STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

2 STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2 santrallarýnýn özelliklerini öðreterek santralýnýzý daha verimli kullanmanýz ve dolayýsýyla haberleþmenizi en iyi bir þekilde yapmanýz için hazýrlanmýþtýr. STAR2 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALINIZ ÜRETÝM HATALARINA KARÞI 2 SENE SÜRE ÝLE GARANTÝLÝDÝR. LÜTFEN GARANTÝ KARTINIZI GÖNDERMEYÝ UNUTMAYIN. MULTÝTEK bu dökümanda belirtilen santral özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. DOC.STAR Multitek Elektronik San. ve Tic. A.Þ. Merkez: Kemerdere Köroðlu Sk. No.25 Dudullu Ümraniye/ÝSTANBUL Tel: (0216) (PBX) Fax: (0216) Ýst Blg. Müd: Meþrutiyet Cad. Merkez Apt. No. 198/1 Þiþhane/ÝSTANBUL Tel: (0212) (PBX) Fax: (0212) Ank. Blg. Müd: Sanayi Cad. Ortak Han No:31 Kat:4 Ulus/ANKARA Tel: (0312) (PBX) Fax: (0312) Ýzm. Blg. Müd: 1362 Sok. No. 55 D. 14 Yemiþçi Ýþ Haný Çankaya/ÝZMÝR Tel: (0232) (PBX) Fax: (0232) Adn. Blg. Müd: Tepebað M. Cemal Gürsel C. Doðrular Ýþ Haný N.31 K.4 Adana Tel: (0322) (PBX) Fax: (0322)

3 ÝÇÝNDEKÝLER STAR 2 SANTRAL KUTUSU ÝÇÝNDEKÝLER...6 STAR 2 SANTRALI MONTAJ BÝLGÝLERÝ...7 Santralýn Monte Edileceði Yerin Seçimi...7 Santralýn Topraklanmasý...7 SANTRALIN MONTAJI...8 Santralýn Tutturulmasý Santral Kablolarýnýn Montajý Santrala Operatör Konsolunun Baðlanmasý Tesisatýn Aktarýlmasý STAR 2 SANTRALI KABLO BAÐLANTISI SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ Santralýn Kapasitesi...11 Santrala Baðlanan Telefon / Terminaller...11 Santralýn Programlanmasý...11 Santralýn Güç Kaynaðý...11 Santrala Akü Baðlantýsý...11 Santrala Akü Modülü Baðlantýsý...11 Santrala Yazýcý Baðlanmasý - Çaðrý Kayýt Sistemi...12 Santral Hafýzasýnýn Korunmasý...13 Enerji Kesilmelerinde Harici Hatlarýn Baðlantýsý...13 Bekletmede Müzik / Radyo-Teyp Baðlantýsý...13 Özel Röle Baðlantýsý...13 Arayan Numarayý Gösteren Telefonlarýn Takýlmasý...13 Santral Numaralama Planý...13 Genel Gece Servisi...14 STAR 2 Santrallarýnda Çatalaltý (flash) Ýþlemi...14 MF Telefonlarda * ve # Tuþlarý...14 STAR 2 Santrallarýnda Tonlar...15 Zil Sesleri...15 KULLANICILAR ÝLE ÝLGÝLÝ SANTRAL ÖZELLÝKLERÝ Dahili Aboneler Arasýnda Görüþme...19 Harici Abonelerle Görüþme (Grup Kodunu Çevirerek)...19 Harici Abonelerle Görüþme (Harici Hat Kodunu Çevirerek)...19 Tekrar Aramak Ýçin (Harici Hat) Son Numara Tekrarý...20 Çaðrý Yönlendirme (Beni Takip et) (Yoksam Beni Takip Et)...20 Çaðrý Yönlendirme Ýptali (Yoksam Beni Takip Et Ýptali)...20 Konferans Yapmak...20 Harici Çaðrýlarý Cevaplama...21 Bilgi Almak Ýçin Çaðrýyý Aktarma...21 Çaðrýyý Aktarma (Dahili veya Harici)...22 Harici Hatlarýn ta Park Edilmesi...22 ta Park Edilmiþ Hattý Geri Almak...23 Telefonla Görüþürken Gelen Ýkinci Bir Harici Çaðrýyý Cevaplama Harici Hattý Meþgul Abone Üstüne Park Etmek...23 Çaðrý Toplama...23 Özel Hafýzadan Arama (Hýzlý Arama)...23 Ortak Hafýzadan Arama...24 Özel Hafýzaya Numara Giriþi...24 Araya Girme...24 Meþgul Aboneyi Kulaðýndan Uyarmak...25 Otomatik Arama...25 Meþgulde Sýraya Girmek (Harici veya Dahili Hatlar Ýçin)...26 Seri Arama-Arka Arkaya Harici Hattýn Transferi...26 Ýkaz/Uyandýrma Servisi...26 Telefonunuzu Kilitleme (Þifre Girme)...27 Rahatsýz Edilmeme...27 Telefondan Kapý Otomatiðini Açma...27 Ýki Dýþ Hattý Birbirine Baðlama...28 Hot Line Abone (Doðrudan Bir Telefona Baðlanan Abone)...28 Konsol Telefonlara Sabit Mesaj Gönderme Özelliði Elektronik Posta...28 Yetki Taþýma...29 YALNIZ OPERATÖRÜN HÝZMETE SUNACAÐI SERVÝSLER Ortak Hafýzaya Numara Giriþi...33 Sistemi Genel Gece Servisine Alma...33 Telefonunuz Meþgulken Çaðrýnýn Baþka Bir Numaraya Gitmesi (pbx Özelliði)...33 Þef Sekreter Özelliði...34 Özel Harici Hat Tahsisi...34 Çevir Sesi Olmayan Abone...34 Konuþma Sürelerini Kýsýtlama...35 Sadece Gelen Çaðrýlara Açýk Dýþ Hat...35 Harici Beni Takip Et Özelliði...35 Abone Yetkilerinin Verilmesi...35 Araya Girme Yetkisinin Verilmesi...36 Harici Hatlarý Servis Dýþý Býrakma...36 Abonelere Harici Hatlara Ulaþým Yetkisi Verme...36 Harici Hattan Gelen Aramalarý Bir Aboneye Yönlendirme...36 Beni Takipet Abonelerinin Ýptali...36 Santrala Zaman ve Tarih Bilgisinin Girilmesi...36 Harici Hatlarý DP veya DTMF Yapma...37 Birim Kontör Ücretini Girme...37 Çatalaltý Süresini Programlama...37 Þifrelerin Ýptali...37 Çaðrý Kayýt Bilgilerini Alma...37 Bir Üst Santralý Bekletmeye Alma...38 *, # Tuþlarýný Kullanabilir Telefonlarýn Programlanmasý...38 Bekletmede Entegre Müziðin Programlanmasý...38 Harici Aranan Numaralarýn Kýsýtlanmasý...38

4 Doðrudan Dahili Numarayý Arama (DISA)...39 Harici Hat Eriþim Kodunun 0 veya 9 Olarak Seçilmesi...39 Diyafon Abonesinin Devreye Verilmesi...39 Dahili ve Harici Zil Çalma Þeklinin Deðiþtirilmesi...39 * ve # Tuþlarýnýn Ýþlevinin Deðiþtirilmesi...39 Görüntülü Telefon ve Kameralý Diyafonun Programlanmasý...40 Müzik Dinlemeli Abone...40 LCR (En Ucuz Yönden Arama Programý)...41 Baþlangýç Yön Tablosu...41 LCR Programlarý...41 Yeni Yön Tablosunun Oluþturulmasý...43 LCR Tablosunun Printere Dökülmesi...43 LCR Uzak Mesafe Eriþim Hizmetleri Uygulamasý...44 Eriþim ve PIN Kodunun Girilmesi...44 Eriþim ve PIN Kodunun Aktif Hale Getirilmesi...46 Örnek Bir UMTH Uygulamasý...46 Aranan Numaranýn Sonuna # Ýlave Edilmesi...47 STAR 2 SANTRALI ÇEVRE BÝRÝMLERÝ...47 VM26 Sesli Yanýt Sistemi (Robot Operatör)...47 Santrala Diafon ve Görüntülü Telefon Baðlanmasý...50 MPR648 Mini Yazýcý...51 ET2000 Bilgisayar Raporlama Programý...52 CID01 Arayan Numarayý Gösterme Modülü...52 KTS-300 Çok Fonksiyonlu Telefon Seti...54 PROGRAMLAMA KODLARI...65 Santralýn Programlanmasý...65 Programýn Kilitlenmesi...65 ÖZEL PROGRAMLAMA KODLARI

5 STAR 2 SANTRAL MONTAJ BÝLGÝLERÝ VE SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ STAR 2 Santral Kutusu Ýçindekiler Santralýnýz taþýma sýrasýnda zarar görmemesi için bir köpük içine yerleþtirilmiþ ve bu köpükte bir ambalaj kutusu ile sarýlmýþtýr. Kutuyu açtýðýnýzda santralýnýzla beraber aþaðýdaki parçalar çýkacaktýr. Eksiklik görürseniz cihazýnýzý lütfen aldýðýnýz yere iade ediniz. 1. STAR 2 santral kabineti (varsa aksesuarlarýyla beraber) 2. Montaj þablonu 3. 3 er adet dübel ve vida 4. Montaj ve kullaným kýlavuzu kitabý 5. Kýsa kullanma kýlavuzu kartý (2 adet) 6. Garanti belgesi STAR 2 santral kutusu STAR 2 santral kabineti 6

6 STAR 2 Santralý Montaj Bilgileri STAR 2 santralýnýn monte edilmesinden önce aþaðýdaki hususlara önem verilmesi gerekmektedir. Bu hususlara dikkat etmek santralýnýzýn performansýný arttýracak, kesintisiz iletiþim saðlayacaktýr. Santralýn Monte Edileceði Yerin Seçimi Santralýn monte edileceði yer, aþaðýdaki özelliklere sahip olmalýdýr. * Nem, su sýzýntýsý, toz, duman bulunmayan temiz yerlere monte edilmelidir. * Jeneratör, kesintisiz güç kaynaðý, yüksek gerilim hattý gibi manyetik alan yaratan cihaz ve ortamdan mümün olduðu kadar uzaða yerleþtirilmelidir. * Santral radyatör üstü, doðrudan güneþ ýþýðý alan ve santrallarýn gereksiz ýsýnmasýna sebep olabilecek yerlere monte edilmemelidir. * Santralýn bakýmýnýn kolaylýkla yapýlabilmesi için tercihen çevresi açýk olmalý ve yerden 1.5 metre kadar yükseðe monte edilmelidir. * Bulunan ortamýn aydýnlýk olmasý bakým personelinin iþini kolaylaþtýracaðýndan tercihen karanlýk yerlere monte edilmemelidir. * Tercihen santral, herkesin kolaylýkla ulaþamayacaðý bir alana yerleþtirilmelidir. Santralýn Topraklanmasý STAR 2 santralý çalýþmasý için topraklamaya gerek duymaz. Ancak yüksek gerilim ve yýldýrýma karþý santralýn saðlýklý bir þekilde korunmasý için muhakkak iyi bir þekilde topraklama yapýlmalýdýr. Santral beslemesi topraklý olup, besleme kablosu topraklý bir prize baðlanmaýdýr. Topraklamanýn mümkün olmadýðý durumlarda santral topraklama ucu en azýndan kalýn bir kablo ile su borusuna veya radyatöre baðlanmalýdýr. ÝYÝ BÝR TOPRAKLAMA TANIMI Ýyi bir topraklamanýn yapýldýðýndan emin olmak için toprak hattý ile nötr arasýndaki voltaj farkýnýn 1.5VAC'den fazla olmamasý gerekir. Santralýn topraklanmasý için santral ütünde bir topraklama pabucu temin edilmiþtir. DÝKKAT: Santrala toprak yerine faz baðlarsanýz bu hem çok tehlikelidir ve hem de santral koruma varistörlerini yakar ve Telekom hatlarýna zarar verir. Firmamýz bu nedenle sorumlu tutulamaz. Santralýn Montajý Santralýn tutturulmasý Santralýn monte edileceði yere, verilen kaðýt þablonu kullanarak yerden metre yükseklikte üç adet delik açýn, dübelleri yerleþtirin ve vidalarý sonuna kadar sýkýþtýrýn. Santralý tutturun. Santral kablolarýnýn montajý Santrala 1 m kadar uzakta MDF kutu ve regletlerini yerleþtirin. Santral kapasitesine baðlý olarak MDF kablosunu bu regletlere çakýn veya vidalayýn. Kablonun diðer uçlarýný santral klemenslerine ittirerek takýn. Abone telefonlarýndan gelen kablolarý (tesisat) MDF'e baðlayýn. Santrala operatör konsolunun baðlanmasý KTS300 konsollarý, santrala hazýr olarak verilen 5m uzunluðunda iki taraflý plaglý kablo ile baðlanýr. Santralda konsol jaký sað alt taraftadýr. Tesisatýn Aktarýlmasý Santral arýzasýnýn %70 inin tesisattan kaynaklandýðýný düþünerek, temiz ve uzun ömürlü bir tesisat yapmaya çalýþýn. Özellikle tesisatta 220V kaçaklý bir kablo varsa santrala baðlandýðýnda santrala zarar vereceðini bilin. Telefon kablolarýný santrala baðlamadan teker teker santral topraðýyla kablolar arasýnda voltaj olmadýðýný görün. Bütün tesisatý bu þekilde test ederek montajýnýzý tamamlayýn. Benzer þekilde telekom hatlarýnýzý test edin, Telekom hatlarýnýzda gerilimin VDC olduðunu, kaçak alternatif akým olmadýðýný ölçün. Çevir sesi alarak bir arama yapýn, uygunluðunu gördükten sonra santralýnýzý baðlayýn. Bu iþlemi teker teker bütün harici hatlarýnýza uygulayýn. Santralýn 220 kablosunun baðlanmasý Santralýn 220V kablosunu santral için ayrýlmýþ bir duvar prizine takýn. Bu amaçla uzatma kablosu kullanmanýz tavsiye edilmez.. Varsa akü uçlarýnýn baðlanmasý Santraldan aküye doðru en az 2 mm 2 kesitinde bir çift kabloyla akü +ve - 'sine baðlantýyý hazýrlayýn. Santrala beslemeyi verdikten sonra + ve -'ye çok dikkat ederek bu kablolarý kabinetin üst tarafýnda bulunan akü klemenslerine baðlayýn. NOT: + ve - kablolarý ters baðlanýrsa akü modülü kartý üstündeki 3A'lýk sigorta atar. Bunun deðiþtirilmesi gerekir. Santrala enerji verilmesi Santralýn 220V kablosunu prize taktýðýnýzda santrala enerji gelir. Bu amaçla ayrýca bir buton yoktur. 7 8

7 STAR 2 Santralý Kablo Baðlantýsý Aþaðýda telefon santralýna baðlanacak çevre birimlerinin yerleri ve ana kartýn blok yapýsý verilmektedir. Baðlantý klemenslerinin anlamý ayrýntýlý olarak verilmektedir. 0, Konnektörleri: Dahili abone baðlantý noktalarý T1, T2, T3, T4 Konnektörleri: Harici hat baðlantý noktalarý ÖZR Konnektörü: Özel röle baðlantý noktasý PRA, PRB Konnektörü: Printer veya bilgisayar raporlama program çýkýþ baðlantý noktasý (Pra þase, Prb canlý uç) DTR Konnektörü: Santralýn printerin veya bilgisayarýn açýk veya kapalý olduðunu anladýðý giriþ noktasý TYP Konnektörü: Harici müzik giriþi E Konnektörü: Topraklama noktasý SAT300 Konsol Soketi: SAT300 konsolun baðlantý soketidir. KTS-300 Konsol Soketi: KTS-300 konsollarýn baðlantý soketidir. MULTÝTEK STAR 2 ANAKART PC Konsol Soketi: PC nin konsol olarak kullanýldýðý durumlarda PC ile santral arasýndaki baðlantýyý saðlayan soket 220 V Trafo Besleme soketi: Santralýn besleme trafosunun çýkýþ uçlarýnýn baðlandýðý noktadýr. Akü Modül Soketi: Sisteme akü modülü takýldýðýnda akü modülünün baðlantý soketidir. Ring Köprüsü: Telefon zillerinin çalabilmesi için kýsa devre edilmesi gerekli jumper. Sisteme akü modülü baðlandýðýnda telefon zillerinin çalabilmesi için konumun deðiþtirilmesi gereklidir. Led Paneli Soketi: Santral abonelerinin ve harici hatlarýn meþgul durumlarýný gösteren ledlerin bulunduðu kartýn baðlantý noktasý Robot operatör ve Caller ID kart soketi: Sisteme robot operatör ve arayan numaranýn konsolda görülebilmesi için takýlacak modül soketleridir. 12KHZ Kart Soketi: Sistemde Türk Telekom tarafýndan verilecek 12 KHZ ücretlendirme sinyalinin algýlandýðý kart takma soketidir. Abone ve Harici Hat Kart Soketi: Sisteme dahili abone veya hem dahili hem harici hat ilavesi için takýlan kartýn soketidir. Ýlave kart 4, 8, 12 dahili aboneli veya 2 dýþ 4, 8 dahili aboneli olabilir. Hafýza Pili: Hafýzanýn silinmesini engelleyen 3.6V Nicd pil. Hafýza Pil Köprüsü: Kýsa devre jamper takýldýðýnda hafýzanýn silinmesini engelleyen pilin devrede olmasýný saðlayan köprüdür. Eprom: Santral programýnýn yüklü olduðu entegre Abone 0,1,2,... 8: Santral ana kart üzerindeki abone devrelerinin bulunduðu kýsýmlardýr. HAT1, HAT2, HAT3, HAT4: Santral harici hat devrelerinin bulunduðu kýsým. Alarm Kart Soketi: Sistem villaset veya APT santralý olarak kullanýldýðýnda otomasyon modülünün takýldýðý soketlerdir. 9 10

8 STAR 2 Santralý Sistem Özellikleri Santralýn kapasitesi: Santral standart olarak 4 harici ve 8 dahili aboneden oluþur. Ýstenirse 4, 8 veya 12 dahili abone modülü ilave edilerek 4/12, 4/16, 4/20 kapasiteye veya 2 dýþ, 2 dýþ 4 dahili 2 dýþ, 8 dahili modül ilave ederek 6/8, 6/12, 6/16 kapasiteye kadar büyütülebilir. Santrala baðlanan Telefon/Terminaller: Santrala DTMF veya DP, standart herhangi bir telefon baðlanabildiði gibi faks, modem, data derminali, telesekreter, telsiz telefon, anons sistemi gibi çevre birimlerini de baðlamak mümkündür. Þart olmamakla beraber santrallara özel olarak geliþtirilmiþ MULTÝTEK KTS 300 konsol telefonlarý da baðlanabilir. STAR2 santrallarýnda bütün abonelere KTS 300 konsol seti baðlanabilir. Santralýn programlanmasý: Santral sadece 0 numaralý dahili telefondan veya programlama þifresini bilen kiþilerce uzaktan programlanabilir. Ýstenirse 0 nolu telefondan 7021 XYZT * tuþlayarak (XYZT 1-4 rakkamlý herhangi bir numara) programa girilmesi kilitlenebilir. Þifreyi bilen kiþi tekrar ayný kodlarý tuþlayarak programlamayý açabilir. Santralýn güç kaynaðý: Sistem 50 Hz VAC arasýndaki þebeke gerilimlerinde çalýþýr. Bu sýnýrlar dýþýndaki þebeke gerilimi için bir voltaj regülatörünün kullanýlmasý gerekir. Sistem þebeke giriþinde 0.6 A lik sigortayla korunmuþtur. Azami yükte 25W kadar enerji tüketir. Santrala akü baðlantýsý: 220V lu þebeke geriliminin sýk sýk kesintiye uðradýðý durumlarda santrala 24V luk azami 7 A saatlik bakýmsýz kuru akülerin baðlanmasý tavsiye olunur. Bu aküler santral kullanýmýna baðlý olarak 4-5 saat arasýndaki enerji kesintilerinde santralý beslerler. Þebeke gerilimi geldiðinde aküler santral tarafýndan otomatik olarak þarj edilir. Santrala akü modülü baðlantýsý: - Akü modülü devresi santral kabinetine tutturulur ve bir jakla santral ana kartýnýn sað üst köþesindeki jaka baðlanýr. Santrallarda akü baðlantýsý için iki adet AKÜ baðlantýsý klemensi vardýr. Bu uçlara akünün + ve _ uçlarý baðlanýr. Þarjý bitmiþ büyük kapasiteli aküler sistemin çalýþmasýný etkileyebilir. Bu durumda akü grubunun harici bir kaynakla þarj edilmesi gerekebilir. DÝKKAT: - AKÜLERÝN TERS BAÐLANMASI SANTRALINIZI BOZABÝLÝR. - AKÜ BAÐLI SÝSTEMLERDE 220 V ÞEBEKE GERÝLÝMÝNÝN GECE VE TATÝL GÜNLERÝ KESÝLMESÝ SANTRALIN NORMAL ÇALIÞMASINI ETKÝLER. Santrala yazýcý baðlanmasý-çaðrý kayýt sistemi: Santrala standart RS232C seri arabaðlantý devresi olan herhangi bir yazýcý veya MULTÝTEK MPR648 mini yazýcý baðlanabilir. Bu maksatla gerekli yazýlým ve donaným santral üstünde hazýr olup baðlantýdan baþka herhangi bir iþleme gerek yoktur. Baðlanacak yazýcý aþaðýdaki þekilde ayarlanmalýdýr. XON / XOFF 600 Baud 8 Data bit No parite Yazýcý ve santral iki telle veya üç telle birbirine baðlanýr. Seri yazýcý jakýnýn 7 ve 3 numaralý uçlarý santralda PRa ve PRb yazan yerlere baðlanýr. Seri yazýcý 20 nolu ucu DTR ucuna baðlanýr ve programý tuþlanýr (iptali ). Bu þekilde santral seri printerin baðlý olup olmadýðýný veya çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol eder. Eðer çalýþmýyorsa bunu anlar ve yazýcý çalýþmaya baþladýðýnda o ana kadar yapýlan bütün görüþmeleri printere gönderir. (Ayný iþlem bilgisayar için de geçerlidir) Yazýcý, yapýlan bütün dýþ hat görüþmelerini detaylý olarak yazar. Konuþmayý baþlatan abone numarasý, aranan harici numara, aramanýn tarihi, baþlama zamaný, konuþmanýn süresi, varsa kontör sayýsý ve konuþmanýn parasal tutarý ve hangi harici hattan konuþulduðu yazýlýr. ÖRNEK: Sýra Arayan Hat Aranan No Tarih Baþlama Süre Puls Ücret #0026 0T2 H / : Sistem harici hatlarý 12KHz ücretlendirme dedektörleriyle donatýlmýþtýr. PTT den 12KHz ücretlendirme sinyali gönderildiðinde herbir harici konuþmanýn kontör sayýsý yazýcýya dökülür. Kontör ücreti girilmiþse konuþmanýn parasal deðeri yazýlýr. 12KHz sinyalinin gelmediði durumlarda 20 saniyeden kýsa harici aramalar kaydedilmez, ancak daha uzun aramalar konuþulsun konuþulmasýn yazýcýya dökülür. Ayný özellikler Multitek MPR mini yazýcý için de geçerlidir. Ancak bu yazýcý DTR ucunu kullanmaz. SIRA ARAYAN HAT #0004 H1 ARANAN NO TARÝH BAÞLAMA SÜRE 01/ :33 PULS ÜCRET

9 Santral hafýzasýnýn korunmasý: Elektrik kesilmelerine karþý santral hafýzasýný korumak amacýyla 3.6 voltluk NÝCd pil kullanýlmýþtýr. Pil santral tarafýndan otomatik þarj edilir. Enerji kesilmelerinde harici hatlarýn baðlantýsý: Þebeke geriliminin kesildiði ve akü baðlantýsýnýn olmadýðý durumlarda 1., 2., 3. ve 4. Telekom hattý sýrasýyla 0, 11, 12, 13 numaralý abonelere baðlanýr. Bekletmede müzik/radyo-teyp baðlantýsý: Santral harici hatlarý bekletmeye alýndýðýnda bu hatlara santral içinde mevcut standart müzik yayýný yapar. Santrala ayrýca radyo/teyp baðlayarak bekletmedeki hatlara istenilen müziði dinletmek mümkündür. Radyo/teyp çýkýþý santraldaki TEYP a-b uçlarýna baðlanýr ve standart müzik programlama ile devre dýþý býrakýlýr. Özel röle baðlantýsý: Santralda 71 çevirerek kapý otomatiðini açmak mümkündür. Bu maksatla kapý otomatiði devresinin santralda ÖZR a-b yazan yerler arasýna baðlanmasý gerekir. 71 çevirdiðinizde özel röle isteðe baðlý olarak 1 sn veya 2 sn süreyle iki ucu kýsa devre eder. Arayan Numarayý Gösteren Telefonlarýn Takýlmasý Santrala arayan numarayý gösteren telefonlar takýlabilir. Telefonun arayan numarayý ve kayýtlýysa arayanýn ismini gösterebilmesi için gelen çaðrý (veya çaðrýlarýn) 92 programý ile bu telefonlara yönlendirilmesi gerekir. Telefonun zili çaldýðýnda ekranda arayan numaranýn bilgisi görünür. Santral numaralama planý: Santraldaki dahili aboneler, standart olarak 0 operatör olmak üzere arasýnda numaralanmýþtýr. Genel gece servisi: Sistem genel gece servisine sokulduðunda: - Yetki verilen aboneler dýþýndakilerinin harice çýkma yetkisi kalkar. - Gelen çaðrýlar tanýmlanan en fazla dört abonenin ayný anda zilini çaldýrýr. - Gündüz yetkisiz gece yetkili aboneler sadece þehir içi arayabilir. STAR2 santrallarýnda çatalaltý iþlemi: (Çatalaltý/Flash yaparak hattý bekletme) Çatalaltý (flash) konuþmalarý aktarma veya bilgi alma için telefonunun açma kapama mandalýný kýsa süreli (yarým saniye kadar) basýp býrakma iþlemidir. Ýstenirse süresi 600 veya 80 msn olarak programlanabilir. (Program 83 aa 4/5 koduna bakýnýz). Baþlangýçta abonelerin hýzlý flash (80 msn) özelliði vardýr. NOT: Çatalaltý iþlemi için bazý telefonlarda FLASH tuþu konmuþtur. Flash tuþu yaklaþýk 600 ms süreyle hattý açýp kapattýðýndan telefonun çatalaltý (flash) anlama süresi 600 ms olarak programlanmalýdýr. Yoksa FLASH tuþu konuþmayý keser. MF telefonlarýnda * ve # tuþlarý: Telefon apareylerinin MF olduðu durumlarda tuþ takýmý üstündeki * ve # tuþlarý standart olarak aþaðýdaki iþlemler için kullanýlýr: * tuþu: *tuþuna basýlýnca "çatalaltý" (flash) iþlemi yapýlmýþ gibi konuþma bekletmeye geçer. Aktarma ve bilgi alma iþlemleri için bu tuþ kullanýlýr. Bu tuþ ayný zamanda ilk çevir sesi alýndýðýnda harici hat 1 e çýkmada kullanýlýr. # tuþu: Bu tuþ telefonu kapatýp tekrar açmada kullanýlýr. Bu tuþa basarak telefonunuzu kapatýp tekrar açmýþ gibi dahili çevir sesi alýrsýnýz. # ayný zamanda ilk çevir sesi alýndýðýnda harici hat 2 ye çýkmada kullanýlýr. 956 programý ile # tuþunu harici hatlara çatalaltý (flash) göndermede ve ana santral hattýný bekletmeye almada kullanmak mümkündür. DÝKKAT: Bu tuþlara diðer tuþlara nazaran daha uzun süreli basmak gereklidir. NOT: * uzaktan programlamada çatalaltý (flash) iþlemi için kullanýlýr

10 STAR2 santrallarýnda tonlar: DAHÝLÝ ÇEVÝR SESÝ: Abonenin telefonunu kaldýrdýðýnda aldýðý sürekli tondur. Bir numara çevirebileceðini gösterir. OTOMATÝK ARAMA ZÝL SESÝ: Kýsa fasýlalarla hýzlý hýzlý telefonunuzu çaldýrýr ve istediðiniz numaranýn baðlandýðýný ifade eder. ÇALIYOR SESÝ: Abone dahili bir aboneyi ararsa ve aranan abone o anda meþgul deðilse duyulan tondur. Çalýyor sesi ayný zamanda bir abonenin baþlattýðý özelliðin santral tarafýndan kabul edildiðinin/onaylandýðýnýn ifadesi olarak verilir. MEÞGUL SESÝ: Aranan abonenin meþgul olduðunu veya harici hatlara çýkýlmak istenirse harici hatlarýn meþgul olduðunu gösterir. HATALI ÝÞLEM SESÝ: Abone tarafýndan yapýlan iþlemin hatalý olduðunu veya abonenin o iþlemi yapmaya yetkisi olmadýðýný ifade eder. Üç kýsa ton bir uzun ton þeklinde olup meþgul sesiyle karýþtýrýlmamalýdýr. BEKLETMEDE ÇEVÝR SESÝ: Hýzlý hýzlý kesik aralýklarla verilen ton olup abonenin o anda bir harici veya dahili hattý bekletmeye aldýðýnýn ve bir numara çevirebileceðinin ifadesidir. Konuþma esnasýnda çatalaltý (flash) yapýlýrsa konuþma bekletmeye geçer ve bu ton alýnýr. KULAKTAN ÝKAZ/ARAYA GÝRME/ÞÝFRE GÝRÝLMÝÞ ABONE SESLERÝ: Aralýklarla kulakta kýsa süreli duyulan ton sesi size bir baþka çaðrýnýn geldiðini veya konuþmanýzýn arasýna bir baþkasýnýn girdiðini veya telefonunuza þifre girdiðinizin ifadesidir. PTT ÇEVÝR SESÝ: PTT hattýna çýkýldýðýnda duyulan ton olup dýþ hat numarasý çevrilebileceðinin ifadesidir. STAR2 Santrallarýnda zil sesleri: HARÝCÝ ZÝL SESÝ: Uzun aralýklarla telefonun zilini çaldýrýr ve size gelen çaðrýnýn harici bir hattan olduðunu ifade eder. DAHÝLÝ ZÝL SESÝ: Hýzlý hýzlý telefonunuzu çaldýrýr ve sizi arayanýn dahili bir abone olduðunu ifade eder

11 KULLANICILAR ÝLE ÝLGÝLÝ SANTRAL ÖZELLÝKLERÝ 17

12 Dahili aboneler arasýnda görüþme: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn. - Görüþmek istediðiniz abonenin numarasýný tuþlayýn. - Çalýyor sesini dinleyin. - Eðer meþgul sesi alýrsanýz, 1 çevirip beklerseniz abone görüþmesini bitirip telefonunu kapattýðýnda zili çalar ve açtýðýnda görüþürsünüz. - Eðer meþgul sesi aldýðýnda 48 çevirir telefonunuzu kapatýrsanýz dahili sýraya girmiþ olursunuz. Abone serbest kaldýðýnda ziliniz çalar ve görüþme yaparsýnýz. - Görüþmenizi yapýn. - Mikrotelefonu yerine koyun. Harici abonelerle görüþme (Harici grup kodunu çevirerek): - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn. - 9 (veya harici grup kodunu) çevirin. (Programlayarak 9 kodu yerine 0 kullanabilirsiniz. Program 968/969 kodlarýna bakýnýz. Bu durumda operatör numarasý 9 olur.) - Meþgul alýrsanýz 48 çevirerek sýraya girebilirsiniz. - Aradýðýnýz harici numarayý tuþlayýn. - Görüþmenizi yapýn. - Mikrotelefonu yerine koyun. - Harici grup kodlarý: Sistemde 6 harici hat grubu yapmak ve her bir aboneye bu gruplara çýkmak için yetki vermek mümkündür. Grup kodlarý aþaðýdaki gibidir: 1. harici gruba 9 ile çýkýlýr. 2. harici gruba 81 ile çýkýlýr. 3. harici gruba 82 ile çýkýlýr. 4. harici gruba 83 ile çýkýlýr. 5. harici gruba 88 ile çýkýlýr. 6. harici gruba 89 ile çýkýlýr. Abonenin tek bir gruba çýkýþ yetkisi varsa grup kodu ne olursa olsun 9 ile harici hatlara ulaþabilir. Harici abonelerle görüþme (Harici hat kodunu çevirerek): - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn ardýndan dýþ hat numarasýný (1-6) çevirin. - Örneðin 531 kodu 1. hatta 535 kodu 5. hatta çýkmadan kullanýlýr. - Meþgul alýrsanýz 48 çevirerek sýraya girebilirsiniz. - Týkanýklýlýk tonu alýrsanýz ya o dýþ hat kapalýdýr veya sizin o hatta çýkma yetkiniz yoktur. - Telekom çevir sesini dinleyin. - Aradýðýnýz harici numarayý tuþlayýn. - Görüþmenizi yapýn. - Mikrotelefonu yerine koyun. Tekrar aramak için (harici hat)-son numara tekrarý: Aradýðýnýz harici numara meþgulse veya düþmediyse veya tekrar aramak istiyorsanýz: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn tuþlayýn. - Aradýðýnýz numaranýn cevap vermesini bekleyin. Çaðrý yönlendirme (beni takip et): Yoksam beni takipet: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn ardýndan çaðrýnýn yönlenmesini istediðiniz dahili numarayý çevirin. (Yoksam beni takip et için 742 tuþlayýn). - Onay tonunu duyduktan sonra mikrotelefonu yerine koyun. Bu iþlemden sonra telefonunuza gelen çaðrýlar tanýmladýðýnýz numaraya yönelecektir. (Yoksam beni takip et yapmýþsanýz çaðrý telefonunuzu üç kere çaldýracak ve yönlenecektir.) Çaðrý yönlendirilme iptali (Yoksam beni takip et iptali): - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn tuþlayýn. (KTS300 telefonun ekranýnda ÝPTAL EDÝLDÝ yazar) - (Yoksam beni takip et için 742 tuþlayýn). - Onay tonunu duyduktan sonra mikrotelefonu yerine koyun. Konferans yapmak: a) DAHÝLÝ ABONE ÝLE KONFERANS: Bir iç ya da dýþ hatla görüþürken bir dahili aboneyi konuþmaya dahil etmek isterseniz: - * (flash) yaparak konuþmanýzý bekletmeye alýn ve bekletmede çevir sesini alýn ardýndan konferansa almak istediðiniz dahili abonenin numarasýný tuþlayýn. (Meþgul ise * ile konuþmanýza geri dönebilirsiniz) - Aboneyle görüþün - Tekrar * (flash) yapýn, konferansa baþlayýn

13 - Dahili aboneler telefonu kapattýkça konferanstan çýkarlar. b) ÝKÝ HARÝCÝ HAT ÝLE KONFERANS: Bir dýþ hatla görüþürken diðer bir harici aboneyi konuþmaya dahil etmek isterseniz: - * (flash) yaparak konuþmanýzý bekletmeye alýn ve bekletmede çevir sesini alýn ardýndan harici hat kodunu çevirin ve ikinci harici hatla görüþün. - Aradýðýnýz abone meþgul veya düþüremediyseniz telefonunuzu kapattýðýnýzda bekletmedeki hattýnýz geri döner. Ýþlemi tekrar edebilirsiniz. - Ýkinci hatla görüþme saðladýktan sonra tekrar * (flash) yapýp konferansa baþlayýn. - Konferansý sona erdirmek için telefonunuzu kapatmak yeterlidir. Harici çaðrýlarý cevaplama: Hariçten gelen çaðrýlar baþka bir aboneye yönlendirilmemiþse 0 numaralý telefonu çaldýrýr. Bu çaðrýyý kendi telefonunuzdan cevaplamak için: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn. - 6 çevirin. - Çaðrý size baðlanacaktýr. Telefonunuzla görüþürken size ikinci bir çaðrý gelirse kulaðýnýzda kýsa bip sesleri duyarsýnýz. Bu çaðrýyý cevaplamak için önce konuþtuðunuz hattý park ediniz ve sonra telefonunuzu kapatýnýz veya harici bir çaðrýysa 6 çeviriniz. (Meþgulken gelen ikinci bir çaðrýyý cevaplama kýsmýna bakýnýz) Bilgi almak için: Bir dahili veya harici hatla görüþürken baþka bir aboneden bilgi almak istediðinizde: - * veya çatalaltý (flash) yapýn - Bekletmede çevir sesini dinleyin. - Bilgi almak istediðiniz aboneyi arayýn ve konuþun. - Tekrar * (flash) yaparak ilk hattýnýza geri dönün. Çaðrýyý aktarma (dahili veya harici): Görüþmekte olduðunuz dahili veya harici bir dýþ hattý baþka bir aboneye aktarmak için: - * veya çatalaltý (flash) yapýn. - Bekletmede çevir sesini dinleyin. - Görüþmeyi aktarmak istediðiniz aboneyi arayýn. - Görüþmeyi aktaracaðýnýzý söyleyin ve telefonunuzu kapayýn. Harici çaðrý aktarmada cevaplamadan telefonunuzu kapayabilirsiniz. Aktarma ile ilgili bazý hususlar: - Aradýðýnýz abone cevap vermez veya aktarmaktan vazgeçerseniz * (flash) ile görüþmekte olduðunuz hatta geri dönebilirsiniz. - Aranýlan abone meþgulse telefonunuzu kapatarak harici hattý meþgul abone üstünde park edebilirsiniz. Bu durumda meþgul abone kulaðýnda kýsa bip sesi duyar ve mikrotelefonunu yerine koyduðunda telefonu çalar. - Aktarýlan harici hat bir dakika içinde cevaplandýrýlmazsa operatöre geri döner. - Harici hat aktarma iþlemi sýrasýnda yanlýþ bir iþlem yapar ve telefonunuzu kapatýrsanýz harici hat hemen size geri döner. Harici hatlarýn boþta park edilmesi: Görüþmekte olduðunuz harici hattý park ederek telefonunuzu serbest býrakmak istediðinizde; - * veya çatalaltý (flash) yapýn ve bekletmede çevir sesini dinleyin çevirin. - Dahili çevir sesini alýn. Park edilen harici hat 1 dakika içinde geri alýnmazsa otomatik olarak park eden aboneye geri döner. Ayný anda iki harici hattý park etmek mümkündür

14 ta park edilmiþ hattý geri almak: Park edilmiþ bir harici hattý geri almak için: - Dahili çevir sesini dinleyin. - Ve 56 tuþlayýn. - Veya 53 ardýndan geri alacaðýnýz hat numarasýný (1-6) tuþlayýn. Harici hatlar sýra numarasýna göre size baðlanýr. Park edilen harici hat 1 dakika içinde geri alýnmazsa park eden aboneye geri döner. Telefonla görüþürken gelen ikinci bir harici çaðrýyý cevaplama: Telefonunuzla harici bir görüþme yaparken size ikinci bir çaðrý gelirse kulaðýnýzda kýsa bip sesleri duyarsýnýz. Bu çaðrýyý cevaplamak için görüþtüðünüz hattý * (veya flash) yaparak bekletmeye alýp, 556 çevirmeniz yeterlidir. Harici hattý meþgul abone üstünde park etmek: Harici hattý aktarmak istediðiniz telefon numarasý meþgulse: - Meþgul tonu aldýktan sonra mikrotelefonunuzu yerine koyun. Harici hattý park ettiðiniz meþgul abone kulaðýnda kýsa aralýklarla bip sesleri duyar. Meþgul abone telefonunu kapatýr kapatmaz zili çalar ve açtýðýnda görüþme baþlar. Bir dakika içinde cevaplandýrýlmayan park etmeler operatöre geri döner. Çaðrý toplama: Zili çalan bir aboneye gelen çaðrýyý cevaplamak için kendi telefonunuzdan: - Mikrotelefonu kaldýrýn dahili çevir sesini alýn ve ardýndan çalan telefon numarasýný çevirin ve görüþün. Kendi abone grubunuzdaki bir telefona gelen çaðrýyý cevaplamak için: - Mikrotelefonu kaldýrýn dahili çevirsesini alýn ve 83 çevirin. - Santralýn numaranýzý aramasýný bekleyin. Ortak hafýzadan arama: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin ve ardýndan aramak istediðiniz hafýza numarasýný (10-99 arasý) çevirin. - Santralýn numaranýzý aramasýný bekleyin. Özel hafýzaya numara giriþi: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin ardýndan hafýza numarasý çevirin. - Harici grub kodu olarak 1 çevirin. - Ve ardýndan aranacak harici numarayý çevirin. - * veya çatalaltý yapýn ve dahili çevir sesini alýn. - Varsa telefonunuzu kapatmadan hafýzaya diðer numaralarý girebilirsiniz. Örnek: 02 hafýzaya numarayý girmek için çevirin ve arkasýndan * yapýn. Araya girme: Aradýðýnýz abone veya çýkmak istediðiniz harici hat meþgul ise ve görüþmenin arasýna girmek isterseniz ve araya girme yetkiniz varsa; - Meþgul sesini aldýktan sonra 49 çevirin araya girersiniz. Taraflar araya girme tonu ile uyarýlýrlar. - Eðer araya girme yetkiniz görüþmesinin arasýna girmek istediðiniz abonenin yetkisine göre düþük veya aynýysa araya giremezsiniz. - Aradan çýkmak için telefonunuzu kapatmanýz yeterlidir. Dahili telefonlarýn araya girme yetkisi üç seviyelidir; tam, yarým,yetkisiz. Özel hafýzadan arama (Hýzlý Arama): - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin ve ardýndan aramak istediðiniz hafýza numarasýný (01-08 arasý) çevirin. (09 son numara tekrarý için kullanýlýr.) 23 24

15 Meþgul aboneyi kulaðýndan uyarmak: Aradýðýnýz abone meþgul ise ve onu ikaz etmek isterseniz: - Meþgul sesini aldýktan sonra 1 çevirin. Meþgul abone kulaðýnda kýsa aralýklarla bip sesi duymaya baþlayacaktýr. - Mikrotelefonu yerine koymadan abonenin cevap vermesini bekleyebilirsiniz. Kulaðýnda bip sesi duyan abonenin görüþmesini bir an önce sona erdirerek veya harici hatla görüþüyorsa park ederek telefonunu kapatmasý ve çaðrýya cevap vermesi gereklidir. Otomatik arama: - Santralýnýzda bütün aboneler çok kullanýþlý bir özellik olan otomatik arama yetkisine sahiptir. Otomatik arama özelliðini meþgul bulduðunuz numaralarý aramada veya santralýn numaranýzý otomatik arayýp bulmasýný istediðiniz durumlarda kullanabilirsiniz. - sistemde ayný anda birden fazla otomatik arama talebi varsa talepler sýraya konur ve teker teker hizmet edilir. - Santral aranmasýný istediðiniz numarayý belli aralýklarla 15 kere arar ve karþý taraftan çalýyor sinyali aldýðýnda telefonunuzu çaldýrýr. - Eðer baðlantý anýnda telefonunuz meþgulse kulaðýnýza bip sinyalleri gelir. En kýsa zamanda konuþmanýzý bitirmeniz veya park etmeniz gerekir sefer aranýp bulunamayan numaralar için otomatik arama iptal edilir. a) MEÞGUL VEYA DÜÞMEYEN NUMARALAR ÝÇÝN OTOMATÝK ARAMA: - Meþgul veya düþmedi sesini alýnca * veya çatalaltý yapýn. - Bekletmede çevir sesini dinleyin çevirin ve onay tonunu dinleyin. - Mikrotelefonu yerine koyun ve santralýnýzýn numaranýzý bulup size baðlamasýný bekleyin. b) HAFIZADAN OTOMATÝK ARAMA: _ Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin ardýndan aramak istediðiniz hafýza numarasýný çevirin. - Onay sesini dinleyin. - Mikrotelefonu yerine koyun ve santralýnýzýn numaranýzý bulup size baðlamasýný bekleyin. C) OTOMATÝK ARAMANIN ÝPTALÝ: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin çevirin ve onay tonunu duyun. - Mikrotelefonu yerine koyun. Meþgulde sýraya girmek (Harici veya dahili hatlar için): Aradýðýnýz dahili abone veya çýkmak istediðiniz harici hat veya harici hat gruplarý meþgulse sýraya girerek hatlar serbest kaldýðýnda santralýnýzýn size haber vermesini saðlayabilirsiniz. Bunun için: - Meþgul sesi aldýðýnýzda 48 çevirin ve onay sesini alýn. - Mikrotelefonu yerine koyun. - Sýraya girilen dahili abone telefonunu kapattýðýnda önce sizin sonra abonenizin zili çalar ve görüþürsünüz. - Veya sýraya girilen harici hat boþaldýðýnda ziliniz çalar ve size harici hat baðlanýr. Dahili sýraya girmenin iptali için. - Dahili çevir sesini dinleyin ardýndan sýraya girdiðiniz abonenin numarasýný girin. Seri arama-arka arkaya harici hattýn transferi: Transfer ettiðiniz harici hattýn konuþma sonunda tekrar size dönmesini istiyorsanýz; - Harici hattý bekletmeye aldýktan sonra önce 741 ve ardýndan hattý transfer edeceðiniz abone numarasýný çevirin ve mikrotelefonu yerine koyun. - Abone konuþmasýný bitirdiðinde telefonunuzun zili çalar ve harici hat tekrar size baðlanýr. Ýkaz/Uyandýrma servisi: Santralýnýzýn sizi belli bir saatte ikaz etmesini istiyorsanýz: - Mikrotelefonunuzu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn ardýndan ikaz zamanýný saat ve dakika olarak girin. Onay tonunu dinleyin Örnek: programý sizi 9 05 te ikaz eder. Ýptali: Ýkaz zamaný gelmeden servisi iptal etmek isterseniz: - Mikrotelefonu kaldýrýn dahili çevir sesini aldýktan sonra 85 çevirin. - Onay tonunu dinleyin ve mikrotelefonu yerine koyun

16 Telefonunuzu kilitleme (Þifre girme): Yerinizde bulunmadýðýnýz zamanlarda telefonunuzun baþkasý tarafýndan harici aramalarda kullanýlmasýný istemiyorsanýz telefonunuzu kilitleyebilirsiniz. a) Þifrenin girilmesi: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin ardýndan belirlediðiniz þifreyi ( arasýnda) girin ve onay tonunu dinleyin. NOT: Þifrelenmiþ telefonlarda harici hat kodu çevrildiðinde kýsa aralýklarla bip sesi duyulacaktýr. Bip sesini duyduktan sonra þifrenizi girerseniz harici hatta çýkarsýnýz. b) Þifrenin iptali: - Mikrotelefonu kaldýrýn ardýndan þifre numaranýzý girin. Onay tonunu alýn. Telefonunuzun þifresi iptal edilmiþtir. Rahatsýz edilmeme: Çaðrý geldiðinde telefonunuzun açýlýncaya kadar çalmasý yerine kýsa bir süre çalmasýný isterseniz; - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin çevirin ve onay tonunu dinleyin. Çaðrýya çalma süresi sonrasýnda da cevap verebilirsiniz. Rahatsýz edilmeme iptali: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin çevirin ve onay tonunu alýn. Telefondan kapý otomatiðini açma: Bulunduðunuz yerden kapý otomatiðini çektirerek kapýyý açmak isterseniz telefonunuzdan 71 çevirmeniz yeterlidir. Ýstendiði takdirde 82 aa 4/5 programý ile kapý otomatiðini kullanacak aboneleri kýsýtlayabilirsiniz. Ýki dýþ hattý birbirine baðlama: Bir dýþ hatla görüþürken bu hattý baþka bir dýþ hatta baðlamak isterseniz; - * veya çatalaltý yapýp, bekletmede çevir sesini alýn çevirin. - Ýkinci dýþ hattý alýp görüþün. Eðer aradýðýnýz numara meþgul veya düþmezse telefonunuzu kapattýðýnýzda bekletmedeki hat size geri döner. - * veya çatalaltý yapýn. Ýki harici hat ve siz konferansa girersiniz. - Bir defa daha * (çatalaltý) yaparsanýz, siz devreden çýkar iki dýþ hattý birbirine baðlamýþ olursunuz. Ýki dýþ hat baðlandýðýnda görüþmenin süresi 3 dakikadýr. Üç dakika dolmadan önce taraflar bir ikaz tonuyla uyarýlýrlar. Üç dakika dolmadan taraflardan biri MF telefonundan 9 çevirirse konuþma süresi 3 dakika daha uzar. Hot line abone (doðrudan bir telefona baðlanan abone): Sistemdeki herhangi bir dahili telefona yetki verildiðinde, bu telefon mikrotelefonunu kaldýrýr kaldýrmaz operatöre veya istenen harici bir numaraya otomatik olarak baðlanýr. - Doðrudan operatöre baðlanan dahili telefon Bu özellik verildiðinde mikrotelefonu kaldýrdýðýnýzda doðrudan operatöre baðlanýrsanýz. - Doðrudan harici bir numaraya baðlanan dahili telefon Bu özellik verilen dahili telefon (0 numara hariç) mikrotelefonu kaldýrdýðýnda harici bir numaraya baðlanýr. Baðlanacaðý harici numara ortak hafýzanýn 99 numaralý gözünde tanýmlanmýþ olan numaradýr. Eðer 99 numaralý göze numara girilmemiþse abone doðrudan PTT çevir sesini alýr. Konsol telefonlara sabit mesaj gönderme özelliðielektronik posta: Konsol telefonlarýn baðlandýðý sistemlerde bu telefonlara çeþitli yazýlý mesajlar býrakmak mümkündür. Bu mesajlar herhangi bir telefondan gönderilebilir ancak sadece konsol telefonlar tarafýndan okunabilir. Sabit mesaj göndermek istediðinizde: - Çevir sesi alýn ve ardýndan aþaðýdaki mesaj kodlarýndan birini girin ve telefonunuzu kapayýn. Mesajýnýzýn iptali için 7600 çevirin

17 GÝRÝLEN KOD STANDART MESAJ 7600 "ÇALIYOR" 7601 "TOPLANTI" 7602 "EVE GÝTTÝ" 7603 "ÝZÝNLÝ" 7604 "SONRA ARA" 7605 "GEZÝDE" 7606 "YEMEKTE" 7607 "TATÝLDE" Örneðin 5 nolu telefon 7603 kodunu girmiþ olsun. 5 numaralý telefonu arayan KTS 300 telefonlu operatör veya herhangi bir abone ekranýnda "5 ÝZÝNLÝ"yazýsýný okuyacaktýr. Yetki Taþýma (Kendi telefonunuz gibi baþka bir telefondan arama) Santrala ait herhangi bir telefonu kendi telefonunuz gibi kullanabilirsiniz. Örneðin gittiðiniz yerdeki telefonun yetkisi yoksa yetkisini açar, konuþmanýzý yapar ve kapatýrsýnýz. Telefon eski konumuna geri döner. Bu özelliði kullanmak için; YALNIZ OPERATÖRÜN HÝZMET SUNACAÐI SERVÝSLER [PROGRAMLAR SADECE 0 (SIFIR) NUMARALI TELEFONDAN VEYA UZAKTAN ÞÝFREYLE YAPILABÝLÝR] - Kendi telefonunuzdan bir þifre girmeniz gerekir. Bunun için 745 xyz (xyz üç rakamlý þifre) tuþlarsýnýz. Artýk þifreniz xyz dir. (Dikkat 745 xyz telefonunuza ayný zamanda kitleme özelliði verdiðinden sadece yetki taþýma þifresi için tekrar 745 xyz tuþlamalýsýnýz.) Þifrenizi deðiþtirmek için ayný iþlemleri yapmalýsýnýz. - Gittiðiniz yerdeki telefondan 7443 ardýndan dahili numaranýz ardýndan þifrenizi tuþlarsanýz, size tekrar çevir sesi verilir ve kendi yetkileriniz sýnýrýnda arama yapabilirsiniz. Ýkinci bir aramayý telefonu kapatmadan # tuþu ile çevir sesi tazeleyerek gerçekleþtirmek mümkündür. Yaptýðýnýz bütün görüþmelerin varsa tutarý kendi telefonunuza kaydedilir. (Yazýcýda arayan kiþi olarak kendi dahili numaranýz ardýndan Y ve ardýndan kullanýlan dahili numara þeklinde bilgi verilir)

18 Ortak hafýzaya numara giriþi: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin ardýndan hafýza numarasý çevirin. - Harici grup kodu olarak 1 çevirin. - Ve ardýndan aranacak harici numarayý çevirin. - * ve çatalaltý yapýn ve dahili çevir sesini alýn. - Varsa telefonunuzu kapatmadan hafýzaya diðer numaralarý girebilirsiniz. Örnek: 25. hafýzaya numarasýný girmek için çevirin ve arkasýndan * veya çatalaltý yapýn. Sistemi genel gece servisine alma: Sisteminizde belli zamanlarda bazý aboneler dýþýnda bütün abonelerin yetkisinin kalkmasýný isterseniz sistemi gece servisine sokmanýz gereklidir. Bu maksatla: - Programlama 96 1 kodu ile sistem genel gece servisine sokulur. (Veya operatör sadece 7446 kodunu tuþlar.) - Programlama 83 kodu ile varsa gece harici aramaya yetkili aboneler tanýmlanýr. - Programlama 97 kodu ile varsa gece gelen aramalara cevap verecek aboneler tanýmlanýr (en fazla 4 abonenin zili ayný anda çaldýrýlabilir.) Bundan sonra; - Sadece yetkili gece servisi aboneleri harici arama yapabilir. - Harici çaðrý geldiðinde tanýmlanan gece servisi abonelerinin hepsinin zili ayný anda çalar. Herhangi birisinden cevap verilebilir ve ilk açan konuþur. - Sistem gece servisine sokulduðunda 2. hattan gelen çaðrýlarýn fax makinasýna veya gece abonelerine yönlendirilmesi mümkündür. Bunun için program 916/917 kullanýlýr. Operatör programlama 960 veya sadece kod 7448 tuþlayarak gündüz servisine geçer. Telefonunuz meþgulken çaðrýnýn baþka bir numaraya gitmesi (pbx özelliði): Telefonunuz meþgulken size gelen diðer bir çaðrýnýn baþka bir aboneye veya abonelere yönlenmesini isterseniz programlama kýlavuzunda 86 programý ile çaðrýnýn gideceði aboneler tanýmlanmalýdýr. Bu durumda siz meþgulken gelen çaðrýlar tanýmladýðýnýz abonelere yönelir. Sistemde bu þekilde 4 adet abone grubu yapmak mümkündür. Örneðin 0 meþgulken çaðrýnýn 1 e geçmesini istiyorsanýz programlamaya girerek * tuþlamalýsýnýz. Gelen çaðrý cevaplanýncaya kadar herbir abonede zili 3 defa çaldýrarak döner. Grubu sadece dýþ hat aramalarý için (kod 862) veya hemdýþ hem iç aramalar için (kod 860) yapmak mümkündür. PBX özelliðinin iptali için programlama kodu 86 ve grup kodundan sonra * veya çatal altý yapýn. (Örneðin 8601*) Þef sekreter özelliði: Size gelecek tüm çaðrýlarýn size baðlanmadan önce sekreterden geçmesini isterseniz aþaðýdakileri yapmanýz gerekir. - PBX özelliði ile þef telefon numarasýný, kendi numaranýzý ve varsa þef sekreter gurubunda olacak diðer aboneleri girerek bir PBX grubu oluþturun. (kod 861) - Telefonunuzdan beni izle kodu 740 ve ardýndan þef sekreter numarasýný girerek beni izle yaptýrýn. (Grup içinde varsa diðer aboneler de þef telefona beni izle yaparlar.) (Örneðin 7401) - Yukarýdakiler yapýldýktan sonra, size veya grup içindeki bir aboneye grup dýþýndan gelecek çaðrýlar önce þef sekretere gider. - Siz sekreterinizi veya grup içindeki aboneleri direkt olarak arayabilirsiniz. - Bu þekilde grup dýþardan gelen çaðrýlarýn þefsekreterden geçtiði ve kendi içinde birbirlerini arayabilen küçük bir santral oluþturmuþ olur. Ýptali için: Programlamayla PBX özelliði kaldýrýlýr. (Örneðin 8611*) Beni izle özelliði iptal edilir. (740 tuþlanýr) Özel harici hat tahsisi: Ýstediðiniz taktirde harici hatlardan bir veya ikisini direkt olarak kendinize tahsis edebilirsiniz. Bu hatlardan gelen çaðrýlar sizin telefonunuzu çaldýrýr ve sadece siz bu harici hatlardan arama yapabilirsiniz. Özel hat tahsis etmeniz için aþaðýdakileri yapmanýz gereklidir kodu ile hangi harici hatta çýkacaksanýz ona ait çýkýþ yetkisi verin kodu ile kendinize tahsis ettiðiniz harici hattý kendi telefonunuza yönlendirin. Örneðin 1. harici hattýn 3 nolu telefona ait olmasýný istiyorsunuz. Bu durumda; - Program ile bu hatta ulaþma yetkisi verin. - Program ile 1. hattý 3 noya yönlendirin. Çevir sesi olmayan abone: Kulaklýk takan ve telefonu sürekli açýk kalan operatör gibi çevir sesi verilmesi istenmeyen abonelere bu özellik verilir. Çevir sesi olmayan abone arandýðýnda (konuþmuyor, veya týkanýklýlýk tonu almýyorsa) doðrudan baðlanýr ve konuþur. Telefonu sürekli açýktýr

19 (Programlama kodu 82 aa 2 ve 3 e bakýnýz) Konuþma sürelerini kýsýtlama: Ýstediðiniz takdirde santralýnýza baðlý telefonlarýn harici görüþmelerine sýnýrlama getirebilirsiniz. Harici çýkan veya giren görüþmeleri sýnýrsýz, 2, 3, 5 dakika sýnýrlý yapabilirsiniz. Bunun için programlama da 99 koduna bakýnýz. Konuþma kesilmeden 20 sn önce uyarý tonu verir. Sadece gelen çaðrýlara açýk dýþ hat: Harici hatlarýnýzdan bir veya ikisinden sadece santralýnýzýn aranmasýný isterseniz (bu harici hatlara çýkýlamamasýný isterseniz) hatlarýnýzý programlama 846 kodu ile servis dýþý býrakmanýz yeterlidir. Harici beni takip et özelliði: Ýþletmenizde kimsenin olmadýðý zamanlarda size gelecek çaðrýlarýn gittiðiniz yerdeki telefona yönlenmesini isterseniz harici beni takip et özelliðini kullanabilirsiniz. (Programlama 90 koduna bakýnýz.) Programlama yaparken, 90 arkasýndan çaðrýnýn gelmesini beklediðiniz harici hat numarasý (1-2), çaðrýnýn çýkacaðý harici grup kodu (gruplama yoksa 1 girin), çaðrýnýn gitmesini istediðiniz telefon numarasýný girin ve sonunda * veya flash yapýn. Bütün harici hatlarýnýzý ayný þekilde yönlendirebilirsiniz. Programý girdikten sonra iþletmenize gelen çaðrýlar sizin istediðiniz harici numaraya yönlenecektir. Taraflar 5 dakika süreyle birbiriyle görüþebilir ve konuþma kesilmeden yarým dakika önce ikaz tonu duyulur. Bu özelliði kullanmak için asgari iki harici hatta ihtiyaç vardýr. Harici beni takip et özelliðinin iptali ve yeniden girilmesi: - Programlamada 911 girerseniz, sistemin harici beni takip et özelliðini iptal etmiþ olursunuz daha önce girilmiþ bilgilerle harici beni takip özelliðini yeniden devreye verir. - Yeni numaralar 90 programý ile girildiðinde eskisi otomatik iptal olur. Abone yetkilerinin verilmesi: Programlama kod 80 ile dahili telefonlara aþaðýdaki yetkileri vermek mümkündür. - Sadece aranabilir ve operatörü (operatör hot line) arayabilir abone - Dahili arayabilir abone - Þehir-içi arayabilir abone - Þehirler arasý arayabilir abone - Milletlerarasý arayabilir abone - Sadece ortak hafýzadan arayabilir abone - Sadece ortak hafýzadan ve þehir içi arayabilir abone. - Þehir içi ve 021 ile baþlayan numaralarý arayabilir abone (Ýstanbul için) - Harici bir numaraya doðrudan baðlanan abone (Harici hot line) (Abone telefonunu kaldýrdýðýnda derhal hafýza 99 da verilen harici numaraya baðlanýr) - Sadece ortak hafýzanýn nolu gözlerini arayabilir abone (bekçi abone) - Ortak hafýzadan ve Ýstanbul içi arayabilir abone. Araya girme yetkisinin verilmesi: Programlama kod 81 ile dahili telefonlara aþaðýdaki araya girme yetkileri verilebilir. - Araya girmeye yetkisiz - Yarý yetkili - Tam yetkili Harici hatlarý servis dýþý býrakma: Programlama kod 846 ile harici hatlarý kullanýma açma veya kapama mümkündür. Kod 846, ardýndan harici hat numarasý 1 veya 2, ve 1 hattý kapatýr, 0 açar. Abonelere harici hatlara ulaþým yetkisi verme: Kod 85 ile bazý abonelere bu harici gruplara çýkýþ yetkisi vermek mümkündür. Harici hattan gelen aramalarý bir aboneye yönlendirme: Harici bir hattan gelen aramalarýn, programlama 92 kodu ile istenen dahili bir abonenin telefonunu çaldýrmasý programlanabilir. Beni izle yapmýþ abonelerin iptali: Program 954 beni izle yapmýþ bütün abonelerin özelliðini iptal eder. Santrala zaman ve tarih bilgisinin girilmesi: Programlama kod 87 ve 88 le santrala tarih ve saat girmek mümkündür

20 Harici hatlarý DP veya DTMF yapma: Programlama kod 93 ile santrala baðlý PTT hatlarýný DP veya DTMF olarak tanýmlamak mümkündür. Birim kontör ücretini girme: Programlama kod 98 le santraldan yapýlacak harici görüþmelerin birim kontör ücretini girmek mümkündür. Ücretlendirmenin yapýlabilmesi için Telekom dan 12 KHz ücretlendirme sinyali gereklidir. Çatalaltý süresini programlama: Programlama kod 83 ile her bir telefonun ayrý ayrý çatalaltý süresini 80 veya 600 ms olarak ayarlamak mümkündür. DÝKKAT: Fabrika çýkýþý çatalaltý süresi tüm aboneler için 80 ms olarak ayarlanmýþtýr. Flash tuþunu veya çatalaltý kontaðýný kullanmak isteyen abone için çatalaltý süresi 600 ms olarak ayarlanmalýdýr. Þifrelerin iptali: Þifre girmiþ ve þifresini unutmuþ abonelerin þifreleri programlama 955 kodu ile iptal edilir. Çaðrý kayýt bilgileri alma: Yapýlan harici görüþmelerin detaylý ücret bilgisini almak için çeþitli programý vardýr. Bunlar; Program 890 son yapýlan 10 görüþmeyi döker. Program 892 Son yapýlan 60 görüþmeyi döker. Program 893 Harici hatlarýn toplam empülüs yekünü döker. Program saniyeden uzun yapýlan aramalarý yazar. Program khz gelen konuþmalarý yazar. Program 896 Milletlerarasý görüþmeleri yazar. Program 897 Þehirler/milletler arasý görüþmeleri yazar. Program 898 Mesajlar arasý boþluk býrakmaz. Program 899 Mesajlar arasý boþluk býrakýr. Program 81aa3 görüþmeleri yazýlýr abone. Program 81aa4 görüþmeleri yazýlmaz abone. Program 964/965 seri yazýcý (veya PC) DTR ucunu kullanýr. (Bilgiler seri yazýcý (veya PC) çalýþýrken gönderilir. Baðlantý yok veya elektrik kesintisi varsa gönderilmez.) Bir üst santralý bekletmeye alma: Santralýn harici hatlarýnýn baþka bir PBX santralýna baðlandýðý durumlarda PBX abonelerini bekletmeye almak gerekebilir. Programlama 956 kodu girildiðinde DTMF telefonlarýn # tuþuna basýldýðýnda bir üst santrala 200 ms lik çatalaltý (flash) gönderilir. *,# tuþlarýný kullanabilir telefonlarýn programlanmasý: * ve # kullanan çeþitli PTT özellikleri için dahili telefonun * ve # kullanma özelliðinin iptali gerekebilir. Bunun için program 83 aa 2/3 ile programlama yapýlýr. (aa abone numarasý) Bekletmede entegre müziðini devreden çýkarma: Santrallarda istenirse entegre devre müziðini devreden çýkarmak veya devreye vermek mümkündür. Entegre müziði için 962/963 programlarý yapýlýr. Harici aranan numaralarýn kýsýtlanmasý: Dahili numaralarýn çeþitli kodlarla baþlayan harici numaralarý aramasý kýsýtlanabilir. (Örneðin 5 nolu dahili 271 ile baþlayan harici numaralarý arayamasýn) Bu maksatla santrala her biri en fazla 4 rakkamdan oluþan 20 adet kýsýtlama kodu girmek mümkündür. Bu kodlar arasýnda numaralandýrýlýr. 01 xxxx Birinci numara 02 yyyy Ýkinci numara zzzz Yirminci numara Arka arkaya 5 kod ile kýsýtlama grubu oluþturur sýra numarasýna girilen kodlar 1. kýsýtlama grubu sýra numarasýna girilen kodlar 2. kýsýtlama grubu sýra numarasýna girilen kodlar 3. kýsýtlama grubu sýra numarasýna girilen kodlar 4. kýsýtlama grubu 0 numaralý telefon kýsýtlama numaralarýný aþaðýdaki þekilde girer; 70 sskkkk* ss: sýra numarasý (01-20) kkkk: En fazla 4 rakkamlý kod (70 ss* yapýlýrsa ss sýra numarasýndaki kod iptal olur) Yukardaki þekilde kodlar girilerek istenirse herbiri en fazla 5 kodlu 4 kýsýtlama grubu yapýlabilir

MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI

MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma

Detaylı

MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu,

Detaylı

STAR1 TELEFON SANTRALI

STAR1 TELEFON SANTRALI STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, MT300 santrallarýnýn özelliklerini öðreterek santralýnýzý daha

Detaylı

MT300 MT300. ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300. Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz.

MT300 MT300. ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300. Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. MT300 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu MT300 santrallarýnýn özelliklerini öðreterek santralýnýzý

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3 2 V 001 3 4 MS 26S MPK- V002 26/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 001 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým:...5

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 128 KK- V003 13/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ:...9 Sistem

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 002 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 002 3 2 V 002 3 4 MS 38S MPK- V002 03/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 002 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...10 Taným:...10

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

(FCT) MULTIcell SABÝT GSM TERMÝNAL (FCT) KULLANMA KILAVUZU. Multicell sabit GSM Terminali seçtiðiniz için teþekkür ederiz.

(FCT) MULTIcell SABÝT GSM TERMÝNAL (FCT) KULLANMA KILAVUZU. Multicell sabit GSM Terminali seçtiðiniz için teþekkür ederiz. MULTIcell SABÝT GSM TERMÝNAL (FCT) KULLANMA KILAVUZU MULTIcell SABÝT GSM TERMÝNAL (FCT) KULLANMA KILAVUZU Multicell sabit GSM Terminali seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu Multicell sabit

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 LT 26 MPK- V002 01/09/2000 4 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ...8 Uygunluk:...8 Montaj:...10

Detaylı

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 48 ISDN MPK- V001 01/09/2000 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...9 Tanýtým

Detaylı

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ R electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ PTT veya GSM hattý üzerinden kesintisiz AHM (Alarm Haberalma Merkezi) baðlantýsý GPRS

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 48 MPK- V002 04/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ, KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ, KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ, KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ STAR2 Elektronik Telefon Santralını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, STAR2 santrallarının özelliklerini öğreterek

Detaylı

MT 300 TELEFON SANTRALI KULLANMA KLAVUZU

MT 300 TELEFON SANTRALI KULLANMA KLAVUZU MT 300 TELEFON SANTRALI KULLANMA KLAVUZU MT300 Elektronik Telefon Santralını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu MT300 santrallarının özelliklerini öğreterek santralını daha verimli kullanmanız

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti FÝYAT LÝSTESÝ ve TEKNÝK DESTEK BÝLGÝLERÝ Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri D Serisi Haziran 2012 Fiyat Listesi Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti DVS Digital Videointercom Systems

Detaylı

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Advanced Reflexes dijital telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Büyük ekran alanlarý,

Detaylı

MT300S Telefon Santralı

MT300S Telefon Santralı Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı STAR1S STAR2S MT26S Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı MT300S Telefon Santralı MT300S Telefon Santralı 28 Harici Hat 203 Dahili Hat Modüler Kapasite

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10P IPX-10S Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS-300-DSS Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10P IPX-10S Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS-300-DSS Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler TR 4 Önemli Bilgiler 6 Ambalaj içeriði 7 VOIP 321 9 El cihazý ekranýndaki simgeler 10 Kurulum 12 Baðlantý 13 Ana

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

10-16 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-16 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS 10-16 11/2003 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10M Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS300 Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785 Sancaktepe

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1 Alarm Sisteminiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler Markalı alarm sisteminiz hakkında bilinmesi ve uygulanması gereken Teknik bilgiler asağıda sıralanmıstır. Sistem Kullanıcıları için uyarılar Alarm sisteminizin

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

MULTICELL. GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK UYARILARI

MULTICELL. GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK UYARILARI MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ 1 2 GÜVENLÝK UYARILARI Cihazýnýzýn ve sizin güvenliðiniz açýsýndan bazý güvenlik kurallarýna uyulmasý gerekmektedir. 1. Kullaným kýlavuzunu

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ, KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ, KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ, KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ STAR1 Elektronik Telefon Santralını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, STAR1 santrallarının özelliklerini öğreterek

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

TT Ofis, TTNET Bayi ya da Çağrı Merkezi ne talebinizi bildirmeniz yeterlidir. Bu özellik talebinizi

TT Ofis, TTNET Bayi ya da Çağrı Merkezi ne talebinizi bildirmeniz yeterlidir. Bu özellik talebinizi TTNET Alo kullanım kolaylıkları nedir? Nasıl faydalanabilirim? Clip (Arayan Numaranın Aranan Abone Cihazında Görünmesi) Telefonunuzu arayan abonenin numarasının görünmesi özelliğidir. Bu özellik hattınıza

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU - REV AAG SAYISAL TELEFON SANTRALLARI

KULLANICI KILAVUZU - REV AAG SAYISAL TELEFON SANTRALLARI 04/2006 KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI II KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin

Detaylı

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr.

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr. Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullanýcý Kýlavuzu 9352305

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10P IPX-10M Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785 Sancaktepe

Detaylı

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahilinizi Kullanma Sistemdeki tasarım esnekliği nedeniyle, Arama Kodlarınız ve Özellik Yetenekleri bu kılavuzda gösterilenlerden farklı olabilir. Sistem

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU NET CM NET-CM PROGRAMI 12/2004 KULLANIM KILAVUZU Net-CM KK - REVAAA 04/12/2004 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý ile, önceden haber vermeden deðiþiklik

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 603.83 Punto C3:603.83.261 BlueMe LINEA D 15.09.2008 16:00 Sayfa 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CD1302S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016788

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CD1302S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016788 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-28 20-28 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ 05/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 603.83 blue me linea.qxp 23.05.2007 10:53 Page 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Parçanýn çalýnmasý...

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 603_97_944_QUBO_LAUB_BLUE&ME_GB_1ed 15.07.2010 09:19 Page 1 Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

38 S 48 48 S 128 128 S

38 S 48 48 S 128 128 S VM VM VM VM VM VM 38 S 48 48 S 128 128 S MS SRÝSÝ ROOT OPRATÖR V SSLÝ MSAJ MODÜLÜ 04/2004 TKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Sayýn Müþterimiz, Firmamýza ve ürünlerimize göstermiþ olduðunuz ilgi ve güvene

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı