DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3443 Ortaca da Giriþimcilik Eðitimi Nisan ayýnda yapýlacak Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) mali desteði ile kendi iþini kurmak isteyen veya mevcut iþini geliþtirmek isteyen giriþimcilerin, yeni pazarlara girmeyi hedefleyen KOBÝ lerin iþ kurma fikirlerini ve yeni projelerinin desteklenmesini saðlamak amacýyla Ortaca Ýlçesinde nisan ayý içerisinde Giriþimcilik Eðitimi düzenlenmesi planlanmakta. Toplam 72 saat sürecek olan eðitim; KOSGEB Giriþimcilik modülüne uygun yapýlacaktýr. Proje ile; giriþimciliðin desteklenmesi, baþarýlý iþletmelerin kurulmasý ve istihdamýn arttýrýlmasý hedeflenmektedir. Eðitim sonunda kursiyerlerin kendi projelerine yönelik iþ planlarý ve risk analizleri yapabilme yeteneði kazanabilmeleri beklenmektedir. Baþarýlý olan kursiyerlere; Katýlým Belgesi verilecektir. Bu belge ile katýlýmcýlar KOSGEB Yeni Giriþimci Hibe Desteðine baþvuruda bulunulabilecektir. Eðitim programýna kayýt yaptýrmak isteyen veya program hakkýnda bilgi almak isteyenler MUTSO Ortaca Temsilciliðine baþvuruda bulunabilirler. Tarým Laboratuarý için imzalar atýldý ÝKUP DALYAN DA TOPLANTI DÜZENLEDÝ DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi ile Muðla Büyükþehir Belediyesi arasýnda, Tarýmsal Amaçlý Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuarý kurulmasý için protokol imzalandý. Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi ile Muðla Büyükþehir Belediyesi arasýnda, Tarýmsal Amaçlý Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuarý kurulmasý için protokol imzalandý. Protokol töreninde konuþan Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Muðla nýn sadece turizm kenti olmadýðýný, tarýmdan elde ettiði gelirin turizm gelirlerinden fazla olduðunu söyledi. Gürün; Muðla, Türkiye geneline bakýldýðýnda turizm kenti olarak bilinen fakat tarým konusunda çok deðerlendirilmeyen bir il. Turizmden 6 milyar liralýk geliri olan Muðla ilinin, tarýmdan, zeytin, zeytincilik, seracýlýk, narenciye gibi alanlarý da içine aldýðýmýzda 7 buçuk milyarlýk bir üretimi var. Bizim turizmden elde ettiðimiz gelirlerimizden daha fazlasýný tarýmdan elde ediyoruz. Muðla nýn Büyükþehir Belediyesi olmasýyla birlikte il genelinde tarýmý, tarýmsal üretimi çaðdaþ bir þekilde çevreye saygýlý ekolojik deðerlere uygun þekilde desteklememiz gerekiyor. Bu çalýþma Muðla ekonomisine ve özellikle kýrsal kesimde yaþayan tarýmla uðraþan hemþerilerimize büyük katký saðlayacak dedi. Gürün, projenin hayata geçirilmesinde büyük katký saðlayan Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi rektörü Mansur Harmandar a ve öðretim üyelerine teþekkür etti. Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar ise, protokolün örnek bir çalýþma olacaðýný söyledi. Harmandar; Üniversite olarak yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluþlarý ile iþbirliði yapmaktan yanayýz. Örnek olacak bir çalýþmaya imza atýyoruz, bu çalýþmada emeði geçen herkese teþekkür ediyorum diye konuþtu. Okutur dan destek Turizm ve Organik tarýmýn bölgede ki öncülerinden DOKTOB Baþkaný Yücel Okutur, tarýmsal amaçlý toprak, bitki ve sulama suyu analizi laboratuarlarýnýn kurulmasýnýn Muðla nýn doðal tarýma elveriþliliði bakýmýndan faydalý olacaðýna inandýklarýný belirtti. Dünyanýn artan nüfusu dikkate alýndýðýnda DEVAMI 3.SAYFADA Ýztuzu plajýnda ticari faaliyete izin verilmemesi, þezlong ve þemsiye kullanýmýnýn kaldýrýlmasýyla ilgili tartýþmalar üzerine, Ýztuzu Kumsalýný Kurtarma Platformu (ÝKUP), Sivil Toplum Kuruluþu temsilcileriyle toplantý düzenledi. Þezlonglarýn kaldýrýlmasý Dalyan a zarar verir Ýztuzu plajýnda ticari faaliyete izin verilmemesi, þezlong ve þemsiye kullanýmýnýn kaldýrýlmasýyla ilgili tartýþmalar üzerine, Ýztuzu Kumsalýný Kurtarma Platformu (ÝKUP), Sivil Toplum Kuruluþu temsilcileriyle toplantý düzenledi. Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen toplantýda konuþan ÝKUP sözcüsü Murat Demirci, plajdaki þezlong ve þemsiyelerin kaldýrýlmasýnýn Dalyan turizmini olumsuz etkileyeceðini söyledi. Ýztuzu Plajý'nýn Boðazaðzý mevkisi ve karadan gidilen tarafýnda belli kýsýmlara þezlong ve kafeler yerleþtirilmiþ durumda olduðunu hatýrlatan Demirci, "Gelen turistler buralarý kullanýyor ve diðer taraflarýna gitmelerine gerek kalmýyor. Þezlonglar ve kafeler kaldýrýldýðý anda 4,5 kilometrelik bir kumsalý herkese açmýþ olursunuz. Bu yöntem korumacý anlayýþla baktýðýmýz zaman doðru bir yöntem deðil. Ýnsanlarý bir yerde topladýðýnýzda onlarý daha kolay kontrol ediyorsunuz" dedi. Demirci, Ýztuzu Plajý'nda 25 yýl önce karar verilmiþ ve ufak tefek eksikleriyle birlikte bu güne kadar gelmiþ bir sistem olduðunu, sistemin doða korumada, turistlerin memnuniyetinde baþarýlý olduðunu savundu. DOÐRU YÖNETÝM DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ Turizm firmalarýnýn ve seyahat acentelerinin düzenli olarak anketler yaptýðýný, yapýlan anketlerde Ýztuzu Plajý'nýn her yýl ilk 10'a girdiðini vurgulayan Demirci þunlarý kaydetti: "Plaj Avrupa'da geçen yýl 8.sýradaydý bu yýl ise 5. sýrada seçildi. Geçen yýl dünya sýralamasýnda yoktu bu yýl 20. sýrada yer aldý. Bunlar bize gösteriyor ki burasý kötü yönetilmemiþ ve doða korunmuþ. Tersi bir durum olsa karþýmýza bu sonuç çýkmazdý. Caretta carettalar kýsmýna baktýðýmýzda ise korunmasý ve üremesinin her geçen yýl yapýlan çalýþmalarla arttýðý görülüyor. Demek Prof.Dr.Erdal Özhan Murat Demirci Recai Keçeci ki burada doðayý, caretta carettalarý koruma çalýþmalarý ve oranýn kullanýlmasý bugüne kadar baþarýlý bir þekilde gelmiþ. Ortada bütün bu sistemi deðiþtirecek bir sebebin olmadýðýný düþünüyoruz." Demirci, Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce'nin plajý Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar'a emanet ettiðini, Salý günü "plajýn nasýl iþletileceði" konusunda Harmandar ile platform olarak görüþeceklerini bildirdi. Akdeniz Kýyý Vakfý Baþkaný Prof.Dr.Erdal Özhan ise Ýztuzu Plajý'nýn sadece kaplumbaða varlýðýyla deðil bütün kumsalýnýn korunmasýnýn çok önemli olduðunu ifade etti. Ýztuzu Plajý'ný özelliklerini yok etmenin Dalyan turizmine büyük karar zarar vereceðini belirten Özhan þunlarý söyledi: "Çünkü plaj Dalyan'a ait olaðan üstü bir yer. Ýztuzu'nun dünya sýralamalarýnda yer almasý doða koruma açýsýndan olmamýþtýr. Günübirlik kullaným açýsýndan, dinlence olarak kullaným açýsýndan dereceye girmiþtir. Bu özelliðinin devam etmesini diliyoruz. Bütün kumsal deðil iki ucu ve belirli uzunluklarý dinlence kumsalý olarak dünyanýn önde gelen plajlarý arasýna seçiliyor. Bu iki ucun dinlence kumsalý özelliðinin kalkmasý Dalyan turizmine ciddi zararlar verir."

2 2 MERKEZ PARTÝ DEN FETHÝYE YE DESTEK Merkez Parti Ýl Baþkaný Ersen Bað, Merkez Parti iktidarýnda Fethiye Ýl olacaktýr Merkez Parti Ýl Baþkaný Ersen Bað, Merkez Parti iktidarýnda Fethiye Ýl olacaktýr Merkez Parti Ýl Baþkaný Ersen Bað, Ortaca Ýlçe Baþkaný Semra Aksüyek, Ýl yönetiminden Aytekin Polat ve Gökhan Aksüyek Ortaca kaymakamý Hüseyin Yýlmaz ve Ýlçe Emniyet Müdürü ismail Ayhan a tanýþma ziyaretinde bulundular. Merkez Parti Ýl Baþkaný Ersen Bað, Merkez Parti nin Muðla da ve Türkiye de çok kýsa sürede halkýn sevdiði bir parti olduðunu, bunu da sadece yerel medya aracýlýðý ile yapýlabildiðini söyledi. Merkez Parti iktidarýnda Fethiye Ýl olacaktýr Fethiye nin Ýl olmak için baþlattýðý imza kampanyasýný sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Ersen Bað Biz Merkez Parti olarak imza kampanyasý baþlamadan da teþkilat baþkanýmýz Ö.Haluk Pirimoðlu açýk destek verdi. Merkez Parti iktidarýnda Fethiye Ýl olacaktýr. Çünkü Muðla coðrafyasýnda Büyükþehir olmak gerçekten zor. Merkeze çok uzak ve hizmetlerde aksamalar insanlarý bezdirdi. Genel baþkanýmýz Abdürrahim Karslý Mart ayý içinde Muðla da olacak. Ziyaretleri esnasýnda programlarý dahilinde kendisi ve tüm Merkez Parti ekibi Fethiye nin il olma imza kampanyasýna da destek verecekler dedi. Bað, içme suyu fiyatlarýndaki artýþa da tepki gösterdi. -ZAYÝ- Göcek Liman Baþkanlýðýndan almýþ olduðum A Nolu Denizci Amatör Belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. Halit Avcý ESNAF UMUTSUZ, VATANDAÞ MUTSUZ CHP Muðla Milletvekili aday adaylarýnýn parti teþkilatlarýna yönelik yaptýðý çalýþmalar devam ediyor. CHP Muðla Milletvekili aday adaylarýnýn parti teþkilatlarýna yönelik yaptýðý çalýþmalar devam ediyor. CHP Muðla Milletvekili aday adaylarýndan Ömür Yolcu, Suat Esin, Hasan Balý ve Tufan Erkan Yakar Köyceðiz ilçe teþkilatýnda partilerle bir araya gelerek görüþ alýþveriþinde bulundular. Toplantýda, güncel konular ve Muðla için konulan ikinci sýra kontenjan adaylýðý kararý konuþuldu. CHP lilerin genel kanaati demokratik bir seçimin içinde kontenjanýn doðru olmadýðý görüþü hakim kýlýndý. Köyceðiz de partililerin yaný sýra Pazar esnafýný da ziyaret eden CHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu, Esnafýn umutsuz, vatandaþýn mutsuz olduðunu söyledi. Siftah etmeden tezgah toplayan esnaflarýmýz var, vatandaþýn hali içler acýsý diyen Ömür Yolcu, Köyceðiz esnafýný ve pazaryerindeki esnaflarýmýzý ziyaret ettim. Bir dokun, bin ah iþit. Esnafýmýz umutsuz, vatandaþýmýz mutsuz ve parasýz. Esnaf kepengini, tezgahýný açtýðý gibi topluyor. Siftah edemeden evin yolunu tutan esnafýmýz var. Narenciyesi para etmeyen, ürettiði üründen kazanamayan çiftçi pazara çýkamýyor. Banka kredisiyle ilaç, gübre almaya çalýþarak gelecek yýla hazýrlanýyor. Aylýkla çalýþanlarýn dýþýnda Köyceðiz e para girmiyor. Doðal olarak çark dönmüyor. Bunun sorumlusu, 12 yýllýk AKP iktidarýnýn çiftçiye, köylüye, emekliye, iþçiye, memura bakýþ açýsýdýr dedi. Partisini ziyarette Milletvekilliði için destek isteyen Ömür Yolcu, ilçe teþkilatýna üzerinde Tam Baðýmsýz Türkiye yazan ve Mustafa Kemel Atatürk, Deniz Gezmiþ, Hüseyin Ýnan, Ýbrahim Kaypakkaya ve Mahir Çayan ýn yer aldýðý fotoðraf hediye etti. Nihat Öztürk, Ortaca da konuþtu: Milletvekilliði ayrýcalýklý bir iþ deðil AK Parti Muðla Milletvekili aday adayý Nihat Öztürk ile BYEGM Muðla eski müdürü Cavit Okur, partilerinin Köyceðiz, Ortaca ve Dalaman teþkilatlarý ile Ortaca Acarlar tesislerinde düzenlenen kahvaltýlý toplantýda bir araya geldiler. AK Parti Muðla Milletvekili aday adayý Nihat Öztürk ile BYEGM Muðla eski müdürü Cavit Okur, partilerinin Köyceðiz, Ortaca ve Dalaman teþkilatlarý ile Ortaca Acarlar tesislerinde düzenlenen kahvaltýlý toplantýda bir araya geldiler. Toplantýya, Dalaman Ýlçe Baþkaný Mehmet Orhan, Ortaca Ýlçe Baþkaný Yavuz Kýrmýzý, Köyceðiz Ýlçe Baþkaný Ülgen Þenel, parti yöneticileri, kadýn ve gençlik kollarýnýn mensuplarý katýldý. Nihat Öztürk, yaptýðý konuþmada, 1994 yýlýndan bu yana AK Parti davasýna hizmet ettiðini, partinin kurulduðu 2001 yýlýndan bugüne kadar da Muðla da ve Türkiye de baþarýlý olmasý için mücadele verdiklerini söyledi. Siyasette edindiði tecrübeleri Milletvekili olarak Muðla ya sunmak için aday adaylýðý dönemimde destek isteyen Öztürk þunlarý söyledi. Amacýmýz 400 Milletvekili ile ÖÐRENCÝLERDEN ÖRNEK PROJE partimizin Ankara ya gitmesine destek olmak. 400 Milletvekili Ankara da rahat siyaset yapýlmasý anlamýna geliyor yýlýnda bayrak asarken hiçbir hesabým yoktu. Ýlçe yönetimine girerken de Ýl baþkanlýðý yaparken de hiçbir hesabým yoktu. Bugün Milletvekili aday adayý olurken de hiçbir hesabým yok. Tek bir hesabým var AK Parti davasýna hizmet etmek, davamýzý 2023 e taþýmak, ben 4 sene Ýl Baþkanlýðý yaptým. Milletvekilliði yapmak çok ayrýcalýklý bir iþ deðil. 7 Haziranda mevkii makam gözetmeden Partimin baþarýsý için ter akýtmak, benim hedefim olacak, sýralamaya girsem de, girmesem de ben kadýn kollarýmýn, gençlik kollarýmýn yanýnda olacaðým. Benim tek bir amacým var AK Partiyi Muðla da layýkýyla temsil etmek. Hep birlikte yol yürümeye, bu davaya hizmet etmeye devam edeceðiz. Ben davamý ve Muðla da yaþayan vatandaþlarýmý seviyorum. Onlara hizmetkar olmak için yola çýktýðýmý belirtiyorum Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: 3443 Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Dalaman Adile Ýhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10 BT öðrencileri 1 TL 1 Mutluluk adý ile proje çalýþmasý baþlattýlar. Dalaman Adile Ýhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10 BT öðrencileri 1 TL 1 Mutluluk adý ile proje çalýþmasý baþlattýlar. Öðrenciler yürütülen proje çerçevesinde yaþlýlarý ziyaret ediyorlar. Rehber öðretmen Seda Doðu Denizkuþu nun rehberliðinde yaþlý ziyareti yaparak birlikte vakit geçiriyorlar. Rehber öðretmen Seda Doðu Denizkuþu,Dalaman Adile Ýhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde 2013 yýlýnda açýlan Hasta ve yaþlý hizmetleri bölümü nde hasta ve yaþlý hizmetleri alaný altýnda yer alan dallarýn yeterliliklerini kazandýrmaya yönelik eðitim ve öðretim verildiðini söyledi. Denizkuþu, Öðrencilerin bu alandaki kazanýmlarýný arttýrmak amacý ile okulun 10 BT öðrencilerinin 1 TL 1 Mutluluk adý ile proje çalýþmasý baþlattýklarýný ifade etti. Proje iki aþamada uygulanacaðýný belirten Denizkuþu, Birinci aþamada evlerinde yalnýz yaþayan yaþlýlarla arkadaþ olmak, ikinci aþamada ise huzurevi ziyareti yapýlacak. Projenin birinci aþamasýný gerçekleþtirdik. Ziyaretlerde duygusal anlar da yaþanýyor. Önümüzdeki günlerde huzurevi ziyareti gerçekleþtireceðiz dedi. Rehber öðretmen Seda Doðu Denizkuþu nun yürüttüðü projede Yasemin Yaþar, Meryem Acar, Melihcan Büyükkör, Melek Baylan, Esra Erdoðan, Elif Þahýn ve Aybike Nur Yýldýz isimli öðrenciler yer alýyor.

3 3 Tarým Laboratuarý için 1.sayfadan imzalar atýldý devamla doðaya özen gösterip beslenme kaynaklarýnýn saðlýklý bir biçimde çoðalmasýnýn önem arzettiðinin altýný çizen Okutur; Artan enerji ihtiyacýna cevap verebilmek açýsýndan tarýmda sulama için kullanýlan doðal su kaynaklarýnýn yeterince tarýma ayrýlmasýný engelleyen projeler, köylerden kentlere göç vs. gibi deðiþen toplumsal ve ekonomik hareketlilik, tarýmsal alanlarýn ve kaynaklarýn giderek daralmasýna ve verimliliðin azalmasýna neden olmaktadýr. Son yýllarda tarýmsal ilaç, kimyasal gübre, Yücel Okutur antibiyotik, hormon gibi zararlý gýda katký maddeleri uygulamalarý artmýþ, birde bunu bilinçsizce kullanýmý eklenince bitkisel üretimin artýþýna neden olmasýna karþýn kalitesiz ve insan saðlýðýný tehdit eden ürünlerin ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. Bu durumda iyileþtirilmiþ ve organik yapýlan tarým insan yaþamýnda çok önem arz ediyor ifadelerini kullandý. DOKTOB Baþkaný Yücel Okutur, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi ile Muðla Büyükþehir Belediyesi arasýnda imzalanan tarýmsal amaçlý toprak, bitki ve sulama suyu analizi laboratuarlarýnýn kurulmasýný ve çalýþma esaslarýna iliþkin iþ birliði protokolünü önemsiyoruz ve Muðla ilimizin doðal tarýma elveriþliliði bakýmýndan faydalý olacaðýna inanýyoruz dedi. Ýþbirliði Yapýlacak Kurum ve Kuruluþlar Muðla, Fethiye, Milas, Marmaris, Bodrum Ticaret ve Sanayi Odalarý, Muðla Ticaret Borsasý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl ve Ýlçe Müdürlükleri, Menteþe, Milas, Fethiye, Seydikemer, Bodrum, Yataðan, Ortaca, Kavaklýdere, Dalaman, Ula ve Köyceðiz Ziraat Odalarý, Güney Ege Kalkýnma Ajansý, Ziraat Mühendisleri Odasý Muðla Þubesi, Zeytinyaðý, domates ve narenciye üretimi ve ihracatýný yapan firmalar, kooperatifler, birlikler, dernekler ve Fethiye Batý Akdeniz Karaçulha Hal Birliði. Tarýmsal Amaçlý Toprak, Bitki, Sulama Suyu Araþtýrma ve Uygulama Laboratuvarýnda, Muðla da yetiþtiriciliði yapýlan sebze ve meyve alanlarýnda topraðýn; fiziksel, kimyasal özellikleri ve bitki besin elementleri durumlarýný, bitkilerin; bitki besin elementleri durumlarýný ve dönemsel olarak çok farklýlýk gösteren tarýmsal amaçlý sulama suyunun kalitesinin mevcut durumu belirlenecek. Ömer Kundakçý-Cihat Cura Canlarýný zor kurtardýlar... Ortaca da hareket halindeki araçta elektrik kontaðýndan yangýn çýktý. Yangýn sonrasý araç kullanýlamaz hale geldi. Olay, Fethiye Muðla karayolu Dalaman Çayý köprüsü mevkisinde meydana geldi. Hasan Uyar yönetimindeki 48 H 7851 plakalý otomobil seyir halindeyken alev aldý. Ortaca Ýtfaiye Grup Amirliði ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanýlamaz hale geldi. -ÖMER KUNDAKÇI SAHTE ÝÇKÝ OPERASYONU Dalyan mahallesinde bir villaya düzenlenen operasyonda 200 litre sahte içki ele geçirildi. Dalyan mahallesinde bir villaya düzenlenen operasyonda 200 litre sahte içki ele geçirildi. Dalyan da bir villada sahte içki imal edildiði yönündeki ihbarý deðerlendiren Muðla Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri söz konusu villaya operasyon düzenledi. Yapýlan operasyonda 20 litrelik su damacanalarýnda kurulan düzenek ile hazýrlanan 200 litre sahte içki ele geçirildi. Olay ile ilgili S.G. gözaltýna alýnarak hakkýnda 5607 sayýlý Kaçakçýlýkla Mücadele Kanununa Muhalefetten yasal iþlem baþlatýldý. Ele geçirilen malzemelerin imha edilmek üzere muhafaza altýna alýndýðý bildirildi. -ÖMER KUNDAKÇI KOSGEB GÝRÝÞÝMCÝLÝK EÐÝTÝMÝ Ýlçeler Ýçin Baþvurular Baþladý Her yýl Mart ayýnýn ilk haftasýnda kutlanan Giriþimcilik Haftasý kapsamýnda MUTSO Giriþimcilik Eðitimleri baþladý. Datça, Ortaca ve Yataðan da da açýlacak KOSGEB Giriþimcilik Eðitimlerine katýlmak isteyen kiþilerin MUTSO Temsilciliklerine þahsen baþvuru yapmalarý gerekmekte. Karakuþ Giriþimcilerin Yanýnda MUTSO Baþkaný Bülent Karakuþ, Giriþimcilik Haftasý nda Datça da KOSGEB Giriþimcilik Eðitimi alan kursiyerleri ziyaret etti. Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karakuþ, 28 Þubat Cumartesi günü, Datça da KOSGEB Giriþimcilik Eðitimi ne katýlan kursiyerleri ziyaret ederek destek verdi. Giriþimcilik ruhu ve atýlabilecek adýmlar hususunda kursiyerleri cesaretlendiren Baþkan Karakuþ: Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý olarak her zaman üyelerimizin yanýnda yer alýyoruz. Sizleri de aldýðýnýz bu eðitimin ardýndan açacaðýnýz iþletmeler ile aramýzda görmekten mutluluk duyarýz. dedi. Eðitmen Mehmet Billorer in verdiði ilk adým eðitimlerin son gününde kursiyerler ile bir araya gelen Baþkan Karakuþ, ziyaretin sonunda kursiyerlerin sorularýný cevapladý. Ziyaret sýrasýnda Datçalý MUTSO Meclis Üyeleri Selma Ünal ve Deniz Dakikoðlu da orada bulunarak giriþimcilere desteklerini sürdürdüler. Giriþimcilik Haftasý nda Eðitimlere Start Verildi Her yýl Mart ayýnýn ilk haftasýnda kutlanan Giriþimcilik Haftasý kapsamýnda MUTSO Giriþimcilik Eðitimleri baþladý. 2 Mart Pazartesi günü Datça da ve Menteþe de iki ayrý KOSGEB Giriþimcilik Eðitimine start veren MUTSO nun 9 gün süren eðitimlerine toplamda 60 kiþi katýldý. Datça da Bodrum Yönetim Danýþmanlýk firma yetkilisi Mehmet Billorer; Menteþe de Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emin Uzun tarafýndan verilen eðitimlere kursiyerlerin ilgisi de yoðun oldu. Ýlçeler Ýçin Baþvurular Baþladý Hizmet alanlarý içerisinde yer alan ilçelerde KOSGEB Giriþimcilik Eðitimleri açacak olan MUTSO, baþvurularý baþlattý. Datça da verilen Giriþimcilik Eðitimlerinin ardýndan Ortaca ve Yataðan da da açýlacak KOSGEB Giriþimcilik Eðitimlerine katýlmak isteyen kiþilerin MUTSO Temsilciliklerine þahsen baþvuru yapmalarý gerekmektedir. KOSGEB Giriþimcilik Eðitimleri KOSGEB MUTSO iþbirliði ve MUTSO organizasyonu ile verilen eðitimlerde, iþ planý nasýl yapýlýr, iþ kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir, hangi planlamalar yapýlmalý ana baþlýklarý altýnda giriþimcilere detaylý bilgilendirmeler yapýlmaktadýr. Giriþimciler eðitimden sonra sunacaklarý iþ planý ile kuracaklarý iþler için KOSGEB in 30 bin TL hibe, 70 bin TL kredi desteðinden yararlanabileceklerdir.

4 4 ORTACA MYO DÜNYA ÝKÝNCÝSÝ Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Ortaca Meslek Yüksekokulu aþçýlýk bölümü öðrencileri okullarýný dünyaya tanýtýyor. Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Ortaca Meslek Yüksekokulu aþçýlýk bölümü öðrencileri okullarýný dünyaya tanýtýyor. OMYO nun hünerli öðrencileri, 13. Uluslararasý Ýstanbul Mutfak Günleri Gastronomi Festivali nde, Dünya ikinciliði ve dördüncülüðü elde etme baþarýsý gösterdi. OMYO Müdürü Doç. Dr. Önder Yýldýrým, Ortaca Meslek Yüksekokulu nun dinamik ve yetenekli öðrenci yetiþtirme vizyonunu uluslararasý arenaya taþýdýðýný, bu gururu paylaþmaktan mutluluk duyduklarýný ifade etti. Ortaca Meslek Yüksekokulu öðrencilerinin Festivalde iddialý olarak yarýþan birçok ülkeyi geride býrakarak baþarý saðlandýðýný kaydeden Yýldýrým, 25 ülkeden 400 ü yabancý olmak üzere toplam 2 bin yarýþmacý aþçýnýn 66 kategoride yarýþtýðýný dile getirdi. Festivalin, 25 i yabancý 100 jüri üyesinin katýlýmýyla bu yýl Ocak 2015 tarihinde Ýstanbul da gerçekleþtiðini kaydeden Yýldýrým, 13. Uluslararasý Ýstanbul Mutfak Günleri Gastronomi Festivali nde yarýþan Ortaca Meslek Yüksekokulu öðrencilerimizden Kübra Altay Restoran Tatlý Tabaðý kategorisinde Dünya ikinciliði (Gümüþ) ve Anýl Sadýk Yiðit ise Balýk Tabaðý kategorisinde Dünya dördüncülüðü (Merit) alarak okulumuzu en iyi þekilde temsil etmiþlerdir. Öðrencilerimizi bu yarýþmaya hazýrlayan Öðretim Görevlimiz Egem Zagralý ve öðrencilerimizi kutluyorum dedi. BEÞ BÖLÜMLE EÐÝTÝM-ÖÐRETÝMÝ SÜRDÜRÜYOR yýlýnda eðitim-öðretime baþlayan, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu nda, Seyahat- Turizm ve Eðlence Hizmetleri Bölümü (Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programý, Turist Rehberliði Programý), Otel Lokanta ve Ýkram Hizmetleri Bölümü (Aþçýlýk Programý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Programý), Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü (Peyzaj ve Süs Bitkileri Programý, Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði Programý), Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü (Bahçe Tarýmý Programý, Seracýlýk Programý, Sulama Teknolojisi Programý) ile Su Ürünleri Bölümü (Su Ürünleri Programý) faaliyet göstermektedir. BÝLÝMSEL UYGULAMALI EÐÝTÝM -Ortaca Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarým Programý öðrencilerinin seralarda bilimsel amaçlý yetiþtirdiði ürünlerin bölgeye uygunluðu araþtýrýlýyor. Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan bitkisel üretim yapan çiftçilere Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanmasý ve Kayýt Ýþlemleri Hakkýnda Yönetmelik kapsamýnda eðitim toplantýsý düzenlendi. Dalaman Tigem toplantý salonunda gerçekleþtirilen eðitimlere yaklaþýk 70 üretici katýldý. katýlýmcýlara Ýlçe Müdürlüðü Ziraat Mühendisleri Vedat Kaþkaya, Olgun Kýlýnç ve Mustafa Geze tarafýndan yönetmelik hakkýnda bilgiler verildi. Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü ne baðlý Dalaman Tarým Ýþletmesi Müdürü Bülent Öztürk, Hayvansal ve bitkisel üretim yapan tüm üreticilerin daha kaliteli ve kalýntýsýz üretim yapabilmeleri için eðitilmeleri ve teknik bilgi alýþveriþi konusunda kurumun her zaman destek olacaðýný söyledi. Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ergün Akdeniz tüketicilerin daha saðlýklý ve güvenilir gýda temini noktasýnda ilaçlamanýn kontrol ve denetimine büyük önem verdiklerini belirtti. Bitki koruma ürünlerini uygulayanlarýn nelere dikkat etmesi Dalaman da Üreticiler Eðitimden Geçiyor... Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan bitkisel üretim yapan çiftçilere Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanmasý ve Kayýt Ýþlemleri Hakkýnda Yönetmelik kapsamýnda eðitim toplantýsý düzenlendi. gerektiðini, reçetesiz ilaçlamanýn yapýlmamasý gerektiðini üreticilerimize anlatarak daha saðlýklý ve güvenilir gýdalar tüketilmesinin saðlanmasýný amaçladýklarýný sözlerine ekledi. Akdeniz, "Bu Yönetmeliðin amacý; bitki ve bitkisel ürünlere arýz olan zararlý organizmalarýn teþhisini, kullanýlacak bitki koruma ürünlerinin önerilmesini, bitkisel üretim yeri ve depolarda zirai mücadele teknik talimatlarý ve teknik tavsiyeler doðrultusunda uygulanmasý, yapýlan uygulamalarýn kayýt altýna alýnarak bitki ve bitkisel ürünlerde gýda güvenilirliði açýsýndan izlenebilirliðin saðlanmasýdýr" dedi. Ergün Akdeniz, bu yönetmelik kapsamýnda bitkisel üretim alanlarý ve depolarda uygulanan bitki koruma ürünlerinin reçetesinin düzenlenmesinin, reçeteyi yazacak kiþiler ile zirai mücadele amaçlý uygulayacak kiþilerin yetkilendirilmesinin ve bu kiþilerin sorumluluklarýnýn belirlendiðini ifade ederek, bu þekilde yapýlan uygulamalarýn kayýtlarýnýn tutulmasýnýn saðlanacaðýný kaydetti. Ýlçe Müdürlüðü Ziraat Mühendisleri Vedat Kaþkaya, Olgun Kýlýnç ve Mustafa Geze eðitim çalýþmasýna katýlan üreticilere Yönetmeliðin Uygulama esaslarýný anlatarak, yönetmeliðe uygun olarak hareket etmeyen gerek üreticiler, gerek bayiler ve gerekse de Ziraat mühendislerinin idari para cezasý ile cezalandýrýlacaðýnýn uyarýsýnda bulundular.. Kursa katýlýp baþarýlý olan üreticilere Bitki koruma Ürünleri Uygulama Yetki Belgesi verileceði bildirildi. Ýtfaiyeye Hýzlý ve Etkin Araçlar Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý araç filosunu 9 adet yangýna ilk müdahale aracý alarak kuvvetlendirdi. Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý nýn bünyesine kattýðý 9 adet yangýna ilk müdahale aracý 300 litre su, 60 litre köpük kapasiteli ve 40 metrelik tek parça, uzun, hafif basýnca dayanýklý hortuma sahip. Yangýnlara daha hýzlý ve etkin müdahale için tasarlanan bu araçlar 9 ilçe Ýtfaiye grup amirliðine daðýtýlarak vatandaþlarýn hizmetine sunulacak. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkaný Raþit Çöl, Muðla ili genelinde insanlarýmýzýn en sýkýntýlý anlarýnda, imdat dendiðinde yanlarýnda olabilmek için hizmetlerini sürdürdüklerini, itfaiye teþkilatýnýn modern araç gereçlerle donatýlarak 24 saat görevde olduðunu söyledi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün; Muðla gibi geniþ bir coðrafyaya ve yüzde 68 orman varlýðýna sahip ilde yangýn konusunda hassas olduklarýný, yeni alýnan yangýna ilk müdahale araçlarýyla yangýnlarla daha hýzlý ve etkin mücadele edeceklerini söyledi. Baþkan Gürün; Muðla ili genelinde kullanýlacak bu modern araçlarla yangýnlara büyük araçlarýmýzdan daha kýsa sürede ve etkin müdahale edebileceðiz. Yaklaþan yaz ayý ve Muðla nýn yangýna karþý hassas bir coðrafya olmasý sebebiyle þimdiden tedbirlerimizi alýyoruz. Muðla Büyükþehir Belediyesi olduðu andan itibaren Ýtfaiye Teþkilatýmýz çok kýsa sürede bütün ilçelerde 38 noktada birimlerini kurmuþ ve üzerine düþen vazifeleri baþarýyla yapmýþtýr. Acil servis gibi 24 saat tetikte ve hazýr bekleyen Ýtfaiye teþkilatýmýza teþekkür ediyorum. Muðla da yaþayan insanlarý ve ormanlarýmýzý korumak ve kollamak görevimiz. Yeni alýnan araçlarýmýz bütün Muðla ya hayýrlý olsun. dedi.

5 5 DALAMAN DEVLET HASTANESÝ NDE UZMAN DOKTOR SAYISI ARTTI Dalaman Devlet Hastanesi C grubu hastane statüsünde hizmet vereceði bildirildi. Hastanenin 5 olan uzman doktor sayýsý ise 8 e yükseltildi. Dalaman Devlet Hastanesi C grubu hastane statüsünde hizmet vereceði bildirildi. Hastanenin 5 olan uzman doktor sayýsý ise 8 e yükseltildi. D grubu hastane statüsünde hizmet veren Dalaman Devlet Hastanesi, Saðlýk Bakanlýðýnýn tarih ve 172 sayýlý onay ile C grubu hastane olarak 50 yatak kapasitesi ile hizmetine devam etmesi uygun görüldü. Bu kararla hastanenin, C sýnýfýna yükseltilmesi nedeniyle mevcut olan Dahiliye, Çocuk Hastalýklarý, Genel Cerrahi, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum ile Anestezi uzmaný branþlarýna ilave olarak Radyoloji, KBB, Üroloji, Ortopedi, Göz Hastalýklarý ve Biyokimya uzmaný branþlarýndan 3 bölüme, önümüzdeki günlerde yeni uzman doktor atamalarýnýn yapýlmasý bekleniyor. TAM DONANIMLI AMBULANS HÝZMETE GÝRDÝ -Diðer taraftan, Dalaman Saðlýk Müdürlüðüne baðlý Dalaman 1 Nolu Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonuna, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan gönderilen tam donanýmlý yeni ambulans hizmet vermeye baþladý. Dalaman'da Yangýn Söndürme ve Kurtarma tatbikatý Dalaman da Sivil Savunma Haftasý etkinlikleri kapsamýnda yangýn söndürme ve acil müdahale tatbikatý yapýldý. Dalaman da Sivil Savunma Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Muðla Büyükþehir Belediyesi Dalaman Ýtfaiye Grup Amirliði ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafýndan Dalaman Öztaþ Anadolu Lisesi ve Dalaman Ýmam Hatip Lisesinde yangýn söndürme ve acil müdahale tatbikatý yapýldý. Sirenlerin çalmasýyla baþlayan tatbikat, itfaiye ve UMKE ekiplerinin senaryo gereði binadaki öðrencileri tahliye etti. Okulun üst katlarýnda mahsur kalan öðrencileri ise itfaiye aracýnýn yangýn merdiveni kullanýlarak tahliyesi yapýldý. Tatbikatýn ardýndan, itfaiye ve UMKE amirlerinin öðrencilere yangýn gibi olaylarda nasýl davranýlmalarý gerektiðini ve yapmalarý gerekenler hakkýnda bilgi verdi. Tatbikat ile ilgili açýklama yapan okul müdürü Ramazan Can, "Okulumuzda düzenlemiþ olduðumuz yangýn söndürme ve acil müdahale tatbikatý baþarýyla sonlandý. Öðrencilerimizin günlük hayatta ve ileriki zamanlarýnda bu tarz olumsuz vakalarla karþý karþýya kalmasý durumunda, nasýl hareket etmeleri gerektiðini teorik ve uygulamalý olarak eðitim veriyoruz. Tatbikata öðrencilerimizi bilgilendiren itfaiye ve UMKE ekiplerine de çok teþekkür ederim'' dedi. ÖMER KUNDAKÇI Büyükþehir Kurum Ýçi Bilgilendirme Toplantýsý Düzenledi Muðla Büyükþehir Belediyesi, Daire Baþkanlarý ve Þube Müdürlerinin ilgili birimleri hakkýnda sunumlar yaptýðý kurum içi bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Muðla Büyükþehir Belediyesi, Daire Baþkanlarý ve Þube Müdürlerinin ilgili birimleri hakkýnda sunumlar yaptýðý kurum içi bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Seminer Salonunda gerçekleþtirilen kurum içi bilgilendirme toplantýsýnda, Daire Baþkanlarý ve Þube Müdürleri kendi birimlerinin 2014 yýlý içerisinde gerçekleþtirdiði faaliyetler ve 2015 yýlýndaki projeleri ve hizmetleri konularýnda bilgilendirme sunumlarý yaptý. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, yapýlan bu tarz toplantýlarýn kurum içi dinamiðin ve Daire Baþkanlýklarý arasý diyaloðun artmasý açýsýndan çok önemli olduðunu belirtti. Baþkan Gürün; Yapýlan kurum içi bilgilendirme EGE HABER toplantýlarý ile Daire Baþkanlýklarýmýzýn gerçekleþtirdiði faaliyetler ve hazýrladýklarý projeler hakkýnda bilgiler edindik. Bu tarz toplantýlar ile vatandaþlarýmýza daha kaliteli hizmet sunmak için neler yapabiliriz konusunda görüþ alýþveriþlerinde bulunarak kurum içi diyaloðu ve dinamiði en üst seviyeye çýkarmayý hedefliyoruz. Toplantýda sunum yapan tüm Daire Baþkanlarý ve Þube Müdürlerimize çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Kurum içi bilgilendirme toplantýlarýmýzý yýl içersinde belirli ve düzenli aralýklarla yapmaya devam edeceðiz. dedi. bayinizde & internette ortacahaber.com HAMDÝ TOPÇUOÐLU GÝRME DERESÝNÝN SPASI - Bir Spa lütfen! Belçika ya yeni düþmüþ bir Türk, bu sözcüðü duyar duymaz, bildiði bir þeyden söz edildiðini düþünebilir ilk anda; ama bir sudan söz edildiðini anlamakta gecikmez. Spa, sanayi kenti Liege e 27 km uzaklýkta bir kasaba. Otomobil yarýþlarýna ilgi duyanlar, burayý Formula 1 den anýmsayacaklardýr. Yemyeþil ormanlar arasýndaki bu yerleþim yeri 1500 lü yýllarýn baþýndan beri bilinen bir yer. Yerleþim yerinin adý Latince Salus Per Aquam yani Sudan Gelen Saðlýk ifadesinin kýsaltmasý. Spa, son zamanlarda bizde de kullanýlmaya baþlayan bu sözcük. Romalýlar, su terapilerine böyle dermiþ. Su ile iyileþme, suyun kullanýmýndan gelen saðlýk, suyun sýcak, soðuk ve farklý biçimlerde (akýtma, damlama, duþlama, püskürtme) uygulanmasý ile kazanýlan dinlenme ve ferahlama terapilerinin tümüne böyle deniliyormuþ. Spa sularý, günümüzde dünyanýn birçok ülkesine ihraç ediliyor. Yýlda 400 bin turist aðýrlayan bu yerin nüfusunun hâlâ küçük bir yerleþim yeri olmasý buranýn koruma altýnda almasýndan. Su kalitesinin korunmasý için doðal yapýnýn titizlikle korunmasý gerekiyor.. Spa sularý da þiþelenmeden önce birçok açýdan deðerlendiriliyor, bazý iþlemlerden geçirilerek kalitesi arttýrýlýyor ve günde 2 milyon þiþe su pazara sunuluyor. Spa ayný zamanda termal banyolarý ile de çok ünlü. Ýnsanlar, dünyanýn birçok ülkesinden kür için buraya geliyor, saðlýk arýyor. Geçen hafta Muðla dönüþü Gevenes üzerinde Baðyaka'ya geçtik. Amacýmýz kömür iþletmelerinin yaptýðý tahribatlarý görmekti. Baðyaka'nýn hali pürmelaline yanarken Girme deresini görünce nutkumuz tutuldu. Çocukluðumda Girme Deresinin ilkel havuzu þifa arayanlarla dolup taþardý. Sonradan burasý maden suyu tesislerine dönüþtürüldü. Girme deresinin suyu, Saðlýk bakanlýðýnýn incelemelerine göre iyi deðerde bir maden suyuydu. Suda sodyum bikarbonat, kalsiyum ve karbonhidrat mineralleri vardý. Ayrýca suyunun özellikleri bakýmýndan karaciðer, safrakesesi, mide ve sindirim sistemi hastalýklarýnda çok etkili olduðu belirtilmiþti. Ýl Özel idaresinin o yýllarda açtýðý ihale bilgilerinden öðrendiðimize göre kaynak 6500 (bir kaynaða göre ) Þiþe/ saat kapasiteliymiþ. Bir baþka deyiþle günde en az 156 bin þiþe maden suyunu, içime sunmak söz konusuydu buradan. Bildiðimiz kadarýyla iþletme birkaç kez el deðiþtirdi. Çok da güzel tesisler yapýldý. Biz, yýllardýr Girme Deresi bitki örtüsü ve doðal çevresiyle saðlýk ve dinlenme turizmi için cazip merkezlerden biri olabilecek özelliklere sahip bir deðerimizdir. Ýlçemizin bu güzel köþesi çaðdaþ bir anlayýþla deðerlendirilsin ve saðlýk turizminin emrine sunulsun derken önce Baðyaka kömür iþletmeleri su havzasýný talan etti. Havadan dan inerken, bir zamanlar girme suyunun þýrýl þýrýl aktýðý vadiye baraj yapýlmakta olduðunu görünce dayanamadým arabayý kenara çektim avazým çýktýðýnca baðýrdým: - Sanki Yataðan da ova kaldý! - Sanki tarýmla uðraþan köylü kaldý! - Sanki Yataðan da termik santral gibi çevre yamyamý bir tesis yok! - Buraya baraj yapmak hangi sivri akýllýnýn fikriydi ki! Biraz daha aþaðýya inince gözlerim o güzelim tesisleri aradý.her þey darmadaðýndý. Öfkem bir yürük semaiyle adeta bir aðýta dönüþtü. Laleyi sünbülü gülü har olmuþ Zevk u þevk ehlini ah ü zar almýþ Süleyman tahtýný sanki mar almýþ Gama tebdil olmuþ ülfetin çaðý. Zihni derd elinden her zaman aðlar Vardým ki bað, aðlar baðban aðlar Sümbüller periþan güller kan aðlar Þeyda bülbül terk edeli bu baðý Bayburtlu Zihni bu þiiri Ruslar ýn Bayburt u iþgali üzerine yazmýþtý. Ya þimdi bu topraklar kimin iþgalindeydi? Elin oðlu elindeki kýt olanaklarý allayýp pullayýp dünyaya pazarlarken, biz tanrýnýn sunduðu nice zenginliði tarumar ediyorsak oturup bu topraklara layýk olup olmadýðýmýzý bir daha düþünmemiz gerekiyor. Meraklýlarý için 02/spa-in-belgium.html

6 6 ORTACA BELEDÝYESPOR: 4 MENTEÞEGÜCÜ SPOR: 0 Muðla Süper Amatör liginde þampiyonluk mücadelesi veren Ortaca Belediyespor, liderliðini sürdürdü. Ortaca Ahmet Ateþ stadýnda oynanan karþýlaþmada 90 dakika boyunca rakibine üstünlük saðlayan Ortaca Belediyespor yeni antrenörü Egemen Urhan ile çýktýðý karþýlaþmadan 4-0 galip ayrýldý. SÜPER AMATÖR LÝG Not: Turgutreis Bld.spor ve Mumcular Bld.spor ligden çekildi.bozburun Bld.spor'un hükmen maðlubiyeti var. ORTACA U-14 GOL OLDU YAÐDI ORTACA ORTAOLULU ÞAMPÝYON OLDU 1000 SPORCU MUÐLA DA Ortaca Bld.spor U-14 : 10 Dalaman Bld.spor U-14 : 0 Muðla U-14 liginde mücadele eden Ortaca Belediyespor U-14 takýmý Ortaca Ahmet Ateþ stadýnda saðanak yaðmur altýnda oynan karþýlaþmadara kibine gol yaðdýrdý. Ortaca Belediyespor U-14 takýmý, Dalaman Belediyespor U-14 ü kendi saha ve seyircisi önünde 10-0 yendi. U-14 LÝGÝ B GRUBU EGE HABER bayinizde & internette ortacahaber.com Eðitim Öðretim Yýlý Okul Sporlarý Faaliyet Programýnda yer alan Küçükler ve Yýldýzlar futbol kategorilerinde Ortaca Ortaokulu futbol takýmý ilçe þampiyonu oldu Eðitim Öðretim Yýlý Okul Sporlarý Faaliyet Programýnda yer alan Küçükler ve Yýldýzlar futbol kategorilerinde Ortaca Ortaokulu futbol takýmý ilçe þampiyonu oldu. Ortaca Ortaokulu futbol takýmý bu þampiyonlukla üst üste üçüncü þampiyonluðu elde etmiþ oldu. Ýlçe þampiyonu olarak Muðla da yapýlacak olan finallere Beden Eðitimi öðretmeni Abdulkadir Musaoðlu tarafýndan hazýrlanan Ortaca Ortaokulu nun hedefi il þampiyonluðu. Okul Müdürü Halil Saruhan Küçükler futbol takýmýzýn ardýndan Yýldýzlar takýmý da yenilmeden þampiyon oldular. Muðla da yapýlacak olan karþýlaþmalarda Ortaca mýzý en iyi þekilde temsil ederek derece almak istiyoruz. Öðretmenimiz Abdulkadir Musaoðlu ve tüm oyuncularýmýzý gösterdikleri baþarýdan dolayý kutluyorum dedi. Þiddete Dur Demek Ýçin Kulaç Attýlar Bu yýl 9 uncusu gerçekleþtirilen Datça Uluslararasý Açýk Deniz Kýþ Yüzme Maratonu 250 sporcunun katýlýmýyla 28 Þubat Cumartesi günü gerçekleþtirildi. Bu yýl 9 uncusu gerçekleþtirilen Datça Uluslararasý Açýk Deniz Kýþ Yüzme Maratonu 250 sporcunun katýlýmýyla 28 Þubat Cumartesi günü gerçekleþtirildi. Datça Belediyesi nin ev sahipliðinde bu yýl 9 uncusu gerçekleþtirilen Uluslararasý Açýk Deniz Kýþ Yüzme Maratonu 26 sý Yunan olmak üzere toplamda 250 sporcunun rekor katýlýmýyla gerçekleþti. Her sene ortak bir tema ile kamuoyunun dikkatini çeken yüzme maratonunun bu seneki temasý, Türkiye de ve dünyada giderek yükselen kadýna yönelik þiddet olaylarýna dikkat çekmek oldu. Datça Kaymakamý Hamdi Üncü, Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) Baþkaný Bülent Karakuþ, Marmaris Ticaret Odasý Baþkaný Hasan Mengi ve Datça Belediye Baþkaný Þener Tokcan ýn start verdiði yüzme maratonu uzun ve kýsa iki parkurda gerçekleþtirildi. 5 bin metrelik uzun parkurun rotasý hava muhalefeti nedeniyle son anda deðiþirken bin 500 metrelik kýsa parkurda bir deðiþiklik yaþanmadý. 28 Þubat Cumartesi günü Datça Kumluk Plajýnda gerçekleþtirilen maratonda yer alan diðer isimler arasýnda MUTSO nun Datçalý Meclis Üyeleri Selma Ünal ile Deniz Dakikoðlu yer aldý. Yüzme maratonun ardýndan akþam Türkiye Liseler Arasý Oryantiring Yarýþmalarý 5 Mart 2015 tarihinde Muðla Menteþe Yaraþ Kent Ormanýnda gerçekleþtirilecek. 30 dan fazla ilden 1000 e yakýn sporcunun buluþacaðý yarýþmalar için tüm hazýrlýklar tamamlandý. Türkiye Liseler Arasý Oryantiring Yarýþmalarý 5 Mart 2015 tarihinde Muðla Menteþe Yaraþ Kent Ormanýnda gerçekleþtirilecek. 30 dan fazla ilden 1000 e yakýn sporcunun buluþacaðý yarýþmalar için tüm hazýrlýklar tamamlandý. Yýlýn en önemli okul sporlarý faaliyetinin Muðla da gerçekleþtirileceðini belirten gerçekleþtirilen madalya törenine katýlan MUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karakuþ, dereceye giren sporcularýn madalyalarýný takdim ederken, Datça Belediye Baþkaný Þener Tokcan, Baþkan Karakuþ a maratona verdiði destek ve katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi sundu. Türkiye Oryantiring federasyonu Baþkaný Doç.Dr. Tekin Çolakoðlu, Muðla Yaraþ Kent Ormaný bizim daha öncede önemli organizasyonlarý gerçekleþtirdiðimiz önemli bir parkur. O bakýmdan bu önemli organizasyonuda Muðla da gerçekleþtiriyoruz. Bu yarýþýn bizim için önemli bir yaný da bu yarýþýn ardýndan Antalya da gerçekleþtireceðimiz Dünya Þampiyonasýnýn bir provasý olmasý dedi. Organizasyon kapsamýnda 1000 e yakýn sporcunun Muðla ya gelecek olmasýnýn kendilerini memnun ettiðini söyleyen Muðla Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Bekir Çeker, ilimiz oryantiring sporu için önemli parkurlarý barýndýrýyor. Federasyonumuz daha öncede önemli faaliyetleri ilimizde gerçekleþtirdi. Burda öncelikli hedefimiz Sayýn Valimizin destekleri ile ilimizde haritasý bulunan alan sayýsýný artýrarak daha çok Oryantiring faaliyetine evsahipliði yapmaktýr dedi. 5 Mart 2015 Perþembe günü saat 08:30 da Yaraþ Kent Ormaný nda baþlayacak yarýþlar ayný gün 18:00 da düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

7 7 ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ DOÐALTAÞÇILAR ÇÝN E ÝÞLENMÝÞ ÜRÜN SATMAYA Ortaca da 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Etkinliði Ortaca Belediyesi ve Ortaca Kent Konseyi iþbirliðinde, 08 Mart 2015 Günü Saat 14.00'da Ortaca Belediyesi yanýndaki tören alanýnda 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Etkinliði yapýlacak. Etkinlik saat 14.00'da baþlayacak, saygý duruþu ve 8 Emekçi Kadýnýn konuþmasý ve Sergi ile devam edecek. Not: Gerçekleþtirilecek olan etkinlik, havanýn yaðýþlý olmasý halinde Ortaca Belediyesi 1 Nolu Ýþ hanýndaki Ortaca Kent Konseyi Toplantý Salonunda yapýlacak. Konu ile ilgili numaralý telefondan bilgi alýnabilecek. Kadýna þiddete fýrça atýyoruz Dalaman da 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle resim sergisi düzenlenecek. Canlý performans etkinliði Kadýn Eliyle Renkli Bir Dokunuþ temasýyla resim çalýþtayý yapan, Dalaman Femin&Art Kadýn Sanatçýlar Derneði, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü dolayýsý ile resim sergisi düzenleyecek. 8 Mart günü saat:13.00 da dernek merkezinde yapýlacak olan etkinliðe tüm sanatseverleri davet eden Femin& Art Dalaman þubesi baþkaný Ayfer Öztürk, sergi salonuna boþ bir tual koyarak Kadýna Þiddete Fýrça Atýyoruz canlý performans etkinliðinin düzenleneceðini söyledi. Öztürk, Sergide Dalaman, Ortaca, Fethiye ve diðer ilçelerden gelen ressamlarýn eserleri yer alacak. Sergiyi ziyarete gelen misafirler isterlerse bu etkinliðe katýlarak duygularýný resimle ifade edebilecekler dedi. GÝDÝYOR Türkiye nin ihracatta yýldýz sektörleri arasýnda yer alan doðaltaþ sektörü, ihracatta en büyük pazarý olmakla birlikte son dönemde ciddi bir durgunluk yaþayan Çin de 6-9 Mart 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan 15. Xiamen Doðaltaþ ve Teknolojileri Fuarý na çýkartma yapmaya hazýrlanýyor. Xiamen Doðaltaþ ve Teknolojileri Fuarý nda Türkiye Milli Katýlým Organizasyonu nu Ege Ýhracatçý Birlikleri gerçekleþtiriyor. Milli Katýlým Organizasyonu ile 63 Türk firmasý fuara katýlýrken, bireysel katýlan Türk firmalarý ile birlikte Türkiye den 130 firma dünyanýn en büyük doðaltaþ ve teknolojileri fuarýnda Çin ve Uzakdoðu baþta olmak üzere tüm dünyaya ihracatlarýný arttýrma çabasý içinde olacak. Çin de inþaat sektöründe durgunluðun devam ettiði bir süreçte Xiamen Doðaltaþ ve Teknolojileri Fuarý na katýlacaklarýný anlatan Ege Maden Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Mevlüt Kaya Kurulu Baþkaný Mevlüt Kaya, Çin de 2015 yýlýnýn son çeyreðinde bir hareketlenme beklediklerini söyledi. Çin de inþaat sektöründe frene basma devam ediyor diyen Kaya, Ama bir taraftan da doðaltaþ stoklarý bitiyor. Çin de 40 gün süren yeni yýl tatili de sona eriyor. Çin de hükümetin ekonomik politikalarý durgunlukta etkili. Çok büyük bir beklenti ile gitmiyoruz. Ancak en büyük pazarýmýzda müþterilerimizle iliþkilerimizi güçlü tutma adýna gidiyoruz þeklinde konuþtu. Xiamen sadece blok mermer satýþ noktasý deðil Türkiye nin Çin e doðaltaþ ihracatýnda blok mermer satýþýnýn aðýrlýklý olduðunu hatýrlatan EMÝB Baþkaný Mevlüt Kaya þöyle devam etti: Xiamen sadece blok mermer satýþ noktasý deðil. Ýþlenmiþ ürün almak için dünyanýn 4 bir tarafýndan alýcýlar Xiamen Fuarý na geliyor. Blok alýmlarýndaki yavaþlamaya raðmen iþlenmiþ ürün ihracat potansiyeli bizim için çok önemli. Malezya, Singapur, Meksika, Avusturalya, Kore, ABD den talepler arttý. Xiamen Fuarý na dünyanýn her tarafýndan alýcýlar geliyor. Ýþlenmiþ ürün ihraç eden firmalarýmýzýn ticari baðlantýlarla döneceðini umuyoruz. Projelere bitmiþ ürün satýlacak yýlýnda Türkiye standý büyüyecek Türkiye nin Xiamen Doðaltaþ ve Teknolojileri Fuarý ndaki 2303 metrekarelik pavyonunun Türk doðaltaþ sektörüne yetmediðini ve pavyonun büyütülmesi için yoðun mesai harcadýklarýný anlatan Kaya, 2016 yýlýnda Türkiye nin standýnýn metrekare arasý büyüyeceðinin sözünü almýþtýk. Bu gidiþimizde bu artýþý imza altýna almayý hedefliyoruz. Bu sayede 2016 yýlýnda arasý firma ile katýlmayý hedefliyoruz. Bu haliyle bile Türk doðaltaþ sektörünün en fazla firma ile milli katýlým organizasyonunu gerçekleþtiriyoruz yýlýndan itibaren daha da güçlü konuma geleceðiz þeklinde konuþtu. Madencilik sektörünün Çin gururu Türkiye nin Çin e yaptýðý ihracatta madencilik sektörü büyük dilimi alýyor. Türkiye 2014 yýlýnda Çin e 1 milyar 811 milyon 612 bin dolarlýk maden ürünleri ihracatý yaptý. Bu rakam Çin e yaptýðýmýz toplam ihracatýmýzýn yüzde 63 ünü oluþturuyor. Doðaltaþ ihracatýmýz ise 828 milyon 749 bin dolar olarak kayýtlara geçti. Zengin doðaltaþ rezervlerine sahip Fujian eyaletinde yeralan Xiamen adasý, Çin in en önemli doðal taþ üretim ve ticaret merkezi konumunda. 8 milyar dolara ulaþan Çin doðaltaþ ticaretinin %60 ý, dünya doðaltaþ ticaretinin ise %15 i Xiamen limanýndan gerçekleþtiriliyor. ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ GÝTARIYLA KUBÝLAY SESÝYLE ÖZGE DUYGU YORULMAZ CANLI PERFONMANSDA SÝZLERLE BARINAK BAR DLYAN 7 Mart 2015 Cumartesi, Saat: 20:00-00:00 arasýnda MUTSO Üyeleri UNICERA Fuarý nda MUTSO nun 3 üncü Meslek Komitesi 27 nci Uluslararasý UNICERA Fuarý ný ziyaret etti. Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) nýn 17 Meslek Komitesi arasýnda yer alan 3 üncü Meslek Komitesi Ýnþaat Malzemeleri grubu üyeleri, 28 Þubat Cumartesi günü 27 inci Uluslararasý UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuarý ný ziyaret etti. Ýstanbul TÜYAP Fuar Merkezi nde gerçekleþtirilen ve dört gün süren fuarý ziyaret eden komite üyesi 17 kiþi, sektörün son dönem geliþmelerini yakýndan görme imkaný buldu. Fuarý ziyaret eden 17 kiþilik heyet arasýnda 3 üncü Meslek Komitesi Baþkaný Beralp Bilgehan ve MUTSO Eski Meclis Baþkaný Hilmi Giresun da yer aldý. T.C. ORTACA 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2014/247 KARAR NO : 2015/22 KARAR ; Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Terakki mahallesi, cilt 13, hane no; 375, BSN 30'da kayýtlý, Hüseyin ve Belgin'den olma, TC no.lu, Ýrem Verit adýnýn "Bora Ýrem" olarak düzeltilmesine ve nüfusa tesciline, RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO. : T.C. ORTACA 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/3353 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 22/02/2015 Hasan AYKUT - Ýcra Müdür Yardýmcýsý Ýhale Tarihi : 30/03/2015 günü, saat 10:00-10:05 arasý. 2. Ýhale Tarihi : 16/04/2015 günü, saat 10:00-10:05 arasý. Ýhale Yeri : Muðla Ýli, Ortaca ilçesi, Fethiye Karayolu Üzeri, Ortaca Adalet Sarayý, Ortaca Adliye Bina Giriþi - null null / null No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi Deðeri TL. (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 48 D 8858 Plakalý, 2006 Model, KIA Marka, SORENTO 2.5 DSL EXA Tipli, D4CB Motor No'lu. KNEJC Þasi No'lu, Yakýt Tipi Dizel, Otomobilarazi taþýtý Cinsli, Siyah ve Gri renkli, aracýn þanzýmaný, þaftlar, þarj dinamosu, hava filtresi, motor beyni, dikiz aynalarý, teyp, koltuklarý, kapý döþemesi, kalorifer sistemi, aküsü, vites tablasý, anahtarý, göstergesi, kapý döþemeleri, katalik konvantörü, þanzýman traversi, ruhsatý, hava yastýðý beyni, emniyet kemeri, güneþlik, cam kaldýrma düðmelerinin hiçbiri, alternatör kayýþý, tribün yok ve yukarýda belirtilenden hiçbiri yok vaziyette, lastikler bitik, ön tampon ve sað ön far kýrýk, araçta hafif çizikler mevcut durumda. (ÝÝK m.114/1, 114/3) *:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. UYAP Biliþim Sisteminde yer alan bu dokümana adresinden QMwpjlm - +xu2vhn - rsrjbrq - WL6mXc= kodu ile eriþebilirsiniz. RESMÝ ÝLANLAR de Basýn No: 35857

8 8 HÝZMETTE SON NOKTA! ÝHALE ÝLANI T.C. GENÇLÝK VE SPOR BAKANLIÐI Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Denizli Bölge Müdürlüðü Yurtkur Denizli Bölge Müdürlüðüne baðlý Yurt Müdürlükleri Asansör. Jeneratör, Trafo Ýþletme-Kompanzasy on sistemlerine ait yýllýk periyodik bakýmlarýnýn yapýlmasý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Pelitlibað Mah Sok. No: DENÝZLÝ MERKEZ/DENÝZLÝ b) Telefon ve faks numarasý: c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi 2- Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý: Bölge Müdürlüðümüz ve baðlý Yurt Müdürlüklerinin 2015 yýlý Trafo-Kompanzasyon, Jeneratör ve Asansör sistemlerinin 8 aylýk periyodik bakým hizmetlerinin yerine getirilmesi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Bölge Müdürlüðümüz ve baðlý Yurt Müdürlükleri c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Pelitlibað Mah Sok. No: 4 DENÝZLÝ b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi: Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri: Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, Metrekareye 120 kilogram yaðýþýn düþtüðü Marmaris te yaðmurdan dolayý mahsur kalan vatandaþlarý MUSKÝ ekipleri sýrtýnda taþýyarak evlerine ulaþtýrdý. Metrekareye 120 kilogram yaðýþýn düþtüðü Marmaris te yaðmurdan dolayý mahsur kalan vatandaþlarý MUSKÝ ekipleri sýrtýnda taþýyarak evlerine ulaþtýrdý. Beden gücüyle geçici çözüm bulan MUSKÝ ekipleri, 6 saatlik yoðun bir çalýþma ile bölgenin tek geçiþ noktasý olan Hisarönü Mahallesi Limanbaþý mevkiine kare büzlerle köprü kurarak tekrar hizmete açtý. Metrekareye 120 kilogram yaðýþýn düþtüðü Muðla nýn Marmaris ilçesinde derelerin taþmasý sonucu bölgede madde hasar oluþtu. Taþkýn nedeniyle Hisarönü Limanbaþý mevkiinde mahalle MUSKÝ SIRTINDA TAÞIYOR sakinlerinin evlerine gitmesi için önceki muhtarlýk tarafýndan yapýlan büzler hasar görerek kullanýlmaz hale geldi. VATANDAÞLAR MAHSUR KALDI Vatandaþlarýn evlerine gitmesi için tek geçiþ yolu olarak kullanýlan büzlerin hasar görmesi sonucu vatandaþlar mahsur kaldý. Mahsur kalan vatandaþlar MUSKÝ ekiplerini arayarak yardým istedi. Olay yerine gelen MUSKÝ 4. Bölge Þube Müdürlüðü ekipleri Su ve Kanal Daire Baþkaný Ayhan Türkoðlu nun kontrolünde mahsur kalan vatandaþlarý sýrtýnda taþýyarak evlerine ulaþmasýný standart forma uygun belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ y ýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Kalite ve standarda iliþkin belgeler: 1- Trafo Ýþletme ve sorumluluðu-kompanzasyon sistemlerinin periyodik bakýmý için TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý, SMM 1 kv üstü ve 1 Kv altý tesisler, Büro Tescil Belgesi ile YG Tesislerinde Ýþletme Sorumluluðu Yetkilendirme Belgeleri 2-Jenerator periyodik bakýmlarý için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi 3- Asansör periyodik bakýmlarý için TMMOB Makine Mühendisleri Odasý SMM ve BT belgesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý SMM ve BT Belgesi 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Teklif verilen kýsma ait ayný iþ kapsamýnda yapýlan her türlü hizmet iþleri 2- Yapýlacak iþe ait: a) Teklif verilen Asansör periyodik bakým iþine ait olarak Asansör Elektro Mekanik Tesis Ýþleri b) Teklif verilen Trafo Ýþletme ve Kompanzasyon periyodik bakým iþine ait olarak Elektrik Þebeke ve Tesis Ýþleri c) Teklif verilen Jeneratör periyodik bakým iþine ait olarak Jeneratör Tesis Ýþleri Yukarýda 1. ve 2. maddede belirtilen belgelerin herhangi birisinin sunulmasý yeterlidir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Bölge Müdürlüðü Satýnalma Þefliði adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pelitlibað Mah Sok. No: 4 DENÝZLÝ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.: saðladý. 6 SAATLÝK ÇALIÞMAYLA KÖPRÜ KURULDU Vatandaþlarý evlerine ulaþtýran MUSKÝ ekipleri, hasar gören büzleri yenilemek üzere çalýþma baþlattý. Bölgede yaklaþýk 6 saatlik bir çalýþma yürüten ekipler, hasar gören yuvarlak büzlerin yerine kare büz koyarak köprü kurdu. TURÝZM AÇISINDAN ÖNEMLÝ BÝR YER Limanbaþý mevkiinde yaz aylarýnda sörf yapýldýðýný söyleyen MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen, bölgenin turizm açýsýndan önemli bir yer olduðunu vurguladý. Marmaris te yaþanan þiddetli yaðýþ nedeniyle bazý noktalarda hasarlarýn olduðunu dikkat çeken Ülgen, Limanbaþý mevkiinde daha önceki muhtarlýk tarafýndan yuvarlak büz atýlarak köprü oluþturulmuþ ancak yaðýþ nedeniyle bu büzler hasar gördü. Bölgede hem yaþlý hem de çocuklarýn olmasýndan dolayý oradaki çalýþmalarýmýzý hýzlandýrdýk. Bu bölgeye yaz aylarýnda günü birlik tatilcilerde geliyor. Bu yüzden daha saðlýklý bir köprü oluþturmak amacýyla kare büzlerle köprü oluþturduk dedi. EKÝPLERÝMÝZE TEÞEKKÜR EDÝYORUM 4. Bölge Þube Müdürlüðü ekiplerinin özverili olarak çalýþtýðýný ve ihbarlarý hýzlý bir þekilde yerinde incelediðini belirten Ülgen, Ekiplerimiz bölgede 6 saatlik bir çalýþmanýn ardýndan vatandaþlarýmýzýn sýkýntýlarýný giderdi. Yaðýþ nedeniyle bölgede yaþanan su kesintisi de ayný sürede tamamlandý. Ekibimizin bu özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum diye konuþtu. Güvenli Seyahat Ýçin Çalýþmalar Devam Ediyor Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý ekipleri sinyalizasyonlu kavþaklarda bulunan sinyal verici direklere takýlmak üzere hazýrlanan bilgi levhalarýnýn montaj çalýþmalarýna baþladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý ekipleri sinyalizasyonlu kavþaklarda bulunan sinyal verici direklere takýlmak üzere hazýrlanan bilgi levhalarýnýn montaj çalýþmalarýna baþladý. Ulaþým Dairesi Baþkanlýðýna baðlý ekipler, sinyalizasyon sistemlerinde meydan gelen arýzalarýn daha hýzlý giderilebilmesine yönelik toplum destekli hizmetler kapsamýnda kavþaklarda bulunan sinyal verici direklere Büyükþehir Belediyesi logosu, internet adresi ve çaðrý merkezi numarýsýnýn bulunduðu bilgi levhalarýnýn montaj çalýþmalarýna baþladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa yapýlan çalýþmalar ile ilgili yaptýðý açýklamada, Muðla ilinde kayýtlý 128 sinyalize kavþak olduðunu bunlarýn 62 tanesinin Karayollarý Genel Müdürlüðüne, 66 tanesinin de Muðla Büyükþehir Belediyesine ait olduðunu söyledi. Kolukýsa; Büyükþehir Belediyemize ait sinyalizasyon sistemlerini daha az enerji harcayan fakat daha görünür olan Power Led sistemleri ile deðiþtirmekteyiz. Bunun yanýnda sistemde meydana gelen arýzalarýn onarým ve bakýmýný daha hýzlý yapabilmek için sinyal verici direklere bilgi levhalarý montajý ekiplerimiz tarafýndan yapýlýyor. Vatandaþlarýmýzýn meydana gelen arýzalarý yada dilek ve önerilerini bilgi levhalarýnda bulunan adres ve numaralarý kullanarak bizlere iletebilirler. Büyükþehir Belediyesi olarak vatandaþlarýmýzýn daha güvenli seyahat edebilmeleri için çalýþmalarýmýz devam ediyor. dedi.

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Caretta Caretta lar Bize Emanet

Caretta Caretta lar Bize Emanet Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 06 ÞUBAT 2015 YIL: 22 SAYI: 3439 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. 2014 yýlý Mazot Gübre Desteklemesi Ýcmalleri askýda Dalaman Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3469 BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Ortaca Belediyespor un ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig'de 2015-2016 Sezonu Statüsü ve

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TURÝZMCÝ. KAYGILI TÜRSAB: Rus Turistler Gelmezse Ekonomik Kaybýmýz Büyük Olur

TURÝZMCÝ. KAYGILI TÜRSAB: Rus Turistler Gelmezse Ekonomik Kaybýmýz Büyük Olur HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ ORTACA BELEDÝYE MUÐLA DEPLASMANINDA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3481 Ortaca Belediyespor, 29 Kasým Pazar günü saat 13.30 da, Atatürk Stadý nda lider Muðlaspor

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3486 S.Y.D. Vakfýna yeni araç Ortaca Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý na yeni hizmet aracý alýndý. Aracýn,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DALYAN DA EYLEM. Dalyan da turizmi olumsuz yönde etkileyen hanutçuluða karþý eylem yapýldý.

DALYAN DA EYLEM. Dalyan da turizmi olumsuz yönde etkileyen hanutçuluða karþý eylem yapýldý. Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3468 Köyceðiz de trafik kazasý: 1 ölü, 4 yaralý Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 4 kiþi yaralandý. Edinilen

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ORTACA DA ÝLKÖÐRETÝM HAFTASI

ORTACA DA ÝLKÖÐRETÝM HAFTASI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi MUÐLA NAZIM ÝMAR PLANI, ASKIYA ÇIKTI FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3473 Muðla Büyükþehir Belediye Meclisi ilk olaðanüstü toplantýsýný 1/25.000 ölçekli nazým

Detaylı

ÝKUP DESTEÐE HAZIR. Fýrtýna ve Don Üreticiyi de, tüketiciyi de vurdu ÖLÜDENÝZ DE ÝNÞAAT BAÞLADI BÝLE. Dalyan a 34 Mobese kamerasý yerleþtirildi

ÝKUP DESTEÐE HAZIR. Fýrtýna ve Don Üreticiyi de, tüketiciyi de vurdu ÖLÜDENÝZ DE ÝNÞAAT BAÞLADI BÝLE. Dalyan a 34 Mobese kamerasý yerleþtirildi Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 23 OCAK 2015 YIL: 22 SAYI: 3437 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Ýztuzu iþletmesini alan çivi bile çakamaz denirken: ÖLÜDENÝZ DE ÝNÞAAT BAÞLADI BÝLE Burasý dünya mirasýmýz

Detaylı

ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI

ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3480 ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI Ortacalý yazar Diren Gümüþ Karalý nýn 2014 de yaymlanan ilk kitabý Zen Filler den

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı