112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK"

Transkript

1 ERDEM: AMACI ÞOV YAPMAK AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný CHP'li Özlem Çerçioðlu'nun toplam portakal üretiminin binde 8'ini satýn alarak, þov yaptýðýný iddia etti. Erdem, Çerçioðlu'nun amacý destek saðlamak deðil þov yapmak Ayrýntýlar sayfa 5'te 112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK Memur-Sen Aydýn Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Aydýn Þube Baþkaný A. Baki Karaer, 112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde farklý bir mesai sisteminin ve taþeron þoför uygulamasýna geçilmesi yönündeki çalýþmalara tepki vermiþtik bu giriþimler sonucu 112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde eski çalýþma sistemine devam kararý alýndýðýný belirtti. Ayrýntýlar sayfa 5'te Günlük Baðýmsýz Siyasi Gazete Fiyatý: 50 Krþ YAÐIÞIN NEDEN OLDUÐU ZARAR MECLÝS GÜNDEMÝNE TAÞIDI CHP Genel Baþkan Yardým- deniyle çiftçilerimiz çok cidcýsý ve Aydýn Milletvekili di, büyük zararlarla karþý Bülent Tezcan, Aralýk ayýn- karþýya kalmakta; bunu hedaki aþýrý yaðýþlardan zarar pimiz biliyoruz. Daha bu gören Aydýn çiftçisinin ya- yýlsonunda Aydýn'da, özelþadýðý sýkýntýlarý Meclis gün- likle aþýrý yaðýþlardan kaydemine taþýdý. naklý, Söke, Germencik, Ýn- CHP'li Bülent Tezcan, cirliova, Koçarlý gibi Men- TBMM Genel Kurulunda deres Ovasý'ndaki birçok yaptýðý konuþmada; Her çiftçimiz ciddi ve önemli yýl özellikle doðal afetler ne- ölçüde zarar gördü 7 ÝNCÝR ÜRETÝMÝ MASAYA YATIRILDI Dünyada incir üretiminin merkezi olan Aydýn'da hazýrlanan Kaybolan Topraklarýn Sessiz Kahramaný: Ýncir projesiyle kalite ve rekolte kaybýnýn nedenleri ve çözüm yollarý araþtýrýlacak. Erbeyli ncir Araþtýrma Ýstasyonu Müdürlüðü tarafýndan Güney Ege Kalkýnma Ajansý'- na (GEKA) sunulan Kaybolan Topraklarýn Sessiz Kahramaný: Ýncir projesi 2014 yýlý Doðrudan Faaliyet Desteði kapsamýnda desteklenmeye deðer bulundu. Proje 2015 yýlý Ocak ve Nisan aylarýný kapsayan 3 aylýk bir süreçte gerçekleþtirilecek. Aydýn Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Efeler, Ýncirliova ve Germencik Ziraat Odalarý ile TARÝÞ Ýncir Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði'- nin ortak olarak yer aldýðý projeyle incir üretiminde yaþanan kalite ve rekolte kaybýna neden olan etkenlerin araþtýrýlmasý amaçlanýyor. 8 EFELER BELEDÝYESÝ MEZARLIK HÝZMETLERÝ BAÞLADI Efeler Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü ekipleri, vermiþ olduðu cenaze defni ve tüm mezarlýk hizmetleriyle baþarýlara imza atýyor. Aydýn Büyükþehir Belediyesi Meclisi kararý ile tüm mezar ve defin hizmetlerinin ilçe Belediyelerine devredilmesi ile Efeler Belediyesi ve Aydýn Büyükþehir Belediyesi arasýnda bir protokol imzalandý. 4 CANLI DANIÞMANLIK MERKEZÝNÝN ÝLK BAÞVURUSU GERÇEKLEÞTÝ Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde faaliyetlerine baþlayan Canlý Danýþmanlýk Merkezi'nin ilk baþvurusu gerçekleþti. Ayrýntýlar sayfa 2'de MHP Ýl Baþkaný Köse, Aydýn Büyükþehir Belediye Meclisi'nde CHP-AKP ittifaký olduðunu iddia etti GÝZLÝ ÝTTÝFAK MHP Ýl Milliyetçi Hareket Partisi Aydýn Ýl Baþkaný Fevzi Köse yaptýðý açýklamada, Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Fevzi Köse Meclisi'nde Denetleme Komisyonu'nun iþlemediðini BAKANLIK ÇERÇÝOÐLU'NU iddia ederek: " Komisyon için 5 üyeli teklif verdik. Ancak kabul edilmedi. Üstelik 3 kiþilik komisyona SUÇSUZ BULDU MHP'li üye alýnmadý. Burada CHP-AKP gizli ittifak var. Zaten Büyükþehir Belediye Baþkaný, bazý ilçe ziyaretlerine AKP'li baþkanlarla birlikte Aydýn Büyükþehir belediye Baþkaný Özlem Çer- gidiyor. Aydýn Büyükþehir Belediyesi'nde CHP-AKP arasýnda gizli bir ittifak çioðlu'nun Aydýn Belediye Baþkanlýðý döneminde var" iddiasýnda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Aydýn yaptýðý faaliyetlerde suç Ýl Baþkaný Fevzi Köse, Aymendo Tesislerinde düzenlediði kahvaltýlý basýn unsuru bulunmadýðýna iliþkin raporu Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala onayladý. toplantýsýnda Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu'nun Baþkan Çerçioðlu hakkýnda 2014 seçimleri ön- icraatlarýyla ilgili açýklamalarda bulundu. Büyükþehir Belediye Meclisi'nde yaþanan 'mikrofon' olayý ile cesinde siyasi rakiplerince gündeme getirilen iddialar kamuoyu günde- ilgili olarak MHP Ýl Baþkaný Köse: " Bu yaþanan olaylar Aydýn Büyükþehir mini meþgul etmiþti. Aylendi. 33 dosyada yapýlan Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu'na yakýþmamýþtýr. Yapýlan bu yanlýþlar Aydýn'ý- dýn Belediyesi'nin faaliincelemede suç unsuruna yetleri hakkýnda ortaya mýza zarar vermektedir. Meclis Üyelerine atýlan iddialarla ilgili rastlanmazken 27 sayfa- tepeden bakan bir tavýr sergilenmiþtir. Buradan Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Öz- Baþkan Çerçioðlu ile 16 lýk ön inceleme raporu idari personel hakkýnda Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala lem Çerçioðlu'nu kýnýyorum" baþlatýlan incelemede imzasýyla onaylanarak Ayrýntýlar sayfa 6'da dosyalar mülkiye müfetrildi. Aydýn Valiliði'ne gönde- tiþleri tarafýndan ince- 11'de TÜKETÝCÝYÝ KORUYANA ÖDÜL 18. Tüketici Ödülleri bilinçli rilmesi, tüketici talep ve tertüketicileri, tüketici mem- cihlerini dikkate alan firmanuniyetini ilke edinen fir- larýn teþvik edilmesi, tüketimalarý, tüketicileri koruyan ci hukuku veya tüketicinin kuruluþlarý ve bilimsel çalýþ- korunmasý ile ilgili bilimsel ma sahiplerini bekliyor. çalýþmalarýn özendirilmesi Gümrük ve Ticaret Bakanlý- amaçlarýyla 2014 yýlý faaliðý tarafýndan tüketici bilin- yetleri dikkate alýnarak altý cinin geliþtirilmesi, tüketici- dalda "2014 Yýlý 18. Tüketici lerin yasal haklarýný kullan- Ödülleri" verilecek. malarý konusunda özendi- Ayrýntýlar sayfa 5'te

2 2 REKTÖR BÝRCAN, BAÞBAKAN DAVUTOÐLU'NU ADÜ'YE DAVET ETTÝ Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nu ADÜ'ye davet etti. AK Parti Ýl Teþkilatý 5. Olaðan Genel Kurulu'na katýlmak için Aydýn'a gelen Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nu karþýlama komitesinde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ve eþi Av. Hatice Bircan da hazýr bulundu. Kongrenin ardýndan Aydýn Valisi Erol Ayyýldýz'ýn makamýnda bir araya gelen Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve il protokolü Aydýn'ýn geliþimi için gerçekleþtirilecek atýlýmlar hakkýnda görüþmelerde bulundular. Baþbakan Davutoðlu, Hedefimiz milletimize hizmet etmek, milletimizle birlikte tarihe ve geleceðe yürümektir. þeklinde konuþarak, Aydýn'a birçok müjde ve hizmet ile gelmeye devam edeceðini aktardý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile kýsa bir görüþme yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan da, Adnan Menderes Üniversitesi hakkýnda bilgi vererek, Baþbakan Davutoðlu'nu ADÜ'ye davet etti. AYDIN DÝYANET-SEN'DEN CUMHURÝYET GAZETESÝNE KINAMA Diyanet-Sen Aydýn Þube Baþkaný Ahmet Emirdað, Terör bahane edilerek inançlara, deðerlere yapýlan hakaret ve saygýsýzlýða da ayný þeklide karþýyýz Fransa'nýn baþkenti Paris'te, Hz. Muhammed'in karikatürleri çizen mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapýlan saldýrýda aralarýnda karikatüristlerin de olduðu 12 kiþi hayatýný kaybetmiþti. Saldýrý sonrasý Charlie Hebdo, 3 milyon basýp yayýnladýðý sayýsýnda ise yine Hz. Muhammed'e ait olduðu iddia edilen çizimi kapak yapýp tüm dünyaya daðýtmýþtý. Ýslam dünyasý- nýn büyük tepkisini toplayan çizimi ise Cumhuriyet Gazetesi'nin iki yazarý köþesinde yayýnlamýþtý. Yaþanan bu geliþmeler üzerine yazýlý bir basýn açýklamasý yapan Diyanet-Sen Aydýn Þube Baþkaný Ahmet Emirdað, Terörün ýrký, dini, rengi yoktur. Terör nerden gelirse gelsin her türlüsüne karþý olduðumuz gibi terör bahane edilerek inançlara, deðerlere hele hele Peygamber Efendimize yapýlan hakaret ve saygýsýzlýða da ayný þeklide karþýyýz ve lanetliyoruz Yaþanan olaylarýn son derece üzücü olduðunu vur- gulayan Emirdað Tüm dünya Fransa'da yaþanan terör olayýna birlik ve beraberlik içerisinde tepkisini gösterdi. Böylesine hassas bir dönemde Charlie Hebdo dergisinin Peygamber Efendimize hakaret içeren karikatürü tekrar yayýnlamasý üstelik ayný karikatüre bazý ulusal gazetelerimizin sayfalarýnda da yer vermesi kabul edilebilir bir durum deðildir. Merhamet ve sevgi dini Ýslam'ýn terör dini, Müslümanlarýn ise terörist gibi gösterilmeye çalýþýlmasý, Peygamber Efendimize karikatürle hakaret edilmesi Müslümanlarý rencide etmeyi, tahrik et- meyi hedefleyen giriþimlerdir. Hz. Muhammed'e yapýlan hakaret bütün Müslümanlara ve onlarýn kutsalýna yapýlmýþ bir hakarettir ve bizlerin bu hakaretler karþýsýnda sessiz kalmasýný beklemek ne ifade, ne basýn özgürlüðü ile anlatýlabilecek bir durumdur. Kimse bir baþkasýnýn kutsalýna, inançlarýna hakaret edip basýn özgürlüðüne ifade özgürlüðüne sýðýnamaz. Köþelerinde söz konusu karikatürlere yer veren Cumhuriyet Gazetesi yazarlarýný ve yayýnlanmasýna izin veren genel yayýn yönetmenini kýnýyor, bir an önce tüm Müslümanlardan özür dilemeye davet ediyorum diye konuþtu. CANLI DANIÞMANLIK MERKEZÝNÝN ÝLK BAÞVURUSU GERÇEKLEÞTÝ Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde faaliyetlerine baþlayan Canlý Danýþmanlýk Merkezi'nin ilk baþvurusu gerçekleþti. Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde Ocak 2015'de Hizmete baþlayan Canlý Danýþmanlýk Merkezi'nin ilk baþvurusu gerçekleþti. ADÜ Nazilli Meslek Yüksek Okulu'nda Memur Bülent Gültekin üç fikir ve bir patentiyle Ýl Yenilik Platformu Canlý Danýþmanlýk Merkezi'ne baþvurarak, alanlarýnda uza- man akademisyenlerle görüþtü ve fikrini koruma altýna almanýn yollarý hakkýnda bilgi aldý. Aydýn Ýl Yenilik Platformu; baþvuru takibi, fikrin geliþtirilmesi ve desteklenmesi için araþtýrmacýlarý yüz yüze görüþmeye bekliyor. GÜNLÜK OLUÞAN FÝYATLAR Aydýn Ticaret Borsasý'nda natürel ham zeytinyaðýnýn kilogramý 6,50-8,35 TL aralýðýnda iþlem gördü. Aydýn Ticaret Borsasý'nda günlük iþlem gören ürünler ve fiyatlar þu þekilde oluþtu: Naturel Ham Zeytinyaðý, Hazýr Tacir Satý- þý olarak en az 6,50 TL en çok 8,35 TL; Kuru Ýncir, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 6,75 TL en çok 11,80 TL ve Sýra Mýsýr, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 0,70 TL en çok 0,73 TL. Son zamanlarda Avrupa'da Ýslamafobi'nin týrmanýþa geçtiðine dikkati çeken Emirdað, þunlarý söyledi: Son geliþmeler gösteriyor ki Avrupa'da bazý lobiler Ýslamafobinin yaygýnlaþmasý için yoðun çaba sarf ediyor. Müslümanlar olarak tahriklere gelmeden saðduyu ve aklý selim ile teröre karþý dik durmalýyýz. Ancak þu da bilinmelidir ki Peygamber Efendimize deðerlerimize yapýlan hakaretler karþýsýnda hiçbir Müslüman sessiz kalmayacaktýr. Tüm Müslümanlardan bu tür tahriklere saðduyu ve Ýslam dininin bizlere öðrettiði hassasiyetle yaklaþmalarýný rica ediyorum. Bizler sevgi ve merhamet dini Ýslam'ýn temsilcileriyiz. Biz kimsenin peygamberine kitabýna küfretmeyiz ne bizim ne de bir baþka inanç grubunun inancýna kutsalýna hakaret edilmesine de izin vermeyiz

3 3 BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN ERTESÝ GÜN Gündüz: 18 Gündüz:18 Gündüz:14 Gece: 7 Gece: 8 Gece: 9 GUNES ADNAN MENDERES BULVARI GÜZELHÝSAR MAHALLESÝ NO:99 AYSEN MEÞRUTÝYET MAH. ATATÜRK BULVARI NO.33 IDIL MESUDÝYE MAH.BATI GAZÝ BULVARI NO:212/B KAZA YAPAN SÜRÜCÜ 56 PROMÝL ALKOLLÜ ÇIKTI, 7 YARALI Aydýn'ýn Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda ayný otomobilin içerisinde bulunan 7 kiþi yaralandý. Kaza, önceki gün gece Aydýn-Çine karayolu üzerinde Ýmam Hatip Kavþaðýnda meydana geldi. Çine istikametinden gelen ve içerisinde 2 aileden toplam 7 kiþi bulunan 09 DK 789 plakalý otomobil sürücüsü Ömer K. (42) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürüklenmeye baþlayan otomobili yol kenarýndaki aðaca çarparak durdurabildi. Kazada ayný araçta bulunan Ebru K., Ali K., Yekta K., Kaan K., Ege K. ve Kutay K. ile sürücü Ömer K. çeþitli yerlerinden yara aldý. Kaza sonrasýnda otomobildeki vatandaþlar kýsa süreli þok geçirdi. Yaralýlar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafýndan olay yerinde ilk müdahalelerinin ardýndan ambulanslarla hastaneye kaldýrýldý. Aydýn Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Ekipleri de otomobilde olasý bir yangýna karþý tedbir alýrken, otomobil çekici vasýtasýyla olay yerinden kaldýrýldý. SÜRÜCÜ 56 PROMÝL ALKOLLÜ ÇIKTI Kaza yapan otomobil sürücüsü Ömer K'ye polis alkol muayenesi yapmak istedi. Polisin alkolmetreye üflemesini istediði Ömer K. önce yaralýlarýn yanýna gitmek istediðini belirterek alkol muayenesini reddetti. Polisle kýsa süreli tartýþan Ömer K'nin yapýlan alkol muayenesinde 56 promil alkollü olduðu tespit edildi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (iha) KALP KRÝZÝ GEÇÝREN GENÇ HASTA SAÐLIÐINA KAVUÞTU Aydýn'ýn Efeler ilçesinde kalp krizi geçiren 32 yaþýndaki hasta, zamanýnda yapýlan müdahale sayesinde saðlýðýna kavuþtu. Þiddetli göðüs aðrýsý þikâyetiyle saðlýk merkezine baþvuran S. Bulut, tahlil sonuçlarýný beklerken aniden fenalaþarak bilinci kapandý. Ölümle sonuçlanabilecek bir ritim bozukluðu yaþadýðý tespit edilen S. Bulut, anjiyo ve gerekli tedaviler için Özel Medline Ay- dýn Hastanesi Kardiyoloji Bölümüne sevk edildi. Ciddi bir kalp krizi yaþadýðý anlaþýlan S. Bulut, yapýlan anjiyo ile eski saðlýðýna kavuþtu. Hastanýn tanýsýný koyan ve operasyonu uygulayan Kardiyoloji Uzmaný Dr. Fatih Çam, Gençlerde kalp krizi vakalarý yetiþkinlere göre daha nadir görülse de, ölüme neden olabilecek düzeyde risklidir. Hastanemize acil vaka olarak transfer edilen 32 yaþýndaki S. Bulut'ta, ciddi bir ritim bozukluðu olmasýnýn yaný sýra, bir de kalp krizi geçiriyordu. Oldukça genç olan hastamýzý saðlýðýna kavuþturabilmek için hýzlý bir þekilde anjiyografi laboratuarýna aldýk. Bilinci kapalý olan hastamýza yapýlan anjiyo operasyonu sonucunda, kalbin en önemli damarý olan LAD'ýn en baþýndan týkandýðýnýn teþhisini koyduk. Balon ve stent iþlemi yapýlýrken 56 defa ciddi ölümcül aritmi geçiren hastamýza þok tedavisi uygulayarak hayata dönmesi saðladýk. Stent iþlemi yapýldýktan sonra kalpteki ritim dengesizliði sorunu ortadan kalktý ve kalp normal olarak çalýþmaya baþladý. Uygulanan anjiyo operasyonundan 4 saat sonra gözlerini açan hastamýzýn soluk borusundaki tüpü de alarak, rahat bir þekilde nefes almasýný saðladýk. Anjiyo operasyonu sonrasýnda þikâyetleri azalan hastamýz yeniden saðlýðýna kavuþmanýn mutluluðu içerisindeydi KALP KRÝZÝ GENÇLERÝ DE TEHDÝT EDÝYOR Gençlerde meydana gelen kalp krizinin oldukça tehlikeli olduðunu belirten Dr. Fatih Çam: Kalp krizinin genellikle belirli yaþ üstü kiþiler için risk taþýdýðý düþünülür. Ancak genç yaþlarda görülen kalp krizinde hayatýný kaybetme oraný daha yüksektir. Beklenmedik bir zamanda karþýlaþýlan kalp krizi, vücudun hazýr olmamasý sebebiyle daha tehlikelidir. Özellikle ailesinde kalýtýmsal kalp rahatsýzlýðý olanlar, genç yaþlarýndan itibaren rutin kontrol yaptýrmalýdýr. Bununla birlikte herkes için düzenli olarak kolesterol seviyelerinin takip edilmesi ve tüketilen gýdalara dikkat edilmesi de damar saðlýðý açýsýndan önemlidir diye konuþtu. Tedavisinin ardýndan saðlýðýna kavuþan S. Bulut da, Þiddetli göðüs aðrýsý sebebiyle bir merkeze baþvurdum. Yaþým nedeniyle kalp krizi geçirebileceðimi düþünmüyordum. Tetkikler için beklerken aniden bilincim kapandý. Kalp krizi teþhisi ile tedavi için Özel Medline Aydýn Hastanesi Kardiyoloji bölümüne sevk edildim. Burada Kardiyoloji uzmaný Dr. Fatih Çam'ýn yaptýðý baþarýlý anjiyo operasyonu sayesinde tekrar hayata tutundum. Saðlýðýma kavuþmamý saðlayan Dr. Fatih Çam ve ekibine çok teþekkür ederim þeklinde konuþtu. MADDE BAÐIMLISI ÇOCUÐUN DURUMU KRÝTÝK Aydýn Merkez Ilýcabaþý Mahallesi'nde bulunan ve gençlerin geceleri ve hafta sonlarý akýn ettiði önemli bir alýþveriþ merkezinde fenalaþan madde baðýmlýsý çocuk hastaneye kaldýrýldý. Polis tarafýndan el konulan olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Olay dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ilýcabaþý mevkiindeki alýþveriþ ve eðilence merkezine gelen 1999 doðumlu bir çocuk uyuþturucu madde aldýktan sonra fenalaþtý. Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan çocuðun durumunun kritik olduðu belirtilirken, polis çocuðun uyuþturucu madde kullanýmý sonucunda fenalaþtýðýný belirleyince olayla ilgili soruþturma baþlattý. Fenalaþan çocuðun, kullandýðý uyuþturucu maddeyi nereden temin ettiðinin araþtýrýldýðý öðrenildi. Yetkililer, çocuðun yaþýnýn 18'den küçük olmasý nedeniyle isminin gizli tutulduðunu, ancak þehrin en yoðun alýþveriþ ve eðlence merkezinde meydana gelen bu olayla ilgili olarak detaylý bir çalýþma baþlatýldýðýný belirttiler.

4 4 EFELER BELEDÝYESÝ'NDEN VATANDAÞA MEZARLIK HÝZMETÝ Efeler Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü ekipleri, vermiþ olduðu cenaze defni ve tüm mezarlýk hizmetleriyle baþarýlara imza atýyor. Aydýn Büyükþehir Belediyesi Meclisi kararý ile tüm mezar ve defin hizmetlerinin ilçe Belediyelerine devredilmesi ile Efeler Belediyesi ve Aydýn Büyükþehir Belediyesi arasýnda bir protokol imzalandý. Ýmzalanan protokol çerçevesinde, Efeler Belediyesi sýnýr- larý içerisinde bulunan baþta Tellidede ve Kemer Mezarlýklarý olmak üzere, toplam 120 adet mezarlýðýn bakým, onarým, temizlik ve tüm cenaze defin hizmetleri, Efeler Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü tarafýndan yürütülmeye baþlandý. Efeler Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü eksiksiz, zamanýnda ve sistemli olarak verdiði hizmetten, baþta muhtarlar olmak üzere tüm vatandaþlarýn memnuniyetini kazanarak; T.C. Efeler Belediyesinin verdiði en iyi hizmetler arasýnda yerini aldý. MEZARLIKLAR ZÝYARETÇÝLERE HAZIR HALE GETÝRÝLDÝ Mezarlýklarýn genel temizliði ile baþlanýlan çalýþmalara otlarýn biçilmesi, aðaçlarýn budanmasý ile devam edildiðini belirten Efeler Belediyesi Mezarlýklar Müdürü Gülhiz Gürbüz, Mezarlýklarýmýzda temizlik çalýþmalarýnýn yanýnda çiçeklendirme ve aðaçlandýrma çalýþmalarýný da yapýyoruz. Sekiz aylýk gibi bir süreçte büyük alanlara sahip mezarlýklarýmýzýn tamamýnda mezarlýk temizlik ekiplerince gerekli çalýþmalar yapýlarak mezarlýklar, ziyaretçilerine hazýr hale getirilmiþtir. Mezarlýklarýn bakým ve temizliði haricinde oluþturulan diðer cenaze hizmetleri ekipleri ile tüm defin hizmetlerinin, cenaze nakil hizmetlerinin, tüm mezarlýklardaki cenazelerin kayýt altýna alýnmasý ve sisteme dahil edilmesi hizmetlerinin de Mezarlýklar Mü- dürlüðü hizmet ve sorumluluk alanýnda olduðunu hatýrlatmak isterim. Tellidede ile Kemer Mezarlýðý dýþýndaki diðer mezarlýklarýn hiçbirinde geçmiþ cenaze kayýtlarý bulunmuyor. Cenazelerin tamamýnýn bilgisayar sisteminde kayýtlarýnýn oluþturulmasý uzun bir çalýþma süreci alacaktýr. Ancak kayýt altýna alma için hazýrlýklarýmýzý tamamladýk 7 GÜN, 24 SAAT Efeler Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü olarak haftanýn 7 günü, günün 24 saati vatandaþa hizmet verdiklerini belirten Müdür Gürbüz, Ýlçemiz sýnýrlarý içerisinde tüm defin hizmetlerini ücretsiz gerçekleþtiriyoruz. Vatandaþlarýmýzýn Cenaze Hattý olan Alo 188'den bize ulaþmalarý yeterli. Efeler Belediye Meclisince belirlenen ücret karþýlýðýnda, þehir dýþýna da cenaze nakli imkanýný arttýrýlan araç sayýmýzla, gecikmesiz verilebiliyoruz. Efeler Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü olarak tüm ekip ve ekipmanlarýmýz ile Ýlçemiz sakinlerine Cenaze hizmetlerimizi zamanýnda ve eksiksiz olarak verebilmek adýna neler yapabileceðimizi ve daha fazla nasýl faydalý olabiliriz düþüncelerimizi uygulamaya dökerek cenaze yakýnlarýnýn hem acýlarýna ortak olmak, hem de en acýlý günlerinde iþ yüklerini hafifletebilmek adýna çalýþýyoruz. Efeler Belediyesi olarak görev ve sorumluluklarýmýzýn bilinci, hassasiyeti ile daha iyi hizmetler verebilmek için yeni projeler üretme gayretimiz her zaman sürecektir ifadelerini kullandý. Efeler Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðünce verilen kusursuz hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getiren vatandaþlar, Yakýnýný kaybetmenin üzüntüsü içerisinde iken acýlarýmýza ortak olan, Efeler Belediyemizin verdiði hizmetler noksansýz ve memnuniyet vericidir. Bizlere en zor anlarýmýzda gereken desteði gösteren baþta Efeler Belediye Baþkaný M. Mesut Özakcan'a ve tüm hizmetleri ile acýlarýmýza ortak olan Mezarlýklar Müdürlüðüne ve emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz dediler. GEKA'DAN GÜNEY EGE'YE EÐÝTÝM DESTEÐÝ Güney Ege Kalkýnma Ajansý, 2013 yýlýndan itibaren yürüttüðü Teknik Destek programý kapsamýnda Aydýn, Denizli ve Muðla'daki birçok kurumun çalýþanýna eðitim desteði verdi. Güney Ege Bölgesi'ndeki kurum ve kuruluþlarýn kurumsal kapasitelerini artýrmalarýna yönelik ihtiyaç duyduklarý eðitimleri almalarýný saðlayan GEKA'nýn Teknik Destek programý kapsamýnda þimdiye kadar 5 bin 223 kiþi yararlanýrken, son dönemdeki projelerle birlikte bu sayý 6 bin 475 kiþiye ulaþacak.bölgedeki yerel aktörlerin kalkýnma açýsýndan önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliði nedeniyle hazýrlýk ve uygulama aþamalarýnda sýkýntý ile karþý- laþýlan çalýþmalarýna destek saðlamak amacýyla GEKA tarafýndan yürütülen Teknik Destek Programý kapsamýnda, kurumlar 15 bin TL'ye kadar eðitim ve danýþmanlýk desteði alabiliyor. Programa proje baþvurularý tüm yýl açýk olup baþvurular 2 aylýk dönemler halinde alýnýyor. Ajansýn ilk kez 2013 yýlýnda toplam 500 bin TL bütçe ile kamuoyuna ilan ettiði Teknik Destek programýndan bölgedeki 55 kurum yararlanmýþtý. Özellikle proje yazmaya yönelik eðitimlerin aðýrlýkta olduðu 55 proje kapsamýnda bölgedeki kurum ve kuruluþlarýn çalýþanlarý stratejik plan hazýrlama, diksiyon, iletiþim, fizibilite hazýrlama, kalite yönetimi, iþ saðlýðý ve gü- venliði, stres yönetimi, coðrafi bilgi sistemleri ve liderlik yönetimi vb. konularda eðitim aldýlar yýlý þubat ayýnda toplam 700 bin TL bütçe ile kamuoyuna ilan edilen Teknik Destek Programýnda toplam 69 proje desteklenmeye hak kazandý ve program kapsamýnda bölgedeki çeþitli kurumlara; proje yönetimi, beden dili ve iletiþim, pazarlama, kooperatif yönetimi, oyun terapisi, yaratýcý drama, fizibilite ve mimari proje hazýrlama, zeytinyaðý tadýmý, marka yaratma, basýna yönelik haber yazma ve mizanpaj, kurumsal imaj yönetimi, dýþ ticaret, inovasyon, kriz yönetimi ve liderlik yönetimi vb. konularda eðitimler verildi.yerel yönetimlerin baþta kurumsal kapasite ve yerel kalkýnma kapasitesini artýrýcý faaliyetlerine destek olduklarýný söyleyen GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata, "Bölgemizdeki yerel yönetimler; Ajansýmýzýn verdiði desteklerle kurumsal mükemmellik yolunda emin adýmlarla ilerleyerek yerel, bölgesel ve ulusal kalkýnmaya katký saðlamaktadýr. Zengin Beþeri Sermaye, Güçlü Toplumsal Yapý geliþme eksenindeki önceliklerimiz doðrultusunda, Ajansýmýz personeli ve teknik destek programý marifetiyle bölgemizde þimdiye kadar 7 bin kiþiye eðitim verdik. Bu yolla bölgenin proje yazma kültürünü geliþtirmeye çalýþýyoruz ve bu konuda çalýþmaya devam edeceðiz" Alata son olarak, bölge kalkýnmasýna hizmet edecek projeleri 2015 yýlýnda da destekleyeceklerini söyledi.

5 5 ERDEM: AMACI ÞOV YAPMAK AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný CHP'li Özlem Çerçioðlu'nun toplam portakal üretiminin binde 8'ini satýn alarak, þov yaptýðýný iddia etti. Erdem, Çerçioðlu'nun amacý destek saðlamak deðil þov yapmak Aydýn'ýn Sultanhisar ilçesine baðlý Atça Mahallesi'ndeki Sebze ve Meyve Toptancý Hali'ni geçtiðimiz hafta ziyaret eden Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu, bu yýl beklediði kazancý saðlamayan portakal üreticilerine destek saðlamak amacýyla 52 ton portakal satýn almýþtý. Baþkan Çerçioðlu'nun portakal satýn almasýný deðerlendiren AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, Çerçioðlu'nun amacýnýn þov yapmak olduðunu ileri sürdü. Aydýn'da yýlda 65 milyon kilogram portakal üretildiðini belirten Erdem, Baþkan Çerçioðlu, 52 bin portakalý Aydýn Büyükþehir Belediyesi'nden 15 bin 600 TL Forum Aydýn Çocuk Kulübü yarýyýl tatilinde perdelerini açýyor! ödeyerek satýn aldý. Yani toplam üretimin binde 8'ini almýþtýr. Bu doðrultuda Baþkan Çerçioðlu yi- ne þovunu yapmýþtýr. Alýnan rakam devede kulak bile deðildir. Çerçioðlu'nun amacý destek saðlamak deðil, reklam yapmaktýr GF/KAZIM YÖRÜKCE TÜKETÝCÝYÝ KORUYANLARA ÖDÜL 112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM 18. Tüketici Ödülleri bilinçli tüketicileri, tüketici memnuniyetini ilke edinen firmalarý, tüketicileri koruyan kuruluþlarý ve bilimsel çalýþma sahiplerini bekliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan tüketici bilincinin geliþtirilmesi, tüketicilerin yasal haklarýný kullanmalarý konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmalarýn teþvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunmasý ile ilgili bilimsel çalýþmalarýn özendirilmesi amaçlarýyla 2014 yýlý faaliyetleri dikkate alýnarak altý dalda "2014 Yýlý 18. Tüketici Ödülleri" verilecek. Yarýþmada Bilinçli Tüketici Ödülü, Yazýlý Basýn Tüketici Ödülü, Radyo- Televizyon Programý Ödülü, Tüketici Memnuniyetini ilke Edinen Firma Ödülü, Bilimsel Çalýþma Ödülü ve Tüketici Özel Ödülü sahiplerini bulacak. Yarýþmayla ilgili olarak Aydýn Valiliði'nden yapýlan açýklamada; Kiþi veya kuruluþlar, yukarýda dallarý ve deðerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödülleri"ne doðrudan aday olabilecekleri gibi, diðer kiþi veya kuruluþlar tarafýndan da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adaylarýn yukarýda belirtilen ölçütleri taþýdýklarý belgelenmelidir. Konuyla ilgili olarak Bakanlýðýmýz adresli web sitesinden, numaralý telefondan bilgi alýnabilir. Baþvurularýn 29 Ocak 2015 Cuma günü saat 17.30'a kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü Eskiþehir Yolu 9. Km. TOBB Ýkiz Kuleler C Blok 15/32 Çankaya / Ankara adresine bizzat veya postayla yapýlmasý gerekmektedir. 81 il merkez ve ilçe sýnýrlan içerisinde Ticaret Ýl Müdürlükleri kanalýyla yapýlacak baþvurularýn ise ilan edilen son baþvuru tarihine kadar Bakanlýða ulaþacak þekilde posta yoluyla gönderilmesi veya doðrudan Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðüne baþvuruda bulunulmasý zorunludur denildi. Memur-Sen Aydýn Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Aydýn Þube Baþkaný A. Baki Karaer, SaðlýkSen'in giriþimleri sonucu 112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde eski çalýþma sistemine devam kararý alýndýðýný belirtti. Saðlýk-Sen Þube Baþkaný Karaer, yaptýðý açýklamada; 112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde farklý bir mesai sisteminin ve taþeron þoför uygulamasýna geçilmesi yönündeki çalýþmalara tepki vermiþtik. Yaptýðýmýz açýklamada çalýþan memnuniyetini önemli ölçüde azaltacak olan ve çalýþanlarý rahatsýz eden 12/48 sistemi ve taþeron þoför uygulamasýnýn tekrar deðerlendirilmesi gerektiðini ifade ederek, çalýþanlarýn yüzde 90'ýna yakýnýn memnun olduðu Acil Saðlýk Hizmetleri'nin mevcut sistemi ile oynanmamasý gerektiðini vurgulamýþtýk Saðlýk-Sen'in giriþimlerinin sonuç verdiðine iþaret eden Baki Karaer, Konu ile ilgili Acil Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Osman Arýkan Nacar, twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada 12/48 uygulamasý yerine 24/72 sistemine devam edileceðini belirtti. Saðlýk çalýþanlarýmýzýn iþ motivasyonunu olumsuz etkileyecek her türlü çalýþma sistemine karþý çýktýklarýný belirten Genel Baþkanýmýz Metin Memiþ, halkýn saðlýk hizmetlerinden memnun olmasýnýn, çalýþan memnuniyetine baðlý olduðunun unutulmamasý gerektiðini söyledi. Saðlýk-Sen olarak çalýþanlarýn memnun olacaðý sistemlerin devam ettirilmesi ve bunu destekleyen uygulamalarýn yapýlmasý ve sürdürülmesinin arkasýnda olduk ve olmaya da devam edeceðiz diye konuþtu. Forum Aydýn Çocuk Kulübü etkinlikleri, 2015 yýlýnda yepyeni atölye programýyla bu hafta sonu baþlýyor. Aydýn ve çevre illerde yaþayanlarýn alýþveriþ ve eðlence merkezi Forum Aydýn, sömestr boyunca devam edecek olan bir dizi etkinlikle miniklere keyifli saatler yaþatacak. Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00'te baþlayacak olan etkinliklerde minikler hem oyun oynayacaklarý ve el becerilerini ve koordinasyonlarýný geliþtirebilecekleri oyuncak yapým atölyelerine hem de kukla tiyatrolarýna katýlma þansýný yakalayacak. 5 yaþ üzeri çocuklarýn katýlýmýyla gerçekleþecek olan atölye çalýþmalarý arasýnda bu haftasonu Konuþan Ayý Kuklasý Yapým Atölyesi bulunuyor. GF/BÝRSEN BACAK 22 Ocak 2015 YIL:13 SAYI: 3742 FLAÞ GAZETECÝLÝK MATBAACILIK YAYINCILIK VE REKLAMCILIK ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ...SÜLEYMAN KASIM ÞENER YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ...SEMRA ÞENER EDÝTÖR...GÜLCAN BÝLÝR ÝNTERNET SAYFASI SAYFA EDÝTÖRÜ...SEMRA ÞENER YAYIN TÜRÜ... YEREL SÜRELÝ YAYIN BASKI...FLAÞ OFSET MATBAACILIK TESÝSLERÝ RAMAZANPAÞA MAH.BEDESTEN ÝÞ MERKEZÝ ALT ZEMÝN KAT NO:128 AYDIN ÝNTERNET ADRESÝ...www.gazeteflas.com

6 6 MHP Ýl Baþkaný Köse, Aydýn Büyükþehir Belediye Meclisi'nde CHP-AKP ittifaký olduðunu iddia etti CHP VE AKP ARASINDA GÝZLÝ ÝTTÝFAK VAR 1.dan devam 2014 KAYIP YIL Aydýn Büyükþehir Belediyesi'nin 2014 yýlý bütçesinin yaklaþýk 560 milyon lira olduðunu ancak Aydýn'da yapýlan bir proje olmadýðýný ifade eden MHP Ýl Baþkaný Fevzi Köse: "Buradan ben halkýmýza soruyorum. Büyükþehir Belediyesi'nin bütçesi yaklaþýk 560 milyon lira iken Aydýn'a hangi yatýrým yapýldý? Hangi proje geliþtirildi? Bunun cevabý belli. Hiç! 2014 yýlý Aydýn için kayýp yýldýr" ULUSAL'A 707 BÝN LÝRA 2014 yýlýnda Büyükþehir Belediyesi'nin ulusal medyada yayýnlanan reklam bedellerinin toplamýnýn 707 bin lira, yerel medyaya da 150 bin lira olduðunu belirten MHP Ýl Baþkaný Köse: " Reklam deyince akan sular duruyor. Aydýn Büyükþehir Belediyesi reklama para harcamayý seviyor. Ancak ortada icraat yok" KESÝNTÝLER NEREYE GÝTTÝ? 2014 yýlý Büyükþehir Belediyesi'ne gitmek üzere, Nazilli Belediyesi'nden 10,5 milyon, Ýncirliova Belediyesi'nden 4,6 milyon, Germencik Belediye bütçesinden de 3.5 milyon lira kesinti yapýldýðýný belirten Köse: " MHP'li Belediyelerden Büyükþehir Belediyesi'ne kesilen bu paralar nereye gitti? Hangi projelere bu paralar harcandý? Nazilli'ye, Ýncirliova'ya, Germencik'e ne yaptýnýz? Bunlarýn açýklanmasýný istiyoruz" BU NASIL BÜTÇE? 2015 yýlý bütçesinin Aydýn Büyükþehir Belediyesi'nin yaklaþýk 1 trilyon lira civarýnda olduðunu ifade eden MHP Ýl Baþkaný Fevzi Köse: " Bu bütçede hiç bir þey belli deðil. Ayrýntý yok. Proje yok. Nereye ne yapýlacaðý yok. Bu bütçeyi baktýðýnýzda hiç bir açýklayýcý bilgiye ulaþamazsýnýz. Bu bütçe ciddi bir bütçe ancak projesiz, ciddiyetten uzak bir bütçe. Aydýn'a yazýk oluyor. Aydýn hepimizin. Herpimiz Aydýn'a sahip çýkmalýyýz" DÜZMECE ANKET Gezici Araþtýrma þirketi tarafýndan yapýlan bir ankete göre Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu'nun en baþarýlý belediye baþkaný seçildiðini ifade eden Köse: "Ne tesadüftür ki Aydýn Büyükþehir Belediyesi bahsi geçen þirketle 4 Aralýk 2014 tarihinde, Aydýn ili engelli sayýsý istatistiki verileri oluþturma hedefli engelli araþtýrma anket hizmeti satýn alma iþlemi gerçekleþtirmiþ. Bunun karþýlýðýnda Gezici Araþtýrma Þirketi ile 143 bin 500 lira ödenmesi kararlaþtýrýlmýþ. Nedense bu alým iþine yalnýzca Gezici araþtýrma Þirketi katýlmýþ ve iþi de onlar almýþ. Sonrasýnda da en baþarýlý Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu olmuþ. Bunlarýn hepsi tesadüf müdür? Ben bu ankete yalnýzca 'düzmece anket' derim" TEMSÝL VE AÐIRLAMAYA 4 MÝLYON LÝRA Aydýn Büyükþehir Belediyesi'nin bütçesinde 4 milyon lira temsil ve aðýrlama giderlerine ayrýldýðýný belirten MHP Ýl Baþkaný Fevzi Köse: "Maþallah iþ reklama gelince, temsil ve aðýrlamaya gelince Büyükþehir Belediyemiz pek cömert. 4 milyon lira ciddi bir rakam. Bunca parayla neyi temsil edeceksiniz? Kimi aðýrlayacaksýnýz?" diye sordu. KÖSE, ÝHALELERÝ SORDU MHP Ýl Baþkaný Fevzi Köse düzenlediði kahvaltýlý basýn toplantýsýnda Aydýn Büyükþehir Belediyesi'nin ihaleleriyle ilgili bazý bilgiler vererek bu ihalelerle ilgili Aydýn Belediyesi'nin ve Büyükþehir Belediyesi'ne sorular sordu. Köse, Aydýn Kent Meydaný'nda binalarýn cephe kaplanmasý ve çevre düzenlemesiyle ilgili olarak ihaleye çýktýðýný ve 28 Kasým 2013'de bu iþin ihale edildiðini ve bu iþin maliyetinin yaklaþýk 21 milyon lira olduðunu belirterek: " Kent Meydaný'nda binalarýn kaplanmasýyla ilgili yapýlan bu ihalede süre 90 gün imiþ. Yani yüklenici 90 günde iþi teslim edecekmiþ yýlýnda yapýlan bu ihalede iþin çoktan bitmiþ olmasý gerekiyor. Ben buradan soruyorum: Kent Meydaný'nda hangi binanýn dýþ kaplamasý yapýldý? Bu iþin bedeli yükleniciye ödendi mi? Bu sorularýn cevabýný merak ediyo- ruz" MÜFETTÝÞLER NEDEN GELDÝ? Minibüs Garajý yerinde zemin üstü 2 katlý otopark üstüne konferans salonu, nikah salonu, 10 katlý ofis binasý ve terasa ait uygulama projeleri ve dökümanlarýnýn hazýrlanmasý için Aydýn Belediyesinin 2013 yýlýnda ihale yaptýðýný ve bu ihale bedelinin 105 bin lira olduðunu belirten MHP Ýl Baþkaný Köse: "Bu iþ daha sonra ihale edildi. Yaklaþýk bedeli, 21 milyon liraya. Fakat ne hikmetse bu projeye bir türlü baþlanýlmadý. 21 Mayýs tarihinde Ýçiþleri Bakanlýðý Müfettiþleri geldi. Hemen akabinde 22 Mayýs tarihinde bu iþ iptal edildi. Burada insanýn aklýna garip sorular geliyor. Öncelikle bu iþ için neden bu kadar uzun süre beklenildi? Bu iþ birilerine mi devr edilecekti? Bakanlýk Müfettiþleri neden geldi? Bu sorularýn cevabýný bekliyoruz. Bu ihale iptal edilmesine raðmen Belediyenin resmi web sitesinde neden hala gösterildiðini de merak ediyoruz?" CHP-AKP ÝÞBÝRLÝÐÝ VAR Aydýn Büyükþehir Belediyesi'nde denetimlerin yapýlamadýðýný iddia eden MHP Ýl Baþkaný Fevzi Köse: " Meclis'e Denetim Komisyonu'nun 5 üyeden oluþmasýný teklif ettik. Reddedildi. Üstelik oluþturulan 3 kiþilik komisyona MHP'li üye alýnmadý. 2 CHP'li bir de AKP'li üye var. Burada gizli bir CHP_AKP ittifaký var.aydýn Büyükþehir Belediyesi'nde gizli bir CHP-AKP ittifaký var" Büyükþehir Belediyesi'nin þeffaf olmadýðýný oysa iktidarý da þeffaf olmadýðý için eleþtirdiðini iddia eden Köse: "Aydýnýmýza yazýk oluyor. Aydýn'a hiç bir þey yapýlmýyor. Ancak medya aracýlýðýyla, reklamlar yapýlýyor. Ortada yapýlan bir þey yok ancak reklam var" MÝLLET OLARAK TOPARLANMAMIZ LAZIM Özel Güvenlik görevlilerinin Büyükþehir Belediye Meclis'inde çok kaba davranýþlar içinde olduðunu ifade eden Köse: "Bu davranýþlar yakýþmýyor. Çok kaba. Aydýn geçmiþten beri medeniyetlerin beþiði olmuþtur. Ancak bir algý operasyonuyla gelinen nokta budur. Aydýn ihmal edilmiþtir" Paris'te 12 kiþi öldürüldüðünde bütün Fransa'nýn ayaða kalktýðýný belirten Köse: "Fransýzlar ayakta. Oysa biz, toplumsal olaylarda kýlýmýz dahi kýmýldamýyor. Halkýmýz uygulanan politikalarla, algý operasyonlarýyla duyarlýlýðýný yitirdi. Millet olarak toparlanmamýz lazým" MHP Ýl Baþkaný Fevzi Köse, herkesin Aydýn'a sahip çýkmasý gerektiðinin altýný çizerek: "Meclis'teki olaylarda üyelerimizin susmasý, çekinmemizden deðil, yanlýþ anlamlar çýkarýlmasýnýn önüne geçmek içindir. Ancak, bu tip davranýþlar devam ederse tepkimizde artarak devam edecektir. Tabi ki bizim tepkimiz demokratik olacaktýr. Kamuoyunun bilgilendirilmesi noktasýnda olacaktýr" G.F.

SENET MAFYASINA DARBE

SENET MAFYASINA DARBE Aydın, Başbakan a hazırlanıyor KUŞADASI VE DİDİM DE AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın 17 Ocak'ta yapılacak kongresine katılacak olan Başbakan Ahmet Davutoğlu için kentteki hazırlıklar sürüyor. Aydın AK

Detaylı

Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece

Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece 'PROJEDE YER ALAN HAYVANLARIN TAMAMI DAMIZLIK' Aydýn Ýli Koyun-Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Halit Kahraman'ýn Aydýn'da yaklaþýk 10 yýl önce baþlatýlan 'Halk Elinde Hayvan Islahý Ülkesel Karya'

Detaylı

Aydın'da sel felaketini BARAJLAR ENGELLEDİ

Aydın'da sel felaketini BARAJLAR ENGELLEDİ Rektör Yardımcısı İzmir'den aday adayı Aydın Adnan Menderes (ADÜ)Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı İzmir 2. Bölge AK Parti Milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldığını

Detaylı

MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ

MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ Efeler Kent Konseyi'nden demiryolu için imza kampanyasý Efeler Kent Konseyi Üyeleri, Efeler ilçesinden geçen 9 kilometrelik demiryolu hattýnýn yerin altýna alýnmasý için imza kampanyasý baþlattý. Aydýn

Detaylı

4 POLİS MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

4 POLİS MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ GAZETECİLER GÜNLERİNİ KUTLADILAR AYTO yerel medyaya sahip çıkıyor Aydın'da görev yapan ulusal ve yerel medya kuruluşu temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü birlik ve beraberlik içerisinde kutladı.

Detaylı

ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE

ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE KANLI KATÝL HERYERDE ARANIYOR OKULLAR HAYAT OLDU Biri astsubay 3 kiþiyi öldüren 3 kiþiyi de yaralayan Hüseyin Türkmen'in saklandýðý bölge jandarma tarafýndan abluka altýna alýndý. Ýzmir'den özel komanda

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Aydın'da tıbbi atık bedelleri açıklandı Aydın'da tıbbi atıkların toplama, taşıma ve bertaraf bedeli kilogram başına

Aydın'da tıbbi atık bedelleri açıklandı Aydın'da tıbbi atıkların toplama, taşıma ve bertaraf bedeli kilogram başına Uğurlu sandalye başköşede Milli Piyango'nun Yılbaşı'ndaki Özel Çekilişi'nde büyük ikramiyenin isabet ettiği Aydın'daki iki talihliden biri olan Söke'li Halit Abak'ın biletini kontrol ettiği kahvehanedeki

Detaylı

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE Ýþte demiryolumuzun maliyeti Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar konulu panel Çorum da düzenlendi. Faizsiz bankacýlýðýn nabzýný tuttular * HABERÝ 8 DE Türkiye'nin dört bir yanýna yeni hýzlý trenler geliyor.

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açýkladýðý seçim bölgeleri ve çýkaracaðý milletvekili. sayýlarýnda Aydýn'ýn 7 vekil sayýsý deðiþmedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açýkladýðý seçim bölgeleri ve çýkaracaðý milletvekili. sayýlarýnda Aydýn'ýn 7 vekil sayýsý deðiþmedi. VEKÝL SAYISI DEÐÝÞMEDÝ TÜKETÝM ARTTI Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açýkladýðý seçim bölgeleri ve çýkaracaðý milletvekili sayýlarýnda Aydýn'ýn 7 vekil sayýsý deðiþmedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adrese

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

Aytaç Ýþçileri sorunlarýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'e ilettiler. Uslu, Aytaç iþçilerini Bakan la buluþturdu

Aytaç Ýþçileri sorunlarýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'e ilettiler. Uslu, Aytaç iþçilerini Bakan la buluþturdu Ortaköy e iyi haber AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Cemilbey-Ortaköy yolu proje ihalesinin 15 Temmuz 2013 tarihinde Karayollarý Genel Müdürlüðü, Program ve Ýzleme Baþkanlýðý

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

* HABERÝ 2 DE ÝHL de açýlan Destekleme ve Yetiþtirme Kursu devam ediyor. 200 yýllýk Kybele kabartmasý, define avcýlarýnýn hedefi haline geldi.

* HABERÝ 2 DE ÝHL de açýlan Destekleme ve Yetiþtirme Kursu devam ediyor. 200 yýllýk Kybele kabartmasý, define avcýlarýnýn hedefi haline geldi. Uslu, O zat haddini bilmeli TBMM Ýdari Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün teröre tepki yürüyüþünde yaptýðý konuþmada Ýskilipli Atýf Hoca'ya

Detaylı

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi.

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum Gurbetçilere yatýrým çaðrýsý Tanýtým filmimiz hazýr Baþarýlý iþadamý hemþehrimiz Mustafa Yaðlý, geçtiðimiz pazar günü ATV Avrupa kanalýndaki canlý yayýnda yatýrýmcýlarý Türkiye ye yatýrýma davet etti.

Detaylı

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi.

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi. Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý Tasavvuf Geleneði ve Çorum da Son Devir Meþayýhý okurlarýyla buluþtu Gazetemiz köþe yazarý Eðitimci- Yazar Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý. Tasavvuf Geleneði ve Çorum

Detaylı

Yargýdan teröre lânet

Yargýdan teröre lânet Kanser Haftasý nda farkýndalýk vurgusu Erken teþhis hayat kurtarýr Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde, Kanser Haftasý nedeniyle program düzenlendi. Programda yapýlan konuþmalarda

Detaylı

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor Çorum, Kore'de tanýtýlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com

Detaylı

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi.

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi. Gençler keþfe çýktýlar Arkadaþýmýz Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve gazetecilik konusunda bilgiler verdi. Liseli gençlere yerel medyayý anlatan Recep Mebet: Yerel gazetecilik fikir ve gönül iþi * HABERÝ

Detaylı

Hastalarýmýz önce Allah a sonra bizlere emanet * HABERÝ 7 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Hastalarýmýz önce Allah a sonra bizlere emanet * HABERÝ 7 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Çocuk Yoðun Bakým yolda Bekleme salonuna mahremiyet perdesi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde bulunan ameliyathane bekleme salonu, yeni uygulamalara sahne oldu. Hasta mahremiyetinin

Detaylı

Büyükþehir için ortak çalýþma

Büyükþehir için ortak çalýþma Kardeþ kavgasý devletin sonu olur Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. ÇORUM Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Türkiye'nin birlik

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Gençleri dýþlamayýn destek olun Görevliden fiþ almayan sürücülere idari para cezasý uygu-

Gençleri dýþlamayýn destek olun Görevliden fiþ almayan sürücülere idari para cezasý uygu- Uçuþ saatlerine itiraz Baþbakan a iletildi AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, THY nin MerzifonÝstanbul arasý uçuþ saatlerinde yapmayý planladýðý deðiþikliðin gerçekleþmemesi yönündeki TSO talebini

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

Özel Fen Lisesi kuruluyor

Özel Fen Lisesi kuruluyor Domuz gribi uyarýsý Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, dünyada paniðe neden olan domuz gribi ile ilgili olarak vatandaþlarý uyardý. * HABERÝ 2 DE Dr. Cengiz Bozkurt Nisan yaðmuru bereket getirdi Selahattin Biçer:

Detaylı