ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda"

Transkript

1 KKTC'de vatandaþ yapýlan 150 kadar TC'li asker veya üst düzey görevli halen Ergenekon davasýnda yargýlanýyormuþ. Öyleyse nasýl olur da Ergenekon'un burada hiçbir izine rastlanmadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý 'AKILSIZLAR' DÝYENLERDE ÇOK MU AKIL VAR? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝR BASKIN DAHA MI? Dolgun Dalgýçoðlu MEMLEKET BÝZÝM AMA... Ali Osman YA GÖRÜNTÜ GERÇEKSE Erdoðan Baybars ÝTÝRAFÇI CASUS Niyazi Ökten ÞEYTANLAR Mehmet Levent Meclis Araþtýrma Komitesi Baþkaný Ahmet Çaluda, "Biz yalnýz Ergenekon'un KKTC ile baðlantýlarýný araþtýrdýk, bomba ve faili meçhul cinayetleri deðil" dedi. Ergenekon demek bomba ve cinayet demek deðil mi? Ergenekon davasýnda Allah kabul eylesin... Ulukýþla camisinde siftahý yaptýlar n Zorlu Töre, Ertuðrul Hasipoðlu, Mehmet Tancer ve Ejder Aslanbaba, yeni açýlan Ulukýþla Camisi'nde ilk Cuma namazýný kýldýlar... n Töre: Rum toplumu hristiyan dinine nasýl sahip çýktýysa, biz de dinimize öyle sahip çýkmalýyýz... (4. sayfada) 150 KKTC yurttaþý n Türkiye'de Ergenekon davasýnda 500'den fazla kiþinin yargýlandýðýný söyleyen Ahmet Çaluda, bunlarýn 'sinin KKTC vatandaþý olduðunu açýkladý... Bunlarýn, KKTC'de görev yapan asker veya üst düzey yetkili olduðu belirtildi... n "Ergenekon'un KKTC ile bir baðý var mý?" sorusuna verdiði yanýtta Çaluda þöyle dedi: Ortaya çýkan belgelere göre herhangi bir bað yok... Bu konuda sadece iddialar var, ancak belgelerle bir ispat yok... n Komite üyesi Necdet Numan ise, araþtýrmada yalnýz Mustafa Özbek ismi üstünde durulduðunu belirterek, bu iddialarýn da gazete kupürlerinden ileriye gidemediðini ve herhangi bir belgeye rastlanmadýðýný söyledi... l 15. sayfada Uluslararasý uyuþturucu zanlýsý KKTC'de yargýlanýyor... Hakan Ayýk'a 6 gün daha tutukluluk n Girne'de düzenlenen bir operasyonla otelde yakalanan Sydney doðumlu TC vatandaþý Hakan Ayýk'ýn KKTC'de iþbirliði yaptýðý kiþi veya kiþilerin olup olmadýðý araþtýrýlýyor... n Yapýlan açýklamalara göre Hakan Ayýk Ercan Havalimaný'ndan 19 Aðustos'ta yasal giriþ yapmýþ Ekim'de Metehan Kapýsý'ndan güneye geçmiþ ve daha sonra da yasal olmayan yollardan yeniden KKTC'ye dönmüþ... n Dünkü mahkemede 6 gün daha tutukluluk emri verilen Hakan Ayýk'ýn Interpol'a teslim edilip edilmeyeceði merak ediliyor... l 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Ay kuyudan 25 Aralýk 1963'te çýkarýldý n2. sayfada

2 HIRSIZLIK Güzelyurt'ta bir café'den bozuk para, Boðazköy'de bir arsa içerisinden yer altý kablosu çalýndý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre Güzelyurt'ta faaliyet gösteren "Doðay Cafe" isimli iþyerinin penceresini açarak giren hýrsýzlar 80 TL bozuk para çaldý. Öte yandan Boðazköy'de bir arsa içerisinde bulunan EL- SÝS isimli þirkete ait 20 metre uzunluðundaki yer altý elektrik kablosu, Aralýk tarihleri arasýnda meçhul þahýslar tarafýndan çalýndý. Polis, olayla ilgili soruþturmalarýn devam ettiðini açýkladý. BARIÞ CADDESÝ ARAÇ TRAFÝÐÝNE KAPATILACAK Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) yarýn, "Göçmenköy Bölgesi Dere Ýyileþtirme ve Kanal Yapýmý Ýhalesi" kapsamýnda Barýþ Caddesi ile Dr. Fazýl Küçük Bulvarý Hamitköy Kavþaðý'nda tam gün altyapý çalýþmasý yapacak. LTB'den verilen bilgiye göre, ihale kapsamýnda Barýþ Caddesi üstünde inþa edilen köprünün trafiðe açýlabilmesi için bugün saat 08.00'den itibaren tam gün çalýþma yapýlacak. Çalýþma sürecince Barýþ Caddesi araç trafiðine kapatýlacak. CÝNSEL GÜCÜ ARTIRICI JEL VE HAPLAR ELE GEÇÝRÝLDÝ Güzelyurt'ta bir iþ yerinde cinsel gücü artýrýcý jel ve haplar ele geçirildi. Polis, önceki gün iþyerinde 7 adet jel ve muhtelif markalarda 108 adet hap bulunduran A.S. (E 43) hakkýnda "Ýlaç Eczacýlýk ve Zehirler Yasasýna Aykýrý Hareket" suçlamasýyla yasal iþlem baþlattý. Jel ve haplara emare olarak el koyan polisin olayla ilgili soruþturmasýnýn sürdüðü bildirildi. TOPÇUKÖY'DE MODERN ARICILIK TANITILDI Topçuköy'de Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý Hayvancýlýk Dairesi, Arýcýlar Birliði ile Latife Balcý Saðlýk Balý ve Arý Ürünleri Ýþletmesi iþbirliðinde Arýcýlýðý Geliþtirme Projesi kapsamýnda bal üreticilerine modern arýcýlýk tesisi tanýtýmý yapýldý. Latife Balcý Saðlýk Balý ve Arý Ürünleri Ýþletmesi'nde gerçekleþtirilen etkinlikte, iþletmenin günümüz teknolojisine uygun olarak kurduðu bal saðým ünitesi uygulamalý olarak arýcýlara anlatýldý. BRTK 47. YILINI RESEPSÝYONLA KUTLADI Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun (BRTK) 47. kuruluþ yýldönümü, önceki akþam Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salonu'nda düzenlenen resepsiyon ve törenle kutlandý. Saat 19.00'da baþlayan resepsiyonun ardýndan saat 20.00'de törene geçildi. Tören, Bayrak Radyosu'nun 47 yýl önce kurulduðundaki ilk anonsu olan "Bayrak, bayrak, bayrak" sesinin verilmesiyle baþladý. 1 dakikalýk saygý duruþunun ardýndan BRT Çocuk Korosu tarafýndan "Mücahitler Marþý" okundu. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bugün Aralýk ayýnýn 24'ü... Siz bu yazýyý okurken 25'i olacak. 47 yýl önce iki toplum arasýnda Kýbrýs'ta Lefkoþa'da baþlatýlan silahlý çatýþmalarýn en tehlikeli gecesi idi. 24 Aralýk'ý 25 Aralýk'a baðlayan gecenin sabahýnda nihayet, ay kuyudan çýktý. 25 Aralýk 1963'te sabah olunca Türk savaþ uçaklarý Lefkoþa'nýn üstünde eksoz patlatacak, Türk Alayý da savaþ uçaklarýnýn korumasý altýnda kampýndan çýkacak ve, Ortaköy ile Gönyeli'ye yerleþecekti. Tuncer ile en son 24 Aralýk'ta öðleden sonra görüþtük. Özker Küfi'nin sürdüðü polis aracý ile Fota'ya geldiler. Yanlarýnda polis Petreli Mustafa (Pekri Mustafa) da vardý. Tuncer Öðretmen Koleji'nden arkadaþýmdý. Mustafa ise Lise'den. Dertleri mermi idi. Zaten Lefkoþa'da mermi patladýktan az sonra (23 Aralýk 1963) Lefkoþa'nýn bizden mermi, silah talebi hiç durmadý. "Ver mermi, ver silah! Acele edin Lefkoþa düþüyor... Ver ver da Fota'nýn kaç silahý kaç mermisi olacaktý. Bölgenin diðer köyleri da vardý ama talebi karþýlamak mümkün deðildi. Asgarisini elde tutalým gerisini yollayalým dedik. Ama talep durmadan sürdü... Bir ara köylü arkadaþlardan birisi, "Hoca Peristerona'nýn silahlarý da bizdedir" dedi. Bizdedir güzel ama yetki alanýmýzýn dýþýnda... "Fazla düþünmeðe gelmez bu iþ. Papaza gelen Babadyaya da gelsin" dedik ve "onlarý da çýkarýn temizleyin" dedik. Onlar da gitti. Özker Küfi, Tuncer ve Mustafa geldiklerinde verecek bir þey kalmadý. Yanýmýza uzun yýllar Milletvekilliði yapan Mustafa Hacýahmet geldi. "Ben, mermi olan bir yer bilirim. Sürün gidelim Kýrný'ya" dedi. Kýrný'ya gittik. Mustafa Hacý Ahmet Desteban Osman'ý çaðýrdý. "Aç bu kuyuyu" dedi. Desteban itiraz etti. "Bunlar Bayraktarlýða aittir nasýl olacak" dedi. Neticede açtý. Kuyu mermi kasalarý ile doluydu. Aracý mermi doldurduk... Gerisi yerinde kaldý. Gelene gidene göre, Severis Un Fabrikasý'nýn üstünden yoldan geçene ateþ edilirdi. Ben 21'inden, 25'i hariç en az oradan günde iki defa geçtim. Bana ateþ edilmedi. Her gittiðimde herhangi bir yetkiliye rastlamadým. AY KUYUDAN 25 ARALIK 1963'TE ÇIKARILDI Bu arada birkaç köy kendi inisiyatifi ile göç etti. Sancak yetkililer hakkýnda çok aðýr tedbirler istedi. Sorunu çözmek Kýbrýslýlara kalýnca sorun olmaktan çýkarýldý. O defter kapandý. Rahmetli Kemal Þemi bu gibi hallerde þöyle derdi: "Kýbrýslýnýn derdinden yalýnýz Kýbrýslý anlar be!" 25 Aralýk'ýn sabahýnda, güneþ doðmadan Ziya Abdülkadir geldi Lefkoþa'dan. "Nedir durum be yeðen" dedim. "Boþver yeðenim. Durum fena deðil, ama birçok arkadaþýmýzý kaybettik. Bana isim sorma, duyacan nasýl olmasa" dedi. Türk Alayý'nýn halini rahmetli Yüzbaþý Hasan Aþýcý'dan (Yaman) dinledim. Ýkimizdik. "Kampa gittiðimde herkes periþandý. Kimsenin ayakta duracak hali yoktu. Nöbetçi dikeceklerine herkes ayakta kaldý. Allah korudu da Yunan Alayý saldýrmadý. Ve büyük bir rezalet yaþanmadý" dedi. Alay yerleþtikten sonra Severis Un Fabrikasý'na saldýrý emri aldý. Hasan Aþýcý, "Geri tepkisiz top ile ateþ edeceklerdi. Geri tepkisize durmadan yer deðiþtirttiler. Bundan mý, þurdan mý deye deye karar veremediler ve vazgeçtiler" dedi. Un fabrikasýnýn nasýl alýndýðýný daha önce size anlattým. Harekata katýlan Baþçavuþ ile bir süre arkadaþlýðým oldu. Fabrika'ya bir tek Yüzbaþý girdi. Her tarafa baktý, içerde kimse yoktu. Ayný Yüzbaþý bir süre sonra Doðruyol'a Kumandan olacaktý. Bayraktarlýða ait mermileri emirsiz alýp, düþme tehlikesi içinde olan Lefkoþa'ya yollamak bir süre sonra karþýma suç olarak çýkacaktý. Mayýs 1964'tü sanýrým. Boðaz'a yerime Sancaktar olarak Erenköy üzerinden bir Türk subayý getirildi. Bir süre sonra her kim idiyse, beni bu mermileri aldýðým için gelen Sancaktara þikayet etti. Sancaktar bu ihbara 8 köþe oldu. Nihayet Midayý yakaladý. Beni çaðýrdý ve bu konuda "Bayraktar'a bir rapor yaz yolla" dedi. Yazdým yolladým. Sancaktar benimle konuþabilirdi. "Nedir bu mesele?" deyebilirdi. Demedi. Doðrusu çok kýrýldým bu davranýþa. Kimseye bahsetmedim. Ertesi günü Burhan Nalbantoðlu Lefkoþa'ya gitti. Dönüþte bana "Kemal Bey'in (Kemal Coþkun'un) sana selamý var. Söyle boþ versin, sakýn üzülmesin dedi" diye aktardý bana. "Niçin" dedim? "Sen söyle o anlar" dedi Burhan... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý 'AKILSIZLAR' DÝYENLERDE ÇOK MU AKIL VAR? Bir dostum anlatýyordu geçtiðimiz gün... Türkiye'deki öðrencilik yýllarýndan bir anýsýný... 60'lý yýllarýn sonu... Orada kendisi gibi öðrenim gören baþka bir Kýbrýslýtürk arkadaþý ile bir karara varmýþlar bir gün... Kýbrýs'ta terör faaliyetlerine giriþecekler Rumlara karþý... Elektrik santrallarýný havaya uçuracaklar mesela... Stratejik noktalarý berhava edecekler... Ve bunlar gibi bir dizi eylem daha... Kýbrýslýtürklerin haklarýný korumak için artýk böyle eylemlere baþvurmaktan baþka çare kalmadýðýna inanmýþlar çünkü... Bu düþüncelerini Rauf Denktaþ'a da açmýþlar... Ve açtýklarýna da bin piþman olmuþlar sonra... Ertesi gün Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan aramýþlar kendilerini... Bir de Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan... Azarlamýþlar... Baðýrýp çaðýrmýþlar onlara... Demiþler ki: -Siz kim oluyorsunuz da Türk dýþ politikasýna yön vermeye kalkýyorsunuz? Sevgili dostum çok yumuþak biri aslýnda... Þair ruhlu hatta... Karýncayý bile ezmekten çekinen biri... Çok þaþtým bunu bana anlatýnca... Nasýl böyle bir iþe giriþecekti? Mesele o deðil ama... Bu iþin püf noktasý baþka... 60'lý yýllarda Kýbrýslýtürkler çok ezilmiþti... Türk köyleri saldýrýlara uðruyor, barikatlardan sorgusuz sualsiz alýnýp götürülen vatandaþlarýmýz yargýsýz infaz ediliyordu... Çok sýkýþmýþtýk... Dar bir alanda açýk hava hapisanesinde gibiydik... Yýllardýr daðlarda ve mevzilerde ömür törpülüyorduk... Ýsyan duygusunu kamçýlayan da buydu iþte... Ve en aklý baþýnda olan þair ruhlu bir kardeþimiz bile bundan dolayý terörist olmaya hevesleniyordu... Meselenin püf noktasý dediðim iþte bu... Düþünüyorum þimdi... Irkçý Rum saldýrganlarý da kamçýlayan böyle bir duygu mu acaba? Yoksa baþka bir þey mi? Çok maðdur olduklarýna ve kendilerini kimsenin anlamadýðýna inandýklarý için mi bu vahþi çýlgýnlýklara baþvuruyorlar? Ancak Kýbrýs gerçeklerini bilmedikleri belli... Eðer bilselerdi, kendilerini bu kadar maðdur, bu kadar haksýzlýða uðramýþ hissetmezlerdi... Büyükleri söylememiþ ki onlara... Nerden bilsinler... Tek mercekle bakmýþlar hep olaylara 'ten sonrasýný biliyorlar... Ama 1974'ten öncesini bilmiyorlar... Türklerin Rumlarý öldürdüðünü biliyorlar... Ama Rumlarýn da Türkleri öldürdüðünü bilmiyorlar... Toplu Türk mezarlarýndan haberleri yok... 60'lý yýllarda barikatlardan alýnýp götürülen ve yargýsýz infaz edilen Türklerden de haberleri yok... Ya Ayvasýl ve Köfünye katliamlarýndan haberleri var mý? Yok... Aþþa'yý ve Palikitre'yi biliyorlar... Ama Dohni ve Murataða'yý bilmiyorlar... Kendini çok akýllý zanneden Rum liderler, "akýlsýzlar" diyorlar onlara þimdi... Sanki bugüne kadar onlara çok akýl vermiþler gibi... Kýzýyorlar delikanlýlara... Türk tarafýna eþsiz bir propaganda malzemesi vermiþler diye... Noel ve yeni yýl neþesini berbat etmiþler... Kendinde kabahat arayan var mý? Yok! Adadaki Türk iþgalinin 1974 faþist darbesinin eseri olduðunu bile söylemiyorlar çocuklara... "Akýlsýzlar" diyorlar sadece... Ne yapsýn çocuklar... Akýl veren olmamýþ ki onlara... Ne sanýrsýnýz þimdi siz? Sizin söylediklerinizden sonra artýk akýl mý koyacaklar? Türk propagandasýna malzeme verdiklerini anlayacaklar ve bundan sonra bir daha böyle þeyler yapmayacaklar deðil mi? Siz farkýnda deðilsiniz galiba hala... Yýlan deliðinden fýrlamýþ... Ok yaydan çýkmýþ... Bu saldýrýlarla ortalýðý nasýl sarstýklarýný, Kýbrýs'ý nasýl salladýklarýný ve medyaya her gün nasýl baþ haber olduklarýný görüyorlar... Bu etkiden gurur da duyuyorlar herhalde... Dua edin de daha beterini yapmasýnlar...

3 AFRÝKA dan mektup... ERGENEKON'DA YARGILANAN VATANDAÞIMIZ DA VARMIÞ MEÐER Ergenekon raporuna gösterilen tepkiler üzerine, Meclis Araþtýrma Komitesi Baþkaný, UBP Milletvekili Ahmet Çaluda bir basýn toplantýsý düzenlemiþ dün. Ýyi de etmiþ... Bilmediðimiz birtakým þeyleri bu toplantý sayesinde öðrenmiþ olduk biz de... Neyi mi? Mesela halen Ergenekon davasýnda yargýlanmakta olan 500 kiþiden 150 kadarýnýn bizim yurttaþýmýz olduðunu... Kimlermiþ onlar? Kýbrýs'ta görev yapmýþ TC'li asker ve bazý üst düzey yetkililer... Buradan gelip geçmiþ 150 kiþi þu anda Ergenekon'da yargýlandýðýna göre, nasýl olur da bizim meclis komitesi KKTC'de Ergenekon'un hiçbir izine rastlamadý? Burada iken Ergenekon'cu deðillerdi de Türkiye'ye dönünce mi bu iþe bulaþtýlar?.. Basýn toplantýsýnda sormuþlar Çaluda'ya: -Faili meçhul bomba ve cinayetleri de araþtýrdýnýz mý? Çaluda'nýn yanýtý çok ilginç... "Biz Ergenekon'un KKTC baðlantýsýný araþtýrdýk yalnýz, bomba ve cinayetleri deðil" diyor. Ergenekon ne demek Ahmet Bey? Bomba ve cinayet demek deðil mi? Türkiye'de yargýlananlarýn çoðu bunlardan dolayý yargýlanmýyor mu? Siz general Veli Küçük'e getirilen suçlamalarý hiç okumadýnýz mý? Komitenin üstünde durduðu tek isim Mustafa Özbek olmuþ... Bunu da dünkü basýn toplantýsýnda Necdet Numan açýkladý... Hayret... Bula bula bir tek Mustafa Özbek'i mi buldular? Kýbrýs'taki bomba ve cinayet olaylarýndaki þüpheliler arasýnda Özbek'in adýna hiç rastlanmadý oysa... Özbek masum ve hiçbir günahý yok demiyoruz. Ancak bu tür olaylarda parmaðý olduðuna dair hiçbir iddia olmadý... Siz asýl araþtýrmanýz gereken meseleleri araþtýrmamýþsýnýz demek Ahmet Bey... Boþuna zaman ve emek harcamýþsýnýz... Araþtýracaðýnýz bir þey varsa, bomba ve cinayetler olmalýydý o da... Onu da araþtýrmazsan nesini araþtýracaksýn ki baþka? Derviþ Eroðlu'na sorsaydýnýz hiç olmazsa... Ne demiþti 2000 yýlý seçimleri sýrasýnda? -42 MÝT ajaný arkamda dolaþýyor! Kim olduklarýný merak etmediniz mi o ajanlarýn? Neydi niyetleri? Neden dolaþýyorlardý Derviþ Bey'in arkasýnda? Her neyse... Meclis Araþtýrma Komitesi'ni kurduðunuz ilk günden belliydi daha, bu meselenin nasýl sonuçlanacaðý... Siz kim, Ergenekoncularý saptamak kim? Polis Genel Müdürlüðü'ne, ya da Baþsavcýlýk'a soracaksýnýz ve Ergenekoncularý ele geçireceksiniz ha... Nerde öyle yaðma... Þimdiye dek hangi meclis araþtýrmasýndan saðlam bir sonuç çýktý da burdan da çýkacaktý zaten? Hükümet ve meclis demek, bu gibi meseleleri örtbas etmek demek deðil mi? Bu geleneði bozmadýnýz siz... Tam tersine, ispat ettiniz bir kere daha... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE YAÐMUR BEKLENÝYOR KKTC'de bir hafta süresince soðuk ve nemli havanýn etkili olmasý, gelecek hafta perþembe ve cuma günü ise yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin Aralýk tarihlerini kapsayan raporuna göre, yarýndan itibaren hava genelde az bulutlu, perþembe ve cuma ise yer yer yaðmur veya saðanak bekleniyor. Hava sýcaklýðý ise hafta boyunca 23-25, yaðýþ alan günlerde derece dolayýnda seyredecek. 13 MAAÞ BELÝRSÝZLÝÐÝ ÇARÞIYI SÖNDÜRDÜ - Uzun süreden beridir can çekiþen çarþý, Maliye Bakaný Tatar'ýn 13. maaþ larla ilgili açýklamasýnýn ardýndan, kelimenin tam anlamýyla söndü. "Maaþlar ayýn 28'inde maaþlar ise 2011 'de ödenecek" diyen ancak 2011 in hangi ayýnda ödeneceðini açýklamayan Bakan 'ýn bu sözleriyle vatandaþlar yaklaþan yýlbaþýna raðmen alýþveriþten kaçýnýr hale geldi. Özellikle devletin harç ve hizmetlerle ilgili yüklü zam paketini açýlamasý vatandaþýn tedirginliðini artýrýrken bu belirsizlik en çok umutlarýný yeni yýl alýþveriþine baðlayan esnafý vurdu. Önceki yýllarda cývýl cývýl olan çarþý büyük belirsizlik nedeniyle kelimenin tam anlamýyla inlerle cinlerin top oynadýðý mekanlara dönüþtü. (Harun UÇAR) Uluslararasý uyuþturucu zanlýsý KKTC'de yargýlanýyor... Hakan Ayýk'a 6 gün daha tutukluluk Interpol ve Avustralya polisinin uyuþturucu kaçakçýlýðýndan aradýðý, Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerinin önceki gün Girne'de düzenlediði operasyon sonucunda gizlendiði otelde yakalanan Sydney doðumlu TC vatandaþý 32 yaþýndaki Hakan Ayýk, dün Girne Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. KKTC'ye iziniz giriþ yapma, 1. derece askeri bölgeyi ihlal ve ülkeye Ýlaç Eczacýlýk Yasasý'na aykýrý ilaç ithal etme suçlarýndan mahkemeye çýkarýlan Hakan Ayýk'IN tutukluluk süresi 6 gün daha uzatýldý. Olayýn tahkikat memuru Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü'nde görevli Polis Çavuþu Metin Düzener, mahkemeye verdiði bilgide, zanlýnýn yurtiçi ve dýþýnda suçlar iþleyen ve hakkýnda "kýrmýzý bülten" bulunan bir kiþi olduðunu söyledi. Polisin önceki gün zanlýnýn gizlendiði otel odasýnda yaptýðý aramada 62 adet kas geliþtirici Promibolon, 63 adet sustanon ve 10 adet anapolon ilacý, ayrýca uyuþturucu maddelerin tespitinde kullanýlan 3 kutu EZ test laboratuar malzemesi, 2 bilgisayar ve 7 cep telefonu ele geçirerek el koyduðunu belirten Metin Düzener, olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðü ve alýnmasý gerekli ifadelerle ilgili yerlerden raporlarýn bulunduðunu kaydetti. Ülkeye Ercan Havalimaný'ndan 19 Aðustos'ta giriþ yapan zanlý Hakan Ayýk'ýn verdiði gönüllü ifade ve resmi kayýtlardan, 29 Ekim tarihinde Metehan sýnýr kapýsýndan Güney Kýbrýs'a geçtiði ve yasal olmayan yollardan tekrar KKTC'ye geçtiðinin tespit edildiðini belirten Düzener, polisin zanlýnýn iþlediði uluslararasý suçlarla ilgili KKTC'de iþbirliði yaptýðý kiþi veya kiþilerin olup olmadýðýnýn araþtýrýldýðýný kaydetti. Avustralya'da en çok aranan kiþiler arasýnda olan Hakan Ayýk, kasým ayýnda KKTC'den Güney'e geçmeye çalýþýrken Metehan sýnýr kapýsýnda Rum polisi tarafýndan tespit edilmiþ, arkasýndan uyarý ateþi açýldýðý haberiyle gündeme gelmiþti. ÖREK, MÝROÐLU VE ÖZGÜR ÝÇÝN ANMA TÖRENÝ Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'na baðlý Posta Dairesi Müdürlüðü, merhum siyaset adamlarý Osman Örek, Salih Miroðlu ve Özker Özgür'ün anýlmasý ve ailelerinin onurlandýrýlmasý için 29 Aralýk Çarþamba günü tören düzenliyor. "Yýldönümleri ve Kýbrýs Türk Toplumuna Hizmet Edenler" konulu pul serisinde de yer alan Örek, Miroðlu ve Özgür için Posta Dairesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek tören saat 09.00'da baþlayacak. Ayrýca ayný gün Filateli Þubesi'nde kaþe tatbik edilecek. KUMARHANEYÝ 7 BÝN DOLAR DOLANDIRDILAR n AYNALI DÜZENEK KURARAK, AÇILMADAN ÖNCE KARTLARI GÖREN 2 VE KONUYLA BAÐLANTILI 2 KÝÞÝ TUTUKLANDI... Girne'de faaliyet gösteren "Colony Casino" isimli kumarhaneyi, aynalý düzenek kurarak dolandýran 2 ve olayla baðlantýlarý olan 2 kiþi tutuklandý. Polisten verilen bilgiye göre D.K. (E- 38) ile D.U. (E-34), geçen gece söz konusu casinoda canlý poker oyunun oynatýldýðý sýrada, daha önceden oyun fiþi üzerine hazýrladýklarý aynalý düzenek yardýmýyla, açýlacak olan oyun kartlarýný daha önceden görüp hile yapmak suretiyle 7 bin Amerikan Dolarý kazandýlar. Söz konusu iki þahsý "kumarhaneyi dolandýrmak" suçlamasýyla tutuklayan polis, olayla baðlantýlarý olduðunu tespit ettiði S.U.(E- 37) ve N.T.'yi (E-34) tutukladý. Soruþturmanýn devam ettiði bildirildi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Uzaktan bakýyor herkes bu yýlbaþý her þeye Paralarý yetmiyor, maaþlar krize girmiþ Öyle bir kýstýrdý ki Çiçek bizi köþeye Binbir keyif içinde sanki murada ermiþ Kalay TRAFÝÐE ÇIKABÝLMEK ÝÇÝN SADECE ARABA YETMEZ, ÞANS DA LAZIM 2010 yýlýnda Pekin'de 700 bin yeni araç satýldý ve baþkentteki araç sayýsý 4 milyona ulaþtý ve Þubat 2011'de 5 milyonu geçmesi bekleniyor. Çinliler çareyi bulmuþ. Arayan bulur. Pekin Belediyesi, 1 Ocak'tan itibaren her yýl verilecek yeni plaka sayýsýný 240 bin ile sýnýrladý. KKTC'de kimsenin aklýna gelmiyor böyle þeyler. Þöyle bir cümle kullanýyor Çinliler trafikteki "kaos" için: "Araba olmasý yetmiyor, trafiðe çýkabilmek için þans da lazým..." Sanýrsýnýz KKTC için söylendi... O halde "þansýmýz bol olsun" diyerek girelim yeni seneye... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik MEMLEKET BÝZÝM AMA... Sabahleyin gazete binasýna giriyordum ki, arkamdan birisi seslendi... Durakladým ve geriye dönüp sesin geldiði yöne baktým. Bir dosttu... Arabasýyla yoldan geçerken beni görmüþ, çaðýrýyordu... Dönüp yanýna yürümeye baþladýðýmda, arabasýný kenara çekip gerisinde bekleyen araçlara yol verdi... Bir turizmciydi... Uzun zamandýr görüþememiþtik. Birbirimize sarýlýp öpüþtük... Birþeyler söyleyeceðini tahmin etmiþtim. Yanýlmadým... Direkt konuya girdi... -Çocuðun adýný koyamadýlar... -Hangi çocuðun... -Sen da ettin... Anlamadýn mý? -Anlamadým... -Yeni havayollarýnýn... -Kuzey Kýbrýs Türk Hava Yollarý deðil mi? -O iþte... -Adýný söylüyorsun ya... -Adýný söylemek baþka... Parayý bulamadýlar parayý. -Devlet mi bulamadý, diðer ortaklar mý? -Ortaklar aldýklarý hisselerin yüzde yirmibeþini yatýracaklardý bugüne kadar... Tek kuruþ yatýrmadýlar. Onun için halka da hisse almasý için yeniden çaðrý yapýldý. Süre uzatýldý... Hikaye yani... -Hikaye mikaye ama iþin en tuhafý nedir bilir misin? -Nedir? -Hisselerin en az payýna sahip olan Türk Hava Yollarý en fazla üye ile temsil edilecek, ayrýca genel müdür ve yönetim kurulu baþkanýný da onlar atayacaklar... -Geriye kalanlar bu kadar parayý vermeyi taahhüt ederken, neden itiraz etmediler? -Bu da mühim... Aslýnda bunun cevabýný onlar vermeli. -Birileri bu kadar parayý çýkarýp verin demedi ya kendilerine?.. Hem ne hakla deðil mi? Herkesin kazandýðý paraya kim karýþabilir ki? -Sen öyle dersen öyledir... THY'nin yüzde on hisseye raðmen yönetimde aðýrlýklý söz sahibi olmasý demek, bu kurumun Ankara'nýn elinde olmasý demektir... -Sadece bu kurum deðil, geriye kalan kurum ve kuruluþlara da bak istersen, Türkiyelileþti her yer... Ne duydum bilir misin? TC Elçisi buradaki hükümete bir yolunu bulup iþittirmiþ ki, bundan sonra iþe alýmlarda üç TC'li bir Kýbrýslý olacak... -Gereði var mý buna? Zaten üçün biri hep bize kalýyor... Kýbrýs Cumhuriyeti döneminde de aynýydý, birilerinin kurtulduðunu iddia ettiði 1974 sonrasýnda meydana gelen kurumsallaþmada da benzer orantýyla hesaplandý Kýbrýslýtürkler... -Ýþimiz zor... -Zor ki, ne zor... Ýradesi olmayan bir toplumun iþlerinin kolay olmasý mümkün mü? Kuzey Kýbrýs Türk Hava Yollarý þirketini de böyle düþüneceksin... Parayý sen koyacaksýn, onlar yönetecek, kardan da biraz sen sebepleneceksin... -Týpký toprak bizim, memleket bizim ama bizim yönetemediðimiz gibi.. -Aynen öyle... ULUKIÞLA CAMÝÝ'NDE NAMAZ KILDILAR Ulukýþla, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, UBP Milletvekilleri Ertuðrul Hasipoðlu ve Mehmet Tancer ile Baðýmsýz Milletvekili Ejder Aslanbaba, kýsa süre önce ibadete açýlan Ulukýþla Camii'ni ziyaret ederek, açýlýþtan sonraki ilk Cuma namazýna katýldýlar. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, geçen haftaki açýlýþ törenine grup toplantýsý nedeniyle katýlamadýklarýný belirterek, açýlýþtan sonraki ilk Cuma namazýna katýlmak için camiyi ziyaret ettiklerini ifade etti. Töre, Kýbrýs Türk halkýnýn Müslüman bir halk olduðunu kaydederek, her yerleþim biriminde, her köyde bir cami olmasý, minarelerden ezan sesi yükselmesi gerektiðini dile getirdi. Töre, Rum toplumunun Hristiyan dinine nasýl sahip çýktýðýna iþaret ederek, "Ýslamiyet de bizim için kutsal bir dindir. Dini vecibelerimizi yerine getirsek de getirmesek e mutlaka camiiler olmalý, ezan sesi yükselmelidir" dedi. HASÝPOÐLU Gazimaðusa Milletvekili Ertuðrul Hasipoðlu da, camiinin anlamýnýn toplanma yeri olduðuna iþaret ederek, Rum tarafýnda yol güzergahlarý boyunca kiliseler bulunduðunu, Müslüman Kýbrýs Türk halkýnýn her yerleþim biriminde camii yapýlmasýnýn doðru olduðunu ifade etti. TANCER Girne Milletvekili Mehmet Tancer de, milletlerin ve devletlerin sadece soy aðaçlarýyla deðil, manevi deðerleriyle devlet ve millet olabildiðini, manevi deðerleri olmayan milletlerin sonu olmadýðýný kaydetti. ASLANBABA Baðýmsýz Ýskele Milletvekili Ejder Aslanbaba ise, bazý kesimlerin camilerden rahatsýz olduðunu, buna gerek olmadýðýný, kimsenin kimseyi ibadete zorlamadýðýný ifade etti. Aslanbaba, Kýbrýs Türk halkýnýn Müslümanlýðý seçtiðine göre camilerin olmasýnýn da doðal olduðunu söyledi. TÜLÜCÜ Paþaköy Belediye Baþkaný Habil Tülücü de, camilerin ibadet yeri olduðunu belirterek, "Müslümansak camilerimiz de olacak, okullarýmýzda. Camiiler Ýslamiyet'in gereðidir" dedi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÞEYTANLAR Bundan aylar önce yazmýþtým. Türkiye'de Ergenekon operasyonlarýnýn baþladýðý günlerde. Yavru Ergenekon'a sýra ne zaman gelecek sorusu soruluyordu her yerde. Boþuna beklemeyin... Yavru Ergenekon'a sýra gelmez, demiþtim bir yazýmda. Çünkü Türkiye'nin yavru Ergenekon'a ihtiyacý vardý. Ve bu ihtiyaç, her dönem için geçerliydi. Ankara, kendisine karþý yükselen sesleri bastýrmak... Ýþgale... Kontrolsüz nüfus yýðýlmasýna... Asimilasyona... Kýbrýslýtürklerin siyasi iradesinin gaspedilmesine... Sosyal, kültürel, tarihi ve coðrafi tüm deðerlerinin ortadan kaldýrýlmasýna... Ülke topraklarýnýn yaðma Hasan'ýn böreði gibi yaðmalanmasýna... Ve burada uluslararsý hukuka aykýrý olarak yaratýlan daha nice hukukdýþý oldu bittilere karþý yükselen sesleri kýsmak, korku ve baskýlarla etkisizleþtirip "hizaya" getirmek için, yavru Ergenekon vazgeçilmez bir ihtiyaçtý Ankara için. Bu nedenle buradaki Ergenekon'la ilgili ciddi bir soruþturma baþlatmayý düþünmediler hiçbir zaman. Sadece KKTC Meclisi'nde sözde Ergenekon araþtýrmasýný yürütecek göstermelik bir komite kurdurdular. Baþýna da UBP milletvekili Ahmet Çaluda'yý getirdiler. Ýþte bu komite, geçtiðimiz günlerde yaptýðý 11. toplantýsýndan sonra, "Bu iþ bu kadar, Kýbrýs'ta Ergenekon bulgusuna rastlanmadý" diyerek, araþtýrmalarýnýn sonucunu açýkladý ve dosyayý kapattý! Kuzey Kýbrýs'ta siyasi nitelikli çok bombalar patlatýldý bugüne kadar. Çok cinayetler iþlendi. Sayýsýz kundaklama ve kurþunlama olayý yaþandý. Muhalif kesimler, tehdit, komplo ve telekulak terörüyle çok susturulmak istendi. Araþtýrma Komitesi, Ergenekon'u bunlarýn hiçbiriyle iliþkilendirmemiþ ne yazýk... Hiç uðramamýþ buralara Ergenekon. Ýzine bile rastlayamamýþ pek sayýn ve muhterem komitemiz. Afrika dün çok yerinde bir soru yöneltti manþetinden. "Bomba ve cinayetler þeytanlarýn iþi mi?" Öyle ya... Madem ki Ergenekon'a dair hiçbir bulguya rastlamadýklarýný ifade ediyor bu komite ve buna dayanarak konuyu kapatýyor... Ve madem ki, o çok önemli araþtýrmalarý sýrasýnda Polis Genel Müdürlüðü, Nüfus Kayýt Dairesi, Baþsavcýlýk, Baþbakanlýk Müsteþarlýðý ve Denetleme Kurulu ve Bakanlar Kurulu Sekreterliði'nin yapýlan araþtýrmalarýn kaynaðýný oluþturduðunu açýklýyor... Kuzey Kýbrýs'taki siyasi bombalama, cinayet, kundaklama ve kurþunlama gibi eylemlerin Ergenekon'un deðilse, þeytanlarýn iþi mi olduðunu da saptamýþ olmalarý gerekir. Hatta daha da ileri giderek diyebilirim ki, bu þeytanlarýn kimliklerini dahi öðrenmiþlerdir sayýn komitenin muhterem üyeleri. Yürekleri, vicdanlarý ve en önemlisi onurlarý söylüyorsa, bu þeytanlarýn kimler olduklarýný da topluma açýklamak zorundadýrlar. Ergenekon deðilse mutlaka þeytanlar koymuþlardýr o bombalarý... Þeytanlar kundaklamýþ... Þeytanlar kurþunlamýþ... Þeytanlar iþlemiþtir o kanlý cinayetleri... Yoksa Ergenekon'un izlerini de þeytanlar mý alýp götürmüþtür de bizim muhteremler hiçbir bulguya rastlamamýþlardýr. Malûm ya... Þeytan iþi bunlar... Ergenekon bunun neresinde?!

5 25 Aralýk 2010 Cumartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Bütün bir yýl boyunca kamu görevlilerinin... Pardon Hindilerin ne düþündüðü Aralýk ayý sonlarýna doðru anlaþýlýr Apoel'e 3 maç seyircisiz oynama ve 40 bin euro para cezasý verilmiþ. - Pire pireyi ýsýrmaz! (Merak etmeyin sözün doðrusunu da biliyoruz ama)bu bir daha kanýtlandý FÝBA zevahiri kurtarmak için bu kadarýný olsun vermek zorundaydý zaten. Mecliste saðlýk tartýþýlmýþ. - Bir süre izledim. Hiç de saðlýklý bir tartýþma deðildi. Yeni havayolu þirketimiz kuruluyormuþ. - Asla kaybettiðimiz eþeðin yerini tutamayacak! Rum Ticaret Odasý, KKTC'nin sýnýr kapýlarýndaki kontrollerini kýnamýþ. - Keçi güldü koyuna Sanki kendileri kapýlarda yoklamýyor Maliye Bakaný Tatar, 13. maaþýn ödeneceðini ama tarih veremeyeceðini açýklamýþ. - Kimsenin 13. maaþtan kuþkusu yok zaten. Önemli olan ne zaman ödeneceði Bunu söyleyemeyeceksen boþuna ne konuþuyorsun. Vatandaþý sinir etmek için mi? Öðretmenlerin özel ders vermesi devam ediyor. Bakanlýk zaman zaman, iþ yapar görünmek için soruþturma açýyor. KTOEÖS Baþkaný Eraslan, bir öðretmenin bir baþka öðretmen tarafýndan soruþturulmasýný, kardeþi kardeþe kýrdýrma olarak niteledi. Doðrudur. Bir öðretmenin, bir diðer öðretmen tarafýndan soruþturulmasý yanlýþtýr. Bundan böyle bu tür soruþturmalar hademeler tarafýndan yapýlmalýdýr. Hiç deðilse kardeþi kardeþe deðil, yeðeni yeðene kýrdýrmýþ olurlar. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI YA GÖRÜNTÜ GERÇEKSE Aðlýyoruz Çýrpýnýyoruz Kendimizi eylemden eyleme atýyoruz. Maþallah Sendikacýlarýmýz Basýnýmýz Yaygarayý çok güzel koparýyor. Gören, 9 çocukla bir maðarada kaldýðýmýzý sanýyor Kalanlarýmýz yok deðil. Var Ama ne kadar? Kaç kiþi Kaç aile? Parasýz Ýþsiz Çaresiz Yardýma muhtaç insan sayýmýzýn. Paralý Ýþ sahibi "Yok" nedir bilmeyen zengin sayýmýza göre oraný nedir acaba? Bilemiyoruz Zaten bu ülkede hiç bir þeyi rakamla ifade etmek mümkün deðil! Çünkü kaydý kuydu yok. Ama, durum sandýðýmýz kadar kötü deðil galiba. Türkiye'den buraya ilk kez gelen turistler hayretler içinde kalýyor. Yollardan taþan lüks arabalar Dað yamaçlarýný, sahilleri kaplayan lüks villalar Dolup taþan lokantalar Zengin ve lüküs bir hayat yaþadýðýmýz izlenimini veriyor. Ýçiçe geçtikten sonra, bizi yakýndan izleyen bir kesim daha var. Rumlar! Ve Rumlar da, týpký Türkiyeliler gibi, bizi zengin bir toplum sanýyor. Öyle görüyor Güneyden yapýlan alýþ veriþ çýlgýnlýðýmýza bakýnca böyle bir izlenime kapýlmalarý çok doðal... Tamam Görünüþ yanýltýcý olabilir Görünüþe aldanmayýn diyebilirsiniz Ama demeden önce bir düþünün Ya görüntü gerçekse! Ya hakikaten zenginsek!.. Size tuhaf gelebilir ama insanlar bazan ne kadar zengin olduklarýný fark etmeyebiliyorlar. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Türk tarafý Apoel olayýný istismar ediyormuþ E edecek tabii. Kaçýrýlacak fýrsat mý bu Yakýnacaklarýna böyle paslar ve fýrsatlar vermesinler... Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BÝR BASKIN DAHA MI? (Ýstanbul)- Yazýyý okuduðunuz anlarda dünyanýn herhangi bir yerinde maç yapýlmaktadýr. Adý ne olursa olsun maç, maçtýr. Bu lig türü karþýlaþma olabileceði gibi mahalleler, sýnýflar arasý bir maç da olabilir. Belki de plaj turnuvasýdýr oynanan. Diyeceðim o ki haberimiz olmasa da binlerce uçaðýn havada olmasý gibidir bir yerlerde bir karþýlaþmanýn olmasý. Ve belki de kimbilir o karþýlaþmalarýn birinde taraftar kavga çýkartmýþtýr. Tarih boyu olmuþtur bu mücadeleler. Olmasý da gerekir Ta MÖ 770'li yýllara dayanan Olimpiyat yarýþmalarý vardý. Bir de ondan önceki spor yarýþmalarý. Gladyatörler vardý ölümüne yarýþan. Dünya paylaþým savaþlarýnda bir ara mola verilse de futbol karþýlaþmalarýnýn tarihi de pek yeni sayýlmaz. Basketbol da öyle. Nasýl ki bu tür yarýþmalarýn olmasý normal sayýlmalýdýr O yarýþmalardaki kavgalar ve seyircilerin kötü muameleleri de doðal karþýlanmalýdýr. Her maç öncesi, "meþale yakmayýn ceza gelebilir" uyarýlarý yapýldýðý halde fanatikler yine de bir yolunu bulup atýyorlar o meþaleleri saha içine. Pýnar Karþýyaka-APOEL basketbol karþýlaþmasýnda EOKA'nýn taraftarlarý durup dururken oyunculara saldýrdýlar. Belli ki bu saldýrý önceden planlanmýþtý. Yapanlarýn kime neye hizmet ettikleri hakkýnda bilgileri olduðunu sanmýyorum. Düþünün 1960 öncelerini. Yaþayanlar bilir, bilmeyenler de okumuþ olmalýlar. 1964'e giden süreci canlandýrýn gözünüzde. Örneðin Baf'taki bandabuliya iþgali ve daha sonraki çarpýþmalar bir kývýlcýmla baþlamýþtý. Rumca konuþan bir Kýbrýslý, Türkçe konuþan bir postacýya ateþ açtý ve yaraladý. Sen misin bunu yapan? Baflý Türkçe konuþanlar bandabuliyaya dalýp ne kadar esnaf, müþteri varsa toplayýp Türk bölgesine getirdiler "esir aldýk" diye Ve ertesinde ölülerin verildiði çarpýþmalar yaþandý. Sonra 1974'e gidilen süreç O çarþý olaylarý bugünleri hazýrlamýþsa, bu günlere bakýp yapýlanlarýn kimlere fayda getireceðini görmeliyiz. O postacýya sýkýlan kurþunun aslýnda kimi hedef aldýðýný bugün görüyoruz. Ramadan Lollo'nun, "dayanýn Türkiye geliyor" diye baðýrmasý hala kulaklarýmda. Meðer "Türkiye gelecek" dedikleri, televizyon ekranlarýnda izleyiciye "kýnama mesajý gönderin" diyen, fanatiklerin taþ atmalarýndan keyif alan, aðzý kulaklarýndaki tiplermiþ. Nereden bilebilirdik. Pýnar Karþýyaka-APOEL basketbol karþýlaþmasýndan sonra geliþmelere bakýyorum. FIBA APOEL'e az ceza vermiþ olabilir, itiraz edersiniz, hakkýnýz var... Türkiye hükümeti, Türk takýmýna fanatikler kötü davrandý diye o ülkeyi protesto edebilir. Bir daha o ülkeye kendi takýmlarýný göndermeyebilir hatta gücü nispetince ambargolar da uygulayabilir Ayný þekilde TC Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ Türk takýmýný havaalanýnda karþýlayýp demeç de verebilir. Ancak üç beþ tane faþistin gayretlerini cesaretlendirecek beyanatlarda bulunmamalýydý. Ne demek 74 ruhu hala ciddi bir þekilde yaþýyor demek ve Kýbrýslýrumlarýn çözüm istemedikleri kanaatine varmak? Yoksa ayný senaryolar yine devrede ve Türkçe konuþan Kýbrýslýlar 63'te olduðu gibi bandabuliya mý basacaklar?

6 GÜNLÜK BAÞARILI ÖÐRENCÝLER SERTÝFÝKALARINI ALDI Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ýletiþim Fakültesi'nde düzenlenen sertifika töreninde, bir önceki dönemde akademik baþarý saðlayarak þeref ve yüksek þeref sertifikasý almaya hak kazanan öðrencilere sertifikalarý verildi. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, sertifika töreninin açýlýþýnda konuþma yapan DAÜ Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Süleyman Ýrvan, DAÜ Ýletiþim Fakültesi'nin Kýbrýs'ýn en iyi iletiþim fakültesi olduðunu; Kýbrýs, Türkiye, Ýran, Azerbaycan, Nijerya, Filistin, Ürdün, Ýsrail, Almanya, Suudi Arabistan, Pakistan, Rusya, Hür-Ýþ Federasyonunun talebiyle Asel Grup ve Altýnbaþ Holding'in ortaklaþa projelendirdiði Lefkoþa Park Evleri'nin temeli düzenlenen törenle atýldý. Lefkoþa-Ercan anayolu üzerinde Erülkü Market'in karþýsýnda 170 bin metrekare alan üzerine kurulacak Lefkoþa Park Evleri projesinde 248 villa, 240 daire, market, okul, hayvan barýnaðý, çarþý, sinema, otopark, çocuk parký, yüzme havuzlarý ve çeþitli spor dallarý içim sahalar yer alacak. 3 yýl içinde tamamlanmasý planlanan projenin ilk etap temelleri dün Cumhurbaþkaný Vekili Hasan Bozer, Baþbakan Ýrsen Küçük, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil, bazý milletvekilleri, sendika temsilcileri ile projeden ev alanlarýn katýldýðý törenle atýldý. Törende sýrasýyla ASEL Direktörü Taþkýn Ürel, Altýnbaþ Holding temsilcisi Vakkas Altýnbaþ, Hür-Ýþ Federasyonu Baþkaný Yakup Latifoðlu, Baþbakan Ýrsen Küçük ve Cumhurbaþkaný Vekili Hasan Bozer birer konuþma yaptý. ÜREL ASEL Direktörü Taþkýn Ürel, bu projenin hazýrlýklarýna bir yýl önce Hür-Ýþ Federasyonu'nun talebiyle baþladýklarýný ve zaman içerisinde tüm halkýn beðenisine sunduklarýný belirterek, bir yýlýn büyük kýsmýnýn bürokrasiyle harcadýklarýna dikkati çekti. Konut deðil yaþam sattýklarýný ifade eden Ürel, bugün itibariyle 100 konut sattýklarýný açýkladý. Lefkoþa Park Evleri Projesi'ni detaylarýyla anlatan Ürel, site içerisine Kýbrýs Türk halkýnýn mücadele tarihini sergileyeceði bir de müze yapacaklarýný vurguladý. ALTINBAÞ Altýnbaþ Grubunu temsilen Vakkas Altýnbaþ ise, holding olarak inanmadýklarý ve güvenmedikleri projelere dahil olmadýklarýný Cezayir ve Lübnan'dan öðrencilerle gerçek anlamda uluslararasý ve kültürlerarasý bir fakülte haline geldiðini söyledi. Törende gazetecilik bölümünden 14, radyo-televizyon ve sinema bölümünden 36, halkla iliþkiler ve reklamcýlýk bölümünden 71, görsel sanatlar ve görsel iletiþim tasarýmý bölümünden 21 öðrenciye þeref ve yüksek þeref sertifikalarý verildi. Öte yandan, akademik yýlýnda eðitime baþlayan Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi tarafýndan, yeni öðrencileri ve öðretim görevlileri adýna 1. Aðaç Dikme Þenliði gerçekleþtirildi. Lefkoþa Park Evleri'ni ASEL Grup ile Altýnbaþ yaptýrýyor n Toplam 500 civarýnda villa ve daire, okul, çarþý, yüzme havuzu ve spor tesisinden oluþan projenin hedefi 3 yýl... belirterek, yürüttükleri tüm iþ kollarýndaki baþarýlarýnýn saðladýklarý güvenin göstergesi olduðunu ifade etti. Projenin kendilerine sunulmasýyla çeþitli incelemeler yaptýklarýný ve 3 þartla projeye dahil olabileceklerini söylediklerini anlatan Altýnbaþ, þartlarýný þöyle sýraladý: "1-Evleri alanlar vazgeçmek isterlerse paralarýný yüzde 10 fazlasýyla geri alacaklar. 2- Evler güzel ve kaliteli olacak. 3- Bu kadar insanýn yaþayacaðý yere çarþý yapýlacak." KÖK HÜCRE AIDS'Ý YENDÝ MÝ, YENMEDÝ MÝ? Ölümcül hastalýklarla ilgili öyle açýklamalar yapýlýyor ki, bir anda dünyayý heyecan sarýyor, akabinde yapýlan açýklamalarsa yine umutsuzluða neden oluyor. Mesela, Berlin Týp Fakültesi'nde HIV bulaþan bir hastaya kök hücre nakli yapýldý. 2007'de yapýlan nakilden sonra hastanýn HIV için aldýðý ilaçlar kesildi yýlýnda HIV virüsü kapan 2006 yýlýnda da kan kanserine yakalanan ABD'li Timothy Ray Brown normal saðlýðýna kavuþtu. Yani kök hücre tedavisinden sonra hastada HIV virüsü kalmadý. Oysa Alabama Üniversitesi'nden Dr. Michaell Sagg bunun bir tedavi yöntemi olabileceðini, ancak maliyetinin yüksek olduðunu söylüyor. Saag, ayrýca kök hücre naklinin vücutla yüzde yüz uyumlu olmasýnýn nadir görüldüðünü, kök hücre nakillerinden kimse ölmese bile, sonrasýnda birçok þikayetlerin ortaya çýkabileceðini ve insanlarýn tatsýz bir hayat yaþamak zorunda kalabileceklerini söylüyor. Dahasý var, beyaz ýrka mensup kiþilerde uyumlu bir donör bulma oraný sadece yüzde 1, siyah ýrk için ise yüzde 0... Kök hücre tedavisi AIDS'i yendi mi, yenmedi mi, nasýl anlayacaðýz... ÝLK CUMA NAMAZI Zorlu Töre, Ertuðrul Hasipoðlu, Mehmet Tancer ve Ejder Aslanbaba Ulukýþla Camisi'ne giderek açýlýþtan sonraki ilk Cuma namazýný kýlmýþlar. Allah kabul eylesin... YA ÇALINTIYSA? Ersin Tatar'ýn açýklamasýna bakýlýrsa, hiç yeni araba almamýþ hükümet... Gümrükte sahipsiz kalanlarý almýþ yalnýz... Ya gümrüktekiler çalýntýysa? ERGENEKON Ergenekon'un Kýbrýs'ta hiçbir izine rastlayamayan meclis araþtýrma komitesinin baþkaný Ahmet Çaluda, Türkiye'deki 500 zanlýdan 150 kadarýnýn KKTC yurttaþý olduðunu açýkladý. Ergenekon'da yargýlanan bu kadar yurttaþýmýz olduðuna göre, nasýl olur da hiçbir ize rastlanmaz? ERGENEKON DEMEK NE DEMEK... Çaluda'ya, komitenin bombalama ve faili meçhul cinayetleri de araþtýrýp araþtýrmadýklarý sorulmuþ... O da, "Bizim görevimiz yalnýz Ergenekon baðlantýsýný araþtýrmaktý" diyerek sýyrýlmýþ iþin içinden. Ýlahi Çaluda, Ergenekon demek bomba ve cinayet deðil mi zaten? Týrnak... "Kamu çalýþanlarý ve emekliler 13. maaþlarý bekliyor, çarþý pazar 13. maaþlarý gözlüyor, Tatar emeklilerin vergi alýnmasýyla ilgili açtýðý davanýn sonucu ile 13. maaþlarý nasýl denkleþtireceðinin sancýlarýný çekiyor..." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Tepki gösterilmesi gereken, karþý tarafýn konuyu nasýl kullandýðý deðil, konunun özü olmalý. Her iki taraf da ama belki bu olayda daha fazla Kýbrýs Rum tarafý, bunu kavradýðý zaman, böylesi olaylarýn yaþanmasýnýn önüne geçilebilir." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "UBP'den ilk kazýðý 1987 yýlýnda ikinci kazýðý da 2000 yýlýnda yiyen TKP... Ýlk kazýk, halis Kýbrýs zeytinyaðý ile yaðlanýp, kýynýklarý temizlendiði için fazla acý çekmeyen TDP'nin atasý TKP, ikinci kazýðýn yaðlanmamasý ve kýynýklarýn temizlenmemesi nedeni ile büyük acý çekmiþti." Taner ULUTAÞ (Star) " 'Çocuklar gibi sevdim, devlet gibi ýstýrap çektim' der Nazým Hikmet... Yüreði Türkiye'de mezarý Moskova'da olsa, kendi ülkesinde bir ceviz aðacý olmayý tercih ederdi... Oysa ki ben, kendi ülkemde bir çam aðacý olmayý tercih ederdim..." Mustafa DOÐRUSÖZ (Güneþ) YAÞLILARA YENÝ YIL YEMEÐÝ Girne Belediyesi "2'nci Bahar" üyesi yaþlýlara yeni yýl yemeði verdi. Girne Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn'ýn ev sahipliði yaptýðý yemeðe bazý Meclis üyeleri, Mali Ýþler Þube Amiri Ersoy Ýlgen, Belediye çalýþanlarý ve 2'nci Bahar Yaþam Projesi'ne kayýtlý çok sayýda üye katýldý. Aygýn etkinlikte yaptýðý kýsa konuþmada, 2'nci Bahar üyeleri ile birlikte olmaktan duyduðu mutluluðu dile getirerek, her zaman onlarýn yanýnda olacaklarýný belirtti. Günün Kahramaný HAKAN AYIK Gary Robb, Ýsmet Felek falan derken, Hakan Ayýk ismi ile müþerref olduk nihayet... Söylenenlere bakýlýrsa, bu balýk büyük bir balýkmýþ... Uluslararasý bir uyuþturucu kaçakçýsý... Tüm dünyada bunca zamandýr kýrmýzý bültenle aranýyormuþ ve sonunda Girne'deki bir otelde ortaya çýkmýþ... Orada ortaya çýkmasý sizi de hiç þaþýrtmadý deðil mi? Nasýlsa ne ilk, ne de sondur bu... Bütün kaçaklar bize sýðýnýyor. Bütün kaçaklarýn yolu kuzey Kýbrýs'a çýkýyor... Mahkeme dün 6 gün daha tutukluluk vermiþ ona... Neden? Kýrmýzý bültenle aranan biri ise, Ýnterpola teslim edilmesi gerekmez mi? Yoksa herþeyden önce bizim mi emin olmamýz gerekir bundan? Bir de þu: Polis telefon kayýtlarýný inceliyormuþ Ayýk'ýn... Acaba Ergenekon komitesi gibi o da KKTC ile hiçbir baðlantýya rastlamadý mý?

7 25 Aralýk 2010 Cumartesi 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ÝTÝRAFÇI CASUS Geçen hafta basýnda yer alan ve sonra unutulan, veya unutturulan ve yerel basýnda sessizce geçiþtirilen bir haber vardý. Casusluk olayýyla ilgiliydi. Adý Erdal Eryener, 48 yaþýnda. Elektronik eþya satýþ ve tamiri yapýyordu ve Kuzey'de yaþamaktaydý. Ayni zamanda KKTC ve Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþýydý. Böbreklerinden rahatsýzlandý ve ameliyat için Güney'deki genel hastaneye yattý. Ýþte ne olursa hastanede yattýðý sýrada oldu rivayete göre! Rum Ýstihbarat Örgütü ( KÝP) hasta yataðýnda ona yaklaþýp ajanlýk teklif etmiþ. Kabul ederse, kendisine maaþ baðlanacaktý. Ayda 630 Euro. Kabul etmiþ Erdal Eryener. Taburcu edildiðinde eline geliþmiþ fotoðraf makinesi tutuþturur KÝP olarak tanýmlanan Rum Ýstihbarat Örgütü... Talep edilen yerlerin ve askeri tatbikatlarýn fotoðraflarýný görüntülemesi istendi. Yeni KÝP elemaný çoktan razýdýr buna! Askeri bölgelerin Askeri tatbikatlarýn Hava ve deniz limanlarýnýn resimlerini çeker, KÝP' e verir. Fakat KKTC Polis ve istihbarat örgütleri uyumaz. Kokuyu nasýl olmuþsa almýþlar, KKTC ve Türk Ordusu casusun 2007 yýlýndan beri peþindeymiþ. Nihayet uygun gördükleri anda enselemiþler onu. Ve kodese týktýlar. Ýki haftaya yakýn süre, avukat dahil kimseyle görüþtürmediler. Ortaya çýktýðýnda Erdal Eryener, suçunu itiraf eden casus olarak tanýtýldý. Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde Yargýç Fügen Ulutekin'in karþýsýna çýkarýldý ve üç ay süreyi geçmemek koþuluyla hapishaneye gönderildi. Mahkemede KÝP casusunun aleyhine getirilen suçlamalar nelerdi? Bazýlarýný kýsaca irdeleyelim ve sorgulayalým, çünkü senaryo pek inandýrýcý gelmedi sayýn okuyucular. 1- Gizlilik kararý bulunan bilgileri edinmek Erdal esnaf KKTC'nin yüksek kademelerinde çalýþmýyor ki, gizlilik kararý bulunan belgeleri ele geçirmek olanaðý bulabilsin? 2- Gizli askeri bilgileri baþkalarýna vermek Nasýl ele geçirdi gizli askeri bilgileri? 3- Askeri bölge ve tatbikatlarýn fotoðraflarýný çekerek KÝP' e vermek... Ki hiç inandýrýcý deðil. Topluma aktarýlan bunlar... Suçunu itiraf eden casus olayý sanýrsam bir ilktir KKTC'de. Ya zanlýnýn avukatý açýklama yapmalý, ya da zanlýnun açýklama yapmasýna izin verilmeli. Gerek basýnda yer aldýðý þekliyle, gerekse mahkemeye sunulan suçlamalarýn içeriði, senaryonun doðruluðu hakkýnda þüphe uyandýrýcý çünkü. Bir iþ var bu iþte, bir saptýrma var. Erdal Eryener yalnýz mý? Eþi, çoluk çocuðu veya kardeþleri yok mu? Neden suskunlar? Bir adým atsýnlar, çýksýnlar o kapýdan korkmadan! Gerçeði anlatsýnlar Ülkede yardým bulacaklarý çevre bulunur elbette. Adresi ise halkýn vicdanlarýnda yazýlý o çevrenin. Kime sorsalar bilir Endiþe etmesinler. ÞUBEYÝ BÖYLE AÇTILAR- Cumhurbaþkaný Vekili Hasan Bozer ve Baþbakan Ýrsen Küçük, Creditwest Bank'ýn Küçük Kaymaklý'daki yeni þubesinin açýlýþýna katýldý. Cumhurbaþkaný Vekili Hasan Bozer açýlýþtan önce yaptýðý konuþmada, Altýnbaþ ailesine yatýrýmlardan dolayý teþekkür etti ve yapýlan yatýrýmlarýn Kýbrýs Türk halkýna artý olarak yansýdýðýný belirtti. Bozer, yeni þubenin hayýrlý olmasý dileklerinde bulundu. Baþbakan Ýrsen Küçük de, ülke ekonomisinin geliþmesi için yapýlan yatýrýmlarýn çoðalmasýnýn kaþýnýlmaz olduðunu belirtti. Aktif büyüklüðü 500 milyon TL'yi bulan ve Türkiye'de ilk 10 markadan biri olan Altýnbaþ'ýn KKTC'nin bir kuruluþu, milli deðeri olduðunu ifade eden Küçük, Altýnbaþ ailesini baþarýsýndan dolayý tebrik etti. SONA GELÝNDÝ... BELEDÝYE EVLERÝ'NDE KURA ÇEKÝMÝ BUGÜN Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), Belediye Evleri'nde sona gelindiðini açýkladý. LTB'den yapýlan yazýlý açýklamada, "LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn tüm engellemelere karþýn yapýmý konusunda þeref sözü verdiði Belediye Evleri'nde sona gelindi" denildi. Haspolat Bölgesi'nde Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nin karþýsýnda yer alan, toplam 304 haneden oluþan evler için belirlenen hak sahipleri bugün çekilecek kuralar sonunda belirleniyor yýlýnýn Mart veya Nisan ayýnda tamamlanmasý planlanan Belediye Evleri blok, kat ve daireleri için, yarýn 14.30'da Haspolat'ta noter huzurunda kura çekiliþi yapýlacak. Açýklamaya göre, Lefkoþa Türk Belediyesi'nin "ihtiyaçlý vatandaþlara yönelik" yaptýðý Belediye Evleri kura çekiminde, Baþbakan Ýrsen Küçük ve LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn yaný sýra hak sahibi vatandaþlar da hazýr bulunacak. "SÖZ VERDÝÐÝMÝZ GÝBÝ EVLERÝ DE TESLÝM EDÝYORUZ" LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý konuyla ilgili açýklamasýnda, Lefkoþa Türk Belediyesi olarak söz verdikleri yolda emin adýmlarla ilerlediklerini belirtti. Bulutoðlularý, bu projeye baþlarken çeþitli engellemelerle karþýlaþan, sosyal belediyeciliðin önemli hizmetlerinden biri olan ve ihtiyaçlý vatandaþlara ev sahibi olma imkaný veren "Belediye Evleri Projesi"nin tamamlanmak üzere olduðunu ve Haspolat Bölgesi'nde yapýmýnda son aþamaya gelen evler için kura çekimi yapýlacaðýný kaydetti. ÝSKELE'YE 5 YILDIZLI OTEL Maliye Bakaný Ersin Tatar, Türkiyeli iþ insanlarýnýn ülkeye yatýrým yapmalarýndan memnun olduðunu söyledi. Maliye Bakanlýðý basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre, Ýskele bölgesine 1500 yatak kapasiteli 5 yýldýzlý otel inþa etmeye hazýrlanan Kotitaþ Kýbrýs Turizm Þirketi'nin Sahibi Türkiyeli Ýþadamý Kemal Atlý'yý kabul eden Tatar, Türkiyeli iþ insanlarýnýn ülkeye yatýrým yapmalarýndan memnun olduðunu söyledi. Türkiye'deki birçok tesis gibi KKTC'de de son dönemlerde önemli tesislerin yapýldýðýný vurgulayarak, Ýskele bölgesine yatýrým yapacak Atlý'ya baþarý dileyen Tatar, "KKTC yatýrýmlarla büyüyor ve büyümeye devam edecek. ALO AFRÝKA HATTI ÝNANALIM MI? Bir grup Akfinans çalýþaný imzasýyla köþemize gelen þikayet mektubu özetle þöyle: "Bir süredir emlak sorunu yaþayan bazý Ýngilizlerin avukatlýðýna giriþen eski Cumhurbaþkanýmýz sayýn Rauf Denktaþ'ýn bir internet gazetesinde yazdýklarýný hayret ve üzüntü ile okuduk. Ülkemizde müteahitlerle sorun yaþayan yüzlerce Kýbrýslý Türk ve 3. devlet uyruklusu olduðunu bir yana býraktýk, yazdýklarýna bir daha baktýk ve 'Acaba bu satýrlarý yazan bu memleketi 40 seneden fazla idare eden hem de Cumhurbaþkaný - baþkomutan - baþmüzakereci - dava adamý ve bilimum sýfatlar' sahibi sayýn Rauf Denktaþ deðil de baþkasý mý diye düþündük. Bir an geçmiþe gittik - batan bankalarý düþündük - bazýlarýmýz da o batan bankalarýn hem de en büyüðünde, hem de Cumhurbaþkanýna dünür olanlarýn bankasýnýn çalýþanlarýydýk. 'Bu banka kale gibi saðlamdýr, batmaz, ben kefilim' diyen Denktaþ'ýn sözleri hala kulaklarýmýzda yankýlanýr. Fakat ne oldu, güvenimiz boþa çýktý. Aylarca iþsiz güçsüz süründükten sonra sayýn Denktaþ'ýn 'fýrsatçý - tefeci - gaddar' diye karalamaya çalýþtýðý insanlarýn bankasýnda iþ bulduk. Batan dünür bankasýnýn devlet alacaðý da hala daha durmaktadýr. Yýllarca bu memleketi idare eden sayýn Denktaþ bu sistem madem kötüydü niye deðiþtirmedi? Koskoca Cumhurbaþkaný istese bu sistemi deðiþtiremez miydi? Yoksa ne demiþler, "Dün dündür bugün bugündür" hesabý mý yapýlýyor? Herhalde öyledir. Yýllarca memleketi idare ederken hep dertlenmez miydi sayýn Denktaþ basýndan ve siyasetcilerden, hep demez miydi 'Gýyabýmda beni yargýlarlar, bana sormadan istedikleri gibi yazarlar çizerler' diye. Þimdi artýk emekli olunca bunlarý da mý unuttu? Ýngilizlerin anlattýklarýný dinlerken bizim ustalarýmýza niye sormadý da bir sürü yalan yanlýþ rakamlarla onlarý suçladý, hadi onlara sormadý bu banka KKTC Merkez Bankasý'nýn bütün bankalar gibi denetiminde deðil mi? Yoksa bu insanlarýn doðup büyüdükleri, insanlara iþ ekmek kapýsý açtýklarý bu topraklarda yabancýlar kadar haklarý yok muydu? Yoksa bankamýzýn kredi alacaklarýný memleketten kaçýp giden müteahitten alabilmek için 2 yýlda tam 54 defa mahkemede ödeme sözü aldý ve sayýsýz defa mahkemelere çýktýðýný öðrenmekten mi çekindi acaba? Bankalar arka arkaya battýktan sonra devletin iþi sýký tuttuðunu, bankalarý sürekli denetlediðini, bankalarýn her verdikleri kredinin nereye gittiðini kontrol ettiðini, bankalarda var olan paranýn banka sahiplerinin deðil de halkýn parasý olduðunu, bankayý idare edenlerin bu paralarý koruyup kollamak ve sahiplerine istedikleri zamanda geri vermek zorunda olduðunu, Kulaksýz Sitesi'nden ev alýp maðdur olduðunu iddia eden 5 Ýngiliz ailenin memleketten kaçýp giden ve halen Türkiye'de olduðu söylenen müteahhite ne verip, ne aldýklarýný bankayla hala daha gelip konuþmadýklarýný Denktaþ bey herhalde bilmiyordur. Sözde maðdurlarýn ayni müteahhit aleyhine sözleþmelerini feshedip, yani evden vazgeçerek, mahkemelerimizde 120,000 Stg tazminat hükmü almalarý 'hak' iken bankanýn alacaðýný unutmasý mý gerekmektedir. Bu 'saf' ve 'maðdur' Ýngilizler kendi alacaklarý için mahkemeden baþka yabancýlarýn oturduðu evleri satýþa çýkarmak için mahkeme emri aldýklarýný bilmiyor mu? Bilse o zehir zemberek yazýyý yazar mý? Bilmiyorsa öðrenmek o kadar zor ve zahmetli mi? Son birkaç sorumuz daha olacak. KKTC Mahkemesinde hüküm alýnmýþ bir konu üzerine yazarak kendisini mahkemenin üstünde mi görüyor? Dünürünün bankasý 815 adet hissedarýn haklarýný gasp ederken kendisi nerede idi? Bu devleti kendinin kurduðunu, onu cocuðu gibi besleyip büyüttüðünü her vesileyle dile getiren sayýn Denktaþ, kendisiyle konuþan ve maðdur olduðunu iddia eden birkaç Ýngilizin internette allahýn günü bu devlete de mahkemelerine de hakaretler yaðdýrdýklarýný bilmiyor mu? Onlarýn KKTC' ye deðil Kýbrýs'a geldiklerini, Güneyde mülk pahalý olunca Kuzeye geçtiklerini, bizim devletimizi tanýmadýklarý için ikide bir Rumlar gibi Ankara'ya þikayet ettiklerini, hatta orada eylem yapmak istediklerini de mi bilmiyor? Gerçekler ortadadýr, Güneþ balçýkla sývanmaz, doðru duvar yýkýlmaz." BÝZÝM DUVAR SÝZ MEMLEKETÝN AÐZINA SIÇARKEN FAÞÝZM BÜYÜYOR Bizim Mandra KKTC Meclisi Ergenekon Araþtýrma Komitesi'nin, aylar süren çalýþmalar sonucunda, KKTC'de Ergenekon'la ilgili hiçbir bulguya rastlamadýðýný ve bu nedenle araþtýrmalara son verip dosyayý kapattýðýný açýklamasý mandra halký arasýnda büyük þaþkýnlýk ve hayret uyandýrýr. Vatandaþlar, buralarda Ergenekon damgasýný taþýyan onlarca terör eylemi varken, komitenin bu konuda hiçbir bulguya rastlamamasýnýn kesinlikle inanýlmaz bir sonuç olduðu görüþünü belirtirken, sokaktaki adam, "Yavrunun kendisi Ergenekon be..." diye imalý imalý söylenir.

8 8 25 Aralýk 2010 Cumartesi Kalem Yalçýn Okut Baþlýktaki sözler BirGün gazetesine köþe yazýlarý yazan ve tv programlarý da yapan deneyimli gazeteci Nazým Alpman'ýn son yazýsýnýn baþlýðýydý. BirGün gazetesini izliyor musunuz, bilmiyorum. Ýzlemiyorsanýz ýsrarla öneririm; çok iyi köþe yazarlarý var. Hepsi de konularýnda uzman o köþe yazarlarýnýn o çok iyi yazýlarý yanýnda, BirGün gazetesinin yayýn politikasý da: sosyalizmden hiç taviz vermeksizin her türlü ýrkçýlýða, sömürüye, ayýrýmcýlýða, gericiliðe ve faþizme karþý direnme ve savaþým verme ekseninde sürüyor. Rum!.. Nazým Alpman, yazýsýna dört sözcükten oluþan ama çok net olan o cümleciði koymakla isabet etti tabii. Fakat; 'Rumlar' derken, cümlesine bütün Rumlarý kapsatmasý/dahil etmesi sýnýfsal bakýþ açýsýna sýðmýyor. Nasýl ki, Denktaþ Bey sittin senedir -dilbilgisi kurallarýnýn da canýna okuyaraktan- hep 'Rum' der ve bütün Kýbrýslýrumlarý ayný kefeye koyarsaydý (Halen de ayný nakaratý tekrarlýyor, ayrý konu.) Oysa, bütün kapitalist toplumlarda olduðu gibi, Kýbrýs Rum toplumunda da iþçisi var, çiftçisi var, esnafý var ve sömürgen iþverenleri var. Ve sömürgen iþverenlerin çýkarlarý, zenginlikleri ve varlýklarý diðer sosyal sýnýf ve katmanlarýn çýkarlarý ile çeliþmektedir 'lerde EOKA, "sömürgecilere karþý savaþýyoruz" diye yola çýktýðý zaman Ýngiliz askerleri ve Kýbrýslýtürkler yanýnda, sayýsýz solcu Kýbrýslýrumu katlettiði gibi; 15 Temmuz 74 faþist darbesinde faþistlerin esas hedefi Ýngilizler deðil, solcu ve demokrat Kýbrýslýrumlar idi Nasýl ayný kefeye konulabilirler ki?... 'En iyi Türk ölü Türktür!' Geçen gün Cyprus Today'de çýkan bir yazýsýnda, son birkaç yýldýr yazdýðý yazýlar ve yayýmladýðý kitaplarla Kayýp Kiþiler konusunda çok iyi iþler yapmýþ -ve bir sürü ödüller 'MÝLLÝYETÇÝLÝK RUMLARI REZÝL ETTÝ' kazanmýþ- olan Sevgül Uludað þöyle diyordu: Güneyde bir okulda, Kayýp Kiþiler ile ilgili çalýþmalar yaparken ve herkesin bildiklerini anlatmasý ve bize yardýmcý olmalarýný isterken, 'mavi gözlü, dalgalý saçlý 12 yaþýnda bir çocuk bizi dinledikten sonra okulun bahçe kapýsýna doðru yürüyüp yanýmýzdan uzaklaþtý ve baðýrmaya baþladý: 'En iyi Türk ölü Türktür!..', 'En iyi Türk ölü Türktür!..' 12 yaþýnda, daha delikanlýlýða bile adým adtmamýþ bir çocuk böyle baðýrabiliyor/ baðýrtýlabiliyor!.. (Tabii, bunun karþýtý da bizim kuþaðýn gençlik yýllarýnda günde 5-10 öðün baðýrýlýyordu: "Bin gâvur kellesi kessem, bu kin benden vallahi de gidemez!.." vb vb..) Öðretilen düþmanlýk Sosyal bilimler yirminci yüzyýlda çok geliþti. Tarih biliminde de, sosyolojide de, sosyopsikolojide de ve diðer sosyal bilimlerde de fersah fersah yol katedildi.!950'lerde benim çocukluk ve ilk gençlik yýllarýmda, EOKA silahlý tedhiþ hareketine baþlayýnca, Rumlarýn çoðunlukta olduðu büyük köylerdeki fanatiklerin kahvelerinin kapýlarýna þöyle yazýlar asýlýrdý: "Türkler ve köpekler giremez" 'Touch wood' bizim Akaça'daki Rum komþularýmýz kahvehanelerinin kapýlarýna hiç o tür ýrkçý-faþist levhalar asmamýþlardý. Aslýnda, yukarýda deðindim gibi, yirminci yüzyýlda çok geliþen sosyoloji ve psiko-soyoloji çok net ortaya koymuþtur ki: düþmanlýklar da doðuþtan/doðal deðil öðretildikleri için vardýlar. Kýbrýs'ta da, diðer birçok ülkede de yaþanan düþmanlýklar ve kýyýmlar ne ana rahminden alýnan özelliklerdir, ne de yaþlarýndaki çocuklarýn bilebileceði þeylerdir. Hepsi de 'öðretilmiþ düþmanlýklardýr' Ýþ, zaman ve enerjimizi o iblisce Öðretilmiþ Düþmanlýk körükleyen faþist mihraklarýn kökünü kazýmaya ayýrmamýza kalýyor Bu kazýma iþini baþardýðýmýz ölçüde bu iblislerden de iblisliklerden de kurtulma yönünde baþarý þansýmýz artar CAS çalýþanlarý adýna suç duyurusu n Mamalý: CAS çalýþanlarýnýn KTHY tarafýndan ödenmesi gereken haklarý ödenmedi Hem çalýþanlar maðdur edildi hem de iþveren yasal suç iþledi... Avukat Barýþ Mamalý, 93 CAS çalýþaný adýna Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý na Suç Duyurusu içerikli dosya sundu. Mamalý, iþten durdurulan bazý CAS çalýþanlarýyla birlikte dün saat sýralarýnda bakanlýða giderek ilgili dosyayý Bakanlýk Müdürü Erman Yaylalý ya sundu. Mamalý, dosyayý sunmadan önce bakanlýk önünde basýna yaptýðý açýklamada, KTHY nin batmasýnýn ardýndan çalýþanlarýn maddi ve manevi maðduriyet yaþadýðýný belirterek, CAS çalýþanlarýnýn KTHY tarafýndan hukuken ödenmesi gereken yasal haklarýnýn ödenmediði ve ayný zamanda iþverenin yasalara göre ciddi suçlar iþlediði iddiasýnda olduklarýný söyledi. Bu amaçla hazýrladýklarý suç duyurusuyla ilgili dosyayý bakanlýk yetkililerine vermek üzere geldiklerini belirten Mamalý, bu çerçevede konunun araþtýrýlarak yasalara aykýrý davrananlarýn cezalandýrýlmasýný istediklerini anlattý. Dosyanýn bir kopyasýný basýna da veren Mamalý, CAS çalýþanlarýnýn KTHY tarafýndan hukuken ödenmesi gereken yasal hak, alacak ve tazminatlarýnýn Ýþ Yasasý ile Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Referandum Yasasý nda teferruatlý ve açýk bir anlatýmla düzenlendiðini kaydetti. Ýþveren tarafýndan bir iþçinin iþine son verme, toplu olarak iþten çýkartma, ücret kesintisi ve daha birçok iþçi ile ilgili hususlarýn Ýþ Yasasý nda açýk bir dille düzenlendiðini belirten Mamalý, Ýþ Yasasý na göre iþverenin yasaya aykýrý davranýþlarýnýn suç olarak düzenlendiðini ve iþverenler hakkýnda para cezasýndan hapislik cezasýna kadar cezalar öngörüldüðünü vurguladý. Mamalý, çalýþanlarýn yýllardýr ücretlerinden kesilerek oluþturulan Ýhtiyat Fonu Bütçesi olduðuna ve iþten durdurulduklarý andan itibaren en geç 1 ay zarfýnda tüm tazminatlarýnýn ödenmesinin öngörüldüðüne de iþaret ederek bugüne kadar bu fondan da çalýþanlara hiçbir menfaat temin edilmemiþtir dedi. EKMEKÇÝ CAS çalýþanlarýný temsilen söz alan Yavuz Ekmekçi de, 15 Temmuz tarihi itibarýyla iþlerine son verildiðini ancak yasal haklarýný alamadýklarýný belirterek, yaþadýklarý maðduriyeti anlattý. Ýhtiyat Fonu ndan en geç 1 ay içinde kendilerine ödenmesi gereken paranýn da ödenmediðini belirten Ekmekçi, Bu tarihten önce iþten çýkarýlan arkadaþlar bu paralarýný aldýlar, bize niye yatýrýlmadý? Biz neden cezalandýrýlýyoruz? diye sordu. YAYLALI Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müdürü Erman Yaylalý da dosyayý aldýktan sonra yaptýðý açýklamada, dosyayý inceleyerek yapabilecekleri ne varsa yapacaklarýný vurguladý. Yaþananlarýn üzücü olduðunu belirten Yaylalý, bu konu bilgilerine geldiði zaman bakanlýða baðlý Çalýþma Dairesi nin 1 Eylül 2010 tarihinde Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý na yazý yazarak çalýþanlarýn yasal haklarýnýn yerine getirilmesi konusunda bildirimde bulunduðunu kaydetti. SÖZ VERDÝÐÝMÝZ GÝBÝ EVLERÝ DE TESLÝM EDÝYORUZ Lefkoþa Türk Belediyesi olarak söz verdiðimiz yolda emin adýmlarla ilerliyoruz. Bu projeye baþlarken çeþitli engellemelerle karþýlaþan sosyal belediyeciliðin önemli hizmetlerinden biri olan ve ihtiyaçlý vatandaþlara ev sahibi olma imkaný veren "Belediye Evleri Projesi" tamamlanmak üzere. Haspolat Bölgesi'nde yapýmýnda son aþamaya gelen evlerimiz için kura çekimi yapýlacaktýr. 304 ihtiyaçlý insanýmýza modern evlerimizde çaðdaþ bir yuva saðlýyoruz. Yarýn ise artýk bu vatandaþlarýmýz hangi blok,kat ve dairelerde oturacaklarýný öðrenecekler. Vatandaþýmýza böyle bir hizmet verdiðimiz ve evsahibi yaptýðýmýz için gururluyuz. Kura çekimimizi KKTC Baþbakaný Ýrsen Küçük de onurlandýracaktýr. Tüm halkýmýzý ve konut sahiplerini bu gururu bizlerle paylaþmaya davet ediyorum. Cemal Bulutoðlularý LTB Baþkaný YER : HASPOLAT ÇEMBERÝ YANI - ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ KARÞISI TARÝH : 25 ARALIK 2010 CUMARTESÝ SAAT : 14:30

9 25 Aralýk 2010 Cumartesi 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar ÖNCE GOMÝDAS'I GÖTÜRDÜLER, SONRA HRANT'I Gomidas bu topraklarýn yetiþtirdiði büyük müzik insanlarýndan birisiydi. Osmanlý aydýnlarý içinde özel yere sahipti. Bir 'Ermeni Müzik Akademisi' kurmaya hazýrlanýyordu ki, ünlü 24 Nisan 1915 geldi. 200'den fazla Ermeni aydýný Anadolu'ya sürgüne gönderildi. Aralarýnda Gomidas da vardý. Onu kurtarmak amacýyla Osmanlý aydýnlarý harekete geçti. Bir süre sonra Ýstanbul'a yalnýz baþýna döndü, birlikte sürgüne gittiði bütün Ermeni arkadaþlarý öldürülmüþlerdi. Bir daha kendine gelemedi. Derin bir psikolojik bunalýma girdi. Tedavi için Paris'e gönderildiyse de düzelmedi. O günden sonra tek satýr nota yazamadý. 1935'te Paris'te yaþamýný yitirdi. Bu topraðýn þarkýlarýydý Gomidas. Önce Gomidas'ý götürdüler sonra Hrant'ý. Hayatýn kýrýlgan, soðuk müziðini bize hatýrlatan iki kader Oral ÇALIÞLAR (Radikal) DÝPNOT Dünyada 34 milyon kiþi AIDS'li olarak hayatýný sürdürmeye çalýþýyor. ÝNGÝLÝZ'E ÞEFKAT YA ALLAH, MERHAMET YA KKTC TARÝH 20 KASIM 2009 TC li üniversitelerle diðer eðitim kurumlarýnýn Kuzey Kýbrýs a taþýnmasý, ülkemizdeki üniversiteler için ciddi bir tehdit oluþturmaya baþladý. Ýlk sert tepki sendikadan geldi... Gözden kaçmayanlar... NERDESÝNÝZ EY BARIÞSEVERLER? Siz Kýbrýs'ýn iktidarsýz muktedirleri, siz güneydekiler ve siz kuzeydekiler, kurþunlarýnýzý hep yanlýþ hedeflere sýkarken memleketin en önemli meselelerini ýskaladýnýz. Siz Rum ve Türk barýþseverler iki toplumlu etkinliklerde ruh çaðýrýr gibi barýþ çaðýrýp barýþý meditasyonla karýþtýrýrken gerçek hayatýn içindeki faþist hücreler büyüdü çoðaldý serpildi. Siz, "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" sloganýnýn mucitleri, asayiþ berkemalken "barýþ" istemek kolaydý. Þimdi yer yarýldý da içine mi girdiniz? Haydi baðýrsanýza... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "2 ton et kaçakçýlýðý yapan unutturulurken, sýnýr kapýsýndan 2 kilo et geçiren cezalandýrýlmamalý." Turgay AVCI (ÖRP Genel Baþkaný) virgül... BAK ÞU SAMÝMÝYET ARAYANA AKP Hükümeti'nin Baþmüzakerecisi Egemen Baðýþ "Sporcuya saldýran zihniyet birlikte yaþama konusunda ne kadar samimi olabilir?" diye soruyor. Böyle bir soruyu sorabilmek için Kýbrýs'ta Kýbrýslýlarýn "birlikte yaþamasý"na bir damlacýk katký yapmýþ olmak gerekir hiç olmazsa. Bu yüzden bu soruya bir baþka soruyla cevap verebiliriz ancak: Sporcuya saldýran zihniyetten samimiyet beklemek ne kadar samimi olabilir? Türkiye Kýbrýs sorununu çözmek konusunda ne kadar samimiyse, saldýrgan Rum faþistler de o kadar samimidir. "Day çiftinin satýn aldýðý evi þartnameye uygun olarak inþa etmeyen müteahhit hakkýnda devletimizin ne yapacaðýný çok merak ediyorum. Devlet olarak bu vatandaþlarýmýzla hiç ilgilenmediðimiz kesin." Prof. Ata ATUN Baðýþ Erten "Radikal"de yazdý: 'Deftere 100 yazdýrmadan bir yere gidemezsin Lefter Amca' O yazýyý yazmayacaðým Lefter Küçükandonyadis. Arkandan övgüler düzmeyeceðim. Bu memleketin insanlarýný birbirine baðlayan ve giderek gevþeyen o baðý elinde tutanlardan biri olduðundan bahsetmeyeceðim. Her gün kirlenen futbol kültürümüzün antikoru olduðunu söylemeyeceðim. Eski futbolcularýn küçüklük odalarýmýzdaki resimleri günbegün sararýp solarken, hiç izlemediðim seni neden çerçeveleyip astýðýmý, o resmin neden her gün tozunu aldýðýmý anlatmayacaðým.(...) 85 yaþýný yeni bitirdin, o hep yazdýðýn deftere 100 yazdýrmadan bir yere gidemezsin. Lefter Amca, bu memleket Rumlara çok zulüm etti. Bir avuç kaldýnýz. Hepi topu 2 bin-3 bin kiþisiniz. Akrabalarýna kötü komþuluk ettik biz. Hepinizi çok üzdük. Derin devlet sana bile takmýþ bir zamanlar. En çok milli olan oyuncu sen olmayasýn diye Turgay Þeren'i daha fazla oynatmýþlar. Gýkýn çýkmamýþ. Sen 6-7 Eylül olaylarýnda evinin kapýsýna dayananlarý bile ihbar etmemiþsin ki Lefter Usta. Ýnadýna bu topraklara sahip çýkmýþsýn. Þimdi býrakýp gitmek yok öyle.(...) Bize tarihi unutturmaya çalýþýyorlar Lefter KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Küçükandonyadis. Ortalýkta pek çok Metin'in isim babasý Metin Oktay'ken, oðluna Lefter adýný koyamadý çoðumuz. Ama bundan sonra koyacaðýz. Doðan her Lefter adlý çocuða ismini bizzat kendin ver istiyoruz. Lefterleri büyütmeden nereye gidiyorsun? Üstadým, taraftarlar senin anýtýný, kendi cebinden para verip sadece bir aný olsun diye dikmedi stadýn karþýsýna. Önünden geçerken kendimize bir hiza verelim diye, her maç günü sana selam edip, kadeh kaldýralým diye dikti. Topraðýn bol olsun diye deðil, kulaðýn çýnlasýn diye.(...) Dedim ya, senin ardýndan o yazýyý yazmayacaðým. Bu memlekette Fenerbahçe'yi herkese sevdirmenin belki de yegâne gerekçesisin. Hiçbir yere gidemezsin. Býrak Metin Oktay öbür dünyada pas alamýyorum diye yakýnmaya devam etsin. Beklesin Taçsýz Kral. Zaten o gitti, hepimizin Galatasaraylýlýðý eksildi. Baba Hakký, Vedat Okyar'sýz kaldýk, öksüzleþti Beþiktaþlýlýðýmýz. Bak, Ali Sami Yen'den de göçüyoruz, bir de sen zora düþürme bizi. Bu kadar art arda golü hiçbir defans çýkaramaz be Lefter Usta. Açýk ve net söylüyorum. Bu memlekette futbolu sevmeye devam etmek için bir tutam gerekçe sakladýk cebimizde. O cepte delik açma. Büyükada'da balýk çorbasý, raký içmek istiyoruz. Futbolu sevmeye devam etmek istiyoruz. Bir arada yaþamaya da. Velhasýl, sana veda meda yok Lefter Küçükandonyadis. Yazmayacaðým o yazýyý. Azrail hücuma geçmiþmiþ. Pöh! Gerekirse hepimiz gireriz kademene, Bedri Rahmi'nin dediði gibi "Ýstanbul deyince aklýmýza stadyum gelir/ baðýrýrýz birlikte/ avazýmýz çýktýðý kadar/ Göðsümüzü gere gere/ver Lefter'e yaz deftere." (Bu yazý Baðýþ Erten'in 23/12/2010 tarihli "Radikal"de yayýmlanan "Sana veda etmeyeceðiz Lefter Küçükandonyadis" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

10 10 25 Aralýk 2010 Cumartesi GÜNEYDEN... "BEYRUT PAZARINA AÇILIM..." Rum Turizm Örgütü'nün (KOT) Lübnan'ýn baþkenti Beyrut'ta turizm ile ilgili etkinlik düzenlediði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, yukarýdaki baþlýkla verdiði haberinde, Güney Kýbrýs'ýn turizm açýsýndan tanýtýlmasý amacýyla düzenlenen etkinliðe "Baf Bölgesinin Tanýtýlmasý ve Kalkýnmasýna Ýliþkin Turizm Þirketi"nin de katýldýðýný kaydetti. Habere göre, þirketin baþkaný Nasos Hacýgeorgiu etkinlik çerçevesinde birçok yabancý turizm acentesi yetkilileriyle görüþme imkaný bulduklarýný belirtti. Baf'ýn tanýtýmýnýn yapýlmasý çalýþmalarý çerçevesinde önümüzdeki aylarda Beyrut'taki turizm acentelerine ziyaret gerçekleþtirmeye karar verdiklerini ifade eden Hacýgeorgiu, ayrýca Beyrut'ta düzenlenen turizm fuarýna da katýlacaklarýný söyledi. UZUNYOL'DAN ÝKÝ MELEK GEÇTÝ- Hareketli günler yaþayan Uzunyol'da "Melek" kýlýðýna girmiþ iki bayan çevredekilerin dikkatini çekmeyi baþardý. Hem "Melek", hem de "Ay-vasili" modeli giyimleriyle özellikle gençlerin ilgisini çeken kýzlar daðýttýklarýyla da oldukça ilgi topladýlar. Uzunyol'un Melek kýzlarý, daha saðlýklý ve güvenli bir cinsel yaþam için Durex prezervatifi daðýttýlar. (Haber ve fotoðraflar Mustafa ERKAN) POGO VE KIRALP KANSERLE "ARODAFNUSA" MÜCADELE VAKFINI ZÝYARET ETTÝ AKEL'in kadýn örgütü POGO'dan bir heyet ile yazar Leyla Kýralp'ýn "Arodafunsa" Kanserle Mücadele Vakfý'ný ziyaret ettikleri bildirildi. Haravgi gazetesi ziyaret çerçevesinde Kýralp'ýn; birliðe destek olmasý amacýyla, 10 Euro'dan satýlan "Paylaþtýðýmýz Beyaz ve Islak Mendil" adlý kitabýnýn 100 baskýsýný birliðe baðýþladýðýný kaydetti. Habere göre Kýralp benzer yardýmý KKTC'de de gerçekleþtirdiðini belirtti. "DÝÐER BARÝKATLAR DA AÇILSIN" "Dillirga Kalkýnma Kooperatif Þirketi" Baþkaný A. Pavlos'un, adadaki tüm barikatlarýn açýlmasýný istediklerini belirttiði bildirildi. Haravgi gazetesinin haberine göre Pavlos, diðer barikatlarýn açýlmasý için çabalarýn devam edeceðini; bu yönde BM'ye gerekli mesajlarýn gönderileceðini, ayrýca bu konuda iki toplum lideriyle görüþmeler yapýlmasýný talep edeceklerini ifade etti. Pavlos, "Ledra Caddesi (Lokmacý) ve Yeþilýrmak barikatlarýnýn açýlmasýnýn ardýndan, geriye kalan diðer barikatlarýn da açýlmasý için liderlerden gerekli önlemleri almasýný isteyeceklerini de" belirtti. DÝNOS: "EVET, O ZAMAN HATALIYDIM" DÝKO eski milletvekili ve ADÝK Baþkaný Dinos Mihailidis'in, geçtiðimiz günlerde tekrar DÝKO'ya katýlmasýnýn ardýndan, geçmiþte hata yaptýðýný kabul eden bir açýklamada bulunduðu bildirildi. Alithia gazetesine göre 1998 yýlýndaki Rum baþkanlýk seçimlerinde Yorgos Yakovu yerine Glafkos Klerides'in adaylýðýný desteklediði için partiden ihraç edilen Mihailidis, DÝKO'yla görüþ ayrýlýðýna düþtüðü ve DÝKO'dan ayrýldýðý için hata yaptýðýný belirtti. MOLESKÝS ÝRAN ÝLE HERHANGÝ BÝR ANLAÞMA YAPMADI Rum hükümeti; Güney Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkanlýðý Sekreterliði Baþkaný Andreas Moleskis'in, Ýran'da gerçekleþtirdiði temaslarda bu ülke ile herhangi bir anlaþma yapmadýðýný bildirdi. Alithia gazetesinin haberine göre Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu; "Sigmalive" internet sitesinde Moleskis'in Ýran'da gerçekleþtirdiði temaslarda, Güney Kýbrýs'ýn 2010 AB Dönem Baþkanlýðý programýnda Ýran ile ilgili yükümlükler üstlendiðine iliþkin önceki gün çýkan haberlere iliþkin açýklamalarda bulundu. Stefanu; Moleskis'in, Ýran Avrupa Ýþlerine iliþkin Dýþiþleri Bakaný Müsteþarý Ali Ahani ile yaptýðý görüþmede, sadece iki ülkenin nasýl iþbirliði yapabileceði konusunda görüþ alýþveriþinde bulunulduðunu belirtti. LTB'den çocuklara özel yeni yýl etkinlikleri - Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) yeni yýl öncesi, çocuklara yönelik olarak sosyal etkinliklere devam ediyor. LTB ile Andaç Tiyatro ve Eðlence Ekibi iþbirliðiyle Arabahmet Kültür Evi'nde yapýlan renkli etkinliklerle çocuklar doyasýya eðlendi. Noel Baba'nýn yüzlerini boyadýðý çocuklar, Andaç Tiyatro ekibin hazýrladýðý çocuk oyununu izledi. Miniklerden büyük alkýþ alan oyundan sonra sahne alan sihirbaz Oytun Andaç'ý ilgiyle izleyip, sahnede gerçekleþtirilen sihirbazlýk denemelerine katýlmak isteyen minikler birbirleriyle yarýþtý. KAROYAN'IN YENÝ YIL MESAJI Simerini gazetesi Rum Meclis Baþkaný Marios Karoyan, "yeni yýlýn mutluluk ve vatanýn kurtuluþunu getirmesi" dileðinde bulundu.

11 25 Aralýk 2010 Cumartesi 11 DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... Putin'den karate show Ekim ayýnda 58 yaþýna giren Rusya Baþbakaný Vladimir Putin, siyah kuþak judo elbiselerini giydi ve 20'lik gençlere meydan okudu. Memleketi St. Petersburg'daki Moskovaspor kompleksinde judo antremanlarýna katýlan Putin, önüne çýkan rakibi devirdi. Ýlginç þovlarla sürekli ülke gündeminde kalmayý baþaran Rusya Baþbakaný'ný kimi zaman Formula-1 pilotu, kimi zaman ayý ya da kaplan avcýsý olarak görmek mümkün. Sýklýkla ata binen, kayak kayan, binlerce kilometre yolu kendi kullandýðý araçla kat eden Putin, Baykal gölünün derinliklerine de dalarak sýradýþý lider olduðunu göstermiþti. Rusya Baþbakaný son olarak St. Petersburg'da kanser hastasý çocuklarýn tedavileri için düzenlenen bir baðýþ konserine katýlmýþ, burada piyano çalarak Ýngilizce þarký söylemiþti. Putin'in St. Petersburg'da yaptýðý gösteriye ülkenin farklý bölgelerinden gelen 22 sporcu katýldý Olimpiyat hazýrlýklarýný sürdüren sporcular, Putin'le tanýþma fýrsatý buldu. Assange Ýsrail'i uyardý, ABD'ye veryansýn etti Wikileaks'in kurucusu Julian Assange El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Assange, Ýsrail'le ilgili bilgilerin büyük kýsmýný kamuoyuyla paylaþmayý doðru düzgün baþlamadýklarýný ifade etti. Ýsrail hakkýndaki belgelerin sadece yüzde 1-2'sinin yayýmlandýðýný söyleyen Assange, ellerindeki 3 bin 700 Ýsrail belgesinin 2 bin 700 tanesinin devletin içinden geldiðini ifade etti. Assange bütün bu belgelerin yayýmlanmasý için altý aylýk bir çalýþmaya ihtiyaç duyulduðunu söyledi ve son günlerde Wikileaks ve Ýsrail arasýnda bir anlaþma olduðu yönünde yayýlan söylentileri reddetti. "Ýsraillilerle doðrudan ya da dolaylý olarak herhangi bir baðlantýmýz olmamýþtýr" diyen Assange baþta Mossad olmak üzere birçok istihbarat teþkilatýnýn Wikileaks'teki geliþmeleri yakýndan takip ettiðini söyledi. Julian Assange, ABD'nin MSNBC televizyonundan Cenk Uygur'a verdiði röportajda, kendisini eleþtiren ABD'li politikacýlara aðýr ithamlarda bulundu. Uygur, Assange'a, Arkansas Valisi Mike Huckabee'nin, "Assange için idamdan daha azý, iyiniyetli bir ceza olur" sözlerini nasýl yorumladýðýný sordu. Assange, Huckabee için, "Kendi adýný duyurmak isteyen bir aptal daha. Üst düzey insanlar televizyonda yasadýþý bir þekilde insanlarýn öldürülmesi gerektiðini söyleyemezler. Bu cinayete teþviktir" dedi. Assange, ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Bidden'ýn, "Wikileaks terörist bir organizasyon" suçlamasýna da, "Biz kime acý verdik? Burada terörist kimse bu biz deðiliz" diye tepki gösterdi. Assange, Washington tarafýndan yürütülen "dijital McCarthizm ve yeni bir tiranlýk"a karþý sessiz çoðunluðun harekete geçtiðini sözlerine ekledi. Romen hükümetine intiharlý protesto Romanya ulusal kanalýnda çalýþan mühendis Adrian Sobaru, IMF'nin desteklediði maaþ politikasý üzerine yapýlan gensoru oturumu sýrasýnda, hükümetin kemer sýkma politikasýný protesto amacýyla kendini meclis balkonundan attý... Üzerinde, "Bizi delik deþik ettiniz. Çocuklarýmýzýn geleceðini mahvettiniz. Özgürlük" yazan beyaz bir tiþörtle 7 metre yüksekliðindeki balkondan aþaðýya atlayan Sobaru'nun hayati tehlikesi olmadýðý öðrenildi. Olay, Baþbakan Emil Boc'un kürsüye geliþinden sonra yaþandý. Boc, Sobaru'nun eylemini, "Bu zor zamanlarda beni þoke eden trajik bir olay" olarak niteledi. Romanya ekonomideki durgunluk nedeniyle kamu sektörü maaþlarýnda dörtte bir oranýnda kesinti yapmýþtý. Satýþ vergilerini yüzde 19'dan yüzde 24'e çýkaran hükümet, bütçe açýðýný kapatmak için tasarruf önlemleri almaya devam ediyor. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. BM'nin UNFICYP belgeseli... 64'ten bugüne 150 bin Barýþ Gücü askeri adada hizmet yaptý Birleþmiþ Milletler'in; Kýbrýs'taki BM Barýþ Gücü'nün (UNFICYP) 1964'ten bugüne kadar adada olan faaliyetleri ile ilgili olarak 11 dakikalýk Ýngilizce (Türkçe ve Rumca alt yazýlý) bir belgesel hazýrladýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi; "UNFICYP: Barýþýn Ýnþasý" baþlýklý belgeselde Barýþ Gücü'nün faaliyetlerinin anlatýldýðýný yazdý. BM Barýþ Gücü Komutaný Marios Sanchez Dabernandi'nin belgeselde "bugün Kýbrýs'ta 860 askerin ve 69 polisin görev yaptýðýný" söylediðine yer verilen habere göre, belgeselde UNFICYP Polis Danýþmaný John Farelley ise, suçlarýn önlenmesi ve buna karþý mücadele için yapýlan iki toplumlu iþbirliðinin ileriye götürüldüðünü belirtti ve Lefkoþa'da Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum üyelerden oluþan "Karma Ýletiþim Salonu" kurulduðunu söyledi. Belgeselde "Karma Ýletiþim Salonu" üyeleri Kýbrýslý Türk Ýbrahim Yaman ve Kýbrýslý Rum Andreas Hristofidis'in açýklamalarýna da yer verildi. Gazete belgeselin; 1964'ten günümüze kadar adada 150 bin UNFICYP askerinin görev yaptýðýna deðinilmesi ve UNFICYP askerlerinden enstantanelerle sona erdiðini belirtti. Hristofyas'ýn özel danýþmanlarý maaþlarýný alamama tehlikesinde Rum Meclisi Maliye Komitesi'nin Noel ve yeni yýl tatili sonrasýnda, bütçedeki danýþman maaþlarýyla ilgili ödeneði serbest býrakma kararý almazsa, Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas'ýn 6 danýþmanýnýn maaþsýz kalacaðý haber verildi. Politis "'Açýklýða Kavuþana' Kadar Hristofyas'ýn Özel Danýþmanlarý Maaþsýz" baþlýklý haberinde 2011 bütçe görüþmeleri sýrasýnda ilgili ödeneðin; yapýlan çalýþmalar hakkýnda resmi bilgi talep eden EDEK'in önerisi; DÝSÝ, EURO.KO, DÝKO ve Ekologlar'ýn onayýyla bloke edildiðini hatýrlattý. Gazete EDEK'in, Rum Yönetimi Baþkanlýðý'nýn "ilave yardýmcý hizmetleri" adý altýndaki Kayýp Þahýslarý Araþtýrma Komitesi Birinci Danýþmaný'nýn maaþýyla ilgili 51 bin 333 Euro'luk ve kayýp kazýlarý çerçevesinde çalýþan 30 geçici antropolog ve diðer bilim adamlarýnýn 300 bin Euro'luk harcamalarýn, bloke edilen ödeneðin dýþýnda tuttuðunu belirtti. Gazete, meclisin yeni bir kararýna kadar maaþlarý baðlanan özel danýþmalarýn isimleri sorulan Stefanu'nun Rum Baþkanlýk personelinin hangi kalemden ödendiðini ve bu kalemde tam olarak kimlerin isimlerinin bulunduðunu bilmediði yanýtýný verdiðini yazdý. Habere göre Stefanu yalnýz Türk Politikasý Araþtýrma Dairesi'ndeki özel danýþman olarak Nikos Muduros'un adýný verdi. Rum Yönetimi Baþkanlýðý'nýn resmi web sitesinde Kýbrýs sorunundaki özel danýþman olarak Tumazos Çelebis'in adý yer alýyor. Ancak Rum devlet bütçesinde yer alan ve meclis tarafýndan üzeri çizilen özel danýþmanlarýn yýllýk maaþlarýyla ilgili ödenekte þunlar kaydediliyor: "Baþkan'ýn Özel Danýþmaný (23 bin 939 Euro), Baþkan'ýn Özel Danýþmaný (23 bin 866 Euro), Baþkan'ýn Özel danýþmaný (40 bin 134 Euro), Özel Yardýmcý (23 bin 85 Euro), Baþkanlýk Özel Kalem Müdürlüðü Yardýmcýsý (10 bin 935 Euro), Avrupa Konularý Sorumlusu (27 bin 228 Euro)." Liderler Salý günü biraraya gelecek BM'nin, Kýbrýs sorununa kapsamlý çözüm bulunmasý amacýyla yürütülen doðrudan müzakereler çerçevesinde, iki liderin, 28 Aralýk saat 10:00'da bir araya geleceklerini açýkladýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi söz konusu açýklamanýn UNFICYP Basýn Bürosu tarafýndan yapýldýðýný yazdý. Gazete "Takvim Geçerli" baþlýklý haberinde ise BM'nin; planlamalarýnda ve takviminde bir deðiþikliðin mümkün olmadýðýný düþündüðünü, bu nedenle 26 Ocak Cenevre'deki görüþmesinin normal bir þekilde yapýlacaðýný varsaydýðýný yazdý. Habere göre BM kaynaklarý gazeteye yaptýðý açýklamada BM Genel Sekreteri'nin Cenevre'de olacaðýný, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ý çaðýrdýðýný ve görüþmenin normal bir þekilde yapacaðýný açýkladýlar. Ayný kaynaklar ayrýca, Türk tarafýnýn; Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun saðlýk durumunun günden güne iyileþtiði yönünde güvence verdiðini de belirttiler. Gazete bundan dolayý BM'nin Salý günü olan görüþmeyi programladýðýný, liderlerin temsilcilerinin de 30 Aralýk'ta görüþeceklerini yazdý. Liderlerin gelecek hafta yapacaklarý görüþmenin ardýndan görüþmelerin gerek müzakereciler, gerek temsilciler düzeyinde yoðunlaþtýrýlmasýna çalýþýlacaðýný kaydeden gazete, BM Genel Sekreter Yardýmcýsý Lynn Pascoe'nun, Genel Sekreter Ban Ki Moon'un raporunda ve Alexander Downer'in de açýklamalarýnda dile getirdikleri noktanýn "26 Ocak'a kadar sonuçlarýn olmasý gerektiði" olduðuna dikkat çektiðini belirtti. Gazete Eroðlu ve Hristofyas'ýn, pratik planý Cenevre görüþmesine kadar sunmayý baþaramamamsý durumunda o zaman "topun; BM'nin ayaklarýna gideceðini" yazdý. YENÝ BÝOMETRÝK PASAPORTLARLA ÝLGÝLÝ SORUN YOK Ýçerisinde Afrodit'in çýplak resminin bulunduðu sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin yeni biometrik pasaportlarýyla ilgili herhangi bir sorun yaþanmadýðý belirtildi. Haravgi gazetesine göre, Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis; yeni biometrik pasaportlarýn içerisinde Afrodit'in çýplak resminin bulunmasýndan dolayý muhafazakar Müslüman ülkelerde sorunlar yaþanabileceðine iliþkin dün basýnda çýkan haberleri yorumladý. Gazeteye göre Silikiotis, söz konusu pasaportlarýn halihazýrda kullanýlmakta olduðunu, pasaportlarla ilgili herhangi bir sorun yaþanmadýðýný ifade etti.

12 12 25 Aralýk 2010 Cumartesi Hür-Ýþ Baþkaný "KKTC hükümetini hedef alalým, Ankara'yý deðil" diyor. Okundurduk yazýndýrdýk, bale gudalya bale gudalya... Öðrenemedi gitti doðru adresi... Bizim Duvar Ergenekon bulgusu yokmuþ. Siz de bulgurunu alaydýnýz! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Boþverin... Zaten bu 13 uðursuzun tekiydi. MUHABBETLÝLER ESNEMEG SEGSE DAVET DEMEKMÝÞ -Uh anam öleceyim! N'oldu yahu bana bu agþam ama? Esne esne bir hal oldum. Desem ki uykum var, o da yok. -E biþey deðil be Razi. Esnemek eyidir. Belki sen bilmen ama eyi dutallar artýk esnemeyi. -Eyi dutallar? Nesini eyi dutallar yani annamadým. -Yani yogmuþ hiçbir zararý. Hadda faydalýymýþ bile. -U... Bir yaþýma daha girdim. E neymiþ ya be Kemal faydasý? -Eyi gelirmiþ þeye... -Neye eyi gelirmiþ? Mideye? Barsaglara?.. Galbe?.. Yogsa garaciðere? Hiç duymadýydým esnemenin da faydalarý olduðunu... -Tamam yahu... Þimdi duydun iþde. -E söyle be caným öðreneyim ben da yahu. Hiç olmazsa bir hasdalýðým var diye vesvese girmesin içime. -Vesvese? Deli mi oldun be Razi? Ful saðlýglýsýn, yogsa vesvese girecek içine... -Aman be caným alay edme beniminan ha. -Tamam yahu. Söyleyeceyim sana faydasýný. Ama demeyesin bana guþun aglý darýda, vallahi garýþmam... -Annamadým, ne demek yani? -Bak bura Raziye... Son yapýlan araþdýrmalara göre esnemek segse davet demegmiþ. -Yog bilmem ne. Bir daha duyduk. Her gün biþey çýkarýllar þeylerinden. Esneme deyinca herkesin aglýna birinci birinci uyku gelir. -Vallahi ben onu bunu bilmem. Ýlim adamlarýna inanmak lâzým. -U, þimdi öyle mi oldu? Yogsa iþine öyle gelir da onun için... -Sen nesdersan de. Ama benim yanýmda esnerkan diggadlý ol. Bunun lâmý cimi yok. Ayýbý hiç yok. Keþke bütün gadýnnar gocalarýynan baþbaþa galdýklarýnda böyle esneseler. -E neçin yalnýz gadýnnar da erkekler deðil? -E erkekler 24 sahat esner zaten. Daha ne yabsýnnar?! -...?! Asmaaltý konuþmalarý -N'oldu be yeðen? Garadeniz'de gemilerin mi baddý? Ne düþünün gara gara? Yüzünden düþen bing parça olacak nerdeysa... -Sigdired yahu senelik esnafým bu Asmaaltýnda... Hayatýmda böyle yýlbaþý görmedim. Üç gündür sayýlý müþderi girdi düggânýmdan içeri. -Ehalide para mý var da alýþveriþ yapacak. Aha bugün 25'i. 13. maaþlarýn üsdüne yaddýlar zaten. Vereceglermiþ ama zamaný belli deðilmiþ. Normal maaþlarý bile 28'inde ödeycegler bir ihdimal. O da kesin deðil. E nasýl alýþveriþ edsin bu ehali? -Doðrudur dediðin... Türkiye döndüre döndüre geçiriyor bize... Gene da bu gadarýný kimse beglemezdi. Ama gabahad bizde... Ýþadamlarý ve esnaf olarak eþþek eþþek giddik desdegledik o paket masgaralýðýný. Akýllý ingsan gendi ayaðýna gurþun sýkar mý be gâvvole?! Aha biz sýgdýk... Þindi da bönürürük sineg avlarýk diye... Daha beter olalým... Haftanýn Gýdýgýdýsý Hür-Ýþ Baþkaný Yakup Latifoðlu'nun, "KKTC hükümetlerini hedef alalým, Ankara'yý deðil" þeklindeki sözleri, kuklalýk ve yalakalýðýn doruðunda trajikomik içeriði nedeniyle bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Kazuto KAZASE (JAPONYA) ALLAH VERDÝ Karý-koca kavga etmektedirler. Bir ara kadýn asabileþir ve kocasýna baðýrýr: -Yazýklar olsun. Evliliðimizin ilk zamanlarýnda bana bakýp bakýp, "Seni bana Allah verdi!" derdin. Adam, acý bir gülümsemeyle þu cevabý verir: -Evet, Allah verdi, ama hangi günahýmýn cezasý olarak? TATMÝN ETMÝYORMUÞ Evlendikten bir süre sonra boþanmak için mahkemeye baþvurmuþlardý. Yargýç kadýna sordu: "Neden ayrýlmak istiyorsun?" "Beni tatmin etmiyor" dedi kadýn. "Nasýl yani?" "Yanisi þu hakim bey... Umardým þu kadar... Razýydým þu kadar... Ama insaf be hakim bey... Yok da bu kadarcýk..." Fikrinin Fikri VATANDAÞI DONUNA KADAR SOYACAKLAR Türk musikisinin beyin, kalp, karaciðer, mide, baþ aðrýsý, sýtma, kas ve buna benzer birçok hastalýða iyi geldiði ileri sürülmüþ. -Öyleyse kapatýn ýþýklarý da "Her yer karanlýðý" söyleyelim! Rumlar 12 metre uzunluðunda þeftali kebabý yaparak Guiness Rekorlar Kitabý'na girmiþler. -Desenize, bunda da yaya kaldýk... Din Görevlileri Birliði "Vakýflar malýna yan bakan kedinin bile gözü kör olur" demiþ. -Cami inþasý için verilen vakýf malýna kerhane yapanlar ne olur, varýn siz düþünün artýk. Hür-Ýþ Baþkaný Yakup Latifoðlu "KKTC hükümetlerini hedef alalým, Ankara'yý deðil" demiþ. -Vay be Yakup vay... Okundurdum yazýndýrdým bale gudalya bale gudalya be? Öðrenemedin gitti doðru adresi... Bu kadar da yalakalýk olmaz ki... Tatar "Kimsenin malýna el koymadýk" demiþ. -Herkesin malý yerinde durduðuna göre mesele yok! Dolar uçuþa geçmiþ. -Ýniþe geçtiðinde bile ucuzluðu görmedik. Bundan sonra hiç görmeyiz. Zorlu Töre, "3 aydan beri ülkeye yasal yoldan ithal et girmedi" demiþ. -Ýthale ne gerek var Zorlu bey?.. Kaçaðý bol bol giriyor ya... Meclis Araþtýrma Komitesi Ergenekon konusunda hiçbir bulguya rastlamamýþ. -Bu kadar da bakar-körlük olmaz be gardaþ. Tüm bulgular gözlerinin önünde duruyordu. Baktýlar ama körlenmediler! Ruhsat, harç ve resimler yeni yýlda zamlanacakmýþ. -Vatandaþý donuna kadar soyacaklarý belliydi zaten. Rumlar 23 Aralýk Perþembe günü normal maaþlarýyla birlikte 13. maaþlarýný da almýþlar. -Vatan saðolsun, deyin... Yoksa kahýr ve hasetten çatýr çatýr çatlamak iþten deðil. KC pasaportu 70, KKTC pasaportu 150 euroymuþ. -Yiyin efendiler yiyin... Doyunca, týksýrýnca, haspalanýncaya kadar yiyin maaþlar mutlaka ödenecekmiþ. -Ne zaman ödeneceðini de ben söyleyim... Bir gün... Ruhsat, harç ve resimler yeni yýlda zamlanacakmýþ. Vatandaþý donuna kadar soyacaklarý belliydi zaten!

13 25 Aralýk 2010 Cumartesi Çaluda Ergenekon raporunu savundu... Ergenekon'da yargýlanan 500 kiþinin 150'si KKTC vatandaþý Cumhuriyet Meclisi Araþtýrma Komitesi Baþkaný UBP Güzelyurt Milletvekili Ahmet Çaluda, "Türkiye'de baþlatýlan Ergenekon Soruþturmasýnýn KKTC ile Baðýný Ele Almak Maksadýyla Oluþturulan Meclis Araþtýrma Komitesi" raporuyla ilgili "apar topar kapatýldý" yorumlarýnýn kabul edilmez olduðunu belirtti. Çaluda, komitenin konuyla ilgili araþtýrmasýnda elde ettiði raporlarýn tamamen þeffaf ve açýk bir þekilde ellerinde olduðunu ve isteyenlerin inceleyebileceðini belirterek, komitede bulunan ve toplantýya katýlmayan CTP Gazimaðusa Milletvekili Dr. Arif Albayrak'ýn açýklamalarýna üzüldüklerini söyledi. Araþtýrma Komitesi Baþkaný Ahmet Çaluda dün komite üyesi UBP Girne Milletvekili Necdet Numan ile birlikte basýn toplantýsý düzenleyerek, komitenin dün açýkladýðý raporla ilgili basýnda yer alan bazý iddialarý deðerlendirdi. Çaluda, raporun açýklanmasýnýn ardýndan çýkan "apar topar kapatýldý" haberlerinin kabul edilemez olduðunu belirtti. Komitenin ilk kurulduðunda baþkanlýðýný o dönem milletvekili olan Baþbakan Ýrsen Küçük'ün yaptýðýný, ancak Küçük'ün Baþbakan olmasýnýn ardýndan komite baþkanlýðýnýn kendisinin getirildiðini ve bu sürede komitenin toplam 10 toplantý yaptýðýný anlatan Çaluda, komitenin Bakanlar Kurulu Sekreterliði, Polis, Ýçiþleri Bakanlýðý, Savcýlýk, Nüfus Kayýt ve ilgili yerlerden yazýlý bilgiler aldýðýný; ayrýca ilgililerle bire bir görüþtüðünü ve sorular yönelterek araþtýrmasýný detaylý bir þekilde yaptýðýný söyledi. Çaluda, araþtýrma sýrasýnda elde edilen bilgilerin resmi kayýtlar olduðunu ve ellerinde bulunduðunu belirterek, bu bilgilerin açýk ve þeffaf olduðunu, isteyenin inceleyebileceðini kaydetti ve bu bilgileri içeren raporlarý basýna gösterdi. Komite üyesi CTP Gazimaðusa Milletvekili Dr. Arif Albayrak'ýn son toplantýyý bilmesine raðmen katýlmadýðýný, ancak daha sonra bir gazetede "toplantýdan haberim olmadý" dediðini ifade eden Çaluda, bu açýklamanýn kendilerini üzdüðünü söyledi. Çaluda, detaylý bir þekilde araþtýrma yaptýklarýný, hiçbir þahýs üzerinde durmadýklarýný, þu anda Türkiye'de Ergenekon davasýnda 500'den fazla kiþinin yargýlandýðýný, bunlarýn KKTC'de görev yapan asker veya üst düzey yetkili olmak üzere 'sinin KKTC vatandaþý olduðunu anlattý. Kimseye yakýn olmadýklarýný, araþtýrmalarýný detaylý bir þekilde yaptýklarýný söyleyen Çaluda, bu konuda kendilerini eleþtirenlerin dik duruþ göstermelerini isteyerek, suçlamalarýn doðru yaklaþýmlar olmadýðýný dile getirdi. Sorularý da yanýtlayan Çaluda, "Araþtýrma Komitesi'nin Ergenekon araþtýrmasý sýrasýnda bombalama ve meçhul cinayetleri de araþtýrýp araþtýrmadýðýnýn" sorulmasý üzerine, komiteye sadece Ergenekon'un KKTC ile baðlantýlarýnýn araþtýrýlmasý için görev verildiðini ve sadece bu konu üzerinde durduklarýný söyledi. Çaluda, komiteden ne istendiyse belgeleriyle ve soruþturmasýyla üzerine düþeni yerine getirdiðini belirterek, geçmiþe dair herhangi bir araþtýrmanýn talep edilmediðini kaydetti. "Ergenekon'un KKTC ile bir baðý var mý?" sorusu üzerine ise Çaluda, ortaya çýkan belgelere göre herhangi bir baðýn olmadýðýný, bu konuda sadece iddialarýn bulunduðunu, ancak belgelerle bir ispatýn olmadýðýný söyledi. Komite üyesi UBP Girne Milletvekili Necdet Numan da, araþtýrmada sadece Mustafa Özbek ismi üzerinde durulduðunu belirterek, bu iddialarýn da gazete kupürlerinden ileriye gidemediðini, herhangi bir belge ortaya çýkarýlmadýðýný kaydetti. Numan, bireyler üzerinden deðil genel bir araþtýrma yapýldýðýný belirterek, Ergenekon ile KKTC arasýnda bir baðlantý kurulmadýðýný kaydetti. RAPOR Raporda, "Türkiye'de Baþlayan Ergenekon Soruþturmasýnýn KKTC ile Baðýný Ele Almak Maksadýyla Oluþturulan Meclis Araþtýrma Komitesi"nin bugüne kadar Polis Genel Müdürlüðü'nün, Nüfus Kayýt Dairesi'nin, Bakanlar Kurulu Sekreterliði'nin, Baþbakanlýk Müsteþarlýðý'nýn, Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nun ve Baþsavcýlýk'ýn bilgi ve görüþlerine baþvurduðu belirtilerek, bilahare Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen 13 bilgilerin de detaylý bir þekilde deðerlendirdiði kaydedildi. Raporda, komitenin, KKTC'de Ergenekon soruþturmasýyla ilgili somut bir bilgiye rastlamadýðý eklendi.

14 14 25 Aralýk 2010 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Oruç tutmaya karar vermek. 2-Uslu, terbiyeli. Nobelyum'un kýsaltmasý. 3-Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklý olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk þiiri. Anlam. 4-Evreni amaçlarla araçlar arasýnda bir iliþkiler dizgesi olarak gören öðreti (iki kelime). 5-Çoðul eki. Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. Bir nota. 6-Kýrmýzý. Tene yumuþaklýk vermek veya güneþ, yaðmur gibi dýþ etkilerden korunmak için sürülen güzel kokulu merhem. Herhangi bir kas kümesinin irade dýþý hareketi. 7-Aralarýnda evlilik baðý olmayan kiþiler arasýndaki cinsel iliþki. Ölen bir kimseden kalan her þey. 8-Eskiden ihtiyarlarýn baston yerine kullandýklarý uzun sopa. Bin kilogramlýk aðýrlýk birimi. 9-Çiftçilikte, topraðý iþleyerek ürüne ortak olan kimse. Engel. 10-Seryum'un kýsaltmasý. Bir malýn yapýmýnýn tek bir kuruluþun elinde bulunduðu durum. 11-Güzel koku. Orkestrada vurma çalgýlar takýmý. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Saðlýk II Eczanesi: Cengiz Topel Sok. Levent Apt. Blok 38 No:19 K. Çiftlik (Þht. Tuncer Ýlkokulu Karþýsý) Tel: Ecegül Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. No:118 B Taþkýnköy Metropol Yolu Tel: Maðusa Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu, Vakýflar Bankasý Karþýsý Tel: Girne Defne Eczanesi: Atatürk Cad. No:20 (Ordu Pazarý Yolu) Tel: Yanký Eczanesi: Kurtuluþ Cad. No:53/1 Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ýlgilenilmesi gereken þeylerle ilgilenmekten kaçýnan kimse. 2- Tutumlu. Avrupa Birliði'nin önceki adý olan Avrupa Ekonomik Topluluðu'nun kýsa yazýlýþý. 3-"Hande..." Türk kadýn pop sanatçýsý. Çok taneli bir sonbahar meyvesi. 4- Destanla ilgili, destansý. Ýçine para ve deðerli eþya konulan çelik dolap. 5-Türk Lirasý'nýn kýsa yazýlýþý. Ayaküstü içki içilen meyhane. Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. 6-Ortaklarýnýn sorumluluðu, koyduklarý sermaye ile sýnýrlý bulunan ortaklýk. 7- Büyüklük, irilik bakýmýndan þaþýlacak durumda olan þey. Uzaklýk bildirir. 8-Baþ parmaðý burna deðdirip öteki parmaklarý açarak ve sallayarak yapýlan alay iþareti. Bir çeþit füze. 9-Amerikyum'un kýsaltmasý. Yumuþak çelikten yapýlmýþ, üzeri kalay kaplý ince sac. 10-Geniþlik. Kemiklerin iç boþluklarýný dolduran yaðlý madde. Derinin gözeneklerinden sýzan, kendine özgü bir kokusu olan, renksiz, tuzlu sývý. 11-Ýskambil oyununda diðer kâðýtlarý alabilen, onlara üstün tutulan belirli renk ve iþaretteki kâðýt. Kýbrýs Rum Komünist Partisi. Lityum'un kýsaltmasý. TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Yalancý Yalancý Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:50 Los Angles lý savunma avukatý Fletcher Reede 5 yaþýndaki oðlu Max in partisine gitmek yerine yalan söylemeyi yeðler. Küçük Max de yaþgünü mumlarýný söndürüken babasýnýn en azýndan bir gün boyunca yalan söylememesini diler ve bu dilek iþe yarar. Yönetmen: TOM SHADYAC Oyuncular: JIM CARREY, MAURA TIERNEY, JUSTIN COOPER, CARY ELWES, ANNE HANEY, JENNIFER TILLY, JASON BERNARD Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Cýne5 Ters Tepki Türü: Yabancý Sinema Saat: 20:40 CIA ajaný Skye Gold kendisinden intikam alma peþinde olan katille amansýz bir takip içerisindedir. Azýlý katiller onun, o ise gerçekleri ortaya çýkarmanýn peþindedir. Güzel ve seksi ajan nefes kesen bu kovalamacanýn sonunda gizemi çözebilecek ve gerçeklere ulaþabilecek midir? Yönetmen:David Chameides Ouncular: Danielle Burgio, Kevin Levrone Türü: Macera-aksiyon TV8 Suriyothai Efsanesi Türü: Yabancý Sinema Saat: 21:15 Kral Mahachakrapat ýn kraliçesi olan Suriyathai nin aþk ve sadakat, kraliyet düðünü, baþkente yerleþimi, saraya yaþamý ve kraliyet onurunun özünü konu alarak, 15 yaþýndan itibaren yaþamýný iþleyen epik bir film. Yönetmen : Chatrichalerm Yukal Oyuncular : M.L. Piyapas Bhirombhakdi, Sarunyu Wongrachong, Chatchai Plengpanich Yapým : 2001 Macera Kanaltürk Tuhaf Bir Dostluk Türü: Yabancý Sinema Saat: 23:30 Bir liseye yapýlan silahlý saldýrý sonucu dokuz kiþi ölmüþ, Deanna Cartwright da aðýr yaralanmýþtýr. Polis dedektifi Martin Van Zandt ise, olayý araþtýrýp sorumlularý bulmakla görevlendirilmiþtir. Dedektifin dikkatini çeken kiþi, olayýn görgü tanýklarýndan, belki de þüphelisi olan genç ve sorunlu Alicia Browning'dir. Okul müdürünün ýsrarýyla Deanna'yý ziyarete giden Alicia, kendisinden farklý bu kýzla dostluðun temellerini de atacaktýr. Yönetmen : Paul F. Ryan Oyuncular : Busy Philipps, Erika Christensen, Victor Garber CNBC-E Sadece Bir Sayý Türü: Yabancý Sinema Saat: 23:45 Ýngiliz oyun yazarý Caryl Churchill in ünlü oyunu A Number, yine kendisi tarafýndan yazýlan bir senaryoyla beyaz cama transfer oluyor. Ýngiliz sinemasýnýn emektar oyuncusu Tom Wilkinson ile daha çok komedi filmlerinde görmeye alýþtýðýmýz Rhys Ifans ý bir araya getiren film, klon olduðunu öðrenen bir adamýn babasý sandýðý kiþiye hesap sormasý üzerine kurulu. Yönetmen : JAMES MACDONALD Oyuncular : RHYS IFANS, TOM WILKINSON KOLOMBÝYA'DA TOPRAK KAYMASI: 13 ÖLÜ Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'nýn güneybatýsýnda yer alan San Gerardo kasabasýnda meydana gelen toprak kaymasýnda, ilk belirlemelere göre 13 kiþi öldü ve 27'den fazla kiþi de yaralandý. Kasabanýn baðlý olduðu Narino eyaletindeki La Cruz Belediyesinin Baþkaný Alexander Realpe AFP'ye yaptýðý açýklamada, aþýrý yaðýþlarýn neden olduðu toprak kaymasýnda kasabadaki 5 evin ve kutlama yapýlan bir barýn topraða gömüldüðünü söyledi. PAKÝSTAN'DA 3 ASKER VE 24 TALÝBAN MÝLÝTANI ÖLDÜRÜLDÜ Pakistan'ýn kuzeybatýsýnda yer alan aþiretler bölgesinde çýkan çatýþmada, ilk belirlemelere göre 3 asker ve 24 Taliban militaný öldü. Pakistan güvenlik güçlerinden bir yetkili, AFP'ye yaptýðý açýklamada, ülkenin kuzeybatýsýnda, Afganistan sýnýrýna yakýn Baidnami köyündeki 5 kontrol noktasýnýn, yaklaþýk 150 Taliban militanýnýn saldýrýsýna uðradýðýný belirtti. Yetkili, askerlerin Taliban'ýn saldýrýsýný geri püskürtüðünü, çýkan çatýþmada da 3 asker ve 24 Taliban militanýnýn öldüðünü kaydetti. ÇÝN'DE UYGUR GAZETECÝYE ÖMÜR BOYU HAPÝS Çin'de bir resmi radyoda çalýþan Uygur gazeteciye, geçen yýl ülkenin batýsýndaki etnik ayaklanma sýrasýnda bilgi sýzdýrdýðý gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasý verildi. Merkezi Almanya'da bulunan Dünya Uygur Kongresi'nden Dilþat Raþit, Çin Ulusal Radyosu'nun Uygurca servisinde çalýþan Memetcan Abdullah'ýn Sincan bölgesinin baþkenti Urumçi'de nisan ayýnda cezaya çarptýrýldýðýný söyledi. EKVADOR'DA OTOBÜS KAZASI: 35 ÖLÜ Ekvador'da bir otobüsün þarampole yuvarlanmasý sonucu 35 kiþi öldü. Kýzýlhaç sözcüsü Fernando Gandarillas, kazada 35 kiþinin öldüðünü, çoðu aðýr 20 kiþinin yaralandýðýný açýkladý. Ölenler arasýnda çocuklarýn da bulunduðu söyleyen Gandarillas, kaza sýrasýnda yaðýþ ve sisin olduðunu belirtti. ÝSVEÇ'TE ÞÜPHELÝ PAKET Ýsveç'in baþkenti Stockholm'un merkezinde yer alan bir metro istasyonunun, þüpheli bir paket bulunmasýnýn ardýndan tahliye edildiði bildirildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 25 Aralýk 2010 Cumartesi 15 RAÝF DENKTAÞ PAZAR GÜNÜ ANILACAK Genç yaþta trafik kazasýnda yaþamýný yitiren kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'ýn oðlu, eski milletvekili, öðretim üyesi, müzisyen Raif Denktaþ, ölümünün 25. yýldönümü dolayýsýyla pazar günü anýlacak. Raif Denktaþ için saat 11.00'de kabri baþýnda anma töreni düzenlenecek, 11.30'da da Göçmenköy Camii'nde mevlit okutulacak. KUMSAL ÞEHÝTLERÝ ANILDI- Kumsal þehitleri, 47'inci ölüm yýldönümünde törenle anýldý. Tören Kumsal'da, "Banyo Katliamý"nýn gerçekleþtiði "Barbarlýk Müzesi" haline getirilen evin avlusunda gerçekleþtirildi. Katliamda, Kýbrýs Türk Kuvvetleri Alayý'ndan Dr. Binbaþý Nihat Ýlhan'ýn eþi ve 3 çocuðunun yaný sýra oturduklarý evin sahibi Feride Hasan da katledilmiþti. Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'ndan Vedia Özkadýr'ýn "Þehit Çocuðunun Direniþi" isimli þiiri okumasýnýn ardýndan Kýbrýs Türk Kuvvetleri Alayý'ndan Yüzbaþý Yavuz Çörekçi günün anlam ve önemine dair konuþmayý yaptý. Tören Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði Baþkaný Ertan Ersan'ýn konuþmasýyla sona erdi. KTÖS, KTAMS ve DEV-ÝÞ, ýrkçý Rum saldýrýsýný kýnadý Saldýrýyý tasvip etmiyoruz, çözümsüzlükten beslenen odaklarýn açýklamalarýný kýnýyoruz... KTÖS, KTAMS ve Dev-Ýþ, Güney Kýbrýs'ta oynanan basketbol maçýnda bazý APOEL taraftarlarýnýn Türkiye'nin Pýnar Karþýyaka basketbol takýmýna yönelik saldýrýlarýnýn kabul edilemez davranýþlar olduðunu; böyle davranýþlarý tasvip etmemekle birlikte, bu olaylardan medet umarak Kýbrýslý Rumlarý "ötekileþtirmeye" çalýþan tüm söylemlerin de karþýsýnda olacaklarýný açýkladý. KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür, KTAMS Genel Sekreteri Ýbrahim Gencal ve Dev-Ýþ Baþkaný Mehmet Seyis ortak yazýlý açýklamalarýnda, Kýbrýs'ýn güneyinde yaþanan faþist saldýrýlarý fýrsat bilerek çözümsüzlükten beslenen odaklarýn yaptýðý açýklamalarý þiddetle kýnadýklarýný belirtti. "Limasol'da geçtiðimiz ay barýþ konserinde ýrkçý saldýrýlarda bulunan aþýrý saðcý zihniyet, bu kez, dostluk ve kardeþlik ruhunun ön planda olmasý gereken bir spor müsabakasýnda hortlayarak sporculara saldýrmýþtýr. Kýbrýs takýmý APOEL ile Türkiye'nin Pýnar Karþýyaka basketbol takýmlarýnýn arasýndaki karþýlaþmanýn tamamlanmasýnýn ardýndan, Pýnar Karþýyaka sporcularýna saldýran faþist anlayýþtaki bazý APOEL taraftarlarýnýn yaþattýklarý bu olay tüm Kýbrýslýlar adýna utanç vericidir" denilen açýklamada, Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarý yeterli önlemleri almazsa, bu davranýþlarýn son olmayacaðý kaydedildi. KTÖS, KTAMS ve Dev-Ýþ açýklamasýnda, Türkiye devlet bakanlarý Egemen Baðýþ ve Faruk Özak'ýn bu olaylarý fýrsat bilerek "Bunlarla birlikte yaþanmaz", "Rum Devleti ile ayný çatý altýnda olmak istemeyiz" þeklindeki açýklamalarýnýn, çözüm söylemleriyle örtüþmediði ifade edilerek, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün açýklamasýnýn da barýþ sürecinde samimi olmadýðýný bir kez daha ortaya koyduðunu savundu. 3 sendikanýn açýklamasýnda, þöyle denildi: "Bir spor karþýlaþmasýnda tasvip edilmeyen çirkin saldýrýlarý bahane ederek, Kýbrýslý Türklerin barýþý saðlama çabalarýna darbe vuracak açýklamalarda bulunan Türkiye devlet bakanlarý Egemen Baðýþ ve Faruk Özak ile Baþbakan Küçük barýþ sürecine zarar vermektedirler. Ve bu olayý kullanarak sorumsuzca ýrkçý açýklamalarda bulunmuþlardýr. LEFKOÞA SANAT TÝYATROSU ÝKÝNCÝ OYUNUNU SAHNELÝYOR Lefkoþa Sanat Tiyatrosu (LST), sezonunun ikinci oyunu "Biedermann ve Kundakçýlar"ý bu akþam sahneliyor. Oyun, Lefkoþa Arabahmet Kültürevi'nde saat 20:00'de sahnelenecek. Yýlbaþý nedeniyle önümüzdeki Cuma ve Cumartesi günleri ara verilecek oyun, Ocak ayýnda gösterimlerini sürdürecek. LST'den yapýlan açýklamaya göre, Max Frisch'in yazdýðý, Halil Ýbrahim Demir'in yönettiði "Biedermann ve Kundakçýlar" adlý iki perdelik kara komedi, orkestra eþliðinde canlý müzikle hem görsel hem de iþitsel bir þölene dönüþüyor. YDÜ'DE KÜLTÜREL ÜRÜNLER SERGÝSÝ Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým bölümünden bir öðrenci bitirme projesi kapsamýnda, "Kýbrýs Kültürünü Yaþamak, Yaþatmak ve Tanýtmak Ýçin Kültürel Ürünler Sergisi" düzenliyor. Saffet Beþgül adlý öðrencinin bitirme projesinde öðretim görevlisi Ufuk Altunç'un danýþmanlýðýnda hazýrladýðý serginin açýlýþýný 27 Aralýk Pazartesi günü saat 11.00'de Kültür Dairesi Müdürü Derviþ Beyit yapacak. Fakülte fuayesinde yer alacak sergide çýkrýk, islim, dalari, aþký tahtasý, yemeni, peþkir gibi 100 civarýnda 30 farklý ürün ve fotoðraf yer alacak. MUSTAFA ÞEYTANCIK ET PAZARI Artýk et almak için Rum tarafýna gitmeye gerek yok Üreticilerimizin katkýlarý ve düþüncelerinden dolayý aþaðýdaki fiyatlarla et satýlmaya bugünden itibaren baþlanmýþtýr. n Kuzu (Tüm bölümleri) 18 TL/Kg n Yaðsýz dana kýymasý (Kuþbaþý veya parça) 18 TL/Kg n Kuzu ciðeri (Takým) 15 TL n Orta yaðlý besli veya dana kýymasý 15 TL Bu satýþ fiyatlarýmýz 20 Ocak 2011 tarihine kadar geçerlidir. Üreticimizden canlý hayvan alýnmaktadýr... HODRÝ MEYDAN Tel: / Terminal Arkasý-Yemci Cahit yaný

16

17

18 18 25 Aralýk 2010 Cumartesi

19 25 Aralýk 2010 Cumartesi BÜTÇE GÖRÜÞMELERÝ TAMAMLANDI Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 3 milyar 77 milyon 220 bin 920 TL'lik 2011 Mali Yýlý Bütçesi'ni oyçokluðuyla kabul etti. Böylece 13 Aralýk Pazartesi gününden beri hafta sonlarý hariç her gün toplanan ve bazý günler gece yarýsýný aþan bütçe maratonu tamamlanmýþ oldu. Yapýlan açýk oylamada 2011 bütçesi 15 ret oyuna karþýlýk 26 oyla kabul edildi. Bütçeye UBP milletvekilleri yanýnda Baðýmsýz Milletvekili Ejder Aslanbaba kabul oyu verirken; CTP, TDP ve ÖRP milletvekilleri ret oyu kullandý. DP milletvekilleri ise oylamaya katýlmadý. KÜÇÜK Baþbakan Ýrsen Küçük, bütçenin kabulünden sonra yaptýðý teþekkür konuþmasýnda, Bütçe Komitesi'ne, Meclis çalýþanlarýna ve katkýda bulunan herkes ile basýna teþekkür etti. Küçük, 2011 yýlýnýn halka hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Oturumu yöneten Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yektaoðlu da bütçenin hayýrlý olmasýný diledi. ERGENEKON KOMÝTESÝ Mecliste dün Maliye Bakanlýðý bütçesi görüþüldü. Akþam saatlerindeki bölümde, Meclisteki Ergenekon araþtýrma komitesinin çalýþmalarýný tamamladýðýna iliþkin Komite Baþkaný Ahmet Çaluda'nýn basýna yaptýðý açýklamaya muhalefetin karþý çýkmasý üzerine, gündemi bir süre bu konu meþgul etti. ÇAKICI Maliye Bakanlýðý bütçesi görüþülürken söz alan TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, hükümetin ülkede almasý gereken ilk tedbirin nüfus konusunda olmasý gerektiðini söyledi. Çakýcý, kontrolsüz nüfus akýþýnýn saðlýk ve eðitim harcamalarýna büyük etki yaptýðýný kaydetti. Yargý reformu da gerektiðini belirten Çakýcý, hýzlý ve etkili çalýþan bir yargý, yeni bir ceza yasasý, bütçe ve mali disiplin için yasalarýn yetersiz olduðunu; siyasi atamalarýn daraltýlmasý; kamu reformuyla ilgili eksik yasalarýn tamamlanmasý gerektiðini anlattý. Kuralsýz, disiplinsiz yaþandýðý bir dönemde alýnmasý gereken tedbirler varken, Türkiye'yle imzalanan bir paketin gündeme geldiðini ancak uygulamada sorunlar bulunduðunu ifade eden Çakýcý, pakette doðrularýn da, eksiklerin de olduðunu söyledi. Konuþmasýnda kaçak et olayýna da deðinen Çakýcý, "Ýlk kez mi kaçak et olayý oldu, iki yýldýr ülkede saðýr sultan bile et kaçakçýlýðýný bilirken ilk kez nasýl tespit edilir bunu sormak gerekir" dedi. Kalkýnma Bankasý'ndan alýnan kredilerin yüzde 95'inin geri dönmediðini, birçok otelin elektrik borcunu ödemediðini belirten TDP Genel Baþkaný Çakýcý, vergi reformu için ne yapýldýðýný sordu. Çakýcý, nüfus sayýmýyla birlikte kayýtlý yaþama geçiþin de önemli olduðunu ifade ederek, sosyal adalette uçurumun arttýðýný söyledi. "27 ARALIK ATATÜRK KOÞULARI" YAPILIYOR Her yýl geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralýk Atatürk Koþularý, Pazartesi günü tüm ilçelerde yapýlacak. Koþular, ilçelerdeki Atatürk anýtlarýna çelenk konulmasý ve saygý duruþunun ardýndan baþlayacak. Ýlçelerde ilkokul minik kýzlar yarýþý (800m), ilkokul minik erkekler yarýþý (1000m), ortaokul kýzlar yarýþý (800m), ortaokul erkekler yarýþý (1500m), lise kýzlar yarýþý (1500m) ve lise erkekler yarýþý (3000m) olmak üzere 4 kategori ve bazý ilçelerde askeri birlikler, üniversiteler ve kulüp ile kurumlar (5000m) üzerinden yapýlacak yarýþmalarda, her kategoride ilk üç dereceye giren sporculara ve takýmlara ödüller verilecek. Baþkent Lefkoþa'da saat 09.00'da okullarý temsilen sporcu öðrenciler, Atatürk Anýtý'na çelenk koyacak, ardýndan 09.30'da yarýþlar baþlayacak. Yakýn Doðu Üniversitesi yolunun kullanýlacaðý yarýþlar Atatürk Stadyumu'nda tamamlanacak. Gazimaðusa'da merkez okullarýn katýlýmýyla minikler, yýldýzlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleþtirilecek yarýþlar, okullarý temsilen öðrencilerin 09.00'da Zafer Anýtý'na çelenk býrakmasýnýn ardýndan baþlayacak. Maðusa Türk Gücü Lokali'nde toplanacak erkek ve kýz sporcu öðrencilere ve takýmlarýna, yarýþmada ilk 3 dereceye girmeleri durumunda ödüller verilecek. Girne'de ilkokul kýz - erkek, ortaokul kýz - erkek ve lise kýz - erkek olmak üzere 6 kategoride düzenlenecek Atatürk Koþularý saat 10.00'da baþlayacak. Ýskele'de de 27 Aralýk Atatürk Koþularý saat 10.00'da Ecevit Meydaný'nda düzenlenecek törenin ardýndan baþlayacak. Lefke'de Atatürk Anýtý önünde saat 09.20'de gerçekleþtirilecek olan tören sonrasýnda baþlayacak olan yarýþmaya ilkokul, ortaokul ve liselerin yaný sýra askeri birlikler katýlacak. Güzelyurt'ta da koþular saat 09.20'de baþlayacak. 19 ERDOÐAN, GÜL'ÜN ARACIYLA 3 CUMHURBAÞKANINI NAMAZA GÖTÜRDÜ TC Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, direksiyonuna geçtiði Cumhurbaþkanlýðý makam aracý ile TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Pakistan Cumhurbaþkaný Asýf Ali Zerdari ve Afganistan Cumhurbaþkaný Hamid Karzai'yi cuma namazýna götürdü. Çýraðan Sarayý'nda, beþinci Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve Toplantýsý kapsamýndaki ikili görüþmelerin ardýndan, Erdoðan, makam aracýnýn direksiyonuna geçti ve yanýndaki koltuða Gül, arka koltuklara Zerdari ile Karzai oturduktan sonra, aracý, cuma namazý için Çýraðan Sarayý'na yaklaþýk 1,5 kilometre mesafedeki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne sürdü. ERTUÐRULOÐLU'NUN DAVASI KARARA KALDI Baðýmsýz Milletvekili Tahsin Ertuðruloðlu'nun UBP'den "ihraç edilmesi" üzerine açtýðý dava karara kaldý. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Bertan Özerdað huzurunda görülen davada, davacý taraf adýna Mustafa Asena, davalý taraf adýna ise Fevzi Hansel mahkemeye hitaplarýný yaptýlar. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Bertan Özerdað hitaplarýn tamamlanmasýnýn ardýndan davanýn karar için süresiz ertelendiðini açýkladý. Tahsin Ertuðruloðlu'nun da hazýr olduðu oturumda iddialarýný ortaya koyan Avukat Mustafa Asena, UBP tüzüðünün 5. maddesinin üyeliðe baþvuru ve üyeliðe kabulü, 7. maddenin 1. fýkrasýnýn ise UBP üyeliðine kabul edilen kiþinin üyeliðine nasýl son verileceðini düzenlediðini söyledi. Hastanemizde tam gün çalýþabilecek KKTC vatandaþý Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmaný aranmaktadýr. Cyprus Life Hospital Adres: Ragýp Kenan Sk. No:8 Taþkýnköy/Lefkoþa Tel: Fax: ARANIYOR Bakýmýný anneannesinin yaptýðý 1 yaþýndaki bebekle ilgilenecek çocuk geliþimi mezunu aranýyor. Tel: DUYURU Vadeli çek bozulur. Daire, arsa, arazi, iþ merkezlerine 10 yýla kadar kredi saðlanýr. Araba çeþitlerine 5 yýla kadar bankalardan ve/veya finans þirketlerinden kredi saðlanýr. Müþteriden hiçbir maddi kazanç istemiyoruz. Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa ÝÞ ARIYORUM Aðýr vasýta sürüþ ehliyetim var. Ýþ arýyorum. Tel: Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: KAYIP DÝPLOMA Lefkoþa Türk Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ayfer Ulucan KAYIP DÝPLOMA Lefkoþa Türk Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Süheyla Aytaç MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg KAYIP KÖPEK Kozanköy batýsýnda Alman Pointeri diþi köpek kaybolmuþtur. Telefon: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz MÜJDE : - KURTARICIMIZ MESÝH DOÐDU l Tanrý, Adem ve Havva'yý günaha düþüren yýlana (Ýblis'e): "Seninle KADINI, onun soyu (tohumu) ile senin soyunu düþman edeceðim. Onun soyu (tohumu - tekil) senin baþýný ezecek, sen onun topuðuna saldýracaksýn" dedi (Yaratýlýþ 3:15 - Bu olay çarmýhta gerçekleþti). Ýsa Mesih, ta baþlangýçtan beri vaad edilmiþ olan, iþte bu bahsedilen 'Kadýnýn tohumu'dur. Erkekten hiç bahsedilmiyor. Çünkü: l "Rab'bin kendisi size bir belirti verecek: Ýþte BAKÝRE gebe kalýp bir Oðul doðuracak ve adýný Ýmmanuel ('Tanrý Bizimledir' anlamýna gelir) koyacak" (Yeþaya 7:14, Ýsa'dan Önce 700 yýlýnda yazýldý). l "Bize bir çocuk doðacak, bize bir Oðul verilecek. Yönetim O'nun omuzlarýnda olacak. O'nun adý Harika Öðütçü, Güçlü Tanrý, Ebedî Baba ve Esenlik Önderi olacak ve O'nun Egemenliði asla son bulmayacak ve Sonsuza Dek sürecek" (Yeþaya 9:6,7, ÝÖ Tevrat ve Zebur'da buna benzer, Ýsa Mesih denen birinin geleceði ile ilgili 336 tane ayet vardýr). l Tanrý Yusuf'a: "Meryem bir Oðul doðuracak. Adýný ÝSA ('Rab Kurtarýr' anlamýna gelir) koyacaksýn. Çünkü halkýný günahlarýndan O kurtaracaktýr" (Matta 1:21). l "Meryem meleðe, 'Bu nasýl olur? Ben erkeðe varmadým ki' dedi. Melek ona þöyle yanýt verdi: 'Kutsal Ruh, senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge edecek. Bunun için doðacak olana Kutsal, 'TANRI OÐLU' denecek" (Luka 1:35). l Ýþte biz, bu 'KUTSAL DOÐUMU' kutlamak için sizleri aramýzda görmekten, büyük mutluluk duyacaðýz. Hepiniz davetlisiniz. Yer: - Lütuf Kilisesi, Lefkoþa. Tarih: 25 Aralýk, Cumartesi. Saat: 19:00 Lütuf Kilisesi, Girne. Tarih: 26 Aralýk, Pazar. Saat: 14:00 NOT: Ýsteyene Ücretsiz ÝNCÝL gönderilir. Tel:

20 Tatlýsu-Çetinkaya maçý tarihi belirlendi Ligin 5. haftasýnda Çetinkaya Spor Kulübü Baþkaný Urcan Vangöl'ün vefat etmesi nedeni ile ertelenen Tatlýsu- Çetinkaya karþýlaþmasýnýn da tarihi belli oldu. Tatlýsu ile Çetinkaya arasýndaki erteleme karþýlaþmasý 30 Aralýk 2010 Perþembe günü saat 14.00'de oynanacak. Futbola mola veriliyor n Futbolda sezonu ilk devre maçlarý tamamlanýyor. 2. devre karþýlaþmalarý Ocak 2011 tarihinde baþlayacak. Ligde bugün lider Bostancý Baðcýl Lapta'yý konuk edecek. Doðan Türk Birliði-Ozanköy ve Cihangir-Lefke karþýlaþmalarý da bugün oynanacak. n Turkcell Birinci Ligde Pazar günü baþkentte Küçük Kaymaklý, Gönyeli'yi konuk edecek. Maðusa Türk Gücü- Türkmenköy ve Cihangir-Lefke maçlarý da Pazar günü oynanacak. (Necati Özsoy) Futbolda sezonu ilk devre karþýlaþmalarý tamamlanýyor. Turkcell Birinci Ligi'nde 2. devre karþýlaþmalarý Ocak 2011 tarihinde baþlayacak. Turkcell Birinci Ligi'nde bugün lider Bostancý Baðcýl sahasýnda Lapta'yý konuk edecek. Liderliði kaptýrmak istemeyen Baðcýl bu maçý da kazanmayý hedeflerken Lapta takýmý genç kadrosuyla bu maça puan elde etmek için çýkacak. Doðan Türk Birliði 5 haftadýr puan alamadýðý ligin ilk devre son karþýlaþmasýnda galibiyet almak istiyor. Zirveden uzaklaþan Doðan Türk Birliði konuk edeceði Ozanköy karþýsýnda 3 puan alýp kötü giden sürece dur demek istiyor. Mesarya bölgesi takýmlarýndan Cihangir, geçen hafta maðlup olan Lefke'yi konuk edecek. Sahasýnda ilk kez yenilen Lefke yeniden çýkýþ yakalamak için bu zorlu deplasmandan galibiyet arayacak. Cihangir ise devrenin son maçýnda taraftarý karþýsýnda iyi bir sonuç elde etmeyi hedefledi. Turkcell Birinci Ligi'nde Pazar günü de 3 karþýlaþma oynanacak. Geçtiðimiz hafta Gönyeli deplasmanýnda 2 puan kaybeden Maðusa Türk Gücü konuk edeceði Türkmenköy karþýsýnda yeniden galibiyet serisine devam etmek istiyor. Pazarýn en önemli karþýlamasý Küçük Kaymaklý ile Gönyeli arasýnda oynanacak. Þht. Hüseyin Ruso Stadý'nda oynanacak olan karþýlaþmada genç kadrolu Gönyeli puan almaya gelecek. Yeþilova maðlubiyeti ile liderliði kaybeden ve yeniden liderliði yakalamak için Baðcýl'ýn puan kaybetmesini beklemek zorunda olan Küçük Kaymaklý, konuk edeceði Gönyeli karþýsýnda kesin galibiyet hedefledi. Federasyon Karmasý aday kadro belirlendi Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Karmasý- Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Karmasý arasýnda 8 Ocak 2011 tarihinde oynanacak olan Dr. Fazýl Küçük Kupasý için aday kadroya çaðrýlan futbolcular ve antrenman programý belirlendi. KTFF Karmasý Aday Kadrosu: Cenk Yýlmaz: A. Yeþilova SK (Kaleci) Ýbrahim Uludað: Maðusa Türk Gücü (Kaleci) Kasým Taðman:Lefke Aykut Esmeraslan: Lefke Esin Sonay: Lapta Uður N. Gök: Maðusa Türk Gücü Akýn Topal: Düzkaya Ahmet Saygý: Doðan Türk Birliði Ünal Kaya: Göçmenköy Aksel Kaptanoðlu: Türk Ocaðý Vurkan Görneçli: Esentepe Þahin Þeker: Esentepe Hakan Eminoðlu: Gençlik Gücü Tufan Gençay: Gönyeli Fýrtýna Özdil: Lapta Yusuf Palaz: Gönyeli Hakan Borataþ: Dumlupýnar Emre Özalýn: Gençlik Gücü Mustafa Salman: Göçmenköy Ahmet Sönmez: Doðan Türk Birliði Ayer Delideniz: Maðusa Türk Gücü Ahmet Coþkun: Doðan Türk Birliði Hasan Yaþýnses: Cihangir GSK Haftanýn maçlarý ve hakemleri Bugün KKTCELL 1.Lig Doðan Türk Birliði-Ozanköy (Savaþ Tilki) Cihangir-Lefke (Mehmet Sezener) B.Baðcýl-Lapta (Serdar Bilgimer) KKTCELL 2.Lig Yalova-Gençlik Gücü (Mehmet Malek) Yenicami-Türk Ocaðý (Serkan Durmaz) Mehmetçik-Binatlý (Gökhan Koþer) Esentepe-Y.Boðaziçi (Utku Hamamcýoðlu) Yarýn KKTCELL 1.Lig M. T. Gücü-Türkmenköy (Osman Küçük) K.Kaymaklý-Gönyeli (Murat Sapsýzoðlu) Tatlýsu-A.Yeþilova (Fehim Dayý) KKTCELL 2.Lig Çanakkale-Dumlupýnar (Timur Ercan Bodi) Baf Ülkü Yurdu-Görneç (Aziz Dayý) G.Birliði-Göçmenköy (Alkýn Gedikoðlu) (U 19 maçlarý 11.30, A takýmlar 14.00'te...) Özel Tahsin: Yeniden seçildim ve görevimin baþýndayým Kulüpler Birliði Baþkaný Özel Tahsin dün Kanal T de yayýnlanan Mikrofon Sizde programýna baðlanarak Ahmet Özsoy'un sorularýný yanýtladý. Genel Kurul'da yeniden baþkan seçilen Özel Tahsin'e karþý imza toplama kampanyasý baþlatanlara cevap veren Özel Tahsin þu açýklamalarý yaptý. "Bu Kulüpler Birliði 7 yýl önce kuruldu. Bugüne kadar nasýl gelindi en iyi ben biliyorum. Ben Genel Kurul'da seçilip yeniden baþkan oldum. Burasý benim malým deðildir. Böyle basit nedenlerle imza toplayýp benim görevden çekilmemi isteyenlere saygým da var. Ama bu birliði ve bütünlüðü kimsenin bozmaya hakký yoktur. Burasý yaz boz tahtasýna dönemez. Arkadaþlarým bana yap dediði sürece ben bu heyecaný ve isteði taþýdýðým sürece baþkanlýðý yapmaya devam edeceðim. Bu görev için gönüllü varsa vazgeçmeye hazýrým. Kulüpler Birliði baþkanlýðý görevimde maddi manevi her türlü fedakarlýðý yaparým. Cebimden para harcarým. Beni istemeyenler gelsinler oturalým hep beraber anlaþalým, ne gerekirse yapmaya hazýrým. Geri planda konuþulanlara üzülüyorum. 17 kulüp yeniden genel kurul yapýlsýn diye imza topluyorlarmýþ. Bu doðru deðildir. Þimdilik 13 kulüp var. 2-3 kiþi tarafýndan kulüp baþkanlarýna baský yapýlarak bu imzalar toplanmaya çalýþýlýyor. Bunu beni arayýp bana söylüyorlar. Yazýktýr. Ben görevimin baþýndayým". ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Beijing 2008 Olympic Games

Beijing 2008 Olympic Games Beijing 2008 Olympic Games Onaylayan msakgun Cumartesi, 09 Aðustos 2008 Beijing 2008 Olympic Games Rakamlarla 2008 Pekin Olimpiyatlarý: 16 gün sürecek oyunlarda 302 müsabaka düzenlenecek. çinin evsahipliðinde,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ödeyen enayi ödemeyene af

Ödeyen enayi ödemeyene af Vergisini ödemeyenleri af ile mükafatlandýran, ödeyen vatandaþý ise af kapsamýna almayan hükümetin haberi olsun... Bundan sonra kimse ödemeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2014 Cuma YIL:

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı