Ahlatcý dünya vitrininde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahlatcý dünya vitrininde"

Transkript

1 Marka baðýmlýsý olmayýn ýkýþ noktasý orum olan örnek giriþimcilik hikâyesi Ýsmail Koyun ve aðabeyi Ýsmet Koyun, baþlangýç noktasý orum olan sýra dýþý bir giriþimcilik hikâyesinin mimarlarý. Ýsmail Koyun ve aðabeyi Ýsmet Koyun un baþarý hikayesi orum dan baþlýy- 6 MART 3 SALI * HABERÝ DE orum da Gönül Elçileri Projesi Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy ün koordinatörlüðünde gerçekleþtiriliyor. Gönül Elçileri nde ikinciyiz * HABERÝ 7 DE Günlük Siyasi Gazete Bilinçli Tüketici konulu konferansta konuþan TS Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Özüyaðlý, alýþveriþte marka baðýmlýlýðýnýn yanlýþlýðýna dikkat çekti. * HABERÝ 8 DE TS Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Özüyaðlý Fiyatý : 4 Kuruþ Ahlatcý dünya vitrininde 36. Ýstanbul Jewelry Show'da en çok ilgi çeken stantlarýn baþýnda Ahlatcý Kuyumculuk geldi. Tamamen kendi üretimleri olan bilezik ve alyanslarla dünya vitrinine çýkan Ahlatcý Kuyumculuk, bu yýl. kez Ýstanbul'da fuara katýldý. rman Ýþletme Müdürü sman Eriþen, aðaçlandýrma çalýþmalarý hakkýnda bilgi.5 milyon fidan toprakla buluþuyor * HABERÝ 4 DE rman Haftasý tüm yurtta olduðu gibi orum'da da çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. rman Ýþletme Müdürü sman Eriþen, bu yýl.5 milyon fidan dikmeyi hedeflediklerini bildirdi. * HABERÝ 5 DE Dünya Saati þehriyiz Baþta iklim deðiþikliði olmak üzere çevre sorunlarýna dikkat çekmek amacýyla WWF tarafýndan 7 yýlýnda Avustralya'da baþlatýlan Dünya Saati projesinde orum da yer alýyor. * HABERÝ DE Ahlatcý Ailesi ve stand ekibi, beþ gün boyunca açýk kalan fuarda büyük bir özveriyle çalýþtýlar. NKSAV ve Özel Hastane sevindirdi Saðlýkta örnek iþbirliði nkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Savaþma Derneði (NKSAV) üyesi engelli bir hasta, orum Özel Hastanesi nde yapýlan baþarýlý týbbi operasyonun ardýndan tekrar yürümeye baþladý. Baþta iklim deðiþikliði olmak üzere çevre sorunlarýna dikkat çekmek amacýyla baþlatýlan projede orumda bulunuyor. Hýzýrdede yi Meclis e taþýdý CHP orum Milletvekili Tufan Köse, orum ili merkez Hýzýrdede köy yolu sorununu da TBMM ye taþýdý. * HABERÝ 9 DA Uzm. Dr. Musa Bayboðan, yapýlan týbbi operasyon hakkýnda bilgi verdi. Fen Lisesi Liderlik Kulübü öðrencileri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü ziyaret edildi. Külcü yü örnek siyasetçi seçtiler orum Fen Lisesi öðrencileri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü Yýlýn Örnek Siyasetçisi seçti. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ DA Kule saatsiz olunca... smancýk ta bulunan Saat Kulesi nin uzun zamandýr saatsiz oluþundan rahatsýz olan bir grup, internetteki sosyal paylaþým sitesi üzerinden Saat Kulemiz Ýçin Sadece 5 Lira baþlýklý kampanya baþlattý. Tufan Köse Mona Medikal le iþbirliði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mone Medikal'i ziyaret etti. * HABERÝ 3 DE smancýklýlar Saat Kulemiz Ýçin Sadece 5 Lira baþlýklý kampanya baþlattý. * HABERÝ 7 DE Tokat, Amasya, orum, Sivas ve Yozgat illeri kültürel iþbirliði yapacak. Komþularla kültürel iþbirliði Tokat, Amasya, orum, Sivas ve Yozgat illerinin doðal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bölgesel destinasyonlarýný ön plana çýkararak tanýtýmlarýný ve turizm potansiyelini geliþtirmeyi ve iþbirliðini arttýrmayý amacýyla Tokat ta bir toplantý yapýldý. * HABERÝ 3 DE

2 SALI 6 MART 3 Hematoluðumuz gelecek orumlu'nun muzdarip olduðu bir saðlýk sorununun yakýnda çözüme kavuþmasýnýn an edi kýtada ýþýklar Ydünya saati için kapatýldý. WWF tarafýndan gerçekleþtirilen ve dünyanýn en büyük çevre hareketi olan Dünya Saati yedi kýtayý bir araya getirdi. Dünya Saati bu yýl 5'den fazla ülkede milyonlarca kiþinin katýlýmýyla rekora imza attý. Türkiye'den çok sayýda Valilik, kurum, birey ve sembolik yapýnýn katýldýðý Dünya Saati'nde alýnan kararlarýn domino Next Machýna 3D Uydu Alýcýsý ile Kusursuz Görüntü Görüntü kalitesine önem verenlerin tercihi Next Machina 3D, TV keyfine keyif katýyor. Uydu sistemlerinde lider marka Next&Nextstarýn, en son teknolojiyle ürettiði Next Machina 3D, içerdiði teknolojik iþlev seçenekleri ile TV keyfi ve kaliteli görüntüyü bir arada sunuyor. Next&Nexstarýn, Türk ve Koreli mühendisleri tarafýndan, son teknoloji ile üretilen Next Machina 3D Uydu Alýcýsý, kaliteyi arayanlarýn bir numaralý tercihi. ARM CRTEX-A9 mimarisi ile üretilmiþ cihaz, sahip olduðu üstün özellikler sayesinde, ileriye dönük teknoloji ile geliþtirilebilme ve uzun yýllar kullaným olanaðý saðlýyor. Öte yandan Türkiyede bir ilk olarak, ister uydudan, ister IPtv üzerinden gelen görüntüyü, ister USB baðlantýlý harici bir bellekten 3 boyutlu filmi Power 3D GPU teknolojisi ile Dye çevirmeyi de mümkün kýlýyor. Reklam sevmeyenler için Nextstardan müthiþ bir icat Dizi veya filmin en heyecanlý yerinde ansýzýn yayýna giren reklamlardan dert yananlar için Next&Nextstar tarafýndan geliþtirilen uydu meselesi olduðunu yazmýþ, 'Hematoloðumuz gelebilir' demiþtim. Öyle de oldu. Öðrendiðime göre, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne Hematolog kadrosu açýlmasý için gerekli talimatý vermiþ. Önümüzdeki aylarda bir aksilik çýkmaz, hematoloðumuz göreve baþlarsa; taný, teþhis ve tedavi için Ankara'yý yol alýcýsý, isteðiniz doðrultusunda, reklam baþladýðý an kumanda ile artýrabileceginiz süre ile reklam filtresini devreye sokuyor. Siz kanallarda dolaþýrken reklam bittiðinde o kanala otomatik olarak geri dönüyor. Uydu alýcýsý ve güvenlik kamerasý bir arada Güvenlik sistemleri ile yeni projelere imza atan Next&Nextstar, uydu alýcýsý ile ev güvenliðini ilk kez bir araya getirdi. Cihazla uyumlu bir pc web kamerasýný ürüne takarak evinizin güvenliði saðlayabilirsiniz. Ýnternete baðlý uydu alýcýnýz kapalýyken bile, internetinizin IPsini herhangi bir browser uzerinden (pc, tablet, bilgisayar) kameranýza baðlanabilir ve ortamý izleyebilirsiniz. Youtubedan görüntü izlemek mümkün Bilinen tüm video ve ses formatlarýný destekleyen Next Machina 3D Uydu Alýcýsý, ayrýca web tarayýcýsý ile internette dolaþabilmek, Youtubea girmek ve video indirmek gibi imkanlarý da mümkün kýlýyor. Sadece pc üzerinden izleyebildiginiz internet TV linki olduðunda ise Next Machina 3D uydu alýcýsýna linki girip yayýný televizyondan seyretmek de mümkün. Ayrýca bölme özelliði ile ekran dörde bölenerek ayný anda 4 farklý yayýný izleme imkaný da sunuyor. eden hastalarýn hem sayýsý azalacak, hem de etkisi gezegenimiz için birlikteliðin gücünü ortaya koyuyor. Baþta iklim deðiþikliði olmak üzere çevre sorunlarýna dikkat çekmek amacýyla WWF tarafýndan 7 yýlýnda Avustralya'da baþlatýlan Dünya Saati, bu yýl 3 Mart 3 tarihinde :3-:3 arasýnda gerçekleþtirildi. Asya ile Avrupa'yý baðlayan Boðaz Köprüleri bu yýl yine ýþýklarýný kapattý. Ayasofya Müzesi, Topkapý Sarayý, Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayý, Dolmabahçe Saat Kulesi, Küçüksu Kasrý, Beylerbeyi Sarayý geçen yýl olduðu gibi ýþýklarýný kapatýrken Beykoz Kasrý, Ihlamur Kasrý ve Kýz Kulesi de Dünya Saati'nin sembolik yapýlarý arasýnda yer aldý. Türkiye'den Valilik ve Belediyenin desteklediði Dünya Saati'ne on binlerce birey ve yüzlerce kurum dunyasaati.org'da sürdürülebilir bir gelecek için domino etkilerini baþlattý. WWF- Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Bayar "Dünya Saati, baþta iklim deðiþikliði olmak üzere çevre sorunlarýna karþý yedi kýtayý bir araya getiren çok güçlü bir hareket. Doða korumanýn sýnýrý olmadýðýný; bir kiþinin katkýsýnýn büyük bir gücün parçasý olduðunu bir kez daha gösteriyor. Doðayla uyumlu bir geleceðe ulaþmak için ülkemizden Dünya Saati'ne katýlan tüm bireylerin ve kurumlarýn gösterdiði duyarlýlýða teþekkür ederim," dedi. Türkiye'de ilginin her yýl arttýðýný belirten WWF- Türkiye Genel Müdürü Tolga Baþtak ise "Dünya Saati'nde, yaþamýn sürdürülebilirliði için bireyleri ve kurumlarý doðayla uyumlu yaþam için adým atmaya davet ettik. Dünya Saati katýlýmcýlarý bu amaca yönelik dunyasaati.org üzerinde domino etkilerini baþlattýlar. Bireylerin ve kurumlarýn küçük-büyük attýðý adýmlar, doðal kaynaklar üzerinde yaratýlan baskýyý azaltmada çok önemli bir rol oynuyor. Bu etkinin daha geniþ kitlelere yayýlarak bir yaþam biçimi olarak benimsenmesini arzu ediyoruz," dedi. Dünya Saati þehirleri ve belediyeleri: Afyon, Antalya, anakkale, ankýrý, orum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Giresun, Ýstanbul, Karabük, Kýrýkkale, Kýrklareli, Konya, smaniye, Samsun, Sinop, Hatay, Þiþli Belediyesi, Eskiþehir Tepebaþý Belediyesi. Kaynak: Ajanslar þikâyetleri sona erecek. Maddi zorluklar bir yana, orumlu hastalar bedensel olarak yollarda bitap düþmeyecek. Takip gerektiren durumlarda çok kýsa aralýklarla þehir dýþýna gitmek zorunda kalmayacak. Saðlýk Bakanlýðý'nýn Nisan ayýnda yapacaðý atamalarda muhtemelen bir hematoloðumuz ocuk Nöroloji uzmanýna ihtiyacýmýz var Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde çocuk nöroloji uzmanýna ihtiyaç var... Baþta iklim deðiþikliði olmak üzere çevre sorunlarýna dikkat çekmek amacýyla baþlatýlan projede orumda bulunuyor. Dünya Saati þehirleri arasýndayýz NEXT&NEXTSTAR MACHINA Mükemmel 3D Deneyimi... ANAK ANTENÝ KALDIRIYRUZ AYYILDIZ ELEKTRNÝK Adres: Ulukavak Mah. Mavral Sok. No: 39/A Tel: 7 89 aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'ýn ilgisini Sbekleyen, orumlu'nun muzdarip olduðu bir saðlýk sorunu daha var. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde þiddetle ocuk Nörolojisi Uzmaný'na ihtiyaç duyuluyor. Ýstatistiklere göre, Türkiye'de engellilerin en fazla yaþadýðý iller arasýnda orum yer alýyor. Memleketimizde çeþitli engelli gruplarýnda 63 bin 756 vatandaþýmýz yaþýyor. Engelli sayýmýz nüfusumuzun yüzde 4'üne tekabül ediyor. Bu oran yüzde 3 olan Türkiye ortalamasýnýn da çok üzerinde. Velhasýl ocuk Nörolojisi branþý hem engelli, hem de engelsiz çocuklarýmýzýn teþhis ve tedavisinde, engelli ailelerin rapor iþlemlerinde yaþadýklarý problemlerin çözüme kavuþturulmasý için elzem. smail Koyun ve Ýaðabeyi Ýsmet Koyun, sýra dýþý bir giriþimcilik hikâyesinin mimarlarý Ýsmail Koyun ve aðabeyi Ýsmet Koyun, sýra dýþý bir giriþimcilik hikâyesinin mimarlarý. Baþlangýç noktasý orum olan bu giriþimcilik hikâyesinin ilk mimarý Ýsmet Koyun un kurduðu þirket KBÝL, bugün dijital kimlik ve mobil güvenlik alanýnda 6 ülkede toplam milyon dolarlýk ciroyla dünyanýn ilk üç ismi arasýnda gösteriliyor. Ýsviçre ve Almanya da internet bankacýlýðýnda yüzde 8 lik pazar payýna sahip. Almanya, Ýsviçre ve Hollanda da gizli servislerle çalýþýyor. KBÝL in öyküsündeki satýrbaþlarýný Koyun ailesinin orum dan Ankara ya gelmeleri, ardýndan Ýsmet Koyun un bilgisayar mühendisliði okumak için Almanya ya gittikten sonra burada bir donaným þirketi kurmasý oluþturuyor. Güvenlik aðýnýn meyvesi Ýþte bu en son satýrbaþý, Ýsmet Koyun un 986 yýlýnda KBÝLisminde bir þirketi kurarak ardýndan aralarýnda BASF ve Procter & Gamble gibi global isimlerin de bulunduðu pek çok þirketin bilgisayar sistemini kurmasýný beraberinde getiriyor. Bir süre sonra da alanýný güvenlik olarak belirliyor. KBÝL in günümüzde yarattýðý uluslararasý güvenlik aðýnýn meyveleri bu alanla sýnýrlý deðil. Mesela kardeþi Ýsmail Koyun ile birlikte Antalya da kurduklarý Meykon isimli þirkette konsantre meyve suyu üretiyorlar. Türkiye nin bu alanda üç büyük olacak. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'ýn ilgisi ve desteðiyle sorun çözülmüþ olacak. orumlu emeði geçenlere müteþekkir. Hemataloji (kan bilimi) nedir diyenlere, iþte kýsa bilgi Dahiliye branþýnýn bir üst uzmanlýðý olan Hematoloji, kan ve kemik iliði gibi kan hücrelerini üreten organlarýn yapýsýný, iþlevlerini ve hastalýklarýný inceleyen bir bilim dalý. Uygulanmasý büyük ölçüde laboratuvara dayanýyor. Týbbýn çoðu temel, birçok dalý ile yakýn iþ birliði içinde Ýsmail Koyun ve aðabeyi Ýsmet Koyun un baþarý hikayesi orum dan baþlýyor. isminden biri olduklarýný belirten Ýsmail Koyun, geçtiðimiz yýl bin ton meyve alýmý yaparak Elmalý da günlük.4 tonluk kapasiteli tesislerinde iþlediklerini belirtiyor. Daha da önemlisi þirketin üretiminin yüzde 95 ini ihraç etmesi. Ýsmail Koyun, tüm Avrupa nýn yaný sýra ABD ve Kanada nýn baþý çektiði ülkeye ihracat yaptýklarýný söylüyor. Global müþteri sayýsý 47 ve bunlarýn içinde Procter & Gamble, Esarom, Agrano ve Food Gorup gibi isimler de var. Tüm bunlar, de 3, de 3 milyon dolarlýk ciro anlamýna geliyor. Bu yýlki hedef ise 4 milyon dolar. Ömrünü yedi misli uzattý Bir diðer alanlarý Dibaco ismiyle yola çýktýklarý yumurta. Þirket, inovatif ürünlere yönelmiþ. Mesela, raf ömrünü günden yedi aya yükseltmeleri bunlardan biri. Koyun, bunu bir ilk olarak nitelendiriyor. Bir diðer ilk, sofralýk ve kuluçkalýk yumurtayý tamamen steril olarak üretebilmeleri. Bunun için özel bir makine geliþtirilmiþ. Yumurtalar makineye girip iþleme tabi tutuluyor. Bu süreç sonunda tavuklarda rastlanan salmonella, kuþ gribi gibi hastalýklara yol açan bakteri ve virüslerden arýndýrýlmýþ anaç yumurta elde ediliyor. Bu da bu yumurtadan üretilen tavuklarýn hem saðlýklý hem yüksek çalýþýyor. Bunlarýn baþýnda immünoloji, genetik, moleküler biyoloji, patoloji, onkoloji, enfeksiyon hastalýklarý, biyokimya, radyoloji, radyoterapi, nükleer týp geliyor. Saðlýk Bakanlýðý'nýn Nisan ayýnda yapacaðý atamalarda muhtemelen bir hematoloðumuz olacak. ýkýþ noktasý orum olan örnek giriþimcilik hikâyesi dirençli olmalarý anlamýna geliyor. Koyun, patentini aldýklarý bu buluþun bir diðer sonucunu, Bu, hastalýklara karþý yüksek direnç ve dolayýsýyla yok denecek kadar az miktarda antibiyotik yüklemesi demek. Bu tavuklardan doðan yumurtalar ve sofralarýmýza yiyecek olarak gelen tavuklar nedeniyle bizim de antibiyotik yüklenmiyor oluþumuz diye anlatýyor. Doðal yolla mavi besin Ýsmail Koyun un yenilikçi tarafýný Meykon da da görmek mümkün. Meykon da gelecek planlarýný, özellikli ürünler olarak belirlediklerini söylüyor ve ekliyor: alýþmalara baþladýk. En büyük adýmlarýmýzdan bir tanesi de doðal gýda renklendiricileri üretmek. Þu anda dünyada sarý ve kýrmýzý doðal yollardan üretilebildi. Biz, doðal maviyi yakalamak istiyoruz. Dünyada mavi renkli bir meyve yok ama, çalýþmalarda epey ilerlediðimizi söyleyebilirim. Necla

3 SALI 6 MART 3 3 Komþularla kültürel iþbirliði T okat Kent Konseyi organizasyonunda, Tokat Valiliði ve Tokat Belediyesinin destekleri ile yapýlmasý düþünülen "Kentlerin Kültür Buluþmasý" toplantýsý yapýldý. Tokat, Amasya, orum, Sivas ve Yozgat illerinin doðal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bölgesel destinasyonlarýný ön plana çýkararak tanýtýmlarýný ve turizm potansiyelini geliþtirmeyi ve iþbirliðini arttýrmayý amacýyla, Temmuz ayýnýn ilk haftasýnda yapýlmasý düþünülen "Kentlerin Kültür Buluþmasý Projesi" kapsamýnda, Ýl Kültür ve Turizm Müdürleri, Kent Konseyi Baþkan ve Genel Sekreterleri, Beledi- Tokat, Amasya, orum, Sivas ve Yozgat illeri kültürel iþbirliði yapacak. ye Kültür ve Basýn Yaalýþ-veriþi neticesinde lanma kararý alýndý. yýn Halkla Ýliþkiler MüTokat Cumhuriyet MeyBu proje ile birlikdürleri Tokat Kent Kondaný'nda yapýlacak ette; seyi toplantý salonunda kinler için her ilin yapatokat, Amasya, bir araya geldiler. caðý faaliyetler ile ilgili orum, Sivas ve Yozgat olarak Mayýs 3 Karþýlýklý görüþ illerini kültürel ve sanattarihinde yeniden top- sal faaliyetler açýsýndan kaynaþtýrmak ve bu illerin tanýtýmýna katký saðlamak, panel, tanýtým stantlarý, ozanlar, þairler, halk oyunlarý ekipleri, el sanatlarý, kültür gezileri ile bölgenin yerelden baþlayarak bölgesel ve ulusal anlamda tanýtýmýna katký saðlamak, yerel ve ulusal basýn, televizyonlardan yararlanmak suretiyle proje kapsamýnda yapýlan etkinliklerin ülke gündemine taþýnmasýný saðlamak, bölge halklarý arasýnda dostluk ve kardeþlik duygularýný geliþtirmek, bölgenin kültür ve turizm potansiyelinden en üst düzeyde yararlanýlmasý hedefleniyor. Kaynak: ajanslar Sungurlu Meslek Yüksekokulu Týbbi Tanýtým ve Pazarlama Programý öðrencileri Mone Modikal de uygulama eðitimi alýyor. Mona Medikal le iþbirliði Atýn Gözyaþlarý ný sahneleyecekler H itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðrencilerinin oluþturduðu Hitit Ýlahiyat Tiyatro Grubu, senaryosu orumlu Araþtýrmacý-Yazar Ethem Erkoç un yazdýðý ve anakkale Savaþý nda þehit olan bir orumlu yu konu edinen Atýn Gözyaþlarý adlý oyunu sahneleyecek. Grubun Akademik Danýþmaný Prof. Dr. Yakup Civelek, oyunun orum'da tiyatro alanýnda pek çok ilklerin öncüsü olacaðýný belirterek, Ýlk defa orumlu bir yazarýn, orumlu bir anakkale þehidini konu edinen eseri orumlu öðrenciler tarafýndan orum'da sahnelenecek. dedi. Civelek, orum ve orumluluk vurgusuna çok yer vermelerinin garipsenmesi gerektiðini, bu vurguyla orumlu nun kendine olan öz- güvenlerini pekiþtirmeyi amaçladýklarýný, orum halkýnýn her alanda büyük iþleri baþarabildiklerini fiili olarak göstermek istediklerini belirtti. Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru nun yardým ve desteklerine de teþekkür eden Civelek, çalýþmalarýnda Hasan Azak ve Özgür Pehlivan gibi tiyatro konusunda uzman kiþilerle çalýþtýklarýný da sözlerine ekledi. yun yönetmeni Ýlahiyat Fakültesi öðrencisi Enes oþkun, yaklaþýk altý ay önce kurulan Hitit Ýlahiyat Tiyatro Grubu nun uzunca bir süredir bu oyun üzerinde çalýþtýðýný, anakkale haftasý etkinliklerine yetiþtirmek istediklerini, ancak yeterli destek bulunamadýðý için gecikme yaþandýðýný belirtti. Ýlk oyun olmasý ve çeþitli maddi ve diðer H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mone Medikal'i ziyaret etti. Sungurlu Meslek Yüksekokulu Týbbi Tanýtým ve Pazarlama Programý öðrencileri ile birlikte haftada bir gün uygulama eðitimi aldýðý Mone Medikal firmasýný ziyaret eden Rektör Alkan, öðrencilere sektörle birleþme fýrsatý verilmesi gerektiðini söyledi. Üniversite olarak sektörle öðrencileri bir araya getirme gayreti içerisinde olduklarýný belirten Rektör Alkan, Mone Medikal ile yapýlan iþbirliðinin son derece önemli olduðunu belirterek, öðrencilerin eðitimine büyük katký saðlayacaðýný ifade etti. Güçleri yettiði oranda herkesi üniversiteye davet ettiklerini belirten Rektör, "Üniversitem hepimizin üniversitesidir. Yapýlan ortak projelerle, güç birliði ile üniversitemiz daha da güzel yerlere gelecek, daha da güçlenecektir. Öðrencilerimizin eðitimlerine saðladýklarý katký nedeni ile Mone Medikal yetkililerine Hitit Ýlahiyat Tiyatro Grubu, senaryosu orumlu Araþtýrmacý-Yazar Ethem Erkoç un yazdýðý oyunu sahneleyecek. imkânsýzlýklar sebebiyle çok iddialý olmadýklarýný belirten oþkun, orumlu öðrenciler olarak tiyatro alanýnda orum'a has ve orum'un deðerlerini öne çýkaran projeler üzerinde çalýþtýklarýný, baþta Valilik, orum Belediyesi ve resmi, sivil kurumlardan daha fazla destek istediklerini, imkân saðlanýrsa çok güçlü ve büyük projelere imza atabileceklerini vurguladý. Ýmkansýzlýklar için bir sakal ve gerekli köstümleri bulmak için neredeyse haftalarca uðraþtýklarýný, bulduklarý orijinal sakalýn da 3 TL olduðu için alamadýklarýna iþaret eden oþkun, oyunlarýnýn ücretsiz olduðunu ve tüm orumlular ý tiyatro gösterisine beklediklerini söyledi. yun, bugün saat 4:3 da Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi konferans salonunda sahnelenecek. 7 Kocalý Hürmüz itit Üniversitesi H Tiyatro Kulübü iki ayrý tiyatro oyununu sahneleyecek. Anadolu Üniversitesi. Amatör Tiyatro Günleri kapsamýnda baþvurusu kabul edilen ve. dönem Kadýnlýk Bizde Kalsýn isimli tiyatro eserini sergileyen üniversite Tiyatro Kulübü, bu W Hitit Üniversitesi nde Yenileþim ve Kütüphaneler konulu panel düzenlenecek. Yenileþim ve Kütüphaneler paneli 49. dönemçalýþmalarýna daha önceden film ve tiyatro eseri olarak bir çok kez sahnelenen Sadýk Þengil in yazdýðý komedi tarzýndaki eseri 7 Kocalý Hürmüz ile devam edecek. yun 7 Nisan 3 Pazar günü, saat : de orum Devlet Tiyatrosu nda sahnelenecek. thello DTS de illiam Shakespeare in yazdýðý thello hafta sonu orum Devlet Tiyatrosu ndan sahnelenecek. thello Venedik'te yaþayan Maðripli zeki bir askerdir. Maðripli, Desdemona adýnda, olaðanüstü bir güzelliðe sahip olan bir kadýnla evlenir. yun, thello'nun Kýbrýs'a, smanlý ile yapýlacak olan þavaþta görev almaya gitmesiyle þekillenmeye baþlar. thello'nun, emir eri olan Iago adýndaki hýrslý ve mevki düþkünü asker tarafýndan kandýrýlmasýyla karýsý Desdemona'yý boðarak öldür- teþekkür ediyorum." dedi. Öðrencilerimizi n uygulamalý eðitimlerini yerinde görmek ve fikir alýþveriþinde bulunmak amacý ile yapýlan ziyarette Mone Medikal Genel Müdürü Fatih Gökgöz, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Þamlý ve Satýþ ve Pazarlama Direktörü Uður Güveli de, herhangi bir projede veya sektörde görev alan öðrencilerin donaným kazandýðýný, üniversitenin orum'a katma deðerinin çok fazla olduðunu belirterek, "Sizin özverili çalýþmalarýnýzla bu oran daha artacak, geriye dönüp baktýðýmýzda sizin deðerli çalýþmalarýnýz sayesinde hýzlý bir ivme ile çok yol kat ettiðimizi görüyoruz." diye konuþtular. Ziyaret, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif'in firmanýn üretim atölyelerini incelemeleri ve uygulama eðitimi alan üniversite öðrencileri ile görüþmeleriyle tamamlandý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mone Medikal'i ziyaret etti. Rektör Alkan, Mone Medikal ile yapýlan iþbirliðinin son derece önemli olduðunu belirtti. mesi ve ardýndan Iago'nun tüm sinsi planlarýnýn ortaya çýkmasýyla sonuçlanýr. Selim Bayraktar, Sertel Uður, Ali Meriç, rkun Yýlmaz, Meltem Gülenç, Kader Gözpýnar, Baþak Ýþür, Bülent Ünsür, Ebru Tanrýver, Hüseyin Atav, Erol Karayýlan, Yalçýn Temmuz Yýlmaz ve Toray Bostan ýn sahne alacaðý oyun, 9 Mart Cuma saat : de; 3 Mart Cumartesi 4: ve : Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelenecek. Kütüphaneler Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Hitit Üniversitesi nde Yenileþim ve Kütüphaneler konulu panel düzenlenecek. 8 Mart 3 Perþembe günü saat 4. de Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenecek olan panele konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coðrafya Fakültesi Öðretim Üyeleri Doç. Dr. Hakan Anameriç, Doç. Dr. Fatih Rukancý ve Doç. Dr. Kemal Tuzcu katýlacak. Keserli, býçaklý kavga William Shakespeare in yazdýðý thello hafta sonu orum Devlet Tiyatrosu ndan sahnelenecek. (.HAK:66) S ungurlu da iki kiþi keser ve býçakla kavga etti. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi nde A.S. ile F.. arasýnda kavga çýktý. Taraflar birbirlerine keser ve býçakla saldýrdýlar. Polisin müdahale ettiði kavga sonrasýnda taraflar birbirlerinden þikâyetçi oldu. KARAKAÞLAR TMTÝV evre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:84 RUM Tel:(364) 4 44

4 4 SALI 6 MART 3 Fuar süresince stand sürekli müþterilerle doldu. Ahmet Ahlatcý ve oðlu Ahmet Emin, yurt dýþýndan gelen tedarikçilerle baðlantýlar yaptý. Ahlatcý modelli bilezikler büyük ilgi gördü. Ahlatcý dünya vitrininde Dünya çapýnda önemli alýcýlar buluþtu Ahlatcý ailesi fuarýn yorgunluðunu bir araya gelerek unutuyor. -4 Mart 3 tarihleri arasýnda mücevher ve saat endüstrisi, sektörün en önemli etkinliði olan Istanbul Mücevher fuarýnda 36. kez bir araya geldi. Fuar, Doðu Avrupa dan Yakýn Asya ya, Rusya dan rtadoðu ya Kuzey Afrika dan Türki Cumhuriyetler e kadar dünya çapýndaki en önemli alýcýlarla tanýþma ve iþbirliði imkaný saðladý. Fuarda orum a her yýl olduðu gibi Ahlatcý temsil etti. Ahlatcý dünya vitrinine çýktý Ahlatcý Kuyumculuk standý bir an boþ kalmadý. Yapýlan açýklamaya göre, 36. Ýstanbul Jewelry Show'da en çok ilgi çeken stantlarýn baþýnda Ahlatcý Kuyumculuk geldi. Tamamen kendi üretimleri olan bilezik ve alyanslarla dünya vitrinine çýkan Ahlatcý Kuyumculuk, bu yýl. kez Ýstanbul'da fuara katýldý. Bilezik ve alyans üretimi yaparak Anadolu'dan katýlan tek firma özelliðini sürdüren Ahlatcý standýný, Atasay'ýn sahibi ünlü iþadamý Cihan Kamer dahil pek çok altýn sektörünün devi ziyaret etti. Ahlatcý Ailesi fuarda Ekipler gelenlere hem tanýtým hem satýþ yaptýlar. 4 kiþilik ekiple adeta fuara katýlan Ahmet Ahlatcý'ya kýzýyaðmur ve toptan satýþ sorumlusu oðlu Ahmet Emin verdi. Ahmet Ahlatcý, eþi Sibel Ahlatcý ile en küçük oðlu Ateþ Ahlatcý'nýn da görev aldýklarý fuarda beþ gün boyunca binlerce kiþiyi aðýrlayan ekip, orum'u temsil etmenin önem ve sorumluluðu ile hareket etti. 4 kiþilik ekiple katýldý Yaðmur Ahlatcý, ABD'de aldýðý eðitimi aileden gelen deneyimi ile birleþtirerek katký saðladý. Fuarda Ahlatcý Kuyumculuk'un deneyimli elemanlarý Özgül Ýkiz, Aydýn Doðu Gerçek, Servet Gül, Ýdris Yeþil, Murat Uslu, Mustafa Doðru, Volkan Küçükaltan, Ahmet Ahlatcý Ailesi ve stand ekibi, beþ gün boyunca açýk kalan fuarda büyük bir özveriyle çalýþtýlar. Dursun, Ýlhan Þahin, Fazlý elik, Fatih Demirkan, Mustafa Fýrat, Yunus Karaaðaç ve Semra Kayar görev alýrken, Ýstanbul'dan altý da profesyonel manken eþlik etti. 86 bilezik, 4 model alyans Ahlatcý Kuyumculuk toptan satýþ sorumlusu ve Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Emin Ahlatcý,. kez katýldýklarý fuarda büyük deneyim kazandýklarýný, yurtdýþý ve içi baðlantýlarýyla iþ hacmini geliþtirdiklerinisöyledi. Ahlatcý, özellikle alyans ve bilezikte tüm sergilenenlerin kendi ürünleri olmasý nedeniyle büyük ilgi gördüklerini belirterek, "86 farklý model bilezik ve 4 farklý model alyansla Ýstanbul'a geldik. Tümü farklý modellerde ve renkte olan ürünlerimize ilgi çok yüksek. Ancak asýl farklýlýðý bilezikteki kabartma ve taþ iþlemeciliði ile yarattýk. Son yýllarda bilezikte ve alyansta Ahlatcý olarak modayý önemli ölçüde etkiliyorduk ama bu yýl kesinlikle sürükleyeni biz olduk " dedi. Renkten sonra kabartma Fuarda rakiplerine kabartma ve taþ iþlemeli bileziklerle fark attýklarýný anlatan Ahmet Emin Ahlatcý, "Üç ay önce ürettiðimiz bileziklerimizi fuara sakladýk. Büyük gizlilik içerisinde getirdik ve vitrinlerimizi süsledik. Türkiye içinden ve dýþýndan konunun uzmanlarý koleksiyonumuzu çok beðendiler. Sipariþler ardý ardýna geldi" diye konuþtu. Her ülkeden alýcý Yeni ürün bilezik ve alyanslar profesyonel bir ekip tarafýndan tanýtýldý. Batý ülkelerinin alyansa ilgi gösterdiklerini, rtadoðu ve Arap ülkelerinin ise bilezikleri beðendiklerini kaydeden Ahlatcý, Ýngiltere, ABD, Dubai, Arap ülkelerinin büyük bölümü, Portekiz, Kanada, Ýspanya'ya alyans ve bilezik gönderdiklerini ifade etti. kuyumcu alyans alanýnda bizimle çalýþýyor. Biz yurtdýþýna satýþlarýmýzla da öne çýkýyoruz. Türkiye'de kesinlikle ilk on içerisinde olduðumuzu söyleyebilirim" dedi. Kalite, tasarým ve güven... Bu arada fuarda bilezik üretimi yapýp stant açan üç firmadan birisi Ahlatcý oldu. Diðer ikisinin Ýstanbul firmalarý olduðunu belirten Ahmet Emin Ahlatcý, ekiple Türkiye'nin her iline alyans ve bilezik pazarladýklarýný, en çok günde mutlaka her ile ulaþtýklarýný belirterek, hem kalitesi hem tasarýmlarý hem de güvenilirliliði ile Ahlatcý adýnýn Türkiye'de marka haline geldiðinin altýný çizdi. Yoðun ilgi gördü Ahmet Emin Ahlatcý nýn verdiði bilgiye göre, eskiden sarý ve beyaz altýn olarak sadece iki renkle yetinilen alyans ve bileziðe renk katan Ahlatcý, bu yýl da kabartma döküm tekniði ve üzeri taþ iþlemeli bileziklerle bir kez daha fark oluþturdu. Kiremit rengi, mavi, kýrmýzý, yeþil gibi ana renkleri baþta olmak üzere pek çok rengin iþlendiði alyans ve bileziklere þimdi de deðerli taþlar ekledi. Yeni modeller baþta kuyumcular olmak üzere yurtdýþýna bilezik ve alyans tedarik eden firma sahipleri tarafýndan da büyük ilgi gördü. Ahlatcý ailesi, yýllardýr iþ yaptýklarý müþterilerini aðýrladýlar. Yurt dýþý satýþlarla öne çýktý Ahmet Amin Ahlatcý, renklendirmeyle birlikte ilginin yükseldiðini, alyansta batýda büyük bir pazar oluþturduklarýný, kabartma tekniði ile de özellikle doðu ülkelerinde çok büyük ilgi gördüklerini vurguladý. Her alyansýn farklý olduðunu, fuara 4 alyans getirdiklerini belirten Ahlatcý, "Batýda insanlar sýklýkla alyanslarýný deðiþtiriyorlar. Biz de ise alyansý bir baðlýlýk gibi görüyorlar. Biz bu alýþkanlýðý kýrmak için masrafsýz alyans deðiþtirme günleri bile düzenledik. Türkiye'de binin üzerinde Yeni ürünler baþta kadýnlar olmak üzere herkesin büyük ilgisini çekti. Ahlatcý Kuyumculuk ekibi fuarý baþarýyla sonuçlandýrdý.

5 SALI 6 MART milyon fidan dikilecek rman Ýþletme Müdürü sman Eriþen, aðaçlandýrma çalýþmalarý kapsamýnda son yýlda orum'da 8 milyon fidanýn toprakla buluþturulduðunu ifade ederek, bu yýlda.5 milyon fidan dikmeyi hedeflediklerini bildirdi. yýlýnda il genelindeki ormanlarda 4 bin 7 hektar orman tesis çalýþmasý yapýldýðýný dile getiren Eriþen, 3 yýlýnda ise 5 bin 6 hektarlýk sahada tesis çalýþmasý ayrýca 9 bin 7 hektarlýk alanda ise orman bakým çalýþmasý yapýlacaðýný bildirdi. Eriþen, "3-3 rman Ýþletme Müdürü sman Eriþen, aðaçlandýrma çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. yýllarý arasýnda hedefimiz orum'da bulunan potansiyel alanlarda aðaçlandýrma ve erozyon kontrol çalýþmalarýna hýz vererek yaklaþýk bin hektarlýk alanda daha aðaçlandýrma ve erozyon kontrol çalýþmasý gerçekleþtirip milyon fidan dikerek ormanlýk alanlarý artýrmak" diyekonuþtu. rmanlarýn sadece aðaç ve aðaççýk topluluklarýndan ibaret olmadýðýný vurgulayan Eriþen, ormanlarýn aðaçlar, hava, su, toprakla diðer otsu ve odunsu bitkiler, mikroorganizma ve hayvanlarýyla kendine özgü kapalý bir dünya ve ekolojik sistem olduðunu kaydetti. Dünya Su Günü nde ödülünü aldý orum Özel Pýnar Koleji 8. sýnýf öðrencisi Ekrem Yiðit Tuluk, rman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen resim yarýþmasýnda bölge ikincisi oldu. Mart Dünya Su Günü nedeniyle Türkiye genelinde düzenlene Uluslararasý Su Dayanýþmasý konulu resim yarýþmasýnda dereceye giren Ekrem Yiðit Tuluk, Resim Öðretmeni Serdar Karaca ve kul Müdürü Galip Ýlgezdi ile birlikte Ankara Devlet Su Ýþleri Bölge Müdürlüðü nde düzenlenen törene katýldý. Tuluk ödülünü, Bölge Müdürü Hacý Haksal ýn elinden aldý. Törenden sonra Haksal ýn misafiri olarak düzenlenen yemekte de biraraya gelindi. Bölge Müdürü Hacý Haksal, burda yaptýðý konuþmada orum'u Ankara'da temsil eden Özel Pýnar Koleji öðrencisi Ekrem Yiðit Tuluk a sanat ve eðitim hayatýnda baþarýlar diledi. orum Özel Pýnar Koleji 8. sýnýf öðrencisi Ekrem Yiðit Tuluk a ödülü verildi. Yanardað a teþvik ödülü rman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, bu yýl ilk kez sulak alanlarla ilgili olarak Bilim ve Araþtýrma, Yönetim, Eðitim ve Tanýtým dalýnda çalýþma yapanlara üstün baþarý ödülü verdi. orum Anadolu Lisesi Coðrafya Öðretmeni Ahmet Sönmez Yanardað sulak alanlarýn korunmasý ve tanýtýmý konusunda yapmýþ olduðu çalýþmalardan dolayý Eðitim ve Tanýtým dalýnda teþvik ödülüne layýk görüldü. Ödüller, Þubat 3 tarihinde Ýstanbul'da düzenlenen Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliðinde rman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu tarafýndan ödül sahiplerine verildi. Sönmez Yanardað, ödül töreninin yapýldýðý tarihte baþka bir seminerde olmasýndan dolayý törene katýlamadý. Bakanlýðýn Yanardað a ulaþtýrmak üzere ödülünü rman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü ne gönderdiðini belirten Þube Müdürü Mahmut Temel, Sayýn Yanardað a sulak alanlar konusunda yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür eder, bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar dileriz. orum Þube Müdürlüðü olarak yapacaðý çalýþmalarda her türlü desteði vermeye hazýr olduðumuzu bildirirken, almýþ olduðu bu ödülden dolayý kendisini bir kez daha kutlarýz. dedi. Ahmet Sönmez Yanardað Pazarda bahar canlýlýðý B Kübra ýtak ahar mevsimi semt pazarlarýný da hareketlendirdi. Baharýn gelmesi ile birlikte semt pazarlarý canlandý. Pazardaki ürünlere yoðun talep gösteren vatandaþlar, ürünlerin fiyatlarýndan da memnun. Pazar esnafý ise 'baharýn gelmesiyle satýþlarýmýz çoðalýyor' diyerek, baharýn bereketine seviniyor. Pazar tezgâhlarýnda bu aralar fiyatlarýnýn ucuzluðundan dolayý en çok raðbet sebzelere. Domatesin fiyatý ise diðer sebzelere oranla daha yüksek. Bu haftaki pazartesi pazarýndaki bazý ürünlerin fiyatlarý: Marul: TL Domates:,5 TL Maydanoz: 5 Kr Tere: 5 Kr Dereotu: TL Yeþil Soðan: 75 Kr Ispanak:,5 TL Elma: TL Kivi:,5 TL ilek:,5 TL aðla:,5 TL Önce yürüyüþ, sonra fidan Emre Kut rman Haftasý tüm yurtta olduðu gibi orum'da da çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. rman Ýþletme Müdürlüðü'nce, rman Haftasý nedeniyle aðacýn önemine dikkat çekmek amacýyla yürüyüþ organize edildi. Saat Kulesi önünden baþlayan Ýnönü Caddesi üzerinde bulunan rman Ýþletme Müdürlüðü hizmet binasý önünde sona eren yürüyüþe resmi ve sivil kuruluþlarýn temsilcileri ile çevreciler katýldý. evreci yürüyüþe orum rman Ýþletme Müdürü sman Eriþen, Türkiye Erozyonla Mücadele, Aðaçlandýrma ve Doðal Varlýklarý Koruma Vakfý (TEMA) Ýl Temsilcisi Erkan irkin, Tarým rman ve evre alýþanlarý Birliði Sendikasý (T BÝR SEN) Þube Baþkaný, Tarým Ýl Yusuf Þahinbaþ ile çevreci öðrenciler katýldý. Yürüyüþün son duraðý olan rman Ýþletme Müdürlüðü'nün iþletme binasýnýn önünde bir stand kurularak vatandaþlara ücretsiz fidan daðýtýmý yapýldý. rman Ýþletme Müdürü sman Eriþen, çam, selvi, ceviz, ýhlamur, at kestanesi türün- de toplam bin 5 adet fidanýn orumlu ile buluþturulduðunu söyledi. Eriþen, " Daha yeþil bir orum için daðýttýðýmýz fidanlar di- kilmeli, ayrýca bakýmý yapýlmalý." Diye konuþtu. rman Ýþletme Müdürlüðü'nce fidan daðýtýmý yapýldý. evreci yürüyüþte TEMA gönüllüleri ön sýrada yer aldý. Muhsin Baþkan için mevlid Muhsin Yazýcýoðlu orum Ýl Öðrenci Meclisi, helikopter kazasýnda hayatýný kaybeden Þehit Lider Muhsin Yazýcýoðlu için mevlid okuttu. Yatsý namazý öncesinde Kevser Camiin de okunan mevlid-i þerifin ardýndan Muhsin Baþkan için edilen duaya cami cemaati de Ýl öðrenci Meclisi þehit lider Muhsin Yazýcýoðlu için mevlid okuttu. katýldý. Ýl Öðrenci Meclisi Baþkaný kan Baykara, Yiðit bir Anadolu insanýný kaybetmemizin 4. senesi. Türkiye ger- çekten bir öncüsünü kaybetti. Muhsin Baþkan gerçekten çok öncü isimdi, insanlara örnek kiþiydi. Mert, korkusuz ve söylediklerinden as- la taviz vermeyen biriydi. Ülkemizde dürüst, seviyeli, mazlum ve maðdurun yanýnda, dik duruþun sembolü olmuþ biriydi. dedi. Eðridere tretuar yenileme ihalesine talipli çýkmadý Bahar mevsimi semt pazarlarýný da hareketlendirdi. Erol Taþkan elediye B tarafýndan ihalesi yapýlan Pazarda hýrsýzlýk Geçtiðimiz haftalarda arþamba pazarý ve Cuma pazarý da meydana gelen hýrsýzlýk olayý pazar esnafýný þaþýrttý. Pazarda tezgah açan 4 esnafýn hýrsýzlýk maðduru olduðunu belirten pazarcýlar, semt pazarlarýnda daha fazla güvenlik önlemi alýnmasýný istiyorlar. rman Haftasý tüm yurtta olduðu gibi orum'da da çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. Pazar tezgâhlarýnda bu aralar fiyatlarýnýn ucuzluðundan dolayý en çok raðbet sebzelere. Eðridere yol ve ýþýklandýrma yeniletme iþine talipli çýkmadý. Ýhale Komisyonu, Eðridere, Kubbeli Caddesi tretuar, aydýnlatma ve havuz yapým iþini kapsayan ihaleyi, talipli çýkmadýðýnýn belirtildiði tutanak tanzimiyle tamamladý. Eðridere yol ve ýþýklandýrma yeniletme iþine talipli çýkmadý. (Foto: Hurþit Bozkurt)

6 6 SALI 6 MART 3 Seramikte pazar payýmýz yükseldi B rüksel'de yapýlan Avrupa Seramik Saðlýk Gereçleri Federasyonu ( FECS ) Yönetim Kurulu toplantýsýna katýlan Erdem enesiz, Türk üreticilerinin AB'nin tamamýndaki pazar payýnýn % 6 dan % 7.5 e yükseldiðini bildirdi. FECS Yönetim Kurulu Üyesi enesiz, bu artýþýn önümüzdeki yýllarda da devam edeceðini belirterek, Türkiye halihazýrda Avrupa'nýn en büyük vitrifiye seramik üreticisi konumunda bulunuyor. dedi. Türkiye, Dünya Vitrifiye Seramik Forumu nun ikincisine talip Erdem enesiz, FECS Yönetim Kurulu toplantýsýnda 4 yýlýn- di. Türk üreticilerle iþbirliði yapan AB li üretciler, in ile rekabet edebiliyor FECS Yönetim Kurulu Üyesi enesiz, Bürüksel te sektör toplantýsýna katýldý. þamba günü Belçika nýn nýn detaylarý da deðerda ikincisi planlanan Baþkenti Brüksel de yadünya Vitrifiye Seralendirildi. in in AB ülpýlan Avrupa Seramik mik Forumu nun Türkikelerine göre % 5 leri Saðlýk Gereçleri Fedeye de yapýlmasý için aþan þekilde daha ucuz öneri sundu. Karar bir mal satmasýnýn AB li rasyonu ( FECS ) Yönesonraki Yönetim Kurulu üreticileri zora soktuðu tim Kurulu toplantýsýnda ve bu yüzden Avrupa toplantýsýnda verilecek. in aleyhine baþvuru iþkomisyonu na müracalemleri baþlatýlan antigeçtiðimiz ardamping soruþturmasýat kararý alýndýðý belirtil- Türk vitrifiye seramik üreticileriyle stratejik iþbirliði yapan Avrupalý üreticilerin in rekabetiyle baþ edebildikleri, bu nedenle vitrifiye seramik sektöründe ABTürkiye iþbirliðinin hýzla geliþtiði vurgulandý. Brüksel de kurulu bulunan FECS Yönetim Kurulu nda Erdem enesizle birlikte Türkiye yi temsilen VÝtra Genel Müdürü Atalay Gümrah ve Türkiye Seramik Federasyonu Genel Sekreteri Germiyan Saatçioðlu görev yapýyor. Merhum Baþkanlar için mevlit okutuldu Erol Taþkan orum Belediyesi, vefat eden eski belediye baþkanlarý için mevlidi þerif okuttu. Ulu Camii'nde ikindi namazý öncesi okunan mevlide cami cemaati katýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, çok sayýda cemaat katýldý. orum'a hizmeti geçmiþ insanlarýn hatýrlanýp, yâd edilmesinin önemli bir vefa örneði olduðunu ifade eden cemaat, bu uygulamadan duyduðu memnuniyeti, belediye yöneticilerine aktardý. orum Belediyesi, vefat eden eski belediye baþkanlarý için mevlidi þerif okuttu. Ulu Camii'nde ikindi namazý öncesi okunan mevlide cami cemaati katýldý. (Fotoðraflar: Yüksel Basar) anakkale Ruhu konferansý orum Belediyesi anakkale Zaferi haftasý etkinlikleri kapsamýnda anakkale Ruhu konferansý düzenliyor. orum Belediyesi tarafýndan bugün saat 5: de Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirilecek konferansa konuþmacý olarak araþtýrmacý-gazeteci-yazar Hasan Hüseyin Maltepe katýlacak. anakkale Zaferi'nin 98. yýldönümü anýsýna düzenlenen konferansa tüm orum halkýný davet eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, anakkale ruhunun çok iyi anlaþýlmasý gerektiðini, bu amaçla programlar dizisi gerçekleþtirdiklerini söyledi. Baþkan Külcü, "anakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak için, anakkale Zaferi ve orada yapýlan mücadeleyi yeni nesillere aktarmak zorundayýz. Bir hafta boyunca düzenlediðimiz anakkale Haftasý etkinlikleri ile anakkale Zaferinin önemini anlatmaya çalýþtýk. anakkale Ruhu konferansý ile anakkale ruhu ve önemi anlatýlacak." dedi. Ýskilip-orum yolunda çalýþma K arayollarýnýn bazý kesimlerinde devam eden yol yapým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle ulaþým kontrollü saðlanýyor. Karayollarý Genel Müdürlüðü'nün günlük yol durumu bültenine göre, Ýskilip- orum yolunun 7-34'üncü kilometreleri arasýnda yol yapým çalýþmalarý nedeniyle sürücülerin trafik iþaret ve iþaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. G Park halindeki araçlara çarptý azi Caddesi nde meydana gelen kazada sürücü yaralandý. M.Þ. aracýyla giderken, Gazi Caddesi nde park halindeki 3 araca çarptý. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altýna alýndý. evre Yolu Bulvarý nda seyreden A.Ý.. isimli sürücü ise direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptý. Kazada araçtaki Þ.. isimli kadýn aðýr yaralandý. Ýskilip- orum yolunun 7-34'üncü kilometreleri arasýnda yol yapým çalýþmasý yapýldýðý bildirildi. Külcü yü örnek siyasetçi seçtiler Fen Lisesi Liderlik Kulübü öðrencileri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü ziyaret edildi. orum Fen Lisesi öðrencileri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü Yýlýn Örnek Siyasetçisi seçti. Fen Lisesi Liderlik Kulübü öðrencileri, Yýlýn Örnek Siyasetçisi seçtikleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü makamýnda ziyaret etti. kul Müdürü Süleyman Atçýoðlu, Edebiyat Öðretmeni Sabri Salman ve Liderlik Kulübü öðrencilerinden oluþan grubu makamýnda kabul eden Baþkan Külcü, gençlerin yaptýklarý çalýþmalarý önemsediklerinin altýný çizdi. Yapýlan açýklamaya göre, Fen Lisesi Müdürü Süleyman Atçýoðlu ziyarette orum Belediyesi'ni bir aile olarak deðerlendirdiklerini, Belediye nin okullarýna büyük katkýlarý olduðunu söyledi. kullarýnda oluþturduklarý Liderlik Kulübü'nün Baþkan Külcü'yü 3 yýlýnýn örnek siyasetçisi seçtiðini belirten Atçýoðlu, Baþkan Külcü'yü en kýsa zamanda okullarýnda görmek istediklerini kaydetti. Ziyarete katýlan Fen Lisesi Edebiyat Öðretmenlerinden Sabri Salman da, Fen Lisesi nde eðitim gören seçkin öðrencilerin enerjisini, zekâsýný, toplumun huzuruna ve kul öðrencileri Külcü yü Yýlýn Örnek Siyasetçisi seçti. mutluluðuna ortak edebilmek için öðrencilerle Liderlik Kulübü'nü kurduklarýný kaydetti. Öðrencilerin de lider konumunda olmalarý için, lider konumunda olan örnekleri okullarýna davet ettiklerini dile getiren Sabri Salman, Sizler gibi toplumun lideri olan insanlarý okulumuza davet ederek öðrencilerimizin ufkunu açmayý hedefliyoruz. nlarýn da bir þekilde, bu ülke benim, bu toplum benim ve bunu ben bir adým ileri taþýmalýyým fikrini kalplerinde, yüreklerinde hissettirebilmeyi amaçlýyoruz. diyerek Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü okullarýna davet etti. Gençlerin önündeki iyi örnekler onlarý hayata iyi hazýrlýyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de Fen Lisesi öðretmenleri ve öðrencilerinin kendisine yaptýðý ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti. Gençlerin, birlik olarak bu yaþlarda yaptýklarý çalýþmalar çok önemli bulduðunu dile getiren Baþkan Külcü, "Gençlerin önündeki iyi örnekler onlarý hayata iyi hazýrlýyor. Gençlerimiz, her türlü fikre, her türlü katkýya açýkken onlarý doðru þekilde geleceðe hazýrlamalýyýz. Evlatlarýmýzý bu tür çalýþmalarla birlikte olmaya birlikte bir þeyler yapmaya ve sosyalleþtirmeye hazýrlamýþ oluyorsunuz. Lise ve üniversite yýlarýnda bu tür çalýþmalarýn içerisinde bulunan gençler hayata daha kolay tutunuyorlar. ünkü onlar kendi hayatlarýnýn dýþýnda bir hayat olduðunu biliyorlar. Bunu baþkalarý ile paylaþmak zorunda olduklarýný biliyorlar ve bu hayatýn zorluklarýyla beraber kolaylýklarýnýn olduðunu, sevinçleriyle mutluluklarýyla beraber, hüzünlerinin ve zorluklarýnýn olduðunu biliyorlar." dedi. Ýçinizdeki cevheri ortaya çýkarýn Öðrencilere Aklýnýzý ne kadar iyi kullanabilirseniz hayatý o kadar önde yaþarsýnýz diyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Ýçinizdeki cevheri ortaya çýkarýn. Bu cevher de her insanda var. Kimi insan bunu iyi kullanýyor, kimisi ise kullanamýyor. Aradaki fark bundan ibarettir. dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn da hazýr bulunduðu ziyaret sonunda öðrencilere kitap hediye etti. Mahkûmlar þiir ve türkülerle duygulandý orum Belediyesi ve Türkiye Dil Edebiyat Derneði (TDED) orum Þubesi tarafýndan Cezaevi'nde düzenlenen programda mahkumlar duygulu anlar yaþadý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve TDED orum Þube Baþkaný Turhan Candan, orum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu. Müdürü Hasan Yýldýz, Bayram alýþkan, Kurum Öðretmeni Erol Bildik, infaz koruma memurlarý ile tutuklu ve hükümlülerin izlediði programda Belediye Türk Halk Müziði Korosu da mini konser verdi. Necip Fazýl Kýsakürek, Abdurrahim Karakoç, Ahmet A rif, Aþýk Veysel, Sezai Karakoç, Cemal Süreyya gibi Türk Edebiyatý'nýn önemli isimlerinin þiirlerinin okunduðu programda tutuklu ve hükümlüler zaman zaman keyifli, zaman zaman da duygulu anlar yaþadýlar. DED orum Þubesi nce cezaevinde etkinlik düzenlendi. Cezaevinde düzenlenen programda mahkumlar duygulu anlar yaþadý.

7 SALI 6 MART 3 7 Gönül Elçileri nde ikinciyiz M ersin in Erdemli ilçesindeki huzurevinde açýlan Gönül Elçileri standýnda AK Parti Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt un kayýt yaptýrdýðýný gören bir yaþlý, Vekilim seni gözünden öperim diyerek Bozkurt u gözlerinden öptü. Yaþlýlar Haftasý dolayýsýyla hazýrlanan programa katýlmak üzere Erdemli Huzurevi ne gelen Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt, Gönül Elçileri standýnda projeyle ilgili bilgi aldý. Projenin Mersin ayaðý ile ilgili bilgi veren Proje Mersin Koordinatörü Sevinç Derin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan projenin startýný Baþbakan Recep orum da Gönül Elçileri Projesi Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy ün koordinatörlüðünde gerçekleþtiriliyor. Tayyip Erdoðan ýn eþi Emine Erdoðan ýn verdiðini hatýrlatarak, projenin Mersin de Vali Hasan Basri Güzeloðlu nun eþi Ayþe Güzeloðlu nun öncülüðünde yürütüldüðünü belirtti. Mersin de projeye katýlan gönül elçileri sayýsýnýn 9 bin 878 e yükseldiðini ifade eden Sevinç, Bu rakamla Mersin ilimiz Türkiye birincisi konumunda. Mersin i 8 bin 8 ile orum ve 7 bin 963 ile Kýrklareli takip ediyor. Mersin in ilçeleri içinde de 6 bin 77 gönül elçisiyle de Erdemli önde gidiyor. Sayýsal üstünlüðün yaný sýra gerçekleþtirilen faaliyetler bizleri son derece mutlu ediyor dedi. Milletvekili Bozkurt un stantta aldýðý bilgilerin ardýndan gönül elçisi olduðunu gören yaþlýlardan Mehmet Akyýl, Vekilim seni gözünden öperim. Gönül elçisi olduðun için teþekkür ederiz diyerek vekili gözünden öptü. Akyýl ýn Vekilim hep yanýmýzda olmaný isteriz, sizi çok seviyoruz diyerek sarýlmasý üzerine Milletvekili Nebi Bozkurt ta, Bizim huzurumuz siz büyüklerimizin huzurunda gizlidir. Baþýmýzýn tacýsýnýz dedi. orum da Gönül Elçileri Projesi Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy ün koordinatörlüðünde gerçekleþtiriliyor. (ÝHA) Anadolu Lisesi nde tanýtým Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Gönül Elçileri Projesi ni tanýtmak amacýyla orum Anadolu Lisesi ni ziyaret etti. V ali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Gönül Elçileri Projesi ni tanýtmak amacýyla orum Anadolu Lisesi ni ziyaret etti. Ziyarette Baþköy e Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs de eþlik etti. Programda ilk konuþmayý Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs yaptý. Örs, proje hakkýnda kýsaca bilgi verdi. Fatma Baþköy de, Gönül Elçileri Projesi hakkýnda sunum eþliðinde açýk- lamalarda bulundu. Baþköy, proje içeriðinde bulunan koruyucu aile, kadýnýn korunup güçlenmesi, engelli bireylerin eðitimi, kuþaklar arasý iletiþim, yoksul ailelere yardým gibi konularda öðrencilere bilgi verip projeye dahil olmalarý için öðrencileri teþvik etti. Program, projeye ya- Gönül elçileri projesine yoðun ilgi orum un Alaca ilçesinde Kaymakam Ayhan Yazgan'ýn eþi Dilek Yazgan'ýn baþkanlýðýnda yürütülen Gönül Elçileri projesinde 3 bin 44 gönüllü elçi sayýsýna ulaþýldý. Alaca ulaþtýðý sayýyla gönül elçileri projesi kapsamýnda en çok üyesi bulunan ilçe oldu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn eþi Emine Erdoðan ýn himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilen Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri projesi Alaca da büyük bir ilgi gördü. Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy ün katýlýmýyla yapýlan tanýtýmýn ardýndan start verilen proje kapsamýnda kýsa sürede 3 bin 44 gönüllü elçi sayýsýna ulaþýldý. Dilek Yazgan, resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri, esnaflar ve ilçe halkýyla diyalog kurarak proje çalýþmalarýna büyük bir hýzla devam ettiklerini kaydetti. Gittikleri her yer de büyük bir destekle karþýlaþmalarý sonucu bugün en çok gönül elçisi olan ilçe konumuna ulaþtýklarýný belirten Yazgan, projeye destek veren herkese teþekkür etti. Yazgan, Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri" projesinin toplumda gönüllülük kavramýna yönelik farkýndalýk geliþtirmek, gönüllü çalýþmanýn yaygýnlaþmasýný saðlamak, Alaca gönül elçileri projesi kapsamýnda en çok üyesi bulunan ilçe oldu. toplumsal kalkýnmaya katký saðlayacak insan kaynaðý ihtiyacýný güçlendirmek için hayata geçirildiðini söyledi. Yazgan, gönül elçiliðinin özgür iradeyle ve dayanýþma ruhu içinde, herhangi bir maddi karþýlýk beklemeksizin sahip olduðu deneyim beceri ve kaynaklarý toplumun dezavantajlý gruplarýndan önceliði bulunan kadýn, çocuk yaþlý, özürlü, gazi ve þehit aileleri ve diðer (Kent yoksullarý, madde baðýmlýlarý vb.) nüfus gruplarýnýn yaþam kalitelerini yükseltmeye yönelik olarak kullanan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn vermiþ olduðu kurumsal hizmetlere ve çalýþmalara katký saðlayan kiþi anlamýna geldiðini sözlerine ekledi.(ýha) Saat Kulesi na bin gönüllü arýyorlar Ýlkay Yorulmaz/ smancýk smancýk ta bulunan Saat Kulesi nin uzun zamandýr saatsiz oluþundan rahatsýz olan bir grup, internetteki sosyal paylaþým sitesi üzerinden Saat Kulemiz Ýçin Sadece 5 Lira baþlýklý kampanya baþlattý yýllarý arasýnda yaptýrýlan Saat Kulesi bir türlü saatine kavuþturulamadý. Dönemin Belediye Baþkaný rhan Ertekin tarafýndan yaptýrýlan Saat Kulesi nin dört tarafýndaki saatlerin bozuk olmasý sebebiyle aylardýr yerinde olmayýþýndan rahatsýz olan bir grup, internetteki sosyal paylaþým sitesi üzerinden Saat Kulemiz Ýçin Sadece 5 Lira adlý kampanya baþlattý. Saatsiz Saat Kulesi için kampanya baþlatan grubun açýklamasýnda; Sayýn smancýklýlar, yýllardýr ilçemizin göbeðinde atýl bir durumda olan ve son bir yýldýr saatsiz kalan Saat Kulemizin içler acýsý halini sanýrým hâlâ yetkililer görmüyor. smancýklýlar Saat Kulemiz Ýçin Sadece 5 Lira baþlýklý kampanya baþlattý. (Baþkanýn odasýnýn tam karþýsýnda) smancýk sayfasý olarak bir kampanya baþlatacaðýz. Kampanyanýn adý: Saat Kulesi Ýçin 5 Liran Var mý? Sayfadan hemþerilerimizin konuya yaklaþýmýný takip edeceðiz. Eðer olumlu yönde bir geliþim var ise, kampanya destek görüyor ise kampanyayý baþlatacaðýz ve kampanya detaylarýný o zaman yine bu sayfadan duyuracaðýz. Tahmini bin liraya mal olacak tamirat için 5 lira verecek bin gönüllü Sevgi Evleri ve Huzurevi sakinleri için sahne aldýlar Etkinlik Anadolu Mehmetçik Lisesi öðrencileri tarafýndan hazýrlandi. A nadolu Mehmetçik Lisesi öðrencileri tarafýndan hazýrlanan 8 Mart Þehitler Haftasý etkinliði, çok özel konuklar için sahnelendi. Sevgi Evleri ve Huzurevi sakinleri ile Gençlik Merkezi üyelerini aðýrlayan Anadolu Mehmetçik Lisesi öðrencileri, birbirinden güzel ve anlamlý çalýþmalarýyla anakkale Þehitleri'ni yâd etti. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen program, kul Müdürü Ýsmail Madan'ýn konuþmasýyla baþladý. kul Korusu'nun sahne aldýðý programda, anakkale türküleri salonu coþtururken, Müzik Öðretmeni Kemal Ateþ'in çalýþtýrdýðý koro, performansýyla alkýþ aldý. Þiirlerle bezenen program, anakkale adlý oratoryo ile salondaki coþkuyu ve hüznü doruða çýkardý. anakkale'de can siperane savaþýp, gözünü kýrpmadan þehit düþen kahramanlarýmýzýn kýyafetleri ile sahne alan gençlerin her biri adý kahramanlar listesinin baþlarýna yazýlan yiðit vatan evlatlarýný baþarýyla temsil etti. Duygu yüklü bir atmosferin hakim olduðu salondaki özel izleyiciler, beðenilerini alkýþlarýyla ifade ederek, öðrencilere teþekkür etti. 7 öðrencinin görev aldýðý etkinlikte, ratoryo ekibini çalýþtýran Ýngilizce öðretmenleri Melike Dibo, Seçil Tokatlý, Edebiyat öðretmeni Zübeyde Deniz Kabakulak, Felsefe öðretmeni Emine Yýlmaz ve tüm öðrencilere teþekkür edildi. 8 Mart Þehitler Haftasý etkinliði, çok özel konuklar için sahnelendi. Program Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. kul korosunun sahne aldýðý programda, anakkale türküleri salonu coþturdu. Koyun Baba nýn hayatý film oluyor orum un smancýk ilçesinde kabri bulunan Horasan Erenleri nden Seyit Ali (Koyunbaba ) hazretlerinin hayatý ve öðretileri film oluyor. Senaryosunu ve yönetmenliðini Umut Canbolat ýn yapacaðý Koyunbaba filminin çekimleri smancýk ve Ýstanbul da gerçekleþecek. Proje hakkýnda açýklamada bulunan smancýk Belediye Þehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Umut Canbolat; Koyunbaba Hazretleri smancýk ýn manevi büyüklerinden bir þahsiyettir. Horasan Erenleri nden olup, Hoca Ahmet Yesevi Dergâhýnda piþmiþ bir velidir. nun öðretileri, felsefesi ve smancýk a katkýlarý aþikardýr. Böylesi Umut Canbolat büyük bir evliyanýn hayatýný özellikle de yeni nesillere sunmak, sorumluluklarýmýzdan biri olmalýdýr. Ayrýca smancýk, tarihi, manzarasý ve konumu ile filim çekimine çok müsait bir ilçedir. Böylesi bir çalýþmaya smancýk halkýnýn da desteklerini esirgemeyeceðini biliyorum dedi. ekimlerine Nisan ayý ortalarýnda baþlanacak olan filmin tahmini bütçesi ve oyuncu kadrosunda kimlerin bulunacaðý konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.(ýha)

8 8 SALI 6 MART 3 Aç ve stresli halde alýþveriþ yapmayýn Tüketiciyi Koruma Haftasý nedeniyle Bilinçli Tüketici konulu konferans düzenlendi. Konferans orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nde düzenlendi. orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nde 5- Mart Tüketiciyi Koruma Haftasý nedeniyle Bilinçli Tüketici konulu konferans düzenlendi. Kooperatifçilik Kulübü Danýþman öðretmenleri Selahattin Gençkan ve sman Þenkal ýn organize ettiði program okul konferans salonunda yapýldý. orum Ticaret ve Sanayi dasý Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Özüyaðlý nýn konuþmacý Kenan Özüyaðlý olarak katýldýðý programa öðretmenler ve öðrencilerin ilgili büyük oldu. Kenan Özüyaðlý, öðrencilere tüketici olarak haklarýnýn neler olduðu ve gerektiði zaman bu haklarýný korumak için neler yapabilecekleri, nerelere baþvurabilecekleri ve alýþveriþte dikkat edilecek hususlarda bilgi verdi. Alýþveriþ öncesi ihtiyaçlarýn belirlenip liste oluþturulmasýný, fiyat karþýlaþtýrýlmasý yapýlmasýný, yorgun, aç, stresli iken alýþveriþe çýkýlmamasýný ve yerli olanýn tercih edilmesini söyledi. Bir mal alýrken ihtiyaca cevap verip vermeyeceðine bakýlmasýný, marka baðýmlýsý olunmamasýný tavsiye eden Özüyaðlý, Kusurlu çýkan bir mal veya hizmeti 3 gün içerisinde faturasý ile deðiþtirilebilir, bedelini alabilir veya baþka bir mal ile deðiþiklik yapabilirsiniz. dedi. Arýzalý bir malýn tamir süresinin iþgünü olduðunu hatýrlatan Özüyaðlý, Ýstenmeyen durumlarla karþýlaþýldýðýnda Ýl Hakem Heyeti ne dilekçe ile müracaat edilebilir, tüketici derneklerine baþvurabilir veya Alo 75 Tüketici Hattý na telefon edilebilir. dedi. Program soru ve cevaplarýn ardýndan tamamlandý. Uslu nikâh þahidi oldu AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Halk Ekmek Fabrikasý Genel Müdürü Ali Ýlkbahar ýn kýzýnýn nikâh törenine katýldý. Gülseren - Ali Ýlkbahar ýn kýzlarý Esra Ýlkbahar, hayatýný Ayten-rhan Özdoðan çiftinin oðullarý Kahraman Özdoðan ile birleþtirdi. iftin nikâhýný Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek kýyarken, nikâh þahitliklerini ise orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýçiþleri Eski Bakaný rdu Milletvekili Ýdris Naim Þahin, ankýrý Milletvekilleri Ýdris Þahin, Hüseyin Filiz, Trabzon 3. Dönem Milletvekili Kemalettin Göktaþ yaptý. Uslu, Ankara Halk Ekmek Fabrikasý Genel Müdür Ali Ýlkbahar hem çok eski dostum hem de orumlular ýn eniþtesi. Deðerli eþi Gülseren Ýlkbahar orumlu hemþehrimizdir ve bu mutlu günlerinde yal- AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, nikah þahidi oldu. nýz býrakmadýk. Aile birliði ankýrý-orum ile baþlayýp bugün de ankýrý-kýzýlcahamam olarak büyümeye devam ediyor. Genç çifti- mize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. dedi. ATT ler yemekte buluþtu A cil Týp Teknisyenleri Haftasý nedeniyle Acil Týp Teknisyenleri Derneði (ATTDER) orum Þubesi tarafýndan yemek verildi. Anitta tel de verilen yemeðe Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Aran, ATTDER Genel Baþkaný Yaþar Gökbayrak, Acil Servis Baþhekimi Dr. Ýlker Uzerli, Türk Saðlýk Sen orum Þube Baþkaný M. Fatih Gök, Saðlýk Sen orum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, ATTDER orum Þube Baþkaný sman Tök ve acil týp teknisyenleri katýldý. ATTDER Genel Baþkaný Yaþar Gökbayrak, ifa ettikleri görevde hataya yer olmadýðýný vurgulayarak, meslektaþlarýnýn eðitimlerini önemsediklerini söyledi. Gökbayrak, amaçlarýnýn ülke insanlarýna en hýzlý ve kaliteli saðlýk hizmeti sunmak olduðunu belirtti. Saðlýk çalýþanlarýnýn doðru bir hedefe yönlendirildiðinde bir araya gelebildiðini dile getiren Gökbayrak, bir ve beraber olunduðu taktirde aþýlamayacak hiçbir problemin bulunmadýðýna dikkat çekti. ATTDER orum Þube Baþkaný sman Tök ise, kurtarýlacak her hayatýn arkasýnda acil týp teknisyenlerinin bulunduðunu belirterek, etkinliðe katýlan meslektaþlarýna teþekkür etti. Acil Servis Baþhekimi Dr. Ýlker Uzerli ise, acil týp teknisyenlerinin saðlýk hizmetlerinde çok büyük bir öneme sahip olduðunu ifade etti. Yemek müzik dinletisi ve ödül töreninin ardýndan sona er- Yaþlýlar Haftasý münasebetiyle Vali Atýl Uzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi eðlence düzenlendi. Huzurevi'nde sýra gecesi Emre Kut Y aþlýlar Haftasý münasebetiyle Vali Atýl Uzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine önceki gün sýra gecesi düzenlendi. Huzurevi sakinleri için yapýlan etkinliðe Vali Atýl Uzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abdulhaluk Longa, Kamile Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Müdürü Hüseyin Penez, Muhtarlar Derneði Baþkaný Celal Taþdelen, bazý hayýrseverler ile huzurevi sakinleri katýldý. Piyanist Turan'ýn seslendirdiði müziklerle eðlenen huzurevi sakinleri gece boyunca neþeli dakikalar geçirdiler. Karþýyaka rtaokulu Halkoyunlarý Ekibi huzurevi sakinleri için görsel bir þölen sundu. ið köfte ve meyve ikramýnýn yapýldýðý etkinlikte huzurevi sakinleri stres attý. Yaþlýlar, programda emeði geçen personeller ve Huzurevi Müdürleri Abdulhaluk Longa ve Hüseyin Penez e teþekkür ettiler. Acil Týp Teknisyenleri Derneði (ATTDER) orum Þubesi tarafýndan yemek verildi. Etkinlik Acil Týp Teknisyenleri Haftasý nedeniyle düzenlendi. Huzurevi sakinleri Piyanist Turan'ýn seslendirdiði müziklerle eðlendi. Yaþlýlar Haftasý münasebetiyle etkinlik yapýldý. ið köfte ve meyve ikramýnýn yapýldýðý etkinlikte huzurevi sakinleri stres attý. (Fotoðraflar: Özgür Arzoðlu) anakkale Yolun Sonu filmini izlediler smancýk Kaymakamlýðý, rg. Ahmet örekçi Yatýlý Bölge rtaokulu öðrencilerini sinema ile buluþturdu. rgeneral Ahmet örekçi Yatýlý Bölge rtaokulunda öðrenim gören öðrenciler Sinema ve Müze Gezisi Projesi kapsamýnda anakkale Yolun Sonu filmini izledi. Minibüs ile il merkezindeki bir sinemaya götürülen 35 öðrenci, filmi okul idarecileri ile birlikte izledi. kulun Müdür Baþyardýmcýsý Muharrem Yýldýz, kulumuzda genelde uzak dað köylerinden gelen öðrenciler ile anne ve babasýný kaybetmiþ, yetim veya öksüz kalmýþ öðrenciler öðrenim görüyor. Sinemayý, müzeyi ya da orum'u hiç görmemiþ öðrencilerimiz var. Bu nedenle smancýk Kaymakamlýðý nýn katkýlarýyla geçtiðimiz yýl Sinema ve Müze Gezisi Projesi baþlatmýþtýk. Bu kapsamda öðrencilerimizi sinemaya götürerek milli birlik ve beraberliðimize vurgu yapan tarihi filmleri izletiyoruz. Sinema sonrasýnda da müzeyi gezdiriyoruz. Hayatýndaki en önemli anýnýn bu etkinlik olacaðýný düþünen öðrenciler var. Desteklerinden dolayý smancýk Kaymakamýmýz Sayýn Ýbrahim Küçük'e ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Fatih Üçok'a teþekkür ederiz. dedi. Yýldýz, okulda öðrenim gören 5 öðrencinin daha proje kapsamýnda sinema ve müzeye gideceðini kaydetti. smancýk Kaymakamlýðý, rg. Ahmet örekçi Yatýlý Bölge rtaokulu öðrencilerini sinema ile buluþturdu.

9 SALI 6 MART 3 9 Maðdur aileye yardým eli uzandý orum Sosyal Dayanýþma ve Yardýmlaþma Vakfý ve Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Yalçýnkaya ailesinin çaresizliðine yardým eli uzattý. Bir cinayetten dolayý eþi cezaevinde bulunan, biri 7, diðeri 9 yaþýnda çocuðuyla birlikte güç þartlar içerisinde yaþam mücadelesi verdiðini belirten Ceylan Yalçýnkaya, eþinin cezaevine girmesinin ailesi için kötü günlerin baþlangýcý olduðunu söyledi. ocuklarý için aldýðý öðrenim bursu dýþýnda baþka hiçbir gelirlerinin olmadýðýný ifade eden Yalçýnkaya ya, orum Sosyal Dayanýþma ve Yardýmlaþma Vakfý ve Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan çeþitli tarihlerde ve çeþitli tutarlarda nakdî yardým yapýldýðýný belirten Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, ailenin muhtaçlýðýnýn devam ettiði sürece kurumlar tarafýndan aynî ve nakdî yardýmlarýn da devam edeceðini söyledi. Hýzýrdede yi Meclis e taþýdý HP orum CMilletvekili Tufan Köse, orum ili merkez Hýzýrdede köy yolu sorununu da TBMM ye taþýdý. Köse, Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler tarafýndan cevaplanmasýný talep ettiði soru önergesinde, orum ili merkez Hýzýrdede köy yolunun Kultak köyünden sonra 4 km'lik yolun eðimli olmasý nedeniyle yaðmur sularýyla bozulduðundan yýlý içerisinde asfalt yapýlmasý ile ilgili Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu'nca hazýrlanan rapor 9 yýlýnda kabul edilmiþtir. Ancak hala köy yollarý yapýlmamýþtýr. Ulaþým zorluðu yüzünden köylüler sorun yaþamaktadýr. Ayrýca bölgede ve güzergâh üzerinde sadece Hýzýrdede köyünün yollarý asfalt deðildir. Yolun yapýlmasý durumunda, ulaþým koþullarýnýn düzeleceði Süt ve doðum izinleri arttýrýlmalý adýn çalýþanlarýn en önemli Ksorunlarýndan ikisinin mobbing ve þiddet olduðunu iddia eden Türk Saðlýk Sen orum Þube Baþkan Yardýmcýsý Banu Gündemir, özellikle amirlerin davranýþlarý, aþýrý nöbetler, olumsuz çalýþma koþullarý ve yoðun iþ yükünün iþyerlerinde mobbingin nedenleri olduðunu söyledi. Söz konusu bu durumlar nedeniyle kadýn çalýþanlarýnýn tükenmiþlik sendromu, yoðun stres, özel ve sosyal hayatýn kýsýtlanmasý, ailelerine karþý sorumluluklarýný yerine getirmede sorunlar çýkmasý, depresyon ve uykusuzluk gibi problemlere maruz kaldýklarýnýn tespit edildiðini belirten Gündemir, Bu sorunlarýn çözümü için kadýn çalýþanlar iþyerlerinde kreþ sayýlarýnýn artýrýlmasýný, nöbet ve iþ yükünün hafifletilmesini, aile hayatýnýn korunmasý, çalýþma saatlerinin düzenlenmesini istemektedirler. Süt ve doðum izinlerinin arttýrýlmasý beklenmektedir. dedi. orum Sosyal Dayanýþma ve Yardýmlaþma Vakfý ve Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, maðdur aileye el uzattý. Gündemir, konuyla ilgili açýklamasýný þöyle sürdürdü; Hükümet sürekli çocuk sayýsý ve aile büyüklüðüne vurgu yapmakta ve bunu sözle teþvik gibi bir uygulama içine girmektedir. Fakat bu teþvikler sözle deðil de icraatlarla yapýlýrsa bir karþýlýk bulacaktýr. Bunun için süt ve doðum izinlerini artýracaðýz söylemleri yeteri kadar dinlenmiþtir. Artýk bir an önce gerekli düzenleme yapýlmalýdýr. Ayrýca annelerin erken emekli olabilmesi ile ilgili düzenlemede yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Mevcut uygulamada çocuk sayýsý kaç olursa olsun en fazla çocuk için doðum borçlanmasý imkaný vardýr, borçlanýlan süre 4 yýlý geçmemektedir. Bu imkan çocuk sayýsýna bakýlmadan arttýrýlmalý ve annelere en az yýl erken emeklilik hakký tanýnmalýdýr. Ayrýca saðlýk alanýnda hizmet veren kadýn sayýsýnýn fazla olmasýna raðmen karar alma mekanizmasýnda kadýnlarýn oranýnýn çok düþük kalmasý çözülmesi gereken bir diðer sorundur. Yukarýda bahsettiðimiz sorunlar ve CHP orum Milletvekili Tufan Köse çözüm önerileri Türk Saðlýk-Sen olarak bu ay içerisinde ülke genelinden kadýn katýlýmcýlarýmýzla gerçekleþtirdiðimiz kadýn çalýþtayýmýz da bizzat kadýn çalýþanlar tarafýndan ortaya konulmuþtur. ldukça verimli geçen çalýþtayýmýz da kadýnlarýn her türlü haklarýnýn korunarak, geliþtirilmesi ve saðlýkta kadýn gücünün pekiþtirilmesine önemli bir katký saðlayacaðý þüphesizdir. alýþtayýmýzdan çýkan bir baþka önemli sonuçta sorunlarýn çözümü için kadýnlarýmýzýn mücadele sürecinde daha aktif olarak yer almalarý ve sendikal mücadelede ön safta olmalarý gerekliliðidir. Türk Saðlýk-Sen olarak biz yürüttüðümüz ilkeli, kararlý ve cesur mücadelemizde tüm kadýn çalýþanlarýmýzýn aktif olarak yer almalarý için davet ediyoruz. Gelin sorunlarýn çözümünün ilk adýmýný atýn. Sesinizi güçlü bir þekilde kendi dilinizden duyurun, sendikamýz daima sizlerin yanýnda olmuþtur ve olmaya da devam Mahmut Atalay Gençlik Merkezi gençleri, Ýyilik Aðacý projesi çerçevesinde Ahmet Akdað Huzurevi ni ziyaret etti. Gençler çaldý, yaþlýlar eðlendi ahmut Atalay MGençlik Merkezi gençleri, Ýyilik Aðacý projesi çerçevesinde geçtiðimiz hafta sonu Ahmet Akdað Huzurevi ni ziyaret etti. Huzurevi ziyaretinde yaþlýlarla bol bol sohbet edip hatýrlarýný soran gençler, çaldýklarý enstrümanlar ve Sýnav gereçleri ihtiyaç sahiplerine ahmut Atalay MGençlik Merkezi gençleri, Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan Ýyilik Aðacý ve Genç Dönüþüm projeleri kapsamýnda yardým çalýþmalarý yaptý. YGS nin yapýldýðý okullarda sýnav kýrtasiye malzemelerini toplayan 73 Gençlik Merkezi üyesi, malzemeleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaþtýrmak üzere kolilediler. Merkezden yapýlan açýklamada, Gençlik Merkezi olarak ülkemiz gençliðinin yerel ve evrensel sorunlara karþý duyarlýlýðýnýn arttýrýlmasý, bu sorunlarýn çözümünde aktif olarak yer almalarýnýn ve kendi akranlarý baþta olmak üzere toplumun her kesiminden insanla etkili iletiþim kurmalarýnýn saðlanmasý, gençlerin topluma karþý sorumluluk duygularýnýn geliþtirilerek iyilik yapmalarýnýn alýþkanlýk haline dönüþtürülmesini kendisine misyon edinmiþtir. denildi. söyledikleri türkülerle de huzurevi sakinlerinin gönüllerince eðlenmesini saðladýlar. Yaþlýlar, yapýlan ziyaretten Gençler Ýyilik Aðacý ve Genç Dönüþüm projeleri kapsamýnda yardým çalýþmalarý yaptý. dolayý memnuniyetlerini dile getirip gençlere teþekkür ettiler. Gençler yaþlýlarla bol bol sohbet edip hatýrlarýný sordular. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi gençleri sosyal aktivitelerine devam ediyor. BAÞSAÐLIÐI Emniyet Müdürümüz Sayýn Halil Ýbrahim Doðan ýn annesi Eþe Doðan ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz sonsuzdur. Merhumeye Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. (.HAK:738)

10 SALI 6 MART 3 NKSAV ve Özel Hastane sevindirdi Saðlýkta örnek iþbirliði Recep Mebet Troid kanseri hastanýn sosyal güvencesi olnkoloji Hastalarý madýðý için NKSAV Yardýmlaþma ve Saaracýlýðýyla kendilerine vaþma Derneði (NKgeldiðini anlatan BayboSAV) üyesi engelli bir ðan, yapýlan ön muayehasta, orum Özel Hastanenin ardýndan kalça eknesi nde yapýlan baþarýlý lemlerinde kireçlenme týbbi operasyonun ardýntespit ettiklerini kaydetti. dan tekrar yürümeye baþladý. Bir buçuk saat süren ameliyatýn ardýndan hasnksav ile otanýn sað tarafýna Total rum Özel Hastanesi iþbirkalça Protezi uygulaliðindeki sosyal sorumlumasýyla suni implant yerleþtirdiklerini belirten luk çalýþmasý çerçevesindr. Bayboðan, Ciddi de gerçekleþtirilen amelikomplikasyon riski buyat sonrasý ayaða kalkan lunmasýna karþýn ameliayþe Tüylü (4), yaþadýðý yatý baþarýlý bir þekilde mutluluðu dernek yönetitamamladýk. 4 saat geçmeden hastamýz ayaða mi ve hastane yöneticilekalktý. Hastamýzýn bir an riyle paylaþtý. önce yürümesi için gegeçtiðimiz Cuma rekli fizik tedavi ve rehauzm. Dr. Musa Bayboðan, yapýlan týbbi operasyon hakkýnda bilgi verdi. bilitasyon süreci devam günü yapýlan ameliyat ediyor. Bir haftaya kadar hakkýnda basýn mensuphastamýzý taburcu etmeyi planlýyoruz dedi. larýna açýklamalarda bulunan rtopedi Uzmaný Dr. Musa BayÖzel Hastane Genel Müdürü Dr. Ahmet Ýlhan akýr ise onboðan, evli ve iki çocuk annesi hastanýn ilk adýmlarýný attýðýný koloji hastasýnda uygulanmasý açýsýndan üniversite hastanelerinsöyledi. de yapýlabilen týbbi bir operasyonu orum da gerçekleþtirmenin orum Özel Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ahmet Ýlhan amutluluðunu yaþadýklarýný ifade etti. kýr, Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Zeynep Leblebicioðlu, NKNKSAV Baþkaný Þaban nar ise maddi imkansýzlýk yüsav Baþkaný Þaban nar ve yönetim kurulu üyelerinin de hazýr zünden bugüne kadar ameliyat olamayan üyelerine yardým eli bulunduðu basýn toplantýsýnda konuþan Uzm. Dr. Musa Baybouzatan ve tedavi masraflarýný karþýlayan orum Özel Hastaneðan, hastanýn yaklaþýk bir haftaya kadar taburcu edileceðini si ne teþekkür etti. açýkladý. NKSAV Derneði yönetimi, orum Özel Hastanesi yönetimine ve saðlýk ekibine duyarlýlýklarýndan dolayý teþekkür belgesi verdi. Turkuvaz Daðýtým yeni yerinde T Recep Mebet urkuvaz Daðýtým Pazarlama orum Baþbayii Birol Ticaret (Ecem Daðýtým), yeni yerinde hizmete girdi. Daha önce Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi numara 4/B de faaliyet gösteren Birol Ticaret, Yavruturna Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Yüzüncü Yýl arþýsý numara 6/E ye taþýndý. Hizmetleri hakkýnda bilgi veren Birol Ticaret sahibi Birol Keþci, Sabah Gazetesi baþta olmak üzere HaberTürk, Takvim, Fotomaç gibi pek çok gazete ve derginin daðýtýmýný yaptýklarýný kaydetti. orum un yaný sýra ilçelerdeki gazete satýþ noktalarýna daðýtým yaptýklarýný anlatan Birol Keþci, promosyon ürünlerin teslimatýný da yeni adreslerinde sürdürdüklerini ifade etti. orum halkýna daha iyi hizmet vermek amacýyla adres deðiþtirdiklerini belirten Keþci, Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Esnafevleri Camii karþýsýndaki yeni yerimize bekliyoruz dedi. Birol Keþci, hizmetleri hakkýnda bilgi verdi. Miniklere acil saðlýk hizmetleri tanýtýmý Acil Saðlýk Hizmetleri konulu tanýtým etkinliði geçtiðimiz günlerde gerçekleþti. Recep Mebet M imar Sinan Anaokulu nda Acil Saðlýk Hizmetleri konulu tanýtým etkinliði düzenlendi. Geçtiðimiz Perþembe günü düzenlenen etkinliðe Mimar Sinan Anaokulu Müdürü Ali Kabasakal, Müdür Yardýmcýsý Uður Göktaþ, kul Öncesi Eðitim Öðretmenleri Aysun Bakbak, Zeynep Ýþler, Saliha Candemir, Selma Eker, Güllü Þahin, Esra Ayýk, Esin Kocaoðlu ve Neriman Uyan ile çok sayýda öðrenci katýldý. orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Emrah Türk ün konuþmacý olarak katýldýðý etkinlikte acil saðlýk hizmetleri anlatýldý. Kaza ve yaralanmalarda ilk müdahalenin öneminin vurgulandýðý etkinlikte acil servis ambulansý da tanýtýldý. kul bahçesindeki ambulansý ilgiyle inceleyen minik öðrenciler, acil yardým durumlarý ile ilgili olarak Emrah Türk ten bilgi aldýlar. Birol Ticaret (Ecem Daðýtým), Esnafevleri Camii karþýsýna taþýndý. B Turkuvaz Daðýtým Baþbayii Birol Ticaret (Ecem Daðýtým) yeni yerinde hizmette. Emrah Türk, minik öðrencilere acil yardým ambulansýný tanýttý. Öðrenciler, okul bahçesindeki ambulansý ilgiyle inceledi. Etkinliðe katýlan öðrencilere ilkyardým hakkýnda da bilgiler verildi. Bahçelievler den korkuluk þikâyeti ahçelievler Mahallesi 4. Sokak taki bir apartmana ait bahçe korkuluklarýnýn çevreye tehlike saçtýðý bildirildi. Haber merkezimizi arayan bazý vatandaþlar, söz konusu apartmanýn bahçe korkuluðundaki düzensiz demirlerin kaldýrýmda yürüyen yayalarý tehdit ettiðini öne sürdüler. Geçtiðimiz günlerde bir çocuðun yaralanmasýna neden olan bahçe korkuluðunun yeniden düzenlenmesini talep eden vatandaþlar, apartman yöneticisi ve yetkililere seslenerek tedbir alýnmasýný istedi- Apartmanýn bahçe korkuluklarýnýn çevreye tehlike saçtýðý bildirildi.

11 SALI 6 MART 3 Hz. Ebu Bekir Camii hayýrseverleri bekliyor H Recep Mebet z. Ebubekir Camii inþaatý için hayýrseverlerin desteði bekleniyor. Kapaklý Baðlarý mevkiinde devam eden inþaa çalýþmalarýndan bahseden Hz. Ebubekir Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Ali Sarýtaþ, Baðcýlar Sokak ta yapýmýna baþlanan ca- minin temel aþamasýnda olduðunu söyledi. Gülabibey Mahallesi ne yeni bir cami kazandýrmayý hedeflediklerini belirten Ali Sarýtaþ, Temelin demir örgüsü tamamlanmasýna raðmen imkansýzlýk yüzünden yaklaþýk bir aydýr beton atamýyoruz dedi. Küme Evler Kapaklý Camii Ýmam Hatibi Mustafa Uysal, Müezzin Naci Yiðit ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Ýlhan Cihan, Bilal Döndü, Aslan Yýldýrým ve Þükrü Keskin le birlikte açýklamalarýný sürdüren Sarýtaþ, hayýrsever orum halkýna seslenerek yardým çaðrýsýnda bulundu. ÝBADETHANE ÝHTÝYACINA CEVAP VERECEK Baðcýlar Sokak ta yapýmýna baþlanan caminin temel aþamasýnda olduðu kaydedildi. Kapaklý Camii nin imar düzenlemesinden dolayý yola gittiði hatýrlatýldý. Hz. Ebubekir Camii inþaatý için hayýrseverlerin desteði bekleniyor. Hýzlý yapýlaþmanýn yaþandýðý bölgede bulunan ve halk arasýnda Yeþil Camii olarak bilinen Kapaklý Camii nin imar düzenlemesinden dolayý yola gittiðini hatýrlatan Sarýtaþ, mahallede yeni bir camiye ihtiyaç doðduðunu vurguladý. Hz. Ebubekir Camii nin Kapaklý Baðlarý bölgesindeki ibadethane ihtiyacýna cevap vereceðini anlatan Sarýtaþ,. kiþi kapasiteli camiyi 4 yýlýnda ibadete açmayý planladýklarýný açýkladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Müftü Mehmet Aþýk ýn destekleriyle Ali Sarýtaþ projesi hazýrlanan caminin 5 metrekare alan üzerine inþaa edileceðini belirten Sarýtaþ, smanlý ve Arap mimarisini buluþturacak olan camimizin minareleri Mescid-i Nebevi ye benzeyecek dedi. YARDIM BEKLÝYRUZ Ýki katlý cami inþaatý için ayni ve nakdi yardým bekliyoruz diyen Sarýtaþ, hayýrsever orum halkýný ve mahalle sakinlerini cami için elbirliði yapmaya davet etti. Sarýtaþ, þöyle konuþtu: Küme Evler Kapaklý Camii nin yola gitmesi nedeniyle Mustafa Uysal hocamýzýn gayretleri doðrultusunda kollarý sývadýk. Derneðimizi kurduktan sonra projemizi hazýrlayýp el birliðiyle Hz. Ebubekir Camii inþaasýna baþladýk. Hz. Ebubekir Camii nin ismi hürmetine baðýþta bulunmak isteyenler inþaatýmýzýn yaný baþýndaki Kapaklý Camii ne baþvurabilir, ve numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Camimizin yapýmýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen tüm hayýrseverlere þimdiden teþekkür ediyor, desteklerinin devamýný diliyoruz. Hz. Ebubekir Camii nin, Kapaklý Baðlarý bölgesindeki ibadethane ihtiyacýna cevap vereceði vurgulandý. Mobilyada son moda MNS de Avrupa Birliði Kalite Ödülü sahibi MNS Mobilya, Uður Mumcu Caddesi numara 6/A da hizmet veriyor. Recep Mebet M NS Mobilya Fabrika Satýþ Maðazasý, 3 yýlý koleksiyonunu orum halkýnýn beðenisine sundu. Avrupa Birliði Kalite Ödülü sahibi MNS Mobilya nýn yeni kreasyonunu tanýtan Maðaza Müdürü Kemal Ýnciler, Mobilyada son modayý orum a taþýyoruz dedi. Bursa Ýnegöl de üretilen MNS Mobilya ürünlerinin yurt içi ve yurt dýþýndaki çok sayýda maðaza aracýlýðýyla satýþa sunulduðunu belirten Kemal Ýnciler, müþteri memnuniyeti alanýnda da çeþitli ödüllere sahip olduklarýný hatýrlattý. Ürün ve hizmetleri hakkýnda açýklamalarýný sürdüren Ýnciler, þöyle konuþtu: MNS Mobilya, orumlu giriþimcilerin öncülüðünde 98 yýlýnda ahþap mobilya üretimiyle sektöre adým attý. Bursa Ýnegöl deki 8 bin metrekarelik üstün teknoloji ile donatýlmýþ tesislerde üretim yapan firmamýz, 3 yýllýk baþarý hikayesini uzman ekibiyle birleþtirerek mobilya sektöründeki saygýn yerini aldý. Avrupa Birliði nin en prestijli kalite ödülü yanýnda IS 9 ve TSE belgeleriyle kalitesini tescilleyen MNS, kalite, estetik ve zerafeti mobilya ile buluþturuyor. Müþteri memnuniyeti, kaliteli hizmet, dürüstlük ve güven ile sosyal sorumluluk firmamýzýn temel ilkelerini oluþturuyor. Müþteri taleplerini en iyi þekilde karþýlamayý hedefleyen MNS Mobilya, günümüz insanýnýn modernleþen ve hýzla deðiþen moda anlayýþý karþýsýnda, hýzlý yaþam koþullarýný da dikkate alarak daha fonksiyonel ve kullanýmý kolay ürünler üretiyor. Ar-Ge birimimizle kendimize özgü, Maðaza Müdürü Kemal Ýnciler, Mobilyada son modayý orum a taþýyoruz dedi. MNS Mobilya ürünlerinin büyük ilgi gördüðü belirtildi. Bursa Ýnegöl de üretilen MNS Mobilya ürünleri, orum da satýþa sunuluyor. MNS Mobilya, 3 yýlý koleksiyonunu müþterilerinin beðenisine sundu. buluþturmaya devam satýþýný yapýyoruz. patentli ediyor. tasarýmlarýmýzla Dünya avangart yatak odasý Mobilyada son standartlarýnda üretim takýmlarý, yemek modayý yakýndan yapan, satýþ ve satýþ odasý takýmlarý ve görmek ve detaylý sonrasý hizmet duvar ünitelerini bilgi edinmek isteyen anlayýþý ile tüketici müþterilerimizin herkesi Uður Mumcu ihtiyaçlarýný ve beðenisine Caddesi numara mutluluðunu ön sunuyoruz. MNS 6/A da hizmet veren planda tutan MNS Mobilya MNS Mobilya orum Mobilya, en güzel bünyesindeki Nüans Fabrika Satýþ ürünlerini ve yeni markalý modern Maðazasý na koleksiyonlarýný oturma gruplarýnýn da bekliyoruz. tüketici ile

12 SALI 6 MART 3 Bediüzzaman Haftasý baþladý Yeni Asya dan Ýnsanlýk ve Dünya Barýþý konferansý Y Yeni Asya nýn konferansý 3 Mart ta Recep Mebet eni Asya Gazetesi orum Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Ýnsanlýk ve Dünya Barýþý konulu konferans 3 Mart 3 Pazar günü saat 9.3 da Afra Düðün Salonu nda gerçekleþecek. Harran Üniversitesi Öðretim Görevlisi Þemsettin akýr ýn konuþmacý olarak yer alacaðý konferansta Bediüzzaman Said Nursi nin konuyla ilgili görüþleri ele alýnacak. Programla ilgili açýklama yapan Yeni Asya Gazetesi orum Temsilcisi Mehmet Kovancý, BediüzÖðretim Görevlisi Þemsettin akýr zaman Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferansa tüm orum halkýnýn davetli olduðunu bildirdi. Kaleli Kýz Yurdu nda tatbikat Ö Recep Mebet zel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu nda geçtiðimiz Perþembe günü deprem ve yangýn tatbikatý düzenlendi. Sivil Savunma Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tatbikat yurt bahçesinde gerçekleþti. orum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü nün katkýlarýyla düzenlenen tatbikata Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel, Müdür Yardýmcýsý Ýlker Sarý, yurt çalýþanlarý ve çok sayýda öðrenci katýldý. Sivil Savunma Birimi nin organize ettiði tatbikatta verilen yangýn alarmý ile yurtta kalan öðrenciler kýsa sürede tahliye edildi. Daha sonra yurt binasýnda kaldýðý anlaþýlan temsili yaralýlar Ýtfaiye ekiplerinin yardýmý ile kurtarýldý. lasý bir deprem ve yangýn esnasýnda nasýl hareket edilmesi gerektiðinin test edildiði tatbikatta, Ýtfaiye Müdürlüðü Vardiya Amir Yardýmcýsý Ahmet Ýþli tarafýndan öðrencilere bilgiler verildi. Yurt bahçesinde yakýlan temsili ateþin yangýn söndürücü ile söndürülmesinin ardýndan tatbikat sona erdi. Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel, baþarýlý geçen tatbikat dolayýsýyla görevli personeli ve öðrencileri kutladý. Tuncel, tatbikata katkýlarýndan dolayý Ýtfaiye Müdürlüðü çalýþanlarýndan Ahmet Ýþli, Hasan Özbudak ve Þevket Külekçi'ye teþekkür etti. Kaleli Kýz Yurdu nda deprem ve yangýn tatbikatý düzenlendi. Öðrenciler, yakýlan temsili ateþi yangýn söndürücü ile söndürdü. Bakanlýk tan 4 yeni hizmet Yurt binasýnda kalan temsili yaralýlar itfaiye merdiveni ile kurtarýldý. S osyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafýndan hazýrlanan 'Saðlýk Uygulamalarý Tebliði' Resmi Gazete'de yayýmlandý. Yeni düzenleme ile Saðlýk Bakanlýðý hastalara moral olacak 4 yeni düzenleme getirdi. Kaplýca masrafý Bakanlýk tan En az bir fiziksel týp ve rehabilitasyon ile týbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmaný doktorunun imzasýnýn bulunacaðý raporda önerilen tedavi yöntemi, seans ve süresi zorunlu olarak belirtilecek. Bakanlýk kaplýcalarla anlaþarak, hastayý yönlendirecek. Hasta buna raðmen baþka kaplýcaya gitmek isterse kendi ücretini kendisi karþýlayacak. Raporun verilmesinin ardýndan 6 ay içerisinde tedaviye baþlanmamasý halinde hasta için yeni rapor düzenlenmesi gerekecek. için Ýþ kazasýna uðrayanlar Ýþ kazasýna uðrayanlardan, meslek hastalýðýna yakalanan sigortalýlardan katýlým payý alýnmayacak. Ayrýca askeri tatbikat ve manevralarda saðlanan saðlýk hizmetleri, Yangýn alarmý ile birlikte bina kýsa sürede tahliye edildi. afet ve savaþ hali nedeniyle saðlanan saðlýk hizmetlerinden pay alýnmamasýna karar verildi. Yine istiklal Savaþý madalyasý olanlardan ve eþlerinden, depremde yaralanan ve sakat kalanlara verilecek protezlerden katký payý alýnmayacak. rgan bulan hastaneye Teblið'de organ ve doku nakli ile ilgili ifadelere de yer verildi. Belirlenen kriterlerde organ nakline ihtiyacý olan hastanýn gidiþ dönüþ tüm giderleri SGK tarafýndan karþýlanacak. SGK, kadavradan donör karþýlayan hastaneye "kadavra donör temini" bedeli ödeyecek. Bu bedele organ alým iþlemi de dahil edilecek. Yurtdýþýna heyet imzasý Yurtdýþýnda tedavi olmasý gereken hastalar için "Yurtdýþý Tetkike Ýliþkin Saðlýk Kurulu Raporu" düzenlenecek. Bu raporda hastanýn tedavisinin Türkiye'de yapýlamadýðý gerekçeleriyle açýklanacak. Heyet imzasýyla rapor yazýlacak ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn raporu onaylamasýyla hasta yurtdýþýnda tedavi görebilecek.(yaygýn basýn) Ümit Kreþ öðrencileri çocuk kütüphanesinde Ümit Kreþ ve Gündüz Bakýmevi öðrencileri, Faik Tonguç ocuk Kütüphanesi ne konuk oldu. Ö Recep Mebet zel Ümit Kreþ ve Gündüz Bakýmevi öðrencileri, Faik Tonguç ocuk Kütüphanesi ni ziyaret etti. Geçtiðimiz Cuma günü düzenlenen programa Ümit Kreþ Sorumlu Müdür Ümit Göbelek, Sýnýf Öðretmenleri Ayþegül Erdemir ve Ýsmihan Er ile Yýldýzlar ana sýnýfý öðrencileri katýldý. Kütüphaneci Abdullah Türemiþ in evsahipliðinde gerçekleþen programda Faik Tonguç ocuk Kütüphanesi ni gezen öðrenciler, kütüphane ve kütüphanecilik hakkýnda bilgi aldýlar. Minik öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði program hakkýnda açýklama yapan Ümit Kreþ Müdürü Ümit Göbelek, düzenledikleri ziyaretle okul öncesi eðitim çaðýndaki öðrencilere kütüphaneyi tanýtmayý ve sevdirmeyi amaçladýklarýný söyledi. kul Öncesi Eðitim Öðretmenleri nin rehberliðinde düzenlenen programýn son derece faydalý olduðuna dikkat çeken Ümit Göbelek, öðrencilerinin geliþimlerini desteklemek amacýyla farklý sosyal ve kültürel mekanlarý da ziyaret etmeyi planladýklarýný kaydetti. Göbelek, þöyle konuþtu: Kütüphaneler Haftasý nýn kutlandýðý dönemde gerçekleþtirmeyi düþündüðümüz kütüphane ziyaretini, o dönemde yaþanacaðýný tahmin ettiðimiz yoðunluk nedeniyle daha erkene aldýk. Teknolojinin geliþmesiyle birlikte kütüphanelerin de hayatýmýzdaki yeri deðiþti. Düzenlediðimiz ziyaretle, öðrencilerimize çok merak ettikleri kütüphaneyi tanýtmayý istedik. Programa evsahipliði yapan Kütüphaneci Abdullah Türemiþ e çiçek hediye eden minik öðrenciler, yapýlan açýklamalarýn ardýndan kütüphaneden ayrýldýlar. Minik öðrenciler, Kütüphaneci Abdullah Türemiþ e çiçek verdi. Kütüphaneyi yakýndan tanýyan öðrenciler, kitaplarý inceledi. Kanuni ve Hürrem konferansý 9 Mart ta Öðrencilere kitap ve kütüphane konusunda bilgiler verildi. Recep Mebet K anuni Sultan Süleyman ve Hürrem adlý konferans 9 Mart 3 Cuma günü saat 4. te orum Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþecek. Kütüphaneler Haftasý çerçevesinde düzenlenen konferansa Marmara Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Þimþirgil konuþmacý olarak katýlacak. Kültür ve Turizm Müdürlüðü nün düzenlediði konferansa tüm orum halkýnýn davetli olduðu bildirildi. Konferans 9 Mart ta orum da gerçekleþecek.

13 SALI 6 MART 3 3 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 4 - Cemâzil - Evvel: 434 Hicri Þemsi:39 Rûmi:3 Þubat 49 Kasým: MART HATIRLATMA: Vergi Damga Vergisi, KDV ve Aylýk Muhtasar vergileri ödenecek. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK 4. GÜNEÞ 5.37 ÖÐLE.55 ÝKÝNDÝ 5.7 AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFNLAR ACÝL TELEFNLAR Alo Zabýta 53 Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat 55 Alo Trafik 54 Jandarma Ýmdat 56 Elektrik Arýza 86 Su Arýza 85 Telefon Arýza orumgaz Arýza 87 Tüketici Hattý 75 Bilinmeyen Numaralar 8 Alo rman 77 Alo evre 8 HASTANELER orum Devlet Hastanesi 3 3 orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK CAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk caðý 6 7 Binevler Saðlýk caðý Gazi Saðlýk caðý Gülabibey Saðlýk caðý Kale Saðlýk caðý 5 4 Kunduzhan Saðlýk caðý Mimarsinan Saðlýk caðý Ulukavak Saðlýk caðý Yavruturna Saðlýk caðý: 3 Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye 5 8 Jandarma 3 Emniyet Müdürlüðü 4 9 Adliye Müftülük 3 7 Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü 4 SSK Ýl Müdürlüðü 5 66 Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta 3 76 Alo Temizlik 9 46 MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) 86 9 Buharaevler (Seyfi PEKCAN) epni (Mevlüt GEZER) 57 8 öplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) VEFAT EDENLER - Kore Gazisi Sami Bozkurt un oðlu. Emekli polis memuru Gökhan BZKURT. - Merhum sman Saydam ýn oðlu SSK dan emekli Nihat, Nevzat Saydam ým abileri Esat SAYDAM. 3- Emekli Baþgardiyan Metin Toydemir in dünürü Hacý Bekir KAAR. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. I. HACI BAYRAM-I VELÝ VE BAYRAMÝLÝK Hacý Bayram-ý Veli'nin hayatý: Asýl adý Numan olan Hacý Bayram-ý Veli, Ankara'nýn ubuk nehrinin güneyinde Zülfazl (Solfasol) Köyü'nde doðmuþtur. Doðum tarihinin 34 veya 35 olduðunu söyleyenler vardýr. Bu nedenle doðum tarihi ihtilaflýdýr. Babasý Koyunluca Ahmet, annesi Fatma Hanýmdýr. Anadolu da dört veli dört tarîk Annesi, ona hamileyken derede çamaþýr yýkýyormuþ. Eþkýyalar köyü basmýþlar. Annesine de bir eþkýya, kötü niyetli olarak saldýrmýþ. Kadýncaðýz kaçmaya baþlamýþ. Haydutlar tam kadýncaðýzý yakalayacaklarý sýrada gaipten bir nida gelmiþ: "Dokunmayýn o hatuna., bir veli anasýdýr."eþkýyalar, bu sesten korkup o bölgeyi terk etmiþler. Ýlk tahsilini Arapça hocasý Þeyh Ýzzettin'den yaptýðý söylenmektedir. Bir diðer hocasý da Hallaç Mahmut Efendi'dir. Medrese eðitiminde Tefsir, Fýkýh, Hadis, Tasavvuf, Matematik, Astronomi, Felsefe, Arapça, Farsça, Edebiyat gibi çeþitli dersleri okumuþ ve icazet almýþtýr. Bundan sonra Ankara'da Kara Medrese'de, Bursa'da elebi Sultan Mehmet Medresesi (Yeþil Medrese)'de müderrislik yapmýþtýr. Daha sonra Kayseri'ye giderek Somuncu Baba unvanýyla meþhur olan Aksaraylý Þeyh Hamidüddin Hazretlerine intisap etmiþtir. sýrada Somuncu Baba'nýn Bursa'da bulunduðu ve Hacý Bayram'ýn da þeyhine Bursa'da intisap ettiði rivayeti vardýr. Bu tespit, daha doðru olsa gerektir. Zira Somuncu Baba'nýn bazý menkýbeleri, Bursa'da cereyan etmiþtir. Emir Sultan ile buluþmalarý orada olmuþtur. Þeyhine intisaptan sonra Hacý bayram-ý Veli, müderrisliði býrakýp tasavvuf yolunu tercih etmiþtir. Böylelikle girdiði tasavvuf yolunda kemalatýn en yüksek derecesine ulaþmýþtýr. Artýk þeyhinin yanýndan ayrýlmaz olmuþtur. nunla birlikte Þam'a, oradan da hac mevsiminde Mekke'ye gitmiþ, daha sonra tekrar Ankara'ya dönüp vaaz ve nasihatle halký irþada çalýþmýþtýr. Tekrar Ankara'ya dönüþünde þeyhinin tavsiyesi üzerine buðday, arpa, özellikle burçak ekmiþ ve çiftçilikle meþgul olmuþtur. Bu dönemde þeyhi vefat etmiþtir. irþat faaliyetlerinin yaný sýra çiftçiliðe de devam etmiþ, elinin emeðini yemeyi ilke edinmiþtir. Hacý Bayram-ý Veli, Anadolu halkýnýn topraða baðlanmasýný saðlamýþ ve bu konuda da bizzat örnek olmuþtur. Evliya elebi de seyahatnamesinde "Seyr ü süluk erbabýnýn önde gideni, evliya ve ariflerin kutbu, hak ve yakîn yollarýna delalet eden ve Allah'a vasýl olanlarýn sýrlarýna vakýf, alemlerin beðendiði, bütün halkýn mürþidi, Mahmut oðlu Ahmet mahdumu Þeyh Hacý Bayram" olarak bahsetmektedir. Vakýf belgelerinde de "Ankara'da kâin kutbu'l-arifîn gavsü'l- vasilîn Hacý Bayram-ý Veli kuddise sýrruhu" hazretleri" þeklinde geçmektedir. Hacý Bayram Camii Tekke'sinde her gün sabah ve yatsýdan sonra zikir meclisleri kuruluyor, öðle namazýndan önce ve sonra, baþta müritleri olmak üzere halka tefsir, fýkýh, hadis, kelam hatta felsefi aðýrlýklý tefsir dersleri de veriyordu. nun güzel adetlerinden biri de tekkesinde sürekli kazan kaynatýlmasýdýr. Bu kazanda her gece ve gündüz burçak çorbasý kaynar, gelen geçen fakir zengin, küçük büyük, kadýn erkek herkes içerdi. Ethem ERK net Ramazan ayýnda ve diðer zamanlarda elinde asasýyla Ankara esnafýný dolaþýr, zekat vermek isteyenlerin zekatlarýn alýp biriktirir; onlarý þehrin fakirlerine, medrese öðrencilerine, dul ve yetimlerine, yolda kalmýþ insanlara daðýtýrdý. nun huyunu ve karakterini bilenler, hiç tereddüt etmeden zekatlarýn ona teslim ederlerdi. Ýþte böyle bir dönemde smancýk'ta müderris iken Hacý Bayram veli'nin ününü duymuþ olan Akþemseddin hazretleri, Ankara'ya gelmiþ ve Hacý bayram Veli'nin dükkan dükkan dolaþýp halktan para topladýðýný görmüþ. Bunun fakir fukara daðýtýlmak üzere toplandýðýný önce fark edememiþ. Bir þey elinde asasýyla kapý kapý dilenir mi, diyerek Hacý Bayram Veli'ye gidip intisap etmemiþ. radan yönünü güneye çevirmiþ, Zeynüddin Hafi Hazretlerine öðrencisi olmak üzere Halep'e doðru yola çýkmýþtýr. Halep'e yaklaþtýðý sýrada bir rüya görür. Rüyasýnda boynunda bir zincir takýlý olduðunu ve bu zincirin bir ucunun Hacý Bayram-ý Veli'nin elinde bulunduðunu görür. Bunun üzerine yola devam etmekten vazgeçerek geri döner. Ankara'ya vardýðýnda Hacý Bayram, yine burçak tarlasýndadýr. D Tarlada bambaþka bir coþku var. Ýlahiler, kasideler okunuyor. Derviþler þevke geliyor, coþtukça coþuyorlar. Harman yerini devran yerine döndürmüþlerdir. Bu ortamda Hacý Bayram-ý Veli, derviþleri ve köylülerle birlikte burçak imecesi yapmaktadýr. Öðle vakti geldiðinde namazlar kýlýnýr, sofralar kurulur. Yoðurt ve buðday aþý getirilir. Þeyh Efendi, herkese bizzat daðýtýr, bir miktar da köpeklere verir. Bu ortamda ona özel bir ilgi göstermez. Akþemseddin Hazretleri, bakar ki kendisini sofraya davet eden yok, o da kýtmirin sofrasýna oturur. Nefsini ve gururunu yendiðini gören Hacý Bayram-ý Veli, onu da sofrasýna çaðýrýr. "Gel beri Köse, yaktýn beni" der. Sofrada yemeðe baþladýklarý sýra "Zincirle gelen konuðu ancak böyle aðýrlarlar" diye latifede bulunur. Hatasýný anlayan Akþemseddin, o ziyaret esnasýnda Hacý Bayram-ý Veli'ye intisap etmiþtir. tarihten itibaren deðerli talebesi ve daha sonra halifesi olacak olan Akþemseddin hazretlerini yanýndan hiç ayýrmamýþtýr. Somuncu Baba'nýn vefatýndan sonra etrafýnda derviþ gruplarý artmaya baþlamýþtýr. Bundan endiþe duyan saray erkaný, onu Edirne'ye davet etmiþtir. Hacý Bayram-ý Veli, öðrencisi Akþemseddin'i de yanýna alarak Edirne yolculuðuna çýkar. Yolda Gelibolu'ya uðrar. rada Yazýcýoðlu Ahmet ve Muhammed kardeþlerle görüþür ve onlarý da tasavvufi yola sokar. Sonra yola devam ederler. Edirne'ye vardýklarýnda Hacý Bayramý Veli ile görüþen II. Murat, onun hakkýnda söylenenlerin iftira olduðunu anlamýþ ve kendisinden özür dilemiþtir. Hacý Bayram-ý Veli'nin Ehli Sünnet üzere yürüyen bir derviþ olduðunu yakýnen görmüþtür. da orada iki ay kadar kalmýþtýr. Þeyh hazretlerinin Edirne ziyaretinin üç kez gerçekleþtiði nakledilir. Bir gidiþinde Uzunkörü'nün temel atma töreninde duada bulunur. Padiþah ve saray erkaný iltifatlarda bulunmasýna raðmen Hacý bayram-ý Veli, bazý vezirlerin kendisine düþmanlýk beslediklerini farkýndadýr. Mesela Sultanýn veziri, onu zehirlemek niyetindedir. Hacý Bayram-ý Veli'ye dost gibi yaklaþarak zehirli bir þerbet sunar. da "Biz içelim, zararý baþkasýna olsun" diyerek þerbeti içer. anda vezir düþüp ölür ama Þeyh Efendi'ye bir þey olmaz. (Sürecek) Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 4 ayar METERLJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:3 Sayý: MART 3 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BZKURT / Özgür ARZÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Bursa da Bahar Baharý Bursa da yaþadýk. Bir gün öncesinden karlý ve yaðmurlu bir günün ardýndan mevlidin olacaðý sahah güneþ bütün ihtiþamý ile yüzümüze gülmüþtü "Risale-i Nur küre-i arz ve havaiyeyi kendi ile alakadar eder" demiþti asrýn sultaný "Ýþte Bediüzzaman mevlidi" Hazýrlýklar günler öncesinden baþlamýþtý "Yýldýrým" mizaçlý bir ulu hakanýn camisini doldurmuþtu nur talebeleri ve ehli iman. Ülkemizin her þehrinden ve bölgesinden nurun sevdalýlarý vardý. GÜN BÝR BAHARI YAÞADIK. Bundan 44 yýl önce topraðýn baðrýna teslim edilen ulu sultanýn sözleri kulaklarýmýzda çýnlýyordu. "Bizler kýþta geldik,sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Þimdi ekilen Nur tohumlarý zemininizde çiçek açacaktýr" Ve, çiçekler açmýþtý Yaþlar ayrý, Ýþler ayrý, Simalar farklý farklý idi.. Hiç önemi yok. Caminin kalabalýðý dýþarýya taþmýþtý. Ýçimiz ürferdi Tarih ile ati zamanýný bir araya getirmiþti. Binlerce þehit ve gazilerin, Evliya ve velilerin nurani bir buluþmasýný yaþýyorduk. (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABNE ÞARTLARI : : Yurt Dýþý : Euro ALIÞ 9,97 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABNE (6 AYLIK) : 55 : 6 : Euro ::. T E L E F N L A R I M I Z. :: 4 4 (pbx) 5 6 (pbx) (pbx) (Fax).85 Tefekkür Dünyamýz.85 SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER GAZÝ RUM ÖZEL HASTANESÝ - ÝKRAM PET BENZÝNLÝK ALTI 7 78 YA GAZÝ CAD. N:53/A ( VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI ) ,9 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr., 5 5, 5, 5, 5, 5, Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) RUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/9 (Posta Kodu. 93)

14 4 SALI 6 MART 3 Sanayi iþletmelerine duyuru B Elektrikçi esnafý fuara katýldý Yaklaþýk 6 elektrikçi esnafýnýn katýldýðý fuar gezisinde esnafa orum Elektik ve Su Tesisatçýlarý Esnaf dasý Baþkaný Hikmet Göktepe baþkanlýk etti. orum Elektik ve Su Tesisatçýlarý Esnaf dasý'na üye elektrikçi esnafý her yýl olduðu gibi bu yýl da Ýstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleþtirilen Elektrik tomasyon ve Elektrik Tesisatlarý Fuarý'na katýldý. Yaklaþýk 6 elektrikçi esnafýnýn katýldýðý fuar gezisinde esnafa orum Elektik ve Su Tesisatçýlarý Esnaf dasý Baþkaný Hikmet Göktepe, Baþkan Vekili Erol Güngör, Yönetim Kurulu üyesi Taki ifçi ve da Genel Sekreteri Eyüp Bolat da eþlik etti. 7 yýldýr gerçekleþtirilen bu tür fuar organizasyonlarýný hiç kaçýrmadan takip eden orumlu elektrikçi esnafý, fuarda günümüzün gerektirdiði þartlardaki yenilenen elektrik mekanizmalarýný yerinde görerek, orum'a dolu dolu döndüler. orum Elektik ve Su Tesisatçýlarý Esnaf dasý Baþkaný Hikmet Göktepe, bu tür fuarlarýn esnafýn ufkunu açtýðýný belirterek, fuarda teknolojinin getirdiði son geliþmeleri yerinde görme fýrsatý bulduklarýný söyledi. da olarak çaðýn gerisinde kalmamak için bu tür fuarlarý kaçýrmamaya özen gösterdiklerini ifade eden Göktepe, üyelerin istek ve talepleri doðrultusunda bu tür fuar organizasyonlarýna katýlmaya devam edeceklerini sözlerine ilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, Yýllýk Ýþletme Cetveli ile ilgili hatýrlatma yapýldý. Yapýlan açýklamada, sanayi iþletmelerinin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü nden veya adresinden temin edecekleri boþ Yýllýk Ýþletme Cetvellerini, yýlý iþletme bilgilerini içerecek þekilde en geç 3 Nisan 3 tarihi sonuna kadar internet ortamýnda giriþ yapmalarý veya, 3 Nisan 3 mesai saati bitimine kadar Bilim Sanayi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü V. Murat cak ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü ne elden veya kayýtlý posta ile göndermeleri gerektiði bildirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü V. Murat cak, Yýllýk Ýþletme Cetvellerini 3 Nisan 3 mesai saati bitimine kadar vermeyen veya yýllýk iþletme cetvel bilgilerini internet ortamýnda süresi içerisinde giriþ yapmayan iþletmelere 73 TL idari para cezasý uygulanacaktýr. Adi mektup yoluyla postaya verilen gecikmeler cezayý engellememektedir. dedi. Meslektaþlarýmýzýn destekçisiyiz Z iraat Mühendisleri dasý (ZM) orum Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, Alaca PANKBÝRLÝK Satýþ Maðazasýnda çalýþan bayan meslektaþlarýnýn þiddet görmesi ile ilgili tepkilerini dile getirdi. Yaþanan þiddet olayýný kýnadýklarýný belirten Þahinbaþ, Ziraat Mühendisleri zorlu bir 4 yýllýk eðitim sürecinden sonra Ziraat Fakültelerinden mezun olmaktadýrlar. Ýçinde bulunduklarý sosya ekonomik zor koþullara raðmen özverili bir þekilde çalýþýrken hoþ görülemeyecek olaylara da maruz kaldýklarý görülmektedir. Son olarak Alaca PANKBÝRLÝK Satýþ Maðazasýnda çalýþan kadýn meslektaþýmýzýn görevi baþýnda þiddet olayý ile karþý karþýya kalmasý bizi derinden üzmüþtür. lay adli makamlara intikal ettirilmiþ olup süreç devam etmektedir. Türk tarýmý ve üyelerinin özlük haklarý için hizmet veren damýzýn, meslektaþýmýza sonuna kadar destek vereceðini kamuoyuna bildiriyor, bu tür þiddet hareketlerini kýnýyoruz. dedi. Yusuf Þahinbaþ Öz Deðerlendirme Pilot Uygulama alýþtayý T ürkiye de mesleki ve teknik eðitimin ulusal kalite güvencesine kavuþturulmasý amacýyla yapýlan çalýþtaylardan birisi de - Mart 3 tarihlerinde orum telcilik ve Turizm Meslek Lisesi nde gerçekleþtirildi. METEK in belirlediði 5 farklý ilde yapýlan Öz Deðerlendirme Pilot Uygulama alýþtayý orum telcilik ve Turizm Meslek Lisesi nde yapýldý. alýþtayda Ýskoçyalý Kalite Mühendisi Joe Spencer, Prof. Ulvi Þeker, eþ uzman Muhammet Türkmen ve evirmen Begüm Aykal ýn oluþturduðu ekip, okulun farklý birimlerini oluþturan kiþilerle toplantýlar, anketler ve mülakatlar yaparak uygulamayý gerçekleþtirdiler. alýþtay ile, etkin ve etkili bir özdeðerlendirme modelinin geliþmesine katký saðlanmasý amaçlanýyor. orum telcilik ve Turizm Meslek Lisesi nde yapýlan çalýþmalarýn deðerlendirilmesi sonucu ortaya çýkan kriterler tüm yurttaki telcilik ve Turizme Meslek Liseleri nde uygulanacak. Fuar TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleþtirildi. orum Elektik ve Su Tesisatçýlarý Esnaf dasý Baþkaný Hikmet Göktepe, fuarlarýn önemine deðindi. METEK in belirlediði 5 farklý ilde yapýlan Öz Deðerlendirme Pilot Uygulama alýþtayý yapýlýyor. Enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamada, yarýn ve 8 Mart Perþembe günü enerji kesintisi yapýlacaðý bildirildi. Yapýlan açýklamaya göre, yarýn 9:-: saatleri arasýnda atak köyü, Hamamlýçayköy, Pýnarcýk köyü, Ýsmail Köy, Paþaköy, Ayas köyü ve Türkler köylerine; yine yarýn 8:-7: saatleri arasýnda Tekin Karo civarýna; 8 Mart Perþembe günü 8:-7: saatleri arasýnda ise Ýskilip Caddesi sað taraf (Meydan Cami ile Ýskilip Kavþaðý arasý), Ýskilip Sokaklarýn bir kýsmýna elektrik verilemeyecek. alýþtay orum telcilik ve Turizm Meslek Lisesi nde düzenlendi. ÝÞKUR Samsun Ýl Müdürü Kýlýçarslan'ýn acý günü Elektrikçi esnafý 7 yýldýr gerçekleþtirilen fuar organizasyonlarýný hiç kaçýrmadan takip ediyor. S Avuç içi ertelendi osyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleþmeli ve protokollü tüm özel ve üniversite hastanelerinde, Biyometrik (Avuç Ýçi Damar Ýzi) Kimlik Doðrulama Sistemi'ne Eylül'de geçilecek. SGK'nýn 8'de saðlýk karnesi ve vizite kaðýdý uygulamasýný kaldýrarak vatandaþlara TC kimlik numarasý üzerinden saðlýk hizmeti sunmaya baþlamasýnýn ardýndan SGK'ca saðlýk yardýmlarý karþýlanmayan bazý kiþilerin usulsüz saðlýk hizmeti aldýklarý belirlendi. Daha önce ülke genelinde Biyometrik Kimlik Doðrulama Sistemi'ne cak tarihinde geçileceði duyurulmuþtu ancak hastanelerin bir kýsmýnýn hazýr olmamasý nedeniyle sistemin uygulanmasý Nisan'a ertelenmiþti. Hastanelere yazý gönderen SGK, sisteme geçiþin Eylül 3 tarihine ertelendiðini, yapýlan teknik çalýþmalar sonucuna göre yeni kýlavuz düzenlemesinin ayrýca duyurulacaðýný bildirdi. Buna göre tüm Türkiye'de, Eylül 3 tarihine kadar Medula sistemini kullanan tüm özel ve üniversite hastaneleri, konuyla ilgili gerekli tedbirleri alarak avuç içi Biyometrik Kimlik Doðrulama Sistemi'ne geçecek. Eylül'den itibaren Biyometrik Kimlik Doðrulama Sistemi'ne geçmeyen hastanelerin, Medula hizmet kayýtlarýna izin verilmeyecek. T etti. ürkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Samsun Ýl Müdürü Hasan Kýlýçarslan'ýn kardeþi Cihan Kýlýçarslan vefat Bir süredir ndokuz Mayýs Üniversitesi (ÖMÜ) Týp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören ÝÞKUR Samsun Ýl Müdürü Hasan Kýlýçarslan'ýn kardeþi evli çocuk babasý Cihan Kýlýçarsan 4 yaþýnda vefat etti. Kýlaçarslan'ýn cenazesi arþamba ilçesi Dalbahçe Köyü camisinde öðle namazýna müteakip kýlýnacak cenaze namazýndan sonra ayný köyde bulunan aile kabristanlýðýnda topraða verildi. (A.A.) Y alýnacak. Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla her yýl yapýlan ileri saat (yaz saati) uygulamasý kapsamýnda, bütün yurtta saatler, önümüzdeki hafta Pazar günü (3 Mart) 3.'den itibaren bir saat ileri alýnacak. Kýþ saati uygulamasýna 8 Ekim tarihinde geçilirken saatler 4.'de bir saat geri alýnmýþtý. Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla yapýlan uygulama- kalite güvencesine kavuþturulmasý amacýyla yapýlýyor. Gençler SP ye katýldý A navatan Partisi Genel Merkez Gençlik Kollarý ve aralarýnda Antalya nýn da bulunduðu 8 il gençlik kollarý teþkilatý toplu istifa ederek Memurlarýn mesai saati deðiþiyor az saatine geçilmesiyle beraber memurlarýn mesai saatleri de deðiþiyor. Nisan 3'den itibaren mesai sabah 8:'da baþlayýp, 7:3'da sona erecek. Öðle tatili de. ile 3.3 saatleri arasýnda olacak. Memurlarýn mesai saatleri deðiþiyor Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla bütün yurtta saatler, 3 Mart Pazar günü 3.'den itibaren bir saat ileri alýþtay, Türkiye de mesleki ve teknik eðitimin ulusal ya iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý da 5 cak 3 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtý. Karar çerçevesinde, bütün yurtta saatler, 3 Mart Pazar günü saat 3.'den (Cumartesi gününü Pazar gününe baðlayan gece) itibaren bir saat ileri alýnacak. Saatler, 7 Ekim 3 Pazar günü saat 4.'te tekrar geri alýnacak. Saadet Partisi Gençlik Kollarý na katýldý. Katýlýmla ilgili açýklama yapan Anavatan Partisi Antalya Gençlik Kollarý eski Ýl Baþkaný Emrah Usta, Merhum liderimiz Turgut Özal, siyasette ilk hamlesini Milli Görüþ partilerinde yapmýþtýr. Biz de onun torunlarý olarak ondan sonra ilk adresimiz olarak Milli Görüþ partilerini benimsiyor ve tüm ekiplerimiz olarak da bu yolda hizmet etmenin kývancýný yaþýyoruz. 3 Mart Pazar günü saat : da Ankara Nec- mettin Erbakan Kültür Merkezi nde büyük bir heyecanla, Milli Görüþ davasýnýn neferi olma ve merhum Necmettin Erbakan Hocamýzýn 4 yýllýk siyasi çizgisinde siyaset yapma onuruna nail olacaðýz. ifadelerini kullandý. Usta, Siyaseti anlýk planlarla deðil geleceðe dönük projelerimizle yapmaya gayret ediyoruz. Anavatan Partisi Antalya Ýl Gençlik Kollarý olarak, genel merkez ve diðer il teþkilatlarýmýzla birlikte istifa ederek Saadet Partisi ne iltihak ediyoruz. Nisan 3 Saadet Gençliði için yeni bir sayfa baþý olacak. Yurt genelinde teþkilatlara heyecan getireceðiz. þeklinde konuþtu. 8 il gençlik kollarý teþkilatý toplu istifa ederek Saadet Partisi Gençlik Kollarý na katýldý.

15 Geçmiþle bugünü kýyasladý ürk Eðitim Sen Alaca Ýlçe Temsilcisi Kemal Þanlý, bayraklaþmýþ büyük sahabe. Allah ým bedenime müþrik eli deðmesin diye dua eden, þahadetinin ardýndan T Þanlý mazimize baktýðýmýzda Mart ayý gerçekten önemli günleri içeriyor. dedi. müþriklerin kafasýný bedeninden ayýrmak için geldiklerinde bir arý sürüsünün mübarek naþýný çepeçevre sardý- Þanlý, Mart Ýstiklal Marþý nýn kabulü, 8 Mart anakkale Deniz Zaferi ve Mart Nevruz Bayramý ile ðý, ardýndan gelen selle ortadan kaybolan, duasý kabul ilgili açýklamalarda bulundu. olan mübarek. Ýlk olarak Ýstiklal Marþý yazarý büyük þair Akif a Bu duayý duyduðumda papa heykelinin altýnda AB rahmet okuyarak konuþmasýna baþlayan Þanlý, þunlarý sürecini imzalayan, Mardin de ayrý anakkale de ayrý kaydetti; Rabbim bu millete bir daha Ýstiklal Marþý konuþan siyasilerle, papa ile el sýkýþan kanaat önderleri yazdýrmasýn demiþti büyük ülkü devi, fikir ve aksiyon aklýma geldi. Sonra dedim hiç Asr-ý Saadet müslümaný adamý Mehmet Akif Ersoy. Ruhun þad olsun büyük insanradan dan ötürü. ile Ahir zaman müslümaný bir olur mu? Hoþ gördüm Ya- Bugün; siyasetçilerin iki satýrýný ezbere (promptýrdan) okuyamadýðýný hezeyanla izlerken diðer taraftan Ýþte bir tarafta Asým Bin Sabit, diðer tarafta henüz on kýtasýný coþkuyla yaþayarak okuyan anasýnýfý yavrularýmýzý izlediðimizde kendimize geliyoruz. Daha nice 5 yaþýnda serden geçen Mehmetçik. Türk gençliðine iki Kemal Þanlý model. Günümüze baktýðýmýzda vatan borcunu kanýyla 9 yýllara. canýyla ödeyen Mehmedim bir tarafta, bedelini 3 bin Bugünkü nesil Hey nbeþli aðýtýyla kaþýk havasý oynarken bu TL ile ödeyen Mehmet Aða bir tarafta. Ýbretlik deðil mi? aðýt, henüz lisedeyken cepheye gönüllü giden, vatan için, namus Türk dünyasýnda bin yýllardýr kutlanagelen, Türk'ün demir daðlarý eriterek yeni yurtlara at sürdüðü, adaletini ve medeniyetini, bilek için, istiklal için anadan, yardan ve serden vazgeçenler için yazýlmýþtý. ve yürek gücünü dünya milletlerine kabul ettirdiði kutlu gün. Baharýn müjdecisi, diriliþin ve kendine dönüþün miladý. Bugün Þýrnak ta, Cesaretiyle ün salmýþ, Bedir Savaþý nýn stratejisti, Uhud Savaþý nýn kahramaný, iki cihan serveri Resul'ün (sav) dava arkadaþý, Batman da, Muþ ta ve Diyarbakýr da coþkuyla (!) kutlanan kutlu gün. alýk YEDAÞ ta yangýn tatbikatý alýk YEDAÞ ta gerçeðini aratmayan bir yangýn tatbikatý gerçekleþtirildi. Tatbikat Genel Müdür Nurettin Türkoðlu'nun talimatýyla baþladý. CÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ BAKIM DESTEK HÝZMET ALIMI RUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Coðrafi Bilgi Sistemi Bakým Destek Hizmet Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 3/36975 l-ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: 9 MERKEZ/RUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kýk.gov.tr/ekap/ -Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýnýlan Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : orum Belediyesi Bilgi Ýþlem Müdürlüðü c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 45 (Kýrkbeþ) gündür 3- Ýhalenin a)yapýlacaðý yer :orum Belediye Hizmet Binasý Ýhale dasý 5.Kat Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: RUM b) Tarihi ve saati : : 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: 4... Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi dasý veya Meslek dasý Belgesi; 4... Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4... Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4... Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý orum Belediye Baþkanlýðý Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: RUM adresinden satýn alýnabilir. 7.. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümaným satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar orum Belediye Hizmet Binasý Ýhale dasý 5.Kat Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: RUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir..ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 6 (Altmýþ) takvim günüdür..konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 49) Resmi ilanlar: de Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi ni tüm birimlerinde uygulayan alýk YEDAÞ ta gerçeðini aratmayan bir yangýn tatbikatý gerçekleþtirildi. Tüm çalýþanlar dakika 3 saniyede binayý boþalttý. Genel Müdür Türkoðlu, alýþanlarýmýzýn güveni önemli. Eðitimin sonucunu görmek güzel. dedi. Ýþ kazalarýnýn ve risklerinin en asgari düzeye indirilmesi için Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi standartlarýný þirketinin çalýþma alanlarýnýn her biriminde uygulayarak 'H- SAS 8:7 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi' belgesi almaya hak kazanan alýk YEDAÞ yönetimi, çalýþanlardan habersiz olarak gerçeðini aratmayan bir yangýn tatbikatý gerçekleþtirdi. Genel Müdürlük binasýnda müþteri ve vezne hizmetlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan akþam saatlerinde Genel Müdür Nurettin Türkoðlu'nun talimatýyla yangýn alarmý çalýþtýrýlarak baþlayan tatbikatta, 6'ü aþkýn þirket çalýþanlarý 'daha önceden eðitimlerini aldýklarý' tüm uygulamalarý hayata geçirdi. Yangýnda görevlendirilen personel tahliye, tedbir, güvenlik ve kurtarýlmasý gereken evraklarla ilgili eksiksiz bir çalýþma yaptý. Genel Müdürlük binasýnda çalýþanlar dakika 3 saniye içerisinde tahliye edilirken sivil savunma afet kurallarý çerçevesinde normal süresinin 3 dakika olduðu belirtildi. Yangýn tatbikatlarý alýk YEDAÞ'ýn sorumluluk alanlarý olan rdu, orum, Amasya ve Sinop illerinde de devam edecek. alýþanlarýmýzý eðittik, her alanda uyguluyoruz alýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, iþ saðlýðý ve güvenliði, sanayileþme sonrasý iþ yerlerinde yaþanan kazalar ve ortaya çýkan meslek hastalýklarý nedeniyle son dönemde oldukça önem kazandýðýný belirterek, "Bu tatbikat bizi þirket olarak, olasý bir yangýn halinde hazýr olduðumuzu ortaya koymuþtur. Tüm detaylarý izledim ve neredeyse eksiksiz bir tahliye yaþandý. alýþma hayatýný etkileyen pek çok risk vardýr ve bu riskler hem çalýþaný hem iþvereni hem de ekonomiyi olumsuz yönde etkilediði bilinen bir gerçektir. Uluslararasý þartlara ve yasal gereksinimlere uygunluðun zorunlu olmasý gerekir. Ýþçi saðlýðýna zarar verebilecek kaza ve diðer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalýþma ortamý saðlamak amacýyla sistemli, bilimsel bir þekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi, tedbirlerin alýnmasý gerekir. Ýþte biz bu sisteme Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi diyoruz. Kaliteli hizmet yönünden Avrupa'yý hedefleyen alýk YEDAÞ, bu konuda da önlemlerini alýp, eðitimlerini tamamlayarak, 'Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi'ni içeren HSAS 8:7 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi belgesi almýþtýr ve çalýþma alanlarýnýn her bölümünde bu kurallarý uygulamaya baþlamýþ ve devam etmektedir. dedi. Ýþ kazalarýný en asgari düzeye indirmek istiyoruz alýk YEDAÞ olarak bu çalýþmamýzla þirketindeki iþ kazalarýný da Avrupa'daki düzeye indirmeyi hedeflediklerini belirten Türkoðlu, þöyle devam etti, Biz tüm çalýþanlarýmýzý ferdi kaza ve mali mesuliyet sigortasý yaptýrdýk. Tüm iþ risklerini kiþisel hatalardan kaynaklanmasý dýþýnda bertaraf ettik. Yani bir bakýma bu belge kolay alýnmýyor. Ama burada iþçilere düþen önemli görevler vardýr. Elektrik soyut bir metadýr. Gözle görülmez, ancak temasla hissedilir ve iþ kazalarýna oldukça kolay yol açar. alýþan arkadaþlarýmýzdan kendine aþýrý güven yerine iþ güvenliði tedbirlerine dikkat ederek çalýþmalarý gerekmektedir. Ne olursa olsun hem iþ güvenliðini, hem de kendi güvenliðini, belirlenen risk analizlerini yaparak, gerekli tüm tedbirleri alarak yapmalarý gerekir. orum da özel bir kreþte eðitim gören çocuklar tarafýndan sokak çocuklarý yararýna gece düzenlendi. eþitli gösteriler ve kitap satýþýnýn yapýldýðý etkinlikte elde edilen gelirlerin tamamý sokak çocuklarýna harcanmasý için baðýþlandý. Kurum Müdürü Figen Gültepe, yun Bahçesi Kreþ ailesi olarak yapmýþ olduðumuz bu sosyal sorumluluk projesi ile Türkiye de bir ilki gerçekleþtirdik. ocuklarýmýzýn vicdan kültürünü harekete geçiren bu etkinlikle belirlediðimiz hedefe ulaþtýk. Her koyun kendi bacaðýndan asýlýr bizim doðrularýmýz arasýnda yok ve akina Mühendis- dasý (MM) Mleri Samsun Þube tarafýndan Þantiye Þefliði Semineri düzenlendi. Samsun, orum, rdu ve Sinop illerinden makine mühendisinin katýldýðý eðitimin sunumu MM Samsun Þube Meslek Ýçi Eðitim Merkezi (MÝEM) Kurs Eðitmeni Mak. Müh. Ahmet Bilal tarafýndan yapýldý. Kurs ile ilgili bilgi veren MM Samsun Þube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Gökhan Koskos, 6 Aralýk Tarih ve 7787 Sayýlý Resmi Gazete de yayýnlanarak cak tarihinden itibaren zorunlu mevzuat kapsamýna giren Yapý Müteahhitlerinin Kayýtlarý Ýle Þantiye Þefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkýnda Yönetmelik gereðince yapýlarýn yapýmýnda þantiye þefinin istihdamýnýn zorunlu olduðunu (yasal istisnalar haricinde), her þantiye þefinin ikamet ettiði il içersinde görev yapabileceðini, þantiye þeflerinin ayný zamanda Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Mevzuatý gereði yapýlmasý gerekenlerden sorumlu olduðunu, mimar veya mühendis unvanlý þantiye þeflerinin ayný anda üslenebileceði iþlerin toplamý 3 bin m yi geçemeyeceðini ancak yapým iþinin tek SALI 6 MART 3 5 FSM velilerine seminer F eþitli gösteriler ve kitap satýþýnýn yapýldýðý etkinlikte elde edilen gelirlerin tamamý sokak çocuklarýna harcanacak. Sokak çocuklarýna özel gece çocuklarýmýza da bunu empoze eden bir mantýkla hareket etmekteyiz. Ve her bireyin diðer bireylerden de sorumlu olduðu gerçeðinin çocuklara da yüklenmesi gerektiðine inanýyoruz. Biz yun atih Sultan Mehmet Ýlkokulu, öðrenci velilerine yönelik seminerlerine devam ediyor. kul Rehberlik servisince organize edilen seminerlerin konuðu Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi ocuk Eðitimi ve Geliþimi Uzmaný Nuray Öztürk oldu. ocuklarda Davranýþ ve Sorumluluk Geliþtirme konulu seminere, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Müdürü Haydar Deveci, öðretmenler ve çok sayýda veli katýldý. Seminerde velilere çocuk yetiþtirirken dikkat edilecek hususlar hakkýnda bilgi veren Nuray Öztürk, çocuklara davranýþ kazandýrma sürecinde yapmalarý gerekenler konularýnda Bahçesi Kreþ çalýþanlarý, çocuklarý ve ebeynleri olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinin kýyýsýnda deðil, yapýlabilecekler noktasýnda en aktif nasýl olabiliriz onun çabasýný gösterip elimizden gelenin Sokak çocuklarý yararýna gece düzenlendi. anne babalarý aydýnlattý. oðunluðunu anasýnýfý ve birinci kademe öðrencileri velilerinin katýldýðý seminere yoðun ilgi oldu. fazlasýný yapmaya devam edeceðiz Gültepe, gecede þiir kitabýnýn satýþýndan elde ettiði gelirin tamamýný sokak çocuklarýna baðýþlayarak þair Gülser Kýrýþ a da teþekkür etti. Seminerin ardýndan velilerin sorularýný cevaplandýran Öztük, velilerin ilgisinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu, öðrenci velilerine yönelik seminerlerine devam ediyor. Þantiye þefleri eðitimde Seminere orum dan da katýlým oldu. ruhsata baðlý veya toplu yapý niteliðinde olmasý halinde 3 bin m yi geçmeme þartý aranmadýðýný açýkladý. Koskos, 633 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu uyarýnca inþaat sektörünün çok tehlikeli sektörler kapsamýnda olduðuna dikkat çekti.(ýha)

16 6 SALI 6 MART 3 MY- Bize kendinizi tanýtýr mýsýnýz? AÝS- Ben 943 yýlýnda zemheri ayýnda, Ýskilip'te doðmuþum. Evimiz Hacipiri mahallesinde, Müftü camisinin karþýsýnda idi. Üç kardeþiz. Ýki kýz kardeþim, Ankara da oturuyor. 949 Yýlýnda ilkokula baþladým. Küçükken hikaye dinlemeyi çok severdim. Bu durum beni, hikâye kitaplarýný okumaya sevk etti. Bu okuma tutkum ile kýsa sürede okumayý söktüm. Matematikten de biraz geri kaldým. Hocanýn Mustafa Verimli, Yaþar Yolcu, Hotunlu avuþun oðlu Recep benim, mahallemizden çocukluk arkadaþlarýmdý. Ýlkokula Azmi milli ilkokulunda baþladým. Hadi Pahalý, Reha Açar öðretmenlerimizdi. Beþinci sýnýfta Ulaþ ilkokuluna gittim. Ulaþ ilkokulu yeni açýlmýþtý, radan mezun oldum. MY- Sizin küçükken yönlendiren oldu mu? AÝS- Vardý tabi. Pazarda da satýlan küçük Battal Gazi, Hz. Ali'nin cenkleri, Ferhat ile Þirin diye hikaye kitaplarý vardý. Evlerde hikâye anlatýlýrdý. Bunlarý okumak, dinlemek çok hoþuma giderdi. Yine çarþýda Hüsnünün kahvesinde aþçý Mori, ramazan gecelerinde, Seyfi Zülyezen in kitabýnda yazýlý olan, hikâyeleri anlatýrdý. Kahvedekilerin tamamý onu can kulaðý ile dinler, arada bir çay içme molasý verirdi. arada kendisi çayýný, kahvesini içer, sonra kaldýðý yerden hikâyesine devam ederdi. Babama devamlý kitap aldýrýrdým. Mahallemizde benden on yaþ büyük ablamýz ile karþýlýklý kitap alýp veriþi yapardýk. Abdul Haluk ay ile kitap alýþ veriþi yapardýk. rtaokula gittiðim sýrada, sman Yalçýn diye bir resim ve Türkçe hocamýz vardý. Türkçede bizi çok güzel yetiþtirdi. Beni okumaya ve yazmaya teþvik ederdi. Son sýnýfta okuldan ayrýldý. Bu sefer dersimize Sadýk Koçhisarlý girdi. Türkçe dersine önem vermezdi. Bu sefer ben sýradan bir talebe oldum. Ýskilip kütüphanesinde: yaþlý bir Ýrfan Özer Bey vardý. Ýlkokulda bizi kütüphaneye almazlardý. rtaokul'da sýk sýk kütüphaneye giderdim. Kitaplarý getiren memur, kitap istememizden rahatsýz olurdu. Buna raðmen; buranýn müdavimi olup birçok kitabý Ýskilip kütüphanesinde okudum. MY- Babanýzla, orum'a ayakkabý satmaya gitmek konunuz vardý. nu anlatýrmýsýnýz. AÝS- Galiba ortaokul. Sýnýf yaz tatilinde idi. Babam ile ayakkabý satmak için, orum'a gittik. Babam, orum, Yozgat, Kýrýkkale pazarlarýna ayakkabý satmaya giderdi. zamanlar malý üreten, ürettiði malý kendisi pazarlardý. He'lere ( küfe) koyduðumuz ayakkabýlarý, kamyona yükleyip götürürdük. Kendimizde þoför mahallinde yer bulursak orada, bulamazsak kamyonun kasasýnda yolculuk ederek götürür, Ali Ýhsan Seçkin (Kocabaþ) Mustafa Yolcu pazarda sergileyip satardýk. oruma gittiðimiz de babam, pazarda yanýmdan ayrýlarak- " Ben dolaþýp geliyim." Dedi. Bir süre sonra bir eþekle yanýma geldi. -" Baba bu eþek ne?" diye sorduðumda - " ðlum ben bunu altý liraya aldým. Ýskilip'te olsaydý 5 liradan aþaðý vermezlerdi." Dedi. Eþeði bir kamyonla Ýskilip'e götürmek istemiþ, altý lira bunun için nakliye parasý isteyince, kamyondan vazgeçmiþ. Babam bunu anlatýnca, yanýmýzda bulunan birisi- " delikanlý eþeðin üzerine binsin, Ýskilip'e götürsün." Dedi. Babam buna itiraz ederek, "Ali Ýhsan eþeði binerek götüremez." Dedi. Benim bu arada delikanlýlýk damarlarým kabardý " Ben eþeði götürürüm." Dedim. Babam bana yol hakkýnda bilgi verip, gece Tozlu burun köyünde yatmamý, yolun geri kalanýný ertesi gün devam ederek Ýskilip'e gitmemi tembihledi. Merkebin üzerine tehliz atýp, beni üzerine bindirdiler. Saat da orumdan yola çýktým. Ýkindiye doðru yolda bir harmana uðradým. Bana ekmek, yoðurt verdiler. Karnýmý doyurdum. radan ayrýlýrken bana Ýskilip'e giden kestirme yolu tarif ettiler. Salur köyünden, Kýzýlýrmak köprüsüne geldim. Köprünün üzerinden geçerken, köprü sallanýrdý. Akþam camiden çýkarlarken, Karaburun köyüne geldim. Babamýn arkadaþýnýn evini buldum. evde gece, ambarýn konsolunda uyudum. Sabah kalktýðýmda gün tepeme inmiþti. Yorgun olduðumdan erken uyanamadým. Kahvaltýmý yapýp, yola çýktým. Öyle vakti Ýskilip'e geldim. Anam beni, dört gözle bekliyormuþ. Mahallede komþularda ben gelince sevindiler. Ben bu arada, bir iþi baþarmanýn zevkini yaþadým. Ýnsan isterse, orum'dan Ýskilip'e eþekle de gelebiliyormuþ. Bu arada bacak aralarým, eþeðe bindiðimden yara oldu. rtaokulu bitirince, ziraat okuluna girmek için Ýskilip'ten üç arkadaþla birlikte Bursa'ya gittik. Kayýt yaptýrabilmek için kula gittiðimizde, elimizde bulunan hükümet tabipliðinden alýnan saðlýk raporunu kabul etmeyip, hastaneden heyet raporu getirecektiniz dediler. Bizde küçük ve saf olduðumuzdan, müdüre çýkýp " kaydýmýzý yapýnda raporu da alýp gelelim." demeyi akýl erdiremedik. Gerisin geri Ankara'ya geldik. Ankara'da babamýn teyzesinin oðlu, Mustafa Serin vardý. Bunun yanýna gittiðimde " ðlum memurlukta ne yapacaksýn. Memur Ankara'da aç. Bir sanata gir sanat öðren." dedi. Beni Moda çantaya çýraklýða verdi. Ben orda çalýþma'ya baþladým. Bu ara da Ýskilip'e mektup yazarak, çantacýda çalýþtýðýmý bildirdim. Annem babam, benim memur olmamý isteyerek, çantacýdan ayrýlmamý istediler. Bu sefer Ankara'dan ayrýlarak, Ýskilip'e döndüm. Babamýn dükkânýnda, ayakkabýcýlýkta çalýþmaya baþladým. Hem dikiþ makinesinde çalýþýyor, hem de deri kesiyordum. Ama Ankara'daki akrabamýzýn dediði hiç aklýmdan çýkmadý. Tekrar Ankara'ya geldim. Aðabeyimin yanýn da kalýyordum. Derinin sýcaklýðýný seviyor, baþka iþ bana soðuk geliyordu. Bir çantacýnýn yanýna girdim. Usta kýsa boylu idi ama öyle çalýþkandý ki, arkasýndan yetiþmek mümkün olmuyordu. Ustam bana sanatý ve çalýþmayý öðretti. Parayý kazanan ustadýr derdi. Ben bu fikre katýlmýyorum. Sanat icra edilir, para ondan sonra gelir. Askere gidip geldikten sonra, ayný yerde iþe baþladým. Evlendim çocuðum olduktan sonra, ustadan ayrýlýp 967 yýlýnda kendi iþyerimi açtým. ocuk çantasý, bayan çantasý yaptým. Sanayi caddesi, sanayi iþ hanýnda bir dükkân aldým. Ýki sene içinde dükkânýmý, oturduðum evimi almýþtým. Gece gündüz çalýþýyor, iþyerimde çalýþan altý kiþiyle bile aldýðým sipariþleri yetiþtiremiyordum. Yorulmak nedir bilmiyor, iþimden zevk alýyordum. 975 Yýlýnda Ulus iþ haný alt katta bulunan, çantacý dükkânýný devir aldým. Böylece imalat ve dükkân birlikte gidiyordu. Ýstanbul'dan getirdiðim malzemeleri bir kaç atölyeye veriyor, orada da kendime fason imalat yaptýrýyordum. Ýstanbul'a mal almaya gittiðimde, alýþ veriþ yaptýðým dükkânýn sahibi bana, bont çantalardan almamý tavsiye etti. "Ben bunlarý satamam." Dediysem de bana 6 tane çanta verdi. Bu çantalarý vitrinime koydum ama altý ayda iki çanta satabildim. Stat otelinin altýnda bulunan çantacýya mal veriyordum. Bir gün oraya gittiðimde, bont çantasýna ihtiyacý olduðunu söyledi. Bendeki dört çantayý ona verdim. dükkânda, iki ayda dört çanta satýldý. Parasýný da bana ödedi. Bu olay üzerine, babamýn dediði " Saman pazarýnda, cevahir satýlmaz." lafý aklýma geldi. Kýzýlay da bir dükkân alýp, kendime orada dükkan açmayý düþündüm. Karanfil sokaktan bir dükkân aldým. 984 Yýlýnda oradaki dükkânýmý açtým. Hedefim bakanlýklara hitap etmekti. Atatürk Bulvarýnda Vakko, Beymen, Togo'nun maðazalarý vardý. Bunun bir ucu da bizim sokaða ulaþýr diye düþündüm. Kendim bizzat imalat iþi ile uðraþmýyordum. Dükkânda sattýðým malý, Ýstanbul'dan alýyor, bir kýsmýný Ankara da anlaþmalý olduðum atölyelerde imal ettiriyordum. MY- Deri size neyi hatýrlatýyor. AÝS- Ben küçüklüðümden bu tarafa, babamýn ayakkabýcý olmasý nedeni ile deri ile birlikteyim. Deri yazýn serin tutar, kýþýn sýcak tutar. Hatta bir söz vardýr. Soðuk hava dermiþ ki -" Bir deri ben geri, bin keçe ben geçe." Gençken deriyi o kadar severdim ki, "vasiyet edeyim de; ölürsem beni deriye sarýp gömsünler." Diye düþünürdüm. Daha sonra bunun uygun olmayacaðýna kanaat getirdim. Deriye bu kadar düþkünlüðüm vardý. MY- Deri ile sanatý birleþtirirsek, ortaya ne çýkar? AÝS- Deri imajdýr. Görünüþtür. Önceden erkekler þalvar giyerlerdi. Þalvarýn derin cepleri olurdu. Erkekler günlük hayatta kullanacaklarýný, rahatlýkla þalvarýn ceplerine koyarlardý. Talebelerin nadiren okul çantasý olur, defter kitaplarýný beze sarýp, okula götürürlerdi. Askere tahtadan yapýlan bavul ile gidilirdi. Bayanlarýn cepleri de yok. Ama yanlarýnda taþýmalarý gereken birçok aksesuarlarý var. Günümüzde erkekler ve bayanlar, yanlarýnda çantalarý olmadan, evden çýkmýyorlar. Her talebenin çantasý, yolcunun elinde bavulu mevcuttur. anta ve bavullar, suni ve gerçek deriden imal edilmektedir. Tabiî ki gerçek derinin görünüþü de, imajý da bambaþkadýr. Kýzýlay'daki iþyerimde çanta pazarlama iþi ile uðraþýyordum. Ýmalatým yoktu. Ben sanatýmýn aþýðýyým. antayý imal edip, karþýsýna geçip bakmak bana doyumsuz bir zevk veriyor. Bu sebeple Kýzýlay'daki iþyerimi kiraya verip, Balgat ta yeniden çanta imalat atölyesi açtým. Yaptýðýmýz imalatý, Ýstanbul'da bulunan bir maðazaya veriyorum. rada pazarlanýyor. MY- Baþarýlarýnýzý neye borçlusunuz? AÝS- Ustamdan sanatý, çalýþmayý öðrendim. Bu arada Az konuþmak Eskiler "killet-i kelam, killet-i menam, killet-i taam" yani "az konuþmak, az GÖNÜL PINARI uyumak, az yemek" derlermiþ. Az ve öz konuþmak bir olgunluk ifadesi, çok ve boþ konuþmak ise cahillik ve akýlsýzlýðýn bir göstergesidir. Aliaddin Bolat Maksadý açýk ve anlaþýr biçimde az sözle anlata- bilmek bir maharet kabul edilir. Nitekim büyük bir ilim adamý, "Beyan nedir?" sualine þöyle cevap veriyor: "Sözün manaya kalýp gibi uymasý, maksadýný açýkça ifade etmesi, bir baþka manaya ihtimal vermemesi, anlamak için düþünmeye ihtiyaç duyurmamasýdýr." Söyleyiþin az, düzgün ve güzel olmasý çok önemlidir. Az konuþurken, harfleri eksiksiz seslendirmek, heceleri lâyýkýyla telâffuz etmek, yerine göre aðýr veya hýzlý söylemek, âhenge riayet etmek dikkat edilmesi gereken hususlardandýr. Konuþurken hem çok konuþan, yapmacýk hareketler yapan, gereksiz jest ve mimiklerle dikkat çekmeye çalýþan, böbürlenerek söz söyleyen insanlar asla hoþ karþýlanmaz. Sade, tabiî, gösteriþten uzak ve mütevazi insanlar herkes tarafýndan hüsnü kabul görür ve beðenilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), hayatý boyunca hiçbir zaman asla, çok ve boþ konuþmamýþ, tüm konuþmalarýnda, az sözle çok þeyler anlatan söylemlerde bulunmuþtur. kuma yazma bilmemesine raðmen ve "belagat" yani "söz söyleme" sanatýnýn zirvede olduðu bir devirde ve meþhur edipler arasýnda konuþmalar yapmýþ, dost ve düþman herkesin takdirini kazanmýþtý. Müþrikler tarafýndan 'nun hakkýnda nice asýlsýz ithamlar ve iftiralar edildiði hâlde, "söz söylemeyi bilmiyor, maksadýný iyi anlatamýyor," yollu bir itiraza asla rastlanamaz. Veciz konuþur, yerinde söz söyler, anlatmak istediðini gayet güzel anlatýrdý. Telâffuzu mükemmeldi, her suale en münasip cevabý verirdi. Sözleri sade, fakat eþsiz derecede sanatlý idi. Peygamber Efendimizin yaþadýðý muhitte edebiyat zirveye çýkmýþtý. Muhataplarý söz söylemeyi bilen ve sözden anlayan insanlardý. ölde yaþayýp, çadýrda oturan bedevîler arasýnda bile nice büyük hatipler ve þairler vardý. Ama Efendimiz bunlara raðmen herkes tarafýndan takdir edilen müthiþ bir söz söyleme sanatýna sahip yegane insandý. Peygamberliðinden sonraki konuþmalarý yani hadis-i þerifleri, sadece birkaç kitabý dolduracak kadar az olmasýna raðmen içerik ve anlam zenginliði açýsýndan son derece etkili ama tüm insanlýða hitap eden evrensel bir dil ihtiva etmektedir. Günümüzde de sözün "az ve öz" olmasýna önem verilir. "ok konuþan çok yanýlýr," sözünün doðruluðu herkes tarafýndan kabul edilir. "Sözün hayýrlýsý az, öz ve usandýrmaz olanýdýr," cümlesi bir atasözü haline gelmiþtir. Rahmetli Recep Yazýcýoðlu 99 yýlýnda Erzincan valisi olarak görev yaparken deprem meydana gelir. Depremin ilk ayýndaki tek problem, çadýr ihtiyacýnýn ilk gün karþýlanamamasý olmuþtur. Her yerde olduðu gibi, Erzincan'da depremin ilk günlerinde hayali, mübalaðalý, yanlýþ haberler en çok rastlanan olaylardýr. Ýþte böyle bir fýsýltý haberden dolayý, bir grup vatandaþ, Hükümet Konaðýna doðru '' VALÝ ÝSTÝFA, VALÝ ÝSTÝFA!'' diye slogan atarak yürür. Makamýnda özveri ile gecesini gündüzüne katarak depremin yarasýný nasýl sararým hesabýný yapan vali, sesi duyunca hemen hükümet konaðýnýn balkonuna çýkar. Halkýn kendisine tepki göstermesine bir anlam veremez. 'Hayýrdýr, problem ne?' diye sorar. Halk da:' Bizim için çadýr gelmiþ, ama sen yandaþlarýna daðýtmak için depolarda tutuyormuþsun. -9 derece soðukta çoluk çocuk üþüyor..' Bu cevap karþýsýnda, sözünü du- "Su" fizik tedavi yöntemleri arasýna girdi SDÜ, bazý hastalýklarýn tedavisinde havuzu kullanmaya baþladý. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), bazý hastalýklarýn tedavisinde havuzu kullanmaya baþladý. Uygulama olumlu sonuç verdi. "Havuz terapisi" denilen yöntemde, suyun kaldýrma kuvveti ile kaslar daha az yoruluyor. Söz konusu yöntemle ilgili bilgi veren SDÜ Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Feray Soyupek, "Yani vücut yorulmadan birden fazla kasý havuz tedavisinde güçlendirebilmekteyiz. Diðer bir etkisi de egzersizin genel bir etkisi olan endorfin salýmýdýr. Kiþi havuzdan çýktýktan sonra kendini daha mutlu daha iyi hissedebilir" dedi. Bu terapi yöntemi, kireçlenmeden aðrýlara çok sayýda þikayeti önlüyor. Doç. Dr. Soyupek, "Eklemlerin kireçlenmesi yani kýkýrdak hasarýdýr. Havuz tedavisinde ekleme binen yük azaldýðý için kas hem aðrý hem tendon hem iligamanlar üzerine çok fazla yük bindirmeden kaslarý burada kuvvetlendirebilmekteyiz. Bel fýtýklarýnda yüzmenin oldukça önemli yeri vardýr. Kýrýklarda ise erken dönemde omurganýn üzerine binen stres su ile azaltýlacaðýndan dolayý egzersiz erken dönemde yapýlabilmektedir" diye konuþtu. Rahmetli Vali Recep Yazýcýoðlu ndan Hatýralar daktan, gözünü budaktan esirgemeyen, hastalýðý da çareyi de bilen ve durmadan reçete sunan Vali Recep Yazýcýoðlu, halkýn anlayacaðý bir dille, ''Gidin depolara bakýn, ( o Mahir DABAÞI zamana kadar hiç Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný çadýr gelmemiþtir) býrakýn yandaþlarýmý, kendi çocuklarýma dahi bir çadýr ayýrtýrdýmsa, valilikten hemen istifa ediyorum, zaten gözüm yok!'' der. Bu samimi cevap karþýsýnda halk '' VALÝ KALSIN, HÜKÜMET ÝSTÝFA! '' diye slogan atmaya baþlar. Deprem sonrasý, öyle anlar gelmiþtir ki, insanlarý teskin etmek, kurtarma ve yardým organizasyonu yapmaktan çok daha büyük sorun haline gelmiþtir. Rahmetli Recep Yazýcýoðlu, Erzincan valisidir. nlarca insanýn ölümüne sebep olan deprem meydana gelmiþtir. da özveri ile gecesini gündüzüne katarak yaralarý sarmaya, çaresizlikten çare üretmeye ve devletin þefkatli yüzünü hissettirmeye çalýþýr. Havaalanýna yardým malzemeleri gelir. anda Alay Komutaný ile beraber orada bulunmaktadýrlar. Vali ve komutan gelen malzemeleri askerlerle beraber sýrtlarýnda taþýrlar. Bu samimi çalýþmalarýna þahit olan bir asker (sivil hayatta fakülte eski dekaný) çok duygulanýr, dünyaya gelen erkek çocuðuna o alay komutanýn adýný verir. Rahmetli Recep Yazýcýoðlu, Kemaliye Ýlçesinin bir köyünde yaþayan eski Bakanlardan sayýn Ali Coþkun'un Beyin akrabasý olan yaþlý bir teyzenin evine ziyarete gider.yaþlý teyze, ikram için misafirlerine hemen bir bardak ''cola '' getirir. Merhum vali teyzeye dönerek: ''Teyzem burasý köy yeri sizde hiç ayran, yoðurt bulunmaz mý?'' der. Teyzede: '' Bulunmaz olur mu yavrum çok der'' halde niye ayran içirmiyorsun da cola içirmeye çalýþýyorsun deyince, '' Yavrum ne bileyim, vali senin eve gelecekmiþ deyince, þehirden senin için aldýrtmýþtým!'' der. Merhum vali ise, ''Teyzem býrak bunlarý þehirlerde isteyen içsin, sen bana senin köyünde bulunan, senin ürettiðin taze misss gibi ayran ver!'' der. Eski Maliye Bakanlarýmýzdan merhum Adnan Kahveci, Recep Yazýcýoðlunun Aydýn valisi olarak görev yaptýðý zaman ''Recep, Ankara'dan çok sýkýldým hafta sonu özel arabamla sana geliyorum. Kimsenin haberi olmasýn biraz kafa dinlendirelim der. Yazýcýoðlu, çok iyi olur. Bende sýkýldým tebdili kýyafetle þöyle uzak bir köye beraber gidelim der. Hemþerisi, çocukluk arkadaþý Kahveci özel arabasý ile gelmiþtir. Ýkisi de tanýnmamak için köylü vatandaþlar gibi giyinirler.kahvecinin arabasýyla uzak bir köye doðru yola çýkýp, köyün biraz uzaðýna arabayý park edip, köye yürüyerek giderler.yolda köyün yakýnýndaki bahçede çalýþan yaþlý bir ihtiyar görürler.''amca, selamün aleyküm, kolay gelsin.biz Tanrý misafiriyiz.karnýmýz tok. Bu gece bu köyde kalmak istiyoruz. Misafir alýrmýsýn derler.ýhtiyar amcada o ne demek evladým, baþýmýzýn üstünde yeriniz var.hadi hemen gidelim eve deyip, misafirlerini evine götürür.yaþlý hanýmýna ''haným bak sana iki tane tanrý misafiri getirdim.malýýn gittiðine bakma, yüzün aðardýðýna bak der.yaþlý amca ve teyze misafirlerinin rahat etmeleri için, elinden geleni yapar. Misafirler sabah erkenden kalkýp giderler.yaþlý amca, bakaný ve valiyi tanýmýþtýr ama o da belli etmemiþtir. Hanýmýna: '' Haným, bu gece bizim fakirhaneye, devletin bakaný ve valisi misafir oldu, þereflendirdi '' der. Yaþlý teyzede kocasýna '' Yok lan herif, benimle dalgamý geçiyon üstlerine baþlarýna bakmadýn mý, þu kýlýklý adamlardan bakan, vali olur mu hiç! '' der ve inanmaz. Aradan bir zaman geçer. Bu sefer rahmetli Recep Yazýcýoðlu ayný köye makam arabasýyla gelmiþtir. Misafir olduklarý yaþlý amcayý ve teyzeyi sorar. Yaþlý amca ve teyze gelir ve sohbet ederken, '' Sayýn Valim, þimdi kendini teyzene tanýt. Siz fakirhaneye þeref verdiðinizde teyzenize bunlar devletin bakaný ve valisi dediðimde '' yok lan baksana üslerine, baþlarýna, bunlardan bakan, valimi olur!'' diye inanmamakta inatlaþmýþtý der. Teyze çok üzülür, mahcup olur. Yazýcýoðlu, yaþlý teyzeye sarýlýp '' Teyzem üzülme, sen haklýsýn ama o akþam ne ben valiydim, ne de arkadaþým bakandý. Ýkimizde þehirlerin havasýndan bunalmýþ ve kýrlarda sade vatandaþ olarak kafa dinlendirmeye gelmiþtik'' der. Hayatta hemþeri ve arkadaþ olarak benzer özellikler gösteren, yýllar geçse de unutulmayan ve yaþama on yýl arayla trafik kazasýyla veda eden merhum Recep Yazýcýoðlu (3) ve Adnan Kahveciyi (993) bu vesile ile tekrar rahmetle yâd ediyorum. ''Unutulmamak istersen, hayatta iken býrakabilmelisin bir eser, Yoksa ölünce unutulup gidersin de, senin de üzerinden yeller eser '' ÖÐRETMENDEN ÝZGÝLER izen: Neþet ANBAR

17 SALI 6 MART Polis Günü Voleybol turnuvasýnda çeyrek final gruplarý belli oldu eyrek Final A grubunda TTTspor, Ticaret Meslek Lisesi, Ýtfaiye, orum Voleybol kulu ve ester, B grubunda ise Uður Makina, Hastanespor, Bayar rman Ürünleri, smancýk Kaymakamlýðý ve Emniyetspor takýmlarý yer aldý. Nisan Polis Günü kutlamalarý etkinliklerinden Kurumlararasý Voleybol turnuvasýnda grup maçlarý sona erdi. Gruplarda oynanan son maçlarda ADÝÞ, esder i 3- yenerken Mustafa Kemal de Müftülük önünde 3- galip geldi. Ticaret Mes- lek Lisesi ise Hitit Üniversitesi önünde 3- galip geldi. Grup maçlarý sonunda A grubundan Ýtfaiye ile Uður Makine, B grubundan smancýk Milli Eðitim Müdürlüðü ile Týbbi Tanýtým Temsilcileri, C grubundan orum Voleybol kulu ile Emniyet Müdürlüðü, D grubundan Hastanespor'la orum Eðitim Sevenler Derneði (ESDER), E grubundan da Ticaret Meslek Lisesi ile Bayar rman Ürünleri çeyrek final gruplarýna kaldýlar. Statüdeye göre çeyrek finale yükselen K astamonuspor kötü geçen haftalarýn ardýndan Gazi Stadyumu'nda Kayseri Þekerspor u - maðlup ederek üç puan aldý. Kötü günler geçiren Kastamonuspor mutlak galibiyet parolasý ile çýktýðý Kayseri Þekerspor mücadelesini - kazandý. Maçýn tek golünü 54. dakikada tecrübeli stoper Fýrat Saðesen kaydetti. Bol kartlý mücadelede iki tarafa toplan 9 sarý kart çýktý. Kastamonuspor kalecisi Abdulkadir Ünver diþlerine aldýðý darbe nedeniyle maçý yarýda býrakýrken kaleyi Emrah Özkan a devretti. Kastamonuspor bu 3 Yüksek Öðrenim Kredi Yurtlar Kurumu arasý turnuvanýn açýlýþ maçýnda orum ve Tokat yurtlarý maçtan önce toplu halde görülüyor Samsun Bölge Müdürlüðü ne baðlý Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumlar arasý futbol turnuvasýnda mücadele eden orum Hitit Üniversitesi ilk maçýnda Tokat Niksar Yurdu na 4- maðlup oldu. Y üksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun Bölge Müdürlüðü ne baðlý yurtlar arasýnda düzenlenen futbol turnuvasý Bafra da baþladý. Bafra Milli Piyango Öðrenci Yurdu nda yapýlan törenle Yurtlar Arasý Futbol Turnuvasý start aldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýnýn ardýndan Bafra Milli Piyango Öðrenci Yurdu Müdürü Yusuf Sabah yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, Geleceðimiz siz gençlere baðlý. Gençlerimizin beyinlerinde ve yüreklerinde olan potansiyelin ortaya çýkartýlmasý, uygulamaya konulmasý ve baþarýlý bir þekilde sergilenmesi gerekmektedir. Sizlere saðlanan bu imkaný en iyi þekilde deðerlendireceðinize inancýmýz tamdýr dedi. KYK Samsun Bölge Müdürü Ýsmail Hakký Kasapoðlu da, Bakanlýðýmýz, Gelin Spor Yapalým, Galibi Dostluk lsun diye proje baþlattý. Aramýzdan birinci seçmeyeceðiz. En centilmeni seçeceðiz. Burada en büyük gayemiz dostluðu pekiþtirmek, bölge olarak bir olduðumuzu göstermek diye konuþtu. Törenin ardýndan turnuvanýn ilk maçýnýn baþlangýç vuruþu Bölge puanla birlikte 3. sýraya yükselerek ateþ hattýndan bir nebze de olsun uzaklaþmýþ oldu. Maç sonrasý galibiyeti kutlayan futbolcular kulüp baþkaný Levent Özbek i aralarýna alarak eðlenceye dahil ettiler. Kendisi ile oynayan futbolcularýn kýramayan baþkan Özbek bazý futbolculara para yapýþtýrarak kutlamalara ortak oldu. Kastamonuspor önümüzdeki hafta zorlu Gölcükspor deplasmanýna gidiyor. Kastamonuspor taraftarlarý bu deplasman için otobüs kiraladý ve yaklaþýk kiþilik bir grup deplasmanda kýrmýzý siyahlý atkýlarýný açarak takýmýna destek verecek. U 6 liginde gruplarda maçlar tamamlandý Ulukavakspor: 3 - Ýskilip Belediyespor: 4 SAHA : Nolu. HAKEMLER : Yüksel Basar, Yal- çýn Kara, Mehmet Tuðluk. ULUKAVAKSPR : Emre, Ramazan, Can, Seydi, Ahmet, Yusuf, Ýbrahim, Ahmet Ak, Musa, Kerim. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPR : Mu- hammet, Soner (Emre), Salih, Sefa, Özcan (Þükrü), Ferdi, Turgut (Ýmam), Musa, Metin, Remzi (Furkan), Burak. GLLER :. dak. Ahmet Ak, 59. dak. Ramazan, 73. dak. Ýbrahim (Ulukavakspor), 5. dak. Burak, 3. ve 47. dakikalarda. Remzi, 5. dak. Þükrü (Ýskilip Belediyespor). U sahne olan maç gol düellosu þeklinde geçti. Özellikle son dakikada nefes kesen maçtan 4-3 lük galibiyetle ayrýlan Ýskilip Belediyespor 8 puana yükseldi ve grup maçlarýný ikinci tamamlayarak final grubuna yükselen A grubu Haftanýn Sonuçlarý: A GRUBU PUAN DURUMU SAHA : Mimar Sinan. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Tahsin Samed Avcý, Barýþ Karakuþ. RUMSPR : Ekrem, Muhammet, Furkan, Emre, Cihat, Atakan, Taha, Mert, Sefa, Þakir, Abdulkadir, Bekir, Sefa, Ebuzer, Emirhan, Serkan. GENLERBÝRLÝÐÝ : Muzaffer, Emin, Batuhan, Emre, Nebir, Emirhan, Muhammet, Ýsmail, Ertuðrul, Abdulkerim, Ahmet, Furkan, Sefa. Gençler Badminton da mücadele baþladý Turnuvanýn baþlama vuruþunu KYK Samsun Bölge Müdürü Ýsmail Hakký Kasapoðlu yaptý kullararasý liseli gençler badminton il birinciliði dün oynanan maçlarya baþladý. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda yapýlan il birinciliðine kýzlarda beþ erkeklerde ise dört okul mücadele ediyor. Ýl birinciliðine kýzlarda smancýk Lisesi, Buharaevler Kýz Meslek Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Eti Anadolu Lisesi ve Anadolu Öðretmen Lisesi, erkeklerde ise, Anadolu Öðretmen Lisesi, Eti Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, smancýk Lisesi ve Spor Lisesi mücadele ediyor. Tek grupta ve tek devreli lig statüsünde oynanan maçlar bugün yapýlacak müsabakalar ile sona erecek. Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyalarý verilecek. TAKIMLAR. orum Belediye. Ýskilip Belediye 3. Ulukavakspor 4. Alaca Belediye 5. HE Kültürspor 6. Gençlik epni G 4 B M 3 4 A B Grup Haftanýn Sonuçlarý: G 3 3 B M 3 A nal grubuna yükseldi. B grubunda ise tek maç oynandý. Gruptan çýkmayý daha önce garantileyen orumspor ile Gençlerbirliði gruptan birinci ve ikinci çýkacak takýmý belirlemek için mücadele ettiler. Ýki ta- kýmda üç maç oynamýþ ve gol yemeden kazanmýþlardý. Bol gollü galibiyetlerler alan iki takýmýn maçýnda kazanan olmadý ancak iki takýmda ikiþer gol atýnca maçtan - lik beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar. Grup maçlarýnýn ardýndan orum Belediyespor, Ýskilipspor, orumspor ve Gençlerbirliði takýmlarý 6-7 Nisan da baþlayacak final grubunda çift devreli lig statüsünde mücadele edecekler. Y P : - B GRUP PUAN DURUMU son takým oldu. Grubun diðer maçýnda ise final grubunu daha önce garantileyen orum Belediyespor, He Kültürspor karþýsýnda aldýðý 4- lýk galibiyetle 3 puana yükseldi ve gruptan birinci olarak fi- : 4-3 : 4- orumspor - Gençlerbirliði TAKIMLAR. orumspor. Gençlerbirliði 3. imentospor Gençlik Liseli Gençler Badminton da mücadele eden Eti Anadolu Lisesi kýz ve erkek takýmlarý toplu halde görülüyor U 6 liginde grup maçlarý sonunda A grubundan orum Belediyespor un ardýndan Ýskilip Belediyespor ikinci olarak final grubuna çýkarken B grubundan ise orumspor ve Gençlerbirliði takýmlarý final grubuna yükseldiler. 6 liginde gruplarda mücadele hafta sonunda oynanan üç maçla sona erdi. A grubunda haftanýn en kritik maçýnda Ulukavakspor ile Ýskilip Belediyespor karþýlaþtý. Ulukavakspor a beraberliðin yettiði maçta Ýskilip takýmýnýn kazanmaktan baþka þansý bulunmuyordu. ldukça zorlu bir mücadeleye Ýskilip Belediyespor - Ulukavakspor orum Belediyespor - HE Kültürspor orumspor: - Gençlerbirliði: Müdürü Ýsmail Hakký Kasapoðlu tarafýndan yapýldý. Günün ilk maçýnda Tokat Niksar Yurdu ile orum Hitit Yurdu karþý karþýya geldi. Sahada üstün bir oyun sergileyen Takat Niksar Yurdu, maçtan 4- galip ayrýldý. Bafra Þehir Stadyumu yanýnda bulunan Suni im Saha da oynanacak olan maçlar 4 gün sürecek. Son bilet Ýskilip Belediyespor un U 6 gruplarda görünüm Ýskilip Belediyespor, Ulukavakspor u yenerek final grubu biletini aldýðý maçta orta saha mücadelesi 7 orum Hitit Yurdu maðlubiyetle baþladý takýmlarýn gruplandýrmasý ise þöyle oldu: A grubunda TTTspor, Ticaret Meslek Lisesi, Ýtfaiye, orum Voleybol kulu ve ester, B grubunda ise Uður Makina, Hastanespor, Bayar rman Ürünleri, smancýk Kaymakamlýðý ve Emniyetspor. Ýki grupta beþer takýmýn çift devreli lig statüsünde oynayacaðý maçlar sonunda gruplarda ilk iki sýrayý alan takýmlar yarý finale yükselecek. Yarý final maçlarý 6 Nisan da oynanacak ve kazanan takýmlar þampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý yapacaklar. Turnuva 8 Nisan pazartesi günü oynanacak maçlarla sona erecek. eyrek final B grubunda ilk maçlar bugün oynanacak. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanacak günün ilk maçýnda saat 9. da Uður Makina ile Hastanespor saat.3 d a ise smancýk Kaymakamlýðý ile Emniyetspor karþý karþýya gelecek. Kastamonu da Þeker galibiyet sevinci Turnuvada çeyrek final grubuna yükselen esder son maçýndan galibiyetle ayrýldý 3 Y 3 3 P 6 3 Ýskilip Belediyespor son maçýnda Ulukavakspor u 4-3 yenerek final grubuna yükselmeyi baþaran son takým oldu

18 8 SALI 6 MART 3 Ýskilip bugün Bartýnspor önünde galibiyete kitlendi Ýskilip Belediyespor ligin. hafta maçýnda bugün saat 3.3 da Ýskilip te Bartýnspor u konuk edecek. Ligde tehlikeli bölgede bulunan Ýskilip Belediyespor son üç haftada aldýðý maðlubiyetlerin ardýndan bugün Bartýnspor önünde kazanarak çýkýþa geçmek istiyor. Teknik Direktör Nihat Armutçu, kaybetme kredilerinin kalmadýðýný evlerinde oynayacaklarý maçta tek düþüncelerinin kazanmak olduðunu söyledi. B ölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor. hafta maçýnda bugün evinde Bartýnspor önünde galibiyet arayacak. Ligde son üç haftada al- dýðý maðlubiyetlerle tehlikeli bölgeden uzaklaþamayan Ýskilip Belediyespor bu kötü dönemde Yahþihanspor un kaybettiði puanlar nedeniyle aradaki puan farkýný ko- ruyan temsilcimiz bugünki maçý kazanarak yeniden çýkýþa geçmek istiyor. Hafta sonu oynanmasý gerekirken Üniver- site sýnavý nedeniyle Salý gününe ertelen maç bugün saat 3.3 da Ýskilip te oynanacak. Ýskilip Belediyespor son iki sýradan uzak kalmak için kazanmak istediði ma- çýn hazýrlýklarýný dün akþam saatlerinde yaptýðý ter idmaný ile tamamladý ve kampa girdi. Konuk Bartýnspor ise sezona iddialý baþladý Ýskilip Belediyespor ligde son üç haftada kaybettiði maçlarýn ardýndan bugün evinde oynayacaðý Bartýnspor maçýný kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaþmak istiyor Selim Sümer UEFA Pro Lisans ý güncelledi F utbol Federasyonu UEFA Pro Lisans güncelleme kursu - Mart tarihleri arasýnda Antalya Titanic tel de yapýldý. Kursa katýlanlar arasýnda orumspor un üç eski Teknik Direktörü Selim Sümer, Ýsmet Karababa ve Haluk Seçkin de yer aldý. Ömer Kared, Atilla Yüce ve Tuna Gü- kullu Yýldýzlar voleybol yarý final grup heyecaný bugün iki salonda birden baþlýyor kullu Yýldýzlar Voleybol yarý final grup maçlarý bugün ilimizde iki spor salonunda baþlýyor. Yarý final grup birinciliðinin teknik toplantýsý dün akþam Anitta tel de ya- neysu nun eðitmen olarak görev yaptýðý kursa katýlan kursiyerler Ahmet Ceyhan, Ahmet Usta, Ahmet Ziya Yüce, Cemþir Muratoðlu Dilaver Mutlu, Dursun Karabacak, Engin Korukýr, Haluk Seçkin, Ýlhami Tek, Ýsmail Demiriz, Ýsmet Karababa, Mehmet Hüseyin Dalgýç, Mehmet Tezcan, Mustafa Kahraman Karataþ, Mustafa Þimþek Özkeþ, Nurettin Yýlmaz, Selahattin Þan, Sezai Yýldýrým, Þerafettin Tutaþ, Tevfik Ata Tekin, Tuncay Soyak, Ulvi Güveneroðlu, Ümit Kayýhan ve Yavuz Selim Sümer. Kurs sonunda katýlýmcýlar UEFA Pro Lisans güncellemesini yaptýlar. ancak ilk yarýnýn son haftalarýnda kaybettiði puanlar nedeniyle yarýþtan koptu. Bartýnspor da eski orumspor lu futbolcular Ferdi ile Adem de forma giyiyor. Bartýnspor da alacaðý puanla alt sýralardan uzak kalmak amacýnda. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, ligde puan kaybetme kredilerinin kalmadýðýný özellikle iç sahadaki maçlarý kazanmaktan baþka düþünceleri olmadýðýný söyledi. Son üç haftada kaybettikleri maçlarla kredilerini tükettiklerini bu dönemde tek tesellilerinin Yahþihanspor un kendi sahasýnda kaybettiði puanlar olduðunu söyledi. Armutçu, ligde bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynayacaklarýný son iki sýrada yer almamak için özellikle iç saha maçlarýný kazanmak zorunda olduklarýný hafta içi olmasýna raðmen Ýskilip lilerden maça gelerek takýmlarýna destek vermelerini istedi. Armutçu, son çalýþmada sakatlanan Emre nin bugünki Bartýnspor maçýnda forma giyemeyeceðini onun dýþýnda eksik futbolcularý olmadýðýný belirtti. 3 Nisan kýzlarý ilk maçýnda Ýstanbul þampiyonu önünde pýldý. Teknik Toplantýya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Þube Müdürü Satý Yücel, kul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün, Voleybol Ýl Temsilcisi ve gözlemci Re- cep Öztuna ile müsabakalarda mücadele edecek okullarýn idareci ve öðretmenleri katýldýlar. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Gençlik Hizmetleri ve 3 Nisan öðretmeni Nurþen Kýlýç kura ile grubunu belirlerken görülüyor Teknik toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Gençlit Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer tüm misafirlere hoþgeldiniz dedi ve baþarýlar diledi. Eðer, konuþmasýnda bu tür teknik toplantýlarýn genellikle il müdürlüklerinde yapýldýðýný ancak orum da bu toplantýlarý Anitta tel Müdürü Hasan Özer Gökmen in verdiði katký ile böylesine nezih bir ortamda yaptýklarýný belirterek tel sahiplerine ve yönetimine bu jestlerinden dolayý teþekkür etti. Eðer, böylesine önemli bir organizeye ev sahipliði yapmaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek tüm takýmlara centilmence mücadele ve baþarýlar diledi. Konuþmanýn ardýndan ise gruplar için kura çekimi yapýldý. ekilen korusunda kýzlarda A grubunda KKTC Erenköy Lisesi, ankýrý TBB, rdu Merkez rtaokulu ve Ýstanbul Ümraniye Anabilim okullarý yer alýrken B grubunda ise temsilcimiz 3 Nisan rtaokulu ile Zonguldak Devrek rtaokulu, Ýstanbul Sancaktepe ve Ankara Anýttepe rtaokullarý yer aldý. Kýzlarda müsabakalar Atatatürk Spor Salonu nda oynanacak. Yarý final teknik toplantýsýna mücadele edecek okullarýn idareci ve öðretmenleri katýldýlar Saat. da düzenlenecek açýlýþ serenomisi ile baþlayacak yarý final grup maçlarýnda ilk karþýlaþmada saat.3 da KKTC Erenköy Lisesi ile Ýstanbul Ümraniye Anabilim okullarý karþýlaþacak. Saat. de ankýrý TBB ile rdu Merkez rtaokulu mücadele ederken saat 3.3 da Zonguldak Devrek rtaokulu ile Ankara Anýttepe karþýlaþacak. Kýzlarda günün son maçýnda ise saat 5. de Ýstanbul Sancaktepe ile temsilcimiz 3 Nisan rtaokulu karþýlaþacak. Temsilcimiz Ýstanbul þampiyonu güçlü rakibi önünde mücadele verecek. Erkek maçlarý Hitit Üniversitesi Spor Salonu nda Yýldýz erkekler yarý final maçlarý ise Hitit Üniversitesi Spor Salonu nda yapýlacak. ekilen kura sonucunda erkeklerde gruplar þu þekilde oluþtu: A Grubu Trabzon Sürmere rtaokulu, KKTC Erenköy Lisesi, Samsun Ýlkadým rtaokulu ve Kastamonu Taþköprü rtaokulu, B grubunda ise Ýstanbul Kadýköy rtaokulu, Ankara Mahir Baþer rtaokulu, Giresun Þebinkarahisar rtaokulu ve Tokat 8 Mart rtaokulu. Bugünki maçlarýn programý ise þöyle: Saat. Trabzon Sürmene rtaokulu -Kastamonu Taþköprü rtaokulu. Saat.3 KKTC Erenköy Lisesi - Samsun Ýlk Adým Lisesi. Saat 4. Ýstanbil Kadýköy rtaokulu - Tokat 8 Mart rtaokulu. Saat 5.3 Ankara Mahir Baþer rtaokulu - Giresun Þebinkarahisar rtaokulu. Ý B ölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor un bugün oynayaca- Burhan Gündoðdu ðý Bartýnspor maçýnýn hakemi Adýyaman dan geliyor. Bugün saat 3.3 da Ýskilip Belediyespor ile Bartýnspor arasýndaki maçý Adýyaman bölgesinden Burhan Gündoðdu yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Malatya dan Erkan Doyduk ile Adýyaman dan Eren Özçelik yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise ilimizden Ahmet Ecevit. Selçok ve kan a Malatya da görev limiz Bölgesel Yardýmcý hakemleri Mahmut Selçok ve Emrah kan a bugün oynanacak Malatya Ýl Özel Ýdarespor ile Kadirlispor arasýndaki maçta görev verildi. MHK den yapýlan açýklamaya göre bugün saat 3.3 da Yeþiltepe Sentetik Saha da oynanacak Bölgesel Amatör Lig 4. grupta Malatya Ýl Özel Ýdarespor ile Kadirlispor arasýndaki maçý Samsun bölgesel hakemlerinden Ahmet Ateþ yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise ilimizden Mahmut Selçok ve Emrah kan yapacak. Ýki grupta oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan okullan 9 Mart ta Atatürk Spor Salonu nda çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacaklar. Bu maçlarý kazanan iki okul kýz ve erkek takýmý Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak. Ýskilip-Bartýn maçýný hakemi Adýyaman dan Maçýn dördüncü hakemi ise Malatya dan Kerem Candaþ. Maçýn gözlemcisi ise Yýlmaz Dað. Mahmut Selçok Emrah kan. Küme U 9 de ikinci hafta maçlarý tamamlandý Özel Ýdare ve orumspor kayýpsýz. Amatör Küme U 9 Ligi Haftanýn Sonuçlarý: Ýl Özel Ýdarespor- smancýk Belediyespor orumspor-hitit Gençlikspor Ýskilip Belediyespor - Ýskilipspor : 8- : 5- : - TAKIMLAR. Ýl Özel Ýdare. orumspor 3. Ulukavakspor 4. Ýskilip Belediye 5. Ýskilipspor 6. sm. Belediye 7. Hitit Gençlik Y PUAN DURUMU G B M 3 Mart Cumartesi : A 9 9 Ulukavakspor - Ýl Özel Ýdarespor. Hitit Gençlikspor - Ýskilip Belediyespor. smancýk Belediyespor - orumspor.. P 6 6 Küme U 9 liginde ikinci hafta maçlarý tamamlandý. Ligde ilk iki hafta sonunda Ýl Özel Ýdarespor ve orumspor ikide iki yaparak yollarýna kayýpsýz devam ediyorlar. Ligin ikinci hafta maçýnda Ýl Özel Ýdarespor evinde oynadýðý maçta smancýk Belediyespor önünde aldýðý 8- lik galibiyetle ikinci maçýndan farklý galip ayrýlarak liderliðe yükseldi. Grubun diðer kayýpsýz takýmý orumspor ise oldukça tempolu geçen bir maç sonunda Hitit Gençlikspor karþýsýnda aldýðý 5- lik galibiyet ve üç puanla sýralamada ikinci sýrada yer aldý. U 9 liginde mücadele eden iki Ýskilip takýmý Ýskilipspor ile Ýskilip Belediyespor arasýndaki maçtan ise takýmlar golsüz beraberlikle ve birer puanla ayrýldýlar. Ýki Ýskilip takýmý ligdeki ilk puanlarýný aldýlar. Ligde üçüncü hafta maçlarý 3 Mart cumartesi günü oynanacak. Lider Ýl Özel Ýdarespor üçüncü sýrada bulunan Ulukavakspor ile puan mücadelesi yaparken ikinci sýradaki orumspor ise smancýk Belediyespor un konuðu olacak. Hitit Gençlikspor ise sahasýnda Ýskilip Belediyespor ile karþýlaþacak.. Küme U 9 liginde ilk iki maçýnýda kazanarak liderliðe yükselen Ýl Özel Ýdarespor

19 SALI 6 MART 3 9 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 6 MART orum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Karakeçili Mahallesi, Fatih Caddesi ile Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan, kullaným alaný., m yüzölçümlü Adil Candemir Parký nýn üzerinde bulunan demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi Muhammen bedel:., Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 4: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 3 yýlý adet kesintisiz güç kaynaðý alýmý Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþt. Hastanesi Ýhale Salonu Saat: : 7 MART orum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait, orum merkez epni Mahallesinde bulunan, imar planýnýn 9.K.I.B paftasýnda Akaryakýt ve LPG Ýkmal Ýstasyonu iþaretli, 7/ pafta, 96 ada, 43 nolu parselde m miktarlý gayrimenkulün üzerinde bulunan bina ve müþtemilatý ile birlikte satýlmasý Muhammen bedel: 7.., Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 4: 9 MART Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü TCK 7. Bölge Müdürlüðü smancýk-5. Bölge Hududu ile orum-sungurlu-delice yollarýnda peyzaj çalýþmalarý yapýlmasý hizmet alýmý Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: 4: orum Belediye Baþkanlýðý Mevlana çok katlý otoparký çelik çatý ve genel bakým onarým yapým Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale dasý Saat: : orum Belediye Baþkanlýðý Aþýklar Tepesi park yapým Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale dasý Saat: 4: orum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý orum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý onarým Yer: epni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 63 orum Saat: : NÝSAN T.C. orum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Gülabibey Mah ada, parsel de kayýtlý, m miktarýndaki arsanýn satýþý Muhammen bedel: 6. Yer: orum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: :-: orum Belediye Baþkanlýðý Yaðmursuyu inþaatý yapým iþi Yer: Belediye Himzet Binasý 5. kat Ýhale dasý Saat: 4: orum Belediye Baþkanlýðý Ýl Saðlýk Müdürlüðü karþýsý yeþil alan tanzim yapým Yer: Belediye Hizmet binasý 5. kat Ýhale dasý Saat: : YÝTÝK orum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Tuncay CÞKUN Hasan oðlu 959 orum Doðumlu (.HAK:735) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ender SÝNAN Recep oðlu 98 Ýskilip Doðumlu (.HAK:736) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin GÖRPE Selahattin oðlu 998 Ýskilip Doðumlu (.HAK:73) NÝSAN orum Belediye Baþkanlýðý Gülabibey Mahallesi park yapým Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale dasý Saat: 4: orum Belediye Baþkanlýðý Üçtutlar Mahallesi park yapým Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale dasý Saat: : 3 NÝSAN orum Belediye Baþkanlýðý Ulukavak Mahallesi park yapým Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale dasý Saat: : orum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Bahçelievler Mahallesi, Gazi Caddesi üzerinde bulunan, kullaným alaný 74, m yüzölçümlü Pir Baba Parký nýn üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi Muhammen bedel ( yýllýk) :., Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. Kat Meclis Salonu Saat: 4: 4 NÝSAN T.C. orum. Ýcra Dairesi 6 BP 443 plakalý, 8 model Citroen marka, Nemo X FG,4 HDI tipli kamyonet cinsinde siyah renkli aracýn satýþý Muhammen bedel:. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 4:3-4:4 T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 9 KA 69 plakalý, 4 model Ford marka aracýn satýþý Muhammen bedel:. Yer: Küçük Sanayi Sitesi 7. Cad. No: 7 orum Saat: 4:4-4:45 orum Belediye Baþkanlýðý Semt parklarý aydýnlatýlmasý yapým Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale dasý Saat: 4: 5 NÝSAN T.C. orum. Ýcra Dairesi 9 DY 344 plakalý, model Ford marka Transit 35 E VAN PS tipli beyaz renkli kapalý kasa kamyonetin satýþý Muhammen bedel: 8. Yer: orum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 5:-5: orum Belediye Baþkanlýðý Kompozit yaðmursuyu mazgalý ve kompozit rögar kapaðý alýmý Yer: Belediye Hizmet binasý 5. kat Ýhale dasý Saat: 4: 9 NÝSAN Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 3 yýlý kit karþýlýðý otomatik sývý bazlý sitoloji sistemi kullanma uygulamasý alýmý Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: : NÝSAN T.C. orum. Ýcra Dairesi 9 TT 78 plakalý, model, Citroen marka, siyah renkli aracýn satýþý Muhammen bedel: 5. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 4:3-4:4 Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 3 yýlý 47 kalem ilaç ve serum alýmý Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþt. Hastanesi Ýhale Salonu Saat: : 7 NÝSAN T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 6 DF 36 plakalý, model Peugeot marka Partner Tepee Primium tipli, füme renginde aracýn satýþý Muhammen bedel: 3. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: :4-:45 T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 9 AP 67 plakalý, 4 model Renault marka Kango Ezpress.5 DCÝ tipli, beyaz renkli aracýn satýþý Muhammen bedel:. Yer: Ankara yolu üzeri, Sima tomotiv / orum Saat: :-:5 9 NÝSAN T.C. orum. Ýcra Dairesi Satýlýk Düðün Salonu (.HAK:73) Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler Buharaevler 5. caddede 75 m 4+ lüx daireler sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:75) BAYAN AÞI ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Görpe elik Metal Sanayi (.HAK:678) K.S.Sitesi 5. Cad. No: 3 Tel: /98 ELEMAN ARANIYR Firmamýz bünyesinin ön muhasebe ve satýþ iþinde görevlendirilmek üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Güven Aksesuar Küçük Sanayi Sitesi. Cad. ýraklýk (.HAK:677) Eðitim Karþýsý Tel: Sahibinden Satýlýk Dükkan 4 m arsasý olan, kullaným alaný 5 m, bahçesi bulunan Küçük Sanayi Sitesi 9. Cad. köþe baþý, içi (.HAK:689) smancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: yapýlý bakýmlý dükkan satýlýktýr orum il merkez ilçe, 346 ada no, 37 parsel no, epni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý Muhammen bedel: 7. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 5:-5: T.C. orum 3. Ýcra Dairesi Ulukavak Mah., Akpýnar Sok., Özkahveci Apt., No: 8/C oruým adresinde m alanýnda iþyerinin satýþý Muhammen bedel: 3., Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 4:-4: NÝSAN T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 6 YHT 8 plakalý, model Ford marka, Cargo tipli beyaz renkli aracýn satýþý Muhammen bedel: 3. Yer: Kaynar Yediemin Deposu Saat: 4:-4: 3 MAYIS T.C. orum. Ýcra Dairesi orum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 585 sayfa, 49 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: 5., Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 4:3-4:4 6 MAYIS T.C. orum. Ýcra Dairesi orum ili Gülabibey Mahallesi, 56 ada, parselde, A Blok 8 nolu baðýmsýz bölümdeki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: 7.77,37 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 4:-4: 7 MAYIS T.C. orum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý Yer: orum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: :-:5 MAYIS T.C. orum. Ýcra Dairesi. Taþýnmaz: orum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü (.HAK:59) (.HAK:638) Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 66 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: 7.8, Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 5:-5:5. Taþýnmaz: orum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 8, 73 parsel, 97 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel:.65, Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 5:-5:5 T.C. orum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Göcenovacýðý köyü muhtemel yerler ve muhtemel fiyatlarda 4 adet taþýnmazýn satýþý Yer: orum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: :3-: MAYIS T.C. orum. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 8 ada no, 3 parsel no, öplü Mahallesi nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: 5., Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 4:-4: 3 MAYIS orum 4. Ýcra Dairesi orum ili, merkez ilçesi, epni Mah., 6 cilt, 564 sayfa, 835 ada no, 6 parsel no, 36,47 m yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip,. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: 7. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: :-: EYLÜL T.C. orum. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 56 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: 55., Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 4:3-4:4 ELEMAN ARANIYR Alperen Temizlik Hizmetlerinde çalýþtýrýlmak üzere -35 yaþ arasý bayan sekreter ve bayan temizlik görevlisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:733) (.HAK:693) KIYMETLÝ ARSA Sahibinden Kentpark a 3 m yeni Terminal- Hastane kompleksine 9 m mesafede köþe baþý 5 kat imarlý arsa. Mür. Tel: Devren Satýlýk to Yýkama Aþaðý Sanayi Sitesi. elik Caddesi No: 6 daki oto yýkama devren satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ofis programlarýný kullanmasýný bilen en az lise mezunu bay-bayan kasiyer alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Doðanlar Av Malzemeleri Adres: epni Mah. Taþhan Cad. No: 34/A/B (.HAK:64) Adres: Küçük Sanayi Sitesi. Cad. No: 68 Tel: ELEMAN ARANIYR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Elektrik Ustasý ve Kalfasý alýnacaktýr. Mür. Tel: (Esnaf Kefalet Kooperatifi Karþýsý) Tel: (.HAK:349) (.HAK:55) ÝÐDEM MDA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve RBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. / (Ziraat dasý Yaný) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: /D. TL 5. TL 5. TL BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA ELEMANLAR ALINACAKTIR * Gayrimenkul sektöründe çalýþtýrýlmak üzere -8 yaþlarýnda ön lisans veya lisans mezunu bilgisayar ve interneti aktif kullanabilen diksiyonu düzgün bayan eleman. * Askerliðini yapmýþ B sýnýfý ehliyeti olan diksiyonu düzgün en fazla 35 yaþýnda satýþ ve pazarlama deneyimi olan bay (.HAK:663) eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (.HAK:699) ELEMAN ARANIYR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Elektrikci Ustasý, Kalfasý, ýrak ve ön muhaseben anlayan Bay- Bayan elemanlar alýnacaktýr. (.HAK:737) Mür. Tel: (.HAK:698) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMAN ARANIYR Kamil Koç A.Þ. bünyesinde orum dan hareket eden otobüslerde çalýþtýrýlmak üzere personel (HST - araç görevlisi) alýmý yapýlacaktýr. Aþaðýdaki þartlarý saðlayan arkadaþlarý ön görüþme yapmak üzere Terminal de bulunan Kamil Koç Yazýhanesine bekliyoruz. Son baþvuru tarihi: Bay olacak, - Lise mezunu olacak, 3- Kollarýnda dövme ve faca bulunmayacak, (.HAK:76) SEKRETER ARANIYR fisimizde çalýþtýrýlmak üzere -3 yaþlarý arasýnda diksiyonu düzgün bayan eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Yýlmaz to Emlak fisi Yavruturna Mah. Cengiz Topel Cad. (.HAK:7). Yýl arþýsý Büro Kýsmý. Kat ELEMAN ARANIYR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere -3 yaþ arasý kasap kalfasý, dönerci, kebapcý aranmaktadýr. Not: Sigara kullanmamasý tercih nedenidir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: (.HAK:73) Kepçe peratörü (LDER) Kum eleme tesisimizde çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli lastikli yükleyici (LDER) Kepçe peratörü alýnacaktýr. Þahinbaþlar Kum Eleme Tesisi Mür. Tel: (.HAK:734) 4- Diksiyonu düzgün olacak yaþ arasýnda olacak.

20 SALI 6 MART 3 Bu çocuklara sahip çýkýlsýn orumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, grubun favori takýmlarýndan Ýstanbulspor karþýsýnda aðýr saha þartlarýna raðmen futbolcularýnýn verdiði mücadelenin her türlü övgünün üzerinde olduðunu bu galibiyetin gençlerin özgüvenlerini en üst seviyeye çýkardýðýný söyledi. Özbey, düþmüþ bir takým olarak hedeflerinin tamamý orumlu çocuklardan oluþan bu kadrodan en fazla sayýyý orum ve Türk futboluna kazandýrmak olduðunu yenileyerek Son altý haftada sahipsiz bu çocuklara maddi ve manevi destek verilmesini istiyor ve bekliyoruz dedi. orumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, Ýstanbulspor karþýsýnda alýnan galibiyetin çok önemli olduðunu kadrodaki gençlerin özgüvenlerini yeniden kazanmalarýný saðladýðýný belirterek Son altý haftada orumlulardan tamamý kendi çocuklarý olan bu kadroya maddi manevi sahip çýksýnlar dedi. Ligde bir dönem yakaladýklarý çýkýþý son haftalardaki farklý maðlubiyetler nedeniyle yeniden kaybettiklerini belirten Yetkin Özbey, Ýstanbulspor un grubun güçlü takýmlarýndan olduðunu ve hedefli bir takýma karþý oynayacaklarý bilinciyle hafta boyunca iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini söyledi. Ligin ilk yarýsýnda deplasmanda oynadýklarý maçta - maðlup olduklarýný hatýrlatan Özbey Rakibimizi iyi tanýyorduk ve hafta içinde ona göre hazýrlandýk. yun düzenimizi ve saha içerisindeki diziliþimizde bir takým deðiþikliklere gittik. rta sahayý kalabalýk tutarak önce rakibi durdurmayý kazandýðýmýz toplarla kontrataklarla rakibin üzerine giderek gol bulmaya çalýþtýk. Maçýn ilk -5 dakikalýk bölümünde sahanýn aðýr olmnasý rakibin fizikli ve tecübeli olmasý oyun þablonumuzdaki deðiþiklik bunda etkili olduk. Erken yediðimiz gole sabýrla oyun anlayýþýmýzý devam ettirdik ve oyundan kopmadýk. Bu bölümde orta sahada kaptýðýmýztoplarla kontra pozisyonlar bulduk ancak final paslarýný iyi deðerlendiremeyince soyunma odasýna maðluh girdik. Rakibin ikinci yarýda fizik olarak oyundan düþeceðini belirterek futbolcularýmýzdan topa daha ilerde daha önde basmamýz gerektiðini belirterek maça çýktý. Bunda da baþarýlý olduk ve baskýmýz sonucunda rakip hata yaptý ve pozisyonlar bulduk. Kornerden beraberlik golünü bulduktan sonra ayný oyun düzenimizi devam ettirdik ve galibiyet golünü bulduk. Bu bölümde rakibinde kiþi kalmasý sonucunda baskýyý artýrdýk ve ikinci golü bulduk. Maç sonunda ise oyuncularýmýz ve tribündeki az sayýdaki taraftarýmýza büyük bir coþku yaþattýðýmýza inanýyorum. Ýlk yarýda elimizden kaçýrdýðýmýz Ýstanbulspor dan rövanþý aldýk. Ligde son altý maçýmýzýn tamamýný kazanmak için mücadele edeceðiz. Gençlerimize güvenimiz sonsus tek eksiðimiz ilgisizlik ve yalnýz býrakýlmak. Son altý haftada isteðimiz ve beklentimiz bu orumlu çocuklara maddi ve manevi sahip çýkýlmasý. Bu çocuklarý orum ve Türk futboluna kazandýrmak için orumlarýn desteðine ihtiyacýmýz ve son altý haftada beklentimiz ilgi ve destek dedi. Üç puan kadar hasrete son verdiðimize sevindik orum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, Mardinspor deplasmanýnda alýnan üç puan kadar ikinci yarýda henüz maç kazanamamanýn verdiði stresi futbolcular üzerinden attýðý için mutlu olduklarýný söyledi. Kýlýç, tehlikeli bölgeden kurtulmak için her maçlarýnýn final olduðunu belirterek hafta sonu Kahramanmaraþ önüna kazanmak için çýkacaklarýný belirtti. Sevincini önce arkadaþlarý sonra babasýyla paylaþtý orumspor un Ýstanbulspor karþýsýnda aldýðý galibiyette kuþkusuz en büyük pay sahiplerinden birisi bir gol birde asist yapan Fatih Bolat. Geçtiðimiz sezondan itibaren kýrmýzý siyahlý formayý giymeye baþlayan genç futbolcu fizik dezavantajýna raðmen verdiði mücadele ile her geçen gün üzerine koyuyor. Ýstanbulspor maçýnda kýsa boyuna raðmen attýðý kafa golü ve ikinci goldeki vuruþu ile arkadaþýna bir anlamda asist yapan Fatih Bolat maçýn bitiminin ardýndan galibiyet sevincini arkadaþlarýyla saha içinde yaþadý. Taraftarlarýyla bu sevinci sürdüren Fatih Bolat son olarakta tribünde maçýný takip eden babasýna giderek onunda sevincine ve mutluluðuna ortak oldu. Hey gidi günler heyyy 9 Þubat 995 de Ýstanbulspor u yendiðinde 7-8 bin kiþilik taraftar grubu ile sevinen orumspor ayný takýmý yendiði cumartesi günü bir avuç taraftarla bu mutluluðu bir kez daha yaþadý. orumspor cumartesi günü konuk et- Ýstanbulspor u - yenerek bu tiði sezonki ikinci galibiyetini aldý. Maçýn bitiþ düdüðüyle birlikte futbolcular sahada tribündeki az sayýdaki taraftar büyük sevinç yaþadý. Genç futbolcular kapalý tribünde bulunan 5 taraftarýn daveti üzerine buraya giderek hep birlikte galibiyet sevincini yaþadýlar. Bir avuç taraftarla bu galibiyet sevincini yaþayan futbolcularýn hayli mutlu olmalarý dikkat çekti. Tabiki buruk bir sevinç. Bir avuç taraftarla bu sevinci paylaþmak bir burukluk yarattý. Bundan tam 8 yýl önce 9 Þubat 995 tarihinde orumspor tarihinde ilk kez Ýstanbulspor ile. lig Play-off maçýnda karþýlaþtý. orumspor tarihinin belkide en önemli maçýnda o dönemin flaþ takýmý Ýstan.bulspor u 4-3 yenmiþti. Kimler yoktuki orumspor kadrosunda, Ali Müslim, Cemil, Erdal, Feti, Remzi, Selahattin, Sinan, Himmet, Salih Karahan, Serdar, Namýk, Ahmet, Salih Öztürk, Hüseyin, Elvan ve Bilal. Ýstanbulspor un kadrosunda ise þu anda A milli takým kaleci antrenörü Haluk, Doðan, Kamil, Ýsmail, Necat, Nesim, Metin Altýnay, Özcan, Ümit Davala, Saffet Akyüz. Ýlk yarýsýný orumspor Baba Salih ve Ümit Davala nýn golüyle - berabere tamamlýyor. Ýkinci yarýda orumspor fýrtýnasý esiyer önce Selahattin ardýndan Serdar ve son olarakta Namýk ýn attýðý gollerle rakibi önünde 4- öne geçiyor. Ümit Davala ile farký ikiye indiren Ýstanbulspor son dakikada Abdullah la skoru 4-3 yapýyor ancak maçtan kýrmýzý siyahlý takým 4-3 galip ayrýlarak tarihi bir galibiyet kazanýyor. Bu maçtan sonra yaþanýlan sevinç ve mutluluk birde cumartesi günü Ýstanbulspor maçýndan sonraki sevinç ve mutluluk. Dolu Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu nda yaþanan sevinç bir avuç taraftarla yaþanan sevinç. Ne diyelim. u sezon ilk kez çifte mutluluk yaþadýk. Borumspor, Ýstanbulspor u - yenerken orum Belediyespor ise Mardinspor deplasmanýnda - galip gelerek 8. haftada ilk kez bizlere çifte mutluluk yaþattýlar. Bir tarafta ekonomik olarak bitik, kimsenin sahip çýkmadýðý tamamen bireysel gayretlerle ligde mücadelesini sürdüren orumspor, grubun þampiyonluk adaylarýndan Ýstanbulspor u - yenerek bu sezonki ikinci üç puanýn sahibi oldu. Diðer tarafta ise orum Belediyespor ligde henüz puaný olmayan sadece iki gol atabilen ve 3 civarýnda gol yiyen Mardinspor deplasmanýnda ikinci yarýda bulduðu gollerle - galip ayrýldý ve ligde kalma yolundaki avantajýný devam ettirdi. orumspor açýsýndan alýnan galibiyetin puan sýralamasýnda veya ligde kalma açýsýndan bir anlamý olmasada duygusal olarak çok büyük önem kazanýyor. Bu kadar sahipsiz bir takýmýn futbolcularý sahada yüreklerini ortaya koyarak mücadele ediyorlar. Mücadele eden isimler yanýnda kýrmýzý siyahlý formayý yýllardýr giyen bir çok kulüpte bu havayý teneffüs etmiþ isimlerin performansý ile tam bir hayal kýrýklýðý. Bir tarafta yedi sekiz maçtýr orumspor formasýný giyen gençlerin geliþimi diðer taraftan yýllardýr forma giyen isimlerin düþüþü. turup düþünmeleri gerekiyor bu arkadaþlarýn. orum Belediyespor ise zorda olsa kazandý. Ýzlemedik ancak maçtan önce kadroyu öðrendiðimizde yine hayretler içinde kaldým. orum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç ligde kötü gidiþe Mardinspor deplasmanýnda aldýklarý galibiyetle son verdiklerini bu galibiyetin üç puan kadar takýmýn üzerindeki streside kaldýrdýðýný söyledi. Kýlýç deplasmanda alýnan üç puaný sevindiklerini bundan sonra oynayacaklarý her maçýn final havasýnda geçeceðini söyledi. Kýlýç, Mardinspor un düþmeyi garantilediði için sahaya rahat çýktýðýný kendilerinin ise hem bulunduklarý yer hemde ikinci yarýda henüz maç kazanamamanýn verdiði stresle maça çýktýklarýný belirterek Bu þartlar altýnda ilk yarýda rakibe pozisyon vermedik rakip kalede zaman zaman etkili olduk ancak bizi rahatlatacak golü bulamadýk. Maçýn ikinci yarýsýnda çift forvetle baþladýk ve golüde kazandýðýmýz penaltýdan bulduk. Hemen ardýndan gelen ikinci gol takýmý rahatlattý ve daha iyi bir futbol ortaya koyarak maçý - kazanmayý baþardýk. Rakibin bir korkusunun olmamasý rahat olmasý dezavantajýný bulduðumuz gollerle ortadan kaldýrdýk. Aldýðýmýz bu üç puanla hem rakibimizle aramýzdaki puan farkýnýn kapanmasýna izin vermedik hemde ikinci yarýda maç kazanamamamýn verdiði stresi üzerimizden attýk. Ligde bulunduðumuz konum itibariyle þiddetle puaha ihtiyacýmýz var. Bu zor dönemde alýnan üç puan güzel ancak bundan sonra her maçýmýz final ve kazanmaktan baþka düþüncemiz yok. Mardinspor maçýný bugün itibariyle unuttuk ve þimdi hafta sonu evimizde oynayacaðýmýz Kahramanmaraþ Belediyespor maçýný düþünüyoruz. Rakibimizin final grubu hedefinde ve kazanmak isteyecek. Zor bir maç olacak ancak biz evimizde kazanmak için elimizden gelen çabayý göstereceðiz dedi..:: GÖZLEM ::. Ýlk çifte mutluluk.. Halil ÖZTÜRK Elazýð Belediyespor maçýnda kendi sahasýnda çift forvete son dokuz dakikada geçen Teknik Heyet Mardinspor karþýsýnda da ilk yarýyý forvetsiz oynadý. Golsüz beraberliðin üzerine cesaretlendiler ve iki forveti alarak maçý kazandýlar. Belediyespor un kadrosuna bakýyorum, buraya gelen rakiplerinin kadrosuna bakýyorum gerçekten üzülüyorum. Bu kadro ilk beþ içinde yer almasý gerekirken bulunduðu konum hem bu kadroya hemde orum a hiç yakýþmýyor. Perdenin arkasýna geçmenin þu aþamada kimseye bir faydasý yok. Belediyespor yönetimi yaptýðý yanlýþlar ve ýsrarlar sonucunda gelinen bu noktada önemli olan tek profesyonel takýmýn ligde kalmasý. Ýnþallah kalan maçlarda bunu baþarýrlar. Bu sezon Belediyespor formasýný giyen futbolcularýnda þapkalarýný önlerine koyup düþünmeleri gerekiyor. Türkiye liglerinde onlar orumspor un Karagümrük maçý cumartesi günü orumspor un bu hafta sonu oynayaca- Fatih Karagümrükspor maçý cumar- ðý tesi gününe alýndý. Futbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Fatih Karagümrük takýmýnýn sahasýnýn sentetik çim yapýlmasý için çalýþma baþlatýldýðý bu nedenle ligin kalan haftalarýnda iç saha maçlarýný Ýstanbul da baþka sahalarda oynayacaðý belirtildi. Buna göre Fatih Karagümrükspor - orumspor maçý 3 Mart cumartesi günü saat 4.3 da Sarýyer Yusuf Ziya Öniþ Stadý nda oynanacak. Ýki takým futbolcularýna da o baktý orum Belediyesi Masörü Ali Akýnalp, Mardin de oynanan Mardinspor, orum Belediyespor maçýnda, masörü olmayan ancak maç sýrasýnda sakatlanan Mardinsporlu futbolculara da müdahale ederek Fair Play Davranýþta bulundu Mardinspor takýmý maddi imkansýzlýklar nedeniyle zor günler geçiriyor. Ligden düþmesi kesinleþen Mardinspor, hafta sonu Belediyespor ile oynadýðý lig maçýna masörsüz çýktý. Maç esnasýnda sakatlanan futbolculara ise Belediyespor un baþarýlý masörü Ali Akýnalp müdahale etti. Mardinsporlu futbolcular ve bazý yöneticiler Ali Akýnalp a teþekkür ederken, orum Belediyesi Masörü Ali Akýnalp ýn davranýþý büyük takdir topladý. gibi ekmek parasý peþindeki futbolcular yiyecek ekmek deplasmana gidecek otobüs sýkýntýsý yaþarken onlarýn bir eli yaðda bir eli balda. Paralarýný kuruþu kuruþuna alýyorlar. nlarýn yapmasý gereken ise sahaya çýkýp formalarýný hakkýyla terletmek. Unutulmamalýki bu sezonki performanslarý gelecek sezonda o formayý giymeleri için en önemli referans. Yoksa sözleþme üç-beþ yýllýk diye düþünmek büyük yanlýþ olur. orum Belediyespor Genel Kurulu nda verilen önerge ile sezon sonunda kulübün futbol branþýnýn Mehmet Mustafa Avþar tarafýndan kurulacak bir þinkete devri ve orumspor 3 ismiyle ligde tescili yapýlacak. Bunlar güzel þeyler. Ancak kamuoyundaki belirsizlik ve meþhur orumlu kulp takma hastalýðý her zaman olduðu gibi depreþti. Herkes kendi kafasýnda yorum yapýyor eleþtiriyor. Kutular açýlýyor soru iþaretleri çoðalýyor. Belediyespor Yönetimi futbol branþýný devredeceði þirketle ilgili gerekli incelemeyi yapmýþtýr mutlaka. Þirket sahibi olarak Mustafa Avþar, Genel Kurul da yaptýðý konuþmada genel bir bilgi verdi. Ancak ortaya çýkan bu söylentiler ve iddialarla ilgili olarak bir açýklama yapmasý kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor. orum olarak en güzel yaptýðýmýz iþ yumurtaya kulp takmak. Bunu yapanlar her iþi kulp takmaz mý. zaman buna fýrsat vermeden düþünceni açýkla Mustafa Avþar hem sen rahatla hemde orum spor kamuoyu.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

"Kitaptan uzak ülkelerin

Kitaptan uzak ülkelerin Ahlatcý Kuyumculuk 10. kez Jewelry Show'a katýldý SAYFA 6 DA Rektör Alkan'dan MoneMedikal'e teþekkür Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Týbbi Tanýtým ve Pazarlama Programý öðrencilerinin, imzalanan

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı