SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý"

Transkript

1 Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, öðrenciye kiralýk ev verilmemesini eleþtirdi. Konu hakkýnda bir açýklama yapan Recep Gür, Çorum'da tüm öðrencilere yetecek kadar kiralýk ev bulunduðunu belirterek, ev sahiplerinin öðrencilere evlerini açmalarýný istedi. DE teklifinde bulunmadý" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim çalýþmalarýna il ve ilçelerde devam ediyor. MHP il yönetimi ve milletvekili adaylarý Uðurludað Ýlçesi'ni ziyaret etti. Ýlçede, koalisyon ve çözüm süreci ile ilgili merak edilenleri vatandaþlara aktaran MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, "Davutoðlu, bize hiçbir þekilde koalisyon teklifinde bulunmadý" Ýlçe ziyaretine MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Av. Muhsin Kocasaraç, katýldý. MHP Ýlçe Baþkaný Harun Kiday ve partililer tarafýndan MHP heyeti vatandaþýn sorunlarýný dinleyerek not aldý. karþýlanan DE Prof. Dr. Vahit Doðan Prof. Dr. Vahit Doðan "Mevsimlik tarým iþçilerinin yaþam þartlarý iyileþtirilmeli" Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum'da tarým iþçilerinin yaþadýðý çadýrlarý ziyaret etti. Gördüðü manzara karþýsýnda "Bu insanlara bu reva mý?" diye tepki gösteren Bakan Topçu, "Almanlarýn 9'larda bize yaptýðýný, bizim kendi insanýmýza yapmamamýz lazým" 9 DA ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür "Çorum kültür ve turizm açýsýndan hak ettiði yerde deðil" Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum'un kültür ve turizm açýsýndan hak ettiði yerde olmadýðýný belirterek, Çorum'a pozitif ayrýcalýk uygulamak istediðini söyledi. Bakan Yalçýn Topçu bir dizi ziyaret ve programlara katýlmak üzere geçtiðimiz cumartesi günü Çorum'a geldi. TE Süt üreticilerine milyon lira hibe Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü, süt üreticisi ile toplam yatýrým tutarý 9 milyon TL olan hibe sözleþmesine imza attý. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, IPARD- Programý kapsamýnda Nisan tarihinde çýktýðý 4. çaðrý ilanýnda yapýlan müracaatlarýn sonuçlarýný açýkladý. TE Mustafa Yolyapar, ölümünün.yýlýnda kabri baþýnda anýlacak Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nin yýl baþkanlýðýný yapmýþ olan ve meslekte 4. yýlýný yaþayan duayen gazeteci, Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn kardeþi... DE Arazi anlaþmazlýðý yüzünden yaþýnda katil oldu Sungurlu ilçesine baðlý Çadýrhöyük köyünde arazi anlaþmazlýðý yüzünden köy muhtarý vurularak öldürüldü. Olay, önceki gün Çadýrhöyük köyünde meydana geldi. Çadýrhöyük Köyü Muhtarý yaþýndaki Ramazan Alýmcý, traktörüyle köye dönerken, Osman A. () ve Mehmet Ö. (4) isimli akrabalarý ile karþýlaþtý. Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn yeni eðitim öðretim yýlýna yine sorunlarla girdiklerini söyledi. Selim Aydýn sendika binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda eðitim çalýþanlarýnýn beklentilerinden bahsetti. DA Atanan öðretmen sayýsý artýrýlmalý 4 TE Oto Tamirciler Esnaf Odasý Konya'ya damgasýný vurdu Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, Çankaya Üniversitesi ve Halk Bankasý tarafýndan organize edilen Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Makine, Taþýtlar ve Madeni Eþya Sektörünün Analizi Projesi. Odak Toplantýsý Konya'da gerçekleþtirildi. TE Mülteciler kavga etti: ölü Çorum þehir merkezindeki bir parkta Iraklý mülteciler arasýnda çýkan kavgada kiþi öldü, kiþi yaralandý. Olay, geçtiðimiz hafta sonu Ekin Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. TE Sungurlu Barajýnda Bilim Kurulu 'höyük' incelemesi yaptý AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, "Höyük ile ilgili bir sorun çýkmazsa Sungurlu Barajýnda sona geliyoruz" 9 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK EKÝM PAZARTESÝ AJANDA :8 : : :48 8: 9:44.. Dünya Mimarlýk Günü - Dünya Çocuk Günü - Bosna ve Hersek'in kaybý (98) - Dünya Öðretmenler Günü Hastanýn ilâç kullanmasý bir sebeptir. Þifâyý verecek olan, Allahü teâlâdýr. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri AHÞAP RUHA TEN GÝYÝNMEK Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna Hiç bu kadar boðulmadým içimdeki bir gölde Sunu yazýsý baþlýðý olacaktý kitabýnda Yaprak bir ormaný algýlýyorken Parkla insan yüzlerini karýþtýrdý her zaman Ferit çünkü benziyordu parklara Bir parti marþýnýn sözlerini yazmayý Ýsteyen bir adamdan kara bir cümle daha Ýçeriði boþaltýlan bir anlamda yaþýyoruz Ten giyinmek zorundayýz bu ahþap ruha Hepimiz Yesenin'dik yani þehrin kýr kokusu Yanlýþ yerlerde gezerdik polis götürürdü bizi Baþýmýz derde girerdi Haydar açýklayýnca Ýçimizdeki ýssýzlýktan baþlardý Haydar - Býrak ulan felsefeyi! dedirtirdi sonunda Ah Ferit neden öldün park deðildir mezarlýk Dördümüzü bine böldün ve böylece azaldýk araçla devam edecek Kasým Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili adayý Fatih Özcan. sýra adayý olmasýna raðmen çalýþmalarýna tüm hýzla devam ediyor. Seçimlere iddialý bir giriþ yapan MHP Milletvekili adayý Fatih Özcan, toplamda araçla seçim çalýþmalarýný sürdürecek. Özcan, "Çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla devam edecek. Bizim için. veya. sýra aday olmamýzýn bir önemi yoktur. Hepimiz biriz ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ülkemiz, milletimiz ve geleceðimiz için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,98,994 EUR,, STERLiN 4,9 4,4,49,4949 JPY YENi Abdülkadir BUDAK HAVA DURUMU SAAT:. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye... 8 Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd... 8 Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý... Müftülük... - Meteoroloji Müd....4 Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd.... Devlet Hastanesi... () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi... - Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis... Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar... Alo Zabýta... Alo Jandarma... Elektrik Arýza...8 Su Arýza...8 Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma...8 Özel Elitpark Hastanesi... Afad... "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, öðrenciye kiralýk ev verilmemesini eleþtirdi. Konu hakkýnda bir açýklama yapan Recep Gür, Çorum'da tüm öðrencilere yetecek kadar kiralýk ev bulunduðunu belirterek, ev sahiplerinin öðrencilere evlerini açmalarýný istedi. Üniversite eðitimini almak için onlarca üniversite arasýndan Çorum Hitit Üniversite'ni seçen tüm öðrencilerin deðerli olduðunu aktaran Gür, Çorumlular olarak öðrencilere ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür en güzel misafirperverliðimizi göstermemiz gerektiðini kaydetti. Üniversite öðrencilerinin Çorum'un sosyal hayatýna deðer kattýðý gibi ekonomik anlamda da getirisi olduðunu dile getiren Gür, "Öðrenciye ev yok anlayýþýna kesinlikle katýlmýyoruz. Öðrencilerin baþýmýzýn üzerinde her zaman yeri vardýr. Buradan ev sahiplerine sesleniyorum. Hiçbir ev sahibi bu sorumluluktan kaçamaz. Bizler çocuklarýmýzý diðer þehirlere okumalarý için gönderdiðimizde ayný sorunlarla kendi çocuklarýmýzda karþýlaþabilir. Bu yüzden tüm Çorumlu ev sahiplerinden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði olarak anlayýþ bekliyoruz" Öðrencilerin ayný zamanda bir þehrin gönüllü turizm elçileri de olduðunu belirten ÇE- SOB Baþkan Vekili Recep Gür, öðrencilerin memleketlerine gittikleri zaman kentimizi anlatacaklarýný, bu yüzden öðrencileri en güzel þekilde aðýrlamamýz gerektiðini sözlerine ekledi. Mustafa Yolyapar, ölümünün.yýlýnda kabri baþýnda anýlacak Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nin yýl baþkanlýðýný yapmýþ olan ve meslekte 4. yýlýný yaþayan duayen gazeteci, Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn kardeþi, ayný gazetenin eski Genel Yayýn Yönetmeni Mustafa Yolyapar, aramýzdan ayrýlýþýnýn. yýldönümü nedeniyle Ekim Pazartesi günü saat.'da Ulumezar'daki kabri baþýnda anýlacak. Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenecek anma törenine, tüm dostlarýnýn, sevenlerinin ve meslektaþlarýnýn katýlmalarý bekleniyor. Çorum yerel basýnýnýn emektarlarýndan ve saygýn isimlerinden Mustafa Yolyapar, Nisan 'de Ankara'da boyun damarý ameliyatý geçirmiþ, ameliyat sonrasý pýhtý atma hadisesi sonucu kýsmi felç geçirmiþti. Özel Medicana Hastanesi'nde bir ay tedavi gören Mustafa Yolyapar'ýn tedavisi daha sonra Çorum'da devam etmiþti. El ve ayaklarýný büyük ölçüde kullanabilir hale gelen Mustafa Yolyapar'ýn saðlýðý her geçen gün iyiye gitmekte iken, Ekim 4 Pazar günü saat 4. sýralarýnda evinde geçirdiði emboliye baðlý olduðu saptanan kalp damarýndaki týkanma sonucu 48 yaþýnda hayatýný kaybetmiþti. Mustafa Yolyapar'ýn cenazesi, Ekim 4 Pazartesi günü Ulucami'de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan, Ulumezar'da babasý Kemal, annesi Suade ve aðabeyi Ahmet Yolyapar'ýn yanýna defnedilmiþti. satýlýk lokanta Halen faal durumda olan, Müþteri durumu iyi, Çift salona sahip, kiþilik kapasitesi bulunan, kirasý uygun ve merkezi yerdeki lokantamýz satýlýktýr. Ýrtibat tel: EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: 4 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: 4-4 YILLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : Euro Yýl: Sayý: 99 EKÝM PAZARTESÝ Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : TL. : TL. : Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:/ Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): :. TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.) :. TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) :. TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý :. TL Kongre Ýlanlarý :. TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) :. TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x cm.) :. TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : KR e-posta :

3 EKÝM PAZARTESÝ "Ýskilipli Atýf Hoca'nýn adýný taþýyan kültür merkezi olmalý" Çorum kültür ve turizm açýsýndan Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda medeniyet deðerlerimizi yansýtan oyunlarýn sahnelenmesini istedi. Çeþitli ziyaretlere katýlmak ve incelemeler yapmak üzere Çorum'a gelen Bakan Topçu, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nü ziyaret etti. Beraberinde Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti Milletvekili adayý Bekir Horuz ve Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum'un kültür ve turizm açýsýndan hak ettiði yerde olmadýðýný belirterek, Çorum'a pozitif ayrýcalýk uygulamak istediðini söyledi. Bakan Yalçýn Topçu bir dizi ziyaret ve programlara katýlmak üzere geçtiðimiz cumartesi günü Çorum'a geldi. Çorum'daki ziyaretlerine sabah saatlerinde baþlayan Bakan Topçu ilk olarak Çorum Valiliði'ni ziyaret etti. Bakan Topçu ilk olarak Valilik önünde Vali Ahmet Kara, Ýl Jandarma Komutan Vekili J. Alb. Metin Özbek, Vali Yardýmcýlarý, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yöneticileri ile bürokratlar karþýladý. Bakan Topçu'ya; AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti Milletvekili Adayý Bekir Horuz, bazý partililer ile kamu kurumlarýnýn yetkilileri eþlik etti. Valilik önündeki karþýlama töreninin ardýndan Valilik makamýna geçen Bakan Topçu, Valilik þeref defterini imzaladý. Vali Ahmet Kara ile bir süre görüþen Bakan Topçu, Çorum hakkýnda bilgiler aldý. Çorum'daki kültür ve turizm faaliyetleri hakkýnda Bakan Topçu'ya bilgi veren Vali Kara, Çorum'un kültür ve turizm açýsýndan hafife alýnmamasý gereken bir il olduðunu belirterek, Hititlerin baþkentinin ve Hitit tarihinin tüm izlerinin bu topraklarda olduðunu, tarihin ilk antlaþmasý olan Kadeþ Barýþ Ant- hak ettiði yerde deðil laþmasýnýn da bu bölgede imzalandýðýný söyledi. Çorum'da tarihi kazýlarýn yýldýr devam ettiðini anlatan Vali Kara, kazý çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasýný talep etti. Kültür Varlýklarý Kurulu'nun Çorum'da kurulamasý için bakanlýða yazý yazdýðýný ancak red cevabý geldiðini bildiren Kara, Bakan Topçu'dan konuyla ilgili destek istedi. Dünyada ilk ticaretin de, ilk barýþ antlaþmasýnýn da bu topraklarda yaþandýðýný belirten Kara, Alacahöyük, Resuloðlu, diðer protokol üyeleri ile birlikte müdürlüðü ziyaret eden Bakan Topçu, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru'dan çalýþmalar ve faaliyetlerle ilgili brifing aldý. Hattuþa, Ýncesu gibi birçok tarihi ve doða güzelliðinin Çorum'da olduðunu kaydetti. Kara, Çorum'da müze, kütüphane, devlet tiyatro salonu bulunduðunu dile getirerek, uzman kütüphaneci sorunu yaþadýklarýný aktardý. Bakan Topçu ise Bakanlýða geldiði günden itibaren 'inci il ziyaretini Çorum'a gerçekleþtirdiðini söyledi. Çorum'dan övgüyle söz eden Topçu "Çorum deyince akla barýþýn kenti olduðu gelir. Çorum kadim barýþ kentidir. Ayný zamanda ticaretin ve tarýmýn da baþkentidir" Çorum'un þu anda Kültür ve Turizm olarak hak ettiði yerde olmadýðýný ifade eden Topçu, Çorum'un turizm ve kültür varlýklarýnda küresel bir marka olmasý gerektiðini söyledi. Topçu "Bu güne kadarki hükümetlerin ilgili bakanlarý tabi ki çok þey yaptýlar. Biz inþallah yapýlaný bir adým daha öne taþýmak için görevdeyiz. Buradaki kültür ve turizm deðerleriyle ilgili bürokratlarýmýza gerekli talimatlarý verdim. Çorum'un kültür deðerlerini dünya markasý yapmak için uðraþacaðýz" þeklinde konuþtu. Terör konusunda da açýklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, devletin kararlýlýðýyla terörün belinin kýrýldýðýný belirterek, "Þu anda kafasý ayrý kuyruðu ayrý hareket etmektedir. Milletin bu konuda devlete inancý, güveni tamdýr. Anayasa gereði kurulan 'ýncý hükümette terörle mücadelede kararlýdýr. Türkiye'yi saðlýklý bir þekilde sandýða taþýyacaktýr. Ve ben umut ediyorum ki bu seçimler terörle mücadelenin azmi ve kararlýlýðýný artýracak bir sonuçla neticelenecektir" Kasým seçimlerinden ekonomik göstergelerin yükseleceði ve bir sonuç çýkacaðýný ifade eden Topçu, "Bu çerçevede önümüzdeki seçimlerin hayýrlý olmasýný diliyorum" ifadesini kullandý. Yýlmaz MERT Çorum Devlet Tiyatrosunda medeniyet deðerlerimizi yansýtan oyunlar sahnelenmeli Özüdoðru, müze ve örenyerlerinin ziyaretçi durumlarý, kütüphaneler, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili Bakan Topçu'ya bilgiler verdi. Topçu, Devlet Tiyatro Salonu'nda hangi oyunlarýn sergilendiðini sorduðunda ise Tiyatro Müdürü Ýbrahim Yýldýz, "Geçen sezon 8 oyun sahnelendi. Her hafta bir oyun sahneleniyor. Oyunlarýn tamamýnda salon tam kapasite doluyor. Ancak oyunlarý seçme þansýmýz olmuyor. Genel Müdürlük, hangi oyun müsaitse onu Çorum'a gönderiyor" Bakan Topçu ise medeniyet deðerlerimizi yansýtan oyunlarýn Çorumlularla buluþturulmasýný, özellikle öðrencilere bu oyunlarýn izletilmesini istedi. Topçu ayrýca Vali Ahmet Kara tarafýndan Milli Eðitim Müdürlüðü ve okullara talimat verilmesini, öðrencilere kitap sevgisinin anlatýlmasýný, öðrencilerin kütüphanelere üye olmalarýnýn saðlanmasýný istedi. Bakan Topçu ayrýca Turizm Müdürlüðü'nün bastýrdýðý kitap ve broþürlerin de müdürlük binasýnda bekletilmek yerine daðýtýlmasýný, Çorum'u özellikle Türk dünyasý ülkelerine tanýtýcý faaliyetlere aðýrlýk verilmesini istedi. Yýlmaz MERT Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, "Bizler Selçuklunun varisi, Osmanlýnýn torunu, genç cumhuriyetin çocuklarýyýz" Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, belediyeyi ziyaret etti. Ziyarette Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Çorum Belediyesinin kentte güzel çalýþmalara imza attýðýný dile getiren Bakan Topçu, "Çorum Belediyesi'nin yaptýðý iþlere baktýðýmýzda baþkan Tanrý daðýndan inmiþ Hira daðýnda buluþmuþ, Anadolu'nun tüm medeniyetlerini yaptýðý iþlerde buluþturmuþ. Olmasý gereken de bu. Baþkanýn bize burada gösterdiði tablo þu ki, Selçuklunun varisi, Osmanlýnýn torunu, Cumhuriyetin çocuðu. Ýþte anlayýþ böyle olmasý lazým. Bütün iþ ve iþlemlerimizde böyle olmasý lazým. Biz birini öteleyip, öbürünü bu tarafa çekecek durumda deðiliz. Coðrafyamýzýn ve tarihimizin bize bahþettiði ciddi bir zenginlik var. Çorum'da öyle tarihi zenginliklere sahip bir il. Bizler Selçuklunun varisi, Osmanlýnýn torunu, cumhuriyetin çocuklarýyýz" ifadelerini kullandý. Çorum'un barýþýn, kültürün ve tarýmýn kenti olduðunu dile getiren Bakan Topçu, "Burada çok þeyler yapýlmýþ ama eksiklerimizde çok. Ben siyasi tavýr olarak evde ne konuþursam, sokakta onu konuþurum. Sokakta neyi konuþursam mecliste de onu konuþurum. Yapamayacaðým hiç bir þeyin arkasýnda durmam. Böyle yaðmadan gürlemekte bize mahsus bir iþ deðildir. Gürledik mi yaðmamýz lazým. Bu konu þöyle de anlaþýlmasýn. Devlet büyüðü ile devlet ayrýdýr. Devlete hizmet veren birisi bir saniyesini bile millete hizmet noktasýnda boþa harcamamalýdýr. Biz kültür merkezi ve Çorum Kalesi restorasyonu ile ilgili ve milletin mahþeri vicdanýnda suçsuz ve günahsýz 4 yýlýna kadar Mamak mezarlýklarýnda kimsesizler mezarlýðýnda bulunan Ýskilipli Atýf Hoca'nýn memleketine de bir kültür merkezi yapýlmalýdýr. Bu benim hayalimdir. Soruyorlar ya bana Topkapý'yý açacak mýsýnýz? Sokakta giden birisine soruyorum hani o günler diyor. Ben kültür bakaný olarak kimden neden korkacam yani. Ýþte Ayasofyayý açacak mýsýnýz? diye de soruyorlar" þeklinde konuþtu. Ýskilipli Atýf Hoca ile ilgili bir hayalinin olduðunu ve adýna bir kültür merkezi olmasý gerektiðini dile getiren Bakan Topçu, "Milletin mahþeri vicdanýnda suçsuz ve günahsýz bilinen bu muhterem mübarek zatýn anýsýna bir kültür merkezi yapýp milletin vicdan borcunu ödemek gerekir. Gazetecilerimiz çok haklý ve yerli bir kampanya yapmýþ. Allah bana Sivas'ta yapýlan kütüphaneye Muhsin Yazýcýoðlu ismini vermeyi nasip etti. Ýnþallah Çorum'da da bir halk kütüphanesi açarýz. Ýskilipli Atýf Hoca adýyla ve onun anýsýna ve bunlarla ve mevcutta bunlarýn haricinde de ne yapabilirsek yapacaðýma söz veriyorum sayýn vekillerime. Çorum'a basýnýmýzýn aracýlýðýyla söz veriyorum. Çorum'un kalesinin restore edilmesi lazým. Çorum'un bütün kültür varlýklarýnýn restore edilmesi lazým. Burada süren uluslararasý kazýlarýmýz var. Dediðim gibi milletin mahþeri vicdanýnda ak ve pak olan Ýskilip Atýf Hoca ile ilgili ve 9 yýlýndan 4 yýlýna kadar kimsesizler mezarlýðýnda kalan ve kemiklerinin DNA testi ile ona ait olduðu tespit edildi ve memleketine defnedildi. Milletin bir vicdan borcu olarak da inþallah onun adýna da onun memleketine bir kültür merkezi yapacaðýz. Bunlarla ilgili çalýþacaðým, uðraþacaðým. Bunu da nereye kadar yaparýz hep beraber görürüz" þeklinde konuþtu Yýlmaz MERT

4 EKÝM PAZARTESÝ 4 AES Ýl Hukuk Sekreteri Oðuz Ayan oldu Atanan öðretmen sayýsý artýrýlmalý Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn yeni eðitim öðretim yýlýna yine sorunlarla girdiklerini söyledi. Selim Aydýn sendika binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda eðitim çalýþanlarýnýn beklentilerinden bahsetti. yýldýr tek parti hükümetinin olmasýna raðmen eðitim sisteminin çökertildiðini kaydeden Selim Aydýn, "Suç ve suça bulaþma ortaokul ve lise çaðlarýndaki öðrencilere kadar sirayet etmiþtir. Geleceðimizin teminatý olan gözbebeði çocuklarýmýz; milli, dini, ahlaki ve kültürel deðerlerimizden mahrum, sanal âlem baðýmlýsý haline getirilmiþtir. Bitmez tükenmez yönetmelik, genelge ve mevzuat deðiþiklikleri yapýlmýþtýr gibi saçmalýkla Türk milli eðitimi tanýnamaz haldedir. Ülkemiz hala eðitimde çað atlamayý, dünya ülkeleri ile rekabet edebilmeyi, eðitimde kendini yenilemeyi baþarabilmiþ deðildir. Bunda en önemli etken, yanlýþ eðitim politikalarýdýr. Öðretmen Liseleri niçin kapatýlmýþtýr? Meslek liseleri niçin ihmal edilmektedir? Dýþý süslü, içi boþ olan sistemler ihdas edilmesi, eðitimcileri maðdur ve mutsuz eden mevzuat düzenlemeleri, eðitimi koltuk kapmaca oyununa çeviren, yandaþý yücelten, yandaþ olmayaný ötekileþtiren uygulamalar, yeni eðitim-öðretim yýlýnda eðitim çalýþanlarýný, öðrencileri, velileri olumsuz yönde etkileyecektir" Bu eðitim-öðretim yýlý döneminde öðretmen atama sayýsýnýn artýrýlmasý yine öncelikli taleplerimiz arasýnda olduðunu kaydeden Aydýn, "Yeni eðitim-öðretim yýlýna az sayýda atama yapýlarak girilmektedir. Hatýrlanacaðý üzere daha önceden 4 bin olarak açýklanan öðretmen atama sayýsý her ne olduysa bine düþürülmüþtür. bin atamanýn akýbetinin ne olacaðý henüz bilinmemektedir. Geçtiðimiz eðitim-öðretim yýlýnda ücretli öðretmenliðin 8 bine ulaþtýðý, iki yýllýk meslek yüksekokulu mezunlarýnýn, açýk öðretim mezunlarýnýn bile ücretli öðretmen olabildiði, norm kadro açýðýnýn ilde bin olduðu, 4 bin evladýmýzýn atama beklediði ülkemizde öðretmen atamalarýnýn bu kadar yetersiz sayýda olmasý eðitimin geleceðini çok olumsuz etkileyecek bir durumdur. Yýllarca atama bekleyen stajyer öðretmenlere sýnav, mülakat vb. barikat ve tuzaklarý kurulmuþtur. Stajyer öðretmen; öðrencilerini nasýl daha baþarýlý yapacaðýný mý düþünsün, kendi sýnav stresini mi düþünsün? KPSS'yi kazanarak mesleðe baþlamýþ bir öðretmenin geleceðini birilerinin iki dudaðýna, insafýna býrakmak ne demektir? Stajyerlik dönemini, stres, kaygý ve korku dönemine dönüþtürme ve engel üstüne engel çýkartma hastalýðýna derhal son verilmelidir. Genç meslektaþýmýz tüm mesaisini ve enerjisini kendisine emanet edilen öðrencilerini bilim, ahlak, edep ve milli deðerlerle donatýlmýþ olarak Türk milletinin ve insanlýðýn hizmetine yetiþtirmenin aþkýyla heyecanýyla meþgul edilmelidir. Okullar yeni eðitim-öðretim yýlýnda da ne yazýk ki yandaþ, ehil olmayan, iktidarýn kulu haline gelen okul yöneticileri tarafýndan yönetilmektedir. Daha önce olduðu gibi iki ay önce ilimizde ilk defa veya yeniden müdür olarak görevlendirilen liste haklýlýðýmýzý tescillemektedir. okul müdürü görevlendirilmesi yapýlmýþ bunun tanesi yandaþ sendika üyesidir. Nerede yandaþ olmayan, biat etmeyen, ahlaký ilke edinen, bilgili, liyakatli yönetici varsa, onlarýn yöneticilik görevine son verilmiþ; bu insanlarýn yerine kula kulluk yapmayý þiar edinen, yalakalýkla bir yerlere gelen, düðme iliklemeyi adet haline getirenler okul yöneticisi yapýlmýþtýr. Konu yargýya da intikal etmiþtir. Danýþtay ÝDDK, eski yöneticilerin görevlerine döndürülmesine karar vermiþ ancak MEB bu kararý uygulamamýþ ve adeta hukuka meydan okumuþtur. Ayrýca sözlü sýnava dayalý yapýlan þube müdürlüðü atamalarýnda da yargý kararlarýna uyulmadý ve þube müdürlüðü görevlendirmeleri iptal edilmedi. Ýptal kararýnýn uygulanmamasý MEB'in hukuk tanýmaz tavrýnýn en somut örneðidir. Bu, þube müdürlerinin de geleceklerinden, konumlarýndan emin olmama gibi bir durum ortaya çýkarmaktadýr.unutulmamalýdýr ki; hiç kimse Türk Milleti adýna karar veren mahkemelerin üzerinde deðildir. - Eðitim Öðretim yýlýnda '8. sýnýfta okuyan öðrencilerden SBS sonuçlarýna göre öðrenci alan ortaöðretim kurumlarýndan herhangi birine yerleþemeyen öðrenciler ile bu sýnava katýlmayan öðrencilerin tamamýnýn, tercihleri doðrultusunda ortaöðretim kurumlarýna kayýt yapmalarý saðlanacaktýr' ifadesi TEOG Sýnavlarý Tercih Kýlavuzunda 'Tercih yapmayan veya hiçbir tercihine yerleþemeyen öðrenciler, Açýk Öðretim Kurumlarýna yerleþtirilecektir' olarak deðiþtirildi. Ve MEB, Anayasa ve genelgenin ruhuna aykýrý bir uygulamaya imza atarak binlerce çocuðumuzun maðduriyetine yol açtý. Gelinen son noktada ise, okullar bir haftadan beri açýk ama ülke genelinde binlerce öðrenci okulsuz ve çaresizdir" Genel Liselerin kapanmasýndan ve yeteri kadar Anadolu Lisesi açýlmamasýndan dolayý parasý olanlar özel okullara olmayanlar ise zorunlu meslek liselerine gitmek durumunda kalmýþtýr. Türkiye'de eðitimin adý ''paran varsa oku''ya dönmüþtür. Ýlimizde de dersler baþlayalý bir hafta olmasýna raðmen bir okulda sýnýf öðretmensizdir.ýnsan kaynaklarý bunu öngörememiþtir..sýnýf öðrencileri öðretmensiz olarak uyum çalýþmalarýný yürütmektedir. Umarým insan kaynaklarý birimi gerekli tedbirleri bir an evvel alýr. NÖBET, ÝSTEÐE BAÐLI OL- SUN Öðretmenlerimizce yürütülen nöbet görevinin mutlaka isteðe baðlý hale getirilmesi, ayrýca nöbet görevi karþýlýðý ödenen ücretin makul ve nöbet tutmayý cazip hale getirecek düzeyde belirlenmesi ve bu þekilde nöbet görevinin özendirilmesi için karþýlýðýnda görev yapýlan zaman dilimine uygun ek ders ücreti ödenmesi þarttýr. Nöbet görevinin mahiyeti, sýnýrý, sorumluluðu ve yetkisi noktasýnda da hala net bir taným söz konusu deðildir. Sendika Genel Merkezimizin, Bakanlýða gönderdiði yazýda, öðretmenlerin görev yaptýklarý kurumlarýn özel yönetmeliklerinde yer alan ve zorunlu tutulan nöbet görevinin isteðe baðlý hale getirilmesi ve karþýlýðýnda görev yapýlan zaman dilimine uygun ek ders ücreti belirlenmesi hususunda talepte bulunuldu. Talebimiz karþýlanmazsa Türk Eðitim Sen olarak hukuki giriþim baþlatacaðýz. Eðitim çalýþanlarýmýzýn ekonomik problemlerinin yaný sýra özlük haklarý ile ilgili sorunlarý da vardýr. Yardýmcý Hizmetler Sýnýfýnda görev yapanlarýn görev tanýmlarý yapýlmamýþtýr. Bu insanlar angarya iþlerde çalýþtýrýlmaktadýr, çalýþma saatleri esnektir. Bu arkadaþlarýmýzýn görevleri sayýlýrken 'idarenin vereceði diðer görevleri de yapar' þeklinde ucu açýk bir ifade eklenmiþtir. Bu durum uygulamada birçok keyfiliðe yol açmaktadýr. MEB'in görevde yükselme sýnavlarýnýn hem içerik olarak sadeleþtirilmesi, hem de Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Esaslarýna Dair Genel Yönetmelikteki sýnav taban puanýnýn 'a düþürülmesi gerekmektedir. Her yýl eðitim-öðretim yýlý baþýnda ödenen "Eðitim-Öðretime Hazýrlýk Ödeneði"; brüt bir maaþ tutarýnda ve hizmet sýnýfý ayrýmý yapýlmadan, personelinin tamamýna ödenmelidir. Yeni bir eðitim-öðretim yýlýna girerken baþta Cumhuriyetimizin kurucusu Baþöðretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiþ tüm öðretmenlerimize ve eðitim camiasý mensuplarýna Allah'tan rahmet ; emekli olanlara da saðlýk ve huzur içinde mutlu yarýnlar diliyoruz. - Eðitim-Öðretim Yýlýnýn ülkemize,türk milletine, öðretmen, akademik ve idari kadroya, öðrenci,veli eðitim camiamýza hayýrlý,uðurlu olmasýný diliyoruz. Bilhassa terör tehdidi altýnda görev yapacak olan tüm meslektaþlarýmýza Allahtan yardým diliyorum,saðlýk,huzur, emniyet,baþarý ve mutluluk dolu bir yýl olsun. Yüce Rabb'imizden ; öðrencilerimize zihin açýklýðý ve eðitim ordumuza kolaylýlar diliyoruz. En içten sevgi,saygý ve selamlarýmýzla" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL Anadolu Eðitim Sendikasý Ýl Hukuk Sekreterliði görevine Oðuz Ayan getirildi. AES Ýl Baþkaný Nihat Örs Oðuz Ayan ile il yönetiminde çalýþacak olmanýn kendilerini mutlu ettiðini, Baðýmsýz sendikacýlýk adýna Anadolu Eðitim Sendikasý Çorum Temsilciliðinin her geçen gün güçlendiðini belirtti. Örs açýklamasýnda þöyle dedi: "Yýllarýný eðitime vermiþ tecrübeli bir eðitimci arkadaþýmýz ile Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) çatýsý altýnda eðitimin sorunlarýný gündeme getirip çözüm bulmaya çalýþmak hepimiz Saadet Partisi yüksek istiþare kurulu üyesi Yasin Hatiboðlu Kasým milletvekili seçimi öncesi Saadet Partisi teþkilatýný ziyaret etti Ziyarette konuþan Yasin Hatiboðlu, "Deðerli dava kardeþlerim sizlerle görüþmeyeli bayaðý bir zaman oldu siz deðerli dostlarýmý özledim ziyaretimin diðer sebebi seçim çalýþmalarýnýzda her türlü destek için aranýzdayým Rabbim bu yapmýþ olduðunuz çalýþmalarla ecrinizi artýrsýn. Deðerli dava kardeþlerim Kasým seçimi baþta ülkemize ve tüm dünya mazlumlarýnýn kurtuluþuna vesile olmasýný temenni ediyorum" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, esnaf ziyaretleri kapsamýnda Gazi Caddesi'ndeydi. Ceylan, þehrin en önemli caddelerinden biri konumundaki Gazi Caddesi'ni baþtan sona gezdi. Çorum merkezde ve ilçelerde her fýrsatta esnafý ziyaret eden Ceylan'ýn þimdiki duraðý Gazi Caddesi oldu. Ceylan, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Armaðan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazý partililerle birlikte esnaf ziyaret ederek, hayýrlý iþler diledi. Esnafla sohbet eden, onlarýn sorunlarýný, taleplerini dinleyen Ceylan, alýþveriþ yapan vatandaþlarla da selamlaþtý. Kasým seçimlerinde esnafýn desteðini isteyen Ceylan, terör belasýndan kurtulmak, yeniden huzura, istikrara, güven ortamýna kavuþmak için ülkenin AK Parti iktidarýna ihtiyaç duyduðunu, yýldýr ülke için, Çorum için son derece güzel hizmetler üreten AK Parti'nin Kasým'da tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðinin altýný çizdi. için bir kazançtýr. Eðitim adýna güzel iþler yapacaðýmýz inancýyla kendisine yeni görevinde baþarýlar diliyorum." Oðuz Ayan AES'in Türkiye çapýnda güçlü ve ses getiren bir yapýlanmasýnýn olduðunu Çorum'da da Ýl yönetimi olarak bu gücü eðitim adýna kullanacaklarýný söyledi. Oðuz Ayan, "AES Çorum olarak birlik beraberlik içinde sendikamýzýn ilkeleri doðrultusunda çalýþýp eðitimin sorunlarýna eðileceðiz. Genel Merkezimize ve Ýl yönetimindeki arkadaþlarýma bu görevi bana verdikleri için ayrýca teþekkür ediyorum" Yasin Hatiboðlu'dan SP'ye ziyaret Ceylan'dan, Gazi Caddesi'nde esnaf turu

5 TEK EKÝM PAZARTESÝ Mülteciler kavga etti: ölü Süt üreticilerine milyon lira hibe Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü, süt üreticisi ile toplam yatýrým tutarý 9 milyon TL olan hibe sözleþmesine imza attý. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, IPARD- Programý kapsamýnda Nisan tarihinde çýktýðý 4. çaðrý ilanýnda yapýlan müracaatlarýn sonuçlarýný açýkladý. Süt üreten tarýmsal iþletmelere yatýrýmlara verilen hibe desteði kapsamýnda baþvuru yapan adet projeden 'sý ile Eylül Çarþamba günü Çorum Ýl Koordinatörlüðünde sözleþme imzalandý. Sözleþme imzalanan adet projenin eksiksiz tamamlanmasý durumunda yaklaþýk milyon TL hibe desteði ödenmesi planlanýyor. TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, 4. Çaðrý kapsamýnda sözleþme imzalanan projenin toplam yatýrým tutarýnýn 9 milyon bin 4 TL, hibe destek tutarýnýn ise milyon bin 9 TL olduðunu belirtti. Süt Üreten Tarýmsal Ýþletmeler kapsamýnda yer alan süt sýðýrý yetiþtiriciliði konusunda adet proje ile sözleþme imzalandýðýný dile getiren Hakan Körpýnar, "Bu projelerden adeti yeni kurulum olup, yapým iþleri ve makine-ekipman alýmlarý destek kapsamýndadýr. adeti ise mevcut iþletmelerin modernizasyonunu içermektedir. Desteklerimiz % 'e varan oranlarda ve geri ödemesiz hibe þeklinde olacaktýr. projenin eksiksiz tamamlanmasý ile 9 milyon bin 4 TL toplam yatýrým ilimize kazandýrýlmýþ oluyor. Bu yatýrým karþýlýðýnda yaklaþýk milyon TL hibe desteði ödemesi yapýlmasý planlanýyor. Ýþletmelerin tamamlanarak üretime geçmesi ile birlikte yaklaþýk 4 kiþinin istihdam edilmesi amaçlanýyor" þeklinde kaydetti. Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, "TKDK aracýlýðýyla verilen hibeler sayesinde iþletmelerde modern yapýya sahip, hayvan refahýna uygun, hijyenik, kaliteli süt hayvancýlýðý yapýlarak sektör kalkýndýrýlmaktadýr. IPARD- kapsamýnda verilen destekler IPARD- kapsamýnda da geniþleyerek devam edecektir. Önümüzdeki günlerde IPARD- programý çerçevesinde. çaðrýya çýkýlmasý planlanmakta olup, bu sayede Kýrsal alanda kalkýnmaya verilen destekler artan ivme ile devam edecektir" ifadelerini kullandý. MHP'li adaylardan kurum ziyaretleri Oto Tamirciler Esnaf Odasý Konya'ya damgasýný vurdu Çorum þehir merkezindeki bir parkta Iraklý mülteciler arasýnda çýkan kavgada kiþi öldü, kiþi yaralandý. Olay, geçtiðimiz hafta sonu Ekin Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sayýlarý - kiþiyi bulan Iraklý mültecileri arasýnda henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çýktý. Komando býçaklarýnýn kullanýldýðý olayda Abdulrahman Moham (8) aðýr yaralandý. Karþý grupta yer alan Layth Abdulazeez () ise yaralý olarak parka yakýn bir sokakta bulundu. Iraklý mülteciler, olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Karnýndan býçaklanarak aðýr yaralanan Abdulrahman Moham, yapýlan müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Moham'ýn cenazesi otopsi için hastane morguna kaldýrýldý. Darp edilen ve býçakla yaralanan Abdulazeez'in saðlýk durumunun ise iyiye gittiði öðrenildi. Olayýn ardýndan þüphelilerin peþine düþen polis ekipleri, kiþiyi gözaltýna aldý. Hayatýný kaybeden Moham'ýn yakýnlarý hastaneye akýn etti. Hastane önündeki kalabalýk nedeniyle çevik kuvvet ekipleri acil servis önünde önlem aldý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Yýlmaz MERT Kasým'da yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimlerine hazýrlanan MHP Milletvekili adaylarý resmi kurum ve kuruluþlarý ziyaret etti. Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðü ve Türk Telekom Ýl Müdürlüðü'nü ziyaret eden MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan ve partili yöneticileri, çalýþanlardan destek istedi. MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, kamu kurum ve kuruluþlar olmak üzere çalmadýk kapý býrakmayacaklarýný belirtti. MHP'liler seçim çalýþmalarý esnasýnda ilgiyle karþýlanmanýn, çalýþmalarýna pozitif olarak yansýdýðýnýn altýný çizdiler. Kurum ziyaretleri sýrasýnda, MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, okul arkadaþlarýyla karþýlaþtý. Bir süre sohbet eden Doðan, yaklaþan Kasým seçimleri için arkadaþlarýndan destek istedi. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, Çankaya Üniversitesi ve Halk Bankasý tarafýndan organize edilen Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Makine, Taþýtlar ve Madeni Eþya Sektörünün Analizi Projesi. Odak Toplantýsý Konya'da gerçekleþtirildi. Konya Dedeman Otel'de düzenlenen toplantýya Çorum'dan yoðun katýlým saðlayan Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý, toplantýya adeta damgasýný vurdu. Toplantý öncesi Çorum'da yaptýðý ve yapacaðý faaliyetleri bir dosya içerisinde hazýrlayan ve toplantýda bakanlýk yetkilileri ile üniversite öðretim üyelerine sunan Oda Baþkaný Necmettin Uzun, oda üyelerinin sorunlarýný yetkililerle tartýþtý ve çözüm önerilerini dinledi. Oda Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Murat Ýlter, Adem Kabadayý ve Mustafa Fýndýkçý ile Oda Denetim Kurulu üyesi Nazif Babaoðlu'nun da hazýr bulunduðu toplantýda söz alan Baþkan Uzun, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý olarak baþta Çorum Belediyesi olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluþlarla iþbirliði içerisinde olduklarýný, Hitit Üniversitesi ile de proje bazýnda çalýþmalar yaptýklarýný anlattý. Uzun, belediye, üniversite ve esnaf odalarý birlikleri ve STK'larýn desteði olmadan odalarýn kendi baþýna hiçbir iþ yapamayacaðýný ve kamu kurum ve kuruluþlarla iyi geçinmek suretiyle esnaf ve sanatkarýn yararýna her iþin yapýlabileceðini anlattý. Diðer illerin oda baþkanlarýnýn belediye baþkanlarýndan dert yanmalarý üzerine yine söz alan Baþkan Uzun, Çorum Belediyesi'nin Çorum'a yaptýðý yatýrýmlardan bahsederek, Çorum Belediyesi'ni örnek gösterdi. Her zaman belediyenin tüm odalarýn yanýnda olduðunu belirten Uzun, taksi duraklarýnýn yenilenmesi baþta olmak üzere kendi odasýna yapýlan hizmetlerden bahsetti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'tan her konuda destek gördüklerini vurgulayan Necmettin Uzun, Çorum'u büyükþehir yapma hedefinde olan Baþkan Külcü'ye, Rektör Alkan'a ve ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a teþekkür etmeyi de ihmal etmedi.

6 EKÝM PAZARTESÝ Ýskilip doðalgaza kavuþuyor Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu Doðalgaz Hattýnýn Açýlýþ Törenine katýlmak ve çeþitli incelemelerde bulunmak üzere Ýskilip'e gitti. Açýlýþ törenine Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Milletvekili adayý Bekir Horuz, Çorum Valisi Ahmet Kara, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Çorumgaz Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatçý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Kültür ve Turizm Bakanýmýz Yalçýn Topçu ve beraberindekileri þehir giriþinde Kaymakam Þuayip Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve partililer ile ilçe protokolü ve çok sayýda Ýskilipli karþýladý. Öðle namazýný Ýskilip Ulu Cami'de kýlan Kültür ve Turizm Bakaný Topçu ve beraberindekiler ardýndan doðalgaz daðýtým hattýnýn açýlýþýna katýldý. Çorumgaz Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatçý törende yaptýðý konuþmada Ýskilip'i çaðýn en temiz enerjisi olan doðalgaza kavuþturduklarýný söyledi. Bu hizmetin gelmesinde emekleri geçen herkese teþekkür eden Ahlatçý, Çorumgaz olarak, Çorum'u ve ilçelerini doðalgaza kavuþturmanýn gururunu yaþadýklarýný ifade ederek, "Bu gururu hem hemþehrilerimle hem de þirketimiz içinde bütün çalýþanlarýmýzla paylaþýyoruz" ÇATMA: ÝSKÝLÝP'E YATIRIMLARA DEVAM EDÝYORUZ Ýskilip'te gerçekleþtirilen yatýrýmlarýn tamamý yaklaþýn milyon TL olduðunu söyleyen Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma da, bu yatýrým bedelinin yarýsýnýn hibe olduðunu ifade etti. Çatma, "Þu anda altý tane altyapý çalýþmasý yürütüyoruz. Telekom kablolarý ve elektrik kablolarý yer altýna alýndý. Kanalizasyon çalýþmalarý bitti. Yaðmur suyu çalýþmalarý tamamlandý. Þu anda da þehir þebekelerinin borularýný deðiþtiriyoruz ve bazý bölgelerde su deposu yapýyoruz. En son müjdemiz de Doðalgazdýr. En son çalýþmamýz olan doðalgazýn ilk kazmasýný da vuruyoruz. Ayrýca sayýn Bakanýmýzdan da Atýf Hocamýzýn adýný taþýyacak Atýf Hoca Kültür Merkezi'nin yapýmý için bizlere destek olmasýný istiyoruz" diye konuþtu. USLU: SÖZ VERMEDÝK AMA YAPTIK TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu doðalgaz konusunda Ýskilip'e herhangi bir söz vermediklerini ancak bu hizmeti hak ettiði için Ýskilip'e kazandýrdýklarýný söyledi. "Ýskilip halký hem vefasýyla, hem Ak Parti'ye her zaman verdiði destekle bizim için kýymetli bir kenttir. Diðer yandan Ýskilip bize Atýf Hoca'nýn emanetidir o açýdan Ýskilip'i yalnýz ve garip býrakamayýz Ýskilip de bu iþin içinde olacak dedik" diye konuþan Uslu þunlarý söyledi: " Þubat tarihinde dönemin Baþbakaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan bir toplantý yapmýþtý. Orada Baþbakan'a bu talebi ilettim ve bizzat onun talimatýyla Ýskilip'e doðalgaz kazandýrýldý. Adliyemiz tamamlandý. Çorum Ýskilip yolumuzun ihalesini tamamladýk ancak müteahhitle ilgili bir sorun var onu da aþacaðýz. Ýskilip-Çankýrý yolunun þantiyesi kuruldu. Tosya yolunu kýsa aralýklarla tamamlýyoruz. diðer yandan yýllýk bir hayali gerçekleþtiriyoruz. Týmarlý sulama projesi tamamlandýðýnda bu bölgenin topraklarýndan bereket fýþkýracak." BAKAN TOPÇU: KALEYÝ DE KÜL- TÜR MERKEZÝNÝ DE ÝNÞAALLAH BÝZ YAPARIZ Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, doðalgaz hattýnýn açýlýþýnda Ýskiliplilere hitap etti. Ýskiliplilere birlik çaðrýsý yapan Bakan Topçu, "Kýymetli Ýskilipliler birliðiniz daim olsun. Önce bir olun, iri olun. Ondan sonra da dosta düþmana karþý dipdiri ayakta olun" Bölücü terör örgütünün faaliyetlerini de kýnayan Topçu, þehitlere Allah'tan rahmet diledi. Ýskilip için "Evliyalar þehri" diyen Bakan Yalçýn Topçu þunlarý söyledi: "Bu evliyalar þehrinden sesleniyorum. Rabbim sen bu toraklarý bize vatan yapan þehitlerimizi cennetine koy. onlarýn þefaatine bizi eriþtir. Gazilerimize de þifalar nasip et. Buradan Kültür Bakaný olarak sesleniyorum. biz Kürdüyle, Türkmeniyle sadece bölücü terörle uðraþmýyoruz. Çanakkale'de kiminle uðraþtýysak þu anda onlarla uðraþýyoruz. Sakarya'da, Dumlupýnar'da, Anafartalar'da kiminle uðraþtýysak þu anda onlarla uðraþýyoruz. Ama hamdolsun Devletimiz kararlý ve halkýmýz inançlý. Yýlanýn belini kýrdýk kafasýyla kuyruðunu da ezeceðiz inþallah. Yeter ki Allah bize istikrar versin, birlik versin. Bir olalým. her þeyin üstesinden geliriz. Bu gün burada hayýrlý bir hizmetle karþýlaþýyorsunuz. Evliayalar þehrine de bu yakýþýr. Sizler çaðdaþ bir hizmetle buluþacaksýnýz. Bacýlarýmýz artýk kül dökmeyecek, soba yakma derdine düþmeyecek. Düðmeyi çevirince sýcak suyu emrinde olacak. Bu hizmetin buraya kazandýrýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür ediyorum. TOPÇU; "ZAHMETSÝZ RAHMET OLMAZ" Belediye Baþkanýnýn hizmetlerini görmek mümkün. Ancak zahmetsiz rahmet olmaz. Þimdi zahmeti çekersiniz ancak yüz yýldýr buluþamadýðýnýz hizmetlerle buluþursunuz. Bu sýkýntýlar geçer gider. Yarýn inþaallah Ýskilip bir ilçe olmasýna raðmen bir turizm ilçesi olabilir. Ýþte bu Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu doðalgaz onun iþareti. Memur geldiði zaman buradan kaçmaz. Doðalgaz gelince buraya konforlu oteller kurulacak ve iç turizm hareketlenecek. Israrla benden müjde istiyorsunuz. Biliyorsunuz ben rahmetli Muhsin Yazýcýoðlu'nun yol arkadaþýyým. Yapamayacaðým hiç bir þeyi söylemem. Elimizden gelecek þeyleri söyleriz. Söyleyeceðimizin de arkasýnda dururuz. Ýsteriz ki Atýf Hocamýz adýna, o iman ve amel þehidinin adýna bir kültür merkezi yapmayý Allah bize nasip etsin. Ben isterim ki kalenin restorasyonunu yapmayý da Allah bana nasip etsin. Hiç kimse kimseye bir þey bahþedici deðildir. Biz hakla iþimizi yapacaðýz. ben devlette görev alan baðýmsýz bir bakan olarak inþallah sizlere mahcup olmayacak þekilde görevimi yapacaðým. Bakarsýnýz Rabbim nasip eder kültür merkezini de yaparýz, kaleyi de restore ederiz. daha ne hizmetler gelir. Ýnþallah Allah bana nasip eder. Sezai Karakoç'un bir þiiriyle sözlerime son veriyorum. Milletimin uðruna adamýþým kendimi, bir doðrunun imaný bin eðriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakký tutacaðým, mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn ruhaniyetine bunu atfediyorum. Ýnþallah Ýskilip'imiz hem turizmde hem kültür varlýklarýnda modern bir þehir olsun." Ýskilipli Atýf Hoca'nýn idamýný aðlayarak anlattý "Özel ve kamu okullarý arasýnda ciddi bir rekabet ortamý oluþacak" Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere'nin okul ziyaretleri baþladý. Son olarak Osmancýk Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret eden Gökdere burada. Sýnýflarla sohbet etti. Okul Müdürü Sakin Karakaþ'ýn eþlik ettiði ziyarette Gökdere okuldaki istatistikler konusunda bilgilendirildi. Kenan Taþkýn Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Ekim tarihinde yapacaðý Asli Öðretmenliðe Geçiþ Sýnavý'nda görev almayacaklarýný ve bu sýnavýn yapýlmasýný boykot edeceklerini açýkladý. Öðretmenliðin bir ihtisas mesleði olduðunun altýný çizen AES Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn, sýnav kazanmýþ olarak mesleðe baþlamýþ bir öðretmenin yeniden sýnava tabi tutulmasýnýn kabul edilemeyeceðini kaydettiði açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: Anadolu Eðitim Sendikasý, öðretmenliðin bir ihtisas mesleði olduðundan hareketle, mesleði icra edecek olanlarýn liyakatli olmasýný, liyakatli olanlarýn da atanmasýný savunur. Adaylýk süreci, öðretmene yoðun danýþma ve destek verilmesi gereken bir uyum dönemi olup; memuriyeti sonlandýracak adli ve hukuki dayanak olmaksýzýn öðretmen aleyhine iþlem tahsis edilemez. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn sýnavlar aþarak atanmýþ, bir öðretim yýlýný da baþarýlý bir performansla sýnýfta tamamlamýþ aday öðretmeni yeniden Daha sonra öðretmenler odasýna geçerek öðretmenlerle sohbet eden Gökdere Destekleme ve Yetiþtirme Kurslarýnýn önemine deðinerek yakýn bir gelecekte özel okullarla kamu okullarý arasýnda ciddi bir rekabet ortamýnýn oluþacaðýna dikkat çekti. Bu açýdan okullarda da kurs etkinliklerinin yürütüleceðini ifade etti. Gökdere, "Bu bakýmdan okullarda destekleme ve yetiþtirme kurslarý önemlidir. Öðretmenlerimizin baþarý yolunda iyi bir performans sergilemeleri açýsýndan okul ve kurs etkinliklerinin kamu okullarýnda birlikte yürütülmesi baþarýyý artýracaktýr" AES "Asli Öðretmenliðe Geçiþ" sýnavýný boykot edecek sýnava almasý asla kabul edilemez. Halen Anayasaya aykýrýlýk yönünden Anayasa Mahkemesi gündeminde olan, ilgili yönetmeliði 8.4. tarihinde iptali için sendikamýzca Danýþtay'a taþýnan bu ayýplý sýnav bizim için peþinen yok hükmündedir! Yargý zamanýnda ve gereðince karara baðlamazsa Ekim'de yapýlmasý planlanan sýnavda AES yönetici ve üyeleri görev almayacak, haksýzlýktan ücret nemalanmayacaktýr. Merkez Yönetim Kurulumuzun.. Tarih ve 49 Sayý ile aldýðý sýnav boykotu karar metni aþaðýda olup; iþ kolumuzdaki tüm eðitim sendikalarýný bu boykota katýlmak üzere davet ediyor, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn bürokratlarýný sýnavlarýyla baþ baþa býrakmak gerekir diyoruz. Anadolu Eðitim Sendikasý Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri sendika genel merkez adresinde karar yeter sayýda toplanarak; Ekim Pazar günü yurt genelinde yapýlmasý planlanan, iptali için sendikamýz tarafýndan yargýya taþýnan MEB Asli Öðretmenliðe Geçiþ Sýnavý'nýn, sendika temsilci ve üyelerimiz tarafýndan boykot edilerek, bir yanlýþa ve ayýba ortak olunmamasý yönündeki kararý oy birliði ile almýþlardýr." Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum'un Ýskilip ilçesinde katýldýðý konferansta, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn idamýný aðlayarak anlattý. Atýf-Der tarafýndan Ýskilip Halk Eðitim Merkezi toplantý salonunda düzenlenen 'Ýskilipli Atýf Hoca' konulu konferansa katýlan Bakan Topçu, Atýf Hoca'yý anlattý. Topçu, tarihteki mazlumlarýn yaþadýðý kaderi yaþayan Atýf Hoca'nýn 4 Þubat 9 tarihinde idam edildiðini hatýrlattý. Atýf Hoca'nýn idam edilmesinin, cumhuriyet tarihinin en tartýþmalý hadiselerinden biri olduðunu söyleyen Topçu, bu konuda halen devletin yetkili kurumlarýnýn bir adým atmadýðýný söyledi. "Bu millet maþeri vicdanýnda Atýf Hoca'yý þehidi olarak kabul etmiþtir" diyen Topçu, "Onlarýn idamý hiçbir þeye yaramamýþtýr. Maþeri vicdanda Atýf Hoca þehittir, kahramandýr ve alimdir" Topçu, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Bu millet bu tür acýlarý, mihmandar ettiði, önüne koyduðu alimini de siyaset adamýný da yaþayarak gelmiþtir. Menderes'i andýðýmýzda kemiði sýzlar, yüreðimiz yanar. Alimlerimiz asýlmýþtýr, ona yüreðimiz yanar. Ýnþallah bundan sonra millet ne derse o olsun, zalimlerin dediði olmasýn. Ben Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakaný olarak þunu söyleyebilirim; Ýskilipli Atýf Hoca maþeri vicdanda suçsuzdur, günahsýzdýr, piri paktýr, mübarek, cesur, yürekli bir vatan evladýdýr." Konuþmasýnda Ýskilipli Atýf Hoca'nýn yargýlandýðý mahkemenin tutanaklarýnýn bazý bölümlerini okuyan Bakan Topçu, zaman zaman göz yaþlarýna hakim olamadý. Necip Fazýl Kýsakürek'in Atýf Hoca için söylediði bazý sözleri dile getiren Topçu'nun duygulandýðý ve gözyaþlarýna hakim olamadýðý gözlendi. Bakan Topçu'nun göz yaþlarýna hakim olamadýðý sýrada salondakiler de kendisine alkýþla destek verdi. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu Ahmet Faruk Ýmal ve Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansta Atýf Hoca'nýn hayatý ve eserleri ele alýndý.

7 EKÝM PAZARTESÝ ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi. Cadde No:8 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 4 saat hizmetinizdeyiz. "Davutoðlu, bize koalisyon teklifinde bulunmadý" Prof. Dr. Vahit Doðan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim çalýþmalarýna il ve ilçelerde devam ediyor. MHP il yönetimi ve milletvekili adaylarý Uðurludað Ýlçesi'ni ziyaret etti. Ýlçede, koalisyon ve çözüm süreci ile ilgili merak edilenleri vatandaþlara aktaran MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, "Davutoðlu, bize hiçbir þekilde koalisyon teklifinde bulunmadý" Ýlçe ziyaretine MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Av. Muhsin Kocasaraç, katýldý. MHP Ýlçe Baþkaný Harun Kiday ve partililer tarafýndan karþýlanan MHP heyeti vatandaþýn sorunlarýný dinleyerek not aldý. MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan konuþmasýnda, " Ne kadar televizyonlarda ve gazetelerde koalisyonun kurulmamasýnda Milliyetçi Hareket Partisi hatalýymýþ gibi söylenmiþ olsa da gerçeðin öyle olmadýðýný bizler biliyoruz. Þunu söylemek lazým biz koalisyonu kurmamýþsak biz hatalýysak Bülent Arýnç neden koalisyonun kurulmamasý hususunda kendilerinin hatalý olduðunu söylüyor. Abdullah Gül neden bunlarý söylüyor. Dolayýsýyla koalisyonun kurulmamasýnda Milliyetçi Hareket Partisi'nin kabahati yok. Kaldý ki koalisyon görüþmeleri için o iki buçuk saat süren görüþmelerde Davutoðlu, bize hiçbir þekilde koalisyon teklifinde bulunmadý" ifadelerine yer verdi. "HERKESÝ SUÇLU ÝLAN ETTÝLER" MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, çözüm süreci ile ilgili ise, "Bir çözüm süreci tutturdular sürecin ne olduðu bilinmiyor, buna raðmen de destek isteniyordu. Ýki yýl önce askerin operasyon yapma yetkisini valilerin iradesine býraktýlar. Valiler operasyon izni vermedi. Temmuz'da Suruç Patlamasý'ndan sonra Çözüm Süreci'ni de tanýmadýlar. Çözüm Süreci için kol kola girdiklerini de tanýmadýlar onlara hain dediler. En son yapýlan açýklamayla valileri hain ilan ettiler. Sözde devlet terör örgütüne karþý operasyon yapýlmasýný istemiþ de ama valiler müsaade etmemiþ. Herkesi suçlu ilan ettiler" þeklinde konuþtu. "Güney Doðu Anadolu'da görev yapanlara, askerlik yapanlara sorun. Gazetelerde yazýlanlara bakmayýn, orayý gözüyle görenleri dinleyin" diyen Doðan, "Jandarma Karakolu'nun karþýsýnda, PKK'nýn asker alma çadýrý kurulmuþ mu? Emniyetin karþýsýnda PKK'nýn emniyeti oluþturulmuþ mu? Adliye'nin karþýsýnda KCK'nýn adliyesi oluþturulmuþ mu? Orda görev yapanlar bunlarýn birini veya bir kaçýný görmüþtür. Bunlarýn oluþmasýný saðlayan da devlet deðilmiþ, o bölgede terörle mücadele etmeyen valilermiþ kaymakamlarmýþ. Valileri birileri atamadý, onlar atadý. Devlet kavramýný yerle bir eden en son terörü kýnama mitingi düzenledi. Terörü çözmek için görevli olan devlet, terörü lanet etmek için miting düzenliyor. Çözüm makamýnda olan kurum kýnayabilir mi? Böyle saçmalýk olur mu? Dünya'da benzer nitelikli terör olaylarýnýn olduðu iki tane ülke vardýr. Ýngiltere ve Ýspanya'dýr. Ýspanya'da terör henüz bitmemiþtir ama Ýspanya'nýn terörü nasýl bitirdiði bellidir. Terörle mücadele edip belini kýrarken, bir taraftan da insan haklarý baðlamýnda bir takým þeyler vermiþtir. Terörle mücadele ve terörün sona erdirmesi ile ilgili olarak uluslar arasý alanda yaþanan geliþmeler bellidir. O geliþmelere uygun davranýlmalýdýr. Aksi halde terör örgütü þehirleri silah deposu haline getirir. Yetkili aðýzlarýn söylediðine göre 8 bin silah depolamýþlar. Devlet olarak üzerine asfalt dökülen yola mayýnlar döþenirken, kablolar döþenirken sen neredeydin? Problem olan her durumda hükümet baþkalarýný suçlu gösteriyor. Ya dýþ güçler suçlu, ya sermaye piyasasý suçlu, ya faiz lobisi suçlu, ya paralel suçlu, ya da muhalefet suçlu. Kendisi ise sütten çýkmýþ ak kaþýk sanki" açýklamalarýnda bulundu. "GELÝNEN NOKTA, BÝZÝM SÖYLEDÝK LERÝMÝZÝN HAKLILIÐINI ORTAYA KOYUYOR" Doðan, "Türkiye'nin karþýlaþtýðý böyle bir ortamda biz dedik ki seçime gitmeyelim. Temmuz'dan sonra seçime gitmenin büyük bir risk oluþturduðunu söyledik. Haberleri izlediðinizde belirli bölgelerde sandýk güvenliði olmadýðý için sandýklarýn taþýnmasýna karar verildi. Devletin görevi sandýðýn ve oy kullananlarýn, sandýk görevlisinin güvenliðini saðlamaktýr. Güvenlik saðlanamýyorsa o zaman sen ne iþ yapýyorsun?biz temmuz sonrasýnda Türkiye'de seçimin olmasýnýn ülke açýsýndan çok büyük risk teþkil ettiðini söylediðimizde televizyonlara çýkýp bunlar seçimden korkuyorlar demiþtin. Biz seçimden korkmayýz, biz Türk Milliyetçileriyiz. Bizim için TBMM'de milletvekilinin bulunmasý, milletvekilinin bulunmasýyla hiç milletvekilinin bulunmamasý arasýnda, ülkeye hizmet ve ülke menfaatlerini koruma kollama bakýmýndan hiçbir fark yoktur. Bizim seçimden korkmamýzý gerektiren hiçbir durum yok. Gelinen nokta, bizim söylediklerimizin haklýlýðýný ortaya koyuyor" þeklinde kaydetti. MHP Seçim Beyannamesi Tanýtým Toplantýsýna Muhsin Kocasaraç katýldý MHP seçim beyannamesini açýklayan Genel Baþkan Devlet Bahçeli, Kasým seçimleri sonrasý için koalisyona yeþil ýþýk yaktý. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, partisinin Kasým seçimlerine yönelik seçim beyannamesini Ankara Arena'da açýkladý. " Kasým seçim neticesinin kriz ve kaosa davetiye çýkarmamasý için, 4 ilkemizi kabul eden HDP dýþýndaki her partiyle, diðer bir seçenek olarak, seçim beyannamelerimizi bir hükümet protokolü haline dönüþtürmeye peþinen hazýrýz, bunu da muhataplarýmýza bildiriyoruz" diyen Bahçeli, Kasým seçimleri Haziran gibi sonuçlanýrsa, HDP dýþýndaki partilerle koalisyon kurmaya hazýr olduklarýný söyledi. Ankara Arena'da yapýlan toplantýya MHP Çorum Milletvekili adaylarýndan Avukat Muhsin Kocasaraç da katýldý. Kocasaraç, toplantý öncesi partinin önemli isimlerinden eski milli futbolcu Saffet Sancaklý ve Prof. Dr. Ümit Özdað ve MHP Genel Sekreter Yardýmcýsý Ankara Milletvekili adayý Hidayet Vahpoðlu ile salonda hatýra fotoðrafý çekindi. "Ýlçelerin problemlerini biliyoruz" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uðurludað Kaymakamý'ný makamýnda ziyaret etti. Ziyarete, MHP Ýl Baþkaný Av.Bekir Çetin, Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Av. Muhsin Kocasaraç ve ilçe teþkilatý katýldý. Ziyarette konuþan MHP Milletvekili adayý Prof.Dr. Vahit Doðan, Uðruludað Ýlçesi'nin sorunlarýný bildiðine deðinerek, "Türk Milliyetçisi olmanýn en önemli özelliði ülkenin ve baðlý bulunduðun ilin, ilçelerinin problemlerini bilmektir. Ýlçelerin problemlerini biliyoruz. Çorum'un her yerinde olduðu gibi ilçede de ulaþým problemi var. Burada yaþayan insanlara yatýrým yapýlmadýðý, dolayýsýyla istihdam saðlanamadýðý için ilçe göç veriyor. Ýlçeye yatýrým yapýlsa ve iþ imkânlarý sunulsa ilçe nüfusu ilçede kalacaktýr. Biz nasip olurda meclise gidersek, ilçelerin sorunlarýný çözeceðiz" Ziyaretten duyduðu mutluluðu dile getiren Uðurludað Kaymakamý Eyüp Kaykaç ise, "Ýlçemizde ulaþým ve su sýkýntýsý yaþýyoruz. Milletvekili seçilirseniz sorunlarýmýzý gündeme getirmenizi isteriz. Bizim görevimiz vatandaþ iradesinin sandýða yansýmasýný saðlamaktýr. Huzurlu geçecek bir seçim süreci diliyorum" açýklamalarýnda bulundu. MHP'liler daha sonra kaymakamlýk personellerini ziyaret etti.

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Ýçinde Stadyum, güreþ eðitim merkezi, tenis kortlarý, sentetik çim sahalar ve basketbol potalarýnýn yaný sýra Gençlik ve spor

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI

Detaylı

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor.

Detaylı

yola devam kararý aldý

yola devam kararý aldý Ercan Daþdan dünya evine girdi Milliyetçi Hareket Partisi Çorum eski Belediye Baþkaný adayý ve eski Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, hayatýný Esra Þahin ile birleþtirdi. Sevgi - Fevzi Daþdan'ýn oðlu Av. Ercan

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Genelkurmay Baþkanlýðý Daðlýca'da yapýlan hain saldýrýda 16 askerimizin þehit düþtüðünü açýkladý.tsk'dan yapýlan açýklama þöyle;06 Eylül 2015

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

2013'te 9 bin konut satýldý

2013'te 9 bin konut satýldý Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkan Adayý Burhan Balcý: "Özgür basýn demokrasimizin vazgeçilmezidir" SAYFA 5 TE Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen: "Mesleðimize saygýnlýk kazandýracaðýz"

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi AKP Ýl Baþkanlýðý süreci adýna Külcü ve Uslu, Soylu ile görüþtü 25 Ocak tarihinde yapýlacak olan AKP Çorum il Kongresi adýna 6 isimden belirlenecek 3 ya da 4 isimin Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile görüþülmesi

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Brüksel'den sevindirici haber geldi

Brüksel'den sevindirici haber geldi MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan: "Yemeyen yedirmeyen, çalmayan, çaldýrmayan Belediye Baþkanlýðý yapmak adýna aday oldum" Gazetemizi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ile birlikte ziyaret eden MHP

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı