'Devlet sýrrý kayýtlarý'na imha!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'Devlet sýrrý kayýtlarý'na imha!"

Transkript

1 YIL:2 SAYI: YKR 09 MAYIS 2007 ÇARÞAMBA 'Devlet sýrrý kayýtlarý'na imha! L.Doðan Týlýç Aslýnda çocuk da olmak lazým... "Þmdi genç olmak lazým" diye yazmýþtým ya, düþündüm de; biraz çocuk da olmak lazým. Çocuk aklý deyip geçmemeli, o aklýn en önemli özelliði kirlenmemiþ olmasý. Bizim akýl oyunlarýmýzý kavramakta zorlanýyor belki, ama bir kez bir þeyi anlar ve benimserse o akýl, bir daha hiç býrakmayacaðý dupduru bir bakýþ açýsý oluyor. "Cumhuriyet mitingleri"ni bizim büyük akýllarýmýz, hem de solcu büyük akýllarýmýz, farklý farklý yorumluyor. Üzerinde anlaþtýðýmýz tek þey bu mitinglerin orta sýnýf karakteri. BirGün'de Cemil Ertem insanlarý meydanlara çeken iki dinamik olduðunu vurgulayýp: "Birincisi küreselleþen tekelci burjuvazinin artýk yanýnda istemediði ve sýradanlaþtýrdýðý asker-si-vil bürokrasinin itirazý ve mücadelesi. Ýkincisi iktidar hissini ve gücünü bu asker-sivil bürokrasiden alan ve kendilerini bu þekilde ayrýcalýklý hisseden yarý-aydýn, yarý eðitimli orta sýnýfýn, seçkin beyaztürk olma þanslarýný kaybetme korkusuna dayalý itiraz ve mücadele" diye yazdý ve "mitinge katýlanlarýn þeriat diye bir korkusu olmadýðým" da ekleyip, buradan "orta sýnýfýn akýl dýþý diktatörlüðü "nün çýkacaðýný ileri sürdü. Dün, Cumhuriyette Ergin Yýldýzoðlu ise Ýngiltere Savunma Bakanlýðý bünyesindeki bir kuruluþun hazýrladýðý "Küresel Stratejik Trendler " baþlýklý bir rapora iþaret edip, bu orta sýnýf tepkilerinin Türkiye'ye özgü deðil küresel bir durum olduðunu, yeni orta sýnýfýn daha çok iþgücünü satarak var olan, eskisinden farklý olarak iyi eðitimli ve dil bilen bir kesim olduðunu belirtip, buradan zinhar otoriter birþey çýkmaz demeye getirdi. Bir tür "yeni proleter-ya" olarak da tanýmlanan orta sýnýfýn yüksek yatay, demokratik ve kendiliðinden örgütlenme kapasitesi nedeniyle egeleneksel orta sýnýftan farklý olarak "otoriter siyasi hareketlerin etkisi altýna girme eðiliminin zayýf olduðu"nu yazdý. Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi, gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi olayýna iliþkin davanýn ilk duruþmasýnýn 2 Temmuz 2007'de yapýlmasýný 'basýna kapalý' olarak kararlaþtýrdý. Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulünün ardýndan tensip tutanaðýný hazýrladý. Mahkemenin savcýlarýn itirazý üzerine kabul ettiði iddianamede ise soruþturma sýrasýnda elde edilen bazý delillerden devlet sýrrý çýktýðý, bu delillerin savcýlýk tarafýndan imha edildiði kaydedildi. ÝDDÝANAMEDEKÝ ÝTÝRAF: ÝMHA ETTÝK Ýddianamenin devlet sýrrýna iliþkin bölümünde; Trabzon Emniyet Müdürlüðü nezdinde Cumhuriyet mitinglerinde öne çýkan 'birleþin' çaðrýsýnýn ardýndan DYP ve Anavatan Partisi'nin birleþme kararý, 'sol'un iki partisi CHP ve DSP'yi de harekete geçirdi. CHP Genel Baþkaný yapýlmýþ olan istihbari nitelikli iletiþim tespitleri sonucu elde edilen veriler ile Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý nezdinde bulunan rapor ve kayýtlarýn, ilgili kurumdan talep edilmek suretiyle evrak içerisine alýndýðý ve delil olarak deðerlendirilmek üzere mahkemenin takdirine sunulduðu belirtilirken, bu istihbarat verileri içerisinde yer alan ve "soruþturmanýn konusu dýþýnda kalan, özel hayatýn gizliliðine ve devletin güvenliðine iliþkin kayýtlarýn" soruþturmayý yürüten Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Trabzon Emniyet Müdürlüðü tarafýndan imha edildiði bilgisine yer verildi. >2 DE Atletizm Dað Koþusu Milli Takýmý Vali Hacýmustafaoðlu'nu Ziyaret Etti CHP ve DSP'ye güçbirliði baskýsý Deniz Baykal ile DSP Genel Baþkaný Zeki Sezer arasýndaki görüþmenin ardýndan her iki partinin kurmaylarý, iþbirliði arayýþlarýnýn çerçevesini belirlemek üzere kollarý sývadý. DSP Genel Baþkaný Zeki Sezer, iþbirliði arayýþlarýný yürütmek üzere partisinden tam yetki alýrken, kurmaylar arasýndaki görüþmelerde ise sona gelindiði kaydediliyor. >7 DE Uzmanlar, sendikacýlar, akademisyenler tartýþýyor "SENDÝKAL KRÝZÝN KIYISINDA ÝÞÇÝ SINIFI" HAZIRLAYAN: F. SERKAN ÖNGEL Yazý dizimizin bu bölümünü, Kristal-Ýþ Sendikasý Eðitim Müdürü ve gazetemiz yazan Aziz Çelik'e ayýrdýk. Sendikal haklar alanýnda pek çok çalýþmasý bulunan Aziz Çelik ile günümüz iþçi sýnýfýnýn gerçekliðini, sendikal hareketin krizini ue krize yönelik çözüm Atletizm Dað Koþuþu Milli Takýmý 24 sporcu ve 4 antrenör ile Nevþehir'de kampa girdi. Nevþehir'de Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün Gençlik Eðitim Merkezi'nde kalan ve 2 numaralý futbol sahasýnda çalýþmalarýný 24 sporcu ile birlikte yürüten Atletizm Dað Koþuþu Milli Takýmý, Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu'nu da ziyaret etti. >6 DA (4) Neoliberalizmin parçaladýðý sýnýfý bir araya getirmek için 'ortak örgütlenme' fikrinin yaygýnlaþmasýna, yeni liberalizmin maðduru yeni katmanlarýn sendikal örgütlenmesine; emeði küresel ve yerel düzeyde ortaklaþtýracak yeni sendikal kavrayýþa ihtiyacýmýz var" Günümüzde nasýl bir sýnýf gerçeði >2 DE arayýþlarýný konuþtuk." ile yüz yüzeyiz? >4 DE Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Damsa Çayý Projesi 2007 Yýlýnda Hizmete Girecek. Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ in baþkanlýðýnda, Ürgüp Belediye Meclisinin 2004 Haziran ayý toplantýsýnda onaylanan ikinci 5 Yýllýk Kalkýnma Programý arasýnda yer alan Damsa Çayý Rehabilitasyon Projesi nde sona yaklaþýldý. Ýsmail ÞAHÝN EVLENDÝK Gerçekten evlendik mi, uydulandýk mý, televizyon kuþaðý mý olduk anlayamadým. Evlerde her bireyin en az bir ya da birkaç dizi filmi var izlediði. Örneðin ben köprüyü izliyorum. Kiminin Deli Yüreði, kiminin Vadis i, kiminin Saðýr Oda sý, kimilerinin Sýla sý Bin bir Gecesi Misafirliklerimiz ya da yapýlacak iþler dizilere baðlý hale geldi. Þifreli yayýnlardan maç izleme seanslarýný saymýyorum artýk. Yani kýsaca evlendik artýk. Evlerimizden dýþarý çýkmak istemiyoruz. Mahalleyi býrakýn ayný apartmandaki insanlarý dahi tanýmýyoruz. Aptal kutusu bizi öylesine kendisine baðladý ki çözebilene aþk olsun. Ýlimiz de geçtiðimiz Cuma günü gösterime sunulan Mavi Gözlü Dev Adam filminin göterimi Perþembe günü sona eriyor ilgilenenlere duyurulur. Biz Pazartesi günü gittik. HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: >3 DE >3 DE

2 2 09 Mayýs 2007 Çarþamba L.Doðan Týlýç Aslýnda çocuk da olmak lazým... "Þmdi genç olmak lazým" diye yazmýþtým ya, düþündüm de; biraz çocuk da olmak lazým. Çocuk aklý deyip geçmemeli, o aklýn en önemli özelliði kirlenmemiþ olmasý. Bizim akýl oyunlarýmýzý kavramakta zorlanýyor belki, ama bir kez bir þeyi anlar ve benimserse o akýl, bir daha hiç býrakmayacaðý dupduru bir bakýþ açýsý oluyor. "Cumhuriyet mitingleri"ni bizim büyük akýllarýmýz, hem de solcu büyük akýllarýmýz, farklý farklý yorumluyor. Üzerinde anlaþtýðýmýz tek þey bu mitinglerin orta sýnýf karakteri. BirGün'de Cemil Ertem insanlarý meydanlara çeken iki dinamik olduðunu vurgulayýp: "Birincisi küreselleþen tekelci burjuvazinin artýk yanýnda istemediði ve sýradanlaþtýrdýðý asker-si-vil bürokrasinin itirazý ve mücadelesi. Ýkincisi iktidar hissini ve gücünü bu askersivil bürokrasiden alan ve kendilerini bu þekilde ayrýcalýklý hisseden yarý-aydýn, yarý eðitimli orta sýnýfýn, seçkin beyaztürk olma þanslarýný kaybetme korkusuna dayalý itiraz ve mücadele" diye yazdý ve "mitinge katýlanlarýn þeriat diye bir korkusu olmadýðým" da ekleyip, buradan "orta sýnýfýn akýl dýþý diktatörlüðü "nün çýkacaðýný ileri sürdü. Dün, Cumhuriyette Ergin Yýldýzoðlu ise Ýngiltere Savunma Bakanlýðý bünyesindeki bir kuruluþun hazýrladýðý "Küresel Stratejik Trendler " baþlýklý bir rapora iþaret edip, bu orta sýnýf tepkilerinin Türkiye'ye özgü deðil küresel bir durum olduðunu, yeni orta sýnýfýn daha çok iþgücünü satarak var olan, eskisinden farklý olarak iyi eðitimli ve dil bilen bir kesim olduðunu belirtip, buradan zinhar otoriter birþey çýkmaz demeye getirdi. Bir tür "yeni proleter-ya" olarak da tanýmlanan orta sýnýfýn yüksek yatay, demokratik ve kendiliðinden örgütlenme kapasitesi nedeniyle egeleneksel orta sýnýftan farklý olarak "otoriter siyasi hareketlerin etkisi altýna girme eðiliminin zayýf olduðu"nu yazdý. Ben, o meydanlarda her iki potansiyelin de olduðu, ne "diktatörlük istiyorlar" deyip sýrt çevirmenin, ne de orada sadece ilerici devrimci bir potansiyel görüp neþelenmenin doðru olduðu kanýsýndayým. Sosyalistlerin o mitinglere katýlanlarla diyalog kanallarýný açýk tutmalarý ve iliþkide olmalarý gerektiðini, orada sosyalist söylemlere en açýk insanlarýn da bulunduðunu yazdým. Yalnýz, benim iþim biraz zor. Bunlarý bayrak denizine dönmüþ meydanlarý TV'den izleyen bizim ufaklýða da anlatmak zorundayým. Bu yaþta bir iki yabancý ülke görünce Türkiye algýsý da karýþtý bizimkinin. Türkiye'yi evimizin olduðu yer sanýyor ve 20 km öteye, Gölbaþý'na gitsek, sýkýldýðýnda "Ne zaman Türkiye'ye döneceðiz?" diye baþlýyor mýzmýza. Çocuk sahipleri bilir, bitmez tükenmez bir merakla "Bu ne, bu ne?" diye sorduklarý bir dönem vardýr. Biz bu aþamayý geçtik; "Ne?"nin yerini "Neden?" aldý þimdi. "Baba neden herkeste bayrak var?", "O bizim bayraðýmýz. Sen neden bayrak alýp gitmiyorsun?" Orta sýnýf tahlilleri üzerinden polemik kolay, sýkýysa bu sorulara yanýt verin. Bayraðý ve Türkiye'yi de birbirinden ayýrmak olmaz. Ýkisini birlikte açýklamaya çalýþýyorum: "Bak oðlum, Ankara da Türkiye, Gölbaþý da Türkiye, Niksar da Ýstanbul da... Türkiye büyük bir ülke. Bizim evi düþün. Senin odan var, aðabeyinin odasý var, salon, yatak odasý, banyo, tuvalet var... Hepsi ayrý ayrý odalar ama onlarýn hepsi birlikte bizim ev. Bizim evin odalarý gibi, bütün o þehirler Türkiye'nin içinde. Bayrak, bu odalarýn hepsini, bizim evin tümünü temsil ediyor. Bu evde yaþayan hepimiz bayraðýmýzý severiz. Ama, mesela sen, odana giren abinle kavga ederken, abinin üzerine bayrak sallayarak gidersen, o zaman bayrak bütün evin deðil de odalardan birinin sembolü gibi anlaþýlabilir. Abin öyle hissedebilir. Birbiriniz-le bayrak sallayarak kavga ederseniz, birinizden biriniz evden soðuyabilirsiniz. Bu tehlikelidir, bizi böler. Ben Türkiye'de yaþayan herkesi ayný evde yaþayan bir aile gibi düþündüðümden, kendi aramýzdaki tartýþmalarda bayrak sallamayý doðru bulmuyorum." "Haaa..." diyor Toprak, "Anladým". Dedim ya, bazý þeyleri anlamak için biraz çocuk da olmak lazým. ÝLK DURUÞMASI 2 TEMMUZ'DA 'KAPALI' YAPILACAK OLAN HRANT DÝNK DAVASINDA 'Devlet sýrrý kayýtlarý'na imha! Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi, gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi olayýna iliþkin davanýn ilk duruþmasýnýn 2 Temmuz 2007'de yapýlmasýný 'basýna kapalý' olarak kararlaþtýrdý. Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulünün ardýndan tensip tutanaðýný hazýrladý. Mahkemenin savcýlarýn itirazý üzerine kabul ettiði iddianamede ise soruþturma sýrasýnda elde edilen bazý delillerden devlet sýrrý çýktýðý, bu delillerin savcýlýk tarafýndan imha edildiði kaydedildi. ÝDDÝANAMEDEKÝ ÝTÝRAF: ÝMHA ETTÝK Ýddianamenin devlet sýrrýna iliþkin bölümünde; Trabzon Emniyet Müdürlüðü nezdinde yapýlmýþ olan istihbari nitelikli iletiþim tespitleri sonucu elde edilen veriler ile Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý nezdinde bulunan rapor ve kayýtlarýn, ilgili kurumdan talep edilmek suretiyle evrak içerisine alýndýðý ve delil olarak deðerlendirilmek üzere mahkemenin takdirine sunulduðu belirtilirken, bu istihbarat verileri içerisinde yer alan ve "soruþturmanýn konusu dýþýnda kalan, özel hayatýn gizliliðine ve devletin güvenliðine iliþkin kayýtlarýn" soruþturmayý yürüten Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Trabzon Emniyet Müdürlüðü tarafýndan imha edildiði bilgisine yer verildi. ÝDEOLOJÝK AMAÇ TESPÝTÝ YAPILDI Ýddianamede sanýklarýn tüm eylemlerinin ideolojik amaçlar doðrultusunda, kendi sosyal ve siyasal dünya görüþleri dýþýnda kalan görüþleri toptan reddederek cebir ve þiddet ile tepki göstererek bu tür görüþ sahiplerini cezalandýrmak, korku ve kaygý yaratmak amacýný taþýdýðý da ifade edildi. Ýddianamede, Erhan Tuncel'in 'Hrant Dink'in öldürülmesine azmettirmek' suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýna çarptýrýlmasý isteniyor. Tuncel için ayrýca 'silahlý terör örgütünün yöneticisi olmak', 'patlayýcý madde imal etmek', 'patlayýcý madde atmak', 'mala zarar vermek' ve '6 kiþinin yaralanmasýna neden olmak' suçlarýndan da 22.5 ile 48 yýl arasýnda hapis cezasý isteniyor. Yasin Hayal'in de 'Hrant Dink'i öldürmeye azmettirmek' suçundan müebbet hapis cezasýna çarptýrýlmasý talep edilen iddianamede, O.S. için de 'Hrant Dink'i öldürmek' suçundan, yaþýnýn 18'den küçük olduðu da dikkate alýnarak 18 ile 24 yýl arasýnda hapis cezasýna çarptýrýlmasý isteniyor. Nedir bu devlet sýrrý? "Yetkili bulunmayan kiþilerce hakkýnda bilgi sahibi olunmasý halinde, Devletin güvenliði, millî varlýðý, bütünlüðü, anayasal düzeni ve dýþ iliþkilerini tehlikeye düþürebilecek her türlü bilgi ve belgelerdir" diye tarif edilen Devlet Sýrrý, 'çok gizli' ve 'gizli' ibareleriyle sýnýflandýrýlýyor. Cumhurbaþkanlýðý, Bakanlar Kurulu ve Bakanlýklar, Genelkurmay Baþkanlýðý, Millî Güvenlik Kurulu ve Genel Sekreterliði, Misyon Þefleri, Millî Ýstihbarat Teþkilâtý Müsteþarlýðý, kendi görev alanlarýnda Devlet sýrrýný belirleme yetkisine sahip. Gizlilik dereceleri veya süreleri bunlarý vermeye yetkili mercilerce veya üst mercilerince her zaman deðiþtirilebiliyor veya kaldýrýlabiliyor. Yargý organlarý, "çok gizli" veya "gizli" dereceli bilgi ve belgeler için bu bilgilerin yetkisiz kiþilerce elde edilmesini engellemek için her türlü yetkiye sahip. AVUKAT ERDAL DOÐAN: Belki de en önemli delildi ÝDDÝANAMEde görüldüðü üzere bazý belgelerin "devlet sýrrý" denilerek imha edilmiþ olmasý, objektif kriterler olmadýðý için, uygulamanýn kendisini baþlý baþýna soruþturmaya gölge düþürür hale getirmiþtir. Adil yargýlanma için soruþturmanýn þeffaf olmasý önemlidir. Devlet sýrrý denilen, öyle nitelendirilen konu belki de soruþturmanýn biricik ve en önemli deliliydi. Bunu þu anda bilemiyoruz. Ýmha edilmiþ bilginin geri dönüþü ve telafisi mümkün deðildir. Dosyaya tekrar sokulmasý imkansýz hale gelmiþtir ki bu da soruþturmanýn adil, etkin ve sonuç alýcý yürütülmediðinin göstergesidir. Çýkan iddianame müþteki avukatý olarak benim açýmdan sürpriz olmamýþtýr. Böyle eksik ve yetersiz bir ididaname çýkacaðýný aylardan beri söylüyordum. EMEKLÝ DGM SAVCISI METE GÖKTÜRK: Bilgiler istihbaratta vardýr ÝMHA edilen bilgiler ilgili istihbarat birimlerinde mutlaka vardýr. Bunu açýkça iddianamede belirttiklerine göre gerçekten soruþturma ile ilgisi olmadýðýndandýr diye düþünüyorum. Bilgiler Ýmha edildiðine göre yanlýþ sonuçlara varabiliriz. Devletin savcýlarý ilgili delilleri görmemiþlerse nedir diye sormak da anlamlý deðil. Bu olayla irtibatlý bilgiler ise, mutlaka dosyaya girmesi gerekir. Dosyaya ilgisiz evrakýn girmesi de sýk rastlanan bir durum deðildir. Bu emniyetin ilgisiz evraklarýnýn da dosyaya girmesinden kaynaklanmýþ olmalý diye düþünüyorum. Soruþturma ile en küçük ilgisi olan bilgi ve belgelerin de dosyaya girmesi gerekir ve böyle bir durumda devlet sýrrýndan söze dilemez. Birgün GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Terminal Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat

3 Ýsmail ÞAHÝN EVLENDÝK Gerçekten evlendik mi, uydulandýk mý, televizyon kuþaðý mý olduk anlayamadým. Evlerde her bireyin en az bir ya da birkaç dizi filmi var izlediði. Örneðin ben köprüyü izliyorum. Kiminin Deli Yüreði, kiminin Vadis i, kiminin Saðýr Oda sý, kimilerinin Sýla sý Bin bir Gecesi Misafirliklerimiz ya da yapýlacak iþler dizilere baðlý hale geldi. Þifreli yayýnlardan maç izleme seanslarýný saymýyorum artýk. Yani kýsaca evlendik artýk. Evlerimizden dýþarý çýkmak istemiyoruz. Mahalleyi býrakýn ayný apartmandaki insanlarý dahi tanýmýyoruz. Aptal kutusu bizi öylesine kendisine baðladý ki çözebilene aþk olsun. Ýlimiz de geçtiðimiz Cuma günü gösterime sunulan Mavi Gözlü Dev Adam filminin göterimi Perþembe günü sona eriyor ilgilenenlere duyurulur. Biz Pazartesi günü gittik. 14 kiþi vardý salonda. Film arasýnda sinema çalýþanlarýna filme ilginin olup olmadýðýný sordum. Aþaðý yukarý ayný olduðu. Salonun dolmadýðýný söylediler. Gerçekten üzüldüm. Öyle ya artýk yükselen deðerlerimiz farklýydý. Kim sinemaya gidecek? Evde hazýr dizimizi bedavadan izlemek dururken. Eskiden kentli olmanýn, kentte yaþamanýn bir ayrýcalýðý vardý. Kente yeni bir film gelince herkes filmi izler günlerce yorumu yapýlýrdý. Tiyatroya gitmek yine kentin ayrýcalýklarýndandý. Sirkler, çadýrlar ise ayrý bir zevkti kentli için. Kentli olmak bir ayrýcalýktý. Metropol kentlerdeki devlet ve özel tiyatrolarý saymýyorum artýk. Þimdi, kentli miyiz? Kýrlý mýyýz?, bende anlayamadým. Ýlimiz dýþardan gelen birisine tarif ettirsek, küçük kent caným sende, sosyal yaþantý sýfýr diyebilirler. Peki bu ilde sinema salonu ve vizyona yeni giren filmler var mý? Var. Tiyatro salonu var mý? Var. Özel ya da Devlet Tiyatrolarý temsilleriyle geliyorlar mý? Evet. Peki sosyal yaþantý yok dediðiniz bu kente siz ne kadar sosyallik katýyorsunuz? Ýnsanlarýmýzýn hafýzalarýnýn zayýflýðýný bilirdim ama Seni de unutmuþuz be Mavi Gözlü Dev Adam. Nazým Hikmet Ran ýn Bursa Cezaevi yaþantýsýný film olarak izlemek isteyen kentli aydýnlarýmýz, bürokratlarýmýz, gençlerimiz. Haydi sinemaya. Ýki saatliðine de olsa evlerinizden çýkýn. Yarýn yani Perþembe günü son kez izleyicisiyle buluþacak Mavi Gözlü Dev Adam Filmi Benden söylemesi. Toki 1. etap 2. blok 4. kat 20 Nolu Daire satlýktýr baþvuru Taner DEMÝRBÝLEK Nevþehir in Sümer Mahallesi nde Nevþehir Belediyesi tarafýndan oluþturulan Kapadokya Eðitim Merkezi (KAPEM) Han Odasý Kadýn Eðitim Birimi hizmete kazandýrýldý.nevþehir Belediyesi tarafýndan örgün eðitim çalýþmalarýnýn mahalleler bazýnda ele alýnmasýna yönelik en önemli çalýþmalardan ilki olarak da ele alýnan Sümer Mahallesi ndeki KAPEM e baðlý Han Odasý Kadýn Eðitim Birimi nin hizmete açýlmasý törenine katýlan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver,eðitimin köklü bir þekilde ele alýnmasýnýn,kalkýnmanýn ana temellerinin güçlendirilmesi anlamý taþýdýðýný söyledi. Eðitimin sistemli bir þekilde yaygýnlaþtýrýlmasýnýn,toplumun potansiyel gücünün de hareketlendirilerek geliþtirilmesinde önemli olduðunun altýný çizen Ünver,Nevþehir Belediyesi olarak hizmete kazandýrdýklarý bu birim Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ in baþkanlýðýnda, Ürgüp Belediye Meclisinin 2004 Haziran ayý toplantýsýnda onaylanan ikinci 5 Yýllýk Kalkýnma Programý arasýnda yer alan Damsa Çayý Rehabilitasyon Projesi nde sona yaklaþýldý. Projeyi geçtiðimiz günlerde Ürgüp e gelen Nevþehir Milletvekili ve Ýnsan haklarý komisyonu baþkaný Mehmet Elkatmýþ,Ürgüp Ýlçe Kaymakamý Recep Soytürk ve Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ ile birlikte dolaþtý. Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ: Üzerinde yaþamýþ olduðumuz Ýç Anadolu Platosu yer üstü ve yer altý su kaynaklarý bakýmýndan, Dünyada ki su zenginliði rakamlarýna baktýðýmýzda Türkiye de kiþi baþýna düþen su miktarý 1500 metreküp civarýnda. Kapadokya bölgesinin Turizm boyutunda Kültürel Turizm, Tarihsel Turizm ve Doðal Turizm var. Ürgüp e gelen misafirler Ürgüp e geldiklerinde sanki sahife kentine kanalýyla Sümer Mahallesi baþta olmak üzere Ýbrahimpaþa ve hatta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi nden de kadýnlarýn eðitimli bir þekilde el becerilerinin geliþtirilmesinin yanýnda,onlarýn aile ekonomilerine katkýlarýnýn saðlanabileceðini belirtti.ünver,birimde taleplerin artmasý halinde,eðitim çalýþmalarýnýn daha da yaygýn hale getirilebileceðini söyledi. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu,Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Kaya, Nevþehir Saðlýk Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nimet Karataþ,Tuzköy Belediye Baþkaný Ümit Balak, Nevþehir Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürü Abdulkadir geldiklerini biraz ilerlediklerinde sanki denizi görecekleri hissine kapýldýklarýný söylüyorlar. Damsa Barajýndan gelip Kýzýlýrmaðý besleyen kollardan biri olan, Ürgüp ümüzün içinden geçen debisi çok fazla olmasa da Kapadokya nýn, Ürgüp ün çorak, bozkýr vadisine bir vaha görünümü sunan Damsa Çayý var. Eskiden Hýdýrýllez burada yapýlmaktaydý ama zamanla bu özelliðini maalesef kaybetti.1999 da bu projeyi, Ortadoðu Teknik Üniversitemizden hocalarýmýzla çalýþarak Ürgüp ün Kentsel Tasarým ve Rehabilitasyon Projesi içerisinde hazýrladýk. Damsa Çayý projesi içerisinde yürüyüþ yollarý, koþu yollarý, piknik alanlarý, gezi alanlarý halkýmýzýn her türlü eðlencesini, her türlü rekreasyonunu burada halledebileceði sosyal alanlar yapýlacaktýr. Projeyi tarihinde ihaleye verdik. Ýhale bedeli YTL olan Bala Mahallesinde Satýlýk kaloriferli daire kat:1 180 m.2 Tel: Ender ÖZÜM Tatar,Nevþehir Saðlýk Müdürü Dr. Salim Aytekin,Nevþehir Emniyet Müdürü Ýsmail Güzeldemirci,Ak Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Ahmet Yalvaç, nin yaný sýra bazý Nevþehir Belediye Meclis üyesinin de hazýr bulunduðu törende,daha sonra oluþturulan Han Odasý Kadýn Eðitim Birimi gezildi.han Odasý Kadýn Eðitim Biriminde halen 36 bayanýn katýldýðý Ahþap Boyama,Mefruþat, Giyim, ve Taký Tasarým kursu devam ediyor. HABER 3 Han Odasý Kadýn Eðitim Birimi Hizmete Kazandýrýldý Damsa Çayý Projesi 2007 Yýlýnda Hizmete Girecek. projenin alaný M2, su yüzeyi ise M2, proje Aks uzunluðu ise 450 M dir.proje hakkýnda Ödemiþ ten bilgi alan milletvekili Elkatmýþ imkânsýz gibi gözüken bu projeyi hayata geçirdiklerinden dolayý Ürgüp Belediye Baþkanýný ve Ürgüp lüleri kutluyorum. Ürgüp halký, Belediye baþkaný çalýþkanlýklarý ile her zaman baþarýlý iþler çýkarýyorlar. Damsa çayýnýn bölge halký ve özellikle turistik otellerin yoðun olduðu bir bölgede bu projenin yapýlmasý Kapadokya turizmine de büyük katký saðlayacaðýný belirtti. 250 dekar, 8 parça tarla Hasan Danacý

4 KRÝSTAL-ÝÞ SENDÝKASI EÐÝTÝM MÜDÜRÜ AZÝZ ÇELÝK: Neoliberalizm sýnýfý parçalýyor Yazý dizimizin bu bölümünü, Kristal-Ýþ Sendikasý Eðitim Müdürü ve gazetemiz yazan Aziz Çelik'e ayýrdýk. Sendikal haklar alanýnda pek çok çalýþmasý bulunan Aziz Çelik ile günümüz iþçi sýnýfýnýn gerçekliðini, sendikal hareketin krizini ue krize yönelik çözüm arayýþlarýný konuþtuk." Neoliberalizmin parçaladýðý sýnýfý bir araya getirmek için 'ortak örgütlenme' fikrinin yaygýnlaþmasýna, yeni liberalizmin maðduru yeni katmanlarýn sendikal örgütlenmesine; emeði küresel ve yerel düzeyde ortaklaþtýracak yeni sendikal kavrayýþa ihtiyacýmýz var" Günümüzde nasýl bir sýnýf gerçeði ile yüz yüzeyiz? Büyüyen ve geniþleyen bir sýnýf; artan bir iþ-çileþme ile yüz yüzeyiz. Ücretliler, emek geliriyle geçinenler istihdam içinde devasa bir kategori oluþturuyor. Sýnýf, sanayiden hizmet sektörüne, Kuzey'den Güney'e, erkeklerden kadýnlara doðru geniþliyor. Çalýþma koþullarý açýsýndan ise eðreti, güvencesiz bir çalýþma düzeni ile adeta yeni bir vahþi kapitalizmle yüz yüzeyiz. Sýnýfý sadece iktisadi bir kategori olarak ele alýrsak iþgücü karþýlýðýnda ücret geliriyle geçinenler, diðer ifadeyle iþçi sýnýfý toplumun ezici çoðunluðunu oluþturuyor. Ancak büyüyen bu sýnýf parçalanýyor, katmanlaþýyor ve adeta sýnýf içinde sýnýflar oluþuyor. "Bir sýnýfý oluþturan nedir" sorusuna sadece "üretim araçlarý karþýsýndaki konumu" yanýtýný vermek mümkün deðil. Ýktisadi deðiþkenler yanýnda sosyolojik olanlara; sýnýf analizi kadar, tabakalaþma ve statüye de bakmak gerekiyor. Geliþmiþ kapitalist ülkelerde ücret ve maaþla çalýþanlarýn toplam istihdam içindeki payý yüzde 8o'in üzerinde; ülkemizde ise 1990 yýlýnda yüzde 39 olan bu pay günümüzde yüzde 50'yi aþtý. Ancak ücretlilerin istihdam içindeki oraný artarken sendikalaþma konusunda hem oransal hem de mutlak anlamda gerileme yaþanýyor. Küresel piyasanýn yarattýðý tahribat sendikalara ihtiyacý artýrýrken, sendikalar zayýflýyor; nesnel, örgütlenebilir tabanlarý geniþlerken sendikalarýn temsiliyeti, üye sayýsý azalýyor. Böylece sendikalar mevcut üyelerini korumak ve onlarýn çýkarlarýný savunmakla sýnýrlý faaliyet gösteren "dar çýkar örgütleri"ne dönüþüyor. Eðreti, standart olmayan çalýþma biçimlerinin yaygýnlaþtýðýný, hatta neredeyse asýl çalýþma biçimi olduðunu görüyoruz. Esnekleþtirme, dýþsallaþtýrma stratejileri; taþeron ve alt iþveren uygulamalarý sonucunda iþgücü çekirdek ve çevresel olarak bölünüyor. Çekirdek iþgücü yüksek vasýflý ve görece yüksek ücretli ve görece güvenceli bir kategoriyi oluþtururken çevresel iþgücünün çalýþma koþullarý belirsiz, istikrarsýz ve güvencesizdir. Çekirdek iþgücü kýsmen sendikalý iken, çevresel iþ gücü kolayca ikame edilebileceði için sendikalaþamýyor ve dahasý genellikle kayýt dýþý çalýþýyor. Sýnýf içi parçalanmayý, sýnýf içinde "sýnýf" gerçeðini ülkemizde de çarpýcý bir biçimde görmek mümkün. Çekirdek iþçilerle taþeron iþçiler arasýnda, kadrolu iþçilerle geçici iþçiler arasýnda, kamu görevlileriyle sözleþmeli ve geçici (4-B ve 4-C) statüde çalýþanlar arasýnda, kayýtlýlarla kayýtsýzlar arasýnda, beyaz yakalýlarla, mavi ve turuncu yakalýlar arasýnda önemli kýrýlmalar ve parçalanmalar yaþanýyor; Uzmanlar, sendikacýlar, akademisyenler tartýþýyor "SENDÝKAL KRÝZÝN KIYISINDA ÝÞÇÝ SINIFI" HAZIRLAYAN: F. SERKAN ÖNGEL (4) rekabet derinleþiyor. Sýnýfýn dar bir bölümünü oluþturan görece güvenceliistikrarlý katman diðerlerinin dünyasýna saðýrlaþýyor. Geçmiþte fabrikalarda beyaz ve mavi yakalý çalýþan ayýrýmý söz konusuydu. Þimdi "turuncu yakalý" iþçiler de önemli bir kategori oluþturuyor. "Turuncu yaka" dýþsallaþ-týrma-taþeronlaþtýrma sürecinin ürünü olan çevresel iþgücünü simgeliyor. Öte yandan katmanlaþan iþgücünün kendi içinde bir hiyerarþi oluþuyor. Kayýtsýzlar, kadýnlar ve göçmen iþçiler tabakalaþma hiyerarþisinde altlarda yer alýyor. Öte yandan bu parçalanma ve katmanlaþma sadece özel sektöre özgü deðil; özelleþtirmeden arta kalan iþletmelerde ve sosyal olarak küçültülen devletin halen devam eden kimi sosyal ve idari iþlevlerinde artýk kadrolu iþçiler ve kamu görevlileri deðil güvence-siz-eðreti iþçiler çalýþýyor. Kamu hizmetinin yeniden yapýlandýrýlmasýyla özelleþtirilmemiþ kamu iþletmeleri/hizmetleri de dolaylý olarak özelleþtiriliyor. Özellikle saðlýk ve eðitim hizmetleri alanýnda bunun yaygýn örnekleri var. Örneðin güvencesiz-eðreti çalýþan öðretmenlerin sayýsý ürkütücü boyutlara vardý. Geleneksel sendikal paradigmanýn sonuna mý gelindi? Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnýn ýlýman ikliminde; sanayinin, kitle üretiminin, büyük ölçekli iþletmelerin ve erkek iþçilerin örgütü olarak güçlenen sendikalar; günümüzün parçalanan sýnýfýný, onun yeni katmanlarýný kucaklama konusunda; yeni çalýþma biçimlerinin gerektirdiði örgütlenme ve mücadele yöntemlerini geliþtirmekte yetersiz kalýyor. Sendikal paradigma (emeðin sermaye-piya-sa karþýsýndaki gücü ve örgütü olarak sendika paradigmasý) kuþkusuz varlýðýný koruyor. Ancak Keynesçi ekonomiye, Fordist-Taylo-rist döneme özgü sendikal paradigmanýn sonuna gelindi. Küresel piyasa ve neoliberal politikalar emeði, sýnýfý parçalayýp birbirinin rakibi haline getirerek sendikalarý da güçsüzleþtirdi. Bir yandan sendikalarýn içinde güçlendiði "ýlýman" iklimin deðiþmesi öte yandan yeni çalýþma biçimleri, yeni iþyeri ve yeni çalýþan katmanlarý sendikal örgütlenmeyi sarstý. Artýk yeni bir sendikal paradigmaya; sendikalarýn ve emek hareketinin piyasa ve neoliberal politikalar karþýsýnda toplumu/emeði savunacak bir hareket haline gelmesine ihtiyaç var. Küresel kapitalizmi dizginleme ve/veya alternatif bir küreselleþme yaratýlmasý yolunda emek hareketi bir rol oynayacaksa sendikalar kendilerini bu vazifenin gerektirdiði araçlarla donatmak ve "eski dünyanýn" özelliklerine dayalý yapý ve zihniyetlerinde, eski sendikal paradigmada köklü bir reform yapmak zorundalar. Sendikalar dar iþçi örgütleri olarak deðil geniþ bir toplumsal hareketin parçasý olarak yeni koþularda var olmaya devam edebilirler. Geleneksel sendikal paradigmanýn oluþtuðu koþullar büyük ölçüde deðiþti ancak bu deðiþim sendikalara olan ihtiyacý ortadan kaldýrmýyor tam tersine "piyasa toplumu" dogmasýna karþý sendika gibi karþý aðýrlýklar ve dizginleyiciler daha fazla önem kazanýyor. Artýk tek ülkede sendikal hak ya da tek ülkede sosyal devlet giderek zayýflayan bir ihtimal; bu nedenle ulus-üstü çalýþma standartlarýnýn yaratýlmasý ve "yeni bir sendikal enternasyonalizm" yeni sendikal paradigmanýn olmazsa olmazlarýdýr. Bu oldukça zor ve netameli bir konu ancak bu yaratýlamazsa yirmi birinci yüzyýlýn sýnýf haritasý "enternasyonal" bir sermaye sýnýfý ve giderek "millileþen" bir sendika ve emek hareketi olarak þekillenebilir. Bu ise "kapitalizmin mezar kazýcýlarýnýn" birbirlerinin mezarýný kazmasý gibi trajik bir sonuç doðurabilir. Küreselleþme ve neoliberalizm karþýsýnda emek ve sendikal hareketin alternatif yaklaþýmlarý neler olabilir? Emek ve sendika hareketinin yaþadýðý krizden çýkýþ için hazýr bir reçete ne yazýk ki yok. Geçmiþte de yoktu. Uluslararasý sendikal hareket de bir arayýþ içinde. Ýþyeri dýþýndaki piyasa maðdurlarýnýn da örgütlenmesi, sendikalarýn bir toplumsal hareket haline gelmesi, küresel bir sosyal þart oluþturulmasý, sendikal birleþmeler sendikal hareketin tartýþtýðý, denediði yol ve yöntemler. Kapitalist küreselleþmenin yarattýðý sosyal dampinge karþý küresel sendikal yanýt arayýþlarý devam ediyor. Örneðin Kasým 2006 yýlýnda toplanan Uluslararasý Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) kuruluþ kongresinde ILO tarafýndan kabul edilen temel çalýþma standartlarýný içeren bir "Ýþçi Haklan Þartýnýn Dünya Ticaret Örgü-tü'nün Ana Statüsü'ne eklenmesi temel bir hedef olarak kabul edildi. Küresel bir sosyal þart anlamýna gelebilecek böylesi bir adýmýn uluslararasý ticareti daha adil hale getirmesi ve iþçi haklarý konusundaki dibe doðru yarýþý yavaþlatmasý umulabilir. Öte yandan sendikalar azalan güçlerine çözüm olarak sendikal birleþmelere yöneliyor. Sendikal birleþmeler uluslararasý düzeyden, ulusal ve iþkolu-sektör düzeyine kadar çok geniþ bir alanda görülüyor. Uluslararasý Hür Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (ICF-TU) ve Dünya Emek Konfederasyonu (WCL) kendilerini feshederek 1 Kasým 2006 tarihinde toplanan ortak kongrede sekiz baðýmsýz ulusal sendika merkeziyle birlikte Uluslararasý Sendika Konfederasyonu'nu (ITUC) kurdular. ITUC'un kurulmasýyla sendikal hareketin 20. yüzyýldaki üç önemli kolu büyük ölçüde tek çatý altýnda birleþti. Uluslararasý Sendika Konfederasyonu (ITUC) 156 ülkeden 309 sendikal örgütü ve 166 milyon iþçiyi temsil ediyor. Ülkemizin dört büyük sendikal örgütü Türk-Ýþ, DÝSK, KESK ve Hak-Ýþ yeni kurulan konfederasyonun üyesi. Ancak bunlar arasýnda ciddi bir ortak mücadele anlayýþý yok. Sendikal hareketin artýk sadece ulusal ölçekli mücadelesinin sonuç alýcý olmadýðý ve piyasayý sadece tek ülkede dizginlemenin 09 Mayýs 2007 Çarþamba mümkün olmadýðý giderek daha fazla kabul gören bir yaklaþým. Ancak günümüzdeki sendikal enternasyonalizm soðuk savaþla malul eski sendikal enternasyonalizmden farklý ve daha çok Birinci Enternasyonal tarzýnda olmasý gereðine vurgu yapýlýyor. Eski enternasyonalizm bir yandan "sendikal emperyalizm" öte yandan soðuk savaþ ile malul idi. Emek araþtýrmacýsý Ronaldo Munck'a göre, Soðuk Savaþ döneminde Ku-zey'deki iþçi hareketlerinin kendi ulus devletleriyle yakýn iliþkiler içine girmesi ve eski sosyalist ülkelerdeki devlet sendikalarý gerçek bir enternasyonalizmin önünde önemli engellerdi. Soðuk Savaþ'ýn sendikal harekette yaratmýþ olduðu bölünmenin ortadan kalkmasý yeni bir enternasyonalizm için yeni olanaklar sunuyor. Bu yeni enternasyonalizm Birinci Enternasyonal'e kadar uzanan emek hareketlerinin "eski" geleneðinin yenilenmiþ bir hali olabilir. Kuzey ve Güney sendikalarýnýn birbirlerini anlamalarýnýn önündeki tarihsel ve toplumsal farklýlýklar sürmekle beraber küresel piyasanýn yarattýðý "olanaklar" ve tehditler daha eþit ve daha demokratik bir enternasyonalizmi olanaklý kýlýyor ITUC'un kuruluþ kongresinde alýnan kararlardan biri "yeni enternasyonalizm" baþlýðýný taþýyor. Kararda tüm çalýþanlarýn çýkarlarý ve daha adil bir dünya için ITUC'un yeni bir enternasyonalizmin aracý olacaðý vurgulanýyor. Bu karar yeni enternasyonalizm sorununun teorik bir tartýþma olmaktan çýkýp ete kemiðe büründüðünün göstergesidir. Parçalanan emeðin bütünleþmesinde "ortak örgütlenme" bir çözüm olabilir mi? Sendikalarýn sermayenin politikalarýna ve çýkarlarýna karþý sadece kendi üyelerinin deðil tüm çalýþanlarýn, emeðiyle geçinenlerin çýkarlarýnýn savucusu olmasý sendikalarýn önünde önemli bir anlayýþ deðiþikliði sorunu olarak duruyor. Sendikalarýn küreselleþmenin yarattýðý sorunlara ve tehditlere karþý koyabilmek için sadece kendi baþlarýna deðil deðiþik toplumsal örgütlerle ortak hareket etmeleri gerekiyor.. "Dar çýkar örgütü"nden piyasaya karþý emeði savunan örgüte geçiþte "ortak örgütlenme" fikri son derece önemli bir iþlev görebilir. "Ortak örgütlenme" yukarýda deðinilen sýnýf içi parçalanmanýn ve katmanlaþmanýn aþýlmasýnýn araçlarýndan biri olabilir. "Ortak örgütlenme" farklý statü ve katman-lardaki çalýþanlarýn ortak bir sendikal çaba ve mücadele etrafýnda bir araya getirilmesidir. Ortak örgütlenme ayný çatý altýnda örgütlenmeden ortak bir tutum etrafýnda ortak mücadeleye kadar geniþ bir yelpaze ve çeþitlilik içinde ele alýnmalý; konfederal düzeydeki "sendikal kartellerden", iþyeri düzeyinde oluþturulan ortak komitelere kadar. Ortak örgütlenme kadrolu-sendikalý iþçiyle taþeron iþçisinin, güvenceli kamu çalýþanýyla eðreti kamu çalýþanýnýn (657/4-A ile 4-B ve 4-C'nin) ve kamu hizmeti gördürülen iþ hukukuna tabi iþçinin ortak sendikal mücadelesinin saðlanmasý demek. Neoliberalizmin parçaladýðý sýnýfý bir araya getirmek için "ortak örgütlenme" fikrinin yaygýnlaþmasýna, piyasanýn-yeni liberalizmin maðduru yeni katmanlarýn sendikal örgütlenmesine; ülke ölçeðinde parçalanan, uluslararasý alanda birbirinin rakibi haline gelen emeði küresel ve yerel düzeyde ortaklaþtýracak bir yeni sendikal paradigmaya-kavrayýþa ihtiyacýmýz var. YARIN: YILDIRIM KOÇ

5 09 Mayýs 2007 Çarþamba Aðlayan Dað Susan Nehir Ayþegül Devecioðlu'nun yeni romaný Aðlayan Dað Susan Nehir bir Çingene'nin, Naciye Ablanýn öyküsü; ömrü boyunca kendi kimliðinden göçmeye çalýþmýþ bir Çingene'nin... Bu roman da en az yazarýn ilk kitabý Kuþ Diline Öykünen kadar çarpýcý... BÝA (Ýstanbul) - Ayþegül arkadaþým. Romanýný adadýðý Atiye Abla'yý da tanýmýþtým. Hatta kitabýn kapak resminin yaratýcýsýnýn, Ayþegül'ün oðlu, tasarýmcý Ali Fuat Devecioðlu'nun çocukluðunu bile biliyorum. Yani kitap benim için o kadar tanýdýk. Ama romandaki kahramanlar, masallar, nehirler, "içi ve dýþý kireçlenen, yeri sývalanan evler", gelenekler, küfürler, "yalan"lar o kadar yabancý. Üstelik yaný baþýmda, gözümün önünde olduðu halde. Aðlayan Dað Susan Nehir, bir Çingene'nin öyküsü; ömrü boyunca kendi kimliðinden göçmeye çalýþmýþ bir Çingene'nin... Naciye Abla'nýn... Kedileri "kirli" sayan kendi halkýnýn yanýnda kedi katliamlarýna en azýndan "tanýklýk" ederken, "gaco"larla birlikte yaþadýðý evde kedilere þefkat gösteren, kendi halký her gün hiç deðilse iki yüz elli gram kýymayý sofrasýna koyma alýþkanlýðýndayken "gaco"larla birlikteyken et sevmeyen Naciye Abla... Belli ki, Çingenelerin yersiz yurtsuzluðu kadar kendisi de yersiz yurtsuz kalmýþ. Çocukluktaki Naciye Abla Anlatýcýnýn çocukluðundaki Naciye Abla, coþkulu sevgi gösterilerinde bulunan, tuhaf dualar eden, korusun diye çocuklarýn saðýna soluna nazarlýklar, otlar sokuþturan, en küçük iltifatý kolayca akýttýðý gözyaþlarýyla ödüllendiren, uyduruk ama lezzetli hamur iþleriyle mutfaðý þenlendiren, çocuklara alýnan civcivlere don dikecek kadar onlarýn en akýl almaz isteklerini yerine getiren çok cazip biri. Öte yandan çocuklarýn bile farkýna vardýðý bir "yalancý". Bol bol aný, hikaye anlatmasýna, akrabalarýndan "dayý çocuklarýndan", bir büyük bir küçük odasý olan evinden, evinin önündeki erik aðacýndan söz etmesine raðmen "gizli" biri. Naciye Abla'nýn anlatýcýya anlattýðý öykülerin; Malihulya'nýn, Sairfilmenam'ýn, Mayabozan'ýn, Kankurutan'ýn ne kadarýnýn gerçek ne kadarýnýn hayal, ne kadarýnýn "yalan", ne kadarýnýn kendi hayatýna, ne kadarýnýn baþkalarýnýn hayatýna ait olduðu hala meçhul. Anlatýcý sabýrla iz sürmüþ, hem Naciye Abla'nýn hem de Mehmet Amca'nýn, Basri'nin, Salih'in Sümbül'ün, Güney'in, erkeklerin, kadýnlarýn, çocuklarýn da yaþamýný aralamýþ. Bütün bu yaþamlara dair olan öykülerin de ne kadar gerçek olduðu belli deðil. "Çingene sadece karþýsýndakinin duymak istediði öyküyü anlattýðý" için biz de ancak "inanmak istediðimiz öykülere inanabiliriz". Ben daðýn aðladýðýna, nehrin sustuðuna inandým. O bir Çingene Çocukluðundaki evde Naciye Abla incinmesin diye "Çingene" ve "cahil" kelimelerinin yasaklandýðý anlatýcý, Naciye Abla'nýn Çingene olduðu gerçeðiyle barýþtýktan sonra Naciye Abla'yla birlikte Çingenelerin de izini sürmüþ adeta. Onlarýn kasabalarýnýn, onlarýn nehirlerinin, onlarýn daðlarýnýn... "Yalan"la barýþmýþ, acýmasýz gelen dobralýða alýþmýþ, aslýnda soykýrým hikayesi olan kaderi anlamaya çalýþmýþ. "Evlerden, eþyalardan, mülklerden, bayraklardan, kitaplardan, banka hesaplarýndan, inceden inceye hesaplanan güvenli gelecek düþlerinden çatýlmýþ dünyayý çýplak ayaklarýnýn altýnda çiðniyorlardý; bacasý tüten, güneþi parlayan çocuk resimleri gibi acemice çiziþtirilmiþ hayalleri buruþturup atýyor, ne cennetle ödüllendiriliyor, ne cehennemle korkutulabiliyorlardý. Aný doludizgin yaþýyor; isteklerini ve umutlarýný o anýn avuçlarýna teslim ediyorlardý; çýplaktýlar, yalnýzdýlar, umutsuzdular, inatçýydýlar. Baþ eðmiyor, ele avuca sýðmýyorlardý; geleceðe inanmadýklarýndan tanrýlara ihtiyaçlarý yoktu, þimdiki zamanda savrulan hayatlarý kaderin ta kendisiydi." Uyurgezer Anlatýcý hem Naciye Abla'nýn hem de Çingenelerin izini sürerken, kendi çocukluðunun en ilginç hikayelerinden birinin kahramanýna rastlýyor bir internet sitesinde: Uyurgezer'e... Naciye Abla'nýn kendisinden çocuðu olmadýðý için ayrýlan büyük aþký Basri'nin kýzýna... Naciye Abla'nýn kendisinden habersiz bu kadar yakýnlaþtýðý bir baþkasý olduðu için kýskanýyor biraz. Ama belki de Naciye Abla'nýn öyküleri, bir baþka Çingene'yi öykücü yaptýðý için, Uyurgezer'in öykülerinin tiryakisi oluyor: "Allinten adlý bir ülkede, rüzgar güneyden estiði zaman özel bir þekilde açan ve taçyapraklarýyla çok eski bir þarkýyý mýrýldanan kýrmýzý çiçekler, kraliçe þarkýlarýný yasakladýðý için topraktan incecik köklerini çekiyor ve ölüyorlardý. Köstebekler ve kaplumbaðalarýn yardýmýyla uzak bir yere götürülen, on beþ küçük yavruya, mevsimlerdir açan büyükanne þöyle söylüyordu: "Nasýl hýþýrdadýðýmýzý unutmayýn ve vakti geldiðinde yapraklarýnýzý týpký bizim yaptýðýmýz gibi oynatýn. Bunu hatýrýnýzda tuttuðunuz sürece hayatta olacaðýz." Naciye Abla'nýn zaman zaman hiç kimsenin bilmediði sözcüklerle kurduðu cümleler, o cümlelerdeki tanýdýk sözleri daha sonra tanýdýðý Çingenelerin aðzýndan duymak, Çingenelerin hayatta olduðunu hatýrlatýyor. Ne kendi halkýndan, ne diðerlerinden Aðlayan Dað Susan Nehir: "Bir Çingene'nin öyküsü; ömrü boyunca kendi kimliðinden göçmeye çalýþmýþ bir Çingene'nin... Sonunda baþardý da, yaþlýlýðýnda 'Sen bu sene ölürsün be karýcýk' diyenlere kýzacak kadar Çingenelikten çýkmýþtý. Oysa söyleyenin kötü bir niyeti yoktu. Yalnýzca gerçeði söylüyordu. Böylece ne kendi halkýndan ne diðerlerinden olamadan göçtü". (FK/BA/EÜ) * "Aðlayan Dað Susan Nehir", Metis Edebiyat, Ýstanbul, 264 sayfa. * Ayþegül Devecioðlu, 1956 doðumlu. Ýstanbul'da yaþýyor yýlýnda Ortadoðu Teknik Üniversitesi'nden öðrenimini tamamlayamadan ayrýldý. 1986'dan sonra gazete, dergi ve televizyonlarda çalýþtý. Çeþitli dergilerde makaleleri, denemeleri yayýmlandý. Kuþ Diline Öykünen adlý ilk romaný 2004'te, Aðlayan Dað Susan Nehir ise 2007 yýlýnda Metis'ten çýktý Amerikalý kaþif Amiral Byrd, Kuzey kutbuna ilk uçuþunu yaptý Benito Mussolini Ýtalya Faþist Ýmparatorluðu'nu ilan etti Nazi gizli servisi Gestapo þefi, Reichstag ve Hava Kuvvetleri komutaný Herman Goering ABD 7. Ordusu'na esir düþtü Batý Almaya NATO'ya katýldý. "Anneler Günü" Türkiye'de ilk kez kutlandý Üniversite öðrencileri "flört" konulu bir panel düzenleyecekti. Ýstanbul valiliði toplantýya izin vermedi. Ayný gün Yeni Gün gazetesi ve Akis dergisi birer ay kapatýldý. Yazý iþleri müdürleri Altan Öymen 10 ay, Tarýk Holulu 16 ay hapis cezasýna çarptýrýldý ABD Gýda ve Ýlaç Ýdaresi ( FDA) ilk doðum kontrol hapýnýn piyasaya sürülmesini onayladý. Ayný gün Hür Adam gazetesi 10 hafta kapatýldý yabancý þirkete daha Türkiye'de petrol arama izni verildi Çoðu üniversite öðrencisi bin dolayýnda savaþ karþýtý Washington'da ABD'nin Vietnam savaþýna son vermesi için gösteri yaptý Türkiye Öðretmenler Sendikasý (TÖS) Genel Baþkaný Fakir Baykurt gözaltýna alýndý. Ayný gün Darüþþafaka Lisesi'ne kýz öðrenci alýnmasý kararlaþtýrýldý Ankara Sanatseverler Derneði'nin "en iyi oyun yazarý ödülü" Uçamayan Kuþlar Tutulur" oyunuyla Aydýn Arýt'a verildi. Ayný gün Almanya'da, Kýzýl Ordu Fraksiyonu liderlerinden Ulrike Meinhof ( Maynhof) Stutgart'daki Stemmheim (Þtemhaym) cezaevindeki hücresinde ölü bulundu Ülkücüler Ýstanbul Yýldýz Teknik Üniversitesi'nde dersten çýkan öðrencilerin üzerine ateþ açtý; 3 kiþi öldü, 12 kiþi yaralandý. Ayný gün Kýzýl Tugaylar örgütü'nün 16 Mart'ta kaçýrdýðý eski baþbakan Aldo Moro'nun cesedi Roma'da bir arabanýn bagajýnda bulundu Cumhuriyet gazetesi baþyazarý Nadir Nadi ve Yazý Ýþleri Müdürü Okay Gönensin 2 ay 20 gün hapis cezasýna çarptýrýldý. Ceza paraya çevrildi Yaþar Kemal'e Fransa'da Legion d'honneur (löjyon dönor) niþaný verildi. Ayný gün Sait Faik Hikaye Ödülünü "Akýþý Olmayan Sular" kitabýyla Pýnar Kür aldý Polonya Havayollarýna ait bir yolcu uçaðý Varþova'dan New York'a havalandýktan hemen sonra düþtü. 183 kiþi öldü Basýn Müzesi Ýstanbul Çemberlitaþ'ta açýldý. Bugün Doðanlar: ABD'de köleliðe karþý isyanýn siyah önderi John Brown Ýngiliz sinema oyuncusu Albert Finney ve ABD'li Oscar ödülü sahibi kadýn sinema oyuncusu Glenda Jackson Bugün Ölenler: Alman þair Friedrich Schiller.

6 Nevþehir Köylere Hizmet Götürme Birliði Olaðan Toplantýsý Vali Hacýmustafaoðlu Baþkanlýðýnda Yapýldý Nevþehir Ýl Merkez Ýlçe Köylere Hizmet Götürme Birliði nin 2007 yýlý Mayýs ayý olaðan toplantýsý Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu baþkanlýðýnda, Valilik toplantý salonunda yapýldý. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu kýsa adý KÖYDES olan Köyleri Destekleme Projesi ile Nevþehir ilinin Türkiye nin en baþarýlý iki ilinden biri olduðunu söyledi. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu Baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya, merkeze baðlý 9 köy muhtarý ile 5 Ýl Genel Meclisi üyesi de katýldý. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Metin Kayaalp in de hazýr bulunduðu toplantýda, 2006 yýlý faaliyet raporlarý ve 2006 yýlý kesin hesabý okunup, görüþülüp ibraz edildi. Vali Hacýmustafaoðlu, toplantýda yaptýðý konuþmasýnda, gündemde hükümetlerin çok önem verdiði ve þuanda görevli olan hükümet ve Baþbakan ýn da özellikle Köylere Hizmet Götürme Birliklerin deðerini ön plana çýkardýðý bir dönemin yaþanmakta olduðunu söyledi. Daha önceleri kýt imkanlarla büyük iþler yapan birliklerin son 4 yýldýr çok daha büyük hizmetler vermeye baþladýklarýný belirten Vali Hacýmustafaoðlu, Daha önce köy ve belediye kanunu hükümlerine göre kurulan ve çalýþan Köy Hizmet Birlikleri, 2005 yýlýndan itibaren çýkarýlan Mahalli Ýdare Birlikleri kanunu ile yeni bir statüye kavuþtu. Bu yeni kanun ile tüm özel idareleri ve tüm kamu kurum ve kuruluþlarý, köylere yapacak hizmetleri artýk gerekiyorsa Köy Hizmet Birlikleri kanalýyla yapýyorlar ve böylece daha hýzlý ve daha ucuz hizmet götürülmesi ve köy muhtarlarýnýn da bu hizmet götürülme iþinde söz sahibi olmalarý, gözetlemeleri, denetlemeleri mümkün olmuþ oluyor. Bilindiði gibi son üç yýldýr uygulanan çok baþarýlý bir projemiz var. Bu projemiz Köyleri Destekleme projesi olan KÖYDES projesidir. Nevþehir bu konuda Türkiye nin en baþarýlý birçok ili arasýnda yerini aldý. Nevþehir ilimiz hata 2006 yýlýnda Niðde ili ile birlikte, yüzde 100 ün üzerinde ve süresinden çok çok önce projeleri bitirerek Türkiye de kendilerine verilen görevi en iyi þekilde ve çok erken bitiren iki ilden biri oldu yýlýnda ilimiz il geneli olarak KÖYDES ten 11 milyon 950 bin YTL pay aldý. Bu senede Nevþehir in bütün alt yapýsýný çözeceðiz. diye konuþtu. 09 Mayýs 2007 Çarþamba Atletizm Dað Koþusu Milli Takýmý Vali Hacýmustafaoðlu'nu Ziyaret Etti Atletizm Dað Koþuþu Milli Takýmý 24 sporcu ve 4 antrenör ile Nevþehir'de kampa girdi. Nevþehir'de Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün Gençlik Eðitim Merkezi'nde kalan ve 2 numaralý futbol sahasýnda çalýþmalarýný 24 sporcu ile birlikte yürüten Atletizm Dað Koþuþu Milli Takýmý, Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu'nu da ziyaret etti. Antrenör Fadýl Kara, 9 Temmuz 2007 tarihinde Fransa'da gerçekleþtirilecek Avrupa þampiyonasýna katýlacak 4 aday sporcuyu seçmek için Nevþehir'de kampa girdiklerini söyledi. 4 aday sporcunun daha sonra 3 Haziran 2007 tarihinde Bursa'da yapýlacak seçmelere katýlacaðýný bildiren Kara, milli takýmda baþarýlý sporcularýn yer aldýðýný, takýmda Avrupa ikincisi, dünya ikincisi, üçüncüsü ve dördüncülerinin bulunduðunu söyledi. Daha önce de Nevþehir'de iki kez kampa girdiklerini ve her Nevþehir kampý dönüþünde baþarýlý sonuçlar elde ettiklerini belirten Kara, yörenin dað koþusu sporcularý için uygun bir kamp merkezi olduðunu kaydetti. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu da Nevþehir'in her spor dalý için kamp yapmaya iklimi ve tesisleri ile uygun bir mekan olduðunu dile getirdi. Vali Hacýmustafaoðlu, ''Ýlimizde özellikle temmuz ve aðustos aylarý spor takýmlarýmýz için en uygun aylardýr. Serin havasý ve sýfýr civarýndaki nem oraný ile tüm sporcularýmýzý Nevþehir'e kampa davet ediyoruz'' diye konuþtu. Ziyarette Vali Hacýmustafaoðlu, sporculara birer Kapadokya rozeti takarken, teknik direktör Fadýl Kara da Vali Hacýmustafaoðlu'na Atletizm Dað Koþusu rozeti taktý. DUYURU Gençlik Haftasý Atatürk ü Anma ve Spor bayramý Kutlamalarý Çerçevesinde Ýlçemizde 13 Mayýs 2007 pazar günü saat de Belediye alaný önünden baþlamak üzere, Nevþehir yolu güzergahý Hacýbektaþ-i Veli Ýlköðretim okulu önünden dönüþ, Belediye önüne kadar Atatürk ü Anma ve Halk Yürüyüþü yapýlacaktýr tüm Halkýmýz davetlidir. Elif Nur BOZKURT TANDOÐAN Hacýbektaþ Kaymakamý

7 09 Mayýs 2007 Çarþamba CHP ve DSP'ye güçbirliði baskýsý görüþmelerde ise sona gelindiði yetkililerine fakslandý. kaydediliyor. DSP Parti Meclisi üyeleri, DSP'nin TBMM'de grup kurabilmeye imkan tamamýna yakýnýnýn iþbirliðinden yana tavýr koyduðu, toplantýda tüzük tanýyacak bir sayýda kontenjana sýcak baktýðý, CHP'nin de bu konuda fazla ýsrarcý konusunun da gündeme geldiði belirtiliyor. Parti kurmaylarý ise iþbirliðinin hukuksal sonuçlarýný olmayacaðý kaydedildi. CHP ve DSP'nin ortak listelerden aday ele alýrken, her iki partinin tüzüðünün de incelendiði ve iþbirliðine engel olabilecek belirlemeleri durumunda, alýnacak oy oranýn en az yüzde 25'i bulacaðý deðerlendirmeleri Cumhuriyet mitinglerinde öne çýkan 'birleþin' çaðrýsýnýn ardýndan DYP ve Anavatan Partisi'nin birleþme kararý, 'sol'un arasýndaki görüþmenin ardýndan her iki partinin kurmaylarý, iþbirliði arayýþlarýnýn çerçevesini belirlemek üzere kollarý sývadý. düzenlemeler konusunda gerekli tedbirlerin alýnacaðý belirtiliyor. Parti Meclisi toplantýsýnda da gündeme gelen bu konunun yapýlýrken, bu durumun Türkiye'de solu yeniden iktidar alternatifi durumuna iki partisi CHP ve DSP'yi de harekete geçirdi. CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal DSP Genel Baþkaný Zeki Sezer, iþbirliði arayýþlarýný yürütmek üzere partisinden tam sorunsuz halledilmesi için iki partinin tüzüklerinin de incelenmesi kararý çýktý. getireceði kaydediliyor. Evrin Güvendik ile DSP Genel Baþkaný Zeki Sezer yetki alýrken, kurmaylar arasýndaki DSP tüzüðü ise gece geç saatlerde CHP Ankara Fransa 'milliyetçilere' teslim: Sarkozy Cumhurbaþkaný [Sesonline] Fransa'da düzenlenen cumhurbaþkanlýðý seçiminin ikinci turunu, Halk Hareketi Birliði (UMP) lideri Nicolas Sarkozy kazandý. Seçim sonu anketlerine göre Sarkozy oylarýn yüzde 53'ünü, rakibi Segolene Royal ise yüzde 47'sini aldý. Bastille meydanýnda ise olaylar çýktý ve Sarkozy'yi protesto eden yüzlerce kiþi polisle çatýþtý. Seçimlere katýlým oraný yüzde [ SODEV baþkaný Aydýn CINGI'nýn konu ile ilgili yorumu haberin devamýnda...] Saðýn 12 yýllýk iktidarýný en az 5 yýllýðýna uzatan Sarkozy, zafer konuþmasýnda tüm Fransýzlarýn cumhurbaþkaný olacaðýný söyledi. Sarkozy, dýþ politikada önceliðini AB Anayasasý'na, iç politikada ekonomiye vereceðini söyledi. Sonuçlarýn belli olmasýnýn ardýndan Paris'in Concorde meydanýnda yüzbinlerce kiþinin katýldýðý bir açýk hava partisi yapýldý. Bastille meydanýnda ise olaylar çýktý ve Sarkozy'yi protesto eden yüzlerce kiþi polisle çatýþtý. SARKOZY 17 MAYIS'TA YEMÝN EDECEK Bu arada Hizbullah, Sarkozy'yi kutladý. Hizbullah açýklamasýnda, "Fransýz halkýnýn güvenini kazandýðý için yeni Fransa Cumhurbaþkaný'ný kutluyoruz. Yeni Cumhurbaþkaný'nýn Fransýz deðerlerine daha uygun ve Ortadoðu bölgesi ya da Lübnan'da daha dengeli bir siyaset benimseyeceðini umuyoruz" denildi. BAÞBAKAN ERDOÐAN Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Fransa halkýnýn takdiridir. Saygý duymalýyýz... Temennimiz Sayýn Sarkozy'nin seçim meydanlarýnda yapmýþ olduðu açýklamalarý bundan sonra ikili iliþkilerde görmemek." ÝKÝNCÝ TURDA SARKOZY VE ROYAL YARIÞTI Ýkinci turda, 22 Nisan'daki ilk turda en fazla oyu alan Halk Hareketi Birliði (UMP) lideri Nicolas Sarkozy ile Sosyalist aday Segolene Royal yarýþtý. Seçimlerin galibi Macar bir göçmenin oðlu olan 52 yaþýndaki muhafazakar Nicolas Sarkozy oldu. Sarkozy, daha önce hükümet sözcülüðü, maliye ve ekonomi bakanlýðý ile içiþleri bakanlýðý görevlerinde bulunmuþtu. Ýlk turda Sarkozy yüzde 31.18, Royal ise yüzde oranýnda oy almýþtý. Dünkü seçimlere katýlým oraný yüzde 85.5 olarak gerçekleþti. Ýlk turu 22 Nisan tarihinde düzenlenen seçimlere katýlým oraný yüzde 84 olmuþtu. Resmi kayýtlara göre Fransa'da 44.5 milyon seçmen bulunuyor. ROYAL: "SÝYASAL MÜCADELEYE DEDAM" Ýlk seçim sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan konuþan Sosyalist aday Segolene Royal, kendisine oy verenlere teþekkür etti ve siyasi mücadelesine devam edeceðini söyledi. Royal, "Fransa'da yeni hareket baþladý, bu durmayacak. Siyasi yaþamda yenilik talebi var. Birlikte baþladýðýmýz iþi birlikte bitireceðiz, solu birleþtirme hedefi konusunda bana güvenebilirsiniz" dedi. SARKOZY NELER VAAT ETTÝ? Fransa'da cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin galibi Halk Hareketi Birliði lideri (UMP) Nicolas Sarkozy, göç ve güvenlik politikalarý ile, ekonomide daha az korumacý ve liberalliði savunan politikalarý kampanya sýrasýnda ön plana çýkarttý. Sýký göçmen politikasý: UMP liderliði dýþýnda uzun bir dönem içiþleri bakanlýðý yapan Sarkozy, ülkeye gelen yabancý göçmen sayýsýnýn düþürülmesi ve bundan sonra alýnacak göçmenlerin kabulü için çeþitli kriterlerin belirlenmesini kampanya sýrasýnda ciddi biçimde gündeme getirdi. Fransa'nýn ihtiyaç duyduðu alanlarda "seçilmiþ göçmen" alýnmasýný talep eden Sarkozy, "aile birleþmesiyle" ülkeye gelecek göçmenlerin uyumu konusunda da çeþitli ölçütler belirlenmesini istedi.» AB Anayasasý: Sarkozy, AB Anayasasý nýn onaylanarak birliðin içinde bulunduðu krizden çýkmasý konusunu, dýþ politika hedeflerinin baþýna yerleþtirdi. Seçildiði takdirde ilk ziyaretini Berlin ve Brüksel'e yapacaðýný söyleyen Sarkozy, AB Anayasasý nýn "daha basitleþtirilerek" ve "özellikle karar verme mekanizmasýnda yapýlacak reformlarla" tekrar onaylanma sürecine sokulmasýný önerdi. Sarkozy, Fransa'da referandum deðil, yeni anayasanýn parlamentonun oyuyla onaylanmasýný gündeme getirdi.» Çalýþma saatleri: UMP lideri, haftalýk 35 saatlik çalýþma süresinde esneklik sözü verirken, daha liberal politikalardan yana tutum sergiledi. Sarkozy, patronlara daha esnek ve daha az korumacý bir ekonomi sözüverirken, memur sayýsýnýn düþürüleceði vaadinde bulundu. TÜRKÝYE'YE BAKIÞI Fransa'nýn yeni cumhurbaþkaný seçilen Nicolas Sarkozy, uzun zamandýr Türkiye'ye tam üyelik yerine "imtiyazlýk ortaklýk" verilmesinde ýsrar ediyor. Sarkozy, AB'nin sýnýrý olmasý gerektiðini belirterek, Türkiye'nin coðrafi ve kültürel nedenlerden ötürü AB'ye üye olayacaðýný ileri sürüyor. Nicolas Sarkozy, son aylarda yaptýðý konuþmalarda, AB ve güney Akdeniz ülkeleri arasýnda stratejik iþbirliði anlaþmasý önerirken, Akdeniz tarafýnda Türkiye'nin buna önderlik yapabileceðini savundu. Fransa'daki siyasi gözlemciler, Fransýz iþadamlarýnýn, Türkiye'nin AB üyeliðine verdiði desteði hatýrlatarak, bu çevreyle yakýn iliþkiler içinde bulunan Sarkzoy'nin, genel seçimlerden sonra, Almanya'da Angele Merkel'in yaptýðý gibi Türkiye konusunda daha fazla esneklik göstereceði yorumunu yapýyor. ÝLK TURDA DA SARKOZY ÖNDEYDÝ Fransa'da 23 Nisan'da yapýlan cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ilk turunun galibi, saðýn adayý Nicolas Sarkozy olmuþtu. Ýçiþleri Bakanlýðý verilerine göre adaylarýn aldýðý oy oranlarý þöyle:» Nicolas Sarkozy: Yüzde 31.18» Segolene Royal: Yüzde 25.87» Francois Bayrou: Yüzde <B< Le Jean-Marie>

Seçim rüþvetine çifte kýskaç

Seçim rüþvetine çifte kýskaç YIL:4 SAYI:834 35 YKR 11 ÞUBAT 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Seçim rüþvetine çifte kýskaç Fidel Castro Obama nýn politikalarý ve ahlaki deðerleri arasýndaki çeliþkiler

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Gök gürültülü Saðanak yaðýþlý YIL:3 SAYI:612 35 YKR 27 MART 2008 PERÞEMBE Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Kent Turizim Otobüs þöförü Seyfullah Ulutaþ Nevþehir terminalinde 7-8 kiþi tarafýndan dövülerek

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

sosyalist isci ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Nükleer silah deposu Amerikan Üssü Film eleþtirisi Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor

sosyalist isci ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Nükleer silah deposu Amerikan Üssü Film eleþtirisi Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 284 2 Haziran 2007 1 YTL Nükleer silah deposu Amerikan Üssü ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Ýncirlik Üssü kapatýlmalýdýr. Ýçindeki ABD ye ait

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Diyarbakýr Ýçkale de restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bulunan kafataslarý ve kemiklere iliþkin Adli Týp Kurumu uzmanlarýnýn yaptýðý Ýlk izlenimimize göre, en az 50 yýllýk ve mezarlýk kemikleri þeklindeki

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail.

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail. YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý yazici66@yahoo.com Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin

Detaylı

Iraklý mülteciden resim sergisi. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

Iraklý mülteciden resim sergisi. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) Baþkaný Ali Balkýz, basýnda büyük yer bulan Þarkýþla'da yaptýrýlan 'Takkeli Aþýk Veysel' heykeline büyük tepki gösterdi.

Detaylı

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ YIL:4 SAYI:830 35 YKR 5 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Nevþehir Belediyesi Türk halk Müziði topluluðu 14 þubat'da konser verecek Etkinlikte ayrýca,türkiye birinciliðini elde eden

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE Barýþ için birþey yapalým - sayfa: 3 Irak ta yenilginin sonuçlarý emperyalizmi vuracak - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 223 4 Eylül 2004 1.000.000 TL. Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta DÜÞ Ýsyandan

Detaylı

sosyalist isci Hükümet Kyoto yu imzalýyor Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý 27 ler ve 12 ler

sosyalist isci Hükümet Kyoto yu imzalýyor Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý 27 ler ve 12 ler sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 326 6 Haziran 2008 2 YTL Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý Hükümet Kyoto yu imzalýyor 3 yýldýr iklim deðiþimine

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 275 17 Mart 2007 1 YTL IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI BÝZ BU SAVAÞI HEPÝMÝZ IRAKLIYIZ DURDURABÝLÝRÝZ ABD DEFOL Bu hafta ABD ve müttefiklerinin

Detaylı