35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk"

Transkript

1 Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette konuþan Salim Uslu, Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlandýklarýný söyledi. Kýrkdilim Yolu nda yaþanan heyelanla ilgili açýklamalarda da bulunan Uslu, çözüm için harekete Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret eden Uslu, Çorum un hayallerini gerçeðe dönüþtürdüklerini söyledi. ÇORUM 9 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Valilik'te düzenlediði basýn toplantýsýnda, GAP ve KOP'un ardýndan Çorum'un da içinde yer alacaðý Ýç Anadolu'yu kalkýndýracak Orta Anadolu Geliþim Projesi (ORTA GEP)'nin tanýtýmýný yaptý. * HABERÝ 4 DE Ziyaretten sonra Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Bakan Eroðlu'na iþlemeli bir vazo hediye etti. Belediye bakanlýða örnek oldu Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Belediye çalýþmalarýnýn beðendiðini ve takdir ettiðini ifade eden Bakan Eroðlu, "Yýllardýr tanýdýðým Baþkan Muzaffer Külcü, çalýþkanlýðý kadar vizyon sahibi bir kardeþimiz." dedi. * HABERÝ 5 DE Þehit polisin adý yaþatýlacak Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Van'ýn Gürpýnar ilçesinde dur ihtarýna uymayan kaçakçýlarýn kullandýðý aracýn çarpmasý sonucu þehit olan Çorumlu polis memuru Yaþar Uysal ýn (27) ailesini ziyaret etti. * HABERÝ 10 DA * SAYFA 12 DE geçildiðini kaydetti. * HABERÝ 8 DE Bakan ilk kez Çorum da açýkladý Milletvekilleri ve Belediye Baþkaný törende hazýr bulundu. Bakan Veysel Eroðlu eliboþ gelmedi 365 milyonluk 31 tesis Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Çorum'da bakanlýðý tarafýndan yapýlacak bazý yatýrýmlarýn temel atma ve toplu açýlýþ töreni için Çorum'a geldi. Bakan Eroðlu, toplam deðeri 365 milyon TL tutan yatýrýmlarýn Çorum'a hayýrlý olmasýný dilediði konuþmasýnda, "Çorum'a hizmet boynumuzun borcudur. 1,5 yýl içerisinde Çorum için verdiðimiz 68 müjdemizin toplam yatýrým tutarý 665 milyon TL'dir." dedi. * HABERÝ 4 DE Adeta tespih borsasý Türkiye nin dört bir yanýndan gelen tespih satýcýlarý Çorum da buluþtu. Ulucamii yanýndaki Bedir Çayevi önceki gün sýradýþý bir buluþmaya ev sahipliði yaptý. * HABERÝ 8 DE Yöresel ürünlerimiz fuarda * HABERÝ 3 DE Türkiye nin 17 farklý þehrinden gelen tespih satýcýlarý Çorum da buluþtu. Engelsiz, yeþil, depreme dayanýklý; örnek kampüs T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý nýn düzenlediði 5. Ulusal Verimlilik Kongresi nde konuþan Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkaný Hasan Baylavlý bir bildiri sundu. * HABERÝ 2 DE Özel Ýdare ye 7 milyon ödenek AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'nýn giriþimleri sonucu Çorum Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü ne 7 milyon TL lik yeni bir ödeme tahsis edildiði belirtildi. * HABERÝ 7 DE Yason Burnu ndan Hoynat Adasý'na * SAYFA 6 DA Cahit Baðcý Çorumgaz dan açýklama EPDK Türkiye deki abonelerden alýnan haksýz ücretin iadesinin alýnabileceði doðalgaz daðýtým þirketleri arasýnda ÇorumGaz ý da gösterdi. Çorumgaz A.Þ. tarafýndan yapýlan açýklamada ise, kontrol ve denetim için sökülen ve yerine yenisi takýlan sayaçlar için müþterilere herhangi bir bedel yansýtýlmayacaðý belirtildi. * HABERÝ 10 DA Çorum Kargý ilçesinde, mantar toplamaya giden yaþlý kadýn ormanlýk alanda ölü Ormanda ölü bulundu Çorum Kargý ilçesinde, mantar toplamaya giden yaþlý kadýn ormanlýk alanda ölü bulundu. * HABERÝ 10 DA Daver KOLAÐASIOÐLU Eðitimci

2 2 CUMA 9 EKÝM 2015 Engelsiz, yeþil, depreme dayanýklý; örnek kampüs Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KYK Ýl Müdürlüðüne atanan Erol Kavuncu yu makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. RektörAlkan, Çorum da KYK yurtlarýnýn profesyonel bir yaklaþýmla öðrencilere hizmet etmeye devam ettiðini, üniversiteye yeni gelen öðrencilerin ve mevcutlarýn konaklama konusunda hiçbir sorun yaþamadýklarýný dile getirdi. KYK Yurtlarýnýn ayný zamanda özel sektöre ait olan hemen her türlü ihtiyaca uygun özel öðrenci yurtlarý olduðunu belirten Alkan, KYK yurtlarýnýn sadece konaklanan mekânlar deðil, ayný zamanda sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenen, entelektüel birikimi olan, giriþimci bir vizyona sahip ve bulunduðu þehrin kültürel faaliyetlerinin takipçisi bireylerin yetiþmesine katký saðladýðýn ifade etti eðitim öðretim yýlýnda üniversitede önemli sayýda öðrenci artýþýna paralel olarak Çorum KYK olarak gerçekleþtirilen yeni yatýrýmlar ve alýnan tedbirler sayesinde Çorum da yurt Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi tarafýndan Kasým 2013 tarihleri arasýnda Anitta Otel de gerçekleþtirilen Uluslararasý Ýbn-i Haldun Sempozyumu nun bildirileri, Çorum Belediyesi Kültür Yayýnlarý tarafýndan basýlarak kitap halinde bilim dünyasýnýn istifadesine sunuldu. Konuya iliþkin Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi: Bu sempozyuma Türkiye baþta olmak üzere Azerbeycan, Katar, Ürdün, Tunus gibi dünyanýn birçok ülkesinden 70 e yakýn bilim T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý nýn düzenlediði 5. Ulusal Verimlilik Kongresi 6-7 Ekim 2015 tarihinde Ankara da gerçekleþtirildi. Açýlýþýný Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk ýn yaptýðý kongrede, Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkaný Hasan Baylavlý bir bildiri sundu. Üniversitenin Kuzey Kampüs Master Planý yapýldýðý esnada verimlilik konusunda yaptýklarý çalýþmalarý aktaran Hasan Baylavlý, Türkiye'de ilk defa bir üniversite kampüsünde ve çok az sayýda kamu kurumunda uygulanan trijenerasyon sistemi hakkýnda bilgi verdi. Bu sistem sayesinde üniversitenin kendi ihtiyacý olan elektrik enerjisini üreteceðini, bununla beraber ýsýtma ve soðutma ihtiyacýnýn da büyük bir bölümünü bu sistemden karþýlayacaðýný açýklayan Baylavlý, ayný zamanda yapýlan çalýþmalarla üniversitenin önemli ölçüde enerji tasarrufu saðlayacaðýný aktardý. Üniversitenin yapýlarýnda enerji verimliliðini destekleyen malzemeler ve sistemler kullanýldýðýný hatýrlatarak detaylarý hakkýnda bilgi veren Baylavlý, enerji verimliliðinin yanýsýra depreme dayanýklý, engelsiz ve yeþil kampüs için de çalýþmalar yaptýklarýný, çalýþmalar tamamlandýðýnda örnek bir kampüs olacaðýný sözlerine ekledi. Rektör Kavuncu yu kutladý problemi yaþanmadýðýný belirten KYK Ýl Müdürü Erol Kavuncu, il ve ilçelerde yeni açýlan yurtlarla beraber Eðitim Öðretim yýlýnda kýz ve erkek olmak üzere toplamda 4348 öðrenci kapasitesine sahip olduklarýný, yurtlarda sadece konaklama deðil, sosyal ve kültürel geliþimleri saðlayacak aktivitelerle daha verimli ve keyifli öðrencilik yapacaklarý bir ortam saðlamaya çalýþtýklarýný kaydetti. Kavuncu, sosyo-kültürel faaliyetler kapsamýnda yurtlarda gerçekleþtirilen programlara katký ve katýlýmlarýndan ötürü Rektör Alkan a teþekkür etti. Hitit te yeni eðitim komisyonu Hitit Üniversitesi nin yeni Eðitim Komisyonu Üyeleri belirlendi. Üniversite Senatosu nda kýsa süre önce kabul Hitit Üniversitesi Eðitim Komisyonu Yönergesi ile Eðitim Komisyonu nun oluþumu ve çalýþma esaslarý belirlendi. Daha önceki uygulamada, Fakültelerden Týp Fakültesi nin bu komisyonda üyesi bulunmuyordu. Enstitüleri temsilen bir ve MYO larý temsilen de bir üye komisyon çalýþmalarýnda yer alýyordu. Uygulamaya konan yönerge ile komisyon üyelerinin Rektör Yardýmcýsý ile eðitimöðretim faaliyeti bulunan Fakülte ve Yüksekokullarýn her birinden bir, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinden birer, merkezdeki Meslek Yüksekokullarýný temsilen bir ve ilçelerdeki Meslek Yüksekokullarýný temsilen de bir öðretim üyesinden oluþmasý saðlandý.. Böylece daha fazla birimin temsilcisinin komisyona katýlýmý saðlandý. Yönerge ile görev ve sorumluluklarý, çalýþma ilke ve alanlarý belirlenen komisyon üyeleri, ilk toplantýsýný 07 Ekim 2015 tarihinde Rektörlük Toplantý Salonunda gerçekleþtirdi. Gündemde yer alan Hitit Üniversitesi Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði, Meslek Hastalýklarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Yönetmeliði taslaðý, Arýcýlýk ve Arýcýlýk Ürünleri Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Yönetmeliði taslaðý, Karadeniz Arkeolojisi Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliði üzerinde yapýlmasý öngörülen deðiþiklikler ele alýndý. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan yeni eðitim komisyonu yönergenin uygulamaya konmasýyla üyelerinin tamamý deðiþtirilen görevlendirilmesi yapýlan eðitim komisyonunun yeni üyeleri þöyle: 1- Prof. Dr. Mustafa BIYIK 2- Prof. Dr. Mete DOLAPÇI 3- Prof. Dr. Menderes SUÝÇMEZ 4- Doç. Dr. Sabiha KILIÇ 5- Doç. Dr. Kazým Savaþ BAHÇECÝ 6- Yrd. Doç. Dr. Hümeyra KARABIYIK 7- Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR 8- Yrd. Doç. Dr. Öncü AKYILDIZ 9- Yrd. Doç. Dr. Yetkin Utku KAMUK 10-Yrd. Doç. Dr. Gülay YILMAZEL 11-Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK Ýbn-i Haldun Sempozyumu kitaplaþtý luslararasý Ýbn-i Haldun Sempozyumu kitap haline getirildi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KYK Ýl Müdürlüðüne atanan Erol Kavuncu yu makamýnda ziyaret etti. ve fikir insaný katýlmýþ; iktisat ve sosyoloji üstadý olan orta çað Ýslam dünyasýnýn büyük filozofu Ýbn Haldun un Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Ýktisat, Eðitim, Siyaset, Psikoloji, Musiki ve Temel Ýslam Bilimleri alanlarýnda öne çýkan görüþ ve düþünceleri geniþ bir þekilde ele alýnarak tahlil edilmiþti. Çorum halkýnýn da büyük ilgi gösterip yakýndan takip ettiði bu sempozyumun açýlýþ konuþmasýný yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýslam medeniyetinin gurur duyduðu önemli bilim insanlarýndan Ýbn Haldun un böyle önemli bir sempozyum vesilesiyle fikirlerinin incelenmesinin ehemmiyetine vurgu yaparak onun en önemli eseri Mukaddime nin tarih felsefesinden toplumsal deðiþime pek çok alanda bilgilerin yer aldýðý bir eser olduðunu; burada medeniyet, göçebelik ve kentlilik, toplumsal çeliþkiler, soyluluk kavramý, ticaret ve sanat gibi pek çok meseleyi tarihsel esaslarý ve sosyolojik etkenleri açýsýndan ele aldýðýný ve dünya bilim tarihinde saygýn bir yer edindiðini dile getirmiþtir. Rektörümüz ayrýca pek çok teoriyi ortaya atan ve analiz eden, sosyoloji biliminin kurucusu kabul edilen Ýbn Haldun un, eski ABD Baþkaný Ronald Reagan gibi pek çok siyasetçinin ekonomik teorilerinden ilham aldýðý önemli bir bilgin olduðunu ifade etmiþtir. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, bu sempozyuma her türlü katký ve desteði veren Çorum Belediyesi ne, ayrýca bilimsel katkýlarýný sunarak sempozyuma iþtirak eden ilim ve fikir adamlarýna teþekkür ederek, Çorum ve Üniversitemizin böyle önemli toplantýlara ev sahipliði yapmasýnýn kendileri için bir gurur vesilesi olduðunun altýný çizdi. Çorum Belediyesi nin bu sempozyumun gerçekleþtirilmesindeki ve sunulan bildirilerin kitap haline getirilmesindeki katkýsý, Üniversitemizin ilimizdeki paydaþlarý ile yakýn iþbirliðinin somut göstergelerinden biridir. Ýçerisinde Ýbn Haldun un görüþlerine iliþkin çeþitli bildirileri bulunduran eser, alanýnda önemli bir boþluðu dolduracak niteliktedir. (Ç.HAK:2708) Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu MYo inþaatýný inceledi. Sungurlu MYO hýzlý ilerliyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ile birlikte MYO Kampüs inþaatýnda incelemelerde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, ilçelerde yer alan meslek yüksekokullarýndan en çok öðrenciye sahip olan ve Haziran 2014 te temeli atýlan Sungurlu Meslek Yüksekokulunda (SMYO) kampüs inþaatý kapsamýnda yapýlan çalýþmalar büyük bir hýzla devam ediyor. Kýsa bir süre içerisinde uzun mesafe kat ettiklerini ve bu süreç zarfýnda Sungurlu nun çok büyük desteðinin alýndýðýný vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, Sungurlu MYO Kampüs çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini ve yaklaþýk m2 arazi üzerinde yer alan kampüste ilk etapta m2 kapalý alan yer aldýðýný, ilk etap projesinde, 23 adet akademik personel ofisi, 4 adet 50 kiþilik, 11 adet 80 kiþilik derslik, 3 adet bilgisayar laboratuvarý, yemekhane, kantin, ýsý ve enerji merkezi binalarý, açýk-kapalý otoparklar, giriþ kapýlarý ve kampüs altyapýsý bulunduðunu hatýrlattý. Kampüs içindeki yapýlar deprem güvenliði açýsýndan ülkemizdeki en saðlam yapýlara sahip olacak ve 1. Etap inþaatý planlandýðý þekilde tamamlanacaktýr diyen Alkan, üniversitenin her geçen büyüdüðünü, ilin tüm dinamikleri ile hep birlikte yapýlan çalýþmalarýn sonucunda üniversiteninçok daha iyi noktalara geleceðine inandýðýný ifade etti. Kampüs içerisinde sonraki etaplarda spor salonu, kültür ve kongre merkezi ile kreþ yer alacaðýný belirten Alkan, Sungurlulu hayýrsever iþ adamlarýnýn yapacaklarý destekler ile ikinci etap inþaat çalýþmalarýnýn da kýsa sürede tamamlanmasýnýn planlandýðýný vurguladý. Üniversitenin Çorum a örnek bir yapýlanma içerisinde olduðunu vurgulayan Alkan, tüm çalýþmalar bittiðinde kampüslerin ve binalarýn uluslararasý standartlarda, çevre dostu, enerji tasarrufu odaklý, özetle her konuda örnek gösterilebilecek bir yapýlaþmaya sahip olacaðýný belirterek, ayrýca kampüs içerisinde KYK tarafýndan yapýlmasý planlanan 300 kiþilik yurt binasýnýn da proje çalýþmalarýnýn devam ettiðini sözlerine ekledi. SUNGURLU MYO HAKKINDA Sungurlu MYO Kampüs inþaatýnýn üst yapýlarýnýn kaba inþaatlarý tamamlanmýþ olup ince imalatlarý ile alt yapý çalýþmalarý devam etmektedir. Kampüs içerisindeki tüm yapýlar tek bir ýsý-enerji merkezinden beslenecektir. Böylelikle enerji verimliliði saðlanacaktýr. Isý-enerji merkezinden tüm yapýlara galeri sistemi ile ýsý ve enerji hatlarý iletilecektir. Sonraki etaplarda yapýlmasý planlanan yapýlara göre kampüs altyapý planlamasý yapýlmýþtýr.

3 CUMA 9 EKÝM 2015 Koreliler Hitit lezzetlerini tattý Çorum Valiliði tarafýndan organize edilen Kore Çorum Dostluk ve Kültür Buluþmasý kapsamýnda Çorum a gelen Koreli misafirler Hitit lezzetlerini tattý. Önceki gün Çorum Müzesi nde gerçekleþtirilen organizasyonda yer alan Hitit Mesleki Kore Çorum Dostluk ve Kültür Buluþmasý devam ediyor. ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Alaný öðretmen ve öðrencileri, Hitit yemeklerinden örnekler sundu. Koreli misafirlere Dusgarati (tam buðday ununa bulanarak kavrulmuþ koyun eti) Neþa (Hitit sos ile tatlandýrýlmýþ ciðer yürek þiþ), Ninda.Gur.Ra (peynirli, incirli kurbanlýk kalýn ekmek), Ninda.Lal (Bezelyeli ballý ekmek), Genzuwala (kurutulmuþ incir içinde doldurulmuþ ceviz ve bal), Parzaki (Kadim Anadolu mutfaðýndan sebze ve tahýl ezmeleri) ve Tuwarsa (toprak küpte dinlendirilmiþ üzüm suyu) ikram edildi. Hitit yemeklerini tadan misafirler, Hitit mutfaðýnýn çok farklý ve lezzetli olduðunu ifade ettiler. Koreliler e baþarýlý bir sunum yaptýklarýný belirten Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Elvan Güneþ, emeði geçen herkese teþekkür etti. Leblebi Yörex Fuarý nda Koreli misafirler Hitit lezzetlerini tattý. Türkiye nin 7 bölgesinden yöresel ürünlerin 158 stantta sergilendiði ve bu yýl 6 ncýsý düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarý kapýlarýný açtý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ticaret Borsasý da taze kavrulmuþ leblebisi ve geleneksel el sanatlarý ile fuarda yerini aldý. Antalya Ticaret Borsasý nýn (ATB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) iþbirliðinde Sizin oralarýn nesi meþhur? sloganýyla bu yýl 6 ncýsýný düzenlediði Yöresel Ürünler Fuarý Yörex kapýlarýný Antalya Expo Center fuar alanýnda ziyaretçilere açtý. Bu yýl 68 ilden 388 katýlýmcýnýn ürünlerini 158 stantta sergilediði fuarda Çorum Ticaret Borsasý da (ÇTB) taze kavrulmuþ leblebisi, pirinci ve el iþi sanat ürünleriyle fuarda yerini aldý. Fuar alanýndaki stantlarý tek tek ziyaret eden TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, TSO ve ÇTB standýný da ziyaret ederek baþarýlý bir fuar dileðinde bulundu. Baþkan Hisarcýklýoðlu nu stant giriþinde ÇTB Baþkaný Ali Bektaþ karþýladý. Baþkan Bektaþ fuarda sergiledikleri yöresel ürünleri hakkýnda Hisarcýklýoðlu na bilgiler verdi. Taze kavrulmuþ leblebinin de ikram edildiði fuar ziyaretinde sanatçý Hasan Tuluk da tamamen el emeðiyle iþlediði bakýr, demir ve pirinçten oluþan eserleri hakkýnda bilgiler verdi. ÇTB Ziyaretin ardýndan Baþkaný Bektaþ, TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu na ziyaretleri anýsýna el iþi bakýr plaket hediye etti.(ýha) 3 Barýþýn yolu Hattuþa dan geçer 'Hattuþa Kültür ve Gastronomi' Festivali son erdi. Boðazkale Belediyesi tarafýndan organize edilen ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn destekleriyle ilki düzenlenen 'Hattuþa Kültür ve Gastronomi' Festivali AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'un katýlýmýyla Ekim 2015 tarihleri arasýnda Boðazkale'de gerçekleþtirildi. T.C. Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topcu'nun himayelerinde barýþ yolu döþenmeye baþlandý. Festivalin son günü etkinliklerinde Türkiye Aþçýlar Federasyonu (TAFED) nu Mustafa Cebeli, Atilla Yýldýz ve Ayhan Çaðlan temsil etti. Festival renkli görüntülere sahne oldu. Çocuk yetenek gösterisinde Federasyon üyeleri Albayrak, Nuran Köse Özkurþunlu, Güney Daloðlu, 'Hattuþa simidi' yapýmýný çocuklara öðretti. Ardýndan Fahriye Köysüren yer aldý. Hacettepe Teknokent Yüksek ödüllü gastronomi yarýþmasýna geçildi. 37 yarýþmacýnýn Teknolojiler ve Ýnovatif Yatýrýmlar A.Þ. Giriþimcilik ve yaptýðý yemekler jüri üyelerince titizlikle deðerlendirildi. Ýþ Geliþtirme Koordinatörü Murat Köysüren'in ve BoBirinciliði tarihsel reçetesiyle Hitit usulü Narlý Kuzu Buðazkale Belediyesinden Oðuz Kaynakoðlu'nun festival du'nu yapan Ýsmail Demiralan alýrken, ikinciliði yöresel koordinatörlüðünü yaptýðý etkinliklerle bölgenin gastroürün olan Ýskilip Dolmasý ile Ayþe Çeltik aldý. Üçüncülünomi alanýnda ne kadar zengin olduðu gözler önüne seðü ise Bahçelievler Kýz Teknik Lisesi öðrencisi Habibe rildi. Etkinliklerde EDEN 2015 Avrupa seçkin destinasünal 'Unutma Beni' tatlýsýyla elde etti. yonlar aðýna katýlma dosyasý veren Çorum için 1. HattuSon derece eðlenceli ve beðeniyle takip edilen yeþa Kültür ve Gastronomi Festivali'nin düzenlenmiþ olmek yarýþmasýnýn ödülleri Boðazkale Kaymakamý Osmasýna saðlanan olumlu etkisine vurgu yapýldý. Tafed'in man Aydoðan ve Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu verdiði destek için federasyonu temsil eden federasyon tarafýndan verildi. Yarýþmanýn jüri üyeliðinde Tafed temüyeleri ile diðer jüri üyelerine plaket sunularak teþekkür silcileri ile birlikte Yrd. Doc. Dr. Funda Þensoy, Asuman edildi ve festival basarýyla tamamlandý. Yöresel Ürünler Fuarý kapýlarýný açtý. TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Uluslararasý Metal Sanatçýmýz Hasan Tuluk a teþekkür etti. Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin üç ayný AB projesi onaylandý. Yapýlan açýklamaya göre, okulun AB projeleri kapsamýnda ortak olduðu Erasmus + Ana Eylem 2 (KA 219) Okullar Arasý Okul Eðitimi Stratejik Ortaklýklar faaliyeti içerisinde bulunan projeleri Çek Cumhuriyeti, Ýtalya ve Almanya ulusal ajanslarý tarafýndan kabul edildi. Proje sahibi Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdürü Ýsmail Madan ve Ýngilizce öðretmenleri Melike Dibo ve Seçil Tokatlý ile Almanca öðretmeni Sibel Demir, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü ziyaret ederek bilgilendirdiler. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, projelere yürütme aþamasýnda gereken desteði saðlayacaklarýný belirterek, söz konusu projenin tanýtýma katký saðlayacaðýný ifade etti. Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin üç ayný AB projesi onaylandý. Ýþte onaylanan o projeler Çek Cumhuriyeti koordinatörlüðünde yürütülen Let's say stop! To Gender Discrimination in Education( Eðitimde Cinsiyet Ayrýmýna Son ) baþlýklý projenin ortaklarý Ýspanya, Ýtalya, Türkiye ve Romanya. Ýtalya Koordinatörlüðünde yürütülen 'All Together for Inclusion' (Kaynaþma Ýçin Hep Birlikte) baþlýklý projenin ortaklarý Türkiye, Ýspanya, Romanya ve Litvanya. Almanya Koordinatörlüðünde yürütülen 'School, Theatre and Entrepreneurial Lerarning' (Okul, Tiyatro ve Giriþimcilik Eðitimi) baþlýklý projenin ortaklarý ise Estonya, Letonya, Türkiye ve Ýtalya. (Ç.HAK:2739) Mehmetçik Anadolu nun üç AB projesine onay

4 4 CUMA 9 EKÝM 2015 Hayrettin Karaman Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu nun katýlýmýyla Cuma Pazarý'nda düzenlenen törende 365 milyon lira deðerinde 31 tesisin açýlýþ ve temeli atýldý. 365 milyonluk 31 tesis Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Valilik'te düzenlediði basýn toplantýsýnda, GAP ve KOP'un ardýndan Çorum'un da içinde yer alacaðý Ýç Anadolu'yu kalkýndýracak Orta Anadolu Geliþim Projesi (ORTA GEP)'nin tanýtýmýný yaptý. Çorum'a geliþiyle birlikte ilk ziyaretini Vali Ahmet Kara'ya yapan Bakan Veysel Eroðlu, Vali Ahmet Kara'dan Çorum'la ilgili bilgi aldý. Bakan Eroðlu ziyaretten sonra, basýn toplantýsý düzenlemek için toplantý salonuna geçti. Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan tanýtýmý yapýlacak projeyle ilgili, ilk kez tüyo vereceðini açýklayan Bakan Eroðlu, "Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, Kýrýkkale, Kýrþehir, Çorum, Çankýrý, Nevþehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Sivas'ý kapsayan proje kapsamýnda 3360 tesis inþa edilecek yýlýnda bitirilmesi planlanan proje 35 milyar TL'ye mâl olacak." dedi. Vali Ahmek Kara, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve bakanlýk bürokratlarýnýn hazýr olduðu toplantýda, konuya iliþkin bilgi veren Eroðlu, þunlarý söyledi, "En eskisi GAP, Bakan Veysel Eroðlu eliboþ gelmedi Milletvekilleri ve Belediye Baþkaný törende hazýr bulundu. Çorum da DSÝ yatýrýmlarýna ciddi ivme kazandýrýldý. Güneydoðu Anadolu Projesi ama GAP sürünerek gidiyordu herkes GAP'ý gaptýrmam diyordu. Ama GAP'ý gapmayalým, gapmasýnlar ama biz bitireceðiz. Sayýn Baþbakanýmýz GAP'ýn bitiþ yýlý olarak 2019 yýlýný belirledi. GAP var KOP, Konya Ovasý Projesi var. Ama Ýç Anadolu ile ilgili çok büyük proje hazýrlandý ve 2019 yýlýnda GAP'la birlikte bitsin diye milletvekillerimiz çalýþma yaptý. Arkadaþlarýmýz bu konuda 8 ay çalýþma neticesinde baþta bunun mesuliyetini Çorumlu olduðu için Müsteþarýmýz Prof. Dr. Lütfi Akça'ya verdik. Çorum da dahil olmak üzere Orta Anadolu diye isim koymuþlar. Orta Anadolu Geliþim Projesi hazýrladýk. Bunu duyurmanýzý istiyoruz. Bunu Çorum'da duyuralým dedik. Bunu Baþbakanýmýz açýklayacak ama bunu ben size tüyo vermek için söylüyorum. Orta Anadolu'daki þehirlere 3 bin 306 tane tesis 2019 yýlýna kadar tamamlanacak ve 35 milyar TL Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan yatýrým yapýlacak. Hedef þu, geçmiþteki projeleri çok eski baþladý ama bu çok hýzlý baþlayacak çok hýzlý bitecek. Bugün de bunun startýný veriyoruz. Orta Anadolu Geliþim Projesi, Orta GEP, büyük proje. 35 milyar TL'lik 3 bin 306 tane tesis. Bunun þakasý yok nerede ne zaman, kim yapacak, neyi yapacak hepsi var. Biz zamanla yarýþýyoruz." EROL TAÞKAN Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Çorum'da bakanlýðý tarafýndan yapýlacak bazý yatýrýmlarýn temel atma ve toplu açýlýþ töreni için Çorum'a geldi. Bakan Eroðlu, toplam deðeri 365 milyon TL tutan yatýrýmlarýn Çorum'a hayýrlý olmasýný dilediði konuþmasýnda, "Çorum'a hizmet boynumuzun borcudur. 1,5 yýl içerisinde Çorum için verdiðimiz 68 müjdemizin toplam yatýrým tutarý 665 milyon TL'dir." dedi. Cuma Pazarý'nda düzenlenen törene Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Çorum Valisi Ahmet Kara, AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Milletvekili Adaylarý Ahmet Sami Ceylan ve Bekir Horuz, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, bakanlýk yetkilileri, ilçe ve belde belediye baþkanlarý ve çok sayýda vatandaþlar katýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün konuþmasýyla baþlayan törende, sýrasýyla DSÝ Genel Müdürü Ali Rýza Deniz, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça, Vali Ahmet Kara ve Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu birer konuþma yaptý. Çorum'a verdiði deðeri ve Çorum'un kendisi için önemli olduðunu ifade ederek sözlerine baþlayan Bakan Erooðlu, "Çorum'a eli boþ gelmek asla caiz deðil. Çorum bizim için farklý bir deðere ve öneme sahip. Allah'a yükür 1,5 yýl içerisinde verdiðimiz 68 müjdenin tolma yatýrým maliyeti 665 milyon TL'dir. Daha 1,5 yýl olmadan bu yatýrýmlardan 36'sýný bitirdik. Ýþte biz buyuz, biz sözümüzün eriyiz." dedi. Bakan Veysel Eroðlu, Türkiye'nin yükseliþinden rahatsýz olanlarýn olduðunu belirterek, "Türkiye'nin yükseliþinin, geliþmesinin önünü kesmek isteyenler var. Türkiye 'çok oluyor' diyen ülkeler var. Türkiye'nin önünü kesmek için hepsi birleþtiler. Ama milletimiz feraset sahibi. Milletimiz önünü kesmek isteyenlere cevabýný verecektir. Türkiye'nin bahtý açýk yýldýzý parlaktýr" diye konuþtu. Bazýlarýnýn milliyetçilikten dem vurduðunun altýný çizen Bakan Eroðlu, "Milliyetçilik kendi Atak helikopterini yaparsan, Göktürk uydusunu uzaya gönderiyorsan, Altay tankýný üretiyorsan, harp gemilerini, denizaltýlarýný, güdümlü füzeler yapýp terör örgütünün inlerini noktasýna kadar imha ediyorsanýz olur. Hakiki milliyetçilik budur. Vatandaþý sevmek kuru kuruya olmuyor. Vatandaþý sevmek hizmetle olur." dedi. Yapýlan hizmetleri görünce, birilerinin 'bunlar nasýl yapýldý yaðmur yerine altýn mý yaðýyor?' diye sorduðunu dile getiren Bakan Eroðlu, "Hortumlarý kestik, milletten aldýðýmýzý millete hizmet olarak sunuyoruz. Hortumlarý tamamen kestik artýk havuzlar doluyor. Türkiye'de havuzda su birikmiyordu. Faiz lobisi vardý. Toplanan paralarýn yüzde 86'sý oraya gidiyordu. Yýlda 60 milyar lira 12 yýlda 720 milyar lira yapar. Bunu kestik. Çok rahatsýz oldular. Ýlaç lobisi vardý. Al gülüm ver gülüm yýlýnda bir antibiyotik vardý 63 liraydý. Geçen eczaneye gittiðimizde sordum ayný antibiyotik þu an 9 lira. Bu para milletin cebinden çýkýyordu. Diðer hortumda müteahhitlerin hortumu. Onu da kestik" þeklinde açýklamalarda bulundu. Bakanlýðýn kapýsýna kilit vurduklarýný, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýnýn bütün yetkililerinin tören için Çorum'da olduðunu dile getiren Eroðlu, baþta kendisi olmak üzere müsteþarýndan bütün bakanlýk personelinin milletin hizmetkarý olduðunu vurguladý. Kapýlarýnýn her vatandaþa açýk olduðunun altýný çizen Eroðlu, "Biz bakan falan deðiliz milletimizin hizmetkarýyýz. Bakanlýðýmýzýn bütün çalýþanlarý sizin hizmetkarýnýz. Burnundan kýl aldýrmayan varsa söyleyin gereðini yaparýz" ifadelerini kullandý. Bakan Eroðlu daha sonra protokol üyeleri ve bakanlýk yetkilileriyle yeni tesislerin temelini attý. Törende yüklenici firmalarýn sahiplerinden sözleþmelerde yer alan bitirme sürelerini geri çekme sözü alan Eroðlu, sözler yerine getirilmediðinde müteahhitlerin ceza olarak Çorum'a 12 derslikli okul yapacaklarýnýn altýný çizdi. Bakan ilk kez Çorum da açýkladý Çorum 35 milyarlýk ORTA GEP Projesi ne dahil oluyor Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Vali Kara yý ziyaretinde yeni projeyi açýkladý. Bakan Eroðlu, Çorum Valiliði ni ziyaret etti. Modernistlerin marifeti (2) Modernist yazar þöyle diyor: Ama Þuayb'ýn kavmi de kapitalizm yüzünden helak edilmiþ. Onu nereye koyacaðýz? 13 yýldýr kapitalizm uyguluyoruz biz. Evet Lut Kavmi helak edildi. Eðer eþcinselliðin Lutilik olduðuna inanýyorsanýz bunu Lut Peygamber gibi söylersiniz: Helak olursun, Allah azap verir dersiniz ama saygý duyulmasý ve özgürlük alanlarýna müdahale edilmemesi lazým. Bizim hadis kitaplarýmýzýn kenarýnda kýyýsýnda duran bir tane Hünsa (transseksüel) var. Hünsa olduðu söylenen bir adam. Bir adam Peygamberimize bu adamý öldürsene" demiþ. Peygamberimiz de ona Ben La ilahe illallah diyen bir adamý öldüremem" demiþ. Ben bu adamýn kim olduðunu sorguladým. Karþýma þöyle bir manzara çýktý: Vakýdi'nin siyerinde þöyle geçiyor "Mati ve Hit adýnda iki eþcinsel müslüman köle vardý. Bunlar evlilik hayatý yaþýyordu. Ve kimse bunlara zarar vermiyordu". Ki bir siyer kitabý hadis kitabýndan önce gelir. Çünkü biz Siyer'de Hazret-i Peygamber'i tanýrýz. Sonra döner hadis kitaplarýnda Hazret-i Peygamber ne söylemiþ? diye bakarýz. Kur'an'da da ben bu konuya bir dayanak bulabiliyorum. Bu tefsiri burada uzun uzun aktarmayacaðým Bu sözlerin içinde hem yanlýþlar hem de hadi yalan demeyeyim- hilaf-ý hakikat sözler var. 1. Transseksüel hünsâ deðil, muhannestir. Hunsâ kelimesi, her iki cinse ait organlarý bir arada bulunduran veya her ikisi de olmayýp yalnýzca idrar yapmaya yarayan bir deliði bulunan kimse için kullanýlýr. Bunlara erkek mi, kadýn mý muamelesi yapýlacaðý konusunda çeþitli teþhis görüþleri vardýr. Muhannes ise yumuþaklýk, söz, bakýþ, davranýþ gibi konularda kadýna benzeyen erkek demektir. Muhannesler de Fýkýh'ta iki gruba ayrýlýr. Doðumundan itibaren böyle olanlar, böyle yaratýlmýþ sayýlanlar; bunlara -iþi fuhuþ ve zina boyutuna götürmedikçe- bir suç ve günah isnad edilemez. Ýkinci grup ise sonradan bozularak ve kendi iradeleriyle kadýnlara benzemeye özenenlerdir ki, bunlar hadislerde lanetlenmiþlerdir. 2. Muhannes ile ilgili hadis, kitaplarýn kenarýnda kýyýsýnda deðil, yeri geldiðinde ortasýnda rivayet edilmiþtir. 3. Ebu Dâvûd'un rivayetinde Peygamberimizin ifadesi þudur: Namaz kýlanlarý öldürmek bana yasaklandý. 4. Vâkýdî'nin K.el-Meðâzî isimli eserinin J.M.B.Jones'in tahkiki ile yayýmlanan üçüncü baskýsýndan (1984) ben de araþtýrma yaptým, burada yazýlan ile hadis kitaplarýnda yazlan arasýnda fark yok. Ama vahim olan þudur ki, bizim modernist Vâkýdî'ye, söylemediði bir sözü izafe ediyor; Vakýdî bu iki muhannesin evli olduklarýný söylemiyor, onun dediði özetle þundan ibaret (s ): Peygamberimizin akrabasýndan Hz. Fahite'nin iki azatlý ve muhannes kölesi vardý: Hît ve Mâti'. Peygamberimiz bu iki muhannesin cinsellikle ilgilerinin olmadýðý kanaatinde iken ailesi ile görüþmelerine ve haneden beslenmelerine izin veriyordu. Bir gün konuþmalarýna kulak misafiri oldu, bir kadýnýn cinsel cazibesi olan yerlerinden söz ettiklerini duyunca eve alýnmalarýný yasakladý, ayrýca Medîne'den de uzaða sürgün etti. Burada aç kalýp ölecekleri söylenince Cuma günleri gelip gýda alarak dönmelerine izin verdi. Bu iki muhannes Hz. Ömer'in hilafetinin sonuna kadar sürgünde kaldýlar ve sonra Medine'ye dönebildiler (halkýn arasýna karýþmalarýna izin verildi). 5. Kur'an-ý Kerim'den eþcinselliðe müsamaha ve saygý duyulmasý ve özgürlük alanlarýna müdahale edilmemesi lazým cümlesine bir dayanak bulmak mümkün deðildir, ama Kur'an'ý bir beþer kitabý gibi okuyanlar istediklerini bulurlar, bulamadýklarýný da kendileri uydurup yazarlar. Gelecek yazýda bu modernist ürününün de orijinal olmadýðýný, daha yakýn bir zamanda ABD'li bir eþcinsel tarafýndan ýsrarla gündeme getirildiðini ve gerekli mukabeleyi gördüðünü açýklayacaðým.

5 CUMA 9 EKÝM Belediye bakanlýða örnek oldu Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Belediye çalýþmalarýnýn beðendiðini ve takdir et- tiðini ifade eden Bakan Eroðlu, "Yýllardýr tanýdýðým Baþkan Muzaffer Külcü, çalýþkanlýðý kadar vizyon sahibi bir kardeþimiz." dedi. Vali Ahmet Kara, AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Ziyaretten sonra Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Bakan Eroðlu'na iþlemeli bir vazo hediye etti. Lütfi Akça, AK Parti Milletvekili Adaylarý Ahmet Sami Ceylan, Bekir Horuz ve bakanlýk bürokratlarýnýn da katýldýðý ziyarette, Bakan Veysel Eroðlu'na belediye çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Bakan'dan övgü aldý. Çorum Belediyesi tarafýndan barajlardan su alýnmasý sýrasýnda, mevsimlere baðlý olarak farklý derinliklerden su alýnýyor olmasýný ise ayrýca takdir eden Bakan Eroðlu, Çorum Belediyesi tarafýndan tamamen kendi imkanlarý ile su altýnda gerçekleþtirilen çalýþmanýn, tüm barajlar için uygulanmasý talimatýný ver- Belediye Meclisi gündemi görüþerek karara baðladý. Belediye Meclisi Ekim toplantýsýný yaptý Baþkan dan Kent Konseyi ne övgü EROL TAÞKAN Belediye Meclisi Ekim ayý toplantýsýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün baþkanlýðýnda gerçekleþtirdi. Kent Konseyi Toplantý tutanaðýnýn da görüþüldüðü meclis toplantýsýnda., Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kent Konseyi'nin toplumun sesi konumuna geldiðini bildirdi. Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn, Kent Konseyi çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdiði toplantýda, Aþgýn Kent Konseyi olarak Çorum'un tüm katmanlarýný birlikte çalýþmaya davet ettiklerini dile getirdi. Saat 10,00'da baþlayan toplantýda, Belediye Baþkaný'na stadyum arsasýnýn mülkiyet devri için bakanlýðýn istediði teminat mektubu için yetki verildi. Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Tüm bürokratlarý Çorum a taþýdý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý nýn tüm borakraklarý, Bakan Veysel Eroðlu ile birlikte Çorum a geldi. Geçen yýl ki geliþinde yaptýðý gibi, bu yýl da tüm borakratlarýný ve Çorumlu yöneticileri Koordinasyon Toplantýsý nda bir araya getiren Bakan Veysel Eroðlu, Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlenen toplantýya baþkanlýk etti. AK Parti Çorum belde belediye baþkanlarý bakanlýðý ilgilendiren konular ma- Belediye olarak Saraybosna'da yapýlacak olan kýrtasiye yardýmýna katýlmak için tüm belediye meclis üyelerine yapýlan katýlým çaðrýsýna, CHP hayýr dedi. CHP'li üyelerin, bu yardýmýn Çorum'a yapýlmasýný tercih ettiklerini bildiren itirazlarýna cevap veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, saya yatýrýlarak, koordinasyon saðlandý. Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlenen toplantýya bakanlýgðýn üst düzey bürokratlarý tam kadro katýldý. Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Valilik bahçesine hatýra fidaný dikti. (Ç.HAK:1635) Bakan Eroðlu Valilik bahçesine fidan dikti Toplu açýlýþ ve temel atma törenlerine katýlmak üzere Çorum a gelen Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Valilik bahçesine hatýra fidaný dikti. Vali Ahmet Kara yý ziyaret ettikten sonra düzenlenen basýn toplantýsýnýn ardýndan beraberindekilerle birlikte kendisi için hazýrlanan fidanýn baþýna gelen bakan Veysel Eroðlu, hayýrlý olsun dilekleriyle birlikte kendisi adýna hazýrlanan fidaný toprakla buluþturdu. nýklýðý ve koku þikayetlerinin kendilerine de ulaþtýðýný belirterek, gerekli tüm önlemlerin alýndýðýný, yaþanan sorunun mevsimler geçiþlerden ve barajlardaki su miktarlarýnýn deðiþkenliðinden kaynaklandýðýný aktardý. Külcü, anlýk yapýlan laboratuvar sonuçlarýyla herhangi bir hastalýk riskinin bulunmadýðýný tespit ettiklerini, fakat nihai tüketici olan vatandaþýn renk ve koku þikayetini de memnuniyet açýsýndan önemsediklerini dile getirdi. Belediye Meclisi Ekim ayý toplantýsýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün baþkanlýðýnda gerçekleþtirdi. CHP BOSNA YA HAYI R DEDÝ Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý nýn tüm borakraklarý, Bakan Veysel Eroðlu ile birlikte Çorum a geldi. Milletvekilleri nin de yer aldýðý toplantýda, kaymakamlar, ilçe ve "Buralar bizim gönül coðrafyamýzdýr. Sahip olduðumuz medeniyetleri o topraklarda yaþatma sorumluluðumuz var." dedi. Öte yandan meclis gündemine gelen su kirliliði ile de cevap veren Baþkan Külcü, suyla ilgili renk bula- Baþkan Külcü, meclis gündemine gelen su kirliliði ile ilgili sorulara cevap verdi.

6 6 CUMA 9 EKÝM 2015 Ordu Yason Burnu, Deniz Hoymat Adasý 1. derecede arkeolojik sit alanýdýr. Üzerinde kalýntýlar mevcuttur. ýymetli okurlarým Ksizlerden uzunca bir süre uzakta kalmanýn burukluðunu hissediyorum. Yazýlarýnýzý özledik diyen bütün okurlarýma çok teþekkür ederim. Artýk sizlerde biliyorsunuz 1978 yýlýndan itibaren iki yýlý Ulubey ilçesinde, on dört yýlýda Ordu Tribün Gazetesi soldan; Yazý Ýþleri Müdürü Yeliz Eren, Redektör Duygu Baþ, sayfa editörü Zülay Alpay ile. Ordu Olay Gazetesi soldan; Haber Müdürü Mustafa Kýrlak, Sayfa Editörü Talip Korkmaz, Yazý Ýþleri Müdürü Durdiye Aksu, Ýmtiyaz sahibi Zeki Mesut Özel ile. Yason Burnu Kilisesi 1869 yýlýnda yapýlmýþtýr. Ortodoks Hristiyanlarýn mabedidir. 3 Apsisli ve küçük kubbelidir, iki giriþi vardýr. Yason Burnu ndan Hoynat Adasý'na merkezde geçen memuriyet hayatým, keza merhum eþim Güneþ hanýmýnda memuriyet hayatýný Ordu'da devam ettirerek benim gibi ayný yerde noktalamasý, her yýlda en az üç ay giderek dostluklarýmýzý paylaþtýðýmýz Yeþil Ordu kýrk yýla yaklaþan bu zaman diliminde bizim ikinci þehrimiz gibi oldu. Bir yýlda Ordu Tribün gazetesinde haftalýk yazýlarým üç ay boyunca devam etti, ayný sürede Ordu Olay gazetesinde de geçmiþe ait fotoðraflarýmýz yayýnlandý. Ordu Milli Eðitimi ve Saðlýk Meslek Lisesi anýlarýmýz paylaþýldý. Ordu Hayat gazetesiyle de dostluklarýmýz perçinleþti ve anýlarýmýz canlandýrýldý. "Baki kalan gök kubbede hoþ bir seda imiþ" ifadesi bir hemþehriniz olarak benimle Ordu camiasý arasýnda da devam etti. Çorum'u Ordu'da iyi tanýttýðýma inanýyorum. Helede leblebimizi iyice öðrenmiþ olmalarý beni memnun ediyor. Laf aramýzda bu kýrk yýla yaklaþan süre içerisinde en az bir ton leblebiyi dostlarýma armaðan olarak götürmüþümdür. Bu seneki leblebi anýmýda sizlerle paylaþmak isterim: Bir Pazar günü sitemizde simit satýcýsýndan simidini alýp, dur gitme yeni leblebi geldi sanada biraz vereyim deyince Aldýðým cevap enterasandý, simitciden yeni bir þey öðrenmiþtim. -"Teþekkür ederim abi istemem belki bilmiyorsundur, sýcakta leblebi yenmez " Daver KOLAÐASIOÐLU - Ne dersiniz, bilmem simitçi haklýydý galiba!.. Bu seneki Ordu'da kalýþýmýzda; Ordu ile Ünye ilçesi arasýnda geziler yaptýk. Bayadý Nizamettin ve Neneli mahallelerine gittik. Dünürlerimiz Çollar'la beraber olduk Buralar köydü, ama Ordu büyük þehir olunca mahalle oldular. Bu arada Perþembe ilçesine giderken Yason Burnu, Hoynat adasý ve Ünye'ye giderken arkadaþým Mehmet Göç'le Bolaman'a da uðradýk ve o meþhur pidesinden tattýk. Velhasýl bu sene fýndýk mahsulününde iyi olmasý Ordulular'ý memnun etti. Geçen seneye göre üretici daha memnun. Öðretmenevi bahçesinde bir hayli dostumuzla aný paylaþýmý yaptýk. Ahmet Cemal Maden Sitesi'ndeki komþularýmýzla sohbetlerde bulunduk. Ýhsan Gürdal abinin sanat evinde Ordu ve Çorum kültür ve sanatý, geçmiþ deðerleri üzerinde söyleþiler yaptýk. Þiirlerini dinledim, sazýnýn naðmelerini duyamamanýn üzüntüsü içindeyim. Hemþerim Ordu valisi sayýn Balkanlýoðlu'ndan geç randevu talebinde bulunduðum için görüþme yapamadým. Velhasýl çocuklarým ve torunlarým Mert ve Ýpek ile Ordu bu sene daha güzeldi. Ordu'ya Çorum'dan selam gönderiyorum. Kýymetli hemþerilerim bir baþka yazýmda buluþmak ümidiyle sizlerede saðlýklý ve mutlu günler diliyorum Hoþçakalýn. Ýhsan Gürdal beyin sanat evi. Þimdilik ve Ankara ve Ýstanbul seferleri yapýlan Ordu-Giresun Havaalaný. Mavi Bayraklý Akyazý Plajý. Dostlarým Mehmet Göç ve Mehmet Mýsýr la Ünye Gölevi mahallesinde.

7 Özel Ýdare ye 7 milyon ödenek AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'nýn giriþimleri sonucu Çorum Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü ne 7 milyon TL lik yeni bir ödeme tahsis edildiði belirtildi. Çorum da özellikle Ýl Özel Ýdaresi ne yapýlan baþvurular neticesinde etüt edilerek planlanan pek çok yatýrýmýn ödenek sorunu ile gerçekleþtirilemediðini ve Maliye Bakanlýðý ndan ödenek talep ettiklerini belirten Milletvekili Saðlýk yatýrýmlarýný deðerlendirdiler Kamu kurum ve kuruluþlarýný ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacý ile görüþtü. Ziyarette; AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir de hazýr bulundu. Milletvekili Kurt, saðlýk çalýþanlarýnýn özlük haklarý, saðlýk kurumlarýnda þiddetin önlenmesine yönelik çalýþmalar ile Çorum özelinde ve Türkiye genelinde hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan saðlýk yatýrýmlarýna iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulundu. Ev toplantýsýna katýldý AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Gülabibey Mahallesi'nde ev toplantýsý yapan partili kadýnlarýn evine misafir oldu. Katýlýmýn yoðun olduðu belirtilen toplantýda kadýnlarla bir süre sohbet eden Kurt, 1 Kasým seçimlerine iliþkin istiþarelerde bulundu. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan kadýnlara yönelik projelerden bahseden Kurt, Çorum'da neler yapýlabileceðine iliþkin de görüþ alýþveriþi yaptý. Ev toplantýsýnda kadýnlara hitap eden Kurt, "Gülabibey Mahallesi bizim Çorum'da kalemiz. Sizlerin seçim döneminde çok çalýþtýðýnýzý biliyoruz. Ve sizlere minnettarýz. Bizim davamýz Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn davasý. Seçimlere çok az bir zaman kaldý. Bu kýsa zamanda çok çalýþalým ve davamýza sahip çýkalým" dedi. Toplantýnýn ardýndan yaþlý teyzelerin elini öpen Milletvekili Kurt, 1 Kasým seçimleri için hayýr duasý aldý. Ýskilip köylerine yatýrým sözü Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýskilip Ýl Meclis Üyeleri Yusuf Kaya ve Üzeyir Esenkaya ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ile Ýskilip ilçesi köy muhtarlarýna bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Yapýlan açýklamaya göre, Ýskilip AK Parti Ýlçe Baþkanlýðýnda yapýlan toplantý köy muhtarý tarafýndan yoðun ilgi gördü. Açýþ konuþmasýný AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya nýn yaptýðý toplantýda konuþan Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, ülkenin genel durumuna deðinerek, Ülkemizde yaþanan terör olaylarýný lanetliyoruz. Geçmiþten bugüne kadar ülkemizi hiç bir düþmana teslim etmedik, etmeyeceðiz. Bu vatan için þehit olan tüm kardeþlerimize Allah tan rahmet yakýnlarýna baþ saðlýðý dilerim. dedi. Kaya, konuþmasýnýn devamýnda, Ýskilip köylerine yapýlan kanalizasyon, kilit parke, içme suyu ve yol yatýrýmlarýmýz AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý Baðcý, konuya iliþkin þu açýklamayý yaptý: Milletvekili Kurt, Gülabibey Mahallesi'nde ev toplantýsý yapan partili kadýnlarýn evine misafir oldu. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile saðlýk yöneticileri yatýrýmlarý deðerlendirdiler. devam edecektir yýlý yatýrýmlarý için Ýskilip ilçemize milyon ödenek ayýrdýk, 2015 yýlý programýmýzda yarým kalan hizmetlerimizi Maliye Bakanýmýz talebi uygun bularak Ýl Özel Ýdaresi faaliyet alanýnda hizmetlerde kullanýlmak üzere gerçekleþtirilebilecek hizmetler ve yatýrýmlar için 7 milyon (trilyon) ödeneðin Çorum'a gönderilmesini uygun bulmuþtur ve ödenek aktarýlmýþtýr. Çorum kýrsalýnda yaþam kalitesinin artmasý ile hizmet sunumunda önemli iyileþmelere katký saðlayacak bu ödeneðin temininde destekleri nedeniyle Maliye Bakanýmýza Çorumlular adýna teþekkür ediyorum. Çorum umuza hayýrlý olsun. yeni yýlýmýzda tamamlayacaðýz. ifadelerine yer verdi. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkanlýðý ný ziyaret etti. Ýskilip in köy muhtarlarýna bilgilendirme yapýldý. AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin i makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan ý makamýnda kabul eden Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Þahin ayrýca, Allah çýktýðýnýz bu yolda yolunuzu açýk etsin. Seçim çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyoruz dedi. HER ZAMAN TOPLUMLA ÝÇ ÝÇE OLDUK AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, ziyarette yaptýðý konuþmada, Ýnsanlara ulaþýlabilir olmak gerekiyor. Kiþilerin rahatlýkla ulaþabileceði, samimi duygularla sorunlarýna çözüm bulacaðý isimlerin mecliste olmasý gerekiyor. Bizde çocukluktan beri esnaf bir babanýn evladýyýz. Çocukluðumuzda esnaf olarak büyüdük. Her zaman toplumla iç içe olduk dedi. ÇORUM UN SORUNLARINI BÝ- LÝYORUM AK Parti ilk kurulduðunda içinde olduk diyen Ceylan, Yýllardýr birikimimiz var. Çorum un sorunlarýný çok iyi biliyoruz. Sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi nde temsil etmek için aday olduk. Türkiye bizim herþeyimiz, çocuklarýmýzýn geleceði. Güçlü bir lider var. Türkiye de çok büyük atýlýmlar yapýldý. Bu güzel atýlýmlarýn bir ucundan tutup hedefe varacaðýz. Ýnþallah Türkiye geleceðe açýk bir ülke. Sizlerden gelecek destek de çok önemli. Bu açýdan sizlerin desteklerini bekliyoruz þeklinde konuþtu. KAMYON GA- RAJI NDA ESNAFI DÝNLEDÝ AK Parti Çorum Milletvekili Adayý CUMA 9 EKÝM AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ÇESOB da esnafýn sorunlarýný dinledi. Gemi su alýyor hepimiz batarýz AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 1 Kasým'da yapýlacak olan erken genel seçimler öncesi ÇESOB'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'tan esnaf ve sanatkarýn sorunlarý hakkýnda bilgi aldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, AK Parti Ýl Baþkaný. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç'ýn hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Salim Uslu, 13 yýllýk AK Parti iktidarýnda esnafýn rahat nefes aldýðýný söyledi ve rakamlar vererek yapýlan hizmetleri anlattý. Yazar kasa fýrlatýlan dönemi AK Parti iktidarýnýn unutturduðunu vurgulayan Milletvekili Uslu, "Þuan da piyasa seçim sonuçlarýna endekslenmiþ durumda. Siyaseten farklý tercihleriniz mutlaka olacaktýr ama Türkiye bir gemi ve hepimiz bu gemide yol alýyoruz. Gemi þuan itibariyle su alýyor fakat bu suyu boþaltabilmemiz için yeniden istikrar þart. Gemi batarsa hepimiz boðuluruz. Krizlerle muhatap olmamamýz için mutlaka istikrardan yana tavýr almalýyýz" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, emekli esnaftan kesilen SGDPpriminin artýk alýnmayacak Milletvekili Uslu, yazar kasa fýrlatýlan dönemi anlattý. olmasýnýn sevindirici bir geliþme olduðunu ayrýca kaybolmaya yüz tutmuþ meslek erbaplarýna saðlanan vergi muafiyetinin ise sanatkarý ayakta tutacaðýný kaydetti. Baþkan Kýlýç ayrýca Çorum esnaf ve sanatkarlarýnýn, odalarýn ve birliklerinin içinde bulunduðu sorunlarý bir dosya haline getirerek Milletvekili Salim Uslu'ya takdim ederken, 1 Kasým seçimlerinde de baþarýlar diledi. Ziyarette ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Duran Ongu, Ömer Latif Akdað, Lütfi Barut ve Necmettin Uzun, ÇESOB Genel Sekreteri Yakup Arslan ile Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ve Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun hazýr bulundu. Ceylan, Çorum un sorunlarýný biliyorum AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin i makamýnda ziyaret etti. Ahmet Sami Ceylan, Kamyoncular Garajý ve Nakliyeciler Sitesi ni ziyaret ederek, kamyoncu esnafýnýn sorunlarýný dinledi, esnafla bir süre sohbet etti. Seçim çalýþmalarýný yoðun bir tempoda sürdüren Ceylan, kamyoncu esnafý ile bir araya gelerek sorunlarýný dinledi. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin de odanýn çalýþmalarý ve üyelerin sýkýntýlarý ile ilgili Ahmet Sami Ceylan a bilgiler verdi.

8 8 CUMA 9 EKÝM 2015 Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaretinde konuþan Uslu: Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz RECEP MEBET bakýma alýnmasý planlanýyor dedi. ÜST GEÇÝT ÝÇÝN SÜRE DOLUYOR AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen in ev sahipliðindeki ziyarete Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Eyvaz, AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Hak-Ýþ Ýl Temsilcisi Erdoðan Köroðlu ve bazý parti yöneticileri de katýldý. Uslu ayrýca Osmancýk Caddesi üst geçidindeki kaldýrým çalýþmalarýnýn tamamlanmasý hususunda yüklenici firmaya 12 Ekim 2015 Pazartesi gününe kadar zaman tanýndýðýný açýkladý. Vatandaþýn maðduriyetine göz yumamayýz diyen Uslu, köprüdeki çalýþmalarýn bir an önce tamamlanmasýnýn takipçisi olduklarýný sözlerine ekledi. SORUMLU SÝYASET, SORUMLU YAYINCILIK VURGUSU Yaklaþan 1 Kasým genel seçimi öncesinde saha çalýþmalarýnýn tüm hýzýyla sürdüðünü belirten Salim Uslu, Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlandýklarýný söyledi. Sorumlu siyaset ve sorumlu yayýncýlýktan yanayýz diyen Uslu, Çorum un taleplerinin karþýlýk bulduðu icraatlara imza attýklarýný dile getirdi. KIRKDÝLÝM ÝÇÝN HAREKETE GEÇÝLDÝ Kýrkdilim Yolu nda yaþanan heyelanla ilgili açýklamalarda da bulunan Uslu, çözüm için harekete geçildiðini kaydetti. Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin in Kýrkdilim de inceleme yaptýðýný açýklayan Uslu, teknik heyetin hazýrlayacaðý raporun beklendiðini ifade etti. Ýlk belirlemelere göre heyelanýn bölgede hissedilen 4.2 lik depremden kaynaklandýðýný anlatan Uslu, Temizleme çalýþmalarýnýn ardýndan riskin devam edebileceði düþüncesiyle alternatifler araþtýrýlýyor. Bu doðrultuda Çamlýca servis yolunun iyileþtirilerek Kýrkdilim in Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret eden Uslu, Çorum un hayallerini gerçeðe dönüþtürdüklerini söyledi. Ziyarette Kýkdilim Yolu ndaki heyelan sonrasý yapýlan çalýþmalardan da bahsedildi. Ýnternet ve sosyal medya konferansý 13 Ekim de Organizatörlerden Cemiyet e ziyaret RECEP MEBET Küresel Piyasalarýn Yeni Rekabet Araçlarý: Ýnternet ve Sosyal Medya konulu konferans, 13 Ekim 2015 Salý günü saat te Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Salonu nda gerçekleþecek. Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliðinde organize edilen konferansa Dr. Sertaç Doðanay konuþmacý olarak katýlacak. Organizasyon hazýrlýklarýný yürüten Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Sabiha Kýlýç, Maliye Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Deniz Aytaç Dr. Sertaç Doðanay ve Rektör Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Cihat Savsar dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret ettiler. Programla ilgili açýklamalarda bulunan akademisyenler, Çorum basýnýný da yakýndan ilgilendiren konferansa iþ dünyasý temsilcileri ve sosyal medyaya ilgi duyan herkesi davet ettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen ise organizasyonda emeði geçenleri tebrik ederek teþekkürlerini iletti. Üniversite ve TSO iþbirliðinde Ýnternet ve Sosyal Medya konulu konferans düzen- Bahri Ertek yarýn anýlacak RECEP MEBET Halk Oyunlarý Uzmaný hemþehrimiz merhum Bahri Ertek, vefatýnýn 2. yýl dönümünde Çorum da düzenlenecek etkinliklerle anýlacak. Bahri Ertek in kardeþi Fahri Ertek in evsahipliði yapacaðý anma programý çerçevesinde yarýn ikindi namazý öncesinde Ulucamii de mevlid-i þerif okunacak. Ertek in Japon dostlarýndan Bahri Ertek Uluslararasý Halk Oyunlarý Uzmaný Yoshinari Murakami nin de katýlacaðý anma programý saat da Ulu Mezarlýk ta baþlayacak. Türkiye ve dünyanýn çeþitli ülkelerinden Çorum a gelecek olan halk oyunlarý üstadlarý, Ertek i kabri baþýnda anacaklar. Anma programý ile ilgili bilgi veren Fahri Ertek, mevlide tüm Çorum halkýnýn davetli olduðunu kaydetti. Ulucamii yanýndaki Bedir Çayevi önceki gün sýradýþý bir buluþmaya ev sahipliði yaptý. Tespih tutkunlarý buluþtu RECEP MEBET Türkiye nin dört bir yanýndan gelen tespih satýcýlarý Çorum da buluþtu. Ulucamii yanýndaki Bedir Çayevi önceki gün sýradýþý bir buluþmaya ev sahipliði yaptý. Tespih tutkunlarýnýn büyük ilgi gösterdiði organizasyon hakkýnda bilgi veren Bedir Çayevi sahibi Nihat Peker, 17 farklý ilden Tespih tutkunlarý, buluþmaya ev sahipliði yapan Bedir Çayevi sahibi Nihat Peker e teþekkür ettilgelen tespih satýcýlarýnýn Çorum da buluþtuðunu kaydetti. Tespih borsasýný andýran bir görüntünün oluþtuðu buluþmada tüm masalarýn rengarenk tespihlerle donatýldýðýný anlatan Nihat Peker, sabah namazýnýn ardýndan baþlayan etkinliðin gün boyu sürdüðünü söyledi. Tespih satýcýlarýnýn kendi aralarýnda anlaþýp görüþerek organize Türkiye nin 17 farklý þehrinden gelen tespih satýcýlarý Çorum da buluþtu. ettikleri buluþmanýn Çorum da ilk kez memnun olduklarýný belirten satýcýlar ise, Tespih düzenlendiðini vurgulayan Peker, Ýlerleyen fuarýna dönüþen etkinliðimize ev sahipliði yapan tarihlerde benzer organizasyonlara ev sahipliði Bedir Çayevi sahibi Nihat Peker e teþekkür yapmaya devam edeceðiz dedi. ediyoruz diye konuþtu. Çorumlu tespih tutkunlarýnýn ilgisinden Meclis, Çorum daki su deðirmenlerini inceledi RECEP MEBET Kaya dan eleþtirilere tepki Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Ekim Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla sürdü. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn yönetiminde gerçekleþen toplantýda katip üyeler Aziz Sarüce ve Erhan Akar da hazýr bulundu. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda Araþtýrma ve Geliþtirme (ARGE) Komisyonu nun Çorum daki su deðirmenlerini konu alan araþtýrma raporu ele alýndý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Meclis üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin deðerlendirilmesi ile devam eden toplantýda bazý komisyonlar tarafýndan hazýrlanan araþtýrma raporlarý okunup oylandý. Meclis Baþkaný Kaya, önerge teklifleri ve hazýrlanan raporlarla ilgili eleþtirilere cevap verdi. KAYA DAN ELEÞTÝRÝLERE TEPKÝ Ýl Genel Meclisi nde gündeme gelen önerge teklifleri ve hazýrlanan araþtýrma raporlarýna iliþkin olarak yapýlan eleþtirilere cetoplantýda Çorum daki su deðirmenlerini konu alan araþtýrma raporu ele alýndý. vap veren Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Çoðü toplantýda ayrýca Alacahöyük Köyü nde Ortaöðrerum a ambulans helikopter kazandýrmayý düþünecek katim Tesis Alaný olarak iþaretli yapý adasýnýn Geliþme dar duyarlý, ecdad yadigarý su deðirmenlerini ihmal etkonut Alaný na dönüþtürülmesi hususunda Ýmar ve Bameyecek kadar hassasýz dedi. yýndýrlýk Komisyonu nca hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün Bayat a baðlý Aþaðýemirhalil ve Çukuröz Köylesaat da gerçekleþecek oturumla devam edecek. ri ne ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespitinin görüþüldü-

9 CUMA 9 EKÝM 2015 Sulu tarýmla Çorum uçacak Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, tarýmýn Türkiye'nin geleceði olduðunu ifade ederek, Çorum'da tarým arazilerinin yüzde 20'sini sulayabildiklerini, sulanabilir tarým arazileri arttýkça Türkiye'nin kalkýnmasýnýn daha hýzlý olacaðýný vurguladý. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Alaca Ziraat Odasý'ný ziyaret etti. Ziyaret esnasýnda Alaca Ziraat Odasý'nýn çalýþmalarý hakkýnda bilgiler alan Bayraktar, yapýlan faaliyetleri inceledi. Ala- ca Ziraat Odasý'nýn güzel bir binasý olduðunu ve çiftçiye faydalý hizmetler geliþtirdiðini kaydeden Bayraktar, Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz ve ekibini tebrik etti. Ziraat Odalarý Birliði'nin 5 milyona yakýn üyesinin bulunduðunu hatýrlatan Þemsi Bayraktar, 200'e yakýn proje hayata geçirdiklerini ve proje oluþturmaya devam ettiklerini anlattý. Hizmet binasý, laboratuarlar gibi çeþitli projeler gerçekleþtirerek çiftçinin yararýna faaliyetlerde bulunduklarýný aktaran Bayrak- tar, amaçlarýnýn kendilerine aidat ödeyen çiftçilere daha çok fayda saðlamak olduðunun altýný çizdi. Yaklaþan Milletvekilliði seçimleri öncesinde yem ve gübre desteklemelerini önemsediklerini kaydeden Bayraktar, "Bu desteklemeler çitfçilerimiz için önemli. Siyasi partilerimizin projelerini bu alanda takip ediyoruz" diye konuþtu. TARIM TÜRKÝYE'NÝN CANDAMARI Çorum'da arazilerinin tarým yüzde Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Alaca Ziraat Odasý'ný ziyaret etti. Ziyarette Alaca tarýmý konuþuldu. 15'ini sulayabildiklerini söyleyen Bayraktar, "Alaca'da ise bu oran yüzde 20. Koçhisar Barajý'nda yapýlan sulama kanallarý ile bu oran dahada yukarý çýkacak. Damlama sulamayý yaygýnlaþtýrmamýz gerekiyor. Türkiye su zengini bir ülke deðil. Basýnçlý sulamada Türkiye 50 yýl geride kaldý. Suyu veriyoruz ama nasýl kullanýlmasý gerektiðini anlatamýyoruz. Bunu anlatmamýz gerekiyor. Çorum'da tarým arazilerini sulama problemi ortadan kalkarsa Çorum'un hem tarým alanýnda hemde diðer alanlarda daha hýzlý geliþeceðini ve hak ettiði yerde olacaðýný düþünüyorum. Türkiye'de 2.8 milyon hektar alaný sulayamýyoruz. Güney Doðu'da GAP projesi baþlatýldý. GAP'ýn sulama alaný bittiðinde Güney Doðu tahýl ambarý olacaktýr. Bu yüzden GAP proiesi milli bir projedir" dedi. Þemsi Bayraktar, ziyaretin ardýndan Ziraat Odasý personeli ile hatýra fotoðrafý çektirdikten sonra ilçeden ayrýldý. Ziyarette Ziraat Odalarý Birliði Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Nejat Gamzeli, Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Alaca Emniyet Müdürü Serdar Yakýcý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Cumhur Atalýk ve Ziraat Odasý Yönetim Kurulu üyeleri yer aldý. Din görevlilerine saðlýk eðitimi Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Aile Hekimliði Eðitim ve Geliþtirme Daire Baþkanlýðý koordinasyonunda diðer daire baþkanlýklarý ile iþbirliði içinde Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan, camilerde halkýn saðlýk alanýnda bilgi ve bilinç düzeyinin arttýrýlmasý amacýyla il ve ilçelerde din görevlilerine yönelik eðitim düzenlendi. Yaklaþýk 300 din görevlisinin katýldýðý eðitim; Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þubesinde görev yapan Ebe Hayriye Bükme, Psikolog Binnur Karagöz, Ebe Ayþe Eker, Hemþire Emine Kýlýç ve Sacide Çiçek ve Bulaþýcý Hastalýklar Kontrol Programlarý Þube Müdürlüðü personeli Hemþire Medine Keskin ile Þube Müdürü Dr. Hüseyin Moray tarafýndan verildi. Ýl Müftülüðü toplantý salonunda düzenlenen eðitimde Kanser Birimi tarafýndan kanser ve belirtileri, korunma yollarý, kanser taramalarý ve önemi; Ruh Saðlýðý 9 Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adaylarý Ýskilip ilçesine çýkarma yaptý. MHP Ýskilip e çýkarma yaptý Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adaylarý Ýskilip ilçesine çýkarma yaptý. Partiden yapýlan açýklamaya göre, MHP adaylarý Prof. Dr. Vahit Doðan, Aybüke Topçubaþý, Fatih Özcan, ayný zamanda Ýskilipli olan Avukat Muhsin Kocasaraç ve çok sayýda partiliyle birlikte Ýskilip ilçesine geldi. Sabah saatlerinde Adaylar esnaf gezisi yaptý. Muhsin Kocasaraç'a özel ilgi gösteren Ýskilipliler, hemþehrilerinin milletvekili adayý olmasýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Akþam saatlerine kadar esnaf gezisi yapan ve halkla bir araya gelen MHP'li milletvekili adaylarýna ilçesinin sorunlarýný aktaran vatandaþlar, bu seçimde MHP listelerinde bir Ýskilipli'nin olmasýný sevinçle karþýladýklarýný belirttiler. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adaylarý Ýskilip ziyaretlerinde þikayetle karþýlaþtý. Partiden yapýlan açýklamaya göre, MHP Milletvekili Adayý Fatih Özcan, yolda karþýlaþtýðý yaþlý bir kadýnlardan destek istedi. Bunun üzerine konuþan kadýn, "Oðlum bizi çamurdan kurtaracak mýsýn? Yazýn tozdan, kýþýn çamurdan kurtulamýyoruz. Allah yolunuzu açýk etsin" dedi. MHP liler vatandaþlarla sohbet etti. MHP'liler Ýskilip Kaymakam'ý Þuayib Gürsoy'u da makamýnda ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Öðlen namazýný Ýskilip Ulu Camide kýlan MHP'liler, vefat eden Mustafa Bekmezci'nin cenaze namazýna katýlarak yakýnlarýna baþsaðlýðý dilediler. SARAÇ'A ÖZEL ÝLGÝ MHP'li milletvekili adaylarýnýn Ýskilip programý kapsamýnda gerçekleþtirilen esnaf gezisinde esnafýn hemþehrileri MHP 4. Sýra Milletvekili Adayý Avukat Muhsin Kocasaraç'a ilgisi büyük oldu. Kocasaraç'ý kucaklayarak karþýlayan esnaflar, kendi hemþehrilerinin milletvekili adayý olmasýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. "Doðma büyüme Ýskilipliyim. Çocukluðum Yenicami'de, Ulaþtepe'de geçti" diyen Kocasaraç, hemþehrilerinden destek istedi. Çamur þikâyeti MUHSÝN KOCA- Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adaylarý Ýskilip ziyaretlerinde þikayetle karþýlaþtý. Minik futbolcuyu teselli etti Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan eðitim semineri verildi. Din görevlilerine yönelik eðitim düzenlendi. Programlarý Birimi tarafýndan kadýna yönelik aile içi þiddetle mücadele, intihar davranýþý ve intiharýn önlenmesi; Çocuk, Ergen, Kadýn ve Üreme Saðlýðý Hizmetleri Birimi tarafýndan Evlilik Öncesi Danýþmanlýk, Aile Hekimliðine Düzenli Kontroller, Ýþitme Tarama Testi, Görme Tarama Testi, Fenilketonüri (topuk kaný), GKD (Geliþimsel Kalça Displazisi), Talasemi Kan Hastalýklarý, Anne Sütünün Faydalarý, Bebek Beslenmesi, Demir ve D Vitamini'nin Bebekler Ýçin Önemi, Ev Kazalarý, Ergen Saðlýðý Geliþimi, Ergene Karþý Davranýþlar ve Tutum; Bulaþýcý Hastalýklar Kontrol Programlarý Þubesi tarafýndan verem hastalýðý ve bulaþma yollarý ile belirtileri, tanýsý, tedavisi hakkýnda bilgi verildi. Hastalarýn yakýnlarýnýn yapmasý gerekenler ile hastalýktan korunma yollarý anlatýldý. Eðitim sonunda, KKKA (Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi) hastalýðý hakkýnda bilgi notu daðýtýlarak, din görevlilerinin sorularý cevaplandýrýldý. MHP Milletvekili Adayý Fatih Özcan, ziyaretler esnasýnda futbol oynarken ayaðýný sakatlayan 13 yaþýndaki Kadir ile karþýlaþtý. Özcan, küçük futbolcuya geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Futbol sohbeti yapan Özcan, küçük futbolcuyu teselli etti. Eczacý Odasý na hayýrlý olsun ziyareti Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ ve Kamu MHP Milletvekili Adayý Fatih Özcan, küçük futbolcuyu teselli etti. Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacý, Eczacý Odasý na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Opr. Dr. Ömer Sobacý, Eczacý Odasý na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Baþkaný Ecz. Sönmez Çalýþkan, Genel Sekreter Ecz. Olcay Çorumlu, Sayman Ecz. Feyzullah Yýldýrým, Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Senem Deveci Aksoy ve Ecz. Mahmut Özhan Arslan ýn hazýr bulunduðu ziyarette, saðlýk çalýþmalarý ve saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarý ve taleplerine iliþkin fikir alýþveriþinde bulunuldu. Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Sönme Çalýþkan ve yönetimi, ziyaretten dolayý memnuniyetlerini belirterek, teþekkür ettiler.

10 10 CUMA 9 EKÝM 2015 Þehit polisin adý yaþatýlacak Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, þehit ailesini ziyaret etti. Bakan a yatýrým teþekkürü AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar a nezaket ziyaretinde bulundu. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar a nezaket ziyaretinde bulundu. Uslu ya ziyaretinde AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat eþlik etti. Baro Yönetim Kurulu üyelerinden Baro Saymaný Av. Mehmet Altunkeser ve Baro Basýn Yayýn Komisyonu Baþkaný Av. Kenan Kellerbaðý da hazýr bulundu. Baro Baþkaný Av. Akpýnar, ziyaretleri için Milletvekili Uslu ve AK Parti Ýl Teþkilatý na teþekkür etti. Osmancýk sonunda hayaline kavuþuyor Osmancýk ilçesinin doðalgaza kavuþmasý için yürütülen çalýþmalar son aþamaya geldi. Osmancýk Belediyesi þehir içi hatlarýn döþenmesi için Çorum- Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Van'ýn Gürpýnar ilçesinde dur ihtarýna uymayan kaçakçýlarýn kullandýðý aracýn çarpmasý sonucu þehit olan Çorumlu polis memuru Yaþar Uysal ýn (27) ailesini ziyaret etti. Bakan Eroðlu, þehit polis memuru Uysal ýn adýna bir orman kurulmasý ve adýnýn bu ormana verilmesi talimatýný verdi. Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, þehit polis memuru Yaþar Uysal ýn merke- Osmancýk Belediyesi þehir içi hatlarýn döþenmesi için Çorumgaz A.Þ. ile protokol imzaladý. ze baðlý Güney köyünde yaþayan ailesini ziyaret etti. Baba Mustafa Uysal ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileyen Bakan Eroðlu, þehitlerin ölmediðini, peygamberlikten sonra en yüksek mertebenin þehitlik olduðunu dile getirdi. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu'na Çorum'a yaptýðý yatýrýmlardan dolayý bakýr tepsi hediye etti. Bir dizi açýlýþ, temel atma ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Vali, Milletvekilleri, Belediye Baþkaný, Ýl Baþkaný, belediye baþkanlarý, genel müdürler ve ilçe baþkanlarý, il genel ve belediye meclis üyelerinin katýlýmýyla toplantý yaptý. Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantýda bakanlýðýn Çorum ile ilgili yatýrýmlarý ele alýnýrken, belediye baþkanlarý ve Çorum teþkilatlarýnýn talepleri de Bakan Eroðlu'na iletildi. Toplantýnýn ardýndan konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn Çorum'a yaptýðý hizmetlerin saymakla bitirilemeyecek kadar fazla olduðunu belirterek, Bakan Eroðlu'na Çorum'a verdiði önemden dolayý teþekkür etti. Çorum'a son olarak da kentin geleceðini aydýnlatacak projelerin müjdesinin verildiðini vurgulayan Bekiroðlu, Bakan Eroðlu'na günün anlam ve önemine binaen bakýr bir tepsi hediye ederek, teþekkür etti. Bakan Eroðlu ise, Ýl Baþkaný Bekiroðlu'nun jestinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, gaz A.Þ. ile protokol imzaladý. Baþkan Karataþ, Osmancýk halkýnýn uzun zamandýr beklediði doðalgaz yatýrýmýnýn ilçeye kazandýrýldýðýný belirtti. Doðalgazýn Osmancýk için tarihi bir yatýrým olduðunu vurgulayan Karataþ, Doðalgaz, halkýmýzýn yýllardýr hayal ettiði bir Eroðlu, Þehitler ölmez biliyorsunuz. Cenabý Allah Kur'an-ý Kerim de þehitlere ölüler demeyin diyor. Rabbimin en büyük mertebesine sahip oldu. Bu vatan için, millet için canlarýný seve seve feda eden tüm þehitlerimize Allah tan rahmet yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyorum. Yapabileceðimiz bir þey olursa her zaman kapýmýz açýk dedi. Bakan Eroðlu, daha sonra Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfü Akça yý yanýna çaðýrarak þehit polis memuru anýsýna orman kurulmasý ve ormana Þehit polis memuru Yaþar Uysal adýnýn verilmesi talimatýný AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu'na Çorum'a yaptýðý yatýrýmlardan dolayý bakýr tepsi hediye etti. "Bu hediyeyi Çorumlu hemþehrilerim adýna alýyorum. Onlar adýna ben de size baþarýlý çalýþmalarýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum. Ýnanýyorum ki teþkilat olarak yaptýðýnýz çalýþmalarla Çorum'da yine partimizin baþarýyla seçimleri geçirmesini saðlayacaksýnýz" dedi. Uslu dan Baro ziyareti yatýrýmdý. Bu gün bu yatýrýmý þehrimize kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Yetkili firmayla protokol imzalandý. Þehir merkezinden baþlamak üzere çalýþmalarý kýsa sürede tamamlamayarak, vatandaþýmýzýn hizmetine sunmayý hedefliyoruz. Bütün mahallerimizin doðalgazdan faydalanmasýný hedefliyoruz. Doðalgazýn kullanýlmaya baþlanmasýyla büyük ölçüde hava kirliliðinin de önüne geçilmiþ olacak. Osmancýk havasýyla da daha güzel, daha yaþanabilir bir þehir olacak." ifadelerini kullandý. Çorum Kargý ilçesinde, mantar toplamaya giden yaþlý kadýn ormanlýk alanda ölü bulundu. Ormanda ölü bulundu Çorum Kargý ilçesinde, mantar toplamaya giden yaþlý kadýn ormanlýk alanda ölü bulundu. Olay, Kargý ilçesine baðlý Maksutlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Maksutlu köyünde yaþayan A.K. (78) önceki gün öðle saatlerinde mantar toplamak üzere evden ayrýldý. Yaþlý kadýnýn havanýn kararmasýnýn ardýndan eve dönmemesi üzerine yakýnlarý durumu jandarmaya haber verdi. Sabah saatlerinde bölgeye Arama Kurtarma (AFAD) ekipleri sevk edildi. Arama Kurtarma ve Ýlçe Jandarma ekiplerinin yaný sýra köy sakinlerinin de katýldýðý arama çalýþmalarý sonucunda sabah saat da ormanlýk alanda yaþlý kadýnýn Türkiye deki abonelerden alýnan haksýz ücretin iadesinin alýnabileceði doðalgaz daðýtým þirketleri belirlendi. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) Baþkaný Mustafa Yýlmaz, bazý doðalgaz daðýtým þirketlerinin abonelerden haksýz þekilde ücret aldýðýnýn tespit edildiðini ve EPDK Kurul kararý ile bu bedellerin iadesine baþlandýðýný söylemiþ, iade edilmeye baþlanan miktarýn 6 milyon 261 bin 848 lirayý bulduðunu açýklamýþtý. Mustafa Yýlmaz 226 bin 35 aboneden fazladan para aldýðýnýn tespit edildiðini ve bu abonelerin daðýtým þirketlerinin internet sitesinden isimlerini kontrol edebileceklerini açýklamýþtý. ÝHA muhabiri, tüm Türkiye deki daðýtým þirketleri arasýnda yaptýðý araþtýrma sonucu o daðýtým þirketlerinin isimlerine ulaþtý. Daðýtým þirketleri þunlar: "Enerya Gaz Daðýtým AÞ Enerya Antalya Gaz Daðýtým AÞ cansýz bedenine ulaþýldý. Cumhuriyet savcýsýnýn incelemesinin ardýndan yaþlý kadýnýn cansýz bedeni otopsi yapýlmak üzere Ankara adli týp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme baþlatýldý.(ýha) Çorumgaz dan açýklama Çorumgaz A.Þ. tarafýndan yapýlan açýklamada, kontrol ve denetim için sökülen ve yerine yenisi takýlan sayaçlar için müþterilere herhangi bir bedel yansýtýlmayacaðý belirtildi. Konuya iliþkin açýklamada, Müþterilerimizin kullanmýþ olduklarý doðalgaz sayaçlarýndan 10 yýllýk çalýþma süresi dolanlar, T.C. Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlýðý Metroloji Ve Standardizasyon Genel Müdürlüðü'nün 24/07/1994 tarihli ve sayýlý Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliði hükümlerine istinaden kontrol ve denetim için sökülmekte, sökülen sayaçlarýn yerine yenileri takýlmaktadýr. Bu iþlem ile ilgili müþterilerimize herhangi bir bedel yansýtýlmamaktadýr. denildi. Çorumgaz iade verecek Enerya Aydýn Gaz Daðýtým AÞ Enerya Denizli Gaz Daðýtým AÞ Diyarbakýr Doðalgaz Daðýtým A Enerya Ereðli Gaz Daðýtým AÞ. Enerya Erzincan Gaz Daðýtým AÞ Enerya Kapadokya Gaz Daðýtým AÞ Enerya Karaman Gaz Daðýtým A.Þ Enerya Konya Gaz Daðýtým A.Þ Kayseri Doðalgaz Daðýtým A.Þ Bursa Þehiriçi Doðalgaz Daðýtým A.Þ POLGAZ Daðýtým A.Þ Sürmeli Doðalgaz Daðýtým A.Þ KARGAZ Doðalgaz daðýtým A.Þ Çorum Doðalgaz Daðýtým A.Þ". Bu daðýtým þirketlerinin aboneleri bu þirketlerin internet sitelerinden kendilerine yönelik ücret iadesi söz konusu olup olmadýðýný öðrenebilecek.(ýha) Köylerde enerji kesintisi Olay, Kargý ilçesine baðlý Maksutlu köyünde meydana geldi. Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum merkeze baðlý köyler ve Osmancýk ilçesinde enerji kesintileri yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, bugün saatleri arasýnda 3 Þahýs Çalýþmalarý nedeniyle Osmancýk ilçesi Yazý Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Sadri Turan Caddesi, Atatürk Caddesi, Akþemsettin Caddesi, Yeni Çeþme Sokak, Çerkezoðlu Sokak, Kunduz Sokak, Lebedler Sokak, Nogaylar Sokak, Halil Efendi Sokak, Yeni Mahalle Yaþar Okuyan Caddesi nin bir kýsmý, Atatürk Caddesi ve Güney Mahellesi Akþemsettin Caddesi, 1 ve 2 nolu Okul Sokak, Ýpçiler Sokak, 2. Kanal Sokak, Kanikýzý sokaklara; saatleri arasýnda da TEÝAÞ Çalýþmalarý nedeniyle merkez Laloðlu köyüne; 11 Ekim 2015 tarihinde saatleri arasýnda TEÝAÞ Çalýþmalarý nedeniyle Çorum merkez Karabayýr köyü, Karabayýr köyü Kösrelik Mahallesi, Kýnýk Deliler köyü, Kireçocaðý köyü, Mecidiye Kavak köyü, Eski Karadona köyü, Çayseki köyü, Delibekir köyü ve Mislerovacýðý Köyü Ýçme Suyu Tesisi ne, Evciortakýþla Köyü Içme Suyu Tesisi ne, Muharrem Güden Tarýmsal Sulama, Seyfe Köyü Içme Suyu Tesisi ne, Zeki Yar Besi Çiftliði -Kireçocaðý Köyü/Çorum, Vodafone -Çorum Merkez Mislerovacýðý köyüne; saatleri arasýnda 3 Þahýs Çalýþmalarý nedeniyle Ankara yolu 9. km sað tarafa ve Ahlatcý Otomotiv, Kasýkcý Makine, Tümosan Traktör'e; saatleri arasýnda TEÝAÞ Çalýþmalarý nedeniyle Çorum merkez Karabayýr köyü, Karabayýr Köyü Kösrelik Mahallesi, Kýnýk Deliler Köyü, Kireçocaðý Köyü, Mecidiye Kavak Köyü, Eski Karadona Köyü, Çayseki Köyü, Delibekir Köyüne ve ve Mislerovacýðý Köyü Ýçme -Suyu Tesisi Mislerovacýðýköyü/Çorum, Evciortakýþla Köyü Içme -Suyu Tesisi Evciortakýþlaköyü/Çorum, Muharrem Güden-Tarýmsal Sulama -Seyfe Köyü/Çorum, Seyfe Köyü Içme Suyu Tesisi -Çorum, Zeki Yar Besi Çiftliði -Kireçocaðý Köyü/Çorum, Vodafone -Çorum Merkez Mislerovacýðý Köyüne programlý olarak elektrik verile-

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Yollar sýra sýra Daðlardan ve taþlardan, ovalardan - tepelerden, yer altýndan, yer üstünden, denizler Tefekkür Dünyamýz den, okyanuslardan ve gökyüzünden Uzun yollar, kýsa yollar. Ýþimiz hep yollarla. Evimizden adýmýmýzý attýðýmýz anda karþýmýza çýkan yollar. Raþit Yücel Adýna nice sözler söylendi. corumhakimiyet. net Kimi sevdiklerine ulaþtý, kimi ise acýlarýna yollar ile... Yollarýn bir suçu yoktu. Bizler ise yolcu olduk. Kimi tozlu yollar, kimi taþlý ve kumlu yollar Yol, sadece bu yollar deðildi. Gönülden gönüle giden nice yollar vardýr. Hayat baþlý baþýna bir yoldur. Asfalt ve tozlu yollara benzemez. Ama bu yollar çok çetindir. Belalýdýr, musibetlidir, engebeleri çoktur. Tarih bu yollarda yazýlýr, nice olaylar bu yollara da dizi haline gelir. Her insanýn bir yolu vardýr. Hayat yolu. Uzun mu uzundur. Onu kimseye anlatmaya gerek yoktur. Yolunu kaybedenler, yolunu unutanlar, adreslerini kaybedenler Yolundan sapanlar. Ýþte yollarýn böyle acý bir serüveni vardýr. Ve mecburi bir istikamete doðru büyük bir hýz ile ilerleriz. Aslýnda yollar farklý farklýdýr ama ulaþýlacak yerler bellidir. Fakat insanýz. ÖÐLE ÝKÝNDÝ Aldanýr ve aldatýlýrýz. Yolumuz yolsuza düþer. Yolumuza kara daðlar çýkarýlýr. Bazen de derin bir okyanus. Dünyada her þeyin çaresini buluruz da bu yollara bir çare bulamayýz. Siz hangi yoldasýnýz? Þu an hangi yolun yolcususunuz? Hiç önemli deðil. 23 Zil-Hicce 1436 Hicri Þemsi:1394 Rûmi:25 Eylül 1431 Hýzýr: EKÝM Cumartesi günleri Yahûdîlere, pazar günleri Nasârâya verildiði gibi, Cumâ günü, Müslümanlara verildi. Bugün, Müslümanlara hayýr, bereket, iyilik vardýr. Hadis-i Þerif AKÞAM YATSI Yanya Kalesi'nin fethi (1431) - Dünya Posta Günü - Uganda'nýn baðýmsýzlýðýna kavuþmasý (1962) Yollar ne kadar uzun ve engelli olsa da gideceðimiz istikamet bellidir. VEFAT EDENLER 1-Hakký ve Hakan BAYATLI' nýn babasý, Arasta Esnafýndan Motorcu; Metin BAYATLI. 2-Kozveren Köyü' nden, Ýsmail ASLAN' ýn amcasý, Ethem ÇÝMEN' in eniþtesi, Celal ÇELÝK' in kayýnbiladeri; Bektaþ ASLAN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. METEOROLOJÝ "Ölüm hak, miras helaldir." Bu söz, doðru. Ancak helal olan miras, bir de tatlýlýkla bölüþülebilse Þahsen ben, miras taksimi ile ilgili pek çok hatýra ve hikaye dinledim; hepsinde az çok kavga veya gönül kýrgýnlýðý vardý. Bir gün bir dükkanda dostlarla sohbet ediyorduk. Birden bire söz, miras taksimine geldi. Arkadaþ, kardeþleri ve eniþteleriyle aralarýnda geçenleri anlattý. Anlattýkça öfkesi daha da arttý. Kardeþlerine babalarýndan kalan tarlalarý, bað ve bahçeyi, köydeki evi bölüþme konusunda bir türlü anlaþamadýklarýný söyledi. Önce kendilerine mirasý Allah'ýn emrine göre mi yoksa kanuna göre mi taksim etmek istediklerini sormuþ. Onlar da kanuna göre taksim edilsin, þeriatýn kestiði parmak acýmaz, demiþler. Kanuna göre ifraz ve taksimi kâbil olanlarýn bölünüp taksimine, diðerlerinin de bir deðerlendirme yapýlýp ona göre bölüþülmesine karar vermiþler. Bu prensip anlaþmasýna göre ortada bir sorun yok gibi görülüyor. Arkadaþ, sorunun bundan sonra baþladýðýný söylüyor. Þu tarla benim olmalý, þu bað benim olmalý, þuralarý kabul etmem gibi herkes kýrmýzý çizgisini çekmeye baþlamýþ. Aylar, hatta yýllar süren görüþmelerden bir sonuç çýkmamýþ. Ýþ, mahkemeye intikal etmek üzereymiþ. Þimdi ana-baba bir öz kardeþler, mal yüzünden, miras kavgasý yüzünden küsmüþler. Araya girenler olmuþ, bir türlü barýþtýramamýþlar. Her görüþmede mirasý nasýl taksim edecekleri konusunda beþ kardeþ, bir türlü anlaþamamýþlar. Orada bulunanlardan her biri, haklýsýn kardeþ, ben de az çile çekmedim diyerek miras taksimi sýrasýndaki anýlarýný anlattýlar. Sadece birinin deðil hepsinin hikayesi, aslýnda baþlý baþýna bir roman olacak boyutta. Mirasa sormuþlar; nereye gidiyorsun diye. O da bir ocaðý söndürdüm öbürüne gidiyorum demiþ. Bu tabir ne kadar doðru bilmem ama tatsýzlýk ve huzursuzluk yönünden ele alýnacak olursa hiç de yabana atýlacak gibi deðil. Saðlýk Bakanlýðýnýn kanser istatistiklerine göre, Türkiye'deki kanser hastalarýnýn üçte ikisini erkekler oluþtururken, Türkiye kanser sýklýðýnda AB ülkeleri ve ABD'nin gerisinde. Türkiye'nin son kanser istatistik sonuçlarýný AA'ya açýklayan Saðlýk Bakanlýðý Kanser Daire Baþkaný Murat Gültekin, hastalýðýn Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde ciddi bir saðlýk sorunu olduðunu belirtti. Gültekin, bu alanda mücadelenin ülkelerin saðlýk stratejileri arasýnda önemli yer tuttuðunu söyledi. NÖBETÇÝ ECZANELER LEBLEBÝCÝOÐLU ECZANESÝ ENVER LEBLEBÝCÝ (TEL: ) GAZÝ CAD. 8.SOK.3/B ESKÝ KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI - ÖZBEYLER LOKANTASI CÝVARI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn SEVDA ECZANESÝ SEVDA BULUT (TEL: ) BAHABEY CAD. 35/A - ÖZDOÐANLAR SÝNEMASI YANI Yýl:26 Sayý: EKÝM 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Miras Kavgasý Gram 3,2905 3,2932 ALIÞ HAFTALIK Ethem ERKOÇ 107,41 Gültekin, yapýlan analizin son beþ yýlýn kanser verileri ile kýyaslanarak elde edildiðini, Saðlýkta Dönüþüm Programý sonrasýnda yüksek teknolojik imkanlarýn sunulduðu kanser tedavisinin yanýnda koruyucu önlemlere ve tarama programlarýna aðýrlýk verildiðini dile getirdi. Gültekin, bu alanda daha kaliteli hizmet sunulabilmesi için güvenli veri tabaný oluþturulduðunu anýmsattý. Hastalarýn üçte ikisini erkekler oluþturuyor Son kanser istatistiklerine göre, Türkiye'de bir yýl içinde yaklaþýk 175 bin kiþiye kanser teþhisi Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM 2,9182 2,9192 SATIÞ 107,47 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. konulduðunu belirten Gültekin, yeni taný konulan vakalarýn üçte ikisinin erkeklerde, üçte birinin kadýnlarda görüldüðünü bildirdi. Gültekin, "Türkiye'de kanser sýklýðýnýn, AB ülkeleri ve ABD gibi geliþmiþlik düzeyi yüksek ülkelere göre daha düþük olduðunun" altýný çizerek, "Kanser hýzýmýzda, geçmiþ yýllarda görülen artýþýn yavaþladýðý, özellikle tütüne baðlý kanserlerde erkeklerde kanser geliþim hýzýnýn düþüþe geçtiði saptandý" dedi. IARC tarafýndan yayýnlanan Globocan verileri ile Türkiye istatistiklerini karþýlaþtýran Gültekin, "AB ülkelerinde bir yýl içinde her yüz bin erkekten 314'üne ve her yüz bin kadýndan Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : CUMA 9 EKÝM Miras kavgasý yüzünden döðüþler, yaralamalar, cinayetler pek çoktur. Anna-babasý hiç miras býrakmayan biri de "Oh be Biz çok rahatýz. Babam bize hiç miras býrakmadý. Bir emekli maaþý vardý. Ölünce o da bitti. Yani bizim kavga edecek bir þeyimiz yoktu. Onun için kardeþlerimle kardeþliðimizde hiç kesinti olmadý" dedi. Çok miras düþen fakat bir türlü bölüþemeyen arkadaþ, keþke bize de bir þey kalmasaydý, dedi. Hem de yürekten Bu sýrada Adnan Þenses'in okuduðu bir türkü aklýma geldi. Türkünün sözlerini mezar taþýndan almýþ. Arhavi'de Musazâde mezarlýðýnda Azmi Hindikadýoðlu, babasýnýn mezar taþýna þu mýsralarý yazmýþ: Mal býraktýn mülk býraktýn üþüþtük Kavga ile niza ile bölüþtük Üç karýþ toprak için döðüþtük Sen mezarýnda huzur ile yat baba Çocuklarým etsin diye rahat Satmadýn da geçindin kýt kanaat Evladýndan sana olsun nasihat O dünyada malýn varsa sat baba Adnan Þenses bu sözleri terennüm ederken hep derin bir düþünceye dalmýþýmdýr. Duyduðum miras hikayeleri gözümün önüne gelmiþtir. Çocuklarýma, hatta torunlarýma yetecek mal býrakacaðým sevdasýnda olanlarýn hýrslarý gözümün önüne gelip onlarýn namýna da hüzünlenmiþimdir. Þunu bir daha hatýrlatmakta fayda var: Ölüm hak, miras helâl. Ama kavga ve küslük haram. Türkiye'de kansere en çok kimler yakalanýyor? Aile, Çocuk ve Teknoloji Sarmalý Çaðýmýzýn en büyük buluþu bilgisayar olsa gerek. Hayatý kolaylaþtýran, gündelik iþlerimizi bizim yerimize yapan bir olgu haline geldi. Toplum olarak, kendimizin kurban gittiði bu ortamda, çocuklarýmýz da bu olguya teslim olmuþ durumda. 21. yy neo-liberal dünya toplumu, tüketici bir toplum olmuþtur. Ýnsaný tüketiyoruz, doðayý tüketiyoruz. Bu tüketim kalýbý içinde sorgulama yapma, bilimde üretken olma gibi faktörleri unuttuk; çünkü çocuklarýmýzýn gözleri önünde yeni bir dünya kuruluyor. Onlara tamamen pasif olduklarý bir sanal dünya sunulmakta ve o çocuklar da bu sanal dünyayý, gerçekmiþçesine yaþamaktalar. Düþünmeleri engelleniyor, üretmeleri engelleniyor, salt büyük kapital güçlerin buyurduðu argümanlarý tüketiyorlar. Onlarýn yaþam alanlarý baþkalarý tarafýndan belirlenmekte. Aile, peki bu pasif konuma nasýl düþüyor. Fark ettirmeden ya da fark ettirerek neler yapýyor da çocuk bunu kapýyor. Orta düzey ortalama her ailede bilgisayar ve ortalama her velinin cebinde internet var. Aile her türlü iþini yerinden kalkmadan cepten yaparken, çocuðumuz nasýl bundan uzak kalabilir. Yani önce aile pasif konuma düþüyor sonra da çocuðumuz bu durumdan kendini alýkoyamýyor. Annenin iþ hayatýna girmesi, çocuk sussun diye önüne koyduðumuz bilgisayar onun geleceðini þekillendiren ana faktör olmaya baþlýyor. Ve önüne attýðýmýz, vicdanýmýzý rahatlatan bu eylem çocuðun geleceðini tüketiyor. Serkan ÝÇBUDAK Demer Koleji Rehber Öðretmeni Topraktan kopuk, çocukluk çaðýndan kopuk, sokaktan kopuk çocuk varoluþ sebebini bilgisayarda arýyor ve sonra bizler onu bu varoluþ sürecinden koparmaya çalýþýyoruz. Çocuklarýmýzla, akan zamanýn bize dayattýðý sebeblerden dolayý ilgilenemiyoruz, teknolojinin kucaðýna itiyoruz ve sonra da bundan þikayetçi oluyoruz. Bununla ilgili bir öðrencinin anekdotu gerçeði ortaya çýkarmaktadýr. ''Babam, bana kýzým elindeki telefonu býrakýp odana geçer misin?'' derken bile elindeki telefonla meþguldü. ''Aile muhabbetlerimizi telefon üzerinden yapýyoruz'' diyen çocuklar: ''Akrabalar arasýnda cep telefonu üzerinden kurduðumuz gruplar üzerinden görüþüyoruz.'' Ayný ortamda ellerimizde tabletler, sadece 2 kelime konuþup kafayý gömdüðümüz bu alem bizimle beraber geleceðimizi de tüketmektedir. Þimdi biz çocuklarýmýza neyi öðretmeye çalýþýyoruz.nasýl rol modeller olabiliyoruz. Kaçýmýz eve gittiðimiz de bilgisayarý veya telefonumuzu açmadan durabiliyoruz. Zamanýmýzla beraber deðerlerimizi de tüketiyoruz. Biz aileler olarak, en az haftada bir gün teknolojiyi saf dýþý býrakýp; bir aile toplantýsý yapmaktýr, konuþmaktýr, paylaþmaktýr, dokunmaktýr, beraber ayný masada kitap okumaktýr. Aile olarak bizler bunu yapabilirsek, çocuklarýmýzý internet denen alemden uzak tutabiliriz. Çocuk, yaþamý, sosyal iliþkiyi, internetten deðil; sosyalleþme aracý olan Aile'den öðrenmeli. 243'üne, ABD'de her yüz bin erkekten 342'sine ve her yüz bin kadýndan 297'sine kanser teþhisi konulurken, bu oran Türkiye'de, her yüz bin erkekten 250'sine ve her yüz bin kadýndan 171'ine kanser tanýsý konulduðu þeklindedir" diye konuþtu. Gültekin, Türkiye'deki kanser hýzýnýn artýþ göstermemesinde, koruyucu uygulamalar, farkýndalýk yaratýlmasý ve erken teþhis tarama programlarýnýn baþarýsýnýn bir gösterge olduðunun altýný çizdi. Gültekin, bu verilerin gelecek yýllara iliþkin kanser sýklýðýnýn azalmasý açýsýndan umut verici olduðu deðerlendirmesinde bulundu. Erkeklerde akciðer, kadýnlarda meme kanseri birinci sýrada 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský Saygý deðer Hakimiyet okurlarý; bugün sizlerle düþünce yapýnýza ýþýk tutacak hayatý-.:: KARÝYER ::. nýzý olumlu yönde deðiþtirecek olumlama sözcüklerini paylaþmak istiyorum. Düþünce yapýmýz o kadar önemlidir ki hayatýmýzý olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Nasýl düþünürseniz öyle yaþarsýnýz. Yaþam Koçu Fuat AYKAÇ POZÝTÝF DÜÞÜNCE - Ben pozitif biriyim. - Ben iyimserim - Kendime inanýyorum. - Her zaman pozitifim. - Her zaman baþarýyý amaçlýyorum. - Önce pozitif yönleri görüyorum. - Baþarýdan hoþlanýyorum. - Hayatýmdan memnunum. - Her yerde fýrsatlarý görüyorum. - Baþarýyý hak ediyorum. - Hayat mükemmel. - Kendi baþarýlarýmý oluþturuyorum. - Pozitif düþünüyorum. - Tüm deneyimler fýrsatlarý getiriyor. - Þükürler olsun, hamd olsun. Saðlýcakla kalýn deðerli okurlarým. KOÇTÜRK MATBAACILIK Pozitif Düþünce Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 9 EKÝM 2015

13 PERÞEMBE 8 EKÝM Belediyespor Geliþim Ligi ne hazýr Ortaköyspor un yeni transferleri Belediye Baþkaný Taner Ýsbir i ziyaretlerinde bir arada Ortaköyspor dan on yeni transfer Ortaköy Þapinuva Belediyespor yeni sezon için kadrosunu 10 tecrübeli ismi kattý. Kýrmýzý Beyazlý takýmýn hedefi bu sezon ligde ilk sýralarda kendine yer bulmak. Tavþanlý da Girginer istifa etti Türkiye Güreþ Federasyonu tarafýndan organize edilen 2015 yýlý Büyük Erkekler Serbest ve Grekoromen Stil 2. Lig Grup müsabakalarý pazar günü baþlayacak. Sungurlu Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürü Halil Yurt, Teyfik Odabaþý Spor Kulübü Güreþ Takýmý Antrenörü Çelebi Bayýr ve Sungurluspor Yöneticisi Þevket Çaylak, müsabakalar hakkýnda bilgi verdiler. Sungurlu Teyfik Odabaþý Spor Kulübü güreþ takýmý, büyük erkekler serbest ve grekoromen stilde 2. Lig grup müsabakalarýnda mücadele edecek. Serbest stil 2. Lig A grubunda mücadele edecek Teyfik Odabaþý Spor, ilk müsabakasýný 11 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Mahmut Atalay Spor Salonunda yapacak. 2 minderde yapýlacak karþýlaþmalarda Teyfik Teknik Direktör Ali Haldun Girginer Odabaþýspor, Zara Belediyespor, Kýrýkkale Gücüspor, Ankara Büyükþehir Belediyespor ve Kahramanmaraþ Güreþ Ýhtisasspor ile mücadele edecek. Grekoromen stil 2. Lig C grubunda mücadele edecek Teyfik Odabaþýspor, ilk müsabakasýný 17 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'da Mahmut Bu sezon 1. Amatör Küme de mücadele edecek olan Ortaköy Þapinuva Belediyespor yeni sezon güçlü kadrosuyla zirveyi hedefliyor. Takýmý Ortaköy ün yetiþtirdiði yetenekli futbolculardan genç antrenör Mustafa Veran a teslim eden kýrmýzý beyazlýlar on tane tecrübeli ismide kadrosuna kattý. Ortaköyspor un yeni transferleri Ýskilip Belediyespor dan kaleci Emrah Arslan. son olarak Ulukavakspor da forma giyen Hakan Çýtak, profesyonel ve amatör bir çok takýmda forma giymiþ Enes Ateþ, geçtiðimiz sezon Osmancýkspor formasýný giymiþ Mustafa Alat, Osmancýkspor dan Yunus Emre Özcan, Çorum Belediyespor U 19 takýmýndan Burak Yýldýrým, ayný takýmdan Murat Baþergün, Ýl Özel Ýdarespor ve Çimentospor formalarý giyen Yunus Emre Ergin, son olarak geçtiðimiz sezon Ulukavakspor da forma giyen Fatih Çanakcý, Hitit Gençlikspor dan Eftal Yanýk ve Çorum Belediyespor dan kaleci Murathan Veran. Geçen yýlki kadrosundan dokuz futbolcusu bulunan Ortaköy Þapinuva Belediyespor un yeni transferleriyle birlikte toplam 14 futbolcu Ortaköy lü olmasý dikkat çekiyor. Çorum Belediyespor un grubunda mücadele eden TKÝ Tavþanlý Linyitspor Teknik Direktörü Ali Haldun Girginer görevinden istifa etti. Darýca Gençlerbirliði ne evinde 1-0 yenilen Tavþanlý Linyitspor'un teknik direktörü Ali Haldun Girginer istifa kararý aldý. 3 Lig 3. Grup'ta mücadele eden Linyitspor þimdiye kadar oynadýðý 8 maçtan 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 maðlubiyet, 19 takýmýn bulunduðu ligde 5 puanla 17. sýrada bulunuyor. Tavþanlý Ada Stadý'nda Darýca Gençlerbirliðispor a 1-0 yenilmesinden sonra taraftarlar tarafýnda istifa sesleri yükseldi. Teknik direktör Girgin de taraftarlarýn tezahüratlarý üzerine istifa kararý alarak görevi býraktý. Atalay Spor Salonunda yapacak. Tek minderde yapýlacak karþýlaþmalarda Teyfik Odabaþýspor, Çarþamba Belediyespor ve Akademispor ile mücadele edecek. 5 hafta sürecek Serbest stil ve 3 hafta sürecek Grekoromen stil müsabakalarý için temsilcimiz Teyfik Odabaþý Spor, kalan müsabakalar için Çorum Belediyespor Bölgesel Geliþim Ligi nde sezon yarýn oynanacak maçlarla baþlýyor. Ýlk kez geçtiðimiz sezon Bölgesel Geliþim Liginde mücadele etmeye baþlayan Çorum Belediyespor bu sezon içinde tüm hazýrlýklarýný tamamladý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli takýmlarýn yeni sezona hazýr olduðunu ancak Federasyon un fikstürde yaptýðý yanlýþtan dolayý sýkýntýlý olduklarýný söyledi. Geçtiðimiz sezonlarda beþ takýmýn iki araçla haftalýk deplasmanlara gidebildiklerini belirten Özdilli Bu sezon yapýlan yeni düzenleme ile 15 günde üç araç ihtiyacýmýz olacak. Hem Celal Bayraklý 2. ligde 4. hakem Çorum Ulusal hakemi Celal Bayraklý ya 2. ligde dördüncü hakemlik görevi. 2. Lig kýrmýzý grupta pazar günü Gümüþhane Yeniþehir Stadý nda Gümüþhanespor ile Keçiörengücü takýmlarý arasýnda saat da baþlayacak maçý Amasya bölgesi hakemi Bilal Köseoðlu yönetecek. Yardýmcý hakemlerde ayný ilden Ahmet Çifci ve Emre Aslan, Maçýn dördüncü hakemliðini ise Celal Bayraklý yapacak. Maçýn gözlemcisi ise Ýsmail Köse Celal Bayraklý Sungurlu lu güreþ severlere davet Türkiye 2. Güreþ Liginde mücadele edecek Sungurlu Tevfik Odabaþýspor, bu hafta sonu serbest gelecek hafta ise grekoromen stilde ilk maçlarýný yapacak. Ýlçe Spor Müdürü Sungurlu lu güreþ severleri pazar günü Mahmut Atalay Spor Salonu na takýmlarýna destek vermeye davet etti. Çorum Belediyespor yarýn baþlayacak Bölgesel Geliþim Liglerine hazýr. Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli fikstür yanlýþý yüzünden araç sýkýntýsý yaþayacaklarýný belirterek buna karþýn gerekli tüm hazýrlýklarý tamamladýklarýný söyledi. Kýrmýzý Siyahlý takým alt yapýsýnda yeni yapýlanmaya gidildi. deplasmana gidecek. Sungurlu Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürü Halil Yurt, 2. Ligde ilçemizi temsil edecek Teyfik Odabaþýspor Kulübü Güreþ Takýmýnýn Mahmut Atalay Spor Salonunda düzenlenecek müsabakalarýný izlemeye ve destek olmaya tüm ilçe halkýný davet etti. Dursun Uðral Dursun Uðral C Klasman da Çorum Basketbolünde tek klasman hakemi Dursun Uðral. Saha hakem sayýsýnda son yýllarda büyük sýkýntý yaþayan Çorum basketbol hakemleri arasýndan genç isim Dursun Uðral yeni sezonda C Klasman hakemi olarak görev yapacak. Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu sezonunda klasmanda görev yapacak hakemleri açýkladý. A ve B klasmanda Çorum dan hakem bulunmuyor. Türkiye genelinde 166 ismin bulunduðu C Klasmanda ise ilimizden genç hakem Dursun T.C. ÇORUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2015/23 SATIÞ ekonomik olarak hemde araç sayýsý olarak tüm kulüpler büyük sýkýntý yaþayacaktýr. Çorum Belediyespor olarak buna itirazýmýzý bir hafta süreyle Futbol Federasyonu na yaptýk ancak sonuç alamadýk. Yapacak bir þey kulüp olarak Çorum u en güzel þekilde temsil etmek için gerekli tüm hazýrlýklarýmýzý yaptýk. Ýlimiz amatör kulüplerinden gelecek vadeden isimleri kadromuza kattýk. Hedefimiz Çorum Belediyespor profesyonel takýmýnda forma giyebilecek isimleri geleceðe hazýrlamak dedi. Yeni yapýlanma Çorum Belediyespor da alt yapý antrenörlerinde yeniden yapýlanmaya gidildi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn en alt yapýsý olan U 11-, U 12 ve U 13 kategorilerine mevcut hocalarla birlikte Çorum futbol alt yapýsýna bir çok isim kazandýran Hayrettin Karaca da katýldý. Geliþim Liginde ise U 14 takýmýný Ömer Özer, U 15 takýmýný Selahattin Karaca, U 16 takýmýný Mustafa Doðan, U 17 takýmýný Muttalip Özpamuk ve U 19 takýmýný ise Hüseyin Eðer çalýþacak. Bu hocalardan Mustafa Doðan ve Muttalip Özpamuk un lisanslarý yeterli olmadýðý için Selim Sümer lisansý ile mücadele edecekler. Ayrýca Cemalettin Hoþgör ve Selim Sümer genel koordinatör olarak görev yapmaya devam edecekler. Voleybol hakemleri toplantýya çaðrýldý Çorum Voleybol Hakemleri sezonun ilk toplantýsa çaðrýldý. Voleybol Ýl Temsilcisi Celal Mahmut Uysal Pekcan, voleybol hakemlerini 10 Ekim cumartesi günü toplantýya çaðýrdý. Atatürk Spor Salonu VÝP Salonu nda saat 13 de yapýlacak olan toplantýda deðiþen oyun kurallarýnýn anlatýlacaðýný belirten Mahmut Uysal tüm hakemlerin toplantýya katýlmalarýnýn mecburi olduðunu söyledi. Yeni sezonda ligde görev yapacak hakemlerin görev yapabilecekleri günler konusunda bili vereceklerini belirten Uysal, tüm voleybol hakemlerini toplantýya katýlmasýný istedi. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Merkez Karaaðaç Köyü Köyiçi Mevkiinde bulunan 3 parsel sayýlý 1.024,00 m2 alanýnda avlulu ahþap iki ev ve ahýr niteliðindeki taþýnmaz olup üzerinde önceden mesken olarak kullanýlmýþ, halihazýrda kullanýlmayan tek katlý mesken, faal olmayan ve ekonomik deðeri bulunmayan susuz keson kuyu, ahýr ve kuruluk þeklinde müþtemilat bulunmaktadýr. Mesken tek katlý olup bitiþiðindeki tuvaletle birlikte 95,00 m2 alanýndadýr. Temeli taþ, duvarlarý briket olup yarýyýðma tarzda inþa edilmiþtir. Tavaný ahþap kaplama, tabaný betondur. Ýçi dýþý kýsmen sývalý ve badanalýdýr. Demir korkuluklu pencereleri ahþaptýr. Çatýsý ahþap kiremitle örtülüdür. Altyapýsý mevcut olup soba ile ýsýnma saðlanmaktadýr. Yapý yýpranma yüzdesi %65'dir. Ahýr kýsmý tek katlý 120,00 m2 alanýnda olup yapýnýn karkasý ahþap iskedos, duvarlarý taþ, çatýsý ahþap üzeri kiremitle örtülüdür. Yapý yýpranma yüzdesi %75'dir. Kuruluk kýsmý tek katlý 167,00 m2 alanýndadýr. Meskene güney tarafýndan bitiþiktir. Duvarlarý taþ olup sývasýzdýr. Çatýsý ahþap üzeri kiremit örtülüdür. Zemini topraktýr. Yapý yýpranma yüzdesi %65'dir. Adresi : Karaaðaç Köyü, Köyiçi Merkez-Çorum. Yüzölçümü : 1.024,00 m2 Ýmar Durumu : Ýmar planý dýþýndadýr. Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler :Tapu kaydýndaki gibidir. 1.Satýþ Günü : 20/11/2015 günü 10:00-10:05 arasý 2.Satýþ Günü : 16/12/2015 günü 10:00-10:05 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYE SARAYI MÜZAYEDE SALONU - Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/23 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilanolunur.02/10/2015 (ÝÝK m. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: )

14 14 CUMA 9 EKÝM 2015 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 12 EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1815 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 186 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezta Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3437 ada no, 1 parsel no, Ulukavak Mahallesi 5 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 725 Ada No, 38 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam 2 katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Çorum un Sungurlu ilçesinde öðrenci servis minibüsleri denetlendi. Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Trafik ekipleri tarafýndan okul servis araçlarý denetlendi. Öðlen saatlerinde yapýlan denetimde, ilçe merkezindeki okullara taþýmalý öðrencilerin bulunduðu minibüsler teker teker durdurularak, taþýmalý ilköðretim yönetmeliði ile okul servis araçlarý ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2632 ada no, 309 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Mevlana Spor Tesisleri yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 746 ada, 32 parselde bodrum kat 1 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: EKÝM Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 2016 yýlý 12 ay süre ile yemek (kahvaltý, öðle ve akþam yemeði) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 18 kalem yaþ sebze ve meyve alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 3722 ada, 392 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Okul servis araçlarý denetlendi yönetmeliðine uyup uymadýklarý kontrol edildi. Denetim sonucunda mevzuata uymadýðý belirlenen servis þoförlerine uyarýlarýný yapan trafik ekipleri, kurallara uyduðu tespit edilen þoförlere teþekkür ederken, kurallara uyma ve öðrencilerin güvenli bir þekilde nakilin yapýlmasý konusunda uyarýlarda bulundular.(ýha) Baþkanlýðý Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum il, Ýskilip ilçe, 301 ada no, 79 parsel no, Meydan Arifbey Mahalle, 4. kat 20 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 2579 Ada No, 149 Parsel No, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çrum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Üçtutlar Mahallesi, 251 Ada, 28 Parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi giriþ kat Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 1 adet Komatsu Terasa marka FB25EX-1 - model seri numaralý 2006 yapým yýlý kg kapasiteli forklift satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. Kaynar Yediemin Otopark Saat: YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinin TC kimlik numaralý mükellefiyim numaralarý arasýnda bulunan 1 cilt perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür. Baba Adý: Mustafa Doðum Tarihi: 05/04/1980 (Ç.HAK:2745) YÝTÝK Çorum Tapu Dairesinden almýþ olduðum 2365 ada ve 229 parselde bulunan, Ulukavak Mah. Çatalhavuz 12. Sok. Fatih Apt. No: 3/4 teki daireme ait, tapu senedimi kaybettim. Hükümsüzdür. Tevfik AYKAÇ Hüseyin oðlu Dodurga Tutuþ Köyü Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:2741) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Dürdane TAÞDELEN Nuri kýzý 1969 Çorum Karacaköy Doðumlu (Ç.HAK:2744) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Vestel marka JD seri nolu yazar kasamýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Mete AÐBAL Kemal oðlu 1973 Çorum Doðumlu Adres: Ulukavak Mah. Mavral Sok. Mavral Apt. 51/A (Ç.HAK:2743) SATILIK Prefabrik Þantiye Binasý * Þantiye, ofis, bað-köy evi olabilecek durumda * Ýkinci el * 145 m2 * 6 oda, 1 mutfak * 3 lavabo, 3 wc ve duþ * Betopan panelli * Çok temiz * Sökme ve montaj alýcýya aittir * 25 bin TL (Ç.HAK:2451) Mür. Ahmet Süngü Tel: Horuz dan Karaçil e ziyaret AK Parti Milletvekili Adayý Bekir Horuz, Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil'i makamýnda ziyaret etti. Ziyaretten dolayý memnuniyeti dile getiren Baþkan Karaçil, Seçilen milletvekili Çorum halkýnýn vekili olmalýdýr. dedi. Karaçil, ziyarette Ticaret Borsasý'ný da tanýttý. Milletvekili Adayý Bekir Horuz, ilçeye verilen hizmetlerden dolayý Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Ziyarete AK Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, eski T.C. ÇORUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2015/15 SATIÞ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Merkez Karahisar Köyü Baðlar mevkiinde bulunan 3683 parsel sayýlý 1.740,00 m2 bað niteliðindeki taþýnmaz olup üzerinde 50 adet ceviz fidaný dikilerek bahçe haline getirilmiþtir. Etrafý aðaç kazýklar ve tel örgü ile çevrilidir. Ayvalý Köyü ile Karahisar Köyü yolu yakýnýnda olup yola cephesi yoktur. %l-2 eðim vardýr. Her türlü tarým alet ve makinesinin kullanýmýna uygundur. Killi-týnlý toprak yapýsýndadýr. Toprak derinliði 50 cm'den fazladýr. Su kaynaðý ve su kuyusuna rastlanmamýþtýr. Drenaj, erozyon, tuzluluk ve taþ problemi yoktur. Hububat tarýmýna uygundur. Adresi : Karahisar Köyü, Baðlar Mevkii Merkez-Çorum. Yüzölçümü : 1.740,00 m2 Ýmar Durumu : Mücavir alan dýþýndadýr. Kýymeti : 3.621,00 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir. 1.Satýþ Günü : 24/11/2015 günü 10:45-10:50 arasý 2.Satýþ Günü : 21/12/2015 günü 10:45-10:50 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYE SARAYI MÜZAYEDE SALONU - 2 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri :Çorum Merkez Karahisar Köyü Gündüz Yurdu mevkiinde bulunan 1438 parsel sayýlý 2.000,00 m2 tarla niteliðindeki taþýnmaz olup hububat tarýmýna uygundur. %l-2 eðim vardýr. Her türlü tarým alet ve makinesinin kullanýmýna uygundur. Killi-týnlý toprak yapýsýndadýr. Toprak derinliði 50 cm'den fazladýr. Su kaynaðý ve su kuyusuna rastlanmamýþtýr. Drenaj, erozyon, tuzluluk ve taþ problemi yoktur. Kýraç tarým arazisidir. Adresi : Karahisar Köyü, Gündüz Yurdu Mevkii Merkez-Çorum. Yüzölçümü : 2.000,00 m2 Ýmar Durumu : Mücavir alan dýþýndadýr. Kýymeti : 2.700,00 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir. 1.Satýþ Günü : 24/11/2015 günü 11:15-11:20 arasý 2.Satýþ Günü : 21/12/2015 günü 11:15-1 1:20 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYE SARAYI MÜZAYEDE SALONU- Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/15 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.01/10/2015 (ÝÝKm.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de Belediye Baþkaný Ahmet Karacif ve AK Parti Ýlçe Yönetimi katýldý. (Basýn: )

15 AHLATCI OTOMOTÝV bünyesinde bulunan "VOLKSWAGEN - SKODA - SEAT" markalarý altýnda çalýþtýrýlmak üzere aþaðýdaki niteliklere sahip takým arkadaþlarý aramaktayýz. (Ç.HAK:2729) ELEMAN ARANIYOR Apartman temizlik görevlisi bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Grubu Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. 1/3 Tel: (Ç.HAK:2504) 2. EL ARAÇ SATIÞ DANIÞMANI Genel Nitelikler * Tercihen MYO veya Üniversite mezunu, * Otomotiv sektöründe benzer pozisyonda en az 2 yýl görev yapmýþ, * Araç alým satým süreçlerinde deneyimli, * Oto ekspertiz tecrübesi olan, * Güçlü pazarlýk ve iletiþim becerilerine sahip, * MS Office programlarýna hakim, * B sýnýfý ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen, * Müþteri memnuniyeti odaklý çalýþma prensibini benimsemiþ, * Seyahat engeli olmayan, yoðun ve esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ. YEDEK PARÇA ELEMANI Genel Nitelikler * Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu Otomotiv bölümü mezunu, * Otomotiv sektöründe yedek parça konusunda deneyimli, * MS Office uygulamalarýna hakim, * Takým çalýþmasýna yatkýn, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ MEKANÝK ve ELEKTRÝK TEKNÝSYENÝ Genel Nitelikler * Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu Otomotiv bölümü mezunu, * Alanýnda en az 5 yýllýk mesleki tecrübeye sahip, * Takým çalýþmasýna yatkýn, * B sýnýfý sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen, * Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ. KAPORTA ve BOYA TEKNÝSYENÝ Genel Nitelikler * Ýlköðretim, Lise ve dengi okullardan mezun, * Alanýnda en az 5 yýllýk mesleki tecrübeye sahip, * Takým çalýþmasýna yatkýn, * B sýnýfý sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen, * Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ. Müracaatlarýn 1(bir) adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur. BAY ELEMAN ARANIYOR Toptan sektöründe çalýþtýrýlmak üzere BAY eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:2730) gerekmektedir. Mür. Tel: Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) Bütün iþçilik bizden. Tonu 40 TL dir. BAYAN ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere BAYAN satýþ elemaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:2738) Seçkin AVM * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: Ankara Yolu 7. Km No:203 Çorum Tel: Faks: (364) ÝÞ ÝLANI Kurumumuzda görevlendirilmek üzere rehberlik sertifikasý olan öðretmen ve halkla iliþkiler personeli alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2428) (Ç.HAK:2330) (Ç.HAK:2740) (Ç.HAK:2693) Sýnav Lisesi Alis Düðün Salonu Karþýsý ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: Akkent TOKÝ de Acil 3+1 Satýlýk Daire Full yapýlý doðu-batý-güney cephe 120 m2 daire sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:2731) TEZGAHTAR ALINACAKTIR CERÝTLER HALI PAZARLAMA PERDE SATIÞINDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE DENEYÝMLÝ-KENDÝNE GÜVENEN TEZGAHTAR ALINACAKTIR ÝRT TEL: EMRE CERÝT ADRES: ULUKAVAK MAH. ÇÝFTLÝK CAD. NO:38/A (ÇÝFTLÝK MEZARLIÐI ALTI) ÇORUM Not: Araçla takas olur. Mür. Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ * Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere pompa ve market bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Adaylar için askerliðini yapmýþ, evli ve sorumluluk sahibi olmalarý gerekmektedir. Adaylar 30 yaþ altý ve an az lise mezunu olmasý gerekmektedir. Müracaatlarýn 1 adet fotoðraf ve cv ile yapýlmasý gerekmektedir. * Görüþmeler saat 17:00 ile 19:00 arasý yapýlacaktýr. CEMÝL KOL PETROL Adres: Ýnkilap Cad. No: 26 (Sobacýlar arastasý) Koloðlu Ýnþ. Malz. Tel: (Ç.HAK:2387) (Ç.HAK:2723) Kalvaltýda Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi * 1.5 metrelik 5x10 * 2,50 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü CUMA 9 EKÝM Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI ALO PAKET : ZENGÝN IZGARA ÇEÞÝTLERÝ ve EV YEMEKLERÝ KIYMASIZ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) Multinet, Sedcard, Ticket geçerlidir. Online sipariþ: EKMEKÇÝOÐULLARI METAL ve KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ. Üretim Elemaný Metal ve Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmamýzda istihdam edilmek üzere aþaðýdaki niteliklere sahip "Üretim Elemaný'' alýnacaktýr. Genel Nitelikler: * Ortaokul, tercihen lise mezunu, * Vardiyalý çalýþma düzeninde çalýþabilecek, * Takým çalýþmasýna uyumlu, sorumluluk sahibi, disiplinli, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ olan, * Bay çalýþma arkadaþý alýnacaktýr. Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres : Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:20 - ÇORUM (Ç.HAK:2736) Tel : (364) Faks : (364) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Bakým Personeli alýnacaktýr (Ç.HAK:2325) (Ç.HAK:2722) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM Kepçe Operatörü Elemaný Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Boyraz Yem fabrikamýzda Kepçe Operatörü olarak görevlendirilmek üzere, daha önce benzer veya ayný iþlerde çalýþmýþ, CAT marka kepçeyi kullanabilen, operatör belgesine sahip vasýflý eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen fabrikamýz insan kaynaklarý bölümüne yapýlmasý gerekmektedir. Paketleme, Yýkým, Yükleme Elemaný Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Boyraz Yem fabrikamýzda üretim departmanýnda ve yem sevkiyatýnda yükleme bölümünde görevlendirilmek üzere, Üretimde çuval dikiþ bölümünde, sevkiyatta ise yükleme ve yýkým bölümlerinde görevlendirilmek üzere daha önce benzer veya ayný iþlerde çalýþmýþ, yem fabrikasý deneyimi olan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen fabrikamýz insan kaynaklarý bölümüne yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Boyraz Group Boyraz Yem Gýda San.Ve Tic.Ltd.Þti. (Ç.HAK:2728) Organize sanayi Bölgesi 11 Cad. No:27 Çorum Tel: ELEMANLAR Turþu Fabrikamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere 35 yaþýný aþmamýþ BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Müracaat Tel: YAKAMOZ TURÞULARI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum ÝLAN A.D.L ÇELÝKLER KÖMÜR ÝÞLETMESÝ BÜNYESÝNDE DODURGA ÝLÇESÝNDE DEKAPAJ ÝÞÝNDE ÇALIÞACAK DAMPERLÝ KAMYON ÞOFÖRLERÝ ALINACAKTIR. AYRICA A.D.L ÇELÝKLER KÖMÜR ÝÞLETMESÝ BÜNYESÝNDE DODURGA ÝLÇESÝNDE KÖMÜR YIKAMA ( LAVVAR ) ve KÖMÜR TORBALAMA TESÝSLERÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE VASIFLI - VASISIFSIZ PERSONEL ALINACAKTIR. NOT: MÜRACATLAR A.D.L YE ÞAHSEN OLACAKTIR (Ç.HAK:2742)

16 Biz oynadýk, biz kaybettik Batman deplasmanýnda çok kötü bir zeminde oynadýklarýný belirten Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan, maçýn büyük bölümünde üstün oynadýklarýný ancak gol yollarýnda baþarýlý olamayýnca sahadan maðlup ayrýldýklarýný söyledi. Saþhan, iyi futbol oynamalarýna karþýn maðlup olduklarýný üzgün olduklarýný hafta sonu Bergama maçýný kazanarak bu kaybý telafi etmek istediklerini belirtti. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan, Batman deplasmanýnda oynayan takýmýn kendileri olduðunu ancak maðlup olanýnda kendileri olduðunu belirterek son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca farklý kazanabileceðimiz maçtan puansýz ayrýldýk üzüntülüyüz dedi. Çine maçýnda alýnan farklý galibiyetin verdiði moralle Batman a kazanmak için gittiklerini belirten Teknik Direktör Fahrettin Sayhan, hiç beklemedikleri kadar kötü bir zeminde oynamak zorunda kaldýklarýný belirterek Kötü zemine raðmen maçýn genelinde kontrolü elimizde bulundurduk ve pozisyonlar ürettik. Her iki yarýda da çok net pozisyonlar bulmamýza karþýn final paslarý ve son vuruþlarda baþarýlý olamadýk. Erken bulacaðýmýz Bergama maçýnýn hakemi Giresun dan Halil Sayýn Çorum Belediyespor un pazar günü sahasýnda oynayacaðý Bergama Belediyespor maçýný Giresun bölgesi tecrübeli hakemlerinden Halil Sayýn yönetecek. Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre Çorum Belediyespor, Bergama Belediyespor maçýný yönetecek Halil Sayýn ilk kez Çorum a orta hakem olarak gelecek. Bundan önce Çorumspor un 2011 yýlýnda Turgutluspor deplasmanýnda 1-0 kazandýðý maçta düdük çalan Halil Sayýn kýrmýzý siyahlý takýmýn 2001 yýlýnda evinde Kýzýncahamam Belediyespor u 2-1 yendiði maçta ise yardýmcý hakem olarak görev yapmýþ. Pazar günü oynanacak maçlarda Halil Sayýn ýn yardýmcýlýklarýný Giresun dan Sedat Yavanoðlu ve Gümüþhane den Kemal Þafak yapacak. Maçýn dördüncü hakemi Giresun dan Voltan Cindemir. Gözlemcisi ise Burhan Malkoç, Ýsmet Kamak, Karabükspor da göreve baþladý Ýsmet Kamak Karabükspor da Elvir Baliç in yardýmcýsý oldu. Sungurlu lu futbol adamý Ýsmet Kamak bir golle maçý çok farklý kazanabilirdik. Gol için yüklendiðimiz anlarda kalemizde hiç olmayan bir pozisyonda golü gördük. Sonraki bölümde beraberlik için yüklendik ancak uzatma dakikalarýnda yediðimiz golle maçý kaybettik. Belkide sezonun en iyi futbolunu oynadýðýmýz bir maçta maðlup olmanýn üzüntüsünü yaþýyoruz. Mazeret deðil ancak maçta net bir penaltýmýz verilmedi birde çizgiyi geçtiðini düþündüðümüz bir pozisyona maçýn hakemi devam dedi. Sahada kazanmak adýna her þeyi yaptýðýmýz bir maçý kaybettik bu yüzden tabiki üzgünüz. Biz oynadýk ve biz yenildik. Futbolun içinde bunlar var. Bizim final paslarýnda ve son vuruþlarda daha dikkatli olmamýz Gökhan düz koþuya baþladý Ýkinci haftada sakatlanan Gökhan beþ hafta sonra düz koþuya baþladý. Gökhan ýn 13. haftada Erzincan maçýnda forma giymesi bekleniyor. Ligin ikinci haftasýnda Manavgat deplasmanýnda sakatlanan Gökhan altý hafta sonra dün düz koþuya baþladý. Manavgatspor deplasmanýnda dizinden sakatlanan Gökhan yan ve çapraz baðlarýndaki zorlanma nedeniyle yaklaþýk beþ hafta dinlendi. Bir haftadýr lojmanda aðýrlýk çalýþmasý yapan Gökhan dün takýmla antrenmana çýktý ancak düz koþu yaptý. Gökhan ýn 2-3 hafta daha güçlendirme antrenmanlarý yapacaðý ve 13. haftada Erzincanspor ile deplasmanda oynayacak maçta forma giyebileceði belirtildi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn diðer sakat futbolcusu Buðra Erdoðan da takýmdan ayrý özel bir konuþma yaparak günü tamamladý. Bu futbolcununda güçlendirme hareketleri ile tedavisini sürdürdüðü öðrenildi. Muhammet Fatih belirsizliði Çorum Belediyespor da Muhammet Fatih belirsizliði. Geçtiðimiz sezon ortasýnda kýrmýzý siyahlý takýma transfer olan Muhammet Fatih bu sezon Teknik Direktör Fahrettin Sayhan tarafýndan fazla forma þansý bulamadý. Son haftalarda kadroyada giremeyen M. Fatih dün lojmanda olmasýna karþýn antrenmana çýkmadý. Muhammet Fatih in devre arasýnda takýmdan ayrýlmak istediði bu konudaki son kararý Yönetimin vereceði öðrenildi. Ýsmet Kamak Karabükspor da Hüseyin Kalpar ýn istifasýnýn ardýndan boþan Karabükspor Teknik Direktörlüðü için kulüp baþkaný Ferruh Tankut un ýsrarlarý üzerine Elvir Baliç in yardýmcýsý olarak görevi kabul etti Sungurlu doðumlu Ýsmet Kamak, Hacettepe Üniversitesi Spor Akademisi ni bitirdikten sonra ilk olarak 2000 yýlýnda Gençlerbirliði alt yapýsýnda antrenör olarak göreve baþladý ardýndan Ýstanbulspor, Malatyaspor, Diyarbakýrspor ve Karabükspor da 2006 yýlýna kadar görev yapan Ýsmet Kamak 2008 yýlýndan itibaren Futbol Federasyonu (TUTOR) Antrenör eðitimi uzmaný olarak 2014 yýlýna kadar görev yaptý. Geçtiðimiz sezon sonunda Hami Mandýralý ile birlikte Antalyaspor da göreve baþlayan Ýsmet Kamak bu hafta baþýndan itibaren Elvir Baliç ile birlikte Karabükspor da göreve baþladý. gerekiyor. Takým olarak gösterilen performanstan memnunun ancak sonuç olarak tabiki çok üzgünüz. Bu maçý bugün itibariyle unutmak zorundayýz. Çünki hafta sonu grupta þampiyonluk mücadelesi veren Bergamaspor ile zorlu bir maça çýkacaðýz. Amacýmýz bu maçý kazanarak Batman da kaybettiðimiz üç puaný telafi etmek dedi. Bergama mesaisi baþladý Batman deplasmanýndan puansýz dönen Çorum Belediyespor pazar günü evinde oynayacaðý Bergama maçýnýn hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. Batman Petrolspor deplasmanýndan 2-0 lýk maðlubiyetle dönerek moralleri bozan Çorum Belediyespor pazar günü sahasýnda oynayacaðý zorlu Bergama Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. Çarþamba günü Batman deplasmanýnda futbol adýna güzel iþler yapmasýna karþýn gol yollarýnda baþarýlý olamayýnca rakibine 2-0 maðlup olan kýrmýzý siyahlý takým dün akþam Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmanla Batman maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda dünki çalýþmaya Muhammet Fatih dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Eþref Korkmazoðlu ise dizindeki aðrý nedeniyle takýmdan ayrý olarak düz koþu ile antrenmaný tamamladý. Toplu olarak yapýlan ýsýnma koþusunun ardýndan Batman Petrolspor maçýnda forma giyen futbolcular takýmdan ayrý olarak düz koþu yaparak antrenmaný tamamladýlar. Forma giymeyen futbolcular ise kale arkasýnda koordinasyon hareketlerinin ardýndan dar alanda pas ve yarý sahada çift kale maç yaparak çalýþmayý tamamladýlar. Çorum Belediyespor, Bergama maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile sürdürecek. Hedefsiz takým olmaz 15 yýllýk futbol hayatýnýn ardýndan memkeletinin takýmý Ortaköyy Þapinuva Belediyespor da ilk antrenörlük hayatýna baþlayan Mustafa Veran, kendisini bu göreve layýk gören Belediye Baþkaný Taner Ýsbir e teþekkür etti. Veran hedeflerinin fair play ruhu kazanan sporcular yetiþtirmek olduðunu söyledi. Uzun yýllar amatör ve profesyonel futbol oynadýktan sonra Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu nu kazanan Mustafa Veran yeni sezon için memleketinin takýmý Ortaköyspor da ilk antrenörlük heyecanýný yaþayacak. Yeni sezon hazýrlýklarýna baþlayan Ortaköyspor da menejer oyuncu olarak görev yapacak olan Mustafa Veran ihtiyaç olmasý halinde sahaya çýkarak futbol oynamayýda planlýyor. Mustafa Veran ilk antrenörlük deneyimini memleketinin takýmýnda yaþamaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Veran, kendisineböyle bir imkaný sunan iþ sahasýnda olduðu gibi spor da da Ortaköy e ilkleri yaþatan Belediye Baþkaný Taner Ýþbir e teþekkür etti. Veran, sporun sadece uygulamaya dayalý bir oyun olmadýðýný eðitim hayatýnda çok daha iyi anladýðýný belirterek Teorik olduðu kadar bir antrenörün antrenman bilgisi, spor fizyolojisi, insan anatomisi, sporcu psikolojisi, yetenek seçimi, iletiþim, analiz, bilgisayar programlarý ve yabancý dil bilmesi gerektiðini anladým. Bunlarý bilen antrenörlerin dünyanýn en iyi takýmlarýnda neden görev aldýklarýný neden milyon dolarlar aldýklarýný anladým. 15 yýldýr profesyonel, bölgesel amatör ve amatör liglerde farklý takýmlarda farklý kültüre sahip oyuncular ve antrenörlerle çalýþtým. Bu süreçte tüm antrenörlerin iyi yönlerini analiz ettim ve kendime uyarladým. Kendimce en iyi antrenör modelini ortaya çýkarmak için çalýþmalarým devam edecek. Hedefsiz takým olmaz. Genç ve tecrübeli isimlerden kurulu bir kadro kurdum. Benim hedefim öncelikle kiþilikli ve iyi sporcular yetiþtirmek. En iyinin hedefi varsa en kötününde hedefi olacaktýr. Þampiyonluk hedefi olan gibi üst sýralarda yer almakta bir hedeftir. Önceliðimiz fair play ruhunun, futbolun sporun ve sporcunun kazanmasý gereken en önemli puan olduðu görüþündeyim ve bunu her zaman savunacaðým dedi. CUMA 9 EKÝM 2015 Mustafa Veran

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1 OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR e-dergi Sayfa 1 1. SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI 2. NDAN Rifat HİSARCIKLIOĞLU NA ZİYARET 3. AKREDİTE BORSA OLDU 4. YÖNETİMİNDEN ANKARA ZİYARETLERİ 5. YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý.

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý. Çorum basýný yerel standartlarýn üzerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý KYK eski Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Recep Kaymakcan Þevket Erzen'i ziyaret etti.

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Çorum Þube Baþkaný. fuarla ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý ifade etti; Türkiye ekonomisinin son yýllarda

Çorum Þube Baþkaný. fuarla ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý ifade etti; Türkiye ekonomisinin son yýllarda ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 21 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ TÜMSÝAD dan dev fuar Abdurrahman Kýlýç TÜMSÝAD Çorum þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Çorumlu sanayici ve iþ adamlarýný

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Aralık 2014 AÖF Sınavları İlçemizde İlk Defa Yapıldı. Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için tüm alt yapı hizmetleri;

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 4 Yılda 40 Kat Öğrenci Kuruluşundan bu yana geçen dört senede öğrenci sayısını kırka katlayan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkiye nin ilk on üniversitesi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

Çorum, küresel bir marka olmalý

Çorum, küresel bir marka olmalý TGK Yönetim Kurulu Niðde de toplandý Mustafa Yolyapar Ekim de anýlacak Yerel medya, kentlerin geliþiminde temel aktör * HABERÝ 0 DA TKDK hibe desteðine devam ediyor TKDK proje sahibi firma ile sözleþme

Detaylı

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi Kadir Gecesi Geceniz Mübarek Olsun 13 Temmuz 2015 Ramazan Bayramının, Tüm İslam Alemine Huzur ve Barış Getirmesini Temenni Ederiz. Hayırlı Bayramlar. 17-19 Temmuz 2015 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN (Ç.HAK:2879) 2016 da 41 yatýrým 2016 yýlýnda baþlayacak yatýrýmlarla ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 400 milyon TL olarak açýkladýðý bütçe ile 2016 yýlýnda baþlatacaklarý yatýrýmlarýn

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı