SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý"

Transkript

1 Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, öðrenciye kiralýk ev verilmemesini eleþtirdi. Konu hakkýnda bir açýklama yapan Recep Gür, Çorum'da tüm öðrencilere yetecek kadar kiralýk ev bulunduðunu belirterek, ev sahiplerinin öðrencilere evlerini açmalarýný istedi. DE teklifinde bulunmadý" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim çalýþmalarýna il ve ilçelerde devam ediyor. MHP il yönetimi ve milletvekili adaylarý Uðurludað Ýlçesi'ni ziyaret etti. Ýlçede, koalisyon ve çözüm süreci ile ilgili merak edilenleri vatandaþlara aktaran MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, "Davutoðlu, bize hiçbir þekilde koalisyon teklifinde bulunmadý" Ýlçe ziyaretine MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Av. Muhsin Kocasaraç, katýldý. MHP Ýlçe Baþkaný Harun Kiday ve partililer tarafýndan MHP heyeti vatandaþýn sorunlarýný dinleyerek not aldý. karþýlanan DE Prof. Dr. Vahit Doðan Prof. Dr. Vahit Doðan "Mevsimlik tarým iþçilerinin yaþam þartlarý iyileþtirilmeli" Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum'da tarým iþçilerinin yaþadýðý çadýrlarý ziyaret etti. Gördüðü manzara karþýsýnda "Bu insanlara bu reva mý?" diye tepki gösteren Bakan Topçu, "Almanlarýn 9'larda bize yaptýðýný, bizim kendi insanýmýza yapmamamýz lazým" 9 DA ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür "Çorum kültür ve turizm açýsýndan hak ettiði yerde deðil" Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum'un kültür ve turizm açýsýndan hak ettiði yerde olmadýðýný belirterek, Çorum'a pozitif ayrýcalýk uygulamak istediðini söyledi. Bakan Yalçýn Topçu bir dizi ziyaret ve programlara katýlmak üzere geçtiðimiz cumartesi günü Çorum'a geldi. TE Süt üreticilerine milyon lira hibe Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü, süt üreticisi ile toplam yatýrým tutarý 9 milyon TL olan hibe sözleþmesine imza attý. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, IPARD- Programý kapsamýnda Nisan tarihinde çýktýðý 4. çaðrý ilanýnda yapýlan müracaatlarýn sonuçlarýný açýkladý. TE Mustafa Yolyapar, ölümünün.yýlýnda kabri baþýnda anýlacak Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nin yýl baþkanlýðýný yapmýþ olan ve meslekte 4. yýlýný yaþayan duayen gazeteci, Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn kardeþi... DE Arazi anlaþmazlýðý yüzünden yaþýnda katil oldu Sungurlu ilçesine baðlý Çadýrhöyük köyünde arazi anlaþmazlýðý yüzünden köy muhtarý vurularak öldürüldü. Olay, önceki gün Çadýrhöyük köyünde meydana geldi. Çadýrhöyük Köyü Muhtarý yaþýndaki Ramazan Alýmcý, traktörüyle köye dönerken, Osman A. () ve Mehmet Ö. (4) isimli akrabalarý ile karþýlaþtý. Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn yeni eðitim öðretim yýlýna yine sorunlarla girdiklerini söyledi. Selim Aydýn sendika binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda eðitim çalýþanlarýnýn beklentilerinden bahsetti. DA Atanan öðretmen sayýsý artýrýlmalý 4 TE Oto Tamirciler Esnaf Odasý Konya'ya damgasýný vurdu Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, Çankaya Üniversitesi ve Halk Bankasý tarafýndan organize edilen Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Makine, Taþýtlar ve Madeni Eþya Sektörünün Analizi Projesi. Odak Toplantýsý Konya'da gerçekleþtirildi. TE Mülteciler kavga etti: ölü Çorum þehir merkezindeki bir parkta Iraklý mülteciler arasýnda çýkan kavgada kiþi öldü, kiþi yaralandý. Olay, geçtiðimiz hafta sonu Ekin Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. TE Sungurlu Barajýnda Bilim Kurulu 'höyük' incelemesi yaptý AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, "Höyük ile ilgili bir sorun çýkmazsa Sungurlu Barajýnda sona geliyoruz" 9 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK EKÝM PAZARTESÝ AJANDA :8 : : :48 8: 9:44.. Dünya Mimarlýk Günü - Dünya Çocuk Günü - Bosna ve Hersek'in kaybý (98) - Dünya Öðretmenler Günü Hastanýn ilâç kullanmasý bir sebeptir. Þifâyý verecek olan, Allahü teâlâdýr. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri AHÞAP RUHA TEN GÝYÝNMEK Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna Hiç bu kadar boðulmadým içimdeki bir gölde Sunu yazýsý baþlýðý olacaktý kitabýnda Yaprak bir ormaný algýlýyorken Parkla insan yüzlerini karýþtýrdý her zaman Ferit çünkü benziyordu parklara Bir parti marþýnýn sözlerini yazmayý Ýsteyen bir adamdan kara bir cümle daha Ýçeriði boþaltýlan bir anlamda yaþýyoruz Ten giyinmek zorundayýz bu ahþap ruha Hepimiz Yesenin'dik yani þehrin kýr kokusu Yanlýþ yerlerde gezerdik polis götürürdü bizi Baþýmýz derde girerdi Haydar açýklayýnca Ýçimizdeki ýssýzlýktan baþlardý Haydar - Býrak ulan felsefeyi! dedirtirdi sonunda Ah Ferit neden öldün park deðildir mezarlýk Dördümüzü bine böldün ve böylece azaldýk araçla devam edecek Kasým Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili adayý Fatih Özcan. sýra adayý olmasýna raðmen çalýþmalarýna tüm hýzla devam ediyor. Seçimlere iddialý bir giriþ yapan MHP Milletvekili adayý Fatih Özcan, toplamda araçla seçim çalýþmalarýný sürdürecek. Özcan, "Çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla devam edecek. Bizim için. veya. sýra aday olmamýzýn bir önemi yoktur. Hepimiz biriz ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ülkemiz, milletimiz ve geleceðimiz için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,98,994 EUR,, STERLiN 4,9 4,4,49,4949 JPY YENi Abdülkadir BUDAK HAVA DURUMU SAAT:. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye... 8 Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd... 8 Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý... Müftülük... - Meteoroloji Müd....4 Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd.... Devlet Hastanesi... () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi... - Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis... Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar... Alo Zabýta... Alo Jandarma... Elektrik Arýza...8 Su Arýza...8 Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma...8 Özel Elitpark Hastanesi... Afad... "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, öðrenciye kiralýk ev verilmemesini eleþtirdi. Konu hakkýnda bir açýklama yapan Recep Gür, Çorum'da tüm öðrencilere yetecek kadar kiralýk ev bulunduðunu belirterek, ev sahiplerinin öðrencilere evlerini açmalarýný istedi. Üniversite eðitimini almak için onlarca üniversite arasýndan Çorum Hitit Üniversite'ni seçen tüm öðrencilerin deðerli olduðunu aktaran Gür, Çorumlular olarak öðrencilere ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür en güzel misafirperverliðimizi göstermemiz gerektiðini kaydetti. Üniversite öðrencilerinin Çorum'un sosyal hayatýna deðer kattýðý gibi ekonomik anlamda da getirisi olduðunu dile getiren Gür, "Öðrenciye ev yok anlayýþýna kesinlikle katýlmýyoruz. Öðrencilerin baþýmýzýn üzerinde her zaman yeri vardýr. Buradan ev sahiplerine sesleniyorum. Hiçbir ev sahibi bu sorumluluktan kaçamaz. Bizler çocuklarýmýzý diðer þehirlere okumalarý için gönderdiðimizde ayný sorunlarla kendi çocuklarýmýzda karþýlaþabilir. Bu yüzden tüm Çorumlu ev sahiplerinden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði olarak anlayýþ bekliyoruz" Öðrencilerin ayný zamanda bir þehrin gönüllü turizm elçileri de olduðunu belirten ÇE- SOB Baþkan Vekili Recep Gür, öðrencilerin memleketlerine gittikleri zaman kentimizi anlatacaklarýný, bu yüzden öðrencileri en güzel þekilde aðýrlamamýz gerektiðini sözlerine ekledi. Mustafa Yolyapar, ölümünün.yýlýnda kabri baþýnda anýlacak Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nin yýl baþkanlýðýný yapmýþ olan ve meslekte 4. yýlýný yaþayan duayen gazeteci, Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn kardeþi, ayný gazetenin eski Genel Yayýn Yönetmeni Mustafa Yolyapar, aramýzdan ayrýlýþýnýn. yýldönümü nedeniyle Ekim Pazartesi günü saat.'da Ulumezar'daki kabri baþýnda anýlacak. Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenecek anma törenine, tüm dostlarýnýn, sevenlerinin ve meslektaþlarýnýn katýlmalarý bekleniyor. Çorum yerel basýnýnýn emektarlarýndan ve saygýn isimlerinden Mustafa Yolyapar, Nisan 'de Ankara'da boyun damarý ameliyatý geçirmiþ, ameliyat sonrasý pýhtý atma hadisesi sonucu kýsmi felç geçirmiþti. Özel Medicana Hastanesi'nde bir ay tedavi gören Mustafa Yolyapar'ýn tedavisi daha sonra Çorum'da devam etmiþti. El ve ayaklarýný büyük ölçüde kullanabilir hale gelen Mustafa Yolyapar'ýn saðlýðý her geçen gün iyiye gitmekte iken, Ekim 4 Pazar günü saat 4. sýralarýnda evinde geçirdiði emboliye baðlý olduðu saptanan kalp damarýndaki týkanma sonucu 48 yaþýnda hayatýný kaybetmiþti. Mustafa Yolyapar'ýn cenazesi, Ekim 4 Pazartesi günü Ulucami'de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan, Ulumezar'da babasý Kemal, annesi Suade ve aðabeyi Ahmet Yolyapar'ýn yanýna defnedilmiþti. satýlýk lokanta Halen faal durumda olan, Müþteri durumu iyi, Çift salona sahip, kiþilik kapasitesi bulunan, kirasý uygun ve merkezi yerdeki lokantamýz satýlýktýr. Ýrtibat tel: EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: 4 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: 4-4 YILLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : Euro Yýl: Sayý: 99 EKÝM PAZARTESÝ Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : TL. : TL. : Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:/ Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): :. TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.) :. TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) :. TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý :. TL Kongre Ýlanlarý :. TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) :. TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x cm.) :. TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : KR e-posta :

3 EKÝM PAZARTESÝ "Ýskilipli Atýf Hoca'nýn adýný taþýyan kültür merkezi olmalý" Çorum kültür ve turizm açýsýndan Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda medeniyet deðerlerimizi yansýtan oyunlarýn sahnelenmesini istedi. Çeþitli ziyaretlere katýlmak ve incelemeler yapmak üzere Çorum'a gelen Bakan Topçu, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nü ziyaret etti. Beraberinde Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti Milletvekili adayý Bekir Horuz ve Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum'un kültür ve turizm açýsýndan hak ettiði yerde olmadýðýný belirterek, Çorum'a pozitif ayrýcalýk uygulamak istediðini söyledi. Bakan Yalçýn Topçu bir dizi ziyaret ve programlara katýlmak üzere geçtiðimiz cumartesi günü Çorum'a geldi. Çorum'daki ziyaretlerine sabah saatlerinde baþlayan Bakan Topçu ilk olarak Çorum Valiliði'ni ziyaret etti. Bakan Topçu ilk olarak Valilik önünde Vali Ahmet Kara, Ýl Jandarma Komutan Vekili J. Alb. Metin Özbek, Vali Yardýmcýlarý, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yöneticileri ile bürokratlar karþýladý. Bakan Topçu'ya; AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti Milletvekili Adayý Bekir Horuz, bazý partililer ile kamu kurumlarýnýn yetkilileri eþlik etti. Valilik önündeki karþýlama töreninin ardýndan Valilik makamýna geçen Bakan Topçu, Valilik þeref defterini imzaladý. Vali Ahmet Kara ile bir süre görüþen Bakan Topçu, Çorum hakkýnda bilgiler aldý. Çorum'daki kültür ve turizm faaliyetleri hakkýnda Bakan Topçu'ya bilgi veren Vali Kara, Çorum'un kültür ve turizm açýsýndan hafife alýnmamasý gereken bir il olduðunu belirterek, Hititlerin baþkentinin ve Hitit tarihinin tüm izlerinin bu topraklarda olduðunu, tarihin ilk antlaþmasý olan Kadeþ Barýþ Ant- hak ettiði yerde deðil laþmasýnýn da bu bölgede imzalandýðýný söyledi. Çorum'da tarihi kazýlarýn yýldýr devam ettiðini anlatan Vali Kara, kazý çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasýný talep etti. Kültür Varlýklarý Kurulu'nun Çorum'da kurulamasý için bakanlýða yazý yazdýðýný ancak red cevabý geldiðini bildiren Kara, Bakan Topçu'dan konuyla ilgili destek istedi. Dünyada ilk ticaretin de, ilk barýþ antlaþmasýnýn da bu topraklarda yaþandýðýný belirten Kara, Alacahöyük, Resuloðlu, diðer protokol üyeleri ile birlikte müdürlüðü ziyaret eden Bakan Topçu, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru'dan çalýþmalar ve faaliyetlerle ilgili brifing aldý. Hattuþa, Ýncesu gibi birçok tarihi ve doða güzelliðinin Çorum'da olduðunu kaydetti. Kara, Çorum'da müze, kütüphane, devlet tiyatro salonu bulunduðunu dile getirerek, uzman kütüphaneci sorunu yaþadýklarýný aktardý. Bakan Topçu ise Bakanlýða geldiði günden itibaren 'inci il ziyaretini Çorum'a gerçekleþtirdiðini söyledi. Çorum'dan övgüyle söz eden Topçu "Çorum deyince akla barýþýn kenti olduðu gelir. Çorum kadim barýþ kentidir. Ayný zamanda ticaretin ve tarýmýn da baþkentidir" Çorum'un þu anda Kültür ve Turizm olarak hak ettiði yerde olmadýðýný ifade eden Topçu, Çorum'un turizm ve kültür varlýklarýnda küresel bir marka olmasý gerektiðini söyledi. Topçu "Bu güne kadarki hükümetlerin ilgili bakanlarý tabi ki çok þey yaptýlar. Biz inþallah yapýlaný bir adým daha öne taþýmak için görevdeyiz. Buradaki kültür ve turizm deðerleriyle ilgili bürokratlarýmýza gerekli talimatlarý verdim. Çorum'un kültür deðerlerini dünya markasý yapmak için uðraþacaðýz" þeklinde konuþtu. Terör konusunda da açýklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, devletin kararlýlýðýyla terörün belinin kýrýldýðýný belirterek, "Þu anda kafasý ayrý kuyruðu ayrý hareket etmektedir. Milletin bu konuda devlete inancý, güveni tamdýr. Anayasa gereði kurulan 'ýncý hükümette terörle mücadelede kararlýdýr. Türkiye'yi saðlýklý bir þekilde sandýða taþýyacaktýr. Ve ben umut ediyorum ki bu seçimler terörle mücadelenin azmi ve kararlýlýðýný artýracak bir sonuçla neticelenecektir" Kasým seçimlerinden ekonomik göstergelerin yükseleceði ve bir sonuç çýkacaðýný ifade eden Topçu, "Bu çerçevede önümüzdeki seçimlerin hayýrlý olmasýný diliyorum" ifadesini kullandý. Yýlmaz MERT Çorum Devlet Tiyatrosunda medeniyet deðerlerimizi yansýtan oyunlar sahnelenmeli Özüdoðru, müze ve örenyerlerinin ziyaretçi durumlarý, kütüphaneler, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili Bakan Topçu'ya bilgiler verdi. Topçu, Devlet Tiyatro Salonu'nda hangi oyunlarýn sergilendiðini sorduðunda ise Tiyatro Müdürü Ýbrahim Yýldýz, "Geçen sezon 8 oyun sahnelendi. Her hafta bir oyun sahneleniyor. Oyunlarýn tamamýnda salon tam kapasite doluyor. Ancak oyunlarý seçme þansýmýz olmuyor. Genel Müdürlük, hangi oyun müsaitse onu Çorum'a gönderiyor" Bakan Topçu ise medeniyet deðerlerimizi yansýtan oyunlarýn Çorumlularla buluþturulmasýný, özellikle öðrencilere bu oyunlarýn izletilmesini istedi. Topçu ayrýca Vali Ahmet Kara tarafýndan Milli Eðitim Müdürlüðü ve okullara talimat verilmesini, öðrencilere kitap sevgisinin anlatýlmasýný, öðrencilerin kütüphanelere üye olmalarýnýn saðlanmasýný istedi. Bakan Topçu ayrýca Turizm Müdürlüðü'nün bastýrdýðý kitap ve broþürlerin de müdürlük binasýnda bekletilmek yerine daðýtýlmasýný, Çorum'u özellikle Türk dünyasý ülkelerine tanýtýcý faaliyetlere aðýrlýk verilmesini istedi. Yýlmaz MERT Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, "Bizler Selçuklunun varisi, Osmanlýnýn torunu, genç cumhuriyetin çocuklarýyýz" Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, belediyeyi ziyaret etti. Ziyarette Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Çorum Belediyesinin kentte güzel çalýþmalara imza attýðýný dile getiren Bakan Topçu, "Çorum Belediyesi'nin yaptýðý iþlere baktýðýmýzda baþkan Tanrý daðýndan inmiþ Hira daðýnda buluþmuþ, Anadolu'nun tüm medeniyetlerini yaptýðý iþlerde buluþturmuþ. Olmasý gereken de bu. Baþkanýn bize burada gösterdiði tablo þu ki, Selçuklunun varisi, Osmanlýnýn torunu, Cumhuriyetin çocuðu. Ýþte anlayýþ böyle olmasý lazým. Bütün iþ ve iþlemlerimizde böyle olmasý lazým. Biz birini öteleyip, öbürünü bu tarafa çekecek durumda deðiliz. Coðrafyamýzýn ve tarihimizin bize bahþettiði ciddi bir zenginlik var. Çorum'da öyle tarihi zenginliklere sahip bir il. Bizler Selçuklunun varisi, Osmanlýnýn torunu, cumhuriyetin çocuklarýyýz" ifadelerini kullandý. Çorum'un barýþýn, kültürün ve tarýmýn kenti olduðunu dile getiren Bakan Topçu, "Burada çok þeyler yapýlmýþ ama eksiklerimizde çok. Ben siyasi tavýr olarak evde ne konuþursam, sokakta onu konuþurum. Sokakta neyi konuþursam mecliste de onu konuþurum. Yapamayacaðým hiç bir þeyin arkasýnda durmam. Böyle yaðmadan gürlemekte bize mahsus bir iþ deðildir. Gürledik mi yaðmamýz lazým. Bu konu þöyle de anlaþýlmasýn. Devlet büyüðü ile devlet ayrýdýr. Devlete hizmet veren birisi bir saniyesini bile millete hizmet noktasýnda boþa harcamamalýdýr. Biz kültür merkezi ve Çorum Kalesi restorasyonu ile ilgili ve milletin mahþeri vicdanýnda suçsuz ve günahsýz 4 yýlýna kadar Mamak mezarlýklarýnda kimsesizler mezarlýðýnda bulunan Ýskilipli Atýf Hoca'nýn memleketine de bir kültür merkezi yapýlmalýdýr. Bu benim hayalimdir. Soruyorlar ya bana Topkapý'yý açacak mýsýnýz? Sokakta giden birisine soruyorum hani o günler diyor. Ben kültür bakaný olarak kimden neden korkacam yani. Ýþte Ayasofyayý açacak mýsýnýz? diye de soruyorlar" þeklinde konuþtu. Ýskilipli Atýf Hoca ile ilgili bir hayalinin olduðunu ve adýna bir kültür merkezi olmasý gerektiðini dile getiren Bakan Topçu, "Milletin mahþeri vicdanýnda suçsuz ve günahsýz bilinen bu muhterem mübarek zatýn anýsýna bir kültür merkezi yapýp milletin vicdan borcunu ödemek gerekir. Gazetecilerimiz çok haklý ve yerli bir kampanya yapmýþ. Allah bana Sivas'ta yapýlan kütüphaneye Muhsin Yazýcýoðlu ismini vermeyi nasip etti. Ýnþallah Çorum'da da bir halk kütüphanesi açarýz. Ýskilipli Atýf Hoca adýyla ve onun anýsýna ve bunlarla ve mevcutta bunlarýn haricinde de ne yapabilirsek yapacaðýma söz veriyorum sayýn vekillerime. Çorum'a basýnýmýzýn aracýlýðýyla söz veriyorum. Çorum'un kalesinin restore edilmesi lazým. Çorum'un bütün kültür varlýklarýnýn restore edilmesi lazým. Burada süren uluslararasý kazýlarýmýz var. Dediðim gibi milletin mahþeri vicdanýnda ak ve pak olan Ýskilip Atýf Hoca ile ilgili ve 9 yýlýndan 4 yýlýna kadar kimsesizler mezarlýðýnda kalan ve kemiklerinin DNA testi ile ona ait olduðu tespit edildi ve memleketine defnedildi. Milletin bir vicdan borcu olarak da inþallah onun adýna da onun memleketine bir kültür merkezi yapacaðýz. Bunlarla ilgili çalýþacaðým, uðraþacaðým. Bunu da nereye kadar yaparýz hep beraber görürüz" þeklinde konuþtu Yýlmaz MERT

4 EKÝM PAZARTESÝ 4 AES Ýl Hukuk Sekreteri Oðuz Ayan oldu Atanan öðretmen sayýsý artýrýlmalý Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn yeni eðitim öðretim yýlýna yine sorunlarla girdiklerini söyledi. Selim Aydýn sendika binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda eðitim çalýþanlarýnýn beklentilerinden bahsetti. yýldýr tek parti hükümetinin olmasýna raðmen eðitim sisteminin çökertildiðini kaydeden Selim Aydýn, "Suç ve suça bulaþma ortaokul ve lise çaðlarýndaki öðrencilere kadar sirayet etmiþtir. Geleceðimizin teminatý olan gözbebeði çocuklarýmýz; milli, dini, ahlaki ve kültürel deðerlerimizden mahrum, sanal âlem baðýmlýsý haline getirilmiþtir. Bitmez tükenmez yönetmelik, genelge ve mevzuat deðiþiklikleri yapýlmýþtýr gibi saçmalýkla Türk milli eðitimi tanýnamaz haldedir. Ülkemiz hala eðitimde çað atlamayý, dünya ülkeleri ile rekabet edebilmeyi, eðitimde kendini yenilemeyi baþarabilmiþ deðildir. Bunda en önemli etken, yanlýþ eðitim politikalarýdýr. Öðretmen Liseleri niçin kapatýlmýþtýr? Meslek liseleri niçin ihmal edilmektedir? Dýþý süslü, içi boþ olan sistemler ihdas edilmesi, eðitimcileri maðdur ve mutsuz eden mevzuat düzenlemeleri, eðitimi koltuk kapmaca oyununa çeviren, yandaþý yücelten, yandaþ olmayaný ötekileþtiren uygulamalar, yeni eðitim-öðretim yýlýnda eðitim çalýþanlarýný, öðrencileri, velileri olumsuz yönde etkileyecektir" Bu eðitim-öðretim yýlý döneminde öðretmen atama sayýsýnýn artýrýlmasý yine öncelikli taleplerimiz arasýnda olduðunu kaydeden Aydýn, "Yeni eðitim-öðretim yýlýna az sayýda atama yapýlarak girilmektedir. Hatýrlanacaðý üzere daha önceden 4 bin olarak açýklanan öðretmen atama sayýsý her ne olduysa bine düþürülmüþtür. bin atamanýn akýbetinin ne olacaðý henüz bilinmemektedir. Geçtiðimiz eðitim-öðretim yýlýnda ücretli öðretmenliðin 8 bine ulaþtýðý, iki yýllýk meslek yüksekokulu mezunlarýnýn, açýk öðretim mezunlarýnýn bile ücretli öðretmen olabildiði, norm kadro açýðýnýn ilde bin olduðu, 4 bin evladýmýzýn atama beklediði ülkemizde öðretmen atamalarýnýn bu kadar yetersiz sayýda olmasý eðitimin geleceðini çok olumsuz etkileyecek bir durumdur. Yýllarca atama bekleyen stajyer öðretmenlere sýnav, mülakat vb. barikat ve tuzaklarý kurulmuþtur. Stajyer öðretmen; öðrencilerini nasýl daha baþarýlý yapacaðýný mý düþünsün, kendi sýnav stresini mi düþünsün? KPSS'yi kazanarak mesleðe baþlamýþ bir öðretmenin geleceðini birilerinin iki dudaðýna, insafýna býrakmak ne demektir? Stajyerlik dönemini, stres, kaygý ve korku dönemine dönüþtürme ve engel üstüne engel çýkartma hastalýðýna derhal son verilmelidir. Genç meslektaþýmýz tüm mesaisini ve enerjisini kendisine emanet edilen öðrencilerini bilim, ahlak, edep ve milli deðerlerle donatýlmýþ olarak Türk milletinin ve insanlýðýn hizmetine yetiþtirmenin aþkýyla heyecanýyla meþgul edilmelidir. Okullar yeni eðitim-öðretim yýlýnda da ne yazýk ki yandaþ, ehil olmayan, iktidarýn kulu haline gelen okul yöneticileri tarafýndan yönetilmektedir. Daha önce olduðu gibi iki ay önce ilimizde ilk defa veya yeniden müdür olarak görevlendirilen liste haklýlýðýmýzý tescillemektedir. okul müdürü görevlendirilmesi yapýlmýþ bunun tanesi yandaþ sendika üyesidir. Nerede yandaþ olmayan, biat etmeyen, ahlaký ilke edinen, bilgili, liyakatli yönetici varsa, onlarýn yöneticilik görevine son verilmiþ; bu insanlarýn yerine kula kulluk yapmayý þiar edinen, yalakalýkla bir yerlere gelen, düðme iliklemeyi adet haline getirenler okul yöneticisi yapýlmýþtýr. Konu yargýya da intikal etmiþtir. Danýþtay ÝDDK, eski yöneticilerin görevlerine döndürülmesine karar vermiþ ancak MEB bu kararý uygulamamýþ ve adeta hukuka meydan okumuþtur. Ayrýca sözlü sýnava dayalý yapýlan þube müdürlüðü atamalarýnda da yargý kararlarýna uyulmadý ve þube müdürlüðü görevlendirmeleri iptal edilmedi. Ýptal kararýnýn uygulanmamasý MEB'in hukuk tanýmaz tavrýnýn en somut örneðidir. Bu, þube müdürlerinin de geleceklerinden, konumlarýndan emin olmama gibi bir durum ortaya çýkarmaktadýr.unutulmamalýdýr ki; hiç kimse Türk Milleti adýna karar veren mahkemelerin üzerinde deðildir. - Eðitim Öðretim yýlýnda '8. sýnýfta okuyan öðrencilerden SBS sonuçlarýna göre öðrenci alan ortaöðretim kurumlarýndan herhangi birine yerleþemeyen öðrenciler ile bu sýnava katýlmayan öðrencilerin tamamýnýn, tercihleri doðrultusunda ortaöðretim kurumlarýna kayýt yapmalarý saðlanacaktýr' ifadesi TEOG Sýnavlarý Tercih Kýlavuzunda 'Tercih yapmayan veya hiçbir tercihine yerleþemeyen öðrenciler, Açýk Öðretim Kurumlarýna yerleþtirilecektir' olarak deðiþtirildi. Ve MEB, Anayasa ve genelgenin ruhuna aykýrý bir uygulamaya imza atarak binlerce çocuðumuzun maðduriyetine yol açtý. Gelinen son noktada ise, okullar bir haftadan beri açýk ama ülke genelinde binlerce öðrenci okulsuz ve çaresizdir" Genel Liselerin kapanmasýndan ve yeteri kadar Anadolu Lisesi açýlmamasýndan dolayý parasý olanlar özel okullara olmayanlar ise zorunlu meslek liselerine gitmek durumunda kalmýþtýr. Türkiye'de eðitimin adý ''paran varsa oku''ya dönmüþtür. Ýlimizde de dersler baþlayalý bir hafta olmasýna raðmen bir okulda sýnýf öðretmensizdir.ýnsan kaynaklarý bunu öngörememiþtir..sýnýf öðrencileri öðretmensiz olarak uyum çalýþmalarýný yürütmektedir. Umarým insan kaynaklarý birimi gerekli tedbirleri bir an evvel alýr. NÖBET, ÝSTEÐE BAÐLI OL- SUN Öðretmenlerimizce yürütülen nöbet görevinin mutlaka isteðe baðlý hale getirilmesi, ayrýca nöbet görevi karþýlýðý ödenen ücretin makul ve nöbet tutmayý cazip hale getirecek düzeyde belirlenmesi ve bu þekilde nöbet görevinin özendirilmesi için karþýlýðýnda görev yapýlan zaman dilimine uygun ek ders ücreti ödenmesi þarttýr. Nöbet görevinin mahiyeti, sýnýrý, sorumluluðu ve yetkisi noktasýnda da hala net bir taným söz konusu deðildir. Sendika Genel Merkezimizin, Bakanlýða gönderdiði yazýda, öðretmenlerin görev yaptýklarý kurumlarýn özel yönetmeliklerinde yer alan ve zorunlu tutulan nöbet görevinin isteðe baðlý hale getirilmesi ve karþýlýðýnda görev yapýlan zaman dilimine uygun ek ders ücreti belirlenmesi hususunda talepte bulunuldu. Talebimiz karþýlanmazsa Türk Eðitim Sen olarak hukuki giriþim baþlatacaðýz. Eðitim çalýþanlarýmýzýn ekonomik problemlerinin yaný sýra özlük haklarý ile ilgili sorunlarý da vardýr. Yardýmcý Hizmetler Sýnýfýnda görev yapanlarýn görev tanýmlarý yapýlmamýþtýr. Bu insanlar angarya iþlerde çalýþtýrýlmaktadýr, çalýþma saatleri esnektir. Bu arkadaþlarýmýzýn görevleri sayýlýrken 'idarenin vereceði diðer görevleri de yapar' þeklinde ucu açýk bir ifade eklenmiþtir. Bu durum uygulamada birçok keyfiliðe yol açmaktadýr. MEB'in görevde yükselme sýnavlarýnýn hem içerik olarak sadeleþtirilmesi, hem de Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Esaslarýna Dair Genel Yönetmelikteki sýnav taban puanýnýn 'a düþürülmesi gerekmektedir. Her yýl eðitim-öðretim yýlý baþýnda ödenen "Eðitim-Öðretime Hazýrlýk Ödeneði"; brüt bir maaþ tutarýnda ve hizmet sýnýfý ayrýmý yapýlmadan, personelinin tamamýna ödenmelidir. Yeni bir eðitim-öðretim yýlýna girerken baþta Cumhuriyetimizin kurucusu Baþöðretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiþ tüm öðretmenlerimize ve eðitim camiasý mensuplarýna Allah'tan rahmet ; emekli olanlara da saðlýk ve huzur içinde mutlu yarýnlar diliyoruz. - Eðitim-Öðretim Yýlýnýn ülkemize,türk milletine, öðretmen, akademik ve idari kadroya, öðrenci,veli eðitim camiamýza hayýrlý,uðurlu olmasýný diliyoruz. Bilhassa terör tehdidi altýnda görev yapacak olan tüm meslektaþlarýmýza Allahtan yardým diliyorum,saðlýk,huzur, emniyet,baþarý ve mutluluk dolu bir yýl olsun. Yüce Rabb'imizden ; öðrencilerimize zihin açýklýðý ve eðitim ordumuza kolaylýlar diliyoruz. En içten sevgi,saygý ve selamlarýmýzla" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL Anadolu Eðitim Sendikasý Ýl Hukuk Sekreterliði görevine Oðuz Ayan getirildi. AES Ýl Baþkaný Nihat Örs Oðuz Ayan ile il yönetiminde çalýþacak olmanýn kendilerini mutlu ettiðini, Baðýmsýz sendikacýlýk adýna Anadolu Eðitim Sendikasý Çorum Temsilciliðinin her geçen gün güçlendiðini belirtti. Örs açýklamasýnda þöyle dedi: "Yýllarýný eðitime vermiþ tecrübeli bir eðitimci arkadaþýmýz ile Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) çatýsý altýnda eðitimin sorunlarýný gündeme getirip çözüm bulmaya çalýþmak hepimiz Saadet Partisi yüksek istiþare kurulu üyesi Yasin Hatiboðlu Kasým milletvekili seçimi öncesi Saadet Partisi teþkilatýný ziyaret etti Ziyarette konuþan Yasin Hatiboðlu, "Deðerli dava kardeþlerim sizlerle görüþmeyeli bayaðý bir zaman oldu siz deðerli dostlarýmý özledim ziyaretimin diðer sebebi seçim çalýþmalarýnýzda her türlü destek için aranýzdayým Rabbim bu yapmýþ olduðunuz çalýþmalarla ecrinizi artýrsýn. Deðerli dava kardeþlerim Kasým seçimi baþta ülkemize ve tüm dünya mazlumlarýnýn kurtuluþuna vesile olmasýný temenni ediyorum" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, esnaf ziyaretleri kapsamýnda Gazi Caddesi'ndeydi. Ceylan, þehrin en önemli caddelerinden biri konumundaki Gazi Caddesi'ni baþtan sona gezdi. Çorum merkezde ve ilçelerde her fýrsatta esnafý ziyaret eden Ceylan'ýn þimdiki duraðý Gazi Caddesi oldu. Ceylan, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Armaðan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazý partililerle birlikte esnaf ziyaret ederek, hayýrlý iþler diledi. Esnafla sohbet eden, onlarýn sorunlarýný, taleplerini dinleyen Ceylan, alýþveriþ yapan vatandaþlarla da selamlaþtý. Kasým seçimlerinde esnafýn desteðini isteyen Ceylan, terör belasýndan kurtulmak, yeniden huzura, istikrara, güven ortamýna kavuþmak için ülkenin AK Parti iktidarýna ihtiyaç duyduðunu, yýldýr ülke için, Çorum için son derece güzel hizmetler üreten AK Parti'nin Kasým'da tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðinin altýný çizdi. için bir kazançtýr. Eðitim adýna güzel iþler yapacaðýmýz inancýyla kendisine yeni görevinde baþarýlar diliyorum." Oðuz Ayan AES'in Türkiye çapýnda güçlü ve ses getiren bir yapýlanmasýnýn olduðunu Çorum'da da Ýl yönetimi olarak bu gücü eðitim adýna kullanacaklarýný söyledi. Oðuz Ayan, "AES Çorum olarak birlik beraberlik içinde sendikamýzýn ilkeleri doðrultusunda çalýþýp eðitimin sorunlarýna eðileceðiz. Genel Merkezimize ve Ýl yönetimindeki arkadaþlarýma bu görevi bana verdikleri için ayrýca teþekkür ediyorum" Yasin Hatiboðlu'dan SP'ye ziyaret Ceylan'dan, Gazi Caddesi'nde esnaf turu

5 TEK EKÝM PAZARTESÝ Mülteciler kavga etti: ölü Süt üreticilerine milyon lira hibe Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü, süt üreticisi ile toplam yatýrým tutarý 9 milyon TL olan hibe sözleþmesine imza attý. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, IPARD- Programý kapsamýnda Nisan tarihinde çýktýðý 4. çaðrý ilanýnda yapýlan müracaatlarýn sonuçlarýný açýkladý. Süt üreten tarýmsal iþletmelere yatýrýmlara verilen hibe desteði kapsamýnda baþvuru yapan adet projeden 'sý ile Eylül Çarþamba günü Çorum Ýl Koordinatörlüðünde sözleþme imzalandý. Sözleþme imzalanan adet projenin eksiksiz tamamlanmasý durumunda yaklaþýk milyon TL hibe desteði ödenmesi planlanýyor. TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, 4. Çaðrý kapsamýnda sözleþme imzalanan projenin toplam yatýrým tutarýnýn 9 milyon bin 4 TL, hibe destek tutarýnýn ise milyon bin 9 TL olduðunu belirtti. Süt Üreten Tarýmsal Ýþletmeler kapsamýnda yer alan süt sýðýrý yetiþtiriciliði konusunda adet proje ile sözleþme imzalandýðýný dile getiren Hakan Körpýnar, "Bu projelerden adeti yeni kurulum olup, yapým iþleri ve makine-ekipman alýmlarý destek kapsamýndadýr. adeti ise mevcut iþletmelerin modernizasyonunu içermektedir. Desteklerimiz % 'e varan oranlarda ve geri ödemesiz hibe þeklinde olacaktýr. projenin eksiksiz tamamlanmasý ile 9 milyon bin 4 TL toplam yatýrým ilimize kazandýrýlmýþ oluyor. Bu yatýrým karþýlýðýnda yaklaþýk milyon TL hibe desteði ödemesi yapýlmasý planlanýyor. Ýþletmelerin tamamlanarak üretime geçmesi ile birlikte yaklaþýk 4 kiþinin istihdam edilmesi amaçlanýyor" þeklinde kaydetti. Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, "TKDK aracýlýðýyla verilen hibeler sayesinde iþletmelerde modern yapýya sahip, hayvan refahýna uygun, hijyenik, kaliteli süt hayvancýlýðý yapýlarak sektör kalkýndýrýlmaktadýr. IPARD- kapsamýnda verilen destekler IPARD- kapsamýnda da geniþleyerek devam edecektir. Önümüzdeki günlerde IPARD- programý çerçevesinde. çaðrýya çýkýlmasý planlanmakta olup, bu sayede Kýrsal alanda kalkýnmaya verilen destekler artan ivme ile devam edecektir" ifadelerini kullandý. MHP'li adaylardan kurum ziyaretleri Oto Tamirciler Esnaf Odasý Konya'ya damgasýný vurdu Çorum þehir merkezindeki bir parkta Iraklý mülteciler arasýnda çýkan kavgada kiþi öldü, kiþi yaralandý. Olay, geçtiðimiz hafta sonu Ekin Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sayýlarý - kiþiyi bulan Iraklý mültecileri arasýnda henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çýktý. Komando býçaklarýnýn kullanýldýðý olayda Abdulrahman Moham (8) aðýr yaralandý. Karþý grupta yer alan Layth Abdulazeez () ise yaralý olarak parka yakýn bir sokakta bulundu. Iraklý mülteciler, olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Karnýndan býçaklanarak aðýr yaralanan Abdulrahman Moham, yapýlan müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Moham'ýn cenazesi otopsi için hastane morguna kaldýrýldý. Darp edilen ve býçakla yaralanan Abdulazeez'in saðlýk durumunun ise iyiye gittiði öðrenildi. Olayýn ardýndan þüphelilerin peþine düþen polis ekipleri, kiþiyi gözaltýna aldý. Hayatýný kaybeden Moham'ýn yakýnlarý hastaneye akýn etti. Hastane önündeki kalabalýk nedeniyle çevik kuvvet ekipleri acil servis önünde önlem aldý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Yýlmaz MERT Kasým'da yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimlerine hazýrlanan MHP Milletvekili adaylarý resmi kurum ve kuruluþlarý ziyaret etti. Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðü ve Türk Telekom Ýl Müdürlüðü'nü ziyaret eden MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan ve partili yöneticileri, çalýþanlardan destek istedi. MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, kamu kurum ve kuruluþlar olmak üzere çalmadýk kapý býrakmayacaklarýný belirtti. MHP'liler seçim çalýþmalarý esnasýnda ilgiyle karþýlanmanýn, çalýþmalarýna pozitif olarak yansýdýðýnýn altýný çizdiler. Kurum ziyaretleri sýrasýnda, MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, okul arkadaþlarýyla karþýlaþtý. Bir süre sohbet eden Doðan, yaklaþan Kasým seçimleri için arkadaþlarýndan destek istedi. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, Çankaya Üniversitesi ve Halk Bankasý tarafýndan organize edilen Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Makine, Taþýtlar ve Madeni Eþya Sektörünün Analizi Projesi. Odak Toplantýsý Konya'da gerçekleþtirildi. Konya Dedeman Otel'de düzenlenen toplantýya Çorum'dan yoðun katýlým saðlayan Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý, toplantýya adeta damgasýný vurdu. Toplantý öncesi Çorum'da yaptýðý ve yapacaðý faaliyetleri bir dosya içerisinde hazýrlayan ve toplantýda bakanlýk yetkilileri ile üniversite öðretim üyelerine sunan Oda Baþkaný Necmettin Uzun, oda üyelerinin sorunlarýný yetkililerle tartýþtý ve çözüm önerilerini dinledi. Oda Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Murat Ýlter, Adem Kabadayý ve Mustafa Fýndýkçý ile Oda Denetim Kurulu üyesi Nazif Babaoðlu'nun da hazýr bulunduðu toplantýda söz alan Baþkan Uzun, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý olarak baþta Çorum Belediyesi olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluþlarla iþbirliði içerisinde olduklarýný, Hitit Üniversitesi ile de proje bazýnda çalýþmalar yaptýklarýný anlattý. Uzun, belediye, üniversite ve esnaf odalarý birlikleri ve STK'larýn desteði olmadan odalarýn kendi baþýna hiçbir iþ yapamayacaðýný ve kamu kurum ve kuruluþlarla iyi geçinmek suretiyle esnaf ve sanatkarýn yararýna her iþin yapýlabileceðini anlattý. Diðer illerin oda baþkanlarýnýn belediye baþkanlarýndan dert yanmalarý üzerine yine söz alan Baþkan Uzun, Çorum Belediyesi'nin Çorum'a yaptýðý yatýrýmlardan bahsederek, Çorum Belediyesi'ni örnek gösterdi. Her zaman belediyenin tüm odalarýn yanýnda olduðunu belirten Uzun, taksi duraklarýnýn yenilenmesi baþta olmak üzere kendi odasýna yapýlan hizmetlerden bahsetti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'tan her konuda destek gördüklerini vurgulayan Necmettin Uzun, Çorum'u büyükþehir yapma hedefinde olan Baþkan Külcü'ye, Rektör Alkan'a ve ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a teþekkür etmeyi de ihmal etmedi.

6 EKÝM PAZARTESÝ Ýskilip doðalgaza kavuþuyor Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu Doðalgaz Hattýnýn Açýlýþ Törenine katýlmak ve çeþitli incelemelerde bulunmak üzere Ýskilip'e gitti. Açýlýþ törenine Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Milletvekili adayý Bekir Horuz, Çorum Valisi Ahmet Kara, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Çorumgaz Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatçý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Kültür ve Turizm Bakanýmýz Yalçýn Topçu ve beraberindekileri þehir giriþinde Kaymakam Þuayip Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve partililer ile ilçe protokolü ve çok sayýda Ýskilipli karþýladý. Öðle namazýný Ýskilip Ulu Cami'de kýlan Kültür ve Turizm Bakaný Topçu ve beraberindekiler ardýndan doðalgaz daðýtým hattýnýn açýlýþýna katýldý. Çorumgaz Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatçý törende yaptýðý konuþmada Ýskilip'i çaðýn en temiz enerjisi olan doðalgaza kavuþturduklarýný söyledi. Bu hizmetin gelmesinde emekleri geçen herkese teþekkür eden Ahlatçý, Çorumgaz olarak, Çorum'u ve ilçelerini doðalgaza kavuþturmanýn gururunu yaþadýklarýný ifade ederek, "Bu gururu hem hemþehrilerimle hem de þirketimiz içinde bütün çalýþanlarýmýzla paylaþýyoruz" ÇATMA: ÝSKÝLÝP'E YATIRIMLARA DEVAM EDÝYORUZ Ýskilip'te gerçekleþtirilen yatýrýmlarýn tamamý yaklaþýn milyon TL olduðunu söyleyen Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma da, bu yatýrým bedelinin yarýsýnýn hibe olduðunu ifade etti. Çatma, "Þu anda altý tane altyapý çalýþmasý yürütüyoruz. Telekom kablolarý ve elektrik kablolarý yer altýna alýndý. Kanalizasyon çalýþmalarý bitti. Yaðmur suyu çalýþmalarý tamamlandý. Þu anda da þehir þebekelerinin borularýný deðiþtiriyoruz ve bazý bölgelerde su deposu yapýyoruz. En son müjdemiz de Doðalgazdýr. En son çalýþmamýz olan doðalgazýn ilk kazmasýný da vuruyoruz. Ayrýca sayýn Bakanýmýzdan da Atýf Hocamýzýn adýný taþýyacak Atýf Hoca Kültür Merkezi'nin yapýmý için bizlere destek olmasýný istiyoruz" diye konuþtu. USLU: SÖZ VERMEDÝK AMA YAPTIK TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu doðalgaz konusunda Ýskilip'e herhangi bir söz vermediklerini ancak bu hizmeti hak ettiði için Ýskilip'e kazandýrdýklarýný söyledi. "Ýskilip halký hem vefasýyla, hem Ak Parti'ye her zaman verdiði destekle bizim için kýymetli bir kenttir. Diðer yandan Ýskilip bize Atýf Hoca'nýn emanetidir o açýdan Ýskilip'i yalnýz ve garip býrakamayýz Ýskilip de bu iþin içinde olacak dedik" diye konuþan Uslu þunlarý söyledi: " Þubat tarihinde dönemin Baþbakaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan bir toplantý yapmýþtý. Orada Baþbakan'a bu talebi ilettim ve bizzat onun talimatýyla Ýskilip'e doðalgaz kazandýrýldý. Adliyemiz tamamlandý. Çorum Ýskilip yolumuzun ihalesini tamamladýk ancak müteahhitle ilgili bir sorun var onu da aþacaðýz. Ýskilip-Çankýrý yolunun þantiyesi kuruldu. Tosya yolunu kýsa aralýklarla tamamlýyoruz. diðer yandan yýllýk bir hayali gerçekleþtiriyoruz. Týmarlý sulama projesi tamamlandýðýnda bu bölgenin topraklarýndan bereket fýþkýracak." BAKAN TOPÇU: KALEYÝ DE KÜL- TÜR MERKEZÝNÝ DE ÝNÞAALLAH BÝZ YAPARIZ Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, doðalgaz hattýnýn açýlýþýnda Ýskiliplilere hitap etti. Ýskiliplilere birlik çaðrýsý yapan Bakan Topçu, "Kýymetli Ýskilipliler birliðiniz daim olsun. Önce bir olun, iri olun. Ondan sonra da dosta düþmana karþý dipdiri ayakta olun" Bölücü terör örgütünün faaliyetlerini de kýnayan Topçu, þehitlere Allah'tan rahmet diledi. Ýskilip için "Evliyalar þehri" diyen Bakan Yalçýn Topçu þunlarý söyledi: "Bu evliyalar þehrinden sesleniyorum. Rabbim sen bu toraklarý bize vatan yapan þehitlerimizi cennetine koy. onlarýn þefaatine bizi eriþtir. Gazilerimize de þifalar nasip et. Buradan Kültür Bakaný olarak sesleniyorum. biz Kürdüyle, Türkmeniyle sadece bölücü terörle uðraþmýyoruz. Çanakkale'de kiminle uðraþtýysak þu anda onlarla uðraþýyoruz. Sakarya'da, Dumlupýnar'da, Anafartalar'da kiminle uðraþtýysak þu anda onlarla uðraþýyoruz. Ama hamdolsun Devletimiz kararlý ve halkýmýz inançlý. Yýlanýn belini kýrdýk kafasýyla kuyruðunu da ezeceðiz inþallah. Yeter ki Allah bize istikrar versin, birlik versin. Bir olalým. her þeyin üstesinden geliriz. Bu gün burada hayýrlý bir hizmetle karþýlaþýyorsunuz. Evliayalar þehrine de bu yakýþýr. Sizler çaðdaþ bir hizmetle buluþacaksýnýz. Bacýlarýmýz artýk kül dökmeyecek, soba yakma derdine düþmeyecek. Düðmeyi çevirince sýcak suyu emrinde olacak. Bu hizmetin buraya kazandýrýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür ediyorum. TOPÇU; "ZAHMETSÝZ RAHMET OLMAZ" Belediye Baþkanýnýn hizmetlerini görmek mümkün. Ancak zahmetsiz rahmet olmaz. Þimdi zahmeti çekersiniz ancak yüz yýldýr buluþamadýðýnýz hizmetlerle buluþursunuz. Bu sýkýntýlar geçer gider. Yarýn inþaallah Ýskilip bir ilçe olmasýna raðmen bir turizm ilçesi olabilir. Ýþte bu Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu doðalgaz onun iþareti. Memur geldiði zaman buradan kaçmaz. Doðalgaz gelince buraya konforlu oteller kurulacak ve iç turizm hareketlenecek. Israrla benden müjde istiyorsunuz. Biliyorsunuz ben rahmetli Muhsin Yazýcýoðlu'nun yol arkadaþýyým. Yapamayacaðým hiç bir þeyi söylemem. Elimizden gelecek þeyleri söyleriz. Söyleyeceðimizin de arkasýnda dururuz. Ýsteriz ki Atýf Hocamýz adýna, o iman ve amel þehidinin adýna bir kültür merkezi yapmayý Allah bize nasip etsin. Ben isterim ki kalenin restorasyonunu yapmayý da Allah bana nasip etsin. Hiç kimse kimseye bir þey bahþedici deðildir. Biz hakla iþimizi yapacaðýz. ben devlette görev alan baðýmsýz bir bakan olarak inþallah sizlere mahcup olmayacak þekilde görevimi yapacaðým. Bakarsýnýz Rabbim nasip eder kültür merkezini de yaparýz, kaleyi de restore ederiz. daha ne hizmetler gelir. Ýnþallah Allah bana nasip eder. Sezai Karakoç'un bir þiiriyle sözlerime son veriyorum. Milletimin uðruna adamýþým kendimi, bir doðrunun imaný bin eðriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakký tutacaðým, mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn ruhaniyetine bunu atfediyorum. Ýnþallah Ýskilip'imiz hem turizmde hem kültür varlýklarýnda modern bir þehir olsun." Ýskilipli Atýf Hoca'nýn idamýný aðlayarak anlattý "Özel ve kamu okullarý arasýnda ciddi bir rekabet ortamý oluþacak" Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere'nin okul ziyaretleri baþladý. Son olarak Osmancýk Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret eden Gökdere burada. Sýnýflarla sohbet etti. Okul Müdürü Sakin Karakaþ'ýn eþlik ettiði ziyarette Gökdere okuldaki istatistikler konusunda bilgilendirildi. Kenan Taþkýn Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Ekim tarihinde yapacaðý Asli Öðretmenliðe Geçiþ Sýnavý'nda görev almayacaklarýný ve bu sýnavýn yapýlmasýný boykot edeceklerini açýkladý. Öðretmenliðin bir ihtisas mesleði olduðunun altýný çizen AES Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn, sýnav kazanmýþ olarak mesleðe baþlamýþ bir öðretmenin yeniden sýnava tabi tutulmasýnýn kabul edilemeyeceðini kaydettiði açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: Anadolu Eðitim Sendikasý, öðretmenliðin bir ihtisas mesleði olduðundan hareketle, mesleði icra edecek olanlarýn liyakatli olmasýný, liyakatli olanlarýn da atanmasýný savunur. Adaylýk süreci, öðretmene yoðun danýþma ve destek verilmesi gereken bir uyum dönemi olup; memuriyeti sonlandýracak adli ve hukuki dayanak olmaksýzýn öðretmen aleyhine iþlem tahsis edilemez. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn sýnavlar aþarak atanmýþ, bir öðretim yýlýný da baþarýlý bir performansla sýnýfta tamamlamýþ aday öðretmeni yeniden Daha sonra öðretmenler odasýna geçerek öðretmenlerle sohbet eden Gökdere Destekleme ve Yetiþtirme Kurslarýnýn önemine deðinerek yakýn bir gelecekte özel okullarla kamu okullarý arasýnda ciddi bir rekabet ortamýnýn oluþacaðýna dikkat çekti. Bu açýdan okullarda da kurs etkinliklerinin yürütüleceðini ifade etti. Gökdere, "Bu bakýmdan okullarda destekleme ve yetiþtirme kurslarý önemlidir. Öðretmenlerimizin baþarý yolunda iyi bir performans sergilemeleri açýsýndan okul ve kurs etkinliklerinin kamu okullarýnda birlikte yürütülmesi baþarýyý artýracaktýr" AES "Asli Öðretmenliðe Geçiþ" sýnavýný boykot edecek sýnava almasý asla kabul edilemez. Halen Anayasaya aykýrýlýk yönünden Anayasa Mahkemesi gündeminde olan, ilgili yönetmeliði 8.4. tarihinde iptali için sendikamýzca Danýþtay'a taþýnan bu ayýplý sýnav bizim için peþinen yok hükmündedir! Yargý zamanýnda ve gereðince karara baðlamazsa Ekim'de yapýlmasý planlanan sýnavda AES yönetici ve üyeleri görev almayacak, haksýzlýktan ücret nemalanmayacaktýr. Merkez Yönetim Kurulumuzun.. Tarih ve 49 Sayý ile aldýðý sýnav boykotu karar metni aþaðýda olup; iþ kolumuzdaki tüm eðitim sendikalarýný bu boykota katýlmak üzere davet ediyor, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn bürokratlarýný sýnavlarýyla baþ baþa býrakmak gerekir diyoruz. Anadolu Eðitim Sendikasý Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri sendika genel merkez adresinde karar yeter sayýda toplanarak; Ekim Pazar günü yurt genelinde yapýlmasý planlanan, iptali için sendikamýz tarafýndan yargýya taþýnan MEB Asli Öðretmenliðe Geçiþ Sýnavý'nýn, sendika temsilci ve üyelerimiz tarafýndan boykot edilerek, bir yanlýþa ve ayýba ortak olunmamasý yönündeki kararý oy birliði ile almýþlardýr." Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum'un Ýskilip ilçesinde katýldýðý konferansta, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn idamýný aðlayarak anlattý. Atýf-Der tarafýndan Ýskilip Halk Eðitim Merkezi toplantý salonunda düzenlenen 'Ýskilipli Atýf Hoca' konulu konferansa katýlan Bakan Topçu, Atýf Hoca'yý anlattý. Topçu, tarihteki mazlumlarýn yaþadýðý kaderi yaþayan Atýf Hoca'nýn 4 Þubat 9 tarihinde idam edildiðini hatýrlattý. Atýf Hoca'nýn idam edilmesinin, cumhuriyet tarihinin en tartýþmalý hadiselerinden biri olduðunu söyleyen Topçu, bu konuda halen devletin yetkili kurumlarýnýn bir adým atmadýðýný söyledi. "Bu millet maþeri vicdanýnda Atýf Hoca'yý þehidi olarak kabul etmiþtir" diyen Topçu, "Onlarýn idamý hiçbir þeye yaramamýþtýr. Maþeri vicdanda Atýf Hoca þehittir, kahramandýr ve alimdir" Topçu, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Bu millet bu tür acýlarý, mihmandar ettiði, önüne koyduðu alimini de siyaset adamýný da yaþayarak gelmiþtir. Menderes'i andýðýmýzda kemiði sýzlar, yüreðimiz yanar. Alimlerimiz asýlmýþtýr, ona yüreðimiz yanar. Ýnþallah bundan sonra millet ne derse o olsun, zalimlerin dediði olmasýn. Ben Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakaný olarak þunu söyleyebilirim; Ýskilipli Atýf Hoca maþeri vicdanda suçsuzdur, günahsýzdýr, piri paktýr, mübarek, cesur, yürekli bir vatan evladýdýr." Konuþmasýnda Ýskilipli Atýf Hoca'nýn yargýlandýðý mahkemenin tutanaklarýnýn bazý bölümlerini okuyan Bakan Topçu, zaman zaman göz yaþlarýna hakim olamadý. Necip Fazýl Kýsakürek'in Atýf Hoca için söylediði bazý sözleri dile getiren Topçu'nun duygulandýðý ve gözyaþlarýna hakim olamadýðý gözlendi. Bakan Topçu'nun göz yaþlarýna hakim olamadýðý sýrada salondakiler de kendisine alkýþla destek verdi. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu Ahmet Faruk Ýmal ve Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansta Atýf Hoca'nýn hayatý ve eserleri ele alýndý.

7 EKÝM PAZARTESÝ ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi. Cadde No:8 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 4 saat hizmetinizdeyiz. "Davutoðlu, bize koalisyon teklifinde bulunmadý" Prof. Dr. Vahit Doðan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim çalýþmalarýna il ve ilçelerde devam ediyor. MHP il yönetimi ve milletvekili adaylarý Uðurludað Ýlçesi'ni ziyaret etti. Ýlçede, koalisyon ve çözüm süreci ile ilgili merak edilenleri vatandaþlara aktaran MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, "Davutoðlu, bize hiçbir þekilde koalisyon teklifinde bulunmadý" Ýlçe ziyaretine MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Av. Muhsin Kocasaraç, katýldý. MHP Ýlçe Baþkaný Harun Kiday ve partililer tarafýndan karþýlanan MHP heyeti vatandaþýn sorunlarýný dinleyerek not aldý. MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan konuþmasýnda, " Ne kadar televizyonlarda ve gazetelerde koalisyonun kurulmamasýnda Milliyetçi Hareket Partisi hatalýymýþ gibi söylenmiþ olsa da gerçeðin öyle olmadýðýný bizler biliyoruz. Þunu söylemek lazým biz koalisyonu kurmamýþsak biz hatalýysak Bülent Arýnç neden koalisyonun kurulmamasý hususunda kendilerinin hatalý olduðunu söylüyor. Abdullah Gül neden bunlarý söylüyor. Dolayýsýyla koalisyonun kurulmamasýnda Milliyetçi Hareket Partisi'nin kabahati yok. Kaldý ki koalisyon görüþmeleri için o iki buçuk saat süren görüþmelerde Davutoðlu, bize hiçbir þekilde koalisyon teklifinde bulunmadý" ifadelerine yer verdi. "HERKESÝ SUÇLU ÝLAN ETTÝLER" MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, çözüm süreci ile ilgili ise, "Bir çözüm süreci tutturdular sürecin ne olduðu bilinmiyor, buna raðmen de destek isteniyordu. Ýki yýl önce askerin operasyon yapma yetkisini valilerin iradesine býraktýlar. Valiler operasyon izni vermedi. Temmuz'da Suruç Patlamasý'ndan sonra Çözüm Süreci'ni de tanýmadýlar. Çözüm Süreci için kol kola girdiklerini de tanýmadýlar onlara hain dediler. En son yapýlan açýklamayla valileri hain ilan ettiler. Sözde devlet terör örgütüne karþý operasyon yapýlmasýný istemiþ de ama valiler müsaade etmemiþ. Herkesi suçlu ilan ettiler" þeklinde konuþtu. "Güney Doðu Anadolu'da görev yapanlara, askerlik yapanlara sorun. Gazetelerde yazýlanlara bakmayýn, orayý gözüyle görenleri dinleyin" diyen Doðan, "Jandarma Karakolu'nun karþýsýnda, PKK'nýn asker alma çadýrý kurulmuþ mu? Emniyetin karþýsýnda PKK'nýn emniyeti oluþturulmuþ mu? Adliye'nin karþýsýnda KCK'nýn adliyesi oluþturulmuþ mu? Orda görev yapanlar bunlarýn birini veya bir kaçýný görmüþtür. Bunlarýn oluþmasýný saðlayan da devlet deðilmiþ, o bölgede terörle mücadele etmeyen valilermiþ kaymakamlarmýþ. Valileri birileri atamadý, onlar atadý. Devlet kavramýný yerle bir eden en son terörü kýnama mitingi düzenledi. Terörü çözmek için görevli olan devlet, terörü lanet etmek için miting düzenliyor. Çözüm makamýnda olan kurum kýnayabilir mi? Böyle saçmalýk olur mu? Dünya'da benzer nitelikli terör olaylarýnýn olduðu iki tane ülke vardýr. Ýngiltere ve Ýspanya'dýr. Ýspanya'da terör henüz bitmemiþtir ama Ýspanya'nýn terörü nasýl bitirdiði bellidir. Terörle mücadele edip belini kýrarken, bir taraftan da insan haklarý baðlamýnda bir takým þeyler vermiþtir. Terörle mücadele ve terörün sona erdirmesi ile ilgili olarak uluslar arasý alanda yaþanan geliþmeler bellidir. O geliþmelere uygun davranýlmalýdýr. Aksi halde terör örgütü þehirleri silah deposu haline getirir. Yetkili aðýzlarýn söylediðine göre 8 bin silah depolamýþlar. Devlet olarak üzerine asfalt dökülen yola mayýnlar döþenirken, kablolar döþenirken sen neredeydin? Problem olan her durumda hükümet baþkalarýný suçlu gösteriyor. Ya dýþ güçler suçlu, ya sermaye piyasasý suçlu, ya faiz lobisi suçlu, ya paralel suçlu, ya da muhalefet suçlu. Kendisi ise sütten çýkmýþ ak kaþýk sanki" açýklamalarýnda bulundu. "GELÝNEN NOKTA, BÝZÝM SÖYLEDÝK LERÝMÝZÝN HAKLILIÐINI ORTAYA KOYUYOR" Doðan, "Türkiye'nin karþýlaþtýðý böyle bir ortamda biz dedik ki seçime gitmeyelim. Temmuz'dan sonra seçime gitmenin büyük bir risk oluþturduðunu söyledik. Haberleri izlediðinizde belirli bölgelerde sandýk güvenliði olmadýðý için sandýklarýn taþýnmasýna karar verildi. Devletin görevi sandýðýn ve oy kullananlarýn, sandýk görevlisinin güvenliðini saðlamaktýr. Güvenlik saðlanamýyorsa o zaman sen ne iþ yapýyorsun?biz temmuz sonrasýnda Türkiye'de seçimin olmasýnýn ülke açýsýndan çok büyük risk teþkil ettiðini söylediðimizde televizyonlara çýkýp bunlar seçimden korkuyorlar demiþtin. Biz seçimden korkmayýz, biz Türk Milliyetçileriyiz. Bizim için TBMM'de milletvekilinin bulunmasý, milletvekilinin bulunmasýyla hiç milletvekilinin bulunmamasý arasýnda, ülkeye hizmet ve ülke menfaatlerini koruma kollama bakýmýndan hiçbir fark yoktur. Bizim seçimden korkmamýzý gerektiren hiçbir durum yok. Gelinen nokta, bizim söylediklerimizin haklýlýðýný ortaya koyuyor" þeklinde kaydetti. MHP Seçim Beyannamesi Tanýtým Toplantýsýna Muhsin Kocasaraç katýldý MHP seçim beyannamesini açýklayan Genel Baþkan Devlet Bahçeli, Kasým seçimleri sonrasý için koalisyona yeþil ýþýk yaktý. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, partisinin Kasým seçimlerine yönelik seçim beyannamesini Ankara Arena'da açýkladý. " Kasým seçim neticesinin kriz ve kaosa davetiye çýkarmamasý için, 4 ilkemizi kabul eden HDP dýþýndaki her partiyle, diðer bir seçenek olarak, seçim beyannamelerimizi bir hükümet protokolü haline dönüþtürmeye peþinen hazýrýz, bunu da muhataplarýmýza bildiriyoruz" diyen Bahçeli, Kasým seçimleri Haziran gibi sonuçlanýrsa, HDP dýþýndaki partilerle koalisyon kurmaya hazýr olduklarýný söyledi. Ankara Arena'da yapýlan toplantýya MHP Çorum Milletvekili adaylarýndan Avukat Muhsin Kocasaraç da katýldý. Kocasaraç, toplantý öncesi partinin önemli isimlerinden eski milli futbolcu Saffet Sancaklý ve Prof. Dr. Ümit Özdað ve MHP Genel Sekreter Yardýmcýsý Ankara Milletvekili adayý Hidayet Vahpoðlu ile salonda hatýra fotoðrafý çekindi. "Ýlçelerin problemlerini biliyoruz" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uðurludað Kaymakamý'ný makamýnda ziyaret etti. Ziyarete, MHP Ýl Baþkaný Av.Bekir Çetin, Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Av. Muhsin Kocasaraç ve ilçe teþkilatý katýldý. Ziyarette konuþan MHP Milletvekili adayý Prof.Dr. Vahit Doðan, Uðruludað Ýlçesi'nin sorunlarýný bildiðine deðinerek, "Türk Milliyetçisi olmanýn en önemli özelliði ülkenin ve baðlý bulunduðun ilin, ilçelerinin problemlerini bilmektir. Ýlçelerin problemlerini biliyoruz. Çorum'un her yerinde olduðu gibi ilçede de ulaþým problemi var. Burada yaþayan insanlara yatýrým yapýlmadýðý, dolayýsýyla istihdam saðlanamadýðý için ilçe göç veriyor. Ýlçeye yatýrým yapýlsa ve iþ imkânlarý sunulsa ilçe nüfusu ilçede kalacaktýr. Biz nasip olurda meclise gidersek, ilçelerin sorunlarýný çözeceðiz" Ziyaretten duyduðu mutluluðu dile getiren Uðurludað Kaymakamý Eyüp Kaykaç ise, "Ýlçemizde ulaþým ve su sýkýntýsý yaþýyoruz. Milletvekili seçilirseniz sorunlarýmýzý gündeme getirmenizi isteriz. Bizim görevimiz vatandaþ iradesinin sandýða yansýmasýný saðlamaktýr. Huzurlu geçecek bir seçim süreci diliyorum" açýklamalarýnda bulundu. MHP'liler daha sonra kaymakamlýk personellerini ziyaret etti.

8 EKÝM PAZARTESÝ YAÞAM 8 Sadýk Köpek Bir adam diðerine sordu: -Köpeðinizi satýn almak istiyorum ama sadýk mýdýr acaba? -Hem de fazlasýyla sadýk. Size bu konuda yüzde garanti verebilirim. -Nasýl bu kadar emin olabiliyorsunuz? -Þimdiye kadar kere sattým. Her seferinde de geri geldi. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Çocuklara harçlýk verme yerine beslenme çantasý hazýrlayýn Okullarýn baþlamasý ile birlikte çocuklarýn beslenmesine daha büyük önem gösterilmesini tavsiye eden Diyetisyen Elanur Yýlmaz, "Çocuklarýn saðlýklý olarak okula devam etmeleri, dengeli ve yeterli beslenmeleri için okula giden bir çocuða harçlýk verme yerine beslenme çantasý hazýrlayýn." uyarýsýnda bulundu.çocukluk çaðýnda büyüme ve geliþme sürecinin devam ettiðini belirten Diyetisyen Elanur Yýlmaz, "Bu yüzden enerji ve besin öðeleri gereksinimleri fazladýr. Ayrýca okulda hýzlý öðrenme, bilgi ve beceri kazanma süreci devam etmektedir. Çocuðun bu dönemdeki beslenme alýþkanlýðý yetiþkinlikteki beslenme alýþkanlýklarýnýn belirlenmesinde ve ilerideki þeker hastalýðý, kalp hastalýðý gibi kronik hastalýk risklerinin oluþumunda da etkindir. Bu yüzden okula devam eden çocuklarýn beslenme alýþkanlýklarýna dikkat edilmeli, neyi ne kadar yemesi gerektiði çocuða açýklanmalýdýr." KAHVALTI ÇOK ÖNEMLÝ Sabah kahvaltýsýnýn günün en önemli öðünü olduðunun altýný çizen Yýlmaz, çocuklarýn kahvaltý yapmadan evden gönderilmemesini tavsiye etti. "En sýk karþýlaþýlan sorun kahvaltý yapmamalarýdýr ama en az bir bardak süt dâhil olsa tükettirilmelidir." diyen Yýlmaz, "Yapýlan araþtýrmalarda kahvaltý eden çocuklarýn etmeyenlere göre baþarý düzeylerinin, derse ilgilerinin daha yüksek olduðu, daha kolay öðrendikleri görülmüþtür." diye konuþtu. HARÇLIK YERÝNE beslenme çantasý "Çocuðunuza harçlýklar yerine beslenme çantasý hazýrlayýnýz çünkü kantinlerden alýnacak abur-cuburlar hem saðlýksýzdýr hem de obeziteyi tetikleyicidir." uyarýsý yapan Yýlmaz, "Beslenme çantalarýna 'tam buðday sandviç ekmeði ile yapýlmýþ peynirli/tavuklu sandviçler + süt/ayran + meyve' tarzýnda daha düþük kalorili ve vitamin mineral yönünden zengin dengeli bir öðün hazýrlamalýsýnýz." tavsiyesinde bulundu. Yýlmaz, þayet okulda yemek veriliyorsa okul yönetiminden mönülerin istenmesini, evdeki yemeklerin de okuldaki yemediklerini tamamlayacak þekilde organize edilmesini önerdi. EVE CÝPS, ÇÝKOLATA, KOLALI ÝÇECEKLER ALMAYIN Çocuklara ev yemeðini sevdirmek için yemeklerin birlikte yapýlmasýný tavsiye eden Yýlmaz, þöyle konuþtu: "Ýçinde emeðinin bulunduðu bir besini daha kolay ve severek yiyecektir. Çocuklara sevdirebilme acýsýndan ek olarak süslemeler yapabilirsiniz mesela bir omlete kaþ göz aðýz daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Eve özellikle cips-çikolata-kolalý içeceklerhazýr meyve sularý gibi besinleri almayýn. Bu tip gýdalarla ev ortamýnda karþýlaþtýrmayýn. Israr ederse onunla oturup bu tip besinlerin bünyesine nasýl zarar verdiðini uygun bir dille anlatýn ama sakýn korkutmayýn. Son olarak, Çocuðunuzu oyunlara ve harekete teþvik edin. Hatta siz de onunla birlikte hareket edin. Unutmayýn çocuklar çoðunlukla anne-babalarýný örnek alýrlar." (CÝHAN) : Eðlence Yeþil Deniz Hicabi nin getirdiði haberle Süleman ýn annesine söylediði yalan bir anda ortaya çýkmýþtýr. Hafize muhtarlýðýn önüne kadar gelip cenazenin Ýlyas a ait olduðundan emin olunca daha önce hiç yapmadýðý bir þeyi yapar ve Süleman a herkesin içinde sert bir tokat atar. Süleman ise bir yanda annesine yaþattýðý diðer yanda babasýnýn ona yaþattýðý hayal kýrýklýklarýyla öylece ortada kalakalmýþtýr. Kasabada kulaktan kulaða yayýlan Ýlyas ýn þehirde kendine bir baþka hayat kurduðu haberleri ise bir baþka yalaný, sadýçlarýn etrafýndakilere söylediði paralarýn Süleman ýn babasýndan geldiði yalanýný ortaya çýkaracaktýr. : Güldür Güldür Evinde musluk akýtan çok ünlü dizi oyuncusu Hüseyin, conta almak için nalbura gittiðinde baþýna en fazla ne gelebilir? Hüseyin conta almaya geldiðini mahalleliye anlatabilecek mi? Can Bonomo ayný mahalleye gelirse neler yaþanýr? Evlendikten sonra erkek muhabbetini unutan Ýbrahim'i babasý Ýsmail muhabbethaneye götürürse neler olur? Ýbrahim'in karýsý Nezaket ve annesi Sinem muhabbethaneyi basarsa neler olur? Nükhet Duru'nun muhabbethane'de ne iþi var? Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. 9:4 Sinema Gerçeðin Peþinde Görevden ihraç edilmiþ eski bir polis olan Nick Cassidy, Manhattan'da bir otelin çatý katýna çýkarak masumiyetini kanýtlamak için intihar giriþiminde bulunur. Bir kadýnýn çýðlýðý üzerine New York Polis Departmaný'ndan görevlendirilen bir ekip olay yerine gelir ve psikolog polis memuru Lydia Anderson, Nick'i ikna edip indirmesi için görevlendirilir. Bu arada Nick ana caddeye basýnla birlikte büyük bir kalabalýk toplayýp, ilgi çekmeyi de baþarmýþtýr. Þener Þen Aralýk 94 tarihinde, o zamanlar marangozluk yapan ünlü oyuncu Ali Þen'in oðlu olarak Adana'da dünyaya geldi. Sanat hayatýna Ýstanbul Belediyesi Þehir Tiyatrolarýnda sahneye çýkarak baþladý. Babasý gibi sinema sanatçýsý olmak istemeyen Þener Þen, kendisini tiyatro oyunculuðuna adadý. Ancak tiyatrodan elde ettiði kazanç yetmediði için sinemaya girmek zorunda kaldý. Dublajdan tanýdýðý yönetmenlere, Figüran olarak beni de çaðýrýn. Ama bir þartým var, yevmiyemi o gün alayým der.sinemaya ilk adým attýðý yýllarda figüranlýk dahil her iþi yaptý. Beþ yýl boyunca - bazý filmlerde sadece dans etmek veya baþrol oyuncusundan dayak yemek gibi- küçük rolerde yer aldý. Kariyerinde dönüm noktasý 9 yýlýnda Ertem Eðilmez'in filmi Hababam Sýnýfý'ndaki 'Badi Ekrem' tiplemesi oldu. Ayný filmde Ýnek Þaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile müthiþ bir ikili oluþturdu ve o yýllarda büyük giþe hasýlatý yapan Süt Kardeþler, Þabanoðlu Þaban, Tosun Paþa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralý ve Davaro gibi filmlerde oynadý.þener Þen, 984'e kadar yardýmcý roller oynadý. O dönemde Anadolu piyasasýna hâkim olan iþletmecilerin, Arzu Film ve Ertem Eðilmez'e yaptýklarý baský sonucunda artýk baþrollerde oynamasý gündeme gelir. Ancak o güne kadar özellikle Kemal Sunal ve Ýlyas Salman'la birlikte yaptýðý filmlerde oynadýðý uyanýk, üçkâðýtçý, sahtekâr, dolandýrýcý tiplemeleri canlandýrmýþ olan Þen bu kez halkýn istediðini yapmamayý seçti. Onlarýn istediði filmi yapmam, baþrol oynayacaksam kendi istediðim filmi yaparým diyerek Baþar Sabuncu'nun Namuslu filminde ilk kez baþrole çýktý. PÝROHÝ Malzemeler su bardaðý un adet yumurta Yeterince su Yarým kalýp beyaz peynir Yarým demet maydanoz çorba kaþýðý tereyaðý çorba kaþýðý acýbiber salçasý Yemeðin Tarifi su bardaðý unu biraz tuzla karýþtýrýp, bir yoðurma kabýna alýn. Ortasýný açýn. Yumurtayý kýrýn. Azar azar su ilave ederek, sert bir hamur haline getirin. Üzerini nemli bir bezle kapatýn. En az yarým saat dinlendirin.beyaz peyniri elinizle ufalayýn. Ýçine ince kýyýlmýþ yarým demet maydanozu katýn. Dinlendirilmiþ hamuru birkaç bezeye ayýrýn. Arasýra un serperek açýn. iri kareler halinde kesin. Her karenin ortasýna bir miktar peynirli harç koyun. Kapatýn.Tüm bezeleri bu þekilde bitirin. Tuzlu suya teker teker atarak haþlayýn. Yayvan bir servis tabaðýna çýkarýn. çorba kaþýðý tereyaðýný kýzdýrýn, içine çorba kaþýðý acý biber salçasýný ekleyin. Pirohinin üzerine gezdirip, servis yapýn. Kadýnlar, erkekleri kýlýçsýz zapteder; ipsiz baðlar. Lev Tolstoy 8:4. Sayfa :4 Dudaktan Kalbe : Öðle Haberleri : Derya nýn Dünyasý : Dudaktan Kalbe :4 Dolu Dolu Anadolu :4 Gagguk 8: Ana Haber 9: Spor Bülteni 9:4 Gerçeðin Peþinde :4 Kanlý Para :4 Mercek Altý 8: Yasemince 9. Þehit in Annesi. Aliye. Telgrafýn Telleri 4.4 Ebru Yaþar la Her Gün. Kumarbazýn Karýsý 8: Ana Haber 9: Elif : Haber Saati : Direkt Temas : Pis Yedili 8: Ayý Kardeþler 8: Pepee 9: Show Dünyasý : Her Þey Dahil : Nursel in Mutfaðý : Bu Tarz Benim : Yahþi Batý 8: Ana Haber 9: Deniz Yýldýzý : Güldür Güldür : Acil Aþk Aranýyor 4:4 Denize Hançer Düþtü. Geniþ Aile 8. Acemi Cadý. Akasya Duraðý. Çok Güzel Hareketler Bunlar. Evim Þahane. Arka Sokaklar 8: Koca Kafalar 9: Ana Haber Bülteni : Güneþin Kýzlarý 9: Beni Böyle Sev : Ýyi Fikir : Ana Ocaðý : Pastane : Yunus Emre : 'de Bugün : Zengin Kýz Fakir Oðlan 9: Ana Haber 9: Heredot Cevdet Saati : Yeliþ Deniz : Diriliþ Ertuðrul 9: Maceracý :4 Ayna. Tv Filmi. Ritmini Arayan Kalpler 4:4 Yetim Gönüller : Beþinci Boyut :4 Ötesiz Ýnsanlar 8. Ana Haber Bülteni 9: Ýki Dünya Arasýnda : Modern Habil Kabil : Ýyi Seyirler

9 AÐUS- EKÝM PAZARTESÝ Sungurlu'nun 8 öðretmene ihtiyacý var Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Sungurlu'da 9 okul ve kurum bünyesinde on bini aþkýn öðrenci ve 'e yakýn öðretmen ile eðitim öðretim faaliyetlerinin devam ettiðini belirterek, çeþitli branþlarda toplam 8 öðretmene ihtiyaç olduðunu söyledi. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünü ziyaret ederek Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu ile görüþtü. AK Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ve bazý partililerinde hazýr bulunduðu ziyarette Kurt, - eðitim-öðretim yýlýnýn öðrencilere, ailelerine, öðretmenlere ve eðitim camiasýna hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu da Milletvekili Kurt'a yaptýklarý ziyaretlerinden duyduklarý memnuniyeti bildirerek kendilerine teþekkürlerini iletti. - "ÖÐRETMEN ÝHTÝYACIMIZ VAR" Ziyarette Sungurlu'daki okullarda devam eden bakým ve onarým çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Atcýoðlu, 9 okul ve kurum bünyesinde bini aþkýn öðrenci ve 'e yakýn öðretmen ile eðitim öðretim faaliyetlerinin devam ettiðini ve çeþitli branþlarda toplam 8 öðretmene ihtiyaç olduðunu söyledi. Geçen yýl temeli atýlan Fen Lisesi inþaatýnýn hýzla devam ettiðini ve ikinci yarýyýl baþýnda biteceðini bildiren Atcýoðlu, yaz tatili süresince toplam okulda bakým ve onarým çalýþmasýnýn tamamlandýðýný sadece Sungurlu Öðretmenevi'nde onarýmýnýn devam ettiðini dile getirdi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu ayrýca, eðitim kurumlarýnýn daha modern hale gelmesi için katký sunan Çorum milletvekillerine, Bakanlýk yetkililerine ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teþekkür etti. Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt da "Eðitim-öðretim faaliyetlerine daha fazla katký saðlamak için bütün imkanlarýmýzla Sungurlu'yu en iyi yerlere getirmeye çalýþacaðýz" sungurlugündem "Mevsimlik tarým iþçilerinin yaþam þartlarý iyileþtirilmeli" Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum'da tarým iþçilerinin yaþadýðý çadýrlarý ziyaret etti. Gördüðü manzara karþýsýnda "Bu insanlara bu reva mý?" diye tepki gösteren Bakan Topçu, "Almanlarýn 9'larda bize yaptýðýný, bizim kendi insanýmýza yapmamamýz lazým" Bakan Topçu, bir dizi ziyaret ve program kapsamýnda cumartesi günü Çorum'a geldi. Ýskilipli Atýf Hoca ile ilgili düzenlenen konferans için Ýskilip ilçesine giden Topçu, dönüþte yol kenarýnda gördüðü ve mevsimlik tarým iþçilerinin yaþadýðý çadýrlarý ziyaret etti. Topçu ve beraberindekiler, tarým iþçilerinin aileleriyle birlikte tarlaya çalýþmaya gitmesi nedeniyle çadýrlarda kimseyi bulamadý. Tarým iþçilerinin yaþadýðý saðlýksýz ortamý yakýndan gören Bakan Yalçýn Topçu, "Buralarýn hali çok kötü. Ýnsanlar burada yaþamaya çalýþýyor. Bu iþçileri buraya çalýþmaya getirenlerin veya iþadamlarýnýn, ilgili odalarýn buraya iki konteynýr yapmasý zor mu? Bu insanlara bu reva mý? Burada böyle bir þeye müsaade edilmemeli. Sayýn Valim bunlara bakmak lazým. Bir iþadamý çalýþtýracak iþçi getiriyorsa böyle olmamasý lazým. Çorum için þu manzara doðru deðil. Çorum gelir düzeyi yüksek bir il. Buraya gelen insanlar emek veriyor. Bizim medeniyetimiz 'alnýnýn teri kurumadan çalýþana hakkýný verin' diyor. Ama bu manzara hiç iyi deðil" þeklinde kaydetti. Geçim derdi için buralara kadar gelen insanlara sahip çýkýlmasý gerektiðini ifade eden Bakan Topçu, tarým iþçilerinin trafik kazalarýna kurban gitmesine dikkat çekerek, "Yolda trafik kazalarý geçiriyorlar. Ýnsani olmayan þartlarda taþýnýyorlar. Her þeylerine bakmak lazým" açýklamalarýnda bulundu. "ALMANLARIN BÝZE YAP- TIÐINI YAPMAYALIM" "Almanlarýn 9'larda bize yaptýðýný, bizim kendi insanýmýza yapmamamýz lazým" diyen Topçu, þunlarý söyledi: "Bunlar bizim insanýmýz. Burada Çalýþma Bakanlýðý'na, Aile ve Sosyal Ýþler Bakanlýðý'na sorumluluklar düþüyor. Ýl Saðlýk Müdürlüðü ölür mü yani þuraya iki doktor ve hemþire gönderse. Ýþçileri ve çocuklarý saðlýk kontrolünden geçirse. Burada bir kiþi bile olsa bunu yapmak lazým. Bu çalýþanlar bizim insanýmýz." Bakan'ýn açýklamalarý karþýsýnda Çorum Valisi Ahmet Kara, "Mesaj alýnmýþtýr Sayýn Bakan'ým. Ben ilgileneceðim" Çadýr ziyaretinde AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt da yer aldý. Sungurlu Barajýnda Bilim Kurulu 'höyük' incelemesi yaptý AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, "Höyük ile ilgili bir sorun çýkmazsa Sungurlu Barajýnda sona geliyoruz" Kurt, Sungurlu'nun içmesuyu ihtiyacýnýn yanýnda bin dekar arazinin sulanmasýnýn amaçlandýðý Sungurlu Barajýnda (Kýrankýþla) incelemelerde bulundu. Rezervuarýnda tespit edilen höyük nedeniyle baraj projesi beklemeye alýnan alanda yapýlan incelemede Kurt'a, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Ankara Kültür Varlýklarý Koruma Bölge Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakký Acun, Devlet Su Ýþleri (DSÝ). Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve Bilim Kurulu Üyeleri eþlik ettiler. Baraj inþaatýndaki pürüzleri giderip, süreci hýzlandýrmak istediklerini belirten Kurt, "Sungurlu Barajý höyük nedeniyle beklemeye alýnmýþ ve alternatif çözüm bulunmasý yönünde destek istenmiþti. Ancak yakýn bölgede bir alternatif çözüm bulunamadý. DSÝ yetkilileri ve Kültür Varlýklarý Koruma Kurulu ile yaptýðýmýz incelemelerde bir sorun çýkmazsa baraj projesinde sona geliyoruz. Kültür Varlýklarý Numaralý Koruma Kurulu'nca oluþturulan Bilim Kurulu Üyeleri incelemede bulundular. Höyük ile ilgili yapacaklarý çalýþma sonucu ne yapýlacaðýna karar verecekler. Eðer bir sorun çýkmazsa baraj için ihale süresi baþlayacak ve 'da inþaatýna baþlanýp, 8 yýlýnda yapýmý bitecek" diye konuþtu. TERÖRÜN ÇÖZÜMÜNDE TOPLUMUN ÝRADESÝ VE TERCÝHÝ Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar 9 Çorum Türk Ocaðý Baþkaný Terör eylemlerine yönelik olarak halkýn iradesi önemlidir. Önemli olan bir diðer husus ta, halkýn terör eylemlerine kaþý takýnacaðý tavýrdýr. Buna; halkýn teröre karþý taraflardan birisinin yanýnda yer almasý veya tercihi de denebilir. Tavýr, yaklaþýmýn tutuma, tutumun da davranýþa dönüþmesi anlamýný ifade eder. Böylece tercih þekillenmiþ olur. Tutum, tercih eylemini de içinde barýndýran insani, sosyal ve toplumsal reflekstir. Yani bu iki kavram( tutum ve tercih); birbirlerinin hem sebep-sonuç iliþkisini ve hem de tamamlayýcý parçalarýný temsil eder. Genellikle tercihin arka planýnda tutum vardýr. Tutumun netliði ile tercihin keskinliði arasýnda bir iliþkinin olduðu söylenebilir. Bu yüzden, tutum-tercih iliþkisi ve tutumun tercihe dönüþmesi önemlidir. Söz konusu bu iki kavram, birlikte ve birbirleri ile anlam kazanýr. Tercihin bir adým ötesi destektir. Yetkililer; kaos, belirsizlik ve teröre karþý toplumsal destek kazanabilmek için, halkýn tercihlerini yanýnda görmek ister ve onlarý yönlendirme ihtiyacý hissederler. Bunun için yönetsel erk; yoðun bir þekilde, algý düzenleme araç ve yöntemlerini kullanarak toplumun desteðini almayý planlar. Böylesi bir yönlendirme ve düzenleme faaliyetinin doðruluðu ya da yanlýþlýðý tartýþýlabilir. Tartýþýlmalýdýr da. Çünkü her yönlendirme çabasý, ayný zamanda halkýn özgür iradesine vesayet koyma anlamýný da gelir. Ya da ona güvenmemek þeklinde yorumlanabilir, bu tür müdahaleler. Nasýl algýlanýrsa algýlansýn, algý oluþturma çabalarý,toplumsal dinamikler açýsýndan her zaman etik, ahlaki ve insani kabul edilmeyebilir. Hatta bazen yoðun eleþtirilere de neden olabilir. Bu durum, yönetim açýsýndan önemli bir zaaf olarak kabul edilebilir. Yani; çarþýya giderken evdeki bulgurdan olmak riski, her zaman için vardýr. Yukarýda belirtilen risk yüzünden, toplumun tercihinin oluþturulmasý sürecine dikkat edilmelidir. Bu süreç; yöneten erk tarafýndan tek yanlý ve kendi yanlýþlarýný da aklayacak þekilde oluþturulmamalýdýr. Böyle bir gayret, toplumsal desteðin tek yanlý oluþturulmasý ya da toplumsal desteðin zorlanmasý demektir. Zorlama; bir yandan terörün çözümünü zorlaþtýrýrken, diðer yandan da teröristleri ve terör üreten aktörleri, kamuoyunun vicdanýnda kýsmen de olsa meþru hale getirebilir. Böylece, toplum mühendisliði faaliyetlerinin kýskacýnda ve yoðun enformasyon bombardýmanýn altýnda sýkýþmýþ bulunan kamuoyu; farkýnda olmadan sanal bir algý dünyasýnýn içinde, kendisine ait olmayan algýlar ve yanlýþlar setinde yuvarlanýp gider. Bu durum ayný zamanda,toplumun kendine yönelik öz güven kaybý olarak ta sonuçlanabilir. Kamu-oyu anlamýnda yaþanýlan tek yönlü yönlendirmelerin ürettiði sonuç, aslýnda bir baþka açýdan düþünüldüðünde bir nevi irade gaspýdýr. Yaþanýlan toplumsal anlamdaki bu irade gaspý,üçüncü dünya ülkelerinin yaþadýðý ya da yaþamak zorunda býrakýldýðý trajik durumla bire bir örtüþür. Yani demokratik teamüllerin iþlemediði, insan haklarýnýn önemsenmediði ve bireysel veya toplumsal iradenin anlam taþýmadýðý bir toplumsal yapýda; insanlar umutsuzluða, öfkeye ve entropiye( yok olma ya da tükenme eðilimi) sürüklenebilirler.ben senin iradene ve seçimine güvenmiyorum. Hatta bir adým daha ileri giderek yok sayýyorum. Kendi doðrularýmýn dýþýnda hiçbir doðruyu tartýþmam ve tartýþtýrmam. Doðru da, etik ve hukuki olanda benim yaklaþýmýmdýr. Sýnýrlarý ben koyarým. Siz sadece itaat etmekle mükellefsiniz. Ýtaat ederseniz ne ala, yoksa sizi hasým ilan ederim. Size de sonucuna katlanmak düþer. Bu tek yanlý, tepeden inmeci yaklaþýmýn etik ve ahlaki boyutu var mýdýr? Tartýþýlmalýdýr. Ancak; öfke ve korku imparatorluðunun baskýn olduðu günümüz konjonktüründe, bunlarý tartýþmanýn ne kadar mümkün ya da mantýklý olabileceði de bir baþka soru iþaretidir. Özgür tartýþma ortamýnýn ya da fýrsatlarýnýn bulunmadýðý durumlarda, insanlar sadece söyleneni ve bilebildiklerini tekrar edebilirler. Buna toplumun kendisini yenilemesi yerine tekrar etmesi ya da içe dönmesi de denebilir. Bunun bir adým sonrasý iç hesaplaþmadýr. Yani çatýþmanýn alt yapýsýnýn oluþturulmasý veya fitilinin ateþlenmesi demektir. Sýnýrlanma duygusunun belirleyici olduðu zihinsel yapýlarda tek çýkýþ yolu, öðrenilmiþ çaresizliktir. Mevcut durumu kabullenmek ve tek çözüm ya da çýkýþ yolunun bu olduðuna inanmak, bir nevi toplumsal tükenmedir. Bu noktaya taþýnan toplumsal yapýnýn kendisini yenileme ya da yeniden üretme þansý, isteði ve gücü olmadýðý gibi, yaþama yönünde ki motivasyonu da olmayacaktýr. Bu duruma, çaresizliðin karara ve kabule dönüþmesi de denebilir. Bir toplumun böyle bir noktaya gelmesi; duygusal anlamda ve insani erdemler açýsýndan kabul edilebilecek bir sonuç deðildir. Çünkü, çaresizlik duygusu yaþayan toplum biraz daha zorlanýrsa, belirli bir dönem sonra, çatýþmayý bir çýkýþ yolu olarak hatýrlayabilir. Þimdi terör sorununun çözümünde ( terörün yönetiminde) etkili olabilecek yaklaþýmlara gelecek olursak þunlarý ifade edebiliriz. Birincisi, çözümün temel kaynaðý halkýn özgün yani yönlendirilmemiþ iradesidir. Bu irade çok önemlidir. Bu iradenin önemsenmesi ve bu iradeye güvenilmesi gerekir. Çünkü,böyle bir irade, size olaylarýn üstüne kolay ve daha güçlü bir þekilde gitme imkaný verir. Ýkinci çözüm kaynaðý da meþruiyettir. Meþruiyet; halkýn iradesine güvenme, hukuka uygunluk, etik ve ahlaki deðerlere saygý ve þeffaflýk gibi sonuçlar üretecektir. Böyle bir sonuçla teröre karþý üç farklý avantaj elde etmek mümkündür. Bunlar þöyle sýralanabilir: ) Tarihsel süreç içerisinde millet olarak baþýnýz muhtemelen daha az aðrýr.)ýç ve dýþ kamu-oyuna kendimiz ve yaptýklarýmýz daha etkin bir þekilde anlatýlabilir. ) Ýnsani deðerleri esas alan ve karþýlýklý güvene dayalý bir toplumsal iklimi önceleyen, barýþ ve istikrarý merkeze alan bir yapý birlikte daha güçlü bir þekilde kurulabilir. Yukarýdaki üç sonuç, milletin bekasý ve geleceðinin teminat altýna alýnmasý açýsýndan son derece önemlidir. Ülkelerin ömrü daima iktidarlarýn ömründen uzun olmuþtur. Tarih bunun ispatý ile doludur. Hiç bir güç ya da güç odaðý ilelebet payidar olma imkanýna sahip deðildir. Her sosyal olgunun ve yapýnýn bir hayat seyri vardýr. Sosyal bilimcilere göre bu süre, on() artý bir zaman dilimini ifade eder. Artý zaman dilimi, tamamen güç odaðýnýn doðrular adýna göstereceði performansla ilgilidir. Bu performans ayný zamanda; bir güç odaðýnýn ya da sosyal organizasyonun gücünü ileri taþýma çabasýnýn yanýnda, milletin memnun edilmesi ve güçlü bir toplumsal uzlaþýnýn oluþturulmasý ile de baðlantýlýdýr. Arzulanan bu sonuçlar, iliþkiler sisteminde ve iletiþimde sevgi dili kullanýlarak saðlanabilir. Yani hayatýn merkezine sevgiyi, sadeliði, gönül yüceliðini, ötekini anlayabilmeyi ve baðýþlamayý yerleþtiren bir sosyal aktör; millete ve tarihe karþý görevini hakkýyla yerine getirmiþ olur. Öte yandan,belirtilen bu eylemleri gerçekleþtiren aktör ya da aktörler;irdelenen ve kritik edilen deðil, hayýrla anýlan bir tarihsel sürecin altýna imza atan önemli bir figür haline de gelebilirler. Tarihin hafýzasý uzun süreli, yargýsý ise acýmasýzdýr. Bu yargý, nesiller boyu tevarüsederek güncelliðini korur. Bu yüzden, iyi, olumlu ve insani imaj oluþturmanýn çabasý içinde olmak gerekir.yapmak zor, ama yýkmak ise bir o kadar kolaydýr. Hele gönül inþasý daha da zordur. Çünkü bunun için iyiliðe ve insan kazanýmýna adanmak gerekir. Adanmak ise sevgi iklimini öncelemekle mümkündür. Yani gönül geniþliði ya da zenginliði ister adanmak. Bu zor,ama, baþarýlmasý geren bir amaç olmalýdýr. Tarih,jakoben tavýrlarýn pek çok olumsuz sonuçlarýna tanýk olmuþtur. Hayattaki insani hýrs ve hesaplarýn kabul edilebilirliðini kaybettiði nokta, çatýþmanýn baþlangýç noktasýdýr. Ne kadar pro-aktif davranma yeteneðiniz olursa olsun, pür anlamda çatýþmayý kazanmaya gücünüz yetmeyecektir. Çünkü çatýþmanýn net bir kazananý yoktur ve çatýþmada kazaným, zor elde edilebilecek bir sonuçtur.çatýþma; toplumsal enerjinin boþa harcanmasý, derin toplumsal fay hatlarýnýn oluþmasý ve daha da önemlisi tarihi, sosyal ve toplumsal veballerin üstlenilmesi anlamýna gelir. Bütün bunlar kurumsal ya da insani hýrslara deðer mi? Doðrusu bu sorunun net bir cevabýný, iç dünyamda ben þahsen bulabilmiþ deðilim. Aklý baþýnda insanlarýn da buna evet cevabýný verebileceklerini düþünmüyorum.bu büyük ülke ve bu büyük millet, ilelebet terörle yaþamaya mecbur deðildir. Ülkemizin güzel günler görme hakký vardýr. Bu cennet vataný cehenneme çevirmeye kimsenin de hakký yoktur. Toplumsal iradeye yön verenler, eðer gerçekten bu ülkeyi seviyorlar sa;( ki sevdiklerine inanýyoruz ) politikalarýný, projelerini ve iletiþim dillerini yeniden gözden geçirmek zorundadýrlar. Bulunduðumuz noktada iç muhasebeye çok ama çok ihtiyacýmýz var. Oto-kritik de denilen bu eylem, ayný zamanda ötekinin yerine kendisini koymayý anlamlý kýlan bir zihinsel sürecin adýdýr. Çatýþmanýn yönetiminde ve terörün önlenmesinde oto kritiðin, insanlara ve topluma huzur anlamýnda çok þey katabileceði söylenebilir.terörün karþýsýnda olmanýn dýþýndaki hiçbir insani, sosyal ve toplumsal tavýr ya da tercih kabul edilemez. Zaten ülkenin genelinde (Doðu ve Güney Doðu da dahil) de toplumsal tavýr önemli oranda terör karþýtlýðý ve güvenlik güçlerine destek þeklinde ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Bu süreç, terörün çözümünde Türk Milletinin elindeki en önemli avantajlardan birisi olabilir.tabii ki kullanýlabilir se. Bunun için samimi ve güven telkin eden bir söyleme, toplumun özgür iradesinden destek alan bir siyasi eyleme ve hepsinden daha da önemlisi Yüce Milletimizin asaletinden kaynaklanan yiðitliðe ihtiyaç vardýr. Gerisi ise teferruattýr. Bu böyle biline. Saygýlarýmla.

10 EKÝM PAZARTESÝ Ceylan: " Kasým, yeniden diriliþ günü" Gadir-i Hum Velayet Bayramý programýna ilgi yüksek oldu Çorum Ehlibeyt Vakfý Gadir-i Hum Velayet Bayramý programý düzenledi. Ýmam Ali Mescidi Hocasý Tekin Polat'ýn Kur'an-ý Kerim Tilaveti ile baþlayan program 'Menakýb-ý Ali b. Ebu Talip' Geçtiðimiz hafta Gaziantepspor Galatasaray maçýnda maçýn adamý seçilen ve sitesinin analizine göre en çok koþan oyuncu seçilen Çorumlu futbolcu Bilal Kýsa giderek yükselen form grafiði ile süper ligin en çok konuþulan futbolcularý arsýnda yerini aldý. Gaziantepspor- Galatasaray maçýndan hemen sonra Kazakistan'ýn Astana takýmý ile karþýlaþan Galataray'da Bilal Kýsa kariyerindeki ilk þampiyonlar ligi maçýna çýkmýþtý. Bu maçta yaklaþýk otuz metreden attýðý falsolu þut ile kaleciyi Nenat Eric'i ters köþeye yatýrarak Galatasaray'ýn ilk golünü atan Kýsa hafta boyunca þampiyonlar ligi otoritelerinin konuþulan ismi oldu. Yükselen performansý ile Galatasaray'ýn orta sahasýndaki formasýný giderek saðlamlaþtýran Bilal Kýsa Cumartesi günü de Ýstanbul Fatih Terim stadyumunda konulu sinevizyon gösterisi ile devam etti. Programýn açýlýþ konuþmasýný Ehlibeyt Cami Ýmamý Özgür Arapoðlu yaptý. Ardýndan 'Gadir-i Hum' konulu sinevizyon gösterisinden sonra Methiyeler ve þiirler seslendirildi.musa Aydýn'ýn günün anlam ve önemiyle ilgili konuþmasýnýn ardýndan program dua ile sona erdi. Bahadýr YÜCEL Süper Ligde Bilal Kýsa fýrtýnasý Medipol Baþakþehir maçýna Galatasaray'ýn numaralý formasý ile ilk de çýktý. Maç boyunca gösterdiði performans ile otoritelerden tam not alan Kýsa bu maçta da topla en çok buluþan oyuncu olarak istatistiklerdeki yerini aldý. Maç sonunda yayýncý kuruluþunun ropörtaj yapmayý tercih ettiði futbolcular arasýnda yer alan Kýsa "Baþakþehir iyi bir takým. Müsabakada kontrol bizdeydi. Baktýðýmýzda hiç pozisyon vermedik. Þimdi önümüzde milli aradan sonra Gençlerbirliði maçý var. Onu da kazanmak istiyoruz. Tabii ki bu sezon takýma katýldým, elimden geldiðince mücadele etmeye çalýþýyorum" ifadelerini kullandý. Arazi anlaþmazlýðý yüzünden yaþýnda katil oldu Sungurlu ilçesine baðlý Çadýrhöyük köyünde arazi anlaþmazlýðý yüzünden köy muhtarý vurularak öldürüldü. Olay, önceki gün Çadýrhöyük köyünde meydana geldi. Çadýrhöyük Köyü Muhtarý yaþýndaki Ramazan Alýmcý, traktörüyle köye dönerken, Osman A. () ve Mehmet Ö. (4) isimli akrabalarý ile karþýlaþtý. Arazi anlaþmazlýðý nedeniyle aralarýnda husumet bulunduðu öne sürülen taraflar tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn büyümesiyle Osman A. tabancayla muhtar Ramazan Alýmcý'ya el ateþ etti. Ýki kiþi kaçarak olay yerinden uzaklaþtý. Köye gelen saðlýk ekipleri, muhtar Alýmcý'nýn olay yerinde hayatýný kaybettiðini belirledi. Jandarmanýn yaptýðý incelemelerin ardýndan muhtarýn cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Jandarma olayýn þüphelilerinden Mehmet Ö.'yü yakalarken, Osman A.'nýn aranmasýna devam ediliyor. AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, "Bizler bu memleketi kimseye böldürmeyiz, kimseye parçalatmayýz. Tek devlet, tek millet, tek bayrak konusunda taviz vermeyeceðiz" Kasým seçimlerinin hazýrlýk çalýþmalarýný sürdüren Milletvekili adayý Ceylan, çalýþma arkadaþlarýyla birlikte Ortaköy Ýlçesi'ni ziyaret etti. Ýlk olarak Ortaköy Belediyesi'ni ziyaret eden Ceylan, daha sonra parti binasý önünde partililer ve vatandaþlarla istiþare toplantýsý yaptý. Ceylan'a Ortaköy ziyareti sýrasýnda; AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Eyüp Arslan, Adnan Armaðan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Ünal Nalçacý, Þahin Yýldýz, Mehmet Yetim, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, AK Parti Ortaköy Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Çorum Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz, Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Þerif Þentürk, Cemal Býyýk, Gençlik Kollarý Üyeleri, Dodurga eski Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Elvançelebi eski Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, AK Parti Milletvekili Aday Adayý Orhan Bozkurt ile çok sayýda partili eþlik etti. Ýstiþare toplantýsýnda konuþan AK Parti Ortaköy Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Ahmet Sami Ceylan'ýn milletvekili adayý olmasýnýn Ortaköy için büyük bir þans olduðunu belirterek, partinin oy oranýný artýrmak ve tek baþýna iktidar olmak için seferber olacaklarýný kaydetti. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir ise Ortaköy'ün Ak belediyecilik ile tanýþtýktan sonra hizmet almaya baþladýðýný belirterek, þimdi de genel yönetimlerde Ak yönetimi yeniden iþbaþýna getirmeleri gerektiðini söyledi. Ýsbir, Ahmet Sami Ceylan'ýn bu topraklarýn çocuðu olduðunu, kendisinin Ortaköy'e yabancý olmadýðýný, bu þansý çok iyi deðerlendirmek gerektiðini belirterek, Ceylan'a Ortaköy'e verdiði desteklerden dolayý teþekkür etti. "TÜRKÝYE'NÝN AK KADROLARI ÝHTÝYACI VAR" Ortaköylülere seslenen Milletvekili adayý Ceylan, AK Parti'nin yýllýk iktidarý boyunca gerek ülkemize, gerekse Çorum'a çok güzel hizmetler getirildiðini belirterek, bu hizmetlerin, yatýrýmlarýn korunmasý, devamýnýn gelmesi için AK Parti'nin yeniden tek baþýna iktidar olmasý gerektiðini belirterek, bu nedenle Kasým seçimlerinin bir milat olduðunu söyledi. Ceylan, Türkiye'nin sýkýntýlý bir süreç yaþadýðýný, bu dönemde birlik ve beraberlik içinde olunmasý, halkýn kenetlenmesi gerektiðini anlatarak, "nefislerimizi ayaklar altýna alacaðýz, kýrgýnlýklarý, küskünlükleri, kiþisel soranlarý bir tarafý býrakarak ülkemiz için, davamýz için çalýþacaðýz" Partililerden davaya sahip çýkmalarýný isteyen Ceylan, bu sýkýntýlý dönemin ancak AK Parti ile atlatýlabileceðini vurguladý. AK Parti'nin yýlda çok büyük iþler baþardýðýný, güzel hizmetlerin verildiðini anlatan Ceylan, bunun kesintiye uðramamasý gerektiðini bildirdi. Ceylan, yýllýk kazanýmlarýn kaybolmamasý ve devamýnýn gelmesi için AK Parti'nin yeniden, tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðini söyledi. Tek baþýna iktidar olan en kötü hükümetin bile en iyi koalisyondan iyi olduðunun altýný çizen Ceylan, Türkiye'de ortaklýk kültürünün olmadýðýný, çift baþlý hükümetin karar almada ve uygulamada baþarýlý olamadýðýný, Türkiye'de geçmiþ yýllarda bunun birçok örneðinin görüldüðünü anlattý. Ceylan, "Fransa koalisyon hükümeti kurulmamasý için çift turlu seçim yapýyor. Eðer iki parti barajý aþmýþsa o iki parti kendi arasýnda tekrar seçime giriyor, birisi eleniyor, diðeri tek baþýna iktidar oluyor" diye konuþtu. Ceylan, "IMF'ye olan borçlar AK Parti zamanýnda ödenmedi mi? Öðrencilere ders kitaplarý AK Parti zamanýnda bedava verilmedi mi? Ýlçeler, beldeler AK Parti zamanýnda Toplum Yararýna Çalýþma Programýndan ve iþçi istihdamýndan yararlanmadý mý? Kilittaþý köylerimize AK Parti zamanýnda gelmedi mi? Ýnsanlarýmýz hastanelerde muayene olmak için ödünç karne aradýðý günlerden, sadece TC numarasý ile istediði hastanede, istediði doktora muayene olduðu günlere geldi. SSK hastanelerinde uzun ilaç kuyruklarý yaþandýðýný unutmadýk. Saðlýkta gelinen nokta AK Parti'nin eseri deðil mi? Sakatlara, bakýma muhtaçlara maaþ ödemesi AK Parti zamanýnda olmadý mý? Fakire fukaraya kömür, gýda yardýmlarý AK Parti zamanýnda yapýlmadý mý? 8 bin km. bölünmüþ yol, yeni havalimaný, hýzlý tren yollarý AK Parti zamanýnda yapýlmadý mý? Kredi faizleri AK Parti döneminde tek haneli rakamlara, yüzde 'in altýna çekilmedi mi?" diye konuþarak AK Parti iktidarýnda sayýlamayacak kadar hizmet ve yatýrým geldiðini dile getirdi. "KANDÝL DARMADAÐIN OLDU" AK Parti'nin terörle etkin mücadele yaptýðýný, terör örgütlerinin son yýlýn en büyük darbesini aldýðýný, terörün belinin, kolunun kýrýldýðýný ifade eden Ceylan, yakýn bir zaman sonra Türkiye'nin terör probleminin de kalmayacaðýný açýkladý. Ceylan, yapýlan operasyonlarla Kandil'in darmadaðýn edildiðini bildirdi. Artýk Türkiye'nin Göktürk adý altýnda kendi uydusuyla terörle mücadele ettiðinin altýný çizen Ceylan, "Türkiye, kendi uydusunu fýrlattýðý için, baþka ülkelere muhtaç kalmadan, gerçek ve birilerinin müdahale edemediði bilgi ve fotoðraflarýn elde edilmesinden dolayý terörle mücadelede baþarýlý olundu" Ceylan, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Türkiye artýk kendi tankýný, kendi tüfeðini, kendi helikopterini, savaþ uçaðýný yapar duruma geldi. Ýstanbul'da. Köprü, dünyanýn en büyük. Havalimaný AK Parti'nin eseridir. Son ayda, hatta son ayda teröre harcanan para ile emekliye yüzde zam yapýlabilirdi, ülkemizin yýllýk enerji ihtiyacýný karþýlar, bu enerjiyi ithal edebilirdik. Bu para ile Ankara ile Diyarbakýr arasýna hýzlý tren yapabilirdik. Dünya devi Mercedes Benz ayarýnda 4 tane fabrika kurabilirdik. Çözüm sürecini istememizin sebebi iþte buydu. yýldýr Türkiye'de þehit haberleri almýyorduk, analarýn gözyaþlarý dinmiþti. Ancak çözüm sürecinin kýymetini birileri bilmedi, anlamadý. Haziran seçimlerinin ardýndan terörü yeniden hortlattýlar. Þimdi de gereken cevabý aldýlar. Son yýlýn en aðýr darbesini alan PKK'nýn beli de, kolu da kýrýlmýþtýr. Bizler yýldýr barýþ barýþ diye baðýrdýk, dinletemedik. Þimdi de köþeye sýkýþtýlar, onlar barýþ barýþ diye baðýrýyor. Bizler bu memleketi kimseye böldürmeyiz, kimseye parçalatmayýz. Tek devlet, tek millet, tek bayrak konusunda taviz vermeyeceðiz." Ceylan, ülkenin yeniden istikrara kavuþmasý, yatýrýmlarýn ve hizmetlerin devam etmesi için AK Parti'nin yeniden, tek baþýna ve de güçlü bir þekilde iktidar olmasýnýn þart olduðunu savunarak, Kasým seçimlerinin bunun için bir milat olduðunu söyledi.

11 AÐUS- EKÝM PAZARTESÝ Çocuklara harçlýk verme yerine beslenme çantasý hazýrlayýn Okullarýn baþlamasý ile birlikte çocuklarýn beslenmesine daha büyük önem gösterilmesini tavsiye eden Diyetisyen Elanur Yýlmaz, "Çocuklarýn saðlýklý olarak okula devam etmeleri, dengeli ve yeterli beslenmeleri için okula giden bir çocuða harçlýk verme yerine beslenme çantasý hazýrlayýn." uyarýsýnda bulundu. Çocukluk çaðýnda büyüme ve geliþme sürecinin devam ettiðini belirten Diyetisyen Elanur Yýlmaz, "Bu yüzden enerji ve besin öðeleri gereksinimleri fazladýr. Ayrýca okulda hýzlý öðrenme, bilgi ve beceri kazanma süreci devam etmektedir. Çocuðun bu dönemdeki beslenme alýþkanlýðý yetiþkinlikteki beslenme alýþkanlýklarýnýn belirlenmesinde ve ilerideki þeker hastalýðý, kalp hastalýðý gibi kronik hastalýk risklerinin oluþumunda da etkindir. Bu yüzden okula devam eden çocuklarýn beslenme alýþkanlýklarýna dikkat edilmeli, neyi ne kadar yemesi gerektiði çocuða açýklanmalýdýr." KAHVALTI ÇOK ÖNEMLÝ Sabah kahvaltýsýnýn günün en önemli öðünü olduðunun altýný çizen Yýlmaz, çocuklarýn kahvaltý yapmadan evden gönderilmemesini tavsiye etti. "En sýk karþýlaþýlan sorun kahvaltý yapmamalarýdýr ama en az bir bardak süt dâhil olsa tükettirilmelidir." diyen Yýlmaz, "Yapýlan araþtýrmalarda kahvaltý eden çocuklarýn etmeyenlere göre baþarý düzeylerinin, derse ilgilerinin daha yüksek olduðu, daha kolay öðrendikleri görülmüþtür." diye konuþtu. HARÇLIK YERÝNE beslenme çantasý "Çocuðunuza harçlýklar yerine beslenme çantasý hazýrlayýnýz çünkü kantinlerden alýnacak abur-cuburlar hem saðlýksýzdýr hem de obeziteyi tetikleyicidir." uyarýsý yapan Yýlmaz, "Beslenme çantalarýna 'tam buðday sandviç ekmeði ile yapýlmýþ peynirli/tavuklu sandviçler + süt/ayran + meyve' tarzýnda daha düþük kalorili ve vitamin mineral yönünden zengin dengeli bir öðün hazýrlamalýsýnýz." tavsiyesinde bulundu. Yýlmaz, þayet okulda yemek veriliyorsa okul yönetiminden mönülerin istenmesini, evdeki yemeklerin de okuldaki yemediklerini tamamlayacak þekilde organize edilmesini önerdi. EVE CÝPS, ÇÝKOLATA, KOLALI ÝÇECEKLER ALMA- YIN Çocuklara ev yemeðini sevdirmek için yemeklerin birlikte yapýlmasýný tavsiye eden Yýlmaz, þöyle konuþtu: "Ýçinde emeðinin bulunduðu bir besini daha kolay ve severek yiyecektir. Çocuklara sevdirebilme acýsýndan ek olarak süslemeler yapabilirsiniz mesela bir omlete kaþ göz aðýz daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Eve özellikle cipsçikolata-kolalý içecekler- hazýr meyve sularý gibi besinleri almayýn. Bu tip gýdalarla ev ortamýnda karþýlaþtýrmayýn. Israr ederse onunla oturup bu tip besinlerin bünyesine nasýl zarar verdiðini uygun bir dille anlatýn ama sakýn korkutmayýn. Son olarak, Çocuðunuzu oyunlara ve harekete teþvik edin. Hatta siz de onunla birlikte hareket edin. Unutmayýn çocuklar çoðunlukla anne-babalarýný örnek alýrlar." Hangi þehirde hangi müzik dinlendiðini görebiliyoruz Anne sütü alan bebek bulaþýcý hastalýklardan korunuyor Yeni doðan bebekler için en ideal besin anne sütü. Emzirme Haftasý'nda anne sütünün önemine dikkat çeken uzmanlar, emziren kadýnýn hem kendini hem de çocuðunu hastalýklara karþý korumuþ olacaðýný kaydediyor. Her yýl - Ekim tarihleri Emzirme Haftasý olarak kutlanýyor. Liv Hospital Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Eda Balanlý, anne sütünün çok önemli bir besin olduðunu, doðumdan sonraki ilk ayda bebeðin bütün ihtiyaçlarýný karþýladýðýný söyledi. Balanlý, Yeni doðan bebekler mümkünse doðumdan sonraki ilk dakika içinde emzirilmeli. Sonraki zamanlarda emzirme sýklýðý ve süresini bebek belirlemeli, istedikçe emzirilmeli. Eda Balanlý, Anne sütü özel içeriði ile hastalýklardan korur, baðýþýklýk sisteminin geliþmesini kolaylaþtýrýr. Anne sütü alan bebeklerde zatürre, orta kulak iltihabý, menenjit, ishal gibi bulaþýcý hastalýklar ile atopik egzama gibi alerjik hastalýklar daha az görülür veya daha hafif seyreder. ifadelerini kullandý. Ýlk emzirmede sütün hemen gelmemesi halinde endiþe edilmemesi gerektiðini kaydeden uzman, bebeðe baþka bir besin verilmeden emzirmeye devam edilmesini önerdi. Stresten uzak durmanýn anne sütünü artýrdýðýný kaydeden Balanlý, Süt yapýmýný artýrmak için bebeðin sýk aralarla ve doðru teknikle emzirilmesi gerekir. Ayrýca annenin fiziksel yorgunluk ve stres gibi süt yapýmýný olumsuz etkileyen faktörlerden kaçýnmasý da önemli. Saðlýklý ve dengeli bir diyet ile beslenmek, bol sývý almak ve dinlenmeye vakit ayýrmak anne sütünün artmasýna yardýmcýdýr. þeklinde konuþtu. EMZÝRMEK, ANNEYÝ KANSERLER- DEN KORUYOR Balanlý, anne sütünün bebek için faydalarýný da þöyle sýraladý: Piþik, gaz sancýsý ve kabýzlýk daha az görülür. Anne sütü alanlarda zihinsel geliþim daha iyi olur. Ýçerdiði büyüme faktörleri nedeniyle baþta sindirim ve solunum sistemi olmak üzere birçok organ sisteminin büyüme ve geliþmesini destekler. Bebeðin su ihtiyacýný karþýlar. Anne ile çocuk arasýndaki baðý kuvvetlendirir. Emziren annede doðum sonrasý görülen kanamalar daha çabuk kesilir, rahmin toparlanýp eski halini almasý kolaylaþýr. Emziren kadýnlarda meme kanseri, yumurtalýk kanseri, kansýzlýk, annelik depresyonu, idrar yolu iltihabý, menopoz sonrasý kemik erimesi daha az görülür. Dünyanýn en popüler müzik akýþ platformu Spotify, yaklaþýk iki yýldýr Türk kullanýcýlara hizmet veriyor. milyon adet þarký arþivine sahip platformun Türkiye Genel Müdürü Ergül Çivi'yle Spotify'ýn özelliklerini konuþtuk. Ýsveçli giriþimci Daniel Eke'nin 'da geliþtirdiði Spotify uygulamasýnýn bir gün dünya müzik piyasasýný etkileyeceðini söyleselerdi çok azýmýz inanýrdý. Ama çok deðil sadece iki yýl sonra tam ülkede yayýna baþladý. itibarýyla dünyada kullanýcý sayýsý milyona ulaþtý. bin plak þirketine milyar dolar telif hakký ö 'ten bu yana Türkiye'de de hizmet veren Spotify'ýn ülke sorumlusu Ergül Çivi'yle buluþtuk ve dijital çaðda müzik sektörünü konuþtuk. Ergül Çivi'ye göre internetten þarký indirmek yerine müzik akýþ (music streaming) servisi Spotify'a abone olmak için üç önemli sebep var: Birincisi, Spotify bünyesinde milyondan fazla þarký arþivi sunuyoruz, yepyeni þarkýcýlarý keþfedebilirsiniz. Ýkincisi, siz yeni þarkýcýlar keþfettikçe onlar da gelir elde ediyor. Bugüne kadar binden fazla plak þirketine telif hakký olarak milyar dolar ödedik. Üçüncüsü de tek tek MP indirmeyle uðraþmak yerine uygulamayý hangi cihazda açarsanýz oradan müzik arþivine ulaþabilirsiniz. Koþanlar için de müzik var uyuyanlar için de Spotify'da milyar adet müzik listesi bulunuyor. Bu listeler kullanýcýnýn durumuna göre müzik önerisi yapýyor. Örneðin koþarken, çalýþýrken, yemek yerken, kahve içerken veya uyurken dinleyebileceðiniz türde müzikler bu listelerde toplanýyor. Kullanýcýlarýn dinlediði müzikleri analiz eden bir algoritma size yeni tavsiyelerde bulunuyor ve tamamen kiþiye özel liste hazýrlýyor. Müzik dinleyip para kazanýyorlar New York ve Stockholm'de - kiþilik iki ekibimiz var. Bunlarýn iþi gücü müzik dinlemek. Keyifli bir iþ, bütün gün müzik dinleyip üzerine para alýyorlar. Bu ekipler Spotify'daki þarkýlarý tasnif ediyor, gruplandýrýyor ve sürekli liste hazýrlýyor. MP indirmek artýk havalý bir iþ deðil Spotify üzerinden arkadaþlarýnýzýn hangi þarkýlarý dinlediðini görebiliyorsunuz. Ünlü isimlerin hazýrladýðý müzik listelerine abone olabiliyorsunuz, hatta kendi müzik listenizi oluþturabiliyorsunuz. Çalýþýrken, kahve içerken, koþarken farklý müzikler öneriyoruz. Bunu MP indirerek yapamazsýnýz. MP dinlemek artýk havalý bir iþ deðil. Türkiye'de en çok dinlenen þarkýlarý görüyoruz Spotify kullanýcýlarýnýn hangi þehirde hangi þarkýcýlarý dinlediðini tespit edebiliyoruz. Ýnternette bir haritamýz var. (http://bit.ly/l4c9bp) Bu haritada Adana'dan Samsun'a, Kayseri'den Ýzmir'e Türkiye'nin þehri listeleniyor. Bu listeler müzisyenlere önemli veriler sunuyor. Örneðin bu listeye bakarak þarkýlarýnýn hangi þehirde daha çok dinlendiðini görebilir, popüler olduklarý bir þehirde konser düzenleyebilirler. Bu tip verilere kaset veya CD döneminde ulaþmak mümkün deðildi. Arctýc Monkeys dinleyen de var, Ahmet Kaya da Sosyal medyada Spotify'la ilgili bir þeyler paylaþan insanlarýn sayýsýný sürekli analiz ediyoruz. Ýlk zamanlar saatte tweet atýlýrken, þimdi bu sayý 'e çýktý. Önceleri Arctic Monkeys gibi gruplarýn þarkýlarý paylaþýlýrken, þimdi Ahmet Kaya þarkýlarý paylaþýlýyor. Ýnsanlar birbirlerinin ne dinlediðine bakarak yeni müzikler keþfediyor. Türkiye'de internet kullanan iki kiþiden birisi Spotýfy'ý tanýyor TNS Belçika tarafýndan Mayýs Haziran tarihlerinde Türk internet kullanýcýlarý arasýnda yapýlan araþtýrmaya göre Türkiye'de Spotify'ýn bilinirlik oraný yüzde 49. Her kiþiden biri Spotify'ý tanýyor. Bu oran -4 yaþ aralýðýnda yüzde 'a, -4 yaþ aralýðýnda ise yüzde 'ye kadar çýkýyor. Haftalýk eriþim rakamlarýnda Spotify'ýn oraný yüzde, gibi oldukça yüksek bir orana çýkmýþ durumda. Araþtýrmaya göre eðer Spotify Türkiye'de bir radyo olsaydý en popüler altýncý radyo olacaktý. yaþ üstü beþ kiþiden biri obez Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý'na göre yaþ üstü her kiþiden birisi obezite hastasý. Obezite kadýnlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor. Araþtýrmanýn diðer bir ölçüsüne göre ise yaþ üstü bireylerden her kiþiden birisi depresyonda. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), ve daha yukarý yaþtaki nüfusun yüzde 9,9'unun obez ve yüzde,'sinin fazla kilolu olduðunu açýkladý. TÜÝK, 4 yýlý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý sonuçlarýna göre yaþ ve üstü bireylerden her kiþiden birisi obez. Cinsiyet ayrýmýnda bakýldýðýnda kadýnlarýn yüzde 4,'inin obez, yüzde 9,'ünün ise fazla kilolu olduðu görüldü. Erkeklerde ise bu oranlar sýrasýyla, yüzde, ve yüzde 8,. Bireylerin boy ve kilo deðerleri kullanýlarak hesaplanan vücut kitle endeksi incelendiðinde; yaþ ve üstü bireylerin yüzde 9,9'unun obez, yüzde,'sinin fazla kilolu, yüzde 4,'sinin normal kilolu, yüzde 4,'sinin ise düþük kilolu olduðu tespit edildi. Son ay içinde, - yaþ grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalýk türleri incelendiðinde; yüzde 4,9 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla; yüzde, ile ishal, yüzde,8 ile kansýzlýk, yüzde, ile alt solunum yolu enfeksiyonu ve yüzde 9, ile aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarý izledi. Son ay içinde, -4 yaþ grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalýk türleri incelendiðinde; yüzde 4, ile aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarý ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla; yüzde,8 ile göz ile ilgili sorunlar, yüzde 9,4 ile enfeksiyöz hastalýklar, yüzde 4,9 ile cilt hastalýklarý ve yüzde, ile beslenme ile iliþkili hastalýklar izledi. HER ON KÝÞÝDEN BÝRÝSÝ DEPRESYONDA Son ay içerisinde yaþ ve üstü bireylerde en çok görülen hastalýk türleri incelendiðinde; yüzde ile bel bölgesi problemleri ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla; yüzde, ile boyun bölgesi problemleri, yüzde, ile hipertansiyon, yüzde, ile alerji ve yüzde ile depresyon hastalýðý izledi. Son ay içerisinde yaþ ve üstü bireylerin yüzde,'sý kan þekeri, yüzde 4,4'ü kolesterol ölçümü yaptýrdý. Son ay içerisinde, yataklý tedavi hizmeti alan bireyler yaþ grubuna göre incelendiðinde; yüzde, ile yaþ ve üstü bireyler ilk sýrayý alýrken bunu yüzde, ile -4 yaþ grubundaki bireyler takip etti. Bireyler, yüzde,8 ile en fazla yataða girme/kalkma veya sandalyeye oturma/kalkmada zorluk çekti. Bunu sýrasýyla; yüzde, ile banyo yapma/duþ alma ve yüzde ile giyinme ve elbiselerini çýkarma izledi.

12 Rakip Tavþanlý EKÝM PAZARTESÝ Son dört maçýndan bir puan çýkartabilen Darýca Gençlerbirliði'nin önceki gün oynadýðý Manavgatspor karþýlaþmasýný milletvekili adayý Yakup Törk'de izledi. Sarý yeþilliler sahadan üç puanla ayrýldý Karþýlaþmaya oldukça hýzlý baþlayan sarý yeþilliler ilk ataðýnda golü buldu. Ýbrahim Yýlmaz Darýca Gençlerbirliði'ni öne geçirdi. Ýlk 4 dakikada baþka gol olmadý. Ýkinci yarýya da iyi baþlayan sarý yeþilliler, ilk golün sahibi Ýbrahim'in. dakikada attýðý golle aradaki farký ikiye çýkarttý. Son dakikalarda ataklarýný sýklaþtýran konuk ekip farký bire indirdi. golle gelen puan - Puan Durumu Takýmlar O G B M P Kastamonu 9 Bergama Bld Niðde Bld 4 Erzincanspor Beylerbeyispor Van BBSK Dardanelspor Bayburt GÖÝ Çorum Bld Dersimspor Çatalcaspor Manavgatspor Darýca GB Batman Petrol Gölcükspor Tavþanlý Linyit K.Ýskenderun Çine Madran Sandýklýspor STAD: Dr.TurhanKýlýçcýoðlu HAKEMLER:Hakan Köse, Burak Gültek, Mesut Küçükarslan Çorum Belediyespor: Utku, Akýn, Uður, Eþref Korkmazoðlu, Oðuzhan (Dk. Eþref Koçak), Kudret, Furkan, Eray, Hakan Yaðmurkaya, Berat (Dk.8 Zafer), Emre (Dk.8 Hakan Doðru) Çine Madranspor: Erhan, Mertgül, Osman Bozdað, Arif, Hüseyin (Dk.4 Oðuz), Mustafa Kara (Dk.9Mustafa Özkaya), Emre (Dk.9 Mert), Mustafa Acar, Yunus, Osman Doðru, Gökhan SARI KARTLAR: Yunus, Emre, Mustafa Acar, Arif (Çine Madran) GOLLER:.dakikada penaltýdan Oðuzhan, 4+.dakikada Berat, 4.dakikada Hakan Çorum Belediyespor, sahasýnda Çine Madranspor'u konuk etti ve bulduðu golle haftayý puanla kapatmayý baþardý. Haftaya puanla baþlayan Çorum Belediyespor, grubun galibiyetsiz takýmý Çine Madranspor'a karþý iyi bir futbol ortaya koyarken sahadan puanla ayrýldý ve moral buldu. haftada zor maça çýkacak olan Çorum Belediyespor bunlardan ilkinde Çine Madranspor'a karþý mücadele etti. Kendi sahasýnda Aydýn takýmý Çine Madranspor'u konuk eden Çorum Belediyespor maçýn baþýndan sonuna kadar oyun üstünlüðünü elinde bulundurmayý baþardý. Maçýn.dakikasýnda ceza alaný içerisinde yaþanýlan ikili mücadele sonrasýnda ilk profesyonel maçýný yöneten hakem Hakan Köse penaltý noktasýný gösterdi. Bu kararýn ardýndan futbolcular hakemin etrafýný sarýp uzun süre itiraz ettiler ancak karar deðiþmedi. Atýþý kullanmak için topun baþýna geçen takýmýn penaltýcýsý Oðuzhan Yalçýn bu penaltýyý da kaçýrmadý ve takýmýný öne geçirmeyi baþardý. Bulduðu galibiyet golünün ardýndan da ataklarýný geliþtiren Çorum Belediyespor'da son haftalarýn golcü ismi Berat Ali Genç 4+.dakikada takýmýnýn ikinci golünü kaydetmeyi baþardý. Zayýf rakibi karþýsýnda üstün oynayan Çorum Belediyespor'da Hakan.dakikada Çine Madranspor aðlarýný bir kez daha havalandýrmayý baþardý. Bu dakikada savunmanýn hatasý sonunda topla buluþan Hakan, ceza sahasý içinde kalecinin yanýndan topu aðlara gönderdi ve maç - sona erdi. Çorum Belediyespor bu puanla puanýný 'a çýkarttý. Çarþamba günü 8.hafta maçýnda deplasmanda Batman Petrolspor ile karþýlaþacak Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenmanla baþladý. Yasin Yücel Gölcük'e Dardanel freni Gol yollarýnda sýkýntý yaþayan Gölcükspor, bu sezon sahasýndaki ikinci yenilgisini Dardanelspor'dan aldý. Kýrmýzý siyahlýlar bir türlü topu çerçeveye yollayamadý Sahasýnda Dardanelspor'u aðýrlayan Gölcükspor, karþýlaþmaya þok golle baþladý. Henüz maçýn hemen baþýnda Özer konuk ekibi öne geçirdi. Kýrmýzý siyahlýlar oyunda dengeyi kursa bile ilk 4 dakika Çanakkale temsilcisinin üstünlüðü ile tamamlandý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýna en azýndan bir puan için baþlayan kýrmýzý siyahlýlarýn yakasýný þanssýzlýk býrakmadý. Dardanelspor'un kalecisi bir kez daha 'Çanakkale geçilmez' dedirtirken, kýrmýzý siyahlýlar bu sezon 'nci puanýný kaybetti. GÖLCÜKSPOR-DARDANELSPOR:- STAT:Gölcük HAKEMLER: Mert Büyükgiray**, Ufuk Altunbaþ**, Ali Balsatar** GÖLCÜKSPOR: Burak**, Ensar*, Macit*, Polat*, Selim*, Bilal* (Dk. Veysi*), Sezgin*, Oðuzhan*, Emre* (Dk. Cemal*), Yeldar*, Aziz* DARDANELSPOR: Murat***, Erdem**, U.Parlak** (Dk. Batuhan*), Ýlker*, N.Fatih** (Dk.49 Ufukcan*), U.Aygören**, Vahit*, Ufuk** (Dk 8 Suat?), Yusuf**, Taner*, Özer** GOLLER: Özer (Dk. ) SARI KART: Taner (Dk. ), Polat (Dk. 4), Bilal (Dk. 4), Uður (Dk. 8), Murat (Dk. 9), Ýlker (Dk. 84), Aziz (Dk. 9) Ara vermediler Çarþamba günü deplasmanda Batman Petrolspor ile karþý karþýya gelecek olan Çorum Beeldiyespor bu maçýn hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. Çarþamba günü lig maçýnda Batman Petrolspor ile karþý karþýya gelecek olan Çorum Belediyespor ligde oynadýðý Çine Madranspor maçýnýn ardýndan hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek antrenmanla baþladý. Ulukavak Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmanda Çine Madrnaspor maçýnda oynayan futbolcular düz koþu yaparken diðer futbolcular koþularýn ardýndan taktik çalýþma gerçekleþtirdiler. Futbolcularýn morallerinin oldukça yüksek olduðu gözlenen antrenmanda futbolcularýn bir birleriyle þakalaþtýklarý gözlendi. Çorum Belediyespor, yarýn Batman'a hareket edecek. Yasin Yücel

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Çorum, küresel bir marka olmalý

Çorum, küresel bir marka olmalý TGK Yönetim Kurulu Niðde de toplandý Mustafa Yolyapar Ekim de anýlacak Yerel medya, kentlerin geliþiminde temel aktör * HABERÝ 0 DA TKDK hibe desteðine devam ediyor TKDK proje sahibi firma ile sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

5 TE. huzurunu düþünüyoruz" "MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü

5 TE. huzurunu düþünüyoruz MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü "Ýncesu Kanyonu'nun turizm açýsýndan hak ettiði yere gelmesi için çalýþacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nde halkla buluþtu. 1 Kasým seçimlerinin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn 'Üretim Sektörü için Enerji Verimliliði' konulu toplantýsýnda konuþan

Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn 'Üretim Sektörü için Enerji Verimliliði' konulu toplantýsýnda konuþan "Esnafýn sýkýntýlarýný çözmek için elimizden geleni yapacaðýz" 02 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SAYFA 5 TE Sanayide geliþigüzel park edilen karoserler kazalara neden oluyor Bu sistem iþletmelere

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TEK ÇARE MÝLLÝYETÇÝ HAREKET

TEK ÇARE MÝLLÝYETÇÝ HAREKET Avý biraz abartmýþlar 31 EKÝM 2015 CUMARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SAYFA 10 DA TEK ÇARE MÝLLÝYETÇÝ HAREKET Sandýk zamaný 26. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri için vatandaþlar yarýn sandýk baþýna

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Mobilyacýlardan ithal mobilyaya yüzde 50 gümrük vergisi teþekkürü

Mobilyacýlardan ithal mobilyaya yüzde 50 gümrük vergisi teþekkürü Anafen'in TEOG baþarýsý Jandarma'dan 2014-2015 eðitim-öðretim dönemi Temel Eðitimden Orta Öðretime Geçiþ(TEOG2) sýnavý sonuçlarýna göre Anafen Dershanesi yine büyük baþarý gösterdi. Çorum þampiyonlarý

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı