%50 ye varan indirimler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "%50 ye varan indirimler"

Transkript

1 Stat ihalesini protesto edecekler Çorum Halk Dayanýþmasý tarafýndan yapýlan açýklamada, "Çorum halkýnýn yýllardýr kullandýðý stadyum ve çevresindeki spor alanlarýnýn yýkýlýp yerine dev binalar, alýþveriþ merkezleri yapýlmasýný istemiyoruz" denildi. "Çocuk ve gençlerimizle birlikte on binlerce insanýn rahat bir nefes aldýðý, spor yaptýðý, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiði bu yaþam alanlarýnýn ranta açýlmasýný kabul etmiyoruz" ifadelerinin yer aldýðý açýklamada... 6 DA Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 25 AÐUSTOS 2015 SALI 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: "Hükümet kurulamamasýnýn bedelini iþ dünyasý aðýr ödüyor" AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Bazý partili yöneticilerin de katýlýmýyla gerçekleþtirilen ziyarette iþ dünyasýnýn sorunlarý ve talepleri görüþüldü. "Toplu sözleþmede hýsýmlýk bir çeyrek altýn bile etmedi" BASK Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam, toplu sözleþme döneminde saðlanan anlaþma üzerine yaptýðý açýklamada hükümet ile yetkili sendikalar arasýnda yürütülen toplu sözleþme görüþmelerinde "Dað fare doðurdu" dedi. 2 DE Ayrýca TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ziyarette, Çorum'un üretim, istihdam, dýþ ticaret ve yeni yatýrýmlar baþta olmak üzere ekonomik yapýsý hakkýnda bilgiler verdi. Ziyarette seçimlerin ardýndan siyasi çalýþmalarýn ara verilmeksizin devam ettiði, Çorum'daki vatandaþlarla, sivil toplum kuruluþlarýyla, esnafla bir araya gelindiði aktarýldý. 7 DE Sedat Canbolat Kýzýlay kurban baðýþlarýný bekliyor 2007 yýlýndan beri vekaletle kurban kesim kampanyasý düzenleyen Türk Kýzýlayý, bu yýlki kampanyasýnda da hayýrseverlere "Kurban Vekaletinizle Tüm Yýl Bayram" sloganýyla sesleniyor. Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat yaptýðý yazýlý açýklamada, "Türk Kýzýlayý'nýn artýk geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasý 2015 yýlýnda da devam ediyor. 5 TE Hayati Çam Osmancýk'ýn uzman doktor sorunu çözülüyor AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý son haftalarda bazý þikayetler ve sorunlar yaþandýðý iddia edilen Osmancýk Devlet Hastanesine bir ziyarette bulundu. Beraberinde AK Parti Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar ve Baþkan Yardýmcýsý Ercan Aslan'la beraber gittiði hastanede Baðcý, Baþhekim Dr. Yüksel Yücel ve Hastane Müdürü Atilla Çaðlar'dan bilgi aldý. 6 DA "Her yönetici, küçük esnafý ve sanatkarý dikkate almalýdýr" AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý beraberinde AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar ve Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ercan Aslan ile birlikte Osmancýk'ta Sivil Toplum Kuruluþlarýný ziyaret etti. 5 TE Temmuz'da 571 konut satýldý Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %13,5 oranýnda artarak 96 bin 589 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 17 bin 182 konut satýþý ile en yüksek paya (%17,8) sahip oldu. 3 TE Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübünden 3 yarýþma Çorum Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü 3 kategoride yarýþma düzenledi. Çorum Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü öðrencileri arasýnda en güzel yüzünden Kur'an-ý Kerim okuma, Ezbere Kur'an okuma ve bilgi yarýþmasý yapýldý. 5 TE Çiftçiye toprak analizi uyarýsý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, toprak analiz desteðinden yararlanmak için son tarihin 1 Eylül 2015 olduðunu belirterek, destekten yararlanacak... 2 DE ÝHH'dan Arýnç'a Mavi Marmara tepkisi! ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn tarihinde katýldýðý bir tv programýnda Suruç'taki bombalý saldýrý olayý ile Mavi Marmara'yý karþýlaþtýrarak talihsiz açýklamalarý olduðunu ifade ederek ÝHH'nýn konu hakkýnda açýklama yayýmladýðýný ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz açýlýþa katýlmak üzere yarýn Çorum'a gelecek. 3 TE Kargý Kýzýlýrmak HES'i Bakan Yýldýz açacak 7 DE Selim Özkabakçý 2015 TEOG lise nakil sonuçlarý açýklandý Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) kapsamýnda öðrenci alan liseler için yapýlan ilk nakil döneminin sonuçlarý bugün dün açýklandý. Ýlk dönem nakil sonuçlarýna göre 230 bin kontenjan hala boþ. 7 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA Çiftçiye toprak analizi uyarýsý :19 05:53 12:49 16:32 19:34 20:59 Sultan Selim Hân'ýn, Halep'i fethi (1516) - Þapka Devrimi (1925) - Sam rüzgârlarýnýn sonu - (Afyon) Zafer Haftasý Ýnsanlarýn en üstünü, îmâný olan âlimlerdir. Hadis-i Þerif Günün Þiiri AÇ AÐZINI KARANLIK Ýþim gücüm bu benim Sorguya çekmek gerçeði Sevginin rüzgarý ak da Savaþýn bayraðý niçin kara Bütün suçum bu benim Evreni kucaklamak Çözmek kör düðümleri Sonra bildiðiniz gibi Gecenin içine attýlar beni Kirden pasaktan gecenin Ta dibine yuvarlandým Sevindiler gerisin geri Acýya öfkeye bulandým Aç aðzýný karanlýk Diþlerini sayacaðým Eðilip aldý beni yerden Halk anam güzel anam Yýkadý kirimi pasýmý Aðrýmý acýmý silkeledi Toz alýr gibi aldý öfkemi Sýcacýk et koynunda Yýllarca ýsýttýktan sonra Yeniden doður beni Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, toprak analiz desteðinden yararlanmak için son tarihin 1 Eylül 2015 olduðunu belirterek, destekten yararlanacak çiftçilerin analizleri bu tarihe kadar mutlaka yaptýrmalarý gerektiðini bildirdi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, bu üretim sezonu için toprak analizi yaptýrýlmasý gereken tarihin 1 Kasým 2014'te baþladýðýna dikkati çekerek, "Toprak analizi desteði ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin toprak analizlerini Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca yetkilendirilmiþ laboratuvarlarda, 1 Eylül Salý gününe kadar yaptýrmalarý zorunludur. Aksi halde bu desteklemeden yararlanmalarý mümkün deðildir" dedi. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapýlacaðýnýn altýný çizen Bayraktar, "Her analiz, en fazla 50 dekarlýk bir tarým arazisini temsil eder. Toprak analizlerini yaptýran çiftçilerimizin, yetkilendirilmiþ laboratuvarca onaylanmýþ Toprak Analiz Formlarýný, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk il ve ilçe müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir" bilgisini verdi. -ÇKS'YE KAYITLI OLMAK ÞART- Bayraktar, þöyle devam etti: "Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn mazot, gübre ve toprak analizi desteklemelerine iliþkin tebliðine göre, arazi miktarý en az 1 dekar olan Çiftçi Kayýt sistemi ÇKS'ye kayýtlý üreticilerimize toprak analizi destekleme ödemesi yapýlacak. Bu destek çerçevesinde çiftçilerimize dekar baþýna 2,5 lira ödeme yapýlacak. ÇKS'ye kayýtlý olup, üretim alaný 50 dekar ve üzerinde olan her bir tarým arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için yetkilendirilmiþ laboratuvarlarda 1 Eylül'e kadar toprak analizi yaptýrmasý zorunludur. 50 dekarýn altýndaki tarým arazisi için bu þart aranmamaktadýr. Desteklerden yararlanacak çiftçilerimizin olasý sýkýþýklýklara meydan vermemek için son günü beklemeden toprak analizi yaptýrmalarý önemlidir." -TOPRAK ANALÝZÝNÝN ÖNEMÝ- Yüksek verim ve kaliteli üretim için gerekli unsurlarýn baþýnda dengeli ve düzenli gübrelemenin geldiðine iþaret eden TZOB Genel baþkaný Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Dengeli ve düzenli gübrelemenin yolu da toprak analizinden geçmektedir. Bitkinin düzgün bir þekilde büyümesi ve geliþebilmesi için ihtiyaç duyduðu bitki besin maddelerinin düzeyinin tespiti ise ancak toprak analiziyle mümkündür. Toprak analizi sonucuna göre hangi gübreden ne kadar, ne zaman ve nasýl verileceði tespit edilir. Doðru gübre kullanýmýyla üreticilerimiz gereðinden fazla gübreleme yapmayacaðýndan maddi kayba uðramadýðý gibi, bitki de optimum fayda elde etmiþ olmaktadýr.ayrýca yanlýþ gübre kullanýmýndan kaynaklan üründe meydana gelebilecek olasý zararlar da engellenmiþ olur. Bu nedenlerle üreticilerimizin gübre kullanmadan önce mutlaka toprak analizini yaptýrmasý ve alacaðý analiz raporuna göre gübre kullanmasý gerekmektedir." "Toplu sözleþmede hýsýmlýk bir çeyrek altýn bile etmedi" Giydim yeni giysilerimi Çýktým yeni bir yola Yeni ayaklarýmla yürüdüm Yeni gözlerimle baktým dünyaya Günaydýn dedim yeni sesimle Baþý sevda dolu bir deða Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9530 2,9539 EUR 3,4022 3,4048 STERLiN 4,6491 4,6585 2,4592 2, JPY YENi Ali YÜCE HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Hayati Çam BASK Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam, toplu sözleþme döneminde saðlanan anlaþma üzerine yaptýðý açýklamada hükümet ile yetkili sendikalar arasýnda yürütülen toplu sözleþme görüþmelerinde "Dað fare doðurdu" dedi. Toplu sözleþme sürecinin kötü yönetildiðini iddia eden Hayati Çam, "Görüþmeler baþlamadan önce yetkili sendikalarý defalarca uyardýk yýlýnda yaþanan kayýplar için revize toplu sözleþme imzalanmadan ve hükümetin yýllarý için öngördüðü hedeflenen enflasyon rakamlarýnýn görüþme masasýný kýsýtlamayacaðý Hükümet tarafýndan kamuoyuna açýklanmadan toplu sözleþme masasýna oturmayýn dedik. Uyarýmýzý dinlemediler. Görüþmelerde, "kapsam dýþýna çýkmayýn, mali konulara yoðunlaþýn, diðer konularý her zaman görüþürsünüz" dedik, kulak týkadýlar. Kapsam dýþýna çýkacak sendikalar memuru peþkeþ çekecek, dedik, haklý çýktýk. Keþke haklý çýkmasaydýk. Masaya oturan konfederasyonlara, "Ortak söylem geliþtirin, birlikte hareket edin" dedik, dudak büktüler. Yer kavgasý bile pazarlýðýn önüne geçti. Konfederasyonlar tekliflerini 27 Temmuz günü vermelerine raðmen, iktidar kendi teklifini, 22 gün sürecek görüþmelerin 14 gününü çalarak ancak 14 Aðustos günü masaya sunabildi. Ýktidar, süreci teklif hazýrlýðý ile oyalarken, yetkili sendikalar kapsam dýþý konularý "müjde" diye kamuoyuna sundular. Masaya oturan sendikalar, pazarlýk öncesinde yaptýklarý destansý açýklamalarýný masaya oturunca unutmayý alýþkanlýk haline getirdiler. Ýyileþtirmeyi unuttular. % 20'leri aþan taleplerini unuttular. Refah payýný unuttular. Tüm ödemelerin tabana aylýða yansýtýlmasýný unuttular. Masaya oturan sendikalar, bir ay önce kamuoyuna açýkladýklarý talepleri için hiçbir çaba göstermediler, sözlerinin takipçisi olmadýlar" dedi. Çam açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Bilindiði üzere 7 Haziran seçimlerine 5 gün kala kamu iþçileri 7. ikramiyelerini alýrken, memur sendikalarý seçim öncesinde masada yakaladýklarý Hükümetten 1 kuruþluk bir ikramiye istemeyi bile akýllarýna getirmediler. Kamu iþçileri 2 tam, 4 yarým ve 1 denge ödeneði olmak üzere toplamda her yýl 7 ikramiye alýrken, memurlarýn 1 kuruþluk bir ikramiye bile alamamalarý akla, mantýða ve vicdana sýðmamaktadýr. Hele hele toplu sözleþme kapsamýnda olmasýna raðmen ikramiyenin, yasayý bile bilmeyen sendikalarca gündeme getirilmemesi ayrý bir utançtýr. Dolarýn süratle yükseldiði, beklenen enflasyonun hedeflenen enflasyonun iki katýna çýkacaðýnýn anlaþýldýðý bir dönemde 2016 yýlý için yüzde artýþ, beklenen enflasyon oranýný bile karþýlamaktan uzaktýr. Memurlar her yýl Mayýs ayýndan itibaren yüzde 15'lik vergi diliminden yüzde 20'lik vergi dilimi geçilmesi nedeniyle doðacak ek kayýplar hatýrlanmamýþtýr Ocak ayýnda vergilere yapýlacak asgari yüzde 12'lik artýþýn getireceði yükün memurlara yansýmasý da hesaba katýlmamýþtýr. Memurlar 2015 yýlý için enflasyon farký dahil % 7,76 artýþ alýrken, ayný dönemde kamu iþçileri ayný Bakanla imzaladýklarý toplu sözleþmede 50 ila 100 lira iyileþtirme + yüzde 11, 3 artýþ + 7. ikramiye olarak 500 lira denge ödeneði olmak üzere, toplamda yüzde 21,5'e varan oranlarda artýþ almýþ olmalarý, iþçi sendikalarýnýn baþarýsý iken, memur sendikalarýnýn yüz karasýdýr. Sonuçta dað yine fare doðurmuþtur. Toplu sözleþme görüþmeleri bir kez daha hüsranla sonuçlanmýþtýr. En düþük aylýk alan (750 dolar) memurun görüþme sürecinde dolar bazýndaki kaybý 3-21 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda Merkez Bankasý döviz alýþ kuruna göre net 106 lira 50 kuruþtur. Aylýklar arttýkça kayýplar katmerlenmektedir. Bu sadece 21 günlük kayýptýr. Hükümetin ilk teklifine yaptýðý toplamda % 3'lük revize artýþ, 21 günlük kaybýn bile yarýsý kadardýr. Toplu sözleþme görüþmeleri yandaþ sendikacýlýðýn da, hýsým sendikacýlýðýnýn da, hasým sendikacýlýðýnýn da iflas ettiðini göstermektedir. iktidarla hýsýmlýk, hükümetin ilk teklifinin üzerine yapýlan yüzde 3'lük revizede bir çeyrek altýnýn yarýsý kadar bile etmemiþtir. Gece yarýsý Baþbakan ile görüþmelerin de göz boyamadan öteye geçmediði anlaþýlmýþtýr. Netice itibariyle 2016 ve 2017 yýlý artýþlarý memurlar arasýnda hayal kýrýklýðý yaratmýþtýr. Erken seçime giden iktidar elden kaçýrýlmýþtýr. Açýklanan artýþlara raðmen ortalama memur aylýðý, konfederasyonlarýn her ay açýkladýklarý yoksulluk sýnýrýnýn yarýsýnýn biraz üzerindedir. Bunun anlamý, yetkili sendika ve konfederasyonlarýn memurlarýn ve emeklilerinin yoksulluðuna razý olmalarýdýr. Süreçte görüþülüp karara baðlanan diðer konular, yýllardan beri iktidarlarýn ve pazarlýða oturan sendikalarýn vurdumduymazlýklarý nedeniyle biriken, sorumlularýnýn iktidar ve yetkili sendikalarýn olduðu konulardýr. Memurlarýn birikmiþ sorunlarýnýn baþarýsýz toplu sözleþmeyi perdelemek amacýyla makyaj malzemesi olarak kullanýlmasý esef vericidir. Üç haftalýk sendikacýlýkla sendikacýlýk yapýlamayacaðý açýktýr. Memurlar, yetkili sendika ve konfederasyonlarýn profesyonel yöneticilerinden yoksulluk sýnýrýnýn altýnda aylýk alan olup olmadýðýný merak etmektedir." Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 ÝHH'dan Arýnç'a Mavi Marmara tepkisi! ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn tarihinde katýldýðý bir tv programýnda Suruç'taki bombalý saldýrý olayý ile Mavi Marmara'yý karþýlaþtýrarak talihsiz açýklamalarý olduðunu ifade ederek ÝHH'nýn konu hakkýnda açýklama yayýmladýðýný ifade etti. Selim Özkabakçý, ÝHH tarafýndan yayýmlanan açýklama hakkýnda þu bilgileri verdi: "Sayýn Bakaným, tarihinde katýldýðýnýz bir TV programýnda Suruç'taki bombalý saldýrý olayý ile Mavi Marmara'yý karþýlaþtýrarak "Bazen bir yere sevk edilen insanlara hamasi bir nutuk etkili olabilir. Birisinin bir kararý etkili olabilir. Aklýnýza yatmayan bir iþte yönlendirilmiþ olabilirsiniz. Daha tatmin olsunlar diye söyleyeyim; Mavi Marmara olayý benim Baþbakan vekilliðim döneminde oldu. Fevkalade üzüldüm... Mavi Marmara'ya uluslararasý sularda Ýsrail'in tecavüzüne uðradý, korsanlýkla 9 tane yurttaþýmýz hayatýný kaybetti... Bu Mavi Marmara Ýstanbul'dan nasýl yola çýktý? Bandýrasýnda neden Türk Bayraðý yoktu? Kim bunu sevk etti? Kendilerine yola çýkmayýn dendiði ya da denmediði var mý? Bu konular ta tecavüzün olduðu noktaya kadar bilgilerim dâhilinde kafamda topladým. "Þüpheci tavrým hem Mavi Marmara'yadýr hem Suruç'adýr' "Türkiye'den bazýlarý tazminatý reddeden, ölenlerin yakýnlarýný saldýrtan ve bir kamuoyu meydana getirmeye çalýþan bir iþin içine girdiler. O zaman ben dedim ki, 'Türkiye'nin dýþ politikasýný filan dernek falan dernek belirlemiyor. Bu siyasi bir iþtir. Bu hükümet iþidir. 'Bana Baþbakan'ýn verdiði talimat' Tazminat görüþmelerini bitir. Hakperest bir ölçüde tazminatlarý alalým. Özürle birleþtirelim. Sonra da Gazze'deki abluka konusunda talepleri tekrarlayalým.' Ama maalesef Mavi Marmara'yý yola çýkaranlar, tazminat konusunu akamete uðratmak için büyük bir güçle çalýþtýlar. Þimdi ben þuradan geliyorum. Bu meselede de (Suruç) kurban seçilmiþ olabilirler. Kendi iradeleriyle de gelmiþ olabilirler. Ama ben bütün sorulara, en azýndan bir soruþturma evresi içerisinde cevap bulmak zorundayým." þeklinde beyanlarýnýz oldu. Daha önce de Mavi Marmara süreçleri hakkýnda farklý zamanlarda farklý açýklamalarda bulunmuþtunuz. Planlama ve hazýrlýk aþamasý dahil olmak üzere tüm süreci tamamen þeffaf olarak yönetilmiþ Gazze Özgürlük Filosu'nun, Baþbakan Yardýmcýsý olduðunuz, tüm detaylara vakýf olma yetkiniz olduðu bir konumda sizin için "müphem taraflarýnýn olduðunu" söylemeniz bizleri ve kamuoyunu þaþýrtmýþ ve üzmüþtür. Gazze Özgürlük Filosu'nun Türkiye ayaðýnda yapýlan her iþlem, gemilerin alýnmasý ve yükleri, organizasyonunun ne þekilde yapýldýðý, baþta o dönem Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan, Dýþiþleri Bakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu olmak üzere, ilgili devlet kurumlarý ve yetkililerince bilindiði gibi, kamuoyunca da bilinmekteydi. Zira, Filonun tüm hazýrlýk aþamasý, sürekli kamuoyu ile paylaþýlmaktaydý. Bir Hukuk Devleti olan Türkiye'nin meþru bir Sivil Toplum Kuruluþu olarak, hukuka ve mevzuata uygun bir þekilde bu süreci yönettik. Vakfýmýz her türlü faaliyetini de meþru bir zemine oturtmaktadýr. Hele ki Vakfýmýz, Gazze yönetimini ve halkýný düþman gören Ýsrail devletine raðmen organize ettiðimiz bu yardým hareketinde, dünya halklarý nazarýnda her türlü hile, tuzak ve manipülasyonu profesyonelce yapmasýyla ün salmýþ Siyonist bir rejime karþý "hukuk içerisinde kalma"nýn ne kadar elzem olduðunu bilebilecek basirettedir. Kaldý ki, Gazze Özgürlük Filosu, gemileri ve yükleriyle her bir cüzü halkýmýza ait olup, halkýmýzýn maddi-manevi desteði ve emeðiyle hareket edebilmiþtir. Bu nedenle her adýmýmýzda þeffaf olma zorunluluðumuzu halkýmýza karþý bir borç addettik. ÝHH Türkiye halkýndan, Ýslam dünyasýndan hatta Hristiyan ve birçok Yahudi topluluktan aldýðý güveni, þeffaflýðýna ve eminliðine borçludur. Hristiyan, Yahudi, Budist, Ateist birçok kiþi böylesine teveccüh ve güven duyarken, ümmetin bir deðeri olan Türkiye halkýnýn kurumu olan ÝHH'ya hiçbir gerekçe ve delil göstermeden böyle bir suçlama yapmanýz haksýzlýktýr. Mavi Marmara gemisine yapýlan insanlýk dýþý saldýrýdan sonra, Türkiye hükümeti Baþbakaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan "koordinatör" olarak atanmanýzdan sonra, Mavi Marmara maðdurlarýnýn avukatlarýnca bilgilendirilmiþ olmanýza raðmen, mezkur TV programýndaki bazý sorularýnýzý anlamlandýramamakla birlikte, yine de burada izah etmeye çalýþalým. TV programýnda, "Mavi Marmara gemisinin neden Türkiye bayraðý ile yola çýkmadýðýný" soruyorsunuz? Mavi Marmara gemisinin ve diðer gemilerin satýn alma süreci, ülkemiz yetkili makamlarýnýn resmi evraklarýnda mevcuttur. Mavi Marmara gemisi, satýn alýnmadan önce sadece ulusal sularda seyr-ü sefer yapan bir gemiydi. "Uluslararasý sularda bayrak dalgalandýrabilmesinin, Türkiye Denizcilik mevzuatýyla mümkün olmadýðý" Türkiye'nin Denizcilik iþletmeleri bürokratlarýnca tarafýmýza bildirilmiþtir. Bu nedenle, mevzuatý uygun olan ve o sýrada kiralanmak üzere hazýr bulunan bayraklardan Komorlar Birliði devletinin bayraðý ile uluslararasý sulara çýkma izni alýnabilmiþtir. Kaldý ki, çok iyi bildiðiniz ve hatýrlayacaðýnýz gibi, 2011 yýlýnda Gazze'ye gitmek üzere ikinci filo için baþvurduðumuzda, her tür teknik donanýmý hazýr ve mevzuata uygun olduðu halde Mavi Marmara'ya Türkiye bayraðý ile uluslararasý sulara açýlma yetkisi ve izni, sizin de üyesi olduðunuz Türkiye Hükümeti tarafýndan verilmemiþtir. Bahsi geçen TV programýnda, Mavi Marmara saldýrýsýna iliþkin olarak yürütülen hukuk mücadelesine ve þehid ailelerine dâir söylediklerinize gelince; Sizler de bir hukukçusunuz ve bu kimliðinizle olayýn "koordinatörü" olarak hükümet tarafýndan atandýnýz. Maðdurlarýn avukatlarý olan Av. Dr. Ramazan ARITÜRK ve Av. Cihat Gökdemir'in sizlere sunduðu detaylý raporlarla ve þifahi bilgilendirmelerle, maðdurlarýn haklarý için Mavi Marmara sürecinin tüm detaylarýna vakýf olduðunuz halde, CNNTürk televizyonunda, 01 Nisan 2013 tarihinde verdiðiniz beyanat ile, tüm þehit ailesi ve maðdurlarýnýn çok büyük bir tepkisine sebebiyet vermiþtiniz. Oysa ulusal veya uluslararasý emsal vakýalar ve emsal mahkeme kararlarý, sizin beyanlarýnýzýn tamamen aksi yönündeydi. Yukarýda adý zikredilen avukatlarca, emsal vakýalar ve emsal kararlara iliþkin tarafýnýza bir rapor da sunulmuþken, beyanýnýzýn Mavi Marmara maðdurlarý aleyhine ve saldýrgan Ýsrail lehine olmasý, kamuoyunda þaþkýnlýk ve kýzgýnlýk yaratmýþtýr. Bu beyanatlarýnýzla ilgili dönemin Dýþiþleri Bakaný Sayýn Ahmet Davutoðlu'nun evinde þehit aileleri ile bir araya geldiðinizde, ailelerin size olan tepkisini bizzat müþâhade ettiniz. Sayýn Dýþiþleri bakanýmýzýn hânesinde, hiçbir þehid ailesinin baský altýnda olmadan, kendi fikirlerini sarahaten beyan ettiðine de þâhitlik ettiniz. Bunun yanýnda, þehid ailelerince ve maðdurlarca, Mavi Marmara saldýrýsýndan sonra hükümetinizin her düzeyde ortaya koyduðu emek, çaba ve baþarý, takdir, teþekkür ve dualarla sizlere iletildi. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý olarak da bütün bu süreçte hükümetinizin verdiði destek ve çaba, görev ve sorumluluk dairesinde olanlar dâhil olmak üzere kamuoyuna defaten ilan edildi. Ýsrail'den döndüðümüzün hemen ertesi günü baþlattýðýmýz Mavi Marmara Hukuk mücadelemizin, savcýlýk iddianamesinin kabul edildiði güne kadarki sürecinde, Ýstanbul Adliyesi'nde ve Adalet Bakanlýðý'nda birçok engellemelerle muhatap olduk. O dönemde Mavi Marmara davasýna engel olmaya çalýþan ve dikkatini çektiðimiz Adalet Bakanlýðý içerisindeki yapýlanmalar, Aralýk sürecinde açýða çýkmýþtýr. Bu yapýlanmalarla da o dönemde ayrý ayrý mücadele etmek zorunda býrakýldýk. Aradan geçen 5 senede, tüm haklýlýðýmýz aþikâr bir þekilde ortaya çýkmýþken, þahsýnýzýn "Mavi Marmara hareketine þüpheyle yaklaþma ve þehid ailelerini üzerinize salma" beyanýnýzý, asla kabulü mümkün olmayan ancak hitâbetin büyüsüyle söylenmiþ sözler olarak anlamak istiyoruz. Mavi Marmara sürecinin herhangi noktasýnda, sizin için açýk olmayan, bilinmez olan þüphe uyandýran hangi husus varsa, belge ve detaylarýyla sizi aydýnlatmamýz için bize bir telefonla dahi ulaþabileceðinizi biliyorsunuz. Bu konuda tekrar teklifte bulunuyoruz. Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesindeki melun patlama ile Mavi Marmara'yý karþýlaþtýrmanýz ise, sizin adýnýza büyük bir talihsizlik olmuþtur. Çok uzun yýllar bu memlekete hizmet vermiþ bir siyasetçi olarak Türkiye halký ve þehit ailelerinin yüreðini sýzlattýnýz. "Bugün olsun tereddüt etmeden eþimi, çocuðumu Mavi Marmara'yla Gazze'deki yetimlere, mazlumlara tekrar gönderirdim, hatta ben de beraber giderdim" diyen ailelerin yüreðinde býraktýðýnýz burukluðu tahmin edebilseydiniz, onlarý üzmemeyi hiçbir dünyevi makama deðiþmezdiniz. Þüphesiz en büyük mesuliyetimiz Rabbimizedir. Sizin, bizim hepimizin zulme karþý ortaya koyduðumuz en ufak çaba, Rabbimizin muhabbet ve rahmetini bulur. Bu çabalarý horlamak, kötülemek ise Allah-u Teâlayý memnun etmeyeceði gibi, mazlumu daha da zayýflatýp zalimi güçlendirecektir. Sizin bulunduðunuz konumdaki açýklamalarýnýz, Ýsrail'i ve Ýsrail dostlarýný çok sevindirmiþtir. Þehitlerin, mazlumlarýn hakký-hukuku ile hesap gününe ulaþmak çetindir. Allaha emanet olunuz..." Belediye'den üç mahallede semt sahasý çalýþmasý Çorum Belediyesi, gençlerin daha iyi ortamlarda spor yapmalarý amacýyla þehir genelinde semt sahalarý yapmaya devam ediyor. Fen Ýþleri Müdürlüðü bünyesinde yürütülen semt sahasý çalýþmalarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ulukavak Mahallesinde yeni bir semt sahasý, Mehmetçik Parký içerisinde bulunan semt sahasýný turnuvalar yapýlacak þekilde büyüteceklerini ve Akkent Mahallesinde bulunan semt sahasýnýn da bakým ve onarým çalýþmalarýnýn baþladýðýný söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sporu Çorum'un geneline yaymak, herkesin yaþadýðý yerde spor yapmasýný ve daha saðlýklý yaþamasýný temin etmek için mahalle semt sahalarýný önemsediklerini vurguladý. Çorum'da bu zamana kadar yapýlan 6 tane semt sahasýnýn 5 tanesinin kendi dönemlerinde yapýldýðýnýn altýný çizen Baþkan Külcü, "Þimdi de Ulukavak Temmuz'da 571 konut satýldý Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %13,5 oranýnda artarak 96 bin 589 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 17 bin 182 konut satýþý ile en yüksek paya (%17,8) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u, 10 bin Mahallesi'ne yeni bir sentetik çim saha yapma çalýþmasý baþlattýk. Semt sahasý yanýnda bulunan basketbol sahasýný da bakýma aldýk. Semt sahasýný tamamlandýktan sonra etrafýna EPDM yürüyüþ yolu yapacaðýz" dedi. Bu tür çalýþmalarla birlikte þehre nefes aldýrdýklarýný, mahalle sakinleri için uygun dinlenme ve buluþma ortamlarý oluþturduklarýný vurgulayan Baþkan Külcü, "Þehrimize yapmýþ olduðumuz semt sahalarýný hemþehrilerimize hem armaðan ediyor hem de emanet ediyoruz" dedi.ýkbal bölgesine yapacaklarý semt sahasý, Mehmetçik Parký'ndaki spor sahasýnýn geniþletilmesi ve Akkent'teki sentetik sahanýn bakým ve onarýmýnýn yaklaþýk 400 bin TL'ye mal olacaðýný dile getiren Baþkan Külcü, "Çalýþmalarýmýzý kýsa süre içinde tamamlayýp semt sahalarýný halkýmýzýn hizmetine sunacaðýz. Bu çalýþmalarýmýzla birlikte sentetik çim saha sayýmýz 7'ye ulaþacak" þeklinde kaydetti. 722 konut satýþý (%11,1) ile Ankara, 5 bin 769 konut satýþý (%6) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn düþük olduðu iller sýrasýyla 14 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Þýrnak oldu. Çorum'da ise 2015 Temmuz ayýnda 571 konut satýldý.

4 ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN 4 Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý : 5393 Sayýlý Belediye Kanunun 15. Maddesinin P fýkrasýnýn verdiði yetki gereði 5 (beþ) adet personel servisi plakasý ve 20 (yirmi) adet okul servisi plakasý olmak üzere toplam 25 Adet (S-PLAKA) S. N PLAKA ADI TAÞIMA TÜRÜ MÝKTAR Tahmini bedeli (KDV Hariç) Geçici teminatý S.N PLAKA ADI TAÞIMA TÜRÜ MÝKTAR Tahmini bedeli (KDV Hariç) Geçici teminatý S 0400 personel servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0429 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0404 personel servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0430 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0406 personel servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0431 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0413 personel servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0432 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0415 personel servisi 1 adet ,00TL TL S 0433 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0421 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0434 okul servisi 1 adet ,00 TL 2.100,00 TL S 0422 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0435 okul servisi 1 adet ,00 TL 2.100,00 TL S 0423 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0436 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0424 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0437 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0425 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0438 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0426 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0439 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0427 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0440 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0428 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL Bedelle, 2886 Sayýlý Devlet ihale Yasasýnýn 45. Maddesine istinaden ayrý ayrý satýlmak üzere açýk arttýrma usulü ile hazýrlanan þartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sýra numarasýna göre satýlacaktýr. Þartname : Þartname ve Ekleri Belediyemiz Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðünden 500,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir. Ýhale Tarihi ve Yeri : Çarþamba günü saat: 14.00'de Belediyemiz Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr. Ýsteklilerde Aranan Belgeler : A) Þirketler: 1-Ýsteklilerin geçici teminat vermeleri 2- Noter tasdikli imza sirküsü vermeleri 3- Þirketin/Kurumun/Kuruluþun/Kooperatifin/Birliðin Çorum Ticaret Odasýndan alýnmýþ Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin onaylý en son ilanýný ile 2014 yýlýnda alýnmýþ ortaklar teyit belgesi ve faaliyet alanýný gösterir Yolcu Taþýmacýlýðý ve Servis taþýmacýlýðý yapar kayýt belgesi. 4- Ýhale þartnamesinin ilan tarihinden önceki ortak sayýlarý baz alýnýr. Ortaklarýn Çorum mücavir alan sýnýrlarý içerinde en az (iki) yýl ikametgah ettiðini belirtir Nüfus Müdürlüðünden alýnmýþ belgenin aslý. 5- Þirketin/Kurumun/Kuruluþun/Kooperatifin/Birliðin ortaklarýnýn Karayolu Taþýma Yönetmeliði'nin 12/c Maddesinin Son Paragrafýnda Tarif Edilen Suçlardan Sabýkalý Olmadýðýný Belirtir Adli Sicil Kayýt Belgesinin Aslý. 6- Þirketin "Vergi Levhasý" Fotokopisi. 7- Þartname Alýndý Makbuzu. 8- Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alýnacak "Borcu Yoktur" Belgesi. Þahýslar: 1- Ýsteklilerin geçici teminat vermeleri 2- Vekil ise Noter tasdikli vekaletname vermeleri. 3- Çorum mücavir alan sýnýrlarý içerinde en az (iki) yýl ikametgah ettiðini belirtir Nüfus Müdürlüðünden alýnmýþ belgenin aslý 4-Karayolu Taþýma Yönetmeliði'nin 12/c Maddesinin Son Paragrafýnda Tarif Edilen Suçlardan Sabýkalý Olmadýðýný Belirtir Adli Sicil Kayýt Belgesinin Aslý. 5- Nüfus Cüzdanýn onaylý Sureti.6- Ýlgili Meslek Odasý Kayýt Belgesi Aslý ile Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi belgesi örneði veya TSO Yolcu taþýmacýlýðý ve servis taþýmacýlýðý yapar üye kayýt belgesi.7- Þartname Alýndý Makbuzu. 8- Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alýnacak "Borcu Yoktur" Belgesi. 9-Sürücülük mesleðinin tek geçim kaynaðý olduðuna dair tahkikat evraký (ikametgahýn bulunduðu karakoldan). B) Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce, ihaleye katýlacaklarýn, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, ihale Komisyonuna teslim etmeleri þarttýr. C) ihale sonucunda ihale üzerinde kalan kiþi ve kuruluþun gerçeðe aykýrý beyanda bulunduklarýnýn tespiti halinde ihalesi iptal edilerek Teminatý gelir kayýt edilir. D) Üzerinde S Plakasý bulunan þahýslar ihaleye katýlamaz. Þirket ve kooperatifler ortak sayýsý kadar S plakaya sahip iseler ihaleye katýlamazlar. Þirket ve kooperatifler üzerinde S plaka bulunmayan ortak sayýsý kadar S Plaka alabilir, ihaleye katýlanlar þahýslar 1 (bir) den fazla S plaka alamaz.(servis araçlarý hizmet yönetmeliði Md.16/g) E) Alýnacak her bir S plaka için ayrý dosya hazýrlanýr. F) ihaleyi..alamayanlarýn teminatlarý iade edilecektir. Basýn: Resmi ilanlar de EN GÜZEL KIZ ÇOCUÐUNA VER Karý koca üst kademe bir birimde çalýþýyor ve lüks bir apartman dairesinde oturuyorlardý. Maddi durumlarý iyiydi. Tek kýz çocuklarý vardý. Üzerine çok düþüyorlar ve çocuklarýnýn arkadaþ çevresinin de kendileri gibi üst tabaka ailelerin çocuklarýndan seçmesine özen gösteriyorlardý. Hatta bunun için yýllarca ayný bahçeyi paylaþmalarýna raðmen kapýcýnýn çocuðuyla bir defa bile oynamasýna müsaade etmemiþlerdi. Geç kaldýðý için o sabah çocuklarý kahvaltý yapmadan okula gitmiþti. Annesinin eline tutuþturduðu sandviç ekmeðini de ayakkabýlýkta býrakmýþ ayný zamanda yanýna para almayý da unutmuþtu. Bunu gören annesi iþe geç kalacaðý için sandeviçi alýp hemen kapýcýnýn ziline bastý. Kapýcýnýn hanýmýna durumu anlatýp bu sandeviçi okula götürüp çocuðuna vermesini istedi. Kapýcýnýn eþi: 'Ama haným efendi ben kýzýnýzý tanýmýyorum ki' deyince 'okula git, teneffüsü bekle. Kolayca tanýrsýn. Kapýdan çýkanlar arasýnda en güzel kýza ver. O benim kýzýmdýr' dedi. Kapýcýnýn eþi okula gitti. Sandeviç ekmeði elinde teneffüsü beklemeye baþladý. Zil çalýp çocuklar dýþarý çýkarken en güzel kýz çocuðunu aramaya baþladý. O arada her halde þu olmalý derken, kendi kýzýný görünce elindeki sandeviç ekmeðini götürüp ona verdi. Akþam eve gelip çocuðuna sandeviç ekmeðinin ulaþmadýðýný öðrenince sinirle kapýcý hanýmýn ziline bastý. Neden götürmediðini sordu. Kapýcýnýn eþi: Haným efendi ben sandeviç ekmeðini götürdüm. Siz 'en güzel kýz çocuðuna verin' dediniz. Ben de gittim teneffüste en güzel kýz çocuðunu aramaya baþladým. Her halde sizin kýzýnýz þu olmalý derken kendi kýzýmý görünce GÖZÜME EN GÜZEL O GÖRÜNDÜ dolaysýyla bende sandeviç ekmeðini çocuðuma verdim. Benim bir suçum yok' der. Tabi bu arada haným efendi de gerekli dersi alýr. Vesselam, ''Kuzguna yavrusu (anka) görünür.'' misali her çocuk kiþiye göre deðil, annesine - babasýna ve ailesinde özeldir, en güzeldir. Bu noktada arþivinde epey örnek bulunan birisi olarak, özellikle okullarýn açýlacaðý, öðretmenlerin seçileceði, sýnýflarýn oluþacaðý þu günlerde bu öykü çok yerinde diye düþünüyorum. Bazen en tatlý meyveler çöplükte biter. Bi zaman babasýna: 'bu sümüklüden bir þey olmaz' denilen çocuk þu anda Ankara Týp fakültesinde okuyor Yeter ki o meyve aðaçlarýnýn bakýmýný usulüne uygun olarak yapalým sene önceki hatýralarýma dayanarak söylüyorum. Bilinçli ilgisizlik ve vebaldir Ne dersiniz efendim? Haksýzsam lütfen söyleyin.kýzmam. * VALÝ BEY TORUNUNU KENAR OKULA VERÝNCE (bir ilimizde) Bir ilimizde vali bey göreve baþlayýnca milli eðitim müdürüne: - 'Müdür bey, torunum yanýmda okuyacak bir okul ayarla' diye ricada bulunur. - Müdür bey de : ' Sayýn valim, kabul görürseniz kenar mahalledeki bir okulda iyi bir öðretmen arkadaþ var. Azimli gayretli ama puaný yetmediði için merkezi okullara gelemedi. Sizin torunu ona verelim. Çok memnun kalýrsýnýz. ' Deyince, - 'Müdür bey, eðitimci sizsiniz sen iyi diyorsan tamam. Problem yok yazdýr' der. Ve yazdýrýlýr. Sonuç mu? Enteresandýr. 80 bin nüfuslu ve eðitimdeki baþarýlarýyla adýný duyurmuþ ilimizde bu durum hemen yayýlýr. 'Ön tekerleði arka tekerlek takip eder' misali o ilin ileri gelenleri, zenginleri 'Vali bey torunu kenar mahalledeki o okula vermiþse bir bildiði vardýr' deyip çocuklarýný o okula vermeye baþlarlar. Kenar okul bir anda oluverir POPÜLER bir okul. Binalar genelde yeni birazda hijyenik vs baðlamda takviye yaptýktan sonra özellikle ilkokullar için harika bir fikir diye düþünüyorum. Geçmiþte ben bir yakýnýmýn iki çocuðunu merkezden memnun olmayacaklarýný düþündüðüm öðretmenden alýp biraz kenarda pek raðbet görmeyen okuldaki öðretmen arkadaþlara verdirdim. Zaman zaman sorduðumda çok ta memnun olduklarýný gözlemliyorum. 'Ma hüvel farku?' Görüþ ve öneri için: ( ) Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný "Saðlýk-Sen olarak hamasete deðil bilimsel temelli çalýþmalara önem verdik" Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Baþkaný, Ahmet Saatcý, yaptýðý açýklamada toplu sözleþme döneminde elde edilen kazanýmlarla ilgili bilgiler verdi. Bu önemli süreçte saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn yetkili sendikasý Saðlýk-Sen'in de toplu sözleþme masasýnda yerini aldýðýný belirten Saatcý, "Teþkilatýmýzla birlikte gerek toplu sözleþme öncesinde yaptýðýmýz yoðun çalýþmalar, gerekse toplu sözleþme sürecinde ortaya koyduðumuz kararlý mücadelemiz sonucunda saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýmýz adýna çok önemli kazanýmlar elde ettik. Bu vesile ile Saðlýk-Sen Çorum Þubesi olarak öncelikle Genel Merkezimize elde ettiði kazanýmlar için saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýmýz adýna teþekkür ediyoruz" dedi. "Sendikamýz tarafýndan hükümetle yapýlan görüþmeler sonucunda 3. Dönem toplu sözleþme masasýnda saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýmýz adýna 17 maddelik kazanýma imza attýk. Hatýrlanacaðý gibi 1. ve 2. dönem toplu sözleþme görüþmelerinde elde ettiðimiz ve halen geçerliliði devam eden 16 kazanýmla birlikte toplamda saðladýðýmýz 33 maddelik kazaným bizleri gururlandýrýyor" ifadelerini kullanan Saatcý, "Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn yetkili sendikasý Saðlýk-Sen olarak 3. dönem toplu sözleþme masasýnda elde ettiðimiz kazanýmlarý paylaþmak istiyoruz: Bütün kamu görevlilerine; 2016 yýlý için yüzde 6+5, 2017 için yüzde 3+4 zam elde ettik. Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnda çalýþan personelin döner sermaye tavan katsayýsýnýn 1.50'den 1.70'e çýkarýlmasýný ve hizmet alaný kadro unvan katsayýlarýnýn 0,05 puan artýrýlmasýný saðladýk! (350 bin saðlýk çalýþanýný ilgilendiren bu kazaným ile GÝH, TH, YH sýnýfýna 100 TL'ye kadar, saðlýk hizmetleri sýnýfýna 200 TL'ye kadar ek ödeme kazandýk.) Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnda, Üniversite Hastaneleri'nde ve Adli Týp Kurumu'nda görev yapanlarýn ayda 5 güne, yýlda 10 güne kadar olan yýllýk izinlerinde döner sermayeden kesinti yapýlmayacak! (Kazanýmýmýz sayesinde Hekimlerde TL, hekim dýþýnda TL zararý ortadan kaldýrdýk.) 2016 yýlýndan itibaren uygulanmak üzere saðlýk çalýþanlarýna yýpranma payý verilmesi için Bilim Kurulu kurulmasýný saðladýk! Tüm çalýþanlarýmýzýn emekli maaþlarýnýn ve emekli ikramiyesinin artmasýný saðlayacak Özel Hizmet Tazminatý yansýtma oranlarýnýn 15 puan artýrýlmasýný saðladýk. (Kazanýmýmýz sayesinde emekli ikramiyesinin 3800 TL, emekli maþlarýnýn 100 TL artýrýlmasýný saðladýk.) Hizmet kolumuza baðlý Saðlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Adli Týp Kurumu ve Üniversite Hastanelerinde 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan 300 bin çalýþanýmýza 1 Derece kazandýk! (Kazanýmýmýz sayesinde düþülen dereceye göre 250 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nda nöbet tutan çalýþanlarýn nöbet ücretlerinin her nöbet günü için 4 saate haftada 12 saate çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nda nöbet tutan yaklaþýk iki bin personel 200 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Kanunla belirtilen uzman hemþirelik ve uzman ebelik þartlarýný taþýyanlarýn özel hizmet tazminatlarýnýn 5 puan artýrýmlý ödenmesini saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde uzman ebe ve uzman hemþireler 40 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Kazanýmýmýz sayesinde 4/B'den kadroya geçen 50 bin çalýþanýmýzýn 5 yýllýk nakil yasaðý sona erdi. Kazanýmýmýz sayesinde 4/C'lilerin ve memur görevi ifa eden iþçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili çalýþma yapýlacak. Kazanýmýmýz sayesinde 4/C'lilere 150 TL ek ödeme yapýlmasýný saðladýk. AFAD'a baðlý kamplarýn bulunduðu illerde görev yapan hekim dýþý saðlýk çalýþanlarýnýn tavan katsayýlarýný 1.80'e çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde bu illerde görev yapan saðlýk çalýþanlarýnýn 200 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Yemek hizmetinden faydalanamayan 112 personeline nakdi yemek yardýmý yapýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde yemek hizmetinden yararlanamayan 112 personeline 174 TL nakdi yemek bedeli ödenecek.) Üniversite hastanelerinde görev yapan saðlýk personelinin tavan katsayýlarýnýn 1.50'den 1.70'e çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde GÝH, TH, YH sýnýfýna 100 TL'ye kadar, saðlýk hizmetleri sýnýfýna 200 TL'ye kadar ek ödeme kazandýk.) Üniversite hastanelerinde görev yapanlarýn döner sermaye katsayýlarýnýn YÖK ile birlikte daha adil bir þekilde yeniden deðerlendirilmesi kararýný aldýrdýk! Adli Týp Kurumunda görev yapan personelden tavan katsayýsý 1.50 olanlarýn tavan katsayýlarýnýn 1.70'e çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde Adli Týp Kurumu personeli 150 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Adli Týp Kurumu'nda ölüm raporu ve otopsi nöbeti tutan çalýþanlarýn tavan katsayýlarýnýn yüzde 10 artýrýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde hekimler 500 TL'ye kadar, diðer çalýþanlarýmýz 150 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Halk Saðlýðý Kurumu'na baðlý entegre hastanelerin özellikli birim kadro unvan katsayýlarý 0,40'dan 0,50'ye çýkarýldý. (Kazanýmýmýz sayesinde entegre hastanelerin özellikli biriminde görevli bir saðlýk çalýþaný 350 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Komisyon kararý aranmaksýzýn re'sen geçici görevlendirilenlere kadrosunun bulunduðu kurum veya görevlendirildiði kurumdan hangisinin döner sermayesi yüksek ise oradan döner sermaye ek ödemesi yapýlacak! Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoðun bakýmlara döner sermayede 0,10 ek puan aldýk! (Kazanýmýmýz sayesinde bu birimde görevli bir saðlýk çalýþaný 250 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Üçüncü basamak saðlýk tesislerinde görev yapan uzman hekimlerin hizmet alaný kadro unvan katsayýlarýný 2.50'ye çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde bu birimde çalýþan bir uzman hekim 350 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) 112 Acil Saðlýk Ýstasyonu sorumlu saðlýk personelinin hizmet alaný kadro unvan katsayýsýný 0.50'ye çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde 112 Acil Saðlýk Ýstasyonu sorumlu saðlýk personeli 400 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Çevre Saðlýðý ve tütün denetimi yapan personele yüzde 5 ek puan aldýk! (Kazanýmýmýz sayesinde bu birimde görevli bir saðlýk çalýþaný 100 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Cuma Namazý saatinde kamu görevlileri 2 saat izinli sayýlacak. Þef ve Sivil Savunma Uzmanlarýnýn özel hizmet tazminatlarýna ek 5 puan aldýk. (Kazanýmýmýz sayesinde Þef ve Sivil Savunma uzmanlarý 40 TL ek ücret elde edecek.)" dedi. "Bir kez daha altýný çizerek söylemek istiyoruz; Sendikal kazanýmlarýmýzý elde ederken Saðlýk- Sen olarak hamasete ve emek hýrsýzlarýna raðmen diyaloða, bilimsel temelli çalýþmalara ve araþtýrmalara önem vererek, tüm teþkilatýmýzla birlikte yek vücut halinde yolumuza devam etmeyi ilke olarak kabul ediyoruz" diyen Saatcý, "Bu anlayýþýmýzdan da hiçbir zaman taviz vermeyi düþünmüyoruz. Hizmet kolumuzdaki diðer malum sendikalarýn çalýþanlarýmýzýn son derece önemsediði ve büyük bir sevinçle karþýladýðý az önce saydýðýmýz kazanýmlarý deðersizleþtirme çabasýnda olmalarýna da elbette ki þaþýrmýyor ve ortaya koyduklarý bu trajikomik çabalarýný kamuoyunun takdirine býrakýyoruz. Bugüne kadar çalýþanlarýmýzýn yaþadýðý maðduriyetleri gidermek adýna sürdürdüðümüz mücadele bundan sonra da hýz kesmeyecektir. Üyelerimizin haklý talep ve beklentilerinin tamamý kazanýma dönüþene kadar Saðlýk-Sen olarak sendikal mücadelemize býkmadan yýlmadan usanmadan devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Kimya Mühendisligi bölümünden almýþ olduðum kimlik kartýmý kaybettim hükümsüzdür. Dursun oðlu Muhammed Demirtaþ 1991 doðumlu YÝTÝK Çorum Ticaret Meslek Lisesinden almýþ olduðum diplomamý, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulundan almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi ve Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Yasin Nakkaþ Baba Adý Abdulkadir Doðum 1988 Çorum

5 5 Kýzýlay kurban baðýþlarýný bekliyor 2007 yýlýndan beri vekaletle kurban kesim kampanyasý düzenleyen Türk Kýzýlayý, bu yýlki kampanyasýnda da hayýrseverlere "Kurban Vekaletinizle Tüm Yýl Bayram" sloganýyla sesleniyor. Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat yaptýðý yazýlý açýklamada, "Türk Kýzýlayý'nýn artýk geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasý 2015 yýlýnda da devam ediyor. Elde edilen etler, vekalet sahiplerinin adýna gerçek ihtiyaç sahiplerine saðlýk kurallarýna uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden daðýtýlacaktýr" dedi. Ülkemizdeki ve dünyanýn dört köþesindeki ihtiyaç sahiplerini yalnýz býrakmayan Türk Kýzýlayý'nýn, kurban etlerini de binlerce mazlumun sofrasýna ulaþtýracaðýný kaydeden Sedat Canbolat, "Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban döneminde deðil, yýl boyu ete kavuþacak. Her dönemde mazlum ve maðdurlarýn yanýnda olan Türk Kýzýlayý'nýn bu çalýþmalarýnýn hedefine ulaþabilmesi için, sizin vereceðiniz destek büyük önem taþýyor. Bir kanaat önderi ve sorumlu bir gazeteci olarak kampanyamýzý yazýlý, görsel ve sosyal medyadaki takipçilerinize duyurmanýz ve onlarý baðýþlarýný vermeye davet etmeniz, daha çok ihtiyaç sahibine yardým eli uzatabilmemizin yolunu açacaktýr. Bir yerine çok olmanýn güzelliðini her zamankinden daha fazla hatýrladýðýmýz bu ayda, Türk Kýzýlayý'ný bir kez daha sahipleneceðinize inanýyor, gerek kampanyamýza katýlýmýnýz gerekse de kampanyamýzýn daha geniþ kitlelere ulaþmasý noktasýnda tanýtým desteðiniz için þükranlarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti. Canbolat açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Türk Kýzýlayý'nýn "Kurban'da Kýzýlay Modeli" sayesinde hayýrseverler Kurban ibadetlerini, amacýna ve kuralýna uygun olarak yerine getirebilecek. Bu çaðdaþ model sayesinde özenle seçilen kurbanlýklar, Et ve Süt Kurumu'nun modern kombinalarýnda vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramý'nýn ilk üç günü kesilecek. Ýslami þartlara uygun þekilde gerçekleþtirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eþlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlýk kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Türk Kýzýlayý Þubeleri aracýlýðýyla yýl boyunca ihtiyaç sahiplerine daðýtýlacak. Kurban döneminin ardýndan Türk Kýzýlayý, her vekalet sahibine bir teþekkür belgesi ile birlikte bir kutu kavurma konservesi ve süreci anlatan bir DVD gönderecek. ÝYÝLÝK SINIR TANIMIYOR Türk Kýzýlayý ile iyilik sýnýr tanýmayacak. Hayýrseverler Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Karadað, Bangladeþ, Pakistan, Kýrgýzistan, Filistin, Suriye, Etiyopya, Somali, Senegal, Nijer, Moritanya, Çad ve Orta Afrika'daki ihtiyaç sahipleri için de Türk Kýzýlayý'na kurban vekaletlerini verebilecek. Hayýrseverler, yurt içi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 690 TL öderken, yurt dýþý kurban vekalet bedeli için de 435 TL ödenecek. Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþmasýnýn huzurunu yaþamak isteyen vatandaþlar; kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþmasýnýn huzurunu yaþamak isteyen vatandaþlar; Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þubesi'ni, Adres: Gazi Cd. Hamoðlu Ýþ Merkezi 3/504 Çorum Tel: (364) Faks: (364) Þube Baþkaný Gsm: Çaðrý Merkezinden 7/24 Baðýþ Bankalardaki Kýzýlay baðýþ hesaplarýný, PTT þubelerindeki Kýzýlay Posta Çeki hesabýný, internet adresini kullanarak vekâletlerini verebilecekler. Ödemesini kredi kartý aracýlýðýyla gerçekleþtirecek olan vekâlet sahipleri, 4 taksit imkânýndan da yararlanabilecekler. Ayrýca yukarýda belirtilen telefonlara ulaþýlmasý halinde her türlü iþlem kolaylýðý saðlanacaktýr." Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübünden 3 yarýþma Çorum Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü 3 kategoride yarýþma düzenledi. Çorum Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü öðrencileri arasýnda en güzel yüzünden Kur'an-ý Kerim okuma, Ezbere Kur'an okuma ve bilgi yarýþmasý yapýldý. Yarýþmalara 30 öðrenci katýldý. 3 kategoride yarýþan gençler; Kur'an-ý Kerim yüzünden okuma, müfredata uygun ezberler okutulup, temel dini bilgilerden 20 adet soru soruldu. Yarýþmanýn zor olmasýna karþýn adil bir sonuç neticesinde; Kur'an-ý Kerimi yüzünden güzel okuma birinciliði Muhammet Okumuþ' a, Ezbere Kur'an-ý Kerim okuma birinciliði Samed Aslan' a, Temel Dini Bilgi yarýþmasýnda ise birinciliði Davut Altýparmak kazanýrken kazanan öðrencilere kulüp tarafýndan ödül takdim edildi. Hizmet Ýþ'ten Baþkan Karataþ'a teþekkür Hak-Ýþ Konfederasyonuna baðlý Hizmet-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen "Dayanýþma ve Kaynaþma Pikniðinde" Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'a plaket takdim edildi. Hizmet-Ýþ Sendikasý tarafýndan düzenlenen Dayanýþma ve Kaynaþma Pikniði Çorum Çatak Tabiat Park'ýnda düzenlendi. Pikniðe TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Hizmet-Ýþ Sendikasý Genel Baþkan Yardýmcýlarý Devlet Sert, Celal Yýldýz, Hüseyin Öz ve Mehmet Keskin, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur ve sendika üyeleri ile aileleri katýldý. Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan etkinlik Çorum Belediyesi mehteran takýmýnýn Mehter Marþlarý Konseriyle devam etti.protokol konuþmalarýnýn ardýndan davetlilere Ýskilip Dolmasý ikram edildi.piknikte Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'a da plaket takdim edildi. Hizmet-Ýþ Sendikasý, her zaman iþçilerin yanýnda olan ve kýsa süre önce toplu sözleþme ile belediyede çalýþan iþçilerin maaþ ve haklarýnda iyileþtirmelerde bulunan Baþkan Karataþ'a plaket verdi. "Her yönetici, küçük esnafý ve sanatkarý dikkate almalýdýr" AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý beraberinde AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar ve Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ercan Aslan ile birlikte Osmancýk'ta Sivil Toplum Kuruluþlarýný ziyaret etti. Ziyaretlerine Osmancýk Ziraat Odasý ile baþlayan Baðcý, Ziraat Odasý Baþkaný Ali Osman Þahiner ve Baþkan Yardýmcýsý Sebahattin Karaçay ile görüþerek tarýmsal destekler ve yeni sulama projeleri hakkýnda bilgi verdi. Baðcý yaptýðý açýklamada, "Geçtiðimiz günlerde ödenen tarýmsal destekler ile çiftçimiz mutlu olmuþtur. Tarýmda makineleþme, sigorta ve sertifikalý tohum desteklerinden çiftçimiz oldukça memnundur. Yapýmý devam eden ve Ýhale edilen Dutludere, Dodurga ve Ýncesu sulama projeleri ile verim de gelirde artacaktýr" dedi. -"NAKLÝYECÝ ESNAFIN SORUNLA- RINI BÝLÝYORUZ"- Ardýndan Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý'ný ziyaret eden Baðcý Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Bilal Karatað, Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatif Baþkaný Mehmet Özkan ve Denetim Kurulu Baþkaný Aytekin Kaya ile görüþerek istiþarelerde bulundular. Baðcý burada yaptýðý deðerlendirmede "AK Parti Hükümetleri döneminde nakliyeci esnafýnýn pek çok sorununu çözdük. Devam eden sorunlarý da biliyoruz. Ýnþallah seçimlerden sonra yüce meclis çözecektir" ifadelerini kullandý. -"HER YÖNETÝCÝ KÜÇÜK ESNAFI VE SANATKARI DÝKKATE ALMALIDIR"- Ziyaretlerinde son olarak Osmancýk Esnaf ve Sanatkârlar Odasýný ziyaret eden Baðcý, Baþkan Bayram Çalýþkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Zengin ile görüþerek, esnaflarýn sorunlarýný dinledi. Baðcý açýklamasýnda "Esnaf ve sanatkârýn ayakta kalmasý ve sorunlarýnýn çözümü için her düzeyde yönetici hassas ve duyarlý davranmalýdýr. Þehirlerdeki zincir marketlerin yarattýðý sorunlarý farkýndayýz. Tedbir konusunda iþbirliðini önemsiyoruz" dedi. Mevcut güncel siyasi durum ve týrmanan terör konusunda da deðerlendirilmelerde bulunan Baðcý þunlarý söyledi: "Güçlü Türkiye'den rahatsýz olanlar AK Parti ve Cumhurbaþkanýmýzý yýpratmak için el ele tutuþtular. Bir taraftan medya, diðer taraftan terör örgütleri ve paralelciler saldýrýya geçtiler. PKK'ya terör örgütü demekten ve kýnamaktan imtina eden yazarlar, siyasetçiler, basýn kuruluþlarý ve cemaatliler var. TSK'miz ve emniyet kuvvetlerimiz bu hain ve iþbirlikçilerin haklarýndan gelecektir. Teröre teslim olmayacaðýz. Türkiye'nin huzur ve istikrarýný korumak için çabalayacak sonuna kadar mücadele edeceðiz." Baðcý yenilenecek seçimler hakkýnda ise, "STK'nýn desteðini önemsiyoruz. Sorumluluktan kaçan siyasetçileri millete anlatacaðýz. Her þey sizin gözünüz önünde oldu. Düðümü millet çözecektir" diyerek sözlerini tamamladý. AK Parti Gençlik Kollarý'ndan Ak Ocaklara tebrik AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ak Ocaklar Ýl Baþkanlýðýna yeniden seçilen Arslan Bolat'ý hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ünal Yýldýrým ziyarette yaptýðý konuþmada yaklaþan seçimler öncesinde stk'larýn önemini vurguladý. Ak Ocaklar Ýl Baþkaný Arslan Bolat ise seçimlerde Hedef 2023 vizyonunu destekleyen irade-i milletin devlet adamlarýný destekleyeceklerini belirtti. Ziyarete AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý Onur Saðlam, Kerep Ölçer, Ýl Gençlik Kollarý YKÜ Muhammed Saðlam, Hasan Çaðlar ve Halil Ýbrahim Avcý'da katýldý.

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Gayý ve Saylan ailelerinin mutlu günü Osmancýk'ýn uzman doktor sorunu çözülüyor Stat ihalesini protesto edecekler Çorum Halk Dayanýþmasý tarafýndan yapýlan açýklamada, "Çorum halkýnýn yýllardýr kullandýðý stadyum ve çevresindeki spor alanlarýnýn yýkýlýp yerine dev binalar, alýþveriþ merkezleri yapýlmasýný istemiyoruz" denildi. "Çocuk ve gençlerimizle birlikte on binlerce insanýn rahat bir nefes aldýðý, spor yaptýðý, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiði bu yaþam alanlarýnýn ranta açýlmasýný kabul etmiyoruz" ifadelerinin yer aldýðý açýklamada, "Çorum Belediye Baþkanlýðý'nýn bu ihaleyi iptal ederek, bu spor alanlarýmýzýn Çorum halkýna daha güzel bir þekilde yeniden kazandýrýlmasýný istiyoruz. Dayatýlan bu beton projesinin gerçekleþmesi telafisi mümkün olmayan toplumsal zararlar ortaya çýkaracaktýr. Çünkü, yoðun olan þehir trafiðine en az 2 bin araç daha katýlýp þehir trafiði kilitlenecektir. Ulusal bayramlarýn, þenliklerin, konserlerin, spor karþýlaþmalarýn yapýldýðý tek alan betona gömülecektir. 14 mahallenin her türlü sosyal ve sportif faaliyette beraberce kullandýðý bu güzel alan yok olacaktýr. Çocuk ve gençlerimiz spordan mahrum býrakýlacaktýr. Þehir içine yapýlan yüksek katlý binalar ile hava akýmý olumsuz etkilenecektir. Þehrimiz yüksek katlý binalar ile ciddi bir hayali kente bürünecek, þehir silueti bozulacaktýr. Bu taleplerimizle birlikte 26 Aðustos Çarþamba günü saat 17.30'te Kapalý Spor Salonu giriþinde kitlesel basýn açýklamasý ile birlikte ihalenin iptal edilmesi için imza kampanyasýný baþlatýyoruz. Çaðdaþ bir þehir ancak parklarýyla, spor ve kültürel tesisleriyle var olabilir. Bütün Çorum halkýný, þehrimizin ve çocuklarýmýzýn geleceðine ait spor sahalarýna sahip çýkmaya çaðýrýyoruz" denildi. AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý son haftalarda bazý þikayetler ve sorunlar yaþandýðý iddia edilen Osmancýk Devlet Hastanesine bir ziyarette bulundu. Beraberinde AK Parti Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar ve Baþkan Yardýmcýsý Ercan Aslan'la beraber gittiði hastanede Baðcý, Baþhekim Dr. Yüksel Yücel ve Hastane Müdürü Atilla Çaðlar'dan bilgi aldý. Þikayetler ve sorunlarýn ele aldýðý görüþmede; hastanenin teknik bir sorununun olmadýðý, ancak sýk doktor deðiþimi, izinler ve tayinler nedeniyle sorunlar yaþandýðý ifade edildi. Baðcý konuyla ilgili olarak Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Eyüp Tosun'u arayarak acil olarak Kadýn Doðum ve Genel Cerrahi Uzmanlarýna ihtiyaç duyulduðu söyledi. Müsteþar Tosun uzman doktor sýkýntýsýný en kýsa sürede çözmek için çalýþmalar yapýlacaðýný ifade etti. Daha sonra acilde ve polikliniklerde hastalarla görüþen Baðcý, göz kliniðine fako cihazý, genel cerrahiye endoskopi cihazý kazandýrýldýðýný ve önümüzdeki günlerde hizmete alýnacaðý bilgisini verdi. Hasta ve yakýnlarý Baðcý'ya Çorum'a hizmetlerinden ve Osmancýk'ýn sorunlarýna gösterdiði duyarlýlýktan dolayý teþekkür ettiler. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Þükrü Gayý'nýn oðlu Samet Gayý, Hasibe Saylan ile dünya evine girdi. Genç çiftin nikâhýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýydý.her iki aileyi de uzun zamandýn beri tanýdýðýný, gelenek ve görenekleriyle birbirlerine yakýþan iki aile olduklarýný ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Her iki gencimiz de ailelerinden aldýklarý terbiyeyle üçüncü bir aileyi oluþturacaklar. Ýnanýyorum ki gençlerimiz de güzel bir aile olacak. Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Nikâha Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte eþi Hatice Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, çok sayýda partili ve davetli katýldý. "Memur yoksulluða mahkum ediliyor" Ali Türksal Tarým Or-Kam Sen Çorum Ýl Temsilciliði Giresun Þube Hukuk Sekreteri Ali Türksal yaptýðý açýklamada tamamlanan toplu sözleþme sürecini deðerlendirdi. "Sarý sendika konfederasyonu ile yetkisi olmayan hükümetle yapýlan toplu sözleþme masasý görüþmeleri geçmiþ yýllarda olduðu gibi kaosla tamamlanmýþtýr" diyen Ali Türksal, "Kamu çalýþanlarý ile emeklilerin yine de bir umut olarak bekledikleri görüþmede yine matematik özürlü sarý sendika geçmiþ yýllarýn kaybýný telafi etme görüþmesi tamamlamadan yýllarýnýn zam oraný tespiti görüþmesine oturmuþtur.bu sözleþmesinin de 2 yýlý kapsamasý da ayrýca muammadýr.2015 Aðustosundan 2017'yi görmek bir uzmanlýk ister bunun içinde iyi matematik gerekir, matematik özürlülerin bunu hesap dahi etmeleri mümkün deðildir.perþembenin geliþi çarþambadan bellidir diye tabir vardýr" dedi. Türksal açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Mevcut hükümetin memura vereceði zam oranýný iþçi sendikalarý ile imzaladýðý sözleþmede ortaya koymuþtu.kamu çalýþanýna da ne bunun altý ne de üstü bir rakam vermemeyi önceden baðýtlamýþtý.sarý sendika kalkmýþ da biz tam mutabakatla sözleþme imzaladýk diyorlar.masaya geliþinizle gidiþiniz arasýndaki farký bile hesap etmekten yoksunsunuz. Kaldýki iþçilerin sözleþmesinde ki vergi dilimindeki artýþtan kaynaklanan çalýþanýn kaybý iþverene yüklenmiþ ve eylül ayýnda da defaten bürüt 500 TL'de ödenmesi hakký elde etmiþlerdir. Kendilerini sendika gören matematik özürlüler hiç olmazsa vergi dilimindeki artýþtaki kayýplarýmýzýn telafisi için bir talebiniz oldu mu ve bir kazaným saðlayabildiniz mi? Ýþçi sözleþmesindeki haklarýn bile gerisinde imzaladýðýnýz sözde sözleþmeyi baþarý gibi sunmaya kalkmanýz sizleri gülünç duruma düþürüyor. Sizin sendikacýlýðýnýz kendi menfaat makam mevkii çýkarlarýnýzý ön planda tutarak çalýþma yürütürsünüz. Bunu da 7 Haziran seçimlerinde ispatladýnýz. Siz ancak mecliste bir sandalyenin peþinde koþmayý sendikacýlýk sayarsýnýz. Mecliste temsil edildiniz de ne oldu? Kamu çalýþanlarýnýn lehinde ne çalýþmanýz ne yasa teklifiniz oldu.meclisteki temsiliyet anlayýþýnýz Kamusal alanda makam ve mevkileri üyelerinize peþkeþ olarak yer saðlamak gibi düþünceniz olduðu aþikardýr; yoksa kamusal alanda çalýþanlarýn hak hukukunu koruma çalýþma koþullarýnýn düzeltilmesi 4/C lilerin durumu enflasyon üzerinde ücret tespiti vb.konular sizin sendikal anlayýþýnýzýn dýþýndaki kavramlardýr.sendikal mücadele, direnme hakký ve grev sizlerin lügatýn da yer almaz çünkü efendilerinize karþý gelemezsiniz. Kesk ve Kesk'e baðlý Tarým Or-Kam Sen olarak yetkisiz hükümetle yapýlan bu toplu sözleþme bizim nazarýmýzda yok hükmündedir.çünkü gasp edilen geçmiþ yýllarda ki kaybýmýz telafi edilmeden yeni sözleþme imzalanmasý memurun daha fakir hatta yoksulluða mahkum edilmesidir.bizler insanca yaþayacak bir ücret, emeklilikteki ve geçmiþ yýllarýnda kayýplarýný karþýlanmasý eþit iþe eþit ücret taleplerimizin yerine getirilene kadar mücadele etmeye satýþ sözleþmesi imzalayanlarý da teþhir etmeye devam edeceðiz."

7 7 "Hükümet kurulamamasýnýn bedelini iþ dünyasý aðýr ödüyor" AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Bazý partili yöneticilerin de katýlýmýyla gerçekleþtirilen ziyarette iþ dünyasýnýn sorunlarý ve talepleri görüþüldü. Ayrýca TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ziyarette, Çorum'un üretim, istihdam, dýþ ticaret ve yeni yatýrýmlar baþta olmak üzere ekonomik yapýsý hakkýnda bilgiler verdi. Ziyarette seçimlerin ardýndan siyasi çalýþmalarýn ara verilmeksizin devam ettiði, Çorum'daki vatandaþlarla, sivil toplum kuruluþlarýyla, esnafla bir araya gelindiði aktarýldý. Halkýn verdiði sorumluluðu en iyi þekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini belirten AK Partili yöneticiler, olasý erken seçime de hazýr olduklarýný belirterek, seçimin ardýndan Türkiye'nin AK Parti iktidarýyla birlikte büyümeye devam edeceði vurguladýlar. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, iþ dünyasýnýn; seçimlerin ardýndan bir hükümet kurulamamasýnýn bedelini aðýr ödediðini ve ödemeye devam ettiðini söyledi. Belirsizliðin, iþ dünyasý için en büyük sýkýntý olarak deðerlendirilmesi gerektiðini ifade eden Baþaranhýncal, "Bu belirsizliðin ortadan kaldýrýlmasý için erken seçim gerekiyorsa, erken seçime gidilmelidir. Neticede seçmenin iradesi her þeyin üstündedir. Bu süreçten bütün siyasi partiler ders çýkarmalý ve erken seçimin ardýndan hükümet kurularak, ülkemizin içinde bulunduðu belirsizlik havasýnýn bir an evvel daðýtýlmasý gerekmektedir" dedi. Kargý Kýzýlýrmak HES'i Bakan Yýldýz açacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz açýlýþa katýlmak üzere yarýn Çorum'a gelecek. Ankara'dan helikopterle Kargý'ya gelecek olan Bakan Yýldýz, burada yapýmý tamamlanan Kargý Kýzýlýrmak HES'in açýlýþýný yapacak ve ardýndan yine Ankara'ya helikopter ile dönecek. Milletvekili Baðcý'dan Kaya'ya teþekkür AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, beraberinde Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar ve Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ercan Aslan ile 3 dönem toplam 9 yýl AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðý yapan Av. Oðuzhan Kaya'yý bürosunda ziyaret etti. Ziyarette konuþan Milletvekili Cahit Baðcý, "AK Parti Çorum ve Osmancýk siyasetinde son derece önemli baþarýlara imza atan ve her seçimde oylarýn artýþýnda büyük emeði olan baþkanýmýzsýnýz. Osmancýk siyasetine çok önemli katkýnýz var. Seçmenle parti arasýnda saðlam bir köprü kurdunuz. Partinin temellerini saðlamlaþtýrdýnýz. Teþekkür ederiz" dedi. Oðuzhan Kaya ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Her zaman partimin emrinde, yeni yönetimin yanýndayým. Partimizin ve Hükümetlerimizin ilçemize destek ve yatýrýmlarýnda beraber güzel sonuçlar aldýk. Vatandaþýmýz AK Parti'den son derece memnun" þeklinde kaydetti TEOG lise nakil sonuçlarý açýklandý Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) kapsamýnda öðrenci alan liseler için yapýlan ilk nakil döneminin sonuçlarý bugün dün açýklandý. YEDAÞ'tan Mecitözü'de elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Mecitözü ilçesinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre tarihinde saatleri arasýnda yapýlacak olan kesintiden etkilenecek olan yerler þunlar: "Sarýdede Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi Bir kýsmý, Doðu Mahallesi. Ahmet Taner Kýþlalý Caddesi, Tutluk Mahallesi Bir Kýsmý, Mescit Mahallesi bir kýsmýna." Ýlk dönem nakil sonuçlarýna göre 230 bin kontenjan hala boþ. Ýstediði liseye girmek isteyen adaylar bugün baþlayýp 28 Aðustos'a kadar sürecek ikinci nakil döneminde de tercihlerini yapabilecek. Açýk liseye yerleþtirilenler, bulunduklarý okuldan memnun olmayanlar ile özele geçmek isteyenler için yapýlan nakil döneminin ilki bitti. Sonuçlar ise, bugün adresinde ilan edildi. Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan alýnan bilgilere göre liselerde 230 bin kontenjan boþ kaldý Aðustos tarihinde gerçekleþen yerleþtirmeye esas nakil için 434 bin 615 öðrenci müracaatta bulundu. Bu öðrencilerden 101 bin 12'sinin tercihleri doðrultusunda bir baþka okula nakilleri yapýldý. Daha önceden tercihleri arasýnda örgün ortaöðretim kurumuna yerleþmiþ olanlardan yer deðiþikliði gerçekleþen öðrenci sayýsý 80 bin 154, ilk yerleþtirmede tercihlerinden birine yerleþemediði için açýk öðretime kaydedilen öðrencilerden nakil baþvurusu yapýp yerleþen öðrenci sayýsý 20 bin 858 olarak açýklandý. Yerleþtirmeye esas nakil iþlemleri için tercih baþvurularý, Aðustos 2015, Aðustos 2015, 31 Aðustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde olmak üzere 3 kez yapýlacak. Uslu'dan, esnaf ziyareti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Eðridere esnafýný ziyaret ederek sorunlarý dinledi. Esnaf ziyaretinde hemþehrilerinin gündeme iliþkin görüþlerini dinleyen Uslu, "Hemþehrilerimiz seçimlerin yenilenerek istikrarsýzlýðýn biran önce son bulmasýndan yanalar" dedi. Ziyarette konuþan esnaflar ise "Koalisyona, seçimlere, Anayasa deðiþikliði, halkýn seçtiði Cumhurbaþkaný'na karþý çýkanlarý çok iyi tanýyoruz. Barýþ ve kardeþlik projesini torpilleyerek sýrtýný silaha dayayanlara ilk sandýkta derslerini vereceðiz. Son Türk Devletini ve Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ý tezgâha, tertibe, paralele, teröre, Üst Aklýn oyunlarýna kurban vermeyeceðiz" dediler.

8 YAÞAM 8 Beleþ Ulaþým Amerika'nýn bir þehrinin anayolunda korkunç görünen bir kovboy, bir otobüse biner ve þoföre kötü kötü bakarak: - Kovboy Jack bugün ücret ödemiyor! der.ertesi gün yine ayný þekilde tekrar eder. Üçüncü günde yine aynýný yapar. Diðer yolculardan biri dayanamaz ve þoföre sorar: - Neden ondan bilet parasý almýyorsun? Þoför gülerek: - Kovboy Jack'in aylýk abonman bileti var, der. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Her gün mutlaka 15 Dakika güneþlenin Ülkemizde D vitamini eksikliði önemli bir saðlýk sorunu olarak karþýmýza çýkýyor. Yapýlan araþtýrmalar, D vitaminin bazý sistemik hastalýklar ve kanser türlerinde yararlý etkileri olduðu ortaya koyuyor. Uzmanlar, her gün mutlaka dakika güneþlenmek gerektiðini belirtiyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Prof. Dr. Nadir Þener, D vitaminin baþlýca kaynaðýnýn güneþ ýþýnlarý olduðunu dile getirdi. Dr. Þener, D vitamin, kalsiyum ve fosfor metabolizmasýný düzenleyip, kemik ve diþleri güçlendirdiðini belirtti. Ayrýca, hücrelerin büyümesinde ve kas ile sinir sistemlerinin düzenli iþlevinde önemli rol oynadýðýný vurguladý. Kan basýncýnýn düzenlenmesinde ve baðýþýklýk sisteminin güçlenmesinde, kalýn baðýrsak, kemik, deri, kolon ve meme kanserinde de koruyucu etkisi olduðunu kaydetti. "D VÝTAMÝNÝ ÝÇÝN NE ZAMAN VE NASIL GÜNEÞLENÝLMELÝ?" D vitaminin yüzde 80'inin güneþ ýþýnlarý ile açýða çýktýðýnýn altýný çizen Dr. Þener, þu bilgileri verdi: "Özellikle Mart-Ekim aylarý D vitamini açýsýndan en etkin dönem. Bu aylarda koruma kremi kullanmadan her gün dakika güneþlenmek gerekiyor. Mart- Ekim arasý, özellikle güneþ ýþýnlarýný dik geldiði arasýndaki saatler D vitaminin dönüþümü için en etkili dönem. Ancak bu saatler cilt kanseri için de en riskli saatler. Bu nedenle sadece dakikalýðýna, koruma kremi kullanmadan, diz ve dirseklerden aþaðýsýný güneþlendirmek yeterli." "ESMERLER DAHA FAZLA GÜNEÞTE KALMALI" Esmer kiþilerde D vitamini sentezinin sarýþýnlara göre daha yavaþ olduðunu ve esmerlerin cilt özelliklerinden ötürü sarýþýnlardan 3 6 kat daha fazla güneþte kalmalarý gerektiðini ifade etti. Dr. Þener, D vitamini eksikliðinde oluþabilecek saðlýk sorunlarý hakkýnda þunlarý söyledi: "D vitamini eksikliði kemik ve kas güçsüzlüðüne sebep oluyor. Ayrýca halsizlik ve terlemeye de sýk rastlanýyor. Kemik erimesi hýzlanýyor. D vitamini eksikliði fazla olduðunda 2 önemli klinik tablo karþýmýza çýkar; Raþitizm, çocuklarda D vitamini eksikliði ile oluþan hastalýk. Çarpýk bacaklar, kemik veya eklem yerlerinde deformasyonlar, diþ geliþiminde gerilik, kaslarda zayýflýk, yorgunluk, bitkinlik görülür. Osteomalazi, yetiþkinlerde D vitamini eksikliði ile oluþan hastalýk. Kaburga kemiklerinde, omurganýn alt kýsmýnda, leðen kemiðinde, bacaklarda aðrý, kas zayýflýðý ve spazmlarý, çabuk kýrýlan kemikler þeklinde klinik belirti veriyor."þener, D vitamini eksikliði sýk olan ve ihtiyacý artan aþaðýdaki kiþilere ve gruplara vitamin takviyesi yapýlmasý gerektiðini sözlerine ekledi.(cýhan) Telefona bakmadan edemiyorsanýz, 'yalnýzlýk hastalýðý'na yakalandýnýz demektir Ýnternetin hayatýmýzýn her alanýna girmeye baþlamasý ve sosyal aðlarýn iletiþim odaðý haline gelmesiyle insanlar arasý sosyallik de rafa kalkmaya baþladý. Ýnternetin yanýnda akýllý telefonlar ve tabletler, insaný, giderek asosyalleþtiriyor.meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; geleneksel iletiþimden farklý olarak insanlar artýk sözleþip bir yerde buluþmak yerine sosyal mecralar aracýlýyla, jest ve mimiklerin olmadýðý sanal iletiþimi tercih ediyor. Ayný ortamda birlikte oturan arkadaþlar, birbirleriyle sohbet yerine sürekli cep telefonlarýyla uðraþýyor, oyun oynuyor ya da mesajlaþýyor. Geleneksel iletiþimden sosyal aðlar aracýlýðýyla gerçekleþen iletiþime geçiþ, bireyleri yalnýzlýk hastalýðýna itmeye baþladý. Reem Nöropsikiyatri Merkezi'nden Nöroloji Uzmaný Dr. Mehmet Yavuz, çaðýmýzýn yeni sorununun sanal yalnýzlýk' olduðunu söylüyor.ýnsanlarýmýz telefon ve mesaj baðýmlýsý Yavuz, toplumun geldiði noktayý þöyle anlatýyor: Maalesef insanýmýz, nerdeyse telefon ve mesaj baðýmlýsý haline gelmiþ durumda. Sürekli olarak bir yerlere mesaj göndermek, her an telefona bakmak, evde, arabada, dost-arkadaþ meclislerinde hatta iþyerinde devamlý olarak cep telefonlarýyla meþgul oluyor.sosyal medyayý günün belirli saatlerinde bilgisayardan takip etmek yerine cep telefonlarýyla izlemek alýþkanlýk haline geldi. Yüz yüze sýcak iletiþim yerine sosyal iletiþim aðlarýyla sosyalleþmeye çalýþmak yalnýzlaþma ve kiþinin kendine yabancýlaþmasýnýn yansýmasýdýr. Zihinden geçen düþünceleri tek bir parmak hareketiyle karþý tarafa iletmeyi saðlayan sosyal paylaþým aðlarý, bireyden baþlayýp toplumun geneline yayýlan yalnýzlaþma hastalýðýna neden oldu. SOHBET YETENEÐÝNÝ KAYBETTÝK Sosyal aðlarda geçirilen fazla zaman, insanlarý sadece yalnýzlýða sürüklemiyor. Kiþiyi ait olduðu çevreden kopardýðý gibi aile, akrabalýk ve arkadaþlýk iliþkilerine de zarar veriyor. Bu iletiþim kopmalarýnýn boþanmalara bile neden olduðunu aktaran Mehmet Yavuz, Ýnsan; doðasý gereði sarýlmak, dokunmak, görmek ve iþitmek ister. Zaman ve mekân kavramýnýn ortadan kalktýðý sosyal aðlar sayesinde insanlar birbirleriyle tanýþýp sohbet etme becerisini yitiriyor. Özellikle ayný þehirde oturan insanlarýn iletiþim ihtiyaçlarýný akýllý telefonlarla gerçekleþtirmesi ve bunun bir alýþkanlýk haline dönmesi sosyal bir varlýk olan insan için vahim bir durum diyor.sosyal aðlarda harcanan zamaný belli bir saat aralýðýnda tutmak gerektiðini vurgulayan Yavuz, þu tavsiyelerde bulunuyor: Eðer baðýmlýlýk olduysa ve hayat veriminizi düþürdüyse alternatif etkinlikler bulun. Arkadaþlarla buluþmak, kitap okumak, yürüyüþ yapmak, bisiklete binmek gibi spor faaliyetlerine yer vermek faydalý olacaktýr. Tüm bu çabalara raðmen baðýmlýlýk devam ederse uzman desteði alýn. Sinema 20:00 Yerli Dizi Çizmeli Kedi Shrek ile karþýlaþmadan önce kurnaz savaþçý Çizmeli Kedi, aranan bir kanun kaçaðý olduðu durumdan kurtulmalýdýr. Jack ve Jill den sihirli fasulyeleri çalmaya çalýþýrken, diþi bir kedi ile karþýlaþýr. Kitty Softpaws adýndaki bu güzel diþi, Çizmeli Kedi yi eski dostu fakat þimdi düþmaný olan Humpty Dumpty e götürür. Eski ihanetlerini unutamasa da Humpty e sihirli fasulyeleri çalmak için yardým etmeye karar verir ve birlikte heyecanlý bir maceraya atýlýrlar. 23:15 Ne Münasebet Hakký nýn planý iþe yaramýþ ve Nil büroya geri dönmüþtür. Hakký nýn mektubuyla Nil in güveni artmýþtýr ve artýk tam bir yönetici gibi davranmaya baþlar. Nil ve Demir, film setindeki hýrsýzlýk olayýný araþtýrýrken kendilerini bir anda kamera karþýsýnda bulurlar. Nil, hayraný olduðu oyuncuyla ayný sahneyi paylaþmaktan dolayý çok mutludur. Ancak bu hayranlýk Nil in bazý gerçekleri görmesine engel olacaktýr. Muazzez in Nil i desteklemesine sinir olan Ahu, ana-oðlun arasýný açmak için bir plan yapar. Bunun için de Ayça yý kullanmaya karar verir. 19:45 Sinema Savaþ Sanatý 3 Ajan Neil Shaw, Kuzey Koreli teröristlerin nükleer bir bombayý ele geçirmelerini önlemek için gizli bir göreve atanýr. Ancak iþler planlandýðý gibi gitmeyince Shaw, güzel bir arabulucu kadýný kurtarmak için çapraz ateþ arasýnda kalýr ve cinayetle suçlanýr. Þimdi her yerde aranan Shaw, gizemli kadýn ve yeni partneriyle birlikte gerçeði açýða çýkarmak ve dövüþ sanatlarý yeteneklerini kullanarak Koreli teröristleri durdurmak zorundadýr. Jorge Luis Borges Borges, 24 Aðustos 1899 tarihinde Buenos Aires'te doðdu. Babasýnýn annesi Ýngiliz olduðu ve evde iki lisan birden konuþulduðu için daha çocukken her iki lisaný da çok güzel konuþabiliyordu. Oðluna satranç tahtasýnda Zeno'nun paradoksunu öðreten Jorge Guillermo Borges avukat ve psikoloji öðretmeniydi. Evlerinde Borges'in muhayyilesini sürekli olarak iþgal edecek bir bahçe ve kütüphane vardý. Babasýnýn görme yetisinin azalmasý üzerine, aile tedavi için I. Dünya Savaþý'ndan önce (1914) Cenevre'ye taþýndý. Burada kaldýklarý süre boyunca Borges Calvin Koleji'ne devam ederek, Lâtince, Fransýzca ve Almanca öðrendi. Sembolizm akýmýnýn örneklerinden Verlaine, Rimbaud ve Mallarmé'in eserleriyle bu sýrada tanýþtý. Schopenhauer'a olan sevgisi ve Walt Whitman'ý keþfetmesi de Cenevrede'yken baþladý.birinci Dünya Savaþý'ndan sonra ailesiyle birlikte Ýspanya'ya taþýndý. Borges artýk yazar olmaya karar vermiþti, babasýna 1870'lerde geçen bir roman yazmaya yardým ediyordu. Birkaç edebî gruba girme çalýþmasýndan sonra, kendine akýl hocasý buldu: Endülüs'lü þair Rafael Cansinos-Asséns. Onun etkisiyle kendisini "ultraistler" grubundan saymaya baþladý ama kýsa zamanda aidiyet hissinden sýkýlarak kimseye baðlý olmadan bir þeyler yapmaya çalýþtý. Denemelerle ve þiirle pasifizm, anarþi, Rus devrimi gibi bâzý þeyleri övdüðü, genel düþüncelerini dile getirdiði iki kitap yazdý. Ama sonra yazdýklarýndan utanarak, her iki kitabý da Ýspanya'dan ayrýlmadan önce imha etti. ÇÖKERTME KEBABI Malzemeler 400 gr. Dana Kontrfile 8 Orta Boy Patates Kýzartmak Ýçin Sývý Yað 2 Çay KaþýðýKarabiber 2 Çay Kaþýðý Kimyon 2 Çay Kaþýðý Kýrmýzýbiber 400 gr Süzme Yoðurt 6 Diþ Sarmisak 100 gr Tereyaðý Tuz Yemeðin Tarifi Sarmýsaklarý dövün. ve süzme yoðurt ile karýþtýrýn.patatesleri soyup yýkadýktan sonra kurulayýn. Rendeleyip kýzgýn yaðda kýzartýn ve kevgirle alýn. Geniþ bir servis tabaðýna yayýn. Üzerine süzme yoðurdu dökün.tavada tereyaðýný Ya olduðun gibi görün, Ya da göründüðün gibi ol. Hz.Melana eritip tuz ilave ederek ýlýk bir ortamda bekletin. Etleri kömür ýzgarasýnda piþirin. Çubuk þeklinde kesip ýlýk tereyaðýnda baharatlarla birlikte 8-10 dakika piþirin. Etleri süzme yoðurdun üzerine yerleþtirin.tabaðý turp, yeþil biber ve domates ile süsleyip sýcak olarak servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe Yerli Dizi 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Savaþ Sanatý 3 Ýntikam 21:30 Sessiz Bað 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Büyük Yemin 20:45 Haber Saati 21:45 Ong Bak 2 23:45 Dünyayý Geziyorum 07:00 Pis Yedili Yerli Dizi 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 19:00 Ana Haber 19:30 Piramit 20:30 Kapýþma 23:15 Ne Münasebet 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:15 Ali Kundilli 22:30 Dizi Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Çizmeli Kedi 21:40 Monaco Valencia 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Tv Filmi 20:00 Çýnarýn Gölgesinde 21:15 Sungurlar 23:15 Maceracý

9 2 AÐUS- Kekemelik çözümsüz deðil 25 AÐUSTOS 2015 SALI 9 Kekemelik genellikle 2 ila 6 yaþ arasýnda baþlayan bir çeþit konuþma bozukluðu. Genetik faktörler, gecikmiþ konuþma, travma, çocuðun kiþisel özelikleri, ailenin yanlýþ tutumlarý, zaman baskýsý ("Çabuk ol" denilmesi gibi) ise tetikleyen unsurlar arasýnda. Ehliyetli uzmanlarca yaþa ve bireye uygun terapi yöntemleri uygulandýðý takdirde kekemelikte etkili sonuç almak mümkün. Meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; kekemeliðin tek bir nedenden dolayý deðil, bir kaç faktörün birleþimi sonucunda ortaya çýktýðýný belirten Dil ve Konuþma Terapisti Uzmaný Esra Özer Yýldýz, Geç müdahale edildiði takdirde tedavi zorlaþabilir ve çocuk hayatýna kekeme bir birey olarak devam eder. Günümüz hayatýnda kekemeliðin sonuçlarý çok büyük bir engel teþkil eder, yalnýzlýða iter, iletiþim sýkýntýlarý iþ ve özel hayatý kýsýtlar, depresyona kadar yol açar uyarýsýnda bulunuyor. 2 yaþýndaki çocuðun konuþmasýnda bir iki takýlmanýn normal olduðunu dile getiren Özer, Çünkü çocuðun anlatmak istedikleri çok fazla fakat konuþma sistemi daha tam oturmadýðý için bir süre takýlma söz konusu olabilir. Fakat bu süreç bir aydan fazla sürerse ciddiye alýnmalý uyasýnda bulunuyor. Ailelerde görülen vahim tabloyu ise þöyle anlatýyor Özer: Terapi için bize baþvuran bütün ailelerden iþittiðimiz cümle þu, doktor geçer dedi.' Böyle bir þey yok. Bu durumda geç kalýnýyor. kekemelik kendiliðinden geçmez. 2 yaþýnda cümle kurabilmeli Çocuklarýn geliþim döneminde kaç kelime konuþmasý gerektiði þöyle sýralanýyor: * 6-12 aylýk bebeðin hecelemeye baþlamasý lazým. Ba-ba, ma-ma-ma gibi. * Günde yaklaþýk 50 ile 100 kelime kullanabilmesi gereken aylýk çocuklarýn uzun cümle kurarak zamirleri (ben, sen, o) ayýrt edebilmesi gerekiyor. * 2 yaþýnda 50 kelime bilmesi ve cümle kurabilmesi gerekiyor. Baba gitti, anne gel, anne mama gibi kýsa cümleler. * 3 yaþýna geldiðinde ise 2-3 kelimelik cümleler kurabilmesi lazým. * 24 ile 30 ay arasýnda ise 200 kadar kelime bilmeli. Tek nedeni psikolojik deðil Kekemeliðin tek nedeni psikolojik deðil. Birçok aile çocuðum köpekten korktu, düþtü vs. gibi psikolojik bir travmadan sonra ortaya çýktýðýný söylüyor fakat aslýnda bu durumlar tetikleyen unsurlar. Genetik faktörler, çocuðun mükemmeliyetçi yapýsý, çevrede yaþadýðý koþuþturma tarzý ve özellikle de zaman baskýsý da etkili. Ayrýca çocuða çabuk ol geç kaldýk gibi telkinlerle baský yapýlýyor ve bu durum çocukta travma oluþturarak kekemelikle sonuçlanabiliyor. Erken müdahale þart! Anne-babanýn bilinçli ve dikkatli tutumlarý ile konuþma bozukluðunun önlenebileceðini kaydeden Özer'e göre konuþma ve doðru nefes alma teknikleri en etkili yöntemler arasýnda. Konuþma Terapisi yöntemi iki yaþýna gelmesine raðmen konuþmayý çözemeyen ya da kekeleyen çocuklara yönelik. Tedavi önce her çocuða tek tek uygulanýyor. Oyun oynayarak ve konuþarak uygulanan yöntemde her harf için farklý bir ses çýkarýlýyor. Tabii doðru nefes almak çok önemli. Bu yüzden bir yandan da çocuklara doðru nefes alma teknikleri öðretiliyor. Ardýndan grup dersleri baþlýyor ve bu þekilde çocuklar hem eðleniyor hem de sosyalleþiyor. Her çocuða farklý programlar uygulanýrken, doðru programý uygulamak çok önemli. Bu belirtileri önemseyin * Çocuðunuzun konuþurken zorlandýðýný hissediyor musunuz? * Çocuk söylemek istediði þeyleri söylemekte zorlanýnca söylemekten vaz mý geçiyor? * Sesleri/kelimeleri/cümleleri uzatýyor veya gerginlikle tekrar ediyor mu? * Göz temasý kurmaktan kaçýyor mu? * Az konuþuyor, çekingen mi davranýyor? Kiþiye özel olmayan beslenme, ciddi hastalýklara neden olabilir Ünlü diyetisyen Hatice Karslýoðlu, saðlýklý beslenme ve saðlýklý kilo verme programlarýnýn kiþiye özel olmasý gerektiðini, kiþiye özel olmayan zayýflama programlarýnýn, saç dökülmesi, safra kesesinde taþ, kabýzlýk, gut hastalýðý, aþýrý sývý kaybý, aðýz içi yaralar, gözaltýnda morluklar, kansýzlýk, tansiyon düþüklüðü, kanda glikoz düzeyinin normalin altýna inmesi, kemik erimesi gibi ciddi bir takým hastalýklarýn ortaya çýkmasýna neden olduðunu bildirdi.ünlü Diyetisyen Hatice Karslýoðlu tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, kiþisel beslenmenin, kiþinin durumuna uygun beslenme biçimi olduðunu, kiþinin durumunu belirleyen faktörlerin ise yaþ, cinsiyet, kilo, boy, hastalýk özgeçmiþi ve biyokimyasal gibi bulgular olduðunu ifade etti. Karslýoðlu, "Bu faktörlere göre günlük olarak alýnmasý gereken makro ve mikro besin ögeleri; kiþinin damak tadý, ruhsal durumu, beslenme kültürü ve yaþam koþullarý dikkate alýnarak belirlenir. Buna uygun beslenme programý ise yalnýzca diyetisyenler tarafýndan uygulanacak olan týbbi beslenme tedavisidir" dedi. KÝÞÝYE ÖZEL OLMAYAN ZAYIFLAMA PRO- GRAMLARI, HASTALIKLARIN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLUYOR Saðlýklý beslenme gibi saðlýklý diyet yapmanýn da mühim olduðunun altýný çizen Hatice Karslýoðlu, "Mucize diyet', '1 ayda 5 kilo diyeti', 'Bikini diyeti', 'Yaz diyeti' gibi kýsa sürede hýzlý kilo vermeye teþvik eden ve kiþiye özel olmayan reçeteler, bilimsel olarak kabul edilmediði gibi insan saðlýðýný da tehdit eder. Ayrýca tek bir besinin tek baþýna faydasý yoktur. Beslenme, makro ve mikro besin ögelerinden oluþtuðunda bütünlük kazanýr. Kiþiye özel olmayan zayýflama programlarý, saç dökülmesi, safra kesesinde taþ, kabýzlýk, gut hastalýðý, dehidratasyon (aþýrý sývý kaybý), aðýz içi yaralar, gözaltýnda morluklar, kansýzlýk, tansiyon düþüklüðü, hipoglisemi (kanda glikoz düzeyinin normalin altýna inmesi), kemik erimesi gibi ciddi bir takým hastalýklarýn ortaya çýkmasýna neden olur. Dolayýsýyla beslenme programlarý kiþinin týbbý özgeçmiþi, aile öyküsü, beslenme öyküsü, daha önceki yaptýðý zayýflama diyetleri, fiziksel aktivite bilgileri ve biyokimyasal bulgular dikkate alýnarak hazýrlanabilir" diye konuþtu. Kiþilerin özellikle kilo verirken yaptýklarý en büyük hatanýn, bir uzmandan danýþmanlýk almamasý olduðunun altýný da çizen Karslýoðlu, þöyle devam etti: "Genellikle komþusunun, arkadaþýnýn uyguladýðý veya internetten bulduðu diyet reçeteleriyle kýsa sürede zayýflamak istemektedirler. Oysa bu durum en çok kendilerine zarar vermektedir. Oysa kilo vermek, kýsa süreli deðil uzun soluklu bir tedavi sürecidir. Destek alýnacak diyetisyen kiþiye yalnýzca bir liste vermez; nasýl beslenmesi gerektiðini, mutsuz olmadan, sevdiði besinlerden uzak kalmadan ama bir taraftan da vücudunu hastalýklarýndan koruyarak nasýl besleneceðini öðretir. Þunu hiç unutmamak gerekir; kiþisel beslenme, kiþiye özel beslenme biçimidir ve týbbi beslenme tedavisini yalnýzca diyetisyenler uygulayabilir. Çünkü iyi ya da kötü besin yoktur. Ýyi beslenme ya da kötü beslenme vardýr." Türkiye G-20 liginden düþüyor Dolarýn 3 lirayý görmesiyle 2014 sonunda 800 milyar dolar olan Türkiye'nin gayri safi milli hasýlasý, 594 milyar dolara geriledi. AKP hükümeti 10 büyük ekonomi arasýna girmeyi vaat ederken Türkiye bu geliþmeyle milli gelir sýralamasýnda 2 basamak gerileyerek 21. sýraya düþtü. Uzmanlar, bu sene Antalya'da yapýlacak G-20 zirvesine Türkiye'nin son defa katýlacaðý öngörüsünde bulundu. Türkiye'nin gerilemesi ise Suudi Arabistan ve Ýsviçre'ye yarayacak. 746 milyar dolar geliriyle 20. sýrada bulunan Suudiler 19. sýraya, 21. olan Ýsviçre 20. sýraya yükselecek. Yýlbaþýnda 2,34 olan dolar/tl kuru, geçtiðimiz gün 3 TL'yi görerek ocak ayýndan bu yana yüzde 28 artýþ gösterdi. Bu geliþmenin ardýndan 2014 sonunda 800 milyar dolar olan Türkiye'nin gayri safi milli hasýlasý, 594 milyar dolara geriledi. Dolar bu rakamlarda tutunursa Türkiye, milli gelir sýralamasýnda ciddi gerileme yaþayacak verilerine göre 889 milyar dolarlýk milli geliriyle 18. sýrada bulunan Hollanda'nýn ardýndan 800 milyar dolarlýk geliriyle 19. sýrada bulunan Türkiye, 3 TL'lik kura göre 594 milyar dolara düþen milli geliri nedeniyle 685 milyar dolarlýk geliriyle 21. sýrada bulunan Ýsviçre'nin sýrasýna gerileyecek. Türkiye'nin gerilemesi ise Suudi Arabistan ve Ýsviçre'ye yarayacak. 746 milyar dolar geliriyle 20. sýrada bulunan Suudiler 19. sýraya, 21. sýradaki Ýsviçre ise 20. sýraya yükselecek. Ortaya çýkan bu tablo, çeþitli tartýþmalara yol açtý. Bunlardan en dikkat çekeni, 594 milyar dolarlýk milli gelirle 19. sýradan 21. sýraya düþmesi öngörülen Türkiye'nin G-20 toplantýlarýna gelecek senelerde katýlamama ihtimali. Dünyanýn en büyük ekonomileri arasýnda yer alan 19 ülke ve Avrupa Birliði Komisyonu'ndan oluþan G-20'nin 2015 dönem baþkaný Türkiye'nin 2016'dan itibaren gerçekleþtirilecek toplantýlara katýlamayacaðý söylentisi paniðe yol açtý. Ekonomist Dr. Sinan Erdil, attýðý tweet'lerde bu konuya deðindi. Dünya ekonomileri arasýnda AKP döneminde 17.likten 19.luða düþen Türkiye'nin TL'nin sert deðer kaybý sonrasý sýralamada daha da düþebileceði ihtimalinin ortaya çýktýðýný belirten Erdil, Kasýmda Antalya'da yapýlacak G-20 toplantýsý bu gidiþle Türkiye'nin katýlacaðý son toplantý olabilir! yorumunda bulundu. Ekonomi Bakanlýðý'nda görevli uzmanlar ise böyle bir þeyin ihtimaller arasýnda olmadýðýný belirterek, grubun ekonomik büyüklük sýralamasýna göre oluþturulan bir grup olmadýðýný belirtti. Ekonomik verilerden ekonomik büyüklük sýralamasýnda geriye düþme gibi bir sonucun çýkýp çýkmadýðýna dair bilgileri olmadýðýný kaydeden bakanlýk yetkilileri, bu öngörülerin doðru çýkmasý ve Türkiye'nin 21. sýraya gerilemesi halinde bile G-20'ye katýlabileceðini aktardý. Kurulmasýna, 25 Eylül 1999 tarihinde Washington'da yapýlan bir toplantýyla karar verilen 20 Maliye Bakaný ve Merkez Bankasý Baþkaný Grubu (G-20), sistem açýsýndan önemli ülkeleri bünyesinde barýndýrýyor. G-20 içerisinde Türkiye'nin yaný sýra Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Arjantin, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, Hindistan, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Endonezya, Ýtalya, Rusya, Güney Kore, Ýngiltere, ABD ve Avrupa Birliði bulunuyor. G-20 ülkeleri, dünya ticaretindeki yeri itibarýyla küresel ekonomik ve finans sistemi açýsýndan önemli bir yere sahip. Bu ülkeler, dünya ticaretinin yüzde 75'ini, dünya ekonomisinin ise yüzde 85'ini temsil ediyor. G-20'ye üye 19 ülke, milli geliri dünyada ilk 31 içerisinde yer alan ülkelerden oluþuyor. Norveç, Ýran, Tayvan, Venezuela ve Ýsviçre, ekonomik olarak bazý üyelerden daha fazla milli gelire sahip olmalarýna raðmen G-20'de bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliði ülkesi de, G-20'de baðýmsýz olarak deðil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor.

10 10 Tatilde kilo alýmýna dikkat! Kardeþ kýskançlýðýný nasýl aþabiliriz? Merhaba Sevil Haným, 2 kýzým 1 oðlum var. Oðlum 6.5 yaþýnda. Kýzlarým ise 5 ve 3 yaþýnda. Oðluma nasýl davranacaðýmýz konusunda çok zorlanýyoruz. Kýzlarýmla kýyaslayýnca oldukça uyumsuz davranýþlarý var. Özellikle oðlum ortanca kardeþini hiç kabul etmiyor. Küçük kardeþini ise çok seviyor. Kardeþini kýskandýðýndan mý bilinmez çok yaramaz ve hýrçýn bir çocuk. Ayrýca oðlumun babasýyla da iletiþimi pek yok. Babasýyla hiç anlaþamýyor. Ýlginç olan, oðlum biz kardeþlerine kýzdýðýmýz zaman çok mutlu oluyor ve onlarý ondan daha çok sevdiðimizi düþünüyor. Oysa kýzlara gösterdiðimiz özel bir ilgi yok. Hatta oðluma daha fazla ilgili göstermeye çalýþýyoruz. Ne yaptýysak bu hýrçýnlýðýný engelleyemedik. Ona daha fazla ilgili gösteriyoruz, daha fazla zaman ayýrýyoruz. Kýzlarýmýz daha sakin ve yapýcý çocuklar. Gereksiz yere aðlamazlar, mýz mýz davranmazlar. Bu nedenle onlara sesimizi yükseltmeye bile gerek kalmýyor, bizi anlýyor ve dinliyorlar. Ama oðlumla ayný þekilde iletiþim kuramýyoruz. Lütfen bize yol gösterin. Annebaba olarak biz nerede hata yapýyoruz ve nasýl davranmalýyýz? Oðlumuz neden bu kadar hýrçýn davranýyor? Ýki çocuk arasýnda en az 3 yaþ fark olmalý! Merhaba Meral Haným, yaþ gruplarý çok yakýn olan üç tane çocuðunuz var. Özellikle oðlunuzla büyük kýzýnýz arasýnda bir buçuk yaþ farký var. Yani ikisi arka arkaya doðmuþ ve anne-babalarýn ilgisini paylaþmak zorunda kalmýþlar. Bir buçuk yaþ farký gerçekten çok kýsa. Oðlunuz henüz sizin ilginize doyamadan o henüz büyümeden, tekrar bir bebeðin geliþi ile annesini kaybetmiþ. Ýkinci çocuðun doðmasýnda ideal yaþ olarak en az 3 yaþ olmasýný öneriyoruz. Yani kardeþ doðmadan önce ilk çocuðun en azýndan 3 yaþýný bitirmesi çok önemli. Çünkü ilk üç yaþ hem geliþim hem de ruh saðlýðý açýsýndan çok önemli ve bebeklik dönemidir. Anne ile iliþkiler bu dönemde çok önemlidir. Kýz kardeþini kabullenememiþ! Kýz kardeþiyle sizin ilginizi paylaþmak zorunda kaldýðý için kardeþini kabullenememiþ. Herkes kardeþ kýskançlýðý yaþar fakat bu kadar uzamaz. Uzun zamandýr kardeþ kýskançlýðý yaþamasý bu durumu aþmakta zorlandýðýný gösteriyor. Bu nedenle de sizinle saðlýklý iletiþim kuramýyor. Size de ikinci çocuðu yaptýðýnýz için öfkeli ama diðer taraftan sevginize ve ilginize aç. Bu nedenle bu konuda profesyonel destek alýp çocuðunuza nasýl yaklaþacaðýnýz öðrenmelisiniz. Oðlunuz da oyun terapisi desteði ile baþa çýkmakta zorlandýðý bu duygularý ifade edebilir duruma gelir. Diðer kardeþleri ihmal etmeyin! Genelde kardeþlerden biri yaramazlýk ve hýrçýnlýk yaparak ön planda olduðunu, olumsuz da olsa bir þekilde ilginin ve dikkatin onun üzerinde toplandýðýný fark etmesi bu davranýþlarý tekrar etmesine neden olur. Oðlunuz yaramazlýk yaptýkça sizin ilginizi almayý baþardýðý için bu davranýþlarýna devam eder. Siz onun yaramazlýklarýyla baþa çýkarken diðer çocuklarýnýzý ihmal etmiþ olursunuz. Bir süre sonra o kardeþler de ilgiyi almak için ayný þekilde davranmaya baþlayabilirler. Bu nedenle kýzlarýnýzý ihmal etmemeli ve onlara da zaman ayýrmalýsýnýz. Zirve Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Öðretim Üyesi ve Beslenme Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Sema Erge, tatilde düzensiz ve saðlýksýz beslenmeden dolayý fazla kilo alýnabileceðini söyleyerek, öðünlere dikkat edilmesi gerektiðini belirtti. Yaz tatillerinde geç saatlerde kalkýlmasý nedeniyle kahvaltýnýn genellikle yapýlmadýðýný ya da çok geç saatlere býrakýldýðýný kaydeden Erge, "Kahvaltýsýz beslenme, güne yanlýþ baþlanýlmasýna sebep olur. Özellikle peynir, bol yeþillik, zeytin gibi Akdeniz tipi bir kahvaltý saðlýklý bir baþlangýç olup, bedenin sýcak havalara ve gün içerisindeki yemek seçimlerine uyumunu kolaylaþtýracaktýr." dedi. Tatilde öðün sayýlarý azaldýðýný, her öðünde yenilen miktarýn da arttýðýný ifade eden Erge, "Özellikle deniz ve havuz etkinlikleriyle yorulup, akþama kadar ara öðün yapmadan devam etmek hem saðlýksýz beslenme hem de fazla kilo alýmýna yol açar. Bu nedenle, öðle yemeðinden sonra hafif atýþtýrmalýklarla ara öðünler yapýlmalýdýr. Yaz meyveleri, 2 top dondurma ya da þekersiz limonata gibi serinleten, uygun ara öðünler planlamak çok daha iyi olacaktýr. Akþamlarý ise karbonhidrat aðýrlýklý beslenmeden kaçýnýlmalýdýr. Öðünlerde süt ve süt ürünleri, et-kuru baklagiller, yumurta, peynir, ekmek tahýl grubu, meyve sebzelerin olmasýna dikkat edilmelidir." þeklinde konuþtu. "BOL BOL SIVI TÜKETÝN" Yaz beslenmesinin en önemli unsurlarýndan birinin de su tüketimi olduðunu dile getiren Erge, "Yaz aylarýnda bolca su içilmelidir. Sývý alýmýndaki eksiklik, böbrek fonksiyonlarýnda sorunlara neden olabilir. Sývý tüketimi çay, kahve ve soðuk içecekleri kapsasa da en önemli unsur su tüketimidir." ifadelerini kullandý. Karpuz tüketiminin de önemine dikkat çeken Erge, "Yüzde 90'ý su olan karpuz, tokluk hissi verir. Ýyi bir lif kaynaðý olduðu için de baðýrsak hareketlerini düzenler. Ayrýca karpuz protein, yað, karbonhidrat ve fosforun yaný sýra A ve C vitaminlerini de içerir. Karpuz gibi diðer yaz meyveleri de vitamin ve mineraller açýsýndan oldukça zengindir ve sýcaklýðýn neden olduðu sývý kaybýnýn önlemesinin yaný sýra vücuda vitamin ve mineral desteði de saðlar." açýklamasýnda bulundu Diþlerinizi beyazlatýrken kaybetmeyin Müzik eðitimi ilkokul döneminde alýnmalý Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Piyano Ana Sanat Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Ulviyye Güler, "Müzik eðitimi küçük yaþta baþlatýlmalýdýr. Ýlkokul dönemi en idealidir. Daha okuma yazma bilmeyen çocuklara bile bir enstrüman eðitimi verilebilir." dedi. Müzisyen olmanýn sadece bir enstrüman çalmak anlamýna gelmediðini vurgulayan Güler, þöyle devam etti: "Müzik eðitimi çocuðun hafýzasýný güçlendirir, psikomotor hareketlerini olumlu etkiler, duygusal yapýsýnýn öne çýkmasýný saðlar, genel kültürünü arttýrýr. Bir öðrencinin baþarýsýnda etken olan þeyler; yetenek, disiplinli çalýþma ve profesyonel bir öðretmenin eþ zamanlý bulunmasýdýr. Bunlardan birisi eksik olunca baþarýlý sonuca ulaþmak çok zordur." Yrd. Doç. Güler, "Müzik insanýn hayata bakýþýný deðiþtirme gücüne sahiptir. Ýnsan iradesini güçlendirir, neþelendirir veya hüzünlendirir. Ýnsanýn hayatýný renklendirebilir, içindeki iyiliði ve güzelliði ortaya çýkarýr, heyecanlandýrýr, coþturur. Hayatýmýz boyunca her anýmýzda müzikle yan yanayýz. Okulda, spor salonlarda, tiyatrolarda, sinemalarda, trende, uçakta ve baþka yerlerde. Ýnsanlar müziði seviyorlardý, seviyorlar ve daima sevecekler, çünkü müzik insanýn vazgeçilmez bir parçasýdýr." diye konuþtu. Diþlerin beyazlatýlmasý iþlemi Bleaching' olarak adlandýrýlýyor. Bu yöntemin her yaþtan hastaya uygulanabileceðini belirten Hospitadent Diþ Hastanesi'nden Diþ Hekimi Recep Eþkar, beyazlatma iþleminin aþýnmakýrýk-çatlak ve çürük olan diþlerin mutlaka tedavi edilmesinin ardýndan yapýlmasý gerektiðine dikkat çekiyor. Meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; antibiyotik kullanýmýna baðlý olan renkleþmelerde, beyazlatma iþleminin etkisinin sýnýrlý olduðunu ifade eden Eþkar ayrýca, ucuz olduðu için piyasada satýlan diþ beyazlatýcý ürünlerin beyazlatýcý jellerin diþ çekilmelerine, diþlerin dýþ yüzeylerinin bozulmasýna ve mine çatlaklýklarýna neden olduðuna deðiniyor.* Kalsiyumun diþlere faydasý yýllardýr bilinen bir gerçek. Yemeklerden sonra ufak bir parça peynir yemenin diþ minerallerini güçlendirdiðini ortaya koyan araþtýrmalar var. Peynirden hoþlanmýyorsanýz bir miktar süt ve yoðurt da yemeklerden sonra tercih edebilirsiniz. * Elma, havuç, ayva gibi sert meyveleri doðramadan, kabuðuyla yiyin. Bu sert meyveler doðal diþ fýrçasý gibidir. Diþe hiçbir zarar vermeden beyazlamasýna yardýmcý olur. * Kullanmanýz gerekenler kadar kullanmamanýz gerekenler de önemli. Limon ve sirkenin diþleri beyazlatmada kullanýlmasý son derece yanlýþ. Asitli olduklarýndan ikisi de diþlere büyük zarar verebilir. * Halk arasýnda yaygýn olarak bilinen bir diþ temizleyicisi: Karbonat. Uzun vadede ideal diþ beyazlatýcýsý olmasa da kýsa vadeli olarak tercih edilebilecek bir beyazlatýcýdýr.

11 2 AÐUS- 25 AÐUSTOS 2015 SALI 11 Aþýrý terleme hastalýk habercisi olabilir! Kime evet dediðini bilmeden boþanýlýyor Elbette her iliþki özeldir ve her çiftin boþanma gerekçeleri farklýdýr. Ancak genel olarak baktýðýmýzda boþanma nedenlerini þöyle sýralayabiliriz. * Eþlerin, neye ve kime evet dediðini bilmeden, tamamen duygularýyla verdikleri evlilik kararý sonrasý yaþadýklarý hayal kýrýklýðý ile baþ edemiyor olmalarý, * Farklý sosyal, kültürel ve ekonomik þartlara sahip olan eþlerin, bu farklýlýklarý kabullenip uyum saðlamaya çalýþmak yerine, eþini deðiþtirmek için çatýþma yolunu seçmeleri, * Eþlerin birbirlerinin haklarýna saygý göstererek sorumluluk bilinciyle hareket etmek yerine, sürekli eþini suçlayarak haklý çýkma çabasý içine girmeleri, * Saðlýklý iletiþim kuramayan eþlerin, yaþadýklarý yetersizlik ve deðersizlik duygularý sonucu ortaya çýkan psikolojik ve fiziksel þiddet, * Ailelerin, evlenen çocuklarýna duyduklarý güvensizlikten kaynaklanan aþýrý müdahaleleri, * Kadýnýn yükselen eðitim seviyesi, ekonomik baðýmsýzlýðýný elde etmesi ve kazandýðý yeni sosyal statüsü sonucu deðiþen aile içi rollere erkeðin ayak uyduramamasý, * Eþlerin, kendilerine ve birbirlerine duyduklarý güvensizliðin bir sonucu olarak, ortaya çýkan aþýrý kýskançlýðýn yýkýcý sonuçlarýyla baþ edemiyor olmalarý, * Toplumda artan, bencil ve çýkarcý anlayýþýn bir sonucu olarak ailede dayanýþma ve paylaþmanýn azalmasý, * Daðýlan geleneksel geniþ aile yapýsý ile birlikte eþler üzerindeki sosyal kontrol sisteminin zayýflamasý, yeni özgürlük anlayýþlarý ve yasal düzenlemeler boþanmayý kolaylaþtýrmaktadýr. Evliliði korumaya ve iliþkiyi sürdürmeye yönelik çabalarýn yetersiz kaldýðý durumlarda boþanmanýn, týpký evlilik gibi bir süreç olduðu kabul edilerek, eþlerin kendilerine ve birbirlerine saygýlarýný zedelemeyecek þekilde gerçekleþmesi gerekir. Unutmayýn! Evliliði, bitirmek için sebepler aramak yerine, sürdürmek için çaba sarf etmek gerekir. Günlük hayatýnýzda yalnýz sýcak ortamlarda deðil deðiþik ortamlarda da sýk sýk terliyorsanýz bu durum bir hastalýðýn habercisi olabilir. Dahiliye Uzmaný Dr. Mehmet Emin Erdem, "Aþýrý terleme, kalp hastalýklarýndan sinirsel hastalýklara kadar pek çok rahatsýzlýðýn belirtisi olabilir." dedi. Samsun'da özel bir hastanede görev yapan Dahiliye Uzmaný Dr. Mehmet Emin Erdem, sýk terleyen ellerin insanlarýn hayatýný olumsuz etkilediðine dikkat çekti. "Elleriniz sürekli terlediði için insanlarla tokalaþmaktan çekiniyor musunuz?" diyen Erdem, "Koltuk altlarýnýz terlediðinde ter ya da koku önleyici ne kullansanýz da fayda etmiyor mu? Yalnýz sýcak ortamlarda deðil; gün içinde de devamlý olarak terliyor musunuz? Ýþte bu durum aþýrý terleme sorununuz olduðu anlamýna gelir ve mutlaka bir uzman yardýmý almanýz gerekir." uyarýsýnda bulundu. TERLEMEYÝ ARTIRAN NORMAL DURUMLAR NEDÝR? "Terleme insan vücudunun ýsýsýný sabit tutmaya yarayan fizyolojik bir olaydýr." diyen Dr. Erdem, þöyle konuþtu: "Terin buharlaþmasý ile ýsý kaybedilir ve vücut ýsýsýnýn sabit kalmasý saðlanýr. Bir günde salgýlanan ter ortalama 100 cc'dir, aþýrý efor ve sýcakta bu rakam saatte 1,5 litreye çýkabilir. Vücudumuzdaki ter bezi sayýsý 2-3 milyon kadardýr ve en fazla ter bezi avuç içinde bulunur. Terin içeriði; su, sodyum, klor, potasyum, üre gibi maddelerden oluþur; içindeki organik madde miktarýnýn artmasý terin kötü kokmasýna neden olur. terlemeyi artýran normal durumlarý þöyle sýralayabiliriz; ortam sýcaklýðýnýn artmasý, efor yapýlmasý, aþýrý heyecanlanma, nemli ortama girmek. Aþýrý terleme, kalp hastalýklarýndan sinirsel hastalýklara kadar pek çok rahatsýzlýðýn belirtisi olabilir. Böbrek üstü bezlerinin ani bir stres ile uyarýlmasýna neden olan durumlar: Ani tansiyon düþmesi, ani þeker düþmesi, aþýrý kanamalar, kalp krizi ve erken dönem sýcak çarpmasý gibi rahatsýzlýklarýn belirtileri arasýnda aþýrý terleme görülebilmektedir." TERLEMEYÝ OLUÞTURAN SÝSTEMÝK HASTALIKLAR Uz. Dr. Mehmet Emin Erdem sözlerine þöyle devam etti: "Bazý sistemik hastalýklarda da terleme ile ilgili bozukluklar oluþur. Bunlar: * Enfeksiyon hastalýklarý: Ateþli hastalýklarda ateþ, ani ve çok miktarda terleme ile düþebilir, özellikle zatüre, sýtma, tifo ve bademcik iltihaplanmalarýnda bu olay görülür. * Hipertiroidi denilen tiroid bezinin aþýrý çalýþmasý da aþýrý terlemenin bir nedenidir. Artmýþ metabolizma hýzý ve vücut ýsýsý nedeniyle sürekli terleme oluþur. * Menopoz ve menopoz öncesi durum da kadýnlarda ani gelen aþýrý terleme nedenlerinden biridir. * Kanser rahatsýzlýðý özellikle de omurga çevresinde bulunan ya da "Mediasten bölgesi" denen alanda bulunan tümörler sempatik sistemi sürekli uyararak aþýrý terlemeye neden olurlar. * Aðýr kalp yetersizlikleri nefes darlýðýna neden olarak terlemeye neden olurlar. * Akciðer rahatsýzlýklarýna baðlý nefes darlýðý bir terleme nedenidir. * "Raþitizm" denilen çocukluk çaðý D vitamini eksikliði çocuklarda özellikle de kafa arkasýnda terlemeye neden olur, çocuklarda C vitamini eksikliði de terleme yapar. * Sürekli kaygý oluþturan ruhsal sýkýntý durumlarý da sempatik sistem uyarýsý ile terlemeyi artýrýr. * Çocuklarda "Pembe hastalýk" da denen "Akrodini" rahatsýzlýðý terlemeyi artýrýr, bu hastalýkta aþýrý terleme ile birlikte el ve ayak parmaklarýnda aðrý, þiþme ve pembeleþme olur. * "Fenilketonüri" dediðimiz ve doðuþtan gelen fenil alanýn hidroksilaz enzimi eksikliðinde hastada geliþim ve zeka geriliði ile birlikte aþýrý terleme gözlenir." Dökülen saçlarýmý hâlâ bir kutuda saklarým Mine Nur Tatar (14), uzun süren bacak aðrýlarý nedeniyle doktora gitmeye karar verir. Annesi Yeter Haným derslerin yoðunluðundandýr' diyerek aklýna kötü düþünceler getirmek istemez ama doktor, küçük kýzýn ilik kanseri olduðunu söyler. Böylelikle üç yýl boyunca 10 kez operasyon geçiren Mine'nin kemoterapi, radyoterapi ve ilaçlarla birlikte zorlu günleri de baþlar. Mine, hastalýðýný ilk baþta kimseye söylemek istemez. Ýçine kapanýr bir süre. Þimdi o günlerini hatýrladýkça, Herkesin baþýna gelebilir. Bundan utanýlacak bir þey yok. diyor. Tabii bu arada ailesi ve sevdikleri bir an olsun Mine Nur'u yalnýz býrakmayýp yaþam alanýný hastane odasýna taþýmaya çalýþýr. Tedavilerin olumlu cevap vermesi tüm sevenlerini mutlu etse de bu durum da çok uzun sürmez. Bu kez de tümör akciðerine sýçrar. Mine, o günlerini ise þöyle anlatýyor: Ýyileþtiðimi duyunca çok mutlu oldum. Tüm dünya benim oldu sanki. Ýlk önce bacaðýmdakini yendim tam saçlarým omuzlarýma kadar uzadý derken akciðerime sýçradýðýný öðrendim. Tüm dünyam yýkýlmýþtý en çok da saçlarýmýn tekrardan döküleceðine üzüldüm. Hatta o saçlarýmý bir kutunun içinde saklýyorum, evde duruyor. Bacaðýna takýlan platinin iyileþmesini bekleyen Mine, Herkes gibi çýkýp oyun oynamak istiyorum. Hastalýktan önce her þeye küsen birisiydim, mýzmýzdým. Güçlü olmayý öðrendim. Her þeyin kýymetini daha iyi anladým. Ýyileþtim ama çocuk tedavi olduðum hematoloji servisini yine ziyarete gitmeyi düþünüyorum. Oradaki çocuklar çok sýkýlýyor. Renkli olsa keþke duvarlarý. diyor. Mine'nin babasý Kadir Tatar, yaþadýðý acýlara raðmen kýzlarýnýn ne kadar güçlü olduðunu duygulanarak anlatýyor. Kanser hastalarýnýn tedavisinde psikolojik desteðin önemine dikkat çeken baba Tatar, sadece hastaya deðil tüm yakýnlarýna da psikolojik yardým edilmesi gerektiðini ifade ediyor. Baba Tatar, Mine'nin iki erkek kardeþi daha var. Annesi hastaneye gidince diðer çocuklarýma hem anne hem baba oldum. derken eþinin asýl zorluðu göðüslediðini de ifade etmeden edemiyor. ACILARIM PAYLAÞTIKÇA AZALMAYA BAÞLADI Tatar, hastalýðý sürecinde kuzeni Büþra'nýn tavsiyesiyle sosyal medya hesabý açar. Sonrasýnda ise tedavi sürecinde yaþadýðý aný fotoðraflayýp takipçileriyle paylaþýr. Dua istedi, sevdiði sanatçýlarý destek olmalarý için yanýna davet etti. Davete olumlu geri dönüþ yapanlar da oldu. Demet Akalýn, Aydilge, Ýrem Derici, yaralý bir eli tutabilmek için Tatar'ýn yanýna geldiler. Sosyal medya sayesinde hayatýn içinden bir an olsun kopmadýðýný belirten Tatar, Acýlarým paylaþtýkça azalmaya baþladý. Çevremdeki insanlar buradan bana ulaþýp ne kadar güçlü ve hayat dolu olduðumu söyledikçe ben daha mutlu oldum. Yeni arkadaþlýklarým oldu. Buradan benimle tanýþmak isteyenler evimize ziyarete geldi birlikte dýþarý gezmeye çýktýk. Hastalýðýmda gücüm yoktu ama þimdi dünyayý gezmek istiyorum. diyor. Þeker hastalýðýna ameliyatlý çözüm Doruk Saðlýk Grubu Genel Cerrahi Uzmaný Dr. Ersun Topal, 1999 yýlýnda Brezilyalý cerra Auero De Paula tarafýndan literatüre kazandýrýlan bu ameliyatýn Bursa'da, ilk kez Doruk Yýldýrým Hastanesi'nde yapýldýðýný söyledi. Dr. Topal, "Bu ameliyatla, 15 yýldýr þeker hastalýðý mevcut olan hastamýz, ileal interpozisyon ameliyatýný takiben þeker hastalýðý ilaçlarýna gerek kalmaksýzýn þeker hastalýðýna veda etti." dedi. Genel Cerrahi Uzmaný Dr. Ersun Topal, dünyada, toplumlarýn büyük bir bölümünü ilgilendiren hastalýk olarak nitelendirilen þeker hastalýðýnýn, hem bireysel, hem de toplumsal olarak insan saðlýðýný olumsuz etkilemekte olduðunu söyledi. Bireylerin yaþam kalitesini ciddi anlamda bozmakta olan bu hastalýðýn, kiþilere ekonomik külfet de getirdiðine dikkat çeken Dr. Ersun Topal, "Bu nedenle diyabet ve komplikasyonlarýnýn önlenmesinin ve etkin tedavisinin ülkelerin ulusal saðlýk politika hedefleri arasýnda olmasý kaçýnýlmazdýr" diye konuþtu. Ülkemizde Saðlýk Bakanlýðý ve buraya baðlý olan Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu tarafýndan ulusal diyabet programlarý yürütülmekte olduðunu hatýrlatan Dr. Ersun Topal, þöyle konuþtu: "Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Obezite Diyabet ve Metabolik Hastalýklar Daire Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan 'Türkiye Diyabet Programý ' adlý çalýþmada þöyle denmektedir; Özellikle tüm dünyada 'ölüme neden olan hastalýklar' listesinde 8. sýrada yer alan þeker hastalýðý yani diyabet, ülkemiz acýsýndan da hem saðlýk, hem de saðlýðýn finansmaný noktasýnda önemli sorunlarý beraberinde getirmektedir." Diyabet tedavisinde hedefin, kandaki glukoz düzeyini normal seviyelere indirmek olduðunu söyleyen Dr. Topal, "Bununla birlikte diðer bir hedef de mikro ve makrovasku ler komplikasyonlarýn ve kardiyovasku ler risk fakto rlerinin kontrol altýna alýnmasýdýr. Kilo kontrolu sagˆlanmasý ve yanýsýra kan basýncý ve lipid du zeyleri gibi digˆer bilinen risk fakto rlerinin de kontrol edilmesi gereklidir." ifadesini kullandý. Dr. Ersun Topal, insülin kullanýmýna, egzersiz yapmaya, diyet programlarýna riayet etmeye ve ilaç kullanýmýna raðmen, istenilen kan þekeri kontrolü ve organ hasarýnýn durdurulamaz olmasýnýn ardýndan ameliyatýn yani metabolik cerrahi tedavisini önerdiklerini söyledi yýlýnda Brezilyalý cerrah Auero De Paula tarafýndan literatüre kazandýrýlan bu ameliyatýn Bursa'da, ilk kez Doruk Yýldýrým Hastanesi'nde yapýldýðýný hatýrlatan Doruk Saðlýk Grubu Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Ersun Topal, "Bu ameliyatla, 15 yýldýr þeker hastalýðý mevcut olan hastamýz ileal interpozisyon ameliyatýný takiben þeker hastalýðý ilaçlarýna gerek kalmaksýzýn þeker hastalýðýna veda edip, 'normal kan þekeri' düzeyleri ile ameliyatýnýn 5. gününde taburcu edilmiþti." þeklinde konuþtu.

12 25 AÐUSTOS 2015 SALI Gölcükspor eski futbolcularýný topladý 3. Lig temsilcimiz Gölcükspor dün tesislerde bir dönem Gölcükspor'da oynamýþ oyuncularý ile kahvaltýda bir araya geldi. 3. Lig temsilcimiz Gölcükspor dün tesislerde bir dönem Gölcükspor'da oynamýþ oyuncularý ile kahvaltýda bir araya gelip hasret giderdi Gölcük Aþiyah tesislerinde kahvaltýda eski Gölcüksporlu futbolcular bol bol sohbet etiller. Eski futbolcular bir araya gelmesi ile birlikte anýlarýný yeniden canlandýrdýlar. Kýrmýzý-Siyahlýlarýn Baþkaný Ahmet Þahin ve yöneticilerden Musa Þenol kahvaltýya katýlýrken eski futbolculardan Adem Aydemir, Metin Peken, Adil Kuru Eski Kaptan Sami, Fevzi, Ýshak Baðçicek ve Eski File Bekçisi Mehmet Ekþil yemeðe katýlanlar arasýnda yer aldý. Gölcükspor eski futbolcularý Kýrmýzý- Siyahlýlara sezonunda baþarýlar dilediler ve takýmdan þampiyonluk beklediklerini belirttiler. Manavgat hazýrlýklarý baþlýyor Ligin ilk maçýnda sahasýnda yenilen Çorum Belediyespor, hafta sonu oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla baþlayacak. Sezona aldýðý yenilgiyle kötü baþlayan Çorum Belediyespor, ligin ikinci maçýnda Manavgatspor ile Pazar günü deplasmanda karþý karþýya gelecek. Sezona moralsiz baþlayan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýna bugün akþam saatlerinde yapacaðý antrenmanla baþlayacak. Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlacak antrenman saat 17.30'da baþlayacak. Yasin Yücel HÝTOK yarýþçýlarýmýz Tokat'ta göz doldurdu "Galibiyetle ayrýlmak isterdik" Hamit Iþýk Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, Dersimspor maçýnda aldýklarý maðlubiyet nedeniyle üzgün olduklarýný dile getirdi. Galibiyet golünü de bulmalarýna raðmen skor avantajýný koruyamadýklarýný söyleyen Genel Kaptan Hamit Iþýk, ligin baþlarýnda alýnacak sonuçlarýn yanýltýcý olabileceðini takýmlarýn ilerleyen haftalarda daha istikrarlý sonuçlar alacaðýný söyledi. Çok üzgün olduklarýný belirten Iþýk "Dersimspor maçýna galip gelmek için çýktýk. Maçýn baþýnda da golü bulmayý baþardýk. Ancak bulduðumuz galibiyet golünden sonra anlamadýðýmýz bir nedenden dolayý takým geriye yaslandý ve top yapamadý. Bunun sonucunda da rakip takým yakaladýðý pozisyonlarý gole çevirdi. Maðlup olduðumuz için çok üzgünüz. Bu tür sonuçlarýn ligin baþýnda alýnmasý ilerleyen haftalarda telafi edilmesi açýsýndan önemli. Manavgat maçýnda alacaðýmýz galibiyetle moral bulmak ve 3 puanla tanýþmak istiyoruz" dedi. Yasin Yücel Kastamonu iyi baþladý Kastamonuspor 1966, iki yýl aradan sonra döndüðü profesyonel lige müthiþ bir baþlangýç yaptý. Ýlk yarýsý vasat geçen karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda adeta þov yapan Kastamonuspor, Sarýyerspor'dan transfer ettiði iki Kastamonulu isimle üç puana uçtu sezonunda 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan ve þampiyonluðun en güçlü favorisi olarak gösterilen Kastamonuspor 1966 dün Gazi Stadý'nda Manvgatspor'u aðýrladý. Ligin ilk karþýlaþmasýnda rakibini 46'da Günay, 66'da ise Yaþar'ýn golleriyle devirmeyi baþaran kýrmýzý-siyahlýlar üç puaný alan taraf oldu. Kastamonuspor 1966, karþýlaþmaya iyi baþlayamadý. Ýlk yarýda vasatý aþamayan bir futbol sergileyen temsilcimizin imdadýna devre yetiþti. Ýkinci yarýya ise bambaþka bir görünümle baþlayan temsilcimiz 46'da Sarýyer'den transfer ettiði Kastamonu Günay Þakar'ýn muhteþem golüyle baþladý. 48'de Taner penaltý atýþýndan faydalanamadý. Rakibine attýðý kroþeyle sendeleten kýrmýzý-siyahlýlar 66'da Manavgat'ý Sarýyerspor'dan bir diðer transferi dev golcüsü Yaþar ile nakavt etti. Manavgatspor'da 48'de Yusuf, 75'te ise Anýl kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kaldý. Kastamonuspor 1966, sahada 9 kiþi kalan rakibine karþý yakaladýðý gol fýrsatlarýný cömertçe harcadý. Kýrmýzý-siyahlýlar 86'da Uður Çelik'in gördüðü kýrmýzý kart ile maçý 10 kiþi tamamladý. Türkiye Enduro Þampiyonasý'nýn 4. ayaðý Tokat'ýn Topçam Yaylasý'nda düzenlendi. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun organize ettiði Tokat Belediyesi, Tokat Ýl Özel Ýdaresi, Tokat Doða ve Ekstrem Sporlarý Kulübü'nün (TODEX) destek verdiði yarýþlara 87 sporcu katýldý. HÝTOK ise 10 yarýþmacýyla þampiyonada mücadele etti. Engebeli parkur alanýnda yapýlan yarýþmada motosiklet sürücülerinin zorlandýklarý görülürken, yarýþmacýlar ormanlýk alanda hazýrlanan pistte yarýþtý. Yarýþma esnasýnda bazý sürücüler, parkurlarda dengelerini kaybederek kaza yaptý. Yarýþmacýlardan birçoðu yarýþmayý tamamlayamazken, HÝTOK yarýþçýlarý parkurun tamamýný baþarý ile tamamladýlar. Sporcularýmýz dereceye giremeseler de gösterdikleri performans ile göz doldurup ilerisi için umut verdiler. Spor Servisi Wushu Zafer Kupasý düzenlenecek Wushu il temsilciliðinin 2015 yýlý faaliyet programýnda yer alan kulüplerarasý Budakaido Wushu zafer kupasý þampiyonasý 29 aðustos ve 30 Aðustos tarihleri arasýnda yapýlacak. Alt minik,minik,yýldýz,ümit ve genç kategorilerinde kýz ve erkeklerde yapýlacak müsabakalara Wushu ve Budakaido branþýnda aktif olan kulüpler katýlacak. Dereceye giren sporculara madalya kulüplere ise kupa verilecek., Spor Servisi

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Sungurlu Karayolu ölüm tarlasýna döndü Pirinçte

Sungurlu Karayolu ölüm tarlasýna döndü Pirinçte Tretuarlar yarým kaldý! Farabi Caddesi 1. Oruç Sokak ta tretuarlarýn yarým kalmasý vatandaþlarýn þikayetlerine neden oldu. Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ne baðlý ekipler, Akþemsettin Camii nin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE Þevket Erzen e yeni görev Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Bahçeli Gýda, 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi ne açýyor. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Çorum daki 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi nde hizmete

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı