HAR TA B LG S BÖLÜM 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAR TA B LG S BÖLÜM 4"

Transkript

1 HR T LG S ÖLÜM 4 ir çizimin harita say labilmesi için; Ölçe inin olmas Kuflbak fl olarak çizilmesi Düzlem üzerine aktar lmas gerekir. Dünya n n flekli nedeniyle (Geoit) yeryüzünün düzlem üzerine çizilmesi s ras nda bozulmalar olur. Ölçek Türleri a) Kesir ölçek: Pay k sm her zaman 1 olan bir baya kesirle ifade edilir. Haritalardaki 1 cm uzunlu un gerçekte kaç cm ye eflit oldu unu gösterir. Ölçek = Harita üzerindeki uzunluk Gerçek (razi'deki) uzunluk = Haritalarda bozulmalar ir yerin haritas çizilirken; Kullan m amac belirlenir. Ölçek belirlenir. Lejand haz rlan r, uygun bafll k konur. ütün haritalardan yararlan larak alan ve uzunluk hesaplanabilir, konum ve yön bulunabilir. Fiziki haritalardan (topo rafya) ise yükselti ve e im hesaplanabilir, yer flekilleri (vadi, tepe, çukur) belirlenebilir, profil ç kar labilir. Kesir ölçekte paydadaki say ne kadar küçükse, haritan n ölçe i o kadar büyük olur. Örne in stanbul u gösteren 1/.000 ve 1/ ölçekli iki haritay ele alal m. 1/ ölçekli haritada stanbul daha fazla küçültülmüfltür ve 1/.000 ölçekli haritaya göre ayr nt lar gösterme gücü daha azd r. 1/.000 1/ üyük Ölçekli Haritalarda Küçük Ölçekli Haritalarda Küçültme oran az Küçültme oran fazla yr nt lar gösterme gücü yr nt lar gösterme fazla gücü az Ka t üzerinde genifl yer Ka t üzerinde az yer tutar. tutar. Yeryüzünün küçük bölümleri- Yeryüzünün genifl böni gösterirler. lümlerini gösterirler. Ölçek paydas ndaki say Ölçek paydas ndaki küçüktür. say büyüktür. b) Çizik (Grafik) Ölçek: Haritada iki nokta aras ndaki uzunlu un gerçekte kaç birim uzunlu- a eflit oldu unu çizgi üzerinde gösteren ölçektir. Örne in; 1/ kesir ölçe inin çizik ölçek karfl l Ölçek = 1 km = 0 metre 1 metre = cm 1 km =.000 cm Harita uzunlu u Gerçek uzunluk = 1 cm cm = 1 cm 6000 metre = 1 cm 6 km 83

2 Harita ilgisi ölçekli bir haritada; 1 cm = 6 km ise 2 cm = 12 km 3 cm = 18 km 4 cm = 24 km 5 cm = 30 km HR TLRDN YRRLNM a) Gerçek Uzunlu un Hesaplanmas ÖRNEK: 1/ ölçekli bir haritada 6 cm ile gösterilen iki flehir aras gerçekte kaç km dir? Çizik ölçek karfl l : Gerçek uzunluk km 6 1 cm 6 cm Harita uzunlu u 12 2 cm 1 cm HR T ÇEfi TLER Kullan m mac na Göre 1- Siyasi Haritalar 2- Fiziki Haritalar 3- efleri ve Ekonomik Haritalar Ölçeklerine Göre 1- üyük Ölçekli Haritalar a) Plânlar : Ölçekleri 1/ e kadar olan haritalar, en ayr nt l haritalard r. b) Topo rafya haritalar : Ölçekleri 1/ ile 1/.000 aras nda olanlar 2- Orta Ölçekli Haritalar : Ölçekleri 1/.000 ile 1/ aras nda olanlar 3- Küçük Ölçekli Haritalar : Ölçekleri 1/ den küçük olanlar Ölçe in haritaya etkisi km = 42 km km km 7 cm 1/ / / ÇÖZÜM: Gerçek uzunluk = Harita uzunlu u x ölçek paydas = 6 cm x cm = cm = metre = 54 km b) Harita Uzunlu unun Hesaplanmas ÖRNEK: Gerçek uzunlu u 40 km olan bir karayolu 1/ ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir? ÇÖZÜM: Harita uzunlu u = = c) Harita Ölçe inin ulunmas ÖRNEK: 480 km uzunlu undaki bir rma n 120 cm ile gösterildi i haritan n ölçe i nedir? ÇÖZÜM: Harita uzunlu u Ölçek = Gerçek uzunluk Gerçek uzunluk Ölçek paydas cm cm d) Gerçek lan Hesaplama = 40 km cm = 40 cm 5 cm = 8 cm = 120 cm 480 km = 120 cm cm = ÖRNEK: 1/ ölçekli bir haritada 4 cm 2 lik alan kaplayan bir gölün gerçek alan kaç km 2 dir? ÇÖZÜM: Gerçek lan = Harita alan x (Ölçek paydas ) 2 = 4 cm 2 x ( cm) 2 = 4 cm 2 x ( cm 2 ) = 144 x cm 2 = 144 km 2 1 km 2 = m 2 1 m 2 = cm 2 1 km 2 = cm 2 84

3 Harita ilgisi e) Kufluçuflu uzunluk hesaplama: K Otlu eyli Kufluçuflu uzakl k L Sazl kçaova ir insan K dan L ye gitmifltir. KL aras kufluçuflu uzakl k yaklafl k kaç km dir? KL aras bir kalem ya da ka tla iflaretlenir. flaretlenen uzunluk haritan n çizgi ölçe i ile karfl laflt r l r. KL aras uzakl k = 40 km km ÖLÇE N UZUNLUK VE LN ETK S De iflim Oran ÖLÇEK De iflim Oran UZUNLUK De iflim Oran LN De iflim Oran Kaplad klar lanlar 2 Kat ÜYÜME 2 Kat ÜYÜME 3 Kat ÜYÜME 3 Kat ÜYÜME 5 Kat ÜYÜME 1/.000 1/ / / /.000 1/ / / /.000 1/ Kat KÜÇÜLME 2 Kat KÜÇÜLME 3 Kat KÜÇÜLME 3 Kat KÜÇÜLME 5 Kat KÜÇÜLME Harita Uz. Gerçek Uz. Harita alan Gerçek alan 1 cm = 2 km 1 cm 2 = 4 km 2 2 (2) 2 =4 1 cm = 4 km 1 cm 2 = 16 km 2 1 cm = 8 km 1 cm = 16 km 1 cm = 3 km 1 cm = 9 km 1 cm = 27 km 1 cm = 81 km 1 cm = 1 km 1 cm = 5 km 1/.000 1/ cm 2 = 64 km 2 1/ (2) 2 =4 1 cm 2 = 256 km 2 1/ cm 2 = 9 km 2 3 (3) 2 =9 1 cm 2 = 81 km 2 1 cm 2 = 729 km 2 3 (3) 2 =9 1 cm 2 = 6561 km 2 1 cm 2 = 1 km 2 5 (5) 2 =25 1 cm 2 = 25 km 2 1/ /.000 1/ / /.000 1/ Haritalarda uzunluk ölçek oranlar n n de iflimiyle do ru orant l d r. Örne in 1/.000 ölçekli haritada 10 cm gelen iki flehir aras 1/ ölçekli haritada 5 cm ile gösterilir. lan ise ölçek oranlar n n karesi kadar de iflir. Örne in 1/ ölçekli harita 1/.000 ölçekli haritan n (1/5) 2 = 1/25 i kadar yer kaplar. f) Fiziki Haritalarda Yükselti ve Yerflekillerinin Gösterilmesi 1- Kabartma Yöntemi 2- Tarama Yöntemi 3- Gölgelendirme Yöntemi 4- Renklendirme Yöntemi: Fiziki haritalarda renkler yükselti basamaklar n gösterir. Yeflil : lçak yerleri gösterir. Renk koyulaflt kça yükselti azal r. Sar : Orta yükseklikteki yerleri gösterir. Kahverengi : Yüksek yerleri gösterir. Renk koyulaflt kça yükselti artar. Mavi : ve göllerde derinli i gösterir. Renk koyulaflt kça derinlik artar. 5- zohips Yöntemi: yn yükselti deki noktalar birlefltiren içiçe kapal e rilerdir. 85

4 Harita ilgisi elli bafll co rafya terimleri ve harita iflaretleri zohipslerin afll ca Özellikleri 1. ç içe kapal e rilerdir, birbirlerini kesmezler. 2. ir e rinin geçti i her noktada yükselti ayn d r. 3. rd fl k iki e ri aras ndaki yükselti fark haritan n tamam nda birbirine eflittir. 4. S f r metre e risi k y çizgisini gösterir. 5. irbirini çevrelemeyen komflu iki izohips e risinin yükseltisi ayn d r. 6. zohips e rilerinin s k geçtikleri yerde e im fazla, seyrek geçtikleri yerde ise e im azd r. 7. zohips e rileri akarsu vadilerinde ters V ( ) fleklini al rlar. 8. Çukur yerler ok ( ) iflareti ile gösterilir. 9. zohips e rileri doruklarda nokta () fleklini al r. V C Tepe ki tepe (-) ve boyun (C) Volkan üzerinde krater Vadi X Deltâ Ovas S rtlar aras nda boyun K y Dikli i (Falez) S rt ( aras ) X Y Haliç Vadiler aras nda boyun Tepe üzerinde krater gölü E imli yamaç (X) z e imli yamaç (Y) zohips Haritalar nda Yerflekillerinin Gösterilmesi 86

5 Harita ilgisi D F E L M H P G C K N R 400 metre ZOH PS HR TSI LE LG L YORUMLR 1- zohips e rileri metreden bir geçmifltir. (400 metre: 4 aral k = metre) 2- Haritada dört tepe, (, C, F, H) bir çukur (D), boyun (E) ve deltâ () vard r. 3- N noktas k y çizgisini (0 metre izhohipsini) göstermektedir. 4- H ile gösterilen noktan n yükseltisi en fazlad r. (10 aral k x metre = 0 m den fazla En içteki e ri oldu undan) 5- L ve M noktalar n n yükseltisi ayn d r. (Her ikiside 7 x m = 700 metredir.) (irbirini çevrelemeyen komflular) 6- G ile gösterilen bölgede dik k y (falez) vard r. 7- ile gösterilen tepe bir adad r. 8- karsu 700 metre yüksekten do mufltur. 9- K noktas - metre yükseltiler aras ndad r. 10- zohips e rileri akarsu vadisinde ters V ( ) fleklini alm flt r. 11- P do rultusu s rt göstermektedir. 12- F deki nokta zirveyi göstermektedir. 13- R bölgesinin izdüflüm - gerçek alan fark, G bölgesine oranla azd r. V m 250 m m 150 m m 50 m 0 m Yukar daki Yerfleklinin zdüflümü ( zohips haritas ) 87

6 Harita ilgisi ÖZETLE Harita yap m için öncelikle haritan n kullan m amac n n belirlenmesi gerekir. Kesir ölçe in paydas büyüdükçe harita ve ölçek küçülür, payda küçüldükçe harita ve ölçek büyür. En ayr nt l haritalar plânlard r. Plânlar, genellikle mimarl k, mühendislik, flehir planlamas ve ulafl mda kullan l r. Plân, ölçe i oldu undan harita, kroki ise ölçe i olmad ndan taslak çizimdir, harita say lmaz. Dünya n n flekli nedeniyle hiçbir harita gerçe i tam yans tmaz. Ölçek paydas küçüldükçe, haritan n ayr nt y gösterme gücü de artar. Santimetreyi metreye çevirirken iki s f r, santimetreyi kilometreye çevirirken befl s f r, metreyi kilometreye çevirirken üç s f r silinir. ir bölgenin yerflekilleri sade ise gerçek alan ile izdüflüm alan aras ndaki fark az, yerflekilleri engebeli ise gerçek alan ile izdüflüm alan aras ndaki fark fazlad r. zohips haritalar nda içe do ru ok, ( ) yükseltinin azald n gösterir. zohips haritalar nda e rilerin s k geçmesi e imin fazla oldu una kan tt r. zohips haritalar nda deltâ, falez gibi yerflekilleri ancak deniz k y lar nda bulunabilir. zohips haritalar ndan yararlanarak; yükselti e im yerflekilleri yükselti fark gerçek alan ile izdüflüm alan fark s cakl k fark akarsuyun h zl ya da yavafl akt yerler bulunabilir. ozulma oran büyük ölçekli haritalarda az, küçük ölçekli haritalarda fazlad r. Tüm izohips haritalar nda yamaç bulunur. En az bir tane kapanan e ri varsa tepe vard r. Çizik ölçekle gösterilen haritalarda, harita fotokopiyle büyütülüp, küçültülse bile ölçek de iflmez. 88

7 ÖLÜM 4 Harita ilgisi - Ölçekler TEST nkara iline ait bir haritan n ölçe i küçültüldü- ünde afla dakilerden hangisi de iflmez? )Haritan n boyutlar )Harita ölçe inin paydas C)Haritan n ayr nt gücü D)nkara'n n gerçek alan E)nkara'n n haritadaki alan 2. I. yr nt lar gösterme gücü II. Eflyükselti e rilerinin say s III. Haritan n kaplad alan IV. Co rafi koordinatlar Karadeniz ölgesi ne ait bir haritan n ölçe inin de ifltirilmesi yukar dakilerin hangisinde de iflikli e yol açmaz? )Yaln z I )II ve III C) Yaln z IV D) I ve II E) Yaln z II 3. Duvara as ld nda eflit yer kaplayan bir Türkiye haritas ile Konya haritas karfl laflt r ld nda hangi yarg ya var lamaz? 5. stanbul ilini gösteren 1/ ve 1/.000 ölçekli haritalarla ilgili yarg lardan yanl fl olan hangisidir? ) kinci harita daha az yer kaplar. )yr nt lar ikinci haritada daha iyi görülebilir. C)irinci harita plând r. D)irinci haritada 5 cm ile gösterilen Kad köy Pendik aras ikinci haritada 1 cm ile gösterilir. E)yr nt lar birinci haritada daha iyi görülebilir. 6. ir harita üzerinde n ile gösterilen iki flehir aras, gerçekte N ise haritan n ölçe i afla dakilerden hangisidir? ) n N D) 2 N ) 2n N E) n N 2 C) N n )Türkiye haritas n n ölçe i daha küçüktür. )Konya haritas nda ayr nt daha fazlad r. C)Türkiye haritas nda Konya kflehir aras daha uzun gösterilir. D)Konya haritas n n ölçe i daha büyüktür. E)Konya haritas nda Konya kflehir aras daha uzun gösterilir. 4. stanbul'dan ursa'ya giden; ir kamyon floförü ald yolu harita üzerinde X cm olarak ölçerken, ir baflka kamyon floförü ayn yolu bir baflka haritada Y cm olarak ölçmüfltür. una göre ayn uzakl n iki haritada farkl de- erlerle ifade edilmesi afla dakilerden hangisiyle aç klanabilir? )Harita ölçeklerinin farkl olmas yla )Yolun çok virajl olmas yla C)Harita iflaretlerinin farkl olmas yla D)Haritalar n kullan m amaçlar n n farkl olmas yla E)rabalar n h zlar n n farkl olmas yla 7. 1/ ölçekli bir haritan n çizik (grafik) ölçek cinsinden karfl l afla dakilerden hangisidir? ) ) C) D) E) km 8 cm km 8 cm km 3 cm km 6 cm km 4 cm 89

8 Harita ilgisi - Ölçekler 8. fla dakilerden hangisi topo rafya haritalar ndan ç kar lamaz? )Profil )Yükselti C)Uzunluk ölçümü D)E im E) llerin s n rlar 9. Küçük ölçekli haritalarla ilgili afla daki yarg - lardan hangisi yanl flt r? )yr nt y gösterme güçleri azd r. )Gösterdikleri gerçek alan genifltir. C)Genel özellikleri gösterirler. D)Küçültme oranlar azd r. E)Harita alanlar küçüktür. 12. Engebeli yerlerde gerçek alan, izdüflüm alan fark fazlad r. una göre, afla daki bölgelerimizden hangisinin gerçek alan ile izdüflüm alan aras ndaki fark en fazlad r? )Marmara ölgesi ) ç nadolu ölgesi C)Do u nadolu ölgesi D)Güneydo u nadolu ölgesi E)Ege ölgesi 13. Türkiye'nin en ayr nt l haritas, afla daki ölçeklerden hangisiyle çizilebilir? )1/ )1/ C)1/ D)1/ E) 1/ Do u nadolu'da gerçek alan ile izdüflüm alan aras ndaki fark n fazla, Güneydo u nadolu'da ise az olmas iki bölgenin hangi yönden kesinlikle farkl oldu una kan tt r? )e uzakl k )Yerflekilleri C)Ekonomik faaliyet D)itki örtüsü E) Matematik konum 14. stanbul nkara aras bir haritaya defa küçültülerek geçirilmifltir. yn uzakl k ikinci haritaya 5 defa daha büyük geçirildi ine göre ikinci haritan n ölçe i nedir? )1/ )1/ C)1/ D)1/.000 E) 1/ ir harita yap m için afla daki özelliklerden hangisinin öncelikle belirlenmesi gerekir? )Co rafi koordinatlar n )Ölçe in C)Lejand n D)Kullan m amac n n E)Çizim yönteminin (projeksiyon) m uzunlu undaki bir karayolu bir haritada 3,1 cm ile gösterildi ine göre haritan n ölçe i afla dakilerden hangisidir? )1/5.000 )1/2500 C)1/ D)1/ E) 1/

9 Harita ilgisi Ölçekler m uzunlu undaki bir yol, harita üzerinde 15 cm ile gösterildi ine göre haritan n ölçe i afla dakilerden hangisidir? km 9 cm )1/ C)1/ E) 1/ )1/ D)1/22. Yukar daki çizik ölçekle ifade edilen haritada 20 cm ile gösterilen bir uzunluk 1/ ölçekli baflka bir haritada kaç cm ile gösterilir? )40 )90 C)10 D) 60 E) / ölçekli bir haritada 3 cm ile gösterilen uzunluk, 1 /.000 ölçekli baflka bir haritada kaç cm ile gösterilir? 19. 1/ ölçekli bir haritada 80 cm ile gösterilen bir uzunluk, 1/ ölçekli baflka bir haritada kaç cm ile gösterilir? )6 )1 C)12 D) 5 E) 9 )12 )90 C)120 D) 180 E)

10 TEST 12 Harita ilgisi Ölçekler ÖLÜM 4 1. Gerçek uzunlu u m olan bir kanal haritada 3,6 cm ile gösterildi ine göre, haritan n ölçe i afla dakilerden hangisidir? )1 /.000 )1/ C)1 / D)1/ E) 1 / / ölçekli haritada 5 cm ile gösterilen bir uzunluk gerçekte kaç km dir? ) 10 ) 15 C) 30 D) 60 E) ir haritada KL aras 3,5 cm, MN aras ise 2,5 cm olarak gösterilmifltir. yn yolun gerçek uzunlu u 240 m oldu una göre, haritan n ölçe- i afla dakilerden hangisidir? ) 1/8000 ) 1/6000 C) 1/4000 D) 1/0 E) 1/ km uzunlu undaki F rat Nehri, afla da ölçe i verilen haritalar n hangisinde en fazla küçültülmüfltür? 6. 1/ ölçekli haritada 6 cm ile gösterilen bir karayolunun gerçek uzunlu u kaç km dir? 7. ) 30 ) 60 C) 90 D) 120 E) metre Yukar daki çizik ölçek 1 / 6000 ölçekli bir haritadan al nd na göre her çentik aras kaç cm'dir? )10 )8 C)6 D) 5 E) / kesir ölçe i ile ifade edilen bir haritan n çizik ölçek de eri afla dakilerden hangisidir? ) km 2 cm ) km 5. )1/ )1/ C)1/ D)1/ E) 1/ C) km D) km E) 1 cm 2 cm 1 cm km 1 cm km Haritadaki merkezinden 'ye giden bir kiflinin katetti i yolun kufluçuflu uzakl yaklafl k kaç km'dir? )6 )12 C)24 D) 36 E) / ölçekli bir haritada 1 cm ile gösterilen bir uzunlu un bir baflka haritada 9 cm ile gösterilebilmesi için ikinci haritan n ölçe i ne olmal d r? )1/ )1/.000 C)1/ D)1/ E) 1/

11 Harita ilgisi Ölçekler ' 11.1 cm Ekvator üzerinde yer alan merkezleri aras Günefl önünden 80 dakikada geçmektedir. una göre bu haritan n ölçe i afla dakilerden hangisidir? )1/ )1/ C)1/ D)1/ E) 1/ Ekvator 13. ir haritada X ve Y kentleri aras ndaki uzakl k "Z" olarak ölçülmüflse, bu uzakl n gerçek de- eri nas l hesaplan r? )Haritan n ölçe i X ve Y ile çarp l r. )Z harita ölçe inin paydas ile çarp l r. C)Harita ölçe i Z'ye bölünür. D)Harita ölçe inin paydas X ve Y ile çarp l r. E)Z harita ölçe inin pay ile çarp l r. 11. Haritalarla ilgili afla daki yarg lardan hangisi yanl flt r? 12. )Harita yap m nda öncelikle amac n belirlenmesi gerekir. )üyük ölçekli haritalarda ayr nt gücü azd r. C)Tüm haritalarda uzunluk ve alan hesaplamas yap labilir. D)Plânlar en ayr nt l haritalard r. E)Dünya'n n flekline ba l olarak harita yap m s ras nda bozulmalar olur. 0? km 14. ir duvarda as l duran 1/ K ölçekli bir haritan n kaplad alan n küçülmesi afla dakilerden hangisine ba l d r? 15. )Enlem ve boylam derecelerinin de iflmesine )K de erinin küçültülmesine C)Çizim yönteminin de iflmesine D)K de erinin büyütülmesine E)Kullan m amac n n de iflmesine Mersin dana Gaziantep Hatay 2 cm Çizik ölçek, 1 / kesir ölçe inden al nd na göre çizik ölçe in sonuna gelecek rakam ne olmal d r? ) 90 ) 180 C) 72 D) 108 E) km Yukar da verilen haritaya göre, Gaziantep le dana aras kufluçuflu olarak yaklafl k kaç km dir? ) 50 ) C) 150 D) E) 93

12 TEST 13 Harita ilgisi Ölçekler ÖLÜM / ölçekli bir haritada 6 cm 2 ile gösterilen adan n gerçek alan kaç km 2 dir? )30 )150 C)180 D) 60 E) fla da ölçe i verilen ayn ülkeye ait befl farkl haritadan hangisinin duvarda kaplad alan en büyüktür? 5. Gerçek alan ile izdüflüm alan aras ndaki fark n az oldu u bir ülke ile ilgili afla daki yarg - lardan hangisi do rudur? )ir yar mada ülkesidir. )Ekvator üzerindedir. C)Ortalama yükseltisi fazlad r. D)Yerflekilleri sadedir. E)karsularca çok parçalanm flt r. 3. )1/ )1/ C)1/ D)1/ E) 1/ km 3 cm Yukar daki çizik ölçekle ifade edilen bir haritada 72 cm 2 ile gösterilen bir alan gerçekte kaç km 2 dir? ) 450 ) 225 C) 480 D) 900 E) fla daki ölçeklerden hangisi 1/ kesir ölçe ini göstermektedir? ) km 1 cm ) km 1 cm C) km 1 cm D) km 1 cm E) km 1 cm 4. I. Harita II. Harita P 6 cm Ölçek = 1/.000 R P 3 cm Ölçek =? R 7. fla da ayn tepeye ç kan befl farkl yolun e imi verilmifltir. una göre afla da e imi verilen yollardan hangisi en uzundur? )% 20 )% 25 C)% 5 D) % 15 E) % 40 fiekilde bir gölün ayn k y lar n gösteren iki haritadan I. de 6 cm ile gösterilen PR aras II. haritada 3 cm ile gösterilmifltir. una göre II. haritan n ölçe i afla dakilerden hangisidir? )1/ )1/.000 C)1/ D)1/.000 E) 1/ km 2 alan kaplayan bir ada 1/ ölçekli bir haritada kaç cm 2 ile gösterilir? )15 )20 C)25 D) 30 E)

13 Harita ilgisi Ölçekler 9. I km km 8 cm II. III cm km km 6 cm Yukar daki çizik (grafik) ölçe in kesir ölçek de- eri afla dakilerin hangisinde do ru verilmifltir? IV. V. 3 cm km cm 8 cm km Yukar daki çizik ölçeklerle çizilen ve ayn bölgeyi gösteren haritalardan hangi ikisi duvara as ld zaman eflit alan kaplar? ) I ve V ) II ve IV C) III ve V D) I ve IV E) I ve II )1/ C)1/ )1/.000 D)1/ E) 1/ /.000 ölçekli bir haritada 9 cm 2 ile gösterilen bir adan n gerçek alan kaç km 2 dir? ) 18 ) 45 C) 61 D) 81 E) Gerçek uzunlu u 1 km olan F rat Nehri, bir haritada 12 cm ile gösterildi ine göre haritan n ölçe i afla dakilerden hangisidir? )1/ )1/ C)1/ D)1/ E) 1/ / ölçekli bir haritan n çizik (grafik) ölçek cinsinden karfl l afla dakilerden hangisidir? ) km 3 cm ) km 4 cm 14. 1/ ölçekli haritada 12 cm ile gösterilen bir akarsuyun uzunlu u kaç km dir? ) 96 ) 75 C) 60 D) 40 E) fla da bir da n zirvesine ulaflan befl farkl yolun e imleri verilmifltir. una göre bu yollar n hangisi daha k sad r? ) % 40 ) % 20 C) % 15 D) % 12 E) % 3 C) km 6 cm D) km 8 cm E) km 3 cm 16. ir Türkiye haritas nda ülkemizin kuzey güney uzunlu u 5 cm olarak ölçülmüflse, haritan n ölçe i afla dakilerden hangisidir? )1/ )1/ C)1/ D)1/ E) 1/

14 TEST 14 Harita ilgisi zohipsler ÖLÜM Yukar daki izohips haritas nda gösterilen tepenin yamac nda izohips e rileri daha düzgün uzan rken, yamac nda zikzakl bir uzan fl göstermifltir. u durumun temel nedeni afla dakilerden hangisidir? )E im )den uzakl k C)Yerflekilleri D)Yükselti fark E) karsu afl nd rmas 2. 8 km mesafedeki ve noktalar aras nda t rman fla geçen bir da c yamaç e iminin % 30 oldu unu belirtiyor. una göre ve noktalar aras ndaki yükselti fark kaç m'dir? 3. )0 )1500 C)2700 D) 2400 E) Yukar daki izohips haritas nda akarsuyun en h zl akt bölüm kaç numara ile gösterilmifltir? )1 )2 C)3 D) 4 E) 5 m Yukar daki izohips haritas nda yer alan ve noktalar aras nda kaç metrelik yükselti fark vard r? ) 1 ) 900 C) 350 D) 750 E) m m Yukar daki izohips haritas nda izohips e rileri kaç metreden bir geçmifltir? zohips haritas ndaki bilgilere göre ve noktalar aras ndaki yükselti fark kaç metredir? )25 )50 C)30 D) 75 E) 125 ) 375 ) 280 C) 210 D) 140 E)

15 Harita ilgisi zohipsler ir Türkiye fiziki haritas nda Kastamonu ve Malatya illerinin ayn renk tonuyla gösterildi i görülmektedir. u bilgilerden hareketle hangi yarg ya var labilir? Yukar daki izohips haritas nda yer alan - do rultusunun profili afla dakilerin hangisinde do ru gösterilmifltir? ) ) ) ki flehrin benzer bitki örtüsüne sahip oldu u ) ki flehrin denize eflit uzakl kta oldu u C) ki flehrin iklim özelliklerinin benzer oldu u D)iki flehrin ayn yükseltiye sahip oldu u E) ki flehrin s cakl k de erlerinin benzer oldu u C) D) 10. ir Türkiye fiziki haritas nda üyük ve Küçük Menderes Ovalar yeflile boyan rken, Konya Ovas 'n n sar ya, Erzurum Ovas n n ise kahverengiye boyanmas afla daki özelliklerden hangisinin bat dan do uya do ru de iflti ine iyi bir örnek oluflturur? E) ) klim özelliklerinin )Yükselti de erlerinin C)Ekonomik faaliyetlerin D)Yerflekillerinin E)Tar m ürünlerinin 8. Eflyükselti e rilerinin özellikleriyle ilgili afla - daki bilgilerden yanl fl olan hangisidir? m )ir e rinin geçti i tüm noktalarda yükselti ayn d r. ) ç içe kapal e riler her zaman bir zirveyi gösterir. C) zohips e rileri seyreklefltikçe arazi e imi azal r. D)ir haritan n tamam nda izohips e rileri aras ndaki yükselti her yerde ayn d r. E)S f r metre izohipsi deniz seviyesini gösterir. Yukar daki izohips haritas nda görülen akarsu kayna n kaç metre yüksekten alm flt r? )1220 )1880 C)1650 D) 2120 E) 3 97

16 Harita ilgisi zohipsler 12. ir haritada eflyükselti e rilerinin aral klar n n s k veya seyrek olmas afla dakilerin hangisine ba l d r? )Ortalama yükseltinin fazlal na )Yerflekillerinin e imine C)Haritada kullan lan iflaretlere D)Enlem ve boylam de erlerine E)karsu a n n s kl na Yukar daki izohips haritas nda afla daki yerflekillerinden hangisi gösterilmemifltir? ) oyun ) Zirve C) Yamaç D) Tepe E) Vadi 13. Yukar daki izohips haritas nda çerçeve içine al nan bölge afla daki yerflekillerinden hangisini göstermektedir? )Delta )Haliç C)Vadi D) Falez E) oyun 98

17 ÖLÜM 4 Harita ilgisi zohipsler TEST Yukar daki izohips haritas nda afla daki yerflekillerinden hangisi yoktur? ) Doruk ) Dik k y C) Tepe D) Çanak E) Delta ovas 4. Yukar daki izohips haritas nda yer alan ve noktalar aras ndaki yükselti fark kaç m'dir? ) 0 ) 180 C) 90 D) 45 E) 60 E 90 m D C E C D Yukar daki zohips haritas nda noktas n n yükseltisi 0 metredir. una göre harita ile ilgili yarg lardan hangisi yanl flt r? 5. Yukar daki izohips haritas nda e riler 25 m den bir geçmifltir. una göre izohips haritas üzerindeki noktalardan hangisinin yükselti de eri yanl fl gösterilmifltir? ) )D C) D) E E) C )E noktas m yükseltiler aras ndad r. ) noktas bir çukuru göstermektedir. C) noktas n n yükseltisi D'den fazlad r. D)C noktas k y çizgisini göstermektedir. E)D noktas n n yükseltisi 400 m'dir. Yukar daki izohips haritas nda afla daki yerflekillerinden hangisi yoktur? )Tepe )oyun C) Vadi D) Deltâ E) Falez 99

18 Harita ilgisi zohipsler 6. D C 1 m 9. C E 7. Yükseklere ç k ld kça s cakl k her m de 1 C azal r. Vadideki noktas ndan C'ye t rmanan bir da c s cakl n 8 C azald n gözlemlemifltir. Yükselti s cakl k iliflkisi düflünüldü ünde, C ve D noktalar n n yükselti de erleri s ras yla hangi seçenekte do ru verilmifltir? C D ) ) C) D) E) E C D m 50 m 10. Yukar daki izohips haritas nda izohipsler 150 metreden bir geçirildi ine göre C ile E aras ndaki yükselti fark kaç metredir? )50 )125 C) D) 450 E) 900 C 0 m D E Yukar daki izohips haritas nda hangi iki nokta aras ndaki yükselti fark 2500 metredir? 8. Yukar daki izohips haritas nda ayn yükselti de erlerine sahip noktalar hangisinde do ru efllefltirilmifltir? ) ) E C) C D) C E) C E ) - ) - D C)C - E D) - C E) - E 11. Y X 750 m Yukar daki izohips haritas nda iflaretli noktas n n yükseltisi en az kaç metre olabilir? )251 )301 C)501 D) 749 E) 999 Haritadaki X noktas n n yükseltisi 170 m'dir. una göre Y ile gösterilen nokta hangi yükseltiler aras ndad r? ) ) C) D) E)

19 Harita ilgisi zohipsler Yükseklere ç k ld kça s cakl k her m de 1 C azal r. una göre, yukar daki haritada noktas n n s cakl deniz seviyesine göre 5 C daha düflük oldu una göre noktas hangi yükseltiler aras ndad r? ) ) C) 450 D) E) Yukar daki izohips haritas üzerinde afla daki yerflekillerinden hangisi görülmez? ) Vadi ) Zirve C) S rt D) oyun E) Çukur 13. V Yukar daki izohips haritas nda gösterilen tepeye kaç nolu yamaçtan t rmanmak en zordur? IV )V )IV C)III D) II E) I II III 101

20 ÖSS ÖSS SORULRI - Harita ilgisi ÖLÜM 4 1. L K M 4. K Liman ndan hareket eden bir gemi, L ye u rad ktan sonra M'ye ulaflm flt r. Geminin gitti i yol harita üzerinde KL aras 7 cm, LM aras ise 5 cm'dir. Gemi bu yolculukta 60 km yol gitti ine göre, üzerinde ölçüm yap - lan haritan n ölçe i nedir? Yukar daki haritada, KLM yolunun uzunlu u 3, 5 cm dir. u yolun gerçek uzunlu u 7 km oldu una göre haritan n ölçe i nedir? )1/ )1/.000 C)1/ D)1/ E) 1/ )1/.000 )1/.000 C)1/ D)1/ E) 1/ X Y Z 5. ir bölgenin haritas çizilirken öncelikle afla - dakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir? )Haritan n kullan lma amac n n )Haritan n çizim yönteminin C)Yararlan lacak iflaretlerin D)ölgenin enlem ve boylam n n E)ölgenin yükseltisinin Yukar daki haritada belirtilen X, Y ve Z noktalar - n n yükseklikleri için afla dakilerden hangisi do rudur? ) X = Y > Z ) X > Y > Z C) X = Y < Z D) X = Y = Z E) X < Y < Z 3. Harita ve plan afla da verilen özelliklerden hangileri bak m ndan birbirine benzer? I. Kullan m alan II. Kufl bak fl çizilmifl olma III. ir ölçe e göre çizilme IV. yr nt lar gösterme gücü ) I ve III ) II ve III C) III ve IV D) I ve IV E) I ve II 6. Küçük ölçekli haritalar ile büyük ölçekli haritalar hangi bak mdan birbirinden farkl d r? 7. )Yerflekillerini gösterme biçimi )yr nt lar gösterme gücü C)Çizim yöntemi D)Profil ç karma yöntemi E)Uzunluk hesaplama yöntemi m Yukar daki çizik ölçe in boyu 4 cm dir. u ölçe in kesir ölçek cinsinden de eri nedir? )1/500 )1/5000 C)1/ D)1/ E) 1/

21 Harita ilgisi 8. fla dakilerden hangisi için, iki nokta aras ndaki uzakl harita üzerinde ölçülen uzakl kla karfl laflt rma ir gölün belli bir haritadaki alan n baflka bir haritadaki alan yla karfl laflt rma ifllemlerinden yararlan labilir? 9. )Harita ölçe i hesaplama )Haritada kullan lan iflaretlerin anlam n bulma C)Haritan n yap l fl amac n kestirme D)Harita üzerinde yer saptama E)Haritada gösterilen yerflekillerini belirleme Ölçekli haritada bir gölün alan 4,1 cm 2 olarak ölçülmüfltür. u gölün gerçek alan kaç km 2 'dir? )482 )820 C)1640 D) 2700 E) fla daki ölçeklerden hangisi 1 kesir ölçe ini göstermektedir? (çentikler aras 1 cm'dir.) 5 0 ) km ) km C) km D) km E) km Haritada kapal alanlar gösterir. iflareti, çevresine göre çukur olan una göre, yukar da efl yükselti e rileriyle çizilmifl haritas verilen volkan konisinin, do rultusunda ç kar lm fl profili afla dakilerden hangisidir? ) C) E) ) D) 12. Türkiye'nin gerçek alan ile izdüflüm alan aras nda büyük bir fark olmas afla dakilerden hangisiyle aç klanabilir? )Yüzey flekillerinin engebeli olmas )Orta enlemlerde yer almas C) ki yar mada üzerinde yer almas D)Çok say da göl olmas E)Da lar n genellikle do u - bat do rultusunda uzanmas 13. ir atlasta, k talar gösteren haritalar, eflit boyutlardaki sayfalara, sayfan n tümü kullan larak çizilmifltir. una göre, afla daki k talardan hangisine ait haritan n ölçe i en küçüktür? )frika )sya C)Kuzey merika D)ntarktika E) vustralya 103

22 Harita ilgisi 14. Yukar daki haritada görülen arazinin P - R do rultusundaki profili afla dakilerden hangisidir? 500 m 400 P 400 ) P R 500 m 400 R ) P R 16. Eflyükselti e rileri (izohips) yöntemiyle çizilmifl bir yerflekli haritas nda, s f r metre e risinin geçti i yerlerden biri, afla dakilerden hangisidir? )K y çizgisi )Doruk noktas C)Etek düzlü ü D)oyun noktas E) dibi 17. fla daki haritada eflyükselti e rileri m aral kla çizilmifltir. X C) P R 500 m 400 D) P R 500 m 400 u haritada X ile gösterilen nokta hangi yükseltiler aras ndad r? ) m ) m C) m D) m E) - m E) P R 500 m / ölçekli bir haritada iki yer aras ndaki uzakl k 30 cm dir. u iki yer aras ndaki yükselti fark 900 m oldu una göre, e im binde kaçt r? )33 )18 C)15 D) 10 E) Dünya yüzeyi, düzlem üzerine aktar l rken flekil ve boyut bozulmalar na u rar. u bozulmalar n nedeni afla dakilerden hangisidir? ölçekli bir haritada alan 1 cm 2 ile gösterilen bir gölün gerçek alan kaç m 2 'dir? )1.000 )2.000 C) D) E) )Kara kütlesinin Kuzey Yar mkürede fazla olmas )Yüzey flekillerinin engebeli olmas C)Yerin fleklinin geoid olmas D)Güney kutbunun buzullarla kapl olmas E)Okyanuslar n kaplad alanlar n fazla olmas 104

CO RAFYA HAR TA B LG S

CO RAFYA HAR TA B LG S CO RAFYA HAR TA B LG S ÖREK : Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovas n n farkl renklerle belirtilmifl olmas, bu ovalar n afla dakilerden hangisi bak m ndan farkl oldu unu gösterir? ÖREK 3 : A) Y ll

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Not: Bir çizimin harita olması için 2 temel unsur gereklidir :

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir.

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. HARİTA BİLGİSİ Harita Kuşbakışı görünümün Ölçekli Düzleme aktarılmasıdır. ***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. Kroki Kuşbakışı

Detaylı

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir?

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 1. Bir çizimin harita özelliği taşıması için gerekli koşullar nelerdir? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 3. Haritalar günlük hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? 4. Haritalar hangi

Detaylı

KONU: HARİTA BİLGİSİ

KONU: HARİTA BİLGİSİ KONU: HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. Bir çizimin

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

Harita Bilgisi-izohips

Harita Bilgisi-izohips Harita Bilgisi-izohips Harita Bilgisi Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Test. Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi BÖLÜM 2

Test. Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi BÖLÜM 2 BÖÜM 2 Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi 1. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı olarak belli bir oranda küçülterek düzlem üzerinde gösterilmesine... denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden

Detaylı

HARİTA ve ÖLÇEK HARİTALAR

HARİTA ve ÖLÇEK HARİTALAR Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Coğrafyanın temel konularından biri olan, haritalarla ilgili hazırladığımız bu yazıda harita ve ölçek çeşitlerini basitleştirerek anlattık. Çok

Detaylı

Harita Bilgisi. Mikail Mutlu

Harita Bilgisi. Mikail Mutlu 2009 Harita Bilgisi 0 Mikail Mutlu Harita Bilgisi A. Harita ve Ölçek 1. Harita İnsan ile doğal çevre arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceleyen coğrafyanın dağılış, nedensellik ve bağlantı olmak üzere 3

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

HARİTADA UZUNLUK HESAPLAMA

HARİTADA UZUNLUK HESAPLAMA HRİT UZUNLUK HESPLM u bölümde harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklığın ölçek yardımı ile hesaplanmasınıöğreneceksiniz. Haritalarda iki nokta arasındaki en kısa uzaklık kuşuçuşu mesafe olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M CO RAFYA TÜRK YE N N KL M ÖRNEK 1 : Orta kuflak okyanus iklimi her mevsimi ya fll olan, yaz n afl r s caklar n, k fl n afl r so uklar n görülmedi i bir iklim tipidir. Buna göre, Türkiye nin afla daki co

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.

Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır. AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ HARİTA BİLGİSİ Harita Bilgisi Harita, Plan, Kroki Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

CO RAF KONUM VE ETK LER BÖLÜM 2

CO RAF KONUM VE ETK LER BÖLÜM 2 CO RAF KONUM VE ETK LER ÖLÜM 2 Co rafi konum özel konum ve matematik konum olarak iki bölüme ayr l r. Özel Konum: ir yerin k talara, önemli yollara ve yerflekillerine ba l olarak ortaya ç kan özelliklerine

Detaylı

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünümüyle bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Bir çizimin harita olabilmesi için ÖLÇEK + KUŞ BAKIŞI + DÜZLEME AKTARIM

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ. 1-Silindir (Merkator) projeksiyon: Paralel ve. 2-Konik projeksiyon: Paralel ve meridyenler

HARİTA BİLGİSİ. 1-Silindir (Merkator) projeksiyon: Paralel ve. 2-Konik projeksiyon: Paralel ve meridyenler HARİTA BİLGİSİ *Harita: Yer yüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün belli bir oranda küçültülerek çizilmesiyle elde edilen şekillerdir. Bir şeklin harita sayılabilmesi için; a-kuşbakışı

Detaylı

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar?

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : S v lar Ölçme Sütun Grafi i Olas l k TEST. 920 ml = L ml Yukar da verilen eflitli e göre + iflleminin sonucu kaçt r? A) 29 B) 60 C) 69 D) 9 2. Çiftçi Ak n bahçesinden

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ. Produced by M. EKER 1

HARİTA BİLGİSİ. Produced by M. EKER 1 HARİTA BİLGİSİ Produced by M. EKER 1 ÖLÇÜ BİRİMLERİ Uzunluk, Alan ve AçıA Ölçü Birimleri Herhangi bir objenin ölçülmesinden, aynı nitelikteki objeden birim olarak belirlenen bir büyüklükle kle kıyaslanmask

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler MTEMT K Çokgenler örtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler üzlem Geometrik isimler Temel Kaynak 5 Çokgenler ÇOKGENLER E F En az üç do ru parças n n, birer uçlar ortak olacak flekilde ard fl k olarak

Detaylı

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA NEDİR? Harita; yer yüzeyinin bir düzlem üzerine belirli bir oranda küçültülerek bir takım çizgi ve

Detaylı

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Yeryüzünün tamamının yada bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün bir ölçek dahilinde

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. 1 3 1 3 1 2 1 2. 5 + 7 iflleminin sonucu

Detaylı

Haritalarda bulunması gereken unsurlar: Harita unsurları, haritalar üzerindeki detayların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasını sağlar.

Haritalarda bulunması gereken unsurlar: Harita unsurları, haritalar üzerindeki detayların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasını sağlar. HARİTA BİLGİSİ: Harita: Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı olarak fiziki ve beşeri olay ve özelliklerinin, istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle, bir düzlem üzerine çizilmiş

Detaylı

MATEMAT K 6 ÜN TE III

MATEMAT K 6 ÜN TE III ÜN TE III A. KES RLER 1. Kesirleri Karfl laflt rma ve Say Do rusunda Gösterme 2. Denk Kesirlerden Yararlanma 3. Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi 4. Kesirlerle Çarpma fllemi 5. Kesirlerle Bölme fllemi

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

CO RAFYA - 1 TEST say m döneminden sonra Türkiye de nüfus art fl. 1. Do al süreçlerin normalin çok alt nda ya da üstünde gerçekleflmesi

CO RAFYA - 1 TEST say m döneminden sonra Türkiye de nüfus art fl. 1. Do al süreçlerin normalin çok alt nda ya da üstünde gerçekleflmesi CO RAFYA - 1 TEST D KKAT!+ Bu testte 24 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 35 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Co rafya - 1 Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz. 1. Do al

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM. Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

YERYÜZÜNDE YAŞAM. Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. YERYÜZÜNDE YAŞAM COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1- MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir yerin

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r.

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r. SU DAGAAR MDE SRU DE SRUARN ÇÖZÜMER 4 70 70 40 40 70 do rusal dalga ve engellerinde flekildeki gibi yans r do rusal dalgan n k sm engelinden, k sm ise engelinden flekildeki gibi yans r do rusal dalga ve

Detaylı

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere;

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere; . 7 8 say s kaç basamakl d r? ) 2 B) 0 ) 9 ) 8 E) 7 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. i er 4 noktadan hiçbiri bu do ru üzerinde bulunmamaktad r ve bu 4 noktadan herhangi

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TML MTMT K TST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TML MTMT K TST " bölümüne iflaretleyiniz.. + : flleminin sonucu kaçt r? 4. ört do al say afla

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

TOPOĞRAFYA Takeometri

TOPOĞRAFYA Takeometri TOPOĞRAFYA Takeometri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: K MYA MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: Afla dakilerin hangisinde, su molekülleri di- erlerine göre en düzensizdir? A) Buz B) S v su C) Su buhar D) Alkollü su E) fiekerli su (ÖSS 1999) Baz kat

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17:

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17: EET AII ÖNE 7: Özdefl,, lambalar flekildeki gibi ba lanm fllard r. anahtar kapat l nca ve lambalar n n parlakl nas l de iflir? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) De iflmez De iflmez B) Azal r De iflmez

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre,

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre, MTMT K TST KKT! + u testte 80 soru vard r. + u test için ar lan cevaplama süresi 5 dakikad r. + evaplar n z, cevap ka d n n Matematik Testi için ar lan k sma iflaretleiniz.. a, b, c pozitif reel sa lard

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T ÜN TE II P RAM T 1. P RAM TLER N TANIMI. DÜZGÜN P RAM T a. Tan m b. Düzgün Piramidin Özelikleri. P RAM D N ALANI a. Düzgün Olmayan Piramidin Alan b. Düzgün Piramidin Alan 4. P RAM D N HACM 5. DÜZGÜN DÖRTYÜZLÜ

Detaylı

ÜN TE I. A) TEKRAR EDEN, YANSIYAN VE DÖNEN fiek LLER a) Fraktallar b) Yans yan ve Dönen fiekiller ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST I-I

ÜN TE I. A) TEKRAR EDEN, YANSIYAN VE DÖNEN fiek LLER a) Fraktallar b) Yans yan ve Dönen fiekiller ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST I-I ÜN TE I A) TEKRAR EDEN, YANSIYAN VE DÖNEN fiek LLER a) Fraktallar b) Yans yan ve Dönen fiekiller ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST I-I B) ÜSLÜ SAYILAR a) Bir Tam Say n n Negatif Kuvveti b) Tekrarl Çarp mlar Üslü

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Yeryüzünün tamamını yada bir bölümünü kuş bakışı görünümünü belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasına denir. 1.Kuşbakışı:Tam tepeden bakışa

Yeryüzünün tamamını yada bir bölümünü kuş bakışı görünümünü belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasına denir. 1.Kuşbakışı:Tam tepeden bakışa Yeryüzünün tamamını yada bir bölümünü kuş bakışı görünümünü belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasına denir. 1.Kuşbakışı:Tam tepeden bakışa kuşbakışı denir. 2.Ölçek:Bir yeri belli oranda küçültme

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL 1. DO RULARIN D KL 2. B R DO RUNUN B R DÜZLEME D KL a. Tan m b. Düzlemde Bir Do ru Parças n n Orta Dikme Do rusu c. Bir Do runun Bir Düzleme Dikli ine Ait

Detaylı

BÖLÜM 9 TÜRK YE KL M KAVRAM DERSHANELER. Türkiye ndirgenmifl Ocak zoterm Haritas. S cakl k Da l fl nda Görülen Özellikler;

BÖLÜM 9 TÜRK YE KL M KAVRAM DERSHANELER. Türkiye ndirgenmifl Ocak zoterm Haritas. S cakl k Da l fl nda Görülen Özellikler; BÖLÜM 9 TÜRK YE KL M Türkiye iklimini etkileyen faktörler; Matematik Konum Çevresindeki denizler Yükselti ve yerflekilleri Çevresindeki bas nç merkezleri a) Yüksek Bas nç merkezleri; Sibirya, Asor, Afrika

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE ÜN TE V KÜRE 1. KÜRE a. Tan m b. Bir Kürenin Belirli Olmas c. Bir Küre ile Bir Düzlemin Ara Kesiti 2. KÜREN N ALANI 3. KÜREN N HACM 4. KÜREDE ÖZEL PARÇALAR a. Küre Kufla I. Tan m II. Küre Kufla n n Alan

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir orana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı verilir.

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 :

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 : K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 1 : Bir elementin 60 X +2 iyonunda 25 elektron vard r. Ayn elementin, 58 X izotopunun atomundaki proton (p), nötron (n) ve elektron (e) say lar kaçt r? ÖRNEK 2: Bir

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir?

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 9. Afla daki fonksionlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? 5. Afla daki fonksionlardan hangisi A(,) noktas ndan geçer? A) f() = B) f() = f() = + f() =. f()

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

POL NOMLAR. Polinomlar

POL NOMLAR. Polinomlar POL NOMLAR ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN T POL NOMLAR Polinomlar 1. Kazan m: Gerçek kat say l ve tek de i kenli polinom kavram n örneklerle aç klar, polinomun derecesini, ba kat say s n, sabit

Detaylı

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r ZZZ D\DWP]IHQ FRP FEN VE TENOOJ 8 addenin Halleri ve 5. Ünite ISI VE SICAI ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r aynamakta olan su elimizi yakar

Detaylı

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER ÜN TE II KÜMELER 1. TANIM 2. KÜMELER N GÖSTER M a) Liste yöntemi ile gösterimi b) Venn flemas ile gösterimi c) Ortak özelik yöntemi ile gösterimi 3. KÜMELER N KARfiILAfiTIRILMASI a) Kümenin elaman say

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı