Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stadyum ihalesi yargýya taþýndý"

Transkript

1 Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki tüm spor ve sosyal aktivitelerin yapýldýðý tek alan olduðunu belirterek, "Bu alanda 2 sentetik halý saha, 2 tenis kortu, basketbol potalarý, spor müsabakalarý yanýnda kültürel sosyal siyasal etkinliklerin yapýldýðý kapalý spor salonu, þehir stadyumu ve Güreþ Eðitim Merkezi, bulunmaktadýr. SAYFA 5 TE Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 19 AÐUSTOS 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: Stadyum ihalesi yargýya taþýndý "Okullarda baðýþ toplanmasýna kesinlikle müsaade edilmeyecek" Çorum Valisi Ahmet Kara, okullarda baðýþ ve yardým adý altýnda velilerden para toplanmasýna kesinlikle müsaade edilmeyeceðini söyledi. Çorum Valisi Ahmet Kara Av. Teoman Þahin SAYFA 7 DE Av. Teoman Þahin yaptýðý açýklamada belediyenin stadyum ihalesi ile ilgili yargý sürecini baþlattýðýný belirtti. Ýhalenin feshi ve imar deðiþikliðinin iptaliyle ilgili 2 ayrý dava açýp, yürütmeyi durdurma istediðini açýklayan Teoman Þahin, "Davalarý avukat olarak deðil Çorum'da yaþayan sorumlu bir vatandaþ sýfatýyla yani kiþisel olarak açtým. Bu sorunun "Hükümet masaya yeni ve yüksek teklifler getirmeli" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yaptýðý açýklamada yýllarýna iliþkin toplu sözleþme talepleri hakkýnda bilgiler verdi. Çorum turizm avantajýný kullanamýyor SAYFA 7 DE Çorum Hitit Vakfý'ndan hayýrseverlere teþekkür SAYFA 6 DA kiþiler, rantlar ve siyasiler üzerinden deðil, Çorum halkýnýn yararý açýsýndan tartýþýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Zira Belediye Baþkaný Muzaffer beyinde Ahlatçý grubu temsilen Ahmet Ahlatçý'nýn da Çorum sevdalarýndan en küçük kuþkum bulunmuyor. Burada önemli olan doðruya doðru yanlýþa yanlýþ diyebilmektir" dedi. Memur Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerine genel merkez yöneticileri, 11 hizmet kolundaki sendikalarýmýzýn yöneticileri, il baþkanlarý ve... SAYFA 5 TE "Çekincelerimizi, görüþlerimizi belediye baþkanýna ilettik" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, son günlerde yaþanan terör olaylarý nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduklarýný belirterek, "Terör artýk Türkiye'de ekonominin önüne geçmiþtir. SAYFA 3 TE SAYFA 4 TE Yaþar Anaç "Deprem insan öldürmez ihmal ve tedbirsizlik öldürür" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç 17 Aðustos depreminin yýl dönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. SAYFA 2 DE ANALÝZ Baþkan Külcü den Tezat açýklamalar 'Gerçek Tetikçi kim?' Nadir YÜCEL Belediye Baþkaný Külcü 60 bin metrekarelik spor alanlarýnýn yýkýlarak yerine 'konut ve iþ merkezleri' yapýlacak projeye yönelik itiraz ve Teknik eleþtirilere cevap ve bilgi vermek yerine 'Karalama Kampanyasýný' tercih etti. Bu projenin kamu yararýndan daha çok kamu zararý olmasýný ise, hedef saptýrarak konuyu baþka mecralara çekme gayretine giriþti. Üstelik bizim eleþtirimizin ihale yapýlmadan önce baþladýðýný unutarak! Bu projeyi eleþtiren sadece biz deðiliz. Saðduyulu çok sayýda Çorumlu sevdalýlarýdýr.. Esas derdi ise, eleþtirilerin en fazla bizim gazetemizde yer bulmasýdýr. Diðer yandan Ahmet Ahlatçý belediye olarak senin ihale verdiðin bir müþteri konumundadýr. Ortaðýna iltifat yapar gibi bu kadar savunmasý ve iltifat yapmasý da þaþýrtýcýdýr! Külcü'nün hedefinde ise, ' Biz' vardýk. Muzaffer Külcü, 'Sýnýrý aþan bedelini öder' þeklinde bize tehditte bulunmayý da ihmal etmemiþ. Ýlk tezat açýklamasýný ise. 'Tetikci gazetecinin ciddiye alýnmasýyla ile ilgili bir açýklama deðildir' diye sözlerine baþlarken, Tetikci dediði yani benim haberimin yer aldýðý gazetemizi objektiflere tutarak aslýnda bizi ne kadar önemsediðini göstermiþ oldu. Tezatlar ile dolu konuþmasýna devam eden Külcü güya Kültür Sitesinin yerine bizim tarafýmýzdan 'AVM yapýlmalý' þeklinde baþlýk attýðýmýzý da ifade etmiþ. Biz hiçbir zaman alýþveriþ merkezi yapýlmalý diye yazmadýk. Bilakis alt katýnda otopark ve Çorum'da yer altý çarþýsý yok. Kültür Sitesinin alt katýna 'Ayakkabýcýlar arastasýna altarnatif dükkanlar yapýlabilir' dedik. Zurna Park yapýlmalý demedik! Bizi önemsemediðini ifade eden Muzaffer Külcü, aslýnda bizi dikkatle takip ettiðini ispatlarcasýna redakte edasý ile (Düzeltmen) Rogar yerine Logar yazdýðýmýzý da tesbit etmiþ! Ve bu kelimeyi yanlýþ yazdýðýmýz için Bize Bilgi Fukarasý demiþ. En azýndan neyi anlatmak istediðimizi anlamýþ.. Kaldý ki ' Ýcbarlý Ýrtikap dan Ýtham edilmektense, ' Bilgi fukarasý olmayý tercih ederim. Biz gazetecilikten bu kadar anlýyoruz. Gazeteci görünümlü iþadamý deðiliz. Çok þükür ki yurt, han, hamamý olan gazetecilerden de deðiliz. Bizi hedef gösteren Baþkan Külcü, kendisinin ve Ahlatçý'nýn 'yeminli' düþmaný olduðumuzu vurgulamýþ! Bu tespiti iðrenç bir iftiradýr. Biz gazete olarak kiþiler ile deðil, olaylar ile ilgileniriz. Kiþiler ile ilgilensek, özellerine girme alçaklýðýný gösterirdik. Beni Külcü'nün kendisi deðil, Çorum'a neler yaptýðý ve yapmadýklarý ilgilendirir. Ýnsanlar Belediye ihalelerine girmeye korkuyorlar. Bahçelievlerde arsa sahibi yüzde 55 ile müteahhite daire karþýlýðý verirken Külcü ise çýkmýþ 43.1 veren varsa ona verelim diyor! Projesi net olan ve güven veren bir Belediye yönetimi olsa daha çok taliplinin çýkacaðýný kendileri de biliyor. (G e ç- miþte kendisine bu ihaleye sen girmeyeceksin denen müteahhitin iddialarý hala hafýzalarda ) Açýklamasýnda kendisi gibi Ýmam Hatip kökenli olan Ahlatçý'nýn Milli Piyango'yu almasýný ve merkezinin Çorum'a getirilme propagandasýný da sanki avukatý gibi konuþmasý da gözlerden kaçmadý. Muzaffer Külcü, Ahlatçý ile mahkemelik olduðumuzu ve hakkýmda 6 ay hapis cezasý verildiðini de söylemiþ. Hani biz tetikci idik. Bu söylemin ile bilakis sen, ' Ahlatçý'nýn tetikçisi olmuþ olmuyormusun?' Kaldý ki biz kendisi gibi ' Ýcbarlý Ýrtikapdan Ýtham edilmedik!' bahsettiði konu ise þudur: 'Ýskilip'ten kaçan Kuyumcu' baþlýklý haberimizin içeriðinde konuya bahis Kuyumcu Ýsmail Duman'ýn Ýskilip'te deðiþik sektörlerde yatýrýmlarý v.s. olduðu için o bölgede ' Ýskilip'in Ahlatçýsý' gibi tanýmlama ve benzetme yapýl - dýðýný yazmýþtýk. ' Ýskilip'in Ahlatçýsý' þeklinde ki benzetme içeren bu 2 kelime için Ahlatçý tarafýndan tarafýmýza dava açýlmýþtý. ' Ýstanbul Bakýrköy Asliye, Çorum Asliye Mahkemeleri ile Konunun Akademisyen uzmaný bu haber ve kelimelerde suç unsuru bulunmadýðý þeklinde kararlar verdi. Buna raðmen, Çorum 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafýndan ' Temyiz Yolu Kapalý olarak ve kesin karar þeklinde ' tarafýma TL'lik ceza verilmiþtir. ' Bu kararýn alýnmasýnýn Arka Planý da tarafýmýzca çok iyi bilinmektedir.' Keþke daha fazla ceza verilseydi de Temyiz yolu açýk olsaydý. Ayrýca bu Konu Ýnsan Haklarý Mahkemesindedir. Biz kimseye düþmanlýk ya da husumet asla beslemedik. Bilakis 2006 yýlýnda 'Barajý Kim Hortumluyor' baþlýklý haberimiz üzerine yine dava açan ve kaybeden Ahlatçýnýn kendisi Bize husumet beslemiþ ve besliyor olabilir. Öyle ki Analiz köþesinde tarafýmdan 2 ayrý senaryo bölümü halinde yayýnlanmýþ olan 'Çorum'un Para Cambazý' baþlýklý yazýlarý da anlaþýlmaz biçimde kendi üzerine alarak bu yazýlar adýna dava açan ve kazanamayan da Ahmet Ahlatçý'dýr. Gerekirse bütün mahkeme kararlarýný açýklamalarýný da yayýnlamaktan da gocunmayýz. Ahlatçý'nýn bizimle ilgili bir davasýný ayný zamanda hukukcu kimliði bulunan Belediye Baþkaný Külcü'nün Proie hakkýnda bilgi vermesi ve teknik eleþtþrþlere cevap vermesi gerekirken bize karþý ' Yeminli Ahlatçý ve Külcü Düþmaný' yakýþtýrmasýnda bulunmasýný ve bizi hedef göstermesini önce Allah'a sonra kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz. Hukuki hakkýmýzý elbette arayacaðýz. Diðer yandan ' siyasi partilerin il baþkanlarýnýn yapmýþ olduklarý açýklamalarýn arkasýnda güya biz 'Klavuzluk yapmýþýz ' gibi bir bir 'Paranoya edasý ile açýklama yapmasý ön yargýdan da öte bütün siyasi parti temsilcilerine hakarettir. Hem önemsemiyorum diyorsun hem de klavuzluk yapmýþ olabileceðimiz ihtimaline kadar önemsiyorsun! Herþeyden önce seviye önemlidir. Seçilmiþ bir belediye baþkanýnýn Rogar kapaðýný aðzýna o þekilde almasýný da kendisine yakýþtýrmýyoruz. Ve tarihe not düþüyoruz. Bize göre stadyum ve mevcut spor alanlarýnýn yýkýlarak konut ve ticaret alanlarý yapýlma projesi yanlýþtýr. Sýrada Çimento Fabrikasý var diyerek taktik giriþimlerine de ancak tebessüm ediyoruz! Bu ancak Çorum halkýnýn gazýný almak adýna yapýlmýþ bir soyut söylemdir. 'Yýkacaklarý mevcut spor alanlarý kansorejen toz kusmuyor! Bilakis sen stadyumu yýkmadan önce Çimento Fabrikasýný kaldýrmalýydýn. 2 dönemdir Belediye Baþkaný olan sensin. Mevcut spor alanlarýný koru ve bunlar yetmez düþüncesi ile Çorumumuza daha büyük daha fazla spor alanlarý kazandýr ki, ' Tüm Çorum'un rantýný düþünmüþ bir baþkan ol' Bu proje Çorumun gençlerine ve geleceðine ihanet hükmündedir. Bu konuda demokratik ve hukuk çerçevesinde yapýlacak her türlü kampanyaya destek olmayý önce insan, sonra gazeteci ve Çorumlu olmanýn sosyal bir sorumluluk olduðu inancý ile nefesimiz yettiði kadar doðruluktan þaþmayacaðýmýzý kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:11 05:47 12:51 16:36 19:42 21: Köprülü Fazýl Mustafa Paþanýn þehâdeti (1691) - Türk Denizaltýcýlýðý'nýn baþlamasý (1890) Ýnsanýn elbîsesini temiz kullanmasý, þerefi icâbýdýr. Hadis-i Þerif Günün Þiiri ÝNCE BÝR SIZIYLA UYANIYORUM Gidelim. bizi çaðýran gündüze daðlarý, denizleri, ve bir heybeyi ceket yaparak, Gidelim. O anamdý, ip eðirmesini bilirdi. bir meraký yenemeyerek, sinemalarda geçen güz öldü. sýrtýnda, Pirinçlerin ve pancarlarýn suladýðý bir kol "Deprem insan öldürmez ihmal ve tedbirsizlik öldürür" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç 17 Aðustos depreminin yýl dönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. Açýklamasýna, "17 Aðustos insanlarýmýz beton yýðýnlarýnýn altýna bedenlerini, yüreklerimize de hüzünlerimizi gömdüðümüz gözyaþýmýzý sel olup akýttýðýmýz gün bugün Aðustos 1999, saat 03.02'de merkezi Kocaeli-Gölcük olan, 7,4 büyüklüðünde gerçekleþen, büyük çapta can ve mal kaybýna neden olan deprem. Resmi raporlara göre, ölüm, yaralý olmuþtur. Ayrýca çöken bina ile yaklaþýk kiþiyi evsiz kalmýþtýr" diyerek baþlayan Yaþar Anaç, "Deprem insan öldürmez ihmal ve tedbirsizlik insan öldürür. Depremin bu kadar çok can kaybýna yol açmasýnýn sebebi olarak kaçak yapýlar, standartlara uygun olmayan binalar ve daha ucuza mal etmek için malzemeden çalan insanlar gösterilmektedir. Bu konuda vatandaþlarýmýzýn bilinçlenmesi gerekir. Zira Uzakdoðu da çok daha Yaþar Anaç þiddetli depremlere karþý tedbir alýndýðý için çok fazla can kaybý yaþanmamaktadýr" dedi. Hükümetin 17 Aðustoslarýn tekrar yaþanmamasý için ülke genelinde yeni reformlarý devreye soktuðunu kaydeden Anaç, "Depremden sonra tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere deprem yönetmeliði çýkarýlmýþ, zorunlu deprem sigortasý gibi birtakým düzenlemeler getirilmiþtir. Eski binalarýn yenilenmesi için Kentsel Dönüþümü baþlattý. Kentsel dönüþümle ülke genelinde binlerce bina yýkýldý yerine yeni binalar yapýlýyor. Yapý denetim kurumlarý oluþturuldu, binalarýn temel atýmýndan çatýlarýn yapýmýna kadar standartlar getirildi. Kullanýlan malzemelerin kalite standartlarý artýrýldý. Her önüne gelen kafasýna göre bina yapmasýnýn önüne geçilmiþtir. 17 Aðustos Türkiye'nin yakýn tarihini derinden etkileyen en önemli doða olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediði alanýn geniþliði, gerekse sebep olduðu maddi kayýplar açýsýndan son yüzyýlýn en büyük depremlerinden biridir. Deprem sonrasý hakký rahmetine kavuþmuþmuþ vatandaþlarýmýza Allah tan rahmet kederli ailelerine baþ saðlýðý diler bir daha böyle büyük facianýn yaþanmamasýný yüce Rabbimden diliyorum" diyerek açýklamasýný tamamladý. Neler düþündürdü bunca yýl bir ezikliði alýp içimden neler düþündürdü Kýlýfýndan çýkan bir geceyi susturan ferman. artýk büyüdüm. iþte geçiyorum, tütün maðazalarýnýn açtýðý devirden elimde iþ bulma ilanlarý Üzümcüler, Yemiþçiler. Fabrikatörlerden dev bir soluðu yýrtarak geçiyorum. yýllarca penceremi örten o büyük karlarý. Tarancý emekli oldu Çorum Emniyet Müdürlüðünde görevli iki þube müdürünün son kararname ile emekliye sevk edildiði öðrenildi. Alýnan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüðünde görevli Olay Yeri Ýnceleme Þube Müdürü Ömer Karakuþ ile Çevik Kuvvet Þube Müdürü Hasan Taþyürek'in emekli edildiði belirtilirken, eski Çorum Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'nýn da emekliliðe sevk edildiði kaydedildi. iþte geçiyorum, yüreðimdeki korkuyu yýrtarak elimde ahlat ve ardýçlardan bir silah yüksek bir tepeden doyarak elimde sigaram, Bir gün keyifle çekeceðim, Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,8935 2,8939 EUR 3,2026 3,2043 STERLiN 4,5401 4,5422 2,3278 2, JPY YENi Ender SARIYATI HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Baðcý'dan çat kapý ziyaretler AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum milletvekili Dr. Cahit Baðcý Osmancýk'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ýlçe esnaflarýný çat kapý ziyaret eden Baðcý'nýn ziyareti oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Ayakkabýcý esnaflarýndan Yüksel Gýcýk'ýn iþyerine de bir ziyaret gerçekleþtiren Baðcý'nýn iþyerine giriþinde telefona sarýlarak Baðcý'nýn geliþini haber veren çalýþanýnýn þaka yaptýðýný düþünen iþyeri sahibi Baðcý ile telefon görüþmesi yaptýktan sonra iþyerine geldi. Altý yýl önce Baðcý tarafýndan yapýlan iþyeri açýlýþýnýn fotoðrafýný bütün iþyerlerinden eksik etmeyen ayakkabýcý Yüksel Gýcýk Baðcý'ya bir sürpriz yaparak iþyerinin açýlýþ fotoðrafýný takdim etti ve "Sayýn vekilim siz bir açtýnýz, Cenabý Mevla dört verdi. Allah razý olsun" dedi. Daha sonra market ziyareti yapan Baðcý market çalýþanlarýnýn fotoðraf çektirme isteðini geri çevirmedi. Onlarla sohbet ederek hem fotoðraf çektirdi hem alýþveriþ yaptý. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Osman Oðlu 1954 Uðurladað doðumlu Ahmet Kanan Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Boðzakale fideri ENH bakýmý nedeniyle; Mehmet Beyli Köyü, Gölpýnar Köyü, Kaymaz Köyü tarihinde saatleri arasýnda: Boðzakale fideri ENH bakýmý neyü, Kaymaz Köyü tarihinde saatleri arasýnda: Beþiktepe Köyü." Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS ÇARÞAMBA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 "Çekincelerimizi, görüþlerimizi belediye baþkanýna ilettik" 3 Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, son günlerde yaþanan terör olaylarý nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduklarýný belirterek, "Terör artýk Türkiye'de ekonominin önüne geçmiþtir. Ekonomik kayýplar telafi edilebilir ancak cenazelerin geri dönüþü yoktur" dedi. Baþaranhýncal, terör meselesinin Türkiye'de birinci gündem olmasý gerektiðini söyledi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn aðustos ayý meclis toplantýsýnda ülke gündemini deðerlendiren Baþaranhýncal, Baþbakan ve AK Parti Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu ile MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli arasýnda yapýlan koalisyon görüþmelerinin de olumsuz sonuçlanmasý üzerine Türkiye'nin erken genel seçime doðru gittiðini, azýnlýk hükümeti veya seçim hükümeti kurulabileceðini, ancak bunun takviminin bir an önce açýklanmasýný beklediklerini söyledi. Her gün gelen þehit haberlerinin ve terör olaylarýnýn ülkenin birinci gündemi olmasý gerektiðinin altýný çizen Baþaranhýncal, "Terör olaylarý, ekonominin, ekonomik problemlerin önüne geçmiþtir. Ekonomide yaþanan sorunlar 1-2 yýlda telafi edilebilir ancak giden cenazeler geri gelmez. Bu nedenle terör ülkenin birinci gündemi olmalýdýr" ifadelerini kullandý. Baþaranhýncal, milletin iradesine saygý gösterdiðini bildiren ve "sandýk sonuçlarý her þeyin üstündedir" diyen bütün siyasi partilerin bundan böyle sandýk sonuçlarýnýn gereðini yapýp ülkeyi istikrara kavuþturmasýný beklediklerini belirtti. Baþaranhýncal, "Geçmiþ yýllarda stad yerine AVM yapýlmasý gündemde idi. Bizler de yerel tüccarlarýmýzý ve esnafýmýzý korumak adýna bu projenin içerisinde yer almak istedik. Ancak bu proje esnaftan raðbet görmedi ve belediye tarafýndan askýya alýndý. Stadyum konusu TSO'nun direk uzmanlýk alanýnda olan bir konu deðil. Ancak arkadaþlarýmýzýn bir kýsmý projeden endiþe duyuyor. Arkadaþlarýmýzýn yüzde 80'lik bir grubu ise projeye olumlu bakýyor, yapýlacak yatýrýmý Çorum'un ufkunu açabilecek bir proje olarak görüyor. Oda olarak çekincelerimizi, görüþlerimizi belediye baþkanýna ilettik. Üstlenici firma henüz projeyi henüz hazýrlamadý. Proje, ihale kesinleþtikten ve karþýlýklý imzalar atýldýktan sonra netleþecek ve kamuoyuna açýklanacaktýr. Endiþelerimiz, beklentilerimiz proje içerisinde çözülebilecek konular. Her þeyden önemlisi stadyum ihalesini alan kiþinin Çorumlu olmasý bizleri sevindirmektedir. Þehrin bir baþka noktasýnda AVM projesi de hayata geçiriliyor. AVM projesini de yerel bir iþadamýnýn yapmasý bizleri sevindirmiþtir. AVM projesinin stadyum alanýndan çýkartýlmasý, iki AVM'ye birden müsaade edilmemesi de belediye baþkanýmýzýn esnafa bakýþ açýsýný ortaya koymuþtur. Gerek belediye baþkanýmýzýn, gerekse stadyum ihalesini alan, ayný zamanda AVM projesini gerçekleþtiren iþadamýmýzýn yerel firmalarý ve esnafýmýzý, tüccarýmýzý zarara uðratacak bir adým atmayacaklarýna inanýyorum. Þahýslara, kiþilere takýlmadan ihalenin Çorum'da kalmasýna sevinmemiz gerek" þeklinde konuþtu.yýlmaz MERT TSO Meclisi toplandý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn Aðustos ayý meclis toplantýsý yapýldý. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ baþkanlýðýnda TSO meclis salonunda gerçekleþtirilen toplantýda gündem maddeleri oylanarak kabul edildi. Temmuz ayýnda toplantý yapmayan TSO Meclisi 1 aylýk aranýn ardýndan yeniden toplandý. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn da katýldýðý toplantýda odanýn 2 aylýk faaliyetleri slayt gösterisi eþliðinde anlatýldý. Toplantýda Oda Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da ülke ve Çorum gündemini deðerlendirdi. Dilek ve temenniler bölümünün ardýndan toplantý sona erdi. Yýlmaz MERT TÜGVA'nýn ilk yaz kampý Borabay'da Vali Kara Tuna Nehri Konseyi toplantýsýna katýldý Çorum Valisi Ahmet Kara, Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði Yönetim Kurulu üyesi olarak 4 ülkede Tuna Nehri Konseyi toplantýsý kapsamýnda incelemelerde bulundu. Vali Kara, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Avusturya'da Tokat ve Amasya Valileriyle birlikte temaslarda bulundu. Tuna Nehri Konseyi toplantýsýna katýlan Vali Kara, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi alýrken Yeþilýrmak'la ilgili de yapýlacak çalýþmalar için fikir alýþveriþinde bulundu. Yeþilýrmak ve Tuna nehrinin her ikisinin de Karadeniz'e döküldüðünü hatýrlatan Vali Kara, toplantýlarda havzalardaki kirlenmelerin çevreye verdiði olumsuz etkilerinin ele alýndýðýný kaydetti. Yapýlan toplantýlarda taþkýn koruma sistemlerinin de gündeme getirildiðini hatýrlatan Vali Kara, Osmanlý topraklarý içerisinde yer alan ve tarihçesiyle ülkemiz için önemi büyük olan Tuna Nehri'nde yapýlan çalýþmalar hakkýnda da bilgiler alýndýðýný kaydetti. Vali Kara, Avusturya Büyükelçisi'nin Türkiye'ye çaðrýlmasý nedeniyle elçilik müsteþarýyla ayrýca Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan'ýn ise Büyükelçileri'yle görüþmeler yapýldýðýný sözlerine ekledi.haber Servisi Türkiye Gençlik Vakfý Çorum Lise Koordinatörlüðü ilk yaz kampýný Aðustos tarihleri arasýnda Amasya Borabay'da gerçekleþtirdi. Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Lise Koordinatörlüðü'nün ev sahipliðini yaptýðý toplam 40 kiþinin katýldýðý yaz kampýnda öðrenciler ilk olarak 'farkýndalýk' konferansý aldýlar. Konferans da öðrencilere 'Kiþi kendini tanýyor mu? Hedefini ve amacýný biliyor mu? konularýnda bilgi verildi. Öte yandan TÜGVA Çorum mütevelli heyetinde olan ve ayný zamanda Çorumlu iþ adamý Fatih Yaðlý'da kampa misafir sýfatýyla katýlarak gençlere "Hedefiniz ne olmalý?" baþlýklý seminer verdi. Kampa katýlan öðrenciler 'doða yürüyüþü, çevreyi temiz tutalým' konulu çevre temizliði, kamp ateþinde ezgiler gibi sosyal faaliyetlere de katýldýlar. Haber Servisi

4 4 "Hükümet masaya yeni ve yüksek teklifler getirmeli" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yaptýðý açýklamada yýllarýna iliþkin toplu sözleþme talepleri hakkýnda bilgiler verdi. Memur Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerine genel merkez yöneticileri, 11 hizmet kolundaki sendikalarýmýzýn yöneticileri, il baþkanlarý ve danýþmanlarla birlikte ekonomik, sosyal, insani ve toplumsal bakýmdan son derece kapsamlý bir toplu sözleþme teklifi hazýrladýklarýný kaydeden Ahmet Saatcý, "2016 ve 2017 yýllarýný kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleþme tekliflerimizi, 27 Temmuz'da kitlesel basýn açýklamasý sonrasýnda birlikte Devlet Personel Baþkanlýðý'na sunduk. 11 hizmet kolunun tamamýnda yetkili olan sendikalarýmýz da, hizmet koluna iliþkin tekliflerini ayný gün Devlet Personel Baþkanlýðý'na teslim etti. Yetkili Konfederasyon olarak tekliflerimizi, sadece 850 bin üyemiz adýna deðil, 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 1 milyon 900 bin kamu görevlisi emeklisi baþta olmak üzere aileleriyle birlikte 20 milyon insan için toplu sözleþme masasýna taþýdýk. Tekliflerimizin hem cüzdana hem de vicdana yönelik olmasýna özen gösterdik" dedi. -"MEMUR-SEN'ÝN TEKLÝF LERÝ KAMU GÖREVLÝLERÝ NÝN HAKLI BEKLENTÝLERÝ DÝR"- Saatcý açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Maaþ ve ücretlere yönelik zam tekliflerimizi; yüzdelik zam, taban aylýðý, refah payý ve enflasyon farkýndan oluþan dörtlü bir mali paket olarak hazýrladýk. Bu mali paketle, kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine; 2016 yýlýnda birinci altý ayda yüzde 8, ikinci altý ayda yüzde 8 olmak üzere kümülatif yüzde 16.64, 2017 yýlýnda birinci altý ayda yüzde 7, ikinci altý ayda yüzde 7 olmak üzere kümülatif yüzde zam istedik. En düþük kamu görevlisi maaþý ile en yüksek kamu görevlisi maaþý arasýndaki makasýn daralmasý hedefiyle, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere taban aylýðýna 2016 yýlýnda 150 TL, 2017 yýlýnda 100 TL seyyanen zam teklif ettik. Ülkenin büyümesinde ve geliþmesinde büyük emeði bulunan kamu görevlilerine 2016 yýlý için, 2015 yýlý ekonomik büyüme oranýnýn yüzde 50'sini ve 2016 yýlýndaki üçer aylýk dönemlerdeki ekonomik büyümenin de takip eden ayda refah payý olarak yansýtýlmasýný istedik yýlýnda da üçer aylýk büyümenin, kamu görevlilerinin maaþlarýna yansýtýlmasý uygulamasýnýn devam ettirilmesini talep ettik. Kamu görevlilerine yapýlan oransal zamlarýn enflasyonun altýnda kalmasý halinde, enflasyon farkýnýn oluþtuðu ayý takip eden aydan itibaren maaþlara ilave edilmesini teklif ettik. -"BÜTÜN KAMU GÖREVLÝ- LERÝN KADROLU OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLMESÝ ÖN- CELÝÐÝMÝZDÝR"- Memur-Sen olarak, güvenceli istihdam kapsamýnda olan kamu görevlilerinin iþ güvencesine dokundurtmadan yeni kazanýmlar üretmeyi ve iþ güvencesine sahip olmayan kamu görevlisi kalmamasýný her zaman önemsedik. Bu çerçevede, yaklaþýk 300 binin üzerindeki 4/B'linin 4/A kadrosuna geçmesini saðladýk. Yine 10 ay çalýþan ve bir çok sosyal haktan mahrum olan 4/C'lilerin 12 ay çalýþmasýnýn ve sosyal haklardan yararlanmasýnýn önünü açtýk. Bu yýl da, 4/B (Yurt dýþý teþkilatýndakiler dahil), 4/C, üniversiteli iþçiler, KÝT personeli, vekil imamlar, kamu dýþý aile saðlýðý çalýþanlarý, vekil ebe ve hemþireler baþta olmak üzere tüm sözleþmelilerin kadroya geçirilmesini istedik. -"SOSYAL HAKLARA ÝLÝÞKÝN TEKLÝFLERÝMÝZÝ ÝNSAN VE AÝLE MERKEZLÝ BELÝRLEDÝK"- Mali paket yanýnda parasal ödemelerle desteklenmiþ sosyal haklara iliþkin tekliflerimizden oluþan bir paket sunduk. Bu sosyal paketle, yan ödeme katsayýsýnýn yüzde 50 artýrýmlý ödenmesini istedik. Kýdem aylýðý gösterge rakamýnýn 5 kat arttýrýlmasýný ve süre sýnýrý olmadan uygulanmasý teklifine yer verdik. 60 TL olan toplu sözleþme ikramiyesinin yetkili sendikalara üye olanlara, yüzde 100 artýrýmlý olacak þekilde 120 TL olarak ödenmesini istedik. Eþ yardýmýnýn 177 TL'den 275 TL'ye, 6 yaþ üstü için 21 TL, 6 yaþ ve altý için 42 TL olan çocuk yardýmýnýn yaþ ayýrýmý olmaksýzýn 75 TL'ye yükseltilmesi teklifini masaya taþýdýk. Gelir vergisi kaynaklý maaþ kayýplarýnýn telafisini istedik. Bu kapsamda, yýl boyunca maaþtan yapýlacak gelir vergisi kesintisinin yüzde 15 olmasýný ve bu oranýn aþýlmasý halinde aþan kýsmýn iþveren tarafýndan karþýlanmasýný istedik yýlý için 830 TL, 2017 yýlý için TL doðum yardýmý, kamu görevlisine 3 bin 157 TL, eþ ve çocuklarýna bin 578 TL ölüm yardýmý istedik. Büyükþehirlerde 300 TL, diðer illerde 250 TL kreþ yardýmý ödenmeli dedik. Kamu görevlilerine 3 bin 946 TL, çocuklarýna bin 578 TL evlenme yardýmý istedik. Merkez ve taþra ayrýmý yapýlmadan ücretsiz servis hizmeti sunulmasýný ya da her gün için 5 TL servis yardýmý istedik. Yemek servisinin ücretsiz olmasýný; yemek servisi yoksa öðün baþý 6 TL yemek yardýmý yapýlmasýný teklif ettik yýlý için 125 TL, 2017 yýlý için 150 TL giyecek yardýmý, yemek çýkmayan yerlerde 6 TL yemek yardýmý yapýlmasýný istedik. Ramazan ve Kurban bayramlarýnda bin 578 TL dini bayram ikramiyesi verilmesini teklif ettik. Yine fazla mesai ve tazminatlarda yüzde 100'lere varan artýþlar istedik. Yukarýda bir kýsmýna yer verdiðimiz oldukça kapsamlý tekliflerimizle 3. Aðustos'ta baþlayan 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmeleri 3 kazanýmla baþladý. Baþbakan Sayýn Davutoðlu'nun Memur-Sen 5. Genel Kurulu'nda talebimiz üzerine taahhütte bulunduðu 2005 yýlýndan sonra görev baþlayan kamu görevlilerine bir derece verilmesi, Kamu Ýþveren Heyet Baþkaný ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Faruk Çelik'in de kabul etmesiyle toplu sözleþme görüþmelerinin ilk oturumunda elde edilen kazaným oldu. Ayný oturumda eþ durumu özrüne dayalý atamalarda 3 yýllýk sigortalýlýk süresi þartý kaldýrýlarak, iki yýl içinde 360 gün prim ödeme ve halen sigortalý olarak çalýþma þartýnýn getirilmesiyle önemli bir maðduriyet giderildi. Yine toplu sözleþme düzeninde ve görüþme sisteminde deðiþikliðe gidilerek hizmet kollarýnýn teklifleri özel bir gündemle ele alýndý ve ikinci oturumda hizmet kollarýnýn teklifleri tek tek tartýþýldý. Genel Baþkanýmýz Ali Yalçýn, yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkaný olarak, hem birinci oturumda hem de ikinci oturumda Kamu Ýþveren Heyet Baþkaný'nýn kamu görevlilerini mutlu edecek, onlarýn beklentilerini karþýlayacak bir teklifle gelmesini istedi. Tekliflerimizi Kamu Ýþveren Heyeti Baþkaný'na sunmakla yetinmedik, maliyetleriyle ve sosyal etkileriyle birlikte Baþbakan Sayýn Ahmet Davutoðlu ile de paylaþtýk ve hükümetin 3. Oturumda masaya mutlaka teklif sunmasýný istedik. Bu kararlý tutumumuzun sonucu olarak, Kamu Ýþveren Heyeti Baþkaný Sayýn Faruk Çelik, 3. Oturumda 2016 yýlý birinci altý ay için yüzde 4, 2016 yýlý ikinci altý ay için yüzde 4, 2017 yýlý birinci altý ay için yüzde 3, 2017 yýlý ikinci altý ay için yüzde 3 þeklindeki teklifini sundu. Ayný teklif içeriðinde, 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan kamu görevlileri için bir derece verilmesi ve 2. Dönem Toplu Sözleþme metninde genel ve hizmet kolu toplu sözleþme hükümlerinin 3. Dönem Toplu Sözleþme döneminde uygulanmaya devam edilmesi tekliflerine yer verildi. Kamu Görevlilerinin Yüzünü Güldürmeyecek Teklifi Müzakere Etmedik, Etmeyeceðiz Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyeti Baþkaný, Genel Baþkanýmýz Ali Yalçýn, hükümetin Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle baðdaþmayan ve kamu görevlilerinin beklentilerini karþýlamaktan uzak teklifini konuþmaya deðer ve müzakere edilebilir görmediðimizi belirterek reddetti. Hükümetin ve Kamu Ýþveren Heyeti'nin kabul edilebilir ve kamu görevlilerini memnun edecek yeni bir teklifle gelmesini istedik. Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkaný ve yetkili konfederasyon olarak, 11 yetkili sendikamýzla birlikte oturumu kapattýk. Yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkaný olarak, kamu görevlilerini yoksulluk sýnýrýndan kurtarmayacak teklifi müzakere edilebilir bulmayarak oturumu sonlandýrýrken, KESK ve Kamu-Sen'in hükümetin teklifini müzakereye açmak istemesine ve masaya yapýþýp kalmalarýna bir anlam veremedik. Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarýnýn görüþüldüðü masada KESK ve Kamu-Sen'in Kamu Ýþveren Heyeti'nin elini güçlendirecek eylem ve davranýþlarda bulunmaktan vazgeçmelerini, toplu sözleþme sürecinin kazanýmlarla sonuçlanmasý çabalarýmýza köstek deðil destek olmalarýný istedik. Kamu Ýþveren Heyeti'ne de "Kasayý açarsanýz, telefonumuz açýk" diyerek tekliflerini revize etmesi, yeni tekliflerle gelmesi için süre verdik. Yeni teklif çaðrýmýza raðmen 4. oturuma hükümetin yeni bir teklifle gelmemesi üzerine, eski teklifi müzakere etmeyeceðimizi deklare ederek oturuma ara verilmesini istedik. Buna raðmen KESK ve Kamu- Sen, bizim müzakere edilemez gördüðümüzü ifade ettiðimiz rakamlarý deðerlendirdiler. Yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyeti olarak, oturuma ara verilmesi, hükümetin yeni bir teklifle gelmesi kararlýðýmýzý sürdürdük ve oturuma ara verilmesini saðladýk. -"KARARLI DURUÞUMUZ LA KASANIN AÐZI, MASA NIN UFKU AÇILDI"- Kamu Ýþveren Heyeti, Memur-Sen ailesi olarak ortaya koyduðumuz ýsrarlý ve kararlý tutum sonucunda, bir saatlik aradan sonra teklifini revize etmiþ bir þekilde masaya geldi ve yeni teklifini sundu. Hükümet ve Kamu Ýþveren Heyeti, 2016 yýlý birinci altý ayý için yüzde 5, ikinci altý ayý için yüzde 4 teklifiyle masaya gelirken, 2017 yýlýna iliþkin ilk teklifindeki rakamlarda deðiþikliðe gitmedi. Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyeti olarak; 2016 yýlýna iliþkin yeni teklifi revize edilmiþ bu teklifi rakamlar yönüyle "yetersiz", tutum yönüyle "olumlu bir adým" olarak gördüðümüzü, 2017 yýlý teklifini ise "müzakere edilemez" bulduðumuzu ifade ettik. Hükümetin ve Kamu Ýþveren Heyeti'nin, hem 2016 yýlý birinci altý ay için yüzde 5, ikinci altý ay için yüzde 4 teklifini hem de 2017 yýlý birinci altý ay yüzde 3, ikinci altý ay için yüzde 3 teklifini yeniden gözden geçirerek yeni tekliflerle masaya gelmesini bekliyoruz. Oransal zam teklifleri dýþýnda hem 2016 hem de 2017 yýlý için mali ve sosyal haklar alanýnda yeni teklifler sunmasýný istiyoruz. Kamu Ýþveren Heyeti'nin 11 hizmet kolunda gece gündüz çalýþan kamu görevlilerinin beklentilerini karþýlayacak teklifler paketiyle masaya gelmesini saðlama mücadelemize devam ediyoruz. Toplu Sözleþme sürecinin baþlangýcýnda ifade ettiðimiz "bütün kamu görevlilerini mutlu edecek" teklife ulaþýncaya kadar masada olacaðýz ve kamu görevlilerini mutlu etmeyecek bir metnin altýna asla imza atmayacaðýz. -"KAMU GÖREVLÝLERÝNÝ MUTLU EDECEK TEKLÝFE KADAR MÜCADELEYE- MÜZAKEREYE DEVAM"- Kamu Ýþveren Heyeti'nin, son iki oturumda Memur-Sen olarak ortaya koyduðumuz kararlý duruþ sonrasýnda geldiði nokta önemli ancak yeterli deðildir. Biz, mali ve sosyal haklar bakýmýndan "Büyük Türkiye", vicdani tekliflerimiz açýsýndan da "Yeni Türkiye" iradesiyle örtüþen teklifler bekliyoruz. Biz, kasanýn anahtarýnýn deðil emeðimizin hakkýnýn peþindeyiz. Memur-Sen ve on bir hizmet kolundaki yetkili sendikalarýmýz, Türkiye'nin sahip olduðu ekonomik gücün ve deðerler zemininin, hem mali ve sosyal haklarýmýzý hem de sosyal ve vicdani haklarýmýzý karþýlayacak seviyede olduðunu biliyoruz. Sermaye kesimine, giriþimcilerine teþvik paketleriyle destek olan siyasi irade toplu sözleþme masasýný, emeðiyle ve alýnteriyle geçinen kamu görevlilerine yönelik "sosyal teþvik paketi"ni hayata geçirme zemini olarak görmeli ve gereðini yapmalýdýr. Hükümet ve Kamu Ýþveren Heyeti, toplu sözleþme imzalamak ve kamu görevlilerini mutlu etmek istiyorsa, kasanýn aðzýný açmalý, hakkýmýzý vermeli ve bu amaçla kamu görevlilerine oransal zam yanýnda taban aylýðý ve refah payý ile birlikte sosyal yardýmlarda da önemli ölçüde artýþlar saðlamalýdýr." Basýn açýklamasýna Eðitim Bir Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil,Toç Bir Sen Þube Baþkaný Arzu Özkader, Bem Bir Sen Þube Baþkaný Burhan Þahin,Büro Memur Sen Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Bayýndýr Memur Sen Ýl Temsilcisi Elvan Yalçýn,Kültür Memur Sen Ýl Temsilcisi Mehmet Bayrak ve Enerji Bir Sen Ýl Temsilcisi Ýsmail Temur'da katýldý. Haber Servisi "Bizlere verilen desteði karþýlýksýz býrakmayacaðýz" Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Toplu Sözleþme Görüþmelerinde Hükümet yani Kamu Ýþveren Heyeti ile olan müzakerelerde de taleplerini gerçekleþtirmek için bir bütün halinde ve kararlýlýkla duruþlarýný muhafaza ettiklerini belirtti. Ancak kamuoyuna yansýyan kimi açýklamalarýn Toplu Sözleþme Görüþmelerinin tabi ve yasal sürecini görmezden gelen ve kamuoyunu Memur Sen aleyhine yanýltmaya çalýþan talihsiz bir içerik taþýdýðýnýn görüldüðünü kaydeden Cengiz, "Sendikal rekabet bir yere kadar anlaþýlabilir bir husus olmakla birlikte, söz konusu basýn açýklamalarýnýn sendikal rekabet ölçülerinin dýþýna taþtýðý, tahkir ve tezyif amaçlý haksýz ve mesnedsiz karalamalara dönüþtüðü anlaþýlmaktadýr. Memur Sen 11 iþkolunda kamuda görev yapan tüm çalý- Bu durum, güya sendikal mücadelenin öncüleri olan diðer sendikalarda ciddi bir hazýmsýzlýða yol açmýþ olmalý ki, bu sendika temsilcileri tüm mesailerini, kamu çalýþanlarý nezdinde çok güçlü bir desteðe sahip olan Memur Sen ailesine sataþarak kendi tribünlerine selam çakma, henüz tam beli kýrýlmamýþ kimi vesayetlere konum belirtme seviyesizliðine yöneltmiþ bulunmaktadýr" dedi. Toplu Sözleþme Görüþmelerini çadýr tiyatrosuna ve danýþýklý dövüþe benzetme giriþimlerinin, hiç þüphe edilmesin, kamu çalýþanlarý nezdinde deðerlendirildiðini vurgulayan Cengiz, "Çadýr tiyatrosundan bahsedenlerin bu tutumu, hükümetin gerçekten de ciddiye alýnmaya deðmeyecek zam teklifine topluca tepki vererek görüþme masasýndan onurluca kalkan Memur Sen heyetine karþýlýk, aslýnda masada olmalanmýþ olan diðer sendika temsilcilerinin oturarak fotoðraf vermelerinin acziyet ve þaþkýnlýðýný nasýl açýklayacaklarýnýn bir telaþýndan baþka bir þey deðildir. Sendikal geçmiþleri ve kamu çalýþanlarý için elde ettikleri sözde kazanýmlar ortada olan diðer konfederasyonlarýn hayal bile edemeyecekleri kazanýmlarý elde etmiþ olan Memur Sen ailesi, elbette bu tip sataþmalarla uðraþacak deðildir. Kamu çalýþanlarý, geçtiðimiz birkaç yýllýk süreçte aslýnda hangi güç odaklarýna ve vesayet unsurlarýna hizmet ettikleri açýkça belli olan ideolojik sendikal anlayýþlarla arasýna belirgin bir mesafe koymuþ ve hizmet esaslý sendikacýlýktan yana, ülkede birlik ve beraberliðin korunmasýndan yana, milletin deðerleriyle barýþýk ve uyumlu sendikacýlýktan yana olan tavrýný, tüm iþkollarýnda Memur Sen'i yetkili kýlarak ortaya koymuþtur. Rahatsýzlýðýn Klasik bir "kedi uzanamadýðý ciðere murdar dermiþ" durumu ile karþý karþýyayýz. Kamu çalýþanlarýna ve sendikamýz üyelerine buradan bir daha tekrar ediyoruz ki, biz hizmet esaslý bir sendikacýlýk yapýyoruz. Ülkemizin ve milletimizin asli deðerleri bizim için her þeyin üstündedir. Memur Sen olarak hükümetten taleplerimizi de defalarca kamuoyuna deklare ettik. Toplu Sözleþme Görüþmelerinde de bu taleplerimizin sonuna kadar arkasýndayýz. Gerek üyelerimiz ve gerekse de diðer tüm kamu çalýþanlarýnýn sorumluluðunu üzerine alan Memur Sen olarak bizlere verilen desteði karþýlýksýz býrakmayacaðýmýzýn, bu yýl da masada kamu çalýþanlarý için en iyiyi elde etmeyi baþaracaðýmýzýn müjdesini þimdiden vermek isteriz" þeklinde kaydetti. Þekerbank Çorum Þubesi'nde "Tasarrufun Altýn Günü" Þekerbank'ýn 0.01 gram altýnýn bile deðerlendirildiði küçük tasarrufa yönelik "Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasý Aðustos tarihlerinde Þekerbank Çorum Þubesi'nde gerçekleþtirilecek. Uygulama kapsamýnda, hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altýn, küpe gibi her türlü ziynet altýnýný Þekerbank Çorum Þubesi'ne getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar deðerinde altýn olarak Vadesiz Altýn Hesaplarý'nda biriktirebilecekler. Ayrýca Þekerbank müþterileri Vadesiz Altýn Hesaplarýndaki tutar ile Vadeli Altýn Hesabý açarak tasarruflarýný altýn olarak deðerlendirirken altýnýn deðer artýþýndan baðýmsýz olarak avantajlý faiz oranlarý ile faiz getirisinden yararlanabilecekler. ZÝYNETÝN GRAM KARÞILIKLA RINI ALTIN EKSPERLERÝ BELÝR LEYECEK Tasarruf sahipleri, Aðustos tarihlerinde Þekerbank Çorum Þubesi'ne ziynet altýnlarýný getirerek, iki gün sürecek "Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasýna katýlabilecekler. Ýstanbul Altýn Rafinerisi eksperleri, ziynet sahibinin her türlü altýnýnýn 24 ayar 995/1000 saflýkta gram karþýlýklarýný belirleyecek ve bu altýnlar, tasarruf sahibinin banka nezdinde açýlan Vadesiz Altýn Hesabý'na yatýrýlacak. Tasarruf sahipleri, saklama ve çalýnma riski olmadan istedikleri zaman Vadesiz Altýn Hesaplarý'na ekleme yapabilecek ve altýna dayalý iþlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleþtirebilecekler. Söz konusu hesaba yapýlacak ekleme 0.01 gram ve katlarý þeklinde olabilecek. Hesap sahipleri diledikleri zaman yine ayný þekilde ihtiyaçlarý olduðunda ihtiyaçlarýný bu hesaptan 0,01 gram ve katlarý bazýnda altýn karþýlýðý TL olarak karþýlayabilecekler. "KÜÇÜK TASARRUFLARI TEÞ VÝK ETMEYÝ HEDEFLÝYORUZ" Tasarrufun Altýn Günü uygulamasýyla küçük yatýrýmlarý teþvik ederek yastýk altý birikimleri ekonomiye kazandýrma amaçlarýný vurgulayan Þekerbank Çorum Þube Müdürü Sevgi Çam Doðan, "Altýný getirisiyle alakalý olduðu kadar geleneksel olarak da bir birikim tercihi olarak gören tabana yaygýn müþteri profilimizi, þimdi de bu yeni ürün ve hizmetimizle desteklemeye devam ediyoruz" dedi. Doðan, sözlerine þöyle devam etti: "Müþterilerimiz ya da müþterimiz olmak isteyen herkes, bin bir emekle tasarruf ettikleri ziynet altýnlarýný, þimdi çalýnma, kaybolma riski olmadan bankamýz güvencesinde biriktirebilecekler. 'Anadolu Bankacýlýðý' misyonumuz ve 71 il ile 101 merkez dýþý ilçedeki yaygýn þube aðýndan gelen gücümüzle tabana yaygýn tasarrufu teþvik etmeyi hedefliyoruz."

5 5 Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Av. Teoman Þahin yaptýðý açýklamada belediyenin stadyum ihalesi ile ilgili yargý sürecini baþlattýðýný belirtti. Sungurlu Cezaevinde süreç devam ediyor Ýhalenin feshi ve imar deðiþikliðinin iptaliyle ilgili 2 ayrý dava açýp, yürütmeyi durdurma istediðini açýklayan Teoman Þahin, "Davalarý avukat olarak deðil Çorum'da yaþayan sorumlu bir vatandaþ sýfatýyla yani kiþisel olarak açtým. Bu sorunun kiþiler, rantlar ve siyasiler üzerinden deðil Çorum halkýnýn yararý açýsýndan tartýþýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Zira Belediye Baþkaný Muzaffer beyinde Ahlatçý grubu temsilen Ahmet Ahlatçý'nýn da Çorum sevdalarýndan en küçük kuþkum bulunmuyor. Burada önemli olan doðruya doðru yanlýþa yanlýþ diyebilmektir" dedi. Þahin açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Belediye baþkaný enkaz niteliðindeki özel idare binasýný yýkarken ilk biz alkýþlamýþtýk, yine özel idare ve saðlýk müdürlüðüne yönelik projelerini, yeni otogar, yeþil alana yönelik projelerinin de hep destekçileri olduk. Yine Ahlatçý grubun sermayesini Çorum'a yatýrmasý, Çorum'a istihdamýna yönelik çizgisi de tüm Çorum halkýnda sempati üretmiþtir. Bu olaya rant gözüyle bakmak yanlýþtýr, Ahlatçý grup ayný rantý hiç riske girmeden oturduðu yerden kazanabilecek durumdadýr. Bu bölgeye yapýlacak binlerce konutun Çorum'a getireceði zararýn telafisi ve tolere edilmesini saðlayacak mucizevi bir proje bulunamaz. Bu yüzden buradan elde edilecek gelirlerle yapýlacak hiçbir faydalý iþ Çorum halkýnýn zararýný telafi edemeyecektir. 5 bin nüfuslu bir kasabayý Çorum'un merkezine getirip yerleþtirmekle eþdeðer sayýlacak bu projede nihai aþamada Çorum halkýnýn menfaati olmayacaktýr. Öngörüm ve temennim saðduyularýndan kuþkum olmayan Belediye Baþkaný Muzaffer bey ile Ahlatçý Grup Baþkaný Ahmet beyin biraraya gelerek yol yakýnken ve telafisi güç zararlarda doðmadan bu ihaleden karþýlýklý olarak vazgeçmeleri yönündedir. Aksi taktirde ve olayý yargý da çözemezse Çorum'da daha önce yapýlan Azapahmet Sokak, Albayrak Sokak, Bahabey Caddesdi türünden benzer yanlýþlar doðrultusunda sebep olduklarý betonlaþmanýn altýnda kalacaklar ve Çorum þehir tarihine isimleri ne yazýk ki negatif anlamda geçecektir." Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Sungurlu Aðýr Ceza Merkezine yapýmý planlanan T tipi kapalý ve açýk ceza infaz kurumu için yer tahsisi yapýlan Aþaðýbeþpýnar köyü sýnýrlarýndaki m2 yüzölçümlü taþýnmazýn zemininde yaþanan sorun ve iyileþtirme ile çýkacak maliyet deðerlendirilerek yeniden bir çalýþmaya gidilmiþti. Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan Sungurlu Cezaevi süreci ile ilgili Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa Erol'u ziyaret ettiler. Ziyarette cezaevi sürecinin her aþamasýný 2013'ten beri adým adým takip ettiklerini 2015 yýlý Yatýrým Programýna da aldýrdýklarýný belirten Salim Uslu, "Sungurlu Cezaevimiz malumunuz yatýrým programýna alýnmýþtý. Proje çalýþmalarý devam ederken zemine yakýn bölgede tespit edilen yeraltý suyu ve zemin iyileþtirilmesi için çalýþmalar yapýlmýþ, alýnan olumsuz sonuçlar nedeniyle yeni bir arsa araþtýrýlmasý talebiniz Baþsavcýlýðýmýza ve bize ulaþtý. CEZAEVÝ TALEBÝMÝZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR Sungurlu Cezaevi yapýmý talebimiz kararlýlýkla sürüyor, yeni tespit ettiðimiz alternatif arsalarla ilgili dosyamýzý size takdim ediyoruz. Ýlgili Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile yapýlacak yazýþmalarýn hýzlandýrýlarak teknik heyetin ivedilikle ilçemize gönderilmesini bekliyoruz" dedi. Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa Erol ise "Sungurlu Cezaevi için tespit edilen arsa, hazýrlanan jeolojik ve jeofizik etüt raporlarý ile geoteknik etüt raporlarý deðerlendirildiðinde zemin iyileþtirilmesi ve Doðalgaz Baðlantýsý için ilave yaklaþýk 10 Milyon TL yatýrým gerektiriyor. Ayrýca yeraltý suyunun drene edilemeyecek boyutta olmasý yeni bir arsa araþtýrmasýna gidilmesini gerektirmiþtir. Sungurlu Cezaevi Projemizden vazgeçilmesi söz konusu deðildir. Öneri arsa alternatiflerinizin deðerlendirilmesiyle ilgili gerekli yazýþma süreci ile teknik heyetin yer tespitini yapmasý için süreci hýzlandýracaðýz" þeklinde kaydetti. Uslu ziyaret sonrasýnda "Sungurlu Ýlçemize yapýlacak Cezaevinden vazgeçildi veya baþka yere taþýnýyor haberleri tamamen yalan ve bundan öncekiler gibi kara propagandadýr" ifadelerini kullandý. Tabip Odasý'ndan Murat Kolcu'ya hayýrlý olsun Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki tüm spor ve sosyal aktivitelerin yapýldýðý tek alan olduðunu belirterek, "Bu alanda 2 sentetik halý saha, 2 tenis kortu, basketbol potalarý, spor müsabakalarý yanýnda kültürel sosyal siyasal etkinliklerin yapýldýðý kapalý spor salonu, þehir stadyumu ve Güreþ Eðitim Merkezi, bulunmaktadýr. Sosyal ve spor merkezi olan böyle bir alanýn beton yýðýnýna çevirip konut ve ticaret merkezi yapýlmak istenmesi Çorum'a yapýlan en büyük kötülüktür. Eðer Çorum'un ve gençlerimizin geleceðini düþüyorsanýz binlerce insanýn kullandýðý bu kamusal alaný daha çok sanat ve spor merkezine dönüþtürün. Asýl baþarý mevcutlarý yýkarak deðil mevcutlarý daha da büyüterek saðlanýr. Günümüzün þehircilik anlayýþý, ben yaptým oldu mantýðý deðil, þehri ilgilendiren her konuda o þehirde yaþayanlarýn, STK' larýn görüþleri alýnarak ortak akýlla geliþimi yakalamaktýr. Ama maalesef belediye bu güne kadar ki tüm uygulamalarý gibi tüm þehri ve geleceðimizi ilgilendiren bu konuda da, mahalle halkýnýn, muhtarlarýn ve STK larýn, orada spor yapan kulüplerin, gençlerin görüþünü almamýþtýr" dedi. Bir haftadýr onlarca þahýsýn, kurum, STK ve gazetecinin söz konusu ihale ile ilgili görüþ ve tepkilerini bildirdiðini kaydeden Özdel, "Henüz geç deðildir. Tüm farklýlýklarýmýzý bir kenara koyarak ortak paydamýz Çorum için bir araya gelelim. Gelin ortak akýlla þehrimiz için halkýmýz için en iyisini bulalým. Geleceðimizi ilgilendiren kararlarý birlikte alalým. Ýlimiz her ne kadar Karadeniz bölgesinde ise de yeþil alaný az bir il durumundadýr. Þehir merkezinin son yýllarda nüfusu hýzla artmýþ, þehrimiz de üniversite de kurulmuþtur. Nüfusumuz 250 bine çýkmýþtýr bunu raðmen þehir merkezinde açýk spor ve yeþil alaný olan bu bölgeye bina dikmek hiç þehrin geleceðini düþünmemektir. Bu alanýn imara açýlmasý Çorum'un hiçbir sorununu çözmeyecek aksine daha da büyük sorunlarý beraberinde getirecektir. Trafik daha da yoðunlaþacak yapýlacak olan en az 1500 konutun, 1500 aracý daha olacak ve Gazi Caddesi bu yükü kaldýramayacaktýr. Yetersiz olan altyapý sorunlarý daha da büyüyecek. Þehrimizin özellikle kýþ aylarýndaki hava kalitesi oldukça kötüdür. Þehir merkezine yapýlacak 1500 konut ile hava kirliliði daha artacaktýr. Çocuk ve gençlerimizin temiz bir çevrede yaþam hakký ellerinden alýnmýþ olacaktýr. Þehir yaþanmaz bir beton kente bürünecektir. Þehrimiz estetikten yoksun, boðucu, ruhsuz bir þehir olacaktýr. Stadyum ve çevresinde yapýlan imar deðiþikliði Çorum halkýnýn deðil birkaç þahsýn kazancý olacaktýr. Bizler Çorum'da yaþayan insanlar olarak buranýn spor ve kültür merkezi olarak düzenlenmesini talep ediyoruz. Çorum Belediyesi bu ihaleyi çocuklarý, gençleri ve þehrimizin yarýnlarýný düþünerek iptal etmelidir. Eðer ihale iptal edilmek istenmiyorsa bunun için referandum talep ediyoruz. Bu kararý belediye baþkanlýðý, belediye meclisi deðil yaklaþýk 250 bin insan karar versin. Çaðdaþ demokrasiler de kararlarý o þehirde yaþayan insanlar alýr. Bu amaçla birlikten kuvvet doðar diyerek yola çýkýyoruz. Tüm kiþi ve kuruluþlarý stadyum ve çevresinin yemyeþil spor alanlarý ve kültür merkezi olmasýný talep ediyoruz. Belediyenin bu konuda atacaðý her adýmý destekleyeceðimizi ifade ediyoruz. Yapýlacak imza kampanyalarýna, basýn açýklamalarýna ve açýlacak davalara bütün halkýmýzý destek olmaya çaðýrýyoruz. Bu kent hepimizin birlikte yaþýyoruz yönetmek için birlikte karar verelim" ifadelerini kullandý. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, yönetim kurulu üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla Asafov, Dr. Ýzzet Ezer ve Uzman Hekim Komisyon Baþkan yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Özlem Erçen Diken Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Dr. Mustafa Azak yeni görevinden dolayý Murat Kolcu'yu tebrik ederek bu zor görevde baþarýlar diledi. Daha sonra terör olaylarýnda þehit olan polis ve askerler için derin üzüntülerini ileten Azak "Terör olaylarýný gerçekleþtirenleri ve kim olursa olsun teröre destek olanlarý lanetliyorum. Devletimizin suçlularý bulup gerekli cezayý vereceðine inancýmýz tamdýr. Biran önce bu elim olaylarýn sonlanmasýný umuyoruz. Kolluk kuvvetlerimizin canlarýný hiçe sayarak gece gündüz demeden vataný için verdiði hizmeti taktirle karþýlýyor ve minnettarlýðýmýzý ifade ediyorum. Yaralýlarýmýza acil þifalar diliyorum. Tüm þehitlerimizin yakýnlarýna Yüce Allah sabýrlar ihsan etsin. Hepimizin baþý sað olsun" dedi. Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet konusuna da deðinen Azak "Halkýn bilinçlendirilerek þiddet olaylarýnýn önüne geçilmesi ve biz saðlýkçýlarýn þiddetten korunmasý için Emniyet personelinden her zaman destek bekliyoruz. Hekimlerimiz çalýþýrken kafalarýnýn rahat olmasýný ve hiç bir kaygý yaþamamasýný istiyoruz. Bu konuda ortak geliþtirilebilecek projelerde yer almak isteriz" þeklinde kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Murat Kolcu ise "Saðlýkçýlarýmýz görevini icra ederken hiçbir þeyin buna engel olmasýný istemiyoruz. Bunun için elimizden gelenin azamisini yerine getiriyoruz. Çalýþmalarýmýzda çoðu zaman sizlerle birlikte mesai harcýyoruz. Hekimlerimize çok teþekkür ediyor, oda çalýþmalarýnýzda yönetim kurulunuza baþarýlar diliyorum" ifadelerini kullandý.

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. "Ýþyeri açýlýþýndaki bürokratik iþlemler azaltýlmalý" YEDAÞ'tan Sungurlu'da elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Sungurlu ilçesi ile il merkezinin bazý bölgelerinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Sungurlu Ýlçesi Akçay Mahallesi Akçekent Sitesi civarý tarihinde saatleri arasýnda: Sungurlu Ýlçesi Akçay Mahallesi Doðalðam Mevki Çankýrý Caddesi civarýna tarihinde saatleri arasýnda: Sungurlu Ýlçesi Yenihayat Mahallesi Galericiler Sitesi civarýna tarihinde saatleri arasýnda: Sungurlu Ýlçesi Küçük Ekmekci Köyü, Beyyurdu Köyü Mevkii tarihinde saatleri arasýnda: Çorum Ýli Merkez Þenyurt 1 Cadde, Þenyurt 4 Sokak." Yeni iþyeri açýlýþýnýn kolaylaþabilmesi için bürokratik iþlemlerin azaltýlmasý gerektiðini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Esnaf kurumlar arasýnda kapý kapý dolaþmamalý, tek bir noktada iþini tamamlayabilmeli" dedi. -"ESNAFIN KIRTASÝYE GÝDERLERÝ VE ZAMAN KAYBI AZALIR" Vergi dairesi, sicil, oda, belediye, banka derken yeni iþyeri açan esnafýn en az 5 kapý dolaþtýðýný dile getiren Palandöken, yaptýðý yazýlý açýklamada "Yeni Büyükþehir Kanunundan sonra il sýnýrlarý çok geniþledi. Ýþyeri açacak esnaf, bazý büyük illerde yüzlerce kilometre yol kat etmek zorunda kalabiliyor. Bu sorunun çözümü için esnaf sadece esnaf ve sanatkâr siciline gelmeli ve tüm kamu kurumlarýna baþvurular buradan, tek bir merkezden yapýlmalý. Böyle bir uygulama ile bürokratik iþlemler, kýrtasiye giderleri ve esnafýn zaman kaybý azalacak, farklý kurumlarýn farklý uygulamalarý son bulacak. Sicil, oda, vergi dairesi, SGK ve belediye kayýtlarý ayný anda yapýlabilecek" dile getirdi. -"KAYITDIÞI FAALÝYETLER AZA LIR, HAKSIZ REKABET ÖNLENÝR" Hali hazýrda vergi kaydýný yaptýrýp sicil kaydýný yaptýrmadan veya vergi kaydýný dahi yaptýrmadan faaliyette bulunanlarýn ancak "tek durak ofis" uygulamasýyla kayýt altýna alýnabileceðini ifade eden Palandöken, "Böyle bir uygulama, kayýtdýþý faaliyetlerin azalmasý için çok önemli. Hem kayýtlý esnafa karþý haksýz rekabet önlenecek, hem merdiven altý iþletmelerin halk saðlýðýna olumsuz etkileri azalacak hem de devletin vergi ve prim gelirleri artmýþ olacak" diye konuþtu. Çorum Hitit Vakfý'ndan hayýrseverlere teþekkür Çorum Hitit Vakfý Yönetim Kurulu eðitim-öðretim döneminde burs veren hayýrseverlerle bir araya geldi. Mevcut çalýþmalar ve önümüzdeki dönemlerde gerçekleþtirilmesi planlanan projeler hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunulan görüþmede Çorum Hitit Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr.Reha Metin Alkan, vakfýn ilin en eski ve köklü eðitim ve kültür vakýflarýndan birisi olduðunu ifade ederek þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonrasýnda da sadece burs vermek deðil, pek çok farklý alanda da çalýþmalarýn artarak devam edeceðini vurguladý. Ýldeki tüm paydaþlarla sosyal, kültürel ve diðer pek çok alanda daha yoðun faaliyetler gerçekleþtireceklerini belirten Alkan, eðitim-öðretim döneminde ihtiyacý olan öðrencilerimize büyük fedakarlýklarla burs veren hayýrsever iþadamlarýna teþekkür ederek hep birlikte, Ýle katký saðlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Çorum Hitit Vakfý yönetimi toplandý 1986 yýlýnda Çorum Vakfý adýyla kurulan ve kýsa bir süre öncesinde isim deðiþikliði ile birlikte yeni yönetimini oluþturan Çorum Hitit Vakfý yönetim kurulu toplantýsý yapýldý. Toplantýda vakfýn gerçekleþtirmiþ olduðu çalýþmalar ve ileriye dönük yapýlmasý planlanan projeler hakkýnda görüþülürken sadece burs verme noktasýnda deðil sosyal, kültürel ve diðer alanlarda da daha yoðun faaliyetler yapýlmasý konularý ele alýndý. Sivrisinekler en çok hamileleri ýsýrýyor Sýcak ve nemli gecelerde uyku uyutmayan sivrisinekler ýsýracaðý kiþiyi ýsý ve koku yolu ile buluyor. Karanlýk ortamda aþýrý terleyen, vücut ýsýsý yüksek ve terleri kokan kiþiler sivrisineklerin hedefi oluyor. Anadolu Saðlýk Merkezi Deri Hastalýklarý Uzmaný Doktor Figen Akýn,"Hamilelik döneminde vücuttaki metabolizma hýzý artýyor. Bu nedenle sivrisinekler tarafýndan hamileler daha çok ýsýrýlýyor" dedi. Akýn, 20 Aðustos Dünya Sivrisinek Günü dolayýsýyla sivrisineklerin neden olduðu hastalýklara, kimlerin özellikle korunmasý gerektiðine ve korunma yöntemlerine dikkat çekti. Yaz aylarýnda sýcak ve nemli ortamlarda sayýlarý artan sivrisinekler geceleri ortaya çýkarak herkesin kabusu olabiliyor. Dünya Sivrisinek Günü olarak bilinen 20 Aðustos'ta Anadolu Saðlýk Merkezi Deri Hastalýklarý Uzmaný Doktor Figen Akýn, sivrisinek sokmalarýnýn sýtma, sarýhumma, Nil hummasý, lenfatik filariasis, grip ve tifüs gibi hastalýklarý insandan insana taþýyabildiðini belirtti. Akýn "Ülkemizde sivrisineklerin bulaþtýrdýðý en önemli hastalýk sýtmadýr. HIV ve sarýlýk sivrisinek ýsýrmasý ile bulaþmaz" dedi. DOÐAL ÇÖZÜMLERLE SÝVRÝSÝNEKLERE CEPHE ALIN Sivrisinek ýsýrýðýna maruz kalan kiþilerin ýsýrýlan bölgeye buz veya kolonya uygulanarak kaþýntýnýn önüne geçilebileceðini söyleyen Akýn, "Sivrisineklerden korunmanýn en iyi yolu yaz aylarýnda vücudun açýkta kalan yerlerine kimyasal sivrisinek kovucu spreyler uygulanmasýdýr. Ancak bu kimyasallar bazý kiþilerde alerjiye yol açabilir. Figen Akýn Özellikle çocuklarda kimyasal koruyucular yerine doðal kovucu yöntemler tercih edilmelidir. Karanfil, okaliptüs, nane, lavanta, biberiye gibi bitkilerin yaðlarýný bir bardak suyun içine 1-2 damla koyarak sivrisinekleri kovabilirsiniz. Fesleðen bitkiside kokusu ile sivrisinekleri uzaklaþtýrýr" þeklinde kaydetti. Akýn, yeþillik alanlarda ise akþamlarý yatarken uzun kollu giysiler giyilmesinin veya cibinlik kullanýlmasýnýn da sivrisineklerden korunma yöntemi olarak kullanýlabileceðini dile getirdi. KOLESTEROL DÜZEYÝ YÜKSEK OLAN KÝÞÝLER DE SÝVRÝSÝNEKLERÝN HEDE- FÝNDE Artan metabolizma hýzý nedeniyle sivrisineklerin hamileleri daha çok ýsýrdýðýný belirten Dr. Figen Akýn, hamilelerin yaný sýra kanlarýndaki kolesterol düzeyi yüksek olan kiþilerin de sivrisinekler tarafýndan daha çok ýsýrdýklarýnýn bilimsel olarak tespit edildiði söyledi. Akýn, "Özellikle alerjik yapýlý kiþilerin, hamilelerin, bebeklerin ve baðýþýklýk sistemi düþük olan kiþilerin sivrisineklerden korunmasý gerekir" dedi.

7 7 "Türk-Kürt düþmanlýðý çýkarýlmak isteniyor" AK Parti Ýlçe Danýþma Meclisleri devam ediyor. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Uðurludað Ýlçe Danýþma Meclis Toplantýsýna katýldý. Ýlçe Danýþma Meclis Toplantýsýnda, 7 Haziran seçimlerinde Uðurludað Ýlçe Teþkilatýnýn yaptýðý çalýþmalar ve gösterdikleri performanstan dolayý Uslu ilçe teþkilatýna teþekkür etti. Bir taraftan hükümet bir taraftan da devletin en sert tedbirler almak suretiyle PKK ve IÞÝD'i etkisiz hale getirmek için gece gündüz çalýþmalar yaptýðýný,devletin hiç taviz vermediðini belirten Salim Uslu, "Türk-Kürt düþmanlýðý çýkarýlmak isteniyor, buna asla izin vermeyeceðiz. Çünkü birilerinin istediði tamda bu. Birilerinin ekmeðine yað çalmayacaðýz. Mesela Selahattin Eyyubi Kürt'tür ve haçlý ordularýyla karþý karþýya gelmiþ bir zattýr. Önemli bir devler adamý önemli bir kumandandýr. Recep Tayyip Erdoðan bu seçimlerde kaybetti diye düþünen en çok sevinen Avrupa'dýr. Yani haçlý sefere düzenleyenler Ýtalyan bir gazetenin baþlýðý þudur: Çaðýmýzýn Selahattin Eyyubisi durduruldu. Þimdi hakiki bir Kürt ne yapar çaðýmýzýn Selahattin Eyyubisi denen adama sahip çýkar,inançlý olmayan Kürt ne yapar içiniçin sevinir. Bunlar bakýyorsunuz Kemalistler, ulusalcýlar vs. hepsi Seloyu parlattýlar. Selahattin Demirtaþ'ý Selocan yaptýlar. Eline bir saz verdiler onu cilaladýlar.yeter ki AK Partiyi durduralým diye. Türkiye kan gölüne döndükçe bir kýsým insanlar yaptýklarýndan nedamet duymaya baþladýlar. Koalisyon dönemlerini biz biliyoruz, yaþadýk.koalisyon dönemleri iyi bir þey deðil. Koalisyon dönemlerin de kemik sesleri, yumruk sesleri masa sandalye sesleri gelir. Sonuçta bizde demokrasi ve koalisyon kültürü iyi deðil. Kýsa süre sonra dosya savaþlarý baþlýyor. Koalisyon döneminde Ziraat Bankasý bir partiye, VakýfBank bir baþka partiye, Halk Bankasý bir baþka partiye baðlýydý. Oralarý da siyasi partiler güç kazanmak için kullanýyorlardý. Ecevit dönemini hatýrlayýn. Kýbrýs Barýþ Harekâtý yapýlmýþ hemen arkasýndan "seçimlere gideceðiz ben bu hükümeti devam ettirmek istemiyorum" dedi yani insanlar fýrsatçýlýk yapýyorlar koalisyonlarda. Koalisyon kendi içinde hükümetler var, birbirlerinden baðýmsýz birbirlerine karýþmýyorlar. Koalisyon ortaklarý oturup da sorunu þöyle çözelim demiyorlar. Koalisyonun bütün iþlerini yükünü maharetli adamlar çekiyor. Muhtemelen bir erken genel seçim olacak Ekim ya da Kasým ayýnda. Kasým ve Aralýk aylarýnda meclis çalýþmak zorunda bütçe çýkartacak aksi halde devlette bütün iþler durur onun için bütçeyi çýkarmak zorundayýz. AK Parti zarar görürse Türkiye tökezler onun için AK Parti ve Recep Tayip Erdoðan'ý zayýflatmak istediler. Türkiye'nin önünü keserlerse ne olur biliyor musunuz Orta Doðu'da kan gözyaþý durmaz. Orta doðu ateþ coðrafyasý olmaya devam eder. Çekindikleri tek ülke Türkiye Cumhuriyetidir. Ülke insaný kan aðlarken bizim tutup ta diðer meseleleri konuþmamýz mümkün deðil, elbette bu rutin meseleler yürüyecek. Anacak biz bu iþleri, gündelik bir siyaset deðil, bir hakikat davasý olarak görüyoruz" þeklinde kaydetti. Uðurludað Ýlçe Danýþma Meclisine Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Mesut Ceylan, Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun ve teþkilat mensuplarý katýldý. Çorum turizm avantajýný kullanamýyor ÇORUM DODURGA ÝLÇESÝ ÞEHÝT MURAT ALICI VE OÐUZLAR ÝLÇESÝ AÐAÇÇAMI ÝLKOKULU ÝSTÝNAT ONARIM ÝÞÝ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Dodurga Ýlçesi Þehit Murat ALICI ve Oðuzlar Ýlçesi Aðaççamý Ýlkokulu Ýstinat Onarým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 2- Adet Onarým iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Dodurga ve Oðuzlar Ýlçeleri. c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi ya pýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEÞ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝ- NAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn: Resmi ilanlar de Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði (TÜR- SAB) Genel Baþkan Adayý Emin Çakmak, TÜR- SAB'ýn Çorum'daki üyelerinden destek istemek amacýyla Çorum'a geldi. Emin Çakmak, Çorum programý kapsamýnda Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný da ziyaret etti. Çorum'daki TÜRSAB'a baðlý bazý turizm acentelerinin temsilcilerinin de katýlýmýyla gerçekleþtirilen ziyarette açýklamalarda bulunan TÜRSAB Genel Baþkan Adayý Emin Çakmak, göreve gelmesi durumunda TÜRSAB'da yapýsal deðiþikliklere imza atacaðýný söyledi. TÜRSAB'ýn, rehberlik hizmetlerini, turizm güzergahlarýný ve üyelerine verdiði hizmetlerini en baþtan ele alacaklarýný belirten Çakmak, "Ülkemizde turizm sektörünün bir çok sorunu var. Bu sorunlarýn çözümünün ancak güçlü bir TÜRSAB yapýlanmasýyla mümkün olabileceðini düþünüyorum. Bu nedenle aday oldum" dedi. Göreve gelmesi durumunda yeni bir oluþuma gideceðini, bu oluþuma illerin Ticaret ve Sanayi Odalarý'ný da dahil etmeyi planladýðýný belirten Çakmak, "TSO'larýn da içerisinde bulunduðu yeni bir oluþumla turizm güzergahlarýný yeniden belirleyip, yerel aktörlerin de desteði ile çok daha baþarýlý organizasyonlara imza atabiliriz. Bu anlamda ticaret ve sanayi odalarýmýzý önemsiyorum" þeklinde konuþtu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Çorum'un, turizm güzergahý açýsýndan teorikte coðrafi konum olarak avantajlý durumda olsa da, pratikte bu avantajý kullanamadýðýný söyledi. Çorum'un lehine olan her türlü çalýþmaya destek verdiklerini, bundan sonra da vermeye devam edeceklerini ifade eden Baþaranhýncal, TÜRSAB Genel Baþkanlýðý seçimlerine Emin Çakmak'a baþarýlar diledi. Ziyarette ayrýca Çorum'un turizm yapýsý hakkýnda da bilgi alýþveriþi yapýldý. "Okullarda baðýþ toplanmasýna kesinlikle müsaade edilmeyecek" Çorum Valisi Ahmet Kara, okullarda baðýþ ve yardým adý altýnda velilerden para toplanmasýna kesinlikle müsaade edilmeyeceðini söyledi. Vali Kara, yaptýðý açýklamada, okullara kayýt döneminde her ne sebeple olursa olsun idarecilerin ve öðretmenlerin para talep etmesine izin verilmeyeceðini kaydetti. Eðitimin ücretsiz olduðunu ve maddi durumu iyi olmayanlara da þartlý nakit yardýmý yapýldýðýný hatýrlatan Vali Kara, "Eðitimde her ne ad altýnda olursa velilerimizden ve öðrencilerimizden para talep edilmesi söz konusu olamaz. Buna raðmen para talep edenler hakkýnda gereðini yapar canýný yakarýz" dedi. Para talep edilmesinin kabul edilemeyeceðini vurgulayan Çorum Valisi Ahmet Kara Vali Kara, bu durumun tespit edildiði takdirde de ilgili kiþiler hakkýnda gereðinin yapýlacaðýný belirterek veli ve öðrencileri uyardý. Vali Kara çalýþmalarýna konakta devam ediyor Diþ rahatsýzlýðý nedeniyle tedaviye baþlayan Vali Kara'nýn tedavi sürecinin devam ettiði öðrenildi.5 gün rapor verilen Vali Kara'nýn gelecek hafta içerisinde tekrar görevinin baþýna döneceði belirtildi. Vali Kara, Vali Konaðý'nda çalýþmalarýný sürdürüyor.

8 YAÞAM 8 Depresyondaki anne çocuðun Su Katýyorlar Adamýn birini ramazanda içki içtiði için yaka paça kadýya götürürler. Çakýrkeyif adamý görür görmez kadý: - Behey kafir! Bu yasta hala içiyorsun bu zýkkýmý. Utanmýyor musun? Bilmiyor musun haram olduðunu? - Sýrtýnýzdaki ipek kaftan da haramdýr diye karþýlýk verir adam. Kadý: - Bunun içine pamuk katarlar -Dünyada doðru adam mý kaldý, þaraba da yarý yarýya su katýyorlar... Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Saðlýklý geliþimini etkiliyor Annenin depresyonda olduðu dönem, çocuðun geliþimi açýsýndan kritik dönemlere denk geldiðinde dil geliþimi, duygusal ve sosyal açýdan olumsuz etkileniyor. Uzmanlar, çocuðun ihmale uðramamasý için yakýnlarýn dikkatli olmalarýný ve desteklerini eksik etmemeleri gerektiði konusunda uyarýyor. Annenin bebeðini emzirmesi, ona sýcak bir þekilde sarýlmasý, konuþmasý, sevgi ve þefkat göstermesi, çocuðun geliþiminde önemli yer tutar. Eðer anne, çocuðunun kritik yaþlarýnda ruhsal hastalýklar geçirirse, bu durum evladýyla iliþkisine olumsuz þekilde yansýr. Anneler tarafýndan en sýk geçirilen ruhsal hastalýklardan biri olan depresyon, biyolojik bir durum olmakla beraber stres etkenlerinden de büyük ölçüde etkileniyor. Hem yaþanan olaylar hem de geçirilen önemli hastalýklar, depresyonun ortaya çýkmasýný tetikliyor. Sosyal, ekonomik, kültürel þartlar ve biyolojik nedenlere baðlý olarak kadýnlarda depresyon daha sýklýkla görülüyor. Annenin depresyonda olduðu dönem çocuðun geliþimi açýsýndan kritik dönemlere rast geldiðinde bilhassa dil geliþimi, duygusal ve sosyal geliþimini olumsuz þekilde etkiliyor. Depresyonun annenin çocukla etkileþimini ne þekilde etkileyeceði hastalýðýn þekline, þiddetine göre deðiþiyor. Bu konuda çocuðun ihmale uðramamasý için yakýnlarýn dikkatli olmalarý, desteklerini eksik etmemeleri gerekir. Tabii depresyon kadar annenin aþýrý aktif, enerjik olmasý, dingin olamamasý, sinirli olmasý, öfke kontrol sorunlarý da çocuðun geliþimini olumsuz þekilde etkiler. Ýlk beþ yýlda çocuðun beyin geliþimi tamamlanýyor Çocuðun beyin geliþiminde kritik dönemler vardýr. Bu dönemler doðum öncesi' ve doðum sonrasý' dönem olarak ikiye ayrýlýr ki her ikisi de çok önemli dönemlerdir. Çocukta beyin geliþimi yüzde 90 gibi büyük bir oranda hayatýn ilk beþ yýlýnda tamamlanýr. Üstün yetenekli olmasý, zekâsýnýn parlak, kiþiliðinin, mizacýnýn saðlýklý olmasý ancak beþ yýl ve daha sonrasýnda belirginleþir. Erken dönemdeki beyin geliþiminin bireyin saðlýðýnda, yeteneklerinde ve kiþiliðinde yaþam boyu sürecek etkileri vardýr. Bu geliþimde bireyin baþta anne olmak üzere birinci dereceden yakýnlarla etkileþimi son derecede önemlidir. Annenin bebeðini emzirmesi, sýcak bir þekilde sarýlmasý, onunla konuþmasý, babanýn çocuðuyla oynamasý, uyutmasý, kitap okumasý gibi sayýsýz þekildeki deneyimler bu baðlantýlarýn oluþmasýnda önemli bir yer tutar. Uyaranlar koku, tat, ses, dokunma vb. gibi ne kadar zenginse geliþim de o kadar çok yönlü olarak sürmektedir. Bu uyaranlar sayesinde bilhassa hayatýn ilk 36 ayýnda çocuk kendi düþünme, konuþma, öðrenme yeteneklerinin, yetiþkinlikteki deðerlerinin ve sosyal davranýþlarýnýn temellerini atar. Bireyin, çocukluðun erken dönemlerinde geliþen zihinsel becerileri, kritik düþünme yetenekleri, kendine güveni; öðrenme ve problem çözme becerileri geliþtirmesini ve baþkalarýyla uyumlu olma kapasitesini etkiler. Geliþim süreçleri böyle olunca annenin depresyon baþta olmak üzere ruhsal sorunlar geçirmesine baðlý sorunlarýn olabildiðince önlenmesi ve telafisi için çaba sarf edilmesi büyük önem arz etmektedir. Annenin depresyonda olmasýyla þu tür sorunlar sýklýkla görülür: Çocukla saðlýklý iletiþim kuramama, yeterli konuþamama, uzun süre suskunluk, dalgýnlýk, bazen aþýrý düþkünlük ve aþýrý koruyuculuk. Beslenme gibi temel ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnda sýkýntýlar. Bebeðin bakýmýnýn yetersiz olmasý. Çocuða karþý tahammülsüzlük, ses tonu ve davranýþlarda sertlik. Bu problemlerin çocuðun geliþimini olumsuz þekilde etkilememesi için baþta baba olmak üzere birinci dereceden yakýnlara büyük görevler düþer. Tedavinin uygun þekilde takibi, annenin yapabildikleri için takdir edilmesi, sevgi gösterilmesi, baþ etme becerileri geliþtirmesinde destek olunmasý gerekir. Yakýnlarýn desteði, annedeki depresyonun ve diðer ruhsal problemlerin yol açtýðý hastalýklarýn iyileþme hýzýný artýrýr. * Uzman Psikolog 20:00 Baba Can'dýr Yufkacý Salih, tek baþýna büyüttüðü bütün çocuklarýný iþe gönderdikten sonra hüzünle doðum gününü unuttuklarýný fark eder. Doðum gününü hatýrlayan tek kiþi, kardeþi Nermin dir. Salih in küçük oðlu Emrecan ýn bugün ilk iþ günü olduðundan babasý aklýndan çýkmýþtýr. Emrecan iþe giderken yol sormak için Ceylan tarafýndan durdurulur. Ceylan yýllar önce buluþmak için sözleþtiði çocukluk aþkýný bulmak için Kapadokya daki evini býrakýp Ýstanbul a gelmiþtir. Emrecan ve Ceylan arasýnda bir yanlýþ anlaþýlma olur ve ikili kendilerini karakolda bulur. Sinema 20:30 Star Trek Bir zamanlarýn çok sevilen kahramanlarý, bu kez gençlik yýllarý ile karþýmýzda... Güç ve cesaret, Atýlgan ve ekibinin elindedir. Evren tehdit altýndadýr ve geleceði parlak görünmemektedir. Bu durum ile mücadele etmesi beklenen de elbette Atýlgan ve ekibidir. Türlü tehlikelere göðüs germeleri gereken Kaptan Kirk ve Spock arasýndaki mücadele de en keskin hali ile sürmektedir. Dünya ile derdi olup da intikamýn izini süren kötü ruhlu güçler karþýnda, Atýlgan ve ekibi ne kadar baþarýlý olacaklardýr? Kardeþlik 19:45 Sinema Elijah Kane ve ekibi, tehlikeli bir Yakuza çetesinin izini sürmektedir. Bu çete Afganistan a patlayýcý göndermektedir. Bu sýrada akýl saðlýðý yerinde olmayan bir adam, banka soymaya teþebbüs eder ve birçok kiþiyi rehin alýr. Ekip, bu durumun da üstesinden gelecektir. Yakuza yeniden sokaklardadýr. Ancak liderleri arasýnda bölünmeler baþlamýþtýr. Kane, ekibinin düzenlediði baskýnýn ardýndan Yakuza nýn kendi içindeki çözülmeler için fýrsat kollamaktadýr. YUFKALI YAZ SEPETÝ Jackson Pollock Jackson Pollock (d. 28 Ocak 1912, Wyoming, ABD 11 Aðustos 1956, New York, ABD), soyut dýþavurumcu ressam, 20. yüzyýlýn en önemli sanatçýlarýndadýr. Damlatma tekniði (drip painting) ile boya karýþtýrma, fýrça kullanýmý gibi alýþýlagelmiþ uygulamalarý bir kenara býrakmýþ, yere serdiði devasa boyutlardaki tuval bezleri üzerinde hareket ederek boyayý dökme, damlatma, fýrlatma suretiyle sonradan aksiyon/hareket resmi adý verilen resimler yapmýþtýr. Bu özelliðinden ve 'kötü adam' imajýndan ötürü Jack the Dripper lakabýyla da anýlmýþtýr.1951'den sonra koleksiyonerler ve galerilerden daha deðiþik resimler yapmasý için baskýlar gelmeye baþlamýþ, bu baskýlar karþýsýnda Pollock'un varolan alkol sorunu daha da büyümüþ, resimleri karanlýklaþýp figüratif öðeleri de kapsamaya baþlamýþtýr. 1956'da yaptýðý araba kazasý sonucu ölmüþtür. Harekete ve sürece verdiði beden sanatý, süreç sanatý, performans sanatý, Fluxus, happening'ler gibi birçok çaðdaþ akýmýn temelini hazýrlamýþtýr."pollock" adlý filmde de ünlü ressamýn fýrtýnalý hayatý ele alýnmýþtýr. Bu film ile Ed Harris en iyi erkek oyuncu dalýnda 2000 yýlý akademi ödülü adaylýðý kazanmýþtýr. Malzemeler 2 Hazýr Yufka 2 Çorba Kaþýðý Susam 2 Salatalýk 3 Domates 2 Sivribiber 2 Dal Taze Soðan 4 Çorba Kaþýðý Mayonez 1 Çorba Kaþýðý Süzme Yoðurt 5 Çorba Kaþýðý Zeytinyaðý 5 Dal Taze Fesleðen, Tuz Yemeðin Tarifi Yufkanýn birini düz zemine yayýp üzerine zeytinyaðý sürün. Diðer yufkayý üzerine kapatýn ve yaðlanmýþ kalýba yayýn. Kenarlarýný içe doðru kývýrýn, üzerini yaðlayýp susam serpin.yufkayý önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceye ayarlý fýrýnda 15 dakika piþirin. Mayonez ve yoðurdu geniþ bir kasede karýþtýrýn. Taze soðan ve 4 dal fesleðeni kýyýp karýþýma ekleyin.börek soðuyunca içine yoðurtlu karýþýmý sürün. Salatalýklarý soyun ve ortadan ikiye kesip uzunlamasýna ince ince dilimleyin. Domates ve sivribiberleri ince ince doðrayýn. Salatalýk ve domates dilimlerini hafif üstüste gelecek þekilde yoðurtlu karýþýmýn üzerine dizin. Yað sürüp tuz serpin. Sivribiber dilimleri ve kalan fesleðen yapraklarýyla süsleyip servis yapýn. "Nefes alýyorsan hala umut var demektir." Seneca 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Kardeþlik 21:30 Kýyamet Patlamasý 23:15 Bunu Konuþalým 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Tv Filmi 21:45 Dokunmayýn Þabanýma 23:45 Boþ Beþik 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:45 Ana Haber 19:30 Piramit 20:30 Star Trek 22:30 Sinema 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Kalbim Ege de Kaldý Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Baba Can dýr 22:15 Yeþil Deniz 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Tv Filmi 20:00 Çýnarýn Gölgesinde 23:15 Ayna

9 2 AÐUS- 19 AÐUSTOS 2015 ÇARÞAMBA Sigara dumanýna maruz kalan çocuklarda geniz eti tekrar büyüyebilir 9 Özellikle çocuklarda en sýk karþýlaþýlan sorunlardan biri geniz eti. Acýbadem Ankara Hastanesi Kulak Burun Boðaz Uzmaný Doç. Dr. Ali Titiz, geniz etinin her çocukta bulunduðunu ancak yutak bölümüne açýlan bölgeyi kapatarak burun týkanýklýðýna neden olduðunda gündeme geldiðini aktarýyor. Geniz etinin çocuðun yaþam kalitesini düþürdüðünü belirten Titiz, aðýz akýntýsý, hýrýltýlý solumu, sürekli týkanýklýk ile de fark edilebildiðini vurguluyor. Uzman, þunlarý kaydediyor: Geçirilen sýk üst solunum yolu enfeksiyonlarý, geniz etinin sürekli olarak büyümesine ve küçülme oluþmamasýna yol açabilir. Çok nadir olsa da uygun olarak alýnmýþ geniz eti dokusu özellikle çocuðun içinde bulunduðu kötü hijyen, sigara içilen ortamlar, enfekte çocuklarla sýk yakýn temas gibi nedenlerle tekrar büyüyebilir. Yeni yöntemler, annelik þansýný yüzde 65 artýrýyor ABD ve Ýtalya'dan sonra Türkiye'de Kantitatif PCR Genetik Tarama Testi' (Qpcr) tüp bebekte yeni bir dönem baþlattý. Özellikle ileri yaþtaki anne adaylarý için önemli özelliklere sahip qpcr testi ile anne adaylarýnýn gebelik þansýnýn yüzde 65 arttýðý iddia ediliyor. Dünya Saðlýk Örgütü'nün verilerine göre kýsýrlýk, 21. yüzyýlýn en önemli saðlýk olaylarýnda 3. sýrada yer alýyor. Tüp bebek uzmanlarý da kanser, kardiyavisör hastalýklardan sonra dünyada global saðlýk problemlerinin üçüncüsünün kýsýrlýk olduðunu kaydediyor. Bu nedenle üreme saðlýðýndaki problemlerin dünyada uzun süredir dikkatle izlendiðine iþaret ediliyor. Üreme Saðlýðý ve Tüp Bebek Uzmaný Eurofertil Tüp Bebek Merkezleri Medikal Direktörü Op. Dr. Hakan Özörnek, Kantitatif PCR Genetik Tarama Testi'ni tanýttý. Tüp bebekte gelinen son nokta ve üreme checkup, kýsýrlýk, genetik test konusunda açýklama yapan Hakan Özörnek, Türkiye'de ilk defa uygulanan genetik tarama testi hakkýnda bilgi verdi. Op. Dr. Hakan Özörnek, konuyla ilgili sürekli araþtýrma içerisinde olduklarýný ve hiçbir zaman boþ durmadýklarýný da belirterek, hastalara yardýmcý olabilecek çok farklý yöntemler bulunduðunu kaydetti. 1978'de tüp bebek bulunduktan sonra çok önemli bir çýðýr açýldýðýný belirten Özörnek, þöyle dedi: Son zamanlarda geliþen birtakým teknolojileri kullanýyoruz. Mesela bir embriyoskop cihazýmýz var. Embriyoyu 24 saat takip edebiliyoruz. En iyi embriyoyu seçebiliyoruz. Bu nedenle de gebelik oranlarý artýyor. Bu cihaz, çoðul gebeliklerin de engellenmesine sebep oluyor. Yeni genetik tarama testinde 4 saat sonra sonuç alýndýðýna dikkat çeken Özörnek böylece embriyoyu dondurmaya gerek kalmadan ayný gün içinde transfer edebildiklerini belirtti. Yeni genetik tarama testinin önceki testlerden ucuz olduðunu kaydeden Özörnek bunun da aileler için önemli bir avantaj olduðunu söyledi. ERKEKLER TEKNOLOJÝ, KADINLAR KARÝYER SEBEBÝYLE ÇOCUK SAHÝBÝ OLAMIYOR Kýsýrlýðýn yýllar içinde artmasýnýn sebeplerini aktaran Özörnek, söz konusu kýsýrlýðýn erkek ve kadýnlarda farklý sebeplerden meydana geldiðini belirtiyor. Uzman þöyle konuþuyor: Erkeklerde, çevresel faktörlerin bozuluyor olmasý özellikle endüstriyelleþmiþ ülkelerde erkeklerdeki sperm kalitesinin düþmesine sebep oluyor. Nedir bunlar? Ozon deliðinden tutun, büyük þehir stresi, egzoz gazý, ceplerde cep telefonu, kucaklarda laptop, yani elektromanyetik bir alan içinde yaþýyoruz. Çok sigara içiyoruz ve yediðimiz her þeyin içinde de ekstra maddeler var. Bütün bunlar sperm kalitesini yani sayýsýný, hareketini ve þeklini olumsuz yönde etkiliyor. Ve biz görüyoruz ki artýk bize baþvuran hastalarýn yüzde 50'den fazlasý erkeklerdeki problem dolayýsýyla bizlere baþvuruyor. Kadýnlarda yaþam süresinin yýllar içerisinde uzadýðýný, 1950'lerde 50 iken þu anda 80'lere geldiðini aktaran Özörnek, Önce eðitim, sonra kariyer sonra evlilik ve ondan sonra çocuða sýra geliyor. Çocuða sýra geldiði zaman 30'lu yaþlarýn sonu, 40'lý yaþlarýn baþýna ulaþýlmýþ olunuyor. Bu da kadýnlarýn üreme þansýnýn düþük olduðu bir dönem. Çünkü biliyoruz ki, ideal doðum yaþý 25'te baþlýyor, 35'te bitiyor esasýnda. Dolayýsýyla her iki sebepten dolayý hem erkeklerdeki sperm kalitesinin düþmesi hem de kadýnlarýn daha geç yaþta hamile olma arzularý bizim kýsýrlýkla ilgili hasta sayýmýzýn yýllar içerisinde artmasýna sebep oluyor. diye konuþuyor. Terlemeyi önleyici kozmetikler zararlý Sýcak yaz günlerinde en sýk karþýlaþýlan sorunlardan biri terleme. Anadolu Saðlýk Merkezi Göðüs Cerrahisi Uzmaný Doç. Dr. Altan Kýr, Terlemeyi normal ve aþýrý terleme olarak ayýrabiliriz. Normal terlemeyle vücuttan tuz, üre, asit ve çeþitli toksik maddeler atýlýrken, aþýrý terlemenin altýnda hormon veya metabolizma bozukluklarý gibi rahatsýzlýklar olabilir. diyor.uzman, þu bilgileri veriyor: Aþýrý terleme; genelde el, koltuk altý, yüz ve ayak gibi bir veya birkaç bölgede görülür. Hormon veya metabolizma bozukluklarý, psikiyatrik bozukluklar, aþýrý kilo gibi nedenler aþýrý terlemeye sebep olabilir. Bu durumda mutlaka altta yatan sorun tedavi edilmeli. Terlemeyi önleyici kozmetik ürünler ise terle atýlan toksinlerin uzaklaþtýrýlmasýný engellediði gibi, ter bezlerinin aðýzlarýnýn kapanmasýna ve iltihaplanmalara neden olabilir. Gençlerdeki kilo saplantýsý, hastalýða dönüþebilir! Genellikle ergenlik döneminde baþlayan Anoreksiya Nervoza; yemek yememek, çok az uyumak, buna raðmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bozukluk.zayýflamak isteyen birey, genellikle besin tüketimini aþýrý azaltarak, bilinçsiz rejimler uygulamasýyla saðlýk durumunu ciddi anlamda bozacak kilo kaybýyla birlikte ölümcül problemlere neden olur.tedavi edilmediði takdirde beslenme eksikliði, kemik erimesi, böbrek hasarý ve kalp rahatsýzlýklarýna neden olur. Bu hastalýklar ölüm ile de sonuçlanabilir. Anoreksiyalý kiþilerin genellikle beden kitle indeksinin 18,5'ten düþük olduðunu aktaran Fatih Üniversitesi Hastanesi'nden beslenme ve diyet uzmaný Elif Dönmez, bu kiþilerin kilo almakla ilgili ciddi endiþe duyduklarýný ve hiçbir zaman hedefledikleri kiloya ulaþamadýklarýný vurguluyor. Sürekli daha çok kilo vermek istediklerine deðinen Dönmez, Bu kiþilerde yemek, kilo ve diyet saplantýlarý vardýr. Yiyecekleri miktarý aþýrý sýnýrlarlar. Genellikle besinlerin kalorilerini ve yað içeriklerini iyi bilirler ve kalori odaklý Halk arasýnda eklem iltihabý' olarak bilinen romatizmayý, bazý mikrobik enfeksiyonlar, yaþ durumu, cinsiyet durumu, aþýrý sýcaklar ve aþýrý soðuklar etkileyebiliyor. Malatya Gözde Akademi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Murat Arý, Romatizmal hastalýklar genellikle yaþlarý arasýnda görülür. Fakat romatizma çocukluk döneminde de baþlayabilir. Çocukluk döneminde romatizma genelde 1-3 ve 9-12 yaþlarýnda baþlar. Romatizma çocuklarda da ayný yetiþkinlerden olduðu gibi iltihaplý ve iltihapsýz olarak görülebilir. dedi. Kadýnlarda romatizmanýn daha fazla olduðuna dikkat çeken Arý, bunun genetik yatkýnlýk nedeniyle olduðunu dile getirdi. Uzman þunlarý söylüyor: Romatizmaya genetik yatkýnlýðý kendilerine has beslenme programlarý oluþtururlar. Hasta bile olsalar çok fazla egzersiz yaparlar. Kilo alýmýný engellemek için laksatif veya daha tehlikeli olabilecek bazý ilaçlar kullanýrlar. diyor.bulumia Nervoza yani halk dilinde bilinen adýyla kusma hastalýðý' ise kiþinin fazla yemekten sonra istemediði fazla kalorilerden kurtulmak için kusma yolunu seçtiði bir hastalýk. Anoreksiyanýn aksine bulumialý kiþilerin genel olarak normalden biraz daha zayýf, normal hatta kilolu da olabileceðini aktaran uzman, þunlarý kaydediyor: Bulimia Nervoza; kronikleþmiþ boðaz aðrýsý, tükürük bezlerinde, boyunda ve yüzde þiþkinlik, diþlerde çürüme ve mide ve baðýrsak hastalýklarýna neden olur. Her iki hastalýk da mineral dengesizliklerine baðlý kalp krizi riskinin artmasýna, kaslarda yorgunluk ve kramplara sebep olur. Tedavi için hastaya beslenmenin yaþamýn sürdürülebilmesi için bir zorunluluk olduðu kabullendirilerek, saðlýklý bir yolla gerekli kilonun aldýrýlmasý gerekir. Bu dönemde psikolojik destek alýnmalý. Romatizma hastalarý aþýrý sýcaklara dikkat! olanlar, çevresel faktörlerden, stresten, özellikle de aþýrý sýcak ve aþýrý soðuk ortamlardan uzak durarak ve kýþýn hastalýklarýn yaygýn olduðu dönemde mikroplardan korunarak romatizmayý bir nebze de olsa önleyebilir. Çünkü bazý romatizmal hastalýklar sýcak ortamda azalýr fakat aþýrý sýcak ve aþýrý soðuk ortamlar romatizmayý tetiklemede önemli rol oynar. Romatizmal hastalýklarda erken tanýnýn önemine dikkat çeken Arý, Romatizmal hastalýklarda özellikle iltihaplý romatizma hastalýklarýnda tedavide geç kalýnmasý veya zamanýnda konulan tanýya raðmen kiþinin tedaviye cevap vermemesi hastalýðý kronikleþtirebiliyor. Kronikleþtiði zaman da çeþitli sakatlýklar ve fonksiyonel bozukluklar ortaya çýkabiliyor. ifadelerini kullandý.

10 10 Yüksek proteinli diyetler zayýflatýyor mu? Son yýllarda özellikle karbonhidrat içeren ekmek grubu ve meyve grubu besinlerin tüketilmemesi yönünde hem medyada hem de sanal ortamda yapýlan açýklamalar, yüksek proteinli diyetleri daha dikkat çekici hale getirdi. Meydan Gazetesi'nde yer alan Hacer Özkaya'nýn yazýsýna göre; Vücutta proteinlerin sindirim sýrasýnda harcadýðý kalorinin yaðlara ve karbonhidratlara göre daha yüksek olmasý ayný zamanda daha uzun süre tokluk hissi oluþturuyor. Ayrýca iþtahýn kontrolünde daha iyi sonuçlar vermesiyle de yüksek proteinli diyetler kýsa sürede daha hýzlý kilo verdiriyor. Ýþtah kontrolü ya da metabolik avantajlar yönünden yüksek protein-düþük karbonhidratlý zayýflama diyetlerinin normal zayýflama diyetlerine göre uzun dönemde bir üstünlüðünün olmadýðý belirtilmektedir. Yüksek proteinli zayýflama diyetleriyle kilo verdikten sonra kilo alýmýnýn önlenmesi ve kilo kontrolünün saðlanmasý için yeterli ve dengeli bir beslenme programýnýn sürdürülmesi ve buna düzenli fiziksel aktivitenin eþlik etmesi gerekir. Uzun süreli yapýlan yüksek proteinli diyetlerin saðlýða etkileri nelerdir?protein bakýmýndan zengin diyetlerin idrarla kalsiyum atýlýmýný arttýrdýðý bilinmektedir. Bu etki, yüksek fosfat içeriði nedeniyle hayvansal kaynaklý proteinle beslenen kiþilerde daha fazladýr. Uzun süreli yüksek proteinli diyet uygulayan kiþilerin kemik saðlýklarýný korumak için kalsiyum seviyelerini kontrol ettirmeleri gerekiyorsa bir uzmana danýþarak kalsiyum takviyesi yapmalarý gerekir.yüksek proteinli diyetlerde sindirim sistemi problemleri önemli derecede artmaktadýr. Kabýzlýk ve nefes kokusu sýkça karþýlaþýlan sorunlardýr. Kabýzlýðýn giderilmesinde gerektiði kadar su içilmesi ve probiyotik yoðurt kullanýlmasý faydalý olabilir. Bu tür diyetler baþ aðrýsý ve mutsuz bir ruh haline neden olmakta ayrýca alýnan düþük karbonhidrat dikkat eksikliðini arttýrmaktadýr. Uzun dönem yapýlan yüksek proteinli diyetler günlük alýnan yað miktarýný arttýrmaktadýr. Bu nedenle bu tür diyetlerin kolesterolün ve kan yaðlarýnýn kontrolünde, kalp hastalýklarýnda, yüksek tansiyonda ve karaciðer yaðlanmasýnda olumsuz etki göstereceði bir gerçektir. Hayvansal kaynaklý protein kullanýmý fazla, meyve ve sebze kullanýmý az olduðu için birçok vitamin ve mineralin eksikliði görülebilmektir. Kuruyemiþlere ve karbonhidrat oraný az olan sebzelere bu tür diyetlerde daha fazla yer vermek vitamin-mineral ihtiyacýnýn karþýlanmasýna yardýmcý olacaktýr. Hýzlý verilen kilolarýn eski beslenme alýþkanlýðýna dönüþ ile hýzlý alýndýðýný artýk herkes biliyor. Davranýþ deðiþikliðinin hedeflendiði zayýflama programlarýyla uzun dönemde daha kalýcý sonuçlar elde edilmektedir. Bu diyette fikir birliði yok Yüksek proteinli diyetlerle ketojenik diyetler genel olarak birbiriyle karýþtýrýlýr. Yüksek protein miktarýný anlamak için önce ne kadar protein ihtiyacýmýz var ona göz atmak gerekir. Türkiye'ye özgü beslenme rehberinde önerilen enerjinin proteinden gelen oraný 1-3 yaþ için % 5-20, 4-18 yaþ için % 10-20, yetiþkinler içinse yaklaþýk olarak % 10-15'tir. Bazý yayýnlarda yetiþkinler için bu oran % olarak da gösterilmektedir. Yüksek proteinli bir diyetin ne olduðuna dair fikir birliði yoktur. Kilo kaybý çalýþmalarýnda yüksek proteinli diyet olarak proteinden gelen enerjinin toplam enerjiye oraný yaklaþýk % 30 olan diyetler belirtilmektedir. Genelde enerjinin proteinden gelen yüzdesi 15'ten 30'a çýkarýlarak ikiye katlanmaktadýr. Buradan da anlaþýlacaðý gibi yüksek proteinli diyetin içinde bir miktar karbonhidrat bulunmaktadýr. Karbonhidrat ve proteini ayýrýp tamamý proteinden oluþan bir diyetle beslenmek mümkün deðildir. Protein kaynaðý olarak düþündüðümüz süt, yoðurt ve ayran gibi besinler de hem karbonhidrat hem de protein içermektedir. Sivrisinekler, en çok hamileleri ýsýrýyor Nefes darlýðý ve göðüs aðrýsý olanlar akciðerlerini kontrol ettirmeli Akciðerleri çepeçevre saran zarlarýn arasýnda sývý toplanmasýyla sonuçlanan plörezinin halk arasýnda korkutucu bir þöhretinin olduðunu vurgulayan uzmanlar, su alýnma iþleminin ise tehlikeli olduðunun varsayýlmasýnýn ön yargý olduðunu belirtti. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Göðüs Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Ahmet Bülent Kargý, her sývýnýn tekrar etmeyeceðini bunun eski tüberküloz çaðlarýndan kalan bir þehir efsanesi olduðunu söyledi. Hastalarýn genellikle nefes darlýðý, halsizlik, iþtahsýzlýk ve göðüs aðrýsýyla baþvurduðunu vurgulayan Op. Dr. Bülent Kargý, "Hastalýk ne kadar ilerlerse aðrý ve nefes darlýðý o kadar þiddetli görülür." dedi. Op. Dr. Ahmet Bülent Kargý, akciðer zarý hastalýðý hakkýnda bilgi verdi. Her iki akciðerin dýþ yüzeyini ve göðüs kafesinin içini kaplayan zarýn plevra olduðunu belirten Kargý, "Aslýnda akciðerde su toplanmaz. Akciðerlerle göðüs kafesi arasýnda potansiyel bir boþluk mevcuttur. Akciðerle göðüs kafesi arasýnda toplanýr. Normalde burada sürtünmeyi azaltmak için yaklaþýk 20 mililitre sývý vardýr, bu sývýnýn herhangi bir sebeple artmasýyla plörezi oluþur." þeklinde konuþtu. ÝLAÇLAR DA SIVI BÝRÝKTÝREBÝLÝR Plörezinin halk arasýnda korkutucu bir þöhretinin olduðunu ve su alýnmasýnýn tehlikeli olduðu ön yargýsýnýn devam ettiðini açýklayan Op. Dr. Kargý, "Her sývý, tekrar etmez. Bu, tüberküloz çaðlarýndan kalan bir þehir efsanesi. Plörezi, akciðer zarý, akciðer ve akciðer dýþý birçok hastalýða baðlý olarak ortaya çýkabilir. Akciðer zarýnýn virüs, bakteri ve tüberküloz iltihabýndan sývý toplanabilir. Akciðer iltihabý olan zatürreeden sonra da sývý toplanýr ki en sýk görülen sebep de budur aslýnda." ifadelerini kullandý. ÝKÝ ÇEÞÝT TÜMÖR VARDIR Bütün vücudu etkileyen ailevi Akdeniz ateþi, kalp, böbrek yetmezliði, tiroit bezinin az çalýþmasý, vücutta protein azalmasýnda da burada sývý toplayabileceðini anlatan Op. Dr. Kargý, "Çarpma, düþme gibi travmalardan sonra da burada kan þeklinde sývý toplanabilir." diye ekledi. Akciðer zarlarýnýn da iyi ve kötü huylu tümörleri olabileceðini söyleyen Op. Dr. Kargý, "Plevra tümörü genelde asbest denilen bazý bölgelerde beyaz toprak içinde bulunan maddeye uzun süre maruz kalmakla olur." þeklinde açýklamalarda bulundu. ÝYÝ HUYLU TÜMÖR, TESADÜFEN TESPÝT EDÝLÝR Mezotelyoma denilen kötü huylu akciðer zarý kanserinin 6 ay ila 2 yýl içerisinde hasta kaybýna yol açabilen tehlikeli bir hastalýk olduðunun altýný çizen Op. Dr. Bülent Kargý, "Son yýllarda yeni tedavilerle bu süre arttýrýlmaya baþlanmýþtýr. Akciðer ya da baþka organ kanserleri, nadir de olsa akciðer zarýna yayýlýmýyla da sývý toplanabilir. Ýyi huylu olan zar tümörleri ise genelde tesadüfen teþhis edilir ve nispeten basit bir ameliyatla tedavi edilebilir." ifadelerini kullandý. AÐRI VE NEFES DARLIÐI ÞÝDDETLÝ GÖRÜLEBÝLÝR Hastalýðýn teþhis edilmesinde kiþinin ayrýntýlý hikâyesinin alýnmasýnýn ve titiz bir muayenenin çok etkili olduðunu vurgulayan Op. Dr. Kargý, "Hastalar genellikle nefes darlýðý, halsizlik, iþtahsýzlýk ve göðüs aðrýsýyla hekime baþvurur. Hastalýk ne kadar ilerlerse aðrý ve nefes darlýðý o kadar þiddetli görülür. Hastalýk; röntgen, ultrason ve bilgisayarlý tomografi gibi radyolojik yöntemlerle teþhis edilebilmektedir. Ancak hastalýðýn tespitinde tomografi hem akciðerin hem de sývýnýn durumunu detaylý gösterdiði için teþhiste çok daha yardýmcý olmaktadýr." dedi. HEM TEÞHÝS HEM DE TEDAVÝ YAPILABÝLÝR Sývýnýn görünümü ve biyokimyasal tetkikin de yol göstermede etkili olduðunu belirten Op. Dr. Kargý, þöyle devam etti: "Torasentez, biriken sývýdan enjektörle sývý alma iþlemidir. Bu yolla sývýnýn biyokimyasý görülebilir. Diðer bir yöntem kapalý plevra biyopsisi, plevra zarýndan örnek almaktýr. Açýk plevra biyopsisi ve torakoskopi ise göðüs duvarýndan açýlan küçük deliklerden kamerayla girilerek biyopsi alýnmasýdýr. Sývý teþhisinde en etkili yöntem budur. Bu sýrada sývý da boþaltýlmýþ yani hem teþhis hem de tedavi yapýlmýþ olur." Baðýrsaklar için bol bol bamya yiyin Sivrisinekler, sýcak ve nemli gecelerde ýsýracaðý kiþiyi ýsý ve koku yolu ile buluyor. Karanlýk ortamda aþýrý terleyen, vücut ýsýsý yüksek ve terleri kokan kiþiler sivrisineklerin hedefi oluyor. Anadolu Saðlýk Merkezi Deri Hastalýklarý Uzmaný Doktor Figen Akýn, "Hamilelik döneminde vücuttaki metabolizma hýzý artýyor. Bu nedenle sivrisinekler tarafýndan hamileler daha çok ýsýrýlýyor." dedi. Akýn, 20 Aðustos Dünya Sivrisinek Günü dolayýsýyla sivrisineklerin neden olduðu hastalýklara, kimlerin özellikle korunmasý gerektiðine ve korunma yöntemlerine dikkat çekti. Doktor Figen Akýn, sivrisinek sokmalarýnýn sýtma, sarýhumma, Nil hummasý, lenfatik filariasis, grip ve tifüs gibi hastalýklarý insandan insana taþýyabildiðini belirtti. Akýn "Ülkemizde sivrisineklerin bulaþtýrdýðý en önemli hastalýk sýtmadýr. HIV ve sarýlýk, sivrisinek ýsýrmasý ile bulaþmaz." diye konuþtu. DOÐAL ÇÖZÜMLERLE KORUNUN Sivrisinek ýsýrýðýna maruz kalan kiþilerin ýsýrýlan bölgeye buz veya kolonya uygulanarak kaþýntýnýn önüne geçilebileceðini söyleyen Akýn, þu önerilerde bulundu: "Sivrisineklerden korunmanýn en iyi yolu yaz aylarýnda vücudun açýkta kalan yerlerine kimyasal sivrisinek kovucu spreyler uygulanmasýdýr. Ancak bu kimyasallar bazý kiþilerde alerjiye yol açabilir. Özellikle çocuklarda kimyasal koruyucular yerine doðal kovucu yöntemler tercih edilmelidir. Karanfil, okaliptüs, nane, lavanta, biberiye gibi bitkilerin yaðlarýný bir bardak suyun içine 1-2 damla koyarak sivrisinekleri kovabilirsiniz. Fesleðen bitkisi de kokusu ile sivrisinekleri uzaklaþtýrýr." Akýn, yeþillik alanlarda ise akþamlarý yatarken uzun kollu giysiler giyilmesinin veya cibinlik kullanýlmasýnýn da sivrisineklerden korunma yöntemi olarak kullanýlabileceðini dile getirdi. KOLESTEROL DÜZEYÝ YÜKSEK KÝÞÝLER DE HEDEFTE Artan metabolizma hýzý nedeniyle sivrisineklerin hamileleri daha çok ýsýrdýðýný belirten Dr. Figen Akýn, hamilelerin yaný sýra kanlarýndaki kolesterol düzeyi yüksek olan kiþilerin de sivrisinekler tarafýndan daha çok ýsýrdýklarýnýn bilimsel olarak tespit edildiði vurguladý. Akýn, "Özellikle alerjik yapýlý kiþilerin, hamilelerin, bebeklerin ve baðýþýklýk sistemi düþük olan kiþilerin sivrisineklerden korunmasý gerekir." dedi. Bamya, önemli bir besin kaynaðý olduðu gibi saðlýk açýsýndan da birçok rahatsýzlýða iyi geliyor.uzman Diyetisyen Pýnar Kural Enç, bamyanýn baðýrsak hastalýðýnýn tedavi edilmesinde faydalý olduðunu söylüyor ve ekliyor: Ülserlerin iyileþmesi ve sindirim sisteminin yatýþtýrýlmasýna yardýmcý olan bamya, ayný zamanda çok iyi bir müshildir. Bamya, yaz sýcaklarý ve güneþ çarpmalarýna da çok iyi gelir. Bamyanýn aþýrý kolesterol, metabolik toksinler ve aþýrý safrayý yakalayýp dýþký yoluyla dýþarý attýðýný kaydeden Enç, bamyanýn þu faydalarýný sýralýyor: * Ýçeriðindeki büyük su yüzdesi kabýzlýk, gaz, þiþkinlik ve mide problemlerini önler. * Kilo vermek isteyenler için çok uygun bir sebzedir. * Genellikle kýsýk ateþte piþirildiðinden besin deðerleri korunur. Yüksek ýsý nedeniyle faydalarýný kaybetmemiþ olur. * Bamyadaki lifler, kan þekeri düzeylerinin korunmasýný ve ince baðýrsakta emiliminin düzenlenmesinde yardýmcý olur. Saç ve sivilceye de iyi geliyor Pýnar Kural Enç, bamyanýn saçlara hacim kazandýrdýðýný söylüyor ve þöyle konuþuyor: Yatay dilimlenmiþ bamyalarý sümüksü olana kadar kaynatýn. Soðumasýný bekleyin, birkaç damla limon ekleyin ve son durulamada bu suyu kullanýn. Bu, saçýnýza canlýlýk ve hacim kazandýracaktýr. Bamya ayrýca sivilceleri önlemeye yardýmcý olur ve pürüzsüz bir cilt saðlar.

11 2 AÐUS- 19 AÐUSTOS 2015 ÇARÞAMBA 11 Önemsenmeyen sinir sýkýþmalarý felç riskini artýrýyor Uyuþma, hissizlik, karýncalanma ve iðne batmasý hissi gibi belirtiler vücuttaki sinir sýkýþmalarýna iþaret ediyor. Memorial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Murat Baloðlu, sinir sýkýþmalarýnýn sýklýkla ellerde, el bileðinde, dirsekte, boyun ve omuz bölgelerinde olduðunu belirtiyor. El bileðinden geçen bir kanalda oluþan sinir sýkýþmasýnýn, parmaklarda uyuþma, karýncalanma, iðne batmasý tarzýnda þikayetlere yol açtýðýný söyleyen uzman, Bu durum karpal tünel sendromu' olarak adlandýrýlýyor. Sinir sýkýþmasý þikayetleri 7-10 gün sürebilir. 3 haftadan uzun süren sýkýþmalar mutlaka araþtýrýlmalý. Geçiþtirilen ve önemsenmeyen sinir sýkýþmalarýna doðru zamanda müdahale edilmezse kas atrofisi geliþir. Bu durumda da; sinir o bölgedeki çalýþmasýný artýk minimalize etmiþ, dolayýsýyla uyarý gelmediði için de kas erimesi baþlamýþtýr. Kas erimesi, eklem ve koldaki kaslarýn fonksiyonunun azalmasý anlamýna gelmektedir. Bu güçsüzlük kýsmi felce kadar ilerleyebilir. Felç hali söz konusu olduðunda da hasta tedaviye gelse bile yapýlacak cerrahi müdahaleler ve medikal tedaviler sýnýrlý kalacaktýr. diyor. Ofis çalýþanlarýnýn da dirsekteki sinir sýkýþmalarýndan þikayetçi olduðuna dikkat çeken uzman, sinir sýkýþmasý sorunu olan kiþilerin kendilerini rahatlatmak için ellerini yukarýda tutmasýný tavsiye ederek, sözlerine þöyle devam ediyor: Eller aþaðýya býrakýldýðýnda kan aþaðýya yönelir, bu da þikayetleri artýrýr. El bileklerini ve parmaklarý pompa tarzýnda açýp kapatmak, kaný yukarý doðru pompalayacaðý için kiþi rahatlayacaktýr. Gün içinde yaklaþýk dakika bu hareket yapýlmalý. Sabit bir pozisyonda durmak yerine hareket edilmeli. Dolaþýmý artýrmak hem rahatlatýr hem de kaslarýn çalýþmasýný saðlar. Çocuklarda diþ fýrçalama alýþkanlýðý 3 yaþýndan itibaren kazandýrýlmalý Diþ hekimleri, çocuklarda diþ fýrçalama alýþkanlýðýnýn 3 yaþýndan itibaren verilmesi gerektiðini belirtirken, en güzel rol modelinin 'aile' olduðuna dikkat çekiyor. Diþ hekimi Recep Demirtaþ, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada çocuklarda 3 yaþýndan itibaren diþ fýrçalama alýþkanlýðý kazandýrýlmasý gerektiðini söyledi. Çocuklarýn 3 yaþýndan itibaren anne ve babalarýn taklit etmeye baþladýðýný belirten Demirtaþ, "Anne ve babasýnýn diþlerini fýrçaladýðý gören bir çocuk diþlerini fýrçalamak isteyecektir. Çocuklarýmýza 3 yaþýndan itibaren diþ fýrçalama alýþkanlýðý kazandýralým. Çocuklarýmýzýn diþ saðlýðý içinde gazlý içeceklerden uzak tutalým." dedi. Çocuklarýn küçük yaþta diþlerini fýrçalama alýþkanlýðý kazanmada anne ve babaya sorumluluk düþtüðünün altýný çizen Demirtaþ, kitap okumada olduðu gibi çocuklarýn diþ fýrçalamayý evde ebeveyninden görerek öðreneceðini ifade etti. Geliþmiþ ülkelerde diþ saðlýðýnýn korunmasýnýn küçük yaþta verildiðinin altýný çizen Demirtaþ, anne ve baba diþlerini fýrçalarsa çocuklarý için de iyi bir rol model olacaðýný kaydetti. Para yetmedi, ödenek artýrýldý KKTC'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu Baþkaný Ýsmet Lisaniler, yeni asgari ücretin 55 lira artýþla brüt bin 730 TL olarak belirlendiðini açýkladý. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün gerçekleþtirdiði toplantýda, yeni asgari ücreti belirledi. Toplantý sonrasý açýklama yapan Komisyon Baþkaný Lisaniler, yeni asgari ücret'in bin 730 TL olduðunu söyledi. Lisaniler'in verdiði bilgiye göre, yeni asgari ücrete iþveren ve devlet yetkilileri "evet" derken, iþçi temsilcileri "hayýr" oyu kullandý. Devlet ve iþveren temsilcilerin oyuyla geçen yeni asgari ücret 1 Eylül tarihinde uygulamaya girecek. Baþbakanlýk, altý ayda yýllýk ödeneðinin üzerinde harcama yaptý. Baþbakanlýktan harcamaya dair yorum: Öngöremedik! Baþbakanlýk 2015 Yýlý Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, AKP'nin kamu kaynaklarýný harcama sorumsuzluðunu bir kez daha gösterdi. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 929 milyon 119 bin lira ödenek tahsis edilen Baþbakanlýk, bu tutarýn tümünü ilk altý ayda bitirmekle kalmadý, harcama tutarý 1 milyar 170 milyon 706 bin 191 liraya çýktý. Birgün Gazetesi'nin haberine göre, harcama geçen yýlla karþýlaþtýrýldýðýnda artýþ daha iyi anlaþýlýyor yýlý Ocak-Haziran döneminden 486 milyon 632 bin 228 liralýk baþlangýç ödeneðinin yüzde 21,06'sý harcandý yýlýnýn ayný döneminde 929 milyon liralýk baþlangýç ödeneðinin tümü tüketildi, harcama 1 milyar 170 milyon 706 bin 191 lira oldu. Böylelikle harcama oraný baþlangýç ödeneði toplamýnýn yüzde 126'sýna çýktý. 'ÖNGÖREMEDÝK' Raporda, 2015 yýlý ilk altý aylýk gerçekleþme oranýnýn 2014 yýlýnýn ayný dönemine oranla yüksek olduðu tespitine yer verilerek bunun nedeni, Ýlgili kanun maddelerine göre Baþbakanlýk bütçesine aktarýlan zorunlu ödeneklerin mevzuatý çerçevesinde kullanýlmasýndan kaynaklanmaktadýr. Oranda meydana gelen sapma yýl içinde ilgili tertiplerden yapýlan harcamanýn hangi dönemlerde yapýlacaðýnýn önceden öngörülmesinin mümkün olmamasýnýn doðal bir sonucudur'' diye açýklandý yýlý ile karþýlaþtýrýldýðýnda en yüksek oranda artýþ, mal ve hizmet alýmlarý, cari transferler ile sermaye giderlerinde yaþandý. Mal ve hizmet alýmý giderleri için geçen yýl Ocak-Haziran döneminde yüzde 41,70'lik harcama yapýlýrken bu yýl ayný dönemde bu oran yüzde 219,79 oldu. Geçen yýl ayný dönemde yüzde 4.72 oranýndaki sermaye giderleri de bu yýl oransal olarak en fazla artan kalemlerden oldu Haziran ayý sonunda bu ödeneðin de yüzde 61,86'sý harcandý. 1 MÝLYAR DAHA Raporun ikinci altý aya iliþkin beklentiler bölümünde baþlangýç ödeneðinin yetmeyeceði, 1 milyara yakýn ödenek artýþý gerektiði bildirildi. Yýl sonunda 929 milyon 119 bin liralýk baþlangýç ödeneðinin yýl sonunda 1 milyar 868 milyon 29 bin 386 liraya ulaþmasý planlanýyor. Ýkinci altýncý ayda da ilk dönemdeki gibi ayný kalemlerde yüksek harcamalar planlanýyor. Raporda, bu harcamalarla ilgili de þu ifadeler yer aldý: "Kurumun mal ve hizmet alým giderlerinin yýlýn ikinci yarýsýnda da önemli bölümü görev giderlerinden olmak üzere kullanýlacaðý ve baþlangýç ödeneðini aþacaðý öngörülmektedir." KKTC'de asgari ücret bin 730 lira oldu KKTC Ýçiþleri ve Çalýþma Bakaný Aziz Gürpýnar, çalýþanlarýn yaþam koþullarýný iyileþtirmek için masa baþýnda olduklarýný ifade etti ve yeni asgari ücretin hayýrlý olmasýný diledi. 'Beyaz altýn'ýn yerini 'sarý inci' aldý (ATB) Baþkaný Þahin Bilgiç, Çukurova'nýn tarým tarihine damgasýný vuran ve 'Beyaz altýn' olarak nitelendirilen pamuðun yüksek fiyatlý girdiler nedeniyle ekilemez hale geldiðini ve ithal oranýnýn arttýðýný; bu nedenle de yerini 'Sarý inci' denilen mýsýra býraktýðýný söyledi. Pamuðun yüksek üretim maliyeti ve düþük getirisiyle son yýllarda üretiminin azaldýðýný belirten Þahin Bilgiç, geçmiþ dönemlerde Adana'da 800 bin dekarlýk bir alana pamuk ekilirken, alanýn bu yýl 350 bin dekara düþtüðünü söyledi. Bu yýl pamukta 200 bin tonluk bir rekolte beklediklerini ifade eden Bilgiç, "Çukurova denince akla yýllarca beyaz altýn, yani pamuk gelirdi. Hem Çukurova'da, hem de diðer pamuk yetiþen yerlerde pamuk üreticinin ekmez olduðu bir hale geldi. Çünkü pamuk ekimi üreticiye para kazandýrmýyor. Pamuðun girdileri pahalý. Çiftçiye yansýmasý getirisi son yýllarda çok fazla olmuyor" diye konuþtu. 'PAMUKTA YÜZDE 65 DIÞA BAÐIMLIYIZ' Çukurova'da pamuk üretimindeki bu düþüþün Türkiye'ye de olumsuz yansýdýðýný kaydeden Bilgiç, þunlarý söyledi: "Bizim bölgemizle özdeþleþen pamuðun Türkiye'de yetiþen yerlerde ekilmesi lazým. Adana Ticaret Borsasý olarak biz son yýllarda yüzde 65 dýþa baðýmlý olduðumuz pamuðun tekrar eski günlerine dönmesi için bir gayret içerisindeyiz. Tarým bakanýmýza ve hükümetimize de bu noktada pamuðun üzerindeki yükleri hafifletebilmesini istiyoruz. En azýndan pamuðun prim sistemini biraz daha yükseltmeleri, girdilerinin, maliyetlerinin üreticiye az yansýmasýnýn saðlayacak tarzda bu ürünün ekilmesini bu bölgede ve pamuk yetiþen bölgelerde saðlamak istiyoruz. Pamuk, Türkiye için gerçekten stratejik bir ürün. Hem tekstil hem konfeksiyon sektörü ihracatýmýz iyi noktalarda ama dýþarýdan aldýðýnýz ürünleri iþleyip tekrar dýþarýya satmak sizin maliyetlerinizi yükseltiyor. O açýdan bu ürünün Adana'mýzda ve bölgemizde üretilmesini ve tekrar eski günlere gelmesini saðlamamýz lazým." 'SARI ÝNCÝ' EKÝLÝYOR Bu nedenlerle baþta Adana olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasýnda çiftçinin pamuk ekmeyi býrakýp yerine alternatif ürünler aradýðýný ifade eden ATB Baþkaný Þahin Bilgiç, þöyle devam etti: "Pamuðun ekim alanýný iþgal eden topraklar yerini 'Sarý inci' dediðimiz mýsýra býraktý. Mýsýr neredeyse toprak yapýsý olarak Türkiye'nin yüzde 90'ýnda üretiliyor. Soðuk iklimde bile yetiþebiliyor. Ýç Anadolu'da, Doðu Anadolu'da nereye giderseniz gidin mýsýr alaný artýk çok fazla. Onun için bölgede en katma deðeri yüksek olarak yine hem pamuðun hem soyanýn, ayçiçeðinin de alternatifli ürünler olarak ekilmesinden yanayýz. Üreticilerimizi bu noktada bilinçlendiriyoruz. Çünkü katma deðerli ürünlerin ülkemizde üretilmesi gerekiyor. Bir çoðunda dýþa baðýmlýyýz. Soyanýn yüzde 90'ýnda dýþa baðýmlýyýz, yýlda 1 milyar dolar para veriyoruz. Geçen yýl bin tonlarda üretimimiz var. Yaklaþýk bunun bin tonunu biz bölgede ürettik. Kullandýðýmýz soya ve türleri 2 milyon 100 tonlarda, bu çok büyük bir rakam. Dýþarý verdiðimiz paranýn içerideki üreticilere prim olarak verildiði taktirde, ben inanýyorum ki Çukurova bölgesinde pamuktan kaçýþ belki de soya ile doldurulabilir. Bu topraklar bütün ürünleri rahatça yetiþtirebilecek tarzda topraklar. Ayçiçeði bölgede iyi bir ürün olarak yetiþmeye baþladý. Hava, su ve toprak zenginliði bakýmýndan gerçekten Çukurova bölgesi sadece Türkiye'nin deðil dünyanýn önemli ovalarýnýn baþýnda geliyor. Bu ovalarýn topraðýndan yetiþen ürünlerin bizim üreticimizi zengin etmesi lazým, güçlü etmesi lazým. Çünkü zenginliðin olduðu yerde ne terör olur ne baþka karmaþa olur. Çünkü zenginlik, refah seviyesi arttýkça Türkiye'nin geliþmesini ve önünü de açmasýný saðlamýþ oluruz." Baþkan Bilgiç, çiftçinin mýsýrdan elde edeceði kazancýn düþmemesi için müdahale alým fiyatýnýn Tarým Bakanlýðý tarafýndan acilen açýklanmasý gerektiðini sözlerine ekledi.

12 19 AÐUSTOS 2015 ÇARÞAMBA Bayburt Grup son hazýrlýk maçýna çýktý Bayburt Grup, yeni sezon öncesinde son hazýrlýk maçýný Gençosman Stadý'nda aðýrladýðý Yomraspor ile yaptý. Bayburt Grup, yeni sezon öncesinde son hazýrlýk maçýný Genç Osman Stadýnda aðýrladýðý Yomra spor ile yaptý. Maçýn genelinde tutuk olan ve lige hazýr bir görüntü çizmeyen Grup Ýl Özel ÝDaresporkarþýlaþma boyunca varlýk gösteremedi. Zaman zaman gerginliklerin yaþandýðý ve futbolcularýn saha içinde yakýþmayan hareketleri sergilediði karþýlaþmadan 46. dakikada yediði golle 1-0 maðlup ayrýlan tgrup Ýl Özel ÝDarespor, böylelikle sezon öncesi hazýrlýklarýný tamamlamýþ oldu. Tek çalýþtýlar Çorum Belediyespor hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Dersimspor maçý hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek antrenmanla tamamladý.hazýrlýklarýný geçtiðimiz haftadan beri Çorum'da sürdüren Çorum Belediyespor dünü tek antrenmanla geçti. Pazar günü Gölbaþýspor ile hazýrlýk maçý oynayan ve sahadan maðlubiyetle ayrýlan Çorum Belediyespor ligin ilk maçý olan Dersimspor maçý hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek antrenmanla tamamladý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve yardýmcý antrenörler nezaretinde gerçekleþtirilen antrenmana bütün futbolcular katýldý. Antrenman öncesinde futbolcularýna kýsa bir konuþma yapan Fahrettin hoca maçýn öneminden bahsederek lige galibiyetle baþlamanýn önemine deðindi 'te baþlayan ve yaklaþýk 2 saat süren antrenmanda futbolcular taktik çalýþtýlar. Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný bugün yapacaðý tek antrenmanla tamamlayacak. Yasin Yücel Kombine seferberliði Spor-Toto Üçüncü lig birinci grupta mücadele edecek olan Zonguldakspor'da kulübe maddi destek saðlamak için bastýrýlan kombine biletlerin satýþý devam ediyor. Yeni sezon baþlayýncaya kadar bastýrdýklarý kombine biletleri satarak kulübe gelir getirmeyi amaçladýklarýný belirten Caner, tüm iþ adamlarýný kombine almaya davet etti. Ýlk etapta bastýrdýklarý 1000 adet kombine kartýn tanesini 150 TL'den satýþa sunduklarýný belirten Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi," Kulübe gelir saðlamak amacýyla kombine kart bastýrýyoruz. Stadyum'la ilgili bazý problemlerimiz var, Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve Gençlik Spor Müdürü Stadyumda yeni sezon maçlarýnýn oynanabilmesi için gerekli hassasiyetleri gösteriyorlar. Ýlk maça nasýl yetiþtiririz onun için uðraþýyoruz. Amacýmýz sahamýzda maçlarýmýzý oynayabilmek. Baþarýyý ulaþmak için evimizde oynamak istiyoruz. Bu geliþmeler devam ederken bizde yeni sezon için kombine kartlarý bastýrdýk. Kombine kartlarýmýzýn arkasýna reklam aldýk. Reklam aldýðýmýz firma tarafýndan kombine kartlarý finansa ediyoruz. Zonguldakspor'a katkýlarýndan dolayý Öztürk Halýcýlýk'a teþekkür ediyorum. Dilerim diðer esnaf arkadaþlarýmýzda bu þekilde Zonguldakspor'a katký saðlar. Ne kadar katký saðlayan fazla olursa baþarý o kadar büyük olur." Yaþar Kabakçý, BAL'a imza attý Körfez tam gaz Geçen sezon baþýnda Çorum Belediyespor'a transferi gündeme gelen Çorumlu futbolcu Yaþar Kabakçý Nevþehirspor ile sözleþme imzaladý. Bir dönem Çorumspor'da forma giyen daha sonra ise çeþitli kulüplerde top koþturan Çorumlu futbolcu Yaþar Kabakçý önümüzdeki sezon Nevþehirspor formasýný giyecek. Geçtiðimiz sezon baþýnda Çorum Belediyespor'a transferi gündeme gelen ancak teknik heyetin talebi doðrultusunda kadroya dahil edilmeyen Yaþar Kabakçý, Bölgesel Amatör Lig takýmlarýndan Nevþehirspor'a imza attý. Körfez Ýskenderunspor'un yeni sezon öncesinde 15 günlük Nevþehir Avanos Yýltok otelindeki kamp çalýþmalarýný tamamlayarak döndüðü Ýskenderun'da 5 Temmuz stadýndaki antrenmanlarýna devam ediyor. Teknik Direktör Ramazan Silin nezaretinde çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren Turuncu-Mavili ekipte futbolcular sabah kuvvet, öðleden sonra da top çalýþmasýyla lige hazýrlanýyor.havanýn aþýrý derecede sýcak olmasýna raðmen antrenmanlarýný aralýksýz sürdüren Körfez Ýskenderunspor'da yöneticiler, antrenman öncesinde kurban keserek dua ettiler.turuncu-mavili ekip Körfez Ýskenderunspor, yeni sezon öncesinde 16 Aðustos günü Adana'nýn Kozan ilçesinde profesyonel lige yeni çýkan takýmlardan Kozan Belediyespor ile deplasmanda özel karþýlaþma yapacak. Körfez Ýskenderunspor, bunun haricinde 1 özel karþýlaþma daha yapmayý planlýyor. 28 baþpehlivan, Anadolu'nun Kýrkpýnarý'nda güreþecek Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Yaðlý Güreþ Müsabakalarý 22 Aðustos Cumartesi günü gerçekleþtirilecek. 28 baþpehlivanýn katýlacaðý Çorum Belediyesi Yaðlý Güreþ müsabakalarýnda Recep Kara, Þaban Yýlmaz, Ýsmail Balaban, Hasan Tuna, Serhat Balcý ve Osman Aynur gibi Kýrkpýnar baþpehlivanlarý da güreþecek. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, her yýl düzenledikleri yaðlý güreþlerin güreþseverler tarafýndan büyük ilgi gördüðünü belirterek bu yýl da Türkiye'nin tanýnmýþ güreþçilerini Çorum'da yaðlý güreþ þöleni baþlýyor Çorum'a getireceklerini söyledi. Çorum Belediyespor bünyesinde kurduklarý güreþ takýmý ile güreþ sporunun Çorum'da tekrar canlandýðýný dile getiren Baþkan Külcü, Çorumlu güreþçilerin ulusal ve uluslararasý müsabakalarda önemli dereceler elde ettiklerini vurguladý. Çorum'da güreþ sporunun çok sevildiðini, güreþ seyircisinin de her yýl düzenledikleri geleneksel yaðlý güreþleri sabýrsýzlýkla beklediklerini vurgulayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da Çorum halkýný Türkiye'nin en iyi pehlivanlarý ile buluþturacaðýz. 28 baþpehlivan ile birlikte yüzlerce pehlivan Çorum'da güreþecek. Tüm Çorum halkýmýz 22 Aðustos Cumartesi günü saat 10.00'da Nazmi Avluca Spor Tesisleri'nde yapýlacak olan yaðlý güreþlere davetlidir." dedi. Baþ güreþlerde ödül 59 bin TL Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenecek Geleneksel Yaðlý Güreþleri'nde toplam 134 bin TL ödül daðýtýlacak. Toplam 14 boyda güreþecek pehlivanlar 134 bin TL'lik ödülden pay alabilmek için kýyasýya yarýþacak. Belediyespor Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Özler, Ýsmail Akgöz, Abdullah Gözübüyüklü, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ve Spor Ýþleri Müdürü Nadir Solak'ýn tertip heyetinde yer aldýðý geleneksel yaðlý güreþleri daðýtýlan ödül miktarý bakýmýndan da bölgede yapýlan en prestijli güreþ müsabakalarý arasýnda yer alýyor. Spor Servisi

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Çorum un, Karadeniz Bölgesi nin lojistik güzergahýnda önemli bir yer teþkil ettiði belirtildi.

Çorum un, Karadeniz Bölgesi nin lojistik güzergahýnda önemli bir yer teþkil ettiði belirtildi. Ekonomi telafi edilebilir fakat þehitlerin telafisi yok AK Parti ve MHP AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, A Haber'den Murat Akgün ve TvNet'ten Ahmet Rýfat Albaz'a Davutoðlu-Bahçeli

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým Çorum, Travel Turkey'e hazýr Çorum, Türkiye'nin en önemli turizm fuarlarýndan birisi olan Travel Turkey Ýzmir Fuarý, için hazýrlýklarýný tamamladý. Çorum Valiliði ve Çorum Belediye'sinin ortaklaþa katýlacaðý

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14922 Karar No : 2001/137 KKarar Tarihi : 15.01.2001 HUKUK HUKUK : FAZLA MESAÝ ÜCRETÝ-KÖTÜNÝYET TAZMÝNATI Ýhtirazi kayýt konulmaksýzýn bordrolarýn iþçi tarafýndan imzalanmasý halinde daha

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14614 Karar No : 2000/12355 Karar Tarihi : 25.09.2000 HUKUK HUKUK : YETKÝLÝ MAHKEMENÝN TESPÝTÝ Davalý Ýstanbul Ýþ Mahkemesinde yetki itirazýnda bulunurken yetkili mahkeme olarak Bakýrköy

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE Þevket Erzen e yeni görev Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Bahçeli Gýda, 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi ne açýyor. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Çorum daki 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi nde hizmete

Detaylı