Camiler bu topraklarýn mührü'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Camiler bu topraklarýn mührü'"

Transkript

1 ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman Çavuþ Nurullah Yeþildað (26), yýldýrým çarpmasý sonucu þehit oldu. Edinilen bilgilere göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyonda üzerlerine yýldýrým isabet eden 4 asker þehit olurken 11 asker de yaralandý. Bekar olduðu öðrenilen Nurullah Yeþildað ýn Çorum daki babaocaðýna dün akþam acý haber ulaþtý. Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak 19. Sokak ta ikamet eden þehit ailesi, aldýklarý haberle hüzne boðuldu. Þehidin naaþýnýn bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardýndan Çorum da topraða verilmesi bekleniyor. Camiler bu topraklarýn mührü' Muzaffer Külcü * SAYFA 12 DE 'Camiler ve Din Görevlileri Haftasý' nedehiyle din görevlilerini aðýrlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Camilerimiz bu topraklarýn mührüdür. * HABERÝ 9 DA Mücadeleye devam, iþleri bitecek AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki, 40 yýldýr devam eden terörle mücadelede olaylarýnda son aþamaya gelindiðini belirterek, Bu adamlarla mücadeleden baþka çare yok. Bu 40 yýldýr Mehmet Özhaseki sürüyor. Son bir aþamaya geldi. Eðer bir aya daha bu iþi sýkýca devam ettirirsek inþallah bitecek gibi görünüyor dedi. * HABERÝ 6 DA Ziraat Katýlým Bankasý Çorum Þubesi dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. Ziraat Katýlým açýldý * HABERÝ 8 DE Finans sektörünün kalbi Çorum da attý Finans dünyasýnýn önde gelen isimleri sempozyumda konuþtu. Finans Bilim Platformu tarafýndan organize edilen 19. Finans Sempozyumu dün Çorum da baþladý. Finans dünyasýnýn önde gelen isimleri ve akademisyenlerin konuþmacý olarak yer aldýðý organizasyonda, Türkiye ve dünyadaki ekonomik geliþmeler ele alýndý. * HABERÝ 8 DE Erdoðan ý Çorum a davet etti AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Hak-Ýþ Konfederasyonu 13. Olaðan Genel Kurulu ve 40. Kuruluþ Yýldönümü etkinliklerine katýlan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ý Çorum a davet etti. * HABERÝ 13 DE MHP teþkilatý, Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle sohbet toplantýsý düzenle- Çorumlular ýn milletvekili hasretini MHP dindirecek * HABERÝ 10 DA OKA Kalkýnma Kurulu yöneticileri Dalgýçlar Çiftliði ni ziyaret OKA dan Dalgýçlar a tam not * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2760)

2 2 CUMA 23 EKÝM 2015 OKA Yöneticileri Dalgýçlar Damýzlýk Simental Çiftliði ni ziyaret etti OKA dan Dalgýçlar a tam not Orta Kalkýnma Karadeniz Ajansý (OKA) Kalkýnma Kurulu Toplantýsý'na katýl- mak üzere Çorum'a gelen OKA yöneticileri, OKA yöneticileri Dalgýçlar Çiftliði nin dünü ve bugünü hakkýnda bilgi aldý. OKA Kalkýnma Kurulu yöneticileri Dalgýçlar Çiftliði ni ziyaret etti. Konuk heyete Genel Müdür Abdülmecit Bayrak bilgi verdi. Dalgýçlar Damýzlýk Simental Çiftliði'ni ziyaret etti. Kapasitesi ve hayvan kalitesi ile bölgenin en önemli hayvancýlýk tesisi olma ünvanýný elinde bulunduran Dalgýçlar, ziyaretçilerden tam not aldý. Dalgýçlar Damýzlýk Simental Çiftliði Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Dalgýç ve Genel Müdür Abdülmecit Bayrak tarafýndank arþýlanan heyet, Bayrak'tan çiftliðin dünü ve bugünü hakkýnda bilgi aldý. Yapýlan lezzetli süt ikramýnýn ardýndan ziyaretçi tulumlarýný giyerek, çiftlikte bulunan bölümleri gezen ziyaretçiler, günlük 6 ton sütün üzerinde kapasiyete sahip tesise hayran kaldý. Hepsi birbirinden güzel ve saðlýklý simental hayvanlara sahip olan çiftliðin, genetik iyileþtirme konusunda Türkiye'de iddialý bir iþletme olduðuna iþaret eden Abdülmecit Bayrak, Türkiye'nin damýzlýk ýslahýnda kullanýlmak üzere Lalahan Hayvancýlýk Enstitüsü'ne, Merkez Damýzlýk Birliði'ne, Ege-Vet ve Süper Genetik Firmasý sperma üretim istasyonlarýna damýzlýk boða verdiklerini aktardý. Ýl Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'in de refakat ettiði ziyarette, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Tokat, Amasya ve Samsun'dan gelen OKA Kalkýnma Kurulu üyeleri katýldý. Çorum OKA Kalkýnma Kurulu Toplantýsý na ev sahipliði yaptý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Kalkýnma Kurulu Toplantýsý Çorum'da yapýldý. EROL TAÞKAN Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Kalkýnma Kurulu Toplantýsý Çorum'da yapýldý. Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin, Tokat Valisi Cevdet Can, Çorum Vali Yardýmcýsý Savaþ Tuncer, Tokat Gazi Osmanpaþa Üniversitesi RekToplantýya, Hitit Üniversitesi ev sahipliði yaptý. törü Prof. Dr. Mustafa Þahin, ajansýn, gelecekteki çalýþmalarýnýn daha verimhitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. li geçmesi için kurul toplantýlarýnýn önemli olmustafa Býyýk, OKA Genel Sekreteri Mevlüt duðuna vurgu yaptý. Özen ve Kalkýnma Kurulu üyelerinin katýldýðý Açýlýþ konuþmalarýndan sonra kurul divaný toplantýya, Hitit Üniversitesi ev sahipliði yaptý. oluþturuldu. Kurul divan baþkanlýðýný Tokat Tokat Gazi Osmanpaþa Üniversitesi RekGazi Osmanpaþa Üniversitesi Rektörü Prof. törü Prof. Dr. Mustafa Þahin'in açýlýþ konuþmadr. Mustafa Þahin yürütürken, divan üyeliklesýyla baþlayan toplantýda, OKA Yönetim Kururine de Tokat Ýþkur Müdürü Ýbrahim Akpýnar, lu Baþkan Yardýmcýsý Vali Ahmet Kara adýna Amasya Planlama Müdürü Muharrem Akgün toplantýya katýlan Çorum Vali Yardýmcýsý Savaþ ve Amasya OSB Müdürü Hasan Avcý seçildi. Tuncer, kurula sunum yaptý. Kurulda yer alan üyeler, kurumlarýyla ilgioka'nýn bölge geliþimine, istihdamýna, li sunumlar yaparak, çalýþmalar ve beklentileri eðitim, kültür, tarým ve sanayileþme alanýnda hakkýnda kurul üyelerini bilgilendirdi. ortaya koyduðu çalýþmalarý sýralayan Vali Yardýmcýsý Tuncer, baþarýyý çalýþmalara imza atan Derekargýn için imza atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu nun talimatýyla Çorum-Ýskilip Derekargýn Göleti nin kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanýyor. Bakanlýk tan yapýlan açýklamaya göre, Ýskilip Derekargýn Göleti projesinin kamulaþtýrma iþlemlerinin yapýlabilmesi maksadýyla gerekli kamu yararý kararý için düzenlenen olur, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu tarafýndan kendisine sunulduðu gün imzalandý. Bakan Eroðlu tarafýndan kamulaþtýrma yapýlabilmesi için olur verilen Ýskilip Derekargýn Göleti nin hizmete açýlmasý ile 3 bin 690 dekar araziye su temin edilecek. Ankara da yaþayan Çorumlular a iyi haber ile beklenen yaþam süresinde de 3. sýrada yer aldý. En büyük nüfusa sahip ilimiz Ýstanbul, 78,7 yýl olarak hesaplanan doðuþta beklenen yaþam süresi ile 4. sýrada yer alýrken, onu 77,5 yýl olarak hesaplanan beklenen yaþam süresi ile Bursa takip etti. Ýlk 5 büyük il arasýnda Ankara, 76,7 yýl ile erkeklerde en uzun yaþam süresine sahip ilimiz oldu. Ankara'yý, 76,6 yýl ile Antalya, 75,8 yýl ile Ýzmir ve Ýstanbul takip ederken, Bursa 74,9 yýl ile 5. sýrada yer aldý. Prof. Dr. Veysel Eroðlu Borsa da hububat fiyatlarý Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB), Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðdayýn kilogramý 0,769 ila 0,937 liradan satýldý. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: Ýlk 5 büyük il arasýnda Ankara, 76,7 yýl ile erkeklerde en uzun yaþam süresine sahip ilimiz oldu. Ankara'yý, 76,6 yýl ile Antalya, 75,8 yýl ile Ýzmir ve Ýstanbul takip ederken, Bursa 74,9 yýl ile 5. sýrada yer aldý. (Ç.HAK:1635) (Ç.HAK:1635) En büyük nüfusa sahip ilk 5 il içinde en uzun yaþam süresine sahip il Ankara olduðu bildirildi. Bilindiði üzere Ankara da yoðun bir Çorumlu nüfus yaþýyor. Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS), 2014 sonuçlarýna göre, Türkiye toplam nüfusu içinde, en büyük nüfus payýna sahip ilk 5 ilimizi sýrasýyla; %18,5 ile Ýstanbul, %6,6 ile Ankara, %5,3 ile Ýzmir, %3,6 ile Bursa ve %2,9 ile Antalya illeri oluþturmaktadýr. En büyük nüfusa sahip ilk 5 il arasýnda 2. sýrada yer alan Ankara, toplamda 79,4 yýl ile doðuþta beklenen yaþam süresinin en yüksek olduðu ilimiz oldu. Nüfus büyüklüðünde 5.sýrada bulunan Antalya, beklenen yaþam süresinde 79,2 yýl ile 2. sýrada yer alýrken, 3. büyük nüfusa sahip ilimiz Ýzmir, 78,8 yýl Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday 0,769 0,937 Tritikale 0,665 0,700 DÝÐER HUBUBATLAR Arpa yemlik0,646 0,656

3 CUMA 23 EKÝM

4 4 CUMA 23 EKÝM Giriþimciyim Uçuyorum 'Giriþimciyim Uçuyorum' programý etkinlikleri çerçevesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda bir konferans düzenlendi. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Genç Giriþimciler Kurulu'nun ortaklaþa düzenlediði 'Giriþimciyim Uçuyorum' etkinlikleri çerçevesinde TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Elvan Can Çabuk Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý öðrencilerine bir konferans verdi. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Çabuk, sunumunda 'giriþimcilik nedir, giriþimci kimdir, iþ hayatýnda baþarýlý olmanýn yollarý nelerdir, reel iþ hayatý için gerekli donanýmlarýn kazanýlabilmesinde okul-sektör iþbirliðine dayalý bu tür uygulamalý eðitimlerin yeri ve önemi nedir' konularýna deðindi. Çabuk, konuþmasýnda sýk sýk iþ dünyasýndan tecrübe örneklerine baþvurarak yaptýðý sunumunu, reel sektör ve sektör temsilcileriyle-üniversite iþbirliðine dayanan, özelliklede ara eleman yetiþtirmesi açýsýndan ayrýca da bir önem taþýyan Sosyal Bilimler Meslek TED Çorum Koleji Ortaokulu, Çorum Müzesi'ne gezi düzenledi. Müze de tarih turu TED Çorum Koleji Ortaokulu, Çorum Müzesi'ne gezi düzenledi. Sosyal Bilgiler dersi kapsamýnda iþlenilen 'Anadolu Uygarlýklarý' konusunun öðrenciler tarafýndan daha iyi anlaþýlabilmesini saðlayabilmek amacýyla Ekim 2015 tarihleri arasýnda Çorum Müzesi'ne gezi düzenlenmesi planlandý. Bu kapsamda 6-A, 5-C, 6-B sýnýflarý ile müzede teþhir gezisi, arabul oyunu, arkeoloji hakkýnda sunum, çivi yazýsýyla kil topraða isim yazma ve Hititler'den gelen bir gelenek olarak gerçek buðdaydan un yapma etkinliði gerçekleþtirildi. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, gezilerin diðer þubelerle devam edeceði belirtildi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan Bulut Kent Bilgi Sistemi nin açýlýþý ve imza töreni yapýldý. Belediyeler kent bilgi sistemine geçiyor Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda bir konferans düzenlendi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan Bulut Kent Bilgi Sistemi nin açýlýþý ve imza töreni yapýldý. Bulut Kent Bilgi Sistemi nin yaygýnlaþtýrýlmasý kapsamýnda Battalgazi Belediyesi ile Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý arasýnda protokol imzalandý. Ýstanbul da gerçekleþtirilen açýlýþ ve imza törenine, Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce nin yaný sýra Bulut Kent Bilgi Sistemi nin yaygýnlaþtýrýlmasý kapsamýnda yer alan belediyeler ve Battalgazi Belediyesi ni temsilen Battalgazi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yaþar Karataþ katýldý. Tüm yatýrým giderleri Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan karþýlanan Elazýð, Ardahan ve Kayseri Talas Belediyeleri ile Kýrþehir in tamamýnda pilot çalýþmasý yapýlan Bulut Kent Bilgi Sistemi, Aksaray, Amasya, Bayburt, Çankýrý, Çorum, Bolu, Düzce, Erzincan, Kütahya, Sivas ve Yozgat Belediyeleri ile Malatya nýn Battalgazi ve Yeþilyurt, Samsun un Atakum, Canik, Ýlkadým ve Tekkeköy Belediyeleri nde de yaygýnlaþtýrýlmasý hedefleniyor. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi ile Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý arasýnda protokol imzalandý. Bulut Kent Bilgi Sistemi nin faydalarý ise Saha çalýþmasý ve arþiv sayýsallaþtýrmasý karar destek sistemi kurulacak. Bina (grafik veri, numaraj, fotoðraf ve diðer öz nitelikler), ruhsat, mekansal plan, altyapý ve diðer ilgili veriler sistemde yönetilecek þekilde ücretsiz olarak toplanacak ve bütünleþtirilecek. Yerel yönetimlerin hizmet hýzý ve kalitesi artýrýlacak. Yerel yönetimlerin iþ süreçlerinin iyileþmesi ve vatandaþa nitelikli ve hýzlý hizmet verilmesi saðlanacak. Milli kaynaklarla geliþtirilen yazýlým, lisans maliyetlerini ortadan kaldýracak. Tekrarlý veya atýl donaným alýmlarýnýn önüne geçilecek. Biliþim personeli maliyetleri asgariye indirilecek. Gelir takibi ve tahsili kolaylaþtýrýlacak, yerel yönetimlerin kaynaklarý arttýrýlacak. Ülkemizde bina sayýsý bilinmediðinden emlak vergisine konu mükellef sayýsý net bir þekilde tespit edilemiyor. Yeni sistemle, güncel veriler ile vergilendirmenin de takibi mümkün olduðunda kamu gelirinde önemli artýþlar saðlanacak" ifadeleri ile açýklandý. Toplantýya Çorum dan Ahmet Yabacýoðlu katýldý. Yüksekokulu ile bu tür etkinlikler düzenlemekten çok mutlu olduklarýný ifade etti. Bu baðlamda söz konusu iþbirliðinin saðlanmasýnda katkýlarýndan dolayý Sosyal bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Temsilciliði Yönetim Kurulu, Ankara da yaþanan terör eylemi münasebetiyle Eðitim Sen ve KESK e taziye ziyaretinde bulundu. Sendikadan yapýlan açýklamaya göre, ziyarette konuþan Cihan Sendikalarý Konfederasyonu Ýl Temsilcisi, Aktif Eðitim Sen Temsilcilik Baþkaný Adem Yücel, Bu saldýrý, sadece mitinge katýlanlara deðil, birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir hayat sürmek isteyen milyonlara da yapýlmýþtýr. Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çýkmak isteyenlere yapýlmýþtýr. Milletimiz yüksek ferasetiyle, birlik ve beraberliðimizi zedeleyecek söylem ve eylemlere fýrsat vermeyeceði gibi kin ve nefret söylemleriyle halkýmýzý kutuplaþtýrmaya çalýþanlara gerekli cevaplarý demokratik ortamlarda verecektir. Allah milletimize ve insanlýða benzer acýlarý bir daha yaþatmasýn. Iþýk'a teþekkür eden Çabuk, öðrencilerin giriþimcilik ruhunu kazanmasý için SBMYO ile birlikte Ýl Genç Giriþimciler Kurulu olarak her türlü çalýþmaya hazýr olduklarýný kaydetti. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Öðretim Görevlisi Ömer Faruk Karakaþ ise eðitimöðretim sezonunda reel sektör temsilcilerinin bilgi ve tecrübe birikimlerinin okula, hocalara ve öðrencilere bir takým saha çalýþmalarý ile taþýnacaðýný ifade etti. Karakaþ, sunumundan dolayý TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Çabuk, Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý Öðretim görevlileri ve öðrencilerine, etkinliklerin planlanmasý ve gerçekleþtirilmesinde katkýlarýndan dolayý Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk'a teþekkür etti. Ýþ hayatýnýn en temel iki yasaðý: haksýzlýk ve haram Mahmut Tökel Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi'nin Düþünce Seminerinde bu hafta Sorumluluk Bilinci ve Ýþ Ahlâký konusu iþlendi. Semineri Eðitim -Bir - Sen ve Memur- Sen Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mahmut Tökel verdi. Allah insaný saf ve temiz olarak cismani ve ruhani tarafý olan eþrefi mahlukat olarak yaratmýþtýr. Ýnsan mutlak iyi olmasa da kötü de deðildir. Ýyiye ve kötüye meyyal olmakla birlikte hayra daha yatkýndýr diyerek konuþmasýna baþlayan Tökel, konuþmasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti; Ýnsan yaptýðý iþin hakkýný vermeli. Yaptýðým yanýma kâr kalýr inancýnýn insaný kötü yola iteceði unutulmamalýdýr. Hiçbir þey alternatifsiz deðildir. Mezarlýklar yerimiz doldurulamaz denilen insanlarla doludur. Ýþi kendisine nimet bilen kiþi iþiyle hava atmayý býrakýp iþinin hakkýný verir. Gerçek mutluluk aldýklarýmýzla deðil verdiklerimizle ölçülüdür. Ýþ ahlakýnýn en önemli ayrýntýlarýndan biri eleþtirene deðil övene dikkat etmektir. Övülen ve kibir halisi içine sürüklenen insan dikkatli olmalýdýr. Zira alkýþla gelen felaket, eleþtiriyle gelen sondan her zaman daha kahredicidir. Ýslam dini tembellik ve miskinliði yermiþ, çalýþmayý ve üretmeyi meþru görmekle kalmamýþ, çok makbul görmüþ ve her surette teþvik etmiþtir. Çalýþma ödevini yerine getirip rýzkýný aramayan insan, hem ilahi yaratýlýþa ters davranmýþ hem de ilahi buyruða itaat etmemiþ olur. Ýslâm iþ ahlâkýný özetleyen iki temel kavramýn haramdan sakýnmak ve helal kazanç olduðunu söylemiþtir. Ticaret yapmak, mal kazanmak, servet sahibi olmak meþru ve makbuldür, fakat bunlarýn hiçbir aþamasýnda haksýzlýðýn dolayýsýyla haramýn bulunmamasý gerekir. Haksýzlýk ve haram, iþ hayatýnýn en temel iki yasaðýdýr. Müslüman daha fazla kazanma hýrsýyla ve hatta daha fazla kazanýp bunun bir kýsmýyla daha fazla iyilik yapmak, daha fazla sadaka ve zekat vermek, daha fazla öðrenciye burs vermek, daha fazla fakir ve yoksula yardýmda bulunmak gibi iyi niyetlerle de olsa kazancýna haksýzlýk ve haram bulaþtýramaz, haksýz ve haram yollarla servet edinemez. Kiþi, yaptýðý iþi iyi bilmeli, yeterince bilmiyorsa bir an önce eksikliklerini gidermeli, iþi konusunda uzmanlaþmalýdýr. Ayrýca o iþle ilgili her türlü mal ve bilgi gibi hususta kendisine güvenilir olmalýdýr. Karþýlýklý soru cevap þeklinde geçen seminer, sorumluluk bilincinde ve iþ ahlâkýna riayet eden, güvenilir bir insan olunmasý temennisiyle sona erdi. Sorumluluk Bilinci ve Ýþ Ahlâký konulu semniner düzenlendi. Taziye ziyareti Aktif Eðitilmciler Sendikasý Eðitim Sen ve KESK e taziye ziyaretinde bulundu. Hepimizin, tüm milletimizin baþý saðolsun. dedi. MÜCADELEMÝZÝ ÝNATLA SÜRDÜRECEÐÝZ KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ertuðrul Alper ve Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ise, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, Acýmýz çok büyük, yastayýz. Yaþam için, barýþ için mücadelemizi inatla sürdüreceðiz, saðlýklý, huzurlu bir ülkede yaþam mücadelemiz devam edecektir. Kardeþlik sloganlarýmýz silahlarýn sesini boðacaktýr. dediler. Hayrettin Karaman Ýslam Ticaret Hukuku Kongresi Ýslam Ticaret Hukuku Kongresi (Günümüzdeki Meseleler) Ekim arasýnda Konya Dedeman Otel'de yapýldý. Hazýrlýk, hizmetler, yönetim ve organizasyon eksiksiz idi, emeði geçenleri tebrik ediyor, Allah cümlesinden razý olsun diyorum. Birinci gün Ýslami Ticaret ve Faiz konulu bir açýþ konferansý verdim. Protokol konuþmalarý arasýnda Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in, Dünya Ýslam Alimleri Birliði Baþkan Vekili Karadâðî'nin, I. ve II. Kongre'ye emek veren Prof. Dr. Mehmet Bayyiðit'in konuþmalarý faydalý ve ümit verici konuþmalardý; bunlarýn yayýnlanacaðýný umuyorum. Konferansýmda þu hususlara temas ettim: Laik bir ülkede ve kapitalizmin egemen olduðu bir dünyada Ýslâmî ticaretin problemleri. Ülkemizde faizsiz bankalarýn 1985'ten beri kuruluþunun ve olgunlaþmasýnýn devam ettiði, bugüne kadar bu bankalara 'faizsiz veya Ýslâmî bankalar adýný bile vermediklerini, mevzuatýndaki bazý sakatlýklarý ýslah edemediklerini örnek olarak zikretmek suretiyle çekilen güçlükler. Kâmil manada Ýslâmî ticaret ve tam manasýyla faizsiz bir ekonomi için her þeyden önce Müslümanlarda bir zihniyet deðiþikliðinin þart olduðu, bunun da genel bir Ýslâmî ahlak eðitimi ile elde edilebileceði. Faizden vazgeçilmediði ve yoksullarýn ve yoksunlarýn ihtiyaçlarýný ve asgari menfaatlerini hesaba katmaksýzýn azami kâr, sýnýrsýz zenginlik peþinde koþulduðu sürece dünyamýzýn sosyal krizlerden ve anarþik olaylardan salim kalamayacaðý. Allah Teâlâ'nýn her türlü nimeti ve bütün ihtiyaç maddelerini bolca verdiði, en son ve en kâmil dini de Sevgili Peygamberi'nin (s.s.) rehberliðinde bahþettiði Ýslam dünyasýnýn bugünkü halinden Müslümanlarýn sorumlu olduklarý, beyan ve maksadýyla dine dönmeden ve bir þekilde birlik kurmadan baþlarýnýn beladan, hallerinin zilletten kurtulamayacaðý Söz uzadýðý için planýmda bulunduðu halde orada temas edemediðim bir konu da mevcut para sistemidir. Dünyanýn karþýlýksýz, ölçüsüz ve kontrolsüz kâðýt para sisteminden çýkmasýnýn, dolarýn rezerv para olmasýna son verilmesinin, bunlardan önce ve sonra Ýslam ülkelerinin en azýndan kendi aralarýnda ortak ve saðlam bir paraya kavuþmalarýnýn zaruri olduðuna inanýyorum. Bu ve takip den birkaç yazýda belli konulara ait oturumlarýn sonuç bildirgesini özetleyerek verecek, katýlmadýðým yerler olursa onlara da iþaret edeceðim. Faiz Oturumu: 1.Borç Yapýlandýrýlmasý Vade çerçevesinde bir yapýlandýrma Ýslam hukukundaki te'cil ve ta'cil terimleriyle ifade edilebilir. Te'cil, ya daha baþtan peþin doðan ya da vadesi geldiði için peþin hale gelen para borcunun vadeye baðlanmasý veya vadeli borcun vadesinin uzatýlmasýdýr (öteleme). Ta'cil ise vadeli borcun vadesinden önce (erken) ödenmesi demektir. Borcun taksitlendirilmesi de yapýlandýrma kapsamýnda bir iþlem sayýlýr. Borcun miktarýna dokunmadan tek baþýna vadenin uzatýlýp kýsaltýlmasý veya taksitlendirme bir problem teþkil etmez. Asýl mesele vade üzerindeki deðiþikliðin borcun miktarýna yansýtýlmasýdýr. Borcun erken ödenmesi karþýlýðýnda borç miktarýnda indirime gidilmesine cumhur cevaz vermemekle birlikte Ýbn Abbâs, Neha'î, Ebû Sevr, ÝbnTeymiyye, ÝbnKayyim el-cevziyye ve ÝbnÂbidîn gibi alimler caiz görmüþlerdir. Kurulumuz, Ýslam Fýkýh Akademisi'nin belli þartlarla kabul ettiði bu ikinci görüþe katýlmaktadýr. Borcun vadesinin uzatýlmasý karþýlýðýnda borç miktarýnýn artýrýlmasý ittifakla haram sayýlmýþtýr. Ödeme acziyetinden kaynaklanan temerrüd halinde borç miktarýnda artýþa gidilmemesi tercihe þayan olmakla birlikte alacaklýnýn ýsrarlý talebi durumunda enflasyon farký borca yansýtýlabilir. Bu fark, meþru olamayan mal ve hizmetlerden arýndýrýlmýþ bir endeksi esas alan çekirdek enflasyona göre belirlenmelidir. Bu çerçevede borç yapýlandýrmasýna cevaz verilirse taraflarýn haksýzlýða uðramasý önlenmiþ olur. Zira ilgili ayet hiçbir tarafýn zulme uðratýlmamasýný öngörmektedir. Devam edeceðim.

5 Genç polise hüzünlü veda Görevli olduðu Çorum da kalp krizi geçirerek vefat eden Bandýrmalý polis memuru Murat Gezer, Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetimi, Eczacý Odasý yönetimine hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan, Oda Sekreteri Hakký Koþar, Oda Saymaný Mehmet Çetinkaya ve Yönetim Kurulu üyesi Murat Metin in katýldýðý ziyarette, Eczacý Odasý Baþkaný Sönmez Çalýþkan ve yönetimine hayýrlý olsun dilekleri iletildi. memleketinde son yolculuðuna uðurlandý. 38 yaþýndaki polis memuru Murat Gezer için Bandýrma Genç polis için tören düzenlendi. Emniyet Müdürlüðü nde tören düzenlendi. Yaðmur altýnda yapýlan törende Bandýrma protokolü hazýr bulundu. Müftülük görevlisi Fatih Taban ýn yaptýrdýðý dua sonrasý, Gezer in na þý meslektaþlarýnýn omuzlarýnda cenaze namazýnýn kýlýnacaðý Haydarçavuþ Camii ne götürüldü. Gezer, öðleyin kýlýnan cenaze namazýný müteakip topraða verildi. Gezer, 2001 tarihinde polis memuru olarak Amasya da göreve baþladý. Daha sonra Sivas ve Çorum da vazife yapan Gezer, evli ve iki çocuk babasýydý.(ýha) SMMMO dan hayýrlý olsun ziyareti SMMMO yönetimi Eczacý Odasý yönetimine hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Sohbet havasýnda geçen ziyarette Eczacý Odasý Genel Sekreteri Ecz. Olcay Çorumlu, Sayman Ecz. Feyzullah Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyesi Ecz. Senem Deveci Aksoy da hazýr bulundu. Emniyet ve Milli Eðitim Müdürlüðü'nce özel çocuklara özel etkinlik düzenlendi. CUMA 23 EKÝM Özel çocuklara özel etkinlik BURAK YALÇIN Emniyet ve Milli Eðitim Müdürlüðü'nce özel çocuklara özel etkinlik düzenlendi. Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi bahçesinde gerçekleþtirilen etkinlikte özel çocuklarýn tanýþmasý ve iletiþim köprüsü kurmalarý amaçlandý. Programa Emniyet Müdür Yardýmcýsý Ahmet Özkara, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin, Özel Özel çocuklar gönüllerince eðlendi. Eðitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocuklarý Türkiye Özel Sporcular Spor Eðitim ve Rehabilitasyon Derneði (TÖSSED)tarafýndan Denizli'de düzen- Koruma Derneði Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý, özel çocuklar ve aileleri katýldý. lenen atletizm yarýþmasýnda dereceye giren Elif Fuçular ve Hüsniye Ulusoy'a ödüllerini Emniyet Müdür Yardýmcýsý Ahmet Özkara ve Milli Eðitim Müdür Yardým- Fatmanur Akgül ve Hayat Eker isimli öðrencilerin þarkýlar seslendirmesi ile baþlayan etkinlik, balon patlatmaca ve palyaço gösterisi ile devam etti. Balon patcýsý Yahya Çoban verdi. latmaca oyununda öðrenciler neþeli dakikalar yaþadý. Etkinlik sonunda çocuklar aileleri ile birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. Eczacý Odasý yönetimi, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur u ziyaret etti. Eczacý Odasý ndan iade-i ziyaret Çorum Eczacý Odasý yönetimi, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur ve Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Tülay Uzel e iade-i ziyarette bulundu. Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ecz. Sönmez Çalýþkan, Genel Sekreter Ecz. Olcay Çorumlu, Sayman Ecz. Feyzullah Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Senem Deveci Aksoy un katýldýðý ziyaretlerde Ziyarette, saðlýkla ilgili geliþimler ve sorunlar üzerine fikir alýþ veriþinde bulunuldu. Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Tülay Uzel e iade-i ziyarette bulunuldu.

6 6 CUMA 23 EKÝM Mücadeleye devam, iþleri bitecek AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki, 40 yýldýr devam eden terörle mücadelede olaylarýnda son aþamaya gelindiðini belirterek, Bu adamlarla mücadeleden baþka çare yok. Bu 40 yýldýr sürüyor. Son bir aþamaya geldi. Eðer bir aya daha bu iþi sýkýca devam ettirirsek inþallah bitecek gibi görünüyor dedi. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Özhaseki, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Çorum un Sungurlu ilçesine geldi. AK Parti Çorum milletvekili Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile birlikte Sungurlu Ticaret Borsasý ný ziyaret eden Özhaseki, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Ankara daki saldýrýya iliþkin de deðerlendirmelerde bulunan Özhaseki, HDP yi sert bir dille eleþtirdi. Terör olaylarýnýn dün baþlayýp, bugün devam eden bir olay olmadýðýna dikkat çeken Özhaseki, Kýrk yýldýr bu belayý çekiyoruz. Tam 9 baþbakan, 7 cumhurbaþkaný deðiþmiþ bu arada. Terör dün baþlayýp da bugün devam eden bir þey deðil. Kýrk senedir neredeyse bu iþ devam ediyor. Eskiden buraya yatýrým yapýlmýyor, insanlara baský yapýlýyor, dili konuþturulmuyor, bundan dolayý da gençler daða çýkýyor diye bir söylem söylenirdi. Son yýllýk iktidar döneminde bunlarýn hiç birisi kalmadý. Ýyi yatýrýmlar yapýldý, teþvikler verildi, her türlü yatýrým yapýlýyor oraya. Dilini konuþmak istiyorsa konuþuyor. Ben Kürdüm kardeþim diye çok rahat bir þekilde diyebiliyor. En tabi insan olmaktan kaynaklanan hakký ne varsa son senedir veriliyor. Bundan sonra ne isteniyor? Niye daða çýkýlýyor? Bundan sonrasý ihanet. Dilini konuþuyorsun, iþkence yok. Yatýrým yapýlýyor her þey orada istenildiði gibi yoluna giriyor. Ama sen hala silahlý bir vaziyette daðda geziyorsan kesinlikle sen birinin piyonusun. Birileri seni kullanýyor. O zaman buna da hiçbir þekilde Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri izin vermez. Son 3-4 aydýr da yaþanan bu. Daha önce aðlýyordunuz, þunlar yapýlmýyor diyordunuz yaptýk kardeþim diyoruz. Þimdi ne oluyor? Þimdi hala bunlar söyleniyorsa bunlarýn amacý Türkiye'yi bölmek, bir parça koparmak, kafalarýnda AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki,Sungurlu Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Mehmet Özhaseki, gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Gençlerden destek istediler AK Parti Ýl Yönetim Kurulu bayan üyeleri, seçim çalýþmalarýna gençlerle devam etti. Labarna Cafe'de üniversiteli kýz öðrenciler ile bir araya gelen AK kadýnlar gençlerden destek istedi. Partiden yapýlan açýklamaya göre, programda konuþan Ýl Baþkan Yardýmcýsý Meryem Demir, 1 Kasým seçimlerinin Türkiye için çok önemli bir seçim olduðunu ifade ederken, 1 Kasým seçimlerinde gençlerden AK Parti'ye destek istedi. Ýl Yönetim Kurulu üyesi Sümeyye Esenyel de, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu bayan üyeleri, seçim çalýþmalarýna gençlerle devam etti. AK Partili kadýnlar seçim ziyaretlerini evlerde sürdürdü. kurduklarý Ýsrail'in de desteklediði bir devlet oluþturmak ve orada kanayan bir yara, çýban. Buna da asla izin vermeyiz. Son 3, 4 aydýr etkili bir þekilde bu mücadele sürüyor. 2 bin 500'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Þimdiye kadar en büyük belki de onlarýn güç kaybý bu dedi. Terör örgütünün silah býrakýncaya kadar mücadelenin devam edeceðini vurgulayan Özhaseki, bunun baþka çaresinin olmadýðýnýn altýný çizdi. HDP nin Güneydoðu da rakip olarak bir tek AK Parti yi gördüðünü anlatan Özhaseki, Baþka parti yok ki. MHP'nin Güneydoðu'daki oy oraný yüzde 1,5. CHP'nin Tunceli'yi çýkartýrsanýz yüzde 1,5, 2. Tunceli'yi koyarsanýz yüzde 3,5 ediyor. Yoklar hiçbirisi orada. Güneydoðu'da kimse yok orada. Bunlar bitmek üzere. Hakikaten belleri kýrýldý. Þaka deðil. Kýmýldayacak halleri kalmadý. Eskiden 100 kiþiyle gidip karakol basarlardý. Þimdi kalleþçe adice uzaktan mayýn patlatýyorlar. Kalleþçe yapýyorlar. Tek yaptýklarý bu. Güçleri bitti bunlarýn. Gösteri yapmak istiyorlar sokaða toplanan yok. Artýk millet de arkalarýnda deðil bunlarýn. Siz diyorlar buradan çekilirseniz bizi çakallarýn önüne atmýþ olursunuz. Burada mücadele eden bizleriz bize destek verin bizler burada ayakta kalalým bunlarýn zaten biz pilini bitiriyoruz diyorlar ifadelerini kullandý. Ankara daki terör saldýrýsýyla ilgili de açýklamada bulunan Özhaseki, Niye bu dönemde bomba. Mit müsteþarlarýndan Mahir Kaynak ýn iddialý bir sözü vardý. Bir patlama olduðunda kime yarar kime zarar verir bunu sorun cevabý bulursunuz diyor. Seçime gün kala bomba patladý. Kime zarar verir. Ýktidarda olan partiye zarar verir. Ýktidarda kim var. AK Parti. CHPolsa, patlama olmasýný ister mi? MHP olsa ister mi? kimse iktidarda iken patlama olmasýný istemez. Kime yarar orada baþlar sorusu. Diyarbakýr da bomba patlattýlar HDP nin barajý aþmasý için. Þuandaki bombanýn da büyük ihtimalle en büyük sebebi AK Parti'nin tek baþýna iktidara gelmesini engellemek. Akþam HDP nin eþ baþkan danýþmaný tweet atýyor. 'Orada bomba patlayacak' diyor. Ertesi gün bomba patlýyor, 7 dakika sonra Selahattin efendi ortaya çýkýyor bunun sorumlusu devlet diyor. Devletten kastý kim polis koydu. Asker koydu. Oda katili hemen buluyor. Kýsa bir süre sonra seçim arabasý geliyor üstüne çýkýyor nutuk atýyor HDP ye oy verin diyor. Ýþ çok açýk belli. Bu oyunlara gelmemek lazým. Bunlarýn dilinde barýþ, kardeþlik, özgürlük var ama içlerinde hiç yok. Bunu söyleyen adamlar Güneydoðu da gidiyor döve döve oy alýyorlar. Binden fazla sandýkta silme oy alýyorlar. Hiç iptal yok. 7 haziran seçimlerinde köylere gidiyorlar AK Parti ye ne kadar oy çýkarsa o kadar kiþiyi öldüreceðiz' diyorlar. Bu nasýl insaftýr? Bu ne eþitlik, özgürlük, barýþlýk laflarý üst üste gidiyor. Bunlarda ne din, ne iman, ne Allah korkusu var. Batýya geliyorlar özgürlükçü kesiliyorlar. Malum medyaya çýkýyorlar türküler çýðýrýyorlar. Onlarda destekliyorlar. Böyle bir gariplik için gidiyoruz seçimlere. Sandýklarýn birleþtirilmesini istedik YSK onu da reddetti" þeklinde konuþtu. Özhaseki, "Bu seçimlerde baskýyla bir þey yapabilirler. Haram oy bunlar. Zehir zýkkým olsun. Sýký tedbirler devam ettikçe bu biter arkadaþlar kesin biter. Ülke huzura erer, herkesin önü açýlýr. Allah dileyelim istikrar ve gülü bir iktidar çýksýn sözleriyle konuþmasýný tamamladý.(ýha) "Geleceðin yöneticileri siz gençler olabilirsiniz. Genç bir birey olarak ülke meselesine, davamýza sahip çýkmanýz gerekiyor. 13 yýldýr istikrarý görüyoruz. 7 Haziran'dan sonraki süreci de gördük. Gençler olarak sadece kendimizi deðil ülkemizi ve ilimizi düþünmeliyiz. Fikirler projeler üreterek ülkemizin geliþmesine katký saðlamalýyýz" dedi. Ýl Yönetim Kurulu üyesi Semra Aydýn da, "Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra bizler gençlerimizin eski Türkiye tanýmýnýn ne olduðunu bilmediklerini ve bunun öðretilmesi, öðrenilmesi için yapýlmasý gerekenleri tek tek konuþtuk. Öðrencilerimize 'okuyun, dünya ve ülke gündemini takip edin tavsiyesinde bulunduk. þeklinde konuþtu. EV EV GEZDÝLER AK Parti Çorum Ýl Yönetim Kurulu bayan üyelerinin Çorum'daki seçim çalýþmalarý aralýksýz devam ediyor. Bir yandan esnaf ve dernek ziyaretlerini sürdüren AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Bayan üyeleri, bir yandan da ev ziyaretlerine katýlarak bayanlarla buluþuyor. Ziyaretlerinde bayanlarla sohbet ederken bir yandan sorun ve isteklerini dinleyen AK Partili kadýnlar, bir yandan da 1 Kasým seçimlerinin Türkiye için çok önemli bir seçim olduðunu ve 1 Kasým seçimlerinde Ak Parti'ye destek vermeleri istiyorlar. Ziyaretlerde kendilerine gösterilen yakýn ilgiden duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýl Yönetim Kurulu üyesi Semra Aydýn, ziyaret sonunda kendilerini sýcak ve ilgi ile karþýlayan bayanlara teþekkür etti. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Doç. Dr. Selçuk Özdað, Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlenen konferansta gündemi gdeðerlendirdi. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla Ýliþkilerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Doç. Dr. Selçuk Özdað, STK temsilcileri ve partilileriyle buluþtu. En büyük tehlike PKK ve paralel Doç. Dr. Selçuk Özdað EROL TAÞKAN AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Doç. Dr. Selçuk Özdað, Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlenen konferansta, Müslüman coðrafyada türlü oyunlar sahnelendiðini, özellikle Müslüman coðrafyanýn ümit baðladýðý Türkiye nin ilerleyiþinin engellenmeye çalýþýldýðýný belirterek, PKK ve paralel yapýyý Türkiye için en tehlikeli örgütler olarak iþaret etti. Çok sayýda STK temsilcisinin de yer aldýðý konferansa AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve partililer katýldý. Tarihsel süreç içerisinde kurulan imparatorluklardan örnekler veren Selçuk Özdað, dünyada 5 büyük imparatorluk kurulduðunu ve bunlardan üçünün Türkler tarafýndan kurularak yýllarca hüküm sürdüðünü belirterek, Türkiye de baþbakan olacak insanlarý hep korkuttular. Kim kortusursa, siyasetin patronu odur. Fakat bu ülkede bir tersane iþçisinin oðlu çýktý ve 9 seçim kazanarak milletin gönlünde yer etti. dedi Aralýk operasyonlarýyla bazý çevrelerin siyasete müdahale etmek ve yönetmek istediðini dile getiren Özdað, Ordu ellerinde, emniyet ellerinde, yargý ellerinde, sermaye ellerinde 100 milyar dolar para Amerika'dan bir uçak kalkacak o adam gelecekti siyaseti dizayn edecekti. Ettirmemek lazým. Sandýkla gelenler sandýkla giderler darbecilerden ne farkýn olur o zaman? O zaman kirli ve þantajcý medyadan, sermayederlerden ne farkýn olur. Bunu yapmak istediler Türkiye'de ama birileri milletle beraber direndi diye konuþtu. Her seçimden zaferle çýkan AK Parti nin katýldýðý 10. Seçimde de birinci parti olduðunu hatýrlatan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Özdað, Þimdi baþka bir siyaset mühendisliði ile geldiler. CHP yüzde 30 oy alsa biþey olmaz, MHP yüzde 20 olsa biþey olmaz ama HDP barajý aþarsa 4 partili meclis olursa Anayasa'yý deðiþtiremez dediler. Olmamasý içinde çalýþýyoruz dediler. Anayasa'yý deðiþtirmesin, tek baþýna iktidar olmasýn dediler. 258 milletvekili çýkardýk, tek baþýna iktidar olamadýk. Bizimde öz eleþtiriye ihtiyacýmýz vardý. Eleþtirilere kulak vermemiz gerekiyordu. Rehavete kapýldýk. Sandýða gitmedik. Bir sürü insan sandýða gitmedi ifadelerini kullandý. 7 Haziran öncesi AK Parti nin önünün HDP ile kesildiðini anlatan Özdað, HDP, PKK'nýn uzantýsýdýr. Hiç Türkiye nin partisi falan deðildir. Onlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep iki þeyin hayaliyle yanýp tutuþuyorlar. Bir özerklik, iki Kürdistan. Yerel yönetimlerde özerkliðe baþladýlar. Hakkari Belediyesi'de özerk Çorum Belediyesi'de özerk.belediye baþkaný burda. Ýstediði harcamayý yapar Sayýþtay gelir denetler. Yerel halklara özerlik demeye baþladýlar. Güneydoðu'da, Doðu Anadolu'da Kürtler, Araþplar, Yezidler beraber yaþarlar. Malazgirt'ten bu yana Müslümanýz, kardeþiz. Cumhuriyet kurulduðundan beri ayný ülkenin vatandaþlarýyýz. Türkiye'de herkes ne çile çektiyse eþit çekti. Özgürlükleri geniþletmek için her türlü çalýþmayý yaptýk. Bunlar yerel halka deðil, PKK yý destekleyenlere özerklik istiyorlar. Barýþ süreci çözüm süreci baþlamadan önce insanlarý kaçýrýyorlardý terk edin buralarý diyorlardý çözüm sürecinde de insanlarý haraca baðladýlar 45 bin kiþi Kuzey Irak'a gitti. PKK adil bir örgüt olsaydý, Kürtlerin hakkýný savunsaydý 45 bin kiþi Barzani'ye sýðýnýr mý. Bu zalim bir örgüt, marksist, leninist bir örgüt. Özerlik ilan edemezler, Kürdistan kuramazlar ama Türkiye'yi meþgul ederler. Biz PKK ile dövüþmüyoruz, biz PKK'nýn içerisinde bulunan devletler dövüþüyoruz. PKK onlarýn vekaletiyle dövüþüyor. Ýntikam almak istiyorlar. Ellerine fýrsat geçse bizi kör testere ile kesecekler. Gezi,Kobani olaylarýný hatýrlayýn. Sandýkta yapamadýklarýný sokakla yapmak istiyorlardý. Türkiye eski Türkiye deðil dedi. HDP, PKK ve KCK'nýn iyi takip edilmesini isteyen Özdað, konuþmasýnda þunlarý söyledi; Türkiye için en büyük tehlike PKK ve paralel yapýdýr. Güneydoðu'da yatýrýmlara hayýr dediler. ana dilde eðitim dediler herþey serbest. Kimsiniz ne istiyorsunuz özerlik istiyorlarmýþ. Vermeyeceðiz. Kürdistan istiyorlarmýþ asla olmayacak. Ay yýldýzlý bayraðýn yanýnda yeni bir bayrak dalgalanmayacak. Vatan topraklarýna hiçbir zaman Türkiye demiyorlar. Fýrat'ýn öteki tarafý Kürdistan olacakmýþ bu tarafta ortak yaþayacakmýþýz. Yok öyle. Türkiye bir bütündür. Her dil konuþulacak, her dil öðrenilecek. asimilasyon yok. Bu topraklarda resmi dil her zaman Türkçe olacaktýr. Kargý ya 243 konut Kargý TOKÝ 243 konut projesi ihale ediliyor Kargý ilçesine yapýlmasý planlanan 243 konut, Ticaret Merkezi ve Cami Projesi, Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýnca 14 Aralýk Pazartesi günü yapýlýyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Projelerimizi tek tek gerçekleþtirmeye devam ediyoruz. Geçtiðimiz hafta Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanemizin açýlýþýný gerçekleþtirdik. TOKÝ için belirlenen arazi baþka bir kurumumuza tahsisliydi. Önce o kurumun tahsisinin kaldýrýlmasýný daha sonra da Milli Emlak Genel Müdürlüðünden alanýn bedelsiz olarak Ýdaremize devrini talep ettik. Hastane açýlýþýnda da tahsis Olur'unu Baþbakanlýk'tan aldýðýmýzý müjdesini vermiþtik. Bu süreçler devam ederken ihale hazýrlýklarýný da tamamlamýþtýk. Bugün de ihale tarihin aldýk. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Uslu ayrýca; Osmancýk TOKÝ 2.Etap Konut Projesi için m2 arazi ile Hitti Üniversitesi Kargý ilçesine yapýlmasý planlanan 243 konut, Ticaret Merkezi ve Cami Projesi, 320 Konut Projesi için de m2 arazinin bedelsiz devir onayýnýn Baþbakanlýktan çýkarýldýðýný, Sungurlu TOKÝ 2.Etap m2 arazinin bedelsiz devri için Baþbakanlýk onayýnda olduðunu söyledi. TOKÝ'nin Çorum Merkez, Osmancýk, Sungurlu, Dodurga, Boðazkale, Ortaköy, Bayat, Uðurludað ve Mecitözü ilçelerinde planladýðý projeler için anket, talep toplama, taslak proje, ihale hazýrlýklarý vb. çalýþmalarýn da devam ettiði kaydedildi. TOKÝ Kargý'da 2+1 ve 3+1 olmak üzere 243 Konut, Ticaret Merkezi ve Cami yapýmýný saðlayacak. Tahmini konut fiyatlarýnýn 2+1 konutlar için ortalama fiyatý TL (4.000-TLBaþvuru Bedeli, %12 peþinat ve 180 ay vadeli), 3+1 konutlar için ortalama fiyatý TL (6.000-TL Baþvuru Bedeli, %15 peþinat ve 120 ay vadeli) olarak belirlendiði kaydedildi.

7 Ben Çorum un ablasý, Ceylan aðabeyi AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, kendisinin Çorum'un ablasý, Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan'ýn ise Çorum'un aðabeyi olduðunu söyledi. Milletvekili Kurt, AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli ve AK Partili kadýnlar tarafýndan organize edilen istiþare toplantýsýna katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, Alyans Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýda kýsa bir konuþma yapan Kurt, mikrofonu Milletvekili Adayý Ceylan'a teslim edip Bayat ilçesine geçti. Salona giriþte öðretmeni Mücella Cenan'ý gören ve elini öpen Kurt duygulu anlar yaþadý. Kurt daha sonra Milletvekili Adayý Ceylan ile birlikte emekli öðretmenler Mücella Cenan, Mehmet Tatlýsu ve eþi Gül Tatlýsu ile hatýra fotoðrafý çektirerek aný ölümsüzleþtirdi. BEN ÇORUM'UN ABLASIYIM, CEYLAN DA AÐABEYÝ AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, toplantýda yaptýðý konuþmada kendisinin Çorum'un ablasý, Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan'ýn da Çorum'un aðabeyi olduðunu söyledi. Kurt, 1 Kasým seçimlerinin ülkenin geleceði için çok önemli olduðunu belirterek, "Bize bir can daha katýn. Bir can daha katýn ki kandan beslenenlerden hesap soralým, analara gözyaþý döktüren terör belasýnýn kökünü kurutalým" dedi. Seçimlere el birliði ile hazýrlandýklarýnýn altýný çizen Kurt, "Hizmet yaparken kimseyi ayýrmayacaðýz. Ben Çorum'un ablasýyým, Ahmet Sami Ceylan da aðabeyidir. Ceylan, teþkilatýn içerisinden gelmiþ bir kiþi olarak kadýnlara her zaman önem verdi, destekledi. Ýlk günkü aþkla, hep birlikte, ayný heyecan ve dinamizm içinde çalýþmalarýmýzý sürdürerek yine partimizi tek baþýna iktidar yapacaðýz. Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. BU DAVANIN LOKOMOTÝFÝ KADIN- LARDIR AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Türkiye'de son 13 yýlda AK Parti hükümeti ile birlikte, Atatürk'ün dediði gibi egemenliðin kayýtsýz þartsýz milletin olduðunu belirterek, "Devletin yönettiði milletten, milletin yönettiði devlet haline geldik" dedi. Milletvekili Adayý Ceylan, AK Parti Kadýn Kollarý tarafýndan düzenlenen sohbet toplantýsýnda kadýnlara seslendi. Ýnci Restaurant'ta düzenlenen toplantýya AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Ýl Genel Meclis Üyesi Yurdanur Özzehinli ve çok sayýda kadýn katýldý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Ýl Kadýn Alyans Düðün Salonu'nda istiþyare toplantýsý düzernlendi. Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, 1 Kasým seçimlerinden zaferle çýkmak için el ele, gönül gönüle çalýþtýklarýný belirtti. AK Parti ile birlikte kadýnlarýn siyasette aktif olarak var olmaya baþladýðýný vurgulayan Pehlivan, "Geçmiþ yýllarda baþörtülü olduðumuz için üniversite kapýlarýna ya perukla, ya da aðlayarak girmek zorunda kalýyorduk. Artýk baþörtüsü yasaðý kalktý. Bu özgürlüðü partimizin kurucusu, eski baþbakanýmýz, Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a borçluyuz" dedi. Milletvekili Adayý Ceylan ise, 1 Kasým seçimlerinin önemi üzerinde durarak, kadýnlarýn aktif desteðini istedi. 1 Kasým seçimlerinin Türkiye için bir milat olduðunu anlatan Ceylan, "1 Kasým'da ya istikrar, güven ve huzuru seçip yolumuza devam edeceðiz ya da eski günlerimize geri döneceðiz. ifadesini kullandý. "Kadýnlar bu davanýn lokomotifidir. Sizlerin bu davanýn bugünlere gelmesinde, AK Parti'nin 13 yýldýr iktidarýný sürdürmesinde büyük emek ve katkýlarýnýz var" diyen Ceylan, bu katkýnýn artarak devamýný istedi. GEREKLÝ DERSÝ ÇIKARDIK Türkiye'nin durmaya, tökezlemeye hakkýnýn olmadýðýný son 4 aydýr yaþananlardan öðrendiklerini belirten Ceylan, 4 aydýr yaþanan sorunlardan gerekli dersleri çýkardýklarýný ifade etti. Türkiye'nin güçlenmesinden, kendinden emin bir þekilde ilerlemesinden bazý çevrelerin rahatsýz olduðunu, bu durumun birilerinin hoþuna gitmediðini açýklayan Ceylan, terör belasýnýn yeniden hortlatýldýðýný kaydetti. Ceylan, AK Parti'nin 13 yýllýk iktidarý boyunca gerçekleþtirdiði kazanýmlara sahip çýkýlmasý gerektiðini belirterek, kazanýmlarýn devamý için AK Parti'nin yeniden, tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðini söyledi. Türkiye'nin son günlerde zor bir süreç yaþadýðýný, gerek ekonomik gidiþat, gerek terör sorunu, gerekse istikrardaki týkanýklýk nedeniyle birtakým sorunlar yaþandýðýný anlatan Ceylan, bu süreçte millet olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, kenetlenmemiz gerektiðini bildirdi. Ceylan, bu sýkýntýlý dönemin ancak AK Parti ile atlatýlabileceðini vurguladý. TERÖRÜN KÖ- KÜNÜ AK PARTÝ KA- ZIR 3 yýldýr Türkiye'de terör olaylarý yaþanmazken, analarýn gözyaþlarý dinmiþken, þehit haberleri artýk gelmiyorken düþman çevrelerin tekrar harekete geçerek terörü ülkemizin baþýna bela ettiðini sözlerine ekleyen Ceylan, çözüm sürecinin kýymetini bilmeyen, anlamayan çevrelerin þehit kaný üzerinden çirkin emellerine CUMA 23 EKÝM AK Parti Milletvekili Kurt, salona giriþte öðretmeni Mücella Cenan'ý görünce duygulu anlar yaþadý. ulaþmaya kalkýþtýðýný ifade etti. Ceylan, son 35 yýl içinde terörle mücadeleye 1 trilyon dolar para harcandýðýný belirterek, "Þu anda Türkiye'nin kasasýnda 150 milyar dolar para var. Terör sorunu olmasaydý Türkiye þu anki bulunduðu noktadan 7 kat daha geliþmiþ olacaktý" dedi. Terör sorununu bitirmekte kararlý olduklarýný vurgulayan Ceylan, "Terörün kökü kazýnacaksa AK Parti kazýr, terör bitirilecekse AK Parti bitirir. Yeter ki siz bu kadrolara sahip çýkýn" diye konuþtu. Türkiye'de AK Parti iktidarýndan önce 41 yýlda 36 hükümetin deðiþtiðine dikkati çeken Ceylan, "Bir hükümetin ömrü ortalama 15 ay olmuþ. Her yýl bakanlarýn deðiþtiði bir hükümetten ne beklersiniz? Ancak AK Parti'nin geliþiyle birlikte ülkeye istikrar ve güven geldi. AK Parti 13 yýldýr bu ülkeyi tek baþýna yönetti. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize de hep birlikte AK Parti ile ulaþacaðýz" dedi. Türkiye'nin eski günlerinden bir tablo çizen Ceylan, "Eskiden evi olanlara hayretle bakýyorduk, þimdi ise evi olmayana gülüyorlar. Çünkü ev sahibi olmayý AK Parti kolaylaþtýrdý. Artýk yüzde 1'in altýndaki faizlerle kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün" ifadesini kullandý. TEÞEKKÜR Ýskilip Ýlçemizdeki Keçi Sütü Üretme Çiftliðimize ve çiftliðimizin sorunlarýna ilgi, alaka ve duyarlýlýk gösteren baþta AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayýn Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt olmak üzere, AK Parti Ýl Baþkaný Sayýn Av. Rumi Bekiroðlu ve Ýl Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Av. Ýsmail Yaðbat'a teþekkürlerimizi sunarýz. (Ç.HAK:2818)

8 8 CUMA 23 EKÝM 2015 Finans sektörünün kalbi Çorum da attý RECEP MEBET Finans Bilim Platformu tarafýndan organize edilen 19. Finans Sempozyumu dün Çorum da baþladý. Finans dünyasýnýn önde gelen isimleri ve akademisyenlerin konuþmacý olarak yer aldýðý organizasyonda, Türkiye ve dünyadaki ekonomik geliþmeler ele alýndý. Anitta Otel de düzenlenen sempozyum açýlýþýna AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Necati Þahin, Ziraat Katýlým Bankasý A.Þ. Genel Müdürü hemþehrimiz Osman Arslan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, bazý daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, akademisyenler ve bankacýlar, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Hitit Üniversitesi nin ev sahipliðindeki sempozyum, Halkbank, Borsa Ýstanbul, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý, Albaraka, Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum Ticaret Borsasý, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði, Ziraat Katýlým, Ýþ Bankasý, Anitta Otel ve Borsa Finans Kulübü nün katkýlarýyla gerçekleþti. döneminde ekonomi alanýnda önemli adýmlar atýldýðýný belirten Kurt, Türk Lirasý ndan 6 sýfýr atýlmasýnýn bu anlamda en mühim icraatlardan biri olduðunu ifade etti. Ekonomik istikrar ve huzur ortamýnda Türkiye ye hizmet etmeyi istiyoruz diyen Kurt, organizasyonda emeði geçenleri tebrik ederek sempozyumun baþarýlý geçmesini diledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Necati Þahin in yönettiði açýlýþ panelinde söz alan SPK Baþkaný Dr. Vahdettin Ertaþ, Albaraka Türk Katýlým Bankasý A.Þ. Genel Müdürü Dr. Fahrettin Yahþi, Ziraat Katýlým Bankasý A.Þ. Genel Müdürü hemþehrimiz Osman Arslan ve Türkiye Halk Bankasý A.Þ. Genel Müdür Yardýmcýsý Erdal Erdem Türkiye ve dünyadaki finansal geliþmeler hakkýnda birer sunum yaptýlar. Bugün gerçekleþecek oturumlarla devam edecek olan sempozyum, haftasonu düzenlenecek Boðazkale, Alacahöyük ve Obruk Barajý gezileriyle sona erecek. HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ NE ÖVGÜ Sunuculuðunu Yrd. Doç. Dr. S. Öznur Sakýnç ýn üstlendiði program, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþladý. Sempozyum Düzenleme Kurulu Baþkaný Doç. Dr. Selçuk Kendirli ve Finans Bilim Platformu Baþkaný Prof. Dr. Metin Kamil Ercan ýn açýþ konuþmalarýnýn ardýndan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt da birer selamlama konuþmasý yaptýlar. Organizasyonun içeriði hakkýnda bilgi veren Doç. Dr. Selçuk Kendirli nin ardýndan söz alan Prof. Dr. Metin Kamil Ercan, sempozyuma ev sahipliði yapan Hitit Üniversitesi nden övgüyle söz etti. Finans Bilim Platformu Onursal Baþkaný merhum Prof. Dr. Cevat Sarýkamýþ ýn da unutulmadýðý programda, 20. Finans Sempozyumu nun 2016 yýlý Ekim ayýnda Karadeniz Teknik Üniversitesi nin ev sahipliðinde Trabzon da yapýlacaðý açýklandý. Doç. Dr. Selçuk Kendirli Prof. Dr. Metin Kamil Ercan ALKAN: KÜRESEL EKONOMÝYÝ ÝYÝ OKUMALIYIZ 19. Finans Sempozyumu açýlýþýnda konuþan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Küresel ekonomiyi okumalý ve gereklerini yerine getirmeliyiz dedi. Ev sahipliðini üstlendikleri sempozyumun Çorum da düzenlenmesinin gurur verici olduðunu belirten Reha Metin Alkan, finans meselesinin toplumun tüm kesimlerini yakýndan ilgilendirdiðini söyledi. Teknolojinin hakim olduðu dünyada sýnýrlarýn ortadan kalktýðýný anlatan Alkan, küresel pazarda mevcut paranýn 10 katý büyüklüðünde bir ticaret hacmi bulunduðunu kaydetti. Küresel rekabette kat edeceðimiz daha çok yolumuz var diyen Prof. Dr. Alkan, Finans, ülkelerin global politikalar belirlemesi ve geleceðe yönelik saðlam adýmlar atmasý açýsýndan önemli. Üniversite olarak bu konuyu önemsiyor ve düzenlediðimiz etkinliklerle topluma dönük katkýlar da saðlamaya çalýþýyoruz diye konuþtu. Üniversitelerin bulunduklarý bölgelerle entegre olmasý gerektiðine iþaret eden Alkan, bu doðrultuda Çorum un geliþimini desteklediklerini ifade etti. Prof. Dr. Reha Metin Alkan Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Ziraat Katýlým dualarla açýldý RECEP MEBET Ziraat Katýlým Bankasý Çorum Þubesi dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. Ýnönü Caddesi numara 61 de gerçekleþen açýlýþa AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Necati Þahin, Ziraat Katýlým Bankasý A.Þ. Genel Müdürü hemþehrimiz Osman Arslan, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, bazý daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, akademisyenler ve bankacýlar, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Sunuculuðunu Þube Müdürü Gökhan Esenyel in üstlendiði programýn açýþ konuþmasýný Ziraat Katýlým Bankasý A.Þ. Genel Müdürü Osman Arslan yaptý. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un selamlama konuþmasý yaptýðý törende katýlýmcýlara hitap eden AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Özhaseki açýlýþý yapýlan Ziraat Katýlým Bankasý Þubesi nin Çorum a hayýrlý-uðurlu olmasýný diledi. Osman Arslan Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu nun yaptýðý duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini protokol mensuplarý birlikte kesti. Kokteyl ile devam eden törende þubeyi gezen davetlilere, banka yetkilileri tarafýndan bilgiler verildi. konuþan Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, 1 Kasým ýn ardýndan Türkiye nin istikrar mevsimiyle yeni bir kalkýnma hamlesine þahit olacaðýna inandýðýný kaydetti. Çorumlu sanayici ve iþadamlarýnýn gerçekleþtirdikleri yatýrýmlarýn yerel kalkýnmanýn dinamiðini oluþturduðuna iþaret eden Ceritoðlu Kurt, Çorum da kamuya ait ilk katýlým bankasý olan þubenin hayýrlý olmasýný diledi. ÖZHASEKÝ: ÝSTÝKRAR ve GÜÇLÜ ÝKTÝDAR, TÜRKÝYE NÝN YOLUNU AÇAR AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Siyasi ve ekonomik istikrar ile güçlü iktidar, kalkýnma yolunda Türkiye nin önünü açar diye konuþtu. Þehirler arasý rekabette geride kalýnmamasý gerektiðini belirten Mehmet Özhaseki, Burada iþ yerel yönetimlere düþüyor. Zira, þehirlerin geleceði yerel yöneticilerin ufuklarýyla eþdeðerdir dedi. Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Mehmet Özhaseki ARSLAN: ÇORUM A DESTEÐÝMÝZ SÜRECEK Finans dünyasýnýn önde gelen isimleri sempozyumda konuþtu. KURT: EKONOMÝK ÝSTÝKRAR ÖNEMLÝ AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Türkiye nin kalkýnma yolunda ilerlemesi için ekonomik ve siyasi istikrarýn büyük önem taþýdýðýný söyledi. Hitit Üniversitesi nin ev sahipliðinde düzenlenen 19. Finans Sempozyumu açýlýþýnda konuþan Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, bilimsel sunumlarýn yapýlacaðý organizasyon sonucunda hazýrlanacak raporun 1 Kasým 2015 seçiminin ardýndan Meclis te gerçekleþtirecekleri çalýþmalara yön vereceðini kaydetti. AK Parti iktidarlarý Ziraat Katýlým Bankasý Çorum Þubesi dün düzenlenen törende, dularla hizmete sunuldu. Hitit Üniversitesi nin ev sahipliðinde düzenlenen sempozyumda ekonomik geliþmeler ele alýndý. Anitta Otel de gerçekleþen sempozyum açýlýþýnda akademisyenler de sunum yaptý. Finans Bilim Platformu tarafýndan organize edilen 19. Finans Sempozyumu dün Çorum da baþladý. Ziraat Katýlým Bankasý A.Þ. Genel Müdürü hemþehrimiz Osman Arslan, Bankacýlýk alanýndaki hizmetlerimizle Çorum a desteðimiz sürecek dedi. Katýlým bankacýlýðýnýn Türkiye ve dünyadaki geliþimine dikkat çeken Osman Arslan, Ziraat Katýlým ýn Ziraat Katýlým Bankasý Çorum Þubesi nin açýlýþ kurdelesini protokol üyeleri birlikte kesti. Çorum un kalkýnmasý ve dinamizmine yeni bir ivme kazandýracaðýna inandýðýný söyledi. Arslan, bireysel ve kurumsal alandaki katýlým bankacýlýðý hizmetleriyle üretim ve istihdama katký saðlamayý hedeflediklerini kaydetti. Paylaþtýkça daha fazlasý sloganýyla faaliyet gösteren Ziraat Katýlým Bankasý nýn kýsa sürede önemli mesafe kat ettiðini ve hizmet zincirine Çorum u da eklediðini belirten Arslan, 16 þubeye ulaþan Çorumlu Genel Müdür Arslan, þubede görevli çalýþanlarla hatýra fotoðrafý çektirdi. bankanýn büyümeye devam ettiðini ifade Ýç çekiþmeler, Anadolu kentlerini geriletiyor etti. tespitinde bulunan Özhaseki, Çorum da iþbirliði ve Çorum un plaka rakamý olan 19 koduyla uyumlu çalýþma kültürünün yaþatýlmasý gerektiðini faaliyet gösterecek olan þubenin hayýrlý olmasýný söyledi. dileyen Arslan, tüm Çorumlular ý Emniyet Ýstikrarýn devamý için siyasi desteðin de þart Müdürlüðü çaprazýnda açýlan Ziraat Katýlým olduðuna deðinen Özhaseki, istihdam ve üretim Bankasý na davet etti. teþviklerinin artýrýlmasýný hedeflediklerini kaydetti. KURT TAN ÝSTÝKRAR VURGUSU Siyasi ve ekonomik istikrar ile güçlü iktidar, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen kalkýnma yolunda Türkiye nin önünü açar. Yaklaþan Ceritoðlu Kurt, Türkiye de ekonomik kalkýnmanýn 1 Kasým seçimlerinin sonucunun bu açýdan hayýrlý devamý için huzur ve siyasi istikrarýn büyük önem olmasýný temenni ediyor, açýlýþý yapýlan Ziraat taþýdýðýný söyledi. Katýlým Bankasý Çorum Þubesi nin hayýrlý olmasýný diliyorum. Ziraat Katýlým Bankasý Çorum Þubesi açýlýþýnda

9 CUMA 23 EKÝM Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Camilerimiz bu topraklarýn mührü' BURAK YALÇIN Çorum Belediyesi 'Camiler ve Din Görevlileri Haftasý' nedeniyle din görevlilerini aðýrladý. ENS Park Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen etkinliðe AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül, Turhan Candan ve Ahmet Yabacýoðlu, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti 4. Sýra Milletvekili Adayý Bekir Horuz, Müftü Yardýmcýlarý Abdullah Pamuklu, Ahmet Süzen, Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Memur-Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatcý ile sayýda din görevlisi katýldý. Huzur Camii Müezzini Hasan Çakmak'ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan program, Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin konuþmalarý ile devam etti. Açýlýþta Çorum Muzaffer Külcü Belediyesi'nin hizmetlerini anlatan slayt gösterisi sunuldu. 'TERÖR BÝTSÝN ÝSTÝKRAR SÜRSÜN' Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz yaptýðý açýþ konuþmasýnda terörün bitmesini, istikrarýn sürmesini istediklerini belirterek,"belediye Baþkanýmýz bizi Etkinliðe baþkan yardýmcýlarý katýldý. Program ENS Park Düðün Salonu'nda gerçekleþtirildi. camilerimizde hiçbir zaman yalnýz býrakmadý. Camilere verdiði destek hepinizin malumudur. Bundan dolayý da kendisine teþekkür ediyorum. Camilerimizin imar ve inþasýna vermiþ olduðu deðerden dolayý Rabbim inþallah baþkanýmýzýn da ahiretini imar eylesin, ona yardýmcýsý olsun."dedi. Baþarýlý bir toplu sözleþme dönemi yaþadýklarýný belirten Yýldýz, "Bu sözleþme döneminde bizim önemsediðimiz Cuma Namazý izninin alýnmasýdýr. Dolayý- Ali Yýldýz sýyla Cuma Namazý iznini önemsiyoruz. Bir devrim olarak görüyoruz Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Din gönüllüleri, haktan, doðrudan, güzelden yana her zaman tarafýný belli etmiþtir. Ülkemizde oluþan baþörtüsü serbestliði, katsayý zulmünün kaldýrýlmasý, Kur'an kurslarýnda yaþ sýnýrý yasaðýnýn kaldýrýlmasý ve birçok güzellikler var. Biz bu güzelliklerin devam etmesini istiyoruz. Bu anlamda 1 Kasým'ý önemsiyoruz. Terör bitsin, istikrar sürsün. Yeniden Büyük Türkiye ve bu güzellikler devam etsin. Katýlan herkese teþekkür ediyorum." Diye konuþtu. 'CAMÝLER TOP- LUMSAL HAYATI- MIZIN MERKEZÝ OL- MALI' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, camilerin bu topraklarýn Yemeðin ardýndan program Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen'in duasý ile sona erdi. mührü olduðunu açýkladý. Camilerin toplumsal hayatýn merkezi haline gelmesi gerektiðini belirten Külcü, þöyle dedi: "Kim bu haftanýn kutlanmasý kararýný almýþsa onlara hem dua hem de teþekkür ediyorum. Camiler toplumsal hayatýn merkezi haline geliyor. Camilerimiz çocuklarýmýzý ellerinden tutup götürdüðümüz, kürsüsünü, mihrabýný, minberini, kýblesini orada görerek öðrendiði bir hayat biçimi haline gelmesi gerekiyor. Camiler toplumsal hayatýmýzýn tam merkezine taþýnmasý lazým. Bir hakkýn teslimi anlamýnda altýný çizmek gerekir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yukarýdan aþaðýya, aþaðýdan yukarýya kendisini yeniden tanýmladý. Hayatýnýn her aný ile ilgilenen, inancýný her anýyla ilgilenen ve müdahale edilmesi gerektiði yerde çýkan ve sözünü söyleyen, fetvasýný, hükmünü veren bir Diyanet teþkilatýna Türkiye'nin ihtiyacý vardý. Milletin arzusu buydu, bugün Diyanet teþkilatýmýz bu formata, bu noktaya ulaþmýþ oldu. Camilerimiz bu topraklarýn mührüdür. Aslýnda sadece camiler deðil, ibadethaneler hangi dinin ibadet hanesi olursa olsun, yapýldýðý yerin mührü mesafesindedir. DÝN GÖREVLÝ- LERÝN SORUMLU- LUÐU BÜYÜK' Yeni bir döneme girmemiz gerektiði, yeni bir Bismillah dememiz gerektiði inancýndayým. Camilerin içini doldurmamýz lazým. O camilerin içini doldururken vatandaþ olarak, Belediye Baþkaný olarak o caminin bir cemaati olarak benim üstüme düþenler var. Bir din görevlisi ve gönüllüsü olarak sizin bu konuda sorumluluðunuz, çok daha fazla. Þehrin imarýný yapmak benim ne kadar görevimse, gönüllerin, ruhlarýn imarý, gönül dünyalarýnýn inþasý içinde sizin sorumluluðunuz var. Biz nasýl yol yapma sorumluðumuz varsa siz de bundan sorumlusunuz. Yemeðin ardýndan program Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen'in Çorum Belediyesi 'Camiler ve Din Görevlileri Haftasý' nedeniyle din görevlilerini aðýrladý. 'Türkiye 13 yýlda devrim yaþadý' Çorum Belediyesi'nin Camiler ve Din Görevlileri Haftasý kapsamýnda düzenlediði etkinlikte konuþan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Ýmam Hatip Okullarý'nýn yeniden açýlmasý, müfredata seçmeli Kur'an-ý Kerim derslerinin konulmasý, baþörtülülerin meclis, okullar ve kamuya özgürce girmesinin adeta bir devrim olduðunu söyledi. Çorum'a giriþte gördüðü ÝHL Kampüsü nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür eden Özhaseki, "Muzaffer kardeþime teþekkür ediyorum. Birçok belediyede bu hasbi gayretleri görmüyoruz. Çorum'un giriþinde güzel bir bina gördüm. Ne olduðunu sordum, Ýmam Hatip Okulu dediler. Belediye'nin yaptýðýný söylediler Allah razý olsun." Dedi yýlýnýn belediyeler açýsýndan bir milat olduðunu dile getiren Haseki, 1994 yýlýndan önce ideolojik belediyecilik vardý. Ýþ yapmaya niyeti olmayan, ideolojik davrananlar vardý. Bankamatik memurlarý vardý. Ýþini yapmazlardý. Daha çok sendikal çalýþmalara aðýrlýk vererek düþündükleri dünya görüþüne giden yol olarak belediyeciliði görürlerdi. O günlerde Ýstanbul da çöp daðlarýný unutmadýk. Belediyeleri talan ettiklerini hiç unutmadým. 94 ten sonra bizim misyonumuza sahip olan arkadaþlar hizmet belediyeciliðini ön plana çýkardýlar. Hýrsýzlýðý soysuzluðu önlediler. Torbanýn dibini büzdüler yukarýda biriken suyla hizmetler yaptýlar. Þehirlerin elleri yüzleri açýða çýktý diye konuþtu yýlýnýn da siyasette milat olduðunu hatýrlatan Haseki, 2002 den üçlü koalisyon hükümeti vardý. Solun baþýnda rahmetli Ecevit sað tarafýnda Devlet Bahçeli ve liberallerin temsilcisi Mesut Yýlmaz vardý. O zaman hükümete baþarýlar diledik. Aradan 3.5 yýl geçti. Ama gelinen nokta içler acýsýydý. Ekonomi bitmiþti. Felç olmuþtu. Bir gecede anayasa kitapçýklarýnýn havaya fýrlatýldýðýnda faizler 5 bin 7 bin liraya çýktý. 29 banka battý. Devlet 49 milyar dolar devlet borçlandýrýldý. Ýnanan kesim üzerinde baký e zulüm baþlamýþtý. O dönemde baþörtülü kardeþlerimizin üniversiteye girerken baþlarýndan örtüsünün çekilip aðlatýldýðýný unutmadýk. Ýlk kez Türkiye Cumhuriyeti nde ilkokulu bitiremeyenler camiye giremezler diye kanun çýkarýldý. Unutmadýk biz. Daha sonra AK Parti il birlikte kurucu genel baþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan iþ baþýna geldi. Üç ana noktada baþarý oldu. Hükümet etme noktasýnda baþarýlý oldu. Biten Türkiyeyi ayaða kaldýrdý. Bitmiþlik üzerine gelen hükümet ekonomiyi ayaða kaldýrdý. Banka batýk iþleri bitti. Enflasyon dizginlendi. Birçok alanda refaha erildi. Saðlýkta, eðitimde, ulaþýmda her alanda gelmiþ geçmiþ hükümetlerle kýyaslandýðýnda en baþarýlý hükümet geldi þeklinde açýklamalarda bulundu. "TÜRKÝYE'DE ASKERÝ VESAYET REJÝMÝ VARDI" Türkiye deki askeri vesayetin AK Parti iktidarýnda sona erdirildiðini dile getiren Haseki, Türkiye de askeri vesayet rejimi vardý. Bizler seçeriz onlar beðenmediðinde göndermek için elerinden geleni yaparlardý. Rahmetli Menderes i astýlar. Ne günahý vardý. Niye asýldý. Bebek davasý, köpek davasý. Bu davalarda itibarý sarsmaya çalýþtýlar. Sonrasýnda Milliyetçi muhafazakar ne kadar hükümet varsa hayatlarýný zehir eden bir yapý vardý. AK Parti hükümetlerine de bu kötülükleri yaptýlar. Türk Silahlý Kuvvetleri bizim göz bebeðimiz onun iþini yapmasý gerekiyor. Siyasete müdahil olmamasý gerekiyor. O yapý bizim seçtiðimize hayatý zehir ediyordu. Ýþte bizim dönemimizde bu sona erdi. Ýnançlar üzerindeki baský kaldýrýldý. Kardeþlik pekiþti, dostluk pekiþti ifadelerini kullandý. Yeraltýna saklanan yýlanlar, çýyanlarýn baþlarýna her türlü felaketi sarabilmek için ellerinden gelen her þeyi yaptýðýný anlatan Haseki, konuþmasýnda þunlarý kaydetti: Cami Görevlileri Çalýþtayý na katýlým Cami hizmetlerinin verimliliðini artýrmak, örnek projelerin tespit edilerek yaygýnlaþmasýný saðlamak amacýyla, baþarýlý, aktif ve bulunduklarý bölgelerde hizmetleriyle te- Mehmet Özhaseki Irak savaþý baþladý onu atlattýk. Danýþtay saldýrýsý oldu. Onun üzerinden Meclis baþkanýmýza saldýrdýlar. Cumhuriyet mitingleri ihdas ettiler. Bir baþsavcý emir alarak partimize kapatma davasý açtý. Niye, Menderes i neden idam ettilerse onun için açtýlar davayý. Sonra muhtýralar vermeye baþladýlar. Eskiden muhtýranýn adýný duyup þapkasýný atýp gidenler vardý. Þimdi muhtýranýn adýný duyunca baþka bir þeyde gelse siz kimsiniz bu nereden çýktý deyip o muhtýralarýn yüzlerine atanlar var. Onlarýn fitneleri durmadan devam etti. Baktýlar iþler iyiye gidiyor Gezi olaylarýný patlattýlar. Gezi olaylarýnda IMF ye borç bitmiþti. Büyük yatýrýmlar yapýlýyordu. Bunlar neydi. Üçüncü havalimaný. Üçüncü köprü yapýlýyordu. Büyüme hýzý zirve yapmýþtý. Avrupa ülkelerinde büyüme hýzý düþerken bizde zirve yapýyordu. Günlerce insanlarý meþgul ettiler. Yabancý sermayeler çekildi. Oradaki amaç aðaç deðilmiþ sadece yeþili korumaksa CHP li belediye baþkaný iki ay sonra 250 yýllýk çýnarlarý kesti. Bir tek kiþi çýt çýkarmadý. Maksatlarý bunlarýn sadece aðaç kesilmesi deðilmiþ. Sonra aralýk algý operasyonu. Ýstiyorlar ki Türkiye büyümesin, geliþmesin. Güçlü olmasýn. Güçlü olursa hem içeride rahat eder hem dýþarýya ýþýk saçar. Ne ölsün ne onsun politikalarý uygulansýn isteniyor. Haziran da üst akýl tek baþýna iktidara gelecek olan AK Parti'nin önünü kesmekti. Bunun için HDP ye destek vereceklerdi. Bunun için PKK nýn siyasi uzantýsý olan partiye ellerinden geldiðince destek verdiler. CHP destekledi. Süslü basýn destekledi. Üst akýl acayip destekle bunlara barajý aþmasý için çalýþtýlar. O grupta gitti doðuda baský batýda þirinlik yaptýlar. Döve döve oy topladýlar. Buradan aldýklarý oy masum Kürt halkýndan aldýklarý oy deðil döve döve aldýlar. 1 Kasým seçimlerine iliþkin deðerlendirmelerde debulunan Özhaseki, þöyle devam etti: "Bir seçim arifesindeyiz. Bu seçim diðer seçimlerden daha önemli ve seçimlerin anasý konumunda. Belediyeler için milat 1994 yýlýdýr. Hükümetler açýsýndan bakýlýnca milat 2002 yýlýdýr. Allah'a hamd olsun 94 yýlýndan sonra bizim misyonumuza sahip olan arkadaþlar hizmet belediyeciliðini öne çýkardýlar, gayretleriyle þehirlerin sorunlarýný çözdüler, hýrsýzlýðý, yolsuzluðu önlediler. Adeta torbanýn dibini büzdüler, yukarýda biriktirdiði suyla da hizmete devam ediyorlar. Ýstisnalar olabilir ama büyük geneli böyledir. Çorum'da yapýlan hizmetlerin hepsine þahitsiniz yýlýndan önce koalisyon vardý. Ekonomi bitmiþ felç olmuþtu, Anayasa kitapçýklarýnýn fýrlatýldýðý gece faizler fýrlamýþtý. 21 tane banka batmýþtý, devlet 49 milyar dolar borçlandýrýlmýþtý. En önemli tarafý inanan kesim üzerinde baský ve zulüm baþlamýþtý. 4 kiþiyle kitap okurken karakola götürülüyorduk. Baþörtülü kardeþlerimizin üniversiteye girerken baþlarýndan baþörtülerinin çekilip çýkarýldýðýný unutmadýk. Bunlarýn hepsini yaþadýk. ' TÜRKÝYE'YÝ AYAÐA KALDIRDIK' Recep Tayyip Erdoðan liderliðinde iktidar iþ baþýna geldi. Üç ana noktada kimsenin itiraz edemeyeceði þekilde baþarýlý oldu. Bitmiþ bir ekonomiden Türkiye'yi ayaða kaldýrdý. Ýhracat milyar dolarlara çýktý. Banka batma iþleri bitti, enflasyon dizginlendi, nihayetinde paradan 6 sýfýr atýldý. Birçok alanda refaha erdik. Saðlýk, eðitim, karayolu, havayolu aklýna gelebilecek her alanda hükümet etme noktasýnda gelmiþ geçmiþ hükümetlerle kýyaslandýðýnda en baþarýlý hükümet olduk. Türkiye'de vesayet denilen yapý bizim dönemimizde sona erdi. Ýnançlar üzerinde baský kalktý. Ýmam Hatip okullarýnýn açýlmasý, okullarda Kur'an-ý Kerim dersinin seçmeli de olsa konulmasý, baþörtülü kardeþlerimizin kamuya girme özgürlüðü saðlandý. 13 yýlda yapýlanlar bir devrimdi, Türkiye ayaða kalktý." Çalýþtay Ekim 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleþtirdi. mayüz etmiþ cami görevlileri Ekim 2015 tarihinde Ankara'da 5. Çalýþtayýný gerçekleþtirdi. Yapýlan açýklamaya göre, Türkiye genelinde 32 din görevlilerinin katýldýðý çalýþtaya Çorum'u temsilen Alaca'dan Yunus Emre Camii Ýmam Hatibi Sami Arslan katýldý. Söz konusu çalýþtaylarda ortaya konulan baþarýlý proje ve uygulama örneklerinin cami odaklý din hizmetlerine katký saðladýðý görüþü hakim oldu.

10 10 CUMA 23 EKÝM Çorumlular ýn milletvekili hasretini MHP dindirecek EROL TAÞKAN MHP teþkilatý, Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlediði sohbet toplantýsýnda, gazetecilerin gününü kutladý. Piri Baba Kafe'de gazetecilerle bir araya gelen MHP Ýl Baþkaný Avukat Bekir Çetin, "13 yýldýr seçilen milletvekilleri Çorum'a hizmet etmek yerine kendilerine hizmet etti. 1 Kasým'da Çorumlu'nun vekil hasretini MHP dindirecek." dedi. MHP Ýl Baþkaný Avukat Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adayý Avukat Aybüke Topçubaþý Ekici, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ahmet Yaðmur Çýrak ve parti yöneticilerinin katýldýðý buluþmada, gazetecilerin gününü kutlayan MHP Ýl Baþkaný Çetin ve Milletvekili Adayý Topçubaþý, AK Parti'nin basýn kuruluþlarýný baský altýnda tuttuðunu belirterek, MHP iktidarýnda basýnýn tamamen özgürleþeceðini ifade ettiler. Çetin yaptýðý açýklamada, AK Parti'den seçilen milletvekillerini Çorum'a hizmet etmemekle eleþtirerek, 1 Kasým seçimlerinde mutlaka milletvekili çýkaracaklarýný ve Çorum'un milletvekili hasretini sona erdireceklerini söyledi. Ýktidarýn MHP'nin tüm gayretlerine raðmen ülkeyi seçime sürüklediðini kaydeden Çetin, "MHP koalisyona varým dedi, ortaya 4 þart koydu. AKP, kendisine PKK'nýn dayattýðý 10 madde daha hafif gelmiþ olacak ki, MHP'nin þartlarý aðýr geldi ve koalisyon kurmaktan kaçýndý." diye konuþtu. Türk Milleti'nin baðrýna ateþ düþtüðünü, artýk þehitleri sayamaz olduklarýný söyle- MHP teþkilatý, Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle sohbet toplantýsý düzenledi. MHP yöneticileri Piri Baba Kafe'de gazetecilerle bir araya geldi. yen Çetin, "7 Haziran'da MHP'nin Çorum'da iddiasýnýn olmadýðý sözlerini yayanlar, MHP'nin çok az bir farkla milletvekili çýkaramadýðýný gördü. Bu millet bize verdiði oylarla gerçek cevabý verdi. Bu seçimde MHP olarak Çorum'dan kesinlikle milletvekili çýkaracaðýz. Polisimiz, askerimiz dün daðda katýldýðý operasyonlarda þehit olurken, bugün evinde uyurken, ya da çarþýda ailesi ile alýþveriþ yaparken vurulur oldu. AKP terörü kademeli olarak daðdan þehre indirdi." dedi. MHP Milletvekili Adayý Avukat Aybüke Topçubaþý Ekici de, gazetecilerin gününü kutladýðý konuþmasýnda, 7 Haziran seçimlerinde daha çok ekonomi aðýrlýklý sözler konuþulurken, 1 Kasým seçimleri öncesinde güvenlik konularýnýn konuþulur hale geldiðini, insanlarýn güvensizlik yaþadýðýný ifade etti. MHP'NÝN PUSU- LASI MÝLLETÝN BE- KASIDIR MHP'nin hiç bir zaman pusulasýnýn þaþmadýðýna vurgu yapan Topçubaþý, "Bizim pusulamýz hiç bir zaman þaþmamýþtýr. Bizim pusulamýþ Osla'yu deðil, milletin bekasýnn gösterir. Bizler kurþunlanan bebekleri, askerimizi, polisimizi unutmadýk. Millet olma þuurumuzu siyasete boðdurmamalýyýz." dedi. Saðlýk öðrencilerine Týbbi Atýk semineri Platin Saðlýk Lisesi öðrencilerine, Týbbi Atýk Yönetimi semineri verildi. Çevre Mühendisi Gökhan Subaþý tarafýndan bu yýl staja baþlayan hemþire ve Acil Týp Teknisyenliði adaylarýna yönelik verilen seminerde týbbi atýklar konusunda dikkatli olmalarý gerektiði söylenerek, atýklarý uygun olan kutulara atmalarý hususunda öðrenciler uyarýldý. Seminerde konuþan Çevre Mühendisi Subaþý, Saðlýk kuruluþlarý, araþtýrma kuruluþlarý ve laboratuarlar tarafýndan oluþturulan tüm atýklar týbbi atýktýr. Bunun dýþýnda evde yapýlan týbbi bakým (diyaliz, insülin enjeksiyonlarý) esnasýnda üretilen atýklar gibi küçük veya daðýnýk durumda bulunan kaynaklardan çýkan atýklar da Platin Saðlýk Lisesi öðrencilerine, Týbbi Atýk Yönetimi semineri verildi. Çevre Mühendisi Gökhan Subaþý, öðrencileri bilgiler verdi. týbbi atýktýr. Saðlýk kuruluþlarýndan kaynaklanan atýklar evsel katý atýklarýn dýþýnda havada, suda ve toprakta kalýcý özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan atýklar olduðundan tehlikeli ve zararlý atýk sýnýfýna girmekte ve bu tür atýklarýn üretim, taþýma, depolama ve bertarafýna iliþkin özel önlemler alýnmasý gerekmektedir. Aksi takdirde halk saðlýðýný tehdit eden durumlar oluþabilir. Siz Platin Saðlýk Lisesi nin genç hemþire ve Acil Týp Teknisyeni adaylarý olarak staj yaptýðýnýz kurumlarda týbbi atýk yönetmeliðine uygun hareket etmek ve bu atýklarýn geri dönüþümle kazanýlmasýna katkýda bulunmak zorundasýnýz. Bu saðlýk açýsýndan ve ülke ekonomisine olumlu katkýlar yapmasý bakýmýndan önemlidir." dedi Seminere öncülük eden Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýdari ve Mali iþler Müdür Yardýmcýsý Serap Kekilli, atýklarýn kurallara uygun olarak tasnif edilmesinin hastane bütçesine olumlu katkýlar saðladýðýný belirtti. Kekilli, Platin Saðlýk Koleji ne týbbi atýklar konusundaki hassasiyetinden dolayý teþekkür etti. Sungurlu Ticaret Borsasý na övgü CHP Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse, Ticaret Borsasý nda sabah seansýnda çiftçiler ile bir araya geldi. Yapýlan açýklamaya göre, Sungurlu Ticaret Borsasý ziyaretinde Köse ye CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen ve partililer eþlik etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Karaçil, Köse ve tüm adaylara seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Çiftçilerle satýþ Yargýyý baðýmsýzlýðýna kavuþturacaðýz Büyük Birlik Partisi 1. sýra Milletvekili Adayý Nihat Argut'tan iktidara aðýr suçlama geldi. Kendi yolsuzluklarýný örtmek adýna yargýyý neredeyse ortadan kaldýrdýlar diyen Argut, AK Parti iktidarýnda yargýya güven kalmadýðýný söyledi. BBP iktidarýnda yargý reformunu gerçekleþtireceklerini belirten Argut, yargý reformunu vatandaþlarýn, barolarýn, mahkemelerin görüþ, öneri, talep ve þikayetlerini dikkate alarak gerçekleþtireceklerini söyledi. Yapýlan açýklamaya göre Büyük Birlik Partisi heyeti seçim çalýþmalarý dolayýsýyla Çorum Barosu'nu ziyaret ederek Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüþtüler. Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkaný Erdal Özkan, Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel, Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Demirci ile milletvekili adaylarý Nihat Argut ve Halil Topþahin'in katýldýðý ziyarette BBP heyeti Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüþ alýþveriþinde bulunarak Akpýnar ve Yönetim Kurulu Üyelerinden yargýya yönelik istek ve þikayetlerini dinlediler. CHP Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse, Ticaret Borsasý nda sabah seansýnda çiftçiler ile bir araya geldi. YARGI RE- FORMUNU GER- ÇEKLEÞTÝRECE- ÐÝZ BBP iktidarýnda yargý reformunun gerçekleþtirileceðini anlatan Nihat Argut; "Yargý reformunu vatandaþlarýn, barolarýn, mahkemelerin görüþ, öneri, talep ve þikayetlerini dikkate alarak gerçekleþtireceðiz." açýklamasýný yaptý. Akpýnar'ýn yargýnýn yürütmenin baskýsýndan kurtarýlmasýna yönelik talebiyle ilgili görüþünü açýklarken, 13 yýllýk AK PARTÝ iktidarý döneminde yargýya güven kalmadýðýný dile getiren Argut; "Yargýnýn iyice itibar kaybettiði, yürütmenin güdümüne sokulduðu bir dönem yaþýyoruz. Adalet devletin temelidir. Adalet olmayan yerde sosyal barýþtan ve Milletvekili Köse, Ticaret Borsasý ný övdü. salonunda bir araya gelen Köse, Çiftçilerimizin kârýný düþünen bir baþkan ve yönetim kurulu üyelerine böylesine güzel ve þeffaf bir salon hazýrladýklarý için teþekkür ediyorum. Görüyorum ki tamamen çiftçimizin haklarý korunuyor ve mahsul ederi fiyatýna satýlýyor. Bu güzelliði görüp te huzurdan bahsetmek mümkün deðildir. Yargý, biran önce yürütmenin baskýsýndan kurtarýlmalýdýr. Bu yönde gerekli düzenlemelerin en kýsa sürede yapýlmasý gerekir." diye konuþtu. "Büyük Birlik Partisi olarak yargýyý baðýmsýzlýðýna kavuþturacaðýz." diyen Argut, yargýyý yürütmenin baskýsýndan kurtaracak düzenlemeleri mutlaka hayata geçireceklerini belirterek; "HSYK'yý HYK ve SYK olarak ikiye ayýracaðýz. Çünkü iddia makamý ile karar makamý ayný çatý altýnda olmaz." þeklinde konuþurken; "Ayrýca savunmanýn kutsallýðý ilkesi gereði savcýlarýmýz ve avukatlarýmýz arasýnda denkliði saðlayacaðýz. Yani iddia makamýnýn savunma makamý üzerindeki baskýsýný ortadan kal- Baþkanýmýzý tebrik etmemek olmaz.'' dedi. Çiftçilere CHP nin seçim vaatlerini de anlatan Köse, Ticaret Borsa- Büyük Birlik Partisi 1. sýra Milletvekili Adayý Nihat Argut ile parti yöneticileri Çorum Barosu nu ziyaret etti. dýracaðýz." açýklamasýný yaptý. Argut, Türkiye'de yaþanan insan haklarý ile ilgili görüþlerini açýklarken de Ýnsan Haklarý Ýhtisas Mahkemelerini kuracaklarýný söyledi. YOLSUZLUK- LARINI ÖRTMEK ÝÇÝN YARGIYI OR- TADAN KALDIR- DILAR 13 yýllýk iktidarlarý döneminde AK PARTÝ'nin yargýya olan güveni sarstýðýný dile getiren Argut, zehir zemberek açýklamalarda bulundu. AK PARTÝ'nin yargýyý itibarsýzlaþtýrdýðýný iddia eden Argut, iktidara yüklenirken, iktidarýn kendi menfaatleri için yargýyý yürütmenin baskýsý altýna aldýðý görüþünü savunarak; "Kendi yolsuzluklarýný ve suçlarýný örtmek adýna yargýyý neredeyse ortadan kaldýrdýlar." diye konuþtu.

11 CUMA 23 EKÝM :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Muharrem 1437 Hicri Þemsi:1394 Rûmi:10 Teþrin-i Evvel 1431 Hýzýr: EKÝM Dil gönlün, gönül rûhun, rûh da insanýn hakîkatinin aynasýdýr.hazret-i Hüseyin Radyyallahü anh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI AÞURE GÜNÜ ve Hazret-i Hüseyin'in Kerbelâ'da þehâdeti (Hicrî 61) - Güneþ, Akrep Burcu'nda - Van depremi (700 ölü) (2011) Bir Sonbahar Zamaný 1 Tatlý hüznün insanýn içini ve dýþýný sardýðý bir zamandýr. Tam da bu zaman. Tefekkür Dünyamýz Bir adý "ahir zaman" bir adý son zaman, bir adý ihtiyarlýk zamaný, bir adý ikindi vakti, bir adý da son bahar Hepsinin çýkýþ kapýsý ayný yöne. Her hüzün ve gamýn bir sevinç ve mutluluða dönüþtüðü za- Raþit Yücel manlar. corumhakimiyet. net Ve bunu en ideal anlamda Bediüzzaman söylemiþ: "O vakit hem güz mevsimi hazinanesini ve ihtiyarlýk halet-i mahzunanesini ve ahirzaman mevsim-i elimanesini andýrýr ve hatýrlatýr; hem yevmi iþlerin neticelenmesi zamaný, hem o gün de mazhar olduðu sýhhat ve selamet ve hayýrlý hizmet gibi niamý ilahiyenin bir yekünü teþkil ettiði zamaný, hem o koca güneþin ufule meyletmesi iþaretiyle insan misafir bir memur ve her þey geçici, bikarar olduðunu ilan etmek zamanýdýr." Bir anlamda sonun baþlangýcýdýr sonbahar yapraklarý Her bahardan sonra bir yazý, her sonbahardan sonra bir kýþý yaþayarak geldi insanlýk. Yapraklarý, haþin tahribatý, Lodos rüzgârlarýnýn dehþet fýrtýnalarý, kanatsýz kalan aðaçlarýn garip halleri Hep insaný farklý duygulara götürür. "Bir bahar akþamý rastladým size" mýsralarýndan alýn, "Ömrümüzün son demi" hüznüne, "Artýk nasýl geçersen geç" avareliðine varýncaya kadar. Hayatýn bin bir acý ve çapraþýk halleri arasýnda bocalayan insanlýk Bunlardan ayrý olarak her þeye boþ verip, ince iþlere kafa yormayan bedbaht topluluk Yakýlan ve yýkýlan deðerlere aldýrmadan geçen fani hayatlar Merhametsiz ve metruþ simalar Son baharýn verdiði ve beyinleri zonklatan þeylerin farkýnda olmayanlar Ýþte her þey o son bahardan sonra ufule meyletti. Týpký Ýbrahim aleyhisselamýn "La uhubbil Afilin " nidalarý gibi. Kaybolanlar ve geri dönüþü olmayanlarý sevmeyenler gibi. (Sürecek) 1 Kasým seçimleri, Türkiye'nin dört yýllýk dönemini yürütecek emanetçilerin seçileceði karar günüdür. O günde 7 Haziran seçim sonuçlarý ve sonrasý geliþmeler göz önüne alýnarak oy kullanýlacaktýr. 7 Haziran seçimlerinde iktidara bir ders vermek lazým, diyerek kullanýlan oylarýn getirdiði sonucu gördük. Bundan memnun olanlar, elbette ayný doðrultuda hareket edeceklerdir. Ýktidarý zayýflatmanýn kendi yararýna olduðunu düþünenlerin tercihlerinin ne yönde olduðunu ve acý sonuçlarýný hepimiz izledik. Yýllarca bölücülere karþý mücadele ettiklerini, memlekette imaný kurtarmak için çalýþtýklarýný söyleyerek vatandaþa rehberlik ettiklerini iddia edenlerin bu seçimde ya ana muhalefet partisine ya da bölücülerin partisine oy verdiðini hepimiz biliyoruz. Bunun en büyük delili, Güneydoðu Anadolu bölgesindeki polis lojmanlarýndaki oylarýn yarýsýnýn bölücü terör partisine çýkmýþ olmasýdýr. Buradaki lojmanlarda oranýn yerli halkýndan kimse yoktu. Öyleyse bu oylarý kim verdi? Geçen seçimde kimin eli kimin cebindeydi diye düþünmek gerek. Halkýmýzýn yüzüne bakacak yüzü olmayan bu insanlar, ihanet içinde olduklarýnýn farkýnda deðiller mi? Seçimler, aslýnda seçmenin iradesinin sandýða yansýdýðý ortamlar olmalý. Ama geçen seçimde sandýða seçmen iradesi deðil, korku, terör ve tehdit yansýdý. Sandýk baþýnda bölücü siyasi partinin müþahitleri ve resmi görevlilerden baþka kimsenin olmadýðýna dair bölgeden haberler geliyor. Tek tip müþahit ve sindirilmiþ sandýk görevlisi memurlarýn gözü önünde sadece bir partiye o kullanýldýðý basýna yansýdý. Hatta oy kullanmaya gelmeyenlerin yerine de bölücülerin oy pusulasýný mühürleyip sandýða attýklarý gibi pek çok þayia dilden dile dolaþýyor. Ýstanbul'da bile bir milyona yakýn oyun iptal edildiði bir ortamda çoðunun okur-yazar olmadýðý malum seçmenin METEOROLOJÝ Seçim ve Seçmen Ýradesi HAFTALIK Ethem ERKOÇ firesiz ve hatasýz oy kullanmalarýný nasýl izah etmek gerek? Bence bu seçimin en önemli yönü, seçim güvenliði kadar seçmen iradesinin sandýða doðru yansýtýlmasýný saðlayabilmektir. Bu gerçekleþtiði takdirde bölücü partinin barajý aþmasý imkansýzdýr. Önceki dönemde yaþananlar tekrarlanýrsa o bölgede seçim sonuçlarýný kestirmek hiç de zor deðildir. Bu seçimde halk, tercihi açýk açýk belirlemiþ olacaktýr. Ya tek partiyi iktidara taþýyýp istikrara oy verecek ya da sýrf bir inat uðruna koalisyonlarý zorlayacaktýr. Koalisyonlarýn ceremesini hiç çekmemiþ olan genç seçmenler için bu, bir deneme veya maceradýr. Ama halkýn büyük bir kýsmý, koalisyonlarýn memlekette neler olduðunu bilir. Bile bile yanlýþa düþeceklerini tahmin etmiyoruz. Yan yana gelmeleri imkansýz dediðimiz þahýs, parti ve gruplarýn kirli ittifak ve pazarlýklar içinde olduklarýný gördükçe hayretler içinde kalýyorum. Yoðurdu bile üfleyerek yiyecek derecede takva ehli olduklarýný söyleyenlerin din düþmanlarý, eþcinselleri bile aday gösteren bölücü terör þebekeleriyle kol kola gezdiklerini ve onlara oy toplamak için çabaladýklarýný gördükçe gözlerime inanamýyorum. Umarým gaflet uykusunda bulunan bu kardeþlerimiz de uyanýrlar da hidayet yolunu bulurlar. Umarým devlet, genel asayiþin yaný sýra sandýk güvenliðini de saðlar. Böylelikle korkudan, tehditten uzak biçimde seçmenin gerçek iradesi sandýða yansýmýþ olur. Bu seçimde siyasi istikrar bozulursa, iyi biliniz ki piyasanýn istikrarý da bozulur. Ülkenin büyüme trendi düþer. Kargaþa daha da artar. Bu durum, umudunu Türkiye'ye baðlamýþ olan Ýslam ülkelerini, Türk dünyasýný derinden yaralar. Buna Suriye'de Beþar Esat, Ýsrail'de Netanyahu, Kandil'de bölücü teröristler sevinirler. Tercih sizin? Kimi sevindireceðinize siz karar vereceksiniz Egzoz gazý akciðerleri zehirle dolduruyor EBioMedicine dergisinde yayýmlanan araþtýrmada astým hastalarýnýn akciðerlerinden alýnan örneklerdeki karbon nanotüplerinin, egzoz gazýnda da bulunduðu ortaya çýktý. Fransa'da yapýlan bir araþtýrma, egzoz gazý nedeniyle çocuklarýn akciðerlerinde saðlýklarýný etkileyecek düzeyde karbon nanotüpleri toplandýðýný ortaya çýkardý. Özellikle nanoteknolojide ve elektronikte kullanýlan karbon nanotüplerinin akciðerlere yerleþmesinin büyük saðlýk riski yarattýðý bildirildi. Paris-Saclay Üniversitesi Öðretim Üyesi Fathi Moussa'nýn koordinatörlüðünde yapýlan ve EBioMedicine dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, astým hastalarýnýn akciðerlerinden alýnan örneklerdeki karbon nanotüpleri ile Paris'teki araçlarýn çýkardýðý egzoz gazýnda yer alan nanotüplerin ayný olduðu belirlendi. Araþtýrma, Paris'te rastgele seçilen ve tedavilerinde rutin olarak bronkoskopi yöntemi kullanýlan 2-17 yaþ arasýndaki 69 astým hastasý çocuk üzerinde yapýldý. Karbon nanotüp parçacýklarýnýn, yabancý maddelerin ve bakterilerin akciðerlere girmesini engelleyen alveolar makrofaj bölgesinde tespit edildiði bildirilen araþtýrmada, nanotüplerin kanser benzeri hastalýklara neden olabilecek asbest gibi maddelere benzer þekilde hareket edebilme olasýlýðýna dikkat çekildi. Parçacýklarýn, astýma neden olup olmadýðýnýn belirlenemediði bildirilen araþtýrmada, nanotüplerin geniþ yüzü ve maddelere yapýþma özelliði dikkate alýndýðýnda, diðer zehirli maddeler için de taþýyýcý görevi yapabileceðine iþaret edildi. Yunanca'daki nanos kelimesinden türetilen nano, "cüce" anlamýna geliyor. Nanometre ölçüm birimi olarak 1 metrenin milyarda birini oluþturuyor. Nanoteknoloji ile üretilen pek çok üründe karbon nanotüpler kullanýlýyor. Silindir þeklindeki karbon nanotüplerin çaplarý birkaç nanometreyken uzunluklarý milimetrelerle ifade ediliyor. Çaplarýnýn milyonlarca katý uzunluklara ulaþabilen karbon nanotüpler saðlamlýk, elektrik iletkenliði, ýsý iletkenliði gibi özellikleriyle ön plana çýkýyor. AA Kadir Yüktaþýr com VEFAT EDENLER 1-Dut Köyü' nden gelme, Gülistan KARADABAN' ýn eþi, Satý, Nahide ve Erdoðan KARADABAN' ýn babasý, Karayollarý Müdürlüðü' nden emekli; Mustafa KARADA- BAN. 2-Emel EMNÝYET' in eþi, Murat ve Þule EMNÝ- YET' in babasý, Derici Esnafýndan Hafýz EMNÝYET' in kardeþi, Emekli PTT Müdürü; Mustafa EMNÝYET. 3-Ovasaray Köyü' nden gelme, Karasörcü Esnafýndan Þaban, Bekir ve Fatih KARKIN' ýn annesi, Zafer ve Yasin KARKIN' ýn babannesi; Rukiye KARKIN. 4-Hacýpaþa Köyü' nden gelme, Hakan ve Gökhan COÞKUN' un dedesi, Dursun COÞKUN' un babasý; Þevket COÞKUN. 3,2178 3,2195 2,8755 2,8763 ALIÞ Gram 107,58 SATIÞ 107,65 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. NÖBETÇÝ ECZANELER DÝKEN ECZANESÝ ZEYNEP BAYRAK (TEL: ) U. KAVAK E. HOCA CAD. NO: 11/B - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI ÞAHÝN ECZANESÝ EBRU GÜBEN (TEL: ) M. SÝNAN MAH 5. CAD. NO:1/C - METROPOL YANI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:26 Sayý: EKÝM 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar ÝLKADIM Ýþ Mrk. Bodrum Kat No:4 ÇORUM BASIMEVÝ Tel&Faks:

12 12 CUMA 23 EKÝM HAMBURGER Adamýn biri otobüse biner. Karný çok açtýr. Aklýndan "Keþke þimdi iki hamburger olsa da yesem diye düþünür". Yanýnda duran kýz: "Þunlardan bi tanesini de bana ver" der. Adam þaþýrýr: "Herhalde bana söylemedi diyerek", hamburgerleri düþünmeye devam eder. Biraz sonra kýz sesini sertleþtirerek: "Ver artýk þunlardan birini" der. Adam afallar: "Ketçap-mayonez de olsun mu?" der. Kýz da: "Ya manyak mýsýn nesin. Þu asýlý tutacaklardan bir tanesini ver de biz de tutunalým, ikisini de iþgal etmiþin."

13 Erdoðan Çorum'a gelecek Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn bilgilendirme toplantýlarý devam ediyor. Önceki gün muhtarlarla toplanarak belediyenin hizmet ve yatýrýmlarýný anlatan ve taleplerini dinleyen Çatma, dün de sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkan ve temsilcileri ile bir araya geldi. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan (Ç.HAK:2794) Hak-Ýþ Konfederasyonu 13. Olaðan Genel Kurulu ve 40. Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ahmet Erdem, Gümrük ve Ticaret Bakaný Cenap Aþçý, Ak Parti Çorum açýklamaya göre, Ýskilip'te faaliyet gösteren STK temsilcilerine tamamlanan ve devam eden çalýþmalar hakkýnda detaylý bilgilendirmelerde bulunan Çatma, altyapý çalýþmalarý çerçevesinde 18 ayda yollarý dört kez kazdýklarýný, bundan kaynaklanan sýkýntýlarý bildiklerini, kýþ gelmeden ana artellerde asfalt çalýþmasý yapma kararlýlýðýnda olduklarýný söyledi. Çatma STK larý dinledi 'YENÝ BÝR ÝSKÝLÝP HAZIRLIYORUZ' Altý adet alt yapý çalýþmasýnýn tamamlanmasý ile birlikte Ýskilip'in altyapýsýný tamamen bitirmiþ örnek bir ilçe olacaðýna, ilçelerin yanýnda çoðu ilde dahi bu denli altyapý uygulamasýnýn olmadýðýný, önümüzdeki en az yýl altyapý ile meþgul olunmayacaðýný belirterek, yeni bir Ýskilip Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn bilgilendirme toplantýlarý devam ediyor. KOMBÝ SERVÝSÝ KOMBÝ YILLIK BAKIMLARINIZI YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ Mustafa ARIN Elektrik Teknikeri Cep: Tel: Milletvekili TBMM Ýdare Amiri ve Hak- Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu, Hak-Ýþ Kurucu Baþkaný Yasin Hatipoðlu, milletvekilleri, TOBB, TZOB, TESK Baþkanlarý ve çok sayýda davetlinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. CUMHUR- BAÞKANIMIZ ÇO- RUM'A GELECEK Salim Uslu, genel kurula katýlan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ile çalýþma hayatýna iliþkin deðerlendirmelerde bulunarak, Çorum'a davet etti. Erdoðan, 1 Kasým seçimleri sonrasýnda en uygun ve kýsa zamanda Çorum'a gelebileceklerini ifade etti. hazýrladýklarýný aktardý. 'DOÐALGAZIN ABONE BAÐLANTISINA BAÞLANDI' Doðalgaz çalýþmalarýnýn üç ekiple sürdüðünü belirten Baþkan Çatma, abone baðlantýlarýnýn yapýlmaya baþlandýðýný, 2017 yýlýnda Ýskilip'in doðalgaz konforundan yararlanmaya baþlanmasýnýn hedeflendiðini ifade etti. SULAMA PROJELERÝ Kýzýlýrmak Týmarlý Sulama Projesi'nin hayata geçirilmesi ile birlikte 60 yýllýk hayalin gerçekleþtiðini, diðer yandan Derekargýn Göleti'nin de yapýmýna baþlandýðýný belirten Çatma, bu sulama projelerinin tamamlanmasý ile Ýskilip'in kuru tarýmdan sulu tarýma geçeceðini, tarýmsal girdilerle Ýskilip ekonomisinin canlanacaðýný kaydtetti. 'TOKÝ'YÝ KAZANDIRDIK' Uzun çabalar sonucu TOKÝ hizmetini Ýskilip'e kazandýrdýklarýný, Ýskiliplilerin yer konusundaki endiþeleri nedeniyle beklenen abone sayýsýna ulaþýlamadýðýný belirten Çatma, yeni yer tahsisinde bulunacaklarýný, gerekli çalýþmalarýn devam ettiðini, Ýskilip halkýnýn TOKÝ'den yararlanmasý için kararlý olduklarýný beyan etti. Ana hatlarý ile hizmet, yatýrým ve faaliyetlerini anlatan Baþkan Çatma, sivil toplum kuruluþlarý ile istiþare etmenin önemine iþaret ederek bilgilendirme toplantýlarýnýn devam edeceðini belirtti. STK'LARDAN BAÞKAN ÇATMA'YA TEÞEKKÜR Toplantýya tam kadro katýlan sivil toplum kuruluþlarý, kendi faaliyet alanlarýnda yapýlamasý gerekenleri sözlü ve yazýlý Çatma'ya sundular. STK baþkan ve temsilcileri bu tür toplantýlarla bilgilendirme faaliyetlerinin önemine iþaret ederek, Ýskilip'e kazandýrýlan bu yatýrým ve hizmetlerde çabalarýndan dolayý Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür etti. Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM 23 EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 746 ada, 32 parselde bodrum kat 1 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: EKÝM Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 2016 yýlý 12 ay süre ile yemek (kahvaltý, öðle ve akþam yemeði) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 18 kalem yaþ sebze ve meyve alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 ZA419 plakalý, 2010 model, FOLKVAN marka, MJK-01 tipli, beyaz renkli açýk kasa kamyonetin satýþý iþi Yer: Kaynar Otoparký Çepni Mahallesi Ýskilip 5. Sokak No:63/A Çorum Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 3722 ada, 392 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: KASIM Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Yazlýk ve kýþlýk özel görev kýyafeti ile bot alýmý iþi. Yer: Çorum Saðlýk Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum il, Ýskilip ilçe, 301 ada no, 79 parsel no, Meydan Arifbey Mahalle, 4. kat 20 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Bahçelievler Mah ada 3 parsel sayýlý 465,00 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 2579 Ada No, 149 Parsel No, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çrum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý Ulaþým Hizmetleri personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: KASIM Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Üçtutlar Mahallesi, 251 Ada, 28 Parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. CUMA 23 EKÝM SATILIK Prefabrik Þantiye Binasý * Þantiye, ofis, bað-köy evi olabilecek durumda * Ýkinci el * 145 m2 * 6 oda, 1 mutfak * 3 lavabo, 3 wc ve duþ * Betopan panelli * Çok temiz * Sökme ve montaj alýcýya aittir * 25 bin TL (Ç.HAK:2451) Mür. Ahmet Süngü Tel: Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi * 1.5 metrelik 5x10 * 2,50 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de (Ç.HAK:2387) ,00 Yer: Çorum Adliyesi giriþ kat Saat: ARALIK T.C. Çorum 2.Ýcra Dairesi 06 BR 4934 plakalý, 2004 model, AUDI marka, A6 2.5 TDI tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2.Ýcra Dairesi 19 TD 979 plakalý, 2012 model, FORD marka, FÝESTA TÝT l.4 Ý tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 1 adet Komatsu Terasa marka FB25EX-1 - model seri numaralý 2006 yapým yýlý kg kapasiteli forklift satýþý iþi Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. Kaynar Yediemin Otopark Saat: YÝTÝK Gazi Üniversitesi Çorum Saðlýk Meslek Yüksek Okulu Saðlýk Bilimleri Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Hilal BENCE Ýhsan kýzý 1984 Ankara Doðumlu (Ç.HAK:2812)

14 Uðurludað sahasýna kavuþtu 14 CUMA 23 EKÝM Uðurludað ilçesine yaptýrýlan sentetik futbol sahasý hizmete hazýr hale geldi. 400 kiþilik tribüne sahip olan ilçe sahasýnýn zemini sentetik çim yapýldý ve çevre düzenlemesi devam ediyor. AK Parti Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, tüm ilçelerini sentetik çim sahaya kavuþturacaklarýný söyledi. Uðurludað ilçesi sentetik çim sahasýna kavuþuyor. Yapýmý büyük oranda tamamlanan Uðurludað ilçe sahasý önceki gün AK Parti Halkla Ýliþkilerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Selçuk Özdað AK Parti Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile birlikte Ýl ve Ýlçe yöneticileri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer Uðurludað ilçe sahasýný incelediler. Haþim Eðer ilçe sahasýndaki tribünlerin eski olduðunu diðer bölümlerinin ise tamamen yenilendiðini söyledi. Ýlçe sahasýnýn zemininin sentetik çim yapýlýp tel örgülerinin yenilendiðini belirten Eðer, sahanýn çevre dü- zenlemesinin ise devam ettiðini Uðurludað Belediyesi tarafýndan karo taþý döþeneceðini Çorum Belediyesi tarafýndan da diðer bölümlerin asfaltýnýn atýlacaðýný söyledi. Sahanýn hemen yanýnda bulunan spor salonunda soyunma odasý ihtiyaçlarýnýn giderileceðini belirterek yeni sezonda Uðurludað takýmýnýn maçlarýný kendi sahasýnda oynayacaðýný söyledi. AK Parti Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt da söz verdikleri gibi tüm ilçelerine sentetik çim yapma çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirterek Uðurludað ilçe sahasýnýn ilçe gençliðine hayýrlý olmasýný diledi. Sungurluspor, Ziraat Bankasý ile baþlýyor Uðurludað Ýlçe sahasý zemini ve tel örgüleri tamamlandý. Çevre düzenlemesi yapýldýktan sonra saha hizmete açýlacak Erkekler Voleybol 3. liginde mücadele edecek olan Sungurluspor sezona pazar günü saat 14 de evinde oynayacaðý Ziraat Bankasý maçý ile baþlayacak. Sungurluspor Baþkaný Mustafa Özdemir güçlü rakipleri Ziraat Bankasý ný yenerek lige galibiyetle baþlamak istediklerini belirterek tüm voleybol severleri pazar günü salona davet etti. Bayraklý 2. ligde düdük çalacak Uðurludað ilçesinde yaptýrýlan sentetik çim sahasýnda incelemelerde bulunan misafirler ve ilçe yöneticileri toplu halde Çorum Ulusal hakemi Celal Bayraklý yarýn 2. Lig beyaz grupta oynanacak Nazilli - Hacettepe maçýnda düdük çalacak. Yarýn saat da Nazilli Ýlçe Sahasýnda Nazilli Belediyespor ile Hacettepespor takýmlarý arasýndaki maçý ilimiz Ulusal hakemi Celal Bayraklý yönetecek. Yardýmcýlarý ise ilimizden Özcan Genel ve Amasya dan Mustafa Gül. Maçýn dördüncü hakemi ise Samsun dan Cihad Sizer. Nazilli Belediyespor un cezasý nedeniyle seyircisiz oynanacak maç öncesi ev sahibi ta- kým altý maçta topladýðý 7 puanla onuncu sýrada yer alýrken konuk Hacet- branþlarda yapýlmaya devam ediyor. Uzun yýllardýr faaliyet gösterilmeyen branþlardan olan Kara- te de Amatör Spor Haftasý etkinlikleri arasýnda düzenlenen turnuvada 85 sporcu mücadele etti. tepespor ise on puanla beþinci sýrada yer alýyor. Erkekler voleybol 3. liginde mücadele edecek olan Sungurluspor sezona pazar günü evinde oynayacaðý Ziraat Bankasý maçý ile baþlýyor. 2. lige kadar yükselen ancak ekonomik sýkýntýlar yüzünden ligden çekilmek zorunda kalan Sungurluspor bu sezon yeniden 3. ligden mücadeleye baþlayacak. 3. Lig 2. grupta mücadele edecek olan Sungurluspor ile birlikte Kocaeli Þirintepe Gençlik, Essspor, Eserspor, Ankara Mahir Beþer Ortaokulu, Hasan Gençlikspor, Ziraat Bankasý, Kocaeli Yeni Kandýra ve Karamürsel Ýdman Yurdu takýmlarý bulunuyor. Çankýrý Karatekin Üniversitesi ise ligden çekildi, Sungurluspor sezonun ilk maçýnda 25 Ekim pazar günü Ziraat Bankasý ile karþýlaþacak. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu nda saat 14 de baþlayacak maçta Sungurluspor galip gelerek sezona üç puanla baþlamayý amaçlýyor. Özdemir play-off oynamak istiyoruz Sungurluspor Kulübü Baþkaný Mustafa Özdemir, 3. ligde oynayacaklarý ilk maçý kazanarak lige galibiyetle baþlamak istediklerini söyledi. Ziraat Bankasý nýn güçlü bir rakip olduðunu ve maçýn zor geçeceðini belirten Özdemir tüm voleybol severleri pazar günü salona davet etti. Baþkan Mustafa Özdemir bu sezon gruptan çýkarak play-off oynamayý hedeflediklerini söyledi. BAL da erteleme maçlarý 18 Kasým da Bölgesel Amatör Lig de erteleme maçlarý 18 Kasým çarþamba günü oynanacak Ekim de oynanmasý gerekirken Ankara da yaþanan terör saldýrýsýnýn ardýndan üç günlük yas ilan edilmesi üzerine ertelenen maçlarýn oynanacaðý tarih açýklandý. Futbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre BAL da tüm gruplardaki üçüncü hafta maçlarý 18 Kasým çarþamba günü oynanacak. BAL 4. grupta mücadele eden temsilcimiz Osmancýkspor un bay geçeceði haftada oynanacak maçlar þöyle: Ladik Belediyespor - Erbaaspor. Yeni Amasyaspor - Termespor. Sinopspor Havza Belediyespor, Güzel Orduspor - Kastamonu Ýl Özel Ýdare Bulancakspor - Görelespor. Karete dee geleceðin þampiyonlarý yetiþiyor Çorum da Olimpik branþ olmasýna karþýn Tekvando da düzenlenmeyen turnuvalar diðer Ýl Temsilcisi Tayfun Tümüklü ve sporcu velileri dereceye girenlere madalyalarýný verdiler Dursun Uðral a ilk görev 1. ligde Dursun Uðral Çorum un Klasmandaki tek basketbol hakemi Dursun Uðral sezonun ilk düdüðünü Ankara da çalacak. Türkiye Kadýnlar Birinci Liginda bugün, saat 14.00'de Ankara Arý Koleji Spor Salonunda Türkiye Bayanlar Birinci Ligi müsabakasýnda Çankaya Üniversitesi - Nevþehir GHSÝM maçýnda düdük çalacak. Müsabakanýn Teknik Komiserliðini Ankara'dan Tayfun Topateþ, Baþhakemliðini ise Samsun'dan Mustafa Albayrak yapacak. Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen yaptýðý açýklamada; genç hakemin geçen sene güzel bir sezon geçirdiðini, bu sezonunda genç hakem için güzel geçmesini dilediðini söyledi. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Spor Salonu nda yapýlan Karate turnuvasýnda minik, yýldýz ve ümitler kategorilerinde müsabakalar yapýldý. Karate Ýl Temsilcisi Tayfun Tümüklü Çorum da alt yapýyý kurduklarýný ve çalýþmalarýnýn aralýksýz devam ettiðini belirterek önümüzdeki yýllarda bu branþta milli sporcular çýkartacaklarýna inandýðýný söyledi. Amatör Spor Haftasý etkinlikleri arasýnda düzenlenen Karate turnuvasýnda müsabakalarýn sonunda dereceye giren sporculara madalyalarý verildi. Kategorilerinde dereceye giren sporcular þöyle: 2003 Doðumlu Yýldýz Erkek Kumite: 1. Muharrem Buðra Þanlý, 2. Miraç Gökberk Aslan, 3.Taha Tekin, 4. Hüseyin Öztürk. Yýldýz Bayan Kumite: 1. Elif Berber, 2. Dilþah Öncü Yýldýz Erkek Kumite: 1. Yunus Kýlýç, 2. Hasan Ali Kadim, 3. Batuhan Kaya, 4. Alperen Karaca Minik Erkek Kumite: 1. Arda Anýl Daðcý, 2. Ahmet Berber, 3. Bekir Berk Erdem, 4. Mehmet Berkay Meler Ümit Erkekler Kumite: 1. Mustafa Pelit, 2. Uðurhan Memik, 3. Enes Þahin, 4. Eray Pamuk Ümit Bayan Kumite: 1. Ýzel Betin, 2. Elif Kandemir Minik Bayan Ku- Sungurluspor voleybol takýmý sezonun ilk maçýnda pazar günü evinde Ziraat Bankasý ný konuk edecek Amatör Spor Haftasý içinde düzenlenen Karate turnuvasýnda 85 sporcu mücadele etti. Ýl Temsilcisi Tayfun Tümüklü, iyi bir alt yapý oluþturduklarýný ve hedeflerinin milli takým düzeyince sporcular yetiþtirmek olduðunu söyledi. mite: 1. Egem Çýtak, 2. Gülsül Gizel Yücel Minik Erkek Kumite: 1. Eþref Kaya, 2. Ýlke Bozdoðan, 3. Görkem Sönmez, 4. Alp Bora Uysal. Minik Bayan Kumite: 1. Nisa Er, 2. Cemre Berra Ýncer, 3. Ayten Ceren Sinan Minik Bayan Kumite: 1. Rabia Nur Arslan, 2. Selin Çeltikçi Minik Erkek Kumite: 1. Berke Kaan Kaçar, 2. Metehan Kandemir, 3. Kutay Kendirli Minik Erkek Kumite: 1. Ömer Asaf Düzgün, 2. Ahmet Erdem Çetinkaya, 3. Bilgehan Kocatepe, 4. Alperen Alaca Minik Bayanlar: 1. Zeynep Sude Çetinkaya, 2. Nazlý Gül Kapsal, 3. Berra Þahin Yýldýz Bayan: 1. Emine Betül Dinç, 2. Merve Bilgiç, 3. Sueda Gökmen Ümit Bayan Kumite : 1. Server Sude Tümüklü, 2. Leyla Sude Tümüklü, 3. Beyza Sezik Ümit Bayan Kata: 1. Server Nazlýmoðlu, 2. Leyla Sude Tümüklü, 3. Beyza Sezik Minik Erkek Kata: 1. Ahmet Erbiz, 2. Alp Bora Uysal, 3. Ömer Asaf Düzgün, 4. Egemen Zehir Minik Bayan Kumite: 1. Mualla Zeynep Aktað, 2. Þevval Karaca Minik Bayan Kata: 1. Mualla Zeynep Akdað, 2. Emine Betül Dinç, 3. Merve Bilgiç, 4. Elif Berber Minik Bayan Kata: 1. ArdaAnýl Daðcý, 2. Mehmet Berkay Meler, 3. Ahmet Berber Minik Bayan Kumite: 1. Kutay Tekin, 2. Asaf Bekir Ýncer, 3. Yusuf Sarýyýldýz. Minik sporcularýn mücadeleleri ilgiyle izlendi Turnuva öncesinde Ýl Temsilcisi Tayfun Tümüklü mücadele edecek sporculara müsabakalarla ilgili bilgiler verdi

15 Satýlýk Villa Arsasý Köþe baþý yola cephe tel örgü ve çevre düzenlemesi yapýlmýþ 1000 m2 (Ç.HAK:2761) Bay-Bayan Vasýfsýz Eleman Alýnacaktýr 15 kiþi bay - bayan vasýfsýz eleman tl ücret+yemek+sgk+servis vardýr Sadýklar Geri Dönüþüm Akkent Mh.Organize Sanayi 1.Cd. No:32 (Ç.HAK:2800) MERKEZ/ÇORUM Tel: Eleman Aranýyor Gazi ve Ýnönü caddelerinde görevlendirilmek üzere Bay-Bayan parkomat görevlisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. SGK+Prim+Mesai+Yemek Adres: Karakeçili Mah. Gazi Cad. 8. Sok. Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi No: 51/32 (Ç.HAK:2809) KÝRALIK DAÝRELER * 4+1 lüks kiralýk daireler * Merkezi süpürge sistemi * Lüx mutfak dolaplarý * Zebra perdeleri hazýr takýlmýþ * Ankastre set (fýrýn-ocak-davlunbaz) * Vestiyer, banyo dolabý, duþakabin v.s. * Ýnce temizliði yapýlmýþtýr. Ayrýntýlar için Facebook tan Turkuaz Star sayfamýzý ziyaret edebilirsiniz. (Ç.HAK:2819) Yer: Çiftlik Cad. Ýrtibat: villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, 4 bin 326 þehit yakýný, gazi ve gazi yakýnlarý, vazife ve harp malulleri ile terör maðduru sivil vatandaþlarýn atamasýný 17 Nisan'da gerçekleþtirecek. Bakanlýktan alýnan bilgiye göre, þehit yakýný, gazi ve gazi yakýnlarý, vazife ve harp malulleri ile terör maðduru sivil vatandaþýn atamasýna iliþkin iþlemleri tamamlandý. Baþvurular, 81 ilde Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlükleri aracýlýðýyla alýnarak, Devlet Personel Baþkanlýðý'na teslim edildi. Atamalarýn, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun 17 ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere CNC operatörleri, usta, kalfa ve çýraklar alýnacaktýr. Ayrýca iþi öðrenmek isteyen endüstri meslek lisesi mezunlarý da alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: HAYTEK MAKÝNA (Ç.HAK:2756) ELEMAN ARANIYOR Apartman temizlik görevlisi bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Grubu Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. 1/3 Tel: (Ç.HAK:2504) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 45. SK. NO:2 ÇORUM Eleman Aranýyor Ambarýmýzda çalýþtýrýlmak üzere yüklemeboþaltma daðýtým elemaný aranýyor. Not: Sürücü belgeli personel tercih sebebidir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ankara Çorum Ambarý Adres: K.S.Sitesi 25. Cad. No: 97 Mür. Tel: Þehit ve gazi yakýnlarý atamasý 17 Nisan da YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdullah YALVAÇ Elvan oðlu 1988 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2821) (Ç.HAK:2807) Nisan'da katýlacaðý bir programda yapýlmasý planlanýyor. Bakanlýkça, 27 Temmuz 2014'te Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla 3 bin 527 þehit yakýný ile gazi ve gazi yakýnýn atamasý gerçekleþtirilmiþti. Ardýndan 2 Ekim 2014'te 2 bin 500 atama daha yapýlmýþtý. Son olarak yapýlacak 4 bin 326 atamayla birlikte, son 8 ayda toplam 10 bin 353 þehit yakýný ile gazi ve gazi yakýnýn atamasý gerçekleþtirilmiþ olacak.(aa) SATILIK DAÝRE Buharaevler Mah. 5. Cadde 29. Sokakta bulunan Beyaz Köþk Apt. (6 katlý binanýn 5. katýnda) 4+1 (Ç.HAK:2817) sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2722) ELEMANLAR Turþu Fabrikamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere 35 yaþýný aþmamýþ BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Müracaat Tel: YAKAMOZ TURÞULARI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:2820) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: ÞOFÖRLER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere damperli kamyon þoförleri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Bayrak Hafriyat Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: 48/A ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2775) (Ç.HAK:2801) CUMA 23 EKÝM LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI Sabahlarý sýcak çorba tereyaðlý özel terbiyeli Yayla, Ezogelin, Çatal aþý, Tavuk Suyu, Þehriye Sadece 3.50 TL Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! ALO PAKET : Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) Hidromek Kepçe Operatörü Alýnacaktýr Gök-ay Ýnþaat Hafriyat (Ç.HAK:2811) Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzda 10 kiþilik yemek ve çay iþlerine bakabilecek Bayan Eleman Aranýyor. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. GÖRPE ÇELÝK METAL SAN. Ýrtibat adres: K.S.S 25.Cad No: 13 Tel: (Ç.HAK:2805) Temizlik Görevlisi Alýnacaktýr Eðitim Kurumunda çalýþtýrýlmak üzere temizlik görevlisi alýnacaktýr. Ýrtibat tel: Mehmet Sucu Çalýþma Arkadaþlarý Alýnacaktýr Tasarým, tabela konusunda tecrübeli montaj iþinden anlayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Bakým Personeli alýnacaktýr (Ç.HAK:2325) (Ç.HAK:2816) (Ç.HAK:175) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM Yorgan, Stor Perde Temizliði BAYAN ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere BAYAN satýþ elemaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:2738) Seçkin AVM Ýþ deðiþikliði nedeniyle Acil Devren Satýlýk PlayStation Cafe Mür. Tel: (Ç.HAK:2776) (Ç.HAK:2779) (Ç.HAK:2778) Kýymasýz yaprak döner Sadece 12 TL Uludað yaprak iskender Sadece 14 TL BAYAN ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere LOGO kullanabilen deneyimli bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn numaralý telefona yapýlmasý gerekmektedir. BAYAN ELEMAN ARANIYOR Þirketimizin bünyesinde çalýþtýrýlacak sekreter aranýyor. Müracaatlar þahsen Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: 36 Hayribey Ýþ Merkezi Kat: 2 No: 13 Elemanlar Alýnacaktýr Duþakabin montaj iþinden anlayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaat: Ýntegral Mühendislik Eþref Hoca Caddesi No:13/A Tel :

16 Çorum lidere hazýr Yarýn sahasýnda grup lideri namaðlup Kastamonuspor la karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor dün yaptýðý çalýþma ile bu zorlu maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takýmda Buðra ve Gökhan dýþýnda eksik bulunmuyor. Çorum Belediyespor bugün yapacaðý ter idmanýnýn ardýndan lojmanda kampa girecek. Kýrmýzý Siyahlý derbinin hakemi Hüseyin Çiftsüren Kastamonu da iki eksik Kastamonuspor. Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný tamamladý. Düz koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþlayan antrenman sýnma hareketlerinin çift kale maça geçildi. Çift kalede Teknik Direktör Ahmet Duman Çorum Belediyespor maçý öncesinde takýmýnýn durumunu son kez deðerlendirme fýrsatý buldu. Yarýn oynanacak olan maçta Kastamonuspor da iki önemli futbolcusundan yararlanamayacak. Kart cezalýsý olan Uður Yanýkdemir ve sakatlýk geçiren Uður Ayhan bu zorlu mücadelede formasýndan uzak kalacak. Kýrmýzý-siyahlý temsilcimizin sürpriz yaþanmamasý durumunda Çorum Belediyespor karþýsýna þu 11 le çýkmasý bekleniyor. Kalede Eray, savunmada Osman, Taner, Müslüm, Fatih Solmaz, orta sahada Cabir, Hüseyin, Fatih Özçelik, Batuhan, Salim, forvette ise Yaþar. Çorum Belediyespor un yarýn sahasýnda oynayacaðý Kastamonuspor maçýný Þýrnak bölgesi hakemi Hüseyin Çiftsüren yönetecek. Hüseyin Çiftsüren geçmiþte Çorumspor un iki iç saha ve bir deplasman maçýnda dördüncü hakem olarak görey yapmýþ. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn üç maçýnda dördüncü hakem olarak görev yaptýðý Çiftsüren le üç galibiyet alan Çorumspor un ardýndan Çorum Belediyespor un maçýnda ilk kez yarýn düdük çalacak. Çorum Belediyespor un yarýn sahasýnda oynayacaðý Kastamonuspor maçýnda Çiftsüren in yardýmcýlýklarýný ise Bingöl den Muhammet Yýldýz ve Diyarbakýr dan Emre Doðru yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Bingöl den Taner Kaya. Çorum Belediyespor yarýn sahasýnda konuk edeceði grup lideri Kastamonuspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün sürdürdü. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Teknik Direktör Serdar Bozkurt yönetimindeki çalýþmaya Buðra dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra dar alanda pas çalýþmasý ile devam etti. Ardýndan savunma ve hücum oyuncularýný ayýran Teknik Heyet ayrý ayrý bir çalýþma yaptýrdý. Rakip takýmýn hücumdaki artýlarýna göre savunmaya, savunmasýnýn eksiklerine görede hücum oyuncularýna gol çalýþmasý yaptýran Teknik Direktör Serdar Bozkurt bu sýrada sýk sýk ikili görüþmeler yaparak futbolculara bilgiler vermesi dikkat çekti. Çalýþmanýn son bölümünde ise gol çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlý takýmda futbolcularýn hayli moralli ve neþeli olduklarý gözlendi. Çorum Belediyespor, Kastamonuspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý ter idmaný ile tamamlayacak ve ardýndan da lojmanda kampa girecek. CUMA 23 EKÝM 2015 FÝSU dan Çorum a tam not Ekim 2016 tarihlerinde Hitit Üniversitesi nin ev sahipliðinde yapýlacak olan Üniversiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý için Uluslararasý Üniversiteler Federasyonu (FÝSU) delegeleri Çorum da incelemelerde bulundular. FISU Dünya Þampiyonasý Koordinatörü Paulo Pedriera Çorum dan çok etkilendiðini ve profesyonel bir ekibin olduðunu belirterek bundan baþka etkinlikleride Hitit Üniversitesi ne verebileceklerini söyledi yýlýnda ilimizde Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilecek olan 12. Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý (WUC) dolayýsýyla Uluslararasý Üniversiteler Spor Federasyonu (FISU) Delegeleri Çorum a gelerek görüþme ve incelemelerde bulundular. FÝSU delegeleri Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer, FISU Dünya Þampiyonasý Koordinatörü Paulo Pedriera, Teknik Komite Baþkaný, Türkiye Güreþ Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Baþkaný, ayný zamanda FILA Hakem Hocasý ve FILA Hakem Kurulu Üyesi Doç. Dr. Halil Ýbrahim Cicioðlu, Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Genel Sekreteri Erdoðan Çelebi, Üniversitemiz BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner ve öðretim elemanlarý bulundu. Ziyaretlerinden memnuniyet duyduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, WUC 2016 Þampiyonasýnýn üniversitemiz tarafýndan yapýlacak olmasýndan büyük bir mutluluk duyduklarýný, dünyanýn pek çok ülkesinden ilimize yüzlerce spor insanýnýn katýlacaðý uluslararasý bir etkinliðe ev sahipliði yapýlacak olmasýnýn ilimiz açýsýndan büyük bir önem taþýdýðýný ifade ederek etkinliðin alýnmasýnýn artýk bir dünya üniversitesi olmaya baþladýðýmýzýn somut göstergelerinden biri olduðunu dile getirdi. Þampiyonanýn alýnmasýnda Prof. Dr. Kemal Tamer in çok büyük desteði olduðunu ifade eden Prof. Dr. Alkan, Çorum ve Üniversite olarak þampiyonaya hazýr olduðumuzu, ilimize ve üniversitemize büyük yarar saðlayacak bu organizasyonun baþarýlý geçmesi için gayret içerisinde olduklarýný vurgulayarak Üniversitemizin yapmakta olduðu gayretli çalýþmalarla ve almýþ olduðu desteklerle iyi bir þekilde koordine edilerek baþarýya ulaþýlan bu ekip çalýþmasýnda emeði geçen her- Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu en baþarýlý okul ödülüne layýk görüldü. Fenerbahçe Spor Okullarý Koordinatörlüðünce bu yýl ilk düzenlenen organizede en baþarýlý basketbol okulu Çorum Fenerbahçe Basketbol okuluna verildi. kese teþekkür etti. Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer, Hitit Üniversitesinin her iþin üstesinden geleceðini ve her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný söyleyerek üniversitemize þampiyonada baþarýlar diledi. Paulo Pedriera ise Çorum dan çok etkilendiðini, ekibin profesyonel bir yaklaþým sergilediðini, FI- SU Dünya Þampiyonasý Koordinatörü olarak ilk kez böyle samimi bir ekiple karþýlaþtýðýný ifade ederek FISU nun baþka etkinlikleri de üniversiteye verebileceklerini sözlerine ekledi. Ziyaret kapsamýnda Çorum Milletvekilimiz Salim Uslu ile yapýlan toplantýda heyet, Þampiyona ile ilgili bilgi verdi. Çorum Milletvekili Salim Uslu ise delegelere ayrý ayrý teþekkür ederek Þampiyona için ellerinden gelen desteði vereceklerini söyledi. Ziyaretin ardýndan genel teknik bir deðerlendirme yapan heyet, Þampiyonanýn yapýlacaðý tesiste incelemelerde bulundu. Çorum Belediyespor Tribün liderleri yarýn oynanacak maça tüm Çorumlu futbol severleri davet ettiler. Dün yapýlan çalýþmayý Genel Kaptan Hamit Iþýk ile birlikte izleyen Tribün liderlerinden Hüseyin Nalcý ve Þevket Reis, Kastamonuspor maçýnýn zirve mücadelesini sürdürmek adýna son derece önemli olduðunu belirterek tüm taraftarlarý stada davet ettiler. Komþu kent Kastamonuspor ile her zaman tatlý bir rekabet içinde olduklarýný belirten Tribün Liderleri Yarýnki maç için Kastamonu dan da çok sayýda taraftar takýmlarýna destek FÝSU heyeti ve Komite yetkilileri Rektör Reha Metin Alkan ý ziyaretinde karþýlýklý olarak hediyeler verildi, FB nin en iyisi Çorum Fenerbahçe Basketbol Okullarý arasýnda Çorum 40 il arasýnda en baþarýlý seçildi ve ödüle layýk görüldü. Antrenörler bu baþarýyý kendilerine destek veren herkese armaðan ettiler. FÝSU yetkilileri ile Organizasyon Komitesi Spor Salonu inþaatýnda incelemelerde bulundu Taraftara davet olmak için Çorum a gelecekler. Lider durumda bulunan rakibimiz önünde alacaðýmýz galibiyet bizi üst sýralara iyice yaklaþtýracaktýr. Bu zorlu maçta saha ve seyirci avantajýný en iyi þekilde Geçtiðimiz hafta sonunda Þükrü Saraçoðlu Stadyumu 1907 nolu salonunda yapýlan ödül törenine Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu adýna antrenör Yaþar Yýlmaz katýldý. Yýlmaz en baþarýlý okul ödülünü Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri kazandýklarý ödül ile birlikte toplu halde Spor Okullarý Koordinatörü Banu Dizdar dan aldý sezonunda Fenerbahçe Spor Okullarý Koordinatörlüðü tarafýndan yapýlan denetimler sonucunda Türkiye genelinde 40 okul arasýndan en iyi okul ödülünü almaya hak kazanan Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu nun bu baþarýsý camiada büyük mutluluk yarattý. Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri 40 il arasýndan en iyi seçilmelerinin hakký gururunu yaþadýklarýný belirterek, bu onura layýk olmaya çalýþacaklarýný söylediler. Antrenörler bu ödülde her zaman basketbol gönüllüsü diye andýklarý velilerin güvenerek kendilerine emanet ettikleri çocuklarýn, antrenmanlardaki performanslarý ile sporcularýn bu baþarýda katkýsýnýn büyük oldðunu belirttiler. Ayrýca çalýþma yaptýklarý Atatürk Anadolu Lisesi ve 23 Nisan Ortaokulu müdür ve personeline, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü ve kullanmak için tüm Çorumlularý yarýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na bekliyoruz. Maç boyuncada takýmlarýna destek vermelerini istiyoruz dediler. Fenerbahçe Basketbol Antrenörleri adýna Yaþar Yýlmaz Koordinatör Banu Dizdar dan aldý personeline ve çalýþmalarýný kamuoyuna duyuran yerel basýna teþekkür eden antrenörler bu baþarý ödülünü Çorumlu basketbol severlere armadaða ettiklerini belirttiler.

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

"10'da 10 Projesi" giriþimcilik eðitimlerine yeni bir soluk katacak

10'da 10 Projesi giriþimcilik eðitimlerine yeni bir soluk katacak Usulsüz Dinleme Ýddialarý Bakan Ýmzasýyla Çöktü 10 DA 23 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "10'da 10 Projesi" giriþimcilik eðitimlerine yeni bir soluk katacak "AKP terörü kademeli olarak daðdan

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Osmancýk ta doðalgaz þehir içi iletim hatlarý yapým iþi için toplu açýlýþ ve temel atma töreni düzenlendi. Allah için namaza þehitler için duaya

Osmancýk ta doðalgaz þehir içi iletim hatlarý yapým iþi için toplu açýlýþ ve temel atma töreni düzenlendi. Allah için namaza þehitler için duaya Çorum Baþkent e taþýndý Bu yýl 3 üncüsü düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri nin açýlýþý Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleþti. Etkinliðe TBMM Eski Baþkaný Cemil Çiçek, eski Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Çorum Þube Baþkaný. fuarla ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý ifade etti; Türkiye ekonomisinin son yýllarda

Çorum Þube Baþkaný. fuarla ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý ifade etti; Türkiye ekonomisinin son yýllarda ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 21 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ TÜMSÝAD dan dev fuar Abdurrahman Kýlýç TÜMSÝAD Çorum þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Çorumlu sanayici ve iþ adamlarýný

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN (Ç.HAK:2879) 2016 da 41 yatýrým 2016 yýlýnda baþlayacak yatýrýmlarla ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 400 milyon TL olarak açýkladýðý bütçe ile 2016 yýlýnda baþlatacaklarý yatýrýmlarýn

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

Enes Bayrak. ÝYC ve EBSAD dan Hitit Üniversitesi nde seminer

Enes Bayrak. ÝYC ve EBSAD dan Hitit Üniversitesi nde seminer ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 6 EKÝM 015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Enes Bayrak Genç Özel Harekatçý kazada þehit oldu Sungurlu da meydana gelen trafik kazasýnda, ailesini ziyaretten dönen

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirdiği resmi açılış töreninin bir etabını da Artvin de yaptı. Valilik Meydanı

Detaylı

Engelleri kaldýran açýlýþ

Engelleri kaldýran açýlýþ (Ç.HAK:516) Seçimle ilgili önemli uyarýlar Mahalle mahalle seçmen sayýlarý 1807 sandýkta 387 bin 560 seçmen oy kullanacak 18 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Yerel seçim için geriye

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı