 KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji SINIF Sayısal Ekzotermik tepkimeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tepkime sırasında dışarıya ısı verilir. B) Ürünlerin entalpileri toplamı tepkimeye girenlerin entalpileri toplamından küçüktür. C) ΔΗ < 0 olur. D) ΣΔΗ o f (girenler) ΣΔΗo f (ürünler) < 0 olur. E) Toplam entalpi azalır. 2. Aşağıdaki değişmelerden hangisi ekzotermiktir? A) H 2(g) 2H (g) (Bağ kırılması) B) H 2 O (s) H 2(g) + 1/2O 2(g) (Elektroliz) C) H 2 O (k) H 2 O (s) (Erime) D) K (g) K + (g) + e (İyonlaşma enerjisi) E) C (k) + O 2(g) CO 2(g) (Yanma) 3. Aşağıdaki tepkimelerden hangilerinde I. CaCO 3 + ısı CaO + CO 2 II. CO + 1/2O 2 CO 2 + ısı III. 2SO 2 + O 2 2SO kkal IV. HCOOH + 3,1 kkal CO + H 2 O ΣΔΗ o f (ürünler) ΣΔΗo f (girenler) > 0 olur? 4. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) ΔΗ = 22 kkal/mol Tep ki me sine gö re, 17 gram NH 3 oluş ma sı sı ra sın da ki ısı de ği şi mi için aşağıdakilerden han gi si doğ ru dur? ( N=14 g/mol, H=1 g/mol ) A) 11 kkal ısı ge re kir. B) 22 kkal ısı açığa çıkar. C) kal ısı açı ğa çı kar. D) 11 kkal ısı açı ğa çı kar. E) 1100 kkal ısı açı ğa çı kar. 5. CO (g) nun oluşum ısısı 110 kj/mol CO 2(g) nin oluşum ısısı 394 kj/mol dür. CO (g) + 1/2 O 2(g) CO 2(g) Tepkimesine göre, 56,8 kj enerji açığa çıkması için kaç gram CO harcanır? (C=12, O=16) A) 2,8 B) 5,6 C) 11,2 D) 16,8 E) Bileşik H f (kj/mol) CH 3 OH (s) 240 CO 2(g) 390 H 2 O (g) 240 Yukarıda verilen bilgilere göre, CH 3 OH (s) + 3/2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (g) tepkimesinin entalpisi H kaç kj dür? A) I ve II B) II ve III C) I ve IV A) 1010 B) 630 C) 390 D) 630 E) 1010 D) III ve IV E) I, II ve IV

4 Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji NO (g) nun molar oluşum ısısı ΔH f = 90 kj dür. I. N 2(s) + O 2(s) + 90 kj/mol 2NO (g) II. N 2(g) + O 2(g) + 90 kj/mol 2NO (g) gram C 2 H 4(g) ün yakılmasından 77 kkal açığa çıkıyor. C 2 H 4 ün molar yanma ısısı kaç kkal dir? ( H=1 g/mol, C=12 g/mol) A) +308 B) 154 C) 77 D) 77 E) 308 III. N 2(g) + O 2(g) kj/mol 2NO (g) tepkimelerinden hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 12. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) ΔΗ = 22 kkal/mol 8. C (k) + O 2(g) CO 2(g) ΔΗ 1 = 94 kkal/mol H 2(g) + 1/2O 2(g) H 2 O (s) ΔΗ 2 = 68 kkal/mol C 2 H 6(g) bi le şi ğinin yanma entalpisi ΔΗ 3 = 372 kkal/mol olduğuna göre, oluş ma ısı sı (ΔH o f ) kaç kkal/mol dür? A) 20 B) 10 C) 10 D) 20 E) CO 2(g), H 2 O (s) ve CH 4(g) bileşiklerinin oluşum ısıları sırasıyla 94, 68 ve 18 kkal/mol dür. Buna göre; CH 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (s) tepkimesinin ΔH değeri kaçtır? A) 230 B) 212 C) 212 D) 216 E) 230 Körfez Yayınları Eşit mol sayıda N 2 ve H 2 gazlarının tam verimle tepkimesi sonucunda 8,8 kkal ısı açığa çıkmaktadır. başlangıçta kaçar mol N 2 ve H 2 gazları alınmıştır? A) 0,4 B) 0,6 C) 1,2 D) 1,6 E) 2,4 13. I. C (k) +O 2(g) CO 2(g) ΔH = 94 kkal/mol II. CH 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (g) ΔH = 212 kkal/mol III. CH 3 OH (s) + 3/2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (g) ΔH = 162 kkal/mol Yu ka rı da C (k), CH 4(g) ve CH 3 OH (s) maddelerinin yanma tepkimeleri verilmiştir. eşit kütlelelerde alınan C (k), CH 4(g) ve CH 3 OH (s) mad de leri ayrı ayrı yakıldığında açı ğa çı kan ısı ların karşılaştırılması aşağıdakilerden han gi sinde doğ ru olarak verilmiştir? (C=12 g/mol, H=1 g/mol, O=16 g/mol) A) I > II > III B) II > I > III C) II > III > I D) I > III > II E) III > II > I 10. CO 2(g) ve CO (g) nun molar oluşum ısıları arasındaki fark H H CO2 (g) CO = 280 kj dür. (g) Buna göre; 2CO 2(g) 2CO (g) + O 2(g) tepkimesinin entalpisi H kaç kj dür? A) +560 B) +280 C) 0 D) 280 E) X (k) + Fe 2 O 3(k) 2Fe (k) + X 2 O 3(k) ΔΗ = 200 kkal Denklemine göre 10,8 gram X in yeterli Fe 2 O 3 ile tepkimesinde 40 kkal ısı açığa çıkmaktadır. X in mol kütlesi kaçtır? (Fe=56 g/mol, O=16 g/mol) A) 24 B) 27 C) 31 D) 56 E) 65 Test 02 CA 1.D 2.E 3.C 4.D 5.B 6.D 7.C 8.A 9.B 10.A 11.E 12.C 13.B 14.B

5 KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji SINIF Sayısal Cl NH 2 4. C (k) + O 2(g) CO 2(g) ΔH o f = 94 kkal C Cl O+2H 2 N H C O+H NH 2 Cl CO (g) + 1/2O 2(g) CO 2(g) 2H 2(g) + O 2(g) 2H 2 O (g) ΔH o f = 68 kkal ΔH o f = 116 kkal Yukarıdaki tepkimenin entalpisinin hesaplanması için aşağıdaki bağlardan hangisinin enerjisinin bilinmesine gerek yoktur? A) C Cl B) N H C) C N D) H Cl E) C = O 2. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) + 92 kj/mol Tepkimesindeki bazı bağlar ve enerjileri aşağıda verilmiştir. Bağ Bağ Enerjisi (kj/mol) N N 946 H H 436 N H bağının enerjisi kaç kj/mol dür? A) 391 B) 380 C) 271 D) 191 E) Bağ Türü Bağ Enerjisi (kkal/mol) C = C 147 Yukarıda bazı tepkimelerin standart oluşum entalpileri verilmiştir. Bu na gö re, H 2 O (g) + C (k) CO (g) + H 2(g) tep ki me sinin standart entalpi değişimi (ΔH) kaç kkal dir? A) 64 B) 32 C) +24 D) +32 E) Su yun fi zik sel ha li ne gö re olu şum ısı sı ve eri me ısı sı aşa - ğı da ve ril miş tir. H 2(g) + 1/2O 2(g) H 2 O (g) H 2(g) + 1/2O 2(g) H 2 O (s) H 2 O (k) H 2 O (s) Buna gö re; ΔH = 57,50 kkal/mol ΔH = 68,32 kkal/mol ΔH = +1,44 kkal/mol H 2 O (k) H 2 O (g) tep ki me si nin en tal pi de ği şi mi (ΔH) kaç kkal dir? A) 12,26 B) 10,82 C) +10,82 D) +12,26 E) +13,44 C C 83 C H 99 H H 104 Yukarıda bazı bağ türleri ve enerjileri verilmiştir. H 2 C=CH 2(g) + H H (g) H 3 C CH 3(g) tepkimesinin standart entalpi değişimi (ΔΗ) kaçtır? A) 30 B) 20 C) 20 D) 30 E) NO 2(g) + 6H 2 O (g) 4NH 3(g) + 7O 2(g) ΔH= kj 4NO (g) + 6H 2 O (g) 4NH 3(g) + 5O 2(g) ΔH= +906 kj Yukarıdaki tepkimelere göre, NO (g) + 1/2O 2(g) NO 2(g) tepkimesinin ΔH o değeri kaç kj dür? A) +83 B) +57 C) +26 D) 57 E) 95

6 Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Fe 2 O 3(k) + CO (g) 2Fe 3 O 4(k) + CO 2(g) ΔH = 60 kj 11. H 2 O (k) H 2 O (s) ΔΗ erime = 330 J.g -1 Fe (k) + CO 2(g) FeO (k) + CO (g) Fe 3 O 4(k) + CO (g) 3FeO (k) + CO 2(g Yukarıda verilen tepkimelere göre; 2Fe (k) + 3CO 2(g) Fe 2 O 3(k) + 3CO (g) tepkimesinin entalpisi kaç kj dür? ΔH = +17 kj ΔH = +36 kj H 2 + Br 2 2HBr + 66 kj/mol Yukarıdaki tepkimelere göre, 0,5 mol H 2 ile 0,5 mol Br 2 nin artansız tepkimesinden açığa çıkan ısı kaç gram buzu (H 2 O (k) ) eritir? A) 10 B) 18 C) 100 D) 1800 E) 3000 A) 40 B) 30 C) +30 D) +40 E) HCl (aq) + NaOH (aq) NaCl (aq) + H 2 O (s) H= 56 kj 1 molar 100 ml HCl ile 0,5 molar 200 ml NaOH çözeltileri karıştırıldığında meydana gelen ısı değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 56 kj ısı açığa çıkar. B) 5,6 kj ısı açığa çıkar. C) 560 kj ısı açığa çıkar. D) 56 kj ısı gerekir. E) 5,6 kj ısı gerekir. 9. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin değeri negatif ( ) olamaz? A) Molar oluşum entalpisi B) Molar çözünme entalpisi C) Molar yanma entalpisi D) Bağ enerjisi E) Molar nötrleşme entalpisi Körfez Yayınları gram me til al kolün (CH 3 OH) yan ması ile açığa çıkan ısı 2 kg su yun sı cak lı ğı nı 40 C ar tır dı ğı na gö re, me til al ko lün mo lar yan ma ısı sı kaç kkal dir? (c su = 1 kal/g. o C, C=12, H=1, O=16) A) 160 B) 80 C) 80 D) 160 E) Bileşik Oluşum Isısı (kj/mol) C 3 H 8(g) 104 CO 2(g) 393 H 2 O (g) 242 Standart şartlarda (25 o C ve 1atm) bileşiklerin oluşum ısıları verilmiştir. kalorimetre kabında 0,1 mol C 3 H 8 yakıldığında kaptaki 2043 gram suyun sıcaklığı kaç o C yükselir? ( c su = 4 J/g. o C ) A) 2,5 B) 10 C) 15 D) 25 E) CH 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (s) kj C 3 H 8(g) + 5O 2(g) 3CO 2(g) + 4H 2 O (s) kj Yukarıdaki tep ki me le re göre, CH 4(g) ve C 3 H 8(g) den olu şan 0,5 mol lük ka rı şımın tamamı ya kıl dı ğın da 576 kj ısı açı ğa çı kı yor. ka rı şım da molce % kaç CH 4 vardır? A) 10 B) 20 C) 30 D) 60 E) gram cam dan ya pıl mış bir ka lo ri met re için de 600 gram su var dır. Mo lar yan ma ısı sı 300 kkal/mol olan C 2 H 6 dan 1,5 gram ya kıl dı ğın da ka lo ri met re sisteminin sı cak lı ğı kaç C ar tar? ( C 2 H 6 = 30 g/mol, c su = 1 kal/g. C, c cam =0,2 kal/g. C ) A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 Test 03 CA 1.E 2.A 3.A 4.D 5.D 6.D 7.C 8.B 9.D 10.E 11.C 12.A 13.D 14.B

7 KİMYA 1. Entropi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kullanılamayan termal enerjinin ölçüsüdür. B) Erime, buharlaşma, çözünme gibi olaylarda sistemin entropisi artar. C) Gazların suda çözünmesi ile sistemin entropisi artar. D) Düzensizliğin arttığı olaylarda ΔS > 0 dır. E) Bir sistem ne kadar düzensiz ise entropisi o kadar fazladır. 2. Kapalı sabit hacimli kapta naftalin katısı bulunmaktadır. Bir süre sonra naftalinin tamamen süblimleştiği gözlenmektedir. Sistem ve ortamın sıcaklığı aynı olduğuna göre, I. Sistemin entropisi artar. II. Ortamın entropisi artar. III. Olay istemli ise evrenin entropisi sabit kalır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 3. Madde S o (J.mol -1.K -1 ) H 2 O (k) 48 H 2 O (s) 70 H 2(g) 115 O 2(g) 205 N 2(g) 190 NH 3(g) 192 Sabit sıcaklık ve basınçta gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangilerinde sistemin entropisi artar? I. H 2 O (k) H 2 O (s) Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji SINIF Sayısal Kimyasal tepkimeler ve hal değişim olaylarının istemliliği ile ilgili, I. ΔG > 0 olan tepkimeler kendiliğinden gerçekleşmez. II. G < 0 olan tepkimeler her zaman yavaştır. III. G = 0 olan tepkimeler dengededir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 5. H 2(g) + Cl 2(g) 2HCl (g) ΔH = 334 kj Tepkimesinin, 25 o C de ΔG değeri kaç kj.mol 1 dir? (25 C de ΔS sistem = 50 J.K -1.mol -1 ) A) +334,00 B) +324,72 C) 319,10 D) 384,20 E) 348,90 6. Termodinamiğin 3.yasası : Mutlak sıfır noktasında tüm saf kristallerin mutlak entropisi 0 dır. aşağıdakilerden hangisinin 0 Kelvinde mutlak entropisinin sıfır olması beklenmez? A) Oksijen B) Azot C) Cam II. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) III. H 2(g) + 1/2O 2(g) H 2 O (s) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Altın E) Karbondioksit D) I ve III E) II ve III

8 Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Madde S (J.K -1.mol -1 ) C 2 H H C 2 H Yukarıda bazı maddelerin standart mutlak entropi (S ) değerleri verilmiştir. oda koşullarında gerçekleşen, C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g) ΔH = 135 kj tepkimesinin ΔS (sistem) ve ΔS (ortam) değerleri kaçtır? ΔS (sistem) (J.K -1.mol -1 ) ΔS (ortam)(j.k -1.mol -1 ) A) B) C) D) E) Madde Standart Entropi (J/mol.K) C 2 H 4(g) 220 O 2(g) 205 CO 2(g) 213 H 2 O (g) 190 Yukarıda verilen standart entropi değerlerine göre, C 2 H 4(g) + 3O 2(g) 2CO 2(g) + 2H 2 O (g) tepkimesinin standart entropi değişimi ( S ) kaç J/mol.K dir? A) 835 B) 806 C) 29 D) 29 E) 1641 Körfez Yayınları 10. NaCl (k) NaCl (suda) H = + 4 kj/mol Yukarıdaki tepkimede NaCl (k) nın standart mutlak entropisi S = 72 J/mol.K, NaCl (suda) nın standart mutlak entropisi S = 115,5 J/mol.K dir. 25 o C de; I. G > 0 olduğundan tepkime istemsizdir. II. G < 0 olduğundan tepkime istemlidir. III. Tepkime sırasında sistemin entropisi artarr. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Fe (k) + 3 O 2(g) 2Fe 2 O 3(k) Tepkimesinin standart şartlarda bazı değerleri aşağıda verilmiştir: ΔH = 823 kj, ΔS sis = + 87 J. K -1.mol -1 dir. I. Tepkime istemlidir. II. Tepkime gerçekleşirken ortamın entropisi artar. III. ΔG < 0 dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 12. H (kj/mol) G (kj/mol) S (kj/mol.k) I 2(k) I 2(g) Yukarıda verilenlere göre, standart koşullardaki, 9. Z (g) X (g) + Y (g) H = + 30 kj/mol Yukarıdaki tepkimenin standart molar entropi değişimi S = +100 J/mol.K dir. tepkimenin kendiliğinden gerçekleşeceği sıcaklık en az kaç K den büyük olmalıdır? A) 600 B) 300 C) 273 D) 100 E) 0 I 2(k) I 2(g) tepkimesi ile ilgili; I. H = + 62 kj/mol dür. II. G = +19 kj/mol dür ve olay istemsizdir. III. S = +144 J/mol.K dir ve olay sırasında sistemin entropisi artar. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Test 04 CA 1.C 2.A 3.A 4.E 5.E 6.C 7.A 8.D 9.B 10.E 11.E 12.E

9 KİMYA Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge SINIF Sayısal Al (k) + 3 HCl (suda) AlCl 3(suda) + 3/2 H 2(g) 5. Kapalı kapta O 2 ve SO 2 gazları sabit sıcaklıkta 5,4 gram Al metalinin tamamı yeterli miktardaki HCl çözeltisinde 100 saniyede çözünmektedir. normal koşullarda H 2 gazının oluşma hızı kaç L/s dir? (Al=27 g/mol) A) 2, B) 2, C) 3, D) 4, E) 6, litrelik bir kapta mol SO 2 CI 2 gazı 300 C sıcaklıkta, SO 2 CI 2(g) SO 2(g) + CI 2(g) tepkimesine göre bozunmaktadır. 900 saniye sonunda mol SO 2 CI 2 kaldığına göre, CI 2 nin oluşum hızı kaç mol/l.dk dır? A) B) C) D) E) N 2(g) + 3 H 2(g) 2 NH 3(g) Tepkimesine göre 10 litrelik bir kapta yeterli miktarda N 2 ve H 2 den 80 saniyede 1,6 mol NH 3 gazı oluşuyor. Buna göre H 2 nin ortalama harcanma hızı kaç M/s dir? A) 10 2 B) C) D) E) SO 2(g) + 1/2O 2(g) SO 3(g) denklemine göre tepkimeye girmektedir. I. SO 2 nin tükenme hızı SO 3 ün oluşma hızına eşittir. II. O 2 nin tükenme hızı SO 2 III. O 2 nin tükenme hızı SO 3 kadardır. nin tükenme hızına eşittir. ün oluşma hızının yarısı A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 6. H 2(g) + CI 2(g) 2HCI (g) Tepkimesinin gerçekleşmesi için yeterli miktar enerjide aşağıdaki çarpışmalardan hangisinin yön ve doğrultusu en uygundur? A) C) H H CI CI 7. 0,2 mol Zn metali 2 M 200 ml HCI çözeltisine bırakılıyor. Tepkimenin tamamlanması 4 dakika sürüyor. B) H H D) CI H H CI CI CI H H E) H H CI CI CI CI 4. 8 gram NaOH yeterli miktarda NaOH kütlesi (g) HCI çözeltisine bırakıldığında 8 tepkime 10 saniyede tamamlanıyor. Buna göre tepkimenin harcanan NaOH e göre ortalama hızı kaç mol/s dir? (NaOH = 40 g/mol) 10 Zaman(s) A) 0,01 B) 0,02 C) 0,2 D) 0,4 E) 0,5 Zn (k) + 2HCl (suda) ZnCl 2(suda) + H 2(g) I. Zn nin tükenme hızı r = 0,05 mol/dk dır. II. HCI nin tükenme hızı r = 0,5 M/dk dır. III. H 2 nin oluşma hızı r = 0,1 mol/ dk dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

10 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimede hız ifadesi, 12. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) Tepkimesine göre 10 litrelik bir kaba 4 er mol N 2 ve H 2 gazları konuluyor. şeklindedir. Buna göre tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 2X + Y 2Z B) X 2Y + Z Tepkime hızı 2, olduğuna göre, tepkimenin hız sabiti (k) kaçtır? A) 100 B) 10 C) 1 D) 0,1 E) 0,01 C) X + 2 Y Z D) X + 2 Y 2 Z E) X + Y 2 Z 13. PE(kJ/mol) 9. Gaz fazındaki elementler arasında ve tek basamakta gerçekleşen bir tepkimenin hız bağıntısı, a x r = k.[x 2 ][Y 2 ] 3 şeklindedir. 20 y tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) X 2 + Y 2 2XY B) X 2 + 3Y 2 2XY 3 C) 3X 2 + Y 2 2X 3 Y D) 1/2X 2 + 3Y 2 XY 6 E) X 2 + Y 2 X 2 Y gram NO 2 ve x gram CO gazı 5 litrelik bir kaba konularak, NO 2(g) + CO (g) CO 2(g) + NO (g) tek basamaklı tepkimesi gerçekleşiyor. Tepkimenin hız sabiti k=10 2 ve tepkime hızı r = mol/ls olduğuna göre kaba kaç gram CO gazı konulmuştur? (C=12 g/mol, N=14 g/mol, O=16 g/mol) A) 2,8 B) 5,6 C) 11,2 D) 22,4 E) 44,8 Körfez Yayınları A + B C + D Tepkimesine ait potansiyel enerji - zaman grafiği yukarıda verilmiştir. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ΔH = x z dir. B) Aktifleşmiş kompleksin enerjisi a = x + 20 dir. C) Ürünlerin potansiyel enerjisi 10 kj dür. D) Toplam entalpi azalır. E) Tepkime gerçekleşirken y z kj ısı alır. 14. PE (kj) z Zaman Zaman 11. Tepkime Hız bağıntısı I. 2 SO 2(g) + O 2(g) 2SO 3(g) r = k.[so 2 ] II. CaCO 3(k) CaO (k) + CO 2(g) r = k III. H 2 O (s) + SO 3(g) H 2 SO 4(suda) r = k.[so 3 ] Yukarıdaki tepkimeler tek kademede gerçekleştiğine göre, hangilerinin hız bağıntısı yanlış verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III X + Y Z + T Tepkimesine ait potansiyel enerji-zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Girenlerin toplam entalpisi 10 kj dür. B) Ürünlerin toplam potansiyel enerjisi 20 kj dür. C) İleri aktifleşme enerjisi (Ea i ) 70 kj dür. D) Geri aktifleşme enerjisi (Ea g ) -100 kj dür. E) Tepkime ısısı ΔH = 30 kj dür. Test 05 CA 1.E 2.B 3.E 4.B 5.C 6.C 7.C 8.C 9.B 10.B 11.A 12.E 13.E 14.D

11 KİMYA Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge SINIF Sayısal Gaz fazında gerçekleşen üç farklı tepkimenin tanecik sayısı(ts)- kinetik enerji(ke) grafikleri yukarıda verilmiştir. Buna göre; I. Aktifleşme enerjisi en büyük olan I. tepkimedir. II. Aynı şartlarda tepkime hızı en büyük olan III tür. III. Birim zamanda eşik enerjisini aşan tanecik sayısı en az olan I dir. A) Yalnız I B) Yalnız II C)I ve II D) I ve III E) I, II ve III Ep(kJ) TS I I a KE b a KE c b a KE Zaman TS Ep(kJ) II Aynı şartlarda üç farklı tepkimeye ait potansiyel enerji grafiği yukarıda verilmiştir. tepkimelerin hızlarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I > II > III B) III > II > I C) I > III > II D) II > III > I E) III > I > II II Zaman TS Ep(kJ) III Zaman III 4. X (g) + 3Y (g) 2Z (g) 5. Tepkimesi 3. dereceden olduğuna göre, sabit sıcaklıkta tepkime için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Hız bağıntısı r = k[x][y] 3 tür. B) Sabit hacimde girenlerin mol sayısı iki katına çıkarıldığında tepkime hızı 8 katına çıkar. C) Mol sayısı yarıya indirilirse hız yarıya iner. D) Z nin derişimi iki katına çıkarılırsa hız 4 katına çıkar. E) Sabit hacimde ortama Z eklenirse tepkime hızı azalır. PE (kj) 100 X (g) + 2Y (g) 2Z (s) + T (g) 1.basamak 2Z (s) + T (g) W (k) + 2M (g) 2.basamak İki basamaklı tepkimeye ait potansiyel enerji-zaman grafiği verilmiştir. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 2.basamak ekzotermiktir. B) 1.basamak 2.basamaktan daha hızlıdır. C) Hız bağıntısı r = k[z] 2 [T] dir. D) Z ve T ara üründür. E) Net reaksiyon X + 2Y W + 2M dir Zaman 6. I. H 2 O 2(g) + CI (suda) CIO (suda) + H 2 O (s) (yavaş) 3. I. H + (suda) + OH (suda) H 2 O II. Mn +2 (suda) + Fe+3 (suda) Mn+3 (suda) + Fe+2 (suda) III. C 2 H 2(g) + 2 H 2(g) C 2 H 6(g) Yukarıdaki tepkimelerin aynı koşullardaki hızları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak karşılaştırılmıştır? A) I > III > II B) II > I > III C) II > III > I D) III > II > I E) I > II > III II. CIO (suda) + H 3 O+ (suda) H 2 O (s) + HCIO (suda) (hızlı) III. HCIO (suda) + CI (suda) + H 3 O+ (suda) CI 2(g) + 2H 2 O (s) (hızlı) Bir tepkimeye ait basamaklar yukarıda verilmiştir. Buna göre tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) r = k[h 2 O 2 ][CI ] B) r = k[cio ][H 3 O + ] C) r = k[hcio][ci ] D) r = k[hcio][ci ][H 3 O + ] E) r = k[h 2 O 2 ][CI ] 2 [H 3 O + ] 2

12 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge İki basamakta gerçekleşen, H 2(g) + CI 2(g) 2HCl (g) He (g) 2X (g) + 3Y (g) + 2Z (g) 2W (g) + 4T (g) tepkimesinin hızlı basamağı aşağıda verilmiştir. X (g) + Y (g) + 2Z (g) 2W (g) Şekildeki sabit hacimli kaba sabit sıcaklıkta toplam basınç 2P oluncaya kadar inert olan He gazı ilave ediliyor. I. Tepkime hızı iki katına çıkar II. Etkin çarpışma sayısı artar. III. Birim zamanda oluşan aktifleşmiş kompleks sayısı değişmez. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 8. Sabit hacimli bir kapta tek basamakta ax (g) + by (g) cz (g) şeklinde gerçekleşen tepkimede, 1. X in mol sayısı iki katına çıkarıldığında hız iki katına çıkıyor. 2. Y nin mol sayısı iki katına çıkarıldığında hız 4 katına çıkıyor. I. Tepkime derecesi 3 tür. II. a=1, b=2 dir. III. X ve Y nin mol sayısı iki katına çıkarılsa hız 8 katına çıkar. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 9. 3X (g) + 2Y (g) Z (g) + 2T (g) Tepkimesinin hız bağıntısı r = k[x][y] 2 dir. I. X in derişimi iki katına çıkarılırsa hız 8 katına çıkar. II. Tepkime basamaklıdır. III. Hız sabitinin (k) birimi L 2.mol -2.s -1 dir. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Körfez Yayınları 11. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Tepkime 7. derecedendir. B) W ara üründür. C) X in derişimi iki katına çıkarsa hız 2 katına çıkar. D) Tepkime Z ye göre 2. derecedendir. E) Tepkime Y ye göre 3. derecedendir. V Toz halde m gram Zn 1M HCI 1.kap Şekildeki gibi toz halinde m gram ve parçalar halinde 2m gram Zn metali V ve 2V hacminde 1 molarlık HCI çözeltisine atılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1.kaptaki Zn metali daha hızlı tepkimeye girer. B) 1.kaptaki H 2 gaz çıkışı daha hızlıdır. C) 2.kaptan daha fazla H 2 gazı çıkar. D) Her iki tepkimenin hız sabiti (k) aynıdır. E) 2.kaptaki tepkimenin tamamlanma süresi daha fazladır. 12. Bir miktar Mg katısı HCl çözeltisine atılarak tamamı çözünmektedir. Bu tepkimeye ait oluşan H 2 gazının mol sayısı - zaman grafiği yan da verilmiştir. Bu değişimi I. durumdan II. duruma getirmek için; I. Mg katısını toz haline getirmek II. HCl derişimini artırmak III. Ortama su eklemek Büyük parçalar halinde 2m gram Zn 1M HCI H 2 (g) mol sayýsý işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II II 2.kap I 2V Zaman Test 06 CA 1.E 2.E 3.E 4.B 5.C 6.A 7.B 8.E 9.D 10.C 11.D 12.C

13 KİMYA Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge SINIF Sayısal Yanda bir tepkimeye ait farklı sıcaklıklarda tanecik sayısı - kinetik enerji grafiği verilmiştir. I. Sıcaklıklar arasındaki ilişki T 3 > T 2 >T 1 dir. K.E II. T 3 sıcaklığında taneciklerin ortalama kinetik enerjisi T 1 ve T 2 deki taneciklerin kinetik enerjisinden daha fazladır. III. Tepkime hızları r 1 > r 2 > r 3 tür. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II I. Eşik enerjisi değişmez. II. Tepkime hızı artar. III. Taneciklerin birim zamandaki çarpışma sayısı artar. A) Yalnız I B)Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 3. Gaz fazında gerçekleşen, X(g) Y(g) 2. Bir tepkimeye ait potansiyel enerji grafiği yanda verilmiştir. Tepkimenin sıcaklığı artırıldığında, tepkimesinin üç ayrı sıcaklıktaki hızları r 1 > r 2 > r 3 şeklindedir. Tanecik sayýsý T 3 T 2 T 1 Ea X mol sayýsý Tanecik sayýsý 4. CH 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (g) + ısı T 1 T2 Yukarıdaki tepkimenin sıcaklığı artırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? T3 Ea A) ΔH değişir. P.E z x Zaman Y mol sayýsý y B) Tepkime hızı azalır. C) CO 2 gazının oluşma hızı artar. D) Birim zamanda gerçekleşen etkin çarpışma sayısı artar. E) Hız sabiti artar. 5. Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin tanecik sayısı - kinetik ener - ji grafiği yanda verilmiştir. I. E 2 katalizörlü tepkimenin eşik enerjisidir. II. Eşik enerjisi E 1 olan tepkimede aktifleşmiş kompleksin enerjisi daha büyüktür. III. Eşik enerjisi E 2 olan tepkimenin hızı daha büyüktür. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Pt (k) 6. C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g) Tepkimesi tek basamakta gerçekleşiyor. Tepkimenin mekanizmasını değiştirmek için, I. Gazın mol sayısını değiştirmek II. Katalizörü değiştirmek Tanecik sayýsý III. Sıcaklığı artırmak işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılması yeterlidir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III E 2 E 1 K.E I K.E Zaman II grafiklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III III Zaman 7. CaCO 3(k) + ısı CaO (k) + CO 2(g) Tepkimenin hız sabitinin mutlak sıcaklığa bağlılığı ile ilgili k=2 T/100 bağıntısı veriliyor. sıcaklık 27 o C den kaç o C ye çıkarılırsa tepkimenin hızı 4 katına çıkar? A) 227 B) 273 C) 327 D) 627 E) 927

14 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge A (g) + B (g) C (g) tepkimesinin hız ifadesi r = k.[a].[b] dir.belirli bir sıcaklıkta yapılan deney ile ilgili veriler verilmiştir. Deney A(mol/L) B(mol/L) Hızı(mol/L.s) 1 0,1 0,1 0,25 2 0,2 x 2 2.deneyde x kaçtır? A) 0,05 B) 0,1 C) 0,2 D) 0,3 E) 0,4 9. X 2 ve Y 2 molekülleri arasında tek kademede meydana gelen reaksiyon ile ilgili deney sonuçları verilmiştir. 10. Deney [X 2 ] (M) [Y 2 ](M) R.Hýzý (Ms -1 ) oluşacak bileşiğin formülü hangisi olabilir? A) XY B) XY 2 C) X 2 Y D) X 2 Y 3 E) X 3 Y 2 Deney [X 2 ] (M) [Y 2 ](M) [Z 2 ] (M) Hýz (Ms -1 ) 0,1 0,1 0, ,2 0,1 0, ,4 0,1 0, ,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,02 0,02 0, X 2(g) + Y 2(g) + Z 2(g) 2X 2 YZ (g) Tepkimesine ait sabit sıcaklıktaki deney sonuçları yukarıda verilmiştir. I. Hız bağıntısı r = k[x 2 ][Z 2 ] dir. II. Yavaş basamak X 2(g) + Z 2(g) XZ (g) dir. III. Tepkimenin moleküleritesi 4 tür. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 0, , Körfez Yayınları 12. De ney X(M) Y(M) Z(M) Hız (mol/l.s) 1 0,1 1 0, ,2 2 0, ,2 1 0, ,1 2 0, X + Y + Z T + 2U Re ak si yo nu nun me ka niz ma sı nı bulmak için sabit sıcaklıkta yu ka rı da ki de ney ler ya pıl mış tır. Buna göre re ak si yo nu n en ya vaş basamağı aşağıdakilerden han gisi olabilir? A) 2Y + 2Z ürün B) 2X + Y ürün C) Y + Z ürün D) 2X + 2Y ürün E) X + 2Z ürün 13. I. SO 2(g) + 1/2O 2(g) SO 3(g) II. H 2(g) + Br 2(g) 2HBr (g) III. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) Yukarıdaki tepkimelerin hangilerinde sabit sıcaklıkta hız takibi basınç değişimi ile yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 14. Cu (k) + H 2 SO 4(suda) CuSO 4(suda) + SO 2(g) + H 2 O (s) renksiz mavi Yukarıda verilen tepkimeye göre, bir miktar Cu metali H 2 SO 4 çözeltisine atılıyor. I. Çözelti rengi zamanla maviye döner. II. Tepkime hızı zamanla azalır. III. Basınç değişiminden tepkime hızı takip edilebilir. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 15. 1) X (suda) + Y (suda) W (suda) + T (suda) sarı renksiz renksiz mavi 11. Deney [X 2 ](M) [Y 2 ] (M) Hýz (Ms -1 ) 0,1 0, ,1 0,2 0,02 0, Yukarıdaki tabloda sabit sıcaklıkta tek basamakta gerçekleşen bir tepkimeye ait deney sonuçları verilmiştir. tepkimenin hız sabiti (k) kaçtır? A) 1 B) 20 C) 50 D) 100 E) 200 2) Z (suda) + T (suda) W (suda) + M (suda) renksiz mavi renksiz renksiz Yukarıdaki tepkimeler tek basamakta gerçekleşmektedir. Bir kaba aynı anda X, Y ve Z çözeltileri konduğunda gerçekleşen tepkimenin ilk zamanlarında kaptaki mavi renk yoğunluğu arttığına göre, I. 1. tepkimenin hız bağıntısı = k[x][y] dir. II. Kaba T eklenirse tepkime hızı artar. III. Yarışan iki tepkimeden birincisi daha hızlıdır. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Test 07 CA 1.C 2.E 3.E 4.B 5.E 6.A 7.A 8.E 9.B 10.D 11.A 12.A 13.D 14.E 15.E

15 KİMYA Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge SINIF Sayısal I. CO (g) + 1/2O 2(g) CO 2(g) + ısı 5. 2 litre hacimli kaba 0,6 mol PCI 5 gazı konuyor. II. III. KCIO 3(k) + ısı KCI (k) + 3/2O 2(g) N 2 O 3(g) N 2(g) + 3/2O 2(g) + ısı Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinde minimum enerjiye eğilim ürünler yönünedir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 2. I. CO (g) + H 2 O (s) CO 2(g) + H 2(g) II. C (k) + 2CI 2(g) CCI 4(g) III. CO 2(g) + CaO (k) CaCO 3(k) Yukarıdaki tepkimelerin karşısında verilen denge bağıntılarından (K d ) hangileri yanlıştır? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 3. 2 litrelik bir kapta 4 er mol CO, CI 2 ve COCI 2 gazları COCI 2(g) CO (g) + CI 2(g) tepkimesine göre dengededir. Buna göre denge sabiti (K c ) kaçtır? A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 4 E) 8 PCI 5(g) PCI 3(g) + CI 2(g) Tepkimesine göre sistem dengeye geldiğinde PCI 5 in molce yarısının ayrıştığı gözleniyor. Buna göre denge sabiti (K c ) kaçtır? A) 0,08 B) 0,12 C) 0,15 D) 0,20 E) 0,30 6. NO 2(g) + CO (g) CO 2(g) + NO (g) Tepkimesindeki bütün bileşenlerin dengedeki derişimleri x molar olduğuna göre denge sabitinin(k c ) değeri kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 8 E) A (g) 3B (g) Yukarıdaki tepkimeye göre V litrelik bir kaba 4 mol A konularak tepkime başlatılıyor. Sistem dengeye geldiğinde kapta 3 mol B olduğu gözleniyor. Tepkimenin derişimler cinsinden denge sabiti K c =0,25 olduğuna göre tepkime kabının hacmi (V) kaç litredir? A) 1 B) 9 C) 18 D) 27 E) Aşağıdaki denge reaksiyonlarından hangisi heterojen dengeye örnek olarak verilebilir? A) Mg +2 (suda) + 3Fe+3 (suda) 3Fe +2 (suda) + Mn +5 (suda) + ısı B) SO 2(g) + O 2(g) SO 3(g) + ısı C) Hg (s) + O 2(g) HgO (k) + ısı D) NH 3(suda) + HCI (suda) NH 4 CI (suda) + ısı E) CO 2(g) CO (g) + O 2(g) 8. Reaktifleri X ve Y, ürünleri Z ve T olan bir denge reaksiyonunda, denge bağıntısı, olarak verilmiştir. I. Heterojen dengedir. II. Y katı veya sıvıdır. III. Tepkime denklemi 2X (g) + Y (s) 2Z (g) + T (g) olabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

16 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge a b 2 Mol sayýsý NH 3 H 2 N 2 t 2 litrelik bir kaba bir miktar NH 3 gazı konuyor. 2 NH 3 N 2(g) + 3 H 2(g) tepkimesine göre sistem dengeye geldiğinde gazların mol sayılarındaki değişme grafikteki gibi oluyor. Buna göre a, b değeri ve tepkimenin denge sabiti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a b K c A) B) C) D) E) Zaman 10. 2A (g) + 3B (g) 2C (g) + D (g) Tepkimesine göre 2 litrelik bir kaba 4 mol A ve 3,5 mol B konularak tepkime başlatılıyor. Sistem dengeye geldiğinde kapta 0,5 mol D oluştuğu gözleniyor. Buna göre tepkimenin derişimler cinsinden denge sabiti(k c ) kaçtır? Körfez Yayınları HBr (g) H 2(g) + Br 2(s) ,2 gram HBr gazı 273 o C de 22,4 litre hacimli bir kaba konuluyor. HBr gazı sabit sıcaklıkta yukarıdaki denkleme göre bozunarak sistem dengeye ulaştığında kaba yapılan toplam basınç 0,30 atm dir. verilen tepkimenin basınçlar cinsinden denge sabitinin değeri (K p ) kaçtır? (HBr = 81 g/mol, sıvının hacmi ihmal edilecektir.) A) 1,0 B) 1,5 C) 2,0 D) 2,5 E) 3,0 80 P.E(kJ/mol) 20 X + Y 0 X (g) + Y (g) Z (k) Tepkimesinin potansiyel enerji(pe) - za man grafiği yanda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yüksek sıcaklıkta girenler daha kararlıdır. B) Minimum enerjiye eğilim ürünler yönüne doğrudur. C) Tepkime bir denge tepkimesidir. D) Denge bağıntısı K c = [X].[Y] dir. E) Ürünler düşük sıcaklıkta daha kararlıdır. 20 Zaman Z 14. X (g) + Y (g) XY (g) 11. X 2(g) + 2Y 2(g) 2XY 2(g) K c = 4 Tepkimesinde ileri yönde hız sabiti k ileri = 10 3 olduğuna göre, geri yöndeki hız sabiti k geri kaçtır? A) 4000 B) 25 C) 2,5 D) E) 2, Yukarıdaki tepkimeye göre 1 litrelik kapta 0,2 şer mol X, Y ve XY gazları dengededir. aynı sıcaklıkta 2 litrelik kapta 2 mol X, 1 mol Y ve n mol XY nin dengede olabilmesi için n kaç olmalıdır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 3/2 Test 08 CA 1.C 2.B 3.C 4.C 5.C 6.A 7.D 8.E 9.B 10.B 11.E 12.D 13.D 14.A

17 KİMYA Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge SINIF Sayısal K p ile K c arasında, K c = K p.(rt) 2 bağıntısı olan tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) N 2(g) + 3 H 2(g) 2 NH 3(g) B) 2 CO (g) + O 2(g) 2 CO 2(g) C) CCI 4(s) C (k) + 2CI 2(g) 4. CS 2(g) + 3 O 2(g) CO 2(g) + 2 SO 2(g) K c = 8 SO 3(g) SO 2 + O 2(g) K c = 4 Yukarda verilenlere göre aynı sıcaklıkta CS 2(g) + 4 O 2(g) CO 2(g) + 2 SO 3(g) D) 2 HI (g) H 2(g) + I 2(k) E) 2 KCIO 3(k) 2 KCI (k) + 3 O 2(g) 2. PCI 5(g) PCI 3(g) + CI 2(g) Tepkimesinde K p ile K c arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) K p = K c.(rt) 2 B) K p = K c C) K c = K p. (RT) 2 D) K p = K c.(rt) E) K p = K c.(rt) 1 tepkimesinin denge sabiti kaçtır? A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 5. C (k) + 1/2O 2(g) CO (g) K c = 4 C (k) + O 2(g) CO 2(g) K c = 2 2 CO 2(g) 2 CO (g) + O 2(g) tepkimesinin denge sabiti kaçtır? A) 16 B) 8 C) 4 D) 2 E) 1 6. X (g) + Y 2(g) XY 2(g) K c = 10 2 XY (g) + 1/2Y 2(g) XY 2(g) K c = X (g) + 1/2Y 2(g) XY (g) tepkimesinin denge sabiti kaçtır? A) 10 3 B) 10 2 C) 1 D) 2 E) X (g) +2 Y (g) 2 Z (g) Tepkimesinin denge sabiti ile ilgili olarak, I. II. III. dir. 7. N 2(g) + 2O 2(g) N 2 O 4(g) K c = 4 Yukarıda verilen denge tepkimesinin derişimler cinsinden denge sabiti (K c ) 4 tür. Buna göre aynı sıcaklıkta aşağıdaki tepkimelerden hangisinin denge sabiti 1/16 olur? A) N 2 O 4(g) N 2(g) + 2 O 2(g) verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III B) 3 N 2(g) + 6 O 2(g) 3 N 2 O 4(g) C) 2 N 2(g) + 4 O 2(g) 2 N 2 O 4(g) D) 2 N 2 O 4(g) 2 N 2(g) + 4 O 2(g) E) 3 N 2 O 4(g) 3 N 2(g) + 6 O 2(g)

18 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge A (g) + B (g) 2 C (g) + D (g) K c = 0,16 Ka pa lı bir ka ba 0,6 şar mol A ve B gaz la rı ko nu la rak den - ge ye gel me si sağ la nı yor. Den ge ye ula şıl dı ğın da kap ta 0,2 mol D ga zı bu lun du - ğu na gö re ka bın hac mi kaç L dir? A) 0,125 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,75 E) 1, L lik ka pa lı bir kap ta kıs mi ba sınç la rı sı ra sıy la 2, 2 ve 4 atm olan N 2, H 2, NH 3 gaz la rı N 2(g) + 3 H 2(g) 2 NH 3(g) denk le mi ne gö re den ge de dir. Buna göre tep ki me nin K p si kaç tır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) PCl 5(g) PCl 3(g) + Cl 2(g) 9. SO 2(g) + CO 2(g) SO 3(g) + CO (g) Tep ki me si nin sa bit sı cak lık ta ki den ge sa bi ti K c = 16 dır. Aynı sıcaklıkta 2 lit re lik bir ka ba 3 mol SO 2 ve 3 mol CO 2 gaz la rı ko nu lu yor. sis tem den ge ye ulaş tı ğın da CO nun mo lar de ri şi mi kaç olur? A) 0,6 B) 1,2 C) 1,8 D) 2,4 E) 3, lit re lik ka pa lı kaba belirli sıcaklıkta 2 mol N 2 ve 2 mol H 2 gazları konuyor. Gazlar aşağıdaki reaksiyona göre dengeye geldiğinde kapta 0,8 mol NH 3 bulunuyor. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) aynı sıcaklıkta tepkimenin denge sabitinin (K c ) değeri kaçtır? A) 1 B) C) D) E) Körfez Yayınları 127 C sıcaklıkta V hacimli kapta 1 atm basınçta PCl 5, 2 atm basınçta PCl 3 ve 4,1 atm basınçta Cl 2 gazları dengededir. Sistemin derişimler cinsinden denge sabiti K c değeri kaçtır? (R gaz sabiti = 0,082 alınacaktır.) 14. Sa bit sı cak lık ta 2,4 mol COCl 2 ga zı ile baş la yan COCl 2(g) CO (g) + Cl 2(g) tep ki me si den ge ye ulaş tı ğın da kap ta ki top lam ba sın cı 6 atm, Cl 2 ga zının mol sayısı ise 1,6 ol arak öl çül müş tür. tep kimenin kıs mi basınç lar cin sin den den - ge sabiti (K p ) kaç tır? A) 1,6 B) 1,8 C) 3,2 D) 4,8 E) 7,2 15. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin 0 C de kısmi basınçlar cinsinden denge sabitinin (K p ) değeri 3 tür? A) 2 H 2(g) + O 2(g) 2 H 2 O (g) (K c = 3) 11. H 2(g) + Br 2(g) 2 HBr (g) K c = 16 Yukarıdaki den ge reaksiyonuna göre 4 litrelik kapalı bir kaba 8 er mol H 2 ile Br 2 gazları konuluyor. Reaksiyon den geye ulaştığında HBr nin derişimi kaç mol/l olur? B) PCl 3(g) + Cl 2(g) PCl 5(g) (K c = 9) C) COCl 2(g) CO (g) + Cl 2(g) (K c = 22,4) D) H 2(g) + I 2(g) 2 HI (g) (K c = ) E) NO 2(g) + CO (g) NO (g) + CO 2(g) (K c = 3) Test 09 CA 1.A 2.D 3.C 4.A 5.C 6.D 7.D 8.E 9.B 10.D 11.A 12.A 13.A 14.D 15.E

19 KİMYA 1. X 2(g) + 2 Y 2(g) 2 XY 2(k) Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge-6 4. H 2(g) + CI 2(g) 2 HCI (g) 11. SINIF Sayısal 10 Tepkimesi dengede iken kaba sabit sıcaklıkta bir miktar X 2 gazı eklendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A) Denge sağa kayar. B) X 2 nin derişimi artar. C) Y 2 nin derişimi azalır. D) XY 2 nin derişimi artar. E) K c değişmez. 2. ax (g) + by (g) cz (g) + dt (g) Tepkimesi dengedeyken sabit sıcaklıkta kaba 4 mol X gazı eklendiğinde bir süre sonra sistem tekrar dengeye geliyor. Yeni kurulan dengede başlangıca göre toplam mol sayısının 4 mol arttığı gözleniyor. I. Denge ürünler yönüne kaymıştır. II. a + b = c + d III. Denge sabiti küçülmüştür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Tepkimesine göre 0,1 mol H 2 0,9 mol Cl 2 ve 0,9 mol HCI gazları dengedeyken kaba sabit sıcaklıkta 0,8 mol H 2 gazı ilave ediliyor. Buna göre ikinci kez kurulan dengede kapta kaç mol HCI gazı bulunur? A) 0,9 B) 1,24 C) 1,62 D) 1,8 E) 2,4 5. NO 2(g) + CO (g) NO (g) + CO 2(g) Tepkimesine göre 1 mol NO 2, 2 mol CO, 2 mol NO ve 2 mol CO 2 gazları 10 litrelik kapta dengededir.kaba sabit sıcaklıkta 1 mol NO 2 gazı ilave ediliyor. Sistem tekrar dengeye geldiğinde, I. NO 2 nin mol sayısı ile CO nun mol sayısı eşit olur. II. Kapta toplam 8 mol gaz olur. III. NO nun mol sayısı CO nun mol sayısından fazla olur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 6. 2V V ideal sürtünmesiz piston N 2(g) + 3H 2(g) 2HN 3(g) He (g) 3. X (g) + 3Y (g) 2Z (g) + 2T (g) Tepkimesi sabit hacimli kapta dengedeyken 1 mol X, 1 mol Y, 2 mol Z ve 2 mol T gazları bulunuyor. Kaba aynı sıcaklıkta 3 mol Y gazı ilave edildiğinde yeni kurulan dengede, I. Y nin mol sayısı X in mol sayısından fazla olur. II. Z ve T nin derişimi artar. III. Ortamda X kalmaz. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Piston V konumunda dengede iken kaba kaptaki toplam mol sayısı kadar He gazı ilave ediliyor.aynı sıcaklıkta sistem yeniden dengeye geliyor. Tepkime denklemi, N 2(g) + 3 H 2(g) 2 NH 3(g) olduğuna göre, I. Piston 2V konumunda durur. II. Toplam basınç değişmez. III. N 2 ve H 2 nin mol sayısı artar. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

20 Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge N 2(g) + 3 H 2(g) 2 NH 3(g) + ısı Tepkimesi sabit hacimli kapta dengede iken T 1 sıcaklığındadır. Sistemin sıcaklığı T 2 yapıldığında toplam molekül sayısı artıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) T 2 > T 1 dir. B) NH 3 ün mol sayısı azalmıştır. C) Denge girenler yönüne kaymıştır. D) İleri yöndeki tepkime hızı azalmıştır. E) Yüksek sıcaklıkta girenler daha kararlıdır. 10. Sabit hacimli bir kapta PCI 3(g) + CI 2(g) PCI 5(g) + ısı tepkimesi dengedeyken kabın mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarılıyor. I. Denge girenler yönüne kayar. II. Basınç iki katına çıkar. III. Denge sabiti küçülür. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 8. 2 X 2(g) + Y 2(g) 2 X 2 Y (g) Den ge tep ki me si nin 500 K de ki den ge sa bi ti 24,6 iken 750 K de ise 0,54 tür. Buna göre re ak si yon için aşa ğı da ki ler den han gi si yan - lış tır? A) Tep ki me ek zo ter mik tir. B) X 2 Y nin po tan si yel ener ji si X 2 ve Y 2 nin toplam potansiyel enerjisinden kü çük tür. C) Yük sek sı cak lık ta X 2 mo le kül le ri X 2 Y den da ha ka rar - lı dır. D) 500 K de ki dengenin sıcaklığı 750 K e çıkarılırsa toplam molekül sayısı artar. E) Den ge sa bi ti nin bü yü me si için sabit sıcaklıkta ba sınç azal tıl ma lı dır A 2(g) + B 2(g) 2 A 2 B (g) Tep ki me si nin 80 C de ki den ge sa bi ti 2,5 ve 140 C de ki den ge sa bi ti ise 1,2 dir. 80 C deki denge tepkimesinde mo le kül sa - yı sı nı ar tır mak için; I. Sı cak lı ğı dü şür mek II. Sı cak lı ğı yük selt mek III. Hac mi ar tır mak IV. Ba sın cı ar tır mak iş lem lerin den han gi le ri ayrı ayrı uy gu lanabilir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve III D) II ve III E) II, III ve IV Körfez Yayınları 11. 0,5 litrelik bir kapta H 2(g) + CI 2(g) 2HCI (g) + ısı tepkimesine göre 0,3 mol H 2, 0,3 mol CI 2, 1,8 mol HCI gazları dengededir. Sıcaklık bir miktar artırıldığında yeni kurulan dengenin denge sabiti 16 oluyor. Buna göre yeni kurulan dengede HCI nin derişimi kaç molardır? A) 0,4 B) 0,8 C) 1,6 D) 3,2 E)6, litrelik kapta 1 er mol CO, Cl 2 ve COCl 2 gazları, COCl 2(g) CO (g) + Cl 2(g) tepkimesine göre dengededir.kabın hacmi sabit sıcaklıkta bir miktar artırıldığında toplam mol sayısı 3,2 mol oluyor. tepkimedeki son hacim kaç litre olmuştur? A) 1,2 B) 1,4 C) 1,6 D) 1,8 E) 2, CO (g) + O 2(g) 2 CO 2(g) +ısı Deriþim Tepkimesi dengede iken yapılan bir etki sonucunda maddelerin derişiminde meydana gelen değişme yanda verilen grafikteki gibi oluyor. CO 2 CO O 2 I. Kaba CO 2 gazı eklenmiştir. II. Ortamın sıcaklığı artırılmıştır. III. Kaptan O 2 gazı çekilmiştir. t Zaman işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanmış olabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Test 10 CA 1.D 2.C 3.C 4.C 5.E 6.D 7.D 8.E 9.D 10.C 11.D 12.D 13.A

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Prof. Dr. Mustafa Akdağ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Qafqaz Üniversitesi Yayınları Qafqaz Üniversitesi Yayınları

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ ASİT BAZ TİTRASYONU AMAÇ Bu deneyde öğrenciler asit-baz titrasyonu ve standart çözelti hazırlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca aspirin tableti içindeki asetil salisilik asit yüzdesini ve aspirin çözeltisinin

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ

8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ 8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ DENEY NO : 1 DENEYĠN ADI : KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU DENEYĠN AMACI : Doğada var olan maddelerin hiçbir şekilde yoktan var olamayacağı, varolanın da yok olamayacağını; başka şekillere

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler, Bazlar ve Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik ik sınıfınıs oluştururlar. Günlük k gıda g maddelerinin bir çoğunda asit vardır. r. Canlı organizmaların n hayatsal

Detaylı

HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177

HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177 HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177 ÖZEL EGE LİSESİ İZMİR 2002 İÇİNDEKİLER Teşekkür ve İthaf...3 Giriş...3 Asit ve Baz...3-11 1) Asit...3-4 2) Baz...4-5 3)

Detaylı

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T 1 2. İDEAL GAZ VE GERÇEK GAZLAR (Ref. e_makaleleri) İdeal Bir Gazın Hal Denklemi P, V, T değişkenlerinden herhangi iki tanesi, belirli miktardaki bir gazın halini tanımlar ve üçüncü değişkeni de sabit

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Prof. d-r Slobotka Aleksovska K MYA Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Düzenleyen: Prof. D-r Blagoya Yordanoski Aya Kiril ve Metodiy Üniversitesi Matematik Fakültesi, Kimya Enstütüsünde profösör

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı