Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory. 25 adet 71121

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory. 25 adet 71121"

Transkript

1 Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay 25 adet REAKT F NUMUNELER N Genscreen HIV-1 ANTIGEN ASSAY TEST LE NÖTRLE T R LEREK DO RULANMASI Ç N malatçı kalite kontrolü Bio-Rad irketi tarafından imal edilen ve pazarlanan tüm ürünler, hammaddelerin teslim alınmasından nihai ürünlerin pazarlanmasına kadar bir kalite güvence sistemi kontrolündedir. Her nihai ürün partisi kalite kontrole tabi tutulur ve ancak kabul kriterlerine uydu u takdirde pazarlanır. Her partinin üretim ve kontrol dokümantasyonu irketimiz tarafından muhafaza edilir.

2 Ç NDEK LER 1. KL N K ÖNEM 2. Genscreen HIV1 Ag Confirmatory Assay K T N N PRENS B 3. Genscreen HIV1 Ag Confirmatory Assay K T N N B LE M 4. GEREKL OLAN ANCAK ÜRÜNLE B RL KTE VER LMEYEN DONANIM 5. H JYEN VE GÜVENL K TAL MATLARI 6. ÖNLEMLER 7. NUMUNELER 8. REAKT FLER N YEN DEN OLU TURULMASI- SON KULLANIM TAR H - SAKLAMA 9. ÇALI MA ARTLARI 10. HESAPLAMALAR VE SONUÇLARIN DE ERLEND R LMES 11. NUMUNE VE REAKT F DA ITIMININ SPEKTROFOTOMETR K YÖNTEMLE KONTROL ED LMES 12. PERFORMANSLAR 13. TEST L M TLER 14. KAYNAKÇA 2

3 1 - KL N K ÖNEM HIV-1'e ait p24 antijeninin varlı ını do rulamak amacıyla, tekrarlanabilir reaktif numuneler Genscreen HIV-1 Ag Assay testi ile nötrle tirilmelidir. Bir Anti HIV antikoru ile viral antijenlerin nötrle tirilmesi bilinen bir do rulama yöntemidir (1-4). Numunede p24 antijeni bulundu u, aynı denekten alınan nötrle tirilmemi bir numuneye kıyasla HIV-1 antijeninde ya anan reaktivite kaybı ile kanıtlanır. Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay testi, Genscreen HIV-1 Ag Assay testine göre tekrarlanabilir olarak reaktif bulunan serum ve plazma numunelerinde veya hücre kültürlerinin yüzeyde yüzen sıvı numunelerinde HIV-1 antijeninin varlı ını do rulamaya yöneliktir. 2 - Genscreen HIV1 Ag Confirmatory Assay K T N N PRENS B Genscreen HIV-1 Ag Assay testine göre tekrarlanabilir reaktif numune, do rulama reaktifi ile [anti HIV antikoru (insan) inkübe edilir]. Numune HIV-1 antijeni içeriyor ise, bu durumda antijen do rulama reaktifinde mevcut anti-hiv-1 antikorları tarafından etkisiz hale getirilir. Bu durumda ilgili numune Genscreen HIV-1 Ag Assay testi ile yeniden teste tabi tutulur. Etkisiz hale getirilen HIV-1 antijenianti HIV-1 antikorları tarafından duyarlı hale getirilen kaplara sabitlenemez ve bunun sonucu olarak optik yo unluk azalır. Elde edilen sinyalleri kar ıla tırmak amacıyla, numunenin etkisiz hale getirilmemi bir kontrolü [do rulama reaktifi yerine HIV-1 (insan) antijeni negatif kontrolü ile i lenmi ] etkisiz hale getirilmi numuneye paralel olarak teste tabi tutulur. Etkisiz hale getirilmi numunenin optik yo unlu undaki azalma etkisiz hale getirilmemi numuneye ait sinyalin yüze 50'sine e it veya bu de erin üzerinde ise ve etkisiz hale getirilmemi numunenin sinyali test e ik de erinin üzerinde ise, Genscreen HIV-1 Ag Assay testi ile tekrarlanabilir reaktif numunelerin pozitifli i do rulanır. 3 - Genscreen HIV1 Ag Confirmatory Assay K T N N B LE M RA C0 ET KE TL E ME REAK T FLER N N TE L SUN U M HIV-1 Ag Co nfi rma to ry Re ag e nt Ne ga tif ko nt rol HIV-1 Ag do rulama reaktifi AntiHIV-1 antikorları içeren insan serumu % 0,005 gentamisin sülfat Koruyucu: ProClinTM 300 (%0,5) Negatif kontrol Ag HIV-1, Ag HBs, anti-hiv-1, anti-hiv-2, anti-hcv ve anti-htlv-i antikorları için reaktif olmayan normal insan serumu % 0,005 gentamisin sülfat Koruyucu: ProClinTM 300 (%0,5) 1 i e 1,3 ml 1 i e 12 ml 4 - GEREKL OLAN ANCAK ÜRÜNLE B RL KTE VER LMEYEN MALZEMELER "Genscreen HIV-1 Ag Assay" test kılavuzuna bakın (referans no 71120). 3

4 5 - H JYEN VE GÜVENL K TAL MATLARI Kitteki tüm reaktifler "in vitro" te his amacıyla kullanılmaya yöneliktir. HIV-1 do rulama reaktifi hepatit B (AgHBs) yüzey antijeni, hepatit C virüsü (Ac anti-hcv) ve HTLV virüsüne (Ac anti-htlv-i) yönelik antikor tarama testleri için negatif bulunmu tur. HIV-1 do rulama reaktifi de ısı ile etkisiz hale gelmektedir. Negatif kontrolün hazırlanmasında kullanılan insan kaynaklı malzeme teste tabi tutulmu ve anti- HIV1 ve HIV2 antikorları, HBs antijeni, anti-hcv antikorları ve anti HTLV1/HTLV2 antikorları bakımından negatif bulunmu tur. Hiçbir yöntem HIV, Hepatit B veya Hepatit C virüslerinin veya di er bula ıcı ajanların bulunmadı ını kesin bir ekilde garanti edemedi i için, bu reaktifleri ve hasta numunelerini potansiyel olarak bula ıcı malzeme addedin ve ola an önlemler ile kullanın. Güvenlik verileri fi i talep üzerine verilmektedir. Bazı reaktifler ProClin 300TM içermektedir. Pro Cli n TM %0, 5: Tahri e dic i. R43: Cildinizle temas etmesi halinde duyarlıla maya yol açabilir S28-37: Cildinizle temas ettikten sonra, derhal su ve sabun ile bol bol yıkanın. Uygun eldivenler takın. Xi: Ta h ri ed e r nsan kaynaklı numunler ve reaktifler ve kontamine malzeme ve ürünler, bula ıcı özellikleri giderildikten sonra atılacaktır: - Bu i lem, ya % 5 sodyum hipoklorit son konsantrasyonlu çama ır suyuna (10 hacim kontamine sıvı veya su için, 1 hacim çama ır suyu) 30 dakika boyunca batırılarak, - Ya da minimum 2 saat boyunca 121 C'de otoklavlama vasıtasıyla gerçekle tirilir. Otoklav, HIV ve HBV virüslerini etkisiz hale getirmek için en iyi yöntemdir. D KKAT: SODYUM H POKLOR T ÇEREN SOLÜSYONLARI OTOKLAVIN Ç NE SOKMAYIN. Hijyen ve güvenlik konusundaki di er talimatlar için "Genscreen HIV-1 Ag Assay" test kılavuzuna bakın (referans no 71120). 6 - ÖNLEMLER Elde edilecek sonuçların kalitesi a a ıdaki laboratuar uygulamalarına tam olarak uyulmasına ba lıdır: Son kullanma tarihi geçmi reaktifler kullanmayın. Çalı ma artlarını de i tirmeyin. Kullanımdan önce, reaktiflerin laboratuar sıcaklı ında (18-30 C) dengelenmesi için 30 dakika bekleyin. Di er önlemler için, "Genscreen HIV-1 Ag Assay" test kılavuzuna bakın (referans no 71120). 4

5 7 - NUMUNELER Ola an uygulama yöntemleriyle bir kan numunesi alın. Kullanılabilir numuneler unlardır: Serum, plazma veya hücre kültürü numuneleri. Antikoagülanlar, EDTA, heparin, sodyum sitrat de erlendirmeye tabi tutulmu ve kullanılabilir addedilmi tir. Di er talimatlar için, "Genscreen HIV-1 Ag Assay" (referans no 71120) test kılavuzuna bakın. 8 - REAKT FLER N YEN DEN OLU TURULMASI- SON KULLANIM TAR H - SAKLAMA Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay kitindeki reaktifler kullanıma hazırdır. Kit +2-8 C sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. Kullanımdan önce tüm reaktifleri ortam sıcaklı ına (18-30 C) getirin. Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay kitinde bulunan ve +2-8 C sıcaklıkta muhafaza edilen her unsur kit ilk defa açıldıktan sonra kutunun üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar kullanılabilir. 9 - ÇALI MA ARTLARI Bu testin süresi yakla ık 4 saat olarak belirtilmi tir. Test kullanım prosedürünün her döngüsü ba ladıktan sonra tamamen ve kesintisiz olarak gerçekle tirilmelidir. D KKA T: Genscreen HIV-1 Ag Assay testi ile 37 C'deki prosedüre göre tekrarlanabilir reaktif numuneleri Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay ile 37 C'deki prosedüre göre do rulanmalıdır. Aynı ekilde, Genscreen HIV-1 Ag Assay testi ile 40 C'deki prosedüre göre tekrarlanabilir reaktif numuneleri Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay ile 40 C'deki prosedüre göre do rulanmalıdır. Önerilen protokole kesinlikle uyun. Testin kalitesini do rulamak için, test her uygulandı ında negatif ve pozitif kontrol serumlarını kullanın. Do ru laboratuar uygulamalarını kullanın: 1. Numune da ıtım ve tanıtım planını özenle hazırlayın. 2. Sulandırılmı yıkama solüsyonunu hazırlayın. 3. Ta ıyıcı çerçeveyi ve eritleri (R1) koruyucu ambalajdan çıkarın. 4. Nötrle tirme prosedürü: a. Her numune için, bir plastik deney tüpüne "A" harfini ta ıyan bir etiket (nötrle tirilmi numune) ve bir plastik deney tüpüne de "B" harfini ta ıyan bir etiket (nötrle tirilmemi kontrol numunesi) yapı tırın. Her tüpe pipetle 1 50 l tekrarlanabilir reaktif numunesi doldurun. b. HIV1 antijeni pozitif kontrolü için, iki plastik deney tüpüne "A" harfini ta ıyan bir etiket (nötrle tirilmi (kontrol) ve iki plastik deney tüpüne de "B" harfini ta ıyan bir etiket (nötrle tirilmemi kontrol) yapı tırın. Her tüpe pipetle 1 50 l HIV-1 antijen pozitif kontrolü (C1) doldurun. c. HIV-1 antijen negatif kontrolü için, üç plastik deney tüpüne "B" harfini ta ıyan bir etiket (nötrle tirilmemi kontrol) yapı tırın. Her tüpe pipetle 150 l HIV-1 antijen negatif kontrolü (C0) doldurun. d. "A" etiketini ta ıyan her tüpe (nötrle tirilmi ) 25 l HIV-1 antijen do rulama reaktifi (RA) ilave edin. e. "B" etiketini ta ıyan her tüpe (nötrle tirilmemi ) 25 l HIV-1 antijen negatif kontrolü (C0) ilave edin. f. Hafifçe çalkalayarak veya vurarak, her tüpü karı tırın. A ırı miktarda köpük olu masına engel olun. 5

6 6 g. Nötrle tirme reaksiyonunun gerçekle mesi için, tüpleri ortam sıcaklı ında (18-30 C) 15 ila 30 dakika inkübe edin. 5. Plakayı ön yıkama i lemine tabi tutmadan, a a ıdaki malzemeleri do rudan ve art arda yerle tirin (plaka da ıtım önerisi): 5.1 Her kaba 50 l numune sulandırıcısı 5.2 A1, B1, C1'e 150 l negatif kontrol (C0) D1, E1'e 150 l pozitif kontrol (C1) nötrle tirilmi F1, G1'e 150 l pozitif kontrol (C1) nötrle tirilmemi H1'e 150 l i lenmi numune, vs Bio-Rad 5 kisi nötrle tirilmi ve ikisi nötrle tirilmemi, dört pozitif kontrol numunesi ve üç negatif kontrol numunesi, (tamamen veya kısmen kullanılan) her mikroplakada teste tabi tutulmalıdır. Numune sulandırıcısı ve numunenin (veya kontrolün) iyice birbirine karı tı ını kontrol edin. Her haznedeki solüsyonlar iyice karı ınca, tekdüze bir renge sahip olur. Not: lemlerin bu a amasında numune da ılımı görsel olarak kontrol edilebilir; gerçekten de numuneler ilave edildikten sonra, ba langıçta ye il olan sulandırıcının rengi maviye döner. (otomatik kontrol için bkz. bölüm 11: NUMUNE LAVELER N N SPEKTROFOTOMETR LE KONTROL ED LMES ). 6. Sızdırmazlık sa lamak için, mümkünse üstünü yapı kan bir film ile örterek, tüm yüzeyin üzerine iyice basın. 7. Plakayı kuru havalı statik inkübatörde 37 ± 1 C veya 40 ± 1 C sıcaklıkta 60 ± 5 dakika inkübe edin. 8. Yapı kan filmi çıkarın. Tüm kapların içeri ini kontamine atıklar için öngörülmü (sodyum hipoklorit içeren) bir konteynere çekin ve kaplardan her birinin içine derhal minimum 0,370 ml yıkama solüsyonu ilave edin. 20 ila 60 dakikalık bir batırma süresi (bekleme süresi) uygulayın. Yeniden çekin. Yıkama i lemini 4 kez tekrarlayın (minimum 5 yıkama). Artık hacim 10 l'den az olmalıdır (gerekirse plakayı emici bir kâ ıt üzerinde ters çevirerek kurutun). Otomatik bir yıkayıcınız var ise, aynı i lem döngüsünü uygulayın. 9. Tüm kaplara konjugat 1 çalı ma solüsyonundan hızlı bir ekilde 100 l da ıtın. Konjugat kullanımdan önce çalkalanmalıdır. Not: Sarıya boyanmı olan konjugat 1 çalı ma solüsyonunun da ıtılması i lemlerin bu a amasında görsel olarak kontrol edilebilir. 10. Mümkünse, mikroplakanın üzerini yeni bir film ile örtün. Kuru havalı statik inkübatörde 37 ± 1 C veya 40 ± 1 C sıcaklıkta 30 ± 5 dakika inkübe edin. 11. Yapı kan filmi çıkarın. Tüm kapların içeri ini kontamine atıklar için öngörülmü (sodyum hipoklorit içeren) bir konteynerin içine çekin ve daha önce oldu u gibi en az 5 kez yıkayın. Otomatik bir yıkayıcınız var ise, aynı i lem döngüsünü uygulayın. 12. Tüm kaplara konjugat 2 çalı ma solüsyonundan hızlı bir ekilde 100 l da ıtın. Konjugat kullanımdan önce çalkalanmalıdır. Not: Ye ile boyanmı olan konjugat 2 çalı ma solüsyonunun da ıtılması i lemlerin bu a amasında görsel olarak kontrol edilebilir 13. Mümkünse, mikroplakanın üzerini yeni bir film ile örtün. Kuru havalı statik inkübatörde 37 ± 1 C veya 40 ± 1 C sıcaklıkta 30 ± 5 dakika inkübe edin. 14. Yapı kan filmi çıkarın; tüm kapların içeri ini çekerek bo altın ve daha önce oldu u gibi en az 5 kez yıkayın. Artık hacim 10 l'den az olmalıdır (gerekirse eritleri emici bir kâ ıt üzerinde ters çevirerek kurutun). 15. Önceden hazırlanmı 100 l'lik enzimatik faaliyet developman solüsyonunu (R8+R9) tüm kaplara hızla da ıtın. Reaksiyonun ortam sıcaklı ında (18 ila 30 C) 30 ± 5 dakika boyunca karanlıkta gerçekle mesini sa layın. Bu inkübasyon sırasında, yapı kan film

7 kullanmayın. Not: Pembe renkte olan developman solüsyonunun da ıtılması, i lemlerin bu a amasında görsel olarak kontrol edilebilir. Bo bir kap ile pembemsi renkteki developman solüsyonunu içeren bir kap arasında önemli bir renk farkı vardır. (otomatik kontrol için paragraf 11'e ba vurun: NUMUNE VE REAKT F LAVELER N N SPEKTROFOTOMETR LE KONTROL ED LMES ) 16. Developman solüsyonu ile aynı sıra ve da ıtım temposunu kullanarak 100 l durdurma solüsyonu (R10) ilave edin. Reaksiyonel karı ımı homojenle tirin. Not: Renksiz olan durdurma solüsyonunun da ıtılması, i lemlerin bu a amasında görsel olarak kontrol edilebilir. Substratın pembemsi (negatif numuneler için) veya mavi (pozitif numuneler için) olan rengi, durdurma solüsyonu ilave edildikten sonra renksiz hale gelen (negatif numuneler için) veya rengi sarıya dönen (pozitif numuneler için) kaplardan kaybolur. 17. Plakaların alt kısmını özenle silin. Durdurma solüsyonunun da ıtılmasından en az 4 dakika sonra ve reaksiyonun sona ermesinden sonraki 30 dakika içinde, bir plaka okuyucusu yardımıyla 450/ nm'de optik yo unlu u okuyun 18. Sonuçları kayda geçirmeden önce, okuma i lemi ile plaka ve numunelerin da ıtım ve tanıtım planının birbirleriyle uyumlu oldu unu kontrol edin HESAPLAMALAR VE SONUÇLARIN DE ERLEND R LMES Bir numunede HIV-1 antijeni bulundu u, nötrle tirilmi numunelere ait absorbans de erinin (abs)nötrle tirilmemi numunelere ait absorbans de eri ile kar ıla tırılması vasıtasıyla do rulanır. Bu kar ıla tırma azaltma yüzdesi olarak ifade edilir. 1) Pozitif ve Negatif Kontrollerin Do rulanması Bireysel negatif ve pozitif kontrol de erlerinin, Genscreen HIV-1 Ag Assay" test kılavuzundaki "test onayı" paragrafında tanımlanmı olan standartlar dahilinde oldu unu kontrol edin. Negatif kontrol de erlerinden biri Genscreen HIV-1 Ag Assay ürününün kılavuzunda belirtilen onay standartları dı ında bulunuyor ise, elimine edilebilir.. Tüm pozitif kontroller dikkate alınmalıdır. 2) Absorbans Ortalamasının Hesaplanması (Xabs) Absorbans de erlerinin toplamını kabul edilebilir kontrol sayısı ile bölerek, negatif ve pozitif kontrollerin (nötrle tirilmi ve nötrle tirilmemi ) ortalama absorbansını belirleyin. Ortalama absorbans de erlerini hesaplamak için, Genscreen HIV-1 Ag Assay test kılavuzunda bulunan "ortalama absorbansların hesaplanması" paragrafındaki kriterleri uygulayın. 3) Azaltma Yüzdesinin Hesaplanması Tüm kontrollerin ve tüm numunelerin azaltma yüzdesi a a ıdaki denklem uygulanarak belirlenir: abs nötrle tirilmemi numune - abs nötrle tirilmi numune azaltma yüzdesi = 100 x abs nötrle tirilmemi numune - Xabs negatif kontrol 7

8 Örnek Nu mun e Ortal a ma a bs o rb a ns Nötrle tirilmemi HIV antijeni negatif kontrolü 0,045 Nötrle tirilmemi HIV antijeni pozitif kontrolü 1,020 Nötrle tirilmi HIV antijeni pozitif kontrolü 0,040 HIV Ag Xabs (XCP) pozitif kontrol azaltma yüzdesi = 1,020 0,040 0, x = = %100,5 azaltma 1,020 0,045 0,975 4) Testin Geçerli lan Edilmesi Her negatif kontrolün (ve gerekirse hücre kültürü ortam kontrolünün) absorbans de erleri 0,000 UA de erinin üzerinde ve 0,100 UA de erine e it veya bu de erin altındadır. Bir negatif kontrolün de eri elimine edilebilir. ki negatif kontrol bu kriterlere uymaz ise, yeni bir dozaj yapılmalıdır. Pozitif kontrol ortalama absorbans de eri (XCP), 0,500 UA de erine e it veya bu de erin üzerinde olmalı ve bireysel absorbans de erleri 0,65 ila 1,35 defa XCP de erleri arasında bulunan bir tekrarlanabilirlik aralı ında yer almalıdır. Tüm pozitif kontrol de erleri dikkate alınmalıdır. Her HIV antijeni nötrle tirilmi pozitif kontrolü için azaltma yüzdesi minimum % 50 olmalıdır. 5) Sonuçların Yorumlanması Bir numune a a ıdaki kriterler yerine getirilir ise, HIV-1 antijeni açısından pozitif addedilir: Numune Genscreen HIV-1 Ag Assay testi ile tekrarlanabilir olarak reaktiftir. Nötrle tirilmemi numunenin absorbans de eri hesaplanan e ik de ere e it veya bu de erin üzerindedir. Numunenin abs azaltma yüzdesi en az %50'dir. NO T: Hastalardan alınan bir numunenin absorbans de eri okuyucunun do rusallık üst limitinin üzerinde ise, a a ıdaki hesaplamalar çerçevesinde üst e i i absorbans de eri olarak kullanın. 1. Negatif kontrollerin ortalamasına sabit bir faktör (0,050) ekleyerek, e ik de eri hesaplayın. 2. "Azaltma yüzdesi hesabı" paragrafında verilen denklemi kullanarak, her numunenin abs de eri için azaltma yüzdesini belirleyin. Bir test sırasında elde edilen de er örnekleri ve bunlar hakkındaki yapılan yorumlar a a ıda sunulmaktadır: 8

9 Numune Absorbans de eri Ortalama Negatif kontrol Nötrle tirilmemi Pozitif kontrol Nötrle tirilmemi 0,041 0,050 0,045 1,032 1,008 Nötrle tirilmi pozitif kontrol 0,037 0,043 Nötrle tirilmemi, numune 0,858 Nötrle tirilmi numune 0,041 E ik örne i = 0, ,050 = 0,095 0,045 1,020 0,040 1,020-0,040 0,980 HIV a ntije ni CPX a zal t ma yü zd e si = 100 x = = %100,5 azaltma 1,020-0,045 0,975 0,858-0,041 0,817 Nu mun e a bs d e eri a zal t ma y üz de si = 100 x = = %100,5 azaltma 0,858-0,045 0,813 NOT: Bazı durumlarda, yüksek bir HIV antijen titresine sahip numunelerde, HIV-1 antijen do rulama reaktifi eklendikten sonra %50 sinyal azalması görülmez. Bu yüzdendir ki, çok reaktif numuneler (absorbans 2,000) HIV antijen negatif kontrolünde sulandırılmalı (mesela 1/4 veya 1/8 oranında) ardından Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay do rulama testi ile yeniden teste tabi tutulmalıdır. Sulandırılan numune için azaltma yüzdesi hâlâ en az % 50'ye e it veya bu de erin üzerinde de il ise ve bu numune hâlâ çok reaktif ise, bir defa sulandırılan numuneyi 1/16 oranında veya daha yüksek bir oranda HIV-1 antijen negatif kontrolünde yeniden sulandırın ve Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay do rulama testi ile yeniden teste tabi tutun NUMUNE VE REAKT F LAVELER N N SPEKTROFOTOMETR K YÖNTEMLE KONTROL ED LMES "Genscreen HIV-1 Ag Assay" test kılavuzuna bakın (referans no 71120) PERFORMANSLAR Özgüllük Bir kan donörü popülasyondan alınmı, taze serum (941) ve plazmalardan (1122) olu an toplam 2063 numune Genscreen HIV-1 Ag Assay testine tabi tutuldu. Tüm numuneler Ac anti-hiv1 tarama ve Ag HIV algılama testlerinden daha önce elde edilen sonuçlara göre negatifti. Bu özgüllük incelemesi i lem protokolünde belirtilen 2 inkübasyon sıcaklı ında gerçekle tirilmi tir. Tekrarlanabilir yanlı pozitif bulunan 2 numune do rulama testinde nötrle tirilmemi tir. 9

10 Duyarlılık Genscreen HIV1 Ag Assay testiyle tekrarlanabilir olarak reaktif bulunan 78 numune (SFTS paneli 96 pozitif ve HIV1 enfeksiyonunun farklı a amalarında olan seropozitif hastalar) bir duyarlılık incelemesine tabi tutulmu tur. Genscreen HIV-1 Ag Assay testine göre tekrarlanabilir reaktif olan 76 numunenin tamamı Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay testiyle do rulanmı tır. Ba ka bir EIA testine göre reaktif olmayan iki hasta numunesi nötrle tirme testiyle do rulanmamı tır. Ag HIV-1'in farklı grup ve alt-tiplerini temsil eden 55 hücre kültürü yüzey sıvısı (A, B, C, D, E, F, G, H, J, N ve O) nötrle tirilmi tir. 17 serokonversiyon paneli teste tabi tutulmu tur. Genscreen HIV-1 Ag Assay testiyle pozitif bulunan tüm numuneler Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay testiyle do rulanmı tır. Çengel Etkisinin ncelenmesi "Genscreen HIV-1 Ag Assay" testinde çengel etkisi olmadı ını kontrol etmek için yüksek HIV-1 antijen konsantrasyonları teste tabi tutulmu tur. 2 g/ml ila 0,2 pg/ml'lik konsantrasyonlar elde etmek için HIV-1 viral lisatı pozitif kontrol sulandırıcısında sulandırılmı tır. Konsantrasyonları 20 ng/ml'nin altında olan tüm numuneler nötrle tirilmi tir. Bu de erin ötesinde, nötrle tirmenin etkili olması için numuneler sulandırılmalıdır TEST L M TLER HIV-1 antijeninin varlı ının do rulanması için serum, plazma veya hücre kültürü numuneleri teste tabi tutuldu unda, Genscreen HIV-1 Ag Assay testi ve Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay do rulama testinin kullanım kılavuzlarındaki tavsiyelere uyulmalıdır. Bu kitin kullanıcılarının testi uygulamadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okumaları tavsiye edilir. Özellikle numune ve reaktiflerin pipetle alınması, mikroplakaların yıkanması ve inkübasyon a amalarının süreleri konusunda test kullanım prosedürlerine uyulmalıdır. HIV antijen oranı testin algılama limitlerine göre fazla dü ük olan numuneler için negatif sonuçlar elde edilebilir; aynı ekilde aranan markör numunenin alındı ı hastalık a amasında mevcut de il ise, negatif sonuçlar gözlemlenebilir. Numune veya reaktif talimatlara uygun ekilde ilave edilmemi ise, yanlı negatif sonuçlar elde edilebilir. Prosedür esnasında bir enfeksiyon veya hata ile ilgili klinik üphe olması durumunda yeni bir dozaj yapılması dü ünülmelidir. Bir numune için 0,000 UA'nın altında bulunan bir absorbans de eri, prosedür sırasında bir hata yapıldı ını veya donanım ile ilgili bir sorun oldu unu gösterir; bu durumda ilgili numune yeniden teste tabi tutulmalıdır. Di er kullanım limitleri için, "Genscreen HIV-1 Ag Assay" test kılavuzuna bakın. 10

11 14 - KAYNAKÇ A 1. Casey JM, Kim Y, Andersen PR, et al: Human T-cell lymphotropic virus type III: immunologic characterization and primary structure analysis of the major internal protein, p24. J Virology 55: , Ritter J, Escaich S, Trepo C, et al: HIV antigen detection in antibody negative sera. Abstract 1627, IV International Conference on AIDS, Veronese FD, Sarngadharan MG, Rahman R, et al: Monoclonal antibodies specific for p24, the major core protein of human T-cell Leukemia virus type III. Natl Acad Sci USA, 82: , Schaeffler B, Flesher A, Shriver K, Tam MR: Monoclonal antibody detection of p25 HIV antigen in the serum and CSF of patients within the AIDS spectrum. Abstract 7759, IV International Conference on AIDS, Resnick L, Veren K, Salahuddin SZ, et al: Stability and inactivation of HTLV-III/LAV under clinical laboratory environments. JAMA 255: , Sarngadharan MG, Markham PD: The role of human T-Lymphotropic retroviruses in leukemia and AIDS, in Wormser GP (ed.): AIDS and Other Manifestations of HlV Infection. New Jersey, Noyes Publications 1987, pp Bond WW, Favero MS, Petersen NJ, et al: Inactivation of Hepatitis B virus by intermediate-tohigh level disinfectant chemicals. J Clin Micro 18: ,

12 (GB) - CE marking (European directive 98/79/CE on in vitro diagnostic medical devices) - Marquage CE (Directive européenne 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) - Marcado CE (Directiva europea 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro) - Marchiatura CE (Direttiva europea 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro) - CE Konformitätskennzeichnung (Europäische Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika) - Marcação CE (Directiva europeia 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro) - CE-märkning (Europeiskt direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik) - CE-mærkningen (Europa direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik) - CE ( 98/79/CE in vitro ) - CE oznaczenie (Dyrektywa unijna 98/79/CE dotycząca produktów medycznych do badań in vitro) - CE ženklas (Europos sąjungos direktyva 98/79/CE dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų) - CE jelzés (98/79/CE Európai Irányelv az in vitro orvosi diagnosztikai eszközökről) - CE märgistus (Euroopa direktiiv 98/79/CE in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta) - CE označenie o zhode (Európska direktíva 98/79/CE pre in vitro diagnostické zdravotnícke postupy) - CE značka (Evropská direktiva 98/79/CE o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro) - CE-merking (EU-direktiv 98/79/CE om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk) - Marca CE (Directiva europeana 98/79/CE pentru dispozitive medicale de diagnostic in vitro) - СЕ маркировка (Европейска директива 98/79/CE за ин витро диагностичните медицински изделия) IVD (GB) - For in vitro diagnostic use - Pour diagnostic in vitro - Para diagnóstico in vitro - Per uso diagnostico in vitro - In-vitro-Diagnostikum - Para uso em diagnóstico in vitro - In vitro-diagnostik - In vitro diagnose - in vitro - Do stosowania in vitro - in vitro diagnostikai - Csak in vitro diagnosztikai alkalmazásra - In vitro diagnostiliseks kasutamiseks - Na diagnostiku in vitro - Pro diagnostiku in vitro - Til in vitro-diagnostikk - Pentru diagnostic in vitro - За ин витро диагностика (GB) - Catalogue number - Référence catalogue - Número de catálogo - Numero di catalogo - Bestellnummer - Número de catálogo - Katalognummer - Katalognummer - - Numer katalogu - Katalogo numeris - Cikkszám - Katalooginumber - Katalógové číslo - Katalogové číslo - Katalognummer - Număr de catalog - Каталожен номер (GB) - Manufacturer - Fabricant - Fabricante - Produttore - Hersteller - Fabricante - Tillverkad av - Fremstillet af - - Producent - Gamintojas - Gyártó - Tootja - Výrobca - Výrobce - Produsent - Producător - Производител (GB) - Authorised Representative - Représentant agréé - Representante autorizado - Distributore autorizzato - Bevollmächtigter - Representante Autorizado - Auktoriserad representant - Autoriseret repræsentant - - Upoważniony Przedstawiciel - Įgaliotasis atstovas - Meghatalmazott Képviselő - Volitatud esindaja - Autorizovaný zástupca - Zplnomocněný zástupce - Autorisert representant - Reprezentant autorizat - Упълномощен представител

13 (GB) - Batch code - Code du lot - Código de lote - Codice del lotto - Chargen-Bezeichnung - Código do lote - Batchnr - Batchkoden - - Numer serii - Serijos numeris - Gyártási szám - Partii kood - Číslo šarže - Číslo šarže - Partikode - Număr de lot - Партиден номер (GB) - Expiry date YYYY/MM/DD - Date de peremption AAAA/MM/JJ - Estable hasta AAAA/MM/DD - Da utilizzare prima del AAAA/MM/GG - Verwendbar bis JJJJ/MM/TT - Data de expiração AAAA/MM/DD - Utgångsdatum ÅÅÅÅ/MM/DD - Anvendes før ÅÅÅÅ/MM/DD - YYYY/MM/DD - Data ważności YYYY/MM/DD - Galioja iki YYYY/MM/DD - Szavatossági idő ÉÉÉÉ/HH/NN - Aegumistähtaeg AAAA/KK/PP - Použiteľné do RRRR/MM/DD - Datum exspirace RRRR/MM/DD - Utløpsdato ÅÅÅÅ/MM/DD - Data expirarii AAAA/LL/ZZ - Срок на годност година/месец/ден (GB) - Storage temperature limitation - Limites de températures de stockage - Temperatura límite - Limiti di temperatura di conservazione - Lagertemperatur - Limites de temperatura de armazenamento - Temperaturbegränsning - Temperaturbegrænsning - - Temperatura przechowywania - Saugojimo temperatūriniai apribojimai - Tárolási hőmérsékleti határok - Piirangud säilitustemperatuurile - Skladovacia teplota od do - Teplotní rozmezí od do - Oppbevaringstemperatur - Limitele de temperatură la stocare - Температурни граници на съхранение (GB) - Consult Instruction for use - Consulter le mode d'emploi - Consulte las instrucciones de uso - Consultare le istruzioni per uso - Siehe Gebrauchsanweisung - Consulte o folheto informativo - Se bruksanvisningen - Se instruktion før brug - - Sprawdź instrukcję - Ieškokite informacijos vartojimo instrukcijoje - Olvassa el a használati utasítást - Kasutamisel vaata instruktsiooni - Katalógové číslo - Viz návod k použití - Se bruksanvisninger - Consultati prospectul de utilizare - Виж инструкцията за употреба

14 Bio-Rad 3, bd Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette - France Tél.: /2009 Fax.: Code:

Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay

Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay 25 71121 REAKTİF NUMUNELERİN Genscreen HIV-1 ANTIGEN ASSAY TESTİ İLE NÖTRLEŞTİRİLEREK DOĞRULANMASI İÇİN 883670-2014/01 İÇİNDEKİLER 1. KLİNİK ÖNEMİ 2. Genscreen HIV1

Detaylı

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 adet HBe Ag testi - 96 adet HBe Ab testi

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 adet HBe Ag testi - 96 adet HBe Ab testi Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 adet HBe Ag testi - 96 adet HBe Ab testi HBe ANT JENLER LE ANT -HBe ANT KORLARINI MMÜNOENZ MAT K YÖNTEMLE ALGILAMA K T malatçı kalite kontrolü Bio-Rad irketi tarafından

Detaylı

Monolisa Total Anti-HAV PLUS 72481 2 plaka - 192 adet test

Monolisa Total Anti-HAV PLUS 72481 2 plaka - 192 adet test Monolisa Total Anti-HAV PLUS 72481 2 plaka - 192 adet test SERUM VEYA NSAN PLASMASINDA MMÜNOENZ MAT K B R TEKN KLE TOPLAM ANT -HAV ANT KORLARI ÖLÇME VE ALGILAMA K T malatçı kalite kontrolü Bio-Rad irketi

Detaylı

Monolisa TM Anti-HBs PLUS 192 adet 72566 testi

Monolisa TM Anti-HBs PLUS 192 adet 72566 testi Monolisa TM Anti-HBs PLUS 192 adet 72566 testi NSAN SERUMUNDA/PLAZMASINDA MMÜNOENZ MAT K YÖNTEMLE ANTI-HB ANT KORU ALGILAMA VE DOZAJ K T malatçı kalite kontrolü Bio-Rad irketi tarafından imal edilen ve

Detaylı

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test 72346 5 plaka - 480 adet test 72348

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test 72346 5 plaka - 480 adet test 72348 Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test 72346 5 plaka - 480 adet test 72348 YÜZEY ANTİJENİ ALGILAMA KİTİ İNSAN SERUMU VEYA PLAZMASINDA İMMÜNOENZİMATİK TEKNİKLE HEPATİT B VİRÜSÜ İmalatçı kalite kontrolü

Detaylı

SYPHILIS IgM EIA TEST K TLER

SYPHILIS IgM EIA TEST K TLER SYPHILIS IgM EIA TEST K TLER Ürün Kodu: 60117 Bio-Rad tarafından da ıtımı yapılmaktadır Bio-Rad kodu: 72520 3 boulevard Raymond Poincaré 92430-MARNES LA COQUETTE FRANSA Tel.: 33 1 47 95 60 00 Faks: 33

Detaylı

18 ölçüm MMÜNOBLOT YÖNTEM YLE ALGILAMA LEM NE YÖNEL K DO RULAMA K T

18 ölçüm MMÜNOBLOT YÖNTEM YLE ALGILAMA LEM NE YÖNEL K DO RULAMA K T NEW LAV BLOT I 18 ölçüm 72251 ANT -HIV-1 NSAN ANT KORLARINI SERUM VEYA PLAZMADA MMÜNOBLOT YÖNTEM YLE ALGILAMA LEM NE YÖNEL K DO RULAMA K T malatçı kalite kontrolü Bio-Rad irketi tarafından imal edilen

Detaylı

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test plaka adet test 72348

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test plaka adet test 72348 Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test 72346 5 plaka - 480 adet test 72348 YÜZEY ANTİJENİ ALGILAMA KİTİ İNSAN SERUMU VEYA PLAZMASINDA İMMÜNOENZİMATİK TEKNİKLE HEPATİT B VİRÜSÜ İmalatçı kalite kontrolü

Detaylı

Genscreen HIV-1 Ag Assay 2 plaka

Genscreen HIV-1 Ag Assay 2 plaka Genscreen HIV-1 Ag Assay 2 plaka - 192 71120 İNSAN SERUMU VE PLAZMASINDA VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNİN YÜZEYİNDE YÜZEN SIVILARDA (HIV-1) TİPİ İNSAN İMMÜNYETMEZLİK VİRÜSÜNE AİT P24 ANTİJENİNİNALGILANMASINA YÖNELİK

Detaylı

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 2 plaka 192 72396 96 HBe Ag - 96 HBe Ab HBe Antijenleri İle Anti-HBe Antikorlarini İmmünoenzimatik Yöntemle Algilama Kiti 883599-2014/01 İÇİNDEKİLER 1. TESTİN AMACI 2. KLİNİK ÖNEMİ

Detaylı

B Macro-Vue RPR Card Test Control Cards

B Macro-Vue RPR Card Test Control Cards B Macro-Vue RPR Card Test Control Cards U 0210745 2003/08 Türkçe KULLANIM AMACI Macro-Vue RPR Card Test Control Cards (RPR Kart Testi Kontrol Kartları), sifilisin serolojik tespiti için Macro- Vue RPR

Detaylı

Monolisa Anti-HBs PLUS 2 plaka

Monolisa Anti-HBs PLUS 2 plaka Monolisa Anti-HBs PLUS 2 plaka - 192 72566 İNSAN SERUMUNDA/PLAZMASINDA İMMÜNOENZİMATİK YÖNTEMLE ANTI-HB ANTİKORU ALGILAMA VE DOZAJ KİTİ (EIA) 883664-2014/01 İÇİNDEKİLER 1. TESTİN AMACI 2. TEST SUNUMU 3.

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alkali Fosfataz Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5057-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Kan, kemik iliği veya doku numunelerinde

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

1 plaka - 96 test 72556 5 plaka - 480 test 72558

1 plaka - 96 test 72556 5 plaka - 480 test 72558 Monolisa TM HCV Ag-Ab ULTRA 1 plaka - 96 test 72556 5 plaka - 480 test 72558 HCV ENFEKİSYONUNU İNSAN SERUMU VEYA PLAZMASINDA İMMÜNO ENZİMATİK TEKNİKLE ALGILAMA KİTİ İmalatçı kalite kontrolü Bio-Rad şirketi

Detaylı

attomol apo B-100 quicktype

attomol apo B-100 quicktype attomol apo B-100 quicktype İnsan apolipoprotein B-100 (apo B-3500 mutasyonu) gen inde 10708G>A geçiş tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1015

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

B Febril Antijen Aglütinasyon Testleri için Febril Antijenler

B Febril Antijen Aglütinasyon Testleri için Febril Antijenler B Febril Antijen Aglütinasyon Testleri için Febril Antijenler Ekin sonundaki sembol açıklamalarına bakın. 8810131 2004/07 Türkçe KULLANIM AMACI Febril Antijenler aglütinasyon testlerinde, salmonelloz,

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Genscreen HIV-1/2 Version 2 1 plaka plaka

Genscreen HIV-1/2 Version 2 1 plaka plaka Genscreen HIV-1/2 Version 2 1 plaka 96 72278 5 plaka 480 72279 SERUM VEYA PLAZMADA ANTİ-HIV-1 VE ANTİ-HIV-2 ANTİKORLARININ İMMÜNOENZİMATİK TEKNİKLE ALGILANMASI İÇİN 883666-2014/01 1 İÇİNDEKİLER 1 - KLİNİK

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ)

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) Dr. İhsan Karadoğan V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012 Antalya 1111 1111 1111 1111 UYGULAMA BASİT YORUM SON DERECE KARMAŞIK

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787 0155199-E-TR November, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

B Difco Listeria Antisera ve Antigens

B Difco Listeria Antisera ve Antigens B Difco Listeria Antisera ve Antigens S1471 Ekin sonundaki sembol açýklamalarýna bakýn. 2005/01 U Türkçe KULLANIM AMACI Difco Listeria O Antisera Type 1, 4 ve Poly (Difco Listeria O Antiserum Tip 1, 4

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : MGG Quick Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5024-100, 5024-500T, 5024-1000, 5024-2000T 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Vücut sıvılarındaki hücrelerin

Detaylı

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

IMMUN PEROKSİDAZ TESTİ (PEROXİDASE LİNKED ANTİBODY ASSAY-PLA)

IMMUN PEROKSİDAZ TESTİ (PEROXİDASE LİNKED ANTİBODY ASSAY-PLA) IMMUN PEROKSİDAZ TESTİ (PEROXİDASE LİNKED ANTİBODY ASSAY-PLA) Tanım: Enzim ile işaretli antikorlar ve substrat kullanılarak, şüpheli materyalde bulunan etken (ya da Ag) ya da bunlara karşı oluşmuş antikor

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3 0155241-C October, 2014 QMS TOPIRAMAT İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

Analiz Süresi: 30-35 C'de 48 saat

Analiz Süresi: 30-35 C'de 48 saat 3M PETRİFİLM AEROBİK SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm Aerobic Sayım Plakaları toplam aerobic bakteri populasyonlarını belirlemek için düzenlenmiştir. Uygulanacak basit bir prosedürle aynı zamanda etlerde ve

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090 0155206-D-TR October, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Grocott Methenamin Gümüş Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5058-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Mantarların ışık mikroskobisi ile incelenmesi

Detaylı

KULLANIM TALİMATLARI

KULLANIM TALİMATLARI KULLANIM TALİMATLARI n Formalin de Parasite Suspensions KULLANIM AMACI Microbiologics Parasite Suspensions, bilinen özelliklere sahip spesifik parazit popülasyonları içeren kalite kontrol karşılaştırma

Detaylı

(Alerjenik bileşim için ekteki uygun sertifikaya bakın)

(Alerjenik bileşim için ekteki uygun sertifikaya bakın) RIDA AlleergyScreen Item no: A2141/A2142 Item no: A2241/A2242 Item no: A2341/A2342 Item no: A2441/A2442 Panel 1 (20 farklı allerjen) Panel 2 (20 solunum allerjeni) Panel 3 (20 gıda allerjeni) Panel 4 (20

Detaylı

Cevaplara bir kan damlasından ulaşabiliriz. TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME

Cevaplara bir kan damlasından ulaşabiliriz. TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME Prosedür-Genel Bakış Önemli yöntemsel notlar - Farklı kitlerden bileşenleri başka bileşenlerle değiştirmeyiniz - Kapiller venöz kan (anti-koagülanlı veya anti-koagülansız)

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

Syphilis Total Ab 1 plaka - 96 72530 5 plaka - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 plaka - 96 72530 5 plaka - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 plaka - 96 72530 5 plaka - 480 72531 ENZİM İMMÜNO TEST TEKNİĞİ KULLANARAK İNSAN SERUMUNDA VEYA PLAZMASINDA TREPONEMA PALLIDUM ANTİ BADİSİNİN KALİTATİF TESPİT KİTLERİ 883679-2014/11

Detaylı

HIV TANISINDA YENİLİKLER

HIV TANISINDA YENİLİKLER HIV/AIDS KURSU HIV TANISINDA YENİLİKLER Dr. Mert Ahmet KUŞKUCU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü Verileri (2016) YILLARA GÖRE HIV (+) SAPTANAN VAKA SAYISI

Detaylı

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD NAT Yöntem onayı Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Yöntem onayı (minimum) Doğruluk Ticari test (Verifikasyon) Tekrarlanabilirlik (intra-,inter-assay) Doğrusallık

Detaylı

Difco E. Coli Antisera

Difco E. Coli Antisera B Difco E. Coli Antisera S1230 U Ekin sonundaki sembol açýklamalarýna bakýn. 2003/05 Türkçe KULLANIM AMACI Difco E. Coli O Antiserum O157 ve Difco E. Coli H Antiserum H7, Escherichia coli O157:H7 tanýmlanmasýnda

Detaylı

Her inkübatördeki s cakl ölçmek için ayn ekipman kullan n ve test termometrelerinin uygun ekilde kalibre edildi inden emin olun.

Her inkübatördeki s cakl ölçmek için ayn ekipman kullan n ve test termometrelerinin uygun ekilde kalibre edildi inden emin olun. NKÜBATÖR SICAKLI I DE KENL KLER NEDEN ZLENMEL D R? nkübatörler aras farkl l klar ve içerideki s cakl klar n izlenmesi, kuluçkahane bak m programlar n n kontrol edilmesi aç s ndan güçlü bir araçt r. Bir

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Truant Auramin Rodamin Aside Dirençliler Floresan Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5118-100, 5118-500, 5118-1000 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı:

Detaylı

Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi

Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi Ölçme-Birimler-Anlamlı Rakamlar Ölçme: Bir nesnenin bazı özelliklerini (kütle, uzunluk vs..) standart olarak belirlenmiş birimlere göre belirlenmesi işlemidir (ölçüm,

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Sudan Siyahı Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5001-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Lökositlerde sudanofilik granüllerin ışık mikroskobisi

Detaylı

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Literatür Tanı Rehberleri Kongre İyileştirme Ğereksinimi Uzman Klinisyen İsteği

Detaylı

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş 2. Genel Açıklamalar

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş   2. Genel Açıklamalar attomol HLA-B*27 HLA-B*27 in tespitine yönelik kit (Doku tiplemesi için kullanmayın!) Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 40 tespit sipariş numarası: 1030 1.Giriş İnsan lökosit antijenleri(hla)

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 08/06/06 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 064084 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/06/06 TARİHİ, SAAT

Detaylı

HEPAVASE MA-96 (TMB) Kullanım manueli Dok. No.:IUMAPT1 Yayım Tarihi.: 19/06/2008. Yasal Üretici GENERAL BIOLOGICALS CORPORATION

HEPAVASE MA-96 (TMB) Kullanım manueli Dok. No.:IUMAPT1 Yayım Tarihi.: 19/06/2008. Yasal Üretici GENERAL BIOLOGICALS CORPORATION Ürün Adı HEPAVASE MA-96 (TMB) Ürün Kodu 4AME3/ 4AME 11 Sınıflandırma Ek II Liste A ya da Liste B 98/79/EC (IVDD) içinde listelenmemiştir Kullanım Amacı İnsan serum ve plazmasındaki Hepatit A IgM antikorlarının

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM ENTEROBAKTER SAYIM PLAKALARI Birçok gıda ve içecek işletmecilerinin, patojen bakterileri öldürmek için uyguladıkları en az bir basamak vardır. Yalnız ambalajlama öncesinde tekrar kontaminasyon

Detaylı

IMMUN FLORESAN TESTİ

IMMUN FLORESAN TESTİ IMMUN FLORESAN TESTİ Tanım: Floresan bileşikleri ile işaretli antikorlar kullanılarak, şüpheli materyalde bulunan etken (ya da Ag) ya da bunlara karşı oluşmuş antikor varlığının araştırıldığı, immunositokimyasal

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği (Tebliğ No: 2005/1) R.G.Tarih: 07.04.2005 R.G.

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği (Tebliğ No: 2005/1) R.G.Tarih: 07.04.2005 R.G. Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği (Tebliğ No: 2005/1) R.G.Tarih: 07.04.2005 R.G.Sayı: 25779 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; vücut dışında (in-vitro) kullanılan

Detaylı

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi S cakl k ( C) YUMURTA KABU U SICAKLI I NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? yi kalitede civcivlerin al nmas için, do ru inkübatör s cakl kritik önem ta maktad r. nkübatör s cakl, yumurtan n içindeki embriyo taraf ndan

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Protokolü PD S Reaksiyon

Protokolü PD S Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S00 0 50 Reaksiyon REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 32 447 22 79 / 80 F +90 32 447 22 07 www.bmlabosis.com İnternal Pozitif

Detaylı

ANTISURASE B-96 (TMB)

ANTISURASE B-96 (TMB) Kullanım manueli Doc. No.:W7.3IU-B2 Yayım Tarihi.:19/06/2008 Ürün Adı ANTISURASE B-96 (TMB) Ürün Kodu 4SBE3 4SBE11 Sınıflandırma Ek II, Liste A (98/79/EC) İnsan serumu ve plazmasındaki Hepatit B yüzey

Detaylı

Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında kalite uygulamaları son yıllarda başta ISO 15189 kriterlerinin laboratuvarlarımıza girmesiyle

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir.

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. KULLANIM KILAVUZU KLORHEX ORAL JEL Birim Formülü Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. Tıbbi Özellikleri Klorheksidin

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri:

Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri: HEPATİT C TESTLERİ Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri: * Anti HCV ve * HCV RNA PCR dır. Bu testler hepatit C hastası olup olmadığınızı, hepatit C taşıyıp taşımadığınızı, kronik hepatit

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 04/10/2013 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (9) kalem Medikal Malzeme Alımı işi satın alınacaktır.

Detaylı

EN 1130-1:1996 standartlarına uygundur. Bu ürün Primi Sogni s.r.l. firması tarafından Kraft markası için özel olarak İtalya da üretilmiştir.

EN 1130-1:1996 standartlarına uygundur. Bu ürün Primi Sogni s.r.l. firması tarafından Kraft markası için özel olarak İtalya da üretilmiştir. Ithalatçı Firma: ATAK DIŞ TICARET A.Ş Maya Akar Center Kat 20 Esentepe / İstanbul TURKEY BABY BEAR ORANGE BABY BEAR GREEN DOG BLUE DOG GREEN ISTRUZIONI D USO NOTICE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTIONS

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

96 adet 72382. MMÜNOENZ MAT K YÖNTEMLEHEPAT T B V RÜSÜNÜN "KOR" ANT JEN NE KAR IYÜRÜTÜLEN ÖZEL IgM'LER TARAMA K T

96 adet 72382. MMÜNOENZ MAT K YÖNTEMLEHEPAT T B V RÜSÜNÜN KOR ANT JEN NE KAR IYÜRÜTÜLEN ÖZEL IgM'LER TARAMA K T Monolisa HBc IgM PLUS 96 adet 72382 MMÜNOENZ MAT K YÖNTEMLEHEPAT T B V RÜSÜNÜN "KOR" ANT JEN NE KAR IYÜRÜTÜLEN ÖZEL IgM'LER TARAMA K T malatçı kalite kontrolü Bio-Rad irketi tarafından imal edilen ve pazarlanan

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Rose Quick Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5027-100, 5027-500, 5027-1000 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Sperm morfolojisinin hızlı boyama

Detaylı

RIDASCREEN Influenza A IgA, IgG

RIDASCREEN Influenza A IgA, IgG RIDASCREEN Influenza A IgA, IgG Makale no.: K6311 (IgA) K6321 (IgG) R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Tel.: +49 (0) 61 51 81 02-0 / Telefax: +49 (0) 61 51 81 02-20 1.

Detaylı

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Access HIV combo testinin sistem performansını denetlemeye yöneliktir. B71125A - [TR] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Access HIV combo testinin sistem performansını denetlemeye yöneliktir. B71125A - [TR] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Access HIV combo testinin sistem performansını denetlemeye yöneliktir. - [TR] - 2015/01 İçindekiler Access HIV combo QC4 & QC5 1 Kullanım Amacı... 3

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

Monolisa Total Anti-HAV PLUS 2 plaka

Monolisa Total Anti-HAV PLUS 2 plaka Monolisa Total Anti-HAV PLUS 2 plaka - 192 72481 SERUM VEYA İNSAN PLASMASINDA İMMÜNOENZİMATİK BİR TEKNİKLE TOPLAM ANTİ-HAV ANTİKORLARI ÖLÇME VE ALGILAMA KİTİ 883674-2014/02 İÇİNDEKİLER 1. DOZAJ AMACI 2.

Detaylı

Kan Bankacılığında tarama testlerin tarama

Kan Bankacılığında tarama testlerin tarama Kan Bankacılığında tarama testlerinde güncel durum Dr. Rüçhan Yazan Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Temel tarama testleri İmmunoassay temelli testler Enzim immunoassay

Detaylı

Enzygnost Anti-HAV HAV. Kullanım Amacı. Özet ve Açıklama. Yöntem Prensibi. Reaktifler

Enzygnost Anti-HAV HAV. Kullanım Amacı. Özet ve Açıklama. Yöntem Prensibi. Reaktifler HAV Revizyon çubuğu, önceki versiyonda yapılan güncellemeleri göstermektedir. Kullanım Amacı İnsan serumu veya plazmasındaki hepatit A virüsü antijenine karşı belirli antikorların kalitatif tespiti veya

Detaylı

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm)

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm) 1 GĐRĐŞ Toplam lipid tayininde sülfo-fosfo-vanillin reaksiyonu takip edilmekte olup hızlı güvenilir ve kolay bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir. Serum içerisindeki toplam lipid miktarının kantitatif

Detaylı

Enzygnost Anti-HCV 4.0

Enzygnost Anti-HCV 4.0 Revizyon çubuğu, önceki versiyonda yapılan güncellemeleri göstermektedir. Kullanım Amacı İnsan serumundaki ve plazmasındaki HCV'ye (hepatit C virüsü) özgü IgG ve IgM antikorlarının kalitatif tespiti için

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-W SER S Ç NDEK LER I. Özellikler:. Tu takımı komutları:... letim:.. IV. Alarm belirtileri:. I. Özellikler: l Dahili arj edilebilir akü, arj i lemi sırasında teraziyi

Detaylı

RIDASCREEN Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM

RIDASCREEN Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM RIDASCREEN Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM Makale no:k4311 (IgA) K4321 (IgG) K4331 (IgM) R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 61 51 81 02-0 / Fax: +49

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM SELECT E.KOLİ SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm Select E.Koli Sayım Plakaları, E.koli tespiti için dizayn edilmiştir. Basit bir tek testle 24 saat içerisinde sonuçlar elinize ulaşabilmektedir.

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI Kullanım amacı KBUDEK Immunoassay Dış Kalite Kontrol Programı, bu programa katılan her bir laboratuvarın performansını diğer laboratuvarlarla test, yöntem ve cihaz bazında karşılaştırılmasını sağlamak

Detaylı

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi 1. Performans Hesaplamaları: 2013-2014

Detaylı

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Dünyada 130-170 milyon kişi hepatit C virüsü (HCV) ile infekte Her yıl 3-4 milyon

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

ANTICORASE MB-96 (TMB) Kullanım manueli Dok.No.:W7.3IUB4 Yayım Tarihi:2008/11/18-3. Ürün Kodu

ANTICORASE MB-96 (TMB) Kullanım manueli Dok.No.:W7.3IUB4 Yayım Tarihi:2008/11/18-3. Ürün Kodu ANTICORASE MB-96 (TMB) Kullanım manueli Dok.No.:W7.3IUB4 Yayım Tarihi:2008/11/18-3 Ürün Adı ANTICORASE MB-96 (TMB) Ürün Kodu 4CME3 Sınıflandırma Ek II, Liste A (98/79/EC) Kullanım İnsan serumu veya plazmasındaki

Detaylı

TK.200700. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK.200700. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.09.2015 02.09.2015 Versiyon

Detaylı

Gümrük İncelemeleri 7 Aralık 2010

Gümrük İncelemeleri 7 Aralık 2010 www.pwc.com/tr IX. Çözüm Ortaklığı Platformu Gümrük İncelemeleri 7 Aralık 2010 Konular Güncel Gümrük İncelemeleri Hakkında Bilgiler Güncel Gümrük İnceleme Konuları İnceleme Süreci İnceleme Sürecinde Stratejiler

Detaylı

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU ANTİGLOBULİN TESTLER Dr. Güçhan ALANOĞLU Tanımlar İnsan nsan globulinlerine karşı oluşan antikorlara Anti-Human Globulinler (AHG, AHG, antikorlara karşı gelişen en anti-antikor) antikor) Bu u antikorların

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR CARP Ürün Tanımı Kuru Köpük Halı Yıkama Maddesi Ürün Kodu GH-011 Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya Temizlik Hijyen ve Kozmetik Ürünleri

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : MARINE & MARINE AA ARMUZ DOLGU MACUNU A KOMPONENTİ 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI.

Madde/Müstahzar Adı : MARINE & MARINE AA ARMUZ DOLGU MACUNU A KOMPONENTİ 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Sayfa No : 1/ 5 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : Marine & Marine AA Armuz Dolgu Macunu A komponenti 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : 2 Komponentli

Detaylı