Þizofreni genellikle erken yetiþkinlik döneminde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þizofreni genellikle erken yetiþkinlik döneminde"

Transkript

1 Þizofrenide Psikososyal Tedaviler Yrd. Doç. Dr. Levent SEVÝNÇOK* Þizofreni genellikle erken yetiþkinlik döneminde baþlayan aðýr, kronik bir ruhsal hastalýktýr. Hastalýk dönemleri, stresli yaþam olaylarý yaþayan ya da aile üyeleriyle stresli iliþkileri olan bireylerde ortaya çýkar. Uzun süreli psikososyal ve toplumsal yetersizliklere yol açan tekrarlayýcý ataklar hastalarýn yoðun toplum desteðine ihtiyaç duyabileceði anlamýna gelir. Bir yandan belirtileri, yatkýnlýðý ve stresi azaltan, öte yandan psikososyal yetenekleri ve yaþam kalitesini iyileþtiren müdaheleler þizofrenide ayrýntýlý bir tedavi programýnýn temel bileþkeleridir. Ýlaç tipi, doz ve tedavi süresine göre yeterli olan ve kar/zarar ölçülerini dikkate alan akut alevlenme dönemlerinin ilaç tedavisi bu tür müdahelelerin en önemli noktasýdýr ve mümkün olduðu kadar kýsa sürede uygulanmalýdýr. Ýlaç tedavileri hastalýðýn belirli evrelerine uygun bir þekilde uyarlanmýþ psikososyal yöntemlerle birlikte uygulanmalýdýr. Çeþitli müdahelelerin eþgüdümlü bir þekilde uygulanmasý için terapist, kurumlar, hasta ve hasta ailesi arasýnda iþbirliði gerekir (Gaebel ve Marder 1996). Farmakolojik ve psikososyal tedaviler nörotransmiter anormallikleri gidermek, stres yaþantýsýný doðrudan azaltmak, hastalarýn yaþam sorunlarýyla baþetmesine yardýmcý olacak çeþitli toplumsal ve aletli becerileri öðretmek suretiyle hastalýðýn * Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, AYDIN geliþmesine karþý tampon rolü oynarlar. Psikososyal tedavileri iyi bir þekilde yapmak için klinisyenlerin hastanýn üzerinde etkisi olan toplumsal stres etkenleriyle, günlük yaþamdaki engelleri aþmada gerekli olan becerilerin düzeyi ve destek sistemlerinin oluþturulmasý ve sürmesini kolaylaþtýran kiþilerarasý etkenlerle ilgili bilgisi olmasý gerekir. Klinisyenler bu alanlarýn herbirinde hastalarýn kuvvetini ve zayýflýðýný yansýtan bireysel iyileþtirme planlarý geliþtirebilirler (Axer ve Corrigan 1992). Antipsikotik tedaviler þizofreni belirtilerini tedavi etmede ve relapsý önlemede etkin olduklarý için psikososyal tedavilerin þizofrenideki deðerini gölgelemiþtir. Son 30 yýl boyunca uygulanan nöroleptik tedavilerin þizofrenili hastalarýn tedavisinde önemli etkileri olsa da birçok hastada belirtilerin yatýþmasý ve toplumsal iþlevsellik arzu edilenden düþük düzeylerde kalmýþtýr. Son yýllarda birçok hasta için psikososyal tedaviler ile ilaç tedavisini birlikte kullanma eðilimi artmýþtýr. Kronik hastanýn en önemli belirtisi toplumsal yeteneklerdeki yýkýmdýr ve bu sorun psikotik belirtilerden baðýmsýzdýr, psikososyal bakým bu yüzden büyük önem göstermektedir. Nöroleptikler tedavinin ana taþlarý olmasýna karþýn þizofrenide geliþtirilmiþ çok sayýda önemli farmakolojik olmayan tedaviler de vardýr (Bellack ve Mueser 1993). Bu tedaviler hastayý destekleme, baðýmsýz yaþama yetilerini geliþtirme ve psikososyal iþlevselliði iyileþtirme amacýndadýr. Bu tedaviler ilaç tedavi- 72

2 ÞÝZOFRENÝDE PSÝKOSOSYAL TEDAVÝLER sine uyumu da arttýrýrlar. Þizofreninin psikoterapisindeki son geliþmeler uygun ilaç tedavisi ile birlikte, eðitimsel yöntemleri, yeti eðitimini, aileye dayalý stres düzenlemesini özgül biliþseldavranýþsal stratejileri bütünleþtirmiþtir. Bu tür yaklaþýmlar þizofrenide ortaya çýkan yýkým ve yetersizlikleri ve olumsuzluklarý iyileþtirmede büyük umutlar saðlamýþtýr (Falloon 1992). Yeni tedaviler þizofrenik hastalarda relaps oranýnýn azaltýlmasýnda umut vermektedir. Ýlaçlara uyumsuzluk, nöroleptik dozu, hastanýn terapötik ve ev ortamlarýndaki uyarýlma düzeyi, ekstrapiramidal yan etkiler, dikkat ve uyanýklýktaki bozukluklar ve günlük yaþam olaylarýnýn stresleri gibi etkenlerin kontrol altýnda tutulmasý birçok hastada relaps oranýnýný azaltabilir. Hastaneden çýktýktan sonraki ilk yýl içindeki %65-70'lik bir relaps oraný antipsikotik ilaçlarýn düzenli kullanýlmasýyla %40'a, psikososyal tedavilerin eklenmesiyle %20'nin altýna düþürülebilir. Düþük dozlarda antipsikotiklerle birlikte uygulanan psikososyal tedaviler yaþam kalitesi üzerinde olumlu etkiler yapar (Hogarty 1993). Çeþitli giriþimlerin uygulanmasý ve aralarýndaki eþgüdüm terapistler, kurumlar, hasta ve hasta ailesinin iyi bir iþbirliðini gerektirir (Gaebel ve Marder 1996). Þizofrenik belirtilerin erken farkedilmesi ve tedavisine yönelik bütünleþtirilmiþ bir biyolojik davranýþsal terapi, hastalar ve bakým verenler arasýnda tedavinin düzenlenmesi için yapýlan iþbirliði, aile ve toplumsal yeti eðitimi, baþa çýkma yetileri ve kendine yardým tekniklerinin öðretilmesi belirtilerin yeniden ortaya çýkmasý, toplumsal iþlevsellik ve yaþam kalitesi ile ölçülerek þizofreninin seyrini ve sonuçlarýný iyileþtirdiði belirlenmiþtir (Carpenter 1986, Coursey 1989, Katz 1989). Þizofreninin evresel seyri ve hastanýn hastalýða zamanla deðiþen uyumu seyrin, prognozun, hastalýk evresinin ve hedef sorunlarýn periyodik olarak yeniden deðerlendirilmesini gerektirir. Çoðu hasta için stresi azaltmak ve relapstan sakýnmak için, ilaç tedavisinde denge, toplumsal desteðin harekete geçirilmesi ve destekleyici sürekli bir tedavinin saðlanmasýna akut bir epizodu izleyen ilk 6-12 ay içinde giriþilmelidir. Aile tedavisi Þizofreninin aile üzerindeki etkileri son zamanlarda büyük dikkat toplamaktadýr. Günümüzde ruh saðlýðý uzmanlarý aileye bir bilgi kaynaðý, hastaya bakým veren, hastanýn stres kaynaðý olan, aile eðitimine ve aile tedavisine ihtiyaç duyan aile olarak yaklaþmaktadýr. Aile tedavilerinin hasta baþýna tedavi maliyetini ortalama %27 oranýnda azaltmaktadýr (Tarrier ve ark. 1991). Kurumsallaþmanýn öneminin azaldýðý ve þizofreninin toplum içindeki tedavisine doðru bir eðilim olduðu günümüzde, hasta yakýnlarý hastalýðýn tedavisinde giderek artan bir rol oynamaktadýr. Psikiyatrik hastalarýn aileleri þizofreninin psikotik ve rezidüel belirtileriyle baþa çýkmada önemli güçlüklerle karþýlaþmaktadýr (Fadden ve ark. 1987). Bu aileler sýklýkla toplumdan uzaklaþmýþ ve hasta olan yakýnlarýna karþý yabancýlaþmýþtýr (Beels ve ark. 1984). Son zamanlara kadar ruh saðlýðý çalýþanlarý hasta ailelerini ruhsal hastalýðýn nedeni ya da hastalýk dönemlerini tetikleyici unsur olarak suçlama eðilimi içinde olmuþlardýr. Bu durum aktif aile hareketlerinin ortaya çýkmasýyla son 10 yýl içinde düzeltilmiþtir. Aileler sýklýkla yanlýþ bilgilendirildiklerinden ve tedaviye yardýmcý olamadýklarýndan yakýnmaktadýrlar. Psikiyatrik hastalar ve onlarýn yakýnlarý ruhsal hastalýk ve onunla nasýl baþedileceði hakkýnda birþeyler öðrenmekten birçok fayda saðlarlar. Yapýlan çalýþmalarda hasta yakýnlarý psikiyatrik hastalýk ve buna baðlý sorunlarla baþ etme stratejileri hakkýnda bilgi sahibi olma konusunda oldukça istekli görünmüþlerdir (Mueser ve ark. 1992). Bütün aileler hastanýn nasýl ve ne zaman normal yaþantýsýna döneceklerini, ya da yetersiz kaldýklarý takdirde rehabilitasyon gerekip gerekmeyeceðini bilmek isterler. Klinisyen onlara iyileþmenin haftalar ya da aylar içinde olacaðýný ve kronik hastalýklardaki bu iyileþmenin her yeni epizoddan sonra benzer þekilde olduðunu anlatmalýdýr (Strauss ve ark. 1985). Birçok aile için hastaneye yatýþlar sadece ayaktan tedavilerin baþarýsýzlýða uðramasýyla kullanýlacak son bir çare olarak görülür. Krizdeki aileler sýklýkla yardým alma eðilimindedir ve anlayýþlý, empati yapabilen bir terapistten yardým almaya açýktýrlar. Þayet bu hastanýn ilk psikotik dönemiyse eþ ya da aile hastanýn içinde bulunduðu durumdan ötürü kendilerini suçlayabilir ve hastayý hastaneye yatýrmaktan dolayý kendilerini suçlu hissedebilirler. Hastaya ne olduðunu tam olarak anlamayabilir ve yakýnlarýný tamamen kaybetmekten korkabilirler. Eðer bu kriz birçok epizoddan birisiyse aile 73

3 SEVÝNÇOK L. hastanýn durumundan ötürü acizlik ve üzüntü hissedebilir ve hastalýðýn seyrini kontrol etmeyi baþaramayan saðlýk kuruluþuna yabancýlaþabilir. Bu aileler hastanýn hastaneye yatýrýlmasý ile rahatlarlar ve sýklýkla hastanýn erken taburculuk için hazýrlanmasýna direnebilirler. Hasta acil bir durumdayken bir hasta yakýnýnýn ya da hasta için önemli bir kiþinin bulunmasý ve daha sonra düzenli olarak onu ziyaret etmesi sonucun daha iyi olmasýna neden olurken (Gould ve Glick 1977, Withersty 1977), ailenin olmamasý prognozun kötü olmasýna ve hastane tedavisinin uzun sürmesine neden olur. Aileyi eðitmek ve onlarýn kendilerini rahat hissetmelerini saðlamak erken taburculuðu önleyebilir. Drake ve Sederer (1986) hastane tedavisinin baþlarýnda aile desteðinin kalkmasýnýn intihar davranýþýna yol açabileceðini bildirmiþtir. Bu yüzden terapist tedavinin baþlangýcýndan itibaren taburculuk planýný tartýþarak hastaya ailenin destekleyici bir yardým saðlamasýný teþvik etmelidir. Tedavinin hedefleri bir çalýþma ortaklýðý kurmak ve aileyi hastalýk hakkýnda eðitmektir. Terapist geçmiþ ayaktan tedavi programlarýný dikkatli bir þekilde gözden geçirmeli ve hasta ile ailesinin o andaki þikayetlerini karþýlayacak bir tedavi planý tasarlamaya gayret etmelidir. Terapist sorunlarý belirlemek, kuvvetli ve zayýf yanlarý tanýmak ve uygun sorun çözücü stratejiler geliþtirmek amacýyla aile ile iþbirliði yapar (Wynne ve ark. 1987, 1994). Ailelere hastanýn beyindeki kimyasal bir dengesizlik nedeniyle hastalandýðý, bu yüzden kimsenin suçlu olmadýðý anlatýlmalýdýr. Terapist aðýr ve süregen bir ruhsal hastalýkla baþa çýkmak için ailenin ve eþin gösterdiði çabalarý takdir ettiðini göstermelidir. Hastaya ailelerle yapýlan bu toplantýlar bildirilmeli ve terapist hastanýn bu toplantýlara katýlabileceðine karar verdikten sonra toplantýlara katýlmasý saðlanmalýdýr. Son yýllarda þizofreninin aile tedavisinde önemli ilerlemeler saðlanmýþtýr. Ancak özellikle ülkemizde psikiyatri servislerinin bu yenilikleri klinik uygulamada bütünleþtirmede yetersiz kaldýðý görülmektedir. Geliþmiþ ülkelerde elde edilen sonuçlar standart hastane tedavisine aile tedavisi eklemenin etkin olduðunu göstermektedir, ancak bu terapötik etkinin kadýn hastalarla kýsýtlý olduðu görülmüþtür. Aile tedavisinin þizofrenik erkek hastalar üzerindeki etkisi çok düþük ya da bir miktar olumsuz bulunmuþtur (Spencer ve ark. 1988). Hasta yakýnlarýna baþa çýkma yetilerini öðretmede aile giriþimi programlarýnýn sýklýkla þizofrenik relapsý azaltmada etkin olmasýna raðmen, birçok aileler tedaviden erken bir evrede ayrýlmak zorunda kalýrlar (Tarrier 1991). Stresle baþa çýkma yetilerini kullanarak bakým veren ailelere þizofreni hakkýnda bilgi saðlayan, hasta davranýþlarýnýn düzenlenmesinde problem çözme yetilerini eðiten ve toplumsal destek ve toplumsal kaynaklara daha fazla yol açan eðitimsel destek gruplarýnýn, bakým verenlerde anksiyeteyi önemli ölçüde azalttýðý bulunmuþtur (Abramowitz ve Coursey 1989). Þizofreniklerin ebeveynleri çocuklarýnýn tedavilerine ya psikolojik eðitim yoluyla, ya da düzenli aile tedavisi ile giderek daha fazla katýlmaktadýrlar. Bu tip giriþimlerin baþarýsý ebeveyn iliþkisinin yapýsýna baðlý olabilir. Bu yüzden þizofreniklerin ebeveynleri arasýndaki iliþkinin tanýmlanmasý klinisyen için deðerlidir (Wichstrm ve Holte 1995). Ailenin psikolojik olarak eðitilmesine dayanan tedavilerin diðer psikososyal tedavilerin ya da sýradan bakýmýn ötesinde yararlar saðladýðý, bu yüzden þizofreni tedavisinin tümünün önemli bir parçasý olduðu bildirilmektedir (Schooler 1995, Anderson ve ark. 1986). Aileye yönelik giriþimler (ailenin psikolojik eðitimi ve davranýþsal aile tedavileri) ailelerin duygu dýþavurumunu (expressed emotion) ve özellikle hastaneden taburcu olduktan sonraki ilk 1 yýl içindeki yineleme riskini azaltmada baþarýlý olmaktadýr (Goldstein 1994). Aile tedavileri ailenin yükünü de azaltmaktadýr. Biliþsel rehabilitasyon ve pozitif belirtilerle baþ etme eðitimleri umut vaad eden giriþimlerdir. Farklý aile giriþim modellerinin etkinliði çok sayýda araþtýrma tarafýndan vurgulanmaktadýr. Gelecekteki çalýþmalar bu yöntemleri diðer psikososyal yaklaþýmlarla bütünleþtirmeye, hangi hastalarýn hangi tedavilerden yarar göreceklerini ve tedavinin süresini belirlemeye yönelik olacaktýr (Penn ve Mueser 1996, Dixon ve Lehman 1995). Þizofreni için geliþtirilen yeni bir aile terapisi olan "Eðitimsel Aile Terapisi (EAT) aile üyelerinin hastalýðý anlamalarýný geliþtirmektedir. Bu tip araþtýrmalarýn etkin aile giriþimlerinin ortaya çýkmasý, ailenin gereksinimlerine göre tedavi modelleri geliþtirilmesi þizofreninin seyri ve aile yükünün üzerinde aile tedavisinin etkilerinin 74

4 ÞÝZOFRENÝDE PSÝKOSOSYAL TEDAVÝLER altýnda yatan mekanizmalarýn anlaþýlmasýný saðlar (Mueser ve ark. 1994). Sýnýrlý bir psikodinamik model olan Fokal Aile Terapisi (Focal Family Therapy) gibi eðitici, problem çözücü yaklaþýmlar ilaç tedavisine dirençli olan þizofrenik hastalarda özellikle toplumsal iþlevsellikte düzelmeye yol açmýþtýr (Levene ve ark. 1989). Aile terapisi akut yatan hasta tedavisinde pek deðerli deðildir. Bu tedavi hastaneye yatýþýn yarattýðý kriz sýrasýnda hasta ve aileyi desteklemeye çalýþýr. Yoðun tedavi ortamlarýnda aile tedavisi diðer seçeneklere ek olarak düþünülebilir. Bu tedavi hastanýn eyleme vurum ve bölünmesini önleyerek yeniden inþaasýný saðlar, ailenin anksiyeteleri için koruyucu bir ortam saðlar. Aileleri hastalýk hakkýnda bakým sonrasý gereksinimleri hakkýnda eðitirken, tedaviye ilgi duyarak katýlmalarýný destekler. Yatan hasta aile terapisi alaný hala çok yenidir. Yatan hasta birimlerinden kaynaklanan aile patolojisi hakkýndaki ilk gözlemlere raðmen aile tedavisine yönelik ilgi ayaktan hasta tedavisine yönelmiþtir. Aile tedavisini dinamik bir çevrede bütünleþtirmek için ailesel ego iþlevselliðinin güçlü ve zayýf yanlarýnýn deðerlendirilmesi gereklidir. Yeteneklerin, nesne iliþkilerinin düzeyinin, savunmalarýn, anksiyete toleransýnýn ve bütün ailenin uyuma dönük kapasitelerinin belirlenmesi uygun müdahalelerin tasarlanmasýna olanak tanýr. Bu müdaheleler mevcut patolojilerin yýkýcý doðasýný sýnýrlarken ailenin güçlerinin birleþtirilmesi doðrultusunda kullanýlýr (Bradley 1987). Birçok kontrollü araþtýrmalarda hastaneden taburcu edilen þizofreni hastasý aileleriyle birlikte tedavi edilmiþtir (Anderson ve ark. 1986, Falloon ve Pederson 1985, Hogarty ve ark. 1986, 1991, Leff ve ark. 1982, 1985, 1989, MacCarthy ve ark. 1989, Tarrier ve ark. 1988). Her programda ilaç tedavisinin yaný sýra genellikle bireysel, destekleyici psikoterapiler olmak üzere rastlantýsal kontrol tedavileri ya da aile tedavileri uygulanmýþtýr. Aile tedavileri relapsý azaltmada ve aile üyelerine hastayý daha az eleþtirmede yardýmcý olmada daha etkili olduðu kanýtlanmýþtýr (Doane ve ark. 1985, Falloon ve Pederson 1985, Hogarty ve ark. 1986). Toplumsal Becerilerin Geliþtirilmesi Araþtýrmalar þizofrenik hastalarda toplumsal yeti eðitiminin kiþilerarasý yetileri arttýracaðýný ve büyük olasýlýkla þizofrenik hastalarýn relaps riski olasýlýðýný geciktireceðini ya da azaltacaðýný ileri sürmüþlerdir ve çok sayýdaki çalýþmadan elde edilen sonuçlar bu varsayýmý desteklemektedir (Benton ve Schroeder 1990, Wallace ve Liberman 1985, Liberman ve ark. 1986). Bu tür eðitimlerin hastalarýn toplumsal davranýþlarýný ve kendilik algýlarýný önemli derecede iyileþtirdiðini ve toplumsal anksiyetelerini azalttýðý bildirilmektedir (Benton ve Schroeder 1990). Toplumsal becerileri geliþtirme ve toplumsal çevre tedavisinin þizofrenik belirtileri, özellikle negatif belirtileri iyileþtirmede etkin olmaktadýr. Ýzlem süresi uzadýkça toplumsal becerilerin geliþtirilmesi yönünde yardým alan hastalarda negatif belirtilerdeki iyileþme azalmaktadýr. (Dobson ve ark. 1995, Penn ve Mueser 1996). Toplumsal ölçülerdeki en büyük iyileþmenin toplumsal yeti eðitimine, psikotik belirtilerin kötüleþtiði ilk gözlendiðinde ilaç tedavisinin de eklenmesiyle saðlandýðý gözlenmiþtir (Marder ve ark. 1996). Ýçgörü Geliþtirme Yaklaþýmlarý Araþtýrmalar içgörü eksikliðinin þizofrenili hastalarda tedaviye uyumun ve sonucun kötü olmasý ile birlikte olduðunu göstermektedir. Hangi tedavi türlerinin içgörüyü arttýrabileceði konusunda çok az þey bilinmektedir. Yapýlan çalýþmalar hastalarýn standart tedavilere katýlmalarýna raðmen içgörüde pek deðiþiklik olmadýðýný göstermektedir. Bir çalýþmada meslek geliþtirme programýnýn özellikle biliþsel yetilerinde daha az yýkým olan hastalarda içgörüyü arttýrdýðý belirlenmiþtir (Lysaker ve Bell 1995). Ýçgörü-yönelimli terapi 1930'larda psikoanalizin bir deðiþimi olarak ortaya çýkmýþtýr (McGlashan 1983). Ýçgörü-yönelimli psikoterapinin hedefleri hem belirtilerin giderilmesini, hem de yineleyen uyum bozucu kiþilerarasý modellerin devamlý olarak yeniden þekillendirilmesini içerir. Tedavinin hastanýn yaþam öyküsünü ve geçmiþ iliþkilerini ayrýntýlý olarak incelemesi, hastanýn o anki iliþkilerinin gerçeklerin dikkatli bir þekilde gözden geçirmesi ve hastanýn uyum bozucu davranýþlarýnýn o anki iþleyiþi ile tarihsel köklerinin paylaþýlmýþ bir anlayýþýnýn geliþtirilmesi beklenir. Hastanýn güçlüklerini þekillendiren önemli geçmiþ yaþantýlarýn unutulduðu ve sadece o anki doktor-hasta iliþkisindeki tekrarlarý inceleyerek iyileþtirilebileceði varsayýlýr. Bu 75

5 SEVÝNÇOK L. nedenle hasta-doktor iliþkisinde ortaya çýktýkça transferansý incelemek içgörü-yönelimli terapide önemli bir görevdir. Temel bir güvensizlik ve baþkalarýndan zarar görme beklentisi þizofrenili hastada izolasyon ve içe çekilmeye ya da baþkalarýnýn istediði gibi düþünme ve davranmaya uysal bir þekilde gayret etmeye yol açan en önemli psikolojik güçlük olarak tanýmlanýr. Yüksek relaps ve hastaneye yatýrýlma riski taþýyan bir takým hastalara ilaç tedavisi ile birlikte destekleyici içgörü yönelimli grup terapisi uygulandýðýnda hastalarýn yeniden hastaneye yatýrýlmalarýna gerek kalmamýþ, yaþam kalitesi ile iþlevsellik düzeyi birçoðunda iyileþmiþtir (Profita ve ark. 1989). Bireysel Tedaviler 1980'den önceki çalýþmalar bireysel psikoterapinin þizofrenide tek tedavi olarak etkinliði konusunda pek fazla kanýt saðlamamýþtýr. Ayný zamanda ilaçla tedavi edilen hastalarda tedaviye uyum saðlayamama ve relaps oranlarýnýn yüksek olmasý psikolojik ve psikososyal konulara ilginin yoðunlaþmasýna neden olmuþtur (Kane 1983). Bundan baþka yoðun içgörü yönelimli bireysel terapinin ve destekleyici psikoterapinin karþýlaþtýrýlmasý sonucunda farklý yönelimli terapistler tarafýndan uygulanan bu iki tekniðin birbirine yaklaþtýðý görülmüþtür. Her iki terapinin de önemli destekleyici ögeler içerdiði ve her iki tedavi grubu için de iyileþmenin terapistin hastanýn psikolojik kaygýlarýný dinamik bir þekilde anlamasý ve uyum saðlamasý ile birlikte olduðu bulunmuþtur (Frank ve Gunderson 1990, Glass ve ark. 1989, Gunderson ve ark. 1984, Stanton ve ark. 1984). Destekleyici bir bireysel terapinin hedefleri bozulan dengenin düzeltilmesi, belirtilerin azaltýlmasý, savunmalarýn güçlendirilmesi ve hastanýn iþlevselliðinin saðlýklý yönlerinin korunmasý üzerinde yoðunlaþýr. Belirtilere farmakolojik tedavi için yönelmek destekleyici psikoterapinin önemli bir klinik görevidir. Destekleyici terapinin tüm teknik yaklaþýmý pragmatiktir, burada hekim hastaya gerçekliði anlamasý ve uyum saðlamasý konusunda yardýmcý olur. Bireysel terapinin ailesiyle birlikte yaþayan hastalardaki istenmeyen etkiler üzerinde olumlu etkisi olmuþtur. Ancak bu tedavi ailesinden baðýmsýz yaþayan hastalarda psikotik yinelemeyi arttýrmýþtýr. Bu nedenle bireysel tedavinin belirtilerin ve ikamet durumunun belli bir düzene oturmasýna kadar geciktirilmesi önerilmektedir (Hogarty ve ark. 1997). Grup Tedavileri Grup terapisi özgün olarak öz-saygýyý arttýrmak ve destekleyici toplumsal duygular ve grup üyeleri tarafýndan olumlu yansýtýlan övgülerle tutum ve davranýþlarý deðiþtirmek üzere geliþtirilmiþtir. Ýletiþim, toplumsal iliþkiler ve sorun çözme alanýnda yetileri geliþtirir. Birçok klinikte þizofrenili hastalarýn ayakta bakýmýnda daha çok grup tedavisi tercih edilmektedir. Gruplar klinisyene zaman kazandýran ve yalýtýlmýþ hastalar için toplumsal etkileþim saðlayan bir yöntem olduðu için kullanýlýr. Çalýþmalar deðiþik tür ve tekniklerde uygulanan gruplarýn ilaçlarla birlikte en az diðer tedaviler kadar etkin olduðunu göstermektedir (Kahn ve Kahn 1992). Grup tedavileri þizofrenik hastalarda özellikle biliþsel iþlemlerde, toplumsal yetiler ve sözlü iletiþimdeki iþlevsellikte iyileþme saðlar (Ahmed ve Goldman 1994). Grup tedavileri ayrýca aktarým, direnç ve motivasyon gibi bilinçdýþý süreçlere içgörü geliþmesini, gerçeklik duygusunun geliþmesini (Kanas 1985, 1986) öz kontrol konusunda etkin stratejiler geliþtirerek psikotik yaþantýlarýn kontrol edilmesini (Breier ve Strauss 1983), hastalýk ve tedavisi ile uygun toplumsal kaynaklar konusunda eðitimi (Maxmen 1984) saðlar. Akut evredeki þizofrenik hastalar toplumsal aþýrý uyarýlmalara oldukça duyarlý olduklarý için grup terapisi hastalýðýn bu evresi için uygun deðildir. Bu evrede hastalar uygun antipsikotik ilaçlarla tedavi edilmelidirler (Leszcz ve ark. 1985). Tartýþma yönelimli terapi gruplarýnda hastalara psikotik yaþantýlarý ile baþa çýkmalarý ve kiþilerarasý iliþkilerini iyileþtirmelerine yardýmcý olunur. Tartýþmalar varsanýlar, sanrýlar, çaðrýþým kopukluklarý ve uyumu bozan iliþkiler üzerinde odaklaþýr, anksiyete yaratan konulardan uzak durulur. Bu tarz etkileþim yönelimlidir, burada ve þimdiyi vurgular (Kanas 1991). Biliþsel Terapiler Þizofrenili kiþilerin biliþsel terapi ve rehabilitasyonu ile ilgili yapýlan klinik çalýþmalar hastalarýn biliþsel ve klinik durumu konusunda umut veren 76

6 ÞÝZOFRENÝDE PSÝKOSOSYAL TEDAVÝLER iyileþtirmeler saðlamýþtýr. Kronik þizofrenik hastalarýn biliþsel terapiler vasýtasýyla çeþitli biliþsel ve davranýþsal yetiler geliþtirebileceðinin gösterilmesiyle gelecek, özellikle þizofrenideki bilgi-iþleme bozukluklarýndan ortaya çýkan biliþsel-davranýþsal rehabilitasyonu amaçlayan yeni modellerin artacaðý konusunda parlak görünmektedir (Liberman ve Green 1992). Davranýþsal Yaklaþýmlar Çeþitli davranýþsal rehabilitasyon stratejileri þizofreni tedavisinde tercih edilen psikososyal tedavi yöntemlerinden biridir. Davranýþsal aile tedavileri stresli aile etkileþimlerinden dolayý hastalýklarý alevlenen hastalar için uygun olabilir. Yetersiz toplumsal ve baþetme yetileri olan kiþiler becerilerin eðitilmesinden yarar görebilirler (Schade ve ark. 1990, Liberman ve Kopelowicz 1995). Þizofrenili hastalarda standart tedavilere ek olarak biliþsel-davranýþsal psikoterapi ile tedavi edildiklerinde, hastaneye yatýþlarýn azaldýðý, ilaç dozlarýnýn düþük düzeylerde kaldýðý görülmektedir (Kingdon ve Turkington 1991). Davranýþsal giriþimler varsanýlar, sanrýlar ve kavramsal daðýnýklýðý hafifletmede antipsikotik ilaçlarýn etkilerini arttýrabilir. Bu tip giriþimler destek stratejileri ve baþa çýkma yetilerini eðitme üzerine dayalý olabilir. Destek stratejileri karmaþýk konuþma, sanrýsal konuþma ve diðer psikotik davranýþlarýn oranýný azaltmada kullanýlmýþtýr. Fakat bu giriþimlerin hastalarýn yaþadýðý öznel sýkýntýlar üzerinde çok az etkisi olduðu görülmektedir. Hastalara psikotik belirtilerle baþa çýkma yetilerini öðreten stratejiler biliþsel yeniden þekillendirme yöntemlerini, hastalara sanrýlar için alternatif açýklamalar bulmada yardýmcý olan yüzleþtirmeci olmayan yöntemler ve iþitsel varsanýlarla iliþkili olabilecek larenks kaslarýnýn subvokal hareketleriyle karýþacak þekilde mýrýldamanýn kullanýlmasýný içermektedir (Corrigan ve ark. 1990). Duygu dýþavurumu (Expressed Emotion) kavramý Duygu dýþavurumu ölçütü son 35 yýl içinde geliþtirilmiþtir, fakat son 10 yýl içinde bu konuya yönelik ilgide büyük patlama olmuþtur. Bu ölçüt çeþitli fiziksel ve psikiyatrik þartlardaki kiþilere bakým veren insanlardaki tutum ve davranýþlarý ele alýr. Dýþa vurulmuþ duygu ölçümleri ruhsal hastalýklarý olan kiþilerin ailelerinde eleþtiricilik, suçlama ve öfkenin çeþitli düzeyleri ile ailelerin hasta hakkýnda ifade ettiði olumsuz ve zorlayýcý tutumlarý ölçer. Bu, þizofrenideki psikososyal müdaheleler konusunda baþarýlý çalýþmalar yapýlmasý için iyi temel oluþturmuþtur. Bu konu hakkýndaki geçerli bazý görüþler de aile içinde dýþa vurulmuþ duygu düzeyinin yüksek olmasýnýn hastanýn dirençli hastalýðýnýn doðrudan bir sonucu olabileceðini ileri sürmektedirler (Lefley 1992). duygu dýþavurumu yüksek olan bir yakýnýyla yaþayan hastalar düþük dýþa vurulmuþ duygularý olan yakýnlarýyla yaþayan hastalara göre daha kötü toplumsal iþlevsellik gösterirler (Barrowclough ve Tarrier 1990, Smith ve ark. 1993). Ancak duygu dýþavurumu ile ilgili yanýtlanmasý gereken birçok soru bulunmaktadýr. Duygu dýþavurumunun þizofrenide birçok yerleþim ve kültürlerde her iki cinsiyet için de yinelemenin önemli bir yordayýcýsý olduðu görülmektedir. Ýlaç tedavileri ve aile atmosferi relaps üzerinde birbirinden tamamen baðýmsýz olan etkiler yaparlar. Þizofreni konusunda yapýlan çalýþmalar hastalarda yineleme ile; eleþtiricilik, düþmancýllýk ya da aþýrý duygusal ilgi olarak tanýmlanan yüksek duygu dýþavurumu arasýnda bir iliþki olduðunu göstermektedir (Lefley 1992). Duygu dýþavurumu yüksek akrabalarýyla yakýn bir temas hastalarda yineleme oranlarýný arttýrýrken, bunun tersinin koruyucu olduðu bildirilmektedir (Bebbington ve Kuipers 1994, Leff ve ark. 1990, Leff ve ark. 1985, Tarrier ve Barrowclough 1990, Kavanagh 1992). Duygu dýþavurumu yüksek olan hasta yakýnlarý baþa çýkmada daha etkisiz kalýrlar. Duygu dýþavurumu deðiþebilir ve muhtemelen dýþ stres etkenlerinin etkileþimini, hastayla yaþanan gerçek sorunlarý ve uygun olmayan baþa çýkma yanýtlarýný yansýtýr (Kuipers ve Bebbington 1988). Duygu dýþavurumu yüksek ailelerde yaþayan hastalar daha çok evde yaþarlar ve ayaktan tedaviye daha az katýlýrlar (Mintz ve ark. 1989). Kýsa hastaneye yatýþlar hastalar ve ailelerinin tedavi ve destek programlarýna katýlmalarý için bir fýrsat olabilir. Akrabalarýn duygu dýþavurumu konusunda yapýlan araþtýrmalar temelinde geliþtirilen program þizofreni hakkýnda hastalar ve akrabalarýn eðitimiyle baþlar. Evdeki aile seanslarý bir akraba grubuyla paralel yürür ve iletiþimi geliþtirme, problem-çözme becerilerini öðretme, eleþtirileri ve aþýrý müdaheleleri azaltma, hasta ve akrabalarý arasýndaki toplumsal iliþkiyi azaltma, toplumsal 77

7 SEVÝNÇOK L. iliþkileri geniþletme ve beklentileri azaltma amaçlarýna yöneliktir. Hastayla yapýlan bireysel çalýþma aile oturumlarýyla birlikte yürütülür ve toplumsal becerilerin eðitilmesi, anksiyete ile baþ etme ve inatçý psikotik belirtilere biliþsel bir yaklaþým getirilmesini içerir. Terapist hasta ve akrabalarý tarafýndan ihtiyaç duyulan çeþitli hizmetler arasýnda eþgüdüm saðlanmasýnda merkezi bir rol oynar (Leff 1994). Davranýþsal aile tedavisi gören hastalarýn yineleme ve hastaneye yeniden yatýþ oranlarý kýsa bir eðitim programý ya da rutin tedaviler alan dýþa vurulmuþ duygu düzeyleri yüksek ailelerden gelmiþ hastalardan daha az olmuþtur (Tarrier ve ark. 1988, Tarrier ve ark. 1989). Ayrýca aile tedavisi dýþa vurulmuþ duyguyu azaltmada ve tedavi uyumunu baþarmadaki etkinliði nedeniyle relapstaki en anlamlý azalmayý saðlamýþtýr (Hogarty ve ark. 1991). Terapötik Ýliþki Tedaviye uyum kronik psikiyatrik hastalarýn tedavisinde baþarýya ulaþmak için önemli bir etkendir. Terapötik baþarýsýzlýðýn esas nedenleri hastalarýn ilaçlarýný býrakmalarý, terapistlerin önerilerini tutamamalarý ve önerilen psikososyal etkinliklere katýlmamalarýdýr. Tedaviye iyi uyum saðlayamama oranlarý uzun yýllar süren tedavilerde %75'lere kadar çýkabilir (Corrigan ve ark. 1990). Ýyi bir terapötik ortaklýðýn tedaviye uyumla iliþkili olduðu bilinmektedir (Frank ve Gunderson 1990). Hekimin hastayla iliþkisinin kalitesi tüm tedavi çabasýnýn baþarý ya da baþarýsýzlýðýnýn önemli bir belirleyicisi olacaktýr. Hastanýn þüpheciliði, içe dönüklüðü insan iliþkilerindeki ambivalansý nedeniyle þizofrenili bir hastayla bir iliþki kurmak güç olabilir. hastaya temel bir saygý ve hastalýðýn hasta için ne anlama geldiðini öðrenme meraký hekimin tutumunu belirleyen ana temel olmalýdýr. Aþýrý terapötik hevesler, hýzlý ve dramatik bir iyileþme için gerçekçi olmayan beklentiler çoðunlukla hayal kýrýklýðý ile sonuçlanýr. Terapist hastalýðýn seyri ile iliþkili olarak kaçýnýlmaz bir þekilde ortaya çýkan dalgalanmalarda sabýrla iletiþim kurmaya gayret etmelidir. Sýklýkla hastanýn baþlangýçtaki kayýtsýzlýðý hekimde sýkýntý ve ümitsizlik duygularý yaratýr, hastanýn þüpheciliði ya da suçlamalarý savunma yapýlmasýna neden olur, hastanýn tedaviye uyumsuzluðu hekimin sinirlenmesine ya da hastayý býrakma dürtülerine neden olur. Bu durumlara sabretme zamanla geliþir ve giderek ortak hedeflere yönelik olarak birlikte çalýþma duygusu ortaya çýkar. Psikoterapist birçok hastanýn bazý zamanlarda önerilenden az ya da çok ilaç alacaðýný bilmeli ve böyle bir denemenin saklanmadan açýkça konuþulabileceði terapötik bir iliþkinin oluþturulmasýna yönelik çalýþmalýdýr. Klinik belirtiler kontrol altýna alýndýktan sonra hastaya ilaç dozlarýný ayarlamasýna olanak vermek terapötik ortaklýðý arttýrabilir. Ýnkar önemli bir etken olduðunda aile ve arkadaþlarýn yardýmýný almak alýnan ilacýn danýþmanlýðýný düzenlemek yararlý olabilir. Ruhsal hastalýk hakkýndaki yanlýþ inançlarýn önem kazandýðýna inanýlýrsa, hasta, aile ve arkadaþlarla yapýlan psikolojik eðitim gerekli olur. Daðýnýk davranýþlar ya da biliþsel eksiklikler uyumu etkilerse özgül davranýþsal giriþimlerin deðeri olabilir. (Falloon 1984, Corrigan ve ark. 1990). Abramowitz IA, Coursey RD J (1989) Impact of an educational support group on family participants who take care of their schizophrenic relatives. J Consult Clin Psychol, 57: Ahmed M, Goldman JA (1994) Cognitive rehabilitation of adults with severe and persistent mental illness: a group model. Community Ment Health J, 30: Anderson CM, Griffin S, Rossi A ve ark. (1986) A comparative study of the impact of education vs process groups for families of patients with affective disorders. Fam Process, 25: Axer HA, Corrigan PW (1992) Helping chronic psychiatric patients adjust to sociopolitical changes in Poland. Liberman RP Psychiatry, 55: KAYNAKLAR Barrowclough C, Tarrier N (1990) Social functioning in schizophrenic patients. I. The effects of expressed emotion and family intervention. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 25: Bebbington P, Kuipers L (1994) The clinical utility of expressed emotion in schizophrenia. Acta Psychiatr Scand, (Suppl 382): Beels CC, Gutwirth L, Berkeley J ve ark. (1984) Measurement of social support in schizophrenia. Schizophr Bull, 10: Bellack AS, Mueser KT (1993) Psychosocial treatment of schizophrenia. Schizophr Bull, 19: Benton MK, Schroeder HE (1990) Social skills training with schizophrenics: a meta-analytic evaluation. J Consult Clin Psychol, 58:

8 ÞÝZOFRENÝDE PSÝKOSOSYAL TEDAVÝLER Bradley SS (1987) Family treatment within a psychodynamic treatment milieu. Psychiatr Clin North Am, 10: Breier A, Strauss JS (1983) Self-control in psychotic disorders. Arch Gen Psychiatry, 40: Carpenter WT (1986) Thoughts on the treatment of schizophrenia. Schizophr Bull, 12: Corrigan PW, Liberman RP, Engel JD (1990) From noncompliance to collaboration in the treatment of schizophrenia. Hosp Comm Psychiatry, 41: Coursey RD (1989) Psychotherapy with persons suffering from schizophrenia: the need for a new agenda. Schizophr Bull, 15: Dixon LB, Lehman AF (1995) Family interventions for schizophrenia. Schizophr Bull, 21: Doane JA, Falloon IRH, Goldstein MJ (1985) Parental affective style and the treatment of schizophrenia: predicting course of illness and social functioning. Arch Gen Psychiatry, 42: Dobson DJ, McDougall G, Busheikin J (1995) Aldous J Effects of social skills training and social milieu treatment on symptoms of schizophrenia. Psychiatr Serv, 46: Drake RE, Sederer LI (1986) Inpatient psychosocial treatment of chronic schizophrenia: negative effects and current guidelines. Hosp Comm Psychiatry, 37: Fadden G, Bebbington P, Kuipers L (1987) The burden of care: the impact of functional psychiatric illness on the patient's family. Br J Psychiatry, 150: Falloon IRH (1984) Developing and maintaining adherence to long-term drug-taking regimens. Schizophr Bull, 10: Falloon IRH, Pederson J (1985) Family management in the prevention of morbidity of schizophrenia: the adjustment of the family unit. Br J Psychiatry, 147: Falloon IR (1992) Psychotherapy of schizophrenia. Br J Hosp Med, 48: Frank AF, Gunderson JG (1990) The role of the therapeutic alliance in the treatment of schizophrenia: relationship to course and outcome. Arch Gen Psychiatry, 47: Gaebel W, Marder S (1996) Conclusions and treatment recommendations for the acute episode in schizophrenia. Int Clin Psychopharmacol, 11(Suppl 2): Glass LL, Katz HM, Schnitzer RD (1989) Psychotherapy of schizophrenia: an empirical investigation of the relationship of process to outcome. Am J Psychiatry, 146: Goldstein MJ (1994) Psychoeducational and family therapy in relapse prevention. Acta Psychiatr Scand, (Suppl 382): Gould E, Glick ID (1977) The effects of family presence and brief family intervention on global outcome for hospitalized schizophrenic patients. Fam Process, 16: Gunderson JG, Frank AF, Katz HM ve ark. (1984) Effects of psychotherapy in schizophrenia, II: comparative outcome of two forms of treatment. Schizophr Bull, 10: Hogarty GE, Anderson CM, Reiss DJ ve ark. (1986) Family psychoeducation, social skills training, and maintenance chemotherapy in the aftercare treatment of schizophrenia, I: one-year effects of a controlled study on relapse and expressed emotion. Arch Gen Psychiatry, 43: Hogarty GE, Anderson CM, Reiss DJ ve ark. (1991) Family psychoeducation, social skills training, and maintenance chemotherapy in the aftercare treatment of schizophrenia, II: two-year effects of a controlled study on relapse and adjustment. Arch Gen Psychiatry, 48: Hogarty GE (1993) Prevention of relapse in chronic schizophrenic patients. J Clin Psychiatry, 54(Suppl): Hogarty GE, Kornblith SJ, Greenwald D ve ark. (1997) Three-year trials of personal therapy among schizophrenic patients living with or independent of family, I: Description of study and effects on relapse rates. Am J Psychiatry, 154: Kahn EM, Kahn EW (1992) Group treatment assignment for outpatients with schizophrenia: integrating recent clinical and research findings. Comm Ment Health J, 28: Kanas N (1985) Inpatient and outpatient group therapy for schizophrenic patients. Am J Psychother, 39: Kanas N (1986) Group therapy with schizophrenics: a review of controlled studies. Int J Group Psychother, 36: Kanas N (1991) Group therapy with schizophrenic patients: a short-term, homogeneous approach. Int J Group Psychother, 41: Kane JM (1983) Problems of compliance in the outpatient treatment of schizophrenia. J Clin Psychiatry, 44 (No 6, Sec 2):3-6. Katz HM (1989) A new agenda for psychotherapy of schizophrenia: response to Coursey. Schizophr Bull, 15: Kavanagh DJ (1992) Recent developments in expressed emotion and schizophrenia. Br J Psychiatry, 160: Kingdon DG, Turkington D (1991) The use of cognitive behavior therapy with a normalizing rationale in schizophrenia: preliminary report. J Nerv Ment Dis, 179:207. Kopelowicz A (1995) Biobehavioral treatment and rehabilitation of schizophrenia. Harv Rev Psychiatry, 3: Kuipers L, Bebbington P (1988) Expressed emotion research in schizophrenia: theoretical and clinical implications. Psychol Med, 18: Leff J, Kuipers L, Berkowitz R ve ark. (1982) A controlled trial of social intervention in the families of schizophrenic patients. Br J Psychiatry, 141: Leff J, Kuipers L, Berkowitz R ve ark. (1985) A controlled trial of social intervention in the families of schizophrenic patients: two-year follow-up. Br J Psychiatry, 146: Leff J, Berkowitz R, Shavit N ve ark. (1989) A trial of family therapy v. a relatives group for schizophrenia. Br J Psychiatry, 154: Leff J, Berkowitz R, Shavit N ve ark. (1990) A trial of family therapy versus a relatives group for schizophrenia. Twoyear follow-up. Br J Psychiatry, 157:

9 SEVÝNÇOK L. Leff J (1994) Working with the families of schizophrenic patients. Br J Psychiatry, (Suppl 23): Lefley HP (1992) Expressed emotion: conceptual, clinical and social policy issues. Hosp Comm Psychiatry, 43: Leszcz M, Yalom ID, Norden M (1985) The value of inpatient group psychotherapy: patients perceptions. Int J Group Psychother, 35: Levene JE, Newman F, Jefferies JJ (1989) Focal family therapy outcome study. I: Patient and family functioning. Can J Psychiatry, 34: Liberman R, Mueser K, Wallace C (1986) Social skills training for schizophrenic individuals at risk for relapse. Am J Psychiatry, 143: Liberman RP, Green MF (1992) Whither cognitive-behavioral therapy for schizophrenia. Schizophr Bull, 18: Liberman RP, Kopelowicz A (1995) Basic elements in biobehavioral treatment and rehabilitation of schizophrenia. Int Clin Psychopharmacol, 9 (Suppl 5): Lysaker P, Bell M (1995) Work rehabilitation and improvements in insight in schizophrenia. J Nerv Ment Dis, 183: MacCarthy B, Kuipers L, Hurry J ve ark. (1989) Counseling the relatives of the long-term mentally ill, I: evaluation of the impact on relatives and patients. Br J Psychiatry, 154: Marder SR, Wirshing WC, Mintz J ve ark. (1996) Two-year outcome of social skills training and group psychotherapy for outpatients with schizophrenia. Am J Psychiatry, 153: Maxmen JS (1984) Helping patients survive theories: the practice of an educative model. Int J Group Psychother, 34: McGlashan TH (1983) The borderline syndrome, II: is it a variant of schizophrenia or affective disorder? Arch Gen Psychiatry, 40: Mintz LI, Nuechterlein KH, Goldstein MJ ve ark. (1989) The initial onset of schizophrenia and family expressed emotion: some methodological considerations. Br J Psychiatry, 154: Mueser KT, Bellack AS, Wade JH ve ark. (1992) An assessment of the educational needs of chronic psychiatric patients and their relatives. Br J Psychiatry, 160: Mueser KT, Gingerich SL, Rosenthal CK (1994) Educational Family Therapy for schizophrenia: a new treatment model for clinical service and research. Schizophr Res, 13: Penn DL, Mueser KT (1996) Research update on the psychosocial treatment of schizophrenia. Am J Psychiatry, 153: Profita J, Carrey N, Klein F (1989) Sustained, multimodal outpatient group therapy for chronic psychotic patients. Hosp Comm Psychiatry, 40: Schade ML, Corrigan PW, Liberman RP (1990) Prescriptive rehabilitation for severely disabled psychiatric patients. New Dir Ment Health Serv, 45:3-17. Schooler NR (1995) Integration of family and drug treatment strategies in the treatment of schizophrenia: a selective review. Int Clin Psychopharmacol, 10(Suppl 3): Smith J, Birchwood M, Cochrane R ve ark. (1993) The needs of high and low expressed emotion families: a normative approach. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 28: Spencer JH Jr, Glick ID, Haas GL ve ark. (1988) A randomized clinical trial of inpatient family intervention, III: Effects at 6-month and 18-month follow-ups. Am J Psychiatry, 145: Stanton AH, Gunderson JG, Knapp PH ve ark. (1984) Effects of psychotherapy in schizophrenia, I: design and implementation of a controlled study. Schizophr Bull, 10: Strauss JS, Hafez H, Lieberman P ve ark. (1985) The course of psychiatric disorder, III: longitudinal principles. Am J Psychiatry, 142: Tarrier N, Barrowclough C, Vaughn C ve ark. (1988) The community management of schizophrenia: a controlled trial of a behavioral intervention with families to reduce relapse. Br J Psychiatry, 153: Tarrier N, Barrowclough C, Vaughn C ve ark. (1989) Community management of schizophrenia. A two-year follow-up of a behavioural intervention with families [see comments]. Br J Psychiatry, 154: Tarrier N, Barrowclough C (1990) Family interventions for schizophrenia. Behav Modif, 14: Tarrier N (1991) Some aspects of family interventions in schizophrenia. I: Adherence to intervention programmes. Br J Psychiatry, 159: , Tarrier N, Lowson K, Barrowclough C (1991) Some aspects of family interventions in schizophrenia. II: Financial considerations. Br J Psychiatry, 159: Wichstrm L, Holte A (1995) Fusion in the parent relationship of schizophrenics. Psychiatry, 58: Withersty DJ (1977) Family involvement on a psychiatric inpatient service. Am J Psychiatry, 134: Wynne LC, McDaniel SH, Weber TT (1987) Professional politics and the concepts of family therapy, family consultation and systems consultation. Fam Process, 26: Wynne LC (1994) The rationale for consultation with the families of schizophrenic patients. Acta Psychiatr Scand, (Suppl 384):

Þizofrenide Öznel Yaþantýlar ve Duygularýn Ýfadesi

Þizofrenide Öznel Yaþantýlar ve Duygularýn Ýfadesi Þizofrenide Öznel Yaþantýlar ve Duygularýn Ýfadesi Süheyla ÜNAL* ÖZET Þizofren bireyin yaþantýlarýnýn öznel yaný bilimsel çalýþmalarda ihmal edilen bir alandýr. Bununla beraber klinik uygulamalarda oldukça

Detaylı

Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri

Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri Gamze ÖZÇÜRÜMEZ*, Nilgün TANRIVERDÝ**, Leyla ZÝLELÝ*** ÖZET Böbrek transplantasyonu öncesinde psikiyatrdan beklenen, alýcýnýn, ruhsal durum muayenesini yapmasý, psikiyatrik

Detaylı

Duygudurum Bozukluklarında Psikoeğitim

Duygudurum Bozukluklarında Psikoeğitim Duygudurum Bozukluklarında Psikoeğitim Gazi ALATAŞ *, Erhan KURT **, Esra TÜZÜN ALATAŞ ***, Vedat BİLGİÇ ****, Hasan TURAN KARATEPE **** ÖZET Duygudurum bozuklukları, yüksek relaps ve hastanede yatış oranına

Detaylı

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme DERLEME Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment Melis Sedef Kahraman 1, Seher

Detaylı

Yaþlýlýðýn nasýl tanýmlanacaðý ya da kimlere

Yaþlýlýðýn nasýl tanýmlanacaðý ya da kimlere Yaþlýya ve Demanslý Hastaya Psikososyal Yaklaþým Doç. Dr. Erol GÖKA*, Uz. Dr. Çiðdem AYDEMÝR* A. YAÞLILIKLA ÝLGÝLÝ BAZI TEMEL KONU- LAR Yaþlýlýðýn nasýl tanýmlanacaðý ya da kimlere yaþlý denileceði oldukça

Detaylı

DERLEME REVIEW Ruh Saðlýðýnýn Ýyileþtirilmesinde Destek Bir Tedavi Yaklaþýmý: Hayvan Destekli Tedavi Sibel CEVÝZCÝ, Doç. Dr. Ethem ERGÝNÖZ, Prof. Dr. Zuhal BALTAÞ Ýstanbul Üniversitesi, Cerrahpaþa Týp

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Kamil Nahit ÖZMENLER* Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen artýþ ile birlikte yaþlý nüfus sayýsýnda da artýþ olmuþ, 1950'lerde ortalama yaþam süresi 36 yýl

Detaylı

Depresyon: Sosyo-ekonomik ve Kültürel Pencereden Bakýþ

Depresyon: Sosyo-ekonomik ve Kültürel Pencereden Bakýþ Depresyon: Sosyo-ekonomik ve Kültürel Pencereden Bakýþ Burhanettin Kaya 1 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ DSÖ ve Dünya Bankasý nýn raporlarýna göre toplumda

Detaylı

Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalýþma

Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalýþma Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalýþma Þahnur ÞENER*, Nazan GÜNEL**, Zafer AKÇALI***, Selahattin ÞENOL* #, Aylin Ýlden KOÇKAR** # ÖZET Psikolojik, sosyal ve çevresel etkenlerin hastalýklarýn

Detaylı

Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý;

Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý; Þizofrenide Bilgi Ýþleme Bozukluklarý Prof. Dr. Sirel KARAKAÞ *#, Prof. Dr. Hamdullah AYDIN **# 1. Giriþ Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý; konuya iliþkin araþtýrma bulgularý temelinde

Detaylı

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Özlem Altunel 1, Görkem Demirdöðen 2, Uzay Dural 3, M. Kemal Kuþçu 4 1 Uz.Dr., Serbest Hekim, 2 Psk., 3 Kl.Psk., 4 Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Ýstanbul

Detaylı

Fobik Bozukluklar. Özet

Fobik Bozukluklar. Özet Fobik Bozukluklar Doç. Dr. Mehmet Z. SUNGUR* Özet Fobiler, neden olarak gösterilen uyaranla orantýlý olmayan þiddette ortaya çýkan anksiyete ve bu abartýlý anksiyete tepkisinin mantýksýz olduðunu bilmesine

Detaylı

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye...

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Sempozyumu Özet Kitabý Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara Konferans, panel, çalýþma grubu ve kurs özetleri Türkiye Psikiyatri Derneði

Detaylı

DSM-5 Taslak Taný Ölçütlerine Genel bir Bakýþ: "Batý Cephesinde Yeni bir Þey Yok" mu?

DSM-5 Taslak Taný Ölçütlerine Genel bir Bakýþ: Batý Cephesinde Yeni bir Þey Yok mu? DERLEME DSM-5 Taslak Taný Ölçütlerine Genel bir Bakýþ: "Batý Cephesinde Yeni bir Þey Yok" mu? An Overview of the Proposed DSM-5 Diagnostic Criteria: Is "All Quiet on the Western Front"? Vedat Þar 1* 1

Detaylı

HIV Enfeksiyonu ve AIDS'in Psikiyatrik Yönleri

HIV Enfeksiyonu ve AIDS'in Psikiyatrik Yönleri HIV Enfeksiyonu ve AIDS'in Psikiyatrik Yönleri Can CÝMÝLLÝ*, Burak BAYKARA** ÖZET HIV enfeksiyonu ve AIDS'in psikiyatrik yönlerini konu edinen bu yazýda HIV bulaþma riskini arttýran psikiyatrik bozukluklar,

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Þizofreni: Damga, Mitler ve Gerçekler

Þizofreni: Damga, Mitler ve Gerçekler Þizofreni: Damga, Mitler ve Gerçekler Doç. Dr. Alp ÜÇOK* Özet Þizofreni kavramýyla ilgili önyargýlar ve bunlarýn neden olduðu damga yalnýzca hastalarý deðil yakýnlarýný ve tedaviyi üstlenen profesyonelleri

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar

Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar Sibel Çakýr 1 1 Uz.Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ýstanbul GÝRÝÞ Þizofreni her ne kadar heterojen bir hastalýk olsa da, hemen

Detaylı

Bir kiþi ya da toplum kendisini ürküten, rahatsýz

Bir kiþi ya da toplum kendisini ürküten, rahatsýz Þizofreni Hastasý Neden Damgalanýr? Prof. Dr. Alp ÜÇOK* Yapýlan bütün araþtýrmalar göstermektedir ki yeryüzündeki insanlarýn hiç biri bir diðerine benzemez, öyleyse bize benzemeyeni, farklý olaný neden

Detaylı

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51 Epilepsi 2008;14(1): 1751 KONUÞMACI SUNUMLARI K1 PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLARLAFORA HASTALIÐI...18 K2 DÝÐER PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLAR...18 K3 SÝKLÝK ALTERNAN PATTERN VE EPÝLEPSÝ ÝLÝÞKÝSÝ...19

Detaylı

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME Ýbrahim DURUKAN*, Tümer TÜRKBAY** ÖZET Amaç: Ortak dikkat kiþinin dikkati kendisi, etkileþim halinde olduðu kiþi ve nesne arasýnda düzenlemesi olarak tanýmlanmaktadýr.

Detaylı

Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Sýnav Kaygýsý için EMDR: Olgu Sunumu

Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Sýnav Kaygýsý için EMDR: Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Sýnav Kaygýsý için EMDR: Olgu Sunumu EMDR for Post Travmatic Stress Disorder and Test Anxiety: A Case Report Önder Kavakçý 1, Osman Yýldýrým 2, Nesim Kuðu

Detaylı

Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar

Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar Sibel Örsel Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Depresyondaki patoloji bir duygulaným, yani mevcut duygusal

Detaylı

Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý A. Þebnem Soysal 1, Handan Can 2, Kýzbes Meral Kýlýç

Detaylı

Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu

Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu OLGU SUNUMU Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu Selda Þahin 1, Burhanettin Kaya 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Týp Evrimi Açýsýndan ve Psikiyatri Özelinde Konsültasyon Kurumu #

Týp Evrimi Açýsýndan ve Psikiyatri Özelinde Konsültasyon Kurumu # Týp Evrimi Açýsýndan ve Psikiyatri Özelinde Konsültasyon Kurumu # Serap Þahinoðlu PELÝN* ÖZET Özellikle klinikte çalýþan hekimin uðraþý sýrasýnda tek baþýna üstesinden gelemediði vakalarda bir baþka hekimden

Detaylı