İHTİYAÇ PROGRAMI ÖZETİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHTİYAÇ PROGRAMI ÖZETİ"

Transkript

1 POZ NO MAHAL/BİRİM ADI METRAJ 1 BİNA GİRİŞİ 192 m 2 2 BAŞKANLIK MAKAMI 262 m 2 3 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 172 m 2 4 MECLİS SALONU VE GRUPLAR 492 m 2 5 BAŞKAN YARDIMCILARI 560 m 2 6 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 214 m 2 7 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 228 m 2 8 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 152 m 2 9 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 521 m 2 10 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 210 m 2 11 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 228 m 2 12 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ m 2 13 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 96 m 2 14 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 278 m 2 15 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 168 m 2 16 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 238 m 2 17 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 206 m 2 18 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ 74 m 2 19 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 80 m 2 20 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 666 m 2 21 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 304 m 2 22 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 248 m 2 23 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 414 m 2 24 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 176 m 2 25 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ 192 m 2 26 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 410 m 2 27 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 196 m 2 28 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 96 m 2 29 REZERV MÜDÜRLÜK 290 m 2 30 İRTİBAT OFİSLERİ 192 m 2 31 YEMEKHANE 750 m 2 32 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 24 m 2 33 SPOR MERKEZİ 200 m 2 34 KENT KONSEYİ 32 m 2 35 İHTİYAÇ PROGRAMI ÖZETİ HİZMETLİ PERSONELİ GİYİNME ODALARI 60 m 2 GÜVENLİK PERSONELİ GİYİNME ODALARI 12 m 2 GÜVENLİK AMİRLİĞİ 24 m 2 ŞOFÖR ODASI 24 m 2 SENDİKA TEMSİLCİLİK ODASI 16 m 2 İLETİŞİM VE SANTRAL MERKEZİ 16 m 2 METRAJ m 2 36 SİRKÜLASYON HESABI (%45) m 2 İCMAL m 2 37 BİNA İKLİMLENDİRME OTOMASYON VE TEKNİK İŞLETME ALANI 750 m 2 38 DEPOLAR 600 m 2 39 KURUM ARŞİVİ m 2 40 OTOPARK (150 ARAÇ) m 2 41 SIĞINAK - YARIŞMACI TARAFINDAN METRAJLANMALI 711 m 2 İNŞAAT ALANI İCMALİ İNŞAAT ALANINDA %10'A KADAR ARTIŞ VE AZALIŞ YAPILABİLİR m 2

2 1-BİNA ANA GİRİŞİ 1-A SERGĠ ALANI m2 120 m2 1-B GÜVENLĠK VE GĠRĠġ 1 24 m2 24 m2 1-C BEKLEME 1 48 m2 48 m2 BİNA GİRİŞİNDE YÜRÜTÜLECEK DİĞER FONKSİYONLAR, BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMINDA YER ALMAKTADIR. 192 m2 2 - BAŞKANLIK MAKAM, BĠRBĠRĠ ĠLE DĠREKT ĠLĠġKĠSĠ BULUNMAYAN ĠKĠ GĠRĠġE SAHĠP OLMALI. MÜMKÜN ĠSE BU GĠRĠġLERDEN BĠRĠ BAġKANLIK ARAÇLARINA TAHSĠSLĠ OTOPARKLA ĠRTĠBATLI OLMALIDIR. 2-A MAKAM ODASI 1 60 m2 60 m2 2-A-1 MAKAM TOPLANTI ODASI Makam Odası ile irtibatlıdır 1 24 m2 24 m2 2-A-2 MAKAM DĠNLENME ODASI Makam Odası ile irtibatlıdır. DuĢ ve Wc düģünülecektir m2 24 m2 2-B BAġKANLIK SEKRETERLĠĞĠ m2 24 m2 2-B-1 BAġKANLIK BEKLEME SALONU Sekreterlik ile irtibatlıdır 1 24 m2 24 m2 2-C TOPLANTI SALONU m2 90 m2 2-D KRĠZ MERKEZĠ Ġçerisinde muhabere cihazlarının konumlandığı oda 1 16 m2 16 m2 262 m2 3 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYE BAġKANININ HER TÜRLÜ PROGRAMINI YAPAN, BAġKANLIK MAKAMINA EN YAKIN VE KOLAY YOLDAN ULAġABĠLEN BĠRĠMDĠR. 3-A ÖZEL KALEM ODASI m2 32 m2 3-A-1 SEKRETER ODASI m2 12 m2 3-A-2 BEKLEME ODASI 1 20 m2 20 m2 3-B ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 24 m2 3-C MUTFAK Çay ve ikram hazırlama v.b m2 20 m2 3-D HĠZMETLĠ ODASI 1 12 m2 12 m2 3-E GÜNLÜK ARġĠV 1 12 m2 12 m2 3-F TOPLANTI ODASI m2 24 m2 3-G ġoför VE KORUMA ODASI 1 16 m2 16 m2 172 m2

3 4 - MECLİS SALONU VE GRUPLAR BELEDĠYE MECLĠSĠ ÇALIġMALARI DIġINDA ÇOK AMAÇLI (TOPLANTI, SEMĠNER, KONFERANS, GÖSTERĠ V.B.) HĠZMET SAĞLAMALIDIR. BAġKANLIK KÜRSÜSÜ ÖNÜNDE KATĠPLERĠN YER ALDIĞI, GRUPLARIN AYRIġIK DÜZENDE OTURABĠLECEĞĠ, DĠNLEYĠCĠ VE MECLĠS ÜYERELERĠ GĠRĠġLERĠNĠN AYRI DÜZENLENDĠĞĠ SALONDUR. 4-A MECLĠS TOPLANTI SALONU 40 üyeli genel kurul çalıģmalarında basın ve özel çağrılar için yer ayrılmalıdır. 120 dinleyici kapasitesi ile toplam 200 kiģilik salondur m2 300 m2 4-B GRUP ODALARI Kurumun toplantı salonları ihtiyacına da cevap vermeli, birleģtirilme esnekliği olmalıdır m2 144 m2 4-C ÇEVĠRĠ ODASI 1 8 m2 8 m2 4-D MULTĠMEDYA ODASI 1 8 m2 8 m2 4-E BASIN TV ODASI 1 16 m2 16 m2 4-F BASIN TV ODASI 1 16 m2 16 m2 4-G FUAYE Kokteyl ve sergi amaçlı kullanılacak mekanda vestiyer, büfe gibi destek bölümleri düģünülmelidir. 492 m2 5 - BAŞKAN YARDIMCISI ODALARI KATLARA DAĞILIMLI YERLEġĠM TERCĠH EDĠLMELĠDĠR. 5-A BAġKAN YARDIMCISI Oda içlerinde Wc/DuĢ düģünülecektir m2 256 m2 5-A-1 SEKRETERLĠK m2 128 m2 5-A-2 BEKLEME ODASI Ġki baģkan yardımcılığına hizmet edecektir m2 80 m2 5-A-3 TOPLANTI ODASI 4 24 m2 96 m2 560 m2 6 - TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK GÖREVĠ GEREĞĠ GĠZLĠLĠK ESASLI ÇALIġIR. MAHALLERĠN SES ĠZOLASYONU ÇÖZÜLMÜġ VE GĠRĠġ ÇIKIġ ĠLĠġKĠLERĠ BĠNA TRAFĠĞĠNDEN ARINDIRILMIġ OLMALIDIR. 6-A MÜDÜR ODASI m2 24 m2 6-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 6-B MÜFETTĠġ ODASI m2 84 m2 6-C MÜFETTĠġ YARDIMCISI ODASI m2 24 m2 6-D ĠDARĠ ĠġLER m2 16 m2 6-E TOPLANTI ODASI ,0 20 m2 6-F GÜNLÜK ARġĠV Pasif arģiv niteliklerinde günlük arģiv odası 1 16 m2 16 m2 6-G BEKLEME ALANI 6-8 kiģilik bekleme mahali 1 20 m2 20 m2 214 m2

4 7 - İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 7-A ĠÇ DENETÇĠ ODASI m2 120 m2 7-A-1 SEKRETERLĠK m2 12 m2 7-B DENETĠM ODASI m2 60 m2 7-B-1 SEKRETER m2 12 m2 7-C GÜNLÜK ARġĠV 1 24 m2 24 m2 228 m2 8 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEYE GELEN EVRAKLARIN KAYITLARININ YAPILMASI, ĠLGĠLĠ YERLERE HAVALESĠ, MECLĠS VE ENCÜMEN TOPLANILARININ ORGANĠZASYONU VE GÜNDEMLERĠNĠN OLUġTURULMASI, KARAR VE TUTANAKLARIN ÇÖZÜM, YAZIM VE KESĠNLEġMESĠ ĠġLEMLERĠ ĠLE EVLĠLĠK ĠġLEMLERĠNĠN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ. 8-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 8-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 8-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 8-C ĠDARĠ ĠġLER m2 18 m2 8-D YAZI ĠġLERĠ m2 24 m2 8-E EVLENDĠRME MEMURLUKLARI m2 24 m2 8-F KARARLAR VE TUTANAKLAR m2 30 m2 8-G POSTA ODASI m2 18 m2 152 m2

5 9 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜKLER ARASI KOORDĠNASYONU SAĞLAYAN, MĠSAFĠRLERĠ GÜVENLĠK ALANINDA HIZLI KONTROLUNU TAKĠBEN KARġILAYAN VE ĠLGĠLĠ TÜM ĠSTEK/TALEP/ĠġLEM V.B. ĠHTĠYAÇLARI TESPĠT EDEREK GEREKEN HĠZMETĠ SUNAN BĠR MÜDÜRLÜKTÜR. 9-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 9-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 9-B-1 HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ MUHTARLAR MASASI ODASI Halkla iliģkiler çalıģma alanına irtibatlı oda m2 24 m2 9-B-2 HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ MUHASEBE ODASI Halkla iliģkiler çalıģma alanına irtibatlı oda m2 16 m2 9-B-3 HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ Bina giriģinde, güvenlik sonrası karģılama alanı. 4 masa ve KARġILAMA ALANI karģılama personeli olarak tasarlanacaktır m2 120 m2 9-B-4 HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ ĠKRAM Bina giriģinde, içerisinde lavabo bulunan ikram hazırlama HAZIRLIK ODASI odası 1 9 m2 9 m2 9-B-5 HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ ĠSTEK ġġkayet MASASI Bina giriģinde m2 18 m2 9-C SÜRELĠ YAYIN Oda çalıģma düzeninde m2 16 m2 9-C-1 SÜRELĠ YAYIN GÜNLÜK ARġĠV 1 6 m2 6 m2 9-D Ġdari yönden müdürlüğe, irtibat ve iģ akıģı yönünden baģkanlık BASIN makamına bağlıdır m2 80 m2 9-D-1 BASIN EKĠPMAN ODASI Teknik cihazlara ayrılmıģ oda 1 24 m2 24 m2 9-D-2 WEB VE SOSYAL MEDYA BĠRĠMĠ m2 24 m2 9-D-3 BASIN GÜNLÜK ARġĠV 1 20 m2 20 m2 9-E KURUMSAL TANITIM Yoğun gürültü olmayan bölgelerde tasarlanacaktır m2 64 m2 Ses ve video çekimleri için tasarlanacak ses izolasyonu 9-E-1 ÇEKĠM ODASI sağlanmıģ oda 1 16 m2 16 m2 9-E-2 KURUMSAL TANITIM GÜNLÜK ARġĠV 1 16 m2 16 m2 Misafirlerin iģlemlerini tamamlarken çocuklarını emanet 9-F ÇOCUK ĠLGĠ ALANI edebileceği, ilgilerini çeken tefriģe sahip alan m2 30 m2 9-G 9-H DEPO EMZĠRME VE ALT DEĞĠġTĠRME ODASI Misafirlerin ilgili ihtiyaçlarını karģılayacak, ıslak hacimlere yakın m2 12 m2 Zemin altı genel depo içerisinde bölümlenmiģ 75 m2 müdürlük deposu m2

6 10 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYENĠN TÜM BĠRĠMLERĠNĠ ĠLGĠLENDĠREN ORTAK ĠHTĠYAÇLARIN KARġILANMASI TEMĠN EDĠLMESĠ VEYA DĠĞER BĠRĠMLERCE YAPILACAK ALIMLARLA ĠLGĠLĠ OLARAK PĠYASA ARAġTIRMASI, TÜM BĠRĠMLERĠN ĠHALE SÜREÇLERĠNĠN SONUÇLANDIRILMASI, TEMĠZLĠK VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠNĠN SAĞLANMASI. 10-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 10-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 10-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 10-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 18 m2 10-D ĠHALE BĠRĠMĠ m2 24 m2 10-E SATIN ALMA m2 24 m2 10-F YAZI ĠġLERĠ m2 24 m2 10-G GÜNLÜK ARġĠV 1 10 m2 10 m2 10-H ĠHALE VE ENCÜMEN SALONU Kurumun tüm ihalelerinin yapıldığı salondur. Önünde bekleme alanı oluģturulacak, 8 kiģilik ihale komisyonu ve 25 katılımcı düģünülecektir. Ayrıca encümen salonu olarak ta kullanılacaktır m2 10-I DEPO Kurumun kırtasiye, temizlik v.b. malzemelerinin depolanacağı, günlük malzeme giriģ çıkıģının olacağı ve iki kiģilik ön ofisi bulunan 100 m2 depo m BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GELĠġEN TEKNOLOJĠYE BAĞLI OLARAK ĠġLETĠM SĠSTEMLERĠ, YAZILIMLARININ VE ĠLGĠLĠ CĠHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE GELĠġTĠRĠLMESĠYLE GÖREVLĠDĠR. 11-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 11-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 11-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 11-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 12 m2 11-D TEKNĠK SERVĠS BĠRĠMĠ ÇalıĢma alanında masa ve tezgah tefriģi düģünülecektir m2 48 m2 11-E-1 YAZILIM BĠRĠMĠ m2 24 m2 11-E-2 CBS BĠRĠMĠ m2 24 m2 Açık ofis düzeni 11-E-3 SĠSTEM BĠRĠMĠ m2 12 m2 11-E-4 NETWORK BĠRĠMĠ m2 24 m2 11-F SERVER ODASI 1 16 m2 16 m2 11-G SĠSTEM GÜÇ KAYNAĞI ODASI 1 10 m2 10 m2 11-H AYNĠYAT DEPOSU 1 20 m2 20 m2 11-I DEMĠRBAġ DEPOSU Zemin altı genel depo içerisinde bölümlenmiģ 15 m2 müdürlük deposu. 228 m2

7 12 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZĠN ÖZ KAYNAKLARINI VERĠMLĠ VE ETKĠLĠ BĠR ġekġlde YÖNETEREK GELĠR VE GĠDERLERĠN YÖNETSEL GEREKLER VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER AÇISINDAN EN EKONOMĠK BĠÇĠMDE YAPILMASINI SAĞLAMAKLA GÖREVLĠDĠR. ĠDARE GELĠRLERĠNĠ TAHSĠL ETTĠREREK GELĠR VE ALACAKLARIN TAKĠBĠ VE TAHSĠLĠ, MUHASEBE HĠZMETLERĠ ĠLE MALĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠNĠ YÜRÜTÜR. BAġTA VERGĠ TAHSĠLAT DÖNEMĠ OLMAK ÜZERE VE BENZERĠ DÖNEMLERDE YOĞUN VATANDAġ ZĠYARETĠ OLMAKTADIR. BĠNA GĠRĠġĠ ĠLE ĠLĠġKĠLENDĠRĠLMELĠDĠR. 12-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 12-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 12-B ĠDARĠ ĠġLER SERVĠSĠ m2 84 m2 12-C MUHASEBE BĠRĠM SORUMLUSU m2 24 m2 12-C-1 GĠDER SERVĠSĠ m2 80 m2 12-C-2 YEVMĠYE SERVĠSĠ m2 32 m2 12-C-3 TAKĠP SERVĠSĠ 6 personel bankoda, 14 personel masada çalıģmaktadır m2 140 m2 12-C-4 TAHSĠLAT SERVĠSĠ VE BEKLEME 12 personel bankoda, 5 personel masada çalıģmaktadır. ALANI Bekleme alanı numaratörlü, en az 50 kiģilik düģünülmelidir m2 12-D GELĠR TAHAKKUK BĠRĠM SORUMLUSU m2 24 m2 11-D-1 ĠHTĠLAFLI ĠġLER SERVĠSĠ m2 48 m2 12-D-2 TAHAKKUK SERVĠSĠ BEKLEME 12 personel bankoda, 8 personel masada çalıģmaktadır. ALANI Bekleme alanı numaratörlü, en az 50 kiģilik düģünülmelidir m2 12-D-3 PARA CEZALARI, KĠRA VE SĠCĠL SERVĠSĠ m2 56 m2 12-E GÜNLÜK ARġĠV 1 24 m2 24 m m STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURUMUN BÜTÇESĠNĠ HAZIRLAR VE DENETĠMĠNĠ SAĞLAR. STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMALARI, ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU ĠLE PERFORMANS PROGRAMLARININ HAZIRLIKLARI VE KOORDĠNASYONU GÖREVLERĠNĠ YÜRÜTÜR. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE YAKIN ĠLĠġKĠSĠ VARDIR. 13-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 13-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 13-B ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 54 m2 13-C GÜNLÜK ARġĠV 1 16 m2 16 m2 96 m2

8 14 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMUN TARAF OLDUĞU TÜM ADLĠ ĠġLEMLERDE KURUMU TEMSĠL EDER. KURUM BÜNYESĠNDE BULUNAN BĠRĠMLERE HUKUKĠ MÜTAALA VERĠR. 14-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 14-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 14-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 14-C SERVĠS BĠRĠMĠ m2 96 m2 14-C-1 SERVĠS GÜNLÜK ARġĠVĠ m2 36 m2 14-D AVUKAT ODALARI m2 108 m2 278 m İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠN ÖZLÜK HAKLARI ĠLE ĠLGĠLĠ MAAġ, TERFĠ, ĠZĠN, DĠSĠPLĠN CEZALARI, NAKĠL ĠġLEMLERĠ VE EĞĠTĠM HĠZMETLERĠNĠ YÜRÜTMEKTEDĠR. 15-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 15-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 15-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 15-C-1 MEMUR ÖZLÜK m2 36 m2 15-C-2 EĞĠTĠM m2 12 m2 Açık ofis düzeni 15-C-3 MEMUR MAAġ TETKĠK m2 18 m2 15-C-4 ĠġÇĠ ÖZLÜK VE MAAġ TETKĠK m2 12 m2 15-D ÖZLÜK ARġĠVĠ Ġçerisinde 2 personel çalıģan pasif arģiv niteliklerinde günlük arģiv 1 52 m2 52 m2 168 m2

9 16 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 16-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 16-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 16-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 24 m2 16-C-1 ĠDARĠ ĠġLER m2 48 m2 16-C-2 PERSONEL Açık ofis düzeni m2 18 m2 16-C-3 DEMĠRBAġ VE AYNIYAT m2 12 m2 16-D-1 CEZA MASASI Açık ofis düzeni m2 12 m2 16-D-2 ĠġGAL SERVĠSĠ m2 12 m2 16-E MERKEZ TELSĠZ Teknik cihazların gereksinimine göre konumlanacaktır m2 16 m2 16-F DANIġMA VE BEKLEME ALANI 6-8 kiģilik bekleme alanı ile düzenlenmiģ ön danıģma alanı m2 16 m2 16-G GÜNLÜK ARġĠV 1 24 m2 24 m2 16-H GĠYĠNME/SOYUNMA m2 30 m2 16-I ZABITA DEPO Zemin altı genel depo içerisinde bölümlenmiģ 75 m2 depo m RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN ĠġLEMLERĠ YÜRÜTÜR. ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ'NE AĠT ARġĠVE ERĠġĠM KOLAYLIĞI BULUNMALIDIR. 17-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 17-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 17-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 17-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 18 m2 17-D-1 SIHHĠ MÜESSESE BĠRĠMĠ m2 36 m2 UMUMA AÇIK TESĠSLER VE 17-D-2 EĞLENCE YERLERĠ BĠRĠMĠ m2 18 m2 Açık ofis düzeni 17-D-3 GAYRI SIHHĠ MÜESSESE BĠRĠMĠ m2 18 m2 17-D-4 ĠġYERĠ KONTROL BĠRĠMĠ m2 36 m2 17-D-5 MESAFE ÖLÇÜM m2 18 m2 17-E GÜNLÜK ARġĠV 1 24 m2 24 m2 206 m2

10 18 - KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ARġĠVĠNĠN YÖNETĠLMESĠ VE ELEKTRONĠK BELGE SĠSTEMLERĠNĠN KURUMA AKREDĠTASYONU GÖREVLERĠNĠ YÜRÜTÜR. 18-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 18-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 18-B EBYS BĠRĠMĠ m2 48 m2 74 m DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZĠN YURTDIġI VE YURT ĠÇĠ ETKĠNLĠKLERĠNĠ DÜZENLER, AB PROJELERĠNĠ TAKĠP EDER. BELEDĠYEMĠZĠN YARARLANMASINI SAĞLAR. 19-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 19-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 19-B ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 18 m2 19-C-1 ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ Açık ofis düzeni m2 18 m2 19-C-2 ULUSAL ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ m2 18 m2 80 m İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK GÖREVLERĠ; ĠMAR DURUMU, YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA ĠZĠN BELGESĠ DÜZENLENMEK, KUDEB KAPSAMINDA ĠġLEMLER YÜRÜTMEK, YAPI DENETĠM HAKEDĠġ ÖDEMELERĠ YAPMAK VE YAPILAN ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN ARġĠV ĠġLEM DOSYALARI OLUġTURARAK SAKLAMAKTIR. GÜNLÜK ORTALAMA 200 ZĠYARETÇĠSĠ VARDIR. KURUM ARġĠVĠ ĠÇERĠSĠNDE KONUMLANAN MÜDÜRLÜK ARġĠVĠNE DOĞRUDAN DÜġEY ĠLĠġKĠ KURULMALIDIR. BĠRĠMLER ÖNÜNDE YETERLĠ BEKLEME YERĠ AYRILACAKTIR. AYRICA PROJE DÜZELTME VE DĠLEKÇE YAZILARI ĠÇĠN ZĠYARETÇĠLERĠN KULLANACAĞI ÇALIġMA ALANLARI OLUġTURULACAKTIR. 20-A MÜDÜR ODASI Ġçerisinde toplantı bölümü çözülecektir m2 24 m2 20-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 20-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 20-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 24 m2 20-D YAPI RUHSAT BĠRĠMĠ Bankolu ilk Müracaat bölümüne bağlı dosya odası düzenlenecektir m2 160 m2 20-E YAPI KULLANMA BĠRĠMĠ Bankolu ilk Müracaat bölümüne bağlı dosya odası düzenlenecektir m2 80 m2 20-F ĠMAR DURUMU m2 80 m2 20-F-1 ĠMAR DURUMU ARġĠVĠ Birim içerisinden irtibatlı olacaktır m2 24 m2 20-G KUDEP m2 160 m2 20-H HAKEDĠġ m2 80 m2 20-I GÜNLÜK ARġĠV 1 12 m2 12 m2 666 m2

11 21 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ĠLGĠLĠ YÖNETMELĠKLERDE BELĠRTĠLEN RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPILARI TESPĠT EDEREK YASAL ĠġLEMLERĠNĠ YÜRÜTÜR VE SONUÇLANDIRIR. MAĠLĠ ĠNHĠDAM DURUMU OLUġMUġ YAPILARA UYGULANACAK ĠġLEMLERĠ YÜRÜTÜR. ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT ARġĠVĠ AKTĠF ARġĠV OLARAK KULLANIR. 21-A MÜDÜR ODASI m2 24 m2 21-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 21-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 21-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 18 m2 21-D YAPI KONTROL BĠRĠMĠ m2 112 m2 21-D-1 YAPI KONTROL BĠRĠM ARġĠVĠ 1 16 m2 16 m2 21-E YAPI GÜVENLĠĞĠ BĠRĠMĠ m2 96 m2 21-F GÜNLÜK ARġĠV 1 16 m2 16 m2 304 m ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR PLANLARINI HAZIRLAR VE YÜRÜRLÜKTE BULUNUNAN ĠMAR PLANLARINDA GEREKLĠ DEĞĠġĠKLĠKLERĠ YAPAR. TOPLANTI SALONLARINA YAKIN KONUMLANMASI GEREKĠR. 22-A MÜDÜR ODASI m2 24 m2 22-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 22-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 22-C ĠDARĠ ĠġLER m2 24 m2 22-D-1 PLANLAMA 1 Açık ofis düzeni m2 40 m2 22-D-2 PLANLAMA m2 40 m2 22-E TEKNĠK ÇĠZĠM VE BASKI BĠRĠMĠ m2 40 m2 22-F ALET ODASI m2 8 m2 22-G GÜNLÜK ARġĠV 1 50 m2 50 m2 248 m2

12 23 - PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZ HĠZMETLERĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ ĠÇĠN GEREKLĠ HARĠTALARIN YAPIMINI ÜSTLENEN BĠRĠMDĠR. ĠMAR PROGRAMI ĠÇĠNDE BULUNAN YAPI YERLERĠ ĠÇĠN GEREKLĠ ARSA ÜRETĠMĠNĠ YAPAR. NUMARATAJ BELGE VE KROKĠLERĠNĠ DÜZENLER. KURUM DIġI GÜNLÜK ORTALAMA ZĠYARETÇĠ SAYISI KĠġĠ ARASINDADIR. 23-A MÜDÜR ODASI m2 24 m2 23-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 23-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 23-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 24 m2 23-D UYGULAMA VE ETÜD BĠRĠMĠ m2 56 m2 23-E APLĠKASYON BĠRĠMĠ m2 72 m2 23-F NUMARATAJ BĠRĠMĠ VE ARġĠVĠ 3 kiģi banko düzeni ve 9 kiģi masa düzeninde çalıģır. Günlük misafire hizmet vermektedir. Bekleme yeri düģünülmelidir m2 120 m2 23-G GÜNLÜK ARġĠV Aplikasyon, uygulama ve etüd birimleri ile irtibatlandırılacak, ön ofis oluģturulacaktır m2 72 m2 23-H ALET ODASI Teknik aletlerin depolanacağı oda 1 8 m2 8 m2 Müdürlük teknik birimine tahsisli, ozalit plotter ve benzeri 23-I YAZICI/BASKI ODASI çalıģmaların yürütüleceği oda 1 16 m2 16 m2 414 m EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR PLANLARINDA GENEL HĠZMET ALANINA AYRILAN VE KAMUNUN YARARI ĠÇĠN ÖNCELĠKLĠ OLAN GERÇEK VE TÜZEL KĠġĠLERĠN MÜLKĠYETĠNDEKĠ YERLERĠN KAMULAġTIRILMASINI YAPMAKTADIR. 24-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 24-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 24-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 24-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 16 m2 24-D-1 EMLAK BĠRĠMĠ m2 36 m2 24-D-2 KĠRA BĠRĠMĠ Açık ofis düzeni m2 30 m2 24-D-3 ĠSTĠMLAK BĠRĠMĠ m2 24 m2 24-E GÜNLÜK ARġĠV 1 32 m2 32 m2 176 m2

13 25 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ MEVCUT TARĠHĠ DOKUDA BULUNAN VE GÜNÜMÜZE KADAR GELEBĠLMĠġ TESCĠLLĠ YAPILARIMIZIN KORUNMASI, YAġATILMASI VE GELECEK NESĠLLERE AKTARILMASIYLA ĠLGĠLĠ PROJELERĠ VE MODERN KENT YAġAMI ĠÇĠN GEREKLĠ OLAN KENTSEL TASARIM PROJELERĠNĠ HAZIRLAMAK VEYA HAZIRLATMAK. 25-A MÜDÜR ODASI m2 24 m2 25-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 25-B MÜDÜR MUAVĠNĠ m2 12 m2 25-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 12 m2 25-D TEKNĠK ĠġLER VE PROJE BĠRĠMĠ m2 80 m2 25-E ĠLAN VE REKLAM BĠRĠMĠ m2 18 m2 25-F GÜNLÜK ARġĠV 1 20 m2 20 m2 25-G BASKI ODASI 1 16 m2 16 m2 25-H SERGĠ HOLÜ Müdürlük sirkülasyon alanları içerisinde, proje ve maketlerin sergilenebileceği alan m FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 26-A MÜDÜR ODASI m2 24 m2 26-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 26-B BĠRĠMLER YETKĠLĠSĠ m2 24 m2 26-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 24 m2 26-D YOL BĠRĠMĠ m2 80 m2 26-E ĠNġAAT BĠRĠMĠ m2 80 m2 26-F MAKĠNA BĠRĠMĠ m2 48 m2 26-G ELEKTRĠK BĠRĠMĠ m2 40 m2 26-H ETÜD PROJE BĠRĠMĠ m2 40 m2 26-I GÜNLÜK ARġĠV 1 24 m2 24 m2 26-Ġ YAZICI/BASKI ODASI 1 16 m2 16 m2 410 m2

14 27 - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 27-A MÜDÜR ODASI m2 24 m2 27-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 27-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 27-C ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ m2 30 m2 27-D SERVĠS BĠRĠMĠ m2 96 m2 27-E GÜNLÜK ARġĠV 1 24 m2 24 m2 196 m ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KENTĠMĠZDE YAġAYANLARI BĠRĠNCĠ DERECEDE ETKĠLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERĠN (GÜRÜLTÜ, HAVA, SU KĠRLĠLĠĞĠ VB.) OLUMSUZ ETKĠLERĠNĠ GĠDEREREK MODERN KENT ANLAYIġ BĠLĠMĠNĠN ĠLÇEMĠZDE YERLEġMESĠNĠN SAĞLANMASI. 28-A MÜDÜR ODASI m2 16 m2 28-A-1 SEKRETER VE BEKLEME ODASI m2 10 m2 28-B BĠRĠMLER SORUMLUSU m2 12 m2 28-C ĠDARĠ ĠġLER m2 18 m2 28-D DENETĠM BĠRĠMĠ m2 24 m2 28-E GÜNLÜK ARġĠV 1 16 m2 16 m2 96 m REZERV MÜDÜRLÜK DEĞĠġEN ĠHTĠYAÇLAR DAHĠLĠNDE REZERV BIRAKILACAK MÜDÜRLÜK ALANI 29 MÜDÜRLÜK 290 m2 290 m İRTİBAT OFİSLERİ YAPI DIġINDA KONUMLANMIġ MÜDÜRLÜK, BĠRĠM VE BENZERĠ HĠZMET NOKTALARININ ĠRTĠBAT OFĠSLERĠ. 30 ĠRTĠBAT OFĠSLERĠ 8 24 m2 192 m2 192 m2

15 31 - YEMEKHANE AYNI ANDA KĠġĠYE HĠZMET SUNABĠLECEK KAPASĠTEDE OLACAK, MALZEME GĠRĠġĠ, YIKAMA, HAZIRLIK, PĠġĠRME, YETERĠ KADAR SOĞUK DEPO, EL YIKAMA LAVABOLARI VE BENZERĠ ĠHTĠYAÇLARA GÖRE BÖLÜMLENDĠRĠLECEKTĠR. AÇIK HAVA ĠLE ĠLĠġKĠSĠ ĠRDELENMELĠDĠR. GÜNÜN DEĞĠġĠK SAATLERĠNDE HĠZMETE AÇIK OLAMALIDIR. 31 YEMEKHANE VE KAFETERYA 750 m2 750 m SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 32 SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI 24 m2 24 m SPOR MERKEZİ KURUM LARINA HĠZMET VERECEK SPOR VE SAĞLIK MERKEZĠ. ĠÇERĠSĠNDE WC/DUġ MAHALLERĠ, FĠTNESS, PLATES, MASA TENĠSĠ, BĠLARDO VB. YERLEġĠMLER DÜġÜNÜLECEKTĠR. 33 SPOR MERKEZĠ m2 200 m2 200 m KENT KONSEYİ 34 KENT KONSEYĠ 32 m2 32 m GENEL KULLANIM 35-A HĠZMETLĠ PERSONEL GĠYĠNME ODALARI Kadın ve erkek personel için ayrı düģünülmeli, içerisinde Wc/duĢ gibi ıslak hacimler çözülmelidir m2 35-B GÜVENLĠK PERSONELĠ GĠYĠNME ODALARI Kadın ve erkek personel için ayrı düģünülmelidir m2 35-C GÜVENLĠK AMĠRLĠĞĠ Bina giriģine yakın konumlanmalıdır. 24 m2 35-D ġoför ODASI Otopark ile irtibatlı olmalıdır. 24 m2 35-F SENDĠKA TEMSĠLCĠLĠK ODASI 16 m2 35-G ĠLETĠġĠM VE SANTRAL MERKEZĠ 16 m2

16 36 - SİRKÜLASYON ALAN ORANI ALAN 36 SĠRKÜLASYON Personel için alt değiģtirme ve emzirme odası, ıslak hacimler, hizmetli odaları, çay ocakları ve yarıģmacının uygun gördüğü servis alanları m2 45% 4415 m m BİNA İKLİMLENDİRME OTOMASYON VE TEKNİK İŞLETME ALANI SIRA BĠNA ĠKLĠMLENDĠRME MAHAL KULLANIM ADET OTOMASYON VE TEKNĠK Bina iģletme ve bakımı için yeterli sayıda personelin çalıģacağı 37 ĠġLETME ALANI kapasitede bölümler içerecektir. 750 m2 750 m DEPOLAR ZEMĠN ALTINDAKĠ KATLARDA DÜZENLENECEKTĠR. ĠHTĠYAÇ DAHĠLĠNDE ARAÇ YAKLAġIM RAMPLARI VE BUNUNLA DEPOLARIN YÜK ASANSÖRÜ ĠLĠġKĠLERĠ DÜġÜNÜLMELĠDĠR. Kendi içerisinde kurum ihtiyacına göre bölümlendirilebilir 38 DEPO depo alanı m2 600 m2 600 m KURUM ARŞİVİ BĠRĠMLERĠN ARġĠVDEN TEMĠN EDECEKLERĠ DOSYA VE EVRAKLAR ĠÇĠN ARġĠV ASANSÖRÜ TASARLANMALIDIR. BU BĠRĠM YÖNETĠMĠ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜNCE YÖNETĠLMEKTEDĠR. 39-A KURUM ARġĠVĠ m m2 39-B SORUMLU ODASI m2 12 m2 39-C PERSONEL ODASI m2 30 m2 39-D REZERV ODA m2 12 m2 39-E BASKI/KOPYA ODASI m2 24 m m OTOPARK ARAÇ 40 OTOPARK m m m SIĞINAK EMSAL ALANI ORANI ALAN 41 SIĞINAK m2 20 m2 711 m2 711 m2

ĠçiĢleri Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) ndan:

ĠçiĢleri Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) ndan: ĠçiĢleri Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) ndan: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması İhtiyaç Programı Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması 2. İhtiyaç Programı 1 Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Çanakkale Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Çanakkale Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale Devlet Hastanesi KOD: YÖN_PL_05 Yayın Tarihi: 04.06.2009 Revizyon Tarihi: 01.01.2013 Revizyon No: 05 Sayfa No: 1/10 2015 DOKTOR HASTA GÜVENLĠĞĠ Eğitim Alacak Personel Eğitim Görevlisi Eğitim Yeri Doktor-ecz- ftr-sos.hiz

Detaylı

ODAMIZIN AMACI VE YAPISI

ODAMIZIN AMACI VE YAPISI ODAMIZIN AMACI VE YAPISI Hollandalı ve Türkiyeli giriģimcisinin çalıģmalarına öncülük ve liderlik eder. Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda siyasi güce görüģ ve çözümlerini iletir, Ticari, ekonomik

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ R.AtillaALTIKULAÇ Ruhsat ve Denetim Müdürü E-Posta: Tel:295 68 00 Müdürlüğümüz; ilçemiz sınırlarında bulunan sıhhi işyeri, 2.ve 3.sınıf gayri sıhhi işyeri, umuma açık istirahat

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir.

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. Belediyemizin 01.01.2012 31.12.2012 dönemine ilişkin gelir ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ŞİFRESİZ YAPIBİLECEK İŞLEMLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ŞİFRESİZ YAPIBİLECEK İŞLEMLER 1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR SĠMGELER BİRİNCİ BÖLÜM ŞİFRESİZ YAPIBİLECEK İŞLEMLER I. KAYIT ĠġLEMLERĠ 1. ĠDARE KAYDI A. Aynı Ġdarenin Farklı Harcama Birimlerinin Kaydı B. Aynı Yerel Ġdarenin Farklı Harcama

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

14) Gümüşhane Torul-Kirazlık Söüğütağıl 30 Daireli Afet Konutu İnşaatı

14) Gümüşhane Torul-Kirazlık Söüğütağıl 30 Daireli Afet Konutu İnşaatı 14) Gümüşhane Torul-Kirazlık Söüğütağıl 30 Daireli Afet Konutu İnşaatı SÖZLEŞME BEDELİ BAŞLAMA YILI BİTİŞ YILI 2011 BEDELİ 1.165.000 2006 2006 1.685.988 15) Gümüşhane Merkez Balyemez Konağı İnşaatı SÖZLEŞME

Detaylı

OSMAN ÜÇÜNCÜ. KTÜ MÜH.FAK.İNŞAAT MÜH.BÖL.HİDROLİK ABD ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE BİLİMLERİ ABD 61080 TRABZON

OSMAN ÜÇÜNCÜ. KTÜ MÜH.FAK.İNŞAAT MÜH.BÖL.HİDROLİK ABD ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE BİLİMLERİ ABD 61080 TRABZON OSMAN ÜÇÜNCÜ KTÜ MÜH.FAK.İNŞAAT MÜH.BÖL.HİDROLİK ABD ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE BİLİMLERİ ABD 61080 TRABZON HASTANEYĠ HASTANE KILAN YANLIZCA BĠNANIN KENDĠSĠ DEĞĠLDĠR.HASTANENĠN BULUNDUĞU YER, MEKAN,

Detaylı

BaĢbakan. EK: (1 Adet Eğitim Programı) (1 Adet Kod Kataloğu) DAĞITIM:

BaĢbakan. EK: (1 Adet Eğitim Programı) (1 Adet Kod Kataloğu) DAĞITIM: T.C. BAġBAKANLIK Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı :08-3-383-16649 13/8/1991 Konu:Kodlama Sistemi ile ilgili Eğitim ve Uygulama. GENELGE 1991/17 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yazılı iletişimin

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

MaaĢ Tahakkuk ve Hesap ĠĢleri Müdürlüğü

MaaĢ Tahakkuk ve Hesap ĠĢleri Müdürlüğü MaaĢ Tahakkuk ve Hesap ĠĢleri Müdürlüğü MaaĢ Tahakkuk ve Hesap ĠĢleri Müdürü Satı GELĠR MAAġ TAHAKKUK DEVLET VE PERSONELĠ ARASINDA ÖDEME ĠġLERĠNE BAKAN BĠRĠMDĠR ÖDEME ĠġLEMLERĠNĠ DEVLETĠN KANUN VE YÖNETMELĠKLERĠNE

Detaylı

T.C KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Konak Belediye

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2016/1-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 24/12/2015 tarih ve 36639 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye

Detaylı

AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ĠFRAZ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER 1-)Teknik dosya 2-)ĠĢlem gören parsellerin mal sahiplerinin dilekçesi

Detaylı

BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HAZIRLAMA EVRELERĠ AKIġ ġemasi

BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HAZIRLAMA EVRELERĠ AKIġ ġemasi BÜTÇE HAZIRLAMA EVRELERĠ AKIġ ġemasi ÇAĞRISI HAZĠRAN AYI ĠÇERĠSĠNDE BÜTÇE YAPILMASI BĠRĠMLER TARAFINDAN BÜTÇE TEKLĠFLERĠNĠN TEMMUZ AYI SONUNA KADAR MALĠ HĠZMETLER BÖLÜMÜNE GÖNDERĠLMESĠ BĠLGĠLENDĠRME HAZĠRAN

Detaylı

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1 ÇATAKLI PLANLAMA 2014 Sayfa ĠÇĠNDEKĠLER..2 HARĠTALAR DĠZĠNĠ 2 FOTOĞRAFLAR

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21354 11.11.2011 Konu : Hannover / Almanya CEBIT 2012 Uluslararası Bilişim Fuarı Gezisi Hk. Sayın İlgili, Almanya / Hannover CEBIT 2012 (06-10 Mart 2012) Uluslararası Bilişim

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

GÜNDEM GENEL BĠLGĠLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER. YENĠ TTK VE BĠLĠġĠM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI

GÜNDEM GENEL BĠLGĠLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER. YENĠ TTK VE BĠLĠġĠM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI GÜNDEM GENEL BĠLGĠLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER YENĠ TTK VE BĠLĠġĠM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI E-FATURA-E-DEFTER LUCA UYGULAMASI * LUCA KOZA * LUCA NET * LUCA E-FATURA * LUCA E-DEFTER GÜNCEL ĠSTATĠSTĠKLER

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 - Bu yönetmelik Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün KuruluĢ,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 1-Dilekçe 2-izin Kağıdı 3-Memur Kimliği 4-Sağlık Karnesi

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 1-Dilekçe 2-izin Kağıdı 3-Memur Kimliği 4-Sağlık Karnesi T.C EVREN KAYMAKAMLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 YURT DIġI BAKIM BELGESĠ 1-Yurt DıĢı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuģ

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ŞUBESİ GÖREV VE FALİYETLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ŞUBESİ GÖREV VE FALİYETLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ŞUBESİ GÖREV VE FALİYETLERİ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ŞUBESİ 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamındaki İkincil Mevzuatların (Yönetmeliklerin)

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İŞLETME BÜTÇESİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İŞLETME BÜTÇESİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İŞLETME BÜTÇESİ 2009 YILI KESĠN 2010 YILI BEKLENEN 2011 YILI PROGRAM 2012 YILI PROGRAM 2013 YILI PROGRAM MALİ İŞLER 31.12.2010 tarih ve 185 nolu

Detaylı

A-KADIN SIĞINMA EVİ (toplam 980m 2 )

A-KADIN SIĞINMA EVİ (toplam 980m 2 ) İHTİYAÇ PROGRAMI Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi projesinin, ihtiyaç programı aşağıda alt bileşenler ve açılımları ile birlikte verilmiştir. Bununla birlikte yarışmacılar ilgili yönetmeliklere bağlı

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORUDUR

DENETLEME KURULU RAPORUDUR DENETLEME KURULU RAPORUDUR RAPOR TARİHİ : 01.09.2009 RAPOR NO : 2009/4 Denetleme Kurulumuz Ankara Barosu' nun mali işlerini denetlemek üzere 01.09.2009 tarihinde toplanarak Avukatlık Yasasının Yönetmeliğinin

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ ANA KONU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ Revizyon Tarihi GENEL ĠġLER Revizyon No Genel Sayfa No 000 0 0 0 1 2 4 5 0 1 Genel Mevzuat ĠĢleri Kanunlar Tüzükler Yönetmelikler

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal

Detaylı

KÜTAHYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ

KÜTAHYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ KÜTAHYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Kasım 2014 EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ Hastanelerimiz Hizmet Ġçi Eğitim Planları; Verimlilik Karne Kriterleri, Sağlıkta Hastane Kalite Standartları, Personellerin

Detaylı

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı DAĠRE BAġKANI ġube MÜDÜRÜ YAPI DENETĠM GÖREVLĠSĠ YÜKLENĠCĠ Yapı Denetim Görevlileri onaylandı mı? Yapı Denetim Görevlilerine iliģkin Teklifin Hazırlanması SözleĢmenin

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ. TekirdağĠl Sağlık Müdürlüğü

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ. TekirdağĠl Sağlık Müdürlüğü SIRA NO 1 2 KURUM KODU 060 STAND ART DOSYA PLANI KODU 1E+08 HİZMETİN ADI 02Temel Prosedürler ve bağlı iģler 04Talimatlar 05Formlar Atıklarla ilgili iģlemler 01Tıbbi Atıklar 99Diğer HİZMETİN TANIMI Kalite

Detaylı

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014 C17.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇİ / BAŞ DENETÇİ EĞİTİM / SINAV 1 EĞĠTĠM / ÜNĠVERSĠTE (SEM) / ENSTĠTÜ / AKADEMĠ / BĠLĠMSEL

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ANKARA DA KONYA KARAYOLU ÜZERİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPISI Amaç Ankara Yerleşiminin

Detaylı

Karar Tarihi : Konu : Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler ve Protokoller

Karar Tarihi : Konu : Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler ve Protokoller Karar Tarihi : 01.10.2015 Karar No : 41850698.301.05-234 Konu : Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler ve Protokoller KARAR : Emirgazi Belediyesi araç parkında arızalı durumda bulunan 1990 model Caterpiller marka

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER

DEFNE BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER DEFNE BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN 1 SIHHĠ ĠġYERLERĠNDEN (ġahislar 2- Yapı Kullanma İzni Belgesi(Yok ise 2004 ten elektrik abone kayıt bilgisi Tedaş tan)

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU AyĢe DEMĠR Öğrenci ĠĢleri Birim Sorumlusu 1. Sınıf Sorumlusu Oya VATANSEVER DAHĠLĠ: 33253 2. Sınıf Sorumlusu Birgül KARAKAYA DAHĠLĠ: 31388

Detaylı

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL AÇILIġ VE KAYIT 09:00-12:00 21 MAYIS PERġEMBE YER ENSTĠTÜ KONFERANS SALONU AÇILIġ KONUġMALARI KONUŞMACILAR Dr. Nesip BEKĠ OSGB ĠSG Uzm. Mücahit AYAN OSGB

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

ALTINOLUK BELEDĠYESĠ 01/01/2014-30/03/2014 MALĠ YILI BÜTÇE KESĠN HESABI GĠDER KESĠN HESABI

ALTINOLUK BELEDĠYESĠ 01/01/2014-30/03/2014 MALĠ YILI BÜTÇE KESĠN HESABI GĠDER KESĠN HESABI EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 11 TOPLANTI TARĠHĠ : 30/06/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. YURTDIġI MÜTEAHHĠTLĠK VE TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠ

EKONOMİ BAKANLIĞI. YURTDIġI MÜTEAHHĠTLĠK VE TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠ EKONOMİ BAKANLIĞI YURTDIġI MÜTEAHHĠTLĠK VE TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠ 2013 Ġçerik 1. SEKTÖREL DEĞERLENDĠRME 2. MÜġAVĠRLERĠMĠZDEN BEKLENTĠLERĠMĠZ 2013 Ekonomi Bakanlığı 2 Sektörel Değerlendirme Türk Müteahhitlik

Detaylı

TEKĠRDAĞ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ TEKSTĠL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KĠRLĠLĠK ÖNLEME VE KONTROL TEBLĠĞĠ VE UYGULAMALARI

TEKĠRDAĞ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ TEKSTĠL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KĠRLĠLĠK ÖNLEME VE KONTROL TEBLĠĞĠ VE UYGULAMALARI TEKĠRDAĞ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ TEKSTĠL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KĠRLĠLĠK ÖNLEME VE KONTROL TEBLĠĞĠ VE UYGULAMALARI SUNUM ĠÇERĠĞĠ 1-TEMĠZ ÜRETĠM NEDĠR? 2-TEMĠZ ÜRETĠMĠN TARĠHÇESĠ 3-TEKSTĠL SEKTÖRÜNDE

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 4 İÇİNDEKİLER... 2 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5

Detaylı

GÖREV TANIMLARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

GÖREV TANIMLARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI GÖREV TANIMLARI DEKAN BĠRĠMĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ALT BĠRĠMĠ DEKAN YARDIMCILARI, FAKÜLTE SEKRETERĠ KADRO UNVANI PROFESÖR Ġġ UNVANI DEKAN BAĞLI OLDUĞU MAKAM REKTÖR EMĠR ALACAĞI MAKAM REKTÖR TEMEL GÖREVLERĠ Fakülte

Detaylı

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014. ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014. ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV C17.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV 1 EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM) / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

ÇEVRESEL BİLGİLER SARBAK METAL

ÇEVRESEL BİLGİLER SARBAK METAL ÇEVRESEL BİLGİLER SARBAK METAL ENERJİ Pirinç yarı mamül üretimi çok yoğun enerji tüketimi gerektiren bir sektördür. Elektrik enerjisi genellikle dökümhanelerde ergitme iģleminde kullanılır. Doğal gaz ise

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

Ankara Üniversitesi Risk Yönetim Stratejisi ve Süreci ANKARA ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİM STRATEJİSİ VE SÜRECİ

Ankara Üniversitesi Risk Yönetim Stratejisi ve Süreci ANKARA ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİM STRATEJİSİ VE SÜRECİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİM STRATEJİSİ VE SÜRECİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2014 1 ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ RĠSK YÖNETĠM STRATEJĠSĠ VE SÜRECĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Nisan

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler. : Olağan Karar Tarihi : 03.10.2016 Karar No : 41850698.301.05-172 : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler KARAR : Belediyemiz park ve bahçeler hizmetleri faaliyet alanlarında kullanılmakta olan muhtelif tür ve cinslerdeki

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GENEL HÜKÜMLERĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GENEL HÜKÜMLERĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GENEL HÜKÜMLERĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2016 MALĠ YILI FETHĠYE BELEDĠYESĠ GELĠRLERĠ VE HARÇLARINA ĠLĠġKĠN BAZI MAKTU VERGĠ, HARÇ VE ÜCRET TARĠFELERĠ

2016 MALĠ YILI FETHĠYE BELEDĠYESĠ GELĠRLERĠ VE HARÇLARINA ĠLĠġKĠN BAZI MAKTU VERGĠ, HARÇ VE ÜCRET TARĠFELERĠ 2016 MALĠ YILI FETHĠYE BELEDĠYESĠ GELĠRLERĠ VE HARÇLARINA ĠLĠġKĠN BAZI MAKTU VERGĠ, HARÇ VE ÜCRET TARĠFELERĠ 2016 mali yılı, Fethiye Belediyesi gelirleri ve harçlarına iliģkin tarife cetvelini oluģturan;

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 23369 14.12.2011 Konu : İtalya / Milano Salone Internazionale del Mobile Uluslararası Mobilya Fuarı Gezisi Hk. Sayın İlgili, İtalya - Milano Salone Internazionale del Mobile

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

SĠMAV BELEDĠYE BAġKANLIĞI. GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE ÇALIġMA ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

SĠMAV BELEDĠYE BAġKANLIĞI. GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE ÇALIġMA ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK SĠMAV BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE ÇALIġMA ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Simav Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

TÜRKĠYE DE VE DÜNYA DA SPOR ETKĠNLĠKLERĠNĠN ORGANĠZASYONU DOÇ.DR.HAKAN SUNAY

TÜRKĠYE DE VE DÜNYA DA SPOR ETKĠNLĠKLERĠNĠN ORGANĠZASYONU DOÇ.DR.HAKAN SUNAY TÜRKĠYE DE VE DÜNYA DA SPOR ETKĠNLĠKLERĠNĠN ORGANĠZASYONU DOÇ.DR.HAKAN SUNAY ORGANĠZASYON Latince ORGANON Sözcüğünden türemiştir ORGANĠZASYON ; Üretim faktörlerini en etkin en sistemli,olumlu ve uyumlu

Detaylı

, , , , , , , , , , , , ,00 20.

, , , , , , , , , , , , ,00 20. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 159.388,70 161.351,49 284.740,00 137.766,53 371.440,00 387.520,00 406.380,00 3.000,00 2.915,00 8.600,00 7.248,07 18.500,00 19.300,00 20.100,00 159.307,10 128.733,66 277.900,00 76.189,37

Detaylı

AB Sürecinde Sanayi ve Çevre Bilgilendirme Toplantısı

AB Sürecinde Sanayi ve Çevre Bilgilendirme Toplantısı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AB Sürecinde Sanayi ve Çevre Bilgilendirme Toplantısı Çevresel Gürültü Kontrol ÇalıĢmaları Hale ERTORUN Y. ġehir Plancısı SUNUM ĠÇERĠĞĠ Çevresel Gürültü Mevzuatı ve Bu Çerçevede

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU PERSONEL YAPISI Müdürlüğümüz bünyesinde 3 Kadrolu Tabip, 2 Kadrolu, 1 SözleĢmeli Vet. Hekim, 3 SözleĢmeli Gıda Mühendisi, 1 Kadrolu

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON YRD.DOÇ.DR. NĠLAY BAġOK YURDAKUL E-MAĠL: yurdakul@iletisim.ege.edu.tr (BU NOTLAR SEMĠNERE AĠT ALT BAġLIKLARDAN

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BĠRLEġMĠġ MĠLLETLERE (UN) BAĞLI ULUSLARARASI ÇALIġMA ÖRGÜTÜ(ILO) DESTEĞĠ ĠLE YÜRÜTÜLEN BĠR PROJE ĠLE OLUġTURULMUġTUR.

BĠRLEġMĠġ MĠLLETLERE (UN) BAĞLI ULUSLARARASI ÇALIġMA ÖRGÜTÜ(ILO) DESTEĞĠ ĠLE YÜRÜTÜLEN BĠR PROJE ĠLE OLUġTURULMUġTUR. OD/PIP NEDĠR? BĠRLEġMĠġ MĠLLETLERE (UN) BAĞLI ULUSLARARASI ÇALIġMA ÖRGÜTÜ(ILO) DESTEĞĠ ĠLE YÜRÜTÜLEN BĠR PROJE ĠLE OLUġTURULMUġTUR. KURUMLARIN PERFORMANS ARTIġI ĠÇĠN STRATEJĠK ODAKLI YÖNTEM GELĠġTĠRME

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1-

Detaylı