Lenfomalarda Kök Hücre Transplantasyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lenfomalarda Kök Hücre Transplantasyonu"

Transkript

1 Muhit ÖZCAN Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal LENFOMALARDA OTOLOG HEMATOPETIK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Hodgkin Hastal nda Otolog Kök Hücre Transplantasyonu: ndüksiyon tedavisi sonras remisyon elde edilemeyen (primer dirençli) hastalarda ileri basamak konvansiyonel tedavilerle prognoz oldukça kötüdür. Bu grup hastalarda 8 y ll k sa kal m % 0-8 olarak bulunmufltur (1,2). Bu sonuçlar indüksiyon tedavisi baflar s z olan bu hasta grubunda YDT nin yarar n n araflt r lmas n zorunlu k lm flt r. Yüksek doz tedavi ile konvansiyonel tedavileri karfl laflt rmak birkaç nedenle güçtür. Yüksek doz tedavi kolunda baflta yafl olmak üzere baz faktörlere dayanarak yap lan bir seçim söz konusudur. Birincil ve ikincil kemoterapi rejimleri farkl d r. lk çal flmalarda otolog nakil genellikle oldukça kötü prognozlu, çoklu nüks olgular nda kullan lm flt r. Bu nedenlerle prospektif randomize çal flmalar, en az ndan efllenmifl kontrollü (matched controlled) olanlar bu alanda önem tafl maktad r. Önemli kontrollü çal flmalardan biri 1997 y l nda Stanford grubu taraf ndan yay nlanm flt r (3). Primer indüksiyon baflar s zl veya ilk nüks (erken veya geç) grubundaki 60 hastan n sonuçlar efllenmifl 103 hasta ile karfl laflt r lm flt r. Üç y l aflan ortanca izlem süresinde (kontrol grubu için 10 y l aflan) hastal ks z sa kal m oranlar yüksek doz lehine anlaml olarak iyi bulunmufltur (%53 e karfl %27, p<0.01). Özellikle indüksiyon baflar - s zl olanlarda veya ilk bir y l içinde nüks edenlerde ayr ca toplam sa kal mda da avantaj kan tlanm flt r. Otolog destekli yüksek doz tedavi öncesi uygulanan sitoredüktif tedaviye (örne in DHAP rejimi) iyi yan t al nmas (kemosensitif olmak) hastal ks z sa kal m üzerine olumlu etkide bulunmufltur. Transplantasyon öncesi sitoredüktif kurtarma tedavilerini karfl laflt ran bir veri yoktur. Fernandez-Jimenez ve ark., 24 olguluk bir seride bu amaçla Mini BEAM rejimini kullanm fllar; % 83 toplam yan t ve 52 ayl k ortanca izlem sonras, 6 y ll k hastal ks z sa kal m %42 ve 7 y ll k toplam sa kal m %71 olarak bulmufllard r (4). Bu sonuçlar Mini BEAM rejiminin otolog öncesi yararl kurtarma tedavisi oldu unu göstermifltir. Bir baflka önemli kontrollü çal flmada ise 86 primer dirençli olgu 258 olguyla efllenmifl (matched controlled) ve 6 y ll k sa kal mda %38 e karfl %29 oranlar ile yüksek doz lehine s n rda bir avantaj(p=0.058) gösterilmifltir (5). Bu çal flmada da transplant öncesi uygulanan sitoredüktif tedaviye yan t sa kal mla ilintili olan tek prognostik faktör olarak bulunmufltur. Bu alandaki, küçük ölçekli de olsa, ilk prospektif randomize çal flma BNLI taraf ndan 1993 y - l nda yay nlanm flt r (6). Nüks ve dirençli olgularda Mini BEAM tedavisinin, otolog destekli BEAM ile karfl laflt r ld bu çal flmada daha iyi hastal ks z sa kal m oranlar na ulafl lm fl (3 y lda %53 e karfl %10); istatistiksel anlam olmamakla birlikte toplam sa kal m oran da yüksek bulunmufltur. Nüks hastalardaki önemli prospektif randomize bir baflka çal flmada ise 166 olgunun sonuçlar na dayan - larak; ilk nüks ve sitoredüktif tedaviye duyarl hastalarda BEAM + Otolog hematopoietik kök hücre naklinin (OHKH) tedavi baflar s zl süresini (freedom from treatment failure) anlaml ca uzatt kan tlanm flt r (3 y lda %55 e karfl %34, p=

2 ÖZCAN M. Lenfomalarda Kök Hücre Transplantasyonu (7). Bu çal flmada da toplam sa kal m avantaj sa lanamam flt r. Kötü prognostik parametrelere sahip yüksek riskli olgularda ilk seçenek (front line)olarak da OHKHN uygulanm flt r (Tablo 1). OHKHN uygulanan 42 olgunun 108 konvansiyonel tedavi kolu hastas ile retrospektif karfl laflt r ld bir çal flmada, olays z sa kal m yüksek doz lehine olmakla birlikte, toplam sa kal m benzer bulunmufltur (13). Ancak standart doz tedavilerle yüksek oranda flifa sa lanabilmesi ve prospektif randomize verilerin yoklu u nedeniyle bu yaklafl m oldukça tart flmal d r. Sonuçta; indüksiyon baflar s zl nda ve ilk bir y l içinde nüks edenlerde OHKHN uygun bir seçenek gibi görünmektedir. Bir y ldan uzun süren bir remisyon dönemini takiben nükseden olgularda yaklafl m de iflkenlik göstermektedir. kinci ve daha sonraki nükslerde ise OHKHN ön planda düflünülmelidir. Hodgkin D fl Lenfomada Otolog Kök Hücre Transplantasyonu: OHKHN de ikinci s k endikasyondur. Tüm Hodgkin d fl lenfoma (HDL) olgular nda tedavi seçene i de ildir, fakat baz durumlarda en iyi kür flans n sa lar. Hastan n transplantasyondan ne kadar iyi yararlanaca n belirlemede çok say da faktörler vard r. Bunlar içinde en belirleyici olan kemoterapiye duyarl l kt r. Kemoterapiye duyarl hastal kta hastal ks z sa kal m % 36, kemo-rezistanlarda %14 ve refrakter hastal kta ise % 0 d r (14). Di er prognostik faktörler ise yüksek LDH, yo un önceki tedavi, bulky hastal k, kötü performans durumu ve yüksek histolojik evredir (15,16). Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Transplantasyonu destekleyen en önemli çal flma PARMA çal flmas d r (17). PARMA çal flmas nda orta ve yüksek dereceli 215 hasta yer alm flt r. ki kür DHAP kurtarma tedavisine yan t veren nüks (kemosensitif nüks)109 hasta daha sonra; ya 4 kür daha ayn tedaviye veya BEAC rejimi sonras otolog HKHN koluna randomize edilmifllerdir. Her iki kolda da kitlesel hastal k alanlar na tedavi sonras tutulmufl alan radyoterapisi uygulanm flt r. Ortanca 63 ayl k izlem sonras, toplam yan t %84 e %44, 5 y ll k olays z sa kal m % 46 ya % 12 ve toplam sa kal m % 53 e karfl % 32 olarak OHKHN lehine sonuçlanm flt r. Daha sonra retrospektif olarak, uluslararas prognostik indeks (UP ) ile sonuçlar irdelendi inde; DHAP tedavisine yan t ve DHAP kolunda sa kal m n UP skoru ile do rudan ilintili oldu u gösterilmifltir. UP skoru >0 olanlarda sa kal m OHKHN kolunda, DHAP koluna üstün bulunmufl; UP skoru 0 olanlarda ise OHKHN bir sa kal m avantaj yaratmam flt r (18). ICE rejimi ile pretransplant redüktif tedavinin uyguland 150 hasta de erlendirildi inde, transplant öncesi nüks an ndaki UP nin, benzer flekilde, güçlü bir prognostik gösterge oldu u gözlenmifltir (19). UP skoru 0 olanlarda toplam sa kal m %74 iken 3-4 olanlarda %18 bulunmufltur. Bu alanda farkl haz rl k rejimleri, farkl kök hücre mobilizasyon teknikleri, farkl kök hücre kaynaklar, ay klama yap l p yap lmamas henüz sa l kl bir flekilde yan tlanmam fl olup olas araflt rma alanlar n oluflturmaktad r. Dirençli lenfoma tan m tart flmal d r. Ön s ra tedavilere major yan t vermeyen hastalar genellikle dirençli hastal k sahibi olarak de erlendirilir. Hastal klar s ras nda hiçbir zaman remisyona girmemifl ve konvansiyonel veya kurtar c tedaviler s ras nda hastal ilerleyen 34 hastan n sonuçlar önemli bilgiler vermifltir. Bu olgulardan OHKHN sonras dokuzunda tam yan t elde edilmifl ancak, ortanca yan t 160 gün sürmüfl ve hastalar n hiçbiri 3 y lda sa l kl ve sa kalmam flt r (20). ABMTR (21) ve GEL-TAMO (22) verileri bu sonuçlar desteklemifltir. GEL-TAMO kay tlar nda yer alan 452 hastan n sonuçlar da bu rakamlarla uyumludur. Bu kay t sisteminde yer alan ve OHKHN s ras nda aktif-dirençli hastal olan 55 hastan n sadece %7 sinde uzun süreli sa kal m sa lanabilmifltir. Bu çal flmalar dirençli lenfomalarda otolog transplantasyonun yararl olmad n ortaya koymaktad r. Yeni tan yüksek riskli olgularda ön s ra OHKHN: Standart indüksiyon tedavisi ile tam remisyonda DBHL de yüksek dozla ilgili önemli çal flmalardan biri LNH-87 çal flmas d r. Bu çal flmada 55 yafl alt nda, en az bir kötü prognostik faktöre sahip toplam 542 hasta standart indüksiyon teda- 134

3 ÖZCAN M. visi sonras YDT veya ek konvansiyonel doz tedaviye randomize edilmifllerdir (23). UP ye göre düflük ve düflük-orta riskli hastalarda benzer sonuçlar gözlenirken, yüksek-orta ve yüksek riskli hastalarda ise 5 y ll k hastal ks z sa kal m transplantasyon grubunda (% 57) kontrol grubuna (% 36) göre yüksek oldu u (p= 0,01), ve toplam sa kal mda s - n rda bir avantaj varl gösterilmifltir (s rayla, % 65 e karfl % 52, p=0,06). talyan çal flmas nda, 124 hasta ortanca 42 ay takipte 6 y ll k toplam sa kal m her iki kolda benzer (%65) bulunmufltur. Ancak yafla göre ayarlanm fl UP ye göre yüksek-orta ve yüksek risk grubunda 3 y ll k hastal ks z sa kal m YDT kolunda standart tedavi grubuna göre daha yüksek (% 48 e karfl % 87, p=0,008) gözlenmifltir (24). Bu iki çal flmada standart indüksiyon tam say da kür tedavi fleklinde uygulanm flt r. Bu çal flmalar konsolidasyon amaçl OHKHN ni destekler yönde görünmektedir. LNH93-3 çal flmas nda (n=370) yüksek-orta ve yüksek riskli hastalarda standart indüksiyon tam say da kür tedavisi (ACVBP) ile standart indüksiyon azalt lm fl say da kür tedavisini takiben OKHT karfl laflt r ld nda, ortanca 60 ay takipte hastal ks z ve toplam sa kal m konvansiyonel indüksiyon grubunda anlaml olarak yüksek bulunmufltur (5 y ll k hastal ks z sa kal m % 52 ye karfl OHKHN kolunda % 39, p= 0,01; toplam sa kal m % 60 a karfl OHKHN kolunda % 46, p= 0,003) (25). Bu çal flmada böylelikle yüksek doz tedavi sa kal m üzerinde, beklenenin aksine, olumsuz etkide bulunmufltur. Alman grubu da 2002 y l nda yay nlad klar 312 hastadan oluflan seride 5 kür CHOEP tedavisi ile 3 kür CHOEP sonras OHKHN ni karfl - laflt rm fllar ve sa kal m parametrelerinde OHKHN lehine üstünlük gösterememifllerdir (26). Aksine OHKHN sonras nüksler daha erken geliflmifl ve bu nükslerden sonra sa kal m daha kötü izlenmifltir. K salt lm fl tedavinin kullan ld bir baflka çal flma talyan çok merkezli çal flmas d r (27). Bu çal flmada 12 haftal k MACOP-B standart indüksiyon kolu ile k salt lm fl (8 haftal k) MACOP-B sonras OHKHN karfl laflt r lm fl ve orta-yüksek ve yüksek riskli 150 hastan n yer ald bu seride hastal ks z ve toplam sa kal m süreleri benzer bulunmufltur. Di er bir çal flmada (n= 69) üç kür CHOP tedavisine k smi yan t veren hastalar OHKHN veya ek befl kür CHOP kemoterapisine randomize edildi inde, 4 y ll k olays z sa kal m CHOP kolunda %53, transplantasyon kolunda % 41, hastal ks z sa kal m ise ek CHOP için % 72 transplantasyon için % 60 olup, istatistiksel fark saptanmam flt r (28). Bu çal flmalar konsolidasyon amaçl OHKHN nin yararl olmad n göstermektedir. Yüksek riskli hastalarda tan da ilk seçenek olarak yüksek doz ard fl k tedavi ile 98 hastadan oluflan küçük bir faz III çal flmada 7 y ll k hastal ks z sa kal m n standart tedaviden üstün oldu u (% 62 ye karfl % 76, p=0,004), ortanca 43 ay takipte toplam sa kal m n farkl olmad (% 62 ye karfl % 73) gözlenmifltir (29). Toplam sa kal mda fark görülmemesi erken tedaviye ba l toksisite ve çal flma da di er gruba geçifl olmas nedeniyledir. Benzer flekilde 8 kür CHOP tedavisi ile ön s ra OHKHN nin karfl laflt r ld bir baflka çal flmada ise, orta-yüksek riskli olgularda yüksek doz lehine sa kal m avantaj sa lanm flt r (30). Yüksek riskli agressif lenfomalarda ard fl k-çift otolog transplantasyonla ilgili küçük baz pilot çal flmalar mevcut olup, yorum yapmaya olanak tan - mamaktad r. Haz rl k rejimi, graft kayna ve ay klaman n etkileri konusunda yeterli veriler yoktur. GEL-TAMO verilerinde BEAM rejimi, CBV ye ve Cy-TBI ya; ayr ca BEAM ve CBV de TBI içeren rejimlerle, retrospektif olarak karfl laflt r ld nda, 8 y ll k sa kal m aç s ndan üstün bulunmufltur (31). Otolog kök hücre kayna n irdelemek için 93 hastan n randomize edildi i Nebraska çal flmas nda hastal ks z sa kal m oranlar kemik ili i ve periferik kök hücre gruplar nda benzer bulunmufl; toplanan ürünün minimal rezidüel hastal k aç s ndan pozitif olmas durumunun bu süreyi k saltt gösterilmifltir (32). Burkitt ve Lenfoblastik Lenfoma Agresif seyirli lenfomalar grubunda yer alan Burkitt ve lenfoblastik lenfomada ilk remisyonda ve kemosensitif rölaps olgularda OHKHN yarar n destekleyen s n rl say da çal flma bulunmaktad r. Yetiflkin Burkitt ve Burkitt benzeri HDL larda 1984 ile 1994 aras nda EBMT ye kaydedilen 117 hastadan 70 ine 1.TR de otolog destekli YDT uygulanm flt r (33). Üç y ll k toplam sa kal m 1.TR hastalarda %72, kemosensitif relapsta %37 ve refrakter olgularda %7 olarak bildirilmifltir. Bu çal flmada kemosensitif relapsta OHKHN nin daha önce yay nlanm fl konvansiyonel kurtar c tedavi sonuçlar ndan üstün oldu u dile getirilmifltir. Lenfoblastik lenfomada çok merkezli prospektif bir çal flmada toplam 119 hasta standart remisyon indüksiyon tedavisi sonras 65 i konvansiyonel konsolidasyon/idame tedavisine (n=34) veya OHKHN koluna (n=31) randomize edilmek üzere çal flmaya al nm flt r (34). Ortanca 37 ay takip süresince, 3 y ll k relapss z sa kal m konvansiyonel 135

4 ÖZCAN M. Lenfomalarda Kök Hücre Transplantasyonu tedavi grubunda %24 ve OHKHN de %55 (p=0,065), toplam sa kal m ise s rayla %45 ve %56 (p=0,71) saptanm flt r. Bu küçük çal flmada toplam sa kal mda fark gözlenmezken, relapss z sa kal - m n OHKHN grubunda daha iyi olma e iliminde oldu u vurgulanmaktad r. Foliküler Lenfoma lk remisyon foliküler lenfomada henüz prospektif randomize kontrollü veri yetersizli i söz konusudur. Dana Farber dan yay nlanan 83 hasta sonuçlar OHKHN sonras 3 y lda %63 hastal ks z sa kal m ve %89 toplam sa kal m göstermifltir (35). Tarella n n 29 hastada primer yo un ard fl k yüksek doz tedavi ve OHKHN ile sa lad 9 y ll k yaklafl k %60 hastal ks z yaflam oran sonras (36) benzer prospektif çok merkezli çal flmada 4 y lda %67 hastal ks z ve %84 projekte edilmifl toplam sa kal ma ulafl lm flt r (37). Bu alanda sürmekte olan prospektif randomize faz III GITMO ve Alman çal flmalar n n uzun süreli izlem sonuçlar ve hastalar n iyi bir flekilde risk grubu analizlerinin yap lmas sonras OHKHN hakk nda karar verilebilecektir. Nüks foliküler lenfomada pek çok çal flma ile OHKHN sonras ortalama 3-5 y ll k ortanca progresyonsuz geçen süre gösterilmifl olmakla beraber, sadece bir randomize faz III çal flma bulunmaktad r. Bu alandaki önemli veriler uzun süreli izlem nedeniyle Dana Farber dan gelmifltir (38). Bu çal flmada 8 y lda hastal ks z sa kal m %42 ve toplam sa kal m da %66 olarak tahmin edilmifltir. Çal flmada yer alan 153 hastan n tan dan itibaren 12 y ll k sa kal m %69 dur. Ay klama sonras PCR ile BCL2/IgH yeniden yap lanmas aç s ndan negatif olgularda progresyonsuz sa kal m daha uzun sürmüfltür. Çok yak n zamanda yay nlanan European CUP çal flmas nüks FL li hastalardaki tek randomize çal flmad r (39). Üç kür kemoterapi sonras yan t veren 89 hasta üç kür daha kemoterapi (C=Chemoterapy), ay klama yap lmaks z n OHKHN (U=unpurged) veya ay klama sonras OHKHN (P=purged) kollar na randomize edilmifl ve yüksek doz tedavi ile hastal ks z sa kal m ve toplam sa kal m n olumlu etkilendi i gözlenmifltir.ay klama ile net bir yarar sa lanamam flt r. Bu veriler yüksek doz tedavi ve OHKHN nin bu hasta grubunda sa kal m uzatabilece ini düflündürmektedir. EBMT nin nüks FL li hastalarda rituximab da transplant öncesi ve sonras test eden prospektif 4 kollu randomize çal flmas tamamland nda önemli sorular yan t bulabilecektir. FL li olgularda OHKHN için yan tlar tam olmayan sorular: Periferik kök hücrenin engrafman kinetikleri aç s ndan ve teknik avantajlar bilinmekle birlikte, EBMT kay tlar na göre hastal ks z ve toplam sa kal m üzerinde etkisi izlenmemifltir (40).Lökaferez için optimal mobilizasyon rejimi belli de ildir. Anti CD20 ile in vivo ay klaman n yeri ve haz rl k rejimlerini karfl laflt ran prospektif randomize çal flma yoktur. OHKHN sonras MDS/akut lösemi geliflme riski 5 y lda %8-14 aras nda tahmin edilmektedir (41). Mantle Hücreli Lenfoma (MHL) Yeni tan ileri evre MHL de intensif kemoterapi ve OHKHN ne rituximab n eklenmesi, efllenmifl çift analizde, konvansiyonel tedaviye üstün bulunmufltur (42). Bu çal flmada CHOP sonras CBV haz rl nda rituksimab ile toplanm fl hücrelerin infüzyonu ve OHKHN uygulanan hastalara nakil sonras iki kez dört haftal k rituksimab verilmifl ve 3 y lda yüksek doz lehine %89 a karfl %29 luk hastal ks z sa kal m, %88 e karfl %65 lik toplam sa kal m avantaj gözlenmifltir. EBMT-ABMTR kay tlar nda yer alan ( y llar aras OHKHN olan hastalar) 15 hastan n analizi 5 y ll k toplam sa kal m %50 ve hastal ks z sa kal m %33 olarak ortaya koymufltur (43). Alt grup analizi, ilk remisyonda OHKHN yap lanlar n, kemosensitif ancak ilk remisyonda de ilken OHKHN yap lanlara oranla daha iyi sa kal ma sahip olduklar n göstermifltir. Standart tedavi ile OHKHN ni karfl laflt ran Alman çal flmas halen sürmektedir. Nüks MHL de çok az veri bulunmaktad r. Tositumomab-I-131, etoposid ve siklofosfamid sonras OHKHN uygulanan 16 hastada %91 tam remisyon ve 3 y lda tahmini %61 lik ilerlemeksizin sa kal m sa lanm flt r (44). Bu küçük çal flman n olumlu sonuçlar ümit vericidir. LENFOMALARDA ALLOJENE K HEMATOPO- ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Otolog hematopoetik kök hücre deste inde yüksek doz tedavi nüks ve dirençli lenfoid malignitelerin tedavisinde uzunca bir süredir baflar yla uygulanmaktad r. Allojeneik kemik ili i transplantasyonunun non Hodgkin Lenfomada küratif rolü son 10 y ld r gündemdedir (45). Ancak otolog transplantasyon, flifa sa lamadaki bilinen baflar s nedeniyle allojeneik yaklafl m n önünde yer almaktad r. Bunun di er nedenleri aras nda allojeneik nakilde komplikasyonlar n çoklu u (transplantla iliflkili mortalite=t M), maliyetin yüksekli i ve verici bulmadaki s k nt lar say labilir. Otolog destekli yük- 136

5 ÖZCAN M. sek doz tedaviye ra men bu hastalar n ço u nüks etmektedir (46) ve OKH deste i sonras nükseden olgular n prognozu da son derece kötüdür (47). Bu noktada allojeneik nakil yaklafl m teorik olarak avantajl görünmektedir. Retrospektif olarak otolog ve allojeneik nakli karfl laflt ran çal flmalardan ilk yay mlananlardan Seattle serisi hastal k ilerlemesi aç s ndan otolog ve allojeneik aras nda fark gösterememifl olmakla birlikte (48), Hopkins ve EBMT serilerinde allojeneik sonras progresyon oran daha az bulunmufltur (49,50). Ratanatharathorn ve arkadafllar 1994 y l nda yay mlad klar ilk prospektif karfl laflt rmal çal flma ile allojeneik sonras progresyon olas l n n otologa oranla daha az oldu u ortaya koymufllard r (45). Bu sonuçlar graft versus lenfoma etkisinin varl n desteklemifltir. Düflük nüks oran ile ulafl lan daha iyi toplam sa kal m oranlar, tedaviye iliflkin morbidite ve mortalitenin yüksek olmas ile dengelenmektedir. Bu durum lenfoblastik lenfomada belirgin olarak karfl - m za ç kmaktad r (51). Lenfoblastik lenfomada, ilk 6 ayda baz farkl l klar izlenmesine karfl n 5 y lda nüks ve sa kal m oranlar, allojeneik ve otolog uygulamalar için benzer bulunmufltur. Allojeneik transplantasyon sonras morbidite ve mortalitenin temel sebepleri organ toksisitesi, graft versus host hastal (GVHH) ve infeksiyonlard r. Bu sorunlar daha önceden al nan tedavilerin a rl yla ba lant l olarak artmaktad r (52) ve relaps d fl mortaliteyi % lere ç kartmaktad r (53). EBMT nin verileri son 2 y lda daha fazla allojeneik transplantasyon yap l r bir e ilimi ortaya koymaktad r (54) döneminde tüm allojeneik nakiller içinde lenfoman n oran %4,7, Hodgkin hastal n n oran %0,7 iken, 2000 y l nda bu oranlar s ras yla %7,1 ve %1,1 olarak bildirilmifltir. Bu art fl n en önemli sebebi son y llarda giderek daha çok kullan lan ve tedaviye iliflkin komplikasyonlar n daha az görüldü ü azalt lm fl yo unlukta haz rlama rejimleridir. Yaklafl k 40 makalenin gözden geçirildi i yak n zamanl bir derlemede azalt lm fl yo unlukta haz rl k rejimleri ile allojeneik nakil uygulanan 368 hastada umut verici sonuçlara ulafl ld n ortaya koymufltur (55). Bu 368 hastan n %66 s nda ço u tam olmak üzere, yan t elde edilmifltir. Bu olgular n ço unun dirençli nüksler veya otolog sonras nüksler oldu u düflünülürse bu yan t oran n n önemi daha iyi anlafl labilir. Olgu serilerinin ço unda izlem sürelerinin k sa olmas ve hasta say lar n n düflük olmas sa l kl yorum yapmaya izin vermese de, uzun süreli remisyonlar ve moleküler remisyonlar da bildirilmifltir. Yüksek doz konvansiyonel haz rl k ile azalt lm fl yo unlukta haz rl k rejimlerinin karfl laflt r ld pek az çal flma vard r. Sadece 25 olgudan oluflan ve randomize olmayan retrospektif bir de erlendirmede, azalt lm fl yo unlukta haz rl k rejimi uygulanan grupta konvansiyonel gruba oranla daha iyi toplam ve hastal ks z sa kal m oranlar bildirilmifltir (s ras yla %60 a karfl %23 ve % 50 ye karfl %23) (56). Beklendi i gibi relaps d fl mortalite azalt lm fl yo unlukta haz rl k tedavisi grubunda konvansiyonel gruba oranla daha düflük bulunmufltur (%17 ye karfl %54). EBMT nin y llar aras nda yap lan NMA transplantlardan oluflan 188 olguluk serisi önemli bilgiler sa lam flt r (57). Haz rl kta %84 oran nda fludarabin içeren flemalar n kullan ld bu seride, olgular n %71 inde tam donör kimerizmi sa lan rken, %37 olguda akut ve %17 olguda da kronik GVHH geliflmifltir. Kemosensitif grupta nakil an nda ölçülebilir hastal olan 83 hastadan 100 gün yaflayan 70 i de erlendirildi inde bunlar n 30 tanesinin (%43) tam remisyona ulaflt anlafl lm flt r. K rk olgudan oluflan kemorezistan grupta da daha düflük oranda (%10) olmakla birlikte tam yan t sa lanm flt r. Bu analizdeki önemli bir bilgi de transplantasyon sonras hastal n sebat etmesi veya ilerlemesi nedeniyle sadece donör lenfosit infüzyonu uygulanan 14 hastan n 6 s nda tam yan t olmak üzere 10 unda yan t elde edilmesidir. Bir y lda transplantla iliflkili mortalite %25, sa kal m %62 bulunmufltur. Hastal k ilerlemesi oran aç - s ndan bak ld nda kemosensitif ve kemorezistan olgularda, kemorezistan olgular aleyhine çarp c farkl l k mevcuttur (% 25 e karfl % 75). Progresyonsuz geçen süreler dikkate al nd nda kemosensitif hastal k, HH ve düflük dereceli HDL avantajl bulunurken; yüksek dereceli lenfoma, mantle hücreli lenfoma ve kemorezistan olgular n n prognozu kötü olarak izlenmifltir. Olgular n yaklafl k %48 inde önceden otolog destekli yüksek doz kemoterapinin yer ald bu serinin umut verici sonuçlar, 38 hasta içeren ngiltere sonuçlar ile uyumludur (58). Önceden otolog transplantasyon uygulanm fl ve nüksetmifl lenfoproliferatif hastal olan 38 hastan n fludarabin, melfalan ve CAMPATH 1H ile haz rlama sonras allojeneik transplantasyon sonuçlar - n n verildi i bu çal flmada ilk 100 günlük T M %8, 14 ayl k tahmin edilen hastal ks z sa kal m % 50 bulunmufltur. Bu seride de 15 olgunun üçünde DLI ile ek yan t sa lanm flt r. Bu çal flmada GVHH profilaksisinde CAMPATH-1H kullan m grade III- IV akut GVHH s kl n azaltarak kötü prognozlu bu olgularda ilave DLI uygulanmas na olanak sa lam flt r. Bu çal flmada da en iyi yan tlar HH de el- 137

6 ÖZCAN M. Lenfomalarda Kök Hücre Transplantasyonu de edilmifltir. Son zamanlarda yay mlanm fl bir çal flmada lenfoproliferatif hastal kta BEAM ve CAM- PATH-1H içeren azalt lm fl yo unlukta haz rl k rejimi ile allojeneik transplantasyon yap lm fl 65 hastan n ortanca 1,4 y ll k takip sonucunda 45 hastadan 37 sinin TR de oldu u bildirilmifltir. Bu çal flmada yer alan olgular n tan lar HDL (düflük evreli, n=28; yüksek evreli n=5), KLL/PLL (n=13), mantle hücreli lenfoma (n=5), HH (n=5) ve transplantasyon sonras lenfoproliferatif hastal ktan (n=5) oluflmaktad r. Bir y ll k T M %12,1 gibi çok düflük bir oranda olup, bu rakam daha önceden transplantasyon yap lanlarda yap lmayanlara göre anlaml olarak yüksek bulunmufltur (s rayla, % 57,1 karfl % % 7,6, p<0,001). Çok de iflkenli istatistiksel analiz ile, < 46yafl ve düflük evreli lenfoproliferatif hastal kta en iyi hastal ks z sa kal m n elde edildi i bildirilmifltir (59). Carella n n 15 olgudaki ard fl k otolog ve allojeneik transplantasyon sonuçlar kötü prognozlu lenfoma tedavisinde önemli bir basamak oluflturmufltur (60). Otolog transplantasyon sonras nda tüm olgularda yan t elde edilmifl; bunu izleyen allojeneik uygulama sonras 10 hasta ortanca 11 ayl k izlem süresince sa kalm flt r. Düflük dereceli lenfomada allojeneik transplantasyon: Uluslaras Kemik li i Transplantasyon Kay t Sistemi (IBMTR) 1998 y l nda 50 merkezden 113 hastan n sonuçlar n yay mlam flt r (61). Bulgular %30 luk T M e karfl n, %45 lik uzun süreli hastal ks z sa kal m ile oldukça yüz güldürücüdür. EBMT serisinde azalt lm fl yo unlukta haz rl k rejim sonras transplantasyon uygulanan 52 düflük dereceli HDL de ulafl lan %61 lik bir y ll k hastal k ilerlemesi olmaks z n sa kal m ve %22 lik bir y ll k T M oranlar umut vericidir. Düflük dereceli HDL gibi flifa olas l düflük bir hastal kta, potansiyel flifa sa lay c bu uygulama giderek ilgi çekici hal alacak görünmektedir. Hodgkin hastal nda allojeneik transplantasyon: Hodgkin hastal nda allojeneik transplantasyonla ilgili ilk makalelerden biri Appelbaum ve ark. taraf ndan 1985 te yay mlanm flt r (62). Bu çal flmada sekiz hastan n ikisinde uzun süreli hastal ks z yaflam sa lanm flt r. IBMTR nin 100 hastan n sonuçlar n retrospektif olarak de erlendirdi i çal flmada üç y ll k hastal ks z sa kal m %15, toplam sa kal m ise %21 olarak bildirilmifltir (63). Hastalar n büyük ço unlu unun remisyonda olmamalar ve ifllem s ras nda performans durumlar n n kötü olmas bu beklenmedik sonuçta önemli rol oynam flt r. Ayr ca tüm beden fl nlamas içeren rejimin olumsuz rolünü de unutmamak gerekir. Ayn y l yay mlanan EBMT verileri de yafl, cins, hastal k durumlar efllenmifl 90 hastal k seride (45 allojeneik, 45 otolog) myeloablatif rejim sonras allojeneik nakilin üstünlük sa lamad n göstermektedir (64). Bu çal flmada da T M allojeneik nakilin baflar s n s n rlayan en önemli faktör olarak rol almaktad r. Azalt lm fl yo unlukta rejimlerin etkili olabilece- i anlafl ld ktan sonra HH de allojeneik transplantasyonun yeri konusunda yeni k p rdanmalar olmufltur (65). Yak n zamanl birkaç küçük serinin de erlendirilmesinde, hastalar n ço unlu unu daha önceden a r tedaviler alm fl ve/veya dirençli olgular n oluflturdu u görülmektedir. Akut GVHH oranlar konvansiyonel myeloablatif nakillerden daha az olmamakla birlikte, T M oranlar daha düflük görünmektedir. Özellikle CAMPATH kullan m bu konularda avantaj sa lar görünümdedir. Çal flmadaki olgular n azl ve izlem sürelerinin görece k sal sa kal m oranlar üzerinde sa l kl inceleme yapmaya olanak tan mamakla birlikte, bir y ll k hastal ks z sa kal m n % ler dolay nda oldu- unu düflündüren sonuçlar bulunmaktad r. EBMT nin k sa süre önce yay mlanan serisindeki 52 hastada bir y ll k toplam sa kal m %73 ve T M ise sadece %17 bulunmufltur (57). Lenfomalarda allojeneik nakil hakk nda henüz yan tlanmas gereken çok soru vard r. Hangi hastalara, hangi zamanda, hangi haz rlama rejimi kullan lmal sorular öncelikle yan tlanmal d r. Nakil sonras dönemde DL kullan l p kullan lmayaca irdelenmelidir. Bu alanda yap lacak iyi planlanm fl çal flmalar ile allojeneik nakil gibi küratif bir tedavi seçene inin do ru zaman ve durumda kullan lmas olanakl olabilecektir. KAYNAKLAR 1. Longo DL, Duffey PL, Young RC et al. Conventional dose salvage combination chemotherapy in patients relapsing with Hodgkin s disease after comination therapy: the low probability for cure. J Clin Oncol 1992, 10: Bonfante V, Santoro A, Vivian S et al. Outcome of patients with Hodgkin s disease failing after primary MOPP/ABVD. J Clin Oncol 1997, 15: Yuen AR, Rosenberg SA, Hope RT et al. Comparison between conventional salvage therapy and high-dose therapy with autografting for recurrent or refractory Hodgkin s disease. Blood 1997, 89: Fernández-Jiménez MC, Canales MA, Ojeda E, et al. Salvage chemotherapy with mini-beam for relapsed 138

7 ÖZCAN M. or refractory Hodgkin s disease prior to autologous peripheral blood stem cell transplantation. Haematologics 1999, 84: André M, Henry-Amar M, Pico JL, et al. Comparison of high-dose therapy and autologous stem-cell transplantation with conventional therapy for Hodgkin s disease induction failure: a case-control study. J Clin Oncol 1999, 17: Linch DC, Winfield D, Goldstone AH et al. Dose intensification with autologous bone-marrow transplantation in relapsed and resistant Hodgkin s disease: results of a BNLI randomised trial. Lancet 1993, 341: Schmitz N, Pfistner B, Sextro M et al. Aggressive conventional chemotherapy compared with high-dose chemotherapy with autologous hematopoietic stemcell transplantation for relapsed chemosensitive Hodgkin s disease: a randomized trial. Lancet 2002, 359: Fleury J, Legros M, Colombat P et al. High-dose therapy and autologous bone marrow transplantation in first complete or partial remission for poor prognosis Hodgkin s disease. Leuk Lymphoma 1996; 20: Moreau P, Fleury J, Bouabdallah R et al. Early intensive therapy with autologous stem cell transplantation (ASCT) in high-risk Hodgkin s disease (HD): report of 158 cases fron the French registry (SFGM). Blood 1996, 88: 486a 10. Sureda A, Mataix R, Hernandez-Navarro F, et al. Autologous stem cell transplantation for poor prognosis Hodgkin s disease in first complete remission: a retrospective study from the Spanish GEL-TAMO cooperative group. Bone Marrow Transpl. 1997, 20: Delain M, Cartron G, Bout M, et al. Intensive therapy with autologous stem cell transplantation as first-line therapy in poor-risk Hodgkin s disease and analysis of predictive factors of outcome. Leukemia&Lymphoma 1999, 34: Holowiecki J, Giebel S, Wojnar et al. Autologous hematopoietic stem cell transplantation for high-risk Hodgkin s disease: A single-center experience with the first 100 patients. Transpl Proc 2002, 34: Vigouroux S, Milpied N, Andrieu JM, et al. Front-line high-dose therapy with autologous stem cell transplantation for high risk Hodgkin s disease: comparison with combined-mortality. Bone Marrow Transpl. 2002, 29: Philip T, Armitage JO, Spitzer G et al. High-dose therapy and autologous bone marrow transplantation after fialure of conventional chemotherapy in adults with intermediate-grade or high-grade non-hodgkin s lymphoma. N Engl J Med 1987, 316: The International Non-Hodgkin s Lymphoma Prognostic Factors Project: a predictive model for aggressive non-hodgkin s lymphoma. N Engl J Med 1993, 329: Shipp MA: Prognostic factors in aggressive non_hodgkin s lymphoma: Who has high-risk disease? Blood 1994, 83: Philip T, Guglielmi C, Hagenbeek A, et al. Autologous bone marrow transplantation as compared with salvage chemotherapy in relapses of chemotherapysensivitive non-hodgkin s lymphoma. N Engl J Med 1995, 333: Blay JY, Gomez F, Sebban T et al. The international prognostic index correlates to survival in patients with aggresive lymphoma in relapse: analysis of the PARMA trial. Blood 1998, 10: Hamlin PA, Zelenetz AD, Kewalramani T, et al. Ageadjusted International Prognostic Index predicts autologous stem cell transplantation outcome for patients with relapsed or primary refractory diffuse large B-cell lymphoma. Blood 2003, 102: Philip T, Armitage O, Spitzer G, et al. High dose therapy and autologous bone marrow transplantation in 100 adults with intermediate and high-grade non- Hodgkin s lymphoma. N Engl J Med 1987, 316: Vose JM, Zhang MJ, Rowlings PA, et al. Autologous transplantation for diffuse aggresive non-hodgkin s lymphoma in patients never achieving remission: a report from the Autologous Blood and Marrow Transplant Registry. J Clin Oncol 2001, 19: Caballero MD, Pérez-Simings PA, et al. Autologous transplantation for diffuse aggresive non-hodgkin s lymphoma in patients never achieving remission: a report from the Autologous Blood and Marrow Transplant Registry. J23. Haioun C, Lepage E, Gisselbrecht C, et al. Benefit of autologous bone marrow transplantation over sequential chemotherapy in poor-risk aggressive non- Hodgkin s lymphoma: updated results of the prospective study LNH87-2. J Clin Oncol 1997, 15: Santini G, Salvagno L, Leoni P, et al. VACOP-B versus VACOP-B plus autologous bone marrow transplantation for advanced diffuse non-hodgkin s lymphoma: results of a prospective randomized trial by the non-hodgkin s Lymphoma Cooperative Study Group. J Clin Oncol 1998, 16: Gisselbrecht C, Lepage E, Molina T, et al. Shortened first-line high-dose chemotherapy for patients with poor-prognosis aggressive lymphoma. J Clin Oncol 2002, 20: Kaiser U, Uebelacker I, Abel U, et al. Randomized study to evaluate the use of high-dose therapy as part of primary treatment for aggressive lymphoma. J Clin Oncol 2002, 20: Martelli M, Gherlinzoni F, De Renzo A, et al. Early autologous stem-cell transplantation versus conventional chemotherapy as front-line therapy in highrisk, aggressive non-hodgkin s lymphoma. J Clin Oncol 2003, 21: Verdonck LF, van Putten WL, Hagenbeek A, et al. Comparison of CHOP chemotherapy with autologous bone marrow transplantation for slowly responding patients with aggressive non-hodgkin Lymphoma. N Engl J Med 1995, 332:

8 ÖZCAN M. Lenfomalarda Kök Hücre Transplantasyonu 29. Gianni A, Bregni M, Siena S, et al. High-dose chemotherapy and autologous bone marrow transplantation compared with MACOP-B in aggressive B-cell lymphoma. N Engl J Med 1997, 336: Milpied N, Deconninck E, Colombat P, et al. A GO- ELAMS trial. Frontline high-dose chemotherapy (HDC) with autologous stem cell transplantation compared to standart CHOP regimen: a randomized trial for adult patients with non IPI high-risk intermediate or high grade lymphoma (NHL) (abstract) Blood 1999, 94: 610a 31. Salar A, Sierra J, Gandarillas M, et al. Autologous stem cell transplantation for clinically aggresive non- Hodgkin s lymphoma: the role of preparative regimens. Bone Marrow Transpl. 2001, 27: Vose JM, Sharp G, Chan WC, et al. Autologous transplatation for aggressive non-hodgkin s lymphoma: results of a randomized trial evaluating graft source and minimal residual disease. J Clin Oncol 2002, 20: Sweetenham JW, Pearce R, Taghipour G, et al. Adult Burkitt s and Burkitt s liken on-hodgkin s lymphoma-outcome for patients treated with high-dose therapy and autologous stem cell transplantation in first remission or at relapse: results from European Group for Blood and Marrow Transplantation. J Clin Oncol 1996, 14: Sweetenham JW, Santini G, Quian W, et al. High dose therapy and autologous stem-cell transplantation versus conventional-dose consolidation/maintance therapy as postremission therapy for adult patients with lymphoblastic lymphoma: results of a randomize trial of the European Group for Blood and Marrow Transplantation and the United Kingdom Lymhoma Group. J Clin Oncol 2001, 19: Freedman AS, Gribben JG, Neuberg D, et al. Highdose therapy and autologous bone marrow transplantation in patients with follicular lymphoma during first remission. Blood 1996, 88: Tarella C, Caracciola D, Corradini P, et al. Long-term follow-up of advanced-stage low-grade lymphoma patients treated upfront with high dose sequential chemotherapy and autograft. Leukemia 2000, 14: Ladetto M, Corradini P, Vallet S, et al. High rate of clinical and molecular remissions in follicular lymphoma patients receiving high dose sequential chemotherapy and autugrafting at diagnosis: a multicenter, prospective study by the Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo (GITMO). Blood 2002, 100: Freedman AS, Neuberg D, Mauch P, et al. Long-term follow-up of autologous bone marrow transplantation in patients with relapsed follicular lymphoma. Blood 1999, 94: Schouten HC, Qian W, Kvaloy S, et al. High-dose therapy improves progression-free survival in relapsed follicular non-hodgkin s lyphoma: results from the randomized European CUP trial. J Clin Oncol 2003, 21: Majolino I, Pearce R, Taghipour G, Goldstone AH. Peripheral-blood stem-cell transplantation versus autologous bone marrow transplantation in Hodgkin s and non-hodgkin s lymphomas: a new matched-pair analysis of the European Group for Blood and Marrow Transplantation Registry Data: Lymphoma Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. J Clin Oncol 1997, 15: Hunault-Berger M, Ifrah N and Solal-Celigny P. Intensive therapies in follicular non-hodgkin lymphomas. Blood 2002, 100: Mangel J, Leitch HA, Connors JM, et al. Intensive chemotherapy and autologous stem-cell trasnplantation plus rituximab is superior to conventional chemotherapy for newly diagnosed advanced stage mantle-cell lymphoma: a matched pair analysis. Ann Oncol 2004, 15: Vanderberghe E, Ruiz de Elvira C, Loberiza FR, et al. Outcome of autologous transplantation for mantle cell lympoma: a study by the European Blood and Bone Marrow Transplant and Autologous Blood and Marrow Transplant Registries. Br J Haematol 2003, 120: Gopal Ak, Rajendran JG, Petersdorf SH, et al. Highdose chemotherapy with autologous stem cell support for relapsed mantle cell lymphoma. Blood 2002, 99: Ratanatharathorn V, Uberti J, Karanes C et al. Prospective comparative trial of autologous versus allogeneic bone marrow transplantation in patients with non-hodgkin s lymphoma. Blood 1994; 84: Bierman PJ. Allogeneic bone marrow transplantation for lymphoma. Blood Rev 14: 1-13, Weaver CH, Appelbaum F, Petersen FB et al. Followup report on the outcome of patients relapsing after autologous marrow transplantation for malignant lymphoma. J Clin Oncol 1993, 11: Appelbaum FR, Sullivan KM, Buckner CD, et al. Treatment of malignant lymphoma in 100 patients with chemotherapy, total body irradiation, and marrow transplantation. J Clin Oncol 1987, 5:1340, 49. Jones RJ, Ambinder RF, Piantadosi S, et al. Evidence of a graft versus lymphoma effect associated with allogeneic bone marrow transplantation. Blood 1991, 77: Chopra R, Goldstone AH, Pearce R, et al. Autologous versus allogeneic bone marrow transplantation for non-hodgkin s lymphoma: A case controlled analysis of the European Bone Marrow Transplant Group Registry Data. J Clin Oncol 1992; 10: Levine JE, Haris RE, Loberiza Jr FR, et al. A comparison of allogeneic and autologous bone marrow transplant for lymphoblastic lymphoma. Blood 2003, 101: Bearman SI, Appelbaum FR, Back A et al. Regimenrelated toxicity and early posttransplant survival in patients undergoing marrow transplantation for lymphoma. J Clin Oncol 1989, 7:

9 ÖZCAN M. 53. Milpied N, Fielding AK, Perace RM et al. Allogeneic bone marrow transplant is not beter than autologous transplant for patients with Hodgkin s disease. J Clin Oncol 1996, 14: Gratwohl A, Baldomero H, Horisberger B, et al. Current trends in hematopoietic stem cell transplantation in Europe. Blood 2002, 100; Kogel KE, McSweeney A. Reduced intensity allogeneic transplantation for lymphoma. Curr Opin Oncol 2002, 14: Bertz H, Illerhaus G, Veelken H, Finke J. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for patients with relapsed or refractory lymphomas: comparison of high dose conventional conditioning versus fludarabine-based reduced intensity regimens. Ann Oncol 2002,13: Robinson S, Goldstone AH, Mackinnon S et al. Chemoresistant or aggressive lymphoma predicts for a poor outcome following reduced-intensity allogeneic progenitor cell transplantation: an analysis from the lymphoma working party of the European Group for Blood and Bone Marrow Transplantation. Blood 2002, 100: Branson K, Chopra R, Kottaridis PD et al. Role of nonmyeloablative allogeneic stem cell transplantation after failure of autologous transplantation in patients with lymphoproliferative malignancies. J Clin Oncol 2002, 20: Faulkner RD, Craddock C, Byrne L, et al. BEAMalemtuzumab reduced-intensity Allogeneic stem cell transplantation for lymphoproliferative diseases: GVHD, toxicity, and survival in 65 patients. Blood 2004, 103: Carella AM, Cavaliere M, Lerma E, et al. Autografting followed by nonmyeloablative immunosuppressive chemotherapy and allogeneic peripheral blood hematopoietic stem cell transplantation as treatment of Hodgkin s disease and non-hodgkin s lymphoma. J Clin Oncol 2000, 18: van Besien K, Sobocinski KA, Rowlings PA, et al. Allogeneic bone marrow transplantation for low grade lymphoma. Blood 1998, 92: Appelbaum FR, Sullivan KM, Thomas ED, et al. Allogeneic bone marrow transplantation in the treatment of MOPP-resistant Hodgkin s disease. J Clin Oncol 1985, 3: Gajewski JL, Phillips GL, Sobocinski KA, et al. Bone Marrow transplants from HLA-identical siblings in advanced Hodgkin s disease. J Clin Oncol 1996, 14: Milpied N, Fielding AK, Pearce RM, et al. Allogeneic bone marrow transplant is not better than autologous transplant for patients with relapsed Hodgkin s disease. European Group for Blood and Bone Marrow Transplantation. J Clin Oncol 1996, 14: Sureda A, Schmitz N. Role of allogeneic stem cell transplantation in relapsed or refractory Hodgkin s disease. Ann Oncol 2002, 13:

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN Otolog kök hücre ile yüksek doz kemoterapi malign hastalıkların büyük bir bölümüne karşı etkilidir. İlk başarılı otolog hematopoetik

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30 25 Araştırma Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız. Tek Merkez Deneyimi PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LYMPHOMA PATIENTS. SINGLE CENTER EXPERIENCE Selda KAHRAMAN

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

Dr. Zafer Gülbaş. Anadolu Sağlık Merkezi (John Hopkins Afiliye), Kocaeli, Türkiye e-posta: Zafer.gulbas@anadolusaglik.org.

Dr. Zafer Gülbaş. Anadolu Sağlık Merkezi (John Hopkins Afiliye), Kocaeli, Türkiye e-posta: Zafer.gulbas@anadolusaglik.org. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2013: 3 2 Dr. Zafer Gülbaş Anadolu Sağlık Merkezi (John Hopkins Afiliye), Kocaeli, Türkiye e-posta: Zafer.gulbas@anadolusaglik.org Anahtar Sözcükler Lenfoma, Transplantasyon,

Detaylı

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Fikret ARPACI Liv Hospital ANKARA 6. Ulusal Lenfoma/Myeloma Kongresi 9-12 Nisan 2015 ANTALYA 1. Primer Refrakter veya Progressif

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Solid Tümörlerde Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Serhan Küpeli 1 1 Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi,

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli Dr. Gülsan Türköz Sucak 1 Hodgkin Lenfoma Çoklu kemoterapi ve/veya radyoterapi ile erken evre hastaların % 90 ı, ileri evre hastaların ise % 70 inde şifa sağlanabiliyor

Detaylı

İndolent ve agresif Hodgkin dışı lenfomalar (NHL)

İndolent ve agresif Hodgkin dışı lenfomalar (NHL) Hodgkin Dışı Lenfomalarda llojenik Transplantasyon Erkut BHÇECİ Yale University, School of Medicine, BD İndolent ve agresif Hodgkin dışı lenfomalar (NHL) kemoterapiye çok duyarlıdır ve %70 90 oranında

Detaylı

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif allogeneik nakil Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK GİRİŞ Hodgkin lenfoma iyi prognostik özellikteki vakaların %90 ı ileri evre

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması

Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması 155 Araştırma Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması A COMPARISON OF ESHAP WITH R-ESHAP CHEMOTHERAPY REGIMEN

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Sinan Yavuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Acıbadem Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Peripheral T Cell Lymphoma

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

HODGKİN LENFOMA (HL)

HODGKİN LENFOMA (HL) ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 HODGKİN LENFOMA (HL) V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 65 66 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 HODGKİN LENFOMA (HL) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HODGKİN LENFOMA (HL) Sıklık

Detaylı

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji BD Öğretim Üyesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI P8 OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI Neslihan Mandacı Şanlı 1, Esen Karakuş 1, Gökmen Zararsız 2, Leylagül Kaynar 1, Bülent Eser, 1 Mustafa

Detaylı

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfoma Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfomada Epidemiyoloji Olgun B hücreli Hodgkin dışı lenfomadır Tüm Hodgkin dışı lenfomaların % 6-7 sini

Detaylı

LENFOMALARDA ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

LENFOMALARDA ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Muhit Özcan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyon Ünitesi, Ankara e-mail: ozcan@medicine.ankara.edu.tr

Detaylı

Pediyatrik Olgularda Kök Hücre Nakli Türkiye Deneyimi

Pediyatrik Olgularda Kök Hücre Nakli Türkiye Deneyimi Pediyatrik Olgularda Kök Hücre Nakli Türkiye Deneyimi TPHD* K T Çal flma Grubu Ad na Savafl KANSOY ** * Serap Aksoylar, Sema Anak, Hülya Bilgen, Gündüz Gediko lu, Volkan Hazar, Aydan kincio ullar, Mehmet

Detaylı

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Dr. Günhan Gürman Hematopoietik hücre nakli (HHN) işleminin tüm gelişmelere rağmen yüksek sayılabilecek oranda mortaliteye sebep olması, günümüzdeki

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

Agresif Hodgkin D fl Lenfomada Güncel Tedavi

Agresif Hodgkin D fl Lenfomada Güncel Tedavi Agresif Hodgkin D fl Lenfomada Güncel Tedavi Burhan FERHANO LU stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Agresif Lenfoma Bafll Alt nda Toplanan Antiteler

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Kemik li i Nakli: Kime, Ne zaman, Niçin?

Kemik li i Nakli: Kime, Ne zaman, Niçin? Kemik li i Nakli: Kime, Ne zaman, Niçin? Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Kemik ili i nakli (K T), bir çok hematolojik hastal n etkili tedavisi

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Lenfoma Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak verilecektir

Detaylı

Son yıllarda standart tedavilere yanıt vermeyen

Son yıllarda standart tedavilere yanıt vermeyen Hangi hastada ne zaman yüksek doz tedavi planlamalıyım? Doç. Dr. Mehmet Sönmez KTÜ Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Son yıllarda standart tedavilere yanıt vermeyen veya yanıt verdikten sonra tekrarlayan

Detaylı

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2011: 1 1 Dr. Burak Uz Dr. Hakan Göker Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı, Ankara e-mail: hgoker1@yahoo.com Tel: 0312 305 15 43 Anahtar

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD)

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Doç. Dr. Müge GÖKÇE İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Hematoloji & Onkoloji Bilim Dalı Sitomorfolojik Remisyon Kemik iliğinde %5 in altında

Detaylı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı FDG-PET in agresif Non-Hodgkin lenfomaların tedavi öncesi

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Doç. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi KÖK HÜCRE Farklı hücre tiplerine dönüşebilme ve kendisini yenileyebilme gücüne

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 21-26

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 21-26 21 Araştırma Tek Merkez Deneyimi: Folliküler Lenfomalı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi SINGLE CENTER EXPERIENCE: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF FOLLICULER LYMPHOMA Abdullah KATGI 1, Aybüke OLGUN

Detaylı

Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Kemoterapi ve Hormonal Tedavi Uzm. Dr. Hande Turna

Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Kemoterapi ve Hormonal Tedavi Uzm. Dr. Hande Turna . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 105-109 Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Kemoterapi ve Hormonal Tedavi Uzm. Dr. Hande

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Hodgkin Lenfoma Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Thomas Hodgkin (1798-1866) Hodgkin lenfoma (HL); 1832 yılında Sir

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Hodgkin dışı lenfoma yeni kanser olgularının

Hodgkin dışı lenfoma yeni kanser olgularının Hodgkin Dışı Lenfomada (HDL) Kanıta Dayalı Yaklaşımlar Haluk TEZCAN North Idoha Cancer Center, ABD Hodgkin dışı lenfoma yeni kanser olgularının %4 ünü oluşturmakta ve bu groubun altıncı sırasında yer almaktadır.

Detaylı

Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler. Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D.

Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler. Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D. Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D. Sunum Planı Histopatolojik sınıflandırma Prognostik faktörler Tedavideki gelişmeler

Detaylı

Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004

Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004 ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE/ ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı

KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU HAZIRLAMA REJİMLERİ VE BUNLARIN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU HAZIRLAMA REJİMLERİ VE BUNLARIN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr Tülay Özçelik Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hürriyet Cad. No:164 Şişli İstanbul Tel: 0212 315 36 40 e-posta: tulay.ozcelik@hotmail.com tulay.ozcelik@florence.com.tr

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yap lan Hastalarda Dökümantasyon

Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yap lan Hastalarda Dökümantasyon Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yap lan Hastalarda Dökümantasyon Mustafa ÇET NER Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji Bilim Dal G R fi lk transplantasayonun gerçeklefltirildi i 1968

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Mantle-cell Lenfoma. Son 10 Yılda Neler Değişti? Dr. İbrahim Barışta

Mantle-cell Lenfoma. Son 10 Yılda Neler Değişti? Dr. İbrahim Barışta Mantle-cell Lenfoma Son 10 Yılda Neler Değişti? Dr. İbrahim Barışta Antalya, 22 Mayıs 2010 Germinal Merkez ve B Hücreli Lenfoma bcl-6 p53 Ölüm bcl-6 inaktif bcl-6 aktif GM bcl-2 inaktif myc (+) Normalde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Eriflkinlerde hematopoietik kök hücre transplantasyonu: Hacettepe hematoloji deneyimi 2001-2005

Eriflkinlerde hematopoietik kök hücre transplantasyonu: Hacettepe hematoloji deneyimi 2001-2005 ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:206-212 Eriflkinlerde hematopoietik kök hücre transplantasyonu: Hacettepe hematoloji deneyimi 2001-2005 Hakan Göker 1, Salih Aksu 2, brahim C. Haznedaro lu 3,

Detaylı

Kordon kan : Umut mu?

Kordon kan : Umut mu? Mehmet ERTEM Ankara Üniv. T p Fak., Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal Hematopoietik kök hücre transplantasyonu (HKHT), özellikle lösemi ve lenfoma gibi maliyn hastal klar ile immün yetmezlikler ve

Detaylı

Multipl Myeloma Tedavisinde Üç Farkl Konvansiyonel Kemoterapi Protokolünün Karfl laflt rmas : Tek Merkez Deneyimi

Multipl Myeloma Tedavisinde Üç Farkl Konvansiyonel Kemoterapi Protokolünün Karfl laflt rmas : Tek Merkez Deneyimi Multipl Myeloma Tedavisinde Üç Farkl Konvansiyonel Kemoterapi Protokolünün Karfl laflt rmas : Tek Merkez Deneyimi Altuntafl F., Kaynar L., Eser B., Sar., Kaplan B., Özkan M., Çetin M., Ünal A. Bu çal flmada

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ KARARI ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ KARARI ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Görgün Akpek University of Maryland School of Medicine, Marlene and Stewart Greenebaum Cancer Center Blood and Marrow Transplant Program Baltimore e-mail: gakpek@umm.edu ALLOJENİK

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hodgkin Lenfoma Tanı ve Tedavi Klavuzu

Hodgkin Lenfoma Tanı ve Tedavi Klavuzu Hodgkin Lenfoma Tanı ve Tedavi Klavuzu Epidemiyoloji En sık genç erişkinlerde 20 40 yaşları arasında görülürken, görülme sıklığı 55 yaşından sonra ikinci bir artış gösterir. Toplumda 2.3/100.000 oranında

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK AÜTF HEMATOLOJİ BD HODGKĠN HASTALIĞI Hodgkin, modern tedavilerle, % 85-90 kür sağlanan bir hastalıktır. Buna rağmen, % 10-20

Detaylı

T hücreli Lenfoma Tanı ve Tedavi Klavuzu

T hücreli Lenfoma Tanı ve Tedavi Klavuzu T hücreli Lenfoma Tanı ve Tedavi Klavuzu Epidemiyoloji Olgun T ve NK hücreli lenfomalar tüm lenfoid malinitelerin %10 12 sini oluşturur. Birleşik Devletler de T/NK hücreli neoplaziler 1,77/100.000/yıl

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı