Demiryolu 2015 Yatýrým Programýnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Demiryolu 2015 Yatýrým Programýnda"

Transkript

1 3500 yýllýk Hitit Barajý arkeopark olacak Alacahöyük'te bulunan Hitit Barajý restore edilecek. Çalýþmalar kapsamýnda bölge arkeopark haline getirilecek. Vali Ahmet Kara, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere gittiði Alaca'da Alacahöyük'te bulunan 3500 yýllýk Hitit Barajýný da gezdi. Barajda Ýl Kültür Müdürlüðü, DSÝ ve Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan birlikte yapýlacak olan restorasyon çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekteri Ömer Arslan, bölgenin arkeopark yapýlarak turizme kazandýrýlacaðýný söyledi. 9 DA Çorumlu Milli Güreþçilerimizden Ercan Cengiz vefat etti Çorum Mecitözü 1954 Vakýflar Köyü doðumlu Milli Güreþçilerimizden Ercan Cengiz Ýzmir'de tedavi görmekte iken vefat etti. Uzun Yýllar Almanya da güreþen ve Güreþ Antrenörlüðü yapan Ercan Cengiz Almanya da hastalanmýþ önce Almanya sonra Ýzmir'de Tedavi altýna alýnmýþtý. Evli ve 5 Çocuk babasý olan Ercan Cengiz dün Öðle namazýna müteakip Ulu Camide kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan doðduðu Vakýflar köyünde vefat etti. Tek Yýldýz ailesi olarak merhuma Allah ( C.C.) dan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine Sabr-ý Cemil niyaz ederiz. 19 KASIM 2014 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Merhum Ercan Cengiz Demiryolu 2015 Yatýrým Programýnda Sýklýk Tabiat Parký Türkiye'ye örnek Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel, Sýklýk Tabiat Parký'nýn Türkiye'ye örnek bir park olduðunu ifade ederek, 2015 yýlýnda parkýn alanýn geniþletileceðini söyledi. Parkta ilk çalýþmalarýn 2009 yýlýnda baþladýðýný kaydeden Mahmut Temel, Çorum eski Valisi Mustafa Toprak'ýn o dönemde büyük katkýlarý olduðunu ifade ederek teþekkür etti. Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan dün 2015 yýl bütçe sunumunda önümüzdeki yýllarda demiryollarýna aðýrlýk vereceklerini söyledi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Ulaþtýrma 5 DE Bakanlýðýnýn bütçe görüþmeleri ile ilgili yaptýðý açýklamada, Kýrýkkale-Çorum-Samsun Demiryolu Uygulama Projesinin 2015 Yatýrým Programýna alýndýðýný söyledi. Baðcý açýklamasýnda DA MHP'den Çukuröz köyüne ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin ve Ýl Baþkan Vekili Ýhsan Çýplak, Bayat Ýlçe Baþkaný Hüseyin Gök ve bazý parti yöneticileri geçtiðimiz günlerde yangýn felaketi yaþayan Bayat'ýn Çukuröz köyüne geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. 4 DE Giriþimci vatandaþtan örnek yatýrým CHP umreye gidiyor "Çýraklýk ve kalfalýk sistemine geri dönmeliyiz" Son zamanda artan iþ kazalarýnda Ahilik geleneðinden örnek alýnmasý çýraklýk ve kalfalýk sistemine geri dönülmesi gerektiðini söyleyen ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Son 22 yýldýr yaþanan iþ kazalarýndan artýk toplum olarak ders almamýz gerekir. Yalçýn Kýlýç 10 DA Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Alaca'ya giren Vali Ahmet Kara Hýþýr Yolu üzerinde bulunan kaz çiftliðini de ziyaret etti. Kaz çiftliði hakkýnda bilgi veren iþletme sahibi Sebahattin Yýldýrým çiftlikte 1100 tane kazýn olduðunu ifade etti. 9 DA Yangýnzedeler için yardým kampanyasý baþlatýldý 5 DE "Gençlik Merkezleri Tanýtým Günleri"ne Çorum'dan katýlým Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn düzenlediði "Gençlik Merkezleri Tanýtým Günleri" Ankara'da yapýldý. 81 ilin tüm Gençlik Merkezleri'nin katýldýðý Congresium Kongre ve Gösteri Merkezi'ndeki organizasyona Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milletvekilleri, Sanatçýlar ve 81 ilin gençlerin gençleri katýldý. 10 DA CHP'de genel merkez binasýnda mescit açýlýmýndan sonra þimdi de kalabalýk bir grup umreye gitmeye hazýrlanýyor Son günlerde genel merkezde açýlan mescitle gündeme gelen CHP, herkesi þaþýrtacak bir organizsyona daha imza atmaya hazýrlanýyor... 5 DE Kadir Yýlmaz için mevlit okutulacak Almanya'da geçirdiði iþ kazasý sonucu hayatýný kaybeden Kadir Yýlmaz için yarýn (20 Kasým Perþembe) akþam Mevlid-i Þerif okutularak hayýr yemeði verilecek... Merhum Kadir Yýlmaz Saðlýk Bilimleri Enstitü Müdürlüðüne atama Hitit Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Müdürlüðüne atama yapýldý. "Çorum Ýçin Bir Projem Var" baþvurularýna 28 Kasým son Çorum'un problemlerinin çözümü, sosyal kültürel hayatýn geliþtirilmesi, ilde yaþayanlarýn hayat standartlarýnýn iyileþtirilmesi ve benzeri amaçlarý yerine getirmek için... 6 DA 5 DE 2 DE

2 YILDIZ HABER 2 Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere yaþ erkek eleman aranmaktadýr.müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: "Çorum Ýçin Bir Projem Var" baþvurularýna 28 Kasým son Çorum'un problemlerinin çözümü, sosyal kültürel hayatýn geliþtirilmesi, ilde yaþayanlarýn hayat standartlarýnýn iyileþtirilmesi ve benzeri amaçlarý yerine getirmek için Çorum Belediyesi tarafýndan hayata geçirilen "Çorum Ýçin Bir Projem Var" projesi kapsamýnda Üniversite-Belediye iþbirliðinin saðlanarak, Araþtýrma Projeleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin hazýrlanmasý ve uygulamalarýnýn gerçekleþtirilmesi amaçlanýyor. Yýl: 10 Sayý: KASIM 2014 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Bu kapsamda proje desteðinden yararlanmak isteyen öðretim elemanlarýnýn, 14 Ekim - 28 Kasým 2014 tarihleri arasýnda projem.corum.bel.tr adresinde yer alan baþvuru formlarýný doldurarak, ekleri ile birlikte ýslak imzalý 2 nüshasýný (basýlý ve sayýsal ortamda) ilgili birime (Rektörlük/Dekanlýk/Müdürlük), BAP Birimine iletilmek üzere teslim etmeleri gerekiyor. Haber Servisi Konteynýrlar Çukuröz'e ulaþtý Van Valiliðinden talep edilen konteynýrlar 48 saat dolmadan Çukuröz'e ulaþtý. Geliþmeler üzerine Milletvekili Cahit Baðcý bir açýklama yaparak "AFAD ile gurur duyuyoruz" dedi. Baðcý yangýn günü sabahýn ilk ýþýklarýnda Van Valisi Aydýn Nehiz Doðan'ý aramýþ Van depreminde kullanýlan ev tipi konteynýrlardan 30 tane talep etmiþti. Ayný gün Van Valiliði tarafýndan týrlar kiralanarak konteynýrlar yola çýkarýldý. Ýlk gurup konteynýrlar Çukuröz'e ulaþtý ve kullanýlmak için kurulmaya baþlandý. Kýzýlay'ýn çadýrlarý ve seyyar mutfak ekipmanlarý da yangýn bölgesine ulaþtý. YEDAÞ'ýn bölgeye bir trafo kurmasý saðlandý. Baðcý ayrýca AFAD Ýl Müdürü Elvan Kaya'yý baþarýlý koordinasyonu nedeni ile kutladý. Haber Servisi "Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programý"na onay Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalý bünyesinde "Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programý"nýn açýlmasýna YÖK izin verdi. Farklý alanlarda uzmanlaþan akademik personeli ile yapýlanmasýna hýzla devam eden Hitit Üniversitesinde, 2010 yýlýnda 11 olan lisansüstü program (Yüksek Lisans-Doktora) sayýsý, bugün itibariyle %100'ün üzerinde bir artýþla 24'e ulaþtý. Haber Servisi TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 04:54 Güneþ : 06:24 Öðle : 11:33 Ýkindi : 14:04 Akþam : 16:29 Yatsý : 17:52 YILDIZ AJANDA Hep bu ayak sesleri, hep bu ayak sesleri, Dolaþýyor dýþarýda, gün batýþýndan beri, Bu sesler dokunuyor en aðrýyan yerime, Bir eski çýban gibi iþliyor içerime, Ey þimdi kara haber gibi bana yaklaþan, Sonra saadet olup yanýmdan uzaklaþan, Sesler, ayak sesleri kesilmez çýtýrdýlar! Bana gelen müjdeyi galiba caydýrdýlar, Böyle adým atarlar, ayrýlanlar eþinden, Böyle yürür, gidenler, bir tabutun peþinden, Kimsesiz gecelerim, bu kesik sesle doldu, Artýk, atan kalbimde bir ayak sesi oldu Bir gün, sönük göðsüme düþtüðü vakit baþým Benden ayrýlýyormuþ gibi bir can yoldaþým, Gittikçe uzaklaþan bu sesi duya duya, Yavaþça dalacaðým, o kalkýlmaz uykuya Necip Fazýl Kýsakürek Ýstanbul'da Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði (AGÝT) Antlaþmasý (1999) - Meriç ve Keþan'ýn kurtuluþlarý (1922) Çalýþmasýný doðru ve güzel yapan iþçiyi Allahü teâlâ sever. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Ayak Sesleri HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2287 2,2295 EUR 2,7858 2,7872 STERLiN 3,4863 3,4876 JPY YENi 1,9170 1,9178 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BÜYÜK ECZANESÝ TEL: ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 BÝLSEM öðrencilerinin Zeka Oyunlarý baþarýsý Türk Zeka Vakfý tarafýndan organize edilen ve 19. düzenlenen "Oyun 2014" adlý yarýþmaya Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BÝLSEM) Matematik biriminin yaptýðý baþvuru sonucu 35 öðrenci verdiði cevaplarla 70 üzeri puan aldý ve yarý finale katýlmaya hak kazandý.matematik öðretmeni Mehmet Ziya Çetin ile geçtiðimiz hafta sonu Ortadoðu Teknik Üniversitesi yerleþkesinde yapýlan yarý final yarýþmalarýna katýlan öðrenciler, yarýþma sonrasý Akvaryum gezisiyle yorgunluk atýp Çorum a döndüler. Konuyla ilgili bilgi veren BÝLSEM Müdürü Sadýk Efe, Türkiye Zeka Oyunlarý Yarýþmasýnýn amacýnýn, her yaþtaki insanýn düþünme, mantýk yürütme ve problem çözme alýþkanlýklarýný ve yeteneklerini geliþtirmeye katkýda bulunmak olduðunu, ilk aþamasý yaþ, tahsil vb. sýnýrlamalar olmadan herkese açýk olan yarýþmanýn deðerlendirmelerinin 14 yaþ altý, yaþ arasý ve 21 yaþ üstü olmak üzere toplam üç kategoride yapýldýðýný belirterek, "Öðrencilerimizin yarý finale çýkmalarý da ayrý bir baþarýdýr. Bu konuda emeði olan baþta Matematik öðretmenimiz olmak üzere tüm öðretmen arkadaþlarým ile Okul Aile Birliði üyesi Þahin Özcan 'a teþekkür, öðrencilerimizi de tebrik ediyorum" dedi. Haber Servisi Murat Karakaya, görevinden alýndý Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü hemþehrimiz Murat Karakaya, görevinden alýndý.karakaya'nýn yerine Kamu Diplomasisi Koordinatörü Cemalettin Haþimi, Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü ve Baþbakanlýk Baþmüþaviri olarak atandý. Kamu diplomasisi faaliyetlerinin bundan böyle BYEGM çatýsý altýnda yürütüleceði bildirildi.alýnan bilgiye göre, 4 yýldýr BYEGM Genel Müdürü olan Murat Karakaya da Baþbakanlýk Müþaviri olarak görevlendirildi.eylül 2012 tarihinden beri Baþbakanlýk Kamu Diplomasisi Koordinatörlüðünün (KDK) baþýnda bulunan Cemalettin Haþimi'nin, Baþbakanlýk Baþmüþaviri ve Basýn- Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü olarak atamasý yapýlýrken, kamu diplomasisi faaliyetlerinin de bundan böyle BYEGM çatýsý altýnda yürütüleceði öðrenildi.bu atamayla, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan'a baðlý olan KDK ve BYEGM'nin iþlevlerinin birleþtirilmesi ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin BYEGM üzerinden yürütülmesi hedefleniyor. Türkiye'nin en köklü kurumlarýndan biri olan BYEGM'nin yurt içinde il müdürlükleri ve yurt dýþýnda basýn müþavirlikleri bulunuyor. Haber Servisi Rektör Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarýyla buluþtu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarý ile bir araya geldi. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapýlan toplantýya, Fen Edebiyat Fakültesi akademik personelinin katýlýmý yüksek oldu. Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda deðerlendirmelerde bulunarak gelecekte hedeflenen ve giriþimde bulunulan projeler hakkýnda da Fakülte öðretim elemanlarýný bilgilendirdi. Yapýmý hýzla devam eden MYO, Kuzey Kampüsü 1. Etap altyapý ve üst yapý çalýþmalarý, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM), TEKNOKENT, Alaca Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu inþaatlarý hakkýnda bilgi veren ve en son teknoloji ile donatýlarak modern tasarýma sahip prestijli binalarýn en kýsa sürede baþarýyla tamamlanarak hizmete gireceðini belirten Rektör Alkan, üniversite mensuplarýnýn gayretli çalýþmalarý beraberinde paydaþlarýndan aldýðý desteklerle hýzlý bir geliþim gösterdiðini açýkladý. Yurtdýþý bilimsel etkinlikleri destekleme programlarýna verilen desteklerin artarak devam ettiðini ve desteklerle, üniversitede araþtýrmaya yönelik proje kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý, nitelikli proje üretilmesi ve bilimsel hareketliliðin arttýrýlmasý ile evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmasýna katký saðlanmasýnýn hedeflendiðini dile getiren Rektör Alkan, Bilimsel Araþtýrma Projeleri (BAP),Yurtdýþý Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programý ve öðrenci projelerine verilen desteklere iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunarak sözlerine devam etti. Konuþmasýnýn devamýnda öðrenci otomasyon sistemi, akademik web sayfasýnýn oluþturulmasý, Merkez Kütüphane'nin kaynaklarýndaki artýþ ve elektronik kaynaklarýndan isteyen akademisyenlerin üniversite dýþýndan da yararlanabilmeleri ve yayýn teþviki gibi konulara da yer veren Rektör Alkan, üniversitenin þehrin tüm dinamikleriyle kurduðu iletiþim beraberinde þehirle bütünleþtiðine dikkat çekerek "Tüm paydaþlarýmýzýn desteðiyle, evrensel ölçüler göz önünde tutularak mensuplarýmýza daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisindeyiz" dedi.rektör Alkan, yakýn zamanda faaliyete geçecek olan Merkez Laboratuvarýnýn ve Teknokentin üniversite için büyük bir þans olduðunu ve bu mekanlarý en iyi þekilde deðerlendirip araþtýrmaya yönelik çalýþmalar yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu ifade ederek bu kapsamda Fen Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarýndan çok þey beklediðini ifade etti. Haber Servisi AK Parti Ýl Kadýn Kollarý''ndan Çukuröz''e yardým kampanyasý AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Çukuröz köyünde çýkan yangýn sonucu evlerini kaybeden vatandaþlara yönelik giyecek yardýmý kampanyasý baþlattý. AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada,"bu vesileyle yardýmda bulunmak isteyen halkýmýzýn AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkanlýðýmýzla irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bayat Çukuröz köyündeki vatandaþlarýmýza geçmiþ olsun diyoruz" dedi. Haber Servisi Saðlýk Bilimleri Enstitü Müdürlüðüne atama Yangýnzedeler için yardým kampanyasý Hitit Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Müdürlüðüne atama yapýldý. Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri Bölümü öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Taner Sarak'ýn, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Müdürlüðü görevine atandýðý belirtildi. Haber Servisi Çorum Valiliði Bayat Ýlçesi Çukuröz Köyünde meydana gelen ve 30 ailenin maðdur olduðu yangýn felaketi nedeniyle yardým kampanyasý baþlattý. Yardýmlarýn yapýlacaðý banka hesap numaralarý þöyle: "Ziraat Bankasý Çorum Þubesi IBAN:TR baþlatýldý 04 HESAP NO: , Bayat Kaymakamlýðýnca Halkbank Çorum Bayat Þubesi IBAN:TR HESAP NO: , Ziraat Bankasý Çorum Bayat Þubesi, IBAN:TR HESAP NO: " Haber Servisi

4 YILDIZ MHP'den Çukuröz köyüne ziyaret HABER 4 Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin ve Ýl Baþkan Vekili Ýhsan Çýplak, Bayat Ýlçe Baþkaný Hüseyin Gök ve bazý parti yöneticileri geçtiðimiz günlerde yangýn felaketi yaþayan Bayat'ýn Çukuröz köyüne geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu.köylülere geçmiþ olsun dileklerini ileten MHP teþkilatý Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði aracýlýðýyla toplanan gýda ve kýyafet yardýmlarýný görevlilere teslim ettiler. Haber Servisi Yaðmur Damlasý'ndan yangýnzedelere yardým Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Çukuröz köyünde evleri yanan ailelere yardýmda bulundu. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Hafta sonu Bayat ilçemizin Çukuröz köyünde meydana gelen yangýn felaketine daha yangýnýn dumaný çekilmeden ulaþtýk ve maðdur olan ailelerimize bir nebzede olsun yardýmcý olamaya çalýþtýk. Yaþanan felakette can kaybýnýn olmamasý en büyük tesellimiz olmuþtur. Kapýlarýný her hafta Çorumlu ihtiyaç sahiplerine açan Yaðmur Damlasý hayýr çarþýmýz bugün Çukuröz köylüleri için çalýþtý. Hayýr çarþýmýza hemþerilerimiz tarafýnda emanetler cinslerine göre tasnif edilerek ambalajlanýp, gýda paketleri ile takviye edilen toplam 45 koliyi Çukuröz köyünde ki yangýnda maðdur olan hemþerilerimize ulaþtýrdýk. Üzerinde üç gün geçmesine raðmen halen sýcaklýðý hissedilen ve yer yer dumanlarýn tüttüðü köyde ayakta kalma mücadelesi veren hemþerilerimizin zor günlerinde onlara bir nebzede olsa yardýmcý olabilmenin mutluluðunu yaþarken, hazýrladýðýmýz yardým kolilerinin Çukuröz köyüne ulaþtýrýlmasýnda desteklerini esirgemeyen MHP Ýl ve ilçe teþkilatlarýna teþekkürlerimi sunarým. Allah(cc) milletimizi ve tüm inananlarý her türlü afet ve beladan muhafaza etsin, zor durumda kalanlarýn yar ve yardýmcýlarý olsun" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Ýrfan Çaðlar 'Ocak Sohbetleri'nde konuþacak Türk Ocaklarý Çorum Þubesi 'Ocak Sohbetleri'ne devam ediyor. Sohbetlerin bu Cuma saat 20.30'da yapýlacak olan bölümüne konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýþletme Bölümü Öðretim üyesi Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar katýlacak. Haber Servisi Hattuþa ve Yazýlýkaya'da Foto Safari Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu, Hattuþa ve Yazýlýkaya'ya Foto Safari düzenledi. Çorum Eðitim Sen ve Halk Eðitim Merkezi'nin ortaklaþa düzenlediði 4.dönem fotoðraf kursunun yeni fotoðraf çekim yeri Hattuþa ve Yazýlýkaya oldu. yüzlerce fotoðrafýn çekildiði foto safari toplam 6 saat sürdü. Fotoðraf çekimi ile birlikte fotoðrafýn özelliklerini belirleme ve fotoðraf iþleme teknikleri konularý iþlendi. Sanat eðitimcisi Altan Özeskici önderliðinde yapýlan foto safariye; Hakan Nergisli, Bünyamin Çevik, Erdal Baykara, Meftun Yerli, Ali Rýza Nergisli, Mustafa Þahinkaya, Necla Özlü, Kamile Tosun, Fatma Çakýr, Ferhat Parlak, Þükrü Aðbal Zekiye Çalýþkan, Onur Tataroðlu, Cafer Þimþek, Mehmet Þimþek, Ayten Þimþek, Nagihan Küçükoðlu, Ömer Küçükoðlu, Ekin Özeskici, Özkan Koyun, Hüseyin Eker, Gencay Erdem Çelik, Necdet Karataþ, Gürkan Zorlu, Gözde Çevik, Yýldýz Özbey katýldýlar.haber Servisi "AKCÝÐER KANSERÝ GÜNÜ" SAÐLIKLI BÝR GELECEK, TEMÝZ BÝR NEFESLE BAÞLAR Akciðer kanseri, normal akciðer hücrelerinin kontrol dýþý çoðalarak akciðer içinde tümör oluþturmasý durumudur. Akciðer kanseri, 20. yüzyýlýn baþlarýnda nadir görülen bir hastalýk iken, sigara içme alýþkanlýðýndaki artýþa paralel olarak sýklýðý giderek artmýþ ve dünyada en sýk görülen kanser türü haline gelmiþtir. Bu nedenle Kasým ayý "Akciðer Kanseri Farkýndalýk Ayý" olarak seçilmiþ ve çeþitli farkýndalýk etkinlikleri ile bu hastalýða dikkat çekilmek istenmiþtir. Dünya genelinde yeni taný alan kanserlerin %13'ü akciðer kanseridir. Tütün kullanýmý; kansere baðlý ölümlerin %22, Akciðer kanserlerine baðlý ölümlerin %71 nedenini oluþturmaktadýr. AKCÝÐER KANSERÝ RÝSKÝNÝ ARTI- RAN FAKTÖRLER; " Sigara: Akciðer kanserlerinin %90'ýndan sorumludur. Günde içilen sigara miktarý, içilen yýl sayýsý, sigaraya baþlama yaþý önemlidir. Sigaraya ne kadar erken yaþta baþlanýrsa, ne kadar uzun süre içilirse ve içilen sigara miktarý ne kadar fazlaysa risk o kadar artmaktadýr. Ayrýca pipo, puro, nargile gibi tütün ürünlerini içeren maddeler, light sigara kullananlar da benzer þekilde risk altýndadýr. " Pasif içicilik: Kendisi sigara içmeyen ancak uzun süre sigara dumanýna maruz kalanlarda da akciðer kanseri riski artmaktadýr. " Hava kirliliði: Akciðer kanserine sebep olabilir. " Asbest: Fren tamiri, izolasyon, gemi inþaatý gibi asbest maruziyeti olan bazý iþ ortamlarýnda çalýþanlarda akciðer kanseri riski artmaktadýr. " Radon Gazý: Radon, kimyasal bir gaz olup uranyumun parçalanma ürünüdür. Toprakta doðal olarak bulunur ve iyi havalandýrýlmayan ev ve iþyerlerinin altýndaki topraktaki miktarýna baðlý olarak kapalý mekândaki havadaki radon miktarý yüksek olabilir. Yýllardýr bilinen önemli bir kanserojendir. Akciðer kanserlerinde sigaradan sonra en önemli etken olup, akciðer kanserlerinin %3 ile 15'inden sorumludur. " Ailede akciðer kanseri öyküsü: Ailede erken yaþta (50 yaþýndan önce) akciðer kanseri olmuþ yakýnlarý olanlarda risk 2 katýna çýkmaktadýr. " Diðer hastalýklar: Kronik bronþit, önceden geçirilmiþ tüberküloz ve bazý akciðer hastalýklarý olanlarda da bazen risk artar. " HASTALIK NASIL BELÝRTÝ VERÝR? Hastalýðýn belirtileri; genellikle erken dönemde ortaya çýkmaz. Bu nedenle, birçok durumda kontrol amacýyla veya baþka bir nedenle çekilen akciðer filmleri ile taný konulur. Akciðer kanserinin belirtileri; akciðer kanserinin kendisine, uzak organlara yayýlýmýna veya kanser hücreleri tarafýndan salgýlanan hormon benzeri bazý maddelere baðlý olabilir. Sýk görülen belirtiler: o Uzun süre devam eden sýklýðý ve þekli deðiþen öksürük o Kanlý balgam o Nefes darlýðý o Ses kýsýklýðý o Hýrýltýlý solunum o Yutma güçlüðü o Kilo kaybý, iþtahsýzlýk veya halsizlik o Sebebi açýklanamayan ateþ o Tekrarlayan bronþit ve akciðer enfeksiyonlarý o Göðüs, omuz, kol ve sýrt aðrýsý o Yüzde ve boyunda þiþlik KAÇ TÝP AKCÝÐER KANSERÝ VARDIR? Akciðer kanserinin pek çok tipi vardýr, ancak tedavi yaklaþýmlarý ve davranýþ farkýna göre genel olarak akciðer kanserleri 2 ana gruba ayrýlmaktadýr. o Küçük hücreli akciðer kanseri o Küçük hücreli olmayan akciðer kanseri TANI KONULMASI ÝÇÝN NELER YA- PILMASI GEREKÝR? Hastanýn doktoru tarafýndan belirtileri deðerlendirilerek fizik muayenesi yapýlýr ve bir dizi inceleme yapýlýr. Bu incelemeler; tümörün varlýðý, yerleþim yeri, komþu organlarla iliþkisi, yaygýnlýðý, tipi, operasyona uygunluðunu deðerlendirmek için yapýlýr. Taný için yapýlacak bu incelemeler: Akciðer Grafisi: Akciðer kanseri tanýsýnda en çok kullanýlan aþamadýr. X ýþýný kullanýlýr. Akciðerlerde tümör veya tümörün oluþturduðu anormal görünümleri ortaya çýkarýr. Bilgisayarlý akciðer tomografisi: Akciðerde kansere baðlý olabilecek belirtilerin ortaya çýkarýlmasýnda akciðer grafisinden daha duyarlý bir görüntüleme yöntemidir. Üç boyutlu deðerlendirilerek, tümörün damarsal ve diðer yapýlar ile iliþkisi gösterilir. Bilgisayarlý beyin tomografisi ise tümörün beyine yayýlýmýnýn olup olmadýðýnýn deðerlendirilmesini saðlar. Manyetik Rezonans Görüntüleme Bilgisayarlý tomografiye benzer ancak görüntülemede X ýþýný yerine manyetik alan kullanýlýr. Tümörün yerleþimi ile ilgili bazý özel bilgileri elde etmek için istenir. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET, PET-CT) Vücut hücrelerinin þekeri kullanmasý esasýna dayanýr. Tüm vücutta radyoaktif þekeri tutan tümör hücrelerinin görüntülenmesini saðlar. Sintigrafik Yöntemler En sýk uygulanan tüm vücut kemik sintigrafisidir. Kanserin kemiklere yayýlýmý deðerlendirilir. Balgam Sitolojisi Bronþ salgýlarýnýn mikroskop altýnda deðerlendirilerek, tümör hücrelerinin incelenmesidir. Biyopsi Mikroskop altýnda deðerlendirmek üzere hastalýklý bölgeden örnek doku alýnmasýdýr. Biyopsi örneði, göðüs duvarýndan akciðerlere ulaþýlarak, bronkoskop ile veya küçük cerrahi bir kesi ile elde edilebilir. Bronkoskopi Bronkoskop olarak adlandýrýlan ince bükülebilir, ýþýklý ve ucunda kamera taþýyan bir tüple akciðere ulaþýlmasýdýr. Anormal görünüm veya tümör saptanýrsa toplu iðne baþý büyüklüðünde parçalar alýnýr. Bu iþleme biyopsi adý verilir. Mediastinoskopi Ýki akciðer arasýndaki mediasten olarak adlandýrýlan bölgenin gözlemlenerek, buradaki lenf bezlerinin alýnmasýdýr. Bu iþlemde amaç kanser hücrelerinin mediasten lenf bezlerine yayýlýp yayýlmadýðýný deðerlendirmektir. Kanser tanýsý konduktan hastalýðýn yaygýnlýðý yani hangi aþamada olduðu, bir baþka deyiþle evresi saptanmalýdýr. Bu evreleme, uygulanacak tedavi yöntemlerine ve sýralamasýna karar vermede gereklidir. Akciðer kanseri 4 ana evrede olabilir. AKCÝÐER KANSERÝ NASIL TEDAVÝ EDÝLÝR? Küçük hücreli dýþý akciðer kanseri ve küçük hücreli akciðer kanserinin tedavileri farklýdýr. Tedavi hastalýðýn evresine göre de deðiþmektedir. Akciðer kanserinin tipi ve evresine göre cerrahi, kemoterapi (ilaçla tedavi), radyoterapi (ýþýn tedavisi) seçeneklerinin bazýlarý ya da hepsi hastanýn ve hastalýðýn özelliðine göre farklý sýralamalarla uygulanmaktadýr. Akciðer kanserinde her hastanýn durumu birbirinden farklýdýr. Hastalýðýn ve hastanýn durumuna göre farklý tedavi seçeneklerinin tek baþýna veya birlikte kullanýlmasý, farklý bölümlerden bu konuda uzmanlaþmýþ çok sayýda doktorun ortak çalýþmasý ve hasta için en doðru tedavinin ortak kararla belirlenmesinin gerektirir. Bu þekilde en doðru ve güncel tedaviler gecikmeksizin uygulanabilir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

5 YILDIZ HABER 5 Sýklýk Tabiat Parký Türkiye'ye örnek Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel, Sýklýk Tabiat Parký'nýn Türkiye'ye örnek bir park olduðunu ifade ederek, 2015 yýlýnda parkýn alanýn geniþletileceðini söyledi. Parkta ilk çalýþmalarýn 2009 yýlýnda baþladýðýný kaydeden Mahmut Temel, Çorum eski Valisi Mustafa Toprak'ýn o dönemde büyük katkýlarý olduðunu ifade ederek teþekkür etti. Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel Ýl Genel Meclisi'nin dün yapýlan oturumuna katýlarak Sýklýk Tabiat Parký hakkýnda meclis üyelerine bilgi verdi. Bakanlýk tarafýndan bu saha için 2010 yýlýnda 350 bin TL, 2011 yýlýnda 785 bin TL, 2012 yýlýnda 500 bin TL, 2013 yýlýnda 1 milyon TL olmak üzere, toplam 2 milyon 635 bin TL ödeneðin Ýl Özel Ýdaresi bütçesine aktarýldýðýný ve bu ödeneðin ise 2 milyon 395 bin TL'sinin harcandýðýný dile getiren Temel, kalan 240 bin TL ödeneðin kullanýlmaya devam edildiðini söyledi. Parkta, fauna tanýtým alaný, yeraltý elektrik hattý döþenmesi ve saha aydýnlatmasý, su tesisatý ve çeþmeler ( 6 adet), 2 adet su deposu ( 1 adeti 200 m3 lük, diðeri 20 m3 lük), 2 adet wc ve 2 adet foseptik, 3 adet manzara seyir terasý, 1 adet seyir kulesi, 1 adet çay bahçesi, 92 adet kamelya yapýmý, 125 adet piknik masasý alýmý, yürüyüþ yollarý yapýmý, çocuk oyun alaný düzenleme, otopark yapýmý, botanik bahçesi, mescit, çocuk oyun alanýna tüplü kaykay, labirent, 100 adet piknik masasý, 50 adet çöp konteynýrý, 2 adet çocuk oyun grubu, 1 adet engelli parkurunun yer aldýðýný ifade eden Temel, "Ülkemizde ilk kez yapýlan bir uygulama ile "Fauna Tanýtým Alaný" adý altýnda 50 dönümlük bir alan 1 m'si duvar, 2 m'si panel tel örgü olmak üzere toplam 3 m yüksekliðinde çevrilmiþtir. Saha içerisine 3 adet ahþap hayvan barýnaðý da inþa edilmiþ olup, soðuk ve karlý kýþ günlerinde hayvanlarýn sýðýnabilecekleri ve yemleme yapýlabilecek bir kapalý alan oluþturulmuþtur. Yaban hayvanlarýný yaþam ortamlarýnda gözlemlemek amacýyla düzenlenen bu alanda Karaca, Kýzýl Geyik, Ceylan, Yaban Keçisi, Yaban Koyunu, bulunuyor. Kanatlý yaban hayvanlarýndan kýnalý keklik, sülün ve beç tavuðu bu alana býrakýlmýþ olup buradan Çomar vadisine yayýlmaktadýrlar. Burasý ayný zamanda yaralý hayvanlarýn tedavi ve rehabilite edildiði bir alan olarak kullanýlmaktadýr. Ziyaretçiler tarafýndan duvarýn dýþýnda bulunan 1050 metre yürüyüþ yolunda gezinirken bu hayvanlar gözlemlenebilmektedir. Ayrýca sahanýn hemen yanýna 10 m yüksekliðinde bir gözlem kulesi yapýlmýþ olup, buradan da yaban hayvanlarý görülebilmektedir. Tabiat Parkýnýn yüksek ve ufku geniþ olan 3 noktasýna manzara seyir teraslarý yapýlmýþtýr. Tabiat Parký içerisinde, ilimizde yaþayabilen toplam 215 çeþit bitkinin bulunacaðý 85 dönüm büyüklüðünde bir "Botanik Bahçesi'' tesis edilmiþtir. Botanik Bahçesine teraslar yapýlmýþ ve yýlý fidan dikim sezonunda 145 türde 4500 adet fidanýn dikimi gerçekleþtirilmiþtir. Dikimler tamamlanýp bitkiler büyüdüðünde halkýmýz tüm bitkileri canlý olarak tanýma fýrsatý bulacaktýr. Sýklýk Tabiat Parký iþletmeciliði iþi 2014 yýlýnda 5 yýl süre ile Çorum Belediyesine verilmiþtir. Sahanýn henüz resmi açýlýþý ve yeterli tanýtýmý yapýlmamýþ olmasýna raðmen 2014 yýlý içinde 17 bin 850 araç, 91 bin 245 kiþi ücretli olarak giriþ yapmýþtýr. Pazar günleri saha tamamen dolduðu için öðlen saatlerinde giriþler kapatýlmýþtýr" þeklinde konuþtu. Temel parkta gerçekleþtirecekleri diðer yatýrýmlarý ise þöyle sýraladý: "Doða eðitim ve bilim merkezi, spor sahalarý, tribün, piknik ünitelerinin artýrýlmasý, wc ve çeþme sayýlarýnýn artýrýlmasý, oyun alaný sayýsýnýn artýrýlmasý ve yeni oyuncaklarýn yaptýrýlmasý, özellikle yol kenarlarýna peyzaj düzenlemesi yapýlmasý." Sýklýk Tabiat Parkýnýn þu an 640 hektarlýk bir alaný kapsadýðýný ifade eden Temel, "Ancak parkýn alaný 3180 hektara çýkartýldý. Çomar Barajýna kadar geniþletildi. Yeni yollar yapýldý. 2 km daha yol yapacaðýz yýlýnýn yaz aylarýnda yeni açýlan yerlerde hizmete girecek" dedi. Temel, yeni alanýnda kullanýma açýlmasýyla Sýklýk Tabiat Parký'nýn Türkiye'nin en büyük tabiat parklarýndan birisi olacaðýný ifade ederek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Vergi müfettiþlerinden SMMMO'ya ziyaret CHP umreye gidiyor Çorum Belediyesi Veli Paþa Konaðý Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde öfke kontrolü eðitimi verilmeye baþlandý. 10'ar kiþiden oluþan iki grup halinde verilen seminerde Sosyal Hizmet Uzmaný Aysun Tonbul öfke ile baþetmenin yollarýný ve yöntemlerini anlatýyor. Gönüllük esasýna göre oluþtu- CHP'de genel merkez binasýnda mescit açýlýmýndan sonra þimdi de kalabalýk bir grup umreye gitmeye hazýrlanýyor Son günlerde genel merkezde açýlan mescitle gündeme gelen CHP, herkesi þaþýrtacak bir organizsyona daha imza atmaya hazýrlanýyor. Müftü kökenli CHP Ýstanbul milletvekili Ýhsan Özkes, Meclis'te bütçe görüþmeleri tamamlanýr tamamlanmaz, CHP'li milletvekili, belediye baþkaný, il baþkaný ve eþlerinin yer alacaðý kalabalýk bir heyetle umre yapmayý planladýklarýný açýkladý.özkes Haberturk'ten Düzgün Karadaþ'a yaptýðý açýklamada, umreye gitme kararýný CHP'li milletvekillerinin yoðun talebi üzerine aldýklarýnýn belirtti. Kendisinin de eþiyle birkaç yýldýr umreye gitme planý yaptýðýný vurgulayan Özkes " Birkaç yýldýr bazý arkadaþlar 'toplu olarak umreye gidelim' talebini dile getiriyorlardý. Bu ýsrarlý talepler üzerine, 'biz de artýk yapalým' dedik. Kýsmet olursa, bizim partimize mensup milletvekili, belediye baþkaný ve il baþkaný arkadaþlarýmýzdan bir grup oluþturacaðýz. Kaç kiþi gideceðimiz, ne zaman gideceðimiz önümüzdeki günlerde netleþecek" dedi.haber Servisi KKSM'de öfke kontrolü eðitimi rulan gruplara 7 oturum boyunca kaynaðý ne olursa olsun öfkenin kontrol edilebilir bir duygu olduðu anlatýlacak. Haber Servisi Maliye Bakanlýðý Vergi Denetim Kurulu Baþkanlýðý Samsun Vergi Müfettiþi Grup Baþkaný Halil Pak ve beraberinde Çorum'da görev yapan Vergi Müfettiþi Türksal Hanedan ve Fatma Dila Osmanoðlu SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý ziyaret ettiler. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum'da sahte belge düzenleyicisine rastlanýlmadýðýný, genelde vergi mükelleflerinin vergi bilincine sahip olduklarýný ancak kayýt ve belge düzeninde sistemden kaynaklanan eksiklikler olabildiðini vurguladý. Samsun Vergi Müfettiþi Grup Baþkaný Halil Pak ise incelemelerde mükelleflerden ve meslek mensuplarýndan gerekli ilgi ve özeni gördüklerini belirterek, teþekkür etti. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým Samsun Vergi Müfettiþi Mahir ODABAÞI Yanmak, kelime olarak insaný rahatsýz eder. Bu kelimeyi duyunca direk ateþ aklýmýza gelir. Gayri ihtiyari olarak kendimizi ateþin karþýsýnda hissederiz. Geçmiþ yýllarda Amerika'da, ''ölümlerden ölüm seçme yetkisi verilse hangi þekilde ölmek isterdiniz?'' diye bir anket yapýlmýþ ve seçeneklere; a) suda boðularak ölme b) yüksekten atlayarak ölme c) iple boðularak ölme d) zehirlenerek ölme e) elektrik verilerek ölme f) yanarak ölme tercihler g) iðne ile zehirlenerek ölme gibi þýklar konmuþtu. Anket neticesinde katýlýmcýlardan hiç kimsenin YANARAK ÖLMEYÝ istemediði ortaya çýkmýþtý. Bu da gösteriyor ki dünya da hiç kimse yanarak ölmeyi istemiyor. Ama gelin görün ki buna mukabil olarak gerekli güvenlik tedbirlerini de tam olarak almýyor tarihi akþam saatlerinde ilimiz Bayat ilçesi Çukuröz köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde baþlayan yangýn kýsa sürede çevredeki evlere sýçrayarak büyük bir felakete dönüþtü. 30 ev yanarak kullanýlamaz hale geldi. Köylülerin verdiði bilgiye göre 34 yýl önceden köyde yine yangýn yaþandýðý ve 20 evin kül olduðunu öðreniyoruz. Öncelikle büyük bir felaketi mal kaybýyla bertaraf eden afetzede kardeþlerimize geçmiþ olsun diyorum. Allah bir daha bu ve buna benzer felaketler yaþatmasýn diye temenni ederken, ''Yaþanmýþ felaketlerden ciddi manada ders alýnabilirse gelecekte afiyete tebdil eder'' sözünü de altýný çizerek hatýrlatmak istiyorum. Haberlerde ne zaman köy yangýný duysam hemen aklýma imamýn - muhtarýn: ''Dikkat! Dikkat! Falanýn evi yanýyor herkes koþsun veya Erenli tepesinde yangýn var. Kazmayý küreði kapan acil harmanda toplansýn'' diye camiden yaptýðý anons aklýma gelir. Ayný zamanda yediden yetmiþe kadýn erkek herkesin bir anda harmanda toplandýðýný hiç unutmam. Bende kendi köyümde ve görev yaptýðým diðer köylerde irili ufaklý olarak birçok yangýna þahit oldum. Kargý ilçesinin Çal köyünde (1986) 5-10 tane, Hacýhamza - Güney köyünde (1987) hane, yine Saraycýk köyünde (2005) 47 hane ev yanmýþtý. Bu arada Saraycýk köyünde yangýndan sonra kriz merkezinde bir hafta görev yapmýþ ve kendime göre birçok notlar tutmuþtum. KÖY YANGINLARI NASIL ÖNLENEBÝLÝR?-1 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný ÖZELLÝKLE ORMAN KÖYLERÝ ÝÇÝN YANGIN RÝSKLERÝ: 1. Evler özlü (çýralý) aðaçlardan birbirine geçme olarak yapýlmýþtýr. 2. Evler birbirine çok yakýndýr. 3. Ýki evin arasýndan çoðunlukla araç geçemez. 4. Elektrik tesisatlarý çoðunlukla ehil olmayan kiþiler tarafýndan çekilmiþtir.(kendi köyümden bilirim) Grup Baþkaný Halil Pak'a ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Haber Servisi 5. Evlerdeki elektrikli aletler plansýz olarak çoðalmýþtýr. (Önceden tek aydýnlatma iken þimdi; Tv, bulaþýk makinasý, çamaþýr makinasý, bilgisayar, elektrikli battaniye ve hatta misafir için elektrikli ýsýtýcý vb.) 6. Elektrik tesisatlarýnýn kontrolü çoðunlukla hiç yaptýrýlmamýþtýr. Ancak arýza olduðunda ihtiyaç duyulur veya köyde eli yakýþan birine baktýrýlýr. 7. Çoðunlukla sigortalar otomatik deðildir. Çok atarsa kalýn tel baðlanýr. 8. Kablolar sýva veya ahþap üzerinden gider. Fare kemirmesi yaþanabilir. 9. Vatandaþ bireysel olarak bilinçsizdir. Kulaktan duyma bilgilerle iþ yapar. 10. Yangýn anýnda ilçeden ulaþým çok zaman alýr. 11. Yollardaki isim levhalarýnýn eksikliði, yýpranmýþlýðý veya vatandaþýn levhalara zarar vermesiyle bilhassa grup köylerin bulunmasýnda zaman kaybý yaþanabilir. 12. Köylerde genelde yaþlý kesimin kalmasý nedeniyle unutkanlýk vb. sebeplerden dolayý yangýnlara sebep olabilir. 13. Köylerin ormana yakýn olmasý nedeniyle baþlangýç yangýnlarý anýnda söndürülmezse ormana sýçrayabilir. 14. Özellikle kediler, fareler ocaktaki ateþi samanlýk gibi hassas yerlere taþýyabilir. 15. Evleri altlarý yangýný tetikleyecek þekilde odun, çýra veya ot vb. doludur. 16. Bahçede yakýlan ocakta iþ yaparken evin telefonu çalarsa çoðunlukla ocak unutulur ve yangýna davetiye çýkarýr. 17. Çocuklarýn, gençlerin sigara izmaritini rast gele atmasý yine yangýna davetiye çýkarýr. 18. Elektrik tellerinin kopmasý, yýldýrým düþmesi ayrý bir risktir.

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Kadir Yýlmaz için mevlit okutulacak Almanya'da geçirdiði iþ kazasý sonucu hayatýný kaybeden Kadir Yýlmaz için yarýn (20 Kasým Perþembe) akþam Mevlid-i Þerif okutularak hayýr yemeði verilecek.kireçocaðý Köyü'nden Almanya'da yaþayan Süleyman Yýlmaz'ýn oðlu, Erol Yýlmaz'ýn kardeþi, Kent Haber Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Güley'in eniþtesi, Hüsniye Yýlmaz'ýn eþi ve Sema, Seda, Eda Yýlmaz'ýn babalarý Kadir Yýlmaz (55) geçtiðimiz hafta Salý günü geçirdiði iþ kazasý sonucu Almanya'da vefat etmiþti. Cumartesi günü topraða verilen Kadir Yýlmaz için bir mevlit programý düzenlenecek.afra Düðün Salonu'nda düzenlenecek olan mevlid programý Yatsý Namazýndan sonra (saat 18.30) gerçekleþtirilecek. Yýlmaz'ýn aile fertleri, mevlid programýna tüm eþ, dost, akraba, tanýdýklar ile Çorum halkýný davet ettiler. Haber Servisi Recep Gür'den esnafa yapýlandýrma çaðrýsý Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, odaya aidat borcu olan üyeleri uyardý Sayýlý Torba Yasa ile oda aidat borçlarýnýn yapýlandýrýldýðýný hatýrlatan Gür, yapýlandýrmadan yararlanmak isteyen üyelerin elini çabuk tutmasýný istedi. Gecikmiþ yýllýk aidat borçlarýnýn yeniden yapýlandýrmasýna iliþkin olarak getirilen hükümlerden yararlanmak isteyen oda üyelerinin 30 Kasým 2014 tarihine kadar Oda Genel Sekreterliði'ne baþvurmalarý gerektiðini kaydeden Oda Baþkaný Recep Gür, aidat borçlarýný peþin ödeyen üyelerden gecikme faizinin alýnmayacaðýný ifade etti. Gür, "5362 Sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý Kanunu'nun 61. maddesine istinaden, süresi içinde ödenmeyen yýllýk aidat için esnaf ve sanatkarlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilmesi kanun gereði mecburi hale gelmiþtir. Aidat borçlarýný peþin ödeyen üyelerden gecikme faizi alýnmayacaktýr. Yasa gereði yýllýk aidatýný ödemeyen üyelere, ödeme yapýlýncaya kadar Oda tarafýndan yapýlacak hizmetler ile düzenlenecek belgeler verilememektedir" dedi. Haber Servisi BÝLÝNÇLÝ ANTÝBÝYOTÝK KULLANIMI Antibiyotik Nedir? Antibiyotikler, bazý bakterilerin sebep olduðu enfeksiyonlarýn tedavisinde kullanýlan bakterileri öldüren veya üremesini durduran ilaçlardýr. Antibiyotik Ne Ýþe Yarar? Enfeksiyon varlýðýnda kullanýlan uygun antibiyotik tedavisi; Hastalýðýn þifa ile düzelmesi, Yaþam kalite ve süresinin artýrýlmasý, Hastalýða baðlý geliþen istenmeyen durumlarýn önlenmesi, Hastalýðýn müzminleþmesinin önlenmesi, Hastalýk þiddet ve süresinin kýsaltýlmasý açýsýndan önemlidir. Antibiyotikler yalnýzca bakteriler için etkilidir, virüslere baðlý enfeksiyonlarý tedavi edemez. Antibiyotik ateþ düþürmez, sadece uygun doz ve þekillerde kullanýlan antibiyotik, hastalýðýn kaynaðý olan enfeksiyonu ortadan kaldýrdýðý için ateþ düþer. Soðuk algýnlýðý ve grip çoðunlukla kendi kendine iyileþebilen hastalýklardýr ve antibiyotik alýmýný gerektirmez. Ýyi bir baðýþýklýk sistemi bu tür hastalýklarý yenebilir. Antibiyotik, sizin grip ve soðuk algýnlýðýný atlatmanýza yardýmcý olmaz. Antibiyotik aðrýyý dindirmez, burun akýntýsýný ve öksürüðü hafifletmez. Antibiyotik, grip ve soðuk algýnlýðýnýn baþkalarýna geçiþine engel olmaz. Antibiyotik Direnci Antibiyotiklerin yanlýþ nedenlerle veya doðru olmayan biçimde kullanýlmasý, bakterilerin sonraki ilaç tedavilerine karþý direnç göstermesine neden olabilir. Antibiyotik direnci, bakterilerin herhangi bir antibiyotiðin varlýðýna raðmen üreyebilmesi ve enfeksiyon yapabilmesidir. Antibiyotiklere karþý direnç geliþtiðinde, bakterilerin neden olduðu enfeksiyonlarýn tedavisinde bu antibiyotikler etkili olamaz. Bu durum, yalnýzca antibiyotiði uygun olmayan biçimde kullanan kiþi açýsýndan deðil, sonradan dirençli bakteriye yakalanma riski olan herkes için tehlike oluþturmaktadýr. Bilgiçsizce Kullanýlan Antibiyotik Saðlýðý Tehdit Ediyor. Ne Yapmalýyýz? Doz ve zaman talimatlarýna uyun. Hiçbir zaman ilacýnýzý almanýz gereken zamaný atlamayýn ve reçetelenen doza sadýk kalýn. Tedaviyi yarýda kesmeyin. Tedaviye baþladýktan birkaç gün sonra kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavi sürecinin tamamýný devam ettirin. Bakterilerin tamamen yok edilmesi ancak bu þekilde mümkündür. Hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiði süreden önce sonlandýrmamalýdýr. Aksi halde antibiyotik direnci geliþebilir. Arta kalan ilacý saklamayýn. Asla antibiyotiklerden kalanlarý kullanmayýn. Antibiyotik kullanýmý için hekim tarafýndan taný konmuþ bir enfeksiyon varlýðý gereklidir. Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanýlmamalýdýr. Daha önceki bir hastalýkta kullanýlan antibiyotiðin, tekrar benzer hastalýða yakalanýlsa bile hekime danýþmadan kullanýlmamasý gerekir. Antibiyotikleri ne zaman ve nasýl kullanýlacaðý hakkýnda daima hekim ve eczacý tavsiyeleri uygulanmalýdýr. Ýlaçlar doðru yoldan, doðru zaman aralýklarýnda, doðru dozda ve belirtilen süre boyunca kullanýlmalýdýr. Özellikle nezle ya da grip gibi virüslere baðlý solunum yolu enfeksiyonlarýnda antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadýðý unutulmamalýdýr. Virüslerin veya bakterilerin neden olduðu enfeksiyonlar birbirlerine benzediðinden kiþiyi yanýltabilir. Hastalýðýnýzýn ne kaynaklý olduðunu ve ne yapýlmasý gerektiðini yalnýzca hekiminiz bilir! Ýlaç; hekimin veya eczacýnýn önerisi dýþýnda farklý bir yolla (çiðnenerek, kýrýlarak, bölünerek veya suda çözülerek) kullanýlmamalýdýr. Hekime; gebelik, emzirme durumu, alerji, kronik hastalýklarýn varlýðý ve baþka ilaçlarýn kullanýmý gibi özel durumlar mutlaka bildirilmelidir. Bakterilerin neden olduðu enfeksiyonlara karþý en önemli silahýmýz olan antibiyotiklere direnç geliþimini önlemek için antibiyotikleri doðru kullanma konusunda toplum olarak farkýndalýðýmýzý artýrmamýz gerekmektedir. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiði durumlarda, eczacýnýzýn danýþmanlýðýnda kullanýnýz. Çocuklarýmýza saðlýklý bir gelecek sunmak için Antibiyotik Kullanýmý konusunda sorumlu davranmalýyýz. Ýl Saðlýk Müdürlüðü

7 YILDIZ HABER 7 Baþkan Yardýmcýsý Gül, enstrüman kursunu gezdi "Çýraklýk ve kalfalýk sistemine geri dönmeliyiz" Son zamanda artan iþ kazalarýnda Ahilik geleneðinden örnek alýnmasý çýraklýk ve kalfalýk sistemine geri dönülmesi gerektiðini söyleyen ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Son 22 yýldýr yaþanan iþ kazalarýndan artýk toplum olarak ders almamýz gerekir. Özellikle son dönemde artan iþ kazalarý bize Ahilikten kopmamamýz gerektiðini göstermiþtir. Yeni kazalar ve yeni can kayýplarý yaþamak istemiyorsak 800 yýlý aþkýndýr uygulanan ve baþarý ile yürütülen Ahilik geleneðinin yine tüm iþyerlerinde uygulamaya konulmasý çalýþanlarýn, iþverenlerin ve ülkemizin faydasýna olacaktýr" dedi. Ýþ kazalarýnýn asýl nedeninin ustalýk ve çýraklýk sistemine uyulmamasý olduðunun altýný çizen Kýlýç, "Ahilik geleneðinde çýraklýk ve kalfalýk sistemi vardýr. Bu sistemde çýrak ve kalfaya ustasý tarafýndan mesleði en iyi þekilde öðretilir. Her zaman doðru olunmasý, yapýlan iþte en kaliteli malzemenin kullanýlmasý ve en iyi iþçiliðin yapýlmasý öðretilir. Bununla birlikte mesleði öðrenen çýrak ve kalfanýn iþ güvenliði ve saðlýðý hep ön plandadýr. Çýrak ve kalfa usta olmak için uygulamalý sýnava tabi tutulur. Heyet, yapýlan iþi ve ürünü en ince noktasýna inceledikten sonra çýraðýn kalfa, kalfanýn usta olmasýna izin verir. Tabi bu izni verirken de ustasýnýn kefaletini alýr. Yani her iþte geçmiþte olduðu gibi eðitim ön planda olmalýdýr" diye konuþtu. Eðitimden uzaklaþýldýkça iþ kazalarýnýn artýþ gösterdiðini anlatan Yalçýn Kýlýç, "2014'ün ilk 8 ayýnda iþçi yaþamýný yitirdi. Yaþamýný yitiren iþçilerin 325'i maden, 227'si inþaat, 162'si tarým ve 92'si taþýmacýlýk iþ kolunda çalýþýyordu. Bu rakamlar maalesef Türkiye'nin Avrupa'da iþ kazalarý ve iþçi ölümlerinde 1. sýradaki yerini korumasýna neden oluyor. Türkiye'de ölümle sonuçlanan iþ kazasý oranlarý 100 binde 20,5 iken bu oran Norveç, Ýsveç, Ýsviçre ve Danimarka gibi ülkelerde 100 binde 2 oranýnýn altýnda. Tabi bunlar resmi kayýtlara yansýyan rakamlar. En fazla ölüm ise 2011 yýlýnda yaþanmýþ ve tam bin 700 kiþi hayatýný kaybetmiþ. Bu tür kazalarýn olmamasý, yeni acýlarýn yaþanmamasý için her sektörde ahilik kültür ve geleneðinin uygulanmasý, her türlü tedbirin alýnmasý gerekir" þeklinde konuþtu. Haber Servisi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde TRT sanatçýlarý tarafýndan verilen kurslarý ziyaret etti. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ve Belediye TSM Koro þefi Ömer Erdal Cerit ile birlikte NFK'da verilen ud, keman, klarnet ve kanun kurslarýný inceleyen Baþkan Yardýmcýsý Gül, sýnýflarý tek tek gezerek kursiyerlerle sohbet etti. 9 haftadan beri devam eden kurslar hakkýnda TRT sanatçýlarýndan bilgiler alan Zeki Gül, kursiyerlerden ud, keman, klarnet ve kanun dinledi. Kursiyerlerin memnuniyetini ve heyecanýný görmekten mutlu olduðunu ifade eden Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetleri önemsiyoruz. Kültür bir toplumun temelidir. Kültürlü ve etkin insanlar yetiþtirmeliyiz. Bunun için alanýnda uzman kiþilerle çalýþýyoruz. Bu kurslarý TRT sanatçýlarý veriyor. Hem sanatçýlar hem de kursiyerler gelinen sonuçtan oldukça memnun" dedi. NFK'da ud, klarnet, kanun, keman ve ritim olmak üzere 5 kursun verildiðini ve çalýþmalarýn eylül ayýndan bu yana devam ettiðine dikkat çeken Gül, 29 kursiyerin mayýs ayýna kadar eðitim alacaðýna vurgu yaptý. Enstrüman kursuna gelen kursiyerler kýsa sürede çok büyük ilerleme kaydettiklerini ifade ederek, daha önce de benzer kurslara katýldýklarýný ancak bu kadar hýzlý bir ilerleme saðlayamadýklarýný belirttiler. Kursiyerler, burada konservatuar düzeyinde eðitim aldýklarýný, hocalarýnýn kendileriyle çok ilgilendiðini, kendilerine bu imkaný saðlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve emeði geçen herkese teþekkür ettiklerini söylediler. Haber Servisi Belediye, 'Gazel'leri haftada bir temizleyecek Ýl Genel Meclisi'nden Çukuröz'e ziyaret Vatandaþlar yapraklar arasýnda yürüsün diye, sokaklar haftada bir süpürülecek. Sonbaharýn gelmesiyle birlikte cadde ve sokaklara dökülen aðaç yapraklarý bambaþka bir görüntü oluþturuyor. Belediye, insanlarda çok farklý duygular uyandýran kurumuþ aðaç yapraklarýný, vatandaþlardan gelen yoðun talebi uygun görerek haftada bir süpürme kararý aldý. Konuyla ilgili açýklama yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, kýþ ayýnýn etkilerini giderek hissettirdiði bu günlerde Çorum cadde ve sokaklarýndaki kurumuþ ve sararmýþ aðaç yapraklarýnýn çok güzel görüntüler ortaya çýkardýðýný söyledi. Sonbahar dökülen aðaç yapraklarýnýn belirli bir süre süpürülmemesi için vatandaþlardan zaman zaman kendilerine istekler geldiðinin altýný çizen Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Avrupa'da ve dünyanýn birçok yerinde sonbaharda dökülen aðaç yapraklarý süpürülmüyor. Rengârenk yapraklar belli bir süre sokaklarý süslüyor. Ýnsanlar özellikle bu yapraklý yollarda yürümeyi tercih ediyor. Biz de Çorum Belediyesi olarak cadde ve sokaklarýn kenarlarýndaki aðaçlarýn dökülen yapraklarýný haftada bir süpüreceðiz" dedi. Haber Servisi Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, yangýnzede Çukuröz köyünü ziyaret ettiler ve köy halkýnýn yanlarýnda olduklarýný belirtip geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Yangýnzede köye ziyarette Bayat Ýl Genel Meclis Üyeleri Erdoðan Köroðlu ve Ýzzet Ünsal, Dodurga Ýl Genel Meclis Üyesi Mehmet Tatlýsu, Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik de yer aldý. Haber Servisi Davutoðlu'dan çözüm süreci açýklamasý Baþbakan Ahmet Davutoðlu, dünkü kritik görüþme sonrasý, çözüm süreciyle ilgili açýklamalarda bulundu: Ýnþallah güzel geliþmeler olacak..filipinler de bulunan Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Türkiye ye hareketi öncesi, çözüm süreciyle ilgili konuþtu. HDP nin Ýmralý heyeti ile Baþbaklan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan arasýnda dün yapýlan görüþme sonrasý gözler Davutoðlu na çevrilmiþti "Çözüm sürecindeki kararlýlýðýmýz kesindir. Bundan sonra da süreç devam edecek" diyen Davutoðlu, "Herkesi pozitif bir vizyonla geleceðe bakmaya çaðýrýyoruz, bunu arzu ediyoruz. Ýnþallah güzel geliþmeler olacak" þeklinde konuþtu. "Hükümetin tutumu net. Çözüm süreci ancak kamu düzeni içerisinde baþarýya ulaþýr" diyen Davutoðlu, 6-7 ekim olaylarýna atýfta bulunarak, "Çözüm süreci kaos süreci deðildir. Herkesin kendi kafasýna göre kendi hukukunu iþletmneye kalkýþtýðý bir süreç deðildir. 6-7 Ekim olaylarý bazý çevrelerin hükmete dönük hamlesi ve çözüm sürecine yönelik porovokasyondur" dedi. HDP den gelen son açýklamalarýn bunun fark edildiðini gösterdiðini söyleyen Davutoðlu, özeleþtiri yapýldýnýn görüldüðünü belirterek, HDP ye yönelik çaðrýda bulundu: "Bu açýklamalar çerçevesinde hareket edilmesini bekliyoruz." Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan ile HDP'nin Ýmralý heyeti arasýnda dün yapýlan görüþmeye de deðinen Baþbakan Davutoðlu, "Görüþmeler önümüzdeki dönemde de devam edebilir. Ancak kimse, çözüm sürecinden hareketle kamu düzenini bozmaya kalkýþmasýn ve Kürt vatandaþlarý istismar ederek süreci akamete uðratmasýn" dedi. Türkiye ye döndükten sonra, dünkü görüþme sonrasý oluþan tabloya iliþkin bilgiler alýp gerekli talimatlarý vereceðini söyleyen Davutoðlu, hafta sonu yapacaðý Tunceli, Tatvan ve Patnos ziyeretlerini hatýrlatarak, "Konuyu halkla yüz yüz müzakere edeceðiz. Temel muhatabýmýz da vatandaþ olacak" þeklinde konuþtu.

8 YILDIZ YAÞAM Uzun süren ses kýsýklýðý Kanser habercisi olabilir 8 Kaçta Açýcaksýn? Adamýn biri meyhaneciye telefon eder: -Meyhaneyi ne zaman açacaksýn. Meyhaneci cevap verir: -Yarin saat 9-10 arasý der. 1.saat sonra adam tekrar telefon eder.yine ayný þeyi sorar. Meyhaneci kýzarak cevap verir: Kelime Avý -Sen laftan anlamýyor musun der ve telefonu tekrar kapatýr fakat telefon tekrar çalar. Meyhaneci telefonu hýþýmla açar ve þöyle der:-meyhaneyi yarýn açtýðýmda seni içeriye almýcam. Adam der ki: -Ben meyhaneye girmek için deðil çýkmak için seni arýyorum. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Üç haftadan daha uzun süren ses kýsýklýðý ya da boyun aðrýsý þikayetleri baþ ve boyun kanserinin habercisi olabilir. Konuyla ilgili bilgi veren Medical Park Antalya Hastanesi kulak, burun ve boðaz hastalýklarý uzmaný Prof. Dr. Harun Doðru, hastalýðýn dudak, aðýz, dil, tükürük bezi, tiroid bezi, yutak, gýrtlak, üst yutak, burun boþluðu gibi birçok bölgeyi kapsadýðýný söyledi. Üç haftadan daha uzun süren ses kýsýklýðý ya da boyun aðrýsý þikayetlerinin baþ ve boyun kanserinin habercisi olabileceðini kaydeden Doðru, hastalýðýn belirtilerini þöyle sýraladý: "Yutma problemi, aðýzda uyuþma, yara ve kanama, boyunda þiþlik, uzun süre devam eden ses kýsýlmasý, kulak aðrýsý, iþitme kaybý ve ciltte deðiþme." Tümörlerin vücutta yayýlmasýnýn genellikle lenf sistemiyle olduðunu belirten Doðru, "Vücudun lenf sisteminin üçte birinden fazlasý boyunda bulunuyor. Bundan dolayý bir akciðer hatta böbrek tümörünün bile boyunda Kavga ortamýnda büyüyen çocuðun Stres hormonu daha yüksek Nöropsikoloji alanýnda yapýlan çalýþmalara göre; çatýþma ortamýnda büyüyen çocuklarýn beyin kimyasý, çatýþma ortamýnda büyümeyen çocuklara göre farklý geliþiyor. Ailede sürekli oluþan çatýþmalar çocuklarda kaygý, korku ya da depresif bir durum olarak ortaya çýkýyor. Bu da stres hormonunun yükselmesine neden oluyor.aile içi bazý çatýþmalarýn, gerginliklerin yaþanmasý normaldir. Ancak çatýþmalarýn sýk tekrarlanmasý özellikle çocuðun ruh dünyasýný ciddi þekilde etkiliyor. Ebeveynlerin birbirlerine karþý sözel, duygusal ya da fiziksel þiddet içerikli tartýþmalarý çocukla ilgili olmasa da araþtýrmalar gösteriyor ki bu durumdan en çok etkilenen çocuk oluyor. Günümüzde nöropsikoloji alanýndaki çalýþmalara göre; duygularýn oluþturduðu biyolojik deðiþimlerde, çatýþma ortamýnda büyüyen çocuklarýn beyin kimyasý, çatýþma ortamýnda büyümeyen çocuklara göre farklý geliþiyor. Bu bilgileri uzman psikolog Nesteren Gazioðlu veriyor. Çocuklarý uzun süreli çatýþma ortamýndan koruma yolunun sorumluluk almaktan geçtiðini belirten Gazioðlu, sabit ve yayýlýmý sonucu bir kitle tümör oluþabilir. Ancak baþ ve boyun kanserinin nedeni diðer kanser türlerinde de olduðu gibi tam olarak belli deðildir. Tedavide de kanserli bölgeye göre farklý yöntemler izlenmektedir." diye konuþtu.söz konusu hastalýðýn çeþitleri hakkýnda da bilgi veren Doðru, gýrtlak kanserinin toplumda en sýk görülen baþ ve boyun kanseri türü olduðunu ifade etti. Dudak kanserinde de, doðuda özellikle yaygýn olan tütsülü et yemek gibi alýþkanlýklarýn etkili olduðunu kaydeden Doðru, tedavi yöntemleriyle ilgili þunlarý söyledi: "Kan tahlillerinin baþ ve boyun tümörlerinde teþhis koydurucu özelliði bulunmuyor. Daha çok görüntüleme yöntemleri ve belirginleþmiþ kitlelerden alýna cerrahi materyallerin patolojik incelemesi önemlidir. Baþ ve boyun kanserlerinde birincil tedavi cerrahidir. Bazýlarýnda ise cerrahi yerine radyoterapi ve kemoterapi uygulanýyor. Geniþ alana yayýlan radikal bir cerrahiden kurtulabilmenin tek yolu ise erken taný." (CÝHAN) sürekli çatýþmanýn birçok açýdan çocuk geliþimini hatta yetiþkinleri bile olumsuz yönde etkilediðini kaydediyor. Ýnsanlarýn stresle karþýlaþtýklarýnda vücutlarýndaki hormon seviyesinin yükseldiðine dikkat çeken Gazioðlu, þöyle konuþuyor: Uzun süreli ve sýk sýk yüksek hormon seviyelerine maruz kalmasý beyin kimyasýný ve geliþimini etkiliyor. Beyindeki stres yönetim merkezinde sürekli uyarýlmaya aþýrý kaygý, korku gibi semptomlara, depresyona yol açabiliyor. Sürekli çatýþmaya maruz kalan bir çocuk ise kaygý, korku, duygu durumunda olumsuzluklar ya da depresif bir tablo ile karþýlaþýyor. Maruz kalýnan çatýþma ya da kavga ortamý ayný zamanda çocuðun beklentilerini, algýlarýný duygularýný da etkilemektedir. Henüz çatýþma çözüm becerileri geliþmediðinden kendini çaresiz hisseden çocuklardan tutun, çatýþmayý durdurmak için kendini ortaya atýp en çok duygusal ya da fiziksel zararý gören çocuklara kadar geniþ bir yelpazeden bahsedebiliriz. Çatýþma ortamlarýnýn çözümünü çocuða öðretecek kiþi yine ebeveyni ya da ona model olacak bir yetiþkindir. 20:00 20:00 20:00 Hayat Yolunda Alp in boþanmak istemediðini söylemesiyle þoke olan Þafak, her ne kadar inkar etse de kocasýnýn verdiði karar aklýný karýþtýrmaya yeter. Selim, yýllar sonra kavuþtuðu annesini yeniden kaybetmek üzeredir. Yelda ise bu zor anlarýnda Selim i bir an olsun yalnýz býrakmaz. Bu durum ondan uzak durmaya çalýþan Selim i oldukça zor duruma sokar. Yakýþýklý doktor, Yelda ya gönlünü istemese de çoktan kaptýrmýþtýr. Alp, Melis in yanýndan taþýnýp, otele yerleþir. Bunu duyan Melis çýlgýna döner ancak, bu sefer elinde çok saðlam bir kozu vardýr. Yýlanlarýn Öcü Fatma ile Kamuran ý birlikte gören Nesrin in içine büyük bir kuþku yerleþmiþtir. Kamuran ýn, üzerindeki þüpheleri daðýtmak için yapacaklarý merak konusuyken Fatma da yaþanan olaydan dolayý son derece rahatsýzdýr. Hüsnü, geçmiþten gelen büyük sýrrýnýn Ömer tarafýndan sorgulanmaya baþlamasý yüzünden tedirgindir. Sýrrýn ortaya çýkmamasý için göze almayacaðý þey yoktur. Bir yandan da Kara Bayram ve Irazca ile uðraþmaya devam etmektedir. Fatma, Kamuran ýn tavrýndan ve yanlýþ anlaþýlmaktan rahatsýz olduðu için bu duruma bir son vermeye kararlýdýr. Kara Para Aþk Elif in þikayetini kendisi için çektiðini öðrenen Ömer, deliye döner. Üstelik Elif aþkýný ya da davayý seçmesini istememektedir. Ömer in ikisinden de vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Metin i sorgulamak konusunda kararlýdýr. Ömer emniyete giderken Elif onu yalnýz býrakmaz, arabada emniyete doðru giderlerken tartýþmaya devam ederler ve kaza yaparlar. Ömer yaralý omzundan yeniden darbe alýr. Hastaneye kaldýrýlýr. Doktor Ömer in durumunun ciddiyetini Elif e anlatýr. Ömer dikkat etmezse kolunu bir daha hiç kullanamayacaktýr. Þehzade Mustafa 1515 yýlýnda babasý Kanuni Sultan Süleyman ýn þehzadeliði sýrasýnda Manisa da dünyaya geldi. Yavuz Sultan Selim in 1520 de hayatýný kaybetmesi üzerine Osmanlý tahtýna oturmak üzere Ýstanbul a giden babasýnýn yanýnda baþkente gitti.hürrem Sultan ýn babasýnýn sarayýna girmesinden sonra annesi Mahidevran Sultan ile Kanuni ye dört þehzade daha doðuran Hürrem Sultan arasýnda, Kanuni den sonra kendi oðullarýnýn tahta çýkmasýný saðlamak için büyük bir mücadele yaþandý. Þehzade Mustafa, arasýnda Saruhan Sancakbeyi (Aydýn sancaðý ilavesiyle) olarak görev yaptý. Saruhan (Manisa), padiþah adayýnýn görev yaptýðý yer kabul edilirdi, dolayýsýyla Þehzade Mustafa dönemin veliaht þehzadesiydi. 16 Mayýs 1541 de Amasya Sancakbeyliðine atandý; Saruhan Sancakbeyliðine ise kardeþi Þehzade Mehmed getirildi. Halk ve askerler bu duruma tepki gösterdi, bunun üzerine I.Süleyman doðu topraklarýnýn güvenliði için þehzadenin Amasya'ya gönderildiðini ve veliahtlýðýnýn sürdüðünü açýkladý[2]. Ardýndan, Mehmet in beklenmedik þekilde 1543 te ölümünden sonra Saruhan Sancakbeyliðine Þehzade Selim getirilirken; Þehzade Mustafa ise 1549 yýlýnda Konya Sancakbeyliðine atandý.þehzade Mustafa'nýn þahsýna dair önemli verilerden biri de Bernardo Navagero adlý Ýtalyan elçinin yazdýðý bir mektupta hakkýnda verdiði bilgilerdir. Diðer bir veri ise Guillaume Postel'in Osmanlý gelenek-göreneklerini ve siyasi durumunu anlattýðý kitapta bulunmaktadýr. 1536'da, Fransýz kralý I. François, Kanuni Sultan Süleyman'la bir sözleþme imzaladý ve ardýndan resmî tercümaný ve tarihçisi Guillaume Postel'i yardýmcý olarak Fransýz elçisi olan Jean de La Forêt'in yanýna, Ýstanbul'a gönderdi. AVCI USULÜ KUZU BACAÐI Malzemeler 4 Adet Kuzu Ýncik 2 Çorba Kaþýðý Sývý Yað 1 Çorba Kaþýðý Un 1 Çorba Kaþýðý Salça 12 Adet Arpacýk Soðaný 2 Adet Çarliston Biber 2 Adet Domates Tuz Kýzartmak için Sývý Yað Yemeðin Tarifi öncelikle sývý yaðý tavaya alýn. Kuzu incikleri sývý yaðda kýzartýn. Tencereye 2 çorba kaþýðý sývý yaðý koyun. Kýzdýktan sonra 1 çorba kaþýðý unu ekleyin. Unun rengi deðiþene kadar kavurun. 1 çorba kaþýðý salçayý ilave edin. Yeterince suyu ekleyin. Kuzu inciklerini tencereye aktarýn. Et yumuþayana dek piþirin. Baþka bir tavaya çok az sývý yað koyun. Kabuklarý soyulmuþ arpacýk soðanlarýný, ikiye kesilmiþ mantarlarý, iri parçalar halinde kesilmiþ çarliston biberlerini ve domatesi ilave edin.mantarlarý býraktýklarý suyu çekene dek kavurun. Ayrý bir tencerede kaynayan kuzu inciklerin piþmesine yakýn soðanlý ve mantarlý karýþýmý ekleyin. 1-2 taþým kaynatýn. Sýcak olarak servis yapýn. Bizim Peygamberimizin yolu aþk yoludur. Biz Aþktan doðmuþuz, annemiz aþktýr. Hz.Mevlana Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Alemin Kýralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Alemin Kýralý Ana Haber Kara Para Aþk 23:40 Kim Milyoner Olmak Ýster? 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber Elif 20:00 Uzay Yolu 21:50 Devlet Kuþu 23:50 Haber Saati Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 23:14 Büyük Risk Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Ben Bilmem Eþim Bilir 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Hayat Yolunda 23:00 Yalan Dünya Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Hava Durumu 19:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan 23:00 Þimdi Onlar Düþünsün 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Yetim Gönüller 23:00 Karder Çizgisi

9 YILDIZ HABER 9 Kavþak sorununun çözülmesini bekliyorlar Vali Ahmet Kara Alaca'da incelemelerde bulundu Vali Ahmet Kara Ýlçe ziyaretleri kapsamýnda gittiði Alaca'da Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý ziyaret etti. Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Vali Ahmet Kara'ya teþekkür etti. Eyvaz daha sonra Vali Kara'ya Alaca'nýn sýkýntýlarýndan bahsetti. Eyvaz, "Alaca Devlet Hastanesinin önünde bir kavþak sýkýntýmýz var. Bu hususta sizin desteklerinizi bekliyoruz" dedi. Vali Ahmet Kara ise Alaca'yý beðendim kavþak sýkýntýnýzý ilgili yerlere iletirim biz sizlerin hizmetkarýnýzýz" dedi. Yasin YÜCEL Vali Ahmet Kara ilçe ziyaretlerine hýz kesmeden devam ediyor. Dün Alaca Ýlçesinde giden Vali Ahmet Kara ilk olarak Alacahöyük Müzesini ve daha sonra ise Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez'i ziyaret etti. Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez, Vali Ahmet Karaya Alaca hakkýnda bilgi verdikten sonra ziyaret için teþekkür etti. Vali Ahmet Kara sýrasýyla Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý, Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz'ý, Alaca Tarým Müdür Vekili Cumhur Atalýk'ý, Alaca Ýlçe Emniyet Müdürü Vekili Mustafa Var'ý, Alaca Ýlçe Jandarma Üstteymen Kurtuluþ Dönük'ü ve sonra olarak da Kaz çiftliðini ziyaret etti. Ziyaretlerde Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Alaca Ýlçe Emniyet Müdürü Vekili Mustafa Var, Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Ahmet Barýþ, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Çorum Müze Müdürü Önder Ýpek, Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, bürokratlar, müdür yardýmcýlarý, baþkan yardýmcýlarý ve belediye meclis üyeleri katýldý. Vali Ahmet Kara, "4 ilçemizdeyiz bu ziyaretlerimiz hem iadeyi ziyaret hem de ilçeleri denetim olarak düþüne biliriz. Kaymakamlýktan sonra birkaç yerleri daha ziyaret edeceðiz" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL Alaca Ziraat Odasýna teþekkür Vali Ahmet Kara Alaca Ziraat Odasýný ziyaret etti. Vali Ahmet Kara Ziraat Odasý bünyesinde kurulan yoðurt üretim tesisini inceledi. Gýda Mühendisi Hatice Gül'den yoðurt üretimi hakkýnda bilgi aldýktan sonra Toprak Tahlil Laboratuvarýný da inceledi. Ziraat Mühendisi Uður Þahin'den toprak analizleri hakkýnda bildi alan Vali Kara, daha sonra Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz'ý ziyaret etti. Ziyarette konuþan Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Vali Ahmet Kara'ya Alaca tarýmý hakkýnda bilgi verdikten sonra teþekkür etti. Vali Ahmet Kara ise Alaca Ziraat Odasýný çok beðendiði ifade etti. Vali Ahmet Kara, "Ziraat Odasýný böyle görmek beni mutlu etti. Alaca'yý inþallah hep böyle gider sizin sorunlarýnýz benim sorunum sorunlarýnýzý hazýrlayýn bir dosya þeklinde Tarým Bakaný geldiðinde sýkýntýlarýmýzý anlatalým. Allah baþarýlarýnýzý arttýrsýn" dedi. Yasin YÜCEL 3500 yýllýk Hitit Barajý arkeopark olacak Giriþimci vatandaþtan örnek yatýrým Alacahöyük'te bulunan Hitit Barajý restore edilecek. Çalýþmalar kapsamýnda bölge arkeopark haline getirilecek. Vali Ahmet Kara, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere gittiði Alaca'da Alacahöyük'te bulunan 3500 yýllýk Hitit Barajýný da gezdi. Barajda Ýl Kültür Müdürlüðü, DSÝ ve Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan birlikte yapýlacak olan restorasyon çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekteri Ömer Arslan, bölgenin arkeopark yapýlarak turizme kazandýrýlacaðýný söyledi. Arslan, "Hitit imparatorluðuna baþkentlik yapan Çorum'da bulunan Hitit Barajý 3500 yýllýk tarihi ile korunmasý gereken önemli bir kültür mirasýmýzdýr. Burada yapýlan arkeolojik kazýlarýn yanýnda söz konusu tarihi barajýn çevresinin rekreasyonel saha olarak tanzim edilerek arkeopark haline getirilmesi düþünülmektedir. Böylece alan, turizme kazandýrýlarak ziyaretçi sayýsýnýn arttýrýlmasý planlanmaktadýr. Proje kapsamýnda: Giriþ kontrol üniteleri, bilgilendirme ve kapalý sergi merkezi, idari merkez ve araþtýrma merkezi, restoran, hediyelik eþya satýþ yeri, yerel ürünleri satýþ alaný, otopark, yürüyüþ yollarý, seyir teraslarý ve dinlenme alanlarý, bitkisel peyzaj alanlarý, kazý çalýþmasý alaný yapýlmasý planlanmaktadýr. Projenin yaklaþýk maliyeti ise 831 bin 277 TL'dir" dedi. Yasin YÜCEL Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Alaca'ya giren Vali Ahmet Kara Hýþýr Yolu üzerinde bulunan kaz çiftliðini de ziyaret etti. Kaz çiftliði hakkýnda bilgi veren iþletme sahibi Sebahattin Yýldýrým çiftlikte 1100 tane kazýn olduðunu ifade etti. Bayat Anadolu Lisesinde öðrenci meclisi baþkanlýðý heyecaný yaþandý. Öðrenci meclisi baþkanlýðý için Eray Gerçek, Hüseyin Yýlmaz, Zafer Kozan ve Bekir Ekinci isimli öðrenciler aday oldular. Seçim öncesi çalýþmalarda adaylar afiþler ve görsel materyallerle propaganda çalýþmalarý yaptýlar. Yapýlan seçim sonucunda Bayat Anadolu Lisesi öðrencileri okul meclisi baþkanlýðýna Bekir Ekinci'yi seçti. Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk Nakcý, Okul Meclisi Baþkaný "Devletin bize hiç desteði yok burada gördüðünüzün hepsini kendi çabalarýmla yaptým" diyen Yýldýrým yardým istedi. Vali Ahmet Kara ise, "Devletin destek verdiðini sanýyordum. Destek vermemesi beni þaþýrttý. Ýnþallah siz daha güzel yerlere gelirsiniz" dedi. Yasin YÜCEL Bayat Anadolu Lisesi öðrencileri baþkanýný seçti seçilen Bekir Ekinci'yi tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi

10 YILDIZ HABER Demiryolu 2015 Yatýrým Programýnda Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan dün 2015 yýl bütçe sunumunda önümüzdeki yýllarda demiryollarýna aðýrlýk vereceklerini söyledi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Ulaþtýrma Bakanlýðýnýn bütçe görüþmeleri ile ilgili yaptýðý açýklamada, Kýrýkkale-Çorum-Samsun Demiryolu Uygulama Projesinin 2015 Yatýrým Programýna alýndýðýný söyledi. Baðcý açýklamasýnda, Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan'ýn Bütçe görüþmelerinde yaptýðý konuþmada, hýzlý trenlerle Orta ve Doðu Anadolu'yu limanlarla buluþturacaklarýný, tüm OSB'leri lojistik merkezleri ve limanlara baðlayacaklarýný ifade ederek önümüzdeki yýllarda demiryollarýna aðýrlýk vereceklerini söylediðini açýkladý. Haber Servisi "Gençlik Merkezleri Tanýtým Günleri"ne Çorum'dan katýlým Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn düzenlediði "Gençlik Merkezleri Tanýtým Günleri" Ankara'da yapýldý. 81 ilin tüm Gençlik Merkezleri'nin katýldýðý Congresium Kongre ve Gösteri Merkezi'ndeki organizasyona Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milletvekilleri, Sanatçýlar ve 81 ilin gençlerin gençleri katýldý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Gençlik Merkezi standýný ziyaret ederek Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdür Vekili Ýsmail Þahan'dan bilgiler alarak gençleri yaptýklarý çalýþmalardan dolayý tebrik etti. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Osman Karakuþ, Dr. Fatih Fiþenk, Dr. Selçuk Önce, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler. Azak ziyarette, mayýs ayýnda yaptýklarý kongre ile Çorum Tabip Odasý yeni yönetimini belirlediklerini ifade ederek, "Sizlerin engin bilgi ve tecrübelerinizden yararlanarak, destek ve görüþlerinizin bize önemli bir yol göstereceðine inanýyoruz" dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Sivil Gençlik Merkezi üyelerinin konserleri, halk oyunlarý ve tiyatro gösterilerinin de yapýlacaðý organizasyon 3 gün sürecek. Gençlik aktivitelerinin yaný sýra ses sanatçýsý Murat Kekilli ve Uður Iþýlak, konser verecek. Haber Servisi Çorum Tabip Odasýndan Uslu'ya ziyaret Toplum Örgütü olmak önemlidir. Tabipler Odasý olarak devletten ve siyasetten baðýmsýz davranýn. Kamuyu denetleyen ama çözüm üreten sorunun parçasý deðil, çözümün tarafý olun. Emek nasýl bilgiye dayalý hale geldi ise Sivil Toplum Örgütleri de öyle olmalý. Saygýnlýk ve etkinlik kazanmak üzere donanýmýnýzý, kapasitenizi artýrmak için iliþkileri geliþtirerek, iletiþimi iyi kullanmak gerekir. Yeni yönetiminiz hayýrlý uðurlu olsun" ifadelerini kullandý. Haber Servisi HAFÝF TÝCARÝ ARAÇ KÝRALAMA SAÐLIK KÜLTÜR VE SPOR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ 10 Hafif Ticari Araç Kiralama hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Kuzey Kampüs Çevre Yolu Bulvarý Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : internet adresi 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý :12 Ay Süreli 3 Adet Hafif Ticari Araç Kiralama Hizmeti Kombi 1 Adet Kombi Van 1 Adet Panel Van 1 Adet Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :Hitit Üniversitesi Rektörlüðü c) Süresi 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarý Merkez ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Karayolu Taþýma Kanunu ve Yönetmeliði gereði "K1 Yetki Belgesi" Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2.Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Basýn No: Resmi ilanlar de Japonya'da zayýf ekonomi erken seçim kararý aldýrdý 2012'de Baþbakanlýk koltuðuna oturan Abe, çok yavaþ büyüyen ekonomiyi canlandýrmak adýna aþýrý gevþek para politikasý ve harcama programýyla yeni istihdam ve yatýrýmlar yaratmayý vaadetmiþti. Ancak aradan geçen iki yýl içerisinde 'Abenomi' olarak da adlandýrýlan önlemler ekonomide istenen ivmeyi yaratamadýðý gibi mali disiplini de hedeften þaþýrttý ve Japonya'nýn bütçe açýðý yatýrýmcýlarý rahatsýz eden YEDAÞ'tan Kuþsaray'da kesinti Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Kuþsaray köyünde elektrik kesintisi yapacak. Kesintiler tarihinde saatleri gerçekleþtirilecek. seviyelere ulaþtý. Ülkede bütçe açýðýnýn milli gelire oraný yüzde 7,6 seviyesinde. Kamu borcunun milli gelire oraný ise yüzde 200'ün üzerine çýkmýþ durumda. Abe'nin bütçeyi tekrar kontrol altýna alma çabalarý kapsamýnda KDV benzeri bir satýþ vergisini devreye sokmasý ise son iki çeyrekte ekonomik daralma ile sonuçlanýnca erken seçim kararý da geldi.

11 YILDIZ Belediyespor alt yapýsýnda güzel çalýþmalar SPOR 11 Sinan Özdilli Çorum belediyespor alt yapý sorumlusu Sinan Özdilli ve alt yapý hocalarý dün Dr Turhan Kýlýcýoðlu stadyumunda yaptýklarý basýn toplantýsýnda akademi liginin ilk yarýsýný deðerlendirdiler. Sinan Özdil yaptýðý açýklamada Akademi liglerinde Belediyespor olarak güzel iþler yapýyoruz. U 14,15,16,17 ve 19 da katýldýðýmýz lig kategorilerinde Çorum'u ve belediyespor'u en iyi þekilde temsil ediyoruz. Bizlere destek veren bata belediye baþkanýmýz belediye baþkan yardýmcýmýz ayný zamanda kulüp baþkanýmýz Zeki Gül, beye çok teþekkür ediyoruz. Akedemi liglerinde mücadele eden takýmlarýmýz temel gayeleri Belediyespor'un pilot takýmý olrak profesyonel takýma oyuncu kazandýrmaktýr. Çalýþmalarýmýz programlý bir þekilde yürüyor. Futbolcularýmýzýn gerek saha içinde gerek ise, okul ve aile hayatlarý yakýn mercek altýna alýnarak, her futbolcu içinhocalarýmýz rapor hazýrlýyor. Bu raporlar doðrultusunda her hafta futbolcularýmýzýn performans grafikleri kontrol altýnda tutuluyor. U 19 liginde elit takýmlar ile mücadele ediyoruz.u 19 liginde trabzon çaykur Rizespor ve samsunspor2un U 19 takýmlarý ile maçlar yapýyoruz. Bu maçlar futbolcularýn geliþimlerini büyük oranda katký saðlamaktadýr. Bu kategorideki futbolcularýmýz gerek seyahat gerekse otelde konaklamalr ile profesyonel futbolculuk ortamýna alýþýyor. Alt yapý hocalarý ligin ilk yarýsýný deðerlendirdiler Bu sene oluþan akademi liglerinde ilk kez katýlmamýza raðmen takýmlarýmýzýn gösterdiði performanlardan bir hayli memnunuz. Biz bu göreve 3 ay önce geldik ve 3 aylýk dönemde yaptýðýmýz çalýþmalar bizi gelecek yýllar için bir hayli umutlandýrdý. Biz akademi liglerine 110 sporcu ile baþladýk bu futbolcu sayýmýzý dahada artýrmak istiyoruz. Takýmlarýmýzýn anorok dýþýnda bir eksiði kalmadý. Bu eksikliðide önümüzdeki günlerde gidereceðiz. Akademi liglerinde mücadele eden futbolcularýmýzýn Hitit üniversitesi ile iþ birliði yaparak, fiziksel geliþimlerinide mercek altýna alacaðýz. Örneðin bir futbolcunun boy ortalamsý ne kadar olur, bunun dýþýnda futbolcularýmýza psikolog desteði ve beslenme uzamaný tarafýndan seminerler verilerek onlarýn sosyal ve aile yaþantýlarýný kontrol altýna alarak hepsini bilgisayar ortamýnda bulundurmak istiyoruz. Bu yönde çalýþmalarýmýza en kýsa sürede baþlayacaðýz" dedi.alt yapý hocalarý ise, Akademi liglerine katýlmalarýnda büyük emekleri olan belediye baþkaný ve Belediyespor kulüp baþkanýna teþekkür ettiler. Alt yapý hocalarý Çorum da belediyespor a takýmýna en azýndan 2,3 futbolcu kazandýrmak için gece gündüz çalýþma yaptýklarýný akademi liglerinde mücadele eden takýmlarýn performanslarýndan son derece mutlu olduklarýný açýkladýlar. (Yasin Yücel) Batman ve Sebatspor disiplin kuruluna sevk edildi BATMAN PETROL SPOR A.Þ. Kulübü'nün tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Þ.-DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ Spor Toto 3.Lig 1. Grup müsabakasýndaki "saha olaylarý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 52. maddesi uyarýnca ve "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca ayrýca, SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABATSPOR Kulübü teknik sorumlusu GÖKHAN YILMAZ'ýn tarihinde oynanan SEBAT PROJE TRAB- ZON AKÇAABATSPOR-NÝÐDE BELEDÝYESPOR Spor Toto 3.Lig 1. Grup müsabakasýndaki "sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 36. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi. (Spor servisi) "Valimiz ile aþamayacaðýmýz engel yok" Kastamonuspor hazýrlýklarý baþladý Bölgesele amatör ligde mücadele eden Ulukavakspor, dün yaptýðý hazýlýk çalýþmalarý ile hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Kastamonuspor hazýrlýklarýna baþladý.dün 1 nolu sentetik çim sahada yapýlan çalýþmada futbolcular ýsýnma koþularý ve 5,e 2 top çalýþmasý yaptý. Antrenmanýn son bölümünde ise, kuvvet çalýþmasý yapan siyah beyazlý futbolcular haftanýn ilk çalýþmasýný tamamladý. Bugün yapýlacak olan antrenman ile kastamonuspor hazýrlýklarý devam edecek. (Spor servisi) ZONGULDAK Kömürspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, Vali Ali Kaban'ýn Adliyespor galibiyetinden dolayý takýmý adýna kendisini kutladýðýný söyledi. Kaban'ýn geçen yýldan bu yana maddi-manevi desteðini esirgemediðini kaydeden Baþkan, "Valimiz Zonguldak ve Zonguldak Kömürspor için bir þans. Geçen yýldan bu yana bizim hep yanýmýzda. Kendisi bize bu sezon için maddi kaynak konusunda destek olacaðýný belirtti. Bu konuda umutlu bekleyiþlerimiz sürüyor. Þehrimizin Valisi yanýmýzda olduktan sonra Zonguldak Kömürspor'un aþamayacaðý bir engel yoktur. Kendisine teþekkür ediyorum. Valimizin bu desteði, þehrin diðer önde gelen kiþilerine örnek olmalý. Bu þehrin ve þehri temsil eden Kömürspor'un birlik beraberliðe ihtiyacý var" dedi. (Spor servisi) 'Offshore zararýný vergi veren ödememeli' TMSF Baþkaný Þakir Ercan Gül, son günlerde yüksek mahkeme kararý nedeniyle tekrar gündeme gelen offshore hesaplarýyla ilgili görüþünü açýkladý. Gül'e göre tüm offshorezedelerin parasý geri ödenmemeli. TMSF Baþkaný vergi ödememek için bu hesaplara bilinçli olarak parasýný yatýranlarýn mevduatlarýnýn devlet garantisine alýnmamasý gerektiðini söyledi. Eskiden TMSF dendiðinde bir aþinalýk vardý ama bu dönem öyle deðil. Bunu iyiye mi kötüye mi yormak lazým. Fazla ekranlara çýkmýyorsunuz, son zamanlarda bu offshore la ilgili haberler var, biz de onu merak ediyoruz ama bu durumla ilgili tespitiniz ne? Þakir Ercan Gül: TMSF nin ilk zamanlarda gündemde olmasýnýn nedeni, o dönemde ben de ikinci baþkandým, Uzan grubunun asetlerinin ilk defa Türkiye gündeminde, böylesine banka çözümleme faaliyetinin bütün varlýklarý da içine alacak þekilde geniþletilmesinden kaynaklanan bir marakla TMSF Türkiye gündemine girdi

12 19 KASIM 2014 ÇARÞAMBA Emanet koltuðu geri verdi Þampiyonluk hesaplarý yapan Darýca Gençlerbirliði, Batman da ummadýðý bir puan kaybý yaþadý. Sarý yeþilliler, geçen hafta aldýðý liderlik emanetini Zonguldak Kömürspor'a teslim etti. Darýca Gençlerbirliði, lider gittiði Batman deplasmanýndan üçüncü sýrada döndü. Batman deplasmanýnda ummadýðý bir puan kaybý yaþayan sarý yeþilliler, ilk 45 dakika boyunca oynadýðý baskýlý oyunun karþýlýðýný alamadý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda Ferhat'ýn sebep olduðu penaltý ile 1-0 geriye düþen Darýca temsilcisi, son 10dakikayý 10 kiþi tamamlayan rakibi karþýsýnda tekkale oynadý. 87. dakikada Erhan skora denge getirse de kalan dakikalarda baþka gol olmadý ve Darýca temsilcisi Batman deplasmanýndan liderliði býrakarak döndü. (Spor servisi) Turgay'a 3 bin lira ceza verildi! Geçtiðimiz hafta Tutap Þekerspor maçýnda oyuna alýnmadýðý için sýrtýndaki yeleði çýkartarak yere atan ve yardýmcý antrenör ile sözlü diyalog yaþayan ve maç bitmeden de soyunma odasýna giden Turgay'a 3 bin lira ceza kesildi Belediyespor yönetimi bu hafta içinde yapacaðý toplantýda Þekerspor ve Batman Petrolspor maçlarý ile ligili yapacaðý yönetim kurulu toplantýsýnda Turgay'ýn yaptýðý hareket içinde bu futbolcuya para cezasý verilmesi de yönetimin baþlýca gündeminde olacak. Yardýmcý antrenör Turgay'ý ýsýnmasý için kale arkasýna gönderirken " Seni oyna alacaðýz iyi ýsýn" sözlerine tepki olarak Turgay'da oyuna dahil edilmeyince sýrtýndaki yeleði yedek kulübüsene fýrlatarak maç bitmeden soyunma odasýna gitmiþti. Turgay, belediyespor da yaklaþýk 10 hafta ilk onbirde forma giyer iken sadece rakip kalelere 1 gol atma baþarýsýný gösterdi. Kulüp baþkaný Zeli Gül, bu tip davranýþlarýn her zaman karþýsýnda olduðu ve bu davranýþýnda cezasýsýz kalmayacaðý bekleniyor. Geçtiðimiz hafta Belediyespor yönetimi Çaðlar ve Murathan Buruþ'a takým içinde disiplinsiz davranýþlarýndan dolayý para cezasý vermiþti. Belediyespor kulübü tarafýndan akþam saatlerinde yapýlan açýklamada Turgay'a 3 bin lira para cezasý verildiði açýklandý (Yasin Yücel) 1907 Gençlikspor ligden çekildi 1907 Gençlikspor Kulübü adýna Cumhur SEVÝNÇ imzasý ile Futbol Ýl Temsilciliðine gönderdiði tarih 6 sayýlý dilekçesinde Amatör Futbol Sezonunda oynanacak U14 Liginden "Kulüp olarak Yeniden Yapýlanma içerisine girmeleri" nedeni ile katýlamayacaklarýný bildirdi. Hatýrlanacaðý üzere U14 Ligi Sezon Öncesi yapýlan Teknik toplantýda 9 takýmla oynatýlmasý planlanmýþ ve Fubol il temsilciliðimizce fikstür ve statütüsü 9 takým Turgay Çorum belediyespor formasý altýnda geride kalan 12 hafta da penaltýdan yalnýzca 1 gol attý üzerinden düzenlenerek Türkiye Futbol Federasyonunun onayýna sunulmuþ, statü ve Fikstür Futbol Federasyonuncada uygun bulunarak onaylanmýþtýr. U14 Ligi U15 Liginin sona ermesinden hemen sonraki hafta 7 Aralýk 2014 Pazar günü oynanacak müsabakalarla start alacak Gençlikspor'un lige katýlmama kararýnda sonra U14 Ligi Mimarsinan Gençlikspor, H.E. Kültürspor, Çimentospor, Alaca Belediye Gençlikspor, Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor, Osmancýk Gücüspor, Osmancýkspor ve Gençlerlerbirliðispor Kulüpleri olmak üzere toplam 8 takým arasýnda tek grupta tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak, Burada ilk ikiye giren 2 takýmýmýz Ýlimizi U14 Türkiye Þampiyonasý müsabakalarýnda temsil etmeye hak kazanacaktýr. 7 Aralýk 2014 Pazar Baþlayacak olan U14 Ligi 1. Hafta müsabakalarýnýn fikstürde belirtilen proðramý ise þu þekilde oldu. (Sporservisi) 2 NOLU H.E. KÜLTÜRSPOR / ÇÝMENTOSPOR 1 NOLU ALACA BLD.GENÇLÝKSPOR / ÝL ÖZEL ÝD. GENÇLÝKSPOR OSMANCIK OSMANCIK GÜCÜSPOR / OSMANCIKSPOR Tuncay'lý Milliler Almanya ile 1-1 berabere kaldý U18 Milli Takýmýmýz, Antalya'da düzenlenen Uluslararasý Dörtlü Turnuva'daki üçüncü ve son maçýnda Almanya ile 1-1 berabere kaldý.emirhan Spor Kompleksi'nde oynanan maçta U18 Milli Takýmý ilk yarýyý Sabit Hakan Yýlmaz'ýn 42.dakikada attýðý golle önde kapadý. Almanya 88.dakikada Enis Bunjaki'nin golü ile eþitliði yakaladý ve karþýlaþma 1-1 sona erdi.u18 Milliler, turnuvadaki ilk maçýnda Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenmiþ ardýndan Hollanda ile 1-1 berabere kalmýþtý.çorumlu futbolcu Tuncay Kýlýç Almanya karþýsýnda ilk onbirde sahada görev aldý. Tuncay maçýn 46. Dakikasýn da oyundan çýkarak yerini Mustafa erçetin'e býraktýk. Stat: Emirhan Spor Kompleksi Hakemler: Cihan Burgan, Abdullah Uður Sarý, Serdar Soydan, Murat Yalçýn Türkiye: 12-Tarýk Çetin, 2-Sabit Hakan Yýlmaz (Dk.46 9-Ahmethan Köse), 6-Ali Berkin Þenol (Dk Bahadýr Çiloðlu), 10-Muhammed Samed Karakoç (k) (Dk Alican Özfesli), 11-Savaþ Polat, 14-Gökhan Göksu (Dk.80 4-Fatih Aktay), 15-Tuncay Kýlýç (Dk Mustafa Erçetin), 17-Hayrullah Alýcý (Dk.65 5-Cengiz Ünder), 19-Hasan Kuruçay, 20- Gökhan Kardeþ, 21-Abdullah Balýkçý Almanya: 1-Reimann Domink, 2-Herrmann Kolja, 3-Horn Jannes Kilian, 5- Gimber Benedikt (k), 9- Owusu Prinec Osei, 11- Ochs Philipp, 13-Wekesser Erik, 14-Ziegele Robin, 16- Conde Amara, 18-Donkor Anton Leander, 20-Sauerland David Goller: Dk.42 Sabit Hakan Yýlmaz (Türkiye) ve Dk.88 Enis Bunjaki (Almanya) Sarý Kartlar: Dk.85 Muhammed Samed Karakoç (Türkiye) ve Dk.25 Benedikt Gimber (Almanya) Belediyespor yarýn toplanyor Çorum belediyespor geçtiðimiz Pazar günü sahasýnda Tutap þekerspor'u 2-0 maðlup ettikten sonra bu hafta maç yapmacaðýndan teknik ekib tarafýndan futbolculara verilen 3 günlük izin yarýn bitiyor.bugün Çorum da toplanmasý beklenen kýrmýzý siyahlý futbolcular ve teknik ekip saat 15:30 da yapacaðý çalýþma ile hazýrlýklarýný sürdürecek. Bilindiði üzere Çorum belediyespor bu hafta sonu maç yapmadan haftayý dinlenerek geçirecek ve maç yapmadan 3 puaný hanesine yazdýracak. Bozüyük ligden çekildiði için 13. Hafta maçýnda 12'nci haftada Adliyespor'u 1-0 maðlup ederek yeniden liderliðe yükselen Zonguldak Kömürspor'da teknik direktör Cahit Terzi, son 25 dakika kötü futbol sergileseler de kazanmanýn önemli olduðuna vurgu yaparak mutlu olduklarýný ifade etti. Cahit Terzi, Adliyespor'la çok zor bir sýnav verdiklerini, netice itibariyle 1-0'da olsa kazanarak liderliðe yükseldiklerini söyledi. 12'nci haftada Kenan'ýn attýðý tek golle galip gelen Zonguldak Kömürspor'da teknik direktör Cahit Terzi, galibiyeti deðerlendirdi. Karþýlaþmaya Burak, Okan, Berkan, Serkan gibi önemli oyuncularýndan yoksun çýktýðýný, maç içerisinde bunun eksikliðini hissettiklerini ifade eden Terzi, "Banko oynayan 4 futbolcu, Adliyespor maçýnda yoktu. Bunlarýn eksikliðini hissettik. Özellikle son 25 dakika futbol anlamýnda kötüydü. Rakip bu anlarda baskýsýný artýrdý. Buna raðmen skoru korumasýný bildik. Bu dakikalarda hakem de kötü bir yönetim gösterdi. Adeta rakibin gol atmasý için uðraþtý. Mücadelemizle buna izin vermedik. Önemli bir maçtý. 3 puanla ayrýlmamýz gerekiyordu. 1-0'da olsa kazanarak 3 puan kazandýk. Bu galibiyetle birlikte liderliðimizi de geri aldýk. Haftayý hem galibiyet, hem de liderliðe yükselmenin çifte mutluðuyla kapatýyoruz" dedi. TARAFTARIMIZ MUHTEÞEMDÝ CAHÝT Terzi, Adliyespor maçýna yoðun ilgi gösteren taraftarýn ayný zamanda tüm Türkiye'ye centilmenlik örneði verdiðini söyledi. Övünülecek bir taraftara sahip olduklarýný kaydeden Kömürspor'un hocasý, "Býrakýn 3. Lig'i, PTT 1. Lig'de hatta Süper Lig'de bile bu kadar taraftarý bir arada görmek mümkün deðil. 10 bin kiþi tek yumruk oldu, takýmý destekledi. Muhteþemdiler. Galibiyeti Çorum belediyepsor haftayý maç yapmadan geçirecek.belediyespor 14. Hafta maçý için batman petrolspor'u Çorum da konuk edecek, Batman petrol maçý sonrasýn da yine belediyespor 15. Hafta maçýnda yine çorum da gaziosmanpaþa takýmýný konuk ederek 14 ve 15. Hafta maçlarýný üst üstte çorum da oynayacak. Bu maçlar çorum belediyepsor'un ilk yarýdaki puan cetvelindeki yerini de büyük ölçüde belirleyecektir.belediyespor yarýn yapacðaý antrenman ile batman petrol maçýnýn hazýrlýk startýný saat 15:30 da verecek. (Yasin Yücel) Cahit Terzi: Tarfatarýmýz muhteþemdi taraftarlarýmýza armaðan ediyorum. 3 puaný fazlasýyla hak ettiler" dedi. 21 KERE MAÞALLAH Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, tam 21 maçtýr yenilgi yüzü görmüyor. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'in 20'nci haftasýnda oynanan Kozlu Belediyespor maçýyla baþlayan yenilmezlik serisini bu sezon Spor Toto 3. Lig'in 12'nci haftasýna kadar taþýyan Terzi, bu süre içinde oynadýðý 21 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik aldý. (Spor servisi)

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Çorum da 2 bin 70 sýðýnmacýya yardým

Çorum da 2 bin 70 sýðýnmacýya yardým YÖK ten bir programa daha onay Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalý bünyesinde Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programý nýn açýlmasý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı