Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory. 25 adet 71121

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory. 25 adet 71121"

Transkript

1 Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay 25 adet REAKT F NUMUNELER N Genscreen HIV-1 ANTIGEN ASSAY TEST LE NÖTRLE T R LEREK DO RULANMASI Ç N malatçı kalite kontrolü Bio-Rad irketi tarafından imal edilen ve pazarlanan tüm ürünler, hammaddelerin teslim alınmasından nihai ürünlerin pazarlanmasına kadar bir kalite güvence sistemi kontrolündedir. Her nihai ürün partisi kalite kontrole tabi tutulur ve ancak kabul kriterlerine uydu u takdirde pazarlanır. Her partinin üretim ve kontrol dokümantasyonu irketimiz tarafından muhafaza edilir.

2 Ç NDEK LER 1. KL N K ÖNEM 2. Genscreen HIV1 Ag Confirmatory Assay K T N N PRENS B 3. Genscreen HIV1 Ag Confirmatory Assay K T N N B LE M 4. GEREKL OLAN ANCAK ÜRÜNLE B RL KTE VER LMEYEN DONANIM 5. H JYEN VE GÜVENL K TAL MATLARI 6. ÖNLEMLER 7. NUMUNELER 8. REAKT FLER N YEN DEN OLU TURULMASI- SON KULLANIM TAR H - SAKLAMA 9. ÇALI MA ARTLARI 10. HESAPLAMALAR VE SONUÇLARIN DE ERLEND R LMES 11. NUMUNE VE REAKT F DA ITIMININ SPEKTROFOTOMETR K YÖNTEMLE KONTROL ED LMES 12. PERFORMANSLAR 13. TEST L M TLER 14. KAYNAKÇA 2

3 1 - KL N K ÖNEM HIV-1'e ait p24 antijeninin varlı ını do rulamak amacıyla, tekrarlanabilir reaktif numuneler Genscreen HIV-1 Ag Assay testi ile nötrle tirilmelidir. Bir Anti HIV antikoru ile viral antijenlerin nötrle tirilmesi bilinen bir do rulama yöntemidir (1-4). Numunede p24 antijeni bulundu u, aynı denekten alınan nötrle tirilmemi bir numuneye kıyasla HIV-1 antijeninde ya anan reaktivite kaybı ile kanıtlanır. Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay testi, Genscreen HIV-1 Ag Assay testine göre tekrarlanabilir olarak reaktif bulunan serum ve plazma numunelerinde veya hücre kültürlerinin yüzeyde yüzen sıvı numunelerinde HIV-1 antijeninin varlı ını do rulamaya yöneliktir. 2 - Genscreen HIV1 Ag Confirmatory Assay K T N N PRENS B Genscreen HIV-1 Ag Assay testine göre tekrarlanabilir reaktif numune, do rulama reaktifi ile [anti HIV antikoru (insan) inkübe edilir]. Numune HIV-1 antijeni içeriyor ise, bu durumda antijen do rulama reaktifinde mevcut anti-hiv-1 antikorları tarafından etkisiz hale getirilir. Bu durumda ilgili numune Genscreen HIV-1 Ag Assay testi ile yeniden teste tabi tutulur. Etkisiz hale getirilen HIV-1 antijenianti HIV-1 antikorları tarafından duyarlı hale getirilen kaplara sabitlenemez ve bunun sonucu olarak optik yo unluk azalır. Elde edilen sinyalleri kar ıla tırmak amacıyla, numunenin etkisiz hale getirilmemi bir kontrolü [do rulama reaktifi yerine HIV-1 (insan) antijeni negatif kontrolü ile i lenmi ] etkisiz hale getirilmi numuneye paralel olarak teste tabi tutulur. Etkisiz hale getirilmi numunenin optik yo unlu undaki azalma etkisiz hale getirilmemi numuneye ait sinyalin yüze 50'sine e it veya bu de erin üzerinde ise ve etkisiz hale getirilmemi numunenin sinyali test e ik de erinin üzerinde ise, Genscreen HIV-1 Ag Assay testi ile tekrarlanabilir reaktif numunelerin pozitifli i do rulanır. 3 - Genscreen HIV1 Ag Confirmatory Assay K T N N B LE M RA C0 ET KE TL E ME REAK T FLER N N TE L SUN U M HIV-1 Ag Co nfi rma to ry Re ag e nt Ne ga tif ko nt rol HIV-1 Ag do rulama reaktifi AntiHIV-1 antikorları içeren insan serumu % 0,005 gentamisin sülfat Koruyucu: ProClinTM 300 (%0,5) Negatif kontrol Ag HIV-1, Ag HBs, anti-hiv-1, anti-hiv-2, anti-hcv ve anti-htlv-i antikorları için reaktif olmayan normal insan serumu % 0,005 gentamisin sülfat Koruyucu: ProClinTM 300 (%0,5) 1 i e 1,3 ml 1 i e 12 ml 4 - GEREKL OLAN ANCAK ÜRÜNLE B RL KTE VER LMEYEN MALZEMELER "Genscreen HIV-1 Ag Assay" test kılavuzuna bakın (referans no 71120). 3

4 5 - H JYEN VE GÜVENL K TAL MATLARI Kitteki tüm reaktifler "in vitro" te his amacıyla kullanılmaya yöneliktir. HIV-1 do rulama reaktifi hepatit B (AgHBs) yüzey antijeni, hepatit C virüsü (Ac anti-hcv) ve HTLV virüsüne (Ac anti-htlv-i) yönelik antikor tarama testleri için negatif bulunmu tur. HIV-1 do rulama reaktifi de ısı ile etkisiz hale gelmektedir. Negatif kontrolün hazırlanmasında kullanılan insan kaynaklı malzeme teste tabi tutulmu ve anti- HIV1 ve HIV2 antikorları, HBs antijeni, anti-hcv antikorları ve anti HTLV1/HTLV2 antikorları bakımından negatif bulunmu tur. Hiçbir yöntem HIV, Hepatit B veya Hepatit C virüslerinin veya di er bula ıcı ajanların bulunmadı ını kesin bir ekilde garanti edemedi i için, bu reaktifleri ve hasta numunelerini potansiyel olarak bula ıcı malzeme addedin ve ola an önlemler ile kullanın. Güvenlik verileri fi i talep üzerine verilmektedir. Bazı reaktifler ProClin 300TM içermektedir. Pro Cli n TM %0, 5: Tahri e dic i. R43: Cildinizle temas etmesi halinde duyarlıla maya yol açabilir S28-37: Cildinizle temas ettikten sonra, derhal su ve sabun ile bol bol yıkanın. Uygun eldivenler takın. Xi: Ta h ri ed e r nsan kaynaklı numunler ve reaktifler ve kontamine malzeme ve ürünler, bula ıcı özellikleri giderildikten sonra atılacaktır: - Bu i lem, ya % 5 sodyum hipoklorit son konsantrasyonlu çama ır suyuna (10 hacim kontamine sıvı veya su için, 1 hacim çama ır suyu) 30 dakika boyunca batırılarak, - Ya da minimum 2 saat boyunca 121 C'de otoklavlama vasıtasıyla gerçekle tirilir. Otoklav, HIV ve HBV virüslerini etkisiz hale getirmek için en iyi yöntemdir. D KKAT: SODYUM H POKLOR T ÇEREN SOLÜSYONLARI OTOKLAVIN Ç NE SOKMAYIN. Hijyen ve güvenlik konusundaki di er talimatlar için "Genscreen HIV-1 Ag Assay" test kılavuzuna bakın (referans no 71120). 6 - ÖNLEMLER Elde edilecek sonuçların kalitesi a a ıdaki laboratuar uygulamalarına tam olarak uyulmasına ba lıdır: Son kullanma tarihi geçmi reaktifler kullanmayın. Çalı ma artlarını de i tirmeyin. Kullanımdan önce, reaktiflerin laboratuar sıcaklı ında (18-30 C) dengelenmesi için 30 dakika bekleyin. Di er önlemler için, "Genscreen HIV-1 Ag Assay" test kılavuzuna bakın (referans no 71120). 4

5 7 - NUMUNELER Ola an uygulama yöntemleriyle bir kan numunesi alın. Kullanılabilir numuneler unlardır: Serum, plazma veya hücre kültürü numuneleri. Antikoagülanlar, EDTA, heparin, sodyum sitrat de erlendirmeye tabi tutulmu ve kullanılabilir addedilmi tir. Di er talimatlar için, "Genscreen HIV-1 Ag Assay" (referans no 71120) test kılavuzuna bakın. 8 - REAKT FLER N YEN DEN OLU TURULMASI- SON KULLANIM TAR H - SAKLAMA Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay kitindeki reaktifler kullanıma hazırdır. Kit +2-8 C sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. Kullanımdan önce tüm reaktifleri ortam sıcaklı ına (18-30 C) getirin. Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay kitinde bulunan ve +2-8 C sıcaklıkta muhafaza edilen her unsur kit ilk defa açıldıktan sonra kutunun üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar kullanılabilir. 9 - ÇALI MA ARTLARI Bu testin süresi yakla ık 4 saat olarak belirtilmi tir. Test kullanım prosedürünün her döngüsü ba ladıktan sonra tamamen ve kesintisiz olarak gerçekle tirilmelidir. D KKA T: Genscreen HIV-1 Ag Assay testi ile 37 C'deki prosedüre göre tekrarlanabilir reaktif numuneleri Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay ile 37 C'deki prosedüre göre do rulanmalıdır. Aynı ekilde, Genscreen HIV-1 Ag Assay testi ile 40 C'deki prosedüre göre tekrarlanabilir reaktif numuneleri Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay ile 40 C'deki prosedüre göre do rulanmalıdır. Önerilen protokole kesinlikle uyun. Testin kalitesini do rulamak için, test her uygulandı ında negatif ve pozitif kontrol serumlarını kullanın. Do ru laboratuar uygulamalarını kullanın: 1. Numune da ıtım ve tanıtım planını özenle hazırlayın. 2. Sulandırılmı yıkama solüsyonunu hazırlayın. 3. Ta ıyıcı çerçeveyi ve eritleri (R1) koruyucu ambalajdan çıkarın. 4. Nötrle tirme prosedürü: a. Her numune için, bir plastik deney tüpüne "A" harfini ta ıyan bir etiket (nötrle tirilmi numune) ve bir plastik deney tüpüne de "B" harfini ta ıyan bir etiket (nötrle tirilmemi kontrol numunesi) yapı tırın. Her tüpe pipetle 1 50 l tekrarlanabilir reaktif numunesi doldurun. b. HIV1 antijeni pozitif kontrolü için, iki plastik deney tüpüne "A" harfini ta ıyan bir etiket (nötrle tirilmi (kontrol) ve iki plastik deney tüpüne de "B" harfini ta ıyan bir etiket (nötrle tirilmemi kontrol) yapı tırın. Her tüpe pipetle 1 50 l HIV-1 antijen pozitif kontrolü (C1) doldurun. c. HIV-1 antijen negatif kontrolü için, üç plastik deney tüpüne "B" harfini ta ıyan bir etiket (nötrle tirilmemi kontrol) yapı tırın. Her tüpe pipetle 150 l HIV-1 antijen negatif kontrolü (C0) doldurun. d. "A" etiketini ta ıyan her tüpe (nötrle tirilmi ) 25 l HIV-1 antijen do rulama reaktifi (RA) ilave edin. e. "B" etiketini ta ıyan her tüpe (nötrle tirilmemi ) 25 l HIV-1 antijen negatif kontrolü (C0) ilave edin. f. Hafifçe çalkalayarak veya vurarak, her tüpü karı tırın. A ırı miktarda köpük olu masına engel olun. 5

6 6 g. Nötrle tirme reaksiyonunun gerçekle mesi için, tüpleri ortam sıcaklı ında (18-30 C) 15 ila 30 dakika inkübe edin. 5. Plakayı ön yıkama i lemine tabi tutmadan, a a ıdaki malzemeleri do rudan ve art arda yerle tirin (plaka da ıtım önerisi): 5.1 Her kaba 50 l numune sulandırıcısı 5.2 A1, B1, C1'e 150 l negatif kontrol (C0) D1, E1'e 150 l pozitif kontrol (C1) nötrle tirilmi F1, G1'e 150 l pozitif kontrol (C1) nötrle tirilmemi H1'e 150 l i lenmi numune, vs Bio-Rad 5 kisi nötrle tirilmi ve ikisi nötrle tirilmemi, dört pozitif kontrol numunesi ve üç negatif kontrol numunesi, (tamamen veya kısmen kullanılan) her mikroplakada teste tabi tutulmalıdır. Numune sulandırıcısı ve numunenin (veya kontrolün) iyice birbirine karı tı ını kontrol edin. Her haznedeki solüsyonlar iyice karı ınca, tekdüze bir renge sahip olur. Not: lemlerin bu a amasında numune da ılımı görsel olarak kontrol edilebilir; gerçekten de numuneler ilave edildikten sonra, ba langıçta ye il olan sulandırıcının rengi maviye döner. (otomatik kontrol için bkz. bölüm 11: NUMUNE LAVELER N N SPEKTROFOTOMETR LE KONTROL ED LMES ). 6. Sızdırmazlık sa lamak için, mümkünse üstünü yapı kan bir film ile örterek, tüm yüzeyin üzerine iyice basın. 7. Plakayı kuru havalı statik inkübatörde 37 ± 1 C veya 40 ± 1 C sıcaklıkta 60 ± 5 dakika inkübe edin. 8. Yapı kan filmi çıkarın. Tüm kapların içeri ini kontamine atıklar için öngörülmü (sodyum hipoklorit içeren) bir konteynere çekin ve kaplardan her birinin içine derhal minimum 0,370 ml yıkama solüsyonu ilave edin. 20 ila 60 dakikalık bir batırma süresi (bekleme süresi) uygulayın. Yeniden çekin. Yıkama i lemini 4 kez tekrarlayın (minimum 5 yıkama). Artık hacim 10 l'den az olmalıdır (gerekirse plakayı emici bir kâ ıt üzerinde ters çevirerek kurutun). Otomatik bir yıkayıcınız var ise, aynı i lem döngüsünü uygulayın. 9. Tüm kaplara konjugat 1 çalı ma solüsyonundan hızlı bir ekilde 100 l da ıtın. Konjugat kullanımdan önce çalkalanmalıdır. Not: Sarıya boyanmı olan konjugat 1 çalı ma solüsyonunun da ıtılması i lemlerin bu a amasında görsel olarak kontrol edilebilir. 10. Mümkünse, mikroplakanın üzerini yeni bir film ile örtün. Kuru havalı statik inkübatörde 37 ± 1 C veya 40 ± 1 C sıcaklıkta 30 ± 5 dakika inkübe edin. 11. Yapı kan filmi çıkarın. Tüm kapların içeri ini kontamine atıklar için öngörülmü (sodyum hipoklorit içeren) bir konteynerin içine çekin ve daha önce oldu u gibi en az 5 kez yıkayın. Otomatik bir yıkayıcınız var ise, aynı i lem döngüsünü uygulayın. 12. Tüm kaplara konjugat 2 çalı ma solüsyonundan hızlı bir ekilde 100 l da ıtın. Konjugat kullanımdan önce çalkalanmalıdır. Not: Ye ile boyanmı olan konjugat 2 çalı ma solüsyonunun da ıtılması i lemlerin bu a amasında görsel olarak kontrol edilebilir 13. Mümkünse, mikroplakanın üzerini yeni bir film ile örtün. Kuru havalı statik inkübatörde 37 ± 1 C veya 40 ± 1 C sıcaklıkta 30 ± 5 dakika inkübe edin. 14. Yapı kan filmi çıkarın; tüm kapların içeri ini çekerek bo altın ve daha önce oldu u gibi en az 5 kez yıkayın. Artık hacim 10 l'den az olmalıdır (gerekirse eritleri emici bir kâ ıt üzerinde ters çevirerek kurutun). 15. Önceden hazırlanmı 100 l'lik enzimatik faaliyet developman solüsyonunu (R8+R9) tüm kaplara hızla da ıtın. Reaksiyonun ortam sıcaklı ında (18 ila 30 C) 30 ± 5 dakika boyunca karanlıkta gerçekle mesini sa layın. Bu inkübasyon sırasında, yapı kan film

7 kullanmayın. Not: Pembe renkte olan developman solüsyonunun da ıtılması, i lemlerin bu a amasında görsel olarak kontrol edilebilir. Bo bir kap ile pembemsi renkteki developman solüsyonunu içeren bir kap arasında önemli bir renk farkı vardır. (otomatik kontrol için paragraf 11'e ba vurun: NUMUNE VE REAKT F LAVELER N N SPEKTROFOTOMETR LE KONTROL ED LMES ) 16. Developman solüsyonu ile aynı sıra ve da ıtım temposunu kullanarak 100 l durdurma solüsyonu (R10) ilave edin. Reaksiyonel karı ımı homojenle tirin. Not: Renksiz olan durdurma solüsyonunun da ıtılması, i lemlerin bu a amasında görsel olarak kontrol edilebilir. Substratın pembemsi (negatif numuneler için) veya mavi (pozitif numuneler için) olan rengi, durdurma solüsyonu ilave edildikten sonra renksiz hale gelen (negatif numuneler için) veya rengi sarıya dönen (pozitif numuneler için) kaplardan kaybolur. 17. Plakaların alt kısmını özenle silin. Durdurma solüsyonunun da ıtılmasından en az 4 dakika sonra ve reaksiyonun sona ermesinden sonraki 30 dakika içinde, bir plaka okuyucusu yardımıyla 450/ nm'de optik yo unlu u okuyun 18. Sonuçları kayda geçirmeden önce, okuma i lemi ile plaka ve numunelerin da ıtım ve tanıtım planının birbirleriyle uyumlu oldu unu kontrol edin HESAPLAMALAR VE SONUÇLARIN DE ERLEND R LMES Bir numunede HIV-1 antijeni bulundu u, nötrle tirilmi numunelere ait absorbans de erinin (abs)nötrle tirilmemi numunelere ait absorbans de eri ile kar ıla tırılması vasıtasıyla do rulanır. Bu kar ıla tırma azaltma yüzdesi olarak ifade edilir. 1) Pozitif ve Negatif Kontrollerin Do rulanması Bireysel negatif ve pozitif kontrol de erlerinin, Genscreen HIV-1 Ag Assay" test kılavuzundaki "test onayı" paragrafında tanımlanmı olan standartlar dahilinde oldu unu kontrol edin. Negatif kontrol de erlerinden biri Genscreen HIV-1 Ag Assay ürününün kılavuzunda belirtilen onay standartları dı ında bulunuyor ise, elimine edilebilir.. Tüm pozitif kontroller dikkate alınmalıdır. 2) Absorbans Ortalamasının Hesaplanması (Xabs) Absorbans de erlerinin toplamını kabul edilebilir kontrol sayısı ile bölerek, negatif ve pozitif kontrollerin (nötrle tirilmi ve nötrle tirilmemi ) ortalama absorbansını belirleyin. Ortalama absorbans de erlerini hesaplamak için, Genscreen HIV-1 Ag Assay test kılavuzunda bulunan "ortalama absorbansların hesaplanması" paragrafındaki kriterleri uygulayın. 3) Azaltma Yüzdesinin Hesaplanması Tüm kontrollerin ve tüm numunelerin azaltma yüzdesi a a ıdaki denklem uygulanarak belirlenir: abs nötrle tirilmemi numune - abs nötrle tirilmi numune azaltma yüzdesi = 100 x abs nötrle tirilmemi numune - Xabs negatif kontrol 7

8 Örnek Nu mun e Ortal a ma a bs o rb a ns Nötrle tirilmemi HIV antijeni negatif kontrolü 0,045 Nötrle tirilmemi HIV antijeni pozitif kontrolü 1,020 Nötrle tirilmi HIV antijeni pozitif kontrolü 0,040 HIV Ag Xabs (XCP) pozitif kontrol azaltma yüzdesi = 1,020 0,040 0, x = = %100,5 azaltma 1,020 0,045 0,975 4) Testin Geçerli lan Edilmesi Her negatif kontrolün (ve gerekirse hücre kültürü ortam kontrolünün) absorbans de erleri 0,000 UA de erinin üzerinde ve 0,100 UA de erine e it veya bu de erin altındadır. Bir negatif kontrolün de eri elimine edilebilir. ki negatif kontrol bu kriterlere uymaz ise, yeni bir dozaj yapılmalıdır. Pozitif kontrol ortalama absorbans de eri (XCP), 0,500 UA de erine e it veya bu de erin üzerinde olmalı ve bireysel absorbans de erleri 0,65 ila 1,35 defa XCP de erleri arasında bulunan bir tekrarlanabilirlik aralı ında yer almalıdır. Tüm pozitif kontrol de erleri dikkate alınmalıdır. Her HIV antijeni nötrle tirilmi pozitif kontrolü için azaltma yüzdesi minimum % 50 olmalıdır. 5) Sonuçların Yorumlanması Bir numune a a ıdaki kriterler yerine getirilir ise, HIV-1 antijeni açısından pozitif addedilir: Numune Genscreen HIV-1 Ag Assay testi ile tekrarlanabilir olarak reaktiftir. Nötrle tirilmemi numunenin absorbans de eri hesaplanan e ik de ere e it veya bu de erin üzerindedir. Numunenin abs azaltma yüzdesi en az %50'dir. NO T: Hastalardan alınan bir numunenin absorbans de eri okuyucunun do rusallık üst limitinin üzerinde ise, a a ıdaki hesaplamalar çerçevesinde üst e i i absorbans de eri olarak kullanın. 1. Negatif kontrollerin ortalamasına sabit bir faktör (0,050) ekleyerek, e ik de eri hesaplayın. 2. "Azaltma yüzdesi hesabı" paragrafında verilen denklemi kullanarak, her numunenin abs de eri için azaltma yüzdesini belirleyin. Bir test sırasında elde edilen de er örnekleri ve bunlar hakkındaki yapılan yorumlar a a ıda sunulmaktadır: 8

9 Numune Absorbans de eri Ortalama Negatif kontrol Nötrle tirilmemi Pozitif kontrol Nötrle tirilmemi 0,041 0,050 0,045 1,032 1,008 Nötrle tirilmi pozitif kontrol 0,037 0,043 Nötrle tirilmemi, numune 0,858 Nötrle tirilmi numune 0,041 E ik örne i = 0, ,050 = 0,095 0,045 1,020 0,040 1,020-0,040 0,980 HIV a ntije ni CPX a zal t ma yü zd e si = 100 x = = %100,5 azaltma 1,020-0,045 0,975 0,858-0,041 0,817 Nu mun e a bs d e eri a zal t ma y üz de si = 100 x = = %100,5 azaltma 0,858-0,045 0,813 NOT: Bazı durumlarda, yüksek bir HIV antijen titresine sahip numunelerde, HIV-1 antijen do rulama reaktifi eklendikten sonra %50 sinyal azalması görülmez. Bu yüzdendir ki, çok reaktif numuneler (absorbans 2,000) HIV antijen negatif kontrolünde sulandırılmalı (mesela 1/4 veya 1/8 oranında) ardından Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay do rulama testi ile yeniden teste tabi tutulmalıdır. Sulandırılan numune için azaltma yüzdesi hâlâ en az % 50'ye e it veya bu de erin üzerinde de il ise ve bu numune hâlâ çok reaktif ise, bir defa sulandırılan numuneyi 1/16 oranında veya daha yüksek bir oranda HIV-1 antijen negatif kontrolünde yeniden sulandırın ve Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay do rulama testi ile yeniden teste tabi tutun NUMUNE VE REAKT F LAVELER N N SPEKTROFOTOMETR K YÖNTEMLE KONTROL ED LMES "Genscreen HIV-1 Ag Assay" test kılavuzuna bakın (referans no 71120) PERFORMANSLAR Özgüllük Bir kan donörü popülasyondan alınmı, taze serum (941) ve plazmalardan (1122) olu an toplam 2063 numune Genscreen HIV-1 Ag Assay testine tabi tutuldu. Tüm numuneler Ac anti-hiv1 tarama ve Ag HIV algılama testlerinden daha önce elde edilen sonuçlara göre negatifti. Bu özgüllük incelemesi i lem protokolünde belirtilen 2 inkübasyon sıcaklı ında gerçekle tirilmi tir. Tekrarlanabilir yanlı pozitif bulunan 2 numune do rulama testinde nötrle tirilmemi tir. 9

10 Duyarlılık Genscreen HIV1 Ag Assay testiyle tekrarlanabilir olarak reaktif bulunan 78 numune (SFTS paneli 96 pozitif ve HIV1 enfeksiyonunun farklı a amalarında olan seropozitif hastalar) bir duyarlılık incelemesine tabi tutulmu tur. Genscreen HIV-1 Ag Assay testine göre tekrarlanabilir reaktif olan 76 numunenin tamamı Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay testiyle do rulanmı tır. Ba ka bir EIA testine göre reaktif olmayan iki hasta numunesi nötrle tirme testiyle do rulanmamı tır. Ag HIV-1'in farklı grup ve alt-tiplerini temsil eden 55 hücre kültürü yüzey sıvısı (A, B, C, D, E, F, G, H, J, N ve O) nötrle tirilmi tir. 17 serokonversiyon paneli teste tabi tutulmu tur. Genscreen HIV-1 Ag Assay testiyle pozitif bulunan tüm numuneler Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay testiyle do rulanmı tır. Çengel Etkisinin ncelenmesi "Genscreen HIV-1 Ag Assay" testinde çengel etkisi olmadı ını kontrol etmek için yüksek HIV-1 antijen konsantrasyonları teste tabi tutulmu tur. 2 g/ml ila 0,2 pg/ml'lik konsantrasyonlar elde etmek için HIV-1 viral lisatı pozitif kontrol sulandırıcısında sulandırılmı tır. Konsantrasyonları 20 ng/ml'nin altında olan tüm numuneler nötrle tirilmi tir. Bu de erin ötesinde, nötrle tirmenin etkili olması için numuneler sulandırılmalıdır TEST L M TLER HIV-1 antijeninin varlı ının do rulanması için serum, plazma veya hücre kültürü numuneleri teste tabi tutuldu unda, Genscreen HIV-1 Ag Assay testi ve Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay do rulama testinin kullanım kılavuzlarındaki tavsiyelere uyulmalıdır. Bu kitin kullanıcılarının testi uygulamadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okumaları tavsiye edilir. Özellikle numune ve reaktiflerin pipetle alınması, mikroplakaların yıkanması ve inkübasyon a amalarının süreleri konusunda test kullanım prosedürlerine uyulmalıdır. HIV antijen oranı testin algılama limitlerine göre fazla dü ük olan numuneler için negatif sonuçlar elde edilebilir; aynı ekilde aranan markör numunenin alındı ı hastalık a amasında mevcut de il ise, negatif sonuçlar gözlemlenebilir. Numune veya reaktif talimatlara uygun ekilde ilave edilmemi ise, yanlı negatif sonuçlar elde edilebilir. Prosedür esnasında bir enfeksiyon veya hata ile ilgili klinik üphe olması durumunda yeni bir dozaj yapılması dü ünülmelidir. Bir numune için 0,000 UA'nın altında bulunan bir absorbans de eri, prosedür sırasında bir hata yapıldı ını veya donanım ile ilgili bir sorun oldu unu gösterir; bu durumda ilgili numune yeniden teste tabi tutulmalıdır. Di er kullanım limitleri için, "Genscreen HIV-1 Ag Assay" test kılavuzuna bakın. 10

11 14 - KAYNAKÇ A 1. Casey JM, Kim Y, Andersen PR, et al: Human T-cell lymphotropic virus type III: immunologic characterization and primary structure analysis of the major internal protein, p24. J Virology 55: , Ritter J, Escaich S, Trepo C, et al: HIV antigen detection in antibody negative sera. Abstract 1627, IV International Conference on AIDS, Veronese FD, Sarngadharan MG, Rahman R, et al: Monoclonal antibodies specific for p24, the major core protein of human T-cell Leukemia virus type III. Natl Acad Sci USA, 82: , Schaeffler B, Flesher A, Shriver K, Tam MR: Monoclonal antibody detection of p25 HIV antigen in the serum and CSF of patients within the AIDS spectrum. Abstract 7759, IV International Conference on AIDS, Resnick L, Veren K, Salahuddin SZ, et al: Stability and inactivation of HTLV-III/LAV under clinical laboratory environments. JAMA 255: , Sarngadharan MG, Markham PD: The role of human T-Lymphotropic retroviruses in leukemia and AIDS, in Wormser GP (ed.): AIDS and Other Manifestations of HlV Infection. New Jersey, Noyes Publications 1987, pp Bond WW, Favero MS, Petersen NJ, et al: Inactivation of Hepatitis B virus by intermediate-tohigh level disinfectant chemicals. J Clin Micro 18: ,

12 (GB) - CE marking (European directive 98/79/CE on in vitro diagnostic medical devices) - Marquage CE (Directive européenne 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) - Marcado CE (Directiva europea 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro) - Marchiatura CE (Direttiva europea 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro) - CE Konformitätskennzeichnung (Europäische Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika) - Marcação CE (Directiva europeia 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro) - CE-märkning (Europeiskt direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik) - CE-mærkningen (Europa direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik) - CE ( 98/79/CE in vitro ) - CE oznaczenie (Dyrektywa unijna 98/79/CE dotycząca produktów medycznych do badań in vitro) - CE ženklas (Europos sąjungos direktyva 98/79/CE dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų) - CE jelzés (98/79/CE Európai Irányelv az in vitro orvosi diagnosztikai eszközökről) - CE märgistus (Euroopa direktiiv 98/79/CE in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta) - CE označenie o zhode (Európska direktíva 98/79/CE pre in vitro diagnostické zdravotnícke postupy) - CE značka (Evropská direktiva 98/79/CE o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro) - CE-merking (EU-direktiv 98/79/CE om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk) - Marca CE (Directiva europeana 98/79/CE pentru dispozitive medicale de diagnostic in vitro) - СЕ маркировка (Европейска директива 98/79/CE за ин витро диагностичните медицински изделия) IVD (GB) - For in vitro diagnostic use - Pour diagnostic in vitro - Para diagnóstico in vitro - Per uso diagnostico in vitro - In-vitro-Diagnostikum - Para uso em diagnóstico in vitro - In vitro-diagnostik - In vitro diagnose - in vitro - Do stosowania in vitro - in vitro diagnostikai - Csak in vitro diagnosztikai alkalmazásra - In vitro diagnostiliseks kasutamiseks - Na diagnostiku in vitro - Pro diagnostiku in vitro - Til in vitro-diagnostikk - Pentru diagnostic in vitro - За ин витро диагностика (GB) - Catalogue number - Référence catalogue - Número de catálogo - Numero di catalogo - Bestellnummer - Número de catálogo - Katalognummer - Katalognummer - - Numer katalogu - Katalogo numeris - Cikkszám - Katalooginumber - Katalógové číslo - Katalogové číslo - Katalognummer - Număr de catalog - Каталожен номер (GB) - Manufacturer - Fabricant - Fabricante - Produttore - Hersteller - Fabricante - Tillverkad av - Fremstillet af - - Producent - Gamintojas - Gyártó - Tootja - Výrobca - Výrobce - Produsent - Producător - Производител (GB) - Authorised Representative - Représentant agréé - Representante autorizado - Distributore autorizzato - Bevollmächtigter - Representante Autorizado - Auktoriserad representant - Autoriseret repræsentant - - Upoważniony Przedstawiciel - Įgaliotasis atstovas - Meghatalmazott Képviselő - Volitatud esindaja - Autorizovaný zástupca - Zplnomocněný zástupce - Autorisert representant - Reprezentant autorizat - Упълномощен представител

13 (GB) - Batch code - Code du lot - Código de lote - Codice del lotto - Chargen-Bezeichnung - Código do lote - Batchnr - Batchkoden - - Numer serii - Serijos numeris - Gyártási szám - Partii kood - Číslo šarže - Číslo šarže - Partikode - Număr de lot - Партиден номер (GB) - Expiry date YYYY/MM/DD - Date de peremption AAAA/MM/JJ - Estable hasta AAAA/MM/DD - Da utilizzare prima del AAAA/MM/GG - Verwendbar bis JJJJ/MM/TT - Data de expiração AAAA/MM/DD - Utgångsdatum ÅÅÅÅ/MM/DD - Anvendes før ÅÅÅÅ/MM/DD - YYYY/MM/DD - Data ważności YYYY/MM/DD - Galioja iki YYYY/MM/DD - Szavatossági idő ÉÉÉÉ/HH/NN - Aegumistähtaeg AAAA/KK/PP - Použiteľné do RRRR/MM/DD - Datum exspirace RRRR/MM/DD - Utløpsdato ÅÅÅÅ/MM/DD - Data expirarii AAAA/LL/ZZ - Срок на годност година/месец/ден (GB) - Storage temperature limitation - Limites de températures de stockage - Temperatura límite - Limiti di temperatura di conservazione - Lagertemperatur - Limites de temperatura de armazenamento - Temperaturbegränsning - Temperaturbegrænsning - - Temperatura przechowywania - Saugojimo temperatūriniai apribojimai - Tárolási hőmérsékleti határok - Piirangud säilitustemperatuurile - Skladovacia teplota od do - Teplotní rozmezí od do - Oppbevaringstemperatur - Limitele de temperatură la stocare - Температурни граници на съхранение (GB) - Consult Instruction for use - Consulter le mode d'emploi - Consulte las instrucciones de uso - Consultare le istruzioni per uso - Siehe Gebrauchsanweisung - Consulte o folheto informativo - Se bruksanvisningen - Se instruktion før brug - - Sprawdź instrukcję - Ieškokite informacijos vartojimo instrukcijoje - Olvassa el a használati utasítást - Kasutamisel vaata instruktsiooni - Katalógové číslo - Viz návod k použití - Se bruksanvisninger - Consultati prospectul de utilizare - Виж инструкцията за употреба

14 Bio-Rad 3, bd Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette - France Tél.: /2009 Fax.: Code: