DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3443 Ortaca da Giriþimcilik Eðitimi Nisan ayýnda yapýlacak Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) mali desteði ile kendi iþini kurmak isteyen veya mevcut iþini geliþtirmek isteyen giriþimcilerin, yeni pazarlara girmeyi hedefleyen KOBÝ lerin iþ kurma fikirlerini ve yeni projelerinin desteklenmesini saðlamak amacýyla Ortaca Ýlçesinde nisan ayý içerisinde Giriþimcilik Eðitimi düzenlenmesi planlanmakta. Toplam 72 saat sürecek olan eðitim; KOSGEB Giriþimcilik modülüne uygun yapýlacaktýr. Proje ile; giriþimciliðin desteklenmesi, baþarýlý iþletmelerin kurulmasý ve istihdamýn arttýrýlmasý hedeflenmektedir. Eðitim sonunda kursiyerlerin kendi projelerine yönelik iþ planlarý ve risk analizleri yapabilme yeteneði kazanabilmeleri beklenmektedir. Baþarýlý olan kursiyerlere; Katýlým Belgesi verilecektir. Bu belge ile katýlýmcýlar KOSGEB Yeni Giriþimci Hibe Desteðine baþvuruda bulunulabilecektir. Eðitim programýna kayýt yaptýrmak isteyen veya program hakkýnda bilgi almak isteyenler MUTSO Ortaca Temsilciliðine baþvuruda bulunabilirler. Tarým Laboratuarý için imzalar atýldý ÝKUP DALYAN DA TOPLANTI DÜZENLEDÝ DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi ile Muðla Büyükþehir Belediyesi arasýnda, Tarýmsal Amaçlý Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuarý kurulmasý için protokol imzalandý. Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi ile Muðla Büyükþehir Belediyesi arasýnda, Tarýmsal Amaçlý Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuarý kurulmasý için protokol imzalandý. Protokol töreninde konuþan Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Muðla nýn sadece turizm kenti olmadýðýný, tarýmdan elde ettiði gelirin turizm gelirlerinden fazla olduðunu söyledi. Gürün; Muðla, Türkiye geneline bakýldýðýnda turizm kenti olarak bilinen fakat tarým konusunda çok deðerlendirilmeyen bir il. Turizmden 6 milyar liralýk geliri olan Muðla ilinin, tarýmdan, zeytin, zeytincilik, seracýlýk, narenciye gibi alanlarý da içine aldýðýmýzda 7 buçuk milyarlýk bir üretimi var. Bizim turizmden elde ettiðimiz gelirlerimizden daha fazlasýný tarýmdan elde ediyoruz. Muðla nýn Büyükþehir Belediyesi olmasýyla birlikte il genelinde tarýmý, tarýmsal üretimi çaðdaþ bir þekilde çevreye saygýlý ekolojik deðerlere uygun þekilde desteklememiz gerekiyor. Bu çalýþma Muðla ekonomisine ve özellikle kýrsal kesimde yaþayan tarýmla uðraþan hemþerilerimize büyük katký saðlayacak dedi. Gürün, projenin hayata geçirilmesinde büyük katký saðlayan Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi rektörü Mansur Harmandar a ve öðretim üyelerine teþekkür etti. Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar ise, protokolün örnek bir çalýþma olacaðýný söyledi. Harmandar; Üniversite olarak yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluþlarý ile iþbirliði yapmaktan yanayýz. Örnek olacak bir çalýþmaya imza atýyoruz, bu çalýþmada emeði geçen herkese teþekkür ediyorum diye konuþtu. Okutur dan destek Turizm ve Organik tarýmýn bölgede ki öncülerinden DOKTOB Baþkaný Yücel Okutur, tarýmsal amaçlý toprak, bitki ve sulama suyu analizi laboratuarlarýnýn kurulmasýnýn Muðla nýn doðal tarýma elveriþliliði bakýmýndan faydalý olacaðýna inandýklarýný belirtti. Dünyanýn artan nüfusu dikkate alýndýðýnda DEVAMI 3.SAYFADA Ýztuzu plajýnda ticari faaliyete izin verilmemesi, þezlong ve þemsiye kullanýmýnýn kaldýrýlmasýyla ilgili tartýþmalar üzerine, Ýztuzu Kumsalýný Kurtarma Platformu (ÝKUP), Sivil Toplum Kuruluþu temsilcileriyle toplantý düzenledi. Þezlonglarýn kaldýrýlmasý Dalyan a zarar verir Ýztuzu plajýnda ticari faaliyete izin verilmemesi, þezlong ve þemsiye kullanýmýnýn kaldýrýlmasýyla ilgili tartýþmalar üzerine, Ýztuzu Kumsalýný Kurtarma Platformu (ÝKUP), Sivil Toplum Kuruluþu temsilcileriyle toplantý düzenledi. Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen toplantýda konuþan ÝKUP sözcüsü Murat Demirci, plajdaki þezlong ve þemsiyelerin kaldýrýlmasýnýn Dalyan turizmini olumsuz etkileyeceðini söyledi. Ýztuzu Plajý'nýn Boðazaðzý mevkisi ve karadan gidilen tarafýnda belli kýsýmlara þezlong ve kafeler yerleþtirilmiþ durumda olduðunu hatýrlatan Demirci, "Gelen turistler buralarý kullanýyor ve diðer taraflarýna gitmelerine gerek kalmýyor. Þezlonglar ve kafeler kaldýrýldýðý anda 4,5 kilometrelik bir kumsalý herkese açmýþ olursunuz. Bu yöntem korumacý anlayýþla baktýðýmýz zaman doðru bir yöntem deðil. Ýnsanlarý bir yerde topladýðýnýzda onlarý daha kolay kontrol ediyorsunuz" dedi. Demirci, Ýztuzu Plajý'nda 25 yýl önce karar verilmiþ ve ufak tefek eksikleriyle birlikte bu güne kadar gelmiþ bir sistem olduðunu, sistemin doða korumada, turistlerin memnuniyetinde baþarýlý olduðunu savundu. DOÐRU YÖNETÝM DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ Turizm firmalarýnýn ve seyahat acentelerinin düzenli olarak anketler yaptýðýný, yapýlan anketlerde Ýztuzu Plajý'nýn her yýl ilk 10'a girdiðini vurgulayan Demirci þunlarý kaydetti: "Plaj Avrupa'da geçen yýl 8.sýradaydý bu yýl ise 5. sýrada seçildi. Geçen yýl dünya sýralamasýnda yoktu bu yýl 20. sýrada yer aldý. Bunlar bize gösteriyor ki burasý kötü yönetilmemiþ ve doða korunmuþ. Tersi bir durum olsa karþýmýza bu sonuç çýkmazdý. Caretta carettalar kýsmýna baktýðýmýzda ise korunmasý ve üremesinin her geçen yýl yapýlan çalýþmalarla arttýðý görülüyor. Demek Prof.Dr.Erdal Özhan Murat Demirci Recai Keçeci ki burada doðayý, caretta carettalarý koruma çalýþmalarý ve oranýn kullanýlmasý bugüne kadar baþarýlý bir þekilde gelmiþ. Ortada bütün bu sistemi deðiþtirecek bir sebebin olmadýðýný düþünüyoruz." Demirci, Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce'nin plajý Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar'a emanet ettiðini, Salý günü "plajýn nasýl iþletileceði" konusunda Harmandar ile platform olarak görüþeceklerini bildirdi. Akdeniz Kýyý Vakfý Baþkaný Prof.Dr.Erdal Özhan ise Ýztuzu Plajý'nýn sadece kaplumbaða varlýðýyla deðil bütün kumsalýnýn korunmasýnýn çok önemli olduðunu ifade etti. Ýztuzu Plajý'ný özelliklerini yok etmenin Dalyan turizmine büyük karar zarar vereceðini belirten Özhan þunlarý söyledi: "Çünkü plaj Dalyan'a ait olaðan üstü bir yer. Ýztuzu'nun dünya sýralamalarýnda yer almasý doða koruma açýsýndan olmamýþtýr. Günübirlik kullaným açýsýndan, dinlence olarak kullaným açýsýndan dereceye girmiþtir. Bu özelliðinin devam etmesini diliyoruz. Bütün kumsal deðil iki ucu ve belirli uzunluklarý dinlence kumsalý olarak dünyanýn önde gelen plajlarý arasýna seçiliyor. Bu iki ucun dinlence kumsalý özelliðinin kalkmasý Dalyan turizmine ciddi zararlar verir."

2 2 MERKEZ PARTÝ DEN FETHÝYE YE DESTEK Merkez Parti Ýl Baþkaný Ersen Bað, Merkez Parti iktidarýnda Fethiye Ýl olacaktýr Merkez Parti Ýl Baþkaný Ersen Bað, Merkez Parti iktidarýnda Fethiye Ýl olacaktýr Merkez Parti Ýl Baþkaný Ersen Bað, Ortaca Ýlçe Baþkaný Semra Aksüyek, Ýl yönetiminden Aytekin Polat ve Gökhan Aksüyek Ortaca kaymakamý Hüseyin Yýlmaz ve Ýlçe Emniyet Müdürü ismail Ayhan a tanýþma ziyaretinde bulundular. Merkez Parti Ýl Baþkaný Ersen Bað, Merkez Parti nin Muðla da ve Türkiye de çok kýsa sürede halkýn sevdiði bir parti olduðunu, bunu da sadece yerel medya aracýlýðý ile yapýlabildiðini söyledi. Merkez Parti iktidarýnda Fethiye Ýl olacaktýr Fethiye nin Ýl olmak için baþlattýðý imza kampanyasýný sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Ersen Bað Biz Merkez Parti olarak imza kampanyasý baþlamadan da teþkilat baþkanýmýz Ö.Haluk Pirimoðlu açýk destek verdi. Merkez Parti iktidarýnda Fethiye Ýl olacaktýr. Çünkü Muðla coðrafyasýnda Büyükþehir olmak gerçekten zor. Merkeze çok uzak ve hizmetlerde aksamalar insanlarý bezdirdi. Genel baþkanýmýz Abdürrahim Karslý Mart ayý içinde Muðla da olacak. Ziyaretleri esnasýnda programlarý dahilinde kendisi ve tüm Merkez Parti ekibi Fethiye nin il olma imza kampanyasýna da destek verecekler dedi. Bað, içme suyu fiyatlarýndaki artýþa da tepki gösterdi. -ZAYÝ- Göcek Liman Baþkanlýðýndan almýþ olduðum A Nolu Denizci Amatör Belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. Halit Avcý ESNAF UMUTSUZ, VATANDAÞ MUTSUZ CHP Muðla Milletvekili aday adaylarýnýn parti teþkilatlarýna yönelik yaptýðý çalýþmalar devam ediyor. CHP Muðla Milletvekili aday adaylarýnýn parti teþkilatlarýna yönelik yaptýðý çalýþmalar devam ediyor. CHP Muðla Milletvekili aday adaylarýndan Ömür Yolcu, Suat Esin, Hasan Balý ve Tufan Erkan Yakar Köyceðiz ilçe teþkilatýnda partilerle bir araya gelerek görüþ alýþveriþinde bulundular. Toplantýda, güncel konular ve Muðla için konulan ikinci sýra kontenjan adaylýðý kararý konuþuldu. CHP lilerin genel kanaati demokratik bir seçimin içinde kontenjanýn doðru olmadýðý görüþü hakim kýlýndý. Köyceðiz de partililerin yaný sýra Pazar esnafýný da ziyaret eden CHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu, Esnafýn umutsuz, vatandaþýn mutsuz olduðunu söyledi. Siftah etmeden tezgah toplayan esnaflarýmýz var, vatandaþýn hali içler acýsý diyen Ömür Yolcu, Köyceðiz esnafýný ve pazaryerindeki esnaflarýmýzý ziyaret ettim. Bir dokun, bin ah iþit. Esnafýmýz umutsuz, vatandaþýmýz mutsuz ve parasýz. Esnaf kepengini, tezgahýný açtýðý gibi topluyor. Siftah edemeden evin yolunu tutan esnafýmýz var. Narenciyesi para etmeyen, ürettiði üründen kazanamayan çiftçi pazara çýkamýyor. Banka kredisiyle ilaç, gübre almaya çalýþarak gelecek yýla hazýrlanýyor. Aylýkla çalýþanlarýn dýþýnda Köyceðiz e para girmiyor. Doðal olarak çark dönmüyor. Bunun sorumlusu, 12 yýllýk AKP iktidarýnýn çiftçiye, köylüye, emekliye, iþçiye, memura bakýþ açýsýdýr dedi. Partisini ziyarette Milletvekilliði için destek isteyen Ömür Yolcu, ilçe teþkilatýna üzerinde Tam Baðýmsýz Türkiye yazan ve Mustafa Kemel Atatürk, Deniz Gezmiþ, Hüseyin Ýnan, Ýbrahim Kaypakkaya ve Mahir Çayan ýn yer aldýðý fotoðraf hediye etti. Nihat Öztürk, Ortaca da konuþtu: Milletvekilliði ayrýcalýklý bir iþ deðil AK Parti Muðla Milletvekili aday adayý Nihat Öztürk ile BYEGM Muðla eski müdürü Cavit Okur, partilerinin Köyceðiz, Ortaca ve Dalaman teþkilatlarý ile Ortaca Acarlar tesislerinde düzenlenen kahvaltýlý toplantýda bir araya geldiler. AK Parti Muðla Milletvekili aday adayý Nihat Öztürk ile BYEGM Muðla eski müdürü Cavit Okur, partilerinin Köyceðiz, Ortaca ve Dalaman teþkilatlarý ile Ortaca Acarlar tesislerinde düzenlenen kahvaltýlý toplantýda bir araya geldiler. Toplantýya, Dalaman Ýlçe Baþkaný Mehmet Orhan, Ortaca Ýlçe Baþkaný Yavuz Kýrmýzý, Köyceðiz Ýlçe Baþkaný Ülgen Þenel, parti yöneticileri, kadýn ve gençlik kollarýnýn mensuplarý katýldý. Nihat Öztürk, yaptýðý konuþmada, 1994 yýlýndan bu yana AK Parti davasýna hizmet ettiðini, partinin kurulduðu 2001 yýlýndan bugüne kadar da Muðla da ve Türkiye de baþarýlý olmasý için mücadele verdiklerini söyledi. Siyasette edindiði tecrübeleri Milletvekili olarak Muðla ya sunmak için aday adaylýðý dönemimde destek isteyen Öztürk þunlarý söyledi. Amacýmýz 400 Milletvekili ile ÖÐRENCÝLERDEN ÖRNEK PROJE partimizin Ankara ya gitmesine destek olmak. 400 Milletvekili Ankara da rahat siyaset yapýlmasý anlamýna geliyor yýlýnda bayrak asarken hiçbir hesabým yoktu. Ýlçe yönetimine girerken de Ýl baþkanlýðý yaparken de hiçbir hesabým yoktu. Bugün Milletvekili aday adayý olurken de hiçbir hesabým yok. Tek bir hesabým var AK Parti davasýna hizmet etmek, davamýzý 2023 e taþýmak, ben 4 sene Ýl Baþkanlýðý yaptým. Milletvekilliði yapmak çok ayrýcalýklý bir iþ deðil. 7 Haziranda mevkii makam gözetmeden Partimin baþarýsý için ter akýtmak, benim hedefim olacak, sýralamaya girsem de, girmesem de ben kadýn kollarýmýn, gençlik kollarýmýn yanýnda olacaðým. Benim tek bir amacým var AK Partiyi Muðla da layýkýyla temsil etmek. Hep birlikte yol yürümeye, bu davaya hizmet etmeye devam edeceðiz. Ben davamý ve Muðla da yaþayan vatandaþlarýmý seviyorum. Onlara hizmetkar olmak için yola çýktýðýmý belirtiyorum Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: 3443 Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Dalaman Adile Ýhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10 BT öðrencileri 1 TL 1 Mutluluk adý ile proje çalýþmasý baþlattýlar. Dalaman Adile Ýhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10 BT öðrencileri 1 TL 1 Mutluluk adý ile proje çalýþmasý baþlattýlar. Öðrenciler yürütülen proje çerçevesinde yaþlýlarý ziyaret ediyorlar. Rehber öðretmen Seda Doðu Denizkuþu nun rehberliðinde yaþlý ziyareti yaparak birlikte vakit geçiriyorlar. Rehber öðretmen Seda Doðu Denizkuþu,Dalaman Adile Ýhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde 2013 yýlýnda açýlan Hasta ve yaþlý hizmetleri bölümü nde hasta ve yaþlý hizmetleri alaný altýnda yer alan dallarýn yeterliliklerini kazandýrmaya yönelik eðitim ve öðretim verildiðini söyledi. Denizkuþu, Öðrencilerin bu alandaki kazanýmlarýný arttýrmak amacý ile okulun 10 BT öðrencilerinin 1 TL 1 Mutluluk adý ile proje çalýþmasý baþlattýklarýný ifade etti. Proje iki aþamada uygulanacaðýný belirten Denizkuþu, Birinci aþamada evlerinde yalnýz yaþayan yaþlýlarla arkadaþ olmak, ikinci aþamada ise huzurevi ziyareti yapýlacak. Projenin birinci aþamasýný gerçekleþtirdik. Ziyaretlerde duygusal anlar da yaþanýyor. Önümüzdeki günlerde huzurevi ziyareti gerçekleþtireceðiz dedi. Rehber öðretmen Seda Doðu Denizkuþu nun yürüttüðü projede Yasemin Yaþar, Meryem Acar, Melihcan Büyükkör, Melek Baylan, Esra Erdoðan, Elif Þahýn ve Aybike Nur Yýldýz isimli öðrenciler yer alýyor.

3 3 Tarým Laboratuarý için 1.sayfadan imzalar atýldý devamla doðaya özen gösterip beslenme kaynaklarýnýn saðlýklý bir biçimde çoðalmasýnýn önem arzettiðinin altýný çizen Okutur; Artan enerji ihtiyacýna cevap verebilmek açýsýndan tarýmda sulama için kullanýlan doðal su kaynaklarýnýn yeterince tarýma ayrýlmasýný engelleyen projeler, köylerden kentlere göç vs. gibi deðiþen toplumsal ve ekonomik hareketlilik, tarýmsal alanlarýn ve kaynaklarýn giderek daralmasýna ve verimliliðin azalmasýna neden olmaktadýr. Son yýllarda tarýmsal ilaç, kimyasal gübre, Yücel Okutur antibiyotik, hormon gibi zararlý gýda katký maddeleri uygulamalarý artmýþ, birde bunu bilinçsizce kullanýmý eklenince bitkisel üretimin artýþýna neden olmasýna karþýn kalitesiz ve insan saðlýðýný tehdit eden ürünlerin ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. Bu durumda iyileþtirilmiþ ve organik yapýlan tarým insan yaþamýnda çok önem arz ediyor ifadelerini kullandý. DOKTOB Baþkaný Yücel Okutur, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi ile Muðla Büyükþehir Belediyesi arasýnda imzalanan tarýmsal amaçlý toprak, bitki ve sulama suyu analizi laboratuarlarýnýn kurulmasýný ve çalýþma esaslarýna iliþkin iþ birliði protokolünü önemsiyoruz ve Muðla ilimizin doðal tarýma elveriþliliði bakýmýndan faydalý olacaðýna inanýyoruz dedi. Ýþbirliði Yapýlacak Kurum ve Kuruluþlar Muðla, Fethiye, Milas, Marmaris, Bodrum Ticaret ve Sanayi Odalarý, Muðla Ticaret Borsasý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl ve Ýlçe Müdürlükleri, Menteþe, Milas, Fethiye, Seydikemer, Bodrum, Yataðan, Ortaca, Kavaklýdere, Dalaman, Ula ve Köyceðiz Ziraat Odalarý, Güney Ege Kalkýnma Ajansý, Ziraat Mühendisleri Odasý Muðla Þubesi, Zeytinyaðý, domates ve narenciye üretimi ve ihracatýný yapan firmalar, kooperatifler, birlikler, dernekler ve Fethiye Batý Akdeniz Karaçulha Hal Birliði. Tarýmsal Amaçlý Toprak, Bitki, Sulama Suyu Araþtýrma ve Uygulama Laboratuvarýnda, Muðla da yetiþtiriciliði yapýlan sebze ve meyve alanlarýnda topraðýn; fiziksel, kimyasal özellikleri ve bitki besin elementleri durumlarýný, bitkilerin; bitki besin elementleri durumlarýný ve dönemsel olarak çok farklýlýk gösteren tarýmsal amaçlý sulama suyunun kalitesinin mevcut durumu belirlenecek. Ömer Kundakçý-Cihat Cura Canlarýný zor kurtardýlar... Ortaca da hareket halindeki araçta elektrik kontaðýndan yangýn çýktý. Yangýn sonrasý araç kullanýlamaz hale geldi. Olay, Fethiye Muðla karayolu Dalaman Çayý köprüsü mevkisinde meydana geldi. Hasan Uyar yönetimindeki 48 H 7851 plakalý otomobil seyir halindeyken alev aldý. Ortaca Ýtfaiye Grup Amirliði ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanýlamaz hale geldi. -ÖMER KUNDAKÇI SAHTE ÝÇKÝ OPERASYONU Dalyan mahallesinde bir villaya düzenlenen operasyonda 200 litre sahte içki ele geçirildi. Dalyan mahallesinde bir villaya düzenlenen operasyonda 200 litre sahte içki ele geçirildi. Dalyan da bir villada sahte içki imal edildiði yönündeki ihbarý deðerlendiren Muðla Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri söz konusu villaya operasyon düzenledi. Yapýlan operasyonda 20 litrelik su damacanalarýnda kurulan düzenek ile hazýrlanan 200 litre sahte içki ele geçirildi. Olay ile ilgili S.G. gözaltýna alýnarak hakkýnda 5607 sayýlý Kaçakçýlýkla Mücadele Kanununa Muhalefetten yasal iþlem baþlatýldý. Ele geçirilen malzemelerin imha edilmek üzere muhafaza altýna alýndýðý bildirildi. -ÖMER KUNDAKÇI KOSGEB GÝRÝÞÝMCÝLÝK EÐÝTÝMÝ Ýlçeler Ýçin Baþvurular Baþladý Her yýl Mart ayýnýn ilk haftasýnda kutlanan Giriþimcilik Haftasý kapsamýnda MUTSO Giriþimcilik Eðitimleri baþladý. Datça, Ortaca ve Yataðan da da açýlacak KOSGEB Giriþimcilik Eðitimlerine katýlmak isteyen kiþilerin MUTSO Temsilciliklerine þahsen baþvuru yapmalarý gerekmekte. Karakuþ Giriþimcilerin Yanýnda MUTSO Baþkaný Bülent Karakuþ, Giriþimcilik Haftasý nda Datça da KOSGEB Giriþimcilik Eðitimi alan kursiyerleri ziyaret etti. Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karakuþ, 28 Þubat Cumartesi günü, Datça da KOSGEB Giriþimcilik Eðitimi ne katýlan kursiyerleri ziyaret ederek destek verdi. Giriþimcilik ruhu ve atýlabilecek adýmlar hususunda kursiyerleri cesaretlendiren Baþkan Karakuþ: Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý olarak her zaman üyelerimizin yanýnda yer alýyoruz. Sizleri de aldýðýnýz bu eðitimin ardýndan açacaðýnýz iþletmeler ile aramýzda görmekten mutluluk duyarýz. dedi. Eðitmen Mehmet Billorer in verdiði ilk adým eðitimlerin son gününde kursiyerler ile bir araya gelen Baþkan Karakuþ, ziyaretin sonunda kursiyerlerin sorularýný cevapladý. Ziyaret sýrasýnda Datçalý MUTSO Meclis Üyeleri Selma Ünal ve Deniz Dakikoðlu da orada bulunarak giriþimcilere desteklerini sürdürdüler. Giriþimcilik Haftasý nda Eðitimlere Start Verildi Her yýl Mart ayýnýn ilk haftasýnda kutlanan Giriþimcilik Haftasý kapsamýnda MUTSO Giriþimcilik Eðitimleri baþladý. 2 Mart Pazartesi günü Datça da ve Menteþe de iki ayrý KOSGEB Giriþimcilik Eðitimine start veren MUTSO nun 9 gün süren eðitimlerine toplamda 60 kiþi katýldý. Datça da Bodrum Yönetim Danýþmanlýk firma yetkilisi Mehmet Billorer; Menteþe de Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emin Uzun tarafýndan verilen eðitimlere kursiyerlerin ilgisi de yoðun oldu. Ýlçeler Ýçin Baþvurular Baþladý Hizmet alanlarý içerisinde yer alan ilçelerde KOSGEB Giriþimcilik Eðitimleri açacak olan MUTSO, baþvurularý baþlattý. Datça da verilen Giriþimcilik Eðitimlerinin ardýndan Ortaca ve Yataðan da da açýlacak KOSGEB Giriþimcilik Eðitimlerine katýlmak isteyen kiþilerin MUTSO Temsilciliklerine þahsen baþvuru yapmalarý gerekmektedir. KOSGEB Giriþimcilik Eðitimleri KOSGEB MUTSO iþbirliði ve MUTSO organizasyonu ile verilen eðitimlerde, iþ planý nasýl yapýlýr, iþ kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir, hangi planlamalar yapýlmalý ana baþlýklarý altýnda giriþimcilere detaylý bilgilendirmeler yapýlmaktadýr. Giriþimciler eðitimden sonra sunacaklarý iþ planý ile kuracaklarý iþler için KOSGEB in 30 bin TL hibe, 70 bin TL kredi desteðinden yararlanabileceklerdir.

4 4 ORTACA MYO DÜNYA ÝKÝNCÝSÝ Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Ortaca Meslek Yüksekokulu aþçýlýk bölümü öðrencileri okullarýný dünyaya tanýtýyor. Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Ortaca Meslek Yüksekokulu aþçýlýk bölümü öðrencileri okullarýný dünyaya tanýtýyor. OMYO nun hünerli öðrencileri, 13. Uluslararasý Ýstanbul Mutfak Günleri Gastronomi Festivali nde, Dünya ikinciliði ve dördüncülüðü elde etme baþarýsý gösterdi. OMYO Müdürü Doç. Dr. Önder Yýldýrým, Ortaca Meslek Yüksekokulu nun dinamik ve yetenekli öðrenci yetiþtirme vizyonunu uluslararasý arenaya taþýdýðýný, bu gururu paylaþmaktan mutluluk duyduklarýný ifade etti. Ortaca Meslek Yüksekokulu öðrencilerinin Festivalde iddialý olarak yarýþan birçok ülkeyi geride býrakarak baþarý saðlandýðýný kaydeden Yýldýrým, 25 ülkeden 400 ü yabancý olmak üzere toplam 2 bin yarýþmacý aþçýnýn 66 kategoride yarýþtýðýný dile getirdi. Festivalin, 25 i yabancý 100 jüri üyesinin katýlýmýyla bu yýl Ocak 2015 tarihinde Ýstanbul da gerçekleþtiðini kaydeden Yýldýrým, 13. Uluslararasý Ýstanbul Mutfak Günleri Gastronomi Festivali nde yarýþan Ortaca Meslek Yüksekokulu öðrencilerimizden Kübra Altay Restoran Tatlý Tabaðý kategorisinde Dünya ikinciliði (Gümüþ) ve Anýl Sadýk Yiðit ise Balýk Tabaðý kategorisinde Dünya dördüncülüðü (Merit) alarak okulumuzu en iyi þekilde temsil etmiþlerdir. Öðrencilerimizi bu yarýþmaya hazýrlayan Öðretim Görevlimiz Egem Zagralý ve öðrencilerimizi kutluyorum dedi. BEÞ BÖLÜMLE EÐÝTÝM-ÖÐRETÝMÝ SÜRDÜRÜYOR yýlýnda eðitim-öðretime baþlayan, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu nda, Seyahat- Turizm ve Eðlence Hizmetleri Bölümü (Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programý, Turist Rehberliði Programý), Otel Lokanta ve Ýkram Hizmetleri Bölümü (Aþçýlýk Programý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Programý), Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü (Peyzaj ve Süs Bitkileri Programý, Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði Programý), Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü (Bahçe Tarýmý Programý, Seracýlýk Programý, Sulama Teknolojisi Programý) ile Su Ürünleri Bölümü (Su Ürünleri Programý) faaliyet göstermektedir. BÝLÝMSEL UYGULAMALI EÐÝTÝM -Ortaca Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarým Programý öðrencilerinin seralarda bilimsel amaçlý yetiþtirdiði ürünlerin bölgeye uygunluðu araþtýrýlýyor. Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan bitkisel üretim yapan çiftçilere Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanmasý ve Kayýt Ýþlemleri Hakkýnda Yönetmelik kapsamýnda eðitim toplantýsý düzenlendi. Dalaman Tigem toplantý salonunda gerçekleþtirilen eðitimlere yaklaþýk 70 üretici katýldý. katýlýmcýlara Ýlçe Müdürlüðü Ziraat Mühendisleri Vedat Kaþkaya, Olgun Kýlýnç ve Mustafa Geze tarafýndan yönetmelik hakkýnda bilgiler verildi. Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü ne baðlý Dalaman Tarým Ýþletmesi Müdürü Bülent Öztürk, Hayvansal ve bitkisel üretim yapan tüm üreticilerin daha kaliteli ve kalýntýsýz üretim yapabilmeleri için eðitilmeleri ve teknik bilgi alýþveriþi konusunda kurumun her zaman destek olacaðýný söyledi. Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ergün Akdeniz tüketicilerin daha saðlýklý ve güvenilir gýda temini noktasýnda ilaçlamanýn kontrol ve denetimine büyük önem verdiklerini belirtti. Bitki koruma ürünlerini uygulayanlarýn nelere dikkat etmesi Dalaman da Üreticiler Eðitimden Geçiyor... Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan bitkisel üretim yapan çiftçilere Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanmasý ve Kayýt Ýþlemleri Hakkýnda Yönetmelik kapsamýnda eðitim toplantýsý düzenlendi. gerektiðini, reçetesiz ilaçlamanýn yapýlmamasý gerektiðini üreticilerimize anlatarak daha saðlýklý ve güvenilir gýdalar tüketilmesinin saðlanmasýný amaçladýklarýný sözlerine ekledi. Akdeniz, "Bu Yönetmeliðin amacý; bitki ve bitkisel ürünlere arýz olan zararlý organizmalarýn teþhisini, kullanýlacak bitki koruma ürünlerinin önerilmesini, bitkisel üretim yeri ve depolarda zirai mücadele teknik talimatlarý ve teknik tavsiyeler doðrultusunda uygulanmasý, yapýlan uygulamalarýn kayýt altýna alýnarak bitki ve bitkisel ürünlerde gýda güvenilirliði açýsýndan izlenebilirliðin saðlanmasýdýr" dedi. Ergün Akdeniz, bu yönetmelik kapsamýnda bitkisel üretim alanlarý ve depolarda uygulanan bitki koruma ürünlerinin reçetesinin düzenlenmesinin, reçeteyi yazacak kiþiler ile zirai mücadele amaçlý uygulayacak kiþilerin yetkilendirilmesinin ve bu kiþilerin sorumluluklarýnýn belirlendiðini ifade ederek, bu þekilde yapýlan uygulamalarýn kayýtlarýnýn tutulmasýnýn saðlanacaðýný kaydetti. Ýlçe Müdürlüðü Ziraat Mühendisleri Vedat Kaþkaya, Olgun Kýlýnç ve Mustafa Geze eðitim çalýþmasýna katýlan üreticilere Yönetmeliðin Uygulama esaslarýný anlatarak, yönetmeliðe uygun olarak hareket etmeyen gerek üreticiler, gerek bayiler ve gerekse de Ziraat mühendislerinin idari para cezasý ile cezalandýrýlacaðýnýn uyarýsýnda bulundular.. Kursa katýlýp baþarýlý olan üreticilere Bitki koruma Ürünleri Uygulama Yetki Belgesi verileceði bildirildi. Ýtfaiyeye Hýzlý ve Etkin Araçlar Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý araç filosunu 9 adet yangýna ilk müdahale aracý alarak kuvvetlendirdi. Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý nýn bünyesine kattýðý 9 adet yangýna ilk müdahale aracý 300 litre su, 60 litre köpük kapasiteli ve 40 metrelik tek parça, uzun, hafif basýnca dayanýklý hortuma sahip. Yangýnlara daha hýzlý ve etkin müdahale için tasarlanan bu araçlar 9 ilçe Ýtfaiye grup amirliðine daðýtýlarak vatandaþlarýn hizmetine sunulacak. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkaný Raþit Çöl, Muðla ili genelinde insanlarýmýzýn en sýkýntýlý anlarýnda, imdat dendiðinde yanlarýnda olabilmek için hizmetlerini sürdürdüklerini, itfaiye teþkilatýnýn modern araç gereçlerle donatýlarak 24 saat görevde olduðunu söyledi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün; Muðla gibi geniþ bir coðrafyaya ve yüzde 68 orman varlýðýna sahip ilde yangýn konusunda hassas olduklarýný, yeni alýnan yangýna ilk müdahale araçlarýyla yangýnlarla daha hýzlý ve etkin mücadele edeceklerini söyledi. Baþkan Gürün; Muðla ili genelinde kullanýlacak bu modern araçlarla yangýnlara büyük araçlarýmýzdan daha kýsa sürede ve etkin müdahale edebileceðiz. Yaklaþan yaz ayý ve Muðla nýn yangýna karþý hassas bir coðrafya olmasý sebebiyle þimdiden tedbirlerimizi alýyoruz. Muðla Büyükþehir Belediyesi olduðu andan itibaren Ýtfaiye Teþkilatýmýz çok kýsa sürede bütün ilçelerde 38 noktada birimlerini kurmuþ ve üzerine düþen vazifeleri baþarýyla yapmýþtýr. Acil servis gibi 24 saat tetikte ve hazýr bekleyen Ýtfaiye teþkilatýmýza teþekkür ediyorum. Muðla da yaþayan insanlarý ve ormanlarýmýzý korumak ve kollamak görevimiz. Yeni alýnan araçlarýmýz bütün Muðla ya hayýrlý olsun. dedi.

5 5 DALAMAN DEVLET HASTANESÝ NDE UZMAN DOKTOR SAYISI ARTTI Dalaman Devlet Hastanesi C grubu hastane statüsünde hizmet vereceði bildirildi. Hastanenin 5 olan uzman doktor sayýsý ise 8 e yükseltildi. Dalaman Devlet Hastanesi C grubu hastane statüsünde hizmet vereceði bildirildi. Hastanenin 5 olan uzman doktor sayýsý ise 8 e yükseltildi. D grubu hastane statüsünde hizmet veren Dalaman Devlet Hastanesi, Saðlýk Bakanlýðýnýn tarih ve 172 sayýlý onay ile C grubu hastane olarak 50 yatak kapasitesi ile hizmetine devam etmesi uygun görüldü. Bu kararla hastanenin, C sýnýfýna yükseltilmesi nedeniyle mevcut olan Dahiliye, Çocuk Hastalýklarý, Genel Cerrahi, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum ile Anestezi uzmaný branþlarýna ilave olarak Radyoloji, KBB, Üroloji, Ortopedi, Göz Hastalýklarý ve Biyokimya uzmaný branþlarýndan 3 bölüme, önümüzdeki günlerde yeni uzman doktor atamalarýnýn yapýlmasý bekleniyor. TAM DONANIMLI AMBULANS HÝZMETE GÝRDÝ -Diðer taraftan, Dalaman Saðlýk Müdürlüðüne baðlý Dalaman 1 Nolu Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonuna, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan gönderilen tam donanýmlý yeni ambulans hizmet vermeye baþladý. Dalaman'da Yangýn Söndürme ve Kurtarma tatbikatý Dalaman da Sivil Savunma Haftasý etkinlikleri kapsamýnda yangýn söndürme ve acil müdahale tatbikatý yapýldý. Dalaman da Sivil Savunma Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Muðla Büyükþehir Belediyesi Dalaman Ýtfaiye Grup Amirliði ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafýndan Dalaman Öztaþ Anadolu Lisesi ve Dalaman Ýmam Hatip Lisesinde yangýn söndürme ve acil müdahale tatbikatý yapýldý. Sirenlerin çalmasýyla baþlayan tatbikat, itfaiye ve UMKE ekiplerinin senaryo gereði binadaki öðrencileri tahliye etti. Okulun üst katlarýnda mahsur kalan öðrencileri ise itfaiye aracýnýn yangýn merdiveni kullanýlarak tahliyesi yapýldý. Tatbikatýn ardýndan, itfaiye ve UMKE amirlerinin öðrencilere yangýn gibi olaylarda nasýl davranýlmalarý gerektiðini ve yapmalarý gerekenler hakkýnda bilgi verdi. Tatbikat ile ilgili açýklama yapan okul müdürü Ramazan Can, "Okulumuzda düzenlemiþ olduðumuz yangýn söndürme ve acil müdahale tatbikatý baþarýyla sonlandý. Öðrencilerimizin günlük hayatta ve ileriki zamanlarýnda bu tarz olumsuz vakalarla karþý karþýya kalmasý durumunda, nasýl hareket etmeleri gerektiðini teorik ve uygulamalý olarak eðitim veriyoruz. Tatbikata öðrencilerimizi bilgilendiren itfaiye ve UMKE ekiplerine de çok teþekkür ederim'' dedi. ÖMER KUNDAKÇI Büyükþehir Kurum Ýçi Bilgilendirme Toplantýsý Düzenledi Muðla Büyükþehir Belediyesi, Daire Baþkanlarý ve Þube Müdürlerinin ilgili birimleri hakkýnda sunumlar yaptýðý kurum içi bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Muðla Büyükþehir Belediyesi, Daire Baþkanlarý ve Þube Müdürlerinin ilgili birimleri hakkýnda sunumlar yaptýðý kurum içi bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Seminer Salonunda gerçekleþtirilen kurum içi bilgilendirme toplantýsýnda, Daire Baþkanlarý ve Þube Müdürleri kendi birimlerinin 2014 yýlý içerisinde gerçekleþtirdiði faaliyetler ve 2015 yýlýndaki projeleri ve hizmetleri konularýnda bilgilendirme sunumlarý yaptý. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, yapýlan bu tarz toplantýlarýn kurum içi dinamiðin ve Daire Baþkanlýklarý arasý diyaloðun artmasý açýsýndan çok önemli olduðunu belirtti. Baþkan Gürün; Yapýlan kurum içi bilgilendirme EGE HABER toplantýlarý ile Daire Baþkanlýklarýmýzýn gerçekleþtirdiði faaliyetler ve hazýrladýklarý projeler hakkýnda bilgiler edindik. Bu tarz toplantýlar ile vatandaþlarýmýza daha kaliteli hizmet sunmak için neler yapabiliriz konusunda görüþ alýþveriþlerinde bulunarak kurum içi diyaloðu ve dinamiði en üst seviyeye çýkarmayý hedefliyoruz. Toplantýda sunum yapan tüm Daire Baþkanlarý ve Þube Müdürlerimize çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Kurum içi bilgilendirme toplantýlarýmýzý yýl içersinde belirli ve düzenli aralýklarla yapmaya devam edeceðiz. dedi. bayinizde & internette ortacahaber.com HAMDÝ TOPÇUOÐLU GÝRME DERESÝNÝN SPASI - Bir Spa lütfen! Belçika ya yeni düþmüþ bir Türk, bu sözcüðü duyar duymaz, bildiði bir þeyden söz edildiðini düþünebilir ilk anda; ama bir sudan söz edildiðini anlamakta gecikmez. Spa, sanayi kenti Liege e 27 km uzaklýkta bir kasaba. Otomobil yarýþlarýna ilgi duyanlar, burayý Formula 1 den anýmsayacaklardýr. Yemyeþil ormanlar arasýndaki bu yerleþim yeri 1500 lü yýllarýn baþýndan beri bilinen bir yer. Yerleþim yerinin adý Latince Salus Per Aquam yani Sudan Gelen Saðlýk ifadesinin kýsaltmasý. Spa, son zamanlarda bizde de kullanýlmaya baþlayan bu sözcük. Romalýlar, su terapilerine böyle dermiþ. Su ile iyileþme, suyun kullanýmýndan gelen saðlýk, suyun sýcak, soðuk ve farklý biçimlerde (akýtma, damlama, duþlama, püskürtme) uygulanmasý ile kazanýlan dinlenme ve ferahlama terapilerinin tümüne böyle deniliyormuþ. Spa sularý, günümüzde dünyanýn birçok ülkesine ihraç ediliyor. Yýlda 400 bin turist aðýrlayan bu yerin nüfusunun hâlâ küçük bir yerleþim yeri olmasý buranýn koruma altýnda almasýndan. Su kalitesinin korunmasý için doðal yapýnýn titizlikle korunmasý gerekiyor.. Spa sularý da þiþelenmeden önce birçok açýdan deðerlendiriliyor, bazý iþlemlerden geçirilerek kalitesi arttýrýlýyor ve günde 2 milyon þiþe su pazara sunuluyor. Spa ayný zamanda termal banyolarý ile de çok ünlü. Ýnsanlar, dünyanýn birçok ülkesinden kür için buraya geliyor, saðlýk arýyor. Geçen hafta Muðla dönüþü Gevenes üzerinde Baðyaka'ya geçtik. Amacýmýz kömür iþletmelerinin yaptýðý tahribatlarý görmekti. Baðyaka'nýn hali pürmelaline yanarken Girme deresini görünce nutkumuz tutuldu. Çocukluðumda Girme Deresinin ilkel havuzu þifa arayanlarla dolup taþardý. Sonradan burasý maden suyu tesislerine dönüþtürüldü. Girme deresinin suyu, Saðlýk bakanlýðýnýn incelemelerine göre iyi deðerde bir maden suyuydu. Suda sodyum bikarbonat, kalsiyum ve karbonhidrat mineralleri vardý. Ayrýca suyunun özellikleri bakýmýndan karaciðer, safrakesesi, mide ve sindirim sistemi hastalýklarýnda çok etkili olduðu belirtilmiþti. Ýl Özel idaresinin o yýllarda açtýðý ihale bilgilerinden öðrendiðimize göre kaynak 6500 (bir kaynaða göre ) Þiþe/ saat kapasiteliymiþ. Bir baþka deyiþle günde en az 156 bin þiþe maden suyunu, içime sunmak söz konusuydu buradan. Bildiðimiz kadarýyla iþletme birkaç kez el deðiþtirdi. Çok da güzel tesisler yapýldý. Biz, yýllardýr Girme Deresi bitki örtüsü ve doðal çevresiyle saðlýk ve dinlenme turizmi için cazip merkezlerden biri olabilecek özelliklere sahip bir deðerimizdir. Ýlçemizin bu güzel köþesi çaðdaþ bir anlayýþla deðerlendirilsin ve saðlýk turizminin emrine sunulsun derken önce Baðyaka kömür iþletmeleri su havzasýný talan etti. Havadan dan inerken, bir zamanlar girme suyunun þýrýl þýrýl aktýðý vadiye baraj yapýlmakta olduðunu görünce dayanamadým arabayý kenara çektim avazým çýktýðýnca baðýrdým: - Sanki Yataðan da ova kaldý! - Sanki tarýmla uðraþan köylü kaldý! - Sanki Yataðan da termik santral gibi çevre yamyamý bir tesis yok! - Buraya baraj yapmak hangi sivri akýllýnýn fikriydi ki! Biraz daha aþaðýya inince gözlerim o güzelim tesisleri aradý.her þey darmadaðýndý. Öfkem bir yürük semaiyle adeta bir aðýta dönüþtü. Laleyi sünbülü gülü har olmuþ Zevk u þevk ehlini ah ü zar almýþ Süleyman tahtýný sanki mar almýþ Gama tebdil olmuþ ülfetin çaðý. Zihni derd elinden her zaman aðlar Vardým ki bað, aðlar baðban aðlar Sümbüller periþan güller kan aðlar Þeyda bülbül terk edeli bu baðý Bayburtlu Zihni bu þiiri Ruslar ýn Bayburt u iþgali üzerine yazmýþtý. Ya þimdi bu topraklar kimin iþgalindeydi? Elin oðlu elindeki kýt olanaklarý allayýp pullayýp dünyaya pazarlarken, biz tanrýnýn sunduðu nice zenginliði tarumar ediyorsak oturup bu topraklara layýk olup olmadýðýmýzý bir daha düþünmemiz gerekiyor. Meraklýlarý için 02/spa-in-belgium.html

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 02 OCAK 2015 YIL: 22 SAYI: 3434 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. HAFTANIN MAÇLARI KÖYCEÐÝZ BLD SPOR U-19 ORTACA BLD SPOR U-19 03 Ocak 2015 Cumartesi saat: 14:00 Köyceðiz Mehmet

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3447 SGK DAN SÜRE UZATIMI Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý elektrik kesintisi ile ilgili tahsilatta yaþanan aksaklýklarý gidermek

Detaylı

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 20.ORTACA FESTÝVALÝ BAÞLIYOR (16-24 Mayýs) Bu yýl 20.kez yapýlacak olan Ortaca Tarým, Çevre ve Turizm Festival halk konserlerinde 17 Mayýs akþamý Murat Baþaran, 19

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

Oyuyoruz, terk ediyoruz!

Oyuyoruz, terk ediyoruz! AKDENIZ 26 KASIM 2014 ÇARÞAMBA YIL : 20 Sayý : 6606 GUNCEL Böcek ten öðretmenine vefa ziyareti ATSO nun eðitimci meclis üyesi Çelik: onyaaltý Belediye Baþkaný Muhittin Böcek, Bahtýlý Okulu'nda öðrencisi

Detaylı

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3462 Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn

Detaylı

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi.

Detaylı

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kitap okudular hediye kazandýlar Uyuþturucu tacirlerine þafak' operasyonu Eren Er Dershanesinin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor Çorum, Kore'de tanýtýlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Grip vakalarý çoðalýyor

Grip vakalarý çoðalýyor Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM SIRA NO 2 CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SAYFA 4 TE Çorum HEM'den öðrencilere jest 23 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Grip vakalarý

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Sýcak artý, sinekler türedi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı