HAR TA B LG S BÖLÜM 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAR TA B LG S BÖLÜM 4"

Transkript

1 HR T LG S ÖLÜM 4 ir çizimin harita say labilmesi için; Ölçe inin olmas Kuflbak fl olarak çizilmesi Düzlem üzerine aktar lmas gerekir. Dünya n n flekli nedeniyle (Geoit) yeryüzünün düzlem üzerine çizilmesi s ras nda bozulmalar olur. Ölçek Türleri a) Kesir ölçek: Pay k sm her zaman 1 olan bir baya kesirle ifade edilir. Haritalardaki 1 cm uzunlu un gerçekte kaç cm ye eflit oldu unu gösterir. Ölçek = Harita üzerindeki uzunluk Gerçek (razi'deki) uzunluk = Haritalarda bozulmalar ir yerin haritas çizilirken; Kullan m amac belirlenir. Ölçek belirlenir. Lejand haz rlan r, uygun bafll k konur. ütün haritalardan yararlan larak alan ve uzunluk hesaplanabilir, konum ve yön bulunabilir. Fiziki haritalardan (topo rafya) ise yükselti ve e im hesaplanabilir, yer flekilleri (vadi, tepe, çukur) belirlenebilir, profil ç kar labilir. Kesir ölçekte paydadaki say ne kadar küçükse, haritan n ölçe i o kadar büyük olur. Örne in stanbul u gösteren 1/.000 ve 1/ ölçekli iki haritay ele alal m. 1/ ölçekli haritada stanbul daha fazla küçültülmüfltür ve 1/.000 ölçekli haritaya göre ayr nt lar gösterme gücü daha azd r. 1/.000 1/ üyük Ölçekli Haritalarda Küçük Ölçekli Haritalarda Küçültme oran az Küçültme oran fazla yr nt lar gösterme gücü yr nt lar gösterme fazla gücü az Ka t üzerinde genifl yer Ka t üzerinde az yer tutar. tutar. Yeryüzünün küçük bölümleri- Yeryüzünün genifl böni gösterirler. lümlerini gösterirler. Ölçek paydas ndaki say Ölçek paydas ndaki küçüktür. say büyüktür. b) Çizik (Grafik) Ölçek: Haritada iki nokta aras ndaki uzunlu un gerçekte kaç birim uzunlu- a eflit oldu unu çizgi üzerinde gösteren ölçektir. Örne in; 1/ kesir ölçe inin çizik ölçek karfl l Ölçek = 1 km = 0 metre 1 metre = cm 1 km =.000 cm Harita uzunlu u Gerçek uzunluk = 1 cm cm = 1 cm 6000 metre = 1 cm 6 km 83

2 Harita ilgisi ölçekli bir haritada; 1 cm = 6 km ise 2 cm = 12 km 3 cm = 18 km 4 cm = 24 km 5 cm = 30 km HR TLRDN YRRLNM a) Gerçek Uzunlu un Hesaplanmas ÖRNEK: 1/ ölçekli bir haritada 6 cm ile gösterilen iki flehir aras gerçekte kaç km dir? Çizik ölçek karfl l : Gerçek uzunluk km 6 1 cm 6 cm Harita uzunlu u 12 2 cm 1 cm HR T ÇEfi TLER Kullan m mac na Göre 1- Siyasi Haritalar 2- Fiziki Haritalar 3- efleri ve Ekonomik Haritalar Ölçeklerine Göre 1- üyük Ölçekli Haritalar a) Plânlar : Ölçekleri 1/ e kadar olan haritalar, en ayr nt l haritalard r. b) Topo rafya haritalar : Ölçekleri 1/ ile 1/.000 aras nda olanlar 2- Orta Ölçekli Haritalar : Ölçekleri 1/.000 ile 1/ aras nda olanlar 3- Küçük Ölçekli Haritalar : Ölçekleri 1/ den küçük olanlar Ölçe in haritaya etkisi km = 42 km km km 7 cm 1/ / / ÇÖZÜM: Gerçek uzunluk = Harita uzunlu u x ölçek paydas = 6 cm x cm = cm = metre = 54 km b) Harita Uzunlu unun Hesaplanmas ÖRNEK: Gerçek uzunlu u 40 km olan bir karayolu 1/ ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir? ÇÖZÜM: Harita uzunlu u = = c) Harita Ölçe inin ulunmas ÖRNEK: 480 km uzunlu undaki bir rma n 120 cm ile gösterildi i haritan n ölçe i nedir? ÇÖZÜM: Harita uzunlu u Ölçek = Gerçek uzunluk Gerçek uzunluk Ölçek paydas cm cm d) Gerçek lan Hesaplama = 40 km cm = 40 cm 5 cm = 8 cm = 120 cm 480 km = 120 cm cm = ÖRNEK: 1/ ölçekli bir haritada 4 cm 2 lik alan kaplayan bir gölün gerçek alan kaç km 2 dir? ÇÖZÜM: Gerçek lan = Harita alan x (Ölçek paydas ) 2 = 4 cm 2 x ( cm) 2 = 4 cm 2 x ( cm 2 ) = 144 x cm 2 = 144 km 2 1 km 2 = m 2 1 m 2 = cm 2 1 km 2 = cm 2 84

3 Harita ilgisi e) Kufluçuflu uzunluk hesaplama: K Otlu eyli Kufluçuflu uzakl k L Sazl kçaova ir insan K dan L ye gitmifltir. KL aras kufluçuflu uzakl k yaklafl k kaç km dir? KL aras bir kalem ya da ka tla iflaretlenir. flaretlenen uzunluk haritan n çizgi ölçe i ile karfl laflt r l r. KL aras uzakl k = 40 km km ÖLÇE N UZUNLUK VE LN ETK S De iflim Oran ÖLÇEK De iflim Oran UZUNLUK De iflim Oran LN De iflim Oran Kaplad klar lanlar 2 Kat ÜYÜME 2 Kat ÜYÜME 3 Kat ÜYÜME 3 Kat ÜYÜME 5 Kat ÜYÜME 1/.000 1/ / / /.000 1/ / / /.000 1/ Kat KÜÇÜLME 2 Kat KÜÇÜLME 3 Kat KÜÇÜLME 3 Kat KÜÇÜLME 5 Kat KÜÇÜLME Harita Uz. Gerçek Uz. Harita alan Gerçek alan 1 cm = 2 km 1 cm 2 = 4 km 2 2 (2) 2 =4 1 cm = 4 km 1 cm 2 = 16 km 2 1 cm = 8 km 1 cm = 16 km 1 cm = 3 km 1 cm = 9 km 1 cm = 27 km 1 cm = 81 km 1 cm = 1 km 1 cm = 5 km 1/.000 1/ cm 2 = 64 km 2 1/ (2) 2 =4 1 cm 2 = 256 km 2 1/ cm 2 = 9 km 2 3 (3) 2 =9 1 cm 2 = 81 km 2 1 cm 2 = 729 km 2 3 (3) 2 =9 1 cm 2 = 6561 km 2 1 cm 2 = 1 km 2 5 (5) 2 =25 1 cm 2 = 25 km 2 1/ /.000 1/ / /.000 1/ Haritalarda uzunluk ölçek oranlar n n de iflimiyle do ru orant l d r. Örne in 1/.000 ölçekli haritada 10 cm gelen iki flehir aras 1/ ölçekli haritada 5 cm ile gösterilir. lan ise ölçek oranlar n n karesi kadar de iflir. Örne in 1/ ölçekli harita 1/.000 ölçekli haritan n (1/5) 2 = 1/25 i kadar yer kaplar. f) Fiziki Haritalarda Yükselti ve Yerflekillerinin Gösterilmesi 1- Kabartma Yöntemi 2- Tarama Yöntemi 3- Gölgelendirme Yöntemi 4- Renklendirme Yöntemi: Fiziki haritalarda renkler yükselti basamaklar n gösterir. Yeflil : lçak yerleri gösterir. Renk koyulaflt kça yükselti azal r. Sar : Orta yükseklikteki yerleri gösterir. Kahverengi : Yüksek yerleri gösterir. Renk koyulaflt kça yükselti artar. Mavi : ve göllerde derinli i gösterir. Renk koyulaflt kça derinlik artar. 5- zohips Yöntemi: yn yükselti deki noktalar birlefltiren içiçe kapal e rilerdir. 85

4 Harita ilgisi elli bafll co rafya terimleri ve harita iflaretleri zohipslerin afll ca Özellikleri 1. ç içe kapal e rilerdir, birbirlerini kesmezler. 2. ir e rinin geçti i her noktada yükselti ayn d r. 3. rd fl k iki e ri aras ndaki yükselti fark haritan n tamam nda birbirine eflittir. 4. S f r metre e risi k y çizgisini gösterir. 5. irbirini çevrelemeyen komflu iki izohips e risinin yükseltisi ayn d r. 6. zohips e rilerinin s k geçtikleri yerde e im fazla, seyrek geçtikleri yerde ise e im azd r. 7. zohips e rileri akarsu vadilerinde ters V ( ) fleklini al rlar. 8. Çukur yerler ok ( ) iflareti ile gösterilir. 9. zohips e rileri doruklarda nokta () fleklini al r. V C Tepe ki tepe (-) ve boyun (C) Volkan üzerinde krater Vadi X Deltâ Ovas S rtlar aras nda boyun K y Dikli i (Falez) S rt ( aras ) X Y Haliç Vadiler aras nda boyun Tepe üzerinde krater gölü E imli yamaç (X) z e imli yamaç (Y) zohips Haritalar nda Yerflekillerinin Gösterilmesi 86

5 Harita ilgisi D F E L M H P G C K N R 400 metre ZOH PS HR TSI LE LG L YORUMLR 1- zohips e rileri metreden bir geçmifltir. (400 metre: 4 aral k = metre) 2- Haritada dört tepe, (, C, F, H) bir çukur (D), boyun (E) ve deltâ () vard r. 3- N noktas k y çizgisini (0 metre izhohipsini) göstermektedir. 4- H ile gösterilen noktan n yükseltisi en fazlad r. (10 aral k x metre = 0 m den fazla En içteki e ri oldu undan) 5- L ve M noktalar n n yükseltisi ayn d r. (Her ikiside 7 x m = 700 metredir.) (irbirini çevrelemeyen komflular) 6- G ile gösterilen bölgede dik k y (falez) vard r. 7- ile gösterilen tepe bir adad r. 8- karsu 700 metre yüksekten do mufltur. 9- K noktas - metre yükseltiler aras ndad r. 10- zohips e rileri akarsu vadisinde ters V ( ) fleklini alm flt r. 11- P do rultusu s rt göstermektedir. 12- F deki nokta zirveyi göstermektedir. 13- R bölgesinin izdüflüm - gerçek alan fark, G bölgesine oranla azd r. V m 250 m m 150 m m 50 m 0 m Yukar daki Yerfleklinin zdüflümü ( zohips haritas ) 87

6 Harita ilgisi ÖZETLE Harita yap m için öncelikle haritan n kullan m amac n n belirlenmesi gerekir. Kesir ölçe in paydas büyüdükçe harita ve ölçek küçülür, payda küçüldükçe harita ve ölçek büyür. En ayr nt l haritalar plânlard r. Plânlar, genellikle mimarl k, mühendislik, flehir planlamas ve ulafl mda kullan l r. Plân, ölçe i oldu undan harita, kroki ise ölçe i olmad ndan taslak çizimdir, harita say lmaz. Dünya n n flekli nedeniyle hiçbir harita gerçe i tam yans tmaz. Ölçek paydas küçüldükçe, haritan n ayr nt y gösterme gücü de artar. Santimetreyi metreye çevirirken iki s f r, santimetreyi kilometreye çevirirken befl s f r, metreyi kilometreye çevirirken üç s f r silinir. ir bölgenin yerflekilleri sade ise gerçek alan ile izdüflüm alan aras ndaki fark az, yerflekilleri engebeli ise gerçek alan ile izdüflüm alan aras ndaki fark fazlad r. zohips haritalar nda içe do ru ok, ( ) yükseltinin azald n gösterir. zohips haritalar nda e rilerin s k geçmesi e imin fazla oldu una kan tt r. zohips haritalar nda deltâ, falez gibi yerflekilleri ancak deniz k y lar nda bulunabilir. zohips haritalar ndan yararlanarak; yükselti e im yerflekilleri yükselti fark gerçek alan ile izdüflüm alan fark s cakl k fark akarsuyun h zl ya da yavafl akt yerler bulunabilir. ozulma oran büyük ölçekli haritalarda az, küçük ölçekli haritalarda fazlad r. Tüm izohips haritalar nda yamaç bulunur. En az bir tane kapanan e ri varsa tepe vard r. Çizik ölçekle gösterilen haritalarda, harita fotokopiyle büyütülüp, küçültülse bile ölçek de iflmez. 88

7 ÖLÜM 4 Harita ilgisi - Ölçekler TEST nkara iline ait bir haritan n ölçe i küçültüldü- ünde afla dakilerden hangisi de iflmez? )Haritan n boyutlar )Harita ölçe inin paydas C)Haritan n ayr nt gücü D)nkara'n n gerçek alan E)nkara'n n haritadaki alan 2. I. yr nt lar gösterme gücü II. Eflyükselti e rilerinin say s III. Haritan n kaplad alan IV. Co rafi koordinatlar Karadeniz ölgesi ne ait bir haritan n ölçe inin de ifltirilmesi yukar dakilerin hangisinde de iflikli e yol açmaz? )Yaln z I )II ve III C) Yaln z IV D) I ve II E) Yaln z II 3. Duvara as ld nda eflit yer kaplayan bir Türkiye haritas ile Konya haritas karfl laflt r ld nda hangi yarg ya var lamaz? 5. stanbul ilini gösteren 1/ ve 1/.000 ölçekli haritalarla ilgili yarg lardan yanl fl olan hangisidir? ) kinci harita daha az yer kaplar. )yr nt lar ikinci haritada daha iyi görülebilir. C)irinci harita plând r. D)irinci haritada 5 cm ile gösterilen Kad köy Pendik aras ikinci haritada 1 cm ile gösterilir. E)yr nt lar birinci haritada daha iyi görülebilir. 6. ir harita üzerinde n ile gösterilen iki flehir aras, gerçekte N ise haritan n ölçe i afla dakilerden hangisidir? ) n N D) 2 N ) 2n N E) n N 2 C) N n )Türkiye haritas n n ölçe i daha küçüktür. )Konya haritas nda ayr nt daha fazlad r. C)Türkiye haritas nda Konya kflehir aras daha uzun gösterilir. D)Konya haritas n n ölçe i daha büyüktür. E)Konya haritas nda Konya kflehir aras daha uzun gösterilir. 4. stanbul'dan ursa'ya giden; ir kamyon floförü ald yolu harita üzerinde X cm olarak ölçerken, ir baflka kamyon floförü ayn yolu bir baflka haritada Y cm olarak ölçmüfltür. una göre ayn uzakl n iki haritada farkl de- erlerle ifade edilmesi afla dakilerden hangisiyle aç klanabilir? )Harita ölçeklerinin farkl olmas yla )Yolun çok virajl olmas yla C)Harita iflaretlerinin farkl olmas yla D)Haritalar n kullan m amaçlar n n farkl olmas yla E)rabalar n h zlar n n farkl olmas yla 7. 1/ ölçekli bir haritan n çizik (grafik) ölçek cinsinden karfl l afla dakilerden hangisidir? ) ) C) D) E) km 8 cm km 8 cm km 3 cm km 6 cm km 4 cm 89

8 Harita ilgisi - Ölçekler 8. fla dakilerden hangisi topo rafya haritalar ndan ç kar lamaz? )Profil )Yükselti C)Uzunluk ölçümü D)E im E) llerin s n rlar 9. Küçük ölçekli haritalarla ilgili afla daki yarg - lardan hangisi yanl flt r? )yr nt y gösterme güçleri azd r. )Gösterdikleri gerçek alan genifltir. C)Genel özellikleri gösterirler. D)Küçültme oranlar azd r. E)Harita alanlar küçüktür. 12. Engebeli yerlerde gerçek alan, izdüflüm alan fark fazlad r. una göre, afla daki bölgelerimizden hangisinin gerçek alan ile izdüflüm alan aras ndaki fark en fazlad r? )Marmara ölgesi ) ç nadolu ölgesi C)Do u nadolu ölgesi D)Güneydo u nadolu ölgesi E)Ege ölgesi 13. Türkiye'nin en ayr nt l haritas, afla daki ölçeklerden hangisiyle çizilebilir? )1/ )1/ C)1/ D)1/ E) 1/ Do u nadolu'da gerçek alan ile izdüflüm alan aras ndaki fark n fazla, Güneydo u nadolu'da ise az olmas iki bölgenin hangi yönden kesinlikle farkl oldu una kan tt r? )e uzakl k )Yerflekilleri C)Ekonomik faaliyet D)itki örtüsü E) Matematik konum 14. stanbul nkara aras bir haritaya defa küçültülerek geçirilmifltir. yn uzakl k ikinci haritaya 5 defa daha büyük geçirildi ine göre ikinci haritan n ölçe i nedir? )1/ )1/ C)1/ D)1/.000 E) 1/ ir harita yap m için afla daki özelliklerden hangisinin öncelikle belirlenmesi gerekir? )Co rafi koordinatlar n )Ölçe in C)Lejand n D)Kullan m amac n n E)Çizim yönteminin (projeksiyon) m uzunlu undaki bir karayolu bir haritada 3,1 cm ile gösterildi ine göre haritan n ölçe i afla dakilerden hangisidir? )1/5.000 )1/2500 C)1/ D)1/ E) 1/

9 Harita ilgisi Ölçekler m uzunlu undaki bir yol, harita üzerinde 15 cm ile gösterildi ine göre haritan n ölçe i afla dakilerden hangisidir? km 9 cm )1/ C)1/ E) 1/ )1/ D)1/22. Yukar daki çizik ölçekle ifade edilen haritada 20 cm ile gösterilen bir uzunluk 1/ ölçekli baflka bir haritada kaç cm ile gösterilir? )40 )90 C)10 D) 60 E) / ölçekli bir haritada 3 cm ile gösterilen uzunluk, 1 /.000 ölçekli baflka bir haritada kaç cm ile gösterilir? 19. 1/ ölçekli bir haritada 80 cm ile gösterilen bir uzunluk, 1/ ölçekli baflka bir haritada kaç cm ile gösterilir? )6 )1 C)12 D) 5 E) 9 )12 )90 C)120 D) 180 E)

10 TEST 12 Harita ilgisi Ölçekler ÖLÜM 4 1. Gerçek uzunlu u m olan bir kanal haritada 3,6 cm ile gösterildi ine göre, haritan n ölçe i afla dakilerden hangisidir? )1 /.000 )1/ C)1 / D)1/ E) 1 / / ölçekli haritada 5 cm ile gösterilen bir uzunluk gerçekte kaç km dir? ) 10 ) 15 C) 30 D) 60 E) ir haritada KL aras 3,5 cm, MN aras ise 2,5 cm olarak gösterilmifltir. yn yolun gerçek uzunlu u 240 m oldu una göre, haritan n ölçe- i afla dakilerden hangisidir? ) 1/8000 ) 1/6000 C) 1/4000 D) 1/0 E) 1/ km uzunlu undaki F rat Nehri, afla da ölçe i verilen haritalar n hangisinde en fazla küçültülmüfltür? 6. 1/ ölçekli haritada 6 cm ile gösterilen bir karayolunun gerçek uzunlu u kaç km dir? 7. ) 30 ) 60 C) 90 D) 120 E) metre Yukar daki çizik ölçek 1 / 6000 ölçekli bir haritadan al nd na göre her çentik aras kaç cm'dir? )10 )8 C)6 D) 5 E) / kesir ölçe i ile ifade edilen bir haritan n çizik ölçek de eri afla dakilerden hangisidir? ) km 2 cm ) km 5. )1/ )1/ C)1/ D)1/ E) 1/ C) km D) km E) 1 cm 2 cm 1 cm km 1 cm km Haritadaki merkezinden 'ye giden bir kiflinin katetti i yolun kufluçuflu uzakl yaklafl k kaç km'dir? )6 )12 C)24 D) 36 E) / ölçekli bir haritada 1 cm ile gösterilen bir uzunlu un bir baflka haritada 9 cm ile gösterilebilmesi için ikinci haritan n ölçe i ne olmal d r? )1/ )1/.000 C)1/ D)1/ E) 1/

11 Harita ilgisi Ölçekler ' 11.1 cm Ekvator üzerinde yer alan merkezleri aras Günefl önünden 80 dakikada geçmektedir. una göre bu haritan n ölçe i afla dakilerden hangisidir? )1/ )1/ C)1/ D)1/ E) 1/ Ekvator 13. ir haritada X ve Y kentleri aras ndaki uzakl k "Z" olarak ölçülmüflse, bu uzakl n gerçek de- eri nas l hesaplan r? )Haritan n ölçe i X ve Y ile çarp l r. )Z harita ölçe inin paydas ile çarp l r. C)Harita ölçe i Z'ye bölünür. D)Harita ölçe inin paydas X ve Y ile çarp l r. E)Z harita ölçe inin pay ile çarp l r. 11. Haritalarla ilgili afla daki yarg lardan hangisi yanl flt r? 12. )Harita yap m nda öncelikle amac n belirlenmesi gerekir. )üyük ölçekli haritalarda ayr nt gücü azd r. C)Tüm haritalarda uzunluk ve alan hesaplamas yap labilir. D)Plânlar en ayr nt l haritalard r. E)Dünya'n n flekline ba l olarak harita yap m s ras nda bozulmalar olur. 0? km 14. ir duvarda as l duran 1/ K ölçekli bir haritan n kaplad alan n küçülmesi afla dakilerden hangisine ba l d r? 15. )Enlem ve boylam derecelerinin de iflmesine )K de erinin küçültülmesine C)Çizim yönteminin de iflmesine D)K de erinin büyütülmesine E)Kullan m amac n n de iflmesine Mersin dana Gaziantep Hatay 2 cm Çizik ölçek, 1 / kesir ölçe inden al nd na göre çizik ölçe in sonuna gelecek rakam ne olmal d r? ) 90 ) 180 C) 72 D) 108 E) km Yukar da verilen haritaya göre, Gaziantep le dana aras kufluçuflu olarak yaklafl k kaç km dir? ) 50 ) C) 150 D) E) 93

12 TEST 13 Harita ilgisi Ölçekler ÖLÜM / ölçekli bir haritada 6 cm 2 ile gösterilen adan n gerçek alan kaç km 2 dir? )30 )150 C)180 D) 60 E) fla da ölçe i verilen ayn ülkeye ait befl farkl haritadan hangisinin duvarda kaplad alan en büyüktür? 5. Gerçek alan ile izdüflüm alan aras ndaki fark n az oldu u bir ülke ile ilgili afla daki yarg - lardan hangisi do rudur? )ir yar mada ülkesidir. )Ekvator üzerindedir. C)Ortalama yükseltisi fazlad r. D)Yerflekilleri sadedir. E)karsularca çok parçalanm flt r. 3. )1/ )1/ C)1/ D)1/ E) 1/ km 3 cm Yukar daki çizik ölçekle ifade edilen bir haritada 72 cm 2 ile gösterilen bir alan gerçekte kaç km 2 dir? ) 450 ) 225 C) 480 D) 900 E) fla daki ölçeklerden hangisi 1/ kesir ölçe ini göstermektedir? ) km 1 cm ) km 1 cm C) km 1 cm D) km 1 cm E) km 1 cm 4. I. Harita II. Harita P 6 cm Ölçek = 1/.000 R P 3 cm Ölçek =? R 7. fla da ayn tepeye ç kan befl farkl yolun e imi verilmifltir. una göre afla da e imi verilen yollardan hangisi en uzundur? )% 20 )% 25 C)% 5 D) % 15 E) % 40 fiekilde bir gölün ayn k y lar n gösteren iki haritadan I. de 6 cm ile gösterilen PR aras II. haritada 3 cm ile gösterilmifltir. una göre II. haritan n ölçe i afla dakilerden hangisidir? )1/ )1/.000 C)1/ D)1/.000 E) 1/ km 2 alan kaplayan bir ada 1/ ölçekli bir haritada kaç cm 2 ile gösterilir? )15 )20 C)25 D) 30 E)

13 Harita ilgisi Ölçekler 9. I km km 8 cm II. III cm km km 6 cm Yukar daki çizik (grafik) ölçe in kesir ölçek de- eri afla dakilerin hangisinde do ru verilmifltir? IV. V. 3 cm km cm 8 cm km Yukar daki çizik ölçeklerle çizilen ve ayn bölgeyi gösteren haritalardan hangi ikisi duvara as ld zaman eflit alan kaplar? ) I ve V ) II ve IV C) III ve V D) I ve IV E) I ve II )1/ C)1/ )1/.000 D)1/ E) 1/ /.000 ölçekli bir haritada 9 cm 2 ile gösterilen bir adan n gerçek alan kaç km 2 dir? ) 18 ) 45 C) 61 D) 81 E) Gerçek uzunlu u 1 km olan F rat Nehri, bir haritada 12 cm ile gösterildi ine göre haritan n ölçe i afla dakilerden hangisidir? )1/ )1/ C)1/ D)1/ E) 1/ / ölçekli bir haritan n çizik (grafik) ölçek cinsinden karfl l afla dakilerden hangisidir? ) km 3 cm ) km 4 cm 14. 1/ ölçekli haritada 12 cm ile gösterilen bir akarsuyun uzunlu u kaç km dir? ) 96 ) 75 C) 60 D) 40 E) fla da bir da n zirvesine ulaflan befl farkl yolun e imleri verilmifltir. una göre bu yollar n hangisi daha k sad r? ) % 40 ) % 20 C) % 15 D) % 12 E) % 3 C) km 6 cm D) km 8 cm E) km 3 cm 16. ir Türkiye haritas nda ülkemizin kuzey güney uzunlu u 5 cm olarak ölçülmüflse, haritan n ölçe i afla dakilerden hangisidir? )1/ )1/ C)1/ D)1/ E) 1/

14 TEST 14 Harita ilgisi zohipsler ÖLÜM Yukar daki izohips haritas nda gösterilen tepenin yamac nda izohips e rileri daha düzgün uzan rken, yamac nda zikzakl bir uzan fl göstermifltir. u durumun temel nedeni afla dakilerden hangisidir? )E im )den uzakl k C)Yerflekilleri D)Yükselti fark E) karsu afl nd rmas 2. 8 km mesafedeki ve noktalar aras nda t rman fla geçen bir da c yamaç e iminin % 30 oldu unu belirtiyor. una göre ve noktalar aras ndaki yükselti fark kaç m'dir? 3. )0 )1500 C)2700 D) 2400 E) Yukar daki izohips haritas nda akarsuyun en h zl akt bölüm kaç numara ile gösterilmifltir? )1 )2 C)3 D) 4 E) 5 m Yukar daki izohips haritas nda yer alan ve noktalar aras nda kaç metrelik yükselti fark vard r? ) 1 ) 900 C) 350 D) 750 E) m m Yukar daki izohips haritas nda izohips e rileri kaç metreden bir geçmifltir? zohips haritas ndaki bilgilere göre ve noktalar aras ndaki yükselti fark kaç metredir? )25 )50 C)30 D) 75 E) 125 ) 375 ) 280 C) 210 D) 140 E)

15 Harita ilgisi zohipsler ir Türkiye fiziki haritas nda Kastamonu ve Malatya illerinin ayn renk tonuyla gösterildi i görülmektedir. u bilgilerden hareketle hangi yarg ya var labilir? Yukar daki izohips haritas nda yer alan - do rultusunun profili afla dakilerin hangisinde do ru gösterilmifltir? ) ) ) ki flehrin benzer bitki örtüsüne sahip oldu u ) ki flehrin denize eflit uzakl kta oldu u C) ki flehrin iklim özelliklerinin benzer oldu u D)iki flehrin ayn yükseltiye sahip oldu u E) ki flehrin s cakl k de erlerinin benzer oldu u C) D) 10. ir Türkiye fiziki haritas nda üyük ve Küçük Menderes Ovalar yeflile boyan rken, Konya Ovas 'n n sar ya, Erzurum Ovas n n ise kahverengiye boyanmas afla daki özelliklerden hangisinin bat dan do uya do ru de iflti ine iyi bir örnek oluflturur? E) ) klim özelliklerinin )Yükselti de erlerinin C)Ekonomik faaliyetlerin D)Yerflekillerinin E)Tar m ürünlerinin 8. Eflyükselti e rilerinin özellikleriyle ilgili afla - daki bilgilerden yanl fl olan hangisidir? m )ir e rinin geçti i tüm noktalarda yükselti ayn d r. ) ç içe kapal e riler her zaman bir zirveyi gösterir. C) zohips e rileri seyreklefltikçe arazi e imi azal r. D)ir haritan n tamam nda izohips e rileri aras ndaki yükselti her yerde ayn d r. E)S f r metre izohipsi deniz seviyesini gösterir. Yukar daki izohips haritas nda görülen akarsu kayna n kaç metre yüksekten alm flt r? )1220 )1880 C)1650 D) 2120 E) 3 97

16 Harita ilgisi zohipsler 12. ir haritada eflyükselti e rilerinin aral klar n n s k veya seyrek olmas afla dakilerin hangisine ba l d r? )Ortalama yükseltinin fazlal na )Yerflekillerinin e imine C)Haritada kullan lan iflaretlere D)Enlem ve boylam de erlerine E)karsu a n n s kl na Yukar daki izohips haritas nda afla daki yerflekillerinden hangisi gösterilmemifltir? ) oyun ) Zirve C) Yamaç D) Tepe E) Vadi 13. Yukar daki izohips haritas nda çerçeve içine al nan bölge afla daki yerflekillerinden hangisini göstermektedir? )Delta )Haliç C)Vadi D) Falez E) oyun 98

17 ÖLÜM 4 Harita ilgisi zohipsler TEST Yukar daki izohips haritas nda afla daki yerflekillerinden hangisi yoktur? ) Doruk ) Dik k y C) Tepe D) Çanak E) Delta ovas 4. Yukar daki izohips haritas nda yer alan ve noktalar aras ndaki yükselti fark kaç m'dir? ) 0 ) 180 C) 90 D) 45 E) 60 E 90 m D C E C D Yukar daki zohips haritas nda noktas n n yükseltisi 0 metredir. una göre harita ile ilgili yarg lardan hangisi yanl flt r? 5. Yukar daki izohips haritas nda e riler 25 m den bir geçmifltir. una göre izohips haritas üzerindeki noktalardan hangisinin yükselti de eri yanl fl gösterilmifltir? ) )D C) D) E E) C )E noktas m yükseltiler aras ndad r. ) noktas bir çukuru göstermektedir. C) noktas n n yükseltisi D'den fazlad r. D)C noktas k y çizgisini göstermektedir. E)D noktas n n yükseltisi 400 m'dir. Yukar daki izohips haritas nda afla daki yerflekillerinden hangisi yoktur? )Tepe )oyun C) Vadi D) Deltâ E) Falez 99

18 Harita ilgisi zohipsler 6. D C 1 m 9. C E 7. Yükseklere ç k ld kça s cakl k her m de 1 C azal r. Vadideki noktas ndan C'ye t rmanan bir da c s cakl n 8 C azald n gözlemlemifltir. Yükselti s cakl k iliflkisi düflünüldü ünde, C ve D noktalar n n yükselti de erleri s ras yla hangi seçenekte do ru verilmifltir? C D ) ) C) D) E) E C D m 50 m 10. Yukar daki izohips haritas nda izohipsler 150 metreden bir geçirildi ine göre C ile E aras ndaki yükselti fark kaç metredir? )50 )125 C) D) 450 E) 900 C 0 m D E Yukar daki izohips haritas nda hangi iki nokta aras ndaki yükselti fark 2500 metredir? 8. Yukar daki izohips haritas nda ayn yükselti de erlerine sahip noktalar hangisinde do ru efllefltirilmifltir? ) ) E C) C D) C E) C E ) - ) - D C)C - E D) - C E) - E 11. Y X 750 m Yukar daki izohips haritas nda iflaretli noktas n n yükseltisi en az kaç metre olabilir? )251 )301 C)501 D) 749 E) 999 Haritadaki X noktas n n yükseltisi 170 m'dir. una göre Y ile gösterilen nokta hangi yükseltiler aras ndad r? ) ) C) D) E)

19 Harita ilgisi zohipsler Yükseklere ç k ld kça s cakl k her m de 1 C azal r. una göre, yukar daki haritada noktas n n s cakl deniz seviyesine göre 5 C daha düflük oldu una göre noktas hangi yükseltiler aras ndad r? ) ) C) 450 D) E) Yukar daki izohips haritas üzerinde afla daki yerflekillerinden hangisi görülmez? ) Vadi ) Zirve C) S rt D) oyun E) Çukur 13. V Yukar daki izohips haritas nda gösterilen tepeye kaç nolu yamaçtan t rmanmak en zordur? IV )V )IV C)III D) II E) I II III 101

20 ÖSS ÖSS SORULRI - Harita ilgisi ÖLÜM 4 1. L K M 4. K Liman ndan hareket eden bir gemi, L ye u rad ktan sonra M'ye ulaflm flt r. Geminin gitti i yol harita üzerinde KL aras 7 cm, LM aras ise 5 cm'dir. Gemi bu yolculukta 60 km yol gitti ine göre, üzerinde ölçüm yap - lan haritan n ölçe i nedir? Yukar daki haritada, KLM yolunun uzunlu u 3, 5 cm dir. u yolun gerçek uzunlu u 7 km oldu una göre haritan n ölçe i nedir? )1/ )1/.000 C)1/ D)1/ E) 1/ )1/.000 )1/.000 C)1/ D)1/ E) 1/ X Y Z 5. ir bölgenin haritas çizilirken öncelikle afla - dakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir? )Haritan n kullan lma amac n n )Haritan n çizim yönteminin C)Yararlan lacak iflaretlerin D)ölgenin enlem ve boylam n n E)ölgenin yükseltisinin Yukar daki haritada belirtilen X, Y ve Z noktalar - n n yükseklikleri için afla dakilerden hangisi do rudur? ) X = Y > Z ) X > Y > Z C) X = Y < Z D) X = Y = Z E) X < Y < Z 3. Harita ve plan afla da verilen özelliklerden hangileri bak m ndan birbirine benzer? I. Kullan m alan II. Kufl bak fl çizilmifl olma III. ir ölçe e göre çizilme IV. yr nt lar gösterme gücü ) I ve III ) II ve III C) III ve IV D) I ve IV E) I ve II 6. Küçük ölçekli haritalar ile büyük ölçekli haritalar hangi bak mdan birbirinden farkl d r? 7. )Yerflekillerini gösterme biçimi )yr nt lar gösterme gücü C)Çizim yöntemi D)Profil ç karma yöntemi E)Uzunluk hesaplama yöntemi m Yukar daki çizik ölçe in boyu 4 cm dir. u ölçe in kesir ölçek cinsinden de eri nedir? )1/500 )1/5000 C)1/ D)1/ E) 1/

21 Harita ilgisi 8. fla dakilerden hangisi için, iki nokta aras ndaki uzakl harita üzerinde ölçülen uzakl kla karfl laflt rma ir gölün belli bir haritadaki alan n baflka bir haritadaki alan yla karfl laflt rma ifllemlerinden yararlan labilir? 9. )Harita ölçe i hesaplama )Haritada kullan lan iflaretlerin anlam n bulma C)Haritan n yap l fl amac n kestirme D)Harita üzerinde yer saptama E)Haritada gösterilen yerflekillerini belirleme Ölçekli haritada bir gölün alan 4,1 cm 2 olarak ölçülmüfltür. u gölün gerçek alan kaç km 2 'dir? )482 )820 C)1640 D) 2700 E) fla daki ölçeklerden hangisi 1 kesir ölçe ini göstermektedir? (çentikler aras 1 cm'dir.) 5 0 ) km ) km C) km D) km E) km Haritada kapal alanlar gösterir. iflareti, çevresine göre çukur olan una göre, yukar da efl yükselti e rileriyle çizilmifl haritas verilen volkan konisinin, do rultusunda ç kar lm fl profili afla dakilerden hangisidir? ) C) E) ) D) 12. Türkiye'nin gerçek alan ile izdüflüm alan aras nda büyük bir fark olmas afla dakilerden hangisiyle aç klanabilir? )Yüzey flekillerinin engebeli olmas )Orta enlemlerde yer almas C) ki yar mada üzerinde yer almas D)Çok say da göl olmas E)Da lar n genellikle do u - bat do rultusunda uzanmas 13. ir atlasta, k talar gösteren haritalar, eflit boyutlardaki sayfalara, sayfan n tümü kullan larak çizilmifltir. una göre, afla daki k talardan hangisine ait haritan n ölçe i en küçüktür? )frika )sya C)Kuzey merika D)ntarktika E) vustralya 103

22 Harita ilgisi 14. Yukar daki haritada görülen arazinin P - R do rultusundaki profili afla dakilerden hangisidir? 500 m 400 P 400 ) P R 500 m 400 R ) P R 16. Eflyükselti e rileri (izohips) yöntemiyle çizilmifl bir yerflekli haritas nda, s f r metre e risinin geçti i yerlerden biri, afla dakilerden hangisidir? )K y çizgisi )Doruk noktas C)Etek düzlü ü D)oyun noktas E) dibi 17. fla daki haritada eflyükselti e rileri m aral kla çizilmifltir. X C) P R 500 m 400 D) P R 500 m 400 u haritada X ile gösterilen nokta hangi yükseltiler aras ndad r? ) m ) m C) m D) m E) - m E) P R 500 m / ölçekli bir haritada iki yer aras ndaki uzakl k 30 cm dir. u iki yer aras ndaki yükselti fark 900 m oldu una göre, e im binde kaçt r? )33 )18 C)15 D) 10 E) Dünya yüzeyi, düzlem üzerine aktar l rken flekil ve boyut bozulmalar na u rar. u bozulmalar n nedeni afla dakilerden hangisidir? ölçekli bir haritada alan 1 cm 2 ile gösterilen bir gölün gerçek alan kaç m 2 'dir? )1.000 )2.000 C) D) E) )Kara kütlesinin Kuzey Yar mkürede fazla olmas )Yüzey flekillerinin engebeli olmas C)Yerin fleklinin geoid olmas D)Güney kutbunun buzullarla kapl olmas E)Okyanuslar n kaplad alanlar n fazla olmas 104

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Not: Bir çizimin harita olması için 2 temel unsur gereklidir :

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

HARİTADA UZUNLUK HESAPLAMA

HARİTADA UZUNLUK HESAPLAMA HRİT UZUNLUK HESPLM u bölümde harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklığın ölçek yardımı ile hesaplanmasınıöğreneceksiniz. Haritalarda iki nokta arasındaki en kısa uzaklık kuşuçuşu mesafe olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Harita Bilgisi. Mikail Mutlu

Harita Bilgisi. Mikail Mutlu 2009 Harita Bilgisi 0 Mikail Mutlu Harita Bilgisi A. Harita ve Ölçek 1. Harita İnsan ile doğal çevre arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceleyen coğrafyanın dağılış, nedensellik ve bağlantı olmak üzere 3

Detaylı

Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.

Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır. AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ HARİTA BİLGİSİ Harita Bilgisi Harita, Plan, Kroki Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

CO RAF KONUM VE ETK LER BÖLÜM 2

CO RAF KONUM VE ETK LER BÖLÜM 2 CO RAF KONUM VE ETK LER ÖLÜM 2 Co rafi konum özel konum ve matematik konum olarak iki bölüme ayr l r. Özel Konum: ir yerin k talara, önemli yollara ve yerflekillerine ba l olarak ortaya ç kan özelliklerine

Detaylı

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünümüyle bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Bir çizimin harita olabilmesi için ÖLÇEK + KUŞ BAKIŞI + DÜZLEME AKTARIM

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Yeryüzünün tamamının yada bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün bir ölçek dahilinde

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ. Produced by M. EKER 1

HARİTA BİLGİSİ. Produced by M. EKER 1 HARİTA BİLGİSİ Produced by M. EKER 1 ÖLÇÜ BİRİMLERİ Uzunluk, Alan ve AçıA Ölçü Birimleri Herhangi bir objenin ölçülmesinden, aynı nitelikteki objeden birim olarak belirlenen bir büyüklükle kle kıyaslanmask

Detaylı

KPSS 2015 GENEL KÜLTÜR GELİŞİM COĞRAFYA PSİKOLOJİSİ. Tamamı Çözümlü DENEME. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır.

KPSS 2015 GENEL KÜLTÜR GELİŞİM COĞRAFYA PSİKOLOJİSİ. Tamamı Çözümlü DENEME. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. EĞİTİM GENEL YETENEK BİLİMLERİ GENEL KÜLTÜR GELİŞİM COĞRAFYA PSİKOLOJİSİ Tamamı Çözümlü 20 30 KPSS 2015 Birincilerin DENEME Tercihi Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. Mesut Atalay -

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

Haritalarda bulunması gereken unsurlar: Harita unsurları, haritalar üzerindeki detayların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasını sağlar.

Haritalarda bulunması gereken unsurlar: Harita unsurları, haritalar üzerindeki detayların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasını sağlar. HARİTA BİLGİSİ: Harita: Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı olarak fiziki ve beşeri olay ve özelliklerinin, istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle, bir düzlem üzerine çizilmiş

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

TOPOĞRAFYA Takeometri

TOPOĞRAFYA Takeometri TOPOĞRAFYA Takeometri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

MATEMAT K 6 ÜN TE III

MATEMAT K 6 ÜN TE III ÜN TE III A. KES RLER 1. Kesirleri Karfl laflt rma ve Say Do rusunda Gösterme 2. Denk Kesirlerden Yararlanma 3. Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi 4. Kesirlerle Çarpma fllemi 5. Kesirlerle Bölme fllemi

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL 1. DO RULARIN D KL 2. B R DO RUNUN B R DÜZLEME D KL a. Tan m b. Düzlemde Bir Do ru Parças n n Orta Dikme Do rusu c. Bir Do runun Bir Düzleme Dikli ine Ait

Detaylı

Yeryüzünün tamamını yada bir bölümünü kuş bakışı görünümünü belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasına denir. 1.Kuşbakışı:Tam tepeden bakışa

Yeryüzünün tamamını yada bir bölümünü kuş bakışı görünümünü belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasına denir. 1.Kuşbakışı:Tam tepeden bakışa Yeryüzünün tamamını yada bir bölümünü kuş bakışı görünümünü belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasına denir. 1.Kuşbakışı:Tam tepeden bakışa kuşbakışı denir. 2.Ölçek:Bir yeri belli oranda küçültme

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir?

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 9. Afla daki fonksionlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? 5. Afla daki fonksionlardan hangisi A(,) noktas ndan geçer? A) f() = B) f() = f() = + f() =. f()

Detaylı

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER ÜN TE II KÜMELER 1. TANIM 2. KÜMELER N GÖSTER M a) Liste yöntemi ile gösterimi b) Venn flemas ile gösterimi c) Ortak özelik yöntemi ile gösterimi 3. KÜMELER N KARfiILAfiTIRILMASI a) Kümenin elaman say

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

COĞRAFİ REHBERİM - HARİTALAR PROJEKSİYON YÖNTEMLERİ ÖLÇEK. - Kesir Ölçek - Çizgi Ölçek

COĞRAFİ REHBERİM - HARİTALAR PROJEKSİYON YÖNTEMLERİ ÖLÇEK. - Kesir Ölçek - Çizgi Ölçek HARİTA BİLGİSİ COĞRAFİ REHBERİM - HARİTALAR PROJESİYON YÖNTEMLERİ ÖLÇE - esir Ölçek - Çizgi Ölçek ÖLÇE ÇEVİRMELERİ HARİTA ÇEŞİTLERİ HARİTALARDA YER ŞEİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ İZOHİPS (EŞ YÜSELTİ EĞRİLERİ)

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar. G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin ni açıklar. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 2. Türkçedeki ses uyumlarının

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Uluslararası beraberliği sağlamak ve birim kargaşasını önlemek amacıyla, fizikte birçok birim sistemi kullanılmaktadır.

Uluslararası beraberliği sağlamak ve birim kargaşasını önlemek amacıyla, fizikte birçok birim sistemi kullanılmaktadır. Ölçme: Fizikte kütle, hacim, uzunluk, alan, sıcaklık, kuvt, hız, ivme, elektrik yükü, elektrik akımı gibi birçok büyüklük kullanılmaktadır. Bir büyüklüğü ölçmek için, o büyüklük cinsinden seçn değişmez

Detaylı

ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES

ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES 1. G R fi. ÇEMBER N DENKLEM 3. MERKEZLER R J NDE, EKSENLER ÜZER NDE V E YA EKSENLERE T E E T LAN ÇEMBERLER N DENKLEM 4. ÇEMBER N GENEL DENKLEM 5. VER LEN ÜÇ NKTADAN

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

SU YAPILARI. Su Alma Yapıları. 5.Hafta. Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr

SU YAPILARI. Su Alma Yapıları. 5.Hafta. Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr SU YAPILARI 5.Hafta Su Alma Yapıları Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Su alma yapısı nedir? Akarsu ya da baraj gölünden suyu alıp iletim sistemlerine veren yapılara su alma yapısı denir. Su

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ Doğal Kay. ve Eko. Bült. (2015) 20: 37-45 EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ oluşturmaktadır. Günümüzde artan su ihtiyacı ve mevcut su

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: ... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 1. Ca (k) + 2 H + (ag) Ca +2 (ag) + H 2(g) 5 litrelik bir kaba 0,1 mol

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİ HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

BU ÜN TEN N AMAÇLARI

BU ÜN TEN N AMAÇLARI ÜN TE I A. KÜMELER 1. Kümeler Aras liflkiler 2. Kümelerle fllemler a) Birleflim ve Kesiflim fllemi b) ki Kümenin Fark ve Tümleme fllemi ALIfiTIRMALAR ÖZET DE ERLEND RME SORULARI B. DO AL SAYILAR 1. Do

Detaylı

Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi

Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi Ölçme-Birimler-Anlamlı Rakamlar Ölçme: Bir nesnenin bazı özelliklerini (kütle, uzunluk vs..) standart olarak belirlenmiş birimlere göre belirlenmesi işlemidir (ölçüm,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı 0 dan matematik 0 dan matematik 1 çalışma kitabı Sıfırdan başlanarak matematik ile ilgili sıkıntı yaşayan herkese hitap etmesi, Akıllı renklendirme ile göz yoran değil ayrım yapmayı, istenileni bulmayı

Detaylı

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir.

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. HARİTA BİLGİSİ HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. ÇEŞİTLİ ÖLÇEKLİ HARİTALARIN NUMARALANMA SİSTEMİ

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR.

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. EYLÜL 2013-201 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. 9-13 Örüntü ve Süslemeler Dönüşüm Geometrisi 1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden

Detaylı

3 ŞUBAT 2002 EBER VE ÇAY DEPREMLERİ ÖN RAPORU

3 ŞUBAT 2002 EBER VE ÇAY DEPREMLERİ ÖN RAPORU 3 ŞUBAT 2002 EBER VE ÇAY DEPREMLERİ ÖN RAPORU GİRİŞ Her ilki deprem kaynak mekanizması, odak derintiklerip kırık yırtılma biçimleri, kınk uzunlukları, artçı deprem dağılımları, dalga formları, P-S farklılıkları,

Detaylı

KL M ÇEfi TLER BÖLÜM 8

KL M ÇEfi TLER BÖLÜM 8 KL M ÇEfi TLER BÖLÜM 8 9 2 1 3 4 6 7 KUTUP KL M her zaman C nin alt nda, toprak kar ve buzla kapl, bitki yok, yerleflik hayata rastlanmaz. TUNDRA KL M En s cak ay n ortalamas 1 C yi geçmez. çok düflük.

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr apak onusu: oncelet Teoremleri oni. Uzayda birbirini 0 < < 90 derecede kesen iki de iflik a ve do rusu alal m. Do rulardan birini di erinin etraf nda, diyelim a y nin etraf nda oluflturduklar aç s n bozmadan

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

3. Kaynak Dikişlerinin Mukavemet Hesabı

3. Kaynak Dikişlerinin Mukavemet Hesabı İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 3 3-1 3. Kaynak Dikişlerinin Mukavemet Hesabı 3.1. Kaynak Dikifli Hesap Kal nl Kaynak dikifli hesap kal nl "a", farkl kaynak dikifli türleri için Tablo 3.1' de verilmifltir. Küt kaynak

Detaylı

2015-2016 Bahar. Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

2015-2016 Bahar. Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Hidroloji Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi naat Mühendislii Bölümü 1 Hidroloji

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı Temel Harita Bilgisi Harita, yeryüzünün ölçeklendirilmiş ve düzleme aktarılmış bir sunumudur.

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

1) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) d) e)

1) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) d) e) BÖLÜM KESİRLER KESİRLER TEST ) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) 6 0 8 d) e) ) Aşağıdaki şekillerde, boyalı bölgelerin kesir sayısı olarak karşılıklarını yazınız.

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Kare vida çekme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare vidaların kullanım alanları hakkında bilgi toplayınız. 1. KARE VİDA AÇMA Diş dolusu ve diş boşluğu

Detaylı

Harita Projeksiyonları

Harita Projeksiyonları Harita Projeksiyonları Bölüm 4: Konik Projeksiyonlar Doç.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ Koni en genel projeksiyon yüzeyidir. Koninin yüksekliği sıfır alınırsa düzlem, sonsuz alınırsa silindir elde edilir. Genel

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

OPERATÖRLER BÖLÜM 4. 4.1 Giriş. 4.2. Aritmetik Operatörler

OPERATÖRLER BÖLÜM 4. 4.1 Giriş. 4.2. Aritmetik Operatörler BÖLÜM 4. OPERATÖRLER 4.1 Giriş Turbo Pascal programlama dilinde de diğer programlama dillerinde olduğu gibi operatörler, yapılan işlem türüne göre aritmetik, mantıksal ve karşılaştırma operatörleri olmak

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı