yola devam kararý aldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yola devam kararý aldý"

Transkript

1 Ercan Daþdan dünya evine girdi Milliyetçi Hareket Partisi Çorum eski Belediye Baþkaný adayý ve eski Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, hayatýný Esra Þahin ile birleþtirdi. Sevgi - Fevzi Daþdan'ýn oðlu Av. Ercan Daþdan, Sevim ve Galip Þahin'in kýzý Esra Þahin ile Vadi Restaurant'ta gerçekleþtirilen bir düðün töreni ile dünya evine girdi. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 24 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: Selim Aydýn Ünlü dizi oyuncularýndan ve Hayvan haklarý savunucusu Semih Ýðdigül Mone Medikal desteði ile Kamu Sen'den Toplu Sözleþme görüþme sonuçlarýna tepki Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn geçtiðimiz günlerde sonuçlanan toplu sözleþme görüþmelerine tepki gösterdi. SAYFA 3 TE yola devam kararý aldý Türkiye Çorum karoserini tercih ederken, Çorum Belediyesi Malatya yý tercih etti! Ankara baþta olmak üzere bir çok il ve çevredeki araç sahipleri karasör yapýmý için Çorumu tercih ederken Saat kulesi önünde sergilenen Belediye araçlarýnýn karasörleri Malatya da yapýlmýþ. Þemsi Bayraktar Osmancýk pirincine kalitesiz pirinç katarak satanlara dikkat Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, son günlerde pirinçte, Osmancýk çeþidimize benzeyen, ithal, düþük kaliteli ucuz pirinçlerin yerli ürünle karýþtýrýlarak yüksek fiyattan satýldýðý yönünde yoðun þikayetler aldýklarýný belirterek... SAYFA 4 TE Hamza Karataþ Osmancýk doðalgaza kavuþuyor Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçenin doðalgaz boru hattý ihalesinin sonuçlanarak yüklenici firmayla sözleþme imzalandýðýný belirtti. SAYFA 4 TE Þehidin yarbay aðabeyi: 'Çözüm' diyenler neden þimdi 'sonuna kadar savaþ' diyor Þýrnak'ta þehit düþen Yüzbaþý Ali Alkan'ýn Osmaniye Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreninde milletvekillerine tepki gösterildi. SAYFA 9 DA Karadayý dizisinde Mahir rolündeki Kenan Mirzalýoðlu nu tutuklayan Hakim, Kurtlar Vadisinde Azerbeycan Uç Beyi ' Bahdiyar' gibi önemli roller baþta olmak üzere birçok dizilerin ' Karekter Oyuncusu' Semih Ýðdügül, 4 yýl aradan sonra tekrar Çorum'a uðradý. Mone Medikal sponsor desteði ile daha çok sahipsiz hayvana sahip çýkma adýna kaldýðý yerden yola devam edeceðini ifade eden eski tiyatrocu, emekli bankacý, dizi oyuncusu ve ayný zamanda Hayvan haklarý savunucusu olan Semih Ýðdügül, Gazetemiz Genel yayýn Yönetmeni Nadir Yücel'i Kurtlar vadesi dizisi oyuncularýndan Rasklon rolündeki oyuncu Ýsmail Bel'e ikiz kardeþi kadar benzediðini belirterek, Rol teklifinde bulundu. Meltem-Uður Çýnar çifti büyük etkinliði yine sundu Umut Radyo sahipleri Meltem-Uður Çýnar çifti bu yýlda Hacý Bektaþ Veli Anma törenlerinin resmi sunucusu oldu. Nevþehir'in Hacý Bektaþ Ýlçesinde Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca 52'ncisi düzenlenen törenler panel, sergi, açýlýþ ve konferans programlarý ile üç gün devam etti. Çýnar çiftinin dört yýldýr baþarý ile sunduðu anma törenlerinin birinci günü Çilehane mevkiinde Kemal Kýlýçdaroðlu Kültür ve Kongre merkezinde yapýldý. SAYFA 5 TE SAYFA 5 TE ÇOFSAD'dan 30 Aðustos etkinliði Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði (ÇOFSAD) 30 Aðustos Zafer Bayramý etkiliði olarak foto safarisi düzenleyecek. ÇOFSAD Basýn Sözcüsü Zekiye Çalýþkan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada... SAYFA 3 TE Diyanet Sen'den teröre lanet Atýf-Der Baþkaný Lek, MÜSÝAD Baþkanlarýný Ýskilip'e davet etti Ýskilip MYO'ya yeni binalarý konuþtular DE DE DE Okullar hayat olmuyor, asfalt oluyor! Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak okul bahçelerinin asfalt yapýlmasýna tepki gösterdi. SAYFA 4 TE Ýbrahim Býçak

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 24 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 2 AJANDA 04:18 05:52 12:50 16:32 19:35 21: Yavuz Sultan Selim Hân'ýn Mercidabýk Zaferi (1516) - Vezüv yanardaðý Pompei ve Herkülaneum þehirlerini yok etti (79) Atýf-Der Baþkaný Lek, MÜSÝAD Baþkanlarýný Ýskilip'e davet etti Ýnsanlarýn en kötüsü, ömrü uzun ve ameli kötü olandýr. Hadis-i Þerif Günün Þiiri SESSÝZLÝK BÝR GÜVERCÝN MÝDÝR? Ýlkbahar rüzgârý Dolaþ ev içlerini, iþitince Ölümün silâhlarla geldiðini Anlatýlýrsa öykümüz Gül bahçelerini serinlet Genç kýzlar oyalý yazma örtünüp Saçlarýný güllerle süslesinler Atýf-Der Baþkaný Mustafa Lek, MÜSÝAD Genel Merkez yöneticileri ve Þube Baþkanlarýný Ýskilip'e davet etti. Atýf-Der Baþkaný Lek, geçtiðimiz Perþembe günü Baþkanlar Kurulu Toplantýsý için Çorum'a gelen Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝ- AD) Genel Merkez yöneticileri ve Þube Baþkanlarýna Ýskilipli Atýf Hoca ile ilgili yazýlmýþ eserlerden hediye etti. MÜSÝAD yöneticilerini 4 Þubat 2016 tarihinde Ýskilip'te gerçekleþtirilecek olan Ýskilipli Atýf Hoca'yý anma programýna da katýlmaya davet eden Mustafa Lek, ayrýca kendisini MÜSÝAD Ýl Baþkanlarý Ýstiþare Toplantýsý'na davet eden AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Köksal'a teþekkür etti. Ertelenmez bir adýma Def gibi gerilmiþti can Hava bir yargý gibiydi Apaçýktý Dünyaya karþý bizi Tutan sesimize Dünya dalýnda ham Anýnda farkettim onu Ölüm tanýþtýrdý bizi Ýlkbahar Her yýl için oralara git Çünkü bekliyenlerimiz var orda Ýþbilir adam kiþilere Dövüþtüðümüz günü hatýrlat: "Silâhým yerde durmasýn öyle Elimin ateþidir, sýcaklýðýdýr avucumun Göz kýrpmazlýðýmdýr Suskun buldunsa onu Ýhanetleri baðýþlamanýn güçlüðündendir Artýk hiç konuþmýyacaðýmý bil Veysel ÖNGÖREN Ýskilip MYO'ya yeni binalarý konuþtular Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9155 2,9222 EUR 3,3189 3,3257 STERLiN 4,5774 4,5879 2,3876 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy ve Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, beraberindeki heyet ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Belediyesi'nin katkýlarýyla kampüsün geniþletilmesi ve yeni binalarýn yapýlmasý konularýnýn ele alýndýðý görüþmede Rektör Prof. Dr. Alkan, MYO'larýn ilçelerin pek çok alanda geliþimine katký saðladýðýna inandýklarýný ve bu çerçevede teknik eleman yetiþtirme noktasýnda büyük bir öneme sahip olan Meslek Yüksekokullarýnda istihdam odaklý bölüm açmaya gayret ettiklerini vurguladý. Ýskilip Meslek Yüksekokulunun yeni açýlan bölümlerle birlikte hýzla büyümeye devam ettiðini ve fiziki mekanlarýn iyileþmesine baðlý olarak bölüm ve öðrenci sayýsýnda daha da artýþ saðlanacaðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, vermiþ olduklarý desteklerden dolayý Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy ve Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür etti. Üniversitenin ilçelerdeki MYO'larýn geliþmesi için yaptýðý çalýþmalarýn memnuniyet verici olduðunu ifade eden Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Ýskilip MYO'nun ilçe için büyük önem arz ettiðini ve Kaymakamlýk olarak ellerinden gelen her þeyi yapmaya hazýr olduklarýný belirterek "Hitit Üniversitesi ilçelerindeki MYO'lar ile birlikte hýzla büyüyor. Bu kapsamda yapýlan çalýþmalardan dolayý Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teþekkür ediyorum" dedi. Özverili çalýþmalarýndan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür ederek sözlerine baþlayan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, üniversitenin Çorum merkez beraberinde tüm ilçelerle de yakýn bir diyalog halinde olmasýnýn büyük bir avantaj olduðunu vurgulayarak her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýnýn altýný çizdi. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: NÖBETÇÝ ECZANELER Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS PAZARTESÝ 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Milletvekili Kurt'tan Þehit ve Gaziler Derneði'ne ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Þehit ve Gaziler Derneði'ni ziyaret etti. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ile derneðe bir ziyaret gerçekleþtiren Kurt, Türk Silahlý Kuvvetleri'ne ve acýlý ailelere baþsaðlýðý, yaralý askerlere acil þifalar diledi. Milletvekili Kurt, "Ben de bir anneyim. Bu acý hepimizin elbette, ancak ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Acýnýzý yüreðimde derinden hissediyorum. Bu ülke þehitlerimizi ve gazilerimizi hep minnetle hatýrlayacak" dedi. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 2 24 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 3 Selim Aydýn Kamu Sen'den Toplu Sözleþme görüþme sonuçlarýna tepki Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn geçtiðimiz günlerde sonuçlanan toplu sözleþme görüþmelerine tepki gösterdi. 3 Aðustos 2015 günü baþlayan 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinin Kamu Ýþveren Heyeti ve yetkili konfederasyon arasýnda atýlan imza ile sonuçlandýðýný belirten Selim Aydýn, "Yaklaþýk 3 milyon kamu görevlisi, 2 milyon emekli ve aileleri ile birlikte toplam 20 milyon vatandaþýmýzýn beklentileri bu toplu sözleþmede de gerçekleþmedi. Her anlaþma sonrasý olduðu gibi, bu anlaþmayý da "Tarihi baþarý" olarak niteleyen sözde yetkili konfederasyon 2016 yýlý için yüzde 6+5, 2017 yýlý için ise yüzde 3+4'e evet dedirtildi! 2013 yýlýnda imzalanan toplu sözleþmenin vatandaþlarýmýzýn 2014 ve 2015 bütçesinde yarattýðý tahribat giderilmeden atýlan bu imza önümüzdeki belirsiz dönem için tarihi bir leke olacaktýr. Dolar kurunun zirve yaparak 3 TL'yi bulduðu, altýnýn gram fiyatýnýn 110 TL'ye ulaþtýðý, 2014 yýlý enflasyonun bile yüzde 8,2 olduðu bu dönemde geçmiþ yýl kayýplarýmýzý, emeklilerimizin beklentilerini, hizmet kollarýnda çözüm bekleyen yüzlerce sorunu göz ardý ederek atýlan bu imza memurlarýmýz ve emeklilerimize yýllarýnýn da kaybedileceðinin en açýk bir göstergesi oldu. -"BÝR AYDIR OYNANAN BÝLÝNDÝK SENARYO FÝNAL YAPMIÞTIR"- "Bakan Faruk Çelik kendisine verilen rolü hakkýyla yerine getirmiþtir. Bu toplu sözleþme tam bir fiyaskodur.sözlerime sayýn Bakan Faruk Çelik'in masadaki anlaþýlmaz tutumunu kýnayarak baþlamak istiyorum. Bu toplu sözleþme kapalý kapýlar ardýnda alýnan kararlarýn oluþturulduðu ve masada hepinizin gördüðü üzere bize dayatýldýðý bir toplu sözleþme masasý oldu. Bunda da en büyük rol sayýn Faruk Çelik'indir. Sayýn Bakan kendisine verilen rolü hakkýyla bu toplu sözleþmede yerine getirmiþtir. Burada bir konfederasyonla kurgulanmýþ olan oyun sergilenmiþtir. Sayýn Bakan ve Memur-Sen Genel Baþkaný Ali Yalçýn daha öncede açýkladýðýmýz üzere, "Bir toplu sözleþme metni imzalanacak demiþtik" bir þekilde toplu sözleþme metni erken seçim öncesinde imzalanmýþtýr. Þunu çok net söyleyelim, Memur-Sen konfederasyonunun her hangi bir teklifi imzalamama iradesinin olduðunu biz zaten düþünmüyorduk. Bunu net olarak söylüyorum, son dokuz ayda dolar karþýsýnda ortalama memur maaþýnda eksi 13 azalma var. Ayný zamanda en düþük memur maaþýnda da eksi 13 azalma var. Ortalama memur maaþý ile 9 ay önce alýnan çeyrek altýnda da eksi 9,3 oranýnda azalma var. Son 9 aydaki ekonomik tablo dolar ve altýn karþýsýnda bu þekilde. MEMUR-SEN NE ÝSTEDÝ? NEYE ÝMZA ATTI? BU BAÞARI MIDIR? Biz bunun basýnýn da kamuoyunun da gözünden kaçtýðýný düþünüyoruz. Memur-Sen masaya oturmadan önce seyyanen 150 TL brüt zam istedi, 2016 yýlý Ocak ve Temmuz aylarý için yüzde 8+8 zam istedi. Yan ödeme puanlarýnýn yüzde 50 oranýnda artýrýlmasýný istedi büyümesinin yüzde 50'sinin 2015 büyüme hedefi yüzde 4, dolayýsýyla bu yüzde 2 yapar, 2016 yýlýnda gerçekleþen büyüme oranlarýnýn tamamýný istedi. Bu da yüzde 5, hükümetin hedefi. Kýdem aylýðý, gösterge rakamýnýn 20'den 100 e çýkarýlmasý da Memur- Sen'in talepleri arasýnda. Bu oransal olarak en düþük devlet memuru maaþ için bu talep 2016 yýlý için yüzde 33,2 yani Memur-Sen'in bu taleplerini alta alta koyduðunuz da 2016 yýlý için yüzde 33,2 en düþük devlet memuru için zam istemekteydi. Ortalama memur maaþý için ise yüzde 31.7 zam istiyordu. Bu rakamlar 2017 yýlý için ise en düþük devlet memuru maaþý için yüzde 23.8, ortalama memur maaþý için ise yüzde 22.9 zam talebi anlamýna geliyor yýlý için en düþük devlet memuru maaþýna yüzde 33.2 isteyen bir konfederasyon yüzde 11'lik bir zammý bu masada tarihi baþarý olarak ilan ediyor. Yani yüzde 33.2'nin 3'te biri oranýnda bir zam alabilmiþler ama diyorlar ki, "Biz tarihi baþarý elde ettik" sayýn Ali Yalçýn, 2017 yýlýnda da 3+4'ü tarihi baþarý olarak sunuyor. Yüzde 23.8 en düþük devlet memuru maaþýna zam istemiþler 2017 yýlý için için aldýklarý yüzde 7'yi baþarý olarak takdim ediyorlar, bu nasýl kabul edilebilir? Bakýn bu toplu sözleþme 2015 yýlýnda iþçi sendikalarýyla yapýlan 2016 yýlý bakýmýndan söylüyorum, yapýlan toplu sözleþmenin gerisindedir. Ýþçilere 500 TL bir defaya mahsus iyileþtirme verilmiþtir, bura da bu da yok, hükümet memura yüzde 11 vermiþtir ama kamu iþçisine verdiði 500 TL'yi vermemiþtir. Ayrýca iþçilerde 2150 TL'nin altýnda maaþ alanlara 100 TL, 75 TL ve 50 TL iyileþtirmeler yapýlmýþtýr. Bu masada bu da yoktur, alýnamamýþtýr. Bu neyin tarihi baþarýsýdýr? Memur-Sen seyyanen zam konusunda yeterince ýsrarlý olmadýðý için bu toplu sözleþmeyle maaþlar arasýndaki uçurum daha da büyümüþtür. En yüksek devlet memuruna 900 TL, en düþük devlet memuruna 200 TL zamma evet demek skandaldýr. Ayrýca baþka neler getirmiþtir Memur-Sen masaya, Ek gösterge artýrýlmasýný getirdi, öðretmenlerimiz için 3600, diðer memurlarýmýz içinde belli oranda artýrýlmasý için, bizde getirdik. Ek gösterge rakamlarý da fiyasko! Vergi dilimleri, vergi matrahý ile ilgili bir anlaþma duydunuz mu, yok! Üç beþ ay sonra memurdan, kaþýkla verip kepçeyle alacaklar, vergi matrahlarý yerinde sayýyor. Bir baþarý var mý, yok. Diyorlar ki, "Fiili hizmet zammýnda anlaþtýk.." Ali Yalçýn, taze baþkan, biz anlaþtýk fiili hizmet zammýnda, sen neyi anlaþtýn? Toplu Sözleþme masasýnda yuvarlýk anlaþmalar olmaz, köþeli anlaþmalar olur. Sen kimin fiili hizmet zammýný çözdün? Öðretmenin mi, Posta çalýþanýnýn mý, saðlýk çalýþanýnýn mý? Neyi çözdün, ne anlaþtýn? Bilim kurulu kuracaklarmýþ. Böyle bir anlaþma yok, uydurma. NASIL BÝR SENDÝKACILIK BU? Öðretmenlere nöbet ücreti meselesine gelince, haftada 6 saat ücret istedik, 98 TL'ye aylýk anlaþmýþlar, bahsi geçen para 2016 yýlýnda haftada 2 saat, 2017 yýlýnda haftada 3 saat nöbet ücretine denk geliyor. 6 saat ile masaya geliyorsunuz, 2 saate imza atýyorsunuz ve buna baþarý diyorsunuz. Bütün eðitim sendikalarý, üyeleri nöbet eylemine katýldýlar, soruþturma geçirdiler, cezalar aldýlar. Cezayý verenler kimdi biliyor musunuz? Bu sendika baþkanýnýn okul müdürü olan üyeleri, Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri, Þube Müdürleri yani kendi adamlarý. Nöbet ücreti için eylem yapan diðer sendikalarýn üyelerine soruþturma açtýlar, ceza verdiler, burunlarýndan fitil fitil getirdiler. Üç saate imza atýyorlar, böyle bir þey var mý? Saðlýk çalýþanlarýna, diðer nöbet tutan memurlara nöbet ücreti nerede? saðlýk çalýþanlarýnýn komik nöbet ücretleri ile nöbet tutturulmasý zorunluluðu sizi hiç ilgilendirmiyor mu? Nasýl bir sendikacýlýk bu? "Fazla çalýþmalar konusunu çözeceðiz" diyorlar, nasýl çözeceksiniz? Bakýn þu anda, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununda "Fazla çalýþmalar izne çevrilir" diyor, memura fazla çalýþma karþýlýðý izin verilmediði gibi parasal karþýlýðý da ödenmiyor, kavgalar var, Siz kanunun bu maddesinin deðiþtirilmesi için bir mutabakata vardýnýz mý? Bu nasýl bir baþarýdýr?" 4-C'LÝLERE HAK ALINMADI, HAKLARI GASPEDÝLDÝ 4-C'lilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili net bir karar alýnmadýðýný belirtirken, ödenecek ek ödemenin de mahkemeyle kazanýlmýþ haklarýn çok gerisinde kaldýðýný, bunun bir hak gaspý olduðunu özellikle belirtmek istiyorum. " 4-C'lilerle ilgili çalýþma yapacaklarmýþ. Ne olduðu da belli deðil, sayýn Bakan önce "4-C'lileri sözleþmeli yapacaðýz" dedi, ardýndan "Kadrolu yapabiliriz" dedi. Daha neye karar verdiklerini dahi bilmeyen bir toplu sözleþme. Ne zaman yapacaksýnýz? Tekel eylemlerinden beri hükümet 4-C'lilere adeta bir husumet besledi, düþmaný gibi gördü, bu problemi çözmedi ve yine iþi akýþýna býraktýlar. Bu çözüm deðildir, kimse kimseyi aldatmasýn. 4-B'lilere kadro nerede? TÜÝK çalýþaný 4-C'lilere kadro nerede? Vekil ebeler, vekil imamlar nerede? "Cuma izni olsun" diyorsunuz güzel ama Cuma namazýný kýldýran vekil imamýn vekil olduðundan haberdar mýsýn Memur-Sen? Niye kadro demiyorsunuz? "4- C'lilere 150 TL ek ödeme verileceði karara baðlandý" diyerek sanki müjde veriyorlar. Oysa þu anda kamu kurumlarýnda en düþük ek ödeme rakamý hizmetliler için 560 TL'dir. Zaten 4-C'liler mahkemeye baþvurduklarýnda kurumlarýndaki emsalleri kadar ek ödeme alýyorlardý. Bu da aylýk TL'den az deðildi. Yani 4-C'lilere verilen bir hak deðil, aksine 4-C'lilerden alýnan bir hak söz konusudur." -"EYLEM YAPMAMAMIZIN TEK NEDENÝ ÞEHÝTLERÝMÝZDÝR"- Türkiye Kamu-Sen olarak, "Eylem yaparýz, yapmamamýzýn tek sebebi þehitlerimizdir. Türkiye'de her gün bir ya da birden fazla þehidimizin olduðu, insanlarýmýzýn yüreðinin yandýðý bir dönemde Türkiye Kamu Sen olarak eylem yapmayý kendi vicdanýmýza yediremiyoruz, eylem yapmamamýzýn tek sebebi budur." ÇOFSAD'dan 30 Aðustos etkinliði Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði (ÇOFSAD) 30 Aðustos Zafer Bayramý etkiliði olarak foto safarisi düzenleyecek. ÇOFSAD Basýn Sözcüsü Zekiye Çalýþkan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, düzenli olarak organize edilen fotoðraf safarilerine devam edildiðini belirterek, Doðu Karedeniz ve Tokat fotoðraf gezisini tamamlayan ÇOF- SAD'ýn, bu sefer ki güzergahýnýn Kapadokya gün doðumu ve balon - Hasan Daðý - Aksaray - Tuz Gölü gün batýmý fotoðraf çekimi olarak belirlediðini ifade etti. Çalýþkan, Çorum' da fotoðraf sanatýnýn yaygýnlaþmasý amacý ile hem Çorum'u diðer illere tanýtmak, hem de diðer illerin kültürlerini, yaþam biçimlerini tanýmak amacý ile bu tarz etkinliklerinin devam edeceðini belirterek etkinliklerine dernek üyelerinin yaný sýra fotoðraf sanatýna ilgi duyan fotoðraf dostlarýnýn da katýlabileceðini belirtti. Çalýþkan, derneðin faaliyetlerinden haberdar olmak ve gezi hakkýnda bilgi almak isteyen fotoðraf dostlarýnýn, https://www.facebook.com/groups/cofsad https://twitter.com/cofsadtr adreslerinden iletiþim saðlayabileceklerini dile getirdi. "Oynanan kirli oyunu bozacak güçte olduðumuzu göstermeliyiz" Hasan Hüseyin Erdoðan Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkan Yardýmcýsý Hasan Hüseyin Erdoðan terör olaylarý nedeniyle yaptýðý açýklamada "Son zamanlarda ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlarý bozacaðýz" dedi. Türkiye'nin büyümeye, normalleþmeye ve uluslararasý arenada söz sahibi olmaya baþladýðý dönemlerde devreye sokulan terör örgütlerinin, kanlý yüzlerini birkez daha gösterdiðini dile getiren Hüseyin Erdoðan, "Son günlerde þiddetini her geçen gün artýran hain terör saldýrýlarýný, lanetliyor; yüzyýllarca üzerinde birlikte kardeþçe yaþadýðýmýz topraklarýmýza, birlikte yaþama isteðimize nifak tohumlarý ekmeye çalýþanlarý kýnýyoruz" þeklinde kaydetti. "Bütün milletimizi derinden üzüntüye boðan son saldýrýlar toplumumuzdaki hassasiyeti artýrmýþtýr" ifadelerini kullanan Erdoðan, "Ancak bugün kardeþlik baðlarýmýzý zayýflatmak isteyenler bilmelidir ki bu topraklarýn mayasý kardeþliktir. Terör olaylarýna karþý milletçe verilecek en güzel cevap; birlik ruhu içerisinde, ortak akýlla, aklý selime dayalý olarak teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karþý yekvücut olduðumuzu göstermektir. Soðukkanlý deðerlendirme, ortak akýl ve feraseti hâkim kýlmak suretiyle, millet olarak birlik ve kardeþlik içerisinde ülkemize ve geleceðimize yönelik oyunlarý bozma tutumumuzu kararlýlýkla devam ettirmeliyiz. Oynanan kirli oyunu bozacak güçte ve dirayette olduðumuzu göstermeliyiz. Bu duygu ve düþüncelerle Eðitim Bir Sen ailesi olarak; þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor; terörü ve terörden beslenenleri bir kez daha lanetliyoruz" þeklinde belirtti.

4 2 24 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 4 Osmancýk doðalgaza kavuþuyor Hamza Karataþ Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçenin doðalgaz boru hattý ihalesinin sonuçlanarak yüklenici firmayla sözleþme imzalandýðýný belirtti. Baþkan Karataþ, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Osmancýk doðalgaz boru hattýnýn yapým iþinin 16 Haziran 2015 tarihinde ihale edildiðini hatýrlattý. Ýhale sürecinin tamamlandýðýný belirten Karataþ, yüklenici firmayla sözleþme imzalandýðýný ve yer teslimi yapýlarak çalýþmalarýn baþlayacaðýný belirtti. Doðalgazýn Osmancýk için tarihi bir yatýrým olduðuna iþaret eden Karataþ "Þehrimiz artýk hak ettiði yatýrýmlara kavuþuyor. Bu yatýrýmlardan birisi de doðalgazdýr. Doðalgazýn gelmesiyle ilçemiz temiz enerji kullanýmýna geçecektir. Bir yandan Organize Sanayinin kurulmasý ile sanayimiz geliþirken, Kentsel Dönüþüm Projesiyle daha modern yaþam alanlarý inþa edilirken, doðalgazýn gelmesiyle de þehrimiz hava kirliliðinden arýndýrýlmýþ olacaktýr. OSB, Kentsel Dönüþüm, Ýçme Suyu ve Doðalgaz baþta olmak üzere hedeflediðimiz tarihi yatýrýmlar tamamlandýðýnda havasýyla, suyuyla, modern yaþam alanlarýyla Osmancýk, daha yaþanabilir bir þehir olacaktýr." dedi. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þunlar: tarihinde saatleri arasýnda: Pýnarcýk köyüne, Yeni Hayat köyü yeni yerleþime saatleri arasýnda:merkeze baðlý Babaoðlu köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Boðazönü köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Arpaöz köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Büyükdivan köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Göcenovacýðý köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Pembecik köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Burunköy köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Karabayýr köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Karabayýr köyü Kösürelik Mahallesine saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Eski Karadona köyüne tarihinde saatleri arasýnda:çorum merkeze baðlý Yenice köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Karadona köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Narlýk köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Deniz köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Gökdere köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Sarýþeyh köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Celilkýrý köyünün bir kýsmýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Celilkýrý köyünün bir kýsmýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Köprüalan köyünün bir kýsmýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Köprüalan köyünün bir kýsmýna tarihinde: saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Ömerbey köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Deliler köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Karapürçek Büyük Çayýr mevkiine saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Karapürçek köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Güzelyurt köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Aksungur köyü Merkez Mahallesine tarihinde: saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Aksungur köyü Kozanoðlu Mahallesine saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Aksungur köyü Memiþler Mahallesine saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Sýrýklý köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Altýnbaþ köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Altýnbaþ köyü Baðlarýnýn bir kýsmýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Altýnbaþ köyü Baðlarýnýn bir kýsmýna tarihinde: saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Altýnbaþ köyü Baðlarýnýn bir kýsmýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Çanakçý köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Çanakçý köyü Baðlarýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Saraylý köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Aþaðý Saraylý köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Aþaðý Saraylý Danaderesi Baðlarýna tarihinde: saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Morsümbül Köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Oymaaðaç Köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Seydim köyünün bir kýsmýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Seydim köyünün bir kýsmýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Seydim köyünün bir kýsmýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Seydim köyünün bir kýsmýna." Ýbrahim Býçak Okullar hayat olmuyor, asfalt oluyor! Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak okul bahçelerinin asfalt yapýlmasýna tepki gösterdi. Çocuklarýn ihtiyaç ve isteklerinin dikkate alýnmadan okul bahçesi tasarýmlarýnýn gerçekleþtirildiðini söyleyen Býçak açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Teneffüs ve öðle arasý süreleri dikkate alýndýðýnda öðrenciler okulda bulunduklarý tüm sürenin yaklaþýk üçte birini ders dýþý zaman olarak kullanmaktadýrlar ve bu süreyi okul bahçesinde geçirmektedirler. Okul bahçeleri dinlenme, hareket, öðrenme ve yaþama mekanlarý olup çevreye duyarlý, aktif ve saðlýklý nesillerin yetiþtirilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle okul bahçelerinin tasarýmý ekolojik ve pedagojik bir yaklaþýmla yapýlarak öðrencilere hem öðrenme hem de yaþama mekanlarý sunulmalýdýr. Okullarýn çok büyük bir çoðunluðunun bahçesi öðrencilerin sevmeyecekleri niteliktedir. Kenarlarda birkaç tane aðaç ve kalan kýsmýnýn asfalt olduðu bir okul bahçesi öðrencinin hangi ihtiyacýný karþýlayabilir ki? Ayný zamanda asfalt, beton veya beton plak taþ döþeme olan bahçe zeminleri çocuklarýn ciddi boyutta yaralanmalarýna sebep olabilmektedir. Zemin döþemesi olarak kauçuk, sýkýþtýrýlmýþ aðaç kabuðu veya çim yüzeyler gibi yaralanmalarý azaltacak nitelikte malzemeler kullanýlmalýdýr. Okul bahçelerinin oyun, hareket, dinlenme ve açýk hava derslik alanlarý olarak mekan daðýlýmlarýnýn yapýlmasý, öðrencilere çevre ve doða bilinci kazandýrmasýna yönelik olmasýna özen gösterilmelidir. Oyun alanlarýnda oyun bahçeleri, oyun aletleri, yere çizilebilen oyunlar, çim alanlar, dramatik oyun alanlarý, kum oyun alanlarý bulunmalýdýr. Spor alanlarýnda basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi ve diðer sporlara yönelik alanlarýn ilaveten jimnastik aletleri bulunmalýdýr. Öðrenciler ve öðretmenler için oturma ve dinlenme alanlarý, yeme, içme, uzanma için yeþil alanlar, tören alanlarý olmalýdýr. Açýk hava derslik alanlarýna yönelik ise eðitim bahçeleri, trafik bahçesi, satranç alaný, sebze meyve bahçeleri, küçük amfi tiyatro, sergi alaný, çok amaçlý çim alanlar, kum, su toprak gibi gevþek malzemelerle yapmayýkma imkaný saðlayan kum- su düzenekleri bulunabilir. Yapýlan araþtýrmalar bitkinin olduðu ve geniþ çim yüzeye sahip alanlarda oyun oynamanýn çocuklar üzerinde konsantrasyon, sosyal oyun ve motor kabiliyetlerinin olumlu yönde geliþtirici etkisi olduðunu ortaya koymaktadýr. Okul bahçeleri ekolojik ve pedagojik bir yaklaþýmla tasarlanýrsa öðrencilerin dersler sýrasýnda oluþan zihinsel yorgunluklarý giderilecek, saðlýklý geliþimleri desteklenecek, kendilerini rahat hissedecek ve etkinliklere aktif katýlýmlarý saðlanacaktýr. Okullarýn hayat olmayýp asfalt olduðunu üzülerek görmekteyiz. Milli Eðitim Bakanlýðýný okul bahçelerinin tasarýmý konusunda acilen politika üretmeye ve asfalt okul bahçeleri için tedbir almaya davet ediyoruz." Osmancýk pirincine kalitesiz pirinç katarak satanlara dikkat Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, son günlerde pirinçte, Osmancýk çeþidimize benzeyen, ithal, düþük kaliteli ucuz pirinçlerin yerli ürünle karýþtýrýlarak yüksek fiyattan satýldýðý yönünde yoðun þikayetler aldýklarýný belirterek, "Þayet birileri üreticilerimizin ekmeðine, tüketicilerimizin cebine göz dikmiþse, karþýlarýnda bizleri bulacaklardýr" dedi.bayraktar, yaptýðý açýklamada, son on yýlda çeltikte hem verimde hem de ekim alanlarýnda yüzde 38'ün üzerinde artýþ saðlandýðýný, üretimin giderek yaygýnlaþtýðýný bildirdi. Geçtiðimiz yýl 830 bin ton olan üretimin bu yýl 920 bin ton olmasýnýn beklendiðini vurgulayan Bayraktar, yeterli potansiyel bulunmasýna ve geçmiþ yýllara göre üretimin artmasýna raðmen halen yüzde 20 üretim açýðý bulunduðunu, bunun ithalatla karþýlandýðýn anýmsattý. Bayraktar, þöyle devam etti: "Ülke üretimimiz ihtiyacý karþýlayacak seviyeye gelinceye kadar ihtiyaç duyulan ithalatýn yapýlmasý kaçýnýlmazdýr. Ancak, burada üzerinde önemle durduðumuz husus, ithalatýn ihtiyaçtan fazla yapýlmamasý ve ithal edilen ürünlerin de piyasada izlenmesidir. Son günlerde ithal edilen ve Osmancýk çeþidimize benzeyen düþük kaliteli ucuz pirinçlerin yerli ürün ile karýþtýrýlarak yüksek fiyattan satýldýðý yönünde yoðun þikâyetler almaktayýz. Bu durumdan, birtakým çevrelerin, üreticilerimiz üzerinden haksýz kazanç elde etmeye çalýþtýðý gibi, tüketicilerimizde maðdur etiði anlaþýlmaktadýr. Kalitenin bozulmasýyla birlikte tüketicilerimizin pirinçten uzaklaþmasý tüketimi de olumsuz etkileyecektir. Bu durumdan en fazla zarar gören yine üreticilerimiz olacaktýr. Çeltik hasadýn az bir zaman kala, rekoltenin de yüksek beklendiði bir ortamda yaþananlar oldukça manidardýr. Eðer birileri üreticilerimizin ekmeðine, tüketicilerimizin cebine göz dikmiþse karþýlarýndan bizleri bulacaklardýr. Konunun bütün taraflarý, bu sahteciliðin üzerine gitmeli, denetimler artýrýlarak birilerinin üreticilerimiz üzerinden haksýz kazanç elde etmeleri, tüketicilerimizin de maðdur olmasýný engellenmeli; bu oyun bozulmalýdýr." -PRÝM DESTEÐÝ EKÝM ALANLARINI GENÝÞLETTÝ- Çeltiðin, Türkiye'nin toplam hububat üretiminden yüzde 2,5 oranýnda pay alarak buðday, arpa ve mýsýrdan sonra dördüncü sýrada yer aldýðý bilgisini veren TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, þunlarý kaydetti: "2005 yýlýndan bu yana çeltik ekim alanlarý yüzde 38,6, çeltik üretimi yüzde 38,3 oranýnda artýþ göstermiþtir. Geçen yýl 830 bin ton olan üretimin, bu yýl ilk defa 920 bin ton olmasý beklenmektedir. Saðlanan üretim artýþý hem verim hem de ekim alanlarýnýn artmasýndan kaynaklanmýþtýr. Verim artýþýnýn önemli nedenleri arasýnda, verim potansiyeli yüksek, kýsa boylu, makineli hasada uygun, hastalýk ve zararlýlara dayanýklý, farklý yetiþme devrelerinde soðuða toleranslý ýslah edilmiþ çeltik tohumlarýnýn kullanýmýnýn artmasý gelmektedir. Ekim alanlarýnýn artmasýnda ise 2005 yýlýndan itibaren çeltik üreticilerine verilen prim desteði etkili olmuþtur."

5 2 24 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 5 Ünlü dizi oyuncularýndan ve Hayvan haklarý savunucusu Semih Ýðdigül Mone Medikal desteði ile yola devam kararý aldý Karekter Oyuncusu' Semih Ýðdügül Bizimkiler Restoranda hayatýmýn en güzel Ýskenderlerinden birini yedim dedi. Karadayý dizisinde Mahir rolündeki Kenan Mirzalýoðlu nu tutuklayan Hakim, Kurtlar Vadisinde Azerbeycan Uç Beyi ' Bahdiyar' gibi önemli roller baþta olmak üzere birçok dizilerin ' Karekter Oyuncusu' Semih Ýðdügül, 4 yýl aradan sonra tekrar Çorum'a uðradý. Mone Medikal sponsor desteði ile daha çok sahipsiz hayvana sahip çýkma adýna kaldýðý yerden yola devam edeceðini ifade eden eski tiyatrocu, emekli bankacý, dizi oyuncusu ve ayný zamanda Hayvan haklarý savunucusu olan Semih Ýðdügül, Gazetemiz Genel yayýn Yönetmeni Nadir Yücel'i Kurtlar vadesi dizisi oyuncularýndan Rasklon rolündeki oyuncu Ýsmail Bel'e ikiz kardeþi kadar benzediðini belirterek, Rol teklifinde bulundu. Mersinde yaþýyan Semih Ýðdügül, sadece dizilerden deðil çok daha faydalý iþ yaptým dediði' Hayvan haklarýný koruma adýna büyük bir mücadelesi veren' bir isim olarak da tanýnýyor. Hayvan Haklarýnýn korunmasý ve savunulmasý adýna en önemli savunucular arasýnda yer alan Dizi oyuncusu Semih Ýðdügül, gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Nadir Yücel ile görüþtü. Konuþma melakeleri olmayan hayvanlarýn sesleri olma adýna gayret sarf ettiðini belirten Semih Ýðdigül," Eski Tiyatrocu emekli bankacý ve 50 yaþýndan sonra dizilerde rol alan bir sanatçýyým. Hayvanlarýn haklarýný koruma sahip çýkma azmimizi belki birileri delilik ve manyaklýk olarak görebilirler. Böyle düþünenler lütfen bir köpeðin mesela kedi gibi çöp konteynerýna giremeyeceðini aðaca çýkamayacaðýný fare v.s gibi avlanamayacaðýný da göz önüne getirsin. Milyonlarca ekmek ve yemeðin israf edildiðini de unutmamamýz gerekiyor. Sahipsiz hayvanlara sahip çýkmak dinimiz açýsýndan da Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel'in Dizideki Raskoln rolünü oynayan arkadaþý Ýsmail Bel ile ikiz kardeþ gibi benzer olduklarýný belirtti. önemlidir. Diðer yandan ekolojik dengelerin korunmasý gelecek açýsýndan tartýþýlmayacak bir konudur. Saðolsun Belediyelerimizin çoðunluðu bu konuda iþi ciddiye alýyorlar. Ben Belediyelerin hayvanlara sahip çýkma yöntemlerine göre ' Hayvan Barýnaðý, Bakým evi, ve Toplama Kampý' gibi bölümlere ayýrýyorum. Hayvanlarýn ayaklarýnýn betondan ziyade topraða do- Mone Medikal baskýlý tiþörtü ile teþekkür etti. kunmasý önemlidir. Köpek dýþkýlarý o köpeðin karnýnýn doyduðunun göstergesidir. Temizlenir. Önemli olan kýþýn üþümemeleri aç kalmamalarý yazýn da mevsim sýcaklarýndan korunmalarý önemlidir. Hayvanlar için Bakýmevlerinde Klimalý konteynýrlarýn olmasý gerçekten çok güzel bir olgudur. Bu mücadelemde sevgili eþim ve oðlumun desteklerini asla inkar edemem. Diðer yanda Çorumda çok deðerli dostlar da edindim. Bu güzel mücadele adýna Çorum duraðýnda destek veren Mone Medikal yetkililerine ayrýca teþekkür ediyorum. Bizimkiler Restoranda hayatýmýn en güzel Ýskenderlerinden birini yedim. Beni misafir eden Belediye baþkanýna da teþekkür ediyorum " dedi. Kurtlar Vadisi dizisinde ' Bahtiyar' ismi ile Azerbeycan Uç Beyi rolünde yer alan Semih Ýðdigül Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel'in Dizideki Raskoln rolünü oynayan arkadaþý Ýsmail Bel ile ikiz kardeþ gibi benzer olduklarýný belirterek," Nadir bey in boyu Raskoln dan biraz uzun. Ancak özellikle yüz saç ve gözler inanýlmaz benzerlik gösteriyor. Dizi için itina ile bu tarz oyuncular aranýyor. Nadir bey'e teklif gelirse kimse þaþýrmasýn" þeklinde espri yaptý. Meltem-Uður Çýnar çifti büyük etkinliði yine sundu Umut Radyo sahipleri Meltem-Uður Çýnar çifti bu yýlda Hacý Bektaþ Veli Anma törenlerinin resmi sunucusu oldu. Nevþehir'in Hacý Bektaþ Ýlçesinde Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca 52'ncisi düzenlenen törenler panel, sergi, açýlýþ ve konferans programlarý ile üç gün devam etti. Çýnar çiftinin dört yýldýr baþarý ile sunduðu anma törenlerinin birinci günü Çilehane mevkiinde Kemal Kýlýçdaroðlu Kültür ve Kongre merkezinde yapýldý. Etkinliðe hükümet ve AK Parti milletvekillerinden katýlým olmadý. Törene, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Nevþehir Valisi Mehmet Ceylan ve çok sayýda CHP'li milletvekili ve belediye baþkanlarý katýldý. Gün boyunca bomba ihbarlarýnýn yapýlmasý nedeniyle gerek Hacý Bektaþ Veli Türbesi gerekse törenin yapýldýðý Çilehane ve çevresinde polis, jandarma ve özel harekat görevlileri geniþ güvenlik önlemi aldý. Dünyanýn en önemli Alevi Bektaþi inanç merkezi konumundaki Hacýbektaþ ilçesini ziyaret edenler, Hacý Bektaþ Veli'nin türbesinden sonra kültür merkezinde bir araya geldi. Hava sýcaklýðý nedeniyle ileri saate ertelenerek kaydýrýlan etkinlik, saygý duruþu ile baþladý. Bu yýl Hacý Bektaþý Veli Dostluk ve Barýþ Ödülü'nü alan Prof. Dr. Çetin Yetkin'e ödülünü CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu verdi. Kýlýçdaroðlu, törende yaptýðý konuþmada, dün Bingöl'de bugün Kars'ta hayatýný kaybeden þehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baþsaðlýðý diledi. Kýlýçdaroðlu, "Barýþla, adaletle, özgürlükle eþ anlama gelmesi gereken Anadolu ne yazýk ki, sönen ocaklar, gözyaþý döken analar, evlat acýsý çeken babalarla anýlýr hale geldi. Biz teröre ve þiddete asla geçit vermemeliyiz. Biz barýþ diyeceðiz, insanlýk diyeceðiz, birlikte huzur içinde yaþamak diyeceðiz. Herþeyden önce Türkiye diyeceðiz. Biz buraya sadece velilerimizi anmaya ve onlara þükranlarýmýzý sunmaya gelmedik. Biz onlarý anlamaya, onlarý birazcýk olsun rehber edinmeye geldik. Veliler Allah dostudur. Hacý Bektaþ Veli'nin öðretilerine bugün her zamankinden daha çok ihtiyacýmýz var" dedi. HACI BEKTAÞ'IN YOLUNDAN SAPILMASAYDI TERÖR OLMAZDI 22. Hacý Bektaþý Veli Dostluk ve Barýþ Ödülü'nün hukukçu, sosyal bilimci ve yazar Prof. Dr. Çetin Yetkin'e verilmesinin ardýndan söz alan Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu, "72 milleti hoþ gör, düþmanýnýn dahi insan olduðunu unutma, incinsen de incitme diyen Hacý Bektaþ Veli insanlýða ýþýk oldu. Hacý Bektaþ Veli'nin aydýnlanma projesinin üç temel unsuru olan 'akýl, bilim ve adalet' yolundan sapmalar olmasaydý, ne katliamlar olurdu nede terör tohumlarý atýlýp yeþertilirdi. Laik, demokratik insan haklarýna saygýlý hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ödünsüz sahip çýkarak birlik ve beraberlik içinde tam baðýmsýzlýðýmýzý koruyarak yurtta barýþ dünyada barýþ ilkesi ile geliþip kalkýnmak her vatanseverin amacý ve görevi olmalýdýr'' diye konuþtu. Selmanpakoðlu konuþmasýný þöyle sürdürdü: ÜÇLÜ BÖLÜNMÜÞLÜK TÜRKÝYE'DE OLMAZ "Son günlerde terörün artmasý gözlenmektedir. Bu durum dýþarýdan sözde kaygýyla izlenirken içerde yürekleri yakmaktadýr. Þuna inanýyorum ki yurdumuzda kýsa sürede terörün sonu gelecektir; Yeter ki terörün amacý, kaynaðý ve destekçileri belirlensin. Türkiye üzerinden Ortadoðu için yapýlan planlar ve uygulamalar saptansýn incelensin. Terörden beslenen siyasi ve ekonomik fayda peþinde olanlarýn uyarýlýp bu sevdanýn sonuç vermeyeceði kendilerine benimsetilsin. Yeter ki, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusuyla ve yurduyla bölünmez bütünlüðünün korunacaðý bilinsin. TBMM dýþýnda çare aranmasýn ve TBMM terörü önleyici konularý ele alarak köklü önlemler alsýn. Bizim aydýnlanmacý önderlerimiz var, Hacý Bektaþ Veli'miz var, Mevlana'mýz var, Yunus'umuz var ve Atatürk'ümüz var. Asyalý olmamýz önderlerimize sýrt çevirmemizi gerektirmez. Irak'ta ve Suriye'de oluþturulan üçlü bölünmüþlüðün Türkiye'de de oluþacaðýný sananlar hayalleri ile yaþamaktan ileri gidemezler. Çünkü, bizim on bin yýllýk tarihimizden gelen kazanýmlarýmýz var. Din, dil, ýrk farký gözetmeden birlikte ulusça yaþama geleneðimiz var'' diye konuþtu. ALEVÝLÝK DÝN DEÐÝL FELSEFE DERSLERÝNDE ÖGRETÝLMELÝ Selmanpakoðlu, her yýl olduðu gibi Alevi Bektaþi önderlerinin, ocak temsilcilerinin katýldýðý bugün yapýlan deðerlendirme toplantýsýndan Alevi istekleri olarak çýkan kararlarý þöyle dile getirdi: ''Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, kaldýrýlýncaya kadar seçmeli hale getirilmelidir. Alevilik okullarda öðretilecekse din derslerin de deðil felsefe derslerinde öðretilmelidir. Cem evleri yasal statüye kavuþturmalýdýr. Alevi köylerine cami deðil, cem evleri yapýlmalýdýr. Madýmak'ýn insanlýk müzesi haline getirilmeli, karanlýk düþüncelilerin ders çýkartmasý saðlanmalýdýr. Madýmak katillerinden zaman aþýmý nedeni ile yargýlanmayanlarýn adalet önüne çýkartýlmalýdýr. Ýþe alým ve yükselmelerde eþit yurttaþlýk ilkesine baðlý olarak liyakat esasýna göre iþlem yapýlmalýdýr." Etkinlikler, gece Adana Büyükþehir Belediyesi Semah Ekibi, Azerbaycan Kültür Bakanlýðý Halk Danslarý Topluluðu gösterisi sanatçýlar Sebahat Akkiraz, Mehmet Kale, Yadigar Sude Altay, Hasan Karayol, Zeynep Karababa'nýn verdiði konserle sürdü. Haber Servisi

6 2 24 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. "Üniversite öðrencileri barýnma sorunu yaþamayacak" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Erzenler Ýnþaat Firmasý sahibi Þevket Erzen'in yaptýrdýðý 1500 kiþilik Kýz Öðrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Çorum'un yurt kapasitesinin Türkiye ortalamasýnýn çok üzerinde olduðuna iþaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, "Üniversitemizin tercih edilebilirliði açýsýndan, kaliteli yurt çok önemli bir avantaj oluþturmaktadýr. Bu yatýrýmý þehrimize kazandýran ve emeði geçen herkese teþekkür ederim" dedi. Erzurum Dede mevkiinde yapýmý tamamlanan ve Akademik Eðitim Yýlý'nda hizmete geçecek olan yurtla ilgili bilgi alan Prof. Dr. Alkan, yükseköðrenim yurdu bakýmýndan Türkiye ortalamasýnýn %17 olduðuna iþaret ederek, Çorum'da bu oranýn % 40'ýn üzerinde olduðunu ve bunun da gurur verici bir durum olduðunu ifade etti. Çorum'da eðitim gören üniversite öðrencilerinin barýnma sorunu yaþamayacaðýný kaydeden Rektör Prof. Dr. Alkan, Çorum'da konforlu ve güvenilir bir ortamda öðrencilerin misafir edilerek geleceðe hazýrlandýðýný, özellikle ailelerin bu konuda içinin rahat olmasý gerektiði mesajýný vererek 1500 kiþilik yeni yurt yatýrýmý ile birlikte Çorum'un toplam kýz yurdu kapasitesinin 2 bin 600'e ulaþtýðýný belirtti. Yurt yapýmýnda emeði geçenleri sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Alkan, 1500 kiþilik KYK Yurdu'nun Çorum'a hayýrlý olmasýný temenni etti. Diþ çürüklerine karþý alýnabilecek önlemler AK Parti'de 3 dönem kuralýna küçük düzenleme Baþbakan Ahmet Davutoðlu seçim hükümetine sayýlý günler kala açýklamalarda bulundu. 3 dönem kuralýyla ilgili deðiþiklik olduðuna iliþkin konuþan Davutoðlu, "Tüzüðümüzde sadece 3 dönem deðil baþka deðiþiklik de olacak" dedi. 3 DÖNEM KURALI "Felsefi yaklaþým itibarýyla doðru bir ilke olduðunu hep kabullendik ama bu sefer özel bir durum hasýl oldu. Çok kýsa bir sürede 2 ayda, 3-4 ayda bir dönem bitmiþ oldu. Bunu dönem olarak saymak, bazý arkadaþlarýn tam da siyasete girmiþ ve 2 dönemdir tecrübe edinmiþ arkadaþlarýn birikimlerini kullanmak bakýmýndan zorluklar doðurur. Dönem olarak saymamak da bu sefer 3 dönemi doldurmuþ olan arkadaþlarýn haklarý bakýmýndan yanlýþlýk olur. Bir heyet oluþturduk, bir tüzük heyeti, son MYK'da. Tüzük heyetinde bu konuda çalýþma talimatý verdim ama tüzüðümüzde sadece bu deðil, baþka deðiþikliklerin olmasýný da planlýyoruz." Davutoðlu'nun açýklamasýndan satýr baþlarý; "ANAYASA NE DÝYOR SA ONU YAPACAÐIM" "MHP ile de görüþmeler yaptýk ama sonuç alýnamayýnca görevi Cumhurbaþkaný'na devrettim. Olaðandýþý bir görünüm verilmeye çalýþýlan her anda olaðan davranmak lazým. Görevin bana verilmesi halinde yine anayasa ne diyorsa onu yapacaðým ne eksik ne fazla. Böyle bir durum söz konusu olduðunda meclis baþkaný bana sayýlarý verdiðinde uygun isimlere teklif götürürüm, bakan olarak hizmet etmek büyük bir onurdur. Bu milli bir vazifedir benim için de. Böyle bir teklif geldiðinde hayýr denmemesi gerektiðini düþünüyorum. BAKANLIK TEKLÝFÝNÝ KABUL ETMEZLERSE Kýlýçdaroðlu ve Bahçeli'ye yeniden çaðrýda bulunmuþtum biraraya gelelim birlikte bir hükümet kuralým diye. Keþke böyle olmasaydý. Bakanlýk teklifi götürdüðümüz isimler bunu kabul etmemeleri halinde uygun gördüðüm, kendi güvendiðim iþin ehli bakanlarý atar, isimleri de Cumhurbaþkanlýðý'na sunarým. Kýlýçdaroðlu'na görev vermemesi Cumhurbaþkaný'nýn takdiri.." Saðlýðýnýzý ve estetik güzelliðinizi olumsuz yönde etkileyen diþ çürüklerine karþý önleminizi baþtan alýn. Beslenmede ilk prensip vücut için gerekli protein, vitamin, mineral, karbonhidrat gibi besinlerin dengeli bir þekilde alýnmasýdýr ve bu dengeyi bozacak her þey saðlýðýmýzý nasýl olumsuz etkiliyorsa diþ saðlýðýmýzý da olumsuz yönde etkileyecektir diyen Bakýrköy Hospitadent Diþ Hastanesi Baþhekimi Dt. Selma Kurtoðlu, "Özellikle çocuklarda kontrolsüz tüketilen þeker, çikolata ve lokum gibi gýdalar çürüklere sebep olur. Çocuklarýn beslenmesinden þekeri tamamen çýkarmak mümkün deðildir. Diþleri fýrçalamak ya da en azýndan bol su ile çalkalamak faydalý olacaktýr" dedi. Dt. Selma Kurtoðlu, diþ çürüklerinin oluþmasýna engel olmak için yapýlmamasý gerekenleri açýkladý. Diþ çürüklerine engel olmak için bunlarý yapýn Ýþte o öneriler: - Karbonhidratlar, özellikle de yumuþak gýdalar, diþler üzerinde kalarak çürüklere zemin hazýrlar. Bunlar arasýnda kek, bisküvi, makarna, pilav, ekmek diþlere yapýþarak bakterilerin çoðalmasýna neden olur. Bu da çürük oluþumunu kolaylaþtýrýr. - Þeker ya da karbonhidratlar gece yatarken veya uyku sýrasýnda beslenirken kullanýlmasý diþlere ekstra zarar verir. Bebeklerde þekerli mamalar, meyve sularý, þekerli süt gibi besinler biberonla verilmemesi gerekir. Yoksa bebeklerde biberon çürüðü denilen çürükler oluþur. Bu durum çocuðun beslenmesini olumsuz etkiler. Görsel açýdan kötü bir görüntü oluþtuðu için çocuklarýn psikolojisi de bozulabilir. - Çok asitli gýdalar, içecekler, limon gibi bazý meyve ve sebzeler diþ minesine zarar verirler. Çok aþýrý limon tüketen hastalarda ciddi mine aþýnmalarý, buna baðlý olarak da hassasiyet geliþebilir. Bu nedenle diþ saðlýðýna zarar veren besinler arasýnda sayabiliriz. Her gün düzenli olarak içilen asitli içecekler de ayný harabiyeti yapabilir. - Sigara, alkol diþ ve aðýz saðlýðý için zararlýdýr. Sigara çürük oluþumuna neden olmasa da diþ etleri ve aðýz mukozasýna zarar verir. Alkol özellikle aþýrý tüketilmesi ile aðýz mukozasýnda kanserojen etki yapmaktadýr. Isý ve dumanýn içindeki kimyasal maddeler hep birlikte diþ etlerinde ciddi sorunlara yol açar. Kemik kayýplarý, diþ eti çekilmeleriyle diþlerinizi kolayca kaybedebilirsiniz. FED'den kritik faiz artýþý açýklamasý! FED yetkilileri, ekonomi ve piyasalarýn daha da geliþme kat etmesini beklediklerini ifade etti.abd Merkez Bankasý (FED), faiz artýrýmýnýn yaklaþtýðýný bildirdi. Federal Açýk Piyasalar Komitesi (FOMC) iki günlük toplantý sonrasý yayýmladýðý tutanaklarda faiz artýþýnýn ne zaman yapýlacaðýna iliþkin olarak 'yaklaþýyor' ifadesini kullandý. Dünyanýn merakla takip ettiði tutanaklarda, istihdam piyasýnýn iyileþme gösterdiðine dikkat çekildi. FED yetkilileri, ekonomi ve piyasalarýn daha da geliþme kat etmesini beklediklerini ifade etti. Bazý yetkililer ise ekonomik verilerin orta vadede enflasyonun yüzde 2'lik hedefe doðru kaymasý konusunda 'mantýklý bir güven' göstermediði endiþelerini dile getirdi. Enerji fiyatlarý ve dolarýn ekonomiye etkilerini geçici olduðu kaydedildi. FOMC, faiz artýþýnýn ne zaman olacaðý ile ilgili kesin tarih vermezken, birçok ekonomistler artýþýn Eylül tarihlerinde yapýlacak olan toplantýda gerçekleþebileceðini öngörüyor. Ýþsizliðin yüzde 5,3 seviyesine yaklaþtýðý ve istihdamýn iyileþme gösterdiðini belirten politika yapýcýlarý, 'zamanýndan önce' faiz artýþýna gidilmesinin ekonomik toparlanmaya zarar verebileceðini gündeme getirdi. FOMC üyeleri, koþullarýn hala istenilen seviyeye gelmediðini ancak, o noktaya doðru yaklaþtýðýný kaydetti.tutanaklarda Çin ve euro bölgesinde dolarýn güçlenmesinin ithalat fiyatlarýný düþüreceði ve enflasyonun FED'in hedeflerine doðru kayabileceði ifade edildi. FOMC, önceki tutanaklarýnda sýfýra yakýn olan faiz oranlarýnýn gelecek olan ekonomik verilere baðlý olarak gerçekleþeceði mesajýný vermiþti. FED Baþkaný Janet Yellen, faiz artýþýnýn ekonomik verilere baðlý olduðunu ifade etmiþti.

7 2 24 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 7 Ercan Daþdan dünya evine girdi Milliyetçi Hareket Partisi Çorum eski Belediye Baþkaný adayý ve eski Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, hayatýný Esra Þahin ile birleþtirdi. Sevgi - Fevzi Daþdan'ýn oðlu Av. Ercan Daþdan, Sevim ve Galip Þahin'in kýzý Esra Þahin ile Vadi Restaurant'ta gerçekleþtirilen bir düðün töreni ile dünya evine girdi. Düðün merasimine; AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, MHP 19. Dönem Milletvekili Muharrem Þemsek, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, meslek odalarý baþkanlarý, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, okul müdürleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirilen düðünde Esra ve Ercan çiftinin nikâhýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýydý. Çiftin nikah þahitleri, TBMM Ýdare Amirleri Salim Uslu, Tufan Köse, Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek ve MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin oldu. Yýldýz Gazetesi, Þahin ve Daþdan ailelerini tebrik eder, Esra - Ercan çiftine ömür boyu mutluluklar diler. "Esnafýn girdi maliyetleri düþürülmeli" Diyanet-Sen'den teröre lanet Diyanet-Sen Çorum Þubesi tarafýndan her ay yapýlan Ýl Divan Toplantýsý'nýn Aðustos ayý toplantýsý gerçekleþtirildi. Sendika Binasý'nda yapýlan toplantýya, Diyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, yönetim kurulu üyeleri ve sendika üyeleri katýldý. Toplantýda açýlýþ konuþmasý yapan Diyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, son günlerde gündemden düþmeyen terör olaylarýný lanetledi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn 1 yýl önce yürürlüðüne giren rotasyon kararýnýn Diyanet-Sen Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar'ýn giriþimleriyle iptal olduðunu açýklayan Yýldýz, 3. Dönem toplu sözleþmede Diyanet-Sen'in taleplerini anlattý. Yýldýz, konuþmasýný þöyle sürdürdü: TERÖRÜ LANETLÝYORUZ! Türkiye'nin büyümeye, normalleþmeye ve uluslararasý arenada söz sahibi olmaya baþladýðý dönemlerde devreye sokulan terör örgütleri, kanlý yüzlerini göstermeye devam ediyor. Son günlerde þiddetini her geçen gün artýran hain terör saldýrýlarýný, lanetliyor; yüzyýllarca üzerinde birlikte kardeþçe yaþadýðýmýz topraklarýmýza, birlikte yaþama isteðimize nifak tohumlarý ekmeye çalýþanlarý kýnýyoruz. Bütün milletimizi derinden üzüntüye boðan son saldýrýlar toplumumuzdaki hassasiyeti artýrmýþtýr. Ancak bugün kardeþlik baðlarýmýzý zayýflatmak isteyenler bilmelidir ki bu topraklarýn mayasý kardeþliktir. Terör olaylarýna karþý milletçe verilecek en güzel cevap; birlik ruhu içerisinde, ortak akýlla, aklýselime dayalý olarak teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karþý yekvücut olduðumuzu göstermektir. Soðukkanlý deðerlendirme, ortak akýl ve feraseti hâkim kýlmak suretiyle, millet olarak birlik ve kardeþlik içerisinde ülkemize ve geleceðimize yönelik oyunlarý bozma tutumumuzu kararlýlýkla devam ettirmeliyiz. Oynanan kirli oyunu bozacak güçte ve dirayette olduðumuzu göstermeliyiz. Bu duygu ve düþüncelerle Memur-Sen ve Diyanet-Sen ailesi olarak; þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor; terörü ve terörden beslenenleri bir kez daha lanetliyoruz! ROTASYON ÝPTAL Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nda 1 yýl önce yürürlüðe giren bu yýl rafa kaldýrýlan rotasyon tamamen iptal oldu. Çankaya Köþkü'ndeki kabulde Memur-Sen Genel Baþkan Ali Yalçýn, Diyanet-Sen Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, Basýna kapalý gerçekleþen ve yaklaþýk bir saat süren kabulde, Diyanet-Sen Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile özel bir görüþme yaptý. Davutoðlu'na din görevlilerinin taleplerini dile getirdi. Rotasyon konusunu da açan Diyanet-Sen Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, 'Rotasyon hakkýnda kamuoyunda farklý söylentiler var. Rotayonun tekrar gündeme getirilmesi için çaba sarfeden bir kesim var. Rotasyon, din görevlileri tarafýndan benimsenen ve istenilen bir geliþme deðil. Þuan durdurulan rotasyon konusunun hiç bir þekilde tekrar uygulanmasýný ve gündeme gelmesini istemiyoruz' ifadelerini kullandý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, 'Rotasyon sorunu ile artýk karþý karþýya deðilsiniz. Öncelikle durdurma ve sonrasýnda tamamen kaldýrma kararý aldýk. Diyanet personelimizin böyle bir konuda tedirgin olmasýna gerek yok' þeklinde konuþtu. 60 TL OLAN TOPLU SÖZLEÞME ÝKRAMÝYESÝ Kamu görevlilerinin aylýklarýnýn hesaplanmasýnda esas alýnan ve tarihi itibariyle uygulanmakta olan aylýk katsayýsý, 1 Ocak Aralýk 2017 döneminde, tarihinden geçerli olmak üzere % 8, tarihinden geçerli olmak üzere ilave % 8, tarihinden geçerli olmak üzere ilave % 7, tarihinden geçerli olmak ilave % 7, olmak üzere artýrýlýr. 1 Ocak Temmuz 2016 dönemi içinde enflasyon oranýnýn, ayný dönem için belirlenen aylýk katsayýsý artýþ oranýný, 1 Temmuz Aralýk 2016 dönemi içinde enflasyon oranýnýn, ayný dönem için belirlenen aylýk katsayýsý artýþ oranýný, 1 Ocak Temmuz 2017 dönemi içinde enflasyon oranýnýn, ayný dönem için belirlenen aylýk katsayýsý artýþ oranýný, 1 Temmuz Temmuz 31 Aralýk 2017 dönemi içinde enflasyon oranýnýn, ayný dönem için belirlenen aylýk Ali Yýldýz katsayýsý artýþ oranýný, aþmasý halinde, 9 uncu madde kapsamýnda belirlenen katsayýlar, artýþ oranlarý ile ücret tavanlarý, enflasyon oranýnýn artýþ oranýný aþtýðý ayýn 1'inden geçerli olmak üzere aþan kýsým kadar artýrýlýr. 375 sayýlý KHK'in Ek 4 üncü maddesinde yer verilen ve tarihi itibariyle 60 TL olan toplu sözleþme ikramiyesi 1 Ocak 2016 ila 31 Aralýk 2017 döneminde; Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyeti'nde temsilcisi bulunan sendikalara üye olan kamu görevlilerine %100, diðer sendikalara üye olan kamu görevlilerine %50 artýrýmlý olarak ödenir. Kamu görevlilerine, evliliklerinde en yüksek devlet memuru aylýðýnýn 5 katý, Çocuklarýnýn evlilikleri halinde; en yüksek devlet memuru aylýðýnýn 2 katý tutarýnda evlenme yardýmý ödeneði ödenir. Bu yardým ayný kiþiye birden fazla yapýlamaz. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda, hizmet sunan kamu görevlisi sayýsý ve hizmet sunumunun devam etmesi durumu gözetilerek yemek servisi hizmeti sunulmasý esastýr. Yemek servisi hizmeti sunulan kurum ve kuruluþlarda, ( Belediyeler dahil)4688 sayýlý Kanuna göre kamu görevlisi kapsamýnda sayýlan kamu görevlileri yemek hizmetinden ücretsiz yararlanýr. Bu kurumlarda görev yapan kamu görevlilerine, yemek servisi sunulan öðünler için yemek yardýmý ücreti ödenmez. Kamu görevlilerinin iþçi statüsünde geçirdikleri hizmet sürelerinin tamamý, çalýþan süre ve söz konusu sürenin kamu veya özel sektör kuruluþlarýnda geçip geçmediði gibi hususlar yönüyle herhangi bir ayýrým yapýlmaksýzýn kazanýlmýþ hak aylýk derece ve kademelerinin tespitinde ve 5434 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandýðý Kanunu uyarýnca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet sürelerinin hesabýnda deðerlendirilir. Ýlahiyat ön lisans programýný bitiren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý çalýþanlarýna sýnavsýz lisans tamamlama hakký tanýnýr." Yýlmaz MERT Esnaf ve sanatkârýn yüksek elektrik, su ve Bað- Kur ödemeleri nedeniyle maðdur edildiðini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Esnafýn yaptýðý ödemeler her kesimden daha da fazla. Konut ve sanayide kullanýlan elektrik ve su fiyatlarýndan daha yüksek fiyata elektrik ve suyu esnaf ve sanatkârlar kullanmaktadýr. Bugün ülke genelinde yaklaþýk 33 milyon elektrik abonesi var. Kullanýlan elektriðin yüzde 16'sýný aþan kýsmýný esnafýmýz kullanmaktadýr yýlýnda tek zamanlý tarifeye göre esnaf 28,559 kuruþ, sanayici 24,626 kuruþ ve meskende 28,386 kuruþtan elektrik tarifesi uygulanmaktadýr. Esnaf ve sanatkârýn korumasý için acilen gerekli adýmlar atýlmalý, verilen sözler yerine getirilmelidir" dedi. -"DÜZENLÝ FATU- RA ÖDEYENE CEZA" Yapýlan denetimlerde kaçak elektrik kullanýmýnýn devam ettiðinin tespit edildiðini de kaydeden Bendevi Palandöken, "En az 2 milyar lira lýk kaçak elektrik zararýný faturalarýný düzenli ödeyen aboneler ödemektedir. Daðýtým þirketleri kayýp-kaçaðýn yüksekliðini bahane ederek elektrik fiyatlarýna zam talep etmektedirler. Ama azaltýlmasý için bir çaba göstermiyorlar. Serbest tüketici hakký vermek için limitlerin daha da düþürülmesi gerekli. Dayatmalarla abone sözleþmesi yapýlmasýndan vazgeçilmeli. En önemlisi faturasýný düzenli ödeyene bir teþvik verilmeli ve kayda deðir bir indirim yapýlmalýdýr. En önemlisi sanayiciye uygulanan indirimin esnaf ve sanatkarlara da uygulanmasý gerekir. Esnaf lambasýný yakmasa sokaklar kararýr. Esnaf sokaðýný sulayýp temizlik yapmaz ise halk tozdan kurtaramaz. Sokaðýný temizleyen ve aydýnlatan esnafa acil indirim þart" diye konuþtu.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Çorum un, Karadeniz Bölgesi nin lojistik güzergahýnda önemli bir yer teþkil ettiði belirtildi.

Çorum un, Karadeniz Bölgesi nin lojistik güzergahýnda önemli bir yer teþkil ettiði belirtildi. Ekonomi telafi edilebilir fakat þehitlerin telafisi yok AK Parti ve MHP AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, A Haber'den Murat Akgün ve TvNet'ten Ahmet Rýfat Albaz'a Davutoðlu-Bahçeli

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE Þevket Erzen e yeni görev Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Bahçeli Gýda, 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi ne açýyor. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Çorum daki 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi nde hizmete

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Genelkurmay Baþkanlýðý Daðlýca'da yapýlan hain saldýrýda 16 askerimizin þehit düþtüðünü açýkladý.tsk'dan yapýlan açýklama þöyle;06 Eylül 2015

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

'Analar, babalar acý içerisinde Cumhurbaþkaný 400 vekil peþinde'

'Analar, babalar acý içerisinde Cumhurbaþkaný 400 vekil peþinde' "Gün, teröre karþý topyekun el ele, omuz omuza olma günüdür" Memur Sen Çorum Þubesi son günlerde artan terör eylemleri nedeniyle "Teröre Karþý Tek Ses Tek Yürek" protestosu düzenledi. PTT önünde yapýlan

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü.

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü. 14 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Facebook'u en çok kullanan üçüncü ülkeyiz" Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliðinde "Ýnternet ve Sosyal Medya" konulu konferans

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

Avukat Þahin, Mezhep gerilimini yorumluyor

Avukat Þahin, Mezhep gerilimini yorumluyor Avukat Þahin, Mezhep gerilimini yorumluyor "Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden" programýnda bu gün saat 09.30 da Ehlibeyt Vakfý Kurucu Avukatý Teoman Þahin canlý yayýn konuðu olacak. ran ve Suudi Arabistan

Detaylı

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Öncelikli hedefimiz tren yolu,

Öncelikli hedefimiz tren yolu, Valiliðe engelliler için asansör yapýlacak Vali Ahmet Kara, Altý Nokta Körler Derneðine dün iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuþan Vali Ahmet Kara, "Sizin meseleleriniz bizim meselelerimiz" dedi.kara,

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı