Çorum da 2 bin 70 sýðýnmacýya yardým

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum da 2 bin 70 sýðýnmacýya yardým"

Transkript

1 YÖK ten bir programa daha onay Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalý bünyesinde Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programý nýn açýlmasý konusundaki teklif YÖK tarafýndan onaylandý. HABERÝ 2 DE Üniversitede yeni atama Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Taner Sarak, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü görevine atandý. HABERÝ 2 DE Deniz Feneri nden SYDV ye ziyaret Çorum da 2 bin 7 sýðýnmacýya yardým Vakýf Müdürü Zekeriya Doðan, Deniz Feneri gönüllülerini kabulünde bilgiler verdi. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Zekeriya Doðan, Çorum da bulunan ihtiyaç sahibi 2 bin 7 sýðýnmacýya ayni ve nakdi yardýmda bulunduklarýný açýkladý. HABERÝ DA Vatandaþlardan gelen yoðun talep üzerine gazeller haftada bir süpürüle- Sonbaharýn keyfine varýn Çorum Belediyesi, insanlarda farklý duygular uyandýran kurumuþ aðaç yapraklarýný, vatandaþlardan gelen yoðun talebi uygun görerek haftada bir süpürme kararý aldý. HABERÝ 7 DE ÇORUM 9 KASIM 24 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ (Ç.HAK:26) LPG 2,9 LPG UYGUN YOLLAR UZUN DEVLET HASTANESÝ CÝVARI PARK KARÞISI ÇORUM Demiryolu 25 yýlý programýnda Kýrýkkale-Çorum-Samsun Demiryolu Uygulama Projesi Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn 25 yýlý planýna resmen girdi. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, demiryolunun artýk bakanlýðýn taahhüdünde yer aldýðýný, bu kapsamda uygulama projesinin yapýlacaðýný, yatýrým programýnýn da gelecek yýl baþýnda Kalkýnma Bakanlýðý nca açýklanacaðýný söyledi. HABERÝ 5 DE Çukuröz için yardým hesabý Bayat ýn Çukuröz köyünde meydana gelen ve ailenin maðdur olduðu yangýn felaketi nedeniyle yardýmsever vatandaþlarýn da katkýda bulunmalarý amacýyla hesap numaralarý oluþturuldu. HABERÝ 7 DE Murat Karakaya Cemalettin Haþimi Hemþehrimiz Baþbakanlýk Baþmüþaviri oldu Baþbakanlýk Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel (BYEGM) görevine Cemalettin Haþimi atandý. 4 yýldýr BYEGM Genel görevini yürüten hemþehrimiz Murat Karakaya ise Baþbakanlýk Baþmüþaviri olarak görevlendirildi. HABERÝ DE Telefonla dolandýrýcýlýktan tutuklandýlar Manisa'da, telefonla aradýklarý kiþilerin parasýný, "kendilerini polis, hakim veya savcý olarak tanýtarak" dolandýrdýklarý iddiasýyla gözaltýna alýnan 5 þüpheliden 2'si tutuklandý. HABERÝ 6 DA Milletvekili Baðcý, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaþtýrma Bakanlýðý bütçesi görüþmelerinde Bakan Elvan a teþekkür etti. Samsun Milletvekilleri Çorum a göçten dertli Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu öðrencileri ekmek israfýna dikkat çektiler. Ekmek israfýna hayýr HABERÝ DE Samsun un iktidar ve muhalefet milletvekilleri, Samsun a hizmet yapýlmadýðý iddiasý ile TBMM Genel Kurulu kürsüsünden birbirleri ile tartýþtý. Tartýþma esnasýnda milletvekillerini n birbirlerine aðabey ve hocam diye hitap etmeleri dikkat çekti. HABERÝ 6 DA Çukuröz köyünde 977 yýlýnda çýkan ve 7 evin kül olduðu yangýnýn bittiði ev olduðu ortaya 7 yýl önce söndüðü yerden baþlamýþ Bayat ilçesine baðlý Çukuröz köyündeki 29 evin kül olduðu yangýnýn baþlangýç noktasýnýn 977 yýlýnda çýkan ve 7 evin kül olduðu yangýnýn bittiði ev olduðu ortaya çýktý. HABERÝ 5 DE Emanet önlükle okula gidiyor Bayat ilçesine baðlý Çukuröz köyünde 29 evin kullanýlamaz hale geldiði yangýnda evdeki eþyalarla birlikte okul kýyafetleri de yanan ilkokul öðrencisi yaþýndaki Ýlknur Okumuþ, komþusundan aldýðý emanet önlükle eðitimini sürdürüyor. HABERÝ 4 DE

2 2 ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 YÖK ten bir programa daha onay itit Üniversitesi HSosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalý bünyesinde Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programý nýn açýlmasý konusundaki teklif YÖK tarafýndan onaylandý. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, þu bigiler verildi; ÜnriversitesiGünümüz de lisansüstü eðitiminin, bireylerin iþ ve sosyal yaþamlarýndaki önemli rolü yadsýnamaz. Gerek uzmanlaþma ve gerekse farklý disiplinlerden birinde de iþ yapabilme yeteneði kazanma açýsýndan önemi her geçen gün daha fazla ortaya çýkan lisansüstü eðitimde Üniversitemiz, itit Üniversitesi Týp Fakültesi Dahili Týp HBilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Taner Sarak, Saðlýk Bilimleri ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS LASTÝK ve AKÜLER DE KIÞ KAMPANYASI Yeni Lastik Satýþý Akü Satýþý Lastik Oteli Rot Ön Düzen Ayarý gerek eðitim kalitesinin artýrýlmasý noktasýnda ve gerekse daha fazla programla daha fazla öðrenciye eðitim verme noktasýnda önemli mesafeler kat etmiþtir. Lisansüstü programlarýn bir üniversite için de son derece önemli olduðu, AR-GE çalýþmalarýnýn yapýlmasý ve toplumsal sorunlarýn çözümü noktasýnda bu programlarýn büyük bir role sahip olduðu düþünülerek, son yýllarda Üniversitemizde ön lisans ve lisans bölüm/programlara ek olarak pek çok yeni lisansüstü program açýlmaktadýr. Farklý alanlarda uzmanlaþan akademik personeli ile Balance Lastik Ayarý Jant Düzeltme Far Ayarý Nitrojen Gazý yapýlanmasýna hýzla devam etmekte olan Üniversitemizde, 2 yýlýnda olan lisansüstü program (Yüksek Lisans- Doktora) sayýsý, bugün itibariyle % ün üzerinde bir artýþla 24 e ulaþmýþtýr. Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programý Siyaset ve Sosyal Bilimler tezsiz yüksek lisans programý; toplumsalý anlamak, toplumsal olana bilimsel açýdan yaklaþmak, devlet ve devletlerarasý iktidar iliþkilerinden iktidarýn gündelik hayatýn içindeki yansýmalarýna ve toplumsal süreçlere deðin geniþ bir alaný kapsamaktadýr. Siyaset Hitit Üniversitesi bünyesinde Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programý açýldý. bilimi ve sosyal bilimler birbirleriyle alakalý iki disiplin olarak, siyasalyönetsel ve sosyal konularýn eleþtirisi ve analizi üzerine yoðunlaþýr. Sosyal bilimler daha geniþ bir disiplindir ve temel ilgisi toplumsalý anlamaya yönelmekte, toplumsala ait verileri bilimsel bilgiye dönüþtürme süreçlerinde epistemolojik, ontolojik ve metodolojik yaklaþýmlarý açýklamaktadýr. Siyaset Bilimi disiplini ise iktidara odaklanarak kaynaklarýn ve deðerlerin daðýtýmý, çýkarlarýn uzlaþmasý, kamusal iþlerin düzenlenmesi baþta olmak üzere siyasal tartýþmalarý ve süreçleri inceler. Bir yandan iktidar, meþruiyet, otorite, demokrasi, sýnýf, ulus, kimlik gibi kavramlarýn; diðer yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, toplumsal hareketler, uluslararasý örgütler gibi oluþumlarýn üzerinde durur. Bu bilim dalý, Yönetim Bilimleri, Kent ve Çevre Bilimleri ile Hukuk Bilimleri Bilim Dallarýnýn inceleme alanlarýyla da baðlantýlý araþtýrmalara zemin hazýrlamaktadýr. (Haber Merkezi) Üniversitede yeni atama Enstitüsü görevine atandý. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü atamasý yapýlan öðretim üyesini tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi. Yüksek lisans yapanlarýn sayýsý artýyor ürkiye'de son beþ Tyýlda yüksek lisans yapanlarýn sayýsý 52 bin 757'e ulaþtý. Artýþ oranlarýna göre iller sýralamasýnda Diyarbakýr 62'inci, Þanlýurfa 25'inci sýrada yer alýrken, yüzde 24,2 yüksek lisans yapan sayýsý artýþ oranýyla Gümüþhane ilk sýrada yer aldý. Çorum ise bu listede yüzde 42,9 artýþ Çorum listede yüzde 42,9 artýþ oranýyla yer aldý. oranýyla yer aldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M.Salih Uras, yüksek lisans yapanlarýn illere göre daðýlýmýný açýkladý. Uras'ýn açýkladýðý verilere göre, Türkiye'de yüksek lisans yapanlarýn sayýsý 29 yýlýnda 279 bin 26 iken, 2 yýlýnda yüzde 9, artýþla 52 bin 757'e yükseldi. Yüksek lisans yapanlarýn son beþ yýlda ki artýþ oranýnýn iller sýralamasýnda Gümüþhane yüzde 24,2'lik oranýyla ilk sýrada yer alýrken Gümüþhane'yi yüzde 2, oranýyla Karabük ve yüzde 25,6 oranýyla Kilis takip etti. En düþük artýþ oraný ise yüzde 66 ile Erzurum'da yaþandý. Erzurum'u yüzde 6,6 ile Van ve yüzde 7,6 ile Ankara takip etti.(aa) Rektör akademisyenlerle buluþtu itit Üniversitesi HRektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen-Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarý ile bir araya geldi. Fakülte konferans salonunda Dekan Prof. Dr. Mehmet Demiryürek in Rektör Prof. Dr. Alkan a verdiði desteklerden dolayý teþekkürlerini ifade eden konuþmasýyla baþlayan toplantýya, akademik personelinin yoðun katýlýmý oldu. Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede yapýlan çalýþmalara iliþkin deðerlendirmelerde bulunarak, gelecekte hedeflenen ve giriþimde bulunulan projeler hakkýnda da fakülte öðretim elemanlarýný bilgilendirdi. Yapýmý hýzla devam eden MYO, Kuzey Kampüsü I. Etap altyapý ve üst yapý çalýþmalarý, Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM), TEKNOKENT, Alaca Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu inþaatlarýna iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunan Alkan, en son teknoloji ile donatýlarak modern tasarýma sahip prestijli binalarýn en kýsa sürede baþarýyla tamamlanarak hizmete gireceðini ifade etti. Alkan, üniversite mensuplarýnýn gayretli çalýþmalarý beraberinde paydaþlarýndan aldýðý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen-Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarý ile bir araya geldi. desteklerle hýzlý bir geliþim gösterdiðini açýkladý. Yurtdýþý bilimsel etkinlikleri destekleme programlarýna verilen desteklerin artarak devam ettiðini ve söz konusu desteklerle, üniversitede araþtýrmaya yönelik proje kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý, nitelikli proje üretilmesi ve bilimsel hareketliliðin arttýrýlmasý ile evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmasýna katký saðlanmasýnýn hedeflendiðini belirten Alkan, Bilimsel Araþtýrma Projeleri (BAP),Yurtdýþý Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programý ve öðrenci projelerine verilen desteklere iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulundu. Konuþmasýnýn devamýnda öðrenci otomasyon sistemi, Çorum Ýçin Bir Projem Var baþvuruda son gün 2 Kasým orum Ýçin Bir Projem Var adlý projenin Çbaþvurularý 2 Kasým 24 tarihinde sona erecek. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum un problemlerinin çözümü, sosyal kültürel hayatýn geliþtirilmesi, Çorum da yaþayanlarýn hayat standartlarýnýn iyileþtirilmesi ve benzeri amaçlarý yerine getirmek için Çorum Belediyesi görev ve sorumluluk alanlarýna giren konularda proje yapmak üzere Çorum Ýçin Bir Projem Var isimli bir proje protokolü imzalandý. Söz konusu bu protokol kapsamýnda Üniversite- Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede yapýlan çalýþmalara iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. akademik web sayfasýnýn oluþturulmasý, Merkez Kütüphane nin kaynaklarýndaki artýþ ve elektronik kaynaklarýndan isteyen akademisyenlerin Üniversite dýþýndan da yararlanabilmeleri ve yayýn teþviki gibi konulara da yer veren Alkan, üniversitenin þehrin tüm dinamikleriyle kurduðu iletiþim beraberinde þehirle bütünleþtiðine dikkat çekerek Tüm paydaþlarýmýzýn desteðiyle, evrensel ölçüler göz önünde tutularak mensuplarýmýza daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisindeyiz dedi. Rektör Alkan, yakýn zamanda faaliyete geçecek olan Merkez Laboratuvar ve Teknokent in üniversite için büyük bir þans olduðunu ve bu mekanlarý en iyi þekilde deðerlendirip araþtýrmaya yönelik çalýþmalar yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu belirterek, bu kapsamda Fen Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarýndan çok þey beklediðini dile getirdi. Alkan, hýzla geliþimini sürdüren üniversitenin mensuplarýna büyük imkanlar saðladýðýna dikkat çekerek Kamuoyu tarafýndan da üniversitemizde yürütülen çalýþmalar yakýndan takip ediliyor. dedi. Üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalar ile ileriye dönük yapýlmasý planlanan projelere iliþkin fikir alýþveriþinin yapýldýðý toplantýda, Fakülte öðretim elemanlarýna katký ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Belediye iþbirliðinin saðlanarak, yukarýda ana çerçevesi belirlenen konularda Araþtýrma Projeleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin hazýrlanmasý ve uygulamalarýnýn gerçekleþtirilmesi amaçlanýyor. Bu kapsamda proje desteðinden yararlanmak isteyen öðretim elemanlarý, 4 Ekim - 2 Kasým 24 tarihleri arasýnda projem.corum.bel.tr adresinde yer alan baþvuru formlarýný doldurarak, ekleri ile birlikte ýslak imzalý 2 (iki) nüshasýný (basýlý ve sayýsal ortamda) ilgili birime (Rektörlük/Dekanlýk/Müdürlük), BAP Birimine iletilmek üzere teslim etmeleri gerekiyor.(haber Merkezi) (Ç.HAK:24) Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM Tel: Fatih Batit ( ) Mehmet Yaðlý ( ) (Ç.HAK:252)

3 ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 Minik yüreklerden anlamlý çýðlýk Ekmek israfýna hayýr EROL TAÞKAN F Öðrenciler okuduklarý þiirlerle programa ayrý bir anlam kattý. Öðrenciler 'Ekmek israfýna hayýr' sloganlarý ile Gazi Caddesi'ni inletti. Hürriyet Meydaný'ný dolduran öðrenciler, burada açýklama yaptý. atih Sultan Mehmet Ýlkokulu öðrencileri, ekmek israfýna dikkat çekmek için yollara düþtü. Çok sayýda öðrenci, ellerindeki pankartlarla ekmek israfýna dikkat çekerek, minik yüreklerinden süzülen 'Ekmek israfýna hayýr' sloganlarý ile Gazi Caddesi'ni inletti. Okul Müdürü Haydar Deveci, okul öðretmenleri ve çok sayýda velinin de destek verdiði yürüyüþle Hürriyet Meydaný'ný dolduran öðrenciler, burada seslendirdikleri açýklamalar ve þiirlerle programa ayrý bir anlam kattý. Okul Müdürü Deveci, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Ekmek Ýsrafý konulu organizasyon kapsamýnda, öðrenciler ve velileriyle birlikte ekmek israfýna dikkat çekerek, farkýndalýk oluþturmak istediklerini ifade etti. Günün anlam ve önemini belirtir konuþmayý yapan Elif Naz Yýlmaz isimli öðrenci, ekmek israfýn konusunda büyük küçük herkesten destek beklediklerini, ekmeðin ve geleceklerinin israf edilmemesi için herkesin duyarlý davranmasýný istedi. Açýlýþ konuþmasý ve þiirlerin ardýndan veliler tarafýndan bayat ekmeklerden yapýlan yemek ve tatlýlar, kampanyayý izleyen vatandaþlara ikram edildi. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu öðrencileri ekmek israfýna dikkat çektiler. Farkýndalýk oluþturma etkinliðine Okul Müdürü Haydar Deveci, okul öðretmenleri ve çok sayýda veli destek verdi. mm Laminat Parke iþçilik dahil m2 Ýthal Duvar Kaðýdý m2, Yerli Duvar Kaðýdý m2 NELER YAPIYORUZ? Alçý Alçýpan Boya Patlatma Doðal Taþ Dekoratif Ýç Cephe Dýþ Cephe Isý Yalýtýmý TV Üniteleri Duvar Kaðýdý Çalýþmamýz Gergi Tavan Sistemleri Mobilya Ýç Dizayn Asma Tavan Bölme Duvar Kýrým/Yýkým Tamirat Tadilat Duvar Kaðýdý Cam Mozaik ve Çeþitleri OÐUZ 26, Referanslarýmýz: Þenöz Demir Çelik, Ýmza Conset, Mekan Cafe Bar, Adalet Haným Sitesi B.5, O Ses Çið Köfte, Cinonlar, Toyota Þamlýoðlu Plaza, Karamel Pastanesi, Ýlke Gýda, Doðu Mobilya, Uðural Pompa Bosch Servisi, Songül Taban, Efe Elektrik, Baðcývan Rot Balans. DÝZAYN ÝÇ MÝMARLIK Karakeçili Mah. Alaybey Sok. 5/A (Ç.HAK:274),

4 ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 Öteki 4 Duran Durmuþ Ýl Genel Meclisi toplantýsýna davet edilen Orman ve Su Ýþleri Müdürü Mahmut Temel, Sýklýk Tabiat parký hakkýnda bilgi verdi. Mahmut Temel Sýklýk Tabiat Parký hakkýnda meclise bilgi verdi Türkiye nin en büyük tabiat parklarýndan birisi Çorum da EROL TAÞKAN Meclisi toplantýsýna davet edilen Orman Ýbiatvel Genel Su Ýþleri Müdürü Mahmut Temel, Sýklýk Taparký hakkýnda bilgi verdiði konuþmasýnda, Sýklýk Tabiat Parký'nýn Türkiye'nin en büyük tabiat parklarý arasýnda yer aldýðýný ifade etti. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclisi olarak, Çorum'un daha çok yeþillendirilmesi ve Özel Ýdare'nin saðlayacaðý katkýlar konusunda fikir alýþveriþi yaptýklarýný, bu an- lamda Sýklýk Tabiat Parký'nýn doðal hayatý yansýtmasý bakýmýnda güzel bir örnek teþkil ettiðini söyledi. Kürsüye davet edilen Mahmut Temel, kurumunun görev ve sorumluluklarý hakkýnda verdiði genel bilginin ardýndan, Sýklýk Tabiat Parký'nýn planlarý üzerinden meclisi bilgilendirdi. Son yapýlan geniþletme çalýþmalarý ile toplam hektarlýk alana ulaþan parkýn, yabani hayvanlar ve doðal bitki saunasý bakýmýndan hal- kýn büyük ilgisini çektiðini, henüz resmi açýlýþ yapýlmamasýna raðmen, karþýlaþýlan ilginin parkýn büyütülme çalýþmalarýna da yol açtýðýný dile getirdi. Özel Ýdare ile birlikte ortaklaþa gerçekleþtirilen çalýþmalarýn, kendi kurumu tarafýndan yapýlýyor olmasýna raðmen, perde arkasýnda Özel Ýdare'nin çok büyük katký ve desteðinin bulunduðunu da hatýrlatan Temel, Ýl Genel Meclisi ve Özel Ýdare'ye teþekkür etti. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Çorum'un daha çok yeþillendirilmesi hususunda görüþ alýþveriþinde bulunduklarýný belirtti. Ýl Genel Meclisi Çukuröz de Ý l Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, yangýnzede Çukuröz köyünü ziyaret ettiler ve köy halkýnýn yanlarýnda olduklarýný belirterek, geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Yangýnzede köye ziyarette Bayat Ýl Genel Meclis Üyeleri Erdoðan Köroðlu ve Ýzzet Ünsal, Dodurga Ýl Genel Meclis Üyesi Mehmet Tatlýsu, Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik de yer aldý. Bayat ilçesine baðlý Çukuröz köyünde 4 Kasým 24 Cuma günü saat 2.4 civarýnda henüz sebebi bilinmeyen nedenle meydana gelen yangýnda; 27 adet konutun tamamen yýkýk ve hasarlý olduðu, adet konutun hafif hasarlý olduðu ve ailenin maðdur durumda olduðu tespit edildi. CHP'de su kaynatan Emine Ülker Tarhan yeni bir parti kurdu Anadolu Partisi Kýsa adý ANA Parti Bu partinin logosu iyi seçilmeli ve tabelada iyi durmalý Çünkü tabela partisi olmadan öteye gitmez Bari tabelasý güzel olsun ANA Parti ile birlikte Ulusalcýlýk enflasyonu hanelere dayandý.. Ulusalcýlýk; Soldan saða zamanla da saðdan sola zýplayan bir ideoloji Her gün þerit deðiþtirirler.. Türkiye'nin en boþ, en ezik siyasi grubudur Boþ adamlardýr desek yeridir Doktrini en zayýf siyasi görüþ. Ýnat ettikçe yeniliyorlar Vataný kurtaracaklarmýþ; E ne de olsa, "Ormanlar öyle sýktý ki; Erzurum'da aðaca çýkan bir sincap, aðaçtan aðaca zýplayarak Ýstanbul'a kadar gelirdi" diyen Evliya Çelebi'nin torunu olur kendileri. Solcuyuz derler ama Kapitalizmle halay çekmekten de geri durmazlar.. Cemal Süreya'nýn "Onlar Ýçin Minibüs" þiiri bu tayfanýn üzerine cuk oturmaktadýr Muhtemelen Türk tarihinin de 92'de baþladýðýný zannediyorlardýr. Sol'un üzerine biraz vatan millet Sakarya edebiyatý Göz kararý hamaset Bir yemek kaþýðý tarih çarpýtmasý Üzerine bol miktarda statükoculuk Alýn size ulusalcýlýk (Yakýnda MHP aslýnda bizim parti derlerse hiç þaþýrmayýn ). Nasýl oluyorsa her þey oluyorlar Zorlama ideoloji. Nasrettin Hoca evin bodrumunda tesbihini kaybetmiþ Bakmýþ ki bodrum zifiri karanlýk, tesbihi karanlýkta aramakta zor, o da çýkmýþ dýþarýya sokakta aramaya baþlamýþ Emine Ülker Tarhan'ýn yaptýðý budur. Yakýnda Ana Parti'nin de helvasýný daðýtýrlar Yerseniz buyurun Topraðýnýz bol olsun Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, yangýnzede Çukuröz köyünü ziyaret ettiler. Hamdiköy'de tapu daðýtýmý EMRE KUT 42 Sayýlý Kadastro Kanunu'nun Kadastro Yenileme Çalýþmalarý kapsamýnda Çorum'da 4 köyün tapu senetleri daðýtýmý devam ediyor. Merkeze baðlý Hamdiköy'de dün düzenlenen tapu senetlerinin daðýtýmýna Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Tapu Sicil Müdürü Nurettin Buyruk, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Hamdibey Köyü Muhtarý Hayati Selbeþ ve köy halký katýldý. Tapu Sicil Müdürü Nurettin Buyruk, köyde yaþa- yan veya taþýnmaz sahibi olanlarýn köy muhtarlarýndan hiçbir ücret alýnmaksýzýn tapu senetlerini almalarý gerektiðini söyledi. Tapu daðýtýmýnýn ardýndan davetlilere ikramda bulunuldu. Not: Maymunlar çok öfkeli: Darvin'i Festival le proje kapanýþý üvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal G Koruma ve Destek Programý Kadastro Yenileme Çalýþmalarý kapsamýnda Çorum'da 4 köyün tapu senetleri daðýtýmý devam ediyor. ÇOGEP kapsamýnda Ýl Emniyet tarafýndan hazýrlanan Gelecek Çocuklarla Þekillenecek projesinin son faaliyeti olan Festival isimli kapanýþ programý gerçekleþtirilecek. Vali Ahmet Kara nýn da katýlýmýyla bugün saat 9. da Anitta Otel Arinna Balo Salonu nda düzenlenecek kapanýþ programýna Polise Genç Bakýþ isimli resim ve þiir yarýþmasýnda dereceye giren çocuklar ve aileleri ile proje ortaðý kurum temsilcileri katýlacak. Yarýþmalarda il merkezinde dereceye giren 22 çocuða ödülleri verilecek.

5 Demiryolu 25 programýnda HURÞÝT BOZKURT Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan'ýn "Tüm OSB'leri lojistik ýrýkkale-çorum-samsun Demiryolu Uygulama merkezleri ve limanlara baðlayacaðýz. Hýzlý trenlerle KProjesi Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn 25 yýlý programýna girdi. Önümüzdeki yýllarda demiryollarýna aðýrlýk vereceðiz." Orta ve Doðu Anadolu'yu limanlarla buluþturacaðýz. Þeklindeki sözlerini aktardý. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaþtýrma Bakanlýðý bütçesi görüþmelerine katýlan AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, sosyal medya hesabýndan 25 programýnda yer aldýðý bilgisini Baðcý, Çorum Demiryolu uygulama projesinin verdi. Yaralar sarýlacak Parti Çorum AKMilletvekili Cahit Baðcý nýn Van Valiliði nden talep ettiði konteynerlar 4 saat dolmadan Bayat ýn Çukuröz köyüne ulaþtý. Geliþmeler üzerine basýn açýklamasý yapan Baðcý, AFAD ile gurur duyuyoruz. dedi. Yangýn haberini alýr almaz olay yerine gelen Baðcý nýn gün boyu yaptýðý görüþmeler neticesini vermeye baþladý. Yangýn sabahýnda Van Valisi Aydýn Nehiz Doðan ý arayan Baðcý, Van depreminde kullanýlan ev tipi konteynerlardan tane talep etmiþti. Ayný gün Van Valiliði tarafýndan týrlar kiralanarak konteynerlar yola çýkarýldý. Ýlk gurup konteynerlar dün sabaha karþý Çukuröz e ulaþtý ve kullanýlmak için kurulmaya baþlandý. illiyetçi Hareket MPartisi (MHP) Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantýsýnda Bayat ýn Çukuröz köyünde meydana gelen yangýn nedeniyle geçmiþ olsun dileðinde bulundu. TBMM'deki grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmasýna Çorum'un Bayat ilçesi Çukuröz Köyü'nde evleri yanan vatandaþlara geçmiþ olsun dileklerini ileterek baþlayan Bahçeli, "Çorum'da evleri kül olan Milletvekili Baðcý, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaþtýrma Bakanlýðý bütçesi görüþmelerinde Bakan Elvan a teþekkür etti. Baðcý, gün boyu Kýzýlay, AFAD ve YEDAÞ ý arayarak konu ile ilgili süreci an be an takip etmiþti. Kýzýlay ýn çadýrlarý ve seyyar mutfak ekipmanlarý da yangýn bölgesine ulaþtý. YEDAÞ ýn bölgeye bir trafo kurmasý saðlandý. AFAD dan talep edilen lojistik destek saðlanmaya baþladý. vatandaþlarýmýza devlet elini uzatmalýdýr. Bu vatandaþlarýmýz sahipsiz olduklarýný hissetmesin. Ýnsaný merkeze almayan çatýþma ortamý adil AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý nýn Van Valiliði nden talep ettiði konteynerlar Çukuröz köyüne ulaþtý. Geliþmeleri takip eden ve AFAD Ýl Müdürü Elvan Kaya yý baþarýlý koordinasyonu nedeni ile kutlayan Baðcý, Cumartesi günü Bayat Çukuröz köyümüzde geçmiþ olsun dileklerimizi iletip hemþerilerimizin yanýnda AFAD Baþkanlýðýný ve Van Valimizi arayarak Çorum Bayat Çukuröz deðildir. AK Parti'nin ekonomi politikalarý çuvallamýþtýr. Vatandaþlar ekonomik sefalettin göbeðindedir. Her dört gençten biri iþsizdir. Politikalarýn, sosyal güvenlik köyünde evleri yanan vatandaþlarýmýz için Van'dan deprem konteynýrlarýný gönderilmesini istemiþtik. Ýlk grup konteynerlar bugün Bayat a ulaþtý. AFAD ile gurur duyuyoruz; teþekkürler. Acýlar hafifletilecek yaralar sarýlacaktýr. Kimseyi evsiz býrakmayacaðýz. dedi. Bahçeli den yangýnzedelere geçmiþ olsun MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantýsýnda Bayat ýn Çukuröz köyünde meydana gelen yangýn nedeniyle geçmiþ olsun dileðinde bulundu. yasalarýnýn temeline insan oturtulmalý. Ýnsan hayatý ve haysiyetini güvene almayan hiçbir iþ yeri faydalý deðildir. diye konuþtu. ayat ilçesine baðlý Çukuröz köyündeki 29 evin Bkül olduðu yangýnýn baþlangýç noktasýnýn 977 yýlýnda çýkan ve 7 evin kül olduðu yangýnýn bittiði ev olduðu ortaya çýktý. Ýlçe merkezine yaklaþýk 5 kilometre mesafede bulunan haneli Çukuröz köyünde, 5 gün önce çýkan ve imam lojmaný ile köy konaðý dahil 29 evin kullanýlamaz hale geldiði yangýn, 7 yýl önce çýkan yangýnda alevlerin en son söndürüldüðü yerden baþladýðý belirledi. Yangýnýn baþladýðý evin sahibi 5 yaþýndaki Mustafa Özgen, köyde 977 yýlýnda çýkan ilk yangýnýn kendi evine ulaþtýðý sýrada söndürüldüðünü söyledi. Özgen, her iki yangýnýn köy halký üzerinde derin izler býraktýðýný vurgulayarak, "7 yýl önce 7 evin kül olduðu yangýnýn bittiði yer, benim evimin bulunduðu noktaydý. Bu defa da benim evimin bulunduðu yerden baþlayan yangýn, 29 evin kül olmasýna neden oldu" diye konuþtu. Olayýn yaþandýðý gün Ankara'da olduðunu anlatan Özgen, haberi alýr almaz geldiði köyde yangýnýn kendi evinden baþladýðýný ve diðer evlere ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 5 Çukuröz köyünde 977 yýlýnda çýkan ve 7 evin kül olduðu yangýnýn bittiði ev olduðu ortaya çýktý. 7 yýl önce söndüðü yerden baþlamýþ Yaðmur Damlasý Derneði yangýnzedelere ulaþtý orum'un Bayat Çilçesine baðlý Çukuröz köyünde hafta sonu meydana gelen yangýn felaketine Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ulaþtý. Dernek yöneticileri yangýnda maðdur olan ailelere bir nebze olsun yardýmcý olmaya çalýþtý. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, yaptýðý açýklamada þöyle dedi;"yaþanan felakette can kaybýnýn olmamasý en büyük tesellimiz oldu. Kapýlarýný her hafta Çorumlu ihtiyaç sahiplerine açan Yaðmur Damlasý hayýr çarþýmýz bugün Çukuröz köylüleri için çalýþtý. Hayýr çarþýmýza hemþerilerimiz tarafýndan emanet edilen malzemeler tasnif ederek ambalajlandý,, gýda paketleri ile takviye edilen toplam 45 koli yangýnda maðdur olan hemþerilerimize ulaþtýrýldý. Üzerinden üç gün geçmesine raðmen halen sýcaklýðý hissedilen ve yer yer dumanlarýn tüttüðü köyde ayakta kalma mücadelesi veren hemþerilerimizin zor günlerinde onlara bir nebze olsa yardýmcý olabilmenin mutluluðunu yaþarken, hazýrladýðýmýz yardým kolilerinin Çukuröz köyüne ulaþtýrýlmasýnda sýçradýðýný öðrendiðini kaydetti. Yangýnda tarým aletleri ve evimdeki bütün eþyalarýn yandýðýný belirten Özgen, "Hiçbir eþyamý kurtaramadým. Köyde vekil imamlýk yapan oðlumla yaþýyordum" dedi. HEM MUTLULUÐU HEM HÜZNÜ Özgen, yanan evlerini yaklaþýk bir yýl önce geçirdiði trafik kazasýnda ölen eþi Sultan Özgen'le birlikte onardýklarýna iþaret ederek, "Yenilediðimiz evde gönlümüzce yaþayamadýk. Daha sonra kýzým Fazile'nin düðününü de bu evde yaptýk. Yaklaþýk iki hafta önce düðün yaptýk. Kýzýmý bu evden gelin çýkarttým" diye konuþtu. Bir yýlda hem mutluluðu hem de hüznü bu evin duvarlarýnýn arasýnda yaþadýðýný anlatan Özgen, "Önce eþimi kaybettim sonra kýzýmý gelin ettim. Sonrasýnda da evimin kül olduðunu gördüm" ifadesini kullandý. Özgen, inþaatlarda çalýþtýðýný ve baþka hiçbir gelirinin bulunmadýðýna belirterek, devletin kendilerine yardým elini zamanýnda uzattýðýný söyledi. (AA) desteklerini esirgemeyen MHP Ýl ve Ýlçe Teþkilatlarýna teþekkür ederiz. Allah (cc) milletimizi ve tüm inananlarý her türlü afet ve beladan muhafaza etsin, zor durumda kalanlarýn yar ve yardýmcýlarý olsun" dedi. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði kýsa sürede yangýn bölgesine ulaþtý. Dernek yöneticileri yangýnda maðdur olan ailelere gýda paketi hazýrladý.

6 6 ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 Çýraklýk ve kalfalýk sistemine geri dönülmeli on zamanda artan iþ kazalarýnda Ahi- geleneðinden örnek alýnmasý çý- Slik raklýk ve kalfalýk sistemine geri dönülmesi gerektiðini söyleyen ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Son 22 yýldýr yaþanan iþ kazalarýndan artýk toplum olarak ders almamýz gerekir. Özellikle son dönemde artan iþ kazalarý bize Ahilikten kopmamamýz gerektiðini göstermiþtir. Yeni kazalar ve yeni can kayýplarý yaþamak istemiyorsak yýlý aþkýndýr uygulanan ve baþarý ile yürütülen Ahilik geleneðinin yine tüm iþyerlerinde uygulamaya konulmasý çalýþanlarýn, iþverenlerin ve ülkemizin faydasýna olacaktýr" dedi. Ýþ kazalarýnýn asýl nedeninin ustalýk ve çýraklýk sistemine uyulmamasý olduðunun altýný çizen Kýlýç, "Ahilik geleneðinde çýraklýk ve kalfalýk sistemi vardýr. Bu sistemde çýrak ve kalfaya ustasý tarafýndan mesleði en iyi þekilde öðretilir. Her zaman doðru olunmasý, yapýlan iþte en kaliteli malzemenin kullanýlmasý ve en iyi iþçiliðin yapýlmasý öðretilir. Bununla birlikte mesleði öðrenen çýrak ve kalfanýn iþ güvenliði ve saðlýðý hep ön plandadýr. Çýrak ve kalfa usta olmak için uygulamalý sýnava tabi tutulur. Heyet, Esnafa yapýlandýrma çaðrýsý aliye Bakanlýðý MVergi Denetim Kurulu Baþkanlýðý Samsun Vergi Müfettiþi Grup Baþkaný Halil Pak, beraberinde Çorum'da görev yapan Vergi Müfettiþi Türksal Hanedan ve Fatma Dila Osmanoðlu, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým a ziyarette bulundu. Ziyarette konuþan Samsun Vergi Müfettiþi Grup Baþkaný Halil Pak, yapýlan incelemelerde mükelleflerden ve meslek mensuplarýndan gerekli ilgi ve özeni gördüklerini ifade orum Kasaplar ve ÇCelepler Odasý Baþkaný Recep Gür, odaya aidat borcu olan üyeleri uyardý Sayýlý Torba Yasa ile oda aidat borçlarýnýn yapýlandýrýldýðýný hatýrlatan Gür, yapýlandýrmadan yararlanmak isteyen üyelerin elini çabuk tutmasýný istedi. Gecikmiþ yýllýk aidat borçlarýnýn yeniden yapýlandýrmasýna iliþkin olarak getirilen hükümlerden yararlanmak isteyen oda üyelerinin Kasým 24 tarihine kadar Oda Genel Sekreterliði'ne baþvurmalarý gerektiðini kaydeden Oda Baþkaný Recep Gür, aidat borçlarýný peþin ödeyen üyelerden gecikme faizinin alýnmayacaðýný ifade etti. Gür, "562 Sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý Kanunu'nun 6. maddesine istinaden, süresi içinde ödenmeyen yýllýk aidat Yalçýn Kýlýç ederek, teþekkür etti. Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný yapýlan iþi ve ürünü en ince noktasýna inceledikten sonra çýraðýn kalfa, kalfanýn usta olmasýna izin verir. Tabi bu izni verirken de ustasýnýn kefaletini alýr. Yani her iþte geçmiþte olduðu gibi eðitim ön planda olmalýdýr" diye konuþtu. ÝÞ KAZALARINDA ÖN SIRA- LARDAYIZ Eðitimden uzaklaþýldýkça iþ kazalarýnýn artýþ gösterdiðini anlatan Yalçýn Kýlýç, "24'ün ilk ayýnda.27 iþçi yaþamýný yitirdi. Yaþamýný yitiren iþçilerin 25'i maden, 227'si inþaat, 62'si tarým ve 92'si taþýmacýlýk iþ kolunda çalýþýyordu. Bu rakamlar maalesef Türkiye'nin Avrupa'da iþ kazalarý ve iþçi ölümlerinde. sýradaki yerini korumasýna neden oluyor. Türkiye'de ölümle sonuçlanan iþ kazasý oranlarý binde 2,5 iken bu oran Norveç, Ýsveç, Ýsviçre ve Danimarka gibi ülkelerde binde 2 oranýnýn altýnda. Tabi bunlar resmi kayýtlara yansýyan rakamlar. En fazla ölüm ise 2 yýlýnda yaþanmýþ ve tam bin 7 kiþi hayatýný kaybetmiþ. Bu tür kazalarýn olmamasý, yeni acýlarýn yaþanmamasý için her sektörde ahilik kültür ve geleneðinin uygulanmasý, her türlü tedbirin alýnmasý gerekir" þeklinde konuþtu. için esnaf ve sanatkarlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilmesi kanun gereði mecburi hale gelmiþtir. Aidat borçlarýný peþin ödeyen üyelerden gecikme faizi alýnmayacaktýr. Yasa gereði yýllýk aidatýný ödemeyen üyelere, ödeme yapýlýncaya kadar Oda tarafýndan yapýlacak hizmetler ile düzenlenecek belgeler verilememektedir" dedi. Recep Gür Pak tan SMMMO ya tam not Maliye Bakanlýðý Vergi Denetim Kurulu Baþkanlýðý Samsun Vergi Müfettiþi Grup Baþkaný Halil Pak, SMMMO nun çalýþmalarýný övdü. Meteoroloji nden edinilen bilgiye göre tüm Türkiye'de hava sýcaklýklarý azalacak. Muzaffer Yýldýrým da, Çorum da sahte belge düzenleyicisine rastlanýlmadýðýný belirterek, genelde vergi mükelleflerinin vergi bilincine sahip olduklarýný ancak kayýt ve belge düzeninde sistemden kaynaklanan eksiklikler olabildiðini vurguladý. Hava soðuyacak afta sonu hava soðuyor. Meteoroloji Müdürlü- edinilen bilgiye göre tüm Türkiye'de hava Hðü nden sýcaklýklarý azalacak. Bugün akþam saatlerinden itibaren Trakya, Marmara'nýn Batýsý ve Kýyý Ege de baþlayacak yaðýþlý sistemin etkisine gireceði tahmin ediliyor. Yarýn Batý bölgelerde (Marmara, Ege, Batý Akdeniz, Ýç Anadolu'nun batýsý ve Batý Karadeniz) görülecek yaðýþlarýn Cuma günü ve hafta sonunda Marmara'nýn batýsý ile Kýyý Ege dýþýnda ülke genelinde etkili olacaðý tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn Cuma günü Doðu Karadeniz in iç kesimleri, Doðu Anadolu'nun kuzeyi ile Batý Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karýþýk yaðmur þeklinde olacaðý tahmin ediliyor. Hafta sonunda ise iç ve Doðu bölgelerimizde (Karadeniz'in iç kesimleri, Ýç Ege, Ýç Anadolu ve Doðu Anadolu Bölgeleri) yaðmur ve Karla Karýþýk yaðmur yüksek kesimlerde ise kar þeklinde meydana geleceði bekleniyor. Kasým ayý baþýndan bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sýcaklýklarýnýn yarýn yaðýþla birlikte Batý bölgelerimizde, Cuma günü iç ve Batý bölgelerimizde, Cumartesi günü ise yurt genelinde hissedilir derecede ( ila 2 derece) azalacaðý ve mevsim normallerinin altýna düþeceði tahmin ediliyor. Meydana gelmesi beklenilen kuvvetli yaðýþlar ile hafta sonunda hissedilir derecede ki sýcaklýk azalmasý sebebiyle meydana gelebilecek olumsuz þartlara karþý dikkatli ve tedbirli olunmalýdýr. Çorum da da geçtiðimiz haftadan bu yana 6 derecede seyreden sýcaklýk, 22 Kasým Cumartesi günü dereceye düþecek. Pazar günü ise kar yaðýþý tahmin edili- Maratona Çorum dan katýlým ürkiye'de düzenlenen en Tönemli spor organizasyonlarýndan olan 6. Vodafone Ýstanbul Maratonu'na Çorum'dan da katýlým oldu. Ýki kýtayý birbirine Uslu Ýlk Çizik in önsözünü yazdý enç Karikatürist GFurkan Þimþek'in 'Ýlk Çizik' kitabý yayýnlandý. Alaca Belediyesi kültür yayýnlarýndan çýkan karikatür kitabýnýn önsözünü Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yazdý. Uslu, yaptýðý açýklamada, "Alaca ilçemizden zeki ve yetenekli bir gencimizin çalýþmalarýna destek vermek, katkýda bulunmak için deðerli dostum, Karikatürist Yalçýn Turgut Balaban ile buluþmasýna vesile olduk. Ýlk eserinde de Sayýn Balaban gibi bir çizerin Önsözünü yazmasý ufkunu açacaktýr. Umarým Furkan'ýn ileriki yaþamýnda daha da baþarýlý çalýþmalara imza atmasýna katkýmýz olmuþtur. Kendisini çalýþmalarýndan dolayý tebrik ediyorum" dedi. Uslu kitabýn önsözünde þu ifadelere yer verdi: "Sevgili Furkan'ý seçim çalýþmalarýnda tanýdým. Zeki, yetenekli ve özgüvenli, hayata dair kodlarýný da çoktan ve doðru belirlemiþ yaþý küçük, yüreði büyük bir adam! Furkan'ý tanýyýnca ta uzaklara, kendi geçmiþime gittim. baðlayan Boðaziçi Köprüsü'nde 6 Kasým 24 Pazar günü yapýlan koþuya Dumlupýnar Ýlkokulu öðretmenlerinden Atila Ortakcý ve arkadaþlarý da katýldý. Ortakcý ve arkadaþlarý, Ortakcý'nýn torunu 'Atlas'ýn isminin yazýlý olduðu t- shirtlerle koþtular. (Haber Merkezi) Kitabýn önsözünü Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yazdý. Benim de týpký sevgili Furkan gibi karikatür merakým vardý, hiç unutmuyorum; ilk karikatürüm "deliðe giremeyen farekuyruðuna kabak baðlarmýþ" darbýmeselinden mülhem müteveffa Ýnönü'nün kuyruðunu müteveffa Celal Bayar'ýn kafasýný dolamýþ olmasýný çizmiþtim. Tabii o günlerde gündemdeki Baþkanlýðým sýrasýnda da karikatür yarýþmasý veya sergisi açmak ya da bazý dostlarýma doðum günlerinde karikatürlerini çizdirip hediye etmek gibi etkinliklerle hep içimdeki boþluðu doldurmaya çalýþtým. O nedenle Furkan'ý önemsiyor ve heyecanýný paylaþýyorum. Umuyorum Furkan'ýn çizgilerini olmasý için abartan, çarpýtan bir resim çizerler. Karikatür; ekonomik, sosyal yada siyasi eleþtiri aracý olarak en etkili ve güçlü anlatým tarzýdýr. Bu vesile ile sevgili Yalçýn Turgut Balaban ý, Kemal Güler i ve Hasan Aycýn ý selamlýyor, merhum Semih Balcýoðlu ve Necdet Konak dostumu da rahmetle anýyorum. konu eski deðerlendiren dostum Karikatüristler bu demokratlarýn affý idi. Yalçýn Turgut Balaban toplumun hem aklý Dostum Þenol Çetin da yönlendirici ve hem de vicdanýdýrlar. hoca gördü ve çok yüreklendirici beðendiðini tavsiyelerde Onlarýn eserlerine, geliþtirmemi ve ýsrarla bulunacaktýr. emeklerine sahip sürdürmemi istedi. çýkmak da toplumun Karikatüristler Ama nafile, ne vicdan borcudur. çizgilerle düþünen elimizden tutan oldu, sanatçýlardýr. Onlar Sevgili Furkan; ne de hayatýn gailesi kalemleriyle konuþur eline, emeðine, aklýna izin verdi. ve ele aldýklarý konularý ve yüreðine saðlýk " Hak-iþ komik ya da iðneleyici Hoþtaþ ýn yazýsý ilk 2 de AK Parti Ýzmir Gençlik Kollarý Ar-Ge Baþkanlýðý nýn organize ettiði Yeni Türkiye Yeni Gençlik temalý blog yarýþmasýnda ön final sonuçlarý açýklandý. Sonuçlara göre ilk 2 içinde Yeni Türkiye'de Gençliðin Gelecek Tasavvuru baþlýklý yazýsý ile Anadolu Öðrenci Birliði Çorum Ýl Baþkaný Savaþ Hoþtaþ da yer aldý. Yarýþmaya Çorum'u temsilen katýlan Hoþtaþ, Niyetimiz ülkemiz gençliðinin sorunlarýný analiz edip, batýnýn uyuþturulmuþ izmlerinden kurtulmuþ bir gençliðin nasýl olmasý gerektiðini naçizane fikirlerimizle 6. Vodafone Ýstanbul Maratonu'na Çorum'dan da katýlým oldu. beyan etmektir. Gençlik alanýnda yapmýþ olduðumuz çalýþmalar neticesinde elde ettiðimiz veriler bizleri üzmektedir. Atalet sorunu olan, geleceðe dair sözü olmayan bir gençlikle karþý karþýyayýz ve bu ülkemiz baþta olmak üzere ümmet için büyük bir tehlikedir. Çünkü yarýný inþa edecek olanlar bugünün gençleridir. Yazýmýzý da bu düþüncelerle Çorum'u temsilen gönderdik ve deðerlendirme kurulunca derece aldý. Ýnþallah tüm gençliðimiz için faydalý olan bir yazý olmuþtur." diye konuþtu. Anadolu Öðrenci Birliði Çorum Ýl Baþkaný Savaþ Hoþtaþ AK Parti Ýzmir Gençlik Kollarý Ar-Ge Baþkanlýðý nýn organize ettiði Yeni Türkiye Yeni Gençlik temalý blog yarýþmasýnda ön final sonuçlarý açýklandý.

7 ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 7 Çukuröz için yardým hesabý B ayat ýn Çukuröz köyünde meydana gelen ve ailenin maðdur olduðu yangýn felaketi nedeniyle yardýmsever vatandaþlarýn da katkýda bulunmalarý amacýyla hesap numaralarý oluþturuldu. Valilik tarafýndan yapýlan açýklamada, yardým yapýlabilecek hesap numaralarý kaydedildi. Ziraat Bankasý Çorum Þubesi IBAN:TR HE- SAP NO: Bayat Kaymakamlýðýnca Halkbank Çorum Bayat Þubesi IBAN:TR HESAP NO:42 67 Ziraat Bankasý Çorum Bayat Þubesi IBAN:TR HESAP NO: B kursiyerlerden ud, keman, klarnet ve kanun dinledi. Kursiyerlerin memnuniyetini ve heyecanýný görmekten mutlu olduðunu ifade eden Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetleri önemsiyoruz.kültür bir toplumun Gül, enstrüman kursunu gezdi elediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde TRT sanatçýlarý tarafýndan verilen kurslarý ziyaret etti. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ve Belediye TSM Koro þefi Ömer Erdal Cerit ile birlikte NFK'da verilen ud, keman, klarnet ve kanun kurslarýný inceleyen Baþkan Yardýmcýsý Gül, sýnýflarý tek tek gezerek kursiyerlerle sohbet etti. 9 haftadan beri devam eden kurslar hakkýnda TRT sanatçýlarýndan bilgiler alan Zeki Gül, temelidir. Kültürlü ve etkin insanlar yetiþtirmeliyiz. Bunun için alanýnda uzman kiþilerle çalýþýyoruz. Bu kurslarý TRT sanatçýlarý veriyor. Hem sanatçýlar hem de kursiyerler gelinen sonuçtan oldukça memnun." dedi. NFK'daud, klarnet, kanun, keman ve ritim olmak üzere 5 kursun verildiðini ve çalýþmalarýn Eylül ayýndan bu yana devam ettiðine dikkat çeken Gül, 29 kursiyerin Mayýs ayýna kadar eðitim alacaðýna vurgu yaptý. Kursiyerler sonuçtan memnun Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, NFK Gençlik Merkezi'nde TRT sanatçýlarý tarafýndan verilen kurslarý ziyaret etti. Ziyarette Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan da hazýr bulundu. Enstrüman kursuna gelen kursiyerler kýsa sürede çok büyük ilerleme kaydettiklerini ifade ederek, daha önce de benzer kurslara katýldýklarýný ancak bu kadar hýzlý bir ilerleme saðlayamadýklarýný belirttiler. Kursiyerler, burada konservatuar düzeyinde eðitim aldýklarýný, hocalarýnýn kendileriyle çok ilgilendiðini, kendilerine bu imkaný saðlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve emeði geçen herkese teþekkür ettiklerini söylediler. KKSM de öfke kontrolü eðitimi Ç Sonbaharýn keyfine varýn Ç orum Belediyesi, insanlarda farklý duygular uyandýran kurumuþ aðaç yapraklarýný, vatandaþlardan gelen yoðun talebi uygun görerek haftada bir süpürme kararý aldý. Konuyla ilgili açýklama yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, kýþ ayýnýn etkilerini giderek hissettirdiði bu günlerde Çorum cadde ve sokaklarýndaki kurumuþ ve sararmýþ aðaç yapraklarýnýn çok güzel görüntüler ortaya çýkardýðýný söyledi. Sonbahar dökülen aðaç yapraklarýnýn belirli bir süre süpürülmemesi için vatandaþlardan zaman zaman kendilerine istekler geldiðinin altýný çizen Candan, Avrupa'da ve dünyanýn birçok yerinde sonbaharda dökülen aðaç yapraklarý süpürülmüyor. Rengârenk yapraklar belli bir süre sokaklarý süslüyor. Ýnsanlar özellikle bu yapraklý yollarda yürümeyi tercih ediyor. Biz de Çorum Belediyesi olarak cadde ve sokaklarýn kenarlarýndaki aðaçlarýn dökülen yapraklarýný haftada bir süpüreceðiz." dedi. AK Çorum Belediyesi VeliPaþa Konaðý Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi nde öfke kontrolü eðitimi verilmeye baþlandý. Özkes CHP lileri umreye götürecek Haber7'de dün de Özkes'in grup halinde gidileceðini söylediði umre ziyareti vardý. Vatandaþlar yapraklar arasýnda yürüsün diye sokaklar haftada bir süpürülecek AK Partili kadýnlar Çukuröz için seferber orum Belediyesi VeliPaþa Konaðý Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi nde öfke kontrolü eðitimi verilmeye baþlandý. ar kiþiden oluþan iki grup halinde verilen seminerde Sosyal Hizmet Uzmaný Aysun Tonbul öfke ile baþ etmenin yollarýný ve yöntemlerini anlatýyor. Gönüllük esasýna göre oluþturulan gruplara 7 oturum boyunca kaynaðý ne olursa olsun öfkenin kontrol edilebilir bir duygu olduðu anlatýlacak. orumlu CHP Milletvekili Ç Ýhsan Özkes, gündemden düþmüyor. Vatandaþlardan gelen yoðun talep üzerine gazeller haftada bir süpürülecek. le: Haber7'deki haber þöy- "CHP'de genel merkez binasýnda mescit açýlýmýndan sonra þimdi de kalabalýk bir grup umreye gitmeye hazýrlanýyor. Son günlerde genel merkezde açýlan mescitle gündeme gelen CHP, herkesi þaþýrtacak bir organizsyona daha imza atmaya hazýrlanýyor: Müftü kökenli CHP Ýstanbul milletvekili Ýhsan Öz- Çorumlu CHP Milletvekili Ýhsan Özkes, gündemden düþmüyor. kes, Meclis'te bütçe görüþmeleri tamamlanýr tamamlanmaz, CHP'li milletvekili, belediye baþkaný, il baþkaný ve eþlerinin yer alacaðý kalabalýk bir heyetle umre yapmayý planladýklarýný açýkladý. Özkes Haberturk'ten Düzgün Karadaþ'a yaptýðý açýklamada, umreye gitme kararýný CHP'li milletvekillerinin yoðun talebi üzerine aldýklarýnýn belirtti. Kendisinin de eþiyle birkaç yýldýr umreye gitme planý yaptýðýný vurgulayan Özkes "Birkaç yýldýr bazý arkadaþlar 'Toplu olarak umreye gidelim' talebini dile getiriyorlardý. Bu ýsrarlý talepler üzerine, 'Biz de artýk yapalým' dedik. Kýsmet olursa, bizim partimize mensup milletvekili, belediye baþkaný ve il baþkaný arkadaþlarýmýzdan bir grup oluþturacaðýz. Kaç kiþi gideceðimiz, ne zaman gideceðimiz önümüzdeki günlerde netleþecek" dedi.(haber7) Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkanlýðý, Çukuröz yangýnýnda evlerini kaybeden vatandaþlar için giyecek yardým kampanyasý baþlattý. Yangýnda evlerini, eþyalarýný kaybeden Çukuröz köylülerine geçmiþ olsun dileklerini ileten AK Parti Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Melek Pehlivan, Bu vesileyle yardýmda bulunmak isteyen halkýmýzýn AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkanlýðýmýzla irtibata geçmelerini rica ediyoruz. dedi. Yardýmda bulunmak isteyenler parti ile irtibata geçecek. AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkanlýðý, Çukuröz yangýnýnda evlerini kaybeden vatandaþlar için giyecek yardým kampanyasý baþlattý.

8 ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 Emniyet e bin komiser irinci sýnýf emniyet Bmüdürlerinin sayýsý üçte iki oranýnda azaltýlacak. 9 bin olan komiserlerin sayýsý bine çýkarýlacak. Yeni içgüvenlik paketiyle Emniyet Teþkilatý'nda baþtan aþaðý deðiþiklik yapýlacak. Bu çerçevede personel þemasý yeniden düzenlenecek.. Sýnýf Emniyet Müdürlerinin üçte ikisi, Türk Silahlý Kuvvetlerinde olduðu gibi kadrosuzluktan dolayý emekliye sevk edilecek. Mevcutta 'nci sýnýf emniyet müdürü sayýsý bin 75. Bu sayý 65'ye kadar indirilecek. Polis memurlarý artýrýlýrken, ilk kademe amir olarak kabul edilen komiser ve komiser yardýmcýlarýnýn sayýsý terfi zincirindeki problemler sebebiyle azalmýþtý. Oysa Emniyet'te en çok onlara ihtiyaç duyuluyordu. Düzenlemeyle, ilk kademe amir ihtiyacý, artýk üniversite mezunlarýndan karþýlanabilecek. Buna göre 2 bin 74 olan komiser sayýsý bine, 6 bin 679 olan komiser yardýmcýsý sayýsý da 2 bin 5'e çýkarýlacak. Baþkomiser sayýsý da binden, 7 bin 5'e tamamlanacak. Yeni istihdamlar doðrultusunda Emniyet'in bütçedeki payý da artýrýlacak. Dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bilgi veren Ýçiþleri Bakaný Efkan Âlâ, 25 yýlý bütçesinden Ýçiþleri'ne yüzde 9.79 artýþ yapýlarak milyar 9 milyon 467 bin lira ödenek ayrýldýðýný açýkladý. Emniyet Genel bütçesi yüzde 6.44 artýþla 7 SAÐLIKLI BÝR GELECEK, TEMÝZ BÝR NEFESLE BAÞ- LAR Akciðer kanseri, normal akciðer hücrelerinin kontrol dýþý çoðalarak akciðer içinde tümör oluþturmasý durumudur. Akciðer kanseri, 2. yüzyýlýn baþlarýnda nadir görülen bir hastalýk iken, sigara içme alýþkanlýðýndaki artýþa paralel olarak sýklýðý giderek artmýþ ve dünyada en sýk görülen kanser türü haline gelmiþtir. Bu nedenle Kasým ayý "Akciðer Kanseri Farkýndalýk Ayý" olarak seçilmiþ ve çeþitli farkýndalýk etkinlikleri ile bu hastalýða dikkat çekilmek istenmiþtir. Dünya genelinde yeni taný alan kanserlerin %'ü akciðer kanseridir. Tütün kullanýmý; kansere baðlý ölümlerin %22, Akciðer kanserlerine baðlý ölümlerin %7 nedenini oluþturmaktadýr. AKCÝÐER KANSERÝ RÝSKÝNÝ ARTIRAN FAKTÖRLER; Sigara: Akciðer kanserlerinin %9'ýndan sorumludur. Günde içilen sigara miktarý, içilen yýl sayýsý, sigaraya baþlama yaþý önemlidir. Sigaraya ne kadar erken yaþta baþlanýrsa, ne kadar uzun süre içilirse ve içilen sigara miktarý ne kadar fazlaysa risk o kadar artmaktadýr. Ayrýca pipo, puro, nargile gibi tütün ürünlerini içeren maddeler, light sigara kullananlar da benzer þekilde risk altýndadýr. Pasif içicilik: Kendisi sigara içmeyen ancak uzun süre sigara dumanýna maruz kalanlarda da akciðer kanseri riski artmaktadýr. Hava kirliliði: Akciðer kanserine sebep olabilir. Asbest: Fren tamiri, izolasyon, gemi inþaatý gibi asbest maruziyeti olan bazý iþ ortamlarýnda çalýþanlarda akciðer kanseri riski artmaktadýr. Radon Gazý: Radon, kimyasal bir gaz olup uranyumun parçalanma ürünüdür. Toprakta doðal olarak bulunur ve iyi havalandýrýlmayan ev ve iþyerlerinin altýndaki topraktaki miktarýna baðlý olarak kapalý mekândaki havadaki radon miktarý yüksek olabilir. Yýllardýr bilinen önemli bir kanserojendir. Akciðer kanserlerinde sigaradan sonra en önemli etken olup, akciðer kanserlerinin % ile 5'inden sorumludur. Ailede akciðer kanseri öyküsü: Ailede erken yaþta (5 yaþýndan önce) akciðer kanseri olmuþ yakýnlarý olanlarda risk 2 katýna çýkmaktadýr. Diðer hastalýklar: Kronik bronþit, önceden geçirilmiþ tüberküloz ve bazý akciðer hastalýklarý olanlarda da bazen risk artar. HASTALIK NASIL BELÝRTÝ VERÝR? Hastalýðýn belirtileri; genellikle erken dönemde ortaya çýkmaz. Bu nedenle, birçok durumda kontrol amacýyla veya baþka bir nedenle çekilen akciðer filmleri ile taný konulur. Akciðer kanserinin belirtileri; akciðer kanserinin kendisine, uzak organlara yayýlýmýna veya kanser hücreleri tarafýndan salgýlanan hormon benzeri bazý maddelere baðlý olabilir. Sýk görülen belirtiler: o Uzun süre devam eden sýklýðý ve þekli deðiþen öksürük o Kanlý balgam o Nefes darlýðý o Ses kýsýklýðý o Hýrýltýlý solunum o Yutma güçlüðü o Kilo kaybý, iþtahsýzlýk veya halsizlik o Sebebi açýklanamayan ateþ o Tekrarlayan bronþit ve akciðer enfeksiyonlarý o Göðüs, omuz, kol ve sýrt aðrýsý o Yüzde ve boyunda þiþlik KAÇ TÝP AKCÝÐER KANSERÝ VARDIR? Akciðer kanserinin pek çok tipi vardýr, ancak tedavi yaklaþýmlarý ve davranýþ farkýna göre genel olarak akciðer kanserleri 2 ana gruba ayrýlmaktadýr. o Küçük hücreli akciðer kanseri milyar 62 milyon 79 bin liraya yükseldi. Jandarma Genel Komutanlýðý bütçesinin yüzde 5.4 artýþla 6 milyar 49 milyon 5 bin lira ve Sahil Güvenlik Komutanlýðý bütçesi de yüzde. artýþla 56 milyon 226 bin liraya çýktý. Bu arada 25'ten bu yana MOBESE sistem kurulumlarý için genel bütçeden 7 milyon 54 bin lira harcandýðý açýklandý.(türkiye) amu, atanmayý bekleyenler ve iþsizler için Kumut olmayý sürdürüyor. Kamuda çalýþanlara yýlbaþýndan bu yana bin kiþi daha katýldý. Maliye Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý ve Hazine Müsteþarlýðýnýn istihdam verilerine göre, devlet, kamu tarafýndan yürütülen hizmetlerde ortaya çýkan personel ihtiyacýný karþýlamak için bu yýlýn eylül ayýna kadar çeþitli istihdam türlerinde bin 2 kiþiyi bünyesine kattý. Böylece geçen yýlýn sonunda milyon 9 bin 54 olan kamunun personel sayýsý, bu yýlýn üçüncü çeyreði itibarýyla milyon 49 bin 64'e yükseldi. Ýstihdam sayýsýnda en fazla artýþ kadrolu personelde gerçekleþti. Kamudaki kadrolu personele söz konusu dönemde 5 bin 496 kiþi eklendi. Böylece kadrolu personel sayýsý 2 milyon 5 bin 46'e ulaþtý. Kadro personel sayýsýndaki artýþ oraný yüzde, olarak gerçekleþti. Sözleþmeli personel sayýsýnda da yýlbaþýndan bu yana 5 bin artýþ oldu. Kamudaki sözleþmelilerin sayýsý bu yýlýn eylül "Akciðer Kanseri Günü" o Küçük hücreli olmayan akciðer kanseri TANI KONULMASI ÝÇÝN NELER YAPILMASI GERE- KÝR? Hastanýn doktoru tarafýndan belirtileri deðerlendirilerek fizik muayenesi yapýlýr ve bir dizi inceleme yapýlýr. Bu incelemeler; tümörün varlýðý, yerleþim yeri, komþu organlarla iliþkisi, yaygýnlýðý, tipi, operasyona uygunluðunu deðerlendirmek için yapýlýr. Taný için yapýlacak bu incelemeler: Akciðer Grafisi: Akciðer kanseri tanýsýnda en çok kullanýlan aþamadýr. X ýþýný kullanýlýr. Akciðerlerde tümör veya tümörün oluþturduðu anormal görünümleri ortaya çýkarýr. Bilgisayarlý akciðer tomografisi: Akciðerde kansere baðlý olabilecek belirtilerin ortaya çýkarýlmasýnda akciðer grafisinden daha duyarlý bir görüntüleme yöntemidir. Üç boyutlu deðerlendirilerek, tümörün damarsal ve diðer yapýlar ile iliþkisi gösterilir. Bilgisayarlý beyin tomografisi ise tümörün beyine yayýlýmýnýn olup olmadýðýnýn deðerlendirilmesini saðlar. Manyetik Rezonans Görüntüleme Bilgisayarlý tomografiye benzer ancak görüntülemede X ýþýný yerine manyetik alan kullanýlýr. Tümörün yerleþimi ile ilgili bazý özel bilgileri elde etmek için istenir. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET, PET-CT) Vücut hücrelerinin þekeri kullanmasý esasýna dayanýr. Tüm vücutta radyoaktif þekeri tutan tümör hücrelerinin görüntülenmesini saðlar. Sintigrafik Yöntemler En sýk uygulanan tüm vücut kemik sintigrafisidir. Kanserin kemiklere yayýlýmý deðerlendirilir. Balgam Sitolojisi Bronþ salgýlarýnýn mikroskop altýnda deðerlendirilerek, tümör hücrelerinin incelenmesidir. bin kiþi devlette iþ buldu ayý itibarýyla 2 bin 67'ye çýktý. Sözleþmeli personel sayýsýnda söz konusu dönemde yaþanan artýþ yüzde 4,'e karþýlýk geldi. Kamuda çalýþan sürekli iþçi sayýsý azaldý. Yýlýn 9 aylýk döneminde sürekli iþçi sayýsý 4 bin 54 geriledi. Böylece yýlbaþýnda 4 bin 92 olan sürekli iþçi sayýsý 9 bin 77'e düþtü. Sürekli iþçi sayýsýnda yüzde,2'lik gerileme oldu. Ayný dönemde geçici iþçi sayý bin 'dan 2 bin 776'ya, geçici personel sayýsý 2 bin 9'den 2 bin 72'ye çýktý. Diðer statülerde çalýþanlarýn sayýsý binden 97 bin 5'e geriledi. En fazla kamu personeli genel bütçe kapsamýndaki kamu idarelerinde görev yapýyor. Bu kapsamdaki kuruluþlarda 2 milyon 5 bin 7 kiþi çalýþýyor. Belediyeler ve baðlý kuruluþlarý ile mahalli idare birliklerinde 2 bin 67, YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde 22 bin 25, kamu iktisadi teþekküllerinde bin 64 kiþi istihdam ediliyor.(aa) Biyopsi Mikroskop altýnda deðerlendirmek üzere hastalýklý bölgeden örnek doku alýnmasýdýr. Biyopsi örneði, göðüs duvarýndan akciðerlere ulaþýlarak, bronkoskop ile veya küçük cerrahi bir kesi ile elde edilebilir. Bronkoskopi Bronkoskop olarak adlandýrýlan ince bükülebilir, ýþýklý ve ucunda kamera taþýyan bir tüple akciðere ulaþýlmasýdýr. Anormal görünüm veya tümör saptanýrsa toplu iðne baþý büyüklüðünde parçalar alýnýr. Bu iþleme biyopsi adý verilir. Mediastinoskopi Ýki akciðer arasýndaki mediasten olarak adlandýrýlan bölgenin gözlemlenerek, buradaki lenf bezlerinin alýnmasýdýr. Bu iþlemde amaç kanser hücrelerinin mediasten lenf bezlerine yayýlýp yayýlmadýðýný deðerlendirmektir. Kanser tanýsý konduktan hastalýðýn yaygýnlýðý yani hangi aþamada olduðu, bir baþka deyiþle evresi saptanmalýdýr. Bu evreleme, uygulanacak tedavi yöntemlerine ve sýralamasýna karar vermede gereklidir. Akciðer kanseri 4 ana evrede olabilir. AKCÝÐER KANSERÝ NASIL TEDAVÝ EDÝLÝR? Küçük hücreli dýþý akciðer kanseri ve küçük hücreli akciðer kanserinin tedavileri farklýdýr. Tedavi hastalýðýn evresine göre de deðiþmektedir. Akciðer kanserinin tipi ve evresine göre cerrahi, kemoterapi (ilaçla tedavi), radyoterapi (ýþýn tedavisi) seçeneklerinin bazýlarý ya da hepsi hastanýn ve hastalýðýn özelliðine göre farklý sýralamalarla uygulanmaktadýr. Akciðer kanserinde her hastanýn durumu birbirinden farklýdýr. Hastalýðýn ve hastanýn durumuna göre farklý tedavi seçeneklerinin tek baþýna veya birlikte kullanýlmasý, farklý bölümlerden bu konuda uzmanlaþmýþ çok sayýda doktorun ortak çalýþmasý ve hasta için en doðru tedavinin ortak kararla belirlenmesinin gerektirir. Bu þekilde en doðru ve güncel tedaviler gecikmeksizin uygulanabilir. Çorum Halk Saðlýðý

9 ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 9 Çiftçiye sigorta çaðrýsý ürkiye Tarým Kredi Kooperatifleri'nden çiftçilere Tdoðal afetlerden korunmak için sigorta yaptýrmalarý çaðrýsý yapýldý. Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Namýk Bostancý, tarým sigortalarýnda yýlýn ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 46 artýþ olduðunu belirterek, çiftçilere doðal afetlerden korunmak için sigorta yaptýrmalarý çaðrýsýnda bulundu. Bostancý, yazýlý açýklamasýnda, çiftçilerin ürünlerini doðal afetlerden korumak için 7 yýl önce hayata geçirilen tarým sigortalarýna ilginin her geçen gün arttýðýný ifade etti. Çiftçilerin, Tarým Kredi Kooperatiflerine yaptýrdýðý tarým sigortalarýnda yýlýn ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 46 artýþ olduðunu belirten kciðer kanseri korkutan Aboyutlara ulaþtý. Dr. Yýlmaz, Her yýl.4 milyon kiþi hayatýný kaybetmektedir dedi.türk Akciðer Kanseri Derneði Baþkaný Doç. Dr. Ufuk Yýlmaz, yaptýðý yazýlý açýklamada, her yýl kasým ayýnýn "Akciðer Kanseri Farkýndalýk Ayý" olarak belirlendiðini ifade etti. Dünyada her yýl.6 milyon yeni akciðer kanseri teþhis edildiðine dikkati çeken Yýlmaz, "Her yýl.4 milyon kiþi akciðer kanseri nedeniyle hayatýný kaybetmektedir ve Türkiye'de de bin yeni akciðer kanseri tanýsý konulmaktadýr" bilgisini verdi. Akciðer kanserinin, kanserden ölümler sýralamasýnda Dünya'da ve Türkiye'de ilk sýralarda yer aldýðýna dikkati çeken Yýlmaz, þunlarý kaydetti: "Hastalarýn yaklaþýk yüzde 7'inde, hastalýk ilerledikten ve baþka organlara yayýldýktan sonra teþhis konulmaktadýr. Kiþiye özgü týp, tümörün moleküler özelliklerine göre tayin edilen ve etkili olmasý beklenen ilaçlar kullanýlarak hastanýn tedavi edilmesi ilkesine dayanmaktadýr. Tümörde mevcut moleküler deðiþiklikleri hedef alan ilaçlar kullanýlarak yapýlan tedaviler ile hastanýn yaþam süresi uzatýlabilir. Tümördeki genetik deðiþiklikleri hedefleyen kiþiye özgü tedavilerin, erken dönem akciðer kanserli hastalarda, ameliyat sonrasý dönemde de yararlý olacaðý yönünde bir kanýt yoktur." TÜTÜN KULLANIMINA DÝKKAT Hastalýðýn geliþmesinde tütün kullanýmýnýn, dumana maruziyetin önemli bir etken olduðunun altýný çizen Yýlmaz, þu ifadelere yer verdi: "Akciðer kanserinin erken dönemde yakalanabilmesi için, kabul görmüþ bir ulusal tarama yöntemi olmadýðý sürece, ýsrarla üzerinde durmamýz gereken tek þey "birincil korunma" yani tütün ve tütün ürünlerinin kullanýmý ile mücadeledir. Cerrahi, ýþýn, ilaç ve Bostancý, sigorta yaptýran çiftçiye yüzde 5 ile yüzde 6 arasýnda devlet desteði verildiðini anýmsattý. Tarým Kredi Kooperatifleri olarak çiftçilerin gübre, zirai ilaç, sertifikalý tohum, akaryakýt gibi her türlü tarýmsal girdi ihtiyaçlarýný uygun þartlarda karþýlamak için çaba harcadýklarýný ifade eden Bostancý, þunlarý kaydetti: "Tarým sigortalarýnda ciddi geniþleme kaydettik. Tarým sigortasý poliçelerinin yarýsý Tarým Kredi Kooperatifleri tarafýndan kesilmektedir. Çiftçilerimiz, hükümetimizin de teþvikleriyle sigortanýn önemini kýsa zamanda kavradý. Tarým Kredi Kooperatiflerince yýlýn ayýnda 59 milyon liralýk tarým sigortasý primi üretildi. Çiftçilerimizin bilinçlenmesi ile sigortacýlýk yaygýnlaþacak ve çiftçilerimiz doðal afetlere karþý Kýlýçdaroðlu na sürpriz çaðrý umhuriyet Halk Partisi'nde ayrýlýk ve istifalarýn Colduðu bu dönemde Kýlýçdaroðlu'na sürpriz bir teklif geldi. Ýþçi Partisi Genel Baþkaný Doðu Perinçek, "Kýlýçdaroðlu'na buradan çaðrý yapýyorum. Sayýn Kýlýçdaroðlu, altý okta, cumhuriyetçilikte, milliyetçilikte, halkçýlýkta, devletçilikte, laiklikte ve devrimcilikte birleþelim" dedi. BÝRLÝKTE ÝLAN EDELÝM Perinçek, Kýrklareli'de partilileri ile bir düðün salonunda bir araya gelerek, CHPGenel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na CHPile altý ok altýnda birleþme çaðrýsýnda bulundu. 24 saat içinde birleþmeye hazýr olduklarýný belirten Perinçek, Ankara'ya giderek Atatürk heykeli önünde birleþmeyi ilan edebileceklerini söyledi. TELEFONLA ÝKNA EDÝN! Partililerine Kýlýçdaroðlu ve partililerini telefon ile arayarak birleþme çaðrýsýný kabul etmesi yönünde ikna etmelerini isteyen Perinçek, "Kýlýçdaroðlu'na buradan çaðrý yapýyorum. Sayýn Kýlýçdaroðlu, altý okta, cumhuriyetçilikte, milliyetçilikte, halkçýlýkta, devletçilikte, laiklikte ve devrimcilikte birleþelim. Ricciardone ile otelin arka odalarýnda birleþmeyelim. Oraya hiç birimizin yüreði sýðmaz, ciðeri sýðmaz, bilinci sýðmaz. Açýk bir birleþme çaðrýsý yapýyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayraðýndaki altý okta, o programda birleþelim" þeklinde konuþtu.(aa) Akciðer kanseri korkutuyor baðýþýklýk sistemini düzenleme gibi tedavi yöntemleri arasýndan, her akciðer kanserli kiþi için ayrý seçim ve planlama yaparak o kiþiye özgü tedavinin belirlenmesi ile en iyi sonuçlarý alýnabilir."(trthaber) BD'de yayýmlanan ''Amerika'nýn En AGenç Kimsesizleri'' adlý araþtýrmada, ülkedeki evsiz çocuk sayýsýnýn bugüne kadarki en yüksek seviyeye çýktýðý belirtildi. Araþtýrmada, evsiz çocuklarýn sayýsýnýn 2,5 milyon olduðu kaydedildi. Aile Evsizliði Ulusal Merkezinin yayýmladýðý, her eyaletteki evsiz çocuk sayýsýna yer verilen araþtýrmada, ülke genelinde her çocuktan birinin evsiz olduðu ifade edildi. Araþtýrmada ayrýca, ABD'nin ''büyük durgunluk'' döneminin etkilerinin devam ettiði ileri sürülerek, uygun fiyatlý konut eksikliðinin, ýrksal eþitsizliklerin, tek ebeveynliðin ve aile içi þiddet gibi travmatik Yeni partiye itiraz orçlu ve alacaklý arasýnda ara bulucu rolü üst- avukatlar sayesinde mahkeme masraflarý Blenen azalýyor. Adalet Bakanlýðý tarafýndan kýsa süre önce hayata geçirilen "ara buluculuk" sistemi ile borç ve alacak yüzünden ihtilafa düþen kiþiler mahkemeye gitmekten ve mahkeme masraflarýndan kurtuluyor. Adalet Bakanlýðýnýn baþlatmýþ olduðu ara buluculuk sistemi, vatandaþlar tarafýndan benimsenmeye baþladý. Borçlu ve alacaklý arasýnda ara bulucu rolü üstlenen ve belki de yýllar sürebilecek mahkemeleri engelleyen ara bulucu avukatlar sayesinde, mahkeme masraflarý da ortadan kalkýyor. ÝKÝ TARAF DA MEMNUN Balýkesir de yýldýr serbest avukatlýk yapan Av. Seyfi Çelik, "Bu sistem sayesinde -4 yýl sürecek uyuþmazlýklar haftada çözülebilecek. Ara buluculuk sistemi þahýslarýn arasýndaki hukuki ihtilaflarda iþin yargýya gitmeden kendi aralarýnda çözebilmelerini saðlayabilecek bir mekanizmadýr. Bu sistem sayesinde ortalama -4 yýlda bitecek uyuþmazlýklar çözülmüþ oluyor. Ýki taraf kendi kararlarýný kendisi veriyor ve süreci kendisi yönetiyor. Ýki taraf da bir anlamda bu iþten memnun olarak ayrýlýyor" dedi.(ýha) ski DYP Ýstanbul Milletvekili EYýlmaz Hastürk, Emine Ülker Tarhan tarafýndan kurulan Anadolu Partisi ismine itiraz ederek YSK'ya baþvurdu. Eski DYP Ýstanbul Milletvekili Yýlmaz Hastürk, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhantarafýndan kurulan Anadolu Partisi'nin ismine itiraz ederek, "Anadolu Partisi'nin ismi Anadolu Partisi olarak geçemez. Bu 96. Maddeye (SPY) aykýrýdýr, acilen ilgili merciler bu partinin isminin 96. Maddeye aykýrý olduðunu belirterek gerekli iþlemi yapmalarý gerekir" uyarýsýný yaptý. Hastürk, Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý'na ve Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na iki ayrý baþvuruda bulundu. ANADOLU PARTÝSÝ'NÝ UYARDI gazetevatan.com'da yayýnlanan habere göre Siyasi Partiler Yasasý'nýn 96. Maddesine iþaret eden ve Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan tarafýndan kurulan Anadolu Partisi'nin ismine itiraz eden Hastürk þöyle dedi: "Siyasi Partiler Yasasý'nýn 96. Maddesi Bu 992'de deðiþtirildi. Yeni haliyle þu; komünist, anarþist, faþist, teokratik, rasyonalist sosyalist, din, dil, ýrk, mezhep ve bölge adlarýyla veya ayný anlama gelen adlarda siyasi partiler kuramaz veya parti adýnda bu kelimeler kullanýlamaz. Birkaç gün evvel bir parti kuruldu, Anadolu Partisi. Anadolu Partisi'nin ismi Anadolu Partisi olarak geçemez. Bu 96. Maddeye aykýrýdýr, acilen ilgili merciler bu partinin isminin 96. Maddeye aykýrý olduðunu belirterek gerekli iþlemi yapmalarý gerekir."(ajanslar) Mahkeme masraflarý azalýyor Sayýlarý 2,5 milyona ulaþtý deneyimlerin evsiz çocuklarýn sayýsýndaki artýþýn nedeni olduðu belirtildi. Evsizliðin azaltýlmasý konusunda çözüm önerilerinin de yer aldýðý araþtýrmada, güvenli evliliðin þart olduðu, eðitimin, mesleki eðitimin, ulaþýmýn ve çocuk bakýmýyla birlikte uygun konut imkanýnýn saðlanmasýnýn gerektiði görüþüne yer verildi.(trthaber)

10 ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 Deniz Feneri nden SYDV ye ziyaret Çorum da 2 bin 7 sýðýnmacýya yardým eli RECEP MEBET Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Zekeriya Doðan, Çorum da bulunan ihtiyaç sahibi 2 bin 7 sýðýnmacýya ayni ve nakdi yardýmda bulunduklarýný açýkladý. Deniz Feneri Derneði Çorum gönüllülerini kabulünde konuþan Zekeriya Doðan, Iraklýlar baþta olmak üzere Suriye ve Ýranlý sýðýnmacýlara düzenli yardým yaptýklarýný kaydetti. Vakýf hizmetleri hakkýnda bilgiler veren Doðan, Devlet imkanlarýný en verimli þekilde planlayarak ihtiyaç sahiplerine yardým olarak ulaþtýrýyoruz. Bu doðrultuda kimseyi maðdur etmemeye çalýþýyoruz dedi. ÝYÝLÝK MELEKLERÝ NDEN ZÝYARET Deniz Feneri Derneði Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlý ile Arife Sevgülü ve Hülya Çýtak dün Vakýf Müdürü Zekeriya Doðan ý makamýnda ziyaret ettiler. Yüzyýlýn Ýyilik Hareketi sloganýyla faaliyet gösteren Deniz Feneri Derneði nin Çorum daki yardým çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Yasemin Eyvazlý, hayýrseverler ile ihtiyaç sahipleri arasýnda köprü oluþturduklarýný kaydetti. Eyvazlý, Su Hayattýr sloganýyla baþlattýklarý kampanya ile Afrika baþta olmak üzere dünyanýn dört bir yanýnda su sýkýntýsý yaþayan Vakýf Müdürü Zekeriya Doðan, Deniz Feneri gönüllülerini kabulünde bilgiler verdi. insanlara yardým ulaþtýrdýklarýný açýkladý. Çorum daki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardýmlarýndan dolayý Zekeriya Doðan a teþekkür eden Eyvazlý, Deniz Feneri Derneði olarak imkanlarý doðrultusunda her türlü desteðe hazýr olduklarýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Doðan ise duyarlýlýklarýndan dolayý Deniz Feneri Derneði gönüllülerini tebrik etti. Yasemin Eyvazlý, Deniz Feneri nin çalýþmalarýný anlattý. Ýnönü de aþure ikramý DENÝZ URAL Ýnönü Anadolu Lisesi nde Muharrem Ayý nedeniyle dün aþure daðýtýldý. Geleneksel olarak düzenlenen etkinliðe Okul Müdürü Recep Özcan, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Birlik, beraberlik ve dayanýþma duygularýnýn güçlendirilmesi amacýyla düzenlenen etkinlikte, Muharrem Ayý nýn anlam ve önemiyle ilgili sunumlar da yapýldý. Eðitim gönüllülerinin katkýlarý ile gerçekleþen programda aþure servisini öðretmenler ve okul personeli yaptý. Muharrem Ayý geleneði olarak düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren idareciler, programda emeði geçen öðretmen ve öðrencileri tebrik ettiler. Aþure ikramýný öðretmen ve öðrenciler birlikte yaptý. Albaraka Türk Katýlým Bankasý Çorum Þubesi nde Bireysel Emeklilik Günleri baþladý. Albaraka dan faizsiz BES RECEP MEBET Albaraka Türk Katýlým Bankasý Çorum Þubesi nde Bireysel Emeklilik Günleri baþladý. Bireysel Emeklilik Haftasý nedeniyle düzenlenen etkinlik hakkýnda açýklama yapan Þube Müdürü Ümit Baþaran, Katýlým Emeklilik ve Hayat A.Þ. iþbirliðiyle gerçekleþtirdikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tanýtýmýn çalýþmasýnýn 2 Kasým 24 tarihine kadar süreceðini söyledi. Emekliliðinizi bugünden BES leyin sloganýyla düzenlenen etkinlikte Çorum halkýna faizsiz birikimle emeklilik imkaný sunduklarýný vurgulayan Ümit Baþaran, Huzur dolu bir geleceði paylaþmak isteyen herkesi Albaraka ya bekliyoruz diye konuþtu. Albaraka Bireysel Krediler Yönetmeni Cafer Alkan la birlikte BES planlarýný tanýtan Baþaran, Küçük birikimleriniz faizsiz planlarýmýz ve yüzde 25 devlet katkýsý ile BES leniyor. Böylece kafanýz da, geleceðiniz de rahat ediyor dedi. Kiþilerin gelir seviyesine göre Hesaplý Plan, Özel Plan ve Güzel Plan isimli seçenekleri sunduklarýný dile getiren Baþaran, BES hakkýnda þu bilgileri verdi: Bireysel Emeklilik Sistemi, küçük tasarruflarýnýzý uzun vadeli yatýrýma yönlendirerek emeklilik döneminizde, yaþam standartlarýnýzý koruyabileceðiniz bir gelir elde etmenizi saðlayan özel bir emeklilik sistemidir. Sistem gönüllü katýlým Albaraka Þube Müdürü Ümit Baþaran Mali durumunuzda beklenmedik geliþmeler olduðu dönemlerde katký payý ödemelerinize ara verebilirsiniz. ÝÞVEREN GRUP EMEKLÝLÝK Eðer iþverenseniz çalýþanlarýnýz adýna Bireysel Emeklilik Sözleþmesi yaptýrabilir ve onlar adýna katký payý ödeyebilirsiniz. Bu sayede, vergi indirimi avantajýndan faydalanabilir, çalýþanlarýnýzýn motivasyonunu ve sadakatini artýrabilirsiniz. TERCÝH HAKKI Bireysel Emeklilik Sistemindeki birikimleriniz sizin belirleyeceðiniz fonlara y ö n l e n d i r i l i r. Emeklilik planýnýzý bir yýlda azami dört kez, ödenen katký paylarýnýn fonlar arasýndaki daðýlým oranlarý veya tutarlarýný, bir yýlda azami altý kez, katký payý tutarýnýzý dilediðiniz zaman, emeklilik þirketinizi ise sisteme ilk katýldýðýnýz þirkette 2 yýlý, sonraki þirketinizde ise yýlý dolduralbaraka, faizsiz BES planlarý ile dikkat çekiyor. duktan sonra deesasýna dayanmaktadýr. ðiþtirebilirsiniz. Ayný ya da farklý þirketlerden, birden fazla Bireysel Emeklilik sözleþmesi yaptýrabifaýzsýz EMEKLÝLÝK lirsiniz. Emekliliðe hak kazandýðýnýzda, birden Bankamýzýn iþtiraki olarak kurulan Katýlým fazla hesabýnýzýn olmasý durumunda tüm hesaplaemeklilik ve Hayat A.Þ. katýlým esaslarýna göre rýnýzý birleþtirebilirsiniz. faizsizlik prensibi ile iþletilen bir emeklilik þirkebireysel Emeklilik Sistemi hakkýnda detaylý tidir. bilgi almak ve sunduðumuz imkanlardan yararlanyüzde 25 DEVLET KATKISI mak isteyen herkesi Ýnönü Caddesi nde hizmet vebireysel Emeklilik Sistemine yatýrdýðýnýz her ren Albaraka Türk Katýlým Bankasý Çorum Þube TL için 25 TL devlet katkýsý alýrsýnýz. Baþka hiçbir yatýrým aracýnda bulunmayan bu avantajdan yaþýný dolduran, T.C. vatandaþý veya mavi kart sahibi olan tüm katýlýmcýlar yararlanabilir. GÜVENLÝ BÝR SÝSTEM Sistemin tüm unsurlarý; T.C Hazine Müsteþarlýðý, Sermaye Piyasasý Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafýndan düzenli olarak denetlenmektedir. RAHAT BÝR EMEKLÝLÝK Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayýcýsýdýr. Sistemin amacý emeklilik döneminde size ek bir gelir saðlayarak refah seviyenizi artýrmaktýr. Sistemde en az yýl bulunmak koþuluyla 56 yaþýný tamamladýktan sonra emekli olabilirsiniz. HERÞEY ÞEFFAF Bireysel Emeklilik hesaplarýnýz Takasbank ta tutulur, bu hesaplardan size tahsis edilen özel þifre ile günlük olarak fon paylarýnýzý izleyebilirsiniz. PROFESYONEL YÖNETÝM Birikiminiz, emeklilik yatýrým fonunda, profesyonel fon yöneticileri tarafýndan yönetilir. LÝSANSLI ARACILAR Bireysel Emeklilik Sisteminin tanýtýmý ve satýþý, mesleki yeterlilikleri ölçülmüþ, sýnavda baþarýlý olan lisanslý aracýlarýmýz tarafýndan yapýlýr. Ýnönü Anadolu Lisesi nde Muharrem Ayý nedeniyle dün aþure daðýtýldý. ARA VERME HAKKI BES Tanýtým Günleri Albaraka da sürüyor.

11 ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 BYEGM de nöbet deðiþimi Murat Karakaya, Baþbakanlýk Baþmüþaviri oldu RECEP MEBET Baþbakanlýk Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel (BYEGM) görevine Cemalettin Haþimi atandý. Baþbakanlýk Müþaviri ve Kamu Diplomasisi Koordinatörü Cemalettin Haþimi, BYEGM Genel görevine getirildi. Edinilen bilgiye göre, 4 yýldýr BYEGM Genel görevini yürüten hemþehrimiz Murat Karakaya ise Baþbakanlýk Baþmüþaviri olarak görevlendirildi. SEMBOLÝK DEVÝR TESLÝM Türk Dili Konuþan Ülkeler ve Topluluklar 4. Medya Buluþmasý Zirvesine Girne'de ev sahipliði yapan Genel Müdür Murat Karakaya, zirve bitmeden Ankara'ya dönerek koltuðunu Cemalettin Haþimi'ye devretti. 4. Medya Buluþmasý Zirvesi için KKTC'ye giden Murat Karakaya, zirvenin kapanýþýný beklemeden Baþkent e döndü. 4 yýldýr sürdürdüðü genel müdürlük görevini, Baþbakanlýk Kamu Diplomasisi Koordinatörü Haþimi'ye býraktý. Haþimi'nin genel müdürlük görevine atanmasýna iliþkin atama kararnamesi henüz Resmi Gazete'de yayýmlanmadýðý için 'sembolik' bir devir teslim yapýldý. Kararýn ay önce alýnmýþ olmasýna karþýn KKTC zirvesinin bitmesinin beklendiði öðrenildi. BYEGM YENÝDEN YAPILANDIRILACAK Baþbakanlýk Kamu Diplomasisi Koordinatörlüðünün (KDK) baþýnda 2 yýlý geride býrakan Cemalettin Haþimi'nin, Baþbakanlýk Baþmüþaviri ve Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü olarak atamasý yapýlýrken, kamu diplomasisi faaliyetlerinin de bundan böyle BYEGM çatýsý altýnda yürütüleceði öðrenildi. Bu atamayla, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan'a baðlý olan KDK ve BYEGM'nin iþlevlerinin birleþtirilmesi ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin BYEGM üzerinden yürütülmesi hedefleniyor. Türkiye'nin en köklü kurumlarýndan biri olan BYEGM'nin yurt içinde il müdürlükleri ve yurt dýþýnda basýn müþavirlikleri bulunuyor. CEMALETTÝN HAÞÝMÝ KÝMDÝR? Orta Doðu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Cemalettin Haþimi, Manchester Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Yüksek Lisans Programý'ný, Trajedi, Siyaset ve Siyasal: Hans J. Morgenthau ve Uluslararasý Ýliþkiler Teorisi baþlýklý teziyle, 'Yüksek Þeref' derecesiyle bitirdi. Akademik çalýþmalarýna Johns Hopkins Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü, Uluslararasý Ýliþkiler ve Siyaset Teorisi Programý'nda doktora adayý olarak devam eden Haþimi, 2-2 yýllarý arasýnda asistanlýk yaptýðý ayný üniversitede, Dünyanýn Nomos'u: Avrupa-Merkezcilik ve Uluslararasý Ýliþkiler baþlýklý tez çalýþmasýný sürdürüyor. Türkiye, Avrupa ve Avrupa Birliði (2, Meydan Yayýncýlýk) isimli kitabýn editörlüðünü yapan Haþimi'nin uluslararasý iliþkiler teorisi, Avrupa- Merkezcilik, siyasal alan ve kimliklerin oluþumu, Ýslamofobi ve Avrupa Birliði gibi konular üzerine yayýnlanmýþ çok sayýda makalesi bulunmakta. 29'dan beri Baþbakanlýk Müþaviri olan Haþimi, Eylül 22'den bu yana da Kamu Diplomasisi Koordinatörü olarak görev yapýyordu. Aðýz Saðlýðý Haftalarý baþladý diþ hekiminden ücretsiz muayene RECEP MEBET Türk Periodontoloji Derneði ile Colgate iþbirliðinde düzenlenen Aðýz Saðlýðý Haftalarý baþladý. Hedef Mükemmel Aðýz Saðlýðý sloganý ile düzenlenen Aðýz Saðlýðý Haftalarý, 5 Aralýk 24 tarihine kadar sürecek. Çorum da diþ hekiminin gönüllü olarak görev aldýðý etkinlikte ücretsiz diþ muayenesi ve aðýz bakýmý eðitimi verilecek. Aðýz Saðlýðý Haftalarý hakkýnda bilgi veren yetkililer, organizasyonun amacýnýn aðýz ve diþ saðlýðýnýn önemine dikkat çekmek ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek olduðunu kaydettiler. Tüm Çorum halkýný çeþitli hediyelerin de yer aldýðý etkinliðe katýlmaya davet eden yetkililer, açýklamalarýnda þu bilgilere yer verdiler: HEDEF MÜKEMMEL AÐIZ SAÐLIÐI Aðýz Saðlýðý Haftalarý, Colgate ile Türk Periodontoloji Derneði (TPD) tarafýndan 7 yýldýr gerçekleþtirilen bir sosyal sorumluluk projesi. Türkiye de aðýz saðlýðý bilincinin yerleþtirilmesi için gerçekleþtirilen proje; geliþmiþ bir toplum olma yolunda, gönüllü diþ hekimleri ile birlikte atýlan önemli bir adým. Projenin amacý, aðýz ve diþ saðlýðý konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, düzenli olarak diþ hekimi kontrolüne gitme Çorum da diþ hekiminin gönüllü olarak görev aldýðý etkinlikte ücretsiz diþ muayenesi ve aðýz bakýmý eðitimi verilecek. alýþkanlýðý kazandýrýlmasý, koruyucu Diþ Hekimliði uygulamalarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý, toplumun aðýz ve diþ saðlýðýnýn geliþimine katkýda bulunulmasýdýr. Ülkemizde diþ macunu ve diþ fýrçasý tüketiminin, aðýz ve diþ saðlýðýna önem verilen diðer ülkelerle kýyaslandýðýnda çok düþük seviyelerde olduðu görülüyor. Colgate ve TPD tarafýndan düzenlenen Aðýz Saðlýðý Haftalarý bu yýl 7 Kasým - 5 Aralýk 24 tarihleri arasýnda gerçekleþecek. Hedef Mükemmel Aðýz Saðlýðý sloganý ile yürütülecek Aðýz Saðlýðý Haftalarý projesi süresince toplumun aðýz ve diþ saðlýðý konusunda bilinçlendirilmesi ve koruyucu diþ hekimliðinin yaygýnlaþtýrýlmasý amaçlanýyor. Aðýz Saðlýðý Haftalarý boyunca gönüllü diþ hekimlerinden randevu alan herkes, diþlerini kontrol ettirecek, aðýz ve diþ saðlýðý hakkýnda bilgiler edinecek, yeni bir Colgate diþ fýrçasýna ve diþ macunu numunesine sahip olacak. TPD ve Colgate, Aðýz Saðlýðý Haftalarý ný gelecek yýllarda da artan katýlýmlarla sürdürmeyi hedefliyor. GÖNÜLLÜ HEKÝMLERDEN ÜCRETSÝZ MUAYENE Aðýz Saðlýðý Haftalarý çerçevesinde gönüllü diþ hekimlerine muayene olmak isteyenlerin randevu almasý gerekiyor. Etkinlikte Diþ Hekimleri Emine Kara Paydar, Serdar Þahin, Burhan Barin, Didem Kaya, Erdem Kaya, Fevziye Özarslan, Gökhan Özarslan ve Cansu Orhan Ersoy (Sungurlu) gönüllü olarak görev alýyor. Program detaylarý hakkýnda bilgi edinmek isteyenlerin numaralý ücretsiz bilgi hattýný arayabilecekleri ya da internet adresini ziyaret edebilecekleri bildirildi. Murat Karakaya 2 KASIM Çorum Halk Saðlýðý 25 ve 26 yýllarý için özel güvenlik personeli (2 kiþi) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Saat:. 24 KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý Yemek hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Kat 5 Saat:. Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tomografi cihazýna uygun kesit baþýna X ýþýn tüpü kullanýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat:. Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Mali Yýllarý Ziyaretçi Danýþma Yönlendirme-Teknisyen Yardýmcýsý-Kalorifer Yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Üçtutlar Mah. Çomar Baðlarý Küme Evleri No: Çorum Saat:. 26 KASIM Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz mali yýllarý 6 aylýk silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz (Akkent Mah. Akkent Cad. No: ) Saat:. 27 KASIM Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl malzemeli temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Saat:. Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat:. Çorum Sevgi Evleri Çorum Sevgi Evleri mali yýllarý 6 aylýk silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri (Mimar Sinan Mah.. Cad. No: 5 Çorum) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Saat:. 2 KASIM Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz 25 Mali Yýlý 2 aylýk þoförlü araç kiralama (yakýt hariç) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Saat: 9. ARALIK T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 95 ada no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii, 4 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel:., Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Sevgi Evleri Çorum Sevgi Evleri 25 Mali Yýlý 2 aylýk þoförlü araç kiralama (yakýt hariç) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Saat:. 2 ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Elektronik Güvenlik Sistemleri parça dahil bakým ve onarým iþi. Yer: Akkent Mah. Org. San. Böl.. Cad. Çorum Saat: 4. T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Sivas, Düzce, Yozgat ve Çorum illerinde yapýlacak olan konut ve sosyal donatý yerleþim alanlarýnýn uygulama projeleri hazýrlanmasý 4, paket danýþmanlýk hizmet alýmý iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Küçükçekmece / Ýstanbul Saat:. ARALIK Çorum Orman Ýþletme Motorin ve benzin alýmý iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad.Orman Ýþletme Saat:. 4 ARALIK Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Mali Yýllarý 6 aylýk 5 kiþilik ( Veri Ýþletim ve Otomasyon, Teknisyen Yardýmcýsý, Bahçývan, 2 Kalorifer Yakma) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz / Akkent Mah. Akkent Cad. No: Çorum Saat:. 5 ARALIK Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve servis hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü. kat Ýhale Salonu Saat:. 9 ARALIK Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterlik ve baðlý saðlýk tesisleri için hizmet aracý ve hasta taþýma araçlarý kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat:. Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl adet sürücülü araç kiralamasý hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Saat:. ARALIK YURTKUR Samsun Bölge Elektrik alýmý iþi. Yer: YURTKUR Samsun Bölge Toplantý Salonu Saat:. ARALIK Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl 25 yýlý için araç kiralama hizmet alýmý iþi (6 araç-þoförlü-yakýtsýz- 2 ay süreli) Yer: Valilik Ek Binasý 5. Kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Saat:. 5 ARALIK Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý 2 elektrik abonesinin 25 yýlý ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat:. T.C. Çorum. Ýcra Dairesi. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 99 parsel no, Çoraköz Mevkii Tatar köyü merkez/ Çorum 7. m2 mahalle/mevkinde tarýma uygun taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.24, Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 69 parsel no, Avlandere Mevkiinde tarýma elveriþli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 27.9, Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Cemalettin Haþimi 6 ARALIK T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 67 adet demir satýþ iþi. Muhammen bedel: 6. Yer: Kaynar Yediemin Deposu / Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 524 ada no, 27 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 4., Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:.-.5 T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 7 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahallesi nde 6 baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: 7., Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 55 ada no, parsel no, Çepni Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:., Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum. Ýcra Dairesi. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 9 ada No, 59 Parsel No, Suyolu Mahallesi, Ölükçül köyünde bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 22.7,5 2. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 5 Ada No, 6 Parsel No, Suyolu Mahalle/Mevkii, /2 hisseli arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 AN 72 plakalý, 997 model Mercedes marka, mavi, mor, lila renkli açýk kasa kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: OCAK 25 T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, 25 ada no, 7 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no 725, nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65. Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 4.-4.

12 2 ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 Altýn sürpriz yaptý etrol fiyatlarýndaki düþüþe paralel olarak son Pgünlerde son 4 yýlýn dibine düþen altýn toparlanýyor. G2 zivresinin ardýndan altýn fiyatlarý ons baþýna 9 dolara kadar yükselerek iki haftanýn zirvesini gördü ve kritik 2 dolar seviyesine dayandý. Düþen petrol fiyatlarý ve ABD ekonomisinde güçlü toparlanmayla geçtiðimiz haftalarda son 4 yýlýn dibini gören Altýn fiyatlarý toparlanýyor. Japon ekonomisinin resesyona girmesi ve G2 zirvesinde dünya liderlerinin küresel büyüme konusundaki endiþelerini dile getirmesinin ardýndan altýn fiyatlarý tekrar yükseliþe geçti. Özellikle Ýngiltere Baþbakaný David Cameron'un yeni bir finansla kriz için uyarý yapmasýyla endiþeler yeniden arttý. Buna ek olarak Avrupa ve Japonya Merkez Bankalarý'nýn parasal geniþleme programýný da açýklamasý altýn fiyatlarýný desteklemeye baþladý. Bu geliþmeler üzerine spot altýnýn ons fiyatý 9,6 dolarla iki haftanýn en yüksek düzeyini gördü. Analistler 2 dolarýn önemli bir direnç noktasý olduðunu belirtiyor. Kapalýçarþý'da 2. itibariyle altýn satýþ fiyatlarý Gram altýn 5,64 lira Çeyrek altýn 4,2 lira Yarým altýn 2,6 lira Cumhuriyet altýný 576,4 lira Ýhsanoðlu ve Demirtaþ a ceza ir hafta içinde baðýþlarýna ait harcama belgelerini BYSK'ya sunmazlarsa Demirtaþ.2 milyon, Ýhsanoðlu ise.5 milyon TL'yi cepten ödeyecek HDP adayý Selahattin Demirtaþ'ýn Cumhurbaþkanlýðý seçim sürecinde toplanan baðýþlarla ilgili belgeleri YSK'ya süresi içinde teslim etmediði öðrenildi. CHP, MHP'nin yaný sýra çok sayýda partinin 'çatý adayý' Ekmelettin Ýhsanoðlu'nun faturalarý ise eksik çýktý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ise YSK'ya yapýlan harcamalarýn nerelerde kullanýldýðýna iliþkin 95 klasör belge ibraz etti. Faturalarýn YSK'ya teslim süresi geçen hafta sona erdi. Ancak YSK bir hafta daha ek süre verdi. Adaylar süre bitimine kadar yaptýklarý harcamalara iliþkin faturalarý sunamazlarsa, belgelendirilen harcamalarýn dýþýndaki tüm parayý hazineye iade edecek. DEMÝRTAÞ'A KÖTÜ HABER Baðýþlar karþýlýðýnda yapýlan seçim harcamalarýyla ilgili Erdoðan 95 klasörlük fatura klasörünü YSK'ya sundu. Ýhsanoðlu'nun belgelerinde ise eksiklik olduðu görüldü. HDP adayý Selahattin Demirtaþ'ýn durumunun ise Ýhsanoðlu'ndan daha kötü. Henüz belge ibraz etmeyen Demirtaþ hesabýna yatan.2 milyon TL'lik baðýþ için Hazine'ye "cepten" ödeme yapmak zorunda kalacak. Kurul, harcama deðerlendirmeleri için önümüzdeki günlerde toplanacak ancak henüz, iki adayýn tüm belgelerini sunmamasýndan dolayý adaylara ek süre verdi. Ek süre sonrasý eðer tüm belgeler gerektiði gibi ibraz edilemezse, YSK adaylardan belgelendirilemeyen harcamalarý Hazine'ye ödemelerini isteyecek. Erdoðan, tüm belgelerini ibraz ederken, Ýhsanoðlu'nun ise yeteri kadar belge ibraz edemediði, bazý belgelerinde de sorun olduðu öðrenildi. YSK kararýna göre; "Seçim hesaplarý ile gelir ve harcamalara iliþkin bilgi ve belgelerin kayda geçirilmesi ve ibrazý hususlarýnda 56 sayýlý Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanunu'na göre yetki almýþ meslek mensuplarýndan veya avukatlardan birini ya da birkaçýný yetkili kýlabilir. Bu durumda, yetkilendirilen meslek mensubu, yukarýda belirtilen hususlarýn yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre sorumlu tutulur." KAYITLARI AKRABASI TUTTU Çatý aday Ýhsanoðlu'na ne CHP ne de MHP'nin muhasebe ve müþavirlik konusunda destek vermediði, Ýhsanoðlu'nun bu konuda bir akrabasýný görevlendirdiði, onun da iþin içinden çýkamadýðý öðrenildi. Ýhsanoðlu'nun temsilcilerine, Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn sunduðu belgelerin örnek gösterildiði ve bu belgelere benzer þekilde belgelerin düzenlenerek ibraz edilmesi istendi. Ýhsanoðlu'nun sunduðu belgeler Kurul tarafýndan deðerlendirilecek ancak, edinilen bilgilere göre Ýhsanoðlu, topladýðý.5 milyon TL'nin büyük kýsmýný iade etmek zorunda kalacak. 95 KLASÖR SUNDU Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn muhasebesini tutan mali müþavir ekibi, harcamalara iliþkin toplam 95 klasör belge ibraz etti. Erdoðan için toplanan baðýþýn kullanýlmayan yaklaþýk milyon 2 bin TL'si Hazine'ye iade edilecek. (Sabah) Ýnsanýn kendi kendine ettiði... Uzaklardan Türkiye ye mesaj aþbakan Ahmet Davutoðlu çözüm süreciyle Bilgili olarak Filipinler'de konuþtu. Görüþmelerin devam edebileceðini dile getiren Baþbakan Davutoðlu, Ta ki kimse Çözüm Süreci'nden hareketle Türkiye'deki kamu düzenini bozmaya kalkýþmasýn. Ta ki kimse Doðu ve Güneydoðu Anadolu'da yaþayan Kürt vatandaþlarýmýzý istismar ederek veya onlara zulüm ederek Çözüm Süreci'ni akamete uðratmaya kalkýþmasýn. Bizim Çözüm Süreci'ndeki kararlýlýðýmýz kesindir, açýklamasýnda bulundu. DAVUTOÐLU: KÝM NE YAPARSA YAPSIN Davutoðlu konuyla ilgili olarak "Hükümetimiz, kim ne yaparsa yapsýn Türkiye'deki kalýcý istikrarý karþýlýklý anlayýþ içinde sürdürecek, Çözüm Süreci'ni her zaman savunmaya devam edecektir. Bunu baþarmak konusunda da tereddütsüz her türlü adýmý atacaðýz." ifadelerini kullandý.(haber7) Mangalda közlenmiþi kanseri önlüyor angal üzerinde piþirilerek hazýr hale getirilen M közlenmiþ mýsýr vatandaþlardan yoðun ilgi görüyor. Aminoasit açýsýndan da zengin olan mýsýr homosistem seviyesini düþürerek kalp krizini önlüyor. Akciðer kanseri riskini azaltan antioksidan özelliklere de sahip olan mýsýr, vatandaþlarýn vazgeçemediði tatlar arasýnda yer alýyor. Ýçerisinde B ve C vitamini bulunduran mýsýrýn kolesterolü düþürerek kolon kanserine yakalanma riskini azalttýðý öðrenildi.(ýha) nsanýn kendisinin neden olduðu ikinci tip Ýþeker hastalýðýnýn gözlerin kaybedilmesine, kalp krizine neden olabileceði belirtildi. Dahiliye Uzmaný Uzm. Dr. Orhan Kaþlýoðlu, þeker hastalýðýnýn ortaya koyduðu komplikasyonlarýn çok önemli olduðunu belirterek, Ýnsan vücudunda yapmýþ olduðu tahribatlar neticesinde birçok hastalýðý da beraberinde getiriyor. Þeker hastalarýnda en çok korktuðumuz; hastalýklarýn temelinde damar ve sinirin bozukluklarýna baðlý olarak ortaya çýkan rahatsýzlýklar görülüyor. Þeker hastalarý gözlerini kaybedebilir, kalp krizi geçirebilirler, böbrek yetmezliði sorunu yaþayabilir, iyileþmeyen ayak yaralarý oluþabilir dedi. EN ÖNEMLÝ NEDENÝ DÜZENSÝZ BESLENME Þeker hastalýðýnýn en önemli nedeninin obezite olduðuna vurgu yapan Kaþlýoðlu, Ýnsan vücudunda bulunan pankreas bezinin insülin hormonunu ya hiç salgýlayamamasý, ya da salgýladýðý halde etkisiz olmasý gibi durumlarda þeker hastalýðý meydana geliyor. Þeker hastalýðý irsi olabilir, çocuklukta geçirilmiþ bir hastalýk sonucu ortaya çýkmýþ olabilir. Ancak en önemlisi kendimizin neden olduðu þeker hastalýðýdýr. Bu þeker hastalýðý beslenme bozukluðuna baðlý olarak ortaya çýkar. Bu da ikinci tip þeker hastalýðýdýr. Bunun en önemli nedeni, düzensiz beslenme dediðimiz obezite yani þiþmanlýktýr diye konuþtu. OBEZÝTE SALGIN HASTALIK GÝBÝ Obezitenin Türkiye de salgýn hastalýk haline geldiðine de dikkat çeken Kaþlýoðlu, þunlarý kaydetti; Daha önce Avrupa da ve Amerika da salgýn hastalýk haline gelmiþti ama Türkiye de ekonomik durumun düzelmesinden ve fast food dediðimiz ürünlerin fazla tüketilmesinden dolayý artýk insanlarýmýz obez olmaya baþladýlar. Bunun bir baþka nedeni de az hareket etmemiz ve spora fazla zaman ayýrmamaktýr. Hareketsiz yaþantý obeziteye zemin hazýrlýyor. ÇOCUKLARA DÝKKAT! Çocuklara zorla bir þeyler yedirip erken yaþta onlarý obez yapmamalýyýz diyen Kaþlýoðlu, Günümüzde bakýyoruz, çoðu çocuk obez olarak karþýmýza çýkýyor. Bu da þeker hastalýðýna zemin hazýrlýyor. Çocuklukta alýnan kilolar ileride verilemeyecek duruma düþüyor. O bakýmdan çocuklarýn obez olmasý sakýncalýdýr. Þeker hastalýðýnýn belirtileri ise, kiþi çok su içip gece fazla idrara çýkýyorsa, iþtahý fazlaysa, son zamanlarda kilo deðiþikliði olmuþsa, hýzlý kilo kaybediyorsa hemen açlýk ve tokluk þekerini ölçtürmesi gerekiyor ki, gizli þeker ortaya çýkarýlmalý þeklinde konuþtu.(ýha) Depo baþý 5 lira kâr enzine yapýlan indirimlerin ardýndan 4 litre benzin Balan bir otomobilin deposu yýlbaþýna göre 5 lira daha ucuza doluyor. Kurþunsuz benzinin fiyatýnda yýlbaþýndan bu yana 7 kuruþ indirim oldu. Yapýlan indirimlerin ardýndan 4 litre benzin alan bir otomobilin deposu yýlbaþýna göre 5 lira daha ucuza doluyor. Edinilen bilgilere göre, ham petrol fiyatýnda yýlbaþýndan bu yana yaþanan düþüþ, akaryakýt fiyatlarýna da yansýdý. En yüksek iþlem hacimli firmanýn akaryakýt fiyatlarýna göre, yýlbaþýnda litresi ortalama 4,95 liradan satýlan 95 oktan kurþunsuz benzinin fiyatýnda yýl içinde 7 kuruþluk indirim gerçekleþti. 95 oktan kurþunsuz benzinin litre fiyatý 4,5 liraya kadar geriledi. Litre baþýna fiyatlardaki gerileme yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleþti. Yýlbaþýnda 4 litre benzin alan bir otomobilin deposunu doldurmak için 9 lira ödenirken, yapýlan son indirimle bu miktar liraya geriledi. Bir baþka ifadeyle 4 litre benzin alan bir otomobilin deposu, yýlbaþýna göre 5 lira daha ucuza doluyor.(aa)

13 ÇARÞAMBA 9 KASIM 24.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:26 MUHARREM: 46 Hicri Þemsi:9 Rûmi:6 Teþrin-i Sâni 4 Kasým: KASIM Çalýþmasýný doðru ve güzel yapan iþçiyi Allahü teâlâ sever. (Hadîs-i þerîf) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Ýstanbul'da Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði (AGÝT) Antlaþmasý (999) - Meriç ve Keþan'ýn kurtuluþlarý (922) ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 5 Acil Yardým (Ambulans) 2 Yangýn Polis Ýmdat 55 Jandarma Ýmdat 56 Elektrik Arýza 6 Su Arýza 5 Telefon Arýza 2 ÇorumGaz Arýza 7 Tüketici Hattý 75 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 77 Alo Çevre Cenaze Ýþlemleri 2 5 Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 22 NÖBETÇÝ ECZANELER Köy yangýnlarý nasýl önlenebilir anmak, kelime olarak insaný rahatsýz eder. Bu kelimeyi du- direk ateþ aklýmýza gelir. Gayri ihtiyari olarak kendi- Yyunca mizi ateþin karþýsýnda hissederiz. Geçmiþ yýllarda Amerika'da, ''ölümlerden ölüm seçme yetkisi verilse hangi þekilde ölmek isterdiniz?'' diye bir anket yapýlmýþ ve seçeneklere; a) suda boðularak ölme b) yüksekten atlayarak ölme c) iple boðularak ölme d) zehirlenerek ölme e) elektrik verilerek ölme f) yanarak ölme tercihler g) iðne ile zehirlenerek ölme gibi þýklar konmuþtu. Anket neticesinde katýlýmcýlardan hiç kimsenin YANARAK ÖLMEYÝ istemediði ortaya çýkmýþtý. Bu da gösteriyor ki dünyada hiç kimse yanarak ölmeyi istemiyor. Ama gelin görün ki buna mukabil olarak gerekli güvenlik tedbirlerini de tam olarak almýyor tarihi akþam saatlerinde ilimiz Bayat ilçesi Çukuröz köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde baþlayan yangýn kýsa sürede çevredeki evlere sýçrayarak büyük bir felakete dönüþtü. ev yanarak kullanýlamaz hale geldi. Köylülerin verdiði bilgiye göre 4 yýl önceden köyde yine yangýn yaþandýðý ve 2 evin kül olduðunu öðreniyoruz. Öncelikle büyük bir felaketi mal kaybýyla bertaraf eden afetzede kardeþlerimize geçmiþ olsun diyorum. Allah bir daha bu ve buna benzer felaketler yaþatmasýn diye temenni ederken, ''Yaþanmýþ felaketlerden ciddi manada ders alýnabilirse gelecekte afiyete tebdil eder'' sözünü de altýný çizerek hatýrlatmak istiyorum. Haberlerde ne zaman köy yangýný duysam hemen aklýma imamýn - muhtarýn: ''Dikkat! Dikkat! Falanýn evi yanýyor herkes koþsun veya Erenli tepesinde yangýn var. Kazmayý küreði kapan acil harmanda toplansýn'' diye camiden yaptýðý anons aklýma gelir. Ayný zamanda yediden yetmiþe kadýn erkek herkesin bir anda harmanda toplandýðýný hiç unutmam. Ben de kendi köyümde ve görev yaptýðým diðer köylerde irili ufaklý olarak birçok yangýna þahit oldum. Kargý ilçesinin Çal köyünde (96) 5- tane, Hacýhamza - Güney köyünde (97) - hane, yine Saraycýk köyünde (25) 47 hane ev yanmýþtý. Bu arada Saraycýk köyünde yangýndan sonra kriz merkezinde bir hafta görev yapmýþ ve kendime göre birçok notlar tutmuþtum. ÖZELLÝKLE ORMAN KÖYLERÝ ÝÇÝN YANGIN RÝSKLERÝ:. Evler özlü (çýralý) aðaçlardan birbirine geçme olarak yapýlmýþtýr. 2. Evler birbirine çok yakýndýr.. Ýki evin arasýndan çoðunlukla araç geçemez. 4. Elektrik tesisatlarý çoðunlukla ehil olmayan kiþiler tarafýndan çekilmiþtir.(kendi köyümden bilirim) 5. Evlerdeki elektrikli aletler plansýz olarak çoðalmýþtýr. (Önceden tek aydýnlatma iken þimdi; Tv, bulaþýk makinasý, çamaþýr makinasý, bilgisayar, elektrikli battaniye ve hatta misafir için elektrikli ýsýtýcý vb.) 6. Elektrik tesisatlarýnýn kontrolü çoðunlukla hiç yaptýrýlmamýþtýr. Ancak arýza olduðunda ihtiyaç duyulur veya köyde eli yakýþan birine baktýrýlýr. 7. Çoðunlukla sigortalar otomatik deðildir. Çok atarsa kalýn tel baðlanýr.. Kablolar sýva veya ahþap üzerinden gider. Fare kemirmesi yaþanabilir. 9. Vatandaþ bireysel olarak bilinçsizdir. Kulaktan duyma bilgilerle iþ yapar. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Sivil Savunma Uzmaný. Yangýn anýnda ilçeden ulaþým çok zaman alýr.. Yollardaki isim levhalarýnýn eksikliði, yýpranmýþlýðý veya vatandaþýn levhalara zarar vermesiyle bilhassa grup köylerin bulunmasýnda zaman kaybý yaþanabilir. 2. Köylerde genelde yaþlý kesimin kalmasý nedeniyle unutkanlýk vb. sebeplerden dolayý yangýnlara sebep olabilir.. Köylerin ormana yakýn olmasý nedeniyle baþlangýç yangýnlarý anýnda söndürülmezse ormana sýçrayabilir. 4. Özellikle kediler, fareler ocaktaki ateþi samanlýk gibi hassas yerlere taþýyabilir. 5. Evleri altlarý yangýný tetikleyecek þekilde odun, çýra veya ot vb. doludur. 6. Bahçede yakýlan ocakta iþ yaparken evin telefonu çalarsa çoðunlukla ocak unutulur ve yangýna davetiye çýkarýr. 7. Çocuklarýn, gençlerin sigara izmaritini rast gele atmasý yine yangýna davetiye çýkarýr.. Elektrik tellerinin kopmasý, yýldýrým düþmesi ayrý bir risktir. Kadir Yüktaþýr com BÜYÜK ECZANESÝ GÜLAY TOKATLIOÐLU M.GAZÝ.SOK. - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI EÐÝTÝM ECZANESÝ YASEMÝN BOZDOÐAN FATÝH CAD. 4/A - 2 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI ALIÞ Gram 5, SATIÞ 5.5 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. METEOROLOJÝ VEFAT EDENLER -Sýrýklý Köyü' nden gelme, Mahmut HAR- PUTLU' nun babasý; Cemal HARPUTLU. 2-Elvançelebi Köyü' nden gelme, Eyüp ve Alim ATLAMAZ' ýn babasý, Nüfus çalýþaný Ýsmail ATLAMAZ' ýn amcasýnýn oðlu; Ömer ATLAMAZ. -Ovasaray Köyü' nden gelme, Güllü; Nejat ÖZDÝL. 4-Çukurören Köyü' nden gelme, Murat ve Ferhat ÇAYAN ile Nilgün BEKAR' ýn babasý; Bekdaþ ÇAYAN. 5-Sazdeðirmeni Köyü' nden gelme, Judo Hocasý Hüseyin Üstündað' ýn aðabeyi, Aydýn, Selahattin, Sebahattin ve Levent ÜSTÜNDAÐ' ýn babasý; Hasan ÜSTÜNDAÐ. 6-Ýkipýnar Köyü' nden gelme, Çimento Fabrikasýndan emekli Osman ÝME' nin eþi, Þeker Fabrikasýndan emekli Selahattin ÝME' nin annesi, Çorum Belediyesi' nden emekli Sabri DORA' nýn halasý; Ayþe ÝME. 7-Þanlýosman Köyü' nden, Hüseyin, Fehmi, Makbule ve Yosma TANIÞ' ýn annesi, Mustafa TA- NIÞ' ýn eþi; Sakine TANIÞ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Bitmedi Sahabi namýyla ün salan fedakarlar ve kahramanlar heyeti Ýslamiyet'i Dünyanýn baþýna geçirdiler.. Doðudan batýya.. Güneyden kuzeye.. Sonra müceddidler silsilesi baþladý "Benden sonra bir Peygamber gelmeyecek ancak her asýrda bir müceddid gönderilecek" müjdesi vardý Ve bu müjdeler bir ber gerçekleþti Hiçbir müceddid kendi güç ve kuvveti ile gelmedi.. Cenabý Hak tarafýndan vazifelendirilenler geldi.. Ve onlarýnda saffý evvelleri oldu Daha sonra son müceddid geldi "Ben on üçüncü asrýn minaresinin baþýnda durmuþum. Sureten medeni ve dinde lakayt olanlarý camiye davet ediyorum" dedi.. Þark yaylaklarýndan Güneþin ilk doðduðu yerden teþrif etmiþti Bir anda herkesin dikkatini çekti.. Yakýþýklýlýðýi Mertliði Kokusuzluðu ile, Ýlimde emsalsizliði ile zamanýn sesi oldu Fakat zaman çetindi Saffý Evveller 2 Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Zaman deðiþmiþti, Asýr baþkalaþmýþtý, Herkes Dünyaya dalmýþtý.. Fen ve felsefenin galebesinde fikirler ve anlayýþlar tarumar olmuþtu.. Padiþahlardan ordu komutanlarýna varýncaya kadar sesini en yüksek perdeden haykýrdý Nereye gitse kimi görse dikkatini çekiyordu.. O baþka Hem de bambaþka idi Hiç kimseye baþ eðmemiþ.. Hiç kimsenin minneti atýna girmemiþti Sonra çevresi kalabalýklaþmaða baþladý Ýlk saffý evveller Van ilinde meydana geldi.. Gözünü budaktan ve budaktan esirgemeyen fedakar talebeleri vardý.. Ona rastgele talebe olunmazdý.. Medresesine talebe olacaklara: "Bak kardeþim! Bana gelenin benimle beraber sonuna kadar gitmesi lazým.bu gece medresede kal, bizim þartlarýmýza bir bak ondan sonra karar ver " diyordu O Bediüzzamandý.. Zamanýn güzeli idi.. Bu ilk talebeleri birinci cihan savaþýnda çoðunu kaybetti.. Kendisi esir düþtü (Sürecek) Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: 74 9 KASIM 24 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) :, 5 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : : Yurt Dýþý : 2 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL KOÇTÜRK MATBAACILIK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 6 : Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 5, 5, 5, 25, 25, Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:/c, 9 Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: /9 (Posta Kodu. 9)

14 4 ÇARÞAMBA Emanet önlükle okula gidiyor 9 KASIM 24 B ayat ilçesine baðlý Çukuröz köyünde 29 evin kullanýlamaz hale geldiði yangýnda evdeki eþyalarla birlikte okul kýyafetleri de yanan ilkokul öðrencisi yaþýndaki Ýlknur Okumuþ, komþusundan aldýðý emanet önlükle eðitimini sürdürüyor. Geçen hafta cuma gecesi çýkan yangýnda evlerini kaybeden aileler için devletin tüm imkanlarý, yaþanan acý olayýn izlerini silme noktasýnda seferber edilirken, ilk ve orta okul öðrencilerinin eðitimi de kaldýðý yerden devam ediyor.ýlçe merkezine yaklaþýk 5 kilometre mesafede bulunan haneli Çukuröz köyünde, 5 gün önce çýkan ve imam lojmaný ile köy konaðý dahil 29 evin kullanýlamaz hale geldiði yangýnda evlerini kaybeden ailelerin ilkokul öðrencisi çocuklarý, eðitimlerini sürdürdükleri Çukuröz Ýlkokulu'na, þahit olduklarý olay nedeniyle buruk gidiyor. EN ÇOK SEVDÝÐÝ ÖNLÜK YANMIÞ Yangýnzede 25 çocuktan yaþýndaki Ýlknur Okumuþ, þahit olduklarý yangýnýn üzüntüsünü hala yaþýyor.kendisini defter ve kitaplarýnýn yaný en çok sýra sevdiði önlüðünün alevler arasýnda kalmasýnýn üzdüðünü belirten Okumuþ, þimdi komþu ailenin çocuðundan aldýðý önlükle okuluna gidiyor.okumuþ, yangýnda evdeki tüm eþyalarýnýn yandýðýný söyledi. Önlük ve kitaplarýnýn da yangýnda kül olduðunu anlatan Okumuþ, "Bir önlük bulduk, onu giyip okuluma geldim. En büyük ihtiyacým yanan kitaplarým" dedi. Ayný okulda. sýnýf öðrencisi olarak eðitim gören Ünzile Ceylan da alevlerin kül ettiði evlerinden geriye hiçbir þey kalmadýðýný söyledi. Okula yangýn gecesi üzerinde bulunan elbiseleriyle gelmek zorunda kaldýðýný belirten Ceylan, yangýnzede ailelerin çocuklarýndan bazýlarýnýn da ÖÐRENCÝLERE PSÝKOLOJÝK DESTEK Hayallerinin peþinden koþmak isteyen öðrencilere ise Ýlçe Milli Eðitim el uzattý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Eyüp Uçar, yaptýðý açýklamada, yangýnda maðdur olan ailelerin çocuklarýndan 25 öðrenci için destek çalýþmalarýný sürdürdüklerini anlattý.yangýnda bütün eþyalarýný yitiren öðrencilere ilk etapta kýrtasiye desteðinde bulunduklarýný dile getiren Uçar, þunlarý kaydetti: "Her þeye raðmen okulumuz açýk ve eðitim öðretime devam ediliyor. Öðrencilerimiz için ilk etapta çanta, kalem, defter gibi kýrtasiye desteðinde bulunuldu. Okul kýyafetleri de en kýsa sürede temin edilecek. Öðrencilerimiz için ücretsiz ders kitaplarýnýn da sipariþleri Milli Eðitim Bakanlýðý'na ulaþtýrýldý. Uçar, öðrencilerin yaþadýklarý travmayý en aza indirmek için iki rehberlik öðretmenin görevlendirildiðini vurgulayarak, öðrencilere gereken psikolojik desteðin saðlanacaðýný dile getirdi.temel Öðretimden Orta Öðretime Geçiþ Sýnavý (TEOG) için de öðrencilere gerekli desteðin verileceðini vurgulayan Uçar, "En çok merak edilen husus TEOG sýnavýydý. Öðrencilerimiz TEOG sýnavýna alýnacak. TEOG sýnavlarý zamanýnda yapýlacak" dedi.(aa) Hattuþa da foto safari Ç orum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu, Hattuþa ve Yazýlýkaya'ya Foto Safari düzenledi. Eðitim Sen ve Halk Eðitim Merkezi'nin ortaklaþa düzenlediði 4.dönem fotoðraf kursunun yeni fotoðraf çekim yeri Hattuþa ve Yazýlýkaya oldu. Yüzlerce fotoðrafýn çekildiði foto safari toplam 6 saat sürdü. Fotoðraf çekimi ile birlikte fotoðrafýn Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu, Hattuþa ve Yazýlýkaya'ya Foto Safari düzenledi. 4.dönem fotoðraf kursunun yeni fotoðraf çekim yeri Hattuþa ve Yazýlýkaya oldu. özelliklerini belirleme ve fotoðraf iþleme teknikleri iþlendi. Sanat eðitimcisi Altan Özeskici öncülðünde yapýlan foto safariye; Hakan Nergisli, Bünyamin Çevik, Erdal Baykara, Meftun Yerli, Ali Rýza Nergisli, Mustafa Þahinkaya, Necla Özlü, Kamile Tosun, Fatma Çakýr, Ferhat Parlak, Þükrü Aðbal Zekiye Çalýþkan, Onur Tataroðlu, Cafer Þimþek, Mehmet Þimþek, Ayten Þimþek, Nagihan Küçükoðlu, Ömer Küçükoðlu, Ekin Özeskici, Özkan Koyun, Hüseyin Eker, Gencay Erdem Çelik, Necdet Karataþ, Gürkan Zorlu, Gözde Çevik, Yýldýz Özbey katýldý. 'Her estetik görüntü sanat eseri deðildir, ama her sanat eseri estetik olmalýdýr' düþüncesi çerçevesinde görsel estetik ve görsel sanat kurallarý dahilinde fotoðraf çekim kursu sürüyor. Bayat Anadolu da seçim heyecaný O kullarda demokrasi kültürünün yerleþmesi için Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan her yýl düzenlenen Okul Meclisi projesi kapsamýnda Bayat Anadolu Lisesi nde Öðrenci Meclisi Baþkanlýðý seçimi yapýldý. Eray Gerçek, Hüseyin Yýlmaz, Zafer Kozan ve Bekir Ekinci adlý 4 öðrencinin aday olduðu seçim öncesi çalýþmalarda adaylar afiþler ve görsel materyallerle propaganda çalýþmalarý yaptý. Yapýlan seçim sonucunda Bayat Anadolu Lisesi öðrencileri Okul Meclisi Baþkanlýðýna Bekir Ekinci yi seçti. Okul Müdürü Tarýk Nakcý, Bekir Ekinci yi tebrik ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Bayat Anadolu Lisesi nde Öðrenci Meclisi Baþkanlýðý seçimi yapýldý. MHP Merkez Ýlçe Teþkilatý yöneticileri yangýn bölgesinde incelemeler yaptý. MHP Teþkilatý Çukuröz de M HP Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin, Ýl Baþkan Vekili Ýhsan Çýplak, Bayat Ýlçe Baþkaný Hüseyin Gök ve bazý parti yöneticileri, geçtiðimiz günlerde yangýn felaketi yaþayan Bayat ýn Çukuröz köyüne geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Köylülere geçmiþ olsun dileklerini ileten MHP Teþkilatý, Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði aracýlýðýyla toplanan gýda ve kýyafet yardýmlarýný görevlilere teslim ettiler. (Haber Merkezi) MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin, vatandaþlara geçmiþ olsun dileklerini iletti MHP Teþkilatý, Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði aracýlýðýyla toplanan gýda ve kýyafet yardýmlarýný görevlilere teslim etti. Satýlýk otomobil ilaný þaþýrttý Ç orum da otomobilini satýþa çýkaran bir kiþinin gazeteye verdiði ilan görenleri þaþýrttý. Ýþyeri açmak amacýyla otomobilini satýlýða çýkaran Meliha Aksakal ýn kentte günlük yayýn yapan bir gazeteye verdiði ilanda kullandýrdýðý ifadeler ise oldukça ilginçti. Aksakal ýn gazeteye verdiði ilanda Koca Çorum un AKP fanatikleri partinizin simgesi AK harflerini aracýnýzda da taþýyýp sevginizi gösterin. 9 AK aracýmýn plakasý satýlýktýr. Ýlgilenenlere fýrsat ifadeleriyle AK Partililere seslendi. 2 yýlýnda aldýðý otomobilinin plakasýndaki harf grubunu soyadýnýn ilk harflerini taþýdýðý için AK olarak seçtiðini anlatan Aksakal, 22 yýlýnda AK Parti yönetime geldi. Bir arkadaþým AK plaka çok aradýklarýný ama bulamadýklarýný söylemiþti. Þimdi aracýmý iþyeri açmak için satma gereði duydum. Arkadaþýmýn 22 yýlýndaki sözleri aklýma geldi. Ayrýca plaka satýlýyor mu diye internetten biraz araþtýrma yapýnca da çok yüksek rakamlardan bazý araç plakalarýnýn satýldýðýný gördüm. Ayrýca 'FB, GS, BJK, TS' gibi taraftar plakasý dýþýnda 'AV, DR, TIP' gibi meslekleri temsil eden plakalar ayrýca bazý isimlerin kýsaltmalarýnýn da 'GKN, ELF, PLN' tercih edildiðini gördüm dedi. En yüksek rakamlarýn ise 'BBP, CHP, MHP,AKP, AK' gibi siyasi partilerin simgelerine verildiðini anlatan Aksakal, Özellikle AK Partiyi temsil eden 'AKP, AK' ayrýca 'RTE', hatta 'RBA' gibi plakalara da aracýn da çok daha üzerinde fiyatlar veriliyor. Bir çok ilden araç plakasýný satmak isteyen kiþilerin ilanlarý vardý. Sattýklarýna dair de haber- ler vardý. Ben de diðer illerde alým oluyorsa Çorumlu daha iyi alýr çünkü Çorumlu severse tam sever diye düþünerek ilan vermeye karar verdim diye konuþtu.(ýha) Çorum da otomobilini satýþa çýkaran bir kiþinin gazeteye verdiði ilan görenleri þaþýrttý.

15 ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 5 Anadolu Platformu Çorum da toplandý A nadolu Eðitim ve Davet Gönüllüleri Platformu. Bölge Hizmetiçi Eðitimi ve Ýstiþare Toplantýsý Çorum da gerçekleþtirildi. Çorum GÜL-DER ev sahipliðinde gerçekleþtirilen, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum, Samsun ve Ordu'dan oluþan Orta Karadeniz Bölgesi (. Bölge) Eðitimcilerin Eðitimi Semineri ve Bölge Ýstiþare Toplantýsý na Anadolu Eðitim ve Davet Gönüllüleri Platformu Yönetim Kurulu üyesi ve Teþkilat Baþkaný Necati Karataþ, Yönetim Kurulu üyesi ve Eðitim Komisyonu Baþkaný Gazi Kýlýçparlar, Ortaöðretim Komisyonu Baþkaný Adem Er, Evde Karakter Eðitimi (EKE) Komisyonu Baþkaný Yunus Eren, Anadolu Öðrenci Birliði Baþkan Yardýmcýsý Cumali Kaplan, Aile ve Kadýnlar Komisyonu (AKADDER) Yönetim Kurulu üyesi Nesrin Karataþ katýldý. Seminer, Yörükevler Camii Müezzini Ýdris Satýlmýþ ýn Kur an-ý Kerim tilaveti ve Necat Yazýcý nýn mealinin okunmasý ile baþladý. Anadolu Platformu tanýtýmý sinevizyon gösteriminin ardýndan Teþkilat Baþkaný. Bölge Sorumlusu Necati Karataþ, toplantýnýn açýþ konuþmasýný yaptý. Katýlýmcý dernek baþkanlarýnýn konuþmasý sonrasýnda. seminere geçildi. Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Üyesi ve Eðitim Komisyonu Baþkaný Gazi Kýlýçparlar, Eðitimin Paradigmasý ve Aidiyet baþlýklý konuþmasýnda þunlarý söyledi; Ýslami çalýþma içerisinde olan veya böyle olduðunu iddia eden bir yapýnýn; istiþare kültürü, ümmet bilinci ve sahih din anlayýþý ilkelerini bünyesinde barýndýrmasý gerektiðini söyledi. Bunlardan herhangi birinden yoksun bir yapýnýn islami bir yapý olamayacaðýný vurgulayan Kýlýçparlar, Hayata dair söz söyleyebilecek, verdiði Anadolu Eðitim ve Davet Gönüllüleri Platformu Çorum7da toplandý. Toplantý Çorum GÜL-DER ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'dan temsilciler katýldý. Katýlýmcý dernek baþkanlarýnýn konuþmasý sonrasýnda. seminere geçildi. Katýlýmcýlar atölye çalýþmalarý yaptý. kararlarda isabetli ve saðlam bir ahlaki karaktere sahip bir gençlik yetiþtirme mücadelesi içerisinde olmak zorundayýz. dedi. 2. seminerde; Evde Karakter Eðitimi (EKE) Komisyonu Baþkaný Yunus Eren, Eðitimin Niteliði ve Verimlilik konulu konuþmasýnda þunlarý kaydetti; Biz eðitim ve daveti önceleyen, ferdin ve toplumun yeniden gerçeklerle yüzleþmesi ve ýslahýný hedefleyen bir çalýþma sürdürüyoruz. Etkililik bir kurumun / bireyin kendisi için belirlediði hedeflere ulaþma derecesini ifade eder. Eðitimci, eðitim çalýþmalarýný gerçekleþtirirken, içinde çeþitli etkinliklerin yer aldýðý ayrýntýlý bir ders planý hazýrlar, öðrencilerin baþarý düzeylerinden hareketle sürekli deðerlendirmeler yapar. Nasýl soru soracaðýný, öðrenciyi nasýl motive edeceðini bilir. Etkili öðretmen açýk ve tutarlý bir iletiþim ve yönetim becerisine sahiptir.(ders saatini etkili kullanýr) Saðlam bir ahlaki karaktere sahiptir, çocuklardan hoþlanýr, öðretmeyi ister, duyarlýlýk ve sebat gösterir, öðrencilerin bireysel ihtiyaçlarý ile sýnýfýn ihtiyaçlarýný dengeler, kendine güveni tamdýr, sabýrlý, enerjik, empatik ve sýcaktýr, isteklidir. Etkili öðretmenler hem ne öðreteceklerini hem de nasýl öðreteceklerini çok iyi bilirler. Çok geniþ bir öðretim becerisine ve bunlarý uygun zamanlarda kullanabilme yeteneðine sahiptirler. Öðrenmeyi kolaylaþtýran bir tutum sergilerler. Sýcak ve olumlu bir iklim bu öðretmenlerin sýnýflarýnda hemen göze çarpar. Eðitimcinin özelliklerini kýsaca özetlersek; insan iliþkilerinde baþarýlý, insaný, doðayý ve yaþamý seven, iþ birliðine yatkýn ve güdüleyici, gözlemlerinde nesnel, istiþareye dayalý ve insan haklarýna saygýlý olmalýdýr. Katýlýmcýlar, öðle namazý ve yemek molasýnýn ardýndan atölye çalýþmalarýna geçti. Atölye çalýþmalarýnda katýlýmcý derneklerin baþkanlarý, Necati Karataþ ve Gazi Kýlýçparlar baþkanlýðýnda; EKE temsilcileri Yunus Eren baþkanlýðýnda; Orta Öðretim Komisyonu temsilcileri Adem Er baþkanlýðýnda, AKADDER temsilcileri de Nesrin Karataþ baþkanlýðýnda ve Anadolu Öðrenci Birliði temsilcileri Cumali Kaplan baþkanlýðýnda toplanarak alanlarý ile ilgili yapýlan çalýþmalarýn deðerlendirilmesi, sorunlarýn çözüme kavuþturulmasý ve geleceðin planlanmasý konusunda görüþ alýþveriþinde bulundular. Bu gibi toplantýlarýn tanýþmayý, kaynaþmayý, birlikte iþ yapabilmeyi, omuz omuza birlikte ayný hedefe doðru yürümeyi gerçekleþtirdiði müddetçe devam etmesi gerekliliði vurgulanarak bir sonraki Anadolu Eðitim ve Davet Gönüllüleri Platformu. Bölge Ýstiþare toplantýsýnda buluþmak üzere toplantý sona erdi. Yarýþma Matematik öðretmeni Mehmet Ziya Çetin refakatinde geçtiðimiz hafta sonu Ankara-Ortadoðu Teknik Üniversitesi yerleþkesinde yapýldý. Çorum BÝLSEM zeka oyunlarýnda baþarýlý Ç orum Bilim ve Sanat Merkezi (BÝLSEM) Matematik Birimi nden 5 öðrenci, Türk Zeka Vakfý tarafýndan 9. su düzenlenen Oyun 24 adlý yarýþmada 7 üzeri puan alarak yarý finale katýlmaya hak kazandý. Matematik öðretmeni Mehmet Ziya Çetin refakatinde geçtiðimiz hafta sonu Ankara-Ortadoðu Teknik Üniversitesi yerleþkesinde yapýlan yarý final yarýþmalarýna katýlan Çorum BÝLSEM öðrencileri; yarýþma sonrasý Akvaryum gezisiyle yorgunluk atýp neþeli bir yolculuðun ardýndan Çorum a döndüler. Yarýþmayý deðerlendiren Merkez Müdürü Sadýk Efe, Türkiye Zeka Oyunlarý Yarýþmasý nýn amacýnýn, her yaþtaki insanýmýzýn düþünme, mantýk yürütme ve problem çözme alýþkanlýklarýný ve yeteneklerini geliþtirmeye katkýda bulunmak olduðunu, ilk aþamasý yaþ, tahsil vb. sýnýrlamalar olmadan herkese açýk olan yarýþmanýn deðerlendirmeleri 4 yaþ altý, 4-2 yaþ arasý ve 2 yaþ üstü olmak üzere BÝSEM öðrencileri Türk Zeka Vakfý tarafýndan 9. su düzenlenen Oyun 24 adlý yarýþmaya katýldý. Öðrenciler 7 üzeri puan alarak yarý finale kaldý. toplam üç kategoride yapýldýðýný belirterek, Öðrencilerimizin yarý finale çýkmalarý da ayrý bir baþarýdýr. Bu konuda emeði olan baþta Matematik öðretmenimiz olmak üzere tüm öðretmen arkadaþlarým ile Okul Aile Birliði üyesi Þahin Özcan a teþekkür ederim. Öð- rencilerimizi de tebrik ediyor, final turunda da baþarýlar diliyoruz. dedi. Zeka ve akýl oyunlarý eðitmenliðine 2. kurs B irincisi 27-2 Eylül tarihleri arasýnda açýlan Zeka ve Akýl Oyunlarý Eðitmenliði kursunun ikincisi ise 29- Kasým 24 tarihleri arasýnda Süleyman Demirel Üniversitesi Liderlik Kariyer Eðitim Araþtýrma Merkezi ve Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü iþbirliði ile gerçekleþtirilecek. Zeka ve Akýl oyunlarý Eðitmenliði Eðitim Sertifikasý programý Milli Eðitim Bakanlýðý Talim ve Terbiye Kurulu tarafýndan okullarda seçme ders olarak okutulmasý sonucunda eðitmen bulma sýkýntýsýný gidermek amacýyla 29- Kasým 24 tarihleri arasýnda Üniversite Onaylý Zeka ve Akýl oyunlarý Eðitmenliði Eðitimi Sertifikasý programý düzenleyecek. Çorum da açýlacak Zeka ve Akýl Oyunlarý Eðitmenliði Eðitimi Sertifikasý programýndan anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise öðretmenleri yararlanabilecek. Eðitim süresi 4 saat olup, eðitim sonunda sertifikayý almaya hak kazanlara yapacaklarý eðitimlerde kullanmak üzere Zeka ve Akýl oyunlarýna iliþkin materyallerde daðýtýlacak. Eðitimle ilgili detaylý bilgi almak isteyenlerin 5 2 telefon numarasýný arayabilecekleri belirtildi. (Ha- ber Merkezi) Etkinlik Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü iþbirliði ile gerçekleþtirilecek. Zeka ve Akýl oyunlarý Eðitmenliði Eðitim Sertifikasý programý düzenlenecek.

16 6 ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 Samsun Milletvekilleri Çorum a göçten dertli amsun un iktidar ve Smuhalefet milletvekilleri, Samsun a hizmet yapýlmadýðý iddiasý ile TBMM Genel Kurulu kürsüsünden birbirleri ile tartýþtý. Tartýþma esnasýnda milletvekillerinin birbirlerine aðabey ve hocam diye hitap etmeleri dikkat çekti. MHP Samsun Milletvekili Cemalettin Þimþek, Meclisin 24. Dönem 5. Yasama Yýlý 5. Birleþiminde gündem dýþý söz alarak Samsun ile ilgili konuþma yaptý. Türkiye de olan sosyal, sosyoekonomik, ekonomik her türlü sýkýntýyý Samsun un fazlasýyla yaþadýðýný belirten Cemalettin Þimþek, Samsun, 22 yýlýnda 42 bin 45 hektar toplam iþlenen tarým alanýna sahipken 22 yýlýnda rakam 2 bin 95 hektara gerilemiþtir. Köyler boþalmaktadýr, vatandaþ ektiðinin karþýlýðýný maalesef alamamaktadýr. Bafra ve Çarþamba ovalarýnda yetiþtirilen ürünler ve hayvancýlýk sektörü, iklim ve coðrafi þartlarýn uygun olmasýna karþýn, hükûmetin yanlýþ politikalarý sonucu istenen düzeye bir türlü ulaþamamakta, çiftçilerimiz her geçen sene bankalara daha çok borçlanarak gittikçe üretemez hâle gelmektedirler. Tarým ve hayvancýlýkta bugün en önemli sorun, mazot, gübre, ilaç, yem gibi girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasýdýr. Ayrýca, bilhassa sebze ve meyve üreticilerimizin ürününü saklama ve pazarlama gibi bir sorunu vardýr. Bazý seneler yok satan bir ürün, baþka bir sene üreticinin elinde kalmakta veya deðerinin çok altýnda satýlmaktadýr dedi. Samsun'da hastaneler her gün dolup taþmakta, bir hekim, - 5 hasta muayene etmektedir. Bu durumdan hizmet sunucularý da ayrýca, özellikle de hekimler memnun deðildirler ifadelerini kullanarak Samsun un saðlýk yatýrýmlarý ile ilgili eleþtirilerde bulunan Cemalettin Þimþek, Samsun un kalkýnmada öncelikli yöreler bakýmýndan üçüncü sýrada olmasýna raðmen Ordu, Sinop, Tokat ýn beþinci sýrada, Amasya ve Çorum'un dördüncü sýrada yer almasýnýn yatýrýmlarýn bu çevre illere kaymasýna sebep olduðunu iddia etti ve Samsun artýk net göç veren bir þehir olmuþtur ifadelerini kullandý. Bunun üzerine Cemalettin Þimþek in Samsun da yapýlan iþleri yapýlmamýþ gibi gösterdiðini belirterek söz alan AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Saðlýk Bakanýmýz geçen hafta içerisinde Samsun'daydý, Samsun'da muhteþem geliþmeler var. Muhalefet milletvekili arkadaþlarým ne zaman Samsun'a uðruyor, ben onu bilemem. Ama onlarýn da bizim bu çalýþmalarýmýzý da yerinde görmelerini istiyorum. Samsun'da saðlýk alanýnda muhteþem geliþmeler var, duble yollarda, ulaþýmda 22 yýlýnda civarýnda Samsun'dan uçak kalkarken bugün bin 6 uçak kalkýyor. Samsun muhteþem geliþmesiyle Karadeniz'in ve kýyýsý Karadeniz'e yakýn olan ülkelerin incisi durumundadýr. Bunlarý öne çýkarmak varken Samsun'u kötülemenin bir muhalefet milletvekiline de yakýþmadýðýný söylemek istiyorum diye konuþtu. Ahmet Yeni nin konuþmasýnýn ardýndan yeniden söz alan MHP li Þimþek, Samsun'u kötülemedim. Samsun hâlâ Türkiye'nin önemli bir metropol kentidir ama son yýllarda Samsun'un devlet yatýrýmlarýndan, kamu yatýrýmlarýndan aldýðý paya baktýðýmýzda, oransal olarak Türkiye geneline daðýttýðýmýzda Samsun'da bir gerileme söz konusu. Samsun hani büyük kent olmuþtu, geliþmiþti. Samsun, sosyoekonomik geliþmiþlik sýralamasýnda 'üncüsü sýrada; resmî veri bunlar yani ben kendim söylemiyorum bunlarý, resmî verilerle söylüyorum. Saðlýktaki dediðiniz þey þu, nicelik olarak bakýn, burada deðerli hocam var, sayýsal olarak arttý; hastaneler her gün dolup boþalýyor, bugün bu hastaneye giden ertesi gün öbür hastaneye gidiyor. Ama esas olan neticedir saðlýkta. Saðlýkta nitelikli hizmettir, az çok saðlýðýn kenarýna bulaþmýþ birisi olarak biliyorum. Ben bunu biliyorum, burada hekim arkadaþlarýmýz var. Saðlýkta ön kapýdan girip arka kapýdan çýkmak deðildir tedavi olmak, esas olan nitelikli hizmettir. Herkese hurra hastaneye gidin demek saðlýk hizmeti sunmak demek deðildir. Vatandaþý kandýrýyorsunuz, saðlýk alanýnda da kandýrdýnýz. Evet, saðlýkta memnuniyet arttý ama doðru bir saðlýkta memnuniyet artýþý deðil, radikal bir memnuniyet deðil þeklinde konuþtu. Samsun un iktidar ve muhalefet milletvekilleri, Samsun a hizmet yapýlmadýðý iddiasý ile TBMM Genel Kurulu kürsüsünden birbirleri ile tartýþtý. anisa'da, telefonla Maradýklarý kiþilerin parasýný, "kendilerini polis, hakim veya savcý olarak tanýtarak" dolandýrdýklarý iddiasýyla gözaltýna alýnan 5 þüpheliden 2'si tutuklandý. Telefonla dolandýrýcýlýk yaptýklarý iddiasýyla gözaltýna alýnan ve emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilen zanlýlardan Ý.Y. (7) ve Ö.B. (26) tutuklandý. Mahkemeye çýkartýlan diðer þüpheliler C.F.U. (), N.A. (6) ve K.A. (54) adli kontrol þartýyla tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Dolandýrýcýlýk þikayetleri üzerine yapýlan araþtýrma AK Partili Yeni ve MHP li Þimþek arasýnda geçen tartýþmaya CHP li Ýhsan Kalkavan da katýldý. Söz alarak kürsüye gelen Kalkavan, Samsun un geri kaldýðýný ifade ederek, Samsun bundan otuz yýl önce güzeldi, öyle mi Ahmet Aðabey? Karþýlýklý konuþmak istemiyorum, belki Hocam da biliyor. Ama maalesef ve maalesef Samsun'un bir kozmopolit yapýsý vardýr. Bu kozmopolit yapýsýndan dolayý Samsun çok geri kaldý. Samsun'da bulunan, Samsun'u temsil eden geçmiþteki deðerli büyüklerimizin Samsun'dan fazla etnik hemþehricilik yönünden baðlý olduklarý illere karþý yaptýklarý hizmetler daha fazla olmuþtur; bu inkâr edilemez, bu inkâr edilemez ama son dört yýldýr da belediyecilik hizmetleri yönünden Samsun'a darbe vurulmuþtur. Her zaman batýda, kýyý kenar çizgisi tabir edilip kollanan yerler Samsun'da bitmiþtir deðerli arkadaþlarým. Bakýn en basiti, yarýn bir gün hangi partiden olursa olsun, misafirimiz olacaksýnýz, misafirim olacaksýnýz buyurun Samsun'a gelin, Samsun'un en son yýllarda geliþen ilçesi dediðimiz Atakum ilçesinde maalesef ve maalesef, denizin kumu, denizin karayla birleþtiði kum, Ýstanbul'da Haydarpaþa Garý'nýn önündeki, Haydarpaþa Limaný'nýn önündeki mendirek gibi açýklamasýnda bulundu. Kalkavan a oturduðu yerden cevap veren Ahmet Yeni, Ýhsan Bey, hiç belediyeniz var mý, CHP belediyesi var mý Samsun'da, neden bahsediyoruz? diye konuþtu. Bunun üzerine Kalkavan, Ahmet Aðabey bu seçimlerde olunabilir, önemli olan belediye hizmetlerinin yaptýðý þeyleri tarihin yargýlamasýdýr. Biz belediyelerimizde gelecek seçimleri düþünerek deðil, gelecek nesilleri düþünerek hizmet etmiþiz þeklinde konuþtu. Samsun milletvekilleri arýsýndaki tartýþma Meclis Baþkanvekili Meral Akþener in adaya girmesi ile son buldu. Telefonla dolandýrýcýlýktan tutuklandýlar sonucunda, Manisa, Isparta, Adana, Denizli, Karabük ve Çorum'dan telefonla aradýklarý kiþinin yaklaþýk 6 bin lirasýný kendilerini "polis, hakim veya savcý" olarak tanýtarak dolandýrdýðý öne sürülen 5 þüpheli, Manisa, Mersin ve Adana'da yapýlan eþ zamanlý operasyonla gözaltýna alýnmýþtý. (AA) Borsa da ürün fiyatlarý Çorum Ticaret Borsasý'nda (ÇTB),. kalite Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn kilogramý,7 ile,7 lira arasýnda iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek kilogram fiyatý (kilogram/tl) þöyle: ÜRÜN CÝNSÝ EN DÜÞÜK (LÝRA) EN YÜKSEK (LÝRA) BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert. grup ekmeklik buðday,7,7 Tritikale,77,795 ARPALAR Arpa yemlik,76,7(aa) Birleþik Haziran Hareketi Çorum'da da toplantý düzenledi. Gezi ruhu canlandýrýlacak M. ALÝ CEYLAN T ürkiye genelinde kuruluþ toplantýlarý yapan Birleþik Haziran Hareketi'nin Çorum'da da toplantý düzenledi. Gönül Çemberi Derneði'nde dün yapýlan toplantý kiþinin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Basýn sözcüsü Levent Tunçel, Haziran Hareketi'nin örgütleniþi ve bundan sonraki iþleyiþi üzerine katýlýmcýlara bilgi verdi. Tunçel, amaçlarýnýn haziranda çýkan Gezi eylemlerini yeniden hareketlendirmek, hareketlendirmeyi tabandan genele yaymak olduðunu belirterek, "Kimi siyasi parti, örgüt ve Ocak Sohbetleri baþlýyor ürk Ocaklarý Çorum Þube- Ocak Sohbetleri baþlý- Tsi nin yor. Ýlk program, 2 Kasým Cuma akþamý 2. da Hitit Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýþletme Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar ýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek. Ortak sýnavlar için kýlavuz hazýrlandý sýnýflar için 6. derse ait çalýþma ipuçlarýný içeren kýlavuz hazýrlandý. Ortak sýnavlar için ipuçlarý kýlavuzu hazýrlandý. sýnýflar için 6 derse ait çalýþma ipuçlarýný içeren kýlavuz hazýrlandý.bu yýl merkezi ortak sýnavlara girecek. sýnýf öðrencileri için sýnav kapsamýnda yer alan Türkçe'den matematiðe kadar 6 derse ait çalýþma ipuçlarýný içeren kýlavuz hazýrlandý. Çankaya Ýlçe Milli Eðitim, Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Sistemi (TEOG) kapsamýnda merkezi ortak sýnavlara girecek resmi ve özel okullardaki öðrenciler ile. sýnýf derslerine giren tüm öðretmenlere "TEOG Sýnavlarýna Gönül Çemberi Derneði'nde toplantý düzenlendi. aydýnlarýn bir araya adýný Birleþik gelerek Haziran Hareketi Aðustos'ta ilk olarak belirlediler." toplantýsýný yaptýðý dedi. ODTÜ Viþnelik 'Birleþik toplantýlarýnýn Haziran Hareketi sonuncusu 9 Ekim tüm illerde forumlar Pazar günü yapýldý örgütleyerek ve bu toplantýda; yürüyüþünü "Gericiliði ve büyütme ve büyük Faþizmi Yeneceðiz" bir buluþma iddiasý ile gerçekleþtirme iradelerini kararý alarak yola birleþtiren güçler, çýktý.' diyen Tunçel, ortak yürüyüþün "Bizlerde ýþýðýnda Hazýrlýk Kýlavuzu" hazýrladý. Kýlavuz il milli eðitim müdürlüðünün internet sitesinden yayýna verilecek. Öðrencilere sýnava hazýrlýkta rehberlik edecek kitapçýkta, Bakanlýk tarafýndan hazýrlanan kýlavuz ve genelge hükümleri doðrultusunda öðrencilere öneriler, sýnav tarihleri,. ve 2. ortak sýnav kazanýmlarý, derslere göre özel çalýþma teknikleri ve baþarý için ipuçlarý yer aldý. Kitapçýkta, her öðrencinin çalýþma ve anlama yönteminin farklý olduðuna dikkat çekilerek, sýnav kaygýsý ile baþ etmek için öðrencilere, kendi kaygý düzeyinin farkýna varmasý ve kaygýsýnýn yapýcý mý yýkýcý mý olduðunu bilmesi, sýnav kaygýsýna sebep olan olumsuz düþüncelerini olumluya çevirmesi ve felaket senaryolarý yazmak yerine baþarýlý olacaðýný hayal etmesi ve baþarýlý halkýmýzýn onurlu aydýnlýk bir gelecek kurabilme umudunu çoðaltabilmek için Çorum'da yola çýkýyoruz." þeklinde konuþtu. Tunçel daha sonra deglarasyonu okuyarak gericilik ve faþizme karþý direnmeye, iþbirliðine çaðýrdý. Türk Ocaklarý ndan yapýlan açýklamada, Ýlerleyen tarihlerde de Çorum un ve Türkiye nin çeþitli yerlerinden entelektüel ve akademik çevrelerin konuþmacý olarak katýlacaðý Ocak Sohbetleri ve geniþ katýlýmlý konferanslar düzenlenecektir. denildi. bir sonuca ulaþmak için planlý ve programlý çalýþmasý yönünde tavsiyelerde bulunuldu. Kitapçýkta, sýnav kapsamýnda yer alan Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkýlap tarihi ve Atatürkçülük, yabancý dil (Ýngilizce-Almanca- Fransýzca- Ýtalyanca) derslerine iliþkin çalýþma önerileri ve baþarý ipuçlarýna yer verildi.(haber7). sýnýflar için 6 derse ait çalýþma ipuçlarýný içeren kýlavuz hazýrlandý.

17 ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 7 Su sporcularý yemekte buluþtu eleneksel hale ge- su sporlarý gö- Glen nüllüleri yemeði, Türkiye Sualtý Sporlar Ýl Temsilciliði ve sualtý sporlarýnda faaliyet gösteren Çorum Mavi Ay Gençlik ve Spor Kulübü koordinesinde gerçekleþtirildi. Hanoðlu Konaðý nda 4. sü düzenlenen su sporlarý gönüllüleri yemeðine bu yýl su sporlarýnda faaliyet gösteren kulüp ve antrenörlerd e davet edildi. Katýlýmýn yüksek olduðu yemekte Türkiye Sualtý Sporlar Ýl Temsilcisi Sedat Mesci, amaçlarýnýn su sporlarýný herkese sevdirmek olduðunu ve milli takým düzeyinde hatta dünya çapýnda sporcular yetiþtirebilmek için bireysel kulüp faaliyetleri ile baþarýya ulaþmanýn çok zor olduðunu belirterek, su sporlarýnda faaliyet gösteren bütün kulüplerin el birliði ile ilimizde baþarýlý sporcular yetiþtirilebilineceðini vurguladý. Ýlimizde yeteneði olan çocuklarýn çok küçük yaþlarda tespit edilebilmesinin önemli olduðunun altýný çizen Mesci, öncelikli hedeflerinin su sporlarýný ailelere sevdirmek ve bilinçlendirmek olduðunu ifade etti. Çorum da olimpik yüzme havuzunun bulunmasýnýn su sporlarýnda baþarý hedeflenmesindeki önemini vurgulayan Mesci, su sporlarýnýn yakýn zamanda Çorum un en önemli ve Geleneksel hale gelen su sporlarý gönüllüleri yemeði gerçekleþtirildi. Türkiye Sualtý Sporlar Ýl Temsilcisi Sedat Mesci, amaç ve hedefleri anlattý. Etkinlik Türkiye Sualtý Sporlar Ýl Temsilciliði ile Mavi Ay Gençlik ve Spor Kulübü koordinesinde gerçekleþtirildi. Su sporlarýnda baþarýya dikkat çekildi. baþarýlý spor faaliyeti haline geleceðine inandýklarýný ifade etti. Ýlimizde su sporlarýnda faaliyet gösteren bütün antrenör ve eðitmenlerin þu anda çok büyük özveriler ile sporcu yetiþtirme gayreti içerisinde çok saðlam temeller oluþturduklarýný ifade eden Mesci, özel kulüplerin sponsor desteði bulmalarý halinde baþarýnýn çok daha kýsa zamanda elde edilebileceðini ifade etti. Amaçlarýnýn sadece sporcu yetiþtirmek deðil; baþarýlý sporcular yetiþtirebilmek için yetenekli, baþarýlý, tecrübeli ve kaliteli spor adamlarý yetiþtirmek olduðunu da kaydeden Mesci, 4 yýllýk çalýþmalarýmýz neticesinde þu ana kadar ilimizde 92 kiþiye dalýþ eðitimleri verdik. 52 sporcumuz deniz dalýþlarýný tamamlayarak belge almaya hak kazandý. Bunlardan 2 kiþi yýldýz asistan dalýcý belgesi, 4 kiþi 2 yýldýz dalýcý belgesi, 6 kiþi yýldýz dalýcý belgesi almaya hak kazandý. 7 kiþi de bronz ve gümüþ cankurtaran belgesi almaya hak kazandý. dedi. Bu tarz sporlarýn ülkemiz için çok önemli meslek dallarý olduðunu ifade eden Mesci, Ýlimizde bu sporlara gönül veren gençler çok önemli tecrübe ve vasýflar elde ederek çeþitli iþ alanlarýný hedefleyebilirler. Örneðin Türk Silahlý Kuvvetleri, Emniyet güçleri, Afet Müdürlükleri, Ýtfaiye Müdürlükleri gibi kurumlarýn balýk adam kadrolarýnda görev almayý hedeflebilir veya ülkemizde hýzla yaygýnlaþan yüzme havuzlarýnda cankurtaran, antrenör veya eðitmen olarak çalýþabilirler. Ayrýca bölgemizde oluþabilecek sel baskýný, deprem gibi afet durumlarýnda böylesine tecrübe kazanmýþ sporcu ve spor adamlarýnýn ilimizde sayýlarýnýn çok olmasý kurtarýlabilecek canlarýn da sayýlarýnýn fazla olmasýna vesile olabilir. diye konuþtu. Mesci, son olarak ilimizde bu sporlara gönül veren, destek olan herkese; özellikle olimpik yüzme havuzunda su sporlarýnýn yaygýnlaþmasýna destek olan Gençlik ve Spor Ýl Müdür Haþim Eðer e desteklerinden dolayý teþekkür etti. Hanoðlu Konaðý nda 4. sü düzenlenen su sporlarý gönüllüleri yemeðine bu yýl su sporlarýnda faaliyet gösteren kulüp ve antrenörlerd e davet edildi. HAFÝF TÝCARÝ ARAÇ KÝRALAMA SAÐLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Hafif Ticari Araç Kiralama hizmet alýmý 474 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 24/59 -Ýdarenin a)adresi : Kuzey Kampus Çevre Yolu Bulvarý Merkez/ÇORUM b)telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : internet adresi 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 2 Ay Süreli Adet Hafif Ticari Araç Kiralama Hizmeti Kombi l Adet Kombi Van l Adet Panel Van l Adet Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b)yapýlacaðý yer : Hitit Üniversitesi Rektörlüðü c)süresi : Ýþe baþlama tarihi..25, iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a)yapýlacaðý yer : Kuzey Kampusu Çevre Yolu Bulvarý Merkez ÇORUM b)tarihi ve saati : : 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4... Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4... Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4... Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Karayolu Taþýma Kanunu ve Yönetmeliði gereði "Ki Yetki Belgesi" Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4... Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur..teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 9 (doksan) takvim günüdür. 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez..diðer hususlar: Ýhale, Kanunun inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 6) Su sporlarýnýn geliþmesine destek veren kiþi ve kurumlara teþekkür edildi.

18 Hitit in konuðu Aðrý ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 Hentbol Ünilig de Hitit Üniversitesi ilk maçýnda bugün saat 5. de Tevfik Kýþ Spor Salonu nda Aðrý Ýbrahim Çeçen Üniversitesi ile karþýlaþacak. E antrenör, yönetici futbolcu ceza kurulunda Bugün Aðrý Ýbrahim Çeçen Üniversitesi ile Ünilig de ilk maçýnda karþýlaþacat olan Hitit Üniversitesi erkek hentbol takýmý Ç orum amatör futbolunda geçtiðimiz hafta sonu oynanan üç kategoride kýrmýzý kart gören bir antrenör, bir yönetici ve bir sporcu tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler.. Amatör Küme de Hitit Gençlikspor ile Osmancýkspor arasýndaki maçta oyundan çýkarken Osmancýkspor dan Erol Topaloðlu, Hitit Gençlikspor dan Veysel Iþýk a küfür ettiði gerekçesiyle hakem tarafýndan kýrmýzý kartla cezalandýrýldý. Ayný maçta Osmancýkspor Yöneticisi Gökhan Kent Hitit Gençlikspor yöneticisi Niyazi Bulut un boðazýný sýkarak yere düþürmesi nedeyle tedbirli olarak ceza kuruluna gönderildi. Osmancýkspor U 5 takýmýnýn HE Kültürspor ile oynanan maçta hakeme hakaret ettiði gerekcesiyle antrenör Lütfullah Demir terbirli olarak ceza kuruluna sevk edilen üçüncü isim oldu. Ýl Özel Ýdarespor Ýskilipspor maçýnda kural gereði kýrmýzý kart gören Ýskilipspor dan Furkan Çelik ceza kuruluna sevk edilmeden bir maç ceza aldý. rkekler Ünilig de Hitit Üniversitesi grubundaki ilk maçýnda bugün Aðrý Ýbrahim Çeçen Üniversitesi ni konuk edecek. Bu sezon Hentbol Ünilig e katýlan Hitit Üniversitesi D grubunda mücadele eden Hitit Üniversitesi grubundaki ilk maçýnda bugün saat 5. de Tevfik Kýþ Spor Salonu nda Aðrý Ýbrahim Çeçen Üniversitesi ile karþýlaþacak. Grupta bugün oynanacak diðer maçýnda ise Samsun da 9 Mayýs Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi takýmlarý karþýlaþacak. 5 liginde dokuzuncu hafta maçlarý sonunda Ýl Özel Ýdarespor liderliðini sürdürdü. Bitime iki hafta kala en yakýn H Osmancýkspor Yönetim kurulu üyeleri kurban kesiminde toplu halde görülüyor. rakiplerinin üç puan önünde bulunan Özel Ýdarespor oynayacaðý bir maçý kazanmasý halinde þampiyonluðu garantile- Haftanýn Sonuçlarý: Ýl Özel Ýdarespor - 97 Gençlikspor Osmancýkgücüspor - Çimentospor Osmancýkspor - HE Kültürspor Mimar Sinan - Alaca Belediyespor Ýskilipgücüspor - Gençlerbirliði : 9- : 5- : -4 ; - : -4 PUAN DURUMU O 9 9 G Spor Salonu nda Kastamonu Üniversitesi ile karþýlaþacak. Turgay Görkem bugün Çorum da görevli Hentbol klasmanlarýna bugün Ünilig de görev U 5 Ligi görünümü TAKIMLAR. Ýl Özel Ýdare 2. Osmancýkgücü. Alaca Belediye 4. Mimar Sinan 5. HE Kültürspor 6. Sungurluspor 7. Çimentospor. Osmancýkspor 9. Gençlerbirliði. 97 Gençlik. Ýskilipgücü grubundaki ikinci maçýnda ise 26 Kasým çarþamba günü Kastamonu Üniversitesi Levent Temizer Hentobl Klasman hakemleri Sami Öncel ve Taner Adýkdý bugün Samsun da oynanaca Ünilig maçýnda görev yapacak Osmancýkspor kurban kesti. Ýl Özel Ýdarespor mutlu sona çok yakýn U Grupta Erzurum Atatürk Üniversitesi ilk haftayý bay geçecek. Hitit Üniversitesi B M A Kasým pazar : Y Gençlerbirliði - Mmar Sinan Gençlikspor. 97 Gençlikspor - Osmancýkspor. Alaca Belediyespor - Sungurluspor. HE Kültürspor - Ýskilipgücüspor. Çimentospor - Ýl Özel Ýdarespor. P yecek. Özel Ýdarespor 97 Gençlikspor karþýsýnda aldýðý 9- lýk farklý galibiyetle yoluna kayýpsýz devam ediyor. Haftaya ikinci olarak giren Alaca Belediyespor, Mimar Sinan a tek golle maðlup olunca ligdeki ikinci maðlubiyetini aldý ve zirveden uzaklaþtý. Mimar Sinan ise bu galibiyetle ilk iki içinde yer almak için umutlarýný artýrdý. Osmancýkgücüspor ise Çimentospor karþýsýnda aldýðý 5- lýk galibiyetle averajla ikinci sýraya yükseldi. Bu kategoride onuncu hafta maçlarý 2 Kasým pazar günü oynanacak. Lider Ýl Özel Ýdarespor, Çimentospor ile karþýlaþacak bu maçý kazanmasý halinde ligin bitimine bir hafta kala þampiyonluðu garantileyecek. Ýkinci sýradaki Osmancýkgücüspor haftayý bay geçecek. Üçüncü Alaca Belediyespor ise bu kategorideki son maçýnda Sungurluspor ile karþýlaþacak. Mimar Sinan Gençlikspor ise ilk iki yolunda Gençlerbirliði önünde galibiyet arayacak. Amatör Küme de ilk üç hafta sonunda liderlik koltuðuna oturan Osmancýkspor yönetimi kurban kesti. Sezona þampiyonluk parolasýyla baþlayan kýrmýzý beyazlýlarda yönetim, futbolcular ve taraftarlarýn katýldýðý kurban kesiminde sezonun kazasýz belasýz geçmesi ve þampiyonluk hedefine ulaþmak için dua edildi. Osmancýkspor Baþkaný Hamza Karataþ kurban kesiminde kulüp olarak bu sezon þampiyonluk hedefiyle sezona baþladýklarýný belirterek bu hedefe ulaþmak için yönetim olarak ellerinden gelen çabayý gösterdiklerini belirterek sezonun kazasýz belasýz tamamlanmasý için kurban kestiklerini belirterek katýlan herkese teþekkür etti. 97 Gençlikspor U 4 den çekildi U 4 Liginden 97 Gençlikspor çekildi. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, 97 Gençlikspor tarafýndan Tertip Komitesi ne verilen dilekcede kulüp olarak yeni bir yapýlanmaya gittikleri belirtilerek U 4 kategorisinde lige katýlmayacaklarýný bildirdi. Dokuz takýmýn katýlýmý ile oynanmasý planlanan ve onaya gönderilen fikstür 97 Gençlikspor un çekilmesiyle bu kategoride takým sayýsý sekize düþtü. U 4 liginde Mimar Sinan Gençlikspor, He Kültürspor, Çimentospor, Alaca Belediyespor, Ýl Özel Ýdarespor, Osmancýkgücüspor, Osmancýkspor ve Gençlerbirliði kulüpleri mücadele edecek. Sekiz takým arasýnda tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda ligi ilk iki sýradý bitiren takýmlar Çorum u gruplarda temsil etmeye hak kazanacaklar. 4 kategorisi 7 Aralýk pazar günü oynanacak maçlarla baþlayacak entbol da bugün oynanacak Ünilig müsabakalarýnda Çorum klasman hakem ve gözlemcilerine görev. Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre bugün saat 5. de Tevfik Kýþ Spor Salonu nda Hitit Üniversitesi ile Aðrý Ýbrahim Çeçen Üniversitesi takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Samsun dan Ahmet Sancak ve Mesut Üzmez hakem ikilisi yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise ilimizden Turgay Görkem. Yine bugün Samsun Yaþar Doðu Spor Salonu nda saat 4. de baþlayacak 9 Mayýs Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi takýmlarý arasýnda oynanacak maçý ise Çorum B klasman hakemlerinden Sami Öncel ve Taner Adýkdý yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise Samsun dan Murat Atilla Dilek. U 9 da mücadele dört maçla baþladý Osmancýkspor ve Özel Ýdare ilk hafta liderleri U 9 liginde ilk hafta maçlarý sonunda A grubunda Osmancýkspor, B grubunda ise Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý liderliðe yükseldiler. Ýki grupta beþer takýmýn mücadele ettiði U 9 liginde A grubunda Osmancýkspor ilk maçýnda evinde konuk ettiði Alaca Belediyespor u 2 yenerek ilk haftanýn lideri oldu. Grubun diðer maçýnda ise Eti Lisesi, Çimentospor karþýsýnda son dakikalarda bulduðu tek golle üç puanýn sahibi oldu ve lige galibiyetle baþladý. Grupta Çorumspor ilk haftayý bay geçti. B grubunda ise Ýl Özel Ýdarespor ilk maçýnda HE Kültürspor u 4- yenerek sezona üç puan ve lider olarak baþladý. Grupta iki Ýskilip takýmýnýn ilçe derbisindeki maçýndan ise takýmlar 22 lik beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar. Bu grupta ta Ulukavakspor ilk haftayý bay geçti. Ligde ikinci hafta maçlarý 22 Kasým cumartesi günü oynanacak. Maçlarýn ikisi merkezde diðer ikisi ise Alaca ve Ýskilip ilçe sahalarýnda oynanacak. U 9 Ligi haftanýn görünümü A Grubu Haftanýn Sonuçlarý: Çimentospor - Eti Lisesi Gençlikspor Osmancýkspor - Alaca Belediyespor A Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR. Osmancýkspor 2. Eti Lisesi. Çorumspor 4. Çimentospor 5. Alaca Belediye O G B M A 2 : - : 2- Y 2 P 22 Kasým Cumartesi: Çorumspor - Osmancýkspor. Alaca Belediyespor - Çimentospor. B Grubu Haftanýn Sonuçlarý: Ýl Özel Ýdarespor - HE Kültürspor Ýskilipgücüspor - Ýskilipspor B Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR. Ýl Özel Ýdare 2. Ýskilipspor. Ýskilipgücü 4. Ulukavakspor 5. HE Kültürspor O G B M 22 Kasým Cumartesi: A : 4- : 2-2 Y P Ulukavakspor - Ýskilipgücüspor. Ýskilipspor - Ýl Özel Ýdarespor. Gençlerbirliði U 5 kategorisindeki ilk galibiyetini Ýskilipgücüspor önünde aldý (Ç.HAK:959) ÝRTÝBAT Ýl Özel Ýdarespor U 9 kategorisinde ilk maçýndan galibiyetle ayrýlarak lider oldu

19 TEDAÞ borcu olan çiftçilere müjdeli haber vererek, tarýmsal sulama borcu olan çiftçilerin borç faizlerini affedeceðini duyurdu. TEDAÞ, tarýmsal sulama borcu olan çiftçilerin, kooperatiflerin, sulama birliklerinin, belediyelerin ve kamu kuruluþlarýnýn 6552 sayýlý kanun ile, Elektrik Daðýtým ve Perakende Satýþ Þirketlerinin özelleþtirilmeden önceki TEDAÞ a olan tarýmsal sulama borçlarý ile kamu kuruluþu ve belediyelere ait borçlarýn ödenebilmesi için büyük imkan saðlýyor. SON BAÞVURU TARÝHÝ: KASIM Kasým 24 tarihine kadar bölgesindeki daðýtým ya da perakende þirketine müracaat eden çiftçilerin borcunu Aralýk 24 tarihine kadar tek seferde ödemesi halinde faizlerin silineceðini bildiren TEDAÞ, Kasým 24 tarihine kadar müracaat edilmesi durumunda senede bir kez yýl sonuna kadar ödenebilecek þekilde 5 yýla kadar vade yapýlabileceðini ve yýllýk yüzde 5 ge- (Ç.HAK:4) cikme uygulanacaðýný duyurdu. BORÇLU BELE- DÝYE VE KAMU KURULUÞLARINA KOLAYLIK TEDAÞ tan yapýlan açýklamada, yine özelleþtirme öncesi TEDAÞ a borçlu olan belediyelerin ve kamu kuruluþlarýnýn da borçlarýný ödeyebilmeleri için kanunda kolaylýklar saðlandýðý kaydedildi. Açýklamada, Aralýk 24 tarihine kadar peþin ödeme yapýlmasý durumunda yýllýk ortalama yüzde 2 gecikme yerine yýllýk ortalama yüzde 7 gecikme uygulanarak borçlarýn ödenebileceði gibi 6 aya kadar da 2 aylýk ödeme periyotlarý ile eþit taksitle yýllýk yüzde 5 gecikme uygulamasý ile ödeme yapýlabileceði ifade edildi. FAÝZ SÝLÝNE- CEK Yapýlan açýklamada, "Örneðin, 25 tarihinde bin TL borcu olan bir çiftçimiz bu kanun çýkmasaydý borcunu 4 bin 2 TL olarak ödeyecekti. Ýcra takibi ve mahkeme masraflarý ile borç miktarý 7- bin TL yi bulacaktý. Yapýlan düzenleme ile Kasým 24 tarihine kadar çiftçimizin müracaat etmesi ve Aralýk 24 tarihine kadar tek seferde ödeme yapmasý durumunda sadece anapara olan bin TL yi ödeyerek borcunu bitirecek. Çiftçimiz, borcunu taksit ile ödemek is- Kiralýk S Plaka Sahibinden öðrenci paketli Transit 6+ Jumbo tek teker minibüs 2 model Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Elektrikçi ustasý ve kalfasý alýnacaktýr. ÖZBEK TELEFON KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak (Ç.HAK:25) No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný) Satýlýk Lüx Daire Adalet Haným Sitesinde +, 5. kat site manzaralý 4 m2 sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:276) Borçlu çiftçilere müjde Fiyat: 2. TL (pazarlýksýz) Mür. Tel: ULUKAVAK SPOR KULÜBÜ DERNEÐÝ Yönetim Kurulumuz..24 tarihinde almýþ olduðu karara istinaden derneðimizin olaðanüstü genel kurul toplantýsýnýn Perþembe günü saat 4. de dernek merkezinde yapýlmasýna Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný gün ve saatte ayný adreste yapýlmasýna ve aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere toplanmasýna karar verilmiþ, olup tüm dernek üyelerin toplantýya katýlmalarýný önemle rica ederiz. Geçici Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Faruk Durukan GÜNDEM l - Açýlýþ ve Yoklama 2- Divan Heyetinin Seçimi - Yönetim Kurulu tarafýndan demek tüzüðünün. Maddesinde 7asil ve 7 yedek üye olan yönetim kurulunun, 5 asil 5 yedek üye olarak deðiþtirilmesi hususunda bilgi verilmesi ve dernek tüzüðünün. Maddesinin genel kurula sunulmasý. 4- Dilek ve Temenniler. 5- Kapanýþ (Ç.HAK:275) (Ç.HAK:26) terse 5 yýla kadar yýlda kez ödeme yapacak þekilde 5. yýlýn sonunda bin 295 TL ödeyerek yine borcunu bitirmiþ olacak" denildi.(haber7) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: No: 9 ÇORUM SATILIK 22 model çok temiz adet dijital tam otomatik çevirmeli tomruk arabasý ( çizmeli) adet lük dik gövde adet lik markul adet bileme SATILIK ARAÇLAR 2 model Transporter 2.5 TDÝ City Wan 4+ hususi. 25 model Peugeot 7 (Ç.HAK:4) (Ç.HAK:27) (Ç.HAK:24) (Ç.HAK:249) X5 dizel ELEMAN ARANIYOR Kaya Oto Yaðlama Yýkamada çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Tel: Ali Usta Satýlýk Halk Otobüsü Mür. Tel: SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola m mesafeli 4 m2 2 m2 kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:265) (Ç.HAK:4) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Eleman Aranýyor Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK RESSAM elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Basermak Ltd. Þti. Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: Tel: 25 (Ç.HAK:272) ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 9 LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad.. Sok. 2/ (Ziraat Odasý Yaný) (Ç.HAK:74) ELEMAN ARANIYOR Muhasebe bürosunda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Bay muhasebe (Ç.HAK:257) SAHÝBÝNDEN SATILIK ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÞISINDA LEBLEBÝCÝOÐLU ÝÞ MERKEZÝNDE (Ç.HAK:252) Satýlýk Kýymetli Mülk Akbank aralýðýnda zemin katý m2 2. katý m2 müstakil 2 katlý kata (Ç.HAK:72) imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak üzere 2-5 yaþ arasý tecrübeli KAYNAKCI ve TORNACI elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. BALABAN MAKÝNA Adres: Küçük Sanayi Sitesi 75. Sokak (Ç.HAK:2) elemaný alýnacaktýr. Mür. Tel: 2 SAHÝBÝNDEN SATILIK BÜROLAR ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere demir doðrama, krom, PVC ustalarý ve kalfalarý aranmaktadýr. Dolgun ücret+ssk+yemek ÖKSÜZOÐLU METAL Mimar Sinan Mahallesi 76. Sokak No: (Ç.HAK:26) (Çýraklýk Eðitim arkasý) No: 6 Tel: SATILIK LÜKS DAÝRELER. Stad Sokak ta 2 m2 yeni 2 adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: KÝRALIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: de (Ç.HAK:2645) (Ç.HAK:7) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. bulunan 4 m2 iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:) ELEMANLAR ALINACAKTIR Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý Dönerci, Kebapcý, (Ç.HAK:245) Satýlýk Ruhsatlý TABANCA Sahibinden çok temiz krom ve altýn kaplama CZ 75 (Çek (Ç.HAK:226) (Ç.HAK:25) Kasap Kalfasý aranýyor. Mür. Tel: ) ruhsatlý silah satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK VÝLLA Orta Ilýca da m2, katlý tribleks, havuzu, kuyusu, doðalgazý bulunan Villa sahibinden satýlýktýr Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel:

20 Performanstan memnunum orum Belediyespor ÇAlt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli ve Teknik Sorumlular dün düzenledikleri ortak basýn toplantýsýnda ligin ilk yarýsýný deðerlendirdiler. Özdilli ve antrenörler ligin ilk yarýsýndaki performanstan ve çalýþmalardan son derece memnun olduklarýný belirterek ilk kez katýldýklarý Geliþim Liginde gelecek yýllarda daha güzel iþler olacaðýna inandýklarýný söylediler. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'ndaki kulüp odasýnda düzenlenen basýn toplantýsýna Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli ile birlikte Teknik Direktörler Cemalettin Hoþgör, Selim Sümer, Alpay Ardýk., Selahattin Karaca ve Hüseyin Eðer ile kaleci antrenöre Zafer Kýroðlu ve antrenör Mustafa Doðan katýldýlar. Toplantýda ilk olarak konuþan Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, Geliþim liglerinde öncelikli hedefin profesyonel takýma futbolcu yetiþtirmek olduðunu bunun içinde elit sporcularý bulmak ve kadrolarýna katmak için çalýþmalarýnýn sürdüðünü söyledi. Bu yýl ilk kez katýldýklarý Geliþim Ligi'nde mücadele edecek beþ kategorideki takýmlara Çorum amatör futbol alt yapýsýnýn gücünü gösterecek kadrolar kurmak için çalýþtýklarýný belirten Özdilli 'Ýstediðimiz kadrolarý oluþtursak bugün hem puan sýralamasýnda hem de profesyonel kadroya vereceðimiz isimler konusunda daha fazla isim üzerinde duruyor olurduk. Sezon baþýnda 5 civarýnda sporcuyu diðer kulüplerden transfer ettik. Ýmkanlarýmýz ölçüsünde oluþturduðumuz kadrolar ile ilk kez katýlmamýza raðmen verilen mücadele ortaya konulan futbol ve diðer çalýþmalardan son derece memnunum. Geliþim Ligindeki sporcularýmýzýn saha içindeki çalýþmalarý yanýnda okul ve aile yaþantýlarýný da mercek altýna alarak hem sporcu olarak hem de iyi bir genç olarak yetiþmesi için ayrý ayrý dosyalar hazýrlýyoruz. Performanslarý ve davranýþlarý kayýt altýna alýnarak geliþimleri deðerlendiriliyor. Hitit Üniversitesi ile iþbirliði yaparak fiziksel geliþimlerini de mercek altýna almak için çalýþmalarýmýz sürüyor. Boy uzamasý, futbolculara psikolojik destek, beslenme uzmanlarý ýþýðýnda bilgilendirmeler yaparak bunlarý kayýt altýna alacaðý. Göreve baþlayalý üç ay oldu ve bu kýsa sürede beþ kategoride Geliþim Ligine kadrolar oluþturduk. Þu anda lisanslý sporcumuz var ve biz bu sayýyý artýrmak istiyoruz. Devre arasý transfer döneminde yaptýðýmýz görüþmeler sonuç vermesi halinde yeni isimleri kadromuza katacaðýz. Planlamamýz gerek yolculuklar, gerek antrenman hiç bir sorun yaþanmadan devam ediyor. Tek eksiðimiz anoraklarýmýz kaldý onlarý da önümüzdeki günlerde çözeceðiz. Çorum futbolu adýna büyük önem taþýyan Geliþim Ligi'ne katýlmamýza büyük destek veren Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'e çok teþekkür ediyorum. Belediyespor'u önünüzdeki sezonlarda alt yapýsýndan yetiþen gençlerin forma giymesi için çalýþmalarýmýz gücü gündüz devam ediyor' dedi. Toplantýda konuþan Teknik Heyet te ilk yýllarýnda Geliþim Liginde gerek saha içinde gerekse saha dýþýnda oldukça iyi durumda olduklarýný belirterek bu çalýþmalarýn gelecek yýllarda olumlu sonuçlar vereceðine inandýklarýný belirttiler. Antrenörler, Çorum futbolundan yeni isimlerin üst liglere kazandýrýlmasý için yerel ligde mücadele eden kulüp antrenörlerinden hem sporcularýn geleceði hemde Çorum futbolunun geliþimi için transfer konusunda anlayýþ beklediklerini belirttiler. Antrenörler bu sezon geliþim lige katýlmalarýna imkan veren Belediye Baþkaný ve Belediyespor Baþkaný na teþekkür ÇARÞAMBA 9 KASIM 24 Atletizm de büyük baþarý ölgesel Kros Ligin- Çorum un üç ta- Kros Ligi nde Çorum Yýldýzlarý takýmý küçük ve yýldýz erkeklerde, Ýl Özel Ýdarespor küçük erkeklerde Bde kýmý Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak Þampiyonasý na katýlmaya hak kazandýlar. Amasya da yapýlan son etapta Çorum Yýldýzlarý bir birincilik HE Kültürspor ise küçük kýzlar kategorilerinde ilk üç içinde yer alarak Kuþadasý nda yapýlacak Türkiye kazandý. Çorum Yýldýzlarý yýldýz ve küçük bir ikincilik kupasý aldý. Çorum Atletizmi adýna alýnan bu sonuçlar ilerisi için umut verdi. erkekler kategorisinde, Çorum Ýl Özel Ýdarespor küçük erkeklerde HE Kültürspor ise küçük kýzlar kategorisinde Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandýlar. Turgay a bin lira ceza orum Belediyespor Yönetimi, Tutap Þekers- maçýndaki davranýþlarý nedeniyle Yöne- Çpor tim tarafýndan bin lira para cezasýna çarptýrýldý. Pazar günü Tutap Þekerspor ile oynanan maçýn son dakikalarýnda oyuna girmek üzereyken sakatlýk nedeniyle oyuna baþka bir arkadaþýnýn girmesinin ardýndan antrenör Gökhan ile tartýþan ve maçýn bitmesini beklemeden soyunma odasýna giden Turgay daha sonra soyunma odasýndan da tek baþýna ayrýlmýþtý. Yaþanan bu geliþmeleri deðerlendiren Teknik Heyet in önerisi doðrultusunda Belediyespor Yönetim Kurulu Turgay a üç bin lira para cezasý verdi. Yönetim önceki hafta içinde de Murathan ve Çaðlar a antrenmandaki hareketleri nedeniyle ceza vermiþ ancak miktarýný açýklamamýþtý. Geçtiðimiz hafta sonu Amasya da yapýlan Batý Karadeniz. etap yarýþmalarýnda 2 km küçük erkekler kategorisinde Çorum Yýldýzlarý Tarýk Demir, Fatih Ölmez, Berkay Öztürk ve Deniz Hayta dan oluþan kadrosuyla 2 puan toplayarak bu etabý birinci tamamladý. Çorum Ýl Özel Ýdarespor ise Volkan Enes Seymen, Musa Ercan Tüfekçi, Berkant Önal ve Cem Baþoðlu lu kadrosuyla 4 puan topladý ve ikinci oldu. Üç etap sonunda ise Çorum Ýl Özel Ýdarespor 4 puanla birinci olurken Çorum Yýldýzlarý ise 7 puanla ikinci oldu ve Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandý. Km lik yýldýz erkeklerde ise Çorum Yýldýzlarý Muhammet Çelebi, Can Muhammet Þimþek, Mehmet Akýn, Alper Erdugan lý kadrosuyla Amasya da 2 puanla Bolu Gençlik Merkezi nin ardýndan ikinci oldu. Üç etap sonunda Bolu Gençlik Merkezi puanla birinci olurken Çorum Yýldýzlarý 79 puanla üçüncü olarak Türkiye Finallerine katýlma hakký kazandý..5 Km lik küçük kýzlar kategorisinde ise Çorum HE Kültürspor takýmý Kübra Özbulut, Ebru Biçici, Rumeysa Pelin Özbulut ve Emine Tüfekçi li kadrosuyla Amasya da yapýlan üçüncü etap yarýþmalarý sonunda 2 puanla üçüncü oldu. Zonguldak taraftarda da lider orum Belediyespor un mücadele ettiði, lig. Çgrupta lider durumda bulunan Zonguldakspor taraftar sayýsýnda da lider durumda. Zonguldakspor taraftar sayýsý ile Süper Lig takýmlarýnýda geride býraktý futbol sezonunda Süper Lig takýmlarýnýn taraftar ortalamasý bin 62 kiþi olurken Zonguldak Kömürspor un iç saha maçlarýndaki taraftar ortalamasý Çorum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli bu sezon ilk kez katýldýklarý Geliþim Liginde ilk yarý sonu itibariyle futbolcularýnýn perfomansýnýn beklentilerinin üzerinde olduðunu söyledi. Özdilli, saha içindeki teknik taktiðin yanýnda sporcularýn geliþimi için bilimsel çalýþmalarda yaacaklarýný belirterek Amacýmýz profesyonel takýma futbolcu yetiþtirmek bunun içinde zamana ihtiyacýmýz var ve bunu bþarmak için tüm antrenör arkadaþlarla çalýþýyoruz dedi. 9 bin 562 kiþi oldu. Son hafta sahasýnda oynadýðý Adliyespor maçýnda stadý dolduran taraftarlarýn büyük bir bölümü stad dýþýnda kaldý. Grupta lider durumda bulunan Zonguldak Kömürspor takýmý sahadaki aldýðý sonuçlarla zirveye, tribündeki taraftarlarýnýnda verdiði destekle çok daha yakýþýyor. Aþaðýdaki fotoyu görüpte imrenmemek elde deðil. Ýki kategoride Türkiye Þampiyonasý vizesi alan Çorum Yýldýzlarý takýmlarý Amasya da ödül töreninden sonra (üstte), Küçük Erkeklerde Türkiye Þampiyonasý vizesi alan Ýl Özel Ýdarespor (yanda) Genel Klasmanda ise Kastamonu Gençlikspor 2 puanla birinci, Bolu Belediyespor 4 puanla ikinci olurken Çorum HE Kültürspor ise puanla üçüncü olarak Türkiye finallerine yükselmeye hak kazandýlar. Atletizm branþýnda alt yapýda baþlayan çalýþmalar sonunda Kros Liginde dört ayrý takýmla Türkiye finallerinde mücadele etme hakký kazanan Çorumlu sporcular gelecek adýna önemli bir baþarýýya imza attýlar. Özellikle kurulduðu yýlda Çorum Yýldýzlarý kulübü iki kategoride birden Türkiye Þampiyonasý nde mücadele etme hakký kazanmasý son derece baþarýlý bir performans gösterdi. Kros da Türkiye Þampiyonasý finalleri Kasým pazar günü Kuþadasý nda yapýlacak. Çorum bu þampiyonada Çorum Yýldýzlarý iki kategoride, Ýl Özel Ýdarespor ve He Kültürspor ise birer kategoride mücadele edecekler. Hayati Kýsacýk Karaman a Spor Ýl Müdürü oldu Ç orumlu Hayati Kýsacýk Karaman a Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü olarak atandý. Uzun süredir Ankara da Sincan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü olarak görev yapan Hayati Kýsacýk Karaman iline il müdürü olarak atandý. 97 Çorum doðumlu Hayati Kýsacýk Badminton sporu yaptý Badminton Federasyonu nda Genel Koordinatörlük görevinde bulundu. Suat Kýlýç ýn Bakanlýk görevinden ayrýlmasýnýn ardýndan Gençlik ve Spor Bakanlýðýnda göreve baþlayan ve Sincan Gençlik Hizmetleri Spor Ýlçe Müdürü olarak görev yapan Hayati Kýsacýk, Genel Müdürlük tarafýndan görevlendirme ile Karaman a Spor Ýl Müdürü olarak atandý ve yeni görevine baþladý.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Demiryolu 2015 Yatýrým Programýnda

Demiryolu 2015 Yatýrým Programýnda 3500 yýllýk Hitit Barajý arkeopark olacak Alacahöyük'te bulunan Hitit Barajý restore edilecek. Çalýþmalar kapsamýnda bölge arkeopark haline getirilecek. Vali Ahmet Kara, bir dizi ziyaret ve incelemede

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı