Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu"

Transkript

1 Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri içeren neredeyse tüm çalýþma hayatýna köklü deðiþiklikler getirildi" dedi. Muzaffer Yýldýrým konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Borcu olan Bað-Kur'lular ile ilgili, kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlar, tarýmda kendi adýna ve hesabýna NÝSAN 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ 5 TE Kimse Yok Mu'dan mültecilere yardým Kimse Yok Mu Derneði, mülteci ailelerin ihtiyaçlarýný karþýlamak için yardým faaliyetlerine hýz kesmeden devam ediyor. Yardýmlarýn daðýtýmý hakkýnda açýklama yapan Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, "Dernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din, dil, ýrk ve cinsiyet ayrýmý gözetmeksizin saygýnlýklarýný koruma hassasiyeti ile yurt içinde ve yurt dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine acil ve kalýcý çözümler oluþturup yardýmda bulunmaktayýz. 6 DA Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Bizim için siyasetin temeli insandýr AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu "Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Haftasý" nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. Ýnsanlarýn daha saðlýklý yaþamalarý amacýyla Birleþmiþ Milletlerin 7-13 Nisan tarihleri arasýný Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Haftasý olarak kabul ettiðini belirterek açýklamasýna baþlayan Av.Rumi Bekiroðlu... 2 DE Kent Konseyi Kadýn Meclisi kadýnlarý buluþturdu Kent Konseyi Kadýn Meclisi, Çorumlu kadýnlarý tanýþma toplantýsýnda bir araya getirdi. Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný ve Belediye Meclis Üyesi Þahiste Uçar'ýn organize ettiði programda... 7 DE 25. Dönem Milletvekili Adaylýðýnýn açýklanmasýndan sonra Çorum Milletvekili ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý'nýn ilk iþi Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Müsteþarý ODTÜ'den de dönem arkadaþý olan Hamdi Yýldýrým'ý makamýnda ziyaret etmek oldu. Ziyarette Hamdi Yýldýrým yeni dönem adaylýðý için Baðcý'yý tebrik ederek baþarý diledi. Çorum Park Kafeterya ihalesi yapýldý Çorum Belediyesi tarafýndan yýkýlan Kültür Sitesinin yerine yaptýrýlan Çorum Park'ýn, kafeteryasýnýn 4 yýllýk iþletme ihalesi dün yapýldý. 2 DE 3 TE BÝKTUDER Tanýtým Ödülünün ikincisi Þellale Cafe'nin Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTUDER) Baþkaný Hayati Çam, Derneðin 2015 yýlý tanýtým ödüllerinin ikincisini Þelale Cafe'ye verdiklerini belirtti. 4 TE Kent Konseyi mülteciler için dil kursu açtý Çorum Kent Konseyi,Çorum'da yaþayan mültecilerin günlük yaþantýlarýný kolaylaþtýrmak ve þehre adaptasyonlarýný saðlamak amacýyla Türkçe dil kursu açtý. Çorum Kent Konseyi'den konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi'nde verilen... 5 TE Genç giriþimciler sertifikalarýný aldýlar KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen "Giriþimcilik Destek Programý Sertifika" töreni KOSGEB Ýl Müdürlüðü Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. "Kamu yatýrýmlarýndan yeterince faydalanamýyoruz" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Umut Radyo'da yayýnlanan "Baþkanlar Konuþuyor" programýna stüdyo konuðu oldu. 11 DE 7 DE Önce istiþare sonra ziyaret ANALÝZ 7 Haziran Seçim sonuçlarý Erken seçime gebe olabilir! Nadir YÜCEL 7 Haziran seçimleri adýna adaylar belirlenerek stard baþlamýþ oldu. Türkiye genelinde AKP aday belirlenmesini Analiz ettiðimiz zaman AKP de sanýldýðý gibi tek belirleyicinin Erdoðan olmadýðýný görüyoruz. Bu ayný zamanda mevcut fotoðrafa bakýldýðýnda seçimlerde AKP adýna alýnabilecek olasý bir baþarýsýz sonuçlarýn nedenleri noktasýnda Erdoðan açýsýndan ' Bu baþarýsýzlýðýn benimle alakasý yoktur. Adaylarýn büyük çoðunluðunu sizler belirlediniz. Baþarýsýzlýk da size aittir. Ve bensiz AKP nin de durumu ortadadýr' anlayýþýna ön hazýrlýk hükmündedir! AKP yi Çorum adaylarý açýsýndan deðerlendirdiðimizde ise yola çýkýlýrken içlerinde çok diþli 40'a yakýn aday adayý vardý. 16 Mart 2015 Tarihli nüshamýzýn Bu köþesinde Cahit Bahcý ve Salim Uslu nun liste de kesin olacaðý tahmin yazým hala duruyor. Ayný þekilde diðer aday adaylarý adýna yaptýðýmýz analiz gerek gazetemizin internet sitesi, gerekse yazýlý olarak arþivimizdedir. AKP nin 3. Sýrasýný ise ilk 2 kadar önemli görmedim. Görmüþ olsam da doðrusu 3. Sýra tahmin adýna ben de Lütfüye Ýlksen hanýmý yazmazdým. Bunun nedeni ise AKP Kurmaylarýnýn Yýllarca Ýl baþkanlýðý yapan kiþilere tamayüllere ve teþkilat görüþlerine 'verdiði kýymet'adýna bu kadar vefasýz olabileceklerini bende düþünmezdim! Diðer yandan sizlere bir soru: En Fazla seçmeni olan Çorum merkezin adayý kimdir ve kaçýncý sýradadýr? Bunu ise en iyi deðerlendirecek olan yine AKP camiasý olacaktýr. Diðer yandan Lütfüye haným 2011 seçimlerinde 4. Sýra adayý olduðunu hatýrladýðýmýzda 2015 de 3. Sýraya konmasýný da süpriz karþýlamamak gerekir. Kaldý ki sadece 3. Sýra da yer almakdan daha ziyade 3. Sýradan seçilmek çok daha önemlidir. AKP den Çorumda 3. Sýradan kazanmanýn ' Çantada keklik olmadýðýný hep birlikte 8 haziranda göreceðiz' Yarýn seçime gidilse tahminim þeklinde olacaðýný öngörüyorum seçimlerinde Lütfüye haným AKP den 4. Sýra adayý iken, MHP nin bayan adayý Aybüke haným ise partisinde 3. Sýra da yer almýþtý. Ve 2011 seçimlerinde 3. Sýrada yer almasýna raðmen Aybüke hanýmýn sarfettiði performans ve samimiyeti Lütfüye haným ile mukayese dahi edilemezdi. ( MHP ve adaylarýn belirlenme perde arkasýný kýsmet olursa yarýn ele alacaðýz.) AKP de genel merkezde inanýlmaz tartýþmalarýn yaþandýðýnýn da bilinmesi isteriz. Kimisi çocuðu bir özel üniversite de okurken okulundan çocuðunu almadý diye aday yapýlmadý.. Kimisinin eþi bilmem nerede öðretmen gerekçesi ile aday yapýlmayanlar.. Bu olaylarda ayrý bir siyasi Trajedidir. 7 Haziran seçimlerine gidilirken HADEP i en diri ve hýrslý kategori içerisinde ilk 2 de görüyoruz! Þahsi tahminim HADEP artý eksi yüzde 2 yanýlma payý ile ( gibi oy alacaktýr.) HADEP in barajý aþmasý geçtiðimiz Cumhurbaþkanlýðý seçimlerindeki katýlým ile benzerlik arz etmektedir. Þöyle ki; Türkiye geneli seçmen katýlým oraný çok fazla olursa HADEP barajý aþamayabilir. Ancak Türkiye genelinde katýlým az olursa ve HADEP kendi seçmenlerini organizeli olarak fazla katýlýmýný saðlayarak barajý kýl payý aþabilir. Diðer yandan bana göre HADEP barajý aþarsa ayrý bir sýkýntý, aþamassa ayrý bir sýkýntý doðacaktýr. Barajý aþarsa adeta zafer sarhoþluðu ile ' Güç bende' ile kafa tutmaya devam edecektir. Barajý aþamamasý durumunda ise HA- DEP taraftarlarý bunun faturasýný ve acýsýný sokaklarda çýkartmaya çalýþabilir. ' 7 haziran seçimlerinin sonuçlarý bir sonraki erken seçimlere gebe kalýrsa kimse þaþýrmasýn.' AKP de ki kaygan oylarýn adresi adaylarýn kaliteleri ile doðru orantýlý olarak MHP ya da SP ve BBP ittifak adaylarý ile doðru orantýlý olacaktýr. Kýsmet olursa Yarýn MHP nin Çorum penceresinde görüþmek üzere esen kalýn. 25. Dönem Milletvekili Adaylarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan Çorum Milletvekilleri ve Milletvekili Adaylarý, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný, Merkez Ýlçe Baþkaný bir araya geldi. 5 TE Zeki Gül, Güreþ Federasyonu yönetiminde 11 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:34 06:05 12:49 16:26 19:21 20:44 III. Arka mahallelerde kýzgýn bir yaz öðlesi! Tabak týkýrtýlarý duyuluyor evlerden... Uzakta bir satýcý, yahut çocuk sesi... Susuzluktan bunalmýþ uçamazken serçeler, Tozlu sokaklar gibi tutuþup alevlerden Bodur aðaçlar ile bomboþ kalmýþ bahçeler! Ýþte karþýkini de güneþ çerçeveledi: Demin duvar dibinde uyuklayan bir kedi Sýyrýlýyor yavaþça mutfaðýn loþluðuna... Bayýltýyor hararet otu, taþý, böceði; Fazla güneþ içmiþ de ortada ayçiçeði Ayaküstü uðramýþ ýþýk sarhoþluðuna! Mimar Sinan'ýn vefâtý (1588) - Türk Mimarlar Günü - Mora Yarýmadasý'nýn fethi (1770) Meþhur olmak sevdasý ile yanýp tutuþana, doðruluk nasip olmaz. Ýbrâhim bin Edhem Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri BALKONDA SAATLER XII. Ay bir lotüs, kocaman...düþmüþ bir berraklýða... Gök parlýyor durgun bir göl gibi saf ve þeffaf. Iþýk dalgalarýyla yýkanýyor her taraf. Ay, balkonda baþýný dayadý parmaklýða Uyuyor...Uzakta bir saat çaldý: Bir...iki!... Billûr bir hýçkýrýktýr bu sesin içindeki. Ay, ýþýkla süsleyip örümcek aðýný Minyatür bir cibinlik astý dýþardaki cama. Ses yok...yalnýz yukarda, damda bir miyavlama! Ay, odaya düþürdü solgun bir yapraðýný: Lambasýz bir masanýn üzerinde þimdi süs Bir vazonun içinden parýldayan bu lotüs. Halit Fahri OZANSOY HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5869 2,5879 EUR 2,8104 2,8112 STERLiN 3,8652 3, JPY YENi 2,1598 2,1615 Çorum Park Kafeterya ihalesi yapýldý Çorum Belediyesi tarafýndan yýkýlan Kültür Sitesinin yerine yaptýrýlan Çorum Park'ýn, kafeteryasýnýn 4 yýllýk iþletme ihalesi dün yapýldý. Belediye Meclisi salonunda gerçekleþtirilen ihaleye tek firma katýldý. Yýllýðý 150 bin TL muhammen bedelle yapýlan ihaleye katýlan Þenka Ýnþaat adýna Þenol Aslan ilk olarak senelik 150 bin TL teklif verdi. Ýhale Komisyonun teklifin artýrýlmasý talebi üzerine Aslan teklifini 152 bin TL'ye yükseltti ve ihale tamamlandý. Fatih AKBAÞ "Bizim için siyasetin temeli insandýr" AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu "Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Haftasý" nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. Ýnsanlarýn daha saðlýklý yaþamalarý amacýyla Birleþmiþ Milletlerin 7-13 Nisan tarihleri arasýný Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Haftasý olarak kabul ettiðini belirterek açýklamasýna baþlayan Av.Rumi Bekiroðlu, "Saðlýksýz insan kendi ihtiyacýný yerine getiremediði gibi mutlu, zinde olamaz ve çevresine de yararlý olamaz. Bizim için siyasetin temeli insandýr. Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn felsefesi düsturumuzdur. Bütün dünyada insan saðlýðý ve sosyal güvenliði her zaman öncelikli konular arasýnda yer almýþtýr. Ülkemizde saðlýk güvencesi olmayan vatandaþýmýz kalmamýþtýr. Emekli Sandýðý, Bað-Kur gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarý ve SGK uygulamasý ile bugün ülkemizde herkes saðlýk ve sosyal güvenlik hizmetinden karþýlýksýz yararlanmaktadýr.her Rumi Bekiroðlu alanda olduðu gibi saðlýk ve sosyal güvenlik alanýnda kaliteli ve herkesin eriþebildiði hizmetler saðlanarak dev bir dönüþüm gerçekleþtirilmiþtir" dedi. "Herkes için saðlýk diyerek sigorta ve genel saðlýk sigortasý kapsamýnda tüm sigortalýlarýn eþit sigorta ve saðlýk hizmeti alabilmesi saðlanmýþtýr. 18 yaþ altý tüm vatandaþlarýmýz kayýtsýz þartsýz saðlýk güvencesine kavuþmuþtur" diyerek açýklamasýna devam eden Bekiroðlu, "Yeþil Kart Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýna alýnmýþtýr baðýmsýz sigortalýnýn online tescil iþlemi uygulamaya konmuþtur. Saðlýkta sessiz devrim gerçekleþmiþ, acil müdahaleler ücretsiz olup, ilaç kuyruklarý sona ermiþtir. Her hastamýza istediði hastaneye gidebilmesinin önü açýldý. Sosyal güvenlikte kurumsal birleþme saðlanarak sosyal güvenlik merkezleri açýldý. Sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi oluþturuldu. Ýntibak yasasýyla adalet saðlanmaya çalýþýldý. Emeklilere özel düzenlemeler yapýlarak krediyle emeklilik,kýsmi çalýþanlara erken emeklilik engellilere kolay emeklilik imkaný saðlandý. Aylýk baðlama süreleri kýsaltýlarak daha birçok düzenlemeler yapýldý. AK Parti siyasetinin temel amacý millete hizmetkarlýk anlayýþýdýr. Bu duygu ve düþüncelerle tüm hemþehrilerimize saðlýklý, güven içerisinde ve huzurlu bir yaþam diliyorum" þeklinde kaydetti. YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr Ýrtibat: AKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Oðuzlar Adliye iþlerini artýk Merkezde yapacak Geçtiðimiz günlerde Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret eden Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Alâaddin Coþkun, "Oðuzlar ilçemiz Adliye olarak Ýskilip'ten hizmet alýyor. Sýnýrlý olan ulaþýmdan daha ziyade Çorum'la iliþkilerin yoðun olmasý, Adliye iþlemlerinin takibinin daha rahat yapýlabilmesi için Çorum Merkez Adliyesine baðlanmak istiyoruz" demiþti. Konuyla ilgili gerekli giriþimlerde bulunarak Adalet Bakaný Kenan Ýpek ve Müsteþar Vekili Basri Baðcý ile görüþen Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Makul ve vatandaþlarýmýzýn menfaatine olan talebimizi Bakanýmýz ve Müsteþarýmýz olumlu karþýlayarak gerekli süreci hemen baþlatmýþtý. Bugünde Hakimler Savcýlar Yüksek Kurulu Oðuzlar Ýlçemizin Adliye iþlerini Çorum Merkez'de yürütmeleri için gerekli kararý almýþtýr. Teþkilatlarýmýz, vatandaþlarýmýzla iletiþimi saðlayan, ihtiyaç ve taleplerini deðerlendiren, çözüm odaklý en önemli organlarýmýzdýr. Bizde ilçe baþkanýmýzýn ilçemiz için önem arz eden talebini yerine getirmiþ olduk. Hayýrlý olsun" dedi. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: NÝSAN PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Öncelikli iþimiz demiryolu Odasý deðiþtirilmek istenince yangýn çýkarttý Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda bulunan siyasi tutuklu ve hükümlülere baský yapýldýðý yönünde ki iddialar ile ilgili açýklama yaptý. Halen Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda PKK terör örgütü üyeliði suçundan 1 hükümlü bulunduðunu kaydeden Ömer Faruk Yurdagül, "Ceza infaz kurumlarýnýn yönetimine iliþkin mevzuat gereðince, bu hükümlü ile bir arada bulundurulabilecek baþka hükümlü olmadýðýndan, Mersin Ceza Ýnfaz Kurumu'ndan Çorum Ceza Ýnfaz Kurumu'na 49 hükümlünün toplu olarak nakledilecek olmasý sebebiyle, bir süredir ceza infaz kurumunun 25 kiþilik A/4 numaralý koðuþunda tek baþýna kalmakta olan hükümlü A.Y.'nin bulunduðu koðuþun boþaltýlmasý ihtiyacý doðmasý üzerine, 03/04/2015 tarihinde tek kiþilik baþka bir koðuþa nakledileceðinin hükümlüye bildirildiði, ancak hükümlünün bulunduðu koðuþu terk etmek istemediðini beyan ettiði, ceza infaz kurumu müdürü tarafýndan kendisiyle tekrar yapýlan görüþmeye raðmen 25 kiþilik olup tek baþýna kaldýðý koðuþu terk etmeyeceðini beyan etmesi üzerine, hükümlünün nakledilmesine karar verilen koðuþa güç kullanýlmak suretiyle nakledildiði, nakil öncesi ve nakil sýrasýnda yapýlan tüm uygulamalarýn kurum içinde mevcut güvenlik kameralarýyla kayýt altýna alýndýðý ayrýca tüm aþamalarýn mobil kayýt cihazýyla da kaydedildiði, hükümlünün nakledildiði tek kiþilik odada bu kez yataðý ateþe vermek suretiyle yangýn çýkarmaya çalýþtýðý, odada bulunan diðer eþyalara zarar verdiði, bunun üzerine hükümlülerin kendilerine ve baþkalarýna zarar vermemeleri maksadýyla düzenlenen yumuþak oda olarak tabir edilen odaya nakledildiði, olayýn hemen ardýndan hükümlünün Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edilerek raporunun aldýrýldýðý anlaþýlmýþtýr. Ýnsan Haklarý Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýza 07/04/2015 tarihinde yapýlan müracaat ile koðuþu deðiþtirilen hükümlüye manevi ve fiziksel þiddet uygulandýðý iddiasý üzerine, Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýzýn 2015/3321 soruþturma sayýsý ile soruþturmaya baþlanmýþtýr. Ayrýca hükümlünün nakil sýrasýnda ve sonrasýnda kamu görevlilerine yönelik tehdit ve hakaret içeren sözler sarfettiði, yangýn çýkarmaya çalýþtýðý ve kamu malýna zarar verdiði iddialarýyla ilgili olarak da hükümlü hakkýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýzýn 2015/3357 soruþturma sayýsý ile soruþturmaya baþlanmýþtýr. Her iki soruþturmanýn sonraki aþamalarýyla ilgili olarak gerektiðinde yeniden açýklama yapýlacaktýr. Basýn ve kamuoyuna saygý ile duyurulur" dedi. Ömer Faruk Yurdagül Vali Ahmet Kara, Polis Teþkilatý'nýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Devletimizin bekasý, halkýmýzýn huzur ve refahý için 24 saat hizmet veren, Emniyet Teþkilatýmýzýn 170. kuruluþ yýldönümünü kutlamaktayýz. Son yýllarda tüm kamu ve kuruluþlarýmýzda olduðu gibi Polis Teþkilatýmýz da deðiþim ve geliþim göstermiþtir" diyerek baþlayan Vali Kara, "Emniyet Teþkilatýmýz, teknolojinin bütün olanaklarýný kullanarak, modern çaðýn gereklerine uygun olarak halkýmýza daha iyi ve etkin hizmet sunabilmek hedefi ile çalýþmalarýný sürdürmektedir. Günümüzde çaðdaþ Çorum tarihinde en büyük katýlýmlý fuar organizasyonu Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilecek. Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkanlýðý, Türkiye'nin lider uluslararasý otomotiv endüstri fuarý olma özelliðini taþýyan Automeckanica Fuarý'na Çorum'dan 750 kiþilik bir katýlým saðlayacak. Oto Tamirciler Esnaf Odasý'ndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 9-12 Nisan tarihleri arasýnda Ýstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilecek olan fuar için hazýrlýklarýný tamamlayan Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, fuara Çorum'da 750 kiþiyle katýlacaklarýný ifade ederek, 25. Dönem Milletvekili Adaylýðýnýn açýklanmasýndan sonra Çorum Milletvekili ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý'nýn ilk iþi Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Müsteþarý ODTÜ'den de dönem arkadaþý olan Hamdi Yýldýrým'ý makamýnda ziyaret etmek oldu. Ziyarette Hamdi Yýldýrým yeni dönem adaylýðý için Baðcý'yý tebrik ederek baþarý diledi. Baðcý ziyarette hem 62. Hükümet Programýnda, hem de 2015 Yýlý Yatýrým Programýnda yer alan Kýrýkkale-Çorum-Samsun Demiryolunun uygulama projesinin ihale süreci hakkýnda bilgi aldý. Müsteþar Yýldýrým ihale hazýrlýk sürecinin devam ettiðini ve önümüzdeki günlerde ihale tarihinin alýnacaðýný belirtti. Baðcý ise "Sayýn Baþbakanýmýzýn Çorum ziyareti öncesi ihale tarihin alýnarak, tarihin ve konuya iliþkin bilgilerin bizzat Sayýn Baþbakanýmýz Prof.Dr.Ahmet Davutoðlu tarafýndan Çorumlu hemþerilerimizle paylaþýlmasý ve müjdelenmesini bekliyoruz" dedi.ziyarette ayrýca Çorum içi karayollarý konusu da görüþüldü. Baðcý özellikle Bayat giriþ yolunun bir an önce yapýmýna baþlanmasýný, Çorum-Ortaköy yolunun uygulama projesinin öncelikle ihale edilmesini, 2014 yýlýnda ihale edilen ve yapýmý devam eden Çorum-Ýskilip yolunun tamamlanmasýný ve Çorum-Mecitözü- Amasya güzergâhýnýn 2015 yýlýnda ihale edilmesini beklediklerini söyledi. Vali Kara'dan 170. yýl mesajý polisin baþarý ölçüsü sadece yakaladýðý suçlu sayýsý ile deðil, ayný zamanda halktan aldýðý aktif destekle de ölçülmektedir. Ýnanýyorum ki, devletle millet arasýndaki mesafe ne kadar kapanýrsa kurum ve kuruluþlarýmýz da ayný oranda güçlenecektir. Bu nedenle ilimizde huzur ve güven ile dirlik ve düzenin sürekli tesisi için vatandaþlarýmýzýn tam desteðinin saðlanmasý gerektiðinde tereddüt bulunmamaktadýr. Bu düþüncelerle, Polis Teþkilatýnýn Kuruluþunun 170. yýldönümü münasebetiyle, ilimizde asayiþ ortamýnýn tesis edilmesinde emeði geçen tüm Emniyet Mensuplarýný gönülden kutluyor, görevi esnasýnda þehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi þükranla anarken; her konuda olduðu gibi güvenlik birimlerimize desteklerini esirgemeyen hemþerilerimize teþekkür ediyorum" dedi. Çorum tarihinde en büyük katýlýmlý fuar organizasyonunun kendi odalarý tarafýndan düzenleneceðini söyledi.uzun, oda üyelerinin ufkunu açacak olan fuarda parça ve þasi sistemleri, elektrik ve elektronik sitemler, aksesuar&tuning, onarým-bakým, servis, araç yýkama ve yönetim konularýnýn yer aldýðýný dile getirdi. Necmettin Uzun, fuara katýlmalarýnýn asýl amacýnýn esnafýn yeni ürün ve hizmetleri yerinde görüp incelemelerini Polis kan baðýþladý Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli, Kýzýlay'a kan baðýþýnda bulundu. Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. yýldönümü sebebi ile kan baðýþý kampanyasý düzenlendi. Kampanyaya, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Þube Müdürleri ve emniyet personeli katýldý. Programda konuþan Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, trafik kazalarýndaki taze kan ihtiyacýna dikkat çekti. Teþkilat olarak her yýl geleneksel kan baðýþý kampanyasý düzenlediklerini belirten Tarancý, kan baðýþýnýn insan saðlýðý açýsýndan yararlý olduðu vurguladý. Tarancý, "Her yýl geleneksel olarak düzenlediðimiz kan baðýþý kampanyasýný bu yýlda sürdürüyoruz. Kan vermek hayat kurtarmaktýr. Teþkilatýmýzýn 170. Yýlýnda daha önceki senelerde olduðu gibi bu yýlda kan veriyoruz. Kan vermek saðlýk açýsýndan ve hayat kurtarmak açýsýndan çok önemli. Kaný sadece savaþta deðil barýþ döneminde de vermeliyiz. Özellikle ameliyat olacak hastalarýmýz için gerekli. Kaza anýnda öncelikli ihtiyacýmýz taze kan oluyor. Kan baðýþýný teþvik ediyoruz ve karþýlýðýný vermeye çalýþýyoruz" diye konuþtu. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezi Ekip Doktoru Dr. Yeþim Yýlmaz ise kan baðýþý kampanyasýnýn 2 gün süreyle devam edeceðini söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL Automeckanica'ya Çorum ilgisi saðlamak, iþletmelerde ihtiyaç duyulan yeni teknolojileri, cihazlarý, donaným ve ekipmanlarý yakýndan tanýmalarýný saðlamak ve sektördeki en yeni ürünler hakkýnda bilgi sahibi olmalarýný temin etmek olduðunun altýný çizdi. "Esnaf da artýk yüzünü dünyaya açmalý, geliþmeleri yakýndan takip etmeli. Teknoloji çok hýzlý ilerliyor. Esnafýmýz bu hýza ayak uydurmalý" diye konuþan Necmettin Uzun, fuara desteklerinden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Sungurlu Madeni Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Alaattin Kayaer, Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Bayram Çalýþkan ve Alaca Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmail Ataç'a da teþekkür etti. Fuara 12 Nisan Pazar günü katýlmayý planladýklarýný ifade eden Necmettin Uzun, Oda üyelerinin sabah kahvaltýsý ve akþam yemeðinin karþýlanacaðýný ayrýca Boðaz'da tekne turu düzenleneceðini belirtti. Fuar için 11 Nisan Cumartesi günü saat 21.00'de ÇESOB önünden hareket edileceðini aktaran Uzun, Pazar günü Necmettin Uzun fuarýn gezileceðini ve ayný akþam tekrar Çorum'a hareket edileceðini sözlerine ekledi.

4 4 Metin Yýldýz, Sungurlu'da açýlýþa katýlacak STM Þirketler Grubunun Sungurlu'da hayata geçireceði ''Sungurlu Prestij Konutlarý'' projesinin satýþ ofisi açýlýþýna Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Alemin Kýralý dizilerinde rol alan ünlü sanatçý Metin Yýldýz katýlacak. STM Þirketler Grubu yýllarýn deneyimini, güvenini ve kalite anlayýþýný ''Sungurlu Prestij Konutlarý'' projesi ile Sungurlularla buluþturuyor. Gerek mimari gerekse yatýrým deðeri olarak üstün nitelikli yeni yaþam ve iþ alanlarý sunma amacýnda olan STM Grup, Sungurlu'ya ve Sungurlulara yakýþan bir yaþam merkezine imza atýyor. Ulaþým kolaylýðý, güvenliði, yeþil alanlarý ve lüks mimarisi ile göz dolduran konutlarý ve alýþ veriþ merkezini uygun fiyatlar ve banka kredisi imkânlarý ile sunan STM Grup 11 Nisan 2015 saat 14.00'da ünlü komedyen Metin Yýldýz'ýn da sahne alacaðý satýþ ofisi açýlýþýný gerçekleþtirecek. Sungurlugündem BÝKTUDER Tanýtým Ödülünün ikincisi Þellale Cafe'nin Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTUDER) Baþkaný Hayati Çam, Derneðin 2015 yýlý tanýtým ödüllerinin ikincisini Þelale Cafe'ye verdiklerini belirtti. Þelale Cafeye tanýtým ödülünü vermelerinin gerekçesinin ise 1961 yýlýndan bu güne kadar hizmet veren ve kendisini yenilemesi olduðunu kaydeden Çam, "Þelale Cafe masalarýnda servislerin altýnda kullanýlan servis altlýklarýnda Çorum'un tanýtýmýna yer vermiþtir. Bu tanýtýmda kadeþ antlaþmasý, Hitit güneþ kursu, Kral kapýsý, arazi baðýþ belgesi, Ýskilip kaya mezarlarý, aslanlý kapý ve saat kulesinin resimleri ve açýklamalarý yer almýþtýr. Bu nedenle BÝKTUDER tanýtým ödülümüzün ikincisini Þelale Cafe sahibi Mustafa Mertek beye takdim edilmiþ, tanýtým konusunda baþarýlarýnýn devamý diler, böyle bir çalýþma yaptýklarý için ayrýca teþekkür ederiz" dedi. Çam konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "Bilindiði üzeri ülkemizde tanýtma faaliyetleri kamu bürokrasisi eliyle yürütülmektedir. Tanýtým bir süreçtir ve bu sürecin devam etmesi ve baþarýya ulaþýlmasý için topyekûn bir katýlýmýn saðlanmasý gerekmektedir. Ýnternet ve teknoloji, bireyler için büyük öneme sahiptir. Kültürel ve turistik deðerlerimizi tanýtmak için internet ve biliþim teknolojisi gibi daha esnek/etkin/ekonomik yöntemlere baþvurmak bir ihtiyaçtýr. Burada dikkat edilmesi gereken husus diðer tanýtma araçlarýný yadsýmadan hep beraber izlenecek bir tanýtma/tanýtým politikasýna sahip olmaktýr. Yani tanýtým araçlarýnda bir portföy oluþturmak ve þartlara uygun tanýtým yapmak, hedeflere ulaþmamýzda bize baþarýyý getirecektir. Bu çerçevede Ýnterneti fýrsata çevirmeli, onu ilimize deðer kazandýracak bir tanýtým aracý olarak gerek bürokrasi gerekse meslek odalarý tarafýndan etkin bir þekilde kullanýmýný saðlamalýdýr. Bilindiði üzere gelecek hafta Turizm Haftasý kutlanacaktýr. Burada Çorum'un tanýtýmý için Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü yol gösterici olmalý meslek odalarý, Sivil Toplum Kuruluþlarý ile istiþare etmeli, iþletmelere yol gösterici olmalýdýr. Tanýtým topyekün ve alternatif tanýtým araçlarý kullanýlmamasý halinde tanýtým yerinde sayacaktýr. Kaybeden Çorum olacaktýr." YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'ýn açýklamasýna göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Boðazkale Ýlçesine baðlý Yekbas Köyü TR 1 bölgesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Boðazkale Ýlçesine baðlý Yekbas Köyü TR 2 bölgesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Boðazkale Ýlçesine baðlý Yekbas Köyü TR 3 bölgesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Boðazkale Ýlçesine baðlý Yekbas Köyü TR 4 bölgesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Boðazkale Ýlçesine baðlý Yekbas Köyü TR 5 bölgesi." Sosyal Güvenlik Destek Primi yüzde 10'a indirildi Sigortalýlar arasýnda norm ve standart birliði saðlamak amacýyla 2008 yýlýnda çýkarýlan 5510 sayýlý yasaya raðmen hala en az maaþý Bað-Kurlu emeklilerin aldýðýný belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Diðer sigortalýlarla Bað-Kurlu emeklilerin maaþlarý arasýnda bir eþitleme yapýlmadý. En önemlisi yanýnda esnafýmýzýn sigortalý çalýþtýrdýðý iþçilerden az kazanç beyan edemeyeceðine dair düzenleme nedeniyle esnafýmýza 2008 yýlýndan bu yana geriye dönük prim farklarý ve gecikme cezalarý çýkarýlýyordu. TBMM'de kabul edilen torba yasaya son dakika önergesi ile düzenlemenin 2008 yýlýndan beri geriye dönük olarak kaldýrýlmasýný saðlamýþtýr. Bundan böyle esnafýmýz çalýþanýnýn ücretinden az kazanç beyan etti diye cezalandýrýlmayacak. Sonuçta, istihdama katký saðlayan esnaf yanýnda çalýþtýrdýðý iþçisinin ücretini zar zor öderken, kendisinin de her zaman en az iþçisi kadar kazanacaðýný düþünmek mümkün deðildir" dedi. Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisinin düþürülmesi hakkýnda konuþan Palandöken, "Yine, ülkemizde iþleyen primli sistemde hiçbir karþýlýðý ve maaþlara getirisi olmamasýna raðmen çalýþmaya devam eden emeklilerden kesilen sosyal güvenlik destek primi, TBMM'de kabul edilen yasanýn Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan onaylanmasýndan sonra %15'den %10'a düþürülecektir. Böylece ceza gibi prim ödemesi azaltýlarak, maaþlarda da bir gelir artýþý olacaktýr. Bundan sonra istihdama katký saðlayan emekli esnaflarýmýzýn sýrtýnda yük olan sosyal güvenlik destek priminin tamamen kaldýrýlmasý için çalýþmalarýmýz devam edecektir" dedi. NOT DEFTERÝMDEN-12 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Her beter dediðinin vardýr bir üst beteri / Ýsyan etmeden haline sen de þükret bari Hastane köþesinde yatarken insan / Sevdiðini yanýnda görmek ister her an Memur oluncaya kadar 40 tane takla atarýz / Olduktan sonra da deriz acaba nasýl yatarýz / Bu zihniyet deðiþmezse erde geçte millet olarak batarýz Ne erkek kadýný ne kadýn erkeði çekiyor / Sabýr buz misali azýcýk güneþ görse eriyor / Sonuç mu, olan çocuklara oluyor Memlekette kadýn olmak zor zanaat / Neden mi, çünkü erkekler daha rahat / Kadýn hata yaparsa hemen toplumsal linç / Erkek aynýsýný yaparsa hayret çok ilginç Kimi doðuþtan þanslý, kimi de sonradan / Þanssýz olanýn günahý ne ey Müslüman? Ey kendini en akýllý zanneden insan / Senden de akýllýsý vardýr kâinatta buna inan Elektrikler gitti, eyvah, öldük, bittik, çöktü hayat / Hadi sende oradan, internet yok ne güzel sohbet Arkadaþ geçmiþ olsun, þifa bulasýn / Temenni ediyorum, tez elden kurtulasýn Hepimiz dünyalýk için sevinir - üzülürüz / Acaba ebedi hayat için ne düþünürüz? Gönül bir merhaba demek ister / Lakin dil engel olur / A'dan Z'ye bahaneler bulur Biri der, hep markalý ayakkabý alýyoruz yýllardýr eskimiyor / Lakin diðeri de markalý ayakkabý nasýl oluyor hiç bilmiyor Ne ben anlatabilirim ne de sen anlarsýn / Býrak oðul býrak, konuþturma beni / Büyük davalar mahþere kalsýn Ne zaman hüzünlensem aklýma hep sen gelirsin / Bilirim ki, gurbet ellerde için için erirsin Düþmandan çiçek beklemez insan / Lakin dostlardan bir selam bekler her zaman Þehitlik, özel bir makam / Cezasýný çok aðýr öder, ona sebep olan Ameliyata girerken korkar insan / Narkozu yemezse ayaða kalkar insan / Öncesinde ne varsa sonra uyanýrken onu sayýklar insan Üzülür insan, istemeden yapmýþsa bir hata / Telafi yoluna gitmeli, ölmeden mutlaka Caddelerde bir telaþe / Kimi geliyor, kimi gidiyor / Herkes bir þekilde ömür tüketiyor Yazmadan ayrýlma da, tek / Ýster hayal yaz istersen gerçek / Nasýl olsa herkes iþine geleni görecek Makam dediðin nedir ki al senin olsun / Yeter ki iftira atma yoksa Allah'ýndan bulursun / Sonra da iþ iþten geçer, piþman olursun / Ama nafile Dodurga'da Kütüphaneler Haftasý kutlamasý Dodurga Ýmam Hatip Ortaokulu Kütüphaneler Haftasýný Ýlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek kutladý. Ziyarete Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý, Dodurga Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal, Ýlçe Emniyet Amiri Uður Çorumlu, Dodurga Ýmam Hatip Ortaokulu Öðretmenleri ve öðrenciler katýldý. Konuyla ilgili olarak açýklamalarda bulunan Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý, insanlarýn kaslarýný geliþtirmek için spor yapmasý gerektiði gibi, beyin kaslarýný geliþtirmek için de kitap okumasý gerektiðini söyledi.okumanýn önemini vurgulayan Dodurga Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal iseokumanýn boþ zamanlarda yapýlmamasý gerektiðini, insanlarýn okumak için özel zaman ayýrmasý gerektiðini ifade etti. Köksal, öðrencilere yastýklarýnýn altýnda bir kitap bulundurmalarýný ve günde en azýndan 20 dakika kitap okumalarýný tavsiye etti.

5 TEK 5 "Yeni Türkiye'nin inþasý için bütün gücümüzle çalýþmaya devam edeceðiz" Prof.Dr. Arif Ersoy Önce istiþare sonra ziyaret 25. Dönem Milletvekili Adaylarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan Çorum Milletvekilleri ve Milletvekili Adaylarý, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný, Merkez Ýlçe Baþkaný bir araya geldi. Ankara'da yapýlan seçim deðerlendirme toplantýsýna Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, 3. sýra Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Boðazkale Belediye Çorum Kent Konseyi,Çorum'da yaþayan mültecilerin günlük yaþantýlarýný kolaylaþtýrmak ve þehre adaptasyonlarýný saðlamak amacýyla Türkçe dil kursu açtý. Çorum Kent Konseyi'den konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi'nde verilen ücretsiz kurs sayesinde Türkçe'yi günlük hayatta konuþabilecek ve hayatlarýna mesleki anlamda da katký saðlayacak olan mülteciler, kendilerine sunulan imkânlardan bir hayli memnun. Kursa katýlan her Baþkaný Osman Tangazoðlu, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl Genel Meclis Üyeleri katýldý.yapýlan deðerlendirme toplantýsýnýn ardýndan Ýstanbul Milletvekili ve Milletvekili Adayý Feyzullah Kýyýklýk ile bir araya gelen heyet daha sonra AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nun Ankara da tedavi gören annesi Hatice Bekiroðlu'na geçmiþ olsun ziyaretinde bulundular. Haber Servisi Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri içeren neredeyse tüm çalýþma hayatýna köklü deðiþiklikler getirildi" dedi. Muzaffer Yýldýrým konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Borcu olan Bað-Kur'lular ile ilgili, kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlar, tarýmda kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlardan, kuruma kayýt ve tescilleri yapýldýðý halde, bu düzenlemenin yayýmlandýðý ayýn sonu itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye iliþkin prim borcu bulunanlarýn, bu prim borçlarýný 3 ay içinde ödememeleri veya yapýlandýrmamalarý halinde, prim ödemesi bulunan sigortalýlarýn daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karþýladýðý ayýn sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalýlarýn ise tescil tarihi itibariyle sigortalýlýðý durdurulacak. Durdurulan süreler sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilmeyecek. Sigortalýlýklarý durdurulanlardan, ilgili kanun uyarýnda çalýþmaya devam edenlerin sigortalýlýklarý yeniden baþlatýlacak. Daha sonra sigortalý ya da hak sahipleri tarafýndan talep edilmesi halinde, sigortalýlýk sürelerinin tamamý ihya edilecek. Sigortalýlýklarý durdurulanlar ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduðu kiþiler hakkýnda 1 ocak 2012'den, bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel saðlýk sigortasý hükümleri uygulanmayacak" þeklinde kaydetti. Ortaköy mesire alaný için 100 bin lira ödenek Ortaköy Ötegeçe mevkiinde 10 hektarlýk bir alana yapýlacak olan mesire alaný için 100 bin TL daha ödenek gönderiliyor. Konu ile ilgili açýklama yapan Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, 55 yýllýk turizm ve doða güzellikleri, Hitit, Roma ve Hurri Medeniyetlerinin beþiði olan Ortaköy'de maalesef bu zamana kadar mesire alaný olmadýðýný söyledi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý nezdinde yaptýðý giriþimler neticesi Ötegeçe mevkiinde 10 hektarlýk alana mesire alaný yapýmý için çalýþma baþlattýklarýný dile getiren Ýsbir, "Mesire alanýmýzýn çevre düzenlemesi ve alanýmýzýn daha geniþ kitlelere hizmet vermesi bakýmýndan 100 bin TL daha ihtiyaç duyulduðunun tespitini yaptýk. Bu hususta Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarýmýz Lütfi Akça Bey'le yaptýðýmýz görüþmeler neticesi talep ve hizmeti makul gördüklerini belirten müsteþarýmýz Lütfi Akça 100 bin TL'lik ödeneðin çýkarýlmasýnýn talimatýný verdiðini bu hizmetin ilçemiz halkýna hizmet vermesini saðlayacaðýnýn sözünü verdi. Müsteþarýmýza gayret ve desteklerinden dolayý ilçe halkýmýz adýna teþekkür ederim" dedi. Muzaffer Yýldýrým Kent Konseyi mülteciler için dil kursu açtý yaþtan mülteci,türkçeyi en iyi þekilde öðrenmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyleyerek, "Baþta Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye, Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan'a ve emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz" dediler.çorum'da yaþayan mültecilerin sorunlarýna karþý duyarsýz kalamayacaklarýný ifade eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan ise "Mülteci kardeþlerimizin çocuklarý okullarda eðitim almaya devam ederken, yetiþkinlerde burada Türkçe öðrenmeye baþladýlar. Kurs sayesinde mülteciler karþýlaþtýklarý iletiþim sorununu aþacaklar diye düþünüyorum.hem onlar için hem de Çorumlular için hayýrlý uðurlu olsun" dedi.salý ve Perþembe günleri sabah ve öðleden sonra 2 kur olarak Adalet ve Kalkýnma Partisi, Çorum Milletvekili aday adayý Prof.Dr.Arif Ersoy, yaptýðý yazýlý açýklamayla kendisine destek veren herkese teþekkür etti. Adalet ve Kalkýnma Partisi'nden 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde aday olanlara baþarýlar dileyen Ersoy, "7 Haziran seçimlerinin ilimiz, ülkemiz ve coðrafyamýz için hayýrlý olmasýný Cenab-ý Hak'tan niyaz ediyorum. 27 Mart 1994 Yerel Yönetimler seçimlerinde þahsýmý Çorum Belediye baþkaný adayý olmam için davet ettiniz. Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki görevi býraktým. Geldim. Belediye baþkan adayý oldum. Birleþtiniz, Çorum Belediye baþkanlýðý görevini iki dönem bana emanet ettim. Bu güzel þehri birlikte yönettik. Hak ve Adalet eksenli "Katýlýmcý Demokrasi Modelini" bu güzel þehirde birlikte uyguladýk. Çorumu barýþ ve kardeþlik diyarý haline getirdi. Sorunlarýmýzýn bir bölümünü birlikte çözdük. Þehrimizi örnek bir kent haline getirdik. Çorum'a, þehrime hizmet etmek için bana verdiðiniz destek için teþekkür ediyorum. Bana bu þehrin insanlarýna hizmet etme fýrsatýný veren Allah'a hamd ediyorum. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkýnma Partisi'nde milletvekili aday adayý olmam için Çorum, Ankara ve Ýstanbul'dan heyetler halinde Ankara'ya gelerek beni davet ettiniz. Davetiniz kabul ettim. Çünkü 7 Haziran 2015 seçimleri tarihimizin ve Ýslam coðrafyasý en kritik döneminde yapýlmaktadýr. Coðrafyamýz ateþ çemberi içindedir. Irkçý-tekelci emperyalizm 100 sene önce Birinci Dünya Savaþý ile baþlattýðý ülkemizi ve coðrafyamýza yönelik baþlattýklarý tahripkâr planlarýný yeniden uygulamaya gayret etmekte. Ülkemizin birlik ve bütünlüðü tehdit altýndadýr. Üçüncü Dünya Savaþý hazýrlýklarý yapýlmaktadýr. Bunun için koþtum, Çorum'a, þehrime ve ülkeme hizmet etmek için geldim. Beni baðrýnýza bastýnýz. Ýlçeleri gezdik. Sivil ve remi kuruluþlarý birlikte ziyaret ettik. Büyük sevgi seliyle karþýladýnýz. Çorum Merkez, ilçe, belde ve köylerde heyecanla çalýþmaya baþladýnýz. Gösterdiðiniz bu sevgi ve ilgiden dolayý hepinize teþekkür ediyorum. Beni sizin bu samimi sevginize mazhar eden Allah þükrediyorum. Kadere iman etmiþ bir insan olarak ben bu neticenin hayýrlara vesile olacaðýna inanýyorum. Allah'ýn takdirinde hayýr vardýr. Ülkemizde sizin istediðiniz Hak ve adalet merkezli ileri bir demokrasinin kurulmasý ve milletimizin dünya görüþü ve deðer ölçülerine dayalý adil bir nizamýnýn tesis edilmesi ve "Yeni Türkiye'nin" inþasý için bütün gücümüzle çalýþmalarýmýza devam edeceðimizi sizlerle paylaþmak isterim. Hiç kimseye kýrgýnlýðým yoktur. Herkese hakkýmý helal ediyorum. Siz sevgili hemþerilerimden de haklarýnýzý helal etmenizi diliyorum. Parti farký gözetmeden bütün Çorumlu hemþerilerime selam ve saygýlarýmý arz ediyorum. Allah hakkýmýzda hayýrlýsýný versin" dedi. açýlan kurslar, sabah 09.00'da baþlayýp 16.00'da bitiyor. Toplam 120 saat sürecek kursu Mýsýrlý Hüda Abdulkadir veriyor.yaklaþýk 8 yýl boyunca Mýsýr Büyükelçiliði'nde tercümanlýk yapan, Yüksek Lisansýný Lübnan'da tamamlayan Hüda Abdulkadir'in, Arapça ve diðer konularda yayýnlanmýþ kitaplarý da bulunuyor. Buhara Kültür Merkezi ve Mahalle Kadýn Kültür Merkezleri'nde de Pratik Arapça Dil Kurslarý veren Abdulkadir,mültecilerin kýsa sürede büyük mesafe aldýklarýný söyledi.

6 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. POLÝS, MÝLLETÝN GARANTÝSÝDÝR Avukatlýk Ruhsatýný Bekiroðlu'nun elinden aldý AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, çalýþma arkadaþý Serap Yýldýz'ýn avukatlýk ruhsatýný verdi ve cübbesini giydirdi. Baro Baþkanlýðý'nýn Anitta Otel'de düzenlediði avukatlarýn cübbe giyme törenine katýlan Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, çalýþma arkadaþý olan Serap Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, üretimini artýrdýðýmýz zeytinyaðýný yeterince tüketemediðimizi belirterek, kiþi baþý zeytinyaðý tüketimimiz baþlýca üretici ülkeler arasýnda en alt düzeyde" dedi. Bayraktar, konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, ülkemizde geçmiþ yýllara nazaran kiþi baþýna tüketim 1 litre seviyesinden 2 litre seviyesine çýksa da yeterli olduðunu söylemenin mümkün olmadýðýný vurguladý. Zeytinyaðý üreticisi ülkeler arasýnda en az zeytinyaðýnýn Türkiye'de tüketildiðine ve kiþi baþýna zeytinyaðý tüketiminin Yunanistan'da 24, Ýtalya ve Ýspanya'da 14, Tunus, Portekiz, Lübnan ve Suriye'de ise 8 litre olduðuna iþaret etti. Dünyada zeytin yetiþtiriciliði yapýlan alanýn yaklaþýk yüzde 98'i ülkemizin de içinde bulunduðu Akdeniz havzasýndaki ülkelerde yapýldýðýný Yýldýz'ýn avukatlýk ruhsatýný takdim etti ve cübbesini giydirdi. Bekiroðlu yaptýðý kýsa konuþmada, "Stajyerliðini bitirip avukatlýk belgesini alan çalýþma arkadaþýmýz Serap Yýldýz'ýn hukuksal alanda yapacaðý duyarlý, istikrarlý hizmetlerden dolayý kendisine þimdiden teþekkür ederim" dedi. Kimse Yok Mu'dan mültecilere yardým Kimse Yok Mu Derneði, mülteci ailelerin ihtiyaçlarýný karþýlamak için yardým faaliyetlerine hýz kesmeden devam ediyor. Yardýmlarýn daðýtýmý hakkýnda açýklama yapan Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, "Dernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din, dil, ýrk ve cinsiyet ayrýmý gözetmeksizin saygýnlýklarýný koruma hassasiyeti ile yurt içinde ve yurt dýþýndaki ihtiyaç Þemsi Bayraktar sahiplerine acil ve kalýcý çözümler oluþturup yardýmda bulunmaktayýz. Yoksulluðun uðradýðý her yerde ve durumda görev baþýndayýz. Yoksullukla mücadele ederek herkes için müreffeh bir dünyanýn inþasýna hizmet etmeyi amaçlýyoruz" dedi. Çorum'daki faaliyetleri ile ilgili olarak da þuana kadar 2 bin 607 aileye yardým elini uzattýklarýný, bu manada veren el ile alan eli buluþturduklarýný kaydeden Aykaç, "Çorum'da yaþayan mülteci ailelerin zor olan yaþamlarýna duyarsýz kalmayan derneðimiz 56 mülteci aileye gýda yardýmýnda bulundu" þeklinde kaydetti.aykaç ulaþmak isteyenlerin Mimar Sinan Mahallesi Cemil Bey Caddesi No 86/A adresindeki dernek merkezine gelebileceklerini sözlerine ekledi.ýhtiyaç sahibi aileler de, Kimse Yok Mu Derneði Yönetim Kuruluna ve hayýrseverlere yapýlan yardýmdan dolayý teþekkür ettiler. Zeytinyaðý tüketimi artýrýlmalý Emekli Polis Memuru Bilal ÇETÝN Ýnsanlar, topluluklarý meydana getirip bir arada yaþamaya baþladýklarý tarihten itibaren, toplumun ve fertlerin can ve mallarýnýn korunmasý ihtiyacýný duymuþlar, bu tarihten itibaren güvenlik ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için bir güvenlik birimine ihtiyaç duymuþlardýr. Önce bu görevi Seraskerler yapmaya baþladý, ancak askerlerin asli görevlerinde aksama olacaðý düþüncesiyle köklü bir teþkilata ihtiyacýn olduðu ortaya çýkmýþtýr. 10 Nisan 1845 tarihinde bugünkü Türk Polis Teþkilatý, yani emniyet birimleri kuruldu. O günden bugüne kadar, teþkilatýn insan haklarýna saygý demokrasiye ve hukukun üstünlüðüne baðlýlýðý, güvenlik ve özgürlük arasýndaki hassas dengeyi her surette gözeten, halkýn ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan bir hizmet anlayýþýný daima ön planda tutacaðýna güvenim tamdýr Nisan 2015 tarihleri arasýnda kutladýðýmýz Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. yýldönümünde teþkilatta herkes görev yapamaz, yapanlarda bu haklý gururu yaþayanlardýr. Ýlimizin ve ülkemizin huzurlu ve güvenli olmasýnda görevlerini üstün gayret ve baþarýyla yerine getiren Türk Polis Teþkilatý'ný candan kutluyorum. Bu görevlerin yürütülmesinde ana tema, polishalk iþ birliðinin saðlanmasýdýr. Polis teþkilatýmýz görev ve sorumluluklarýný, güler yüzle, objektif, yardýmsever, dürüst ve özverili görev anlayýþý içerisinde yerine getirmektedir. Yani bir anlamda polis, milletin garantisidir. Çorum yaþanabilir bir kent olarak her zaman üst sýralarda yer alýyorsa, ilimizin huzurlu ve güvenli bir kent olduðunun göstergesidir. Polis, Osmanlý döneminde de Cumhuriyet tarihinde de çok baþarýlý hizmetler yürüten, sosyal projelere imza atan, bombalar patlasa, ölüm kol gezse de, gözlerini kýrpmadan ara vermeden göreve devam edenlerdir. Polislerimizin þehirlerde, gerektiðinde kýrsal kesimlerde, ana arterlerde en uzak noktalara kadar ulaþmasý gereken her yere ulaþtýðýný biliyoruz.sürekli geliþme prensibiyle her türlü suç ve suçlularla mücadele edebilmek için güvenlik sektöründeki yeni teknolojileri yakýndan takip eden teþkilatýmýz sadece yurt içinde deðil yurt dýþýndada gurur verici baþarýlara imza atmaktadýrlar. Ben emekli bir polis olarak, tüm polislerimizin polis haftalarýný kutlar, þehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, gazi olan polislerimize þükran ve minnetlerimi sunuyorum. Ülkemizde görev yapan tüm polislerimize ve ailelerine saðlýk ve mutluluklar niyaz ediyorum. Bu kutlamalarý en iyi þekilde yapmaya çalýþan baþta Sayýn Valimiz Ahmet Kara Bey'e ve Sayýn Emniyet Müdürümüz Salih Erkan Tarancý Bey'e sonsuz saygýlarýmý sunuyorum. belirten Bayraktar, þöyle devam etti: "Dünyada yaklaþýk, 103 milyon dekar alanda 20 milyon ton dane zeytin üretilmektedir. Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü'nün (FAO) 2013 yýlý verileriyle, zeytin üretimininyüzde 38,6'sý Ýspanya, yüzde 14,4'ü Ýtalya, yüzde 9,8'i Yunanistan, yüzde 8,2'si Türkiye, yüzde 5,8'i Fas, yüzde 5,4'ü Tunus, yüzde 4,1'i Suriye'de yapýlýyor. Son beþ sezon ortalamasýna göre dünya zeytinyaðý üretimi yaklaþýk 3 milyon tondur. Türkiye'de 2012/2013 üretim sezonunda 201 bin tonla rekor seviyeye ulaþan zeytinyaðý üretimi, 2013/2014 sezonunda 130 bin tona kadar geriledi. Zeytinyaðý üretimi 2014 yýlýnda yüzde 45,75 artýþla 189 bin 481 tona yükseldi." Türkiye'de Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoðu Anadolu Bölgelerinde zeytin yetiþtirildiðini, üretimin önemli bir bölümünün Ege Bölgesi'nde yapýldýðýný bildiren Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Ýzmir, Aydýn, Muðla, Manisa, Balýkesir, Hatay, Mersin, Çanakkale, Bursa üretimde önde gelen illerimizdir. Bursa ilimizde üretilen zeytinin tamamý sofralýktýr. Mersin ve Manisa illerimizde de sofralýk zeytin üretimi aðýrlýktadýr. Aydýn, Ýzmir, Muðla, Balýkesir, Çanakkale ve Hatay illerimizde gerçekleþtirilen zeytin üretiminin yüzde 75'inden fazlasý yaðlýktýr.tüýk verilerine göre ülkemizde yaklaþýk 140,7 milyon meyve veren, 28,3 milyon meyve vermeyen olmak üzere toplam 169 milyon zeytin aðacý mevcuttur yýlý itibarýyla 438 bin tonu sofralýk, 1 milyon 330 bin tonu yaðlýk olmak üzere toplam 1 milyon 768 bin ton üretim gerçekleþtirilmiþtir. Son yýllarda yeni zeytin fidanlarýnýn dikimi ve üreticinin zeytin üretimine özendirilmesiyle birlikte, aðaç sayýmýzdaki artýþa baðlý olarak, üretimde de artýþ meydana gelmiþtir. Toplam zeytin üretiminin yýllar itibarýyla ortalama yüzde 30'unun sofralýða, yüzde 70'inin de yaðlýða ayrýldýðý görülmektedir." Dünyada zeytin yetiþtiriciliði yapýlan alanýn yaklaþýk yüzde 98'ininTürkiye'nin de içinde bulunduðu Akdeniz havzasýndaki ülkelerde yapýldýðýný belirten Bayraktar, "dünya üretiminde Avrupa Birliði ülkelerinin payýnýn yýllar itibarýyla yüzde arasýnda deðiþiyor" dedi. -"BESLENME VE SAÐLIKTA ZEYTÝNYAÐI ÇOK ÖNEMLÝ"- Binlerce yýldýr üretimi yapýlan ve kutsal kitaplarda adý geçen zeytinin sýkýlmasý ile elde edilen zeytinyaðý içerdiði antioksidanlar, karotenoidler, fenolik bileþikler ve vitaminler bakýmýndan beslenme ve saðlýk üzerindeki öneminin büyük olduðunu vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Zeytinyaðý, içerdiði bileþikler nedeniyle oksidasyonu engelleyerek kötü kolesterolü azalttýðý ve iyi kolesterolü artýrdýðý bilimsel çalýþmalarda vurgulanmaktadýr. Ayrýca, doymamýþ yað asitlerinin özellikle meme, kalýn baðýrsak ve prostat kanserlerinde azalmayla yol açtýðý yapýlan çalýþmalarda belirtilmektedir. Yaðlardan alýnan enerjinin günlük kalori ihtiyacýnýn yüzde 30'unu aþmamasý ve bunun da yüzde 60-70'inin zeytinyaðýndan saðlanacak þekilde beslenilmesi uzmanlarca önerilmektedir.zeytinyaðý, öncelikle hiçbir kimyasal iþleme tabi tutulmadan yenilebilen tek bitkisel yað olup, sýkýldýðý haliyle tüketilebilmesi nedeniyle adeta bir meyve suyu özelliði taþýmaktadýr. Saðlýk üzerindeki olumlu etkilerinin uzmanlar tarafýndan da dile getirilmesiyle gelir seviyesi yüksek olan ülkelerde zeytinyaðý tüketimi giderek artmaktadýr." -"YAÐ AÇIÐININ KAPATILMASI ÝÇÝN ZEYTÝNYAÐI DEVREYE SOKULMALI"- Dünyada ve Türkiye'de insan saðlýðýna yönelik önemi her geçen gün biraz daha artan zeytinyaðýnýn tüketimini artýrmak amacýyla yapýlan çalýþmalarýn olumlu sonuçlar verdiðini belirten Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Buna raðmen bu ürünün pahalý bir gýda maddesi olmasý, Türkiye'de margarin ve ayçiçek yaðý tüketim alýþkanlýðý bulunmasý ve tanýtým faaliyetlerinin yetersizliði tüketiminin artmasýný engelliyor.türkiye'nin 2014 yýlý itibarýyla yaðlý tohum, ham yað ve yaðlý tohumlarýn iþlenmesi sonucu arta kalan küspelerin ithalatý için ödediði döviz miktarý 4,3 milyar dolar oldu. Bitkisel yað açýðýmýzýn kapatýlmasý bakýmýndan zeytinyaðý devreye sokulmalý, iç tüketimin çeþitli tanýtým faaliyetleriyle daha da artýrýlmasý saðlanmalýdýr. Çiftçi üzerine düþeni yapýp, mevcut aðaç varlýðýný ve üretimi artýrdý. Bunun karþýlýðýnda, çiftçinin maliyetlerini düþürecek her türlü tedbir alýnmalýdýr. Ýlaç, gübre, elektrik, sulama ve mazot fiyatlarýdüþürülmeli,destekler artýrýlarak sürdürülmeli."

7 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Kent Konseyi Kadýn Meclisi kadýnlarý buluþturdu Genç giriþimciler sertifikalarýný aldýlar KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen "Giriþimcilik Destek Programý Sertifika" töreni KOS- GEB Ýl Müdürlüðü Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. Törene Vali Yardýmcýsý Haldun Aksalman, KOSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, Orman Ýþletme Müdürü Orhan Çatalçam, kursiyerler ve davetliler katýldý. Tören saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Daha sonra giriþimcilik programýný anlatan tanýtým filmi ile devam etti. Törenin açýlýþ konuþmasýný KOS- GEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu yaptý. Dursunoðlu, bilindiði üzere Çorum'da giriþimcilik kültürünün yaygýnlaþmasý için birçok faaliyeti ve destek programýný KOSGEB olarak hayata geçirdiklerini ifade etti. Dursunoðlu, "Bu kapsamda giriþimci adaylarýmýza eðitim vermekte ve sertifika almaya hak kazananlara, Türkiye'nin neresinde olursa olsun toplamda 100 bin TL'yi bulan KOSGEB yeni giriþimci desteði sunmaktayýz" dedi. Dursunoðlu sözlerine þöyle devam etti: "Giriþimciliðin önemi hususunda yapýlan birçok araþtýrma var. Bu araþtýrmalarýn birçoðu büyük ve eski firmalarýn istihdama çok fazla katký saðlamadýðýný ve istihdam sorununun çözülmesi için yeni iþletmelerin kurulmasýnýn zorunluluðunu ortaya koymakta. Örnek verecek olursak, ABD'de yapýlan bir araþtýrmaya göre, 1980 yýlýndan itibaren 25 yýllýk süreçte, 5 yaþýndan büyük þirketlerin herhangi bir yeni istihdam saðlamadýðý görülmektedir. Peki, bu durumda yeni istihdamý kim saðlayacak? Devlet mi saðlayacak? Tabi ki hayýr. Artýk kamu yani devlet küçülme eðilimi içersinde ve ekonomideki payý giderek azalýyor. Azalmak zorunda da. Bu model yerini, özel sektörün daha fazla alanda yer aldýðý modele býrakmýþ durumda artýk. Çünkü dünyanýn geliþmiþ ülkelerinde kamu sektörü, bir istihdam kaynaðý olarak görülmüyor. Zira özel sektör çok daha verimli çalýþma potansiyeline sahip. Bu nedenle altyapý, güvenlik, adalet vb. gibi temel devlet görevleri dýþýndaki alanlar, geliþmiþ ülkelerde özel sektöre devredilmiþ durumda. Sonuç olarak yenidünyada istihdam sorununu, yeni kurulan þirketler çözmekte. Özellikle de ileri teknoloji kullanan ve yüksek istihdam üretme potansiyeli olan giriþimcilerin KOSGEB olarak bu bilinçle, 2010 yýlýndan itibaren ilgili tüm kamu kurum ve kuruluþlarý ile iþbirliði içersinde Çorum'da 3 binden fazla giriþimciye eðitim verdik. 400'den fazla giriþimcinin iþini kurmasýna destek olduk." Dursunoðlu, "Bugün burada 70 saatlik yoðun bir eðitimi tamamlayarak giriþimci sertifikasý almayan hak kazanan 25 giriþimcimizi giriþimci ordumuza dâhil ediyoruz. Bu giriþimcilerimiz 8 saatlik eðitim modülümüz kapsamýnda giriþimcilik özelliklerinin sýnanmasý, iþ fikri geliþtirme ve yaratýcýlýk egzersizleri 18 saatlik eðitim modülümüz kapsamýnda, Pazar araþtýrma, pazarlama planý, üretim planý, yönetim planý, finansal olan 24 saatlik eðitim modülümüz kapsamýnda, iþ planý öðelerinin pekiþtirilmesine yönelik atölye çalýþmasý 20 saatlik eðitim modülümüz kapsamýnda, iþ planý yazýlmasý eðitimlerini baþarýyla icra ettiler. Kendilerini þahsým ve kurumum adýna kutluyorum. Kuracaklarý iþlerin þimdiden kendilerine ve ülkemize hayýrlý olmasýný diliyor, saygýlar sunuyorum" þeklinde konuþtu. Vali Yardýmcýsý Haldun Aksalman ise konuþmasýnda "Ýþin en büyük kýsmý karakter meselesini çözmek lazým. Doðru alanda doðru iþi yapmak çok önemli zamanýn kýymetini bilmemiz lazým. Kurduðunuz þirketlerde iyi günün karýný paylaþmýyorsanýz. Kötü günün zararýný kendiniz çekersiniz kendi konforunuzdan daha yüksek konforu iþçinize saðlamanýz lazým "dedi. Aksalman, "Kendinizi sorgulayýn bende giriþimci olur mu deyin eðer bu iþi inanarak yaparsanýz baþarýrsýnýz. Þunun oðlu yapýyorsa bende yaparým düþüncesiyle hareket ederseniz her zaman baþarýsýz olursunuz. Zamanýnýzý boþa harcamayýn hepinizin hayalleri büyüktür. Belki büyük iþ adamý olacaksýnýz. Ama hiçbir zaman insanlýðýnýzý unutmayýn" ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan giriþimcilere sertifikalarý Vali Yardýmcýsý Haldun Aksalman ve Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal tarafýndan verildi. Tören toplu fotoðraf çekiminin ardýndan son buldu. Kubilay Kaan YÜCEL Kent Konseyi Kadýn Meclisi, Çorumlu kadýnlarý tanýþma toplantýsýnda bir araya getirdi. Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný ve Belediye Meclis Üyesi Þahiste Uçar'ýn organize ettiði programda,çorum Valisi Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Ýl Genel Meclisi ile Belediye Meclisinin Kadýn Üyeleri, Kent Konseyi Kadýn Meclisi Üyeleri,siyasi partilerin kadýn temsilcileri, dernek ve sendika temsilcileri Velipaþa Konaðý Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde biraraya geldi. KARA:MUTLULUK VEREN BÝR TABLO Toplumun tüm kesiminden kadýnlarýn biraraya gelmesinin kendisini mutlu ettiðini söyleyen Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, "Bu birliktelik tüm Türkiye'ye örnek olsun. Son derece mutluluk veren bir tablo.çorumlu kadýnlarýn sorunlarý özellikle istihdam sorunlarý için neler yapýlabilir, biz kadýnlar onlara nasýl yardýmcý olabiliriz. Bunlarý konuþmak, kadýn sorunlarýna çözüm bulabilmek adýna buradayýz. Aslýnda bir tanýþma toplantýsý. Ýnþallah devamý gelir, sorunlara bu beraberlik içinde çözüm bulabiliriz" dedi. KÜLCÜ: ÇORUMLU KADINLAR TÜRKÝYE'YE MODEL OLACAK Düþüncesi, siyasi görüþü ne olursa olsun kadýnlarýn birlikteliðinin, anlamlý ve heyecan verici olduðunu belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ise programýn düzenlenmesi büyük çaba sarf eden Kent Konseyi Kadýn Meclise Baþkaný Þahiste Uçar'a teþekkür etti. Külcü, "Ýnsan kainattýr aslýnda. Biz bugün burada kadýnýz, anneyiz, evladýz, yurttaþýz. Hepimiz vatanýmýza ne kadar faydalý bireyler olabiliriz bunun derdini taþýmalýyýz.beraberlik son derece önemli.bu birlik ve beraberliðimizi yaygýnlaþtýralým. Farklý farklý organizasyonlarda bir araya gelmeliyiz. Çorumlu kadýnlar birliktelikleriyle Türkiye'ye model olacak" diye konuþtu. UÇAR: BÝRBÝRÝMÝZE ÝHTÝYACIMIZ VAR Çorum'un farklý kesimlerinden kadýnlarý tanýþma toplantýsýnda buluþturan Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Þahiste Uçar ise kendilerine destek veren Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü'ye ve katýlýmlarý için misafirlerine teþekkür etti. Kent Konseyi Kadýn Meclisi'nin çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Uçar, özellikle kadýnlarýn istihdam sorununa dikkat çekti. Kent Konseyi Kadýn Meclisi, Kadýn Kültür Sanat Merkezleri, Halk Eðitim ve ÝÞKUR ortaklýðýnda bayan hasta bakýcý yetiþtirmek üzere bir kurs projeleri olduðunu anlatan Uçar, "Toplumun tüm kesimlerinden gelen kadýnlarý buluþturmak bizce çok anlamlý. Yaptýðýmýz çalýþmalar sýrasýnda gördük ki aslýnda birbirimize ihtiyacýmýz var" dedi. Konuþmalarýn ardýndan tüm katýlýmcýlar kendini tanýttý. Yemekli toplantýda sohbet eden kadýnlar birbirini daha yakýndan tanýma fýrsatý buldu.cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez Ýlçe Kadýn Kolu Baþkaný Firdevs Yalçýn ise babasý Aþýk Borani'den bir þiir okudu. Dostluða ve beraberliðe vurgu yapan Yalçýn'ýn okuduðu þiir büyük beðeni topladý.

8 YAÞAM 8 Baþarýlý Erkek Karadeniz fýkralarýtrabzon'da adamýn biri yolda gördüðü tuhaflýk üzerine sorar: -Beyefendi, sana demokrasi ve hak adýna bir soru soracaðým. -Buyur sor? -Þu geriden gelen teyze hanýmýnýz mý? Kelime Avý -Evet, ne olmuþ? -Demokrasi ve hak adýna sen bu vaziyetten utanmýyor musun? Sen önde hanýmýn arkada. -Niye utanayým ki? Her baþarýlý erkeðin arkasýnda bir haným yok mudur? -Vaaar! -Eee!Bende baþarýlý bir erkeðim. Günün Sudoku Bulmacasý Polipler zamanýnda tedavi Edilmezse kansere neden olabilir! Beslenme alýþkanlýklarý, fazla kilolar, sigara kullanýmý, kýrmýzý etin aþýrý tüketimi, genetik faktörler gibi sebeplerle geliþen kalýn baðýrsak rahatsýzlýklarýnýn oluþumunda poliplerin etkisine dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmaný Dr. Gülçin Polat, tedavi edilmemesi durumunda kalýn baðýrsak kanserine yol açabileceðine vurgu yaptý.medicana Sivas Hastanesi Gastroenteroloji Uzmaný Gülçin Polat, mide, ince baðýrsak ve kalýn baðýrsaktan kaynaklanan ve organýn iç yüzeyine doðru büyüyen poliplerin vücutta belirti vermeden çoðaldýðýný, genellikle belirti verdiðinde ise kansere dönüþmüþ olabileceðini ifade etti. Poliplere hiçbir müdahale yapýlmadýðý takdirde yok olmadýðýna iþaret eden Uzm. Dr. Gülçin Polat, kanserlerin büyük oranda poliplerden geliþtiði konusunda uyarýda bulundu. Yapýlan araþtýrmalarda baðýrsak poliplerinin eriþkin yaþ grubunun yüzde 1 ile 12'sinde, 70 yaþ üstünde ise yüzde 40 oranýnda görüldüðü bilgisini veren Uzm.Dr. Gülçin Polat, kalýn baðýrsak poliplerinin farklý çeþitleri olduðunu belirtti. Ailesinde polip veya kolon kanseri geçmiþi bulunan kiþilerin düzenli takibinin yapýlmasý gerektiðini kaydeden Polat, 2 santimetreden büyük poliplerin tehlikeli olabileceðini ve çýkartýlmasý gerektiðini vurguladý. Þiddetli aðrý, baðýrsak týkanýklýðý, kilo kaybý gibi þikâyetlerle uzman doktora baþvuran kiþilerin genellikle hastalýðýn ileri evrelerinde olduðunu vurgulayan Dr. Gülçin Polat, 40 yaþ ve üzerinde makat bölgesinde yaþanan kanamalarýn sebeplerinin detaylý araþtýrýlmasý tavsiyesinde bulundu. Kalýn baðýrsak poliplerinin kolonoskopi veya baðýrsak röntgeni ile tespit edilebildiðini aktaran Polat, nadiren kanama, mukus salgýsý, baðýrsak hareketlerinde deðiþiklik ve karýn aðrýsý gibi belirtileri olabileceðini belirtti. POLÝPLERDE RÝSK FAKTÖRLERÝNE DÝKKAT EDÝN Gastroenteroloji Uzman Polat, poliplerin genellikle 40 yaþ civarýnda baþladýðýný, ülseratif kolit ve chrohn hastalýðý gibi iltihabi baðýrsak hastalýðý zemininde geliþtiðinde kanser riskinin arttýðýný, genetik faktörlerin önemli olduðunu ve sigara, alkol, hareketsizlik, obezite gibi durumlarýn da risk faktörleri arasýnda olduðunu dile getirdi. Kalýn baðýrsak poliplerinin çoðunlukla erken dönemde belirti vermediðine dikkat çeken Dr. Polat, poliplerin kolonoskopi, sanal kolonoskopi veya ilaçlý baðýrsak röntgeninde görülebileceðini ve iþlemler öncesinde baðýrsak hazýrlýðýnýn gerektiðini ifade etti. TEDAVÝ EDÝLMEZSE KANSERE NEDEN OLABÝLÝR Poliplerin tedavi edilmemesi durumunda kalýn baðýrsak kanserine dönüþebilme ihtimalinin olduðuna iþaret eden Polat, genetik veya yaþam þekli sebebiyle risk grubunda yer alan kiþilerin düzenli kontrollerini yaptýrmasýný tavsiye etti. Taný yöntemleri ile belirlenen poliplerin dikkate alýnmasý gerektiðini belirten Polat, kolonoskopi ile polipin kansere dönüþme riskinin anlaþýlamayacaðýný ifade ederek alýnmasý önerisinde bulunarak, kalýn baðýrsak poliplerinin bir kýsmýna elektrokoter ile dokunmanýn yeterli olduðunu, bazýlarýna ise snare ile müdahale ederek almak gerektiðini belirtti. Bu tedavi yöntemlerinin ayakta yapýldýðýný ifade eden Dr. Polat, patoloji sonucunda kanser teþhis edildiði taktirde hastaya laparoskopik cerrahi, açýk cerrahi ile müdahale edilebileceðini söyleyerek, "Polipektomi iþlemi sonrasýnda saðlam doku ile kanserli doku arasýnda 2 milimetreden fazla bir sýnýr olduðu belirlenirse kanser türü orta differensiye veya iyi differensiye tipte ise veya lenf tutulumu yoksa endoskopi iþlemi ile kitlenin çýkartýlmasý yeterli olacaktýr" dedi.(cýhan) Dizi 20:00 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Dizi Seksenler 20:00 Asla Vazgeçmem Sinan, Yiðit ve Nur u öpüþürken görmesiyle birlikte Nazan ýn tuzaðýna düþer. Nazan, Sinan ý ortalýðý karýþtýracak tehlikeli bir oyun oynamaya iter. Kardeþinin Nur dan hoþlandýðýný düþünen Ýclal de kendi sebepleriyle bu oyuna ortak olunca çiftlikte iþler karýþýr. Öte yandan Elmas la büyük bir yüzleþme yaþayan Aytül, Elmas ýn þantajýna boyun eðmek zorunda kalýr. Elmas ýn müþtemilattan çýkýp çiftlikte yaþamaya baþlamasý, çiftlikteki dengeleri deðiþtirir. Nur ve Yiðit, Ýclal, Nazan ve Sinan ýn oyunlarýyla zor anlar yaþar. Yönetmen : Aysun Akyüz 21:50 Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Sinema Karanlýklar Ülkesi Uyanýþ Hapisten kurtulmayý baþaran Selene, kendisini vampirlerin ve lycan'larýn varlýðýný keþfeden insanlarýn yaþadýðý yeni bir dünyada bulur ve iki ölümsüz türün arasýndaki savaþ kaldýðý yerden alevlenerek büyür. Saat : 21:50-23:40 (110 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Fantastik,Korku) Oyuncular : Kate Beckinsale, Stephen Rea, Michael Ealy, Theo James Yönetmen : Mans Marlind, Björn Stein Nejat Uygur Öðretmen bir annenin ve subay bir babanýn üç çocuðundan ortancasý olan Uygur, Kilisli sanatçý Ýsmail Dümbüllü tarafýndan keþfedilmiþ ve meþhur edilmiþtir. Eðitimini Anadolu'nun çeþitli bölgelerinde tamamlamýþtýr. Ýlkokulu Siirt, Ezine ve Ýntepe'de okumuþ ve bu dönemde tiyatroya müsamerelerle baþlamýþtýr. Sarýyer, Çanakkale ve Manisa'da ortaokulu tamamladýktan sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nin Heykel bölümüne girmiþ; fakat mezun olamamýþtýr yýlýnda Sarýyer Halkevi'nde baþladýðý boksla beraber spora karþý ilgisi artmýþtýr. Atletizm ve su topu dýþýnda iyi de bir at binicisidir.[1] 1950 yýlýnda Necla Uygur ile hayatýný birleþtirmiþtir.tiyatroya profesyonel anlamda 1949'da "Nejat Uygur Tiyatrosu" ile adým atmýþtýr. Nejat Uygur, düþündüðü ilk mesleðin tiyatro olmadýðýný belirtmiþtir:uygur, 10 Eylül 2007'de beyin damarlarýnda oluþan bir týkanýklýk nedeniyle vücudun sol tarafýnda kýsmî felç geçirmiþtir. Saðlýk durumuna iliþkin yapýlan basýn toplantýsýnda Uygur'un sol kolunu hareket ettiremediði, yüzünde kayma olduðu, bacaðýnda biraz hareket olduðu, konuþmasýnýn ise düzgün olduðu ifade edilmiþtir. Oðullarý Süheyl ve Behzat Uygur son açýklamalarýnda Nejat Uygur'un artýk geçmiþiyle söylemiþlerdir. yaþadýðýný NOHUT GÜVEÇ Malzemeler 1 Su Bardaðý Nohut 2 Çorba Kaþýðý Zeytinyaðý 2 Doðranmýþ Kuru Soðan 2 Büyük Patlýcan 3 Kýrmýzýbiber 2 Büyük Patates 2 Diþ Sarmýsak Pul biber, Yenibahar Tuz, Karabiber 2 Çay Kaþýðý Zeytin Ezmesi 2 Çay Kaþýðý Domates Püresi Yemeðin Tarifi Nohutlarý akþamdan ýslatýn. Süzüp 10 dakika piþirin ve tekrar süzün. Patlýcanlarý dilimleyip tuzlayýn. Yýkayýp kurulayýn. Doðranmýþ soðaný zeytinyaðýnda kavurun. Bir kimseyi tanýmak istiyorsan, Düþüp kalktýðý arkadaþlarýna bak. Hz. Mevlana Patlýcan, biber ve domatesleri kýzartýn. Nohut ve sebzeleri güvece kat kat dizin. Sarýmsak, pul biber ve yenibaharý ekleyin. Zeytin ezmesi, domates püresi ve 2 yemek kaþýðý suyu karýþtýrýp güvece ilave edin. Su ekleyip kapaðýný kapatýn. 190 derece fýrýnda 1.5 saat piþirin. Servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:00 Suç Krallarý 19:30 Spor Bülteni 19:50 Kara Maske 2 21:50 Karanlýklar Ülkesi Uyanýþ 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Yerli Dizi Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Kabe Yollarýnda 22:45 Vahþi Doða 04:30 Dila Haným Yerli Dizi 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Asla Vazgeçmem 23:30 Piramit 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Yerli Dizi Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:45 Heredot Cevdet Saati 20:00 Seksenler 23:00 Milat 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda Yerli Dizi 21:00 Küçük Gelin 23:00 Tv Filmi

9 9 Rektör Alkan BESYO akademisyenleriyle buluþtu Gençlik Merkezi öðrencileri Son Mektup'u izledi Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eðitim desteði alan gençler "Çanakkale: Son Mektup" filmini izledi. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çanakkale Deniz Zaferi'ni konu alan, yaþananlarý, isimsiz kahramanlar üzerinden beyazperdeye taþýyan filmi öðrenciler büyük bir beðeniyle izledi. Zaman zaman duygusal anlar yaþayan gençler, "Filmi vizyona girdiðinden beri merak ediyorduk. Çok etkilendik. Filmi herkesin izlemesi gerekiyor.bizlerin bu filmi izlemesine vesile olan baþta Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz" dediler. Toyhane köyü köprüsü yeniden yapýlacak Ýskilipli Atýf Hocanýn köyü olan Bayat ilçesine baðlý Toyhane Köyünün köprüsü Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan 16 Nisan Perþembe günü ihale ediyor. Toyhane Köyüne ziyarette bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya, Muhtar Efkari Çolak köyün giriþinde bulunan köprünün taþkýnlar sonucu zarar görmesi nedeniyle yeni bir köprünün yapýlmasýný talep etmiþti. Uslu, köprüyü yerinde inceleyerek Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya köprüde incelemelerde bulunmasý için teknik bir heyetin köye gönderilmesini istemiþti. Yapýlan incelemeler Ýl Özel Ýdaresi "Bayat Toyhane Köyüne 2x5x3 metre ebatlarýnda Menfez Yapýlmasý Ýþi" ihalesini tarihinde gerçekleþtirilecek. Ýþin yer teslimi sonrasý yaklaþýk 3,5 ay sürede tamamlanmasý bekleniyor. Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öðretim elemanlarý ile bir araya gelen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, görevde bulunduðu süre içerisinde üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda genel deðerlendirmede bulunarak gelecekte hedeflenen ve giriþimde bulunulan projeler hakkýnda da öðretim elemanlarýný bilgilendirdi. Üniversitede gerçekleþtirilen baþarýlý çalýþmalar sonrasýnda yaþanan olumlu geliþmeler hakkýnda bilgiler veren Prof. Dr. Alkan, üniversitenin þehrin tüm dinamikleriyle kurduðu iletiþim beraberinde þehirle bütünleþtiðine dikkat çekerek "Tüm paydaþlarýmýzýn desteðiyle, evrensel ölçüler göz önünde tutularak mensuplarýmýza daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisindeyiz" dedi. Konu hakkýna üniversiteden yapýlan açýklamaya göre üniversitelerin ana fonksiyonlarý arasýnda yer alan eðitim faaliyetinin iyi olabilmesi için tüm dünyada geçerli olan bölümleri/programlarý ve altyapýyý saðlamanýn son derece önemli olduðuna dikkat çekerek sözlerine devam eden Rektör Prof. Dr. Alkan, kýsa sayýlacak bir sürede büyük geliþmeler kaydeden Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulunun; 2016 yýlýnda gerçekleþtirilecek olan 12. Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'ný (WUC ) ve 2017 yýlýnda 11. gerçekleþtirilecek olan Avrupa Üniversiteler Salon Futbol Þampiyonasý'ný Çorum'a kazandýrýlmasýndaki baþarýsýndan büyük mutluluk duyduðunu ve yüksekokulun bu ve bunun gibi pek çok baþarýlý organizasyonlara imza atacaðýna inandýðýný açýkladý yýlýnda üniversitenin ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek olan Dünya Güreþ Þampiyonasýnýn alýnmasýnýn önemli bir dönüm noktasý olduðunu, bundan sonra kent, üniversite koordinasyonunda bu ve benzer uluslararasý büyük etkinliklerin peþ peþe geleceðine inandýðýný ve Futsal 2017'nin alýnmasýnýn da bunun bir göstergesi olduðunu ifade ederek gerçekleþtirilen bu baþarýlar sonrasýnda üniversitenin daha da çok tercih edilmeye baþladýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin spor faaliyetlerinde göstermiþ olduðu baþarýlardan dolayý yüksekokul öðretim elemanlarýný tebrik ederek bu baþarýnýn artarak devam edeceðine inandýðýný açýkladý. "Ýnþaatý büyük bir hýzla devam eden Kapalý Spor Salonu'nun tamamlanmasýyla birlikte Üniversitemizin baþarýlarýnýn daha da artacaðýna inancým tamdýr. Üniversitemizde güzel bir sinerji oluþtuðunu düþünüyor, sizler için de böyle olduðunu ümit ediyorum" diyen Alkan, üniversitenin sadece merkezimizde deðil, ilçelerdeki Meslek Yüksekokullarýnda da baþlatýlan çalýþmalar sonucunda önemli geliþmeler kaydedilmeye ve sonuçlar alýnmaya baþlandýðýný söyledi. Son zamanlarda yaþanan deðiþim ve dönüþümler sonucu ortaya çýkan bu baþarý tablosunun yakalanan bu sinerji ile üniversiteyi daha da iyi yerlere götüreceðini ifade eden Alkan, üniversitedeki bu geliþmelerin bir ekip çalýþmasý ile baþarýldýðýna dikkat çekerek "Çalýþmalarýmýzýn somut sonuçlarýný almak çok güzel, hepinize yürekten yaptýðýnýz deðerli çalýþmalar için teþekkür ederim" dedi. Ak Ocaklar Ýl Teþkilatý yönetimini seçti Ak Ocaklar Çorum Ýl Baþkanlýðý ilk Olaðan Genel Kurul Toplantýsýný yaptý. Genel Kurulda Divan Baþkanlýðý ve katip üyeliklere Bahri Ayçam, Arslan Bolat, Hüseyin Uysal seçildi.saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan açýlýþ konuþmasý yapýldý.konuþmanýn ardýndan ise yönetim kurulu seçimi yapýldý. Ak Ocaklar Çorum Ýl Baþkanlýðý Yönetim Kurulu þu isimlerden oluþtu: "Oðuzhan Þengül, Mehmet Satýcý, Bahri Ayçam, Arslan Bolat, Bekir Doðan, Ýbrahim Kurt, Murat Özkan, Çetin Tufan, Altan Budak, Hüseyin Uysal, Sevgi Bilgen, Sinem Yýldýrým, Selman Þengül, Gökhan Karataþ, Lütfi Büyükcýbýr, Eyyup Arduçtepe, Ayþe Gülen Erdine, Ahmet Bilgen, Harun Þengül, Gönül Gönendik." Haber Servisi MHP milletvekili adaylarýndan Ülkü Ocaklarýna ziyaret BASK baþkanlarý Çorum'a gelecek Cansel Güven Remzi Kýzýlkaya Baðýmsýz Kamu Görevlileri Konfederasyonu Genel Baþkaný Bayram Zengin, BASK'a baðlý sendikalar Baðýmsýz Büro-Sendikasý Genel Baþkaný Remzi Kýzýlkaya ve Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Genel Baþkaný Cansel Güven bugün Çorum'a gelecekler. Sendika baþkanlarý Çorum'da bizi ziyaret gerçekleþtirip toplantýlar yapacaklar. Haber Servisi Bayram Zengin 7 Haziran'da yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olan milletvekili adaylarý Çorum Ülkü Ocaklarýný ziyaret ettiler. Ziyarete Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ve partililer katýldý. Ziyarette seçim öncesi deðerlendirmeler yapýldý. Haber Servisi Bayat'a vidanjör verilecek Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan Bayat'a vidanjör verileceðini açýkladý. Baðcý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn "500 Milyonluk Dev Yatýrým" töreni, Baþbakanýmýz Sayýn Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun himayesinde ATO Congresium Ankara'da gerçekleþtirilecektir. Bu kapsamda; takibimizde olan Bayat Belediyemize 1 adet vidanjörün anahtar teslimi yapýlacaktýr. Ortaköy Ýlçemizin Sýkýþtýrýlmýþ Çöp Aracý talebi de gündemimizde ve takibimizde olup, bir sonraki daðýtým töreninde teslimatýnýn yapýlmasý için gerekli çalýþmalarý yapmaktayýz. Bayat ilçemize Vidanjör Aracýnýn hayýrlý olmasýný dilerim" dedi.

10 10 Vali Kara'dan Ýskilip'te incelemeler Müzede Türkçe söyleþisi Müze Konferans Salonu'nda 'Yabancý Dil Öðretimi Olarak Türkçe' konulu söyleþi düzenlendi. Söyleþiye Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek ve davetliler katýldý. Söyleþide Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Öðretim Görevlisi Mücahit Akkuþ, slayt eþliðinde 'Yabancý Dil Öðretimi Olarak Türkçe' konulu sunum yaptý. Slayt gösterisinin ardýndan Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Öðretim Görevlisi Sevinç Ahundova bilgi verdi. Bahadýr YÜCEL Bekir Aksoy Ýlkokulu öðrencileri Belediye birimlerini gezdi. Belediye'nin birimlerini ve buradaki iþleyiþi merak eden 4/C sýnýfý öðrencileri Okul Müdürü Turgut Çaðlayan ve sýnýf öðretmenleri Ercan Dursun ile birlikte Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. Belediyeden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre öðrencilerle yakýndan ilgilenen Turhan Candan, gençlere önce Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün makam Vali Ahmet Kara, Ýskilip Ýlçesinde bir dizi incelemelerde bulundu. Ýlçe ziyaretleri kapsamýnda Ýskilip Ýlçesine giden Vali Ahmet Kara'ya Garnizon ve Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Albay Ahmet Çelik, Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ve daire amirleri eþlik etti. Valilikten konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ýlçede ilk olarak Kaymakam Þuayib Gürsoy'u ziyaret eden Vali Ahmet Kara, kaymakamdan ilçe hakkýnda bilgi aldý. Kaymakamlýk ziyaretinin ardýndan Ýlçe Belediyesine geçen Vali Ahmet Kara ve beraberindeki heyet bir süre Belediye Baþkaný Recep Çatma ile görüþerek ilçede yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Belediye ziyaretinin ardýndan Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nin devam eden inþaatýnda incelemelerde bulunan Ahmet Kara burada proje sorumlusu Esma Salih'den devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi alarak Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi'ne geçti. Burada Baþhekim Özlem Ersoy ile görüþen Ahmet Kara, son yýllarda Ülkemizin saðlýk alanýnda geldiði noktaya paralel olarak Çorum'da da önemli geliþmeler yaþandýðýný kaydederek, "Ýlimiz saðlýk alanýnda çevre illerden hasta kabul eder duruma gelmiþtir, özellikle kalp ameliyatlarý konusunda geldiðimiz nokta gurur verici" dedi. Hastane ziyareti ardýndan Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi teþhir salonlarý ile atölyelerde incelemelerde bulunan Kara, Müdür Yardýmcýsý Abdullah Ök'den bilgi alarak usta öðreticiler ve kursiyerlerle sohbet etti. Halk Eðitim Merkezinde uzun yýllar faaliyete devam edilebilmesi için yenileme yatýrýmlarýna devam edilmesi gerektiðini vurgulayan Kara, "Tükenmeye yüz tutmuþ sanatlarýmýzý yaþatmak adýna eleman yetiþtirmemiz çok önemli, burada yeni ustalar yetiþtirirken ayný zamanda yenileme yatýrýmlarýný yapmalý, el sanatlarýnda iþçiliðimizi geliþtirmeliyiz" dedi. Son olarak Ýskilip Danýþmend Anadolu Lisesi ve Þehit Kemal Arýkan Kapalý Spor Salonu'nda incelemelerde bulunan Kara burada yemekhane ve yatakhaneleri gezdi. Gençlerin aktif olmalarýný, dersleri dýþýnda kalan zamanlarda spora ve sanata yönlenmelerini isteyen Kara, öðrencilerle sohbet etti. "Herkes O'nu Okuyor" yarýþmasý ödül töreni yapýlacak ÇESDER Baþkaný Erhan Þahin düzenlediði basýn toplantýsýnda "Herkes O'nu Okuyor" yarýþmasýnýn ödül törenin yapýlacaðýný kaydetti. Törenin 11 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 20.00'da Anvatar Otelde gerçekleþtirileceðini dile getiren Erhan Þahin, "Programda Bosna Hersek Ýsa Beg korosu ezgi ve ilahilerle sahne alacaktýr. Yarýþmaya katýlan okurlarýmýza umre seyahati, çeyrek altýn, bisiklet gibi çeþitli kategorilerde toplam 32 adet ödül verilecektir" dedi. Bahadýr YÜCEL Bekir Aksoy Ýlkokulu'ndan Belediye'ye ziyaret odasýný tanýttý. Burada gençlere açýklamalarda bulunan Candan'a öðrenciler çiçek takdim ederek, "Okulumuzun bahçesini asfaltladýnýz. Sizlere çok teþekkür ederiz. Ayrýca Buhara Kültür Merkezi çok güzel bir eser oldu. Orada kurslara gidiyoruz. Bizlere böyle bir merkez kazandýrdýðýnýz için de sizlere ve Belediye Baþkanýmýza çok teþekkür ediyoruz" dedi. Öðrencilere hassasiyeti nedeniyle teþekkür eden Candan,Belediyenin idari birimlerini gezdirdikten sonra toplantý salonunda gençlere, Çorum'un tarihi, nüfusu, belediyenin çalýþmalarý ve özellikle de çöplerin ayrýþtýrýlarak toplanmasý konusunda bilgi verdi.baþkan Yardýmcýsý Candan öðrencilere, "Çorum Türkiye'nin en temiz þehri. Þehrimizi kirletmeyelim. Kirletenleri uyaralým" þeklinde kaydetti. Öðrencilere Milli Eðitim onaylý 100 temel eser kitaplarýndan hediye eden Candan, öðrencilerle hatýra fotoðrafý çektirdi. "7-13 NÝSAN SAÐLIK HAFTASI" "Her þeyin baþý saðlýk" ise, saðlýðýn olmazsa olmazlarý nedir? Ellere Dikkat: Gün içerisinde bindiðimiz toplu taþýma araçlarýndan tutun, ofis eþyalarýna kadar pek çok mikrop yuvasýna ellerimiz girip çýkýyor. Kiþisel hijyenimizi düþünüyorsak her lavaboya girdiðimizde ellerimizi özenle yýkamamýz doðru bir davranýþ olacaktýr. Hastalýklarýn bulaþmasýný ve gýda zehirlenmelerinin oluþmasýný önlemenin en etkili yollarýndan birisi de kiþisel temizliðe dikkat etmektir."el yýkama"nýn önemi konusunda hemfikir olmamýza raðmen ihmal ettiðimiz konularýn baþýnda gelmektedir. Oysa çok basit kurallara dikkat ederek hem kendimizi hem de çevremizdekileri zararlý mikroorganizmalardan koruyabiliriz. Yapýlan çalýþmalarda bulunan sonuç; "hangi yaþta olursa olsun insanlar ellerini, sadece birilerinin kendilerine baktýklarýný düþündükleri zaman doðru teknikle yýkadýklarýdýr." Bu nedenle küçük yaþlarda kazandýrabildiðimiz davranýþlar kalýcý olacaktýr. Toplu yaþanýlan yerlerde, özellikle okullarda doðru teknikle el yýkama iþlemi alýþkanlýk haline getirilmelidir. GÜVENÝLÝR GIDA ÝÇÝN: Temizliðe önem verin: Yemek yapmaya baþlamadan önce ve yemek hazýrlarken, Tuvaletten çýktýktan sonra eller sýk sýk yýkanmalýdýr. Yemek hazýrlarken kullanýlan aletleri ve tezgâhý temizleyerek mikroplardan arýndýrmak gerekir. Mutfak ve yiyecekler; zararlý böcek, haþere ve hayvanlardan korunmalýdýr. Piþmiþ ve çið gýdalarý ayrý tutun: Et, tavuk, balýk gibi çið yiyecekleri diðer gýdalarla temas ettirmeyin Býçaklar, doðrama tahtalarý gibi mutfak aletlerini çið yiyeceklerde kullandýysanýz, baþka yiyeceklerde kullanmayýn Yenmeye hazýr gýdalarýn, çið gýdalarla temasýný engellemek için kapalý uygun kaplarda saklayýn Ýyice piþirin Özellikle et, tavuk, yumurta ve balýk gibi gýdalarý iyice piþirin Çorba ve sulu yemekleri tamamen piþtiðinden emin olana dek kaynatýn. (70 derece) Et ve tavuðun suyu kanlý deðil berrak olmalýdýr. En iyisi termometre kullanmaktýr. Piþmiþ yemeði tekrar ýsýtýrken tamamen ýsýnmasýna dikkat edin Yiyeceklerinizi doðru ýsýda saklayýn Piþmiþ yemekleri oda ýsýsýnda 2 saatten fazla býrakmayýn Tüm piþmiþ ve bozulabilir yiyecekleri hemen buzdolabýna koyun (Buzdolabýnýn içi 5 derecen soðuk olmalýdýr.) Piþmiþ yemekler tabaða koyana dek sýcak tutulmalýdýr (60 derece üzerinde) Yiyecekleri buzdolabýnda bile olsa uzun süre saklamayýn Donmuþ gýdalarý oda ýsý sýnda bekleterek çözmeyin Temiz su, temiz malzeme kullanýn Temiz su kullanýn Ezik, çürük olmayan taze gýdalarý seçin Pastörize süt gibi mikrop arýndýrma iþlemlerinden geçmiþ gýdalarý seçin Çið tüketilecek meyve ve sebzeleri iyice yýkayýn Son kullanma tarihi geçen gýdalarý yemeyin SAÐLIK, diþlerde baþlar Diþ ve diþ eti hastalýklarý ülkemizde ve dünyada en önemli saðlýk sorunlarý arasýndadýr. Ancak hayatý doðrudan tehdit etmediði için gereken önem verilmemektedir. Diþ saðlýðýnýn bozulmasý vücuttaki diðer organlarý da etkileyebilir. Diþler neredeyse bütün sistemleri olumsuz etkileyen sürekli enfeksiyon odaðý haline gelebilir ve kalp, böbrek, eklemler vb. yapýlarda önemli saðlýk sorunlarýna yol açabilen enfeksiyonlara kaynaklýk edebilir. Aðýzda ve diþlerde yapýsal ve iþlevsel herhangi bir bozukluðun olmamasý, aðýz ve diþlerin görevlerini tam olarak yapabilmeleri durumu "Aðýz ve Diþ Saðlýðý"nýn varlýðýný gösterir. Saðlýðýn baþý; AÞI Aþýlama her çocuk için yaþamsaldýr, her çocuðun saðlýklý ve hastalýksýz yaþama hakký vardýr. Aþý, insanlarý hastalýklardan ve onun kötü sonuçlarýndan koruyabilmek için saðlam ve risk altýndaki kiþilere uygulanýr. Aþý uygulamalarý "Aile Hekimlikleri"nde ücretsiz olarak yapýlmaktadýr. SAÐLIKLI beslenme Saðlýklý beslenme, yeterli ve dengeli beslenmedir. Vücudumuzu oluþturan hücrelerin düzenli ve dengeli çalýþmasý için; besin öðelerinden yani yað, karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerden yeterli miktarda almalýyýz. Vücudumuzda dakikada 10 milyon hücre ölür ve bir o kadarý da yenilenir. Ortalama 100 günde (beyin ve sinir hücreleri hariç) bütün vücudumuz yenilenir. Düzensiz kötü beslenme yenileme sistemini aksatýr. Cildiniz canlýlýðýný, tazeliðini kaybeder ve en önemlisi hastalýklara açýk olursunuz. Yorgunluk, çabuk yorulma, baþ aðrýsý olabilir. Düþünce ve hafýza sistemi bulanýklaþýr. Bu nedenlerden dolayý düzenli ve saðlýklý beslenmeye dikkat etmeli ve "yemek için yaþamamalý", "yaþamak için yemeli" görüþünü benimsemeliyiz. SAÐLIK için yürüyün! Yürüyüþ günlük yaþamýn bir parçasý haline getirilmelidir. Ýster kalp hastasý, ister kilolu, ister þeker hastasý, ister kolesterollü, isterse sapasaðlam olun. Yürüyün! Sabahlarý kalktýðýmýzda en azýndan bir 15 dakika egzersiz yaparak vücudumuzu günün temposuna hazýrlamamýz faydalý olacaktýr. Spora vaktiniz yoksa gün içerisinde karþýnýza çýkan egzersiz fýrsatlarýný kaçýrmayýn. Asansör deðil merdiven kullanýn, kýsa mesafelerde vasýta kullanmayýn. Yürüyün! Bir þekilde vücudunuzu çalýþtýrýn. Koþu yapmak: Koþmak vücuda her zaman iyi gelir. Arada bir kendinize koþmak için fýrsat yaratýn. Doða Gezileri: Fýrsat buldukça doða gezilerine çýkýn, taþ ve beton yýðýnlarý arasýnda ciðerlerinizi esir etmeyin. Çýkýn kýrlara bayýrlara, oksijene doyun. Saðlýksýz bir toplum, saðlýksýz bir gelecek demektir. Ýnsanlar, saðlýklý olduklarý zaman kendileri ve milletleri için daha çok çalýþabilir ve bu sayede ülke kalkýnabilir. Deðeri parayla ölçülemeyecek kadar fazla olan saðlýðýn öneminin anlaþýlmasý dileðiyle Saðlýklý yaþam, mutlu bir yaþamdýr. "Dünya Saðlýk Haftanýz kutlu olsun!" Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

11 2 AÐUS- 09 NÝSAN 2015 PERÞEMBE 11 Özel Sporcularýn Madalya sevinci Özel Sporcular Puanlý Atletizm Ýl Birinciliði dün yapýlan yarýþmalarla sona ererken dereceye giren sporcular madalya sevinci yaþadý. Geçtiðimiz Salý günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda baþlayan ve dün yapýlan yarýþmalarla sona eren il birinciliðine, Gazipaþa Ortaokulu Özel Altsýnýf Hafif Zihinsel Engelliler Sýnýfý, Kale Ýþ Uygulama Okulu, Anadolu Ýþ Okulu, Zübeyde Haným Özel Eðitim Uygulama Merkezi ve Osmancýk Nenehatun Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi'nden 4'ü kýz toplamda 20 sporcu katýldý. Yapýlan yarýþmalar sonunda dereceye giren isimler þöyle; Genç Erkekler 100 Metre: 1. Can Uysal, 2. Engin Gödek, 3. Mehmet Koç, 4. Fatih Topþahin. Genç Erkekler 100 Metre (Dovn): 1. Ahmet Aydýn. Yýldýz Erkekler 100 Metre: 1. Çayan Kaya, 2. Abdulmuttalip Türkmen, 3. Engin Sipahi, 4. Sami Çaðlar. Yýldýz Erkekler Uzun Atlama: 1. Sami Çaðlar, 2. Çayan Kaya. Genç Erkekler 1500 Metre: 1. Talha Ekinci. Genç Erkekler Uzun Atlama: 1. Ýzzet Karakaþ. Yýldýz Kýzlar Gülle Atma: 1. Zehra Dursun, 2. Merve Özlü. Yýldýz Kýzlar 100 Metre (Dovn): 1. Merve Özlü, 2. Elif Demircan, 3. Elif Fuçular. Yýldýz Kýzlar 100 Metre Mental: 1. Zehra Dursun. Genç Erkekler Gülle Atma: 1. Fethullah Alaca. Genç Erkekler Gülle Atma (Dovn): 1. Ahmet Aydýn. Genç Erkekler 400 Metre: 1. Engin Gödek, 2. Can Uysal, 3. Mehmet Koç, 4. Talha Ekinci, 5. Kemal Pekmezli. Yýldýz Erkekler 300 Metre: 1. Engin Sipahi. Yýldýz Erkekler Gülle Atma: 1. Abdulmuttalip Türkmen, 2. Ali Ertan Erdemir. Yýldýz Erkekler 4x100 Metre Bayrak Yarýþý: 1. Gazipaþa Ortaokulu. Ferdi yapýlan yarýþmalar sonunda, dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirilirken, Kayseri'de düzenlenecek grup birinciliðine katýlma hakký kazandý. Yine, il birinciliðine katýlan tüm okullara kupa verildi. Zeki Gül, Güreþ Federasyonu yönetiminde Güreþ Federasyonun Olaðanüstü Yönetim Kurulu Genel Kurulu dün yapýldý. Ankara Holiday INN Otelde gerçekleþtirilen genel kurulda Güreþ Federasyonu Yönetim Kuruluna Belediyespor Kulüp Baþkaný Zeki Gül'de seçildi. Yasin YÜCEL "Kamu yatýrýmlarýndan yeterince faydalanamýyoruz" Polislerden, Müdürlerine ziyaret Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý ziyaret etti. Türk Polisinin 170. yýldönümü nedeni ile Ýl Emniyet Müdürlüðü çalýþanlarý, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý ziyaret etti. Dün gerçekleþen ziyarete, çok sayýda polis, Þube Müdürleri ve Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli katýldý. Ýl Emniyet Müdürlüðü çalýþanlarý ile bir süre görüþen Tarancý, sevgi, saygý ve güvene dayalý bir sistemleri olduðunu, suç ve suçlularla mücadeleyi her zaman kararlýlýkla sürdüklerini ifade etti. Tarancý, "Saygý sevgi ve güvene dayalý bir sistemimiz var. Her zaman her yerde herkesin 155 diyebileceði ve teþkilatýmýzýn her kademesindeki personelimizle olay yerlerine intikal etmek, maðdurlarý dinlemek, suç ve suçlularla mücadele etmek adýna kararlýlýkla görevimize devam ediyoruz. Çorum'da birlikte çalýþmaya devam edeceðiz. Umuyorum ki 171, 172 hatta 272 yýlýmýzý kutlayalým. Türkiye var oldukça Türk Polis Teþkilatý da var olacaktýr" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Umut Radyo'da yayýnlanan "Baþkanlar Konuþuyor" programýna stüdyo konuðu oldu. Meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu programda konuþan Yýldýrým, önseçim sürecinde katýlým oraný en yüksek ilin Çorum olduðunu belirterek "Demokrasi kültürünün içselleþtirilmesi bakýmýndan bu uygulama dikkate alýnmasý gereken ciddi bir aþamadýr" dedi.çorum'un kamu yatýrýmlarýndan yeterince faydalanamadýðýna dikkat çeken CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, 7 Haziran seçimleri ile partilerinin iktidara geleceðini ve 12 yýldýr süren unutulmuþluða son vereceklerini kaydetti. Uður ÇINAR Terminal Lokantasý, 24 saat hizmette Çorum Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nde hizmet veren Lezzet Sarayý Terminal Lokantasý müþterilerine 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Burhan Balcý ve Ýbrahim Ýpek'in sahibi olduðu Terminal Lokantasý'nda uygulanan fiyatlarýn þehir merkezinde faaliyet gösteren lokanta fiyatlarý ile ayný olmasý göze çarpýyor. Vatandaþlarýn "Terminal lokantasý pahalýdýr, kazýklanýrýz" þeklinde kaygý güttüklerini ifade eden Burhan Balcý, þehir merkezinde herhangi bir lokantada uygulanan fiyat politikasýnýn terminal lokantasýnda da birebir ayný hatta daha uygun olduðunu söyledi. Uygun fiyat, A kalite malzeme ve güler yüzlü hizmet anlayýþý ile hizmet verdiklerinin altýný çizen Balcý, 250 metrekare gibi geniþ bir alanda 150 kiþilik kapasiteye sahip olduklarýný, kaliteli malzeme, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat politikasýndan da asla taviz vermeyeceklerini dile getirdi.lokantalarýnda çorba ve sulu yemek çeþitlerinin yaný sýra döner, Ýskender, ekmek arasý döner çeþitlerinin bulunduðunu kaydeden Burhan Balcý, "Terminal lokantalarý pahalý imajýný kýrmak istiyoruz. 25 yýllýk tecrübemizle siz saygýdeðer Çorum halkýna ve üniversite öðrencilerimize hizmet etmekten onur duyuyoruz" dedi. 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini ifade eden Balcý, þehir merkezinden de müþterilerinin olduðunu belirterek, tüm Çorum halkýný nezih bir ortamda yemek yemeye davet etti.

12 09 NÝSAN 2015 PERÞEMBE Dursun Özbek kararýný verdi! Dursun Özbek, Galatasaray'da 23 Mayýs'ta yapýlacak Olaðan Genel kurul'da baþkanlýða aday olduðunu açýkladý.. Galatasaray'da beklenen oldu ve yönetici Dursun Özbek baþkan adaylýðýný resmen açýkladý. Dursun Özbek bugün Divan Kurulu Baþkanlýk seçimine katýldý ve basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlarken baþkan adaylýðýný ilan etmiþ oldu. Dursun Özbek kuvvetli bir liste oluþturmak için Sarý Kýrmýzýlý Camia'nýn ileri gelenleri ile görüþmelerini sürdürdüðünü, eski baþkan Ünal Aysal ile temaslarýnýn olduðunu doðruladý ve önümüzdeki günlerde listesinin kesinlik kazanacaðýný vurguladý. Mayýs ayýnda yapýlacak seçimin futbol takýmýný þampiyonluk yarýþýnda etkilemeyeceðini savunan Özbek, "Mayýs ayýnda yapýlacak seçim tüzüðün gereði ve bu deðiþmez bir gerçek. Futbol takýmýmý üzerine düþün görevi yapacaktýr. Teknik heyet ve futbolcularýmýza güveniyoruz. Bu zor dönemde Galatasaray'ý seven herkesin katký vermesi gerekiyor" diye konuþtu. Aygün'e Oryantiring þampiyonasýnda görev Batman hazýrlýklarý baþladý Darýca'da Manavgat mesaisi baþladý Ligin 30'ncu haftasýnda deplasmanda Manavgatspor'a konuk olacak Darýca G.B, bu karþýlaþmanýn hazýrlýklarýna baþladý. Dün saat 15:00'da baþlayan antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. Teknik Direktör Özgür Vurur yönetiminde yapýlan antrenman düz koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþladý. Açma-germe ve sprint çalýþmasýyla devam eden antrenman, dar alanda top kapma ve pas çalýþmasýyla devam etti. Haftanýn ilk antrenmaný futbolcularýn bireysel çalýþmalarýyla noktalandý. Antrenmana çapraz bað sakatlýðý sebebiyle ameliyat olan Ferhat Çoban katýlmadý. Ligin 31.haftasýnda deplasmanda Batman Petrolspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor 2 günlük iznin ardýndan dün yaptýðý antrenmanla hazýrlýklarýna baþladý. Geçtiðimiz haftayý Þekerspor deplasmanýnda aldýðý 3 puanla kapatan Çorum Belediyespor Batman Petrolspor maçý hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek antrenmanla baþladý. Þekerspor maçý ardýndan futbolculara verilen 2 günlük süre dün itibari ile sona ererken Kýrmýzý-Siyahlýlar hazýrlýklarýna yaptýklarý hafif antrenmanla baþladý. Futbolcularýn oldukça neþeli olduklarý gözlenen antrenman koþularla tamamlandý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal nezaretinde gerçekleþtirilen antrenmanda tüm futbolcular hazýr bulunurken antrenman öncesinde Ýncedal futbolcularýyla kýsa süreli deðerlendirme toplantýsý yaptý. Kýrmýzý-Siyahlýlar ligin 31.haftasýnda deplasmanda oynayacaklarý Batman Petrolspor maçý hazýrlýklarýna bugün yapacaklarý antrenmanla devam edecek. Spor Lisesi'nden Alper Zahir'e ziyaret Kulüplerarasý Yýldýzlar Ligi'nde Gençlik Mimar Sinan Spor Kulübü adýna mücadele eden Çorum Spor Lisesi Erkek Voleybol Takýmý Kulüp As Baþkaný Alper Zahir'i ziyaret etti. Okul idaresi, verdikleri destekten dolayý Alper Zahir'e teþekkürler ederken, Alper Zahir þampiyon olan takýmý kutladý. Alper Zahir Nisan tarihlerinde Samsun'da yapýlacak grup müsabakalarýnda sporculara baþarýlar dileðinde bulundu. "Çok üzgünüz" Çorum Belediyespor'un grubunda yer alan Zonguldak Kömürspor'da Baþkan Süleyman Caner Adliyespor karþýsýnda aldýklarý maðlubiyetten dolayý üzgün olduklarýný belirtti. Adliyespor karþýsýnda kazanmalarý gereken karþýlaþmayý hatalar yüzünden kaybettiklerini belirten Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, Ýyi futbol sergiledik ancak hatalar yüzünden Adliyespor'a maðlup olduklarýný ifade ederek konuþmalarýna þöyle devam etti: "Adliyespor maçýnda gol yollarýnda sýkýntý çekmedik ama defans hatalarý yüzünden, ilk defa böyle bir þey geldi baþýmýza birazda çocuklar hava þartlarýndan etkilendiðini düþünüyorum. Defansta da büyük hatalar yaptýk, hata yapmasaydýk bu maçý kesinlikle kazanýrdýk. Ama olsun Adliyespor karþýsýnda aldýðýmýz yenilgiyi unuttuk bu hafta kendi saha ve seyircimizin karþýsýnda oynayacaðýmýz Niðdespor maçý var, bu önemli karþýlaþmayý kazanarak Play Off'u garantilemek istiyoruz. Oyuncularým Niðdespor'u yeneceklerine de yürekten inanýyorum" diye konuþtu. Okulsporlarý Ýl temsilcisi Baki Aygün Antalya'da düzenlenecek olan Oryantiring Dünya Þampiyonasýnýn Organizasyon komitesinde görevlendirildi Nisan 2015 tarihleri arasýnda Antalya'da yapýlacak olan Liseler Oryantiring Dünya þampiyonasýnda Türkiye dahil 22 ülkeden 22 erkek 22 bayan takýmý olmak üzere 44 takým ve yaklaþýk 1000 sporcu mücadele edecek.. Türkiye Okul Sporlarý Federasyonunca Dünya þampiyonasýnýn Organizasyon Komitesinde görevlendirilen Baki Aygün 2012 yýlýnda Antalya'da yapýlan ISF Liseler Futsal Dünya þampiyonasý, 2014 Nisan Ayýnda Ýsrail'de yapýlan ISF Kros dünya þampiyonasýnda 2014 Haziran Ayýnda Trabzon da yapýlan Hentbol ISF Dünya Þampiyonasýn da görev yapmýþtý. Baki Aygün Nisan tarihleri arasýnda Antalya'da bulunulacaðýný ve þampiyonanýn en iyi þekilde sonuçlanmasý için görev aldýðý ekiple beraber gayret göstereceðini belirti. Okulsporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün Türkiye Okul Sporlarý Federasyonu Baþkan Ayhan Pala'nýn yönetiminde altýn çaðýný yaþadýðýný belirterek "Özellikle son iki yýlda Liseler Dünya þampiyonalarýnda çeþitli branþlarda takýmlarýmýz birçok Dünya Þampiyonluðunu ülkemize getirdi ayrýca Uluslararasý federasyon, federasyonumuzun Ülkemizde yapýlan Dünya Þampiyonasý organizasyonundaki baþarýlarýndan dolayý farklý branþlarda yýllarý arasýnda üç Dünya þampiyonasý ülkemize verildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz Sayýn Haþim Eðer'e teþekkür etmek istiyorum. Alanla ilgili bilgimin görgümün artmasýnda Sayýn Müdürümün çok büyük desteði oldu. Ýnþallah önümüzdeki yýllarda Ýlimiz de Organizasyonunu yapacaðýmýz Uluslar arasý þampiyonalarda bilgi ve görgümüzü kullanmak nasip olur" dedi. Batman'dan üzülerek ayrýlýyorum Darýca Gençlerbirliði maçý sonrasý istifasýný Kýrmýzý-Beyazlý yönetime veren Teknik Direktör Erdal Alpaslan, "Batman'dan üzülerek ayrýlýyorum" dedi. PETROL'E HOCA DAYANMIYOR Batman Petrolspor Teknik Direktörü Erdal Alpaslan, Darýca Gençlerbirliði maçý yenilgisiyle görevinden istifa etti. Sezona Mehmet Þahan'la baþlayan Kýrmýzý-beyazlýlar, ilk yarýnýn son maçlarýnda anlaþtýðý Erdal Alpaslan'la ligin bitimine 8 hafta yollarýný ayýrdý. Petrolspor'lu yöneticiler, Alpaslan ile karþýlýklý anlaþýp yollarýný ayýrdýklarýný söyledi. "BATMAN'DA GÜZEL GÜNLERÝM GEÇTÝM Darýca maçý sonrasý kulüp yönetimine istifasýný veren Erdal Alpaslan, çok güzel günlerinin geçtiði Batman'dan üzülerek ayrýldýðýný söyledi. Þehrin daha iyi yerlere geleceðine inandýðýný belirten Alpaslan, "Batman'da güzel insanlar tanýdým. Destek veren herkese teþekkür ediyorum. Batman Petrolspor 'a baþarýlar diliyorum" dedi. Kulüp yöneticileri, Erdal Alpaslan'a teþekkür etti. Kýzýlcabölük'ü Yiðen sýrtlýyor Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kýzýlcabölükspor'un devre arasýnda kadrosuna kattýðý tecrübeli futbolcu Fatih Yiðen takýmýný sýrtlamaya devam ediyor. Kaptan Fatih Yiðen bu sezon sarý-kýrmýzýlý formayla çýktýðý 9 karþýlaþmanýn 4'ünün skoruna direkt olarak etki etti. Geçtiðimiz hafta sonu Çatalcaspor ile oynanan karþýlaþmanýn uzatma dakikalarýnda attýðý golle takýmýnýn deplasmandan 1 puanla ayrýlmasýný saðlayan Fatih Yiðen'in bu ilk son dakika golü deðil. Kaptan, Darýca Gençlerbirliði maçýnýn uzatma dakikalarýnda attýðý golle takýmýna 1 puan kazandýrmýþ, Kýrýkhan karþýlaþmasýnýn dakikasýnda kalecinin hatasýný deðerlendirip son derece soðukkanlý bir þekilde attýðý golle yine takýmýna 1 puaný getirmiþ ve Ýstanbulspor maçýnda arka direðe gelen topu içeri çevirerek pozisyonu adeta yoktan var etmiþ ve takýmýnýn Ýstanbulspor'u maðlup etmesini saðlamýþtý. Ayrýca Fatih Yiðen geçtiðimiz hafta ayak bileðindeki darbeye baðlý sakatlýk nedeniyle takýmla antrenmanlara katýlamamýþ, düz koþu yapmýþtý. Çatalcaspor karþýlaþmasýnda aðrýlarýna raðmen oynayan Fatih Yiðen, takýmýna 1 puaný kazandýrdý.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı