112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK"

Transkript

1 ERDEM: AMACI ÞOV YAPMAK AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný CHP'li Özlem Çerçioðlu'nun toplam portakal üretiminin binde 8'ini satýn alarak, þov yaptýðýný iddia etti. Erdem, Çerçioðlu'nun amacý destek saðlamak deðil þov yapmak Ayrýntýlar sayfa 5'te 112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK Memur-Sen Aydýn Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Aydýn Þube Baþkaný A. Baki Karaer, 112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde farklý bir mesai sisteminin ve taþeron þoför uygulamasýna geçilmesi yönündeki çalýþmalara tepki vermiþtik bu giriþimler sonucu 112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde eski çalýþma sistemine devam kararý alýndýðýný belirtti. Ayrýntýlar sayfa 5'te Günlük Baðýmsýz Siyasi Gazete Fiyatý: 50 Krþ YAÐIÞIN NEDEN OLDUÐU ZARAR MECLÝS GÜNDEMÝNE TAÞIDI CHP Genel Baþkan Yardým- deniyle çiftçilerimiz çok cidcýsý ve Aydýn Milletvekili di, büyük zararlarla karþý Bülent Tezcan, Aralýk ayýn- karþýya kalmakta; bunu hedaki aþýrý yaðýþlardan zarar pimiz biliyoruz. Daha bu gören Aydýn çiftçisinin ya- yýlsonunda Aydýn'da, özelþadýðý sýkýntýlarý Meclis gün- likle aþýrý yaðýþlardan kaydemine taþýdý. naklý, Söke, Germencik, Ýn- CHP'li Bülent Tezcan, cirliova, Koçarlý gibi Men- TBMM Genel Kurulunda deres Ovasý'ndaki birçok yaptýðý konuþmada; Her çiftçimiz ciddi ve önemli yýl özellikle doðal afetler ne- ölçüde zarar gördü 7 ÝNCÝR ÜRETÝMÝ MASAYA YATIRILDI Dünyada incir üretiminin merkezi olan Aydýn'da hazýrlanan Kaybolan Topraklarýn Sessiz Kahramaný: Ýncir projesiyle kalite ve rekolte kaybýnýn nedenleri ve çözüm yollarý araþtýrýlacak. Erbeyli ncir Araþtýrma Ýstasyonu Müdürlüðü tarafýndan Güney Ege Kalkýnma Ajansý'- na (GEKA) sunulan Kaybolan Topraklarýn Sessiz Kahramaný: Ýncir projesi 2014 yýlý Doðrudan Faaliyet Desteði kapsamýnda desteklenmeye deðer bulundu. Proje 2015 yýlý Ocak ve Nisan aylarýný kapsayan 3 aylýk bir süreçte gerçekleþtirilecek. Aydýn Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Efeler, Ýncirliova ve Germencik Ziraat Odalarý ile TARÝÞ Ýncir Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði'- nin ortak olarak yer aldýðý projeyle incir üretiminde yaþanan kalite ve rekolte kaybýna neden olan etkenlerin araþtýrýlmasý amaçlanýyor. 8 EFELER BELEDÝYESÝ MEZARLIK HÝZMETLERÝ BAÞLADI Efeler Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü ekipleri, vermiþ olduðu cenaze defni ve tüm mezarlýk hizmetleriyle baþarýlara imza atýyor. Aydýn Büyükþehir Belediyesi Meclisi kararý ile tüm mezar ve defin hizmetlerinin ilçe Belediyelerine devredilmesi ile Efeler Belediyesi ve Aydýn Büyükþehir Belediyesi arasýnda bir protokol imzalandý. 4 CANLI DANIÞMANLIK MERKEZÝNÝN ÝLK BAÞVURUSU GERÇEKLEÞTÝ Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde faaliyetlerine baþlayan Canlý Danýþmanlýk Merkezi'nin ilk baþvurusu gerçekleþti. Ayrýntýlar sayfa 2'de MHP Ýl Baþkaný Köse, Aydýn Büyükþehir Belediye Meclisi'nde CHP-AKP ittifaký olduðunu iddia etti GÝZLÝ ÝTTÝFAK MHP Ýl Milliyetçi Hareket Partisi Aydýn Ýl Baþkaný Fevzi Köse yaptýðý açýklamada, Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Fevzi Köse Meclisi'nde Denetleme Komisyonu'nun iþlemediðini BAKANLIK ÇERÇÝOÐLU'NU iddia ederek: " Komisyon için 5 üyeli teklif verdik. Ancak kabul edilmedi. Üstelik 3 kiþilik komisyona SUÇSUZ BULDU MHP'li üye alýnmadý. Burada CHP-AKP gizli ittifak var. Zaten Büyükþehir Belediye Baþkaný, bazý ilçe ziyaretlerine AKP'li baþkanlarla birlikte Aydýn Büyükþehir belediye Baþkaný Özlem Çer- gidiyor. Aydýn Büyükþehir Belediyesi'nde CHP-AKP arasýnda gizli bir ittifak çioðlu'nun Aydýn Belediye Baþkanlýðý döneminde var" iddiasýnda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Aydýn yaptýðý faaliyetlerde suç Ýl Baþkaný Fevzi Köse, Aymendo Tesislerinde düzenlediði kahvaltýlý basýn unsuru bulunmadýðýna iliþkin raporu Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala onayladý. toplantýsýnda Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu'nun Baþkan Çerçioðlu hakkýnda 2014 seçimleri ön- icraatlarýyla ilgili açýklamalarda bulundu. Büyükþehir Belediye Meclisi'nde yaþanan 'mikrofon' olayý ile cesinde siyasi rakiplerince gündeme getirilen iddialar kamuoyu günde- ilgili olarak MHP Ýl Baþkaný Köse: " Bu yaþanan olaylar Aydýn Büyükþehir mini meþgul etmiþti. Aylendi. 33 dosyada yapýlan Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu'na yakýþmamýþtýr. Yapýlan bu yanlýþlar Aydýn'ý- dýn Belediyesi'nin faaliincelemede suç unsuruna yetleri hakkýnda ortaya mýza zarar vermektedir. Meclis Üyelerine atýlan iddialarla ilgili rastlanmazken 27 sayfa- tepeden bakan bir tavýr sergilenmiþtir. Buradan Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Öz- Baþkan Çerçioðlu ile 16 lýk ön inceleme raporu idari personel hakkýnda Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala lem Çerçioðlu'nu kýnýyorum" baþlatýlan incelemede imzasýyla onaylanarak Ayrýntýlar sayfa 6'da dosyalar mülkiye müfetrildi. Aydýn Valiliði'ne gönde- tiþleri tarafýndan ince- 11'de TÜKETÝCÝYÝ KORUYANA ÖDÜL 18. Tüketici Ödülleri bilinçli rilmesi, tüketici talep ve tertüketicileri, tüketici mem- cihlerini dikkate alan firmanuniyetini ilke edinen fir- larýn teþvik edilmesi, tüketimalarý, tüketicileri koruyan ci hukuku veya tüketicinin kuruluþlarý ve bilimsel çalýþ- korunmasý ile ilgili bilimsel ma sahiplerini bekliyor. çalýþmalarýn özendirilmesi Gümrük ve Ticaret Bakanlý- amaçlarýyla 2014 yýlý faaliðý tarafýndan tüketici bilin- yetleri dikkate alýnarak altý cinin geliþtirilmesi, tüketici- dalda "2014 Yýlý 18. Tüketici lerin yasal haklarýný kullan- Ödülleri" verilecek. malarý konusunda özendi- Ayrýntýlar sayfa 5'te

2 2 REKTÖR BÝRCAN, BAÞBAKAN DAVUTOÐLU'NU ADÜ'YE DAVET ETTÝ Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nu ADÜ'ye davet etti. AK Parti Ýl Teþkilatý 5. Olaðan Genel Kurulu'na katýlmak için Aydýn'a gelen Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nu karþýlama komitesinde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ve eþi Av. Hatice Bircan da hazýr bulundu. Kongrenin ardýndan Aydýn Valisi Erol Ayyýldýz'ýn makamýnda bir araya gelen Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve il protokolü Aydýn'ýn geliþimi için gerçekleþtirilecek atýlýmlar hakkýnda görüþmelerde bulundular. Baþbakan Davutoðlu, Hedefimiz milletimize hizmet etmek, milletimizle birlikte tarihe ve geleceðe yürümektir. þeklinde konuþarak, Aydýn'a birçok müjde ve hizmet ile gelmeye devam edeceðini aktardý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile kýsa bir görüþme yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan da, Adnan Menderes Üniversitesi hakkýnda bilgi vererek, Baþbakan Davutoðlu'nu ADÜ'ye davet etti. AYDIN DÝYANET-SEN'DEN CUMHURÝYET GAZETESÝNE KINAMA Diyanet-Sen Aydýn Þube Baþkaný Ahmet Emirdað, Terör bahane edilerek inançlara, deðerlere yapýlan hakaret ve saygýsýzlýða da ayný þeklide karþýyýz Fransa'nýn baþkenti Paris'te, Hz. Muhammed'in karikatürleri çizen mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapýlan saldýrýda aralarýnda karikatüristlerin de olduðu 12 kiþi hayatýný kaybetmiþti. Saldýrý sonrasý Charlie Hebdo, 3 milyon basýp yayýnladýðý sayýsýnda ise yine Hz. Muhammed'e ait olduðu iddia edilen çizimi kapak yapýp tüm dünyaya daðýtmýþtý. Ýslam dünyasý- nýn büyük tepkisini toplayan çizimi ise Cumhuriyet Gazetesi'nin iki yazarý köþesinde yayýnlamýþtý. Yaþanan bu geliþmeler üzerine yazýlý bir basýn açýklamasý yapan Diyanet-Sen Aydýn Þube Baþkaný Ahmet Emirdað, Terörün ýrký, dini, rengi yoktur. Terör nerden gelirse gelsin her türlüsüne karþý olduðumuz gibi terör bahane edilerek inançlara, deðerlere hele hele Peygamber Efendimize yapýlan hakaret ve saygýsýzlýða da ayný þeklide karþýyýz ve lanetliyoruz Yaþanan olaylarýn son derece üzücü olduðunu vur- gulayan Emirdað Tüm dünya Fransa'da yaþanan terör olayýna birlik ve beraberlik içerisinde tepkisini gösterdi. Böylesine hassas bir dönemde Charlie Hebdo dergisinin Peygamber Efendimize hakaret içeren karikatürü tekrar yayýnlamasý üstelik ayný karikatüre bazý ulusal gazetelerimizin sayfalarýnda da yer vermesi kabul edilebilir bir durum deðildir. Merhamet ve sevgi dini Ýslam'ýn terör dini, Müslümanlarýn ise terörist gibi gösterilmeye çalýþýlmasý, Peygamber Efendimize karikatürle hakaret edilmesi Müslümanlarý rencide etmeyi, tahrik et- meyi hedefleyen giriþimlerdir. Hz. Muhammed'e yapýlan hakaret bütün Müslümanlara ve onlarýn kutsalýna yapýlmýþ bir hakarettir ve bizlerin bu hakaretler karþýsýnda sessiz kalmasýný beklemek ne ifade, ne basýn özgürlüðü ile anlatýlabilecek bir durumdur. Kimse bir baþkasýnýn kutsalýna, inançlarýna hakaret edip basýn özgürlüðüne ifade özgürlüðüne sýðýnamaz. Köþelerinde söz konusu karikatürlere yer veren Cumhuriyet Gazetesi yazarlarýný ve yayýnlanmasýna izin veren genel yayýn yönetmenini kýnýyor, bir an önce tüm Müslümanlardan özür dilemeye davet ediyorum diye konuþtu. CANLI DANIÞMANLIK MERKEZÝNÝN ÝLK BAÞVURUSU GERÇEKLEÞTÝ Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde faaliyetlerine baþlayan Canlý Danýþmanlýk Merkezi'nin ilk baþvurusu gerçekleþti. Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde Ocak 2015'de Hizmete baþlayan Canlý Danýþmanlýk Merkezi'nin ilk baþvurusu gerçekleþti. ADÜ Nazilli Meslek Yüksek Okulu'nda Memur Bülent Gültekin üç fikir ve bir patentiyle Ýl Yenilik Platformu Canlý Danýþmanlýk Merkezi'ne baþvurarak, alanlarýnda uza- man akademisyenlerle görüþtü ve fikrini koruma altýna almanýn yollarý hakkýnda bilgi aldý. Aydýn Ýl Yenilik Platformu; baþvuru takibi, fikrin geliþtirilmesi ve desteklenmesi için araþtýrmacýlarý yüz yüze görüþmeye bekliyor. GÜNLÜK OLUÞAN FÝYATLAR Aydýn Ticaret Borsasý'nda natürel ham zeytinyaðýnýn kilogramý 6,50-8,35 TL aralýðýnda iþlem gördü. Aydýn Ticaret Borsasý'nda günlük iþlem gören ürünler ve fiyatlar þu þekilde oluþtu: Naturel Ham Zeytinyaðý, Hazýr Tacir Satý- þý olarak en az 6,50 TL en çok 8,35 TL; Kuru Ýncir, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 6,75 TL en çok 11,80 TL ve Sýra Mýsýr, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 0,70 TL en çok 0,73 TL. Son zamanlarda Avrupa'da Ýslamafobi'nin týrmanýþa geçtiðine dikkati çeken Emirdað, þunlarý söyledi: Son geliþmeler gösteriyor ki Avrupa'da bazý lobiler Ýslamafobinin yaygýnlaþmasý için yoðun çaba sarf ediyor. Müslümanlar olarak tahriklere gelmeden saðduyu ve aklý selim ile teröre karþý dik durmalýyýz. Ancak þu da bilinmelidir ki Peygamber Efendimize deðerlerimize yapýlan hakaretler karþýsýnda hiçbir Müslüman sessiz kalmayacaktýr. Tüm Müslümanlardan bu tür tahriklere saðduyu ve Ýslam dininin bizlere öðrettiði hassasiyetle yaklaþmalarýný rica ediyorum. Bizler sevgi ve merhamet dini Ýslam'ýn temsilcileriyiz. Biz kimsenin peygamberine kitabýna küfretmeyiz ne bizim ne de bir baþka inanç grubunun inancýna kutsalýna hakaret edilmesine de izin vermeyiz

3 3 BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN ERTESÝ GÜN Gündüz: 18 Gündüz:18 Gündüz:14 Gece: 7 Gece: 8 Gece: 9 GUNES ADNAN MENDERES BULVARI GÜZELHÝSAR MAHALLESÝ NO:99 AYSEN MEÞRUTÝYET MAH. ATATÜRK BULVARI NO.33 IDIL MESUDÝYE MAH.BATI GAZÝ BULVARI NO:212/B KAZA YAPAN SÜRÜCÜ 56 PROMÝL ALKOLLÜ ÇIKTI, 7 YARALI Aydýn'ýn Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda ayný otomobilin içerisinde bulunan 7 kiþi yaralandý. Kaza, önceki gün gece Aydýn-Çine karayolu üzerinde Ýmam Hatip Kavþaðýnda meydana geldi. Çine istikametinden gelen ve içerisinde 2 aileden toplam 7 kiþi bulunan 09 DK 789 plakalý otomobil sürücüsü Ömer K. (42) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürüklenmeye baþlayan otomobili yol kenarýndaki aðaca çarparak durdurabildi. Kazada ayný araçta bulunan Ebru K., Ali K., Yekta K., Kaan K., Ege K. ve Kutay K. ile sürücü Ömer K. çeþitli yerlerinden yara aldý. Kaza sonrasýnda otomobildeki vatandaþlar kýsa süreli þok geçirdi. Yaralýlar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafýndan olay yerinde ilk müdahalelerinin ardýndan ambulanslarla hastaneye kaldýrýldý. Aydýn Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Ekipleri de otomobilde olasý bir yangýna karþý tedbir alýrken, otomobil çekici vasýtasýyla olay yerinden kaldýrýldý. SÜRÜCÜ 56 PROMÝL ALKOLLÜ ÇIKTI Kaza yapan otomobil sürücüsü Ömer K'ye polis alkol muayenesi yapmak istedi. Polisin alkolmetreye üflemesini istediði Ömer K. önce yaralýlarýn yanýna gitmek istediðini belirterek alkol muayenesini reddetti. Polisle kýsa süreli tartýþan Ömer K'nin yapýlan alkol muayenesinde 56 promil alkollü olduðu tespit edildi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (iha) KALP KRÝZÝ GEÇÝREN GENÇ HASTA SAÐLIÐINA KAVUÞTU Aydýn'ýn Efeler ilçesinde kalp krizi geçiren 32 yaþýndaki hasta, zamanýnda yapýlan müdahale sayesinde saðlýðýna kavuþtu. Þiddetli göðüs aðrýsý þikâyetiyle saðlýk merkezine baþvuran S. Bulut, tahlil sonuçlarýný beklerken aniden fenalaþarak bilinci kapandý. Ölümle sonuçlanabilecek bir ritim bozukluðu yaþadýðý tespit edilen S. Bulut, anjiyo ve gerekli tedaviler için Özel Medline Ay- dýn Hastanesi Kardiyoloji Bölümüne sevk edildi. Ciddi bir kalp krizi yaþadýðý anlaþýlan S. Bulut, yapýlan anjiyo ile eski saðlýðýna kavuþtu. Hastanýn tanýsýný koyan ve operasyonu uygulayan Kardiyoloji Uzmaný Dr. Fatih Çam, Gençlerde kalp krizi vakalarý yetiþkinlere göre daha nadir görülse de, ölüme neden olabilecek düzeyde risklidir. Hastanemize acil vaka olarak transfer edilen 32 yaþýndaki S. Bulut'ta, ciddi bir ritim bozukluðu olmasýnýn yaný sýra, bir de kalp krizi geçiriyordu. Oldukça genç olan hastamýzý saðlýðýna kavuþturabilmek için hýzlý bir þekilde anjiyografi laboratuarýna aldýk. Bilinci kapalý olan hastamýza yapýlan anjiyo operasyonu sonucunda, kalbin en önemli damarý olan LAD'ýn en baþýndan týkandýðýnýn teþhisini koyduk. Balon ve stent iþlemi yapýlýrken 56 defa ciddi ölümcül aritmi geçiren hastamýza þok tedavisi uygulayarak hayata dönmesi saðladýk. Stent iþlemi yapýldýktan sonra kalpteki ritim dengesizliði sorunu ortadan kalktý ve kalp normal olarak çalýþmaya baþladý. Uygulanan anjiyo operasyonundan 4 saat sonra gözlerini açan hastamýzýn soluk borusundaki tüpü de alarak, rahat bir þekilde nefes almasýný saðladýk. Anjiyo operasyonu sonrasýnda þikâyetleri azalan hastamýz yeniden saðlýðýna kavuþmanýn mutluluðu içerisindeydi KALP KRÝZÝ GENÇLERÝ DE TEHDÝT EDÝYOR Gençlerde meydana gelen kalp krizinin oldukça tehlikeli olduðunu belirten Dr. Fatih Çam: Kalp krizinin genellikle belirli yaþ üstü kiþiler için risk taþýdýðý düþünülür. Ancak genç yaþlarda görülen kalp krizinde hayatýný kaybetme oraný daha yüksektir. Beklenmedik bir zamanda karþýlaþýlan kalp krizi, vücudun hazýr olmamasý sebebiyle daha tehlikelidir. Özellikle ailesinde kalýtýmsal kalp rahatsýzlýðý olanlar, genç yaþlarýndan itibaren rutin kontrol yaptýrmalýdýr. Bununla birlikte herkes için düzenli olarak kolesterol seviyelerinin takip edilmesi ve tüketilen gýdalara dikkat edilmesi de damar saðlýðý açýsýndan önemlidir diye konuþtu. Tedavisinin ardýndan saðlýðýna kavuþan S. Bulut da, Þiddetli göðüs aðrýsý sebebiyle bir merkeze baþvurdum. Yaþým nedeniyle kalp krizi geçirebileceðimi düþünmüyordum. Tetkikler için beklerken aniden bilincim kapandý. Kalp krizi teþhisi ile tedavi için Özel Medline Aydýn Hastanesi Kardiyoloji bölümüne sevk edildim. Burada Kardiyoloji uzmaný Dr. Fatih Çam'ýn yaptýðý baþarýlý anjiyo operasyonu sayesinde tekrar hayata tutundum. Saðlýðýma kavuþmamý saðlayan Dr. Fatih Çam ve ekibine çok teþekkür ederim þeklinde konuþtu. MADDE BAÐIMLISI ÇOCUÐUN DURUMU KRÝTÝK Aydýn Merkez Ilýcabaþý Mahallesi'nde bulunan ve gençlerin geceleri ve hafta sonlarý akýn ettiði önemli bir alýþveriþ merkezinde fenalaþan madde baðýmlýsý çocuk hastaneye kaldýrýldý. Polis tarafýndan el konulan olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Olay dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ilýcabaþý mevkiindeki alýþveriþ ve eðilence merkezine gelen 1999 doðumlu bir çocuk uyuþturucu madde aldýktan sonra fenalaþtý. Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan çocuðun durumunun kritik olduðu belirtilirken, polis çocuðun uyuþturucu madde kullanýmý sonucunda fenalaþtýðýný belirleyince olayla ilgili soruþturma baþlattý. Fenalaþan çocuðun, kullandýðý uyuþturucu maddeyi nereden temin ettiðinin araþtýrýldýðý öðrenildi. Yetkililer, çocuðun yaþýnýn 18'den küçük olmasý nedeniyle isminin gizli tutulduðunu, ancak þehrin en yoðun alýþveriþ ve eðlence merkezinde meydana gelen bu olayla ilgili olarak detaylý bir çalýþma baþlatýldýðýný belirttiler.

4 4 EFELER BELEDÝYESÝ'NDEN VATANDAÞA MEZARLIK HÝZMETÝ Efeler Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü ekipleri, vermiþ olduðu cenaze defni ve tüm mezarlýk hizmetleriyle baþarýlara imza atýyor. Aydýn Büyükþehir Belediyesi Meclisi kararý ile tüm mezar ve defin hizmetlerinin ilçe Belediyelerine devredilmesi ile Efeler Belediyesi ve Aydýn Büyükþehir Belediyesi arasýnda bir protokol imzalandý. Ýmzalanan protokol çerçevesinde, Efeler Belediyesi sýnýr- larý içerisinde bulunan baþta Tellidede ve Kemer Mezarlýklarý olmak üzere, toplam 120 adet mezarlýðýn bakým, onarým, temizlik ve tüm cenaze defin hizmetleri, Efeler Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü tarafýndan yürütülmeye baþlandý. Efeler Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü eksiksiz, zamanýnda ve sistemli olarak verdiði hizmetten, baþta muhtarlar olmak üzere tüm vatandaþlarýn memnuniyetini kazanarak; T.C. Efeler Belediyesinin verdiði en iyi hizmetler arasýnda yerini aldý. MEZARLIKLAR ZÝYARETÇÝLERE HAZIR HALE GETÝRÝLDÝ Mezarlýklarýn genel temizliði ile baþlanýlan çalýþmalara otlarýn biçilmesi, aðaçlarýn budanmasý ile devam edildiðini belirten Efeler Belediyesi Mezarlýklar Müdürü Gülhiz Gürbüz, Mezarlýklarýmýzda temizlik çalýþmalarýnýn yanýnda çiçeklendirme ve aðaçlandýrma çalýþmalarýný da yapýyoruz. Sekiz aylýk gibi bir süreçte büyük alanlara sahip mezarlýklarýmýzýn tamamýnda mezarlýk temizlik ekiplerince gerekli çalýþmalar yapýlarak mezarlýklar, ziyaretçilerine hazýr hale getirilmiþtir. Mezarlýklarýn bakým ve temizliði haricinde oluþturulan diðer cenaze hizmetleri ekipleri ile tüm defin hizmetlerinin, cenaze nakil hizmetlerinin, tüm mezarlýklardaki cenazelerin kayýt altýna alýnmasý ve sisteme dahil edilmesi hizmetlerinin de Mezarlýklar Mü- dürlüðü hizmet ve sorumluluk alanýnda olduðunu hatýrlatmak isterim. Tellidede ile Kemer Mezarlýðý dýþýndaki diðer mezarlýklarýn hiçbirinde geçmiþ cenaze kayýtlarý bulunmuyor. Cenazelerin tamamýnýn bilgisayar sisteminde kayýtlarýnýn oluþturulmasý uzun bir çalýþma süreci alacaktýr. Ancak kayýt altýna alma için hazýrlýklarýmýzý tamamladýk 7 GÜN, 24 SAAT Efeler Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü olarak haftanýn 7 günü, günün 24 saati vatandaþa hizmet verdiklerini belirten Müdür Gürbüz, Ýlçemiz sýnýrlarý içerisinde tüm defin hizmetlerini ücretsiz gerçekleþtiriyoruz. Vatandaþlarýmýzýn Cenaze Hattý olan Alo 188'den bize ulaþmalarý yeterli. Efeler Belediye Meclisince belirlenen ücret karþýlýðýnda, þehir dýþýna da cenaze nakli imkanýný arttýrýlan araç sayýmýzla, gecikmesiz verilebiliyoruz. Efeler Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü olarak tüm ekip ve ekipmanlarýmýz ile Ýlçemiz sakinlerine Cenaze hizmetlerimizi zamanýnda ve eksiksiz olarak verebilmek adýna neler yapabileceðimizi ve daha fazla nasýl faydalý olabiliriz düþüncelerimizi uygulamaya dökerek cenaze yakýnlarýnýn hem acýlarýna ortak olmak, hem de en acýlý günlerinde iþ yüklerini hafifletebilmek adýna çalýþýyoruz. Efeler Belediyesi olarak görev ve sorumluluklarýmýzýn bilinci, hassasiyeti ile daha iyi hizmetler verebilmek için yeni projeler üretme gayretimiz her zaman sürecektir ifadelerini kullandý. Efeler Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðünce verilen kusursuz hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getiren vatandaþlar, Yakýnýný kaybetmenin üzüntüsü içerisinde iken acýlarýmýza ortak olan, Efeler Belediyemizin verdiði hizmetler noksansýz ve memnuniyet vericidir. Bizlere en zor anlarýmýzda gereken desteði gösteren baþta Efeler Belediye Baþkaný M. Mesut Özakcan'a ve tüm hizmetleri ile acýlarýmýza ortak olan Mezarlýklar Müdürlüðüne ve emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz dediler. GEKA'DAN GÜNEY EGE'YE EÐÝTÝM DESTEÐÝ Güney Ege Kalkýnma Ajansý, 2013 yýlýndan itibaren yürüttüðü Teknik Destek programý kapsamýnda Aydýn, Denizli ve Muðla'daki birçok kurumun çalýþanýna eðitim desteði verdi. Güney Ege Bölgesi'ndeki kurum ve kuruluþlarýn kurumsal kapasitelerini artýrmalarýna yönelik ihtiyaç duyduklarý eðitimleri almalarýný saðlayan GEKA'nýn Teknik Destek programý kapsamýnda þimdiye kadar 5 bin 223 kiþi yararlanýrken, son dönemdeki projelerle birlikte bu sayý 6 bin 475 kiþiye ulaþacak.bölgedeki yerel aktörlerin kalkýnma açýsýndan önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliði nedeniyle hazýrlýk ve uygulama aþamalarýnda sýkýntý ile karþý- laþýlan çalýþmalarýna destek saðlamak amacýyla GEKA tarafýndan yürütülen Teknik Destek Programý kapsamýnda, kurumlar 15 bin TL'ye kadar eðitim ve danýþmanlýk desteði alabiliyor. Programa proje baþvurularý tüm yýl açýk olup baþvurular 2 aylýk dönemler halinde alýnýyor. Ajansýn ilk kez 2013 yýlýnda toplam 500 bin TL bütçe ile kamuoyuna ilan ettiði Teknik Destek programýndan bölgedeki 55 kurum yararlanmýþtý. Özellikle proje yazmaya yönelik eðitimlerin aðýrlýkta olduðu 55 proje kapsamýnda bölgedeki kurum ve kuruluþlarýn çalýþanlarý stratejik plan hazýrlama, diksiyon, iletiþim, fizibilite hazýrlama, kalite yönetimi, iþ saðlýðý ve gü- venliði, stres yönetimi, coðrafi bilgi sistemleri ve liderlik yönetimi vb. konularda eðitim aldýlar yýlý þubat ayýnda toplam 700 bin TL bütçe ile kamuoyuna ilan edilen Teknik Destek Programýnda toplam 69 proje desteklenmeye hak kazandý ve program kapsamýnda bölgedeki çeþitli kurumlara; proje yönetimi, beden dili ve iletiþim, pazarlama, kooperatif yönetimi, oyun terapisi, yaratýcý drama, fizibilite ve mimari proje hazýrlama, zeytinyaðý tadýmý, marka yaratma, basýna yönelik haber yazma ve mizanpaj, kurumsal imaj yönetimi, dýþ ticaret, inovasyon, kriz yönetimi ve liderlik yönetimi vb. konularda eðitimler verildi.yerel yönetimlerin baþta kurumsal kapasite ve yerel kalkýnma kapasitesini artýrýcý faaliyetlerine destek olduklarýný söyleyen GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata, "Bölgemizdeki yerel yönetimler; Ajansýmýzýn verdiði desteklerle kurumsal mükemmellik yolunda emin adýmlarla ilerleyerek yerel, bölgesel ve ulusal kalkýnmaya katký saðlamaktadýr. Zengin Beþeri Sermaye, Güçlü Toplumsal Yapý geliþme eksenindeki önceliklerimiz doðrultusunda, Ajansýmýz personeli ve teknik destek programý marifetiyle bölgemizde þimdiye kadar 7 bin kiþiye eðitim verdik. Bu yolla bölgenin proje yazma kültürünü geliþtirmeye çalýþýyoruz ve bu konuda çalýþmaya devam edeceðiz" Alata son olarak, bölge kalkýnmasýna hizmet edecek projeleri 2015 yýlýnda da destekleyeceklerini söyledi.

5 5 ERDEM: AMACI ÞOV YAPMAK AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný CHP'li Özlem Çerçioðlu'nun toplam portakal üretiminin binde 8'ini satýn alarak, þov yaptýðýný iddia etti. Erdem, Çerçioðlu'nun amacý destek saðlamak deðil þov yapmak Aydýn'ýn Sultanhisar ilçesine baðlý Atça Mahallesi'ndeki Sebze ve Meyve Toptancý Hali'ni geçtiðimiz hafta ziyaret eden Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu, bu yýl beklediði kazancý saðlamayan portakal üreticilerine destek saðlamak amacýyla 52 ton portakal satýn almýþtý. Baþkan Çerçioðlu'nun portakal satýn almasýný deðerlendiren AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, Çerçioðlu'nun amacýnýn þov yapmak olduðunu ileri sürdü. Aydýn'da yýlda 65 milyon kilogram portakal üretildiðini belirten Erdem, Baþkan Çerçioðlu, 52 bin portakalý Aydýn Büyükþehir Belediyesi'nden 15 bin 600 TL Forum Aydýn Çocuk Kulübü yarýyýl tatilinde perdelerini açýyor! ödeyerek satýn aldý. Yani toplam üretimin binde 8'ini almýþtýr. Bu doðrultuda Baþkan Çerçioðlu yi- ne þovunu yapmýþtýr. Alýnan rakam devede kulak bile deðildir. Çerçioðlu'nun amacý destek saðlamak deðil, reklam yapmaktýr GF/KAZIM YÖRÜKCE TÜKETÝCÝYÝ KORUYANLARA ÖDÜL 112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM 18. Tüketici Ödülleri bilinçli tüketicileri, tüketici memnuniyetini ilke edinen firmalarý, tüketicileri koruyan kuruluþlarý ve bilimsel çalýþma sahiplerini bekliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan tüketici bilincinin geliþtirilmesi, tüketicilerin yasal haklarýný kullanmalarý konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmalarýn teþvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunmasý ile ilgili bilimsel çalýþmalarýn özendirilmesi amaçlarýyla 2014 yýlý faaliyetleri dikkate alýnarak altý dalda "2014 Yýlý 18. Tüketici Ödülleri" verilecek. Yarýþmada Bilinçli Tüketici Ödülü, Yazýlý Basýn Tüketici Ödülü, Radyo- Televizyon Programý Ödülü, Tüketici Memnuniyetini ilke Edinen Firma Ödülü, Bilimsel Çalýþma Ödülü ve Tüketici Özel Ödülü sahiplerini bulacak. Yarýþmayla ilgili olarak Aydýn Valiliði'nden yapýlan açýklamada; Kiþi veya kuruluþlar, yukarýda dallarý ve deðerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödülleri"ne doðrudan aday olabilecekleri gibi, diðer kiþi veya kuruluþlar tarafýndan da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adaylarýn yukarýda belirtilen ölçütleri taþýdýklarý belgelenmelidir. Konuyla ilgili olarak Bakanlýðýmýz adresli web sitesinden, numaralý telefondan bilgi alýnabilir. Baþvurularýn 29 Ocak 2015 Cuma günü saat 17.30'a kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü Eskiþehir Yolu 9. Km. TOBB Ýkiz Kuleler C Blok 15/32 Çankaya / Ankara adresine bizzat veya postayla yapýlmasý gerekmektedir. 81 il merkez ve ilçe sýnýrlan içerisinde Ticaret Ýl Müdürlükleri kanalýyla yapýlacak baþvurularýn ise ilan edilen son baþvuru tarihine kadar Bakanlýða ulaþacak þekilde posta yoluyla gönderilmesi veya doðrudan Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðüne baþvuruda bulunulmasý zorunludur denildi. Memur-Sen Aydýn Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Aydýn Þube Baþkaný A. Baki Karaer, SaðlýkSen'in giriþimleri sonucu 112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde eski çalýþma sistemine devam kararý alýndýðýný belirtti. Saðlýk-Sen Þube Baþkaný Karaer, yaptýðý açýklamada; 112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde farklý bir mesai sisteminin ve taþeron þoför uygulamasýna geçilmesi yönündeki çalýþmalara tepki vermiþtik. Yaptýðýmýz açýklamada çalýþan memnuniyetini önemli ölçüde azaltacak olan ve çalýþanlarý rahatsýz eden 12/48 sistemi ve taþeron þoför uygulamasýnýn tekrar deðerlendirilmesi gerektiðini ifade ederek, çalýþanlarýn yüzde 90'ýna yakýnýn memnun olduðu Acil Saðlýk Hizmetleri'nin mevcut sistemi ile oynanmamasý gerektiðini vurgulamýþtýk Saðlýk-Sen'in giriþimlerinin sonuç verdiðine iþaret eden Baki Karaer, Konu ile ilgili Acil Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Osman Arýkan Nacar, twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada 12/48 uygulamasý yerine 24/72 sistemine devam edileceðini belirtti. Saðlýk çalýþanlarýmýzýn iþ motivasyonunu olumsuz etkileyecek her türlü çalýþma sistemine karþý çýktýklarýný belirten Genel Baþkanýmýz Metin Memiþ, halkýn saðlýk hizmetlerinden memnun olmasýnýn, çalýþan memnuniyetine baðlý olduðunun unutulmamasý gerektiðini söyledi. Saðlýk-Sen olarak çalýþanlarýn memnun olacaðý sistemlerin devam ettirilmesi ve bunu destekleyen uygulamalarýn yapýlmasý ve sürdürülmesinin arkasýnda olduk ve olmaya da devam edeceðiz diye konuþtu. Forum Aydýn Çocuk Kulübü etkinlikleri, 2015 yýlýnda yepyeni atölye programýyla bu hafta sonu baþlýyor. Aydýn ve çevre illerde yaþayanlarýn alýþveriþ ve eðlence merkezi Forum Aydýn, sömestr boyunca devam edecek olan bir dizi etkinlikle miniklere keyifli saatler yaþatacak. Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00'te baþlayacak olan etkinliklerde minikler hem oyun oynayacaklarý ve el becerilerini ve koordinasyonlarýný geliþtirebilecekleri oyuncak yapým atölyelerine hem de kukla tiyatrolarýna katýlma þansýný yakalayacak. 5 yaþ üzeri çocuklarýn katýlýmýyla gerçekleþecek olan atölye çalýþmalarý arasýnda bu haftasonu Konuþan Ayý Kuklasý Yapým Atölyesi bulunuyor. GF/BÝRSEN BACAK 22 Ocak 2015 YIL:13 SAYI: 3742 FLAÞ GAZETECÝLÝK MATBAACILIK YAYINCILIK VE REKLAMCILIK ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ...SÜLEYMAN KASIM ÞENER YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ...SEMRA ÞENER EDÝTÖR...GÜLCAN BÝLÝR ÝNTERNET SAYFASI SAYFA EDÝTÖRÜ...SEMRA ÞENER YAYIN TÜRÜ... YEREL SÜRELÝ YAYIN BASKI...FLAÞ OFSET MATBAACILIK TESÝSLERÝ RAMAZANPAÞA MAH.BEDESTEN ÝÞ MERKEZÝ ALT ZEMÝN KAT NO:128 AYDIN ÝNTERNET ADRESÝ...www.gazeteflas.com

6 6 MHP Ýl Baþkaný Köse, Aydýn Büyükþehir Belediye Meclisi'nde CHP-AKP ittifaký olduðunu iddia etti CHP VE AKP ARASINDA GÝZLÝ ÝTTÝFAK VAR 1.dan devam 2014 KAYIP YIL Aydýn Büyükþehir Belediyesi'nin 2014 yýlý bütçesinin yaklaþýk 560 milyon lira olduðunu ancak Aydýn'da yapýlan bir proje olmadýðýný ifade eden MHP Ýl Baþkaný Fevzi Köse: "Buradan ben halkýmýza soruyorum. Büyükþehir Belediyesi'nin bütçesi yaklaþýk 560 milyon lira iken Aydýn'a hangi yatýrým yapýldý? Hangi proje geliþtirildi? Bunun cevabý belli. Hiç! 2014 yýlý Aydýn için kayýp yýldýr" ULUSAL'A 707 BÝN LÝRA 2014 yýlýnda Büyükþehir Belediyesi'nin ulusal medyada yayýnlanan reklam bedellerinin toplamýnýn 707 bin lira, yerel medyaya da 150 bin lira olduðunu belirten MHP Ýl Baþkaný Köse: " Reklam deyince akan sular duruyor. Aydýn Büyükþehir Belediyesi reklama para harcamayý seviyor. Ancak ortada icraat yok" KESÝNTÝLER NEREYE GÝTTÝ? 2014 yýlý Büyükþehir Belediyesi'ne gitmek üzere, Nazilli Belediyesi'nden 10,5 milyon, Ýncirliova Belediyesi'nden 4,6 milyon, Germencik Belediye bütçesinden de 3.5 milyon lira kesinti yapýldýðýný belirten Köse: " MHP'li Belediyelerden Büyükþehir Belediyesi'ne kesilen bu paralar nereye gitti? Hangi projelere bu paralar harcandý? Nazilli'ye, Ýncirliova'ya, Germencik'e ne yaptýnýz? Bunlarýn açýklanmasýný istiyoruz" BU NASIL BÜTÇE? 2015 yýlý bütçesinin Aydýn Büyükþehir Belediyesi'nin yaklaþýk 1 trilyon lira civarýnda olduðunu ifade eden MHP Ýl Baþkaný Fevzi Köse: " Bu bütçede hiç bir þey belli deðil. Ayrýntý yok. Proje yok. Nereye ne yapýlacaðý yok. Bu bütçeyi baktýðýnýzda hiç bir açýklayýcý bilgiye ulaþamazsýnýz. Bu bütçe ciddi bir bütçe ancak projesiz, ciddiyetten uzak bir bütçe. Aydýn'a yazýk oluyor. Aydýn hepimizin. Herpimiz Aydýn'a sahip çýkmalýyýz" DÜZMECE ANKET Gezici Araþtýrma þirketi tarafýndan yapýlan bir ankete göre Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu'nun en baþarýlý belediye baþkaný seçildiðini ifade eden Köse: "Ne tesadüftür ki Aydýn Büyükþehir Belediyesi bahsi geçen þirketle 4 Aralýk 2014 tarihinde, Aydýn ili engelli sayýsý istatistiki verileri oluþturma hedefli engelli araþtýrma anket hizmeti satýn alma iþlemi gerçekleþtirmiþ. Bunun karþýlýðýnda Gezici Araþtýrma Þirketi ile 143 bin 500 lira ödenmesi kararlaþtýrýlmýþ. Nedense bu alým iþine yalnýzca Gezici araþtýrma Þirketi katýlmýþ ve iþi de onlar almýþ. Sonrasýnda da en baþarýlý Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu olmuþ. Bunlarýn hepsi tesadüf müdür? Ben bu ankete yalnýzca 'düzmece anket' derim" TEMSÝL VE AÐIRLAMAYA 4 MÝLYON LÝRA Aydýn Büyükþehir Belediyesi'nin bütçesinde 4 milyon lira temsil ve aðýrlama giderlerine ayrýldýðýný belirten MHP Ýl Baþkaný Fevzi Köse: "Maþallah iþ reklama gelince, temsil ve aðýrlamaya gelince Büyükþehir Belediyemiz pek cömert. 4 milyon lira ciddi bir rakam. Bunca parayla neyi temsil edeceksiniz? Kimi aðýrlayacaksýnýz?" diye sordu. KÖSE, ÝHALELERÝ SORDU MHP Ýl Baþkaný Fevzi Köse düzenlediði kahvaltýlý basýn toplantýsýnda Aydýn Büyükþehir Belediyesi'nin ihaleleriyle ilgili bazý bilgiler vererek bu ihalelerle ilgili Aydýn Belediyesi'nin ve Büyükþehir Belediyesi'ne sorular sordu. Köse, Aydýn Kent Meydaný'nda binalarýn cephe kaplanmasý ve çevre düzenlemesiyle ilgili olarak ihaleye çýktýðýný ve 28 Kasým 2013'de bu iþin ihale edildiðini ve bu iþin maliyetinin yaklaþýk 21 milyon lira olduðunu belirterek: " Kent Meydaný'nda binalarýn kaplanmasýyla ilgili yapýlan bu ihalede süre 90 gün imiþ. Yani yüklenici 90 günde iþi teslim edecekmiþ yýlýnda yapýlan bu ihalede iþin çoktan bitmiþ olmasý gerekiyor. Ben buradan soruyorum: Kent Meydaný'nda hangi binanýn dýþ kaplamasý yapýldý? Bu iþin bedeli yükleniciye ödendi mi? Bu sorularýn cevabýný merak ediyo- ruz" MÜFETTÝÞLER NEDEN GELDÝ? Minibüs Garajý yerinde zemin üstü 2 katlý otopark üstüne konferans salonu, nikah salonu, 10 katlý ofis binasý ve terasa ait uygulama projeleri ve dökümanlarýnýn hazýrlanmasý için Aydýn Belediyesinin 2013 yýlýnda ihale yaptýðýný ve bu ihale bedelinin 105 bin lira olduðunu belirten MHP Ýl Baþkaný Köse: "Bu iþ daha sonra ihale edildi. Yaklaþýk bedeli, 21 milyon liraya. Fakat ne hikmetse bu projeye bir türlü baþlanýlmadý. 21 Mayýs tarihinde Ýçiþleri Bakanlýðý Müfettiþleri geldi. Hemen akabinde 22 Mayýs tarihinde bu iþ iptal edildi. Burada insanýn aklýna garip sorular geliyor. Öncelikle bu iþ için neden bu kadar uzun süre beklenildi? Bu iþ birilerine mi devr edilecekti? Bakanlýk Müfettiþleri neden geldi? Bu sorularýn cevabýný bekliyoruz. Bu ihale iptal edilmesine raðmen Belediyenin resmi web sitesinde neden hala gösterildiðini de merak ediyoruz?" CHP-AKP ÝÞBÝRLÝÐÝ VAR Aydýn Büyükþehir Belediyesi'nde denetimlerin yapýlamadýðýný iddia eden MHP Ýl Baþkaný Fevzi Köse: " Meclis'e Denetim Komisyonu'nun 5 üyeden oluþmasýný teklif ettik. Reddedildi. Üstelik oluþturulan 3 kiþilik komisyona MHP'li üye alýnmadý. 2 CHP'li bir de AKP'li üye var. Burada gizli bir CHP_AKP ittifaký var.aydýn Büyükþehir Belediyesi'nde gizli bir CHP-AKP ittifaký var" Büyükþehir Belediyesi'nin þeffaf olmadýðýný oysa iktidarý da þeffaf olmadýðý için eleþtirdiðini iddia eden Köse: "Aydýnýmýza yazýk oluyor. Aydýn'a hiç bir þey yapýlmýyor. Ancak medya aracýlýðýyla, reklamlar yapýlýyor. Ortada yapýlan bir þey yok ancak reklam var" MÝLLET OLARAK TOPARLANMAMIZ LAZIM Özel Güvenlik görevlilerinin Büyükþehir Belediye Meclis'inde çok kaba davranýþlar içinde olduðunu ifade eden Köse: "Bu davranýþlar yakýþmýyor. Çok kaba. Aydýn geçmiþten beri medeniyetlerin beþiði olmuþtur. Ancak bir algý operasyonuyla gelinen nokta budur. Aydýn ihmal edilmiþtir" Paris'te 12 kiþi öldürüldüðünde bütün Fransa'nýn ayaða kalktýðýný belirten Köse: "Fransýzlar ayakta. Oysa biz, toplumsal olaylarda kýlýmýz dahi kýmýldamýyor. Halkýmýz uygulanan politikalarla, algý operasyonlarýyla duyarlýlýðýný yitirdi. Millet olarak toparlanmamýz lazým" MHP Ýl Baþkaný Fevzi Köse, herkesin Aydýn'a sahip çýkmasý gerektiðinin altýný çizerek: "Meclis'teki olaylarda üyelerimizin susmasý, çekinmemizden deðil, yanlýþ anlamlar çýkarýlmasýnýn önüne geçmek içindir. Ancak, bu tip davranýþlar devam ederse tepkimizde artarak devam edecektir. Tabi ki bizim tepkimiz demokratik olacaktýr. Kamuoyunun bilgilendirilmesi noktasýnda olacaktýr" G.F.

7 YAÐIÞIN NEDEN OLDUÐU ZARAR MECLÝS'E TAÞINDI CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Aydýn Milletvekili Bülent Tezcan, Aralýk ayýndaki aþýrý yaðýþlardan zarar gören Aydýn çiftçisinin yaþadýðý sýkýntýlarý Meclis gündemine taþýdý. CHP'li Bülent Tezcan, TBMM Genel Kurulunda yaptýðý konuþmada; Her yýl özellikle doðal afetler nedeniyle çiftçilerimiz çok ciddi, büyük zararlarla karþý karþýya kalmakta; bunu hepimiz biliyoruz. Daha bu yýlsonunda Aydýn'da, özellikle aþýrý yaðýþlardan kaynaklý, Söke, Germencik, Ýncirliova, Koçarlý gibi Menderes Ovasý'ndaki birçok çiftçimiz ciddi ve önemli ölçüde zarar gördü. Bu, sadece Aydýn'a mahsus deðil. Son dönemdeki aþýrý yaðýþ, kar veya don gibi doðal afetler nedeniyle Muðla'da, Antalya'da, Edirne'de, Manisa'da, Sakarya'da ve birçok bölgemizde çiftçiler ciddi ve önemli ölçüde zararla karþý karþýya kalýyorlar sayýlý yasa; 'Çiftçiler doðal afet nedeniyle zarar görürlerse mal varlýklarýnýn yüzde 40'ýný kaybetmeleri hâlinde bunlara yardým yapýlýr, bu tazmin edilir' diyor. Bu kanun çiftçilerin maðduriyetini önlemeye yetmiyor. Bu nedenle 2090 sayýlý Yasa'da deðiþiklik teklifi yapýyoruz. Zaten tarýmda yaþanan sýkýntý nedeniyle yaptýðý masrafýn karþýlýðýný alamayan çiftçi, bir de mahsulün bu þekliyle zarar görmesi hâlinde hiçbir zaman tazminat alamamakla karþý karþýya. Onun için diyoruz ki mahsulünün yüzde 40'ý zarara uðramýþsa bunlara da afet kapsamýnda tazminat ödensin ve aþýrý yaðýþlardan kaynaklanan bu zararlarý tazminat kapsamýna alalým ÇÝFTÇÝ KARDEÞLERÝMÝZE KARÞI HEPÝMÝZ SORUMLUYUZ Türk çiftçisinin yýllardýr afetlerle ilgili bu sýkýntýsýný ifade ettiðine iþaret eden Tezcan, Çiftçimiz dört gözle 'Devlet görevlileri gelsin, zararýmýzý hesap etsin belki yaramýza merhem olur' diye bekliyor ama ne yazýk ki bu konuda yaraya merhem olacak bir adým atýlmýyor. Onun için bu kanun teklifini 37'nci maddeye göre indirdik. Milletvekili olarak hepiniz bulunduðu bölgede size oy verip Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderen çiftçi kardeþlerimize karþý sorumlusunuz, hepimiz sorumluyuz. O yüzden, gelin, bu kanunu birlikte görüþelim ve tazminatla ilgili yýllardan bu yana devam eden bu problemi çözelim diye konuþtu. Tezcan'ýn Afet Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna iliþkin verdiði kanun teklifi oy çokluðuyla reddedildi. ÖÐRENCÝLER, DÝDÝM ADLÝYESÝNÝ ZÝYARET ETTÝ Didim Mahir Özgür Damar Ýlkokulu 3. ve 4. sýnýf öðrencileri, okul müdürü Yaþar Yýldýrým, Rehber Öðretmen Mahir Yýldýz, Sýnýf Öðretmeni Berna Büyüközden ile birlikte Didim Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Dede'yi makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Milli Eðitim Bakanlýðý'nca tüm okullarda uygulamaya konulan Deðerler Eðitimi projesinde Ocak ayýnda uygulamaya konulan Adalet deðerini Didim Adliye Sarayýna giderek yerinde gördüler. Baþsavcý Mustafa Dede, makamýnda öðrencileri sýcak bir ortamda karþýladý ve ikramda bulundu. Baþsavcý, öðrencilerin 'adalet' kavramýyla ilgili çeþitli sorularýný mütevazý bir þekilde dinleyerek onlarýn anlayabileceði þekilde açýklamalar yaptý. Daha sonra Baþsavcý Dede, kendisine ziyarete gelen öðrencileri adliye birimlerini gezdirdi. Didim Adliye Sarayý'ndan öðrenciler, 'Adalet' kavramýnýn yapýsýný, çalýþmalarýný ve karar verici makamlarý da yerinde görerek bilgi edindiler. 7 AÇIK ALAN ÝÞLETMECÝLÝÐÝ KURSU BAÞLADI Didim Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü ile Didim Esnaf ve Sanatkârlar Odasýnýn Ýþbirliðiyle planlanan Açýk Alan Ýþletmeciliði Kursu baþladý. Didim Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Hayat Boyu Öðrenmeden sorumlu Þube Müdürü Hanifi Çelik yeni baþlayan ve devam eden 'Açýk Alan Ýþletmeciliði' kursu, 'Manikür Pedikür' kursu, 'Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Ustalýk Eðitimi' kurslarýný yerinde inceleyerek kurs öðretmenlerinden bilgiler aldý. Kursiyerlerle sohbet eden Þube Müdürü Çelik kendilerinden bir isteði olan kursiyerlerin çekinmeden kendilerini ziyaret ederek görüþlerini bildirebileceklerini söyledi. Yenisi düzenlenecek kursa kayýtlarýn devam ettiði bildirildi. Açýk Alan Ýþletmeciliði kursu için Kurumu ziyarete gelen Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Yaþar Pektaþoðlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne ve Mesleki Eðitim Merkezine teþekkür ediyorum. Ýþbirliði kurslarýmýz devam edecektir DÝDÝM AK PARTÝ'DEN ATASOY'A YAPILAN SALDIRIYA ELEÞTÝRÝ.. AK Parti Didim Ýlçe Teþkilatý ile AK Partili Didim Belediye Meclis Üyeleri yaptýklarý ortak yazýlý basýn açýklamasýnda saldýrýya uðrayan Didim Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ercan Atasoy'a geçmiþ olsun dileklerinde bulunarak saldýrýyý yapanlarýn derhal bulunmalarýný istedi. AK Parti Didim Ýlçe Teþkilatý ile AK Partili Didim Belediye Meclis Üyelerince yapýlan yazýlý açýklamada; Didim Belediye Meclisi üyesi ve ayný zamanda Belediye Baþkan Yardýmcýlýðý görevini de üstlenen Ercan Atasoy'un saldýrýya uðradýðýný üzülerek öðrenmiþ bulunmaktayýz. Sevgili Ercan Atasoy'a geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz. Þiddettin hiçbir þekilde çözüm olmadýðýný artýk herkes bilmelidir. Bu hain saldýrýyý yapan kiþilerin derhal yakalanarak haklarýnda gerekli iþlemler yapýlmalýdýr. Ýnsanlarýn artýk kavga, dövüþ, baský, tehdit gibi yöntemlerle siyasilere ve yöneticilere baský yapmalarýnýn daha kötü sonuçlar doðurabileceði unutulmamalýdýr. Artýk bu çað dýþý eylemlerden vazgeçilmelidir. Kanunlar ve yasalar çerçevesinde insanlar haklarýný her türlü arayabilir. Didim AK Parti Ýlçe Teþkilatý olarak böyle saldýrýlarýn hukuk devletinde yerinin olmadýðýný belirtir, bu tarz saldýrýlarýn tekrar etmemesini diler ve Sevgili Ercan Atasoy'a ve Didim Belediyesine tekrar geçmiþ olsun dileklerimizi belirtiriz ifadelerine yer verdi.

8 8 ÝNCÝR ÜRETÝMÝ MASAYA YATIRILIYOR Dünyada incir üretiminin merkezi olan Aydýn'da hazýrlanan Kaybolan Topraklarýn Sessiz Kahramaný: Ýncir projesiyle kalite ve rekolte kaybýnýn nedenleri ve çözüm yollarý araþtýrýlacak. Erbeyli ncir Araþtýrma Ýstasyonu Müdürlüðü tarafýndan Güney Ege Kalkýnma Ajansý'na (GEKA) sunulan Kaybolan Topraklarýn Sessiz Kahramaný: Ýncir projesi 2014 yýlý Doðrudan Faaliyet Desteði kapsamýnda desteklenmeye deðer bulundu. Proje 2015 yýlý Ocak ve Nisan aylarýný kapsayan 3 aylýk bir süreçte gerçekleþtirilecek. Aydýn Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Efeler, Ýncirliova ve Germencik Ziraat Odalarý ile TARÝÞ Ýncir Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði'nin ortak olarak yer aldýðý projeyle incir üretiminde yaþanan kalite ve rekolte kaybýna neden olan etkenlerin araþtýrýlmasý amaçlanýyor. Ýncir yetiþtiriciliði yapýlan bahçelerin büyük bölümünün 1950'li yýllarda sulu tarýma açýlan ovadan sulama imkanýnýn olmadýðý daðlýk ve eðimli arazilere doðru kaydýðýna iþaret eden Erbeyli Ýncir Araþtýrma Ýstasyonu Müdürü Selim Arpacý, yaptýðý açýklamada; Bu alanlarýn sadece çok az bir diliminde su ve toprak koruma önlemlerinin alýnmýþ olmasý þu anda yýldan yýla yaþanan verim düþüklüðünün ve gelecekte karþýmýza çýkmasý muhtemel sorunlarýn habercisidir. Ýþleme ile doðal bitki örtüsünden tamamen arýndýrma gibi sürekli olarak topraðý fakirleþtiren mevcut tarým faaliyetleri incir alanlarýnýn erozyona maruz kalmasýna neden olmuþtur. Gerekli teraslamalar ile toprak koruma çalýþmalarý yapýlmadýðý için yaðmur sularý doðal eðimle akýp giderken topraðý da beraberinde götürmüþtür. Tüm bu nedenlerden dolayý ekstrem iklim olaylarýnýn yaþandýðý üretim sezonlarýnda incirin kalite ve veriminde ciddi anlamda düþüþler yaþanmýþtýr ÝNCÝRÝN KALÝTESÝ EKOLOJÝK KOÞULLARA BAÐLI 2007 üretim sezonunda yaþanan kuraklýkta 60 bin ton olan yýllýk kuru incir rekoltesinin 35 bin ton olarak gerçekleþtiðini anýmsatan Arpacý, Kuru incirin ürün kalitesi birebir yetiþtiði bölgenin ekolojik koþullarýna baðlýdýr. Bu nedenle Aydýn için, üretim yapýlan alanlarýn tarým mirasý olarak deðerlendirilip özel koruma alanlarýna dönüþtürülmesi, meyve kalitesini ve verimini olumsuz etkileyecek her türlü faaliyetin daha detaylý incelenip planlanmasý gerekmektedir. Ýklim deðiþikliði ile yapýlan öngörülerde en olumsuz tablo yýllýk yaðýþ miktarýndaki düþmeler ya da düzensizlikler ve artan yaz sýcaklarý ile ilimizin de sýnýrlarý içinde olduðu Ege ve Akdeniz bölgeleridir. Bu proje incirin iklimsel deðiþkenlikten en az düzeyde etkilenmesini alýnacak tedbirler ve oluþturulacak politikalarla saðlayabilmek adýna du- rum tespiti yapma, kamuoyu oluþturma ve eylem planý hazýrlama konularýnda katkýda bulunacaktýr þekline konuþtu. ÝNCÝRDE FARKINDALIK OLUÞTURULACAK 3 aylýk proje çalýþmasýnda incir üretiminde yaþanan sorunlarý or- taya koymayý hedeflediklerini kaydeden Arpacý, þöyle konuþtu: Proje çalýþmalarýmýz kapsamýnda uzaktan algýlama teknolojisi kullanarak Ýncirliova ve Germencik ilçesi sýnýrlarý içerisinde kalan alanlara ait eðim, baký, rakým ve yüzey yaðýþ akýþ haritalarýnýn çýkartýlarak incir yetiþtiriciliði ya- pýlan alanlardaki riskler ortaya koyulacak, bu alanlarda toprak ve su tutma çalýþmalarý ile ilgili strateji ve eylem planý belirlemek ve ilgili kamuoyunu bir araya getirmek için 'Ýncir Bizi Çaðýrýyor' isimli çalýþtay yapýlacak, belgesel ve fotoðraflarla görsel farkýndalýk oluþturulacaktýr ZEYTÝNYAÐI TANITIM ATAÐI HÝNDÝSTAN'DAN BAÞLIYOR Türkiye'nin dünya ikinciliðini hedeflediði zeytinyaðý sektöründe, Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi 2015 yýlý tanýtým ataðýna Hindistan'dan baþlýyor. Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi'nin 2015 yýlýndaki ilk duraðý, Ocak 2015 tarihleri arasýnda Hindistan'ýn Mumbai þehrinde düzenlenecek olan Food Hospitality World Fuarý olacak. ZZTK, Hindistan'ýn zeytinyaðý ithalatýndan yüzde 25 pay almayý hedefliyor yýlýnda 6 uluslararasý gýda fuarýnda Türk zeytin ve zeytinyaðýnýn tanýtýmýný gerçekleþtiren ZZTK, 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýnda 6 uluslararasý fuara katýlmaya hazýrlanýyor. 1 milyarý aþkýn nüfusu ile Çin'den sonra dünyanýn en kalabalýk ikinci ülkesi olan Hindistan ZZTK'nýn yeni hedef pazarlarý arasýnda yer aldý. Prina yaðý tüketiminin yaygýn olduðu Hindistan'da son yýllarda sýzma zeytinyaðý tüketiminin artýþ gösterdiðini ifade eden Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi Baþkaný M. Kadri Gündeþ, Hindistan zeytinyaðý için yeni ve büyük bir pazar sezonunda 10 bin ton zeytinyaðý ithalatlarý var. Her yýl yüzde civarýnda zeytinyaðý tüketimleri artýyor. Bizim ihracatýmýz ise sadece 151 ton. Bu pazara önce ve doðru giriþ yapan avantajlý olacak. Türkiye 2023 yýlýnda 650 bin ton zeytinyaðý üretmeyi hedefliyor. Söz konusu üretimi katma deðere dönüþtürmek için Hindistan yeni bir pazar potansiyeline sahip. Biz Hindistan pazarýnda büyük oyuncu olmak istiyoruz. Ýlk etapta Hindistan'ýn zeytinyaðý ithalatýnýn yüzde 25'ini hedefliyoruz ZZTK ÝLK KIVILCIMI YAKIYOR, ARKASI GELÝYOR ZZTK'nýn geçtiðimiz yýllarda hedef pazar olarak belirlediði ülkelerde yaptýðý tanýtýmlar sonrasýnda Türkiye'nin zeytin ve zeytinyaðý ihracatýnýn o ülkelere ortalamanýn üzerinde artýþlar gösterdiðini anlatan Gün- deþ þöyle devam etti; Japonya, Çin ve Irak baþta olmak üzere tanýtým çalýþmalarýnda yoðunlaþtýðýmýz, ilk kývýlcýmý yaktýðýmýz pazarlarda Türkiye'nin sofralýk zeytin ve zeytinyaðý ihracatý artýþ gösterdi. O ülkelerdeki gýda fuarlarýna ZZTK ilk katýldýðý yýllarda tek Türk temsilcisi olurken, sonraki yýllarda çok sayýda Türk firmasý o fuarlara katýlmaya ve ihracat baðlantýlarý yapmaya baþladý. Hindistan pazarýnda da benzer bir sürecin yaþanmasýný bekliyoruz. ÝKÝLÝ GÖRÜÞMELER ORGANÝZE EDÝLDÝ Mumbai ile Ýzmir'in kardeþ þehir olduðunu, Ýzmir'e karþý bir sempati olduðunu vurgulayan Gündeþ, Mumbai Ticaret Müþavirliðimiz aracýlýðýyla fuar süresince ciddi ithalatçý firmalarla ikili görüþmeler organize ettiklerini, Food Hospitality World Fuarý'nýn verimli geçeceðini ve Hindistan'ýn öncelikli pazarlarý arasýna gireceðini sözlerine ekledi.

9 9 MOBÝL KETEM TARAMALARA DEVAM EDÝYOR MÝNÝKLERDEN BAÞKAN KAYALI'YA ZÝYARET Aydýn Valiliði himayesinde, hizmet vermeye baþladýðýný ifa- Kanser'in en kýsa tanýmý ile hüc- konuda önemli ilerlemeler kay- Vali Erol Ayyýldýz'ýn eþi Dr. Di- de eden Nazilli Toplum Saðlýðý relerin kontrolsüz þekilde çoðal- dedilmektedir. Günümüzde en lek Didem Ayyýldýz koordine- Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. malarý olduðunu belirten Dr. sýk ölüm nedenleri arasýnda birsinde Aydýn Halk Saðlýðý Mü- Hakan Derici; Çalýþma kapsa- Hakan Derici; Bu çoðalma sý- çok geliþmiþ ülkede kalp-damar dürlüðü'nün yürüttüðü 'Mobil mýnda yaþ arasýndaki ba- rasýnda, kanser hücrelerinde hastalýklarýndan sonra kanser KETEM Projesi, Nazillili ka- yan nüfusa Meme Kanserine normal hücrelerden yapýsal ve ikinci sýrada yer almaktadýr. Erdýnlarý kansere karþý erken teþ- yönelik taramalar; yaþ iþlevsel farklýlýklar ortaya çýk- ken taný ve tedavi ile kanserli his edecek. arasýndaki bayan nüfusa Rahim maktadýr. Bazen hücre normal- hastalarda önemli oranda iyi- Aydýn'da yaklaþýk 2 yýldýr sür- Aðzý Kanserine yönelik (HPV) de yaptýðý iþlevlerini yapmaz- leþme mümkün olabilmektedir. dürülen proje, kadýnlarda sýk taramalarý yapýlacaktýr. Mobil ken, bazen de normalde olma- Bu yüzden 'Erken Taný Hayat sýk görülen meme ve rahim aðzý KETEM aracý hafta içi her gün yan bazý yeni iþlevleri de yap- Kurtarýr' diyoruz. Erken taný kanserlerini temel alýp, bu has- eski Nazilli Devlet Hastanesi maya baþlayabilir. Anormal þe- koymanýn önündeki en önemli talýklara yönelik taramalarýn bahçesinde hizmet verecektir. kilde çoðalan bu hücreler bu- engel bilgi eksikliði, korku, teþvik edilmesini amaçlýyor. Yapýlan tüm hizmetler ücretsiz- lunduklarý yerlerdeki doku ve ihmal gibi nedenlerle insanlar Aydýn Halk Saðlýðý Müdürlü- dir. Nazilli ilçesi ve çevresinde- organlarý iþgal edecek ve iþgal zamanýnda hekime baþvurmaðü'nün yürüttüðü Mobil ki tüm halkýmýz taramalarýmýza ettiði bu bölgelerin görevlerini makta; böylece taný gecikmekte, KETEM Projesi kapsamýndaki davetlidir. Bilgi edinme ve ran- engelleyecektir. Bu oluþum, tedavide güçleþmektedir ifadetarama çalýþmalarý 19 Ocak 2015 devu için nolu telefonu kanserin türlerine göre deðiþik- lerini kullandý. tarihinden itibaren Nazilli'de arayabilirler lik göstermektedir. Ancak bu pýlabileceði konularýndaki fikir ve projeleri hakkýnda da konuþan Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn Baþkanlarý çalýþmalarý hakkýnda ayrýn- týlý bilgiler vererek, çeþitli konularda da görüþ alýþ ve- riþinde bulundu. Kent genelinde birçok fark- lý alanda verilen kamu hiz- metlerinin yetirince ve saðlýklý bir þekilde gerçekleþti- rilmesinde, sivil toplum kuruluþlarýnýn görüþ ve önerilerinin büyük önem taþýdýðýný dikkat çeken ve bu doðrultuda yapýlan çalýþmalarý, yol haritasý ola- rak gördüklerini belirten Nazilli Belediye Baþkaný Haluk Alýcýk, Sivil toplum kuruluþlarýmýzca eðitimde, saðlýða, spordan, sanata kadar geniþ bir yelpazede gerçekleþtirilen ve kentin geliþip kalkýnmasýna, sosyal bilincin pekiþtirilmesine hizmet eden çalýþmalarý ya- kýndan ve takdirle takip ediyoruz. Bu ziyaret vesi- lesiyle, toplum yararýna katkýda bulunan tüm sivil toplum kuruluþlarýmýzýn ve deneklerimizin yanla- rýnda olduðumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Sosyal duyarlýlýk adýna ger- çekleþtirdiðiniz tüm çalýþ- Nazilli'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Baþkaný Haluk Alýcýk'ý makamýnda ziyaret etti. Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn sorunlarý ve Sivil Toplum Kuruluþlarý olarak Nazilli'de daha çok neler yapabilir amaçlý olan ziyarete Atatürkçü Düþünce Derneði Nazilli Þubesi Baþkaný Þafaktan Nalân Ayas, Cumhuriyet Kadýnlarý Derneði Baþkaný Hikmet Çiçek, Emekli-Sen Nazilli Þube Baþkaný Hüseyin Taþ, Türkiye Emekliler Derneði Nazilli Þubesi (TÜED) Baþkaný Faruk Baþtepe, Türkiye Anneler Derneði Nazilli Þubesi Baþkaný Gülhaným Aksoy, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði (TEMAD) Nazilli Ýlçe Baþkan Ýbrahim Yaðtu ve Alevi Kültür Dernekleri Nazilli Þubesi Baþkaný Ali Haydar Yetim katýldý. Sivil Toplum Kuruluþlarý baþkanlarý; Baþkan Haluk Alýcýk'a çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek yaþadýklarý sýkýntý ve sorunlarý paylaþtý. Bunun yanýnda mensubu olduklarý kuruluþlar ile Nazilli için çok daha fazla þeylerin ya- Kuþadasý Þirinada Kreþ ve Anaokulu öðretmenleri minikleri Belediye Baþkaný Özer Kayalý'yý ziyaret etti. Meslekler hakkýnda miniklere fikir verme amaçlý düzenlenen ziyarette, baþkan Kayalý minikleri makamýnda kabul etti. Hepsiyle tek tek ilgilendi. Çocuklarýn kendisine yönelttiði sorularý tek tek yanýtladý. Belediye Baþkanlýðý konusunda bilgi almak isteyen miniklere bilgi veren Kayalý Belediye Baþkanlýðý yapmak, hele ki Kuþadasý gibi bir yerde bu iþi yürütmek büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Ýleride benim gibi Belediye baþkaný olmak istiyorsanýz, asla dürüstlükten taviz vermemeniz gerekiyor. Sonra insanlarý, doðayý yaþamý seveceksiniz. Ýnsanlara hizmet etmek Belediye Baþkanýn görevidir Minikler eðitimleri sýrasýnda yaptýklarý kaðýttan çiçekleri ve hayallerindeki Belediye baþkanýný anlatan resimleri Kayalý'ya verdi. SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI - BELEDÝYE EL ELE malardan dolayý, her birini- yapamadýklarýný beraber, el ve münasebetlerinde daha zilli'mizde daha çok neler ze teþekkür ediyor, çalýþ- birliðiyle yapmaktadýr. medeni ve hoþgörülü bir yapýlabilinecekse bizde be- malarýnýzda baþarýlar dili- Yani birlikteliði, þekilde yürüdüðü veya yü- lediye olarak her zaman yorum gönüllülüðü ve dayanýþma- rütüldüðü su götürmez bir sizlerin yanýnda ve destek- ÇABALARINI yý temsil eder. Sivil Toplum gerçektir. Bu yüzden sizle- çiniz olmaya devam edece- TAKDÝRLE KARÞILADI örgütlerinin yaygýn olduðu rin bir araya gelip sorunla- ðiz. Yaþadýðýnýz sorunlarý Sivil Toplum Kuruluþlarý'- ve kabul gördüðü toplum- ra çare aramanýz ve yaþadý- çözümlere kavuþmasý içinnýn toplumsal önemi ve ro- larda sorunlarýn, problem- ðýmýz kentte daha fazla ne- de elimizden gelen çabayý lüne deðinen Baþkan Haluk lerin çözümlerinin daha ler yapabiliriz çabasýný har- göstermeye devam edece- Alýcýk, Sivil Toplum Ku- kolay olduðu, kurum ve camanýz takdirle karþýlýyo- ðiz ifadelerini kullandý. ruluþlarý, insanlarýn tek tek kuruluþlar arasýndaki iliþki rum. Sizler ile birlikte Na-

10 10 Derleyen: Semra Þener Hayata kisa bir mola KÝTAPCI Mucizeler sadece BÝLGELERE deðil, tüm insanlara aittir... GERÇEK BÝR SÝMYACI OLARAK DUYGULARINI MUCÝZEYE, ÝLÝÞKÝLERÝNÝ ALTINA DÖNÜÞTÜRMEK ÝSTER MÝSÝN? Çekim Yasasý ile deðil, sadece Yaradan'a teslimiyet yolculuðu ile hayatýnda mucizeler yaratma fikrine ne dersin? Peki ya çok zahmetli olduðunu düþündüðün kiþisel duygu temizliðini ve dolayýsýyla iliþkilerini doðru yönlendirebilmeyi tek baþýna, kimseden yardým almaksýzýn baþarmaya ne dersin? Kaderine küsme! Esaret, Yaradan'ýn verdiði kader planý deðil, planýn getirdiði kýsýrdöngülerdir. Oysa, hayatýný bir hapishane olarak deðil, mutluluk ve özgürlük ile örülmüþ sanat eseri gibi yaþayabilirsin Eminim, bunun pek çok yolu vardýr. Ben sadece keþfettiðim yolu seninle paylaþmak arzusundayým. 10 DAKÝKADA TAVUK SOTE Malzemeleri Piliç göðüs 300 gram DUYGU SÝMYACISI Susuz Kalan Vücutta Neler Olur? Vücudumuz susuzluk çektiði zaman bir takým sinyaller vermeye baþlar ve eðer gereðinden çok az miktarda su tüketimi söz konusu olursa, susuz kalan vücutta ciddi þikayetler kendini gösterir. Susuz Kalan Vücutta Neler Olur? Saðlýklý bir bedene sahip olmak için, yaþamsal organlarýmýzýn faaliyetlerini yerine getirmelerine yardýmcý olacak suya ihtiyaçlarý vardýr. Uzmanlar, su içmek için susamayý beklemek gerektiðini yanlýþ buluyorlar. Fazla su içmenin kimseye zararý yoktur. Ancak az su içmenin ve vücudun susuz kalmasýnýn bakýn ne gibi olumsuz etkileri bulunmaktadýr. Susuz kalan vükaybe-derse Vücut aþýrý miktarda su Yetersiz su içilmesi birçok sað- baþ aðrýlarýný beraberinde ge- cutta neler oluyor sizler için dehidrasyon lýk sorununu beraberinde ge- tirir. uzmanlarýmýz açýkladý. meydana gelir. Dehidrasyon tirir. Bunlar; Uzun süreli susuzluk sonra- bedenin ih-tiyacý olan sývýyý Susuz kalan vücut, kendi su- sýnda vücuttaki sývý miktarýyitirmesi Vücudun Susuz Kalmasý de-mektir. Meþrubat, yunu tutmaya çalýþýr. Sonuç nýn yüzde 15'inin kaybedilme- Nelere Yol Açar? asitli içecek-ler, alkol, çay, olarak idrara az çýkýlýr. si, komaya ve hatta yaþamýn Eriþkin bir insan vücudunun kahve gibi sývý-lar vücudun su Kan hacmi azalýr. kaybedilmesine bile neden yüzde 60'ý sudan oluþur. Su ihtiyacýný kar-þýlamaz. Aksine Tansiyon düþer. olabilir. yaþamsal faaliyetlerimizi yerisuya vücudun da-ha fazla miktarda Deri, dýþký ve akciðerler ile su Ýnsan vücudunun yüzde kaçý ne getirmek için þarttýr. Bol su ihtiyaç duymasýna yol kaybý devam ettiði için vücut sudan oluþur? içmek bir alýþkanlýktýr ve su açarlar. Susuz-luðu kurur ve saðlýðýný yitirir. Kesin bir oran belirtilmemekle içmek için susamayý beklemek giderdikleri için su tüke-tim Vücuttaki suyun azalmasý sin- birlikte yaklaþýk; yanlýþtýr. Çünkü susama hissi alýþkanlýðýný olumsuz etki- dirim sistemi bozukluklarý, Bebeklerde yüzde 90 vücuttaki susuzluðun son lerler. Bu yüzden bilinçli su baðýrsak sýkýþmalarý, zihinsel Çocuklarda yüzde 70 tepkisidir. tüketimi önemlidir. performansta bozulmalar, be- Yetiþkinlerde yüzde 60 Su içmemek neden tehlikeli? den hareketlerinde azalma ve Yaþlýlarda ise yüzde 50 1 adet kuru soðan 1 adet kapya biber 1 adet çarliston biber 1 adet sivri biber 2 adet domates 5 adet mantar 2 yemek kaþýðý tereyaðý Tuz, biber, kekik 10 Dakikada Tavuk Sote Tarifi'nin Yapýlýþý Sebze malzemesini julyen doðrayýn. Tavuklarý julyen doðrayýn. Soðaný, mantarý, tereyaðý tereyaðý ile az soteleyin. Tavuklarý ekleyin, soteleyin Kalan sebze malzemesini ekleyin, baharat ekleyin. Afiyet olsun. Çocuk Dünyasý Nar Tanesi Masalý Bir varmýþ, bir yokmuþ. Bir padiþahýn bir kýzý varmýþ; adý da Nar Tanesiymiþ. Bu kýz o Haydi, seninle gezmeye g- rünce çok korkmuþ, Ama çokadar güzelmiþ ki, dünyada idelim, diyerek onu alýp so- cuklar, onun haline acýyýp, kýbir eþi daha yokmuþ, Padi- kaða çýkmýþ. Gide gide bir za çok iyi davranmýþlar ve þahýn karýsý, bir Arap'a her kýra varmýþlar. Bir aðacýn al- onu evlerine götürmüþler, Üçgün giderek: týnda otururlarken, kýz uyuya kardeþ, gündüz ava çýkarlar- Ay mý güzel, ben mi güze- kalmýþ, Kadýn, onu orada bý- mýþ. Nar tanesi, onlarýn yelim, sen mi güzelsin? diye rakmýþ ve saraya dönmüþ. meklerini yapýp,evlerini tesorarmýþ, Nar Tanesi, uyandýðýnda an- mizliyormuþ. Günlerini böyle Arap: nesini yanýnda göremeyince geçirirlerken, bu kýzýn güzel- Hepsi de güzel, dermiþ. çok korkmuþ. Baðýrýp, aðla- liði herkese yayýlmýþ. Nar ta- Kadýn, kapýyý kapatarak çýkar maya baþlamýþ. Seslenmiþ, nesinin ünü dilden dile dolagidermiþ. Nar Tanesi,sarayda seslenmiþ, aramýþ, ama bu- þýp, kýzýn annesinin kulaðýna gezerken, Arap kýzý görmüþ lamamýþ. Ne yapacaðýný bile- kadar gitmiþ, Kýzýnýn hayatta ve ona âþýk olmuþ. Ertesi meyen kýz: olduðuna çok sinirlenen kagün, padiþahýn karýsý yine Eyvah! Anam beni burada dýn, onu kurtlarýn, kuþlarýn Arap'a sormuþ. býrakýp nereye gitti? diye að- yediðini sanýyormuþ. Bir ca- Arap bu sefer: layarak dünyayý ayaða kal- dýya gitmiþ. Efendim, ay da, sen de, dýrmýþ. Nar tanesi, o güne Cadý, iki tane sihirli iðne yapben de güzelim, Ama ille Nar kadar hiç saraydan çýkma- mýþ ve kadýna: Tanesi, demiþ, mýþ. Bu yüzden, nereye gi- -Al bunlarý. Bu iðneleri kýzýn Kadýn: deceðini bilememiþ ve aða- baþýna batýrýrsan ölür, demiþ. Eyvahlar olsun, Arap, kýzý cýn altýnda oturup, aðlamýþ. Kadýn, eski püskü elbiseler gördü. Þimdi, ben ne ya- O gün, üç kardeþ ava çýkmýþ, giymiþ ve tanýnmayacak bir pacaðým? diye telaþlanmýþ. gezinip dururlarken kýzý bul- kýlýða girmiþ,... Bir gün kýza: muþlar. Nar tanesi, onlarý gö- DEVAM EDECEK...

11 11 SARIBOÐA: DEVLETÝN BAKANLIK ÇERÇÝOÐLU'NU SUÇSUZ BULDU KIYMETÝNÝ BÝLÝN Aydýn Büyükþehir belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu'nun Aydýn Belediye Baþkanlýðý döneminde yaptýðý faaliyetlerde suç unsuru bulunmadýðýna iliþkin raporu Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala onayladý. Baþkan Çerçioðlu hakkýnda 2014 seçimleri öncesinde siyasi rakiplerince gündeme getirilen iddialar kamuoyu gündemini meþgul etmiþti. Aydýn Belediyesi'nin faaliyetleri hakkýnda ortaya atýlan iddialarla ilgili Baþkan Çerçioðlu ile 16 idari personel hakkýnda baþlatýlan incelemede dosyalar mülkiye müfettiþleri tarafýndan incelendi. 33 dosyada yapýlan incelemede suç unsuruna rastlanmazken 27 sayfalýk ön inceleme raporu Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala imzasýyla onaylanarak Aydýn Valiliði'ne gönderildi. Ýncelenen konular Çerçioðlu'nun aklandýðý konular arasýnda 56 köy giriþine taklarýn asýlmasý, seçime kadar abonelerin su faturalarýnýn düþük tutulmasý için talimat verilmesi, belediyeye zorla baðýþ yaptýrýldýðý, Kent meydanýnda çam aðaçlarýnýn kesilmesi, iþyeri ve çalýþma ruhsatlarýnda usulsüzlük, Menderes Park'a haciz konulmasý, sözleþmeli personel ça- lýþtýrýlmasý, bazý meclis toplantýlarýnýn kanun ve yönetmeliklere aykýrý yönetilmesi, meclis komisyon çalýþmalarýnýn engellendiði, Sevgi ve Gençlik yollarýnýn sökülerek belediyenin zarara uðratýlmasý, belediye imkanlarýyla siyasi anket düzenlenmesi, AYBA harcamalarý, Baþkan talimatýyla kaçak mazot verildiði, propaganda amaçlý köylerde harcamalar yapýlmasý, köylerde çöplerin toplanmasý, park ve bahçe iþlerinde usulsüzlük, çöp toplama ihalesinde usulsüzlük, Kent meydaný açýlýþýnda seçim yasaklarýnýn çiðnendiði, daðýtýlan atký, bere ve þallarýn maliyeti, Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nde imara aykýrýlýk, Ilýcabaþý'nda kentsel dönüþüm kapsamýnda 11 dükkanýn yýkýlmasý, iþyeri açýlýþ ruhsatlarýnda ayrýmcýlýk, BattýÇýktý projesinde deðiþiklik yapýlmasý, Kent meydaný ve otogar binasý inþatlarýnda imara aykýrý durumlar bulunuyordu. GF/KAZIM YÖRÜKCE VOLEYBOL GENÇ KIZLAR ÝL BÝRÝNCÝSÝ BELLÝ OLDU Aydýn Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan koordine edilen Voleybol Kýzlar Ýl Birinciliði müsabakalarýnda dereceye giren takýmlar ödüllendirildi. Aydýn Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan koordine edilen eðitim öðretim yýlý Okullar arasý Voleybol Genç Kýzlar B Kategorisi Ýl Birinciliði müsabakalarý bugün Adnan Menderes Anadolu Lisesi ile Özel Söke Ege Anadolu Lisesi arasýnda Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maç ile son buldu. 12 Kasým Ocak 2015 tarihleri arasýnda 50 okul takýmýnýn katýldýðý Okullar Arasý Voleybol Genç Kýzlar B Kategorisi Ýl Birinciliði turnuvasýnda Özel Kavaklý Anadolu Lisesi birinci, Adnan Menderes Anadolu Lisesi ikinci, Nazilli Nahit Menteþe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü ve Özel Söke Ege Anadolu Lisesi de dördüncü oldu. Derece elde eden ilk dört takýma Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan kupa, madalya ve baþarý belgesi takdim edildi. Sporcularýn ve takýmlarýn ödüllerini Spor Þube Müdürü Selami Balkan, Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Ayhan Afþar, Voleybol Ýl Temsilcisi Mustafa Tankut, Okul Sporlarýndan Mehmet Karadeniz ve Yaþar Karagöz takdim etti. Turnuvada 1'inci olan Özel Kavaklý Anadolu Lisesi ile 2'nci olan Adnan Menderes Anadolu Lisesi Aydýn'ý temsilen Türkiye Grup Müsabakalarýna katýlmaya hak kazandý. Aðrý Doðubayazýt'tan 40 yýl önce daha iyi bir yaþam ve hayat kurma hayalleri ile Aydýn'a gelen 67 yaþýndaki Mehmet Sarýboða, Türkiye Cumhuriyeti kimliði taþýyan herkesin devletin kýymetini iyi bilmesini istedi. Çeþitli nedenlerle devlet malýna zarar verenleri gördüðünde çok üzüldüðünü belirten Sarýboða, Devlet benim hem babam hem de anam oldu. Hayatta Türkiye Cumhuriyeti kimliðimden baþka hiçbir þeyim yok ama aç-açýk deðilim Gençlik yýllarýnýn çok çabuk geçtiðini ve genlerin bugünü deðil yarýnlarý düþünerek hayat sürmelerini tavsiye eden Mehmet Saýboða'nýn yaþam öyküsü duyanlarý þaþýrtýyor. 40 yýl önce Aðrý Doðubayazýt'tan Aydýn'ýn Söke ilçesine daha iyi bir yaþam, daha çok iþ ve daha çok kazanç umuduyla göç eden Mehmet Sarýboða Söke ve çevresinde uzun yýllar çobanlýk yaparak yaþamýþ. EVLENMEKTEN VAZGEÇTÝM Her genç gibi kendisinin de gençlik yýllarýnda güzel hayalleri olduðunu belirten Mehmet Sarýboða þu anda hayallerinden vazgeçmesinden dolayý hayatta yapayalnýz yaþýyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin þefkati sayesinde hayatta kaldýðýný belirten Sarýboða, Her genç gibi benim de hayallerim vardý. Ancak yaþadýðým bir olay üzerine kadýnlardan çok korkup evlenmekten vazgeçtim yaþlarýnda iken Aðrý Doðubeyazýt'tan Aydýn Söke'ye geldim. Bir daha geri de dönmedim. Ve hayatta kimsem de kalmadý. Evlenmediðim için kimsem de olmayýnca hayatta yalnýz baþýma kaldým. Sokakta yaþadýðým da oldu, çöpten beslendiðim de. Ancak devlet bana sahip çýktý. Taþýdýðým Türkiye Cumhuriyeti kimliðim sayesinde hayatýmý sürdürüyorum DEVLETE SAHÝP ÇIKIN, MALINI KORUYUN Türkiye Cumhuriyet'inin bekasý için hep dua ettiðini belirten Mehmet Sarýboða, Benim devletten baþka dua edecek kimsem yok. Bazen görüyorum, çeþitli bahanelerle kamunun vatandaþýn malýný zarar veriyorlar. Bu tür görüntüleri izledikçe çok üzülüyorum. Þu anda benim her þeyimi devlet karþýladýðý gibi kiþisel ihtiyaçlarýmý bile devletin bize verdiði refakatçiler ile karþýlýyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kimliði taþýyan herkse bu devlere sahip çýkmalýdýr diye konuþtu.

12 12 Günlük Siyasi Baðýmsýz Gazete fiyatý: 50 Krþ. AYDIN-ÇÝNE-GÜLLÜK DEMÝRYOLU ÝÇÝN ÇALIÞMALAR BAÞLADI Çine Adnan Menderes Barajýný yaparak 141 yýllýk bir hayali gerçekleþtiren hükümet, çok önemli bir baþka projeyi tamamlamak için düðmeye bastý. Aydýn-Çine-Güllük Demiryolunu tamamlamak için gerekli tüm çalýþmalar yapýldý. Türkiye'de üretilen feldspat madeninin % 95'ini karþýlayan Aydýn'ýn Çine ve Muðla'nýn Milas ilçeleri, tamamlanmasý için düðmeye basýlan demiryolu projesi sayesinde ihracat üstünlüðü elde etmeye hazýrlanýyor. Ulaþtýrma Bakaný Lütfü Elvan ve Devlet Demiryollarý Genel Müdürlüðü ile yapýlan görüþmeler neticesinde önemli mesafe aldýklarýný belirten Ak Parti Aydýn Milletvekili Ali Gültekin Kýlýnç, Aydýn-ÇineGüllük Demiryolunun önemli bir ihtiyacý karþýlayacaðýný kaydetti. Çine ilçesinde yoðun olarak üretilen madenlerin özellikle feldspat madeninin, ekonomik þekilde taþý- narak maliyetin düþürülmesi ve ihracat üstünlüðü elde edilebilmesi bakýmýndan ilçenin demiryolu aðýna baðlanmasýnýn büyük önem taþýdýðýný ifade eden Kýlýnç, 2008 yýlýnda baþlayan ve 2010 yýlýnda tamamlanan proje çalýþmasýnda artýk sona gelindi. Toplam 159 Km uzunluðunda olmasý beklenen demiryolu, gerek Çine ve gerekse komþu Milas için de hayati önem taþýmakta. Çift hat, elektrikli ve sinyalizasyonlu olarak hazýrlanan proje, her iki ilçemize de ihracat üstünlüðü kazandýracak diye konuþtu. Proje hýzý Saatte 120 Km olarak belirlenen demiryolunun tamamlanmasýnýn bölgede önemli bir ekonomik canlanmayý beraberinde getireceðini ifade eden Ali Gültekin Kýlýnç, SelçukAydýn-Denizli Demiryolunun da güzergah plan profillerinin tamamlandýðýný, sanat yapýlarý ve diðer projelerin de yapýmýna geçildiðini belirtti. Feldspat madeni nedir? Cam, seramik ve boya sanayisinde kullanýlan bir ham maddedir. Türkiye'nin feldspat rezervi dünya rezervinin % 10'u kadardýr. Önemli yataklar Demirci (Manisa), Simav (Kütahya), Çine (Aydýn) ve Milas (Muðla) yöresindedir. Türkiye feldspat üretiminin % 90'ýný ihraç eder.g.f TRAFÝK KAZALARININ MALÝYETÝ 15 MÝLYAR DOLAR dürlüðü (EGM) ve ilgili kurumlar arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda düzenlenen üç gün sürecek bölge deðerlendirme toplantýsýnýn bugünkü bölümü Narlýdere Polis Moral Eðitim Merkezi'nde baþladý. Bir dönem Trafikten Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý yaptýðýný anlatan Ýzmir Ýl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan trafikle ilgili belirlenen hedefleri Ýzmir'deki denetimlerle yüzde 15 oranýnda aþtýk. Trafik kazalarý, ciddi sorun teþkil ediyor. 1996'lý yýllarda trafik kazalarýnda yýllýk 5 bin 600 gibi ölüm rakamlarýndan söz ediliyordu. Türkiye genelinde 2014 yýlýndaki ölüm sayýsýnýn 2 bin 300 gibi bir rakama düþtüðünü gördüm. Ancak bir o kadar daha kayýt dýþý trafik kazasý ölüm oraný olduðunu biliyoruz. Tedavi sürecindeki ölümlerdir bunlar. Bir insanýn hayatýnýn kurtarýlmasý son derece önemli" Türkiye'de, 25 bin trafik polisi olduðunu anlatan Uzunkaya, þöyle konuþtu: "Bunlarýn hepsi bir araya gelse yýlýn 365 günü yaklaþýk 30 yýllýk mesleki hayatlarý boyunca bir insan yetiþtirmeye çalýþsa baþaramaz. Ancak, her bir trafik görevlisi meslek hayatý boyunca duyarlý davranýrsa, bir kiþinin ölümüne mani olabilir." ÝNSANLAR DAHA DUYARLI OLMALI Trafik kazalarýnýn, yatýrým bütçesinin yüzde 20'sinin üzerinde bir rakama tekabül ettiðini ifade eden Uzunkaya, þunlarý söyledi: "Bunun da Türkiye ekonomisine yýllýk maliyeti 15 milyar dolar. Her yýl ortalama nüfuslu bir ilçede yaþayan insanlar kadar can kaybý oluyor trafik kazalarýnda ve orta ölçekli bir il nüfusu kadar da yani yaklaþýk 200 bin kiþi yaralanýyor, bir kýsmý sakat kalýyor. Bir yýldýr Ýzmir'deyim, trafikte sayýn valimiz ile ciddi vakit harcýyoruz." Meslek hayatýnda, trafik görevini angarya olarak gördüðünü anlatan Uzunkaya, sözlerini þöyle sürdürdü: "Ancak iþin içine girdiðimde ve rakamlarý, bir insanýn hayatýný kurtarmaya katký verebilmenin önemini gördüðümde trafiðin anlamýna vardým. Ýzmir'de trafik yönünde, Emniyet Emniyet Genel Müdürlüðü ile ilgili kurumlar arasýnda imzalanan Trafik Güvenliði Ýþbirliði Protokolü kapsamýnda Bilgi Paylaþýmý ve Deðerlendirme Toplantýsý, Ýzmir Ýl Emniyet Müdürlüðü ev sahipliðinde yapýldý. Trafik Güvenliði Eylem Planý çerçevesinde, Emniyet Genel Mü- Genel Müdürlüðü'nün koyduðu tüm hedefleri yüzde aþtýk. Ciddi çaba harcýyoruz. Mesela 14 bin motosikletliye ceza yazmýþýz ki bu Türkiye genelinde yok belki de ama 2014 yýlýnda bir önceki yýla göre motosiklet kazalarý yüzde 9 artmýþ. Biz 2014 yýlýnda Ýzmir'de 1.5 milyona yakýn aracý denetlemiþiz, bunlardan 780 binine yaklaþýk 140 milyon TL ceza yazmýþýz. 91 binden fazla araca sivil denetimler sonucu ceza yazýlmýþ ki bunlarýn 79 bin 941'i hatlý minibüs. Her þey çok iyi, hedeflerin üzerinde ama ilimizde kaza oranlarý da 2014'te 2013'e göre yüzde 10 artmýþ. Þimdi birileri trafikte denetim yapýlýrsa sorun çözülür sanýyor, yok öyle bir þey. Ýnsanlarýn da duyarlý olmasý gerekiyor. Ayrýca, trafikte yapýlan denetimlerin kazalarýn oluþ yeri saati ve kazalarý hazýrlayan faktörlerin deðerlendirilip ona göre deðiþtirilerek yapýlmasý gerekiyor." Toplantýya, Ýzmir Valisi Mustafa Toprak, Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Necat Özdemiroðlu, Ýzmir Ýl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Ýzmir, Afyonkarahisar, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Isparta, Kütahya, Manisa, Muðla ve Uþak olmak üzere 14 ilin trafikten sorumlu il emniyet müdür yardýmcýlarý, trafik denetleme ve tescil þubeleri müdürleri katýldý.(ýzmir ÝHA)

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı