Milleti maraba gören devþirmeler!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milleti maraba gören devþirmeler!"

Transkript

1 ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE Köþe yazarýmýz tan lýç Av. Ömer Kýru Kasým yo mu Hakimiyet ve Habercim 9 Yazarý Av. Ömer Kýlýç, Türkiye'nin Sureyi ve Orta Doðu politikasýna karþý çýkan iç ve dýþ muhalefete hatýrlatma ve uyarýlarda bulundu. Kýlýç, Türkiye yi babalarýndan kendilerine kalan miras, milleti ise maraba gören devþirmelerin asla baþarýlý olamayacaklarýný ifade etti. Kýlýç ýn Ömer Kýlýç Kültür Park'a mescit ve abdesthane yapýyor. Kültür Park a mescit Çorum Belediyesi, halkýn yoðun ilgi gösterdiði ve þehrin büyük parklarý arasýnda yer alan Kültür Park'a mescit ve abdesthane yapýyor. * HABERÝ DE yazýsý sayfa 6 da Farabi Caddesi Parký, Akþemseddin Camii ni tamamlayan bir proje olacak. Farabi Caddesi ne dev park Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþen Gürcan, Engelli Eðitim Merkezi ni ziyaret etti. Engelli Merkezi ne tam not AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kasým seçim çalýþmalarý kapsamýnda Düvenci Beldesi'ni ziyaret etti. MHP,5 yýlda ne yaptý? AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti'yi çivi çakmamakla suçlayanlara MHP buçuk yýl iktidarda kaldý da ne yaptý?" sözleriyle yanýt verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþen Gürcan, Belediye Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret etti. Binanýn yapýsýndan ve bünyesinde verilen hizmetlerden duyduðu memnuniyeti aktaran Bakan Gürcan, engelli gençlere ilgisi nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ederken, Engelli Eðitim Merkezi'ne de tam not verdi. * HABERÝ DE MHP tek baþýna iktidara gelecek Kasým'da gerçekleþtirilecek seçimlerde MHP'den. sýra adayý olan Aybüke Topçubaþý Ekici, Kargý'yý çarþý pazar gezerek, esnaf ve vatandaþlarý ziyaret etti. * HABERÝ 6 DA Kasým da askere gidecekler dikkat Kasým 5 er celp döneminde silah altýna alýnacak er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk iþlemlerine iliþkin duyuru yapýldý. * HABERÝ DE Çorum Belediyesi, Farabi Caddesi ne yeni bir park alaný kazandýrýyor. Akþemseddin Camii yanýndaki 6 bin metrekare alanda hayata geçecek olan proje, tamamlandýðýnda Çorum un en büyük parklarýndan biri olacak. * HABERÝ 8 DE Kasým'da gerçekleþtirilecek seçimlerde MHP'den. sýra adayý olan Aybüke Topçubaþý Ekici, Kargý'yý çarþý pazar gezerek, esnaf ve vatandaþlarý ziyaret etti. * HABERÝ DE Celal Alegöz, Hayýrseverlik abidesi Akþemseddin Camii, Çorum un yüz aký dedi. Akþemseddin Camii Çorum un yüz aký Çorum Akþemseddin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Genel Kurulu yapýldý. Güven tazeleyerek yeniden Dernek Baþkanlýðý na seçilen Celal Alegöz, Hayýrseverlik abidesi Akþemseddin Camii, Çorum un yüz aký konumunda bir eser dedi. * HABERÝ 8 DE

2 SALI EKÝM 5 Sosyal politikalar bu miletin öz kültürüdür Bakan Ayþen Gürcan, Vali Kara yý ziyaret etti EROL TAÞKAN Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþen Gürcan, Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Sosyal politika alanýnýn dünyada son dönemlerde algýlanmaya baþladýðýna iþaret eden Bakan Gürcan, "Biz toplum olarak sosyal politikalar kültürünü biliyoruz, zira bu kültür milletimizin öz kültürüdür." dedi. Bir dizi açýlýþ ve ziyaretler için Çorum'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþen Gürcan, Osmancýk programýnýn ardýndan Çorum'a gelerek, ilk zi- yaretini Vali Ahmet Kara'ya gerçekleþtirdi. AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer ve çok sayýda protokol üyesinin yer aldýðý ziyarette, Çorum'da yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Vali Ahmet Kara, sosyal politikalar konusunda çok ciddi mesafeler alýndýðýný ve yapýlan hizmetlerle ilgili mevzuatlarýn yol açýcý olduðunu iþaret ederek, "Bir eksiklik varsa, mevzuatta deðil, bizdedir." diye konuþtu. Türk Milleti'nin kültüründe, bugün uygulanan sosyal politikalarýn var olduðunun altýný çizerek konuþan Bakan Ayþen Gürcan, milletin gönlünde olan bu uygulamalara, bürokrasinin de ayak uydurmaya baþladýðýný, Çorum a katký verebilecekleri alanlar varsa, bakmaya ve bilgi sahibi olmaya geldiklerini ifade etti. Külcü nün seçim temennisi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, partisinin Sungurlu da vatandaþlarla buluþtu. ' Kasým'da izin verin, çalýþacaðýz' Çorum Belediyesi, halkýn yoðun ilgi gösterdiði ve þehrin büyük parklarý arasýnda yer alan Kültür Park'a mescit ve abdesthane yapýyor. Çorum Belediyesi Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Kültür Park'ýn þehrin ladýklarýn söyledi. Yapýmýna baþlanan mescidin kýsa süre içerisinde hizmete gireceðini kaydeden Baþkan Külcü, "Vatandaþlarýmýz, Kültür Park'a aileleri ile birlikte gidiyor, burada vakit geçiriyor. Böylesine nezih bir mekânda vakit geçirirken insan- önemli yaþam alanlarýndan biri olduðuna vurgu yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kütür Park'a mescit ve abdesthane yapýlmasý için vatandaþlar tarafýndan kendilerine yoðun bir talep geldiðini, bu talepleri deðerlendirerek çalýþmalara baþ- larýmýzýn ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri, için baþlattýðýmýz çalýþmamýz tamamlanmak üzere. Yapýmý devam eden mescitin yanýnda lavabo, abdesthane, bebek emzirme odasý ve engelli lavabosu da yer alacak." dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþen Gürcan, Osmancýk ý ziyaret etti. ðin bir eþi benzeri dünha sosyal bir toplum olmadýðýný dile getiren manýn, sosyal kalkýnmabakan Gürcan, O yüzyada yok. Sadece bu yý saðlayacak toplum olden izin verin biz çalýþamu? Hayýr. Yaþlýsýna manýn kapýlarýný açmak caðýz, çalýþmaya da dehizmet verene de destek demek. Yolumuz uzun, vam edeceðiz. Sizlerin olduk. Evinde bakým isiþimiz zor ama bu iþ sizdesteðiyle ve bu anlamteyene de yine evde baler için olduðu zaman da toplumsal destek. kým hizmeti sunduk" dikolay geliyor" ifadeleritürk toplumu sað duyuye konuþtu. ni kullandý. sunu her zaman sandýkta Bakanlýk olarak gösterdi. Sokakta deðil, Ýstikrar ortamýnýn bütçe artýrýmýna gittikleterör örgütlerinde deðil. önemine dikkat çeken rini dile getiren Gürcan, Sandýkta güzelce tepkibakan Gürcan, istikra Bu daha fazla hizmet sini koyarak, sað duyurýn olmadýðý yerde kaos, kurumu açmak demek, sunu koyarak. Bugüne kaosun olduðu yerde kadaha fazla istihdam imkadar nasýl olduysa, burarsýzlýk ve kararsýzlýk kaný saðlamak demek, günden sonra da böyle olan yerde de iþ olmayabu daha fazla yardýma olacaðýný düþünüyorum. caðýnýn altýný çizdi. Çaihtiyaç duyan insana Sizlere güveniyoruz, lýþmayanýn vakti çok, ulaþmak demek. Bu dadesteðinizi bekliyoruz çalýþanýn ise vaktinin ol- Bakan Velipaþa da aðýrlandý Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþen Gürcan, Velipaþa Konaðý nda aðýrlandý. Kültür Park'a mescit ve abdesthane yapýyor. TEÞEKKÜR Çanakkale Zaferi nin. yýlýnda düzenlediði kültür gezileri sayesinde Çorum halkýný þüheda ile buluþturan Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü, Zeki Gül Baþkan Yardýmcýsý ve organizasyondaki emeklerinden dolayý Mustafa Ercan (Ç.HAK:76) Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþen Gürcan, öðle yemeðinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan Velipaþa Konaðý'nda aðýrlandý. Velipaþa Kadýn Kültür Merkezi'nin sanatsal çalýþmalarýný inceleyen Bakan Gürcan, Velipaþa Konaðý'na tam not verdi. AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer ve protokol üyelerinin katýldýðý öðle yemeðinden sonra, düzenlenen sanatsal kurslarla ilgili bilgi alan Bakan, konak çýkýþýnda bayanlarla birlikte, Velipaþa Konaðý önünde hatýra fotoðrafý çektirdi. Engelli Merkezi ne tam not Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþen Gürcan, Belediye Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret etti. Binanýn yapýsýndan ve bünyesinde verilen hizmetlerden duyduðu memnuniyeti aktaran Bakan Gürcan, engelli gençlere ilgisi nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ederken, Engelli Eðitim Merkezi'ne de tam not verdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü'nün ev sahipliðinde merkezi gezen Bakan Gürcan., burada engelli gençlerin çalýþmalarý hakkýnda bilgi alýrken, engelli gençlerle de yakýndan ilgilendi. olan Recep Tayyip Erdoðan ve Ahmet Davutoðlu vardýr. Milletimizin 95'den beri % 'ýn üzerinde oy vererek iktidar yaptýðý baþka bir parti yok. Ýnþallah Kasým'da da milletimizin teveccühü ile AK Parti tek baþýna iktidara gelecek." dedi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan da, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün ziyaretinden duyduklarýn memnuniyeti vurguladý. Baþkan Külcü'nün kurucu il baþkanlýðý, milletvekilliði ve belediye baþkanlýðý ile 5 yýldan beri AK Parti'ye en iyi þekilde hizmet ettiðini ve Baþkan Külcü'nün tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi. Özkan, "Sayýn Baþkanýmýza bizlere vermiþ olduðu desteklerken dolayý teþekkür ediyorum." dedi. Baþkan Külcü'nün Sungurlu ziyaretine AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Öztemiz ve il yönetim kurulu üyesi Musa Arif Ertan da katýldý. Kültür Park a mescit yapýyor Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþen Gürcan, Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþen Gürcan, "Türk toplumu sað duyusunu her zaman sandýkta gösterdi. Sokakta deðil, terör örgütlerinde deðil. Sandýkta güzelce tepkisini koyarak, sað duyusunu koyarak. Bugüne kadar nasýl olduysa, bugünden sonra da böyle olacaðýný düþünüyorum" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþen Gürcan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum a geldi. Ýlk olarak Osmancýk Belediyesini ziyaret eden Bakan Gürcan, ÝBD Park tesislerine geçerek kadýnlarla bir araya geldi. yýlda Türkiye'nin sosyal politikalar alanýnda güzel projelere imza attýðýný dile getiren Bakan Gürcan, Devlet kamu yardýmlarý ve kamu hizmetleri açýsýndan da biz engelliye, engellisine evinde bakana destek olduk. Hem de öyle bir destek ki, bu deste- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Ýlçe yöneticileri ve partililerle görüþen Baþkan Külcü, AK Parti iktidarýnýn Türkiye'ye çað atlattýðýný söyledi. Külcü, Türk halkýnýn kendi umudu ve geleceði olarak AK Parti'yi gördüðünü vurguladý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, yýlýndan beri AK Parti'nin ülkeye nasýl hizmet ettiðini, ülkenin geleceðini inþa eden projelere hep birlikte þahit olduklarýný söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Sungurlulu hemþehrilerimiz arif insanlardýr. CHP, MHP, HDP, Avrupa birliði sözcüleri, Esed, Sisi hepsi birleþmiþ Recep Tayyip Erdoðan'sýz ve AK Partisiz bir Türkiye istiyorlar. Tarihte böyle bir birliktelik yoktur. Mazlumlarýn sesi olan bunu her platformda dile getiren tek ülke vardýr. Bu ülke Türkiye'dir. Mazlumlarýn sesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü ile firma kaptaný ve muavine teþekkür ederiz. Suzan Altýkardeþ, Müþerref Ordu, Zehra Gübüt, Münevver Yiðit KENAN OTO LASTÝK Can ve mal güvenliðiniz için kýþ gelmeden önleminizi alýn. Satýþýný yapmakta olduðumuz dünyaca ünlü markalarýmýz. PETLAS-LASSA-DUNLOP-FALKENMAXXÝS-BRÝDGESTONE-APOLLO ile hizmetinizdeyiz. Son teknoloji makinalarýmýzla sökme takma ve balans ayarý ücretsiz yapýlmaktadýr. Ayrýca Akü, Cam sileceði, lastik tamir tüpü satýþýmýz vardýr. Çepni Mah. Leblebiciler Sit. No:/A ÇORUM Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþen Gürcan, Engelli Eðitim Merkezi ni ziyaret etti.

3 SALI EKÝM 5

4 SALI EKÝM 5 Hayrettin Karaman Niçin AK Parti ye oy vermeli Kasým'da gerçekleþtirilecek seçimlerde MHP'den. sýra adayý olan Aybüke Topçubaþý Ekici, Kargý'yý çarþý pazar gezerek, esnaf ve vatandaþlarý ziyaret etti. MHP tek baþýna iktidara gelecek Kasým'da gerçekleþtirilecek seçimlerde MHP'den. sýra adayý olan Aybüke Topçubaþý Ekici, Kargý'yý çarþý pazar gezerek, esnaf ve vatandaþlarý ziyaret etti. Partiden yapýlan açýklamaya göre, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Kargý'yý ziyaret eden MHP Çorum Milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, MHP Kargý Ýlçe Baþkaný Raþit Erdoðan ile birlikte çarþý ve pazarý gezerek esnaf ve vatandaþlarla görüþtü. Ekici, Kasým'da MHP'nin tek baþýna iktidara geleceðini iddia et- ti. Kargý'da esnaf ile sohbet eden ve esnafýn çoðunun emekli olduðunu vurgulayan Ekici, "Emekli aylýklarý kimseye yetmiyor. Çoðu emekli üniversitede öðrenci okutuyor. Aldýklarý maaþ yetmiyor. Ýkinci bir iþ yapmak zorunda kalýyorlar." diye konuþtu. 'PROJELERÝMÝZ HAYAL DEÐÝL' MHP'nin seçim projelerinin saðlam olduðunu vurgulayan Ekici, "Projelerimiz ayaðý yere basan, uygula- nabilir ve sürdürülebilir projelerdir." dedi. Çarþý esnafýnýn tümünü gezen Ekici, esnaflarla oturarak projeleri hakkýnda bilgiler verdi. Esnafýn sorunlarý da dinleyen Ekici, ''Esnafýmýzýn sorunlarýný çok iyi biliyoruz. Sorunlarýn tamamýna hakimiz. Ýnanýyoruz ki Kasým'da MHP iktidarýyla birlikte tüm sorunlarý sizlerle birlikte çözecezðiz'' diye konuþtu. Daha sonra ilçeye baðlý Yeþilköy'ü ziyaret eden Ekici burada da vatandaþlarla sohbet ettikten sonra ilçeden ayrýldý. Meclis e vekil göndereceðiz Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili adaylarý seçim çalýþmalarýna Küçük Sanayi Sitesi nde devam etti. Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili adaylarý seçim çalýþmalarýna Küçük Sanayi Sitesi nde devam etti. Milletvekili adaylarý Prof. Dr. Vahit Doðan ve Av. Muhsin Kocasaraç, Küçük Sanayi Sitesi esnafýný iþyerlerinde ziyaret etti. MHP li adaylarýn esnaf ziyaretine MHP 9. Dönem Çorum Milletvekili Muharrem Þemsek ve Çorum eski Ýl Baþkaný ve Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan da katýldý. Partiden yapýlan açýklamaya göre, MHP 9. Dönem Çorum Milletvekili Muharrem Þemsek ziyaret sýrasýnda yaptýðý açýklamada, Partimizden en az iki milletvekilini Meclis e göndermek için bugün vekil adaylarýmýzla birlikte seçim çalýþmalarýna katýlýyoruz. Ýnþallah en az iki milletvekili gön- MHP Çorum Milletvekili Adayý Av. Muhsin Kocasaraç, seçim çalýþmasýný memleketi iskilip'te sürdürdü. Partiden yapýlan açýklamaya göre, Milletvekili Adayý Muhsin Kocasaraç, ilçede esnaf gezisi yaparak çeþitli ziyaretlerde bulundu. Hemþehrilerinin ilgisini karþýlýksýz býrakmayacaðýný belirterek, her zaman Ýskilipli'nin yanýnda olduðunu kaydeden Kocasaraç, "Memleketimizi yýllardýr ilgiye muhtaç, sýcakkanlý ve güler yüzlü yöneticiye muhtaç. En büyük problem ise halkýn taleplerinin göz ardý edilmesi. Buradaki yöneticiler yýllarca kendi menfaatleri dýþýnda birþey düþünmemiþ. Ýskilipli yazýn toz toprakla kýþýn çamurla mücadele ediyor. Biz bu makus talihi kýrmaya geliyoruz. Bizi destekleyen ve desteklemeyen bütün vatandaþlarýmýzýn derdine eþit yaklaþacaðýz" dedi. kurucu yönetiminde bulunan MHP Milletvekili Adayý Muhsin Kocasaraç, ilçede bulunan spor kulüplerini ziyaret etti. Ýskilip Gücü Spor Kulübü Tesislerini gezen Kocasaraç, ayný zamanda kurucu yönetim kurulu üyesi olduðu Ýskilip Gücü Spor Kulübü'nün Ýskilip'in markasý olduðunu söyledi. Ýskilip'te spora ve sporcuya destek için her türlü performansý sergileyeceðini aktaran Kocasaraç, "Ýlçemizin gençlerinin spor ve sosyal aktiviteye ihtiyacý var. Ýskilipgücü bu açýðý birazcýk da olsa kapatýyor. Biz de her zaman spora destek vermeye devam edeceðiz. Ýlçemizde spor faaliyetlerinin artmasý siyasi bir olay deðildir. Bu herkesin destek vermesi gereken asli görevlerindendir. Biz kurucu yöneticisi olduðumuz kulübümüzü ve diðer etkinlikleri her zaman desteklemeye devam edeceðiz" diye konuþtu. dereceðiz dedi. Þemsek, Milliyetçi Hareket Partisi nin þehrin sorunlarýný bilen, birbirinden deðerli vekil adayý var. Ýnanýyorum ki Çorum halký partimize teveccüh gösterecektir ve adaylarýmýz bizleri TBMM de baþarýlý bir þekilde temsil edecektir. diye konuþtu. MHP Çorum. sýra Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan da ziyaret- te esnafýn sorunlarýný dinleyip, Çorum için çok çalýþacaðýnýn, sorunlarýn çözümü için gayret göstereceðinin sözünü verdi. Ziyaretlere MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Merkez Ýlçe Baþkaný Ahmet Çýrak, il yöneticileri, Ülkü Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Ahmet Hattap Ýmal ve Ülkü Ocaklarý üyeleri de katýldý. Kocasaraç Ýskilip e aðýrlýk verdi AMATÖR SPORA DESTEK Ýskilip'te bazý spor kuruluþlarýnýn MHP Çorum Milletvekili Adayý Av. Muhsin Kocasaraç, seçim çalýþmasýný memleketi iskilip'te sürdürdü. Milletvekili Adayý Muhsin Kocasaraç, ilçede esnaf gezisi yaparak çeþitli ziyaretlerde bulundu. Kur'an, ezan, cami, Ýmam Hatip, hac, tesettür (dine uygun örtünme), dindarlýðýn yaygýnlaþmasýna, ülkemizin tam baðýmsýzlýðýna ve kalkýnmasýna, eþsiz medeniyetimizi ihya ve inþaya karþý ve bunlardan rahatsýz olan Türkiyeliler bu partiye de karþý ve muhalif olduklarý için. Baþörtü zulmüne, üniversiteye giriþte Ýmam Hatip mezunlarýna uygulanan puan ve katsayý haksýzlýðýna, sekiz yýllýk kesintisiz eðitim kumpasýna son verdiði için. Dün baþýný örten hanýmefendiyi Meclis'ten kovanlara karþý devletin bütün kurum ve kuruluþlarýný, örten ve örtmeyene eþit olarak açtýðý için. Milyonlarca çocuðumuza dinini, kutsal kitabýný ve sevgili peygamberini öðrenme imkaný veren seçmeli dersleri koyduðu için. Ülkemizin en seçkin yerlerinde yükselen minareleri teþvik ettiði, özellikle Çamlýca'da ve Ak Saray'da yaptýrdýðý camiler için. Kurucu lideri Dünya beþten büyüktür diyerek zalimlere ders verdiði için. Zalim Ýsrail'in devlet baþkanýna Davos'ta, dünyanýn gözü önünde siz zalim ve katilsiniz diyebildiði için. Dünyanýn neresinde zalim varsa onlara karþý, nerede mazlum varsa onlarýn yanýnda durduðu için. Yalnýz Türkiye'nin deðil, Ýslam dünyasýnýn ümidi haline geldiði için. Partinin mevcut baþkaný da ayný davayý benimseyen, emek veren ve dünyanýn önünde baþarý ile temsil eden bir kâmil kiþi olduðu için. Zengin ama cimri ve vicdansýz ülkeler birkaç bin mülteciyi kabul edebilmek için kýrk dereden su taþýrken iki milyondan fazla mülteciyi yýllardýr barýndýrdýðý için. IMF'ye borcumuzu ödeyip üzerimizden alçaltýcý bir kamburu attýktan sonra isterseniz siz borç verebiliriz diyebilecek bir ülke ekonomisini yönettiði için. Yetmezse de önemli ölçüde yoksullarýn ve dar gelirlilerin dertlerine derman olmaya çalýþtýðý için. Saðlýk alanýnda yaptýðý reformlarla insanýmýzý hastane kapýlarýnda periþan ve bazen rehin olmaktan kurtardýðý için. Hava, kara ve deniz ulaþýmýnda rüyalarý gerçek yaptýðý için. Uluslar arasý iliþkilerde ülkeyi kukla olmaktan çýkarýp masada ben de varým diyen aktör haline getirdiði için. Yýllardýr hem servetimizi heba eden hem de canýmýzý alan terör belasýný kökten çözmek için Barýþ ve Kardeþlik Projesi'ni devreye soktuðu, Kürt halký bakýmýndan projeye devam etmekle beraber ihanet edenleri etkisiz hale getirmek için ne gerekiyorsa onu yaptýðý için. Ýnsan hak ve özgürlüklerine dayalý demokrasiyi ikmal etmek üzere önemli reformlara imza attýðý için. Muhalefetin ipe un sermesine raðmen demokratik bir anayasa sevdasýndan vazgeçmediði ve millet imkan verdiði takdirde bunu bir namus meselesi gibi telakki ederek gerçekleþtirmeyi vaadettiði için. Bu dava mevcut parti yönetimince titizlikle korunduðu ve Daha neler ve nelerden dolayý AK Parti'ye oy verilmelidir. Peki hiç mi günahý ve kusuru yok? Beþer olur da günahý, kusuru olmaz mý! Bizim vazifemiz bunlara göz yummamak, asgariye indirmek için gayret etmek, ama bir kýsým günahkârlarýn istismarýna da pabuç býrakmamak, onlarýn kötü emellerine destek vermemektir. Kasým da askere gideceklerin dikkatine Kasým 5 er celp döneminde silah altýna alýnacak er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk iþlemlerine iliþkin duyuru yapýldý. Çorum Askerlik Þubesi Baþkaný Personel Yarbay Ýsmail Tokmak tarafýndan yapýlan duyuruda, sevke tabi yükümlülerin sevk edilecekleri sýnýf ve eðitim merkezleri ve hangi grupta silahaltýna alýnacaklarýný, Askerlik Þubesi Baþkanlýklarý ile e-devlet kapýsý üzerinden adresinden öðrenebilecekleri belirtildi. Tokmak, yükümlülerin, sevk iþlemlerine dair ayrýntýlý bilgilere Askerlik Þubesi Baþkanlýklarý ile adresinden ulaþabileceklerini söyledi.

5 SALI EKÝM 5 Havacýlýk öðrencileri F'ü inceledi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý öðretim elemanlarý ve öðrencileri ile birlikte HÜBTÜAM bahçesinde sergilenmeye baþlanan F- Fantom uçaðýnda incelemelerde bulundu. Çaðýn gerektirdiði eðitimöðretim yaklaþýmlarýný göz önünde tutarak, istihdam odaklý yeni programlar açmayý çok önemsediklerini belirten Rektör Alkan, dünyadaki teknolojik geliþmelere baðlý olarak ulusal ve uluslararasý düzeyde hareketliliðin arttýðýný ve bu baðlamda havacýlýk sektörünün de ön plana çýktýðýna dikkat çekerek, büyük bir istihdam alanýna sahip olan Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programýný açtýklarýný hatýrlattý. Hava ulaþýmýnýn son dönemlerde hýz kazandýðý ve uçuþlardaki doluluk oranlarýnýn her geçen gün arttýðý ülkemizde, yeni ortaya çýkan ve bir o kadar da önemli olan Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý'nda % doluluk oranýna ulaþtýklarýný belirten Alkan, program mezunlarýna önemli bir ihtiyacýn olduðunu ve ilerleyen dönemlerde bu ihtiyacýn giderek artacaðýný belirterek, üniversitemiz Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý mezunlarýnýn havacýlýk sektörüne büyük katký saðlayacaðýný sözlerine ekledi. ÝÝBF de MBA'yý anlattý HÜBTÜAM bahçesinde sergilenmeye baþlanan F- Fantom uçaðýnda incelemelerde bulundu. BURAK YALÇIN Amerika La Salle Üniversitesi Ýþletme Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Joseph Ugras, MBA (Yurt Dýþý Ýþletme Eðitimi) hakkýnda seminer verdi. Hitit Üniversitesi Ýktisat ve Ýdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen seminere Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cihat Savsar, bazý öðretim elemanlarý ve öðrenciler katýldý. Amerika La Salle Üniversitesi Ýþletme Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Joseph Ugras, ÝÝBF de MBA yý anlattý. Prof. Dr. Joseph Ugras, MBA'nýn amacý ve kapsamý hakkýnda bilgiler verdi. Seminer karþýlýklý sohbet þeklinde devam etti. Seminer karþýlýklý sohbet þeklinde devam etti. Kastamonu ile iþbirliði Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen, Anitta Otel Genel Müdür Yardýmcýsý Seval Demirci Güccan ve Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk ve Finans Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Selçuk Kendirli, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydýn ý makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre ziyarette Kastamonu Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Anitta Otel iþbirliðinde yapýlabilecek faaliyetler görüþüldü. Bu kapsamda mevcut iþbirliklerinin yaný sýra, yeni iþbirliði yapýlacak konular üzerinde fikir alýþveriþi yapýldý. Yapýlan görüþmelerde, Kastamonu Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Anitta Otel'in pek çok alanda iþbirliði ve ortak faaliyetler gerçekleþtirebilecekleri ortaya konuldu. Kastamonu Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi arasýnda ortak Lisans Üstü eðitimlerin yapýlabileceði, öðretim elemanla- rýndan ortak þekilde faydalanýlabileceði, ortak yeni lisansüstü programlarýn açýlabileceði ve bilimsel faaliyetler düzenlenebileceði belirtildi. Yapýlacak bilimsel faaliyetlere ise Anitta Otel'in ev sahipliði yapabileceði kaydedildi. 5-6 eðitim öðretim dönemi kapsamýnda tarih, turizm, finans yönetimi gibi pek çok alanda Anitta Otel'in iþbirliði ve ev sahipliðinde bilimsel faaliyetler düzenlenebileceði ortak görüþüne varýldý. Bu bilimsel faaliyetlere kapý aralamasý bakýmýndan Doç. Dr. Selçuk Kendirli ve Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen tarafýndan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydýn, Hitit Üniversitesi tarafýndan - Ekim 5 tarihler arasýnda düzenlenecek olan 9. Finans Sempozyumuna davet edildi. Prof. Dr. Aydýn, davete katýlmaktan büyük onur duyacaðýný ifade etti. Anitta Otel yetkilileri ile Hitit Üniversitesi ÝÝBF öðretim elemanlarý Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydýn ý makamýnda ziyaret etti. 5 Yeni öðrencilere tanýtým 5-6 eðitim-öðretim yýlýnda üniversite birimlerine kayýt olan yeni öðrencilere yönelik tanýtým düzenlendi. 5-6 eðitim-öðretim yýlýnda üniversite birimlerine kayýt olan yeni öðrencilere yönelik tanýtým düzenlendi. Yeni öðrencilere eðitim-öðretim faaliyetleri, sosyal aktiviteler ve etkinliklere katýlým, deðiþim programlarý, Sürekli Eðitim Merkezi faaliyetleri ve kütüphane hizmetleri konularýnda oryantasyon eðitimi verilmeye devam ediyor. Ýkinci öðretimin yapýldýðý birimlerde sabah ve öðleden sonra olmak üzere günde iki defa; ikinci öðretimin olmadýðý birimlerde ise sadece sabahtan daha önceden belirlenip duyurulan tarih ve saatlerde düzenlenen bu eðitim faaliyetleri, öðrencilerin yoðun ilgi ve katýlýmý ile sürüyor. Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý, Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý, Uluslararasý Ýliþkiler Birimi, Oryantasyon eðitimine çok sayýda öðrenci katýldý. Sürekli Eðitim Merkezi, Uzaktan Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý nýn birlikte gerçekleþtirdikleri geniþ katýlýmlý programda öðrencilere görsel malzeme ve slayt sunumu eþliðinde eðitim eðitim-öðretim süresi boyunca ihtiyaç duyabilecekleri birimlerin tanýtýmý, öðrenci hak ve sorumluluklarý, ders geçme sistemi, ders kayýtlanma, devamdevamsýzlýk, ders muafiyeti, sýnavlar, baðýl deðerlendirme, uzaktan eðitim ile verilen dersler ve sistem kullanýmý, merkez ve eðitim birimlerimizdeki kütüphane hizmetleri, kütüphanelerimizden kitap alma ve süre uzatýmý, Erasmus+, Mevlana ve Farabi deðiþim programlarý, bu programlara baþvuru iþlemleri ve sýnavlar, spor etkinlikleri, kulüp faaliyetleri, beslenme, ring servisi, kredi ve burslar, kültürel etkinlikler, Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi nin düzenlediði dýþa ve öðrencilere yönelik ücretsiz/ücretsiz kurs ve seminerler gibi farklý konularda detaylý bilgiler veriliyor. Öðrencilerin özgüven sahibi, daha yetkin, daha becerili, daha geniþ vizyona sahip ve ülkemize daha faydalý bireyler olarak yetiþmelerinin kendilerini mutlu ettiðini anlatan Mustafa Yaðlý, "Hititray" projesi ile öðrencilerin teorik bilgiyi pratik bilgiye aktararak üniversite-sanayi iþbirliðini öðrendiklerine dikkat çekti. Hititray Projesi'nde emeði olan herkesi tebrik eden Yaðlý, üniversite-sanayi iþbirliðinin daha da geliþtirilerek yerli proje sayýsýnýn artýrýlmasý gerektiðini dile getirdi. Yaðlý, yerli tramvayý beðendi YAÐMAKSAN Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý, Çorum Hitit Üniversitesi öðrencileri tarafýndan üretilen kiþi kapasiteli tramvayý inceledi. Yaðlý, güneþ enerjisi ile çalýþan tramvay projesinin geliþtirilmesi halinde Türkiye'de yerli bir projenin daha hayata geçirilebileceðini söyledi. Hitit Üniversitesi öðrencileri, TaksimTünel tramvayýndan örnek alarak, kiþi kapasiteli bir tramvay üretti. 8 ayda tamamlanan ve "Hititray" ismi verilen tramvay, enerjisini üzerine yerleþtirilen güneþ panelinden karþýlýyor. kw gücünde V'luk bir dc marþ motoru ile hareket eden tramvay, istenildiði takdirde akýllý telefonlarla da kumanda edilebiliyor. YAÐMAKSAN Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý, Osmancýk ta öðrencilerin ürettiði tramvayý inceledi. MUSTAFA YAÐLI TEBRÝK ETTÝ Çorum'un önde gelen makina üreticilerinden YAÐMAKSAN'ýn Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý, Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Burada, güneþ enerjisiyle þarj olan ve akýllý telefonlarla da kontrol edilebilen kiþilik Hititray'ý inceleyen Yaðlý, projenin 9 bölüm öðrencisi tarafýndan yaklaþýk 8 ayda yapýlmasýnýn gurur verici bir tablo olduðunu söyledi. YERLÝ PROJELER ÇOK ÖNEMLÝ Ýþadamý Mustafa YAðlý, öðrencileri tebrik etti. Mustafa Yaðlý, Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

6 6 SALI EKÝM 5 MHP,5 yýlda ne yaptý? AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti'yi çivi çakmamakla suçlayanlara MHP buçuk yýl iktidarda kaldý da ne yaptý?" sözleriyle yanýt verdi. Bekiroðlu, Kasým seçim çalýþmalarý kapsamýnda Düvenci Beldesi'ni ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre ziyarete, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adem Oðuzhan Kaya, Mesut Ceylan, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Þahin Yýldýz, Cemil Öz, Ýl Genel Meclisi Grup Baþkaný Nurettin Karaca, Ýl Gençlik Kollarý Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Faruk Þahin ve Merkez Ýlçe Mahalle Baþkaný Azmi Pekdaþ katýldý. TÜM DERTLERÝ ÜLKEYÝ BÖLMEK Düvenci Beldesinde toplanan kalabalýða hitap eden AK Parti Ýl Baþkaný AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kasým seçim çalýþmalarý kapsamýnda Düvenci Beldesi'ni ziyaret etti. Rumi Bekiroðlu, "Zamanýnda Osmanlý Devleti ni bölmek isteyenler þimdi de Türkiye Cumhuriyetimizi bölmek ve parçalamak için elinden geleni yapýyorlar" dedi. Osmanlý Devleti 5 milyon bin km kare iken bölündüðünde 5 devletin ortaya çýktýðýný hatýrlatan Bekiroðlu, "Türkiye'yi böldüklerinde de þer güçleri sevinecektir. Bunlarýn dertleri bu. Bunlar ayný söylemler ile siyaset yapýyorlar" þeklinde konuþtu. ÇORUM'A MÝLYARLIK YATIRIM Konuþmasýnda, AK Parti ne yaptý ki bir çivi bile çakmadý diyenlere de seslenen Bekiroðlu, "Biz iktidara geldiðimiz günden beri milyar TL'lik yatýrým yaptýk Çorum'a, demek ki biz bir þeyler yapýyoruz. Þimdi birileri çýkýp konuþuyor, tabi ki bekara karý boþamak kolay sadece konuþursunuz..5 yýl görevde kaldýnýz da ne yaptýnýz bu memlekete? Biz bu vatana, bu memlekete sevdalýyýz. Bu memleket için elimizden geleni yaptýk, yapmaya da devam edeceðiz. Bu ülke için elini taþýn altýna koymaya çekinenler bugün hamasi duygular içinde seçim kampanyasý yürütüyorlar. Biz ise bu ülkenin sevdalýsýyýz. Türkiye'nin istikrarý, güven içinde -7 hedeflerine kavuþmak için var gücüyle çalýþan kadrolarýz. Biz ülkemizi seviyoruz, halkýmýzý seviyoruz. Onlarýn huzurlu müreffeh Düvenci'nin talepleri AK Parti de AK Parti Çorum Milletvekili rulan Kýbrýs'a 8 kilometre TBMM Ýdare suyun altýndan su götürüyorulan Amiri Salim Uslu, Ýl Genel Meclis Grup Baþkaný Nurettin Karaca, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adem ruz. Göktürk uydumuzu uzaya fýrlattýk. Eskiden hayaldi bunlar. MÝLLÝ VE YERLÝ ÜRETÝM VURGUSU Oðuzhan Kaya, Mesut Kýbrýs çýkarmasýný burada bulunanlar hemen he- Ceylan ile birlikte seçim çalýþmalarý kapsamýnda men hatýrlarlar. Çýkarmanýn Düvenci Beldesi'ni ziyaret ardýndan hep bir aðýzdan koro halinde Türkiye'ye ambar- etti. BAÞKAN YAL- go koyacaklarýný söyleyip, ÇIN'DAN USLU'YA ÖV- Necmettin Yalçýn bizi korkutmaya, ürkütmeye GÜ çalýþýyorlardý. Þimdi BM'de Belediye Hizmet Binasý önünde Düvencililer'e hitap eden Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Milletvekili Salim Uslu'nun her zaman destek aldýklarýný belirterek,"beldemizle ilgili ne zaman ihtiyaç duyduðumuz bir konu olduysa Salim Uslu aðabeyimiz her zaman yanýmýzda oldu ve elinden geleni yaptý. Çöp toplama aracýna ihtiyacýmýz vardý. 85 bin TL deðerinde çöp toplama aracý kazandýrdý. asbestli borudan kurtulup plastik su þebekesine kavuþmasýnda, dere yataklarýnýn ýslah edilmesinde kýsacasý ihtiyaç duyduðumuz her konuda bize yardýmcý oldu. Kendilerine þahsým ve belde sakinleri adýna çok teþekkür ediyorum." dedi ' KASIM SEÇÝMLERÝN ANASI' toplantý yapýyorlar. IÞID ile mücadelenizi caný gönülden destekliyoruz diye gaz veriyorlar, Arkasýndan da diyorlar ki; ama PKK ile mücadelenizde orantýsýz güç kullanýyorsunuz, doðru bulmuyoruz. Ateþ bizim ocaðýmýza düþüyor. Güney köyünden bir kardeþimizi kaybettik, Daðlýca'da yeni þehit verdik. Geçmiþte Kerbela'da, Çaldýran'da oynanan oyunlar yine bizim aleyhimize devam ediyor. O açýdan bu seçimler sýradan seçim deðil. Bu seçimler var olma, yok olma meselesidir. Devletimizin bekasý meselesidir. Devlet yoksa yol, kilit taþý, kanalizasyon, hiçbir þey yok. Biz de bu hayatý yaþýyoruz. Bizim için güvenlik, adalet ve ekonomik istikrar önemli. Güvenliði baþa koyarsak güvenlik sorunu olmaz. Bize AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Düvenci yi ziyaret etti. ambargo koyanlar þimdi bu lafý hiç aðzýna almýyorlar. Çünkü kendi silahlarýmýzý Kasým seçimlerinin seçimlerin anasý olduðunu vurgulayan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Sa- kendimiz yapýyoruz. Dün namerde muhtaçtýk bize para, helikopter verin diyorduk. Helikopter havaya kalkýyordu hava- Düvenci Beldesi nin talepleri dinlendi. lim Uslu, þöyle dedi: "Hepinizin Hicri Yýlbaþýný tebrik ediyorum. Türkiye zayýf mýzla yarýþýyoruz. Tek partili bir iktidar, Barajý'nýn bir an önce bitirilmesi. Baraj ya kalktýðýyla Eþref Bitlis Paþa'da olduðu kalýrsa Ýslam coðrafyasý sahipsiz kalýr. tek parçalý bir yönetim demektir. Tek bittiði zaman bütün bir ovada inþallah gibi düþüyordu. Kim vurduya gidiyorduk. Bugün Eþref Bitlis Paþa'nýn kim ta- Onun için bu seçimler, seçimlerin anasýdýr, siyasi partilerle bizim aramýzda geçi- baþýna iktidardan koro halinde uyumlu miz olmayacak. Sulu tarýma geçmiþ ola- parçalý yönetimde de tek söz vardýr. Tek bereket fýþkýracak. Tohum üretim derdirafýndan öldürüldüðü belli deðil. Kalkan yor. Karþýmýzda siyasi partiler, medya, bir þekilde tek söz çýkar. Ermeni tehcirini tanýyoruz, Ermenistan bizim kardeþisýdýr. Ýnþallah 6 yýlýnda grup yolunu caðýz. Ýkincisi de grup yolunun yapýlma- helikopter Hava Kuvvetlerinin olmasýna silahlý terör örgütleri kýsacasý 7 düvel var. raðmen Amerikan yapýmý. Helikopteri Aydýn Doðan gazetesinde diyor ki 'Anýtkabir'in bayrak direðini biz ürettik'. Bir kanlar gibiler devletin yönetimine gel- diye konuþtu. miz diyen ayaklara sahip olan HDP'li ba- da Allah'ýn izniyle halletmiþ olacaðýz. " yapýyorlar nerede, ne zaman, ne yapacaklarýný da iyi biliyorlar. Geçiþ güzergâhýnýn koordinatlarýný tespit edip MUHTARLARI TEK TEK DÝN- de övünerek yazýyor. Biz yerli otomobil mesin istiyoruz. Onun için bu seçim hep üretmeye çalýþýyoruz, devþirme otomobil birlikte devletin bekasý, milletin devamý, PKK'ya haber veriyorlardý. Þimdi ne LEDÝLER diye manþet atýyor. Yerli otomobili küçümsüyor, bayrak direðinin ipini biz ya- son derece önemli. Hem Recep Tayyip kendi deðerlerimizin yaþamasý açýsýndan Amerika'ya ne NATO'ya haber vermiyoruz. Verdiðimiz zaman bilgiler PKK'ya Belediyesi toplantý salonunda Düvenci Konuþmalarýn ardýndan Düvenci pýyoruz diye övünüyor. Allah'tan kork, Erdoðan'ýn kellesini almayý istiyorlar ulaþýyor, inlerini terk ediyorlar, bizde daðý taþý bombalayýp geliyorduk. Her çýkan lantýda muhtarlar taleplerini tek tek iletti- ovasý muhtarlarý ile toplantý yapýldý. Top- senin yaptýðýn bir sicim. Senin aklýnýn ermediði bir þey var. Düvencili'ye benim leþtirmeye çalýþýyorlar." hem de arkasýndan Türkiye'yi mecalsiz- bu bahar terör bitecek diyordu, kaç bahar ler. bir þey söylememe gerek yok. Düvencili'nin aklý Aydýn Doðan'dan da, ona akýl Muhtarlarla düzenlenen toplantýda gitti ama ülkemize bahar gelmedi bir türlü. Bizim derdimiz vekil olmak veya ik- VAR DÜVENCÝ'NÝN ÝKÝ PROBLEMÝ verenlerden de, onun kalemþörlerinden Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer tidar olmak deðil, zaten iktidarýz. Bizim Düvenci'ye köprü yaptýklarýný, Geriye iki önemli mesele kaldýðýný belirten de birçok siyasi partiden de daha iyi çalýþýyor. Aklý ve vicdaný da çalýþýyor. Se- Arslan da hazýr bulundu. derdimiz çýtayý öyle bir yüksek tuttuk ki, kendimizle yarýþýyoruz, kendi rekorlarý- Uslu, "Birisi bu ovanýn sulanmasý. Alýcýk nin vicdanýn kurumuþ. Susuzluktan kav- Muhtarlara en çok deðeri biz verdik Ak Parti teþkilatý, Kargý da düzenlediði toplantýda köy muhtarlarý ile bir araya gelerek, talep ve þikayetlerini dinledi. Kültür Sitesinde gerçekleþtirilen toplantýya, AK Parti Çorum milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Ali Yüksel Kavuþtu, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclisi Üyeleri Mustafa Yýldýz ve Mesut Tuðrel, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Bekir Horuz ve muhtarlar katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen yaptý. Kargý nýn 58 köyüyle bir bütün olduðunun altýný çizen baþkan Þen, "Zaman zaman vatandaþlarýmýzdan, belediye olarak köylerle çok ilgilendiðimiz için eleþtiriler alýyoruz. Biz Kargý Belediyesi olarak ilçemizin kalkýnmasýnýn sadece ilçe merkezi ile deðil, köylerle bir bütün olarak gerçekleþebileceðine olan inancýmýzla 58 köyümüze de her zaman elimizden geldiðince yardým etme gayreti içerisindeyiz dedi. Çorum Milletvekili Salim Uslu ise AK Parti iktidarýnda köylerin kalkýndýðýný belirterek, þuanda Çorum daki tüm ilçeler dahil Kargý daki hiçbir köyümüzde büyük ve giderilemeyen sorun kalmamýþtýr. Yolarý, taþkýn korunmalarý, içme suyu, kanalizasyon ve oyun gruplarýyla köylerimiz modern bir hale getirilmiþtir. Küçük eksiklikler bulunabilir. Bunlarda çözülecektir þeklinde konuþtu. MUHTARLARA EN ÇOK DEÐERÝ AK PARTÝ VERDÝ Toplantýda daha sonra bir konuþma yapan AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ise siyasi partiler ve hükümetler arasýnda muhtarlara en çok deðeri AK Parti nin verdiðini söyledi. Ýl Baþkaný Bekiroðlu, "Biz AK Parti olarak muhtarlara çok önem veriyoruz ve önemsiyoruz. Muhtarlarýmýzýn görüþ ve düþünceleri bizim için çok önemli. Siyasi partiler ve hükümetler arasýnda muhtarlarýmýza en çok ilgiyi partimiz göstermiþtir. Kurucu Genel Baþkanýmýz ve Cumhurbaþkanýmýz da belirli aralýklarla muhtarlarýmýzla bir araya gelerek sorunlarýný dinliyor ve birlikte çözüm üretiyorlar. Ben Ýl Baþkaný olarak partimizde sürekli sizleri misafir ederek sorunlarýnýzý dinliyorum ancak bugün milletvekilimiz, belediye baþkanýmýz, Ýl Genel Meclisi Baþkanýmýz, il genel meclisi üyelerimizle yani yetkili tüm kiþi ve birimlerimizle sizlerle görüþerek sorunlarýnýzý dinlemek ve çözmek için buradayýz. Soracaðýnýz sorularýn tüm muhataplarý burada olduðu için tüm sorularýnýzý hemen cevaplandýracaðýz ifadelerini kullandý. SÝZLERÝ SEÇÝMDEN SEÇÝME HA- TIRLAYANLAR, SEÇÝLSELER DAHÝ SORUNLARINIZ ÇÖZEMEZLER Kasým yapýlacak seçimleri için partisine muhtarlardan destek isteyen Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, "AK Parti iktidarlarý döneminde köylerin hak ettiði tüm yatýrýmlarýný aldý ve almaya devam edecektir. Bugün biz köylerimizde altyapý, yol ve parke taþý sorunlarýný geçtik artýk tüm köylerimize çocuklarýmýz için oyun gruplarý, salýncaklar yolluyoruz. Köylere ziyarete gittiðimizde vatandaþlarýmýz artýk bizden yol, su, parke taþý deðil, oyun gruplarýnýn yanýnda jimlastik aletleri istiyorlar. Biz köylerimizi iþte bu kadar geliþtirdik. Ancak seçimden seçime size gelerek oy isteyen partileri ve onlarýn hükümetleri döneminde köylerde yaþanan sorunlarý siz daha iyi biliyorsunuz. Sizi seçimden seçime hatýrlayanlar seçilseler dahi sizin sorunlarýnýz çözmediler ve çözemezler diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Parti yöneticileri muhtarlarýn talep ve þikayetlerini dinlenerek çözümü için karþýlýklý istiþarelerde bulunuldular. Ýl Baþkaný Bekiroðlu toplantýlarý belirli aralýklarla yapmaya devam edeceklerini belirtti.(ýha) ÖMER KILIÇ BÜTÜN SUÇ ORTA ASYA'YI BIRAKIP GELEN ATALARIMIZDA Ýngiliz'in Ortadoðu olarak adlandýrdýðý ve Türkiye'nin de yer aldýðý bölgemizin bir türlü istikrar bulmayýp sürekli savaþ halinde olmasýnýn izahýný yapan kimi siyasetçi ve yorumcular, Birinci Dünya Savaþýnýn henüz sona ermediðini, yüz yýl önce Avrupa'da baþlayan bu kanlý hesaplaþmanýn asýl hedefinin Osmanlýyý tasfiye etmek olduðunu, bu tasfiye iþleminin ise halen devam ettiðini söylüyorlar. Benim de büyük ölçüde katýldýðým bu tezin sahipleri, savaþý baþlatan güçlerin bu konuda önemli baþarý saðlamýþ olduklarýný, ancak Kürtlerle Türkleri birbirinden kopartamadýklarý için Osmanlýnýn tam olarak tasfiye edilmiþ sayýlmayacaðýný belirterek, güney bölgemizde bir Kürt devleti kurulursa savaþýn ancak o zaman sona erebileceðini ifade ediyorlar. Bundan bir süre önce Ceylanpýnar'ýn hemen karþýsýna düþen bölgeyi IÞÝD'den kurtarmak bahanesi ile ABD desteðindeki PYD (PKK) güçlerinin Akdeniz'e doðru yürüyüþleri, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn çok sert tepkisi sonrasýnda durdurulmuþtu. Ancak herkes bilir ki, bu tümüyle bir vazgeçme olmayýp sadece uygun bir zamana kadar beklemek için þimdilik bir mola vermedir. Zira Türkiye'nin güney sýnýrlarý boyunca bir koridor þeklinde Akdeniz'e uzanan baðýmsýz bir Kürt devleti kurmak, yine. Dünya Savaþý öncesi yapýlan planýn parçasýdýr. Kürtlerin baðýmsýzlýðýndan kastedilenin bölge halklarýndan baðýmsýzlýk olduðunu, deðilse bu þekildeki bir baðýmsýzlýðýn ciðerine, dalaðýna kadar batýya baðýmlý olacaðý gerçeðini þimdilik bir yana býrakarak söyleyelim ki, hükümete muhalif çevreler bu iddiayý baþta Cumhurbaþkaný olmak üzere iktidar partisinin ve iktidar yanlýsý (isterseniz yandaþ deyin) yorumcularýn kendi tezlerini savunmak için söylediði abartýlý sözler olarak düþünüyor ve üzerinde durma gereði bile duymuyor. Öyle midir, bir bakalým. Yüz yýllýk zaman, tek tek bireyler için çok uzun bir zaman dilimi olsa da devletler için hiç de öyle olmadýðýnýn en canlý tanýðý tarihtir. Geçmiþten bahsederken çoðu kez yüz yýllýk zaman kesitlerini bir çýrpýda ifade ettiðimiz için o dönemleri konuþurken sanki birkaç yýldan bahseder gibi söyleriz. Mesela Haçlý seferlerini üç beþ yýl devam etmiþ bir Hýristiyan saldýrýsý zannederiz. Oysa Ýlk büyük haçlý seferi ile ikincisi arasýnda yaklaþýk yüz yýllýk uzun bir zaman olduðunu düþünmeyiz bile. Sanki Haçlýlar bir yýl Kudüs'e saldýrmýþlar, ertesi yýl da Selahaddin Eyyubi orayý geri almýþ zannederiz. Oysa Haçlý sürüleri tarafýndan 99 yýlýnda ele geçirilen Kudüs, 87 yýlýnda yani yaklaþýk doksan yýl sonra Selahaddin Eyyubi tarafýndan geri alýnabilmiþtir. Kudüs'ün Hýristiyanlarýn iþgali altýnda kaldýðý 9 yýllýk bu süre,. Dünya savaþýndan bugüne kadar geçen süre kadardýr. Tarihten buna benzer birçok örnek vermek mümkündür. Hal böyle olunca yüz yýl önce Osmanlýyý yok etmek için harekete geçen Batýnýn bugün de ayný niyetle hareket ettiði iddiasý, devþirme eðitim sisteminin çarklarý arasýnda öðütülerek tarih bilinci yok edilmiþ bir toplum olduðumuz için bize inanýlmasý zor bir komplo teorisi gibi geliyor. Ama bizden baþka herkes Yeni Türkiye söylemini Yeni Osmanlý olarak anlýyor ve içerideki uzantýlarý eliyle hükümeti emperyal amaçlar peþinde ülkeyi maceraya sürüklemekle suçluyorlar. Þu günlerde yaþadýðýmýz birçok sorunun nedeni olarak gösterilen dýþ politikanýn Suriye duvarýna toslamýþ görünmesi, hükümeti sýkýþtýrmak isteyen bütün çevreler tarafýndan sevinçle karþýlanýyor. O duvarýn arkasýnda yedi düvelin neden iþbirliði yaptýðýný anlamak gibi bir dertleri hiç olmadýðý gibi baþta CHP olmak üzere bütün iç muhalefet, duvarýn arkasýna dolanarak katil Esed'e destek veriyorlar. Belli ki, yýlýnda kendisine destek ziyaretinde bulunmaya giden CHP'li heyete "ben kalýrsam Tayyip gider" diyen Esed'e inanmýþlar. Bu yaptýklarýnýn ihanet olduðu söylendiðinde çok kýzýyorlar ama öylesine büyük bir çeliþki içindeler ki baþka bir izahý yok. Bir yandan "bizim ne iþimiz var Suriye'de, Ortadoðu bataklýðýna ne diye girdik" diyerek yapýlan insani yardýmlara bile engel olmaya çalýþýyor, diðer taraftan da Suriye'de her gün birkaç generalini kaybeden, binlerce askerini bu ülkeye yollayan Ýran'a övgüler düzüyorlar. Almanya'nýn, ABD'nin, Ýngiltere'nin bölgede cirit atmasýný bir hak gibi görüyorlar ama daha yüz yýl önce Osmanlý'dan kopartýlan topraklara ve o topraklarýn mazlum halklarýna ilgi gösterilmesini maceracýlýk olarak görüyorlar. Ýçimizdeki bu devþirmeler izlenen dýþ politikayý istedikleri kadar yanlýþ bulsun, diledikleri kadar biz iktidar olursak kafamýzý kaldýrýp etrafa bakmayacaðýz, kimseyle ilgilenmeyeceðiz anlamýnda sözler söylesinler, artýk o günler geride kalmýþ, Türkiye, Lozan'da razý edildiði þartlarý çoktan çöpe atmýþtýr. Yüz yýl önce düþtüðü yerden yeniden ayaða kalkmakta ve Ýslam dünyasýný da ayaða kaldýrmaya çalýþmaktadýr. Evet, bunun çok aðýr bedeli olmaktadýr ve bu bedeli Türkiye canýyla, kanýyla ödemektedir. Ama ne yapalým ki, yaþadýðýmýz yer ne Ýskandinavya, ne de Moðolistan. Þimdi hedef Kasým. Kader seçimi olan Kasým'a giderken öylesine sýnýr tanýmaz bir saldýrýyla karþý karþýyayýz ki, akýllara, vicdanlara ziyan. Koca koca yazar çizer takýmý, eðer bu seçimde yine Ak Parti iktidar olursa oluk oluk kan akacak, iç savaþ çýkacak diye korku yayýyorlar. Amaç millette bir karamsarlýk, bir ümitsizlik oluþturmak. Ankara'da geçen hafta iþlenen o vahþi katliamýn nedeni de bu. Milleti, "Ak Parti iktidarda olduðu sürece bu memlekete rahat vermeyecekler" noktasýna getirmeye çalýyorlar. Ama dedikleri gibi olmayacak inþaallah. Bu güne kadar Türkiye'yi babalarýndan miras kalmýþ bir çiftlik, milleti de çiftliklerinin marabasý gibi gören bu azgýn azýnlýk, 7 Haziran seçimlerinden sonra bir koalisyon hükümeti kurulamadýðý için anayasal zorunluluk gereði yeni seçim kararý alýnmasý karþýsýnda Ak Parti'yi iktidarý býrakmamakla suçlayabiliyorlar. Ama asýl kendilerinin yüz yýllýk iktidarlarýný býrakmamak için ne kirli yollara tevessül ettikleri, ne dolaplar çevirdikleri, PKK dahil olmak üzere bütün iç ve dýþ güçlerle nasýl iþbirliðine gittikleri ortada.

7 SALI EKÝM 5 Ceylan sanayicilerle görüþtü AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, bazý sanayi firmalarýný ziyaret ederek, sanayiciler ve fabrika çalýþanlarý ile görüþtü. Karataþ Otomotiv, Ekmekçioðullarý Grubu, Ünal Yem, Yaðmaksan, Ejder Un, Erkan Makina, Ford Evlüce ve Toyota Þamlýoðlu firmalarýný ziyaret eden Ceylan a AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Týðlý, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, PANKOBÝRLÝK Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Baþkaný Ahmet Pehlivan ile bazý partililer eþlik etti. Yapýlan açýklamaya göre Ceylan, Karataþ Otomotiv ile baþladýðý ziyaretlerinde; Yönetim Kurulu Baþkaný Erol Karadaþ ile görüþtükten sonra Ekmekçioðullarý Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Özcan Ekmekçi'yi ziyaret etti. Burada Özcan Ekmekçi ve Melih Aksoyoðlu ile görüþen Ceylan, firmanýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Ceylan daha sonra Ünal Yem sahibi Muharrem Sarýaslan'ý ziyaret etti. Yaðmaksan firma- AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Ünal Yem Fabrikasý ný ziyaret etti. sýný da ziyaret ederek Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý ile bir süre görüþen Ceylan ve beraberindekiler, fabrikada çalýþan iþçilerle de sohbet ederek bazý incelemelerde bulundu. Ceylan'ýn bir sonraki duraðý Ejder Un oldu. Enjer Un Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Özejder'den firmanýn potansiyeli, çalýþmalarý ve üretimi hakkýnda bilgi alan Ceylan, daha sonra Erkan Makina'ya geçerek Halil Erkan ile görüþtü. Ceylan, Ford Evlüce firmasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Evlüce ile sohbet ettikten sonra Þamlýoðlu Toyota Plaza'ya geçerek Yönetim Kurulu Baþkaný Onur Þamlý ile sohbet etti. Ceylan, firmalarda çalýþan personelle de görüþerek sorunlar, talepler ve beklentiler hakkýnda bilgi aldý. YAÐMAKSAN da sahaya indi AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren YAÐMAKSAN'ý ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý'dan çalýþmalar, üretim durumu, sektörün sorunlarý ve beklentiler hakkýnda bilgi aldý. Yapýlan açýklamaya göre Ceylan, fabrikanýn sahasýna da inerek çalýþma alanlarýnda iþçilerle ve teknik personelle görüþtü, üretim aþamalarýný tek tek inceleyerek bilgi aldý. Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý ise ziyaretinden dolayý Ceylan'a teþekkür ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Yaðmaksan ý ziyaret etti. diledi. rahim Kaya, AK Parti Ýl ti. Yönetim Kurulu Üyeleri, Ceylan'a YaðmakCeylan ve berabepankobýrlýk Yönesan ziyareti sýrasýnda; AK rindekiler, ziyaret sonuntim Kurulu Üyesi ve eski Parti Ýl Baþkan Yardýmcýda Mustafa Yaðlý ile gübaþkaný Ahmet Pehlivan sý Adnan Týðlý, Ýl Genel nün anýsýna hatýra fotoðile bazý partililer eþlik etmeclisi Baþkaný Halil Ýbrafý çektirdi. AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ'ý iþyerinde ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Kasým'da yapýlacak 6. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri için hazýrlýk çalýþmalarýný yoðun bir tempoda sürdüren Milletvekili Adayý Ceylan, Ankara Yolu üzerinde faaliyetlerini sürdü- Karadaþ a iþyerinde ziyaret ren Karataþ Otomotiv'i ziyaret etti. Çorum TSO Meclis Baþkaný, ayný zamanda Karataþ Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Erol Karadaþ ile bir süre sohbet eden Ceylan ve bera- AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ'ý iþyerinde ziyaret etti. berindekiler, sektörün sorunlarýný ve taleplerini dinledi. Ziyarete; Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Özbayram, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Týðlý, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, PANKOBÝRLÝK Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Baþkaný Ahmet Pehlivan ile bazý AK Partili yöneticiler katýldý. Erol Karadaþ ve Çetin Baþaranhýncal ile bir süre sohbet eden Ceylan ve beraberindekiler, Karataþ Otomotiv personeli ile de sohbet ettikten sonra firmadan ayrýldý. Mecitözü nde muhtarlar dinlendi Mecitözü ilçesinde muhtarlara bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýya AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým,Mecitözü Ýl Genel Meclisi Üyeleri Hacý Bolat,Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Recep Çýplak eþlik etti. Yapýlan açýklamaya göre toplantýda 5 yatýrým programý içerisin- de bulunan çevre düzenlemesi, su ve kanalizasyon çalýþmasý, kilit parke, asfalt çalýþmalarý ve içme suyu ile ilgili yatýrýmlar hakkýnda bilgi verildi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, yaptýðý açýklamada, "5 yatýrým programý içersinde yapýlan hizmetler 6 yýlýnda da son sürat devam edecek, bilgilendirme toplantýlarýmýzý 6 ayda bir bütün ilçelerimiz de rutin olarak yapacaðýz" dedi. Mecitözü ilçesinde muhtarlara bilgilendirme toplantýsý yapýldý. 7 AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Hitit Üniversitesi ziyaretinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ahmet Erdem e czacýlarýn taleplerini iletti. Eczacýlarýn talepleri Bakan da Alaca'da düzenlenen temel atma ve açýlýþlar için Çorum'a gelen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ahmet Erdem, Hitit Üniversitesi ni ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Çorum Eczacýlar Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Eczacý Sönmez, Çalýþma Bakaný Erdem ile bir süre görüþtü. Bakanla yapýlan görüþme sýrasýnda Çorum AK Parti Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, mesleðinin eczacýlýk olmasý dolayýsýyla eczacýlarýn sorunlarýnýn Bakan a iletilmesinde büyük çaba gösterdi. Çorum Eczacýlar Odasý Baþkaný Sönmez Çalýþkan, görüþmede Bakan Ahmet Erdem'e kamu kurum iskontosu, meslek hakký ve muayene ücretleri ile ilgili Türkiye'deki 5 bin eczaneciyi ilgilendiren sorunlar hakkýnda bilgi verdi. Talepleri ve sorunlarý tüm detaylarýyla dinleyen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ahmet Erdem, eczacýlarýn yaþadýðý sorunlarý bildiklerinin ve çözümü için gerekli çalýþmalarýn yapýlacaðýný söyledi. Mil etvekili Kurt W Kadýn Zirvesi nde Türkiye G dönem baþkanlýðýnda bir ilke imza atarak W (Women ) kadýn grubunu kurdu. Ýstanbul da düzenlenen Kadýn ve Demokrasi Derneðinin organize ettiði W Kadýn zirvesine Çorum lu hanýmlarý temsilen Çorum AK Parti Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt katýldý. Zirvede bir konuþma yapan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn eþi Emine Erdoðan, kadýnlarýn her daim yanýnda olduðunu gösteren AK Parti nin yine bir ilke daha imza atarak W (Women ) kadýn grubunu kurduðunu söyledi. Kadýnýn insanlýðýn taþýyýcýsý ve þefkat hoþgörüsünün temsilcisi olduðunu belirten Emine Erdoðan, Kadýn toplumun aynasý- Ýstanbul da düzenlenen zirveye Milletvekili kurt katýldý. dýr. Ýyi bir toplum iyi yetiþmiþ, ayaklarý üzerine saðlam basabilen güçlü kadýnlarýn var olmasý ile oluþur. Bu þuurla hareket eden partimiz seçim beyannamesinde kadýnlara yönelik yeni haklar getirmektedir. Ýþ ve ev hayatýný dengelemek adýna devletimiz STK lar ve kamuyla birlikte kadýnlara yönelik çalýþmalar yap- mýþtýr dedi. KADINLARIN GÜÇLENMESÝ ÝÇÝN HER ÞEY YAPILIYOR Kadýnlarýn ev hayatýndan iþ hayatýna, hukuktan ekonomiye kadar güçlenmesi için AK Parti nin yoðun çaba sarfettiðini kaydeden Erdoðan, esnek çalýþma saatlerinden (ilk çocukta ay, ikincide ay, üçüncüde 6 ay yarý zamanlý tam ücret alma) bütün annelere ilk çocuk için, ikinci çocuk için, ve çocuk için 6 lira doðum yardýmý, kadýn giriþimcilere bin TL ye kadar kullanacaklarý kredi için kredi kefalet fonu, ev almak için peþinat biriktirenlere yüzde 5 devlet desteðine kadar bir çok haklar saðlanmaktadýr. diye ko- AK Parti e gençlerle yürüyecek AK Parti Gençlik Kollarý Baþkanlýðý'nca kiþisel geliþim semineri düzenlendi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen konferansa, AK Parti Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve parti üyesi gençler katýldý. Seminerin açýþ konuþmasýný AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým yaparken, AK Parti Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt da bir konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan program, Kiþisel Geliþim Uzmaný Serkan Beyaz'ýn semineri ile devam etti. '-7 YILLARINA BERABER AK Parti Gençlik Kollarý Baþkanlýðý'nca kiþisel geliþim semineri düzenlendi. caksýnýz. Sizler bize yol namesinde gençlere yöolacaksýnýz. Biz de sinelik birçok projenin AK Parti Milletvezin yanýnýzda olacaðýz. yer aldýðýný belirterek, kili Lütfiye Ýlksen Cerikadýn istihdamýnýn zor"sizlere yakýn olmak, toðlu Kurt, gençlerin luðunu G'de aktarsizlerle ne yapabilirizi toplum için önemine dýk. Baþbakanýmýz Ahkonuþmak istiyoruz. dikkat çekti. met Davutoðlu'nun se, 7'i beraber, 7 vizyonasýl yürürüz hedefinçim beyannamesinde de nunu gerçekleþtirmek deyiz ve bunun en iyi gençlere yönelik birçok için gençlerin fikirleriyolunun istiþare olduproje bulunuyor. Ama nin alýnmasý gerektiðini ðunu düþünüyorum. daha fazlasý da hakkýdile getiren Kurt, AK Sizler bizlere ýþýk olanýzdýr" dedi. Parti'nin seçim beyan- YÜRÜYECEÐÝZ Kavuþtu Kargý da esnaf turu yaptý Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanesi'nin açýlýþýna katýlan AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Çorum eski Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu, esnaf ziyareti yaparak partisine destek istedi. Yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý, beraberinde AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ali Yüksel Kavuþtu ve Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile birlikte Kargý'da esnaf ziyaretleri yaptý. Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen'in de eþlik ettiði esnaf ziyaretleri sýrasýnda AK Partili vekiller, Kasým seçimleri için vatandaþlardan destek istedi. AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Çorum eski Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu, esnaf ziyareti yaparak partisine destek istedi.

8 8 SALI EKÝM 5 Akþemseddin Camii Çorum un yüz aký RECEP MEBET Celal Alegöz Çorum Akþemseddin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Genel Kurulu yapýldý. Haftasonu yapýlan genel kurul sonucunda güven tazeleyen mevcut baþkan Celal Alegöz yeniden dernek baþkanlýðýna seçildi. Akþemseddin Camii nde gerçekleþen ge- nel kurulda divan üyeleri seçildi. Ahmet Uysal baþkanlýðýndaki divan heyetinde Fatih Solak ve Hakký Özkaya görev aldý. Gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan tek listenin yer aldýðý seçimde Celal Alegöz yeniden baþkanlýða seçilirken Yönetim Kurulu Ömer Kazancý, Ertürk Uzun, Mustafa Ersoy ve Halil Ýbrahim Tiryaki den Akþemseddin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Genel Kurulu yapýldý. Celal Alegöz baþkanlýðýndaki yönetim kurulu güven tazeledi. Genel kurulda, Akþemseddin Camii ne katkýda bulunanlar için dua edildi. oluþtu. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Halil Aksoy, Yusuf Kekeç ve Sadýk Tosun seçildi. ÇORUM UN YENÝ SEMBOLÜ Dilek ve temenniler kýsmýnda söz alan bazý dernek üyeleri, özverili çalýþmalarýndan dolayý Akþemseddin Camii Derneði yönetimine teþekkür ettiler. Toplantýda konuþan Dernek Baþkaný Celal Alegöz, Dualarla baþladýðýmýz Akþemseddin Camii inþaatýný, çok þükür yüz aký ile tamamladýk dedi. 6 Haziran 9 tarihinde temeli atýlan caminin 5 Haziran 5 tarihi itibariyle ibadete sunulduðunu hatýrlatan Celal Alegöz, Akþemseddin Camii nin hayýrseverlik abidesi ve Çorum un yeni sembolü olduðunu vurguladý. Selimiye Camii nin model alýndýðý Akþemseddin Camii inþaasýnýn, Mimar Sinan ýn eseri gibi 6 yýlda tamamlandýðýný vurgulayan Alegöz, cenaze namazý alanýnda ise Ankara Kocatepe Camii nde esinlenildiðini kaydetti. Akþemseddin Camii nin Çorum da yatýrým maliyeti en yüksek mimari yapý olduðuna dikkat çeken Alegöz, Böylesine bir mabedin Çorum a kazandýrýlmasýna vesile olan Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü, Türkiye Diyanet Vakfý ve tüm hayýrseverlerimize ayrý ayrý þükranlarýmýzý sunuyorum. Bu eserde katkýsý olan herkesten Allah razý olsun. Üstlendiðimiz vazifeyi baþarýyla tamamlama mutluluðunu nasip eden Cenab-ý Hakk a da sonsuz þükürler olsun. diye konuþtu. Genel kurul, yapýlan duanýn ardýndan sona erdi. Erdoðan: Muhtarlar, devletin temel taþý RECEP MEBET Çorum Muhtarlar Derneði Baþkaný Abdulkadir Erdoðan, 9 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yazýlý bir açýklama yaptý. Muhtarlar, devletin temel taþý diyen Abdulkadir Erdoðan, Çorum da görev yapan tüm muhtarlarýn gününü kutladý. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun baþvurusu ile 9 Ekim in Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesini memnuniyetle karþýladýklarýný belirten Erdoðan, açýklamasýný þöyle sürdürdü: Abdulkadir Erdoðan Geçtiðimiz Nisan ayýnda Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Baþkaný Hüseyin Akdeniz in Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü ne yaptýðý baþvurunun ardýndan 9 Ekim, Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun talimatý ile Muhtarlar Günü olarak ilan edildi. Muhtarlar, devletimizin temel taþý olarak milletimize hizmet yolunda önemli bir vazifeyi yerine getiriyorlar. Hizmetlerimizle ilmik ilmik dokuduðumuz kutlu yürüyüþte Muhtarlar Günü nün kabulünü görme bahtiyarlýðýna ulaþtýk. Bugünleri görmemizde emeði geçen baþta Cumhurbaþkanýmýza, Baþbakanýmýza ve siyasi partilerin genel baþkanlarý ile emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz. Farabi Caddesi ne dev park Farabi Caddesi Parký, Akþemseddin Camii ni tamamlayan bir çevre düzenlemesi ortaya koyacak. RECEP MEBET Çorum Belediyesi, Farabi Caddesi ne yeni bir park alaný kazandýrýyor. Akþemseddin Camii yanýndaki 6 bin metrekare alanda hayata geçecek olan proje, tamamlandýðýnda Çorum un en büyük parklarýndan biri olacak. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan yürütülen çalýþmalar neticesinde, Akþemseddin Camii ni tamamlayan bir çevre düzenlemesi ortaya çýkacak. Aðustos ayýnda yapýmýna baþlanan Farabi Caddesi Parký nýn Aralýk ayýna kadar hizmete sunulmasý planlanýrken proje dahilinde söz konusu alana havuz, oturma alanlarý ve yetiþmiþ aðaçlar dikilecek. Ýhale bedeli 78 bin 8 TL olan park, Celal Çiçekçi nin sahibi olduðu Çiçekçi Ýnþaat tarafýndan tamamlanarak hizmete sunulacak. Farabi Caddesi ndeki proje, tamamlandýðýnda Çorum un en büyük parklarýndan biri olacak. Emekliler den yeni anlaþma RECEP MEBET Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi, ÇVÞ Otopark ve Dilek Halý Yýkama Fabrikasý ile indirim anlaþmasý imzaladý. Dün firma ofisinde düzenlenen imza merasimine Emekliler Derneði Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, ÇVÞ Otopark ve Dilek Halý Yýkama Fabrikasý sahibi Fatih Çavuþ ile basýn mensuplarý katýldý. Cami ve yurt temizliði baþta olmak üzere halý yýkama, detaylý oto temizliði ve otopark hizmetleri sunduklarný belirten Fatih Çavuþ, Bina yönetimi ve temizlik hizmetleri, stor perde, yorgan ve battaniye yýkama iþlerinde de iddialýyýz dedi. ÇVÞ Otopark ve Dilek Halý Yýkama Fabrikasý nýn anlaþma çerçevesinde Emekliler Derneði üyelerine özel indirim ve avantajlar sunacaðýný anlatan Baþkan Hýdýr Kýnýklý ise anlaþmanýn hayýrlý-uðurlu olmasýný diledi. Emekliler Derneði Çorum Þubesi, ÇVÞ Otopark ve Dilek Halý Yýkama Fabrikasý ile indirim anlaþmasý imzaladý.

9 SALI EKÝM 5 Hacýhamza da iktidarý eleþtirdi CHP Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Kargý'ya baðlý Hacýhamza köyünü ziyaret ederek partisine oy istedi. Ziyarete CHP Milletvekili adaylarý Tufan Köse, Dinçer Solmaz, Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Kargý Ýlçe Baþkaný Hakký Bolpaça, CHP Ýl Genel Meclis üyeleri, parti yönetim kurulu üyeleri ile partililer katýldý. DÜNYADA MÜSLÜMAN KIRIMI YAÞANIYOR Yapýlan açýklamaya göre ziyareti sýrasýnda köyde bulunan kahvehanede halka seslenen Köse, ''Hükümetin Suriye'de giriþtiði eylemler, oradaki yasal olmayan örgütlere verdikleri desteklerin sonucu bir Müslüman kýrýmý yaþanýyor. Günümüzde Müslüman Müslümaný daha çok öldürüyor. Ýsrail'in bugüne kadar öldürdüðü Müslüman sayýsý binlerle ifade edilirken bugün sadece Irak'ta bir buçuk milyon Müslüman öldürüldü. Fas'tan Kýrgýzistan, Bangladeþ, Pakistan'a kadar kan gözyaþý içerisindeyiz. Bu kan gözyaþýnýn olduðu coðrafyanýn içerisinde bir Anadolu var ki bu Anadolu'da biz ite kaka da olsa bir Cumhuriyet yaþýyoruz'' dedi. YOKSUL HALK YOKSULLAÞTI, ZENGÝN DAHA DA ZENGÝNLEÞTÝ AK Parti iktidarý döneminde yoksul halkýn daha da yoksullaþtýðýný ileri süren Köse, ''Yoksul halk iyice yoksullaþýrken zenginimiz de iyice zenginleþti. Büyük holdingler yýlý hedeflerine 5 yýlýnda ulaþtý. Hani bize fakir fukara garip guraba edebiyatý yapan iktidarýmýz var ya, en çok büyük holdingleri zenginleþtirmiþ. Biz ülkemizde yoksulluðun kader olmadýðýný biliyoruz. 95 lira asgari ücretle bir aile nasýl geçinir? Buna ihtimal var mý? 7 Haziran'da genel baþkanýmýz dedi ki yoksulluk kader deðil ben bu yoksulluðu bitireceðim. Nasýl bitireceðiz söyleyelim. Vergiyi zenginden alacaðýz. Asgari ücretliden almayacaðýz. Emekliye en çok para bayramda lazým onun için emekliye ikramiyeyi bayramda vereceðiz. Niye vereceðiz? Yoksulluðu biraz daha azaltmak için'' diye konuþtu. 'BÝZÝM SEÇÝM VAATLERÝMÝZÝ BENÝMSEDÝLER' Konuþmasýnda kaynak konusuna da açýklýk getiren Köse, ''Kaynak nerede diyorlar. Biz asgari ücret bin 5 lira olacak dedik. Bakýn þimdi asgari ücret bin lira olacak diyorlar. Biz sosyal güvenlik destek primini kaldýracaðýz demiþtik þimdi onlar da kaldýracaðýz diyorlar. Emekliye ikramiye dedik þimdi lira vereceðiz diyorlar. Demek ki kaynak var. Ülkemiz zengin bir ülke kaynak var yeter ki nereden alýp nereye vereceðimizi bilelim'' dedi. KAPATILAN BELDE BELEDÝYELERÝNÝ YENÝDEN AÇACAÐIZ Belde belediyelerinin kapatýlmasýný da eleþtiren Köse, ''Bugün Fransa'da binin üzerinde belediye var. Fransa'nýn nüfusu bizden az. Neden kapatýyorlar Hacýhamza Belediyesi ni? Borcu çok diyorlar. Belde belediyeleri bizim bütçeye yük oluyor diyorlar. Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin borcu, kapatýlan belde belediyelerinin üç katý. Biz CHP olarak belde belediyelerinin kapatýlmasý kararýný 8 yýlýnda anayasa mahkemesine taþýdýk 9 yýlýnda kapatýlacaktý ve bizim itirazýmýzla yýlýna ertelendi. yýlýnda da belde belediyeleri kapatýldý. Ancak genel baþkanýmýzýn sözü var; iktidara gelirsek kapatýlan belde belediyelerinin tamamýný yeniden açacaðýz'' diye konuþtu. 'BURADAKÝ TEK ATM'YÝ KAPATMAK BÝZE ARTIK OY VERMEYÝN DEMEKTÝR' Bir vatandaþýn köyde bulunan ve devlet bankasýna ait olan banka ATM'sinin kapatýlmasýný Köse'ye ileterek, ATM'nin yeniden açýlmasý için destek istemesi üzerine Köse, ''ATM sizden ekmek mi istiyor, aþ mý istiyor, neden kapatýyorsunuz? Gerekçesi nedir? Kasýtlý yapýyorlar. Eziyet ediyorlar. Bize artýk oy vermeyin diyorlar ben öyle anlýyorum artýk bunun baþka izahý olamaz. Ben Ziraat Bankasý Genel Müdürü'müzü bizzat arayacaðým Pazartesi günü bu sorunu çözeceðim size söz veriyorum'' dedi. Köse daha sonra köy CHP Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri esnafýný da ziyaret ederek Hacýhamza'dan ayrýldý. Tufan Köse, hacýhamza köyünde seçim çalýþmasý yaptý. HDP aday tanýttý Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) aday tanýtým toplantýsý düzenledi. HDP Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Sazak tarafýndan yapýlan aday tanýtým toplantýsýna EMEP Ýl Baþkaný Cafer Gökmen, Milletvekili adaylarý Þeref Karataþ, Meliha Üþüdür, Ümit Küçükbayatlý, Hasibe Beyaz ve üyeler katýldý. Partiden yapýlan açýklamaya göre, Milletvekili adaylarý adýna bir konuþma yapan Þeref Karataþ, öncelikle Ankara da gerçekleþen barýþ mitinginde hayatýný kaybedenleri andý. Hala katliamýn etkisinde olduklarýný belirten Karataþ, konuþmasýnda þunlarý söyledi; Demokrasi için sandýðý iþaret edenler, sandýkta kaybedince 9 larý aþan bir savaþ politikasýyla saldýrýlarýný baþlattý. Savaþý þehir merkezlerine taþýyarak, mahalleleri ve ilçeleri esir alarak kirli politikalarýna devam etmektedirler. Adeta iktidarlarýný kaybetmenin faturasýný halkýmýza çýkararak toplumsal bölünme ve kutuplaþmayý her geçen gün daha fazla derinleþtirmektedirler. Cumhurbaþkaný ve AKP iktidarý Cumhuriyet tarihinde görülmemiþ bir kutuplaþmaya ve toplumsal ayrýþmaya yol açtý ve açmaya da devam ediyor. Her geçen dakika ülkeyi iç savaþa götüren bu politikalarý izlemekten çekinmiyorlar ve çekinmeyecekler. Sandýkta Darbe sürecini iþleten despotik yönetim anlayýþý ve devlet zihniyeti ile karþý karþýyayýz. Sandýklarýn taþýnmasý, belediye eþbaþkanlarýmýzýn ve meclis üyelerimizin yasal gerekçelerden yoksun bir þekilde görevlerinden alýnmasý, tutuklanmasý, parti binalarýmýza yönelik saldýrýlar, sözcülerimize ve eþ genel baþkanlarýmýza yönelik linç kampanyalarý bu anlayýþýn parçasýdýr. Bir bütün olarak bizlere yönelen bu saldýrýlar, partimiz þahsýnda tüm Türkiye halklarýný sindirme, demokrasiyi iþlevsiz kýlma amacý taþýmaktadýr. Tüm bu saldýrý ve savaþ politikalarýna, tek adamlýk heveslerine karþý barýþ, özgürlük, eþitlik ve adaletten yana tavýr alanlar, halklarýmýzýn haklý taleplerinin siyasetini yapanlar olarak sesimizi daha gür çýkararak mücadelemizi sürdüreceðiz. Þimdi bize düþen görev, içinde yaþadýðýmýz bu karanlýk günlerin tüm baský ve zulmüne raðmen yitirdiðimiz yoldaþlarýmýza verdiðimiz barýþ sözünün gereðini yapmaktýr. Yapacaðýz. Ankara katliamýnýn acýsý henüz çok taze Affetmiyoruz, unutmuyoruz ve hesap soracaðýz. Acýmýzýn tarifi yok. Mitinglerimizi, müzikli-eðlenceli seçim etkinliklerimizi iptal ettik. Bizlere yönelik bu topyekûn saldýrý konseptine karþý, topyekûn seferberlik ruhuyla aralýksýz çalýþmaya devam edeceðiz. Seçime 5 gün kaldý. Meydanlarý kan gölüne çevirenlere, darbe heveslilerine, diktatörlük meraklýlarýna karþý en güzel cevabý halkýmýz sandýkta verecektir. Kasým da saray darmadaðýn olacak, diktatör gidecek, demokrasi gelecek. KYK nýn gençleri camide buluþtu EROL TAÞKAN Çorum Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarýnda kalan öðrenciler, sabah namazýnda Gençlik Camii'ni doldurdu. 'Gençler Huzurda Buluþuyor' çaðrýsý ile yapýlan davete koþan gençler, sabah namazýnda bir araya geldi. Gençlik Cami'sine uzak mekanlarda bulunan yurtlardan servislerle gelen öðrenciler, namaz sonrasýnda yurtlarýna tekrar býrakýldý. Cami buluþmasýna KYK Ýl Müdürü Erol Kavuncu ve Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu'nun da katýldýðý buluþmada, namaz sonrasýnda Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, gençlere namaz ve caminin önemi hakkýnda sohbet etti. T ü r k i y e Kur'an-ý Kerim'i okuma birincisi Hasan Çakmak, Çorum ezan okuma birincisi Ferhat Turanoðlu, ÝHL'ler arasý Türkiye Kur'an okuma birincisi Hasan Latifoðlu'nun da katýldýðý buluþmada, Kur'an tilavetinin yaný sýra, ilahiler okunup ve salavatlar getirildi. Manevi ziyafete dönüþen cami buluþmasý, gençler tarafýndan memnuni- MÝSÝAD Çorum Giriþimci Kadýnlar Kurulu Baþkaný Naz Bulut ve Genç MÝSÝAD Çorum Þube Baþkan Cem Enes Þen mazabata aldý. MÝSÝAD Genel Merkezi nde geçtiðimiz hafta Cuma günü mazbata töreni düzenlendi. Törene MÝSÝAD Genel Baþkaný Feridun Öncel, Genç MÝSÝAD Genel Baþkan Bilgehan Okumuþ, Kadýn Platformundan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Elif Dikbasan, MÝSÝAD Ço- rum Þube Baþkaný Selahattin Ezer ile yönetim kurulu üyeleri katýldý. Yapýlan açýklamaya göre törende MÝSÝAD Çorum Giriþimci Kadýnlar Kurulu Baþkaný Naz Bulut mazbatasýný, MÝSÝAD Genel Baþ- Sahte Avro ile dolandýrýldý Karakeçili Mahallesi'nde bir iþletmede yaþanan dolandýrýcýlýk olayýnda, 7 TL'lik yemek sipariþ eden kimliði belirlenemeyen dolandýrýcý, üzerinde TL olmadýðýný e ödemeyi Avro ile yapmak istediðini söyledi. Avro'yu 65 TL olarak bozan ve içerisinden yemek ücretini alan kasiyer, döviz bürosunda karþýlaþtýðý manzara ile adeta þok oldu. Paranýn sahte olduðunu öðrenen talihsiz kasiyer, soluðu karakolda aldý. yetle karþýlanýrken, öðrenciler bu buluþmalarýn tekrarýný temenni etti. Öðrenciler, namaz sonrasýnda da çeþitli ikramlarla karþýlandý. Þen ve Bulut mazbata aldý Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) aday tanýtým toplantýsý düzenledi. Lokantadan sipariþ veren müþterisinin, Avro'sunu bozan ve para üstünü de TL olarak veren iþletmeci, parayý döviz bürosunda bozdurmak isteyince, dolandýrýldýðýný anladý. 9 MÝSÝAD Çorum Giriþimci Kadýnlar Kurulu Baþkaný Naz Bulut ve Genç MÝSÝAD Çorum Þube Baþkan Cem Enes Þen mazabata aldý. kaný Feridun Öncel ve Kadýn Platformundan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Elif Dikbasan dan alarak görevine baþladý. Çorum Genç MÝSÝAD Þube Baþkan Cem Enes Þen ise mazbatasýný Genel Baþkan Feridun Öncel ve Genç MÝSÝAD Genel Baþkan Bilgehan Okumuþ tan aldý. MÝSÝAD ýn Türkiye'nin dünya'ya açýlan milli gücü olduðunu kaydeden Genel Baþkan Öncel, Çorum daki tüm giriþimci bayanlarý ve gençleri derneðin çatýsý altýnda birleþmeye davet etti.

10 SALI EKÝM 5 Osmancýk standýnda pilav ikram edildi Çorum Dernekler Federasyonu tarafýndan Ankara Kültür Merkezinde düzenlenen. Çorum Tanýtým Günlerinde Osmancýk Belediyesi ilçeyi tanýdan stant açtý. Osmancýk pirinci, pirinç ve kapari sabunu, pirinç kolonyasý gibi ürünlerle Osmancýk'ýn tarihinin ve kültürünün tanýtýldýðý stant yoðun ilgi gördü.. Çorum Tanýtým Günleri nin açýlýþýna TBMM eski Baþkaný ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayý Cemil Çiçek, eski Baþbakan Yardýmcýsý ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayý Ali Babacan, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah Ýþler, Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Açýlýþý TBMM eski Baþkaný Cemil Çiçek ve eski Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan tarafýndan yapýlan. Çorum Tanýtým Günleri'nde yöresel ürünlerin yer aldýðý stantlar baþta olmak üzere Çorum'un birçok ilçesinin, belediyelerin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn stantlarý açýldý. Ankara da açýlan Osmancýk standýnda Osmancýk pirinci, pirinç ve kapari sabunu, pirinç kolonyasý gibi ürünler tanýtýldý. OSMANCIK STANDINA YOÐUN ÝLGÝ. Çorum Tanýtým Günleri nde Osmancýk Belediyesi tarafýndan açýlan stantta baþta Osmancýk pirinci olmak üzere, pirinç ve kapari sabunu, pirinç kolonyasý gibi Osmancýk'a özgü ürünler ile ilçenin tarihi ve kültürü tanýtýldý. Ayrýca ziyaretçilere Osmancýk pirinç pilavý daðýtýldý. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve Çorumlu Aþýk Halil Demiral, standý ziyaret edenlere pilav ikram etti. Osmancýk standýný Ankara'da yaþayan hemþehrilerimizin yaný sýra üst düzey siyasiler ve bürokratlar ile sivil toplum örgütlerinin baþkanlarý ve belediye baþkanlarý da ziyaret etti. Standý ziyaret eden misafirleri Belediye Baþkaný Hamza Karataþ karþýladý. Müftülük personeli fidan dikti Çorum Müftülüðü personeli, Küçük Sanayi Sitesi Aðaçlandýrma Alanýnda fidan dikimi yaptý. Müftülük Hatýra Ormanýnda çok sayýda fidaný toprakla buluþturan Müftülük Personeli, fidanlara cansuyu vermeyi de ihmal etmedi. Fidan dikim törenine, Müftü Yardýmcýlarý Abdullah Pamuklu, Selahattin Bozkurt'un yaný sýra Orman Ýþletme Müdürlüðü personeli, Müftülük personeli ve çok sayýda din görevlisi katýldý. Çekilen besmelelerin ardýndan ilk fidanlar toprakla buluþturulduktan sonra sulamalarý yapýldý. Yapýlan açýklamaya göre, fidan dikimi öncesi bir konuþma yapan Müftü Yardýmcýsý Selahattin Bozkurt, bütün katýlýmcýlarýn Cami ve Din Görevlileri Haftalarý ný tebrik ederek hafta içerisinde son etkinlikleri olan fidan dikimi için biraraya geldiklerini ifade etti. Ýslam dininde aðaç sevgisinin büyük bir yeri olduðunu, bir müslümanýn aðaca, yeþile, doðaya önem vermesi gerektiðini anlatarak, "Kýyamet koparken bile elinizdeki fidaný dikiniz" hadis-i þerifindeki anlayýþla hareket ettiklerini söyledi. Müftü Yardýmcýsý Bozkurt tarafýndan yapýlan dua ile hep birlikte 'amin' diyen katýlýmcýlar daha sonra hatýra fotoðrafý da çektirdi. Otizm Derneði ilk genel kurulunu yaptý Otizmli çocuklar ve bireylerin toplumsal yaþama katýlýmlarýný artýrmak, geliþimleri için gerekli olan eðitim olanaklarýný daha iyi yerlere taþýmak ve sosyal-kültürel faaliyetler düzenleyerek toplumsal farkýndalýk kazandýrmayý amaçlayan Çorum Otizm Gönüllüleri Derneði,. Olaðan Genel Kurulu nu gerçekleþtirdi. Yapýlan açýklamaya göre, Turgut Özal konferans salonunda yapýlan toplantý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþladý. Açýþ konuþmasýný yapan geçici yönetim kurulu Baþkaný Emine Ýnal, derneðin þimdiye kadarki çalýþmalarý ve faaliyet planlarý hakkýnda bilgi verdi. Ýnal, Bir otizmli çocuk annesi olarak sivil toplum kuruluþu çalýþmalarýnda yer almak istedim. Bu yola çýkarken yanýmda olan tüm deðerli dostlara ve siz gönüllü arkadaþlarýmýza en içten teþekkürlerimi sunuyorum. Bizler otizmli çocuklarýn günlük yaþamlarýný en iyi þekilde sürdürebilmeleri için tüm kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yaparak faaliyetlerimizi gerçekleþtirmeyi arzu ediyoruz. Otizmle ilgili ilimizde ihtiyaç olan bu derneðimizin kurulmasý ile bu noktada hem kamuoyunu bilgilendirmek hem de kamu kurum ve kuruluþlarýyla iþbirliði içerisinde bu hizmetleri bir adým daha ileri götürmek için bir araya geldik. Þimdiden yeni yönetim kurulunu tebrik ediyor, çalýþmalarýmýzda kolaylýklar diliyorum. dedi. ÖZEL EÐÝTÝM ÖNEMLÝ Yönetim Kurulu Çorum Müftülüðü personeli, Küçük Sanayi Sitesi Aðaçlandýrma Alanýnda fidan dikimi yaptý. Baþkan Yardýmcýsý, Özel Eðitim Uzmaný Ýbrahim Eren ise, dernek faaliyetleri ve hedefleri konusunda katýlýmcýlara bilgilendirme yaptý. Eren, Otizm, geniþ bir yelpazede yer alan ve temel Çorum Otizm Gönüllüleri Derneði,. Olaðan Genel Kurulu nu gerçekleþtirdi. psikososyal geliþimsel bozukluk ile gözlenilen, göz kontaðý kuramama, sözel ifade geriliði, dili iþlevsel þekilde kullanamama, atipik hareketler, sallanma, yerinde dönme, bazý yiyecek ve nesnelere karþý özel bir hassasiyet geliþtirme, kimi zaman zeka geriliðinin de eþlik ettiði ancak zihinsel engelden farklý olarak özünde sosyal geliþim bozukluðu olan bir geliþimsel bozukluktur. Otizmin tedavisinde en önemli baþlýca konu erken tanýlama ve yoðun bireysel özel eðitim önemli bir yer tutar. Eðer otizme eþlik eden hýrçýnlýk, saldýrganlýk, hiperaktivite gibi ek sorunlar var ise ilaç tedavisi de destekleyici unsur olara yer alýr. Günümüzde otizm 66 çocukta görülme sýklýðý gibi yüksek bir orana ulaþmýþtýr, erkek çocuklarýnda bu aranýn 8'de 'e kadar düþtüðü yapýlan çalýþmalarla tespit edilmiþtir. Bundan yýl öncesine kadar 5'de görülme sýklýðý olduðu göz önüne alýndýðýnda, ne kadar büyük bir artýþ olduðu daha iyi anlaþýlacaktýr" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan yeni yönetim ve denetim kurulu için oylamaya geçildi. Oylama neticesinde yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Yönetim Kurulu üyeleri; Emine Ýnal, Ferhat Sarý, Müge Yüksel, Nergihan Köklükaya, Ýbrahim Eren, Özlem Fýndýk, Ahmet Uzun, Çeþminaz Kayalar, Burcu Özaydýn, Nisanur Aðýr isimlerinden oluþurken Denetim Kurulu üyeliklerine ise Cafer Ýnal, Eren Þahin, Tuba Yücel, Defne Çetinöz, Sendegül Çýnar, Murat Çiftçibaþý olarak belirlendi. Toplantý, katýlýmcýlarýn teþekkürleri ile faaliyet planlarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunmasý ile sona erdi. Ankara da gerçekleþtirilen. Çorum Tanýtým Günleri nde yer alan Sungurlu standý, renkli görüntülere sahne oluyor. Sazlý sözlü stant Ankara da gerçekleþtirilen. Çorum Tanýtým Günleri nde yer alan Sungurlu standý, renkli görüntülere sahne oluyor. Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Tanýtým Günleri nde Sungurlu Belediye Baþkanlýðý ve Kaymakamlýk Kargý standýna ilgi Bu yýl üncüsü düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri nde Kargý nýn yöresel ürünleri tanýtýldý. Çorum Dernekler Federasyonu tarafýndan Ankara Kültür Merkezinde düzenlenen. Çorum Tanýtým Günleri açýlýþýna binlerce kiþi katýldý. Tanýtým günlerinde, Çorum ili ve ilçelerinin yöresel ürünleri tanýtýldý. Kargý Belediyesi ve Kargý Kaymakamlýðý iþbirliði ile açýlan Kargý standýnda ise ilçenin meþhur Kargý Bezi ve meþhur yöresel ürünleri bamya, pirinç, tulum peyniri ve tarhanasý tanýtýldý. Açýlýþa katýlan stantlarý yoðun ilgi görüyor. Sungurlu Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner i ziyarete gelen Türk Halk Müziði sanatçýlarýndan Mustafa Özarslan ýn sevenleri ile buluþmasý tanýtým günlerine renk Bu yýl üncüsü düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri nde Kargý nýn yöresel ürünleri tanýtýldý. Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen ve eþi Hatice Þen, Çorum Der- sohbet ettiler. Kargý Belediye nekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ve Baþkan Vekili Mehmet Çelikel ile ilçenin yöresel ürünleri hakkýnda kattý. Belediye standýnda aðýrlanan Özarslan ile Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner uzun bir sohbetin ardýndan Sungurlu Kaymakamlýðý Halk Oyunlarý Ekibi ile halay çekti, sohu taþýnda köfte dövdü. Baþkan Þahiner muhtarlarý kutladý Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, 9 Ekim Muhtarlar Günü dolayýsý ile kutlama mesajý yayýnladý. Baþkan Þahiner, yayýmladýðý mesajda, Ülkemizin seçilmiþ yöneticileri arasýnda ayrý yeri olan muhtarlarýmýzýn, 9 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularýmla kutluyorum. Vatandaþ ile seçilmiþ ve atanmýþ yöneticiler arasýnda bire bir köprü görevi gören muhtarlarýmýz, zaman zaman en üst seviyede gösterdikleri özveri ve meþakkatle görevlerini en iyi þekilde yapma gayreti içerisindeler. Bu duygu ve düþüncelerle ilçemiz, bölgemiz ve ülkemizdeki tüm muhtarlarýmýzýn gününü kutluyorum. dedi. Baþkaný Zeki Þen, Ýlçemizin yöresel ürünlerine ilgi büyük oldu. Bu ilgi karþýsýnda çok mutluyuz. Bizlere ilçemizi ve yöresel ürünlerimizi tanýtmaya imkân saðlayan Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu'na halkým ve þahsým adýna teþekkür ederim." dedi. (Kargý- Havadis) Kargý da Avrasya sirki Kargý Belediyesi nin katkýlarýyla, Kargý Belediyesi Kültür Sitesinde düzenlenen ve özellikle çocuklarýn büyük ilgi gösterdiði Avrasya Sirki gösterisi izleyenleri etkiledi. Yoðun katýlýmýn olduðu sirk gösterisi palyaçolarýn birbirinden güzel þovlarý ile baþladý. Özellikle çocuklarýn eðlendiði palyaço gösterisinin ardýndan, sihirbaz, akrobasi, ateþ þov ve hayvanlara yapýlan þovlar izleyenlerden tam not aldý. Gösterinin sonunda ise sahneye çýkartýlan 78 kiloda ve 5 metre boyunda olan dev beyaz kaplan piton yýlaný seyircilere heyecan dolu anlar yaþattý. Heyecanlarýný yenebilen bir grup genç ise sahneye çýkarak, dev piton yýlanýna dokundu. Sirk gösterisine katýlanlar, bu imkâný yaþattýðý için Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen e teþekkür ettiler. (Kargý-Havadis) Avrasya Sirki gösterisi izleyenleri etkiledi. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner Renkli gösteriye yoðun katýlým oldu.

11 SALI EKÝM 5 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Muharrem 7 Hicri Þemsi:9 Rûmi:7 Teþrin-i Evvel Hýzýr:68 5 EKÝM Kiþinin güzelliði sözlerinin güzelliðinden, kiþinin kemâli de iþlerinin doðruluðundandýr. Ebû Câfer bin Sinan Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ. 5. Günümüz baþkadýr. Ekserisi medenidir. Özellikle batý dünyasý Bunlara ikna unsurunu kullanmak bir vecibedir. Söz anlamayan vahþiler gibi deðil. Her insan halini hoþ görür. Hiç kimse "ayraným ekþi" demez. Hep sureti Hak tan görünür. Ama, insanýz. AKÞAM YATSI Aðaç dikme ve çelikleme zamaný - Ýlk montaj uçaðýmýz F-6 (Savaþan Þahin) uçtu (987) Medeniyet Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Hiçbir þeyi ölçmeden -biçmeden kabullenemeyiz. Öyle de olmalý Altýn çýktý ise alýrýz, bakýr çýktý ise reddederiz. Medeniyetin bize hediye olarak getirdiði bir çok nimetler vardýr. Yaþadýðýmýz zaman çok deðiþiktir. Baþ döndürücü geliþmelere þahit olmaktayýz. Böyle bir dünyada yaþýyoruz. Ýletiþim araçlarý, ulaþým araçlarý, bilgi teknolojisi, insanlarýn hayatýnda önemli deðiþiklikler meydana getirdi. Medeniyeti sadece olduðu þekilde kabullenmek ve ona esir olmak hatadýr. Bunlarý hayýrlý þeylerde kullanmak, mecralarýný iyi yönlendirmek bir mihenk noktasýdýr. Medeni insanlarla oturup bir noktada anlaþýrsýnýz. Avrupa yý bu noktada ele almak gerekir. Said Nursi hazretleri Avrupa yý ikiye ayýrýyor. Sefih Avrupa, müsbet Avrupa. Bizler medeni ve teknolojide giriþimci ve fen felsefesi ile iyi þeyler meydana çýkaran Avrupa ile anlaþýrýz. Avrupa Birliði bu anlamda önemli. Ama rezalet ve ýrkçý Avrupa ile ilgimiz olmamalý. Zaten bugün Ýslam ý din olarak kabul edenler müsbet ve medeni insanlardan oluþuyor. Medeniyet bir nimettir. Cenab-ý Hakk ýn ihsan ettiði nimetleri iyi yolda kullamaktýr. Böyle bir Avrupa insanlýða daha faydalý hizmetler verir. Ýslamiyet ile tanýþmýþ bir millettin dünyasý çok farklýlaþýr. Gerçek saadet iþte budur. Bu açýdan Müslümanlar büyük sorumluluk içindedirler. Dillerini bilen, medeni telkin ve tutumlar ile yaklaþýlan bir Avrupalý her zaman kazanmaya müsaittir. Ve bu manada Ýslamiyet i kabul edenler çoðalmaktadýr. Ýsveç, Norveç, Fillandiya, Ýngiltere, Almanya ve Amerika da dini arayan ve kabul eden topluluklar, Hak ve hakikatý en mükemmel þekilde anlatan Kur'aný arayacaklar ve bütün ruhu canlarý ile sarýlacaklarýný Bediüzzaman haber vermektedir. Dünyanýn ömrü kalmýþsa bunu mutlaka görecektir inþallah. Bunu, Rahmet-i Ýlahiyeden bekleyebilir. Gram,8,8 ALIÞ METEOROLOJÝ 9, Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn,899,9 SATIÞ Yýl:6 Sayý: 76 EKÝM 5 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER 9, Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Ertuðrul Özkök ün Hesap Hatasý Hürriyet Gazetesi yazarý Ertuðrul Özkök, Bild gazetesinde yazdýðý bir yazýda, Almanya Baþbakaný Angela Merkel''in ziyaretinin da davet edilmiþ. O da kabul etmiþ. Ama bakýn bu üniversitenin rekki tören haberi geldi. Temel atma törenine Baþbakan Tayyip Erdoðan Kasým seçimi öncesinde Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn iþine yaracaðýný törü ne yaptý. Baþbakan'ý protesto etmek için törene gelmedi. belirterek 'gelme' çaðrýsýnda bulundu, ziyaretin Baþbakan Merkel'i Bu haberi okuduðum an, içimden þu ses geldi: 'Ne ayýp bir þey...' güç duruma sokacaðýný yazdý. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ý savaþ yanlýsý, karþýsýndakileri barýþ yanlýsý göstererek Merkel'e þikâyette bulundu. deler istedim. Bunlarýn çoðu, Doðan Yayýn Konseyi'nin ilkelerine Ama bu tepki, öfkemin yanýnda cýlýz kaldý. Daha öfkeli, daha aðýr ifa- Buna raðmen Merkel Türkiye'yi ziyaretten geri kalmadý. Bu durum tersti. En iyisi haberi verip tepkiyi köþelere, yazýlara býrakmaktý. bana Özkök'ün Hürriyet gazetesinde Mayýs 5 tarihli "Hesap Hatasý" baþlýklý yazýsýný hatýrlattý. Yazý aynen þöyle: Ýtiraf edeyim ki rektörün bu davranýþý, en aðýr eleþtirileri hak ediyordu. Ama beni daha çok endiþelendiren baþka bir neden var. O "Geçen hafta Bolu'da bir lisede kalorifer kazaný patladý. Televizyonda heyecan içinde okulun bahçesini terk eden öðrencileri seyret- sevk ediyor. neden, insaný rektörün nezaketsiz davranýþýný çok aþan bir endiþeye tim. Kýz-erkek endiþeyle gidiyorlardý. Bir þey dikkatimi çekti. Bolu, Rektör acaba hangi psikolojik gerekçeyle bunu yapýyor? Evet muhafazakâr eðilimleriyle tanýnan bir þehir. Ancak okuldaki gençler, çok modern görünümde. Tipleri, kýlýk kýyafetleri, Avrupa'daki, Amerika'daki akranlarýndan farklý deðildi. Çoðunun elinde cep telefonu Prof.Dr. Yaþar AKBIYIK hangi? Biraz muhayyilemizi zorlayalým. Rektör, acaba önce Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn açtýðý, sonra Anayasa Mahkemesi Baþkaný'nýn devam ettiði o malum politikadan mý yürüyor? vardý. Davranýþlarý, mimikleri, endiþelerini dýþavurum biçimleri Boluluydu. Yani o malum, 'Düðmeye basýldý' fýsýltýsýný gerçek sanýp, 'Düðmeciler trenine ben de bineyim' diye mi düþündü? Galiba öyle. Gerçekten öyle ise sayýn rektöre þunu söylemek isterim: 'Bu ülkede artýk yeni bir 8 Þubat olmayacak. Ýstikbal hesabý- Bu görüntülere bakarken rahmetli Turgut Özal'ý hatýrladým. Bir gün bana Hürriyet'teki bir fotoðrafý göstermiþti. Fotoðraf Bulgaristan'dan kaçan Türkleri Sirkeci nýzý buna göre yapýn". Garý'nda karþýlayanlarý gösteriyordu.'bir Bulgaristan'dan gelenlere bak, bir de karþýlayanlara. Türkiye'nin nereye geldiðini görüyor musunuz?' dedi. Gerçekten Bulgaristan'dan gelenleri karþýlayanlarýn kýlýk-kýyafetleri daha moderndi. Bu fotoðraflar, mesi Baþkanýnýn politikalarýný takip ettik, ne de "düðmeciler treni"ne bindik. Cum- Deðerli okuyucular, ne zamanýn Genelkurmay Baþkanýnýn ne Anayasa Mahke- Türkiye'nin artýk geliþmiþ güncel dünyada insanlarýn yaþadýðý ülke olduðunu gösteriyor. 7'den beri Yeni þafak Gazetesinde, Çorum Hâkimiyet ve Bolu Olay gazetelerinhurbaþkaný Erdoðan aleyhine ne bir cümle söyledim ne bir satýr yazdým. Aksine de lehinde yazýlar yazdým ve yazýyorum. Þimdi hesap hatasýný kim yapýyor, ben Ama bütün kurumlarýmýz bu modern davranýþ biçimlerini benimsedi mi? Size mi? Yoksa Ertuðrul Özkök mü? Bizim istikbal hesabýmýz Allah'ýn takdirine baðlýdýr. bunun tamamen zýttý bir örneði vereceðim. Yine Bolu'dan. Yani okulumuzda patlayan o kazandan ayrýlan çocuklarýn þehrinden. Hem de okumuþ, çok okumuþ bir in- Sizin kimlere baðlý Sayýn Özkök? Hesap hatasýný þimdi siz yapýyorsunuz". Türkiye'nin bu kutlu yürüyüþünü kimse durduramayacak. Merkel'e gelme diyenler de. sandan vereceðim örneði. Bir gazete yöneticisinin en zorlandýðý anlardan biri, haberle içindeki tepki arasýnda sýkýþtýðý durumlardýr. Önceki gün böyle zor bir durum- Her canlý gibi Sayýn Erdoðan da fanidir. Ama gerçek olan bir husus var: O'nun baþlattýðý Türkiye'nin yükselen trendini kimse engelleyemeyecek. la karþý karþýya kaldým. Öðleden sonra, Bolu'da Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi'nde- Okullarda doðru beslenme eðitimi verilecek Ankara Valiliðinin koordinatörlüðünde baþlatýlan "Doðru Beslenmeye Birlikte Adým Atalým" kampanyasý ile okullarda saðlýklý beslenme eðitimi verilecek. Ankara Valiliðinin koordinatörlüðünde baþlatýlan "Doðru Beslenmeye Birlikte Adým Atalým" kampanyasý ile okullarda saðlýklý beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve hijyen kurallarý anlatýlacak. Valiliðin baþkanlýðýnda Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Ankara Büyükþehir Belediyesi ile Ankara Üniversitesi iþ birliðiyle gerçekleþtirilen kampanyanýn açýlýþ töreni, Tevfik Ýleri Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Erol Bozkurt, açýlýþta yaptýðý konuþmada, daha kaliteli bir hizmet sunumu verebilmek amacýyla okullarý yaþam merkezi haline getirmeyi amaçladýklarýný belirterek, "Burada temel eðitimin dýþýnda saðlýklý beslenmeden spora, hobilerin geliþtirilmesinden fiziksel aktiviye kadar birçok konunun çocuklarýmýza aktarýlmasýný ve hepsinin yaþam biçimine dönüþtürülebilmesini istiyoruz" dedi. Doðru beslenme alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasýyla daha Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM çevik, vücudunda kas ve kemik yoðunluðu daha fazla, su oraný yüksek ve yað miktarý daha düþük olan saðlýklý bir bedene kavuþulacaðýnýn altýný çizen Bozkurt, bu eðitim çalýþmasýnýn belli aralýklarla Ankara içindeki farklý okullarda yapýlacaðýný bildirdi. Saðlýk için bol sebze ve yeterince et tüketilmeli Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gýda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Tansel Þireli, Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : aþýrý, þekerli ve yaðlý gýdalardan kaçýnýlmasý, bol sebze, meyve, yeþillik yenilmesi; aþýrýya kaçmadan yeterli miktarda et, kuru yemiþ ve tahýl alýnmasý gerektiðini söyledi. AA, 5 5, 5, 5, 5, 5, Ücretsiz Kadir Yüktaþýr com ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : : Yurt Dýþý: Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 6 : Euro Tel: (pbx) - Faks: 5 Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: / Baský Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar ÝLKADIM Ýþ Mrk. Bodrum Kat No: ÇORUM BASIMEVÝ Tel&Faks:

12 SALI EKÝM 5 Üreticiye milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, fabrika olarak 5 Yýlý Eylül ayýnda alýmýna baþlanan pancara karþýlýk üreticilere Ekim 5 tarihinde,9 Milyon TL tutarýnda üçüncü nakdi söküm avansý ödeneceðini bildirdi. Öztürk, "Böylelikle; bugüne kadar ayni ve nakdi avans olarak ödenmiþ olan 8,6 Milyon TL ile birlikte 5 Yýlý ürününe karþýlýk ödenen avanslar tutarý,89 Milyon TL'ye ulaþmýþ olacaktýr." Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk Muharrem ayýnda aþure daðýtmayalým Ehli Beyt Vakfý Basýn Sözcüsü Teoman Þahin, Muharrem ayýnda aþure daðýtmayalým, bid atý önleyelim. dedi. Muharrem ayýnýn matem ve yas ayý olduðunu ve bu nedenle bu ayda aþure tatlýsý daðýtýlmasýnýn ayýn ruhuna uygun olmadýðýný ifade eden Þahin, kiþi ve kurumlara aþure daðýtmamalarý çaðrýsýnda bulundu. Þahin, konuya iliþkin açýklamasýnda; Muharrem ayýnýn. günü Kerbela hadisesinin olduðu, peygamberimizin torunu Ýmam Hüseyin ve ailesinin zalim yezidin emriyle katledildiði gündür ve Arapça. gün anlamýna gelen Aþura Günü olarak ta bilinir. Ancak ne yazýk ki bu ay girdiðinde kiþi ve kurumlar bu tatlýyý daðýtma yarýþýna girmiþlerdir ve uzun vadede bu ay aþure çorbasý daðýtma zorunluluðu olan bir aymýþ gibi algýlanarak ve bir bid at oluþturma riskiyle karþý karþýya bulunmaktayýz. Bu nedenle duyarlý kiþi ve kuruluþlarý, hormonal sebeplerden dolayý herkesi gülümseten, mutlu kýlan aþure tatlýsý ya da çorbasý daðýtmayarak bir bid atý önleme konusunda duyarlý olmaya çaðýrýyoruz. Ýlle de ihsan daðýtýlacak ise pide ve ayran, sadaka ya da kitap türü þeyleri daðýtýp Allah rýzasý için, Kerbela þehitlerine hediye etmenin daha uygun olacaðý düþüncesindeyiz. Þeyh Saduk kendi senediyle Ýlelu þ-þerayi ve Emali kitaplarýnda Cibille-i Mekkiye den þöyle nakleder: Hz. Ali (a.s) ýn sýr dostlarýndan olan Meysem Temmar dan þöyle nakleder: Allah a yemin olsun ki bu ümmet kendi peygamberlerinin torununu Muharrem ayýnýn onuncu günü öldürecekler ve Allah ýn düþmanlarý o günü bereket günü yapacaklar. Bu iþ Allah ýn ilminde geçmiþ kesin kazalardandýr. Hz. Ali nin bana öðrettiði ilim üzere ben bundan haberdar oldum. Hz. Ali bana bildirdi ki tüm yaratýklar hatta çölün yýrtýcý hayvanlarý, denizdeki balýklar ve gökte uçan kuþlar bile Peygamber in torununa aðlayacaktýr. Güneþ, ay, yýldýzlar, gök, yer, insan ve cinlerin mü min olanlarý göklerdeki tüm melekler Rýdvan meleði (cennetin koruyucusu melek) ve cehennemle görevli olan Malik, tüm koruyucu melekler, gök ve arþý koruyan meleklerin hepsi Hüseyin e aðlayacaklar. Sonra Meysem þöyle dedi: Allah a ortak koþanlara, Yahudi, Hýristiyan ve Mecusiler e Allah ýn laneti dedi. Teoman Þahin gerekli olduðu gibi Hz. Hüseyin i öldürenlere de bu lanet gerekli olmuþtur. Cibille diyor ki Meysem e Nasýl halk Hz. Hüseyin in þahadet gününü bereket günü bileceklerdir? diye sordum. Meysem bu soruya karþýlýk aðlayarak þöyle dedi: Kendileri uydurduklarý bir hadis gereðince Aþura gününün Hz. Adem in tövbesinin kabul olduðu gün olduðunu söyleyecekler; oysa Hz. Adem in tövbesi Zilhicce ayýnda kabul olunmuþtur. Yine onlar Aþura gününde yüce Allah ýn Hz. Davud un tövbesini kabul ettiðini söyleyecekler; oysa Davud un tövbesi de Zilhicce ayýnda kabul olmuþtur. Onlar bu günde Allah ýn Hz. Yunus u balýðýn karnýndan kurtardýðýný söyleyecekler; oysa Allah-u Teala Hz. Yunus u Zilkaade ayýnda balýðýn karnýndan çýkarmýþtýr. Onlar Aþura gününde Hz. Nuh un gemisinin sahile yanaþtýðýný söyleyecekler; oysa bu Zilhicce ayýnýn 8. günü vuku bulmuþtur. Onlar bu günde Beni Ýsrail in kurtulmasý için denizin Allah tarafýndan Hz. Musa (a.s) için yarýldýðýný söyleyecekler; oysa bu Rebiulevvel ayýnda gerçekleþmiþtir. Bizimkisi tekliftir, elbet özgür irade tercihini yapacak sonucunu mahþerde görecektir. Akýllý Kent olacaðýz Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, akýllý kentler konsept projeleri arasýnda gerçekleþtirdiði "Bulut Kent Bilgi Sistemi" ile tüm belediyelere biliþim altyapýsý saðlýyor. Bakanlýðýn bulut teknolojilerini kullanarak kurduðu sistem, yerel yönetimler için bir yatýrým projesi olmakla beraber ayný zamanda bir tasarruf projesi. Sistem; kentsel sorunlarýn analiz edilmesini, yerel yönetimlerin iþ süreçlerinin iyileþmesini ve vatandaþa nitelikli ve hýzlý hizmet verilmesini saðlamaktadýr. Sistemin ülke genelinde yaygýnlaþtýrýlmasý ile en küçük belediyemizde dahi bilgi teknolojilerinin kullanýlmasý hedeflenmektedir. BÝLGÝ GÜVENLÝÐÝ VE PAYLAÞILAN BÝLGÝ ARTIYOR Sistemi kullanacak belediyelerin verileri yüksek güvenlikli ortamlarda saklanýyor. Yazýlýmýn fonksiyonlarýna ve verilerin içeriðine yetkiler dahilinde ulaþýlabilmektedir. Ayný kurum içinden yetkisi olmayan kiþiler bile verilere eriþemiyor. Öte yandan veri standardizasyonu ile tüm kurum ve kuruluþlarýn kullanabileceði veriler oluþmaktadýr. KENTLEÞME PROFÝLÝMÝZÝ ÇIKARILIYOR VE MEKANSAL PLANLAMA ÞEFFAFLAÞIYOR Kentsel fonksiyon alanlarýna iliþkin bilgiler, sosyal donatý alanlarýnýn yeterliliði gibi kentsel verilere ülke bütününde eriþilebilmektedir. Sistemin mekansal plan otomasyon bileþeni katýlýmcý ve þeffaf mekansal planlamaya hizmet etmektedir. KENTSEL DÖNÜÞÜM ÝÇÝN VERÝ ALTYAPI- SI OLUÞUYOR Sistemin ilgili bileþenleri ile kente iliþkin veriler kullanýlarak afet riski tahmini yapýlabiliyor. Kentsel dönüþüme iliþkin coðrafi verilerin üretilmesine ve yönetilmesine imkan veriyor. Siluet analizi ve dinamik kamera kontrolü gibi araçlarla kentsel dönüþüm alanlarý ile ilgili analizler yapýlabilmektedir. AFET VE KRÝZ YÖNETÝMÝ ÝÇÝN VERÝ ALT- YAPI SAÐLIYOR Afet ve kriz yönetimi için gerekli veri altyapýsýnýn oluþmasýna hizmet ediyor. Geliþtirilen yazýlýmsal araçlar, karar destek sistemi olarak kullanýlabiliyor. Jeolojik ve jeoteknik etütler elektronik ortama taþýnýyor ve otomasyon sistemi ile kontrol ediliyor. SÝSTEMÝN ÜLKE GENELÝNDE YAYGINLAÞ- TIRILMASI NETÝCESÝNDE YILLIK MÝLYON TL TASARRUF SAÐLANMASI HEDEFLENMEK- TEDÝR Proje çerçevesinde milli kaynaklarla geliþtirilen yazýlým, lisans maliyetlerini ortadan kaldýrmaktadýr. Sistem, tekrarlý veya atýl donaným alýmlarýnýn önüne geçmektedir. Her belediyenin ayrý ayrý yatýrým yapmasýndan kaynaklanan maliyetler minimize edilmektedir. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan yapýlan yatýrýmla hayata geçirilen olan Bulut Kent Bilgi Sistemi açýlýþý, Ekim 5 tarihinde Ýstanbul da bir araya gelecek olan Belediyelerin katýlýmý ile gerçekleþtirilecek. Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce ve ilgili Belediye Baþkanlarýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirilecek açýlýþ ve imza töreninde, Türkiye Belediyeler Birliði ile belediyelerin üst düzey yöneticilerinin bulunacaðý bildirildi. Elazýð, Ardahan, Talas (Kayseri) Belediyeleri ile Kýrþehir ilinin tamamýnda pilot çalýþmasý tamamlanan Bulut Kent Bilgi Sistemi'nin Aksaray, Amasya, Bayburt, Çankýrý, Çorum, Bolu, Düzce, Erzincan, Kütahya, Sivas ve Yozgat Belediyeleri ile Malatya (Battalgazi ve Yeþilyurt) ve Samsun (Atakum, Canik, Ýlkadým ve Tekkeköy) Büyükþehir Belediyeleri'nde de yaygýnlaþtýrýlacaðý bilgisi verildi. (ÝHA) Semerkand Liseliler Alacahöyük te Semerkand Lisesi öðrencileri, Alacahöyük Müzesi ve ören yerini gezdi. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre gençler ilk olarak Alacahöyük Müzesi'nin giriþ salonunu ziyaret ettiler. Burada Kalkolitik döneme ait el yapýmý seramikler ile ikinci salonda yer alan büyük duvar vitrinlerinde Hitit dönemine ait piþmiþ toprak gaga aðýzlý testiler, tabaklar, çanaklar, mangal ve maltýzlar ile matara biçimli kaplar, eski Tunç ve Hitit dönemlerine ait bronz iðneler, kemik süs eþyalarý, kalýplar, hayvan figür inleri, iki adet çivi yazýlý tabletler yakýndan incelendi. Ahmut Akok Salonu olarak adlandýrýlan ve etnografik eserlerin sergilendiði alt katta, yöreye ait halý ve kilimler, ahþap tarým aletleri ile Osmanlý Semerkand Lisesi öðrencileri, Alacahöyük Müzesi ve ören yerini gezdi. Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmede, Son zamanlarda yaþanan acýlar Türkiye nin geleceði açýsýndan son derece kritik ve tarihi bir eþikte olduðumuzu göstermektedir. Irak ve Suriye de yaþattýklarýný Türkiye de de yaþatmak isteyen þer güçlerin en kirli ve insanlýk dýþý oyunlarýný sahneledikleri günler yaþýyoruz. Küresel siyasetin Ortadoðu da ürettiði katliamlarýn benzerini Türkiye ye yaþatma hesaplarýný görüyoruz. dedi. Çözüm sürecini, Cumhuriyet tarihinin en büyük adýmlarýndan birisi olarak deðerlendiren ve milletçe sahiplenildiðini belirten Lafcý, þöyle dedi: Eli kanlý terör örgütü, içteki ve dýþtaki uzantýlarýyla birlikte planladýðý haince saldýrýlarla bu süreci sabote etmiþtir. Son aylarda yaþanan terör olaylarýyla topyekün milletimiz hedef alýnmýþtýr. Terörün arkasýndaki küresel þer odaklarýnýn amacý; Türkiye de huzur ve istikrarý yok etmektir. Toplumda siyasal, ideolojik ve etnik kamplaþmalar, kutuplaþmalar derinleþtirilmek istenilmektedir. Devletimizi halkýný koruma noktasýnda acz içinde göstermek istenilmektedir. Demokratik kazanýmlarýmýz, ekonomik ve sosyal kazanýmlarýmýz, herþeyden önemlisi kadim medeniyet hamlelerimiz yok edilmek istenilmektedir. Bu nedenle milletimize böylesi anlarda düþen, acýyý ve umudu paylaþmak, teröre karþý tek ses ve tek yürek olmayý baþarabilmektir. Bu ülkenin kaderini þer odaklarýnýn tayin etmesini istemiyorsak ve yaþanan acýlarýn daha büyükleri ile karþýlaþmak istemiyorsak, Kürt üyle, Türk üyle, Alevi-Sünnisi ile bütün Tarih turu beðeni topladý. Gençler Hitit medeniyeti hakkýnda bilgi sahibi oldu. dönemine ait delici, hatýllarla (kiriþ) kapatýlmýþ, müþ, elektrum, ba- kesici aletler görüldü. damlarý kýr, tunç, demir ve Açýk alanda bulunan üzerine kurban edil- deðerli taþlardan dört yaný taþmiþ sýðýr baþlarý, oluþan açýk alan la örülmüþ dikdörtgen bacaklarý yerleþti- müzesine hayran mezarlar ahþap rilmiþ ve altýn, gü- kaldýlar. Þer odaklarý kaybedecek Hacý Nuri Lafcý vatan evlatlarý olarak tek yürek olmaktan baþka çare bulunmamaktadýr. Türkiye yi vesayetten demokrasiye taþýyan sivil toplum hareketi olarak, medeniyet idealine, sosyal adalet ve refah toplumu hedeflerine odaklanmýþ kadrolar olarak, Yeni Türkiye nin inþasý ve bekasý mücadelesine hayati bir sorumluluk olarak bakmaktayýz. Türkiye yi millet iradesinin tecelli edeceði Kasým seçimlerine güven içinde kavuþturmak, Türkiye yi saðduyunun, birlik ve kardeþlik ikliminin hâkim olduðu bir geleceðe taþýmak için gecemizi gündüzümüze katacaðýz. Bir yanlýþlýðý gördüðünde mümkünse eliyle, deðilse diliyle, o da mümkün deðilse buðz ederek düzeltmeyi benimsedik. Sendikacýlýðý iyiliði önermenin, kötülükleri engellemenin iz düþümü olarak yapýyoruz. Bizim sendikacýlýðýmýzda deðer var, insan var, merkezde insan var.

13 KESK eylem yaptý Eðitim-Ýþ Çorum Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, sendikanýn kuruluþunun. yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Kuruluþumuzun. yýlýnda güçlüyüz, gururluyuz. diyen Yaþar, Eðitim-Ýþ olarak, Atatürk'ün önderliðinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin baðýmsýzlýðýný, egemenliðini, ulus ve ülke bütünlüðünü, laik düzeni, demokratik ve ulusal eðitim deðerlerini korumak ve sonsuza kadar yaþatmak için mücadele etmek üzere çýktýðýmýz yolda yýlý arkamýzda býraktýk. 7 Ekim 5 tarihinde kurulan Eðitim-Ýþ, yýllýk sürede; eðitim çalýþanlarýnýn, tüm emekçilerin, günden güne yoksullaþan halkýmýzýn ve karanlýða sürüklenen ülkemizin umudu haline gelmiþtir. dedi. Ankara'da yaþanan terör saldýrýsý dolayýsýyla ertelenen. yýl kutlamalarýný, Cumhuriyetin kuruluþunun 9. yýldönümü nedeniyle 8 Ekim 5 Çarþamba akþamý yapacaklarý Cumhuriyet Yemeði ile birleþtireceklerini kaydeden Yaþar, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Eðitim-Ýþ, yýllýk sürede, yüz yýllýk sendikal mücadele geleneðimizden ders alarak yoluna devam etmektedir. Bugün Encümen-i Muallim'den, TÖS'ten, TÖBDER'den devraldýðýmýz kültür, birikim ve cesaretle, Köy Enstitüleri ile Fakir Baykurt'un yurtsever ve mücadeleci ruhunu birleþtirerek yeniden kurduðumuz Eðitim-Ýþ'imizi, Edirne'den Van'a, Hatay'dan Sinop'a yurdumuzun dört bir tarafýndaki eðitim çalýþanlarýy- BURAK YALÇIN DÝSK, KESK, TMMOB Ankara'da Tren Garý'nda yaþanan patlama sebebiyle ortak bir basýn açýklamasý yaptý. Pir Baba Parký'nda düzenlenen basýn açýklamasýný DÝSK, KESK ve TMMOB adýna KESK Dönem Sözcüsü Ertuðrul Alper yaptý. DÝSK, KESK, TMMOB Ankara'da Tren Garý'nda yaþanan patlama sebebiyle ortak bir basýn açýklamasý yaptý. Eðitim-Ýþ yaþýnda la kucaklaþtýrdýk. Gözlerimizdeki mutluluðun pýrýltýsýný, yüreðimizdeki coþkuyu ve heyecaný hiçbir zaman yitirmeden birbirimizle paylaþtýk. 7 Ekim 5'ten bugüne emeðimiz ve geleceðimiz için canýmýz pahasýna mücadele ettik. Mücadelemiz Cumhuriyetin bütün kurumlarýnýn teslim alýndýðý yeni dönemde çok daha çetin geçecek. Ýçinden geçtiðimiz bu zorlu süreçte, baþta ABD olmak üzere emperyalist güçlerin Yeni Dünya Düzeni kapsamýnda sömürüyü alabildiðine yoðunlaþtýrdýklarý, küreselleþme adý altýnda yapýlan uygulamalarla emek örgütlerini ve demokratik kitle örgütlerini iþlevsizleþtirdikleri, yapýlan özelleþtirmelerle taþeronlaþtýrmayý etkin kýldýklarý görülmektedir. AKP iktidarý ise bu küresel güçlerle iþbirliði yaparak, ulus devletin ve baðýmsýzlýðýn yok edilmesine, etnik ve dinsel ayrýmcýlýklarla da üniter yapýnýn yýkýlmasýna, ulusal birlik ve beraberliðin bozulmasýna çanak tutmaktadýr. Ýçinde bulunduðumuz dönem, siyasal iktidarýn faþizan politikalarýnýn, her türlü haksýzlýðýn ve hukuksuzluðun yaþandýðý, yargýnýn ve adaletin çöktüðü bir dönem olarak tarihe geçmiþtir. Laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eðitimin askýya alýnmaya, Cumhuriyet eðitim siste- Alper konuþmasýnda özetle, "Bizler emek ve meslek örgütleri olarak, tüm dost kurumlarla beraber arkadaþlarýmýzýn anýsýný ve mücadelesini yaþatmak için her zaman bir arada olacaðýz, her zaman omuz omuza olacaðýz! Ankara Katliamýnda kaybettiðimiz insanlarýmýzý, barýþ þehitlerimizi katlediliþlerinin 7. minin ve oluþturduðu kültürün tasfiye edilmeye çalýþýldýðý, Atatürk devrim ve ilkelerinin yok edilmek istendiði bir süreç yaþanmaktadýr. Eðitim-iþ tam da böyle Ýlhan Yaþar bir dönemde, sýnýf mücadelesini hatýrlatan bir baþkaldýrý olarak tarih sahnesindeki yerini tekrar almýþtýr: Eðitim-Ýþ, AKP iktidarýna karþý yürütülen muhalefetin demokratik ve meþru mücadeledeki en önemli direnç merkezi haline gelmiþtir. Siyasal iktidar, geride býraktýðýmýz yýl boyunca, eðitim sistemini kendi çýkarlarý için kullanacaðý bir araca dönüþtürmüþtür. Bu araç, gerici ve iþbirlikçi iktidara seçmen ve oy devþirmek için kullanýlmaktadýr. Doðal olarak özgür düþünceli insanlar yetiþtirecek laik ve bilimsel eðitim yok edilmek istenmektedir. Ýktidarýn bütün eðitim uygulamalarýnda bu amacý taþýyan somut izler görülmektedir. Bir baþka deyiþle eðitim yoluyla insan yetiþtirme amacý deðil, yetiþecek olan insanlar üzerinde bir kontrol saðlama amacý güdülmektedir. Tüm bu olumsuzluklara karþýn örgütümüz emek, demokrasi, özgürlük ve ülkeye sahip çýkma mücadelesinin hep içinde, hep önünde olmuþtur. Eðitim-Ýþ'in böyle bir süreçte mücadele alaný içinde olmasý, emeðimiz, ülkemiz Gününde tüm Türkiye de olduðu gibi anmak için bu gün burada toplanmýþ bulunmaktayýz. Bizim Ýlk sözümüzdür BARIÞ, sonunu da Barýþ'la yazacaðýz. Yastayýz, isyandayýz, unutturmayacaðýz." Dedi. ve ulusumuz açýsýndan çok büyük bir anlam ve önem taþýmaktadýr. Dünya'da acýmasýzca uygulanan neo-liberal politikalar, ülkemizdeki emek politikalarýný da son derece yakýndan etkilemektedir. Emekçileri kendi içinde basamaklandýrarak bölen, sýnýf mücadelesini etnik ve inanç temelinde ayrýþtýrarak güçsüzleþtiren, esnek çalýþma koþullarý içinde örgütsüzlüðü dayatan ve yeni iþsizler yaratarak çalýþanlarý yedekleyen bu ekonomik düzlem, Türkiye iþçi sýnýfýnýn politik konum almasýný da etkilemiþ ve yeni güç yarýlmalarý ortaya çýkartmýþtýr. Eðitim-iþ oynanan bu oyunlarýn farkýndadýr ve emek mücadelesinde devrimci bir yapýlanmanýn örülmesi için üzerindeki sorumluluðun da bilincindedir. Eðitim-Ýþ'in kuruluþ gerekçelerinden birisi de, yetkin olmayan kadrolarýn eline terk edilen gerici eðitim siyasetinin yarattýðý yýkýmý en aza indirmek, eðitim çalýþanlarýný içine düþtükleri karamsarlýktan çýkarmaktýr. Sendikamýzýn bu arayýþ üzerinde yükselen hukuk mücadelesi, soluksuz ortaya koyduðu baþarýlý çalýþmalarla kamuoyunun büyük takdirini toplamýþtýr. Mücadelemiz, Milli Eðitim Bakanlýðý'na sayýsýz defalar geri adým attýrmýþ, bu yolla on binlerce maðdur eðitim çalýþanýnýn sorunlarýna çözüm üretilmiþtir. Kuruluþumuzdan bugüne iþkolunda hukuk mücadelesinin önderliðini yaparak yüzlerce hukuksuzluðu etkisiz kýlmanýn, bu yolla iþkoluna mücadele heyecaný aþýlamanýn gururu ve mutluluðunu yaþýyoruz. Yüz yýllýk emek ve aydýnlanma mücadelesinin biricik mirasçýsý olduðumuzun bilincindeyiz. Mücadele ruhumuz, ýrkçýnýn, bölücünün, gericinin devlete ya da sokaða egemen olduðu her dönemde halkýmýzýn üzerine güneþ gibi doðmuþtur. Eðitim-Ýþ, Büyük Önderi'nin ulusuna güzel günler gösterme hayalini asla ortada býrakmayacaktýr. Eðitim-Ýþ tabelasý var olduðu sürece, Cumhuriyetin eðitim kurumlarýnda, aydýnlanma devrimlerine savaþ açanlara meydan okuyacak namuslu bir soluk da mutlaka var olacaktýr. Bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da emeðimize ve ülkemize yönelik her saldýrý, karþýsýnda sarsýlmaz bir kale gibi Eðitim-Ýþ'i bulacaktýr. EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 75 Ada No, 8 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi..7., Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat:.-. EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 6 ada no, 9 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 9. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:.-. Çorum Belediye Baþkanlýðý Mevlana Spor Tesisleri yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat:. EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 8 Ada, 6 Parsel sayýlý.8,99 m alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,5 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:.-. EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 76 ada, parselde bodrum kat nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 5. Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat:.-.5 EKÝM Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 6 yýlý ay süre ile yemek (kahvaltý, öðle ve akþam yemeði) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat:. Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 8 kalem yaþ sebze ve meyve alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat:. KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 7 ada, 9 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. 9. Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat:.-.5 KASIM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 5 ada no, 6 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi.. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat:.-. 5 KASIM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük binasý. kat Ýhale Salonu Saat:. KASIM T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum il, Ýskilip ilçe, ada no, 79 parsel no, Meydan Arifbey Mahalle,. kat nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 87. Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat:.5-. KASIM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 579 Ada No, 9 Parsel No, Ulukavak Mah. SALI EKÝM 5 Hüseyin Topuz un oðluna görkemli düðün Dünya tekstil devi Özdilek'in Türkiye'deki bölge bayiinden biri olan Çorum Topuzlar Tekstil'in sahiplerinden Genç MÜSÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Tuðrul Topuz, hayatýný Ýlknur Karataþ ile birleþtirdi. Genç çiftin düðün töreni Anitta Otel Balo Salonu'nda gerçekleþtirildi. Düðün törenine AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Öztemiz ve Lemzi Çöplü, Genç MÜSÝAD Genel Merkez ve Çorum Þubesi yöneticileri ile iþ ve siyaset dünyasýnýn önde gelen isimleri katýldý. Þenel-Abdullah Karataþ çiftinin kýzlarý Ýlknur ile Belkýs-Hüseyin Topuz çiftinin oðullarý Tuðrul'un nikâhlarýný ise Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýydý. Elmalýpýnar Derneði nde yeni yönetim Elmapýnar Köyü Olaðan Genel Kurulu yapýldý. Dernek binasýnda gerçekleþtirilen kongrede Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Kýlýçarslan, Necmettin Ünlü, Kenan Aydýn, Hasan Öksöz, Denetim Kurulu Üyeleri Yaþar Öz, Hasan Demiren, Mehmet Öz, Divan Heyeti Baþkaný Yaþar Öz, Yönetim Kurulu Mehmet Özçetin ve Atilla Metin'den oluþtu. Çorum Topuzlar Tekstil'in sahiplerinden Genç MÜSÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Tuðrul Topuz, hayatýný Ýlknur Karataþ ile birleþtirdi. Elmapýnar Köyü Olaðan Genel Kurulu yapýldý. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Mahalle/Mevkii, baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. 85. Yer: Çrum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:.-.5 KASIM Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Üçtutlar Mahallesi, 5 Ada, 8 Parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi , Yer: Çorum Adliyesi giriþ kat Saat:.-.5 ARALIK T.C. Çorum. Ýcra Dairesi adet Komatsu Terasa marka FB5EX- - model 856 seri numaralý 6 yapým yýlý.5 kg kapasiteli forklift satýþý iþi. 6. Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. Kaynar Yediemin Otopark Saat:.-. SATILIK ÝMARLI ARSA Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 8 ada 6 parsel sayýlý.8.99 m imarlý arsa satýþ ilaný Ekim 5 tarihinde yapýlacaktýr. Ýhaleye katýlacaklara önemle duyurulur. (Ç.HAK:8)

14 Aktif Eðitim Sen den Bisiklet turu PAZARTESÝ 9 EKÝM 5 Aktif Eðitimciler Sendikasý tarafýndan Baðýmsýz birey saðlýklý toplum projesi kapsamýnda ailelerle bisiklet etkinliði düzenleyecek. Proje Koordinatörü Eðitim ve Sosyal Ýþlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Suat Kepçe, aile yapýsýndaki bozulmalarýn önüne geçmek için böyle bir proje hayata geçirme kararý aldýklarýný belirterek hafta sonlarýnda düzenleyecekleri Bisiklet turlarýna tüm Çorumlularý davet etti. Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Temsilciliði yürütmekte olduklarý Baðýmsýz Birey Saðlýklý Toplum Projesi kapsamýnda, baðýmlýlýktan uzak durup saðlýklý yaþama vurgusu ile hafta sonu üyeler ve aileleri ile birlikte Bisiklet Turu etkinliði düzenlediler. Proje Koordinatörü Eðitim ve Sosyal Ýþlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Suat Kepçe, yaptýðý açýklamada, þöyle dedi: "Toplum hayatýnda, sosyal iliþkiler aðý ile etrafýyla iletiþim kuran birey olumlu olumsuz bir çok etmenle karþý karþýya kalmaktadýr. Bu olumsuz etkenlerden en çok etkilenen grup ise tüm dýþ etkenlere karþý açýk bir kimlik arayýþýnda olan, yarýnlarýmýzýn teminatý çocuklarýmýz ve gençlerimizdir. Bu eylem planý, söz konusu etkenlerin olumsuz olanlarýyla ilgilidir. Bu etkenlerin, sonuçlarý itibariyle en tehlikeli olaný ise baðýmlýlýktýr. Nitekim baðýmlýlýk denilince akla sadece madde baðýmlýlýðý gelmemelidir. Artýk günümüzde sanal baðýmlýlýk, teknolojik baðýmlýlýk, e- baðýmlýlýk, ekran baðýmlýlýðý þeklinde tanýmlanan baðýmlýlýklar da konuþulur ve tartýþýlýr hale gelmiþtir. Bununla beraber zararlý madde baðýmlýlýðý ve sanal baðýmlýlýk günümüz dünyasýnda ve ülkemizde artýk önemsenmesi gereken konularýn baþýnda gelmektedir. Unutulmamalýdýr ki bu teknolojiler ile bulaþan zararlar da bir o kadar yakýn olabilmektedir. Sanal kumar, sanal müstehcenlik ve sanal þiddet çocuðun istismarý gibi toplumu tehdit eden bir çok kötülük akýl almaz kolaylýkta ulaþabilmekte pek çok aile birliði Erbaa ve Görele kayýpsýz lider sarsýlmakta ve parçalanmaktadýr. Bu unsurlar bir takým saðlýk sorunlarýnýn yanýnda çeþitli ruhsal bozukluklar ve neticesinde intiharlara ve cinayetlere yol açmaktadýr. Yapýlan araþtýrmalar, baþta sigara olmak üzere, alkol, uyuþturucu, sanal baðýmlýlýk gibi konularda vahim bir tabloyla karþý karþýya olduðumuzu gösteriyor. Bütün bunlarýn ötesinde, internetin artýk hayatýn her alanýna girmesiyle, sanal baðýmlýlýk da sosyolojik bir gerçek olmanýn ötesinde, týp literatürüne de girmiþtir. Bütün bu tabloya sebebiyet veren aile yapýsýndaki bozulmalar, sosyal dejenerasyon v.s. gibi etkenler de ayrýca üzerinde durulmasý gereken bir konudur. Toplum olarak ne yazýk ki, geleceðimizi tehdit eden bu vahim tablo karþýmýzda duruyor. Ülkemizde bu konuda ciddi bir çalýþma yürütüldüðünü ne yazýk ki söyleyemeyiz. Ancak, Aktif Eðitimciler Sendikasý olarak, bu konuda birilerini sorgulamak yerine, elimizi taþýn altýna koymayý tercih ettik. Çözüm odaklý Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Sendikamýz, bu vahim tabloya karþý kapsamlý bir mücadele planý hazýrladý. 'Baðýmsýz Birey Saðlýklý Toplum' projesi ile ülke genelinde 'kötü alýþkanlýk düzeyinde baðýmlý ve baðýmlýlýk riski taþýyan çocuklarý, gençleri ve ailelerini bilgilendirici ve eðitici çalýþmalar' içeren stratejik eylem planýmýz hazýr. Hedefimiz, evlatlarýmýzý, toplumumuzu, geleceðimizi tehdit eden her türlü zararlý baðýmlýlýðý en aza indirmek, mümkünse tümüyle yok etmek. Bunun en önemli ayaklarýndan biri de gençlerimizi bu tür sosyal etkinliklere yöneltip, onlarý zararlý alýþkanlýklardan uzak tutucu ortamlar içine sokmaktýr. Bunun için, 'Baðýmsýz birey, saðlýklý toplum' sloganýyla yola çýktýk dedi. BAL. Grup Haftanýn Görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Erbaaspor - Osmancýkspor : - Havza Belediye- Güzel Orduspor : - Kastamonu Ýl Özel - 96 Bulancakspor : - Termespor - Sinopspor : - Görelespor - Soðuksu Yenicespor (H) : - Ladik Belediyespor-Fatsa Belediye (Ertelendi) Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Erbaaspor Görelespor Havza Belediye Amasyaspor 5 96 Bulancak 6 Fatsa Belediye 7 Ladik Belediye 8 Osmancýkspor 9 Kastamonu Ýl. Sinopspor Termespor Güzel Orduspor Soðuksu Yenice 8 7 Önümüzdeki hafta programý Cemalettin Hoþgör ve Ömer Özer Ankara da Geliþim Ligi sertifika seminerine katýldýlar Özer ve Hoþgör Sertifika programýnda Çorum Belediyespor Geliþim Ligi antrenörleri Cemalettin Hoþgör ve Ömer Özer Ankara da yapýlan Sertifika programýna katýlýyor. 5-6 sezonunda geliþim liglerinde görev alacak yaþ grubu teknik sorumlularýna yönelik çalýþtýrýcý sertifika programý dün Ankara Green Park Hotel de baþladý Geçtiðimiz yýl Trabzon da düzenlenen seminere Çorum Belediyespor alt yapýsýnda Selim Sümer, Selahattin Karaca ve Hüseyin Eðer katýlmýþtý. Bu yýl ise Ankara da düzenlenen eðitime Cemalettn Hoþgör ve Ömer Özer katýlýyor. Üç gün sürecek olan sertifika programýnda "Genç Futbolcu Geliþim Programý", "Sporda Psikososyal Geliþim", "Sporcu/Antrenör Motivasyonu", "Sporda Hedef Belirleme", "Sporda Performans Artýrýmý ve Konsantrasyon", "Çocuk Koruma Programý", "Kariyer Yönetimi" gibi teorik dersler oluþturuyor. Karaca A kursunda Osmancýkspor gruptaki üçüncü maçýnda ikinci maðlubiyetini Erbaa da aldý Bölgesel Amatör Lig de üçüncü hafta maçlarý sonunda Erbaaspor ve Görelespor takýmlarý yollarýna kayýpsýz devam ederek ilk iki sýrada yer aldýlar. Temsilcimiz Osmancýkspor ise üçüncü maçýnda ikinci maðlubiyetini Erbaaspor deplasmanýnda aldý. Ýlk iki maçýný kazanarak liderliðe oturan Erbaaspor deplasmanýnda Osmancýkspor rakibi önünde fazla bir varlýk gösteremeyince - lýk maðlubiyetle haftayý puansýz kapattý ve bu maðlubiyetle sekizinci sýraya indi. Grupta ikinci sýrada bulunan Görelespor ise Soðuksu Yenicespor un sahaya çýkmamasý nedeniyle hükmen galip gelerek üç puan serisini devam etti. 96 Bulancakspor,Kastamonu Ýl Özel Ýdarespor deplasmanýndan - lýk galibiyetle dönedek bu sezonki ilk galibiyetini aldý. Ýlk galibiyetini deplasmanda alan diðer takým ise Sinopspor oldu. Termespor deplasmanýndan - lik galibiyetle dönerek üçüncü maçýndaki ilkg alibiyetini aldý. Grupta Ladik Belediyespor ile Fatsa Belediyespor arasýnda oynanmasý gereken maç ise Ladik takýmý teknik direktörü Ali Bilgici nin vefatý nedeniyle futbol federasyonu tarafýndan ileri bir tarihe ertelendi. Ligde dördüncü hafta maçlarý pazar günü oynanacak. Osmancýkspor evinde Fatsa Belediyespor u konuk edecek. Çorum Belediyespor U 5 takýmý Teknik Direktörü Selahattin Karaca UEFAA kursuna gitti. Karaca, Antalya da dün baþlayan ve on gün sürecek olan UEFA A kursuna katýlýyor. Raketler Amatör Haftasý nda yarýþtý Aktif Eðitim Sendikasý tarafýndan Bisiklet turlarý düzenlenecek Amatör Spor Haftasý etkinlikleri arasýnda düzenlenen masa tenisi turnuvasýnda minik, küçük ve yýldýzlar kategorilerinde müsabakalar yapýldý. 7 kýz 6 erkek toplam 5 sporcunun mücadele ettiði turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya verildi. Amatör Spor Haftasý etkinlikleri arasýnda düzenlenen Masa Tenisi turnuvasý cumartesi günü Atatürk Spor Salonu nda yapýldý. MasaTenisi Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen turnuva üç kategoride kýz ve erkeklerde yapýldý. Yaþ gruplarýna göre, minik, küçüz ve yýldýzlar kategorilerinde yapýlan turnuvada 7 kýz 6 erkek toplam 5 sporcu mücadele etti. Yapýlan müsabakalar sonunda turnuvada kategoilerinde dereceye giren sporculara madalyalarý verildi. Turnuvada kategorilerinde ilk dört sýrayý alan sporcular ve kulüpleri þöyle: MÝNÝK KIZLAR:.Yaðmur Yeþil (Özel Pýnarspor),.Ayça Þenyuva (Özel Pýnarspor),.Sahranur Yýlmaz (Özel Pýnarspor),.Sýla Mansuroðlu (Özel Pýnarspor). MÝNÝK ERKEKLER:.Ege Bolat (Gençlikspor),.Uður Dursun (Ferdi),.Erdem Özkýdýk (Ferdi),. Yiðit Þimþek (Ferdi). KÜÇÜK KIZLAR:.Ayça Þenyuva (Özel Pýnarspor),. Sahranur Yýlmaz (Özel Pýnarspor),.Seher Çetin (Halk Eðitim),. Nursu Köse (Halk Eðitim). KÜÇÜK ERKEKLER:. Eren Atýcý (Özel Pýnarspor),. A.Kadir Saydam (Özel Pýnarspor),. Egemen Ýbiþ (Özel Pýnarspor),. Yusuf Yurttutar (Halk Eðitim). YILDIZ KIZLAR:.Öykü Eryücel (Özel Pýnarspor),.Beyza Kýdýkoðlu (Gençlikspor),.Kübranur Kanmaz (Gençlik Çepni),. Simge Sakýcý (H.Eðitim). YILDIZ ERKEKLER:. Furkan Çýrpýntý (Özel Pýnarspor),.Batuhan Ýlhan (Gençlikspor),.Eren Efe (Gençlikspor),. Emir Çolak (Mimar Sinan). Küçük erkekler kategorisinde dereceye giren sporcular madalyalarý ile birlikte Minik Kýzlarda madalya kazanan sporcular madalya törenindan sonra toplu halde 5 Ekim Pazar Osmancýkspor - Fatsa Belediyespor. Güzel Orduspor - Termespor. Ladik Belediyespor - Görelespor. Sinopspor - Yeni Amasyaspor. Soðuksu Yenicespor - Kastamonu Ýl Özel Ýdare. 96 Bulancakspor - Havza Belediyespor. Amatör Haftasý etkinlikleri arasýnda düzenlenen Masa Tenisi turnuvasýnda mücadele eden tüm sporcular ve velileri ödül törenlerinin ardýndan toplu halde

15 ELEMAN ARANIYOR Ulusal danýþmanlýk firmasýnýn Çorum da yeni açýlacak ofisinde görevlendirilmek üzere, * diksiyonu düzgün, * ikili iliþkilerde baþarýlý, * özgüveni yüksek, satýþ pazarlama tecrübesi olan bay-bayan (Ç.HAK:78) ELEMAN ARANIYOR Apartman temizlik görevlisi bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Grubu Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. / Tel: 99 (Ç.HAK:5) SATILIK Prefabrik Þantiye Binasý * Þantiye, ofis, bað-köy evi olabilecek durumda * Ýkinci el * 5 m * 6 oda, mutfak * lavabo, wc ve duþ * Betopan panelli * Çok temiz * Sökme ve montaj alýcýya aittir * 5 bin TL (Ç.HAK:5) Mür. Ahmet Süngü Tel: 5 6 eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Bay-Bayan Vasýfsýz Eleman Alýnacaktýr 5 kiþi bay - bayan vasýfsýz eleman.. tl ücret+yemek+sgk+servis vardýr Sadýklar Geri Dönüþüm Akkent Mh.Organize Sanayi.Cd. No: (Ç.HAK:8) Türkiye Yeþilay Cemiyeti Genel Baþkaný hemþehrimiz Ýhsan Karaman, bazý ülkelerde artýk hastalýk olarak kabul edilen teknoloji baðýmlýlýðýn, Türkiye'de de ciddi bir tehlike oluþturmaya baþladýðýný ifade ederek, bunu önlemek için tedbir almaya baþladýklarýný söyledi. Karaman, Türkiye'de ciddi bir baðýmlýlýk sorunu yaþandýðýný, tütün, alkol, uyuþturucu gibi maddelerde ilk kullanýmýn, yaþýnýn altýna kadar düþtüðünü belirtti. Baðýmlýlýklarla ilgili yapýlan tüm araþtýrmalarýn ayný sonucu verdiðini anlatan YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ramazan CÖRT Yusuf oðlu //98 Ýskilip Karlýk Köyü Doðumlu (Ç.HAK:798) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet NAÇAR Hasan oðlu 9/7/98 Çorum Karabürçek Köyü Doðumlu (Ç.HAK:798) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdullah YAÞAR Kadir oðlu Konaklý Beldesi Doðumlu (Ç.HAK:797) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Orhan HIZ Þaban oðlu 97 Çorum Doðumlu T.C.No:76786 (Ç.HAK:796) MERKEZ/ÇORUM Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: No: 9 ÇORUM Satýlýk Villa Arsasý Köþe baþý yola cephe tel örgü ve çevre düzenlemesi yapýlmýþ m ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere CNC operatörleri, usta, kalfa ve çýraklar alýnacaktýr. Ayrýca iþi öðrenmek isteyen endüstri meslek lisesi mezunlarý da alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: HAYTEK MAKÝNA (Ç.HAK:756) villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5. SK. NO: ÇORUM Teknoloji baðýmlýlýðýna dikkat! (Ç.HAK:76) Karaman, "Artýk kullaným yaþý ilkokul çaðýna kadar düþtü. Bu, çok korkutucu ve alarm verici bir durum. Ancak, bu konuda baðýmlýlýklarla ilgili mücadelemiz de artarak devam ediyor. Kullaným yaþýna göre çalýþmalarýmýzý yoðunlaþtýrýyoruz ve artýk hedef kitle olarak yediden yetmiþe herkesi seçmiþ durumdayýz. Küçük çocuklardan baþlayarak, bilinçlendirme ve farkýndalýk çalýþmalarý yaparak, ilerleyen yýllarda bu gerçeði kendi lehimize çevirmemiz gerekiyor" diye konuþtu. Karaman, son dönemde bir tek "teknoloji baðýmlýlýðý"nýn oluþtuðunu anlatarak, günümüzde cep telefonu ve bilgisayar kullanmayan çocuðun neredeyse kalmadýðýný söyledi. Bunun giderek sorun haline geldiðini dile getiren Karaman, günün büyük bölümünü bilgisayar baþýnda geçiren, sosyal hayattan tamamen kopan insan sayýsýnýn oldukça fazla olduðunu kaydetti. BAZI ÜLKELERDE HASTALIK GÖRÜLÜYOR Teknoloji baðýmlýlýðýn artýk bazý ülkelerde hastalýk olarak kabul edildiðini aktaran Karaman, þöyle devam etti: "Hasta olarak kabul edilen baðýmlýlar, tedavi ediliyor. Türkiye'de de özellikle sosyal medya ve akýllý telefonlar üzerinden teknoloji baðýmlýlýðý olduðu bir gerçek. Ýnsanlarýn, yolda yürürken ellerinde telefonlara bakmalarý nedeniyle tökezleyerek düþtüklerini, birbirlerine çarptýklarýný görüyoruz. Bu araþtýrmaya gerek olmayacak kadar gerçek artýk. Bu konuda yapýlmýþ bir çok tez, bilimsel araþtýrma ve anket de var. Türkiye'de teknoloji bir baðýmlýlýða dönüþüyor ve bu konuda ciddi bir tehlikeli gidiþat var." Türkiye Yeþilay Cemiyeti Genel Baþkaný Ýhsan Karaman, bunu önlemek için tedbir almaya baþladýklarýný belirterek, "Gerek dergimizdeki yayýnlarda gerek seminer ve çalýþtaylarda teknoloji baðýmlýlýðýný önlemeye, teknolojinin saðlýklý ve bilinçli kullanýlmasýna yönelik etkinlikler yapýyoruz. Yeþilay Sosyal Medya Okulu bunlardan birisi. Burada sosyal medyanýn saðlýklý kullanýlmasý için eðitimler veriyoruz. Giderek bu konuda da bilincin artacaðýný düþünüyorum" ifadelerini kullandý.(aa) Yaðmaksan Mak. San. Tic. Ltd. Þti. ye Cnc Torna ve Cnc Freze bölümüne tercihen askerliðini yapmýþ meslek lise mezunu elemanlar arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Organize Sanayi Bölgesi.Cad No: 6 ÇORUM / TURKEY (+9) (+9) (Ç.HAK:77) (Ç.HAK:7) ELEMANLAR Turþu Fabrikamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere 5 yaþýný aþmamýþ BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Müracaat Tel: YAKAMOZ TURÞULARI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 6.km Çorum Akkent TOKÝ de Acil + Satýlýk Daire Full yapýlý doðu-batý-güney cephe m daire sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:7) ÞOFÖRLER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere damperli kamyon þoförleri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Bayrak Hafriyat Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: 8/A ÇORUM Tel: 5 7 (Ç.HAK:775) Not: Araçla takas olur. Mür. Tel: (Ç.HAK:87) SALI EKÝM 5 5 LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI Sabahlarý sýcak çorba tereyaðlý özel terbiyeli Yayla, Ezogelin, Çatal aþý, Tavuk Suyu, Þehriye Sadece.5 TL Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! ALO PAKET : 8 5 Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çelik kapý montaj ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÇORUM ÇELÝK KAPI Adres: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. (Ç.HAK:799) (Ç.HAK:8) No: 85/A Tel: 6 79 Çalýþma Arkadaþlarý Alýnacaktýr Tasarým, tabela konusunda tecrübeli montaj iþinden anlayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Bakým Personeli alýnacaktýr (Ç.HAK:5) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:8 Merkez - ÇORUM 6 Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi *.5 metrelik 5x *,5 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü 5 6 BAYAN ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere BAYAN satýþ elemaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:78) Seçkin AVM Ýþ deðiþikliði nedeniyle Acil Devren Satýlýk PlayStation Cafe Mür. Tel: (Ç.HAK:776) (Ç.HAK:779) (Ç.HAK:778) Kýymasýz yaprak döner Sadece TL Uludað yaprak iskender Sadece TL BAYAN ELEMAN ARANIYOR Þirketimizin bünyesinde çalýþtýrýlacak sekreter aranýyor. Müracaatlar þahsen Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: 6 Hayribey Ýþ Merkezi Kat: No: Elemanlar Alýnacaktýr Duþakabin montaj iþinden anlayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaat: Ýntegral Mühendislik Eþref Hoca Caddesi No:/A Tel :

16 Baþkan omuzlarda Bu sezon ilk deplasman maçýnda takýnýn yanýnda olan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ilk deplasman galibiyetinin sevincini yaþadý. Maçýn ardýndan soyunma odasýnda futbolcularýn omuzlarýna alýnan Baþkan Gül, mücadelelerinden ve kazanma isteklerinden dolayý kutladý ve bu galibiyetlerin devam etmesini diledi. Merve Taþ Dünya Þampiyonasý nda mücadele edecek Taþ Dünya Þampiyonasý için Abudabi yolcusu Çorum Belediyespor Judocusu Merve Taþ - Ekim de Abudabi de yapýlacak Dünya Gençler Þampiyonasýna gidiyor. Merve Taþ Dünya Gençler Judo Þampiyonasý için Birleþik Arap Emirliklerine gidiyor. Gençler Dünya Judo Þampiyonasý - Ekim tarihleri arasýnda Birleþik Arap Emirlikleri nin Abudabi kentinde yapýlacak. Þampiyonada ülkemizi iki erkek altý bayan olmak üzere toplam sekiz sporcu temsil edecek. Milli takým kafilesinde Teknik Kurul Baþkaný Ali Erbenlioðlu ile birlikte antrenörler Mustafa Birinci ve Salim Abanoz yer alýyor. Milli takýmda bayan sporcular Kg da Bursa dan Melisa Çakmaklý ve Ordu dan Tuðba Yaylý. 8 Kg da Bursa dan Rabia Þenyayla ve Þehnüz Gül, 5 Kg da ise Bursa dan Damla Çalýþkan ile Çorum Belediyespor dan Merve Taþ mücadele edecek. Çorum Belediyespor Judocusu Merve Taþ geçtiðimiz ay yapýlan Avrupa Þampiyonasý nda da milli mayoyu giymiþti. Taþ, Avrupa Þampiyonasý nda kaçýrdýðý madalya ya Dünya Þampiyonasý nda ulaþmak istiyor. PAZARTESÝ 9 EKÝM 5 Baþkan Zeki Gül maçýn ardýndan soyunma odasýnda futbolcularýn omuzlarýnda Çorum Belediyespor sezonun ilk deplasman galibiyetini Van Büyükþehir Belediyespor önünde aldý. Bu sezon takýmýn hiç bir deplasman maçýna gidemeyen Baþkan Zeki Gül ilk kez takýmýný dýþ sahada yanýnda oldu. Zorlu maç öncesinde gerekli Emniyet tedbirleri için giriþimlerde bulunan Baþkan Gül takýmla birlikte Van a gitti. Zorlu mücadelede son saniyede gelen golle üç puan alma sevincini futbolcularla birlikte yaþadý. Çorum Belediyespor bu hafta evinde konuk edeceði grup lideri Kastamonuspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlýyor. Pazar günü Van Büyükþehir Belediyespor deplasmanýndan son dakika golüyle - galip dönerek bu sezonun ilk dýþ saha üç puanýný alan kýrmýzý siyanlý takým dünü dinlenerek geçirdi. Çorum Belediyespor Ekim cumartesi günü evinde oynayacaðý zorlu Kastamonuspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün saat. da baþlayacak. Kýrmýzý Siyahlý takým Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla grup liderinin hazýrlýklarýna start verecek. Maç. da Futbol Federasyonu bu hafta sonundan itibaren maçlarda kýþ saati uygulamasýna geçiyor. Çorum Belediyespor un Ekim cumartesi günü günü grup lideri Kastamonuspor ile Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda oynayacaðý maç saat. da 5-6 Öðretim Yýlýnda Okullar arasý il birinciliðinde mücadele edecek olan okullarýn baþvurularý devam ediyor. Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün bu yýl ilk kez uygulanacak. Küme ve. Küme baþvurularýnýn farklý tarihlerde olacaðýný söyledi. Çorum u temsil edecek takýmlarýn belirleneceði. Küme müsabakalarýnda mücadele etmek isteyen okullar Abdulsamet li Samsun Bölge Karmasý bugün Adana önünde Abdulsamet Erduran geçen pazar günü Çorum Belediyespor un Konya Anadolu Selçukluspor ile oynadýðý maçtaki performansý ile dikkat çekti Kastamonu hazýrlýðý bugün baþlýyor Maçýn bitiminden sonra saha içinde yaþanan gerilimler Vanspor yöneticilerinin çabalarý ile fazla büyümeden önlendi. Soyunma odasýna giren Baþkan Zeki Gül her galibiyetin ardýndan olduðu gibi yine omuzlara alýndý. Coþku içindeki futbolcularýn omuzlarýna çýkan Baþkan Gül, zorlu deplasmanda verdikleri mücadele ve kazanma isteklerinden dolayý kutladý. Gül, bu mücadele ve kazanma isteðinin bundan sonrada devam ederek takýmýn bir çýkýþa geçmesini diledi. Okul Sporlarý. Küme ye baþvurular devam ediyor Çorum Belediyespor U takýmýndan Abdulsamet Erduran Samsun Bölge Karmasý ile bugün ilk maçýnda Adana karmasý ile karþýlaþacak. Futbol Federasyonu doðumlular Yaþ Altý seçmeleri Hasan Doðan Kamp ve Eðitim Tesislerinde bugün baþlayacak. 8 Ekim Çarþamba günü sona erecek seçmelere Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum/Van, Ýzmir, Kayseri, Malatya/Diyarbakýr, Sakarya, Samsun, Trabzon ile Ýstanbul'dan ayrý bölgeden takýmlar olmak üzere toplam genç futbolcu katýlýyor. Mimar Sinan Gençlikspor da futbola baþlayan ve bu sezon Çorum Belediyespor Geliþim Ligi U kadrosuna transfer olan Abdulsamet Erduran Çorum da yapýlan deneme ve ardýndan bölge karmasý seçmelerindeki performansý ile Bölge Milli takým sorumlularýnýn dikkatini çekti ve Bölge Karmasý kadrosuna dahil oldu. Erduran lý Samsun Bölge karmasý bugün saat. da Adana perþembe günü saat. da ise Kayseri karmasý ile iki maç yapacak. Bu seçmelerin U Milli Takýmlarý Teknik Direktörü Güngör Þahinkaya ve antrenör Adnan Örnek sorumluluðunda bu yýl dördüncüsü gerçekleþtirilecek turnuva sonrasý, Milli Takýmlarýn en küçük yaþ grubu olan "U" ve kulüplere seçme havuzu oluþturulacak. Ekim de baþlayan baþvurularýn 6 Kasým pazartesi günü sona ereceðini belirten Aygün Bu tarihten sonra yapýlacak olan baþvurular sistem tarafýndan kabul edilmeyecek. Okullarýmýz maðdur olmamasý için bu tarihe kadar baþvurularýný yapmalarý gerekiyor. Bu yýl farklý bir uygulama yaparak merkeze gelemeyen ilçe okullarý için ilk defa organize edeceðimiz. Küme il birinciliði futbol, futsal, masa tenisi, satranç ve kros branþlarýnda yapýlacak. Bu müsabakalar okul sporlarý genel yarýþma takvimi dýþýnda yapýlacak. Bu müsabakalara il birinciliði ve gruplara gitmeyi planlamayan okullarýmýz baþvurabilecek dedi. Baki Aygün Galibiyetle baþlamak güzel Zor bir deplasmanda takým olarak bölüm bölüm iyi iþler yaptýklarýný belirten Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt son saniye golüylede olsa üç puan kazandýklarý için mutlu olduklarýný söyledi. Bu galibiyetin üç puanýn yanýnda takýmýn öz güvenini kazanmasý, deplasmanda ilk galibiyet olmasý gibi çok farklý katkýlarý olacaðýný belirten Bozkurt Hepsinden önemlisi ise camianýn güvenini kazanmak adýna bu galibiyet çok güzel oldu dedi. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt Van deplasmanýnda aldýklarý galibiyetim takýmýn öz güven kazanmasý, üst sýralarla aranýn açýlmamasý ve hepsinden önemlisi camianýn güvenini kazanmak adýna çok önemli olduðunu söyledi. Bir haftalýk çalýþmanýn ardýndan çýktýklarý ilk maçta Van deplasmanýnda iyi baþladýklarýný ilk yarým saatlik bölümde oyunun kontrolünü elinde tuttuklarýný belirten Bozkurt Bu bölümde girdiðimiz net pozisyonlardan yararlanamadýk. Ýlk yarýnýn son 5 dakikalýk bölümde ise bireysel hatalar sonucunda kalemizde tehlikeler yaþadýk ve oyunun kontrolünü rakibe kaptýrdýk. Ýkinci yarýda ise daha dengeli geçerken bulduðumuz gol bize büyük moral getirdi. Öne geçtikten sonra ister istemez geriye yaslanýnca rakip daha fazla üzerimize gelmeye baþladý. Bir korner atýþýndan yediðimiz golle skor eþitlendikten sonra ise maç iki takým adýna gitti geldi. Ýki takýmda kazanmak isteðini ortaya koydu ve son saniyede de olsa bulduðumuz golle kazandýk. Bu galibiyet aldýðýmýz üç puandan çok daha büyük anlam taþýyor. Takýmýn öz güven kazanmasý, deplasmanda ilk galibiyet Bayanlar. Voleybol Liginde mücadele edecek olan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor, yeni sezon hazýrlýklarýný aralýksýz sürdürüyor. Yeni sezona þampiyonluk parolasýyla baþlayacak olan Osmancýkspor kadrosuna kattýðý sekiz tecrübeli isimle Osmancýk Spor Salonu nda yeni sezona hazýrlanýyor. Antrenör Ümit Gökgöz yönetiminde antrenmanlarýný sürdüren Osmacýk ÝBD voleybol takýmýnda tempo her geçen gün yükseliyor. Kulüp Baþkaný Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor un büyük desteði ile Osmancýkspor yeni sezon için kadrosunu üst liglerden tecrübeli sekiz isim kattý. Tuðba Önder, Deniz Avan, Asuman Atik, Elif Aðvaz, Tuðba Altuð, olmasý, oyun sistemini sahada görmemiz adýna son derece büyük önem taþýyor. Asýl önemli tarafý ise camianýn takýma olan inancý ve güvenini tekrar kazanmasýna vesile olmak. Aldýðýmýz bu galibiyetle takým birlikteliði adýna önemli bir adým attýk. Ancak önümüzde çok zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bu hafta sonu Kastamonuspor ardýndan yine içerde oynayacaðýmýz Bergama maçý ve ardýndan Erzincan deplasmanýnda oynayacaðýmýz maçlar ligdeki kaderimizi belirleyecektir dedi. Bir haftalýk çalýþma ile ilk maçlarýna çýktýklarýný belirten Bozkurt, oyun sisteminin oturmasý ve futbolcularla birbirlerini tanýmalarý açýsýndan zamana ihtiyaçlarýný olduðunu belirterek Bu yüzden geçiþ dönemini en az kayýpla geçmek zorundayýz. Bu süreyi istediðimiz gibi tamamladýðýmýz takdirde ikinci yarýda çok daha iyi sonuçlar alacaðýmýza inanýyorum. Ben zorlu deplasmandan galibiyetle dönen futbolcularýmý kutluyorum. Bizleri bu deplasmanda yalnýz býrakmayan baþkan ve yöneticilerimize teþekkür ediyor ve galibiyeti tüm camiaya hediye ediyorum dedi. Osmancýk ÝBD tempo artýrdý Bayanlar. Voleybol liginde mücadele edecek olan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor kadrosuna kattýðý sekiz tecrübeli isimle hazýrlýklarýný sürdürüyor. Antrenör Ümit Gökgöz, tecrübeli kadrolarýyla þampiyonluk mücadelesi vereceklerini ve bunun için hiç bir fedakarlýktan kaçýnmayan kulüp baþkaný Ýsmail Burak Derindere ye teþekkür etti Özge Özçelik, Duygu nýnda mücadele edecek. Alparslan ve Reyhan Antrenör Ümit Gökgöz, Büyüközkan gibi tecrübeli isimleri kadrosuna lýþmalarý büyük oranda takým olarak fiziksel ça- katan Osmancýk ÝBD sezonun ilk maçýnda 8 Ka- çalýþmalarýnýn ise devam tamamladýklarýný saha sým pazar günü Samsun etitðini söyledi. Gökgöz, Spor Lisesi deplasma- bu hafta sonunda yapacaklarý hazýrlýk maçý ile lige kadar eksiklerini gidermeyi amaçladýklarýný belirterek kendilerine her türlü desteði veren Baþkan Ýsmail Burak Derindere ye teþekkür etti. Osmancýk ÝBD bayan voleybol taký antrenman öncesinde antrenör Ümit Gökgöz ile

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Çorum, küresel bir marka olmalý

Çorum, küresel bir marka olmalý TGK Yönetim Kurulu Niðde de toplandý Mustafa Yolyapar Ekim de anýlacak Yerel medya, kentlerin geliþiminde temel aktör * HABERÝ 0 DA TKDK hibe desteðine devam ediyor TKDK proje sahibi firma ile sözleþme

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Rusya ile Mevlana anlaþmasý

Rusya ile Mevlana anlaþmasý Rusya ile Mevlana anlaþmasý Seher ve Mehmet Emin Söylemez çifti, birbirlerine duyduklarý sevgiyle çevresindekilere örnek oluyor. Engel tanýmayan aþk larýyla örnek oluyorlar Hayatýný tesadüfen birleþtiren

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

(Ç.HAK:2708) Yeni Belediye hizmet binasýnýn yerini Çorum halký belirledi.

(Ç.HAK:2708) Yeni Belediye hizmet binasýnýn yerini Çorum halký belirledi. HÝTÝTSEM e 3 ABD li öðretim elemaný HÝTÝTSEM de yeni 3 ABD li öðretim elemaný göreve baþladý. * HABERÝ DE Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Kulak Burun Boðaz servisinde yatan

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý.

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý. Çorum basýný yerel standartlarýn üzerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý KYK eski Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Recep Kaymakcan Þevket Erzen'i ziyaret etti.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

de yasa teklifi verebilirler

de yasa teklifi verebilirler Þoförler ve Nakliyeciler Odasýný ziyaret eden BBP. Sýra Adayý Nihat Argut Sorunlarý ve çözüm yollarýný biliyoruz BBP. sýra Milletvekili adayý Nihat Argut, AKP'nin kendi insanýnýn para kazanmasýndan rahatsýz

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı