%50 ye varan indirimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "%50 ye varan indirimler"

Transkript

1 Stat ihalesini protesto edecekler Çorum Halk Dayanýþmasý tarafýndan yapýlan açýklamada, "Çorum halkýnýn yýllardýr kullandýðý stadyum ve çevresindeki spor alanlarýnýn yýkýlýp yerine dev binalar, alýþveriþ merkezleri yapýlmasýný istemiyoruz" denildi. "Çocuk ve gençlerimizle birlikte on binlerce insanýn rahat bir nefes aldýðý, spor yaptýðý, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiði bu yaþam alanlarýnýn ranta açýlmasýný kabul etmiyoruz" ifadelerinin yer aldýðý açýklamada... 6 DA Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 25 AÐUSTOS 2015 SALI 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: "Hükümet kurulamamasýnýn bedelini iþ dünyasý aðýr ödüyor" AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Bazý partili yöneticilerin de katýlýmýyla gerçekleþtirilen ziyarette iþ dünyasýnýn sorunlarý ve talepleri görüþüldü. "Toplu sözleþmede hýsýmlýk bir çeyrek altýn bile etmedi" BASK Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam, toplu sözleþme döneminde saðlanan anlaþma üzerine yaptýðý açýklamada hükümet ile yetkili sendikalar arasýnda yürütülen toplu sözleþme görüþmelerinde "Dað fare doðurdu" dedi. 2 DE Ayrýca TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ziyarette, Çorum'un üretim, istihdam, dýþ ticaret ve yeni yatýrýmlar baþta olmak üzere ekonomik yapýsý hakkýnda bilgiler verdi. Ziyarette seçimlerin ardýndan siyasi çalýþmalarýn ara verilmeksizin devam ettiði, Çorum'daki vatandaþlarla, sivil toplum kuruluþlarýyla, esnafla bir araya gelindiði aktarýldý. 7 DE Sedat Canbolat Kýzýlay kurban baðýþlarýný bekliyor 2007 yýlýndan beri vekaletle kurban kesim kampanyasý düzenleyen Türk Kýzýlayý, bu yýlki kampanyasýnda da hayýrseverlere "Kurban Vekaletinizle Tüm Yýl Bayram" sloganýyla sesleniyor. Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat yaptýðý yazýlý açýklamada, "Türk Kýzýlayý'nýn artýk geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasý 2015 yýlýnda da devam ediyor. 5 TE Hayati Çam Osmancýk'ýn uzman doktor sorunu çözülüyor AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý son haftalarda bazý þikayetler ve sorunlar yaþandýðý iddia edilen Osmancýk Devlet Hastanesine bir ziyarette bulundu. Beraberinde AK Parti Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar ve Baþkan Yardýmcýsý Ercan Aslan'la beraber gittiði hastanede Baðcý, Baþhekim Dr. Yüksel Yücel ve Hastane Müdürü Atilla Çaðlar'dan bilgi aldý. 6 DA "Her yönetici, küçük esnafý ve sanatkarý dikkate almalýdýr" AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý beraberinde AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar ve Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ercan Aslan ile birlikte Osmancýk'ta Sivil Toplum Kuruluþlarýný ziyaret etti. 5 TE Temmuz'da 571 konut satýldý Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %13,5 oranýnda artarak 96 bin 589 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 17 bin 182 konut satýþý ile en yüksek paya (%17,8) sahip oldu. 3 TE Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübünden 3 yarýþma Çorum Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü 3 kategoride yarýþma düzenledi. Çorum Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü öðrencileri arasýnda en güzel yüzünden Kur'an-ý Kerim okuma, Ezbere Kur'an okuma ve bilgi yarýþmasý yapýldý. 5 TE Çiftçiye toprak analizi uyarýsý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, toprak analiz desteðinden yararlanmak için son tarihin 1 Eylül 2015 olduðunu belirterek, destekten yararlanacak... 2 DE ÝHH'dan Arýnç'a Mavi Marmara tepkisi! ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn tarihinde katýldýðý bir tv programýnda Suruç'taki bombalý saldýrý olayý ile Mavi Marmara'yý karþýlaþtýrarak talihsiz açýklamalarý olduðunu ifade ederek ÝHH'nýn konu hakkýnda açýklama yayýmladýðýný ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz açýlýþa katýlmak üzere yarýn Çorum'a gelecek. 3 TE Kargý Kýzýlýrmak HES'i Bakan Yýldýz açacak 7 DE Selim Özkabakçý 2015 TEOG lise nakil sonuçlarý açýklandý Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) kapsamýnda öðrenci alan liseler için yapýlan ilk nakil döneminin sonuçlarý bugün dün açýklandý. Ýlk dönem nakil sonuçlarýna göre 230 bin kontenjan hala boþ. 7 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA Çiftçiye toprak analizi uyarýsý :19 05:53 12:49 16:32 19:34 20:59 Sultan Selim Hân'ýn, Halep'i fethi (1516) - Þapka Devrimi (1925) - Sam rüzgârlarýnýn sonu - (Afyon) Zafer Haftasý Ýnsanlarýn en üstünü, îmâný olan âlimlerdir. Hadis-i Þerif Günün Þiiri AÇ AÐZINI KARANLIK Ýþim gücüm bu benim Sorguya çekmek gerçeði Sevginin rüzgarý ak da Savaþýn bayraðý niçin kara Bütün suçum bu benim Evreni kucaklamak Çözmek kör düðümleri Sonra bildiðiniz gibi Gecenin içine attýlar beni Kirden pasaktan gecenin Ta dibine yuvarlandým Sevindiler gerisin geri Acýya öfkeye bulandým Aç aðzýný karanlýk Diþlerini sayacaðým Eðilip aldý beni yerden Halk anam güzel anam Yýkadý kirimi pasýmý Aðrýmý acýmý silkeledi Toz alýr gibi aldý öfkemi Sýcacýk et koynunda Yýllarca ýsýttýktan sonra Yeniden doður beni Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, toprak analiz desteðinden yararlanmak için son tarihin 1 Eylül 2015 olduðunu belirterek, destekten yararlanacak çiftçilerin analizleri bu tarihe kadar mutlaka yaptýrmalarý gerektiðini bildirdi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, bu üretim sezonu için toprak analizi yaptýrýlmasý gereken tarihin 1 Kasým 2014'te baþladýðýna dikkati çekerek, "Toprak analizi desteði ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin toprak analizlerini Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca yetkilendirilmiþ laboratuvarlarda, 1 Eylül Salý gününe kadar yaptýrmalarý zorunludur. Aksi halde bu desteklemeden yararlanmalarý mümkün deðildir" dedi. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapýlacaðýnýn altýný çizen Bayraktar, "Her analiz, en fazla 50 dekarlýk bir tarým arazisini temsil eder. Toprak analizlerini yaptýran çiftçilerimizin, yetkilendirilmiþ laboratuvarca onaylanmýþ Toprak Analiz Formlarýný, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk il ve ilçe müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir" bilgisini verdi. -ÇKS'YE KAYITLI OLMAK ÞART- Bayraktar, þöyle devam etti: "Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn mazot, gübre ve toprak analizi desteklemelerine iliþkin tebliðine göre, arazi miktarý en az 1 dekar olan Çiftçi Kayýt sistemi ÇKS'ye kayýtlý üreticilerimize toprak analizi destekleme ödemesi yapýlacak. Bu destek çerçevesinde çiftçilerimize dekar baþýna 2,5 lira ödeme yapýlacak. ÇKS'ye kayýtlý olup, üretim alaný 50 dekar ve üzerinde olan her bir tarým arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için yetkilendirilmiþ laboratuvarlarda 1 Eylül'e kadar toprak analizi yaptýrmasý zorunludur. 50 dekarýn altýndaki tarým arazisi için bu þart aranmamaktadýr. Desteklerden yararlanacak çiftçilerimizin olasý sýkýþýklýklara meydan vermemek için son günü beklemeden toprak analizi yaptýrmalarý önemlidir." -TOPRAK ANALÝZÝNÝN ÖNEMÝ- Yüksek verim ve kaliteli üretim için gerekli unsurlarýn baþýnda dengeli ve düzenli gübrelemenin geldiðine iþaret eden TZOB Genel baþkaný Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Dengeli ve düzenli gübrelemenin yolu da toprak analizinden geçmektedir. Bitkinin düzgün bir þekilde büyümesi ve geliþebilmesi için ihtiyaç duyduðu bitki besin maddelerinin düzeyinin tespiti ise ancak toprak analiziyle mümkündür. Toprak analizi sonucuna göre hangi gübreden ne kadar, ne zaman ve nasýl verileceði tespit edilir. Doðru gübre kullanýmýyla üreticilerimiz gereðinden fazla gübreleme yapmayacaðýndan maddi kayba uðramadýðý gibi, bitki de optimum fayda elde etmiþ olmaktadýr.ayrýca yanlýþ gübre kullanýmýndan kaynaklan üründe meydana gelebilecek olasý zararlar da engellenmiþ olur. Bu nedenlerle üreticilerimizin gübre kullanmadan önce mutlaka toprak analizini yaptýrmasý ve alacaðý analiz raporuna göre gübre kullanmasý gerekmektedir." "Toplu sözleþmede hýsýmlýk bir çeyrek altýn bile etmedi" Giydim yeni giysilerimi Çýktým yeni bir yola Yeni ayaklarýmla yürüdüm Yeni gözlerimle baktým dünyaya Günaydýn dedim yeni sesimle Baþý sevda dolu bir deða Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9530 2,9539 EUR 3,4022 3,4048 STERLiN 4,6491 4,6585 2,4592 2, JPY YENi Ali YÜCE HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Hayati Çam BASK Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam, toplu sözleþme döneminde saðlanan anlaþma üzerine yaptýðý açýklamada hükümet ile yetkili sendikalar arasýnda yürütülen toplu sözleþme görüþmelerinde "Dað fare doðurdu" dedi. Toplu sözleþme sürecinin kötü yönetildiðini iddia eden Hayati Çam, "Görüþmeler baþlamadan önce yetkili sendikalarý defalarca uyardýk yýlýnda yaþanan kayýplar için revize toplu sözleþme imzalanmadan ve hükümetin yýllarý için öngördüðü hedeflenen enflasyon rakamlarýnýn görüþme masasýný kýsýtlamayacaðý Hükümet tarafýndan kamuoyuna açýklanmadan toplu sözleþme masasýna oturmayýn dedik. Uyarýmýzý dinlemediler. Görüþmelerde, "kapsam dýþýna çýkmayýn, mali konulara yoðunlaþýn, diðer konularý her zaman görüþürsünüz" dedik, kulak týkadýlar. Kapsam dýþýna çýkacak sendikalar memuru peþkeþ çekecek, dedik, haklý çýktýk. Keþke haklý çýkmasaydýk. Masaya oturan konfederasyonlara, "Ortak söylem geliþtirin, birlikte hareket edin" dedik, dudak büktüler. Yer kavgasý bile pazarlýðýn önüne geçti. Konfederasyonlar tekliflerini 27 Temmuz günü vermelerine raðmen, iktidar kendi teklifini, 22 gün sürecek görüþmelerin 14 gününü çalarak ancak 14 Aðustos günü masaya sunabildi. Ýktidar, süreci teklif hazýrlýðý ile oyalarken, yetkili sendikalar kapsam dýþý konularý "müjde" diye kamuoyuna sundular. Masaya oturan sendikalar, pazarlýk öncesinde yaptýklarý destansý açýklamalarýný masaya oturunca unutmayý alýþkanlýk haline getirdiler. Ýyileþtirmeyi unuttular. % 20'leri aþan taleplerini unuttular. Refah payýný unuttular. Tüm ödemelerin tabana aylýða yansýtýlmasýný unuttular. Masaya oturan sendikalar, bir ay önce kamuoyuna açýkladýklarý talepleri için hiçbir çaba göstermediler, sözlerinin takipçisi olmadýlar" dedi. Çam açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Bilindiði üzere 7 Haziran seçimlerine 5 gün kala kamu iþçileri 7. ikramiyelerini alýrken, memur sendikalarý seçim öncesinde masada yakaladýklarý Hükümetten 1 kuruþluk bir ikramiye istemeyi bile akýllarýna getirmediler. Kamu iþçileri 2 tam, 4 yarým ve 1 denge ödeneði olmak üzere toplamda her yýl 7 ikramiye alýrken, memurlarýn 1 kuruþluk bir ikramiye bile alamamalarý akla, mantýða ve vicdana sýðmamaktadýr. Hele hele toplu sözleþme kapsamýnda olmasýna raðmen ikramiyenin, yasayý bile bilmeyen sendikalarca gündeme getirilmemesi ayrý bir utançtýr. Dolarýn süratle yükseldiði, beklenen enflasyonun hedeflenen enflasyonun iki katýna çýkacaðýnýn anlaþýldýðý bir dönemde 2016 yýlý için yüzde artýþ, beklenen enflasyon oranýný bile karþýlamaktan uzaktýr. Memurlar her yýl Mayýs ayýndan itibaren yüzde 15'lik vergi diliminden yüzde 20'lik vergi dilimi geçilmesi nedeniyle doðacak ek kayýplar hatýrlanmamýþtýr Ocak ayýnda vergilere yapýlacak asgari yüzde 12'lik artýþýn getireceði yükün memurlara yansýmasý da hesaba katýlmamýþtýr. Memurlar 2015 yýlý için enflasyon farký dahil % 7,76 artýþ alýrken, ayný dönemde kamu iþçileri ayný Bakanla imzaladýklarý toplu sözleþmede 50 ila 100 lira iyileþtirme + yüzde 11, 3 artýþ + 7. ikramiye olarak 500 lira denge ödeneði olmak üzere, toplamda yüzde 21,5'e varan oranlarda artýþ almýþ olmalarý, iþçi sendikalarýnýn baþarýsý iken, memur sendikalarýnýn yüz karasýdýr. Sonuçta dað yine fare doðurmuþtur. Toplu sözleþme görüþmeleri bir kez daha hüsranla sonuçlanmýþtýr. En düþük aylýk alan (750 dolar) memurun görüþme sürecinde dolar bazýndaki kaybý 3-21 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda Merkez Bankasý döviz alýþ kuruna göre net 106 lira 50 kuruþtur. Aylýklar arttýkça kayýplar katmerlenmektedir. Bu sadece 21 günlük kayýptýr. Hükümetin ilk teklifine yaptýðý toplamda % 3'lük revize artýþ, 21 günlük kaybýn bile yarýsý kadardýr. Toplu sözleþme görüþmeleri yandaþ sendikacýlýðýn da, hýsým sendikacýlýðýnýn da, hasým sendikacýlýðýnýn da iflas ettiðini göstermektedir. iktidarla hýsýmlýk, hükümetin ilk teklifinin üzerine yapýlan yüzde 3'lük revizede bir çeyrek altýnýn yarýsý kadar bile etmemiþtir. Gece yarýsý Baþbakan ile görüþmelerin de göz boyamadan öteye geçmediði anlaþýlmýþtýr. Netice itibariyle 2016 ve 2017 yýlý artýþlarý memurlar arasýnda hayal kýrýklýðý yaratmýþtýr. Erken seçime giden iktidar elden kaçýrýlmýþtýr. Açýklanan artýþlara raðmen ortalama memur aylýðý, konfederasyonlarýn her ay açýkladýklarý yoksulluk sýnýrýnýn yarýsýnýn biraz üzerindedir. Bunun anlamý, yetkili sendika ve konfederasyonlarýn memurlarýn ve emeklilerinin yoksulluðuna razý olmalarýdýr. Süreçte görüþülüp karara baðlanan diðer konular, yýllardan beri iktidarlarýn ve pazarlýða oturan sendikalarýn vurdumduymazlýklarý nedeniyle biriken, sorumlularýnýn iktidar ve yetkili sendikalarýn olduðu konulardýr. Memurlarýn birikmiþ sorunlarýnýn baþarýsýz toplu sözleþmeyi perdelemek amacýyla makyaj malzemesi olarak kullanýlmasý esef vericidir. Üç haftalýk sendikacýlýkla sendikacýlýk yapýlamayacaðý açýktýr. Memurlar, yetkili sendika ve konfederasyonlarýn profesyonel yöneticilerinden yoksulluk sýnýrýnýn altýnda aylýk alan olup olmadýðýný merak etmektedir." Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 ÝHH'dan Arýnç'a Mavi Marmara tepkisi! ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn tarihinde katýldýðý bir tv programýnda Suruç'taki bombalý saldýrý olayý ile Mavi Marmara'yý karþýlaþtýrarak talihsiz açýklamalarý olduðunu ifade ederek ÝHH'nýn konu hakkýnda açýklama yayýmladýðýný ifade etti. Selim Özkabakçý, ÝHH tarafýndan yayýmlanan açýklama hakkýnda þu bilgileri verdi: "Sayýn Bakaným, tarihinde katýldýðýnýz bir TV programýnda Suruç'taki bombalý saldýrý olayý ile Mavi Marmara'yý karþýlaþtýrarak "Bazen bir yere sevk edilen insanlara hamasi bir nutuk etkili olabilir. Birisinin bir kararý etkili olabilir. Aklýnýza yatmayan bir iþte yönlendirilmiþ olabilirsiniz. Daha tatmin olsunlar diye söyleyeyim; Mavi Marmara olayý benim Baþbakan vekilliðim döneminde oldu. Fevkalade üzüldüm... Mavi Marmara'ya uluslararasý sularda Ýsrail'in tecavüzüne uðradý, korsanlýkla 9 tane yurttaþýmýz hayatýný kaybetti... Bu Mavi Marmara Ýstanbul'dan nasýl yola çýktý? Bandýrasýnda neden Türk Bayraðý yoktu? Kim bunu sevk etti? Kendilerine yola çýkmayýn dendiði ya da denmediði var mý? Bu konular ta tecavüzün olduðu noktaya kadar bilgilerim dâhilinde kafamda topladým. "Þüpheci tavrým hem Mavi Marmara'yadýr hem Suruç'adýr' "Türkiye'den bazýlarý tazminatý reddeden, ölenlerin yakýnlarýný saldýrtan ve bir kamuoyu meydana getirmeye çalýþan bir iþin içine girdiler. O zaman ben dedim ki, 'Türkiye'nin dýþ politikasýný filan dernek falan dernek belirlemiyor. Bu siyasi bir iþtir. Bu hükümet iþidir. 'Bana Baþbakan'ýn verdiði talimat' Tazminat görüþmelerini bitir. Hakperest bir ölçüde tazminatlarý alalým. Özürle birleþtirelim. Sonra da Gazze'deki abluka konusunda talepleri tekrarlayalým.' Ama maalesef Mavi Marmara'yý yola çýkaranlar, tazminat konusunu akamete uðratmak için büyük bir güçle çalýþtýlar. Þimdi ben þuradan geliyorum. Bu meselede de (Suruç) kurban seçilmiþ olabilirler. Kendi iradeleriyle de gelmiþ olabilirler. Ama ben bütün sorulara, en azýndan bir soruþturma evresi içerisinde cevap bulmak zorundayým." þeklinde beyanlarýnýz oldu. Daha önce de Mavi Marmara süreçleri hakkýnda farklý zamanlarda farklý açýklamalarda bulunmuþtunuz. Planlama ve hazýrlýk aþamasý dahil olmak üzere tüm süreci tamamen þeffaf olarak yönetilmiþ Gazze Özgürlük Filosu'nun, Baþbakan Yardýmcýsý olduðunuz, tüm detaylara vakýf olma yetkiniz olduðu bir konumda sizin için "müphem taraflarýnýn olduðunu" söylemeniz bizleri ve kamuoyunu þaþýrtmýþ ve üzmüþtür. Gazze Özgürlük Filosu'nun Türkiye ayaðýnda yapýlan her iþlem, gemilerin alýnmasý ve yükleri, organizasyonunun ne þekilde yapýldýðý, baþta o dönem Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan, Dýþiþleri Bakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu olmak üzere, ilgili devlet kurumlarý ve yetkililerince bilindiði gibi, kamuoyunca da bilinmekteydi. Zira, Filonun tüm hazýrlýk aþamasý, sürekli kamuoyu ile paylaþýlmaktaydý. Bir Hukuk Devleti olan Türkiye'nin meþru bir Sivil Toplum Kuruluþu olarak, hukuka ve mevzuata uygun bir þekilde bu süreci yönettik. Vakfýmýz her türlü faaliyetini de meþru bir zemine oturtmaktadýr. Hele ki Vakfýmýz, Gazze yönetimini ve halkýný düþman gören Ýsrail devletine raðmen organize ettiðimiz bu yardým hareketinde, dünya halklarý nazarýnda her türlü hile, tuzak ve manipülasyonu profesyonelce yapmasýyla ün salmýþ Siyonist bir rejime karþý "hukuk içerisinde kalma"nýn ne kadar elzem olduðunu bilebilecek basirettedir. Kaldý ki, Gazze Özgürlük Filosu, gemileri ve yükleriyle her bir cüzü halkýmýza ait olup, halkýmýzýn maddi-manevi desteði ve emeðiyle hareket edebilmiþtir. Bu nedenle her adýmýmýzda þeffaf olma zorunluluðumuzu halkýmýza karþý bir borç addettik. ÝHH Türkiye halkýndan, Ýslam dünyasýndan hatta Hristiyan ve birçok Yahudi topluluktan aldýðý güveni, þeffaflýðýna ve eminliðine borçludur. Hristiyan, Yahudi, Budist, Ateist birçok kiþi böylesine teveccüh ve güven duyarken, ümmetin bir deðeri olan Türkiye halkýnýn kurumu olan ÝHH'ya hiçbir gerekçe ve delil göstermeden böyle bir suçlama yapmanýz haksýzlýktýr. Mavi Marmara gemisine yapýlan insanlýk dýþý saldýrýdan sonra, Türkiye hükümeti Baþbakaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan "koordinatör" olarak atanmanýzdan sonra, Mavi Marmara maðdurlarýnýn avukatlarýnca bilgilendirilmiþ olmanýza raðmen, mezkur TV programýndaki bazý sorularýnýzý anlamlandýramamakla birlikte, yine de burada izah etmeye çalýþalým. TV programýnda, "Mavi Marmara gemisinin neden Türkiye bayraðý ile yola çýkmadýðýný" soruyorsunuz? Mavi Marmara gemisinin ve diðer gemilerin satýn alma süreci, ülkemiz yetkili makamlarýnýn resmi evraklarýnda mevcuttur. Mavi Marmara gemisi, satýn alýnmadan önce sadece ulusal sularda seyr-ü sefer yapan bir gemiydi. "Uluslararasý sularda bayrak dalgalandýrabilmesinin, Türkiye Denizcilik mevzuatýyla mümkün olmadýðý" Türkiye'nin Denizcilik iþletmeleri bürokratlarýnca tarafýmýza bildirilmiþtir. Bu nedenle, mevzuatý uygun olan ve o sýrada kiralanmak üzere hazýr bulunan bayraklardan Komorlar Birliði devletinin bayraðý ile uluslararasý sulara çýkma izni alýnabilmiþtir. Kaldý ki, çok iyi bildiðiniz ve hatýrlayacaðýnýz gibi, 2011 yýlýnda Gazze'ye gitmek üzere ikinci filo için baþvurduðumuzda, her tür teknik donanýmý hazýr ve mevzuata uygun olduðu halde Mavi Marmara'ya Türkiye bayraðý ile uluslararasý sulara açýlma yetkisi ve izni, sizin de üyesi olduðunuz Türkiye Hükümeti tarafýndan verilmemiþtir. Bahsi geçen TV programýnda, Mavi Marmara saldýrýsýna iliþkin olarak yürütülen hukuk mücadelesine ve þehid ailelerine dâir söylediklerinize gelince; Sizler de bir hukukçusunuz ve bu kimliðinizle olayýn "koordinatörü" olarak hükümet tarafýndan atandýnýz. Maðdurlarýn avukatlarý olan Av. Dr. Ramazan ARITÜRK ve Av. Cihat Gökdemir'in sizlere sunduðu detaylý raporlarla ve þifahi bilgilendirmelerle, maðdurlarýn haklarý için Mavi Marmara sürecinin tüm detaylarýna vakýf olduðunuz halde, CNNTürk televizyonunda, 01 Nisan 2013 tarihinde verdiðiniz beyanat ile, tüm þehit ailesi ve maðdurlarýnýn çok büyük bir tepkisine sebebiyet vermiþtiniz. Oysa ulusal veya uluslararasý emsal vakýalar ve emsal mahkeme kararlarý, sizin beyanlarýnýzýn tamamen aksi yönündeydi. Yukarýda adý zikredilen avukatlarca, emsal vakýalar ve emsal kararlara iliþkin tarafýnýza bir rapor da sunulmuþken, beyanýnýzýn Mavi Marmara maðdurlarý aleyhine ve saldýrgan Ýsrail lehine olmasý, kamuoyunda þaþkýnlýk ve kýzgýnlýk yaratmýþtýr. Bu beyanatlarýnýzla ilgili dönemin Dýþiþleri Bakaný Sayýn Ahmet Davutoðlu'nun evinde þehit aileleri ile bir araya geldiðinizde, ailelerin size olan tepkisini bizzat müþâhade ettiniz. Sayýn Dýþiþleri bakanýmýzýn hânesinde, hiçbir þehid ailesinin baský altýnda olmadan, kendi fikirlerini sarahaten beyan ettiðine de þâhitlik ettiniz. Bunun yanýnda, þehid ailelerince ve maðdurlarca, Mavi Marmara saldýrýsýndan sonra hükümetinizin her düzeyde ortaya koyduðu emek, çaba ve baþarý, takdir, teþekkür ve dualarla sizlere iletildi. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý olarak da bütün bu süreçte hükümetinizin verdiði destek ve çaba, görev ve sorumluluk dairesinde olanlar dâhil olmak üzere kamuoyuna defaten ilan edildi. Ýsrail'den döndüðümüzün hemen ertesi günü baþlattýðýmýz Mavi Marmara Hukuk mücadelemizin, savcýlýk iddianamesinin kabul edildiði güne kadarki sürecinde, Ýstanbul Adliyesi'nde ve Adalet Bakanlýðý'nda birçok engellemelerle muhatap olduk. O dönemde Mavi Marmara davasýna engel olmaya çalýþan ve dikkatini çektiðimiz Adalet Bakanlýðý içerisindeki yapýlanmalar, Aralýk sürecinde açýða çýkmýþtýr. Bu yapýlanmalarla da o dönemde ayrý ayrý mücadele etmek zorunda býrakýldýk. Aradan geçen 5 senede, tüm haklýlýðýmýz aþikâr bir þekilde ortaya çýkmýþken, þahsýnýzýn "Mavi Marmara hareketine þüpheyle yaklaþma ve þehid ailelerini üzerinize salma" beyanýnýzý, asla kabulü mümkün olmayan ancak hitâbetin büyüsüyle söylenmiþ sözler olarak anlamak istiyoruz. Mavi Marmara sürecinin herhangi noktasýnda, sizin için açýk olmayan, bilinmez olan þüphe uyandýran hangi husus varsa, belge ve detaylarýyla sizi aydýnlatmamýz için bize bir telefonla dahi ulaþabileceðinizi biliyorsunuz. Bu konuda tekrar teklifte bulunuyoruz. Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesindeki melun patlama ile Mavi Marmara'yý karþýlaþtýrmanýz ise, sizin adýnýza büyük bir talihsizlik olmuþtur. Çok uzun yýllar bu memlekete hizmet vermiþ bir siyasetçi olarak Türkiye halký ve þehit ailelerinin yüreðini sýzlattýnýz. "Bugün olsun tereddüt etmeden eþimi, çocuðumu Mavi Marmara'yla Gazze'deki yetimlere, mazlumlara tekrar gönderirdim, hatta ben de beraber giderdim" diyen ailelerin yüreðinde býraktýðýnýz burukluðu tahmin edebilseydiniz, onlarý üzmemeyi hiçbir dünyevi makama deðiþmezdiniz. Þüphesiz en büyük mesuliyetimiz Rabbimizedir. Sizin, bizim hepimizin zulme karþý ortaya koyduðumuz en ufak çaba, Rabbimizin muhabbet ve rahmetini bulur. Bu çabalarý horlamak, kötülemek ise Allah-u Teâlayý memnun etmeyeceði gibi, mazlumu daha da zayýflatýp zalimi güçlendirecektir. Sizin bulunduðunuz konumdaki açýklamalarýnýz, Ýsrail'i ve Ýsrail dostlarýný çok sevindirmiþtir. Þehitlerin, mazlumlarýn hakký-hukuku ile hesap gününe ulaþmak çetindir. Allaha emanet olunuz..." Belediye'den üç mahallede semt sahasý çalýþmasý Çorum Belediyesi, gençlerin daha iyi ortamlarda spor yapmalarý amacýyla þehir genelinde semt sahalarý yapmaya devam ediyor. Fen Ýþleri Müdürlüðü bünyesinde yürütülen semt sahasý çalýþmalarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ulukavak Mahallesinde yeni bir semt sahasý, Mehmetçik Parký içerisinde bulunan semt sahasýný turnuvalar yapýlacak þekilde büyüteceklerini ve Akkent Mahallesinde bulunan semt sahasýnýn da bakým ve onarým çalýþmalarýnýn baþladýðýný söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sporu Çorum'un geneline yaymak, herkesin yaþadýðý yerde spor yapmasýný ve daha saðlýklý yaþamasýný temin etmek için mahalle semt sahalarýný önemsediklerini vurguladý. Çorum'da bu zamana kadar yapýlan 6 tane semt sahasýnýn 5 tanesinin kendi dönemlerinde yapýldýðýnýn altýný çizen Baþkan Külcü, "Þimdi de Ulukavak Temmuz'da 571 konut satýldý Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %13,5 oranýnda artarak 96 bin 589 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 17 bin 182 konut satýþý ile en yüksek paya (%17,8) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u, 10 bin Mahallesi'ne yeni bir sentetik çim saha yapma çalýþmasý baþlattýk. Semt sahasý yanýnda bulunan basketbol sahasýný da bakýma aldýk. Semt sahasýný tamamlandýktan sonra etrafýna EPDM yürüyüþ yolu yapacaðýz" dedi. Bu tür çalýþmalarla birlikte þehre nefes aldýrdýklarýný, mahalle sakinleri için uygun dinlenme ve buluþma ortamlarý oluþturduklarýný vurgulayan Baþkan Külcü, "Þehrimize yapmýþ olduðumuz semt sahalarýný hemþehrilerimize hem armaðan ediyor hem de emanet ediyoruz" dedi.ýkbal bölgesine yapacaklarý semt sahasý, Mehmetçik Parký'ndaki spor sahasýnýn geniþletilmesi ve Akkent'teki sentetik sahanýn bakým ve onarýmýnýn yaklaþýk 400 bin TL'ye mal olacaðýný dile getiren Baþkan Külcü, "Çalýþmalarýmýzý kýsa süre içinde tamamlayýp semt sahalarýný halkýmýzýn hizmetine sunacaðýz. Bu çalýþmalarýmýzla birlikte sentetik çim saha sayýmýz 7'ye ulaþacak" þeklinde kaydetti. 722 konut satýþý (%11,1) ile Ankara, 5 bin 769 konut satýþý (%6) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn düþük olduðu iller sýrasýyla 14 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Þýrnak oldu. Çorum'da ise 2015 Temmuz ayýnda 571 konut satýldý.

4 ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN 4 Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý : 5393 Sayýlý Belediye Kanunun 15. Maddesinin P fýkrasýnýn verdiði yetki gereði 5 (beþ) adet personel servisi plakasý ve 20 (yirmi) adet okul servisi plakasý olmak üzere toplam 25 Adet (S-PLAKA) S. N PLAKA ADI TAÞIMA TÜRÜ MÝKTAR Tahmini bedeli (KDV Hariç) Geçici teminatý S.N PLAKA ADI TAÞIMA TÜRÜ MÝKTAR Tahmini bedeli (KDV Hariç) Geçici teminatý S 0400 personel servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0429 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0404 personel servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0430 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0406 personel servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0431 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0413 personel servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0432 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0415 personel servisi 1 adet ,00TL TL S 0433 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0421 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0434 okul servisi 1 adet ,00 TL 2.100,00 TL S 0422 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0435 okul servisi 1 adet ,00 TL 2.100,00 TL S 0423 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0436 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0424 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0437 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0425 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0438 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0426 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0439 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0427 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0440 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0428 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL Bedelle, 2886 Sayýlý Devlet ihale Yasasýnýn 45. Maddesine istinaden ayrý ayrý satýlmak üzere açýk arttýrma usulü ile hazýrlanan þartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sýra numarasýna göre satýlacaktýr. Þartname : Þartname ve Ekleri Belediyemiz Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðünden 500,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir. Ýhale Tarihi ve Yeri : Çarþamba günü saat: 14.00'de Belediyemiz Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr. Ýsteklilerde Aranan Belgeler : A) Þirketler: 1-Ýsteklilerin geçici teminat vermeleri 2- Noter tasdikli imza sirküsü vermeleri 3- Þirketin/Kurumun/Kuruluþun/Kooperatifin/Birliðin Çorum Ticaret Odasýndan alýnmýþ Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin onaylý en son ilanýný ile 2014 yýlýnda alýnmýþ ortaklar teyit belgesi ve faaliyet alanýný gösterir Yolcu Taþýmacýlýðý ve Servis taþýmacýlýðý yapar kayýt belgesi. 4- Ýhale þartnamesinin ilan tarihinden önceki ortak sayýlarý baz alýnýr. Ortaklarýn Çorum mücavir alan sýnýrlarý içerinde en az (iki) yýl ikametgah ettiðini belirtir Nüfus Müdürlüðünden alýnmýþ belgenin aslý. 5- Þirketin/Kurumun/Kuruluþun/Kooperatifin/Birliðin ortaklarýnýn Karayolu Taþýma Yönetmeliði'nin 12/c Maddesinin Son Paragrafýnda Tarif Edilen Suçlardan Sabýkalý Olmadýðýný Belirtir Adli Sicil Kayýt Belgesinin Aslý. 6- Þirketin "Vergi Levhasý" Fotokopisi. 7- Þartname Alýndý Makbuzu. 8- Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alýnacak "Borcu Yoktur" Belgesi. Þahýslar: 1- Ýsteklilerin geçici teminat vermeleri 2- Vekil ise Noter tasdikli vekaletname vermeleri. 3- Çorum mücavir alan sýnýrlarý içerinde en az (iki) yýl ikametgah ettiðini belirtir Nüfus Müdürlüðünden alýnmýþ belgenin aslý 4-Karayolu Taþýma Yönetmeliði'nin 12/c Maddesinin Son Paragrafýnda Tarif Edilen Suçlardan Sabýkalý Olmadýðýný Belirtir Adli Sicil Kayýt Belgesinin Aslý. 5- Nüfus Cüzdanýn onaylý Sureti.6- Ýlgili Meslek Odasý Kayýt Belgesi Aslý ile Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi belgesi örneði veya TSO Yolcu taþýmacýlýðý ve servis taþýmacýlýðý yapar üye kayýt belgesi.7- Þartname Alýndý Makbuzu. 8- Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alýnacak "Borcu Yoktur" Belgesi. 9-Sürücülük mesleðinin tek geçim kaynaðý olduðuna dair tahkikat evraký (ikametgahýn bulunduðu karakoldan). B) Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce, ihaleye katýlacaklarýn, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, ihale Komisyonuna teslim etmeleri þarttýr. C) ihale sonucunda ihale üzerinde kalan kiþi ve kuruluþun gerçeðe aykýrý beyanda bulunduklarýnýn tespiti halinde ihalesi iptal edilerek Teminatý gelir kayýt edilir. D) Üzerinde S Plakasý bulunan þahýslar ihaleye katýlamaz. Þirket ve kooperatifler ortak sayýsý kadar S plakaya sahip iseler ihaleye katýlamazlar. Þirket ve kooperatifler üzerinde S plaka bulunmayan ortak sayýsý kadar S Plaka alabilir, ihaleye katýlanlar þahýslar 1 (bir) den fazla S plaka alamaz.(servis araçlarý hizmet yönetmeliði Md.16/g) E) Alýnacak her bir S plaka için ayrý dosya hazýrlanýr. F) ihaleyi..alamayanlarýn teminatlarý iade edilecektir. Basýn: Resmi ilanlar de EN GÜZEL KIZ ÇOCUÐUNA VER Karý koca üst kademe bir birimde çalýþýyor ve lüks bir apartman dairesinde oturuyorlardý. Maddi durumlarý iyiydi. Tek kýz çocuklarý vardý. Üzerine çok düþüyorlar ve çocuklarýnýn arkadaþ çevresinin de kendileri gibi üst tabaka ailelerin çocuklarýndan seçmesine özen gösteriyorlardý. Hatta bunun için yýllarca ayný bahçeyi paylaþmalarýna raðmen kapýcýnýn çocuðuyla bir defa bile oynamasýna müsaade etmemiþlerdi. Geç kaldýðý için o sabah çocuklarý kahvaltý yapmadan okula gitmiþti. Annesinin eline tutuþturduðu sandviç ekmeðini de ayakkabýlýkta býrakmýþ ayný zamanda yanýna para almayý da unutmuþtu. Bunu gören annesi iþe geç kalacaðý için sandeviçi alýp hemen kapýcýnýn ziline bastý. Kapýcýnýn hanýmýna durumu anlatýp bu sandeviçi okula götürüp çocuðuna vermesini istedi. Kapýcýnýn eþi: 'Ama haným efendi ben kýzýnýzý tanýmýyorum ki' deyince 'okula git, teneffüsü bekle. Kolayca tanýrsýn. Kapýdan çýkanlar arasýnda en güzel kýza ver. O benim kýzýmdýr' dedi. Kapýcýnýn eþi okula gitti. Sandeviç ekmeði elinde teneffüsü beklemeye baþladý. Zil çalýp çocuklar dýþarý çýkarken en güzel kýz çocuðunu aramaya baþladý. O arada her halde þu olmalý derken, kendi kýzýný görünce elindeki sandeviç ekmeðini götürüp ona verdi. Akþam eve gelip çocuðuna sandeviç ekmeðinin ulaþmadýðýný öðrenince sinirle kapýcý hanýmýn ziline bastý. Neden götürmediðini sordu. Kapýcýnýn eþi: Haným efendi ben sandeviç ekmeðini götürdüm. Siz 'en güzel kýz çocuðuna verin' dediniz. Ben de gittim teneffüste en güzel kýz çocuðunu aramaya baþladým. Her halde sizin kýzýnýz þu olmalý derken kendi kýzýmý görünce GÖZÜME EN GÜZEL O GÖRÜNDÜ dolaysýyla bende sandeviç ekmeðini çocuðuma verdim. Benim bir suçum yok' der. Tabi bu arada haným efendi de gerekli dersi alýr. Vesselam, ''Kuzguna yavrusu (anka) görünür.'' misali her çocuk kiþiye göre deðil, annesine - babasýna ve ailesinde özeldir, en güzeldir. Bu noktada arþivinde epey örnek bulunan birisi olarak, özellikle okullarýn açýlacaðý, öðretmenlerin seçileceði, sýnýflarýn oluþacaðý þu günlerde bu öykü çok yerinde diye düþünüyorum. Bazen en tatlý meyveler çöplükte biter. Bi zaman babasýna: 'bu sümüklüden bir þey olmaz' denilen çocuk þu anda Ankara Týp fakültesinde okuyor Yeter ki o meyve aðaçlarýnýn bakýmýný usulüne uygun olarak yapalým sene önceki hatýralarýma dayanarak söylüyorum. Bilinçli ilgisizlik ve vebaldir Ne dersiniz efendim? Haksýzsam lütfen söyleyin.kýzmam. * VALÝ BEY TORUNUNU KENAR OKULA VERÝNCE (bir ilimizde) Bir ilimizde vali bey göreve baþlayýnca milli eðitim müdürüne: - 'Müdür bey, torunum yanýmda okuyacak bir okul ayarla' diye ricada bulunur. - Müdür bey de : ' Sayýn valim, kabul görürseniz kenar mahalledeki bir okulda iyi bir öðretmen arkadaþ var. Azimli gayretli ama puaný yetmediði için merkezi okullara gelemedi. Sizin torunu ona verelim. Çok memnun kalýrsýnýz. ' Deyince, - 'Müdür bey, eðitimci sizsiniz sen iyi diyorsan tamam. Problem yok yazdýr' der. Ve yazdýrýlýr. Sonuç mu? Enteresandýr. 80 bin nüfuslu ve eðitimdeki baþarýlarýyla adýný duyurmuþ ilimizde bu durum hemen yayýlýr. 'Ön tekerleði arka tekerlek takip eder' misali o ilin ileri gelenleri, zenginleri 'Vali bey torunu kenar mahalledeki o okula vermiþse bir bildiði vardýr' deyip çocuklarýný o okula vermeye baþlarlar. Kenar okul bir anda oluverir POPÜLER bir okul. Binalar genelde yeni birazda hijyenik vs baðlamda takviye yaptýktan sonra özellikle ilkokullar için harika bir fikir diye düþünüyorum. Geçmiþte ben bir yakýnýmýn iki çocuðunu merkezden memnun olmayacaklarýný düþündüðüm öðretmenden alýp biraz kenarda pek raðbet görmeyen okuldaki öðretmen arkadaþlara verdirdim. Zaman zaman sorduðumda çok ta memnun olduklarýný gözlemliyorum. 'Ma hüvel farku?' Görüþ ve öneri için: ( ) Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný "Saðlýk-Sen olarak hamasete deðil bilimsel temelli çalýþmalara önem verdik" Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Baþkaný, Ahmet Saatcý, yaptýðý açýklamada toplu sözleþme döneminde elde edilen kazanýmlarla ilgili bilgiler verdi. Bu önemli süreçte saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn yetkili sendikasý Saðlýk-Sen'in de toplu sözleþme masasýnda yerini aldýðýný belirten Saatcý, "Teþkilatýmýzla birlikte gerek toplu sözleþme öncesinde yaptýðýmýz yoðun çalýþmalar, gerekse toplu sözleþme sürecinde ortaya koyduðumuz kararlý mücadelemiz sonucunda saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýmýz adýna çok önemli kazanýmlar elde ettik. Bu vesile ile Saðlýk-Sen Çorum Þubesi olarak öncelikle Genel Merkezimize elde ettiði kazanýmlar için saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýmýz adýna teþekkür ediyoruz" dedi. "Sendikamýz tarafýndan hükümetle yapýlan görüþmeler sonucunda 3. Dönem toplu sözleþme masasýnda saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýmýz adýna 17 maddelik kazanýma imza attýk. Hatýrlanacaðý gibi 1. ve 2. dönem toplu sözleþme görüþmelerinde elde ettiðimiz ve halen geçerliliði devam eden 16 kazanýmla birlikte toplamda saðladýðýmýz 33 maddelik kazaným bizleri gururlandýrýyor" ifadelerini kullanan Saatcý, "Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn yetkili sendikasý Saðlýk-Sen olarak 3. dönem toplu sözleþme masasýnda elde ettiðimiz kazanýmlarý paylaþmak istiyoruz: Bütün kamu görevlilerine; 2016 yýlý için yüzde 6+5, 2017 için yüzde 3+4 zam elde ettik. Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnda çalýþan personelin döner sermaye tavan katsayýsýnýn 1.50'den 1.70'e çýkarýlmasýný ve hizmet alaný kadro unvan katsayýlarýnýn 0,05 puan artýrýlmasýný saðladýk! (350 bin saðlýk çalýþanýný ilgilendiren bu kazaným ile GÝH, TH, YH sýnýfýna 100 TL'ye kadar, saðlýk hizmetleri sýnýfýna 200 TL'ye kadar ek ödeme kazandýk.) Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnda, Üniversite Hastaneleri'nde ve Adli Týp Kurumu'nda görev yapanlarýn ayda 5 güne, yýlda 10 güne kadar olan yýllýk izinlerinde döner sermayeden kesinti yapýlmayacak! (Kazanýmýmýz sayesinde Hekimlerde TL, hekim dýþýnda TL zararý ortadan kaldýrdýk.) 2016 yýlýndan itibaren uygulanmak üzere saðlýk çalýþanlarýna yýpranma payý verilmesi için Bilim Kurulu kurulmasýný saðladýk! Tüm çalýþanlarýmýzýn emekli maaþlarýnýn ve emekli ikramiyesinin artmasýný saðlayacak Özel Hizmet Tazminatý yansýtma oranlarýnýn 15 puan artýrýlmasýný saðladýk. (Kazanýmýmýz sayesinde emekli ikramiyesinin 3800 TL, emekli maþlarýnýn 100 TL artýrýlmasýný saðladýk.) Hizmet kolumuza baðlý Saðlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Adli Týp Kurumu ve Üniversite Hastanelerinde 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan 300 bin çalýþanýmýza 1 Derece kazandýk! (Kazanýmýmýz sayesinde düþülen dereceye göre 250 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nda nöbet tutan çalýþanlarýn nöbet ücretlerinin her nöbet günü için 4 saate haftada 12 saate çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nda nöbet tutan yaklaþýk iki bin personel 200 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Kanunla belirtilen uzman hemþirelik ve uzman ebelik þartlarýný taþýyanlarýn özel hizmet tazminatlarýnýn 5 puan artýrýmlý ödenmesini saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde uzman ebe ve uzman hemþireler 40 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Kazanýmýmýz sayesinde 4/B'den kadroya geçen 50 bin çalýþanýmýzýn 5 yýllýk nakil yasaðý sona erdi. Kazanýmýmýz sayesinde 4/C'lilerin ve memur görevi ifa eden iþçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili çalýþma yapýlacak. Kazanýmýmýz sayesinde 4/C'lilere 150 TL ek ödeme yapýlmasýný saðladýk. AFAD'a baðlý kamplarýn bulunduðu illerde görev yapan hekim dýþý saðlýk çalýþanlarýnýn tavan katsayýlarýný 1.80'e çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde bu illerde görev yapan saðlýk çalýþanlarýnýn 200 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Yemek hizmetinden faydalanamayan 112 personeline nakdi yemek yardýmý yapýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde yemek hizmetinden yararlanamayan 112 personeline 174 TL nakdi yemek bedeli ödenecek.) Üniversite hastanelerinde görev yapan saðlýk personelinin tavan katsayýlarýnýn 1.50'den 1.70'e çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde GÝH, TH, YH sýnýfýna 100 TL'ye kadar, saðlýk hizmetleri sýnýfýna 200 TL'ye kadar ek ödeme kazandýk.) Üniversite hastanelerinde görev yapanlarýn döner sermaye katsayýlarýnýn YÖK ile birlikte daha adil bir þekilde yeniden deðerlendirilmesi kararýný aldýrdýk! Adli Týp Kurumunda görev yapan personelden tavan katsayýsý 1.50 olanlarýn tavan katsayýlarýnýn 1.70'e çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde Adli Týp Kurumu personeli 150 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Adli Týp Kurumu'nda ölüm raporu ve otopsi nöbeti tutan çalýþanlarýn tavan katsayýlarýnýn yüzde 10 artýrýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde hekimler 500 TL'ye kadar, diðer çalýþanlarýmýz 150 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Halk Saðlýðý Kurumu'na baðlý entegre hastanelerin özellikli birim kadro unvan katsayýlarý 0,40'dan 0,50'ye çýkarýldý. (Kazanýmýmýz sayesinde entegre hastanelerin özellikli biriminde görevli bir saðlýk çalýþaný 350 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Komisyon kararý aranmaksýzýn re'sen geçici görevlendirilenlere kadrosunun bulunduðu kurum veya görevlendirildiði kurumdan hangisinin döner sermayesi yüksek ise oradan döner sermaye ek ödemesi yapýlacak! Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoðun bakýmlara döner sermayede 0,10 ek puan aldýk! (Kazanýmýmýz sayesinde bu birimde görevli bir saðlýk çalýþaný 250 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Üçüncü basamak saðlýk tesislerinde görev yapan uzman hekimlerin hizmet alaný kadro unvan katsayýlarýný 2.50'ye çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde bu birimde çalýþan bir uzman hekim 350 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) 112 Acil Saðlýk Ýstasyonu sorumlu saðlýk personelinin hizmet alaný kadro unvan katsayýsýný 0.50'ye çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde 112 Acil Saðlýk Ýstasyonu sorumlu saðlýk personeli 400 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Çevre Saðlýðý ve tütün denetimi yapan personele yüzde 5 ek puan aldýk! (Kazanýmýmýz sayesinde bu birimde görevli bir saðlýk çalýþaný 100 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Cuma Namazý saatinde kamu görevlileri 2 saat izinli sayýlacak. Þef ve Sivil Savunma Uzmanlarýnýn özel hizmet tazminatlarýna ek 5 puan aldýk. (Kazanýmýmýz sayesinde Þef ve Sivil Savunma uzmanlarý 40 TL ek ücret elde edecek.)" dedi. "Bir kez daha altýný çizerek söylemek istiyoruz; Sendikal kazanýmlarýmýzý elde ederken Saðlýk- Sen olarak hamasete ve emek hýrsýzlarýna raðmen diyaloða, bilimsel temelli çalýþmalara ve araþtýrmalara önem vererek, tüm teþkilatýmýzla birlikte yek vücut halinde yolumuza devam etmeyi ilke olarak kabul ediyoruz" diyen Saatcý, "Bu anlayýþýmýzdan da hiçbir zaman taviz vermeyi düþünmüyoruz. Hizmet kolumuzdaki diðer malum sendikalarýn çalýþanlarýmýzýn son derece önemsediði ve büyük bir sevinçle karþýladýðý az önce saydýðýmýz kazanýmlarý deðersizleþtirme çabasýnda olmalarýna da elbette ki þaþýrmýyor ve ortaya koyduklarý bu trajikomik çabalarýný kamuoyunun takdirine býrakýyoruz. Bugüne kadar çalýþanlarýmýzýn yaþadýðý maðduriyetleri gidermek adýna sürdürdüðümüz mücadele bundan sonra da hýz kesmeyecektir. Üyelerimizin haklý talep ve beklentilerinin tamamý kazanýma dönüþene kadar Saðlýk-Sen olarak sendikal mücadelemize býkmadan yýlmadan usanmadan devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Kimya Mühendisligi bölümünden almýþ olduðum kimlik kartýmý kaybettim hükümsüzdür. Dursun oðlu Muhammed Demirtaþ 1991 doðumlu YÝTÝK Çorum Ticaret Meslek Lisesinden almýþ olduðum diplomamý, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulundan almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi ve Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Yasin Nakkaþ Baba Adý Abdulkadir Doðum 1988 Çorum

5 5 Kýzýlay kurban baðýþlarýný bekliyor 2007 yýlýndan beri vekaletle kurban kesim kampanyasý düzenleyen Türk Kýzýlayý, bu yýlki kampanyasýnda da hayýrseverlere "Kurban Vekaletinizle Tüm Yýl Bayram" sloganýyla sesleniyor. Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat yaptýðý yazýlý açýklamada, "Türk Kýzýlayý'nýn artýk geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasý 2015 yýlýnda da devam ediyor. Elde edilen etler, vekalet sahiplerinin adýna gerçek ihtiyaç sahiplerine saðlýk kurallarýna uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden daðýtýlacaktýr" dedi. Ülkemizdeki ve dünyanýn dört köþesindeki ihtiyaç sahiplerini yalnýz býrakmayan Türk Kýzýlayý'nýn, kurban etlerini de binlerce mazlumun sofrasýna ulaþtýracaðýný kaydeden Sedat Canbolat, "Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban döneminde deðil, yýl boyu ete kavuþacak. Her dönemde mazlum ve maðdurlarýn yanýnda olan Türk Kýzýlayý'nýn bu çalýþmalarýnýn hedefine ulaþabilmesi için, sizin vereceðiniz destek büyük önem taþýyor. Bir kanaat önderi ve sorumlu bir gazeteci olarak kampanyamýzý yazýlý, görsel ve sosyal medyadaki takipçilerinize duyurmanýz ve onlarý baðýþlarýný vermeye davet etmeniz, daha çok ihtiyaç sahibine yardým eli uzatabilmemizin yolunu açacaktýr. Bir yerine çok olmanýn güzelliðini her zamankinden daha fazla hatýrladýðýmýz bu ayda, Türk Kýzýlayý'ný bir kez daha sahipleneceðinize inanýyor, gerek kampanyamýza katýlýmýnýz gerekse de kampanyamýzýn daha geniþ kitlelere ulaþmasý noktasýnda tanýtým desteðiniz için þükranlarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti. Canbolat açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Türk Kýzýlayý'nýn "Kurban'da Kýzýlay Modeli" sayesinde hayýrseverler Kurban ibadetlerini, amacýna ve kuralýna uygun olarak yerine getirebilecek. Bu çaðdaþ model sayesinde özenle seçilen kurbanlýklar, Et ve Süt Kurumu'nun modern kombinalarýnda vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramý'nýn ilk üç günü kesilecek. Ýslami þartlara uygun þekilde gerçekleþtirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eþlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlýk kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Türk Kýzýlayý Þubeleri aracýlýðýyla yýl boyunca ihtiyaç sahiplerine daðýtýlacak. Kurban döneminin ardýndan Türk Kýzýlayý, her vekalet sahibine bir teþekkür belgesi ile birlikte bir kutu kavurma konservesi ve süreci anlatan bir DVD gönderecek. ÝYÝLÝK SINIR TANIMIYOR Türk Kýzýlayý ile iyilik sýnýr tanýmayacak. Hayýrseverler Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Karadað, Bangladeþ, Pakistan, Kýrgýzistan, Filistin, Suriye, Etiyopya, Somali, Senegal, Nijer, Moritanya, Çad ve Orta Afrika'daki ihtiyaç sahipleri için de Türk Kýzýlayý'na kurban vekaletlerini verebilecek. Hayýrseverler, yurt içi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 690 TL öderken, yurt dýþý kurban vekalet bedeli için de 435 TL ödenecek. Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþmasýnýn huzurunu yaþamak isteyen vatandaþlar; kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþmasýnýn huzurunu yaþamak isteyen vatandaþlar; Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þubesi'ni, Adres: Gazi Cd. Hamoðlu Ýþ Merkezi 3/504 Çorum Tel: (364) Faks: (364) Þube Baþkaný Gsm: Çaðrý Merkezinden 7/24 Baðýþ Bankalardaki Kýzýlay baðýþ hesaplarýný, PTT þubelerindeki Kýzýlay Posta Çeki hesabýný, internet adresini kullanarak vekâletlerini verebilecekler. Ödemesini kredi kartý aracýlýðýyla gerçekleþtirecek olan vekâlet sahipleri, 4 taksit imkânýndan da yararlanabilecekler. Ayrýca yukarýda belirtilen telefonlara ulaþýlmasý halinde her türlü iþlem kolaylýðý saðlanacaktýr." Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübünden 3 yarýþma Çorum Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü 3 kategoride yarýþma düzenledi. Çorum Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü öðrencileri arasýnda en güzel yüzünden Kur'an-ý Kerim okuma, Ezbere Kur'an okuma ve bilgi yarýþmasý yapýldý. Yarýþmalara 30 öðrenci katýldý. 3 kategoride yarýþan gençler; Kur'an-ý Kerim yüzünden okuma, müfredata uygun ezberler okutulup, temel dini bilgilerden 20 adet soru soruldu. Yarýþmanýn zor olmasýna karþýn adil bir sonuç neticesinde; Kur'an-ý Kerimi yüzünden güzel okuma birinciliði Muhammet Okumuþ' a, Ezbere Kur'an-ý Kerim okuma birinciliði Samed Aslan' a, Temel Dini Bilgi yarýþmasýnda ise birinciliði Davut Altýparmak kazanýrken kazanan öðrencilere kulüp tarafýndan ödül takdim edildi. Hizmet Ýþ'ten Baþkan Karataþ'a teþekkür Hak-Ýþ Konfederasyonuna baðlý Hizmet-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen "Dayanýþma ve Kaynaþma Pikniðinde" Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'a plaket takdim edildi. Hizmet-Ýþ Sendikasý tarafýndan düzenlenen Dayanýþma ve Kaynaþma Pikniði Çorum Çatak Tabiat Park'ýnda düzenlendi. Pikniðe TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Hizmet-Ýþ Sendikasý Genel Baþkan Yardýmcýlarý Devlet Sert, Celal Yýldýz, Hüseyin Öz ve Mehmet Keskin, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur ve sendika üyeleri ile aileleri katýldý. Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan etkinlik Çorum Belediyesi mehteran takýmýnýn Mehter Marþlarý Konseriyle devam etti.protokol konuþmalarýnýn ardýndan davetlilere Ýskilip Dolmasý ikram edildi.piknikte Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'a da plaket takdim edildi. Hizmet-Ýþ Sendikasý, her zaman iþçilerin yanýnda olan ve kýsa süre önce toplu sözleþme ile belediyede çalýþan iþçilerin maaþ ve haklarýnda iyileþtirmelerde bulunan Baþkan Karataþ'a plaket verdi. "Her yönetici, küçük esnafý ve sanatkarý dikkate almalýdýr" AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý beraberinde AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar ve Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ercan Aslan ile birlikte Osmancýk'ta Sivil Toplum Kuruluþlarýný ziyaret etti. Ziyaretlerine Osmancýk Ziraat Odasý ile baþlayan Baðcý, Ziraat Odasý Baþkaný Ali Osman Þahiner ve Baþkan Yardýmcýsý Sebahattin Karaçay ile görüþerek tarýmsal destekler ve yeni sulama projeleri hakkýnda bilgi verdi. Baðcý yaptýðý açýklamada, "Geçtiðimiz günlerde ödenen tarýmsal destekler ile çiftçimiz mutlu olmuþtur. Tarýmda makineleþme, sigorta ve sertifikalý tohum desteklerinden çiftçimiz oldukça memnundur. Yapýmý devam eden ve Ýhale edilen Dutludere, Dodurga ve Ýncesu sulama projeleri ile verim de gelirde artacaktýr" dedi. -"NAKLÝYECÝ ESNAFIN SORUNLA- RINI BÝLÝYORUZ"- Ardýndan Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý'ný ziyaret eden Baðcý Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Bilal Karatað, Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatif Baþkaný Mehmet Özkan ve Denetim Kurulu Baþkaný Aytekin Kaya ile görüþerek istiþarelerde bulundular. Baðcý burada yaptýðý deðerlendirmede "AK Parti Hükümetleri döneminde nakliyeci esnafýnýn pek çok sorununu çözdük. Devam eden sorunlarý da biliyoruz. Ýnþallah seçimlerden sonra yüce meclis çözecektir" ifadelerini kullandý. -"HER YÖNETÝCÝ KÜÇÜK ESNAFI VE SANATKARI DÝKKATE ALMALIDIR"- Ziyaretlerinde son olarak Osmancýk Esnaf ve Sanatkârlar Odasýný ziyaret eden Baðcý, Baþkan Bayram Çalýþkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Zengin ile görüþerek, esnaflarýn sorunlarýný dinledi. Baðcý açýklamasýnda "Esnaf ve sanatkârýn ayakta kalmasý ve sorunlarýnýn çözümü için her düzeyde yönetici hassas ve duyarlý davranmalýdýr. Þehirlerdeki zincir marketlerin yarattýðý sorunlarý farkýndayýz. Tedbir konusunda iþbirliðini önemsiyoruz" dedi. Mevcut güncel siyasi durum ve týrmanan terör konusunda da deðerlendirilmelerde bulunan Baðcý þunlarý söyledi: "Güçlü Türkiye'den rahatsýz olanlar AK Parti ve Cumhurbaþkanýmýzý yýpratmak için el ele tutuþtular. Bir taraftan medya, diðer taraftan terör örgütleri ve paralelciler saldýrýya geçtiler. PKK'ya terör örgütü demekten ve kýnamaktan imtina eden yazarlar, siyasetçiler, basýn kuruluþlarý ve cemaatliler var. TSK'miz ve emniyet kuvvetlerimiz bu hain ve iþbirlikçilerin haklarýndan gelecektir. Teröre teslim olmayacaðýz. Türkiye'nin huzur ve istikrarýný korumak için çabalayacak sonuna kadar mücadele edeceðiz." Baðcý yenilenecek seçimler hakkýnda ise, "STK'nýn desteðini önemsiyoruz. Sorumluluktan kaçan siyasetçileri millete anlatacaðýz. Her þey sizin gözünüz önünde oldu. Düðümü millet çözecektir" diyerek sözlerini tamamladý. AK Parti Gençlik Kollarý'ndan Ak Ocaklara tebrik AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ak Ocaklar Ýl Baþkanlýðýna yeniden seçilen Arslan Bolat'ý hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ünal Yýldýrým ziyarette yaptýðý konuþmada yaklaþan seçimler öncesinde stk'larýn önemini vurguladý. Ak Ocaklar Ýl Baþkaný Arslan Bolat ise seçimlerde Hedef 2023 vizyonunu destekleyen irade-i milletin devlet adamlarýný destekleyeceklerini belirtti. Ziyarete AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý Onur Saðlam, Kerep Ölçer, Ýl Gençlik Kollarý YKÜ Muhammed Saðlam, Hasan Çaðlar ve Halil Ýbrahim Avcý'da katýldý.

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

"Ülkemizde saðlýklý bir

Ülkemizde saðlýklý bir Sünnet Þöleni bugün Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen, geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni bugün yapýlacak. Hürriyet Meydaný'nda saat 16.00'da gerçekleþtirilecek olan þölende minikler gönüllerince

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi.

Detaylı

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Ýçinde Stadyum, güreþ eðitim merkezi, tenis kortlarý, sentetik çim sahalar ve basketbol potalarýnýn yaný sýra Gençlik ve spor

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

yola devam kararý aldý

yola devam kararý aldý Ercan Daþdan dünya evine girdi Milliyetçi Hareket Partisi Çorum eski Belediye Baþkaný adayý ve eski Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, hayatýný Esra Þahin ile birleþtirdi. Sevgi - Fevzi Daþdan'ýn oðlu Av. Ercan

Detaylı

Özel Ýdareye 24,8 milyon TL'lik ek bütçe

Özel Ýdareye 24,8 milyon TL'lik ek bütçe Erdoðan Oruç'a bir ödül daha Lezzet Pýnarýndan hesaplý lezzetler Amasya Belediyesi tarafýndan düzenlenen 'Amasyalý Strabon ve Coðrafya' konulu 6.Ulusal 1.Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý sonuçlandý. Yarýþmada

Detaylı

Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok?

Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok? Baðcý Ailesinin Mutlu günü Meryem ve Bünyamin Baðcý'nýn oðullarý, AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'nýn Yeðeni ve ayný zamanda yardýmcýsý olan Ömer Fatih Baðcý, Þehri ve Mehmet Çanak'ýn Kýzlarý Sevda ile

Detaylı

Zafer Çarþýsý, Üniversite ile iþbirliði yapmak istiyor

Zafer Çarþýsý, Üniversite ile iþbirliði yapmak istiyor ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým merkezde farklý telden, Çorum da Selim Özkabakçý ise farklý telden konuþuyor! Mavi Marmara Gemisi katýlýmcýlarýnda Selim Özkabakçý'nýn 'Ýsrailli Komutanlar hakkýndaki karar

Detaylı

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Genelkurmay Baþkanlýðý Daðlýca'da yapýlan hain saldýrýda 16 askerimizin þehit düþtüðünü açýkladý.tsk'dan yapýlan açýklama þöyle;06 Eylül 2015

Detaylı

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor.

Detaylı

Pastalia dualarla açýldý

Pastalia dualarla açýldý Pastalia dualarla açýldý Pastalia Cafe-Yemek, düzenlenen bir törenle hizmete açýldý. Dünya lezzetlerini Çorumlulara tattýrmak amacýyla Vergi Dairesi arkasýnda hizmet vermeye baþlayan Pastalia Cafe-Yemek'in

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı