Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001"

Transkript

1 2 3

2 4 MS 48 MPK- V002 04/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5

3 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým :...4 Uygunluk:...5 Montaj:...5 Topraklama bilgileri:...6 Güç kaynaðý :...7 Akü baðlantýsý :...7 Tesisat baðlantýlarý :...8 PROGRAMLAMA:...11 Dýþ hat açma/ kapama ( 89 ) :...11 Dýþ hat yetki seviyesinin belirlenmesi ( 887 ) :...11 Yasak numara arama yetki seviyesi ( 887aaa8 ) :...12 Dýþ hat parametreleri ( 800 ) :...12 PTT þehirlerarasý/ milletlerarasý arama kodunun belirlenmesi ( ) :...12 Alan kodu veya ön kodla aranabilir numara belirleme ( 8007 ):...13 Abone dýþ hat eriþim grubu ( 801 ) :...13 Robop, Direkt Aranamaz Abone ( 801aaa8 ) :...13 Abonelerin dýþ hat konuþma sürelerinin kýsýtlanmasý ( 801aaa9 ) :...13 Dýþ hat grup parametreleri ( 802 ) :...14 Tarife programý ( 8023 ) :...14 Dýþ hat ekonomik tarife programý ( 8024 ) :...14 Dýþ hat ses seviyelerini ayarlama ( 8025 ) :...14 PBX grup çaðrý parametreleri ( 8026 ) :...15 Dýþ hat eþit kullaným parametresi ( 8027 ) :...15 Otel odasý tanýmlama ( 8028 ) :...15 Otel odasý arama yetki seviyesi ( 8029 ) :...15 Sistem yetkilisinin belirlenmesi ( 803 ) :...16 Acil hat programý ( 804 ) :...16 Aramalý acil hat ( 804 ) :...16 Abonelere PBX programý girme ( 805 ) :...16 Dýþ hat PBX gruplarý ( 8050 ) :...17 Araya girme yetki seviyesi ( 806 ) :...17 Direkt iç arama ( 8070 ) :...17 MF telefon *, # tuþlarý kullanýmýnýn, çatalaltý yapabilme özelliðinin belirlenmesi ( 8071 ):...17 VM kullanýcý yetki seviyesi ( 8072 ):...18 Otomatik arama/ Otomatik konferans yetki seviyesi ( 8073 ) :...18 Çaðrý yakalama/ Üzerine çaðrý yönlendirilme yetki seviyesi ( 8074 ) :...19 Kontör Hesabý:...19 Dýþ hattý seçerek geri alma/ Sýradan geri alma ( 808 ):...19 Bekletme süresini ayarlama ( 8082 ) :...19 Çaðrý kayýt rapor filtresi ( 8083 ) :...19 Dýþ hattan gelen çaðrýlarda konuþma sürelerinin kýsýtlanmasý ( 8084 ) :...20 Paralel operatör tanýmlama ( 8085 ) :

4 Robop, tek tuþla eriþim tanýmlama ( 8087ndddd ) :...20 MF arama parametresini belirleme ( 8088 ) :...20 Otomatik tut süresi ( 8089 ) :...21 Röle kontrol ve kutu zili ( 809 ) :...21 Özel röle çekili kalma süresi ( 8094 ) :...21 Gün bazýnda otomatik servise alma ( 8098 ):...21 Çatalaltý süresi ( 8099 ) :...22 Çaðrý kayýt sayacýný sýfýrlamak için ( 8769 ) :...22 Çaðrý kayýt statüsünü belirleme ( 877 ) :...22 Çaðrý kayýt süresi ( 8777tt ) :...22 Dýþ hat ücretlendirme bilgisinin girilmesi ( 8778 ) :...22 Otomatik olarak gece servisi konumuna girme/ çýkma ( 883 ) :...23 Otomatik olarak paralel operatörü devreye alma/ devreden çýkarma ( 884 ) :...23 Otomatik olarak Robop u devreye alma/ devreden çýkarma ( 885 ) :...23 Sistem tablolarýnýn sýfýrlanmasý ( 745 ) :...23 ESNEK NUMARALANDIRMA:...25 Esnek Numaralandýrma Baþlangýç Durumu ( 8869 ) :...25 Esnek Numaralandýrma Abone Eriþim Kodu Giriþi :...25 Esnek Numaralandýrma Numara Eriþim Kodu Giriþi( 88600neeee ) :...26 Esnek Numaralandýrma Servis Eriþim Kodu Giriþi ( 8860nn ) :...27 Esnek Numaralandýrma Abone Eriþim Kodlarýnýn Sýfýrlanmasý ( 8868 ) :...28 Esnek Numaralandýrma Eriþim Tablosunun Sýfýrlanmasý ( 8867 ) :...28 Esnek Numaralandýrma Eriþim Tablosu Kalýcý Hafýzaya Alma ( 8866 ) :...28 Esnek Numaralandýrma Eriþim Tablosu Yükleme ( 8865 ) : Kodu Kullanýlamaz Hale Geldiðinde :...28 Yeni Bir Numaralama Planý Girmek Ýçin ( Baþlangýç durumunu takiben ): Yeni Bir Numaralama Planý Girmek Ýçin ( Mevcut bir plan var iken ) :...29 Mevcut Bir Numaralama Planýnda Deðiþiklik Yapmak Ýçin :...29 Esnek Numaralandýrmayý Devre Dýþý Býrakmak Ýçin :...29 Eriþim Ýle Ýlgili Bir Problem Durumunda :...29 EK-A, KOD DEÐÝÞÝM TABLOSU:...32 MONTAJ BÝLGÝLERÝ Tanýtým: MS48 genel olarak orta büyüklükte iþletmeler için tasarlanmýþ bir telefon santralýdýr. Metal bir kabinet içinde yer alan güç devresi ve 4 dýþ 12 iç hat kapasiteli bir ana karttan oluþmaktadýr. Ana kartýn üzerine takýlabilen ek kartlarla kapasitesi 12 dýþ ve 40 iç hatta kadar artabilmektedir. 8 9

5 Sistem kýsaca þu bölümlerden oluþur: 1. Metal Þase 2. Enerji Modülü (SPS MS48) V Enerji Trafosu 4. Zil Trafosu 5. Açma-Kapatma Butonu 6. Sigorta 7. 4/12 Ana Kart 8. 4/12, 0/16 veya 2/6 extension kartlarý (Ýsteðe Baðlý) 9. VM Kartý (Sesli Mesaj) (Ýsteðe Baðlý) 10. CM Kartý (Ýsteðe Baðlý) 11. MF-REG (Ýsteðe Baðlý) Uygunluk: Bu kýlavuz V3.05 öncesi yazýlýmlara uyumlu deðildir. Montaj: Kabinet ön kapaðýn rahatça açýlabileceði bir konumda ve yerden cm yükseðe monte edilmelidir. Santralýn konumunu ve montaj için gereken deliklerin yerini belirlemede, sistem ile verilen Montaj Þablonu kullanýlmalýdýr. Montajýn yapýlacaðý oda temiz, tozsuz olmalý ve sistem doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalmamalýdýr. Santralýn enerji baðlantýsý sisteme özel olmalý, baðlantý yapýlýrken sistemin enerjisinin kesintisiz olmasý þartý göz önünde bulundurulmalý ve mümkünse ara þalterlerden baðýmsýz bir kaynaktan enerji alýnmalýdýr. SÜREKLÝ KESÝNTÝYE UÐRAYAN ENERJÝ BAÐLANTISI SÝSTEMÝN NORMAL ÇALIÞMASINI ETKÝLEYEBÝLÝR... Topraklama Bilgileri: MS48 Santralýný, yýldýrým etkilerinden ve hatlar ya da baðlý ek birimler üzerinden gelebilecek diðer yüksek votajlardan korumak için topraklama yapýlmalýdýr. Santralýn 230V enerji kablosu, topraklama özelliðine sahiptir ve eðer elektrik tesisatýnýn topraklanmasý saðlýklý çalýþýyorsa, ayrýca bir topraklama yapmaya gerek yoktur. Tesisat topraðýn yeterli olmadýðýný kesin olarak ölçebilmek için bazý özel araçlar gerekli olmakla birlikte, genel bir bilgiye sahip olmak için, Nötr-Faz arasý ve Nötr-Toprak arasý voltajlar ölçülebilir. Nötr-Faz arasý VAC., Nötr-Toprak arasý1-2 VAC. olmalýdýr ve bu ölçülen deðerlerin sürekliliði saðlanmalýdýr. Topraklama tesisatýnda olabilecek voltaj kaçaklarý, her topraklama zorunluluðu olan cihaz gibi, telefon santralýnýza da zarar verebilir. TESÝSAT TOPRAÐININ TAM SAÐLIKLI OLDUÐUNDAN EMÝN OLUNAMIYORSA, AYRICA TOPRAKLAMA YAPILMALIDIR. Binanýn soðuk su tesisatý; borularýn metal olduðundan ve baðlantýlarýnda yalýtýcý malzemeler kullanýlmadýðýndan emin olunabiliyorsa topraklama için kullanýlabilir. En güvenli topraklama yöntemi ise, topraða çakýlacak, 1,5m uzunluðunda 1,5 cm çapýnda bakýr bir çubuk ya da 1m² büyüklüðünde bakýr bir levhanýn, bakýr bir topraklama kablosu ile santrala baðlanmasýdýr. Kablo, levha ya da çubuða sýkýca baðlanmalý ve oksitlenme olmamasý için önlem alýnmalýdýr. Topraklamadan gelen kablo, santralin güç kablosunun baðlantýsýnýn yapýlacaðý prize baðlanmalýdýr. 230V kabosunun SPS 200 üzerindeki giriþine takýlmasý ile güç kaynaðý baðlantýlarý tamamlanýr. Kablonun diðer ucu prize takýlmadan önce, ana açma kapama anahtarýnýn kapalý olduðu ve sigortalarýn saðlam durumda olduðu kontrol edilmelidir. 230 V için gereken 2A. T tipi bir adet sigorta, 230 V giriþi yanýndaki sigorta yuvasýnýn içerisinde bulunmaktadýr. Güç Kaynaðý : Güç kaynaðý 50Hz. de V limitleri arasýnda çalýþmak için tasarlanmýþtýr. Güç kaynaðýnýn þebeke akým giriþinde 1A deðerinde bir sigorta bulunmaktadýr. Güç kaynaðýnýn bünyesindeki redresör, gerektiðinde akü baðlantýsý için kullanýlmak üzere 8A lik bir sigorta ile korunmuþ bir doðru akým çýkýþýna sahiptir. Açma/kapama anahtarý þebeke akým giriþindedir ve normal çalýþma için basýlý konumda olmalýdýr

6 Akü Baðlantýsý : Santralýnýz, hafýza ve sistem parametrelerini korumak ve silinmesini önlemek üzere NiCd pillerle donatýlmýþtýr. Enerjinin kesildiði durumlarda piller gerekli parametrelerin aylarca saklanmasýný saðlayacaktýr. Enerjinin çok sýk kesildiði ve dolayýsýyla santralýnýzýn normal iþlevlerini yerine getiremediði durumlarda akü baðlamak gerekebilir. Akü baðlantýsý için SPS48 üzerinde ikili baðlantý klemensi vardýr. Bu uçlara 12 V; deðerinde akü baðlanabilir. Kýrmýzý uç akü grubunun (+), siyah uç ise (-) kutbuna baðlanmalýdýr. TERS BAÐLANTI SANTRALINIZA ZARAR VEREBÝLÝR. Aküler redresörün 12 V çýkýþýna paralel olarak baðlý olduðundan, tamamen þarjý bitmiþ akü grubu sistemin normal çalýþmasýný etkileyebilir. Bu durumda akü grubunun bir dýþ kaynakla þarj edilerek sisteme tekrar baðlanmasý gerekir. AKÜ BAÐLI SÝSTEMLERDE 220 V ÞEBEKE ENERJÝSÝNÝN GECE VE TATÝL GÜNLERÝ KESÝLMESÝ SANTRALINIZIN NORMAL ÇALIÞMASINI ETKÝLEYECEKTÝR. ELEKTRÝK KESÝNTÝLERÝNDE AKÜ VOLTAJI 8.5 V ALTINA DÜÞERSE, SÝSTEM OTOMATÝK OLARAK KAPANIR. Tesisat Baðlantýlarý : Santralýnýzýn iç ve dýþ hat tesisat baðlantýlarý devre kartlarýnýn alt kýsmýndaki konnektörlere yapýlýr. Her iç ve dýþ hat baðlantýsý için bir çift kablo (toprak baðlantýsý kullanýlmaz) gerekmektedir. Tesisatýn telefona özel kablolarla yapýlmasý, elektrik v.s. kablolarýnýn kullanýlmamasý önemlidir. Abonelerinizin numaralandýrýlmasý sistemin kapasitesine göre deðiþmektedir. Aþaðýdaki þekil size numaralandýrma konusunda bir fikir verecektir

7 MS 48 ISDN santralý elemanlarý ve isteðe baðlý ekler için kullanýlan baðlantý soketleri. PROGRAMLAMA Baþlangýç durumunda programlama sadece sistem yetkilisi abone (baþlangýçta 111 no lu abone) telefonundan yapýlabilir. Eðer 803 kodu ile sistem yetkilisi deðiþtirilirse, yeni sistem yetkilisi Programlama baþlýðý altýnda belirtilen tüm iþlemleri yapabilir, ancak operatör ile ilgili kodlarý kullanamaz. Herhangi bir program girilebilmesi için ilk önce sistem yetkilisi aboneden çevrilerek çevir sesi alýnmalýdýr. Bu iþlem bir dakika için santralý programlama durumuna sokar. Herhangi bir program girildiðinde, bu süre yeniden baþlar. Bir dakika süre ile program girilmez ise, santral programlama durumudan çýkar. Eðer sistem programlama konumunda iken çevirirseniz, normal konuma geçer. Programlarýn baþlangýç deðerlerini deðiþtirmek istemediðiniz sürece hiçbirþey yapmanýz gerekmez. Eðer sisteminizin kapasitesi 6/18 den büyükse, abone numaralarý 3 basamaklý, 6/18 den küçükse 2 basamaklýdýr. Eðer sisteminizde esnek numaralandýrma aktifse abone numaralý 2 basamaktan, 4 basamaða kadar deðer alabilir. Programlama da abone numaralarý girilirken bu hususa dikkat edilmelidir. Dýþ Hat Açma/ Kapama (89): 89dd[9]mn dd = Dýþ hat numarasý m = 0, Hat servise kapanýr = 1, Hat servise açýlýr = 2, Hat sadece gelen çaðrýlara açýlýr n = 0, Hat servise DP açýlýr = 1, Hat servise MF açýlýr Örnek: 2 no.lu dýþ hattý MF olarak servise açmak için , DP olarak servise açmak için , yalnýz gelen çaðrýlara açmak için , servise kapatmak için çevirmeniz gerekir. 89 dýþ hat açma/ kapama programý her dýþ hat için ayrý ayrý 89ddmn þeklinde girilebileceði gibi, dd numaralý dýþ hattan itibaren son dýþ hatta kadar tüm hatlar için 89dd9mn olarak da girilebilir. Bu durumda dd numaralý dýþ hattan son dýþ hatta kadar tüm hatlarýn m ve n parametreleri deðiþtirilir. Dýþ Hat Yetki Seviyesi (887): 887aaa[9]n aaa = Dýþ hat yetki seviyesi deðiþtirilecek olan abone numarasý n = 0, Yalnýz iç abone arayabilir abone = 1, Þehiriçi arama yapabilir abone = 2, Þehirlerarasý arama yapabilir abone = 3, Milletlerarasý arama yapabilir abone = 4, Yalnýz ortak hafýzadan arama yapabilir abone = 5, Ortak hafýzadan ve þehiriçi arama yapabilir abone, 887 dýþ hat yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 887aaan þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 887aaa9n olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin n parametreleri deðiþtirilir. Baþlangýç durumunda tüm aboneler 0 (operatör için 1) yetkisine sahiptirler

8 16 Yasak Numara Arama Yetki Seviyesi ( 887aaa8 ): 887aaa[9]8n aaa = Yasak numara yetki seviyesi deðiþtirilecek olan abone numarasý n = 0, aaa numaralý abone için yasak numara kontrolü yapýlýr = 1, aaa numaralý abone için yasak numara kontrolü yapýlmaz 887aaa8 yasak numara yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 887aaa8n þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 887aaa98n olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin n parametreleri deðiþtirilir. Baþlangýç durumunda tüm aboneler 0 yetkisine sahiptirler. Dýþ Hat Parametreleri ( 800 ): 800ddaaaxyfe dd = Kendisi ile ilgili bilgilerin deðiþtirileceði dýþ hat numarasý aaa = dd ile belirtilen dýþ hattan gelen çaðrýlarýn çalacaðý abone numarasý X = 0, dd ile belirtilen dýþ hatta hem 9, hem de 7dd ile çýkýlabilir = 1, dd ile belirtilen dýþ hatta sadece 7dd ile çýkýlýr y = 0, dd ile belirtilen dýþ hatta çýkmak isteyen abonelerin yetki seviyeleri kontrol edilir = 1, dd ile belirtilen dýþ hatta çýkmak isteyen abonelerin yetki seviyeleri kontrol edilmez f = 0, dd ile belirtilen dýþ hat normal hattýr = 1, dd ile belirtilen dýþ hat operatör cevaplamalý faks hattýdýr Gündüz konumunda bu hattan gelen çaðrý aaa numaralý abone tarafýndan cevaplandýktan sonra faks sinyali gelirse hat faks olarak iþaretlenen aboneye (879, 800ddaaa. dd ile belirtilen dýþ hattýn gece servisi konumunda çalacaðý abone faks abonesidir) yönlendirilir = 2, dd ile belirtilen dýþ hat otomatik cevaplamalý faks hattýdýr. Gündüz konumunda bu hattan gelen çaðrýlarda dýþ hat otomatik olarak açýlýr,10 sn. içinde faks sinyali gelirse faks olarak iþaretlenen aboneye (879, 800ddaaa), yoksa aaa numaralý aboneye yönlendirilir e = 0, dd numaralý dýþ hattan gelen çaðrýlar için VM48 servisleri aktiftir = 1, sistem gece servisinde iken, robot devrede ise bile dd nolu dýþ hat için VM servisleri aktiflenmez, robot devre dýþý iken, gece servisi mesajý varsa cevaplama servisi de çalýþmaz Baþlangýç deðeri aaa=111, x= 0, y= 0, f=0 ve e=0 dýr. Bu hattan gelen çaðrýlar gece servisinde f=2 biçiminde çalýþýr. PTT Þehirlerarasý/ Milletlerarasý Arama Kodunun Belirlenmesi ( ) : n n = PTT Þehirlerarasý/ Milletlerarasý Arama Kodu (0/9) Þehirlerarasý, milletlerarasý arama için kullanýlan PTT kodu bu programla girilir. Dýþ hat arama yetki kontrolü bu programla girilen numara esas alýnarak yapýlýr. Bu özellik PTT kodunun deðiþebileceði veya bazý ülkelerde 9 kodunun kullanýldýðý gerçeðinden hareketle sisteme ilave edilmiþtir. Baþlangýç deðeri n=0 dýr. Alan Kodu veya Ön Kodla Aranabilir Numara Belirleme ( 8007 ): 8007mnnnn m = 0, Kimse tarafýndan aranamaz = 1, Gece servisinde kimse tarafýndan aranamaz = 2, Þehirlerarasý kodundan sonra aranamaz = 3, Yetkisi þehiriçi olanlar arayamaz = 4, Yetkisi þehiriçi olanlar þehirlerarasý kodundan sonra arayabilir = 5, Yetkisi þehiriçi olanlar sadece nnn ile baþlayan numaralarý arayabilir nnn = Alan kodu veya ön kod Bu þekilde 10 adet kod girilebilir. Bundan sonra yapýlan denemelerde yanlýþ iþlem sesi alýnýr. Ýptali için 8008 çevrilmelidir. Bu iþlem girilen tüm ön kodlarý siler. Örnek: Ýstanbul un Anadolu yakasýndaki bir santralda yetkisi þehiriçi olanlar normal olarak þehirlerarasý kodundan sonra hiçbir numarayý arayamazlar, dolayýsýyla Avrupa yakasýný da arayamazlar programý ile yetkisi þehiriçi olanlarýn 212 alan kodlu numaralarý arayabilmeleri saðlanýr. Abone Dýþ Hat Eriþim Grubu ( 801 ) : 801aaagg aaa = Abone numarasý gg = aaa ile belirtilen abonenin grup numarasý (00 dan 15 e kadar) = 15, aaa numaralý abone her hatta çýkabilir. = 00,01, , aaa numaralý abone sadece gg ile belirtilen grup numarasýna açýk olan dýþ hatlara çýkabilir. Baþlangýç deðeri 00 dýr. Abone grup programý 802 li dýþ hat gruplama programý ile çalýþýr. Dýþ hat grubu her tür hat eriþimi için geçerlidir. Robop, Direkt Aranamaz Abone ( 801aaa8 ) : 801aaa8p aaa = Abone numarasý p = 0, aaa numaralý abone Robop hat üzerinden direkt aranabilir p = 1, aaa numaralý abone Robop hat üzerinden direkt aranamaz Baþlangýç deðeri 0 dýr. Bu program VM48 baðlý olduðu durumlarda Robop un cevapladýðý dýþ hatlar tarafýndan abonelerin direkt aranýp aranamayacaklarýný belirler. Abonelerin Dýþ Hat Konuþma Sürelerinin Kýsýtlanmasý: (801aaa9) 801aaa9tt aaa = Dýþ hat konuþma süresinin kýsýtlanacaðý abone numarasý tt = Konuþma süresi (02-20) dak. 17

9 Bu program aktifken aaa numaralý abone herhangi bir dýþ hat aramasý yaptýðýnda tt dakikada konuþma otomatik olarak kesilir. Operatöre de süre kýsýtlamasý girilebilir. Ýptali için 801aaa9 çevrilmelidir. Konuþma kesilmeden 15 saniye önce abone kulaðýndan kýsa tonla uyarýlýr. Dýþarýdan gelen çaðrýlarýn kýsýtlanmasý için 8084 programý kullanýlmalýdýr. Dýþ Hat Grup Parametreleri ( 802 ) : 802ddgg(gg)(gg)(gg) dd = Dýþ hat numarasý gg = 00,01,...14 dd ile belirtilen dýþ hattýn açýk olduðu grup numaralarý (en çok onbeþ grup numarasý girilebilir) = 15, dd ile belirtilen dýþ hatta kimse çýkamaz Baþlangýçta sadece 00 numaralý gruba açýktýr. 802dd00 çevrilirse baþlangýç konumuna dönülür. Tarife Programý ( 8023 ) : 8023sdppp s = 1, Þehiriçi arama = 2, Þehirlerarasý arama = 3, Milletlerarasý arama d = 0, Normal tarife = 1, Ekonomik tarife ppp = 001 ile 250 saniye arasýnda kontör atma süresi Bu program arama þekline göre birim ücretlendirme süresini ayarlar. Tarife programý girildikten sonra ilk ücret arttýrýmý, aranan taraf cevapladýktan 6 saniye sonra yapýlýr. Bundan sonra arama türüne göre belirtilen sürede bir ücret arttýrýlýr. Þehiriçi veya þehirlerarasý için ayrý bir zaman girilmemiþse, þehiriçi zaman baz alýnýr. Ücret arttýrýmý için ücretlendirme bilgisi (8778ddüüüüü programý ile girilen) kullanýlýr. Bu program PTT ücretlendime sinyalinin bulunmadýðý durumlarda gerçeðe yakýn ücretlendirme yapmak için kullanýlabilir kodlu program ile tüm tarife programý iptal edilir. Dýþ Hat Ekonomik Tarife Programý ( 8024 ) : 8024ssddSSDD ssdd = Ekonomik tarifenin baþlangýç saati ve dakikasý SSDD = Ekonomik tarifenin bitiþ saati ve dakikasý Bu program ile girilen saatler arasýnda yapýlan görüþmelerin ücret hesaplamalarýnda ekonomik tarife (8023sdppp, d=1) kullanýlýr. Eðer bu tarife girilmemiþse tüm saatlerde normal tarife uygulanýr. Ýptali için 8024 çevrilmelidir Dýþ Hat Ses Seviyelerini Ayarlama ( 8025 ) : 8025ddn dd = Ses kazancý yükseltilecek olan dýþ hat numarasý n = 0, Dýþ hat seviye ayarlama programý aktif deðil = 1, Dýþ hat seviye ayarlama programý aktiftir. PBX Grup Çaðrý Parametreleri ( 8026 ) : 8026ctsh c = 0, Abone grubunda cevapsýz çaðrý dolaþmaz = 1, Abone grubunda cevapsýz çaðrý dolaþýr t = 0, Arayan taraf dýþ hat ise abone grubunda meþgul çaðrý dolaþmaz = 1, Arayan taraf dýþ hat ise abone grubunda meþgul çaðrý dolaþýr s = 0, Arayan taraf abone ise abone grubunda meþgul çaðrý grupta dolaþmaz = 1, Arayan taraf abone ise abone grubunda meþgul çaðrý dolaþýr h = 0, Ayný PBX grubundaki aboneler 5 çevirerek çaðrýlarý yakalar = 1, Ayný PBX grubundaki aboneler telefonunu açtýðýnda çaðrýlarý yakalar Baþlangýç durumu c=1, t=1, s=1 ve h=0 dýr. Dýþ Hat Eþit Kullaným Parametresi ( 8027 ) : 8027p p = 0, Dýþ hatlarýn kullanýmý ile ilgili bir düzenleme yoktur = 1, Dýþ hatlarýn eþit kullanýmýný saðlamak için, her dýþ hat istenildiðinde bir diðer dýþ hat verilir. Böylece düþük numaralý dýþ hatlar da diðerleri kadar kullanýlmýþ olur. Otel Odasý Tanýmlama ( 8028 ) : 8028aaan aaa = Otel odasý tanýmlanacak olan iç abone numarasý n = 0, Otel odasý tanýmlama programý aktif deðil = 1, Otel odasý tanýmlama programý aktiftir Otel odasý olarak tanýmlanan abone dýþ hatta çýkma, mesajlý veya mesajsýz hatýrlatma, mesaj býrakma, mesaj dinleme, yerinde olmayan aboneye mesaj býrakma servisleri dýþýnda hiçbir servisi kullanamaz ve çatalaltý yapamaz. Otel odasý olarak tanýmlanmýþ bir abone ancak baþka bir otel odasý abone tarafýndan veya otel odasý abone arama yetkisi bulunan abone tarafýndan aranabilir. Abone otel odasý olarak tanýmlandýðýnda bu yetki otomatik olarak verilir, ancak daha sonra 8029aaa0 programý ile iptal edilebilir. Otel odasý olarak tanýmlanan aboneye yönlendirme yapýlamaz (85, 86, 855), abone grubuna dahil edilemez (805). Bu program girildiðinde MF üst grup tuþlarýnýn (*, #, ) kullanýmý da otomatik olarak iptal edilir. Daha sonra 807 programý ile bu tuþlarýn kullanýmýna izin verilebilir, ancak # tuþu çatalaltý yapmaz. Otel Odasý Arama Yetki Seviyesi ( 8029 ) : 8029aaan aaa = Otel odasý arama yetkisi belirlenecek olan iç abone numarasý n = 0, Otel odasý arama yetki seviyesi programý aktif deðil = 1, Otel odasý arama yetki seviyesi programý aktiftir Operatör baþlangýç olarak herhangi bir otel odasýný arama yetki seviyesine sahiptir. Bu program ile normal bir abone de otel odasý olarak tanýmlanmýþ aboneleri arayabilir

10 Sistem Yetkilisinin Belirlenmesi ( 803 ) : 803aaa aaa = Abone numarasý Sistemin programlanmasý sadece aaa numaralý abone tarafýndan yapýlabilir. Baþlangýçta sistem yetkilisi 111 numaralý abonedir. Acil Hat Programý ( 804 ) : 804aaapppn aaa = Acil hat yetkisi deðiþtirilecek olan abone (operatör dýþýnda) ppp/ 09 = Aranacak olan abone, veya dýþ hat (9), ya da belirli bir dýþ hat numarasý (0701, 0702,...,0712). Eðer esnek numaralandýrma aktifse ve ppp 0 ile baþlýyorsa, yerine 0ppp çevrilmelidir. n = 0, aaa numaralý abone telefonunu açtýðýnda acil hat hemen aranýr ya da baðlanýr = 1, aaa numaralý abone telefonunu açtýktan 4 sn sonra acil hat aranýr ya da baðlanýr. Acil hat yetkisi girilen abonelerin telefonlarýný kaldýrdýðýnda, dahili çevir sesi almadan ve numara çevirmeden bir baþka iç aboneyi aramasý veya dýþ hat istemesi mümkündür. Ýptali için 804aaappp (ppp=aaa=acil hat parametresi deðiþtirilen abone) çevrilmelidir (aaa abone numarasý 0 ile baþlýyorsa iptali için 804aaa0aaa çevrilmelidir). Aramalý Acil Hat ( 804 ) : 804aaann aaa = Acil hat yetkisi deðiþtirilecek olan abone numarasý nn = 03, 97 numaralý ortak hafýzaya girilmiþ olan dýþ hat numarasý aranýr = 04, 98 numaralý ortak hafýzaya girilmiþ olan dýþ hat numarasý aranýr = 05, 99 numaralý ortak hafýzaya girilmiþ olan dýþ hat numarasý aranýr Aramalý acil hat yetkisi verilen abone telefonunu kaldýrdýðýnda, santral otomatik olarak n nolu hafýzada kayýtlý dýþ hat numarasýný arar. Ýptali için 804aaappp (ppp=aaa=acil hat parametresi deðiþtirilen abone) çevrilmelidir (aaa abone numarasý 0 ile baþlýyorsa iptali için 804aaa0aaa çevrilmelidir). Abonelere PBX Programý Girme ( 805 ) : 805aaaAAA aaa = PBX grubuna katýlacak olan ilk abone AAA = PBX grubuna katýlacak olan ikinci abone aaa numaralý aboneye çaðrý geldiðinde eðer aaa meþgul ise, veya telefonun üç defa çalmasýna raðmen cevap vermediyse çaðrý AAA numaralý aboneye yönlendirilir. Bir iç abone PBX grubuna istenilen miktarda abone dahil edilebilir. Bu program kullanýlýrken PBX grubunun son üyesi ilk üyeye yönlendirilmelidir. Örnek: 118, 128 ve 140 numaralý aboneler ayný PBX grubuna alýnmak istendiðinde , ve programlarý girilmelidir. Her abone kendi PBX grubunda çalmakta olan bir telefonu kendi telefonundan 5 çevirmekle yakalayabilir. 805aaaAAA programý ile ayný zamanda diyafonun gündüz ve gece çalacaðý aboneler deðiþtirilebilir. Bu durumda aaa diyafon numarasý (110) (6/18 den küçük kapasitelerde 10), AAA ise diyafonun çalacaðý abone numarasý olarak girilmelidir. aaa numaralý abone PBX grubundan çýkarýlmak istendiðinde bu abone kendine yönlendirilmelidir (aaa=aaa). Dýþ Hat PBX Gruplarý ( 8050 ) : 8050ddDD dd = PBX grubuna katýlacak olan ilk dýþ hat numarasý DD = PBX grubuna katýlacak olan ikinci dýþ hat numarasý dd numaralý dýþ hat 7 kodu ile alýnmak istendiðinde eðer meþgul ise DD numaralý dýþ hat alýnýr. Bir dýþ hat PBX grubuna istenilen miktarda dýþ hat dahil edilebilir. Bu program kullanýlýrken önemli bir nokta da PBX grubunun son üyesi ilk üyeye yönlendirilmelidir. Örnek: 04, 08 ve 12 numaralý dýþ hatlar ayný PBX grubuna alýnmak istendiðinde , ve programlarý girilmelidir. Bir dýþ hat PBX grubundan çýkarýlmak istendiðinde bu dýþ hat kendine yönlendirilmelidir (dd=dd). Araya Girme Yetki Seviyesi ( 806 ) : 806aaa[9]p aaa = Araya girme yetkisi belirlenecek olan iç abone numarasý p = 0,1,2...7, Yetki seviyeleri 806 araya girme yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 806aaap þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 806aaa9p olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin p parametreleri deðiþtirilir. Aboneler sadece yetki seviyeleri kendi yetki seviyelerine eþit veya düþük olan abonelerin görüþmelerinin arasýna girebilirler. Direkt Ýç Arama ( 8070 ) : 8070ddp dd = Direkt iç arama özelliðinin girileceði dýþ hat numarasý p = 0, dd numaralý dýþ hat direkt iç aramaya kapanmýþtýr = 9, dd numaralý dýþ hat direkt iç aramaya açýlmýþtýr = 8, dd numaralý dýþ hattan gelen çaðrýlarý Robop cevaplar Bir dýþ hat direkt olarak iç aramaya açýldýðýnda ve o dýþ hattan bir çaðrý geldiðinde, santral otomatik olarak o dýþ hattý açar ve özel bir çevir sesi verir. Bu durumda arayan dýþ hat, görüþmek istediði iç abonenin numarasýný çevirerek bu iç abone ile görüþür. Arayanýn telefonu MF deðilse çevir sesini aldýktan sonra numara çeviremez. Bu durumda 15 sn sonra operatör aranýr. Arayan, telefonunun * tuþunu kapama (tekrar santralýn çevir sesini alma), # tuþunu ise gerçek kapama (hattý düþürme) için kullanabilir. MF telefon *, # Tuþlarý Kullanýmýnýn, Çatalaltý Yapabilme Özelliðinin Belirlenmesi ( 8071 ) : 8071aaa[9]mn aaa = Abone numarasý m = 0, aaa numaralý iç abone * # tuþlarýný kullanamaz 20 21

11 n 22 = 0, aaa numaralý iç abone çatalaltý yapamaz* = 1, aaa numaralý iç abone çatalaltý yapabilir * Telefonun açma/kapama düðmesi ile 8071 özel yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 8071aaamn þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 8071aaa9mn olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin m ve n parametreleri deðiþtirilir. Baþlangýç durumunda tüm MF aboneler *, # tuþlarýný kullanabilirler ve çatalaltý yapabilirler (8071aaa111). Sistemin baðlý olduðu PTT santralýnýn birtakým servislerinden yararlanmak için * ve # tuþlarýnýn kullanýlmasýnýn gerektiði durumlarda veya bir abonenin telefonun açma/kapama düðmesi ile aktarma yapmasý istenmiyorsa bu program kullanýlmalýdýr. 8071aaa00 programý girilirse o abone hiçbir þekilde aktarma yapamaz. Eðer kullandýðýnýz telefon apereyi MF ise, ve aktarma için # tuþunu kullanýyorsanýz, 8071aaa10 programýný girerek, telefonun açma/kapama düðmesi ile çatalaltý yapýlmasýný engellemeniz kullanýmýnýzý kolaylaþtýracaktýr. VM Kullanýcý Yetki Seviyesi ( 8072 ): 8072aaa[9]mn aaa = Yetki seviyesi belirlenecek olan abone numarasý m = 0, aaa numaralý abone mesaj býrakamaz = 1, aaa numaralý abone mesaj býrakabilir n = 0, aaa numaralý abone konuþmasýný kaydedemez, mesajlarý kilitleyemez = 1, aaa numaralý abone konuþmasýný kaydedebilir, mesajlarý kilitleyebilir 8072 VM kullanýcý yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 8072aaamn þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 8072aaa9mn olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin m ve n parametreleri deðiþtirilir. Baþlangýç deðeri tüm aboneler için m=1, n=0 dýr. Otomatik Arama/ Otomatik Konferans Yetki Seviyesi ( 8073 ) : 8073aaa[9]mn aaa = Yetki seviyesi belirlenecek olan abone numarasý m = 0, aaa numaralý abone otomatik arayýcýyý kullanamaz = 1, aaa numaralý abone otomatik arayýcýyý kullanabilir n = 0, aaa numaralý abone meþgul sesi alýrken 5 ile konferans gerçekleþtiremez = 1, aaa numaralý abone meþgul sesi alýrken 5 ile konferans gerçekleþtirebilir 8073 otomatik arama/otomatik konferans yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 8073aaamn þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 8073aaa9mn olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin m ve n parametreleri deðiþtirilir. Baþlangýç deðeri tüm aboneler için m=1, n=0 dýr. Çaðrý Yakalama/ Üzerine Çaðrý Yönlendirilme Yetki Seviyesi ( 8074 ) : 8074aaa[9]mn aaa = Yetki seviyesi belirlenecek olan abone numarasý m = 0, aaa numaralý abone 3 ile operatöre gelen cevaplanmamýþ dýþ çaðrýlarý yakalayamaz = 1, aaa numaralý abone 3 ile operatöre gelen cevaplanmamýþ dýþ çaðrýlarý yakalayabilir n = 0, aaa numaralý aboneye 85 veya 855 ile çaðrýlar yönlendirilemez = 1, aaa numaralý aboneye 85 veya 855 ile çaðrýlar yönlendirilebilir 8074 çaðrý yakalama /üzerine çaðrý yönlendirilme yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 8074aaamn þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 8074aaa9mn olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin m ve n parametreleri deðiþtirilir. Baþlangýç deðeri tüm aboneler için m=1, n=1 dir. Kontör Hesabý: 8079aaakkkk aaa = Kontör hesabý girilecek olan abone numarasý kkkk = 0000 ile 9999 arasýnda aa numaralý aboneye girilecek olan toplam kontör sayýsý Herhangi bir aboneye 8079 programý ile kontör hesabý girilirse, kontör sinyalinin mevcut olduðu ve 8778 programýnýn girildiði dýþ hatlardan arama yapýldýðýnda her gelen sinyal için kkkk kontör sayýsý bir azaltýlýr. 0 olduðunda aaa numaralý aboneye dýþ hat verilmez. Ýptali için 8079aaa0000 veya 8079aaa* çevrilmelidir. Dýþ hattý Seçerek Geri Alma/ Sýradan Geri Alma ( 808 ): 808a a = 0, Operatör bekletmeye aldýðý dýþ hatlarý önce 4, ardýndan da geri almak istediði dýþ hattýn numarasýný (01 den 12 ye kadar) tuþlayarak geri alabilir = 1, Operatör 4 çevirerek, bekletmeye aldýðý dýþ hatlarý bir dýþ hat numarasý belirtmeksizin sýra ile geri alabilir. Ýlk önce bekletilmeye alýnan hat ilk geri alýnýr. Baþlangýç deðeri 1 dir. Bekletme Süresini Ayarlama ( 8082 ) : 8082tt tt = 03 ten 25 e kadar snx10 cinsinden bekletme süresi Bir hat bekletmeye alýndýktan ttx10 sn sonra geri döner. Çaðrý Kayýt Rapor Filtresi ( 8083 ) : 8083aaan aaa = Abone numarasý n = 0, aaa numaralý abonenin yaptýðý görüþmeler ile ilgili bilgiler çaðrý kayýt raporunda çýkar = 1, aaa numaralý abonenin yaptýðý görüþmeler ile ilgili bilgiler çaðrý kayýt raporunda çýkmaz 23

12 24 Dýþ Hattan Gelen Çaðrýlarda Konuþma Sürelerinin Kýsýtlanmasý ( 8084 ) : 8084n n = 0, Dýþ hattan gelen çaðrýlarda konuþma süresi kýsýtlamasý yoktur = 1, 801aaa9tt ile girilen süre kýsýtlamasý dýþ hatlar için de geçerlidir Baþlangýç durumunda n=0 dýr. Paralel Operatör Tanýmlama ( 8085 ) : 8085aaa aaa = Paralel operatör olarak tanýmlanacak abone numarasý* *En fazla dört abone paralel operatör olarak tanýmlanabilir. Bundan sonraki denemelerde yanlýþ iþlem sesi alýnýr. Örnek: 112 ve 113 numaralý aboneleri paralel operatör yapmak için 111 numaralý abone telefonundan ve programlarý girilmelidir. 111 numaralý iç aboneye dýþ hattan bir çaðrý gelirse paralel operatör olarak tanýmlanan bütün aboneler 111 numara ile birlikte çalmaya baþlar. Mikrotelefonu ilk kaldýran abone çaðrýyý yakalar. Ýptali için 8086 çevrilmelidir. Robop, Tek Tuþla Eriþim Tanýmlama ( 8087ndddd ) : 8087ndddd n = tuþ numarasý (0...9) dddd = n tuþu ile yapýlacak iþlem (dddd 1, 2, 3 veya 4 rakam olabilir). Sisteme VM48 baðlý olduðu durumlarda, bu program ile tek tuþla arama yapýlabilecek menüler oluþturulabilir. Çevir tonu alýnýrken veya bir mesaj dinlenirken n (0 dan 9 a kadar herhangi bir tuþ) çevrilirse, sistem dddd çevrilmiþ gibi davranýr. Örneðin Þirketimize hoþ geldiniz, muhasebe için 112, satýþ için 123, teknik servis için 130, fiyat öðrenmek için 411 çevirin, operatöre baðlanmak için ayrýlmayýn mesajý , , , programlarý girilerek Þirketimize hoþ geldiniz, muhasebe için 2, satýþ için 3, teknik servis için 4, fiyat öðrenmek için 9 çevirin, operatöre baðlanmak için ayrýlmayýn þeklinde deðiþtirilebilir. Programlanan bir tuþun tekrar kendi iþlevini görmesi için 8087n çevrilip kapanmalýdýr. Daha uzun menülerde 5 tuþunun da kullanýlmasý gerekirse baþka bir tuþ bu tuþa programlanarak (ör : ) meþgul abonenin sýrasýna girme özelliði kullanýlabilir. Alt menüler oluþturulmasý gerektiði durumlarda aranacak abone grup sayýsý 10 u geçerse 0, 1 ve gerektiðinde 2 tuþlarý ana menüde kullanýlmayýp, alt menülerde gerektiðinde arama için kullanýlabilirler. Boþ kalan tuþlar, 0 a programlanýp yanlýþ tuþa basýldýðýnda yanlýþ numara mesajý dinleneceðine direkt operatöre baðlantý saðlanabilir. MF Arama Parametresini Belirleme ( 8088 ) : 8088n n = 0, MF telefonlar direkt arama yapabilir = 1, Tüm MF aramalarý santral yapar. Baþlangýçta sistem konumundadýr. Eðer bazý telefonlarla yapýlan aramalarda sýk sýk yanlýþ numara düþüyorsa konumu denenmelidir. Otomatik Tut Süresi ( 8089 ) : 8089tt tt = 01 den 99 a kadar sn cinsinden tut süresi Operatörün baðlý olduðu zamanlarda gelen bir dýþ hat çaðrýsý tt sn sonra otomatik olarak açýlarak müzik baðlanýr (müzik olmadýðý durumlarda, bekleme tonu baðlanýr). Baþlangýçta otomatik tut özelliði girilmemiþtir. Ýptali için çevrilmelidir. Röle Kontrol ve Kutu Zili ( 809 ) : 809p p = 1, Özel röle dýþ çaðrýlar ile paralel çalýþýr. Herhangi bir dýþ çaðrý geldiði zaman röle telefon kadansýnda çeker, býrakýr. = 3, Diyafon arandýðýnda röle çeker = 6, Dýþ hat ile görüþme sýrasýnda çatalaltý (#) yapýlýrsa özel röle çeker = 7, Özel röle sadece röle kodu çevrildiðinde çeker Baþlangýç durumu 7 dir programý girildiðinde, dýþ hatlardan bir çaðrý geldiði zaman, özel röle zil kadansýnda çekip býrakýr. Bu özellik gürültülü yerlerde sisteme harici bir zil üretecinin baðlanmasý için kullanýlabilir programý bir anons sisteminin oluþturulmasý için kullanýlabilir. Bunun için röle çýkýþý anons amfisine, diyafon çýkýþý da amfi giriþine baðlanýr programý sisteme harici müzik baðlý iken (8321 programý), herhangi bir dýþ hat müzik dinleme konumuna geçtiðinde (aktarma, bekletme, vb.) rölenin çekerek bir müzik kaynaðýný devreye sokmasý için kullanýlabilir. Özel Röle Çekili Kalma Süresi ( 8094 ) : 8094tt tt = 01 den 99 a kadar saniyenin onda biri cinsinden çekili kalma süresidir Kapý rölesi tt süresi boyunca çekili kalýr. Baþlangýç deðeri 1 saniyedir (809410). Örnek: Rölenin çekili kalma süresini 2 saniye yapmak için, 111 numaralý abone telefonundan programý girilmelidir. Gün Bazýnda Otomatik Servise Alma ( 8098 ): 8098mgn m = 1, Gece servisi = 2, Paralel operatör = 3, Robop g = 0, Cumartesi = 1, Pazar = 2,3...,6, Pazartesi, Salý,..., Cuma n = 0, Otomatik servise alma programý aktif deðil = 1, Otomatik servise alma programý aktiftir Eðer herhangi bir servis ve gün için n=1 girilirse, o servis gün boyu aktive olur. Eðer ayný zamanda saatli servise alma programý da aktifse, gün bitiminde servisten çýkarma iþlemi gerçekleþmez. Gün içinde ilgili kodlarla servis devreden çýkarýlabilir. Baþlangýç durumunda tüm servis ve günler için n=0 dýr. 8098m9 programý ile ilgili servis (m) baþlangýç durumuna getirilebilir. 25

13 Çatalaltý Süresi ( 8099 ) : 8099tt tt 26 = 02 den 20 e kadar saniyenin onda biri cinsinden dýþ hatta çatalaltý yapma süresi Baþlangýç deðeri yarým saniyedir. Çaðrý Kayýt Sayacýný Sýfýrlamak Ýçin ( 8769 ) : Çaðrý kayýt sayacýný sýfýrlamak isterseniz: 111 numaralý abonenin mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 8769 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Çaðrý Kayýt Statüsünü Belirleme ( 877 ) : 877mn m n = 0, Kayýt istenmiyor = 1, Yalnýz milletlerarasý görüþmeler = 2, Þehirlerarasý ve milletlerarasý görüþmeler = 3, Tüm dýþ hat görüþmeleri = 4, Cevaplanmayan çaðrýlar = 5, Tüm gelen çaðrýlar (cevaplanmayan ve cevaplanan) = 0, Büyük tip yazýcý (en az 80 kolon) veya CM48, normal karakter = 1, Küçük tip yazýcý (40 kolon), sýkýþtýrýlmýþ karakter = 2, Karel Yazýcý Sistemi Herhangi bir dýþ hattý ve/veya aboneyi çaðrý kayýt sistemi dýþýnda tutmak mümkündür (bknz. Prog. ve Montaj Kýlavuzu). m=4 durumunda çaðrý kayýt dökümünde gelen çaðrýlarýn yanýnda GC harfleri çýkar. m=5 durumunda çaðrý kayýt dökümünde bitiren abonenin yanýnda çaðrýnýn cevaplanmadýðýný belirtmek için C çýkar Baþlangýç deðeri m=3, n=0 dýr Çaðrý Kayýt Süresi ( 8777tt ) : 8777tt tt = 20 ile 90 sn arasýnda ayarlanabilen görüþme süresi 8777tt programý ile girilen süre sadece herhangi geçerli bir ton (cevap verilmeyen, meþgul, yanlýþ iþlem sesi) alýnamadýðý durumlarda, tt süreden fazla süren konuþmalarý kaydetmek için kullanýlýr. Baþlangýç deðeri 55 sn dir. Dýþ Hat Ücretlendirme Bilgisinin Girilmesi ( 8778 ) : 8778ddüüüüü dd = Birim ücretini belirleyeceðiniz dýþ hat numarasý üüüüü = Birim ücret Dýþ hatlara PTT ücret sinyalinin baðlý olduðu durumlarda, Çaðrý Kayýt Sistemi yapýlan görüþmelerin ücretlerini sizin belirleyeceðiniz üzerinden hesaplayarak yazabilir. Bunun için birim konuþma ücretinin tarafýnýzca belirlenmiþ olmasý gerekmektedir ve bu birim ücret en fazla üüüüü=65000 olabilir. Ýptali için 8778dd çevrilmelidir. Otomatik Olarak Gece Servisi Konumuna Girme/ Çýkma ( 883 ) : 883ssddSSDD ssdd = Gece servisinin otomatik olarak devreye alýnacaðý saat ve dakika SSDD = Gece servisinin otomatik olarak devreden çýkacaðý saat ve dakika Ýptali için 883 çevrilmelidir. Otomatik Olarak Paralel Operatörü Devreye Alma/ Devreden Çýkarma ( 884 ) : 884ssddSSDD ssdd = Paralel operatör programýnýn devreye gireceði saat ve dakika SSDD = Paralel operatör programýnýn devreden çýkarýlacaðý saat ve dakika Bu program girilmemiþ ise paralel operatör manuel olarak operatör tarafýndan 8561 ile devreye alýnýp 8560 ile devreden çýkarýlýr. Ýptali için 884 çevrilmelidir. Otomatik Olarak Robop u Devreye Alma/ Devreden Çýkarma (885): 885ssddSSDD ssdd = Robop programýnýn devreye gireceði saat ve dakika SSDD = Robop programýnýn devreden çýkarýlacaðý saat ve dakika Ýptali için 885 çevrilmelidir. Bu program sisteme VM48 baðlý olduðu durumlarda robot operatörün (Robop) belli bir saatte otomatik olarak devreye alýnmasýný ve belli bir saatte devreden çýkarýlmasýný saðlar. Örnek : programý girilirse, robot her sabah saat 8 de devreye alýnýr, her akþam saat 7 de devreden çýkarýlýr. Bu program girilmiþ iken, 8740 çevrilerek robot devreden çýkarýlýrsa bir daha 8741 çevrilene kadar otomatik devreye alýp/çýkarma çalýþmaz. Bu özellik hafta sonu, veya tatil günlerinde þirkette kimse yokken robotun devreye alýnmasýný önlemek için kullanýlabilir ( Örnek:Cuma akþamý 8740, Pazartesi sabahý 8741 ). Sistem Tablolarýnýn Sýfýrlanmasý ( 745 ) : 745p p = 0, Tüm aboneler için otomatik arama, 5 ile konferans oluþturma, VM kullaným, çaðrý yakalama ve yönlendirme yetkilerini baþlangýç durumuna getirir. = 1, 800dd ve 89dd programlarý ile girilen tüm dýþ hat parametrelerini baþlangýç durumuna getirir. = 2, Tüm abone ve dýþ hat grup parametrelerini baþlangýç durumuna getirir. = 3, Tüm abone gündüz konumu yönlendirme parametrelerini baþlangýç durumuna getirir. = 4, Tüm abone gece konumu yönlendirme, gündüz ve gece konumu PBX parametrelerini baþlangýç durumuna getirir. = 5, Tüm abone acil hat parametrelerini baþlangýç konumuna getirir. = 6, Tüm dýþ hat yönlendirme parametrelerini baþlangýç durumuna getirir. = 7, Tüm abone programlý tuþ parametrelerini baþlangýç durumuna getirir. = 8, Ortak ve özel hafýzalar hariç tüm sistem parametrelerini baþlangýç durumununa getirir. 27

14 28 = 9, Tüm sistem parametrelerini baþlangýç durumuna getirir (Reset). Santralýnýzý kýsmen veya tamamen yeniden programlamak istediðinizde bu özelliði kullanabilirsiniz. Herhangi bir arýza durumunda bu kodlardan herhangi birisini kullanmadan önce, 744 ile sistem parametrelerini tekrar yükleyerek arýzanýn devam edip etmediðine bakýnýz. Eðer devam ediyorsa, 745 kodu ile ilgili parametreleri baþlangýç durumuna getirip sistemi tekrar programlayýnýz. ESNEK NUMARALANDIRMA Fabrika çýkýþýnda MS48 sisteminizde esnek numaralandýrma aktif deðildir. Dýþ hat numaralarý 01 den 12 ye, iç hat numaralarý ise 111 den 150 ye kadardýr (4/12 ana karta istenilen ext. takýlarak kapasite deðiþtirilebilir bknz. Tesisat Baðlantýlarý). 110 diyafon, 151 ise özel röle için kullanýlýr. Esnek numaralandýrma aktiflendiðinde özel röle için 100 kodu kullanýlýr. Aboneler ve birtakým servisler için 4 haneye kadar esnek numaralandýrma girilebilir. Dýþ hatlar esnek numaralandýrma kapsamý dýþýndadýr. Girilen numaralar herhangi bir sayý ile baþlayabilir. Ancak bu sayýnýn 1 veya 2 den farklý olduðu durumlarda o sayý ile baþlayan servislerin çalýþabilmesi için o sayý yerine baþka bir numara girilmesi gereklidir. Bu durumda servis kodlarý kullaným kýlavuzundaki kodlardan farklý olacak ve bu kullaným zorluðu doðuracaktýr. Bu nedenle mümkün olduðunca baþlangýç rakamý olarak 1 ve 2 kullanýlmasý tavsiye edilir. 0, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9 un kullanýmlarý nispeten az kod deðiþikliðine sebep olur, ancak 8 çok zorunlu kalýnmadýkça kullanýlmamalýdýr. Esnek numaralandýrma ile ilgili programlar 886 ön kodu ile sistem programlama konumunda iken girilir. Bu bilgiler diðer parametrelerden ayrý saklanmakta olup, sistem 7459 kodu ile baþlangýç durumuna getirildiðinde bile eski deðerlerini korurlar. Eriþim kodu deðiþtirilen bir abonenin 886 hariç tüm programlarda yeni numarasý kullanýlýr. 886 programýnda ise daima fiziksel numara kullanýlýr. Sistemde esnek numaralandýrma aktif deðilken, esnek numaralandýrma girilmesi için aþaðýda belirtilen programlar kullanýlmalýdýr (Sistem programlama durumunda iken, 111 numaralý aboneden). Esnek Numaralandýrma Baþlangýç Durumu ( 8869 ) : Bu program esnek numaralandýrma eriþim tablosuna baþlangýç deðerlerini yükleyip esnek numaralandýrmayý aktif hale geçirir. Baþlangýç deðerleri fiziksel numaralar ile aynýdýr, (6/18 den büyük kapasitelerde) dolayýsý ile kullanýcý açýsýndan esnek numaralandýrmanýn aktif olmadýðý konum ile hiç bir farký yoktur. Sistemin kapasitesi ne olursa olsun, tabloda tüm abonelerin eriþim kodlarý tutulur. Baþlangýç durumunda eriþim tablosu boþtur ve kullanýlmaz. Eðer bu program girilmeden bir eriþim kodu girilirse, esnek numaralandýrma aktif hale gelir ve sadece girilen abone veya servise eriþilebilir, baþka hiçbir kod sistem tarafýndan kabul edilmez. Bu nedenle, yeni bir numaralama planý girilmeye baþlanmadan önce mutlaka 8869 programý girilmelidir. Daha önceden girilmiþ bir numaralama planýnda deðiþiklik yapýlacaðý durumlarda ise bu program kesinlikle girilmemelidir, aksi halde önceden girilen tüm numaralar baþlangýç deðerini alýr programý girildiðinde sistemin gerçek kapasitesine bakýlmaksýzýn, tüm aboneler için baþlangýç deðerleri yüklendiðinden, eriþim kodlarý girilirken, sistemde o anda bulunmayan abonelerin eriþim kodlarý, mevcut abonelere verilemez. Bunun yapýlabilmesi için önce mevcut olmayan abone kodlarý sýfýrlanmalýdýr. Bir numaralama planý girilirken iþin içinden çýkýlmaz bir noktaya gelinirse, bu program ile baþlangýç durumuna dönülebilir. Esnek Numaralandýrma Abone Eriþim Kodu Giriþi : aaa = Abonenin fiziksel numarasý ( ), 110=diyafon, 151=özel röle eeee = Yeni eriþim kodu ( eeee = 1, 2, 3, veya 4 rakam) Bu program ile herhangi bir abonenin yeni eriþim kodu girilebilir. Eðer girilen eriþim kodu 4 rakam ise son rakam girildiðinde çevir sesi veya yanlýþ iþlem sesi alýnýr. 29

15 30 Çevir sesi alýnýrsa girilen kod diðer kodlarla çakýþmýyordur ve iþlem gerçekleþmiþtir. Eðer yanlýþ iþlem sesi alýnýrsa kod diðer kodlarla çakýþýyordur, iþlem gerçekleþmemiþtir. Eðer girilen eriþim kodu 4 rakamdan kýsa ise * tuþu ile iþlem bitirilmelidir. Bu durumda da ya çevir sesi, ya da yanlýþ iþlem sesi alýnýr. Her iki durumda da yanlýþ iþlem sesi alýndýðýnda konsol ekranýnda çakýþan kod görülür. Bu durumda, ya çakýþan kod baþka bir kod ile deðiþtirilmeli, ya da geçici olarak silinmelidir. Eski kodlarla çakýþmalarýn çok olduðu bir numaralama planý girilirken 8868 kodu ile abone eriþim kodlarýnýn sýfýrlanmasý, büyük kolaylýk saðlar (bknz. Abone Eriþim Kodlarýnýn Sýfýrlanmasý). 886aaa girildikten sonra * tuþu ile iþlem bitirilip çevir sesi alýnýrsa aaa numaralý abonenin eriþim kodu sýfýrlanýr. Artýk bu aboneye eriþilemez, bu abone baþka bir aboneyi aradýðý veya dýþ hat görüþmesi yaptýðý zaman eriþim kodu 0000 olarak gözükür. Eriþim kodu silinmesi, kod çakýþmasý olduðunda geçici bir iþlem olarak kullanýlabilir. Örneðin fiziksel numarasý 112 olan aboneyi 144, fiziksel numarasý 144 olan aboneyi de 112 yapmak istiyorsunuz. Hem *, hem de * iþlemleri hata ile sonuçlanacaktýr. Bu durumda sýrasý ile *, *, * programlarý girilmelidir. Esnek Numaralandýrma Numara Eriþim Kodu Giriþi: (88600neeee) n = 0, eeee = Yeni eriþim kodu ( eeee = 1, 2, 3, veya 4 rakam) Eðer girilen numaralama planý 1 ve 2 dýþýnda rakamlarla baþlýyor ise, kullanýlan bu rakamlar yerine yeni eriþim kodlarý girilmesi gerekir. Bu iþlem 88600n programý ile yapýlýr. Burada n yerine yeni eriþim kodu girilecek rakamdýr. Eðer girilen eriþim kodu 4 rakam ise son rakam girildiðinde çevir sesi veya yanlýþ iþlem sesi alýnýr. Çevir sesi alýnýrsa girilen kod diðer kodlarla çakýþmýyordur ve iþlem gerçekleþmiþtir. Eðer yanlýþ iþlem sesi alýnýrsa kod diðer kodlarla çakýþýyordur, iþlem gerçekleþmemiþtir. Eðer girilen eriþim kodu 4 rakamdan kýsa ise * tuþu ile iþlem bitirilmelidir. Bu durumda da ya çevir sesi, ya da yanlýþ iþlem sesi alýnýr. Her iki durumda da yanlýþ iþlem sesi alýndýðýnda konsol ekranýnda çakýþan kod görülür. Bu durumda, ya çakýþan kod baþka bir kod ile deðiþtirilmeli, ya da geçici olarak silinmelidir. Herhangi bir servis baþlangýç kodu deðiþtirildiðinde, o numara ile baþlayan tüm servisler yeni eriþim kodu olan eeee ile baþlar. Ayrýca, #n (#=çatalaltý), 82n, 85n, 86n kodlarý ile baþlayan servislere de #eeee, 82eeee, 85eeee, 86eeee kodlarý ile eriþilebilir. Örneðin 6 ile baþlayan abonelerin olduðu bir numaralama planýnda * programý ile 6 nin eriþim kodu 66 yapýlabilir (66 ile baþlayan abone olmadýðý varsayýlmýþtýr). Bu durumda aþaðýdaki deðiþiklikler olur : - Hafýzadan arama 66h ile yapýlýr (6h yerine) - Dýþ hat dýþ hat baðlama #66 ile yapýlýr (#6 yerine) - Paralel operatör devreye alma/çýkarma 85661/0 ile yapýlýr (8561/0 yerine) - Ortak hafýza dökümü 8266 ile yapýlýr (826 yerine) - Genel anons 8666 ile yapýlýr (866 yerine) Eðer 8 koduna baþka bir eriþim kodu (EEEE) verilmiþ ise ve n in eriþim kodu olarak da eee girilmiþse 82n, 85n, 86n kodlarý ile baþlayan servislere EEEE2eeee, EEEE5eeee, EEEE6eeee kodlarý ile eriþilir. Örneðin 8 in eriþim kodu 24 yapýlýrsa remote a alma programý 828 yerine olur. EK-A da 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarýnýn eriþim kodlarý deðiþtirildiðinde hangi servislerin etkileneceði verilmiþtir. Esnek Numaralandýrma Servis Eriþim Kodu Giriþi ( 8860nn ) : nn = eeee = Yeni eriþim kodu ( eeee = 1, 2, 3, veya 4 rakam) Birtakým servislerden daha kýsa kodlarla yararlanmak istenildiðinde veya girilen numaralama planýnýn bazý servis kodlarýný çok uzun hale getirdiði durumlarda ( Bir önceki örnekte olduðu gibi), bu program ile servislere ilave eriþim kodlarý girilebilir. Bu program servislerin esas eriþim kodlarýný deðiþtirmez, sadece ilave bir eriþim kodu tanýmlar. Eðer girilen eriþim kodu 4 rakam ise son rakam girildiðinde çevir sesi veya yanlýþ iþlem sesi alýnýr. Çevir sesi alýnýrsa girilen kod diðer kodlarla çakýþmýyordur ve iþlem gerçekleþmiþtir. Eðer yanlýþ iþlem sesi alýnýrsa kod diðer kodlarla çakýþýyordur, iþlem gerçekleþmemiþtir. Eðer girilen eriþim kodu 4 rakamdan kýsa ise * tuþu ile iþlem bitirilmelidir. Bu durumda da ya çevir sesi, ya da yanlýþ iþlem sesi alýnýr. Her iki durumda da yanlýþ iþlem sesi alýndýðýnda konsol ekranýnda çakýþan kod görülür. Bu durumda, ya çakýþan kod baþka bir kod ile deðiþtirilmeli, ya da geçici olarak silinmelidir. Aþaðýda nn in karþýlýk geldiði servisler verilmiþtir : nn Servis Esas Eriþim Kodu 10 Paralel Operatör Devreye Alma/Çýkarma 856(1/0) 11 Müzik Dinleme Gece Servisine Alma (VM, kayýtsýz), 858 Oda Dinleme Servisi 13 Özel Tuþ Programlama 859(pxxxxxx) 14 VM Servisleri Ön Kodu Özel Anons 865(aaa) 16 Genel Anons Grup Anons 867(aaa) 18 Bekçi Kodu Robop Devreye Alma/Çýkarma (VM) 874(1/0) 20 Gece Servisi Ýptali Gece Servisi Çaðrý Yakalama 82(aaa) 23 Þifre Girme/Deðiþtirme 836(ssss) 836(sssSSS) 24 Telefon Kilitleme/Çözme 837(sss1/0) 25 Alarm, Mesajlý Alarm, Uyandýrma, 838(ssdd), 838(9ssdd), Mesajlý Uyandýrma Girme, Kalýcý Alarm, Kalýcý Mesajlý Alarm 838(8aaassdd), 838(7ssdd), 838(79ssdd) 26 Saat Girme 88(ssdd) 27 Otomatik Arayýcý Servise Alma/Ýptal 77(h), Ortak Hafýzadan Otomatik Arayýcý Servise Alma 78(hh), 78 /Ýptal (OH) 838(89aaassdd) 29 Yönlendirme 85(aaa) 30 Cevapsýz Çaðrý Yönlendirme 86(aaa) 31 Uzaktan Yönlendirme 855(aaa) 32 Ýþaretli Dýþ Hat Eriþim

16 33 Kodlu Dýþ Hat Eriþim 797(mm) 34 Þifreli Dýþ Hat Eriþim 799(aaasss) 35 Otel Odasý Durum Belirleme Otel Odasý Durum Sorgulama 731(aaa) 37 Check-in/Check-out 732(aaa1/0) 38 Kalýcý mesaj servisi 737(n) 39 Yer belirtme ( Meet me ) 738n (n) ( ) içindeki kodlar yeni eriþim kodundan sonra da çevrilecektir. Örneðin VM baðlý olan bir sistemde VM servislerine 864 yerine 25 ile eriþilmek istenirse * çevrilmelidir. Bundan sonra 864 ile baþlayan tüm VM servislerine 25 çevrilerek de eriþilebilir ( ör., 8646 = 256, = 2599). Esnek Numaralandýrma Abone Eriþim Kodlarýnýn Sýfýrlanmasý ( 8868 ) : Yeni girilen bir numara planý, bir önceki plan veya baþlangýç durumu ile çok fazla noktada çakýþýyor ise, 886aaaeeee kodu ile yeni planý girmek çok zahmetli olabilir. Bu durumda 8868 kodu ile tüm abone eriþim kodlarý, röle ve diyafon eriþim kodlarý ile birlikte sýfýrlanýr. Bu durumda baþtan tüm aboneler ve diyafon ile röle için yeni eriþim kodlarý girilmelidir. Bu kod çevrildikten sonra herhangi bir abonenin eriþim kodu girilmezse, o aboneye eriþilemez.. Esnek Numaralandýrma Eriþim Tablosunun Sýfýrlanmasý ( 8867 ) : 8867 kodu ile Eriþim Tablosu sýfýrlanýr ve Esnek Numaralandýrma devreden çýkar (fabrika çýkýþ baþlangýç durumu). Esnek numaralandýrmadan vazgeçilip, fiziksel numaralarýn kullanýlmasýna karar verildiðinde bu kod kullanýlabilir. Takiben 8866 kodu çevrilip kalýcý tablo da sýfýrlanmalýdýr (bknz. Eriþim Tablosu Kalýcý Hafýzaya Alma ). Esnek Numaralandýrma Eriþim Tablosu Kalýcý Hafýzaya Alma ( 8866 ) : Yukarýda bahsedilen tüm programlarýn eriþim tablosu ile ilgili yaptýklarý deðiþiklikler geçici bir hafýzada saklanýr. Bu iþlemler sonucunda, sistem kapatýlýp tekrar açýlýrsa, herþey programlamadan önceki haline döner. Tüm programlar girilip gerekli kontrollar yapýldýktan sonra 8866 programý ile kalýcý hafýzaya aktarýlmalýdýr. Esnek Numaralandýrma Eriþim Tablosu Yükleme ( 8865 ) : Sistem her açýldýðýnda ve normal çalýþma durumunda her gün bir kere Eriþim Tablosunu geçici hafýzaya yükler. Sistem çalýþma esnasýnda bu geçici hafýzayý kullanýr. Geçici hafýzanýn bozulduðu düþünüldüðünde veya numara planýnda bir deðiþiklik yapmadan önce, geçici hafýzanýn doðru bilgiler içerdiðinden emin olmak için 8865 kodu çevrilerek Eriþim Tablosu geçici hafýzaya yüklenebilir. 8 Kodu Kullanýlamaz Hale Geldiðinde : Bir numaralama planý girerken 8 ile baþlayan aboneler var ise ve 8 kodunu 88600neeee programý ile baþka bir koda aktarmadan silerseniz (886008*), veya aktardýðýnýz kodu unutursanýz, bir daha 8 ile baþlayan programlara eriþemezsiniz. Böyle bir durumda operatör telefonundan ekranda 8 görene kadar 8 tuþuna basýn, ardýndan 869 çevirip Eriþim Tablosunu baþlangýç durumuna getirin veya * çevirerek mümkünse (diðer kodlarla çakýþmýyorsa) 8 kodunu tekrar aktif hale getirin. Sistem programlama konumunda deðil ise ilk önce çevrilmelidir (ayný þekilde 8 e ekranda 8 görülüne kadar basarak) 32 Yeni Bir Numaralama Planý Girmek Ýçin (Baþlangýç durumunu takiben) : Eriþim Tablosu formunu doldurun. Sistemde mevcut olmayan birtakým abonelerin eriþim kodlarýný, mevcut abonelere vermek veya baþlangýç rakamlarýný kullanabilmek (ör. 200 ile baþlayan abonesi olmayan bir sistemde 2 yi kullanmak) için sýfýrlarsanýz, formda bu abonenin karþýsýna Eriþilemez yazýn çevirip Eriþim Tablosuna baþlangýç deðerlerini yükleyin Gireceðiniz numaralama planý baþlangýç deðerleri ile çok çakýþýyorsa 8868 ile abone, diyafon ve özel röle eriþim kodlarýný sýfýrlayýn 886aaaeeee, 88600neeee, 8860nneeee programlarý ile yeni numara planýný girin. Çakýþmalar olursa 886aaa*, 88600n*, 8860nn* kodlarýnýn yardýmý ile çakýþan eriþim kodlarýný geçici olarak sýfýrlayýn. Fiziksel numarasý kullanýlacak aboneleri (baþlangýç numaralarý) tekrar girmenize gerek yoktur. Aboneleri arayarak ve servislere eriþerek, planýn doðru girilip girilmediðini kontrol edin programý ile Eriþim Tablosunu kalýcý hafýzaya aktarýn Eriþim Tablosu formunu saklayýn, ileride deðiþiklik yapmak istediðinizde gerekli olacaktýr. Yeni Bir Numaralama Planý Girmek Ýçin ( Mevcut bir plan var iken ) : Yeni bir Eriþim Tablosu formu doldurun Gireceðiniz numaralama planý mevcut plan ile çok çakýþýyorsa, 8868 ile abone, diyafon ve özel röle eriþim kodlarýný sýfýrlayýn veya 8869 ile tabloyu baþlangýç deðerlerini yükleyin. 886aaaeeee, 88600neeee, 8860nneeee programlarý ile yeni numara planýný girin. Çakýþmalar olursa 886aaa*, 88600n*, 8860nn* kodlarýnýn yardýmý ile çakýþan eriþim kodlarýný geçici olarak sýfýrlayýn. Aboneleri arayarak ve servislere eriþerek, planýn doðru girilip girilmediðini kontrol edin programý ile Eriþim Tablosunu kalýcý hafýzaya aktarýn Eriþim Tablosu formunu saklayýn, ileride deðiþiklik yapmak istediðinizde gerekli olacaktýr. Yeni Bir Numaralama Planý Girmek Ýçin (Mevcut Bir plan varken) : Mevcut Eriþim Tablosu formunda gerekli deðiþiklikleri yapýn 8865 çevirerek mevcut planý kalýcý hafýzadan tekrar yükleyin 886aaaeeee, 88600neeee, 8860nneeee programlarý ile forma iþlenen deðiþiklikleri yapýn. Çakýþmalar olursa 886aaa*, 88600n*, 8860nn* kodlarýnýn yardýmý ile çakýþan eriþim kodlarýný geçici olarak sýfýrlayýn. Aboneleri arayarak ve servislere eriþerek, deðiþikliklerin doðru girilip girilmediðini kontrol edin programý ile Eriþim Tablosunu kalýcý hafýzaya aktarýn Eriþim Tablosu formunu saklayýn, ileride deðiþiklik yapmak istediðinizde gerekli olacaktýr. Esnek Numaralandýrmayý Devre Dýþý Býrakmak Ýçin : 8867 çevirip Eriþim Tablosunu Sýfýrlayýn 8866 çevirerek kalýcý hafýzaya aktarýn. Eriþim Ýle Ýlgili Bir Problem Durumunda : Operatör telefonundan 744 çevirin. Bu kod kalýcý hafýzadaki program parametrelerini ve Eriþim Tablosunu tekrar yükleyecektir. Eðer problem hala devam ediyorsa, Esnek Numaralandýrma Tablosunda gerekli düzeltmeleri yapýn. 33

17 Eriþim Tablosu : Tabloda her kutunun solundaki üç haneli numara o servis ya da abonenin eriþim kodunun deðiþtirilmesi için 886 kodundan sonra çevrilmesi gereken numarayý gösterir. Bu tablo çoðaltýlarak esnek numaralandýrma girilmeden önce doldurulmalý, ve ileride yapýlacak deðiþikliklerde yardýmcý olmak üzere saklanmalýdýr. Eðer PC-Konsol programýnýz varsa, bu tabloyu kullanmanýza gerek yoktur

18 36 EK-A, KOD DEÐÝÞÝM TABLOSU 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarýnýn eriþim kodlarý deðiþtirildiðinde etkilenecek servisler : n=0 Servis Yeni Eriþim Kodu 0 Operatörü arama eeee #0aaa Seri aktarma (operatör) #eeeeaaa #0 Operatörü arama #eeee n=3 Servis Yeni Eriþim Kodu 3 Çaðrý yakalama eeee 3 Park edilmiþ hattý geri alma eeee #3 Hattý park etme #eeee n=4 Servis Yeni Eriþim Kodu 4 Bekletilen hattý geri alma eeee 4mm mm no lu mesajý dinleme (dýþ hat) eeeemm 4dd Bekletilen hattý seçerek geri alma eeeedd 44aaa Baþkasýnýn park ettiði hattý geri alma eeee4aaa #4 Hattý bekletme #eeee 864 VM ön kodu 86eeee n=5 Servis Yeni Eriþim Kodu 5hh Ortak hafýzadan arama eeeehh 5 Grup çaðrý yakalama eeee #5 Konferansa alma #eeee #55 Ses yükseltme #eeee5 855aaaAAA Uzaktan yönlendirme 85eeeaaaAAA 865aaa Özel anons 86eeeeaaa 8259 Reset 82eeee9 n=6 Servis Yeni Eriþim Kodu 6h Özel hafýzadan arama eeeeh #6 Dýþ hat dýþ hat baðlama #eeee #6h Özel hafýzadan arama #eeeeh 826 Ortak hafýza dökümü 82eeee 8561/0 Paralel operatör devreye alma/çýkarma 85eeee1/0 866 Genel anons 86eeee n=7 Servis Yeni Eriþim Kodu 7dd Seçerek dýþ hat alma eeeedd #7dd Seçerek dýþ hat alma #eeeedd 730 Otel odasý durum girme eeee30 731aaa Otel odasý durum sorgulama eeee31aaa 732aaa1/0 Check-in/Check-out girme eeee2aaa1/0 737n Kalýcý mesaj servisi eeee37n 738n Yer Belirtme/Meet me eeee38n 739 Arýza sorgulama eeee39 77h Özel hafýzadan otomatik arama eeee7h #77h Özel hafýzadan otomatik arama #eeee7h 77 Otomatik arama iptali eeee7 78hh Ortak hafýzadan otomatik arama eeee8hh #78hh Ortak hafýzadan otomatik arama #eeee8hh 78 Otomatik arama iptali eeee8 790 Ýþaretli dýþ hat eriþim eeee90 797mm Kodlu dýþ hat eriþim eeee97mm 799aaasss Þifreli dýþ hat eriþim eeee99aaasss 827 Otomatik dýþ hat açma 82eeee 857 Müzik dinleme 85eeee 867aaa Grup anons 86eeeeaaa Servis Yeni Eriþim Kodu Programlama eeee Sýraya girme iptali eeee 82aaa Çaðrý yakalama eeee2aaa 830 Rahatsýz edilmeme iptali eeee Rahatsýz edilmeme eeee /1/0 Müzik kaynaðý belirleme eeee32 2/1/0 833ggaayy Takvim ayarlama eeee33ggaayy 834hh(n) Ortak hafýzaya numara girme eeee34hh(n) 835dd(n) Dýþ hat yönlendirme eeee35dd(n) 836sss Þifre girme eeee36sss 836sssSSS Þifre deðiþtirme eeee36ssssss 837sss 1/0 Telefon kilitleme eeee37sss 1/0 838ssdd Alarm girme eeee38aaassdd 8387ssdd Kalýcý alarm girme eeee387ssdd 83879ssdd Kalýcý mesajlý alarm girme eeee3879ssdd 8388aaassdd Abonelere alarm girme eeee38eeeeaaassdd 8389ssdd Mesajlý alarm girme eeee389ssdd 83889aaassdd Abonelere alarmlý mesaj girme eee3889aaassdd 839aaa Abone bilgi dökümü 83eeeeaaa 8390dd Dýþ hat bilgi dökümü 83eeee0dd 8399 Tüm aboneler, dýþ hatlar bilgi dökümü 83eeee9 84h(n) Özel hafýzaya numara girme eeee4h(n) 85aaa Yönlendirme eeee5aaa 855aaaAAA Uzaktan yönlendirme eeee55aaa 856 1/0 Paralel operatörü devreye eeee56 1/0 alma/çýkarma 857 Müzik dinleme eeee57 37

19 858 Gece servisine alma (VM, mesajsýz) eeee5eeee Oda dinleme servisi (OPE hariç) 859p(x) Özel tuþlarýn programlanmasý eeee59p(x) 86aaa Cevapsýz Çaðrý Yönlendirme eeee6aaa VM ön kodu eeee aaa Özel anons eeee65aaa 866 Genel anons eeee66 867aaa Grup anons eee67aaa 874 1/0 Robop devrede/devre dýþý eeee74 1/ Yazýcý ön kodu eeee (0,1,2,3,4)s Çaðrý kayýt seviyesi girme eeee77(0,1,2,3,4)s Programlamaya giriþ eeee Gece servisi iptal eeee Gece servisi eeee79 88ssdd Saat ayarlama eeee8ssdd Otomatik gece servisi programý eeee Otomatik paralel operatör programý eeee Otomatik Robop Programý eeee Esnek numaralandýrma ön kodu eeee86 887aaa(y) Abone yetki seviyesi girme eeee87aaa(y) 89dd(0,11,10,9) Dýþ hat açma/kapama eeee9dd(0,11,10,9) n=9 Servis Yeni Eriþim Kodu 9 Dýþ hat alma eeee #9 Dýþ hat dýþ hat konferans #eeee 829 Remote dan çýkarma 82eeee 839aaa Abone bilgi dökümü 83eeeeaaa 8390dd Dýþ hat bilgi dökümü 83eeee0dd 8399 Tüm aboneler, dýþ hatlar bilgi dökümü 83eeee9 859p(x) Özel tuþlarýn programlanmasý 85eeeep(x) 869 Bekçi kodu 86eeee 38 39

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 48 ISDN MPK- V001 01/09/2000 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...9 Tanýtým

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3 2 V 001 3 4 MS 26S MPK- V002 26/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 001 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým:...5

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 128 KK- V003 13/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ:...9 Sistem

Detaylı

MS48 (/(.7521ø.7(/()216$175$/, MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU. KAREL Elektronik Sanayi ve 7L DUHW$ù

MS48 (/(.7521ø.7(/()216$175$/, MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU. KAREL Elektronik Sanayi ve 7L DUHW$ù MS48 (/(.7521ø.7(/()216$175$/, MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU KAREL Elektronik Sanayi ve 7L DUHW$ù MS48 MPK- V001 01/05/98 KAREL bu dokümanda belirtilen santral özelliklerinde önceden haber vermeden GH

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI

MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 002 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 002 3 2 V 002 3 4 MS 38S MPK- V002 03/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 002 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...10 Taným:...10

Detaylı

MT300 MT300. ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300. Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz.

MT300 MT300. ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300. Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. MT300 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu MT300 santrallarýnýn özelliklerini öðreterek santralýnýzý

Detaylı

MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu,

Detaylı

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

STAR1 TELEFON SANTRALI

STAR1 TELEFON SANTRALI STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, MT300 santrallarýnýn özelliklerini öðreterek santralýnýzý daha

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 LT 26 MPK- V002 01/09/2000 4 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ...8 Uygunluk:...8 Montaj:...10

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

38 S 48 48 S 128 128 S

38 S 48 48 S 128 128 S VM VM VM VM VM VM 38 S 48 48 S 128 128 S MS SRÝSÝ ROOT OPRATÖR V SSLÝ MSAJ MODÜLÜ 04/2004 TKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Sayýn Müþterimiz, Firmamýza ve ürünlerimize göstermiþ olduðunuz ilgi ve güvene

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

10-16 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-16 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS 10-16 11/2003 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ R electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ PTT veya GSM hattý üzerinden kesintisiz AHM (Alarm Haberalma Merkezi) baðlantýsý GPRS

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-28 20-28 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ 05/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU NET CM NET-CM PROGRAMI 12/2004 KULLANIM KILAVUZU Net-CM KK - REVAAA 04/12/2004 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý ile, önceden haber vermeden deðiþiklik

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Advanced Reflexes dijital telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Büyük ekran alanlarý,

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti FÝYAT LÝSTESÝ ve TEKNÝK DESTEK BÝLGÝLERÝ Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri D Serisi Haziran 2012 Fiyat Listesi Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti DVS Digital Videointercom Systems

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 R (RACK TİPİ) WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 R (RACK TİPİ) WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 R (RACK TİPİ) ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI

BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER : Konu : Sayfa 1. Ana Menü 3 2. 1. Tartým 3 3. 2. Tartým 6 4. Sabit Daralý Tartým 7 5. Raporlar 8 6. Son Tartým Fiº Tekrarý 10 7. Diðer ݺlemler

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Sport Expert MPS 501 Kullaným kýlavuzu

Sport Expert MPS 501 Kullaným kýlavuzu Sport Expert MPS 501 Kullaným kýlavuzu Sport Expert MPS 501 Kullaným kýlavuzu, CÝHAZIN ÖN PANELÝNDEKÝ TUÞLARIN TANIMLARI + TM Sport Expert Professionel Sport Technologies CHRONO Deðiþtirilmek üzere seçilen

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Balya Sayacý. Kullanma Kýlavuzu

Balya Sayacý. Kullanma Kýlavuzu Balya Sayacý Kullanma Kýlavuzu çelebi elektronik http://www.celebielektronik.com.tr/ 1 BALYA SAYACI KULLANMA KILAVUZU Baþlarken... Deðerli Kullanýcýmýz, Tasarýmýndan üretimine ileri teknolojiler kullanýlarak

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

DİKON KULLANMA KILAVUZU

DİKON KULLANMA KILAVUZU DİKON KULLANMA KILAVUZU Cihaz, kontör ve dialer özelliklerini bir arada bulundurur, dialer fonksiyonu devre dışı ( by-pass) bırakılabilir. Besleme ünitesi, Kontör cihazı, Eksay Cihazı ( opsiyonel ) ve

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU - REV AAG SAYISAL TELEFON SANTRALLARI

KULLANICI KILAVUZU - REV AAG SAYISAL TELEFON SANTRALLARI 04/2006 KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI II KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı