Demiryolu 2015 Yatýrým Programýnda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Demiryolu 2015 Yatýrým Programýnda"

Transkript

1 3500 yýllýk Hitit Barajý arkeopark olacak Alacahöyük'te bulunan Hitit Barajý restore edilecek. Çalýþmalar kapsamýnda bölge arkeopark haline getirilecek. Vali Ahmet Kara, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere gittiði Alaca'da Alacahöyük'te bulunan 3500 yýllýk Hitit Barajýný da gezdi. Barajda Ýl Kültür Müdürlüðü, DSÝ ve Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan birlikte yapýlacak olan restorasyon çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekteri Ömer Arslan, bölgenin arkeopark yapýlarak turizme kazandýrýlacaðýný söyledi. 9 DA Çorumlu Milli Güreþçilerimizden Ercan Cengiz vefat etti Çorum Mecitözü 1954 Vakýflar Köyü doðumlu Milli Güreþçilerimizden Ercan Cengiz Ýzmir'de tedavi görmekte iken vefat etti. Uzun Yýllar Almanya da güreþen ve Güreþ Antrenörlüðü yapan Ercan Cengiz Almanya da hastalanmýþ önce Almanya sonra Ýzmir'de Tedavi altýna alýnmýþtý. Evli ve 5 Çocuk babasý olan Ercan Cengiz dün Öðle namazýna müteakip Ulu Camide kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan doðduðu Vakýflar köyünde vefat etti. Tek Yýldýz ailesi olarak merhuma Allah ( C.C.) dan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine Sabr-ý Cemil niyaz ederiz. 19 KASIM 2014 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Merhum Ercan Cengiz Demiryolu 2015 Yatýrým Programýnda Sýklýk Tabiat Parký Türkiye'ye örnek Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel, Sýklýk Tabiat Parký'nýn Türkiye'ye örnek bir park olduðunu ifade ederek, 2015 yýlýnda parkýn alanýn geniþletileceðini söyledi. Parkta ilk çalýþmalarýn 2009 yýlýnda baþladýðýný kaydeden Mahmut Temel, Çorum eski Valisi Mustafa Toprak'ýn o dönemde büyük katkýlarý olduðunu ifade ederek teþekkür etti. Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan dün 2015 yýl bütçe sunumunda önümüzdeki yýllarda demiryollarýna aðýrlýk vereceklerini söyledi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Ulaþtýrma 5 DE Bakanlýðýnýn bütçe görüþmeleri ile ilgili yaptýðý açýklamada, Kýrýkkale-Çorum-Samsun Demiryolu Uygulama Projesinin 2015 Yatýrým Programýna alýndýðýný söyledi. Baðcý açýklamasýnda DA MHP'den Çukuröz köyüne ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin ve Ýl Baþkan Vekili Ýhsan Çýplak, Bayat Ýlçe Baþkaný Hüseyin Gök ve bazý parti yöneticileri geçtiðimiz günlerde yangýn felaketi yaþayan Bayat'ýn Çukuröz köyüne geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. 4 DE Giriþimci vatandaþtan örnek yatýrým CHP umreye gidiyor "Çýraklýk ve kalfalýk sistemine geri dönmeliyiz" Son zamanda artan iþ kazalarýnda Ahilik geleneðinden örnek alýnmasý çýraklýk ve kalfalýk sistemine geri dönülmesi gerektiðini söyleyen ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Son 22 yýldýr yaþanan iþ kazalarýndan artýk toplum olarak ders almamýz gerekir. Yalçýn Kýlýç 10 DA Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Alaca'ya giren Vali Ahmet Kara Hýþýr Yolu üzerinde bulunan kaz çiftliðini de ziyaret etti. Kaz çiftliði hakkýnda bilgi veren iþletme sahibi Sebahattin Yýldýrým çiftlikte 1100 tane kazýn olduðunu ifade etti. 9 DA Yangýnzedeler için yardým kampanyasý baþlatýldý 5 DE "Gençlik Merkezleri Tanýtým Günleri"ne Çorum'dan katýlým Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn düzenlediði "Gençlik Merkezleri Tanýtým Günleri" Ankara'da yapýldý. 81 ilin tüm Gençlik Merkezleri'nin katýldýðý Congresium Kongre ve Gösteri Merkezi'ndeki organizasyona Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milletvekilleri, Sanatçýlar ve 81 ilin gençlerin gençleri katýldý. 10 DA CHP'de genel merkez binasýnda mescit açýlýmýndan sonra þimdi de kalabalýk bir grup umreye gitmeye hazýrlanýyor Son günlerde genel merkezde açýlan mescitle gündeme gelen CHP, herkesi þaþýrtacak bir organizsyona daha imza atmaya hazýrlanýyor... 5 DE Kadir Yýlmaz için mevlit okutulacak Almanya'da geçirdiði iþ kazasý sonucu hayatýný kaybeden Kadir Yýlmaz için yarýn (20 Kasým Perþembe) akþam Mevlid-i Þerif okutularak hayýr yemeði verilecek... Merhum Kadir Yýlmaz Saðlýk Bilimleri Enstitü Müdürlüðüne atama Hitit Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Müdürlüðüne atama yapýldý. "Çorum Ýçin Bir Projem Var" baþvurularýna 28 Kasým son Çorum'un problemlerinin çözümü, sosyal kültürel hayatýn geliþtirilmesi, ilde yaþayanlarýn hayat standartlarýnýn iyileþtirilmesi ve benzeri amaçlarý yerine getirmek için... 6 DA 5 DE 2 DE

2 YILDIZ HABER 2 Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere yaþ erkek eleman aranmaktadýr.müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: "Çorum Ýçin Bir Projem Var" baþvurularýna 28 Kasým son Çorum'un problemlerinin çözümü, sosyal kültürel hayatýn geliþtirilmesi, ilde yaþayanlarýn hayat standartlarýnýn iyileþtirilmesi ve benzeri amaçlarý yerine getirmek için Çorum Belediyesi tarafýndan hayata geçirilen "Çorum Ýçin Bir Projem Var" projesi kapsamýnda Üniversite-Belediye iþbirliðinin saðlanarak, Araþtýrma Projeleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin hazýrlanmasý ve uygulamalarýnýn gerçekleþtirilmesi amaçlanýyor. Yýl: 10 Sayý: KASIM 2014 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Bu kapsamda proje desteðinden yararlanmak isteyen öðretim elemanlarýnýn, 14 Ekim - 28 Kasým 2014 tarihleri arasýnda projem.corum.bel.tr adresinde yer alan baþvuru formlarýný doldurarak, ekleri ile birlikte ýslak imzalý 2 nüshasýný (basýlý ve sayýsal ortamda) ilgili birime (Rektörlük/Dekanlýk/Müdürlük), BAP Birimine iletilmek üzere teslim etmeleri gerekiyor. Haber Servisi Konteynýrlar Çukuröz'e ulaþtý Van Valiliðinden talep edilen konteynýrlar 48 saat dolmadan Çukuröz'e ulaþtý. Geliþmeler üzerine Milletvekili Cahit Baðcý bir açýklama yaparak "AFAD ile gurur duyuyoruz" dedi. Baðcý yangýn günü sabahýn ilk ýþýklarýnda Van Valisi Aydýn Nehiz Doðan'ý aramýþ Van depreminde kullanýlan ev tipi konteynýrlardan 30 tane talep etmiþti. Ayný gün Van Valiliði tarafýndan týrlar kiralanarak konteynýrlar yola çýkarýldý. Ýlk gurup konteynýrlar Çukuröz'e ulaþtý ve kullanýlmak için kurulmaya baþlandý. Kýzýlay'ýn çadýrlarý ve seyyar mutfak ekipmanlarý da yangýn bölgesine ulaþtý. YEDAÞ'ýn bölgeye bir trafo kurmasý saðlandý. Baðcý ayrýca AFAD Ýl Müdürü Elvan Kaya'yý baþarýlý koordinasyonu nedeni ile kutladý. Haber Servisi "Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programý"na onay Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalý bünyesinde "Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programý"nýn açýlmasýna YÖK izin verdi. Farklý alanlarda uzmanlaþan akademik personeli ile yapýlanmasýna hýzla devam eden Hitit Üniversitesinde, 2010 yýlýnda 11 olan lisansüstü program (Yüksek Lisans-Doktora) sayýsý, bugün itibariyle %100'ün üzerinde bir artýþla 24'e ulaþtý. Haber Servisi TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 04:54 Güneþ : 06:24 Öðle : 11:33 Ýkindi : 14:04 Akþam : 16:29 Yatsý : 17:52 YILDIZ AJANDA Hep bu ayak sesleri, hep bu ayak sesleri, Dolaþýyor dýþarýda, gün batýþýndan beri, Bu sesler dokunuyor en aðrýyan yerime, Bir eski çýban gibi iþliyor içerime, Ey þimdi kara haber gibi bana yaklaþan, Sonra saadet olup yanýmdan uzaklaþan, Sesler, ayak sesleri kesilmez çýtýrdýlar! Bana gelen müjdeyi galiba caydýrdýlar, Böyle adým atarlar, ayrýlanlar eþinden, Böyle yürür, gidenler, bir tabutun peþinden, Kimsesiz gecelerim, bu kesik sesle doldu, Artýk, atan kalbimde bir ayak sesi oldu Bir gün, sönük göðsüme düþtüðü vakit baþým Benden ayrýlýyormuþ gibi bir can yoldaþým, Gittikçe uzaklaþan bu sesi duya duya, Yavaþça dalacaðým, o kalkýlmaz uykuya Necip Fazýl Kýsakürek Ýstanbul'da Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði (AGÝT) Antlaþmasý (1999) - Meriç ve Keþan'ýn kurtuluþlarý (1922) Çalýþmasýný doðru ve güzel yapan iþçiyi Allahü teâlâ sever. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Ayak Sesleri HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2287 2,2295 EUR 2,7858 2,7872 STERLiN 3,4863 3,4876 JPY YENi 1,9170 1,9178 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BÜYÜK ECZANESÝ TEL: ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 BÝLSEM öðrencilerinin Zeka Oyunlarý baþarýsý Türk Zeka Vakfý tarafýndan organize edilen ve 19. düzenlenen "Oyun 2014" adlý yarýþmaya Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BÝLSEM) Matematik biriminin yaptýðý baþvuru sonucu 35 öðrenci verdiði cevaplarla 70 üzeri puan aldý ve yarý finale katýlmaya hak kazandý.matematik öðretmeni Mehmet Ziya Çetin ile geçtiðimiz hafta sonu Ortadoðu Teknik Üniversitesi yerleþkesinde yapýlan yarý final yarýþmalarýna katýlan öðrenciler, yarýþma sonrasý Akvaryum gezisiyle yorgunluk atýp Çorum a döndüler. Konuyla ilgili bilgi veren BÝLSEM Müdürü Sadýk Efe, Türkiye Zeka Oyunlarý Yarýþmasýnýn amacýnýn, her yaþtaki insanýn düþünme, mantýk yürütme ve problem çözme alýþkanlýklarýný ve yeteneklerini geliþtirmeye katkýda bulunmak olduðunu, ilk aþamasý yaþ, tahsil vb. sýnýrlamalar olmadan herkese açýk olan yarýþmanýn deðerlendirmelerinin 14 yaþ altý, yaþ arasý ve 21 yaþ üstü olmak üzere toplam üç kategoride yapýldýðýný belirterek, "Öðrencilerimizin yarý finale çýkmalarý da ayrý bir baþarýdýr. Bu konuda emeði olan baþta Matematik öðretmenimiz olmak üzere tüm öðretmen arkadaþlarým ile Okul Aile Birliði üyesi Þahin Özcan 'a teþekkür, öðrencilerimizi de tebrik ediyorum" dedi. Haber Servisi Murat Karakaya, görevinden alýndý Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü hemþehrimiz Murat Karakaya, görevinden alýndý.karakaya'nýn yerine Kamu Diplomasisi Koordinatörü Cemalettin Haþimi, Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü ve Baþbakanlýk Baþmüþaviri olarak atandý. Kamu diplomasisi faaliyetlerinin bundan böyle BYEGM çatýsý altýnda yürütüleceði bildirildi.alýnan bilgiye göre, 4 yýldýr BYEGM Genel Müdürü olan Murat Karakaya da Baþbakanlýk Müþaviri olarak görevlendirildi.eylül 2012 tarihinden beri Baþbakanlýk Kamu Diplomasisi Koordinatörlüðünün (KDK) baþýnda bulunan Cemalettin Haþimi'nin, Baþbakanlýk Baþmüþaviri ve Basýn- Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü olarak atamasý yapýlýrken, kamu diplomasisi faaliyetlerinin de bundan böyle BYEGM çatýsý altýnda yürütüleceði öðrenildi.bu atamayla, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan'a baðlý olan KDK ve BYEGM'nin iþlevlerinin birleþtirilmesi ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin BYEGM üzerinden yürütülmesi hedefleniyor. Türkiye'nin en köklü kurumlarýndan biri olan BYEGM'nin yurt içinde il müdürlükleri ve yurt dýþýnda basýn müþavirlikleri bulunuyor. Haber Servisi Rektör Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarýyla buluþtu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarý ile bir araya geldi. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapýlan toplantýya, Fen Edebiyat Fakültesi akademik personelinin katýlýmý yüksek oldu. Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda deðerlendirmelerde bulunarak gelecekte hedeflenen ve giriþimde bulunulan projeler hakkýnda da Fakülte öðretim elemanlarýný bilgilendirdi. Yapýmý hýzla devam eden MYO, Kuzey Kampüsü 1. Etap altyapý ve üst yapý çalýþmalarý, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM), TEKNOKENT, Alaca Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu inþaatlarý hakkýnda bilgi veren ve en son teknoloji ile donatýlarak modern tasarýma sahip prestijli binalarýn en kýsa sürede baþarýyla tamamlanarak hizmete gireceðini belirten Rektör Alkan, üniversite mensuplarýnýn gayretli çalýþmalarý beraberinde paydaþlarýndan aldýðý desteklerle hýzlý bir geliþim gösterdiðini açýkladý. Yurtdýþý bilimsel etkinlikleri destekleme programlarýna verilen desteklerin artarak devam ettiðini ve desteklerle, üniversitede araþtýrmaya yönelik proje kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý, nitelikli proje üretilmesi ve bilimsel hareketliliðin arttýrýlmasý ile evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmasýna katký saðlanmasýnýn hedeflendiðini dile getiren Rektör Alkan, Bilimsel Araþtýrma Projeleri (BAP),Yurtdýþý Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programý ve öðrenci projelerine verilen desteklere iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunarak sözlerine devam etti. Konuþmasýnýn devamýnda öðrenci otomasyon sistemi, akademik web sayfasýnýn oluþturulmasý, Merkez Kütüphane'nin kaynaklarýndaki artýþ ve elektronik kaynaklarýndan isteyen akademisyenlerin üniversite dýþýndan da yararlanabilmeleri ve yayýn teþviki gibi konulara da yer veren Rektör Alkan, üniversitenin þehrin tüm dinamikleriyle kurduðu iletiþim beraberinde þehirle bütünleþtiðine dikkat çekerek "Tüm paydaþlarýmýzýn desteðiyle, evrensel ölçüler göz önünde tutularak mensuplarýmýza daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisindeyiz" dedi.rektör Alkan, yakýn zamanda faaliyete geçecek olan Merkez Laboratuvarýnýn ve Teknokentin üniversite için büyük bir þans olduðunu ve bu mekanlarý en iyi þekilde deðerlendirip araþtýrmaya yönelik çalýþmalar yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu ifade ederek bu kapsamda Fen Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarýndan çok þey beklediðini ifade etti. Haber Servisi AK Parti Ýl Kadýn Kollarý''ndan Çukuröz''e yardým kampanyasý AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Çukuröz köyünde çýkan yangýn sonucu evlerini kaybeden vatandaþlara yönelik giyecek yardýmý kampanyasý baþlattý. AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada,"bu vesileyle yardýmda bulunmak isteyen halkýmýzýn AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkanlýðýmýzla irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bayat Çukuröz köyündeki vatandaþlarýmýza geçmiþ olsun diyoruz" dedi. Haber Servisi Saðlýk Bilimleri Enstitü Müdürlüðüne atama Yangýnzedeler için yardým kampanyasý Hitit Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Müdürlüðüne atama yapýldý. Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri Bölümü öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Taner Sarak'ýn, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Müdürlüðü görevine atandýðý belirtildi. Haber Servisi Çorum Valiliði Bayat Ýlçesi Çukuröz Köyünde meydana gelen ve 30 ailenin maðdur olduðu yangýn felaketi nedeniyle yardým kampanyasý baþlattý. Yardýmlarýn yapýlacaðý banka hesap numaralarý þöyle: "Ziraat Bankasý Çorum Þubesi IBAN:TR baþlatýldý 04 HESAP NO: , Bayat Kaymakamlýðýnca Halkbank Çorum Bayat Þubesi IBAN:TR HESAP NO: , Ziraat Bankasý Çorum Bayat Þubesi, IBAN:TR HESAP NO: " Haber Servisi

4 YILDIZ MHP'den Çukuröz köyüne ziyaret HABER 4 Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin ve Ýl Baþkan Vekili Ýhsan Çýplak, Bayat Ýlçe Baþkaný Hüseyin Gök ve bazý parti yöneticileri geçtiðimiz günlerde yangýn felaketi yaþayan Bayat'ýn Çukuröz köyüne geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu.köylülere geçmiþ olsun dileklerini ileten MHP teþkilatý Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði aracýlýðýyla toplanan gýda ve kýyafet yardýmlarýný görevlilere teslim ettiler. Haber Servisi Yaðmur Damlasý'ndan yangýnzedelere yardým Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Çukuröz köyünde evleri yanan ailelere yardýmda bulundu. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Hafta sonu Bayat ilçemizin Çukuröz köyünde meydana gelen yangýn felaketine daha yangýnýn dumaný çekilmeden ulaþtýk ve maðdur olan ailelerimize bir nebzede olsun yardýmcý olamaya çalýþtýk. Yaþanan felakette can kaybýnýn olmamasý en büyük tesellimiz olmuþtur. Kapýlarýný her hafta Çorumlu ihtiyaç sahiplerine açan Yaðmur Damlasý hayýr çarþýmýz bugün Çukuröz köylüleri için çalýþtý. Hayýr çarþýmýza hemþerilerimiz tarafýnda emanetler cinslerine göre tasnif edilerek ambalajlanýp, gýda paketleri ile takviye edilen toplam 45 koliyi Çukuröz köyünde ki yangýnda maðdur olan hemþerilerimize ulaþtýrdýk. Üzerinde üç gün geçmesine raðmen halen sýcaklýðý hissedilen ve yer yer dumanlarýn tüttüðü köyde ayakta kalma mücadelesi veren hemþerilerimizin zor günlerinde onlara bir nebzede olsa yardýmcý olabilmenin mutluluðunu yaþarken, hazýrladýðýmýz yardým kolilerinin Çukuröz köyüne ulaþtýrýlmasýnda desteklerini esirgemeyen MHP Ýl ve ilçe teþkilatlarýna teþekkürlerimi sunarým. Allah(cc) milletimizi ve tüm inananlarý her türlü afet ve beladan muhafaza etsin, zor durumda kalanlarýn yar ve yardýmcýlarý olsun" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Ýrfan Çaðlar 'Ocak Sohbetleri'nde konuþacak Türk Ocaklarý Çorum Þubesi 'Ocak Sohbetleri'ne devam ediyor. Sohbetlerin bu Cuma saat 20.30'da yapýlacak olan bölümüne konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýþletme Bölümü Öðretim üyesi Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar katýlacak. Haber Servisi Hattuþa ve Yazýlýkaya'da Foto Safari Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu, Hattuþa ve Yazýlýkaya'ya Foto Safari düzenledi. Çorum Eðitim Sen ve Halk Eðitim Merkezi'nin ortaklaþa düzenlediði 4.dönem fotoðraf kursunun yeni fotoðraf çekim yeri Hattuþa ve Yazýlýkaya oldu. yüzlerce fotoðrafýn çekildiði foto safari toplam 6 saat sürdü. Fotoðraf çekimi ile birlikte fotoðrafýn özelliklerini belirleme ve fotoðraf iþleme teknikleri konularý iþlendi. Sanat eðitimcisi Altan Özeskici önderliðinde yapýlan foto safariye; Hakan Nergisli, Bünyamin Çevik, Erdal Baykara, Meftun Yerli, Ali Rýza Nergisli, Mustafa Þahinkaya, Necla Özlü, Kamile Tosun, Fatma Çakýr, Ferhat Parlak, Þükrü Aðbal Zekiye Çalýþkan, Onur Tataroðlu, Cafer Þimþek, Mehmet Þimþek, Ayten Þimþek, Nagihan Küçükoðlu, Ömer Küçükoðlu, Ekin Özeskici, Özkan Koyun, Hüseyin Eker, Gencay Erdem Çelik, Necdet Karataþ, Gürkan Zorlu, Gözde Çevik, Yýldýz Özbey katýldýlar.haber Servisi "AKCÝÐER KANSERÝ GÜNÜ" SAÐLIKLI BÝR GELECEK, TEMÝZ BÝR NEFESLE BAÞLAR Akciðer kanseri, normal akciðer hücrelerinin kontrol dýþý çoðalarak akciðer içinde tümör oluþturmasý durumudur. Akciðer kanseri, 20. yüzyýlýn baþlarýnda nadir görülen bir hastalýk iken, sigara içme alýþkanlýðýndaki artýþa paralel olarak sýklýðý giderek artmýþ ve dünyada en sýk görülen kanser türü haline gelmiþtir. Bu nedenle Kasým ayý "Akciðer Kanseri Farkýndalýk Ayý" olarak seçilmiþ ve çeþitli farkýndalýk etkinlikleri ile bu hastalýða dikkat çekilmek istenmiþtir. Dünya genelinde yeni taný alan kanserlerin %13'ü akciðer kanseridir. Tütün kullanýmý; kansere baðlý ölümlerin %22, Akciðer kanserlerine baðlý ölümlerin %71 nedenini oluþturmaktadýr. AKCÝÐER KANSERÝ RÝSKÝNÝ ARTI- RAN FAKTÖRLER; " Sigara: Akciðer kanserlerinin %90'ýndan sorumludur. Günde içilen sigara miktarý, içilen yýl sayýsý, sigaraya baþlama yaþý önemlidir. Sigaraya ne kadar erken yaþta baþlanýrsa, ne kadar uzun süre içilirse ve içilen sigara miktarý ne kadar fazlaysa risk o kadar artmaktadýr. Ayrýca pipo, puro, nargile gibi tütün ürünlerini içeren maddeler, light sigara kullananlar da benzer þekilde risk altýndadýr. " Pasif içicilik: Kendisi sigara içmeyen ancak uzun süre sigara dumanýna maruz kalanlarda da akciðer kanseri riski artmaktadýr. " Hava kirliliði: Akciðer kanserine sebep olabilir. " Asbest: Fren tamiri, izolasyon, gemi inþaatý gibi asbest maruziyeti olan bazý iþ ortamlarýnda çalýþanlarda akciðer kanseri riski artmaktadýr. " Radon Gazý: Radon, kimyasal bir gaz olup uranyumun parçalanma ürünüdür. Toprakta doðal olarak bulunur ve iyi havalandýrýlmayan ev ve iþyerlerinin altýndaki topraktaki miktarýna baðlý olarak kapalý mekândaki havadaki radon miktarý yüksek olabilir. Yýllardýr bilinen önemli bir kanserojendir. Akciðer kanserlerinde sigaradan sonra en önemli etken olup, akciðer kanserlerinin %3 ile 15'inden sorumludur. " Ailede akciðer kanseri öyküsü: Ailede erken yaþta (50 yaþýndan önce) akciðer kanseri olmuþ yakýnlarý olanlarda risk 2 katýna çýkmaktadýr. " Diðer hastalýklar: Kronik bronþit, önceden geçirilmiþ tüberküloz ve bazý akciðer hastalýklarý olanlarda da bazen risk artar. " HASTALIK NASIL BELÝRTÝ VERÝR? Hastalýðýn belirtileri; genellikle erken dönemde ortaya çýkmaz. Bu nedenle, birçok durumda kontrol amacýyla veya baþka bir nedenle çekilen akciðer filmleri ile taný konulur. Akciðer kanserinin belirtileri; akciðer kanserinin kendisine, uzak organlara yayýlýmýna veya kanser hücreleri tarafýndan salgýlanan hormon benzeri bazý maddelere baðlý olabilir. Sýk görülen belirtiler: o Uzun süre devam eden sýklýðý ve þekli deðiþen öksürük o Kanlý balgam o Nefes darlýðý o Ses kýsýklýðý o Hýrýltýlý solunum o Yutma güçlüðü o Kilo kaybý, iþtahsýzlýk veya halsizlik o Sebebi açýklanamayan ateþ o Tekrarlayan bronþit ve akciðer enfeksiyonlarý o Göðüs, omuz, kol ve sýrt aðrýsý o Yüzde ve boyunda þiþlik KAÇ TÝP AKCÝÐER KANSERÝ VARDIR? Akciðer kanserinin pek çok tipi vardýr, ancak tedavi yaklaþýmlarý ve davranýþ farkýna göre genel olarak akciðer kanserleri 2 ana gruba ayrýlmaktadýr. o Küçük hücreli akciðer kanseri o Küçük hücreli olmayan akciðer kanseri TANI KONULMASI ÝÇÝN NELER YA- PILMASI GEREKÝR? Hastanýn doktoru tarafýndan belirtileri deðerlendirilerek fizik muayenesi yapýlýr ve bir dizi inceleme yapýlýr. Bu incelemeler; tümörün varlýðý, yerleþim yeri, komþu organlarla iliþkisi, yaygýnlýðý, tipi, operasyona uygunluðunu deðerlendirmek için yapýlýr. Taný için yapýlacak bu incelemeler: Akciðer Grafisi: Akciðer kanseri tanýsýnda en çok kullanýlan aþamadýr. X ýþýný kullanýlýr. Akciðerlerde tümör veya tümörün oluþturduðu anormal görünümleri ortaya çýkarýr. Bilgisayarlý akciðer tomografisi: Akciðerde kansere baðlý olabilecek belirtilerin ortaya çýkarýlmasýnda akciðer grafisinden daha duyarlý bir görüntüleme yöntemidir. Üç boyutlu deðerlendirilerek, tümörün damarsal ve diðer yapýlar ile iliþkisi gösterilir. Bilgisayarlý beyin tomografisi ise tümörün beyine yayýlýmýnýn olup olmadýðýnýn deðerlendirilmesini saðlar. Manyetik Rezonans Görüntüleme Bilgisayarlý tomografiye benzer ancak görüntülemede X ýþýný yerine manyetik alan kullanýlýr. Tümörün yerleþimi ile ilgili bazý özel bilgileri elde etmek için istenir. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET, PET-CT) Vücut hücrelerinin þekeri kullanmasý esasýna dayanýr. Tüm vücutta radyoaktif þekeri tutan tümör hücrelerinin görüntülenmesini saðlar. Sintigrafik Yöntemler En sýk uygulanan tüm vücut kemik sintigrafisidir. Kanserin kemiklere yayýlýmý deðerlendirilir. Balgam Sitolojisi Bronþ salgýlarýnýn mikroskop altýnda deðerlendirilerek, tümör hücrelerinin incelenmesidir. Biyopsi Mikroskop altýnda deðerlendirmek üzere hastalýklý bölgeden örnek doku alýnmasýdýr. Biyopsi örneði, göðüs duvarýndan akciðerlere ulaþýlarak, bronkoskop ile veya küçük cerrahi bir kesi ile elde edilebilir. Bronkoskopi Bronkoskop olarak adlandýrýlan ince bükülebilir, ýþýklý ve ucunda kamera taþýyan bir tüple akciðere ulaþýlmasýdýr. Anormal görünüm veya tümör saptanýrsa toplu iðne baþý büyüklüðünde parçalar alýnýr. Bu iþleme biyopsi adý verilir. Mediastinoskopi Ýki akciðer arasýndaki mediasten olarak adlandýrýlan bölgenin gözlemlenerek, buradaki lenf bezlerinin alýnmasýdýr. Bu iþlemde amaç kanser hücrelerinin mediasten lenf bezlerine yayýlýp yayýlmadýðýný deðerlendirmektir. Kanser tanýsý konduktan hastalýðýn yaygýnlýðý yani hangi aþamada olduðu, bir baþka deyiþle evresi saptanmalýdýr. Bu evreleme, uygulanacak tedavi yöntemlerine ve sýralamasýna karar vermede gereklidir. Akciðer kanseri 4 ana evrede olabilir. AKCÝÐER KANSERÝ NASIL TEDAVÝ EDÝLÝR? Küçük hücreli dýþý akciðer kanseri ve küçük hücreli akciðer kanserinin tedavileri farklýdýr. Tedavi hastalýðýn evresine göre de deðiþmektedir. Akciðer kanserinin tipi ve evresine göre cerrahi, kemoterapi (ilaçla tedavi), radyoterapi (ýþýn tedavisi) seçeneklerinin bazýlarý ya da hepsi hastanýn ve hastalýðýn özelliðine göre farklý sýralamalarla uygulanmaktadýr. Akciðer kanserinde her hastanýn durumu birbirinden farklýdýr. Hastalýðýn ve hastanýn durumuna göre farklý tedavi seçeneklerinin tek baþýna veya birlikte kullanýlmasý, farklý bölümlerden bu konuda uzmanlaþmýþ çok sayýda doktorun ortak çalýþmasý ve hasta için en doðru tedavinin ortak kararla belirlenmesinin gerektirir. Bu þekilde en doðru ve güncel tedaviler gecikmeksizin uygulanabilir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

5 YILDIZ HABER 5 Sýklýk Tabiat Parký Türkiye'ye örnek Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel, Sýklýk Tabiat Parký'nýn Türkiye'ye örnek bir park olduðunu ifade ederek, 2015 yýlýnda parkýn alanýn geniþletileceðini söyledi. Parkta ilk çalýþmalarýn 2009 yýlýnda baþladýðýný kaydeden Mahmut Temel, Çorum eski Valisi Mustafa Toprak'ýn o dönemde büyük katkýlarý olduðunu ifade ederek teþekkür etti. Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel Ýl Genel Meclisi'nin dün yapýlan oturumuna katýlarak Sýklýk Tabiat Parký hakkýnda meclis üyelerine bilgi verdi. Bakanlýk tarafýndan bu saha için 2010 yýlýnda 350 bin TL, 2011 yýlýnda 785 bin TL, 2012 yýlýnda 500 bin TL, 2013 yýlýnda 1 milyon TL olmak üzere, toplam 2 milyon 635 bin TL ödeneðin Ýl Özel Ýdaresi bütçesine aktarýldýðýný ve bu ödeneðin ise 2 milyon 395 bin TL'sinin harcandýðýný dile getiren Temel, kalan 240 bin TL ödeneðin kullanýlmaya devam edildiðini söyledi. Parkta, fauna tanýtým alaný, yeraltý elektrik hattý döþenmesi ve saha aydýnlatmasý, su tesisatý ve çeþmeler ( 6 adet), 2 adet su deposu ( 1 adeti 200 m3 lük, diðeri 20 m3 lük), 2 adet wc ve 2 adet foseptik, 3 adet manzara seyir terasý, 1 adet seyir kulesi, 1 adet çay bahçesi, 92 adet kamelya yapýmý, 125 adet piknik masasý alýmý, yürüyüþ yollarý yapýmý, çocuk oyun alaný düzenleme, otopark yapýmý, botanik bahçesi, mescit, çocuk oyun alanýna tüplü kaykay, labirent, 100 adet piknik masasý, 50 adet çöp konteynýrý, 2 adet çocuk oyun grubu, 1 adet engelli parkurunun yer aldýðýný ifade eden Temel, "Ülkemizde ilk kez yapýlan bir uygulama ile "Fauna Tanýtým Alaný" adý altýnda 50 dönümlük bir alan 1 m'si duvar, 2 m'si panel tel örgü olmak üzere toplam 3 m yüksekliðinde çevrilmiþtir. Saha içerisine 3 adet ahþap hayvan barýnaðý da inþa edilmiþ olup, soðuk ve karlý kýþ günlerinde hayvanlarýn sýðýnabilecekleri ve yemleme yapýlabilecek bir kapalý alan oluþturulmuþtur. Yaban hayvanlarýný yaþam ortamlarýnda gözlemlemek amacýyla düzenlenen bu alanda Karaca, Kýzýl Geyik, Ceylan, Yaban Keçisi, Yaban Koyunu, bulunuyor. Kanatlý yaban hayvanlarýndan kýnalý keklik, sülün ve beç tavuðu bu alana býrakýlmýþ olup buradan Çomar vadisine yayýlmaktadýrlar. Burasý ayný zamanda yaralý hayvanlarýn tedavi ve rehabilite edildiði bir alan olarak kullanýlmaktadýr. Ziyaretçiler tarafýndan duvarýn dýþýnda bulunan 1050 metre yürüyüþ yolunda gezinirken bu hayvanlar gözlemlenebilmektedir. Ayrýca sahanýn hemen yanýna 10 m yüksekliðinde bir gözlem kulesi yapýlmýþ olup, buradan da yaban hayvanlarý görülebilmektedir. Tabiat Parkýnýn yüksek ve ufku geniþ olan 3 noktasýna manzara seyir teraslarý yapýlmýþtýr. Tabiat Parký içerisinde, ilimizde yaþayabilen toplam 215 çeþit bitkinin bulunacaðý 85 dönüm büyüklüðünde bir "Botanik Bahçesi'' tesis edilmiþtir. Botanik Bahçesine teraslar yapýlmýþ ve yýlý fidan dikim sezonunda 145 türde 4500 adet fidanýn dikimi gerçekleþtirilmiþtir. Dikimler tamamlanýp bitkiler büyüdüðünde halkýmýz tüm bitkileri canlý olarak tanýma fýrsatý bulacaktýr. Sýklýk Tabiat Parký iþletmeciliði iþi 2014 yýlýnda 5 yýl süre ile Çorum Belediyesine verilmiþtir. Sahanýn henüz resmi açýlýþý ve yeterli tanýtýmý yapýlmamýþ olmasýna raðmen 2014 yýlý içinde 17 bin 850 araç, 91 bin 245 kiþi ücretli olarak giriþ yapmýþtýr. Pazar günleri saha tamamen dolduðu için öðlen saatlerinde giriþler kapatýlmýþtýr" þeklinde konuþtu. Temel parkta gerçekleþtirecekleri diðer yatýrýmlarý ise þöyle sýraladý: "Doða eðitim ve bilim merkezi, spor sahalarý, tribün, piknik ünitelerinin artýrýlmasý, wc ve çeþme sayýlarýnýn artýrýlmasý, oyun alaný sayýsýnýn artýrýlmasý ve yeni oyuncaklarýn yaptýrýlmasý, özellikle yol kenarlarýna peyzaj düzenlemesi yapýlmasý." Sýklýk Tabiat Parkýnýn þu an 640 hektarlýk bir alaný kapsadýðýný ifade eden Temel, "Ancak parkýn alaný 3180 hektara çýkartýldý. Çomar Barajýna kadar geniþletildi. Yeni yollar yapýldý. 2 km daha yol yapacaðýz yýlýnýn yaz aylarýnda yeni açýlan yerlerde hizmete girecek" dedi. Temel, yeni alanýnda kullanýma açýlmasýyla Sýklýk Tabiat Parký'nýn Türkiye'nin en büyük tabiat parklarýndan birisi olacaðýný ifade ederek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Vergi müfettiþlerinden SMMMO'ya ziyaret CHP umreye gidiyor Çorum Belediyesi Veli Paþa Konaðý Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde öfke kontrolü eðitimi verilmeye baþlandý. 10'ar kiþiden oluþan iki grup halinde verilen seminerde Sosyal Hizmet Uzmaný Aysun Tonbul öfke ile baþetmenin yollarýný ve yöntemlerini anlatýyor. Gönüllük esasýna göre oluþtu- CHP'de genel merkez binasýnda mescit açýlýmýndan sonra þimdi de kalabalýk bir grup umreye gitmeye hazýrlanýyor Son günlerde genel merkezde açýlan mescitle gündeme gelen CHP, herkesi þaþýrtacak bir organizsyona daha imza atmaya hazýrlanýyor. Müftü kökenli CHP Ýstanbul milletvekili Ýhsan Özkes, Meclis'te bütçe görüþmeleri tamamlanýr tamamlanmaz, CHP'li milletvekili, belediye baþkaný, il baþkaný ve eþlerinin yer alacaðý kalabalýk bir heyetle umre yapmayý planladýklarýný açýkladý.özkes Haberturk'ten Düzgün Karadaþ'a yaptýðý açýklamada, umreye gitme kararýný CHP'li milletvekillerinin yoðun talebi üzerine aldýklarýnýn belirtti. Kendisinin de eþiyle birkaç yýldýr umreye gitme planý yaptýðýný vurgulayan Özkes " Birkaç yýldýr bazý arkadaþlar 'toplu olarak umreye gidelim' talebini dile getiriyorlardý. Bu ýsrarlý talepler üzerine, 'biz de artýk yapalým' dedik. Kýsmet olursa, bizim partimize mensup milletvekili, belediye baþkaný ve il baþkaný arkadaþlarýmýzdan bir grup oluþturacaðýz. Kaç kiþi gideceðimiz, ne zaman gideceðimiz önümüzdeki günlerde netleþecek" dedi.haber Servisi KKSM'de öfke kontrolü eðitimi rulan gruplara 7 oturum boyunca kaynaðý ne olursa olsun öfkenin kontrol edilebilir bir duygu olduðu anlatýlacak. Haber Servisi Maliye Bakanlýðý Vergi Denetim Kurulu Baþkanlýðý Samsun Vergi Müfettiþi Grup Baþkaný Halil Pak ve beraberinde Çorum'da görev yapan Vergi Müfettiþi Türksal Hanedan ve Fatma Dila Osmanoðlu SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý ziyaret ettiler. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum'da sahte belge düzenleyicisine rastlanýlmadýðýný, genelde vergi mükelleflerinin vergi bilincine sahip olduklarýný ancak kayýt ve belge düzeninde sistemden kaynaklanan eksiklikler olabildiðini vurguladý. Samsun Vergi Müfettiþi Grup Baþkaný Halil Pak ise incelemelerde mükelleflerden ve meslek mensuplarýndan gerekli ilgi ve özeni gördüklerini belirterek, teþekkür etti. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým Samsun Vergi Müfettiþi Mahir ODABAÞI Yanmak, kelime olarak insaný rahatsýz eder. Bu kelimeyi duyunca direk ateþ aklýmýza gelir. Gayri ihtiyari olarak kendimizi ateþin karþýsýnda hissederiz. Geçmiþ yýllarda Amerika'da, ''ölümlerden ölüm seçme yetkisi verilse hangi þekilde ölmek isterdiniz?'' diye bir anket yapýlmýþ ve seçeneklere; a) suda boðularak ölme b) yüksekten atlayarak ölme c) iple boðularak ölme d) zehirlenerek ölme e) elektrik verilerek ölme f) yanarak ölme tercihler g) iðne ile zehirlenerek ölme gibi þýklar konmuþtu. Anket neticesinde katýlýmcýlardan hiç kimsenin YANARAK ÖLMEYÝ istemediði ortaya çýkmýþtý. Bu da gösteriyor ki dünya da hiç kimse yanarak ölmeyi istemiyor. Ama gelin görün ki buna mukabil olarak gerekli güvenlik tedbirlerini de tam olarak almýyor tarihi akþam saatlerinde ilimiz Bayat ilçesi Çukuröz köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde baþlayan yangýn kýsa sürede çevredeki evlere sýçrayarak büyük bir felakete dönüþtü. 30 ev yanarak kullanýlamaz hale geldi. Köylülerin verdiði bilgiye göre 34 yýl önceden köyde yine yangýn yaþandýðý ve 20 evin kül olduðunu öðreniyoruz. Öncelikle büyük bir felaketi mal kaybýyla bertaraf eden afetzede kardeþlerimize geçmiþ olsun diyorum. Allah bir daha bu ve buna benzer felaketler yaþatmasýn diye temenni ederken, ''Yaþanmýþ felaketlerden ciddi manada ders alýnabilirse gelecekte afiyete tebdil eder'' sözünü de altýný çizerek hatýrlatmak istiyorum. Haberlerde ne zaman köy yangýný duysam hemen aklýma imamýn - muhtarýn: ''Dikkat! Dikkat! Falanýn evi yanýyor herkes koþsun veya Erenli tepesinde yangýn var. Kazmayý küreði kapan acil harmanda toplansýn'' diye camiden yaptýðý anons aklýma gelir. Ayný zamanda yediden yetmiþe kadýn erkek herkesin bir anda harmanda toplandýðýný hiç unutmam. Bende kendi köyümde ve görev yaptýðým diðer köylerde irili ufaklý olarak birçok yangýna þahit oldum. Kargý ilçesinin Çal köyünde (1986) 5-10 tane, Hacýhamza - Güney köyünde (1987) hane, yine Saraycýk köyünde (2005) 47 hane ev yanmýþtý. Bu arada Saraycýk köyünde yangýndan sonra kriz merkezinde bir hafta görev yapmýþ ve kendime göre birçok notlar tutmuþtum. KÖY YANGINLARI NASIL ÖNLENEBÝLÝR?-1 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný ÖZELLÝKLE ORMAN KÖYLERÝ ÝÇÝN YANGIN RÝSKLERÝ: 1. Evler özlü (çýralý) aðaçlardan birbirine geçme olarak yapýlmýþtýr. 2. Evler birbirine çok yakýndýr. 3. Ýki evin arasýndan çoðunlukla araç geçemez. 4. Elektrik tesisatlarý çoðunlukla ehil olmayan kiþiler tarafýndan çekilmiþtir.(kendi köyümden bilirim) Grup Baþkaný Halil Pak'a ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Haber Servisi 5. Evlerdeki elektrikli aletler plansýz olarak çoðalmýþtýr. (Önceden tek aydýnlatma iken þimdi; Tv, bulaþýk makinasý, çamaþýr makinasý, bilgisayar, elektrikli battaniye ve hatta misafir için elektrikli ýsýtýcý vb.) 6. Elektrik tesisatlarýnýn kontrolü çoðunlukla hiç yaptýrýlmamýþtýr. Ancak arýza olduðunda ihtiyaç duyulur veya köyde eli yakýþan birine baktýrýlýr. 7. Çoðunlukla sigortalar otomatik deðildir. Çok atarsa kalýn tel baðlanýr. 8. Kablolar sýva veya ahþap üzerinden gider. Fare kemirmesi yaþanabilir. 9. Vatandaþ bireysel olarak bilinçsizdir. Kulaktan duyma bilgilerle iþ yapar. 10. Yangýn anýnda ilçeden ulaþým çok zaman alýr. 11. Yollardaki isim levhalarýnýn eksikliði, yýpranmýþlýðý veya vatandaþýn levhalara zarar vermesiyle bilhassa grup köylerin bulunmasýnda zaman kaybý yaþanabilir. 12. Köylerde genelde yaþlý kesimin kalmasý nedeniyle unutkanlýk vb. sebeplerden dolayý yangýnlara sebep olabilir. 13. Köylerin ormana yakýn olmasý nedeniyle baþlangýç yangýnlarý anýnda söndürülmezse ormana sýçrayabilir. 14. Özellikle kediler, fareler ocaktaki ateþi samanlýk gibi hassas yerlere taþýyabilir. 15. Evleri altlarý yangýný tetikleyecek þekilde odun, çýra veya ot vb. doludur. 16. Bahçede yakýlan ocakta iþ yaparken evin telefonu çalarsa çoðunlukla ocak unutulur ve yangýna davetiye çýkarýr. 17. Çocuklarýn, gençlerin sigara izmaritini rast gele atmasý yine yangýna davetiye çýkarýr. 18. Elektrik tellerinin kopmasý, yýldýrým düþmesi ayrý bir risktir.

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Kadir Yýlmaz için mevlit okutulacak Almanya'da geçirdiði iþ kazasý sonucu hayatýný kaybeden Kadir Yýlmaz için yarýn (20 Kasým Perþembe) akþam Mevlid-i Þerif okutularak hayýr yemeði verilecek.kireçocaðý Köyü'nden Almanya'da yaþayan Süleyman Yýlmaz'ýn oðlu, Erol Yýlmaz'ýn kardeþi, Kent Haber Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Güley'in eniþtesi, Hüsniye Yýlmaz'ýn eþi ve Sema, Seda, Eda Yýlmaz'ýn babalarý Kadir Yýlmaz (55) geçtiðimiz hafta Salý günü geçirdiði iþ kazasý sonucu Almanya'da vefat etmiþti. Cumartesi günü topraða verilen Kadir Yýlmaz için bir mevlit programý düzenlenecek.afra Düðün Salonu'nda düzenlenecek olan mevlid programý Yatsý Namazýndan sonra (saat 18.30) gerçekleþtirilecek. Yýlmaz'ýn aile fertleri, mevlid programýna tüm eþ, dost, akraba, tanýdýklar ile Çorum halkýný davet ettiler. Haber Servisi Recep Gür'den esnafa yapýlandýrma çaðrýsý Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, odaya aidat borcu olan üyeleri uyardý Sayýlý Torba Yasa ile oda aidat borçlarýnýn yapýlandýrýldýðýný hatýrlatan Gür, yapýlandýrmadan yararlanmak isteyen üyelerin elini çabuk tutmasýný istedi. Gecikmiþ yýllýk aidat borçlarýnýn yeniden yapýlandýrmasýna iliþkin olarak getirilen hükümlerden yararlanmak isteyen oda üyelerinin 30 Kasým 2014 tarihine kadar Oda Genel Sekreterliði'ne baþvurmalarý gerektiðini kaydeden Oda Baþkaný Recep Gür, aidat borçlarýný peþin ödeyen üyelerden gecikme faizinin alýnmayacaðýný ifade etti. Gür, "5362 Sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý Kanunu'nun 61. maddesine istinaden, süresi içinde ödenmeyen yýllýk aidat için esnaf ve sanatkarlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilmesi kanun gereði mecburi hale gelmiþtir. Aidat borçlarýný peþin ödeyen üyelerden gecikme faizi alýnmayacaktýr. Yasa gereði yýllýk aidatýný ödemeyen üyelere, ödeme yapýlýncaya kadar Oda tarafýndan yapýlacak hizmetler ile düzenlenecek belgeler verilememektedir" dedi. Haber Servisi BÝLÝNÇLÝ ANTÝBÝYOTÝK KULLANIMI Antibiyotik Nedir? Antibiyotikler, bazý bakterilerin sebep olduðu enfeksiyonlarýn tedavisinde kullanýlan bakterileri öldüren veya üremesini durduran ilaçlardýr. Antibiyotik Ne Ýþe Yarar? Enfeksiyon varlýðýnda kullanýlan uygun antibiyotik tedavisi; Hastalýðýn þifa ile düzelmesi, Yaþam kalite ve süresinin artýrýlmasý, Hastalýða baðlý geliþen istenmeyen durumlarýn önlenmesi, Hastalýðýn müzminleþmesinin önlenmesi, Hastalýk þiddet ve süresinin kýsaltýlmasý açýsýndan önemlidir. Antibiyotikler yalnýzca bakteriler için etkilidir, virüslere baðlý enfeksiyonlarý tedavi edemez. Antibiyotik ateþ düþürmez, sadece uygun doz ve þekillerde kullanýlan antibiyotik, hastalýðýn kaynaðý olan enfeksiyonu ortadan kaldýrdýðý için ateþ düþer. Soðuk algýnlýðý ve grip çoðunlukla kendi kendine iyileþebilen hastalýklardýr ve antibiyotik alýmýný gerektirmez. Ýyi bir baðýþýklýk sistemi bu tür hastalýklarý yenebilir. Antibiyotik, sizin grip ve soðuk algýnlýðýný atlatmanýza yardýmcý olmaz. Antibiyotik aðrýyý dindirmez, burun akýntýsýný ve öksürüðü hafifletmez. Antibiyotik, grip ve soðuk algýnlýðýnýn baþkalarýna geçiþine engel olmaz. Antibiyotik Direnci Antibiyotiklerin yanlýþ nedenlerle veya doðru olmayan biçimde kullanýlmasý, bakterilerin sonraki ilaç tedavilerine karþý direnç göstermesine neden olabilir. Antibiyotik direnci, bakterilerin herhangi bir antibiyotiðin varlýðýna raðmen üreyebilmesi ve enfeksiyon yapabilmesidir. Antibiyotiklere karþý direnç geliþtiðinde, bakterilerin neden olduðu enfeksiyonlarýn tedavisinde bu antibiyotikler etkili olamaz. Bu durum, yalnýzca antibiyotiði uygun olmayan biçimde kullanan kiþi açýsýndan deðil, sonradan dirençli bakteriye yakalanma riski olan herkes için tehlike oluþturmaktadýr. Bilgiçsizce Kullanýlan Antibiyotik Saðlýðý Tehdit Ediyor. Ne Yapmalýyýz? Doz ve zaman talimatlarýna uyun. Hiçbir zaman ilacýnýzý almanýz gereken zamaný atlamayýn ve reçetelenen doza sadýk kalýn. Tedaviyi yarýda kesmeyin. Tedaviye baþladýktan birkaç gün sonra kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavi sürecinin tamamýný devam ettirin. Bakterilerin tamamen yok edilmesi ancak bu þekilde mümkündür. Hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiði süreden önce sonlandýrmamalýdýr. Aksi halde antibiyotik direnci geliþebilir. Arta kalan ilacý saklamayýn. Asla antibiyotiklerden kalanlarý kullanmayýn. Antibiyotik kullanýmý için hekim tarafýndan taný konmuþ bir enfeksiyon varlýðý gereklidir. Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanýlmamalýdýr. Daha önceki bir hastalýkta kullanýlan antibiyotiðin, tekrar benzer hastalýða yakalanýlsa bile hekime danýþmadan kullanýlmamasý gerekir. Antibiyotikleri ne zaman ve nasýl kullanýlacaðý hakkýnda daima hekim ve eczacý tavsiyeleri uygulanmalýdýr. Ýlaçlar doðru yoldan, doðru zaman aralýklarýnda, doðru dozda ve belirtilen süre boyunca kullanýlmalýdýr. Özellikle nezle ya da grip gibi virüslere baðlý solunum yolu enfeksiyonlarýnda antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadýðý unutulmamalýdýr. Virüslerin veya bakterilerin neden olduðu enfeksiyonlar birbirlerine benzediðinden kiþiyi yanýltabilir. Hastalýðýnýzýn ne kaynaklý olduðunu ve ne yapýlmasý gerektiðini yalnýzca hekiminiz bilir! Ýlaç; hekimin veya eczacýnýn önerisi dýþýnda farklý bir yolla (çiðnenerek, kýrýlarak, bölünerek veya suda çözülerek) kullanýlmamalýdýr. Hekime; gebelik, emzirme durumu, alerji, kronik hastalýklarýn varlýðý ve baþka ilaçlarýn kullanýmý gibi özel durumlar mutlaka bildirilmelidir. Bakterilerin neden olduðu enfeksiyonlara karþý en önemli silahýmýz olan antibiyotiklere direnç geliþimini önlemek için antibiyotikleri doðru kullanma konusunda toplum olarak farkýndalýðýmýzý artýrmamýz gerekmektedir. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiði durumlarda, eczacýnýzýn danýþmanlýðýnda kullanýnýz. Çocuklarýmýza saðlýklý bir gelecek sunmak için Antibiyotik Kullanýmý konusunda sorumlu davranmalýyýz. Ýl Saðlýk Müdürlüðü

7 YILDIZ HABER 7 Baþkan Yardýmcýsý Gül, enstrüman kursunu gezdi "Çýraklýk ve kalfalýk sistemine geri dönmeliyiz" Son zamanda artan iþ kazalarýnda Ahilik geleneðinden örnek alýnmasý çýraklýk ve kalfalýk sistemine geri dönülmesi gerektiðini söyleyen ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Son 22 yýldýr yaþanan iþ kazalarýndan artýk toplum olarak ders almamýz gerekir. Özellikle son dönemde artan iþ kazalarý bize Ahilikten kopmamamýz gerektiðini göstermiþtir. Yeni kazalar ve yeni can kayýplarý yaþamak istemiyorsak 800 yýlý aþkýndýr uygulanan ve baþarý ile yürütülen Ahilik geleneðinin yine tüm iþyerlerinde uygulamaya konulmasý çalýþanlarýn, iþverenlerin ve ülkemizin faydasýna olacaktýr" dedi. Ýþ kazalarýnýn asýl nedeninin ustalýk ve çýraklýk sistemine uyulmamasý olduðunun altýný çizen Kýlýç, "Ahilik geleneðinde çýraklýk ve kalfalýk sistemi vardýr. Bu sistemde çýrak ve kalfaya ustasý tarafýndan mesleði en iyi þekilde öðretilir. Her zaman doðru olunmasý, yapýlan iþte en kaliteli malzemenin kullanýlmasý ve en iyi iþçiliðin yapýlmasý öðretilir. Bununla birlikte mesleði öðrenen çýrak ve kalfanýn iþ güvenliði ve saðlýðý hep ön plandadýr. Çýrak ve kalfa usta olmak için uygulamalý sýnava tabi tutulur. Heyet, yapýlan iþi ve ürünü en ince noktasýna inceledikten sonra çýraðýn kalfa, kalfanýn usta olmasýna izin verir. Tabi bu izni verirken de ustasýnýn kefaletini alýr. Yani her iþte geçmiþte olduðu gibi eðitim ön planda olmalýdýr" diye konuþtu. Eðitimden uzaklaþýldýkça iþ kazalarýnýn artýþ gösterdiðini anlatan Yalçýn Kýlýç, "2014'ün ilk 8 ayýnda iþçi yaþamýný yitirdi. Yaþamýný yitiren iþçilerin 325'i maden, 227'si inþaat, 162'si tarým ve 92'si taþýmacýlýk iþ kolunda çalýþýyordu. Bu rakamlar maalesef Türkiye'nin Avrupa'da iþ kazalarý ve iþçi ölümlerinde 1. sýradaki yerini korumasýna neden oluyor. Türkiye'de ölümle sonuçlanan iþ kazasý oranlarý 100 binde 20,5 iken bu oran Norveç, Ýsveç, Ýsviçre ve Danimarka gibi ülkelerde 100 binde 2 oranýnýn altýnda. Tabi bunlar resmi kayýtlara yansýyan rakamlar. En fazla ölüm ise 2011 yýlýnda yaþanmýþ ve tam bin 700 kiþi hayatýný kaybetmiþ. Bu tür kazalarýn olmamasý, yeni acýlarýn yaþanmamasý için her sektörde ahilik kültür ve geleneðinin uygulanmasý, her türlü tedbirin alýnmasý gerekir" þeklinde konuþtu. Haber Servisi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde TRT sanatçýlarý tarafýndan verilen kurslarý ziyaret etti. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ve Belediye TSM Koro þefi Ömer Erdal Cerit ile birlikte NFK'da verilen ud, keman, klarnet ve kanun kurslarýný inceleyen Baþkan Yardýmcýsý Gül, sýnýflarý tek tek gezerek kursiyerlerle sohbet etti. 9 haftadan beri devam eden kurslar hakkýnda TRT sanatçýlarýndan bilgiler alan Zeki Gül, kursiyerlerden ud, keman, klarnet ve kanun dinledi. Kursiyerlerin memnuniyetini ve heyecanýný görmekten mutlu olduðunu ifade eden Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetleri önemsiyoruz. Kültür bir toplumun temelidir. Kültürlü ve etkin insanlar yetiþtirmeliyiz. Bunun için alanýnda uzman kiþilerle çalýþýyoruz. Bu kurslarý TRT sanatçýlarý veriyor. Hem sanatçýlar hem de kursiyerler gelinen sonuçtan oldukça memnun" dedi. NFK'da ud, klarnet, kanun, keman ve ritim olmak üzere 5 kursun verildiðini ve çalýþmalarýn eylül ayýndan bu yana devam ettiðine dikkat çeken Gül, 29 kursiyerin mayýs ayýna kadar eðitim alacaðýna vurgu yaptý. Enstrüman kursuna gelen kursiyerler kýsa sürede çok büyük ilerleme kaydettiklerini ifade ederek, daha önce de benzer kurslara katýldýklarýný ancak bu kadar hýzlý bir ilerleme saðlayamadýklarýný belirttiler. Kursiyerler, burada konservatuar düzeyinde eðitim aldýklarýný, hocalarýnýn kendileriyle çok ilgilendiðini, kendilerine bu imkaný saðlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve emeði geçen herkese teþekkür ettiklerini söylediler. Haber Servisi Belediye, 'Gazel'leri haftada bir temizleyecek Ýl Genel Meclisi'nden Çukuröz'e ziyaret Vatandaþlar yapraklar arasýnda yürüsün diye, sokaklar haftada bir süpürülecek. Sonbaharýn gelmesiyle birlikte cadde ve sokaklara dökülen aðaç yapraklarý bambaþka bir görüntü oluþturuyor. Belediye, insanlarda çok farklý duygular uyandýran kurumuþ aðaç yapraklarýný, vatandaþlardan gelen yoðun talebi uygun görerek haftada bir süpürme kararý aldý. Konuyla ilgili açýklama yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, kýþ ayýnýn etkilerini giderek hissettirdiði bu günlerde Çorum cadde ve sokaklarýndaki kurumuþ ve sararmýþ aðaç yapraklarýnýn çok güzel görüntüler ortaya çýkardýðýný söyledi. Sonbahar dökülen aðaç yapraklarýnýn belirli bir süre süpürülmemesi için vatandaþlardan zaman zaman kendilerine istekler geldiðinin altýný çizen Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Avrupa'da ve dünyanýn birçok yerinde sonbaharda dökülen aðaç yapraklarý süpürülmüyor. Rengârenk yapraklar belli bir süre sokaklarý süslüyor. Ýnsanlar özellikle bu yapraklý yollarda yürümeyi tercih ediyor. Biz de Çorum Belediyesi olarak cadde ve sokaklarýn kenarlarýndaki aðaçlarýn dökülen yapraklarýný haftada bir süpüreceðiz" dedi. Haber Servisi Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, yangýnzede Çukuröz köyünü ziyaret ettiler ve köy halkýnýn yanlarýnda olduklarýný belirtip geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Yangýnzede köye ziyarette Bayat Ýl Genel Meclis Üyeleri Erdoðan Köroðlu ve Ýzzet Ünsal, Dodurga Ýl Genel Meclis Üyesi Mehmet Tatlýsu, Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik de yer aldý. Haber Servisi Davutoðlu'dan çözüm süreci açýklamasý Baþbakan Ahmet Davutoðlu, dünkü kritik görüþme sonrasý, çözüm süreciyle ilgili açýklamalarda bulundu: Ýnþallah güzel geliþmeler olacak..filipinler de bulunan Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Türkiye ye hareketi öncesi, çözüm süreciyle ilgili konuþtu. HDP nin Ýmralý heyeti ile Baþbaklan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan arasýnda dün yapýlan görüþme sonrasý gözler Davutoðlu na çevrilmiþti "Çözüm sürecindeki kararlýlýðýmýz kesindir. Bundan sonra da süreç devam edecek" diyen Davutoðlu, "Herkesi pozitif bir vizyonla geleceðe bakmaya çaðýrýyoruz, bunu arzu ediyoruz. Ýnþallah güzel geliþmeler olacak" þeklinde konuþtu. "Hükümetin tutumu net. Çözüm süreci ancak kamu düzeni içerisinde baþarýya ulaþýr" diyen Davutoðlu, 6-7 ekim olaylarýna atýfta bulunarak, "Çözüm süreci kaos süreci deðildir. Herkesin kendi kafasýna göre kendi hukukunu iþletmneye kalkýþtýðý bir süreç deðildir. 6-7 Ekim olaylarý bazý çevrelerin hükmete dönük hamlesi ve çözüm sürecine yönelik porovokasyondur" dedi. HDP den gelen son açýklamalarýn bunun fark edildiðini gösterdiðini söyleyen Davutoðlu, özeleþtiri yapýldýnýn görüldüðünü belirterek, HDP ye yönelik çaðrýda bulundu: "Bu açýklamalar çerçevesinde hareket edilmesini bekliyoruz." Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan ile HDP'nin Ýmralý heyeti arasýnda dün yapýlan görüþmeye de deðinen Baþbakan Davutoðlu, "Görüþmeler önümüzdeki dönemde de devam edebilir. Ancak kimse, çözüm sürecinden hareketle kamu düzenini bozmaya kalkýþmasýn ve Kürt vatandaþlarý istismar ederek süreci akamete uðratmasýn" dedi. Türkiye ye döndükten sonra, dünkü görüþme sonrasý oluþan tabloya iliþkin bilgiler alýp gerekli talimatlarý vereceðini söyleyen Davutoðlu, hafta sonu yapacaðý Tunceli, Tatvan ve Patnos ziyeretlerini hatýrlatarak, "Konuyu halkla yüz yüz müzakere edeceðiz. Temel muhatabýmýz da vatandaþ olacak" þeklinde konuþtu.

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor Ziraat Odasý'nda seçim heyecaný 11 DE Ahmet Pehlivan Mehmet Sayan Milli Piyango çekiliþi Hattuþa'da yapýlacak Abdullah Meteoðlu Milli Piyango Ýdaresi'nin 9 Þubat 2015 çekiliþi talihlileri Hititlerin baþkenti

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi

Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi Çorum'da 108 bin çalýþan var Ýþsizlikle mücadeleye 10 milyon lira ödenek www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 5 TE Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün yaptý. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı