Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu"

Transkript

1 Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri içeren neredeyse tüm çalýþma hayatýna köklü deðiþiklikler getirildi" dedi. Muzaffer Yýldýrým konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Borcu olan Bað-Kur'lular ile ilgili, kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlar, tarýmda kendi adýna ve hesabýna NÝSAN 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ 5 TE Kimse Yok Mu'dan mültecilere yardým Kimse Yok Mu Derneði, mülteci ailelerin ihtiyaçlarýný karþýlamak için yardým faaliyetlerine hýz kesmeden devam ediyor. Yardýmlarýn daðýtýmý hakkýnda açýklama yapan Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, "Dernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din, dil, ýrk ve cinsiyet ayrýmý gözetmeksizin saygýnlýklarýný koruma hassasiyeti ile yurt içinde ve yurt dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine acil ve kalýcý çözümler oluþturup yardýmda bulunmaktayýz. 6 DA Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Bizim için siyasetin temeli insandýr AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu "Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Haftasý" nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. Ýnsanlarýn daha saðlýklý yaþamalarý amacýyla Birleþmiþ Milletlerin 7-13 Nisan tarihleri arasýný Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Haftasý olarak kabul ettiðini belirterek açýklamasýna baþlayan Av.Rumi Bekiroðlu... 2 DE Kent Konseyi Kadýn Meclisi kadýnlarý buluþturdu Kent Konseyi Kadýn Meclisi, Çorumlu kadýnlarý tanýþma toplantýsýnda bir araya getirdi. Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný ve Belediye Meclis Üyesi Þahiste Uçar'ýn organize ettiði programda... 7 DE 25. Dönem Milletvekili Adaylýðýnýn açýklanmasýndan sonra Çorum Milletvekili ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý'nýn ilk iþi Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Müsteþarý ODTÜ'den de dönem arkadaþý olan Hamdi Yýldýrým'ý makamýnda ziyaret etmek oldu. Ziyarette Hamdi Yýldýrým yeni dönem adaylýðý için Baðcý'yý tebrik ederek baþarý diledi. Çorum Park Kafeterya ihalesi yapýldý Çorum Belediyesi tarafýndan yýkýlan Kültür Sitesinin yerine yaptýrýlan Çorum Park'ýn, kafeteryasýnýn 4 yýllýk iþletme ihalesi dün yapýldý. 2 DE 3 TE BÝKTUDER Tanýtým Ödülünün ikincisi Þellale Cafe'nin Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTUDER) Baþkaný Hayati Çam, Derneðin 2015 yýlý tanýtým ödüllerinin ikincisini Þelale Cafe'ye verdiklerini belirtti. 4 TE Kent Konseyi mülteciler için dil kursu açtý Çorum Kent Konseyi,Çorum'da yaþayan mültecilerin günlük yaþantýlarýný kolaylaþtýrmak ve þehre adaptasyonlarýný saðlamak amacýyla Türkçe dil kursu açtý. Çorum Kent Konseyi'den konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi'nde verilen... 5 TE Genç giriþimciler sertifikalarýný aldýlar KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen "Giriþimcilik Destek Programý Sertifika" töreni KOSGEB Ýl Müdürlüðü Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. "Kamu yatýrýmlarýndan yeterince faydalanamýyoruz" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Umut Radyo'da yayýnlanan "Baþkanlar Konuþuyor" programýna stüdyo konuðu oldu. 11 DE 7 DE Önce istiþare sonra ziyaret ANALÝZ 7 Haziran Seçim sonuçlarý Erken seçime gebe olabilir! Nadir YÜCEL 7 Haziran seçimleri adýna adaylar belirlenerek stard baþlamýþ oldu. Türkiye genelinde AKP aday belirlenmesini Analiz ettiðimiz zaman AKP de sanýldýðý gibi tek belirleyicinin Erdoðan olmadýðýný görüyoruz. Bu ayný zamanda mevcut fotoðrafa bakýldýðýnda seçimlerde AKP adýna alýnabilecek olasý bir baþarýsýz sonuçlarýn nedenleri noktasýnda Erdoðan açýsýndan ' Bu baþarýsýzlýðýn benimle alakasý yoktur. Adaylarýn büyük çoðunluðunu sizler belirlediniz. Baþarýsýzlýk da size aittir. Ve bensiz AKP nin de durumu ortadadýr' anlayýþýna ön hazýrlýk hükmündedir! AKP yi Çorum adaylarý açýsýndan deðerlendirdiðimizde ise yola çýkýlýrken içlerinde çok diþli 40'a yakýn aday adayý vardý. 16 Mart 2015 Tarihli nüshamýzýn Bu köþesinde Cahit Bahcý ve Salim Uslu nun liste de kesin olacaðý tahmin yazým hala duruyor. Ayný þekilde diðer aday adaylarý adýna yaptýðýmýz analiz gerek gazetemizin internet sitesi, gerekse yazýlý olarak arþivimizdedir. AKP nin 3. Sýrasýný ise ilk 2 kadar önemli görmedim. Görmüþ olsam da doðrusu 3. Sýra tahmin adýna ben de Lütfüye Ýlksen hanýmý yazmazdým. Bunun nedeni ise AKP Kurmaylarýnýn Yýllarca Ýl baþkanlýðý yapan kiþilere tamayüllere ve teþkilat görüþlerine 'verdiði kýymet'adýna bu kadar vefasýz olabileceklerini bende düþünmezdim! Diðer yandan sizlere bir soru: En Fazla seçmeni olan Çorum merkezin adayý kimdir ve kaçýncý sýradadýr? Bunu ise en iyi deðerlendirecek olan yine AKP camiasý olacaktýr. Diðer yandan Lütfüye haným 2011 seçimlerinde 4. Sýra adayý olduðunu hatýrladýðýmýzda 2015 de 3. Sýraya konmasýný da süpriz karþýlamamak gerekir. Kaldý ki sadece 3. Sýra da yer almakdan daha ziyade 3. Sýradan seçilmek çok daha önemlidir. AKP den Çorumda 3. Sýradan kazanmanýn ' Çantada keklik olmadýðýný hep birlikte 8 haziranda göreceðiz' Yarýn seçime gidilse tahminim þeklinde olacaðýný öngörüyorum seçimlerinde Lütfüye haným AKP den 4. Sýra adayý iken, MHP nin bayan adayý Aybüke haným ise partisinde 3. Sýra da yer almýþtý. Ve 2011 seçimlerinde 3. Sýrada yer almasýna raðmen Aybüke hanýmýn sarfettiði performans ve samimiyeti Lütfüye haným ile mukayese dahi edilemezdi. ( MHP ve adaylarýn belirlenme perde arkasýný kýsmet olursa yarýn ele alacaðýz.) AKP de genel merkezde inanýlmaz tartýþmalarýn yaþandýðýnýn da bilinmesi isteriz. Kimisi çocuðu bir özel üniversite de okurken okulundan çocuðunu almadý diye aday yapýlmadý.. Kimisinin eþi bilmem nerede öðretmen gerekçesi ile aday yapýlmayanlar.. Bu olaylarda ayrý bir siyasi Trajedidir. 7 Haziran seçimlerine gidilirken HADEP i en diri ve hýrslý kategori içerisinde ilk 2 de görüyoruz! Þahsi tahminim HADEP artý eksi yüzde 2 yanýlma payý ile ( gibi oy alacaktýr.) HADEP in barajý aþmasý geçtiðimiz Cumhurbaþkanlýðý seçimlerindeki katýlým ile benzerlik arz etmektedir. Þöyle ki; Türkiye geneli seçmen katýlým oraný çok fazla olursa HADEP barajý aþamayabilir. Ancak Türkiye genelinde katýlým az olursa ve HADEP kendi seçmenlerini organizeli olarak fazla katýlýmýný saðlayarak barajý kýl payý aþabilir. Diðer yandan bana göre HADEP barajý aþarsa ayrý bir sýkýntý, aþamassa ayrý bir sýkýntý doðacaktýr. Barajý aþarsa adeta zafer sarhoþluðu ile ' Güç bende' ile kafa tutmaya devam edecektir. Barajý aþamamasý durumunda ise HA- DEP taraftarlarý bunun faturasýný ve acýsýný sokaklarda çýkartmaya çalýþabilir. ' 7 haziran seçimlerinin sonuçlarý bir sonraki erken seçimlere gebe kalýrsa kimse þaþýrmasýn.' AKP de ki kaygan oylarýn adresi adaylarýn kaliteleri ile doðru orantýlý olarak MHP ya da SP ve BBP ittifak adaylarý ile doðru orantýlý olacaktýr. Kýsmet olursa Yarýn MHP nin Çorum penceresinde görüþmek üzere esen kalýn. 25. Dönem Milletvekili Adaylarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan Çorum Milletvekilleri ve Milletvekili Adaylarý, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný, Merkez Ýlçe Baþkaný bir araya geldi. 5 TE Zeki Gül, Güreþ Federasyonu yönetiminde 11 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:34 06:05 12:49 16:26 19:21 20:44 III. Arka mahallelerde kýzgýn bir yaz öðlesi! Tabak týkýrtýlarý duyuluyor evlerden... Uzakta bir satýcý, yahut çocuk sesi... Susuzluktan bunalmýþ uçamazken serçeler, Tozlu sokaklar gibi tutuþup alevlerden Bodur aðaçlar ile bomboþ kalmýþ bahçeler! Ýþte karþýkini de güneþ çerçeveledi: Demin duvar dibinde uyuklayan bir kedi Sýyrýlýyor yavaþça mutfaðýn loþluðuna... Bayýltýyor hararet otu, taþý, böceði; Fazla güneþ içmiþ de ortada ayçiçeði Ayaküstü uðramýþ ýþýk sarhoþluðuna! Mimar Sinan'ýn vefâtý (1588) - Türk Mimarlar Günü - Mora Yarýmadasý'nýn fethi (1770) Meþhur olmak sevdasý ile yanýp tutuþana, doðruluk nasip olmaz. Ýbrâhim bin Edhem Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri BALKONDA SAATLER XII. Ay bir lotüs, kocaman...düþmüþ bir berraklýða... Gök parlýyor durgun bir göl gibi saf ve þeffaf. Iþýk dalgalarýyla yýkanýyor her taraf. Ay, balkonda baþýný dayadý parmaklýða Uyuyor...Uzakta bir saat çaldý: Bir...iki!... Billûr bir hýçkýrýktýr bu sesin içindeki. Ay, ýþýkla süsleyip örümcek aðýný Minyatür bir cibinlik astý dýþardaki cama. Ses yok...yalnýz yukarda, damda bir miyavlama! Ay, odaya düþürdü solgun bir yapraðýný: Lambasýz bir masanýn üzerinde þimdi süs Bir vazonun içinden parýldayan bu lotüs. Halit Fahri OZANSOY HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5869 2,5879 EUR 2,8104 2,8112 STERLiN 3,8652 3, JPY YENi 2,1598 2,1615 Çorum Park Kafeterya ihalesi yapýldý Çorum Belediyesi tarafýndan yýkýlan Kültür Sitesinin yerine yaptýrýlan Çorum Park'ýn, kafeteryasýnýn 4 yýllýk iþletme ihalesi dün yapýldý. Belediye Meclisi salonunda gerçekleþtirilen ihaleye tek firma katýldý. Yýllýðý 150 bin TL muhammen bedelle yapýlan ihaleye katýlan Þenka Ýnþaat adýna Þenol Aslan ilk olarak senelik 150 bin TL teklif verdi. Ýhale Komisyonun teklifin artýrýlmasý talebi üzerine Aslan teklifini 152 bin TL'ye yükseltti ve ihale tamamlandý. Fatih AKBAÞ "Bizim için siyasetin temeli insandýr" AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu "Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Haftasý" nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. Ýnsanlarýn daha saðlýklý yaþamalarý amacýyla Birleþmiþ Milletlerin 7-13 Nisan tarihleri arasýný Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Haftasý olarak kabul ettiðini belirterek açýklamasýna baþlayan Av.Rumi Bekiroðlu, "Saðlýksýz insan kendi ihtiyacýný yerine getiremediði gibi mutlu, zinde olamaz ve çevresine de yararlý olamaz. Bizim için siyasetin temeli insandýr. Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn felsefesi düsturumuzdur. Bütün dünyada insan saðlýðý ve sosyal güvenliði her zaman öncelikli konular arasýnda yer almýþtýr. Ülkemizde saðlýk güvencesi olmayan vatandaþýmýz kalmamýþtýr. Emekli Sandýðý, Bað-Kur gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarý ve SGK uygulamasý ile bugün ülkemizde herkes saðlýk ve sosyal güvenlik hizmetinden karþýlýksýz yararlanmaktadýr.her Rumi Bekiroðlu alanda olduðu gibi saðlýk ve sosyal güvenlik alanýnda kaliteli ve herkesin eriþebildiði hizmetler saðlanarak dev bir dönüþüm gerçekleþtirilmiþtir" dedi. "Herkes için saðlýk diyerek sigorta ve genel saðlýk sigortasý kapsamýnda tüm sigortalýlarýn eþit sigorta ve saðlýk hizmeti alabilmesi saðlanmýþtýr. 18 yaþ altý tüm vatandaþlarýmýz kayýtsýz þartsýz saðlýk güvencesine kavuþmuþtur" diyerek açýklamasýna devam eden Bekiroðlu, "Yeþil Kart Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýna alýnmýþtýr baðýmsýz sigortalýnýn online tescil iþlemi uygulamaya konmuþtur. Saðlýkta sessiz devrim gerçekleþmiþ, acil müdahaleler ücretsiz olup, ilaç kuyruklarý sona ermiþtir. Her hastamýza istediði hastaneye gidebilmesinin önü açýldý. Sosyal güvenlikte kurumsal birleþme saðlanarak sosyal güvenlik merkezleri açýldý. Sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi oluþturuldu. Ýntibak yasasýyla adalet saðlanmaya çalýþýldý. Emeklilere özel düzenlemeler yapýlarak krediyle emeklilik,kýsmi çalýþanlara erken emeklilik engellilere kolay emeklilik imkaný saðlandý. Aylýk baðlama süreleri kýsaltýlarak daha birçok düzenlemeler yapýldý. AK Parti siyasetinin temel amacý millete hizmetkarlýk anlayýþýdýr. Bu duygu ve düþüncelerle tüm hemþehrilerimize saðlýklý, güven içerisinde ve huzurlu bir yaþam diliyorum" þeklinde kaydetti. YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr Ýrtibat: AKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Oðuzlar Adliye iþlerini artýk Merkezde yapacak Geçtiðimiz günlerde Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret eden Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Alâaddin Coþkun, "Oðuzlar ilçemiz Adliye olarak Ýskilip'ten hizmet alýyor. Sýnýrlý olan ulaþýmdan daha ziyade Çorum'la iliþkilerin yoðun olmasý, Adliye iþlemlerinin takibinin daha rahat yapýlabilmesi için Çorum Merkez Adliyesine baðlanmak istiyoruz" demiþti. Konuyla ilgili gerekli giriþimlerde bulunarak Adalet Bakaný Kenan Ýpek ve Müsteþar Vekili Basri Baðcý ile görüþen Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Makul ve vatandaþlarýmýzýn menfaatine olan talebimizi Bakanýmýz ve Müsteþarýmýz olumlu karþýlayarak gerekli süreci hemen baþlatmýþtý. Bugünde Hakimler Savcýlar Yüksek Kurulu Oðuzlar Ýlçemizin Adliye iþlerini Çorum Merkez'de yürütmeleri için gerekli kararý almýþtýr. Teþkilatlarýmýz, vatandaþlarýmýzla iletiþimi saðlayan, ihtiyaç ve taleplerini deðerlendiren, çözüm odaklý en önemli organlarýmýzdýr. Bizde ilçe baþkanýmýzýn ilçemiz için önem arz eden talebini yerine getirmiþ olduk. Hayýrlý olsun" dedi. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: NÝSAN PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Öncelikli iþimiz demiryolu Odasý deðiþtirilmek istenince yangýn çýkarttý Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda bulunan siyasi tutuklu ve hükümlülere baský yapýldýðý yönünde ki iddialar ile ilgili açýklama yaptý. Halen Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda PKK terör örgütü üyeliði suçundan 1 hükümlü bulunduðunu kaydeden Ömer Faruk Yurdagül, "Ceza infaz kurumlarýnýn yönetimine iliþkin mevzuat gereðince, bu hükümlü ile bir arada bulundurulabilecek baþka hükümlü olmadýðýndan, Mersin Ceza Ýnfaz Kurumu'ndan Çorum Ceza Ýnfaz Kurumu'na 49 hükümlünün toplu olarak nakledilecek olmasý sebebiyle, bir süredir ceza infaz kurumunun 25 kiþilik A/4 numaralý koðuþunda tek baþýna kalmakta olan hükümlü A.Y.'nin bulunduðu koðuþun boþaltýlmasý ihtiyacý doðmasý üzerine, 03/04/2015 tarihinde tek kiþilik baþka bir koðuþa nakledileceðinin hükümlüye bildirildiði, ancak hükümlünün bulunduðu koðuþu terk etmek istemediðini beyan ettiði, ceza infaz kurumu müdürü tarafýndan kendisiyle tekrar yapýlan görüþmeye raðmen 25 kiþilik olup tek baþýna kaldýðý koðuþu terk etmeyeceðini beyan etmesi üzerine, hükümlünün nakledilmesine karar verilen koðuþa güç kullanýlmak suretiyle nakledildiði, nakil öncesi ve nakil sýrasýnda yapýlan tüm uygulamalarýn kurum içinde mevcut güvenlik kameralarýyla kayýt altýna alýndýðý ayrýca tüm aþamalarýn mobil kayýt cihazýyla da kaydedildiði, hükümlünün nakledildiði tek kiþilik odada bu kez yataðý ateþe vermek suretiyle yangýn çýkarmaya çalýþtýðý, odada bulunan diðer eþyalara zarar verdiði, bunun üzerine hükümlülerin kendilerine ve baþkalarýna zarar vermemeleri maksadýyla düzenlenen yumuþak oda olarak tabir edilen odaya nakledildiði, olayýn hemen ardýndan hükümlünün Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edilerek raporunun aldýrýldýðý anlaþýlmýþtýr. Ýnsan Haklarý Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýza 07/04/2015 tarihinde yapýlan müracaat ile koðuþu deðiþtirilen hükümlüye manevi ve fiziksel þiddet uygulandýðý iddiasý üzerine, Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýzýn 2015/3321 soruþturma sayýsý ile soruþturmaya baþlanmýþtýr. Ayrýca hükümlünün nakil sýrasýnda ve sonrasýnda kamu görevlilerine yönelik tehdit ve hakaret içeren sözler sarfettiði, yangýn çýkarmaya çalýþtýðý ve kamu malýna zarar verdiði iddialarýyla ilgili olarak da hükümlü hakkýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýzýn 2015/3357 soruþturma sayýsý ile soruþturmaya baþlanmýþtýr. Her iki soruþturmanýn sonraki aþamalarýyla ilgili olarak gerektiðinde yeniden açýklama yapýlacaktýr. Basýn ve kamuoyuna saygý ile duyurulur" dedi. Ömer Faruk Yurdagül Vali Ahmet Kara, Polis Teþkilatý'nýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Devletimizin bekasý, halkýmýzýn huzur ve refahý için 24 saat hizmet veren, Emniyet Teþkilatýmýzýn 170. kuruluþ yýldönümünü kutlamaktayýz. Son yýllarda tüm kamu ve kuruluþlarýmýzda olduðu gibi Polis Teþkilatýmýz da deðiþim ve geliþim göstermiþtir" diyerek baþlayan Vali Kara, "Emniyet Teþkilatýmýz, teknolojinin bütün olanaklarýný kullanarak, modern çaðýn gereklerine uygun olarak halkýmýza daha iyi ve etkin hizmet sunabilmek hedefi ile çalýþmalarýný sürdürmektedir. Günümüzde çaðdaþ Çorum tarihinde en büyük katýlýmlý fuar organizasyonu Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilecek. Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkanlýðý, Türkiye'nin lider uluslararasý otomotiv endüstri fuarý olma özelliðini taþýyan Automeckanica Fuarý'na Çorum'dan 750 kiþilik bir katýlým saðlayacak. Oto Tamirciler Esnaf Odasý'ndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 9-12 Nisan tarihleri arasýnda Ýstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilecek olan fuar için hazýrlýklarýný tamamlayan Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, fuara Çorum'da 750 kiþiyle katýlacaklarýný ifade ederek, 25. Dönem Milletvekili Adaylýðýnýn açýklanmasýndan sonra Çorum Milletvekili ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý'nýn ilk iþi Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Müsteþarý ODTÜ'den de dönem arkadaþý olan Hamdi Yýldýrým'ý makamýnda ziyaret etmek oldu. Ziyarette Hamdi Yýldýrým yeni dönem adaylýðý için Baðcý'yý tebrik ederek baþarý diledi. Baðcý ziyarette hem 62. Hükümet Programýnda, hem de 2015 Yýlý Yatýrým Programýnda yer alan Kýrýkkale-Çorum-Samsun Demiryolunun uygulama projesinin ihale süreci hakkýnda bilgi aldý. Müsteþar Yýldýrým ihale hazýrlýk sürecinin devam ettiðini ve önümüzdeki günlerde ihale tarihinin alýnacaðýný belirtti. Baðcý ise "Sayýn Baþbakanýmýzýn Çorum ziyareti öncesi ihale tarihin alýnarak, tarihin ve konuya iliþkin bilgilerin bizzat Sayýn Baþbakanýmýz Prof.Dr.Ahmet Davutoðlu tarafýndan Çorumlu hemþerilerimizle paylaþýlmasý ve müjdelenmesini bekliyoruz" dedi.ziyarette ayrýca Çorum içi karayollarý konusu da görüþüldü. Baðcý özellikle Bayat giriþ yolunun bir an önce yapýmýna baþlanmasýný, Çorum-Ortaköy yolunun uygulama projesinin öncelikle ihale edilmesini, 2014 yýlýnda ihale edilen ve yapýmý devam eden Çorum-Ýskilip yolunun tamamlanmasýný ve Çorum-Mecitözü- Amasya güzergâhýnýn 2015 yýlýnda ihale edilmesini beklediklerini söyledi. Vali Kara'dan 170. yýl mesajý polisin baþarý ölçüsü sadece yakaladýðý suçlu sayýsý ile deðil, ayný zamanda halktan aldýðý aktif destekle de ölçülmektedir. Ýnanýyorum ki, devletle millet arasýndaki mesafe ne kadar kapanýrsa kurum ve kuruluþlarýmýz da ayný oranda güçlenecektir. Bu nedenle ilimizde huzur ve güven ile dirlik ve düzenin sürekli tesisi için vatandaþlarýmýzýn tam desteðinin saðlanmasý gerektiðinde tereddüt bulunmamaktadýr. Bu düþüncelerle, Polis Teþkilatýnýn Kuruluþunun 170. yýldönümü münasebetiyle, ilimizde asayiþ ortamýnýn tesis edilmesinde emeði geçen tüm Emniyet Mensuplarýný gönülden kutluyor, görevi esnasýnda þehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi þükranla anarken; her konuda olduðu gibi güvenlik birimlerimize desteklerini esirgemeyen hemþerilerimize teþekkür ediyorum" dedi. Çorum tarihinde en büyük katýlýmlý fuar organizasyonunun kendi odalarý tarafýndan düzenleneceðini söyledi.uzun, oda üyelerinin ufkunu açacak olan fuarda parça ve þasi sistemleri, elektrik ve elektronik sitemler, aksesuar&tuning, onarým-bakým, servis, araç yýkama ve yönetim konularýnýn yer aldýðýný dile getirdi. Necmettin Uzun, fuara katýlmalarýnýn asýl amacýnýn esnafýn yeni ürün ve hizmetleri yerinde görüp incelemelerini Polis kan baðýþladý Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli, Kýzýlay'a kan baðýþýnda bulundu. Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. yýldönümü sebebi ile kan baðýþý kampanyasý düzenlendi. Kampanyaya, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Þube Müdürleri ve emniyet personeli katýldý. Programda konuþan Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, trafik kazalarýndaki taze kan ihtiyacýna dikkat çekti. Teþkilat olarak her yýl geleneksel kan baðýþý kampanyasý düzenlediklerini belirten Tarancý, kan baðýþýnýn insan saðlýðý açýsýndan yararlý olduðu vurguladý. Tarancý, "Her yýl geleneksel olarak düzenlediðimiz kan baðýþý kampanyasýný bu yýlda sürdürüyoruz. Kan vermek hayat kurtarmaktýr. Teþkilatýmýzýn 170. Yýlýnda daha önceki senelerde olduðu gibi bu yýlda kan veriyoruz. Kan vermek saðlýk açýsýndan ve hayat kurtarmak açýsýndan çok önemli. Kaný sadece savaþta deðil barýþ döneminde de vermeliyiz. Özellikle ameliyat olacak hastalarýmýz için gerekli. Kaza anýnda öncelikli ihtiyacýmýz taze kan oluyor. Kan baðýþýný teþvik ediyoruz ve karþýlýðýný vermeye çalýþýyoruz" diye konuþtu. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezi Ekip Doktoru Dr. Yeþim Yýlmaz ise kan baðýþý kampanyasýnýn 2 gün süreyle devam edeceðini söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL Automeckanica'ya Çorum ilgisi saðlamak, iþletmelerde ihtiyaç duyulan yeni teknolojileri, cihazlarý, donaným ve ekipmanlarý yakýndan tanýmalarýný saðlamak ve sektördeki en yeni ürünler hakkýnda bilgi sahibi olmalarýný temin etmek olduðunun altýný çizdi. "Esnaf da artýk yüzünü dünyaya açmalý, geliþmeleri yakýndan takip etmeli. Teknoloji çok hýzlý ilerliyor. Esnafýmýz bu hýza ayak uydurmalý" diye konuþan Necmettin Uzun, fuara desteklerinden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Sungurlu Madeni Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Alaattin Kayaer, Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Bayram Çalýþkan ve Alaca Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmail Ataç'a da teþekkür etti. Fuara 12 Nisan Pazar günü katýlmayý planladýklarýný ifade eden Necmettin Uzun, Oda üyelerinin sabah kahvaltýsý ve akþam yemeðinin karþýlanacaðýný ayrýca Boðaz'da tekne turu düzenleneceðini belirtti. Fuar için 11 Nisan Cumartesi günü saat 21.00'de ÇESOB önünden hareket edileceðini aktaran Uzun, Pazar günü Necmettin Uzun fuarýn gezileceðini ve ayný akþam tekrar Çorum'a hareket edileceðini sözlerine ekledi.

4 4 Metin Yýldýz, Sungurlu'da açýlýþa katýlacak STM Þirketler Grubunun Sungurlu'da hayata geçireceði ''Sungurlu Prestij Konutlarý'' projesinin satýþ ofisi açýlýþýna Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Alemin Kýralý dizilerinde rol alan ünlü sanatçý Metin Yýldýz katýlacak. STM Þirketler Grubu yýllarýn deneyimini, güvenini ve kalite anlayýþýný ''Sungurlu Prestij Konutlarý'' projesi ile Sungurlularla buluþturuyor. Gerek mimari gerekse yatýrým deðeri olarak üstün nitelikli yeni yaþam ve iþ alanlarý sunma amacýnda olan STM Grup, Sungurlu'ya ve Sungurlulara yakýþan bir yaþam merkezine imza atýyor. Ulaþým kolaylýðý, güvenliði, yeþil alanlarý ve lüks mimarisi ile göz dolduran konutlarý ve alýþ veriþ merkezini uygun fiyatlar ve banka kredisi imkânlarý ile sunan STM Grup 11 Nisan 2015 saat 14.00'da ünlü komedyen Metin Yýldýz'ýn da sahne alacaðý satýþ ofisi açýlýþýný gerçekleþtirecek. Sungurlugündem BÝKTUDER Tanýtým Ödülünün ikincisi Þellale Cafe'nin Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTUDER) Baþkaný Hayati Çam, Derneðin 2015 yýlý tanýtým ödüllerinin ikincisini Þelale Cafe'ye verdiklerini belirtti. Þelale Cafeye tanýtým ödülünü vermelerinin gerekçesinin ise 1961 yýlýndan bu güne kadar hizmet veren ve kendisini yenilemesi olduðunu kaydeden Çam, "Þelale Cafe masalarýnda servislerin altýnda kullanýlan servis altlýklarýnda Çorum'un tanýtýmýna yer vermiþtir. Bu tanýtýmda kadeþ antlaþmasý, Hitit güneþ kursu, Kral kapýsý, arazi baðýþ belgesi, Ýskilip kaya mezarlarý, aslanlý kapý ve saat kulesinin resimleri ve açýklamalarý yer almýþtýr. Bu nedenle BÝKTUDER tanýtým ödülümüzün ikincisini Þelale Cafe sahibi Mustafa Mertek beye takdim edilmiþ, tanýtým konusunda baþarýlarýnýn devamý diler, böyle bir çalýþma yaptýklarý için ayrýca teþekkür ederiz" dedi. Çam konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "Bilindiði üzeri ülkemizde tanýtma faaliyetleri kamu bürokrasisi eliyle yürütülmektedir. Tanýtým bir süreçtir ve bu sürecin devam etmesi ve baþarýya ulaþýlmasý için topyekûn bir katýlýmýn saðlanmasý gerekmektedir. Ýnternet ve teknoloji, bireyler için büyük öneme sahiptir. Kültürel ve turistik deðerlerimizi tanýtmak için internet ve biliþim teknolojisi gibi daha esnek/etkin/ekonomik yöntemlere baþvurmak bir ihtiyaçtýr. Burada dikkat edilmesi gereken husus diðer tanýtma araçlarýný yadsýmadan hep beraber izlenecek bir tanýtma/tanýtým politikasýna sahip olmaktýr. Yani tanýtým araçlarýnda bir portföy oluþturmak ve þartlara uygun tanýtým yapmak, hedeflere ulaþmamýzda bize baþarýyý getirecektir. Bu çerçevede Ýnterneti fýrsata çevirmeli, onu ilimize deðer kazandýracak bir tanýtým aracý olarak gerek bürokrasi gerekse meslek odalarý tarafýndan etkin bir þekilde kullanýmýný saðlamalýdýr. Bilindiði üzere gelecek hafta Turizm Haftasý kutlanacaktýr. Burada Çorum'un tanýtýmý için Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü yol gösterici olmalý meslek odalarý, Sivil Toplum Kuruluþlarý ile istiþare etmeli, iþletmelere yol gösterici olmalýdýr. Tanýtým topyekün ve alternatif tanýtým araçlarý kullanýlmamasý halinde tanýtým yerinde sayacaktýr. Kaybeden Çorum olacaktýr." YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'ýn açýklamasýna göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Boðazkale Ýlçesine baðlý Yekbas Köyü TR 1 bölgesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Boðazkale Ýlçesine baðlý Yekbas Köyü TR 2 bölgesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Boðazkale Ýlçesine baðlý Yekbas Köyü TR 3 bölgesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Boðazkale Ýlçesine baðlý Yekbas Köyü TR 4 bölgesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Boðazkale Ýlçesine baðlý Yekbas Köyü TR 5 bölgesi." Sosyal Güvenlik Destek Primi yüzde 10'a indirildi Sigortalýlar arasýnda norm ve standart birliði saðlamak amacýyla 2008 yýlýnda çýkarýlan 5510 sayýlý yasaya raðmen hala en az maaþý Bað-Kurlu emeklilerin aldýðýný belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Diðer sigortalýlarla Bað-Kurlu emeklilerin maaþlarý arasýnda bir eþitleme yapýlmadý. En önemlisi yanýnda esnafýmýzýn sigortalý çalýþtýrdýðý iþçilerden az kazanç beyan edemeyeceðine dair düzenleme nedeniyle esnafýmýza 2008 yýlýndan bu yana geriye dönük prim farklarý ve gecikme cezalarý çýkarýlýyordu. TBMM'de kabul edilen torba yasaya son dakika önergesi ile düzenlemenin 2008 yýlýndan beri geriye dönük olarak kaldýrýlmasýný saðlamýþtýr. Bundan böyle esnafýmýz çalýþanýnýn ücretinden az kazanç beyan etti diye cezalandýrýlmayacak. Sonuçta, istihdama katký saðlayan esnaf yanýnda çalýþtýrdýðý iþçisinin ücretini zar zor öderken, kendisinin de her zaman en az iþçisi kadar kazanacaðýný düþünmek mümkün deðildir" dedi. Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisinin düþürülmesi hakkýnda konuþan Palandöken, "Yine, ülkemizde iþleyen primli sistemde hiçbir karþýlýðý ve maaþlara getirisi olmamasýna raðmen çalýþmaya devam eden emeklilerden kesilen sosyal güvenlik destek primi, TBMM'de kabul edilen yasanýn Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan onaylanmasýndan sonra %15'den %10'a düþürülecektir. Böylece ceza gibi prim ödemesi azaltýlarak, maaþlarda da bir gelir artýþý olacaktýr. Bundan sonra istihdama katký saðlayan emekli esnaflarýmýzýn sýrtýnda yük olan sosyal güvenlik destek priminin tamamen kaldýrýlmasý için çalýþmalarýmýz devam edecektir" dedi. NOT DEFTERÝMDEN-12 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Her beter dediðinin vardýr bir üst beteri / Ýsyan etmeden haline sen de þükret bari Hastane köþesinde yatarken insan / Sevdiðini yanýnda görmek ister her an Memur oluncaya kadar 40 tane takla atarýz / Olduktan sonra da deriz acaba nasýl yatarýz / Bu zihniyet deðiþmezse erde geçte millet olarak batarýz Ne erkek kadýný ne kadýn erkeði çekiyor / Sabýr buz misali azýcýk güneþ görse eriyor / Sonuç mu, olan çocuklara oluyor Memlekette kadýn olmak zor zanaat / Neden mi, çünkü erkekler daha rahat / Kadýn hata yaparsa hemen toplumsal linç / Erkek aynýsýný yaparsa hayret çok ilginç Kimi doðuþtan þanslý, kimi de sonradan / Þanssýz olanýn günahý ne ey Müslüman? Ey kendini en akýllý zanneden insan / Senden de akýllýsý vardýr kâinatta buna inan Elektrikler gitti, eyvah, öldük, bittik, çöktü hayat / Hadi sende oradan, internet yok ne güzel sohbet Arkadaþ geçmiþ olsun, þifa bulasýn / Temenni ediyorum, tez elden kurtulasýn Hepimiz dünyalýk için sevinir - üzülürüz / Acaba ebedi hayat için ne düþünürüz? Gönül bir merhaba demek ister / Lakin dil engel olur / A'dan Z'ye bahaneler bulur Biri der, hep markalý ayakkabý alýyoruz yýllardýr eskimiyor / Lakin diðeri de markalý ayakkabý nasýl oluyor hiç bilmiyor Ne ben anlatabilirim ne de sen anlarsýn / Býrak oðul býrak, konuþturma beni / Büyük davalar mahþere kalsýn Ne zaman hüzünlensem aklýma hep sen gelirsin / Bilirim ki, gurbet ellerde için için erirsin Düþmandan çiçek beklemez insan / Lakin dostlardan bir selam bekler her zaman Þehitlik, özel bir makam / Cezasýný çok aðýr öder, ona sebep olan Ameliyata girerken korkar insan / Narkozu yemezse ayaða kalkar insan / Öncesinde ne varsa sonra uyanýrken onu sayýklar insan Üzülür insan, istemeden yapmýþsa bir hata / Telafi yoluna gitmeli, ölmeden mutlaka Caddelerde bir telaþe / Kimi geliyor, kimi gidiyor / Herkes bir þekilde ömür tüketiyor Yazmadan ayrýlma da, tek / Ýster hayal yaz istersen gerçek / Nasýl olsa herkes iþine geleni görecek Makam dediðin nedir ki al senin olsun / Yeter ki iftira atma yoksa Allah'ýndan bulursun / Sonra da iþ iþten geçer, piþman olursun / Ama nafile Dodurga'da Kütüphaneler Haftasý kutlamasý Dodurga Ýmam Hatip Ortaokulu Kütüphaneler Haftasýný Ýlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek kutladý. Ziyarete Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý, Dodurga Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal, Ýlçe Emniyet Amiri Uður Çorumlu, Dodurga Ýmam Hatip Ortaokulu Öðretmenleri ve öðrenciler katýldý. Konuyla ilgili olarak açýklamalarda bulunan Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý, insanlarýn kaslarýný geliþtirmek için spor yapmasý gerektiði gibi, beyin kaslarýný geliþtirmek için de kitap okumasý gerektiðini söyledi.okumanýn önemini vurgulayan Dodurga Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal iseokumanýn boþ zamanlarda yapýlmamasý gerektiðini, insanlarýn okumak için özel zaman ayýrmasý gerektiðini ifade etti. Köksal, öðrencilere yastýklarýnýn altýnda bir kitap bulundurmalarýný ve günde en azýndan 20 dakika kitap okumalarýný tavsiye etti.

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor.

Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor. Kimse Yok Mu'dan çocuklara oyuncak ve kýrtasiye hediyesi Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle çocuklara kýrtasiye malzemesi ve oyuncak hediye

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik'

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik' Bekir Çetin "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" dedik Ahmet Ahlatçý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, ABD Ankara Büyükelçiliði Siyasi Ýþler Diplomatý Natalia Oldani'nin, görüþme taleplerini

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı