İHTİYAÇ PROGRAMI ÖZETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHTİYAÇ PROGRAMI ÖZETİ"

Transkript

1 POZ NO MAHAL/BİRİM ADI METRAJ 1 BİNA GİRİŞİ 192 m 2 2 BAŞKANLIK MAKAMI 262 m 2 3 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 172 m 2 4 MECLİS SALONU VE GRUPLAR 492 m 2 5 BAŞKAN YARDIMCILARI 560 m 2 6 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 214 m 2 7 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 228 m 2 8 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 152 m 2 9 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 521 m 2 10 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 210 m 2 11 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 228 m 2 12 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ m 2 13 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 96 m 2 14 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 278 m 2 15 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 168 m 2 16 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 238 m 2 17 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 206 m 2 18 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ 74 m 2 19 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 80 m 2 20 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 666 m 2 21 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 304 m 2 22 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 248 m 2 23 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 414 m 2 24 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 176 m 2 25 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ 192 m 2 26 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 410 m 2 27 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 196 m 2 28 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 96 m 2 29 REZERV MÜDÜRLÜK 290 m 2 30 İRTİBAT OFİSLERİ 192 m 2 31 YEMEKHANE 750 m 2 32 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 24 m 2 33 SPOR MERKEZİ 200 m 2 34 KENT KONSEYİ 32 m 2 35 İHTİYAÇ PROGRAMI ÖZETİ HİZMETLİ PERSONELİ GİYİNME ODALARI 60 m 2 GÜVENLİK PERSONELİ GİYİNME ODALARI 12 m 2 GÜVENLİK AMİRLİĞİ 24 m 2 ŞOFÖR ODASI 24 m 2 SENDİKA TEMSİLCİLİK ODASI 16 m 2 İLETİŞİM VE SANTRAL MERKEZİ 16 m 2 METRAJ m 2 36 SİRKÜLASYON HESABI (%45) m 2 İCMAL m 2 37 BİNA İKLİMLENDİRME OTOMASYON VE TEKNİK İŞLETME ALANI 750 m 2 38 DEPOLAR 600 m 2 39 KURUM ARŞİVİ m 2 40 OTOPARK (150 ARAÇ) m 2 41 SIĞINAK - YARIŞMACI TARAFINDAN METRAJLANMALI 711 m 2 İNŞAAT ALANI İCMALİ İNŞAAT ALANINDA %10'A KADAR ARTIŞ VE AZALIŞ YAPILABİLİR m 2

2 1-BİNA ANA GİRİŞİ 1-A SERGĠ ALANI m2 120 m2 1-B GÜVENLĠK VE GĠRĠġ 1 24 m2 24 m2 1-C BEKLEME 1 48 m2 48 m2 BİNA GİRİŞİNDE YÜRÜTÜLECEK DİĞER FONKSİYONLAR, BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMINDA YER ALMAKTADIR. 192 m2 2 - BAŞKANLIK MAKAM, BĠRBĠRĠ ĠLE DĠREKT ĠLĠġKĠSĠ BULUNMAYAN ĠKĠ GĠRĠġE SAHĠP OLMALI. MÜMKÜN ĠSE BU GĠRĠġLERDEN BĠRĠ BAġKANLIK ARAÇLARINA TAHSĠSLĠ OTOPARKLA ĠRTĠBATLI OLMALIDIR. 2-A MAKAM ODASI 1 60 m2 60 m2 2-A-1 MAKAM TOPLANTI ODASI Makam Odası ile irtibatlıdır 1 24 m2 24 m2 2-A-2 MAKAM DĠNLENME ODASI Makam Odası ile irtibatlıdır. DuĢ ve Wc düģünülecektir m2 24 m2 2-B BAġKANLIK SEKRETERLĠĞĠ m2 24 m2 2-B-1 BAġKANLIK BEKLEME SALONU Sekreterlik ile irtibatlıdır 1 24 m2 24 m2 2-C TOPLANTI SALONU m2 90 m2 2-D KRĠZ MERKEZĠ Ġçerisinde muhabere cihazlarının konumlandığı oda 1 16 m2 16 m2 262 m2 3 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYE BAġKANININ HER TÜRLÜ PROGRAMINI YAPAN, BAġKANLIK MAKAMINA EN YAKIN VE KOLAY YOLDAN ULAġABĠLEN BĠRĠMDĠR. 3-A ÖZEL KALEM ODASI m2 32 m2 3-A-1 SEKRETER ODASI m2 12 m2 3-A-2 BEKLEME ODASI 1 20 m2 20 m2 3-B ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 24 m2 3-C MUTFAK Çay ve ikram hazırlama v.b m2 20 m2 3-D HĠZMETLĠ ODASI 1 12 m2 12 m2 3-E GÜNLÜK ARġĠV 1 12 m2 12 m2 3-F TOPLANTI ODASI m2 24 m2 3-G ġoför VE KORUMA ODASI 1 16 m2 16 m2 172 m2

3 4 - MECLİS SALONU VE GRUPLAR BELEDĠYE MECLĠSĠ ÇALIġMALARI DIġINDA ÇOK AMAÇLI (TOPLANTI, SEMĠNER, KONFERANS, GÖSTERĠ V.B.) HĠZMET SAĞLAMALIDIR. BAġKANLIK KÜRSÜSÜ ÖNÜNDE KATĠPLERĠN YER ALDIĞI, GRUPLARIN AYRIġIK DÜZENDE OTURABĠLECEĞĠ, DĠNLEYĠCĠ VE MECLĠS ÜYERELERĠ GĠRĠġLERĠNĠN AYRI DÜZENLENDĠĞĠ SALONDUR. 4-A MECLĠS TOPLANTI SALONU 40 üyeli genel kurul çalıģmalarında basın ve özel çağrılar için yer ayrılmalıdır. 120 dinleyici kapasitesi ile toplam 200 kiģilik salondur m2 300 m2 4-B GRUP ODALARI Kurumun toplantı salonları ihtiyacına da cevap vermeli, birleģtirilme esnekliği olmalıdır m2 144 m2 4-C ÇEVĠRĠ ODASI 1 8 m2 8 m2 4-D MULTĠMEDYA ODASI 1 8 m2 8 m2 4-E BASIN TV ODASI 1 16 m2 16 m2 4-F BASIN TV ODASI 1 16 m2 16 m2 4-G FUAYE Kokteyl ve sergi amaçlı kullanılacak mekanda vestiyer, büfe gibi destek bölümleri düģünülmelidir. 492 m2 5 - BAŞKAN YARDIMCISI ODALARI KATLARA DAĞILIMLI YERLEġĠM TERCĠH EDĠLMELĠDĠR. 5-A BAġKAN YARDIMCISI Oda içlerinde Wc/DuĢ düģünülecektir m2 256 m2 5-A-1 SEKRETERLĠK m2 128 m2 5-A-2 BEKLEME ODASI Ġki baģkan yardımcılığına hizmet edecektir m2 80 m2 5-A-3 TOPLANTI ODASI 4 24 m2 96 m2 560 m2 6 - TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK GÖREVĠ GEREĞĠ GĠZLĠLĠK ESASLI ÇALIġIR. MAHALLERĠN SES ĠZOLASYONU ÇÖZÜLMÜġ VE GĠRĠġ ÇIKIġ ĠLĠġKĠLERĠ BĠNA TRAFĠĞĠNDEN ARINDIRILMIġ OLMALIDIR. 6-A MÜDÜR ODASI m2 24 m2 6-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 6-B MÜFETTĠġ ODASI m2 84 m2 6-C MÜFETTĠġ YARDIMCISI ODASI m2 24 m2 6-D ĠDARĠ ĠġLER m2 16 m2 6-E TOPLANTI ODASI ,0 20 m2 6-F GÜNLÜK ARġĠV Pasif arģiv niteliklerinde günlük arģiv odası 1 16 m2 16 m2 6-G BEKLEME ALANI 6-8 kiģilik bekleme mahali 1 20 m2 20 m2 214 m2

4 7 - İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 7-A ĠÇ DENETÇĠ ODASI m2 120 m2 7-A-1 SEKRETERLĠK m2 12 m2 7-B DENETĠM ODASI m2 60 m2 7-B-1 SEKRETER m2 12 m2 7-C GÜNLÜK ARġĠV 1 24 m2 24 m2 228 m2 8 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEYE GELEN EVRAKLARIN KAYITLARININ YAPILMASI, ĠLGĠLĠ YERLERE HAVALESĠ, MECLĠS VE ENCÜMEN TOPLANILARININ ORGANĠZASYONU VE GÜNDEMLERĠNĠN OLUġTURULMASI, KARAR VE TUTANAKLARIN ÇÖZÜM, YAZIM VE KESĠNLEġMESĠ ĠġLEMLERĠ ĠLE EVLĠLĠK ĠġLEMLERĠNĠN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ. 8-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 8-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 8-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 8-C ĠDARĠ ĠġLER m2 18 m2 8-D YAZI ĠġLERĠ m2 24 m2 8-E EVLENDĠRME MEMURLUKLARI m2 24 m2 8-F KARARLAR VE TUTANAKLAR m2 30 m2 8-G POSTA ODASI m2 18 m2 152 m2

5 9 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜKLER ARASI KOORDĠNASYONU SAĞLAYAN, MĠSAFĠRLERĠ GÜVENLĠK ALANINDA HIZLI KONTROLUNU TAKĠBEN KARġILAYAN VE ĠLGĠLĠ TÜM ĠSTEK/TALEP/ĠġLEM V.B. ĠHTĠYAÇLARI TESPĠT EDEREK GEREKEN HĠZMETĠ SUNAN BĠR MÜDÜRLÜKTÜR. 9-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 9-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 9-B-1 HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ MUHTARLAR MASASI ODASI Halkla iliģkiler çalıģma alanına irtibatlı oda m2 24 m2 9-B-2 HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ MUHASEBE ODASI Halkla iliģkiler çalıģma alanına irtibatlı oda m2 16 m2 9-B-3 HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ Bina giriģinde, güvenlik sonrası karģılama alanı. 4 masa ve KARġILAMA ALANI karģılama personeli olarak tasarlanacaktır m2 120 m2 9-B-4 HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ ĠKRAM Bina giriģinde, içerisinde lavabo bulunan ikram hazırlama HAZIRLIK ODASI odası 1 9 m2 9 m2 9-B-5 HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ ĠSTEK ġġkayet MASASI Bina giriģinde m2 18 m2 9-C SÜRELĠ YAYIN Oda çalıģma düzeninde m2 16 m2 9-C-1 SÜRELĠ YAYIN GÜNLÜK ARġĠV 1 6 m2 6 m2 9-D Ġdari yönden müdürlüğe, irtibat ve iģ akıģı yönünden baģkanlık BASIN makamına bağlıdır m2 80 m2 9-D-1 BASIN EKĠPMAN ODASI Teknik cihazlara ayrılmıģ oda 1 24 m2 24 m2 9-D-2 WEB VE SOSYAL MEDYA BĠRĠMĠ m2 24 m2 9-D-3 BASIN GÜNLÜK ARġĠV 1 20 m2 20 m2 9-E KURUMSAL TANITIM Yoğun gürültü olmayan bölgelerde tasarlanacaktır m2 64 m2 Ses ve video çekimleri için tasarlanacak ses izolasyonu 9-E-1 ÇEKĠM ODASI sağlanmıģ oda 1 16 m2 16 m2 9-E-2 KURUMSAL TANITIM GÜNLÜK ARġĠV 1 16 m2 16 m2 Misafirlerin iģlemlerini tamamlarken çocuklarını emanet 9-F ÇOCUK ĠLGĠ ALANI edebileceği, ilgilerini çeken tefriģe sahip alan m2 30 m2 9-G 9-H DEPO EMZĠRME VE ALT DEĞĠġTĠRME ODASI Misafirlerin ilgili ihtiyaçlarını karģılayacak, ıslak hacimlere yakın m2 12 m2 Zemin altı genel depo içerisinde bölümlenmiģ 75 m2 müdürlük deposu m2

6 10 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYENĠN TÜM BĠRĠMLERĠNĠ ĠLGĠLENDĠREN ORTAK ĠHTĠYAÇLARIN KARġILANMASI TEMĠN EDĠLMESĠ VEYA DĠĞER BĠRĠMLERCE YAPILACAK ALIMLARLA ĠLGĠLĠ OLARAK PĠYASA ARAġTIRMASI, TÜM BĠRĠMLERĠN ĠHALE SÜREÇLERĠNĠN SONUÇLANDIRILMASI, TEMĠZLĠK VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠNĠN SAĞLANMASI. 10-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 10-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 10-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 10-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 18 m2 10-D ĠHALE BĠRĠMĠ m2 24 m2 10-E SATIN ALMA m2 24 m2 10-F YAZI ĠġLERĠ m2 24 m2 10-G GÜNLÜK ARġĠV 1 10 m2 10 m2 10-H ĠHALE VE ENCÜMEN SALONU Kurumun tüm ihalelerinin yapıldığı salondur. Önünde bekleme alanı oluģturulacak, 8 kiģilik ihale komisyonu ve 25 katılımcı düģünülecektir. Ayrıca encümen salonu olarak ta kullanılacaktır m2 10-I DEPO Kurumun kırtasiye, temizlik v.b. malzemelerinin depolanacağı, günlük malzeme giriģ çıkıģının olacağı ve iki kiģilik ön ofisi bulunan 100 m2 depo m BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GELĠġEN TEKNOLOJĠYE BAĞLI OLARAK ĠġLETĠM SĠSTEMLERĠ, YAZILIMLARININ VE ĠLGĠLĠ CĠHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE GELĠġTĠRĠLMESĠYLE GÖREVLĠDĠR. 11-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 11-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 11-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 11-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 12 m2 11-D TEKNĠK SERVĠS BĠRĠMĠ ÇalıĢma alanında masa ve tezgah tefriģi düģünülecektir m2 48 m2 11-E-1 YAZILIM BĠRĠMĠ m2 24 m2 11-E-2 CBS BĠRĠMĠ m2 24 m2 Açık ofis düzeni 11-E-3 SĠSTEM BĠRĠMĠ m2 12 m2 11-E-4 NETWORK BĠRĠMĠ m2 24 m2 11-F SERVER ODASI 1 16 m2 16 m2 11-G SĠSTEM GÜÇ KAYNAĞI ODASI 1 10 m2 10 m2 11-H AYNĠYAT DEPOSU 1 20 m2 20 m2 11-I DEMĠRBAġ DEPOSU Zemin altı genel depo içerisinde bölümlenmiģ 15 m2 müdürlük deposu. 228 m2

7 12 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZĠN ÖZ KAYNAKLARINI VERĠMLĠ VE ETKĠLĠ BĠR ġekġlde YÖNETEREK GELĠR VE GĠDERLERĠN YÖNETSEL GEREKLER VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER AÇISINDAN EN EKONOMĠK BĠÇĠMDE YAPILMASINI SAĞLAMAKLA GÖREVLĠDĠR. ĠDARE GELĠRLERĠNĠ TAHSĠL ETTĠREREK GELĠR VE ALACAKLARIN TAKĠBĠ VE TAHSĠLĠ, MUHASEBE HĠZMETLERĠ ĠLE MALĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠNĠ YÜRÜTÜR. BAġTA VERGĠ TAHSĠLAT DÖNEMĠ OLMAK ÜZERE VE BENZERĠ DÖNEMLERDE YOĞUN VATANDAġ ZĠYARETĠ OLMAKTADIR. BĠNA GĠRĠġĠ ĠLE ĠLĠġKĠLENDĠRĠLMELĠDĠR. 12-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 12-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 12-B ĠDARĠ ĠġLER SERVĠSĠ m2 84 m2 12-C MUHASEBE BĠRĠM SORUMLUSU m2 24 m2 12-C-1 GĠDER SERVĠSĠ m2 80 m2 12-C-2 YEVMĠYE SERVĠSĠ m2 32 m2 12-C-3 TAKĠP SERVĠSĠ 6 personel bankoda, 14 personel masada çalıģmaktadır m2 140 m2 12-C-4 TAHSĠLAT SERVĠSĠ VE BEKLEME 12 personel bankoda, 5 personel masada çalıģmaktadır. ALANI Bekleme alanı numaratörlü, en az 50 kiģilik düģünülmelidir m2 12-D GELĠR TAHAKKUK BĠRĠM SORUMLUSU m2 24 m2 11-D-1 ĠHTĠLAFLI ĠġLER SERVĠSĠ m2 48 m2 12-D-2 TAHAKKUK SERVĠSĠ BEKLEME 12 personel bankoda, 8 personel masada çalıģmaktadır. ALANI Bekleme alanı numaratörlü, en az 50 kiģilik düģünülmelidir m2 12-D-3 PARA CEZALARI, KĠRA VE SĠCĠL SERVĠSĠ m2 56 m2 12-E GÜNLÜK ARġĠV 1 24 m2 24 m m STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURUMUN BÜTÇESĠNĠ HAZIRLAR VE DENETĠMĠNĠ SAĞLAR. STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMALARI, ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU ĠLE PERFORMANS PROGRAMLARININ HAZIRLIKLARI VE KOORDĠNASYONU GÖREVLERĠNĠ YÜRÜTÜR. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE YAKIN ĠLĠġKĠSĠ VARDIR. 13-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 13-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 13-B ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 54 m2 13-C GÜNLÜK ARġĠV 1 16 m2 16 m2 96 m2

8 14 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMUN TARAF OLDUĞU TÜM ADLĠ ĠġLEMLERDE KURUMU TEMSĠL EDER. KURUM BÜNYESĠNDE BULUNAN BĠRĠMLERE HUKUKĠ MÜTAALA VERĠR. 14-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 14-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 14-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 14-C SERVĠS BĠRĠMĠ m2 96 m2 14-C-1 SERVĠS GÜNLÜK ARġĠVĠ m2 36 m2 14-D AVUKAT ODALARI m2 108 m2 278 m İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠN ÖZLÜK HAKLARI ĠLE ĠLGĠLĠ MAAġ, TERFĠ, ĠZĠN, DĠSĠPLĠN CEZALARI, NAKĠL ĠġLEMLERĠ VE EĞĠTĠM HĠZMETLERĠNĠ YÜRÜTMEKTEDĠR. 15-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 15-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 15-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 15-C-1 MEMUR ÖZLÜK m2 36 m2 15-C-2 EĞĠTĠM m2 12 m2 Açık ofis düzeni 15-C-3 MEMUR MAAġ TETKĠK m2 18 m2 15-C-4 ĠġÇĠ ÖZLÜK VE MAAġ TETKĠK m2 12 m2 15-D ÖZLÜK ARġĠVĠ Ġçerisinde 2 personel çalıģan pasif arģiv niteliklerinde günlük arģiv 1 52 m2 52 m2 168 m2

9 16 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 16-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 16-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 16-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 24 m2 16-C-1 ĠDARĠ ĠġLER m2 48 m2 16-C-2 PERSONEL Açık ofis düzeni m2 18 m2 16-C-3 DEMĠRBAġ VE AYNIYAT m2 12 m2 16-D-1 CEZA MASASI Açık ofis düzeni m2 12 m2 16-D-2 ĠġGAL SERVĠSĠ m2 12 m2 16-E MERKEZ TELSĠZ Teknik cihazların gereksinimine göre konumlanacaktır m2 16 m2 16-F DANIġMA VE BEKLEME ALANI 6-8 kiģilik bekleme alanı ile düzenlenmiģ ön danıģma alanı m2 16 m2 16-G GÜNLÜK ARġĠV 1 24 m2 24 m2 16-H GĠYĠNME/SOYUNMA m2 30 m2 16-I ZABITA DEPO Zemin altı genel depo içerisinde bölümlenmiģ 75 m2 depo m RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN ĠġLEMLERĠ YÜRÜTÜR. ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ'NE AĠT ARġĠVE ERĠġĠM KOLAYLIĞI BULUNMALIDIR. 17-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 17-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 17-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 17-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 18 m2 17-D-1 SIHHĠ MÜESSESE BĠRĠMĠ m2 36 m2 UMUMA AÇIK TESĠSLER VE 17-D-2 EĞLENCE YERLERĠ BĠRĠMĠ m2 18 m2 Açık ofis düzeni 17-D-3 GAYRI SIHHĠ MÜESSESE BĠRĠMĠ m2 18 m2 17-D-4 ĠġYERĠ KONTROL BĠRĠMĠ m2 36 m2 17-D-5 MESAFE ÖLÇÜM m2 18 m2 17-E GÜNLÜK ARġĠV 1 24 m2 24 m2 206 m2

10 18 - KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ARġĠVĠNĠN YÖNETĠLMESĠ VE ELEKTRONĠK BELGE SĠSTEMLERĠNĠN KURUMA AKREDĠTASYONU GÖREVLERĠNĠ YÜRÜTÜR. 18-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 18-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 18-B EBYS BĠRĠMĠ m2 48 m2 74 m DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZĠN YURTDIġI VE YURT ĠÇĠ ETKĠNLĠKLERĠNĠ DÜZENLER, AB PROJELERĠNĠ TAKĠP EDER. BELEDĠYEMĠZĠN YARARLANMASINI SAĞLAR. 19-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 19-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 19-B ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 18 m2 19-C-1 ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ Açık ofis düzeni m2 18 m2 19-C-2 ULUSAL ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ m2 18 m2 80 m İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK GÖREVLERĠ; ĠMAR DURUMU, YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA ĠZĠN BELGESĠ DÜZENLENMEK, KUDEB KAPSAMINDA ĠġLEMLER YÜRÜTMEK, YAPI DENETĠM HAKEDĠġ ÖDEMELERĠ YAPMAK VE YAPILAN ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN ARġĠV ĠġLEM DOSYALARI OLUġTURARAK SAKLAMAKTIR. GÜNLÜK ORTALAMA 200 ZĠYARETÇĠSĠ VARDIR. KURUM ARġĠVĠ ĠÇERĠSĠNDE KONUMLANAN MÜDÜRLÜK ARġĠVĠNE DOĞRUDAN DÜġEY ĠLĠġKĠ KURULMALIDIR. BĠRĠMLER ÖNÜNDE YETERLĠ BEKLEME YERĠ AYRILACAKTIR. AYRICA PROJE DÜZELTME VE DĠLEKÇE YAZILARI ĠÇĠN ZĠYARETÇĠLERĠN KULLANACAĞI ÇALIġMA ALANLARI OLUġTURULACAKTIR. 20-A MÜDÜR ODASI Ġçerisinde toplantı bölümü çözülecektir m2 24 m2 20-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 20-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 20-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 24 m2 20-D YAPI RUHSAT BĠRĠMĠ Bankolu ilk Müracaat bölümüne bağlı dosya odası düzenlenecektir m2 160 m2 20-E YAPI KULLANMA BĠRĠMĠ Bankolu ilk Müracaat bölümüne bağlı dosya odası düzenlenecektir m2 80 m2 20-F ĠMAR DURUMU m2 80 m2 20-F-1 ĠMAR DURUMU ARġĠVĠ Birim içerisinden irtibatlı olacaktır m2 24 m2 20-G KUDEP m2 160 m2 20-H HAKEDĠġ m2 80 m2 20-I GÜNLÜK ARġĠV 1 12 m2 12 m2 666 m2

11 21 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ĠLGĠLĠ YÖNETMELĠKLERDE BELĠRTĠLEN RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPILARI TESPĠT EDEREK YASAL ĠġLEMLERĠNĠ YÜRÜTÜR VE SONUÇLANDIRIR. MAĠLĠ ĠNHĠDAM DURUMU OLUġMUġ YAPILARA UYGULANACAK ĠġLEMLERĠ YÜRÜTÜR. ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT ARġĠVĠ AKTĠF ARġĠV OLARAK KULLANIR. 21-A MÜDÜR ODASI m2 24 m2 21-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 21-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 21-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 18 m2 21-D YAPI KONTROL BĠRĠMĠ m2 112 m2 21-D-1 YAPI KONTROL BĠRĠM ARġĠVĠ 1 16 m2 16 m2 21-E YAPI GÜVENLĠĞĠ BĠRĠMĠ m2 96 m2 21-F GÜNLÜK ARġĠV 1 16 m2 16 m2 304 m ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR PLANLARINI HAZIRLAR VE YÜRÜRLÜKTE BULUNUNAN ĠMAR PLANLARINDA GEREKLĠ DEĞĠġĠKLĠKLERĠ YAPAR. TOPLANTI SALONLARINA YAKIN KONUMLANMASI GEREKĠR. 22-A MÜDÜR ODASI m2 24 m2 22-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 22-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 22-C ĠDARĠ ĠġLER m2 24 m2 22-D-1 PLANLAMA 1 Açık ofis düzeni m2 40 m2 22-D-2 PLANLAMA m2 40 m2 22-E TEKNĠK ÇĠZĠM VE BASKI BĠRĠMĠ m2 40 m2 22-F ALET ODASI m2 8 m2 22-G GÜNLÜK ARġĠV 1 50 m2 50 m2 248 m2

12 23 - PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZ HĠZMETLERĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ ĠÇĠN GEREKLĠ HARĠTALARIN YAPIMINI ÜSTLENEN BĠRĠMDĠR. ĠMAR PROGRAMI ĠÇĠNDE BULUNAN YAPI YERLERĠ ĠÇĠN GEREKLĠ ARSA ÜRETĠMĠNĠ YAPAR. NUMARATAJ BELGE VE KROKĠLERĠNĠ DÜZENLER. KURUM DIġI GÜNLÜK ORTALAMA ZĠYARETÇĠ SAYISI KĠġĠ ARASINDADIR. 23-A MÜDÜR ODASI m2 24 m2 23-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 23-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 23-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 24 m2 23-D UYGULAMA VE ETÜD BĠRĠMĠ m2 56 m2 23-E APLĠKASYON BĠRĠMĠ m2 72 m2 23-F NUMARATAJ BĠRĠMĠ VE ARġĠVĠ 3 kiģi banko düzeni ve 9 kiģi masa düzeninde çalıģır. Günlük misafire hizmet vermektedir. Bekleme yeri düģünülmelidir m2 120 m2 23-G GÜNLÜK ARġĠV Aplikasyon, uygulama ve etüd birimleri ile irtibatlandırılacak, ön ofis oluģturulacaktır m2 72 m2 23-H ALET ODASI Teknik aletlerin depolanacağı oda 1 8 m2 8 m2 Müdürlük teknik birimine tahsisli, ozalit plotter ve benzeri 23-I YAZICI/BASKI ODASI çalıģmaların yürütüleceği oda 1 16 m2 16 m2 414 m EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR PLANLARINDA GENEL HĠZMET ALANINA AYRILAN VE KAMUNUN YARARI ĠÇĠN ÖNCELĠKLĠ OLAN GERÇEK VE TÜZEL KĠġĠLERĠN MÜLKĠYETĠNDEKĠ YERLERĠN KAMULAġTIRILMASINI YAPMAKTADIR. 24-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 24-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 24-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 24-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 16 m2 24-D-1 EMLAK BĠRĠMĠ m2 36 m2 24-D-2 KĠRA BĠRĠMĠ Açık ofis düzeni m2 30 m2 24-D-3 ĠSTĠMLAK BĠRĠMĠ m2 24 m2 24-E GÜNLÜK ARġĠV 1 32 m2 32 m2 176 m2

13 25 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ MEVCUT TARĠHĠ DOKUDA BULUNAN VE GÜNÜMÜZE KADAR GELEBĠLMĠġ TESCĠLLĠ YAPILARIMIZIN KORUNMASI, YAġATILMASI VE GELECEK NESĠLLERE AKTARILMASIYLA ĠLGĠLĠ PROJELERĠ VE MODERN KENT YAġAMI ĠÇĠN GEREKLĠ OLAN KENTSEL TASARIM PROJELERĠNĠ HAZIRLAMAK VEYA HAZIRLATMAK. 25-A MÜDÜR ODASI m2 24 m2 25-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 25-B MÜDÜR MUAVĠNĠ m2 12 m2 25-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 12 m2 25-D TEKNĠK ĠġLER VE PROJE BĠRĠMĠ m2 80 m2 25-E ĠLAN VE REKLAM BĠRĠMĠ m2 18 m2 25-F GÜNLÜK ARġĠV 1 20 m2 20 m2 25-G BASKI ODASI 1 16 m2 16 m2 25-H SERGĠ HOLÜ Müdürlük sirkülasyon alanları içerisinde, proje ve maketlerin sergilenebileceği alan m FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 26-A MÜDÜR ODASI m2 24 m2 26-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 26-B BĠRĠMLER YETKĠLĠSĠ m2 24 m2 26-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 24 m2 26-D YOL BĠRĠMĠ m2 80 m2 26-E ĠNġAAT BĠRĠMĠ m2 80 m2 26-F MAKĠNA BĠRĠMĠ m2 48 m2 26-G ELEKTRĠK BĠRĠMĠ m2 40 m2 26-H ETÜD PROJE BĠRĠMĠ m2 40 m2 26-I GÜNLÜK ARġĠV 1 24 m2 24 m2 26-Ġ YAZICI/BASKI ODASI 1 16 m2 16 m2 410 m2

14 27 - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 27-A MÜDÜR ODASI m2 24 m2 27-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 27-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 27-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 30 m2 27-D SERVĠS BĠRĠMĠ m2 96 m2 27-E GÜNLÜK ARġĠV 1 24 m2 24 m2 196 m ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KENTĠMĠZDE YAġAYANLARI BĠRĠNCĠ DERECEDE ETKĠLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERĠN (GÜRÜLTÜ, HAVA, SU KĠRLĠLĠĞĠ VB.) OLUMSUZ ETKĠLERĠNĠ GĠDEREREK MODERN KENT ANLAYIġ BĠLĠMĠNĠN ĠLÇEMĠZDE YERLEġMESĠNĠN SAĞLANMASI. 28-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 28-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 28-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 28-C ĠDARĠ ĠġLER m2 18 m2 28-D DENETĠM BĠRĠMĠ m2 24 m2 28-E GÜNLÜK ARġĠV 1 16 m2 16 m2 96 m REZERV MÜDÜRLÜK DEĞĠġEN ĠHTĠYAÇLAR DAHĠLĠNDE REZERV BIRAKILACAK MÜDÜRLÜK ALANI 29 MÜDÜRLÜK 290 m2 290 m İRTİBAT OFİSLERİ YAPI DIġINDA KONUMLANMIġ MÜDÜRLÜK, BĠRĠM VE BENZERĠ HĠZMET NOKTALARININ ĠRTĠBAT OFĠSLERĠ. 30 ĠRTĠBAT OFĠSLERĠ 8 24 m2 192 m2 192 m2

15 31 - YEMEKHANE AYNI ANDA KĠġĠYE HĠZMET SUNABĠLECEK KAPASĠTEDE OLACAK, MALZEME GĠRĠġĠ, YIKAMA, HAZIRLIK, PĠġĠRME, YETERĠ KADAR SOĞUK DEPO, EL YIKAMA LAVABOLARI VE BENZERĠ ĠHTĠYAÇLARA GÖRE BÖLÜMLENDĠRĠLECEKTĠR. AÇIK HAVA ĠLE ĠLĠġKĠSĠ ĠRDELENMELĠDĠR. GÜNÜN DEĞĠġĠK SAATLERĠNDE HĠZMETE AÇIK OLAMALIDIR. 31 YEMEKHANE VE KAFETERYA 750 m2 750 m SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 32 SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI 24 m2 24 m SPOR MERKEZİ KURUM LARINA HĠZMET VERECEK SPOR VE SAĞLIK MERKEZĠ. ĠÇERĠSĠNDE WC/DUġ MAHALLERĠ, FĠTNESS, PLATES, MASA TENĠSĠ, BĠLARDO VB. YERLEġĠMLER DÜġÜNÜLECEKTĠR. 33 SPOR MERKEZĠ m2 200 m2 200 m KENT KONSEYİ 34 KENT KONSEYĠ 32 m2 32 m GENEL KULLANIM 35-A HĠZMETLĠ PERSONEL GĠYĠNME ODALARI Kadın ve erkek personel için ayrı düģünülmeli, içerisinde Wc/duĢ gibi ıslak hacimler çözülmelidir m2 35-B GÜVENLĠK PERSONELĠ GĠYĠNME ODALARI Kadın ve erkek personel için ayrı düģünülmelidir m2 35-C GÜVENLĠK AMĠRLĠĞĠ Bina giriģine yakın konumlanmalıdır. 24 m2 35-D ġoför ODASI Otopark ile irtibatlı olmalıdır. 24 m2 35-F SENDĠKA TEMSĠLCĠLĠK ODASI 16 m2 35-G ĠLETĠġĠM VE SANTRAL MERKEZĠ 16 m2

16 36 - SİRKÜLASYON ALAN ORANI ALAN 36 SĠRKÜLASYON Personel için alt değiģtirme ve emzirme odası, ıslak hacimler, hizmetli odaları, çay ocakları ve yarıģmacının uygun gördüğü servis alanları m2 45% 4415 m m BİNA İKLİMLENDİRME OTOMASYON VE TEKNİK İŞLETME ALANI SIRA BĠNA ĠKLĠMLENDĠRME MAHAL KULLANIM ADET OTOMASYON VE TEKNĠK Bina iģletme ve bakımı için yeterli sayıda personelin çalıģacağı 37 ĠġLETME ALANI kapasitede bölümler içerecektir. 750 m2 750 m DEPOLAR ZEMĠN ALTINDAKĠ KATLARDA DÜZENLENECEKTĠR. ĠHTĠYAÇ DAHĠLĠNDE ARAÇ YAKLAġIM RAMPLARI VE BUNUNLA DEPOLARIN YÜK ASANSÖRÜ ĠLĠġKĠLERĠ DÜġÜNÜLMELĠDĠR. Kendi içerisinde kurum ihtiyacına göre bölümlendirilebilir 38 DEPO depo alanı m2 600 m2 600 m KURUM ARŞİVİ BĠRĠMLERĠN ARġĠVDEN TEMĠN EDECEKLERĠ DOSYA VE EVRAKLAR ĠÇĠN ARġĠV ASANSÖRÜ TASARLANMALIDIR. BU BĠRĠM YÖNETĠMĠ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜNCE YÖNETĠLMEKTEDĠR. 39-A KURUM ARġĠVĠ m m2 39-B SORUMLU ODASI m2 12 m2 39-C PERSONEL ODASI m2 30 m2 39-D REZERV ODA m2 12 m2 39-E BASKI/KOPYA ODASI m2 24 m m OTOPARK ARAÇ 40 OTOPARK m m m SIĞINAK EMSAL ALANI ORANI ALAN 41 SIĞINAK m2 20 m2 711 m2 711 m2

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ

İÇ DENETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ İÇ DENETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ Nisan 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir mali yönetim hedeflenmiş olup, Kanunun

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı GENEL TALĠMAT

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı GENEL TALĠMAT T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : B.02.1.DĠB.0.74.01-010-2117 09.03.2012 Konu : Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi GENEL TALĠMAT Ġlgi : a) Bakanlar Kurulunun 01/04/1988 tarihli

Detaylı

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 -

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 - Sevgili Konaklılar, 147 yıllık belediyecilik tarihine sahip, İzmir in kalbi konumundaki ilçemizi büyük ve mutlu bir aile yapma hedefiyle yola çıktık. Hemşehrilerimizin mutluluğunu sağlamak, onlara daha

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 SUNUŞ Yönetimde gelinen nokta yönetişimdir. Değişimin en hızlı yaşandığı yönetim alanında yöneten ve yönetilen ikilisi artık yerini ortak anlayışa bırakmıştır.

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 645 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ VE ÇOK YILLI BÜTÇELEME

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ VE ÇOK YILLI BÜTÇELEME MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ VE ÇOK YILLI BÜTÇELEME MALĠYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALĠ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ HAZIRLAMA VE UYGULAMA MODELİ I. BÖLÜM 2 DEĞĠġĠMLER 2006 yılından itibaren

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı