İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı"

Transkript

1 İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı larda ise Tplam Kalite Yönetimi kavramlarının kullanılmaya başlanmasıyla İnsan unsuru ön plana çıktı. Yetki devri, sahiplenme, iş yerinde çapraz bölümler arası grup çalışmaları, kendini yöneten ve çalışanlarca luşturulan iş grupları gündemde lan kavramlardı. EFQM mdeli ise (Avrupa İş Mükemmelliği Mdeli) çalışanın rlünü ve önemini vurguladı lar ayrıca iş süreçleri yaklaşımı dönemiydi. İş süreçleri yönetim, perasyn ve destek süreçler larak üçe ayrılmıştı. İnsan Kaynakları (İK) Yönetimi, Finans ve Bilgi İşlem ile birlikte destek süreçler arasında sayılmaktaydı. Sözü edilen EFQM mdeli İK Yönetimi ile perasyn çalışmaları arasındaki ilişkiyi müşteritedarikçi görüş açısından luşturur ve iş snuçlarının daha iyi alınması için İK süreçlerinin tanımlanmasını şart kşar. Bu makalede İK uygulamaları iş süreçleri bakış açısıyla incelenmektedir. Tarihçe İş süreçleri mdelleri bir çk araştırmacı tarafından zamanında geliştirilmiştir. Örneğin ürün geliştirme ve siparişlerin işleme knulması gibi süreçler önceden tanımlanmıştır. Şimdiye kadar İK iş süreçleri için bir iş süreci mdeli geliştirilmemişti. İK süreci işletmeye değer katan perasyn sürecine kritik destek vermektedir. Literatürde İK süreçlerinin mdellenmesinde farklı yöntemler göze çarpmaktadır. Aşağıda bu mdellerle ilgili kısa açıklamalar verilmiştir. Michigan mdel (Fmbrun et al., 1984) iki perspektiften luşmaktadır. a. Stratejik ve çevresel prespektif b. İnsan Kaynakları perspektifi Stratejik ve çevresel perspektif İK ve rganizasyn arasındaki ilişkiyi bunları etkileyen plitik, eknmik ve kültürel güçler açısından inceler. Bu görüşe göre İK ve rganizasyn stratejisi birbirleriyle etkileşim halindedir. İK perspektifi ise seçme, değerlendirme, ödüllendirme ve bunların perfrmans üzerindeki etkilerini inceler.

2 Literatürde ayrıca aşağıdaki yöntem üzerinde çalışılmıştır. (2) Harvard mdel (Beer et al., 1984) yine iki ayrı perspektiften luşmaktadır. a. İK sistemi b. İK etki bölgesi haritası İK sistemi işçi-işveren ilişkilerini ve persnel yönetimini dört İK kategrisi açısından inceler. Bu kategriler; çalışan etkisi, İK iş akışı, ödüller ve iş sistemleridir. İK etki bölgesi haritası ise İK nın dış çevre ve rganizasyn içindeki işlerle sıkı bağlantısını gösterir. Bir başka mdel lan (3) Guest's (1987) mdel ine göre dört ana İK snucunu elde etmek için yedi adet plitika vardır. Bu ana snuçlar isteniler iş snuçlarıdır. Harvard mdeline benzemektedir fakat dört yerine yedi kategri vardır. Örneğin Harvard mdelindeki İK iş akışı yerine bu mdelde insan kaynağı akışı ve işe alımı, seçme ve tplumsallaştırma yer almaktadır. Harvard mdelindeki iş sistemlerine karşılık ise örgütsel ve iş tasarımı unsurları vardır. İki mdel de ödül sistemine sahiptir. Guest in mdelinde ayrıca plitika luşturulması ve değişimin yönetimi, çalışan değerlendirilmesi, eğitimi ve geliştirilmesi, iletişim sistemleri gibi 3 ayrı kategri daha vardır. Literatürde bu mdellerle ilgili geniş tartışmalar vardır. Tartışmanın yğunlaştığı alan ise bu mdellerin analitik, kuralcı (nrmative) veya tanımlayıcı lup lmadıklarının her zaman anlaşılır lmamasıdır. Literatürdeki tartışmalara rağmen şimdiye kadar yapılmayan sistem mühendisliği yaklaşımıyla İK sürecinin iş süreçleri yaklaşmı açısından incelenmesiydi. İK İş Süreçleri mdelinin gelişimi Şekil 1 de geliştirilen iş süreçleri yapısı İK süreç mdeli için temel luşturur. Bu temel aşağıdaki görüşlere kaynak teşkil eder. (1) İK süreçleri destek süreçlerdir. Organizasyndaki diğer tüm süreçlere destek lmak için vardır. Bu da diğer süreçlerin İK nın müşterisi lması demektir. (2) İK süreçleri müşterilerini desteklerken genel iş amaçları ve hedeflerine en çk destek verecek şekilde çalışmalıdır. (3) Her iş süreci gibi İK süreçleri de sürekli yapıdadır ve Deming in Planla, Uygula, Kntrl Et ve Önlem Al (PUKÖ) döngüsüne uyarlar. Bu durumda İK süreçleri sürekli döngüyü luşturan aşağıdaki alt süreçleri de kapsamalıdır. Planla (tekrar planla) : İK stratejisi Uygula : İK stratejisi Takip et : İK stratejisinin iş snuçları üzerine etkisi

3 İK İş Süreçleri Mdeli tanıtımı İK süreç mdeli üç alt süreçten luşur. (1) İK stratejisinin luşturulması (2) İK stratejisinin uygulanması (3) İş snuçları üzerindeki etkinin takibi Bu üç alt sürecin herbiri çeşitli sayıda aktivitelerden luşur. Aşağıda mdelin açıklaması verilmiştir. (1) İK stratejisinin luşturulması: Entegre İK yönetim stratejisi luşturmak amacıyla mevcut kaynaklar gözönüne alınarak iş stratejileri ve hedeflerini yerine getirmek için gerçekleştirilecek çalışmaları, planın gerçekleştirilmesi için uygun bütçenin müzakere edilmesini ve İK plitikalarını luşturmayı içerir. Bu süreci luşturan aktivitelerin açıklamaları aşağıdadır. Amaçların luşturulması: İşletme stratejisinin, hedeflerinin ve diğer anahtar iş süreçlerinin ihtiyaç ve amaçlarını İK yönetiminin ihtiyaçları ve amaçları açısından yrumlar. Mevcut yeterliliklerin saptanması: Oluşturulan iş ve diğer süreçlerin amaçları için İK yeterliliğini saptar. Planlama: Bütçeyi de içine alan plan luşturur. İK gereksinimleri ve amaçlarını mevcut İK yeterlilikleri üzerine geliştirerek yerine getirecek aktivitelerden luşur. Bütçenin müzakere edilmesi: İK yönetim stratejilerinin başarıyla uygulanmasını sağlayacak finansal kaynakların müzakere edilmesini içerir. İK plitikalarının luşturulması: İlgili stratejik ihtiyaçlar açısından ücretlendirme, işe alma metdları, değerlendirme yöntemleri, işyeri kşulları, eğitim ve geliştirme knularında plitikaların belirlenmesini kapsar.

4 (2) İK stratejisinin uygulanması: İK stratejisinin uygulanmasını planlama, takip etme, kullanım, geliştirme ve eğitim için dğru insanları seçme ve yerleştirme aktiviteleriyle yapar. İK perfrmansının gözden geçirme ve değerlendirmesinin yapılmasıyla sağlanır. Bu süreci luşturan aktivitelerin açıklamaları aşağıdadır. Kntrl: İK nın planlandığının, ve rganizasynun amaç ve ihtiyaçlarına uygun larak dğru bir şekilde uygulandığının gözlenmesi İşe alım: Dış veya iç kaynaklardan İK ihtiyaçlarına uygun çalışanların yerleştirilmesi Eğitim ve geliştirme: HR amaçlarına uygun larak Çalışanların mevcut yeterliliklerinin geliştirilmesi İK perfrmans yönetimi: Bireyler için hedef knulması, hedeflere göre gelişimin takip edilmesi ve gerekli eğitimlerin saptanması. Ayrıca ödüllendirme ve cezalandırma aksiynlarının alınması. Yer değiştirme : Bir iş pzisynunu dlduran kişiden kaynaklanan sebeple işte hatalar meydana gelmesi, eğitim veya gelişimle srunun çözülememesi snucunda çalışanın örgüt içinde veya dışında başka bir işe yerleştirilmesi. Çalışma kşulları için müzakere: İşin yeterliliği ve çalışanların ihtiyaçlarını kapsar. İK plitikalarında ve İK planında yer alır.

5 (3) İş snuçları üzerindeki etkinin takibi : Bu süreç İK yönetim sürecinin iş stratejileri ve diğer anahtar iş süreçlerine katkısının izlenmesinden luşur. Bu süreci luşturan aktivitelerin açıklamaları aşağıdadır. İş stratejisi üzerindeki etkinin izlenmesi: Bu aktivite İK stratejisinin iş stratejisi ve perfrmansı üzerindeki etkisini inceler. Çalışan memnuniyeti üzerindeki etkinin izlenmesi: Bu aktivite işin çalışanları ne düzeyde tatmin ettiğini izler. Yönetim süreçleri üzerindeki etkinin izlenmesi: Yönetim süreçleri stratejiyi frmüle eder ve tüm iş için yön gösterir. Bu aktivite de İK stratejisi ve uygulamasının yönetim süreçlerinin ihtiyaçlarını ne derecede yerine getirdiğini izler. Operasyn süreçleri üzerindeki etkinin izlenmesi: Operasyn süreçleri, siparişlerin veya taleplerin alınması, ürünün geliştirilmesi, siparişin yerine getirilmesi ve ürün desteğini içerir. Bu aktivite ise İK stratejisi ve uygulamasının perasyn süreçlerinin ihtiyaçlarını ne derecede yerine getirdiğini izler. Destek süreçleri üzerindeki etkinin izlenmesi:destek süreçleri, süreçlerin yerine getirilmesini sağlayan Finans ve Bilgi İşlem den luşur. Bu aktivite İK stratejisi ve uygulamasının destek süreçlerinin ihtiyaçlarını ne derecede yerine getirdiğini izler. Snuç Bu makalede İK Yönetim mdelleri üzerinde bilgi verildikten snra sistem mühendisliği prensiplerine göre luşturulan daha biçimsel mdelleme metdu üzerine tartışılmıştır. Bu metd iş süreçleri yöntemine dayanmaktadır. Süreç yönteminin üstün tarafı anlaşılırlık, tamlık ve kesinlik içermesidir. Yararlanılan Kaynak: Cakar, Bititci, MacBryde., A business prcess apprach t human resurce management Business Prcess Management Jurnal, Vlume 9 Number pp

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ayşe CİNGÖZ * Asuman AKDOĞAN ** ÖZ Stratejik insan kaynakları yönetimi

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİSİNİN ÖNEMİ VE SAYIŞTAY DENEYİMİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİSİNİN ÖNEMİ VE SAYIŞTAY DENEYİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİSİNİN ÖNEMİ VE SAYIŞTAY DENEYİMİ Musa KAYRAK 1. Giriş Bilgisayar ortamında yapılan her türlü etkinliği ifade edecek şekilde kullanılan bilişim, teknolojinin olanaklarından yararlanılarak

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 EN KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol Çerçevesine İlişkin Gözden Geçirme - Kontrol Etkililiğinin Artırılması

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar

CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar İsim, E mail, Telefn, Adres CV'nizi gönderdiğiniz kişilerin sizinle irtibata geçebilmek için, CV'nizde belirtmiş lduğunuz irtibat bilgilerinden başka bir lanaklarının

Detaylı

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (13-20) YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ Gülkibar BİÇER Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

GELECEK 10 YIL ĐÇERĐSĐNDE ĐNSAN KAYNAKLARININ YÜZLEŞECEĞĐ ZORLUKLAR

GELECEK 10 YIL ĐÇERĐSĐNDE ĐNSAN KAYNAKLARININ YÜZLEŞECEĞĐ ZORLUKLAR GELECEK 10 YIL ĐÇERĐSĐNDE ĐNSAN KAYNAKLARININ YÜZLEŞECEĞĐ ZORLUKLAR Araş. Gör. Hakan ERKAL Ege Üniversitesi Đ.Đ.B.F Đşletme Bölümü hakan.erkal@ege.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Tamer KEÇECĐOĞLU Ege Üniversitesi

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı