Kapýlar da kapanabilir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kapýlar da kapanabilir"

Transkript

1 Kýbrýs'ýn yarýsýný kýrk yýldýr elinde tutan Türkiye Rum topraklarýný sahte koçanlarla herkese tapuladý... Þimdi de denizlerin parsellenip koçan verilmesine mi geldi sýra? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4670 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BRÜTÜS HANÇERÝ 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ALTERNATÝF TEKTÝR Ali Osman YARASIN Aydýn Hikmet SIFIR SORUNCU DAVUTOÐLU DÜNYAYI ATEÞE ATMAYA MI ÇALIÞIYOR? Mehmet Levent BEN DE YAZDIM Özgün Kutalmýþ AH ÞU IÞÝD AH! Erdoðan Baybars Türkiye'de Kürtlerle barýþ sürecini berhava eden TC hükümeti Kýbrýs'taki süreci de dinamitliyor ve tahrikkar hareketleriyle savaþý kýþkýrtýyor... Rum tarafý Türkiye'nin bu tavrýndan sonra sert kararlar aldý... Türkiye IÞÝD-Kürt çatýþmasý 7 Kürt öldürüldü Kobani IÞÝD'in eline geçerken Türkiye kaynýyor. Çeþitli illerde düzenlenen gösterilerde protestocular karþýlarýnda IÞÝD taraftarlarýný buldu. 7 Kürt vatandaþý öldürüldü. Bazý illerde olaðanüstü hal ilan edildi 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Anastasiadis müzakere masasýndan çekildi Kapýlar da kapanabilir Türkiye'nin Kýbrýs'ýn denizlerinde sondaj faaliyetlerine giriþmesi kararý üzerine Rum tarafý Türk tarafýyla yürütülen müzakereleri askýya aldý... Hazýrlanan 30 maddelik Rum önlem planýnda serbest geçiþ kapýlarýnýn kapanmasý da bulunuyor... Alýnan diðer önlemlerin de karara baðlandýktan sonra açýklanacaðýný söyleyen Rum Sözcü Hristodulidis, "Türk faaliyetleri baþka seçenek býrakmadý" dedi... ABD'nin Türkiye'ye diþlerini gösterme gibi bir niyeti olmadýðýna inanan Rum yetkililer BM Güvenlik Konseyi'ni harekete geçirmeye hazýrlanýyorlar... Alýnan önlemler arasýnda müzakerelerin kesilmesi en 'yumuþak', kapýlarýn kapanmasý ise en 'sert' önlem olarak görülüyor sayfada Türkiye'yi suçlayan yok Türk tarafý yine tek ses Eroðlu: Rum tarafý bir kez daha samimi olmadýðýný gösterdi... Özersay: Zaten istekli deðillerdi, masadan kalkmak için bahane ettiler... Nami: Masadan kalkarsak hiçbir sorun çözülemez... Kararlarýný bir daha gözden geçirsinler... Bir açýklama da BM'den geldi... BM Anastasiadis'in Eroðlu ile görüþmeye gelmeyeceðini bildirdi sayfada HA ENTARÝ HA EMPATÝ Elvan Levent LOKANTALAR ÜLKESÝ 3. sayfada Dolgun Dalgýçoðlu 6. sayfada AH "NATALÝE" AH! Ali Kiþmir 8. sayfada FÝLÝSTÝN ÖZGÜR OLANA KADAR ÝSRAÝL'E RAHAT YOK Kazým Denizci 15. sayfada KTOEÖS çaðrýsý "Koalisyonun IÞÝD'e karþý yaptýðý harekat bile yalandýr" diyen Gökçebel ortak tepki çaðrýsý yaptý sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... TÜRKÝYE'DE IÞÝD-KÜRT ÇATIÞMASI VE 7 ÖLÜ Kobani'ye yönelik IÞÝD saldýrýlarýnda açýkça IÞÝD'in tarafýný tuttuðu belli olan Türkiye'deki AKP hükümetine karþý dün düzenlenen prtotestolarda 7 Kürt vatandaþý öldürüldü... Polis ve askerin de karýþtýðý olaylarda en çok etkili olan 'sivil' saldýrganlar oldu. Gelen haberlere göre bunlar Türkiye içinde yuvalanan IÞÝD taraftarlarý... Haberlerde 'faili meçhuller' olarak geçiyorlar. Yurdun dört bir tarafýnda patlak veren gösterilerden sonra Diyarbakýr, Mardin, Siirt ve Van'da olaðanüstü hal ilan edildi ve sokaða çýkma yasaðý kondu. * Dün akþama doðru 'Milliyet' gazetesinden þok bir haber daha geldi. IÞÝD Türkiye'den intikam almayý planlýyormuþ... Uluslararasý koalisyona katýlmak için meclisten geçirilen tezkere çok kýzdýrmýþ onlarý... Türkiye içinde yapacaklarý bombalý eylemlerle karþýlýk vereceklermiþ buna... Türk istihbarat kaynaklarýna dayandýrýyor bu haberini 'Milliyet'... Anlaþýlan Alman istihbarat servisleri de biliyor bunu... Türkiye'ye giden vatandaþlarýný uyardý... Özellikle toplu taþýma yerlerinde bulunmasýnlar diye... Kýbrýs'ta bizim yurttaþlarýmýzýn da uyarýlmasý gerek... Ama Türkiye'nin kuyruðunda yüzen hükümet hiç öyle þey yapar mý? "Bugünlerde Türiye'ye gitmeyin, çok tehlikeli" der mi? Kaldý ki biz de risk altýndayýz burada... Ercan'dan kalkan uçaklar da, Türkiye'ye seyahat edecek olanlar da... Burasýnýn da Türkiye'nin elinde olduðunu biliyorlar... Türkiye'ye zarar vereceklerse, buraya da zarar verebilirler... * Kobani'de Kürtleri IÞÝD cellatlarýna teslim etmesinden sonra AKP hükümeti 'barýþ süreci' dediði süreci de berhava etti... Kürtlerle köprüleri havaya uçurdu... Ne tuhaf, ayný anda Kýbrýs'taki müzakere sürecini de berhava etti... Ayný anda iki süreç birden yok oldu... Ortadoðu ateþinin içine Kýbrýs'ý da çekmek istedikleri anlaþýlýyor... Denizlerimizdeki sondaj fikri bundan doðdu... Rum tarafýný da faaliyetlerine müdahale etmekle tehdit ediyorlar... Müzakere masasý daðýldý... Bir de kapýlarýn kapanma tehlikesi var... Ne olacak o zaman? Eski günlere mi döneceðiz? * Bakýn, son dakika gelen bir haber daha var... Türkiye'den özür dilediði ileri sürülen ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden bir demeç daha patlatmýþ... "Türkiye teröristlere milyonlarca dolarlýk yardým yaptý" diyor... Gerilen ABD iliþkileri... Kürtlerle kopan barýþ süreci... Kýbrýs'ta berhava olan masa... Ve alevler içindeki Türkiye... Kimbilir neler bekliyor bizi daha... Keþke biraz olsun uyanýk olsaydýk burada... RUM TARAFI MASADAN ÇEKÝLDÝ Kapýlar da kapanabilir HRÝSTODULÝDÝS: "PARTÝ BAÞKANLARI KONSEYÝ, ANASTASÝADÝS'ÝN GEREK KENDÝSÝNÝN, GEREKSE MÜZAKERECÝNÝN TÜRK TARAFIYLA OLAN GÖRÜÞMELERÝNÝN ASKIYA ALINMASI KARARINI KABUL ETTÝ" RUM BASINI: "ÖNLEMLERÝN EN 'YUMUÞAÐI' GÖRÜÞMEYE KATILMAMA; EN 'SERTÝ' ÝSE SINIR KAPILARININ KAPATILMASI" Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Rum Parti Baþkanlarý Konseyi'nin, "gerek Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, gerekse müzakerecinin, Kýbrýs Türk tarafý ile olan görüþmelerin askýya alýnmasý" kararýný kabul ettiðini açýkladý. Rum radyosu ve diðer kaynaklara göre, Hristodulidis, Anastasiadis ile parti baþkanlarý arasýnda bugün gerçekleþtirilen görüþmeye iliþkin açýklamasýnda, Rum liderin, parti baþkanlarýna Kýbrýs sorunundaki son geliþmeler, Türkiye'nin "tahrikkar" faaliyetleri ile Rum Yönetimi'nin bu yöndeki giriþimleri hakkýnda bilgi verdiðini ifade etti. Parti Baþkanlarý Konseyi'nin ayrýca Güney Kýbrýs'ýn sözde Münhasýr Ekonomik Bölgesi içerisindeki Türk faaliyetlerini de oybirliðiyle kýnadýðýný belirten Hristodulidis, Türkiye'nin faaliyetlerinin, Güney Kýbrýs'ýn egemenlik haklarýnýn ve BM'nin Deniz Hukuku'na iliþkin uluslararasý anlaþmasýnýn aþikar bir biçimde çiðnenmesini teþkil ettiðini ileri sürdü. Hristodulidis, Parti Baþkanlarý Konseyi'nin, Türkiye'ye karþý tepki göstermesi ve yanýt vermesi için uluslararasý toplum ve Avrupa'ya çaðrýda bulunduðunu belirtti. Rum Sözcü Hristodulidis, Parti Baþkanlarý Konseyi'nin, Anastasiadis'in gerek kendisinin, gerekse müzakerecinin Kýbrýs Türk tarafýyla olan görüþmelerinin askýya alýnmasýnýn yaný sýra öngörülen diðer tedbirlerin karara baðlandýðý zaman açýklanacaðýný söyledi. Güney Kýbrýs'ýn sözde Münhasýr Ekonomik Bölgesi içerisinde yer alan 9'uncu parseldeki sondaj faaliyetlerine iliþkin bir soru üzerine Hristodulidis, söz konusu þirket ile ilk andan itibaren temas halinde olduklarýný kaydetti. Hristodulidis, söz konusu þirketle yaptýklarý temaslara kamu oyu önünde deðinmek istememekle beraber þirketin faaliyetlerinin devam edeceðini belirtti. Kýbrýs Türk tarafý ile olan görüþmelerin askýya alýnmasýna iliþkin bir soru üzerine Hristodulidis, "Türk faaliyetinin baþka bir seçenek býrakmadýðýný" ileri sürdü. Hristodulidis, bir baþka soru üzerine, özellikle AB içerisindeki ortaklarýndan, tüm devletlerden ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden, Türk faaliyetlerine tepki göstermesini beklediklerini de ifade etti. 30 MADDELÝK ÖNLEM Bu arada Rum basýnýnda yer alan haberlere göre, Türkiye'nin tutumundan dolayý Kýbrýs Türklerine karþý müzakerelerin askýya alýnmasýnýn yaný sýra toplam 30 maddelik tedbir hazýrlandý. Politis, Rum hükümetinin almayý öngördüðü 30 adet önlemin Rum Ticaret Bakanlýðý ve Dýþiþleri Bakanlýðý yetkililerinin Cumartesi günü gerçekleþtirdiði toplantýlarda alýndýðýný yazdý. Rum Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis'in dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, Rum hükümetince alýnacak önlemleri önceden duyurmayacaklarýný, karara baðlandýklarýnda ve uygulamaya konulacaklarýnda açýklanacaklarýný belirtmiþti. Fileleftheros gazetesine göre ise, tedbirler arasýnda, müzakereleri askýya alma dýþýnda, þunlar bulunuyor: "Türkiye'nin katýlým müzakerelerinin dondurulmasý için AB'de giriþim baþlatýlmasý. Avrupa Konseyi sonuçlarýnýn bloke edilmesi düþüncesi de vardý ancak bunun destek görmediði anlaþýldý. Yabancý ülke ve örgütlerden, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kendi MEB'inde araþtýrma yapma hakkýna iliþkin açýklamalar gelmesini saðlamak. Bölgedeki geliþmeler sebebiyle ABD'nin Ankara'ya diþlerini göstermeye niyeti olmadýðý görülüyor. Güvenlik Konseyi'nde giriþimler planlanmasý" SINIR KAPILARI KAPATILABÝLÝR Alithia gazetesi ise, önlemler arasýnda en sert olanýnýn, KKTC ile Güney Kýbrýs arasýndaki sýnýr kapýlarýnýn kapatýlmasý olacaðýný iddia etti. Gazete, Anastasiadis'in ilk aþamada üç önlemi uygulamaya koyma kararý aldýðýný, bunlardan en "yumuþaðýnýn", Eroðlu'yla yapacaðý görüþmeye katýlmamak ve en "sertinin" ise KKTC'ye ekonomik açýdan zarar vermek amacýyla sýnýr kapýlarýnýn kapatýlmasý olduðunu iddia etti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BRÜTÜS HANÇERÝ Senin tercihin Erdoðan'dý deðil mi Bay Anastasiadis?.. Al iþte sana Erdoðan... Ama o ne hal? Neden küstün þimdi? Hayal kýrýklýðýna mý uðrattý seni? Vah vah... Çok üzüldüm... Asaplarýn bozuk... Sinirlerin gergin... Keçileri kaçýran çoban gibisin... Sana acýmýyorum, sana inananlara acýyorum doðrusunu istersen... Üstelik sen zengin... Paraya para demezsin... Kolay kolay kaçmaz zenginin keyfi... Bir duble viski oynatýr her yerini... Hayal kýrýklýðýna uðramakta çok geç kaldýn Bay Anastasiadis... Sebep mi yoktu? Hem de nasýl, ne çok... Ama sen bakýp da görmeyenlerden olduðun için onlarý göremedin... Kaç kere yazdým... Beni de dinlemedin... Bu kafa fetihçi Osmanlý kafasý dedim... Vazgeç bu sevdadan... Vazgeçmedin... Tercih meselesi! Gönül kimi severse yani... Tercih senin... O halde bu ne hal þimdi... Neden küstün? Bu denizde tercihinle bir aþýk atmak istemez misin? Bak, onu çok sevdiðini bildiði için Barbaros'la çýkýp gelecek ayaðýna... Koca bir gemi... Daha ne istersin... "Gidip bir de Nikos'uma bakayým, neler yapar bakalým orda" diye gelip hatýrýný sormak istediyse ne var bunda... Bir kahve içersin... Bir güllü dondurma yersin muteber misafirinle... Hem bir sürprizi daha var sana... Sahte koçanlarý da getiriyor çantasýnda... Karadaki koçanlarý tamam... Þimdi denizlerde sýra... Tapuda iþler bitti... Parselleri ayýrma zamaný þimdi... Bay Nikos, tercihin ne kadar isabetli... Adadaki nüfusu katlayan... Ýkinci büyük ganimeti yeþil sermayesine daðýtan... Ve "bir tek asker çekmedim, bir tek taþ vermedim" diyen bir iþgal baþkomutanýný tercih etmek her Ruma nasip olmaz! Elen milleti gurur duymalý seninle gurur! Bilirim... Aþka geldin mi tam gelirsin sen... Sevdin mi tam seversin... Bunun için o kafa kesici IÞÝD'le aþkýný bile bile aldýrmadýn... Baðrýna bastýn onu... IÞÝD'i kucaðýna aldýysa da sana ne, deðil mi? Sana acýmýyorum Bay Anastasiadis, sana inananlara, seni o makama seçenlere acýyorum... Kendi aþkýn yüzünden ateþe attýn onlarý da... Ki pek çoðu hala farkýnda deðil bunun... Neyle karþý karþýya olduklarýný bile bilmiyorlar... Tercihin Erdoðan demek, tercihin IÞÝD demektir aslýnda... Bak Kobani düþtü... Senin Erdoðan'ýnýn sayesinde IÞÝD bayraðýný dikti Kobani tepelerine... Kente girdi... Sana þu satýrlarý yazdýðým sýralarda sokak çatýþmalarý oluyor orda... Kaçan kaçtý, kaçamayanlarýn kelleleri ayrýlacak vücutlarýndan... Türkiye kaynýyor... Türkiye'nin dört bir yaný yanýyor da yanýyor Bay Anastasiadis... Her yer ateþe veriliyor... Senin tercihin gitti gider... Ýstersen git kurtar... Kilisede dua et! "Oyun bitti" mi dedin? Masayý kaldýralým mý? Kaldýralým anasýný satayým... Elli yýldýr ne hayrýný gördük sanki... Kapýlarý da mý kapatacaksýn? Kapat gitsin... Yalnýz dikkat et, o peçeli cihatçýlar sýzmasýn aradan... Belli mi? Kudüs'ün apostollarý hep bize geldi de onlar gelemez mi? Hem de baþlarýnda Baþkomutan Tayyip olduktan sonra... Ardýna kadar açýk Dingo'nun Ahýrý'nýn kapýlarý..

3 Aydýn Havasý YARASIN Aydýn Hikmet CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu diline pelesenk etmiþti: "Benim adým Kemal" Üstat herhalde "Ben boþa konuþmam. Ne dersem odur" demek istiyordu. Bülent Arýnç iþe el koyana kadar bu böyle devam edip gitti. Bildiðiniz gibi, Bülent Arýnç AKP'nin önde gelen sözcülerindendir. Kemal Kýlýçdaroðlu'nun hak ettiði cevaplarý genellikle o verir. O gün de yine o vermiþ, lafýn sonunu ise þöyle baðlamýþtý: "Ýkide bir Benim Adým Kemal diyor. Ne yapalým yani? Benim adým da Bülent" Biliyorsunuz; Kemal 'OLGUN', Bülent de 'YÜKSEK' demektir. Kýlýçdaroðlu o günden sonra bir daha "Benim adým Kemal" demedi. Arýnç'ýn özgüveni de bu olaydan sonra tavan yaptý. Bundan böyle kim aðzýný açarsa, Arýnç'tan aðzýnýn payýný alacak. Ve bilinsin ki bu pay yenir yutulur cinsten olmayacak. Horoz misali, daha þimdiden kanat çýrpmaya baþlamýþ. Yeni stil ötüþü, alýþýk olduðumuz yumuþaklýðýyla baðdaþmýyor. Duyunca þaþýp kalýyor, "Herhalde manalarýný bilmeden bu kelimeleri kullanýyor?" diyorum. Kýlýçdaroðlu'nu pelesenkten çekip kurtaran Arýnç'ýn bu kez kendi dili yakalandý. Eski TBMM baþkaný gelip geçene Ýffetsizlik damgasý vuruyor. Onun ne düþündüðünü bilmem ama bana göre iffeti geliþigüzel kullanmak riskli olmalý. Zira iffet Namus demek, ýrz demektir. Haramdan kaçýnmak, helâle razý olmak demektir. Uçkuruna sahip olmak, hayvani duygulardan uzaklaþmak demektir. Bu kavramlarýn derin kudretini kimse Bülent Arýnç'tan daha iyi bilemez. Öyle olduðu halde beyimiz Ýffeti kafasýna estiði gibi ve de pervasýzca kullanabiliyor. Kahkaha atan kadýnlara "Ýffetsizlik" niþaný takabilmek için 'Hazýr ol' da bekliyor. Leman Sam'ýn sanatçý deðil, þarkýcý olduðunu söyleyip kafamýzý karýþtýrýyor. Leman Sam geçtiðimiz günlerde kurbanla ilgili bir konuþma yapmýþtý. "IÞÝD ile býçaðýný masum bir hayvanýn boðazýna dayayan ayný duygudadýr" demiþti. Bülent Arýnç bu konuþma üzerine, Leman Sam'ý kýnadýðýný söyledi. Hýzýný alamadý ve "Zavallý, iffeti yozlaþmýþ, edepten yoksun" diye verip veriþtirdi. Bence Leman Sam sapýna kadar sanatçýdýr ve bu yakýþtýrmalarýn hiç birini hak etmemektedir. Bu çirkin ithamlar ve bu talihsiz ifadeler olsa olsa sahibine ait olabilir. Nitekim Leman Sam da üzerine almamýþ, sadece þöyle demekle yetinmiþtir: "Ýçinizdeki þiddet ve düzeyiniz konusunda beni haklý çýkardýnýz" Biraz önce bir insan sürüsünün bir boðayý kovaladýðýný izledim SHOW Haber'de. Sürüden biri boðanýn yakayý ele vermeyeceðini anlamýþ olacak, kovalamaktan vaz geçti. Omuzunda asýlý duran tüfeðe sarýldý ve bir el ateþ ederek hayvaný tek mermide yere serdi. Ýnsan görünümündeki diðer yaratýklar devrilen boðanýn üzerine üþüþtüler. Bacaklarýný iple baðlayýp onu etkisiz hale getirdiler. Daha sonra bir vinç ile kepçe dedikleri bir iþ makinasý geldi. Boðayý toprak zemin ile kepçe arasýnda iyice sýkýþtýrdýlar. Böylece kendilerine rahat çalýþma olanaðý saðlamýþ oldular. Ardýndan ipleri vince taktýlar ve sersem vaziyetteki hayvaný havaya kaldýrýp askýya aldýlar. Allahü ekber diye tekbir getirdiler, "Bismi Allahü ekber deyip býçaðý boðazýna dayadýlar. Bu sahnenin bende yarattýðý duygu, Sn. Leman Sam'ýn hissettiklerinden farklý deðildir. Siz olsaydýnýz böyle bir filmi izledikten sonra nasýl bir yorum yapardýnýz? Yoksa Arýnç'ýn gözünde edepten yoksun ve iffetsiz duruma düþmemek için susar mýydýnýz? Sayýn Arýnç o etten yiyebildiyse helal olsun. EROÐLU: Samimi olmadýklarýný gösterdiler Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Rum tarafýnýn görüþmelerden çekilme kararýnýn yanlýþ bir tutum olduðunu belirtti. Eroðlu, "Rum tarafý bu tutumu ile Kýbrýs konusuna görüþmeler yolu ile bir çözüm bulunmasý çabalarýnda samimi olmadýðýný da bir kez daha göstermiþtir" dedi. Derviþ Eroðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, Rum tarafýnýn görüþmelerden çekilme kararýný deðerlendirdi. Eroðlu, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiades'in bugün Rum siyasi parti baþkanlarý ile yaptýðý toplantýnýn ardýndan görüþmelerden çekilme kararý alýndýðýnýn açýklanmasýnýn yanlýþ bir tutum olduðunu söyledi. Eroðlu, "Görüþmelerden geri çekilme gerekçesi Kudret Özersay Zaten istekli deðillerdi, bahane ettiler Kýbrýslý Türk Müzakereci Kudret Özersay, Rum Yönetimi Baþkaný Anastasiadis'in, Türkiye'nin, doðalgaz aramasý yapýlan bölgeye savaþ gemilerini gönderdiði gerekçesiyle, görüþmelerden çekilme kararýný deðerlendirdi. Özersay, BM aracýlýðý ile temaslarýn süreceðini, Rum tarafýnýn masadan kalkmak için 'bahane aradýðýný' söyledi. Kýbrýs Türk tarafýnýn müzakerecisi Kudret Özersay, Al Jazeera'ye yaptýðý açýklamada BM aracýlýðý ile temaslarýn süreceðini, Rum tarafýnýn masadan kalkmak için 'bahane aradýðýný' söyledi: "Mavroyannis ve BM temsilcisi ile görüþtüm. Mavroyannis bana, 'mevcut þartlar devam ettikçe gerek liderler gerek müzakereciler düzeyinde görüþme mümkün olmayacak, sadece BM ile görüþeceðiz' dedi. Ban Ki-Moon'un özel temsilcisi Eide zaten bu akþam Mavroyannis ile görüþecekti, yarýn sabah da benimle görüþmesi var. BM aracýlýðýyla temasýmýz devam edecek. Sonrasýnda durum daha da netleþir." Özersay, Anastasiadis'in sadece 9 Ekim'de yapýlacak görüþmeyi deðil tüm süreci askýya aldýðýný, ön þarta baðladýðýný söyledi: "Zaten pazarlýk aþamasýnda gelindiðinden beri istekli deðillerdi, bu durumu bahane ettiklerini Nami: Tekrar gözden geçirilmeli Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, NTV'nin canlý yayýnýnda Rumlarýn müzakereleri askýya alma kararýný deðerlendirdi. Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami Rum Yönetimi'nin açýklamasýnýn Kýbrýslý Türkleri üzdüðüne iþaret ederek, herkesin süreçten olumlu bir netice beklediðini söyledi. Kriz çýkmamasýnýn kalýcý yolunun, kapsamlý Bir açýklama da BM'den Anastasiadis görüþmeye katýlmayacak Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in Kýbrýs müzakerelerinde 9 Ekim Perþembe günü için planlanan liderler görüþmesine katýlmayacaðýný Birleþmiþ Milletler Ýyi Niyet Misyonu'na bildirdiði kaydedildi. BM'den yapýlan açýklamada, "Rum Baþkanlýk Sarayýndan Anastasiadis'in görüþmeye katýlmamama kararý aldýðý bilgisinin BM'ye iletildiði" ifade edildi. YUNANÝSTAN'DAN TÜRKÝYE'YE NOTA Yunanistan Dýþiþleri Bakanlýðý, Türkiye'ye protesto notasý verdi. Yunanistan Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Kerim Uras'ýn Dýþiþleri Bakanlýðýna çaðrýlarak kendisine Dýþiþleri Bakanlýðý Genel Sekreteri Büyükelçi Anastasios Mitsialis tarafýndan protesto notasý verildiði belirtildi. Açýklamada, Mitsialis'in Baþbakan Yardýmcýsý olarak Türkiye'nin sözde Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarýný ihlalinin gösterilmesi, Kýbrýs konusundaki gerçeklerle baðdaþmamaktadýr ve Kýbrýs Türk halkýnýn hakkýný, hukukunu yok sayma kararlýlýklarýnýn yeni bir ifadesidir" dedi. Eroðlu, Rum tarafýnýn, bu tutumuyla Kýbrýs konusuna görüþmeler yoluyla bir çözüm bulunmasý çabalarýnda samimi olmadýðýný da bir kez daha gösterdiðini belirtti. Eroðlu, "Biz, Kýbrýs'ta var olan gerçekler temelinde bir çözüm için dün olduðu gibi bugün de varýz" dedi. Derviþ Eroðlu, konunun tüm boyutlarýyla enine boyuna deðerlendirildikten sonra kamuoyuna gereken açýklamalarýn yapýlacaðýný söyledi. düþünüyorum. Ýlerleyen saatlerde niteliðini göreceðiz ama kapsamýný bana bu þekilde açýkladýlar. Emteresan olan, fiili durumu yaratan kendileri olmasýna raðmen ayný kazý iþlemiyle ilgili olarak müzakere sürecini askýya alan da kendileri..." Ankara, KKTC'nin yanýtýný bekliyor Al Jazeera'ye konuþan Türk Dýþiþleri yetkilileri ise, Kýbrýs Rum kesiminden detaylý bir açýklama beklediðini, Türkiye'nin tutumunu Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ile görüþtükten sonra belirleyeceðini söyledi. çözüme ulaþmak olduðunu ifade eden Nami, müzakere masasýndan kalkarak hiçbir sorunun çözülemeyeceðini belirtti. Alýnan bu kararýn tek oturumluk bir tavýr mý, genel bir tavýr mý olup olmadýðýný bilmediðini söyleyen Nami, Rumlarýn bu kararlarý serin kanlýlýkla tekrardan gözden geçirmesi gerektiðini bildirdi. EIDE ADADA Açýklamada ayrýca, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Espen Barth Eide'nin dün öðleden sonra Kýbrýs'a geldiði belirtildi. Rum radyosuna göre, Eide, adaya gelir gelmez yakýn çalýþma arkadaþlarýyla toplantý yaptý. Eide'nin, her iki liderle, müzakerecileriyle ve siyasi parti temsilcileriyle görüþmeleriyle planlanmýþ görüþmeleri bulunuyor. ve Dýþiþleri Bakaný Evangelos Venizelos'un talimatý doðrultusunda Büyükelçi Uras'a, "Türkiye'nin, Kýbrýs Cumhuriyeti'ne (Güney Kýbrýs Rum Kesimi) ait Münhasýr Ekonomik Bölge (MEB) içinde Türk araþtýrma gemisi Barbaros'un inceleme yapmasý yönünde yayýmladýðý yasadýþý NAVTEX ve Türkiye'nin giriþimleriyle bölgede gerginlik yaratmakla ilgili bir protesto notasý verildi" ifadesi kullanýldý. existence Elvan Levent HA ENTARÝ HA EMPATÝ Kobani ile ilgili okuduðum her haberin altýnda ezilmiþ hissediyorum kendimi. Burada, bu bayramdan kalma ölüm sessizliðinin ortasýnda, utançtan bin parça olabilirdim hatta. Tam karþýmýzda burnumuzun dibinde savaþ, ölüm ve vahþet. Bizde 'týs' yoktu. Sadece bayram tebriði, kabulü, mesajý, ziyareti Bir de Eide ve 'köprü kurucu' önerileri vardý... Yarýn bizim köylerimize de girse IÞÝD, kan gölüne çevirse ortalýðý yine farkýnda deðilmiþler gibi mi davranýrlardý Lefkoþa'dakiler? O zaman bütün dünyaya Kýbrýs Türkünü kurtarma çaðýrýsýnda bulunmazlar mýydý? Neydi peki þimdi bu sessizlik? O dilinize dolamayý çok sevdiðiniz empatiniz nerde þimdi? Siz oysa, herkesten iyi bilmez miydiniz katliamýn anlamýný? Yoksa, yýllardýr uzaktan kumandayla dönen koltuklarýnýzda otura otura vicdanlarýnýzýn sesi de mi kýsýldý? Bu bit kadar ve üstelik dondurulmuþ halimizle elimizden bir þey geldiðinden deðildi ama, her gün 'konuþan' makam sahiplerinin 'sözle' de olsa ortaya koyabilecekleri kayda deðer bir tepkiden bu derece yoksun olmalarý, en azýndan mide bulandýrýcýydý kuþkusuz. Sadece bu 'cennet' adanýn deðil, dünyanýn geriye kalanýnýn hali de bundan pek farklý deðildi. Bir yarýsý kürenin güllük gülistanlýk, bir yarýsý da cehennemdi. Liberya'da, Ebola salgýný öylesine kritik bir duruma gelmiþ ki, Sýnýr Tanýmayan Doktorlar bile terk etmeye baþlamýþlar ülkeyi Japonya 'Halong' tayfunuyla sulara boðulmuþ Sonra sýrasýyla, Suriye'de ölüm, Irak'ta ölüm, Afganistan'da ölüm ve Orta Afrika'da da ölüm vardý. Vatikan'da ise baþlarýnda pembe tekkeleriyle kürtaj ve doðum kontrolünü tartýþýyordu koskoca salonu dolduran yüzlerce papaz. Güzel mi? Paris'teki Disneyland ha battý ha batýyordu, Mickey Mous hüzünlü hüzünlü el sallýyordu. Ýnsanýn içinden "Mickey, kurtar bizi Mickey", diye baðýrmak geçiyordu. Ne gam Amerika'da eþcinsel evlilik tartýþmalarý devam ediyordu Hong Kong'da sayýlarý azalmýþ olsa da, haklarýný arayan insanlar sokaktaydýlar halâ. Eski Ukrayna'dan eser yoktu artýk, kimin kime karþý savaþtýðýnýn bile belli olmadýðý o coðrafyada þimdi þöyle sorsalardý eðer halka: "Geriye çevirelim mi zamaný, siz meydanlara çýkmamýþ olun ve bütün bu dökülmüþ olan kan dökülmemiþ olsun", gözünü kýrpmadan "Evet", diye baðýracaktý yediden yetmiþe her Ukraynalý. Eðer mümkün olsaydý Ama mümkün deðildi, mümkün deðildi diye piþmandý zaten herkes. Ne garip deðil mi, daha çok kýsa bir süre öncesine kadar Gazze için söylüyorduk þimdi Kobani için söylediðimiz her þeyi. Gazze'de Filistin halký her gün bombalanýrken, oluk oluk kan akarken týpký þimdi Kobani'de olduðu gibi biz de yine dünya'nýn geri kalanýyla birlikte izlemiþtik Sessiz bir utanç içinde. Týpký þimdi olduðu gibi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Kobani'ye girmesin diye IÞÝD barbarlarý Güya ellerinden geleni yapacaklardý Oysa seyrettiler baðlayýp elleri kollarý Meðer söyledikleri iki yüzlü bir yalandý Kalay TAM DA EROÐLU MÜZAKERELERE KONSANTRE OLUYORDU Tam da çözüm oluyordu, tam da Eroðlu bile cumhurbaþkanlýðý adaylýðý ile ilgilenecek vakti olmadýðýný, çünkü müzakerelere konsantre olacaðýný söylemiþti Tam da Eroðlu bile çözüm için canla baþla çalýþmaya baþlamýþtý ki Rum yaptý gene yapacaðýný. Türk savaþ gemilerini bahane ederek müzakere masasýndan çekilmekle Rum gene kanýtladý Rumluðunu. Keþke ayný savaþ gemilerini bizimkiler de bahane etse ve Türkiye'ye diklenerek "Biz çözüm için barýþ için uðraþýrken, ne bok yemeye savaþ gemilerini gönderiyorsun?" deseydi. Mesela yani Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ALTERNATÝF TEKTÝR Bültenlerde bir haber, "Mýsýr Türkiye'ye kýzdý, acýsýný KKTC'den çýkardý".. Merak ettim doðrusu... KKTC'den çýkarýlan acý nedir? Sýraya þimdi de Mýsýr mý girdi de neresinden neden girdi diye meraktan haberi okudum... Tayyip Erdoðan Mýsýr'daki Müslüman Kardeþler'in iktidara gelmesini Obama'ya yalvararak kendisi istemiþti... Ancak kýsa süre sonra Tayyip'in biraderlerinin yaptýklarý ve yapmaya çalýþtýklarý Mýsýr halký tarafýndan benimsenmedi. Halk meydanlara çýktý. Sonuçta Amerika Müslüman Kardeþler'in patronlarýnýn yerine Sisi'yi getirmek zorunda kaldý... Hoþ, Amerika için farketmezdi bu deðiþiklik... Çünkü ikisi de kendi adamý... Ama Tayyip için öyle deðildi konu... Büyük paralar kaybedildi bu deðiþiklikten... Ýþte Erdoðan bu nedenden dolayý kýzgýndýr Mýsýr yöneticilerine... BM Genel Kurulu'nda bu öfkesini dile getirdi. Mýsýr da karþýlýk olarak Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Dýþiþleri Bakanlarý Yýllýk Koordinasyon Toplantýsý'nda, sonuç bildirgesindeki "Kýbrýs Türk Devleti" atfýnýn kaldýrýlmasýný istedi... Kýbrýs Türk Devleti nereden çýktý demeyin... Tayyip Erdoðan'ýn isteði üzerine Ýslam iþbirliði Teþkilatý tarafýndan KKTC'nin kýçýna da bir kazýk sokmaya çalýþtýlar ya iþte ondan çýktý! Tanýnmamýþlýk kompleksinden kurtulmamýzý istedi Erdoðan... Bizim KKTC'dern rahatsýz olduðumuz doðru da isteðimiz Kýbrýs Cumhuriyeti'nedir, ayrýlýkçý Kýbrýs Türk Devleti'ne deðil... Ya da azýnlýkta da olsa, bazý gruplarýn yaptýðý eylemlerden Tayyip'in anladýðý bu olabilir... Her neyse birileri araya girmiþ de "devlet"imiz kurtulmuþ! Bu konu basit görünse de önemi çok büyüktür bana göre... Aslýnda bir iþarettir bize... Kýbrýs Ortadoðu'yu yýllardýr bombalayan, denetleyen Ýngiliz, Amerika ve son olarak da Fransa'nýn üssü olarak kullanýlmaktadýr. Türkiye'nin konumu belli... Emperyalist ülkelerin "av köpeði"... Bu ülkelerin yapacaklarý veya yaptýracaklarý her hareket Kýbrýs'ý da etkiler... Mýsýr Türkiye'ye birþey yapamadý ve bizim boynumuza asýlan sahte tabelayý iptal etmek istedi. Daha büyük olaylarýn sonucunda neler olabileceðini düþünmek dahi istemiyorum... Bölgedeki ülkelere yapýlacak olan bir saldýrý sonucunda Kýbrýs'ýn hedef tahtasý olacaðý ortada... Mýsýr ne dedi: "Sen benim cumhurbaþkanýmý eleþtirirsin ha, ben de Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'nda Kýbrýs Türk Devleti diye yazýlan KKTC'nin listeden çýkarýlmasýný isterim..." Bugün böyle... Yarýn, "Bize bomba attýnýz, insanlarýmýzý öldürdünüz. Biz de bizi bombalayan uçaklarýn kalktýðý Kýbrýs üslerini bombalayacaðýz" deyip buraya birkaç füze atarlarsa ne olacak halimiz? Bizim varlýðýmýz Türkiye'yi sýrtýmýzdan atmaktan geçer... Hiç baþka alternatifimiz yoktur! Hele de Kobani'ye yapýlan IÞÝD saldýrýsý karþýsýnda Türkiye'nin tavrýný gördükten sonra... ÝHTÝYAÇLI AÝLELERE GIDA YARDIMI Kýbrýs Eðitim Sevdalýlarý Derneði (KESDER) Kurban Bayramý dolayýsýyla yaklaþýk 600 aileye gýda yardýmýnda bulundu. KESDER, "Kimse Yok Mu Derneði" ile iþbirliði içinde Sosyal Hizmetler Dairesi, mahalle ve köy muhtarlarýndan alýnan bilgiler ýþýðýnda, Lefkoþa, Girne, Gazimaðusa ve Ýskele ilçelerinde belirlenen aileleri ziyaret etti. "Kimse Yok Mu Derneði"ni temsilen 20 gönüllü, Hapolat'taki KIBET tesislerinde kesilip, hazýrlanan 15 büyükbaþ hayvaný daðýttý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent SIFIR SORUNCU DAVUTOÐLU DÜNYAYI ATEÞE ATMAYA MI ÇALIÞIYOR? Düþünebiliyor musunuz? Amerika ve Ýngiltere'nin günlerdir bombaladýklarýný iddia ettikleri caniler güruhu IÞÝD, 2 bin teröristiyle Kürt kenti Kobani'ye girdi! Kentin en yüksek tepesine bayraðýný dikti! Bu yazýnýn yazýldýðý sýralarda Kobani'nin tahliye edilmesine baþlandýðý haberleri geliyordu. Kentin Savunma Bakaný Ýsmet Þeyh ise, "IÞÝD Kobeni'ye girerse burasý hem onlara hem bize mezar olur" demiþti... Kobani, IÞÝD'in yarattýðý kan deryasý içinde bir kýrýlma noktasýydý... Ve þu meþhur koalisyon güçlerinin gözleri önünde kýrýldý, kýrdýrýldý! Türkiye de, salt Kürtlerin IÞÝD tarafýndan kýyýma uðratýlmasýný istediði için, bu barbarlýk sürerken kýlýný bile kýpýrdatmadý! IÞÝD'i durdurmak için hiçbir operasyona giriþmedi! Oysa ne demiþti Davutoðlu? "IÞÝD'in Kobani'ye girmemesi için elimizden gelen her þeyi yapacaðýz." (!!!) Kobani düþtüðüne göre Türkiye'nin elinden hiçbir þey gelmedi mi? Yoksa, kendilerini dev aynasýnda görerek tafra atanlar, ellerinden gelen her þeyi artlarýna mý koydular?! Türkiye'nin IÞÝD ve Kobani konusunda ikiyüzlü ve art niyetli bir politika izlediði artýk bütün dünya tarafýndan çok net olarak görülüyor! Davutoðlu'nun son açýklamalarýyla Türkiye'nin gerçek niyeti, artýk hiçbir kuþkuya yer býrakmayacak þekilde ortaya dökülmüþ bulunuyor. Ne diyor Davutoðlu? Hedef Esad'ý devirmek olursa, IÞÝD'e karþý operasyona katýlýrlarmýþ! Uluslararasý tarafsýz siyasi gözlemcilerin deðerlendirmelerine göre bunun anlamý þudur: Türkiye, hedefe Suriye ve Esad'ý koymakla, 3. dünya savaþýna davetiye çýkarýyor! Yani dünyayý felâkete sürüklemek için çaðrý yapýyor! Rusya faktörünü yok farzediyor! Rusya'nýn Suriye konusundaki hassasiyetlerini çok iyi bildiði halde bunlarý gözardý ediyor ve takmýyor! Ayný siyasi gözlemciler, Türkiye'nin bu art niyetli ve ikiyüzlü tavrýný ateþle oynamak olarak deðerlendiriyor ve dünyanýn bir ateþe sürüklenmesi tehlikesine dikkat çekiyorlar. Bu görüþe uluslararasý askeri uzmanlar da yüzde yüz katýlýyor. Tek umut, ABD'nin önderliðinde IÞÝD'e karþý oluþturulan koalisyon güçlerinin daha bir sorumluluk ve saðduyu ile hareket edip Türkiye'nin tavrýna itibar etmemelerinde. Öyle görünüyor ki, sýfýr sorun diye diye bütün komþularýyla sorunlu ve kavgalý hale gelen Türkiye, Erdoðan'ýn ve AKP'nin önderliðinde, özelde kendini, genelde tüm dünyayý ateþe atmaktan çekinmeyecek bir zihniyetin pençeleri arasýnda hem çýrpýnýyor, hem bocalýyor! Ve ne yazýk ki Türkiye seçmeninin yüzde 52'si böylesine karanlýk ve köhne bir zihniyetin arkasýnda! Ve insanlarý gözünü kýrpmadan boðazlayarak, kafalarýný gövdelerinden ayýran canilerin de yanýnda! "Kobani'nin düþmemesi için elimizden gelen her þeyi yapacaðýz" demiþlerdi! Ýþte Kobani düþtü! Ve onlar... Bu iðrenç ve ikiyüzlü yalanlarýnýn üstünde oturup hiçbir þey yapmadan bunu sadece seyrettiler!

5 5 8 Ekim 2014 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ýskoçya misali, bir referandum yapsak, "Hade Ýngiliz'e geri dönelim" desek, nasýl bir sonuç çýkar acaba? Doðrusu ben halkýmdan çok umutluyum. MÝÞ-MIÞLAR * Patates üreticileri için tehlike çanlarý çalýyormuþ. - Ey tüketiciiiiiiii Uyannnnnnnnnn Bu mesaj sanadýr Yarýn patetesin kilosu 2 TL olursa hiç þaþýrma * KTOEÖS "Öðretmen joker gibi kullanýlacak ama açýk yine kapanmayacak" demiþ. - Bu kadarýný benim aklým da kesiyor hocam. Geçin bu bölümü Aklýmýn kesmediði bu eðitimin nasýl düzeleceði. Nasýl adam gibi eðitim görecek bizim bu çocuklar, o bölümü bir daha anlatýr mýsýnýz lütfen? Kaçýranlar var da! * Saðlýk Bakaný Gülle, saðlýk sigortasýnýn devrim niteliði taþýdýðýný söylemiþ. - Lütfen ciddi olun arkadaþlar Lütfen gülüþmeyin Ne demesini beklersiniz yani size Onun da görevi "ortaya karýþýk" laflar. * Ülkede "kaos" varmýþ. - Pek çok seveni ve kullanýcýsý var bu sözcüðün. Ama o kadar çok tekrarlanýyor ki baþbakan bile söylediðinde etkisi de, anlamý da, hükmü de, cürmü de yoooook. * TDP Genel Baþkaný Özyiðit "Hükümet miadýný doldurdu" demiþ. - Farkýnda mýsýnýz? Çok ivedi olarak saðlam bir muhalefete ihtiyacýmýz var gibi geliyor bana... * Rumlar giderek daha çok dibe batýyormuþ. - Bu tür felaket haberlerine sevinmek olmaz ama ne yapayým! Düþünün ki yalnýzlýktan kurtulmuþ olacaðýz. * Nobel Týp Ödülü sahiplerini bulmuþ. - Yazýk YDÜ'ye bir þey çýkmadý ha! Seneye inþallah. * IÞÝD Kobani'den sonra Türkiye'ye saldýracakmýþ. - Eceli gelmiþ köpek gibi cami duvarýna iþeyeceðini hiç sanmam!.. Serdar Denktaþ, belli ki Eðitim Bakanlýðý görevini de hakký ile yapýyor... Baksanýza, bir haftadýr hiçbir þikayet yok! AH ÞU IÞÝD AH! BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ayyy Vallahi çok light bir toplum olmaya baþladýk. Kurban kaný bile göremez hale geldik. Ay ayyyy Bir son versinler artýk bu vahþiliðe! Ne güzel söylemiþ o kadýn sanatçý: Bayram sevinci mi, hayvanlarla savaþ mý? Resmen savaþ bu!.. Çevre kan gölüne dönmüþ. Sanýrsýnýz IÞÝD gelmiþ Yeterr artýk Yeterrrr. Bakamýyorum, göremiyorum. Offff Bu vahþet karþýsýnda, gene 5-10 gün kasaba uðrayamayacaðým. Sonra mý? Kaldýðýmýz yerden devam yahu! Çevir yanmasýn. Ýþte bu nedenledir ki; muhterem halkýmýn söylediðine deðil, yaptýðýna bakmayý tercih ediyorum! Kavgasýz günümüz geçmiyor. Taþla, býçakla, kurþunla birbirimizin kanýný akýtmadýðýmýz gün yok. Üstelik bütün hýrsýmýz, bütün öfkemiz, bütün gücümüzle saldýrýyoruz Ha diyorsanýz ki o baþka, bu baþka Siz de haklýsýnýz CTP de baþka, DP de baþka!.. Laf aramýzda ama bu kadar çok hayvan sevgisi biraz aþýrý deðil mi Her zaman yaptýðýmýz gibi, yine aþýrýya kaçmaya baþlamadýk mý Sabah, Sulu Çember den, DAÜ kapýsýna gelene kadar tam 26 köpek saydým yolda. 7-8 köpekli sürüler vardý, belki arada 1-2 tane de kaçýrdým. E þimdi bu kadarý hayvan sevgisi mi? Danayý kessinler ama biz görmeyelim? Böylesi de mi hayvan sevgisi? Görmeyince tamam yani! Ne anlayýþ be! Ah þu IÞÝD ah Niye her þeyi böyle açýk açýk yapar da, bu kadar nefret toplar anlayabilmiþ deðilim!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu LOKANTALAR ÜLKESÝ (Ýstanbul)- Ah güzelim Kýbrýs'ýn kuzeyi Neler diyorlar senin için duydun mu? Güya sen üniversiteler deðil de lokantalar ülkesi olmuþsun. Öyle dediler. Öyle okudum. Vatandaþ bayram tatilini fýrsat bilerek gezmek için güneye geçmiþ. Muhabirin sorusuna öyle demiþ. "Lokantalarla doldurulmuþ kuzeyde gezilecek yer kalmadý " Oysa Kantara var Buffavento Kalesi var Karpaz, Altýnkum, Lapta, Garava'nýn etekleri Deniz kýyýlarý Þeherde bandabuliya Omorfo'da portakal bahçeleri. Lefke'de hurma aðaçlarý, Þeyh Nazým Kýbrýsi'nin mezarý Limnidi'nin doðal bahçeleri, doðal insanlarý. Ambeligu'nun yaþattýðý Kýbrýs kültürü. Akan sularý. Karþýda Trodos manzarasý varken oturup kebap yiyeceðin Garadað tepesi Maðusa'ya gitmedim daha Oranýn da gezilecek çok yerleri var Maraþ kenarlarý mesela Oradan bakýnca her tarafý dolduran babutsalarý, yýkýk dökük film seti gibi evleri, sokaklarý Askeri araçlarýn geçiþ üstünlüðü Ekmek fýrýnlarý Köyleri Muhtar Meraklý'nýn zeytinlikleri, manzarasý Gittiðin her köyde kahve içilecek kahvehaneleri Daha neler var sende, neler. Bir çýrpýda sayabileceklerim bunlardý. Ne surlar içinden bahsettim Ne Gönyeli ovasýndan Ne Pergama tarlalarýndan Gezilecek o kadar yer varken senin için lokantalar ülkesi dediler Ve bu mübarek bayramda seni terk ettiler. Neymiþ güneyde gezilecek yerler lokantalardan daha fazla Limasol mesela Þarabý vardý bir zamanlar. Þimdi betonarmeleri yoðunlukta Denize sýfýr evlerinden denize girmek vardý eskiden. Þimdi kiliselerin gölgesinden denizi görememek... Baf'ýn daðlarýnda ne iþleri var bu gezgincilerin, anlamadým. Üzüm baðlarýný mý görecekler? Elma bahçeleri, þaraphaneler Baf'ýn sakin köþeleri, Kalesi, limanýný mý? Hele Pelikan Meyhanesi'nde taze balýklarla, içilecek meyleri Yok Kuzeyde alasý olmalý Ancak kimseyi memnun etmek kolay deðil Kýbrýs'ýmýn kuzeyi Tutturmuþlar lokanta ülkesi oldu, gezilecek yer kalmadý, diye Adamlar ölüyor oysa burasý için. Gelen gitmiyor Yorganýný, battaniyesini, yastýk yüzünü alan, atlayýp daimi kalmak üzere geliyor buralara. Eskisi gibi para da yok üstelik. Gezilecek yer de Para da vermiyorlar kaç zamandýr Bu insanlar neden hala sana gelsinler? Demek ki bitmemiþsin. Moralini bozma Gün gelecek sende hala ekmek olduðunu görecekler. Göstereceksin onlara Lokantalar ülkesiymiþ GÖÇ YASASINA DUR DE Latifoðlu: Sendikalar etkisizleþtirildi Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Hür-Ýþ) Baþkaný Yakup Latifoðlu, "Göç Yasasý" olarak da bilinen Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ -Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý'nýn çalýþanlar üzerinde felaket yarattýðýný ve iþ barýþýný bozduðunu savundu. "Göç Yasasýna Dur De Ýnisiyatifi" adýna yazýlý bir açýklama yapan Latifoðlu, sözkonusu yasayla Anayasa'nýn çiðnendiðini belirterek, yasayla, toplu iþ sözleþmesindeki pazarlýk payýnýn ortadan kaldýrýldýðýný ve sendikalar etkisizleþtirilerek, çalýþanlarýn örgütlülüðüne sekte vurulmaya çalýþýldýðýný kaydetti. Yasanýn, Anayasanýn 54. maddesinde düzenlenen "çalýþanlarýn toplu iþ sözleþmesi ve grev" hakkýyla ilgili maddesine aykýrý olduðunu ifade eden Latifoðlu, yasanýn toplu sözleþmeye müdahale ettiði için anayasayý çiðnediðine iþarete ederek, esas hedefin, toplumsal mücadelenin kýrýlmasý olduðunu söyledi. MÜZAKERELER Erk: BM derhal devreye girmeli CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk, "Anastasiadis ve Güney'deki tüm siyasi partileri, müzakere masasýný terk etme kararlarýný gözden geçirmeye" çaðýrdý. Erk, dün meydana gelen geliþmelerle ilgili açýklamasýnda, BM'ye de "derhal devreye girerek bir kriz yaþanmasýný önleme" çaðrýsýnda bulundu. Erk, Rum tarafýnýn ABD ve AB'yi devreye sokma giriþimlerini de tehlikeli bulduðunu kaydetti. Erk'in açýklamasý þöyle: "CTP, doðal gaz konusunun Kýbrýs sorununda çözüme ulaþýlmasýný teþvik edebilecek bir katalizör olabileceðine inanmakta, bölgemizdeki barýþ ve iþbirliði arayýþlarýnýn önünde engel teþkil edebilecek yaklaþýmlarýn vahim sonuçlar doðurabileceðinden hareketle tüm taraflarýn saðduyulu deðerlendirmeler yapmasý gerektiði üzerinde durmaktadýr. Rum tarafýnýn Münhasýr Ekonomik Bölge olarak adlandýrdýðý bölgede son günlerde baþlatmýþ olduðu yeni sondaj çalýþmalarýna müteakip Türkiye'nin kendi Kýta Sahanlýðý içerisinde yer aldýðý gerekçesiyle çalýþmalarý tehdit olarak nitelendirdiði bilinmektedir. Bölgemizde hidrokarbon yataklarýnýn var olduðuna iliþkin Latifoðlu, yasayla birlikte 2013 yýlýndan bu yana iþe girenlerin bayram ödeneðinin kaldýrýldýðýný ve iþ yerlerinde huzursuzluklarýn baþladýðýný kaydetti. Yasa kapsamýnda iþe girenlerle, eski çalýþanlar arasýnda bu nedenle huzursuzluklar yaþanmaya baþladýðýný ifade eden Latifoðlu, eþit iþe eþit ücret alamayan bazý çalýþanlarýn, Anayasa çiðnenerek yapýlan bu haksýzlýða karþý yargýya baþvurduðuna iþaret etti. "Göç Yasasý"ný bugün hiçbir kesimin desteklemediðine dikkat çeken Latifoðlu, hükümetin, toplumun tüm kesimleri tarafýndan istenmeyen bir yasayý yürürlükte tutmasýna anlam veremediklerini kaydetti. "Göç Yasasýna Dur De Ýnisiyatifi" olarak baþlattýklarý mücadele karþýsýnda hükümetin sessiz durmayý sürdürmesini de eleþtiren Yakup Latifoðlu yasa kaldýrýlana kadar mücadelelerinin devam edeceðini sözlerine ekledi. DKP: Kobani'de direniþ kazanacak Devrimci Komünist Birlik iki yýlý aþkýn bir süredir IÞÝD teröristlerinin saldýrýsý altýnda kalan ve 22 gündür kuþatýlmýþ durumda bulunan Suriye'nin Kobani þehrinde on binlerce sivilin büyük bir direniþ sergilediðini kaydetti. DKB adýna yazýlý bir açýklama yapan sözcü Yusuf Alkým, IÞÝD çeteleri tarafýndan Kobani'ye yönelik sürdürülen saldýrýlarý ve onlarýn arkasýndaki emperyalist güçleri protesto etmek için yarýn saat 18.00'de Lefkoþa Otobüs Terminali'nden baþlayacak yürüyüþe destek vereceklerini açýkladý. GÜNEYDE CENAZE ÇETESÝ Rum tarafýnda, papaz ve metropolitliklerin de karýþtýðý bir cenaze çetesi oluþtuðu haber verildi. Simerini "Kutsal Ölü Ticareti" baþlýklý haberinde, bazý metropolitliklerin, ölüler için düzenlenecek cenaze törenlerini ya para karþýlýðýnda þahsen veya törenlerin taþeronluðunu yaparak "müþteri" saðladýklarý özel cenaze evlerinden aylýk gelir elde ettiklerini bildirdi. bilgilerin gündeme geldiði ilk günlerden beridir uyuþmazlýk konusu olduðu bilinen Münhasýr Ekonomik Bölge ve Kýta Sahanlýðý yaklaþýmlarýnýn her ikisinin de uluslararasý hukuk baðlamýnda savunulabildiði günümüz koþullarýnda, en çýkar yolun Kýbrýs sorununun karþýlýklý kabul edilebilir bir çözüme kavuþturulmasýna odaklanmak olduðunu bir kez daha hatýrlatmak isteriz. Bu konudaki uyuþmazlýða ve gerginliðe raðmen Rum tarafýnýn müzakere sürecinde doðal kaynaklar konusunda ortak bir komitenin oluþturulmasýný reddederek tek taraflý olarak yeni sondaj çalýþmalarýný gündeme getirmesi bize göre bölgesel iþbirliði ve barýþ sürecini olumsuz etkilemektedir. Gelinen aþamada Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun müzakerelere iliþkin Rum tarafýnýn sergilediði tutumu neredeyse sevinçle karþýlayan açýklamasý bize göre Kýbrýs Türk tarafýnýn konuya iliþkin hassasiyetlerini yansýtmaktan uzaktýr. Kýbrýs Türk tarafý yaþanan olumsuz geliþmelere raðmen bu uyuþmazlýk konusunun müzakere masasýnda aþýlabileceðine dair net bir tavýr içerisinde olmalý ve müzakerelerin kopmasýndan asla medet ummamalýdýr." Gazete, papazlarýn, cenaze sahipleri ile telefon görüþmesi yaparak, cenaze iþlerinin tamamýnýn kilisenin ilgili birimi tarafýndan yapýlacaðýný belirttiði ve cenaze yakýnlarýyla masraf pazarlýðý yaptýðýný yazdý. Habere göre, cenaze sahipleri ile cenazenin evden alýnmasý ve gömülene kadar uygulanacak bütün prosedür için bin 60 Euro'ya varan fiyatlarla sözleþme yapýlýyor. Güneyde maaþlar 18 yýl geriledi Güney Kýbrýs'taki çalýþanlarýn maaþ miktarýnýn, neredeyse 18 yýl öncesiyle ayný olduðu bildirildi. Haravgi gazetesi, Eurostat'ýn dün yayýmladýðý verilere dayanarak, Güney Kýbrýs'taki iþsizliðin diðer AB üyesi ülkelere kýyasla çok daha fazla olduðunu, maaþlarýn diðer AB ülkelerinden daha az olduðunu ve son 4 ayda yapýlan kesintilerle, maaþlarýn 18 yýl öncesindeki seviyeye düþtüðünü yazdý. Haberde, Eurostat'a göre, Güney Kýbrýs'ta bu yýlýn ilk 3 ayýnda, uzun vadeli iþsizlik oranýnýn da yüzde 2 oranýnda artýþ gösterdiði kaydedildi. GÜNLÜK "ESAD ABD'DEN DAHA ETKÝLÝ SALDIRIYOR, ABD BOÞ ARAZÝ BOMBALIYOR" Bir IÞÝD militaný, ABD öncülüðündeki saldýrýlarýn kendilerini çok etkilemediðini, ancak Suriye ordusunun taarruzlarýnýn daha etkili olduðunu söyledi.kobanê saldýrýlarý sürerken, ABD liderliðindeki koalisyon güçleri Suriye ve Irak'taki IÞÝD hedeflerini vurmayý sürdürüyor.wall Street Journal'a konuþan bir IÞÝD üyesi, Suriye ordusuna ait savaþ uçaklarýnýn örgüte yönelik saldýrýlarýnýn, koalisyonun saldýrýlarýndan daha etkili olduðunu kaydetti. Ayný kaynak, IÞÝD'in petrol ticaretinin de sürdüðünü iddia etti. Gazeteye konuþan Özgür Suriye Ordusu'na yakýn kaynaklara göre koalisyon güçlerinin saldýrýlarý çoðu zaman IÞÝD tarafýndan tahliye edilen kamplarý ve tesisleri hedef alýyor. Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlýðý dün ve önceki gün, Rakka, Deyr ez-zor ve Kobani'deki IÞÝD noktalarýnýn vurulduðunu duyurdu. MASA OYUNU BÝTTÝ Rum tarafý 'game over' dedi ve masadan çekildi. Zaten kýrk yýldýr görüþüyorduk da ne anladýk... Masa oyunu bittiðine göre, artýk sahaya inebiliriz demek! IÞÝD ÝNTÝKAMI 'Milliyet' flaþ bir haber yayýnladý dün son dakika... IÞÝD Türkiye'ye karþý bir saldýrý eylemine giriþebilirmiþ... Türk istihbarat kaynaklarý yakalamýþ bu bilgiyi... Tezkerenin meclisten geçmesi IÞÝD'i çok kýzdýrmýþ. Saldýrý bombalý araçlarla yapýlabilirmiþ... Unutmayýn, Kýbrýs da Türkiye'nin elinde ve o da tehlikede... KAPILAR Rum tarafý yalnýz masadan çekilmekle kalmayacak ve baþka önlemler de alacakmýþ... Bunlarýn arasýnda kapýlarýn kapatýlmasý da varmýþ... Mandraya selam, yola devam! SIRA DENÝZDE Kýbrýs'ýn yarýsýný kýrk yýldýr elinde tutan Türkiye Rum topraklarýný sahte koçanlarla herkese tapuladý... Þimdi de denizlerin parsellenip koçan verilmesine mi geldi sýra? Týrnak... "Ýsveç, insani geliþim endeksinde zirvede, kiþi baþýna servette en iyilerden, ortalama ömür aldý baþýný gidiyor falan filan (!) Þimdi bu Ýsveçli bakanlara desen ki, 'ne olacak bizim çocuðun istihdam iþi' aval aval bakacaklar elbette... Düðün de gezmez, her cenazeye de gitmez bunlar, kesin!.. Ve belki 'kurdele' de kesmezler birlikte..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Kudret Özersay'ýn 'benim manevi babam' dediði Eroðlu'nun adaylýðý belirsizliðini korurken, kendisine ilk destek açýklamasýnýn Hataylýlar Derneði Baþkaný Bertan Zaroðlu'ndan gelmesi kafalarý karýþtýrdý. Özersay'a destek vereceklerini açýklayan Zaroðlu'nun bu tavrý, destek Türkiye kaynaklý mý sorusunu akýllara getirdi..." Mehmet MOREKET (Havadis) "Son engel Suriye ve Ýran. Rusya, patates votkasý ve kvasýn sarhoþluðundan uyanýnca, Esad direnecek gücü buldu. Nereye kadar? Rusya, Çin ve Ýran desteklerini çekerlerse ölümlerden ölüm beðensin Beþar Esad. Ya Allah, bismillah, allahuekber çýðlýklarý arasýnda, kýrk satýrla kuþbaþý halinde doðranacak." Kývanç BUHARA (Detay) "Yolun sonunda artýk sandýða gidecek seçmenin de ciddi bir sorumluluðu vardýr. Bütün bu 40 yýl içinde yapýlmayanlara, yapmayanlara, yapamayanlara hala daha gidip oy verecekse, yapýlanlardan da hiç þikayet etmeyecek." Arif ALASYA (Haberal Kýbrýslý) Günün Kahramaný KUDRET ÖZERSAY Rum tarafýnýn müzakerelerden çekildiðini Türkiye'de dinlencede bulunduðu sýrada öðrenen Kudret Özersay, sosyal medyada duygularýný þu cümleyle paylaþtý: "Yavuz hýrsýz ev sahibini bastýrýr misali..." Ne anlaþýldýðý pek belli olmayan bu cümle üstüne Özersay'ýn takipçileri bir dizi yorum yaptý, ancak kayda deðer bir þey söyleyen olmadý... Yavuz hýrsýz kim, ev sahibi kim? Özersat bu sözlerine açýklýk getirmeli, daha açýk konuþmalý, þeffaf olmalý... Kapalý anlam içeren bilgelik her zaman iþe yaramaz...

7 8 Ekim 2014 Çarþamba 57 YAÞINDAKÝ FALHAN YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Lefkoþa'da Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan 57 yaþýndaki Mehmetali Falhan önceki gün yaþamýný kaybetti. Polisin açýklamasýna göre, Falhan önceki gün saat sýralarýnda, yoðun bakým servisinde aniden rahatsýzlandý ancak kurtarýlamadý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. BUGÜN DÜNYA LIONS GÜNÜ KKTC Kulüpler Birliði ve birliðe baðlý Lions Kulüpleri, Dünya Lions Günü dolayýsý ile Lefkoþa'daki Atatürk Anýtý'na bugün saat 10.00'da tören yapacak. Birlikten yapýlan açýklamaya göre, anýta çelenk konulup, saygý duruþunda bulunulduktan sonra, Atatürk Meydaný'na (Sarayönü) doðru pankartlý yürüyüþ gerçekleþtirilecek. "DÝKKAT! MOTOSÝKLET KAZASI" YÜRÜYÜÞÜ Motosiklet kazalarýna dikkat çekmek amacýyla Ekim tarihleri arasýnda Dipkarpaz'dan Lefkoþa'ya "Dikkat! Motosiklet Kazasý Yürüyüþü" düzenleniyor. Bir grup motosiklet sürücüsüyle, motosiklet kazalarýnda hayatlarýný kaybedenlerin yakýnlarýnýn düzenlediði yürüyüþ cuma günü saat 10.00'da baþlayacakve 17 Ekim'de Lefkoþa Kabristanlýðý'nda son bulacak. Yürüyüþe katýlanlar, günde 8 saat yürüyecek ve belli noktalarda çadýr kuracak. Yedi gün sonunda ulaþýlacak Lefkoþa mezarlýðýnda, motosiklet kazalarýnda yaþamýný kaybedenler anýlacak. ABD IÞÝD'LE MÜCADELEYE 1.1 MÝLYAR DOLAR ABD Savunma Bakanlýðý Pentagon, terör örgütü IÞÝD'in Suriye ve Irak'taki hedeflerine yönelik yaz aylarýnda baþlayan operasyonlarda þimdiye kadar 1,1 milyar dolar harcandýðýný bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlýðý'ndan (CENTCOM) yapýlan açýklamaya göre, IÞÝD hedeflerine dönük haziran ortasýndan beri devam eden hava saldýrýlarýnýn ülkeye maliyeti 1,1 milyar dolarý buldu. Saldýrýlarda CENTCOM'un sorumluluk sahasýnda konuþlanmýþ ABD donanmasýna ait uçaklarýn yaklaþýk 185 mühimmatý havadan býraktýðý ve 47 Tomahawk füzesinin gemiden fýrlatýldýðý belirtilen açýklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaþ jetlerinin ise hedeflere yaklaþýk 1000 mühimmat býraktýðý bilgisi verildi. OLÝMPÝYAT ÞAMPÝYONUNA 6 AY CEZA ABD Yüzme Federasyonu, alkollü araç kullandýðý için 30 Eylül'de gözaltýna alýnan olimpiyat þampiyonu Michael Phelps'e 6 ay men cezasý verdi. ABD Yüzme Federasyonu (USA Swimming), 30 Eylül'de Maryland eyaletinin Baltimore kentinde alkollü araç kullandýðý ve hýz limitini aþtýðý için gözaltýna alýnan 29 yaþýndaki yüzücüye, "Federasyonun veya yüzme sporunun imajýný ya da itibarýný zedeleyecek" bir hareket yaptýðý gerekçesiyle ceza verilmesi kararý aldý. Federasyonun internet sitesinden yapýlan açýklamaya göre, disiplin kurallarýný çiðnediðine hükmedilen Phelps, 6 ay men cezasý (6 Nisan 2015'e kadar) almasýnýn yaný sýra 2015 Dünya Su Sporlarý Þampiyonasý'na gidecek ABD Milli Takýmý'na girme þansýný da kaybetti. 22 madalyayla "olimpiyat tarihinin en fazla madalya kazanan sporcusu" unvanýnýn sahibi Phelps ayrýca, federasyonca verilen ödenekten de 6 ay mahrum kalacak. AKINCI KARPAZ DA- Mustafa Akýncý bayramýn son gününü de Karpaz da geçirdi. Karpaz köylerindeki vatandaþlarýn bayramýný kutlayan ve sorunlarýný dinleyen Akýncý öðle yemeðini de Kumyalý daki Zitovikla Restoranýnda yedi. BÝRÝNCÝ: KOBANÝ SAVUNMASI DEMOKRASÝ MÜCADELESÝDÝR Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP) Genel Sekreteri Mehmet Birinci, Kobani'de üç haftadýr insanlýk dramý yaþandýðýný belirterek, Kobani'deki savunmanýn demokrasi mücadelesi olduðunu, direniþin dünyadaki ezilen uluslara zorluklara karþý direnmenin yeni bir örneðini sunduðunu kaydetti. Birinci, gerici ve faþist ÝÞÝD çetelerinin kendilerinden olmayanlarý yok etmek için sözde din ve inanç ORTADOÐU'DA SAVAÞ KTOEÖS'ten ortak tepki çaðrýsý GÖKÇEBEL: "ORTADOÐUDA'KÝ PÝS VE KANLI PAYLAÞIM SAVAÞI BÜTÜN ÝNSANLIÐA KAN BULAÞTIRAN BÝR HAL ALMIÞTIR" Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Tahir Gökçebel, Ortadoðu'da yaþanan "pis ve kanlý" paylaþým savaþýnýn, bütün insanlýða kan bulaþtýran bir hal aldýðýný ileri sürerek, insanlýðýn geleceði için savaþa karþý ortak ve geniþ tepki koyma çaðrýsýnda bulundu. Gökçebel, "Kýbrýs halklarý bölgedeki politikalara karþý birlikte tepki koymayý baþarmalýdýr. Gazýn, petrolun çoktan kokusu yayýlmýþtýr. Denizdeki sürtüþmelerin karaya ulaþmasý bir kývýlcým kadar yakýndýr. Bölgede yaþanan katliama birlikte karþý çýkýlmalýdýr" dedi. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýbrýs'ýn Ortadoðu'nun bir parçasý olduðunu, Orta doðuda yaþanan beklenmedik durumlarda Kýbrýs'ýn uçak gemisi vazifesi gördüðünü savundu. Ortadoðu'daki tarihin bilinen en ahlak dýþý paylaþým savaþýnda uluslararasý hukuk, BM düzeni ve medya tarafsýzlýðýnýn tamamen yitirildiðini savunan Gökçebel, bu savaþýn, her türlü entrika ile birlikte en kanlý ve kuralsýz savaþlardan biri haline geldiðini söyledi. Gökçebel, "Celladýn kurban, bazen kurbanýn cellad yapýldýðý bu çirkin savaþ, baþta kadýn ve çocuklarý hedef alan, binlerce yýl birlikte yaþayan mazlum halklarý kurban yapan ve insanlýk medeniyetinin bir çýrpýda yok eden bir karanlýk çaðý yaþatmaya baþlamýþtýr" dedi. Kýbrýslýlarýn, ABD ve AB'den çözüm ve barýþ beklediðini kaydeden uðruna, Irak ve Suriye'de masum insanlara saldýrdýðýný kaydederek, ÝÞÝD'in Suriye ve Irak topraklarýndaki deðiþik mezhep ve yaþam tarzlarýndaki topluluklarý boyunduruk altýna almak için vahþet düzenlediðini ifade etti. Birinci, Kobani halkýnýn emperyalistlerinin arzu ettiði planlarla ve onlarýn emirleri ile hareket etmek istemediðini de belirtti. Gökçebel, þöyle devam etti: "Bu kanlý paylaþým savaþý içerisinde su, enerji nakilleri hesaplarý çoktan yapýlmýþtýr. Ortadoðu'da yaþanan beklenmedik durumlarda Kýbrýs uçak gemisi vazifesi görmektedir. Ayný zamanda Kýbrýs'a kötü senaryolarda tahliye adasý, kara para, uyuþturucu, insan kaçakçýlýðýn merkezi rolü biçilmiþtir. Yeni rolünü þimdiki haliyle hiçbir sýkýntý çýkarmadan yerine getiren adamýzda, barýþ ve çözüme emperyalistlerin ihtiyacý yoktur. Her gün aktör olanýn figüran olduðu, avcýnýn kurban, kurbanýn avcý yapýldýðý orta doðudan Kýbrýs da nasibini alacaktýr. Bitmez tükenmez sahte görüþmeler Kýbrýs'a gerçek barýþý getirmeyecektir" ABD'yi de Ortadoðu politikalarýndan dolayý eleþtiren Gökçebel, "Yaratýlan canavara yapýlan harekat bile yalandýr. ÝÞÝD istenileni yaptýðý sürece müdahale yapýlmamýþtýr" dedi. Tahir Gökçebel, bölgede yaþanan katliama birlikte karþý çýkmak gerektiðini belirterek, þöyle devam etti: "Ülkemizde yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlan misyonerlik faaliyetleri ve tarikatlaþma seyredilmemelidir. Adamýzda ve bölgemizde barýþ için ortak ve geniþ tepkiler konulmalý bu politikalara, vahþete, savaþlara karþý ortak bir mücadele refleksi geliþtirilmelidir. Ýnsanlýk büyük bir imtihandan geçmektedir. Bu vahþet durmalýdýr. Bu kan durmalýdýr. Ýnsanlýk kendisiyle girdiði bu sýnavdan baþarýlý çýkmalýdýr. Herkes yüksek sesle bu kanlý savaþa birlikte karþý çýkmalýdýr" 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI KURUMUN PARASI YOKSA SUÇLU VATANDAÞ MI? Görneç köyünden telefonla gazetemizi arayan Halil Þensoy isimli vatandaþýmýzýn þikayeti Görneç köyünde yaptýðý eve kurumun parasý yok diye bir türlü elektrik baðlanamamasý. Vatandaþýmýz gazetemize þunlarý söyledi: "Ýsmim Halil Þensoy... Görneçliyim... Görneç köyüne ev yaptým. Arkasýndan da evlendim. Ancak bugüne kadar hala evimde elektrik yoktur. Evlenmeden önce köyümüze gelen UBP de, CTP de sorunlarýmýzý dinlerken, kendilerine yeni yaptýðým evime elektrik baðlatamadýðýmý söyledim. Seçimden sonra halledeceklerinin sözünü verdiler. Maksatlarý oylarýmýzý almaktý. Ýnþa ettiðim evimin yakýnýndan elektrik hattý geçmektedir. Müracaat ederek iki direkle evime elektrik alabileceðimi söyledim. Bir sürü mazeret uydurdular. Geçit yok, yol yok gibi bahaneleri sýraladýlar. Evime elektrik almak için kendilerinin gösterdikleri yerden itibaren 9 adet elektrik direðinin dikilmesi gerektiðini ve bunun da 40 bin TL'ye mal olduðunu söylediler. Yani Elektrik Kurumu'nun parasý yokmuþ. Koskoca kurumun parasý olmadýðý için evime elektrik alamýyorum. Ve eþim anasýnýn evinde kalmaya devam ediyor. Bu nasýl bir evliliktir diye sorarsanýz ben de devlete bunu sormak istiyorum. Bir jeneratör aldým. Ama devamlý iþletecek olsam bana ait bir benzin kuyusu olmasý gerekir. Mandralara, su kuyularýna elektrik baðlamaya parasý olan kurum evime elektrik baðlayamýyormuþ... Seçimlerde geldiklerinde elektrik için bana yardým edeceklerine dair köylülerin önünde söz vermiþlerdi. Düþünün evime televizyon aldým, buzdolabým elektronik eþyalarým var ama daha elektrik olmadýðý için kullanma þansým yoktur... Kutsal aile dedikleri ve evlenirken bile bizden para aldýklarý o kurumun kutsallýðý nasýl bir þeydir ki evlenmemize raðmen hala daha aile olarak bir arada olamadýk. Gündüz evimize oluyoruz ancak biz eþyalara bakýyoruz, eþyalar bize, çünkü kullanamýyoruz. Geceleri mecburan analarýmýzýn evine gidiyoruz. Sadece sorun televizyon deðildir. Elektrik olmadýðý için su da bulunmuyor... Temizlik de sorun oluyor. Bu zamanda ev yapýp aile kurmak için yapýlan harcamalarýn boþa gitmesi deðil midir? Devlet yaþýmýz geldiðinde bizi askere alýr, askerlikten sonra vergimizi de alýr. Sigortamýzý, ihtiyat sandýðýmýzý bir tamam öderiz. Bunlarýn hep vatandaþlýk görevi olduðu söylenir bize. Ancak kendisine hizmet ettiðimiz, vergimizi verdiðimiz devlet kendi üzerine düþeni yapmaktan kaçýnýr... Bu durumda ne yapmalý? Suçlu kim? Bu adada kalýp evlenip yuva kurduðumuz için suçlu muyuz?" BÝZÝM DUVAR KIBRIS'TA BARIÞ ENGELLENDÝ MÝ? Bizim Mandra Bayram dolayýsýyla Türkiye'den gelen sanatçýlar, mandranýn 5 yýldýzlý otellerini "sallarken" KTHY CAS maðdurlarý da bayramý çadýrda geçirir! Hükümet KKTC'nin asýl kurbanlarý olan maðdurlarla hiç ilgilenmezken, 6 bakanlýk koltuðunu birden iþgal eden Serdar Denktaþ'ýn "Beni ilgilendirmez, ne halleri varsa görsünler" açýklamasý, vatandaþlar arasýnda büyük öfke ve infial yaratýr. Maðdur aileleri "Sandýk günü sakýn kapýmýza gelmek gafletinde bulunmasýnlar" diyerek tepkilerini dile getirirler.

8 8 8 Ekim 2014 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Ben de yazdým CTP ve DP koalisyon hükümeti 2 Ekim'de yaptýðý bir basýn toplantýsý ile 1 yýllýk hükümetçilik dönemlerindeki sözde icraatlarýný açýkladýlar. Bu konuda birçok arkadaþ köþelerinde görüþlerini açýkladýlar. Ben de ayni konuda yazarak kendi görüþlerimi ortaya koyacaðým. Baþbakan Yorgancýoðlu, basýn toplantýsý yapmalarýnýn amacýný hükümet icraatlarýnýn(!) basýnda yeterince yer almamasý olarak açýkladý. Birader basýnda yer alacak icraat yapmýþ olsaydýnýz mutlaka basýnda yer alýrdý. Olmayan icraatlarý basýn mý uyduracaktý? Bu hükümetçik güya icraat ve reform hükümeti olarak kurulmuþtu. Ýddialý reformlar da Hükümet Programýnda yer almýþtý. Kamu, yerel yönetimler, saðlýk, eðitim, yargý, reformlarý yapýlacak, polis sivil idareye baðlanacaktý. Siyasal partiler ve seçim yasasý deðiþtirilecekti. Sendikalaþmanýn önü açýlacak, Merkez Bankasý'nýn baþýna bir Kýbrýslý Türk atanacaktý. Bunlarýn hangisi yapýldý? Hiçbiri. Yorgancýoðlu'na göre hükümet icraatý olarak "Toma"nýn KKTC'ne sokulmadýðý, Lefkoþa Hastahanesi'ne yeni park yeri yapýldýðý sunuldu. Bu arada yerel gelirler %70'den %78'e çýkarýlmýþ. Bu nasýl baþarýlmýþ? Üretimde ve istihdamda saðlanan artýþla mý? Ne gezer, halkýn cebine dolaylý vergi ve zamla el sokulmasý ve sözde vergi aflarý ile hükümetin gerçek alacaðýndan vazgeçmesi ile geçici olarak saðlandý. Bakanlýk harcamalarýnýn azaltýlmasý, bu hükümetin tasarruf tedbirlerine önem verdiðinin bir göstergesi olarak takdim edildi. Nerede tasarruf edildiði açýklanmadý. Ben yazayým. Öðretmen ihtiyacýna, saðlýk çalýþanlarý ihtiyacýna, polis ihtiyacýna göre istihdam yapýlmayarak tasarruf saðlandý. Netice: Öðretmensiz ve hademesiz okullar, artan her türlü kaçakçýlýk ve suçlarda patlama, saðlýkta kaos olarak ortaya çýkan durumlar. Eksik olsun öyle tasarruf. Bütçe açýðý azalmýþ. Külliyen yalan. Bütçe açýðý bu yýl sonunda 500 milyonun üzerinde olarak rekor kýracak. Bundan dolayý da bu hükümet bütçe açýðýnýn daha az olmasý için asgari ücreti artýrmadý ve yalan dolanla HP endeksi yayýnlýyor. Dýþiþleri Nami'nin ABD Dýþiþleri Bakaný ile görüþmesini bir ilk olarak sunuyorlar. O da yalan. Daha önce Talat o zamanki ABD Dýþiþleri Bakaný olan Condeleza Rice ile görüþmüþtü. Yorgancýoðlu icraat olarak, katý ve aðýr atýklarýn yakýlmasý süreti ie enerji üretilmesinin ihale aþamasýna getirildiðini de övünerek anlattý. Bre aymazlar (Aymaz dünyadan ve yakýn çevreden bihaber) bu katý atýklardan çýkacak olan kül gibi atýklarý ne yapacaksýnýz? Nerede depolayacaksýnýz? TC, Afþin Elbistan Santrallarýný çalýþtýran linyitten çýkan milyonlarca ton külle mücadele edemezken siz çýkacak külle nasýl mücadele edeceksiniz? Bu hükümet vakýf üniversitelerinin de içine etti. Ýstihdamý artýracak tedbirler alamadý. KKTC'yi dünyanýn en pahalý ülkesi yaptý. Girne ve Bafra'da denize akýtýlan lâðýmlarýn önüne geçemedi. Geçemedi bir yana, Baþbakan Yardýmcýsý Girne'ye akýtýlan lâðýmlar için ne olmuþ diyebiliyor. Bugün Mahkemelerin önünde 780 milyonluk liralýk açýlmýþ alacak verecek davalarý vardýr. Açýlacak olanlar dýþarýda. Buna karþýn yeni bir faiz yasasý yapýlamamýþ. Bankalarýn açgözlülüðü yüzünden Borçlarýn Yeniden Yapýlanmasý için çýkarýlan yasalar derde deva olamamýþ, mazbata maðdurlarý sayýsý azalacaðýna artmýþtýr. Bu hükümetçik zamanýnda meclis de doðru dürüst çalýþtýrýlamamýþ, çýkmasý gereken birçok yasa çýkarýlamamýþtýr. Sevgili Cenk Diler'in tespiti ile hükümet tarafýndan sunulan 113 yasa tasarýsýndan sadece 50'si yasalaþmýþ. Milletvekilleri tarafýndan sunulan 36 öneriden de sadece 14'ü yasalaþmýþ. Yani toplam 64 yasa. Bunlarýn da 48 tanesi deðiþtirilen veya tadil edilen yasalar. Geriye kalanlar ise toplam 18 yeni yasa ki bunlarýn içinde bütçe yasalarý ile reddedilen Anayasa deðiþiklik önerileri de vardýr. O zaman Yorgancýoðlu'na yeniden soralým. Nerede hükümet icraatlarý? Büyükkonuk Eko Günü 12 Ekim'de Büyükkonuk Belediyesi tarafýndan düzenlenen ve Telsim ana sponsorluðunda yapýlacak 15. Uluslararasý Eko Günü 12 Ekim Pazar günü gerçekleþiyor. Telsim'den yapýlan yazýlý açýklamada, Büyükkonuk Eko Turizm Derneði iþbirliðinde gerçekleþecek etkinlikte Kýbrýs kültürünü yansýtan yöresel lezzetler ve çeþitli dallardaki aktiviteler yer alacak. Önce Kadýn Projesi'nde yer alan kadýnlar da ürünlerini eko gününde satýþa sunacak. "Geçmiþin son noktasý, Büyükkonuk buluþma noktasý" sloganýyla gerçekleþecek etkinlik, keman, flüt, kaval, zurna gibi müzik aletlerinin çalýnacaðý dinleti ve "Karpaz Kýzlarý"nýn LONDRA'DA KURBAN RESEPSÝYONU KKTC Londra Temsilciliði'nde dün akþam Kurban Bayramý dolayýsýyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Londra'nýn Türk kökenli Enfield Belediye Baþkaný Ali Bakýr, Türkiye'nin Londra Büyükelçilik Müsteþarlarý Fatih Ulusoy, Orçun Baþaran, Baþkatip Mustafa T. Yýlmaz, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, iþadamlarý, sanatçýlar ve diðer davetliler katýldý. KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalý ve eþi Ýhsan Tuncalý'nýn ev sahipliði yaptýðý resepsiyona katýlanlara Kýbrýs'a halk danslarý gösterisiyle baþlayacak. Etkinlikte, konuþmalar yapýlýp, eko gün özel ödülleri verilecek. Eko-Gün'de ayrýca þu etkinlikler gerçekleþtirilecek: "Karadeniz Kültür Derneði Büyük Kýzlar Halk Danslarý Ekibinin gösterisi, Folk Der halk danslarý gösterileri, "Bareyalar" müzik gurubu konseri, Gazimaðusa Belediyesi Türk Sanat Müziði Korosu, kaval dinletisi ve Tokat Halkoyunlarý Ekibi gösterisi, Emir Gül- Hasan Balcýoðlu konseri, "Sol Anahtarý" müzik gurubu konseri, Maðusa Halk Danslarý Ekibi gösterisi, "Zirve" müzik gurubu konseri ve "Karpaz Kýzlarý"nýn kapanýþ dansý." has pilavuna, bulgur köftesi, su böreði ve baklava ikramý yapýldý. Konuþmasýnda davete katýlanlara teþekkür eden Tuncalý, Bayram kutlamalarýný geleneksel hale getirdiklerini söyleyerek, geceye katýlanlarý temsilcilikte aðýrlamaktan memnuniyet duyduðunu söyledi. Ýngiltere Kýbrýs Türk toplumunun ve tüm Türk toplumu aktivitelerini çok önemsediðini de dile getiren Tuncalý, güç birliði için teþekkür ederek, iyi bir bayram geçirilmesi dileðinde bulundu. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir AH "NATALÝE" AH! Ay baþýný iple çeker... Evde çocuk okula gitmek için, haným da mutfaða erzak almak için bekler... Ve o gün gelir... Asgari ücretin altýnda bir maaþa "köle" gibi çalýþan dostumuz aylýðýný alýr ve yanýndaki arkadaþýna, "bu akþam aþkýmla buluþma zamaný" der... Eve gider, banyo yapar ve eþi ile çocuðuna, "arkadaþlarla meyhaneye gidiyoruz" diyerek evden çýkar... Yolda arkadaþý ile buluþur ve yola koyulur... Ancak gittikleri yer meyhane deðil "karhane" olur!.. Ýçeri giren dostumuz "aþkým" dediði "Natalie" ile göz göze gelir... Ve "aþkým" dediði "Natalie"ye kavuþmak, onunla hasret giderip koklaþmak için "beyefendiye" para öder... Ayýn ortalama 24 günü çeþitli kiþilerin "aþký" olan "Natalie" o gece sabaha kadar bizim dostumuzun "aþký" olur... Bu arada gündüz maaþý aldýktan sonra arkadaþýmýzýn ilk durak yeri ev deðil kuyumcu olmuþtu... Ve oradan neredeyse bir aydýr hasret kaldýðý "aþký"na küçük bir hediye almýþtý... Gece baþlar ve alýnan hediye sahibine verilir... Daha sonra "X" bir otele gidilir, yemekler yenir, içkiler içilir ve odaya girilir... Gerisini sanýrým anlatmama gerek yok!.. Alan memnun, satan memnun... Arada kalana ise, "mutlu musun" diye soran yok!.. Kendisinden istenilen sadece verilen görevi yerine getirmesi... O da neredeyse her akþam bu görevi yerine getirmek için uðraþýyor... Satan için gecenin sabaha dönüþtüðü an normal bir sürecin yeniden baþlangýcý oluyor... Ayný þekilde arada kalan için "ufak" detaylarý saymazsak, onun adýna da pek deðiþen bir þey olmuyor... Ancak satýn alan için asýl "seviþme" o sabahtan itibaren baþlýyor... Çünkü aldýðý maaþýn yarýsýndan fazlasýný o gece harcamýþ bulunuyor... Üstelik bu ilk defasý da deðil... "Aþký" için bir gecede harcadýðý bu kadar para fazla mý? Harcadýðý an fazla gibi gelmese de, sabah uyandýðýnda aðýrlýðý yüreðine çöker... Ýþte fuhþun yasak olduðu KKTC'de, devlet eliyle yaptýrýlan fuhuþ sayesinde iþçilere ödenen iki kuruþ maaþý da geri alýyorlar... "Ahmak olmasýnlar, gitmesinler" demek en doðal hakkýnýz... Ama bazen insanýn gönlü laf dinlemiyor, içinden bir çýlgýnlýk yapasý geliyor... Ve yapýyor!.. Ancak ne yazýk ki sorunun büyüðü ondan sonra baþlýyor... Ben evli bir insaný örnek verdim... Siz bekarlarý çok daha þanslý bir konuma koyabilirsiniz... Ancak bunu da aþk cinayetlerini unutmadan dikkate almak gerekir... Ülkemizde bedava hiçbir þey yok!.. Yani bu ülkede sadece paralý olan tek þey "karhanelerde" satýlan kadýnlar deðildir... Mesela eðitim de paralýdýr... Bir çocuðu düzgün bir þekilde devlet okuluna hazýrlamak için en az bin TL gerekiyor... E adam asgari ücretin altýnda maaþ alýyor!.. Bir de yarýsýndan fazlasýný aþký için harcamýþ!.. Geriye kalan ise sigarasý ve rakýsýna ancak yetiyor!.. Sonrasý yok iþte!.. Daðýlan bir yuva, ya da þiddet gören bir kadýn... Ve okul yerine sokakta yetiþen bir çocuk!.. Dostumuz her ay baþý sonrasý, diðer ayýn baþý gelene kadar "ah Natalie ah" diye kendi kendini yemeye devam eder... Ve ay baþý geldiðinde o gece "Natalie"nin yanýna uçarak gider... Evde açlýk çeken karýsý ve kýzý ise baþlarýnýn çaresine bakmaya karar verir... Günün sonunda bazýlarý þanslý çýkar ve düzgün bir iþe girer, bazýlarýnýn ise yolu yuvalarýný yýktýðýný düþündükleri "Natalie" ile kesiþir... Ama yuvalarýný yýkan aslýnda "Natalie" deðil, aile bütünlüklerini korumakla yükümlü devlettir... Bir anlamda "Natalie" için para ödedikleri "beyefendi" devletin taa kendisidir... Not: bu yazdýklarým yaþanmýþ bir olaydýr... Birebir aileden dinledim... Ve bir kez daha bu düzene kahrettim!..

9 8 Ekim 2014 Çarþamba 9 Tünel ALINTI GEZÝCÝLER, KOBANECÝLER Sözümona "IÞÝD'e karþý" tezkere çýkaran AKP'nin ve sözümona "IÞÝD karþýtý" uluslararasý koalisyonun, haftalardýr IÞÝD'e direnen Kobane'yi yalnýz ve kuþatma altýnda tutmasýndan çýkan mesaj çok net: Kobane'nin direnen halklardan baþka dostu, IÞÝD'in direnen halklardan baþka düþmaný yok.ýþte bu koþullar, Kürt hareketi açýsýndan "askeri çatýþmasýzlýða" eþlik eden "AKP'ye muhalefetsizlik" sürecinin sona erdirilmesini gerektirdi. Kürt hareketinin "AKP'ye muhalefetsizlik" konumu, Gezi günlerinde Fýrat'ýn doðusundaki devrimci dinamiðin Fýrat'ýn batýsýndaki devrimci dinamikle bað kurmasýný engellemiþti. Bütün bunlar, "Gezicilerin" "Kobanecilere" neden karþý olmasý gerektiðini ispatlamaya çalýþanlarla, "Gezicileri" "Kobanecilere" karþý duyarsýz ve hasmane olmakla suçlayanlarýn sosyal medyada yarýþtýðý bir günün gecesinde yaþandý.gezi ve Kobane iliþkisini kibirli sosyal medya gevezelerinden deðil, 6 Ekim akþamý dört yanda sokaða çýkanlardan öðrendik. Ali Ergin DEMÝRHAN (sendika.org) DÝPNOT Türkiye'de polisbu yýl düzenlediði operasyonlarda 171 bin adet korsan kitap ele geçirdi. Bu kitaplar arasýnda en çok kitabý olan yazar Elif Þafak. Ýkinci sýrada ise Ayþe kulin var. "SÖZDE" CUMHURBAÞKANININ, "SÖZDE" GERÇEKLERÝ ARÞÝV TARÝH 11 EYLÜL 2013 ABD'nin yarýn Lefkoþa FIR hattýnýn bazý bölgelerini kapatmasý bekleniyor... Rusya ise uluslararasý sularý hava-deniz tatbikatý için kapattý... ABD'nin Suriye'ye müdahale kararý ve hava sahamýzý kapatmasý halinde KKTC'deki uçuþlar da bundan etkilenecek... Gözden kaçmayanlar... KOBANE VE MÜZAKERELER Kobane günlerdir IÞÝD kuþatmasý altýnda iken, AKP hükümetinin Kobane'ye yardým elini uzatmamasý AKP-IÞÝD ittifakýný aþikar etti. Kürtlerle AKP hükümetinin sürdürdüðü çözüm ve barýþ müzakerelerinin de bir yalandan ibaret olduðunun da gizlisi saklýsý kalmadý. Kürtlerle müzakereler çökerken, pat diye Kýbrýs'taki müzakereler de Rum tarafýnýn masadan ayrýlmasýyla çöküverdi. Peki Rumlarý masadan kalkmakla suçlayan Kýbrýslýtürkler, IÞÝD gibi bir katli sürüsüyle ittifak halinde olan bir AKP ile Kýbrýs'ta neyin müzakeresinin yapýlacaðýna inanýyorlardý acaba? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Mali Destek Kýsmi Hibe Programlarý kapsamýnda yürütülen projelerden çok sayýda kiþi yararlandý." Hasan TAÇOY (DP-UG Genel Sekreteri) VÝRGÜL... KUDRET ÖZERSAY'IN FOTOÐRAFI Rumlar müzakere masasýndan çekilince müzakereci Kudret Özersay "Yavuz hýrsýz ev sahibini bastýrýr misali" yorumunu yaptý. Masadan ayrýlan Rumlar "yavuz hýrsýz"dýr da, savaþ gemilerini Kýbrýs'a gönderen Türkiye çözümcü ve barýþçý mýdýr yani? Özersay birkaç gün önce Atina'da çekilmiþ bir resminizi facebook'ta paylaþmýþ ve altýna da "Yarým asýr sonra bir Kýbrýslý Türk'ün Atina'da Yunan Dýþiþleri Bakanlýðý'na girmekte olduðu bir aný yansýtýyor" notunu düþmüþtü. Eeee ne yapacaðýz o fotoðrafý þimdi Kudret bey, kaynatýp suyunu mu içeceðiz? "Görüþmelerden geri çekilme gerekçesi olarak Türkiye'nin sözde Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarýný ihlalinin gösterilmesigerçeklerle baðdaþmamaktadýr." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden Manzaralar Kobane düþerse biz de düþeriz. Ýddiamýz düþer, haysiyetimiz biter Bu yazýnýn konusu ve muhatabý Kobane 'de yaþanan vahþeti "iyi olmuþ beter olsunlar" diyenler ve PKK ile IÞID'i ayný kefeye koyup küfür edenler deðildir. Bu yazýnýn muhatabý, "Yaþasýn halklarýn kardeþliði" sloganýný yýllardýr boðazýný yýrtarcasýna atan ama iþ kardeþlik için adým atmaya gelince hep bir 'iþi çýkan' tüm milliyetten devrimciler, solcular, sosyal demokratlardýr "Sen kim oluyorsun da akýl veriyorsun" diyenlere peþin peþin söyleyeyim. Kimseye akýl vermiyorum sadece sesli düþünüyorum ve biliyorum ki böyle düþünenler hiç de az deðiliz. Sosyal medyada "Kobane'de öldürülen insanlarýn bir aðaç kadar deðeri yok mu" yorumlarý yapýlmaya baþlandý. Karþýnýn Batan geminin mallarý bunlar... solculuðunu yapýp yaþadýðýnýz zulmü kendinizden menkul görmenin zamaný ve mekaný Gezi ile birlikte bitmiþtir demiþtim. Gezi Direniþine katýlan yüzbinlerce kiþiye ne oldu? Bu soru öncelikle 31 Mayýs gecesi ülkenin dört bir yanýnda sokaklara çýkan insanlarýn deðil kendini sosyalist, komünist, devrimci vb. diye tanýmlayaninsanlarýn yanýtlamasý gereken bir sorudur.gezi eylemlerine katýlan yüzbinlerce insanýn bir isyaný vardý. Kimilerimiz bu isyana "haysiyet isyaný" dedik. Gezi, etek boyundan, kürtaja, çocuk sayýsýndan, uyku saatine iktidarýn hayatýn her alanýnda halký ablukaya almasýnakarþý bir patlama, bir direniþti Ve çok deðerliydi Ama o eylemlere katýlan yüzbinlerce KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu insanýn bir iddiasý yoktu. Oysa kendini devrimci, sosyalist, komünist diye tanýmlayan yapýlarýn bir iddiasý var. "Baþka bir dünya mümkün" diyorlar. ( ) Gezi bu ülkenin örgütsüz ama duyarlý insanlarýnýn haysiyet sýnavýydý. Kobane ise bu ülkenin iddia sahibi tüm yapýlarýnýn haysiyet sýnavýdýr. O yüzden "Kobane düþerse hepimiz düþeriz" tespiti yerinde bir tespittir. Zulme karþý direniþin milliyeti, mezhebi, kimliði olmadýðýný en iyi iddia sahipleri bilir. Ve yine en iyi onlar bilir ki, zulme karþý sessiz kaldýðýnýzda siz de kurtulamazsýnýz. Belki ölenle birlikte siz de ölürsünüz ama asla yenilmezsiniz. Mahirlerin Denizler için vuruþmasý bunun ispatýdýr."kimbilir ne pazarlýklar yapýlýyor?", "Kürtler yarýn bizi de arkamýzdan vurur" ve bunlar gibi deðerlendirmeler yüzbinlerce insanýn göç etmek zorunda kaldýðý, bir kentin günlerdir bombalandýðý yerde hükümsüzdür. Bazen 'politika' hesaplarlaolabilir ama devrimcilik en çok vicdanla yapýlýr. Bir halkýn bombalar altýnda ölüme direndiði yerde siz izleyici rolündeyseniz devrimcilikleilgili iddialarýnýzda sýkýntý var demektir. Kobane'yi görmezden gelecekseniz ya iddianýzý ya da kimliðinizi deðiþtirmeniz gerekir.kobane tüm mazlum halklarýn kalbidir. Kobane düþerse biz de düþeriz. Ýddiamýz düþer, haysiyetimiz biter Binlerce ölü çocuktan sonra yeni bir hayat kuramayýz Baþka bir dünyanýn mümkün olduðuna kendimiz dahil kimseyi inandýramayýz. Kalbimiz durur Son sözüm Gezi'de günlerce sokaklarý dövüp Kobane için kýlýný kýpýrdatmayanlara; kendi yaþadýðýnýz zulme baþkaldýrýyor ve direnmeyi meþru görüyor fakat baþka bir coðrafyadaki zulmü görmezlikten geliyorsanýz duyarlýlýðýnýzý Gezi Parký'nda býrakmýþsýnýz demektir.topraða karýþýp yok olmadan en kýsa zamanda gidip geri alýn (Bu yazý Leyla Alp'in t24'te yayýmlanan "Kobane ve Haysiyet" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 8 Ekim 2014 Çarþamba Beran Djemal Listemde mecliste bulunan milletvekillerine oy vermiþ arkadaþlarýma soruyorum, seçtiðiniz insanlar dibimizdeki vahþetle ilgili herhangi bir resmi açýklama yaptýlar da ben mi duymadým? Çünkü biz bir þey yapamamanýn utancý içinde parçasý olduðumuz Orta Doðu'daki vahþeti izlerken seçtiðiniz adamlar ve kadýnlarýn aðzýndan çýkan her boþ laf ruhumuza edilmiþ aðýr birer küfürdür bilesiniz. Duygu Amber Alçaklýðýn, hainliðin, ikiyüzlülüðün, puþtluðun, kýsacasý cümle kokuþmuþluðun at oynattýðý bir dönemde yaþamdan zevk alabilmek ancak zayýflarýn bahtiyarlýðýdýr. Esas olan sadece yaþamak deðil, insana yakýþýr þekilde ve onurlu yaþamaktýr. Teslim olmadan, boyun eðmeden, sürünmeden, el etek öpmeden yaþamaktýr... Nazým Hikmet. Bülent Fevzioðlu DÖRT YAPRAKLI YONCA... (ya da, Orgazmýn Doyumda Mý?) ahh gayri tam zamaný toplanmaya usuldan selâm çakýp gitmeli... þiirlerden þarkýdan... çok yaþamak nedir ki eðer mutsuzsa yürek; satsan, kaç kuruþ mevsim - ne kârýn var yýllardan..? her doðum, gerçeðinde, ölümün baþlangýcý malûmsa yolun sonu... boþ ver sen aðlamayý... malýn mülkün hep yalan... aslolan, yalnýz aþktýr AÞK ki cennetin kendi... ötesi... safsatadýr... Seviþtin mi sen bugün... orgazmýn doyumda mý? Aðzýn, yârin aðzýnda... dört yapraklý yonca mý? O sultanlar sultaný Süleyman çýplak gitti Kaçý bilir Ýdris'i... Ýnsana ilk terziydi... Fazla söze gerek yok! seviþin haa, seviþin Varsa gidecek bir yâr... yol verin, erken gitsin... Yanmýþým günahýna; olmaza, ayýbýna O da o kadar bilir... ol hürmetle, saygýma... Seviþtin mi sen bugün... orgazmýn doyumda mý? Aðzýn, yârin aðzýnda... dört yapraklý yonca mý? Bundan öte ne desem... anlayan, anlamýþtýr Okunan kitap bitti... son sayfa, kapanmýþtýr... (bf) Murat Kanatlý Özdil Nami ile Eroðlu arasýnda çeliþki varýmsýtrak olduðunu söyleyenler için, Özdil piþirdi, Eroðlu yedi þeklinde özetlenecek durum meyvalarýný verdi, herkese hayýrlý olsun... Özdil'in bakanlýðý diyor ki "KKTC tarafýndan TPAO'na arama ruhsatlarý verilen sahalarda ada kaynaklarýnýn ortak sahibi olan Kýbrýs Türk halký adýna araþtýrma yapmasý maksadýyla, Kýbrýs Türk tarafý Türkiye ile iþbirliði içerisinde sismik araþtýrmaya uygun teknik donanýma sahip bir gemiyi bölgeye gönderme kararlýlýðýndadýr" ve arka fonda "ceddin dedem, ceddin babam" diyen mehteran müziði... ve bu gerginlik sürdürme siyaseti neticesini ve meyvalarýný bugün verdi, CTP liderliðine ve hükümetine barýþsever ve dostane giriþimleri nedeniyle babutsa yapraðý ödülü verilmesini öneriyorum, itirazý olan? Bu arada TPAO kim ne zaman arama ruhsatý verdi, kamuoyu bunun detaylarýný ne kadar biliyor gibi þeffaflýk ilkelerini barýndýran sorularý sormuyorum bile Hasan Yýkýcý Sen savaþ gemisi gönder sonra da masada çözümden konuþ! Herkes koro gibi tek bir aðýzdan "zaten" ile baþlayan bir þarký tutturdu. Evet, zaten ipler bizim elimizde deðil biz baþkalarýnýn elinde ipli kuklaydýk. Birileri doðal gaz için ada üzerinden oyunlar oynayacak, planlar kuracak, gemiler yollayacak, yönetici olduðunu zannedenler de kýbrýs sorunundaki son geliþmeleri haber ajanslarýndan öðrenecek. Devletlülere olan inanç çoktan çökmüþtü. Þimdi müzakere masasý da çöktü! Bu 'zaten'ler var ya, masanýn enkazýnda kalanlarýn çýrpýnýþlarý iþte. Kýbrýs sorunu emperyal bir puzzle olduðu sürece daha nice enkazlar yaþanacak bu çoðrafyada! Hus Djemal Cypriots- Late Turkish Cypriot music teacher Jale Derviþ " 1930's photo " Mehmet Onur Kurban bayramýdýr diye Türkiye'de hayvan kesimlerini TV ekranlarýnda gördük... Resmen dehþet, katliam doluydu... Hayvanlarý silahlarla vuranlardan tutun da, dozerin kepçesiyle vuranlarý mý istersiniz... Ya peki, her tarafý kan gölüne batýrmalarýna ne dersiniz? Her taraf kan içinde... Resmen bir katliam! Bu da bir müslümanlýkmýþ, kan akýtarak kaza, bela, ya da huzur yoluna kavuþulacakmýþ... Allah böyle buyurmuþ... Hayvaný keseceksin ve sen kaza, beladan kurtulmuþ olacaksýn! Ne kadarda çaðdýþý bir anlayýþ ve ne acýdýr ki bu anlayýþ halen daha devam ediyor. Hele kesilen hayvanlarýn o andan itibaren tüketilmesinin saðlýk açýsýndan ne kadar tehlikeli bir þey olduðuna bile bakmýyorlar. Yazýk çok yazýk! CaNsu ÖzMert Sen adak kurbaný ile karýþtýrdýn Mehmet. Müslümanlar bu ibadetinin arkasýndaki maneviyatý baþka biliyorlar. Pek çok yerde de gereðine uygun þekilde bu ibadet yerine getirildi. Bu bakýmdan sadece olumsuz olan tarafý dile getirmeyelim. Tabii ki söylediðin yanlýþlara kesinlikle katýlýyorum.. Fevzi Canova Utanç verici, müslümanlýðý rezil ettiler. Bu gidiþle Müslüman kalmayacak. BRAVO Leman Sam'a. Onlar kafa koltukta konuþuyor, geriye kalan korkaklar da yalakalýk yapýyor. Leman Sam 21. asrýn aðzýyla, Bülent Arýnç'ýn da orta çað aðzýyla konuþuyor. UGavole Mustafa Anlar Yahudi peygamberi Ýbrahim (Abraham, Avraam) baþlatmýþ bu kurban geleneðini. Müslümanlar da sürdürüyorlar. Bugün vahþi dediðimiz birçok eski uygarlýkta da kurban vardý (Aztekler, Ýnkalar, Mayalar vs vs). Tabii günümüzde bu olayýn, bu iþ için hazýrlanmýþ mezbahalarda yapýlmasý en doðrusu. Gel gör ki, kural tanýmayan necip Türk milleti, sokakta, evin avlusunda, apartmanýn balkonunda... Neresi olursa orada, çocuklarýn gözleri önünde, hayvanlarý baðýrta baðýrta kesiyorlar. Almanya'da belediye "buyurun mezbahaya, imam da getirdik. orada kestirin" dese de, kahraman Türkler gene sokakta kesmekten vazgeçmiyorlar. Özdemir Gül Gençken tekneler beni büyülerdi. Küçük bir kayýðým vardý ve yalnýz baþýma göle açýlýrdým. Saatlerce orada kalýrdým. Bir seferinde güzel bir gecede kapalý gözlerle, kayýðýmda meditasyon yapýyordum. Akýntý aþaðý boþ bir kayýk geldi ve benimkine çarptý. Gözlerim kapalýydý, bu yüzden þöyle düþündüm: -Biri kayýðýyla geldi ve kayýðýma çarptý.! Ýçimde öfke yükseldi. Gözlerimi açtým ve öfke içinde adama bir þey söyleyecekken kayýðýn boþ olduðunu fark ettim. O zaman hareket edecek yön kalmadý. Öfkemi kime ifade edecektim? Kayýk boþtu. Yalnýzca akýntý aþaðý yüzüyordu ve gelip benim kayýðýma çarpmýþtý. Bu yüzden yapacak hiçbir þey yoktu. Öfkemi boþ bir kayýða yansýtamazdým. Gözlerimi kapattým. Öfke oradaydý ama çýkýþ yolu bulamadýðýmdan gözlerimi kapattým ve öfkeye doðru geri geri yüzdüm. Ve o boþ kayýk benim fark ediþim oldu. O sessiz gece, içimde bir noktaya geldim. O boþ kayýk benim ustamdý. Ve artýk biri gelip bana hakaret ettiðinde gülüyorum ve diyorum ki: -Bu kayýk da boþ.! Gözlerimi kapatýyorum ve içeriye gidiyorum. Osho - Boþ Kayýk Atif Muezzinler 'Evlenme yaþým geldi' diyenler, 'çoktan ayrýlmam lazýmdý' diyenler, kaynatasýndan illallah çekenler, kocasýnýn eskisi kadar yakýþýklý olmadýðýný düþünenler, 'kader bize gülmedi' diyenler, 'kader'sýzliðine içenler, ikinci bir þansý/ihtimali gözden geçirenler, bir daha aþýk ol(a)mayacaðýna inananlar, iliklerine kadar aþýk olmak isteyenler, aldatanlar, aldananlar kýsacasý hepimiz, cümbür cemaat. Mezopotamya Gksm Kýbrýs Teslim olmak yok Baþlar dik, Namlular kýzgýn olsun yoldaþlar Topraða düþen kar Ve topraktan yükselen buhar kadar Doðaldýr gelecek olan bahar Baharýn kokusunu hissedin O koku O his O bizi çeken kuvvet Özgürlüðün çaðrýsý! Zincirleri kýrýn; Kýrýn zincirleri Kazanacaðýmýz dünya için Bayraklarý yükseltin yoldaþlar Damarlarýmýzda dolaþan kanýn Ritmine kulak verin O ritim, O kan, Nisan güneþinin elçisi Özgürlük bayraðýnýn habercisidir Teslim olmak yok Baþlar dik, Namlular kýzgýn olsun yoldaþlar Özgürlüðe düþenlerin Her tarihe bir sözü var Diren?#?Kobane?

11 8 Ekim 2014 Çarþamba 11 u saygýya saygý göstermek istemiyorsanýz: Okumayýn! KÝTAPLARIN SÝZE ÝHTÝYACI YOK! NOT: Ýnternet kanalýyla satýn alýnamayacak kitap yok artýk. Muammer Moran Mustafa Akýncý Karpaz ziyareti çerçevesinde gittiðim Balalan köyü.. Rumlar arasýnda da "Zeka beyin köyü" ( horgon du Zeka beyi) olarak anýlan yer.. Adaletli kararlarýyla bilinen, uzun yýllar Kýbrýs'ý Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde temsil etmiþ, 1975 yýlýnda oluþturulan ilk Kurucu Meclis'te birlikte çalýþtýðýmýz ve artýk aramýzda olmayan bu deðerli insanýn büstü de köye dikilmiþ.. Ne var ki hemen yanýndaki evi tam bir harabeye dönüþmüþ durumda. Devlet, aileyle el ele vererek burayý Zeka beyin anýsýný yaþatacak bir yere dönüþtüremez mi? Hem ender yetiþen bir deðerine sahip çýkmýþ olur, hem de köye ve bölgeye de yeni bir deðer kazandýrýlmýþ olur... Bumin Bezmen Anayasa! Bizim siyasiler yine yeni bir anayasa çalýþmasý yapacaklarmýþ, geçen gün bunu duyurdular. Yahu bu siyasiler bizimle dalga geçiyorlar galiba Bu memlekette anayasa mý olur be kardeþim? Bana göre vesayetle, emirle yönetilen bir ülkede ne anayasa olur, ne de bubayasa! Yeni anayasa diye bir þey hazýrlandý, suya sabuna dokunmadan Türkiye'deki darbeciler zamanýnda hazýrlanan ve de güya deðiþtirilen bu anayasayý onaylamak demek mevcut rejimin onaylanmasý demekti ki halk da bunu referandumda reddetti. Zaten onaylasa da, onaylamasa da basbakan diye orada olan Sayýn Yorgancýoðlu yine Güvenlik Kuvvetleri Komutaný'na gidip Polis Genel Müdürü'nün izne ayrýlmasý için ricada bulunmayacak mýydý? Elbette bulunacaktý. Diyeceðim þu: Geçici 10. madde ve TBMM'de Kýbrýs'la ilgili kararlar varken burda istediðiniz kadar anayasa hazýrlayýn. Malesef hiçbirinin bize bir faydasý yok, ve de olmaz da! Cemal Bektaþ Ferdi S. Soyer, ýþýklar içinde olsun Ýbrahim Beyatlý arkadaþýmýza bir vefa yazýsý kaleme aldý. Çok da iyi yaptý. Ýbo hak eder. Yazý içeriðinden bir cümle "Ne KKTC'yi reddeden, ne de geçmiþi inkar eden bir yapý içindeydik" Ferdi bey acaba ne demek istedi? Ercan Gündoðan Türkiye'de "din" artýk sadece siyasete "alet" edilen bir konu deðil... Uzun zamandýr, bizzat siyasetin içine girmiþ, hatta siyaset olmuþtur. Tekrar edeyim, sadece "alet" deðildir... O aþamayý geçtik... Mahmut Anayasa Sn.Mutlu Esendemir, sizi tanýmam, tanýmak da istemem... Mandýra Times yazarlarýndan biriyim ve Aral Moral ile ilgili yazýyý ben yazdým... "Bu satýrlarý yazan utanmalý" diye bir yorumunuz oldu, utanma öðreneceðim en son adam sensin, Aral benim çok yakýn arkadaþým ve kendisinin de bu yazýdan, detaylarýný bilmese bile dolaylý olarak haberi vardý, üstelik kendisi de kahkahalarla güldü... Mandýra Times bir mizah sitesidir ve elimizden geldiðince insanlarý güldürmeye çalýþýyoruz... Bu toplumun ciddi anlamda gülmeye ihtiyacý var ve bunu yaparken de size soracak deðiliz... Sizin gibi adamlarýn ciddi uyanmasýndan, ciddi kalkmasýndan, ciddi yemek yemesinden, ciddi uyumasýndan ve ciddi sýçmasýndan býktýk usandýk, iyi sýçmalar... Not: Bu yazý, adý geçen arkadaþa da mesaj olarak atýlmýþtýr, kaçak güreþtiðimiz sanýlmasýn. Osman Yüksek- Topçuköy'den bir kare Tumer Mimi Bu gidiþle sahipsiz kalan Anadolu'ya Kürtler sahip çýkarlar artýk.. Türkler Anadolu'yu ve kültürel zenginliðini haketmiyor... Yazýklar olsun... ABD'nin çirkin oyununu AKP oynuyor. Göstermelik hava müdahalelerine aldýrmadan Türkiye'nin müdahale etmeyeceðinin garantisini alan IÞÝD dünyanýn gözü önünde insanlýk suçu iþliyor. Kürtler silah verin diye haykýrýyor duyan yok... Göstermelik Türk ordusu film izler gibi seyrediyor. Bunun bedeli bu gidiþle þimdiki Türkiye'nin yeniden oluþmasýdýr.. Bu vakitten sonra Devrimci demokrat ve çaðdaþ yapýsýyla Kürtlerin ortak olmadýðý bir Türkiye yaþayamaz. Pýnar Barut Bankalara taþ çýkaran modern soygun; "Sipariþ ettiðin yemeði mutfaktan masana getirdiðim için hesabýn %10'unu "servis bedeli" adý altýnda bana haraç olarak ödeyeceksin.." diyor.. Asgari ücrete çalýþan emekçi garsonlar bile; "abla servisi biz yapýyoruz ama bu para bize hiç verilmiyor, direk iþletmeye gidiyor" diye dert yanýyor.. 3 kuruþ daha fazla kazanýcam diye 10'larca yýllýk iþletmeyi maymun eden, vatandaþý da enayi yerine koyan anlayýþ... Ölün siz be ölün..! Hamza Irkad Milli Eðitim deyince aklýmýza öncelikle çocuklara "nasyonalist" koþullandýrma yapan ve 20 yüzyýlýn ilk yarýsýnda Mussolini Ýtalya'sý ve Hitler Almanya'sýnda itibar kazanan sistem akla geliyor. Tevhid-i Tedrisat (Eðitimde Teklik) ", "Talim Terbiye Kurulu" gibi kavramlar tamamen o döneme ait. Ýki büyük dünya savaþýndan sonra bu sistemin ne kadar zararlý bir þey olduðu ortaya çýktý ve bizde hala sürse de geliþmiþ dünyada artýk bu anlamda "Milli" eðitimler hiç kalmadý. Serdinç Maypa 40 yaþ erkeði... Kendimi ayýrt etmeden söyleyeceðim; Bazen erkek soyu midemi bulandýrýyor. "Kadýn kokusu", taze ete susamýþ bir sýrtlana dönüþtürüyor bizi... Gözümüzü kör ediyor; baþýmýzý döndürüyor. Amerikan baþkanýndan hocasýna, kör cahilinden okumuþuna, kýlýbýðýndan "Taþfýrýn"ýna kadar böyle bu... Hele 40'ýmýzý geçmiþsek... Hele cüzdanýmýzý þiþirmiþsek... Ve hele 40 yýlý "boþa" geçirmiþsek... * * * Sokaðýn çaðrýsýný 40'larýnda iþiten erkeðin "kaybolan yýllar" aðýtýna, "televole" özentisi bir aþermenin aðýz þapýrtýsý eþlik ediyor. Evet, "alem gezip eðleniyor". Sokakta onun karizmasýna teslim olmaya hazýr "çýtýrlar" fink atýyor. O ise pijamasý içinde "evi bekliyor". Oysa -40'lýklarýn yaman teþhisiyle- "Hayat hýzla geçiyor" ve "Böyle mi öleceðiz?" sorusu beyni deþiyor. Bu panik, yaþanmamýþ yýllarýn hýncýyla sokaða döküyor 40 yaþ erkeðini... Altta kýrmýzý arabalar, belde zar zor giyilmiþ kotlar, dilde demode iltifatlar, cepte karaborsa Viagra'larla... Hâlâ beðeniliyor olmanýn vehmi, hala yapabiliyor olmanýn hazzýna karýþýyor. Tatmin edilen ego þiþtikçe þiþiyor. Nefis uyanýnca göz, ne iþ ne ev görüyor. Bitap evliliklerin tozunu, sevgisiz iliþkiler alýyor. Her diþlenen "taze et", yenileri davet ediyor. Ev zulalarý, günahlarýn çetelesini tutuyor. Ýhanet kol geziyor. * * * Kim bilir kaç erkek, gömlekteki bir ruj izi, cepte unutulmuþ bir mektup ya da ansýzýn gelen bir telefon mesajý yüzünden kan ter içinde hesap verdi, çocukça boyun eðdi, beceriksizce yalan söyledi, öfkeyle terk etti, terk edildi bugünlerde... Kaçý, piþman gözler, yalvaran sözlerle geri döndü eþine, döndürdü eþini... Kaçý, ertesi gün unuttu, "ebediyen" verdiði sözleri... Kaçý, haber verenleri suçladý, yakalandýðýnda... Kaçý, yakalanana "enayi" dedi, haberi duyduðunda... Ve kaç "kutsal kadýn", aile denilen kumdan kalenin sýnýrboylarýný bekledi, kýzarak, aðlayarak, utanarak, yine de diþ bilediði kale reisini savunarak;...ve göz yumarak... bazen sevgiden, çoðu kez çaresizlikten......ayný saatlerde erkek, bir kahvede, becerdiklerini anlatýrken... * * * Yanlýþ anlaþýlmasýn. Garipsediðim, 40 yaþ erkeðinin kadýný sevmesi deðil; sevmemesi... Ve þaþýrtýcý olan, ihanet etmesi deðil; ihanet ettiði hayatý aynen sürdürmesi... Yaþadýðýnýn bedelini ödemeye cesaret edememesi... Harcýna yalan kattýðý kaleyi terk edememesi... "Ben de karýmýn kaçamaðýný, ondan beklediðim tevekkülle karþýlayabilirim" diyememesi... Hep kendine yontarak diktiði ikiyüzlü bir ahlak totemine her daim secde etmesi... Ne ihanet ettiði, ne ihaneti paylaþtýðý kadýna karþý dürüst olabilmesi... 40'ýnda hala para karþýlýðý çiftleþmeyi, geceden kalma pudra izini banyoda gizlice çitilemeyi, cep telefonunu her an patlayabilecek bir el bombasý gibi gizlemeyi kendine yedirebilmesi... * * * Kabul edelim: Evlilik bitti! Çað yorgunu aile, ancak baþka kadýnlarýn (ya da erkeklerin) kolunda yürüyebiliyor. Yalan, bir mecburiyetler rejimi sayýlan evliliðin temellerini oyuyor. Ve herkes her þeyi bilerek, gönülsüzce boyun eðerek bu oyunu oynuyor. Çare, eþlerin birbirinin hayatýný yaþamaktan vazgeçip her hayatý, sahibinin nefsine, iradesine, vicdanýna, insafýna terk etmesidir. Sevgi varsa, aile ilelebet sürecektir. Yoksa, böyle sürdürmek rezilliktir. Yalansýz yaþamayý özlemediniz mi

12 KÜLTÜR - SANAT 12 Günün Manisi EMÝNE HÜR Sen bak gene þu iþe Süzülmüþüm geçmiþe Bayramdýr sallanalým Salýncak as kiriþe Kitap Dünyasý Türkler'in Kültür Kökenleri Ergun Candan SINIRÖTESÝ YAYINLARI 8 Ekim 2014 Çarþamba TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Evlenme bütün hayatla, aþk ise yalnýz zevkle ilgilidir." Balzac temmuzlarýn en iyisi ve en kötüsüydün ben yýldýzlarla komþuluk yaparken sen rumlarla ayný mahallede oturmanýn ve sigaranýn zararlarýný sayarak gittin ýsrarlýyým! sadece annelerin tanýmlayabildiði hüsran, gönül, hasret ve benzeri sözcükler gibi bekleteceðim seni kiralýk duvarlarda Faize Özdemirciler "Gülün kokusunu iþitmek arzusunda" adlý þiirinden TUFAD YENÝ SEZON KAYITLARI BAÞLIYOR (Mustafa Erkan) - TUFAD yeni dönem çalýþmalarý bayram sonrasý 8 Ekim Çarþamba günü baþlýyor. Yeni sezonla birlikte yeni kayýtlar da baþlýyor. Yeni düzenlemede, 7 yaþýndan itibaren, gruplar yaþ kategorilerine göre ayrýlacak. Kayýtlar Ekim sonuna kadar devam edecek. Kýbrýs Halk Danslarýný en doðru þekilde öðreten, sahneye koyan ve Kýbrýs Folklorunu Ulusal ve Uluslararasý arenada en doðru þekilde tanýtmaya çalýþan Turizm ve Folklor Araþtýrmalarý Derneði (TUFAD) çalýþmalarýný farklý alanda da sürdürmeyi planlýyor. Kýbrýs Halk Danslarý, tiyatro atelyesi, müzik dersleri ve koro çalýþmalarý, çocuklar ve yetiþkinlere Kýbrýs el iþleri eðitimi verilecek. TUFAD her yýl yaptýðý etkinliklerle ve katýldýðý uluslararasý organizasyonlarda baþarýlar elde ediyor. Aðustos 2014'de katýldýðý Ankara Beypazarý festivalinde gösterdiði baþarýlý performanslarla Gürcistan ve Türkiye festivallerinden davetler aldý. Eylül ayý baþlarýnda AKM'de "Kýbrýs Havalarý ile yolculuk" müzikal söyleþisinde büyük bir katýlýmla güzel bir gece yaþattý. TUFAD yeni dönemde de bir çok güzel projeye imza koymayý hedefliyor. Portakal'da sansür tartýþmalarý bitmiyor Bu yýl 51.'si düzenlenen Altýn Portakal Film festivali filmlerden çok sansür sansür iddialarý ve tartýþmalarýyla gündeme geldi. Altýn Portakal'da ön jüri tarafýndan seçilmesine raðmen festival yönetimi tarafýndan festival kapsamýndan çýkarýlan daha sonra yapýlan bir açýklamayla yarýþmaya tekrar davet edilen Gezi Parký olaylarýnýn iþlendiði 'Yeryüzü aþkýn yüzü oluncaya dek' isimli belgesel, en son 10 jüri üyesinin istifasýna neden olmuþtu. Belmin Söylemez (Ulusal Yarýþma, ana jüri) Ayla Kanbur (Ulusal Belgesel Film Yarýþmasý, ana jüri) Zeynep Dadak (Uluslararasý Uzun Metraj Film Yarýþmasý, ana jüri) Belma Baþ (Ulusal Kýsa Metraj Film Yarýþmasý, ana jüri) Emre Akay (Ulusal Kýsa Metraj Film Yarýþmasý, ana jüri) Evrim Kaya (Ulusal Uzun Metraj Film Yarýþmasý, SÝYAD jürisi) Kaya Özkaracalar (Ulusal Uzun Metraj Film Yarýþmasý, SÝYAD jürisi) Fýrat Yücel (Uluslararasý Uzun Metraj Film Yarýþmasý, SÝYAD jürisi) Metin Gönen (Uluslararasý Uzun Metraj Film Yarýþmasý, SÝYAD jürisi) Esin Küçüktepepýnar (Uluslararasý Uzun Metraj Film Yarýþmasý, SÝYAD jürisi) ÝSTÝFA EDEN JÜRÝ ÜYELERÝNÝN AÇIKLAMALARI Reyan Tuvi'nin 'Yeryüzü Aþkýn Yüzü Oluncaya Dek' adlý filminin "Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 299. maddelerine aykýrý ifade ve içerik ihtiva ettiði" gerekçesiyle, 51. Altýn Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarýþmasý listesinden çýkarýlmasýný "hiçbir þekilde kabul edilemez bulduðumuzu" 2 Ekim 2014 tarihinde açýklamýþ, bu durumun söz konusu eserin kriminalize edilmesi anlamýna geldiðini vurgulamýþ ve filmin yarýþmaya yönetmenin kurgusuyla dahil edilmesini, ayrýca festival yönetiminin "gösterimlerin her türlü baskýdan muaf bir þekilde yapýlacaðýný ve seçici kurullarýn kararlarýnýn manipüle edilmeyeceðini garanti eden, tavizsiz bir açýklama" yapmasýný beklediðimizi belirtmiþtik. Gelinen son noktada, ön jürinin kararýna raðmen "TCK'nýn 125. ve 299. maddelerine aykýrý ifade ve içerik ihtiva ettiði" gerekçesiyle filmi yarýþmadan ihraç etmiþ olan festival, yönetmenin yaptýðý deðiþiklik sonucunda filmi yarýþmaya dahil etti. Bu durum, yapýlan deðiþiklik ne olursa olsun þunun onaylanmasý anlamýna gelmekte: Bir festival ön jürinin seçmiþ olduðu bir filmi TCK'yý gerekçe göstererek yarýþmadan çýkartabilir ve yine TCK'yý öne sürerek yönetmen üzerinde baský oluþturarak filminde deðiþiklik yaptýrabilir. Bu, ileride festivaller tarafýndan benzer müdahalelerin yapýlmasýnýn önünü açan bir uygulamadýr. Bunu kabul edilebilir gördüðümüz takdirde, bugünden itibaren devlet organlarýnýn yaný sýra festival yönetimlerinin de TCK'nýn maddelerini gerekçe göstererek sanat eserlerinde deðiþiklik talep etmesini onaylamýþ olacaðýz. Festivalin akýbeti omuzlarýna yüklenen Reyan Tuvi'nin yanýnda olduðumuzu, filminin seyirciyle buluþmasý yönündeki kararýna saygý duyduðumuzu belirtmek isteriz. Bizi kaygýlandýran, festivalin, TCK'yý referans alan tutumunu sürdürüp bir yargý organý gibi hareket etmeye devam etmesidir. Festivalin, sansürün normalize edilmesini beraberinde getirecek ve yönetmenler üzerindeki baskýyý artýracak bu tutumunu endiþe verici buluyoruz. 2 Ekim açýklamamýzda yer alan "gösterimlerin her türlü baskýdan muaf bir þekilde yapýlacaðýný ve seçici kurullarýn kararlarýnýn manipüle edilmeyeceðini garanti eden, tavizsiz bir açýklama" beklentimizin karþýlanmamasý bir yana, tam tersi bir durumun meþrulaþtýrýlmasý söz konusudur. Bu durum karþýsýnda, sanatsal ifade özgürlüðünün güvence altýnda olmadýðý bir sürece ortak olmayacaðýmýzý ve festivaldeki jüri üyeliði görevlerimizden çekildiðimizi beyan ederiz.

13 8 Ekim 2014 Çarþamba 13

14 14 8 Ekim 2014 Çarþamba Nöbetçi Eczaneler DÜN DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Gül Eczanesi: Salih Mecit Sok. 16/3 Haydarpaþa Ticaret Lisesi Yaný Turkcell Yolu Tel: Fatma Tahsin Eczanesi: Atatürk Cad. No:107 B Eski Gönyeli Belediyesi Binasý Yaný Askeri Birlik Karþýsý Gönyeli Tel: Maðusa Kunter Güven Eczanesi: Topkapý Sok. No:2 (Kunter Güven Hastanesi Karþýsý) Tel: Girne Defne Eczanesi: Atatürk Cad. No:20 Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:3 A Otobüs Terminali Karþýsý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Medeniyet. Harf 1 2 okunuþu. 2-Davulun arkadaþý. Bir 1 sporda eriþilmiþ derecelerin en 2 üstünü. 3-Ters okunuþu "Ticaret 3 malý, sermaye". Beyaz. Ýridyum'un 4 kýsaltmasý. 4-Ölen kimsenin vücudu, 5 ceset. Borudan kol almakta kullanýlan 6 baðlantý parçasý. 7 5-Bir þeyin gerçekleþmesini 8 uzak görmek, olacaðýna pek 9 inanmamak. 6-Germanyum'un 10 kýsaltmasý. Kibarca olmayan, bayaðý, 11 sýradan. 7-Kiþiye ait, kiþisel. Bir dileðin gerçekleþmesi amacýyla kurban kesip yoksullara daðýtmak veya kutsal bir güce yonelik bir niyette bulunmak. 8-Üstü kapalý önü açýk yer, sundurma. Namus. 9-Ters okunuþu "Eðilimi olan". Helyum'un kýsaltmasý. 10-Elleri ve dizleri üzerinde yürümek. 11-Çocuk dilinde "Kötü, fena". Kendisine çýkar ve yarar saðlayacak olanlara aþýrý bir saygý ve hayranlýk göstererek yaranmak isteyen kimse, dalkavuk. Dünkü bulmacanýn çözümü Der Spigel'in manþeti: ABD ve AB'nin Kobanê rezaleti Almanya'nýn önde gelen haber dergisi Der Spigel'in internet sitesi "Spiegel Online"IÞÝD çetelerinin yoðun saldýrýsý altýnda olan Kobanê'de yaþanan insanlýk dramýný "Kobanê rezaleti" baþlýðýyla manþetine taþýdý. Dünyanýn Kobanê'ye seyirci kalmasýný eleþtiren dergi "Kobanê'nin düþmesi Türkiye, ABD ve AB için siyasi bir rezalet demek" yorumunu yaptý. Avrupa medyasý IÞÝD çetelerinin Kobanê'ye yönelik yoðun saldýrýlarý karþýsýnda dünyanýn sessiz kaldýðýný bildirirken, batýlý ülkelere ciddi eleþtiriler yöneltiliyor. Dünyanýn Kobanê'de yaþanan çatýþmalara ve insanlýk dramýna seyirci kaldýðýný yazan Der Spigel, "Dünya Kobanê'nin düþüþünü canlý izliyor. Mesele sadece askeri bir baþarý deðil, ayný zamanda DAÝÞ güç gösterisinde bulunuyor. Sýnýrýn Türkiye tarafýna yerleþen yüzlerce gazeteci saat saat DAÝÞ'in Kobanê'ye nasýl girdiðini izliyor" bilgisini verdi. "IÞÝD GÜCÜNÜ DÜNYANIN SESSÝZLÝÐÝNDEN ALIYOR" IÞÝD teröristlerinin dünyanýn sessiz kalmasýndan faydalandýðýný yazan Der Spigel kentte asýlan her IÞÝD bayraðý üzerinden canlý yayýnla IÞÝD'in propaganda yaptýðýna dikkat çekti. Haber-yorumda Washington, Brüksel ve Ankara'nýn Kobanê'deki insanlýk dramýný durdurmak için harekete geçmediðini belirtilerek özetle þu görüþler dile getirildi: "ABD Irak'ta Hýristiyanlar ve Êzidiler için IÞÝD'e müdahale etti. Þimdi Kürtler ve Müslümanlar hedefte. Fakat öyle anlaþýlýyor ki kurbanlar Müslüman olunca ABD harekete geçmiyor. AB'nin büyük bir kesimi ise sadece seyirci kalýyor. Almanya peþmergelere eski askeri malzemelerini gönderdi. IÞÝD'e karþý çok baþarýlý olan PKK ve YPG ise hiç bir yardým almadý. Ankara'nýn IÞÝD'e terörist örgüt demesi aylarca sürdü. Türkiye þimdi ise Kobanê'deki durumdan yararlanýp bölgede bir tampon bölge kurma niyetinde. Kobanê'nin düþmesi Türkiye, ABD ve AB için siyasi bir rezalet olacak. Kurban ise bölgede yaþayan Kürtler olacak. Silahlarý yetersiz ve çembere alýnmýþlar. Haftalardýr oradaki siyasetçiler ve gazeteciler yardým çaðrýsý yapýyorlar." (ANF) Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ýleride ne olacaðýný kestirmek (iki kelime). 2-Bir emir. Menteþe. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 3-Nar çiçeði renginde bir süs taþý. Dönümün dörtte biri kadar olan alan ölçüsü. 4-Yadetmek. Bir kadýn ismi. 5-Radyum'un kýsaltmasý. Eskiden ihtiyarlarýn baston yerine kullandýklarý uzun sopa. Eski dilde "Söz, lâkýrdý". 6-Merhale, evre. Eski dilde "Þarap". 7-Kalýtýmsal olarak belli ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insnalar topluluðu, soy. Sindirim sisteminin, yemek borusu ile oniki parmak baðýrsaðý arasýnda besinlerin sindirime hazýr duruma getirildiði bölge. Eski dilde "Su". 8-Harf okunuþu. Bir tür halk türküsü. Baþýnda saçý olmayan. 9-Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. Silah olarak kullanýlan, ucu sivri, iki aðzý da keskin uzun býçak. Ters okunuþu "Beyaz". 10-Tenis oynanan alan. Tüketiciyi korumak amacýyla, özellikle ihtiyaç maddeleri için devletçe belirlenen fiyat. 11-Rütbesiz asker. Giysinin belden açaðýda kalan bölümü. Naz, iþve. Türk askeri Kobanê'yi mi bombalýyor? ZEYNEP KURAY- IÞÝD mevzilerini vurduklarýný iddia eden Türk askerlerinin, IÞÝD'in saldýrýlarýna paralel olarak Kobanê'ye düþen top atýþlarýnda bulunduðu gözlendi. IÞÝD çetelerinin yoðun bombardýmanýna maruz kalan Kobanê'nin Türk tanklarý tarafýndan da hedef alýndýðý görüldü. Son 48 saat içerisinde Türk tanklarýnýn en az 6 kez Kobanê merkezine yönelik atýþ yaptýðý bildirildi. Etmanek tepesinden tankla Kobanê'ye saldýran askerlerin, top atýþlarý esnasýnda tanký tepenin görünmeyen bir noktasýna konuþlandýrsa da, top atýþýnýn geldiði yön ve tepeden çýkan toz dumaný saldýrýnýn yapýldýðýný ortaya koyuyor. Türk askerlerinin Pazartesi günü saat ile arasýnda Kobanê'yi tam üç kez vurduðu gözlemlenirken, Etmanek köyü sakinleri askerlerin Pazar günü sabaha karþý da tam üç kez Kobanê kentini vurduðuna dikkat çekti. Kobanê'nin en az altý kez Kobanê þehrini top atýþýna tuttuðunu iþaret eden Ahmet Demir isimli bir görgü tanýðý, Türk askerlerinin bu saldýrýlarý daha rahat yapabilmek için güvenlik adý altýnda Etmanek köyünü boþaltýp, nöbet tutulan noktalara gaz bombalarý attýklarýný belirti. IÞÝD'in Kobanê'de ele geçirdiði Mirdavut köyünden yaptýðý top atýþlarýnýn Kobanê þehrine deðil baþka noktalara isabet ettiði, IÞÝD'in yetiþemediði noktalarý Türkiye'nin vurduðu iddia ediliyor. (ANF)

15 8 Ekim 2014 Çarþamba 15 Adý Omar Mustafa. Aslen Filistinli olup 22 yýldan beri adamýzda yaþýyor. DAÜ öðretim üyeliði ve DAÜ-SEN yönetiminde görev yapýyor. Ülkemizde öðrenim gören Filistinli gençlerin yol göstericisi, onlarýn önderlerinden birisi. Ülkemizde yaþadýðý süre içinde Türkçe konuþmayý, yazmayý öðrendi. Filistin halkýnýn yaþadýklarýný konuþmak istediðimi ona söylediðim zaman hiç ikiletmeden "Kýbrýslý kardeþlerimin Filistin'de yaþanan gerçekleri öðrenme haklarý vardýr" diyerek kabul etti. Maðusa'da yaþamýný sürdüren Profesör Dr. Omar Mustafa ile Lefkoþa'da buluþtuk. Efendi, dürüst mütevazý, alçak gönüllü bir insan olduðu her halinden anlaþýlýyor. Benimle buluþmaya geldiði gün Derviþ Eroðlu ile görüþüp ülkemizde öðrenim gören Filistinli gençlerin karþýlaþtýklarý zorluklarýn aþýlmasý ve öðrencilerin okul harçlarýnýn devlet tarafýndan karþýlanmasý için yardým istemeye gitmiþler bir heyet olarak. Derviþ Eroðlu onlara "sizin sorunlarýnýzýn çözümü için bazý kuruluþlarla görüþüp yardýmcý olmalarýný isteyeceðim" dediðini söyledi. Ülkemizde öðrenim gören Filistinli gençlerin sayýsý 40 civarýndadýr ancak devlet ve en tepesinde oturanlar çözüm bulamayýp bir takým kuruluþlara havale ediyorlar sorunlarýn çözümünü. Olacak iþ mi? Oluyor iþte. Omar Mustafa, Ýsrail- Filistin sorununun kökleri 19. yüzyýlýn sonuna kadar uzandýðýný ve taraflar arasýndaki mücadelenin dünyada en uzun süren mücadele olduðunu hatýrlattý. Ýngiltere mandasý altýnda yýllarý arasýnda Filistin topraklarýna çok sayýda Yahudi yerleþtirildiðini ve Siyonist Ýsrail devletinin kuruluþ temelleri atýlmaya baþlandýðýndan söze girdi. 1 Mayýs 1948 tarihinde Ýsrail devleti resmen kurulup ilan edilmesi üzerine Ýngiliz askerleri Filistin topraklarýný terk etti. Filistin halkýnýn 15 Mayýs 1948 gününü "El Nakba" yani "Felaket" günü diye andýðýný Omer Mustafa'dan öðrendim. Ýsrail devleti 1948 yýlýndan sonra ordusunu kurarak Filistin halkýna karþý acýmasýz bir savaþa giriþtiðinden söz etti yýlýnda FKÖ'nün kurulduðunu ve 1969 yýlýnda örgütün baþýna Yaser Arafat'ýn getirildiðini anlattý. Arafat liderliðindeki FKÖ ve ayrýca Ebu Nidal gibi, FKÖ dýþýnda kalan Filistinli örgütlerin, Ýsrail ve diðer hedeflere karþý 1970 yýllarýnda bir dizi eylemler düzenleyip Ýsraillilere büyük kayýplar verdirdiðini amacýn da Filistin halkýnýn verdiði mücadelenin haklýlýðýný SATILIK ARAZÝ Elye'de 2 evlek 3300 ayakkare anayol üzeri, yol, su, elektriði olan süpermarket veya benzin istasyonu olabilecek arazi satýlýktýr Stg Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: FÝLÝSTÝN ÖZGÜR OLANA KADAR ÝSRAÝL'E RAHAT YOK duyurma olduðundan bahsetti yýllarý arasýnda Ýsrail iþgaline karþý intifada, yani kitlesel ayaklanma baþlatýldýðýný Halkýn sokaklara dökülerek Ýsrail tanklarýna, toplarýna kuþ lastikleri ile karþýlýk vererek, protestolar ve sivil itaatsizlik hareketlerini yaygýnlaþtýrarak direniþin geniþletildiðini... Bini aþkýn Filistin gencinin de hayatýný kaybetme pahasýna vücudunu tanklara siper ettiðinden söz etti. Omar, Ýsrail'in büyük askeri gücüne raðmen intifadayý durduramadý dedi. "Filistin halkýnýn ortaya koyduðu eylemleri Ýsrail iþgali altýnda yaþayan tüm Filistinlilerin tamamý sahiplenip destekledi. Bu halkýn ne kadar baský ve zülme uðrarsa uðrasýn, akýtýlan her Filistinli kanýn kendi devletlerinin temeline harç olduðunu ve bir gün mücadelelerinin semeresi olan gerçek baðýmsýz Filistin devletinin kurulacaðýna olan inançlarý artmaktadýr. Son olarak da Gazze þeridi üzerinde yaþayan Filistin halkýna karþý da çeþitli bahaneler ortaya atarak saldýran ve kan döken Ýsrail yönetimi son yapýlan saldýrýlarda da 2150 civarýnda çocuk, kadýn ve yaþlý insan olmak üzere sivil halk katledildi. Bu saldýrýda, Ýsrail 3 gencin öldürülmesini gerekçe göstermiþti. Hamas örgütüne baðlý olan askeri kanat Ýzzeddin Tugaylarý barbar Ýsrail askerlerine karþý çok ciddi direniþ ortaya koydu, gerilla taktikleri ile baskýnlar düzenleyerek ummadýklarý kadar kayýplar verdirdi ve Ýsrail askerlerinin ateþkesi kabul ederek geri çekilmelerinde en önemli etken bu oldu." Dünyada çözümlenememiþ en uzun sorunlardan birinin Filistin sorunu olduðunu ve artýk bu sorunu çözmenin zamanýnýn geldiðini, çözümlenmemesi halinde Filistin halkýnýn direnmeye devam edeceðini, Ýsrail halkýna rahat ve huzur býrakýlmayacaðýný da anlattý. Kýbrýs'ta öðrenim gören Filistinli öðrencilerin bir kýsmýnýn okullarýnýn tatili nedeniyle memlekete gittiðini, gidemeyen gençlerin de aileleri ile iletiþim kurmakta zorlandýklarýný ve burada kalan öðrencilerin parasal sorunlarý çýktýðýný ve yardýma muhtaç olduklarýný bu nedenle devlet ve hükümet yetkililerinden yardým talep ettiklerini anlatan Omar Mustafa, birçok kurum kuruluþ, birey ve sendikalarýn da Filistinli gençlerle dayanýþma içine girerek yardýmda bulunduklarýný söyledi. "Dayanýþmalarýndan dolayý yardýmlarýný esirgemeyen tüm dostlara teþekkür ederim" dedi. 22 yýldan beri burada yaþadýðýný ve Kýbrýslý sayýldýðýný ancak ülkesi Filistin'den kopmadýðýný anlatarak, mücadelenin direnen Filistin halkýnýn kazanýmlarý ile sona ereceðini ve kendi devletlerinde yaþamanýn uzak olmadýðýný görebildiðini belirtti. SATILIK Yayla köyü yakýnýnda 14 dönüm arsa nitelikli sulu bahçe satýlýktýr. Tel: SATILIK ARSALAR Girne Karmi de satýlýk dört arsa. Tel: SATILIK 1- Elektrostatik Komple Konveyörlü Sac/Alüminyum Boyama Fabrikasý 2- Eksantrik Press Makineleri - 40 ton / 60 ton / 80 ton / 125 ton / 150 ton ton Hidrolik Sývama Press - Sac Rulo Açýcý - Plastik Enjeksiyon Makineleri Ton / 150 Ton - Plastik Kýrma Makinesi - Chiller - Clavemeneta 108 / 102 Kcal/h - Çift Kompresör Ýletiþim için telefon: BAYRAM ZÝYARETLERÝ- Demokrat Parti-Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Mali Destek Kýsmi Hibe Programlarý kapsamýnda bu yýl, tarým ve kýrsal kalkýnma, turizm potansiyelinin geliþtirilmesi ve rekabet gücünün artýrýlmasý alanlarýnda toplam 11 milyon TL hibe verileceðini belirtti. Taçoy baþkanlýðýndaki DP-UG heyeti, Kurban Bayramý'nýn 3. gününde Güney Mesarya köylerini ziyaret ederek, vatandaþlarla bir araya geldi. Ziyaretler sýrasýnda vatandaþlarla bayramlaþan, talep ve isteklerini dinleyen Taçoy ve beraberindeki heyet, hükümetin icraatlarý ve gündemdeki konular üzerine vatandaþlara bilgi verdi, görüþ alýþveriþinde bulundu. KLEOPATRA AKTAR Kýnanýzda, niþanýnýzda veya düðününüzde konuklarnýza rahatlatýcý ve huzur verici kokusuyla bilinen lavanta dolu keseler armaðan edin. Siz yeter ki isteyin, biz hemen hazýrlayalým. Ýrtibat tel: ve ARANIYOR Cafe-Bar da part-time çalýþacak bayan barmen aranýyor. Tel: ARANIYOR Gönyeli'de yakýnda açýlacak olan lokantamýza ev yemekleri yapabilen, KKTC vatandaþý tecrübeli aþçý aranýyor SATILIK DAMIZLIK ÝNEKLER Tel: ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel:

16 16 8 Ekim 2014 Çarþamba

17 8 Ekim 2014 Çarþamba 17 7

18 18 8 Ekim 2014 Çarþamba

19 8 Ekim 2014 Çarþamba 19 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: MORMENEKÞE Haftanýn On Biri: Haftanýn Futbolcusu: Haftanýn Teknik Adamý: Haftanýn Hakemi: Devrim... (Mormenekþe) Arif... (Lefke) Çaðrý... (Kaymaklý) Emin... (DTB) Adil...(Yenicami) Hüseyin Adal... (Kaymaklý) Smart... (Lefke) Megmemt Fuat... (Mormenekþe) Uður...(Yenicami) Kenan... (DTB) Burak... (Mormenekþe) Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Lefke Yenicami K. Kaymaklý Gençler Birliði Doðan T.B B. Baðcýl Serdarlý Cihangir Mormenekþe Yeniboðaziçi Maðusa T.G Gönyeli Lapta Çetinkaya SMART (LEFKE) Haftanýn Kareasý Çaðrý... (Kaymaklý) Smart... (Lefke) Kenan...(DTB) Burak... (Mormenekþe) ERALP ÞERÝFOÐLU MORMENEKÞE Gol Krallýðý 6 GOL: KENNETH (YENÝCAMÝ) 4 GOL: KASIM (LEFKE) 3 GOL: Kenan Oshan (DTB) ve Smart (Lefke) SAVAÞ TÝLKÝ (MTG-MORMENEKÞE) 3. Hafta Programý 11 Ekim 2014, Cumartesi: Çetinkaya - Yenicami Lapta - Yeniboðaziçi Serdarlý - L. Gençler Birliði. 12 Ekim 2014, Pazar: Gönyeli - Maðusa T.G. B.Baðcýl - Doðan T.B. Cihangir - Lefke Mormenekþe - K.Kaymaklý.

20 Galatasaray'da Burak'ýn yerine Pandev Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Fenerbahçe maçý için Goran Pandev'i hazýrlýyor. Ýtalyan teknik adam, sakatlýðý bulunan Burak Yýlmaz'ýn derbiye yetiþememesi durumunda Makedon golcüye forma verecek. 18 Ekim'de TT Arena'da oynanacak derbi öncesi Prandelli, Burak'ýn son durumuna bakýp karar verecek. Ýlk iki haftada puan alamayan Çetinkaya, Yenicami maçýna hazýrlanýyor Çaðaloðlu: 3 puan istiyoruz Sezonun ilk 2 maçýnda maðlup olan Çetinkaya hafta sonu Yenicami ile karþýlaþacak. Teknik Direktör Erol Çaðaloðlu, kendilerinin sezonu geç açmalarýnýn dezavantajýný da yaþadýklarýný söyledi ve "Yenicami maçýný bir çýkýþ maçý olarak görüyoruz" dedi Cezalý futbolculardan Erdinç Börekçioðlu ve Ýbrahim Faye'nin de bu maçta forma giyecek olmalarýnýn kendileri açýsýndan son derece olumlu olduðunu sözlerine ekleyen Erol Çaðaloðlu, "Yenicami karþýsýnda daha geniþ bir kadro ile çýkacak olmamýz, benim için mutluluktur" þeklinde konuþtu K-Pet Süper Ligi'nin üçüncü haftasýnda Þampiyon Yenicami ile karþýlaþacak olan Çetinkaya futbol takýmý çalýþmalarýný sürdürüyor. Çetinkaya Teknik Direktörü Erol Çaðaloðlu, "Sezonun ilk iki haftasýnda beklenmedik bir þekilde 6 puaný býraktýklarýný, özellikle ligin ilk haftasýnda kendi sahalarýnda oynadýklarý Lefke karþýlaþmasýnda gördükleri 3 kýrmýzý kartýn sonucunda Çetinkaya'ya yakýþmayan bir maðlubiyet aldýklarýný belirten Çaðaloðlu, bu olumsuzluðu Doðan Türk Birliði maçýnda ortadan kaldýrmak için futbolcularýn iyi mücadele ettiklerini belirtti. Erdinç Börekçioðlu ve Ýbrahim Faye'nin olmamasýnýn kendileri açýsýndan önemli bir eksiklik olduðuna dikkat çeken Teknik Direktör Lefke Teknik Direktörü Toygar Davulcu kara kara düþünüyor Sakatlar kadroyu daralttý Ýlk iki haftanýn lideri Lefke, üçüncü hafta oynanacak Cihangir karþýlaþmasý öncesinde kadro sýkýntýsý yaþýyor. Teknik Direktör Toygar Davulcu, "Aykut Esmeraslan'ýn yokluðu, takým için büyük sorun" K-Pet Süper Ligi'ne iyi bir baþlangýç yapan Lefke Türk Spor Kulübü, ligin üçüncü haftasýnda dýþ sahada karþýlaþacaðý Cihangir karþýlamasý öncesinde kadro sýkýntýsý yaþýyor. Ciddi sakatlýðý nedeniyle 4 hafta kadro dýþý kalacak olan Aykut Esmeraslan'ý "savunmanýn temel taþý" olarak nitelendiren Lefke Teknik Direktörü Toygar Davulcu kara kara düþünmeye baþladý. "Daha ikinci haftada kadro sýkýntýsý yaþamaya baþladýk diyen Teknik Direktör Davulcu, "Aykut Esmeraslan'ýn yokluðu, takým için büyük sorun" þeklinde konuþtu. Zaten sakatlýðý devam eden ve iki hafta daha kadro yer alamayacak olan Rahmi Çelik'in yanýna bu kez de Aykut Esmeraslan'ýn Çaðaloðlu, tüm bu olumsuzluklarýn sonucunda Doðan Türk Birliði'ne 2-1 maðlup olduklarýný söyledi. Teknik Direktör Erol Çaðaloðlu, futbolcularýn galip gelme arzusu ve isteðini sahaya yansýttýklarýný, dar bir kadrolarý olmasýna raðmen sahada verdikleri mücadeleden dolayý futbolcularý tebrik ettiðini söyledi. "Bu iki maç geride kaldý" diyen Erol Çaðaloðlu, "Bu hafta Yenicami ile Lefkoþa derbisine çýkacaðýz. Bunca zamandýr Yenicami ile Çetinkaya'nýn karþý karþýya geldiði maçlarýn çok çekiþmeli geçtiði gibi bu hafta sonu da ayni çekiþme yaþanacaktýr" dedi. Cumartesi günü oynayacaklarý Yenicami maçýna 2 antrenman ile hazýrlanacaklarýný söyleyen Rahmi Çelik eklendiðine dikkat çeken Toygar Davulcu, "Cihangir karþýlaþmasý öncesinde kadro çýkartmakta ciddi sorun yaþýyoruz. Ümit ediyorum ki, bu sporcularýn yerine forma giyecek olan futbolcularýmýz karþýlaþmaya iyi hazýrlanýr ve sakat iki futbolcumuzun yerlerini Çaðaloðlu, "Yenicami maçýný bir çýkýþ maçý olarak görüyoruz. Sahaya gelecek olan taraftarlarýmýza güzel bir maç izletip, galibiyet armaðan etmek istiyoruz" dedi. Cezalý futbolculardan Erdinç Börekçioðlu ve Ýbrahim Faye'nin de bu maçta forma giyecek olmalarýnýn kendileri açýsýndan son derece olumlu olduðunu sözlerin ekleyen Erol Çaðaloðlu, "Yenicami karþýsýnda daha geniþ bir kadro ile çýkacak olmamýz, benim için mutluluktur" þeklinde konuþtu ve Yenicami maçýndan 3 puan kazanýp futbolcularýn moral motivasyonunu saðlamak amacýnda olduklarýný sözlerin ekledi. Sezonu ilk üç haftasýnda sezona en hazýr olan üç takým ile karþý karþýya geldiklerine de deðinen Aykut Esmeraslan biraz olsun doldururlar" diyerek ümitlerini seslendirdi. Lefke Türk Spor Kulübü geçtiðimiz sezon Cihangir ile dýþ sahada oynadýðý karþýlaþmada 1-1 berabere kalmýþ, kendi sahasýnda ise, rakibini 1-0 maðlup etmiþti. Çaðaloðlu, kendilerinin sezonu geç açmalarýnýn dezavantajýný da yaþadýklarýný söyledi. "Bundan sonra gerçek gücümüzü sahaya yansýtabileceðiz" iddiasýnda bulunan Teknik Direktör Erol Çaðaloðlu, Yenicami maçýnýn Çetinkaya adýna dönüm maçý olacaðýna inandýðýný da sözlerine ekleyerek, her iki takýmada baþarý dileklerinde bulundu ve kazanan tarafýn kendileri olmasýný diledi. Doðan Türk Birliði karþýlaþmasýnda Sercan'ýn sakat sakat oynadýðýný, Tarkan'ýn da yan baðlarýnda sorun olduðunu, her iki futbolcunun tedavilerinin devam ettiðini söyleyen Çaðaloðlu, iki futbolcunun maç gününe yetiþip yetiþmemeleri konusunda "Bekleyip göreceðiz" dedi. Atatürk Stadý'nda skor tabelasý çalýþmýyor Her yýl sezon öncesi çim zeminin bozukluðu olan Atatürk Stadý, bu kez de skor tabelasýnýn bozukluðu ile konuþuluyor. En büyük stadýmýz olan Atatürk Stadý'nda bulunan skor tabelasý iki haftadýr bozuk ve ne zaman tamir olunacaðý da bilinmiyor. Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu'nun ilk haftasýnda oynanan Çetinkaya - Lefke karþýlaþmasýnda bozuk olduðu görülen skor tabelasý, 10 gün sonra oynanan Yenicami - Serdarlý karþýlaþmasýnda da hala bozuktu. Spor tabelasýnda teknik bir arýza olduðunu belirten Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu, "Skor tabelasýný bir çok kez tamir ettik. Ne var ki, maç günü geldiðinde yeniden bozuluyor. Bu nedenle 2015 Yýlý Bütçesi'ne ödenek koyup, yeni bir skor tabelasý alacaðýz" þeklinde konuþtu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4672 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KKTC SONSUZA KADAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4672 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KKTC SONSUZA KADAR. CTP yetkilileri Rum liderlerle görüþüp masaya dönülmesi için onlarý ikna etmeye çalýþacakmýþ! Onlarla görüþeceðine TC yetkilileri ile görüþse daha doðru olmaz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim

Detaylı

Ölüsüne lanet yaðýyor

Ölüsüne lanet yaðýyor Merhumu nasýl bilirdin ey cemaat? Çok kötü deðil mi? Kötülük yapanlar nereye gider imam efendi? Cehenneme mi? Hatýrlat o halde, selam söylesin bizimkine de! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mayýs 2015

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mehmet Ali Talat Ýsrail'i kýnadý, "bu vahþetten de öte bir þey" dedi... Ancak Amerika'ya laf etmedi. Neden? Çünkü Amerika daha önce dediði gibi "Ortadoðunun feneri" de ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Halkla Ýliþkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanýlsamasý

Halkla Ýliþkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanýlsamasý Halkla Ýliþkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanýlsamasý Yrd. Doç. Dr. Nuran YILDIZ Ankara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET Halkla iliþkilerin deðiþen anlamý içerisinde þeffaf yönetim anlayýþý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar

Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar Derviþ Eroðlu mu, Mustafa Akýncý mý? sorusu çok kolay bir soruydu da, Özdil Nami mi, Ali Erel mi? sorusu zor bir soru mudur sanki? O halde çocuða sorun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mayýs 2015 Cumartesi

Detaylı

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý!

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Aðustos 2011 Pazar YIL: 10

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

IÞiD'e köprü olduk. Açý senerlevent@yahoo.com

IÞiD'e köprü olduk. Açý senerlevent@yahoo.com Tayyip Erdoðan seçimden sonraki ilk namazýný padiþahlar gibi Eyüp'te kýldý ve kýlýcýný kuþandý. Türk milleti madem ki bir padiþah istiyordu, bunca yýl neden Atatürk'e taptý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR... Yardým gemilerine düzenlenen kanlý saldýrý ile ilgili soruþturmayý Ýsrail yapacakmýþ! Keþke biz de Yücel Erol cinayetini soruþturmak için Mustafa Çavga, Emin Özbeyit ve Hasan Nur'u görevlendirseydik! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kuzey Irak'a harekat

Kuzey Irak'a harekat Kuzey Irak'a harekat Asker terörü engellemek için yeniden Irak'a girdi. Irak'ın kuzeyinde istihbarat uçuçu yapan insansız uçaklar bugün hareketli PKK gruplarını tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Zap

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4920 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4920 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis'in Nobel Barýþ Ödülü'ne aday gösterilecekleri söyleniyor. Bu konuda þimdiden yayýnlar var... Amerika ve Avrupa gaz vermeyi iyi biliyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 12 yýl sonra geçiþ kapýlarýndaki kaðýdý ve mührü kaldýrmayý baþardýk. 12 yýlda bir kaðýttan kurtulduysak, zorunlu askerlikten kaç yýlda kurtuluruz acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar

Detaylı