Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stadyum ihalesi yargýya taþýndý"

Transkript

1 Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki tüm spor ve sosyal aktivitelerin yapýldýðý tek alan olduðunu belirterek, "Bu alanda 2 sentetik halý saha, 2 tenis kortu, basketbol potalarý, spor müsabakalarý yanýnda kültürel sosyal siyasal etkinliklerin yapýldýðý kapalý spor salonu, þehir stadyumu ve Güreþ Eðitim Merkezi, bulunmaktadýr. SAYFA 5 TE Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 19 AÐUSTOS 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: Stadyum ihalesi yargýya taþýndý "Okullarda baðýþ toplanmasýna kesinlikle müsaade edilmeyecek" Çorum Valisi Ahmet Kara, okullarda baðýþ ve yardým adý altýnda velilerden para toplanmasýna kesinlikle müsaade edilmeyeceðini söyledi. Çorum Valisi Ahmet Kara Av. Teoman Þahin SAYFA 7 DE Av. Teoman Þahin yaptýðý açýklamada belediyenin stadyum ihalesi ile ilgili yargý sürecini baþlattýðýný belirtti. Ýhalenin feshi ve imar deðiþikliðinin iptaliyle ilgili 2 ayrý dava açýp, yürütmeyi durdurma istediðini açýklayan Teoman Þahin, "Davalarý avukat olarak deðil Çorum'da yaþayan sorumlu bir vatandaþ sýfatýyla yani kiþisel olarak açtým. Bu sorunun "Hükümet masaya yeni ve yüksek teklifler getirmeli" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yaptýðý açýklamada yýllarýna iliþkin toplu sözleþme talepleri hakkýnda bilgiler verdi. Çorum turizm avantajýný kullanamýyor SAYFA 7 DE Çorum Hitit Vakfý'ndan hayýrseverlere teþekkür SAYFA 6 DA kiþiler, rantlar ve siyasiler üzerinden deðil, Çorum halkýnýn yararý açýsýndan tartýþýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Zira Belediye Baþkaný Muzaffer beyinde Ahlatçý grubu temsilen Ahmet Ahlatçý'nýn da Çorum sevdalarýndan en küçük kuþkum bulunmuyor. Burada önemli olan doðruya doðru yanlýþa yanlýþ diyebilmektir" dedi. Memur Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerine genel merkez yöneticileri, 11 hizmet kolundaki sendikalarýmýzýn yöneticileri, il baþkanlarý ve... SAYFA 5 TE "Çekincelerimizi, görüþlerimizi belediye baþkanýna ilettik" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, son günlerde yaþanan terör olaylarý nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduklarýný belirterek, "Terör artýk Türkiye'de ekonominin önüne geçmiþtir. SAYFA 3 TE SAYFA 4 TE Yaþar Anaç "Deprem insan öldürmez ihmal ve tedbirsizlik öldürür" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç 17 Aðustos depreminin yýl dönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. SAYFA 2 DE ANALÝZ Baþkan Külcü den Tezat açýklamalar 'Gerçek Tetikçi kim?' Nadir YÜCEL Belediye Baþkaný Külcü 60 bin metrekarelik spor alanlarýnýn yýkýlarak yerine 'konut ve iþ merkezleri' yapýlacak projeye yönelik itiraz ve Teknik eleþtirilere cevap ve bilgi vermek yerine 'Karalama Kampanyasýný' tercih etti. Bu projenin kamu yararýndan daha çok kamu zararý olmasýný ise, hedef saptýrarak konuyu baþka mecralara çekme gayretine giriþti. Üstelik bizim eleþtirimizin ihale yapýlmadan önce baþladýðýný unutarak! Bu projeyi eleþtiren sadece biz deðiliz. Saðduyulu çok sayýda Çorumlu sevdalýlarýdýr.. Esas derdi ise, eleþtirilerin en fazla bizim gazetemizde yer bulmasýdýr. Diðer yandan Ahmet Ahlatçý belediye olarak senin ihale verdiðin bir müþteri konumundadýr. Ortaðýna iltifat yapar gibi bu kadar savunmasý ve iltifat yapmasý da þaþýrtýcýdýr! Külcü'nün hedefinde ise, ' Biz' vardýk. Muzaffer Külcü, 'Sýnýrý aþan bedelini öder' þeklinde bize tehditte bulunmayý da ihmal etmemiþ. Ýlk tezat açýklamasýný ise. 'Tetikci gazetecinin ciddiye alýnmasýyla ile ilgili bir açýklama deðildir' diye sözlerine baþlarken, Tetikci dediði yani benim haberimin yer aldýðý gazetemizi objektiflere tutarak aslýnda bizi ne kadar önemsediðini göstermiþ oldu. Tezatlar ile dolu konuþmasýna devam eden Külcü güya Kültür Sitesinin yerine bizim tarafýmýzdan 'AVM yapýlmalý' þeklinde baþlýk attýðýmýzý da ifade etmiþ. Biz hiçbir zaman alýþveriþ merkezi yapýlmalý diye yazmadýk. Bilakis alt katýnda otopark ve Çorum'da yer altý çarþýsý yok. Kültür Sitesinin alt katýna 'Ayakkabýcýlar arastasýna altarnatif dükkanlar yapýlabilir' dedik. Zurna Park yapýlmalý demedik! Bizi önemsemediðini ifade eden Muzaffer Külcü, aslýnda bizi dikkatle takip ettiðini ispatlarcasýna redakte edasý ile (Düzeltmen) Rogar yerine Logar yazdýðýmýzý da tesbit etmiþ! Ve bu kelimeyi yanlýþ yazdýðýmýz için Bize Bilgi Fukarasý demiþ. En azýndan neyi anlatmak istediðimizi anlamýþ.. Kaldý ki ' Ýcbarlý Ýrtikap dan Ýtham edilmektense, ' Bilgi fukarasý olmayý tercih ederim. Biz gazetecilikten bu kadar anlýyoruz. Gazeteci görünümlü iþadamý deðiliz. Çok þükür ki yurt, han, hamamý olan gazetecilerden de deðiliz. Bizi hedef gösteren Baþkan Külcü, kendisinin ve Ahlatçý'nýn 'yeminli' düþmaný olduðumuzu vurgulamýþ! Bu tespiti iðrenç bir iftiradýr. Biz gazete olarak kiþiler ile deðil, olaylar ile ilgileniriz. Kiþiler ile ilgilensek, özellerine girme alçaklýðýný gösterirdik. Beni Külcü'nün kendisi deðil, Çorum'a neler yaptýðý ve yapmadýklarý ilgilendirir. Ýnsanlar Belediye ihalelerine girmeye korkuyorlar. Bahçelievlerde arsa sahibi yüzde 55 ile müteahhite daire karþýlýðý verirken Külcü ise çýkmýþ 43.1 veren varsa ona verelim diyor! Projesi net olan ve güven veren bir Belediye yönetimi olsa daha çok taliplinin çýkacaðýný kendileri de biliyor. (G e ç- miþte kendisine bu ihaleye sen girmeyeceksin denen müteahhitin iddialarý hala hafýzalarda ) Açýklamasýnda kendisi gibi Ýmam Hatip kökenli olan Ahlatçý'nýn Milli Piyango'yu almasýný ve merkezinin Çorum'a getirilme propagandasýný da sanki avukatý gibi konuþmasý da gözlerden kaçmadý. Muzaffer Külcü, Ahlatçý ile mahkemelik olduðumuzu ve hakkýmda 6 ay hapis cezasý verildiðini de söylemiþ. Hani biz tetikci idik. Bu söylemin ile bilakis sen, ' Ahlatçý'nýn tetikçisi olmuþ olmuyormusun?' Kaldý ki biz kendisi gibi ' Ýcbarlý Ýrtikapdan Ýtham edilmedik!' bahsettiði konu ise þudur: 'Ýskilip'ten kaçan Kuyumcu' baþlýklý haberimizin içeriðinde konuya bahis Kuyumcu Ýsmail Duman'ýn Ýskilip'te deðiþik sektörlerde yatýrýmlarý v.s. olduðu için o bölgede ' Ýskilip'in Ahlatçýsý' gibi tanýmlama ve benzetme yapýl - dýðýný yazmýþtýk. ' Ýskilip'in Ahlatçýsý' þeklinde ki benzetme içeren bu 2 kelime için Ahlatçý tarafýndan tarafýmýza dava açýlmýþtý. ' Ýstanbul Bakýrköy Asliye, Çorum Asliye Mahkemeleri ile Konunun Akademisyen uzmaný bu haber ve kelimelerde suç unsuru bulunmadýðý þeklinde kararlar verdi. Buna raðmen, Çorum 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafýndan ' Temyiz Yolu Kapalý olarak ve kesin karar þeklinde ' tarafýma TL'lik ceza verilmiþtir. ' Bu kararýn alýnmasýnýn Arka Planý da tarafýmýzca çok iyi bilinmektedir.' Keþke daha fazla ceza verilseydi de Temyiz yolu açýk olsaydý. Ayrýca bu Konu Ýnsan Haklarý Mahkemesindedir. Biz kimseye düþmanlýk ya da husumet asla beslemedik. Bilakis 2006 yýlýnda 'Barajý Kim Hortumluyor' baþlýklý haberimiz üzerine yine dava açan ve kaybeden Ahlatçýnýn kendisi Bize husumet beslemiþ ve besliyor olabilir. Öyle ki Analiz köþesinde tarafýmdan 2 ayrý senaryo bölümü halinde yayýnlanmýþ olan 'Çorum'un Para Cambazý' baþlýklý yazýlarý da anlaþýlmaz biçimde kendi üzerine alarak bu yazýlar adýna dava açan ve kazanamayan da Ahmet Ahlatçý'dýr. Gerekirse bütün mahkeme kararlarýný açýklamalarýný da yayýnlamaktan da gocunmayýz. Ahlatçý'nýn bizimle ilgili bir davasýný ayný zamanda hukukcu kimliði bulunan Belediye Baþkaný Külcü'nün Proie hakkýnda bilgi vermesi ve teknik eleþtþrþlere cevap vermesi gerekirken bize karþý ' Yeminli Ahlatçý ve Külcü Düþmaný' yakýþtýrmasýnda bulunmasýný ve bizi hedef göstermesini önce Allah'a sonra kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz. Hukuki hakkýmýzý elbette arayacaðýz. Diðer yandan ' siyasi partilerin il baþkanlarýnýn yapmýþ olduklarý açýklamalarýn arkasýnda güya biz 'Klavuzluk yapmýþýz ' gibi bir bir 'Paranoya edasý ile açýklama yapmasý ön yargýdan da öte bütün siyasi parti temsilcilerine hakarettir. Hem önemsemiyorum diyorsun hem de klavuzluk yapmýþ olabileceðimiz ihtimaline kadar önemsiyorsun! Herþeyden önce seviye önemlidir. Seçilmiþ bir belediye baþkanýnýn Rogar kapaðýný aðzýna o þekilde almasýný da kendisine yakýþtýrmýyoruz. Ve tarihe not düþüyoruz. Bize göre stadyum ve mevcut spor alanlarýnýn yýkýlarak konut ve ticaret alanlarý yapýlma projesi yanlýþtýr. Sýrada Çimento Fabrikasý var diyerek taktik giriþimlerine de ancak tebessüm ediyoruz! Bu ancak Çorum halkýnýn gazýný almak adýna yapýlmýþ bir soyut söylemdir. 'Yýkacaklarý mevcut spor alanlarý kansorejen toz kusmuyor! Bilakis sen stadyumu yýkmadan önce Çimento Fabrikasýný kaldýrmalýydýn. 2 dönemdir Belediye Baþkaný olan sensin. Mevcut spor alanlarýný koru ve bunlar yetmez düþüncesi ile Çorumumuza daha büyük daha fazla spor alanlarý kazandýr ki, ' Tüm Çorum'un rantýný düþünmüþ bir baþkan ol' Bu proje Çorumun gençlerine ve geleceðine ihanet hükmündedir. Bu konuda demokratik ve hukuk çerçevesinde yapýlacak her türlü kampanyaya destek olmayý önce insan, sonra gazeteci ve Çorumlu olmanýn sosyal bir sorumluluk olduðu inancý ile nefesimiz yettiði kadar doðruluktan þaþmayacaðýmýzý kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:11 05:47 12:51 16:36 19:42 21: Köprülü Fazýl Mustafa Paþanýn þehâdeti (1691) - Türk Denizaltýcýlýðý'nýn baþlamasý (1890) Ýnsanýn elbîsesini temiz kullanmasý, þerefi icâbýdýr. Hadis-i Þerif Günün Þiiri ÝNCE BÝR SIZIYLA UYANIYORUM Gidelim. bizi çaðýran gündüze daðlarý, denizleri, ve bir heybeyi ceket yaparak, Gidelim. O anamdý, ip eðirmesini bilirdi. bir meraký yenemeyerek, sinemalarda geçen güz öldü. sýrtýnda, Pirinçlerin ve pancarlarýn suladýðý bir kol "Deprem insan öldürmez ihmal ve tedbirsizlik öldürür" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç 17 Aðustos depreminin yýl dönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. Açýklamasýna, "17 Aðustos insanlarýmýz beton yýðýnlarýnýn altýna bedenlerini, yüreklerimize de hüzünlerimizi gömdüðümüz gözyaþýmýzý sel olup akýttýðýmýz gün bugün Aðustos 1999, saat 03.02'de merkezi Kocaeli-Gölcük olan, 7,4 büyüklüðünde gerçekleþen, büyük çapta can ve mal kaybýna neden olan deprem. Resmi raporlara göre, ölüm, yaralý olmuþtur. Ayrýca çöken bina ile yaklaþýk kiþiyi evsiz kalmýþtýr" diyerek baþlayan Yaþar Anaç, "Deprem insan öldürmez ihmal ve tedbirsizlik insan öldürür. Depremin bu kadar çok can kaybýna yol açmasýnýn sebebi olarak kaçak yapýlar, standartlara uygun olmayan binalar ve daha ucuza mal etmek için malzemeden çalan insanlar gösterilmektedir. Bu konuda vatandaþlarýmýzýn bilinçlenmesi gerekir. Zira Uzakdoðu da çok daha Yaþar Anaç þiddetli depremlere karþý tedbir alýndýðý için çok fazla can kaybý yaþanmamaktadýr" dedi. Hükümetin 17 Aðustoslarýn tekrar yaþanmamasý için ülke genelinde yeni reformlarý devreye soktuðunu kaydeden Anaç, "Depremden sonra tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere deprem yönetmeliði çýkarýlmýþ, zorunlu deprem sigortasý gibi birtakým düzenlemeler getirilmiþtir. Eski binalarýn yenilenmesi için Kentsel Dönüþümü baþlattý. Kentsel dönüþümle ülke genelinde binlerce bina yýkýldý yerine yeni binalar yapýlýyor. Yapý denetim kurumlarý oluþturuldu, binalarýn temel atýmýndan çatýlarýn yapýmýna kadar standartlar getirildi. Kullanýlan malzemelerin kalite standartlarý artýrýldý. Her önüne gelen kafasýna göre bina yapmasýnýn önüne geçilmiþtir. 17 Aðustos Türkiye'nin yakýn tarihini derinden etkileyen en önemli doða olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediði alanýn geniþliði, gerekse sebep olduðu maddi kayýplar açýsýndan son yüzyýlýn en büyük depremlerinden biridir. Deprem sonrasý hakký rahmetine kavuþmuþmuþ vatandaþlarýmýza Allah tan rahmet kederli ailelerine baþ saðlýðý diler bir daha böyle büyük facianýn yaþanmamasýný yüce Rabbimden diliyorum" diyerek açýklamasýný tamamladý. Neler düþündürdü bunca yýl bir ezikliði alýp içimden neler düþündürdü Kýlýfýndan çýkan bir geceyi susturan ferman. artýk büyüdüm. iþte geçiyorum, tütün maðazalarýnýn açtýðý devirden elimde iþ bulma ilanlarý Üzümcüler, Yemiþçiler. Fabrikatörlerden dev bir soluðu yýrtarak geçiyorum. yýllarca penceremi örten o büyük karlarý. Tarancý emekli oldu Çorum Emniyet Müdürlüðünde görevli iki þube müdürünün son kararname ile emekliye sevk edildiði öðrenildi. Alýnan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüðünde görevli Olay Yeri Ýnceleme Þube Müdürü Ömer Karakuþ ile Çevik Kuvvet Þube Müdürü Hasan Taþyürek'in emekli edildiði belirtilirken, eski Çorum Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'nýn da emekliliðe sevk edildiði kaydedildi. iþte geçiyorum, yüreðimdeki korkuyu yýrtarak elimde ahlat ve ardýçlardan bir silah yüksek bir tepeden doyarak elimde sigaram, Bir gün keyifle çekeceðim, Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,8935 2,8939 EUR 3,2026 3,2043 STERLiN 4,5401 4,5422 2,3278 2, JPY YENi Ender SARIYATI HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Baðcý'dan çat kapý ziyaretler AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum milletvekili Dr. Cahit Baðcý Osmancýk'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ýlçe esnaflarýný çat kapý ziyaret eden Baðcý'nýn ziyareti oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Ayakkabýcý esnaflarýndan Yüksel Gýcýk'ýn iþyerine de bir ziyaret gerçekleþtiren Baðcý'nýn iþyerine giriþinde telefona sarýlarak Baðcý'nýn geliþini haber veren çalýþanýnýn þaka yaptýðýný düþünen iþyeri sahibi Baðcý ile telefon görüþmesi yaptýktan sonra iþyerine geldi. Altý yýl önce Baðcý tarafýndan yapýlan iþyeri açýlýþýnýn fotoðrafýný bütün iþyerlerinden eksik etmeyen ayakkabýcý Yüksel Gýcýk Baðcý'ya bir sürpriz yaparak iþyerinin açýlýþ fotoðrafýný takdim etti ve "Sayýn vekilim siz bir açtýnýz, Cenabý Mevla dört verdi. Allah razý olsun" dedi. Daha sonra market ziyareti yapan Baðcý market çalýþanlarýnýn fotoðraf çektirme isteðini geri çevirmedi. Onlarla sohbet ederek hem fotoðraf çektirdi hem alýþveriþ yaptý. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Osman Oðlu 1954 Uðurladað doðumlu Ahmet Kanan Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Boðzakale fideri ENH bakýmý nedeniyle; Mehmet Beyli Köyü, Gölpýnar Köyü, Kaymaz Köyü tarihinde saatleri arasýnda: Boðzakale fideri ENH bakýmý neyü, Kaymaz Köyü tarihinde saatleri arasýnda: Beþiktepe Köyü." Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS ÇARÞAMBA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 "Çekincelerimizi, görüþlerimizi belediye baþkanýna ilettik" 3 Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, son günlerde yaþanan terör olaylarý nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduklarýný belirterek, "Terör artýk Türkiye'de ekonominin önüne geçmiþtir. Ekonomik kayýplar telafi edilebilir ancak cenazelerin geri dönüþü yoktur" dedi. Baþaranhýncal, terör meselesinin Türkiye'de birinci gündem olmasý gerektiðini söyledi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn aðustos ayý meclis toplantýsýnda ülke gündemini deðerlendiren Baþaranhýncal, Baþbakan ve AK Parti Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu ile MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli arasýnda yapýlan koalisyon görüþmelerinin de olumsuz sonuçlanmasý üzerine Türkiye'nin erken genel seçime doðru gittiðini, azýnlýk hükümeti veya seçim hükümeti kurulabileceðini, ancak bunun takviminin bir an önce açýklanmasýný beklediklerini söyledi. Her gün gelen þehit haberlerinin ve terör olaylarýnýn ülkenin birinci gündemi olmasý gerektiðinin altýný çizen Baþaranhýncal, "Terör olaylarý, ekonominin, ekonomik problemlerin önüne geçmiþtir. Ekonomide yaþanan sorunlar 1-2 yýlda telafi edilebilir ancak giden cenazeler geri gelmez. Bu nedenle terör ülkenin birinci gündemi olmalýdýr" ifadelerini kullandý. Baþaranhýncal, milletin iradesine saygý gösterdiðini bildiren ve "sandýk sonuçlarý her þeyin üstündedir" diyen bütün siyasi partilerin bundan böyle sandýk sonuçlarýnýn gereðini yapýp ülkeyi istikrara kavuþturmasýný beklediklerini belirtti. Baþaranhýncal, "Geçmiþ yýllarda stad yerine AVM yapýlmasý gündemde idi. Bizler de yerel tüccarlarýmýzý ve esnafýmýzý korumak adýna bu projenin içerisinde yer almak istedik. Ancak bu proje esnaftan raðbet görmedi ve belediye tarafýndan askýya alýndý. Stadyum konusu TSO'nun direk uzmanlýk alanýnda olan bir konu deðil. Ancak arkadaþlarýmýzýn bir kýsmý projeden endiþe duyuyor. Arkadaþlarýmýzýn yüzde 80'lik bir grubu ise projeye olumlu bakýyor, yapýlacak yatýrýmý Çorum'un ufkunu açabilecek bir proje olarak görüyor. Oda olarak çekincelerimizi, görüþlerimizi belediye baþkanýna ilettik. Üstlenici firma henüz projeyi henüz hazýrlamadý. Proje, ihale kesinleþtikten ve karþýlýklý imzalar atýldýktan sonra netleþecek ve kamuoyuna açýklanacaktýr. Endiþelerimiz, beklentilerimiz proje içerisinde çözülebilecek konular. Her þeyden önemlisi stadyum ihalesini alan kiþinin Çorumlu olmasý bizleri sevindirmektedir. Þehrin bir baþka noktasýnda AVM projesi de hayata geçiriliyor. AVM projesini de yerel bir iþadamýnýn yapmasý bizleri sevindirmiþtir. AVM projesinin stadyum alanýndan çýkartýlmasý, iki AVM'ye birden müsaade edilmemesi de belediye baþkanýmýzýn esnafa bakýþ açýsýný ortaya koymuþtur. Gerek belediye baþkanýmýzýn, gerekse stadyum ihalesini alan, ayný zamanda AVM projesini gerçekleþtiren iþadamýmýzýn yerel firmalarý ve esnafýmýzý, tüccarýmýzý zarara uðratacak bir adým atmayacaklarýna inanýyorum. Þahýslara, kiþilere takýlmadan ihalenin Çorum'da kalmasýna sevinmemiz gerek" þeklinde konuþtu.yýlmaz MERT TSO Meclisi toplandý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn Aðustos ayý meclis toplantýsý yapýldý. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ baþkanlýðýnda TSO meclis salonunda gerçekleþtirilen toplantýda gündem maddeleri oylanarak kabul edildi. Temmuz ayýnda toplantý yapmayan TSO Meclisi 1 aylýk aranýn ardýndan yeniden toplandý. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn da katýldýðý toplantýda odanýn 2 aylýk faaliyetleri slayt gösterisi eþliðinde anlatýldý. Toplantýda Oda Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da ülke ve Çorum gündemini deðerlendirdi. Dilek ve temenniler bölümünün ardýndan toplantý sona erdi. Yýlmaz MERT TÜGVA'nýn ilk yaz kampý Borabay'da Vali Kara Tuna Nehri Konseyi toplantýsýna katýldý Çorum Valisi Ahmet Kara, Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði Yönetim Kurulu üyesi olarak 4 ülkede Tuna Nehri Konseyi toplantýsý kapsamýnda incelemelerde bulundu. Vali Kara, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Avusturya'da Tokat ve Amasya Valileriyle birlikte temaslarda bulundu. Tuna Nehri Konseyi toplantýsýna katýlan Vali Kara, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi alýrken Yeþilýrmak'la ilgili de yapýlacak çalýþmalar için fikir alýþveriþinde bulundu. Yeþilýrmak ve Tuna nehrinin her ikisinin de Karadeniz'e döküldüðünü hatýrlatan Vali Kara, toplantýlarda havzalardaki kirlenmelerin çevreye verdiði olumsuz etkilerinin ele alýndýðýný kaydetti. Yapýlan toplantýlarda taþkýn koruma sistemlerinin de gündeme getirildiðini hatýrlatan Vali Kara, Osmanlý topraklarý içerisinde yer alan ve tarihçesiyle ülkemiz için önemi büyük olan Tuna Nehri'nde yapýlan çalýþmalar hakkýnda da bilgiler alýndýðýný kaydetti. Vali Kara, Avusturya Büyükelçisi'nin Türkiye'ye çaðrýlmasý nedeniyle elçilik müsteþarýyla ayrýca Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan'ýn ise Büyükelçileri'yle görüþmeler yapýldýðýný sözlerine ekledi.haber Servisi Türkiye Gençlik Vakfý Çorum Lise Koordinatörlüðü ilk yaz kampýný Aðustos tarihleri arasýnda Amasya Borabay'da gerçekleþtirdi. Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Lise Koordinatörlüðü'nün ev sahipliðini yaptýðý toplam 40 kiþinin katýldýðý yaz kampýnda öðrenciler ilk olarak 'farkýndalýk' konferansý aldýlar. Konferans da öðrencilere 'Kiþi kendini tanýyor mu? Hedefini ve amacýný biliyor mu? konularýnda bilgi verildi. Öte yandan TÜGVA Çorum mütevelli heyetinde olan ve ayný zamanda Çorumlu iþ adamý Fatih Yaðlý'da kampa misafir sýfatýyla katýlarak gençlere "Hedefiniz ne olmalý?" baþlýklý seminer verdi. Kampa katýlan öðrenciler 'doða yürüyüþü, çevreyi temiz tutalým' konulu çevre temizliði, kamp ateþinde ezgiler gibi sosyal faaliyetlere de katýldýlar. Haber Servisi

4 4 "Hükümet masaya yeni ve yüksek teklifler getirmeli" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yaptýðý açýklamada yýllarýna iliþkin toplu sözleþme talepleri hakkýnda bilgiler verdi. Memur Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerine genel merkez yöneticileri, 11 hizmet kolundaki sendikalarýmýzýn yöneticileri, il baþkanlarý ve danýþmanlarla birlikte ekonomik, sosyal, insani ve toplumsal bakýmdan son derece kapsamlý bir toplu sözleþme teklifi hazýrladýklarýný kaydeden Ahmet Saatcý, "2016 ve 2017 yýllarýný kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleþme tekliflerimizi, 27 Temmuz'da kitlesel basýn açýklamasý sonrasýnda birlikte Devlet Personel Baþkanlýðý'na sunduk. 11 hizmet kolunun tamamýnda yetkili olan sendikalarýmýz da, hizmet koluna iliþkin tekliflerini ayný gün Devlet Personel Baþkanlýðý'na teslim etti. Yetkili Konfederasyon olarak tekliflerimizi, sadece 850 bin üyemiz adýna deðil, 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 1 milyon 900 bin kamu görevlisi emeklisi baþta olmak üzere aileleriyle birlikte 20 milyon insan için toplu sözleþme masasýna taþýdýk. Tekliflerimizin hem cüzdana hem de vicdana yönelik olmasýna özen gösterdik" dedi. -"MEMUR-SEN'ÝN TEKLÝF LERÝ KAMU GÖREVLÝLERÝ NÝN HAKLI BEKLENTÝLERÝ DÝR"- Saatcý açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Maaþ ve ücretlere yönelik zam tekliflerimizi; yüzdelik zam, taban aylýðý, refah payý ve enflasyon farkýndan oluþan dörtlü bir mali paket olarak hazýrladýk. Bu mali paketle, kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine; 2016 yýlýnda birinci altý ayda yüzde 8, ikinci altý ayda yüzde 8 olmak üzere kümülatif yüzde 16.64, 2017 yýlýnda birinci altý ayda yüzde 7, ikinci altý ayda yüzde 7 olmak üzere kümülatif yüzde zam istedik. En düþük kamu görevlisi maaþý ile en yüksek kamu görevlisi maaþý arasýndaki makasýn daralmasý hedefiyle, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere taban aylýðýna 2016 yýlýnda 150 TL, 2017 yýlýnda 100 TL seyyanen zam teklif ettik. Ülkenin büyümesinde ve geliþmesinde büyük emeði bulunan kamu görevlilerine 2016 yýlý için, 2015 yýlý ekonomik büyüme oranýnýn yüzde 50'sini ve 2016 yýlýndaki üçer aylýk dönemlerdeki ekonomik büyümenin de takip eden ayda refah payý olarak yansýtýlmasýný istedik yýlýnda da üçer aylýk büyümenin, kamu görevlilerinin maaþlarýna yansýtýlmasý uygulamasýnýn devam ettirilmesini talep ettik. Kamu görevlilerine yapýlan oransal zamlarýn enflasyonun altýnda kalmasý halinde, enflasyon farkýnýn oluþtuðu ayý takip eden aydan itibaren maaþlara ilave edilmesini teklif ettik. -"BÜTÜN KAMU GÖREVLÝ- LERÝN KADROLU OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLMESÝ ÖN- CELÝÐÝMÝZDÝR"- Memur-Sen olarak, güvenceli istihdam kapsamýnda olan kamu görevlilerinin iþ güvencesine dokundurtmadan yeni kazanýmlar üretmeyi ve iþ güvencesine sahip olmayan kamu görevlisi kalmamasýný her zaman önemsedik. Bu çerçevede, yaklaþýk 300 binin üzerindeki 4/B'linin 4/A kadrosuna geçmesini saðladýk. Yine 10 ay çalýþan ve bir çok sosyal haktan mahrum olan 4/C'lilerin 12 ay çalýþmasýnýn ve sosyal haklardan yararlanmasýnýn önünü açtýk. Bu yýl da, 4/B (Yurt dýþý teþkilatýndakiler dahil), 4/C, üniversiteli iþçiler, KÝT personeli, vekil imamlar, kamu dýþý aile saðlýðý çalýþanlarý, vekil ebe ve hemþireler baþta olmak üzere tüm sözleþmelilerin kadroya geçirilmesini istedik. -"SOSYAL HAKLARA ÝLÝÞKÝN TEKLÝFLERÝMÝZÝ ÝNSAN VE AÝLE MERKEZLÝ BELÝRLEDÝK"- Mali paket yanýnda parasal ödemelerle desteklenmiþ sosyal haklara iliþkin tekliflerimizden oluþan bir paket sunduk. Bu sosyal paketle, yan ödeme katsayýsýnýn yüzde 50 artýrýmlý ödenmesini istedik. Kýdem aylýðý gösterge rakamýnýn 5 kat arttýrýlmasýný ve süre sýnýrý olmadan uygulanmasý teklifine yer verdik. 60 TL olan toplu sözleþme ikramiyesinin yetkili sendikalara üye olanlara, yüzde 100 artýrýmlý olacak þekilde 120 TL olarak ödenmesini istedik. Eþ yardýmýnýn 177 TL'den 275 TL'ye, 6 yaþ üstü için 21 TL, 6 yaþ ve altý için 42 TL olan çocuk yardýmýnýn yaþ ayýrýmý olmaksýzýn 75 TL'ye yükseltilmesi teklifini masaya taþýdýk. Gelir vergisi kaynaklý maaþ kayýplarýnýn telafisini istedik. Bu kapsamda, yýl boyunca maaþtan yapýlacak gelir vergisi kesintisinin yüzde 15 olmasýný ve bu oranýn aþýlmasý halinde aþan kýsmýn iþveren tarafýndan karþýlanmasýný istedik yýlý için 830 TL, 2017 yýlý için TL doðum yardýmý, kamu görevlisine 3 bin 157 TL, eþ ve çocuklarýna bin 578 TL ölüm yardýmý istedik. Büyükþehirlerde 300 TL, diðer illerde 250 TL kreþ yardýmý ödenmeli dedik. Kamu görevlilerine 3 bin 946 TL, çocuklarýna bin 578 TL evlenme yardýmý istedik. Merkez ve taþra ayrýmý yapýlmadan ücretsiz servis hizmeti sunulmasýný ya da her gün için 5 TL servis yardýmý istedik. Yemek servisinin ücretsiz olmasýný; yemek servisi yoksa öðün baþý 6 TL yemek yardýmý yapýlmasýný teklif ettik yýlý için 125 TL, 2017 yýlý için 150 TL giyecek yardýmý, yemek çýkmayan yerlerde 6 TL yemek yardýmý yapýlmasýný istedik. Ramazan ve Kurban bayramlarýnda bin 578 TL dini bayram ikramiyesi verilmesini teklif ettik. Yine fazla mesai ve tazminatlarda yüzde 100'lere varan artýþlar istedik. Yukarýda bir kýsmýna yer verdiðimiz oldukça kapsamlý tekliflerimizle 3. Aðustos'ta baþlayan 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmeleri 3 kazanýmla baþladý. Baþbakan Sayýn Davutoðlu'nun Memur-Sen 5. Genel Kurulu'nda talebimiz üzerine taahhütte bulunduðu 2005 yýlýndan sonra görev baþlayan kamu görevlilerine bir derece verilmesi, Kamu Ýþveren Heyet Baþkaný ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Faruk Çelik'in de kabul etmesiyle toplu sözleþme görüþmelerinin ilk oturumunda elde edilen kazaným oldu. Ayný oturumda eþ durumu özrüne dayalý atamalarda 3 yýllýk sigortalýlýk süresi þartý kaldýrýlarak, iki yýl içinde 360 gün prim ödeme ve halen sigortalý olarak çalýþma þartýnýn getirilmesiyle önemli bir maðduriyet giderildi. Yine toplu sözleþme düzeninde ve görüþme sisteminde deðiþikliðe gidilerek hizmet kollarýnýn teklifleri özel bir gündemle ele alýndý ve ikinci oturumda hizmet kollarýnýn teklifleri tek tek tartýþýldý. Genel Baþkanýmýz Ali Yalçýn, yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkaný olarak, hem birinci oturumda hem de ikinci oturumda Kamu Ýþveren Heyet Baþkaný'nýn kamu görevlilerini mutlu edecek, onlarýn beklentilerini karþýlayacak bir teklifle gelmesini istedi. Tekliflerimizi Kamu Ýþveren Heyeti Baþkaný'na sunmakla yetinmedik, maliyetleriyle ve sosyal etkileriyle birlikte Baþbakan Sayýn Ahmet Davutoðlu ile de paylaþtýk ve hükümetin 3. Oturumda masaya mutlaka teklif sunmasýný istedik. Bu kararlý tutumumuzun sonucu olarak, Kamu Ýþveren Heyeti Baþkaný Sayýn Faruk Çelik, 3. Oturumda 2016 yýlý birinci altý ay için yüzde 4, 2016 yýlý ikinci altý ay için yüzde 4, 2017 yýlý birinci altý ay için yüzde 3, 2017 yýlý ikinci altý ay için yüzde 3 þeklindeki teklifini sundu. Ayný teklif içeriðinde, 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan kamu görevlileri için bir derece verilmesi ve 2. Dönem Toplu Sözleþme metninde genel ve hizmet kolu toplu sözleþme hükümlerinin 3. Dönem Toplu Sözleþme döneminde uygulanmaya devam edilmesi tekliflerine yer verildi. Kamu Görevlilerinin Yüzünü Güldürmeyecek Teklifi Müzakere Etmedik, Etmeyeceðiz Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyeti Baþkaný, Genel Baþkanýmýz Ali Yalçýn, hükümetin Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle baðdaþmayan ve kamu görevlilerinin beklentilerini karþýlamaktan uzak teklifini konuþmaya deðer ve müzakere edilebilir görmediðimizi belirterek reddetti. Hükümetin ve Kamu Ýþveren Heyeti'nin kabul edilebilir ve kamu görevlilerini memnun edecek yeni bir teklifle gelmesini istedik. Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkaný ve yetkili konfederasyon olarak, 11 yetkili sendikamýzla birlikte oturumu kapattýk. Yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkaný olarak, kamu görevlilerini yoksulluk sýnýrýndan kurtarmayacak teklifi müzakere edilebilir bulmayarak oturumu sonlandýrýrken, KESK ve Kamu-Sen'in hükümetin teklifini müzakereye açmak istemesine ve masaya yapýþýp kalmalarýna bir anlam veremedik. Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarýnýn görüþüldüðü masada KESK ve Kamu-Sen'in Kamu Ýþveren Heyeti'nin elini güçlendirecek eylem ve davranýþlarda bulunmaktan vazgeçmelerini, toplu sözleþme sürecinin kazanýmlarla sonuçlanmasý çabalarýmýza köstek deðil destek olmalarýný istedik. Kamu Ýþveren Heyeti'ne de "Kasayý açarsanýz, telefonumuz açýk" diyerek tekliflerini revize etmesi, yeni tekliflerle gelmesi için süre verdik. Yeni teklif çaðrýmýza raðmen 4. oturuma hükümetin yeni bir teklifle gelmemesi üzerine, eski teklifi müzakere etmeyeceðimizi deklare ederek oturuma ara verilmesini istedik. Buna raðmen KESK ve Kamu- Sen, bizim müzakere edilemez gördüðümüzü ifade ettiðimiz rakamlarý deðerlendirdiler. Yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyeti olarak, oturuma ara verilmesi, hükümetin yeni bir teklifle gelmesi kararlýðýmýzý sürdürdük ve oturuma ara verilmesini saðladýk. -"KARARLI DURUÞUMUZ LA KASANIN AÐZI, MASA NIN UFKU AÇILDI"- Kamu Ýþveren Heyeti, Memur-Sen ailesi olarak ortaya koyduðumuz ýsrarlý ve kararlý tutum sonucunda, bir saatlik aradan sonra teklifini revize etmiþ bir þekilde masaya geldi ve yeni teklifini sundu. Hükümet ve Kamu Ýþveren Heyeti, 2016 yýlý birinci altý ayý için yüzde 5, ikinci altý ayý için yüzde 4 teklifiyle masaya gelirken, 2017 yýlýna iliþkin ilk teklifindeki rakamlarda deðiþikliðe gitmedi. Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyeti olarak; 2016 yýlýna iliþkin yeni teklifi revize edilmiþ bu teklifi rakamlar yönüyle "yetersiz", tutum yönüyle "olumlu bir adým" olarak gördüðümüzü, 2017 yýlý teklifini ise "müzakere edilemez" bulduðumuzu ifade ettik. Hükümetin ve Kamu Ýþveren Heyeti'nin, hem 2016 yýlý birinci altý ay için yüzde 5, ikinci altý ay için yüzde 4 teklifini hem de 2017 yýlý birinci altý ay yüzde 3, ikinci altý ay için yüzde 3 teklifini yeniden gözden geçirerek yeni tekliflerle masaya gelmesini bekliyoruz. Oransal zam teklifleri dýþýnda hem 2016 hem de 2017 yýlý için mali ve sosyal haklar alanýnda yeni teklifler sunmasýný istiyoruz. Kamu Ýþveren Heyeti'nin 11 hizmet kolunda gece gündüz çalýþan kamu görevlilerinin beklentilerini karþýlayacak teklifler paketiyle masaya gelmesini saðlama mücadelemize devam ediyoruz. Toplu Sözleþme sürecinin baþlangýcýnda ifade ettiðimiz "bütün kamu görevlilerini mutlu edecek" teklife ulaþýncaya kadar masada olacaðýz ve kamu görevlilerini mutlu etmeyecek bir metnin altýna asla imza atmayacaðýz. -"KAMU GÖREVLÝLERÝNÝ MUTLU EDECEK TEKLÝFE KADAR MÜCADELEYE- MÜZAKEREYE DEVAM"- Kamu Ýþveren Heyeti'nin, son iki oturumda Memur-Sen olarak ortaya koyduðumuz kararlý duruþ sonrasýnda geldiði nokta önemli ancak yeterli deðildir. Biz, mali ve sosyal haklar bakýmýndan "Büyük Türkiye", vicdani tekliflerimiz açýsýndan da "Yeni Türkiye" iradesiyle örtüþen teklifler bekliyoruz. Biz, kasanýn anahtarýnýn deðil emeðimizin hakkýnýn peþindeyiz. Memur-Sen ve on bir hizmet kolundaki yetkili sendikalarýmýz, Türkiye'nin sahip olduðu ekonomik gücün ve deðerler zemininin, hem mali ve sosyal haklarýmýzý hem de sosyal ve vicdani haklarýmýzý karþýlayacak seviyede olduðunu biliyoruz. Sermaye kesimine, giriþimcilerine teþvik paketleriyle destek olan siyasi irade toplu sözleþme masasýný, emeðiyle ve alýnteriyle geçinen kamu görevlilerine yönelik "sosyal teþvik paketi"ni hayata geçirme zemini olarak görmeli ve gereðini yapmalýdýr. Hükümet ve Kamu Ýþveren Heyeti, toplu sözleþme imzalamak ve kamu görevlilerini mutlu etmek istiyorsa, kasanýn aðzýný açmalý, hakkýmýzý vermeli ve bu amaçla kamu görevlilerine oransal zam yanýnda taban aylýðý ve refah payý ile birlikte sosyal yardýmlarda da önemli ölçüde artýþlar saðlamalýdýr." Basýn açýklamasýna Eðitim Bir Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil,Toç Bir Sen Þube Baþkaný Arzu Özkader, Bem Bir Sen Þube Baþkaný Burhan Þahin,Büro Memur Sen Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Bayýndýr Memur Sen Ýl Temsilcisi Elvan Yalçýn,Kültür Memur Sen Ýl Temsilcisi Mehmet Bayrak ve Enerji Bir Sen Ýl Temsilcisi Ýsmail Temur'da katýldý. Haber Servisi "Bizlere verilen desteði karþýlýksýz býrakmayacaðýz" Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Toplu Sözleþme Görüþmelerinde Hükümet yani Kamu Ýþveren Heyeti ile olan müzakerelerde de taleplerini gerçekleþtirmek için bir bütün halinde ve kararlýlýkla duruþlarýný muhafaza ettiklerini belirtti. Ancak kamuoyuna yansýyan kimi açýklamalarýn Toplu Sözleþme Görüþmelerinin tabi ve yasal sürecini görmezden gelen ve kamuoyunu Memur Sen aleyhine yanýltmaya çalýþan talihsiz bir içerik taþýdýðýnýn görüldüðünü kaydeden Cengiz, "Sendikal rekabet bir yere kadar anlaþýlabilir bir husus olmakla birlikte, söz konusu basýn açýklamalarýnýn sendikal rekabet ölçülerinin dýþýna taþtýðý, tahkir ve tezyif amaçlý haksýz ve mesnedsiz karalamalara dönüþtüðü anlaþýlmaktadýr. Memur Sen 11 iþkolunda kamuda görev yapan tüm çalý- Bu durum, güya sendikal mücadelenin öncüleri olan diðer sendikalarda ciddi bir hazýmsýzlýða yol açmýþ olmalý ki, bu sendika temsilcileri tüm mesailerini, kamu çalýþanlarý nezdinde çok güçlü bir desteðe sahip olan Memur Sen ailesine sataþarak kendi tribünlerine selam çakma, henüz tam beli kýrýlmamýþ kimi vesayetlere konum belirtme seviyesizliðine yöneltmiþ bulunmaktadýr" dedi. Toplu Sözleþme Görüþmelerini çadýr tiyatrosuna ve danýþýklý dövüþe benzetme giriþimlerinin, hiç þüphe edilmesin, kamu çalýþanlarý nezdinde deðerlendirildiðini vurgulayan Cengiz, "Çadýr tiyatrosundan bahsedenlerin bu tutumu, hükümetin gerçekten de ciddiye alýnmaya deðmeyecek zam teklifine topluca tepki vererek görüþme masasýndan onurluca kalkan Memur Sen heyetine karþýlýk, aslýnda masada olmalanmýþ olan diðer sendika temsilcilerinin oturarak fotoðraf vermelerinin acziyet ve þaþkýnlýðýný nasýl açýklayacaklarýnýn bir telaþýndan baþka bir þey deðildir. Sendikal geçmiþleri ve kamu çalýþanlarý için elde ettikleri sözde kazanýmlar ortada olan diðer konfederasyonlarýn hayal bile edemeyecekleri kazanýmlarý elde etmiþ olan Memur Sen ailesi, elbette bu tip sataþmalarla uðraþacak deðildir. Kamu çalýþanlarý, geçtiðimiz birkaç yýllýk süreçte aslýnda hangi güç odaklarýna ve vesayet unsurlarýna hizmet ettikleri açýkça belli olan ideolojik sendikal anlayýþlarla arasýna belirgin bir mesafe koymuþ ve hizmet esaslý sendikacýlýktan yana, ülkede birlik ve beraberliðin korunmasýndan yana, milletin deðerleriyle barýþýk ve uyumlu sendikacýlýktan yana olan tavrýný, tüm iþkollarýnda Memur Sen'i yetkili kýlarak ortaya koymuþtur. Rahatsýzlýðýn Klasik bir "kedi uzanamadýðý ciðere murdar dermiþ" durumu ile karþý karþýyayýz. Kamu çalýþanlarýna ve sendikamýz üyelerine buradan bir daha tekrar ediyoruz ki, biz hizmet esaslý bir sendikacýlýk yapýyoruz. Ülkemizin ve milletimizin asli deðerleri bizim için her þeyin üstündedir. Memur Sen olarak hükümetten taleplerimizi de defalarca kamuoyuna deklare ettik. Toplu Sözleþme Görüþmelerinde de bu taleplerimizin sonuna kadar arkasýndayýz. Gerek üyelerimiz ve gerekse de diðer tüm kamu çalýþanlarýnýn sorumluluðunu üzerine alan Memur Sen olarak bizlere verilen desteði karþýlýksýz býrakmayacaðýmýzýn, bu yýl da masada kamu çalýþanlarý için en iyiyi elde etmeyi baþaracaðýmýzýn müjdesini þimdiden vermek isteriz" þeklinde kaydetti. Þekerbank Çorum Þubesi'nde "Tasarrufun Altýn Günü" Þekerbank'ýn 0.01 gram altýnýn bile deðerlendirildiði küçük tasarrufa yönelik "Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasý Aðustos tarihlerinde Þekerbank Çorum Þubesi'nde gerçekleþtirilecek. Uygulama kapsamýnda, hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altýn, küpe gibi her türlü ziynet altýnýný Þekerbank Çorum Þubesi'ne getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar deðerinde altýn olarak Vadesiz Altýn Hesaplarý'nda biriktirebilecekler. Ayrýca Þekerbank müþterileri Vadesiz Altýn Hesaplarýndaki tutar ile Vadeli Altýn Hesabý açarak tasarruflarýný altýn olarak deðerlendirirken altýnýn deðer artýþýndan baðýmsýz olarak avantajlý faiz oranlarý ile faiz getirisinden yararlanabilecekler. ZÝYNETÝN GRAM KARÞILIKLA RINI ALTIN EKSPERLERÝ BELÝR LEYECEK Tasarruf sahipleri, Aðustos tarihlerinde Þekerbank Çorum Þubesi'ne ziynet altýnlarýný getirerek, iki gün sürecek "Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasýna katýlabilecekler. Ýstanbul Altýn Rafinerisi eksperleri, ziynet sahibinin her türlü altýnýnýn 24 ayar 995/1000 saflýkta gram karþýlýklarýný belirleyecek ve bu altýnlar, tasarruf sahibinin banka nezdinde açýlan Vadesiz Altýn Hesabý'na yatýrýlacak. Tasarruf sahipleri, saklama ve çalýnma riski olmadan istedikleri zaman Vadesiz Altýn Hesaplarý'na ekleme yapabilecek ve altýna dayalý iþlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleþtirebilecekler. Söz konusu hesaba yapýlacak ekleme 0.01 gram ve katlarý þeklinde olabilecek. Hesap sahipleri diledikleri zaman yine ayný þekilde ihtiyaçlarý olduðunda ihtiyaçlarýný bu hesaptan 0,01 gram ve katlarý bazýnda altýn karþýlýðý TL olarak karþýlayabilecekler. "KÜÇÜK TASARRUFLARI TEÞ VÝK ETMEYÝ HEDEFLÝYORUZ" Tasarrufun Altýn Günü uygulamasýyla küçük yatýrýmlarý teþvik ederek yastýk altý birikimleri ekonomiye kazandýrma amaçlarýný vurgulayan Þekerbank Çorum Þube Müdürü Sevgi Çam Doðan, "Altýný getirisiyle alakalý olduðu kadar geleneksel olarak da bir birikim tercihi olarak gören tabana yaygýn müþteri profilimizi, þimdi de bu yeni ürün ve hizmetimizle desteklemeye devam ediyoruz" dedi. Doðan, sözlerine þöyle devam etti: "Müþterilerimiz ya da müþterimiz olmak isteyen herkes, bin bir emekle tasarruf ettikleri ziynet altýnlarýný, þimdi çalýnma, kaybolma riski olmadan bankamýz güvencesinde biriktirebilecekler. 'Anadolu Bankacýlýðý' misyonumuz ve 71 il ile 101 merkez dýþý ilçedeki yaygýn þube aðýndan gelen gücümüzle tabana yaygýn tasarrufu teþvik etmeyi hedefliyoruz."

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Çorum un, Karadeniz Bölgesi nin lojistik güzergahýnda önemli bir yer teþkil ettiði belirtildi.

Çorum un, Karadeniz Bölgesi nin lojistik güzergahýnda önemli bir yer teþkil ettiði belirtildi. Ekonomi telafi edilebilir fakat þehitlerin telafisi yok AK Parti ve MHP AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, A Haber'den Murat Akgün ve TvNet'ten Ahmet Rýfat Albaz'a Davutoðlu-Bahçeli

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým Çorum, Travel Turkey'e hazýr Çorum, Türkiye'nin en önemli turizm fuarlarýndan birisi olan Travel Turkey Ýzmir Fuarý, için hazýrlýklarýný tamamladý. Çorum Valiliði ve Çorum Belediye'sinin ortaklaþa katýlacaðý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE Þevket Erzen e yeni görev Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Bahçeli Gýda, 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi ne açýyor. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Çorum daki 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi nde hizmete

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

"Devlet babanýn gücünü SAYFA 5 TE. Hafta sonu sýcaklýklar düþecek ancak SAYFA 3 TE. Eðitim Bir Sen 22. yýlýný kutluyor

Devlet babanýn gücünü SAYFA 5 TE. Hafta sonu sýcaklýklar düþecek ancak SAYFA 3 TE. Eðitim Bir Sen 22. yýlýný kutluyor Akgül, MHP Ýlçe Baþkanlarýyla istiþare yaptý MHP MYK Üyesi Hüseyin Akgül Çorum'da ilçe baþkanlarý ile toplantý düzenlendi. Milliyetçi Hareket Partisi binasýnda düzenlenen toplantýda yaklaþan yerel seçimler

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

yoluna 'itiraz' rötarý

yoluna 'itiraz' rötarý Orhan Öztürk kendi isteðiyle merkez valiliðine atandý Resmi Gazete'de yayýmlanan kararla Bitlis, Çanakkale, Muþ ve Uþak valileri deðiþti. Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yer alan atama kararýna göre,

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL*

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Karar Tarihi : 11 Nisan 2006 Karar No : 9 AZR 500/05 Özet 1. Ýþçi bir sýk uçuþ programý çerçevesinde,

Detaylı