Afla Saksonya da ekonomik ve ticari faaliyet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afla Saksonya da ekonomik ve ticari faaliyet"

Transkript

1 Afla Saksonya Ekonomi, Çal flma ve Ulaflt rma Bakanl Editör: Redaksiyon: Afla Saksonya Ekonomi, Çal flma ve Ulaflt rma Bakanl Friedrichswall 1 D Hannover Herfurth & Partner, German and International Lawyers Afla Saksonya da ekonomik ve ticari faaliyet Metin Demirkaya Sibyll Hollunder-Reese, M.B.L. Philipp Neddermeyer Avukat Handan Oktay-Weldeshofer tarafindan destek sunulmufltur Yamaner & Yamaner Avukat Bürosu Istanbul Hannover Kas m 2006

2 Önsöz Muhterem okuyucular! Size sunulan bu broflürle Afla Saksonya Ekonomi, Çal flma ve Ulaflt rma Bakanl, Yat r m Destek Ajans ( PA) Afla Saksonya ile beraber bir ilke imza atm fl bulunmaktad r. Amac m z Federal Eyaletimizi örnek alarak Almanya da ekonomik faaliyetlerle ilgili imkanlar göstermektir. Bu broflürün ngilizce, Polanyaca, Rusça, spanyolca, Portekizce ve Çince'den sonra nihayet Türkçe bas lm fl olmas ndan dolay çok mutluyum. Türkiye Almanya'n n ve Afla Saksonya'n n Güney Avrupa da en önemli ticaret partneridir ve Afla Saksonyan n d flekonomi politikas nda merkezi bir konuma sahiptir. Türkiye ayr ca 2007 Hannover Fuar 'n n partner ülkesidir. Afla Saksonya Eyaleti'nin ve PA'n n destegi ile Hannover de bulunan Herfurth & Partner Hukuk Bürosu taraf ndan haz rlanan bu pratik klavuz, yat r mc lar Almaya da ticari faaliyet ve yerleflme imkanlar konusunda Türkçe bilgilendirmeyi amaçlamaktad r. Bu broflürde mallar n ve flah slar n serbest dolafl m na uygun olarak ticari faaliyet imkanlar, yabanc lar n Afla Saksonyadaki serbest faaliyetleri, yabanc flirketlerin faydalanacaklar hukuki flekiller, giriflimcilerin hak ve yükümlülükleri ile Eyaletimizin ticari faaliyet ortam ayr nt l bir flekilde aç klanmaktad r. Bu bak mdan söz konusu bilgiler flirket kurucular ve burda halihaz rda faaliyet'te olan flirketler için yararl olabilir. Biz bu broflürle Afla Saksonya'da flirketlerin gelecekte ticari faaliyetlerini nerede yürüteceklerini planlarken Afla Saksonya bölgesini ticari faaliyet alan olarak dikate almalar n sa lamay ümit diyoruz. Afla Saksonya bölgesinin yat r m yeri olarak tercih edilmesinde bir çok neden bulunmaktad r. En önemli Dünya-Fuarlar olan CeB T ve Hannover Fuarlar na ev sahipligi yapmakta olan Eyaletimizin Baflkenti Hannover Kuzey- Güney ve Do u-bat ana ulafl m hatlar n n kefliflme noktas nda bulunmaktad r. Eyaletimiz Volkswagen AG, Lastik üreticisi Continental, Turizm fiirketi TUI ve Çelik Üreticisi fiirket Grubu olan Salzgitter AG gibi dünyaca tan nan flirketlerle gurur duymaktad r. Afla Saksonya ayn zamanda kredi kurumlar n n, maliye ve sigorta hizmet sunucular n n ve bir çok branflta uzmanlaflm fl binlerce orta ve küçük ölçekli flirketlerin baflar l olarak faaliyet gösterdikleri bölgedir. Broflürümüzü ilgiyle okuyaca n z ümit ediyor, sizleri bölgemizde selamlamaktan k vanç duyaca m belirtmek istiyorum. Ülkemizde planlad n z yat r mlarla ilgili sorular n z memnuniyetle PA'ye yöneltebilirsiniz. Walter Hirche Afla Saksonya Ekonomi, Çal flma ve Ulaflt rma Bakan 3

3 Index A. flletme Merkezi Afla Saksonya flletme Merkezi Afla Saksonya Avrupa Birligi`ne Kap olarak Afla Saksonya 12 a) Serbest Mal Dolafl m 13 b) Kiflilerin Serbest Dolafl m 13 c) Hizmetlerin Serbest Dolafl m 14 d) Sermayenin Serbest Dolafl m 14 B. Yabanc Vatandafllar n Afla Saksonya'daki Ekonomi Faaliyetleri Önsöz Avrupa Birli i Vatandafllar n n Asa Saksonya`daki Ticari Faaliyetleri 15 a) Ülkeye Girifl ve Oturma zniyle lgili Kurallar 15 b) Avrupa Birli i Vatandafllar n n Çal flmalar Türk vatandafllar n n Afla i Saksonya`daki ticari faaliyetleri 17 a) Girifl ve oturma iziniyle ilgili düzenlemeler 17 b) Türk vatandafl kiflilerin çal flmalar Bir fl Faaliyetinin Bafllang c ile lgili Genel Düflünceler 28 a) Ticari Aç dan Hukuki fiartlar 28 b) Mesleki Hukuk fiartlar 28 c) Odalara Mecburi Üyelik 29 d) Meslek Sendikas 29 e) Sa l k sigortalar, Sigortalar 29 f) Ticaret yerleri 29 g) Mali Planlama, Bankalar ve Hesap Açmak 30 h) Muhasebecilik ve Aleniyet 30 i) Alman Eleman 32 j) Vergiler 33 k) Gümrük Düzenlemeleri

4 C. fiirketlerin Hukuki fiekilleri fiirketlerin Hukuki fiekillerine Genel Bak fl 42 a) Önsöz 42 b) fiirket fiekillerinin Türleri Temsil Bürosu 43 a) Kurulufl 43 b) fl Yönetimi 44 c) Vergiler fiube/ flyeri 44 a) Kurulufl 44 b) Yönetim 45 c) Vergi Münferit Tacir (e.k.) Adi Ortakl k (GbR, BGB-fiirketi) Ortakl k fiirketi Sessiz fiirket Aç k Ticaret fiirketi (OHG) Komandit fiirket (KG) Limited fiirket & Komandit flirket ortakl (GmbH & Co. KG) 48 a) Kurulufl 48 b) ç Organizasyonu ve Yönetim 49 c) Vergiler 49 d) Denetim ve Aleniyet Kurallar Limited flirket (GmbH) Anonim flirket (AG) 50 a) Kurulufl 50 b) Hisseler 51 c) AG' nin yönetimi ve iç organizasyonu 51 d) Küçük AG'ler 52 e) Vergiler Avrupa ktisadi Menfaat Birli i (EWIV) Societas Europaea (SE) Yabanc hukuki flekiller 53 D. Limited fiirket (GmbH)'n n kuruluflu ve yönetimi Kurulufl flartlar Kay t süresindeki sorumluluk bofllu u Firma (flirketin ünvan ) fiirket faaliyeti Hissedarlar ve GmbH hisseleri 56 a) Hissedarlar 56 b) GmbH hisseleri ç organizasyon ve yönetim 56 a) Ortaklar kurulu 56 b) Yönetim Sermaye kurallar Vergiler

5 9. Kurulufl için tavsiyeler 59 a) Kurulufl toplant s 59 b) fiirket ana sözleflmesi 59 c) Müdürün atanmas 59 d) Hesap açmak ve ana sermayenin ödenmesi 59 e) Ticaret siciline kay t 60 f) Ticari sicile kay t 60 g) Kurulufl döneminde sorumluluk 60 h) Stok flirketler 60 i) Aç l fl bilançosu 61 j) Kurulufl masraflar 61 E. Afla Saksonya' da ticari ortam Eyalet hükümeti, bakanlar ve resmi daireler 63 a) Eyalet hükümeti 63 b) Devlet ofisi 63 c) Afla Saksonya Ekonomi, Çal flma ve Ulaflt rma Bakanl 64 e) Daireler Teflvik kurumlar 66 a) Nbank 66 b) Di er teflvik kurumlar ve bankalar Afla Saksonya Yat r m Teflvik Ajans (Investment Promotion Agency Niedersachsen, IPA) 70 Önemli Adresler: 6. Teknoloji merkezleri Bilgi merkezleri 73 a) IRC - Innovation Relay Centre 73 b) EIC - Euro Info Centre, Hannover 74 c) Pro Hannover Region ve Europaregion Hannover Destek Derne i 74 d) Afla Saksonya Yerel fl Yeri Bilgi Sistemi (KomSIS) Vas fl iflçilerin ve müdürlerin meslek gelifltirmeleri 75 a) Uluslararas meslek gelifltirme e itim flirketi (InWEnt) 75 b) Afla Saksonya Alman Management Akademisi Fuarlar 76 a) Deutsche Messe AG Temsilcilik Afla Saksonya'da Endüstri ve Faaliyet Birlikleri Bankalar lave Odalar 71 a) Sanayi ve Ticaret Odalar (IHK) 71 b) Zanaatkar Odalar Birlikler ve ifl kolu federasyonlar

6 A. flletme Merkezi Afla Saksonya 1. flletme Merkezi Afla Saksonya tarihindeki genifllemesiyle Avrupa Birligi`ne 10 (on) yeni Do u Avrupa ülkesi kat ld ve böylece Avrupa Birli i 25 üyeye ulaflt. Ticari aç dan güçlü bir bölge olarak Do u Avrupa'da bulunan komflular na yak n olan Afla Saksonya, yeni ve eski üye ülkeler aras nda ba lay c unsur olarak önemli bir rol almaktad r y l n n bafllang c yla beraber Romanya ve Bulgaristan ülkeleri de Avrupa Birligi`ne üye olacaklard r. Do u Avrupa ülkelerinin üye olmalar yla beraber Afla Saksonya Eyaleti Birleflik Avrupa'da co rafi olarak gittikçe merkezi bir konum almaktad r. Afla Saksonya sekiz milyonu aflk n nufusuyla Alman Federal Cumhuriyeti'nin ikinci büyük eyaletidir. Volkswagen, TUI, Airbus ve Papenburg`daki Meyer Werft gibi dünyaca tan nm fl flirketlerin yan nda Afla Saksonya birçok uluslararas baflar ya imza atm fl orta ve küçük ölçekli flirketlere sahiptir. Bu flirketler çok iyi bir altyap y kulanmaktad r. Deniz limanlar yla, oto yollar yla, raylar yla ve Hannover`deki uluslararas havaalan yla bütün dünyadaki ekonomik yerlere ulafl m sa lanm flt r. Afla Saksonya'n n ezelden beri var olan yenileme kültürü, Afla Saksonya eyaletinin ortakl klar nda ve teflvik programlar nda da anlam n bulmaktad r. Ayn flekilde yüksek okullar n ve flirketlerin aras ndaki bilim al fl veriflinde arac l k faaliyetlerinde bulunan yo un bir dan flma kurulufllar a bulunmaktad r. Yüksek okullar n özel flirketlerle olan ortakl klar bilimsel bilgilerin en çabuk flekilde yeni ürünlere, muamelelere ve hizmetlere aktar lmas n sa lamaktad r. Braunschweig ve Göttingen'de bulunan köklü üniversiteleri, Hannover`de bulunan t p fakültesi ve say s z üniversite d fl araflt rma merkezleri bütün dünyada tan nmaktad r. Avrupa Birli i'nin bir üyesi olarak Almanya, Avrupa Birli i'nin s n rlar aras nda var olan ekonomi serbestliklerini daha da büyütmek ve ayn zamanda dünya ticaretinin libarellefltirilmesini hedeflemektedir. fiimdiden Afla Saksonya tüm dünyadan ticari faaliyette bulunmak isteyene Avrupa Birli i`nin ticaret serbestisine iliflkin kap y açabilir. Örne in Afla Saksonya'da kurulan yavru flirketler Avrupa Birli i'nde bulunan herhangi bir flirket gibi Avrupa Birli i'nin yeknesak ticari alan n n faydalar n kullanabilir. Do u Avrupa Ülkelerinin üye olmalar yla beraber Türkiye de gittikçe Avrupa Birli i`ne yak nlaflmaktad r. Türkiye taraf ndan 1987 y l nda üyelik baflvurusu yap lm flt r. Bu üyelik baflvurusu ancak o zaman ''halen maksada uygun olmamas '' nedeniyle rededildi. Fakat doksanl y llardan bugüne dek Avrupa Konseyi taraf ndan üye adayl ihtimalini içeren birçok karar al nmakla beraber AB taraf ndan y llar önce flart koflulan ve Türkiye taraf ndan flimdiye dek tam olarak yerine getirilemeyen politik, ekonomik ve öncelikle anayasal flartlarlada (Kopenhag Kriterleri) srar edilmifltir. Dolay s yla Türkiye`nin de söz konusu gerekli kriterleri yerine getirmesiyle beraber beraber Avrupa Birli i`ne tam üye olaca tart fl lmazd r. Bunun yan s ra Türkiye birçok y llardan beri Almanya'n n ve AB'nin en önemli ticaret partnerlerinden biridir. Birçok ikili anlaflma karfl l kl ticareti kolaylaflt rmaktad r y l n n bafllang c ndan beri Türkiye ile AB aras nda gümrük birligi anlaflmas bulunmaktad r. Almanya uzun zamandan beri Türkiye'nin en önemli ticaret partneridir y l n n karfl l kl ticaret hacmi önceki y la oranla büyümüfltür. Türkiye'den Almanya'ya sa lanan ihracat pay Türk ihracat n n toplam hacimine k yasen ve Almanya'dan Türkiye'ye sa lanan ithal pay Türk thalat n n toplam hacimine k yasen %13-14 olmaktad r. Alman yavru flirketlerinin ve Alman-Türk ortak giriflimlerinin (Joint -Ventures) Türkiye deki say s birkaç y l önce 2000 'e ç km flt r ten beri Alman Ekonomisi Türkiye'de Alman Sanayi ve Ticaret Odalar Meclisi`ne (D HK) ait bir delegasyon bürosu taraf ndan temsil edilmektedir. Taraflar aras nda ekonomik iflbirligi konusunu içeren düzenli ikili müzakereler ve ayriyeten 1994'te yeniden faaliyete geçirilen ikili iflbirligi Konseyi (DTKR) kapsam nda ve buna ait endüstri, yat r m, ticaret ve turizm gibi çal flma gruplar nda gerçekleflmektedir. Almanya ile Türkiye aras nda yat r mlar koruma ve destekleme anlaflmas (1962) ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmas (1985'te) yap lm flt r. Temmuz 2001' de Türkiye'de Uluslararas Tahkim Yasas yürürlü e girmifltir. Bununla beraber Almanya ve Afla Saksonya' daki birçok Türk federasyonu bulunmaktad r (bununla ilgili bilgiler ilavede). Zira uzun süreden beri Almanya'da yaflayan Türk vatandafllar da büyük bir ekonomik güç teflkil etmektedirler. Bu broflürle bir yandan Türkiyeli ifl çevrelerine diger yandan da Almanya'daki Türk vatandafllar na hitap edilerek onlara Afla Saksonya'daki ifl imkanlar hakk nda ön bilgiler sunulmas ve ticari ifl faaliyetleri giriflimlerine motive edilmeleri amaçlanmaktad r. Afla Saksonya ve AB ticari ifl imkanlar için muazzam altyap imkanlar sunmaktad rlar. Avrupa Birli i, Dünya ekonomisinin gayri safi yurtiçi has las las nda hemen ABD'den önce sahip oldu u %30'luk pay yla dünyan n en büyük ticari bölgesidir. Avrupa Birli i, üyelerinin s n rlar içerisinde serbest ticaret ve kiflilerin seyahat özgürlü ü düflüncesiyle oluflturulmufltur. Yeni kat lan üyeler için bu haklar halen k s tlanmaktad r. Dünya çap ndaki ticaret ve yolcu trafi i için öngörülen k s tlamalar k smen hayli fazlad r ve ço u zaman iki tarafl sözleflmelerle flekillendirilmektedir. Ne var ki, Avrupa 10 A. flletme Merkezi Afla Saksonya A. flletme Merkezi Afla Saksonya 11

7 Birli i uzun y llard r Avrupa d fl ndaki ticari al flveriflte de yeknesak kurallar oluflturmak için çaba sarf etmektedir. Dolay s yla, Afla Saksonya'da bir ticari faaliyetin oluflturulmas esnas nda yabanc ülke vatandafllar için öngörülen flekil flartlar o yabanc n n uyruklu una ba l oldu u için birbirinden farkl d r. Bugüne kadar üye olan Avrupa Birli i ülkelerinin vatandafllar Avrupa Birli i taraf ndan öngörülen bütün özgürlüklerden yararlanmaktad r; ancak bu haklar Do u Avrupa'dan kat lan ülkeler için sadece s n rl bir flekilde uygulanmaktad r. Avrupa Birli i`ne üye olmayan ülke vatandafllar ise özel düzenlemelerle karfl karfl ya kalmaktad rlar. Ancak bu son grup içinde de - Türk vatandafllar için oldu u gibi-farkl uygulamalara rastlanmaktad r. Bu metin bütün bu farkl l klar da ayd nlatacak ve gerekti inde derinlemesine bir bak fl aç s sunacakt r. Serbest meslek sahipleri, giriflimciler ve iflletmeler için Afla Saksonya'da herhalde ilginç bir faaliyet alan aç lmaktad r. Bütün sanayi ülkelerinde oldu u gibi Almanya'da da güncel ifl teamülü hukuki çerçeve koflullar arac l ile oluflturulmaktad r. Almanya piyasas nda faaliyet gösteren bir yabanc flirketin menfaatlerini baflar l bir flekilde ortaya koyabilmesi için sadece ülkedeki piyasay tan mas yetmemekte, ülkenin sosyal ve toplumsal adetlerinin yan nda, hukuki olanaklara da aflina olmas gerekmektedir. Bu nedenle, hem Afla Saksonya'da faaliyet göstermek isteyen hali haz rda kurulu olan flirketler hem de Afla Saksonya'da flirket kurmak isteyen yabanc ülke vatandafllar icin, hukuksal düzenlemelerin bilinmesi baflar l bir ifl sürdürmek için vazgeçilmez bir flartt r. Bu broflür Türk giriflimcilere, Afla Saksonya'daki ticari faaliyetlerini planlamalar na ve bu faaliyetlerini gerçeklefltirmeye yard mc olmaya ve böylece Afla Saksonya'daki ekonomik bafllang çlar n kolaylaflt rmaya hizmet edecektir. flbu broflür, hukuksal ve pratik çerçeve flartlar na genel bir bak fl verecek olup, detayl bir hukuksal dan flmanl n yerini doldurmayacakt r. 2. Avrupa Birli i ne Kap olarak Afla Saksonya Avrupa Birli i'nde geçerli olan dört temel özgürlük her bir üye ülkenin ticari faaliyetinin temelini oluflturur. Bir Türk ifl adam Afla Saksonya'da bir flirket kurmaya karar verirse, afla da belirtilen haklar s n rs z olarak kullanma hakk na kavuflur. serbest mal dolafl m ; kiflilerin serbest dolafl m ; hizmetlerin serbest dolafl m ; sermayenin serbest dolafl m. Bu dört temel özgürlük, eski Avrupa Birli i ülkeleri aras nda Avrupa Toplulu u anlaflmas na göre s n rs z olarak geçerlidir. Oysa yeni kat lan üye ülkeler icin bu özgürlükler istisnas z olarak geçerli olmay p, k smen de olsa geçifl düzenlemeleri mevcuttur. Yeni kat lan üye ülkeler flunlard r: Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Malta, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve K br s. Malta ve K br s için temel özgürlükler üyeliklerinden itibaren s n rs z olarak geçerlidir. a) Serbest Mal Dolafl m Avrupa Birli i`nde mal dolafl m, herhangi bir ülkesel s n rlamaya veya engellemeye tabi olmaks z n iç s n rlar üzerinden gerçekleflmelidir. Bu sebepten ötürü Avrupa Toplulu u`nun kurulufl antlaflmas, Avrupa Birli i s n rlar içinde ithalat ve ihracat gümrüklerini ve ithal edilen mallarda ülkesel miktar k s tlamas n yasaklamaktad r (Gümrük Birli i). Ayn flekilde mallar için geçerli olan milli uygulamalar ve normlar da engelleyici olabilirler. Bu tür düzenlemelerin uygulanmas na Avrupa Birli i yasalar na göre yaln zca, sa l k, tüketicinin korunmas ya da çevre gibi üstdüzey hedeflerin korunmas na iliflkin olduklar sürece izin verilmektedir. Temel olarak Avrupa Birli i üye ülkelerinden Almanya`ya ve tam tersi flekilde Almanya`dan di er Avrupa Birli i ülkelerine ticaret ya da piyasaya mal sürmek serbesttir; milli normlar ve belgeler yaln zca bir istisna olarak buna karfl durabilirler. b) Kiflilerin Serbest Dolafl m Kiflilerin serbest dolafl m özgürlü ü, yerleflme özgürlü ünden ve iflçilerin serbest dolafl m özgürlü ünden oluflur. aa) Yerleflme Özgürlü ü Yerleflme özgürlü ü bir Avrupa Birli i ülkesinin bireylerine ve iflletmelerine, di er üye ülkelerin düzenlemelerine uygun bir flekilde yerleflmeyi, yani devaml ba ms z flekilde meslek (u rafl) edinme imkan n sa lamaktad r. Ancak söz konusu u rafl n geçici özellikle de belirli k sa bir dönem için olmas halinde, bu u rafl bir yerleflme kapsam na girmeyecektir. Bir flirketin baflka bir üye ülkede bir iflletme merkezi, flube, temsilcilik ya da yavru flirket kurmas halinde devaml ekonomik bir entegrasyondan bahsedilecektir. Yeni üye ülkeler icin yerleflme hürriyeti, s n rs z ve herhangi bir geçifl düzenlemesi olmadan bafllat lm flt r. Böylece örne in bir Polonya vatandafl Almanya'da istedi i flekilde bir flirket kurabilir ve burada serbestçe çal flabilir. bb) flçilerin Dolafl m Özgürlü ü flçilerin dolafl m özgürlü ü bir iflçiye, baflka bir Avrupa Birli i ülkesine seyahat ederek (ba l, ücretli) bir ifl için istihdam edilmeyi, orada bulunmay ve devaml olarak kalma hakk n sa lar. Hizmet sunma hürriyetinin aksine, iflçilerin dolafl m özgürlü ü yaln zca ücretli, bir di er anlat mla talimata ba l ifl iliflkisini kapsamaktad r. Buna karfl n hizmet sunma hürriyeti sadece ba ms z ifller için geçerlidir. 12 A. flletme Merkezi Afla Saksonya A. flletme Merkezi Afla Saksonya 13

8 Avrupa Birli i üyelerinin iflçilerine serbest iflçi dolafl m temel olarak s n rs z bir flekilde uygulanmaktad r. Yaln zca ülke egemenli ini gerektiren ifllerde (örne in polis) Avrupa Birli i ülkelerinin vatandafllar için de baz k s tlamalar geçerlidir. Yetkili yabanc lar dairesi, serbest iflçi dolafl m na esas teflkil eden durumun, iflveren taraf ndan iflçinin ifle al nd n n belgelenmesi suretiyle ispat edilmesini talep edebilir. Ücretli bir iflte çal flmak, yeni Do u Avrupa üye ülkelerinden gelen iflçiler için flimdiye dek yaln zca k s tl olarak mümkündür. Bu konuda Türk vatandafllar için AB üyesi olmayan diger ülkelerin vatandafllar na k yasen baz imtiyazl haklar n o üye ülkede kullan lmas flart yla uygulanmas söz konusudur. c) Hizmetlerin Serbest Dolafl m Hizmetlerin serbest dolafl m di er bir üye ülkede bir geçici ve dolay s yla süresi k s tl serbest bir ifl icra etmek hakk sa lamaktad r. Hizmet özgürlü ü de yeni Avrupa Birli i ülkelerinde kay ts z flarts z geçerli de ildir. Ayn zamanda da serbest insan ulafl m kadar k s tl de ildir. Hizmet özgürlü ünün k s tlamalar tamam yla seçkin ekonomik alanlar için uygun görülmüfltür. Bunun d fl nda, k s tlamalar hem kiflisel olarak hem de madde itibariyle s n rl d rlar. d) Sermayenin Serbest Dolafl m Sermayenin serbest dolafl m dördüncü temel özgürlüktür. Söz konusu özgürlük, Avrupa Birli i ülkeleriyle ve üçüncü ülkeler aras ndaki sermaye dolafl m ndaki tüm s n rlamalar yasaklamaktad r. Bu anlamda serbest sermaye dolafl m kavram hem ayni sermayeyi (örne in tafl nmazlar üzerindeki haklar, flirket ortakl klar ) hem de para sermayesini (örne in k ymetli evraklar, krediler) kapsamaktad r. Serbest sermayeyi do rudan düzenleyen tüm s n rlamalar yasakt r. Örne in söz konusu s n rlama yasaklar aras nda döviz takyidat ile ilgili s n rlamalar da say labilir. Serbest sermaye dolafl m n n yan nda Avrupa Toplulu u Anlaflmas ayn zamanda ödemelerin serbest dolafl m n da öngörmektedir. Serbest ödemelerin dolafl m mallar n ticareti karfl l nda yap lacak ödemenin ve üye ülkelerin vatandafllar na maafllar n n ödenmesinin engelsiz bir flekilde gerçeklefltirilmesini sa lar. Bu nedenle, serbest ödemelerin dolafl m mal, birey ve hizmetlerin dolafl m n n vazgeçilmez bir tamamlay c s d r. B. Yabanc Vatandafllar n Afla Saksonya'daki Ekonomi Faaliyetleri 1. Önsöz Yabanc vatandafl olarak Afla Saksonya`ya gelmeyi düsünen bir kifli, oturma ile ilgili hukuksal kurallar da dikkate almal d r. Almanya vatandafl olmayan her kimse yabanc vatandafl olarak kabul edilmektedir. Afla Saksonya`da ve Almanya`da oturma izni almas için bir yabanc vatandafl n yerine getirmesi gereken flartlar herkes için ayn de ildir. Alman ikamet hukuku daha çok bir kimsenin nerden ve hangi sebebten ötürü Almanya'ya geldi ini ay rt etmektedir. Avrupa Birli i üyesi olan bir ülkenin vatandafl (Avrupa Birli i vatandafl ) Avrupa Toplulu u Sözleflmesinden dolay uygun bir statüye sahiptir. zlanda, Liechtenstein, Norveç, ve sviçre vatandafl olanlar Avrupa Birli i'ne üye olmad klar halde birçok alanda eflit durumdad rlar. Di er alanlarda oldu u gibi, 1 May s 2005`de Avrupa Birli i'ne üye olan Do u Avrupa ülkelerinin vatandafllar için k s tlamalar mevcuttur (Bölüm A'ya bak n z). Di er ülkelerin vatandafllar üçüncü ülke vatandafllar olarak tan mlanmaktad r. Söz konusu üçüncü ülke vatandafllar n n, oturma ve çal flma durumlar Afla Saksonya`da ve Almanya`da sadece yabanc lar yasas çerçevesinde mümkündür. Bu grup içinde genel olarak Almanya'ya takipten korunmaya gelen yabanc lar ve di er nedenlerden dolay gelenler ay rt edilmek gerekmektedir. Korunmak için gelenler s nma isteminde bulunmal ve böylece farkl bir statü elde etmektedirler. Ancak, burada bu söz konusu anlaflman n özelliklerine detayl olarak girilmeyecektir. Ayn flekilde devletler hukukuna iliflkin, insanc l, siyasi veya ailevi sebeplerden dolay elde edilen oturma izinleri bu broflürün konusu de ildir. Türkiye ile Almanya aras nda bulunan ortakl k anlaflmas nedeniyle Türk vatandafllar na üçüncü ülke vatandafllar na k yasen öncelik tan nmaktad r. Dolay s yla Almanya'ya legal olarak girifl izni verilen Türk vatandafl iflçilere ve ailelerine çal flma izni verilmesinde baz hususi muameler uygulan r. Afla daki bölüm Asa Saksonya`daki oturma izniyle ilgili hukuksal çerçeveyi özetleyecektir. Ancak kapsaml bir hukuksal bilginin yerini hiç bir zaman dolduramaz. 2. Avrupa Birli i Vatandafllar n n Asa Saksonya`daki Ticari Faaliyetleri Afla da AB s n rlar içerisinde ikametgah ile ilgili k salt lm fl flekliyle Türk vatandafllar için dolayl, örnegin Afla Saksonya da bir flube açmalar sonucu geçerli olan hukuki çerçeve gösterilmektedir. a) Ülkeye Girifl ve Oturma zniyle lgili Kurallar Bütün Avrupa Birli i vatandafllar, Avrupa Birli i ülkelerinde serbest girifle ve oturma iznine sahiptirler. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlü e giren serbest dolafl m özgürlü ünü düzenleyen ve eski oturma yasas n n yerini alan Freizügigkeitsgesetz/EU 14 A. flletme Merkezi Afla Saksonya B. Yabanc Vatandafllar n Afla Saksonya'daki Ekonomi Faaliyetleri 15

9 geçerlidir. Girifl yaparken vize gerekmemektedir. Avrupa Birli i vatandafllar Almanya'ya girifl yaparken sadece kimlik belgesi yeterlidir. b) Avrupa Birli i Vatandafllar n n Çal flmalar Bir Avrupa Birli i vatandafl Afla Saksonya'da çal flmay düflünüyorsa, yerine getirilmesi gereken flartlar hem vatandafl olunan ülkeye hem de yap lmak istenen ifle ba l d r. aa) Ücretli fl (1) Ücretli fl nedir? Ücretli ifl talimatl, kazanca yönelik ve anlaflmaya göre veya al fl lm fl olarak para karfl l yap lmakta olan her u raflt r. Genel olarak bir istihdam durumu, u rafl yapmakta olan bir insan n baflkas na kendi aralar ndak anlaflmaya göre para karfl l, ba ml ve talimatl hizmet etmekle yükümlü oldu u zaman mevcuttur. (2) fiartlar Bir önceki bölümde tarif edildigi gibi ABvatandafl iflçiler k s ts z olarak serbest dolafl m hakk na sahiptirler. 1. Ocak 1992'den beri bütün Avrupa Birli i ülkeleri ve Avrupa Ekonomi Birligi devletlerinin vatandafllar diger üye bir ülkede serbest çal flma hakk na sahiptir. Di er üye devletlerden iflçiler çal flt klar üye devletin iflçileriyle ayn hukuki kurallara tabi tutulup ayn avantajlardan yararlanabiliyorlar. Yeni üye devletlerden olan iflçiler için halen k smen olarak büyük k s tlamalar uygulanmaktad r. Türk vatandafllar na uygulanan özel statüye daha önce de inildi; söz konusu statü daha sonra ayr nt l olarak aç klanacakt r. bb) Serbest fl Alman hukukuna göre geçerli olan aranan nitelikler de dahil olmak üzere bütün flartlar n yerine getirilmesi halinde, Avrupa Birli i giriflimcileri ve serbest çal flanlar genelde Afla Saksonya'da yerleflebilirler. Bu flartlar yerine getirildi i takdirde, Avrupa Birli i vatandafllar için birçok çal flma alanlar aç lmaktad r. (1) Serbest fl nedir? Serbest ifl her kiflisel veya bir kurulufl olarak sunulan ve bir iflverenin talimat olmayan u raflt r. Bu u rafl n kazanca yönelik ve anlaflmaya göre veya al fl lm fl olarak para karfl l yap lmakta olan bir u rafl olmas gerekmektedir. (2) Serbest fl Faaliyet Alanlar Yat r mc lar flah s ya da flirket olarak de iflik hukuksal flekillerde Afla Saksonya'da ticari faaliyetlerde bulunabilirler. Söz gelifli flah slar ve flirketler acentelik (representative office) yard m yla çal flabilirler; böyle bir acentelik hukuksal anlamda ba ms z de ild r. Bu nedenlerle acentelik kendi bafl na ticari faaliyetlerde bulunamayacakt r. fiayet serbest faaliyette bulunmak isteniyorsa yabanc flirket Almanya da bir flube kurabilir. Uzun vadeli serbest faaliyetler planlayanlar için yavru flirket kurmak, özelikle bir limited flirket kurmak, önerilebilir. Bir yabanc flirketin ifl faaliyetlerini serbest hukuki kifli olarak yürütmesi Alman pazar nda güçlü bir angajman olarak görülmekted r. Bu da Alman ifl faaliyetlerinde daha büyük bir d kkate al nmak ve kabul edinmek getirebilir. Ondan ötesi hukuksal uygulamalar bir flube kuruluflundan daha da kolayd r. De iflik hukuksal biçimler, koflullar ve farkl l klar ayr nt l olarak bundan sonraki C. bölümünde incelenecekt r. Avrupa Birli i vatandafllar Almanya da kesinlikle her türlü hukuksal biçimde bulunan flirketlere ortak olabilirler. Bu ortakl klar gerçek kiflilerden ya da tüzel kiflilerden oluflabilir. Yat r m s n rlamalar ve sermaye ithalat nda s n rlamalar yoktur. Adi ortakl klar düzeyindeki kat l mlar ülke içinde ikametgah ya da ola an bir yerleflim gerektirmemektedir. Ancak bu ortakl klar n yabanc yasalara ya da ticari faaliyetlerde bulunan yabanc lar için geçerli olan düzenlemelere ayk r olmamas gerekmektedir. Ancak ayn flekilde yerleflme özgürlü ünü ve hizmetlerin serbest dolafl m n s n rs z kulanan Avrupa Birli i vatandafllar serbest faaliyetlerine bafllamadan önce mesleki ve ticari hukuk flartlar yerine getirmelidirler (bu bölümün 3. k tas na bak n). Avrupa Birli i üye ülkelerindeki oturma ve çal flmayla ilgili hem özel kifliler için hem flirketler için genifl bilgiler Avrupa Birli i taraf ndan internette yay nlanmaktad r. citizens/home.html 3. Türk vatandafllar n n Afla Saksonya`daki ticari faaliyetleri a) Girifl ve oturma iziniyle ilgili düzenlemeler Avrupa Birli i ne üye olmayan bir ülkenin vatandafl Afla Saksonya`da ticari faaliyetlerde bulunmay planl yorsa bahis edilenlerin ötesine giden birçok özel yasalar - özellikle oturmayla ilgili - dikkate almas gerekmektedir. aa) Çeflitli ikamet izinleri (1) Genel bak fl Üçüncü ülke vatandafllar, dolay s yla Türk vatandafllar n n da Almanya'ya girifl ve ikametgahlar için ikamet izni gerekmektedir. Fakat Türk vatandafllar için öncelikli üçüncü ülke vatandafllar grubuna ait olduklar ndan dolay özel bir hususiyet söz konusudur. K sa süreli ikametgahlar için vize gerekmemektedir. Resmi pasaportlara sahip kifliler ( örnegin yeflil ve mavi renklileri ) çal flmad klar sürece toplam olarak en çok 90 günlük bir ikamet için Almanya ya vizesiz girifl yapabilirler. 16 B. Yabanc Vatandafllar n Afla Saksonya'daki Ekonomi Faaliyetleri B. Yabanc Vatandafllar n Afla Saksonya'daki Ekonomi Faaliyetleri 17

10 Oturma hakk na ba l olmadan ülke giriflinde kifli ve mal kontrolü uygulan yor olmas na dikkat edilmelidir. Genelde herkesin giriflte geçerli bir kimlik belgesine sahip olmas gerekmektedir, hatta bu belgenin Almanya ç k fl ndan sonra üç ay geçerli olmas öngörülmektedir. Alman yabanc lar hukuku üç çeflit ikamet izni tan maktad r. Bunlar hem Almanya da hem Afla Saksonya`da geçici veya sürekli bir oturma hakk sa lamaktad r. Vizeler k sa süreli oturmalar için geçerliyken, Alman hukuku oturma izni ve yerleflme özgürlü ü tan maktad r. (2) Türk vatandafllar için öncelikli oturma izni hakk Avrupa Ekonomi Birli i Ortakl k Konseyi ve Türkiye'nin ald klar 1/80 numaral karar gere ince Türk vatandafllar için AB, Almanya ve Afla Saksonya ifl piyasas na girmeleri kolaylaflt r lm flt r. Bu sözleflme zemini üzerine kurulan Ortakl k Konseyi AEB/Türkiye ' de ald ve bugüne dek geçerli olan 1/80 numaral karar geregi Türk iflçileri ve aileleri için AB-Üye devletlerine girifl ve çal flmalar ile ilgili hususi haklar tan nmaktad r. Böylece bu konuyla ilgili Türk vatandafllar n ba layan flartlar di er üçüncü ülke vatandafllar na k yasen daha da hafiftir. Bu avantajlar AB- vatandafllar na Avrupa Birli i bölgesi için tan nan serbest dolafl m hakk ndan pek uzak de ildir. Özellikle Ortakl k Konseyi Karar (OKK) 1/80 bütün Avrupa Birl i bölgesi kapsam nda serbest dolafl m hakk n tan mamaktad r. Ortakl k Konseyi Karar nca 1/80 tan nan ikamet hakk sadece Türk vatandafl n n iflçi olarak çal flt üye ülke için geçerlidir. Bundan dolay bir Türk vatandafl n n baflka bir üye ülkeye girifl yapabilmesi için vize gereklidir. Buna göre bir Türk iflçisi ayn iflveren için düzenli olarak çal flt bir y ll k ifl süresinden sonra halen bir ifle sahipse çal flma izninin yenilenmesi hakk n kazanm fl olur. Üç y ll k bir ifl süresinden sonra ayn meslek üzeri arzu ettigi bir iflverene sunulan bir ifl teklifine karfl l k ifl baflvurusunda bulunabilir, ki burada AB - vatandafllar na tan nan haklara öncelik verilmektedir. 4 y ll k düzenli bir ifl süresinden sonra serbest olarak seçtigi ba ml iflte çal flabilir. Kendisine tafl nan ve Türk vatandafl olan aile fertleri her türlü ifl teklifine müracaatta bulunabilirler, flayet en az 3 y ldan beri düzenli olarak söz konusu üye ülkede ikamet ediyorlarsa. Söz konusu üye ülkede 5 y ll k düzenli bir ikamet süreleri dolmuflsa bu kifliler serbestçe istedikleri ba ml ifl türünü seçebilirler. O üye ülkede meslek e itimini bitirmifl Türk iflçilerinin çocuklar - anne veya babalar Almanya'da en az üç y ll k bir çal flma süresini doldurmufl ise, Afla Saksonya'da her türlü ifl teklifine baflvuruda bulunabilirler. Gerçi Türk iflçileri ve onlar n aile fertleri ile ilgili oturum hakk esas olarak söz konusu üye ülkenin genel kurallar na tabidir, ki Almanya'da göç yasas na göredir. Bundan dolay özellikle Almanya'ya giriflte Türk iflçileri ve onlar n aile fertleri için di er üçüncü ülke vatandafllar na uygulanan kurallar uygulan r (yukar ya bak n z). Bir Türk iflçisi Almanya'da ikamet eder etmez ve en az bir y ldan beri düzenli bir iflte çal fl yorduysa, gelece e yönelik bir oturma hakk n Avrupa Adalet Divan n n kararlar na göre direkt olarak Ortakl k Anlaflmas na dayanarak iddia edebilir. Aile fertleri için de söz konusu anlaflma ikamet haklar aç s ndan önem tafl maktad r. fiayet iflçi ailesi olarak söz konusu kifliler Almanya'da çal flan iflçiye girifl yap p gelmifllerse, geldikten sonra bulunduklar yerde en az 3 sene ikamet etmifllerse ve flimdi de Almanya'da ba ml bir ifle bafllam fllarsa, bu kifliler de Ortakl k Anlaflmas na dayanarak gelecek için Almanya'da bir ikamet hakk n kazanm fl olurlar. Bu sebeple Türk iflçileri ve aileleri için Ortakl k Anlaflmas nda öngörülen flartlar n doldurulmas halinde, ifl edinme hakk n kazand ran ikamet izinlerinin verilmesinde s k flartlar öngören ikamet kanunu uygulanmaz. Her zaman dikkat edilmesi gerekir ki söz konusu Türk iflçisi yukar da belirtilen flartlar n yerine getirilmesi halinde ikamet hakk n iddia edebilir, flayet daha önce kendisine verilen ikamet izinleri kendisi taraf ndan yabanc lar dairesine yanl fl bilgiler vererek aldatma sonucu al nmam fllar ise. Ayr ca daha önce hak ettigi pozisyonun Almanya' y uzun vadeli ve gönüllü olarak terk etmesi veya serbest meslek üzeri bir ifle bafllamas sonucu kaybetmemesi gerekir. (3) Vize (a) Genel hükümler Vize bir nevi ikamet iznidir. Devlet taraf ndan s n r geçmek için pasaporta yaz l olarak verilen izind r. Alman oturma hukukunda vize konsolosluk taraf ndan bir seyahat öncesi verilen oturma türüdür. Girifl yapmak isteyen herkes kendi ülkesindeki yetkili yurt d fl temsilcili ine (büyükelçi veya konsolosluk) baflvuruda bulunabilir. Genelde yurt d fl temsilcilikleri vize baflvurusuna iki ile on gün aras nda bir sürede karar verirler. Uzun süreli bir oturma için veya çaliflma amac yla baflvurulan vizeler ancak bir kaç ay içinde karar verilir. fl adam bir Türk vatandafl n n vize için flahsi olarak baflvurusu zorunludur. Resmi pasaportu (örnegin yeflil ve bordo olanlar ) olan ve Almanya'da herhangi bir iflte çal flmayan flah slara toplam 90 güne kadar varan ikametleri için vize gerekli de ildir. Vize veriliflinde esasen aranan flartlar aras nda yabanc n n Almanya`da olmas, Almanya Federal Cumhuriyeti nin menfaatini engellememesi veya tehlikeye düflürmemesi ve özellikle baflvuran flahs n Almanya`da kald süreyi kendi mali kaynaklar ile geçirece ini uygun belgelerle kan tlamas önde gelmektedir. Geçiminizin güvenlik alt nda olmas, geçiminizi, buna hastal k sigortas da dahildir, kamu kaynaklar ndan yararlanmak zorunlu unda olmaks z n, kendiniz taraf ndan 18 B. Yabanc Vatandafllar n Afla Saksonya'daki Ekonomi Faaliyetleri B. Yabanc Vatandafllar n Afla Saksonya'daki Ekonomi Faaliyetleri 19

ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI

ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI Prof. Dr. Christian RUMPF* ÖNSÖZ Bu metin, yabanc iflletmelerin ve yat r mc lar n, Almanya ya yerleflme aflamalar nda dikkat etmeleri gereken birkaç

Detaylı

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt KOB LER Ç N F KRÎ VE SINAÎ MÜLK YET HAKLARI II KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt r. Türkiye

Detaylı

DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M

DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M Sayı: 198 Ekim 2007 Masrafı: 2 sviçre de 21 Ekimde Yap lacak Seçimlerde DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M sviçre nin son y llarda Göçmenlere karfl izledi i politika ve bu politikalar

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

güncel bir çal flma grubu çal flma gruplar m zdan biliflim komisyonu çevre ve kent viflnelikte bu ay etkinlik izlencesi hocam inecek var cumal k z k

güncel bir çal flma grubu çal flma gruplar m zdan biliflim komisyonu çevre ve kent viflnelikte bu ay etkinlik izlencesi hocam inecek var cumal k z k odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Say :135 Kas m 2004 Dernek Ad na Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yaz flleri Müdürü Nermin FENMEN (CHE 80)

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ-

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Hava, su ve toprak kirlili i; gürültü; asit ya murlar ; küresel s nma ve bunun olumsuz

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı