STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

2 STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2 santrallarýnýn özelliklerini öðreterek santralýnýzý daha verimli kullanmanýz ve dolayýsýyla haberleþmenizi en iyi bir þekilde yapmanýz için hazýrlanmýþtýr. STAR2 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALINIZ ÜRETÝM HATALARINA KARÞI 2 SENE SÜRE ÝLE GARANTÝLÝDÝR. LÜTFEN GARANTÝ KARTINIZI GÖNDERMEYÝ UNUTMAYIN. MULTÝTEK bu dökümanda belirtilen santral özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. DOC.STAR Multitek Elektronik San. ve Tic. A.Þ. Merkez: Kemerdere Köroðlu Sk. No.25 Dudullu Ümraniye/ÝSTANBUL Tel: (0216) (PBX) Fax: (0216) Ýst Blg. Müd: Meþrutiyet Cad. Merkez Apt. No. 198/1 Þiþhane/ÝSTANBUL Tel: (0212) (PBX) Fax: (0212) Ank. Blg. Müd: Sanayi Cad. Ortak Han No:31 Kat:4 Ulus/ANKARA Tel: (0312) (PBX) Fax: (0312) Ýzm. Blg. Müd: 1362 Sok. No. 55 D. 14 Yemiþçi Ýþ Haný Çankaya/ÝZMÝR Tel: (0232) (PBX) Fax: (0232) Adn. Blg. Müd: Tepebað M. Cemal Gürsel C. Doðrular Ýþ Haný N.31 K.4 Adana Tel: (0322) (PBX) Fax: (0322)

3 ÝÇÝNDEKÝLER STAR 2 SANTRAL KUTUSU ÝÇÝNDEKÝLER...6 STAR 2 SANTRALI MONTAJ BÝLGÝLERÝ...7 Santralýn Monte Edileceði Yerin Seçimi...7 Santralýn Topraklanmasý...7 SANTRALIN MONTAJI...8 Santralýn Tutturulmasý Santral Kablolarýnýn Montajý Santrala Operatör Konsolunun Baðlanmasý Tesisatýn Aktarýlmasý STAR 2 SANTRALI KABLO BAÐLANTISI SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ Santralýn Kapasitesi...11 Santrala Baðlanan Telefon / Terminaller...11 Santralýn Programlanmasý...11 Santralýn Güç Kaynaðý...11 Santrala Akü Baðlantýsý...11 Santrala Akü Modülü Baðlantýsý...11 Santrala Yazýcý Baðlanmasý - Çaðrý Kayýt Sistemi...12 Santral Hafýzasýnýn Korunmasý...13 Enerji Kesilmelerinde Harici Hatlarýn Baðlantýsý...13 Bekletmede Müzik / Radyo-Teyp Baðlantýsý...13 Özel Röle Baðlantýsý...13 Arayan Numarayý Gösteren Telefonlarýn Takýlmasý...13 Santral Numaralama Planý...13 Genel Gece Servisi...14 STAR 2 Santrallarýnda Çatalaltý (flash) Ýþlemi...14 MF Telefonlarda * ve # Tuþlarý...14 STAR 2 Santrallarýnda Tonlar...15 Zil Sesleri...15 KULLANICILAR ÝLE ÝLGÝLÝ SANTRAL ÖZELLÝKLERÝ Dahili Aboneler Arasýnda Görüþme...19 Harici Abonelerle Görüþme (Grup Kodunu Çevirerek)...19 Harici Abonelerle Görüþme (Harici Hat Kodunu Çevirerek)...19 Tekrar Aramak Ýçin (Harici Hat) Son Numara Tekrarý...20 Çaðrý Yönlendirme (Beni Takip et) (Yoksam Beni Takip Et)...20 Çaðrý Yönlendirme Ýptali (Yoksam Beni Takip Et Ýptali)...20 Konferans Yapmak...20 Harici Çaðrýlarý Cevaplama...21 Bilgi Almak Ýçin Çaðrýyý Aktarma...21 Çaðrýyý Aktarma (Dahili veya Harici)...22 Harici Hatlarýn ta Park Edilmesi...22 ta Park Edilmiþ Hattý Geri Almak...23 Telefonla Görüþürken Gelen Ýkinci Bir Harici Çaðrýyý Cevaplama Harici Hattý Meþgul Abone Üstüne Park Etmek...23 Çaðrý Toplama...23 Özel Hafýzadan Arama (Hýzlý Arama)...23 Ortak Hafýzadan Arama...24 Özel Hafýzaya Numara Giriþi...24 Araya Girme...24 Meþgul Aboneyi Kulaðýndan Uyarmak...25 Otomatik Arama...25 Meþgulde Sýraya Girmek (Harici veya Dahili Hatlar Ýçin)...26 Seri Arama-Arka Arkaya Harici Hattýn Transferi...26 Ýkaz/Uyandýrma Servisi...26 Telefonunuzu Kilitleme (Þifre Girme)...27 Rahatsýz Edilmeme...27 Telefondan Kapý Otomatiðini Açma...27 Ýki Dýþ Hattý Birbirine Baðlama...28 Hot Line Abone (Doðrudan Bir Telefona Baðlanan Abone)...28 Konsol Telefonlara Sabit Mesaj Gönderme Özelliði Elektronik Posta...28 Yetki Taþýma...29 YALNIZ OPERATÖRÜN HÝZMETE SUNACAÐI SERVÝSLER Ortak Hafýzaya Numara Giriþi...33 Sistemi Genel Gece Servisine Alma...33 Telefonunuz Meþgulken Çaðrýnýn Baþka Bir Numaraya Gitmesi (pbx Özelliði)...33 Þef Sekreter Özelliði...34 Özel Harici Hat Tahsisi...34 Çevir Sesi Olmayan Abone...34 Konuþma Sürelerini Kýsýtlama...35 Sadece Gelen Çaðrýlara Açýk Dýþ Hat...35 Harici Beni Takip Et Özelliði...35 Abone Yetkilerinin Verilmesi...35 Araya Girme Yetkisinin Verilmesi...36 Harici Hatlarý Servis Dýþý Býrakma...36 Abonelere Harici Hatlara Ulaþým Yetkisi Verme...36 Harici Hattan Gelen Aramalarý Bir Aboneye Yönlendirme...36 Beni Takipet Abonelerinin Ýptali...36 Santrala Zaman ve Tarih Bilgisinin Girilmesi...36 Harici Hatlarý DP veya DTMF Yapma...37 Birim Kontör Ücretini Girme...37 Çatalaltý Süresini Programlama...37 Þifrelerin Ýptali...37 Çaðrý Kayýt Bilgilerini Alma...37 Bir Üst Santralý Bekletmeye Alma...38 *, # Tuþlarýný Kullanabilir Telefonlarýn Programlanmasý...38 Bekletmede Entegre Müziðin Programlanmasý...38 Harici Aranan Numaralarýn Kýsýtlanmasý...38

4 Doðrudan Dahili Numarayý Arama (DISA)...39 Harici Hat Eriþim Kodunun 0 veya 9 Olarak Seçilmesi...39 Diyafon Abonesinin Devreye Verilmesi...39 Dahili ve Harici Zil Çalma Þeklinin Deðiþtirilmesi...39 * ve # Tuþlarýnýn Ýþlevinin Deðiþtirilmesi...39 Görüntülü Telefon ve Kameralý Diyafonun Programlanmasý...40 Müzik Dinlemeli Abone...40 LCR (En Ucuz Yönden Arama Programý)...41 Baþlangýç Yön Tablosu...41 LCR Programlarý...41 Yeni Yön Tablosunun Oluþturulmasý...43 LCR Tablosunun Printere Dökülmesi...43 LCR Uzak Mesafe Eriþim Hizmetleri Uygulamasý...44 Eriþim ve PIN Kodunun Girilmesi...44 Eriþim ve PIN Kodunun Aktif Hale Getirilmesi...46 Örnek Bir UMTH Uygulamasý...46 Aranan Numaranýn Sonuna # Ýlave Edilmesi...47 STAR 2 SANTRALI ÇEVRE BÝRÝMLERÝ...47 VM26 Sesli Yanýt Sistemi (Robot Operatör)...47 Santrala Diafon ve Görüntülü Telefon Baðlanmasý...50 MPR648 Mini Yazýcý...51 ET2000 Bilgisayar Raporlama Programý...52 CID01 Arayan Numarayý Gösterme Modülü...52 KTS-300 Çok Fonksiyonlu Telefon Seti...54 PROGRAMLAMA KODLARI...65 Santralýn Programlanmasý...65 Programýn Kilitlenmesi...65 ÖZEL PROGRAMLAMA KODLARI

5 STAR 2 SANTRAL MONTAJ BÝLGÝLERÝ VE SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ STAR 2 Santral Kutusu Ýçindekiler Santralýnýz taþýma sýrasýnda zarar görmemesi için bir köpük içine yerleþtirilmiþ ve bu köpükte bir ambalaj kutusu ile sarýlmýþtýr. Kutuyu açtýðýnýzda santralýnýzla beraber aþaðýdaki parçalar çýkacaktýr. Eksiklik görürseniz cihazýnýzý lütfen aldýðýnýz yere iade ediniz. 1. STAR 2 santral kabineti (varsa aksesuarlarýyla beraber) 2. Montaj þablonu 3. 3 er adet dübel ve vida 4. Montaj ve kullaným kýlavuzu kitabý 5. Kýsa kullanma kýlavuzu kartý (2 adet) 6. Garanti belgesi STAR 2 santral kutusu STAR 2 santral kabineti 6

6 STAR 2 Santralý Montaj Bilgileri STAR 2 santralýnýn monte edilmesinden önce aþaðýdaki hususlara önem verilmesi gerekmektedir. Bu hususlara dikkat etmek santralýnýzýn performansýný arttýracak, kesintisiz iletiþim saðlayacaktýr. Santralýn Monte Edileceði Yerin Seçimi Santralýn monte edileceði yer, aþaðýdaki özelliklere sahip olmalýdýr. * Nem, su sýzýntýsý, toz, duman bulunmayan temiz yerlere monte edilmelidir. * Jeneratör, kesintisiz güç kaynaðý, yüksek gerilim hattý gibi manyetik alan yaratan cihaz ve ortamdan mümün olduðu kadar uzaða yerleþtirilmelidir. * Santral radyatör üstü, doðrudan güneþ ýþýðý alan ve santrallarýn gereksiz ýsýnmasýna sebep olabilecek yerlere monte edilmemelidir. * Santralýn bakýmýnýn kolaylýkla yapýlabilmesi için tercihen çevresi açýk olmalý ve yerden 1.5 metre kadar yükseðe monte edilmelidir. * Bulunan ortamýn aydýnlýk olmasý bakým personelinin iþini kolaylaþtýracaðýndan tercihen karanlýk yerlere monte edilmemelidir. * Tercihen santral, herkesin kolaylýkla ulaþamayacaðý bir alana yerleþtirilmelidir. Santralýn Topraklanmasý STAR 2 santralý çalýþmasý için topraklamaya gerek duymaz. Ancak yüksek gerilim ve yýldýrýma karþý santralýn saðlýklý bir þekilde korunmasý için muhakkak iyi bir þekilde topraklama yapýlmalýdýr. Santral beslemesi topraklý olup, besleme kablosu topraklý bir prize baðlanmaýdýr. Topraklamanýn mümkün olmadýðý durumlarda santral topraklama ucu en azýndan kalýn bir kablo ile su borusuna veya radyatöre baðlanmalýdýr. ÝYÝ BÝR TOPRAKLAMA TANIMI Ýyi bir topraklamanýn yapýldýðýndan emin olmak için toprak hattý ile nötr arasýndaki voltaj farkýnýn 1.5VAC'den fazla olmamasý gerekir. Santralýn topraklanmasý için santral ütünde bir topraklama pabucu temin edilmiþtir. DÝKKAT: Santrala toprak yerine faz baðlarsanýz bu hem çok tehlikelidir ve hem de santral koruma varistörlerini yakar ve Telekom hatlarýna zarar verir. Firmamýz bu nedenle sorumlu tutulamaz. Santralýn Montajý Santralýn tutturulmasý Santralýn monte edileceði yere, verilen kaðýt þablonu kullanarak yerden metre yükseklikte üç adet delik açýn, dübelleri yerleþtirin ve vidalarý sonuna kadar sýkýþtýrýn. Santralý tutturun. Santral kablolarýnýn montajý Santrala 1 m kadar uzakta MDF kutu ve regletlerini yerleþtirin. Santral kapasitesine baðlý olarak MDF kablosunu bu regletlere çakýn veya vidalayýn. Kablonun diðer uçlarýný santral klemenslerine ittirerek takýn. Abone telefonlarýndan gelen kablolarý (tesisat) MDF'e baðlayýn. Santrala operatör konsolunun baðlanmasý KTS300 konsollarý, santrala hazýr olarak verilen 5m uzunluðunda iki taraflý plaglý kablo ile baðlanýr. Santralda konsol jaký sað alt taraftadýr. Tesisatýn Aktarýlmasý Santral arýzasýnýn %70 inin tesisattan kaynaklandýðýný düþünerek, temiz ve uzun ömürlü bir tesisat yapmaya çalýþýn. Özellikle tesisatta 220V kaçaklý bir kablo varsa santrala baðlandýðýnda santrala zarar vereceðini bilin. Telefon kablolarýný santrala baðlamadan teker teker santral topraðýyla kablolar arasýnda voltaj olmadýðýný görün. Bütün tesisatý bu þekilde test ederek montajýnýzý tamamlayýn. Benzer þekilde telekom hatlarýnýzý test edin, Telekom hatlarýnýzda gerilimin VDC olduðunu, kaçak alternatif akým olmadýðýný ölçün. Çevir sesi alarak bir arama yapýn, uygunluðunu gördükten sonra santralýnýzý baðlayýn. Bu iþlemi teker teker bütün harici hatlarýnýza uygulayýn. Santralýn 220 kablosunun baðlanmasý Santralýn 220V kablosunu santral için ayrýlmýþ bir duvar prizine takýn. Bu amaçla uzatma kablosu kullanmanýz tavsiye edilmez.. Varsa akü uçlarýnýn baðlanmasý Santraldan aküye doðru en az 2 mm 2 kesitinde bir çift kabloyla akü +ve - 'sine baðlantýyý hazýrlayýn. Santrala beslemeyi verdikten sonra + ve -'ye çok dikkat ederek bu kablolarý kabinetin üst tarafýnda bulunan akü klemenslerine baðlayýn. NOT: + ve - kablolarý ters baðlanýrsa akü modülü kartý üstündeki 3A'lýk sigorta atar. Bunun deðiþtirilmesi gerekir. Santrala enerji verilmesi Santralýn 220V kablosunu prize taktýðýnýzda santrala enerji gelir. Bu amaçla ayrýca bir buton yoktur. 7 8

7 STAR 2 Santralý Kablo Baðlantýsý Aþaðýda telefon santralýna baðlanacak çevre birimlerinin yerleri ve ana kartýn blok yapýsý verilmektedir. Baðlantý klemenslerinin anlamý ayrýntýlý olarak verilmektedir. 0, Konnektörleri: Dahili abone baðlantý noktalarý T1, T2, T3, T4 Konnektörleri: Harici hat baðlantý noktalarý ÖZR Konnektörü: Özel röle baðlantý noktasý PRA, PRB Konnektörü: Printer veya bilgisayar raporlama program çýkýþ baðlantý noktasý (Pra þase, Prb canlý uç) DTR Konnektörü: Santralýn printerin veya bilgisayarýn açýk veya kapalý olduðunu anladýðý giriþ noktasý TYP Konnektörü: Harici müzik giriþi E Konnektörü: Topraklama noktasý SAT300 Konsol Soketi: SAT300 konsolun baðlantý soketidir. KTS-300 Konsol Soketi: KTS-300 konsollarýn baðlantý soketidir. MULTÝTEK STAR 2 ANAKART PC Konsol Soketi: PC nin konsol olarak kullanýldýðý durumlarda PC ile santral arasýndaki baðlantýyý saðlayan soket 220 V Trafo Besleme soketi: Santralýn besleme trafosunun çýkýþ uçlarýnýn baðlandýðý noktadýr. Akü Modül Soketi: Sisteme akü modülü takýldýðýnda akü modülünün baðlantý soketidir. Ring Köprüsü: Telefon zillerinin çalabilmesi için kýsa devre edilmesi gerekli jumper. Sisteme akü modülü baðlandýðýnda telefon zillerinin çalabilmesi için konumun deðiþtirilmesi gereklidir. Led Paneli Soketi: Santral abonelerinin ve harici hatlarýn meþgul durumlarýný gösteren ledlerin bulunduðu kartýn baðlantý noktasý Robot operatör ve Caller ID kart soketi: Sisteme robot operatör ve arayan numaranýn konsolda görülebilmesi için takýlacak modül soketleridir. 12KHZ Kart Soketi: Sistemde Türk Telekom tarafýndan verilecek 12 KHZ ücretlendirme sinyalinin algýlandýðý kart takma soketidir. Abone ve Harici Hat Kart Soketi: Sisteme dahili abone veya hem dahili hem harici hat ilavesi için takýlan kartýn soketidir. Ýlave kart 4, 8, 12 dahili aboneli veya 2 dýþ 4, 8 dahili aboneli olabilir. Hafýza Pili: Hafýzanýn silinmesini engelleyen 3.6V Nicd pil. Hafýza Pil Köprüsü: Kýsa devre jamper takýldýðýnda hafýzanýn silinmesini engelleyen pilin devrede olmasýný saðlayan köprüdür. Eprom: Santral programýnýn yüklü olduðu entegre Abone 0,1,2,... 8: Santral ana kart üzerindeki abone devrelerinin bulunduðu kýsýmlardýr. HAT1, HAT2, HAT3, HAT4: Santral harici hat devrelerinin bulunduðu kýsým. Alarm Kart Soketi: Sistem villaset veya APT santralý olarak kullanýldýðýnda otomasyon modülünün takýldýðý soketlerdir. 9 10

8 STAR 2 Santralý Sistem Özellikleri Santralýn kapasitesi: Santral standart olarak 4 harici ve 8 dahili aboneden oluþur. Ýstenirse 4, 8 veya 12 dahili abone modülü ilave edilerek 4/12, 4/16, 4/20 kapasiteye veya 2 dýþ, 2 dýþ 4 dahili 2 dýþ, 8 dahili modül ilave ederek 6/8, 6/12, 6/16 kapasiteye kadar büyütülebilir. Santrala baðlanan Telefon/Terminaller: Santrala DTMF veya DP, standart herhangi bir telefon baðlanabildiði gibi faks, modem, data derminali, telesekreter, telsiz telefon, anons sistemi gibi çevre birimlerini de baðlamak mümkündür. Þart olmamakla beraber santrallara özel olarak geliþtirilmiþ MULTÝTEK KTS 300 konsol telefonlarý da baðlanabilir. STAR2 santrallarýnda bütün abonelere KTS 300 konsol seti baðlanabilir. Santralýn programlanmasý: Santral sadece 0 numaralý dahili telefondan veya programlama þifresini bilen kiþilerce uzaktan programlanabilir. Ýstenirse 0 nolu telefondan 7021 XYZT * tuþlayarak (XYZT 1-4 rakkamlý herhangi bir numara) programa girilmesi kilitlenebilir. Þifreyi bilen kiþi tekrar ayný kodlarý tuþlayarak programlamayý açabilir. Santralýn güç kaynaðý: Sistem 50 Hz VAC arasýndaki þebeke gerilimlerinde çalýþýr. Bu sýnýrlar dýþýndaki þebeke gerilimi için bir voltaj regülatörünün kullanýlmasý gerekir. Sistem þebeke giriþinde 0.6 A lik sigortayla korunmuþtur. Azami yükte 25W kadar enerji tüketir. Santrala akü baðlantýsý: 220V lu þebeke geriliminin sýk sýk kesintiye uðradýðý durumlarda santrala 24V luk azami 7 A saatlik bakýmsýz kuru akülerin baðlanmasý tavsiye olunur. Bu aküler santral kullanýmýna baðlý olarak 4-5 saat arasýndaki enerji kesintilerinde santralý beslerler. Þebeke gerilimi geldiðinde aküler santral tarafýndan otomatik olarak þarj edilir. Santrala akü modülü baðlantýsý: - Akü modülü devresi santral kabinetine tutturulur ve bir jakla santral ana kartýnýn sað üst köþesindeki jaka baðlanýr. Santrallarda akü baðlantýsý için iki adet AKÜ baðlantýsý klemensi vardýr. Bu uçlara akünün + ve _ uçlarý baðlanýr. Þarjý bitmiþ büyük kapasiteli aküler sistemin çalýþmasýný etkileyebilir. Bu durumda akü grubunun harici bir kaynakla þarj edilmesi gerekebilir. DÝKKAT: - AKÜLERÝN TERS BAÐLANMASI SANTRALINIZI BOZABÝLÝR. - AKÜ BAÐLI SÝSTEMLERDE 220 V ÞEBEKE GERÝLÝMÝNÝN GECE VE TATÝL GÜNLERÝ KESÝLMESÝ SANTRALIN NORMAL ÇALIÞMASINI ETKÝLER. Santrala yazýcý baðlanmasý-çaðrý kayýt sistemi: Santrala standart RS232C seri arabaðlantý devresi olan herhangi bir yazýcý veya MULTÝTEK MPR648 mini yazýcý baðlanabilir. Bu maksatla gerekli yazýlým ve donaným santral üstünde hazýr olup baðlantýdan baþka herhangi bir iþleme gerek yoktur. Baðlanacak yazýcý aþaðýdaki þekilde ayarlanmalýdýr. XON / XOFF 600 Baud 8 Data bit No parite Yazýcý ve santral iki telle veya üç telle birbirine baðlanýr. Seri yazýcý jakýnýn 7 ve 3 numaralý uçlarý santralda PRa ve PRb yazan yerlere baðlanýr. Seri yazýcý 20 nolu ucu DTR ucuna baðlanýr ve programý tuþlanýr (iptali ). Bu þekilde santral seri printerin baðlý olup olmadýðýný veya çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol eder. Eðer çalýþmýyorsa bunu anlar ve yazýcý çalýþmaya baþladýðýnda o ana kadar yapýlan bütün görüþmeleri printere gönderir. (Ayný iþlem bilgisayar için de geçerlidir) Yazýcý, yapýlan bütün dýþ hat görüþmelerini detaylý olarak yazar. Konuþmayý baþlatan abone numarasý, aranan harici numara, aramanýn tarihi, baþlama zamaný, konuþmanýn süresi, varsa kontör sayýsý ve konuþmanýn parasal tutarý ve hangi harici hattan konuþulduðu yazýlýr. ÖRNEK: Sýra Arayan Hat Aranan No Tarih Baþlama Süre Puls Ücret #0026 0T2 H / : Sistem harici hatlarý 12KHz ücretlendirme dedektörleriyle donatýlmýþtýr. PTT den 12KHz ücretlendirme sinyali gönderildiðinde herbir harici konuþmanýn kontör sayýsý yazýcýya dökülür. Kontör ücreti girilmiþse konuþmanýn parasal deðeri yazýlýr. 12KHz sinyalinin gelmediði durumlarda 20 saniyeden kýsa harici aramalar kaydedilmez, ancak daha uzun aramalar konuþulsun konuþulmasýn yazýcýya dökülür. Ayný özellikler Multitek MPR mini yazýcý için de geçerlidir. Ancak bu yazýcý DTR ucunu kullanmaz. SIRA ARAYAN HAT #0004 H1 ARANAN NO TARÝH BAÞLAMA SÜRE 01/ :33 PULS ÜCRET

9 Santral hafýzasýnýn korunmasý: Elektrik kesilmelerine karþý santral hafýzasýný korumak amacýyla 3.6 voltluk NÝCd pil kullanýlmýþtýr. Pil santral tarafýndan otomatik þarj edilir. Enerji kesilmelerinde harici hatlarýn baðlantýsý: Þebeke geriliminin kesildiði ve akü baðlantýsýnýn olmadýðý durumlarda 1., 2., 3. ve 4. Telekom hattý sýrasýyla 0, 11, 12, 13 numaralý abonelere baðlanýr. Bekletmede müzik/radyo-teyp baðlantýsý: Santral harici hatlarý bekletmeye alýndýðýnda bu hatlara santral içinde mevcut standart müzik yayýný yapar. Santrala ayrýca radyo/teyp baðlayarak bekletmedeki hatlara istenilen müziði dinletmek mümkündür. Radyo/teyp çýkýþý santraldaki TEYP a-b uçlarýna baðlanýr ve standart müzik programlama ile devre dýþý býrakýlýr. Özel röle baðlantýsý: Santralda 71 çevirerek kapý otomatiðini açmak mümkündür. Bu maksatla kapý otomatiði devresinin santralda ÖZR a-b yazan yerler arasýna baðlanmasý gerekir. 71 çevirdiðinizde özel röle isteðe baðlý olarak 1 sn veya 2 sn süreyle iki ucu kýsa devre eder. Arayan Numarayý Gösteren Telefonlarýn Takýlmasý Santrala arayan numarayý gösteren telefonlar takýlabilir. Telefonun arayan numarayý ve kayýtlýysa arayanýn ismini gösterebilmesi için gelen çaðrý (veya çaðrýlarýn) 92 programý ile bu telefonlara yönlendirilmesi gerekir. Telefonun zili çaldýðýnda ekranda arayan numaranýn bilgisi görünür. Santral numaralama planý: Santraldaki dahili aboneler, standart olarak 0 operatör olmak üzere arasýnda numaralanmýþtýr. Genel gece servisi: Sistem genel gece servisine sokulduðunda: - Yetki verilen aboneler dýþýndakilerinin harice çýkma yetkisi kalkar. - Gelen çaðrýlar tanýmlanan en fazla dört abonenin ayný anda zilini çaldýrýr. - Gündüz yetkisiz gece yetkili aboneler sadece þehir içi arayabilir. STAR2 santrallarýnda çatalaltý iþlemi: (Çatalaltý/Flash yaparak hattý bekletme) Çatalaltý (flash) konuþmalarý aktarma veya bilgi alma için telefonunun açma kapama mandalýný kýsa süreli (yarým saniye kadar) basýp býrakma iþlemidir. Ýstenirse süresi 600 veya 80 msn olarak programlanabilir. (Program 83 aa 4/5 koduna bakýnýz). Baþlangýçta abonelerin hýzlý flash (80 msn) özelliði vardýr. NOT: Çatalaltý iþlemi için bazý telefonlarda FLASH tuþu konmuþtur. Flash tuþu yaklaþýk 600 ms süreyle hattý açýp kapattýðýndan telefonun çatalaltý (flash) anlama süresi 600 ms olarak programlanmalýdýr. Yoksa FLASH tuþu konuþmayý keser. MF telefonlarýnda * ve # tuþlarý: Telefon apareylerinin MF olduðu durumlarda tuþ takýmý üstündeki * ve # tuþlarý standart olarak aþaðýdaki iþlemler için kullanýlýr: * tuþu: *tuþuna basýlýnca "çatalaltý" (flash) iþlemi yapýlmýþ gibi konuþma bekletmeye geçer. Aktarma ve bilgi alma iþlemleri için bu tuþ kullanýlýr. Bu tuþ ayný zamanda ilk çevir sesi alýndýðýnda harici hat 1 e çýkmada kullanýlýr. # tuþu: Bu tuþ telefonu kapatýp tekrar açmada kullanýlýr. Bu tuþa basarak telefonunuzu kapatýp tekrar açmýþ gibi dahili çevir sesi alýrsýnýz. # ayný zamanda ilk çevir sesi alýndýðýnda harici hat 2 ye çýkmada kullanýlýr. 956 programý ile # tuþunu harici hatlara çatalaltý (flash) göndermede ve ana santral hattýný bekletmeye almada kullanmak mümkündür. DÝKKAT: Bu tuþlara diðer tuþlara nazaran daha uzun süreli basmak gereklidir. NOT: * uzaktan programlamada çatalaltý (flash) iþlemi için kullanýlýr

10 STAR2 santrallarýnda tonlar: DAHÝLÝ ÇEVÝR SESÝ: Abonenin telefonunu kaldýrdýðýnda aldýðý sürekli tondur. Bir numara çevirebileceðini gösterir. OTOMATÝK ARAMA ZÝL SESÝ: Kýsa fasýlalarla hýzlý hýzlý telefonunuzu çaldýrýr ve istediðiniz numaranýn baðlandýðýný ifade eder. ÇALIYOR SESÝ: Abone dahili bir aboneyi ararsa ve aranan abone o anda meþgul deðilse duyulan tondur. Çalýyor sesi ayný zamanda bir abonenin baþlattýðý özelliðin santral tarafýndan kabul edildiðinin/onaylandýðýnýn ifadesi olarak verilir. MEÞGUL SESÝ: Aranan abonenin meþgul olduðunu veya harici hatlara çýkýlmak istenirse harici hatlarýn meþgul olduðunu gösterir. HATALI ÝÞLEM SESÝ: Abone tarafýndan yapýlan iþlemin hatalý olduðunu veya abonenin o iþlemi yapmaya yetkisi olmadýðýný ifade eder. Üç kýsa ton bir uzun ton þeklinde olup meþgul sesiyle karýþtýrýlmamalýdýr. BEKLETMEDE ÇEVÝR SESÝ: Hýzlý hýzlý kesik aralýklarla verilen ton olup abonenin o anda bir harici veya dahili hattý bekletmeye aldýðýnýn ve bir numara çevirebileceðinin ifadesidir. Konuþma esnasýnda çatalaltý (flash) yapýlýrsa konuþma bekletmeye geçer ve bu ton alýnýr. KULAKTAN ÝKAZ/ARAYA GÝRME/ÞÝFRE GÝRÝLMÝÞ ABONE SESLERÝ: Aralýklarla kulakta kýsa süreli duyulan ton sesi size bir baþka çaðrýnýn geldiðini veya konuþmanýzýn arasýna bir baþkasýnýn girdiðini veya telefonunuza þifre girdiðinizin ifadesidir. PTT ÇEVÝR SESÝ: PTT hattýna çýkýldýðýnda duyulan ton olup dýþ hat numarasý çevrilebileceðinin ifadesidir. STAR2 Santrallarýnda zil sesleri: HARÝCÝ ZÝL SESÝ: Uzun aralýklarla telefonun zilini çaldýrýr ve size gelen çaðrýnýn harici bir hattan olduðunu ifade eder. DAHÝLÝ ZÝL SESÝ: Hýzlý hýzlý telefonunuzu çaldýrýr ve sizi arayanýn dahili bir abone olduðunu ifade eder

11 KULLANICILAR ÝLE ÝLGÝLÝ SANTRAL ÖZELLÝKLERÝ 17

12 Dahili aboneler arasýnda görüþme: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn. - Görüþmek istediðiniz abonenin numarasýný tuþlayýn. - Çalýyor sesini dinleyin. - Eðer meþgul sesi alýrsanýz, 1 çevirip beklerseniz abone görüþmesini bitirip telefonunu kapattýðýnda zili çalar ve açtýðýnda görüþürsünüz. - Eðer meþgul sesi aldýðýnda 48 çevirir telefonunuzu kapatýrsanýz dahili sýraya girmiþ olursunuz. Abone serbest kaldýðýnda ziliniz çalar ve görüþme yaparsýnýz. - Görüþmenizi yapýn. - Mikrotelefonu yerine koyun. Harici abonelerle görüþme (Harici grup kodunu çevirerek): - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn. - 9 (veya harici grup kodunu) çevirin. (Programlayarak 9 kodu yerine 0 kullanabilirsiniz. Program 968/969 kodlarýna bakýnýz. Bu durumda operatör numarasý 9 olur.) - Meþgul alýrsanýz 48 çevirerek sýraya girebilirsiniz. - Aradýðýnýz harici numarayý tuþlayýn. - Görüþmenizi yapýn. - Mikrotelefonu yerine koyun. - Harici grup kodlarý: Sistemde 6 harici hat grubu yapmak ve her bir aboneye bu gruplara çýkmak için yetki vermek mümkündür. Grup kodlarý aþaðýdaki gibidir: 1. harici gruba 9 ile çýkýlýr. 2. harici gruba 81 ile çýkýlýr. 3. harici gruba 82 ile çýkýlýr. 4. harici gruba 83 ile çýkýlýr. 5. harici gruba 88 ile çýkýlýr. 6. harici gruba 89 ile çýkýlýr. Abonenin tek bir gruba çýkýþ yetkisi varsa grup kodu ne olursa olsun 9 ile harici hatlara ulaþabilir. Harici abonelerle görüþme (Harici hat kodunu çevirerek): - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn ardýndan dýþ hat numarasýný (1-6) çevirin. - Örneðin 531 kodu 1. hatta 535 kodu 5. hatta çýkmadan kullanýlýr. - Meþgul alýrsanýz 48 çevirerek sýraya girebilirsiniz. - Týkanýklýlýk tonu alýrsanýz ya o dýþ hat kapalýdýr veya sizin o hatta çýkma yetkiniz yoktur. - Telekom çevir sesini dinleyin. - Aradýðýnýz harici numarayý tuþlayýn. - Görüþmenizi yapýn. - Mikrotelefonu yerine koyun. Tekrar aramak için (harici hat)-son numara tekrarý: Aradýðýnýz harici numara meþgulse veya düþmediyse veya tekrar aramak istiyorsanýz: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn tuþlayýn. - Aradýðýnýz numaranýn cevap vermesini bekleyin. Çaðrý yönlendirme (beni takip et): Yoksam beni takipet: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn ardýndan çaðrýnýn yönlenmesini istediðiniz dahili numarayý çevirin. (Yoksam beni takip et için 742 tuþlayýn). - Onay tonunu duyduktan sonra mikrotelefonu yerine koyun. Bu iþlemden sonra telefonunuza gelen çaðrýlar tanýmladýðýnýz numaraya yönelecektir. (Yoksam beni takip et yapmýþsanýz çaðrý telefonunuzu üç kere çaldýracak ve yönlenecektir.) Çaðrý yönlendirilme iptali (Yoksam beni takip et iptali): - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn tuþlayýn. (KTS300 telefonun ekranýnda ÝPTAL EDÝLDÝ yazar) - (Yoksam beni takip et için 742 tuþlayýn). - Onay tonunu duyduktan sonra mikrotelefonu yerine koyun. Konferans yapmak: a) DAHÝLÝ ABONE ÝLE KONFERANS: Bir iç ya da dýþ hatla görüþürken bir dahili aboneyi konuþmaya dahil etmek isterseniz: - * (flash) yaparak konuþmanýzý bekletmeye alýn ve bekletmede çevir sesini alýn ardýndan konferansa almak istediðiniz dahili abonenin numarasýný tuþlayýn. (Meþgul ise * ile konuþmanýza geri dönebilirsiniz) - Aboneyle görüþün - Tekrar * (flash) yapýn, konferansa baþlayýn

13 - Dahili aboneler telefonu kapattýkça konferanstan çýkarlar. b) ÝKÝ HARÝCÝ HAT ÝLE KONFERANS: Bir dýþ hatla görüþürken diðer bir harici aboneyi konuþmaya dahil etmek isterseniz: - * (flash) yaparak konuþmanýzý bekletmeye alýn ve bekletmede çevir sesini alýn ardýndan harici hat kodunu çevirin ve ikinci harici hatla görüþün. - Aradýðýnýz abone meþgul veya düþüremediyseniz telefonunuzu kapattýðýnýzda bekletmedeki hattýnýz geri döner. Ýþlemi tekrar edebilirsiniz. - Ýkinci hatla görüþme saðladýktan sonra tekrar * (flash) yapýp konferansa baþlayýn. - Konferansý sona erdirmek için telefonunuzu kapatmak yeterlidir. Harici çaðrýlarý cevaplama: Hariçten gelen çaðrýlar baþka bir aboneye yönlendirilmemiþse 0 numaralý telefonu çaldýrýr. Bu çaðrýyý kendi telefonunuzdan cevaplamak için: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn. - 6 çevirin. - Çaðrý size baðlanacaktýr. Telefonunuzla görüþürken size ikinci bir çaðrý gelirse kulaðýnýzda kýsa bip sesleri duyarsýnýz. Bu çaðrýyý cevaplamak için önce konuþtuðunuz hattý park ediniz ve sonra telefonunuzu kapatýnýz veya harici bir çaðrýysa 6 çeviriniz. (Meþgulken gelen ikinci bir çaðrýyý cevaplama kýsmýna bakýnýz) Bilgi almak için: Bir dahili veya harici hatla görüþürken baþka bir aboneden bilgi almak istediðinizde: - * veya çatalaltý (flash) yapýn - Bekletmede çevir sesini dinleyin. - Bilgi almak istediðiniz aboneyi arayýn ve konuþun. - Tekrar * (flash) yaparak ilk hattýnýza geri dönün. Çaðrýyý aktarma (dahili veya harici): Görüþmekte olduðunuz dahili veya harici bir dýþ hattý baþka bir aboneye aktarmak için: - * veya çatalaltý (flash) yapýn. - Bekletmede çevir sesini dinleyin. - Görüþmeyi aktarmak istediðiniz aboneyi arayýn. - Görüþmeyi aktaracaðýnýzý söyleyin ve telefonunuzu kapayýn. Harici çaðrý aktarmada cevaplamadan telefonunuzu kapayabilirsiniz. Aktarma ile ilgili bazý hususlar: - Aradýðýnýz abone cevap vermez veya aktarmaktan vazgeçerseniz * (flash) ile görüþmekte olduðunuz hatta geri dönebilirsiniz. - Aranýlan abone meþgulse telefonunuzu kapatarak harici hattý meþgul abone üstünde park edebilirsiniz. Bu durumda meþgul abone kulaðýnda kýsa bip sesi duyar ve mikrotelefonunu yerine koyduðunda telefonu çalar. - Aktarýlan harici hat bir dakika içinde cevaplandýrýlmazsa operatöre geri döner. - Harici hat aktarma iþlemi sýrasýnda yanlýþ bir iþlem yapar ve telefonunuzu kapatýrsanýz harici hat hemen size geri döner. Harici hatlarýn boþta park edilmesi: Görüþmekte olduðunuz harici hattý park ederek telefonunuzu serbest býrakmak istediðinizde; - * veya çatalaltý (flash) yapýn ve bekletmede çevir sesini dinleyin çevirin. - Dahili çevir sesini alýn. Park edilen harici hat 1 dakika içinde geri alýnmazsa otomatik olarak park eden aboneye geri döner. Ayný anda iki harici hattý park etmek mümkündür

14 ta park edilmiþ hattý geri almak: Park edilmiþ bir harici hattý geri almak için: - Dahili çevir sesini dinleyin. - Ve 56 tuþlayýn. - Veya 53 ardýndan geri alacaðýnýz hat numarasýný (1-6) tuþlayýn. Harici hatlar sýra numarasýna göre size baðlanýr. Park edilen harici hat 1 dakika içinde geri alýnmazsa park eden aboneye geri döner. Telefonla görüþürken gelen ikinci bir harici çaðrýyý cevaplama: Telefonunuzla harici bir görüþme yaparken size ikinci bir çaðrý gelirse kulaðýnýzda kýsa bip sesleri duyarsýnýz. Bu çaðrýyý cevaplamak için görüþtüðünüz hattý * (veya flash) yaparak bekletmeye alýp, 556 çevirmeniz yeterlidir. Harici hattý meþgul abone üstünde park etmek: Harici hattý aktarmak istediðiniz telefon numarasý meþgulse: - Meþgul tonu aldýktan sonra mikrotelefonunuzu yerine koyun. Harici hattý park ettiðiniz meþgul abone kulaðýnda kýsa aralýklarla bip sesleri duyar. Meþgul abone telefonunu kapatýr kapatmaz zili çalar ve açtýðýnda görüþme baþlar. Bir dakika içinde cevaplandýrýlmayan park etmeler operatöre geri döner. Çaðrý toplama: Zili çalan bir aboneye gelen çaðrýyý cevaplamak için kendi telefonunuzdan: - Mikrotelefonu kaldýrýn dahili çevir sesini alýn ve ardýndan çalan telefon numarasýný çevirin ve görüþün. Kendi abone grubunuzdaki bir telefona gelen çaðrýyý cevaplamak için: - Mikrotelefonu kaldýrýn dahili çevirsesini alýn ve 83 çevirin. - Santralýn numaranýzý aramasýný bekleyin. Ortak hafýzadan arama: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin ve ardýndan aramak istediðiniz hafýza numarasýný (10-99 arasý) çevirin. - Santralýn numaranýzý aramasýný bekleyin. Özel hafýzaya numara giriþi: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin ardýndan hafýza numarasý çevirin. - Harici grub kodu olarak 1 çevirin. - Ve ardýndan aranacak harici numarayý çevirin. - * veya çatalaltý yapýn ve dahili çevir sesini alýn. - Varsa telefonunuzu kapatmadan hafýzaya diðer numaralarý girebilirsiniz. Örnek: 02 hafýzaya numarayý girmek için çevirin ve arkasýndan * yapýn. Araya girme: Aradýðýnýz abone veya çýkmak istediðiniz harici hat meþgul ise ve görüþmenin arasýna girmek isterseniz ve araya girme yetkiniz varsa; - Meþgul sesini aldýktan sonra 49 çevirin araya girersiniz. Taraflar araya girme tonu ile uyarýlýrlar. - Eðer araya girme yetkiniz görüþmesinin arasýna girmek istediðiniz abonenin yetkisine göre düþük veya aynýysa araya giremezsiniz. - Aradan çýkmak için telefonunuzu kapatmanýz yeterlidir. Dahili telefonlarýn araya girme yetkisi üç seviyelidir; tam, yarým,yetkisiz. Özel hafýzadan arama (Hýzlý Arama): - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin ve ardýndan aramak istediðiniz hafýza numarasýný (01-08 arasý) çevirin. (09 son numara tekrarý için kullanýlýr.) 23 24

15 Meþgul aboneyi kulaðýndan uyarmak: Aradýðýnýz abone meþgul ise ve onu ikaz etmek isterseniz: - Meþgul sesini aldýktan sonra 1 çevirin. Meþgul abone kulaðýnda kýsa aralýklarla bip sesi duymaya baþlayacaktýr. - Mikrotelefonu yerine koymadan abonenin cevap vermesini bekleyebilirsiniz. Kulaðýnda bip sesi duyan abonenin görüþmesini bir an önce sona erdirerek veya harici hatla görüþüyorsa park ederek telefonunu kapatmasý ve çaðrýya cevap vermesi gereklidir. Otomatik arama: - Santralýnýzda bütün aboneler çok kullanýþlý bir özellik olan otomatik arama yetkisine sahiptir. Otomatik arama özelliðini meþgul bulduðunuz numaralarý aramada veya santralýn numaranýzý otomatik arayýp bulmasýný istediðiniz durumlarda kullanabilirsiniz. - sistemde ayný anda birden fazla otomatik arama talebi varsa talepler sýraya konur ve teker teker hizmet edilir. - Santral aranmasýný istediðiniz numarayý belli aralýklarla 15 kere arar ve karþý taraftan çalýyor sinyali aldýðýnda telefonunuzu çaldýrýr. - Eðer baðlantý anýnda telefonunuz meþgulse kulaðýnýza bip sinyalleri gelir. En kýsa zamanda konuþmanýzý bitirmeniz veya park etmeniz gerekir sefer aranýp bulunamayan numaralar için otomatik arama iptal edilir. a) MEÞGUL VEYA DÜÞMEYEN NUMARALAR ÝÇÝN OTOMATÝK ARAMA: - Meþgul veya düþmedi sesini alýnca * veya çatalaltý yapýn. - Bekletmede çevir sesini dinleyin çevirin ve onay tonunu dinleyin. - Mikrotelefonu yerine koyun ve santralýnýzýn numaranýzý bulup size baðlamasýný bekleyin. b) HAFIZADAN OTOMATÝK ARAMA: _ Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin ardýndan aramak istediðiniz hafýza numarasýný çevirin. - Onay sesini dinleyin. - Mikrotelefonu yerine koyun ve santralýnýzýn numaranýzý bulup size baðlamasýný bekleyin. C) OTOMATÝK ARAMANIN ÝPTALÝ: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin çevirin ve onay tonunu duyun. - Mikrotelefonu yerine koyun. Meþgulde sýraya girmek (Harici veya dahili hatlar için): Aradýðýnýz dahili abone veya çýkmak istediðiniz harici hat veya harici hat gruplarý meþgulse sýraya girerek hatlar serbest kaldýðýnda santralýnýzýn size haber vermesini saðlayabilirsiniz. Bunun için: - Meþgul sesi aldýðýnýzda 48 çevirin ve onay sesini alýn. - Mikrotelefonu yerine koyun. - Sýraya girilen dahili abone telefonunu kapattýðýnda önce sizin sonra abonenizin zili çalar ve görüþürsünüz. - Veya sýraya girilen harici hat boþaldýðýnda ziliniz çalar ve size harici hat baðlanýr. Dahili sýraya girmenin iptali için. - Dahili çevir sesini dinleyin ardýndan sýraya girdiðiniz abonenin numarasýný girin. Seri arama-arka arkaya harici hattýn transferi: Transfer ettiðiniz harici hattýn konuþma sonunda tekrar size dönmesini istiyorsanýz; - Harici hattý bekletmeye aldýktan sonra önce 741 ve ardýndan hattý transfer edeceðiniz abone numarasýný çevirin ve mikrotelefonu yerine koyun. - Abone konuþmasýný bitirdiðinde telefonunuzun zili çalar ve harici hat tekrar size baðlanýr. Ýkaz/Uyandýrma servisi: Santralýnýzýn sizi belli bir saatte ikaz etmesini istiyorsanýz: - Mikrotelefonunuzu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn ardýndan ikaz zamanýný saat ve dakika olarak girin. Onay tonunu dinleyin Örnek: programý sizi 9 05 te ikaz eder. Ýptali: Ýkaz zamaný gelmeden servisi iptal etmek isterseniz: - Mikrotelefonu kaldýrýn dahili çevir sesini aldýktan sonra 85 çevirin. - Onay tonunu dinleyin ve mikrotelefonu yerine koyun

16 Telefonunuzu kilitleme (Þifre girme): Yerinizde bulunmadýðýnýz zamanlarda telefonunuzun baþkasý tarafýndan harici aramalarda kullanýlmasýný istemiyorsanýz telefonunuzu kilitleyebilirsiniz. a) Þifrenin girilmesi: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin ardýndan belirlediðiniz þifreyi ( arasýnda) girin ve onay tonunu dinleyin. NOT: Þifrelenmiþ telefonlarda harici hat kodu çevrildiðinde kýsa aralýklarla bip sesi duyulacaktýr. Bip sesini duyduktan sonra þifrenizi girerseniz harici hatta çýkarsýnýz. b) Þifrenin iptali: - Mikrotelefonu kaldýrýn ardýndan þifre numaranýzý girin. Onay tonunu alýn. Telefonunuzun þifresi iptal edilmiþtir. Rahatsýz edilmeme: Çaðrý geldiðinde telefonunuzun açýlýncaya kadar çalmasý yerine kýsa bir süre çalmasýný isterseniz; - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin çevirin ve onay tonunu dinleyin. Çaðrýya çalma süresi sonrasýnda da cevap verebilirsiniz. Rahatsýz edilmeme iptali: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin çevirin ve onay tonunu alýn. Telefondan kapý otomatiðini açma: Bulunduðunuz yerden kapý otomatiðini çektirerek kapýyý açmak isterseniz telefonunuzdan 71 çevirmeniz yeterlidir. Ýstendiði takdirde 82 aa 4/5 programý ile kapý otomatiðini kullanacak aboneleri kýsýtlayabilirsiniz. Ýki dýþ hattý birbirine baðlama: Bir dýþ hatla görüþürken bu hattý baþka bir dýþ hatta baðlamak isterseniz; - * veya çatalaltý yapýp, bekletmede çevir sesini alýn çevirin. - Ýkinci dýþ hattý alýp görüþün. Eðer aradýðýnýz numara meþgul veya düþmezse telefonunuzu kapattýðýnýzda bekletmedeki hat size geri döner. - * veya çatalaltý yapýn. Ýki harici hat ve siz konferansa girersiniz. - Bir defa daha * (çatalaltý) yaparsanýz, siz devreden çýkar iki dýþ hattý birbirine baðlamýþ olursunuz. Ýki dýþ hat baðlandýðýnda görüþmenin süresi 3 dakikadýr. Üç dakika dolmadan önce taraflar bir ikaz tonuyla uyarýlýrlar. Üç dakika dolmadan taraflardan biri MF telefonundan 9 çevirirse konuþma süresi 3 dakika daha uzar. Hot line abone (doðrudan bir telefona baðlanan abone): Sistemdeki herhangi bir dahili telefona yetki verildiðinde, bu telefon mikrotelefonunu kaldýrýr kaldýrmaz operatöre veya istenen harici bir numaraya otomatik olarak baðlanýr. - Doðrudan operatöre baðlanan dahili telefon Bu özellik verildiðinde mikrotelefonu kaldýrdýðýnýzda doðrudan operatöre baðlanýrsanýz. - Doðrudan harici bir numaraya baðlanan dahili telefon Bu özellik verilen dahili telefon (0 numara hariç) mikrotelefonu kaldýrdýðýnda harici bir numaraya baðlanýr. Baðlanacaðý harici numara ortak hafýzanýn 99 numaralý gözünde tanýmlanmýþ olan numaradýr. Eðer 99 numaralý göze numara girilmemiþse abone doðrudan PTT çevir sesini alýr. Konsol telefonlara sabit mesaj gönderme özelliðielektronik posta: Konsol telefonlarýn baðlandýðý sistemlerde bu telefonlara çeþitli yazýlý mesajlar býrakmak mümkündür. Bu mesajlar herhangi bir telefondan gönderilebilir ancak sadece konsol telefonlar tarafýndan okunabilir. Sabit mesaj göndermek istediðinizde: - Çevir sesi alýn ve ardýndan aþaðýdaki mesaj kodlarýndan birini girin ve telefonunuzu kapayýn. Mesajýnýzýn iptali için 7600 çevirin

17 GÝRÝLEN KOD STANDART MESAJ 7600 "ÇALIYOR" 7601 "TOPLANTI" 7602 "EVE GÝTTÝ" 7603 "ÝZÝNLÝ" 7604 "SONRA ARA" 7605 "GEZÝDE" 7606 "YEMEKTE" 7607 "TATÝLDE" Örneðin 5 nolu telefon 7603 kodunu girmiþ olsun. 5 numaralý telefonu arayan KTS 300 telefonlu operatör veya herhangi bir abone ekranýnda "5 ÝZÝNLÝ"yazýsýný okuyacaktýr. Yetki Taþýma (Kendi telefonunuz gibi baþka bir telefondan arama) Santrala ait herhangi bir telefonu kendi telefonunuz gibi kullanabilirsiniz. Örneðin gittiðiniz yerdeki telefonun yetkisi yoksa yetkisini açar, konuþmanýzý yapar ve kapatýrsýnýz. Telefon eski konumuna geri döner. Bu özelliði kullanmak için; YALNIZ OPERATÖRÜN HÝZMET SUNACAÐI SERVÝSLER [PROGRAMLAR SADECE 0 (SIFIR) NUMARALI TELEFONDAN VEYA UZAKTAN ÞÝFREYLE YAPILABÝLÝR] - Kendi telefonunuzdan bir þifre girmeniz gerekir. Bunun için 745 xyz (xyz üç rakamlý þifre) tuþlarsýnýz. Artýk þifreniz xyz dir. (Dikkat 745 xyz telefonunuza ayný zamanda kitleme özelliði verdiðinden sadece yetki taþýma þifresi için tekrar 745 xyz tuþlamalýsýnýz.) Þifrenizi deðiþtirmek için ayný iþlemleri yapmalýsýnýz. - Gittiðiniz yerdeki telefondan 7443 ardýndan dahili numaranýz ardýndan þifrenizi tuþlarsanýz, size tekrar çevir sesi verilir ve kendi yetkileriniz sýnýrýnda arama yapabilirsiniz. Ýkinci bir aramayý telefonu kapatmadan # tuþu ile çevir sesi tazeleyerek gerçekleþtirmek mümkündür. Yaptýðýnýz bütün görüþmelerin varsa tutarý kendi telefonunuza kaydedilir. (Yazýcýda arayan kiþi olarak kendi dahili numaranýz ardýndan Y ve ardýndan kullanýlan dahili numara þeklinde bilgi verilir)

18 Ortak hafýzaya numara giriþi: - Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin ardýndan hafýza numarasý çevirin. - Harici grup kodu olarak 1 çevirin. - Ve ardýndan aranacak harici numarayý çevirin. - * ve çatalaltý yapýn ve dahili çevir sesini alýn. - Varsa telefonunuzu kapatmadan hafýzaya diðer numaralarý girebilirsiniz. Örnek: 25. hafýzaya numarasýný girmek için çevirin ve arkasýndan * veya çatalaltý yapýn. Sistemi genel gece servisine alma: Sisteminizde belli zamanlarda bazý aboneler dýþýnda bütün abonelerin yetkisinin kalkmasýný isterseniz sistemi gece servisine sokmanýz gereklidir. Bu maksatla: - Programlama 96 1 kodu ile sistem genel gece servisine sokulur. (Veya operatör sadece 7446 kodunu tuþlar.) - Programlama 83 kodu ile varsa gece harici aramaya yetkili aboneler tanýmlanýr. - Programlama 97 kodu ile varsa gece gelen aramalara cevap verecek aboneler tanýmlanýr (en fazla 4 abonenin zili ayný anda çaldýrýlabilir.) Bundan sonra; - Sadece yetkili gece servisi aboneleri harici arama yapabilir. - Harici çaðrý geldiðinde tanýmlanan gece servisi abonelerinin hepsinin zili ayný anda çalar. Herhangi birisinden cevap verilebilir ve ilk açan konuþur. - Sistem gece servisine sokulduðunda 2. hattan gelen çaðrýlarýn fax makinasýna veya gece abonelerine yönlendirilmesi mümkündür. Bunun için program 916/917 kullanýlýr. Operatör programlama 960 veya sadece kod 7448 tuþlayarak gündüz servisine geçer. Telefonunuz meþgulken çaðrýnýn baþka bir numaraya gitmesi (pbx özelliði): Telefonunuz meþgulken size gelen diðer bir çaðrýnýn baþka bir aboneye veya abonelere yönlenmesini isterseniz programlama kýlavuzunda 86 programý ile çaðrýnýn gideceði aboneler tanýmlanmalýdýr. Bu durumda siz meþgulken gelen çaðrýlar tanýmladýðýnýz abonelere yönelir. Sistemde bu þekilde 4 adet abone grubu yapmak mümkündür. Örneðin 0 meþgulken çaðrýnýn 1 e geçmesini istiyorsanýz programlamaya girerek * tuþlamalýsýnýz. Gelen çaðrý cevaplanýncaya kadar herbir abonede zili 3 defa çaldýrarak döner. Grubu sadece dýþ hat aramalarý için (kod 862) veya hemdýþ hem iç aramalar için (kod 860) yapmak mümkündür. PBX özelliðinin iptali için programlama kodu 86 ve grup kodundan sonra * veya çatal altý yapýn. (Örneðin 8601*) Þef sekreter özelliði: Size gelecek tüm çaðrýlarýn size baðlanmadan önce sekreterden geçmesini isterseniz aþaðýdakileri yapmanýz gerekir. - PBX özelliði ile þef telefon numarasýný, kendi numaranýzý ve varsa þef sekreter gurubunda olacak diðer aboneleri girerek bir PBX grubu oluþturun. (kod 861) - Telefonunuzdan beni izle kodu 740 ve ardýndan þef sekreter numarasýný girerek beni izle yaptýrýn. (Grup içinde varsa diðer aboneler de þef telefona beni izle yaparlar.) (Örneðin 7401) - Yukarýdakiler yapýldýktan sonra, size veya grup içindeki bir aboneye grup dýþýndan gelecek çaðrýlar önce þef sekretere gider. - Siz sekreterinizi veya grup içindeki aboneleri direkt olarak arayabilirsiniz. - Bu þekilde grup dýþardan gelen çaðrýlarýn þefsekreterden geçtiði ve kendi içinde birbirlerini arayabilen küçük bir santral oluþturmuþ olur. Ýptali için: Programlamayla PBX özelliði kaldýrýlýr. (Örneðin 8611*) Beni izle özelliði iptal edilir. (740 tuþlanýr) Özel harici hat tahsisi: Ýstediðiniz taktirde harici hatlardan bir veya ikisini direkt olarak kendinize tahsis edebilirsiniz. Bu hatlardan gelen çaðrýlar sizin telefonunuzu çaldýrýr ve sadece siz bu harici hatlardan arama yapabilirsiniz. Özel hat tahsis etmeniz için aþaðýdakileri yapmanýz gereklidir kodu ile hangi harici hatta çýkacaksanýz ona ait çýkýþ yetkisi verin kodu ile kendinize tahsis ettiðiniz harici hattý kendi telefonunuza yönlendirin. Örneðin 1. harici hattýn 3 nolu telefona ait olmasýný istiyorsunuz. Bu durumda; - Program ile bu hatta ulaþma yetkisi verin. - Program ile 1. hattý 3 noya yönlendirin. Çevir sesi olmayan abone: Kulaklýk takan ve telefonu sürekli açýk kalan operatör gibi çevir sesi verilmesi istenmeyen abonelere bu özellik verilir. Çevir sesi olmayan abone arandýðýnda (konuþmuyor, veya týkanýklýlýk tonu almýyorsa) doðrudan baðlanýr ve konuþur. Telefonu sürekli açýktýr

19 (Programlama kodu 82 aa 2 ve 3 e bakýnýz) Konuþma sürelerini kýsýtlama: Ýstediðiniz takdirde santralýnýza baðlý telefonlarýn harici görüþmelerine sýnýrlama getirebilirsiniz. Harici çýkan veya giren görüþmeleri sýnýrsýz, 2, 3, 5 dakika sýnýrlý yapabilirsiniz. Bunun için programlama da 99 koduna bakýnýz. Konuþma kesilmeden 20 sn önce uyarý tonu verir. Sadece gelen çaðrýlara açýk dýþ hat: Harici hatlarýnýzdan bir veya ikisinden sadece santralýnýzýn aranmasýný isterseniz (bu harici hatlara çýkýlamamasýný isterseniz) hatlarýnýzý programlama 846 kodu ile servis dýþý býrakmanýz yeterlidir. Harici beni takip et özelliði: Ýþletmenizde kimsenin olmadýðý zamanlarda size gelecek çaðrýlarýn gittiðiniz yerdeki telefona yönlenmesini isterseniz harici beni takip et özelliðini kullanabilirsiniz. (Programlama 90 koduna bakýnýz.) Programlama yaparken, 90 arkasýndan çaðrýnýn gelmesini beklediðiniz harici hat numarasý (1-2), çaðrýnýn çýkacaðý harici grup kodu (gruplama yoksa 1 girin), çaðrýnýn gitmesini istediðiniz telefon numarasýný girin ve sonunda * veya flash yapýn. Bütün harici hatlarýnýzý ayný þekilde yönlendirebilirsiniz. Programý girdikten sonra iþletmenize gelen çaðrýlar sizin istediðiniz harici numaraya yönlenecektir. Taraflar 5 dakika süreyle birbiriyle görüþebilir ve konuþma kesilmeden yarým dakika önce ikaz tonu duyulur. Bu özelliði kullanmak için asgari iki harici hatta ihtiyaç vardýr. Harici beni takip et özelliðinin iptali ve yeniden girilmesi: - Programlamada 911 girerseniz, sistemin harici beni takip et özelliðini iptal etmiþ olursunuz daha önce girilmiþ bilgilerle harici beni takip özelliðini yeniden devreye verir. - Yeni numaralar 90 programý ile girildiðinde eskisi otomatik iptal olur. Abone yetkilerinin verilmesi: Programlama kod 80 ile dahili telefonlara aþaðýdaki yetkileri vermek mümkündür. - Sadece aranabilir ve operatörü (operatör hot line) arayabilir abone - Dahili arayabilir abone - Þehir-içi arayabilir abone - Þehirler arasý arayabilir abone - Milletlerarasý arayabilir abone - Sadece ortak hafýzadan arayabilir abone - Sadece ortak hafýzadan ve þehir içi arayabilir abone. - Þehir içi ve 021 ile baþlayan numaralarý arayabilir abone (Ýstanbul için) - Harici bir numaraya doðrudan baðlanan abone (Harici hot line) (Abone telefonunu kaldýrdýðýnda derhal hafýza 99 da verilen harici numaraya baðlanýr) - Sadece ortak hafýzanýn nolu gözlerini arayabilir abone (bekçi abone) - Ortak hafýzadan ve Ýstanbul içi arayabilir abone. Araya girme yetkisinin verilmesi: Programlama kod 81 ile dahili telefonlara aþaðýdaki araya girme yetkileri verilebilir. - Araya girmeye yetkisiz - Yarý yetkili - Tam yetkili Harici hatlarý servis dýþý býrakma: Programlama kod 846 ile harici hatlarý kullanýma açma veya kapama mümkündür. Kod 846, ardýndan harici hat numarasý 1 veya 2, ve 1 hattý kapatýr, 0 açar. Abonelere harici hatlara ulaþým yetkisi verme: Kod 85 ile bazý abonelere bu harici gruplara çýkýþ yetkisi vermek mümkündür. Harici hattan gelen aramalarý bir aboneye yönlendirme: Harici bir hattan gelen aramalarýn, programlama 92 kodu ile istenen dahili bir abonenin telefonunu çaldýrmasý programlanabilir. Beni izle yapmýþ abonelerin iptali: Program 954 beni izle yapmýþ bütün abonelerin özelliðini iptal eder. Santrala zaman ve tarih bilgisinin girilmesi: Programlama kod 87 ve 88 le santrala tarih ve saat girmek mümkündür

20 Harici hatlarý DP veya DTMF yapma: Programlama kod 93 ile santrala baðlý PTT hatlarýný DP veya DTMF olarak tanýmlamak mümkündür. Birim kontör ücretini girme: Programlama kod 98 le santraldan yapýlacak harici görüþmelerin birim kontör ücretini girmek mümkündür. Ücretlendirmenin yapýlabilmesi için Telekom dan 12 KHz ücretlendirme sinyali gereklidir. Çatalaltý süresini programlama: Programlama kod 83 ile her bir telefonun ayrý ayrý çatalaltý süresini 80 veya 600 ms olarak ayarlamak mümkündür. DÝKKAT: Fabrika çýkýþý çatalaltý süresi tüm aboneler için 80 ms olarak ayarlanmýþtýr. Flash tuþunu veya çatalaltý kontaðýný kullanmak isteyen abone için çatalaltý süresi 600 ms olarak ayarlanmalýdýr. Þifrelerin iptali: Þifre girmiþ ve þifresini unutmuþ abonelerin þifreleri programlama 955 kodu ile iptal edilir. Çaðrý kayýt bilgileri alma: Yapýlan harici görüþmelerin detaylý ücret bilgisini almak için çeþitli programý vardýr. Bunlar; Program 890 son yapýlan 10 görüþmeyi döker. Program 892 Son yapýlan 60 görüþmeyi döker. Program 893 Harici hatlarýn toplam empülüs yekünü döker. Program saniyeden uzun yapýlan aramalarý yazar. Program khz gelen konuþmalarý yazar. Program 896 Milletlerarasý görüþmeleri yazar. Program 897 Þehirler/milletler arasý görüþmeleri yazar. Program 898 Mesajlar arasý boþluk býrakmaz. Program 899 Mesajlar arasý boþluk býrakýr. Program 81aa3 görüþmeleri yazýlýr abone. Program 81aa4 görüþmeleri yazýlmaz abone. Program 964/965 seri yazýcý (veya PC) DTR ucunu kullanýr. (Bilgiler seri yazýcý (veya PC) çalýþýrken gönderilir. Baðlantý yok veya elektrik kesintisi varsa gönderilmez.) Bir üst santralý bekletmeye alma: Santralýn harici hatlarýnýn baþka bir PBX santralýna baðlandýðý durumlarda PBX abonelerini bekletmeye almak gerekebilir. Programlama 956 kodu girildiðinde DTMF telefonlarýn # tuþuna basýldýðýnda bir üst santrala 200 ms lik çatalaltý (flash) gönderilir. *,# tuþlarýný kullanabilir telefonlarýn programlanmasý: * ve # kullanan çeþitli PTT özellikleri için dahili telefonun * ve # kullanma özelliðinin iptali gerekebilir. Bunun için program 83 aa 2/3 ile programlama yapýlýr. (aa abone numarasý) Bekletmede entegre müziðini devreden çýkarma: Santrallarda istenirse entegre devre müziðini devreden çýkarmak veya devreye vermek mümkündür. Entegre müziði için 962/963 programlarý yapýlýr. Harici aranan numaralarýn kýsýtlanmasý: Dahili numaralarýn çeþitli kodlarla baþlayan harici numaralarý aramasý kýsýtlanabilir. (Örneðin 5 nolu dahili 271 ile baþlayan harici numaralarý arayamasýn) Bu maksatla santrala her biri en fazla 4 rakkamdan oluþan 20 adet kýsýtlama kodu girmek mümkündür. Bu kodlar arasýnda numaralandýrýlýr. 01 xxxx Birinci numara 02 yyyy Ýkinci numara zzzz Yirminci numara Arka arkaya 5 kod ile kýsýtlama grubu oluþturur sýra numarasýna girilen kodlar 1. kýsýtlama grubu sýra numarasýna girilen kodlar 2. kýsýtlama grubu sýra numarasýna girilen kodlar 3. kýsýtlama grubu sýra numarasýna girilen kodlar 4. kýsýtlama grubu 0 numaralý telefon kýsýtlama numaralarýný aþaðýdaki þekilde girer; 70 sskkkk* ss: sýra numarasý (01-20) kkkk: En fazla 4 rakkamlý kod (70 ss* yapýlýrsa ss sýra numarasýndaki kod iptal olur) Yukardaki þekilde kodlar girilerek istenirse herbiri en fazla 5 kodlu 4 kýsýtlama grubu yapýlabilir

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5298 / Rev.2 www.entes.com.tr DTR-10 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan

Detaylı

YETKILI SERVISLER FC - 100 FC - 80 FRC - 80 FC - 60 RC - 80 RC - 60 ÇELÝK KAPILAR ÝÇÝN OTOMATÝK KÝLÝT KONTROL SÝSTEMLERÝ

YETKILI SERVISLER FC - 100 FC - 80 FRC - 80 FC - 60 RC - 80 RC - 60 ÇELÝK KAPILAR ÝÇÝN OTOMATÝK KÝLÝT KONTROL SÝSTEMLERÝ YETKILI SERVISLER DESi Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Þti. Gümüþsuyu Cad. No: 66/10 Topkapý-Maltepe / ÝSTANBUL Tel: 0212 501 72 72 Faks: 0212 576 64 77 DESi Alarm ve Güvenlik Sistemleri /

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi

Detaylı

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler...4 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter)...6

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı