T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 61 SAYI: 2012/10 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7269, 7414, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 61 NUMBER: 2012/10 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7269, 7414, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar n bilimsel çal flmalar ve araflt rmalar s ras nda bilgi ve belgeye kolayca eriflilmesinde önemli bir yeri oldu u kuflkusuzdur. Türkiye Makaleler s, Milli Kütüphane'nin kurulufl kanunundaki amaçlar ve araflt rmac lar n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan itibaren haz rlanmakta ve periyodik olarak kullan c lara sunulmaktad r y l na kadar sadece bas l olarak sunulan bibliyografik künyeler sonraki y llarda elektronik ortamda yay nlanmaya bafllanm flt r. Türkiye Makaleler s, halen Baflkanl m zca CD ortam nda ve internette (http://eyayinlar.mkutup.gov.tr) yay nlanmakta olup, tarama arayüzü ile kullan c n n hizmetine PDF format nda sunulmaktad r. Milli Kütüphane Baflkanl olarak bugün Türkiye Makaleler s 'n n yeni bir say s n yay nlaman n mutlulu u içerisindeyiz. Büyük bir özveri, dikkat ve itina ile haz rlanan bu çal flman n araflt rmac lar ve bilim çevreleri için gerekli ve güvenilir bir bilgi kayna olup olmad n n takdirlerini kullan c lara b rak rken bu konuda elefltiri ve önerilere de aç k oldu umuzu vurgulamak isterim. 60 y l aflk n bir süredir bibliyografya haz rlanmas ve sunulmas çal flmalar nda bugüne kadar eme i geçenlere ayr ayr teflekkür etmenin bir vefa borcunu ödemek oldu unu düflünüyor, Türkiye Makaleler s 'n n bu yeni say s n n da yararl olmas dile iyle sayg lar sunuyorum. Zülfi TOMAN Milli Kütüphane Baflkan iii

4 PREFACE There is no doubt that bibliographies have played an important role for access to information and documents when conducting scholarly studies and researches. The Turkish Bibliography of Articles has been published and put to the service of users periodically since 1952, according to requirements of researchers and to the aims of establishment of the National Library of Turkey. Bibliographies which were available only in print form until 1995 have been published electronically in the following years. The Turkish Bibliography of Articles is now available in digital form and online (http://eyayinlar.mkutup.gov.tr) accessible in PDF form through search interface to user. As the National Library of Turkey, we are pleased to publish the new volume of the Turkish Bibliography of Articles. I would like to emphasize that we are open to all criticism and suggestions in this field while we are giving the right to users to determine whether this volume, which is prepared with dedicated efforts, consideration and precession will be a useful and reliable source of information to researchers and scholarship. We owe a debt of gratitude to every person who has contributed their time and effort to prepare and present these bibliographies during the past 60 years. And I also hope today that this new volume of the Turkish Bibliography of Articles becomes helpful to all. Zülfi TOMAN Director iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M KUTSAL K TAP HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...83 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI...143

8 650 YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...174

9 000 GENEL KONULAR 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Akc l, Ata - Ayflenur Tuncuk - Merve Anzerlio lu, Yonca. Emniyet Genel fiahin. Günümüz Kentsel Müdürlü ü Arfliv Belgelerinde Madencili inde E-At klar. Standard Sürgündeki Osmanl Hanedan ( (605) , ss. 1931) Türk Dünyas Araflt rmalar 101(200) , ss SB 194 Türkçe ve ng. özet. 670, 000, SA , 020 Bafler, Mustafa - Serkan Dinçer. Linux flletim Sistemine Karfl Tutum Gözayd n, Nevzat. Atatürk Dönemi Ölçe i Gelifltirme Çal flmas. Mustafa ile lgili Alman Arflivi Belgeleri: XI. Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Türk Dili 100(709) , Enstitüsü Dergisi 9(18/Özel say : ss. 20. Y l) 2012, ss. Türkçe 1963 SA 60 ve ng. özet , SA 3 370, 000 Bayrak, Beyza Karadeniz - Hale Bayram. Web Ortam nda Probleme Dayal Ö renme Yönteminin Farkl Ö renme Stiline Sahip Ö rencilerin Akademik Baflar lar na Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(18/Özel say : 20. Y l) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 150, 000 Özcan, Nilay - Ebru Çubukçu. Üçboyutlu Bilgisayar majlar n n ve Animasyon Tekniklerinin Mekânsal Alg Üzerindeki Etkileri. Yap (371) , ss. ng. özet SA , 000 Süt, Necdet - Yahya Çelik. Prediction of Mortality in Stroke Patiants Using Multilayer Perceptron Neural Networks. Turkish Journal of Medical Sciences 42(5) 2012, ss. ng. özet SB 304, Günefl, Firdevs. Okuma ve Zihni Yönetme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(18/Özel say : 20. Y l) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 370, GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Çelik, Kevser. Küçük Mecmua Üzerine Genel bir nceleme. Türk Yurdu 32(302) , ss SB Say, Ahmet. Elefltiri ve Özelefltiri Yerine. Evrensel Kültür (250) , ss SB , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Köç, Ahmet. Ankara'da Yakub Abdal Zaviyesi'nin Yönetim Sorunlar. Gazi

10 Akademik Bak fl 6(11) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Öngören, Pelin Gürol. Erken Cumhuriyet Döneminin Hitit/Milli Müze Projesi. Bilim ve Ütopya (226) , ss SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Çipof, Bojidar. 19. Yüzy lda stanbul'daki Bulgar Bas n (138) , ss SB Güler, Turgut. Er Kifli. Türk Yurdu 32(302) , ss SB , 070, 920 nal, Kemal. hsan Oktay Anar. Evrensel Kültür (250) , s SB , 070 Tany ld z, Nural mik. Türkiye'de 2011 Genel Seçimleri Öncesi Manflet Haberlerin Siyasi Olaylar Yans tma Düzeyi Üzerine Karfl laflt rmal Bir nceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(18/Özel say : 20. Y l) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 320, 070 Tar m Sektörünün Medya Yans malar. Dünya G da 18(10) , ss SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Derrida, Jacques. Jacques Derrida, Platon'un Eczanesi [Kitap Tan tma] Tan tan: Nedim Y ld z, Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet SA METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Ebrahimzadeh, Ali. Morewedge'in S ddîkîn Kan t na Yapt Yorumun De erlendirilmesi. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 180, 110 K l ç, Elife. Aristoteles'in Mekân Anlay fl. Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 110 Lukacs, Georg. [Georg Lukacs' n "Estetik II" Elefltiren: Özgür Taburo lu, Toplum ve Bilim (125) 2012, ss SA , (1) Özkan, Devrim. Sanat, Karfl l kl Bilgi ve Estetik Yarg. Muhafazakâr Düflünce 9(33-34/Özel say : Muhafazakar Düflünce ve Sanat) , Türkçe ve ng. özet SA , 700 2

11 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Altunya, Hülya - smail Latif Hac nebio lu. Dinî Epistemolojinin Mant ksal Analizinde Rasyonel Dil nflas : Bâbertî Örne i. Süleymen Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Y lmaz, Erdal. Leibniz Felsefesinde Tanr, Cevher ve Dünya " liflkisi" Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Demir, Remzi. Bilim Sosyolojisinin Öemi Üzerine. Bilim ve Ütopya 18(220) , 90. s SC SB , , 130 Yi eno lu, Çetin. Okültizm Yükselirken-2 Okültizm Neden Yükseliyor? Varl k 80(1261) , ss. Ifl k, Sever. Çifte Cinayet: "Tanr 'n n Ölümü"nden " nsan n Ölümü"ne. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) 1992 SA 7 Omay, Murad. Nozick'in Düflünce 190, 120 Deneyi Hakk nda Baz Düflünceler. Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet. Pinto, Robert C. Mant k Epistemoloji ve Argüman De erlendirme. Çeviren: Yunus Emre Akbay, Süleymen Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2012, ss SA SB , SA , (1) Y lmaz, Alim. Sanat Bilincinin Dili Olarak Estetik. Muhafazakâr Düflünce 9(33-34/Özel say : Muhafazakar Düflünce ve Sanat) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 700 Tan, Turan. Darwin ve Son Basamak. Türk Dili Dergisi 26(152) , ss. 140 (2) Yavuz, Zikri. Modern Zaman Teorileri ve Zaman n Gerçekli i. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 3

12 150 PS KOLOJ Düzeylerinin Tespiti. Verimlilik Dergisi (3) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (1) 1967 SB 319 Bayrak, Beyza Karadeniz - Hale Bayram. Web Ortam nda Probleme Dayal Ö renme Yönteminin Farkl Ö renme Stiline Sahip Ö rencilerin Akademik Baflar lar na Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(18/Özel say : 20. Y l) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 150, , 150 Erdem, Galip - Merve Deniz Pak. Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikli i ve Hiperaktivite Bozuklu unun Sosyo- Demografik Olarak ncelenmesi Üzerine Bir Çal flma: Ardahan Örne i. Toplum ve Sosyal Hizmet 23(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Büyükikiz, Kadir Kaan. Türkçeyi kinci Dil Olarak Ö renen Yabanc lar için Yazma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçe inin Gelifltirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çal flmas. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(18/Özel say : 20. Y l) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 410, 150 Çaya, Sinan. Muharebe fiartlar nda Ruh Hâlleri. Türk Dünyas Araflt rmalar 101(200) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Çelik, Serkan - Hasan Atak - Atilla Ergüzen. The Effect of Personality on Cyberbullying Among University Students in Turkey. E itim Araflt rmalar 12(49) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 150 Erbafl, Ali - Osman Ünüvar - Tugay Arat. Banka Çal flanlar n n Performans n Etkileyen Örgütsel Stres Faktörlerinin ve Memnuniyet 150 (2) Ergüner-Tekinalp, Bengü - fierife Terzi. Terapötik Bir Araç Olarak Ba fllama: yilefltirici Etken Olarak Ba fllama Olgusunun Psikolojik Dan flma Sürecinde Kullan m. E itim ve Bilim 37(166) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Göka, Erol. Son Kitab "Gerçek nsan n Yüzünde Yazar m?" Üzerine Mülâkat. Konuflan: Vedat Erden, Türkiye Günlü ü (112) 2012, ss SB (4) Güldal, Olcay. Çal flma Yaflam nda Çal flana Psikososyal ve Psikodinamik Aç dan Ac Veren Travmatik Bir Deneyim: Mobbing (Y ld rma) Toplum ve Sosyal Hizmet 23(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) l, Sunay - Emrah Akbafl - Reyhan Atasü Topçuo lu. Active Learning for a Client-Centered Practice. Toplum 4

13 ve Sosyal Hizmet 23(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA lgen, Abdulkadir. Kendinden Kopart lan nsan. Türk Yurdu 32(302) , ss. Oral, Meltem - Tar k Tuncay. Ruh Sa l Alan nda Sosyal Hizmet Uzmanlar n n Rol ve Sorumluluklar. Toplum ve Sosyal Hizmet 23(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (6) 810, 150 Özyer, Kubilay - Ufuk Orhan. Akademisyenlere Uygulanan Karaca, Hasan. Kayg l Kargaflalar. Psikolojik Tacize Yönelik Ampirik Bir Diyanet (262) , ss. Araflt rma. Ege Akademik Bak fl 1969 SC 6 12(4) , ss. Türkçe 297, 150 ve ng. özet SB Karakufl, Özlem. Ergenlered Ba lanma Stilleri ve Yaln zl k Aras ndaki liflki. Toplum ve Sosyal Hizmet 23(2) , Türkçe ve ng. özet SA , 150 ss. Kaya, Mustafa. Mobbing ve Avrupa Birli i Ülkelerinde Hukuki Durum. Gümrük Dünyas (75) 2012, ss. Türkçe özet SB , 150 Kocaekfli, Serdar - Ziya Koruç. Baflar l ve Baflar s z Hentbol Tak mlar n n Grup Sarg nl, Kayg, Güdülenme ve Yeterlik Düzeylerinin Karfl laflt r lmas. Spor Bilimleri Dergisi 23(3) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 5 790, 150 Köse, Sacit - Sefa Dinç. Fen ve Teknoloji Ö retmen Adaylar n n Biyoloji Özyeterlilik Alg lar ile Epistemolojik nançlar Aras ndaki liflki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(18/Özel say : 20. Y l) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 370, Sank r, Hasan. Plastik Sanatlar Alan nda Benlik ve Toplumsal Cinsiyet. Muhafazakâr Düflünce 9(33-34/Özel say : Muhafazakar Düflünce ve Sanat) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Yanarda, Alaaddin. Uluslararas Hukuk Düzenlemelerinde Nefret Suçlar. Diyanet (262) , ss SC 6 340, MANTIK Bingöl, Abdülkuddüs. Uyan fl Döneminde islam Kültür Evreninde Mant k Gelene inin Oluflumu. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 180, 160 Çapak, brahim. Cürcani'nin Er- Risaletü'l-Kübra Fi'l-Mant k Adl Risalesi ile Halidi'nin Kifayetü'l- Mübtedi Et-Tahkik Fi Fenni lmi'l Mant k Adl Risalesinin Karfl laflt r lmas. Felsefe Dünyas

14 (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 297, (1) Güven, Özgüç. John Stuart Mill'de Say n n Temellendirilmesi. Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet SA ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Akça, Tamer. Yapt m Hukuka Uygun, ama Etik De il! Bilim ve Ütopya 18(220) , ss SC (2) 170 (2) Kelikli, Murat. Ahmet Cevdet Pafla'n n Mant k ve lim Anlay fl. Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA , , (3) Pinto, Robert C. Mant k Epistemoloji ve Argüman De erlendirme. Çeviren: Yunus Emre Akbay, Süleymen Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2012, ss SB , (4) Türker, Sad k. Kâtibî'nen Önerme Anlay fl : Modern Mant a Erken Bir Katk. Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (5) Üçer, brahim Halil. Müteahhir Dönem Mant k Düflüncesinde Tan m n Birli i Sorunu: Molla Hüsrev'in Nakdu'l-Efkâr Fî Reddi'l-Enzâr' Ba lam nda Bir Tahlil. Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA 7 160, , 900 Ar c, Müstakim. Kutbuddin fiîrâzî'ye Göre Tababet Sanat ve Hekimlik Ahlâk. Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet. Ayd n, nayet - Nihan Demirkas mo lu - Senar Alk n. Academic Ethics in Turkish Universities: Perceptions of Academicians from Engineering, medicine and Education Colleges. E itim Araflt rmalar 12(49) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 170 Emiro lu, brahim. Sa'dî'nin Bostan' nda Baz Ahlâkî Mesajlar ve Mant ksal ncelikler. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 890, (3) Pehlivan, Necmettin. Muhammed Kefevî ve Risâle Fi'l-Âdâb'. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 6

15 Sullins, John P. Robot Ne Zaman Ahlâki Bir Öznedir? Çeviri: lker Bakan, Bilim ve Ütopya 18(220) , ss SC , 170 Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 180, (4) 180 (4) Topakkaya, Arslan - Ayfle Çelik, fiengül. Learning from Al- Arslantürk. Nurettin Topçu'da Ghazali. Felsefe Dünyas (56) Sorumluluk Kavram. Kutadgubilig 2012, ss. Türkçe ve ng. (22) , ss. ng. ve özet. Türkçe özet SA SA (5) Dilek, Selman. Meister Eckhart Y lmaz, Adem. Etlik ve Sosyal Onto-Teolojisinde Yarat l fl ve Ruh. Sorumluluk Kavramlar n n letiflim Kutadgubilig (22) , Kuramlar Ba lam nda ss. ng. ve Türkçe özet. Anlamland r lmas. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve 2002 SA 20 ng. özet. 220, SA 7 170, 300, ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Anl, Ömer Faik. Her fieyin Kuram Yeni-Platonculuk. Bilim ve Ütopya 18(220) , ss SC (2) Ayd n, Salih. Gazzâli'nin Filozoflar Elifltirisindeki Nihaî Hedefi Üzerine. Süleymen Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB (3) Bingöl, Abdülkuddüs. Uyan fl Döneminde islam Kültür Evreninde Mant k Gelene inin Oluflumu (5) Doru, M. Nesim. Mîr Dâmâd' n Hudûs Konusunda bn Sînâ'ya Yöneltti i Elefltiriler ve Hudûs-u Dehrî Görüflü. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Ebrahimzadeh, Ali. Morewedge'in S ddîkîn Kan t na Yapt Yorumun De erlendirilmesi. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 180, (7) Eren, Gül. Osmanl da Felsefe Çal flmalar 'ndan Yeni Kitaplar: Osmanl Popüler Materyalizmi. Kutadgubilig (22) , ss SA

16 180 (8) 180 (12) Karabela, Mehmet K. Ortaça Sonras Avrupa ve slam Felsefe Tarihi ve Felsefe Tarihi Yaz c l Üzerine: Ars Disputandi ve Âdâbü'l- Bahs Ba lam nda Bir Analiz. Felsefe Dünyas (56) 2012, Türkçe ve ng. özet SA 7 180, 900 ss. Kelikli, Murat. Ahmet Cevdet Pafla'n n Mant k ve lim Anlay fl. Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 180 Y ld z, Mustafa. Platon'un Felsefesinde Bir Erdem Olarak Cesaret. Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet SA MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Efil, fiahin. Einstein'a Göre Bilim, Din ve Felsefe: Din Felsefesi Aç s ndan Bir Çözümleme. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (9) K l ç, Elife. Aristoteles'in Mekân Anlay fl. Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (2) 180, 110 Günenç, Mehmet. Modern Felsefenin K rk, Russell. Normlar n Canlan fl. Tercüme: Cihan Bozkufl, Muhafazakâr Düflünce 9(33-34/Özel say : Muhafazakar Düflünce ve Sanat) , ss. Diyalekti i. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) 2005 SA 35 Günenç, Mehmet. Modernizimde Ben 300, 180 ve dealizm. Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe 180 (10) özet. Levtrinskaja, Viktorija. Mevlana'n n Ney'i ve Eflatun'un Pharmakon'u. Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (11) Uslu, Serdar. Arkaik ve Modern Bir Tasar m Olarak "Geçmifl" Kavram. Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA (4) Ifl k, Sever. Çifte Cinayet: "Tanr 'n n Ölümü"nden " nsan n Ölümü"ne. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 190, (5) Karaböcek, Can. Bat Felsefesinde Oryantal zm ve Türk mgesi [Onur Bilge Kula'n n Ayn Adl Kitab

17 Üzerine] Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (6) Karaböcek, Can. Türk Düflüncesinde Büchner Etkisi ya da "Felsefenin Sefaleti" Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA (10) Taslaman, Caner. "Tanr Parçac ": Felsefi Bir De erlendirme. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (11) Taflk n, Ali. Hume'un Adalet Kuram. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 190 (7) Koyuncu, Ahmet. Bir Yap salc l k 190 (12) Elefltirisi: Derrida ve Yap söküm. Temelli, Arzu bifli. Giambattista Kutadgubilig (22) , Vico ve Eski nsanlar n "Zihinlerini ss. ng. ve Türkçe özet. nmek" Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA Küçükalp, Derda. Fayda, Özgürlük ve Demokrasi liflkisi Ba lam nda John Stuart Mill'in Politik Felsefesi. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 320, SA (8) 200 Saybafl l, Nermin. Sanat n Ara Yollar nda. Toplum ve Bilim (125) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (9) Sunat, Halûk. Romansal/Yarat c Hakikat ve Spinoza Problemi. Varl k 80(1261) , ss SA SB , D N 200 (1) Önal, Mehmet. Kötülük Problemine Epiktetos'un Mutluluk Ö retisiyle Bakmak. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 210 DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M Y lmaz, Erdal. Leibniz Felsefesinde Tanr, Cevher ve Dünya " liflkisi" Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet. 9

18 220 KUTSAL K TAP 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 220 (1) Akal n, Kürflat Haldun. Farisilik ve Rabbiler. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 3(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA 4 297, 290, (2) Dilek, Selman. Meister Eckhart Onto-Teolojisinde Yarat l fl ve Ruh. Kutadgubilig (22) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , SC HIR ST YAN D NB L M 297 Karasakal, fiaban. Kâbu'l-Ahbâr ve Rivayet Tefsirindeki Yeri. Diyanet lmî Dergi 48(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Acar, Yusuf. Din Gönüllüsünün Ruh Formasyonu. Diyanet (262) , ss. Karasakal, fiaban. Kâbu'l-Ahbâr ve Rivayet Tefsirindeki Yeri. Diyanet lmî Dergi 48(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, 290, HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Can, Turan. Balkanlar'da Misyonerlik Balkanlar'da Misyonerlik Çal flmas Yapan Sivil Toplum Kurulufllar ve Faaliyetleri (138) , ss SB , 260 Tamur, Esra Danac o lu. 19. Yüzy l n lk Yar s nda Do u Anadolu Asahel Grant ve Nasturi Misyonu. Bilim ve Ütopya (226) , ss SB , 260 Alpman, Polat S. Rüya, Büyü, Mit: slamc l n Sosyo-Politik Tahayyülü ve Gülen Cemaati. Birikim (282) , ss SB , (2) Alt ntafl, Ramazan. Bütün Bir Yeryüzü "Mihrap" Diyanet (262/Eki: Mihrap) , 3-5. ss SC (3) Altunya, Hülya - smail Latif Hac nebio lu. Dinî Epistemolojinin Mant ksal Analizinde Rasyonel Dil nflas : Bâbertî Örne i. Süleymen Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 120 Ardo an, Recep. slâm Aç s ndan Siyasal ktidar n S n rland r lmas na 10

19 liflkin Baz Yaklafl mlar. Köprü Mayas " veya Yeni Bir Anadoluculuk (120) 2012, ss. Türkçe ve Getiren Yalç n Koç (1950- ) Türkiye ng. özet. Günlü ü (112) 2012, ss SA , SB , (4) Arslan, M. Lütfi. Mihrab n Ayd nl. Diyanet (262/Eki: Mihrap) , 6-7. ss SC (9) Canatan, Kadir. slamfobinin Tarihsel ve Güncel Görünümleri. Diyanet (262) , ss SC 6 297, (5) Asar, Muhammet Ali. Hz. Peygamber ve Engelliler. Diyanet (262) , ss SC Ayanlar, Ayça. Almanya Örne i Üzerinden Avrupa'n n slâmfobi Alg s (138) , ss SB , (6) Batar, Yusuf. Türkiye'de Din E itimi ve Toplumsal Beklentiler -Konya li Örne i- Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 3(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) Berk, Süleyman. Mihrapta Hüsn-i Hat. Diyanet (262/Eki: Mihrap) , ss SC 6 297, 740 Canl, Cemalettin. Netameli Bir Temas: Nurculuk ve Fethullah Gülen. Birikim (282) , ss SB , (10) Çapak, brahim. Cürcani'nin Er- Risaletü'l-Kübra Fi'l-Mant k Adl Risalesi ile Halidi'nin Kifayetü'l- Mübtedi Et-Tahkik Fi Fenni lmi'l Mant k Adl Risalesinin Karfl laflt r lmas. Felsefe Dünyas (56) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 297, (11) Demir, Nuray. Kutsal Topraklarda... Diyanet (262) , ss SC (12) Dereli, Muhammet Vehbi. flârî Tefsir Anlay fl na liflkin Baz Mülahazalar. Diyanet lmî Dergi 48(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (13) 297 (8) Dickie, Jane R. - Dawn M. Merasco. Bolay, Süleyman Hayri. Ahmed Ana-Baba, Çocuk liflkileri ve Yesevî'nin Kelam n n Günümüze Çocuklar n Tanr Tasavvurlar. Yans mas : Anadolu'ya "ANADOLU Çeviren: lhan Topuz, Süleymen 11

20 Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2012, ss SB , (14) Erbafl, Ali. Camiler ve Engelliler. Diyanet (262) , ss SA SC 6 297, , 300 Fazl o lu, hsan. Modern Dünyada Bilgi ve Zihniyet. Türkiye Günlü ü (112) 2012, ss SC SB , , (15) Görmez, Mehmet. Mihrab Anlamak. Diyanet (262/Eki: Mihrap) , 1-2. ss SC (16) Gümrükçüo lu, Saliha Okur. Cerîde lmiyye'de Yer Alan Kararlar Çerçevesinde Fetvahâninin Yarg Kararlar n Bozma Sebepleri. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 3(4) , ss SA Gümüflsoy, Faruk. slamfobi Endüstrisi Politik Sa slam Korkusunu Nas l Üretiyor? [Nathan Lean' n "The Islamophobia Industry" Adl Kitab Üzerine] Diyanet (262) , ss SC 6 320, (17) Günefl, Hüseyin. Aile Bireylerinin Ölümü Karfl s nda Hz. Muhammed'in Tutumu. Diyanet lmî Dergi 48(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (18) Güngör, Özcan. Amerika'daki Türk Gençleri için Cami ve Dinî Sosyalleflme (New Jersey Örne i) Diyanet lmî Dergi 48(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. flbilir, Cihangir. slamfobi ile Mücadelede Sivil Toplumun Rolü. Diyanet (262) , ss. 297 (19) Karaca, Hasan. Kayg l Kargaflalar. Diyanet (262) , ss SC 6 297, (20) Karagöz, smail. Mihrab n Hakk n Verebilmek. Diyanet (262/Eki: Mihrap) , ss SC (21) Karasakal, fiaban. Kâbu'l-Ahbâr ve Rivayet Tefsirindeki Yeri. Diyanet lmî Dergi 48(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, 290, (22) Karsl, brahim Hilmi. Buhranlar m z Günahlar m zdand r. Diyanet (262) , ss SC (23) Katipo lu, Bedri. nsandaki Zihinsel Yetenekler ve Baz Zihinsel Bozukluklar n Oluflmas nda ve Tedavisinde Dinî De erlerin Önemi. Diyanet lmî Dergi 48(4) 10 -

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/10 Türkiye

Detaylı