Afla Saksonya da ekonomik ve ticari faaliyet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afla Saksonya da ekonomik ve ticari faaliyet"

Transkript

1 Afla Saksonya Ekonomi, Çal flma ve Ulaflt rma Bakanl Editör: Redaksiyon: Afla Saksonya Ekonomi, Çal flma ve Ulaflt rma Bakanl Friedrichswall 1 D Hannover Herfurth & Partner, German and International Lawyers Afla Saksonya da ekonomik ve ticari faaliyet Metin Demirkaya Sibyll Hollunder-Reese, M.B.L. Philipp Neddermeyer Avukat Handan Oktay-Weldeshofer tarafindan destek sunulmufltur Yamaner & Yamaner Avukat Bürosu Istanbul Hannover Kas m 2006

2 Önsöz Muhterem okuyucular! Size sunulan bu broflürle Afla Saksonya Ekonomi, Çal flma ve Ulaflt rma Bakanl, Yat r m Destek Ajans ( PA) Afla Saksonya ile beraber bir ilke imza atm fl bulunmaktad r. Amac m z Federal Eyaletimizi örnek alarak Almanya da ekonomik faaliyetlerle ilgili imkanlar göstermektir. Bu broflürün ngilizce, Polanyaca, Rusça, spanyolca, Portekizce ve Çince'den sonra nihayet Türkçe bas lm fl olmas ndan dolay çok mutluyum. Türkiye Almanya'n n ve Afla Saksonya'n n Güney Avrupa da en önemli ticaret partneridir ve Afla Saksonyan n d flekonomi politikas nda merkezi bir konuma sahiptir. Türkiye ayr ca 2007 Hannover Fuar 'n n partner ülkesidir. Afla Saksonya Eyaleti'nin ve PA'n n destegi ile Hannover de bulunan Herfurth & Partner Hukuk Bürosu taraf ndan haz rlanan bu pratik klavuz, yat r mc lar Almaya da ticari faaliyet ve yerleflme imkanlar konusunda Türkçe bilgilendirmeyi amaçlamaktad r. Bu broflürde mallar n ve flah slar n serbest dolafl m na uygun olarak ticari faaliyet imkanlar, yabanc lar n Afla Saksonyadaki serbest faaliyetleri, yabanc flirketlerin faydalanacaklar hukuki flekiller, giriflimcilerin hak ve yükümlülükleri ile Eyaletimizin ticari faaliyet ortam ayr nt l bir flekilde aç klanmaktad r. Bu bak mdan söz konusu bilgiler flirket kurucular ve burda halihaz rda faaliyet'te olan flirketler için yararl olabilir. Biz bu broflürle Afla Saksonya'da flirketlerin gelecekte ticari faaliyetlerini nerede yürüteceklerini planlarken Afla Saksonya bölgesini ticari faaliyet alan olarak dikate almalar n sa lamay ümit diyoruz. Afla Saksonya bölgesinin yat r m yeri olarak tercih edilmesinde bir çok neden bulunmaktad r. En önemli Dünya-Fuarlar olan CeB T ve Hannover Fuarlar na ev sahipligi yapmakta olan Eyaletimizin Baflkenti Hannover Kuzey- Güney ve Do u-bat ana ulafl m hatlar n n kefliflme noktas nda bulunmaktad r. Eyaletimiz Volkswagen AG, Lastik üreticisi Continental, Turizm fiirketi TUI ve Çelik Üreticisi fiirket Grubu olan Salzgitter AG gibi dünyaca tan nan flirketlerle gurur duymaktad r. Afla Saksonya ayn zamanda kredi kurumlar n n, maliye ve sigorta hizmet sunucular n n ve bir çok branflta uzmanlaflm fl binlerce orta ve küçük ölçekli flirketlerin baflar l olarak faaliyet gösterdikleri bölgedir. Broflürümüzü ilgiyle okuyaca n z ümit ediyor, sizleri bölgemizde selamlamaktan k vanç duyaca m belirtmek istiyorum. Ülkemizde planlad n z yat r mlarla ilgili sorular n z memnuniyetle PA'ye yöneltebilirsiniz. Walter Hirche Afla Saksonya Ekonomi, Çal flma ve Ulaflt rma Bakan 3

3 Index A. flletme Merkezi Afla Saksonya flletme Merkezi Afla Saksonya Avrupa Birligi`ne Kap olarak Afla Saksonya 12 a) Serbest Mal Dolafl m 13 b) Kiflilerin Serbest Dolafl m 13 c) Hizmetlerin Serbest Dolafl m 14 d) Sermayenin Serbest Dolafl m 14 B. Yabanc Vatandafllar n Afla Saksonya'daki Ekonomi Faaliyetleri Önsöz Avrupa Birli i Vatandafllar n n Asa Saksonya`daki Ticari Faaliyetleri 15 a) Ülkeye Girifl ve Oturma zniyle lgili Kurallar 15 b) Avrupa Birli i Vatandafllar n n Çal flmalar Türk vatandafllar n n Afla i Saksonya`daki ticari faaliyetleri 17 a) Girifl ve oturma iziniyle ilgili düzenlemeler 17 b) Türk vatandafl kiflilerin çal flmalar Bir fl Faaliyetinin Bafllang c ile lgili Genel Düflünceler 28 a) Ticari Aç dan Hukuki fiartlar 28 b) Mesleki Hukuk fiartlar 28 c) Odalara Mecburi Üyelik 29 d) Meslek Sendikas 29 e) Sa l k sigortalar, Sigortalar 29 f) Ticaret yerleri 29 g) Mali Planlama, Bankalar ve Hesap Açmak 30 h) Muhasebecilik ve Aleniyet 30 i) Alman Eleman 32 j) Vergiler 33 k) Gümrük Düzenlemeleri

4 C. fiirketlerin Hukuki fiekilleri fiirketlerin Hukuki fiekillerine Genel Bak fl 42 a) Önsöz 42 b) fiirket fiekillerinin Türleri Temsil Bürosu 43 a) Kurulufl 43 b) fl Yönetimi 44 c) Vergiler fiube/ flyeri 44 a) Kurulufl 44 b) Yönetim 45 c) Vergi Münferit Tacir (e.k.) Adi Ortakl k (GbR, BGB-fiirketi) Ortakl k fiirketi Sessiz fiirket Aç k Ticaret fiirketi (OHG) Komandit fiirket (KG) Limited fiirket & Komandit flirket ortakl (GmbH & Co. KG) 48 a) Kurulufl 48 b) ç Organizasyonu ve Yönetim 49 c) Vergiler 49 d) Denetim ve Aleniyet Kurallar Limited flirket (GmbH) Anonim flirket (AG) 50 a) Kurulufl 50 b) Hisseler 51 c) AG' nin yönetimi ve iç organizasyonu 51 d) Küçük AG'ler 52 e) Vergiler Avrupa ktisadi Menfaat Birli i (EWIV) Societas Europaea (SE) Yabanc hukuki flekiller 53 D. Limited fiirket (GmbH)'n n kuruluflu ve yönetimi Kurulufl flartlar Kay t süresindeki sorumluluk bofllu u Firma (flirketin ünvan ) fiirket faaliyeti Hissedarlar ve GmbH hisseleri 56 a) Hissedarlar 56 b) GmbH hisseleri ç organizasyon ve yönetim 56 a) Ortaklar kurulu 56 b) Yönetim Sermaye kurallar Vergiler

5 9. Kurulufl için tavsiyeler 59 a) Kurulufl toplant s 59 b) fiirket ana sözleflmesi 59 c) Müdürün atanmas 59 d) Hesap açmak ve ana sermayenin ödenmesi 59 e) Ticaret siciline kay t 60 f) Ticari sicile kay t 60 g) Kurulufl döneminde sorumluluk 60 h) Stok flirketler 60 i) Aç l fl bilançosu 61 j) Kurulufl masraflar 61 E. Afla Saksonya' da ticari ortam Eyalet hükümeti, bakanlar ve resmi daireler 63 a) Eyalet hükümeti 63 b) Devlet ofisi 63 c) Afla Saksonya Ekonomi, Çal flma ve Ulaflt rma Bakanl 64 e) Daireler Teflvik kurumlar 66 a) Nbank 66 b) Di er teflvik kurumlar ve bankalar Afla Saksonya Yat r m Teflvik Ajans (Investment Promotion Agency Niedersachsen, IPA) 70 Önemli Adresler: 6. Teknoloji merkezleri Bilgi merkezleri 73 a) IRC - Innovation Relay Centre 73 b) EIC - Euro Info Centre, Hannover 74 c) Pro Hannover Region ve Europaregion Hannover Destek Derne i 74 d) Afla Saksonya Yerel fl Yeri Bilgi Sistemi (KomSIS) Vas fl iflçilerin ve müdürlerin meslek gelifltirmeleri 75 a) Uluslararas meslek gelifltirme e itim flirketi (InWEnt) 75 b) Afla Saksonya Alman Management Akademisi Fuarlar 76 a) Deutsche Messe AG Temsilcilik Afla Saksonya'da Endüstri ve Faaliyet Birlikleri Bankalar lave Odalar 71 a) Sanayi ve Ticaret Odalar (IHK) 71 b) Zanaatkar Odalar Birlikler ve ifl kolu federasyonlar

6 A. flletme Merkezi Afla Saksonya 1. flletme Merkezi Afla Saksonya tarihindeki genifllemesiyle Avrupa Birligi`ne 10 (on) yeni Do u Avrupa ülkesi kat ld ve böylece Avrupa Birli i 25 üyeye ulaflt. Ticari aç dan güçlü bir bölge olarak Do u Avrupa'da bulunan komflular na yak n olan Afla Saksonya, yeni ve eski üye ülkeler aras nda ba lay c unsur olarak önemli bir rol almaktad r y l n n bafllang c yla beraber Romanya ve Bulgaristan ülkeleri de Avrupa Birligi`ne üye olacaklard r. Do u Avrupa ülkelerinin üye olmalar yla beraber Afla Saksonya Eyaleti Birleflik Avrupa'da co rafi olarak gittikçe merkezi bir konum almaktad r. Afla Saksonya sekiz milyonu aflk n nufusuyla Alman Federal Cumhuriyeti'nin ikinci büyük eyaletidir. Volkswagen, TUI, Airbus ve Papenburg`daki Meyer Werft gibi dünyaca tan nm fl flirketlerin yan nda Afla Saksonya birçok uluslararas baflar ya imza atm fl orta ve küçük ölçekli flirketlere sahiptir. Bu flirketler çok iyi bir altyap y kulanmaktad r. Deniz limanlar yla, oto yollar yla, raylar yla ve Hannover`deki uluslararas havaalan yla bütün dünyadaki ekonomik yerlere ulafl m sa lanm flt r. Afla Saksonya'n n ezelden beri var olan yenileme kültürü, Afla Saksonya eyaletinin ortakl klar nda ve teflvik programlar nda da anlam n bulmaktad r. Ayn flekilde yüksek okullar n ve flirketlerin aras ndaki bilim al fl veriflinde arac l k faaliyetlerinde bulunan yo un bir dan flma kurulufllar a bulunmaktad r. Yüksek okullar n özel flirketlerle olan ortakl klar bilimsel bilgilerin en çabuk flekilde yeni ürünlere, muamelelere ve hizmetlere aktar lmas n sa lamaktad r. Braunschweig ve Göttingen'de bulunan köklü üniversiteleri, Hannover`de bulunan t p fakültesi ve say s z üniversite d fl araflt rma merkezleri bütün dünyada tan nmaktad r. Avrupa Birli i'nin bir üyesi olarak Almanya, Avrupa Birli i'nin s n rlar aras nda var olan ekonomi serbestliklerini daha da büyütmek ve ayn zamanda dünya ticaretinin libarellefltirilmesini hedeflemektedir. fiimdiden Afla Saksonya tüm dünyadan ticari faaliyette bulunmak isteyene Avrupa Birli i`nin ticaret serbestisine iliflkin kap y açabilir. Örne in Afla Saksonya'da kurulan yavru flirketler Avrupa Birli i'nde bulunan herhangi bir flirket gibi Avrupa Birli i'nin yeknesak ticari alan n n faydalar n kullanabilir. Do u Avrupa Ülkelerinin üye olmalar yla beraber Türkiye de gittikçe Avrupa Birli i`ne yak nlaflmaktad r. Türkiye taraf ndan 1987 y l nda üyelik baflvurusu yap lm flt r. Bu üyelik baflvurusu ancak o zaman ''halen maksada uygun olmamas '' nedeniyle rededildi. Fakat doksanl y llardan bugüne dek Avrupa Konseyi taraf ndan üye adayl ihtimalini içeren birçok karar al nmakla beraber AB taraf ndan y llar önce flart koflulan ve Türkiye taraf ndan flimdiye dek tam olarak yerine getirilemeyen politik, ekonomik ve öncelikle anayasal flartlarlada (Kopenhag Kriterleri) srar edilmifltir. Dolay s yla Türkiye`nin de söz konusu gerekli kriterleri yerine getirmesiyle beraber beraber Avrupa Birli i`ne tam üye olaca tart fl lmazd r. Bunun yan s ra Türkiye birçok y llardan beri Almanya'n n ve AB'nin en önemli ticaret partnerlerinden biridir. Birçok ikili anlaflma karfl l kl ticareti kolaylaflt rmaktad r y l n n bafllang c ndan beri Türkiye ile AB aras nda gümrük birligi anlaflmas bulunmaktad r. Almanya uzun zamandan beri Türkiye'nin en önemli ticaret partneridir y l n n karfl l kl ticaret hacmi önceki y la oranla büyümüfltür. Türkiye'den Almanya'ya sa lanan ihracat pay Türk ihracat n n toplam hacimine k yasen ve Almanya'dan Türkiye'ye sa lanan ithal pay Türk thalat n n toplam hacimine k yasen %13-14 olmaktad r. Alman yavru flirketlerinin ve Alman-Türk ortak giriflimlerinin (Joint -Ventures) Türkiye deki say s birkaç y l önce 2000 'e ç km flt r ten beri Alman Ekonomisi Türkiye'de Alman Sanayi ve Ticaret Odalar Meclisi`ne (D HK) ait bir delegasyon bürosu taraf ndan temsil edilmektedir. Taraflar aras nda ekonomik iflbirligi konusunu içeren düzenli ikili müzakereler ve ayriyeten 1994'te yeniden faaliyete geçirilen ikili iflbirligi Konseyi (DTKR) kapsam nda ve buna ait endüstri, yat r m, ticaret ve turizm gibi çal flma gruplar nda gerçekleflmektedir. Almanya ile Türkiye aras nda yat r mlar koruma ve destekleme anlaflmas (1962) ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmas (1985'te) yap lm flt r. Temmuz 2001' de Türkiye'de Uluslararas Tahkim Yasas yürürlü e girmifltir. Bununla beraber Almanya ve Afla Saksonya' daki birçok Türk federasyonu bulunmaktad r (bununla ilgili bilgiler ilavede). Zira uzun süreden beri Almanya'da yaflayan Türk vatandafllar da büyük bir ekonomik güç teflkil etmektedirler. Bu broflürle bir yandan Türkiyeli ifl çevrelerine diger yandan da Almanya'daki Türk vatandafllar na hitap edilerek onlara Afla Saksonya'daki ifl imkanlar hakk nda ön bilgiler sunulmas ve ticari ifl faaliyetleri giriflimlerine motive edilmeleri amaçlanmaktad r. Afla Saksonya ve AB ticari ifl imkanlar için muazzam altyap imkanlar sunmaktad rlar. Avrupa Birli i, Dünya ekonomisinin gayri safi yurtiçi has las las nda hemen ABD'den önce sahip oldu u %30'luk pay yla dünyan n en büyük ticari bölgesidir. Avrupa Birli i, üyelerinin s n rlar içerisinde serbest ticaret ve kiflilerin seyahat özgürlü ü düflüncesiyle oluflturulmufltur. Yeni kat lan üyeler için bu haklar halen k s tlanmaktad r. Dünya çap ndaki ticaret ve yolcu trafi i için öngörülen k s tlamalar k smen hayli fazlad r ve ço u zaman iki tarafl sözleflmelerle flekillendirilmektedir. Ne var ki, Avrupa 10 A. flletme Merkezi Afla Saksonya A. flletme Merkezi Afla Saksonya 11

7 Birli i uzun y llard r Avrupa d fl ndaki ticari al flveriflte de yeknesak kurallar oluflturmak için çaba sarf etmektedir. Dolay s yla, Afla Saksonya'da bir ticari faaliyetin oluflturulmas esnas nda yabanc ülke vatandafllar için öngörülen flekil flartlar o yabanc n n uyruklu una ba l oldu u için birbirinden farkl d r. Bugüne kadar üye olan Avrupa Birli i ülkelerinin vatandafllar Avrupa Birli i taraf ndan öngörülen bütün özgürlüklerden yararlanmaktad r; ancak bu haklar Do u Avrupa'dan kat lan ülkeler için sadece s n rl bir flekilde uygulanmaktad r. Avrupa Birli i`ne üye olmayan ülke vatandafllar ise özel düzenlemelerle karfl karfl ya kalmaktad rlar. Ancak bu son grup içinde de - Türk vatandafllar için oldu u gibi-farkl uygulamalara rastlanmaktad r. Bu metin bütün bu farkl l klar da ayd nlatacak ve gerekti inde derinlemesine bir bak fl aç s sunacakt r. Serbest meslek sahipleri, giriflimciler ve iflletmeler için Afla Saksonya'da herhalde ilginç bir faaliyet alan aç lmaktad r. Bütün sanayi ülkelerinde oldu u gibi Almanya'da da güncel ifl teamülü hukuki çerçeve koflullar arac l ile oluflturulmaktad r. Almanya piyasas nda faaliyet gösteren bir yabanc flirketin menfaatlerini baflar l bir flekilde ortaya koyabilmesi için sadece ülkedeki piyasay tan mas yetmemekte, ülkenin sosyal ve toplumsal adetlerinin yan nda, hukuki olanaklara da aflina olmas gerekmektedir. Bu nedenle, hem Afla Saksonya'da faaliyet göstermek isteyen hali haz rda kurulu olan flirketler hem de Afla Saksonya'da flirket kurmak isteyen yabanc ülke vatandafllar icin, hukuksal düzenlemelerin bilinmesi baflar l bir ifl sürdürmek için vazgeçilmez bir flartt r. Bu broflür Türk giriflimcilere, Afla Saksonya'daki ticari faaliyetlerini planlamalar na ve bu faaliyetlerini gerçeklefltirmeye yard mc olmaya ve böylece Afla Saksonya'daki ekonomik bafllang çlar n kolaylaflt rmaya hizmet edecektir. flbu broflür, hukuksal ve pratik çerçeve flartlar na genel bir bak fl verecek olup, detayl bir hukuksal dan flmanl n yerini doldurmayacakt r. 2. Avrupa Birli i ne Kap olarak Afla Saksonya Avrupa Birli i'nde geçerli olan dört temel özgürlük her bir üye ülkenin ticari faaliyetinin temelini oluflturur. Bir Türk ifl adam Afla Saksonya'da bir flirket kurmaya karar verirse, afla da belirtilen haklar s n rs z olarak kullanma hakk na kavuflur. serbest mal dolafl m ; kiflilerin serbest dolafl m ; hizmetlerin serbest dolafl m ; sermayenin serbest dolafl m. Bu dört temel özgürlük, eski Avrupa Birli i ülkeleri aras nda Avrupa Toplulu u anlaflmas na göre s n rs z olarak geçerlidir. Oysa yeni kat lan üye ülkeler icin bu özgürlükler istisnas z olarak geçerli olmay p, k smen de olsa geçifl düzenlemeleri mevcuttur. Yeni kat lan üye ülkeler flunlard r: Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Malta, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve K br s. Malta ve K br s için temel özgürlükler üyeliklerinden itibaren s n rs z olarak geçerlidir. a) Serbest Mal Dolafl m Avrupa Birli i`nde mal dolafl m, herhangi bir ülkesel s n rlamaya veya engellemeye tabi olmaks z n iç s n rlar üzerinden gerçekleflmelidir. Bu sebepten ötürü Avrupa Toplulu u`nun kurulufl antlaflmas, Avrupa Birli i s n rlar içinde ithalat ve ihracat gümrüklerini ve ithal edilen mallarda ülkesel miktar k s tlamas n yasaklamaktad r (Gümrük Birli i). Ayn flekilde mallar için geçerli olan milli uygulamalar ve normlar da engelleyici olabilirler. Bu tür düzenlemelerin uygulanmas na Avrupa Birli i yasalar na göre yaln zca, sa l k, tüketicinin korunmas ya da çevre gibi üstdüzey hedeflerin korunmas na iliflkin olduklar sürece izin verilmektedir. Temel olarak Avrupa Birli i üye ülkelerinden Almanya`ya ve tam tersi flekilde Almanya`dan di er Avrupa Birli i ülkelerine ticaret ya da piyasaya mal sürmek serbesttir; milli normlar ve belgeler yaln zca bir istisna olarak buna karfl durabilirler. b) Kiflilerin Serbest Dolafl m Kiflilerin serbest dolafl m özgürlü ü, yerleflme özgürlü ünden ve iflçilerin serbest dolafl m özgürlü ünden oluflur. aa) Yerleflme Özgürlü ü Yerleflme özgürlü ü bir Avrupa Birli i ülkesinin bireylerine ve iflletmelerine, di er üye ülkelerin düzenlemelerine uygun bir flekilde yerleflmeyi, yani devaml ba ms z flekilde meslek (u rafl) edinme imkan n sa lamaktad r. Ancak söz konusu u rafl n geçici özellikle de belirli k sa bir dönem için olmas halinde, bu u rafl bir yerleflme kapsam na girmeyecektir. Bir flirketin baflka bir üye ülkede bir iflletme merkezi, flube, temsilcilik ya da yavru flirket kurmas halinde devaml ekonomik bir entegrasyondan bahsedilecektir. Yeni üye ülkeler icin yerleflme hürriyeti, s n rs z ve herhangi bir geçifl düzenlemesi olmadan bafllat lm flt r. Böylece örne in bir Polonya vatandafl Almanya'da istedi i flekilde bir flirket kurabilir ve burada serbestçe çal flabilir. bb) flçilerin Dolafl m Özgürlü ü flçilerin dolafl m özgürlü ü bir iflçiye, baflka bir Avrupa Birli i ülkesine seyahat ederek (ba l, ücretli) bir ifl için istihdam edilmeyi, orada bulunmay ve devaml olarak kalma hakk n sa lar. Hizmet sunma hürriyetinin aksine, iflçilerin dolafl m özgürlü ü yaln zca ücretli, bir di er anlat mla talimata ba l ifl iliflkisini kapsamaktad r. Buna karfl n hizmet sunma hürriyeti sadece ba ms z ifller için geçerlidir. 12 A. flletme Merkezi Afla Saksonya A. flletme Merkezi Afla Saksonya 13

8 Avrupa Birli i üyelerinin iflçilerine serbest iflçi dolafl m temel olarak s n rs z bir flekilde uygulanmaktad r. Yaln zca ülke egemenli ini gerektiren ifllerde (örne in polis) Avrupa Birli i ülkelerinin vatandafllar için de baz k s tlamalar geçerlidir. Yetkili yabanc lar dairesi, serbest iflçi dolafl m na esas teflkil eden durumun, iflveren taraf ndan iflçinin ifle al nd n n belgelenmesi suretiyle ispat edilmesini talep edebilir. Ücretli bir iflte çal flmak, yeni Do u Avrupa üye ülkelerinden gelen iflçiler için flimdiye dek yaln zca k s tl olarak mümkündür. Bu konuda Türk vatandafllar için AB üyesi olmayan diger ülkelerin vatandafllar na k yasen baz imtiyazl haklar n o üye ülkede kullan lmas flart yla uygulanmas söz konusudur. c) Hizmetlerin Serbest Dolafl m Hizmetlerin serbest dolafl m di er bir üye ülkede bir geçici ve dolay s yla süresi k s tl serbest bir ifl icra etmek hakk sa lamaktad r. Hizmet özgürlü ü de yeni Avrupa Birli i ülkelerinde kay ts z flarts z geçerli de ildir. Ayn zamanda da serbest insan ulafl m kadar k s tl de ildir. Hizmet özgürlü ünün k s tlamalar tamam yla seçkin ekonomik alanlar için uygun görülmüfltür. Bunun d fl nda, k s tlamalar hem kiflisel olarak hem de madde itibariyle s n rl d rlar. d) Sermayenin Serbest Dolafl m Sermayenin serbest dolafl m dördüncü temel özgürlüktür. Söz konusu özgürlük, Avrupa Birli i ülkeleriyle ve üçüncü ülkeler aras ndaki sermaye dolafl m ndaki tüm s n rlamalar yasaklamaktad r. Bu anlamda serbest sermaye dolafl m kavram hem ayni sermayeyi (örne in tafl nmazlar üzerindeki haklar, flirket ortakl klar ) hem de para sermayesini (örne in k ymetli evraklar, krediler) kapsamaktad r. Serbest sermayeyi do rudan düzenleyen tüm s n rlamalar yasakt r. Örne in söz konusu s n rlama yasaklar aras nda döviz takyidat ile ilgili s n rlamalar da say labilir. Serbest sermaye dolafl m n n yan nda Avrupa Toplulu u Anlaflmas ayn zamanda ödemelerin serbest dolafl m n da öngörmektedir. Serbest ödemelerin dolafl m mallar n ticareti karfl l nda yap lacak ödemenin ve üye ülkelerin vatandafllar na maafllar n n ödenmesinin engelsiz bir flekilde gerçeklefltirilmesini sa lar. Bu nedenle, serbest ödemelerin dolafl m mal, birey ve hizmetlerin dolafl m n n vazgeçilmez bir tamamlay c s d r. B. Yabanc Vatandafllar n Afla Saksonya'daki Ekonomi Faaliyetleri 1. Önsöz Yabanc vatandafl olarak Afla Saksonya`ya gelmeyi düsünen bir kifli, oturma ile ilgili hukuksal kurallar da dikkate almal d r. Almanya vatandafl olmayan her kimse yabanc vatandafl olarak kabul edilmektedir. Afla Saksonya`da ve Almanya`da oturma izni almas için bir yabanc vatandafl n yerine getirmesi gereken flartlar herkes için ayn de ildir. Alman ikamet hukuku daha çok bir kimsenin nerden ve hangi sebebten ötürü Almanya'ya geldi ini ay rt etmektedir. Avrupa Birli i üyesi olan bir ülkenin vatandafl (Avrupa Birli i vatandafl ) Avrupa Toplulu u Sözleflmesinden dolay uygun bir statüye sahiptir. zlanda, Liechtenstein, Norveç, ve sviçre vatandafl olanlar Avrupa Birli i'ne üye olmad klar halde birçok alanda eflit durumdad rlar. Di er alanlarda oldu u gibi, 1 May s 2005`de Avrupa Birli i'ne üye olan Do u Avrupa ülkelerinin vatandafllar için k s tlamalar mevcuttur (Bölüm A'ya bak n z). Di er ülkelerin vatandafllar üçüncü ülke vatandafllar olarak tan mlanmaktad r. Söz konusu üçüncü ülke vatandafllar n n, oturma ve çal flma durumlar Afla Saksonya`da ve Almanya`da sadece yabanc lar yasas çerçevesinde mümkündür. Bu grup içinde genel olarak Almanya'ya takipten korunmaya gelen yabanc lar ve di er nedenlerden dolay gelenler ay rt edilmek gerekmektedir. Korunmak için gelenler s nma isteminde bulunmal ve böylece farkl bir statü elde etmektedirler. Ancak, burada bu söz konusu anlaflman n özelliklerine detayl olarak girilmeyecektir. Ayn flekilde devletler hukukuna iliflkin, insanc l, siyasi veya ailevi sebeplerden dolay elde edilen oturma izinleri bu broflürün konusu de ildir. Türkiye ile Almanya aras nda bulunan ortakl k anlaflmas nedeniyle Türk vatandafllar na üçüncü ülke vatandafllar na k yasen öncelik tan nmaktad r. Dolay s yla Almanya'ya legal olarak girifl izni verilen Türk vatandafl iflçilere ve ailelerine çal flma izni verilmesinde baz hususi muameler uygulan r. Afla daki bölüm Asa Saksonya`daki oturma izniyle ilgili hukuksal çerçeveyi özetleyecektir. Ancak kapsaml bir hukuksal bilginin yerini hiç bir zaman dolduramaz. 2. Avrupa Birli i Vatandafllar n n Asa Saksonya`daki Ticari Faaliyetleri Afla da AB s n rlar içerisinde ikametgah ile ilgili k salt lm fl flekliyle Türk vatandafllar için dolayl, örnegin Afla Saksonya da bir flube açmalar sonucu geçerli olan hukuki çerçeve gösterilmektedir. a) Ülkeye Girifl ve Oturma zniyle lgili Kurallar Bütün Avrupa Birli i vatandafllar, Avrupa Birli i ülkelerinde serbest girifle ve oturma iznine sahiptirler. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlü e giren serbest dolafl m özgürlü ünü düzenleyen ve eski oturma yasas n n yerini alan Freizügigkeitsgesetz/EU 14 A. flletme Merkezi Afla Saksonya B. Yabanc Vatandafllar n Afla Saksonya'daki Ekonomi Faaliyetleri 15

9 geçerlidir. Girifl yaparken vize gerekmemektedir. Avrupa Birli i vatandafllar Almanya'ya girifl yaparken sadece kimlik belgesi yeterlidir. b) Avrupa Birli i Vatandafllar n n Çal flmalar Bir Avrupa Birli i vatandafl Afla Saksonya'da çal flmay düflünüyorsa, yerine getirilmesi gereken flartlar hem vatandafl olunan ülkeye hem de yap lmak istenen ifle ba l d r. aa) Ücretli fl (1) Ücretli fl nedir? Ücretli ifl talimatl, kazanca yönelik ve anlaflmaya göre veya al fl lm fl olarak para karfl l yap lmakta olan her u raflt r. Genel olarak bir istihdam durumu, u rafl yapmakta olan bir insan n baflkas na kendi aralar ndak anlaflmaya göre para karfl l, ba ml ve talimatl hizmet etmekle yükümlü oldu u zaman mevcuttur. (2) fiartlar Bir önceki bölümde tarif edildigi gibi ABvatandafl iflçiler k s ts z olarak serbest dolafl m hakk na sahiptirler. 1. Ocak 1992'den beri bütün Avrupa Birli i ülkeleri ve Avrupa Ekonomi Birligi devletlerinin vatandafllar diger üye bir ülkede serbest çal flma hakk na sahiptir. Di er üye devletlerden iflçiler çal flt klar üye devletin iflçileriyle ayn hukuki kurallara tabi tutulup ayn avantajlardan yararlanabiliyorlar. Yeni üye devletlerden olan iflçiler için halen k smen olarak büyük k s tlamalar uygulanmaktad r. Türk vatandafllar na uygulanan özel statüye daha önce de inildi; söz konusu statü daha sonra ayr nt l olarak aç klanacakt r. bb) Serbest fl Alman hukukuna göre geçerli olan aranan nitelikler de dahil olmak üzere bütün flartlar n yerine getirilmesi halinde, Avrupa Birli i giriflimcileri ve serbest çal flanlar genelde Afla Saksonya'da yerleflebilirler. Bu flartlar yerine getirildi i takdirde, Avrupa Birli i vatandafllar için birçok çal flma alanlar aç lmaktad r. (1) Serbest fl nedir? Serbest ifl her kiflisel veya bir kurulufl olarak sunulan ve bir iflverenin talimat olmayan u raflt r. Bu u rafl n kazanca yönelik ve anlaflmaya göre veya al fl lm fl olarak para karfl l yap lmakta olan bir u rafl olmas gerekmektedir. (2) Serbest fl Faaliyet Alanlar Yat r mc lar flah s ya da flirket olarak de iflik hukuksal flekillerde Afla Saksonya'da ticari faaliyetlerde bulunabilirler. Söz gelifli flah slar ve flirketler acentelik (representative office) yard m yla çal flabilirler; böyle bir acentelik hukuksal anlamda ba ms z de ild r. Bu nedenlerle acentelik kendi bafl na ticari faaliyetlerde bulunamayacakt r. fiayet serbest faaliyette bulunmak isteniyorsa yabanc flirket Almanya da bir flube kurabilir. Uzun vadeli serbest faaliyetler planlayanlar için yavru flirket kurmak, özelikle bir limited flirket kurmak, önerilebilir. Bir yabanc flirketin ifl faaliyetlerini serbest hukuki kifli olarak yürütmesi Alman pazar nda güçlü bir angajman olarak görülmekted r. Bu da Alman ifl faaliyetlerinde daha büyük bir d kkate al nmak ve kabul edinmek getirebilir. Ondan ötesi hukuksal uygulamalar bir flube kuruluflundan daha da kolayd r. De iflik hukuksal biçimler, koflullar ve farkl l klar ayr nt l olarak bundan sonraki C. bölümünde incelenecekt r. Avrupa Birli i vatandafllar Almanya da kesinlikle her türlü hukuksal biçimde bulunan flirketlere ortak olabilirler. Bu ortakl klar gerçek kiflilerden ya da tüzel kiflilerden oluflabilir. Yat r m s n rlamalar ve sermaye ithalat nda s n rlamalar yoktur. Adi ortakl klar düzeyindeki kat l mlar ülke içinde ikametgah ya da ola an bir yerleflim gerektirmemektedir. Ancak bu ortakl klar n yabanc yasalara ya da ticari faaliyetlerde bulunan yabanc lar için geçerli olan düzenlemelere ayk r olmamas gerekmektedir. Ancak ayn flekilde yerleflme özgürlü ünü ve hizmetlerin serbest dolafl m n s n rs z kulanan Avrupa Birli i vatandafllar serbest faaliyetlerine bafllamadan önce mesleki ve ticari hukuk flartlar yerine getirmelidirler (bu bölümün 3. k tas na bak n). Avrupa Birli i üye ülkelerindeki oturma ve çal flmayla ilgili hem özel kifliler için hem flirketler için genifl bilgiler Avrupa Birli i taraf ndan internette yay nlanmaktad r. citizens/home.html 3. Türk vatandafllar n n Afla Saksonya`daki ticari faaliyetleri a) Girifl ve oturma iziniyle ilgili düzenlemeler Avrupa Birli i ne üye olmayan bir ülkenin vatandafl Afla Saksonya`da ticari faaliyetlerde bulunmay planl yorsa bahis edilenlerin ötesine giden birçok özel yasalar - özellikle oturmayla ilgili - dikkate almas gerekmektedir. aa) Çeflitli ikamet izinleri (1) Genel bak fl Üçüncü ülke vatandafllar, dolay s yla Türk vatandafllar n n da Almanya'ya girifl ve ikametgahlar için ikamet izni gerekmektedir. Fakat Türk vatandafllar için öncelikli üçüncü ülke vatandafllar grubuna ait olduklar ndan dolay özel bir hususiyet söz konusudur. K sa süreli ikametgahlar için vize gerekmemektedir. Resmi pasaportlara sahip kifliler ( örnegin yeflil ve mavi renklileri ) çal flmad klar sürece toplam olarak en çok 90 günlük bir ikamet için Almanya ya vizesiz girifl yapabilirler. 16 B. Yabanc Vatandafllar n Afla Saksonya'daki Ekonomi Faaliyetleri B. Yabanc Vatandafllar n Afla Saksonya'daki Ekonomi Faaliyetleri 17

10 Oturma hakk na ba l olmadan ülke giriflinde kifli ve mal kontrolü uygulan yor olmas na dikkat edilmelidir. Genelde herkesin giriflte geçerli bir kimlik belgesine sahip olmas gerekmektedir, hatta bu belgenin Almanya ç k fl ndan sonra üç ay geçerli olmas öngörülmektedir. Alman yabanc lar hukuku üç çeflit ikamet izni tan maktad r. Bunlar hem Almanya da hem Afla Saksonya`da geçici veya sürekli bir oturma hakk sa lamaktad r. Vizeler k sa süreli oturmalar için geçerliyken, Alman hukuku oturma izni ve yerleflme özgürlü ü tan maktad r. (2) Türk vatandafllar için öncelikli oturma izni hakk Avrupa Ekonomi Birli i Ortakl k Konseyi ve Türkiye'nin ald klar 1/80 numaral karar gere ince Türk vatandafllar için AB, Almanya ve Afla Saksonya ifl piyasas na girmeleri kolaylaflt r lm flt r. Bu sözleflme zemini üzerine kurulan Ortakl k Konseyi AEB/Türkiye ' de ald ve bugüne dek geçerli olan 1/80 numaral karar geregi Türk iflçileri ve aileleri için AB-Üye devletlerine girifl ve çal flmalar ile ilgili hususi haklar tan nmaktad r. Böylece bu konuyla ilgili Türk vatandafllar n ba layan flartlar di er üçüncü ülke vatandafllar na k yasen daha da hafiftir. Bu avantajlar AB- vatandafllar na Avrupa Birli i bölgesi için tan nan serbest dolafl m hakk ndan pek uzak de ildir. Özellikle Ortakl k Konseyi Karar (OKK) 1/80 bütün Avrupa Birl i bölgesi kapsam nda serbest dolafl m hakk n tan mamaktad r. Ortakl k Konseyi Karar nca 1/80 tan nan ikamet hakk sadece Türk vatandafl n n iflçi olarak çal flt üye ülke için geçerlidir. Bundan dolay bir Türk vatandafl n n baflka bir üye ülkeye girifl yapabilmesi için vize gereklidir. Buna göre bir Türk iflçisi ayn iflveren için düzenli olarak çal flt bir y ll k ifl süresinden sonra halen bir ifle sahipse çal flma izninin yenilenmesi hakk n kazanm fl olur. Üç y ll k bir ifl süresinden sonra ayn meslek üzeri arzu ettigi bir iflverene sunulan bir ifl teklifine karfl l k ifl baflvurusunda bulunabilir, ki burada AB - vatandafllar na tan nan haklara öncelik verilmektedir. 4 y ll k düzenli bir ifl süresinden sonra serbest olarak seçtigi ba ml iflte çal flabilir. Kendisine tafl nan ve Türk vatandafl olan aile fertleri her türlü ifl teklifine müracaatta bulunabilirler, flayet en az 3 y ldan beri düzenli olarak söz konusu üye ülkede ikamet ediyorlarsa. Söz konusu üye ülkede 5 y ll k düzenli bir ikamet süreleri dolmuflsa bu kifliler serbestçe istedikleri ba ml ifl türünü seçebilirler. O üye ülkede meslek e itimini bitirmifl Türk iflçilerinin çocuklar - anne veya babalar Almanya'da en az üç y ll k bir çal flma süresini doldurmufl ise, Afla Saksonya'da her türlü ifl teklifine baflvuruda bulunabilirler. Gerçi Türk iflçileri ve onlar n aile fertleri ile ilgili oturum hakk esas olarak söz konusu üye ülkenin genel kurallar na tabidir, ki Almanya'da göç yasas na göredir. Bundan dolay özellikle Almanya'ya giriflte Türk iflçileri ve onlar n aile fertleri için di er üçüncü ülke vatandafllar na uygulanan kurallar uygulan r (yukar ya bak n z). Bir Türk iflçisi Almanya'da ikamet eder etmez ve en az bir y ldan beri düzenli bir iflte çal fl yorduysa, gelece e yönelik bir oturma hakk n Avrupa Adalet Divan n n kararlar na göre direkt olarak Ortakl k Anlaflmas na dayanarak iddia edebilir. Aile fertleri için de söz konusu anlaflma ikamet haklar aç s ndan önem tafl maktad r. fiayet iflçi ailesi olarak söz konusu kifliler Almanya'da çal flan iflçiye girifl yap p gelmifllerse, geldikten sonra bulunduklar yerde en az 3 sene ikamet etmifllerse ve flimdi de Almanya'da ba ml bir ifle bafllam fllarsa, bu kifliler de Ortakl k Anlaflmas na dayanarak gelecek için Almanya'da bir ikamet hakk n kazanm fl olurlar. Bu sebeple Türk iflçileri ve aileleri için Ortakl k Anlaflmas nda öngörülen flartlar n doldurulmas halinde, ifl edinme hakk n kazand ran ikamet izinlerinin verilmesinde s k flartlar öngören ikamet kanunu uygulanmaz. Her zaman dikkat edilmesi gerekir ki söz konusu Türk iflçisi yukar da belirtilen flartlar n yerine getirilmesi halinde ikamet hakk n iddia edebilir, flayet daha önce kendisine verilen ikamet izinleri kendisi taraf ndan yabanc lar dairesine yanl fl bilgiler vererek aldatma sonucu al nmam fllar ise. Ayr ca daha önce hak ettigi pozisyonun Almanya' y uzun vadeli ve gönüllü olarak terk etmesi veya serbest meslek üzeri bir ifle bafllamas sonucu kaybetmemesi gerekir. (3) Vize (a) Genel hükümler Vize bir nevi ikamet iznidir. Devlet taraf ndan s n r geçmek için pasaporta yaz l olarak verilen izind r. Alman oturma hukukunda vize konsolosluk taraf ndan bir seyahat öncesi verilen oturma türüdür. Girifl yapmak isteyen herkes kendi ülkesindeki yetkili yurt d fl temsilcili ine (büyükelçi veya konsolosluk) baflvuruda bulunabilir. Genelde yurt d fl temsilcilikleri vize baflvurusuna iki ile on gün aras nda bir sürede karar verirler. Uzun süreli bir oturma için veya çaliflma amac yla baflvurulan vizeler ancak bir kaç ay içinde karar verilir. fl adam bir Türk vatandafl n n vize için flahsi olarak baflvurusu zorunludur. Resmi pasaportu (örnegin yeflil ve bordo olanlar ) olan ve Almanya'da herhangi bir iflte çal flmayan flah slara toplam 90 güne kadar varan ikametleri için vize gerekli de ildir. Vize veriliflinde esasen aranan flartlar aras nda yabanc n n Almanya`da olmas, Almanya Federal Cumhuriyeti nin menfaatini engellememesi veya tehlikeye düflürmemesi ve özellikle baflvuran flahs n Almanya`da kald süreyi kendi mali kaynaklar ile geçirece ini uygun belgelerle kan tlamas önde gelmektedir. Geçiminizin güvenlik alt nda olmas, geçiminizi, buna hastal k sigortas da dahildir, kamu kaynaklar ndan yararlanmak zorunlu unda olmaks z n, kendiniz taraf ndan 18 B. Yabanc Vatandafllar n Afla Saksonya'daki Ekonomi Faaliyetleri B. Yabanc Vatandafllar n Afla Saksonya'daki Ekonomi Faaliyetleri 19

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC fievket TEZEL* I. Girifl: Türk vatandafllar n n, yurtd fl nda geçen ve belgelendirilen sigortal l k süreleri ile bu sigortal l k süreleri aras

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI Önsöz N üfusun artmas ve yafllanmas, yeni ve pahal tedavi yöntemlerinin gelifltirilmesi, sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas nedenleriyle tüm dünyada sa l k harcamalar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU

TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU Türk Ticaret Kanunu nda Şirketler Hukuku na ilişkin hükümler 124.madde ve devamında düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu nda şirket çeşitleri ve şirket kuruluşları ayrıntılı olarak

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Akademik Yılı Ders Verme Hareketliliği Bilgilendirme

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Akademik Yılı Ders Verme Hareketliliği Bilgilendirme TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Akademik Yılı Ders Verme Hareketliliği Bilgilendirme Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır, 1. Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

OCAK 2014 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K HUKUKU DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL

OCAK 2014 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K HUKUKU DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL OCAK 2014 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K HUKUKU DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL 1. 1. Ünitenin 5. Sayfas n n 1. Paragraf n n 1. maddesi afla daki flekilde düzeltilmifltir. Say fltay Baflkanl,

Detaylı

Eğer sigortalı değilseniz...

Eğer sigortalı değilseniz... Tercüme edilmiş bu enformasyon daha iyi bir anlayış sağlamanıza katkıda bulunur. Güncel değerleri (Euro olarak) KESİNLİKLE almaca yazılmış yorumdan almanızı rica ederiz. Sağlık Sigortasında kendi kendini

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun süreli, süresiz, bağımsız, istisnai toplam dört çeşit çalışma izni tanımaktadır.

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun süreli, süresiz, bağımsız, istisnai toplam dört çeşit çalışma izni tanımaktadır. İkamet Tezkeresi: Türkiye'de bir aydan fazla kalacak yabancılar bu süre bitmeden ikamet tezkeresi almak zorundalar. Türkiye ye iş tutmak amacıyla gelen yabancılar da geldikleri tarihten bir ay içinde ve

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU Müflteri MARS No: Müflteri Hesap No: GARANT fi RKET KARTLARI Garanti fiirket Kartlar, flirketinizin yetki verdi i kiflilerin, belirleyece iniz s n rlar dahilinde, yurtiçinde

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM SORULAR & YANITLAR MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Şubat 2016 Güncellemesi Türkiye de uluslararası korumaya başvurdum.

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

.. 29. Hazine Müsteflarl Yabanc Sermaye Genel Müdür Vekili

.. 29. Hazine Müsteflarl Yabanc Sermaye Genel Müdür Vekili 28 Türk-Asya Kongresi Türkiye deki Yat r m mkânlar Berrin Bingöl * Say n Baflkan, ülkemizde konuk olarak bulunan de erli üke temsilcileri, sayg de er misafirler, k ymetli bas n mensuplar hepiniz hoflgeldiniz.

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM?

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? Türkiye den katılan öğrenciler için SWT(Summer Work&Travel) 15 Mayıs ta başlar, 1 Ekim de biter. Bu süre içinde okulunuzun

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ALMANYA DA 2012 KASIM AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 KASIM AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 KASIM AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası 2012 Kasım ayında çalaışanların sayısı, bir ay öncesine göre 2.000 artarak

Detaylı