'Devlet sýrrý kayýtlarý'na imha!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'Devlet sýrrý kayýtlarý'na imha!"

Transkript

1 YIL:2 SAYI: YKR 09 MAYIS 2007 ÇARÞAMBA 'Devlet sýrrý kayýtlarý'na imha! L.Doðan Týlýç Aslýnda çocuk da olmak lazým... "Þmdi genç olmak lazým" diye yazmýþtým ya, düþündüm de; biraz çocuk da olmak lazým. Çocuk aklý deyip geçmemeli, o aklýn en önemli özelliði kirlenmemiþ olmasý. Bizim akýl oyunlarýmýzý kavramakta zorlanýyor belki, ama bir kez bir þeyi anlar ve benimserse o akýl, bir daha hiç býrakmayacaðý dupduru bir bakýþ açýsý oluyor. "Cumhuriyet mitingleri"ni bizim büyük akýllarýmýz, hem de solcu büyük akýllarýmýz, farklý farklý yorumluyor. Üzerinde anlaþtýðýmýz tek þey bu mitinglerin orta sýnýf karakteri. BirGün'de Cemil Ertem insanlarý meydanlara çeken iki dinamik olduðunu vurgulayýp: "Birincisi küreselleþen tekelci burjuvazinin artýk yanýnda istemediði ve sýradanlaþtýrdýðý asker-si-vil bürokrasinin itirazý ve mücadelesi. Ýkincisi iktidar hissini ve gücünü bu asker-sivil bürokrasiden alan ve kendilerini bu þekilde ayrýcalýklý hisseden yarý-aydýn, yarý eðitimli orta sýnýfýn, seçkin beyaztürk olma þanslarýný kaybetme korkusuna dayalý itiraz ve mücadele" diye yazdý ve "mitinge katýlanlarýn þeriat diye bir korkusu olmadýðým" da ekleyip, buradan "orta sýnýfýn akýl dýþý diktatörlüðü "nün çýkacaðýný ileri sürdü. Dün, Cumhuriyette Ergin Yýldýzoðlu ise Ýngiltere Savunma Bakanlýðý bünyesindeki bir kuruluþun hazýrladýðý "Küresel Stratejik Trendler " baþlýklý bir rapora iþaret edip, bu orta sýnýf tepkilerinin Türkiye'ye özgü deðil küresel bir durum olduðunu, yeni orta sýnýfýn daha çok iþgücünü satarak var olan, eskisinden farklý olarak iyi eðitimli ve dil bilen bir kesim olduðunu belirtip, buradan zinhar otoriter birþey çýkmaz demeye getirdi. Bir tür "yeni proleter-ya" olarak da tanýmlanan orta sýnýfýn yüksek yatay, demokratik ve kendiliðinden örgütlenme kapasitesi nedeniyle egeleneksel orta sýnýftan farklý olarak "otoriter siyasi hareketlerin etkisi altýna girme eðiliminin zayýf olduðu"nu yazdý. Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi, gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi olayýna iliþkin davanýn ilk duruþmasýnýn 2 Temmuz 2007'de yapýlmasýný 'basýna kapalý' olarak kararlaþtýrdý. Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulünün ardýndan tensip tutanaðýný hazýrladý. Mahkemenin savcýlarýn itirazý üzerine kabul ettiði iddianamede ise soruþturma sýrasýnda elde edilen bazý delillerden devlet sýrrý çýktýðý, bu delillerin savcýlýk tarafýndan imha edildiði kaydedildi. ÝDDÝANAMEDEKÝ ÝTÝRAF: ÝMHA ETTÝK Ýddianamenin devlet sýrrýna iliþkin bölümünde; Trabzon Emniyet Müdürlüðü nezdinde Cumhuriyet mitinglerinde öne çýkan 'birleþin' çaðrýsýnýn ardýndan DYP ve Anavatan Partisi'nin birleþme kararý, 'sol'un iki partisi CHP ve DSP'yi de harekete geçirdi. CHP Genel Baþkaný yapýlmýþ olan istihbari nitelikli iletiþim tespitleri sonucu elde edilen veriler ile Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý nezdinde bulunan rapor ve kayýtlarýn, ilgili kurumdan talep edilmek suretiyle evrak içerisine alýndýðý ve delil olarak deðerlendirilmek üzere mahkemenin takdirine sunulduðu belirtilirken, bu istihbarat verileri içerisinde yer alan ve "soruþturmanýn konusu dýþýnda kalan, özel hayatýn gizliliðine ve devletin güvenliðine iliþkin kayýtlarýn" soruþturmayý yürüten Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Trabzon Emniyet Müdürlüðü tarafýndan imha edildiði bilgisine yer verildi. >2 DE Atletizm Dað Koþusu Milli Takýmý Vali Hacýmustafaoðlu'nu Ziyaret Etti CHP ve DSP'ye güçbirliði baskýsý Deniz Baykal ile DSP Genel Baþkaný Zeki Sezer arasýndaki görüþmenin ardýndan her iki partinin kurmaylarý, iþbirliði arayýþlarýnýn çerçevesini belirlemek üzere kollarý sývadý. DSP Genel Baþkaný Zeki Sezer, iþbirliði arayýþlarýný yürütmek üzere partisinden tam yetki alýrken, kurmaylar arasýndaki görüþmelerde ise sona gelindiði kaydediliyor. >7 DE Uzmanlar, sendikacýlar, akademisyenler tartýþýyor "SENDÝKAL KRÝZÝN KIYISINDA ÝÞÇÝ SINIFI" HAZIRLAYAN: F. SERKAN ÖNGEL Yazý dizimizin bu bölümünü, Kristal-Ýþ Sendikasý Eðitim Müdürü ve gazetemiz yazan Aziz Çelik'e ayýrdýk. Sendikal haklar alanýnda pek çok çalýþmasý bulunan Aziz Çelik ile günümüz iþçi sýnýfýnýn gerçekliðini, sendikal hareketin krizini ue krize yönelik çözüm Atletizm Dað Koþuþu Milli Takýmý 24 sporcu ve 4 antrenör ile Nevþehir'de kampa girdi. Nevþehir'de Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün Gençlik Eðitim Merkezi'nde kalan ve 2 numaralý futbol sahasýnda çalýþmalarýný 24 sporcu ile birlikte yürüten Atletizm Dað Koþuþu Milli Takýmý, Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu'nu da ziyaret etti. >6 DA (4) Neoliberalizmin parçaladýðý sýnýfý bir araya getirmek için 'ortak örgütlenme' fikrinin yaygýnlaþmasýna, yeni liberalizmin maðduru yeni katmanlarýn sendikal örgütlenmesine; emeði küresel ve yerel düzeyde ortaklaþtýracak yeni sendikal kavrayýþa ihtiyacýmýz var" Günümüzde nasýl bir sýnýf gerçeði >2 DE arayýþlarýný konuþtuk." ile yüz yüzeyiz? >4 DE Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Damsa Çayý Projesi 2007 Yýlýnda Hizmete Girecek. Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ in baþkanlýðýnda, Ürgüp Belediye Meclisinin 2004 Haziran ayý toplantýsýnda onaylanan ikinci 5 Yýllýk Kalkýnma Programý arasýnda yer alan Damsa Çayý Rehabilitasyon Projesi nde sona yaklaþýldý. Ýsmail ÞAHÝN EVLENDÝK Gerçekten evlendik mi, uydulandýk mý, televizyon kuþaðý mý olduk anlayamadým. Evlerde her bireyin en az bir ya da birkaç dizi filmi var izlediði. Örneðin ben köprüyü izliyorum. Kiminin Deli Yüreði, kiminin Vadis i, kiminin Saðýr Oda sý, kimilerinin Sýla sý Bin bir Gecesi Misafirliklerimiz ya da yapýlacak iþler dizilere baðlý hale geldi. Þifreli yayýnlardan maç izleme seanslarýný saymýyorum artýk. Yani kýsaca evlendik artýk. Evlerimizden dýþarý çýkmak istemiyoruz. Mahalleyi býrakýn ayný apartmandaki insanlarý dahi tanýmýyoruz. Aptal kutusu bizi öylesine kendisine baðladý ki çözebilene aþk olsun. Ýlimiz de geçtiðimiz Cuma günü gösterime sunulan Mavi Gözlü Dev Adam filminin göterimi Perþembe günü sona eriyor ilgilenenlere duyurulur. Biz Pazartesi günü gittik. HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: >3 DE >3 DE

2 2 09 Mayýs 2007 Çarþamba L.Doðan Týlýç Aslýnda çocuk da olmak lazým... "Þmdi genç olmak lazým" diye yazmýþtým ya, düþündüm de; biraz çocuk da olmak lazým. Çocuk aklý deyip geçmemeli, o aklýn en önemli özelliði kirlenmemiþ olmasý. Bizim akýl oyunlarýmýzý kavramakta zorlanýyor belki, ama bir kez bir þeyi anlar ve benimserse o akýl, bir daha hiç býrakmayacaðý dupduru bir bakýþ açýsý oluyor. "Cumhuriyet mitingleri"ni bizim büyük akýllarýmýz, hem de solcu büyük akýllarýmýz, farklý farklý yorumluyor. Üzerinde anlaþtýðýmýz tek þey bu mitinglerin orta sýnýf karakteri. BirGün'de Cemil Ertem insanlarý meydanlara çeken iki dinamik olduðunu vurgulayýp: "Birincisi küreselleþen tekelci burjuvazinin artýk yanýnda istemediði ve sýradanlaþtýrdýðý asker-si-vil bürokrasinin itirazý ve mücadelesi. Ýkincisi iktidar hissini ve gücünü bu askersivil bürokrasiden alan ve kendilerini bu þekilde ayrýcalýklý hisseden yarý-aydýn, yarý eðitimli orta sýnýfýn, seçkin beyaztürk olma þanslarýný kaybetme korkusuna dayalý itiraz ve mücadele" diye yazdý ve "mitinge katýlanlarýn þeriat diye bir korkusu olmadýðým" da ekleyip, buradan "orta sýnýfýn akýl dýþý diktatörlüðü "nün çýkacaðýný ileri sürdü. Dün, Cumhuriyette Ergin Yýldýzoðlu ise Ýngiltere Savunma Bakanlýðý bünyesindeki bir kuruluþun hazýrladýðý "Küresel Stratejik Trendler " baþlýklý bir rapora iþaret edip, bu orta sýnýf tepkilerinin Türkiye'ye özgü deðil küresel bir durum olduðunu, yeni orta sýnýfýn daha çok iþgücünü satarak var olan, eskisinden farklý olarak iyi eðitimli ve dil bilen bir kesim olduðunu belirtip, buradan zinhar otoriter birþey çýkmaz demeye getirdi. Bir tür "yeni proleter-ya" olarak da tanýmlanan orta sýnýfýn yüksek yatay, demokratik ve kendiliðinden örgütlenme kapasitesi nedeniyle egeleneksel orta sýnýftan farklý olarak "otoriter siyasi hareketlerin etkisi altýna girme eðiliminin zayýf olduðu"nu yazdý. Ben, o meydanlarda her iki potansiyelin de olduðu, ne "diktatörlük istiyorlar" deyip sýrt çevirmenin, ne de orada sadece ilerici devrimci bir potansiyel görüp neþelenmenin doðru olduðu kanýsýndayým. Sosyalistlerin o mitinglere katýlanlarla diyalog kanallarýný açýk tutmalarý ve iliþkide olmalarý gerektiðini, orada sosyalist söylemlere en açýk insanlarýn da bulunduðunu yazdým. Yalnýz, benim iþim biraz zor. Bunlarý bayrak denizine dönmüþ meydanlarý TV'den izleyen bizim ufaklýða da anlatmak zorundayým. Bu yaþta bir iki yabancý ülke görünce Türkiye algýsý da karýþtý bizimkinin. Türkiye'yi evimizin olduðu yer sanýyor ve 20 km öteye, Gölbaþý'na gitsek, sýkýldýðýnda "Ne zaman Türkiye'ye döneceðiz?" diye baþlýyor mýzmýza. Çocuk sahipleri bilir, bitmez tükenmez bir merakla "Bu ne, bu ne?" diye sorduklarý bir dönem vardýr. Biz bu aþamayý geçtik; "Ne?"nin yerini "Neden?" aldý þimdi. "Baba neden herkeste bayrak var?", "O bizim bayraðýmýz. Sen neden bayrak alýp gitmiyorsun?" Orta sýnýf tahlilleri üzerinden polemik kolay, sýkýysa bu sorulara yanýt verin. Bayraðý ve Türkiye'yi de birbirinden ayýrmak olmaz. Ýkisini birlikte açýklamaya çalýþýyorum: "Bak oðlum, Ankara da Türkiye, Gölbaþý da Türkiye, Niksar da Ýstanbul da... Türkiye büyük bir ülke. Bizim evi düþün. Senin odan var, aðabeyinin odasý var, salon, yatak odasý, banyo, tuvalet var... Hepsi ayrý ayrý odalar ama onlarýn hepsi birlikte bizim ev. Bizim evin odalarý gibi, bütün o þehirler Türkiye'nin içinde. Bayrak, bu odalarýn hepsini, bizim evin tümünü temsil ediyor. Bu evde yaþayan hepimiz bayraðýmýzý severiz. Ama, mesela sen, odana giren abinle kavga ederken, abinin üzerine bayrak sallayarak gidersen, o zaman bayrak bütün evin deðil de odalardan birinin sembolü gibi anlaþýlabilir. Abin öyle hissedebilir. Birbiriniz-le bayrak sallayarak kavga ederseniz, birinizden biriniz evden soðuyabilirsiniz. Bu tehlikelidir, bizi böler. Ben Türkiye'de yaþayan herkesi ayný evde yaþayan bir aile gibi düþündüðümden, kendi aramýzdaki tartýþmalarda bayrak sallamayý doðru bulmuyorum." "Haaa..." diyor Toprak, "Anladým". Dedim ya, bazý þeyleri anlamak için biraz çocuk da olmak lazým. ÝLK DURUÞMASI 2 TEMMUZ'DA 'KAPALI' YAPILACAK OLAN HRANT DÝNK DAVASINDA 'Devlet sýrrý kayýtlarý'na imha! Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi, gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi olayýna iliþkin davanýn ilk duruþmasýnýn 2 Temmuz 2007'de yapýlmasýný 'basýna kapalý' olarak kararlaþtýrdý. Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulünün ardýndan tensip tutanaðýný hazýrladý. Mahkemenin savcýlarýn itirazý üzerine kabul ettiði iddianamede ise soruþturma sýrasýnda elde edilen bazý delillerden devlet sýrrý çýktýðý, bu delillerin savcýlýk tarafýndan imha edildiði kaydedildi. ÝDDÝANAMEDEKÝ ÝTÝRAF: ÝMHA ETTÝK Ýddianamenin devlet sýrrýna iliþkin bölümünde; Trabzon Emniyet Müdürlüðü nezdinde yapýlmýþ olan istihbari nitelikli iletiþim tespitleri sonucu elde edilen veriler ile Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý nezdinde bulunan rapor ve kayýtlarýn, ilgili kurumdan talep edilmek suretiyle evrak içerisine alýndýðý ve delil olarak deðerlendirilmek üzere mahkemenin takdirine sunulduðu belirtilirken, bu istihbarat verileri içerisinde yer alan ve "soruþturmanýn konusu dýþýnda kalan, özel hayatýn gizliliðine ve devletin güvenliðine iliþkin kayýtlarýn" soruþturmayý yürüten Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Trabzon Emniyet Müdürlüðü tarafýndan imha edildiði bilgisine yer verildi. ÝDEOLOJÝK AMAÇ TESPÝTÝ YAPILDI Ýddianamede sanýklarýn tüm eylemlerinin ideolojik amaçlar doðrultusunda, kendi sosyal ve siyasal dünya görüþleri dýþýnda kalan görüþleri toptan reddederek cebir ve þiddet ile tepki göstererek bu tür görüþ sahiplerini cezalandýrmak, korku ve kaygý yaratmak amacýný taþýdýðý da ifade edildi. Ýddianamede, Erhan Tuncel'in 'Hrant Dink'in öldürülmesine azmettirmek' suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýna çarptýrýlmasý isteniyor. Tuncel için ayrýca 'silahlý terör örgütünün yöneticisi olmak', 'patlayýcý madde imal etmek', 'patlayýcý madde atmak', 'mala zarar vermek' ve '6 kiþinin yaralanmasýna neden olmak' suçlarýndan da 22.5 ile 48 yýl arasýnda hapis cezasý isteniyor. Yasin Hayal'in de 'Hrant Dink'i öldürmeye azmettirmek' suçundan müebbet hapis cezasýna çarptýrýlmasý talep edilen iddianamede, O.S. için de 'Hrant Dink'i öldürmek' suçundan, yaþýnýn 18'den küçük olduðu da dikkate alýnarak 18 ile 24 yýl arasýnda hapis cezasýna çarptýrýlmasý isteniyor. Nedir bu devlet sýrrý? "Yetkili bulunmayan kiþilerce hakkýnda bilgi sahibi olunmasý halinde, Devletin güvenliði, millî varlýðý, bütünlüðü, anayasal düzeni ve dýþ iliþkilerini tehlikeye düþürebilecek her türlü bilgi ve belgelerdir" diye tarif edilen Devlet Sýrrý, 'çok gizli' ve 'gizli' ibareleriyle sýnýflandýrýlýyor. Cumhurbaþkanlýðý, Bakanlar Kurulu ve Bakanlýklar, Genelkurmay Baþkanlýðý, Millî Güvenlik Kurulu ve Genel Sekreterliði, Misyon Þefleri, Millî Ýstihbarat Teþkilâtý Müsteþarlýðý, kendi görev alanlarýnda Devlet sýrrýný belirleme yetkisine sahip. Gizlilik dereceleri veya süreleri bunlarý vermeye yetkili mercilerce veya üst mercilerince her zaman deðiþtirilebiliyor veya kaldýrýlabiliyor. Yargý organlarý, "çok gizli" veya "gizli" dereceli bilgi ve belgeler için bu bilgilerin yetkisiz kiþilerce elde edilmesini engellemek için her türlü yetkiye sahip. AVUKAT ERDAL DOÐAN: Belki de en önemli delildi ÝDDÝANAMEde görüldüðü üzere bazý belgelerin "devlet sýrrý" denilerek imha edilmiþ olmasý, objektif kriterler olmadýðý için, uygulamanýn kendisini baþlý baþýna soruþturmaya gölge düþürür hale getirmiþtir. Adil yargýlanma için soruþturmanýn þeffaf olmasý önemlidir. Devlet sýrrý denilen, öyle nitelendirilen konu belki de soruþturmanýn biricik ve en önemli deliliydi. Bunu þu anda bilemiyoruz. Ýmha edilmiþ bilginin geri dönüþü ve telafisi mümkün deðildir. Dosyaya tekrar sokulmasý imkansýz hale gelmiþtir ki bu da soruþturmanýn adil, etkin ve sonuç alýcý yürütülmediðinin göstergesidir. Çýkan iddianame müþteki avukatý olarak benim açýmdan sürpriz olmamýþtýr. Böyle eksik ve yetersiz bir ididaname çýkacaðýný aylardan beri söylüyordum. EMEKLÝ DGM SAVCISI METE GÖKTÜRK: Bilgiler istihbaratta vardýr ÝMHA edilen bilgiler ilgili istihbarat birimlerinde mutlaka vardýr. Bunu açýkça iddianamede belirttiklerine göre gerçekten soruþturma ile ilgisi olmadýðýndandýr diye düþünüyorum. Bilgiler Ýmha edildiðine göre yanlýþ sonuçlara varabiliriz. Devletin savcýlarý ilgili delilleri görmemiþlerse nedir diye sormak da anlamlý deðil. Bu olayla irtibatlý bilgiler ise, mutlaka dosyaya girmesi gerekir. Dosyaya ilgisiz evrakýn girmesi de sýk rastlanan bir durum deðildir. Bu emniyetin ilgisiz evraklarýnýn da dosyaya girmesinden kaynaklanmýþ olmalý diye düþünüyorum. Soruþturma ile en küçük ilgisi olan bilgi ve belgelerin de dosyaya girmesi gerekir ve böyle bir durumda devlet sýrrýndan söze dilemez. Birgün GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Terminal Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat

3 Ýsmail ÞAHÝN EVLENDÝK Gerçekten evlendik mi, uydulandýk mý, televizyon kuþaðý mý olduk anlayamadým. Evlerde her bireyin en az bir ya da birkaç dizi filmi var izlediði. Örneðin ben köprüyü izliyorum. Kiminin Deli Yüreði, kiminin Vadis i, kiminin Saðýr Oda sý, kimilerinin Sýla sý Bin bir Gecesi Misafirliklerimiz ya da yapýlacak iþler dizilere baðlý hale geldi. Þifreli yayýnlardan maç izleme seanslarýný saymýyorum artýk. Yani kýsaca evlendik artýk. Evlerimizden dýþarý çýkmak istemiyoruz. Mahalleyi býrakýn ayný apartmandaki insanlarý dahi tanýmýyoruz. Aptal kutusu bizi öylesine kendisine baðladý ki çözebilene aþk olsun. Ýlimiz de geçtiðimiz Cuma günü gösterime sunulan Mavi Gözlü Dev Adam filminin göterimi Perþembe günü sona eriyor ilgilenenlere duyurulur. Biz Pazartesi günü gittik. 14 kiþi vardý salonda. Film arasýnda sinema çalýþanlarýna filme ilginin olup olmadýðýný sordum. Aþaðý yukarý ayný olduðu. Salonun dolmadýðýný söylediler. Gerçekten üzüldüm. Öyle ya artýk yükselen deðerlerimiz farklýydý. Kim sinemaya gidecek? Evde hazýr dizimizi bedavadan izlemek dururken. Eskiden kentli olmanýn, kentte yaþamanýn bir ayrýcalýðý vardý. Kente yeni bir film gelince herkes filmi izler günlerce yorumu yapýlýrdý. Tiyatroya gitmek yine kentin ayrýcalýklarýndandý. Sirkler, çadýrlar ise ayrý bir zevkti kentli için. Kentli olmak bir ayrýcalýktý. Metropol kentlerdeki devlet ve özel tiyatrolarý saymýyorum artýk. Þimdi, kentli miyiz? Kýrlý mýyýz?, bende anlayamadým. Ýlimiz dýþardan gelen birisine tarif ettirsek, küçük kent caným sende, sosyal yaþantý sýfýr diyebilirler. Peki bu ilde sinema salonu ve vizyona yeni giren filmler var mý? Var. Tiyatro salonu var mý? Var. Özel ya da Devlet Tiyatrolarý temsilleriyle geliyorlar mý? Evet. Peki sosyal yaþantý yok dediðiniz bu kente siz ne kadar sosyallik katýyorsunuz? Ýnsanlarýmýzýn hafýzalarýnýn zayýflýðýný bilirdim ama Seni de unutmuþuz be Mavi Gözlü Dev Adam. Nazým Hikmet Ran ýn Bursa Cezaevi yaþantýsýný film olarak izlemek isteyen kentli aydýnlarýmýz, bürokratlarýmýz, gençlerimiz. Haydi sinemaya. Ýki saatliðine de olsa evlerinizden çýkýn. Yarýn yani Perþembe günü son kez izleyicisiyle buluþacak Mavi Gözlü Dev Adam Filmi Benden söylemesi. Toki 1. etap 2. blok 4. kat 20 Nolu Daire satlýktýr baþvuru Taner DEMÝRBÝLEK Nevþehir in Sümer Mahallesi nde Nevþehir Belediyesi tarafýndan oluþturulan Kapadokya Eðitim Merkezi (KAPEM) Han Odasý Kadýn Eðitim Birimi hizmete kazandýrýldý.nevþehir Belediyesi tarafýndan örgün eðitim çalýþmalarýnýn mahalleler bazýnda ele alýnmasýna yönelik en önemli çalýþmalardan ilki olarak da ele alýnan Sümer Mahallesi ndeki KAPEM e baðlý Han Odasý Kadýn Eðitim Birimi nin hizmete açýlmasý törenine katýlan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver,eðitimin köklü bir þekilde ele alýnmasýnýn,kalkýnmanýn ana temellerinin güçlendirilmesi anlamý taþýdýðýný söyledi. Eðitimin sistemli bir þekilde yaygýnlaþtýrýlmasýnýn,toplumun potansiyel gücünün de hareketlendirilerek geliþtirilmesinde önemli olduðunun altýný çizen Ünver,Nevþehir Belediyesi olarak hizmete kazandýrdýklarý bu birim Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ in baþkanlýðýnda, Ürgüp Belediye Meclisinin 2004 Haziran ayý toplantýsýnda onaylanan ikinci 5 Yýllýk Kalkýnma Programý arasýnda yer alan Damsa Çayý Rehabilitasyon Projesi nde sona yaklaþýldý. Projeyi geçtiðimiz günlerde Ürgüp e gelen Nevþehir Milletvekili ve Ýnsan haklarý komisyonu baþkaný Mehmet Elkatmýþ,Ürgüp Ýlçe Kaymakamý Recep Soytürk ve Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ ile birlikte dolaþtý. Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ: Üzerinde yaþamýþ olduðumuz Ýç Anadolu Platosu yer üstü ve yer altý su kaynaklarý bakýmýndan, Dünyada ki su zenginliði rakamlarýna baktýðýmýzda Türkiye de kiþi baþýna düþen su miktarý 1500 metreküp civarýnda. Kapadokya bölgesinin Turizm boyutunda Kültürel Turizm, Tarihsel Turizm ve Doðal Turizm var. Ürgüp e gelen misafirler Ürgüp e geldiklerinde sanki sahife kentine kanalýyla Sümer Mahallesi baþta olmak üzere Ýbrahimpaþa ve hatta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi nden de kadýnlarýn eðitimli bir þekilde el becerilerinin geliþtirilmesinin yanýnda,onlarýn aile ekonomilerine katkýlarýnýn saðlanabileceðini belirtti.ünver,birimde taleplerin artmasý halinde,eðitim çalýþmalarýnýn daha da yaygýn hale getirilebileceðini söyledi. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu,Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Kaya, Nevþehir Saðlýk Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nimet Karataþ,Tuzköy Belediye Baþkaný Ümit Balak, Nevþehir Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürü Abdulkadir geldiklerini biraz ilerlediklerinde sanki denizi görecekleri hissine kapýldýklarýný söylüyorlar. Damsa Barajýndan gelip Kýzýlýrmaðý besleyen kollardan biri olan, Ürgüp ümüzün içinden geçen debisi çok fazla olmasa da Kapadokya nýn, Ürgüp ün çorak, bozkýr vadisine bir vaha görünümü sunan Damsa Çayý var. Eskiden Hýdýrýllez burada yapýlmaktaydý ama zamanla bu özelliðini maalesef kaybetti.1999 da bu projeyi, Ortadoðu Teknik Üniversitemizden hocalarýmýzla çalýþarak Ürgüp ün Kentsel Tasarým ve Rehabilitasyon Projesi içerisinde hazýrladýk. Damsa Çayý projesi içerisinde yürüyüþ yollarý, koþu yollarý, piknik alanlarý, gezi alanlarý halkýmýzýn her türlü eðlencesini, her türlü rekreasyonunu burada halledebileceði sosyal alanlar yapýlacaktýr. Projeyi tarihinde ihaleye verdik. Ýhale bedeli YTL olan Bala Mahallesinde Satýlýk kaloriferli daire kat:1 180 m.2 Tel: Ender ÖZÜM Tatar,Nevþehir Saðlýk Müdürü Dr. Salim Aytekin,Nevþehir Emniyet Müdürü Ýsmail Güzeldemirci,Ak Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Ahmet Yalvaç, nin yaný sýra bazý Nevþehir Belediye Meclis üyesinin de hazýr bulunduðu törende,daha sonra oluþturulan Han Odasý Kadýn Eðitim Birimi gezildi.han Odasý Kadýn Eðitim Biriminde halen 36 bayanýn katýldýðý Ahþap Boyama,Mefruþat, Giyim, ve Taký Tasarým kursu devam ediyor. HABER 3 Han Odasý Kadýn Eðitim Birimi Hizmete Kazandýrýldý Damsa Çayý Projesi 2007 Yýlýnda Hizmete Girecek. projenin alaný M2, su yüzeyi ise M2, proje Aks uzunluðu ise 450 M dir.proje hakkýnda Ödemiþ ten bilgi alan milletvekili Elkatmýþ imkânsýz gibi gözüken bu projeyi hayata geçirdiklerinden dolayý Ürgüp Belediye Baþkanýný ve Ürgüp lüleri kutluyorum. Ürgüp halký, Belediye baþkaný çalýþkanlýklarý ile her zaman baþarýlý iþler çýkarýyorlar. Damsa çayýnýn bölge halký ve özellikle turistik otellerin yoðun olduðu bir bölgede bu projenin yapýlmasý Kapadokya turizmine de büyük katký saðlayacaðýný belirtti. 250 dekar, 8 parça tarla Hasan Danacý

4 KRÝSTAL-ÝÞ SENDÝKASI EÐÝTÝM MÜDÜRÜ AZÝZ ÇELÝK: Neoliberalizm sýnýfý parçalýyor Yazý dizimizin bu bölümünü, Kristal-Ýþ Sendikasý Eðitim Müdürü ve gazetemiz yazan Aziz Çelik'e ayýrdýk. Sendikal haklar alanýnda pek çok çalýþmasý bulunan Aziz Çelik ile günümüz iþçi sýnýfýnýn gerçekliðini, sendikal hareketin krizini ue krize yönelik çözüm arayýþlarýný konuþtuk." Neoliberalizmin parçaladýðý sýnýfý bir araya getirmek için 'ortak örgütlenme' fikrinin yaygýnlaþmasýna, yeni liberalizmin maðduru yeni katmanlarýn sendikal örgütlenmesine; emeði küresel ve yerel düzeyde ortaklaþtýracak yeni sendikal kavrayýþa ihtiyacýmýz var" Günümüzde nasýl bir sýnýf gerçeði ile yüz yüzeyiz? Büyüyen ve geniþleyen bir sýnýf; artan bir iþ-çileþme ile yüz yüzeyiz. Ücretliler, emek geliriyle geçinenler istihdam içinde devasa bir kategori oluþturuyor. Sýnýf, sanayiden hizmet sektörüne, Kuzey'den Güney'e, erkeklerden kadýnlara doðru geniþliyor. Çalýþma koþullarý açýsýndan ise eðreti, güvencesiz bir çalýþma düzeni ile adeta yeni bir vahþi kapitalizmle yüz yüzeyiz. Sýnýfý sadece iktisadi bir kategori olarak ele alýrsak iþgücü karþýlýðýnda ücret geliriyle geçinenler, diðer ifadeyle iþçi sýnýfý toplumun ezici çoðunluðunu oluþturuyor. Ancak büyüyen bu sýnýf parçalanýyor, katmanlaþýyor ve adeta sýnýf içinde sýnýflar oluþuyor. "Bir sýnýfý oluþturan nedir" sorusuna sadece "üretim araçlarý karþýsýndaki konumu" yanýtýný vermek mümkün deðil. Ýktisadi deðiþkenler yanýnda sosyolojik olanlara; sýnýf analizi kadar, tabakalaþma ve statüye de bakmak gerekiyor. Geliþmiþ kapitalist ülkelerde ücret ve maaþla çalýþanlarýn toplam istihdam içindeki payý yüzde 8o'in üzerinde; ülkemizde ise 1990 yýlýnda yüzde 39 olan bu pay günümüzde yüzde 50'yi aþtý. Ancak ücretlilerin istihdam içindeki oraný artarken sendikalaþma konusunda hem oransal hem de mutlak anlamda gerileme yaþanýyor. Küresel piyasanýn yarattýðý tahribat sendikalara ihtiyacý artýrýrken, sendikalar zayýflýyor; nesnel, örgütlenebilir tabanlarý geniþlerken sendikalarýn temsiliyeti, üye sayýsý azalýyor. Böylece sendikalar mevcut üyelerini korumak ve onlarýn çýkarlarýný savunmakla sýnýrlý faaliyet gösteren "dar çýkar örgütleri"ne dönüþüyor. Eðreti, standart olmayan çalýþma biçimlerinin yaygýnlaþtýðýný, hatta neredeyse asýl çalýþma biçimi olduðunu görüyoruz. Esnekleþtirme, dýþsallaþtýrma stratejileri; taþeron ve alt iþveren uygulamalarý sonucunda iþgücü çekirdek ve çevresel olarak bölünüyor. Çekirdek iþgücü yüksek vasýflý ve görece yüksek ücretli ve görece güvenceli bir kategoriyi oluþtururken çevresel iþgücünün çalýþma koþullarý belirsiz, istikrarsýz ve güvencesizdir. Çekirdek iþgücü kýsmen sendikalý iken, çevresel iþ gücü kolayca ikame edilebileceði için sendikalaþamýyor ve dahasý genellikle kayýt dýþý çalýþýyor. Sýnýf içi parçalanmayý, sýnýf içinde "sýnýf" gerçeðini ülkemizde de çarpýcý bir biçimde görmek mümkün. Çekirdek iþçilerle taþeron iþçiler arasýnda, kadrolu iþçilerle geçici iþçiler arasýnda, kamu görevlileriyle sözleþmeli ve geçici (4-B ve 4-C) statüde çalýþanlar arasýnda, kayýtlýlarla kayýtsýzlar arasýnda, beyaz yakalýlarla, mavi ve turuncu yakalýlar arasýnda önemli kýrýlmalar ve parçalanmalar yaþanýyor; Uzmanlar, sendikacýlar, akademisyenler tartýþýyor "SENDÝKAL KRÝZÝN KIYISINDA ÝÞÇÝ SINIFI" HAZIRLAYAN: F. SERKAN ÖNGEL (4) rekabet derinleþiyor. Sýnýfýn dar bir bölümünü oluþturan görece güvenceliistikrarlý katman diðerlerinin dünyasýna saðýrlaþýyor. Geçmiþte fabrikalarda beyaz ve mavi yakalý çalýþan ayýrýmý söz konusuydu. Þimdi "turuncu yakalý" iþçiler de önemli bir kategori oluþturuyor. "Turuncu yaka" dýþsallaþ-týrma-taþeronlaþtýrma sürecinin ürünü olan çevresel iþgücünü simgeliyor. Öte yandan katmanlaþan iþgücünün kendi içinde bir hiyerarþi oluþuyor. Kayýtsýzlar, kadýnlar ve göçmen iþçiler tabakalaþma hiyerarþisinde altlarda yer alýyor. Öte yandan bu parçalanma ve katmanlaþma sadece özel sektöre özgü deðil; özelleþtirmeden arta kalan iþletmelerde ve sosyal olarak küçültülen devletin halen devam eden kimi sosyal ve idari iþlevlerinde artýk kadrolu iþçiler ve kamu görevlileri deðil güvence-siz-eðreti iþçiler çalýþýyor. Kamu hizmetinin yeniden yapýlandýrýlmasýyla özelleþtirilmemiþ kamu iþletmeleri/hizmetleri de dolaylý olarak özelleþtiriliyor. Özellikle saðlýk ve eðitim hizmetleri alanýnda bunun yaygýn örnekleri var. Örneðin güvencesiz-eðreti çalýþan öðretmenlerin sayýsý ürkütücü boyutlara vardý. Geleneksel sendikal paradigmanýn sonuna mý gelindi? Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnýn ýlýman ikliminde; sanayinin, kitle üretiminin, büyük ölçekli iþletmelerin ve erkek iþçilerin örgütü olarak güçlenen sendikalar; günümüzün parçalanan sýnýfýný, onun yeni katmanlarýný kucaklama konusunda; yeni çalýþma biçimlerinin gerektirdiði örgütlenme ve mücadele yöntemlerini geliþtirmekte yetersiz kalýyor. Sendikal paradigma (emeðin sermaye-piya-sa karþýsýndaki gücü ve örgütü olarak sendika paradigmasý) kuþkusuz varlýðýný koruyor. Ancak Keynesçi ekonomiye, Fordist-Taylo-rist döneme özgü sendikal paradigmanýn sonuna gelindi. Küresel piyasa ve neoliberal politikalar emeði, sýnýfý parçalayýp birbirinin rakibi haline getirerek sendikalarý da güçsüzleþtirdi. Bir yandan sendikalarýn içinde güçlendiði "ýlýman" iklimin deðiþmesi öte yandan yeni çalýþma biçimleri, yeni iþyeri ve yeni çalýþan katmanlarý sendikal örgütlenmeyi sarstý. Artýk yeni bir sendikal paradigmaya; sendikalarýn ve emek hareketinin piyasa ve neoliberal politikalar karþýsýnda toplumu/emeði savunacak bir hareket haline gelmesine ihtiyaç var. Küresel kapitalizmi dizginleme ve/veya alternatif bir küreselleþme yaratýlmasý yolunda emek hareketi bir rol oynayacaksa sendikalar kendilerini bu vazifenin gerektirdiði araçlarla donatmak ve "eski dünyanýn" özelliklerine dayalý yapý ve zihniyetlerinde, eski sendikal paradigmada köklü bir reform yapmak zorundalar. Sendikalar dar iþçi örgütleri olarak deðil geniþ bir toplumsal hareketin parçasý olarak yeni koþularda var olmaya devam edebilirler. Geleneksel sendikal paradigmanýn oluþtuðu koþullar büyük ölçüde deðiþti ancak bu deðiþim sendikalara olan ihtiyacý ortadan kaldýrmýyor tam tersine "piyasa toplumu" dogmasýna karþý sendika gibi karþý aðýrlýklar ve dizginleyiciler daha fazla önem kazanýyor. Artýk tek ülkede sendikal hak ya da tek ülkede sosyal devlet giderek zayýflayan bir ihtimal; bu nedenle ulus-üstü çalýþma standartlarýnýn yaratýlmasý ve "yeni bir sendikal enternasyonalizm" yeni sendikal paradigmanýn olmazsa olmazlarýdýr. Bu oldukça zor ve netameli bir konu ancak bu yaratýlamazsa yirmi birinci yüzyýlýn sýnýf haritasý "enternasyonal" bir sermaye sýnýfý ve giderek "millileþen" bir sendika ve emek hareketi olarak þekillenebilir. Bu ise "kapitalizmin mezar kazýcýlarýnýn" birbirlerinin mezarýný kazmasý gibi trajik bir sonuç doðurabilir. Küreselleþme ve neoliberalizm karþýsýnda emek ve sendikal hareketin alternatif yaklaþýmlarý neler olabilir? Emek ve sendika hareketinin yaþadýðý krizden çýkýþ için hazýr bir reçete ne yazýk ki yok. Geçmiþte de yoktu. Uluslararasý sendikal hareket de bir arayýþ içinde. Ýþyeri dýþýndaki piyasa maðdurlarýnýn da örgütlenmesi, sendikalarýn bir toplumsal hareket haline gelmesi, küresel bir sosyal þart oluþturulmasý, sendikal birleþmeler sendikal hareketin tartýþtýðý, denediði yol ve yöntemler. Kapitalist küreselleþmenin yarattýðý sosyal dampinge karþý küresel sendikal yanýt arayýþlarý devam ediyor. Örneðin Kasým 2006 yýlýnda toplanan Uluslararasý Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) kuruluþ kongresinde ILO tarafýndan kabul edilen temel çalýþma standartlarýný içeren bir "Ýþçi Haklan Þartýnýn Dünya Ticaret Örgü-tü'nün Ana Statüsü'ne eklenmesi temel bir hedef olarak kabul edildi. Küresel bir sosyal þart anlamýna gelebilecek böylesi bir adýmýn uluslararasý ticareti daha adil hale getirmesi ve iþçi haklarý konusundaki dibe doðru yarýþý yavaþlatmasý umulabilir. Öte yandan sendikalar azalan güçlerine çözüm olarak sendikal birleþmelere yöneliyor. Sendikal birleþmeler uluslararasý düzeyden, ulusal ve iþkolu-sektör düzeyine kadar çok geniþ bir alanda görülüyor. Uluslararasý Hür Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (ICF-TU) ve Dünya Emek Konfederasyonu (WCL) kendilerini feshederek 1 Kasým 2006 tarihinde toplanan ortak kongrede sekiz baðýmsýz ulusal sendika merkeziyle birlikte Uluslararasý Sendika Konfederasyonu'nu (ITUC) kurdular. ITUC'un kurulmasýyla sendikal hareketin 20. yüzyýldaki üç önemli kolu büyük ölçüde tek çatý altýnda birleþti. Uluslararasý Sendika Konfederasyonu (ITUC) 156 ülkeden 309 sendikal örgütü ve 166 milyon iþçiyi temsil ediyor. Ülkemizin dört büyük sendikal örgütü Türk-Ýþ, DÝSK, KESK ve Hak-Ýþ yeni kurulan konfederasyonun üyesi. Ancak bunlar arasýnda ciddi bir ortak mücadele anlayýþý yok. Sendikal hareketin artýk sadece ulusal ölçekli mücadelesinin sonuç alýcý olmadýðý ve piyasayý sadece tek ülkede dizginlemenin 09 Mayýs 2007 Çarþamba mümkün olmadýðý giderek daha fazla kabul gören bir yaklaþým. Ancak günümüzdeki sendikal enternasyonalizm soðuk savaþla malul eski sendikal enternasyonalizmden farklý ve daha çok Birinci Enternasyonal tarzýnda olmasý gereðine vurgu yapýlýyor. Eski enternasyonalizm bir yandan "sendikal emperyalizm" öte yandan soðuk savaþ ile malul idi. Emek araþtýrmacýsý Ronaldo Munck'a göre, Soðuk Savaþ döneminde Ku-zey'deki iþçi hareketlerinin kendi ulus devletleriyle yakýn iliþkiler içine girmesi ve eski sosyalist ülkelerdeki devlet sendikalarý gerçek bir enternasyonalizmin önünde önemli engellerdi. Soðuk Savaþ'ýn sendikal harekette yaratmýþ olduðu bölünmenin ortadan kalkmasý yeni bir enternasyonalizm için yeni olanaklar sunuyor. Bu yeni enternasyonalizm Birinci Enternasyonal'e kadar uzanan emek hareketlerinin "eski" geleneðinin yenilenmiþ bir hali olabilir. Kuzey ve Güney sendikalarýnýn birbirlerini anlamalarýnýn önündeki tarihsel ve toplumsal farklýlýklar sürmekle beraber küresel piyasanýn yarattýðý "olanaklar" ve tehditler daha eþit ve daha demokratik bir enternasyonalizmi olanaklý kýlýyor ITUC'un kuruluþ kongresinde alýnan kararlardan biri "yeni enternasyonalizm" baþlýðýný taþýyor. Kararda tüm çalýþanlarýn çýkarlarý ve daha adil bir dünya için ITUC'un yeni bir enternasyonalizmin aracý olacaðý vurgulanýyor. Bu karar yeni enternasyonalizm sorununun teorik bir tartýþma olmaktan çýkýp ete kemiðe büründüðünün göstergesidir. Parçalanan emeðin bütünleþmesinde "ortak örgütlenme" bir çözüm olabilir mi? Sendikalarýn sermayenin politikalarýna ve çýkarlarýna karþý sadece kendi üyelerinin deðil tüm çalýþanlarýn, emeðiyle geçinenlerin çýkarlarýnýn savucusu olmasý sendikalarýn önünde önemli bir anlayýþ deðiþikliði sorunu olarak duruyor. Sendikalarýn küreselleþmenin yarattýðý sorunlara ve tehditlere karþý koyabilmek için sadece kendi baþlarýna deðil deðiþik toplumsal örgütlerle ortak hareket etmeleri gerekiyor.. "Dar çýkar örgütü"nden piyasaya karþý emeði savunan örgüte geçiþte "ortak örgütlenme" fikri son derece önemli bir iþlev görebilir. "Ortak örgütlenme" yukarýda deðinilen sýnýf içi parçalanmanýn ve katmanlaþmanýn aþýlmasýnýn araçlarýndan biri olabilir. "Ortak örgütlenme" farklý statü ve katman-lardaki çalýþanlarýn ortak bir sendikal çaba ve mücadele etrafýnda bir araya getirilmesidir. Ortak örgütlenme ayný çatý altýnda örgütlenmeden ortak bir tutum etrafýnda ortak mücadeleye kadar geniþ bir yelpaze ve çeþitlilik içinde ele alýnmalý; konfederal düzeydeki "sendikal kartellerden", iþyeri düzeyinde oluþturulan ortak komitelere kadar. Ortak örgütlenme kadrolu-sendikalý iþçiyle taþeron iþçisinin, güvenceli kamu çalýþanýyla eðreti kamu çalýþanýnýn (657/4-A ile 4-B ve 4-C'nin) ve kamu hizmeti gördürülen iþ hukukuna tabi iþçinin ortak sendikal mücadelesinin saðlanmasý demek. Neoliberalizmin parçaladýðý sýnýfý bir araya getirmek için "ortak örgütlenme" fikrinin yaygýnlaþmasýna, piyasanýn-yeni liberalizmin maðduru yeni katmanlarýn sendikal örgütlenmesine; ülke ölçeðinde parçalanan, uluslararasý alanda birbirinin rakibi haline gelen emeði küresel ve yerel düzeyde ortaklaþtýracak bir yeni sendikal paradigmaya-kavrayýþa ihtiyacýmýz var. YARIN: YILDIRIM KOÇ

5 09 Mayýs 2007 Çarþamba Aðlayan Dað Susan Nehir Ayþegül Devecioðlu'nun yeni romaný Aðlayan Dað Susan Nehir bir Çingene'nin, Naciye Ablanýn öyküsü; ömrü boyunca kendi kimliðinden göçmeye çalýþmýþ bir Çingene'nin... Bu roman da en az yazarýn ilk kitabý Kuþ Diline Öykünen kadar çarpýcý... BÝA (Ýstanbul) - Ayþegül arkadaþým. Romanýný adadýðý Atiye Abla'yý da tanýmýþtým. Hatta kitabýn kapak resminin yaratýcýsýnýn, Ayþegül'ün oðlu, tasarýmcý Ali Fuat Devecioðlu'nun çocukluðunu bile biliyorum. Yani kitap benim için o kadar tanýdýk. Ama romandaki kahramanlar, masallar, nehirler, "içi ve dýþý kireçlenen, yeri sývalanan evler", gelenekler, küfürler, "yalan"lar o kadar yabancý. Üstelik yaný baþýmda, gözümün önünde olduðu halde. Aðlayan Dað Susan Nehir, bir Çingene'nin öyküsü; ömrü boyunca kendi kimliðinden göçmeye çalýþmýþ bir Çingene'nin... Naciye Abla'nýn... Kedileri "kirli" sayan kendi halkýnýn yanýnda kedi katliamlarýna en azýndan "tanýklýk" ederken, "gaco"larla birlikte yaþadýðý evde kedilere þefkat gösteren, kendi halký her gün hiç deðilse iki yüz elli gram kýymayý sofrasýna koyma alýþkanlýðýndayken "gaco"larla birlikteyken et sevmeyen Naciye Abla... Belli ki, Çingenelerin yersiz yurtsuzluðu kadar kendisi de yersiz yurtsuz kalmýþ. Çocukluktaki Naciye Abla Anlatýcýnýn çocukluðundaki Naciye Abla, coþkulu sevgi gösterilerinde bulunan, tuhaf dualar eden, korusun diye çocuklarýn saðýna soluna nazarlýklar, otlar sokuþturan, en küçük iltifatý kolayca akýttýðý gözyaþlarýyla ödüllendiren, uyduruk ama lezzetli hamur iþleriyle mutfaðý þenlendiren, çocuklara alýnan civcivlere don dikecek kadar onlarýn en akýl almaz isteklerini yerine getiren çok cazip biri. Öte yandan çocuklarýn bile farkýna vardýðý bir "yalancý". Bol bol aný, hikaye anlatmasýna, akrabalarýndan "dayý çocuklarýndan", bir büyük bir küçük odasý olan evinden, evinin önündeki erik aðacýndan söz etmesine raðmen "gizli" biri. Naciye Abla'nýn anlatýcýya anlattýðý öykülerin; Malihulya'nýn, Sairfilmenam'ýn, Mayabozan'ýn, Kankurutan'ýn ne kadarýnýn gerçek ne kadarýnýn hayal, ne kadarýnýn "yalan", ne kadarýnýn kendi hayatýna, ne kadarýnýn baþkalarýnýn hayatýna ait olduðu hala meçhul. Anlatýcý sabýrla iz sürmüþ, hem Naciye Abla'nýn hem de Mehmet Amca'nýn, Basri'nin, Salih'in Sümbül'ün, Güney'in, erkeklerin, kadýnlarýn, çocuklarýn da yaþamýný aralamýþ. Bütün bu yaþamlara dair olan öykülerin de ne kadar gerçek olduðu belli deðil. "Çingene sadece karþýsýndakinin duymak istediði öyküyü anlattýðý" için biz de ancak "inanmak istediðimiz öykülere inanabiliriz". Ben daðýn aðladýðýna, nehrin sustuðuna inandým. O bir Çingene Çocukluðundaki evde Naciye Abla incinmesin diye "Çingene" ve "cahil" kelimelerinin yasaklandýðý anlatýcý, Naciye Abla'nýn Çingene olduðu gerçeðiyle barýþtýktan sonra Naciye Abla'yla birlikte Çingenelerin de izini sürmüþ adeta. Onlarýn kasabalarýnýn, onlarýn nehirlerinin, onlarýn daðlarýnýn... "Yalan"la barýþmýþ, acýmasýz gelen dobralýða alýþmýþ, aslýnda soykýrým hikayesi olan kaderi anlamaya çalýþmýþ. "Evlerden, eþyalardan, mülklerden, bayraklardan, kitaplardan, banka hesaplarýndan, inceden inceye hesaplanan güvenli gelecek düþlerinden çatýlmýþ dünyayý çýplak ayaklarýnýn altýnda çiðniyorlardý; bacasý tüten, güneþi parlayan çocuk resimleri gibi acemice çiziþtirilmiþ hayalleri buruþturup atýyor, ne cennetle ödüllendiriliyor, ne cehennemle korkutulabiliyorlardý. Aný doludizgin yaþýyor; isteklerini ve umutlarýný o anýn avuçlarýna teslim ediyorlardý; çýplaktýlar, yalnýzdýlar, umutsuzdular, inatçýydýlar. Baþ eðmiyor, ele avuca sýðmýyorlardý; geleceðe inanmadýklarýndan tanrýlara ihtiyaçlarý yoktu, þimdiki zamanda savrulan hayatlarý kaderin ta kendisiydi." Uyurgezer Anlatýcý hem Naciye Abla'nýn hem de Çingenelerin izini sürerken, kendi çocukluðunun en ilginç hikayelerinden birinin kahramanýna rastlýyor bir internet sitesinde: Uyurgezer'e... Naciye Abla'nýn kendisinden çocuðu olmadýðý için ayrýlan büyük aþký Basri'nin kýzýna... Naciye Abla'nýn kendisinden habersiz bu kadar yakýnlaþtýðý bir baþkasý olduðu için kýskanýyor biraz. Ama belki de Naciye Abla'nýn öyküleri, bir baþka Çingene'yi öykücü yaptýðý için, Uyurgezer'in öykülerinin tiryakisi oluyor: "Allinten adlý bir ülkede, rüzgar güneyden estiði zaman özel bir þekilde açan ve taçyapraklarýyla çok eski bir þarkýyý mýrýldanan kýrmýzý çiçekler, kraliçe þarkýlarýný yasakladýðý için topraktan incecik köklerini çekiyor ve ölüyorlardý. Köstebekler ve kaplumbaðalarýn yardýmýyla uzak bir yere götürülen, on beþ küçük yavruya, mevsimlerdir açan büyükanne þöyle söylüyordu: "Nasýl hýþýrdadýðýmýzý unutmayýn ve vakti geldiðinde yapraklarýnýzý týpký bizim yaptýðýmýz gibi oynatýn. Bunu hatýrýnýzda tuttuðunuz sürece hayatta olacaðýz." Naciye Abla'nýn zaman zaman hiç kimsenin bilmediði sözcüklerle kurduðu cümleler, o cümlelerdeki tanýdýk sözleri daha sonra tanýdýðý Çingenelerin aðzýndan duymak, Çingenelerin hayatta olduðunu hatýrlatýyor. Ne kendi halkýndan, ne diðerlerinden Aðlayan Dað Susan Nehir: "Bir Çingene'nin öyküsü; ömrü boyunca kendi kimliðinden göçmeye çalýþmýþ bir Çingene'nin... Sonunda baþardý da, yaþlýlýðýnda 'Sen bu sene ölürsün be karýcýk' diyenlere kýzacak kadar Çingenelikten çýkmýþtý. Oysa söyleyenin kötü bir niyeti yoktu. Yalnýzca gerçeði söylüyordu. Böylece ne kendi halkýndan ne diðerlerinden olamadan göçtü". (FK/BA/EÜ) * "Aðlayan Dað Susan Nehir", Metis Edebiyat, Ýstanbul, 264 sayfa. * Ayþegül Devecioðlu, 1956 doðumlu. Ýstanbul'da yaþýyor yýlýnda Ortadoðu Teknik Üniversitesi'nden öðrenimini tamamlayamadan ayrýldý. 1986'dan sonra gazete, dergi ve televizyonlarda çalýþtý. Çeþitli dergilerde makaleleri, denemeleri yayýmlandý. Kuþ Diline Öykünen adlý ilk romaný 2004'te, Aðlayan Dað Susan Nehir ise 2007 yýlýnda Metis'ten çýktý Amerikalý kaþif Amiral Byrd, Kuzey kutbuna ilk uçuþunu yaptý Benito Mussolini Ýtalya Faþist Ýmparatorluðu'nu ilan etti Nazi gizli servisi Gestapo þefi, Reichstag ve Hava Kuvvetleri komutaný Herman Goering ABD 7. Ordusu'na esir düþtü Batý Almaya NATO'ya katýldý. "Anneler Günü" Türkiye'de ilk kez kutlandý Üniversite öðrencileri "flört" konulu bir panel düzenleyecekti. Ýstanbul valiliði toplantýya izin vermedi. Ayný gün Yeni Gün gazetesi ve Akis dergisi birer ay kapatýldý. Yazý iþleri müdürleri Altan Öymen 10 ay, Tarýk Holulu 16 ay hapis cezasýna çarptýrýldý ABD Gýda ve Ýlaç Ýdaresi ( FDA) ilk doðum kontrol hapýnýn piyasaya sürülmesini onayladý. Ayný gün Hür Adam gazetesi 10 hafta kapatýldý yabancý þirkete daha Türkiye'de petrol arama izni verildi Çoðu üniversite öðrencisi bin dolayýnda savaþ karþýtý Washington'da ABD'nin Vietnam savaþýna son vermesi için gösteri yaptý Türkiye Öðretmenler Sendikasý (TÖS) Genel Baþkaný Fakir Baykurt gözaltýna alýndý. Ayný gün Darüþþafaka Lisesi'ne kýz öðrenci alýnmasý kararlaþtýrýldý Ankara Sanatseverler Derneði'nin "en iyi oyun yazarý ödülü" Uçamayan Kuþlar Tutulur" oyunuyla Aydýn Arýt'a verildi. Ayný gün Almanya'da, Kýzýl Ordu Fraksiyonu liderlerinden Ulrike Meinhof ( Maynhof) Stutgart'daki Stemmheim (Þtemhaym) cezaevindeki hücresinde ölü bulundu Ülkücüler Ýstanbul Yýldýz Teknik Üniversitesi'nde dersten çýkan öðrencilerin üzerine ateþ açtý; 3 kiþi öldü, 12 kiþi yaralandý. Ayný gün Kýzýl Tugaylar örgütü'nün 16 Mart'ta kaçýrdýðý eski baþbakan Aldo Moro'nun cesedi Roma'da bir arabanýn bagajýnda bulundu Cumhuriyet gazetesi baþyazarý Nadir Nadi ve Yazý Ýþleri Müdürü Okay Gönensin 2 ay 20 gün hapis cezasýna çarptýrýldý. Ceza paraya çevrildi Yaþar Kemal'e Fransa'da Legion d'honneur (löjyon dönor) niþaný verildi. Ayný gün Sait Faik Hikaye Ödülünü "Akýþý Olmayan Sular" kitabýyla Pýnar Kür aldý Polonya Havayollarýna ait bir yolcu uçaðý Varþova'dan New York'a havalandýktan hemen sonra düþtü. 183 kiþi öldü Basýn Müzesi Ýstanbul Çemberlitaþ'ta açýldý. Bugün Doðanlar: ABD'de köleliðe karþý isyanýn siyah önderi John Brown Ýngiliz sinema oyuncusu Albert Finney ve ABD'li Oscar ödülü sahibi kadýn sinema oyuncusu Glenda Jackson Bugün Ölenler: Alman þair Friedrich Schiller.

6 Nevþehir Köylere Hizmet Götürme Birliði Olaðan Toplantýsý Vali Hacýmustafaoðlu Baþkanlýðýnda Yapýldý Nevþehir Ýl Merkez Ýlçe Köylere Hizmet Götürme Birliði nin 2007 yýlý Mayýs ayý olaðan toplantýsý Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu baþkanlýðýnda, Valilik toplantý salonunda yapýldý. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu kýsa adý KÖYDES olan Köyleri Destekleme Projesi ile Nevþehir ilinin Türkiye nin en baþarýlý iki ilinden biri olduðunu söyledi. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu Baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya, merkeze baðlý 9 köy muhtarý ile 5 Ýl Genel Meclisi üyesi de katýldý. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Metin Kayaalp in de hazýr bulunduðu toplantýda, 2006 yýlý faaliyet raporlarý ve 2006 yýlý kesin hesabý okunup, görüþülüp ibraz edildi. Vali Hacýmustafaoðlu, toplantýda yaptýðý konuþmasýnda, gündemde hükümetlerin çok önem verdiði ve þuanda görevli olan hükümet ve Baþbakan ýn da özellikle Köylere Hizmet Götürme Birliklerin deðerini ön plana çýkardýðý bir dönemin yaþanmakta olduðunu söyledi. Daha önceleri kýt imkanlarla büyük iþler yapan birliklerin son 4 yýldýr çok daha büyük hizmetler vermeye baþladýklarýný belirten Vali Hacýmustafaoðlu, Daha önce köy ve belediye kanunu hükümlerine göre kurulan ve çalýþan Köy Hizmet Birlikleri, 2005 yýlýndan itibaren çýkarýlan Mahalli Ýdare Birlikleri kanunu ile yeni bir statüye kavuþtu. Bu yeni kanun ile tüm özel idareleri ve tüm kamu kurum ve kuruluþlarý, köylere yapacak hizmetleri artýk gerekiyorsa Köy Hizmet Birlikleri kanalýyla yapýyorlar ve böylece daha hýzlý ve daha ucuz hizmet götürülmesi ve köy muhtarlarýnýn da bu hizmet götürülme iþinde söz sahibi olmalarý, gözetlemeleri, denetlemeleri mümkün olmuþ oluyor. Bilindiði gibi son üç yýldýr uygulanan çok baþarýlý bir projemiz var. Bu projemiz Köyleri Destekleme projesi olan KÖYDES projesidir. Nevþehir bu konuda Türkiye nin en baþarýlý birçok ili arasýnda yerini aldý. Nevþehir ilimiz hata 2006 yýlýnda Niðde ili ile birlikte, yüzde 100 ün üzerinde ve süresinden çok çok önce projeleri bitirerek Türkiye de kendilerine verilen görevi en iyi þekilde ve çok erken bitiren iki ilden biri oldu yýlýnda ilimiz il geneli olarak KÖYDES ten 11 milyon 950 bin YTL pay aldý. Bu senede Nevþehir in bütün alt yapýsýný çözeceðiz. diye konuþtu. 09 Mayýs 2007 Çarþamba Atletizm Dað Koþusu Milli Takýmý Vali Hacýmustafaoðlu'nu Ziyaret Etti Atletizm Dað Koþuþu Milli Takýmý 24 sporcu ve 4 antrenör ile Nevþehir'de kampa girdi. Nevþehir'de Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün Gençlik Eðitim Merkezi'nde kalan ve 2 numaralý futbol sahasýnda çalýþmalarýný 24 sporcu ile birlikte yürüten Atletizm Dað Koþuþu Milli Takýmý, Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu'nu da ziyaret etti. Antrenör Fadýl Kara, 9 Temmuz 2007 tarihinde Fransa'da gerçekleþtirilecek Avrupa þampiyonasýna katýlacak 4 aday sporcuyu seçmek için Nevþehir'de kampa girdiklerini söyledi. 4 aday sporcunun daha sonra 3 Haziran 2007 tarihinde Bursa'da yapýlacak seçmelere katýlacaðýný bildiren Kara, milli takýmda baþarýlý sporcularýn yer aldýðýný, takýmda Avrupa ikincisi, dünya ikincisi, üçüncüsü ve dördüncülerinin bulunduðunu söyledi. Daha önce de Nevþehir'de iki kez kampa girdiklerini ve her Nevþehir kampý dönüþünde baþarýlý sonuçlar elde ettiklerini belirten Kara, yörenin dað koþusu sporcularý için uygun bir kamp merkezi olduðunu kaydetti. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu da Nevþehir'in her spor dalý için kamp yapmaya iklimi ve tesisleri ile uygun bir mekan olduðunu dile getirdi. Vali Hacýmustafaoðlu, ''Ýlimizde özellikle temmuz ve aðustos aylarý spor takýmlarýmýz için en uygun aylardýr. Serin havasý ve sýfýr civarýndaki nem oraný ile tüm sporcularýmýzý Nevþehir'e kampa davet ediyoruz'' diye konuþtu. Ziyarette Vali Hacýmustafaoðlu, sporculara birer Kapadokya rozeti takarken, teknik direktör Fadýl Kara da Vali Hacýmustafaoðlu'na Atletizm Dað Koþusu rozeti taktý. DUYURU Gençlik Haftasý Atatürk ü Anma ve Spor bayramý Kutlamalarý Çerçevesinde Ýlçemizde 13 Mayýs 2007 pazar günü saat de Belediye alaný önünden baþlamak üzere, Nevþehir yolu güzergahý Hacýbektaþ-i Veli Ýlköðretim okulu önünden dönüþ, Belediye önüne kadar Atatürk ü Anma ve Halk Yürüyüþü yapýlacaktýr tüm Halkýmýz davetlidir. Elif Nur BOZKURT TANDOÐAN Hacýbektaþ Kaymakamý

7 09 Mayýs 2007 Çarþamba CHP ve DSP'ye güçbirliði baskýsý görüþmelerde ise sona gelindiði yetkililerine fakslandý. kaydediliyor. DSP Parti Meclisi üyeleri, DSP'nin TBMM'de grup kurabilmeye imkan tamamýna yakýnýnýn iþbirliðinden yana tavýr koyduðu, toplantýda tüzük tanýyacak bir sayýda kontenjana sýcak baktýðý, CHP'nin de bu konuda fazla ýsrarcý konusunun da gündeme geldiði belirtiliyor. Parti kurmaylarý ise iþbirliðinin hukuksal sonuçlarýný olmayacaðý kaydedildi. CHP ve DSP'nin ortak listelerden aday ele alýrken, her iki partinin tüzüðünün de incelendiði ve iþbirliðine engel olabilecek belirlemeleri durumunda, alýnacak oy oranýn en az yüzde 25'i bulacaðý deðerlendirmeleri Cumhuriyet mitinglerinde öne çýkan 'birleþin' çaðrýsýnýn ardýndan DYP ve Anavatan Partisi'nin birleþme kararý, 'sol'un arasýndaki görüþmenin ardýndan her iki partinin kurmaylarý, iþbirliði arayýþlarýnýn çerçevesini belirlemek üzere kollarý sývadý. düzenlemeler konusunda gerekli tedbirlerin alýnacaðý belirtiliyor. Parti Meclisi toplantýsýnda da gündeme gelen bu konunun yapýlýrken, bu durumun Türkiye'de solu yeniden iktidar alternatifi durumuna iki partisi CHP ve DSP'yi de harekete geçirdi. CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal DSP Genel Baþkaný Zeki Sezer, iþbirliði arayýþlarýný yürütmek üzere partisinden tam sorunsuz halledilmesi için iki partinin tüzüklerinin de incelenmesi kararý çýktý. getireceði kaydediliyor. Evrin Güvendik ile DSP Genel Baþkaný Zeki Sezer yetki alýrken, kurmaylar arasýndaki DSP tüzüðü ise gece geç saatlerde CHP Ankara Fransa 'milliyetçilere' teslim: Sarkozy Cumhurbaþkaný [Sesonline] Fransa'da düzenlenen cumhurbaþkanlýðý seçiminin ikinci turunu, Halk Hareketi Birliði (UMP) lideri Nicolas Sarkozy kazandý. Seçim sonu anketlerine göre Sarkozy oylarýn yüzde 53'ünü, rakibi Segolene Royal ise yüzde 47'sini aldý. Bastille meydanýnda ise olaylar çýktý ve Sarkozy'yi protesto eden yüzlerce kiþi polisle çatýþtý. Seçimlere katýlým oraný yüzde [ SODEV baþkaný Aydýn CINGI'nýn konu ile ilgili yorumu haberin devamýnda...] Saðýn 12 yýllýk iktidarýný en az 5 yýllýðýna uzatan Sarkozy, zafer konuþmasýnda tüm Fransýzlarýn cumhurbaþkaný olacaðýný söyledi. Sarkozy, dýþ politikada önceliðini AB Anayasasý'na, iç politikada ekonomiye vereceðini söyledi. Sonuçlarýn belli olmasýnýn ardýndan Paris'in Concorde meydanýnda yüzbinlerce kiþinin katýldýðý bir açýk hava partisi yapýldý. Bastille meydanýnda ise olaylar çýktý ve Sarkozy'yi protesto eden yüzlerce kiþi polisle çatýþtý. SARKOZY 17 MAYIS'TA YEMÝN EDECEK Bu arada Hizbullah, Sarkozy'yi kutladý. Hizbullah açýklamasýnda, "Fransýz halkýnýn güvenini kazandýðý için yeni Fransa Cumhurbaþkaný'ný kutluyoruz. Yeni Cumhurbaþkaný'nýn Fransýz deðerlerine daha uygun ve Ortadoðu bölgesi ya da Lübnan'da daha dengeli bir siyaset benimseyeceðini umuyoruz" denildi. BAÞBAKAN ERDOÐAN Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Fransa halkýnýn takdiridir. Saygý duymalýyýz... Temennimiz Sayýn Sarkozy'nin seçim meydanlarýnda yapmýþ olduðu açýklamalarý bundan sonra ikili iliþkilerde görmemek." ÝKÝNCÝ TURDA SARKOZY VE ROYAL YARIÞTI Ýkinci turda, 22 Nisan'daki ilk turda en fazla oyu alan Halk Hareketi Birliði (UMP) lideri Nicolas Sarkozy ile Sosyalist aday Segolene Royal yarýþtý. Seçimlerin galibi Macar bir göçmenin oðlu olan 52 yaþýndaki muhafazakar Nicolas Sarkozy oldu. Sarkozy, daha önce hükümet sözcülüðü, maliye ve ekonomi bakanlýðý ile içiþleri bakanlýðý görevlerinde bulunmuþtu. Ýlk turda Sarkozy yüzde 31.18, Royal ise yüzde oranýnda oy almýþtý. Dünkü seçimlere katýlým oraný yüzde 85.5 olarak gerçekleþti. Ýlk turu 22 Nisan tarihinde düzenlenen seçimlere katýlým oraný yüzde 84 olmuþtu. Resmi kayýtlara göre Fransa'da 44.5 milyon seçmen bulunuyor. ROYAL: "SÝYASAL MÜCADELEYE DEDAM" Ýlk seçim sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan konuþan Sosyalist aday Segolene Royal, kendisine oy verenlere teþekkür etti ve siyasi mücadelesine devam edeceðini söyledi. Royal, "Fransa'da yeni hareket baþladý, bu durmayacak. Siyasi yaþamda yenilik talebi var. Birlikte baþladýðýmýz iþi birlikte bitireceðiz, solu birleþtirme hedefi konusunda bana güvenebilirsiniz" dedi. SARKOZY NELER VAAT ETTÝ? Fransa'da cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin galibi Halk Hareketi Birliði lideri (UMP) Nicolas Sarkozy, göç ve güvenlik politikalarý ile, ekonomide daha az korumacý ve liberalliði savunan politikalarý kampanya sýrasýnda ön plana çýkarttý. Sýký göçmen politikasý: UMP liderliði dýþýnda uzun bir dönem içiþleri bakanlýðý yapan Sarkozy, ülkeye gelen yabancý göçmen sayýsýnýn düþürülmesi ve bundan sonra alýnacak göçmenlerin kabulü için çeþitli kriterlerin belirlenmesini kampanya sýrasýnda ciddi biçimde gündeme getirdi. Fransa'nýn ihtiyaç duyduðu alanlarda "seçilmiþ göçmen" alýnmasýný talep eden Sarkozy, "aile birleþmesiyle" ülkeye gelecek göçmenlerin uyumu konusunda da çeþitli ölçütler belirlenmesini istedi.» AB Anayasasý: Sarkozy, AB Anayasasý nýn onaylanarak birliðin içinde bulunduðu krizden çýkmasý konusunu, dýþ politika hedeflerinin baþýna yerleþtirdi. Seçildiði takdirde ilk ziyaretini Berlin ve Brüksel'e yapacaðýný söyleyen Sarkozy, AB Anayasasý nýn "daha basitleþtirilerek" ve "özellikle karar verme mekanizmasýnda yapýlacak reformlarla" tekrar onaylanma sürecine sokulmasýný önerdi. Sarkozy, Fransa'da referandum deðil, yeni anayasanýn parlamentonun oyuyla onaylanmasýný gündeme getirdi.» Çalýþma saatleri: UMP lideri, haftalýk 35 saatlik çalýþma süresinde esneklik sözü verirken, daha liberal politikalardan yana tutum sergiledi. Sarkozy, patronlara daha esnek ve daha az korumacý bir ekonomi sözüverirken, memur sayýsýnýn düþürüleceði vaadinde bulundu. TÜRKÝYE'YE BAKIÞI Fransa'nýn yeni cumhurbaþkaný seçilen Nicolas Sarkozy, uzun zamandýr Türkiye'ye tam üyelik yerine "imtiyazlýk ortaklýk" verilmesinde ýsrar ediyor. Sarkozy, AB'nin sýnýrý olmasý gerektiðini belirterek, Türkiye'nin coðrafi ve kültürel nedenlerden ötürü AB'ye üye olayacaðýný ileri sürüyor. Nicolas Sarkozy, son aylarda yaptýðý konuþmalarda, AB ve güney Akdeniz ülkeleri arasýnda stratejik iþbirliði anlaþmasý önerirken, Akdeniz tarafýnda Türkiye'nin buna önderlik yapabileceðini savundu. Fransa'daki siyasi gözlemciler, Fransýz iþadamlarýnýn, Türkiye'nin AB üyeliðine verdiði desteði hatýrlatarak, bu çevreyle yakýn iliþkiler içinde bulunan Sarkzoy'nin, genel seçimlerden sonra, Almanya'da Angele Merkel'in yaptýðý gibi Türkiye konusunda daha fazla esneklik göstereceði yorumunu yapýyor. ÝLK TURDA DA SARKOZY ÖNDEYDÝ Fransa'da 23 Nisan'da yapýlan cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ilk turunun galibi, saðýn adayý Nicolas Sarkozy olmuþtu. Ýçiþleri Bakanlýðý verilerine göre adaylarýn aldýðý oy oranlarý þöyle:» Nicolas Sarkozy: Yüzde 31.18» Segolene Royal: Yüzde 25.87» Francois Bayrou: Yüzde <B< Le Jean-Marie>

8 Parçalý bulutlu En Yüksek 0 C 26 En Düþük 0 C 14 Herkes Kime Oy Vermeyeceðini Biliyor 10 alýyorlar. Kýzanlar borçlu doðuyor. Ayten Özkan (21, öðrenci): Memnunum, yine AKP'ye oy vereceðim. Þenol Hýzýr (Taksici): Baykal'ýn konuþmalarý beni AKP'ye yöneltti. Esra (18, öðrenci): Ýlk kez oy vereceðim, AKP'ye vereceðim. Þahin-Fatma Elbir: AKP'ye vermeyeceðiz. Seçilecek adaylarý görmemiz ve listelerin belli olmasý lazým. Herkes oyunu kullanacak. AKP'ye oy vereceklerin kararý kesin. Sola vereceklerin gözü birleþmelerde. Çoðunluk kime oy vermeyeceðini çok iyi biliyor ama kime oy vereceði konusunda hala kararsýz. Kimileri de "son dakika"cý. BÝA (Ýstanbul) - bianet Ýstanbullulara, rasgele, oylarýný kime vereceklerini sordu. Çoðu, kime vermeyeceði konusunda kararlý ama kime vereceðini hala düþünüyor. Ýþte cevaplar: Murat (26, otoparkçý): Oy vereceðim kiþi Erdoðan'dan daha mý iyi diye soruyorum. Mitinglere katýldým. CHP ve DSP birleþirse onlara vereceðim, birleþmezlerse AKP'ye. Aslan Kýlýç (35, otoparkçý): MHP'ye vereceðim. Aslýnda AKP iyi gidiyor ama tavýr olarak MHP'ye veriyorum. Ayla Yýldýz (30, Sendika çalýþaný): EMEP'e vereceðim, AKP'nin kazanacaðýný tahmin ediyorum. Þencan Karatay (24, Ýþsiz): Ýþçi Partisi'ne vereceðim, sandýktan AKP çýkacak. Devrim Kartal (Endüstri Mühendisi): CHP- DSP birleþirse, onlara, yoksa, seçim anketlerinde kim önde görünüyorsa ona vereceðim. Rasim Demirci (25, seyyar): AKP'ye vereceðim. Gül'ün cumhurbaþkanlýðýný engellediler. MHP'ye verirdim aslýnda. Eskiden "Doðu kökenliler"e ikinci sýnýf vatandaþ muamelesi yapýlýyordu þimdi biz öyle olduk. Münir (29, seyyar): Oy vermeyeceðim, kime versek durum deðiþmiyor. 1 veriyorlar, Mükerrem Çolakoðlu (57, ev kadýný): Kararsýzým ama AKP'ye vermeyeceðimi biliyorum. Önceki seçimde Ýsmail Cem'e vermiþtim. O da rahmetli oldu. Ýhsan Baþöz (35, serbest meslek): Belli deðil ama AKP'ye kesinlikle oy vermeyeceðim. Belki CHP'ye. Ömer Alpdoðan (25, garson): AKP'ye vereceðim, öylesine. Bir önceki seçimde CHP'ye oy vermiþtim. Faik Edip Öztürk (54, otelci): CHP'ye oy vereceðim. Sol birleþirse yüzde 25'i zorlar. DYP-ANAVATAN yüzde 12 oy alýr bence. Aziz (40, simitçi): Bilmiyorum. Zamanýnda ANAVATAN'a da verdik, DYP'ye de verdik. AKP'ye de verdik. Cüneyt (26, taksici): AKP'ye vereceðim. Gül'ün adaylýðýný engellemeleri iyi olmadý. Bugüne kadar hep meclis seçti cumhurbaþkanýný. Neden þimdi seçemiyor? Ece Ekinci (23, öðrenci): Kararsýzým, herhalde son anda CHP'ye veririm. Çaðrý (18, öðrenci): DP'ye oy vereceðim. DYP-ANAVATAN birleþmese CHP'ye verecektim oyumu. Ama DP, AKP'ye karþý daha güçlü bir rakip olacak. O kadar karýþtý ki her þey. Ayfer (Öðrenci): Boþ atmayý düþünüyorum. Hepsi ayný. Yeliz (Öðrenci): Yazlýkta olacaðýz, oy kullanmayacaðým. Mehmet (seyyar satýcý): CHP'ye. Ben Kýbrýs Gazisiyim, AKP Yunanlýlara banka sattý, akýllý insan bunlara oy vermez. Güner Güneþ (Öðretmen): Birleþmeleri bekliyorum. Oy vermeye yazlýktan geleceðim. Mehmet Seke (Grafiker): Büyük ihtimal oy kullanmayacaðým. Kullanýrsam, tepki oyuyla AKP'ye vereceðim. Ülkenin asker yönetiminde olmadýðýný göstermek istiyorum. Esra (Terzi): AKP'den gayet memnunum. Sýkýntýyý büyükler yaratýyor. Yusuf Zeynel-Yusuf Kadriye: Erdoðan'ý tutuyoruz. Makedonya'da türban sorunu yok. Ýsmail Hakký Köse (Taksici): Uzan'a vereceðim. Onun insancýl yönünü, görgüsünü beðeniyorum. Bence AKP'yi en çok o zorlayacak. 'Dünya doðalgaz çýkarmak için 3 trilyon dolar arýyor' Enerji Bakanlýðý'ndan Nilgün Açýkalýn, kullanýmýnda petrolün yerini almasý beklenen tahmin edildiðini kaydetti. Türkiye'nin ithalatçý ve ayný zamanda dünyanýn en hýzlý dünya enerji ihtiyacýnýn 2030 yýlýna kadar doðalgazý daha çok çýkarmak için seferber jeopolitik açýdan çok önemli bir bölgede büyüyen enerji pazarlarýndan biri olan AB'de yüzde 60 artacaðýný, sadece doðalgaz oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý bulunduðunu kaydeden Açýkalýn, "Türkiye, de 1990'dan bu yana toplam enerji talebinin üretmek için toplam 3 trilyon dolara gereksinim olduðunu söyledi ANKA - ANKARA - Dünya enerji Transit Petrol Boru Hatlarý Dairesi Baþkaný Nilgün Açýkalýn, dünya enerji ihtiyacýnýn 2030 yýlýna kadar yüzde 60 civarýnda artacaðýný belirterek, ayný dünya ispatlanmýþ petrol rezervlerinin yüzde 73'üne ve doðalgaz rezervlerinin yüzde 72'isine sahip bölgelerle komþu. Bu aþamada Türkiye, doðalgaz sektöründe güçlü ve önde her yýl düzenli olarak yüzde 1 artýðýna dikkat çekti. Açýkalýn, AB'nin ithalata baðýmlýlýðýnýn 2025 yýlýna kadar daha da artacaðýný söyledi. dönem içerisinde sadece doðalgaz üretim çalýþmalarý için yaklaþýk 3 trilyon dolara ihtiyaç olduðunu söyledi. Nilgün Açýkalýn, Türkiye'de 2006 yýlýnda 30 milyar metreküpe ulaþan doðalgaz tüketiminin 2010 yýlýnda 44 gelen oyunculardan biri olarak önemli roller üstlendi" dedi. Dünya enerji ihtiyacýnýn 2030 yýlýna kadar yüzde 60 civarýnda artacaðýna iþaret eden Açýkalýn, petrol ve doðalgazýn enerji içerisindeki paylarýný koruyacaðýný ifade etti. Açýkalýn, özellikle 2030 yýlýna kadar sadece doðalgaz üretim çalýþmalarý için yaklaþýk 3 "Önümüzdeki 20 yýlda Avrupa'da toplam enerji talebi yaklaþýk yüzde 45 artacak" diyen Açýkalýn, 2010 itibarýyla doðalgazýn birincil enerji tüketimindeki payýnýn ise yüzde 27'ye yükseleceðinin tahmin edildiðini söyledi. 2017'ye kadar Avrupa'nýn Rus gazýna olan baðýmlýlýðýnýn devam edeceðine iþaret eden milyar metreküpe, 2015 trilyon dolara ihtiyaç olduðunun altýný çizdi. Açýkalýn, "Rusya'nýn da ihraç gelirlerinden yýlýnda ise 54 milyar 'Dengeler hassaslaþýyor' dolayý Avrupa'ya baðýmlý olacaðý hassas metreküpe yükseleceðinin Açýkalýn, dünyanýn en büyük doðalgaz denge damgasýný vuracak" dedi.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı