İndolent ve agresif Hodgkin dışı lenfomalar (NHL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İndolent ve agresif Hodgkin dışı lenfomalar (NHL)"

Transkript

1 Hodgkin Dışı Lenfomalarda llojenik Transplantasyon Erkut BHÇECİ Yale University, School of Medicine, BD İndolent ve agresif Hodgkin dışı lenfomalar (NHL) kemoterapiye çok duyarlıdır ve %70 90 oranında tedaviye yanıt düzeyine sahiptir 1,2. ncak indolent B hücreli malignitelerde kemoterapiyle şifa sağlanamamakta ve hastalık 15 ay 4 yıl arası hastalıksız dönemden sonra nüks etmekte ve yeniden uygulanılan her kemoterapi sonrası alınan yanıt daha kısa sürelik olmaktadır 3. Diffüz büyük B hücreli lenfoma gibi agresif NHL lı hastaların bir bölümünde verilen başlangıç kemoterapisiyle tam şifa sağlanabilmektedir. ncak son döneme kadar çoklu kemoterapi rejimleri içeren farklı çalışmalara rağmen tam şifa oranı CHP rejimine göre belirgin üstünlük sağlayamamış ve %40 45 oranlarında kalmıştır 2. Rituximab ın tedavi rejimlerine eklenmesi sağ kalım oranlarını iyileştirse de bu gruptaki pek çok hastada nüks görülmektedir 4,5. tolog kök hücre destekli yüksek doz kemoterapinin standart kemoterapiye göre hem indolent hem de agresif NHL larda üstünlüğü gösterilmiştir 6,7. ncak kemotrefrakter hastalarda otolog kemik iliği transplantasyonunun (KIT) pek başarılı olmadığı da bilinmektedir 8,9 ve son dönemdeki çalışmalara bu tip hastalar alınmamıştır. Kemosensitif nükslerde bile olguların büyük çoğunluğu otolog kemik iliği transplantasyonundan sonra da nüks etmektedir. Primer kemorefrakter hastalarda, kemorefrakter nüksü olanlarda ve otolog KİT sonrasında nüks edenlerde tedavi seçenekleri sınırlıdır. Bu olgularda; şifa sağlayabilecek tedavi seçeneklerinin ve genel uygulanabilir konvansiyonel tedavilerin yokluğu NHL da allojenik transplantın daha yoğun çalışılmasına neden olmuştur. llojenik kök hücre naklinin tedavi etme potansiyeli; transplant öncesi hazırlama rejimlerinin etkinliğiyle desteklenmiş tümörsüz kök hücre ve varsayılan graft versus lenfoma etkisi oluşturmasıyla ilişkilidir. Farklı lenfomalarda allojenik ve otolog transplantın etkinliğini değerlendiren pek çok çalışma yayınlanmıştır (Tablo 1). Hosing ve ark. larının çalışmasında yılları arasında refrakter veya nüks folliküler lenfoma nedeniyle transplantasyon uygulanan 112 hasta değerlendirilmiştir 10 Bu çalışmada otolog KİT için öncelikli olarak kemosensitif hastalığı olan ve %10 dan az kemik iliği tutulumu olan hastalar seçilmiştir. llojenik grupta hastaların %43 ünde dirençli hastalık mevcuttur. tolog grupta kemosensitif olguların ve remisyonda olguların seçilmesine rağmen 71 ayık izlemde toplam sağkalım %34, hastalıksız sağ kalım %17 olarak saptanırken allojenik transplant grubundaysa toplam sağkalım %49, hastalıksız sağ kalım %45 olarak saptanılmıştır. Tedaviyle ilişkili mortalite (TRM) allojenik transplant kolunda daha yüksek saptanırken, ilk 100 gün içinde kaybedilen hastalar allojenik kolda 44 de 15 (%34) otolog kolda %6 olarak saptanmıştır. İstatistiksel değerlendirme hastalıksız sağkalımda allotransplantın belirgin avantajını gösterirken toplam sağkalımda sınır değerde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=.05). Bu çalışmada ayrıca allojenik grupta geç nüks saptanmazken otolog kolda transplantasyondan sonraki 8. yılda dahil, geç nüksler saptanmıştır. Benzer bir değerlendirme de yılları arasında allojenik veya otolog transplantasyon uygulanılan foliküler NHL lı 904 hastalık bir seriyi belgeleyen International Bone Marrow Transplant Registry (IBMTR) den araştırmacılar tarafından yapılmıştır 11. Diğer çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da daha ileri düzeyde hastalığı olan, kemik iliği tutulumu olan, MEZUNİYET SNRSI EĞİTİM KURSU

2 Hodgkin Dışı Lenfomalarda llojenik Transplantasyon BHÇECİ E. Tablo 1. llojeneik ve tolog Transplantasyon Karşılaştırması Referans Çalışma Tarihleri Hosing Van Beisen Peniket Bierman Schimmer P P İkiz N NHL tipi/ derecesi Indolent 112 Sonuç/Yorum Uzun dönem sonuçları allojeneik transplantı destekliyor Folikül 904 Düşük nüks oranı, yüksek TRM Düşük rta Yüksek Lenfoblast Burkitt Düşük rta Yüksek Indolent gresif % 32 % 68 Kısaltmalar:, allojeneik;, otolog; P, purged otolog; TRM, tedaviye bağlı mortalite; GVL, graft-versus-lenfoma. Düşük nüks oranı, yüksek TRM İkiz vericilerle karşılaştırmada GVL etkisi görülmedi. İkiz transplant sayısı az. Düşük nüks oranı, yüksek TRM kötü performans statüsü olan veya kemorezistant olgular allojenik kola alınmıştır. Tedaviyle ilişkili mortalite allograft nakilde daha yüksek saptanırken (birinci yıl %24, 5 yılda %30) nüks oranı daha azdır (1. yılda %19 ve az sayıda). Nüks oranları 1 ve 5 yılda unpurged otolog transplantta sırasıyla %36 ve %58; purged otolog transplant sonrası %25 ve %43 olarak saptanmış. llojenik hastalarla otolog hastalar karşılaştırıldığında yüksek tedaviyle ilişkili erken mortalite, ancak düşük geç nüks riski ve hemen hemen aynı sağ kalım süreleri saptanmıştır. EBMT registry çalışmasında lenfoma nedeniyle 1982 ve 1998 yılları arasında allojenik transplantasyon uygulanılan 1185 hasta ilk değerlendirme değişkenleri, lenfoma alt tipleri ile 1:3 eşleştirilerek otolog olgularla karşılaştırılmıştır 12. Tüm lenfoma alt tiplerinin bu çalışmaya alınmış almakla birlikte, hastaların uzun zaman diliminde alınmış olmaları, lenfoma sınıflandırmasının zaman içinde gelişmesi nedeniyle sınıflandırmalarının tutarlığının sorgulanmasına neden olmaktadır. Daha önce sözü edilen çalışmaya çok benzer bir şekilde allograftta nüks oranları daha düşük (Burkitt lenfoması dışında) olmasına rağmen, yüksek TRM nedeniyle sağ kalım daha iyi değildir. Belirtilmesi gerekir ki pek çok retrospektif değerlendirmede uzun bir zaman dilimi içinde nakil yapılmış olan hastaları çalışmalara katılmaktadır ve bu hastalarla ilgili uygulamalar modern nakil tekniklerini yansıtmamaktadır. Örneğin Peniket ve ark nın yayınladığı çalışmada nakillerin çoğunluğu Kemik iliği graft ı kullanarak yapılmıştır 12. Günümüzde ise graftların çoğunluğu periferik hematopoetik kök hücreleri kullanarak yapılmaktadır. yrıca destekleyici bakım imkânlarındaki gelişmeler son yıllarda allojenik transplantasyonların sonuçlarını iyileştirmiştir. Van Besien ve ark nın yayınladığı çalışmada birbirini takip eden 3 yıllık dilimlerde tedaviyle ilişki mortalitenin azaldığı ve hastalıksız sağ kalım başarısının arttığı gösterilmiştir 11. Son olarak yukarıdaki çalışmaların hepsi heterojen tedavi uygulamaları ve hasta seçimleriyle yapılmıştır. En önemlisi, allojenik nakil uygulanan koldaki hastalar daha ileri düzeyde hastalığa sahip ve/ya refrakter hastalığı olan ve nakil öncesi, otolog transplantasyon koluna alınan hastalardan daha ağır kemoterapi almış, daha yüksek risk grubuna sahip olgulardan seçilmiştir. Bu dezavantajlarına rağmen mevcut çalışmalar NHL da translantasyonun fayda ve kısıtlamalarını aydınlatmaya yardımcı olmuştur. llojenik transplant sonrası daha düşük nüks oranları saptanması KML li olgularda da benzer etkisi gözlenmiş graft versus tumor etkisiyle açıklanmaktadır. Fakat büyük bir retrospektif bir araştırma bu inanışı sarsmıştır. Bierman ve ark. IBMTR, EBMT registery verilerini değerlendirmiş ve bu verilerde singenetik (ikiz), otolog ve allojenik transplantasyonlarda nüks oranlarını karşılaştırmıştır 13. Bu çalışmanın bir kolunda Purged otograf alan hastalar ve T-hücresiz allograft alan hastalar tümör hücresi kontaminasyonu ve GVL 9. MEZUNİYET SNRSI EĞİTİM KURSU 29

3 BHÇECİ E. Hodgkin Dışı Lenfomalarda llojenik Transplantasyon etkisinin nüks üzerine etkisinin değerlendirilmesi için incelenmiştir. Çalışmanın önemli sonuçları, singenetik ve allojenik transplantta tüm histolojilerde nüks oranları benzer saptanmış ve T hücresiz allograftlarda T hücre içeren allografta göre daha fazla nüks riski olmadığını göstermiş olmasıdır. Bunun anlamı, allojeneik transplantlardaki düşük nüks oranının graft-versus-lenfomaya (GVL) değil, graftta tümör olmamasına bağlı olabileceğidir. Bu çalışmanın en önemli sonucu da, tedavi etkisi büyük oranda GVL dayalı olan düşük yoğunluklu tedavi rejimlerine olan ilginin yanlış olabileceğidir. Fakat aksine, aşağıda anlatıldığı üzere son dönemdeki bazı sonuçlar düşük yoğunluklu tedavi rejimleri GVL etkisine en önemli kanıtı oluşturmaktadır. Son 10 yılda allograftın immunoterapötik potansiyeli artarak kabul görmesi, tedavi öncesi uygulanan yüksek doz myeloablatif hazırlama tedavilerinin gerekliliğinin tekrar değerlendirilmesine neden olmuştur. 1990ların sonlarında yapılan pek çok klinik çalışmada donor engraftmanın ablatif olmayan hazırlama rejimleriyle sağlanabildiğinin gösterilmesi yeni bir transplant yöntemi olan nonmyeloablatif transplantasyon gelişmesini sağlamıştır Pek çok açıdan nonmyeloablatif transplantasyon seçilmiş NHL olgularında ideal tedavi seçeneği olarak gözükmektedir. İndolent ve mantle cell lenfoma GVL etkisine daha duyarlı gözükmekte ve sıklıkla geleneksel ablative tedaviye uygun olmayan daha ileri yaş grubunu etkilemektedir 19. Bu tümörlerin büyüme oranı GVL etkisi oluşmasına yeterli olabilmektedir. gresif lenfomaları olan hastalarda ise transplantasyon öncesinde hastalık remisyonda değil ise veya kinetik olarak aktifse düşük yoğunluklu tedavi daha az oranda faydalı gözükmektedir. Her iki durumda da; lenfoma hastalarındaki yüksek doz hazırlama rejimlerine atfedilen tedaviyle ilişkili toksisitenin azalmasının, tedaviyle ilişkili mortaliteyi azaltması beklenebilmektedir. Büyük bir retrospektif değerlendirmede EBMT yılları arasında düşük yoğunluklu tedaviyle allograft nakil uygulanan 188 hastayı belgelemiştir 20. Çalışmada 52 indolent lenfomalı, 62 tipik agresif histolojili olgu ve 22 mantle hücreli lenfoma olgusu değerlendirmeye dahil edilmiştir. lguların yarısına yakınına daha önce, geleneksel olarak ikinci nakil uygulanması durumunda tedaviyle ilişkili mortalitenin çok yüksek olacağı değerlendirmesi yapılan, yüksek doz tedavi ve otolog transplantasyon yapılmıştır. lguların büyük kısmına fludarabine temelli hazırlama rejimleri uygulanırken olguların 1/3 den fazlasına ayrıca nakledilen T lenfositlerde invivo parsiyel azalmaya neden olan alemtuzumab (campath) uygulanmış. Tahmini 2 yıllık sağkalım %50 dir. Multivaryant analizle sadece kemosensitivite daha iyi sağkalım sonuçlarıyla ilişkili bulunmuştur. gresif histolojisi olan olgularla mantle hücreli NHL da hastalık progresyonu belirgin olarak yüksektir. Bu hastalarda progresyon oranı 2 yılda sırasıyla %78, %100 olarak saptanmıştır. Tedaviyle ilişki mortalite daha önce otolog transplant olanlarda bir yılda %30 olarak saptamıştır. gresif NHL ve mantle hücreli lenfomada alınan kötü sonuçlar yoğunluğu daha az olan tedavilerin bu hastalıkları GVL etkisi gelişmesi için gerekli süre boyunca yeterince kontrol edememesinden kaynaklanıyor olabilir; ancak GVL yanıtının Campath a bağlı invivo T hücre kaybına bağlı olarak azalmasından da kaynaklanıyor olabilir. Mantle hücreli lenfomada alınan başarısız sonuçlardan farklı olarak 2 ayrı çalışma T-hücresiz graftı olan MCL li olgularda daha etkin GVL etkisi oluştuğunu göstermiştir. Bir çalışmada 5 olgunun otolog transplantasyon sonrası nüks ettiği toplam 18 hastalık nüks MCL li olgudan oluşan bir seride Khouri ve ark 3 yıllık hastalıksız sağ kalımın %82 olduğunu tanımlamışlardır 19. En etkileyici sonuç, hastaların hiçbiri grade 2 den yüksek GVHD geliştirmemiş olması, dolayısıyla GVL etkisinin GVHD olmadan da gelişebileceğidir. Bir başka çalışmada farklı lenfoma histolojilerine sahip daha geniş bir hasta grubunda Hertzberg ve ark. MCL li 9 olgudan 8 inde transplant sonrası hastalıksız sağkalımı belgelemişlerdir 21. Bu iki seride de hastaların hazırlama rejimleriyle tedavi olmuş olması beklenmeyen bir durum gibi gözükmektedir ve uzun dönem hastalıksız sağ kalım GVL etkisi için kuvvetli ancak indirekt bir kanıt sağlamaktadır. Düşük yoğunluklu allojenik transplantın KLL li ve bu sonuca göre SLL li olgularda potansiyel olarak tedavi edici olduğu son dönemde yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Cooperative German Transplant Study Group un yaptığı bir çalışmada 30 hastanın %62 si 2 yılda progresyonsuz sağkalım göstermiştir 22. Tam remisyon oranları, hazırlık rejimlerinin etkinliğiyle açıklanamayacak ve GVL etkisine bağlı olduğunu düşündüren bir şekilde, birinci yıl %25 den, ikinci yıl %66 ya yükselmiştir. Tam remisyona giren 12 olgudan 6 sı Fludarabine dirençliyken olguların hiçbiri en azından parsiyel remisyon sağlandıktan sonra progresif KLL nedeniyle kaybedilmemiştir. Bu sonuçlar fludarabine dirençli olgulara büyük bir umut vermekte ve MEZUNİYET SNRSI EĞİTİM KURSU

4 Hodgkin Dışı Lenfomalarda llojenik Transplantasyon BHÇECİ E. tekrarlayıcı kötü prognozlu hastalığı olan hastalar için allojenik transplant çalışmalarına destek sağlamaktadır. Düşük grade li ve mantle hücre lenfomalı olgularda düşük yoğunluklu transplantın başarılı verilerine rağmen, daha agresif histolojisi olan olgular ve aktif hastalığı olan olgular için mevcut veriler çok umut verici değildir. Yukarıda belirtilmiş olan EBMT çalışmasında %78 hasta 2 yıl içinde hastalık progresyonu göstermiştir. Benzer bir sonuç Kusumi ve ark nın düşük yoğunluklu transplant hazırlama rejimi uygulanılan 112 Japon hastadan oluşan serisinde de saptanmıştır yıllık Progresyonsuz sağkalım oranı kemorefrakter agresif NHL lu 24 olguda %30 oranında saptanırken bu oran kemorefrakter indolent NHL da %64 dür. tolog transplant sonrası nüks etmiş daha sonra yoğunluk azaltılmış allojeik transplantasyon ile iyi remisyon sağlanmış olgularla ilgili cesaretlendirici çalışma ön sonuçları son dönemde sunulmaktadır. 9 u diffüz büyük hücreli lenfoma olan 20 hastalık bir seride allojenik transplantasyon sonrası tam remisyon tüm olgularda sağlanmış ve sadece bir olgu takipte nükse ait olmayan nedenlerden kaybedilmiştir 24. Düşük yoğunluklu tedavi ilişkili mortalite oranları, standart rejimlerdeki kabul edilemeyecek düzeyde yüksek seyreden tedaviyle ilişkili mortalite düzeylerine göre belirgin farklılık göstermekte, bu da otolog transplant sonrası nüksün mutlak ölümcül seyretmeyeceğini göstermektedir. Geçmişteki kısıtlı sayıdaki yayında allojenik transplantasyonu takiben gelişen nüks lenfomada graft versus tumör etkisini tetiklemek için immunsupresif tedavinin kesilmesi ve/ya donor lenfosit infüzyonu gibi diğer hematolojik malignitelerde kullanılan yöntemlerin tedavide kullanılabileceği fikri ileri sürülmüştür. Bu yaklaşımlar muhtemelen hastalık yükü ve histolojik sınıflamaya bağımlı olarak farklı başarı oranları göstermiştir. GVL etkisi zaman bağımlı olduğu için agresif lemfomalarda bu girişimler için süre kısıtlığı nedeniyle daha az imkan bulunabildiği yorumu yapılmaktadır. Transplant sonrası hastalık kontrolü için aşırı toksisiteye neden olmayan veya donor kökenli immun fonksiyonların gelişimini etkilemeyen ek tedaviler mevcuttur ve bu tedavilerin GVL etkisinin gelişmesini iyileştirmeleri beklenebilir. Robinson ve ark. ları yayınladığı EBMT registery nin düşük yoğunluklu trasnsplantasyon serilerinde donor lenfosit infüzyonuna yanıt oranları sadece indolent lenomalı olgularla sınırlı değildir ve ümit vermektedir 20. Bizim kurumumuzda, komorbid hastalıkları olan veya ileri yaştaki allojenik transplatasyon için uygun aday olmayan hastalarda ve yaşa, organ fonksiyonlarına bakmaksızın indolent düşük gradeli lenfomalı hastalara düşük yoğunluklu hazırlama rejimi içeren allojenik kök hücre nakli önerilmektedir. Hazırlama rejimi busulfan 0.8 mg/kg IV 6 saatte 1, 8 doz; fludarabine 30 mg/m2 günlük, 6 gün ve TG 10 mg/kg 4 gün, içermektedir. Başlangıçta tüm hastalara verilen TG, daha sonraki uygulamalarda akrabadan HL uyumlu transplant hastalarında kullanılmamaktadır. gresif NHL lı genç yaştaki hastalara myeloablatif hazırlama rejimiyle birlikte allojenik KİT önerilmektedir. Bu hazırlama rejimi pek çok hasta da BEM olmaktadır. Farklı NHL lı llojeik KİT a girmiş olan 28 hastanın sonuçları yayınlanmıştır 25. Bu çalışmada kemosensitif olgularda hastalıksız sağ kalım %82, kemorefrakter hastalarda %42 oranında bulunmuştur. yrıca daha önce otolog nakil uygulanmış ve nüks etmiş olgularda hastalıksız sağ kalım %55 olarak gösterilmiştir. llograft nakil uygulanan persistan veya tekrarlayan hastalığı olan 10 olguda hastaların hastalık hikâyesi ve klinik durumuna göre tedavileri düzenlenmiştir. 7 hastada GVL etkisi gelişmesi umuduyla immunsupresif tedavileri kesilmiş, 6 olguya donor lenfosit infuzyonu uygulanmıştır. yrıca rekürens durumunda bazı hastalara rituximab, interferon, hastalıkla ilişkili bölgeye radyoterapi gibi ek tedaviler uygulanmıştır. Bu tedavilere 4 hasta yanıt vermiş bu olguların hepsinde GVHD gelişmiştir. gresif histolojiye sahip 2 hastada transplant sonrası 46 ve 58 ay süreyle tam remisyon sağlanmıştır. Bir hasta hastalık progresyonundan kaybedilmiş, bir diğer hasta ise remisyonda 37. ayında transplant sonrası sekeli olarak gelişen GVHD nedeniyle kaybedilmiştir. Özet olarak, allojenik kök hücre nakli daha önceden tedavisiz olarak bilinen nüks mantle hücreli lenfoma ve çeşitli küçük hücreli lenfomalar da dahil olmak üzere pek çok lenfomada şifa sağlayan bir tedavi seceneği olarak gözükmektedir. Düşük yoğunluklu transplantlar daha önce otolog transplantasyon dahil, farklı tedaviler denenmiş olan mantle hücreli ve küçük hücreli lenfomalarda çok etkili bir tedavi seçeneğidir. yrıca düşük yoğunluklu transplantlar daha önceden tedavi şansı bulamayan ileri yaş grubu içinde tedavi imkanı oluşturmaktadır. ncak düşük yoğunluklu transplantların orta dereceli aktif lenfomalı olgularda etkiliği henüz ispatlanmamıştır. rta dereceli lenfomalı 9. MEZUNİYET SNRSI EĞİTİM KURSU 31

5 BHÇECİ E. Hodgkin Dışı Lenfomalarda llojenik Transplantasyon tam veya tama yakın remisyon sağlanan ancak nüks etme riski yüksek olgularda düşük yoğunluklu transplantasyonların yeterliliğinin ise daha ileri çalışmalarda araştırılması gerekmektedir. Kaynaklar 1. Peterson B, Petroni GR, Frizzera G, et al. Prolonged single-agent versus combination chemotherapy in indolent follicular lymphomas: a study of the cancer and leukemia group B. J Clin ncol. 2003;21: Fisher RI, Gaynor ER, Dahlberg S, et al. Comparison of a standard regimen (CHP) with three intensive chemotherapy regimens for advanced non-hodgkin s lymphoma. N Engl J Med. 1993;328: Marcus R, Imrie K, Belch, et al. CVP chemotherapy plus rituximab compared with CVP as first-line treatment for advanced follicular lymphoma. Blood. 2005;105: Vose JM, Link BK, Grossbard ML, et al. Phase II study of rituximab in combination with chop chemotherapy in patients with previously untreated, aggressive non-hodgkin s lymphoma. J Clin ncol. 2001;19: Coiffier B, Lepage E, Briere J, et al. CHP chemotherapy plus rituximab compared with CHP alone in elderly patients with diffuse large-b-cell lymphoma. N Engl J Med. 2002;346: Philip T, Guglielmi C, Hagenbeek, et al. utologous bone marrow transplantation as compared with salvage chemotherapy in relapses of chemotherapy-sensitive non-hodgkin s lymphoma. N Engl J Med. 1995;333: Blay J, Gomez F, Sebban C, et al. The International Prognostic Index correlates to survival in patients with aggressive lymphoma in relapse: analysis of the PRM trial. Parma Group. Blood. 1998;92: Philip T, rmitage J, Spitzer G, et al. High-dose therapy and autologous bone marrow transplantation after failure of conventional chemotherapy in adults with intermediate-grade or high-grade non- Hodgkin s lymphoma. N Engl J Med. 1987;316: Vose JM, nderson JR, Kessinger, et al. High-dose chemotherapy and autologous hematopoietic stemcell transplantation for aggressive non-hodgkin s lymphoma. J Clin ncol. 1993;11: Hosing C, Saliba RM, McLaughlin P, et al. Long-term results favor allogeneic over autologous hematopoietic stem cell transplantation in patients with refractory or recurrent indolent non-hodgkin s lymphoma. nn ncol. 2003;14: van Besien K, Loberiza FRJ, Bajorunaite R, et al. Comparison of autologous and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for follicular lymphoma. Blood. 2003;102: Peniket J, Ruiz de Elvira MC, Taghipour G, et al. n EBMT registry matched study of allogeneic stem cell transplants for lymphoma: allogeneic transplantation is associated with a lower relapse rate but a higher procedure-related mortality rate than autologous transplantation. Bone Marrow Transplant. 2003;31: Bierman PJ, Sweetenham JW, Loberiza FRJ, et al. Syngeneic hematopoietic stem-cell transplantation for non-hodgkin s lymphoma: a comparison with allogeneic and autologous transplantation--the Lymphoma Working Committee of the International Bone Marrow Transplant Registry and the European Group for Blood and Marrow Transplantation. J Clin ncol. 2003;21: Schimmer D, Jamal S, Messner H, et al. llogeneic or autologous bone marrow transplantation (BMT) for non-hodgkin s lymphoma (NHL): results of a provincial strategy. ntario BMT Network, Canada. Bone Marrow Transplant. 2000;26: Slavin S, Nagler, Naparstek E, et al. Nonmyeloablative stem cell transplantation and cell therapy as an alternative to conventional bone marrow transplantation with lethal cytoreduction for the treatment of malignant and nonmalignant hematologic diseases. Blood. 1998;91: Childs R, Clave E, Contentin N, et al. Engraftment kinetics after nonmyeloablative allogeneic peripheral blood stem cell transplantation: full donor T-cell chimerism precedes alloimmune responses. Blood. 1999;94: Giralt S, Estey E, lbitar M, et al. Engraftment of allogeneic hematopoietic progenitor cells with purine analog-containing chemotherapy: harnessing graft-versus-leukemia without myeloablative therapy. Blood. 1997;89: McSweeney P, Niederwieser D, Shizuru J, et al. Hematopoietic cell transplantation in older patients with hematologic malignancies: replacing high-dose cytotoxic therapy with graft-versus-tumor effects. Blood. 2001;97: Khouri IF, Lee MS, Romaguera J, et al. llogeneic hematopoietic transplantation for mantle-cell lymphoma: molecular remissions and evidence of graft-versus-malignancy. nn ncol. 1999;10: MEZUNİYET SNRSI EĞİTİM KURSU

6 Hodgkin Dışı Lenfomalarda llojenik Transplantasyon BHÇECİ E. 20. Robinson SP, Goldstone H, Mackinnon S, et al. Chemoresistant or aggressive lymphoma predicts for a poor outcome following reduced-intensity allogeneic progenitor cell transplantation: an analysis from the Lymphoma Working Party of the European Group for Blood and Bone Marrow Transplantation. Blood. 2002;100: Hertzberg M, Grigg, Gottlieb D, et al. Reducedintensity allogeneic haemopoietic stem cell transplantation induces durable responses in patients with chronic B-lymphoproliferative disorders. Bone Marrow Transplant. 2006;37: Schetelig J, Thiede C, Bornhauser M, et al. Evidence of a graft-versus-leukemia effect in chronic lymphocytic leukemia after reduced-intensity conditioning and allogeneic stem-cell transplantation: the Cooperative German Transplant Study Group. J Clin ncol. 2003;21: Kusumi E, Kami M, Kanda Y, et al. Reduced-intensity hematopoietic stem-cell transplantation for malignant lymphoma: a retrospective survey of 112 adult patients in Japan. Bone Marrow Transplant. 2005;36: Escalon MP, Champlin RE, Saliba RM, et al. Nonmyeloablative allogeneic hematopoietic transplantation: a promising salvage therapy for patients with non-hodgkin s lymphoma whose disease has failed a prior autologous transplantation. J Clin ncol. 2004;22: Seropian S, Bahceci E, Cooper DL. llogeneic peripheral blood stem cell transplantation for high-risk non-hodgkin s lymphoma. Bone Marrow Transplant. 2003;32: MEZUNİYET SNRSI EĞİTİM KURSU 33

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN Otolog kök hücre ile yüksek doz kemoterapi malign hastalıkların büyük bir bölümüne karşı etkilidir. İlk başarılı otolog hematopoetik

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Solid Tümörlerde Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Serhan Küpeli 1 1 Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi,

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2011: 1 1 Dr. Burak Uz Dr. Hakan Göker Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı, Ankara e-mail: hgoker1@yahoo.com Tel: 0312 305 15 43 Anahtar

Detaylı

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Dr. Günhan Gürman Hematopoietik hücre nakli (HHN) işleminin tüm gelişmelere rağmen yüksek sayılabilecek oranda mortaliteye sebep olması, günümüzdeki

Detaylı

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli Dr. Gülsan Türköz Sucak 1 Hodgkin Lenfoma Çoklu kemoterapi ve/veya radyoterapi ile erken evre hastaların % 90 ı, ileri evre hastaların ise % 70 inde şifa sağlanabiliyor

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı

Dr. Zafer Gülbaş. Anadolu Sağlık Merkezi (John Hopkins Afiliye), Kocaeli, Türkiye e-posta: Zafer.gulbas@anadolusaglik.org.

Dr. Zafer Gülbaş. Anadolu Sağlık Merkezi (John Hopkins Afiliye), Kocaeli, Türkiye e-posta: Zafer.gulbas@anadolusaglik.org. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2013: 3 2 Dr. Zafer Gülbaş Anadolu Sağlık Merkezi (John Hopkins Afiliye), Kocaeli, Türkiye e-posta: Zafer.gulbas@anadolusaglik.org Anahtar Sözcükler Lenfoma, Transplantasyon,

Detaylı

Lenfomalarda Kök Hücre Transplantasyonu

Lenfomalarda Kök Hücre Transplantasyonu Muhit ÖZCAN Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal LENFOMALARDA OTOLOG HEMATOPETIK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Hodgkin Hastal nda Otolog Kök Hücre Transplantasyonu:

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30 25 Araştırma Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız. Tek Merkez Deneyimi PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LYMPHOMA PATIENTS. SINGLE CENTER EXPERIENCE Selda KAHRAMAN

Detaylı

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Fikret ARPACI Liv Hospital ANKARA 6. Ulusal Lenfoma/Myeloma Kongresi 9-12 Nisan 2015 ANTALYA 1. Primer Refrakter veya Progressif

Detaylı

Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması

Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması 155 Araştırma Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması A COMPARISON OF ESHAP WITH R-ESHAP CHEMOTHERAPY REGIMEN

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Sinan Yavuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Acıbadem Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Peripheral T Cell Lymphoma

Detaylı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı FDG-PET in agresif Non-Hodgkin lenfomaların tedavi öncesi

Detaylı

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık rejimi Hastayı transplanta hazırlamak için veriliyor Donör HKH

Detaylı

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI P8 OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI Neslihan Mandacı Şanlı 1, Esen Karakuş 1, Gökmen Zararsız 2, Leylagül Kaynar 1, Bülent Eser, 1 Mustafa

Detaylı

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfoma Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfomada Epidemiyoloji Olgun B hücreli Hodgkin dışı lenfomadır Tüm Hodgkin dışı lenfomaların % 6-7 sini

Detaylı

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Doç. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi KÖK HÜCRE Farklı hücre tiplerine dönüşebilme ve kendisini yenileyebilme gücüne

Detaylı

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif allogeneik nakil Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK GİRİŞ Hodgkin lenfoma iyi prognostik özellikteki vakaların %90 ı ileri evre

Detaylı

Hodgkin dışı lenfoma yeni kanser olgularının

Hodgkin dışı lenfoma yeni kanser olgularının Hodgkin Dışı Lenfomada (HDL) Kanıta Dayalı Yaklaşımlar Haluk TEZCAN North Idoha Cancer Center, ABD Hodgkin dışı lenfoma yeni kanser olgularının %4 ünü oluşturmakta ve bu groubun altıncı sırasında yer almaktadır.

Detaylı

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ KARARI ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ KARARI ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Görgün Akpek University of Maryland School of Medicine, Marlene and Stewart Greenebaum Cancer Center Blood and Marrow Transplant Program Baltimore e-mail: gakpek@umm.edu ALLOJENİK

Detaylı

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU DÖNEM DERS NOTLARI Dönem Adı : 4.dönem 2014-2015 Dilim Adı Ders Adı :İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı :Kemik İliği Transplantasyonu Sorumlu Öğretim Üyesi : Sorumlu Öğretim Üyesi ABD, BD :Prof Dr Sevgi

Detaylı

LENFOMALARDA ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

LENFOMALARDA ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Muhit Özcan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyon Ünitesi, Ankara e-mail: ozcan@medicine.ankara.edu.tr

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji BD Öğretim Üyesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD.

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. KÖK HÜCRE NAKLİ Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. Kök hücre nedir? Bazı dokularda bulunan ve gereksinim halinde pek çok hücreyi oluşturarak yaşamın devamını sağlayan, farklı dokulara dönüşebilme

Detaylı

Non-Hodgkin Lenfoma Vakalar m z n Klinik Özelliklerinin De erlendirilmesi

Non-Hodgkin Lenfoma Vakalar m z n Klinik Özelliklerinin De erlendirilmesi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Non-Hodgkin Lenfoma Vakalar m z n Klinik Özelliklerinin De erlendirilmesi Gülsüm E. PAMUK*, Ferda

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Lenfoma Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak verilecektir

Detaylı

Kemik li i Nakli: Kime, Ne zaman, Niçin?

Kemik li i Nakli: Kime, Ne zaman, Niçin? Kemik li i Nakli: Kime, Ne zaman, Niçin? Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Kemik ili i nakli (K T), bir çok hematolojik hastal n etkili tedavisi

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ

KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ (AKİT,OKİT,HAPLOİDENTİK, T CELL DEPLESYONU) FİLİZ KIZILKAYA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNUR DEDEMAN KEMİK İLİĞİ VE KÖK HÜCRE NAKLİ HASTANESİ KÖK HÜCRE NAKLİ İlk kök hücre nakli

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 1945 K SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOC Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre Konuşma Metinleri Multiple Miyelomda Allojeneik Kök Hücre Transplantasyonu Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Antalya Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004

Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004 ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE/ ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Kemik İliği Transplantasyonunda Kimerizm Analizi Chimerism Analysis in Bone Marrow Transplantation Ebru Dündar Yenilmez 1, Abdullah Tuli 1 1

Detaylı

Hodgkin Lenfomada Anti-CD30 Tedavisi

Hodgkin Lenfomada Anti-CD30 Tedavisi Hodgkin Lenfomada Anti-CD30 Tedavisi Fikret ARPACI GATA Tıbbi Onkoloji B.D. 10-13 Mayıs 2012 Antalya İnsidans Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program 2009. Tedavi - Sağkalım 1940. Cancer.

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

Haz rlama Rejimleri Günhan GÜRMAN

Haz rlama Rejimleri Günhan GÜRMAN Haz rlama Rejimleri Günhan GÜRMAN Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji Bilim Dal Tan mlama Hematopoietik hücre transplantasyonu (HHT) yap larak iyilefltirilmesi hedeflenen hastal

Detaylı

Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu

Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu Van Tıp Dergisi: 5 (3): 183-187, 1998 Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu İmdat Dilek*, Önder Arslan**, Günhan Gürman** Özet: Kemik iliği transplantasyonu

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 21-26

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 21-26 21 Araştırma Tek Merkez Deneyimi: Folliküler Lenfomalı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi SINGLE CENTER EXPERIENCE: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF FOLLICULER LYMPHOMA Abdullah KATGI 1, Aybüke OLGUN

Detaylı

Agresif Hodgkin D fl Lenfomada Güncel Tedavi

Agresif Hodgkin D fl Lenfomada Güncel Tedavi Agresif Hodgkin D fl Lenfomada Güncel Tedavi Burhan FERHANO LU stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Agresif Lenfoma Bafll Alt nda Toplanan Antiteler

Detaylı

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK AÜTF HEMATOLOJİ BD HODGKĠN HASTALIĞI Hodgkin, modern tedavilerle, % 85-90 kür sağlanan bir hastalıktır. Buna rağmen, % 10-20

Detaylı

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD Kemik tümörleri Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD OSTEOSARKOM TEDAVİSİNDE KEMOTERAPİ Sarkomlu çocukların 5 yıllık sağkalım sonuçlarında zamanla belirgin iyileşme elde edilmiştir From: Arndt C and

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

Son yıllarda standart tedavilere yanıt vermeyen

Son yıllarda standart tedavilere yanıt vermeyen Hangi hastada ne zaman yüksek doz tedavi planlamalıyım? Doç. Dr. Mehmet Sönmez KTÜ Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Son yıllarda standart tedavilere yanıt vermeyen veya yanıt verdikten sonra tekrarlayan

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

Mantle-cell Lenfoma. Son 10 Yılda Neler Değişti? Dr. İbrahim Barışta

Mantle-cell Lenfoma. Son 10 Yılda Neler Değişti? Dr. İbrahim Barışta Mantle-cell Lenfoma Son 10 Yılda Neler Değişti? Dr. İbrahim Barışta Antalya, 22 Mayıs 2010 Germinal Merkez ve B Hücreli Lenfoma bcl-6 p53 Ölüm bcl-6 inaktif bcl-6 aktif GM bcl-2 inaktif myc (+) Normalde

Detaylı

LOKOREJYONAL REKÜREN ve UZAK METASTAZ SONRASI SİSTEMİK TEDAVİ Dr.Mehmet Aliustaoğlu Lokal nüks: Aynı taraf göğüs duvarında hastalığın görülmesi Bölgesel nüks: Genellikle aksiler veya supraklivikular ve

Detaylı

Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar

Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD Antalya 12.05.2012 3.Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 36 hastanın retrospektif incelemesi Histolojik görüntü

Detaylı

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI Prof. Dr. Mualla Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji YAPILACAKLAR KİT kararının verilmesi Donör seçimi Transplant öncesi

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multiple Myelomda etkili ajanlar 1. Alkilleyiciler 2. Kortikosteroidler (Prednizolon, Dexamethazon) 3. Antrasiklinler (Doxorubisin,

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı LENFOMALARDA RADYOTERAPİ Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı HL EPİDEMİYOLOJİ ve ETYOLOJİ Olguların çoğunluğu 15-30 yaş arası Kadın /Erkek: 1/1,5 Noduler

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU HAZIRLAMA REJİMLERİ VE BUNLARIN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU HAZIRLAMA REJİMLERİ VE BUNLARIN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr Tülay Özçelik Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hürriyet Cad. No:164 Şişli İstanbul Tel: 0212 315 36 40 e-posta: tulay.ozcelik@hotmail.com tulay.ozcelik@florence.com.tr

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI

AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI Prof. Dr. S. Sema Anak İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Kök Hücre Nakli Ünitesi, Çapa, İSTANBUL Giriş Son

Detaylı

Eriflkinlerde hematopoietik kök hücre transplantasyonu: Hacettepe hematoloji deneyimi 2001-2005

Eriflkinlerde hematopoietik kök hücre transplantasyonu: Hacettepe hematoloji deneyimi 2001-2005 ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:206-212 Eriflkinlerde hematopoietik kök hücre transplantasyonu: Hacettepe hematoloji deneyimi 2001-2005 Hakan Göker 1, Salih Aksu 2, brahim C. Haznedaro lu 3,

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE

HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE KÖK HÜCRE AFEREZİ HEMATOPOİESİS Kandaki sellüler bileşenleri üretim süreci Erişkinlerde, kemik iliği içeren pelvis, sternum, vertebral ve kafatasında kemik iliği mikroçevresinde üretilir HEMATOPOIETIK

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Akut Myeloblastik Lösemili Çocuklarda Kök Hücre Nakli Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Children with Acute Myeloblastic Leukemia İbrahim

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonunda Hazırlık Rejimleri Conditioning Regimens in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Detaylı

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Hodgkin Lenfoma Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Thomas Hodgkin (1798-1866) Hodgkin lenfoma (HL); 1832 yılında Sir

Detaylı

«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22

«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22 2014 «BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu Sıhhıye, Ankara KONUŞMACILAR Sergio A. Giralt, MD Memorial Sloan-Kettering

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI SOLİD TÜMÖRLERİNDE KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNUN YERİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI SOLİD TÜMÖRLERİNDE KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNUN YERİ ÇOCUKLUK ÇAĞI SOLİD TÜMÖRLERİNDE KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNUN YERİ Serap Aksoylar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İzmir 1950 li yıllardan günümüze çocukluk çağı

Detaylı

Onkolojide Sık Kullanılan Terimler. Yrd.Doç.Dr.Ümmügül Üyetürk 2013

Onkolojide Sık Kullanılan Terimler. Yrd.Doç.Dr.Ümmügül Üyetürk 2013 Onkolojide Sık Kullanılan Terimler Yrd.Doç.Dr.Ümmügül Üyetürk 2013 Kanser Hücrelerin aşırı kontrolsüz üretiminin, bu üretime uygun hücre kaybıyla dengelenemediği, giderek artan hücre kütlelerinin birikimi..

Detaylı

*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı. Mide lenfomalarındaki tedavi yöntemleri hakkındaki bilgilerimiz genel olarak

*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı. Mide lenfomalarındaki tedavi yöntemleri hakkındaki bilgilerimiz genel olarak GIS LENFOMALARDA TEDAVİ Dr. M. Çetin* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Mide lenfomalarındaki tedavi yöntemleri hakkındaki bilgilerimiz genel olarak retrospektif olgu serilerine

Detaylı

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR Sunumumda aşağıda yer alan ruhsat dışı ilaç ve tıbbi cihazlar ile ilgili bilgi yer almaktadır: VARDIR : BORTEZOMİB, THALİDOMİD, LENALİDOMİD 3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 Araştırma

Detaylı

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Dr. Burhan Ferhanoğlu Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi 5.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi 24-27 Nisan 2014 Belek/Antalya

Detaylı

KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI ORTAYA ÇIKAN MUKOZİTLER İÇİN MASSC/ISOO KANITA DAYALI KLİNİK UYGULAMA REHBERİ

KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI ORTAYA ÇIKAN MUKOZİTLER İÇİN MASSC/ISOO KANITA DAYALI KLİNİK UYGULAMA REHBERİ KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI ORTAYA ÇIKAN MUKOZİTLER İÇİN MASSC/ISOO KANITA DAYALI KLİNİK UYGULAMA REHBERİ ÖZET BELGE TARİHİ: 7 KASIM 2014 ORAL MUKOZİT (listelenmiş tedavi uygulamalarının etkinliğini destekleyen

Detaylı

HODGKİN LENFOMA (HL)

HODGKİN LENFOMA (HL) ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 HODGKİN LENFOMA (HL) V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 65 66 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 HODGKİN LENFOMA (HL) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HODGKİN LENFOMA (HL) Sıklık

Detaylı

Non-Hodgkin Lenfomalı Hastalarda Kemik İliği ve Periferik Stem Cell Ürünlerinin İnterleukin-2 ye Cevaplarının Karşılaştırılması

Non-Hodgkin Lenfomalı Hastalarda Kemik İliği ve Periferik Stem Cell Ürünlerinin İnterleukin-2 ye Cevaplarının Karşılaştırılması Non-Hodgkin Lenfomalı Hastalarda Kemik İliği ve Periferik Stem Cell Ürünlerinin İnterleukin-2 ye Cevaplarının Karşılaştırılması İbrahim Halil Özerol, MD 1, Mustafa Şenol, MD 2, Ana Ageitos, MD 1, James

Detaylı

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Fikret ARPACI Nükleer Kaza veya Terörist Atakta Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Radyasyona maruz kalmış kişilerde ortaya

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Özel Konakta Bağışıklama Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 45 yaşında erkek hasta Mantle Cell Lenfoma nedeniyle R-CHOP (rituksimab,

Detaylı

Orak hücreli anemide (OHA), tek nükleotid

Orak hücreli anemide (OHA), tek nükleotid ORAK HÜCRE ANEMİSİNDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON ENDİKASYONU VE ÖZELLİKLERİ Tunç Fışgın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sadettin Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi, Samsun

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları Dr Fikri İçli AÜTF Onkoloji Birimleri Tıbbi Onkoloji BD Cerrahi Onkoloji BD Radyasyon Onkolojisi AnaBD Pediatrik Onkoloji BD Onkoloji Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Prognozu Etkileyen. Prof.Dr.M.Akif. Yeşilipek

Prognozu Etkileyen. Prof.Dr.M.Akif. Yeşilipek Kemik İliği i Naklinde Prognozu Etkileyen Faktörler Prof.Dr.M.Akif Yeşilipek * 709 RIC + Hematolojik malignensi,hla,hla-a,b,c,dr A,B,C,DR allel düzeyinde, * Tx sonucu ile ilişkili tek donör özelliği

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Paper. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61

Araştırma Makalesi / Research Paper. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61 Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61 Ağır aplastik anemili hastalarda allojeneik periferik kök hücre nakli sonuçları: Tek merkez deneyimi Allogeneic

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Basın Bülteni Konuşmacılar:

9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Basın Bülteni Konuşmacılar: 9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Basın Bülteni Konuşmacılar: Ahmet Muzaffer Demir Tülin Tiraje Celkan Güner Hayri Özsan Görgün Akpek THD Başkanı 9. KİTKHT Kongre

Detaylı

[MEHMET ERTEM] BEYANI

[MEHMET ERTEM] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [MEHMET ERTEM] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR

İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR Yaşar Çalışkan¹, Ozan Yeğit², Yasemin Özlük³, Erol Demir¹, Ayşe Serra Artan¹, Aydın Türkmen¹, Alaattin Yıldız¹, Mehmet Şükrü Sever¹

Detaylı

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır.

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma lenfatik

Detaylı

T hücreli Lenfoma Tanı ve Tedavi Klavuzu

T hücreli Lenfoma Tanı ve Tedavi Klavuzu T hücreli Lenfoma Tanı ve Tedavi Klavuzu Epidemiyoloji Olgun T ve NK hücreli lenfomalar tüm lenfoid malinitelerin %10 12 sini oluşturur. Birleşik Devletler de T/NK hücreli neoplaziler 1,77/100.000/yıl

Detaylı

Fanconi Anemisinde HKHT * 1927 yılında Dr. Guido Fanconi konjenital anomali ve aplastik anemili 3 kardeş yayınladı * FA konjenital malformasyonlar, il

Fanconi Anemisinde HKHT * 1927 yılında Dr. Guido Fanconi konjenital anomali ve aplastik anemili 3 kardeş yayınladı * FA konjenital malformasyonlar, il Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Prof.Dr.M.Akif PrfDrMAkif Yeşilipek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Antalya Fanconi Anemisinde HKHT * 1927

Detaylı