inceleme - araþtýrma analysis & research 11 EYLÜL HAKKINDAKÝ KOMPLO-TEORÝLERÝ ÜZERÝNE NOTLAR ve YANSIMASI 16. YIL Prof.Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "inceleme - araþtýrma analysis & research 11 EYLÜL HAKKINDAKÝ KOMPLO-TEORÝLERÝ ÜZERÝNE NOTLAR ve YANSIMASI 16. YIL Prof.Dr."

Transkript

1 inceleme - araþtýrma analysis & research EYLÜL HAKKINDAKÝ KOMPLO-TEORÝLERÝ ÜZERÝNE NOTLAR ve TÜRKÝYE DEKÝ MEDYAYA YANSIMASI Prof.Dr.Kemal ÇAKMAN* ABSTRACT NOTES ON THE CONSPIRACY THEORIES PRODUCED ON THE TURKISH MEDIA IN THE CONTEXT OF THE TERRORIST ATTACKS OF SEPTEMBER THE 11th This article deals with the quite unsupported (and unsupportable) arguments advanced by some commentators and in some editorial comments that appeared in the Turkish media, purporting to explain the terrorist attacks on the WTC and the Pentagon by various conspiracy theories. These conspiracy theories all start with false premises which argue that the attacks were too difficult to carry-out, too coordinated, too sophisticated, too well-planned and used too high a technology to be the work of some Islamic fundamentalist terrorist groups, and so conclude that some western power(s) or its (their) secret intelligence organization(s) must have been involved in the attacks. The author criticizes and (in his opinion) demolishes these logically ill-conceived arguments and also makes some observations, seeking the possible psychological and pathological roots of such such poor and biased thinking. * Prof.. Dr. Gazi Üniversitesi, ÝÝBF, Ýktisat Bölümü Yýl:16, Sayý:187 7

2 nceleme - araþtýrma i nalysis & research a 16. YIL Giriþ Ýleride bu çaðlarýn tarihi yazýlýrken, 11 Eylül ün, önemli kilometre-taþlarýndan biri olarak niteleneceðinden kuþkum yok. Olurolmaz hemen-hemen herþey için savrulup harcanan Milat bence ölçüsüz bir tabir ama 11 Eylül ün tarihî bir kilometre-taþý olduðunu söylemek, herhalde abartýlý olmaz. Çünkü olay, gerek boyutlarý ve gerek tarihte türünün ilk örneði olmasý bakýmýndan, gerekse uluslararasý iliþkiler ve dünya düzeni üzerindeki olasý uzun vadeli etkileri açýsýndan tek ve benzersizdi; ve de önemliydi. ABD, Pearl Harbour baskýnýnda sadece 2450 küsur can kaybetmiþ; D- Day de,yani Ýkinci Dünya Savaþý nda müttefiklerin yaptýðý ünlü Normandiya Çýkarmasýnda sadece 2500 kadar þehit vermiþti. Oysa, 11 Eylül de, 6,800 ü sivil, küsur kiþi can verdi. PKK Teröristleri Türkiye de tam l8 yýl boyunca 4,900 kadar sivil insaný katletmiþlerdi Eylül ün fanatik teröristleri ise, 6,800 sivil insaný sadece iki saat içinde öldürdüler. Üstelik 6900 kurbanýn 6600 kadarý, küreselleþen dünya ekonomisinin simgesi ve New York un ticaret ve finans merkezi Güney Manhattan da birer anýt gibi yükselen Ýkiz Kulelerde can verdi. Bu boyutta ve bu yoðunlukta bir terör saldýrýsý tarihte bir ilkti. Kullanýlan metot ise, iddialarýn aksine, oldukça basit olmakla birlikte parlak bir fikir üzerine bina edilmiþti ve bir ilkti: Uzunca bir mesafeye uçmak üzere havalanmýþ yolcu uçaklarýný, havalandýktan kýsa süre sonra ele geçirip, depolarýndaki tonlarca jet-yakýtýyla birlikte bomba olarak kullanmak...* Ýntihar-uçaklarý Amerikan iktisadi gücünün ve global kapitalizmin simgesi World Trade Center ýn Ýkiz kulelerine ve ABD askeri gücünün beyin ve simgesi Pentagon a çakýldý. Pennsylvania da Pittsburg yakýnlarýnda boþ bir tarlaya çakýlan dördüncü uçaðýn hedefi ise, büyük ihtimalle, ABD politik varlýðýnýn simgelerinden Beyaz Saray veya The Capitol (yani kongre binasý) idi. Bu emsalsiz terörist saldýrý tüm dünya medyasýnýn manþetlerine oturdu: Saldýrýnýn nasýl, ne maksatla ve kimler tarafýndan gerçekleþtirildiði ve ABD nin saldýrýya vereceði tepki ve bunun global uzantýlarý üzerine þimdiden on-binlerce saat TV yayýný ve yüzbinlerce sayfa yazý yazýldý ve yorumlar yapýldý. Bu yorumlarýn niteliklerinin daðýlýmý incelendiðinde, karþýmýza gene, global fayhattý çýktý. Akla-mantýða yatkýn yorumlar ile, akla-yatkýndýr iddiasýyla öne sürülen ama gerçekte mantýksal mesnetten bile yoksun olan budalaca komplo teorilerine dayalý yorumlar arasýndaki oran, kuzey/ güney, geliþmiþ/azgeliþmiþ, zengin/fakir fay hattýna uygun bir biçimde daðýlýyordu. Türkiye ise, NATO üyesi ve Avrupa Birliði üyeliðine aday olmasýna raðmen, medyadaki söz-konusu oran ölçüt alýnýrsa, yerinin geliþmiþ-kuzey deðil, azgeliþmiþ-güney olduðunu bir kere daha tevsik etti. Aslýnda, Türkiye deki okumuþ ve yarý-okumuþlar ýn bu baðlamdaki budalaca komplo teorilerine itibar oraný, yazýlý ve sözlü medyadaki yorumcularýn bu teorilere itibar oranýndan çok daha yüksekti. Halk ise, yapýlan bir kamu-oyu araþtýrmasýnda, saldýrýnýn 1 Genel Kurmay ýn rakamlarý, PKK terörünün bilançosunu þöyle verir: kadar sivil, 5,000 e yakýn asker, polis, jandarma ve köy korucusu olmak üzere toplam 30,000 civarýnda ölü. Kraldan kralcý ve profesyonel standartlarý olmadýðý gibi profesyonel etikden de yoksun olan TRT yöneticilerinin talimatýyla, bu rakamlar, TRT bültenlerinde hep PKK nýn kurbaný olan 30,000 vatandaþýmýz diye verildiði için zihinlerde bu konuda kafa karýþýklýðý vardýr. * Fikir hiçbir þekilde ilk deðildi. Sadece eylem ilk ti. Ünlü ressam ve çaðdaþ entellektüellerimizden Bedri Baykam aynen böyle bir eylemi konu alan bir romaný ta 1968(1969?) da yazmýþtý ve kitapta bir Boeing 707 i PANAM gökdelenine çarptýrmýþtý. 8

3 motivasyonunu güçlüden intikam almak olarak belirtirken (%44), daha çok kendi bakýþ açýsýný, saldýrýyý gerçekleþtiren teröristlere projekte etmekteydi. Ve bittabi, projeksiyon yaptýðýnýn da farkýnda deðildi. 1. Komplo Teorisyenlerinin Teknik Bilgisizlik ve Maddi-Hata ve Eksik -Veri Üzerine Bina Ettikleri Bazý Argümanlar ve Bunlara Yanýtlar Daha çok azgeliþmiþlerdeki yarýaydýnlarýn teveccüh ettikleri komplo teorilerinin bu saldýrý baðlamýndaki gerekçeleri þunlardý: Saldýrýnýn ardýnda çok karmaþýk, ileri teknoloji gerektiren mükemmel bir planlama ve beyin var. ABD gibi bir ülkede bir uçak kaçýrýlýr, iki uçak kaçýrýlabilir ama koordineli olarak 4 uçak birden nasýl olur da kaçýrýlabilir? Bu tür planlama ve beynin gerisinde sadece terörist olamaz. Demek ki ardýnda devlet ve örgütleri var... Bu tür argümanýn öncül önermeleri, konuya iliþkin spesifik ve maddi veriler ve bilgi parçacýklarý hakkýnda derin bir cehaleti (veya önyargýlar nedeniyle bilinçsizce veya kasýtlý bir biçimde yapýlmýþ büyük saptýrmalarý) yansýtmaktadýr. Þöyle ki: 1.1. Saldýrýda yüksek veya ileri teknoloji kullanýlmamýþtýr. Saldýrýda kullanýlan yüksek teknolojinin eseri olan B-767 ve B-757 tipi geniþ gövdeli, orta-büyüklükte yolcu jetlerini saldýrganlar imal etmemiþtir. Bunlarý, sadece, görüþ mesafesinin 20 km. kadar olduðu pýrýl pýrýl güneþli bir sabah, havadayken ele geçirip, elleri tir-tir titreyen bir Parkinson hastasýndan baþka kimsenin ýskalamayacaðý büyüklükteki hedeflere çakmýþlardýr. Burada ileri teknoloji falan söz konusu deðildir. Eylemin bu kýsmý, saðlýklý ve orta zekalý herhangi bir insanýn saatlik bir eðitimle becerebileceði bir iþtir yeter ki intihar komandosu olacak derecede fanatik ve kararlý olsun. Jet pilotluðunun asýl maharet isteyen kýsmý, uçaðý salimen hava alanýna indirme prosedürlerinde yatar hele sisli havalarda veya bir arýza söz konusu olduðunda... Ama 1,000 metreye çýkmýþ bir jet yolcu uçaðýnýn pilot koltuðuna oturup, görüþ mesafesinin 20 km olduðu pýrýl-pýrýl bir günde, uçaðý, metreye indirdikten sonra yatay uçuþa geçip, 200x200 m.lik bir tabana oturtulmuþ 110 katlý bir kuleye çak mak, fazla bir maharet ve çok etraflý bir eðitim gerektirmez ABD gibi bir ülkede, bir uçak kaçýrýlýr; hadi iki uçak kaçýrýlýr ama bir saat içinde dört uçak birden nasýl kaçýrýlýr? Bu aptalca bir sorudur. Bir saat içinde dört uçaðý Malta da veya Zambia da kaçýrmak zordur çünkü o saat dilimi içinde zaten topu-topu 3-5 uçak havalanmaktadýr. Oysa, Washington D.C. de iki, Philadelphia da bir, Baltimore da bir, New York City de üç ve Boston da bir olmak üzere, 11 Eylül günü teröristlerinin kullanabileceði cem an sekiz adet büyük hava alaný vardý ve bir saatlik bir zaman dilimi içinde bu alanlardan kalkan tarifeli yolcu uçaðý sayýsý 150 nin üzerindeydi. Bunlardan kýsa mesafeye uçanlarý seçmediler çünkü bunlarýn depolarýndaki benzin, saldýrýyý bu katastrofik boyuta taþýyacak miktarda deðildi. Gene de geriye uçak kalýyordu. Uluslararasý uçuþ yapanlarý da seçmediler. Uluslararasý uçuþlarda kontrollerin daha sýký olduðunu düþündüklerinden bunlarý da elediler. Gene de geriye, ABD nin Atlantik kýyýsýndan Pasifik kýyýsýna sefer yapan birkaç düzine tarifeli yolcu uçaðý kalmýþtý. Bunlarýn arasýndan bir tane kaçýrmakla dört tane kaçýrmak arasýnda zorluk açýsýndan bir fark yoktur. Vardýr diye düþünenlerin yaptýðý mantýk hatasý, þu budalaca çýkarsamada yapýlan mantýk hatasýna benzer: Saðlýklý genç bir 9

4 nceleme - araþtýrma i nalysis & research a 16. YIL erkek yüz metreyi 16 saniyede koþuyor; öyleyse saðlýklý 4 genç erkek 100 metreyi 4 saniyede koþar! 5-kiþilik bir tim, bir yolcu uçaðýný ne denli kolay kaçýrýyorsa, 5-kiþilik 4 tim dört yolcu uçaðýný o denli kolay kaçýrýr!!! bu kadar müthiþ ve katastrofik bir sonuç...teröristler açýsýndan bu kadar büyük bir baþarý, bu giriþimin ardýnda büyük bir organizasyon ve müthiþ bir planlama olduðunu gösterir. Doðulu kafasý ve/veya l5-20 teröristin iþi deðil bu.. Yerden destek aldýklarý sonucuna varýyoruz Teröristler ve ardýndaki planlayýcý kafalar, umduklarý ve hatta umduklarýndan da öte bir sonuç aldýlar. Ama kendilerini ölmeye adamýþ 19 kiþi varken, (onlarýn açýsýndan) daha iyi bir planlamayla çok daha feci neticeler verecek bir eylem yapabilirlerdi. Ölü sayýsý iki üç katý olabilirdi. Yukarýda deðindiðimiz somut bilgi parçacýklarýndan birini hatýrlayýnýz: NY-Boston, Boston-Washington DC. vs. gibi kýsa mesafeli uçuþ yapan uçaklarý deðil, ABD nin doðu kýyýsýndan batý kýyýsýna uçan seferleri seçtiler çünkü bunlarýn depolarýndaki benzinin, istedikleri neticeyi saðlamaya yeterli olacaðýný düþünüyorlardý. Yanýlmadýlar da. Ama, düþünmek gerekir: Kaçýrýlan uçaklarýn depolarýndakinden 3-4 kat fazla benzin taþýyan ve de kaçýrýlan uçaklarýn iki katýndan fazla kitleye sahip olan bir düzineden fazla B-747 Jumbo-Jet, ayný saatlerde, NYC, DC., Philadelphia ve Boston daki yedi havaalanýndan Asya nýn Pasifik kýyýlarýndaki þehirlere, Avustralya ya, ve Avrupa ya non-stop uçmak üzere havalanmýþlardý. Maksat katastrof yaratmak olduðuna göre, acaba neden bunlarý kaçýrmaya yeltenmediler? Çünkü teröristlerin ardýndaki plan onca sofistike deðildi. Tam tersine basitti ve yerden destek falan almýyorlardý. Yoksa, 4 adet medium-size jet yerine dört adet Jumbo jet kaçýrmýþ olsalardý ve ikiz kulelere ayný yerlerden vurmuþ olsalardý, l saat 43 dakika dayanan kuzey kule l5-20 dakikada, 62 dakika dayanan güney kule ise 8-10 dakikada çöker, kurban sayýsý da 6,900 deðil, 18,000-20,000 olurdu Planlamanýn, komplo-teoricilerinin iddia ettiði gibi o kadar da iyi olmadýðý, Pittsburg yakýnlarýnda çakýlan uçaðýn öyküsünden de belli. Boston, Logan Airport tan havalanan bu uçaða teröristler sularýnda Cleveland üzerinde el koydular. Pittsburg yakýnlarýna çakýlmasaydý, Baþkent üzerine ancak saat sularýnda varacaktý. Bu çok geç bir saatti. Ýkinci uçak güney kuleye tam 9.03 te çarpmýþ ve yetkililer o dakikadan itibaren bir terörist saldýrýyla karþý karþýya olduklarýný anlamýþlardý. Bu uçaðýn terörist saldýrýyý gerçekleþtirme þansý yoktu: Pittsburg yakýnlarýnda yolcularýn, nasýl olsa kaybedecek hiç birþeyimiz yok diyerek kontrolü ele geçirme giriþimi sýrasýnda de yere çakýlmasaydý, 20 dakika sonra zaten avcý uçaklarýnca vurulacaktý. Komplo-teori seven herkes, söz konusu uçaðýn denildiði gibi düþmediðini; savaþ uçaklarý tarafýndan düþürüldüðünü; ABD hükümetinin zaten yeterince prestij kaybettik; bir de kendi vatandaþlarýný taþýyan uçaðý düþürdüler demesinler diyerek, bu dördüncü uçaðýn düþürülmüþ olduðunu gizlediðine inanýyor. Oysa, ABD li yetkililer, Pentagona 9.50 sularýnda çakýlan uçaðý düþürmek için giriþimde bulunduklarýný, ama yetiþemediklerini zaten açýk-açýk belirttiler. Pittsburg un km. güney doðusuna de çakýlan uçaðý ise, anlaþýlan, hava kuvvetlerine baðlý avcý uçaklarý, arasýnda Appalachian sýradaðlarý üzerindeki ormanlýk ve meskun olmayan alanda düþüreceklerdi. Sormak gerekir: Pittsburg un üzerinden þehre saldýrý yapmadan geçip gitmiþ olan ve besbelli Wash- 10

5 ington DC e doðru gelen, ama baþkente daha dakikalýk uçuþ mesafesinde bulunan bu yolcu uçaðýný, hava kuvvetleri, Appalachian daðlarý gibi meskun olmayan bir yerde 20 dakika sonra düþürmek varken, neden göreli daha meskun bir alanda ve gereksiz yere erken vurup düþürsünler? (Uzmaným diye ortaya çýkýp, ahkâm kesen bazýlarý, açýp basit bir Atlasa bakmak zahmetinde bulunmadan fikir yürütmeye çalýþýrlar. Bu da herhalde gerikalmýþlýðýn bir baþka yansýmasý.) Ama burada vurgulamak istediðim baþka bir þey: Teröristlerin planlamasý, görüldüðü üzere hiç de o kadar iyi deðildi. Ýyi olsaydý eðer, Pentagon a çakýlan üçüncü uçak ve Pittsburg da düþen dördüncü uçak yerine, Washington daki hedefleri saat arasý vuracak þekilde baþka iki uçak kaçýrmýþ olurlardý. Bu durumda, 4. uçak olarak Philadelphia, Washington veya NY taki toplam altý hava-alanýndan arasý kalkan bir uçak seçilirdi. Yeterince alternatif uçaklar vardý. Demek ki, planlama aslýnda iyi deðil; en-iyi hiç deðildi. Hatta kötüydü bile denebilir ABD gibi ileri teknoloji, elektronik iletiþim-biliþim aygýtlarýnýn en üst düzey olduðu bir ülke, nasýl oluyor da hava sahasýný böyle kontrol edemiyor. Nasýl oluyor da, uçak kaçýrýlýyor ama haber yetkililere iletilmiyor veya haberleþme aksýyor? Demek ki, içeriden destek var... Fikir yürütürken yanlýþ neticeye varmanýn baþlýca iki grup nedeni olabilir. Ya mantýk hatasý yapýlýr yukarýda deðindiðimiz 1 uçaðý kaçýrmanýn zorluðu n ise 4 uçaðý birden kaçýrmanýn zorluðu 4n dir. örneðinde olduðu gibi... Veya argümanda mantýk hatasý yoktur ama veriler veya parametreler veya parametreler ve veriler arasýndaki iliþkileri belirten iþlevsel argümanlar hatalýdýr. Biliþim lisanýnda buna Amerikalýlar BÝBO (Bullshit-In-Bullshit-Out) derler. Yani veri ve parametre girdilerin boktansa çýktýn boktan olur. Türkçe BGBÇ diye kýsaltýlabilir. Komplo teoricilerinin bu argümanýnda yanlýþ veri girme hatasý var. Olay sýrasýnda haber yetkililere iletilmedi diye bir þey yok. Haberleþme kopmadý. Sivil havacýlýk hakkýnda bilgisi olanlar bilir: Yolcu uçaðý bir hava kontrol merkezinden bir sonraki hava kontrol merkezine havale edilir. Uçuþ boyunca bu veya bundan sonraki kulenin radarýnda görülür. Efendim bu sistem çökmüþ anlaþýlan... yoksa nasýl oluyor? Hem sonra, uçak kaçýrýlýnca, kaçýrýldým anlamýna gelen bir kod varmýþ. Pilot onu girermiþ. Kaçýrýlan uçaklarýn hiçbirinin pilotu bu kodu girmemiþ. Ya bu nasýl oluyor? Acaba iþin içine pilotlar da mý karýþtý? Yok efendim, acaba, CÝA uçaðýn içine herkesi uyutan veya öldüren gaz fýþkýrttý da bu uçaklarý yerden mi kontrol edip hedeflere çarptýrttý? vesaire, vesaire.. diye soruyorlar ya söz konusu prosedürler hakkýnda detaylý bilgi sahibi olmadýklarý için veya önyargýlarý beyinlerini sislendirdiði için... Yeterli bilgisi veya hayal gücü olmayanlar için açýklayalým, nasýl oluyor Birincisi: 11 Eylül e kadar, hijacking baðlamýnda sadece ABD deðil tüm dünyadaki havayolu pilot ve kabin personeline verilen talimat þuydu: Hava korsanlýðý ile karþýlaþtýðýnýz zaman, havakorsanýna, hiçbir þekilde direnmeyiniz. Hava korsaný ne isterse yapýnýz. Bu talimatýn gerisinde, yüzlerce uçak-kaçýrma olayýndan edinilen tecrübeler yatmaktaydý. Kabin personelinin direnmesi durumunda uçak düþebiliyor ve/veya istenmedik can kaybýna sebep olunabiliyordu. Hava korsanlarý, hemen-hemen her zaman, uçaðý bir 11

6 nceleme - araþtýrma i nalysis & research a 16. YIL meydana yöneltir ve sonra da bazý taleplerde bulunurdu. Korsana karþý þiddet kullanýlacaksa, bunun profesyonel timler tarafýndan uçak hava-alanýnda park-etmiþ durumdayken yapýlmasý adetti. Kýsacasý, bu nedenlerle, hava korsanýna uçak havadayken uçuþ veya kabin personeli tarafýndan müdahale edilmemesi istenirdi.bu bilgi parçacýðýný verdikten sonra devam edelim: Korsanlarýn üçü kabini güvene alýrken ikisi kokpit e girerler. Ellerinde karton keseceðini 2 pilotun boðazýný dayar ve oto pilota baðla emrini verirler. Pilot talimatlar uyarýnca denileni yapar. Bu arada hava korsanlarý uçaðý kaçýrdý kodunu girmez. Çünkü beþ on saniye veya birkaç dakika sonra girmeyi düþünür. Ama korsanlar hemen, koltuðundan kalk emrini verir. Pilotlarý baðlarlar; ve koltuða, uçuþ eðitimi almýþ olan terörist yerleþir. Kaçýrýldýk kodu girilmemiþtir, çünkü pilotlar, teröristlerin derhal yerlerini alýp uçaðý bizzat uçurmaya kalkacaklarýný hayal bile etmemiþlerdir. Çünkü daha evvel rastlanmýþ bir þey deðildir. Bu arada uçak, normal hava koridorunda, uçuþ-planýna uygun ilerlemektedir. Bir süre sonra, koridoru terk edip, hedefine yönelir. Bu radarda görüldüðünde, kontrol kulesindeki memurun ilk yapacaðý þey en az birkaç dakika boyunca pilotla irtibata geçmeye çalýþmaktýr. Yanýt alamayýnca, garip bir durum olduðunu algýlar. Þefini çaðýrýr. Þefle istiþare falan derken olayýn Federal Aviation Agency ve National Air Transportation Board yetkililerine iletimine dek en az beþ dakika geçer. Bu noktada uçaðýn düþürülmesi için Hava kuvvetlerine talimat falan verilmesi söz konusu olamaz. (Ýlk uçaktan söz ediyoruz.) Kimse kaçýrýlan uçaðýn bomba olarak kullanýlma ihtimalini o sýralarda düþünmemektedir. Böylece ilk uçak (American Airlines 11) 8.45 de Manhattan üzerinde radardan kaybolur. Radar verileri, uçaðýn büyük ihtimalle kaza yapmamýþ olduðunu, düþünülmeyeni ve düþünülmek istenmeyeni gerçekleþtirmiþ olduðunu göstermektedir. Ýlk uçaðýn kuzey kuleye vuruþu ile ikinci uçaðýn (United Airlines 175) güney kuleye vuruþu (9.03) arasýnda sadece l8 dakika geçmiþtir. Bu 18 dakika zarfýnda, Baþkan, National Security Council, Genel Kurmay, Hava kuvvetleri ve FBI arasýnda veriler alýnýp verilmiþtir ama Güney Kuleye çarpan ikinci uçaða müdahale edebilmek için kesinlikle vakit yoktur. Saat 9.15 de, baþta JFK, Laguardia ve Newark-NJ olmak üzere New York City çevresindeki tüm hava-alanlarý kapatýlýr. Baþkan Bush, Sarasota, Florida da katýldýðý eðitim sistemi konusundaki toplantýdan çýkýp, saat 9.20 de ulusa TV lerden hitap eder ve ABD nin terörist bir saldýrýya uðramýþ olduðunu; Güney Kuleye 9.03 te ikinci uçaðýn çarpmasýyla bu konuda tereddüt kalmadýðýný; Air Force-1 a binip Washington a uçmak üzere yola çýkacaðýný açýklar. Saat 9.20 itibariyle ABD semalarýnda uçmakta olan 700 e yakýn yolcu uçaðýnýn hiçbiri rotasýndan çýkmýþ deðildir. Saat 9.30; daha sonra Pentagon a çakýlacak olan American Airlines a ait 77 sefer sayýlý Dulles International - Los Angeles uçaðý rotadan ayrýlýr. Veriler diðer iki uçaktakine benzemektedir. Uçakla irtibat kurulamamaktadýr. Air Transport Board yetkilileri kuleden aldýklarý bu bilgiyi Hava Kuvvetlerine iletir. AA-77 nin rotadan çýkmasýndan sonra 5 dakika içinde vur emri çýkartýlýr. Saat 9.40: ABD deki tüm hava alanlarý kalkýþlara kapatýlýr. ABD nin Atlantik kýyýsýndaki havaalanlarýna yaklaþan uluslararasý 2 Neden karton keseceði? Çünkü ABD iç-hatlarda uzunluðu 3.5 inch (8.5cm.) e kadar býçak, maket býçaðý ve karton kesicisi taþýmaya izin var. Bu nedenle karton keseceði...normal býçaktan çok daha da iyidir çünkü kesici tarafý, maket býçaklarý gibi, jilet keskinliðindedir. 12

7 uçaklar ya geri çevrilirler ya da Kanada hava alanlarýna yönlendirilirler sularýnda Washington a en yakýn olan Virginia daki bir hava-üssünden kalkan avcý uçaklarý, üçüncü intihar timinin kontrolündeki uçaða yetiþemezler: AA 77, saat tam 9.43 te Pentagon a çakýlýr. Bu saatte, 4. uçak, yani United Airlines ýn 93 sefer sayýlý uçaðý, henüz kaçýrýlmamýþtýr. Bu uçak, Cleveland üzerindeyken, saat de rotadan sapar. Bu arada, saat 9.57 de Baþkan Bush Florida dan Baþkente doðru havalanmýþtýr te Dünya Ticaret Merkezi nin Güney Kulesi çöker. Saat sularýnda, UA-93 sefer sayýlý uçaðýn kaçýrýlmýþ olma haberi üzerine, Baþkan Yardýmcýsý Cheney, Baþkan Bush u Air Force One dan arayýp, Washington a gelmemesini, DC üzerindeki semalarýn yeterince güvenli olmadýðýný, Cleveland üzerinden kaçýrýlan bir uçaðýn Washington a doðru uçtuðuna dair duyumlar alýndýðýný bildirir. Bush un uçaðý rota deðiþtirip, Louisianna ya yönelir. Washington üzerine gelmiþ olan avcý uçaklarý Cleveland üzerinde de rotadan çýkan uçaðý intercept etme emrini civarýnda alýrlar ve uçaðý Appalachian Daðlarý üzerinde karþýlamak üzere uçuþa baþlarlar. Ama söz konusu uçak de Pittsburg un 25 km. kadar güney batýsýnda yere çakýlýr. Çakýldýðý noktadan Appalachian daðlarýna uçuþ süresi 20 dakika, Washington a uçuþ süresi 45 dakika kadardýr. Hal bu iken, komplo teoricilerinin, haberleþmenin kesildiði yargýsýna nasýl vardýklarýný anlamak mümkün deðildir. Aslýnda komplo teoricilerinin haricindeki normal yorumcular da, özellikle ilk gün, haberleþmede sorun olduðu izlenimine kapýldýlar. Çünkü bir þey kafalarýný karýþtýrdý. Olay, Türkiye saatiyle l5.45 de baþlamýþtý (8.45 EST). Türkiye saatiyle sularýnda American Airlines, bir bildiri yayýnladý ve CNN-International bunu alt-yazýyla verdi: American airlines has confirmed that it has lost two of its airplanes. Buradaki lost ( kaybettik ) sözcüðünün, Üzeyir Garih i kaybettik baðlamýndaki gibi kullanýldýðýný tüm Amerikalýlar anladý. Çünkü nerde olduðunu bilmiyoruz anlamýnda olsaydý, AA has declared that two of its airplanes are unaccounted for derlerdi. Gel gör ki, bizim TV lerimizde çalýþan ve doðru dürüst lisan bilmedikleri halde lisan bildiðini sananlar, bunu anlamadý. Ve haber geçtiler: Amerikan Airlines iki uçaðýnýn kayýp olduðunu bildirdi. Ve tüm yorumcular, baþladý hesap yapmaya: Ýkisi kulelere çarptý. Biri Pentagon a çakýldý. Biri Pittsburg yakýnlarýnda düþtü veya düþürüldü. Etti 4. American Airlines iki uçaðým kayýp diyor. Etti 6!!!. Bu arada United Airlines da benzeri bir bildiri yayýnlayýp, bir uçaðýný kaybettiðini teyit etti. Bizimkiler de toplamaya devam ettiler ve yedi rakamýna ulaþtýlar! Sonra da tabii akýllarý karýþtý; çünkü saatler geçti ve ve 7. uçaktan ses-soluk çýkmadý. Ama bizimkiler, Türkiye de saat gece yarýsýna geldiðinde, halâ bunlarýn akýbeti üzerinde tartýþýyor ve, herhalde bunlarý düþürdüler de söylemekten kaçýnýyorlar. Di mi ama? Bu açýklama yapýlalý 7 saat oldu. Ben þimdi baktým; Federal Havacýlýk dairesi ABD semalarýnda artýk uçan uçak kalmadýðýný bildiriyor. Ama bunlardan haber yok. Öyleyse... diye spekülasyon yapýyordu. Hatasýný en erken düzelten CNBC-e oldu. Diðerleri hatalarýný anlayýncaya kadar Türkiye 12 Eylüle girdi. CNN- Türk, Türkiye saatiyle 02 de, yani American Airlines bildirisinin yayýmýndan 9 saat sonra, halâ alt yazý cinsinden o anlamý-belirsiz ve aptalca motomot çeviriyi 13

8 nceleme - araþtýrma i nalysis & research a 16. YIL veriyordu. Oysa CNN-International, hangi uçaðýn, içinde kaç kiþiyle, nereye çakýldýðýný bültenlerinde detaylý ama sözlü olarak vereli 8 saat olmuþtu. Ama insiyatif almayý ve yetki kullanmayý bilmediðimiz için bir allahýn-kulu çýkýp da, bunun serbest ama doðru çevirisi, American Airlines, olaya karýþan dört uçaktan ikisinin kendisine ait olduðunu teyit etti þeklinde olmalý deyip, yanlýþý düzeltemedi. Kýsacasý, Amerikalýlarýn haberleþmesinde karýþýklýk falan yoktu. Karýþýklýk, Türk TV lerinde lisan bilmeyenlerin yaptýklarý yanlýþ çevirilerden kaynaklanýyordu ve sadece Türk seyircilerin ve yorumcularýn kafasýndaydý. Kimse de ertesi gün, biz böyle bir hata yaptýk, dinleyicilerimizden özür dileriz falan demek yürekliliðini göstermedi. Bu da azgeliþmiþliðimizin bir yansýmasý olsa gerek Pentagon un çok iyi korunmuyor muydu? Uçaðý düþürecek füze sistemleri yok muydu? Nasýl olur? Bu soru da data ve bilgi eksikliðinden kaynaklanýyor. Washington daki hava alanlarýndan biri Pentagon a çok yakýndýr.. Bu hava alanýna iniþ için yaklaþan veya bu hava alanýndan kalkýþ yapan uçaklarýn, Pentagon un (lateral) 3-5 kilometre yakýnýndan geçmesi olaðandýr. Durum bu iken, bu hava alanýndan kalkan bir uçaðýn optimal bir noktada kaçýrýlýp Pentagon a yöneltilmesi durumunda, uçaðýn rotadan çýkýþýyla vuruþ arasýnda sadece 1-2 dakika geçebilecektir. Bu bir-iki dakika içinde karar verip uçak düþürmek olasý bir þey deðildir. Bu durumda, Pentagon un otomatik bir füze sistemi ile korunmasý da mümkün deðildi: Çünkü, böyle bir sistemin varlýðý, diyelim ki sisli bir havada hata eseri bir dakika kadar bile rotasýndan þanssýz istikamette sapan her yolcu uçaðýnýn düþürülmesini icap ettirecekti. Dolayýsýyla, Pentagon u böyle kýsa-menzilli yerdenhavaya füzelerle koruyan bir sistem yoktu ve olamazdý. Nitekim bugünlerde ABD tüm hava alanlarýný uçuþlara açmýþ olmasýna raðmen, Pentagon a yakýn olan bu söz konusu alaný (makalenin dizildiði bu tarihte) hala açmamýþtýr. ABD in tüm topraklarýný hava saldýrýsýna karþý koruyan, çok sofistike bir füze sistemine sahip olduðu doðrudur; fakat bu hava savunma sistemi, kýtalararasý bir saldýrýya karþý dizayn edilmiþtir. Bütün sofistikasyonuna raðmen, 11 Eylüldeki saldýrý gibi bir saldýrýya karþý hiç etkin deðildir. Nitekim, saldýrýdan evvel Bush un gündeme getirmiþ olduðu ve uluslararasý (özellikle Rusya ve Çin ile) politik sorun haline gelmiþ olan füzekalkaný projesi de böyle bir kýtalararasý saldýrýya karþý düþünülmüþ süper-sofistike bir sistemdir. Hayal edildiði þekliyle kurulmuþ olsaydý, söz konusu o sistem de, bu çeþit bir terörist saldýrýya karþý hiçbir etkinliðe sahip olmayacaktý Bu baðlamlarda ABD güvenlik teþkilatlarýna ve yöneticilerine yöneltilebilecek mantýklý ve insaflý eleþtiri ancak þu olabilir: Neden yolcu uçaklarýnýn bu þekilde bomba olarak kullanýlabileceðini düþünüp ona göre bir sistem kurmadýnýz? Yanýt: Hayal edemediler. Veya ihtimal vermediler. Daha evvel hiç olmamýþtý. Üstelik bu gibi saldýrýlara karþý alýnacak etkin önlemler kýsýtlýdýr. Tek etkin önlem, kokpite giriþin tamamen kýsýtlanmasý; kokpit ile kabin arasýndaki (sadece kapý deðil) tüm duvarýn kurþun geçirmez ve delinmez bir zýrhla kaplý olmasý; uçuþ sýrasýnda kabin memurlarýnda dahi kokpit kapýsýný açacak anahtar bulunmamasý (aksi takdirde teröristler kabin amirini ölümle tehdit edip açtýrtabilirler); dolayýsýyla, kok- 14

9 pitlere, pilotlara özgü minik tuvalet yapýlmasý ve pilotlarýn yiyecek içecek ihtiyaçlarýnýn, kalkýþtan evvel kokpit e konmasý ve bu ihtiyaçlarýný pilotlarýn kendilerinin gidermesi... Hatta, daha emniyetlisi, en radikal çözüm olarak, kokpit ve kabin arasýnda kapý bile olmamasý; giriþ çýkýþýn ayrý-ayrý olmasý ve de pilotlarýn kokpit e silahlý muhafýz refakatinde indirilip bindirilmesi... En son analizde, uçaklarýn bomba olarak kullanýlmasýna karþý baþkaca tam-etkin, su-geçirmez bir önlem alýnmasý olanaksýzdýr. Ne var ki, bu radikal ve tatsýz önlemleri almak Amerikan toplumunun tabiatýna, yaþam-biçimine, ruhuna uygun deðildi. Bu hunhar saldýrýdan sonra bile garip bulacaklardýr. Böyle bir olay olmadan uygulamaya konmaya kalkýlsaydý büyük tepki ve direnç ile karþýlanýrdý ve muhakkak engellenirdi. Saldýrý öncesi, bu tür bir radikal tedbir alýnmasý, bu yüzden, sosyolojik ve sosyopsikolojik olarak mümkün deðildi. ***** 2. Komplo Teorilerinin Özündeki Saçmalardan Seçmeler: Okuyucumdan özür dilerim: Fazla teknik detaya girdim; ama bu baðlamdaki komplo teorilerinin üzerine bina edildiði tabandaki teknik bilgi, veri ve datanýn ne denli eksik veya yanlýþ veya saptýrýlmýþ olduðu hakkýnda bir fikir vermek gerekirdi. Þimdi, bu teorilerin özüne gelelim. Bu baðlamdaki teorileri üç ana gruba ayýrmak mümkündür. Bu gruplardaki komplo teorisyenlerin hepsi de, argümanlarýna, yukarýdaki bilgilerin ýþýðýnda çürüyen þu önermeler dizisi ile baþlarlar. Tekrar olacak ama yinelemek zorundayým. Derler ki: Bu saldýrý çok iyi planlanmýþ, yüksek teknolojik bilgi gerektiren beyinler tarafýndan yönetilmiþ ve icra edilmiþ, öyle terörist tarafýndan gerçekleþtirilemeyecek derecede beceri gerektiren ve Usame bin-laden in El-Qaeyda örgütüne mensup kiþiler veya benzeri doðulu kafalar tarafýndan yönetilemeyecek kadar sofistike ve karmaþýk bir planlama gerektiren müthiþ bir organizasyonun eseridir. Ve dolayýsýyla bunun ardýnda terörist ve aþýrý-uç örgütlerden baþka güçler, yani bazý devletler veya derin-devlet ve bunlara baðlý olarak çalýþan istihbarat örgütleri vardýr... Peki kimmiþ bu devletler veya devlet içindeki derin-devletler diye sorulunca üç ana gruba ayrýlan yanýtlar verirler: 2.l. ABD deki Derin Devlet Yapmýþtýr Bu grup teorisyenler, (a)ya kendi deneyimlerindeki devlet e ait imaj ve izlenimleri ABD deki ciddi devlete yansýttýklarýndan, (b) ya Hollywood filmlerinden fazlasýyla etkilendiklerinden, (c) ya da Amerikaya ve Amerikan etiketi taþýyan her þeye duyduklarý nefreti dile getirmek arzusundan, CIA nin veya tanýmý boþ býrakýlan bir baþka derin devlet yapýlanmasý nýn, þu veya bu maksatla, böylesine hunhar bir eylemi planlayabileceðine veya göz yumabileceðine kanaat getirebilmektedir. Yukarýdaki c þýkký hakkýnda parantez açýp bir saptamada bulunmak istiyorum: Bu tür irrasyonel bir nefretin psikolojik-patolojik nedenleri olmasý iktiza eder. Eðer böyle bir nefretin temelinde Usame bin-laden inkine benzer aþýrý-dinci temalar yatmýyorsa, ABD nin simgelediði ekonomik, politik ve askeri güce karþý duyulan ürküntü ve Amerikan toplumunun sanat, bilim, teknoloji ve ekonomi alanlarýnda elde ettiði baþarýlara karþý duyulan kýskançlýk ve haset ve bunlara baðlý olarak geliþtirilmiþ bir tür aþaðýlýk kompleksi yansýmaktadýr. Uluslararasý platformlarda ve global çapta herhangi bir alanda baþarý kazanmýþ olanlarýn veya böyle bir baþarý kazanma potansiyeli 15

10 nceleme - araþtýrma i nalysis & research a 16. YIL konusunda kendine güvenenlerin bu saldýrýlarý yorumlayýþ biçimi ile diðerleri ninki incelenip karþýlaþtýrýlsa, kuþkum yok ki, birinci grupta yer alanlarýn bu tür komplo teorici yaklaþýmý benimseme oraný, diðer gruptakilerin bu teorileri benimseme oranýna kýyasla kat be kat düþük çýkacaktýr. Küçük örneklemelerle ve izlenimsel saptamalarla böyle bir hipotez ispat edilemez; ama gene de, Cüneyt Arkýn, Alev Alatlý, Cem Karaca gibi global çapta olmayan ikinci gruptaki sanatçýlar ile birinci grup ta yer alanlarýn yorumlarý arasýndaki belirgin fark, bu spekülatif-düþüncemin doðru olduðuna dair güçlü bir izlenim býrakmaktadýr. Antiparantez... Saldýrýnýn ardýnda ABD deki derin devlet vardýr, tezini ileri sürenler, ABD deki derin devlet in böyle bir eyleme neden gerek duyduðu konusunda ikiye ayrýlýyorlar. (i) Ekonomik neden belirleyici oldu diyenler: Örneðin, Arslan Baþer Kafaoðlu, bir TV programýnda, bilgiç-bilgiç þöyle bir argüman ileri sürmekten çekinmedi: ABD ekonomisi resesyona girmiþti. Efendim, hepinizin bildiði gibi, merkez-kapitalist bu ekonominin can damarýný militerendüstriyel kompleks teþkil etmektedir; ama Sovyetler çöktüðünden bu yana askeri harcamalar kýsýlmýþ ve silah endüstrisine yeterli talep yaratýlamamýþtýr. Halbuki, bakýnýz, olayýn hemen ardýndan Kongre, 40 milyar dolarlýk tahsisat ayýrdý. Ergo... (!!!?) Ciddiye alýnacak türden bir argüman deðil ama, ister inanýn ister inanmayýn, bu tür bir argümaný inanýlýr veya makul bulacak derecede cahil çok. Onun için kýsaca yanýtlayalým: (i) Bir kere, militer-endüstriyel kompleks argümanýnýn ne kadar mesnetsiz olduðu, l Japonya ve Batý Almanya örnekleriyle sabittir. (ii) Kafaoðlu nun argümanýnýn militer-endüstriyel kompleksle ilgili yanlýþýný doðru kabul etsek bile, 11 trilyon dolarlýk bir Gayri Safi Yurtiçi Hasýlaya sahip olan bir ülke ekonomisini resesyondan çýkarmak için 40 milyar dolarýn hiçbir iþe yaramayacaðýný bilmek için ilkokul aritmetiði yeter. 40 milyar bölü 11 trilyon binde dört bile etmez. ABD in resesyondan çýkmasýný saðlayacak federal fon enjeksiyonunun, söz konusu 40 milyar dolarýn en az on-yirmi katý olmasý gerekir. Kaldý ki, söz konusu 40 milyarýn en az yarýsý, militer-endüstriyel komplekse gitmeyecek, sadece havayolu þirketlerini bu olay yüzünden batmaktan kurtarmaya harcanacak. (iii) Kafaoðlu nun argümanýný asýl absürd kýlan veriyi en sona sakladým. Diyelim ki Kafaoðlu haklý. Ama eðer öyleyse, ABD derin devletini idare edenlerin imbesil olmalarý (yani IQ ortalamalarýnýn 60 ýn altýnda olmasý) gerekir. Neden? Çünkü, Amerikan borsalarýna kote olan þirketlerin piyasa deðerlerinin toplamý, bugün, 10 Eylül kapanýþ fiyatlarýna kýyasla 1 trilyon 300 milyon dolar kadar düþmüþtür. Bu, kaðýt üzerinde olmakla birlikte, Amerikalýlarýn servetinde Türkiye GSMH nýn 8 katý büyüklüðünde bir kayýp demektir. Üstelik, bu hesaba, borsaya kote olmayan þirketlerin piyasa deðerindeki tahminî-düþüþ, dahil deðildir. Her iktisat ikinci sýnýf talebesi bilir ki, gerek yatýrým, gerekse tüketim fonksiyonunun önemli baðýmsýz deðiþkenlerinden biri, Wealth (Servet)tir. Dolayýsýyla tüm ekonomik ajanlar, ABD de tüketim ve yatýrým harcamalarýnýn düþeceðini ve ipso facto, resesyonun kat be kat derinleþeceðini tahmin etmektedirler. Nitekim, sadece ABD deðil, tüm ülkelerin ekonomileri gelecek iki yýl zarfýnda önemli bir darbe yiyeceklerdir; çünkü, saldýrýyý ta- 16

11 kiben derinleþen resesyonu ABD nin ihraç etmesi kaçýnýlmazdýr. Ama eðer öyleyse, Kafaoðlu ve benzerlerinin Amerikan derin devletini idare edenlerin ya moron ya imbesil olduklarýna veya die-hard (sapýna kadar) komünist olduklarýna iman etmiþ olmalarý gerekir. Kendileri; parlak argümanlarýyla kamu-oyunu televizyon kanalýyla aydýnlatýrken, herhalde böyle bir imanýn verdiði iç-rahatlýðýyla, bilgiç-bilgiç gülmekteydiler. Ama aslýnda haksýzlýk ediyorum: Bu gibi insanlarý böyle eleþtirmem hata: Asýl eleþtirmem gereken, böylesine zeka ve bilgi sahibi insanlarý ekrana çýkartan, çýkarttýktan sonra da söylediklerini, baþlarýný sallayarak ve saygýyla dinleyen sunucular ve program yönetmenleridir. (ii) Politik, jeopolitik ve askeri amaçlar belirleyici oldu diyenler: Bu tezi en belirgin biçimde dile getiren Emekli Orgeneral Kemal Yavuz olmuþtur. Argümaný söyle özetlenebilir: Afganistan ve Kuzey Pakistan; Rusya, Çin ve Hindistan üçgeninin tam ortasýnda yer almaktadýr. Bu üç ülke, 21. yy. da, süpergüç olarak ABD e rakip olabilecek potansiyele sahiptir. Dolayýsýyla, ABD için Pakistan ýn kuzeyinde bir hava üssü sahibi olmak, Rusya, Çin ve Hindistan üçlüsünü kontrol etmek açýsýndan hayatî önem taþýmaktadýr. ABD bu nedenle, nasýl Saddamý dezenfermasyon ile kandýrýp Kuveyt e saldýrtmýþ ve sonra yaptýðý operasyon ile Körfez savaþý sonunda bayraðýný Kuveyt ve Suudi Arabistana dikmiþ ise, benzer bir þekilde, bayraðýný Afganistan ve Pakistan a da dikmeye yarayacak yeni bir savaþ çýkartmak istemektedir. Ama bunun bir bahanesini yaratmak gerekir. Ergo: Terörist saldýrýnýn ardýnda ABD derin devletinin parmaðý vardýr. Argüman mantýklý mý gözüküyor? Ama çok saçma. Çünkü: (a)rusya, Çin ve Hindistan gibi üç dev ülkenin, bulunduklarý coðrafi bölgenin ortasýnda salt bir hava-üssü elde ederek kontrol edilebileceðini sanmak, hangi jeopolitik strateji dehasýnýn fantazisinin ürünüdür, acaba? Bu üç süper-güç adayýnýn bir veya birkaç hava-üssü ile kontrol edilemeyeceðini; eðer kontrol söz konusu olacaksa, bunun ancak tartýþýlmaz bir teknolojik, ekonomik ve (dolayýsýyla) askeri ve siyasi üstünlüðün sürdürülmesi yoluyla gerçekleþtirilebileceðini, bir orgeneralin iyi bilmesi gerekir. Býrakýnýz Çin, Rusya ve Hindistan gibi 21. yy. ýn potansiyel süper-güç adaylarýný, 3. sýnýf ülkelerdeki geliþmeleri bile, burunlarýnýn dibindeki bir hava-üssüyle kontrol etmek mümkün olmamýþtýr. Eðer aksi varit olsaydý, 1979 yýlýnda, Ýncirlik üssü orda öyle dururken ve de Pakistan-Amerikan iliþkileri de Irak-Amerikan iliþkileri de þimdikine kýyasla çok daha ýlýk ve yakýn iken, Ýran da Þah rejimi devrilmezdi. Hadi o devrildi diyelim, yerine geçen liberal-demokrat eðilimli Þahpur Bahtiyar hükümeti o denli çabuk tepetaklak olmaz ve yerine, ABD yi Büyük Þeytan ilan eden ve prestijine daha evvel görülmemiþ bir darbe indiren, Hümeyni ve mollalarýnýn rejimi oturuvermezdi. Eðer hedef-ülkeye yakýn bir hava-üssü ve hatta, hedef-ülkeyi çevreleyen ülkelerle çok yakýn politik ve askeri iliþkiler, Üçüncü Sýnýf bir Ülke deki içgeliþmeleri kontrol etmeye yetmiyorsa, Kuzey Pakistan daki tek bir hava-üssü ile Hindistan, Çin ve Rusya gibi üç devin geçireceði geliþmeleri kontrol etmek nasýl mümkün olabilir ki? El insaf paþa! (b) Bir an için bu tezin saçmalýðýný unutup, doðru kabul edelim; ve diyelim ki, ABD deki derin devleti idare edenlerin stratejik ve jeopolitik bilgisi böylesine zayýftý ve bu yüzden bayraklarýný körfeze diktikleri gibi Kuzey Pakistan a ve Afganistan a da dikebilmek için bir savaþa ve bunun için 17

12 nceleme - araþtýrma i nalysis & research a 16. YIL de bir bahaneye gerek duydular. Bahane olarak, ABD i böylesine sarsan, Amerikan servetinden 2 trilyonu onbeþ günde silip götüren, ekonomiyi ve dünya-kapitalist ekonomisini depresyona girme tehdidi ile karþý-karþýya býrakan böyle bir bahane yerine baþka türlü bir bahane yaratamazlar mýydý? Örneðin, iki yýl kadar evvel Cole isimli bir Amerikan destroyerine Yemen de bombalý bir saldýrý yapýlmýþ ve 17 denizci yaþamýný kaybetmiþti hayat ve 2 trilyon dolarlýk servet feda edileceðine, diyelim ki denizcinin yaþamý ve 50 milyon dolarlýk bir destroyer veya kruvozer feda edilse ve bahane olarak öne bu sürülseydi olmaz mýydý yani? Paþam, siz ABDde böyle derin-devlet iþleriyle uðraþan bir general olsa idiniz, hangi bahane yi yeðlerdiniz? Hadi diyelim ki a þýkkýndaki mülahazalarý þu veya bu nedenle düþünemediniz... Ama, bu gibi bir soru da mý hiç aklýnýza gelmiyor? Valla, ne diyeyim, iyi ki emekli olmuþsunuz ABD nin Süper-Güç ve Dünya-Jandarmasý Statüsünden Rahatsýz Olan Bir Baþka Birinci-Sýnýf Güç Yaptýrmýþtýr diyenler...: Bunlarýn argümanýna göre, ABD nin süper-güç olmasýndan ve tek-kutuplu dünya düzeninden rahatsýz olan ve ABD ile rekabet etmek isteyen yeni süper-güç adaylarý oluþmaktadýr. Kim bunlar diye sorarsanýz, komplo-teorisinin bu türünü savunanlar genelde kem-küm etmekte ama sonra da Almanya, Rusya, Japonya, Çin gibi isimler ortaya atmaktadýrlar. Süpergüçlerin oluþumunun tarihi incelendiðinde, gerçi, yükselen ve yeni-oluþan bir süper gücün, aðýrlýðýný askerî-ve-politik olarak ortaya koymadan evvel, eski-süper-gücü ekonomik alanda solladýðý gözlenmiþtir. Örneðin ABD nin askerî-politik süper-güç olarak açýkça meydana çýkýþý tarihlerine rastlar. Oysa, 20.yy. ýn ikinci yarýsýnýn görünürdeki süper-güçleri Ýngiltere+Fransa yý gerek teknolojik üstünlük gerekse iktisadi büyüklük açýsýndan, ABD, 1945 den çok evvel, arasýnda geçmiþti. Belki benzer bir biçimde, AB Gayri Safi Birlik Hasýlasý nýn, daha þimdiden ABD nin GSMH na kýyasla %30-35 daha büyük olduðuna ve yakýn gelecekte, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti nin de topluluða katýlmasýyla, ekonomik büyüklük açýsýndan AB ile ABD arasýndaki farkýn daha da büyüyeceðine iþaret edilebilir. Yani belki çaðýmýzýn yükselen ve yeni, ama askerî-politik boyutta henüz tezahür etmemiþ süper-gücü Avrupa topluluðudur. Ama bunlarýn, yukarýda sözü edilen saçma-sapan komplo-teorisi ile bir ilgisi elbette yok Saldýrýlarýn arkasýnda Mossad vardýr diyen komplo teorileri: Komplo teorileri arasýnda en az saçma olan budur; çünkü ilk bakýþta mantýklý olabilirmiþ gibi bir izlenim býrakmaktadýr. Mossad ýn, ABD gibi büyük bir gücü düþmanýma düþman edebilirsem... türü bir düþünce ile davranmasý sanki olabilirmiþ gibi gelebilir, basit düþünen birine... Ne var ki, hiçbir istihbarat örgütü, böylesine ilkel ve çocukca bir formüle dayanarak düþünüp hareket etmez. Zaten, sofistike düþünüp yüzlerce uzmanýn derin analizleri sonucunda hareket ettikleri zaman bile, giriþimlerin ben diyeyim üçte-biri siz deyiniz yarýsý, gerçek dünyadaki ve toplumlardaki dinamiklerin onulmaz ve öngörülmesi imkansýz dinamikleri ve karma-karýþýklýðýna ve/veya bazý kilit kiþilerin görünmeyen komplekslerinin örümcek-aðlarýna takýlýp hiç istenmeyen ve hiç beklenmeyen yan etkiler yaratarak baþarýsýzlýða uðrarlar... Hele böyle Aracýlýk iþlevine soyunmuþ güçlü dostumu, 18

13 düþmanýma düþman edebilirsem, bir daha arabuluculuk yapmaya soyunduðunda beni iyi kollar veya gücüyle benim düþmanýmý ezer falan gibisinden basit-kafalý düþünüp hareket etmeleri mümkün deðildir. Yani olmaz öyle þey. Ýki açýk nedenle olmaz: (i) Olmaz, olmaz ama, diyelim ki Mossad veya Mossad içindeki güçlü bir grubun bir an için tüm profesyonel basireti baðlandý da, böyle olsa iyi olmaz mý diye düþündü. Ýyi de, biri çýkýp, ya bilgi sýzar da, bu giriþimin arkasýnda Mossad ýn olduðunu Amerikalý yetkililer anlarsa, o zaman Ýsrail-Amerikan iliþkilerine ve dolayýsýyla Ýsrail e ne olur? diye sormaz mý?! Dahasý, böyle bir komplo tartýþýlýrken, biri çýkýp da, Ülkemize n olur, onu bir kenara býrakýn da, böyle bir saldýrýnýn ardýnda bizim olduðumuz ortaya çýkarsa, bize n olur, hiç düþündünüz mü, demez mi?! (ii) Kaldý ki, bu adamlarýnýn basiretlerinin böyle tümden baðlanmasý mümkün deðildir. Saldýrýnýn üstünden daha üç hafta geçmeden, uzman yorumcular þu noktada ittifak eder oldular: ABD nin Filistin- Ýsrail anlaþmazlýðý baðlamýndaki tutumu, çok büyük bir olasýlýkla, bu saldýrýnýn sonucunda, Arap tarafý ve tezleri lehine bir kayma gösterecektir. Çünkü, ABD, Arap dünyasýnda aleyhine oluþmuþ tepki ve nefretin daha da yaygýnlaþýp kök salmasýný önlemek gereðini duyacak ve Filistin-Ýsrail çatýþmasýnda, açýk bir þekilde Ýsrail-yanlýsý olarak görünmekten, bundan böyle, kesinlikle kaçýnmak zorunluluðunu hissedecektir. Dolayýsýyla, ABD nin Ýsrail e karþý daha soðuk ve eskisine kýyasla daha mesafeli davranmasý beklenmektedir. Sizce, Mossad ýn istihbarat uzmanlarý dinamiðin böyle geliþeceðini hiç düþünmemiþ olabilirler mi? Ýstihbarat uzmanlarýnýn yanlýþ düþündükleri ve yanlýþ hesap ettiklerine çok rastlanmýþtýr. Ama bu kadar da deðil! 3. Sonuç Babýnda Birkaç Söz Ýlkönce þunu belirteyim: Eleþtiri yoðunluklu bir yazý oldu. Klavyenin baþýna oturduðumda, niyetim böyle bir þey yazmak deðildi. Ne var ki, göyya terörizm uzmaný Dr. Erol Mütercimler; vakt-i zamanýnda Cemal Madanoðlu gibi pýrýl-pýrýl bir kiþiliði yýpratýp siyaset sahnesinden silmek için ajan-provokatör olarak görev yapmýþ ve Madanoðlu yu beraat ettiren mahkemede deþifre olmuþ Mahir Kaynak; Doç. Dr. Ümit Özdað, bazý görüþlerini özetle verdiðim Arslan Baþer Kafaoðlu ve emekli orgeneral Kemal Yavuz, ve þimdi adlarýný unuttuðum yarým düzine daha komplo teoricisinin olur-olmaz iddialarýný bazen kahkahalarla gülerek bazen de sýkýlýp kýzarak onca gündür dinledikten sonra, zihnimden ve yüreðimden baþka tür bir metin çýkmasý olasý deðildi. Ama bu demek deðildir ki, yazýlý ve sözlü medyada dengeli ve bilgili olan kýymetli yorumcularýmýz ve habercilerimiz yoktur. Ve onlarýn sayýsý abuk-sabuk konuþanlarýn sayýsýndan çoktur. Bu kýymetli insanlar arasýnda aklýma ilk gelenler, Ruþen Çakýr, emekli Büyükelçi Yalým Eralp ve Þükrü Elekdað, Can Dündar, Mithat Bereket, Fatih Altaylý, Cengiz Çandar, Oktay Ekþi, Çetin Altan, Ali Bayramoðlu..Yer ve zaman kýsýtýndan isimlerini burada anamadýðým düzinelerce baþka kýymetli yorumcu ve köþe yazarý var. Bunu belirtmek istedim. Ýkinci olarak þunu söylemek istiyorum: Bu makaleyi yazmak için klavye baþýna oturduðumda, 11 Eylül saldýrýsýyla ilgili birkaç baþka boyut üzerine yazmayý planlamýþtým. Olmadý. Yer kalmadý. Belki de iyi oldu, çünkü söz konusu boyutlar, burada irdelenen boyutlara kýyasla daha karmaþýk ve daha spekülatif. Belki Ýþletme ve Finans ýn bir sonraki sayýsýnda o boyutlar üzerinde yazarým. 19

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Ýlter TURAN 63 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR GÝRÝÞ Prof. Dr. Ýlter TURAN Türk-Rus iliþkileri tarih boyunca rekabetçi bir zeminde geliþmiþ,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Prof. Dr. Ersin ONULDURAN

YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Prof. Dr. Ersin ONULDURAN YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ Prof. Dr. Ersin ONULDURAN 55 YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ Prof. Dr. Ersin ONULDURAN Türk-Amerikan iliþkilerini deðerlendirirken bu iliþkideki büyük ortak olan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı