%50 ye varan indirimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "%50 ye varan indirimler"

Transkript

1 Stat ihalesini protesto edecekler Çorum Halk Dayanýþmasý tarafýndan yapýlan açýklamada, "Çorum halkýnýn yýllardýr kullandýðý stadyum ve çevresindeki spor alanlarýnýn yýkýlýp yerine dev binalar, alýþveriþ merkezleri yapýlmasýný istemiyoruz" denildi. "Çocuk ve gençlerimizle birlikte on binlerce insanýn rahat bir nefes aldýðý, spor yaptýðý, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiði bu yaþam alanlarýnýn ranta açýlmasýný kabul etmiyoruz" ifadelerinin yer aldýðý açýklamada... 6 DA Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 25 AÐUSTOS 2015 SALI 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: "Hükümet kurulamamasýnýn bedelini iþ dünyasý aðýr ödüyor" AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Bazý partili yöneticilerin de katýlýmýyla gerçekleþtirilen ziyarette iþ dünyasýnýn sorunlarý ve talepleri görüþüldü. "Toplu sözleþmede hýsýmlýk bir çeyrek altýn bile etmedi" BASK Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam, toplu sözleþme döneminde saðlanan anlaþma üzerine yaptýðý açýklamada hükümet ile yetkili sendikalar arasýnda yürütülen toplu sözleþme görüþmelerinde "Dað fare doðurdu" dedi. 2 DE Ayrýca TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ziyarette, Çorum'un üretim, istihdam, dýþ ticaret ve yeni yatýrýmlar baþta olmak üzere ekonomik yapýsý hakkýnda bilgiler verdi. Ziyarette seçimlerin ardýndan siyasi çalýþmalarýn ara verilmeksizin devam ettiði, Çorum'daki vatandaþlarla, sivil toplum kuruluþlarýyla, esnafla bir araya gelindiði aktarýldý. 7 DE Sedat Canbolat Kýzýlay kurban baðýþlarýný bekliyor 2007 yýlýndan beri vekaletle kurban kesim kampanyasý düzenleyen Türk Kýzýlayý, bu yýlki kampanyasýnda da hayýrseverlere "Kurban Vekaletinizle Tüm Yýl Bayram" sloganýyla sesleniyor. Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat yaptýðý yazýlý açýklamada, "Türk Kýzýlayý'nýn artýk geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasý 2015 yýlýnda da devam ediyor. 5 TE Hayati Çam Osmancýk'ýn uzman doktor sorunu çözülüyor AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý son haftalarda bazý þikayetler ve sorunlar yaþandýðý iddia edilen Osmancýk Devlet Hastanesine bir ziyarette bulundu. Beraberinde AK Parti Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar ve Baþkan Yardýmcýsý Ercan Aslan'la beraber gittiði hastanede Baðcý, Baþhekim Dr. Yüksel Yücel ve Hastane Müdürü Atilla Çaðlar'dan bilgi aldý. 6 DA "Her yönetici, küçük esnafý ve sanatkarý dikkate almalýdýr" AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý beraberinde AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar ve Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ercan Aslan ile birlikte Osmancýk'ta Sivil Toplum Kuruluþlarýný ziyaret etti. 5 TE Temmuz'da 571 konut satýldý Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %13,5 oranýnda artarak 96 bin 589 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 17 bin 182 konut satýþý ile en yüksek paya (%17,8) sahip oldu. 3 TE Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübünden 3 yarýþma Çorum Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü 3 kategoride yarýþma düzenledi. Çorum Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü öðrencileri arasýnda en güzel yüzünden Kur'an-ý Kerim okuma, Ezbere Kur'an okuma ve bilgi yarýþmasý yapýldý. 5 TE Çiftçiye toprak analizi uyarýsý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, toprak analiz desteðinden yararlanmak için son tarihin 1 Eylül 2015 olduðunu belirterek, destekten yararlanacak... 2 DE ÝHH'dan Arýnç'a Mavi Marmara tepkisi! ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn tarihinde katýldýðý bir tv programýnda Suruç'taki bombalý saldýrý olayý ile Mavi Marmara'yý karþýlaþtýrarak talihsiz açýklamalarý olduðunu ifade ederek ÝHH'nýn konu hakkýnda açýklama yayýmladýðýný ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz açýlýþa katýlmak üzere yarýn Çorum'a gelecek. 3 TE Kargý Kýzýlýrmak HES'i Bakan Yýldýz açacak 7 DE Selim Özkabakçý 2015 TEOG lise nakil sonuçlarý açýklandý Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) kapsamýnda öðrenci alan liseler için yapýlan ilk nakil döneminin sonuçlarý bugün dün açýklandý. Ýlk dönem nakil sonuçlarýna göre 230 bin kontenjan hala boþ. 7 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA Çiftçiye toprak analizi uyarýsý :19 05:53 12:49 16:32 19:34 20:59 Sultan Selim Hân'ýn, Halep'i fethi (1516) - Þapka Devrimi (1925) - Sam rüzgârlarýnýn sonu - (Afyon) Zafer Haftasý Ýnsanlarýn en üstünü, îmâný olan âlimlerdir. Hadis-i Þerif Günün Þiiri AÇ AÐZINI KARANLIK Ýþim gücüm bu benim Sorguya çekmek gerçeði Sevginin rüzgarý ak da Savaþýn bayraðý niçin kara Bütün suçum bu benim Evreni kucaklamak Çözmek kör düðümleri Sonra bildiðiniz gibi Gecenin içine attýlar beni Kirden pasaktan gecenin Ta dibine yuvarlandým Sevindiler gerisin geri Acýya öfkeye bulandým Aç aðzýný karanlýk Diþlerini sayacaðým Eðilip aldý beni yerden Halk anam güzel anam Yýkadý kirimi pasýmý Aðrýmý acýmý silkeledi Toz alýr gibi aldý öfkemi Sýcacýk et koynunda Yýllarca ýsýttýktan sonra Yeniden doður beni Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, toprak analiz desteðinden yararlanmak için son tarihin 1 Eylül 2015 olduðunu belirterek, destekten yararlanacak çiftçilerin analizleri bu tarihe kadar mutlaka yaptýrmalarý gerektiðini bildirdi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, bu üretim sezonu için toprak analizi yaptýrýlmasý gereken tarihin 1 Kasým 2014'te baþladýðýna dikkati çekerek, "Toprak analizi desteði ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin toprak analizlerini Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca yetkilendirilmiþ laboratuvarlarda, 1 Eylül Salý gününe kadar yaptýrmalarý zorunludur. Aksi halde bu desteklemeden yararlanmalarý mümkün deðildir" dedi. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapýlacaðýnýn altýný çizen Bayraktar, "Her analiz, en fazla 50 dekarlýk bir tarým arazisini temsil eder. Toprak analizlerini yaptýran çiftçilerimizin, yetkilendirilmiþ laboratuvarca onaylanmýþ Toprak Analiz Formlarýný, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk il ve ilçe müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir" bilgisini verdi. -ÇKS'YE KAYITLI OLMAK ÞART- Bayraktar, þöyle devam etti: "Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn mazot, gübre ve toprak analizi desteklemelerine iliþkin tebliðine göre, arazi miktarý en az 1 dekar olan Çiftçi Kayýt sistemi ÇKS'ye kayýtlý üreticilerimize toprak analizi destekleme ödemesi yapýlacak. Bu destek çerçevesinde çiftçilerimize dekar baþýna 2,5 lira ödeme yapýlacak. ÇKS'ye kayýtlý olup, üretim alaný 50 dekar ve üzerinde olan her bir tarým arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için yetkilendirilmiþ laboratuvarlarda 1 Eylül'e kadar toprak analizi yaptýrmasý zorunludur. 50 dekarýn altýndaki tarým arazisi için bu þart aranmamaktadýr. Desteklerden yararlanacak çiftçilerimizin olasý sýkýþýklýklara meydan vermemek için son günü beklemeden toprak analizi yaptýrmalarý önemlidir." -TOPRAK ANALÝZÝNÝN ÖNEMÝ- Yüksek verim ve kaliteli üretim için gerekli unsurlarýn baþýnda dengeli ve düzenli gübrelemenin geldiðine iþaret eden TZOB Genel baþkaný Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Dengeli ve düzenli gübrelemenin yolu da toprak analizinden geçmektedir. Bitkinin düzgün bir þekilde büyümesi ve geliþebilmesi için ihtiyaç duyduðu bitki besin maddelerinin düzeyinin tespiti ise ancak toprak analiziyle mümkündür. Toprak analizi sonucuna göre hangi gübreden ne kadar, ne zaman ve nasýl verileceði tespit edilir. Doðru gübre kullanýmýyla üreticilerimiz gereðinden fazla gübreleme yapmayacaðýndan maddi kayba uðramadýðý gibi, bitki de optimum fayda elde etmiþ olmaktadýr.ayrýca yanlýþ gübre kullanýmýndan kaynaklan üründe meydana gelebilecek olasý zararlar da engellenmiþ olur. Bu nedenlerle üreticilerimizin gübre kullanmadan önce mutlaka toprak analizini yaptýrmasý ve alacaðý analiz raporuna göre gübre kullanmasý gerekmektedir." "Toplu sözleþmede hýsýmlýk bir çeyrek altýn bile etmedi" Giydim yeni giysilerimi Çýktým yeni bir yola Yeni ayaklarýmla yürüdüm Yeni gözlerimle baktým dünyaya Günaydýn dedim yeni sesimle Baþý sevda dolu bir deða Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9530 2,9539 EUR 3,4022 3,4048 STERLiN 4,6491 4,6585 2,4592 2, JPY YENi Ali YÜCE HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Hayati Çam BASK Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam, toplu sözleþme döneminde saðlanan anlaþma üzerine yaptýðý açýklamada hükümet ile yetkili sendikalar arasýnda yürütülen toplu sözleþme görüþmelerinde "Dað fare doðurdu" dedi. Toplu sözleþme sürecinin kötü yönetildiðini iddia eden Hayati Çam, "Görüþmeler baþlamadan önce yetkili sendikalarý defalarca uyardýk yýlýnda yaþanan kayýplar için revize toplu sözleþme imzalanmadan ve hükümetin yýllarý için öngördüðü hedeflenen enflasyon rakamlarýnýn görüþme masasýný kýsýtlamayacaðý Hükümet tarafýndan kamuoyuna açýklanmadan toplu sözleþme masasýna oturmayýn dedik. Uyarýmýzý dinlemediler. Görüþmelerde, "kapsam dýþýna çýkmayýn, mali konulara yoðunlaþýn, diðer konularý her zaman görüþürsünüz" dedik, kulak týkadýlar. Kapsam dýþýna çýkacak sendikalar memuru peþkeþ çekecek, dedik, haklý çýktýk. Keþke haklý çýkmasaydýk. Masaya oturan konfederasyonlara, "Ortak söylem geliþtirin, birlikte hareket edin" dedik, dudak büktüler. Yer kavgasý bile pazarlýðýn önüne geçti. Konfederasyonlar tekliflerini 27 Temmuz günü vermelerine raðmen, iktidar kendi teklifini, 22 gün sürecek görüþmelerin 14 gününü çalarak ancak 14 Aðustos günü masaya sunabildi. Ýktidar, süreci teklif hazýrlýðý ile oyalarken, yetkili sendikalar kapsam dýþý konularý "müjde" diye kamuoyuna sundular. Masaya oturan sendikalar, pazarlýk öncesinde yaptýklarý destansý açýklamalarýný masaya oturunca unutmayý alýþkanlýk haline getirdiler. Ýyileþtirmeyi unuttular. % 20'leri aþan taleplerini unuttular. Refah payýný unuttular. Tüm ödemelerin tabana aylýða yansýtýlmasýný unuttular. Masaya oturan sendikalar, bir ay önce kamuoyuna açýkladýklarý talepleri için hiçbir çaba göstermediler, sözlerinin takipçisi olmadýlar" dedi. Çam açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Bilindiði üzere 7 Haziran seçimlerine 5 gün kala kamu iþçileri 7. ikramiyelerini alýrken, memur sendikalarý seçim öncesinde masada yakaladýklarý Hükümetten 1 kuruþluk bir ikramiye istemeyi bile akýllarýna getirmediler. Kamu iþçileri 2 tam, 4 yarým ve 1 denge ödeneði olmak üzere toplamda her yýl 7 ikramiye alýrken, memurlarýn 1 kuruþluk bir ikramiye bile alamamalarý akla, mantýða ve vicdana sýðmamaktadýr. Hele hele toplu sözleþme kapsamýnda olmasýna raðmen ikramiyenin, yasayý bile bilmeyen sendikalarca gündeme getirilmemesi ayrý bir utançtýr. Dolarýn süratle yükseldiði, beklenen enflasyonun hedeflenen enflasyonun iki katýna çýkacaðýnýn anlaþýldýðý bir dönemde 2016 yýlý için yüzde artýþ, beklenen enflasyon oranýný bile karþýlamaktan uzaktýr. Memurlar her yýl Mayýs ayýndan itibaren yüzde 15'lik vergi diliminden yüzde 20'lik vergi dilimi geçilmesi nedeniyle doðacak ek kayýplar hatýrlanmamýþtýr Ocak ayýnda vergilere yapýlacak asgari yüzde 12'lik artýþýn getireceði yükün memurlara yansýmasý da hesaba katýlmamýþtýr. Memurlar 2015 yýlý için enflasyon farký dahil % 7,76 artýþ alýrken, ayný dönemde kamu iþçileri ayný Bakanla imzaladýklarý toplu sözleþmede 50 ila 100 lira iyileþtirme + yüzde 11, 3 artýþ + 7. ikramiye olarak 500 lira denge ödeneði olmak üzere, toplamda yüzde 21,5'e varan oranlarda artýþ almýþ olmalarý, iþçi sendikalarýnýn baþarýsý iken, memur sendikalarýnýn yüz karasýdýr. Sonuçta dað yine fare doðurmuþtur. Toplu sözleþme görüþmeleri bir kez daha hüsranla sonuçlanmýþtýr. En düþük aylýk alan (750 dolar) memurun görüþme sürecinde dolar bazýndaki kaybý 3-21 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda Merkez Bankasý döviz alýþ kuruna göre net 106 lira 50 kuruþtur. Aylýklar arttýkça kayýplar katmerlenmektedir. Bu sadece 21 günlük kayýptýr. Hükümetin ilk teklifine yaptýðý toplamda % 3'lük revize artýþ, 21 günlük kaybýn bile yarýsý kadardýr. Toplu sözleþme görüþmeleri yandaþ sendikacýlýðýn da, hýsým sendikacýlýðýnýn da, hasým sendikacýlýðýnýn da iflas ettiðini göstermektedir. iktidarla hýsýmlýk, hükümetin ilk teklifinin üzerine yapýlan yüzde 3'lük revizede bir çeyrek altýnýn yarýsý kadar bile etmemiþtir. Gece yarýsý Baþbakan ile görüþmelerin de göz boyamadan öteye geçmediði anlaþýlmýþtýr. Netice itibariyle 2016 ve 2017 yýlý artýþlarý memurlar arasýnda hayal kýrýklýðý yaratmýþtýr. Erken seçime giden iktidar elden kaçýrýlmýþtýr. Açýklanan artýþlara raðmen ortalama memur aylýðý, konfederasyonlarýn her ay açýkladýklarý yoksulluk sýnýrýnýn yarýsýnýn biraz üzerindedir. Bunun anlamý, yetkili sendika ve konfederasyonlarýn memurlarýn ve emeklilerinin yoksulluðuna razý olmalarýdýr. Süreçte görüþülüp karara baðlanan diðer konular, yýllardan beri iktidarlarýn ve pazarlýða oturan sendikalarýn vurdumduymazlýklarý nedeniyle biriken, sorumlularýnýn iktidar ve yetkili sendikalarýn olduðu konulardýr. Memurlarýn birikmiþ sorunlarýnýn baþarýsýz toplu sözleþmeyi perdelemek amacýyla makyaj malzemesi olarak kullanýlmasý esef vericidir. Üç haftalýk sendikacýlýkla sendikacýlýk yapýlamayacaðý açýktýr. Memurlar, yetkili sendika ve konfederasyonlarýn profesyonel yöneticilerinden yoksulluk sýnýrýnýn altýnda aylýk alan olup olmadýðýný merak etmektedir." Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 ÝHH'dan Arýnç'a Mavi Marmara tepkisi! ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn tarihinde katýldýðý bir tv programýnda Suruç'taki bombalý saldýrý olayý ile Mavi Marmara'yý karþýlaþtýrarak talihsiz açýklamalarý olduðunu ifade ederek ÝHH'nýn konu hakkýnda açýklama yayýmladýðýný ifade etti. Selim Özkabakçý, ÝHH tarafýndan yayýmlanan açýklama hakkýnda þu bilgileri verdi: "Sayýn Bakaným, tarihinde katýldýðýnýz bir TV programýnda Suruç'taki bombalý saldýrý olayý ile Mavi Marmara'yý karþýlaþtýrarak "Bazen bir yere sevk edilen insanlara hamasi bir nutuk etkili olabilir. Birisinin bir kararý etkili olabilir. Aklýnýza yatmayan bir iþte yönlendirilmiþ olabilirsiniz. Daha tatmin olsunlar diye söyleyeyim; Mavi Marmara olayý benim Baþbakan vekilliðim döneminde oldu. Fevkalade üzüldüm... Mavi Marmara'ya uluslararasý sularda Ýsrail'in tecavüzüne uðradý, korsanlýkla 9 tane yurttaþýmýz hayatýný kaybetti... Bu Mavi Marmara Ýstanbul'dan nasýl yola çýktý? Bandýrasýnda neden Türk Bayraðý yoktu? Kim bunu sevk etti? Kendilerine yola çýkmayýn dendiði ya da denmediði var mý? Bu konular ta tecavüzün olduðu noktaya kadar bilgilerim dâhilinde kafamda topladým. "Þüpheci tavrým hem Mavi Marmara'yadýr hem Suruç'adýr' "Türkiye'den bazýlarý tazminatý reddeden, ölenlerin yakýnlarýný saldýrtan ve bir kamuoyu meydana getirmeye çalýþan bir iþin içine girdiler. O zaman ben dedim ki, 'Türkiye'nin dýþ politikasýný filan dernek falan dernek belirlemiyor. Bu siyasi bir iþtir. Bu hükümet iþidir. 'Bana Baþbakan'ýn verdiði talimat' Tazminat görüþmelerini bitir. Hakperest bir ölçüde tazminatlarý alalým. Özürle birleþtirelim. Sonra da Gazze'deki abluka konusunda talepleri tekrarlayalým.' Ama maalesef Mavi Marmara'yý yola çýkaranlar, tazminat konusunu akamete uðratmak için büyük bir güçle çalýþtýlar. Þimdi ben þuradan geliyorum. Bu meselede de (Suruç) kurban seçilmiþ olabilirler. Kendi iradeleriyle de gelmiþ olabilirler. Ama ben bütün sorulara, en azýndan bir soruþturma evresi içerisinde cevap bulmak zorundayým." þeklinde beyanlarýnýz oldu. Daha önce de Mavi Marmara süreçleri hakkýnda farklý zamanlarda farklý açýklamalarda bulunmuþtunuz. Planlama ve hazýrlýk aþamasý dahil olmak üzere tüm süreci tamamen þeffaf olarak yönetilmiþ Gazze Özgürlük Filosu'nun, Baþbakan Yardýmcýsý olduðunuz, tüm detaylara vakýf olma yetkiniz olduðu bir konumda sizin için "müphem taraflarýnýn olduðunu" söylemeniz bizleri ve kamuoyunu þaþýrtmýþ ve üzmüþtür. Gazze Özgürlük Filosu'nun Türkiye ayaðýnda yapýlan her iþlem, gemilerin alýnmasý ve yükleri, organizasyonunun ne þekilde yapýldýðý, baþta o dönem Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan, Dýþiþleri Bakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu olmak üzere, ilgili devlet kurumlarý ve yetkililerince bilindiði gibi, kamuoyunca da bilinmekteydi. Zira, Filonun tüm hazýrlýk aþamasý, sürekli kamuoyu ile paylaþýlmaktaydý. Bir Hukuk Devleti olan Türkiye'nin meþru bir Sivil Toplum Kuruluþu olarak, hukuka ve mevzuata uygun bir þekilde bu süreci yönettik. Vakfýmýz her türlü faaliyetini de meþru bir zemine oturtmaktadýr. Hele ki Vakfýmýz, Gazze yönetimini ve halkýný düþman gören Ýsrail devletine raðmen organize ettiðimiz bu yardým hareketinde, dünya halklarý nazarýnda her türlü hile, tuzak ve manipülasyonu profesyonelce yapmasýyla ün salmýþ Siyonist bir rejime karþý "hukuk içerisinde kalma"nýn ne kadar elzem olduðunu bilebilecek basirettedir. Kaldý ki, Gazze Özgürlük Filosu, gemileri ve yükleriyle her bir cüzü halkýmýza ait olup, halkýmýzýn maddi-manevi desteði ve emeðiyle hareket edebilmiþtir. Bu nedenle her adýmýmýzda þeffaf olma zorunluluðumuzu halkýmýza karþý bir borç addettik. ÝHH Türkiye halkýndan, Ýslam dünyasýndan hatta Hristiyan ve birçok Yahudi topluluktan aldýðý güveni, þeffaflýðýna ve eminliðine borçludur. Hristiyan, Yahudi, Budist, Ateist birçok kiþi böylesine teveccüh ve güven duyarken, ümmetin bir deðeri olan Türkiye halkýnýn kurumu olan ÝHH'ya hiçbir gerekçe ve delil göstermeden böyle bir suçlama yapmanýz haksýzlýktýr. Mavi Marmara gemisine yapýlan insanlýk dýþý saldýrýdan sonra, Türkiye hükümeti Baþbakaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan "koordinatör" olarak atanmanýzdan sonra, Mavi Marmara maðdurlarýnýn avukatlarýnca bilgilendirilmiþ olmanýza raðmen, mezkur TV programýndaki bazý sorularýnýzý anlamlandýramamakla birlikte, yine de burada izah etmeye çalýþalým. TV programýnda, "Mavi Marmara gemisinin neden Türkiye bayraðý ile yola çýkmadýðýný" soruyorsunuz? Mavi Marmara gemisinin ve diðer gemilerin satýn alma süreci, ülkemiz yetkili makamlarýnýn resmi evraklarýnda mevcuttur. Mavi Marmara gemisi, satýn alýnmadan önce sadece ulusal sularda seyr-ü sefer yapan bir gemiydi. "Uluslararasý sularda bayrak dalgalandýrabilmesinin, Türkiye Denizcilik mevzuatýyla mümkün olmadýðý" Türkiye'nin Denizcilik iþletmeleri bürokratlarýnca tarafýmýza bildirilmiþtir. Bu nedenle, mevzuatý uygun olan ve o sýrada kiralanmak üzere hazýr bulunan bayraklardan Komorlar Birliði devletinin bayraðý ile uluslararasý sulara çýkma izni alýnabilmiþtir. Kaldý ki, çok iyi bildiðiniz ve hatýrlayacaðýnýz gibi, 2011 yýlýnda Gazze'ye gitmek üzere ikinci filo için baþvurduðumuzda, her tür teknik donanýmý hazýr ve mevzuata uygun olduðu halde Mavi Marmara'ya Türkiye bayraðý ile uluslararasý sulara açýlma yetkisi ve izni, sizin de üyesi olduðunuz Türkiye Hükümeti tarafýndan verilmemiþtir. Bahsi geçen TV programýnda, Mavi Marmara saldýrýsýna iliþkin olarak yürütülen hukuk mücadelesine ve þehid ailelerine dâir söylediklerinize gelince; Sizler de bir hukukçusunuz ve bu kimliðinizle olayýn "koordinatörü" olarak hükümet tarafýndan atandýnýz. Maðdurlarýn avukatlarý olan Av. Dr. Ramazan ARITÜRK ve Av. Cihat Gökdemir'in sizlere sunduðu detaylý raporlarla ve þifahi bilgilendirmelerle, maðdurlarýn haklarý için Mavi Marmara sürecinin tüm detaylarýna vakýf olduðunuz halde, CNNTürk televizyonunda, 01 Nisan 2013 tarihinde verdiðiniz beyanat ile, tüm þehit ailesi ve maðdurlarýnýn çok büyük bir tepkisine sebebiyet vermiþtiniz. Oysa ulusal veya uluslararasý emsal vakýalar ve emsal mahkeme kararlarý, sizin beyanlarýnýzýn tamamen aksi yönündeydi. Yukarýda adý zikredilen avukatlarca, emsal vakýalar ve emsal kararlara iliþkin tarafýnýza bir rapor da sunulmuþken, beyanýnýzýn Mavi Marmara maðdurlarý aleyhine ve saldýrgan Ýsrail lehine olmasý, kamuoyunda þaþkýnlýk ve kýzgýnlýk yaratmýþtýr. Bu beyanatlarýnýzla ilgili dönemin Dýþiþleri Bakaný Sayýn Ahmet Davutoðlu'nun evinde þehit aileleri ile bir araya geldiðinizde, ailelerin size olan tepkisini bizzat müþâhade ettiniz. Sayýn Dýþiþleri bakanýmýzýn hânesinde, hiçbir þehid ailesinin baský altýnda olmadan, kendi fikirlerini sarahaten beyan ettiðine de þâhitlik ettiniz. Bunun yanýnda, þehid ailelerince ve maðdurlarca, Mavi Marmara saldýrýsýndan sonra hükümetinizin her düzeyde ortaya koyduðu emek, çaba ve baþarý, takdir, teþekkür ve dualarla sizlere iletildi. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý olarak da bütün bu süreçte hükümetinizin verdiði destek ve çaba, görev ve sorumluluk dairesinde olanlar dâhil olmak üzere kamuoyuna defaten ilan edildi. Ýsrail'den döndüðümüzün hemen ertesi günü baþlattýðýmýz Mavi Marmara Hukuk mücadelemizin, savcýlýk iddianamesinin kabul edildiði güne kadarki sürecinde, Ýstanbul Adliyesi'nde ve Adalet Bakanlýðý'nda birçok engellemelerle muhatap olduk. O dönemde Mavi Marmara davasýna engel olmaya çalýþan ve dikkatini çektiðimiz Adalet Bakanlýðý içerisindeki yapýlanmalar, Aralýk sürecinde açýða çýkmýþtýr. Bu yapýlanmalarla da o dönemde ayrý ayrý mücadele etmek zorunda býrakýldýk. Aradan geçen 5 senede, tüm haklýlýðýmýz aþikâr bir þekilde ortaya çýkmýþken, þahsýnýzýn "Mavi Marmara hareketine þüpheyle yaklaþma ve þehid ailelerini üzerinize salma" beyanýnýzý, asla kabulü mümkün olmayan ancak hitâbetin büyüsüyle söylenmiþ sözler olarak anlamak istiyoruz. Mavi Marmara sürecinin herhangi noktasýnda, sizin için açýk olmayan, bilinmez olan þüphe uyandýran hangi husus varsa, belge ve detaylarýyla sizi aydýnlatmamýz için bize bir telefonla dahi ulaþabileceðinizi biliyorsunuz. Bu konuda tekrar teklifte bulunuyoruz. Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesindeki melun patlama ile Mavi Marmara'yý karþýlaþtýrmanýz ise, sizin adýnýza büyük bir talihsizlik olmuþtur. Çok uzun yýllar bu memlekete hizmet vermiþ bir siyasetçi olarak Türkiye halký ve þehit ailelerinin yüreðini sýzlattýnýz. "Bugün olsun tereddüt etmeden eþimi, çocuðumu Mavi Marmara'yla Gazze'deki yetimlere, mazlumlara tekrar gönderirdim, hatta ben de beraber giderdim" diyen ailelerin yüreðinde býraktýðýnýz burukluðu tahmin edebilseydiniz, onlarý üzmemeyi hiçbir dünyevi makama deðiþmezdiniz. Þüphesiz en büyük mesuliyetimiz Rabbimizedir. Sizin, bizim hepimizin zulme karþý ortaya koyduðumuz en ufak çaba, Rabbimizin muhabbet ve rahmetini bulur. Bu çabalarý horlamak, kötülemek ise Allah-u Teâlayý memnun etmeyeceði gibi, mazlumu daha da zayýflatýp zalimi güçlendirecektir. Sizin bulunduðunuz konumdaki açýklamalarýnýz, Ýsrail'i ve Ýsrail dostlarýný çok sevindirmiþtir. Þehitlerin, mazlumlarýn hakký-hukuku ile hesap gününe ulaþmak çetindir. Allaha emanet olunuz..." Belediye'den üç mahallede semt sahasý çalýþmasý Çorum Belediyesi, gençlerin daha iyi ortamlarda spor yapmalarý amacýyla þehir genelinde semt sahalarý yapmaya devam ediyor. Fen Ýþleri Müdürlüðü bünyesinde yürütülen semt sahasý çalýþmalarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ulukavak Mahallesinde yeni bir semt sahasý, Mehmetçik Parký içerisinde bulunan semt sahasýný turnuvalar yapýlacak þekilde büyüteceklerini ve Akkent Mahallesinde bulunan semt sahasýnýn da bakým ve onarým çalýþmalarýnýn baþladýðýný söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sporu Çorum'un geneline yaymak, herkesin yaþadýðý yerde spor yapmasýný ve daha saðlýklý yaþamasýný temin etmek için mahalle semt sahalarýný önemsediklerini vurguladý. Çorum'da bu zamana kadar yapýlan 6 tane semt sahasýnýn 5 tanesinin kendi dönemlerinde yapýldýðýnýn altýný çizen Baþkan Külcü, "Þimdi de Ulukavak Temmuz'da 571 konut satýldý Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %13,5 oranýnda artarak 96 bin 589 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 17 bin 182 konut satýþý ile en yüksek paya (%17,8) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u, 10 bin Mahallesi'ne yeni bir sentetik çim saha yapma çalýþmasý baþlattýk. Semt sahasý yanýnda bulunan basketbol sahasýný da bakýma aldýk. Semt sahasýný tamamlandýktan sonra etrafýna EPDM yürüyüþ yolu yapacaðýz" dedi. Bu tür çalýþmalarla birlikte þehre nefes aldýrdýklarýný, mahalle sakinleri için uygun dinlenme ve buluþma ortamlarý oluþturduklarýný vurgulayan Baþkan Külcü, "Þehrimize yapmýþ olduðumuz semt sahalarýný hemþehrilerimize hem armaðan ediyor hem de emanet ediyoruz" dedi.ýkbal bölgesine yapacaklarý semt sahasý, Mehmetçik Parký'ndaki spor sahasýnýn geniþletilmesi ve Akkent'teki sentetik sahanýn bakým ve onarýmýnýn yaklaþýk 400 bin TL'ye mal olacaðýný dile getiren Baþkan Külcü, "Çalýþmalarýmýzý kýsa süre içinde tamamlayýp semt sahalarýný halkýmýzýn hizmetine sunacaðýz. Bu çalýþmalarýmýzla birlikte sentetik çim saha sayýmýz 7'ye ulaþacak" þeklinde kaydetti. 722 konut satýþý (%11,1) ile Ankara, 5 bin 769 konut satýþý (%6) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn düþük olduðu iller sýrasýyla 14 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Þýrnak oldu. Çorum'da ise 2015 Temmuz ayýnda 571 konut satýldý.

4 ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN 4 Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý : 5393 Sayýlý Belediye Kanunun 15. Maddesinin P fýkrasýnýn verdiði yetki gereði 5 (beþ) adet personel servisi plakasý ve 20 (yirmi) adet okul servisi plakasý olmak üzere toplam 25 Adet (S-PLAKA) S. N PLAKA ADI TAÞIMA TÜRÜ MÝKTAR Tahmini bedeli (KDV Hariç) Geçici teminatý S.N PLAKA ADI TAÞIMA TÜRÜ MÝKTAR Tahmini bedeli (KDV Hariç) Geçici teminatý S 0400 personel servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0429 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0404 personel servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0430 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0406 personel servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0431 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0413 personel servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0432 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0415 personel servisi 1 adet ,00TL TL S 0433 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0421 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0434 okul servisi 1 adet ,00 TL 2.100,00 TL S 0422 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0435 okul servisi 1 adet ,00 TL 2.100,00 TL S 0423 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0436 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0424 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0437 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0425 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0438 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0426 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0439 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0427 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL S 0440 okul servisi 1 adet TL 2.100,00 TL S 0428 okul servisi 1 adet ,00TL 2.100,00 TL Bedelle, 2886 Sayýlý Devlet ihale Yasasýnýn 45. Maddesine istinaden ayrý ayrý satýlmak üzere açýk arttýrma usulü ile hazýrlanan þartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sýra numarasýna göre satýlacaktýr. Þartname : Þartname ve Ekleri Belediyemiz Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðünden 500,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir. Ýhale Tarihi ve Yeri : Çarþamba günü saat: 14.00'de Belediyemiz Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr. Ýsteklilerde Aranan Belgeler : A) Þirketler: 1-Ýsteklilerin geçici teminat vermeleri 2- Noter tasdikli imza sirküsü vermeleri 3- Þirketin/Kurumun/Kuruluþun/Kooperatifin/Birliðin Çorum Ticaret Odasýndan alýnmýþ Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin onaylý en son ilanýný ile 2014 yýlýnda alýnmýþ ortaklar teyit belgesi ve faaliyet alanýný gösterir Yolcu Taþýmacýlýðý ve Servis taþýmacýlýðý yapar kayýt belgesi. 4- Ýhale þartnamesinin ilan tarihinden önceki ortak sayýlarý baz alýnýr. Ortaklarýn Çorum mücavir alan sýnýrlarý içerinde en az (iki) yýl ikametgah ettiðini belirtir Nüfus Müdürlüðünden alýnmýþ belgenin aslý. 5- Þirketin/Kurumun/Kuruluþun/Kooperatifin/Birliðin ortaklarýnýn Karayolu Taþýma Yönetmeliði'nin 12/c Maddesinin Son Paragrafýnda Tarif Edilen Suçlardan Sabýkalý Olmadýðýný Belirtir Adli Sicil Kayýt Belgesinin Aslý. 6- Þirketin "Vergi Levhasý" Fotokopisi. 7- Þartname Alýndý Makbuzu. 8- Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alýnacak "Borcu Yoktur" Belgesi. Þahýslar: 1- Ýsteklilerin geçici teminat vermeleri 2- Vekil ise Noter tasdikli vekaletname vermeleri. 3- Çorum mücavir alan sýnýrlarý içerinde en az (iki) yýl ikametgah ettiðini belirtir Nüfus Müdürlüðünden alýnmýþ belgenin aslý 4-Karayolu Taþýma Yönetmeliði'nin 12/c Maddesinin Son Paragrafýnda Tarif Edilen Suçlardan Sabýkalý Olmadýðýný Belirtir Adli Sicil Kayýt Belgesinin Aslý. 5- Nüfus Cüzdanýn onaylý Sureti.6- Ýlgili Meslek Odasý Kayýt Belgesi Aslý ile Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi belgesi örneði veya TSO Yolcu taþýmacýlýðý ve servis taþýmacýlýðý yapar üye kayýt belgesi.7- Þartname Alýndý Makbuzu. 8- Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alýnacak "Borcu Yoktur" Belgesi. 9-Sürücülük mesleðinin tek geçim kaynaðý olduðuna dair tahkikat evraký (ikametgahýn bulunduðu karakoldan). B) Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce, ihaleye katýlacaklarýn, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, ihale Komisyonuna teslim etmeleri þarttýr. C) ihale sonucunda ihale üzerinde kalan kiþi ve kuruluþun gerçeðe aykýrý beyanda bulunduklarýnýn tespiti halinde ihalesi iptal edilerek Teminatý gelir kayýt edilir. D) Üzerinde S Plakasý bulunan þahýslar ihaleye katýlamaz. Þirket ve kooperatifler ortak sayýsý kadar S plakaya sahip iseler ihaleye katýlamazlar. Þirket ve kooperatifler üzerinde S plaka bulunmayan ortak sayýsý kadar S Plaka alabilir, ihaleye katýlanlar þahýslar 1 (bir) den fazla S plaka alamaz.(servis araçlarý hizmet yönetmeliði Md.16/g) E) Alýnacak her bir S plaka için ayrý dosya hazýrlanýr. F) ihaleyi..alamayanlarýn teminatlarý iade edilecektir. Basýn: Resmi ilanlar de EN GÜZEL KIZ ÇOCUÐUNA VER Karý koca üst kademe bir birimde çalýþýyor ve lüks bir apartman dairesinde oturuyorlardý. Maddi durumlarý iyiydi. Tek kýz çocuklarý vardý. Üzerine çok düþüyorlar ve çocuklarýnýn arkadaþ çevresinin de kendileri gibi üst tabaka ailelerin çocuklarýndan seçmesine özen gösteriyorlardý. Hatta bunun için yýllarca ayný bahçeyi paylaþmalarýna raðmen kapýcýnýn çocuðuyla bir defa bile oynamasýna müsaade etmemiþlerdi. Geç kaldýðý için o sabah çocuklarý kahvaltý yapmadan okula gitmiþti. Annesinin eline tutuþturduðu sandviç ekmeðini de ayakkabýlýkta býrakmýþ ayný zamanda yanýna para almayý da unutmuþtu. Bunu gören annesi iþe geç kalacaðý için sandeviçi alýp hemen kapýcýnýn ziline bastý. Kapýcýnýn hanýmýna durumu anlatýp bu sandeviçi okula götürüp çocuðuna vermesini istedi. Kapýcýnýn eþi: 'Ama haným efendi ben kýzýnýzý tanýmýyorum ki' deyince 'okula git, teneffüsü bekle. Kolayca tanýrsýn. Kapýdan çýkanlar arasýnda en güzel kýza ver. O benim kýzýmdýr' dedi. Kapýcýnýn eþi okula gitti. Sandeviç ekmeði elinde teneffüsü beklemeye baþladý. Zil çalýp çocuklar dýþarý çýkarken en güzel kýz çocuðunu aramaya baþladý. O arada her halde þu olmalý derken, kendi kýzýný görünce elindeki sandeviç ekmeðini götürüp ona verdi. Akþam eve gelip çocuðuna sandeviç ekmeðinin ulaþmadýðýný öðrenince sinirle kapýcý hanýmýn ziline bastý. Neden götürmediðini sordu. Kapýcýnýn eþi: Haným efendi ben sandeviç ekmeðini götürdüm. Siz 'en güzel kýz çocuðuna verin' dediniz. Ben de gittim teneffüste en güzel kýz çocuðunu aramaya baþladým. Her halde sizin kýzýnýz þu olmalý derken kendi kýzýmý görünce GÖZÜME EN GÜZEL O GÖRÜNDÜ dolaysýyla bende sandeviç ekmeðini çocuðuma verdim. Benim bir suçum yok' der. Tabi bu arada haným efendi de gerekli dersi alýr. Vesselam, ''Kuzguna yavrusu (anka) görünür.'' misali her çocuk kiþiye göre deðil, annesine - babasýna ve ailesinde özeldir, en güzeldir. Bu noktada arþivinde epey örnek bulunan birisi olarak, özellikle okullarýn açýlacaðý, öðretmenlerin seçileceði, sýnýflarýn oluþacaðý þu günlerde bu öykü çok yerinde diye düþünüyorum. Bazen en tatlý meyveler çöplükte biter. Bi zaman babasýna: 'bu sümüklüden bir þey olmaz' denilen çocuk þu anda Ankara Týp fakültesinde okuyor Yeter ki o meyve aðaçlarýnýn bakýmýný usulüne uygun olarak yapalým sene önceki hatýralarýma dayanarak söylüyorum. Bilinçli ilgisizlik ve vebaldir Ne dersiniz efendim? Haksýzsam lütfen söyleyin.kýzmam. * VALÝ BEY TORUNUNU KENAR OKULA VERÝNCE (bir ilimizde) Bir ilimizde vali bey göreve baþlayýnca milli eðitim müdürüne: - 'Müdür bey, torunum yanýmda okuyacak bir okul ayarla' diye ricada bulunur. - Müdür bey de : ' Sayýn valim, kabul görürseniz kenar mahalledeki bir okulda iyi bir öðretmen arkadaþ var. Azimli gayretli ama puaný yetmediði için merkezi okullara gelemedi. Sizin torunu ona verelim. Çok memnun kalýrsýnýz. ' Deyince, - 'Müdür bey, eðitimci sizsiniz sen iyi diyorsan tamam. Problem yok yazdýr' der. Ve yazdýrýlýr. Sonuç mu? Enteresandýr. 80 bin nüfuslu ve eðitimdeki baþarýlarýyla adýný duyurmuþ ilimizde bu durum hemen yayýlýr. 'Ön tekerleði arka tekerlek takip eder' misali o ilin ileri gelenleri, zenginleri 'Vali bey torunu kenar mahalledeki o okula vermiþse bir bildiði vardýr' deyip çocuklarýný o okula vermeye baþlarlar. Kenar okul bir anda oluverir POPÜLER bir okul. Binalar genelde yeni birazda hijyenik vs baðlamda takviye yaptýktan sonra özellikle ilkokullar için harika bir fikir diye düþünüyorum. Geçmiþte ben bir yakýnýmýn iki çocuðunu merkezden memnun olmayacaklarýný düþündüðüm öðretmenden alýp biraz kenarda pek raðbet görmeyen okuldaki öðretmen arkadaþlara verdirdim. Zaman zaman sorduðumda çok ta memnun olduklarýný gözlemliyorum. 'Ma hüvel farku?' Görüþ ve öneri için: ( ) Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný "Saðlýk-Sen olarak hamasete deðil bilimsel temelli çalýþmalara önem verdik" Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Baþkaný, Ahmet Saatcý, yaptýðý açýklamada toplu sözleþme döneminde elde edilen kazanýmlarla ilgili bilgiler verdi. Bu önemli süreçte saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn yetkili sendikasý Saðlýk-Sen'in de toplu sözleþme masasýnda yerini aldýðýný belirten Saatcý, "Teþkilatýmýzla birlikte gerek toplu sözleþme öncesinde yaptýðýmýz yoðun çalýþmalar, gerekse toplu sözleþme sürecinde ortaya koyduðumuz kararlý mücadelemiz sonucunda saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýmýz adýna çok önemli kazanýmlar elde ettik. Bu vesile ile Saðlýk-Sen Çorum Þubesi olarak öncelikle Genel Merkezimize elde ettiði kazanýmlar için saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýmýz adýna teþekkür ediyoruz" dedi. "Sendikamýz tarafýndan hükümetle yapýlan görüþmeler sonucunda 3. Dönem toplu sözleþme masasýnda saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýmýz adýna 17 maddelik kazanýma imza attýk. Hatýrlanacaðý gibi 1. ve 2. dönem toplu sözleþme görüþmelerinde elde ettiðimiz ve halen geçerliliði devam eden 16 kazanýmla birlikte toplamda saðladýðýmýz 33 maddelik kazaným bizleri gururlandýrýyor" ifadelerini kullanan Saatcý, "Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn yetkili sendikasý Saðlýk-Sen olarak 3. dönem toplu sözleþme masasýnda elde ettiðimiz kazanýmlarý paylaþmak istiyoruz: Bütün kamu görevlilerine; 2016 yýlý için yüzde 6+5, 2017 için yüzde 3+4 zam elde ettik. Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnda çalýþan personelin döner sermaye tavan katsayýsýnýn 1.50'den 1.70'e çýkarýlmasýný ve hizmet alaný kadro unvan katsayýlarýnýn 0,05 puan artýrýlmasýný saðladýk! (350 bin saðlýk çalýþanýný ilgilendiren bu kazaným ile GÝH, TH, YH sýnýfýna 100 TL'ye kadar, saðlýk hizmetleri sýnýfýna 200 TL'ye kadar ek ödeme kazandýk.) Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnda, Üniversite Hastaneleri'nde ve Adli Týp Kurumu'nda görev yapanlarýn ayda 5 güne, yýlda 10 güne kadar olan yýllýk izinlerinde döner sermayeden kesinti yapýlmayacak! (Kazanýmýmýz sayesinde Hekimlerde TL, hekim dýþýnda TL zararý ortadan kaldýrdýk.) 2016 yýlýndan itibaren uygulanmak üzere saðlýk çalýþanlarýna yýpranma payý verilmesi için Bilim Kurulu kurulmasýný saðladýk! Tüm çalýþanlarýmýzýn emekli maaþlarýnýn ve emekli ikramiyesinin artmasýný saðlayacak Özel Hizmet Tazminatý yansýtma oranlarýnýn 15 puan artýrýlmasýný saðladýk. (Kazanýmýmýz sayesinde emekli ikramiyesinin 3800 TL, emekli maþlarýnýn 100 TL artýrýlmasýný saðladýk.) Hizmet kolumuza baðlý Saðlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Adli Týp Kurumu ve Üniversite Hastanelerinde 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan 300 bin çalýþanýmýza 1 Derece kazandýk! (Kazanýmýmýz sayesinde düþülen dereceye göre 250 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nda nöbet tutan çalýþanlarýn nöbet ücretlerinin her nöbet günü için 4 saate haftada 12 saate çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nda nöbet tutan yaklaþýk iki bin personel 200 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Kanunla belirtilen uzman hemþirelik ve uzman ebelik þartlarýný taþýyanlarýn özel hizmet tazminatlarýnýn 5 puan artýrýmlý ödenmesini saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde uzman ebe ve uzman hemþireler 40 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Kazanýmýmýz sayesinde 4/B'den kadroya geçen 50 bin çalýþanýmýzýn 5 yýllýk nakil yasaðý sona erdi. Kazanýmýmýz sayesinde 4/C'lilerin ve memur görevi ifa eden iþçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili çalýþma yapýlacak. Kazanýmýmýz sayesinde 4/C'lilere 150 TL ek ödeme yapýlmasýný saðladýk. AFAD'a baðlý kamplarýn bulunduðu illerde görev yapan hekim dýþý saðlýk çalýþanlarýnýn tavan katsayýlarýný 1.80'e çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde bu illerde görev yapan saðlýk çalýþanlarýnýn 200 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Yemek hizmetinden faydalanamayan 112 personeline nakdi yemek yardýmý yapýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde yemek hizmetinden yararlanamayan 112 personeline 174 TL nakdi yemek bedeli ödenecek.) Üniversite hastanelerinde görev yapan saðlýk personelinin tavan katsayýlarýnýn 1.50'den 1.70'e çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde GÝH, TH, YH sýnýfýna 100 TL'ye kadar, saðlýk hizmetleri sýnýfýna 200 TL'ye kadar ek ödeme kazandýk.) Üniversite hastanelerinde görev yapanlarýn döner sermaye katsayýlarýnýn YÖK ile birlikte daha adil bir þekilde yeniden deðerlendirilmesi kararýný aldýrdýk! Adli Týp Kurumunda görev yapan personelden tavan katsayýsý 1.50 olanlarýn tavan katsayýlarýnýn 1.70'e çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde Adli Týp Kurumu personeli 150 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Adli Týp Kurumu'nda ölüm raporu ve otopsi nöbeti tutan çalýþanlarýn tavan katsayýlarýnýn yüzde 10 artýrýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde hekimler 500 TL'ye kadar, diðer çalýþanlarýmýz 150 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Halk Saðlýðý Kurumu'na baðlý entegre hastanelerin özellikli birim kadro unvan katsayýlarý 0,40'dan 0,50'ye çýkarýldý. (Kazanýmýmýz sayesinde entegre hastanelerin özellikli biriminde görevli bir saðlýk çalýþaný 350 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Komisyon kararý aranmaksýzýn re'sen geçici görevlendirilenlere kadrosunun bulunduðu kurum veya görevlendirildiði kurumdan hangisinin döner sermayesi yüksek ise oradan döner sermaye ek ödemesi yapýlacak! Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoðun bakýmlara döner sermayede 0,10 ek puan aldýk! (Kazanýmýmýz sayesinde bu birimde görevli bir saðlýk çalýþaný 250 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Üçüncü basamak saðlýk tesislerinde görev yapan uzman hekimlerin hizmet alaný kadro unvan katsayýlarýný 2.50'ye çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde bu birimde çalýþan bir uzman hekim 350 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) 112 Acil Saðlýk Ýstasyonu sorumlu saðlýk personelinin hizmet alaný kadro unvan katsayýsýný 0.50'ye çýkarýlmasýný saðladýk! (Kazanýmýmýz sayesinde 112 Acil Saðlýk Ýstasyonu sorumlu saðlýk personeli 400 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Çevre Saðlýðý ve tütün denetimi yapan personele yüzde 5 ek puan aldýk! (Kazanýmýmýz sayesinde bu birimde görevli bir saðlýk çalýþaný 100 TL'ye kadar ek kazanç elde edecek.) Cuma Namazý saatinde kamu görevlileri 2 saat izinli sayýlacak. Þef ve Sivil Savunma Uzmanlarýnýn özel hizmet tazminatlarýna ek 5 puan aldýk. (Kazanýmýmýz sayesinde Þef ve Sivil Savunma uzmanlarý 40 TL ek ücret elde edecek.)" dedi. "Bir kez daha altýný çizerek söylemek istiyoruz; Sendikal kazanýmlarýmýzý elde ederken Saðlýk- Sen olarak hamasete ve emek hýrsýzlarýna raðmen diyaloða, bilimsel temelli çalýþmalara ve araþtýrmalara önem vererek, tüm teþkilatýmýzla birlikte yek vücut halinde yolumuza devam etmeyi ilke olarak kabul ediyoruz" diyen Saatcý, "Bu anlayýþýmýzdan da hiçbir zaman taviz vermeyi düþünmüyoruz. Hizmet kolumuzdaki diðer malum sendikalarýn çalýþanlarýmýzýn son derece önemsediði ve büyük bir sevinçle karþýladýðý az önce saydýðýmýz kazanýmlarý deðersizleþtirme çabasýnda olmalarýna da elbette ki þaþýrmýyor ve ortaya koyduklarý bu trajikomik çabalarýný kamuoyunun takdirine býrakýyoruz. Bugüne kadar çalýþanlarýmýzýn yaþadýðý maðduriyetleri gidermek adýna sürdürdüðümüz mücadele bundan sonra da hýz kesmeyecektir. Üyelerimizin haklý talep ve beklentilerinin tamamý kazanýma dönüþene kadar Saðlýk-Sen olarak sendikal mücadelemize býkmadan yýlmadan usanmadan devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Kimya Mühendisligi bölümünden almýþ olduðum kimlik kartýmý kaybettim hükümsüzdür. Dursun oðlu Muhammed Demirtaþ 1991 doðumlu YÝTÝK Çorum Ticaret Meslek Lisesinden almýþ olduðum diplomamý, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulundan almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi ve Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Yasin Nakkaþ Baba Adý Abdulkadir Doðum 1988 Çorum

5 5 Kýzýlay kurban baðýþlarýný bekliyor 2007 yýlýndan beri vekaletle kurban kesim kampanyasý düzenleyen Türk Kýzýlayý, bu yýlki kampanyasýnda da hayýrseverlere "Kurban Vekaletinizle Tüm Yýl Bayram" sloganýyla sesleniyor. Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat yaptýðý yazýlý açýklamada, "Türk Kýzýlayý'nýn artýk geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasý 2015 yýlýnda da devam ediyor. Elde edilen etler, vekalet sahiplerinin adýna gerçek ihtiyaç sahiplerine saðlýk kurallarýna uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden daðýtýlacaktýr" dedi. Ülkemizdeki ve dünyanýn dört köþesindeki ihtiyaç sahiplerini yalnýz býrakmayan Türk Kýzýlayý'nýn, kurban etlerini de binlerce mazlumun sofrasýna ulaþtýracaðýný kaydeden Sedat Canbolat, "Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban döneminde deðil, yýl boyu ete kavuþacak. Her dönemde mazlum ve maðdurlarýn yanýnda olan Türk Kýzýlayý'nýn bu çalýþmalarýnýn hedefine ulaþabilmesi için, sizin vereceðiniz destek büyük önem taþýyor. Bir kanaat önderi ve sorumlu bir gazeteci olarak kampanyamýzý yazýlý, görsel ve sosyal medyadaki takipçilerinize duyurmanýz ve onlarý baðýþlarýný vermeye davet etmeniz, daha çok ihtiyaç sahibine yardým eli uzatabilmemizin yolunu açacaktýr. Bir yerine çok olmanýn güzelliðini her zamankinden daha fazla hatýrladýðýmýz bu ayda, Türk Kýzýlayý'ný bir kez daha sahipleneceðinize inanýyor, gerek kampanyamýza katýlýmýnýz gerekse de kampanyamýzýn daha geniþ kitlelere ulaþmasý noktasýnda tanýtým desteðiniz için þükranlarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti. Canbolat açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Türk Kýzýlayý'nýn "Kurban'da Kýzýlay Modeli" sayesinde hayýrseverler Kurban ibadetlerini, amacýna ve kuralýna uygun olarak yerine getirebilecek. Bu çaðdaþ model sayesinde özenle seçilen kurbanlýklar, Et ve Süt Kurumu'nun modern kombinalarýnda vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramý'nýn ilk üç günü kesilecek. Ýslami þartlara uygun þekilde gerçekleþtirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eþlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlýk kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Türk Kýzýlayý Þubeleri aracýlýðýyla yýl boyunca ihtiyaç sahiplerine daðýtýlacak. Kurban döneminin ardýndan Türk Kýzýlayý, her vekalet sahibine bir teþekkür belgesi ile birlikte bir kutu kavurma konservesi ve süreci anlatan bir DVD gönderecek. ÝYÝLÝK SINIR TANIMIYOR Türk Kýzýlayý ile iyilik sýnýr tanýmayacak. Hayýrseverler Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Karadað, Bangladeþ, Pakistan, Kýrgýzistan, Filistin, Suriye, Etiyopya, Somali, Senegal, Nijer, Moritanya, Çad ve Orta Afrika'daki ihtiyaç sahipleri için de Türk Kýzýlayý'na kurban vekaletlerini verebilecek. Hayýrseverler, yurt içi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 690 TL öderken, yurt dýþý kurban vekalet bedeli için de 435 TL ödenecek. Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþmasýnýn huzurunu yaþamak isteyen vatandaþlar; kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþmasýnýn huzurunu yaþamak isteyen vatandaþlar; Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þubesi'ni, Adres: Gazi Cd. Hamoðlu Ýþ Merkezi 3/504 Çorum Tel: (364) Faks: (364) Þube Baþkaný Gsm: Çaðrý Merkezinden 7/24 Baðýþ Bankalardaki Kýzýlay baðýþ hesaplarýný, PTT þubelerindeki Kýzýlay Posta Çeki hesabýný, internet adresini kullanarak vekâletlerini verebilecekler. Ödemesini kredi kartý aracýlýðýyla gerçekleþtirecek olan vekâlet sahipleri, 4 taksit imkânýndan da yararlanabilecekler. Ayrýca yukarýda belirtilen telefonlara ulaþýlmasý halinde her türlü iþlem kolaylýðý saðlanacaktýr." Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübünden 3 yarýþma Çorum Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü 3 kategoride yarýþma düzenledi. Çorum Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü öðrencileri arasýnda en güzel yüzünden Kur'an-ý Kerim okuma, Ezbere Kur'an okuma ve bilgi yarýþmasý yapýldý. Yarýþmalara 30 öðrenci katýldý. 3 kategoride yarýþan gençler; Kur'an-ý Kerim yüzünden okuma, müfredata uygun ezberler okutulup, temel dini bilgilerden 20 adet soru soruldu. Yarýþmanýn zor olmasýna karþýn adil bir sonuç neticesinde; Kur'an-ý Kerimi yüzünden güzel okuma birinciliði Muhammet Okumuþ' a, Ezbere Kur'an-ý Kerim okuma birinciliði Samed Aslan' a, Temel Dini Bilgi yarýþmasýnda ise birinciliði Davut Altýparmak kazanýrken kazanan öðrencilere kulüp tarafýndan ödül takdim edildi. Hizmet Ýþ'ten Baþkan Karataþ'a teþekkür Hak-Ýþ Konfederasyonuna baðlý Hizmet-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen "Dayanýþma ve Kaynaþma Pikniðinde" Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'a plaket takdim edildi. Hizmet-Ýþ Sendikasý tarafýndan düzenlenen Dayanýþma ve Kaynaþma Pikniði Çorum Çatak Tabiat Park'ýnda düzenlendi. Pikniðe TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Hizmet-Ýþ Sendikasý Genel Baþkan Yardýmcýlarý Devlet Sert, Celal Yýldýz, Hüseyin Öz ve Mehmet Keskin, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur ve sendika üyeleri ile aileleri katýldý. Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan etkinlik Çorum Belediyesi mehteran takýmýnýn Mehter Marþlarý Konseriyle devam etti.protokol konuþmalarýnýn ardýndan davetlilere Ýskilip Dolmasý ikram edildi.piknikte Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'a da plaket takdim edildi. Hizmet-Ýþ Sendikasý, her zaman iþçilerin yanýnda olan ve kýsa süre önce toplu sözleþme ile belediyede çalýþan iþçilerin maaþ ve haklarýnda iyileþtirmelerde bulunan Baþkan Karataþ'a plaket verdi. "Her yönetici, küçük esnafý ve sanatkarý dikkate almalýdýr" AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý beraberinde AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar ve Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ercan Aslan ile birlikte Osmancýk'ta Sivil Toplum Kuruluþlarýný ziyaret etti. Ziyaretlerine Osmancýk Ziraat Odasý ile baþlayan Baðcý, Ziraat Odasý Baþkaný Ali Osman Þahiner ve Baþkan Yardýmcýsý Sebahattin Karaçay ile görüþerek tarýmsal destekler ve yeni sulama projeleri hakkýnda bilgi verdi. Baðcý yaptýðý açýklamada, "Geçtiðimiz günlerde ödenen tarýmsal destekler ile çiftçimiz mutlu olmuþtur. Tarýmda makineleþme, sigorta ve sertifikalý tohum desteklerinden çiftçimiz oldukça memnundur. Yapýmý devam eden ve Ýhale edilen Dutludere, Dodurga ve Ýncesu sulama projeleri ile verim de gelirde artacaktýr" dedi. -"NAKLÝYECÝ ESNAFIN SORUNLA- RINI BÝLÝYORUZ"- Ardýndan Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý'ný ziyaret eden Baðcý Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Bilal Karatað, Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatif Baþkaný Mehmet Özkan ve Denetim Kurulu Baþkaný Aytekin Kaya ile görüþerek istiþarelerde bulundular. Baðcý burada yaptýðý deðerlendirmede "AK Parti Hükümetleri döneminde nakliyeci esnafýnýn pek çok sorununu çözdük. Devam eden sorunlarý da biliyoruz. Ýnþallah seçimlerden sonra yüce meclis çözecektir" ifadelerini kullandý. -"HER YÖNETÝCÝ KÜÇÜK ESNAFI VE SANATKARI DÝKKATE ALMALIDIR"- Ziyaretlerinde son olarak Osmancýk Esnaf ve Sanatkârlar Odasýný ziyaret eden Baðcý, Baþkan Bayram Çalýþkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Zengin ile görüþerek, esnaflarýn sorunlarýný dinledi. Baðcý açýklamasýnda "Esnaf ve sanatkârýn ayakta kalmasý ve sorunlarýnýn çözümü için her düzeyde yönetici hassas ve duyarlý davranmalýdýr. Þehirlerdeki zincir marketlerin yarattýðý sorunlarý farkýndayýz. Tedbir konusunda iþbirliðini önemsiyoruz" dedi. Mevcut güncel siyasi durum ve týrmanan terör konusunda da deðerlendirilmelerde bulunan Baðcý þunlarý söyledi: "Güçlü Türkiye'den rahatsýz olanlar AK Parti ve Cumhurbaþkanýmýzý yýpratmak için el ele tutuþtular. Bir taraftan medya, diðer taraftan terör örgütleri ve paralelciler saldýrýya geçtiler. PKK'ya terör örgütü demekten ve kýnamaktan imtina eden yazarlar, siyasetçiler, basýn kuruluþlarý ve cemaatliler var. TSK'miz ve emniyet kuvvetlerimiz bu hain ve iþbirlikçilerin haklarýndan gelecektir. Teröre teslim olmayacaðýz. Türkiye'nin huzur ve istikrarýný korumak için çabalayacak sonuna kadar mücadele edeceðiz." Baðcý yenilenecek seçimler hakkýnda ise, "STK'nýn desteðini önemsiyoruz. Sorumluluktan kaçan siyasetçileri millete anlatacaðýz. Her þey sizin gözünüz önünde oldu. Düðümü millet çözecektir" diyerek sözlerini tamamladý. AK Parti Gençlik Kollarý'ndan Ak Ocaklara tebrik AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ak Ocaklar Ýl Baþkanlýðýna yeniden seçilen Arslan Bolat'ý hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ünal Yýldýrým ziyarette yaptýðý konuþmada yaklaþan seçimler öncesinde stk'larýn önemini vurguladý. Ak Ocaklar Ýl Baþkaný Arslan Bolat ise seçimlerde Hedef 2023 vizyonunu destekleyen irade-i milletin devlet adamlarýný destekleyeceklerini belirtti. Ziyarete AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý Onur Saðlam, Kerep Ölçer, Ýl Gençlik Kollarý YKÜ Muhammed Saðlam, Hasan Çaðlar ve Halil Ýbrahim Avcý'da katýldý.

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Sungurlu Karayolu ölüm tarlasýna döndü Pirinçte

Sungurlu Karayolu ölüm tarlasýna döndü Pirinçte Tretuarlar yarým kaldý! Farabi Caddesi 1. Oruç Sokak ta tretuarlarýn yarým kalmasý vatandaþlarýn þikayetlerine neden oldu. Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ne baðlý ekipler, Akþemsettin Camii nin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE Þevket Erzen e yeni görev Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Bahçeli Gýda, 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi ne açýyor. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Çorum daki 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi nde hizmete

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

7/24 Genç Yardým Merkezi

7/24 Genç Yardým Merkezi Týp Bayramý nda ortak mesaj: Saðlýkta þiddete hayýr! Türk Saðlýk Sen yönetici ve üyeleri hastane bahçesinde eylem yaptý. Saðlýkçýlar iþ býraktý Türk Saðlýk Sen ve Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Doðan bebek sayýsý azalýyor

Doðan bebek sayýsý azalýyor MÜSÝAD'dan Kaya'ya kutlama Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜ- SÝAD) Çorum Þubesi, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret ederek yenigörevinden dolayý tebrik ettiler.müsýad Çorum

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

"Ülkemizde saðlýklý bir

Ülkemizde saðlýklý bir Sünnet Þöleni bugün Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen, geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni bugün yapýlacak. Hürriyet Meydaný'nda saat 16.00'da gerçekleþtirilecek olan þölende minikler gönüllerince

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi!

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi! Kültür Merkezi için somut adým ÞUBAT 201 SALI www.yildizhaber.com 0 KURUÞ 5 TE 300 yýl önceki ismine tekrar kavuþacak Dünyanýn en büyük uygarlýklarý arasýnda yer alan Hitit medeniyetine Çorum'un Boðazkale'nin

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE

Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE "Terör örgütünün yaptýðý saldýlar uluslararasý güçlere hizmet ediyor" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TvNet Ana Haber Bülteninde Gündeme Ýliþkin Pelin Karabay'ýn sorularýný yanýtladý.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ýhsan Özkes ile Mahmut Tanal Twitter'da atýþtýlar

Ýhsan Özkes ile Mahmut Tanal Twitter'da atýþtýlar Ýhsan Özkes ile Mahmut Tanal Twitter'da atýþtýlar CHP'den istifa eden Milletvekili Ýhsan Özkes ile CHP milletvekili Mahmut Tanal sosyal medyada aðýr sözlerle birbirlerini eleþtirdi. CHP'den istifa eden

Detaylı