Ürettiklerimiz. Temel Kaynak 5. Ekonomik Faaliyetler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürettiklerimiz. Temel Kaynak 5. Ekonomik Faaliyetler"

Transkript

1 SOSYAL B LG LER

2 Temel Kaynak 5 Ürettiklerimiz Ekonomik Faaliyetler nsanlar yaflayabilmek için çeflitli ifller yaparlar. Hayvanlardan ve topraktan yararlan rlar, ticaretle u rafl rlar veya çeflitli ifl yerlerinde çal fl rlar. Bunlara ekonomik faaliyet denir. Bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri o bölgenin co rafi yap s, yer alt ve yer üstü zenginlikleri, iklimi, ulafl m yollar belirler. Bölgede tar ma elveriflli topraklar n olmas o bölgede tar m yap lmas na imkân sa lar. Bölgede yetifltirilen ürünleri de o bölgenin iklimi belirler, ekonomik faaliyetleri, ulafl m yollar, ticaret ve turizmi etkiler. Yurdumuzdaki ekonomik faaliyetleri inceleyelim: Hayvanc l k Yurdumuzda yaylalar ve çay rlar n genifl yer kaplamas hayvanc l a verilen önemi art rm flt r. Yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde hayvanc l k yap lmaktad r. Yurdumuzda yetifltirilen hayvanlar n etinden, sütünden, yününden, yumurtas ndan yararlan l r. Halk m z n bir bölümü bu ürünleri satarak geçimini sa lamaktad r. Tar m n bir kolu olan hayvanc l büyükbafl, küçükbafl, kümes hayvanc l gibi k s mlara ay rabiliriz. Ayr ca ar c l k, bal kç l k ve ipek böcekçili i de hayvanc l k türlerindendir. Su Ürünleri Yurdumuz üç tarf sularla çevirili bir yar madad r. Ayn zamanda ülkemiz s n rlar içinde birçok nehir, göl ve baraj bulunmaktad r. Bütün bunlara ra men su ürünleri üretimi Türkiye ekonomisinde çok etkili de ildir. Yurdumuz sular nda tuzlu su bal klar ve tatl su bal klar avlanmaktad r. Bal kç l n en çok yap ld denizimiz Karadeniz dir. Ayr ca denizlerin kirlenmesi bal kç l m z olumsuz etkilemektedir. Karadeniz den sonra Marmara Denizi ve bo azlar m z da bal kç l k bak m ndan önemlidir. Bal k, taze ve konserve olarak tüketilir. Denizlerimizden bal ktan baflka Bodrum, Marmaris k y lar ndan sünger ve kabuklu deniz hayvanlar da elde edilir. Devletimiz yurdumuzda bal kç l n geliflmesi için Et Bal k Kurumunu kurmufltur. 430

3 Ürettiklerimiz SOSYAL B LG LER Orman ve Orman Ürünleri Bol ya fl alan bölgelerin do al bitki örtüsü ormand r. Yurdumuzda da en fazla ya fl alan bölge Karadeniz Bölgesi oldu una göre ormanl k alan buralarda daha fazlad r. Baflta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde de ormanlar genifl yer kaplamaktad r. Yurdumuzun güzellik kayna olan bu ormanlar, ayn zamanda önemli gelir kaynaklar m zdand r. Orman köylerinde yaflayan halk m z n ço unlu u geçimlerini orman ürünlerinden sa lamaktad r. Ormanlar m zdan; kereste, odun, reçine, selüloz gibi ürünler elde edilmektedir. Yurdumuzun, iklimi ve yeryüzü flekli bak m ndan ormanl k alanlar n çok oldu u ülkeler aras nda yer almas gerekirdi. Ancak çeflitli sebeplerle, bilinçsizce tahrip edilen a açlar, günümüzde orman alanlar n n daralmas na sebep olmufltur. Bu yanl fl uygulamalar n düzeltilmesi için bizlere düflen görev çevremizi a açland rmak, orman n faydalar n anlatmak ve gelecek nesillere yemyeflil bir vatan b rakmakt r. Yurdumuzda yaflayan halk n bir bölümü maden yataklar nda çal fl p geçimlerini sa lamaktad rlar. Bu nedenle maden yataklar n n bulundu u yerlerde nüfus art fl görülür. Bir maden yata n n iflletilebilmesi için yer alt ndaki maden cevheri içindeki metal oran n n yüksek olmas, ayr ca yataktaki maden cevheri miktar n n (rezerv) çok olmas gerekir. Türkiye mizin bol ve ucuz enerjiye ihtiyac vard r. Bu enerji su gücünden elde edilen (hidroelektrik) enerjidir. Bu sebeptendir ki yurdumuzdaki akarsular m z n üzerinde kurulmufl çok miktarda hidroelektrik santralleri mevcuttur. Su gücünden elde edilen enerji en ucuz enerjidir. Su gücünden baflka kat ve s v yak tlardan da elektrik elde edilir. Bunlar n d fl nda; atom enerjisi, jeotermal enerji, do al gaz, günefl enerjisi gibi enerji türleri de yeni enerjiler aras nda yer al r. Madenler ve Enerji Kaynaklar Yer alt ndan ç kar lan zenginlik kaynaklar na maden denir. Yurdumuz maden bak m ndan çeflitlilik gösterir. Linyit, krom, bak r, demir, bor, boksit, petrol yurdumuzda ç kar lan en önemli madenlerdir. 431

4 Temel Kaynak 5 Ürettiklerimiz Turizm nsanlar n sa l kl ve çal flt yerlerde daha verimli olabilmeleri için belli zamanlarda dinlenmeye ihtiyaçlar vard r. Dinlenmek isteyen insanlar deniz kenar na giderler. Baz lar da de iflik yerler görmek amac yla seyahat ederler. Dinlenmek, gezmek, görmek ve bilgilenmek amac yla yap lan gezilere turizm denir. Turizm, ülkemizin önemli gelir kaynaklar ndand r. Bunda ülkemizin üç taraf n n denizlerle çevrili olmas n n büyük etkisi vard r. Ayr ca karasal iklim görülen iç kesimlerde k fl turizmi de geliflmifltir. 432

5 Ürettiklerimiz SOSYAL B LG LER Meslekler Bir kiflinin geçimini sa lamak için sürekli yapt ifle meslek denir. Birlikte yaflaman n gere i olarak insanlar toplumsal bir ifl bölümü yaparlar. Her birey iste i, yetene i, sa l k durumu do rultusunda ifl bölümüne kat l r. Bir meslek seçer ve mesle inin gerektirdi i iflleri yaparak topluma ve kendine hizmet eder. Meslekleri tan mak ve do ru meslek seçmek mutlu ve verimli olmak için önemlidir. Seçti imiz ve e itimini alarak yaflam boyu sürdürece imiz mesle in; Kiflilik özelliklerimize, Yeteneklerimize, lgilerimize, Beklentilerimize, Fiziksel özelliklerimize, Sa l k durumumuza uygun olmas gerekir. Meslekler, toplumun ihtiyaçlar ndan do mufltur. Bir bölgede görülen mesleklerin belirlenmesinde o bölgedeki ekonomik faaliyetler etkilidir. Örne in, ormanc l n yayg n oldu u bölgede görülen mesleklerden biri marangozluktur. Yurdumuzun çeflitli bölgelerinde yayg n olan mesleklerden baz lar n inceleyelim; Karadeniz Bölgesi nde tar m, bal kç l k gibi ekonomik faaliyetler yap l r. Bu nedenle tekne yap m, nakliyecilik gibi ifller yürütülür. Akdeniz Bölgesi nde turizm ve serac l k geliflmifltir. Bu nedenle tur rehberli i, turizm acenteleri yayg nd r. Yurdumuzun iç bölgelerinde tar m ve hayvanc l k yap lmaktad r. Bu bölgelerde çiftçilik, veterinerlik geliflmifltir. Ekonomik faaliyetler gere i üretilen ürünlerin ifllenme aflamas için fabrikalar kurulur. Bu fabrikalar da pek çok meslek sahibine ifl imkân sa lar. 433

6 Temel Kaynak 5 Ürettiklerimiz Ülke Ekonomisi Meslek sahipleri yapt klar ifllerle kendi geçimlerini sa lad klar gibi ülke ekonomisine de katk sa larlar. Ekonomi, bir ürünün üretimden tüketiciye ulaflmas na kadar olan iliflkiler bütünüdür. Yurdun bir bölümünde üretilen ürünler di er bölgelerdeki tüketicilere de ulaflt r l r. Bölgeler aras al flverifl yap l r. Bu ürünlerin bir k sm yurt d fl na sat l r. Yurdumuzun iç kesimlerinde tah l üretimi yap lmaktad r. Üretilen ürünle ihtiyaçlar karfl lan r, bir k sm da yurt d fl na sat l r. Marmara Bölgesi sanayi ürünleri ile ülke ekonomisine katk sa lamaktad r. Bir ülkenin kalk nmas için her meslek sahibi kiflinin sorumluluklar vard r. Meslek gruplar aras nda etkileflim, yard mlaflma vard r. Örne in, bir çiftçi bu day yetifltirir. Çitfçinin yetifltirdi i bu day fabrikada çal flanlar taraf ndan ifllenir, un hâline gelir. Un ile f r nc ekmek yapar. Ekme i tüketiciye ulaflt rmak için ulafl m a nda çal flanlara ihtiyaç duyulur. Tüm meslekler gereklidir ve ülke ekonomisine katk sa lar. Ege ve Akdeniz bölgeleri turunçgil üretimi ve turizm ile ülke ekonomisine katk sa lar. 434

7 Ürettiklerimiz SOSYAL B LG LER nsan Etkisi, Üretim, fl Birli i nsanlar yaflamlar boyunca ifllerini kolaylaflt racak alet ve makineler üretmifllerdir. Bu alet ve makineleri yaflamlar n n her alan nda kullanmaya çal flm fllard r. Bir ürünün üretim, da t m ve tüketim aflamalar nda da pek çok alet, makine ve teknolojik ürün kullan lmaktad r. Ancak üretim, insan eme i olmadan yap lamaz. Bir konserve üretilirken ürünün tarlada yetifltirilmesi, fabrikalarda ifllendikten sonra ürünün paketlenmesi, da t lmas aflamalar nda insan eme i vard r. Üretilen konserveden yiyecek yaparak tüketmekte de insan eme i vard r. nsanlar yaln zca emekleriyle üretimi katk sa lamazlar. Baz insanlar maddi güçleriyle fabrika açarlar. Böylece yeni ifl alanlar n n oluflmas n sa larlar. Üretimin yap labilmesi için ham madde, para, alet, makine ve insanlara ihtiyaç vard r. Bunlardan herhangi birinin yoklu u ya da eksikli i üretimi olumsuz yönde etkiler. Sorunlar yaflan r. Bu sorunlar n ortaya ç kmamas için ifl birli i yap l r. fl birli i yaln zca sorun çözmek için de il, yeni giriflimlerde bulunmak için de yap l r. Yani ifl birli i yeni ifl alanlar n n oluflmas n da sa lar. Atatürk de ink laplar do rultusunda giriflimcilere imkânlar sa lam fl, onlar desteklemifltir. Çiftçilere yeni, modern tar m alet ve makinalar kullanmalar konusunda yol göstermifl, imkânlar sa lam flt r. Atatürk, yeni fabrikalar aç lmas n sa lam fl, insan eme inin ne kadar önemli oldu unu vurgulam flt r. 435

8 Temel Kaynak 5 Ürettiklerimiz Ülkemizdeki giriflimci ifl adamlar ndan bir örnek: Sak p Sabanc ( ) 7 Nisan 1933 tarihinde Hac Ömer Sabanc ve Sad ka Sabanc n n ikinci çocu u olarak Kayseri nin Akçakaya köyünde do an Sak p Sabanc, ifl hayat na 1948 y l nda, Akbank ta stajyer memur olarak bafllad. Üç y l n zatürre hastal yla geçirdi. BOSSA Un Fabrikas nda veznedar olarak çal flmaya bafllad y l na gelince un fabrikas n n ticaret müdürü oldu. 2 sene sonra Türkan Civelek ile evlendi ve BOSSA Tekstil Fabrikas nda Genel Müdür Yard mc s olarak görev yapmaya bafllad y l nda Dilek adl bir k z çocu u sahibi olan ifl adam, ayn y l Adana Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan oldu. 2 y l sonra babas Hac Ömer Sabanc y kaybetti ünlü ifl adam. Babas n n ölümünden 1 y l sonra kardeflleriyle birlikte Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. yi kurdu ve Yönetim Kurulu Baflkanl görevini üstlendi y l nda, ikinci çocu u Metin in zihinsel özürlü olarak dünyaya gelmesi sebebiyle Sabanc, di er insanlara yard m amac yla, 1976 y l nda Erol Sabanc Spastik Çocuklar Tedavi ve E itim Merkezi ile 1996 y l nda Metin Sabanc Spastik Çocuklar ve Gençler E itim Üretim ve Rehabilitasyon Merkezini kurdu de Hac Ömer Sabanc Vakf (VAKSA)y kuran ifl adam, 1981 de Londra da, Türk sermayesi ile yurtd fl ndaki ilk banka olan Ak International Bank (Sabanc Bank Plc.) kurdu. Yine ayn y l Amerika da Houston da ilk kez kalp kapakç ameliyat oldu. Üç sene sonra, 1984 de, Eskiflehir Anadolu Üniversitesi taraf ndan ilk onursal doktoras n alan Sabanc, 1986 da TÜS AD n Yönetim Kurulu Baflkan oldu da babas Hac Ömer Sabanc zaman nda toplanmaya bafllanan Resim ve Hat koleksiyonlar n n sergilenmesi için SSCB Kültür Bakanl n n daveti üzerine Moskova da bir sergi aç ld. Bu sergi, sonraki y llarda dünyan n en önemli müzelerinde sergilenecek Alt n Harfler: Sabanc Üniversitesi Sak p Sabanc Müzesi nden Osmanl Hat-Resim Koleksiyonu Sergisi için bir mihenk tafl oldu. Yine ayn y l Amerika - Houston da ikinci kez kalp ameliyat oldu de Alt n Harfler: Sabanc Üniversitesi Sak p Sabanc Müzesi nden Osmanl Hat - Resim Koleksiyonu Sergisi New York ta Metropolitan Müzesinde sergilendi. Böylece Metropolitan Müzesinde sergilenen ilk özel koleksiyon ünvan na sahip oldu da stanbul da, Sabanc Üniversitesi ni açan ifl adam, 2001 de DuPont un yüzde ortakl yla 4 k tada toplam 16 fabrika ile faaliyet gösteren DUPONTSA ve DUSA INTERNATIONAL flirketlerini kurdu. Frans z Hükümeti, Alt n Harfler koleksiyonunun Louvre Müzesi nde sergilenmesini gerçekefltirerek, Frans z - Türk kültür iliflkilerine yapt katk lar ve Fransa n n önde gelen flirketlerinden Danone, Carrefour ve BNP ile sürdürdü ü baflar l ortakl klar ndan dolay, Elyséae Saray nda yap lan törenle, Fransa Cumhurbaflkan Jacques Chirac taraf ndan Sak p Sabanc ya fleref niflan takdim edildi. 10 Nisan 2004 tarihinde tedavi gördü ü Amerikan Hastahanesinde fliddetli akci er enfeksiyonundan vefat etti. 436

9 Ürettiklerimiz SOSYAL B LG LER E lenerek Ö renelim - 4 Tan mlar verilen kavramlar ilgili kutulara yazarak bulmacay çözünüz Dinlenmek, e lenmek, görmek ve tan mak gibi amaçlarla geziye ç kan kimse, gezgin. 2. Türlü ürün, mal vb. al m sat m. 3. Dinlenmek, e lenmek, görmek ve tan mak gibi amaçlarla yap lan gezi. 4. Üretim, da t m ve tüketim iliflkilerini düzenleyen, iflleyen bilim dal, iktisat. 5. Bir kimsenin geçimini sa lamak için yapt sürekli ifl. 6. Ham maddeyi ifllemek, enerji kaynaklar n yaratmak için kullan lan yöntemlerin ve araçlar n bütünü, endüstri. 7. Gerekli, yararl bitkileri yetifltirmek amac yla toprak üzerinde yap lan çal flmalar n bütünü, ziraat. 437

10 Temel Kaynak 5 Ürettiklerimiz Ö rendiklerimizi Uygulayal m - 4 Afla daki ifadelerden do ru olanlar n bafl na, D, yanl fl olanlar n bafl na Y harfi yaz n z. Co rafi yap, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin belirlenmesinde önemli etkendir. Ar c l k, ekonomik faaliyetlerden birisidir. Bal kç l n geliflmesi için Eti Bank kurulmufltur. Marmaris k y lar nda sünger avc l yap lmaktad r. Ülkemizde orman alanlar en çok ç Anadolu Bölgesi ndedir. En ucuz enerji su gücünden elde edilen enerjidir. Linyit, demir, krom ülkemizde ç kar lan en önemli madenlerdendir. Turizm; dinlenmek, gezmek, görmek amac yla yap lan gezilerdir. Bir kiflinin geçimini sa lamak için sürekli yapt ifle meslek denir. Yetenekler, meslek seçimini etkilemez. Turizmin geliflti i yerlerde en yayg n meslek veterinerliktir. Yurdumuzun iç bölgelerinde yayg n olarak turunçgil yetifltirilir. Fabrikalar pek çok meslek sahibine ifl imkân sa lar. Ekonomi, bir ürünün üretim aflamas ndaki maddi güçtür. Marmara Bölgesi sanayi ürünleri ile ekonomiye katk sa lar. Ülkemizde ürünler, vatandafllar n ihtiyaçlar kadar üretilir. Üretimde insan eme inden çok teknoloji önemlidir. nsanlar maddi olanaklar yla da üretime katk sa larlar. Üretimin yap labilmesi için ham maddeye ihtiyaç vard r. nsanlar için üretimde ifl birli i yapmak faydal d r. 438

11 Ürettiklerimiz SOSYAL B LG LER TEST 5 1. I. Tar m II. Hayvanc l k III. Doktorluk Yukar dakilerden hangileri ekonomik faaliyettir? a. I ve II b. I ve III c. II ve III d. I, II ve III 2. I. Yeryüzü flekilleri II. klim III. Bitki örtüsü Bir bölgede yap lan ekonomik faaliyetleri yukar dakilerden hangisi ya da hangileri etkiler? a. Yaln z III b. I ve II c. I, II ve III d. Yaln z III 3. Yurdumuzda genifl yaylalar n ve çay rlar n olmas hangi ekonomik faaliyetin yap lmas n sa lar? a. tar m b. madencilik c. turizm d. hayvanc l k 4. Bal kç l n en fazla yap ld ve en çok bal k elde etti imiz denizimiz afla dakilerden hangisidir? a. Ege Denizi b. Akdeniz c. Karadeniz d. Marmara Denizi 5. Yurdumuzun orman alanlar bak m ndan en zengin bölgesi afla dakilerden hangisidir? a. Karadeniz Bölgesi b. ç Anadolu Bölgesi c. Akdeniz Bölgesi d. Do u Anadolu Bölgesi 6. Ülkemizin hangi bölgesinde en çok tah l üretimi yap lmaktad r? a. ç Anadolu Bölgesi b. Güneydo u Anadolu Bölgesi c. Do u Anadolu Bölgesi d. Akdeniz Bölgesi 7. Büyükbafl hayvanc l k hangi bölgemizde di erlerine göre daha çok yap l r? a. Karadeniz Bölgesi b. Do u Anadolu Bölgesi c. ç Anadolu Bölgesi d. Güneydo u Anadolu Bölgesi 8. Afla daki ekonomik faaliyetlerden hangisi en çok Marmara Bölgesi nde yap l r? a. orman ürünleri b. hayvanc l k c. ipek böcekçili i d. tah l üretimi 9. Afla dakilerden hangisi ham maddedir? a. bu day b. kumafl c. kâ t d. makarna 10. Yurdumuzda yurt içinde yük ve yolcunun en fazla tafl nd yol afla dakilerden hangisidir? a. demir yolu b. hava yolu c. kara yolu d. deniz yolu 439

12 Temel Kaynak 5 Ürettiklerimiz 11. Afla dakilerden hangisi seyahat eden turistin amaçlar ndan de ildir? a. K fl sporu yapmak b. Deniz ve güneflten yararlanmak c. Tarihî yerleri görmek d. Arkeolojik kaz yapmak 12. Yurdumuzun iç bölgelerinde hayvanc l k yap lmas bu bölgelerde afla daki mesleklerden hangisinin geliflmesini sa lam flt r? a. çiftçilik b. doktorluk c. veterinerlik d. kerestecilik 13. Ülke içinde yap lan ticarete ne ad verilir? a. iç ticaret b. d fl ticaret c. serbest ticaret d. ticaret 14. Yurdumuzda en önemli uluslararas fuar hangi flehirde kurulmaktad r? a. stanbul b. zmir c. Ankara d. Antalya 15. I. Ham madde II. Makine III. Para Üretimin yap labilmesi için yukar dakilerden hangilerine ihtiyaç vard r? a. I ve II b. I ve III c. II ve III d. I, II ve III 16. Bir ürünün üretimden tüketiciye ulaflmas na kadar olan iliflkilerin tümüne ne ad verilir? a. üretim b. ticaret c. da t m d. ifl gücü 17. Co rafi özellikleri ve iklimi göz önünde bulunduruldu unda serac l k hangi bölgemizde yap lmaktad r? a. Ege Bölgesi b. Akdeniz Bölgesi c. Marmara Bölgesi d. Karadeniz Bölgesi 18. En önemli ihracat liman m z afla dakilerden hangisidir? a. stanbul b. Samsun c. Trabzon d. Mersin 19. Atatürk Hava Liman hangi ilimizdedir? a. Ankara b. zmir c. stanbul d. Antalya 20. Tur rehberli i hangi ekonomik faaliyetin oldu u bölgede yayg n olarak yap l r. a. el sanatlar b. turizm c. ormanc l k d. madencilik 440

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar Toplum ve Kurumlar Bireysel ihtiyaçlar m z n yan s ra toplumsal ihtiyaçlar m z da vard r. Bunlar; e itim, sa l k, güvenlik, adalet, çevre ihtiyaçlar

Detaylı

Eflya Cam Tahta Demir Kumafl Plastik. Çatal x x. Bardak x x. Kaynaklar Kullan rken

Eflya Cam Tahta Demir Kumafl Plastik. Çatal x x. Bardak x x. Kaynaklar Kullan rken Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S Evdeki Eflyalar Nelerden Yap l r? nsanlar, ifllerini kolaylaflt racak, onlara zaman kazand racak eflyalar üretmifllerdir. Eflyalar; dayan kl l k, güzellik, tafl nabilirlik

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

Ellinci Y l nda Bir Dev

Ellinci Y l nda Bir Dev ç i n d e k i l e r Ellinci Y l nda Bir Dev Küresel Vizyon 4 Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu ile söylefli Koç Bayileri Sanal Ortamda Bulufluyor Anadolu Buluflmalar Samsun da Samsun Arçelik Bayii Fatih

Detaylı

BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var

BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var Batman Ticaret Borsas 'n n yeni binas n n temel atma törenine kat lmak üzere Batman'a

Detaylı

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin

Detaylı

EMEK SÜREC N N DÖNÜfiÜMÜ

EMEK SÜREC N N DÖNÜfiÜMÜ Orman Mühendisli i Yetki Yasas Etkisinde DO AL VARLIKLAR VE ORMAN MÜHEND SL EMEK SÜREC N N DÖNÜfiÜMÜ DO A - YASA - MÜHEND S Besim S. Sertok H d r Kolay ve Faruk Boyac an s na... Önsöz ve Teflekkür Yak

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı

Göç sorunu. Türkiye iç ve d fl göç süreçleri. Gitmek mi zor, kalmak m?

Göç sorunu. Türkiye iç ve d fl göç süreçleri. Gitmek mi zor, kalmak m? 36-49 mülkiye 8/18/07 12:09 PM Page 36 Gitmek mi zor, kalmak m? Göç sorunu Türkiye iç ve d fl göç süreçleri aç s ndan çok zengin tarihsel, kültürel, toplumsal deneyimler yaflam fl bir ülke. Lozan Antlaflmas

Detaylı

A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ

A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Gezegenimiz Dünya A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M Dünya m z n Biçimi Nas ld r? Düz gibi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (0312) 212 06 96

www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (0312) 212 06 96 www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (312) 212 6 96 1 Kas m 27 PERfiEMBE Resmî Gazete Say : 26687 GENELGE Baflbakanl ktan: Konu: A açland rma Seferberli i GENELGE 27/28 Topraklar n n büyük bir k sm çölleflme

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ fiubat 2007 (Yay n No: TÜS AD-T/2007-02/431) Meflrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebafl / stanbul

Detaylı

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi Bu kitab n içeri i GEF Küçük Destek Program n n görüfllerini yans tmayabilir. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Ekoloji Derne i Editör: Hatice fien Redaksiyon:

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE 21. YÜZYILA G RERKEN TÜRK YE N N STRATEJ S N N

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE 21. YÜZYILA G RERKEN TÜRK YE N N STRATEJ S N N TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE 21. YÜZYILA G RERKEN TÜRK YE N N E N E R J STRATEJ S N N D E E R L E N D R L M E S TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE 21. YÜZYILA G RERKEN TÜRK YE N N ENERJ STRATEJ

Detaylı

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler sabanc holding 2007 faaliyet raporu 58 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Sabanc Üniversitesi'nin sanayi, sivil toplum örgütleri, sanat kurumlar, sanat merkezleri ve dünyan n seçkin üniversiteleriyle olan

Detaylı

MEDYA 3. UNITE HAZIRLIK SORULARI

MEDYA 3. UNITE HAZIRLIK SORULARI 3. UNITE MEDYA KAZANIMLAR 1. Medyay tan yarak ifllevlerini s n fland r r. 2. Medyan n toplumsal, kültürel ve ekonomik yaflam üzerindeki etkilerini irdeler. 3. Medya yay nlar nda etik kurallara ba l kal

Detaylı

ATO nun iki projesi BM den ödül ald

ATO nun iki projesi BM den ödül ald TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER ATO nun iki projesi BM den ödül ald Adana Ticaret Odas bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birli i Bilgi Merkezi'nin; Adana Ticaret Odas ile Mersin ve

Detaylı

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r.

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Gönüllü K lavuzu Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Rubicon Vakf Roghorst 117, 6708 KE, Wageningen, Hollanda http://www.rubiconfoundation.org/ Rubicon Vakf Hollanda

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Sizin için çal fl yoruz...

Sizin için çal fl yoruz... Kurum Profili 2005 içindekiler Akkök fiirketler Grubu 02 Akkök fiirketler Grubu Toplam De er Göstergeleri 03 Tarihçe ve Geliflim 04 Yönetim Kurulu nun Mesaj 06 cra Kurulu Baflkan n n Mesaj 10 Kimya 14

Detaylı

SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI

SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes SÖYLEfi AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI Doç. Dr. TANAY SIDKI UYAR Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z

Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z HABER 18 DE 24 EK M 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Meclis,

Detaylı