yola devam kararý aldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yola devam kararý aldý"

Transkript

1 Ercan Daþdan dünya evine girdi Milliyetçi Hareket Partisi Çorum eski Belediye Baþkaný adayý ve eski Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, hayatýný Esra Þahin ile birleþtirdi. Sevgi - Fevzi Daþdan'ýn oðlu Av. Ercan Daþdan, Sevim ve Galip Þahin'in kýzý Esra Þahin ile Vadi Restaurant'ta gerçekleþtirilen bir düðün töreni ile dünya evine girdi. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 24 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: Selim Aydýn Ünlü dizi oyuncularýndan ve Hayvan haklarý savunucusu Semih Ýðdigül Mone Medikal desteði ile Kamu Sen'den Toplu Sözleþme görüþme sonuçlarýna tepki Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn geçtiðimiz günlerde sonuçlanan toplu sözleþme görüþmelerine tepki gösterdi. SAYFA 3 TE yola devam kararý aldý Türkiye Çorum karoserini tercih ederken, Çorum Belediyesi Malatya yý tercih etti! Ankara baþta olmak üzere bir çok il ve çevredeki araç sahipleri karasör yapýmý için Çorumu tercih ederken Saat kulesi önünde sergilenen Belediye araçlarýnýn karasörleri Malatya da yapýlmýþ. Þemsi Bayraktar Osmancýk pirincine kalitesiz pirinç katarak satanlara dikkat Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, son günlerde pirinçte, Osmancýk çeþidimize benzeyen, ithal, düþük kaliteli ucuz pirinçlerin yerli ürünle karýþtýrýlarak yüksek fiyattan satýldýðý yönünde yoðun þikayetler aldýklarýný belirterek... SAYFA 4 TE Hamza Karataþ Osmancýk doðalgaza kavuþuyor Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçenin doðalgaz boru hattý ihalesinin sonuçlanarak yüklenici firmayla sözleþme imzalandýðýný belirtti. SAYFA 4 TE Þehidin yarbay aðabeyi: 'Çözüm' diyenler neden þimdi 'sonuna kadar savaþ' diyor Þýrnak'ta þehit düþen Yüzbaþý Ali Alkan'ýn Osmaniye Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreninde milletvekillerine tepki gösterildi. SAYFA 9 DA Karadayý dizisinde Mahir rolündeki Kenan Mirzalýoðlu nu tutuklayan Hakim, Kurtlar Vadisinde Azerbeycan Uç Beyi ' Bahdiyar' gibi önemli roller baþta olmak üzere birçok dizilerin ' Karekter Oyuncusu' Semih Ýðdügül, 4 yýl aradan sonra tekrar Çorum'a uðradý. Mone Medikal sponsor desteði ile daha çok sahipsiz hayvana sahip çýkma adýna kaldýðý yerden yola devam edeceðini ifade eden eski tiyatrocu, emekli bankacý, dizi oyuncusu ve ayný zamanda Hayvan haklarý savunucusu olan Semih Ýðdügül, Gazetemiz Genel yayýn Yönetmeni Nadir Yücel'i Kurtlar vadesi dizisi oyuncularýndan Rasklon rolündeki oyuncu Ýsmail Bel'e ikiz kardeþi kadar benzediðini belirterek, Rol teklifinde bulundu. Meltem-Uður Çýnar çifti büyük etkinliði yine sundu Umut Radyo sahipleri Meltem-Uður Çýnar çifti bu yýlda Hacý Bektaþ Veli Anma törenlerinin resmi sunucusu oldu. Nevþehir'in Hacý Bektaþ Ýlçesinde Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca 52'ncisi düzenlenen törenler panel, sergi, açýlýþ ve konferans programlarý ile üç gün devam etti. Çýnar çiftinin dört yýldýr baþarý ile sunduðu anma törenlerinin birinci günü Çilehane mevkiinde Kemal Kýlýçdaroðlu Kültür ve Kongre merkezinde yapýldý. SAYFA 5 TE SAYFA 5 TE ÇOFSAD'dan 30 Aðustos etkinliði Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði (ÇOFSAD) 30 Aðustos Zafer Bayramý etkiliði olarak foto safarisi düzenleyecek. ÇOFSAD Basýn Sözcüsü Zekiye Çalýþkan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada... SAYFA 3 TE Diyanet Sen'den teröre lanet Atýf-Der Baþkaný Lek, MÜSÝAD Baþkanlarýný Ýskilip'e davet etti Ýskilip MYO'ya yeni binalarý konuþtular DE DE DE Okullar hayat olmuyor, asfalt oluyor! Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak okul bahçelerinin asfalt yapýlmasýna tepki gösterdi. SAYFA 4 TE Ýbrahim Býçak

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 24 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 2 AJANDA 04:18 05:52 12:50 16:32 19:35 21: Yavuz Sultan Selim Hân'ýn Mercidabýk Zaferi (1516) - Vezüv yanardaðý Pompei ve Herkülaneum þehirlerini yok etti (79) Atýf-Der Baþkaný Lek, MÜSÝAD Baþkanlarýný Ýskilip'e davet etti Ýnsanlarýn en kötüsü, ömrü uzun ve ameli kötü olandýr. Hadis-i Þerif Günün Þiiri SESSÝZLÝK BÝR GÜVERCÝN MÝDÝR? Ýlkbahar rüzgârý Dolaþ ev içlerini, iþitince Ölümün silâhlarla geldiðini Anlatýlýrsa öykümüz Gül bahçelerini serinlet Genç kýzlar oyalý yazma örtünüp Saçlarýný güllerle süslesinler Atýf-Der Baþkaný Mustafa Lek, MÜSÝAD Genel Merkez yöneticileri ve Þube Baþkanlarýný Ýskilip'e davet etti. Atýf-Der Baþkaný Lek, geçtiðimiz Perþembe günü Baþkanlar Kurulu Toplantýsý için Çorum'a gelen Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝ- AD) Genel Merkez yöneticileri ve Þube Baþkanlarýna Ýskilipli Atýf Hoca ile ilgili yazýlmýþ eserlerden hediye etti. MÜSÝAD yöneticilerini 4 Þubat 2016 tarihinde Ýskilip'te gerçekleþtirilecek olan Ýskilipli Atýf Hoca'yý anma programýna da katýlmaya davet eden Mustafa Lek, ayrýca kendisini MÜSÝAD Ýl Baþkanlarý Ýstiþare Toplantýsý'na davet eden AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Köksal'a teþekkür etti. Ertelenmez bir adýma Def gibi gerilmiþti can Hava bir yargý gibiydi Apaçýktý Dünyaya karþý bizi Tutan sesimize Dünya dalýnda ham Anýnda farkettim onu Ölüm tanýþtýrdý bizi Ýlkbahar Her yýl için oralara git Çünkü bekliyenlerimiz var orda Ýþbilir adam kiþilere Dövüþtüðümüz günü hatýrlat: "Silâhým yerde durmasýn öyle Elimin ateþidir, sýcaklýðýdýr avucumun Göz kýrpmazlýðýmdýr Suskun buldunsa onu Ýhanetleri baðýþlamanýn güçlüðündendir Artýk hiç konuþmýyacaðýmý bil Veysel ÖNGÖREN Ýskilip MYO'ya yeni binalarý konuþtular Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9155 2,9222 EUR 3,3189 3,3257 STERLiN 4,5774 4,5879 2,3876 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy ve Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, beraberindeki heyet ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Belediyesi'nin katkýlarýyla kampüsün geniþletilmesi ve yeni binalarýn yapýlmasý konularýnýn ele alýndýðý görüþmede Rektör Prof. Dr. Alkan, MYO'larýn ilçelerin pek çok alanda geliþimine katký saðladýðýna inandýklarýný ve bu çerçevede teknik eleman yetiþtirme noktasýnda büyük bir öneme sahip olan Meslek Yüksekokullarýnda istihdam odaklý bölüm açmaya gayret ettiklerini vurguladý. Ýskilip Meslek Yüksekokulunun yeni açýlan bölümlerle birlikte hýzla büyümeye devam ettiðini ve fiziki mekanlarýn iyileþmesine baðlý olarak bölüm ve öðrenci sayýsýnda daha da artýþ saðlanacaðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, vermiþ olduklarý desteklerden dolayý Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy ve Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür etti. Üniversitenin ilçelerdeki MYO'larýn geliþmesi için yaptýðý çalýþmalarýn memnuniyet verici olduðunu ifade eden Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Ýskilip MYO'nun ilçe için büyük önem arz ettiðini ve Kaymakamlýk olarak ellerinden gelen her þeyi yapmaya hazýr olduklarýný belirterek "Hitit Üniversitesi ilçelerindeki MYO'lar ile birlikte hýzla büyüyor. Bu kapsamda yapýlan çalýþmalardan dolayý Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teþekkür ediyorum" dedi. Özverili çalýþmalarýndan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür ederek sözlerine baþlayan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, üniversitenin Çorum merkez beraberinde tüm ilçelerle de yakýn bir diyalog halinde olmasýnýn büyük bir avantaj olduðunu vurgulayarak her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýnýn altýný çizdi. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: NÖBETÇÝ ECZANELER Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS PAZARTESÝ 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Milletvekili Kurt'tan Þehit ve Gaziler Derneði'ne ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Þehit ve Gaziler Derneði'ni ziyaret etti. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ile derneðe bir ziyaret gerçekleþtiren Kurt, Türk Silahlý Kuvvetleri'ne ve acýlý ailelere baþsaðlýðý, yaralý askerlere acil þifalar diledi. Milletvekili Kurt, "Ben de bir anneyim. Bu acý hepimizin elbette, ancak ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Acýnýzý yüreðimde derinden hissediyorum. Bu ülke þehitlerimizi ve gazilerimizi hep minnetle hatýrlayacak" dedi. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 2 24 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 3 Selim Aydýn Kamu Sen'den Toplu Sözleþme görüþme sonuçlarýna tepki Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn geçtiðimiz günlerde sonuçlanan toplu sözleþme görüþmelerine tepki gösterdi. 3 Aðustos 2015 günü baþlayan 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinin Kamu Ýþveren Heyeti ve yetkili konfederasyon arasýnda atýlan imza ile sonuçlandýðýný belirten Selim Aydýn, "Yaklaþýk 3 milyon kamu görevlisi, 2 milyon emekli ve aileleri ile birlikte toplam 20 milyon vatandaþýmýzýn beklentileri bu toplu sözleþmede de gerçekleþmedi. Her anlaþma sonrasý olduðu gibi, bu anlaþmayý da "Tarihi baþarý" olarak niteleyen sözde yetkili konfederasyon 2016 yýlý için yüzde 6+5, 2017 yýlý için ise yüzde 3+4'e evet dedirtildi! 2013 yýlýnda imzalanan toplu sözleþmenin vatandaþlarýmýzýn 2014 ve 2015 bütçesinde yarattýðý tahribat giderilmeden atýlan bu imza önümüzdeki belirsiz dönem için tarihi bir leke olacaktýr. Dolar kurunun zirve yaparak 3 TL'yi bulduðu, altýnýn gram fiyatýnýn 110 TL'ye ulaþtýðý, 2014 yýlý enflasyonun bile yüzde 8,2 olduðu bu dönemde geçmiþ yýl kayýplarýmýzý, emeklilerimizin beklentilerini, hizmet kollarýnda çözüm bekleyen yüzlerce sorunu göz ardý ederek atýlan bu imza memurlarýmýz ve emeklilerimize yýllarýnýn da kaybedileceðinin en açýk bir göstergesi oldu. -"BÝR AYDIR OYNANAN BÝLÝNDÝK SENARYO FÝNAL YAPMIÞTIR"- "Bakan Faruk Çelik kendisine verilen rolü hakkýyla yerine getirmiþtir. Bu toplu sözleþme tam bir fiyaskodur.sözlerime sayýn Bakan Faruk Çelik'in masadaki anlaþýlmaz tutumunu kýnayarak baþlamak istiyorum. Bu toplu sözleþme kapalý kapýlar ardýnda alýnan kararlarýn oluþturulduðu ve masada hepinizin gördüðü üzere bize dayatýldýðý bir toplu sözleþme masasý oldu. Bunda da en büyük rol sayýn Faruk Çelik'indir. Sayýn Bakan kendisine verilen rolü hakkýyla bu toplu sözleþmede yerine getirmiþtir. Burada bir konfederasyonla kurgulanmýþ olan oyun sergilenmiþtir. Sayýn Bakan ve Memur-Sen Genel Baþkaný Ali Yalçýn daha öncede açýkladýðýmýz üzere, "Bir toplu sözleþme metni imzalanacak demiþtik" bir þekilde toplu sözleþme metni erken seçim öncesinde imzalanmýþtýr. Þunu çok net söyleyelim, Memur-Sen konfederasyonunun her hangi bir teklifi imzalamama iradesinin olduðunu biz zaten düþünmüyorduk. Bunu net olarak söylüyorum, son dokuz ayda dolar karþýsýnda ortalama memur maaþýnda eksi 13 azalma var. Ayný zamanda en düþük memur maaþýnda da eksi 13 azalma var. Ortalama memur maaþý ile 9 ay önce alýnan çeyrek altýnda da eksi 9,3 oranýnda azalma var. Son 9 aydaki ekonomik tablo dolar ve altýn karþýsýnda bu þekilde. MEMUR-SEN NE ÝSTEDÝ? NEYE ÝMZA ATTI? BU BAÞARI MIDIR? Biz bunun basýnýn da kamuoyunun da gözünden kaçtýðýný düþünüyoruz. Memur-Sen masaya oturmadan önce seyyanen 150 TL brüt zam istedi, 2016 yýlý Ocak ve Temmuz aylarý için yüzde 8+8 zam istedi. Yan ödeme puanlarýnýn yüzde 50 oranýnda artýrýlmasýný istedi büyümesinin yüzde 50'sinin 2015 büyüme hedefi yüzde 4, dolayýsýyla bu yüzde 2 yapar, 2016 yýlýnda gerçekleþen büyüme oranlarýnýn tamamýný istedi. Bu da yüzde 5, hükümetin hedefi. Kýdem aylýðý, gösterge rakamýnýn 20'den 100 e çýkarýlmasý da Memur- Sen'in talepleri arasýnda. Bu oransal olarak en düþük devlet memuru maaþ için bu talep 2016 yýlý için yüzde 33,2 yani Memur-Sen'in bu taleplerini alta alta koyduðunuz da 2016 yýlý için yüzde 33,2 en düþük devlet memuru için zam istemekteydi. Ortalama memur maaþý için ise yüzde 31.7 zam istiyordu. Bu rakamlar 2017 yýlý için ise en düþük devlet memuru maaþý için yüzde 23.8, ortalama memur maaþý için ise yüzde 22.9 zam talebi anlamýna geliyor yýlý için en düþük devlet memuru maaþýna yüzde 33.2 isteyen bir konfederasyon yüzde 11'lik bir zammý bu masada tarihi baþarý olarak ilan ediyor. Yani yüzde 33.2'nin 3'te biri oranýnda bir zam alabilmiþler ama diyorlar ki, "Biz tarihi baþarý elde ettik" sayýn Ali Yalçýn, 2017 yýlýnda da 3+4'ü tarihi baþarý olarak sunuyor. Yüzde 23.8 en düþük devlet memuru maaþýna zam istemiþler 2017 yýlý için için aldýklarý yüzde 7'yi baþarý olarak takdim ediyorlar, bu nasýl kabul edilebilir? Bakýn bu toplu sözleþme 2015 yýlýnda iþçi sendikalarýyla yapýlan 2016 yýlý bakýmýndan söylüyorum, yapýlan toplu sözleþmenin gerisindedir. Ýþçilere 500 TL bir defaya mahsus iyileþtirme verilmiþtir, bura da bu da yok, hükümet memura yüzde 11 vermiþtir ama kamu iþçisine verdiði 500 TL'yi vermemiþtir. Ayrýca iþçilerde 2150 TL'nin altýnda maaþ alanlara 100 TL, 75 TL ve 50 TL iyileþtirmeler yapýlmýþtýr. Bu masada bu da yoktur, alýnamamýþtýr. Bu neyin tarihi baþarýsýdýr? Memur-Sen seyyanen zam konusunda yeterince ýsrarlý olmadýðý için bu toplu sözleþmeyle maaþlar arasýndaki uçurum daha da büyümüþtür. En yüksek devlet memuruna 900 TL, en düþük devlet memuruna 200 TL zamma evet demek skandaldýr. Ayrýca baþka neler getirmiþtir Memur-Sen masaya, Ek gösterge artýrýlmasýný getirdi, öðretmenlerimiz için 3600, diðer memurlarýmýz içinde belli oranda artýrýlmasý için, bizde getirdik. Ek gösterge rakamlarý da fiyasko! Vergi dilimleri, vergi matrahý ile ilgili bir anlaþma duydunuz mu, yok! Üç beþ ay sonra memurdan, kaþýkla verip kepçeyle alacaklar, vergi matrahlarý yerinde sayýyor. Bir baþarý var mý, yok. Diyorlar ki, "Fiili hizmet zammýnda anlaþtýk.." Ali Yalçýn, taze baþkan, biz anlaþtýk fiili hizmet zammýnda, sen neyi anlaþtýn? Toplu Sözleþme masasýnda yuvarlýk anlaþmalar olmaz, köþeli anlaþmalar olur. Sen kimin fiili hizmet zammýný çözdün? Öðretmenin mi, Posta çalýþanýnýn mý, saðlýk çalýþanýnýn mý? Neyi çözdün, ne anlaþtýn? Bilim kurulu kuracaklarmýþ. Böyle bir anlaþma yok, uydurma. NASIL BÝR SENDÝKACILIK BU? Öðretmenlere nöbet ücreti meselesine gelince, haftada 6 saat ücret istedik, 98 TL'ye aylýk anlaþmýþlar, bahsi geçen para 2016 yýlýnda haftada 2 saat, 2017 yýlýnda haftada 3 saat nöbet ücretine denk geliyor. 6 saat ile masaya geliyorsunuz, 2 saate imza atýyorsunuz ve buna baþarý diyorsunuz. Bütün eðitim sendikalarý, üyeleri nöbet eylemine katýldýlar, soruþturma geçirdiler, cezalar aldýlar. Cezayý verenler kimdi biliyor musunuz? Bu sendika baþkanýnýn okul müdürü olan üyeleri, Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri, Þube Müdürleri yani kendi adamlarý. Nöbet ücreti için eylem yapan diðer sendikalarýn üyelerine soruþturma açtýlar, ceza verdiler, burunlarýndan fitil fitil getirdiler. Üç saate imza atýyorlar, böyle bir þey var mý? Saðlýk çalýþanlarýna, diðer nöbet tutan memurlara nöbet ücreti nerede? saðlýk çalýþanlarýnýn komik nöbet ücretleri ile nöbet tutturulmasý zorunluluðu sizi hiç ilgilendirmiyor mu? Nasýl bir sendikacýlýk bu? "Fazla çalýþmalar konusunu çözeceðiz" diyorlar, nasýl çözeceksiniz? Bakýn þu anda, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununda "Fazla çalýþmalar izne çevrilir" diyor, memura fazla çalýþma karþýlýðý izin verilmediði gibi parasal karþýlýðý da ödenmiyor, kavgalar var, Siz kanunun bu maddesinin deðiþtirilmesi için bir mutabakata vardýnýz mý? Bu nasýl bir baþarýdýr?" 4-C'LÝLERE HAK ALINMADI, HAKLARI GASPEDÝLDÝ 4-C'lilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili net bir karar alýnmadýðýný belirtirken, ödenecek ek ödemenin de mahkemeyle kazanýlmýþ haklarýn çok gerisinde kaldýðýný, bunun bir hak gaspý olduðunu özellikle belirtmek istiyorum. " 4-C'lilerle ilgili çalýþma yapacaklarmýþ. Ne olduðu da belli deðil, sayýn Bakan önce "4-C'lileri sözleþmeli yapacaðýz" dedi, ardýndan "Kadrolu yapabiliriz" dedi. Daha neye karar verdiklerini dahi bilmeyen bir toplu sözleþme. Ne zaman yapacaksýnýz? Tekel eylemlerinden beri hükümet 4-C'lilere adeta bir husumet besledi, düþmaný gibi gördü, bu problemi çözmedi ve yine iþi akýþýna býraktýlar. Bu çözüm deðildir, kimse kimseyi aldatmasýn. 4-B'lilere kadro nerede? TÜÝK çalýþaný 4-C'lilere kadro nerede? Vekil ebeler, vekil imamlar nerede? "Cuma izni olsun" diyorsunuz güzel ama Cuma namazýný kýldýran vekil imamýn vekil olduðundan haberdar mýsýn Memur-Sen? Niye kadro demiyorsunuz? "4- C'lilere 150 TL ek ödeme verileceði karara baðlandý" diyerek sanki müjde veriyorlar. Oysa þu anda kamu kurumlarýnda en düþük ek ödeme rakamý hizmetliler için 560 TL'dir. Zaten 4-C'liler mahkemeye baþvurduklarýnda kurumlarýndaki emsalleri kadar ek ödeme alýyorlardý. Bu da aylýk TL'den az deðildi. Yani 4-C'lilere verilen bir hak deðil, aksine 4-C'lilerden alýnan bir hak söz konusudur." -"EYLEM YAPMAMAMIZIN TEK NEDENÝ ÞEHÝTLERÝMÝZDÝR"- Türkiye Kamu-Sen olarak, "Eylem yaparýz, yapmamamýzýn tek sebebi þehitlerimizdir. Türkiye'de her gün bir ya da birden fazla þehidimizin olduðu, insanlarýmýzýn yüreðinin yandýðý bir dönemde Türkiye Kamu Sen olarak eylem yapmayý kendi vicdanýmýza yediremiyoruz, eylem yapmamamýzýn tek sebebi budur." ÇOFSAD'dan 30 Aðustos etkinliði Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði (ÇOFSAD) 30 Aðustos Zafer Bayramý etkiliði olarak foto safarisi düzenleyecek. ÇOFSAD Basýn Sözcüsü Zekiye Çalýþkan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, düzenli olarak organize edilen fotoðraf safarilerine devam edildiðini belirterek, Doðu Karedeniz ve Tokat fotoðraf gezisini tamamlayan ÇOF- SAD'ýn, bu sefer ki güzergahýnýn Kapadokya gün doðumu ve balon - Hasan Daðý - Aksaray - Tuz Gölü gün batýmý fotoðraf çekimi olarak belirlediðini ifade etti. Çalýþkan, Çorum' da fotoðraf sanatýnýn yaygýnlaþmasý amacý ile hem Çorum'u diðer illere tanýtmak, hem de diðer illerin kültürlerini, yaþam biçimlerini tanýmak amacý ile bu tarz etkinliklerinin devam edeceðini belirterek etkinliklerine dernek üyelerinin yaný sýra fotoðraf sanatýna ilgi duyan fotoðraf dostlarýnýn da katýlabileceðini belirtti. Çalýþkan, derneðin faaliyetlerinden haberdar olmak ve gezi hakkýnda bilgi almak isteyen fotoðraf dostlarýnýn, https://www.facebook.com/groups/cofsad https://twitter.com/cofsadtr adreslerinden iletiþim saðlayabileceklerini dile getirdi. "Oynanan kirli oyunu bozacak güçte olduðumuzu göstermeliyiz" Hasan Hüseyin Erdoðan Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkan Yardýmcýsý Hasan Hüseyin Erdoðan terör olaylarý nedeniyle yaptýðý açýklamada "Son zamanlarda ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlarý bozacaðýz" dedi. Türkiye'nin büyümeye, normalleþmeye ve uluslararasý arenada söz sahibi olmaya baþladýðý dönemlerde devreye sokulan terör örgütlerinin, kanlý yüzlerini birkez daha gösterdiðini dile getiren Hüseyin Erdoðan, "Son günlerde þiddetini her geçen gün artýran hain terör saldýrýlarýný, lanetliyor; yüzyýllarca üzerinde birlikte kardeþçe yaþadýðýmýz topraklarýmýza, birlikte yaþama isteðimize nifak tohumlarý ekmeye çalýþanlarý kýnýyoruz" þeklinde kaydetti. "Bütün milletimizi derinden üzüntüye boðan son saldýrýlar toplumumuzdaki hassasiyeti artýrmýþtýr" ifadelerini kullanan Erdoðan, "Ancak bugün kardeþlik baðlarýmýzý zayýflatmak isteyenler bilmelidir ki bu topraklarýn mayasý kardeþliktir. Terör olaylarýna karþý milletçe verilecek en güzel cevap; birlik ruhu içerisinde, ortak akýlla, aklý selime dayalý olarak teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karþý yekvücut olduðumuzu göstermektir. Soðukkanlý deðerlendirme, ortak akýl ve feraseti hâkim kýlmak suretiyle, millet olarak birlik ve kardeþlik içerisinde ülkemize ve geleceðimize yönelik oyunlarý bozma tutumumuzu kararlýlýkla devam ettirmeliyiz. Oynanan kirli oyunu bozacak güçte ve dirayette olduðumuzu göstermeliyiz. Bu duygu ve düþüncelerle Eðitim Bir Sen ailesi olarak; þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor; terörü ve terörden beslenenleri bir kez daha lanetliyoruz" þeklinde belirtti.

4 2 24 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 4 Osmancýk doðalgaza kavuþuyor Hamza Karataþ Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçenin doðalgaz boru hattý ihalesinin sonuçlanarak yüklenici firmayla sözleþme imzalandýðýný belirtti. Baþkan Karataþ, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Osmancýk doðalgaz boru hattýnýn yapým iþinin 16 Haziran 2015 tarihinde ihale edildiðini hatýrlattý. Ýhale sürecinin tamamlandýðýný belirten Karataþ, yüklenici firmayla sözleþme imzalandýðýný ve yer teslimi yapýlarak çalýþmalarýn baþlayacaðýný belirtti. Doðalgazýn Osmancýk için tarihi bir yatýrým olduðuna iþaret eden Karataþ "Þehrimiz artýk hak ettiði yatýrýmlara kavuþuyor. Bu yatýrýmlardan birisi de doðalgazdýr. Doðalgazýn gelmesiyle ilçemiz temiz enerji kullanýmýna geçecektir. Bir yandan Organize Sanayinin kurulmasý ile sanayimiz geliþirken, Kentsel Dönüþüm Projesiyle daha modern yaþam alanlarý inþa edilirken, doðalgazýn gelmesiyle de þehrimiz hava kirliliðinden arýndýrýlmýþ olacaktýr. OSB, Kentsel Dönüþüm, Ýçme Suyu ve Doðalgaz baþta olmak üzere hedeflediðimiz tarihi yatýrýmlar tamamlandýðýnda havasýyla, suyuyla, modern yaþam alanlarýyla Osmancýk, daha yaþanabilir bir þehir olacaktýr." dedi. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þunlar: tarihinde saatleri arasýnda: Pýnarcýk köyüne, Yeni Hayat köyü yeni yerleþime saatleri arasýnda:merkeze baðlý Babaoðlu köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Boðazönü köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Arpaöz köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Büyükdivan köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Göcenovacýðý köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Pembecik köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Burunköy köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Karabayýr köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Karabayýr köyü Kösürelik Mahallesine saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Eski Karadona köyüne tarihinde saatleri arasýnda:çorum merkeze baðlý Yenice köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Karadona köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Narlýk köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Deniz köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Gökdere köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Sarýþeyh köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Celilkýrý köyünün bir kýsmýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Celilkýrý köyünün bir kýsmýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Köprüalan köyünün bir kýsmýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Köprüalan köyünün bir kýsmýna tarihinde: saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Ömerbey köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Deliler köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Karapürçek Büyük Çayýr mevkiine saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Karapürçek köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Güzelyurt köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Aksungur köyü Merkez Mahallesine tarihinde: saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Aksungur köyü Kozanoðlu Mahallesine saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Aksungur köyü Memiþler Mahallesine saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Sýrýklý köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Altýnbaþ köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Altýnbaþ köyü Baðlarýnýn bir kýsmýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Altýnbaþ köyü Baðlarýnýn bir kýsmýna tarihinde: saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Altýnbaþ köyü Baðlarýnýn bir kýsmýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Çanakçý köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Çanakçý köyü Baðlarýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Saraylý köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Aþaðý Saraylý köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Aþaðý Saraylý Danaderesi Baðlarýna tarihinde: saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Morsümbül Köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Oymaaðaç Köyüne saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Seydim köyünün bir kýsmýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Seydim köyünün bir kýsmýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Seydim köyünün bir kýsmýna saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Seydim köyünün bir kýsmýna." Ýbrahim Býçak Okullar hayat olmuyor, asfalt oluyor! Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak okul bahçelerinin asfalt yapýlmasýna tepki gösterdi. Çocuklarýn ihtiyaç ve isteklerinin dikkate alýnmadan okul bahçesi tasarýmlarýnýn gerçekleþtirildiðini söyleyen Býçak açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Teneffüs ve öðle arasý süreleri dikkate alýndýðýnda öðrenciler okulda bulunduklarý tüm sürenin yaklaþýk üçte birini ders dýþý zaman olarak kullanmaktadýrlar ve bu süreyi okul bahçesinde geçirmektedirler. Okul bahçeleri dinlenme, hareket, öðrenme ve yaþama mekanlarý olup çevreye duyarlý, aktif ve saðlýklý nesillerin yetiþtirilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle okul bahçelerinin tasarýmý ekolojik ve pedagojik bir yaklaþýmla yapýlarak öðrencilere hem öðrenme hem de yaþama mekanlarý sunulmalýdýr. Okullarýn çok büyük bir çoðunluðunun bahçesi öðrencilerin sevmeyecekleri niteliktedir. Kenarlarda birkaç tane aðaç ve kalan kýsmýnýn asfalt olduðu bir okul bahçesi öðrencinin hangi ihtiyacýný karþýlayabilir ki? Ayný zamanda asfalt, beton veya beton plak taþ döþeme olan bahçe zeminleri çocuklarýn ciddi boyutta yaralanmalarýna sebep olabilmektedir. Zemin döþemesi olarak kauçuk, sýkýþtýrýlmýþ aðaç kabuðu veya çim yüzeyler gibi yaralanmalarý azaltacak nitelikte malzemeler kullanýlmalýdýr. Okul bahçelerinin oyun, hareket, dinlenme ve açýk hava derslik alanlarý olarak mekan daðýlýmlarýnýn yapýlmasý, öðrencilere çevre ve doða bilinci kazandýrmasýna yönelik olmasýna özen gösterilmelidir. Oyun alanlarýnda oyun bahçeleri, oyun aletleri, yere çizilebilen oyunlar, çim alanlar, dramatik oyun alanlarý, kum oyun alanlarý bulunmalýdýr. Spor alanlarýnda basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi ve diðer sporlara yönelik alanlarýn ilaveten jimnastik aletleri bulunmalýdýr. Öðrenciler ve öðretmenler için oturma ve dinlenme alanlarý, yeme, içme, uzanma için yeþil alanlar, tören alanlarý olmalýdýr. Açýk hava derslik alanlarýna yönelik ise eðitim bahçeleri, trafik bahçesi, satranç alaný, sebze meyve bahçeleri, küçük amfi tiyatro, sergi alaný, çok amaçlý çim alanlar, kum, su toprak gibi gevþek malzemelerle yapmayýkma imkaný saðlayan kum- su düzenekleri bulunabilir. Yapýlan araþtýrmalar bitkinin olduðu ve geniþ çim yüzeye sahip alanlarda oyun oynamanýn çocuklar üzerinde konsantrasyon, sosyal oyun ve motor kabiliyetlerinin olumlu yönde geliþtirici etkisi olduðunu ortaya koymaktadýr. Okul bahçeleri ekolojik ve pedagojik bir yaklaþýmla tasarlanýrsa öðrencilerin dersler sýrasýnda oluþan zihinsel yorgunluklarý giderilecek, saðlýklý geliþimleri desteklenecek, kendilerini rahat hissedecek ve etkinliklere aktif katýlýmlarý saðlanacaktýr. Okullarýn hayat olmayýp asfalt olduðunu üzülerek görmekteyiz. Milli Eðitim Bakanlýðýný okul bahçelerinin tasarýmý konusunda acilen politika üretmeye ve asfalt okul bahçeleri için tedbir almaya davet ediyoruz." Osmancýk pirincine kalitesiz pirinç katarak satanlara dikkat Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, son günlerde pirinçte, Osmancýk çeþidimize benzeyen, ithal, düþük kaliteli ucuz pirinçlerin yerli ürünle karýþtýrýlarak yüksek fiyattan satýldýðý yönünde yoðun þikayetler aldýklarýný belirterek, "Þayet birileri üreticilerimizin ekmeðine, tüketicilerimizin cebine göz dikmiþse, karþýlarýnda bizleri bulacaklardýr" dedi.bayraktar, yaptýðý açýklamada, son on yýlda çeltikte hem verimde hem de ekim alanlarýnda yüzde 38'ün üzerinde artýþ saðlandýðýný, üretimin giderek yaygýnlaþtýðýný bildirdi. Geçtiðimiz yýl 830 bin ton olan üretimin bu yýl 920 bin ton olmasýnýn beklendiðini vurgulayan Bayraktar, yeterli potansiyel bulunmasýna ve geçmiþ yýllara göre üretimin artmasýna raðmen halen yüzde 20 üretim açýðý bulunduðunu, bunun ithalatla karþýlandýðýn anýmsattý. Bayraktar, þöyle devam etti: "Ülke üretimimiz ihtiyacý karþýlayacak seviyeye gelinceye kadar ihtiyaç duyulan ithalatýn yapýlmasý kaçýnýlmazdýr. Ancak, burada üzerinde önemle durduðumuz husus, ithalatýn ihtiyaçtan fazla yapýlmamasý ve ithal edilen ürünlerin de piyasada izlenmesidir. Son günlerde ithal edilen ve Osmancýk çeþidimize benzeyen düþük kaliteli ucuz pirinçlerin yerli ürün ile karýþtýrýlarak yüksek fiyattan satýldýðý yönünde yoðun þikâyetler almaktayýz. Bu durumdan, birtakým çevrelerin, üreticilerimiz üzerinden haksýz kazanç elde etmeye çalýþtýðý gibi, tüketicilerimizde maðdur etiði anlaþýlmaktadýr. Kalitenin bozulmasýyla birlikte tüketicilerimizin pirinçten uzaklaþmasý tüketimi de olumsuz etkileyecektir. Bu durumdan en fazla zarar gören yine üreticilerimiz olacaktýr. Çeltik hasadýn az bir zaman kala, rekoltenin de yüksek beklendiði bir ortamda yaþananlar oldukça manidardýr. Eðer birileri üreticilerimizin ekmeðine, tüketicilerimizin cebine göz dikmiþse karþýlarýndan bizleri bulacaklardýr. Konunun bütün taraflarý, bu sahteciliðin üzerine gitmeli, denetimler artýrýlarak birilerinin üreticilerimiz üzerinden haksýz kazanç elde etmeleri, tüketicilerimizin de maðdur olmasýný engellenmeli; bu oyun bozulmalýdýr." -PRÝM DESTEÐÝ EKÝM ALANLARINI GENÝÞLETTÝ- Çeltiðin, Türkiye'nin toplam hububat üretiminden yüzde 2,5 oranýnda pay alarak buðday, arpa ve mýsýrdan sonra dördüncü sýrada yer aldýðý bilgisini veren TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, þunlarý kaydetti: "2005 yýlýndan bu yana çeltik ekim alanlarý yüzde 38,6, çeltik üretimi yüzde 38,3 oranýnda artýþ göstermiþtir. Geçen yýl 830 bin ton olan üretimin, bu yýl ilk defa 920 bin ton olmasý beklenmektedir. Saðlanan üretim artýþý hem verim hem de ekim alanlarýnýn artmasýndan kaynaklanmýþtýr. Verim artýþýnýn önemli nedenleri arasýnda, verim potansiyeli yüksek, kýsa boylu, makineli hasada uygun, hastalýk ve zararlýlara dayanýklý, farklý yetiþme devrelerinde soðuða toleranslý ýslah edilmiþ çeltik tohumlarýnýn kullanýmýnýn artmasý gelmektedir. Ekim alanlarýnýn artmasýnda ise 2005 yýlýndan itibaren çeltik üreticilerine verilen prim desteði etkili olmuþtur."

5 2 24 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 5 Ünlü dizi oyuncularýndan ve Hayvan haklarý savunucusu Semih Ýðdigül Mone Medikal desteði ile yola devam kararý aldý Karekter Oyuncusu' Semih Ýðdügül Bizimkiler Restoranda hayatýmýn en güzel Ýskenderlerinden birini yedim dedi. Karadayý dizisinde Mahir rolündeki Kenan Mirzalýoðlu nu tutuklayan Hakim, Kurtlar Vadisinde Azerbeycan Uç Beyi ' Bahdiyar' gibi önemli roller baþta olmak üzere birçok dizilerin ' Karekter Oyuncusu' Semih Ýðdügül, 4 yýl aradan sonra tekrar Çorum'a uðradý. Mone Medikal sponsor desteði ile daha çok sahipsiz hayvana sahip çýkma adýna kaldýðý yerden yola devam edeceðini ifade eden eski tiyatrocu, emekli bankacý, dizi oyuncusu ve ayný zamanda Hayvan haklarý savunucusu olan Semih Ýðdügül, Gazetemiz Genel yayýn Yönetmeni Nadir Yücel'i Kurtlar vadesi dizisi oyuncularýndan Rasklon rolündeki oyuncu Ýsmail Bel'e ikiz kardeþi kadar benzediðini belirterek, Rol teklifinde bulundu. Mersinde yaþýyan Semih Ýðdügül, sadece dizilerden deðil çok daha faydalý iþ yaptým dediði' Hayvan haklarýný koruma adýna büyük bir mücadelesi veren' bir isim olarak da tanýnýyor. Hayvan Haklarýnýn korunmasý ve savunulmasý adýna en önemli savunucular arasýnda yer alan Dizi oyuncusu Semih Ýðdügül, gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Nadir Yücel ile görüþtü. Konuþma melakeleri olmayan hayvanlarýn sesleri olma adýna gayret sarf ettiðini belirten Semih Ýðdigül," Eski Tiyatrocu emekli bankacý ve 50 yaþýndan sonra dizilerde rol alan bir sanatçýyým. Hayvanlarýn haklarýný koruma sahip çýkma azmimizi belki birileri delilik ve manyaklýk olarak görebilirler. Böyle düþünenler lütfen bir köpeðin mesela kedi gibi çöp konteynerýna giremeyeceðini aðaca çýkamayacaðýný fare v.s gibi avlanamayacaðýný da göz önüne getirsin. Milyonlarca ekmek ve yemeðin israf edildiðini de unutmamamýz gerekiyor. Sahipsiz hayvanlara sahip çýkmak dinimiz açýsýndan da Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel'in Dizideki Raskoln rolünü oynayan arkadaþý Ýsmail Bel ile ikiz kardeþ gibi benzer olduklarýný belirtti. önemlidir. Diðer yandan ekolojik dengelerin korunmasý gelecek açýsýndan tartýþýlmayacak bir konudur. Saðolsun Belediyelerimizin çoðunluðu bu konuda iþi ciddiye alýyorlar. Ben Belediyelerin hayvanlara sahip çýkma yöntemlerine göre ' Hayvan Barýnaðý, Bakým evi, ve Toplama Kampý' gibi bölümlere ayýrýyorum. Hayvanlarýn ayaklarýnýn betondan ziyade topraða do- Mone Medikal baskýlý tiþörtü ile teþekkür etti. kunmasý önemlidir. Köpek dýþkýlarý o köpeðin karnýnýn doyduðunun göstergesidir. Temizlenir. Önemli olan kýþýn üþümemeleri aç kalmamalarý yazýn da mevsim sýcaklarýndan korunmalarý önemlidir. Hayvanlar için Bakýmevlerinde Klimalý konteynýrlarýn olmasý gerçekten çok güzel bir olgudur. Bu mücadelemde sevgili eþim ve oðlumun desteklerini asla inkar edemem. Diðer yanda Çorumda çok deðerli dostlar da edindim. Bu güzel mücadele adýna Çorum duraðýnda destek veren Mone Medikal yetkililerine ayrýca teþekkür ediyorum. Bizimkiler Restoranda hayatýmýn en güzel Ýskenderlerinden birini yedim. Beni misafir eden Belediye baþkanýna da teþekkür ediyorum " dedi. Kurtlar Vadisi dizisinde ' Bahtiyar' ismi ile Azerbeycan Uç Beyi rolünde yer alan Semih Ýðdigül Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel'in Dizideki Raskoln rolünü oynayan arkadaþý Ýsmail Bel ile ikiz kardeþ gibi benzer olduklarýný belirterek," Nadir bey in boyu Raskoln dan biraz uzun. Ancak özellikle yüz saç ve gözler inanýlmaz benzerlik gösteriyor. Dizi için itina ile bu tarz oyuncular aranýyor. Nadir bey'e teklif gelirse kimse þaþýrmasýn" þeklinde espri yaptý. Meltem-Uður Çýnar çifti büyük etkinliði yine sundu Umut Radyo sahipleri Meltem-Uður Çýnar çifti bu yýlda Hacý Bektaþ Veli Anma törenlerinin resmi sunucusu oldu. Nevþehir'in Hacý Bektaþ Ýlçesinde Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca 52'ncisi düzenlenen törenler panel, sergi, açýlýþ ve konferans programlarý ile üç gün devam etti. Çýnar çiftinin dört yýldýr baþarý ile sunduðu anma törenlerinin birinci günü Çilehane mevkiinde Kemal Kýlýçdaroðlu Kültür ve Kongre merkezinde yapýldý. Etkinliðe hükümet ve AK Parti milletvekillerinden katýlým olmadý. Törene, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Nevþehir Valisi Mehmet Ceylan ve çok sayýda CHP'li milletvekili ve belediye baþkanlarý katýldý. Gün boyunca bomba ihbarlarýnýn yapýlmasý nedeniyle gerek Hacý Bektaþ Veli Türbesi gerekse törenin yapýldýðý Çilehane ve çevresinde polis, jandarma ve özel harekat görevlileri geniþ güvenlik önlemi aldý. Dünyanýn en önemli Alevi Bektaþi inanç merkezi konumundaki Hacýbektaþ ilçesini ziyaret edenler, Hacý Bektaþ Veli'nin türbesinden sonra kültür merkezinde bir araya geldi. Hava sýcaklýðý nedeniyle ileri saate ertelenerek kaydýrýlan etkinlik, saygý duruþu ile baþladý. Bu yýl Hacý Bektaþý Veli Dostluk ve Barýþ Ödülü'nü alan Prof. Dr. Çetin Yetkin'e ödülünü CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu verdi. Kýlýçdaroðlu, törende yaptýðý konuþmada, dün Bingöl'de bugün Kars'ta hayatýný kaybeden þehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baþsaðlýðý diledi. Kýlýçdaroðlu, "Barýþla, adaletle, özgürlükle eþ anlama gelmesi gereken Anadolu ne yazýk ki, sönen ocaklar, gözyaþý döken analar, evlat acýsý çeken babalarla anýlýr hale geldi. Biz teröre ve þiddete asla geçit vermemeliyiz. Biz barýþ diyeceðiz, insanlýk diyeceðiz, birlikte huzur içinde yaþamak diyeceðiz. Herþeyden önce Türkiye diyeceðiz. Biz buraya sadece velilerimizi anmaya ve onlara þükranlarýmýzý sunmaya gelmedik. Biz onlarý anlamaya, onlarý birazcýk olsun rehber edinmeye geldik. Veliler Allah dostudur. Hacý Bektaþ Veli'nin öðretilerine bugün her zamankinden daha çok ihtiyacýmýz var" dedi. HACI BEKTAÞ'IN YOLUNDAN SAPILMASAYDI TERÖR OLMAZDI 22. Hacý Bektaþý Veli Dostluk ve Barýþ Ödülü'nün hukukçu, sosyal bilimci ve yazar Prof. Dr. Çetin Yetkin'e verilmesinin ardýndan söz alan Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu, "72 milleti hoþ gör, düþmanýnýn dahi insan olduðunu unutma, incinsen de incitme diyen Hacý Bektaþ Veli insanlýða ýþýk oldu. Hacý Bektaþ Veli'nin aydýnlanma projesinin üç temel unsuru olan 'akýl, bilim ve adalet' yolundan sapmalar olmasaydý, ne katliamlar olurdu nede terör tohumlarý atýlýp yeþertilirdi. Laik, demokratik insan haklarýna saygýlý hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ödünsüz sahip çýkarak birlik ve beraberlik içinde tam baðýmsýzlýðýmýzý koruyarak yurtta barýþ dünyada barýþ ilkesi ile geliþip kalkýnmak her vatanseverin amacý ve görevi olmalýdýr'' diye konuþtu. Selmanpakoðlu konuþmasýný þöyle sürdürdü: ÜÇLÜ BÖLÜNMÜÞLÜK TÜRKÝYE'DE OLMAZ "Son günlerde terörün artmasý gözlenmektedir. Bu durum dýþarýdan sözde kaygýyla izlenirken içerde yürekleri yakmaktadýr. Þuna inanýyorum ki yurdumuzda kýsa sürede terörün sonu gelecektir; Yeter ki terörün amacý, kaynaðý ve destekçileri belirlensin. Türkiye üzerinden Ortadoðu için yapýlan planlar ve uygulamalar saptansýn incelensin. Terörden beslenen siyasi ve ekonomik fayda peþinde olanlarýn uyarýlýp bu sevdanýn sonuç vermeyeceði kendilerine benimsetilsin. Yeter ki, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusuyla ve yurduyla bölünmez bütünlüðünün korunacaðý bilinsin. TBMM dýþýnda çare aranmasýn ve TBMM terörü önleyici konularý ele alarak köklü önlemler alsýn. Bizim aydýnlanmacý önderlerimiz var, Hacý Bektaþ Veli'miz var, Mevlana'mýz var, Yunus'umuz var ve Atatürk'ümüz var. Asyalý olmamýz önderlerimize sýrt çevirmemizi gerektirmez. Irak'ta ve Suriye'de oluþturulan üçlü bölünmüþlüðün Türkiye'de de oluþacaðýný sananlar hayalleri ile yaþamaktan ileri gidemezler. Çünkü, bizim on bin yýllýk tarihimizden gelen kazanýmlarýmýz var. Din, dil, ýrk farký gözetmeden birlikte ulusça yaþama geleneðimiz var'' diye konuþtu. ALEVÝLÝK DÝN DEÐÝL FELSEFE DERSLERÝNDE ÖGRETÝLMELÝ Selmanpakoðlu, her yýl olduðu gibi Alevi Bektaþi önderlerinin, ocak temsilcilerinin katýldýðý bugün yapýlan deðerlendirme toplantýsýndan Alevi istekleri olarak çýkan kararlarý þöyle dile getirdi: ''Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, kaldýrýlýncaya kadar seçmeli hale getirilmelidir. Alevilik okullarda öðretilecekse din derslerin de deðil felsefe derslerinde öðretilmelidir. Cem evleri yasal statüye kavuþturmalýdýr. Alevi köylerine cami deðil, cem evleri yapýlmalýdýr. Madýmak'ýn insanlýk müzesi haline getirilmeli, karanlýk düþüncelilerin ders çýkartmasý saðlanmalýdýr. Madýmak katillerinden zaman aþýmý nedeni ile yargýlanmayanlarýn adalet önüne çýkartýlmalýdýr. Ýþe alým ve yükselmelerde eþit yurttaþlýk ilkesine baðlý olarak liyakat esasýna göre iþlem yapýlmalýdýr." Etkinlikler, gece Adana Büyükþehir Belediyesi Semah Ekibi, Azerbaycan Kültür Bakanlýðý Halk Danslarý Topluluðu gösterisi sanatçýlar Sebahat Akkiraz, Mehmet Kale, Yadigar Sude Altay, Hasan Karayol, Zeynep Karababa'nýn verdiði konserle sürdü. Haber Servisi

6 2 24 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. "Üniversite öðrencileri barýnma sorunu yaþamayacak" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Erzenler Ýnþaat Firmasý sahibi Þevket Erzen'in yaptýrdýðý 1500 kiþilik Kýz Öðrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Çorum'un yurt kapasitesinin Türkiye ortalamasýnýn çok üzerinde olduðuna iþaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, "Üniversitemizin tercih edilebilirliði açýsýndan, kaliteli yurt çok önemli bir avantaj oluþturmaktadýr. Bu yatýrýmý þehrimize kazandýran ve emeði geçen herkese teþekkür ederim" dedi. Erzurum Dede mevkiinde yapýmý tamamlanan ve Akademik Eðitim Yýlý'nda hizmete geçecek olan yurtla ilgili bilgi alan Prof. Dr. Alkan, yükseköðrenim yurdu bakýmýndan Türkiye ortalamasýnýn %17 olduðuna iþaret ederek, Çorum'da bu oranýn % 40'ýn üzerinde olduðunu ve bunun da gurur verici bir durum olduðunu ifade etti. Çorum'da eðitim gören üniversite öðrencilerinin barýnma sorunu yaþamayacaðýný kaydeden Rektör Prof. Dr. Alkan, Çorum'da konforlu ve güvenilir bir ortamda öðrencilerin misafir edilerek geleceðe hazýrlandýðýný, özellikle ailelerin bu konuda içinin rahat olmasý gerektiði mesajýný vererek 1500 kiþilik yeni yurt yatýrýmý ile birlikte Çorum'un toplam kýz yurdu kapasitesinin 2 bin 600'e ulaþtýðýný belirtti. Yurt yapýmýnda emeði geçenleri sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Alkan, 1500 kiþilik KYK Yurdu'nun Çorum'a hayýrlý olmasýný temenni etti. Diþ çürüklerine karþý alýnabilecek önlemler AK Parti'de 3 dönem kuralýna küçük düzenleme Baþbakan Ahmet Davutoðlu seçim hükümetine sayýlý günler kala açýklamalarda bulundu. 3 dönem kuralýyla ilgili deðiþiklik olduðuna iliþkin konuþan Davutoðlu, "Tüzüðümüzde sadece 3 dönem deðil baþka deðiþiklik de olacak" dedi. 3 DÖNEM KURALI "Felsefi yaklaþým itibarýyla doðru bir ilke olduðunu hep kabullendik ama bu sefer özel bir durum hasýl oldu. Çok kýsa bir sürede 2 ayda, 3-4 ayda bir dönem bitmiþ oldu. Bunu dönem olarak saymak, bazý arkadaþlarýn tam da siyasete girmiþ ve 2 dönemdir tecrübe edinmiþ arkadaþlarýn birikimlerini kullanmak bakýmýndan zorluklar doðurur. Dönem olarak saymamak da bu sefer 3 dönemi doldurmuþ olan arkadaþlarýn haklarý bakýmýndan yanlýþlýk olur. Bir heyet oluþturduk, bir tüzük heyeti, son MYK'da. Tüzük heyetinde bu konuda çalýþma talimatý verdim ama tüzüðümüzde sadece bu deðil, baþka deðiþikliklerin olmasýný da planlýyoruz." Davutoðlu'nun açýklamasýndan satýr baþlarý; "ANAYASA NE DÝYOR SA ONU YAPACAÐIM" "MHP ile de görüþmeler yaptýk ama sonuç alýnamayýnca görevi Cumhurbaþkaný'na devrettim. Olaðandýþý bir görünüm verilmeye çalýþýlan her anda olaðan davranmak lazým. Görevin bana verilmesi halinde yine anayasa ne diyorsa onu yapacaðým ne eksik ne fazla. Böyle bir durum söz konusu olduðunda meclis baþkaný bana sayýlarý verdiðinde uygun isimlere teklif götürürüm, bakan olarak hizmet etmek büyük bir onurdur. Bu milli bir vazifedir benim için de. Böyle bir teklif geldiðinde hayýr denmemesi gerektiðini düþünüyorum. BAKANLIK TEKLÝFÝNÝ KABUL ETMEZLERSE Kýlýçdaroðlu ve Bahçeli'ye yeniden çaðrýda bulunmuþtum biraraya gelelim birlikte bir hükümet kuralým diye. Keþke böyle olmasaydý. Bakanlýk teklifi götürdüðümüz isimler bunu kabul etmemeleri halinde uygun gördüðüm, kendi güvendiðim iþin ehli bakanlarý atar, isimleri de Cumhurbaþkanlýðý'na sunarým. Kýlýçdaroðlu'na görev vermemesi Cumhurbaþkaný'nýn takdiri.." Saðlýðýnýzý ve estetik güzelliðinizi olumsuz yönde etkileyen diþ çürüklerine karþý önleminizi baþtan alýn. Beslenmede ilk prensip vücut için gerekli protein, vitamin, mineral, karbonhidrat gibi besinlerin dengeli bir þekilde alýnmasýdýr ve bu dengeyi bozacak her þey saðlýðýmýzý nasýl olumsuz etkiliyorsa diþ saðlýðýmýzý da olumsuz yönde etkileyecektir diyen Bakýrköy Hospitadent Diþ Hastanesi Baþhekimi Dt. Selma Kurtoðlu, "Özellikle çocuklarda kontrolsüz tüketilen þeker, çikolata ve lokum gibi gýdalar çürüklere sebep olur. Çocuklarýn beslenmesinden þekeri tamamen çýkarmak mümkün deðildir. Diþleri fýrçalamak ya da en azýndan bol su ile çalkalamak faydalý olacaktýr" dedi. Dt. Selma Kurtoðlu, diþ çürüklerinin oluþmasýna engel olmak için yapýlmamasý gerekenleri açýkladý. Diþ çürüklerine engel olmak için bunlarý yapýn Ýþte o öneriler: - Karbonhidratlar, özellikle de yumuþak gýdalar, diþler üzerinde kalarak çürüklere zemin hazýrlar. Bunlar arasýnda kek, bisküvi, makarna, pilav, ekmek diþlere yapýþarak bakterilerin çoðalmasýna neden olur. Bu da çürük oluþumunu kolaylaþtýrýr. - Þeker ya da karbonhidratlar gece yatarken veya uyku sýrasýnda beslenirken kullanýlmasý diþlere ekstra zarar verir. Bebeklerde þekerli mamalar, meyve sularý, þekerli süt gibi besinler biberonla verilmemesi gerekir. Yoksa bebeklerde biberon çürüðü denilen çürükler oluþur. Bu durum çocuðun beslenmesini olumsuz etkiler. Görsel açýdan kötü bir görüntü oluþtuðu için çocuklarýn psikolojisi de bozulabilir. - Çok asitli gýdalar, içecekler, limon gibi bazý meyve ve sebzeler diþ minesine zarar verirler. Çok aþýrý limon tüketen hastalarda ciddi mine aþýnmalarý, buna baðlý olarak da hassasiyet geliþebilir. Bu nedenle diþ saðlýðýna zarar veren besinler arasýnda sayabiliriz. Her gün düzenli olarak içilen asitli içecekler de ayný harabiyeti yapabilir. - Sigara, alkol diþ ve aðýz saðlýðý için zararlýdýr. Sigara çürük oluþumuna neden olmasa da diþ etleri ve aðýz mukozasýna zarar verir. Alkol özellikle aþýrý tüketilmesi ile aðýz mukozasýnda kanserojen etki yapmaktadýr. Isý ve dumanýn içindeki kimyasal maddeler hep birlikte diþ etlerinde ciddi sorunlara yol açar. Kemik kayýplarý, diþ eti çekilmeleriyle diþlerinizi kolayca kaybedebilirsiniz. FED'den kritik faiz artýþý açýklamasý! FED yetkilileri, ekonomi ve piyasalarýn daha da geliþme kat etmesini beklediklerini ifade etti.abd Merkez Bankasý (FED), faiz artýrýmýnýn yaklaþtýðýný bildirdi. Federal Açýk Piyasalar Komitesi (FOMC) iki günlük toplantý sonrasý yayýmladýðý tutanaklarda faiz artýþýnýn ne zaman yapýlacaðýna iliþkin olarak 'yaklaþýyor' ifadesini kullandý. Dünyanýn merakla takip ettiði tutanaklarda, istihdam piyasýnýn iyileþme gösterdiðine dikkat çekildi. FED yetkilileri, ekonomi ve piyasalarýn daha da geliþme kat etmesini beklediklerini ifade etti. Bazý yetkililer ise ekonomik verilerin orta vadede enflasyonun yüzde 2'lik hedefe doðru kaymasý konusunda 'mantýklý bir güven' göstermediði endiþelerini dile getirdi. Enerji fiyatlarý ve dolarýn ekonomiye etkilerini geçici olduðu kaydedildi. FOMC, faiz artýþýnýn ne zaman olacaðý ile ilgili kesin tarih vermezken, birçok ekonomistler artýþýn Eylül tarihlerinde yapýlacak olan toplantýda gerçekleþebileceðini öngörüyor. Ýþsizliðin yüzde 5,3 seviyesine yaklaþtýðý ve istihdamýn iyileþme gösterdiðini belirten politika yapýcýlarý, 'zamanýndan önce' faiz artýþýna gidilmesinin ekonomik toparlanmaya zarar verebileceðini gündeme getirdi. FOMC üyeleri, koþullarýn hala istenilen seviyeye gelmediðini ancak, o noktaya doðru yaklaþtýðýný kaydetti.tutanaklarda Çin ve euro bölgesinde dolarýn güçlenmesinin ithalat fiyatlarýný düþüreceði ve enflasyonun FED'in hedeflerine doðru kayabileceði ifade edildi. FOMC, önceki tutanaklarýnda sýfýra yakýn olan faiz oranlarýnýn gelecek olan ekonomik verilere baðlý olarak gerçekleþeceði mesajýný vermiþti. FED Baþkaný Janet Yellen, faiz artýþýnýn ekonomik verilere baðlý olduðunu ifade etmiþti.

7 2 24 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 7 Ercan Daþdan dünya evine girdi Milliyetçi Hareket Partisi Çorum eski Belediye Baþkaný adayý ve eski Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, hayatýný Esra Þahin ile birleþtirdi. Sevgi - Fevzi Daþdan'ýn oðlu Av. Ercan Daþdan, Sevim ve Galip Þahin'in kýzý Esra Þahin ile Vadi Restaurant'ta gerçekleþtirilen bir düðün töreni ile dünya evine girdi. Düðün merasimine; AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, MHP 19. Dönem Milletvekili Muharrem Þemsek, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, meslek odalarý baþkanlarý, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, okul müdürleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirilen düðünde Esra ve Ercan çiftinin nikâhýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýydý. Çiftin nikah þahitleri, TBMM Ýdare Amirleri Salim Uslu, Tufan Köse, Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek ve MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin oldu. Yýldýz Gazetesi, Þahin ve Daþdan ailelerini tebrik eder, Esra - Ercan çiftine ömür boyu mutluluklar diler. "Esnafýn girdi maliyetleri düþürülmeli" Diyanet-Sen'den teröre lanet Diyanet-Sen Çorum Þubesi tarafýndan her ay yapýlan Ýl Divan Toplantýsý'nýn Aðustos ayý toplantýsý gerçekleþtirildi. Sendika Binasý'nda yapýlan toplantýya, Diyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, yönetim kurulu üyeleri ve sendika üyeleri katýldý. Toplantýda açýlýþ konuþmasý yapan Diyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, son günlerde gündemden düþmeyen terör olaylarýný lanetledi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn 1 yýl önce yürürlüðüne giren rotasyon kararýnýn Diyanet-Sen Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar'ýn giriþimleriyle iptal olduðunu açýklayan Yýldýz, 3. Dönem toplu sözleþmede Diyanet-Sen'in taleplerini anlattý. Yýldýz, konuþmasýný þöyle sürdürdü: TERÖRÜ LANETLÝYORUZ! Türkiye'nin büyümeye, normalleþmeye ve uluslararasý arenada söz sahibi olmaya baþladýðý dönemlerde devreye sokulan terör örgütleri, kanlý yüzlerini göstermeye devam ediyor. Son günlerde þiddetini her geçen gün artýran hain terör saldýrýlarýný, lanetliyor; yüzyýllarca üzerinde birlikte kardeþçe yaþadýðýmýz topraklarýmýza, birlikte yaþama isteðimize nifak tohumlarý ekmeye çalýþanlarý kýnýyoruz. Bütün milletimizi derinden üzüntüye boðan son saldýrýlar toplumumuzdaki hassasiyeti artýrmýþtýr. Ancak bugün kardeþlik baðlarýmýzý zayýflatmak isteyenler bilmelidir ki bu topraklarýn mayasý kardeþliktir. Terör olaylarýna karþý milletçe verilecek en güzel cevap; birlik ruhu içerisinde, ortak akýlla, aklýselime dayalý olarak teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karþý yekvücut olduðumuzu göstermektir. Soðukkanlý deðerlendirme, ortak akýl ve feraseti hâkim kýlmak suretiyle, millet olarak birlik ve kardeþlik içerisinde ülkemize ve geleceðimize yönelik oyunlarý bozma tutumumuzu kararlýlýkla devam ettirmeliyiz. Oynanan kirli oyunu bozacak güçte ve dirayette olduðumuzu göstermeliyiz. Bu duygu ve düþüncelerle Memur-Sen ve Diyanet-Sen ailesi olarak; þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor; terörü ve terörden beslenenleri bir kez daha lanetliyoruz! ROTASYON ÝPTAL Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nda 1 yýl önce yürürlüðe giren bu yýl rafa kaldýrýlan rotasyon tamamen iptal oldu. Çankaya Köþkü'ndeki kabulde Memur-Sen Genel Baþkan Ali Yalçýn, Diyanet-Sen Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, Basýna kapalý gerçekleþen ve yaklaþýk bir saat süren kabulde, Diyanet-Sen Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile özel bir görüþme yaptý. Davutoðlu'na din görevlilerinin taleplerini dile getirdi. Rotasyon konusunu da açan Diyanet-Sen Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, 'Rotasyon hakkýnda kamuoyunda farklý söylentiler var. Rotayonun tekrar gündeme getirilmesi için çaba sarfeden bir kesim var. Rotasyon, din görevlileri tarafýndan benimsenen ve istenilen bir geliþme deðil. Þuan durdurulan rotasyon konusunun hiç bir þekilde tekrar uygulanmasýný ve gündeme gelmesini istemiyoruz' ifadelerini kullandý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, 'Rotasyon sorunu ile artýk karþý karþýya deðilsiniz. Öncelikle durdurma ve sonrasýnda tamamen kaldýrma kararý aldýk. Diyanet personelimizin böyle bir konuda tedirgin olmasýna gerek yok' þeklinde konuþtu. 60 TL OLAN TOPLU SÖZLEÞME ÝKRAMÝYESÝ Kamu görevlilerinin aylýklarýnýn hesaplanmasýnda esas alýnan ve tarihi itibariyle uygulanmakta olan aylýk katsayýsý, 1 Ocak Aralýk 2017 döneminde, tarihinden geçerli olmak üzere % 8, tarihinden geçerli olmak üzere ilave % 8, tarihinden geçerli olmak üzere ilave % 7, tarihinden geçerli olmak ilave % 7, olmak üzere artýrýlýr. 1 Ocak Temmuz 2016 dönemi içinde enflasyon oranýnýn, ayný dönem için belirlenen aylýk katsayýsý artýþ oranýný, 1 Temmuz Aralýk 2016 dönemi içinde enflasyon oranýnýn, ayný dönem için belirlenen aylýk katsayýsý artýþ oranýný, 1 Ocak Temmuz 2017 dönemi içinde enflasyon oranýnýn, ayný dönem için belirlenen aylýk katsayýsý artýþ oranýný, 1 Temmuz Temmuz 31 Aralýk 2017 dönemi içinde enflasyon oranýnýn, ayný dönem için belirlenen aylýk Ali Yýldýz katsayýsý artýþ oranýný, aþmasý halinde, 9 uncu madde kapsamýnda belirlenen katsayýlar, artýþ oranlarý ile ücret tavanlarý, enflasyon oranýnýn artýþ oranýný aþtýðý ayýn 1'inden geçerli olmak üzere aþan kýsým kadar artýrýlýr. 375 sayýlý KHK'in Ek 4 üncü maddesinde yer verilen ve tarihi itibariyle 60 TL olan toplu sözleþme ikramiyesi 1 Ocak 2016 ila 31 Aralýk 2017 döneminde; Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyeti'nde temsilcisi bulunan sendikalara üye olan kamu görevlilerine %100, diðer sendikalara üye olan kamu görevlilerine %50 artýrýmlý olarak ödenir. Kamu görevlilerine, evliliklerinde en yüksek devlet memuru aylýðýnýn 5 katý, Çocuklarýnýn evlilikleri halinde; en yüksek devlet memuru aylýðýnýn 2 katý tutarýnda evlenme yardýmý ödeneði ödenir. Bu yardým ayný kiþiye birden fazla yapýlamaz. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda, hizmet sunan kamu görevlisi sayýsý ve hizmet sunumunun devam etmesi durumu gözetilerek yemek servisi hizmeti sunulmasý esastýr. Yemek servisi hizmeti sunulan kurum ve kuruluþlarda, ( Belediyeler dahil)4688 sayýlý Kanuna göre kamu görevlisi kapsamýnda sayýlan kamu görevlileri yemek hizmetinden ücretsiz yararlanýr. Bu kurumlarda görev yapan kamu görevlilerine, yemek servisi sunulan öðünler için yemek yardýmý ücreti ödenmez. Kamu görevlilerinin iþçi statüsünde geçirdikleri hizmet sürelerinin tamamý, çalýþan süre ve söz konusu sürenin kamu veya özel sektör kuruluþlarýnda geçip geçmediði gibi hususlar yönüyle herhangi bir ayýrým yapýlmaksýzýn kazanýlmýþ hak aylýk derece ve kademelerinin tespitinde ve 5434 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandýðý Kanunu uyarýnca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet sürelerinin hesabýnda deðerlendirilir. Ýlahiyat ön lisans programýný bitiren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý çalýþanlarýna sýnavsýz lisans tamamlama hakký tanýnýr." Yýlmaz MERT Esnaf ve sanatkârýn yüksek elektrik, su ve Bað- Kur ödemeleri nedeniyle maðdur edildiðini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Esnafýn yaptýðý ödemeler her kesimden daha da fazla. Konut ve sanayide kullanýlan elektrik ve su fiyatlarýndan daha yüksek fiyata elektrik ve suyu esnaf ve sanatkârlar kullanmaktadýr. Bugün ülke genelinde yaklaþýk 33 milyon elektrik abonesi var. Kullanýlan elektriðin yüzde 16'sýný aþan kýsmýný esnafýmýz kullanmaktadýr yýlýnda tek zamanlý tarifeye göre esnaf 28,559 kuruþ, sanayici 24,626 kuruþ ve meskende 28,386 kuruþtan elektrik tarifesi uygulanmaktadýr. Esnaf ve sanatkârýn korumasý için acilen gerekli adýmlar atýlmalý, verilen sözler yerine getirilmelidir" dedi. -"DÜZENLÝ FATU- RA ÖDEYENE CEZA" Yapýlan denetimlerde kaçak elektrik kullanýmýnýn devam ettiðinin tespit edildiðini de kaydeden Bendevi Palandöken, "En az 2 milyar lira lýk kaçak elektrik zararýný faturalarýný düzenli ödeyen aboneler ödemektedir. Daðýtým þirketleri kayýp-kaçaðýn yüksekliðini bahane ederek elektrik fiyatlarýna zam talep etmektedirler. Ama azaltýlmasý için bir çaba göstermiyorlar. Serbest tüketici hakký vermek için limitlerin daha da düþürülmesi gerekli. Dayatmalarla abone sözleþmesi yapýlmasýndan vazgeçilmeli. En önemlisi faturasýný düzenli ödeyene bir teþvik verilmeli ve kayda deðir bir indirim yapýlmalýdýr. En önemlisi sanayiciye uygulanan indirimin esnaf ve sanatkarlara da uygulanmasý gerekir. Esnaf lambasýný yakmasa sokaklar kararýr. Esnaf sokaðýný sulayýp temizlik yapmaz ise halk tozdan kurtaramaz. Sokaðýný temizleyen ve aydýnlatan esnafa acil indirim þart" diye konuþtu.

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu.

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. Zorlu ailesi iþyerlerinde Mevlidi Þerif okuttu Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur 9 DA Belediye'den su kesintisi uyarýsý Prof. Okur Din Ýþleri Yüksek Kurulu na atandý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan Bahabey

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor

Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor Fatih Baþak, Kocaeli Milli Eðitim Müdürü oldu Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürü olan hemþehrimiz Fatih Baþak, Kocaeli Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atandý. Baþak, 2 yýldýr Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini

Detaylı

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik'

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik' Bekir Çetin "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" dedik Ahmet Ahlatçý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, ABD Ankara Büyükelçiliði Siyasi Ýþler Diplomatý Natalia Oldani'nin, görüþme taleplerini

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı