Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stadyum ihalesi yargýya taþýndý"

Transkript

1 Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki tüm spor ve sosyal aktivitelerin yapýldýðý tek alan olduðunu belirterek, "Bu alanda 2 sentetik halý saha, 2 tenis kortu, basketbol potalarý, spor müsabakalarý yanýnda kültürel sosyal siyasal etkinliklerin yapýldýðý kapalý spor salonu, þehir stadyumu ve Güreþ Eðitim Merkezi, bulunmaktadýr. SAYFA 5 TE Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 19 AÐUSTOS 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: Stadyum ihalesi yargýya taþýndý "Okullarda baðýþ toplanmasýna kesinlikle müsaade edilmeyecek" Çorum Valisi Ahmet Kara, okullarda baðýþ ve yardým adý altýnda velilerden para toplanmasýna kesinlikle müsaade edilmeyeceðini söyledi. Çorum Valisi Ahmet Kara Av. Teoman Þahin SAYFA 7 DE Av. Teoman Þahin yaptýðý açýklamada belediyenin stadyum ihalesi ile ilgili yargý sürecini baþlattýðýný belirtti. Ýhalenin feshi ve imar deðiþikliðinin iptaliyle ilgili 2 ayrý dava açýp, yürütmeyi durdurma istediðini açýklayan Teoman Þahin, "Davalarý avukat olarak deðil Çorum'da yaþayan sorumlu bir vatandaþ sýfatýyla yani kiþisel olarak açtým. Bu sorunun "Hükümet masaya yeni ve yüksek teklifler getirmeli" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yaptýðý açýklamada yýllarýna iliþkin toplu sözleþme talepleri hakkýnda bilgiler verdi. Çorum turizm avantajýný kullanamýyor SAYFA 7 DE Çorum Hitit Vakfý'ndan hayýrseverlere teþekkür SAYFA 6 DA kiþiler, rantlar ve siyasiler üzerinden deðil, Çorum halkýnýn yararý açýsýndan tartýþýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Zira Belediye Baþkaný Muzaffer beyinde Ahlatçý grubu temsilen Ahmet Ahlatçý'nýn da Çorum sevdalarýndan en küçük kuþkum bulunmuyor. Burada önemli olan doðruya doðru yanlýþa yanlýþ diyebilmektir" dedi. Memur Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerine genel merkez yöneticileri, 11 hizmet kolundaki sendikalarýmýzýn yöneticileri, il baþkanlarý ve... SAYFA 5 TE "Çekincelerimizi, görüþlerimizi belediye baþkanýna ilettik" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, son günlerde yaþanan terör olaylarý nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduklarýný belirterek, "Terör artýk Türkiye'de ekonominin önüne geçmiþtir. SAYFA 3 TE SAYFA 4 TE Yaþar Anaç "Deprem insan öldürmez ihmal ve tedbirsizlik öldürür" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç 17 Aðustos depreminin yýl dönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. SAYFA 2 DE ANALÝZ Baþkan Külcü den Tezat açýklamalar 'Gerçek Tetikçi kim?' Nadir YÜCEL Belediye Baþkaný Külcü 60 bin metrekarelik spor alanlarýnýn yýkýlarak yerine 'konut ve iþ merkezleri' yapýlacak projeye yönelik itiraz ve Teknik eleþtirilere cevap ve bilgi vermek yerine 'Karalama Kampanyasýný' tercih etti. Bu projenin kamu yararýndan daha çok kamu zararý olmasýný ise, hedef saptýrarak konuyu baþka mecralara çekme gayretine giriþti. Üstelik bizim eleþtirimizin ihale yapýlmadan önce baþladýðýný unutarak! Bu projeyi eleþtiren sadece biz deðiliz. Saðduyulu çok sayýda Çorumlu sevdalýlarýdýr.. Esas derdi ise, eleþtirilerin en fazla bizim gazetemizde yer bulmasýdýr. Diðer yandan Ahmet Ahlatçý belediye olarak senin ihale verdiðin bir müþteri konumundadýr. Ortaðýna iltifat yapar gibi bu kadar savunmasý ve iltifat yapmasý da þaþýrtýcýdýr! Külcü'nün hedefinde ise, ' Biz' vardýk. Muzaffer Külcü, 'Sýnýrý aþan bedelini öder' þeklinde bize tehditte bulunmayý da ihmal etmemiþ. Ýlk tezat açýklamasýný ise. 'Tetikci gazetecinin ciddiye alýnmasýyla ile ilgili bir açýklama deðildir' diye sözlerine baþlarken, Tetikci dediði yani benim haberimin yer aldýðý gazetemizi objektiflere tutarak aslýnda bizi ne kadar önemsediðini göstermiþ oldu. Tezatlar ile dolu konuþmasýna devam eden Külcü güya Kültür Sitesinin yerine bizim tarafýmýzdan 'AVM yapýlmalý' þeklinde baþlýk attýðýmýzý da ifade etmiþ. Biz hiçbir zaman alýþveriþ merkezi yapýlmalý diye yazmadýk. Bilakis alt katýnda otopark ve Çorum'da yer altý çarþýsý yok. Kültür Sitesinin alt katýna 'Ayakkabýcýlar arastasýna altarnatif dükkanlar yapýlabilir' dedik. Zurna Park yapýlmalý demedik! Bizi önemsemediðini ifade eden Muzaffer Külcü, aslýnda bizi dikkatle takip ettiðini ispatlarcasýna redakte edasý ile (Düzeltmen) Rogar yerine Logar yazdýðýmýzý da tesbit etmiþ! Ve bu kelimeyi yanlýþ yazdýðýmýz için Bize Bilgi Fukarasý demiþ. En azýndan neyi anlatmak istediðimizi anlamýþ.. Kaldý ki ' Ýcbarlý Ýrtikap dan Ýtham edilmektense, ' Bilgi fukarasý olmayý tercih ederim. Biz gazetecilikten bu kadar anlýyoruz. Gazeteci görünümlü iþadamý deðiliz. Çok þükür ki yurt, han, hamamý olan gazetecilerden de deðiliz. Bizi hedef gösteren Baþkan Külcü, kendisinin ve Ahlatçý'nýn 'yeminli' düþmaný olduðumuzu vurgulamýþ! Bu tespiti iðrenç bir iftiradýr. Biz gazete olarak kiþiler ile deðil, olaylar ile ilgileniriz. Kiþiler ile ilgilensek, özellerine girme alçaklýðýný gösterirdik. Beni Külcü'nün kendisi deðil, Çorum'a neler yaptýðý ve yapmadýklarý ilgilendirir. Ýnsanlar Belediye ihalelerine girmeye korkuyorlar. Bahçelievlerde arsa sahibi yüzde 55 ile müteahhite daire karþýlýðý verirken Külcü ise çýkmýþ 43.1 veren varsa ona verelim diyor! Projesi net olan ve güven veren bir Belediye yönetimi olsa daha çok taliplinin çýkacaðýný kendileri de biliyor. (G e ç- miþte kendisine bu ihaleye sen girmeyeceksin denen müteahhitin iddialarý hala hafýzalarda ) Açýklamasýnda kendisi gibi Ýmam Hatip kökenli olan Ahlatçý'nýn Milli Piyango'yu almasýný ve merkezinin Çorum'a getirilme propagandasýný da sanki avukatý gibi konuþmasý da gözlerden kaçmadý. Muzaffer Külcü, Ahlatçý ile mahkemelik olduðumuzu ve hakkýmda 6 ay hapis cezasý verildiðini de söylemiþ. Hani biz tetikci idik. Bu söylemin ile bilakis sen, ' Ahlatçý'nýn tetikçisi olmuþ olmuyormusun?' Kaldý ki biz kendisi gibi ' Ýcbarlý Ýrtikapdan Ýtham edilmedik!' bahsettiði konu ise þudur: 'Ýskilip'ten kaçan Kuyumcu' baþlýklý haberimizin içeriðinde konuya bahis Kuyumcu Ýsmail Duman'ýn Ýskilip'te deðiþik sektörlerde yatýrýmlarý v.s. olduðu için o bölgede ' Ýskilip'in Ahlatçýsý' gibi tanýmlama ve benzetme yapýl - dýðýný yazmýþtýk. ' Ýskilip'in Ahlatçýsý' þeklinde ki benzetme içeren bu 2 kelime için Ahlatçý tarafýndan tarafýmýza dava açýlmýþtý. ' Ýstanbul Bakýrköy Asliye, Çorum Asliye Mahkemeleri ile Konunun Akademisyen uzmaný bu haber ve kelimelerde suç unsuru bulunmadýðý þeklinde kararlar verdi. Buna raðmen, Çorum 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafýndan ' Temyiz Yolu Kapalý olarak ve kesin karar þeklinde ' tarafýma TL'lik ceza verilmiþtir. ' Bu kararýn alýnmasýnýn Arka Planý da tarafýmýzca çok iyi bilinmektedir.' Keþke daha fazla ceza verilseydi de Temyiz yolu açýk olsaydý. Ayrýca bu Konu Ýnsan Haklarý Mahkemesindedir. Biz kimseye düþmanlýk ya da husumet asla beslemedik. Bilakis 2006 yýlýnda 'Barajý Kim Hortumluyor' baþlýklý haberimiz üzerine yine dava açan ve kaybeden Ahlatçýnýn kendisi Bize husumet beslemiþ ve besliyor olabilir. Öyle ki Analiz köþesinde tarafýmdan 2 ayrý senaryo bölümü halinde yayýnlanmýþ olan 'Çorum'un Para Cambazý' baþlýklý yazýlarý da anlaþýlmaz biçimde kendi üzerine alarak bu yazýlar adýna dava açan ve kazanamayan da Ahmet Ahlatçý'dýr. Gerekirse bütün mahkeme kararlarýný açýklamalarýný da yayýnlamaktan da gocunmayýz. Ahlatçý'nýn bizimle ilgili bir davasýný ayný zamanda hukukcu kimliði bulunan Belediye Baþkaný Külcü'nün Proie hakkýnda bilgi vermesi ve teknik eleþtþrþlere cevap vermesi gerekirken bize karþý ' Yeminli Ahlatçý ve Külcü Düþmaný' yakýþtýrmasýnda bulunmasýný ve bizi hedef göstermesini önce Allah'a sonra kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz. Hukuki hakkýmýzý elbette arayacaðýz. Diðer yandan ' siyasi partilerin il baþkanlarýnýn yapmýþ olduklarý açýklamalarýn arkasýnda güya biz 'Klavuzluk yapmýþýz ' gibi bir bir 'Paranoya edasý ile açýklama yapmasý ön yargýdan da öte bütün siyasi parti temsilcilerine hakarettir. Hem önemsemiyorum diyorsun hem de klavuzluk yapmýþ olabileceðimiz ihtimaline kadar önemsiyorsun! Herþeyden önce seviye önemlidir. Seçilmiþ bir belediye baþkanýnýn Rogar kapaðýný aðzýna o þekilde almasýný da kendisine yakýþtýrmýyoruz. Ve tarihe not düþüyoruz. Bize göre stadyum ve mevcut spor alanlarýnýn yýkýlarak konut ve ticaret alanlarý yapýlma projesi yanlýþtýr. Sýrada Çimento Fabrikasý var diyerek taktik giriþimlerine de ancak tebessüm ediyoruz! Bu ancak Çorum halkýnýn gazýný almak adýna yapýlmýþ bir soyut söylemdir. 'Yýkacaklarý mevcut spor alanlarý kansorejen toz kusmuyor! Bilakis sen stadyumu yýkmadan önce Çimento Fabrikasýný kaldýrmalýydýn. 2 dönemdir Belediye Baþkaný olan sensin. Mevcut spor alanlarýný koru ve bunlar yetmez düþüncesi ile Çorumumuza daha büyük daha fazla spor alanlarý kazandýr ki, ' Tüm Çorum'un rantýný düþünmüþ bir baþkan ol' Bu proje Çorumun gençlerine ve geleceðine ihanet hükmündedir. Bu konuda demokratik ve hukuk çerçevesinde yapýlacak her türlü kampanyaya destek olmayý önce insan, sonra gazeteci ve Çorumlu olmanýn sosyal bir sorumluluk olduðu inancý ile nefesimiz yettiði kadar doðruluktan þaþmayacaðýmýzý kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:11 05:47 12:51 16:36 19:42 21: Köprülü Fazýl Mustafa Paþanýn þehâdeti (1691) - Türk Denizaltýcýlýðý'nýn baþlamasý (1890) Ýnsanýn elbîsesini temiz kullanmasý, þerefi icâbýdýr. Hadis-i Þerif Günün Þiiri ÝNCE BÝR SIZIYLA UYANIYORUM Gidelim. bizi çaðýran gündüze daðlarý, denizleri, ve bir heybeyi ceket yaparak, Gidelim. O anamdý, ip eðirmesini bilirdi. bir meraký yenemeyerek, sinemalarda geçen güz öldü. sýrtýnda, Pirinçlerin ve pancarlarýn suladýðý bir kol "Deprem insan öldürmez ihmal ve tedbirsizlik öldürür" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç 17 Aðustos depreminin yýl dönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. Açýklamasýna, "17 Aðustos insanlarýmýz beton yýðýnlarýnýn altýna bedenlerini, yüreklerimize de hüzünlerimizi gömdüðümüz gözyaþýmýzý sel olup akýttýðýmýz gün bugün Aðustos 1999, saat 03.02'de merkezi Kocaeli-Gölcük olan, 7,4 büyüklüðünde gerçekleþen, büyük çapta can ve mal kaybýna neden olan deprem. Resmi raporlara göre, ölüm, yaralý olmuþtur. Ayrýca çöken bina ile yaklaþýk kiþiyi evsiz kalmýþtýr" diyerek baþlayan Yaþar Anaç, "Deprem insan öldürmez ihmal ve tedbirsizlik insan öldürür. Depremin bu kadar çok can kaybýna yol açmasýnýn sebebi olarak kaçak yapýlar, standartlara uygun olmayan binalar ve daha ucuza mal etmek için malzemeden çalan insanlar gösterilmektedir. Bu konuda vatandaþlarýmýzýn bilinçlenmesi gerekir. Zira Uzakdoðu da çok daha Yaþar Anaç þiddetli depremlere karþý tedbir alýndýðý için çok fazla can kaybý yaþanmamaktadýr" dedi. Hükümetin 17 Aðustoslarýn tekrar yaþanmamasý için ülke genelinde yeni reformlarý devreye soktuðunu kaydeden Anaç, "Depremden sonra tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere deprem yönetmeliði çýkarýlmýþ, zorunlu deprem sigortasý gibi birtakým düzenlemeler getirilmiþtir. Eski binalarýn yenilenmesi için Kentsel Dönüþümü baþlattý. Kentsel dönüþümle ülke genelinde binlerce bina yýkýldý yerine yeni binalar yapýlýyor. Yapý denetim kurumlarý oluþturuldu, binalarýn temel atýmýndan çatýlarýn yapýmýna kadar standartlar getirildi. Kullanýlan malzemelerin kalite standartlarý artýrýldý. Her önüne gelen kafasýna göre bina yapmasýnýn önüne geçilmiþtir. 17 Aðustos Türkiye'nin yakýn tarihini derinden etkileyen en önemli doða olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediði alanýn geniþliði, gerekse sebep olduðu maddi kayýplar açýsýndan son yüzyýlýn en büyük depremlerinden biridir. Deprem sonrasý hakký rahmetine kavuþmuþmuþ vatandaþlarýmýza Allah tan rahmet kederli ailelerine baþ saðlýðý diler bir daha böyle büyük facianýn yaþanmamasýný yüce Rabbimden diliyorum" diyerek açýklamasýný tamamladý. Neler düþündürdü bunca yýl bir ezikliði alýp içimden neler düþündürdü Kýlýfýndan çýkan bir geceyi susturan ferman. artýk büyüdüm. iþte geçiyorum, tütün maðazalarýnýn açtýðý devirden elimde iþ bulma ilanlarý Üzümcüler, Yemiþçiler. Fabrikatörlerden dev bir soluðu yýrtarak geçiyorum. yýllarca penceremi örten o büyük karlarý. Tarancý emekli oldu Çorum Emniyet Müdürlüðünde görevli iki þube müdürünün son kararname ile emekliye sevk edildiði öðrenildi. Alýnan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüðünde görevli Olay Yeri Ýnceleme Þube Müdürü Ömer Karakuþ ile Çevik Kuvvet Þube Müdürü Hasan Taþyürek'in emekli edildiði belirtilirken, eski Çorum Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'nýn da emekliliðe sevk edildiði kaydedildi. iþte geçiyorum, yüreðimdeki korkuyu yýrtarak elimde ahlat ve ardýçlardan bir silah yüksek bir tepeden doyarak elimde sigaram, Bir gün keyifle çekeceðim, Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,8935 2,8939 EUR 3,2026 3,2043 STERLiN 4,5401 4,5422 2,3278 2, JPY YENi Ender SARIYATI HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Baðcý'dan çat kapý ziyaretler AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum milletvekili Dr. Cahit Baðcý Osmancýk'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ýlçe esnaflarýný çat kapý ziyaret eden Baðcý'nýn ziyareti oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Ayakkabýcý esnaflarýndan Yüksel Gýcýk'ýn iþyerine de bir ziyaret gerçekleþtiren Baðcý'nýn iþyerine giriþinde telefona sarýlarak Baðcý'nýn geliþini haber veren çalýþanýnýn þaka yaptýðýný düþünen iþyeri sahibi Baðcý ile telefon görüþmesi yaptýktan sonra iþyerine geldi. Altý yýl önce Baðcý tarafýndan yapýlan iþyeri açýlýþýnýn fotoðrafýný bütün iþyerlerinden eksik etmeyen ayakkabýcý Yüksel Gýcýk Baðcý'ya bir sürpriz yaparak iþyerinin açýlýþ fotoðrafýný takdim etti ve "Sayýn vekilim siz bir açtýnýz, Cenabý Mevla dört verdi. Allah razý olsun" dedi. Daha sonra market ziyareti yapan Baðcý market çalýþanlarýnýn fotoðraf çektirme isteðini geri çevirmedi. Onlarla sohbet ederek hem fotoðraf çektirdi hem alýþveriþ yaptý. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Osman Oðlu 1954 Uðurladað doðumlu Ahmet Kanan Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Boðzakale fideri ENH bakýmý nedeniyle; Mehmet Beyli Köyü, Gölpýnar Köyü, Kaymaz Köyü tarihinde saatleri arasýnda: Boðzakale fideri ENH bakýmý neyü, Kaymaz Köyü tarihinde saatleri arasýnda: Beþiktepe Köyü." Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS ÇARÞAMBA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 "Çekincelerimizi, görüþlerimizi belediye baþkanýna ilettik" 3 Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, son günlerde yaþanan terör olaylarý nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduklarýný belirterek, "Terör artýk Türkiye'de ekonominin önüne geçmiþtir. Ekonomik kayýplar telafi edilebilir ancak cenazelerin geri dönüþü yoktur" dedi. Baþaranhýncal, terör meselesinin Türkiye'de birinci gündem olmasý gerektiðini söyledi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn aðustos ayý meclis toplantýsýnda ülke gündemini deðerlendiren Baþaranhýncal, Baþbakan ve AK Parti Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu ile MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli arasýnda yapýlan koalisyon görüþmelerinin de olumsuz sonuçlanmasý üzerine Türkiye'nin erken genel seçime doðru gittiðini, azýnlýk hükümeti veya seçim hükümeti kurulabileceðini, ancak bunun takviminin bir an önce açýklanmasýný beklediklerini söyledi. Her gün gelen þehit haberlerinin ve terör olaylarýnýn ülkenin birinci gündemi olmasý gerektiðinin altýný çizen Baþaranhýncal, "Terör olaylarý, ekonominin, ekonomik problemlerin önüne geçmiþtir. Ekonomide yaþanan sorunlar 1-2 yýlda telafi edilebilir ancak giden cenazeler geri gelmez. Bu nedenle terör ülkenin birinci gündemi olmalýdýr" ifadelerini kullandý. Baþaranhýncal, milletin iradesine saygý gösterdiðini bildiren ve "sandýk sonuçlarý her þeyin üstündedir" diyen bütün siyasi partilerin bundan böyle sandýk sonuçlarýnýn gereðini yapýp ülkeyi istikrara kavuþturmasýný beklediklerini belirtti. Baþaranhýncal, "Geçmiþ yýllarda stad yerine AVM yapýlmasý gündemde idi. Bizler de yerel tüccarlarýmýzý ve esnafýmýzý korumak adýna bu projenin içerisinde yer almak istedik. Ancak bu proje esnaftan raðbet görmedi ve belediye tarafýndan askýya alýndý. Stadyum konusu TSO'nun direk uzmanlýk alanýnda olan bir konu deðil. Ancak arkadaþlarýmýzýn bir kýsmý projeden endiþe duyuyor. Arkadaþlarýmýzýn yüzde 80'lik bir grubu ise projeye olumlu bakýyor, yapýlacak yatýrýmý Çorum'un ufkunu açabilecek bir proje olarak görüyor. Oda olarak çekincelerimizi, görüþlerimizi belediye baþkanýna ilettik. Üstlenici firma henüz projeyi henüz hazýrlamadý. Proje, ihale kesinleþtikten ve karþýlýklý imzalar atýldýktan sonra netleþecek ve kamuoyuna açýklanacaktýr. Endiþelerimiz, beklentilerimiz proje içerisinde çözülebilecek konular. Her þeyden önemlisi stadyum ihalesini alan kiþinin Çorumlu olmasý bizleri sevindirmektedir. Þehrin bir baþka noktasýnda AVM projesi de hayata geçiriliyor. AVM projesini de yerel bir iþadamýnýn yapmasý bizleri sevindirmiþtir. AVM projesinin stadyum alanýndan çýkartýlmasý, iki AVM'ye birden müsaade edilmemesi de belediye baþkanýmýzýn esnafa bakýþ açýsýný ortaya koymuþtur. Gerek belediye baþkanýmýzýn, gerekse stadyum ihalesini alan, ayný zamanda AVM projesini gerçekleþtiren iþadamýmýzýn yerel firmalarý ve esnafýmýzý, tüccarýmýzý zarara uðratacak bir adým atmayacaklarýna inanýyorum. Þahýslara, kiþilere takýlmadan ihalenin Çorum'da kalmasýna sevinmemiz gerek" þeklinde konuþtu.yýlmaz MERT TSO Meclisi toplandý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn Aðustos ayý meclis toplantýsý yapýldý. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ baþkanlýðýnda TSO meclis salonunda gerçekleþtirilen toplantýda gündem maddeleri oylanarak kabul edildi. Temmuz ayýnda toplantý yapmayan TSO Meclisi 1 aylýk aranýn ardýndan yeniden toplandý. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn da katýldýðý toplantýda odanýn 2 aylýk faaliyetleri slayt gösterisi eþliðinde anlatýldý. Toplantýda Oda Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da ülke ve Çorum gündemini deðerlendirdi. Dilek ve temenniler bölümünün ardýndan toplantý sona erdi. Yýlmaz MERT TÜGVA'nýn ilk yaz kampý Borabay'da Vali Kara Tuna Nehri Konseyi toplantýsýna katýldý Çorum Valisi Ahmet Kara, Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði Yönetim Kurulu üyesi olarak 4 ülkede Tuna Nehri Konseyi toplantýsý kapsamýnda incelemelerde bulundu. Vali Kara, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Avusturya'da Tokat ve Amasya Valileriyle birlikte temaslarda bulundu. Tuna Nehri Konseyi toplantýsýna katýlan Vali Kara, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi alýrken Yeþilýrmak'la ilgili de yapýlacak çalýþmalar için fikir alýþveriþinde bulundu. Yeþilýrmak ve Tuna nehrinin her ikisinin de Karadeniz'e döküldüðünü hatýrlatan Vali Kara, toplantýlarda havzalardaki kirlenmelerin çevreye verdiði olumsuz etkilerinin ele alýndýðýný kaydetti. Yapýlan toplantýlarda taþkýn koruma sistemlerinin de gündeme getirildiðini hatýrlatan Vali Kara, Osmanlý topraklarý içerisinde yer alan ve tarihçesiyle ülkemiz için önemi büyük olan Tuna Nehri'nde yapýlan çalýþmalar hakkýnda da bilgiler alýndýðýný kaydetti. Vali Kara, Avusturya Büyükelçisi'nin Türkiye'ye çaðrýlmasý nedeniyle elçilik müsteþarýyla ayrýca Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan'ýn ise Büyükelçileri'yle görüþmeler yapýldýðýný sözlerine ekledi.haber Servisi Türkiye Gençlik Vakfý Çorum Lise Koordinatörlüðü ilk yaz kampýný Aðustos tarihleri arasýnda Amasya Borabay'da gerçekleþtirdi. Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Lise Koordinatörlüðü'nün ev sahipliðini yaptýðý toplam 40 kiþinin katýldýðý yaz kampýnda öðrenciler ilk olarak 'farkýndalýk' konferansý aldýlar. Konferans da öðrencilere 'Kiþi kendini tanýyor mu? Hedefini ve amacýný biliyor mu? konularýnda bilgi verildi. Öte yandan TÜGVA Çorum mütevelli heyetinde olan ve ayný zamanda Çorumlu iþ adamý Fatih Yaðlý'da kampa misafir sýfatýyla katýlarak gençlere "Hedefiniz ne olmalý?" baþlýklý seminer verdi. Kampa katýlan öðrenciler 'doða yürüyüþü, çevreyi temiz tutalým' konulu çevre temizliði, kamp ateþinde ezgiler gibi sosyal faaliyetlere de katýldýlar. Haber Servisi

4 4 "Hükümet masaya yeni ve yüksek teklifler getirmeli" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yaptýðý açýklamada yýllarýna iliþkin toplu sözleþme talepleri hakkýnda bilgiler verdi. Memur Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerine genel merkez yöneticileri, 11 hizmet kolundaki sendikalarýmýzýn yöneticileri, il baþkanlarý ve danýþmanlarla birlikte ekonomik, sosyal, insani ve toplumsal bakýmdan son derece kapsamlý bir toplu sözleþme teklifi hazýrladýklarýný kaydeden Ahmet Saatcý, "2016 ve 2017 yýllarýný kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleþme tekliflerimizi, 27 Temmuz'da kitlesel basýn açýklamasý sonrasýnda birlikte Devlet Personel Baþkanlýðý'na sunduk. 11 hizmet kolunun tamamýnda yetkili olan sendikalarýmýz da, hizmet koluna iliþkin tekliflerini ayný gün Devlet Personel Baþkanlýðý'na teslim etti. Yetkili Konfederasyon olarak tekliflerimizi, sadece 850 bin üyemiz adýna deðil, 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 1 milyon 900 bin kamu görevlisi emeklisi baþta olmak üzere aileleriyle birlikte 20 milyon insan için toplu sözleþme masasýna taþýdýk. Tekliflerimizin hem cüzdana hem de vicdana yönelik olmasýna özen gösterdik" dedi. -"MEMUR-SEN'ÝN TEKLÝF LERÝ KAMU GÖREVLÝLERÝ NÝN HAKLI BEKLENTÝLERÝ DÝR"- Saatcý açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Maaþ ve ücretlere yönelik zam tekliflerimizi; yüzdelik zam, taban aylýðý, refah payý ve enflasyon farkýndan oluþan dörtlü bir mali paket olarak hazýrladýk. Bu mali paketle, kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine; 2016 yýlýnda birinci altý ayda yüzde 8, ikinci altý ayda yüzde 8 olmak üzere kümülatif yüzde 16.64, 2017 yýlýnda birinci altý ayda yüzde 7, ikinci altý ayda yüzde 7 olmak üzere kümülatif yüzde zam istedik. En düþük kamu görevlisi maaþý ile en yüksek kamu görevlisi maaþý arasýndaki makasýn daralmasý hedefiyle, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere taban aylýðýna 2016 yýlýnda 150 TL, 2017 yýlýnda 100 TL seyyanen zam teklif ettik. Ülkenin büyümesinde ve geliþmesinde büyük emeði bulunan kamu görevlilerine 2016 yýlý için, 2015 yýlý ekonomik büyüme oranýnýn yüzde 50'sini ve 2016 yýlýndaki üçer aylýk dönemlerdeki ekonomik büyümenin de takip eden ayda refah payý olarak yansýtýlmasýný istedik yýlýnda da üçer aylýk büyümenin, kamu görevlilerinin maaþlarýna yansýtýlmasý uygulamasýnýn devam ettirilmesini talep ettik. Kamu görevlilerine yapýlan oransal zamlarýn enflasyonun altýnda kalmasý halinde, enflasyon farkýnýn oluþtuðu ayý takip eden aydan itibaren maaþlara ilave edilmesini teklif ettik. -"BÜTÜN KAMU GÖREVLÝ- LERÝN KADROLU OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLMESÝ ÖN- CELÝÐÝMÝZDÝR"- Memur-Sen olarak, güvenceli istihdam kapsamýnda olan kamu görevlilerinin iþ güvencesine dokundurtmadan yeni kazanýmlar üretmeyi ve iþ güvencesine sahip olmayan kamu görevlisi kalmamasýný her zaman önemsedik. Bu çerçevede, yaklaþýk 300 binin üzerindeki 4/B'linin 4/A kadrosuna geçmesini saðladýk. Yine 10 ay çalýþan ve bir çok sosyal haktan mahrum olan 4/C'lilerin 12 ay çalýþmasýnýn ve sosyal haklardan yararlanmasýnýn önünü açtýk. Bu yýl da, 4/B (Yurt dýþý teþkilatýndakiler dahil), 4/C, üniversiteli iþçiler, KÝT personeli, vekil imamlar, kamu dýþý aile saðlýðý çalýþanlarý, vekil ebe ve hemþireler baþta olmak üzere tüm sözleþmelilerin kadroya geçirilmesini istedik. -"SOSYAL HAKLARA ÝLÝÞKÝN TEKLÝFLERÝMÝZÝ ÝNSAN VE AÝLE MERKEZLÝ BELÝRLEDÝK"- Mali paket yanýnda parasal ödemelerle desteklenmiþ sosyal haklara iliþkin tekliflerimizden oluþan bir paket sunduk. Bu sosyal paketle, yan ödeme katsayýsýnýn yüzde 50 artýrýmlý ödenmesini istedik. Kýdem aylýðý gösterge rakamýnýn 5 kat arttýrýlmasýný ve süre sýnýrý olmadan uygulanmasý teklifine yer verdik. 60 TL olan toplu sözleþme ikramiyesinin yetkili sendikalara üye olanlara, yüzde 100 artýrýmlý olacak þekilde 120 TL olarak ödenmesini istedik. Eþ yardýmýnýn 177 TL'den 275 TL'ye, 6 yaþ üstü için 21 TL, 6 yaþ ve altý için 42 TL olan çocuk yardýmýnýn yaþ ayýrýmý olmaksýzýn 75 TL'ye yükseltilmesi teklifini masaya taþýdýk. Gelir vergisi kaynaklý maaþ kayýplarýnýn telafisini istedik. Bu kapsamda, yýl boyunca maaþtan yapýlacak gelir vergisi kesintisinin yüzde 15 olmasýný ve bu oranýn aþýlmasý halinde aþan kýsmýn iþveren tarafýndan karþýlanmasýný istedik yýlý için 830 TL, 2017 yýlý için TL doðum yardýmý, kamu görevlisine 3 bin 157 TL, eþ ve çocuklarýna bin 578 TL ölüm yardýmý istedik. Büyükþehirlerde 300 TL, diðer illerde 250 TL kreþ yardýmý ödenmeli dedik. Kamu görevlilerine 3 bin 946 TL, çocuklarýna bin 578 TL evlenme yardýmý istedik. Merkez ve taþra ayrýmý yapýlmadan ücretsiz servis hizmeti sunulmasýný ya da her gün için 5 TL servis yardýmý istedik. Yemek servisinin ücretsiz olmasýný; yemek servisi yoksa öðün baþý 6 TL yemek yardýmý yapýlmasýný teklif ettik yýlý için 125 TL, 2017 yýlý için 150 TL giyecek yardýmý, yemek çýkmayan yerlerde 6 TL yemek yardýmý yapýlmasýný istedik. Ramazan ve Kurban bayramlarýnda bin 578 TL dini bayram ikramiyesi verilmesini teklif ettik. Yine fazla mesai ve tazminatlarda yüzde 100'lere varan artýþlar istedik. Yukarýda bir kýsmýna yer verdiðimiz oldukça kapsamlý tekliflerimizle 3. Aðustos'ta baþlayan 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmeleri 3 kazanýmla baþladý. Baþbakan Sayýn Davutoðlu'nun Memur-Sen 5. Genel Kurulu'nda talebimiz üzerine taahhütte bulunduðu 2005 yýlýndan sonra görev baþlayan kamu görevlilerine bir derece verilmesi, Kamu Ýþveren Heyet Baþkaný ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Faruk Çelik'in de kabul etmesiyle toplu sözleþme görüþmelerinin ilk oturumunda elde edilen kazaným oldu. Ayný oturumda eþ durumu özrüne dayalý atamalarda 3 yýllýk sigortalýlýk süresi þartý kaldýrýlarak, iki yýl içinde 360 gün prim ödeme ve halen sigortalý olarak çalýþma þartýnýn getirilmesiyle önemli bir maðduriyet giderildi. Yine toplu sözleþme düzeninde ve görüþme sisteminde deðiþikliðe gidilerek hizmet kollarýnýn teklifleri özel bir gündemle ele alýndý ve ikinci oturumda hizmet kollarýnýn teklifleri tek tek tartýþýldý. Genel Baþkanýmýz Ali Yalçýn, yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkaný olarak, hem birinci oturumda hem de ikinci oturumda Kamu Ýþveren Heyet Baþkaný'nýn kamu görevlilerini mutlu edecek, onlarýn beklentilerini karþýlayacak bir teklifle gelmesini istedi. Tekliflerimizi Kamu Ýþveren Heyeti Baþkaný'na sunmakla yetinmedik, maliyetleriyle ve sosyal etkileriyle birlikte Baþbakan Sayýn Ahmet Davutoðlu ile de paylaþtýk ve hükümetin 3. Oturumda masaya mutlaka teklif sunmasýný istedik. Bu kararlý tutumumuzun sonucu olarak, Kamu Ýþveren Heyeti Baþkaný Sayýn Faruk Çelik, 3. Oturumda 2016 yýlý birinci altý ay için yüzde 4, 2016 yýlý ikinci altý ay için yüzde 4, 2017 yýlý birinci altý ay için yüzde 3, 2017 yýlý ikinci altý ay için yüzde 3 þeklindeki teklifini sundu. Ayný teklif içeriðinde, 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan kamu görevlileri için bir derece verilmesi ve 2. Dönem Toplu Sözleþme metninde genel ve hizmet kolu toplu sözleþme hükümlerinin 3. Dönem Toplu Sözleþme döneminde uygulanmaya devam edilmesi tekliflerine yer verildi. Kamu Görevlilerinin Yüzünü Güldürmeyecek Teklifi Müzakere Etmedik, Etmeyeceðiz Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyeti Baþkaný, Genel Baþkanýmýz Ali Yalçýn, hükümetin Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle baðdaþmayan ve kamu görevlilerinin beklentilerini karþýlamaktan uzak teklifini konuþmaya deðer ve müzakere edilebilir görmediðimizi belirterek reddetti. Hükümetin ve Kamu Ýþveren Heyeti'nin kabul edilebilir ve kamu görevlilerini memnun edecek yeni bir teklifle gelmesini istedik. Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkaný ve yetkili konfederasyon olarak, 11 yetkili sendikamýzla birlikte oturumu kapattýk. Yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkaný olarak, kamu görevlilerini yoksulluk sýnýrýndan kurtarmayacak teklifi müzakere edilebilir bulmayarak oturumu sonlandýrýrken, KESK ve Kamu-Sen'in hükümetin teklifini müzakereye açmak istemesine ve masaya yapýþýp kalmalarýna bir anlam veremedik. Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarýnýn görüþüldüðü masada KESK ve Kamu-Sen'in Kamu Ýþveren Heyeti'nin elini güçlendirecek eylem ve davranýþlarda bulunmaktan vazgeçmelerini, toplu sözleþme sürecinin kazanýmlarla sonuçlanmasý çabalarýmýza köstek deðil destek olmalarýný istedik. Kamu Ýþveren Heyeti'ne de "Kasayý açarsanýz, telefonumuz açýk" diyerek tekliflerini revize etmesi, yeni tekliflerle gelmesi için süre verdik. Yeni teklif çaðrýmýza raðmen 4. oturuma hükümetin yeni bir teklifle gelmemesi üzerine, eski teklifi müzakere etmeyeceðimizi deklare ederek oturuma ara verilmesini istedik. Buna raðmen KESK ve Kamu- Sen, bizim müzakere edilemez gördüðümüzü ifade ettiðimiz rakamlarý deðerlendirdiler. Yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyeti olarak, oturuma ara verilmesi, hükümetin yeni bir teklifle gelmesi kararlýðýmýzý sürdürdük ve oturuma ara verilmesini saðladýk. -"KARARLI DURUÞUMUZ LA KASANIN AÐZI, MASA NIN UFKU AÇILDI"- Kamu Ýþveren Heyeti, Memur-Sen ailesi olarak ortaya koyduðumuz ýsrarlý ve kararlý tutum sonucunda, bir saatlik aradan sonra teklifini revize etmiþ bir þekilde masaya geldi ve yeni teklifini sundu. Hükümet ve Kamu Ýþveren Heyeti, 2016 yýlý birinci altý ayý için yüzde 5, ikinci altý ayý için yüzde 4 teklifiyle masaya gelirken, 2017 yýlýna iliþkin ilk teklifindeki rakamlarda deðiþikliðe gitmedi. Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyeti olarak; 2016 yýlýna iliþkin yeni teklifi revize edilmiþ bu teklifi rakamlar yönüyle "yetersiz", tutum yönüyle "olumlu bir adým" olarak gördüðümüzü, 2017 yýlý teklifini ise "müzakere edilemez" bulduðumuzu ifade ettik. Hükümetin ve Kamu Ýþveren Heyeti'nin, hem 2016 yýlý birinci altý ay için yüzde 5, ikinci altý ay için yüzde 4 teklifini hem de 2017 yýlý birinci altý ay yüzde 3, ikinci altý ay için yüzde 3 teklifini yeniden gözden geçirerek yeni tekliflerle masaya gelmesini bekliyoruz. Oransal zam teklifleri dýþýnda hem 2016 hem de 2017 yýlý için mali ve sosyal haklar alanýnda yeni teklifler sunmasýný istiyoruz. Kamu Ýþveren Heyeti'nin 11 hizmet kolunda gece gündüz çalýþan kamu görevlilerinin beklentilerini karþýlayacak teklifler paketiyle masaya gelmesini saðlama mücadelemize devam ediyoruz. Toplu Sözleþme sürecinin baþlangýcýnda ifade ettiðimiz "bütün kamu görevlilerini mutlu edecek" teklife ulaþýncaya kadar masada olacaðýz ve kamu görevlilerini mutlu etmeyecek bir metnin altýna asla imza atmayacaðýz. -"KAMU GÖREVLÝLERÝNÝ MUTLU EDECEK TEKLÝFE KADAR MÜCADELEYE- MÜZAKEREYE DEVAM"- Kamu Ýþveren Heyeti'nin, son iki oturumda Memur-Sen olarak ortaya koyduðumuz kararlý duruþ sonrasýnda geldiði nokta önemli ancak yeterli deðildir. Biz, mali ve sosyal haklar bakýmýndan "Büyük Türkiye", vicdani tekliflerimiz açýsýndan da "Yeni Türkiye" iradesiyle örtüþen teklifler bekliyoruz. Biz, kasanýn anahtarýnýn deðil emeðimizin hakkýnýn peþindeyiz. Memur-Sen ve on bir hizmet kolundaki yetkili sendikalarýmýz, Türkiye'nin sahip olduðu ekonomik gücün ve deðerler zemininin, hem mali ve sosyal haklarýmýzý hem de sosyal ve vicdani haklarýmýzý karþýlayacak seviyede olduðunu biliyoruz. Sermaye kesimine, giriþimcilerine teþvik paketleriyle destek olan siyasi irade toplu sözleþme masasýný, emeðiyle ve alýnteriyle geçinen kamu görevlilerine yönelik "sosyal teþvik paketi"ni hayata geçirme zemini olarak görmeli ve gereðini yapmalýdýr. Hükümet ve Kamu Ýþveren Heyeti, toplu sözleþme imzalamak ve kamu görevlilerini mutlu etmek istiyorsa, kasanýn aðzýný açmalý, hakkýmýzý vermeli ve bu amaçla kamu görevlilerine oransal zam yanýnda taban aylýðý ve refah payý ile birlikte sosyal yardýmlarda da önemli ölçüde artýþlar saðlamalýdýr." Basýn açýklamasýna Eðitim Bir Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil,Toç Bir Sen Þube Baþkaný Arzu Özkader, Bem Bir Sen Þube Baþkaný Burhan Þahin,Büro Memur Sen Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Bayýndýr Memur Sen Ýl Temsilcisi Elvan Yalçýn,Kültür Memur Sen Ýl Temsilcisi Mehmet Bayrak ve Enerji Bir Sen Ýl Temsilcisi Ýsmail Temur'da katýldý. Haber Servisi "Bizlere verilen desteði karþýlýksýz býrakmayacaðýz" Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Toplu Sözleþme Görüþmelerinde Hükümet yani Kamu Ýþveren Heyeti ile olan müzakerelerde de taleplerini gerçekleþtirmek için bir bütün halinde ve kararlýlýkla duruþlarýný muhafaza ettiklerini belirtti. Ancak kamuoyuna yansýyan kimi açýklamalarýn Toplu Sözleþme Görüþmelerinin tabi ve yasal sürecini görmezden gelen ve kamuoyunu Memur Sen aleyhine yanýltmaya çalýþan talihsiz bir içerik taþýdýðýnýn görüldüðünü kaydeden Cengiz, "Sendikal rekabet bir yere kadar anlaþýlabilir bir husus olmakla birlikte, söz konusu basýn açýklamalarýnýn sendikal rekabet ölçülerinin dýþýna taþtýðý, tahkir ve tezyif amaçlý haksýz ve mesnedsiz karalamalara dönüþtüðü anlaþýlmaktadýr. Memur Sen 11 iþkolunda kamuda görev yapan tüm çalý- Bu durum, güya sendikal mücadelenin öncüleri olan diðer sendikalarda ciddi bir hazýmsýzlýða yol açmýþ olmalý ki, bu sendika temsilcileri tüm mesailerini, kamu çalýþanlarý nezdinde çok güçlü bir desteðe sahip olan Memur Sen ailesine sataþarak kendi tribünlerine selam çakma, henüz tam beli kýrýlmamýþ kimi vesayetlere konum belirtme seviyesizliðine yöneltmiþ bulunmaktadýr" dedi. Toplu Sözleþme Görüþmelerini çadýr tiyatrosuna ve danýþýklý dövüþe benzetme giriþimlerinin, hiç þüphe edilmesin, kamu çalýþanlarý nezdinde deðerlendirildiðini vurgulayan Cengiz, "Çadýr tiyatrosundan bahsedenlerin bu tutumu, hükümetin gerçekten de ciddiye alýnmaya deðmeyecek zam teklifine topluca tepki vererek görüþme masasýndan onurluca kalkan Memur Sen heyetine karþýlýk, aslýnda masada olmalanmýþ olan diðer sendika temsilcilerinin oturarak fotoðraf vermelerinin acziyet ve þaþkýnlýðýný nasýl açýklayacaklarýnýn bir telaþýndan baþka bir þey deðildir. Sendikal geçmiþleri ve kamu çalýþanlarý için elde ettikleri sözde kazanýmlar ortada olan diðer konfederasyonlarýn hayal bile edemeyecekleri kazanýmlarý elde etmiþ olan Memur Sen ailesi, elbette bu tip sataþmalarla uðraþacak deðildir. Kamu çalýþanlarý, geçtiðimiz birkaç yýllýk süreçte aslýnda hangi güç odaklarýna ve vesayet unsurlarýna hizmet ettikleri açýkça belli olan ideolojik sendikal anlayýþlarla arasýna belirgin bir mesafe koymuþ ve hizmet esaslý sendikacýlýktan yana, ülkede birlik ve beraberliðin korunmasýndan yana, milletin deðerleriyle barýþýk ve uyumlu sendikacýlýktan yana olan tavrýný, tüm iþkollarýnda Memur Sen'i yetkili kýlarak ortaya koymuþtur. Rahatsýzlýðýn Klasik bir "kedi uzanamadýðý ciðere murdar dermiþ" durumu ile karþý karþýyayýz. Kamu çalýþanlarýna ve sendikamýz üyelerine buradan bir daha tekrar ediyoruz ki, biz hizmet esaslý bir sendikacýlýk yapýyoruz. Ülkemizin ve milletimizin asli deðerleri bizim için her þeyin üstündedir. Memur Sen olarak hükümetten taleplerimizi de defalarca kamuoyuna deklare ettik. Toplu Sözleþme Görüþmelerinde de bu taleplerimizin sonuna kadar arkasýndayýz. Gerek üyelerimiz ve gerekse de diðer tüm kamu çalýþanlarýnýn sorumluluðunu üzerine alan Memur Sen olarak bizlere verilen desteði karþýlýksýz býrakmayacaðýmýzýn, bu yýl da masada kamu çalýþanlarý için en iyiyi elde etmeyi baþaracaðýmýzýn müjdesini þimdiden vermek isteriz" þeklinde kaydetti. Þekerbank Çorum Þubesi'nde "Tasarrufun Altýn Günü" Þekerbank'ýn 0.01 gram altýnýn bile deðerlendirildiði küçük tasarrufa yönelik "Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasý Aðustos tarihlerinde Þekerbank Çorum Þubesi'nde gerçekleþtirilecek. Uygulama kapsamýnda, hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altýn, küpe gibi her türlü ziynet altýnýný Þekerbank Çorum Þubesi'ne getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar deðerinde altýn olarak Vadesiz Altýn Hesaplarý'nda biriktirebilecekler. Ayrýca Þekerbank müþterileri Vadesiz Altýn Hesaplarýndaki tutar ile Vadeli Altýn Hesabý açarak tasarruflarýný altýn olarak deðerlendirirken altýnýn deðer artýþýndan baðýmsýz olarak avantajlý faiz oranlarý ile faiz getirisinden yararlanabilecekler. ZÝYNETÝN GRAM KARÞILIKLA RINI ALTIN EKSPERLERÝ BELÝR LEYECEK Tasarruf sahipleri, Aðustos tarihlerinde Þekerbank Çorum Þubesi'ne ziynet altýnlarýný getirerek, iki gün sürecek "Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasýna katýlabilecekler. Ýstanbul Altýn Rafinerisi eksperleri, ziynet sahibinin her türlü altýnýnýn 24 ayar 995/1000 saflýkta gram karþýlýklarýný belirleyecek ve bu altýnlar, tasarruf sahibinin banka nezdinde açýlan Vadesiz Altýn Hesabý'na yatýrýlacak. Tasarruf sahipleri, saklama ve çalýnma riski olmadan istedikleri zaman Vadesiz Altýn Hesaplarý'na ekleme yapabilecek ve altýna dayalý iþlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleþtirebilecekler. Söz konusu hesaba yapýlacak ekleme 0.01 gram ve katlarý þeklinde olabilecek. Hesap sahipleri diledikleri zaman yine ayný þekilde ihtiyaçlarý olduðunda ihtiyaçlarýný bu hesaptan 0,01 gram ve katlarý bazýnda altýn karþýlýðý TL olarak karþýlayabilecekler. "KÜÇÜK TASARRUFLARI TEÞ VÝK ETMEYÝ HEDEFLÝYORUZ" Tasarrufun Altýn Günü uygulamasýyla küçük yatýrýmlarý teþvik ederek yastýk altý birikimleri ekonomiye kazandýrma amaçlarýný vurgulayan Þekerbank Çorum Þube Müdürü Sevgi Çam Doðan, "Altýný getirisiyle alakalý olduðu kadar geleneksel olarak da bir birikim tercihi olarak gören tabana yaygýn müþteri profilimizi, þimdi de bu yeni ürün ve hizmetimizle desteklemeye devam ediyoruz" dedi. Doðan, sözlerine þöyle devam etti: "Müþterilerimiz ya da müþterimiz olmak isteyen herkes, bin bir emekle tasarruf ettikleri ziynet altýnlarýný, þimdi çalýnma, kaybolma riski olmadan bankamýz güvencesinde biriktirebilecekler. 'Anadolu Bankacýlýðý' misyonumuz ve 71 il ile 101 merkez dýþý ilçedeki yaygýn þube aðýndan gelen gücümüzle tabana yaygýn tasarrufu teþvik etmeyi hedefliyoruz."

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý TKDK destekli iþletmeler OSB'de yükseliyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu kuruluþundan günümüze IPARD-1 Programý kapsamýnda 14 adet çaðrýya çýkarken ve bu çaðrýlar neticesinde Çorum Organize

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

"Ülkemizde saðlýklý bir

Ülkemizde saðlýklý bir Sünnet Þöleni bugün Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen, geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni bugün yapýlacak. Hürriyet Meydaný'nda saat 16.00'da gerçekleþtirilecek olan þölende minikler gönüllerince

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur 9 DA Belediye'den su kesintisi uyarýsý Prof. Okur Din Ýþleri Yüksek Kurulu na atandý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan Bahabey

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu.

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. Zorlu ailesi iþyerlerinde Mevlidi Þerif okuttu Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı