Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001"

Transkript

1 2 3

2 4 MS 48 MPK- V002 04/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5

3 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým :...4 Uygunluk:...5 Montaj:...5 Topraklama bilgileri:...6 Güç kaynaðý :...7 Akü baðlantýsý :...7 Tesisat baðlantýlarý :...8 PROGRAMLAMA:...11 Dýþ hat açma/ kapama ( 89 ) :...11 Dýþ hat yetki seviyesinin belirlenmesi ( 887 ) :...11 Yasak numara arama yetki seviyesi ( 887aaa8 ) :...12 Dýþ hat parametreleri ( 800 ) :...12 PTT þehirlerarasý/ milletlerarasý arama kodunun belirlenmesi ( ) :...12 Alan kodu veya ön kodla aranabilir numara belirleme ( 8007 ):...13 Abone dýþ hat eriþim grubu ( 801 ) :...13 Robop, Direkt Aranamaz Abone ( 801aaa8 ) :...13 Abonelerin dýþ hat konuþma sürelerinin kýsýtlanmasý ( 801aaa9 ) :...13 Dýþ hat grup parametreleri ( 802 ) :...14 Tarife programý ( 8023 ) :...14 Dýþ hat ekonomik tarife programý ( 8024 ) :...14 Dýþ hat ses seviyelerini ayarlama ( 8025 ) :...14 PBX grup çaðrý parametreleri ( 8026 ) :...15 Dýþ hat eþit kullaným parametresi ( 8027 ) :...15 Otel odasý tanýmlama ( 8028 ) :...15 Otel odasý arama yetki seviyesi ( 8029 ) :...15 Sistem yetkilisinin belirlenmesi ( 803 ) :...16 Acil hat programý ( 804 ) :...16 Aramalý acil hat ( 804 ) :...16 Abonelere PBX programý girme ( 805 ) :...16 Dýþ hat PBX gruplarý ( 8050 ) :...17 Araya girme yetki seviyesi ( 806 ) :...17 Direkt iç arama ( 8070 ) :...17 MF telefon *, # tuþlarý kullanýmýnýn, çatalaltý yapabilme özelliðinin belirlenmesi ( 8071 ):...17 VM kullanýcý yetki seviyesi ( 8072 ):...18 Otomatik arama/ Otomatik konferans yetki seviyesi ( 8073 ) :...18 Çaðrý yakalama/ Üzerine çaðrý yönlendirilme yetki seviyesi ( 8074 ) :...19 Kontör Hesabý:...19 Dýþ hattý seçerek geri alma/ Sýradan geri alma ( 808 ):...19 Bekletme süresini ayarlama ( 8082 ) :...19 Çaðrý kayýt rapor filtresi ( 8083 ) :...19 Dýþ hattan gelen çaðrýlarda konuþma sürelerinin kýsýtlanmasý ( 8084 ) :...20 Paralel operatör tanýmlama ( 8085 ) :

4 Robop, tek tuþla eriþim tanýmlama ( 8087ndddd ) :...20 MF arama parametresini belirleme ( 8088 ) :...20 Otomatik tut süresi ( 8089 ) :...21 Röle kontrol ve kutu zili ( 809 ) :...21 Özel röle çekili kalma süresi ( 8094 ) :...21 Gün bazýnda otomatik servise alma ( 8098 ):...21 Çatalaltý süresi ( 8099 ) :...22 Çaðrý kayýt sayacýný sýfýrlamak için ( 8769 ) :...22 Çaðrý kayýt statüsünü belirleme ( 877 ) :...22 Çaðrý kayýt süresi ( 8777tt ) :...22 Dýþ hat ücretlendirme bilgisinin girilmesi ( 8778 ) :...22 Otomatik olarak gece servisi konumuna girme/ çýkma ( 883 ) :...23 Otomatik olarak paralel operatörü devreye alma/ devreden çýkarma ( 884 ) :...23 Otomatik olarak Robop u devreye alma/ devreden çýkarma ( 885 ) :...23 Sistem tablolarýnýn sýfýrlanmasý ( 745 ) :...23 ESNEK NUMARALANDIRMA:...25 Esnek Numaralandýrma Baþlangýç Durumu ( 8869 ) :...25 Esnek Numaralandýrma Abone Eriþim Kodu Giriþi :...25 Esnek Numaralandýrma Numara Eriþim Kodu Giriþi( 88600neeee ) :...26 Esnek Numaralandýrma Servis Eriþim Kodu Giriþi ( 8860nn ) :...27 Esnek Numaralandýrma Abone Eriþim Kodlarýnýn Sýfýrlanmasý ( 8868 ) :...28 Esnek Numaralandýrma Eriþim Tablosunun Sýfýrlanmasý ( 8867 ) :...28 Esnek Numaralandýrma Eriþim Tablosu Kalýcý Hafýzaya Alma ( 8866 ) :...28 Esnek Numaralandýrma Eriþim Tablosu Yükleme ( 8865 ) : Kodu Kullanýlamaz Hale Geldiðinde :...28 Yeni Bir Numaralama Planý Girmek Ýçin ( Baþlangýç durumunu takiben ): Yeni Bir Numaralama Planý Girmek Ýçin ( Mevcut bir plan var iken ) :...29 Mevcut Bir Numaralama Planýnda Deðiþiklik Yapmak Ýçin :...29 Esnek Numaralandýrmayý Devre Dýþý Býrakmak Ýçin :...29 Eriþim Ýle Ýlgili Bir Problem Durumunda :...29 EK-A, KOD DEÐÝÞÝM TABLOSU:...32 MONTAJ BÝLGÝLERÝ Tanýtým: MS48 genel olarak orta büyüklükte iþletmeler için tasarlanmýþ bir telefon santralýdýr. Metal bir kabinet içinde yer alan güç devresi ve 4 dýþ 12 iç hat kapasiteli bir ana karttan oluþmaktadýr. Ana kartýn üzerine takýlabilen ek kartlarla kapasitesi 12 dýþ ve 40 iç hatta kadar artabilmektedir. 8 9

5 Sistem kýsaca þu bölümlerden oluþur: 1. Metal Þase 2. Enerji Modülü (SPS MS48) V Enerji Trafosu 4. Zil Trafosu 5. Açma-Kapatma Butonu 6. Sigorta 7. 4/12 Ana Kart 8. 4/12, 0/16 veya 2/6 extension kartlarý (Ýsteðe Baðlý) 9. VM Kartý (Sesli Mesaj) (Ýsteðe Baðlý) 10. CM Kartý (Ýsteðe Baðlý) 11. MF-REG (Ýsteðe Baðlý) Uygunluk: Bu kýlavuz V3.05 öncesi yazýlýmlara uyumlu deðildir. Montaj: Kabinet ön kapaðýn rahatça açýlabileceði bir konumda ve yerden cm yükseðe monte edilmelidir. Santralýn konumunu ve montaj için gereken deliklerin yerini belirlemede, sistem ile verilen Montaj Þablonu kullanýlmalýdýr. Montajýn yapýlacaðý oda temiz, tozsuz olmalý ve sistem doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalmamalýdýr. Santralýn enerji baðlantýsý sisteme özel olmalý, baðlantý yapýlýrken sistemin enerjisinin kesintisiz olmasý þartý göz önünde bulundurulmalý ve mümkünse ara þalterlerden baðýmsýz bir kaynaktan enerji alýnmalýdýr. SÜREKLÝ KESÝNTÝYE UÐRAYAN ENERJÝ BAÐLANTISI SÝSTEMÝN NORMAL ÇALIÞMASINI ETKÝLEYEBÝLÝR... Topraklama Bilgileri: MS48 Santralýný, yýldýrým etkilerinden ve hatlar ya da baðlý ek birimler üzerinden gelebilecek diðer yüksek votajlardan korumak için topraklama yapýlmalýdýr. Santralýn 230V enerji kablosu, topraklama özelliðine sahiptir ve eðer elektrik tesisatýnýn topraklanmasý saðlýklý çalýþýyorsa, ayrýca bir topraklama yapmaya gerek yoktur. Tesisat topraðýn yeterli olmadýðýný kesin olarak ölçebilmek için bazý özel araçlar gerekli olmakla birlikte, genel bir bilgiye sahip olmak için, Nötr-Faz arasý ve Nötr-Toprak arasý voltajlar ölçülebilir. Nötr-Faz arasý VAC., Nötr-Toprak arasý1-2 VAC. olmalýdýr ve bu ölçülen deðerlerin sürekliliði saðlanmalýdýr. Topraklama tesisatýnda olabilecek voltaj kaçaklarý, her topraklama zorunluluðu olan cihaz gibi, telefon santralýnýza da zarar verebilir. TESÝSAT TOPRAÐININ TAM SAÐLIKLI OLDUÐUNDAN EMÝN OLUNAMIYORSA, AYRICA TOPRAKLAMA YAPILMALIDIR. Binanýn soðuk su tesisatý; borularýn metal olduðundan ve baðlantýlarýnda yalýtýcý malzemeler kullanýlmadýðýndan emin olunabiliyorsa topraklama için kullanýlabilir. En güvenli topraklama yöntemi ise, topraða çakýlacak, 1,5m uzunluðunda 1,5 cm çapýnda bakýr bir çubuk ya da 1m² büyüklüðünde bakýr bir levhanýn, bakýr bir topraklama kablosu ile santrala baðlanmasýdýr. Kablo, levha ya da çubuða sýkýca baðlanmalý ve oksitlenme olmamasý için önlem alýnmalýdýr. Topraklamadan gelen kablo, santralin güç kablosunun baðlantýsýnýn yapýlacaðý prize baðlanmalýdýr. 230V kabosunun SPS 200 üzerindeki giriþine takýlmasý ile güç kaynaðý baðlantýlarý tamamlanýr. Kablonun diðer ucu prize takýlmadan önce, ana açma kapama anahtarýnýn kapalý olduðu ve sigortalarýn saðlam durumda olduðu kontrol edilmelidir. 230 V için gereken 2A. T tipi bir adet sigorta, 230 V giriþi yanýndaki sigorta yuvasýnýn içerisinde bulunmaktadýr. Güç Kaynaðý : Güç kaynaðý 50Hz. de V limitleri arasýnda çalýþmak için tasarlanmýþtýr. Güç kaynaðýnýn þebeke akým giriþinde 1A deðerinde bir sigorta bulunmaktadýr. Güç kaynaðýnýn bünyesindeki redresör, gerektiðinde akü baðlantýsý için kullanýlmak üzere 8A lik bir sigorta ile korunmuþ bir doðru akým çýkýþýna sahiptir. Açma/kapama anahtarý þebeke akým giriþindedir ve normal çalýþma için basýlý konumda olmalýdýr

6 Akü Baðlantýsý : Santralýnýz, hafýza ve sistem parametrelerini korumak ve silinmesini önlemek üzere NiCd pillerle donatýlmýþtýr. Enerjinin kesildiði durumlarda piller gerekli parametrelerin aylarca saklanmasýný saðlayacaktýr. Enerjinin çok sýk kesildiði ve dolayýsýyla santralýnýzýn normal iþlevlerini yerine getiremediði durumlarda akü baðlamak gerekebilir. Akü baðlantýsý için SPS48 üzerinde ikili baðlantý klemensi vardýr. Bu uçlara 12 V; deðerinde akü baðlanabilir. Kýrmýzý uç akü grubunun (+), siyah uç ise (-) kutbuna baðlanmalýdýr. TERS BAÐLANTI SANTRALINIZA ZARAR VEREBÝLÝR. Aküler redresörün 12 V çýkýþýna paralel olarak baðlý olduðundan, tamamen þarjý bitmiþ akü grubu sistemin normal çalýþmasýný etkileyebilir. Bu durumda akü grubunun bir dýþ kaynakla þarj edilerek sisteme tekrar baðlanmasý gerekir. AKÜ BAÐLI SÝSTEMLERDE 220 V ÞEBEKE ENERJÝSÝNÝN GECE VE TATÝL GÜNLERÝ KESÝLMESÝ SANTRALINIZIN NORMAL ÇALIÞMASINI ETKÝLEYECEKTÝR. ELEKTRÝK KESÝNTÝLERÝNDE AKÜ VOLTAJI 8.5 V ALTINA DÜÞERSE, SÝSTEM OTOMATÝK OLARAK KAPANIR. Tesisat Baðlantýlarý : Santralýnýzýn iç ve dýþ hat tesisat baðlantýlarý devre kartlarýnýn alt kýsmýndaki konnektörlere yapýlýr. Her iç ve dýþ hat baðlantýsý için bir çift kablo (toprak baðlantýsý kullanýlmaz) gerekmektedir. Tesisatýn telefona özel kablolarla yapýlmasý, elektrik v.s. kablolarýnýn kullanýlmamasý önemlidir. Abonelerinizin numaralandýrýlmasý sistemin kapasitesine göre deðiþmektedir. Aþaðýdaki þekil size numaralandýrma konusunda bir fikir verecektir

7 MS 48 ISDN santralý elemanlarý ve isteðe baðlý ekler için kullanýlan baðlantý soketleri. PROGRAMLAMA Baþlangýç durumunda programlama sadece sistem yetkilisi abone (baþlangýçta 111 no lu abone) telefonundan yapýlabilir. Eðer 803 kodu ile sistem yetkilisi deðiþtirilirse, yeni sistem yetkilisi Programlama baþlýðý altýnda belirtilen tüm iþlemleri yapabilir, ancak operatör ile ilgili kodlarý kullanamaz. Herhangi bir program girilebilmesi için ilk önce sistem yetkilisi aboneden çevrilerek çevir sesi alýnmalýdýr. Bu iþlem bir dakika için santralý programlama durumuna sokar. Herhangi bir program girildiðinde, bu süre yeniden baþlar. Bir dakika süre ile program girilmez ise, santral programlama durumudan çýkar. Eðer sistem programlama konumunda iken çevirirseniz, normal konuma geçer. Programlarýn baþlangýç deðerlerini deðiþtirmek istemediðiniz sürece hiçbirþey yapmanýz gerekmez. Eðer sisteminizin kapasitesi 6/18 den büyükse, abone numaralarý 3 basamaklý, 6/18 den küçükse 2 basamaklýdýr. Eðer sisteminizde esnek numaralandýrma aktifse abone numaralý 2 basamaktan, 4 basamaða kadar deðer alabilir. Programlama da abone numaralarý girilirken bu hususa dikkat edilmelidir. Dýþ Hat Açma/ Kapama (89): 89dd[9]mn dd = Dýþ hat numarasý m = 0, Hat servise kapanýr = 1, Hat servise açýlýr = 2, Hat sadece gelen çaðrýlara açýlýr n = 0, Hat servise DP açýlýr = 1, Hat servise MF açýlýr Örnek: 2 no.lu dýþ hattý MF olarak servise açmak için , DP olarak servise açmak için , yalnýz gelen çaðrýlara açmak için , servise kapatmak için çevirmeniz gerekir. 89 dýþ hat açma/ kapama programý her dýþ hat için ayrý ayrý 89ddmn þeklinde girilebileceði gibi, dd numaralý dýþ hattan itibaren son dýþ hatta kadar tüm hatlar için 89dd9mn olarak da girilebilir. Bu durumda dd numaralý dýþ hattan son dýþ hatta kadar tüm hatlarýn m ve n parametreleri deðiþtirilir. Dýþ Hat Yetki Seviyesi (887): 887aaa[9]n aaa = Dýþ hat yetki seviyesi deðiþtirilecek olan abone numarasý n = 0, Yalnýz iç abone arayabilir abone = 1, Þehiriçi arama yapabilir abone = 2, Þehirlerarasý arama yapabilir abone = 3, Milletlerarasý arama yapabilir abone = 4, Yalnýz ortak hafýzadan arama yapabilir abone = 5, Ortak hafýzadan ve þehiriçi arama yapabilir abone, 887 dýþ hat yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 887aaan þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 887aaa9n olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin n parametreleri deðiþtirilir. Baþlangýç durumunda tüm aboneler 0 (operatör için 1) yetkisine sahiptirler

8 16 Yasak Numara Arama Yetki Seviyesi ( 887aaa8 ): 887aaa[9]8n aaa = Yasak numara yetki seviyesi deðiþtirilecek olan abone numarasý n = 0, aaa numaralý abone için yasak numara kontrolü yapýlýr = 1, aaa numaralý abone için yasak numara kontrolü yapýlmaz 887aaa8 yasak numara yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 887aaa8n þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 887aaa98n olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin n parametreleri deðiþtirilir. Baþlangýç durumunda tüm aboneler 0 yetkisine sahiptirler. Dýþ Hat Parametreleri ( 800 ): 800ddaaaxyfe dd = Kendisi ile ilgili bilgilerin deðiþtirileceði dýþ hat numarasý aaa = dd ile belirtilen dýþ hattan gelen çaðrýlarýn çalacaðý abone numarasý X = 0, dd ile belirtilen dýþ hatta hem 9, hem de 7dd ile çýkýlabilir = 1, dd ile belirtilen dýþ hatta sadece 7dd ile çýkýlýr y = 0, dd ile belirtilen dýþ hatta çýkmak isteyen abonelerin yetki seviyeleri kontrol edilir = 1, dd ile belirtilen dýþ hatta çýkmak isteyen abonelerin yetki seviyeleri kontrol edilmez f = 0, dd ile belirtilen dýþ hat normal hattýr = 1, dd ile belirtilen dýþ hat operatör cevaplamalý faks hattýdýr Gündüz konumunda bu hattan gelen çaðrý aaa numaralý abone tarafýndan cevaplandýktan sonra faks sinyali gelirse hat faks olarak iþaretlenen aboneye (879, 800ddaaa. dd ile belirtilen dýþ hattýn gece servisi konumunda çalacaðý abone faks abonesidir) yönlendirilir = 2, dd ile belirtilen dýþ hat otomatik cevaplamalý faks hattýdýr. Gündüz konumunda bu hattan gelen çaðrýlarda dýþ hat otomatik olarak açýlýr,10 sn. içinde faks sinyali gelirse faks olarak iþaretlenen aboneye (879, 800ddaaa), yoksa aaa numaralý aboneye yönlendirilir e = 0, dd numaralý dýþ hattan gelen çaðrýlar için VM48 servisleri aktiftir = 1, sistem gece servisinde iken, robot devrede ise bile dd nolu dýþ hat için VM servisleri aktiflenmez, robot devre dýþý iken, gece servisi mesajý varsa cevaplama servisi de çalýþmaz Baþlangýç deðeri aaa=111, x= 0, y= 0, f=0 ve e=0 dýr. Bu hattan gelen çaðrýlar gece servisinde f=2 biçiminde çalýþýr. PTT Þehirlerarasý/ Milletlerarasý Arama Kodunun Belirlenmesi ( ) : n n = PTT Þehirlerarasý/ Milletlerarasý Arama Kodu (0/9) Þehirlerarasý, milletlerarasý arama için kullanýlan PTT kodu bu programla girilir. Dýþ hat arama yetki kontrolü bu programla girilen numara esas alýnarak yapýlýr. Bu özellik PTT kodunun deðiþebileceði veya bazý ülkelerde 9 kodunun kullanýldýðý gerçeðinden hareketle sisteme ilave edilmiþtir. Baþlangýç deðeri n=0 dýr. Alan Kodu veya Ön Kodla Aranabilir Numara Belirleme ( 8007 ): 8007mnnnn m = 0, Kimse tarafýndan aranamaz = 1, Gece servisinde kimse tarafýndan aranamaz = 2, Þehirlerarasý kodundan sonra aranamaz = 3, Yetkisi þehiriçi olanlar arayamaz = 4, Yetkisi þehiriçi olanlar þehirlerarasý kodundan sonra arayabilir = 5, Yetkisi þehiriçi olanlar sadece nnn ile baþlayan numaralarý arayabilir nnn = Alan kodu veya ön kod Bu þekilde 10 adet kod girilebilir. Bundan sonra yapýlan denemelerde yanlýþ iþlem sesi alýnýr. Ýptali için 8008 çevrilmelidir. Bu iþlem girilen tüm ön kodlarý siler. Örnek: Ýstanbul un Anadolu yakasýndaki bir santralda yetkisi þehiriçi olanlar normal olarak þehirlerarasý kodundan sonra hiçbir numarayý arayamazlar, dolayýsýyla Avrupa yakasýný da arayamazlar programý ile yetkisi þehiriçi olanlarýn 212 alan kodlu numaralarý arayabilmeleri saðlanýr. Abone Dýþ Hat Eriþim Grubu ( 801 ) : 801aaagg aaa = Abone numarasý gg = aaa ile belirtilen abonenin grup numarasý (00 dan 15 e kadar) = 15, aaa numaralý abone her hatta çýkabilir. = 00,01, , aaa numaralý abone sadece gg ile belirtilen grup numarasýna açýk olan dýþ hatlara çýkabilir. Baþlangýç deðeri 00 dýr. Abone grup programý 802 li dýþ hat gruplama programý ile çalýþýr. Dýþ hat grubu her tür hat eriþimi için geçerlidir. Robop, Direkt Aranamaz Abone ( 801aaa8 ) : 801aaa8p aaa = Abone numarasý p = 0, aaa numaralý abone Robop hat üzerinden direkt aranabilir p = 1, aaa numaralý abone Robop hat üzerinden direkt aranamaz Baþlangýç deðeri 0 dýr. Bu program VM48 baðlý olduðu durumlarda Robop un cevapladýðý dýþ hatlar tarafýndan abonelerin direkt aranýp aranamayacaklarýný belirler. Abonelerin Dýþ Hat Konuþma Sürelerinin Kýsýtlanmasý: (801aaa9) 801aaa9tt aaa = Dýþ hat konuþma süresinin kýsýtlanacaðý abone numarasý tt = Konuþma süresi (02-20) dak. 17

9 Bu program aktifken aaa numaralý abone herhangi bir dýþ hat aramasý yaptýðýnda tt dakikada konuþma otomatik olarak kesilir. Operatöre de süre kýsýtlamasý girilebilir. Ýptali için 801aaa9 çevrilmelidir. Konuþma kesilmeden 15 saniye önce abone kulaðýndan kýsa tonla uyarýlýr. Dýþarýdan gelen çaðrýlarýn kýsýtlanmasý için 8084 programý kullanýlmalýdýr. Dýþ Hat Grup Parametreleri ( 802 ) : 802ddgg(gg)(gg)(gg) dd = Dýþ hat numarasý gg = 00,01,...14 dd ile belirtilen dýþ hattýn açýk olduðu grup numaralarý (en çok onbeþ grup numarasý girilebilir) = 15, dd ile belirtilen dýþ hatta kimse çýkamaz Baþlangýçta sadece 00 numaralý gruba açýktýr. 802dd00 çevrilirse baþlangýç konumuna dönülür. Tarife Programý ( 8023 ) : 8023sdppp s = 1, Þehiriçi arama = 2, Þehirlerarasý arama = 3, Milletlerarasý arama d = 0, Normal tarife = 1, Ekonomik tarife ppp = 001 ile 250 saniye arasýnda kontör atma süresi Bu program arama þekline göre birim ücretlendirme süresini ayarlar. Tarife programý girildikten sonra ilk ücret arttýrýmý, aranan taraf cevapladýktan 6 saniye sonra yapýlýr. Bundan sonra arama türüne göre belirtilen sürede bir ücret arttýrýlýr. Þehiriçi veya þehirlerarasý için ayrý bir zaman girilmemiþse, þehiriçi zaman baz alýnýr. Ücret arttýrýmý için ücretlendirme bilgisi (8778ddüüüüü programý ile girilen) kullanýlýr. Bu program PTT ücretlendime sinyalinin bulunmadýðý durumlarda gerçeðe yakýn ücretlendirme yapmak için kullanýlabilir kodlu program ile tüm tarife programý iptal edilir. Dýþ Hat Ekonomik Tarife Programý ( 8024 ) : 8024ssddSSDD ssdd = Ekonomik tarifenin baþlangýç saati ve dakikasý SSDD = Ekonomik tarifenin bitiþ saati ve dakikasý Bu program ile girilen saatler arasýnda yapýlan görüþmelerin ücret hesaplamalarýnda ekonomik tarife (8023sdppp, d=1) kullanýlýr. Eðer bu tarife girilmemiþse tüm saatlerde normal tarife uygulanýr. Ýptali için 8024 çevrilmelidir Dýþ Hat Ses Seviyelerini Ayarlama ( 8025 ) : 8025ddn dd = Ses kazancý yükseltilecek olan dýþ hat numarasý n = 0, Dýþ hat seviye ayarlama programý aktif deðil = 1, Dýþ hat seviye ayarlama programý aktiftir. PBX Grup Çaðrý Parametreleri ( 8026 ) : 8026ctsh c = 0, Abone grubunda cevapsýz çaðrý dolaþmaz = 1, Abone grubunda cevapsýz çaðrý dolaþýr t = 0, Arayan taraf dýþ hat ise abone grubunda meþgul çaðrý dolaþmaz = 1, Arayan taraf dýþ hat ise abone grubunda meþgul çaðrý dolaþýr s = 0, Arayan taraf abone ise abone grubunda meþgul çaðrý grupta dolaþmaz = 1, Arayan taraf abone ise abone grubunda meþgul çaðrý dolaþýr h = 0, Ayný PBX grubundaki aboneler 5 çevirerek çaðrýlarý yakalar = 1, Ayný PBX grubundaki aboneler telefonunu açtýðýnda çaðrýlarý yakalar Baþlangýç durumu c=1, t=1, s=1 ve h=0 dýr. Dýþ Hat Eþit Kullaným Parametresi ( 8027 ) : 8027p p = 0, Dýþ hatlarýn kullanýmý ile ilgili bir düzenleme yoktur = 1, Dýþ hatlarýn eþit kullanýmýný saðlamak için, her dýþ hat istenildiðinde bir diðer dýþ hat verilir. Böylece düþük numaralý dýþ hatlar da diðerleri kadar kullanýlmýþ olur. Otel Odasý Tanýmlama ( 8028 ) : 8028aaan aaa = Otel odasý tanýmlanacak olan iç abone numarasý n = 0, Otel odasý tanýmlama programý aktif deðil = 1, Otel odasý tanýmlama programý aktiftir Otel odasý olarak tanýmlanan abone dýþ hatta çýkma, mesajlý veya mesajsýz hatýrlatma, mesaj býrakma, mesaj dinleme, yerinde olmayan aboneye mesaj býrakma servisleri dýþýnda hiçbir servisi kullanamaz ve çatalaltý yapamaz. Otel odasý olarak tanýmlanmýþ bir abone ancak baþka bir otel odasý abone tarafýndan veya otel odasý abone arama yetkisi bulunan abone tarafýndan aranabilir. Abone otel odasý olarak tanýmlandýðýnda bu yetki otomatik olarak verilir, ancak daha sonra 8029aaa0 programý ile iptal edilebilir. Otel odasý olarak tanýmlanan aboneye yönlendirme yapýlamaz (85, 86, 855), abone grubuna dahil edilemez (805). Bu program girildiðinde MF üst grup tuþlarýnýn (*, #, ) kullanýmý da otomatik olarak iptal edilir. Daha sonra 807 programý ile bu tuþlarýn kullanýmýna izin verilebilir, ancak # tuþu çatalaltý yapmaz. Otel Odasý Arama Yetki Seviyesi ( 8029 ) : 8029aaan aaa = Otel odasý arama yetkisi belirlenecek olan iç abone numarasý n = 0, Otel odasý arama yetki seviyesi programý aktif deðil = 1, Otel odasý arama yetki seviyesi programý aktiftir Operatör baþlangýç olarak herhangi bir otel odasýný arama yetki seviyesine sahiptir. Bu program ile normal bir abone de otel odasý olarak tanýmlanmýþ aboneleri arayabilir

10 Sistem Yetkilisinin Belirlenmesi ( 803 ) : 803aaa aaa = Abone numarasý Sistemin programlanmasý sadece aaa numaralý abone tarafýndan yapýlabilir. Baþlangýçta sistem yetkilisi 111 numaralý abonedir. Acil Hat Programý ( 804 ) : 804aaapppn aaa = Acil hat yetkisi deðiþtirilecek olan abone (operatör dýþýnda) ppp/ 09 = Aranacak olan abone, veya dýþ hat (9), ya da belirli bir dýþ hat numarasý (0701, 0702,...,0712). Eðer esnek numaralandýrma aktifse ve ppp 0 ile baþlýyorsa, yerine 0ppp çevrilmelidir. n = 0, aaa numaralý abone telefonunu açtýðýnda acil hat hemen aranýr ya da baðlanýr = 1, aaa numaralý abone telefonunu açtýktan 4 sn sonra acil hat aranýr ya da baðlanýr. Acil hat yetkisi girilen abonelerin telefonlarýný kaldýrdýðýnda, dahili çevir sesi almadan ve numara çevirmeden bir baþka iç aboneyi aramasý veya dýþ hat istemesi mümkündür. Ýptali için 804aaappp (ppp=aaa=acil hat parametresi deðiþtirilen abone) çevrilmelidir (aaa abone numarasý 0 ile baþlýyorsa iptali için 804aaa0aaa çevrilmelidir). Aramalý Acil Hat ( 804 ) : 804aaann aaa = Acil hat yetkisi deðiþtirilecek olan abone numarasý nn = 03, 97 numaralý ortak hafýzaya girilmiþ olan dýþ hat numarasý aranýr = 04, 98 numaralý ortak hafýzaya girilmiþ olan dýþ hat numarasý aranýr = 05, 99 numaralý ortak hafýzaya girilmiþ olan dýþ hat numarasý aranýr Aramalý acil hat yetkisi verilen abone telefonunu kaldýrdýðýnda, santral otomatik olarak n nolu hafýzada kayýtlý dýþ hat numarasýný arar. Ýptali için 804aaappp (ppp=aaa=acil hat parametresi deðiþtirilen abone) çevrilmelidir (aaa abone numarasý 0 ile baþlýyorsa iptali için 804aaa0aaa çevrilmelidir). Abonelere PBX Programý Girme ( 805 ) : 805aaaAAA aaa = PBX grubuna katýlacak olan ilk abone AAA = PBX grubuna katýlacak olan ikinci abone aaa numaralý aboneye çaðrý geldiðinde eðer aaa meþgul ise, veya telefonun üç defa çalmasýna raðmen cevap vermediyse çaðrý AAA numaralý aboneye yönlendirilir. Bir iç abone PBX grubuna istenilen miktarda abone dahil edilebilir. Bu program kullanýlýrken PBX grubunun son üyesi ilk üyeye yönlendirilmelidir. Örnek: 118, 128 ve 140 numaralý aboneler ayný PBX grubuna alýnmak istendiðinde , ve programlarý girilmelidir. Her abone kendi PBX grubunda çalmakta olan bir telefonu kendi telefonundan 5 çevirmekle yakalayabilir. 805aaaAAA programý ile ayný zamanda diyafonun gündüz ve gece çalacaðý aboneler deðiþtirilebilir. Bu durumda aaa diyafon numarasý (110) (6/18 den küçük kapasitelerde 10), AAA ise diyafonun çalacaðý abone numarasý olarak girilmelidir. aaa numaralý abone PBX grubundan çýkarýlmak istendiðinde bu abone kendine yönlendirilmelidir (aaa=aaa). Dýþ Hat PBX Gruplarý ( 8050 ) : 8050ddDD dd = PBX grubuna katýlacak olan ilk dýþ hat numarasý DD = PBX grubuna katýlacak olan ikinci dýþ hat numarasý dd numaralý dýþ hat 7 kodu ile alýnmak istendiðinde eðer meþgul ise DD numaralý dýþ hat alýnýr. Bir dýþ hat PBX grubuna istenilen miktarda dýþ hat dahil edilebilir. Bu program kullanýlýrken önemli bir nokta da PBX grubunun son üyesi ilk üyeye yönlendirilmelidir. Örnek: 04, 08 ve 12 numaralý dýþ hatlar ayný PBX grubuna alýnmak istendiðinde , ve programlarý girilmelidir. Bir dýþ hat PBX grubundan çýkarýlmak istendiðinde bu dýþ hat kendine yönlendirilmelidir (dd=dd). Araya Girme Yetki Seviyesi ( 806 ) : 806aaa[9]p aaa = Araya girme yetkisi belirlenecek olan iç abone numarasý p = 0,1,2...7, Yetki seviyeleri 806 araya girme yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 806aaap þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 806aaa9p olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin p parametreleri deðiþtirilir. Aboneler sadece yetki seviyeleri kendi yetki seviyelerine eþit veya düþük olan abonelerin görüþmelerinin arasýna girebilirler. Direkt Ýç Arama ( 8070 ) : 8070ddp dd = Direkt iç arama özelliðinin girileceði dýþ hat numarasý p = 0, dd numaralý dýþ hat direkt iç aramaya kapanmýþtýr = 9, dd numaralý dýþ hat direkt iç aramaya açýlmýþtýr = 8, dd numaralý dýþ hattan gelen çaðrýlarý Robop cevaplar Bir dýþ hat direkt olarak iç aramaya açýldýðýnda ve o dýþ hattan bir çaðrý geldiðinde, santral otomatik olarak o dýþ hattý açar ve özel bir çevir sesi verir. Bu durumda arayan dýþ hat, görüþmek istediði iç abonenin numarasýný çevirerek bu iç abone ile görüþür. Arayanýn telefonu MF deðilse çevir sesini aldýktan sonra numara çeviremez. Bu durumda 15 sn sonra operatör aranýr. Arayan, telefonunun * tuþunu kapama (tekrar santralýn çevir sesini alma), # tuþunu ise gerçek kapama (hattý düþürme) için kullanabilir. MF telefon *, # Tuþlarý Kullanýmýnýn, Çatalaltý Yapabilme Özelliðinin Belirlenmesi ( 8071 ) : 8071aaa[9]mn aaa = Abone numarasý m = 0, aaa numaralý iç abone * # tuþlarýný kullanamaz 20 21

11 n 22 = 0, aaa numaralý iç abone çatalaltý yapamaz* = 1, aaa numaralý iç abone çatalaltý yapabilir * Telefonun açma/kapama düðmesi ile 8071 özel yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 8071aaamn þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 8071aaa9mn olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin m ve n parametreleri deðiþtirilir. Baþlangýç durumunda tüm MF aboneler *, # tuþlarýný kullanabilirler ve çatalaltý yapabilirler (8071aaa111). Sistemin baðlý olduðu PTT santralýnýn birtakým servislerinden yararlanmak için * ve # tuþlarýnýn kullanýlmasýnýn gerektiði durumlarda veya bir abonenin telefonun açma/kapama düðmesi ile aktarma yapmasý istenmiyorsa bu program kullanýlmalýdýr. 8071aaa00 programý girilirse o abone hiçbir þekilde aktarma yapamaz. Eðer kullandýðýnýz telefon apereyi MF ise, ve aktarma için # tuþunu kullanýyorsanýz, 8071aaa10 programýný girerek, telefonun açma/kapama düðmesi ile çatalaltý yapýlmasýný engellemeniz kullanýmýnýzý kolaylaþtýracaktýr. VM Kullanýcý Yetki Seviyesi ( 8072 ): 8072aaa[9]mn aaa = Yetki seviyesi belirlenecek olan abone numarasý m = 0, aaa numaralý abone mesaj býrakamaz = 1, aaa numaralý abone mesaj býrakabilir n = 0, aaa numaralý abone konuþmasýný kaydedemez, mesajlarý kilitleyemez = 1, aaa numaralý abone konuþmasýný kaydedebilir, mesajlarý kilitleyebilir 8072 VM kullanýcý yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 8072aaamn þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 8072aaa9mn olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin m ve n parametreleri deðiþtirilir. Baþlangýç deðeri tüm aboneler için m=1, n=0 dýr. Otomatik Arama/ Otomatik Konferans Yetki Seviyesi ( 8073 ) : 8073aaa[9]mn aaa = Yetki seviyesi belirlenecek olan abone numarasý m = 0, aaa numaralý abone otomatik arayýcýyý kullanamaz = 1, aaa numaralý abone otomatik arayýcýyý kullanabilir n = 0, aaa numaralý abone meþgul sesi alýrken 5 ile konferans gerçekleþtiremez = 1, aaa numaralý abone meþgul sesi alýrken 5 ile konferans gerçekleþtirebilir 8073 otomatik arama/otomatik konferans yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 8073aaamn þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 8073aaa9mn olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin m ve n parametreleri deðiþtirilir. Baþlangýç deðeri tüm aboneler için m=1, n=0 dýr. Çaðrý Yakalama/ Üzerine Çaðrý Yönlendirilme Yetki Seviyesi ( 8074 ) : 8074aaa[9]mn aaa = Yetki seviyesi belirlenecek olan abone numarasý m = 0, aaa numaralý abone 3 ile operatöre gelen cevaplanmamýþ dýþ çaðrýlarý yakalayamaz = 1, aaa numaralý abone 3 ile operatöre gelen cevaplanmamýþ dýþ çaðrýlarý yakalayabilir n = 0, aaa numaralý aboneye 85 veya 855 ile çaðrýlar yönlendirilemez = 1, aaa numaralý aboneye 85 veya 855 ile çaðrýlar yönlendirilebilir 8074 çaðrý yakalama /üzerine çaðrý yönlendirilme yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 8074aaamn þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 8074aaa9mn olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin m ve n parametreleri deðiþtirilir. Baþlangýç deðeri tüm aboneler için m=1, n=1 dir. Kontör Hesabý: 8079aaakkkk aaa = Kontör hesabý girilecek olan abone numarasý kkkk = 0000 ile 9999 arasýnda aa numaralý aboneye girilecek olan toplam kontör sayýsý Herhangi bir aboneye 8079 programý ile kontör hesabý girilirse, kontör sinyalinin mevcut olduðu ve 8778 programýnýn girildiði dýþ hatlardan arama yapýldýðýnda her gelen sinyal için kkkk kontör sayýsý bir azaltýlýr. 0 olduðunda aaa numaralý aboneye dýþ hat verilmez. Ýptali için 8079aaa0000 veya 8079aaa* çevrilmelidir. Dýþ hattý Seçerek Geri Alma/ Sýradan Geri Alma ( 808 ): 808a a = 0, Operatör bekletmeye aldýðý dýþ hatlarý önce 4, ardýndan da geri almak istediði dýþ hattýn numarasýný (01 den 12 ye kadar) tuþlayarak geri alabilir = 1, Operatör 4 çevirerek, bekletmeye aldýðý dýþ hatlarý bir dýþ hat numarasý belirtmeksizin sýra ile geri alabilir. Ýlk önce bekletilmeye alýnan hat ilk geri alýnýr. Baþlangýç deðeri 1 dir. Bekletme Süresini Ayarlama ( 8082 ) : 8082tt tt = 03 ten 25 e kadar snx10 cinsinden bekletme süresi Bir hat bekletmeye alýndýktan ttx10 sn sonra geri döner. Çaðrý Kayýt Rapor Filtresi ( 8083 ) : 8083aaan aaa = Abone numarasý n = 0, aaa numaralý abonenin yaptýðý görüþmeler ile ilgili bilgiler çaðrý kayýt raporunda çýkar = 1, aaa numaralý abonenin yaptýðý görüþmeler ile ilgili bilgiler çaðrý kayýt raporunda çýkmaz 23

12 24 Dýþ Hattan Gelen Çaðrýlarda Konuþma Sürelerinin Kýsýtlanmasý ( 8084 ) : 8084n n = 0, Dýþ hattan gelen çaðrýlarda konuþma süresi kýsýtlamasý yoktur = 1, 801aaa9tt ile girilen süre kýsýtlamasý dýþ hatlar için de geçerlidir Baþlangýç durumunda n=0 dýr. Paralel Operatör Tanýmlama ( 8085 ) : 8085aaa aaa = Paralel operatör olarak tanýmlanacak abone numarasý* *En fazla dört abone paralel operatör olarak tanýmlanabilir. Bundan sonraki denemelerde yanlýþ iþlem sesi alýnýr. Örnek: 112 ve 113 numaralý aboneleri paralel operatör yapmak için 111 numaralý abone telefonundan ve programlarý girilmelidir. 111 numaralý iç aboneye dýþ hattan bir çaðrý gelirse paralel operatör olarak tanýmlanan bütün aboneler 111 numara ile birlikte çalmaya baþlar. Mikrotelefonu ilk kaldýran abone çaðrýyý yakalar. Ýptali için 8086 çevrilmelidir. Robop, Tek Tuþla Eriþim Tanýmlama ( 8087ndddd ) : 8087ndddd n = tuþ numarasý (0...9) dddd = n tuþu ile yapýlacak iþlem (dddd 1, 2, 3 veya 4 rakam olabilir). Sisteme VM48 baðlý olduðu durumlarda, bu program ile tek tuþla arama yapýlabilecek menüler oluþturulabilir. Çevir tonu alýnýrken veya bir mesaj dinlenirken n (0 dan 9 a kadar herhangi bir tuþ) çevrilirse, sistem dddd çevrilmiþ gibi davranýr. Örneðin Þirketimize hoþ geldiniz, muhasebe için 112, satýþ için 123, teknik servis için 130, fiyat öðrenmek için 411 çevirin, operatöre baðlanmak için ayrýlmayýn mesajý , , , programlarý girilerek Þirketimize hoþ geldiniz, muhasebe için 2, satýþ için 3, teknik servis için 4, fiyat öðrenmek için 9 çevirin, operatöre baðlanmak için ayrýlmayýn þeklinde deðiþtirilebilir. Programlanan bir tuþun tekrar kendi iþlevini görmesi için 8087n çevrilip kapanmalýdýr. Daha uzun menülerde 5 tuþunun da kullanýlmasý gerekirse baþka bir tuþ bu tuþa programlanarak (ör : ) meþgul abonenin sýrasýna girme özelliði kullanýlabilir. Alt menüler oluþturulmasý gerektiði durumlarda aranacak abone grup sayýsý 10 u geçerse 0, 1 ve gerektiðinde 2 tuþlarý ana menüde kullanýlmayýp, alt menülerde gerektiðinde arama için kullanýlabilirler. Boþ kalan tuþlar, 0 a programlanýp yanlýþ tuþa basýldýðýnda yanlýþ numara mesajý dinleneceðine direkt operatöre baðlantý saðlanabilir. MF Arama Parametresini Belirleme ( 8088 ) : 8088n n = 0, MF telefonlar direkt arama yapabilir = 1, Tüm MF aramalarý santral yapar. Baþlangýçta sistem konumundadýr. Eðer bazý telefonlarla yapýlan aramalarda sýk sýk yanlýþ numara düþüyorsa konumu denenmelidir. Otomatik Tut Süresi ( 8089 ) : 8089tt tt = 01 den 99 a kadar sn cinsinden tut süresi Operatörün baðlý olduðu zamanlarda gelen bir dýþ hat çaðrýsý tt sn sonra otomatik olarak açýlarak müzik baðlanýr (müzik olmadýðý durumlarda, bekleme tonu baðlanýr). Baþlangýçta otomatik tut özelliði girilmemiþtir. Ýptali için çevrilmelidir. Röle Kontrol ve Kutu Zili ( 809 ) : 809p p = 1, Özel röle dýþ çaðrýlar ile paralel çalýþýr. Herhangi bir dýþ çaðrý geldiði zaman röle telefon kadansýnda çeker, býrakýr. = 3, Diyafon arandýðýnda röle çeker = 6, Dýþ hat ile görüþme sýrasýnda çatalaltý (#) yapýlýrsa özel röle çeker = 7, Özel röle sadece röle kodu çevrildiðinde çeker Baþlangýç durumu 7 dir programý girildiðinde, dýþ hatlardan bir çaðrý geldiði zaman, özel röle zil kadansýnda çekip býrakýr. Bu özellik gürültülü yerlerde sisteme harici bir zil üretecinin baðlanmasý için kullanýlabilir programý bir anons sisteminin oluþturulmasý için kullanýlabilir. Bunun için röle çýkýþý anons amfisine, diyafon çýkýþý da amfi giriþine baðlanýr programý sisteme harici müzik baðlý iken (8321 programý), herhangi bir dýþ hat müzik dinleme konumuna geçtiðinde (aktarma, bekletme, vb.) rölenin çekerek bir müzik kaynaðýný devreye sokmasý için kullanýlabilir. Özel Röle Çekili Kalma Süresi ( 8094 ) : 8094tt tt = 01 den 99 a kadar saniyenin onda biri cinsinden çekili kalma süresidir Kapý rölesi tt süresi boyunca çekili kalýr. Baþlangýç deðeri 1 saniyedir (809410). Örnek: Rölenin çekili kalma süresini 2 saniye yapmak için, 111 numaralý abone telefonundan programý girilmelidir. Gün Bazýnda Otomatik Servise Alma ( 8098 ): 8098mgn m = 1, Gece servisi = 2, Paralel operatör = 3, Robop g = 0, Cumartesi = 1, Pazar = 2,3...,6, Pazartesi, Salý,..., Cuma n = 0, Otomatik servise alma programý aktif deðil = 1, Otomatik servise alma programý aktiftir Eðer herhangi bir servis ve gün için n=1 girilirse, o servis gün boyu aktive olur. Eðer ayný zamanda saatli servise alma programý da aktifse, gün bitiminde servisten çýkarma iþlemi gerçekleþmez. Gün içinde ilgili kodlarla servis devreden çýkarýlabilir. Baþlangýç durumunda tüm servis ve günler için n=0 dýr. 8098m9 programý ile ilgili servis (m) baþlangýç durumuna getirilebilir. 25

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3 2 V 001 3 4 MS 26S MPK- V002 26/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 001 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým:...5

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 128 KK- V003 13/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ:...9 Sistem

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

38 S 48 48 S 128 128 S

38 S 48 48 S 128 128 S VM VM VM VM VM VM 38 S 48 48 S 128 128 S MS SRÝSÝ ROOT OPRATÖR V SSLÝ MSAJ MODÜLÜ 04/2004 TKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Sayýn Müþterimiz, Firmamýza ve ürünlerimize göstermiþ olduðunuz ilgi ve güvene

Detaylı

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU NET CM NET-CM PROGRAMI 12/2004 KULLANIM KILAVUZU Net-CM KK - REVAAA 04/12/2004 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý ile, önceden haber vermeden deðiþiklik

Detaylı

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 603.83 blue me linea.qxp 23.05.2007 10:53 Page 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Parçanýn çalýnmasý...

Detaylı

MS SERİSİ TELEFON SANTRALLARI

MS SERİSİ TELEFON SANTRALLARI MS SERİSİ TELEFON SANTRALLARI MS26C MS38C MS38S MS38-ISDN MS48 MS48S MS48C MS48-ISDN MS128 MS224 PROGRAMLAMA KILAVUZU MAYIS 2008 MS Sistemler Yazılım Versiyon AAB- AAH AAK - AAO AAK - AAO AAQ - AAR,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1 604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1 RADIONAV ÖZELLİĞİNE SAHİP ARACINIZ İÇİN WINDOWS MOBILE -SİSTEMİNE DAYANAN YENİLİKÇİ TELEMATİK ÇÖZÜM BLUETOOTH WIRELESS TEKNOLOJİSİNE

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 604_39_206_DOBLO_BLUE_GB_1ed 28.10.2009 15:37 Page 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu...

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

KONSOL CM NET-KONSOL SUNUCU PROGRAMI KURULUM KILAVUZU

KONSOL CM NET-KONSOL SUNUCU PROGRAMI KURULUM KILAVUZU NET KONSOL CM NET NET-KONSOL SUNUCU PROGRAMI 08/2003 KURULUM KILAVUZU Net-KONSOL - Net-CM KK - REVAAC 25/08/2003 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı