Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 BAÞYAZI Deðerli Meslektaþlarým merhaba, Dünyada ve Türkiye de tavukçuluk hýzla ilerlemesini sürdürmektedir. Yakýn bir gelecekte broylerlerde kesim yaþý gün arasýna inecektir. Yemden yararlanma oraný da 1.5'i,n altýna çekilecek dolayýsý ile daha kýsa zamanda daha az yem tüketerek bugünkü düzeylerden daha fazla üretim yapýlacaktýr. Yumurta tavukçuluðunda da beklenen önemli geliþmeler vardýr. Yumurtaya daha erken yaþlarda girecek tavuklar daha uzun süre yumurta verecekler böylece uzayan yumurtlama periyodunda bir yumurta tavuðundan 350 kadar yumurta alýnabilecektir. Bütün bu sayýsal üretime dönük geliþmelerin yanýnda kalitenin yükseltilmesi ve daha saðlýklý ürünlerin elde edilmeside yaygýnlaþacaktýr. Türkiye olarak da geçtiðimiz dönem üretim ve pazarlama bakýmýndan çok baþarýlý geçmiþtir. Ýç tüketimde artýþlar olmasýnýn yaný sýra tavuk eti ve yumurtasý ihracatýnda da mesafeler katedilmiþtir. Bu ihracat öncelikle doðu ve güneydoðu komþularýmýza yapýlmaktayken pazar profiline Rusya Federasyonu ve AB ülkeleri de dahil edilmiþtir. Tüm bu olumlu geliþmeler devam ederken gündeme GDO konusu gelmiþtir. Hepimizin çok iyi bildiði gibi tavuk karma yemlerinin temel iki ham maddesi mýsýr ve soyadýr. Mýsýr bakýmýndan Türkiye olarak üretimimiz kendimize yeterli düze gelmiþtir. Bununla birlikte soya bakýmýndan dýþa baðýmlýyýz ve ithal ettiðimiz soyanýn hemen hemen tamamý ABD' den ve Brezilya'dan olup GDO'lu soyadýr. Aslýnda tüm dünyada tavuk üretimi ayný yöntemlerle yapýlmaktadýr ve endiþe edilecek bir durum da yoktur. GDO'lu yem tüketen tavuklardan elde edilen et ve yumurtalarýn insan saðlýðýna zararlý olduðuna iliþkin en küçük bir bulgu buðüne kadar elde edilememiþtir. Tarým ve Köyiþleri bakanlýðýnýn GDO'lu ürünlere iliþkin olarak 26/Ekim/2009 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmladýðý "Gýda ve Yem Amaçlý Genetik Yapýsý Deðiþtirilmiþ Organizmalar ve Ürünlerinin Ýthalatý, Ýþlenmesi, Ýhracatý, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik' ile transgenik yem ve gýdalarýn ithalatý ve bunlarý kullanarak yem ve gýda üretimi, bilimsel inceleme, deðerlendirme ve izin aþamasýný içeren belirli kurallara baðlanmaya çalýþýlmýþtýr. yönetmelik çalýþmalarýný üniversiteler, sanayiciler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn da fikrini alarak yapmasý daha doðru olur, geresiz spekülasyonlarýn önlenmesi bakýmýndan da Bakanlýk aradýðý desteði kolaylýkla bulurdu. Tabiatýyla Türkiye ye GDO lu tohumlarýn ithal edilerek ekilmesi ve üretiminin yapýlmasýný gen kaynaklarýmýzýn sonlandýrýlma gayretlerini doðru bulmaz ve karþý çýkarýz. Çünkü Türkiye bir çok bitkisel materyalin anavataný bir baþka deðiþle gen merkezidir. Bu tartýþmalarýn sürdüðü þu günlerde ithalatý durdurulduðu için tavukçuluk sektörümüzün ihtiyacýný karþýlamak üzere önceden getirilmiþ olan soya tükenmek üzeredir. Bu çok önemli probleme çözüm bulunamamasý halinde son altý ayý çok olumlu geliþmelerle sürdüren tavukçuluk sektörümüz yeniden ciddi sýkýntýlarla karþýlaþacak, üretim, iç tüketim ve büyük emeklerle ulaþýlan dýþ pazarlar kaybedilecektir. GDO'ya iliþkin kim þahýs ve meslek odalarýnýn siyasi amaçlý bilimsel temeli olmayan olumsuz açýklamalarý sektörü "hormonlu et ve kuþ gribi"nde yaþanan sýkýntýlardan daha çok kötüsü ile karþý karþýya getirecektir. Konunun ciddiyetinin farkýna varýlmalý, yönetmelikde yeralan yem ifadesi çýkartýlmalýdýr. Yem katkýsý üretimi de problemi aynen yaþamaktadýr. Çünkü aktif maddelerin taþýyýcýsý, dolgu maddesi çoðunlukla niþastadýr. Bu niþastanýn GDO'lu ya da GDO suz mýsýrdan üretilmiþ olmasý yem katkýlarýnýn toplam yemdeki miktarlarý göz önüne alýndýðýnda hiç bir pratik deðer taþýmamaktadýr. VTD olarak 14. Dünya Veteriner Tavukçuluk Kongresini (WVPC) Ýstanbul'da 2005 yýlýnda baþarý ile gerçekleþtirmiþtik. Bu kongre sýrasýnda da 16. WVPC'yi yapma görevini seçim ile Fas kazanmýþtý. Kasým 2009 içersinde Marrakesh/Fas'da kongre gerçekleþtirildi. Veteriner tavukçular bir araya gelerek dünyadaki geliþmeleri ve özellikle de hastalýklar konusunda çok deðerli tebliðleri görüþüp tartýþma fýrsatýný buldular. Baþarýyla tamamlanan kongrede Türkiye'den sözlü ve poster sunumla katýlan meslektaþlarýmýzýn bulunmasý bizi ayrýca memnun etmiþtir. Deðeri meslektaþlarýmýn, tavukçuluk sektörünü saygýdeðer mensuplarýnýn Kurban Bayramýný kutlar, saygý ve sevgiler sunarým. Prof. Dr. Ahmet ERGÜN Baþkan Veteriner Tavukçuluk Derneði Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 4 1

4 Veteriner Tavukçuluk Derneði nin yayýn organýdýr. Yýlda 4 kez 3 ayda bir yayýmlanýr. Veteriner Tavukçuluk Derneði Adýna Sahibi Prof. Dr. Ahmet ERGÜN Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Prof. Dr. U. Tansel ÞÝRELÝ Yayýn Kurulu Prof. Dr. Mehmet AKAN Doç. Dr. Erol ÞENGÖR Dr. Serdar ERTAÞ Uzman Vet. Hek. Mücteba BÝNÝCÝ Vet. Hek. Ekrem T. YÜCESAN Ýdare Yazýþma Adresi Arama Sokak No: 20/D Aydýnlýkevler - ANKARA Tel: Faks: Banka Hesaplarý REKLAM GELÝRLERÝ Türkiye Ýþ Bankasý Dýþkapý Þubesi ÜYE AÝDATLARI Türkiye Ýþ Bankasý Dýþkapý Þubesi Dergide yayýmlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir. Alýntý Yapýlamaz. Grafik Tasarým ve Baský Elma Teknik Basým Matbaacýlýk Tel: Faks: Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 4

5 TAVUK DIÞKILARINDAN SALMONELLA ETKENLERÝNÝN KONVANSÝYONEL VE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TEÞHÝSÝ Orkun Babacan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalý, Ankara orkun Giriþ Salmonella etkenleri Enterobacteriaceae familyasýnda yer alan Salmonella genusuna ait türlerin içerdiði serotiplerdir. Bu cins içinde iki tür bulunmaktadýr ve bunlar Salmonella enterica ve Salmonella bongori olarak tanýmlanmýþtýr. S.enterica içinde 6 alt grup bulunmaktadýr. Bu gruplar S. enterica subsp. enterica, S. enterica subsp. salamae, S. enterica subsp. arizonae (IIIa), S. enterica subsp. diarizonae (IIIb), S. enterica subsp. houtenae, S. enterica subsp. indica dýr Kanatlý hayvanlarla iliþkili tüm Salmonella etkenleri S. enterica türü içinde yer almaktadýr (14). Tavuklarda Salmonella infeksiyonlarý temel olarak iki bölümde incelenmektedir (11). Bunlar, tavuklar için spesifik olan Salmonella enterica subspecies enterica serovar Pullorum un neden olduðu Pullorum Hastalýðý, Salmonella enterica subspecies enterica serovar Gallinarum un neden olduðu Tavuk Tifosu ile insanlarda gýda kaynaklý hastalýklarla iliþkili olan farklý gruplarýn serovarlarý tarafýndan oluþturulan paratifo infeksiyonlarýdýr (18, 20). Salmonella infeksiyonlarý kanatlý hayvan yetiþtiriciliðinde verim düþüklüðü ve ölümler sonucu ekonomik kayýplara neden olmaktadýr. S.Pullorum ve S.Gallinarum ile infekte damýzlýklardan elde edilen civcivlerde, vertikal bulaþma nedeniyle erken dönem infeksiyonlarý þekillenmekte ve ciddi kayýplar oluþmaktadýr (17, 26). S. Gallinarum ile infekte kanatlýlarýn, etkeni en az bir ay süre ile dýþkýlarýyla çevreye saçtýklarý bildirilmiþtir (17). Salmonellozis (paratifo) kanatlý hayvanlar ve kanatlý hayvan ürünleri ile bulaþan zoonoz bir infeksiyon olmasý nedeni ile insan saðlýðý açýsýndan da önem taþýmaktadýr (10, 30, 31). Tavuk ürünlerinden insanlara bulaþan ve gýda kaynaklý zehirlenme vakalarýndan en çok izole edilen serovarlar Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhimurium ve Salmonella enterica subspecies enterica serovar Enteritidis tir (18, 20). Ýnsan, çiftlik hayvanlarý, tavuklar, rodentler ve kuþlarý içeren geniþ bir konakçý spekturumuna sahip olan S. Typhimurium, bu konaklarda hastalýk oluþturabilmektedir (27). Avrupa Birliði nde özellikle yumurtalarda Salmonella kontrolü ve prevalansýnýn azaltýlmasý amacýyla 2003 yýlýnda 2003/99/EEC adlý direktifi yayýnlamýþtýr (1). Kanatlý hayvanlar, insanlarda görülen Salmonella infeksiyonlarýnýn en önemli bulaþma kaynaðýný oluþturmaktadýrlar. Buna baðlý olarak infeksiyonun gýda ile insanlara geçiþi ve halk saðlýðýnýn önemi giderek artarken, bu infeksiyonlarýn özellikle kanatlý üretimde önlenmesi için çalýþmalar baþlatýlmýþtýr (18, 26). Özellikle sadece kanatlý hayvanlarda hastalýða neden olan ve vertikal bulaþan S. Pullorum ve S. Gallinarum infeksiyonunda, damýzlýk üretiminden baþlayan kontrol önem taþýrken; paratifo infeksiyonlarýnda kontrol programlarý tüm yetiþtiricilik aþamalarýnda bulaþma kaynaklarýna baðlý olarak uygulanmaktadýr (15, 18, 21, 32, 34). Kanatlý hayvanlarda Salmonella infeksiyonlarýnýn kontrolü, hastalýk nedenli kayýplarýn önlenmesi ve etkili bir kontrol programlarý gerektirmektedir. (18). Türkiye de kanatlý hayvanlar ve kanatlý ürünleri ile ilgili olarak Salmonella infeksiyonlarý için yasal düzenlemeler bulunmaktadýr. Ýhbarý Mecburi Hayvan Hastalýklar Hakkýnda Tebliðe göre, kanatlý tifosu ve pullorum hastalýðý ihbarý mecburi hastalýklardýr (4, 5). Kuluçkahane ve Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 4 3

6 Damýzlýk Kanatlý Ýþletmeleri Yönetmeliði Uygulama Talimatýna göre, S. Gallinarum ve S. Pullorum hastalýðýnýn tespiti halinde o kümeste bulunan hayvanlar bedelsiz olarak itlaf edilmekte ve kuluçkahane ve günlük civcivlerde rastlanmasý durumunda civciv ve yumurtalar imha edilmektedir. S. Enteritidis ve S. Typhimurium un yumurtada ve damýzlýk iþletmesinde tespiti halinde bu Talimatýn ilgili maddeleri gereðince iþlem yapýlýr (6). Broiler (Ticari Etlik) ve Ticari Yumurtacý Kümeslerinde Salmonella Kontrol Programý Uygulama Talimatlarýnda, zoonoz karakterdeki Salmonella etkenlerinin prevalansýnýn tespit edilmesi ve prevalansýn Avrupa Birliði seviyesine düþürmek amaçlanmaktadýr (2, 7). Ayrýca Türk Gýda Kodeksi nde yumurta ve yumurta ürünlerinde ve çið kanatlý eti ve hazýrlanmýþ kanatlý eti karýþýmlarýnda salmonella etkenlerinin bulunmamasý ile ilgili hükümler yer almaktadýr (8, 9). Ýnfekte kanatlýlarýn dýþkýlarýnýn bulaþma kaynaðý olmasý, dýþkýyla kontamine olan yem su, altlýk, çalýþanlar ve bunlara ait ekipmanlar etkenlerin kanatlýlara bulaþmasýný kolaylaþtýrmakta ve önemli bir infeksiyon kaynaðý olmaktadýr (18). Kesim aþamasýnda dýþký, karkas kontaminasyonuna da neden olmakta ve etken karkasta 1 aydan fazla süre canlý kalabilmektedir (17, 32). Bu derlemede tavuk dýþkýlarýndan Salmonella etkenlerinin teþhisinde kullanýlan konvansiyonel ve moleküler yöntemler deðerlendirilmiþtir. Salmonella Ýnfeksiyonlarýnýn Teþhisi Salmonella etkenlerinin kontamine materyallerden kültür yöntemi ile izolasyon ve identifikasyonu yaklaþýk olarak yedi gün sürmektedir (22). Bu süre özellikle gýda maddelerinde Salmonella kontaminasyonlarýnýn belirlenmesinde bir problem oluþturmaktadýr. Bu durumun aþýlmasýnda, daha hýzlý sonuç veren moleküler tekniklerin kullanýmý yarar saðlamaktadýr. Moleküler teknikler arasýnda Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), etkenin saptanmasýnda hýzlý, spesifite ve sensitivitenin yüksek olmasý ile büyük avantaj saðlamaktadýr. Bu yöntemin dýþký gibi klinik örneklerden ve gýdalardan Salmonella etkenlerinin saptanmasýnda kullanýmý sürekli artmaktadýr. PZR nin bir diðer avantajý ise biyokimyasal ve fenotipik varyasyonlara raðmen mikroorganizmalarýn doðru teþhis edilebilmesidir (22, 23). I- Konvansiyonel Yöntemler Salmonella etkenlerinin konvansiyonel yöntemlerle teþhisinde, önzenginleþtirme, selektif zenginleþtirme, ayýrýcý besiyerlerine ekim, biyokimyasal testler ve serolojik doðrulama aþamalarý bulunmaktadýr (3, 18, 33). Konvansiyonel yöntemde, uluslar arasý düzeyde kabul gören ISO 6579:2002 standardý bulunmaktadýr. a) Önzenginleþtirme Konvansiyonel yöntemin ilk aþamasý önzenginleþtirme aþamasýdýr. Önzenginleþtirmenin amacý, Salmonella etkenlerinin zengin besin maddeleri bulunan besiyerlerinde sayýlarýnýn arttýrýlmasýdýr (33). Önzenginleþtirme aþamasýnda 25 g dýþkýnýn 225 ml önzenginleþtirme besiyerine ilavesi önerilmektedir (3). Yapýlan çalýþmalarda 25 g dýþký numunesinin Salmonella etkenlerini saptayabilecek düzeyde olduðu belirtilmiþtir (33). Önzenginleþtirme aþamasýnda farklý besiyerleri kullanýlabilmektedir. Bu besiyerleri arasýnda Laktoz Broth, Yaðsýz Süt Tozu Besiyeri, Nutrient Broth, Tripticase Soy Broth ve Tamponlanmýþ Peptonlu Su (TPS) dur. ISO 6579:2002 standardýnda önerilen önzenginleþtirme besiyeri TPS dir ve bu besiyerinde 37 C de saatlik bir inkubasyon önerilmektedir (3). TPS, içerdiði fosfat tampon nedeniyle örnek ilavesi sonrasý inkubasyon aþamasýnda ph deðerini 6.0 seviyelerinde kontrol etmekte ve bu ph deðerlerinde Salmonella etkenlerinin üremeleri olumsuz etkilenmemektedir (33). b) Selektif Zenginleþtirme Konvansiyonel yöntemin ikinci aþamasý selektif zenginleþtirmedir. Amacý, flora ve diðer 4 Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 4

7 bakterilerin inhibe edilmesini/sýnýrlamasýný saðlayarak Salmonella etkenlerinin üremesini arttýrmaktýr (18, 33). Bu amaçla Rapaport Vassiliadis Soy Peptone Broth (RVS), Selenit Sistin Broth ve Tetratiyonat Broth kullanýlmaktadýr (33). Selektif zenginleþtirme olarak ISO Rapaport Vassiliadis Soy Peptone Broth ta 42 C de saat inkubasyonunu önermektedir. TSE ise Tetratiyonat Broth ta 43 C de 24 saat inkubasyon önermektedir (3). Genel olarak, yüksek sýcaklýklardaki inkubasyonlarýn daha etkili olduðu belirtilmektedir (33). Tetratiyonat Broth içerdiði pepton ve safra gibi maddelerle salmonella etkenlerinin üremesini desteklerken; yine içerdiði kalsiyum bileþikleri ve iyot sayesinde E. coli üremesini inhibe etmektedir (18). RVS nin içerdiði soya pepton Salmonella etkenlerinin çoðalmasýný artýrmaktadýr (33). ISO 6579:2002 standardýna göre önzenginleþtirme kültüründen 0.1 ml, 10 ar ml lik Rapaport Vassiliadis Soy Peptone Broth ve Tetratiyonat Broth a ekimler yapýldýktan sonra belirtilen sýcaklýk ve sürede inkubasyona býrakýlýr (3). ise propilen glikol bulunmaktadýr. Salmonella etkenleri, besiyeri bileþimindeki propilen glikol den asit oluþtururlar ve koloni renginin kýrmýzý olmasýyla diðer etkenlerden ayýrt edilirler (33). ISO 6579:2002 standardýnda önerilen agarlar XLD Agar ve Brillant Green Phenol Red Agardýr. Ekim yapýldýktan sonra agarlar 37 C de saat inkube edilir. Ýnkubasyon sonunda Salmonella etkenleri XLD Agarda siyah merkezli kýrmýzý koloniler halinde, Brillant Green Phenol Red Agar da pembe koloniler halinde üreme gösterirler (3). d) Biyokimyasal Testler Ayýrýcý besiyerlerinde üremiþ olan Salmonella þüpheli kolonilerden identifikasyon amacýyla çeþitli biyokimyasal testler yapýlmaktadýr. Bu testler laktoz, sükroz, glikoz fermentasyon testleri, lizin dekarboksilasyon testi, üre testi, Metil red/voges Preskauer testi, hidrojen sülfür testi, indol testidir (Tablo 1) (3). Tüm bu testler ISO 6579:2002 standardýnda belirtilen testlerdir. c) Ayýrýcý Besiyerlerine Ekim Selektif zenginleþtirme aþamasýndan sonra Salmonella üremesini gözle görebilmek için çeþitli besiyerlerine ekim yapýlmaktadýr. Bu besiyerlerinde Salmonella etkenlerine ait koloniler belirleyici özellikleri ile diðer etkenlerden ayrýlmaktadýr. Ayýrýcý besiyerlerinde kullanýlan bu belirleyici özellikler özellikle Salmonella etkenlerini laktoz þekerini fermente edememeleri ve hidrojen sülfür üretimleri esasýna dayanmaktadýr (18). Ayýrýcý olarak kullanýlan besiyerleri Brillant Green Phenol Red Agar, XLD Agar, XLT4 Agar, McConkey Agar, Bizmut Sülfid Agar, Salmonella Shigella Agar, Rambach Agar ve Hectoen Enterik Agar dýr. (33). XLD Agar, XLT4 Agar, Bizmut Sülfid Agar, Hectoen Enterik Agar hidrojen sülfür (H2S) oluþturma presibiyle hazýrlanmýþ besiyerleridir (33). Brillant Green Phenol Red Agar, MacConkey Agar, Salmonella Shigella Agar ise laktoz içermekte ve laktoz fermentasyonu prensibine dayanmaktadýr. Rambach Agar ýn bileþiminde Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 4 5

8 Tablo 1: Salmonella Etkenlerinin Biyokimyasal Özellikleri (3, 18, 19, 25, 26) TEST Gram Boyama Katalaz Oksidaz Laktoz Sükroz Glikoz O/F H2S Gaz Ýndol Üre Lizin Dekarboksilaz Sitrat Metil Red Voges- Proskauer e) Serolojik Doðrulama ÖZELLÝK Biyokimyasal testler sonucunda Salmonella olarak identifiye edilen suþlar serolojik olarak doðrulanmalýdýr. Serolojik doðrulama için, hücre duvarý polisakkait antijenlerinden hazýrlanmýþ spesifik O, flagella antijenlerinden hazýrlanmýþ H, ve yüzey antijenlerinden hazýrlanmýþ Vi antiserumlar ile serolojik teste tabi tutulurlar (18, 24). Bunun için, agarda üretilmiþ olan etkenlere antiserumlarla lam aglütinasyon testi uygulanýr (13, 18, 24). II- Moleküler Yöntemler Konvansiyonel yöntemlerin çok uzun sürmesi nedeniyle Salmonella etkenlerinin teþhisinde çeþitli moleküler yöntemler kullanýlmaktadýr. Moleküler yöntemler kýsa sürede sonuç vermeleri yönünden avantaj saðlamaktadýrlar (23). Dýþký gibi klinik örneklerden Salmonella etkenlerinin hýzlý ve güvenilir teþhisi hastalýk kontrolüne yardýmcý olmaktadýr (28, 29). Bu teknikler erken teþhis amacýyla kullanýlmaktadýr ve klinik örneklerde pozitiflik saptanmasý durumunda etken izolasyonu gereklidir Fermentatif Ýnsan, hayvan ve gýda örneklerinden Salmonella teþhisi için PZR metodlarý ve DNA ekstraksiyonu prosedürleri tanýmlanmýþtýr (16). PZR yöntemlerinin Salmonella etkenleri cins ya da alt tür düzeyinde teþhisine göre Salmonella etkenlerine ait hedef genler deðiþmektedir. Genellikle kullanýlan genler arasýnda irob, inva, flic, ompa, iagab, agfa, oric, 16SrRNA ve 16SrDNA bulunmaktadýr (12, 22). InvA, salmonella genusuna spesifik bir özelliktedir. Salmonella etkenlerinin 2 türü olan S. enterica ve S. bongori yi saptamaktadýr. IroB ve iagab, S. enterica alt türlerini saptamaktadýrlar. sefa, S. Enteritidis, S. Pullorum ve S. Gallinarum u teþhis etmek için kullanýlmaktadýr. flic ise S. Typhimurium u spesifik olarak teþhis etmektedir (12). Sonuç Kanatlý hayvanlarda özellikle ekonomik kayýplara neden olan ve insanlarda gýda zehirlenmelerine neden olan Salmonella infeksiyonlarýnýn laboratuar teþhisi büyük öneme sahiptir. Konvansiyonel yöntemlerin etken izolasyonu ve identifikasyonunu kapsadýðýndan dolayý güvenilir bir yöntemdir ve standart tekniktir. Moleküler yöntemler, özellikle PZR, izole edilen etkenlerden doðrulama amacýyla yapýlmasýnýn yanýnda özellikle dýþký gibi klinik materyallerden de kýsa sürede doðru teþhis yapabilmesi nedeniyle büyük avantajlar saðlamaktadýr. Bu sebeple, konvansiyonel yöntemlerle birlikte PZR yönteminin bir arada kullanýlmasý sonuç ve süre açýsýndan daha güvenilir ve kýsa olmaktadýr. KAYNAKLAR 1. Adelina H-S., Marianne C., Sophie L. B., Françoise L., Isabelle P., Sandra R., Virginie M., Phillippe F., Nicolas R. (2009). Risk Factors of Salmonella enterica subs. enterica Contamination in 519 French Laying Hen Floks At The End of The Laying Period. Prev. Vet. Med. 89: Anonim. Brolier (Ticari Etlik) Kümeslerinde Salmonella Kontrol Programý Uygulama Talimatý. (2009). Hukuki Dayanak: tarih ve sayýlý Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü Yazýsý. 3. Anonim. Horizontal Method For The Detection of Salmonella spp. ISO 6579: Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 4

9 4. Anonim. Ýhbarý Mecburi Hastalýklar Hakkýnda Teblið. (2004). Resmi Gazete: Teblið No: 2004/14 5. Anonim. Kanatlýlarýn Pullorum ve Gallinarum Hastalýðý Yönetmeliði. (1967). Resmi Gazete: 669/ Anonim. Kuluçkahane ve Damýzlýk Kanatlý Ýþletmeleri Yönetmeliði Uygulama Talimatý. (2007). Tarih ve No: / Anonim. Ticari Yumurtacý Kümeslerinde Salmonella Kontrol Programý Uygulama Talimatý. (2009). Hukuki Dayanak: tarih ve sayýlý Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü Yazýsý. 8. Anonim. Türk Gýda Kodeksi Çið Kanatlý Eti ve Hazýrlanmýþ Kantalý Eti Karýþýmlarý Tebliði. (2006). Teblið No: 2006/29 9. Anonim. Türk Gýda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliði. (2000). Teblið No: 2000/ Antunes P, Reu C, Sousa JC, Peixe L, Pestana N. (2003). Incidence of Salmonella From Poultry Products And Their Susceptability To Antimicrobial Agents. Int J Food Microbiol. 87: Barrow PA. (2007). Salmonella Infections: Immun and Non- Immun Protection With Vaccines. Avian pathol. 36: Bäumler AJ, Heffron F, Reissbrodt R. (1997). Rapid Detection of Salmonella enterica With Primers Specific For irob. J Clin Microbiol, 35: Bilgehan H. (2004). Klinik Mikrobiyolojik Taný. Barýþ Yayýnlarý, Ýzmir. 14. Brenner FW, Villar RG, Angulo FJ, Tauxe R, Swaminathan B. (2000). Salmonella Nomenclature. J Clin Microbiol. 38: Cox NA, Berrang ME, Cason JA. (2000). Salmonella Penetration of Egg Shells and Proliferation in Broiler Hatching Eggs. Poult Sci. 79: Çarlý KT, Ünal CB, Caner V, Eyigör A. (2001). Detection of Chicken Feces by A Combination of Tetrathionate Broth Enrichment, Capillary PCR, and Capillary Gel Electrophhoresis. J Clin Microbiol, 39: Dunkley KD, Callaway TR, Chalova V I, McReynolds JL, Hume M., Dunkley CS, Kubene LF, Nisbet DJ, Ricke SC. (2009). Foodborne Salmonella Ecology In The Avian Gastrointestinal Tract. Anarobe 15: Ýzgür M. (2002). Salmonella Ýnfeksiyonlarý In: Kanatlý Hayvan Hastalýklarý. M Ýzgür, M Akan (Ed), Medisan Yayýnevi, Ankara 19. Koneman E, Washington WJ, Allen S, Janda W, Procop G, Schreckenberger P, Woods G. ( 2006 ). Koneman s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology Sixth Edition. Chapter Liu GR, Rahn A, Liu WQ, Sanderson KE, Johnston RN, Liu SL. (2002). The Evolving Genome of Salmoenlla enterica serovar Pullorum. J Bacteriol. 184: Maciorowski K.G, Herrera P, Jones FT, Pillai SD, Ricke SC. (2006). Cultural and Immunological Detection Methods for Salmonella spp. in Animal Feeds. Vet. Res. Commun. 30: Oliveira SD, Rodenbusch CR, Cé MC, Rocha SLS, Canal CW. (2003). Evaluation of Selective and Nonselectiveenrichment PCR Procedures for Salmonella Detection. Lett Appl Microbiol. 36: Olivieria SD, Santos LR, Schuch DMT, Silva AB, Salle CTP, Canal CW. (2002). Detection and Identification of Salmonellas From Poultry- Related Samples by PCR. Vet. Microbiol. 87: Quinn PJ, Carter ME, Markey BK, Carter GR. (1994). Clinical Veterinary Microbiology. Mosby- Year Book Europe Limited. 25. Quinn PJ, Markey BK. (2003). Concise Review of Veterinary Microbiology. Blackwell Publishing Ltd. 26. Quinn PJ, Markey BK, Carter ME, Donnelly WJ, Leonard FC. (2004). Veterinary Microbiology and Microbial Disease. India Replica Press Ptv. Ltd, Kundli. 27. Rabsch W, Andrews HL, Kingsley RA, Prager R, Tschape H, Adams LG, Baumler A. (2002). Salmonella enterica serotype Typhimurium and Its Host- Adapted Variants. Infect Immun. 70: Riyaz- Ul- Hassan S., Verma V., Qazi G. N. (2004). Rapid Detection of Salmonella by Polymerase Chain Reaction. Mol Cell Probes. 18: Sareyyüboðlu B, Çelik Ok A, Cantekin Z, Yardýmcý H, Akan M, Akçay A. (2008). Polimerase Chain Reaction Detection of Salmonella spp. In Faecal Samples of Pets Birds. Avian Dis. 52: Su LH, Chiu CH. (2007). Salmonella: Clinical Importance and Evolution of Nomenclature. Med J Türkyýlmaz S, Savaþan S, Kýrkan Þ, Kaya O. (2007). Tavuklarda Salmonella Enteritidis Ýnfeksiyonlarýnýn Bakteriyolojik ve Serolojik Yöntemlerle Teþhisi. Ýstanbul Üniv. Vet Fak. Derg. 33: Uyttendaele MR, Debevere JM, Lips RM, Neyts KD. (1998). Prevalance of Salmonella In Poultry Carcasses and Their Products In Belgium. Int J Food Microbiol. 40: Eriþim tarihi: Yoshikawa TT, Herbert P, Oill PA. (1980). Salmonellosis. West J Med Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 4 7

10 KANATLI ETLERÝNÝN MARÝNASYONU Ali Gücükoðlu Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD, SAMSUN Dünyada ve Türkiye'de kanatlý hayvan yetiþtiriciliðindeki endüstriyel geliþmelere baðlý olarak kanatlý eti tüketiminde belirgin bir arýtýþ gözlenmektedir. Türkiye'de 2008 yýlýnda ton olarak üretilen kanatlý etinin kiþi baþýna düþen tüketim miktarý 15 kg düzeyine kadar gelmiþtir (Anon, 2009). Ülkemizde artan kanatlý eti ihtiyacýnýn karþýlanmasýna yönelik yapýlan altyapý ve tesisleþme yatýrýmlarý ile kanatlý sektörü; kendi üretim planlamasýný uygulayabilen, ülke ihtiyacýný karþýlayabilen ve uluslar arasý standartlarda üretimi gerçekleþtirebilen bir yapýya kavuþmuþtur. Bu geliþmelere paralel olarak kanatlý hayvanlardan elde edilen ürünlerde sosyoekonomik yapý, beslenme alýþkanlýklarý ve farklý damak zevklerine baðlý olarak çeþitlilik artmaktadýr. Geleneksel kanatlý eti tüketimi bütün karkas ve karkas parçalarýný (But, göðüs, incik, kanat vb) kapsamaktadýr. Ancak özellikle son yýllarda, ürün çeþitlendirmesine büyük katkýlarý olan ileri iþleme aþamalarý kanatlý sektöründe geliþimini hýzlandýrmaktadýr. Ýleri iþlenmiþ ürünlerde amaç; tüketici ihtiyaçlarýný (saðlýklý ürün, besleyicilik, kalite, raf ömrü v.b.) deðiþtirmenin yaný sýra kiþilerin damak zevkine uygun ürünler üreterek pazardaki payý ve tüketimi arttýrma çabasý olarak deðerlendirilmektedir. Kanatlý etlerinde ileri iþleme teknolojisi ile katký maddeleri ilave edilerek þekillendirilmiþ ürünler ile parça kanatlý etlerinin marine edilmiþ halleri üretilmektedir. Kanatlý etlerininde marinasyon tekniði; etlerin piþirme sýrasýnda su tutma kapasitesi artýrmak, kas fibrillerinin yumuþamasý ile daha gevrek ve kolay çiðnenebilir ürünler elde etmek, üründe rengi ve tekstürü iyileþtirmek, lezzet ve aromayý geliþtirmek, istenmeyen mikrobiyel geliþmeyi kontrol altýna alýp ürünün raf ömrünü uzatmak ve ürün çeþitliliði artýrmak amacýyla temelde tuzlamayý esas alan iþlemler bütünüdür (Lemos ve ark.,1999; Parks ve ark., 2000). Türk Gýda Kodeksi 'Et Ürünleri Tebliði'nde yer alan ifadeye göre marinasyon; etin tuz, bitkisel yað gibi çeþitli gýda maddeleri ve gerektiðinde lezzet vericiler kullanýlarak muamele edilmesi olarak tanýmlanmaktadýr (Anon, 2000). Genel olarak gýdalarda kullanýlan birçok marinasyon tekniði kanatlý etlerinde de uygulanmaktadýr. Ancak temelde kanatlý etlerin marinasyonu üç farklý biçimde yapýlmaktadýr. (Lemos ve ark., 1999; Smith, 1999; Parks ve ark., 2000; Smith ve Acton, 2001; Xargayo ve ark., 2001). Bunlardan 'Daldýrma Tekniði' en eski ve en kolay uygulanabilen yöntem olmasý itibariyle geleneksel yöntem olarakta bilinmektedir. Yöntemin temelini içinde marinat bulunan kaplara ürünün daldýrýlarak burada 4-7 0C'de saat süreyle bekletilmesi oluþturmaktadýr. Yöntemin uygulanabilirliðinin kolay olmasý ve fazla teknolojik iþlem gerektirmemesi avantaj olarak görünse de iþlemin bakteriyel kontaminasyona açýk olmasý ve ürünlerde bir örnekliliðin saðlanamamasý nedeniyle uygulama alaný sýnýrlý düzeyde kalmaktadýr (Smith ve Acton, 2001). 8 Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 4

11 Daha geniþ bir kullaným alaný bulan diðer bir yöntem ise 'Tamburlama' yöntemidir. Bu yöntemde deðiþik kapasitelere sahip, içerisinde saþýrtma levhalarý bulunan ve kendi ekseni etrafýnda belirli hýzlarda dönebilen paslanmaz çelikten imal edilmiþ tamburlar kullanýlmaktadýr. Bu sistemde ayný zamanda vakum etkisi yaratýlarak oksijenin olumsuz etkisi ortadan kaldýrýlabilmektedir (Yetim ve Gökalp, 1988; Gökalp ve ark., 1999; Sams, 2001; Smith ve Acton, 2001). Tamburun içerisine alýnan etlere dönme sýrasýnda çarpma, dövme, yüksekten düþürme gibi fiziksel etkiler uygulanarak marinat etlere iyice nüfuz ettirilmektedir. Mekaniksel etkiye maruz kalan ette, yapýsal bir bozulma ortaya çýkmakta, bir çeþit doku tahribatý meydana gelmektedir. Sonuç olarak sarkomer yapýsý gevþemekte, aktin flamentleri ve Z bantlarý çok hýzlý bir þekilde parçalanmaya baþlamaktadýr. Bu yapýsal bozulmalar sonucu ürüne ilave edilen marinat yardýmýyla tuzda eriyebilir proteinlerin ekstraksiyonu saðlanmaktadýr. Yað, su ve proteinlerden ibaret olan bu yapýþkan sývý, ürünün dýþ kýsmýný bir film gibi tamamen sarmakta ve parçalarýn birbirine yapýþmasýný saðlamaktadýr (Yetim ve Gökalp, 1988). Tamburlama yönteminin avantajlarý; sürenin kýsa olmasý, kontrolünün yapýlabilmesi ve bir örnekliliðin saðlanabilinmesi olarak sýralansa da yatýrým maliyetinin fazla olmasý, tamburlama yönteminde mekanik etki sonucu, kas dokuda mikrobiyel geliþimlere karþý doðal bariyer olan perimisyum ve endomisyum zarlarýnýn yapýsý bozulduðundan ürünlerde mikrobiyel kontaminasyona ortam oluþmasý, derisiz ürünlerle çalýþýldýðýnda fire oranýnýn yüksek olmasý ve yine kemikli hammadde ile çalýþmada uygulanan fiziksel etkiyle kemiklerin kýrýlmasý ve kas dokunun zarar görmesi dezavantaj olarak deðerlendirilmektedir (Chen, 1982; Smith, 1999; Smith ve Acton, 2001; Xargayo ve ark., 2001). 'Enjeksiyon yöntemi' ile marinasyon genelde büyük parçalý etler için kullanýlan ve çoklu iðnelerle yardýmý ile arzu edilen kompozisyon, doz ve basýnçta marinatýn ete geçmesi saðlanmaktadýr. Enjeksiyon yöntemiyle büyük çaplý ve kompleks yapýlý etler üretim akýþý sýrasýnda kolayca marine edilebilmekte ve marinat etin iç kýsýmlarýna homojen þekilde daðýtýlabilmektedir. Enjeksiyon yöntemi genelde tamburlama yöntemiyle kombineli olarak kullanýlmaktadýr. Marine edilecek etler öncelikle enjeksiyona tabi tutulur ve marinat et içerisine nüfuz ettirilir, ardýndan tamburlamanýn fiziksel etkisiyle marinat et içerisine homojen olarak daðýlmasý saðlanýr. Yöntemin pahalý olmasý, yüzeydeki patojen ve saprofit mikroorganizmalarýn uygulanan basýnç yardýmýyla etin içerisine taþýnma riski ve küçük parça etlere uygulanamamasý dezavantaj olarak görülmektedir (Smith, 1999; Smith ve Acton, 2001). Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 4 9

12 Marinasyon iþlemi için kullanýlan temel katkýlar; tuz, fosfat bileþikleri, organik asitler ve baharatlar olarak sýralanmaktadýr (Post ve Heath, 1983). Tuz ve fosfat bileþikleri marinasyonda daha çok lezzet, renk, aroma, tekstür, koagülasyon, emülsifikasyon, oksidasyon, mikrobiyel geliþim üzerine etkilidir. Piþmiþ etin su içeriði, etin gevrekliðini gösteren önemli faktörlerden biridir. Tuz ve fosfatlarla marine edilen etlerde ortamýn iyonik þiddeti artmakta ve bu bileþenler etin piþirilmesi sýrasýnda suyun et bünyesinde daha fazla alýkonmasýna yardýmcý olmaktadýr. Alkali karakterde fosfat ve tuz içeren marinatlar kanatlý etlerinin kalitesi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bu marinatlar etin su tutma kapasitesini ve gevrekliðini arttýrmakta, piþirme kayýplarýný azaltmakta, donmuþ etin çözünmesi sýrasýnda sýzýntý suyu kaybýný önlemektedir. Fosfatlarýn kanatlý etlerinin kalitesi üzerindeki etkilerini gösterebilmeleri hidrolize olarak ete nüfuz etme oranlarýna baðlýdýr. Kanatlý etleri için pirofosfatlar (PP), tripolifosfatlar (TPP) ve sodyumhekzametafosfat (SHMP) bileþikleri kullanýlmaktadýr (Farr ve May, 1970; Froning ve Sackett. 1985; Young velyon. 1986). Marinasyon iþleminde kullanýlan diðer temel katký maddelerinden biri de organik asitlerdir. Bilindiði üzere et ve ürünleri için en önemli kalite niteliklerinden biri gevrekliktir. Etin gevrekliði de etin bünyesinde mevcut bað doku oranýna ve kaslarýn içerdiði miyofibriler proteinlerin bileþimine baðlý olarak deðiþir (Sams, 2001). Kollogen, nötr tuz çözeltilerinde çözünen tropokollogen ve zayýf organik asitlerde çözünen prokollogen denen iki farklý bileþenden oluþur (Kijowski ve Mast, 1993). Asetik, sitrik, laktik asit gibi organik asitler kollogenin yapýsýný deðiþtirmekte ve bunun sonucu olarak da sert ve kaba tekstürlü etler yumuþatýlabilmektedir. Organik asitler, kollogende mevcut peptit baðlarýný hidroliz eder ve çapraz kovalent baðlarý yýkýmlar. Ayrýca asidik marinasyonla optimum ph aralýðý olan proteolitik aktiviteye sahip katepsin enzimleri de faaliyete geçirilerek etin gevrekliði arttýrýlmaktadýr (Xiong ve Kupski 1999; Berge ve ark., 2001; Burke ve Monahan, 2003). Piþmiþ et ürünlerinin tüketilebilme özelliklerini ortaya koyan faktörlerin baþýnda gevreklik, sululuk ve lezzet gelmektedir. Bu özellikler kanatlýlarýn yetiþtirilmesi (genetik, besleme, cinsiyet, tür, yaþ vb) ve ürün iþleme teknikleri (soðutma, marine etme, piþirme) ile deðiþkenlik arz etmektedir (Xargayo ve ark., 2001). Marinasyon iþlemi kanatlý sektöründe daha çok, farklý ürün yelpazesi sunmak adýna özellikle broiler etlerinde kullanýlmaktadýr. Ancak damýzlýk ve anaç olarak kullanýlan kanatlýlarýn verimleri düþtükten sonra da deðerlendirilmesinde marinasyon teknikleri uygulanmaktadýr. Bu tür hayvanlardan elde edilen etler yüksek kollogen içerikleri nedeniyle sert ve kaba tekstürlü etler olarak nitelendirilmektedir. Bu türden etlerin katma deðerli ürünlere dönüþtürülmesi amacýyla marinasyon teknikleri ile iþlenerek deðerlendirilmesi en etkin ve ekonomik yollardan birisidir. Bununla beraber bazý kalite kusurlarýna sahip etlerin deðerlendirilmesinde marinasyon iþleminden yararlanýlmaktadýr (Fernandez ve ark., 1994; Berge ve ark., 2001). Marinasyon teknikleri ile kanatlý eti ve ürünlerinde lezzet ve aroma niteliklerinin maskelenmesi mümkündür. Bu durum özellikle raf ömrü sona ermiþ ürünler ve besleyici nitelikleri sýnýrlý olan 'Çýkma Tavuk' adýyla bilinen hayvanlardan elde edilen etler gibi gýda kalitesi düþük kanatlý etlerinin çeþitli marinasyon teknikleri ile piyasaya sunumunu ortaya çýkarmaktadýr. Marinasyon teknikleri ile tüketiciye hoþ gelen görünüþ ve lezzet parametreleri saðlanabilmekte, ancak ürünün besleyici ve biyoyararlýlýk nitelikleri bakýmýndan uygunluðunu saðlamak mümkün olmamaktadýr. Ülkemizde 'Çið Kanatlý Eti ve 10 Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 4

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2008 Cilt 6 Sayý 1 Tavuklarda Mikoplazma Ýnfeksiyonlarýnda

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2007 Cilt 5 Sayý 3 Bölgelendirme (Zoning) ve Bölümlendirme

Detaylı

www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org BAÞYAZI Deðerli Meslektaþlar Bu sayýdaki yazýmý iki konu üzerinde yoðunlaþtýrmak istiyorum. Konularýn her ikisi de yemle, tavukçulukla yakýndan

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir GÜVEN Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Erol BAÞ Yayýn Kurulu Erol BAÞ Gürsel BALCI Fikret SÖNMEZ Dr. Habip MURUZ Recep KIRBAÞ Cihan

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

KURUMSAL KÝMLÝÐÝMÝZLE BÝRLÝKTE LOGOMUZ DA DEÐÝÞTÝ

KURUMSAL KÝMLÝÐÝMÝZLE BÝRLÝKTE LOGOMUZ DA DEÐÝÞTÝ KURUMSAL KÝMLÝÐÝMÝZLE BÝRLÝKTE LOGOMUZ DA DEÐÝÞTÝ Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý "Yeniden Yapýlanma, Yeni Logo, Kurumsal Kimlik ve Yeni WEB Sayfasý Tanýtým Toplantýsý" Ýstanbul'da yapýldý. Bakan Mehdi

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ

BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ * BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ Fatma ÇANKA KILIÇ Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, KMYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi Programý, Kocaeli fatmacankakilic@hotmail.com

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni DÜÞÜN! YAPMAN GEREKENÝ YAP! Veteriner Hekim Murat HARMAN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi mharman@avho.org.tr editörden Mesleðim adýna

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

Ankara da Satýlan Sütlerin Deðerlendirilmesi*

Ankara da Satýlan Sütlerin Deðerlendirilmesi* Ankara da Satýlan Sütlerin Deðerlendirilmesi* Dr. Belgin Altun**, Dr. Tanju Besler***, Dr. Serhat Ünal**** *Ankara Piyasasýnda Satýlan Ýþlem Görmüþ (Uht ve Pastörize) ve Görmemiþ (Sokak) Sütlerin Makro-Besin

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014)

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014) T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014) ANKARA, 2010 1. Basým : Þubat 2010, Ankara, 3500 Adet ISBN : 978-975-590-311-8

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Eylül 2008 Bu sayýda neler var: Ticaretimiz, iþ ortaklýðýmýzdýr Adý: Baklava Þurubu! Hüseyin Yeþil: Marka demek; itibar demek, þahsiyet demek... Kapak Konusu: Küresel

Detaylı

T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Her Sorunun Bir Çözümü Vardýr Veteriner Hekim Murat HARMAN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi mharman@avho.org.tr editörden Mesleðimize

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2009 Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu! Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ SÜMDER ( MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ) Sahibi Su Ürünleri Mühendisliði Derneði Adýna Doç. Dr. Meriç ALBAY Genel Yayýn Yönetmeni (Sorumlu) Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mehmet ÖZGEN Yazý Ýþleri Müdürü (Editör)

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

GDO lar ve ETKÝLERÝ GDO

GDO lar ve ETKÝLERÝ GDO lar ve ETKÝLERÝ Baþkan Prof. Dr. Murat ÖZGEN (Ankara Üniversitesi ZF): Sayýn ODA Baþkanýmýz, deðerli hocalarým, deðerli meslektaþlarým, Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen deðerli konuklar, Teknik Kongremizin

Detaylı