ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3014 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT THE KUMARCILAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3014 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT THE KUMARCILAR"

Transkript

1 Geçtiðimiz seçimleri dizayn eden ve CTP'yi yönetimden uzaklaþtýran Cemil Çiçek oldu... Þimdi bu seçimi de dizayn ettiðini söylüyorlar. Merak etmeyin, o çiçek bizim yaseminimize kök söktüremeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3014 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SEÇÝMLERÝN GÖRÜNMEYEN BAÞ AKTÖRÜ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar HAYIRLISI OLSUN! Turgut Afþaroðlu ANKARA'NIN OYUNU Mehmet Levent THE KUMARCILAR KHAN ALTERNATÝF ARAYANLARA UMUDUNU KESTÝYSEN OÐLUNDAN/KESME UMUDU BABASINDAN Erdoðan Baybars Ali Osman Özlem Güneyli Tahsin Ertuðruloðlu ndan umduðunu bulamayacaðýný anlayan Mehmet Ali cephesinde panik baþladý. Referandum dönemindeki saflaþmayý hatýrlatarak çözüm ve barýþ güçlerinin yeniden birleþmesi için çaðrý yapýyorlar... Ýntikam ve Maðusa da yine cinayet Komþusunun boðazýný bardakla kesti n Komþusunun kapýsýný tekmeleyerek içeri giren þahýs, gürültü yapýp kýz arkadaþýný rahatsýz ettiði gerekçesiyle 23 yaþýndaki Fatih Gümrah ýn boðazýný kesti... n 3. sayfada Rövanþ kokusu Kimi destekleyecekleri konusundaki kesin kararlarýný önümüzdeki hafta açýklamalarý beklenen TDP ile ÖRP ye CTP cephesinden Talat ý desteklemeleri için çaðrý yapýlýrken, DP nin Eroðlu nu destekleme kararýnýn arkasýnda da Rauf Denktaþ ýn olduðu öne sürülüyor... n Mehmet Ali Talat çevreleri, UBP-DP ittifakýnýn Ankara ya karþý bir ittifak olduðunu ve bu ittifakýn intikam ve rövanþ peþinde koþtuðunu yayýyor... n Ýleri sürülen iddialara göre, Annan Planý na hayýr demiþ olan ve bunun için Ankara tarafýndan cezalandýrýlan UBP ve DP, þimdi bunun rövanþýný almaya hazýrlanýyor... n Her seçimimizi dizayn etmiþ olan Ankara nýn bu seçimi de dizayn ettiðini ve Kýbrýs ta yeni bir sahne kurmaya hazýrlandýðýný Talat-CTP cephesi ile onlara destek verenler hala anlayamýyor... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Ýþte Kýbrýs ta Türk ve Rumlara ait mallarýn dökümü Rumlarýn 21 milyar, Türklerin 2 milyar KL n Kathimerini gazetesinin Rum Tapu Dairesi verilerine dayanarak yaptýðý bir araþtýrmaya göre, Kýbrýslý Rumlarýn kuzeyde kalan mallarýnýn deðeri 21 milyar KL, Kýbrýslý Türklerin güneydeki mallarýnýn deðeri ise toplam sadece 2 milyar 100 milyon KL... n 1964 teki sayýma dayanýlarak yapýlan deðerlendirmede Rumlara ait Kýbrýs taki tüm mallar güneyde 2 milyon 470 bin dönüm, kuzeyde 1 milyon 405 bin dönüm... n Kýbrýslý Türklere ait mallar ise güneyde 401 bin dönüm, kuzeyde 391 bin dönüm... n 4. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Kimbilir? Leonie ve Feride Yalçýn Okut Yapmayýn Dostlar Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada KAZANARAK KAYBETMEK Sezan Artun l 8. sayfada l 6. sayfada PENELOPE'NÝN SADAKATÝ Selma Bolayýr l 5. sayfada Serdar Denktaþ'ýn Sayýn Cumhurbaþkaný.. Zübeyir Aðaoðlu l 13. sayfada n 2. sayfada

2 kimse Özlem GÜNEYLÝ UMUDUNU KESTÝYSEN OÐLUNDAN/KESME UMUDU BABASINDAN Oðul Denktaþ'a 2 gün önce övgüler düzenler þimdi direksiyonu kývýrýp köþeden geriye doðru saptýlar. Görülmedi dünyanýn baþka 1 yerinde bizimkiler kadar KIVRAK/bizimkiler kadar DANSÖZ kalemler. Serdar beyden ayrýntýlý açýklama istiyorlar 1 DE/ çünkü onlarýn düþüp kalktýðý Serdar Denktaþ 'Gailesi sizi mi tuttu' demezmiþ. Tutun KÝ demez. DEMEYEBÝLÝR. Hakkýdýr. Ama onun demeyecek olmasý/ benim DE demememi gerektirmez. Ben derim. Ki diyorum DA zaten. -Hakkaten gailesi seni mi tuttu Hasan aðbi... Yani Talat'ýn bütün umudu Oðul Denktaþ'tan alacaðý/almayý umduðu destek miydi? Barýþçý ve Çözümcü Talat/ Oðul Denktaþ'ýn ipiyle mi indi bu seçim kuyusuna? Yok deve. Ýnanmam. Ýnanamam. Bence 1 MÝT yeniði var bu iþte. Pardon kalemim sürçtü/ BÝT diyecektim. Sorry YANÝ... Sakýn çok akýllý bazý köþecilerin aklýna uyarak inmiþ olmasýn Talat böyle 1 iple/ böyle 1 seçim kuyusuna? Eðer öyleyse/ tarih bunu yapaný asla affetmeyecektir/ tarih muhakkak surette yazacaktýr. Yazmalýdýr. DP'nin UBP'ye KAYITSIZ ÞARTSIZ DESTEK VERMESÝ'nde þaþýlacak 1 þey varmýþ GÝBÝ Nayýr/ Nolamaz havalarýna girmeyin ya/ vallahi üzülüyorum/ cidden... Hem nerden biliyosunuz KAYITSIZ ve de ÞARTSIZ olduðunu/ KAYITLI ÞARTLI olabilir. Ha ille de BASKI gördü diyorsanýz/ demeye getiriyorsanýz o baþka... Serdar beyin peþine birkaç MÝT ajaný takýp/ geceyi uykusuz geçirmesine neden oldularsa/ normaldir o þaþkýnlýkla gidip UBPye destek vermesi. Diyosunuz... DA benim kafa basmýyo be aðbi bu senaryoya... Baba Denktaþ'ýn Oðul Denktaþ'ýn Talat'a destek vermesine mani olduðuna inanamam. Çünkü benim DE caným var/ ben DE insaným/ benim DE 1 oycuðum var/ ben DE hesap yaparým... Çünkü benim DE tanýdýðým 1 Serdar Denktaþ var/ ve benim tanýdýðým Serdar Denktaþ Bayraðýna/büstüne/ milletine/ devletine/egemenliðine kadar Babasýnýn Oðludur... Serdar bey UBP'ye destek verince UBPnin kuyruðunda MAÞRAPA olacak DEMEK de neyin nesi? CTPli olmasýna raðmen büyük 1 hata yaparak Baðýmsýz takýlan Talat'ý destekleseydi kimin kuyruðunda ne olacaktý? Onu bunu bilmem/ benim naçizane fikrim þudur KÝ son günlerin en mühim olayý HÝS partisinin UBPyi destekleme kararý vermesi oldu. Talat seçimi kaybedecekse Ahmet Yanlýer yüzünden kaybedecek YANÝ. Þunun þurasýnda kaç oyu var demeyin/ 1 kendi/ 1 de HÝSleri... yetmez mi? Dur/ aklýma 1 þey geldi... Aðbi ya/ Oðul Denktaþ'tan umudunu kesmiþ olman/ neden Baba Denktaþ'tan DA otomatikman umudunu kesmeni gerektirsin? Umudunu kestiysen OÐLUNDAN/ kesme umudu BABASINDAN ve YURDUNDAN... Bak çok HÝSlendim þimdi/ o kadar 1 HÝSlendim KÝ UBPnin kuyruðundaki MAÞRAPAlarýn içine YASEMÝNLER dikesim geldi. Really YANÝ... Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Kaç saattir ben daða bakarým, dað bana... Lapta'da... Oysa 49 yýl önce Lapta'ya ilk geldiðimde Laptalýlar beni uyardýlardý. "Bak Hoca" dedilerdi. "Oturup da sakýn bu daða bakma. Çünkü bu daða, oturup bakanlar, bir süre sonra 'dað üstüme geliyor' diyerek fýttýrýrlar ve soluðu tumarhanada alýrlar." Bir süre sonra, Lapta'da muhtar çoktu, Rumca konuþan bir tanesi ile tanýþtým. Biraz sohbet ettikten sonra bana, "muallim" dedi, "Lapta ve Garava olarak biz tumarhanada birinciyik." Yaþayarak doðruluðunu öðrendim. Ama çok þükür dað henüz üzerime yürümedi. Daða bakmaktan da kendimi alamýyorum. Bazan aklýma gelince düþünürüm. Neden diye. Dað neden daha üstüme yürümedi yani... O zaman da aklýma Dr. Küçük gelir. Geçenlerde Yarýn gazetesinden bahsettik ya... Son sayýsýndan sonra Dr. Küçük bize, gazeteyi kapattýlardý ya, gazetesinde bir gün sonra, "Çatla orospu" diye yazdý... Biz artýk Dr. Küçük'e, bize karþý oynattýklarý oyunun nedenini çözdüydük. O nedenle son sövgüsünü mahana ederek, "Hade be gelin gidelim da Doktor'unan görüþelim" dedik. Turgut, Yaþar ve ben gittik. Bizi gazetesinin giriþ kapýsýndan sonra solda bir oda vardý, orada kabul etti. Mizacýna hiç uymayan, hiç yakýþmayan bir maske takýndý. Hitlere benzetilmeyi hiç sevmezdi. Çünkü daha önceki yýllarda, Ýsmet Paþa kendisine "Sen kendini Hitler mi sanýyorsun?" diye bir mesaj yollamýþ, o nedenle her karþýlaþtýðýmýzda bana, "Aziz dostum, benim Hitler'e benzer bir yaným var mý?" diyerek þikayette bulunurdu. KÝMBÝLÝR? Onun için, bizi kabul ettiði gün Hitler'e deðilse de, en azýndan zafer kazanmýþ, Napolyon gibi bir pozdaydý. Havayý yumuþatacaðý düþüncesi ile ve eski yakýn iliþkimizden cesaret alarak ilk söze ben baþladým. "Yahu Baþkan, ne söven bize" dedim. "Kim?" dedi. "Biz" dedik. Arkadaþlar o günkü Halkýn Sesi gazetesinde bize "Çatla orospu" dediðini anlattýlar. "Ha o, aziz dostum, ben bu sövme iþinde muafiyet kesbettim. Siz da bana sövün." Denecek bir þey yoktu. Dili ile deðil ama tavrý ile bizi kovuyordu. Çýktýk. "Kanatlandý bizim Doktor" dedik. Sanýrým, çocukluðumdan baþlayarak, benim duymadýðýmý zannederek annelerime babam benim için sürekli olarak, "dudos en bellos" (bu delidir) diye diye, bu iþ da bende muafiyet kesbetti. O küçücük yaþýmda "deli" ne demektir nerden bilecektim? O nedenle alýþtým ve "deli"nin ne olduðunu öðrendiðimde, bir yabancýlýk duymadým. Karýnca gibi... Ne derler? "Karýnca kanatlanýnca sonu yakýn olur..." Ve kural iþledi Dr. Küçük için de... Sanýrým, çocukluðumdan baþlayarak, benim duymadýðýmý zannederek annelerime babam benim için sürekli olarak, "dudos en bellos" (bu delidir) diye diye, bu iþ da bende muafiyet kesbetti. O küçücük yaþýmda "deli" ne demektir nerden bilecektim? O nedenle alýþtým ve "deli"nin ne olduðunu öðrendiðimde, bir yabancýlýk duymadým. Ama çok düþündüm. Kimin kimden daha normal olduðuna karar veren kim? Ýnsan yerleþik yaþama geçmeden "deli" diye birisini tumarhanaya sokarlar mýydý? Ve egemenler iþi kurallara baðlamadan mesela çýrýlçýplak sokaða atýlan birisini "deli" diye tumarhanaya atarlar mýydý? "Acaba" derim, "paraya hiç doymayanlar çok mu akýllýdýrlar?" Bir da þunu merak ederim: "Deli" denenler akýllýlara nasýl bakarlar? Uçak, bomba, tank, denizaltý, atom bombasý yapan "deli" dedikleriniz mi? Kimbilir? Belki de... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý SEÇÝMLERÝN GÖRÜNMEYEN BAÞ AKTÖRÜ Türkiye'nin Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Bakaný kim? Cemil Çiçek... AKP'nin ikinci adamý... Çelik bileði... Baþbakan Yardýmcýsý ve Devlet Bakaný... Kýbrýs ona emanet... Burada neler olup bittiðine, iþlerin nasýl yürüdüðüne, paralarýn nerelere harcandýðýna, hükümette çatlak olup olmadýðýna ve daha içimizdeki bir sürü meseleye bakmak onun görevi... Eski Maliye Bakaný Ahmet Uzun'a, -Benim arabam Renault, siz ise burada Mercedes'lerde fink atarsýnýz, diyen de o... Ekonomik paketlerimizi hazýrlayan, kemerleri sýkmamýzý talep eden ve bizi Türkiye'deki yaþam düzeyi ile eþitlemeye çalýþan da o... CTP'nin yönetimden uzaklaþtýrýldýðý son genel seçimlerimizin baþ mimarý da o... Farkýnda mýsýnýz? Cemil Çiçek ne kadar sessiz bugünlerde... Hayat mebat meselesi yaptýðýmýz bir seçime gidiyoruz... Bir aydan az bir süre kalmýþ bu seçime... Ama aðzýný açýp da hiçbir þey söylemiyor... Týs çýkmýyor ondan.. Erdoðan'dan çýkýyor... Egemen Baðýþ'tan da çýkýyor... Ama ondan bir þey çýkmýyor... Neden acaba? Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Bakan bu kadar kayýtsýz mý bizim seçimlerimize? Sandýktan kim çýkarsa çýksýn, farketmez mi onun için? Talat'la Eroðlu arasýnda hiç mi ayýrým yapmýyor? Bir tercihi yok mu? Egemen Baðýþ'ýn var mesela... Açýkça söylüyor: -Eroðlu kazanýrsa, Kýbrýs müzakerelerinde iþler karýþacak, diyor... Gönlünün Talat'tan yana olduðunu ortaya koyuyor çekinmeden... Erdoðan da "Talat'ý takdir ediyorum" falan diyerek imalarda bulunuyor... Ama Cemil Çiçek'ten laf çýkmýyor. Buradaki seçimlerimizle hiç ilgili deðilmiþ gibi sanki... Kendi köþesine çekilmiþ... Olup bitenleri izliyor sessizce... Ankara'ya gidip gelen adaylarýmýza bakýyor býyýk altýndan... Herkesin kapýsýný çalmýþlar... Ama nedense ona uðramamýþlar hiç... Ne dersiniz? Olaðan mý tüm bunlar? Cebimizdeki parayý nasýl harcadýðýmýza kadar bakan ve buradaki pek çok yatýrýmlarýn kurdelelerini keserek temelini atan Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Bakan'ýn, bu kadar önem verdiðimiz seçimlerimizle hiç ilgilenmiyor gibi davranmasý normal mi? Deðil tabii... Siz farkýnda deðilsiniz hala belki... Son yedi yýlda bizim için çizilen senaryolarýn baþ kahramanýdýr Cemil Çiçek... Buradaki iþten durdurmalar da, kamu maliyesindeki kýsýntýlar da hep onun eseri... Ancak iþini bilen biri o... Perdenin önüne çýkmýyor hiç... Görünmeyen bir adam gibi... Bakýn... Bunca eylem... Bunca protesto... Bunca gösteri... Sokaða dökülmeyen emekçimiz kalmamýþ... Yazýlmayan pankart yok... Hiç bunlarda Cemil Çiçek'in adý geçti mi? Ne söylendiyse hep Çiçek'in kuklalarýna söylendi... Çiçek'e kimse laf etmedi... Suyun sessiz akaný mý en tehlikelisi? Söyleyin o halde... Cemil Çiçek'e burada en yakýn politikacýmýz kim? Kýbrýs'ý þereflendirdiðinde, evinde kahve içtiði politikacý... Hani aralarýndan su sýzmaz dedikleri... Talat mý, Eroðlu mu? Eroðlu tabii... Seçimlerimizi dizayn eden kahramaný bilmek istersiniz diye yazdým bunlarý... Siz Tahsin mahsinle uðraþýrken, Cemil Çiçek çoktan dürmüþ herhalde bu defteri...

3 AFRÝKA dan mektup... ÝNTÝKAM VE RÖVANÞ MI? Derviþ Eroðlu'na baþkaldýran ve Ankara'ya yaptýðý esrarengiz ziyaretlerden sonra seçimlerde adaylýðýný açýklayan Tahsin Ertuðruloðlu'nun, Talat için yarattýðý umut havasý giderek sönmüþ... Hele DP'nin Eroðlu'na verdiði destekten sonra bu umuttan pek eser kalmamýþ adeta... Umut paniðe býrakmýþ yerini... Ýþte bundan dolayý Talat cephesi, referandum sýrasýndaki saflaþmayý hatýrlatarak, o dönemde güçlerini birleþtirenleri yeniden birleþmeye çaðýrýyorlar... "Sað birleþiyor, biz de birleþelim" diyorlar... Seçimleri boykot kararý almýþ olan Yeni Kýbrýs Partisi'ne bile çaðrý yapýyorlar. Bu kararýný yeniden gözden geçirsin, saflara katýlsýn ve Talat'ý desteklesin diye... Kimi destekleyecekleri konusundaki kesin kararlarýný önümüzdeki hafta açýklamalarý beklenen TDP ile ÖRP'ye de çaðrýlar var... Artýk netleþmeye baþlayan saflar kýsa bir süre sonra belirginleþecek. TDP ile ÖRP'nin toplam oy oranlarýnýn, DP ile Talat cephesinde açýlan gediði kapatmasý bekleniyor. Ancak bu hesap da pek tutmaz... TDP'de Yasemin Hareketi baðýmsýz adayý Zeki Beþiktepeli'nin desteklenmesini isteyen ciddi bir kitle var... ÖRP'de ise oylarýn Talat ile Eroðlu arasýnda deðil, Eroðlu ile Ertuðruloðlu arasýnda bölündüðü söyleniyor... * Bazý çevreler UBP-DP ittifakýnýn arkasýnda baba Denktaþ'ýn olduðunu söylüyor. Ancak DP desteðinin açýklanmasýndan sonra Rauf Denktaþ bir açýklama yapmýþ deðil henüz... Sessizliðini koruyor... Yine de oðlundan farklý bir yere kayacaðý sanýlmýyor... Ortalýða en çok yayýlan iddia ise, UBP ile DP'nin intikam ve rövanþ peþinde olduðu... Bilindiði gibi, UBP de, DP de Annan Planý'na 'hayýr' demiþ ve bu yüzden de Ankara tarafýndan cezalandýrýlmýþlardý... Ve iþte þimdi de bu partiler bunun intikamýný ve rövanþýný almaya hazýrlanýyorlarmýþ... Yani bu seçimi referandumun rövanþýna çevirmek niyetindeymiþler... UBP-DP ittifaký, perde gerisindeki Rauf Denktaþ'la Ankara'daki AKP hükümetine karþý bir ittifakmýþ... Ve bu da çok ciddi ve tehlikeli bir cepheleþme imiþ toplumumuzda... * Bugüne dek burada yaptýðýmýz her seçimi dizayn etmiþ olan Ankara'nýn bu kez de ayný þeyi yapmýþ olduðunu ve Kýbrýs'ta sahneyi deðiþtirmeye hazýrlandýðýný ne yazýk hala anlamýyor Talat-CTP cephesi ile ona destek verenler... Þövenizm en azgýn þekliyle ülkemizde ayaða kalkarken, onlar Ankara'daki hükümeti kendi saflarýnda sanýyorlar hala... Ve onunla bir olup buradaki þövenistleri dövmeyi hayal ediyorlar. Ankara'da Erdoðan'ýn þahinleþtiðinin ve MHP'ye bile yaklaþtýðýnýn ve hatta "MHP ile de iþbirliði yapabiliriz" diye nutuklar sallamaya baþladýðýnýn da farkýnda deðiller... Asýl direnmemiz gereken kale Ankara kalesi... Onlar ise hala Silihtar burcu ile vakit öldürüyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE MAÐUSA'DA CÝNAYET... Komþusunun boðazýný kesti n GÜRÜLTÜ YAPIP KIZ ARKADAÞINI RAHATSIZ ETTÝÐÝ GEREKÇESÝYLE KOMÞUSUNUN BOÐAZINI KESTÝ Gazimaðusa'da 28 yaþýndaki K.D., "sürekli gürültü yapýp kýz arkadaþýný rahatsýz ettiði" gerekçesiyle 23 yaþýndaki Fatih Gümrah'ýn boðazýný kesti. Polis açýklamasýna göre, önceki gece saat sýralarýnda meydana gelen olayda K.D, kapýyý tekmeleyerek eve zorla girdi ve elinde tuttuðu cam bardakla Fatih Gümrah'ýn boynuna vurdu. Vurma esnasýnda kýrýlan bardak Gümrah'ýn sað boyun kýsmýný keserek aðýr yaralanmasýna neden oldu. Fatih Gümrah olay yerinde ölürken, K.D. tutuklandý. GÜNEY KIBRIS'TA YENÝ BÝR MEZARLIK SKANDALI... 2 Baþpiskopos un tabutu çalýndý Güney Kýbrýs'ta eski baþkanlardan Tasos Papadopulos'un ardýndan eski 3 baþpiskoposun da mezarlarý açýldý. Rum Ortodoks Kilisesi eski baþpiskoposlarýndan II. Kirillos, III. Kirillos ve III. Sofroniu'nun Ay. Spridona mezarlýðýnda bulunan mezarlarý yaðmalanýrken, her üç mezarýn da mezar taþlarý yerlerinden alýndý, ikisinin tabutlarý da çalýndý. Rum radyosunun haberine göre olay, dün sabah 03.30'da Ay. Spiridona Kilisesi avlusunda yangýn çýkmasýyla ortaya çýktý. Bölgedeki polis karakolunda görevli polislerin müdahalesiyle söndürülen yangýnýn, avludaki bir çöp öbeðinde çýktýðý belirtildi. Yapýlan ilk incelemede döneminde baþpiskopos olan III. Sofroniu, döneminde baþpiskoposluk yapan II. Kirillos ile dönemi baþpiskoposu III. Kirillos'a ait mezarlardan mezar taþlarýnýn kaldýrýldýðý saptandý. II. Kirilos ve III. Sofroniu'nun tabutlarý mezarlarýndan alýnýrken, III. Kirillos'un tabutuna dokunulmadýðý, sadece mezar taþýnýn yerinden alýndýðý da belirlendi. AB VATANDAÞI TUTUKLANDI Rum Polis Basýn Sözcüsü Mihalis Katsunotos, 3 eski baþpiskoposun mezarlarýnýn açýlmasý veya mezar taþlarýnýn çalýnmasýyla ilgili olarak 34 yaþýndaki bir AB vatandaþýnýn tutuklandýðýný açýkladý, ancak zanlýnýn hangi ülkeden olduðunu belirtmedi. Ay. Spiridona Mezarlýðý'nda bulunan Baþpiskopos II.Kirillu'nun tabutunun dün sabah deðil daha önce yerinden alýndýðýnýn ve Kilise tarafýndan Limasol bölgesine baðlý bir baþka yere taþýnýp gömüldüðünün tespit edildiðini belirtti. Baþpiskopos III. Sofroniu'nun kemiklerinin de geçmiþte yerinden alýndýðý ihtimali üzerinde durduklarýný belirten polis sözcüsü, kesin olan tek þeyin üç baþpiskoposun mezarlarýndan mezar taþlarýnýn çalýnmasý olduðunu söyledi. AB üyesi bir ülke vatandaþý 34 yaþýndaki bir erkeðin, mezar taþlarýnýn çalýndýðýný itiraf ettiðini de açýklayan Polis Basýn Sözcüsü Katsunotos, bu kiþinin nasýl yakalandýðýný, "Polise giderek bir polis mensubuna naylon poþet içerisinde insan pisliði attý ve kaçmaya çalýþýrken polis tarafýndan tutuklandý" sözleriyle özetledi. Katsunotos, "Yapýlan ilk sorgulamada mezarlýða giren ve üç baþpiskoposun mezarlarýndan mezar taþlarýný yerinden alan kiþi olduðu görülmektedir" diye ekledi. UNUTAMAM- Dün, köylerini 3 otobüsle ziyaret eden Civisillileri köye giriþlerinde, Civisil Muhtarý Mihalis Hadjýmihail karþýladý ve tümüne de kahve ikram etti.. Köþe yazarýmýz Zübeyir Aðaoðlu kahvede sade kahvesini yudumladýktan sonra köy muhtarý ile birlikte bir de resim çektirdi... Çekilen resmin arkasýndaki duvarda Den xehno yani Unutmam yazýyordu. Bu sözü yorumlayan Aðaoðlu, muhtara Unutmamak iyi birþey aslýnda. Unutmamak lazým geçmiþte olanlarý, ama tekrar ayný hatalarýn tekrarlanmamasý için unutmamak lazým.. Ýki toplum arasýnda düþmanlýk ve nefret duygularýnýn devamý için unutmamak istenirse çok yazýk ediliyor dedi. Muhtar Mihails de bu görüþe katýldý. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra HAYIRLISI OLSUN! Garga'nýn programýna Türkiye'den baðlanan bir Türk vatandaþý, -Saatlerdir sizi hayretle izliyorum. Ne demeye çalýþýyorsunuz? Bizim için Erzurum, Adana, Hatay ne ise Kuzey Kýbrýs da odur, deyince... Program konuklarýndan Zübeyir Aðaoðlu dayanamayýp patladý: -Asýl ben, Türkiye'den arayan bu izleyiciye teessüf ederim. Kuzey Kýbrýs'ý, Adana, Hatay, Erzurum gibi Türkiye'nin bir ili kabul ediyor. Beðenelim ya da beðenmeyelim... Türkiye'dekilerin bakýþ açýsý bu... Kuzey Kýbrýs'ýn Adana'dan, Hatay'dan, Erzurum'dan bir farký yok. Kimliðini eline alan... Bilet parasýný denkleþtiren... Adana, Hatay'a gider gibi Kýbrýs'a geliyor. Dilerse cebinde uyuþturucusu, belinde silahý ile geliyor. Ýþ bulursa kaçak çalýþýyor... Bulamazsa hýrsýzlýk yapýyor. Arada gannavýný da çekti mi, deðmeyin keyfine... Elinden ne kaçan kurtulur, ne uçan... Artýk kýsmetine ne düþerse... Kedi, köpek, eþek, çocuk, üniversiteli genç kýz... Hiç farketmez. Buralarýný kan dökerek aldý. Onun oldu. Yani Adana, Hatay gibi Türkiye'nin bir ili oldu. 20 Temmuz 1974 öncesi idi. O zamanlar gettolarýmýzda BEY Yönetimi vardý. Ne demek BEY Yönetimi? Bayraktar, Elçi ve bizim yöneticilerden daha doðrusu Denktaþ'tan oluþan yönetim demekti. Ne kanun, ne nizam, ne anayasa... BEY yönetiminin astýðý astýk, kestiði kestikti. Bu üçlü ne derse o olurdu. O günlerde yine KTÖS kapatýlmýþ, Öðretmenler Bankasý elimizden alýnmýþ, Arif hoca ile Emirali hoca tutuklanýp içeri atýlmýþtý. Türkiye'de hükümette Ecevit vardý. Dýþiþleri Bakaný da Turan Güneþ'ti. Demirel hükümetleri döneminde buna alýþýktýk da... Ayni þeylerin Ecevit hükümeti döneminde de yapýlmasý gücümüze gitmiþti. Çünkü o günlerde CHP programýnda Kýbrýslýtürkler için de yeni bir açýlým getirilmiþti. "Türkiye için vazgeçilmez saydýðýmýz özgürlükçü demokrasiyi, Kýbrýstürkleri için de vazgeçilmez sayarýz." deniyordu CHP Programýnda... Arkadaþlarýmýzýn hiçbir yasal gerekçeye dayanmadan tutuklanmalarýný protesto etmek için Ankara'ya Turan Güneþ'le görüþmeye gittiðimizde,turan Güneþ'in ilk sözü þu oldu: -Benim elçim orada validir. Sizin arkadaþlarýnýz benim valime sövdü. Bu beklemediðimiz saldýrý karþýsýnda, bizim tepkimiz de ayni sertlikte oldu: -Adalet Partisi döneminde Kýbrýs'taki elçiniz valiydi. CHP döneminde de mi Kýbrýs'taki elçiniz validir? Bu sözlerimiz üzerine ortam iyice gerginleþti. -Nasýl konuþuyorsunuz öyle, nasýl konuþuyorsunuz? CHP Ýlçe Baþkaný gibi konuþuyorsunuz. -Ama CHP programýnda öyle demiyordunuz. -Ne demiþiz CHP programýnda ne demiþiz? O günlerde CHP Programýný ezberlemiþtik. O, CHP Programýnda ilgili maddeyi bulmaya çalýþýrken... Biz, sayfa ve madde numarasýný söyleyince hayreti bir kat daha arttý. Ama yine de geri adým atmadý: -Benim elçim orada validir. Türkiye'nin saðcýsý da, solcusu da, dincisi de, askeri de, halký da Kýbrýs'ý Türkiye'nin 82. vilayeti olarak görür. Onlar için Kýbrýs'taki elçileri de validir. Bu 1974 öncesinde de böyleydi, þimdi de böyledir. Peki, Türkiye'dekiler bizi böyle görürken, dünya nasýl görüyor? AÝHM'nin son aldýðý kararda açýk açýk þöyle deniyor: -Kuzey Kýbrýs Türkiye'nin iþgali ve mutlak kontrolu altýndadýr. Mal Tazmin Komisyonu da Türkiye'nin bir iç hukuk yoludur. 18 Nisan'da KKTC'ye Cumhurbaþkaný seçecekmiþiz. Haydi hayýrlýsý olsun! Üç tane icazetli adayýmýz var. Dilediðinizi seçmekte özgürsünüz.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL ALTERNATÝF ARAYANLARA... Geçtiðimiz hafta içinde, gerek mail yoluyla, gerekse telefonlarla, kendilerine CTP'li veya Talat yanlýsý diyenlerden hakaret yaðmuruna tutulduk! Aslýnda CTP'lilerle Talat yandaþlarýný ayýrmak yanlýþ olur... Partisinden utanç duyan Talat, CTP adayý olmadýðýný söylese de göbekten baðýmlý olduðunu biz biliriz. Kuzeydekilerin kafalarý þimdi daha da karýþtý... Orams davasýndan sonra, AÝHM'nin KKTC'deki Mal Tazmin Komisyonu'na atýfta bulunarak, iç hukuk olarak kabul edildiðini açýklamasýndan sonra halký kandýrmak için sýraya girenler, karþýlarýnda aptallar sürüsü olmadýðýný anladýlar. Bu durumu baþarý diye lanse eden CTP'nin dedikodu kampanyasý bu kez tutmadý... Amerikan yetkililerinin Papandreu'ya telkinde bulunmasý ve Talat'ýn seçilmesini istemesi iþin bir baþka ilginçliði... Burada da toplumla alay etmek ve yalan söylemek ana fikrinden hareket edildi! Hem de yalana baþvurulmasý talimatý ta New York'lardan geldi... Hristofyas görüþmelerin iyi gittiðine dair Talat'la bir belge imzalarsa Kýbrýslýtürkler bunu yutacaklar ve dere geçilirken at deðiþtirilmez deyip oylarýný Talat'a verecekler! Ýzcan televizyon ekranlarýndan ve radyolardan aslýnda bu yalaný azbuçuk açýkladý, hem de destekledi!.. Herþey anlaþýlmýþ, sadece üzerinde anlaþamadýklarý ve görüþtükleri mülkiyet konusu kalmýþ, diyerek... Talat'ýn kaybetmesi ve Eroðlu'nun seçilmesi durumunda herþey karýþabilirmiþ... Yani yapýlan görüþmelerde alýnan kararlar "tu baþtan" tekrar edilebilirmiþ... Obama ve Clinton, "Git Hristofyas'a söyle Talat'la yaptýklarý görüþmelerle ilgili, iyi gittiðine dair, bir belge imzalasýn" demiþler Papandreu'ya... O da bunu açýða verdi. Bu tarihten sonra, bu belge imzalansa ne yazar, imzalanmasa ne yazar... Ancak gelin görün ki medyaya da yansýyan bu haberlerin yalan olduðu açýklanmadý. Tekzip etmedi kimse... Ýþte geçtiðimiz hafta bize yapýlan saldýrýlarýn esas nedenlerinden bir tanesi buydu... Onlarýn oyunlarýný hep bozduðumuzdan, söylenen yalanlarý halka açýkladýðýmýzdan... Ve de doðrularý gösterdiðimizdendir bize saldýrýlarý... UBP'ye DP'nin destek çýkmasý, CTP yanlýlarýný moralmen yýktý... Ertuðruloðlu'nun adaylýðýný sevinçle karþýlamalarý boðazlarýnda kaldý. Þimdi de bir yalana daha baþvurarak, bu iþbirliðini Ankara'ya karþý bir baþkaldýrý olarak niteliyorlar... Moral motivasyon iþi anlayacaðýnýz, da görünen köye kýlavuz ararlarsa baþlarýna gelecek olan budur... Ankara'nýn yeni oyunu dedik daha ilk günden... Talat da biliyor bunu... Oynamak zorundadýr... Oynamazsa oyun bozulur, altýnda Ankara kalýr... Bize sövüp sayanlar yalan bombardýmanýndan kurtulup düþüncelerini toparlarlarsa yaratýlan sisin gerisini görebilecekler! Alternatif arayanlar ve bu oyunlarý bozmak isteyenlerin adresi Yasemin Hareketi'nin adayý, yalana, iþbirlikçiliðe ve de iþgale karþý direniþin simgesi Zeki Beþiktepeli'dir.. Ankara'nýn koyunu, böyle çýkar oyunu Müdahale yok diyenlere acý ders olsun Ne zaman sokmadý ki bir seçime burnunu Ta ki istediðini o koltuða oturtsun Ali OSMAN Periyodik Kalay Rumlarýn kuzeyde, Türklerin güneyde býraktýðý mallarýn deðeri Kýbrýslý Türklerin Güney'de kalan mallarýnýn deðerinin 2 milyar 100 milyon, Rumlarýn Kuzey'de kalan mallarýnýn deðerinin ise 21 milyar KL olduðu iddia edildi. Güney Kýbrýs'ta pazar günleri yayýnlanan Kathimerini gazetesi, AÝHM'in KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'nu iç hukuk olarak tanýyan kararýnýn ardýndan, Rum Tapu Dairesi verilerine dayanarak; Kýbrýslý Türklerin Güney'de Rumlarýn da Kuzey'de kalan mallarýnýn harita ve deðerleriyle ilgili araþtýrma yaptý. Taþýnmaz mallarla ilgili 1964'te yapýlan sayýma dayanýlarak yapýlan deðerlendirmenin, yüzde 99 oranýnda gerçeði yansýttýðýný iddia eden gazete, verileri þöyle aktardý: Rumlara ait mallar: Güney'de 2 milyon 470 bin dönüm, Kuzey'de 1 milyon 405 bin dönüm Kýbrýslý Türklere ait mallar: Güney'de 401 Ahilleas Dimitriadis: Komisyona 5 dalga halinde saldýralým Titina Loizidu'yla ilgili Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) kararýyla adýný duyuran Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, AÝHM'in Taþýnmaz Mal Komisyonu'nu iç hukuk yolu olarak tanýmasýnýn ardýndan Rumlarýn Komisyon'a karþý "5 dalga halinde saldýrmasýný" önerdi, Rum yönetiminin de Komisyon'a baþvuracak Rumlara yardýmcý olmasý gerektiðini savundu. Politis, Dimitriadis'le yaptýðý söyleþiyi "Ahilleas Dimitriadis Komisyona Karþý 5 Dalgayla Saldýrý Öneriyor" baþlýðýyla yansýttý. Gazeteye göre Dimitriadis, Kýbrýslý Rumlar tarafýndan yapýlacak kitlesel baþvurularla Taþýnmaz Mal Komisyonu'nu þaibeye düþürülmesi, Rum yönetiminin de bu örgütlü çabaya müdahil olmasý gerektiði görüþünü ortaya koydu. Rumlarýn kitlesel baþvurularýnýn 5 dalga halinde yapýlmasý gerektiðini, Rum yönetiminin de yalnýz Komisyon'a baþvuracaklara deðil önceden baþvurmuþ olanlara da yardýmcý olmasý gerektiðini söyleyen Dimitriadis, "yeteri kadar fazla baþvuru yapýlmasý halinde Türkiye'nin yalnýzca kullaným kaybý için ödemesi gereken gerçek bedelin ortaya çýkacaðý ve bu prosedür aracýlýðýyla Türkiye'nin Taþýnmaz Mal Komisyonu'nu kurmakla sadece blöf yaptýðýnýn ortaya konulacaðý" görüþünde. Rumlarda, AÝHM'e giderek "Türkleri denize dökecekleri" gibi bir izlenim hakim olduðunu, ancak AÝHM yoluyla en fazla kullaným kaybýnýn tazmininin ve gelecekte Türk idaresi altýnda iade olabileceðini söyleyen Dimitriadis, Rum yönetiminin AÝHM'i "Türkiye'ye yönelik baský aracý" olarak kullandýðýný vurguladý. Ahilleas Dimitriadis, Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvurular konusunda bir hareket planý yapmalarý ve mallarýn deðerlendirmesi konusuna ciddiyetle eðilmeleri gerektiðini söyledi, þunlarý ekledi: "Türkiye bir malýn deðerinin 100 Euro olduðunu söyleyecek, biz ise 1000 Euro. Günün sonunda, AÝHM'in bir yanýt vermesi gerekecek. Elimizde kapalý Maraþ'la ilgili Aresti, Girne için Dimadi göstergesi var ve mal deðeri göstergesi olarak 30 yer için ayný sayýda benzer karar bekliyoruz. Dolayýsýyla kullaným kaybýna iliþkin deðer belirleme yöntemine büyük önem vermemiz gerekir, anahtar buradadýr. Beklediðimiz 30 gösterge de Aresti ve Dimati doðrultusunda olursa o zaman Petros Kliridis: AÝHM kararý soðukkanlýlýkla incelenmeli Rum Baþsavcý Petros Kliridis, AÝHM'in Taþýnmaz Mal Komisyonu'nu tanýyan kararýnýn beklemedikleri kadar olumsuz olduðunu, bu kararýn soðukkanlýlýkla ve yýlgýnlýða düþülmeden göðüslenmesi gerektiðini söyledi. Kliridis, Haravgi gazetesine verdiði demeçte, AÝHM kararýnda mülkiyetin düzenleme þeklinin ifade edileceðini, Taþýnmaz Mal Komisyonu'nu Rumlarýn baþvurularýný görmek ERTUÐRULOÐLU'NUN ADAYLIÐI ÜZERÝNE BÝR TEST SORUSU Tahsin Ertuðruloðlu þöyle diyor: "Kendim aday oldum, Ankara 'aday olma'" demedi. Sizce ne demek istedi. Doðru olaný seçin hadi: A) Ankara 'aday olma' demediði için aday oldum. B) Ankara 'aday olma' demediðine göre 'aday ol' demek istemiþtir. C) Ben yetiþkin bir insaným, aday olup olmayacaðýma kendim karar verebilirim. D) Ankara 'aday olma' deseydi ben yine aday olurdum. E) Ankara 'aday olma' deseydi aday olmazdým. E) Çakýcý'ya sorun, doðru cevabý o bilir... bin dönüm, Kuzey'de 391 bin dönüm Rum Ortodoks Kilisesi'ne ait mallar: Güney'de 73 bin dönüm, Kuzey'de 58 bin dönüm EVKAF mallarý: Güney'de 12 bin dönüm, Kuzey'de 3 bin dönüm. Rum yönetiminin 2004 yýlýnda BM'ye verdiði tapu kayýtlarýnda Kýbrýslý Türklerin Güney'de kalan mallarýnýn (þahýs ve EVKAF mallarý) deðerinin 2,1 milyar, Rumlarýn Kuzey'de kalan mallarýnýn (þahýs ve kilise mallarý) deðerinin de 21 milyar olarak göründüðünü belirten gazete, aradaki büyük farkýn mallarýn alanlarý arasýndaki fark, Rum mallarýnýn otel-dükkanvilla inþaatýyla inkiþaf ettirilmiþ olmasý ve adanýn kuzeyindeki mallarýn deðerinin 1974 öncesinde güneye göre çok daha yüksek olmasýndan kaynaklandýðýný haberine ekledi. Türkiye çok acý tazminatlar ödemekten kaçamayacak." Türkiye'nin, Rum baþvurularýnýn ekonomik maliyetini karþýlayamayacaðý inancýnda olduðunu söyleyen Dimitriadis, Aresti davasýnda mal deðerleri 2006'da yayýmlanan ve hesaplamalar için bir gösterge olan Maraþ'ý örnek gösterdi. Dimitriadis, "Türkiye'nin geri vermemek için ortaya koyacaðý argümanýn mantýðý ne olacak? Yerinden edilmiþ Kýbrýslý Türkler veya inkiþaf meselesi olmayacaðý kesindir. Askeri bölge olduðu argümaný da olmaz, çünkü bir kentin esir tutulmasý askeri güvenlik meselesi deðildir. Üzerinde durmamýz gereken mesele ve öncelikle vurmamýz gereken nokta budur" ifadelerini kullandý. "Maraþ dýþýnda baþka nelere vurulmasý gerekir" þeklindeki soruya Ahilleas Dimitriadis özetle þunlarý söyledi: "Bana göre 5 seviyeli bir sistem olmasý gerek. Birincisi AÝHM'de beklemede bulunan 30 davayý ve tazminat deðerlendirmelerini görmemiz gerek. Halen Komisyon'a baþvurmuþ ve doðru deðerlendirmeler almalarý için belki devletin de yardýmýna ihtiyacý olan 450 Kýbrýslý Rum'a yardým etmeliyiz. Ýkinci ayakta, Maraþ'la ilgili deðerlendirmelerin organizasyonu beklenmeli ve ilk baþvuru dalgasý yalnýzca Maraþ kökenli olanlardan oluþmalý. Diyelim ki, bin baþvuru... Bunlarý bitirdikten sonra aðýrlýðýmýzý askeri bölgelere vermeliyiz. Türkiye'yi asker bulundurmasýnýn gerçek bedelini ödemek zorunda býrakmak için, mallarý askeri bölgelerde olanlarýn baþvurularýný sýraya koyalým. Daha sonra otel, fabrika gibi ciddi ekonomik birimlerle ilgili mallar üzerine gidelim ve bunlarý son adým olarak diðerleri takip etsin. Diðerleri, daha önemsiz olduklarý için deðil, baþvurularýn doðru bir yöntemle olabilmesi için en son baþvursun. Ve unutmayalým ki, bütün bu baþvurular Aralýk 2011'e kadar yapýlmalýdýr. Aksi halde bunlarýn (haklarýn) silinmesi gibi büyük bir tehlike olacaktýr. Hukuki açýdan bu zaman sýnýrlamasýnýn geçersiz olduðunu söyleyemem, böyle bir sorumluluk alamam. Ve unutmayalým ki, bütün bu baþvurular Aralýk 2011'e kadar yapýlmalýdýr. Aksi halde bunlarýn (haklarýn) silinmesi gibi büyük bir tehlike olacaktýr. Hukuki açýdan bu zaman sýnýrlamasýnýn geçersiz olduðunu söyleyemem, böyle bir sorumluluk alamam. üzere yönlendireceðini beklemediklerini söyledi. AÝHM kararýnda yer alan ifadelerin Kuzey'de kalan eski mallarýyla ilgili baþlýca deva yöntemi olarak Rumlara yalnýzca tazminat verilmesi gerektiði izlenimi verdiðini ancak takas ve iade seçeneklerini de göz ardý etmediðini belirten Kliridis, bu kararýn çok soðukkanlý þekilde incelenmesi gerektiðini söyledi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ANKARA'NIN OYUNU Derviþ Eroðlu önceki gün Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda düzenlenen þölenle seçim propagandasýný baþlattý. Ben izlemedim. Ama izleyen bazý dostlardan öðrendiðime göre çok büyük bir kalabalýk varmýþ þölende. DP'nin bir gece önceki destek kararýndan sonra büyük keyif yaþayan Eroðlu, bu çoþkun kalabalýk karþýsýnda daha da çoþmuþ. Ve propagandanýn ilk gününden seçim sonucunu çok iddialý bir þekilde ilan etmiþ. "Yüzde 60 yeter, bu iþ ilk turda biter..."! Olacaðý buydu... Buydu da... Doðrusunu söylemek gerekirse Ankara oyununu o kadar usturuplu, o kadar saman altýndan su yürüterek oynadý ki, Eroðlu'nu saraya hazýrladýðýný aylar önce gerekçeleriyle birlikte ileri süren Afrika ve yazarlarý olarak biz bile, öyle bir an geldi, bundan kuþku duymaya baþladýk... Býrakýn bizim kuþku duymamýzý, Eroðlu'nun kendisinin bile kuþkuya kapýlýp neredeyse moral bozukluðu yaþadýðý anlar oldu! Özellikle Tahsin Ertuðruloðlu'nun Ankara'daki zirveyle görüþmelerinden sonra adaylýðýný açýklamasý üzerine Eroðlu'ndan gelen seçimlere müdahale var açýklamasý, bu endiþeleri ele verir nitelikteydi. Sonunda DP'nin "tam ve aktif" destek vermesiyle sis daðýldý, tablo netleþti. Eroðlu rahatladý... "Ýlk turda yüzde 60'la" demeye baþladý. Böylece Ankara'nýn Talat gösterip Eroðlu vurma oyununun perde gerisi de ortaya çýkmýþ oldu. Ankara Talat'a açýktan cephe alamaz, onu safdýþý býrakmak isteyen bir görüntü çizemezdi. Çünkü uluslararasý toplumda, Talat'ýn çözümcü lider imajý yerleþmiþ bulunuyordu. Talat'a destek vermeyerek, Annan Planý referandumuyla kurtulduðu uzlaþmaz pozisyonuna yeniden düþmek istemiyordu. Bu nedenle Talat'ý destekler görünmek zorundaydý. O da öyle yaptý. Talat seçilmezse sürecin tehlikeye girebileceðini bile sýk sýk dillendirmeye baþladýlar! Ona prestij ve avantaj kazandýrmak için dýþ seyahatler bile ayarladýlar! Hatta son olarak Ertuðruloðlu'nu bile bu amaçla sahneye sürdüler. Ama bütün bunlarý yaparken Ankara'nýn kafasýnda DP'nin desteðini Eroðlu'na yönlendirmek ve zaten anketlerde farklý bir þekilde öne çýkan Eroðlu'nu garantiye almak vardý! Senaryo bu... Bir yandan Talat'ý destekler görünerek, çözüm yanlýsý deðil, çözümsüzlük yanlýsý olduðunu bu þekilde dünyanýn gözünden kaçýracak... Bir yandan da "Yürü ya Derviþ" diyerek, aslýnda tamamen kendi boynunda olan çözümsüzlük suçunu, Kýbrýslýtürklerin üstüne atacak. Bunun için dünyaya verilmesi plânlanan mesaj da açýktýr. "Ýþte bakýn, ben çözümcü Talat'ý seçtirmek için o kadar uðraþtým. Ama halkýn iradesi böyle tecelli etti. Bu iradeye hepimiz saygý duymalýyýz." (!) Þimdi "Yani Türkiye Kýbrýs'ta çözüm istemiyor mu?" diye soranlar olabilir. Ýstiyor! Ama Türkiye'nin çözümü þu: Bugüne kadar Kuzey Kýbrýs'ta yarattýðý bütün hukuk dýþý oldu-bittileri yasallaþtýracak, Kýbrýs'taki askeri ve sivil varlýðýna hiçbir halel getirmeyecek ve kayýtsýz þartsýz egemenliðini sürdürecek bir "çözüm." Ki bunun adý da çözüm olmaz... Olsa olsa çözüm ister gibi yapýp çözümsüzlüðe oynamak olur! Ensemizde boza piþiren Ankara'nýn oyunu ortada... Eroðlu da, Talat da bu çirkin oyunlarýn taþeronu olmaya adaydýrlar. Ama buna karþý sesini yükseltmek isteyenlerin de bir seçeneði var bu seçimde. Zeki Beþiktepeli... Bakalým bu kez kaç bin "kelaynak" artýk yeter diyecek...

5 22 Mart 2010 Pazartesi 5 Doðrudan Selma Bolayýr Þaziye nin Görüþü: Zaman zaman zirveler zýrva olabiliyor. Ama daha kötüsü zýrvalarýn zirve yapmasý. * Kýbrýs konusunda "altýlý" zirve yapýlacakmýþ. - Ama bu iyi bir fikir deðil ki Nerde çokluk, orda bokluk * Vidanjör sorunu yýl sonuna kadar çözülecekmiþ. - Ben inanmadým Siz inandýnýz mý? * Cumhurbaþkaný MA Talat yurda dönmüþ. - Ama aklý Ankara'da kaldý mutlaka. Her an her þey olabilir. * Hristofyas çözüm olmazsa bir daha aday olmayacaðýný söylemiþ. - Desenize, Kýbrýs meselesi bir siyasiyi daha yedi. * Sunat Atun televizyona turuncu renkli koltukta çýkmýþ. - Bayat numaralar Ama vatandaþ hala yiyorsa politikacý ne yapsýn Bugünler "büyük lokma" günü. Kimsecikler ne küçük lokma yiyor, ne küçük laf ediyor. Bütün laflar büyük.. Hatta kocaman. Mesela diyorlar ki: "Talat Türkiye'den ve KKTC'den kurtulmak istiyor." Mesela diyorlar ki: "Türkiye Eroðlu'ndan kurtulmak istiyor." Ýnanmayýn. Hepsi yalan. Talat Türkiye ve KKTC'den kurtulacak da ne yapacak? Türkiye Eroðlu'ndan kurtulacak da ne kazanacak? Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI THE KUMARCILAR KHAN Hani tanýdýðýnýz bazý insanlar vardýr. Uzun zaman sonra karþýlaþtýðýnýzda þok olursunuz. Ýhtiyarlamýþ.. Çökmüþ Gözlerinin ýþýðý kaybolmuþ Bir zamanlar taþý sýksa su çýkaracak olan o adam, kýpýrdayan ölüye dönmüþtür. Üzülür, hayýflanýrsýnýz. Bir yandan da; "acaba ben nasýl görünüyorum" diye meraktan kudurursunuz. The Kumarcýlar Khan'ýný gördüðümde aynen öyle oldum. Ne hale gelmiþ yahu böyle? Yarýsý yýkýldý Geriye kalan da, ha çöktü, ha çökecek. Neydi de ne oldu! Aklým almadý. Nasýl düþtü bu hallere? Belediye de gururla bir plaket yapýþtýrmýþ alnýna: "Bu bina LTB tarafýndan kapatýlarak mühürlenmiþtir." E, n'apsýn yani. Yine de sabýrlý davranmýþ Bulutoðlularý. Yýkmamýþ. Bizim Kayalp olsa, çoktan yerinde yeller eserdi. En az 50 sene daha orada durur o viranelik. Belki AB kesenin aðzýný açar da restore ederler. Bence yýksýnlar. Ülkemizde yeterince kumarhane var zaten. Yýksýnlar ve park yeri yapsýnlar. Hemen yakýnda bir park yeri var. Fiyat tabelasýný görünce dudaðým uçukladý. 1 saate kadar 5 TL 2 saate kadar 6 TL 5 saate kadar 8 TL 12 saate kadar 16 TL. Park deðil darphane sanki. Bir senede köþeyi dönerler. Ha Bir yol daha var. Bütün kumarhane patronlarý ziyaret edilir, atýn bakalým pamuk ellerinizi cebe, haný tamir edeceðiz denir, restore parasý toplanýr. Kýsacasý ne yaparsanýz yapýn þimdiki halinden çok daha yararlý ve güzel olacak. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Talat ile Erdoðan görüþürse "Kýbrýs'ý"; Eroðlu ile Erdoðan grüþürse "seçimi" görüþür. Hadi caným siz de Hepsi koltuðu konuþur. PENELOPE'NÝN SADAKATÝ Ne kadar karanlýk iþ varsa hepsinin geceden doðduðu söylenir. Onun gibi, ne kadar belalý Tanrý ve Tanrýça varsa, ölüm ve yýkýmlarý getiren "gece'den doðmuþlar. Kavga Tanrýsý Eris de onlardan biri.. Kavga çýkarmasýn diye çaðrýlmadýðý bir düðünde, kavga çýkartmayý baþarmýþ gene de. Üzerine "en güzeline" yazdýðý altýn elmayý tanrýlarýn düðün sofrasýna atmýþ. Bu elmanýn kime verileceði kararýný da Paris'e býrakmýþ. Uzatmayalým, Paris elmayý Aphrodit, Hera ve Athena arasýndan, kendine güzel Helen'in aþkýný vadeden Aphrodit'e vermiþ. Ondan sonra yýllarca süren Troya Savaþlarý baþlamýþ... Bir kadýn yüzünden, ama bir erkeðin bir kadýna duyduðu aþk nedeni ile baþlattýðý bir savaþ.. O zaman da ölümler ve yýkýmlar getirmiþ... Þimdilerde kadýnlar sokak ortasýnda, hastane kapýlarýnda, öðrencilerinin gözü önünde cinayete kurban gidiyor... Kulaklarý ve burunlarý kesiliyor. Adamlarýn kendilerine duyduklarý aþk yüzünden! Odeseus da Troya savaþýna katýlan kahramanlardan biri. Tahta at önerisi de ondan gelmiþ.. Savaþ bittikten sonra evine dönmemiþ, yirmi, otuz yýl, þurda burada takýlmýþ.. Bu arada karýsý Penelope de hep gelmesini beklemiþ.. Yapýlan evlilik tekliflerini dolaylý olarak geri çevirmiþ.. Nasýl mý? Devamlý ördüðü bir örgü varmýþ... Yapýlan teklifleri örgü bittiðinde kabul edeceðini söyler ama gece olunca örgüyü söküp yeniden örmeye baþlarmýþ.. Bu da senelerce sürmüþ ve Penelope'nin kocasýna sadakatini ve baþkasý ile evlenmekteki isteksizliðini yansýtan bir hikaye olarak anlatýlmýþ.. Günümüzde de kadýna yüklenen birtakým geleneksel rollerin kadýnlarýn önceliði olmasý, (Kayad'ýn yaptýðý araþtýrmalarda yüzde seksen sekiz), toplum içindeki görevini ve yapabileceklerini deðersizleþtiriyor. Kocasý savaþtan veya savaþlara neden olan ayrýlýklardan yana politikalar üreten bir kadýn... Neden o savaþý, hiç bir ayýrým gözetmeksizin eþit paylaþým ve kazaným savaþýna döndüremiyor? Savaþlarda hep kaybedenler kadýnlar olduðu halde... Ýzledikleri politikalar yanlýþ bile olsa kocaya gösterilen sadakatin bir göstergesi mi bu? Yoksa aþk veya baþka tutkularý yüzünden savaþmasýný çok iyi bilen erkekler gibi davrandýklarýnýn bilincinde deðiller mi? Gerçekten kadýnlarýn isteklerinin erkeklerinkinden farklý olabileceði ve barýþ için birleþebileceklerini düþünemiyorlar mý? Onun için örülen örgü her defasýnda sökülüp yeniden örülüyor.. Toplum da barýþtan uzaklaþtýkça uzaklaþýyor Ekranlarda izleyip gazetelerden okuduðunuz "bilim adamý ve kadýnlarý" da kime olan sadakatleri yüzündendir bilinmez! Bir gün nalýna bir gün mýhýna, günlerini gün ediyorlar. Senelerdir tartýþýlan ve belki de biraz istek ve gayretle sonlandýrýlabilecek Kýbrýs konusunu söküp söküp yeniden baþlýyorlar örmeye. Doðaldýr ki akademisyenlerin, istisnalar kaideyi bozmaz, araþtýrýp, ülkeden ülkeye konferanslarda konuþacak ve yeni tezlerle kitaplar yazmak için akçeli kârlar getirecek yeni konulara gereksinimleri vardýr... Onlarca senedir artýk konu bayatladý... Nerede kaldý, açýklamalarýný yaparken paralandýklarý BM Güvenlik Konseyi'nin. KKTC için aldýðý kararlar. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin, Türkiye'nin iþgali ve kontrolu altýnda yok saydýðý KKTC... Ve bu þartlarda, varolduðu sanýlan demokrasilerin, çözümü yaratacaðýný söyletiyorlar Kýbrýs konusunu bilmediklerini ve ilgi duymadýklarýný itiraf eden papaðanlara... Artýk iki devletliliðin savunulmasý gerektiðini söyleyerek insanlarý kandýrýyorlar... Demokrasinin kurum ve kuruluþlarýnýn tam iþlemediði... STÖ ve kadýnlarýn da görevlerinin bilincinde olduklarý þüphesi gün gibi ortada iken Kýbrýs'ta, "sözde çözüm" iþlenip iþlenip sökülecek. Penelope'nin örgüsü gibi.. Ama bu kimin kime sadakatin göstergesidir? Politikacý ve akademisyen geçinenlerin... Kesinlikle adamýza ve çocuklarýmýzýn geleceðine "olmayan" sadakatlerinin göstergesi...

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun KAZANARAK KAYBETMEK GÜNLÜK Kuzey Kýbrýs ta yapýlacak seçimlere sayýlý günler kaldý. Adaylar bir fire ile 7 ye düþtü. Ancak bilinmektedir ki esas yarýþ, saðý temsilen Anavatancý UBP adayý Dr. Derviþ Eroðlu ile BG lenmiþ CTP adayý Atavatancý MA Talat arasýnda geçecek. Tahsin Ertuðruloðlu nun misyonu, yarýþý, ikinci tura býrakabilme ortamý yaratma. Kendisi de bu yarýþ içerisinde, ipi göðüslemeye yakýn olma ihtimalinde olmadýðýný biliyor. * * * Adaylar yarýþa baþlarken mevcut bir tabandan hareketle yola çýktýlar. Bu propaganda döneminde, tabanlarýna ek olarak, dýþtan oy toplamaya çalýþýyorlar. Bunun için taktikler deneyecekler. Aslýnda taktik ve manevra en çok Talat için gereklidir. Kuzey deki oy oraný, yönü ve nufus yapýsý, ibreyi Eroðlu ndan yana tutuyor. Sað, tutucu, ýrkçý, kendine milliyetçi diyenlerden ve yerleþiklerden oluþuyor bu aðýrlýklý oylar. Kuzey Kýbrýs taki seçimlerin sonucu yerleþiklerin iradesinde. CTP ve Talat ýn normal þartlarda eski politik ve ideolojik görüþü ile bu çoðunlukla baþ edebilmeleri mümkün deðil. CTP ve MA Talat ýn iki seçeneði vardý. 1- Kýbrýslýtürkler den güç alarak meclis içinde Kýbrýslýtürkler in iradesini elde etme mücadelesi vermek. Þimdiye kadar sürdürdüðü politikayý sergilemek. Bunu yaparken de sýnýrlý sayýda milletvekilleri ile meclis içinde muhalefet etmeye razý olmak. Düzene karþý mücadele vermeyi sürdürmek. 2- Kuruluþundan son 6-7 yýla kadar sürdürdüðü söylem ve eylemlerini terk ederek, saða açýlým yapmak. UBP nin yerleþikler üzerindeki tekeline son vermeye soyunarak, düzenin partisi ve kulu olmak... CTP ve Talat, kolay olan yolu seçti. Türkiye nin Kýbrýs taki alt yönetim birimine talip olabilmek için yol ve yoldaþlarýný deðiþtirdi. Adam yerine konan, söyledikleri, eylemleri ile ses getiren 3-5 milletvekilliðini; hiç kaale alýnmayan, 25 milletvekili ile deðiþti.. Düzene ve statükoya hizmet etmek için UBP ile ayni kitleye yöneldi. Kendi deðiþtim diyor ama sonuca etkili damgayý vuracak yerleþikler ne diyor? Bu yüzden BG lenen CTP nin de, baðýmsýzlaþan Talat ýn da durumu hiç de parlak deðil... Bunca deðiþimden, saða kaymaya Zeki Beþiktepeli: Cumhurbaþkaný deðil toplum lideri seçilecek... (Afrika özel)- Yasemin Hareketi baðýmsýz cumhurbaþkaný adayý Zeki Beþiktepeli, beraberindeki bir grupla, seçim çalýþmalarý nedeniyle Baraka Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Baraka Kültür Merkezi yöneticileri ile gerçekleþtirilen toplantýda, 18 Nisan'da yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve Kýbrýs sorunu deðerlendirildi. Yasemin Hareketi baðýmsýz cumhurbaþkaný adayý Zeki Beþiktepeli Kýbrýslý yurtseverlerin adayý olduðunu belirtti ve geride kalan 6 adayýn Ankara'ya icazetli olduðunu vurguladý. Beþiktepeli, 18 Nisan'da yapýlacak olan seçimde Kýbrýslýtürk toplumunun cumhurbaþkaný deðil toplum lideri seçeceðini söyledi ve Kýbrýslý Türklerin sesinin Ankara'dan deðil, Dikilitaþ'tan duyulmasý gerektiðinin altýný çizdi. Zeki Beþiktepeli Baraka Kültür Merkezi'nden sonra Sarayönü'nde bulunan taksiciler ve halkla da sohbet etti... Yasemin Hareketi nin baðýmsýz adayý Zeki Beþiktepeli Lefkoþa da halkýn sorunlarýný da dinledi... raðmen, 2009 Nisan seçimlerde büyük bir yenilgi yaþadý. Özeleþtiri yapýp kendini yenilemeyi de baþaramadý. Baþarýsýz kadrolar, parti üzerindeki hegemonyasýný bu dönem de sürdürüyor. CTP kan kaybettikçe, gizli adayý Talat da olmak ve olmamak arasýnda gidip geliyor. Bakalým Türkiye nin þiddetli desteði onu kurtarmaya yetecek mi? * * * UBP, 2009 seçimlerinde Ankara nýn aðýrlýðýný ÖRP den taraf koymasýna raðmen, tek baþýna iktidara kondu. Aday gösterebilme cesaret ve gücünü gösterebilen tek parti oldu. Parti içinde Ertuðruloðlu þokunu yaþadý. CTP ve Talat, Ertuðruloðlu nu göklere çýkararak, bu geliþmeyi nakýþ gibi iþledi. DP nin aday gösteremeyerek, Eroðlu na destek kararý almasý önemli bir avantaj. Tahsin Ertuðruloðlu nun aday olmasý ile uðranýlan moral düþüklüðünü fazlasý ile karþýladý. Þu anda saðýn ve yerleþiklerin oylarý büyük oranda Eroðlu nu iþaret ediyor. * * * Eroðlu-UBP ile Talat-BG lenmiþ CTP, bir elmanýn iki yarýsý gibi. Birbirlerinden farklarý yok. Ýkisi de Kuzey Kýbrýs taki, uluslararasý hukuk dýþýlýðýnýn bir diþlisi. Ýkisi de Ankara ile uyum içinde çalýþýyor. Kýbrýslýtürkler in bir toplum olarak, Türkiye kültürü içerisinde yok olmasýný Kurtuluþ olarak sayýyor. Kimin seçileceði Ankara için fark etmez. Bu yüzden, yarýþ esnasýnda atbaþý gidilecek bir senaryo kurdu. Aðýrlýðýný Talat tan yana koyar görünmese, zavallý Talat ýn hiç mi hiç þansý olmaz. % 20 leri belki aþar. Ankara buradaki yarýþýn atbaþý olmasýný isterken, yarýþçýlarýn kulvardan çýkmalarý halinde diskalifiye olacaklarýný yüreklerinde hissetmelerini istiyor. Onlara sünnetçi korkusu salýyor ki ipler hep elde olsun. Cumhurbaþkanlýðý seçimi denen bu yarýþ içerisinde, oyunu bozacak bir aday vardýr. ZEKÝ BEÞÝKTEPELÝ... Kýbrýslýlar ýn oylarýna talip... Öðretmen sendikalarýnýn, Bu memleket bizim, biz yöneteceðiz diyen kurumlarýn ortaya çýkýp yüksek sesle söylemlerini kanýtlamalarý gerekiyor. Zeki Beþiktepeli, Yasemin Hareketi adayý. Yasemin Hareketi, Ayþe nin Kýbrýs tatilini sorgulayan, Kýbrýs sorununu öncelikle Kýbrýslýlar ýn çýkarlarýna uygun çözme yaklaþýmýnda olan, Kýbrýslýlar ýn iradelerinin ayýrt edici olmasý gereðini savunan, icazet almayan, gerçek bir Birleþik Kýbrýs öngören, Kýbrýslýlar ýn sesine ve oylarýna talip bir hareket. Oy miktarýnýn hiçbir kýymet-i harbiyesi yoktur. Statükoyu en çok rahatsýz edecek oylar, Zeki Beþiktepeli ye gidecek oylardýr. Senaryoyu yazanlar Eroðlu-Talat oylarýndan önce, Beþiktepeli nin oylarýný tahlil edecekler. Beþiktepeli nin alacaðý anlamlý bir oy yüzdesi, Kýbrýslýlar ne düþünüyor? sorusuna yanýt arayan yerli ve yabancýlarýn baþvuracaðý bir adresi saptayacak. * * * DP nin Eroðlu nu destekleyeceðini açýklamasýndan sonra, CTP için her oy bir anlam taþýyor. Bu yüzden, Beþiktepeli ye oy vererek oylarýnýzý yakmayýn propagandasýna sarýlacak. Kýbrýslýtürkler Talat a oy verip onu kazandýrabilir ve toplum olarak kaybederler veya Zeki Beþiktepeli ye oy vererek Kýbrýslýnýn iradesini tescil ettirirler. DEPREMÝN EN BÜYÜK BEDELÝNÝ HAÝTÝLÝ KADINLAR ÖDÜYOR 12 Ocak depremiyle yýkýlan Haiti'de sað kalýp çadýr kentlerde yaþam savaþý veren kadýnlar þimdi de tecavüzle karþý karþýya. Ya tecavüzü kabul edecekler, ya da açlýktan ölecekler. Yardým kuruluþlarýndan yemek alamayan kadýnlarýn karþýsýna gýda kuponlarýný ellerinde tutan erkekler çýkýyor ve bu gýda kuponlarýný seks karþýlýðý onlara veriyor. Seks taleplerini reddeden kadýnlara aç kalýyor. Elektrik verilemeyen kamplarda, güvensizlik içinde yaþýyor Haitili kadýnlar. Bir yandan tecavüzler yüzünden depresyon yaþýyorlar, bir yandan da kayýp çocuklarýnýn izini sürmeye çalýþýyorlar. Çocuklarýnýn ölüp ölmediðinden emin bile deðiller, çünkü deprem sonrasýnda çocuklarýn kaçýrýlmýþ olmasý ihtimali de var. 47 bin kiþinin yaþadýðý kamplarda susuzluk nedeniyle baþgösteren hastalýklar da cabasý. Birleþmiþ Milletler yetkilileri bölgeye yeterli yardým götürmek için ellerinden geleni yaptýklarýný ancak depremzede halkýn büyük travma içinde olduðunu ve gündelik hayatlarýný sürdürmekte zorluk çektiklerini söylüyor. MEZARLAR Güney Kýbrýs'ta mezarlara dadanmýþlar. Cesetleri çalýyorlar... Bizde ise mezardan kaçýrma deðil, mezara yollama daha çok yaygýn! DÝKKATLÝ OLUN Baþpiskopos Hrisostomos bugün KKTC'ye geçecekmiþ... Dikkatli olun... Girne daðlarýna gidip Yunan bayraðý dikmesin! COLONY YOK Geçtiðimiz seçimlerde Colony'de toplanýp Talat'a baðýþta bulunan iþadamlarýmýz bu kez çok cimri davranmýþlar. Talat'a zýrnýk koklatmýyorlar... Hava öyle dönmüþ ki, paranýn akýþýnýn yönü bile deðiþmiþ... Vermezse zatý alileri, ne yapsýn Mehmet Ali? ÇÝÇEK Daha önceki seçimlerimizi olduðu gibi, bu seçimlerimizi de dizayn eden AKP'nin çelik bileði Cemil Çiçek'miþ! Merak etmeyin... Bu çiçek, bizim yaseminimizin kokusunu geçemeyecek! KARARSIZLAR Kararsýzlar varmýþ hala... Ama polislerimiz deðil herhalde... Onlar azimli ve kararlýdýrlar her zaman... Týrnak... "Yazýk ettin Tahsin abi! Çok yazýk... Ben olsam, vallahi da billahi da, bugün 'ben çekildim; Derviþ Beye ayýp ettim, hýrsýma yenik düþtüm, oyuna geldim, bardon' derim... Af dilerim. Aksi takdirde; þakakta tetik, güm!" Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) " Ertuðruloðlu'nun adaylýðýna en çok sevinen CTP'lilermiþ gibi bir izlenim edindim. Durum gerçekten böyle ise Talat'ýn iþi mucizelere kalmýþ demektir... Ümit edilen herhalde þudur: Ertuðruloðlu, UBP'nin oylarýný bölecek. Son turda da onun oylarý Talat'a kanalize edilecek. Ölme eþeðim ölme..." Bekir AZGIN (Havadis) "Cumhurbaþkaný seçeceðiz... Hem de bu siyaset ahlaksýzlýðýnýn içinde... Talat... Derviþ... Tahsin... Var mý birbirlerinden farklarý? Yok! Ama farklý olaný var... O da bana göre Zeki Beþiktepeli..." Mehmet ONUR (Ortam) "Kurulacak koalisyonda DP'ye üç bakanlýk verileceði sözleri çoktan yayýldý. Birisi dýþiþleri diðer ikisi bilmece gibi. DP'nin turizme ne kadar meraklý olduðu (!) biliniyor, bir de kritik bakanlýklardan (hani Kalkýnma Bankasý'nýn da baðlý olduðu) ekonomi bakanlýðýna." Artun ÇAÐA (Haberdar) Günün Kahramaný ZEKÝ BEÞÝKTEPELÝ 7 aday arasýnda tek farklý aday olan ve Kýbrýslý Türklerin bastýrýlan sesini dünyaya duyurmak için sahneye çýkan Zeki Beþiktepeli'ye halkýmýzdan destek yaðýyor. Gittiði her yerde sevgi gösterileri ile karþýlanan Beþiktepeli, katýldýðý canlý ekran yayýnlarýnda da halkýn duygularýný ve tükeniþe karþý isyanýný dile getiriyor. Ülkemizdeki gidiþattan ve bu icazetli rejimden hoþnut olmayanlarýn sesi olan Beþiktepeli, "Cumhurbaþkaný deðil, toplum lideri seçiliyor" diyor. Doðru saptama da iþte bu... Kuzey Kýbrýs'taki cumhurbaþkanlýðý dünyada hiç kimse tarafýndan tanýnmýyor... Bizim cumhurbaþkaný saydýðýmýz kiþi ancak toplum lideri sayýlýyor.

7 22 Mart 2010 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu UZAKLARA KAÇIÞ DA ÇARE DEÐÝL ÝSTANBUL-Yaþanan hayat bir müddet sonra rutin hale gelir. Rutini yaþayan yaþadýklarýndan zevk almamaya baþlar. Ve yaþadýklarýndan zevk almamaya baþlayan yaþamaktan býkar. Bir yerlere gitmek ister. Bir seferdir dünyaya geliþ Bunun tekrarý yoktur. Reenkarnasyoncularýn olduðunu bilirim. Hatta tanýdýklarým da vardýr aralarýnda. Bir sefer, hatta birkaç sefer daha dünyaya geleceklerine ve yeni baþtan yaþayacaklarýna inanýr onlar. "Peki" diye sorarým onlara, "bir daha hayata geldiðinizi bilecek misiniz?" Derler ya o inananlar, "Sanki bu yaþadýðým aný eskiden de yaþamýþým gibi." Gerçekten nasýl bir þeydir bu? Diyelim reenkarnasyon doðrudur ve hepimiz veya bazýlarýmýz eskiden yaþamýþ olsak da yeniden dünyaya geldik veya geleceðiz... Ancak eski hayatýmýzý bilmiyoruz. Veya tekrar yaþama merhaba dediðimizde bugünden haberimiz olacak sadece. O zaman yeni hayatýmýzda eskisinden haberimiz olmazsa ki olmuyor, yeniden dünyaya geldik diyebilir miyiz? Bir daha bu hayatý yaþayamayacaðýmýza göre O zaman keyif almalýyýz þu anda bulunduðumuz konumdan ve hiçbir zaman "Bu kadar yeter gitmeliyim" dememeliyiz... Yaþadýklarýmýzdan keyif almalýyýz. Ancak deminden beri rutinden sýkýlmaktan bahsediyorum, iþte ara vermemiz gereken de budur. Rutine giren Ýstanbul'u da bunun içindir ki birkaç günlüðüne terkettim. Nereye gittiðim pek önemli deðil. Cep telefonlarý, bilgisayarlar, internet ve egsoz gazý... Hepsini de hayatýmýzýn birer parçasý sanýyoruz. Elimiz cep telefonunda kulaðýmýz cepten çýkacak arama sesindeyken "keþke bu telefona bu kadar baðlý olmasam" deriz çoðumuz. Hatta, "fýrsatýný bulsam ve atsam" Bilgisayar, internet ve teknolojik ürünler hayatýmýzýn parçasý olsalar da hayatýmýzý idame ettirmemiz için gereksizler, diye düþünüyoruz... "Ýyi ki seni doðurmuþum" diyor anneler. "Ýyi ki doktoru veya çevremdekileri dinleyip seni aldýrmadým. Þimdi sen olmayacaktýn. Sen olmasaydýn ben nasýl yaþardým" diyor anneleri aldýrmayý düþündüðü çocuklarýna. Oysa aldýrsaydý haberi bile olmayacaktý o çocuðundan. Olmasalardý bizim de haberimiz olmayacaktý, bugün onlarsýz olamayacaðýmýzý düþündüðümüz çoðu teknolojik üründen. Neyse... Ýstanbul'dan, yaný rutinden kaçtým. Geldiðim yerde ne bilgisayar, ne de internet var. Cep telefonu var ancak arayacaðým kimse yok burada. Ertesi gün, hani dans bilmeyen biri pistte tek baþýna oyun oynamaya kalkar da ellerini nereye koyacaðýný bilemez ya, ben de öyleyim þu an. Çok kolaydýr yeniliðe alýþmak. Çok kolaydýr empoze edilenlere uyum saðlamak. Ayný þekilde kolay deðildir bunlardan farýmak (vazgeçmek)! Ýnsan genelin yaptýðýnýn aykýrýsýný yapamaz. Bunun için "sürüden ayrýlaný kurt kapar" diyor atalarýmýz. Bu, insan koyun gibidir demenin kibarcasý veya kamuflajýdýr. Yapamýyoruz gerçekten. Seçim ufak ufak yaklaþýyor. Gazetelerden gün sayar köþelerinde... Destekledikleri adaylarýnýn "zafer" kazanacaðýndan eminmiþ gibi atarlar manþetlerini. Seçenler de seçilenler de bir gerçeði yüzleri kýzarmadan itiraf ediyorlar ve o hayattan býkmýyorlar. Diyorlar ki "N'apalým bize parayý gönderen o tabii ki, karýþacak". Rutinden sýkýldým kaçtým. Ancak nereye kadar kaçabilirim? Daha ilk günden, alýþtýðým "teknolojiyi" arýyorum. 35 yýl hatta daha da eskilere dayanan bir empoze hayattýr burada yaþananlar. Farklý ne söyleyebilirler ki onlar? KESÝNLEÞEN ADAYLAR ÝLAN EDÝLÝYOR Seçim propagandasý yarýn baþlayacak Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde 18 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimine katýlacak adaylar dün kesinleþti. Yüksek Seçim Kurulu, kesinleþen adaylarý bugün ilan edecek. 14 Mart'ta askýya alýnan sandýk seçmen listeleri de önceki gün askýdan kalktý. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine yönelik olarak bugün ayrýca duvar ilânlarý için ilçe seçim kurullarýnda ad çekme yapýlacak. Seçim propagandasý ise, salý günü baþlayacak. Seçim propagandalarý seçimden bir gün önce, 17 Nisan'da sona erecek. ADAYLARIN SEÇÝM GEZÝLERÝ Cumhurbaþkanlýðý seçimine yönelik seçim takvimi iþlerken, adaylar da seçim gezilerini sürdürüyor. 18 Nisan seçimlerine baðýmsýz aday olarak katýlan Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat dün Pamuklu'da Aðaç Dikme Törenine katýldý ve daha sonra Avtepe'deki Medoþ Lalesi Festivali'ni ziyaret etti. Talat 15:30'da ise Girne'de Doðan Türk Birliði-Gönyeli maçýnýn ikinci devresini seyretti. Seçimlere UBP adayý olarak katýlacak Baþbakan Derviþ Eroðlu da dün Girne bölgesi'ni ziyaret etti. Derviþ Eroðlu, Kozanköy'den baþladýðý ziyaretlerini Þirinevler, Göçeri, Daðyolu, Pýnarbaþý ve Alayköy Belediyesi'nin düzenledi pikniðe katýlarak sürdüren Eroðlu, Aðýrdað ve Dikmen'i de ziyaret etti. ORMAN DAÝRESÝ MÜDÜRÜ DEMÝR: Bir milyon fidan dikildi Orman Dairesi Müdürü Ýrfan Tansel Demir, Orman Dairesi'nin aðaçlandýrma sezonunda bir milyon adet fidanýn dikimiyle ormanlara katký saðladýðýný bildirdi. Orman Dairesi Müdürü Ýrfan Tansel Demir 21 Mart Dünya Ormancýlýk Günü nedeniyle yayýmladýðý mesajda, orman varlýðýnýn yetersizliði, iklim þartlarýnýn yeniden orman geliþtirme konusundaki elveriþsizliði ve topografik yapýnýn ormansýzlaþmaya tahammülünün bulunmayýþý nedeniyle ormanlarýn korunmasýnýn büyük önem taþýdýðýný ifade etti. Ormanlarýn korunmasý, aðaçlandýrmalar ile orman alanlarýnýn artýrýlmasý, sürdürülebilir ormancýlýk ilkeleri doðrultusunda planlanarak iþletilmesi ve verim gücüne göre ormanlarýn hizmetlerinden halkýn TAK web sitesi hizmete giriyor KKTC'nin resmi haber ajansý Türk Ajansý-Kýbrýs (TAK)'ýn internette oluþturulan web sitesi, bugün hizmete giriyor. Deneme aþamasýný tamamlayan TAK'ýn ( adresli sitesinden, aboneleri ile birlikte vatandaþlar da yararlanabilecek. Bugüne kadar anýnda hizmeti abonelerine veren, web sitesi üzerinden de arþiv amaçlý hizmet veren TAK, yeni web sayfasýyla hizmetlerini yayýna verilir verilmez aboneyle birlikte vatandaþa da ulaþtýracak. Ancak vatandaþlar, aboneden farklý olarak günlük haberleri kýsa baþlýk ve ilk cümleleriyle görebilecek. Haber ve fotoðraflarýn tamamý, ertesi gün herkese açýk olacak. Ajans'ýn ( kibris.org) adresli web sitesinde haberler "KKTC, TÜRKÝYE, DÜNYA, GÜNEY KIBRIS" yararlandýrýlmasý yönünde yoðun çaba harcadýklarýný belirten Demir, ormancýlýk hizmetlerinin uzun vadeli yatýrým gerektirdiðini vurguladý yýlý içinde TC Orman Genel Müdürlüðü'nün desteðiyle ormanlarýn daha iyi korunmasý için mevcut orman yangýn araç filosuna 1 adet 6 tonluk arazöz ve 1 adet ilk müdahale aracý kattýklarýný ifade eden Demir, 2010 yýlý orman yangýnlarý için gerekli hazýrlýklarý tamamladýklarýný kaydetti. Orman yangýnlarýnýn 24 saat termal kamera ile gözetlenmesi ve en kýsa zamanda müdahale edilmesine olanak tanýyacak bir çalýþmaya AB desteði ile baþladýklarýný ifade eden Demir, 2010 yangýn sezonu içinde çalýþmanýn tamamlanacaðýný ve görev yapar halde olacaðýný belirtti. kategorileriyle yayýnlanacak. Bu kategoriler altýndaki haberler yanýnda, TAK'ýn yýllardan beri devam eden servisi Rum Basýn Özetleri'ne de ayrý bir kategoriyle ulaþýlabilecek. TAK web sitesinde, haberlerin fotoðraflarý da yer alacak. Haberlerle ilgili gündemin ve döviz kurlarýnýn da görülebileceði web sitesinde, 1 Ocak 2010 tarihinden baþlayarak tüm haberler ve fotoðraflarýn arþivine girilebilecek. Ajans'ýn 1 Ocak 2010 öncesindeki haberlerine ise, halen yayýnlandýklarý yer olan DAÜ'nün web sitesinden ulaþmak mümkün olacak. Ajans'ýn ( kibris.org) adresli web sitesiyle birlikte yeni (elektronik posta) hesabý da hizmete girecek. Halen hesabýyla iletiþim kurulabilen Ajans'la, yarýndan itibaren kibris.org) hesabýyla da iletiþim kurmak mümkün olacak. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR TURUNCU DEDÝKLERÝ PORTOKAL YEDÝKLERÝ Bizim Mandra BELEDÝYECÝLÝK ÖÐRENSÝNLER Telefonla þikayet hattýmýzý arayan ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz Lefkoþa ve Girne belediyelerinden þikayetçi oldu. Vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Ben iþim gereði adada birçok yeri dolaþýrým. En berbat iki yerleþim yeri Lefkoþa ve Girne'dir. Hangi konuda derseniz onu da söyleyeyim. Düzensizlik ve pislik konusunda. Gazetelerde okudum Cemal Bulutoðlularý 30 tane yaþlý kadýný tatile götürecekmiþ. Götürsün, kimse götürmesin demiyor, ama en azýndan yapmasý gereken yerleri iþleri de yapsýn. Yollar periþan durumda. Amerikan kotlarýndan beter oldu. Bazý yerlerde asfalt çöktü ve altýnda maðaralar açýldý. Yaðýþlar sýrasýnda asfaltýn altýndaki toprak sellerle gitmiþ diyorlar. Benim güzergahým olarak kullandýðým Kaymaklý bölgesinde durum bu... Alýn elimize kameralarýnýzý, makinelerinizi ve bu durumu görüntüleyin. Perþembe günü sabahleyin bir araba kaz yaptý. Bulutoðlularý yollarla ilgilensin, çukurlarýn nasýl doldurulacaðýný çözsün... Girne Belediyesi'nin durumu da daha farklý deðil. Yol yapacakmýþ diye seçim zamanýný bekleyen Sümer Aygýn, her tarafý köstebek yuvasýna çevirdi. Sadece çukurlar deðil yollarda beyaz çizgiler de kayboldu, çizen de yok. Ben bu iki belediye baþkanýna seslenmek istiyorum. Metehan Kapýsý'ndan güneye geçsinler ve yollarýn durumuna baksýnlar. Yol nasýl tamir edilir, çizgiler nasýl çizilir, öðrensinler. Baþka diyecek bir þeyim yok..." ASKERÝN LAÐIM SULARI... Maðusa-Lefkoþa anayolu civarýnda oturan bir vatandaþýmýz askeri vidanjörlerle Ektam yanýndaki dereciðe dökülen laðým sularýyla ilgili þikayette bulundu. Ýsmi yanýmýzda saklý vatandaþýmýzýn þikayet mektubu þöyle: "Ektam'ýn yanýnda bir köprü vardýr. O köprünün altýndan küçük bir derecik geçer. Bu dere sanýrým yukarýdan Hamitköy tarafrýndan gelir ve Kanlý Dere'yle Domuzcular Burnu altýnda birleþir. Bizler eskiden bu derede çeþitli otlar toplar ve piþirirdik. Þimdi ot bulup piþirmek bir yana, anayoldan geçen arabalar bile camlarýný kapatýyorlar ki pis laðým kokusunu duymasýnlar diye... Öðrendiðim kadarýyla asker Merkezi Hapisane arkasýndan gelen bu dereye pisliklerini ve vidanjörlerini boþaltmaktadýr. Sanayi yanýndan geçen dere sularý sayesinde bu pislikler de mesafe katedip KaNlý Dere ile birleþiyorlar. Yaz aylarýnda akar suyu olmadýðýndan dökülen pislikler oralarda kalýyor. Yani pislik içinde yaþýyor o bölgedeki insanlar... Askerin olduðu yerde ne ot biter ne de b-k derler ya, ayni hesap... Biz vatandaþlar olarak bu pis kokular çekmek zorunda deðiliz. Herþeyin bir yeri bir usulü vardýr... Bu iþin de bir adabý vardýr. En önemlisi de saðlýk açýsýndan bakýldýðýnda çok önemli olmasý lazýmdýr. Dikkatli olunulmasý gerekmektedir. Saðlýk Bakanlýðý evleri, restorantlarý dolaþýp saðlýk kontrolü yapýyor. Acaba askeri birliklere girebiliyor mu? Askeri birliklerden toplanarak bu dereciðe dökülen laðým sularýnýn farkýnda mý? Deðilse acaba bundan sonra dikkatli olacak mý? Bölge halký olarak ne yapacaðýmýzý, nereye baþvuracaðýmýzý þaþýrdýk. Herkes askerden korkuyor... Bu saðlýk iþidir." "Sesimiz Çankaya'dan deðil, Dikilitaþ'tan dünyaya duyurulmalý" diyen akademisyen Zeki Beþiktepeli'nin, Yasemin Hareketi desteðinde cumhurbaþkanlýðýna aday olmasý, Ankara'dan icazetli adaylara oy vermek istemeyen vatandaþlar için güçlü bir seçenek oluþturur. Vatandaþlar, Beþiktepeli'nin seçim sürecine bir heyecan ve ivme kazandýrdýðýný, talimatla yönetilmeye hayýr demek için çok ciddi bir fýrsat olduðunu belirtirken, sokaktaki adam, "Geçen defa 3000 'Kelaynak' çýkmýþtý sandýktan. Bakalým bu sefer kaç bin çýkacak" diye kendi kendine söylenir.

8 8 22 Mart 2010 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Yapmayýn Dostlar Afrika Gazetesi yazarlarýndan Þener Levent, Arif Hasan Tahsin ve Turgut Avþaroðlu dört yýldan beridir her Cuma Radyo Mayýs'ta Hasan Kahvecioðlu'nun Doðruya Doðru programýna konuk olarak katýlmakta ve o haftaki gündemi icazetsiz olarak yorumlamaktaydýlar. Binlerce dinleyici kitlesini radyo baþýnda toplayan bu programa bana göre bir yanlýþ anlamadan ötürü sevgili Afrika Yazarý Dostlar geçtiðimiz Cuma günü maalesef nokta koydular. Aslýnda bu program her ne kadar Sayýn Kahvecioðlu'nun programý olsa da, Afrika Yazarlarý ile özdeþleþtiði için, Cuma günkü Doðruya Doðru Programý, bir nevi Afrika Gazetesinin sözel yayýný gibiydi. Gerçekten de Cuma günkü Doðruya Doðru programý Sayýn Kahvecioðlu'nun programý deðil, Afrika Gazetesi'nin deðerli yazarlarýnýn programý idi. Üstelik Sayýn Kahvecioðlu her nedenle olursa olsun programa katýlamayacak olsa da program Afrika Yazarlarýnca yapýlýyordu. Hem Sayýn Kahvecioðlu güvendiði dostlarýna radyonun mikrofonunu korkusuzca emanet edebiliyordu, hem de binlerce dinleyici, tiryakisi olduklarý programdan bir defa olsun mahrum kalmýyorlardý. Bazan Arif Hoca saðlýk nedenleri ile, bazan da Turgut Avþaroðlu yurt dýþý seyahatleri dolayýsý ile programa katýlamadýklarý zaman, inanýn bir yanýmýz eksikmiþ gibi programý dinliyorduk. Nisan'da yapýlacak ç.baþkanlýðý seçimleri için Ankara'nýn üç adayý ile birlikte Yasemin Hareketi'nin desteklediði Sayýn Beþiktepeli de yarýþacak. Yarýþacak kelimesi aslýnda iþin þakasý. Çünkü Ankara önümüzdeki beþ yýlda bizi sözde temsil edecek lideri çoktan belirlemiþtir. Ancak Sayýn Beþiktepeli'nin alacaðý oylarýn oraný, Kýbrýs Türklerinin mevcut rejime karþý reaksiyonunu göstereceði için çok önemlidir. Sizin gibi ben de Sayýn Beþiktepeli'nin ilk sýrada seçimi bitirmesini isterim. Ýsterim ama yukarýda da deðindiðim gibi Ankara kendisine hizmet edecek sözde c.baþkanýný çoktan belirlemiþtir. Bizim yapmamýz gereken Sayýn Beþiktepeli'yi çýkarabileceðimiz en üst noktaya çýkarmaktýr. Çünkü Sayýn Talat ve Sayýn Eroðlu arasýnda hiçbir fark yoktur. Ne Kahvecioðlu, ne Ýzcan ne de Çakýcý'nýn çözümden yanadýr diye destek vermek istedikleri Talat'ýn yerine eðer Eroðlu seçilse de hiçbir þey fark etmeyecektir. Yani Eroðlu Hristofyas'ýn karþýsýna çýktýðýnda tek egemenlik yerine iki egemenliði savunmayacaktýr. Okuyucularýmýza hatýrlatmakta yarar vardýr. 23 Nisan 2003'de Güney'le olan geçiþ kapýlarý açýldýðýnda Baþbakan Eroðlu idi. Baþbakan yardýmcýsý da Serdar Denktaþ'tý. Hatta Serdar Denktaþ kapýlarý kendi açtý diye halâ övünmektedir. Yani Türkiye istediði için, içimize Rum sokmayýz diyen Eroðlu, geçiþ kapýlarýnýn açýlmasýna ses çýkaramamýþtýr. Hem Sayýn Talat deðil miydi "Ben Ankara'nýn çizdiði çerçeve içinde müzakereleri götürüyorum" diyen. Bu çerçeve içinde Talat zaman zaman yalpalamaktadýr. Çünkü geçmiþte yoldaþý Hristofyas'la imza koyduðu bildirilere tamamen zýt görüþleri savunmak zorunda kalýnca, kendi iç hesaplaþmasý yüzünden yalpalamaktadýr. Ancak eðer Eroðlu seçilirse Ankara'nýn çizdiði çerçeve içinde hiç yalpalamayacaktýr. Çünkü o da Ankara gibi þu anda bir çözümü savunmamaktadýr. Þimdi siz dört yýldýr söyleriz ve Kahvecioðlu'nu bile ikna edemedik diye Cumalarý Radyo Mayýs'ta yaptýðýnýz programdan vazgeçerseniz, o zaman gazetede köþe yazmaktan da vazgeçmeniz gerekir. Çünkü dört deðil, yýllardýr yazmanýza raðmen eðer bu halk halâ daha Talat mý, Eroðlu mu diye düþünüyorsa, onlarý da ikna edemediniz demektir. Ben de, dün kara dediklerine, bugün ak diyen CTP kalemþörlerine kýzýp kalemimi kýracaðým diye yazmýþtým. Sonra düþününce bunun mücadeleden kaçmak için bahane olduðunu anladým. Onun için yapmayýn dostlar diyorum. Mücadeleye her þartta ve her cephede devam etmemiz gerekir. Onun için sizlerin sesini gelecek Cuma da Radyo Mayýs mikrofonlarýndan duymak istiyoruz. Ayrýca sizin Radyo Mayýs'ta program yapmayacaðýnýzý duyan dinleyiciler yüzünden radyonun telefonlarý kilitlenmiþtir. Ýnanýyorum ki benzer telefonlar Afrika Gazetesine de gelmektedir. Lütfen dostlar, sizi dinlemek için Cuma'yý iple çeken dinleyicilerinize de kýymayýn. Tokat Belediyesi'nin yardýmlarý daðýtýldý n BULUTOÐLULARI ÝLE MERAL EROÐLU, TOKAT BELEDÝYESÝ'NDEN GELEN PÝRÝNÇ, MAKARNA, FASULYE GÝBÝ GIDA ÜRÜNLERÝ ÝLE HALILARI GÖÇMENKÖY'DE DAÐITTI Baþkent Lefkoþa ve çevre bölgelerde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardýmlar sürüyor. Bu çerçevede Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu ile Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý dün sabah Göçmenköy bölgesini ziyaret ederek, Tokat Belediyesi tarafýndan sel felaketi maðdurlarýna daðýtýlmak üzere gönderilen 3 bin 400 kilo zeytin, bulgur, pekmez, kuru fasülye, nohut, prinç ve makarna gibi gýdalar ile 1000 adet halýyý maðdurlara daðýttý. BRT'nin haberine göre Lefkoþa Türk Belediyesi ekipleri daðýtým için evleri tek tek dolaþýp, vatandaþlarýn diðer ihtiyaçlarýný tespit ederken; Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu ile Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý da vatandaþlara yapýlan yardýmlarý yerinde inceledi, halkýn sorunlarýný dinledi. Belediye Baþkaný Bulutoðlularý ziyarette yaptýðý konuþmada, Tokat Belediyesi'nin ardýndan Türkiye'deki diðer belediyelerden de yardýmlar geleceðini belirtti ve bazý evlerdeki eksikliklerin giderilmesi için gerekli giriþimlerin yapýlacaðýný söyledi. Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu da, Göçmenköy'ü bugün beþinci kez ziyaret ettiðini ve gördüðü ilerlemeden memnun olduðunu ifade ederek, "Herkes malzemesini alarak tamire baþladý" dedi. Eroðlu, Göçmenköy'de en acil durumda dere yataðýnýn kenarýndaki evlerde yaþayanlarýn olduðunu da dile getirdi ve geriye kalan eksikliklerin giderilmesi için de ellerinden geleni yapacaklarýný ifade etti Eroðlu, "Her þey güzellikle, konuþmayla çözüme ulaþýr. Bazýlarý gelip insanlarýmýza yanlýþ konuþuyorlar. Bir katký yaptýklarýný da görmedik. Biz herkesi, tüm KKTC'deki insanlarý yardýma çaðýrdýk. Maalesef bizi yalnýz býraktýlar. Ama biz yýlmayýz. Ýnsanlarýn ihtiyaçlarýný gidermek için buradayýz" dedi. Kalem Yalçýn Okut Leonie ve Feride Adý Leonie. Ýngiliz. Yýllardýr Kýbrýs ta yaþýyor. Girne de küçük ama sýcak bir evi var (Türk koçanlý). Hayvanlarý çok seviyor. Ýki köpeði, üç kedisi var. Üçüncü kediciði sokakta yaðmurda titrerken buldu, evine aldý, baktý; bakýyor. Koþsunlar enerjilerini harcasýnlar diye köpekleriyle her gün yürüyüþe çýkýyor. Karpaz da ve Küçükerenköy de kimi lokantalarda þeflikten bir kitapevinde tezgâhtarlýða, çeviriden sanat danýþmanlýðýna kadar birçok iþ yaptý. Bir ara, Dialog gazetesindeki Ýngilizce makale ve yazýlarýn son düzeltisini yaptý. En son, TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün Ýngilizce demeçlerinin son düzeltilerini yapýyordu. Feride ile nasýl tanýþtý, bilmiyorum. Ama her hafta Güçsüzler Yurdu na gider, Feride yi ziyaret eder; çiçek, meyve, sabun, þampuan vs yanýnda Feride nin sevdiði yemekleri piþirir, ona götürürdü. Güçsüzler Yurdu na ayrýlan fonlarýn duvar kâðýtlarýnýn deðiþtirilmesinde, kýrýk dökük tekerlekli sandalyelerin yenilenmesinde kullanýlmasýnýn daha yararlý olacaðýný söylüyor. Marksist deðil, ama insan Yap iyiliði at denize, balýk bilmezse halik bilir düsturuyla Feride ye sahip çýktý. Feride iki ay kadar önce öldü ve Elye mezarlýðýna gömüldü. Leonie nin cenazeden haberi olmadý. Fakat öðrenince, Elye ye gidip Feride nin mezarýna çiçek koydu. VE FERÝDE Adý Feride. Elyeli (Doðancý). Hiç evlenmemiþ. Leonie ye evlenmesine kardeþlerinin engel olduðunu söylemiþ. Bir Elyeli arkadaþa sordum. Evet, biliyorum dedi ve ekledi: Evlenmesine kardeþlerinin karþý çýkmasý, sözlüsünün bir cinayet iþleyip hapse girmesindendi dedi. Yine o arkadaþ anlatmýþtý. Feride ye akrabalarý vaktiyle bir oðlak hediye etmiþ, Feride o oðlaðý büyütüp yavrulamasýný saðlamýþ. Bir oðlak, bir oðlak daha derken 100 e yakýn keçi sürüsüne sahip olmuþ. Hiçbirini satmazmýþ; tek tek hepsinin de adlarý varmýþ, onlarý adlarýyla çaðýrýrmýþ BELEDÝYE ORKESTRASI Leonie, Feride ye gide gele diðer yaþlýlarla da tanýþýp dostluk ve sevgilerini kazanmýþ. Ve bir gün aklýna bir fikir gelmiþ: Çoðu kimsesiz ve ilgiden yoksun bu yaþlýlara bir sosyal gece düzenlemek Bir gün telefon açtý. Her þeyi ayarladým, Belediye Orkestrasý gelip çalacak dedi. Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðullarý da gelecek. Cemal Bey i ben karþýlayacaðým ve kýsa bir açýþ konuþmasý yapýp sözü ona vereceðim. Karþýlarken Hoþgeldiniz Beyefendi desem uygun mu. Ayrýca ona katkýlarýndan dolayý teþekkür edeceðim. Bana Türkçe birkaç satýr yazdýrýr mýsýn diye sordu. Kendisine, Beyefendi yerine Sayýn Baþkan demesinin daha doðru olacaðýný, ayrýca Cemal Bulutoðullarýnýn uzun yýllar Londra da yaþadýðýný, Ýngilizce bildiðini, o birkaç cümleyi Ýngilizce söyleyebileceðini söyledim. Rahatladý ve çocuk gibi sevindi. HEYHAT, UBP KADIN KOLLARI Gece gerçekleþtirildi. Bizim gazetede de kýsa bir haber çýkmýþtý o Gece ile ilgili. Fakat, Cemal Baþkan dan baþka Meral Eroðlu ve papatyalarý da gitmiþler o Gece ye ve etkinliðe el koymuþlar... Ne olduðunu anlayamadýk, kendimizi bir kenarda bulduk, açýlýþ konuþmasýný da yapamadým, yaptýrmadýlar dedi Leonie. (*) Tercüman olarak getirilen Aydýn Mehmetali ile birlikte bir kenara itilmelerine raðmen yine de, ilgiye ve sevgiye muhtaç o yaþlýlara öyle bir Sosyal Gece yi organize ettiði için huzurlu Seçimlere kilitlendiðimiz bu günlerde bütün bunlarý yazma gereðini neden duydum?.. Binlerce kilometre uzaklardan gelen ve hiç sorumluluðu olmadýðý halde bir garip Feride ye sahip çýkan ve diðer yaþlýlarý da mutlu etmek isteyen bir kadýnýn sevgi dolu yüreði beni duygulandýrdý da ondan Kýbrýslý kadýnlarýn yüzde 99 unun yapmadýðýný yaptý Leonie. Helâl olsun (*) Gece yi aldýlar, kaçýrdýlar anlamýnda hijack kelimesini kullandý.

9 22 Mart 2010 Pazartesi 9 Tünel ALINTI MARKSÝZM VE KEMALÝZM Türkiye'nin zihin tarihinde yanlýþ deðerlendirmelerin en vahimi, Kadro ve Yön dergilerinin, 'devrimci', 'ilerici', 'solcu' kabul edilmesidir. Kadro, Cumhuriyet inkýlaplarýna ideolojik arka plan inþa etmek amacýyla Atatürk'ten ruhsat alýnarak çýkarýlmýþtýr. Kadro'nun önerdiði inkýlap ideolojisi nedir? Marksizm mi, hayýr! 'Kadro'culara göre, Marksizm, bir Avrupa meselesidir ve milli kurtuluþ hareketlerini açýklamada yetersizdir. Kadro'cular, Kemalist ideolojinin ne sermaye ne de proleter sýnýfýna dayanmayacaðýný öne sürmektedirler. Teori, sýnýf mücadelelerinden söz edilmesini mümkün kýlmayan iktidarýn Bonapartizm olduðunu söyler sonunda Atatürk'ün buyruðuyla 'Kadro'nun yayýnýna son vermesi, Bonapartist ideolojinin Kemalizm tarafýndan sahiplenilmediðinin kanýtýdýr. Bonapartizm, düpedüz darbeciliktir. Hilmi YAVUZ (Zaman) DÝPNOT Türkiye'de son 12 günde 10 kadýn cinayete kurban gitti. ÞÝKAYETÝNÝZÝ UNUTUN, SANDIÐA KOÞUN ARÞÝV TARÝH 8 ÞUBAT, 2009 Yeni Kýbrýs Partisi bazý kesimlerin beklentisini boþa çýkardý. Özellikle sol kesimdeki kararsýzlarýn umut baðladýklarý YKP'den yine seçimleri boykot kararý çýktý. Gözden kaçmayanlar... TÜRKÝYE'DE ERMENÝLER TEDÝRGÝN Tayyip Erdoðan'ýn "100 bin Ermeniyi göndeririz" sözleri Ýstanbul'da kaçak çalýþan Ermenilerde tedirginlik yarattý. Hepsinin de söylediði þey ayný: "Geçmiþte yaþananlardan biz sorumlu olmamalýyýz." Her birinin bir "gerçek" ismi var, bir de Türk ismi. Türkiye'de doðan çocuklarý Ermenistan vatandaþý deðil ama Türk vatandaþý da olamýyorlar. Erdoðan tarafýndan hedef gösterildiklerini düþünmekte haksýz deðiller doðrusu. Bir iki Ermeni öldürüldüðünde 1915'te Ýttihat ve Terakki'cilerin iþlediði cinayetlerin üstü mü örtülecek? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Cennet Vaat Edemem. Ama Bunu Vaat Edebilirim: Hakkýmýzý Alacaðýz." Mehmet ALÝ TALAT Aklýnýzda bulunsun Emziði tatlýya batýrmayýn! Uzmanlar, annelerin bilinçsiz davranýþlarýnýn çocuklarýn küçük yaþta diþ problemleri yaþamasýna neden olduðunu söylediler. Bebeklere verilen emziklerin, kullaným aþamalarýnda yaþanan yanlýþlýklarýn, aðýz ve diþ saðlýðý açýsýndan ileride büyük sorunlara neden olabileceðine dikkati çeken uzmanlar, ''Bal veya pekmeze batýrýlan ya da yere düþtükten sonra eriþkinin aðzýnda temizlenerek çocuða verilen emzikler, çocuklarýn küçük yaþta diþ problemleri yaþamasýna neden oluyor. Bu, çocuðun aðzýnda mikroorganizmalarýn oluþmasýna sebep oluyor'' dediler. "Halkýmýza çaðrýmýz, mevcut hükümetten ve Sn. Eroðlu'ndan þikayetlerimiz her ne olursa olsun, bu þikayetlerin çözüm yerinin cumhurbaþkanlýðý seçim sandýðý olmadýðý bilinci ile hareket etmeleri ve Eroðlu'nu desteklemeleridir." Serdar DENKTAÞ Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... KULLANILMAK ÝSTEMEYEN KÝM? Tahsin Ertuðruloðlu, "Ankara'nýn herhangi birini kullanmaya ihtiyacý yoktur" diyor. Doðrudur. Gönülden katýlýyoruz Tahsin beyin bu saptamasýna. Ankara, Kýbrýslýtürk siyasilerin kendilerini kullandýrtmaya hazýr olduklarýný, Ankara tarafýndan kullanýlmak için sýraya girdiklerini, hatta kullanýlmayanlarýn "neden Ankara beni kullanmaz" diye için için kendi kendilerini yeyip bitirdiklerini biliyor. Ankara'ya kendisini kullandýrtmayacak bir tek aday varsa, o da Zeki Beþiktepeli'dir. Çünkü o yasemindir... Cengiz Çandar-Tayyip Erdoðan maçý CENGÝZ ÇANDAR:'TAYYÝP ERDOÐAN ÇOK AYIP ETTÝ' Tayyip Erdoðan, çok ayýp etti. BBC'ye "Ülkemde 170 bin Ermeni var; 70 bini vatandaþýmdýr. 100 binini idare ediyoruz. Gerekirse bu 100 binine hadi memleketinize diyeceðim, bunu yapacaðým" dediði için. Bu sözleri söylemeden 48 saat önce Roman Açýlýmý'nda eðlenen Baþbakan'ýn vicdanýndan kuþkulanamayýz. Hadi kiþiliðinin inþa edildiði Kasýmpaþa ile Romanlarýn damgasýný vurduðu Dolapdere birbirine bitiþiktir, Romanlara iliþkin kavrayýþýný çocukluðundan beri içselleþtirmiþ. Peki o Dolapdere'nin, az üzerindeki Kurtuluþ'ta hiç mi gariban Ermeni ile temasý olmamýþtýr, vicdaný Dolapdere'nin ötesine uzanamamýþ mýdýr? Erdoðan, Ermenilerden özür dilemelidir. Türkiye'deki Ermenistan vatandaþý göçmen emekçiler için söyledikleri 'þecaat arz ederken merd-i kýpti sirkatin söyler' özdeyiþine uygun. Erdoðan, bunca zamandýr Ýttihatçýllýðýn uzantýlarýyla boðuþuyor. 'Talât Paþa Komitesi' Tayyip Erdoðan'ý bir kaþýk suda boðmaya hazýr. Erdoðan niçin Ýttihat Terakki'nin günahlarýný üstlenmeye bu kadar teþne? Erdoðan'ýn tarihe iliþkin yeni bir bakýþ açýsý kazanmaya ihtiyacý var. Ancak, öncelikle 'özür borcu' var. TAYYÝP ERDOÐAN: 'SEN KÝMÝN AVUKATISIN YAHU?' -Soykýrým iddialarý mesnetsiz ve tarihi gerçeklerden uzaktýr. Süreci zora sokacak her türlü durumun bedeli aðýr olacaktýr. Bunun bedelini biz deðil, bunun destekçileri ödeyecektir. Þimdi bize insaniyet dersi vermek isteyenlere, köþe yazarlarýna sesleniyorum, avukatlýðýnýzý doðru yapýn, siz önce Türk milletinin avukatlýðýný yapýn, sonra bize insaniyet dersi vermeye kalkýn. Uluslararasý basýnda, bir infial oluþturulmaya çalýþýldýðýný görüyoruz. Bunlar son derece çirkin oyunlardýr. Bana özür dilemelidir tavsiyesinde bulunanlara sesleniyorum, ben kimden özür dileyeceðimi çok iyi biliyorum. Sen kimin avukatýsýn yahu? Bir defa dürüst ol. Doðrunun avukatý ol, yanlýþýn deðil. CENGÝZ ÇANDAR: 'SÝZCE, KÝMÝN AVUKATIYIM?' Brüksel'e geldim ve Türkiye'den telefonla Tayyip Erdoðan'ýn bana yüklendiði bildirildi; internete göz attýðýmda 'Tayyip Erdoðan, Cengiz Çandar'a fena çaktý' gibisinden baþlýklar gördüm. O, kimden özür dileyeceðinizi çok iyi bildiðiniz kim? Kimden özür dileyeceksiniz? 'Sen kimin avukatýsýn yahu?' diye soruyorsunuz. Sizce? Gelelim 'Dürüst ol. Doðrunun avukatý ol' sözlerinize. Özellikle 'Bir defa dürüst ol' sözünü size yakýþtýramadým. Bu hiddetli yaklaþým, nice gulyabaniye karþý sizi desteklerken de geçerli miydi? O durumlarda 'yanlýþýn avukatý' mýydýk? Özür dilemek erdemdir, sizin bileceðiniz iþ. Ama madem 'Biz yolumuzda aynen devam edeceðiz' diyorsunuz, peki... Kolay gelsin.

10 10 22 Mart 2010 Pazartesi DÜNYADAN... DÜNYADAN... Washington da savaþ karþýtý gösteri n BEYAZ SARAY ÖNÜNDE TOPLANAN BÝNLERCE GÖSTERÝCÝ, SAVAÞ YANLISI GÖRDÜKLERÝ KURUMLARIN ÖNLERÝNE YÜRÜYEREK BAYRAKLARA SARILI TABUT MAKETLER BIRAKTI, ESKÝ BAÞKAN YARDIMCISI CHENEY'NÝN KUKLASINI PARÇALADI n GÖSTERÝDE, ARALARINDA AMERÝKALI ÜNLÜ BARIÞ EYLEMCÝSÝ CINDY SHEEHAN'IN DA BULUNDUÐU 8 KÝÞÝ GÖZALTINA ALINDI ABD'nin baþkenti Washington'da caddeleri dolduran binlerce savaþ karþýtý gösterici, savaþ yanlýsý olarak gördükleri kurumlarýn önlerine, Filistin, Afganistan gibi ülkelerin bayraklarýna sarýlý maket tabutlar býraktý, ABD'nin eski baþkan yardýmcýsý Dick Cheney'nin kuklasýný parçaladý. Irak'ýn iþgalinin 7'nci yýldönümü nedeniyle Beyaz Saray'ýn karþýsýndaki Lafayette Parký'nda toplanan göstericiler, Beyaz Saray'ýn önünde, "Özgür Filistin", "Savaþtan çýkar saðlayanlar Amerika'nýn yüz karasý" ile üzerinde "obomba" yazan ve ABD Baþkaný Barack Obama'nýn resmi bulunan pankartlar açtý, plastik bidonlarla ritim tuttu. Daha sonra þehir merkezine yürümeye baþlayan protestocular, ellerinde "Bush Hemen Yargýlansýn", "Askerlerimiz Geri Getirilsin", "Bu Bizim Savaþýmýz Deðil" gibi pankartlar ve maket tabutlar taþýyarak, savaþ karþýtý sloganlar attý. Protestocular arasýnda Irak ve Afganistan'da ölen bazý Amerikan askerlerinin aileleri ve çocuklarýn yaný sýra, yürümekte zorlanan yaþlýlar bile yer aldý. Bazýlarýnýn, savaþlarda hayatlarýný kaybeden yakýnlarýnýn resimlerini taþýdýðý görüldü. Savaþa destek vermekle suçladýklarý Halliburton, The Mortgage Bankers Association ve Washington Post gibi þirket ve kuruluþlarýn önüne gelen protestocular, buralara, Afganistan, Irak ve Filistin gibi ülkelerin bayraklarýnýn sarýlý olduðu maket tabutlar býraktý. Daha sonra, ABD'nin eski Baþkan Yardýmcýsý Dick Cheney'in kukla maketini çýkaran protestocular, kuklanýn baþýný gövdesinden ayýrýp yere attý ve tekmelediler. Bu sýrada, savaþta yakýnlarýný kaybeden bazý aileler konuþma yaptý, bazýlarýnýn duygulandýðý görüldü. Protestocular, Irak ve Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerinin bir an önce geri çekilmesi çaðrýsýnda bulundu. 8 GÖZALTI Herhangi bir þiddet olayýnýn yaþanmadýðý gösteride, Beyaz Saray'ýn önüne dönen protestocularýn çamur ve büyük kalýplarla "Irak gazileri savaþa karþý" yazmaya yeltenmesi üzerine, polis Beyaz Saray çitinin önündeki kaldýrýmýn bir bölümünü kapadý. Bunun üzerine göstericiler, yanlarýna getirdikleri kovalarýn içindeki çamurla mesajý caddeye yazdý. Gösteride konuþma yapanlar arasýnda yer alan, Irak savaþýnda oðlunu kaybeden savaþ karþýtý ünlü eylemci Cindy Sheehan, polisin kapattýðý kaldýrýmdan Beyaz Saray'ý göstererek, hoparlörle "bu savaþ suçlusunu tutuklayýn" diye baðýrdý. Obama'yý kastederek, "Beyaz Saray'daki bu savaþ suçlusuyla balayý bitti mi?" diye soran Sheehan, "boþ binalara yumruklarýný sýkmaktan daha fazlasýný yapmalarý gerektiðini" belirtti. Gösterinin ardýndan, Sheehan'in da aralarýnda bulunduðu en az 8 kiþi gözaltýna alýndý. Sheehan, Irak savaþýnýn ilk yýllarýnda eski ABD Baþkaný George W. Bush'un Teksas'taki çiftliðinin yakýnýnda uzun süre kamp kurarak medyanýn ilgi odaðý olmuþ, ABD'de savaþ karþýtý hareketin sembolü haline gelmiþti. Ýp üzerinde ölümle dans Ýsviçreli ip canbazý 690 metre yükseklikte ölümle dans etti. Ýsviçreli ip canbazý 690 metre yükseklikte hiç bir güvenlik önlemi almadan teleferik teli üzerinde ölümle adeta dans etti. Ancak 200 metre sonra pes etmek zorunda kaldý. Çin'in Hunan bölgesindeki Zhagjiajie daðýnda müthiþ bir gösteriye imza atan ip canbazý Ýsviçreli Freddy Nock, iki dað arasýndaki teleferiðin telleri üzerinde denge saðlayan bir çubuk sayesinde 200 metre yürümeyi baþardý. Hollywoodlu yönetmen James Cameron'ýn "Avatar" filmindeki dað, Zhagjiajie daðýndan etkilenilerek filme uyarlanmýþtý. Film dünyada izlenme rekoru kýrdýktan sonra daðýn adý "Avatar Hallelujah Mountain" olarak deðiþtirilmiþti. Çinliler bölgeye turist çekmek için ip canbazý Freddy Nock'a böyle bir gösteri yaptýrdý. Kadýnlar eþ seçerken bunlara dikkat ediyor! Yapýlan araþtýrmalar, kadýnlarýn eþ seçimi kriterlerinin deðiþtiðini gösteriyor. Birleþik Krallýk'ta yapýlan bir araþtýrma, bir ülkedeki saðlýk sisteminin durumunun, o ülkedeki kadýnlarýn "çekici erkek" algýsý üzerinde etkili olduðunu gösterdi. Ýskoçya'nýn Aberdeen Üniversitesinden Lisa DeBruine baþkanlýðýnda yürütülen araþtýrma, insanlarýn saðlýk sorunlarýyla boðuþtuklarý ülkelerdeki kadýnlarýn tercihlerini, güçlü çeneli, daha kalýn kaþlý olarak tanýmlanan sert hatlý erkeklerden yana kullanmalarýna karþýn, saðlýk sorunlarýnýn az olduðu ülkelerdeki kadýnlarýn yumuþak hatlý erkekleri tercih ettiðini gösterdi. Uzmanlar, Dünya Saðlýk Örgütünün ölüm oranlarý baz alýnarak, beyaz ýrktan, heteroseksüel kadýnlar üzerinde yapýlan araþtýrmanýn, güzellikte kültürün belirleyici olduðu yönündeki inanýþý yýktýðýna dikkati çekti. SMS yazmak hastanelik etti Günde 100'den fazla mesaj gönderince hastanelik oldu. Ýki elinde his kaybý oluþan ve nesneleri tutamaz hale gelen Levitz'in medikal bileklik takmasý gerekti. Aðrý kesici iðneler de vurulan genç kýzýn bileklerinden ameliyat olmasý da gerekiyor. Doktorlar Levitz'deki rahatsýzlýðýn karpal tünel sendromu olduðunu belirtiyor. Bu rahatsýzlýk bilekteki sinirlerin sýkýþmasý sonucu meydana geliyor ve genelde klavyede çok sýk yazma sonucu oluþuyor. Görünmezlik gerçek oluyor! Ýnsanoðlunun büyük hayali görünmezliðe adým adým ilerleniyor.. Almanya'da yapýlan çalýþmalar sonucunda, cismin yaydýðý ýþýný kontrol atýna alarak görünmez hale getirilmesi yönünde önemli bir adým atýldý. Science dergisinde yayýmlanan araþtýrmayý yürüten ekibin baþýnda bulunan, Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nden Tolga Ergin, dönüþüm optiði kullanýlarak görünmezliði saðladýklarýný belirtti. Bu teknolojiyle, ýþýðýn yayýlýmý yönlendirilebiliyor, kontrol altýnda tutulabiliyor. Meclis'te Farmville oynarken yakalandý Bulgar parlamentosunda geçen hafta yapýlan bir oturumda ATAKA partisinden Filibe milletvekili Dimitar Kerin'in "ineklerini saðdýðý" ortaya çýktý.

11 22 Mart 2010 Pazartesi GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... ÝRAN'IN ÝZÝN VERMEDÝÐÝ UÇAK ÝÇÝN AÇIKLAMA Güney Kýbrýs'tan Ýran'ýn baþkenti Tahran'a sefer gerçekleþtiren Eurocypria Havayollarý þirketine Ýran makamlarýnca iniþ izni verilmemesinin nedeni, Rum Sanayi Ticaret ve Turizm Bakaný Andonis Pashalidis tarafýndan "teknik" olarak açýklandý. Simerini gazetesinin haberine göre Pashalidis, olayýn tamamen teknik sebeplerden ötürü yaþandýðýný, önümüzdeki günlerde Tahran'da kalan yolcularýn Eurocypria ya da baþka bir þirketin uçaðýyla dönmelerinin beklendiðini kaydetti. Tahran'da bulunan 189 yolcuyu almak üzere Güney Kýbrýs'tan kalkan uçaðýn Irak hava sahasýný kullanarak Ýran hava sahasýna girmesi üzerine Ýranlý yetkililerin iniþ iznini iptal ettiðini belirten gazete, Pashalidis'in uçuþlarýn Irak yerine Kuveyt üzerinden yapýlmasý yönünde çalýþmalarýn bulunduðunu da açýkladýðýný vurguladý. ANASTASÝADÝS'TEN HRÝSTOFYAS'A ELEÞTÝRÝ Rum ana muhalefet DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ý, Kýbrýs sorununda yanlýþ kararlar aldýðý ve iç siyasette kimseyle müzakere etmeden Kýbrýs sorununda öneriler sunduðu gerekçesiyle eleþtirdi. Alithia ve diðer gazetelere göre Anastasiadis, dün partisinin Yüksek Konsey toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Hristofyas'ýn Türkiye'nin AB sürecini ve diðer fýrsatlarý Türkiye'nin Kýbrýs sorunundaki tutumunu deðiþtirmesi için bir baský unsuru olarak kullanamamakla suçladý. Habere göre Anastasiadis, Kýbrýs sorununun çözümünün öncelikli olduðunu ve Hristofyas'ýn 2013 seçimlerinde aday olup olmamasýndan çok Kýbrýs sorununun çözüm perspektifinin bu tarihe kadar uzamasý ihtimalinin kendilerini ilgilendirdiðini belirtti. MARKOS KÝPRÝANU: ASIL ÝLERLEME YÖNETÝM BAÞLIÐINDA Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu, Türkiye'nin Kýbrýs sorunundaki asýl niyetlerinin açýklamalardan deðil müzakere masasýndaki tutumundan belli olacaðýný, müzakerelerde ise asýl ilerlemenin Yönetim baþlýðýnda gerçekleþtiðini açýkladý. Kiprianu, Ekonomi ve AB konularýnda da, daha az düzeyde olsa da ilerleme kaydedildiðini söyledi. Haravgi gazetesinde yer alan söyleþisinde Kiprianu, Kýbrýs sorunu ve müzakereler, Türkiye'nin tutumu ve gelecek hafta ABD'ye gerçekleþtireceði ziyarete iliþkin açýklamalarda bulundu. Kiprianu, müzakerelerde ilerleme saðlanan konularýn bulunduðunu, en iyi ilerlemenin Yönetim baþlýðýnda yaþanmasýna karþýn Ekonomi ve AB konularýnda da daha az düzeyde olsa da ilerleme kaydedildiðini belirtti. BM ortak açýklama metni üzerinde çalýþýyor Birleþmiþ Milletler'in, bir ara anlaþma hedefiyle müzakerelerde varýlan görüþ birliklerini içeren metin üzerinde çalýþtýðý bildirildi. Fileleftheros haberi "Hedef Ara Anlaþma... BM Görüþ Birlikleri Metni Üzerinde Çalýþýyor... Nabýz Yoklamalarýnda Bulunuldu" baþlýk ve spotlarýyla manþete çekti. Yurt içi ve yurt dýþý kaynaklara dayandýrýlan haberde, BM yetkililerinin üzerinde çalýþtýklarý metin, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas tarafýndan 30 Mart'ta yapýlacak ortak açýklamanýn zeminini oluþturacaðý kaydedildi. Rum tarafýnýn ara anlaþmaya karþý olduðuna iliþkin açýklama yaptýðý, bu nedenle gayrý resmi dahi olsa "ara anlaþma" ifadesinden kaçýnýldýðý belirtilen haberde, ortak açýklamaya dahil edilerek kapanmýþ sayýlacak baþlýklarýn, bundan sonraki müzakerelerin bir parçasýný ve zeminini oluþturacaðý da kaydedildi. BM'nin ortak açýklamayla ilgili nabýz yoklamalarýna baþladýðý belirtilen haberde, bu çerçevede Rum ana muhalefet DÝSÝ ile de temas kurulduðu, BM yetkililerinin DÝSÝ'den gelecek desteðe büyük önem verdiði belirtildi ve þunlar kaydedildi: "Bu hareketlerin sahte seçimler nedeniyle Talat'ý güçlendirmek için yapýldýðý aþikardýr. Ancak aslýnda bir ara anlaþma, bu ismi taþýmasa dahi, prosedürün kilitlenmiþ malzemesi olacak ve Kýbrýs Rum tarafý bundan kaçamayacak. Görüþ birliklerinin özellikle Yönetim Baþlýðý'nda olduðuna iþaret ediliyor." Ayný gazete, Batýlý diplomatik kaynaklarýn, içte karþý karþýya olduðu sorunlar nedeniyle Cumhurbaþkaný Talat'a yardým edilmesi gerektiði görüþünde olduklarýný yazdý. PAPADOPULOS'UN KIZI ANASTASIA: Naaþýn çalýnmasý konusunda yanýt bekleyen sorular var Eski Rum Yönetimi Baþkaný Tasos Papadopulos'un kýzý Anastasia Papadopulu, Fileleftheros gazetesine verdiði söyleþide, babasýnýn naaþýnýn çalýnmasýna ve bulunmasýna iliþkin yaþadýklarýný anlattý. Habere göre Anastasia, babasýnýn naaþýnýn çalýnmasý olayýnda henüz yanýtlanmamýþ sorularýn bulunduðunu, þu ana kadar olayýn nedenine iliþkin bilgilendirilmediklerini söyledi. Anastasia, bir þüphelinin baþka, baþka bir þüphelinin ertesi gün baþka bir þey söylediðini; Adalet Bakaný'nýn olayýn yurt dýþýyla baðlantýsý olduðundan bahsederken daha sonra Kuzey Kýbrýs'la baðlantýdan söz ettiðini; daha sonra olaya iki mahkumun karýþtýðýnýn belirtildiðini; Antonis Prokipu Kitas'ýn ise bir mektupla olaya Muduros: Müzakerelerin devamý Talat'ýn adaylýðý için risk Rum Baþkanlýðý Türk Politikasý Bürosu Sorumlusu Nikos Muduros'un, "seçimlere kadar müzakerelerin devam etmesinin Talat'ýn adaylýðý için risk teþkil ettiðini" ileri sürdü. Alithia gazetesi "Kýbrýs Türk Solu Bile Artýk Özyönetim Ýstiyor...Kýbrýs Türk Seçimlerine Kadar Müzakerelerin Devam Etmesi Talat'ýn Adaylýðý Ýçin Risk Ýçeriyor... Kýbrýs Türk Toplumu Deðiþiyor... Talat Konjonktürü Çocuðu" baþlýklarýyla yansýttýðý haberinde, Muduros'un KKTC'deki Cumhurbaþkanlýðý seçimleri, Kýbrýs sorunu ve diðer konulara iliþkin gazeteye demecini yayýmladý. Habere göre Muduros, "Derviþ Eroðlu ile Türk hükümeti, ayrýca DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ile Türk hükümeti arasýndaki baþta Kýbrýs sorunu olmak üzere çeþitli konulardaki uzlaþmazlýklar ortadayken, Türkiye'nin ve Kuzey Kýbrýs'taki bazý taraflarýn Kýbrýs Türk saðýnýn nasýl yeninden düzenleneceðine iliþkin arayýþ içerisinde olduðunu" söyledi. "UBP Milletvekili Tahsin Ertoðruloðlu'nun, Kýbrýs Türk toplumunun lideri ayrýca Kýbrýs Türk müzakereci olacak kadar çok oy almasýnýn beklenmediðini" söyleyen Muduros, "sadece Eroðlu'ndan bazý sað oylarý alabilir" dedi. Talat'ýn "çözümün mümkün olduðu, müzakerelerde bazý ilerlemelerin olduðu" Habere göre, "çözüm ümidi olmamasýnýn Talat'ýn en büyük dezavantajý olduðunu" savunan ayný kaynaklar, "ortak açýklamanýn Talat'a, iki yýllýk müzakerelerde özlü ilerleme olduðu mesajýný verme imkaný saðlayacaðýný" belirttiler. Rum tarafýnda pazar günleri yayýnlanan Kathimerini gazetesi de, "Talat'a Destek Ýçin BM'de Perde Gerisi" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, BM Genel Sekreterliði, Amerikalýlar ve Ýngilizlerin teþvikiyle BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC'de yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimleri nedeniyle Cumhurbaþkaný Talat'ýn güçlendirilmesi çabalarýna katýlýmýnýn gündemde olduðunu yazdý. Gazete BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'in de, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirmek üzere New York'a gittiðini, Güvenlik Konseyi'nin baþkanlýk açýklamasý yapmasýnýn muhtemel olduðunu kaydetti. MILLER KKTC DANIÞMANI... Kathimerini "Eski Kýbrýs Özel Koordinatörü Thomas Miller Sahte Devletin Diplomatik Danýþmaný" baþlýklý haberinde ise, yýllarýnda ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Kýbrýs Özel Koordinatörü, döneminde de ABD'nin Atina Büyükelçisi olarak görev yapan Miller'in, "Independent Diplomat" isimli örgütün Washisngton büro müdürlüðü görevini alarak KKTC'nin ABD'deki danýþmanlarý arasýna girdiðini haber verdi. Gazete adý geçen örgütün KKTC Cumhurbaþkaný bürosuna ve KKTC'nin diðer birimlerine dýþ politikada danýþmanlýk ve destek vermekte olduðunu da yazdý. karýþtýðýný ret ettiðini anlattý. Hint asýllý þüphelinin kendisiyle ilk temasýnda naaþýn yerinin söylenmesi için önemli oranda para talep ettiði söylentilerinin sorulmasý üzerine Anastasia, bunun doðru olduðunu belirtti. Söz konusu kiþinin fidye isteyip istemediði sorusu üzerine Anastasia, bunun tüm ailenin görüþmekten kaçýndýðý bir þey olduðunu söyledi. Anastasia, ailesinden herhangi biriyle bu konuyu görüþmeksizin kendi görüþüne göre fidyenin ödenmemesi gerektiðini belirtti. Anastasia "Suçlularla, teröristlerle müzakere etmememiz gerekir. Babamýn fidye ödenmesini istemeyeceði düþüncesiyle bunun ödenmemesi gerekir" þeklinde konuþtu. Anastasia, bu olayýn ailede güvensizlik duygusu yarattýðýný da ekledi. þeklindeki mesajlarla atmosferi deðiþtirebileceðini ve bu geliþmenin sadece çözüme yönelik ümitleri güçlendireceðini söyleyen Muduros, "diðer taraftan iki tarafta da müzakereleri saboteye yönelik güçler tarafýndan sürecin deðerlendirilmesi, ayrýca Talat dýþýnda baþka bir adayý -özellikle Eroðlu/Ertoðruloðlu cephesinidestekleyenlerin mesajlardan yararlanmalarý ya da mesajlarý çarptýrmalarý riskinin de var olduðunu" kaydetti. "Seçimlere kadar müzakerelerin devam etmesinin Talat'ýn adaylýðý için risk teþkil ettiði" inancýný da dile getiren Muduros, "Talat'ýn kiþiliði döneminden etkilendi. Talat o zamanki sürecin lideri, o zamanki konjonktürün ürünü" diye konuþtu. Muduros, " dönemindeki 4 yýllýk konjonktür olmasaydý, muhtemelen bugünkü Kýbrýs Türk lider Mehmet Ali Talat deðil baþka bir kiþi olacaktý" diye ekledi. Talat'ýn 1980'e göre görüþlerinin deðiþtiðini, Talat'ýn bizzat kendisinin yakýn zamanda yayýnlanan kitapta "CTP'nin KKTC'nin kuruluþunu desteklemesi kararýna karþý olduðunu itiraf ettiðini" belirten Muduros, "Ancak bu Rumlarý, Talat'ýn Kýbrýslý Rumlardan baðýmsýz bir Kýbrýs Türk yönetimine karþý olduðu seklinde bir yanlýþ görüþe sürüklememesi gerekir" dedi. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Doktorlar da unutkan çýkarsa! Ýngiliz Ulusal Saðlýk Servisi (NHS), yayýnladýðý raporla ameliyatlarda bir yýl içinde doktorlarýn 770'den fazla alet ve objeyi hastalarýnýn içinde býraktýklarýný açýkladý. The Sun gazetesinde yer alan habere göre, son 2 yýlda NHS personeli tarafýndan yapýlan týbbi hatalar arasýnda, Ýngiliz bir adamýn yanlýþ organýn alýnmasý sonucu kýsýr olmasý da bulunuyor. Sadece 2008 yýlýnda hastalarýn içinden 722 tane obje çýkarýldýðý belirtilen raporda, aletlerin arasýnda kýskaç, neþter, sargý bezi ile ilaç sürmeye veya yara temizlemeye özgü sünger parçasý bulunduðu ifade edildi. NHS ameliyatlarý süresince her gün 11 hastanýn ciddi þekilde zarar gördüðü kaydedildi. Estonya'da gazeteler boþ basýldý Postimees Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Merit Kopli þöyle konuþtu: ''Estonya'nýn 6 önemli gazetesi, adalet bakanýnýn meclise sunmuþ olduðu kanun tasarýsýnýn doðru olmadýðýný politikacýlarýn anlamasý için böyle bir yol buldu. Bu basýn özgürlüðünü engeller.'' Gazete yönetimleri ortak bir karar alarak gazeteleri boþ bir þekilde yayýmladý. Adalet Bakaný Rein Lang ise gazetelerin kararýný tiye alarak þunlarý söyledi: ''Ücretsiz daðýtýlan gazeteler ne isterlerse yapýyorlar. Belki de reklam bulamadýklarý için böyle boþ sayfa yayýnladýlar. Ben olsam konu bulur doldururdum. Hatta ayný konu olsa bile.'' Adalet bakaný tarafýndan meclise sunulan kanun tasarýsý, araþtýrma yapan gazetecilerin mahkum edilmesine imkan veriyor ve gazetecileri haber kaynaklarýný açýklamaya zorluyor. Ayný gün "iki kadýnla" resmen evlendi Ankara da Kimyager Onur (28), bir yýldýr birlikte olduðu Özlem (27) ile evlenmek istedi. Ancak ailesi, eski sevgilisi Gülcan (30) ile evlenmesini þart koþtu. Ailesinin ve eski sevgilisinin baskýlarýna dayanamayan Onur, sevgilisi Özlem ile evlenmek için plan yaptý. Onur hem Özlem'e hem de Gülcan'a evlenmek istediðini söyleyerek hazýrlýklara baþladý. Onur, Özlem ile evlenmek için Yenimahalle Belediyesi Evlendirme Memurluðu'na giderek nikâh için 18 Nisan 2009 saat 14.00'e gün aldý. Ayný gün Mamak Belediyesi Evlendirme Memurluðu'ndan da Gülcan ile evlenmek için saat 17.00'de nikâh saati aldý. Nikâh günü saat 14.00'te sevgilisi Özlem ile evlenen Onur, gelini kiraladýðý eve býrakarak, ikinci nikâh masasýnýn yolunu tuttu. Onur bu kez Mamak Belediyesi Evlendirme Memurluðu'na giderek ailesinin de katýldýðý törende saat 17.00'de, Gülcan ile evlendi. Yaþlanmak tarih oluyor! Estetikte devrim; plazma tedavisi ile zamanda yolculuk artýk mümkün. Kýrýþan, yýpranan, sarkan cilt dokusu artýk bu dokuyu genç ve nemli tutan kolajenlerin üretiminin tetiklenmesiyle yenilenebiliyor. Kendi kanýnýzdan alýnan birkaç damla kandan elde edilen plazmanýn cildinize geri enjekte edilerek kolajen üretimini artýrdýðý bu tedavi ile kendi kendinizin ilacýsýnýz. Ülkemizde pek bilinmeyen PRP-plazma tedavisi, dünyada her geçen gün geliþme gösteren ve merak edilen tedavi olup modern týbbýn devrimi niteliðindeki geliþmelerinden biri. Kiþinin kendi kanýndan elde edilen plazma yüze ve vücuda naklediðinde kök hücreleri uyararak kýrýþýklýklarýn giderilmesinden, yaralarýn iyileþmesine ve saç dökülmesine kadar alternatif bir yöntem olarak kullanýlýyor. Hiçbir alerji riski taþýmayan bu tedavide kendi kanýnýzdan elde edilen kök hücreleriyle yenilenip zamaný geriye döndürmek ve bebeksi cilde sahip olmak artýk hayal olmaktan çýkýyor.

12 12 22 Mart 2010 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Tabagda guru üzüm Güzel sanadýr sözüm Gararýný çabuk ver Bidsin artýg bu hüzün Brida Paulo Coelho CAN YAYINLARI "Çevremizi o kadar deðiþtirdik ki, þimdi bu yeni çevreye uyabilmek için kendimizi deðiþtirmek gerekiyor." N. Wiener BARIÞ Barýþ ilan edildi nihayet Her þey eski halini aldý Ne olduysa cephede ölene oldu Bir sabah aldýlar evinden Güneþli bir gün vardý dýþarýda Aðaçlar da henüz çiçeklenmiþti Ne kadar durgundu Allahým deniz Ve bir daha dönmedi geri Ýþte bütün hikâye Annesi aðlýyor þimdi Muzaffer T. Uslu PAZARTESÝ ÖYKÜLERÝ / Dt. Atilla Bilgen ANA KUZUSU Bugün; kendimle barýþýk deðilsem ve her þeyden korkuyorsam, bunun tek sorumlusu ailem. Ayaklarýmýn üstünde tek baþýma durmama izin vermeyerek, hayatýmý karartýlar. Doðduðum günden beri hep kolladýlar beni. Zaman zaman aralarýna karýþýp oynadýðýmda ise hepimizin çocuk olduðunu unutarak küçümsediler arkadaþlarýmý. "Benim oðlum bunlar gibi serseri deðil okuyup büyük adam olacak" derlerdi, þimdi gel de gör anneciðim; senin oðlun ne oldu? Liseyi zor bela bitirdim; ama üniversiteyi kazanamadým. Bu onlar için büyük bir yýkýmdý, benim açýmdan ise tam bir zafer. Geleceðimihayallerini-garantilemek için bütçelerinden fedakârlýk yapýp dershaneye yolladýlar, deðiþen bir þey olmadý. Sonraki yýl yine yolladýlar. O akþam; dershaneden çýktýðýmda hava yeni kararmaya baþlamýþtý. Otobüse binmek yerine yürümeye karar verdim. Apartmanýn önüne geldiðimde, berberin önünde toplanmýþ olan çocuklarý görünce durakladým. Yanlarýna gitmeyi düþünürken yerinde en çok olmayý istediðim insan ile göz göze geldik. Vedat, benden sadece üç yaþ büyüktü ve þimdiden sokaðýn efsanesi olmuþtu. Hiçbir þeyden korkmaz, baþýna buyruk yaþardý. Söylediði her söz çevresindeki çocuklar için bir emirdi. Ona karþý gelmeyi kimse düþünemezdi bile. "Vay mektepli yüzüne hasret kaldýk, gel bakalým buraya" diyerek yanýna çaðýrdý. "Nereden geliyorsun?" "Dershaneden Vedat Abi" "Ulan hala ders peþinde mi koþuyorsun? Bu iþin sonu yok koçum, oku oku nereye kadar? Hayatý öðrenmek istiyorsan bize takýl diyeceðim ama..." Sözünü bitirmeden Oktay yýlýþýk bir þekilde gülerek, "Bizimle takýlacak adamda mangal gibi yürek olmasý lazým, bu korkakta o yürek ne arar? Hem ailesi de izin vermez, öyle deðil mi ana kuzusu?" dedi. Vedat, beni baþtan aþaðýya süzdükten sonra suratýný buruþturup, "Doðruya bu adam ana kuzusuydu? Oðlum hala deðiþmedin mi?" diye sordu. "O çok eskidendi" "Doðru söylüyor, þimdi bir basamak atlayýp korkak oldu" dedi Osman. Büyük bir öfkeyle gözlerimi üzerine dikince, "O ne bakýþ be ana kuzusu, vallahi ödümü koparttýn. Ýçinde biraz erkeklik olsa dalacaksýn; ama nerede sende o cesaret " "Uðraþmayýn çocukla." dedi Vedat. "Ben korkak deðilim, anladýnýz mý deðilim" "Görüyorsunuz deðiþmiþ. Üzerine gitmeyin artýk çocuðun." "Sýkýyorsa akþam bizimle beraber gelsin." "Sen ne diyorsun Oktay? Akþam dýþarý çýkacak hem de bizimle. Vallahi babasý kemiklerini kýrar." "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordum hýrsla. "Sen gel yeter ki, gerekirse hiçbir yere gitmez okulun önünde takýlýp þerefine bira içeriz. Þimdi söyle bakalým koçum; var mýsýn?" dedi Vedat. Evdekilerin ne diyeceðini hesaba katmadan,"gelirim" dedim. "O zaman saat on birde okulun önünde" Ýçeri girdiðimde annem yemeði hazýrlýyordu. Saatini gösterip "Geç kaldýn" dedi. "Yürüyerek geldim sonra da arkadaþlara takýldým" "Dershaneden mi?" "Hayýr mahalledekilerle" "O serserilerle mi? Ne buluyorsun onlarda anlamýyorum ki?" "Onlar arkadaþým ve beraber olmaktan zevk alýyorum. Söz verdim akþam onlarla buluþacaðýz." Yýllardýr söylemek için mücadele ettiðim sözcükler, bu sefer; hiç düþünmeden, lafý eveleyip gevelemeden çýkmýþtý aðzýmdan. Birden rahatladým. Annem ise tam tersime gerilmiþti. "Yemekte ne var" diye sordum rahat bir tavýrla. "Býrak þimdi yemeði, gece vakti dýþarý çýkmak da ne demek?" "Anne artýk küçük deðilim, on sekiz yaþýmdayým ve arkadaþlarýmla gece çýkmak en doðal hakkým." "Arkadaþ da arkadaþ olsa bari Kesinlikle olmaz." Gideceðim anne. Benimle hala ana kuzusu diye alay edilmesinden býktým, anlýyor musun? Býktým." "Baban gelsin ona anlatýrsýn derdini" diyerek son kozunu oynadý. "Anlatýrým" dedim kendimin bile hayret ettiði bir rahatlýkla. Anlattým da. Önce beni dikkatle dinledi sonra da gözlerini uzaklara dikip düþündü. "Çocuk haklý Nermin. Eþek kadar oldu, ayaklarýnýn üstünde durmasýný öðrenmeli; ama yanlýþ yerden baþlýyorsun oðlum. Bu çocuklarla takýlmaný istemiyorum. Hepsini toplasan içlerinden bir adam çýkmaz." "Ben kendimi bildikten sonra bana ne yapabilirler ki? Zaten alt tarafý birkaç saat takýlacaðým. Gitmezsem dillerinden kurtulamam, lütfen baba." "Gitmeni gerçekten istemiyorum oðlum" "Baba ne zaman kadar koruyacaksýn beni? " Sessiz kalýnca bir daha sordum. "Cevabýmý biliyorsun." Nasýl oldu bilmiyorum; ama babama karþý ilk defa sesimi yükselterek, "Sen de benimkini" dedim. Ortamýn gerildiðini gören annem araya girip, "Senin için bu kadar önemli mi oðlum" diye sordu. "Evet anne." "Ne dersin Mehmet gitsin mi?" "Geç saate kadar kalmayacaksýn, baþka bir yere gitmek isterlerse onlarla beraber gitmeyeceksen ve asla içki içmeyeceksin." "Söz." Yemekten sonra biraz televizyona takýlýp on gibi evden çýktým. Okulun önüne gittiðimde ellerinde kutu bira içiyorlardý. Beni görünce Vedat diðerlerine dönüp, "Bir de gelmez diyordunuz, þiþtiniz mi?" "Dünyanýn sonu geldi anlaþýlan" dedi Osman. "Beþ dakika sonra kaçar bu ana kuzusu. Evdekilere bakkala gidiyorum demiþtir bu ana kuzusu." dedi Oktay. "Sizi yolcu etmeden gitmeye hiç niyetim yok. " "Vay vay büyümüþ de bize laf yetiþtiriyor" "Kesin ulan Eren'le uðraþmayý. Geleceðim dedi ve geldi, daha ne istiyorsunuz?"diye baðýrdý Vedat. "Korkak olmadýðýný ispatlamasýný" dedi Oktay. "Onun da sýrasý gelecek. Hele birasýný içsin. Osman þeref konuðumuza aç bir bira." Babama verdiðim sözü düþündüm. Böyle bir ortamda olsaydý kesinlikle o da içerdi. "Teþekkürler" "Birinci ders; öyle teþekkür filan yok. Eyvallah deyip götüreceksin birayý. Yarýn da icabýnda sen ýsmarlayacaksýn" "Eyvallah Vedat Abi" "Ýþi kaptýn bakýyorum. Bu meret sigarasýz bir boka benzemez yak bakalým.". Çaresiz yaktým.. O sýrada Vedat beni yeni fark etmiþ gibi uzun uzun baktýktan sonra, "Nasýl hoþuna gitti mi bizle takýlmak" diye sordu. "Kesinlikle" "Bu ilk ve sondu koçum, þimdi ikile" "Ne yaptým ki?" "Valla bana göre bir sorun yok; ama çocuklar hala senin korkak olduðunu iddia ediyorlar. Bir türlü ikna edemedim." "Korkak deðilim" "Bizimle takýlmak istiyorsan kendini ispatlaman gerek." "Ne yapmalýyým" "Birini býçaklayacaksýn."."býçaklayacak mýyým?" "Boþuna uðraþýyorsun Vedat, býçaðýn adýndan bile korkuyor. Söyledim sana ödleðin teki" "Býçaðým olsa yaparým" dedim hiçbir þey düþünmeden. "Bu da sorun mu? Bizim sustalý ne güne duruyor?" Elime sustalýyý aldýðýmda, Vedat'tan sonra bu sokaðýn ikinci efendisi ben oluyorum diye düþünerek deli gibi gülmeye baþladým. "Al iþte kurbanýn da geliyor" dedi Vedat, benim yaþlarda bir delikanlýyý iþaret ederek. "Bunu mu býçaklayacaðým, olur. Suçu neymiþ?" "Buradan geçerek göz zevkimizi bozdu, yetmez mi? "Yeter tabii ki." Elimde sustalý yola fýrlayýp çocuðun önünü kestim. Þaþkýnlýktan kaçmayý bile düþünemedi. "Erkeðim erkek" diye haykýrýp arka arkaya salladým býçaðý.. "Manyaða bak ulan harbiden býçakladý çocuðu". "Baþýmýz derde girmeden toz olalým" Onlar arkalarýna bile bakmadan kaçarlarken ben avazým çýktýðý kadar baðýrýyordum. "Ben korkak deðiliiiiiiiiiiiiim" Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Veda ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Þimþek Hýrsýzý ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Eyvah Eyvah ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Arthur: Maltazar ýn Ýntikamý ( ) Siyah Afrika nýn acýlý yüzü Sevcan Çerkez in heykelleriyle simgeleþti Dev boyutlu ve kurgulu heykelleriyle tanýnan Seramik Sanatçýsý Sevcan Çerkez, bugünlerde Güney Afrika'da Commonwealth bursuyla 2 aydan beri bu ülkede bölge insanýyla iç içe yaþayan Sevcan Çerkez, siyah Afrika'nýn acýlý yüzünü yansýtan dev heykelleriyle Güney Afrika'nýn baþkenti Cape Town'da sergi açtý. Ayný burs kapsamýnda Ýngiltere ve Almanya'dan sanatçýlarla Cape Town'da bölge halkýyla birlikte yaþayan, buradaki stüdyolarda sanatýný icra eden Sevcan Çerkez, bu sürede çamurla yoðurduðu 2 dev heykeli sergiledi. Afrikalý kadýnlarý yansýtan heykelleri bölgedeki seramik fabrikasýnda çalýþan kadýn iþçilere bakarak toprak ve kayalarla yoðuran Sevcan Çerkez, sergide kendi çektiði fotoðraflardan oluþan slayt gösterisi ile de sunum yaptý. Farklý ülkelerden izleyicilerin katýlýmýyla büyük ilgi gören sergide, büyük ve ifadeli heykelleriyle övgü dolu sözlerle takdim edilen Sevcan Çerkez, Güney Afrika'da fakir ve kimsesiz siyah gençler ile kadýnlara gönüllü olarak kurs da veriyor. Ýki siyah kadýn heykelinin "siyah Afrikalýnýn beyazlar tarafýndan uðradýklarý baskýyý, topraða baðlýlýklarýný, acýlarýný, fakirliði, doðallýðý" simgelediklerine dikkat çeken Sevcan Çerkez, burs süresinin tamamlanmasýyla nisan ayýnda adaya dönecek. Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Recep Ývedik 3 ( ) Maðusa Maðusa Galeria Romantik Komedi ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Recep Ývedik 3 ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 22 Mart 2010 Pazartesi Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: Cumartesi akþamý Karga TV'de sabahladýk... Halbuki Pazar gün, yani dün, Civisil'e gidecektik ve sabah 8'de kalkýp güneyden gelecek otobüsü karþýlamam gerektiðini biliyordum.. Yani mantýken erken yatmam gerekirken Harun'u kýramadým ve sabah beþe kadar yayýnda kaldým... Deðdi mi, deðmedi mi yorum yapamam, yorumu izleyenler yapsýnlar... Karga TV'de yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimleri konuþuldu sabaha dek... Olayýn en enteresan tarafý da bu yayýn baþlamadan UBP'nin büyük mitingini canlý verilen yayýnlardan seyretti Karga TV'ye katýlanlar... Harun bu canlý yayýnlardan, UBP'nin büyük mitingindeki kalabalýklardan o kadar etkilendi ki nerede ise Eroðlu'nu Cumhurbaþkaný ilan edecek ve bize de "yayýna gerek kalmadý oturun evinizde" diyecek... Bana habire telefon ediyor ve "Seyrediyor musun be abi, bu iþ bitti" gibi yorumlarda bulunuyor... Yani hakikaten kalabalýk tamam da katýlanlarýn ne kadat samimi olduklarý su götürür bence... DP daha bir gün önce büyük bir sýkýntýdan sonra ve kerhen Eroðlu'nu destekleme kararý almýþ, bunu iyi biliyorum... Ama Serdar kalkmýþ mitinge geliyor ve sanki herkes DP'nin neden kurulduðunu, UBP'den Serdar'larýn daha dün gibi nasýl tart edildiklerini hiç bilmiyor, hiç hatýrlamýyormuþ gibi, kalkýyor ve Derviþ Eroðlu'na "Sayýn Cumhurbaþkaným" diye hitap edebiliyor... Pes de bin kere pes doðrusu, insan ne diyeceðini bilemiyor... Siyaset bu kadar yerlerde sürünmeli mi acaba diye düþünüyorum... Samimi iseniz Serdar Bey, niye partinizi feshedip UBP'ye dönmüyorsunuz acaba?... Geçmiþte bu kapýnýn size her zaman açýk olduðu söylenmedi mi?... Bunu yapmasaydýnýz milletvekilleriniz partiden ayrýlmaya kararlýymýþlar diye bu yönde karar almanýz neyi deðiþtirecek?... Önümüzdeki seçimlerde niye bu milletvekilleri sizden aday olsunlar ki? Gidecekler ve sizin "Sayýn Cumhurbaþkaným" dediðiniz Derviþ Bey'in partisinden aday olup þanslarýný artýrmak isteyecekler sayýn Denktaþ, çünkü siz DP'nin ölüm fermanýný imzalamýþ oldunuz Cuma akþamý... Cumartesi akþamý ise gittiniz ve camide ölünün helvasýný yapýp cemaate daðýttýnýz... Derviþ Bey'in Cumhurbaþkaný seçileceði yok, baþka konu... Seçilse bile size UBP ile koalisyon falan imkaný vereceði hiç yok sayýn Denktaþ... Seçilebileceðine inansa ve öyle bir niyeti olsa, bu koalisyonu niye þimdiden yapmaz ve seçim þansýný da yükseltmezdi, hiç düþünemediniz mi?... "Sayýn Cumhurbaþkaným" ha???... Merak ederim ve gözlerimi kapar ve tahayyül ederim hep... Sað elinizle Eroðlu'nun sol elini havaya kaldýrýp "Sayýn Cumhurbaþkaným" dediðiniz resmi görünce Sayýn Tayyip Erdoðan'ýn yüz hatlarý nasýl bir hal aldý... Sizin geçmiþte yaptýklarýnýzdan ötürü size zaten ceza kesmiþ ve sizin iktidardan gitmeniz için ÖRP'yi yaratmamýþ mýydý?... Bunu nasýl hemencecik unutursunuz anlamak mümkün deðil... Þimdi de Derviþ Bey aday oldu diye O'na ceza kesmeye karar vermiþ, Tahsin Bey'i adaylýða teþvik etmiþtir apaçýk... Siz kalkacak ve sanki rövanþý alacakmýþ gibi DP olarak Eroðlu'nu destekleme kararý alacaksýnýz... Bununla da kalmayýp Derviþ Bey'e " Sayýn Cumhurbaþkaným" diyeceksiniz ha?... Ya ben bu iþten hiç anlamam, ya da siz kendi kendinizin boðazýna ipi geçirmiþ ve sandalyenin ayaðýna çarpmýþsýnýz Serdar Bey... DP'ye Allah rahmet eylesin, size de geçmiþ Serdar Denktaþ'ýn Sayýn Cumhurbaþkaný.. olsun... Civislliler dün hep beraber eskiyi yadettik köyümüzde... Yeni Ýskele ve Maðusa'dan iki otobüs saat 9.30'da hareket etti Civisil'e doðru... Ayný saatte bir minibüs de Gönyeli Belediyesi yeni binasýnýn önünden kalktý ayný istikamete... Bu konuda haber ve fotoðraflarý da bulacaksýnýz Afrika'nýn sayfalarýnda... Herkes çok mutluydu dün ve tekrar biraraya gelmek kararý aldýk hep birlikte... Yakýnda Ýskele'de yapýlacak Civisilspor balosunda buluþacaðýz Aðustos'ta Civisil'deki Panayia Kilisesi'ndeki panayýra katýlacaðýz... Köyümüzü çok ama çok seviyormuþuz, bunu bir defa daha anladýk... Hepinize yeni ve mutlu bir hafta dilerim... CÝVÝSÝLLÝLERÝN PAZAR GEZÝSÝ-Civisil, Larnaka'nýn 12 km batýsýnda Çite- Mazoto köyleri arasýndadýr... Verimli topraklarý yanýnda ne ararsanýz bulursunuz Civisil'de... Mantar, ayrelli, karavolli, pulya, cikla, ova tavþaný, keklik... Zeytin, harup gibi aðaçlar yanýnda dere kenarlarýný süsleyen ve para getiren kamýþlar sunmuþ tabiat... Sulak tarlalarda patates, enginar ve her türlü sebze yetiþir.. Eski Civisilliler yoðunlukla Yeni Ýskele-Bahçeler semti baþta olmak üzere Mormenekþe, Maðusa, Lefkoþa ve Girne'de yaþamaktadýrlar... Dün eski öðretmenleri Alper ve Tonguz hocalar ile birlikteydiler... Maðusa bölgesindekileri Emine Sütçü, Lefkoþa ve Girne'dekileri ise Zübeyir Aðaoðlu toparlayýp Civisil'de mutlu bir gün geçirmelerini saðladýlar... Dönüþte kýsa bir süre Hala Sultan Tekkesi'ne de uðrayan Civisilliler öðle yemeklerini Larnaka'da "hurmacýklar"da aldýlar ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLAL EDEN POLONYA UYRUKLU TUTUKLANDI Alayköy'de birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal eden Polonya uyruklu bir kiþi tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Güney Kýbrýs'ta yaþayan Polonya uyruklu M.L.(E- 25), önceki gün saat sýralarýnda askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC'ye girdiði sýrada suçüstü tespit edildi. GÜNEY KIBRIS'TAN GELÝP KOT PANTOLON ÇALDI, TUTUKLANDI Lefkoþa'da Free Choose isimli iþyerinden kot pantolon çalan Güney Kýbrýs'ta sakin K.K. (E-19) tutuklandý. Polis açýklamasýna göre, önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olayda, kot pantolonu alarm barkodunu kýrarak satýn aldýðý diðer giysiler arasýna saklayan K.K., olayýn belirlenmesi üzerine tutuklandý. SU TÜRBÝNÝ ÇALDILAR Güzelyurt'ta Dallas Bölgesi'nde Ahmet Hastoprak'a ait su kuyusu yanýnda hurda olarak bulunan su türbini, 23 adet türbin mili ve 23 adet demir türbin yað borusu Ý.T. (E- 20), G.B.(E-23) ve L.T. (E-23) tarafýndan çalýndý. Türbini Aydýnköy'de bir iþ yerine 280 TL'ye satan 3 kiþi tutuklandý. MECLÝS GENEL KURULU BUGÜN TOPLANACAK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama ve denetim görevlerini yerine getirmek için bugün toplanacak. Genel Kurul'da gündem dýþý konuþmalara yer verilecek. Gemilerle Ýlgili Harçlar ve Ücretler (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ile Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'nýn da görüþüleceði toplantýda sorular da yer alacak. Meclis Genel Kurulu'nun haftada iki gün olan toplantý sayýsý seçimler nedeniyle geçtiðimiz hafta alýnan kararla bir güne indirilmiþ ve yasama ile denetim gündemi ayný güne alýnmýþtý.( MEHMET ÇAÐLAR KKTC'YE DÖNDÜ Paris'te Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) komisyonlarýnýn toplantýlarýna katýlan CTP Milletvekili Mehmet Çaðlar yurda döndü. Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre Çaðlar, Meclis'i temsilen pazartesi günü gittiði Paris'te AKPA'nýn siyasi iþler, hukuk iþleri ve insan haklarý ile ekonomik iþler komisyonlarýna katýldý. "SU GÜNÜ" NEDENÝYLE AÇIK OTURUM Yöneticilik Merkezi ile Sivil Toplum Destek Merkezi iþbirliðinde yürütülmekte olan "Barýþa Sen de Katýl" (ENGAGE) programý kapsamýnda 22 Mart Uluslararasý Su Günü nedeniyle açýk oturum düzenlenecek. Yöneticilik Merkezi tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, "Kýbrýs'ta Ýklim Deðiþikliði, Çölleþme ve Su" konulu açýk oturum bugün Ara Bölge'de Göethe Merkezi'nde gerçekleþtirilecek. Saat 19.00'da baþlayacak ve Profesör Manfred A. Lange'in katýlýmýnda gerçekleþecek oturum halka açýk olacak. Uluslararasý Su Günü çerçevesinde gerçekleþecek açýk oturumda Kýbrýs'ta iklim deðiþikliðinin etkileri, çölleþme tehlikesi ve su kýtlýðý konularý ele alýnacak. Etkinlikte ayrýca, ada çapýnda yürütülecek olan bir su-bilinçlendirme kampanyasýnýn kýsa duyurusu da yapýlacak. ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ ODASI BAÞKANI NÝLDEN BEKTAÞ Çevre Mühendisleri Odasý'nýn geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen 5. Olaðan Genel Kurulu'nda baþkanlýða Nilden Bektaþ seçildi. Oda'dan yapýlan açýklamaya göre, Yönetim Kurulu üyeliklerine Ýbrahim Alkan, Senem A. Uðuz, Yasemin Çobanoðlu, Funda Zaim; Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Bilen Ýlktaç ve Nuran Uðursev seçildi.

14 14 22 Mart 2010 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Bir yeri gizlice ve sinsi bir þekilde yakmak. 2-Baba. Uyma. 3-Radyum'un kýsaltmasý. Tekerleklerin merkezinden geçen ve taþýtýn altýna enlemesine yerleþtirilmiþ mil, dingil. Türkiye'ye komþu bir ülke. 4-Tersi þehir. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Gözü görmeyen. 5-Çýrpýlmýþ yumurta, peynir, kýyma, mantar DÜN gibi þeyler katýlarak tavada piþirilen bir yemek. Türk müziðinde bir dizinin iþleniþ biçimine verilen ad. 6-Tüfek, tabanca gibi silahlarýn uzun demir bölümü. Kýrmýzý. Harf okunuþu. 7-Herhangi bir þey üzerindeki ufak leke, nokta. 8-Köpek. Atlas gibi parlak pamuklu kumaþ. Vurgusuz þart eki. 9-Kanun. Bir malýn yapýmýnýn tek bir kuruluþun elinde bulunduðu durum. 10-Tutsaklýk. Büyüme, geliþme, çoðalma. 11-Kaynar suda kabuðuyla az piþmiþ yumurta. Çoðul eki. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Tuna Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Hacýbulgur Apt. No:16 B Yeniþehir Tel: Dema Eczanesi: Öðretmenler Cad. Kermiya Hacý Ali Apt. 25/5 Piyili Petrol ve Foto Özatay Yaný Tel: Maðusa Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu, Vakýflar Bankasý Karþýsý Tel: Girne Medicinebox Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Zehra Nevzat Apt. No:3 Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Yapýlarý kabartmalarla bezemek için çoðunlukla duvar ve tavan ara kesitleriyle tavan göbeklerinde kullanýlan sertleþtirilmiþ mukavva veya kýtýklý alçý. 2-Onursuz sayýlacak veya gülünç olacak bir duruma düþmekten üzüntü duyma, mahcup olma. Üzüntülü düþünce durumu. 3-Sodyum'un kýsaltmasý. Bir kýþ meyvesi. Katýþýksýz, halis. 4-Kýbrýs Rum Komünist Partisi. Zaman zaman kendini kaybederek olduðu yere düþme, vücutta þiddetli çýrpýnmalar ve aðýz köpürmesi ile ortaya çýkan bir sinir hastalýðý. 5-Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk. Üzerinde pistonlar bulunan bakýrdan, nefesli çalgý. Tersi "Harf okunuþu". 6-Ýçi koloit veya yað gibi sývý veya yarý sývý bir madde ile dolu patolojik torba. Bir gýda maddesi. Uzaklýk bildirir. 7-Bir nota. Korunmak için birine veya bir yere býrakýlan eþya veya kimse. 8-Beþ parmaklý, tabanlarýna basarak yürüyen iri gövdeli hayvan. Ortada, herkesin içinde yapýlan. 9-Bir þeyi anlamak ve öðrenmek için duyulan istek. Baþýnda saçý olmayan. 10-Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. Gökyüzü. 11-Fotoðraf makinesi (çoðul). TV'DE BU AKÞAM Kayýp Niþanlý Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:45 Yönetmen:Jean Pierre Jeunet Oyuncular: Audrey Tautou, Gaspard Ulliel,Dominique Pinon 1. Dünya Savaþý sona ermekteyken, Mathilde isimli genç bir Fransýz kadýnýn en büyük savaþý baþlamak üzeredir. Mathilde, niþanlýsý Manech'in savaþ mahkemesinde hüküm giyerek Fransa-Almanya ordularýnýn arasýnda kalan tarafsýz bölgeye gönderilen beþ adamdan biri olduðunu ve bunun neredeyse ölüm demek olduðunu duymuþtur. Manech'ini sonsuza dek kaybettiðini kabullenmek istemeyen Mathilde, sevgilisinin yazgýsýný öðrenmek için olaðanüstü bir yolculuða koyulur. Her dönemeçte Manech'in bu son günleri, bu son anlarý nasýl geçirdiðine dair farklý yorumlar duyar. Yine de asla yýlmaz... Lara Croft Tomb Raider Türü: Yabancý Sinema FOX TV / 20:00 Tür:Aksiyon, Macera, Fantastik Yönetmen:Simon West Oyuncular: Angelina Jolie, Jon Voight, Iain Glen Lara Croft, aristokrat bir Ýngiliz ailesinin seçkin okullarda eðitim görmüþ kýzýdýr. Ancak rahat bir hayat yerine macerayý seçmiþtir. Dünyanýn her yerindeki en tehlikeli ve esrarlý mekanlarý ziyaret edip, kayýp hazineler ve uygarlýklarý keþfetmektedir. Sayýsýz lisaný ana dili gibi konuþabilen genç ve güzel kadýn dövüþ sanatlarýnda da usta ve macera için yanýp tutuþmaktadýr. Ama þimdi hayatýnýn en büyük mücadelesini vermek üzeredir: Uzay ve zamanda kaybolmuþ çok çok eski bir kalýntýnýn her iki parçasýný da bulmak zorundadýr. Bulunduðu zaman sahibine dünya üzerindeki en büyük gücü veren ödüle ulaþmak için güzel Lara öncelikle, çok güçlü ve tehlikeli bir tarikatla baþa çýkmak zorundadýr. Schýndler'in Listesi Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Yönetmen: STEVEN SPIELBERG Oyuncular: LIAM NEESON, BEN KINGSLEY, RALPH FIENNES, CAROLINE GOODALL, JONATHAN SAGALL Steven Spielberg'ün sinema izleyicisini eðlendirmeyi býraktýðý ve imkanlarýný daha yaratýcý iþler için kullanmaya baþladýðý bir dönemin ilk ürünü olan Schindler's List / Schindler'in Listesi, Yahudi soykýrýmý üzerine yapýlmýþ en baþarýlý filmlerden biri. Film, Alman iþadamý Oskar Schindler'in Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda sadece kiþisel çabasýyla neredeyse 1200 Yahudi'nin hayatýný kurtarmasýnýn gerçek öyküsünü anlatýyor. En Ýyi Film ve En Ýyi Yönetmen de dahil olmak üzere toplam yedi kategoride Oscar ödülü kazanan Schindler'in Listesi, sinema tarihinin en iyi filmleri listelerinde de zirveyi zorlayan yapýmlardan biri. Homer Ve Eddy Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 21:00 Yönetmen: Andrei Konchalovsky Oyuncular: James Belushi, Jim Mapp, John Waters, Robert Glaudini, James Thiel Küçükken kafasýna çarpan beyzbol topu yüzünden beyin sarsýntýsý geçiren Homer'ý ailesi terk eder. Arizona'da, yýllarca aile hasretiyle yaþadýktan sonra, biriktirdiði parayla onlarýn peþine düþer. Kanserden öldüðünü öðrendiði babasýný mutlaka görmelidir. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank UÇAKTA PATLAYICI BULUNDU Hindistan'da bir yolcu uçaðýnda patlayýcý bulunduðu bildirildi. Polis, kargo bölümünde bulunan patlayýcý nedeniyle uçaðýn ülkenin güneyine indiðini, bomba imha ekibinin, yolcularýn tahliyesinin ardýndan paketi incelemeye baþladýðýný açýkladý. Uçaðýn, Kerala eyaletinde bulunan Thiruvananthapuram havaalanýnda tecrit edilmiþ bir bölgeye çekildiði belirtildi. ÝNGÝLTERE'DEKÝ GÖSTERÝDE ÇATIÞMA Ýngiltere'nin kuzeybatýsýndaki Bolton'da düzenlenen bir gösteri sýrasýnda karþýt görüþlüler arasýnda çýkan olaylarda 55 kiþi gözaltýna alýndý, çok sayýda gösterici de yaralandý. Son aylarda benzer gösteriler düzenlediði belirtilen aþýrý saðcý marjinal bir grup olan Ýngiliz Savunma Birliði'nin (EDL) çaðrýsý üzerine Bolton'un merkezinde bir gösteri düzenlenirken, Faþizme Karþý Birlik (UAF) adlý bir diðer örgütün çaðrýsý üzerine de yakýnlarda bir yerde bir baþka gösteri yapýldýðý kaydedildi. Ýki grubu birbirinden uzak tutmak için yüzlerce polisin önlem almaya çalýþtýðý, hatta iki grubu bariyerlerle birbirinden ayýrdýðý belirtilen açýklamada, olaylarýn patlak vermesi üzerine göstericilerden olmayan bazý kiþilerin de yaralandýðý ifade edildi. MOSKOVA'DA ÝÞ MERKEZÝNDE YANGIN Moskova'nýn kuzey bölgesi Hutorskaya caddesinde bulunan iþ merkezinde akþam saatlerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangýn çýktý. Bin metrekarelik bir alanda etkili olan yangýna itfaiye kýsa sürede müdahale ederken, içerde bulunan 30 kiþi tahliye edildi. Olaðanüstü Hal Bakanlýðý yetkilisi Mihail Verzilin'in verdiði bilgiye göre binanýn çatýsýnýn çökmesi sonucu, yangýn söndürme çalýþmalarýna katýlan Moskova itfaiye müdürlerinden Yevgeni Çerniþev hayatýný kaybetti. ÝZLANDA'DA YANARDAÐ PATLAMASI Ýzlanda'nýn güneyindeki tehlikeli yanardað patlamasý, sivil savunma dairesini de, hýzlý buz erimesi ve sel tehlikesine karþý harekete geçirdi. Sivil Savunma Dairesi Baþkaný Vidir Reynisson, ilk aþamada 400 kiþinin bölgeden uzaklaþtýrýldýðýný söyledi. Reynisson, "uçak ekibimiz yanardaðýn üzerinde durum saptamasý yapýyor, Patlamanýn þiddeti ve çapýný ölçmeye çalýþýyor" dedi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 22 Mart 2010 Pazartesi 15 Çankaya dan deðil Dikilitaþ tan Yasemin Hareketi Baðýmsýz Adayý Zeki Beþiktepeli

16 16 22 Mart 2010 Pazartesi

17 22 Mart 2010 Pazartesi 17

18 18 22 Mart 2010 Pazartesi

19 22 Mart 2010 Pazartesi Fly Oil 1. Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Gönyeli Doðan T. B K. Kaymaklý Maðusa T.G B. Baðcýl T. Ocaðý Lapta Ozanköy Türkmenköy Çetinkaya Tatlýsu Cihangir Esentepe Gençlik Gücü 'nci Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Düzkaya Lefke Yeþilova Yalova Görneç Binatlý Hamitköy Gençlerbirliði Mehmetçik Yenicami Baf Ü.Y Mormenekþe Y. Boðaziçi Deðirmenlik Çetinkaya dibe vuruyor (1-3) n Çetinkaya konuk ettiði Tatlýsu karþýsýnda da 3-1 yenilmekten kurtulamadý. 6. dakikada sakatlanan Bora'nýn yerine giren Þenol attýðý üç gol ile Çetinkaya'nýn kabusu oldu YER: Lefkoþa Atatürk Stadý HAKEMLER: Serkan Þimþek, Yusuf Çelik, Mustafa Öztugay ÇETÝNKAYA: Mehmedemin, Çaðakan, Hüseyin (Vural), Kadir, Uður, Salih, Ceran, Borga (Fuat), Sercan, Okyar, Cemre (Ýbrahim) TATLISU: Ali, Birol, Süleyman, Bora (Þenol) (Özcan), Ufuk, Serdar, Ýsmail, Ertan, Çaðlar, Onurcan (Hüseyin), Hasan GOLLER: Dk:55 Sercan (Çetinkaya), Dk:50, 63 ve 89 Þenol (Tatlýsu) Fly Oil Birinci Ligi'nin 19. haftasýnda Çetinkaya konuk ettiði Tatlýsu'ya 1-3 maðlup oldu. 2. dakikada Çetinakaya sol korner tarafýndan bir serbest vuruþ kazandý. Borga'nýn kullandýðý vuruþa arka direkte yükselen Sercan çok kötü vurunca Çetinkaya mutlak bir gol pozisyonundan oldu. 6. dakikada sakatlanan Bora'nýn yerine Þenol oyuna dahil oldu. 29. dakikada Tatlýsu'dan Serdar'ýn uzaktan þutu az farkla dýþarýya gitti. 50. dakikada Þenol Çetinakaya savunmasýndan kazandýðý topla rakiplerini bir bir geçti ve karþý karþýya pozisyonda topu aðlara gönderdi (0-1). 55. dakikada Sercan aldýðý pas ile kaleciyle karþý karþýya kaldý. Vuruþu kaleciden döndü ve tekrar Sercan'a vurdu. Yükselen top kalenin içerisine girdi (1-1). 63. dakikada geliþen Tatlýsu ataðýnda Ufuk sol kanattan ortaladý. Arka direkte topa yükselen Serdar'ýn kafa vuruþunu Mehmedemin çeldi. Dönen topu Þenol 19 tamamlayarak aðlara gönderdi (1-2) 89. dakikada Ertan ile kontrataða çýkan Tatlýsu, Çetinkaya savunmasýný az adamla yakaladý. Ertan'ýn pasýnda topla buluþan Þenol Mehmedemin'i geçerek topu aðlara gönderdi (1-3). Geriye kalan dakikalarda baþka gol olmayýnca Çetinkaya konuk ettiði Tatlýsu'yu 3 puanla uðurladý. 1'inci Yükselme Ligi Doðu Grubu Takýmlar O G B M A Y P 1 Pile Akýncýlar Ergazi Beyarmudu Turunçlu Paþaköy Kumyalý Dilekkaya Aydoðan Yeniceköy 'inci Yükselme Ligi Batý Grubu Takýmlar O G B M A Y P 1 Daðyolu Ortaköy Alayköy Doðancý Pýnarbaþý Yýlmazköy Yayla Dikmen Çamlýbel Zümrütköy Kayýp kimlik KKTC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Aþire Arapkasap MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg Esentepe ve Türkmenköy puanlarý paylaþtý n Adem'in golü ile öne geçen Türkmenköy, Emek'in golüne engel olamayýnca çok önemli 2 puaný Esentepe'de býrakmýþ oldu YER: Esentepe Sahasý HAKEMLER: Salih Tekirdaðlý, Hüseyin Özkan, Hasan Dayaz ESENTEPE: Ali, Oðuz, Berkan, Vurkan, Cengiz, Ýlyas, Burak (Hasan), Volkan, Eser, Emek, Hüseyin TÜRKMENKÖY: Fatih, Bilal, Mustafa, Ev aranýyor Yeniboðaziçi nde müstakil ev aranýyor. Öðretmen için. Tel: ÖÐRENCÝYE+AÝLEYE KÝRALIK Lefkoþa nýn her bölgesinde Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 villalar ve eþyalý eþyasýz daireler... Mayýs ayýndan Ekim ayýna kadar opsiyon kabul edilir. Tel: Güngör, M.Özkan Kurþun (Ali), Hüseyin, Özkan, Hasan, Hasan Aksoy (Adem), Ayer (Adem), Serhun GOLLER: Dk:54 Adem (Türkmenköy), Dk:82 Emek (Esentepe) Birinci Lig'in 19.hafta maçýnda Esentepe ile Türkmenköy 1-1 berabere kaldý. 14. dakikada Emek'in kullandýðý köþe vuruþuna iyi yükselen Vurkan topu cok az farkla dýþarýya yolladý. 21. dakikada cezasahasý içerisinden Hasan'ýn kalecinin yanýndan yaptýðý vuruþkaleye paralel sekilde cok az farkladýþarýya çýktý. 45. dakikada Eser cezasahasý içinde kaleciyle karþý karþýya çektiði þutu boþ pozisyonda kalecinin ayaklarýna çarparak geri döndü. Ýlk yarý golsüz eþitlikle tamamlandý. 54. dakikada Sol kanattan Hasan Aksoy'un ceza sahasý içerisine yolladýðý topla buluþan Adem güzel ve düzgün bir vuruþla topu aðlara gönderdi (0-1). 82. dakikada Emek'in kullandýðý köþe vuruþ sonrasý top direk kaleye girince Esentepe beraberliði yakalayan isim oldu (1-1). 87. dakikada Serhun'un cezaalaný içerisinden kaleye yakýn mesafeden yaptýðý vuruþu kaleci Ali engelledi ve topu dýþarýya çeldi. 89. dakikada Ýlyas'ýn cezasahasýna uzak bir bölgeden direk kaleye yolladýðý top kaleci Fatih son anda engelleyerek dýþarýya yolladý. Karþýlaþma 1-1'lik eþitlikle tamamlandý. TERCÜME YAPILIR Türkçe'den Ýngilizce ve Almanca'ya... Almanca ve Ýngilizce'den Türkçe'ye tercüme yapýlýr. Tel: Toplu sonuçlar FLYOIL 1'inci Lig'de Ozanköy-T.Ocaðý: Lapta-Maðusa T.G: Cihangir-G.Gücü: K.Kaymaklý-B.Baðcýl: Esentepe-Türkmenköy: Doðan T.B.-Gönyeli: Çetinkaya-Tatlýsu: Lig Y.Boðaziçi-Baf Ülkü Yurdu: Yalova-Düzkaya: Görneç-G.Birliði: Mehmetçik-Yenicami: Lefke-A.Yeþilova: Binatlý-Deðirmenlik: Hamitköy-Mormenekþe: Lig Play-Off Akova-Serdarlý: Aðýrdað-Çanakkale: Yükselme 1.Ligi Doðu Grubu Akýncýlar-Ergazi: Aydoðan-Yeniceköy: Paþaköy-Turunçlu: Kumyalý-Pile: Dilekkaya-Beyarmudu: Yükselme 1.Ligi Batý Grubu Alayköy-Yayla: Ortaköy-Pýnarbaþý: Dikmen Gücü-Çamlýbel: Yýlmazköy-Zümrütköy: Daðyolu Çýnar-Doðancý: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz

20 Yeþilova, Lefke ile puanlarý eþitledi Futbol 2. Ligi'nde Lider Düzkaya'nýn bir gün önce maðlup olmasý sonrasýnda, ikinci ve üçüncü sýrada yer alan iki takým Lefke ve Yeþilova'nýn birbirleri ile yaptýklarý karþýlaþma daha da önem kazandý. Lefke'nin cezasý nedeniyle Þht. Hüseyin Ruso Stadý'nda oynanan karþýlaþmayý 2-0 kazanan Yeþilova, Lefke ile puanlarýný eþitledi. Gönyeli uzun süre sonra Girne de maðlup oldu Doðan, liderliðe ortak oldu Yer: Girne 20 Temmuz Stadý Hakemler: Ecvet Kanatlý, Emre Öztaþlý, Ali Özer Doðan T.B.: Emre, Ahmet Sönmez, Barýþ, Raif Güçkan, Erdinç(Dk. 90 Kürþat), Ahmet Saygý, Abdullah, Salih, Aydýn (Dk. 66 Serkan), Sabri, Raif (Dk. 90 Olgun). Gönyeli: Hasan, Yusuf (Dk. 63 Ýsmail), Serkan, Serhan, Hüseyin Amcaoðlu, Tarýk, Tufan (Dk. 85 Ömer), Can (Dk. 66 Aziz), Hüseyin Kayalýlar, Kemal Uçaner, Çaðan Goller: Dk. 37 ve 62 Sabri (Doðan T.B.) Girne'de güneþli bir havada oynanan ve kalabalýk seyirci kitlesinin izlediði karþýlaþmada 3 puaný alan ev sahibi Doðan Türk Birliði oldu. Her iki takým da temkinli bir þekilde karþýlaþmaya baþlarken topa daha fazla sahip olan Doðan oldu. Geliþen Doðan ataklarýný Gönyeli savunmasý baþarýlý bir þekilde uzaklaþtýrýrken Gönyeli'nin en tehlikeli ataðý Can'ýn þutunda topun kaleci Emre'den sekmesi ve takip eden oyuncu olmamasý sonucu pozisyonun 2-0 n Gönyeli haftalar sonra Doðan Türk Birliði deplasmanýnda maðlubiyetle tanýþtý. Doðan a galibiyet getiren golleri Sabri kaydetti sonuçsuz kalmasý idi. 37. dakikada Gönyeli ceza sahasý üzerinde oluþan karambolde savunmanýn uzaklaþtýramadýðý topa son vuran Ahmet oldu ve top Sabri'nin önüne geldi. Sol tarafta boþ durumda topla buluþan Sabri yerden güzel vurdu ve takýmýný 1-0 öne geçirdi. Bu gol ile Doðan devreyi 1-0 önde kapattý. Ýkinci devreye Gönyeli forma deðiþtirerek çýktý. Maça daha iyi baþlayan ise yine Doðan oldu. Gönyeli kalesine özellikle sol kanattan etkili ataklar geliþtiren Doðan Türk Birliði bu ataklarýn birinde de ikinci golü buldu. Soldan aldýðý topu iyi kontrol eden Sabri 62. dakikada çok akýllý bir þekilde plase vuruþla topu direðin yanýndan filelere gönderdi ve takýmýný 2-0 öne geçirdi. Golden sonra biraz daha fazla Doðan ceza sahasýnda çoðalmaya baþlayan Gönyeli yine etkili pozisyon üretemezken Tufan ve Ýsmail'in uzaktan þutlarý ile Doðan kalesini yokladý ancak bunlardan da sonuç alamadý. Maçta baþka gol olmadý ve Doðan 2-0'lýk skorla maçý kazandý. Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Korkunun ecele faydasý yok Lig'de zirveyi yeniden þekillendirecek olan Doðan-Gönyeli karþýlaþmasý 20 Temmuz Stadý'nda çok sayýda futbolsever önünde oynandý. Karþýlaþma ev sahibi Doðan Türk Birliði açýsýndan daha önemliydi. Gönyeli liderlik koltuðunda 3 puan üstün durumda olmanýn rahatlýðý ile bu karþýlaþmaya çýktý. Fakat Gönyeli bu rahatlýðý rakibi karþýsýnda korkak bir futbol ile iyi deðerlendiremedi. Doðan þampiyonluk yarýþýndan kopmamak için bu karþýlaþmayý mutlaka kazanmasý gereken taraftý. Münür ve Ahmet Coþkun gibi 2 önemli eksiði olmasýna raðmen bu maça her yönü ile daha iyi hazýrlanmýþ ve sahada maçý kazanmasý gerektiði gibi oyun sergileyerek hedefine ulaþtý. Özellikle Sabri, Raif, Ahmet Saygý ve genç Aydýn ileride güzel top basarak etkili oldular. Savunmada ise Ahmet Sönmez ve Barýþ hatasýz bir oyun oynadýlar. Orta sahada Erdinç ve Abdullah topa daha çok hakim oldular. Sabri bu maçta attýðý goller ile maçýn kahramanýydý. Gönyeli'yi sadece bu sezon deðil uzun bir zamandan sonra ilk kez bu kadar korkak bir futbol oynadýðýný izledim. Bu maçta puan kaybetmesi çok normal. Ama böyle kötü bir futbol korkak bir oyun anlayýþý Gönyeli gibi bir takýma yakýþmadý. Özellikle maçýn 2-0 olduðu dakikadan itibaren bile çok adamlý savunma yapýsýný hiç deðiþmeden oynamasýna anlam veremedim. Tam rakibinin istediði gibi bir oyun sergiledi. Gönyeli'nin bu oyun yapýsý ile Doðan karþýsýnda puan almasý imkansýzdý. Maçýn hakemi Ecvet Kanatlý ve yardýmcýlarý baþarýlý bir yönetim sergilediler. Çetinkaya dibe vuruyor (1-3) n Çetinkaya konuk ettiði Tatlýsu karþýsýnda da 3-1 yenilmekten kurtulamadý. 6. dakikada sakatlanan Bora'nýn yerine giren Þenol attýðý üç gol ile Çetinkaya'nýn kabusu oldu n 19. sayfada ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE. TC Büyükelçiliði okullarda anket yaptýrmaya baþlamýþ... "Cumhurbaþkanýnýz kim?" diye sordular mý acaba? Sorsalar "Abdullah Gül" yanýtýný alýrlardý mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH O YILLAR (1) TALAT'TIR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH O YILLAR (1) TALAT'TIR. Talat'a göre, AB Dönem Baþkaný Ýspanya 6'lý zirveyi piþirmek için epeyce çalýþmýþ. Ama baþaramamýþ bir türlü. Bilmez ki 6 deðil, 7 kocalýdýr Akdeniz'in Hürmüs'ü! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR PAZARLIKÇIDIR Bahar geldi, davullar çaldý, 18 Nisan'a çok kalmadý. Propaganda dönemi baþladý... Ah Özker Hoca ah... Davul yine bizim boynumuzda, tokmak yine onlarda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin Turgay Avcý Ankara'nýn talimatý ile Talat'ý desteklemeye karar verdiðini gizlemedi. Mehmet Çakýcý bunu bildiði için mi Ankara'ya boþuna gitmedi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL:

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kazanan kaybetti kaybeden kazandý

Kazanan kaybetti kaybeden kazandý AKP Atatürk'ü silkip attýktan sonra UBP de silkip attý... Ýlk kez bir kurultayda Atatürk'ün adý geçmedi hiç! Ýrsen Küçük "Allaha emanet olunuz" dedi ve Atatürk defterini kapattý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK!

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Onaylayan mkm Pazar, 09 Ekim 2011 www.alucra.biz RÝYA, RÝYAKAR VE; DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Önce Riya. Gelin, her zamanki gibi, hep beraber

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4863 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4863 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Silkiniyoruz, ölü topraðýný üstümüzden atýyoruz, kefeni yýrtýyoruz, diriliyoruz. Kesin zafere ulaþýlmadý henüz, ulaþýlacak fakat... Kýrk yýl dayandýn, bir hafta daha dayan ey halk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı