ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE."

Transkript

1 Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý EXODUS YOLCULARI VE BÝZ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BUNLARA DA ALIÞACAÐIZ Dolgun Dalgýçoðlu KÝM KÝMÝN OMUZUNA BASACAK? Ali Osman TURÝSTE KÖTÜ MUAMELE Erdoðan Baybars AKDENÝZ'ÝN SULARI ISINDI/ ÝSTÝKBAL GÖKLERDEDÝR Özlem Güneyli KAZIK CUMHURÝYETÝ Mehmet Levent Her kurumu olduðu gibi KTHY'yi de bugüne dek kendi çiftliði gibi kullananlar, þimdi ateþ bacayý sarýnca ne yapacaklarýný þaþýrdýlar... Yýllar yýlý bu þirketten yemlenenler ve hatta uçaklarda bedava uçanlar bile "KTHY peþkeþ çekiliyor" diye feryat ediyorlar! Çiftliðin sonu KTÖS'ten çocuklara: Cep telefonu kullanmayýn n KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu, Dünya Saðlýk Örgütü'nün raporlarýna dayanarak, cep telefonuyla 30 dakikadan fazla yapýlan konuþmalarýn pek çok saðlýk sorunu yanýnda beyin kanseri riskini de artýrdýðýný vurguladý... l 4. sayfada Jet çöküþ n KTHY ihalesine baþvuru süresi dün doldu ve teklif veren tek þirket Atlasjet oldu... Ancak Demokrat Parti daha atak davrandý ve ihale henüz sonuçlanmadan dün ara emri talebiyle mahkemeye baþvurdu... KTHY yönetimi Atlasjet'in teklifini deðerlendirmeden mahkemenin bugünkü kararýný bekleyecek... n Avukat Ömer Adal: Ümidimiz yarýn (bugün) sabaha kadar geçecek sürede hükümetin veya KTHY yetkililerinin alelacele oturup herhangi bir sözleþme yapmamalarýdýr... n Bakan Ersan Saner, 6 uçaðý olan KKTC'nin 1 kiralýk uçaðýnda ciddi bir sýkýntý olduðunu ve borcunun bu akþama kadar ödenmemesi halinde uçaða el konulacaðýný açýkladý... n Saner, KTHY'nin halen 60 milyon dolar devlete ve 40 milyon dolar da operasyonel olmak üzere toplam 100 milyon dolar borcu olduðunu söyledi... l 19. sayfada Kolej sancýsý... Kolej sýnavlarý þaibeli n Kolej sýnavlarýnýn eðitimi dinamitlediðini vurgulayan KTÖS yetkilileri, yapýlan sýnavlarýn da þaibeli olduðunu açýkladý... n KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür, sýnav sorularýndaki yanlýþlýklarý, müfredat dýþý veya hatalý olanlarý açýklayan bir de rapor hazýrladýklarýný belirtti... n Sýnav sorularýný kimlerin hazýrladýðýnýn belli olmadýðýný söyleyen Özhür, Türkçe ve Ýngilizcede dilbilgisi kuralýna uymayan veya Matematikte müfredat dýþý olan sorular bulunduðunu açýkladý sayfada DEVLETLERÝN SÖYLEDÝKLERÝ YALANLAR Selma Bolayýr l 6. sayfada SOMUT VE SOYUT... Zübeyir Aðaoðlu l 7. sayfada ORTADOÐU'DA OYNANAN SATRANÇ VE TOPLUMSAL GELECEÐÝMÝZ Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu l 8. sayfada ÇOCUKLUK ANILARINA SAYGI -XXIV Burak Maviþ l 13. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: "Maziyi unut eski günleri" n2. sayfada

2 LEFKOÞA VE MAÐUSA'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Þebeke çalýþmalarý ve bakýmonarým nedeniyle bugün Lefkoþa'da 3.5, çarþamba günü de Gazimaðusa bölgesinde 6 saat elektrik kesintisi yapýlacak. Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Lefkoþa'da bugün saatleri arasýnda yapýlacak kesinti Yeniþehir bölgesi, Atatürk Caddesi, okullar yolu, Osman Paþa Caddesi ve Dereboyu'nun bir bölümü ile Merit ve Golden Tulip otellerin civarýný kapsayacak. Maðusa bölgesinde çarþamba günü 08:00-14:00 saatleri arasýnda yapýlacak kesinti ise þu bölgelerde olacak: Kalecik, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Kilitkaya, Çayýrova, Sazlýköy, Zeybekköy, Mehmetçik, Bafra, Pamuklu, Bafra Arýtma Tesisleri, Kurtuluþ, Safaköy, Boðaz, Boðaztepe, Yarköy, Turnalar, Ergazi, Ardahan, Topçuköy, Kantara, Kaplýca, Mersinlik, Ýskele Bahçeler Bölgesi, Ýskelenin bir kýsmý, Ýskele Sanayi ve aðýllar bölgesi. YAÐMUR BEKLENÝYOR Genellikle alçak basýnç sistemiyle ýlýk ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak KKTC'de bugünden Cuma gününe kadar yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 8-14 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava bugün parçalý ve çok bulutlu, öðle saatleri yer yer gök gürültülü hafif saðanak yaðmurlu, Çarþamba ve Perþembe günleri parçalý ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü saðanak yaðmurlu, Cuma parçalý bulutlu, bir ara yer yer hafif saðanak yaðmurlu, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise az bulutlu olacak. MUSTAFA DERÝN KALP KRÝZÝ SONUCU HAYATINI KAYBETTÝ Lefkoþa Lapta'da evinin avlusunda kalp krizi geçiren 52 yaþýndaki Mustafa Derin, hayatýný kaybetti. Polis bültenine göre, önceki gün saat 02.30'da hayatýný kaybeden Derin'in cesedine yapýlan otopside ölüm nedeninin kalp krizi olduðu tespit edildi. ADAM ÖLDÜRMEYE TEÞEBBÜS Lefkoþa'da Atatürk Stadyumu'nun batýya bakan park alanýnda önceki gece yarýsý çýkan tartýþmada Ahmet Karabulut tabancayla yaralandý. Polis bültenine göre, 29 yaþýndaki Þ.T ile 26 yaþýndaki Ahmet Karabulut arasýnda çýkan tartýþma kanlý bitti. Þ.T, Karabulut'a iki el ateþ ederek karnýndan ciddi þekilde yaraladý. Yaralý, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýnýrken, zanlý tutuklandý. BIÇAKLA YARALAMA Lefkoþa'da dün 00.30'da 20 yaþýndaki E.D, aralarýnda çýkan tartýþmada, Abdülkadir Demir'i sað ayaðýnýn dizine býçak saplayarak yaraladý. Polis; E.D'yi tutukladý. BÝR HAFTADA 91 KAZA, 13 YARALI Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen 91 trafik kazasýnda 13 kiþi yaralandý. Polisten verilen bilgiye göre, 31 Mayýs - 6 Haziran tarihleri arasýnda meydan gelen 91 trafik kazasýnýn, 12'si yaralanma, 79'u da hasarla sonuçlandý. Hasar miktarý 378 bin TL olan kazalarýn 47'si 20'si Gazimaðusa, 18'i Girne, 4'ü Güzelyurt, 2'si ise Ýskele'de meydana geldi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bugün de 8 Haziran... 8 Haziran'da Mansura'da Ayatotoro Panayýrý kurulurdu. Aslýnda Ayatotoro Panayýrý 7 Haziran'da öðleden sonra kurulur, 8 Haziran'da akþama doðru, herkes sandýðýný, sepetini, bohçasýný toparlardý. Esasen oyunun gerçeði 8 Haziran sabahý baþlar, öðleye kadar büyük vurdu vurulurdu. Geriye kalaný son demleriydi. Yeme içme 7 Haziran'ýn öðleden sonrasýnda baþlardý. Ohtonun içine gömülmüþ olan küp fýrýnlar yakýlýr, ýsýndýktan sonra kalýn tuzunan etler tuzlanýr, fýrýna atýlýr, kapaðý kapatýlýr ve içine gondila eklenip yoðrulan toprak çamur ile sývanýrdý. Kural, sývanýn kurumasýna kadar beklemekti. Sýva kuruyunca etler tamamýdý. Fýrýnlar açýlýr ve çoktan kurulan içki masalarýna "servis" edilirdi. O küp kebaplarýndan yemek bana hiç kýsmet olmadý. Biz palazlandýðýmýzda ve sýra bize geldiðinde artýk ne panayýr kaldý, ne panayýrcýk... O zamanlar bizim oralarda bir kebap þekli daha vardý. El kadar, elden büyük et parçalarý kamýþa dizilir, etrafý taþlarla çevrili ama kamýþa sýðacak boyda bir ocak kurulur, içerisine odunlar atýlýr, yakýlýr, ateþ kývama gelince üzerine etler dizili olan kamýþ konur ve döndüre döndüre piþirilirdi. Bu kebaptan bir parça yeme þansým olduydu küçüklüðümde. O devirde, baþka bölgeleri bilmem ama bizim bölgede mangal iþi yoðudu. Bilinmezdi. Esasen her zaman et bulmak da mümkün deðildi. Et ihtiyacý genelde kümesten saðlanýrdý. Güvercini olan, palazcýklardan da saðlardý. Gizli ya da ruhsatlý bir tüfeciði olan, iyi bir iki avcý hariç, ender de olsa birceðez keklik, birceðez tavþan da yerdi. Bir kebap türümüz daha vardý. "Gatsuristo" derdik. Genelde tavuðun ciðerini, yüreðini, taþlýðýný, kafasýný tuzlar doðrudan doðruya kömürlerin üzerine koyardýk. "MAZÝYÝ UNUT ESKÝ GÜNLERÝ" Bir da mantarlarý... Ben en çok mantarlarý severdim bu tarzda... Güvercinin, palazcýðýn da ekmek fýrýnýnda kebabýný... Her neysa... Daha önce da söyledik. Panayýr esas iþlevini 8 Haziran'ýn sabahýndan öðleye kadar yerine getirirdi. Mesele alþveriþti. Köylülerin ürettiklerini satmak için, ihtiyaçlarýný karþýlamak için kurulurdu panayýrlar. O günler bizim o köylerde, oðlak satma zamanýydý. Onun için Lefkoþa'nýn kasaplarý da gelirdi. Büyük hayvan alýmlarýný onlar yapardý. Mesela Mazhar... Dizliciði ve deriden yapýlmýþ para torbacýðý hiç aklýmdan çýkmadý. Bir defasýnda bana ait olduðu söylenen küçücük sevgili oðlacýðýmý da sattýlar. Fukaracýk kaçýp bana gelmek için çok direndi ama baþaramadý. Bana da bir tepeciðin üzerinden, kayboluncaya kadar bakýp aðlamak düþtü... Satýn aldýklarý hayvanlarý kiraladýklarý adamlarla yürütmek suretiyle getirirlerdi Lefkoþa'ya... Bizim köyden Lefkoþa'ya 53 mil vardý. En büyük panayýrlar o bölgede Baf'taydý. Poli 70. milde olduðuna göre hayvanlarý en az 80 mil yürütme durumu da vardý. Andýðým panayýrlardan kasaplarýn aldýklarý inekler, öküzler uzun bir konvoy teþkil ederlerdi. Her kasabýn bir markasý vardý. Kendi hayvanlarýnýn bir yerine kendi rengini vurdururdu. Bu hayvanlarýn o kadar yolu, yemeden içmeden nasýl katedebildiklerini, hayvanlarý götürenlerden sormayý akýl edemedim. Ýþi tamamlayýp da köye dönenleri dinlerdim. Ama bu konudan söz etmediklerini çok iyi hatýrlarým. Düþünürüm da, o yolun üstünde, onca hayvaný suvaracak bir yer yoktu ki. Bir defasýnda bana ait olduðu söylenen küçücük sevgili oðlacýðýmý da sattýlar. Fukaracýk kaçýp bana gelmek için çok direndi ama baþaramadý. Bana da bir tepeciðin üzerinden, kayboluncaya kadar bakýp aðlamak düþtü... Ve en sonunda herþey beytanbal kaldý , ona da son noktayý koydu. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý EXODUS YOLCULARI VE BÝZ Akdeniz'e tepeden bakan görkemli St. Hillarion kalesinin eteklerinde, Kýbrýslý turist rehberi delikanlý yanýndaki genç ve güzel sarýþýn bayana karþýki nefis manzarayý süzerek þöyle der: -Kýbrýs adasý, madam. Uzun ve trajik tarihiyle ünlendi. Birçok kere fethedildi. Fenikeliler, Asurlular, Persler ve Makedonyalýlar gelip geçti buralardan... Ayrýca Romalýlar, Bizanslýlar ve Türkler de fethetti. Ve siz saygýdeðer Britanya Ýmparatorluðu tarafýndan Türklerden alýndý. Bütün Kýbrýs Ýngilizlere karþý sevgi doludur. Genç bayan bunun üzerine, -Ben Amerikalýyým, der... Delikanlý rehber bunun altýnda kalmaz. -Amerikalýlara karþý da öyleyiz... Biz herkese düþkünüzdür, der... 60'lý yýllarýn baþýnda çekilen ve nazi kamplarýndan kurtulan Yahudileri Filistin topraklarýna taþýyan meþhur "Exodus" gemisinin destansý yolculuðunu anlatan film bu sözlerle baþlar iþte. Kýbrýslý turist rehberi delikanlý ile sarýþýn genç Amerikalý bayanýn bu diyaloðu ile... Yýl "Exodus" Almanya'daki mülteci kamplarýndan kurtulan 4 bin 500 Yahudi mülteciyle Filistin'e doðru yola çýkmýþ... Ancak Ýngilizler daha Filsitin karasularýna girmeden yolunu kesmiþler geminin... Yolcularý zorla Ýngiliz gemilerine bindirerek Fransa'ya geri göndermiþler... Gemide direnen Yahudi mültecilerden üçü öldürülmüþ, birçoklarý yaralanmýþ. Zamanýn Amerikan basýnýndan "Hitler'in dönüþü" diye sesler yükselmiþ bu olay üzerine... Mülteci Yahudiler de "Hitler komandolarý" diye baðýrmýþlar Ýngiliz askerlerine gemide... O mültecilerin bir kýsmý yine "Exodus" gemisiyle Kýbrýs'a getirilmiþ ve Maðusa'da kurulan göçmen kamplarýna yerleþtirilmiþ 'de Ýsrail'in kurulmasýyla birlikte buradan Ýsrail'e gönderilmiþler... "Ýþte burasý Kýbrýs adasý madam" diyen ve sarýþýn Amerikalý bayaný ada turuna çýkaran Kýbrýslý delikanlý rehber çok mutluydu. Ve "Kýbrýs Ýngilizlere karþý sevgi doludur" derken çok içtenlikliydi... Oysa biz Kýbrýslýlar da "Exodus"un o çileli yolcularý gibiydik aslýnda kendi yurdumuzda... Onlarý buradan Filistin topraklarýna yolcu ettikten kýsa bir süre sonra biz de kan dökmeye baþlayacaktýk bu adada... Ve bildiðinden hiç þaþmayacaktý tarih... Kan dökümü adanýn yeni bir iþgaline dek götürecekti bizi... Yahudiler Filistin'den koparýlýp kendilerine verilen topraklarda Araplarla çok uzun sürecek kanlý bir hesaplaþmaya tutuþurken, biz de burada, Türkler ve Rumlar, birbirimizin boðazýna sarýlacaktýk... Atbaþý gidecekti iki kanlý toprak çatýþmasý bu sularda... Yýl yýl geçmiþ "Exodus"u buradan uðurladýktan sonra... Ve iþte manzara: Ne onlarýn çilesi bitmiþ, ne de bizim... Onlar da barýþý arýyor, biz de... Kader baðlýyor bizi... Ve onlar bize deðil, biz onlara baðlýyýz aslýnda... Onlar barýþý bulamazsa, biz de bulamayýz... Onlar hapþýrdýkça biz nezle oluruz... Önce onlarýn sorununun çözülmesi gerekir bizimkinin de çözülebilmesi için... Ki bu da þimdilik yakýn bir gelecekte olacak gibi görünmüyor... Adada halen kýrk bin kiþilik Türk ordusu var ama, asýl emniyette olan Kýbrýslýtürkler deðil, Kýbrýslýrumlardýr yine de... Þaþtýnýz mý? Þaþmayýn... Nedenini söyleyim... Kýbrýslýtürkler, ipleri baþka bir gücün elinde olan Türkiye'ye dayamýþlar sýrtlarýný... Varlýklarýný ancak Türkiye sayesinde ayakta tutmaya alýþmýþlar... Türkiye'siz yutulacak bir 'lokma', bir 'hap' olduklarý öðretilmiþ onlara... Ya Türkiye'nin ipini ellerinde tutanlar bir gün bu ipi çekerse? O zaman ne olacak? Adil bir çözümün bulunacaðýný hiç sanmýyorum bu adada... Kýbrýs hakkýnda son kararý verenler hakem rolü oynamayacak çünkü... Yalnýz iki taraftan birini tutacak...

3 AFRÝKA dan mektup... CTP'NÝN SON KALELERÝNÝ DE MEZARA GÖMECEK Son iki seçimde dibe vuran CTP, önümüzdeki seçimlerde de hüsrana uðrayacak... Acý bir yenilgi daha alacak... Akýl komamýþ çünkü daha... Hýrs ve kin küpü... Þaþkýn... Ne yaptýðýný bilmiyor... Partiyi felaketten felakete sürükleyen, ama Deniz Baykal gibi baþkanlýk koltuðuna yapýþan Ferdi Sabit Soyer, zaten dibe vurmuþ olan gemiyi biraz daha derinlere itiyor. Ýlle Oktay Kayalp'a ve Sümer Aygýn'a da ödetecek bunun faturasýný... Ayakta kalan son kalelerini de yýkacak... Bakýn nelerle uðraþýyor daha... Ne saçmalýklarla... TAK aboneliðiyle... Kendisi ajansýn bu hizmetlerini ücretli yapmýþ da, UBP gelince bedavaya çevirmiþ yine! Bütün gaylesi bu! Memleket yangýn yerine dönmüþ, o ise hala böyle küçük hesaplarýn peþinde... Ýlle de, zaten zor ayakta duran gazeteler TAK'a 2,5 milyar lira aylýk abone ücreti ödesin istiyor! Madem ki devlet gelirlerini bu kadar düþünüyor ve bu kadar dert etmiþ kendine, neden bu hesabý gazetelerden soruyor da, daha ciddi yerlere bakmýyor? Geriye dönmeyen kredilere mesela... Kalkýnma Bankasý ile Vakýflar Bankasý'na sorsun... Bakalým oralardan Soyer hükümetinin uçurduðu krediciklerin ne kadarý geri dönmüþ? 10 milyon dolar kýyak çektiði Turgut Çavlan'ýn hesabýný sorsun mesela Vakýflar'a... Otelinin kurdelesini keserek birlikte þampanya patlattýðý sevgili dostunun þimdiki durumunu ve 10 milyon dolarlýk kredinin akýbetini merak etmez mi insan? * Muhaliflerini susturmak gaylesiyle TAK aboneliðini 2,5 milyar lira aylýða baðlamýþ olmasý çok mu gurur verici idi ki, UBP'nin de bunu devam ettirmesini talep ediyor? Hem o ücreti hiçbir zaman yandaþlarýndan tahsil etmediler... UBP hükümeti ile emekliye ayrýlan TAK Müdürü Emir Ersoy buyursun açýklasýn... Listeyi görelim... Kimler ödemiþ... Kimler ödememiþ... UBP hükümetinin ilk yaptýðý icraat CTP'nin TAK uygulamasýna son vermek ve basýný rahatlatmak olmuþtu... Soyer hala hazmedemiyor iþte bunu... * Bu memlekette medyanýn kirlenmiþliðinden ve yozlaþmýþlýðýndan hiç þikayet hakký olmayan biri varsa, Ferdi Sabit Soyer'dir iþte o da... Bu medya onun döneminde kirlendiði kadar kirlenmedi hiçbir zaman... Bir tek Doðan Harman örneði yeter de artar bunu kanýtlamak için... Yalnýz medya deðil, ne varsa yozlaþtý ve kirlendi CTP yönetimi sayesinde... Zaten þimdi bu toplumun sevinebileceði tek bir þey varsa, o da CTP yönetimi gibi bir yönetimin hükümetten uzaklaþtýrýlmýþ olmasý deðil mi? * Ferdi bu tutumuyla CTP'nin son kalelerini de mezara gömecek þimdi... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KTHY ihalesi UBP meclisteki partilerle toplantý yaptý n Muhalefet ihalenin geri çekilmesini talep ederken, iktidar ihalenin sonucunu görmek istediðini bildirdi... Ýktidar partisi UBP, Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) ile ilgili çýkýlan ihale konusunda Meclis'te temsil edilen CTP, DP, TDP ve ÖRP ile dün bir toplantý yaptý. Meclis Þeref Salonu'nda gerçekleþtirilen görüþmenin baþýna Baþbakan Ýrsen Küçük de katýldý. Toplantýda Maliye Bakaný Ersin Tatar, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, ana muhalefet CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý ve Ýskele Baðýmsýz Milletvekili Ejder Aslanbaba yer BÝN DÖNÜM DE DÖRTYOL'DA YANDI Dörtyol'da dün öðle saatlerinde yol kenarýnda yangýn çýktý. Þiddetli rüzgarýnda etkisiyle kýsa sürede yayýlan yangýn, çoðu biçilmiþ bin dönüm alaný kül etti. Öðle saatlerinde çýkan yangýn itfaiye, asker, Dörtyol ve Ýnönü köylülerinin çabalarýyla sýralarýnda kontrol altýna alýnarak, soðutma çalýþmalarýna baþlandý. Tarým ve Doðal kaynaklar Bakaný Zorlu Töre de yangýn yerine giderek incelemelerde bulundu. Töre, yangýnýn anayol kenarýnda çýktýðýný belirterek, yangýnýn çýkýþ nedeninin izmarit veya cam kýrýðý olabileceðine iþaret etti. Yangýnla ilgili TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Ýnönü Belediye Baþkaný Hasan Basri Beycanlý da, arazide yaptýklarý incelemeye göre yangýndan yaklaþýk 1000 dönüm arazinin zarar gördüðünü ifade etti. Beycanlý, yanan arazinin büyük bölümünün aldý. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün programý dolayýsýyla ayrýlmasýnýn ardýndan devam eden toplantýnýn sonunda basýna kýsa bir açýklama yapan Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner, muhalefetin KTHY ile ilgili çýkýlan ihalenin geri çekilmesini talep ettiðini, ancak iktidar partisi olarak kendilerinin çýkýlan ihalenin sonucunu görmek istediklerini belirtti. "Biz ihalenin devamýndan yanayýz" diyen Saner, toplantýda görüþülenleri Baþbakan Ýrsen Küçük ile deðerlendireceklerini ve ihalenin tamamlanmasýný bekleyeceklerini söyledi. biçilmiþ alan olduðunu, dönümün ise biçilmemiþ arpa ve buðdaydan oluþtuðunu, yanan alanda balyalarýn da bulunduðunu belirtti. KIVILCIMLAR YANGINA YOL AÇTI Bu arada bir yangýn da Cihangir-Düzova yolunda çýktý. Ulus Çomunoðlu'nun tarlasýný tellemek için profil demirleri spiral makinesiyle kestiði sýrada çýkan kývýlcýmlar yangýna yol açtý. Yangýnda, Taner Çobanoðlu'na ait 9 dönüm anýz ve 93 balya yandý. Polis bültenine göre yangýn, önceki gün saat 12.00'de baþladý ve itfaiye tarafýndan söndürüldü. Öte yandan Çayýrova-Gazimaðusa anayolunun 2. kilometresinde dün öðle saatlerinde tespit edilemeyen bir nedenle çýkan yangýnda da Önder Sennaroðlu'na ait bir dönüm arpa ve Emir Eral'a ait 2 dönüm anýz yandý. POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ AKDENÝZ'ÝN SULARI ISINDI/ÝSTÝKBAL GÖKLERDEDÝR Öyle 1 zamandan geçiyoruz KÝ hakkaten çeliþkinin 1 tanesi 1000 para./ Çeliþkinin 1000 tanesi 1 para MI demeliydim? Amaaaaaan caným siz DE./ Ne farkeder. ÇELÝÞKÝ ucuza da satýlsa/pahlýya da satýlsa ÇELÝÞKÝ'dir YANÝ. Gazze'ye gitmek için yola çýkan yardým gemilerine/ kahraman(?) Ýsrail Ordusu'nun düzenlediði olaðanüstü operasyonun gözümüze soktuðu çeliþkilerin haddi hesabý yok./ O filoya katýlmayý/ o gemilerde bulunmayý boynunun borcu sayan yüzlerce insan HARÝÇ/ saldýrýdan sonra meseleye müdahil olan taraflarýn 1 tanesinin bile alný AK olsaydý DA öpüp alnýmýza koysaydýk./ Yok anacýðým YOK./ Birkaç Kuzey Avrupa ülkesini saymazsak alný AK olan DEVLET kalmamýþ þu dünyada. AKP Hükümeti çeliþkili 1 zeminin üstünde 1 o yana 1 bu yana savrulup gidiyor./ Ýçerde baþka dýþarda baþka olunca/ ÝÇÝ Türkiye'yi/ DIÞI Dünya'yý yakýyormuþ GÝBÝ 1 durum çýkýyor ortaya. AKP Hükümeti Ermenistan'la yakýnlaþma giriþimlerinden çark ederek./ Ýþgal altýnda tuttuðun Karabað'dan çekilmezsen NAH AÇARIM SINIRI dediðinde DE ayný durum yaþanmýþtý./ Ve Caným Türkiyemin hiç aklýna gelmemiþti/ Ermenistan'a ÝÞGALCÝ derken/ kendisine DE Kýbrýs'taki pozisyonunun hatýrlatýlabileceði./ Pozisyon derken Kýbrýs'ta DURUMLARA göre ve de URUMLARA göre deðiþen ÝÞGAL ÞEYSÝNDEN bahsediyorum. Tayyip Erdoðan iyidir hoþtur/ karizmatiktir/ enerjiktir/ dinamiktir/ Allah'ýn doðrusu yakýþýklý DA duruyor bazý fotoðraflarýnda./ Ýnanmýþ Adam ayrýca./ Her halinden belli. Ýyi de Filistinlileri Ýsrail'in baskýsýndan kurtarma hevesi ne kadar ateþli olursa olsun/ Kürtlerin Türkiye'de maruz kaldýklarý eziyetler GIRLA giderken/ kursakta kalmaya mahkumdur. O heves./ Filistinlileri kurtarma hevesi YANÝ. Ben HAMAS'ýn terör örgütü DEÐÝL direniþ örgütü olduðunu/ Filistinlilerin seçilmiþ hükümeti olduðunu söyleyebilirim./ Ve bu konuda kimse beni hesaba çekemez./ Ve fakat siz Türkiye Cumhuriyeti'nin Baþbakaný olaraktan "TBMM'de bulunan KÜRT milletvekilleri seçilmiþ deðil mi?" GÝBÝSÝNDEN sorulara cevap vermek zorunda kalýrsýnýz. Bakýn iþte/ Ýsrail'den gemilere binip Kýbrýs'a gelmeye hazýrlanýyorlarmýþ. NE YAPMAYA? Türk Ordusu'na KIBRIS'I TERKET demeye... Bunu söyleyebilmek için Filistin topraklarýnda ha babam kaldýrdýklarý inþaatlarý dikmekten vazgeçmeleri/ ve oralara taþýdýklarý Yahudi nüfusu geri çekmeleri gerektiðini düþünmüyorlar tabii. Gazze Yardým Gemilerine saldýrýyý destekleyen Yahudiler/ Türkiye'ye soruyor: -Kürtlerden ne haber? Türkiye'deki KÜRT haklý olarak soruyor Ýsrail'in yaptýðý devlet terörüdür DÝYEN Tayyip Erdoðan'a: -Kürtlere uygulanan DA devlet terörüdür... Kýbrýs Türkü'nün DE söyleyecek sözü vardýr ama Kýbrýs Türkü bütün sözlerini ne yazýk KÝ kalbine gömmüþtür. GAZZE umudunu Türkiye'ye/ Hristofyas umudunu Ýsrail'e baðladýysa/ Kýbrýs Türkü umudunu DURUMA GÖRE Türkiye'ye/ DURUMA GÖRE de Ýsrail'in ebedi KANKASI Amerika'ya baðlýyorsa./ Yansýn dünya... Kaç köþecinin gözüne batar bunlar bilemem./ Ben ancak kendi gözüme batan ÞEYden söz edebilirim. Mesela Hasan aðbimin gözünde KTHY'den baþka 1 þey göremiyorum son zamanlarda./ Uçmayý amma DA çok seviyormuþsun be aðbi? AKDENÝZ'in sularý fokur fokur kaynarken ÝSTÝKBAL GÖKLERDEDÝR vaziyetleri mi yoksa?/ Hakkaten ÇAV BELLA...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ne kazýklar yedik zaten vardýlar Bizim gibi kazýklanan görülmemiþtir Duyanlar sanki hukuk devleti sandýlar Baþlarýna böyle çorap örülmemiþtir Ali OSMAN Periyodik KÝM KÝMÝN OMUZUNA BASACAK? Ýsrail adadaki Türk iþgalinin sonlandýrýlmasý talebiyle propaganda amaçlý bir filo hazýrlýyormuþ... Ýki cambaz bir ipte oynamaz anlayýþý mý hakim olan? Bazý yazarlarýmýz iþin farkýnda deðiller anlaþýlan... "Ýsrail yalnýz kaldý" diyorlar köþe yazýlarýnda... Yahudi kökenli iþadamlarýnýn 3 büyük finans þirketini ellerinde tuttuklarýný... Dünya Bankasý, IMF gibi kuruluþlarda da nihai söz hakkýna sahip olduklarýný... Dahasý Amerika'da hangi parti yönetime gelirse gelsin, bilhassa Ortadoðu'daki Amerikan politikasýnýn Yahudiler tarafýndan belirlendiðini unutmamak lazýmdýr. Ýsrail'le Türkiye'nin benzerlikleri var... Bu benzerlikler, yayýlmacýlýk, iþgal ve istilacýlýk, baþka toplumlarý kontrolleri altýna almak gibi... Barbarlýðý unuttum sanmayýn... Ýþte bunu birbirlerine karþý kullanmaya çalýþýyorlar þimdi... "Biti kanlandý" derler ya... Bunu ikisi için de söyleyebiliriz. Neyse... Gazze'ye aylardýr abluka uygulayan Ýsrail'e karþý Türkiye feveran etti... Haksýz mýydý? Deðildi þüphesiz... Ancak Ýsrail'le iliþkiler, bilhassa askeri iliþkiler içli-dýþlý sarmýsak baþlý! Ankara'da bir gece kundaklanan Makine Kimya Endüstrisi yanýp kül olduktan sonra, Türk ordusunun silah, mermi ve diðer askeri malzeme alým ve tamirini Ýsrail yapmaktadýr. Bu yönden baðýmlýdýr yani... Dünyada, birçok ülkeden Gazze'deki iþgali protesto edenlerin hazýrladýðý yardým filosu Akdeniz'de Ýsrailliler tarafýndan baskýna uðradý. Uluslararasý sularda seyreden gemilere yapýlan baskýn, birçok ülkede tepki toplarken, ABD Baþkan Yardýmcýsý tarafýndan haklý bulundu... BM Güvenlik Konseyi'nde bu konuda Ýsrail'in kýnanmasý yine ABD tarafýndan engellendi. Amerika'nýn Ortadoðu'daki tek polis gücü kendilerinin olduðunu ve yaptýklarýna, yapacaklarýna ABD korkusuyla kimsenin birþey söyleyemeyeceðini sanan Türk politikacýlarý hayal kýrýklýðýna uðradýlar. Filoya filoyla karþýlýk verecek þimdi Ýsrail... Ýsrail'de organize edilen filo Kýbrýs'ýn güneyine gidip Türkiye'nin 1974'te iþgal ettiði topraklardan çekilmesini talep edecek... Ýþgalci olmasýndan dolayý Türkiye'yi protesto edecek... Ýki cambaz dedik ya... Ayný Amerikan ipinde oynamaz... Þimdi Türkiye de, etkiye tepki diyerek, uluslararasý sularda Ýsrail filosuna baskýn düzenleyecek mi? Yoksa baþlarýna torba geçirilen askerlerde olduðu gibi, Mavi Marmara baskýnýnda öldürülenlerin de yanýna kalmasýný sineye mi çekecek? Kolay iþ deðil bu... Çok bilinmeyenli de deðil... Obama'nýn birkaç ay içinde Kýbrýs Cumhuriyeti'ne geleceði... Recep Tayyip Erdoðan'ýn da yeni bir insani yardým filosuyla Gazze'ye gitmeyi düþündüðü söyleniyor... Kazan kaynýyor anlayacaðýnýz... Kim kimin baþýna veya omuzlarýna basýp bu kazandan kazasýz belasýz ve de en az zayiatla kurtulacak, dersiniz... Kalay DÜNYA BÝR YANA BÝZ BÝR YANA Dünya bir yana biz bir yana. Dünya uluslararasý kurumlara inancýný kaybetse de, biz kaybetmeyiz asla. Birleþmiþ Milletler bütün dünyada itibarýný kaybedebilir, inandýrýcýlýðýný yitirebilir ama Kýbrýs'ta asla. Dünya bir yana biz bir yana. Biz baþkayýz, biz ömrümüzü BM zemininde çözüm diye diye tüketmiþ bir neslin çocuklarýyýz. Biz Kýbrýslýyýz. Uluslararasý hukuk der dururuz. Dünyayla bütünleþmek deriz de baþka bir þey demeyiz. Hangi uluslararasý hukuktan söz ettiðimizi, hangi dünyayla bütünleþmek istediðimizi biz de bilmeyiz oysa. Biz baþkayýz caným, bambaþka. KTÖS'ten çocuklara uyarý... Cep telefonu kullanmayýn Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), cep telefonlarýnýn özellikler çocuklarýn beyin hücrelerine verdiði zarara dikkat çekerek, çocuklarýn zorunlu maksatlar dýþýnda cep telefonu kullanmamasý uyarýsýnda bulundu. KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu, yazýlý açýklamasýnda, iletiþim teknolojisinin insana saðladýðý kolaylýklar yanýnda pek çok saðlýk sorunu yarattýðýna iþaret ederek, Dünya Saðlýk Örgütü'nün 10 yýllýk çalýþmasý sonucu günde 30 dakikadan fazla cep telefonuyla konuþanlarda beyin kanseri riskinin üçte bir arttýðý bulgusuna ulaþtýðýný kaydetti. Varoðlu, uzmanlarýn cep telefonunun yoðun bir þekilde kullanýmýnýn özellikle çocuklarýn beyin hücreleri üzerinde çok daha etkili olduðunu ortaya koyduðunu ifade ederek, bazý GSM operatörlerinin ise kendi hazýrladýklarý broþürlerde cep telefonlarýnýn saðlýða zararlý olmadýðýný açýkladýðýný, hatta bazý uzmanlardan para karþýlýðý imza aldýklarýný savundu. Dünya Saðlýk Örgütü raporlarýyla zararlarý belgelenen cep telefonlarýnýn kullanýmýný teþvik eden kampanyalarý eleþtiren Güven Varoðlu, "Sendikamýz, ailelere ileride çeþitli saðlýk problemleri yaþamamak için özellikle çocuklarýmýza zorunlu maksatlar dýþýnda cep telefonu kullandýrmamalarý konusunda gerekli uyarýyý yapmayý bir görev bilmektedir. Teknolojinin yarattýðý olanaklarý kullanýrken saðlýðýmýza ve özellikle çocuklarýmýzýn saðlýðýna yapacaðý olumsuz etkileri de göz ardý etmemeliyiz" dedi. Varoðlu, en önemli görevin saðlýklý bir toplum yetiþtirmek olduðunu da vurguladý. 100 POLÝS YEMÝN ETTÝ- Polis Okulu'nda 56. Dönem Polis Temel Eðitimi'ni tamamlayarak mezun olan 100 yeni polis memuru, dün yemin ederek mesleðe ilk adýmýný attý. Polis Temel Eðitim Kursu'nu polis memuru Burçin Þadýrvan birincilikle tamamlarken, kurs ikincisi Halil Dümenci, üçüncüsü de Erdem Sulu oldu. Yeniceköy Polis Okulu'nda gerçekleþtirilen yemin törenine katýlan Derviþ Eroðlu, yeni polis memurlarýna seslenerek, Polis Okulu'nda verilen 6 aylýk temel eðitimin yeterli olduðunu söyleyemeyeceðini, bu yüzden yeni mezunlarýn sürekli okuyarak ve çalýþarak kendilerini mesleki ve hukuki açýdan geliþtirmelerini istedi. Soyer UBP hükümetinin TAK hizmetlerini ücretsiz yapmasýna katlanamýyor... CTP ye muhalif medyaya hala darbe peþinde! Dün mecliste konuþan CTP lideri Ferdi Sabit Soyer, medyanýn sorunlar içinde bulunduðunu, büyük sýkýntýlar yaþandýðýný kaydederek, medyada adaylarla bireysel düzeyde anlaþmalar yapýlarak yayýnlara gidildiðini, bunun basýn özgürlüðü açýsýndan yanlýþ olduðunu, medyanýn giderek inanýrlýðýný kaybetmeye sürüklendiðini, objektif haberciliðin büyük ölçüde ayaklar altýna alýndýðýný anlattý. "Düþünce özgürlüðünün en büyük düþmaný" diye nitelediði bu durumun, basýn mensuplarýný da mesleklerinden soðuttuðunu belirten Soyer, asgari ücretle, sosyal yatýrýmlarý yapýlmadan çalýþan medya çalýþanlarý bulunduðunu söyledi. Soyer, TAK hizmetlerinin beleþ olmasýnýn doðru olmadýðýný ifade ederek, medyada reklam geliri yetersiz olan kurumlarýn ciddi sýkýntý yaþadýðýný; medyanýn desteklenmesi için kaynak ayrýlmasý; uyduya çýkan televizyonlara belli kriterlerle destek verilmesi gerektiðini belirtti. Soyer, reklamlarda yaþanan haksýz rekabet yüzünden gelirleri azalan bazý medya kuruluþlarýnýn çalýþanlarýna karþý sorumluluklarýný yerine getiremediðini anlattý. Medya için kaðýt, matbaa, araç gereç ithalatýnda avantajlý düzenlemeler yapýlmasýný öneren Soyer, "Medya güçlenmelidir" dedi. Soyer, ülkenin müesseselerinin muhalif gazetelere reklam vermekten korktuðunu, bunun sonucunda medyanýn zayýfladýðýný belirterek, seçim kampanyasýnda da adaylarýn para karþýlýðý bazý medya kuruluþlarýyla anlaþtýðýný; bunun var olabilmek için uçan kuþtan medet beklediðini gösterdiðini ancak bunun özgür basýný öldürdüðünü anlattý. "Hükümet medyaya destek konusunu gündeme almalýdýr, ilgili basýn örgütleriyle neler yapýlmasý gerektiðini konuþmak ve toplumsal seferberlik baþlatmak zorundadýr" diyen Soyer, BRT çalýþanlarýna dönük uygulamalarýn da kabul edilemeyeceðini söyledi. Soyer, "BRT medyanýn amiral gemisiyle bunun gerektirdiði vakur ve aðýrlýk içinde hareket etmelidir. Amiral gemisi sevgi saçar, baþkalarýnýn da geliþmesine katký saðlar ama bu BRT'de yoktur" dedi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KAZIK CUMHURÝYETÝ Günlerce yazýldý çizildi. "Devlet" ve hükümet yetkililerine günlerce çaðrýlar yapýldý. "Bu satýþý önleyin" denildi. "Bu insanlarýn, parasýný kuruþuna kadar ödedikleri evlerinden sokaða atýlmasýna seyirci kalmayýn" denildi. "Göz göre göre bu müteahhit kazzýðýný bu insanlara yedirmeyin" denildi. Çoðunluðu yabancý olan ev sahipleri, maðduriyetlerini önlemek için, "devlet" ve hükümet nezdinde baþvurmadýk kapý býrakmadýlar. Ve son ana kadar birilerinin duruma müdahale edip bu haksýzlýk ve adaletsizliðe dur diyeceklerini umut ettiler. Olmadý. Hiçbir iþe yaramadý bütün bunlar. Hangi kapýyý çaldýlarsa elleri boþ döndüler. "Devlet" ve hükümet büyük bir vurdumduymazlýk içinde gözünü kapadý. Kulaklarýný týkadý. Ve çoðunluðu yabancý olan insanlarýn evlerinin bulunduðu arsalar, müteahhidin taahhütlerini yerine getirmeyip ödemediði borcu yüzünden önceki gün Karþýyaka'da açýk artýrma ile satýldý! Neymiþ efendim? Yasa böyleymiþ! Yeni yasaya göre iþlem uygulansa kurtarmak mümkünmüþ. Ama eski yasaya göre bu satýþ önlenemezmiþ! Yeni yasa... Eski yasa... Ýþlerine geldiðinde yenisi... Ýþlerine geldiðinde eskisi! Mübarek, Tanrý kelâmý sanki... Sanki eskisi de, yenisi de insan elinin, insan beyninin ürünü deðilmiþ, Tanrý kelâmý gibi deðiþmezmiþ gibi! Evlerinin inþa edildiði arsalar bankaya ipotekliymiþ meðer! Satýcýlar, ipotek konusunu gizleyerek, evleri satýp insanlarýn parasýný bir tamam aldýktan sonra ortadan kaybolmuþlar! Bankaya olan borçlarýný da ödemeyince, banka mahkeme kararýyla arsalarý satýþa çýkarmýþ! Þimdi parasýný ödedikleri evlerini kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya bulunan insanlarýn bu olayda hiçbir suçu yok. "Maðdurlarýn da ihmali var" demiþ bir avukat. Alacaklarý malýn ipotekli olup olmadýðýný soruþturmamýþlar! Hayret ettim. Yani þimdi ipotekli malý satanlar suçlu deðil de, KKTC'nin bir hukuk devleti olduðuna güvenen insanlar mý suçludur? Soralým öyleyse onlara... Malý alýrken aklýnýz nerdeydi?! Ýpotekli mi, deðil mi diye neden sormadýnýz?! Þimdi borcunu ödemeyip insanlarý böyle bir maðduriyete sürükleyenler, her nerede ise ellerini kollarýný sallayarak ortalýkta dolaþsýn!.. Parasýný ödedikleri evleri satýlan insanlar da, sokaða atýlmak endiþesiyle kara kara düþünüp, yedikleri kazýðýn acýsýyla yansýnlar! Hangi insan vicdaný bu haksýzlýða ve adaletsizliðe isyan etmez ki? Adýna KKTC denen bu ucubenin K'sinden C'sine kadar baþtanbaþa yontulmamýþ bir kazýk olduðunu, buradan mal alan bütün yabancýlar umarým anlamýþtýr. Karþýyaka köyünde yaþanan rezalet, KKTC'nin bir hukuk devleti deðil, K'sinden C'sine kadar bir korsan yataðý olduðunu, çok açýk ve net biçimde ortaya koymuþtur. Sanýrým akl-ý selimle düþünebilen hiçbir yabancý, bundan sonra buralardan mülk edinmek istemez. Bu rezalete raðmen isteyen olursa, bir deðil bin defa düþünmek zorundadýr... Sonunda adama "aklýnýn cezasýný çek" diyerek, onu yediði kazýkla baþbaþa býrakýrlar!

5 8 Haziran 2010 Salý 5 Þaziye nin Görüþü: Kafasý yazardan daha çok çalýþan okurlar vardýr Ben sadece onlardan korkarým... * KKTC'de "yemek" yarýþmasý düzenleniyormuþ. - Tam sýrasý O birbirini yeyenler marifetlerini göstersin bakalým þimdi. * Kuzey Kýbrýs "kazýklamaya ve kazýklanmaya" uygun bir ülke olmuþ. - Günün sonunda diðer dünya ülkelerine benzemeyi baþardý yani. * Din Ýþleri Baþkaný Papa'yý görememiþ. - Lefkoþa'da göremezsen mesele yapmazlar da, Roma'ya kadar gidip de göremezsen alay konusu olursun. * KTHY ihalesine hükümet deðil, yönetim kurulu çýkmýþ. - Farký ne? Fiyatý mý? * Hükümetin et kaçakçýlýðýna dur demesi gerekiyormuþ. - Tamam caným, sen de bu aþýrý kâr hýrsýna dur de Zaten sen fiyatlarý ucuzlatýrsan hükümete gerek kalmaz ki! KKTC Din Ýþleri Baþkaný Yusuf Suiçmez, Papa ile görüþemedi. Kapýya kadar gitti ama geç kalmýþtý. Gazetelerin yazdýðýna göre, barikatta "Plaka Engeli" ile karþýlaþmýþ. Neydi engel çýkaran plaka? Ne yazýk okuyucular bunu öðrenemedi. Çünkü gazeteler yazmamýþtý.. En önemli konu haberde yoktu. Olur mu? N'apalým! Bizde gazettacýlýk bu gadar Beðenirsanýz! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI TURÝSTE KÖTÜ MUAMELE Issýz sahilde, denize karþý oturmuþ dergi okuyordu. Çevre sakin ve sessizdi. Sadece dalgalarýn kýyýya vururken çýkardýðý fýþþ sesi vardý ve insaný mest ediyordu. Keyifler gýcýrdý anlayacaðýnýz. Ama ne yazýk uzun sürmedi bu saltanat! Az ileride kiralýk bir araba durdu. Ýçinden 2 erkek, 2 kadýn, 4 de çocuk çýktý. Çocuklar hemen denize koþtu. Aileler izin vermedi suya girmelerine. 8-9 yaþlarýnda, gözlüklü, cýlýz bir erkek çocuk aðlamaya baþladý. Ama ne aðlama Sanýrsýnýz dana boðazlýyorlar Aðlama deðil, sanki uluma Kulak týrmalayýcý tiz bir ses. Ambulans sireni gibi sinir bozucu. Ve uzattýkça uzatýyor Susmak bilmiyor Çakýllara çökmüþ, kafasýný dizlerinin arasýna almýþ habire aðlýyor; ailesi ise ödün vermemiþ olmak için çocukla hiç ilgilenmiyor. Tarafýna bile bakmýyorlar.. Aile ilgilenmedikçe, çocuk daha da baðýrýyor. Dergi okuyan adam, sonunda dayanamayýp "yeter be" diye gürledi çocuða. Hem de Türkçe olarak. Hiç beklemiyordu çocuk Korktu mu bilmiyorum ama hemen sustu. Zaten yalandan, yaramazlýk olsun diye aðlýyordu. Ailesi de þaþýrmýþtý. Dönüp adama baktýlar "n'oluyor" gibilerden. Adam onlara da, iþaret parmaðýný kafasýna bastýrarak "kafadýr bu" dedi Turist aile hemen toparlanýp gitti. Adam bana baktý... Yaptýðýndan piþman olmuþ gibiydi. "Merak etme, turiste kötü muamele sýnýfýna girmez " dedim. "Ben 20'ye kadar saydým Sen susturmasan, ben susturacaktým." Yine de tedirgin olmuþtu adam. "Çocuk gürültüsü çekecek olsam mahallede kalýrdým" diye söylenip duruyordu. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Garip bir seçim süreci yaþýyoruz Kimileri bazýlarý kazansýn diye çalýþýrken, kimileri de bazýlarý kaybetsin diye didiniyor... Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BUNLARA DA ALIÞACAÐIZ... ÝSTANBUL- "Haziran'da yaðmur yaðar mýydý Ýstanbul'a?" Durup dururken sorulmadý bu soru. Birkaç gündür, ki sonbaharýn sonu, kýþýn ilk günleri gibi dir Ýstanbul. Kapkaranlýk. Ve sabahýn erken saatlerinden baþlayan karanlýkla birlikte, insanoðlu da üzerinde bir aðýrlýk hissediyor. En azýndan ben öyleyim. Güneþ yok, gitmiþ. Ýnsan güneþ olmadan yaþayamayacaðý gibi yaðmur olmasa da yaþayamaz. Çünkü su da hayattýr, güneþ gibi. Ve toprak. Ancak topraða ekilen tohum ne güneþsiz, ne de susuz yaþayamaz. Kýsaca ne gerekirse olmalý, ancak yeteri kadar. Ne fazla, ne eksik. Haziran'daki yaðmuru ilk olarak üniversite yýllarýmýn birinci senesinde gömüþtüm. Üstümde kýsa kollu gömlek, altýmda kot pantolon ile dýþarýda yakalanmýþtým yaðmura. Þemsiyem yoktu o zaman da.. Ve otobüsler, týklým týklýmdý. Birkaç gün kendime gelememiþtim o yaðmurdan sonra. Alýþýk deðildim yani yaz günlerinde yaðmurda ýslanmaya. Temmuz sarýsý ve güneþti istediklerim. Ve gittiðim her yerde o Temmuz sarýsýyla güneþi aradým. "Hep yaðar, sen, yazýn göbeði de olsa, elinden þemsiyeni eksik etme" dedim soruyu soran arkadaþýma Recep Bey'in ezberini bozmuþ Kemal Bey Kemal Bey meydanlarda Recep Bey'e seslenerek Tevrat'ýn emirlerini hatýrlatýyor. Recep Bey de "Ben bilirim sen kendine bak, ayrýca sen Ýsrail'in avukatý mýsýn?" diye soruyor. Tabii ki TC Baþbakaný ile ana muhalefet liderinin birbirlerine söyledikleri bizi ilgilendirmez görünse de öyle deðil... Neticede kendi ülkelerinde iktidar yarýþý yapýyorlar, atýþmalarý doðal. Býrakalým kim galip gelirse gelsin, bizi ilgilendirmez diyeceðim de Diyemiyorum... Çünkü orada koltuða oturan otomatikman bizim de baþkanýmýz oluyor! Belki de bu tür sözlere KKTC yetkilileri "Yetki bizde, güç de bizde " diyerek kýzabilirler. Nitekim Ýsrail sorunu, AB'den uzaklaþýrken Ortadoðu'ya yaklaþan Türkiye'nin kucaðýna iliþtirildi. Nasýl oldu anlayamadýk ama olaylar öyle bir geliþti ki... Ne kadar rahattýk oysa. Keyfimiz gýcýrdý daha düne kadar. Ýþler týkýr týkýr iþlerken, birden Ýsrail devreye girerek KKTC Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün'ü kýzdýrdý. Ýsrail, sivil yardým gemileri olayýndan sonra, intikam mý alacak, yoksa yeni dengeler için düðmeye basýldý da onun startý mý, bilinmez ama, "Türkiye de Kýbrýs'ta iþgalci ve biz de gemilerimizi oraya göndereceðiz" dedi... Þimdi ayýklayýn bakalým pirincin taþýný... Özgür ve baðýmsýz, sonsuza kadar yaþatýlacak KKTC'nin Dýþiþleri Bakaný "Geçen hafta Türkiye'den hem Ulaþtýrma, hem de Ýçiþleri Bakaný beni arayýp, yardýmcý olmamýzý istedi. Biz Ankara ile her daim istiþare halindeyiz. Anýnda tepki veririz. KKTC Güvenlik Güçleri sanýlandan çok daha güçlüdür. TSK sayesinde bölgenin en güçlüsüyüz"diyerek Ýsrail'e tepkisini ortaya koydu Zamanýnda ve yerinde olursa her þey, cuk oturur.. Haziran'ýn ortasýnda yaðmurla ýslanmaya pek alýþýk deðildik. Mevsimler mi döndü, biz mi farklýlaþtýk, anlamadým. Ama bunlara da alýþacaðýz...

6 Doðrudan Selma Bolayýr DEVLETLERÝN SÖYLEDÝKLERÝ YALANLAR Devlet oluþumlarýna baktýðýnýzda görürsünüz.. Kimileri... Örneðin ABD gibi.. Gider, Meksika'nýn yarýsýný fethedip... Soykýrým temelleri üzerine bir devlet kurar... Kimileri de... Ýsrail devleti gibi.. Soykýrýmla deðil ama... Esas sahipleri olan Filistinlileri topraklarýndan kovarak kurarlar devletlerini... Ahlâki ve vicdanî deðerleri yok sayarsanýz... Soykýrým yaparak oluþturulan devletlerin politik varlýklarýný sürdürmesi daha bir kolaydýr... Çünkü bu oluþuma karþý duracak olanlar, ortadan kaldýrýlmýþlardýr! Yahudilerin þimdi yaptýklarýna bakarak... Acaba piþman mýdýrlar Filistinlileri yok ederek bir devlet kurmadýklarýna? Diye de düþünmeden edemiyorsunuz.. Filistin topraklarýnýn kendilerine adanmýþ kutsal topraklar olduðuna inanmýþ veya inandýrýlmýþlar.. Kutsallýk ve inanmýþlýk bir gerçek midir? Yoksa Yahudilerin olmasýný istedikleri bir þeyi gerçekleþtirmek ve kendilerini haklý görmek ve de göstermek için söylenen yalanlarda biri midir? Her ne isterse olsun topraklarýndan kovulan Filistinliler.. Kendi topraklarý üzerinde kurulan Ýsrail devletini sorgulamak ve buna meydan okumak için.. Kendilerini canlý birer bombaya dönüþtürdüklerini görüp yaþýyoruz.. Ýroniye bakýn... Yapýlan araþtýrmalardan öðreniyoruz... Alman faþizminden ve gaz odalarýndan kurtulan Yahudiler... Kendilerine adanmýþ olduðuna inandýklarý topraklara gönderdikleri insanlarýn.. "Uygun insan malzemesi" olmasýna özen göstermiþler.. Yakýnda baþlayacaðýný bildikleri.. Veya planladýklarý savaþta, ateþ hattýna sürmek için.. On yedi ile otuz beþ yaþ arasý, saðlam yapýlý kadýn ve erkekleri yollamýþlar... Yaþlýlarý da gemilere yükleyerek.. Ýngilizlerin onlarý zorla Holocaust'tan geri yolladýðý yalan propagandalarý üretmiþler.. Bu gün gemilerle Gazze'ye insanî yardým götüren ve Filistinlilere uygulanan ambargoyu kýrmayý amaçlayan sivil toplum örgütlerine yapýlan acýmasýz saldýrý.. Zamanýnda kutsal topraklara yollanan "uygun insan malzemesinin" ve mantýðýnýn baþarýsý olsa gerek(!) Ortadoðu'da bir güç olma eðiliminde olan Türkiye... Filistinlilere arka çýkmakla olumlu bir duruþ sergilerken... Mîsak-ý Milli sýnýrlarý içinde.. Türk vatandaþý olan ve dama taþý gibi yerlerinden göçe zorlanan Kürtler.. Kasýtlý olarak yaratýlan 6-7 Eylül olaylarý ile Türkiye'den kovulan Rumlar... BM Güvenlik Konseyi'ne göre "Ýþgal ettiði" topraklarda kurdurulan... Ve yasalara aykýrý olarak, yolladýðý nüfusla, demografik yapýsý deðiþtirilen bir KKTC dururken... Ne kadar sahici ve inandýrýcý olabilir? Kýbrýslýlarýn kaderini belirleyecek konumdaki görüþme masasýna gelince.. Ýnsan onuruna yaraþýr bir geleceðin tartýþýldýðý bir masadan ziyade... Farelerin, kirli gazetelerin üstüne yayýlmýþ kýrýntýlarý kemirdiði bir periþanlýðý sergiliyor... Sanki bir saðýrlar diyaloðudur yapýlan.. Sanki Ban Ki Moon'a yollanan mektubun içeriði bilinmezmiþ gibi.. Arkasýndan onu yalanlayan beyanatlar.. Usandýk tüm "miþ" gibi yaptýðýnýz görüþmelerden.. Yalanlar dolanlardan.. Ya siz? Ne zaman saygýn olmayý deneyeceksiniz? Hükümete iki sendikadan soru... Ödenmeyen krediler ile vergi kaçakçýlýðýný ne yapacaksýnýz? n Saðlýk-Sen ile Hemþire ve Ebeler Sendikasý: Ödenmeyen krediler ile vergi kaçakçýlýðýný çözmek için önerilerinizi de bekliyoruz... Saðlýk-Sen Baþkaný Kemal Oktar ile Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý Baþkaný Oðuz Köse, iþverenlerin, "ülke ekonomisinin düþtüðü çýkmazdan kamu çalýþanlarýný sorumlu tutan" ve krize yönelik öneriler ortaya koyan açýklamasýna tepki gösterdi. Oktar ve Köse, yaptýklarý ortak açýklamada, "Siz sermayedarlarýn devletten aldýðýnýz ve çoðunuzun geri ödemediði krediler ile vergi kaçakçýlýðýný çözmek için önerilerinizi de bekliyoruz" dedi. "Ucuz iþ gücü cennetine çevirmekle" suçladýklarý iþveren Eraslan: KTHY kararýný verenler yargýlanmalý Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Adnan Eraslan, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn (KTHY) önce içte bulunacak yöntemlerle kurtarýlmaya çalýþýlmasý gerektiðini belirterek, KTHY'nin satýþa çýkarýlmasýný onaylamayarak kýnadýklarýný kaydetti. Eraslan yaptýðý yazýlý açýklamada, "ihale gerçekleþtiði takdirde bu kararý verenlerin tümünün bir meclis komisyonu kurularak yargýya havale edilmesini talep ettiklerini" belirterek, halký bu konuda "uyanýk olmaya" davet etti. Açýklamasýnda, "KTHY'nin kesiminin, bu ülkedeki asgari ücretlinin insan onuruna yakýþýr maaþ ve özlük haklarýnýn hayat bulmasý için, bu ülkeyi seven iþ adamlarý olarak ne gibi çalýþmalarý olduðunu merak ettiklerini ifade eden sendika baþkanlarý, ortak açýklamalarýnda þu görüþleri ortaya koydular: "Peki, bizler de soruyoruz, bu ülkenin bilinmeyen nüfus oranýna göre hekim, hemþire ve saðlýk iþçisinin yeterli sayýsý onlara göre ne olmalýdýr? Saðlýk hizmetlerinde 24 saat görev yaptýrýlan çalýþanlarýn sorununu nasýl çözecekler?" yangýndan mal kaçýrýr gibi bir ihaleyle yabancý sermayeye peþkeþ çekilmesi asla kabul edilemez" ifadelerine yer veren Eraslan, milli hava yolu olan KTHY'nin bilinçli bir þekilde "bataða sürüklendiðini" ve þimdi de aceleci bir tavýrla elden çýkarýldýðýný ileri sürdü. Bu olayýn toplumsal yok oluþ sürecini hýzlandýracak, "seviyesiz" bir saldýrý olduðunu savunan Eraslan, KTHY çalýþanlarýnýn fedakarlýk yapmaya hazýr olduðunu bildirdiðini, KTHY'nin önce içte bulunabilecek yöntemlerle kurtarýlmasýnýn denenmesi gerektiðini kaydetti. BKP GENÇLÝK KOLLARI BAÞKANI ATÝNA'DA Birleþik Kýbrýs Partisi Gençlik Kollarý Baþkaný Kemal Gülercan, Atina'da yer alan Yunanistan Sol Hareketler ve Çevre Koalisyonu Partisi'nin (SYNASPISMOS) Olaðanüstü Kongresi çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katýldý. BKP Basýn Bürosundan verilen bilgiye göre, Gülercan, Atina'da sol partiler tarafýndan Filistin sorunu üzerine düzenlenen ve Ýsrail'in son saldýrýlarýnýn kýnandýðý toplantýda ortak deklarasyona da imza attý. DÖRTYOL, TEPEBAÞI VE MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Dörtyol, Tepebaþý ve Gazimaðusa'da meydana gelen hýrsýzlýk olaylarýnda para, bilgisayar ve çek çalýndý. Polis bültenine göre, Dörtyol'da 5-6 Haziran gecesi meydana gelen hýrsýzlýk olayýnda Ömer Özoðul'un evine kapýdan girilerek bin 200 TL nakit para çalýndý. Tepebaþý'nda da yine ayný tarihlerdeki hýrsýzlýk olayýnda Peter George Beatty'nin evinden bir dizüstü bilgisayar çalýndýðý belirtildi. Gazimaðusa'da Mart ayýnda meydana gelen çek hýrsýzlýðý, sahteleme ve tedavüle sürme olayýnda ise Famagusta Express Fin. Co. Ltd.'in tadilatý yapýldýðý sýrada, bu iþyerinde çalýþan 25 yaþýndaki N.G, para kasasýnda iþyerine ait bir boþ çek yapraðýný çalarak, baþkasýnýn adýna 730 TL yazýp imzalayarak sahteledi. Sahte çeki baþka bir iþyerine vererek tedavüle süren zanlý, olayýn polisin bilgisine gelmesi sonucu tutuklandý. Polis, çek hýrsýzlýðý, sahteleme ve tedavüle sürme olayýyla baðlantýsý olduðunu saptadýðý 23 yaþýndaki Y.D ile 21 yaþýndaki M.Y'yi de tutukladý. DÝYETÝSYENLER DE EROÐLU'NA GÝTTÝ Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Diyetisyenler Günü vesilesiyle Kýbrýs Türk Diyetisyenler Birliði Baþkaný Feriha Balkýr baþkanlýðýndaki heyeti kabul etti. Eroðlu, obezitenin her geçen gün büyüyen bir sorun olduðunu ve damar sertliði, þeker hastalýðý, kalp rahatsýzlýðý gibi sorunlara sebebiyet vermesinden dolayý diyetisyenlerin verdiði hizmetin koruyucu hekimliðe de girdiðini kaydetti. Eroðlu, aþýrý kilolu insan sayýsýnýn da gün geçtikçe artmakta olmasýndan dolayý beslenme hakkýnda eðitimin ilköðretim aþamasýnda baþlamasýnýn doðru bir düþünce olduðunu vurguladý. GÜNLÜK Ýnternette imzaya açýlan bir metin var. Þu ana kadar 2 bin kiþi imzalamýþ. Metnin tamamýna "israilsuclusun.com"dan ulaþabilir, siz de imza verebilirsiniz. Grupta bulunan Ece Temelkuran "Ýsrail hükümetinin ve onu savunanlarýn hayatýný gözlerinin önünden Gazze þeridi gibi geçirmek! Yapacaðýmýz bu" diyor. Ýmzaya açýlan metnin bir bölümü þöyle: "Ýsrail hükümeti ve bütün Siyonistler ve bütün emperyalistler, þunu iyi bilin ki bundan böyle; sizin tankla, topla, tüfekle sürdürdüðünüz vahþete karþý; elimizdeki bütün sanatsal araçlarla mücadele edeceðiz. Sizi entelektüel, siyasal ve duygusal ablukaya alacaðýz. Gerektiðinde Rachel Corrie gibi, buldozerlerinizin önüne dikilmekten; Jean Genet gibi, yaptýðýnýz katliamlarý yüzünüze vurmaktan; Edward Said gibi, namlularýný çocuklara yöneltmiþ askerlerinizi taþlamaktan çekinmeyeceðiz. Bu dava için özel mesai harcayacaðýz. Kendimizi ve Filistinli çocuklarý; edebiyatla, sinemayla, müzikle savunacaðýz. Ýþlerin cinayetle yürümediðini anlayýp piþman olacaksýnýz. O güne dek sizinle mücadele edeceðiz." CEP TELEFONU KTÖS'ten çok ciddi bir uyarý var çocuklara. Cep telefonu kullanmayýn diyor. Beyin kanseri riskini artýrdýðý saptanmýþ... Anne-babalarýn kulaðýna küpe olsun... FÝKRÝ SABÝT Bazý iþyerleri muhalif gazetelere reklam vermekten korkuyormuþ!.. Bak sen... Ferdi'nin söylediðine bak! Bizim gazete çýktý çýkalý reklam yüzü görmüyor. Tiraj sýralamasýnda ikinci olduðu halde hem de... Fikri Sabit bizi kastetmediðine göre kimi kastediyor? BANKA FARELERÝ Ýki saðlýk sendikasý geri dönmeyen kredilerin hesabýný soruyor hükümete... Sorma kardeþ sorma... Büyük sýr onlar... Yasa var... Banka hiç o hesaplarý gösterir mi sana? Ülkemizin en emniyette olan hýrsýzlarý banka fareleri! KÝM BU ASLAN? Herkes KTHY ile ilgili yazý yazýyor basýnýmýzda. Ama bir tanesi hepsinden hýzlý... Ýki günde bir KTHY... Meðer bu herifçik geçmiþ hükümet döneminde her yere bedava uçmuþ... Ta Avustralya'ya kadar... Üstelik KTHY'ye danýþmanlýk da yapmýþ güya ve paracýklarý cebe indirip köþe olmuþ... Kim bu aslan acaba? Týrnak... "Alexander Downer, 'Kýbrýs sorununun çözümünün Kýbrýs halkýnýn elinde bulunduðunu' kaydederek, 'Eðer halk çözüm istemiyorsa o halde bu baþarýlamayacak' buyurmuþ! Breh, breh! Büyük laf bu! Hangi Kýbrýs halký acaba? Kýbrýs'ýn ne yeþili ne turuncusu zamk olamadý Türkle Rumu birleþtirmeye." Mehmet HASGÜLER (Kýbrýs) "Downer'in bahsettiði 'BM zemini' nedir? Birleþmiþ Milletler'in önünde imzalanan ve BM kayýtlarýna geçen 23 Mayýs ve 1 Temmuz anlaþmalarý, sözü edilen BM zemini içerisinde midir, yoksa deðil midir?" Tümay TUÐYAN (Yenidüzen) " 'Pirili' oynarken yaþadýðým heyecaný, emniyet tekerlekleri çýkarýldýðýnda ilk kez iki tekerlekli bisikleti babam 'sella'yý tutarken sürdüðüm heyecaný, uçurtma ile ilk tanýþmamý ve daha nicelerini unutmam mümkün deðil. Tüm bu oyunlar sadece eðlenceli deðildi aslýnda. Her biri gizli mesajlarla bilinçaltýmýzda temeller yaratýyordu." Ferhat ATÝK (Haberdar) "Ýsrail Devleti'nin politikalarýna karþý olmak insanlýk adýna kaçýnýlmaz bir olgu diye düþünüyorum. Ama ayný þekilde insanlýk adýna bunu bir Yahudi karþýtlýðýna dönüþtürmemek gerektiðinin de altýný çiziyorum..." Muhittin ÖZSAÐLAM (Havadis) Günün Kahramaný FERDÝ SABÝT SOYER CTP'yi çökerten, ona ardarda seçim hezimeti yaþatan parti baþkaný olarak tarihe geçecek olan Ferdi Sabit Soyer'in hükümette bulunduðu sýrada yandaþ medyaya ve özellikle Doðan Harman'a yaptýðý kýyaklarýn haddi hesabý yok. Soyer bu arada CTP'ye muhalif medyaya da darbe olsun diye, TAK hizmetlerini ücretli yapmýþ ve 2,5 milyar lira aylýk aboneliðe baðlamýþtý. UBP'nin hükümete gelir gelmez yaptýðý ilk icraat TAK hizmetlerini yeniden ücretsiz hale getirmek olmuþtu. Soyer hiç hazmedememiþ meðer bunu... Hala mecliste bunu konuþuyor ve TAK hizmetlerinin yeniden ücretli olmasýnda diretiyor. CTP'ye muhalif medyaya bu yolla darbe vuracaðýný sanýyor... Hey gidi gafil hey!

7 8 Haziran 2010 Salý Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: SOMUT VE SOYUT... 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Tartýþýrken daima dikkat edilmeli.. Somut bir þeyi mi ele alýyorsunuz yoksa soyut bir konuda mýsýnýz?.. Kýbrýs Türk Hava Yollarý battý diyoruz ya... Bu soyut bir kavramdýr.. KTHY diye elle tutulur gözle görülür bir nesne yoktur.. KTHY bir kurumdur.. Önemli oluþu personeliyle birlikte mütalaa edilmesidir.. Uçak filosunun mevcudiyetidir... Ortaya konan sermaye ile bir faaliyet yapmasýdýr.. Ülkemizde ekonominin belkemiði dediðimiz turizme ivme vermesidir.. KTHY battý dediðimizde bütün bu iliþkili olduðu yan dallarýn da kuruduðunu anlamalýyýz.. xxx Dün akþam saat beþte zarflar açýlmýþ olmalý.. KTHY'nýn yeni ortaðý belirlenecekti akþam.. Ulaþtýrma Bakaný'na göre beþ yýllýðýna iþletme ortaðý bulunacakmýþ KTHY'na.. "Satýþ veya devir falan yoktur" diyor bakan Ýnsanýn aklý neyi almaz bilir misiniz?.. Geçen hafta malum dört bakanýmýz hep beraber Ankara'ya uçtular.. "RAHÝM AÐZI KANSERÝ AÞI KAMPANYASI" Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Eþi Meral Eroðlu'nun himayelerinde, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüðü'nden yoksul yardýmý alan ailelerin ve yuvada bulunan kýz çocuklarýna yönelik "Rahim Aðzý Kanseri (HPV) Aþý Kampanyasý" baþlatýldý. Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi tarafýndan organize edilen kampanya çerçevesindeki ilk aþýlar, Lefkoþa Domuzcular Burnu Kentsel Saðlýk Merkezi'nde dün saat 11.00'de düzenlenen etkinlikte salýndý. Etkinliðe, Meral Eroðlu, Saðlýk Bakaný Ahmet Kâþif, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hýdýroðlu, Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürü Mustafa Akçaba, Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürlüðü Baþhekimi Dr. Kezban Akýn, Yataklý Tedavi Kurumlarý Dairesi Müdürü Ýlkay Þentürkler, Lefkoþa Kentsel Saðlýk Merkezi Sorumlu Hekimi Fatma Onaç ve diðer yetkililer katýldý. Eraslan: Kolej sýnavý gelecek üzerinde tahribat yarattý Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Genel Baþkaný Adnan Eraslan, Cumartesi yapýlan kolej sýnavýnýn Kýbrýs Türk halký üzerinde tahribat yaptýðýný savunarak, "Bu tahribat yetmezmiþ gibi, bir de sýnava þaibe karýþtýðý yönündeki iddialarýn had safhaya ulaþmasý üzücü" dedi. Eraslan yaptýðý yazýlý açýklamada, defalarca yaptýklarý uyarýlarda 11 yaþýndaki çocuklara yapýlan kolej sýnavlarýnýn doðru olmadýðýný ortaya koyduklarýný kaydederek, "KTOEÖS her fýrsatta; yaþ, yetenek, performans ve statüsü ne olursa olsun tüm öðrencilere eþit yönelme olanaðý sunulmasýnýn vazgeçilmez olduðunu belirtmiþtir" dedi. "Ancak, UBP Hükümeti'nin eðitimde 'kalite ve verimlilik' saðlamak iddiasýyla hayata geçirdiði bu çaðdýþý uygulama, bu yýl da binlerce çocuðun ruhsal ve psikolojik dünyasýný yýkýma uðratarak yapýldý" diyen Eraslan, "kolej sýnavýnda, 300 kiþilik kontenjan için yarýþan bin 544 öðrencinin paylaþým duygularýnýn en yoðun olduðu ve oyun oynamasý gereken bu dönemde, bir kobay gibi teste tabi tutularak bireyselleþtirildiðini" ileri sürdü. Orada Türkiye Cumhuriyet Hükümeti Bayýndýrlýk Bakaný ile görüþtüler.. O görüþme sonrasý apar topar ihaleye çýkýldý.. Hem de iki gün içinde netice almak için.. Yine bizim Ulaþtýrma Bakaný'na kulak verirsek þunu anlarýz.. Bir gün daha geç kalýrsak KTHY'nýn uçuþ izinleri de elden gider.. Bunlar da giderse zaten zararda olan þirketin hiçbir deðeri kalmaz... Ýþletme ortaðý da bulamazsýnýz bu durumda demeðe getiriyor.. Peki de bunun böyle olacaðýný size Ankara'da mý söylediler?.. Bu þirketin geçen haftalarda istifa eden idarecileri olsun.. Gelmiþ geçmiþ idare hayeti üyeleri ve müdürleri olsun.. Ve de sizin ulaþtýrma bakanlarýnýz ve teþkilatýnýz bunlarý bilmiyor muydu?.. Bilmiyorlarsaydý vay halimize.. Biliyorsalardý niye son güne kadar tedbir almadýlar?.. Bazý konular vardýr ki insaný isyan ettirir.. Gelmiþ geçmiþ tüm idarecilerin KTHY'nýn bu duruma düþmesinde sorumluluðu vardýr.. Ama herhangi birisine kimsenin hesap soracaðý yoktur.. xxx Somut ve soyut farký kadar bence önemli olan bir fark daha vardýr.. Amaç ve araç farkýndan bahsetmek isterim sizlere biraz... Denktaþ Bey daima söyler ve büyük övünç payý ister.. "Size devlet kurdum" der.. Devlete sahip çýkýlmasýnýn þart olduðundan bahseder sýk sýk.. Þimdi ben bu durumda sorarým size... Esas amaç devlet kurmak mý olmalý?.. Bence deðil.. Bence amaç insanlarýn refahý olmalý.. Ýnsanlarýn daha mutlu olmasý.. Teknolojinin ve tabiatýn sunduðu nimetlerden faydalanmalarýnýn saðlanmasý olmalý amaç.. Siz bu amaca devlet kurarak eriþebilirsiniz.. Siz bu amaca yönetim kurarak da eriþebilirsiniz.. Yönetim veya devlet, federasyon veya konfederasyon.. Bunlarýn tümü de araçtýrlar.. Ve doðru olan þudur.. Araçlar sizi amaca ulaþtýrdýðý oranda önemlidirler.. Yoksa siz bir devlet kurarsanýz.. Ama o devlet vatandaþýna hizmet yerine zulüm verirse bir manasý yoktur bunun.. xxx Yarýn sabah Ýrlanda'nýn Belfast þehrine uçmuþ olacaðým.. Stelios Vakfý'ndan aldýðýmýz ödül çerçevesinde bir seminere katýlacaðýz.. Bir hafta Kýbrýs dýþýnda olacaðým için izninizi rica ediyorum.. Dönünce yazmaya devam ederiz.. Umarým dönene kadar yeni yeni gündemler çýkar.. Cumhurbaþkanlýðý seçimiydi, Allah'ýn günü yazdýk.. Derviþ mi, Talat mý diye cebelleþtik.. Derviþ Bey kazandý baþladýk çözüm görüþmelerini yazmaya.. Geçen gün de yazmýþtým.. Bu konular hem bize ve zannederim hem de size býkkýnlýk verdi.. Biraz ara vermek belki yeni konularýn gündeme gelmesine yarar.. Dönünceye kadar Allah'a emanet olun.. Mutlu bir hafta geçirin... SIRADA DEREBOYU... Dereboyu'ndan arayan ve isminin Gülten olduðunu söyleyen bir bayan vatandaþýmýz, bölgede yapýlan asfaltlama iþleriyle alakalý þikayette bulundu. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Dereboyu'ndan arýyorum. Ýsmim Gülten... Dereboyu'na asfalt döküldü... Asfalt da dediðin ne ki? Katranlý çakýl... Yani altyapýsý, temeli olmayan birþey... Yarýn yaðmurlar yaðdýðýnda çakýllarý alýp gidecek yollar gene kel kaynana gibi kalacak... Ben Dereboyu'nda evleri olanlara sordum. Bu asfaltlar döküldü, yarýn yaðmur sularý kapýlarýnýzdan içeriye girmeyecek mi? Çünkü asfalt yükseltile yükseltile bazý kapýlardan yukarýya geldi... Ýnanýlmaz bir lakaytlýk var insanýmýzda... Belediye baþkaný söz vermiþ... Ýleride buralara kaldýrým da yapacakmýþ, olan kaldýrýmý da yükselttirecekmiþ, o nedenle yaðmur sularý evlerin içine girmeyecekmiþ... yaðmur yaðdýðýnda sel basmayan tek yer Dereboyu'ydu... Gelecek yýllarda Dereboyu'nu da kurtarma çalýþmalarý yapýlacak demektir. Bize müstahak deðil de nedir? Hadi hayýrlýsý..." KURAN KURSU HAZIRLIKLARI Telefonla gazetemizi arayan ve ismini vermeyen ancak bir öðretmen olduðunu söyleyen vatandaþýmýzýn mesajý þöyle: "Ben bir öðretmenim. Okullar tatil oluyor. Bu yaz geçmiþ yaz tatilinde olduðu gibi sendikamýz KTÖS'e çok iþ düþecek gibi geliyor bana. Hatýrlayýnýz, geçen yýl yaz tatilinde ne yapmýþtý sendikamýz. Köy köy dolaþýp Kuran kursu tertiplenen okullarý deþifre etmiþti. Bunu da kamuoyu ile sýk sýk paylaþmýþtý. Zamanýn Eðitim Bakaný Kemal Dürüst Beyefendi ile girdiði diyalogta da Sayýn Bakanýn ikili oynadýðýný farkettiðinden onu da deþifre etmiþti. Bu yýl Sayýn Suiçmez Beyefendi bir açýklama yaptý ve yaz tatilinde din derslerinin yapýlmasýnýn uygun olabileceðini söyledi. Ne demektir bu? Bu yaz da KTÖS yani sendikamýz gene bunlarla uðraþýp duracak... Baþka derdi iþi yokmuþ gibi... Þimdiden yeni Eðitim Bakaný'ný ben bir öðretmen olarak uyarmak isterim... Kiþisel tabii ki. Bunlara mahal vermesin... Önlemlerini þimdiden alsýn diye... Sayýn Bakan da, Müftü Suiçmez gibi düþünür ve öðrencilerin yaz tatilinde istediklerini yapabileceklerini söylerse þimdiden söyleyeyim ki yanýlýr. Öðrenciler tatilde tatil yaparlar, dinlenirler ve gelecek sene için hazýrlanýrlar... Tatil bunun için verilir. Diyecekseniz sizin karýþma hakýnýz yoktur, bu da yanlýþtýr. Biz öðretmeniz ve bizim öðrencilerimize karýþma hakkýmýz vardýr. Beyni altüst edilmiþ, müspet ilimle, manevi dünya ve hurafeler karýþtýrýlmýþ bir öðrenciden gelecekte olumlu birþeyler beklemek mümkün mü? Sanýyoruz ki yeni bakanýmýz Çavuþoðlu, eski bakan Dürüst'ün hatalarýný tekrarlamayacak..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KIBRIS "ÝKÝ"YE KIBRISLILAR "ÝKÝBÝN"E BÖLÜNDÜ Bizim Mandra KKTC'nin bir hukuk devleti olduðuna inanýp hayatlarýnda unutamayacaklarý bir müteahhit kazýðý yiyen müteahhitzedeler, mandra makamlarýnýn sorunlarýna duyarsýz kalmasý ve hiç ilgilenmemesi nedeniyle, bir tamam parasýný ödedikleri evlerinden atýlmak durumuyla karþý karþýya kalýrlar. Olayý hayretle izleyen yabancý gözlemciler, bundan sonra hiçbir yabancýnýn KKTC'den kolay kolay mal almayacaðý görüþünde birleþirken, sokaktaki adam "Kazýklayan kazýklayana bu kazýk cumhuriyetinde" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 8 Haziran 2010 Salý YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu ORTADOÐU'DA OYNANAN SATRANÇ VE TOPLUMSAL GELECEÐÝMÝZ Komþunun evindeki hýrsýzlardan rahatsýz olup saldýrýya geçmeden önce, kendi evinizdeki hýrsýzlardan arýnmanýz gerekir. Çünkü her sözlü ya da fiili saldýrý, mutlaka "karþý" bir saldýrýya davetiye çýkarýr ki, bu bir savaþ kuralýdýr da ayný zamanda. Bu yüzden ülkelerinden ve toplumlarýndan sorumlu olan politikacý liderler, gelmesi muhtemel saldýrýlarýn hesabýný kitabýný yapar ve ülkesini ve vatandaþlarýný koruyacak tedbirleri alýr. Þayet ekonomik ve askeri gücünüz bu hesapta yetersiz kalýyorsa, uluslararasý politika alanýnda bilgiye ve beceriye de sahip deðilseniz, saldýrmayacaksýnýz! Ha... Ýþi Osmanlý kabadayýlýðýna indirir ve saldýrmaya kalkýþýrsanýz... O zaman sonuçlarýna katlanýr, vatandaþlarýnýza da; 36 yýldýr hem memleketimiz Kýbrýs'ta, hem de Kýbrýslýtürklere yaþatýlan trajedileri yaþatýrsýnýz. Ve savaþ suçu iþlemiþ olursunuz. * Bugün, Ortadoðu'da vahþi bir satranç oyunu oynanmaktadýr. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Baþbakaný Sayýn Erdoðan bu oyunu öðrenmeden, Ortadoðu'nun satranç uzmaný Ýsrail ile oynamaya kalktý ve mat oldu. Yani yenildi. Ama bu yenilgiyi Suudi kralý görmezlikten gelirken, hepsi zevahiri kurtarmak içindir. Ve, göreceksiniz 2-3 hafta içinde herþey eskisi gibi olacaktýr! Olanlar da; Kýbrýslýtürk olmadýklarý için "yardým" konvoylarýnda bazen nelerin taþýnabileceðini bilmeden ölen masum insanlara ve ailelerine olmuþtur. Bu da gösteriyor ki, hiçbir politikacý liderin, ne kendini, ne ülkesini olduðundan daha deðiþik, ya da daha büyük gösterme kompleksine girmemesi gerekir. Ne iseniz osunuz. Hele baþýndan beri Amerikan mandalýðýný kabul etmiþ Türkiye'de bugün... Kandan beslenen ruhsuzlarýn, vatan müdafaasýdýr diyerek hapisanelerde çaresiz ve savunmasýz insanlar, "hayata dönüþ" operasyonlarýyla katlediliyorsa... Barýþçýdýr, Ermeni'dir veya Kürt'tür diye aydýn insanlar öldürülüp failleri meçhul kalýyorsa... "Kurtarýcý" olarak memleketimiz Kýbrýs'a gelen, ama 36 yýldýr yarýsýna yakýn topraklarý iþgal ederek Kýbrýslýtürkleri toptan imha etme politikalarý uygulayabiliyorsa... Hiç kimse komþusu Ýsrail'e ne iþgalci diyebilir, ne Gazze'de masum ve çaresiz insanlara karþý uygulamakta olduðu trajediyi kýnayabilir. Kýnamasý için bir insanýn, her þeyden önce hem beyni, hem de yüreði temiz olmalýdýr. Dünyadaki bütün devletleri gizli veya açýk kontrolü altýnda tutan Amerika, zaman zaman þýmaran liderleri sayesinde kontrol dýþýna çýkan ülkelere yeni yeni ayarlar yapma ihtiyacý duyar. Bu ayarlarý da, kimi ülkelere dolarla, kimilerde de dayakla uygular. Kökeni nedeniyle Obama birey olarak barýþçý olabilir. Ama o ayný zamanda bir Amerikalýdýr. Ve þu anda Amerika'nýn ve halkýnýn hayati çýkarlarýný korumakla mükelleftir. Ve bu ayarlamalar zaruri olduðu anlarda; barýþçý baþkan Kennedy gibi þahinleþebiliyor. Hatýrlayýn! 1962'de Sovyet Rusya'nýn, Küba'ya yerleþtirmek için götürmekte olduðu nükleer füzeler krizinde, nükleer bir savaþý bile göze almýþtý. Kruþçev ise bu savaþý göze alamamýþ ve füze yüklü gemilerini geri çevirmiþti. Sonra da Kruþçev Türkiye'deki ABD füzelerinin varlýðýný pazarlýk masasýna sürmüþ, Kennedy de bunu kabul ederek o füzeleri Türkiye'den söküp geri almýþtý. * Dürüstlük ve kiþilik, bir karakter düzgünlüðüdür. Dalkavukluk ise, bir insanýn içine düþebileceði en aþaðýlýk ve en sefil bir haldir, der büyüklerimiz. Evet, dürüstlük ve þahsiyet... Ýþte, 55 yýllýk toplum hayatýmýzda eksikliðini hissettiðimiz ve her yerde arayýp da bulamadýðýmýz iki büyük deðer... Bunun için, daha doðrusu toplumsal geleceðimiz için; evlatlarýmýza dürüst olmayý, dürüst kalmayý, doðruyu söylemeyi, doðruyu söyleyenlerin yanýnda korkmadan yer almalarýný söyleyin! Kýsa dönem kiþisel çýkarlar uðruna, iþgalci muktedirlerin önünde kesinlikle dalkavukluk gibi zelil ve aþaðýlýk bir duruma düþmemelerini öðretin! Çünkü, memleketimizi bütün kurum ve kuruluþlarýyla beraber ganimetçi yaratýklar tarafýndan kuþatýlmýþ havayý bulandýrýp durmaktadýrlar. Ve bulanýk havalardan sadece kurtlar hoþlanýr. ÝZCÝ SELAMI VERDÝ- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, "Dostluk Köprüsü Projesi" çerçevesinde KKTC'de buluþan Kayseri, Eskiþehir ve Girne'den izcileri ve izci liderlerini kabul etti. Ýzci liderlerinden çalýþmalarýyla ilgili bilgi alan Eroðlu, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Anavatan ile KKTC arasýnda dostluk köprüsü kurmanýn önemli olduðunu vurgulayan Cumhurbaþkaný, ortaokuldayken, sýrf izcilerin "Kamp Ateþi"ne katýlabilmek için kýsa bir süre izci olduðunu ancak daha sonra spora aðýrlýk verdiðini kaydetti. Eroðlu, izciliðin her geçen gün geliþtiðini, uluslararasý izcilik toplantýlarý da yapýldýðýný söyledi. Karþýyaka ev dramý... Müteahhit firma hakkýnda soruþturma Karþýyaka köyünde yaptýðý inþaatlar için Akfinans Bank'tan arsalarý ipotek göstererek 83 bin TL borçlanan, ancak daha sonra bu borcunu ödemediði için banka tarafýndan sattýðý evlere el konulan Kulaksýz Ýnþaat Þirketi hakkýnda Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði soruþturma kararý aldý... Dün bu konuda bir basýn toplantýsý düzenleyen Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Kulaksýz Ýnþaat Þirketi'nin disiplin kuruluna sevkedildiðini açýkladý... Açýklamada þöyle denildi: "Taraflardan alýnan bilgilere göre, ilgili þirket 11/11/2005 tarihinde ilgili bankadan mal sahibinin kefilliðiyle 83,000TL'sýný borçlanmayý kabul etmiþ ve bu borcu ödeyemediði için 30/06/2006 tarihi itibarý ile banka tarafýndan dava edilmiþtir. Bügün itibarý ile toplam borç faizleri ile birlikte 1,600,000TL'ye yakýn bir rakama ulaþmýþtýr. Yabancý müþterilere satýlan 10 adet ev için ilgili þirket 786,800Stg'yi müþterilerinden tedarik etmiþtir. Kasým 2008'de ilgili banka borcun tamamýnýn 15 Haziran 2009'a kadar ödenmesi durumunda arazinin üzerindeki evlerle birlikte açýk artýrma usülü ile satýþýný onaylayan bir mahkeme kararý almýþtýr ve arazinin üzerinde evlerle birlikte geçtiðimiz günlerde satýþý yapýlmýþtýr. Bu satýþ nedeniyle yabancý alýcýlar maðdur olmuþ paralarýný ödemelerine raðmen evlerini alamamýþlardýr. Ýlgili müteahhit yaþanan bu olaydan sonra K.T. Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Yönetim Kurulu kararýyla suçlu olup olmadýðýnýn tespiti ve eðer suçluysa gerekli cezanýn verilmesi için Disiplin Kuruluna sevkedilmiþtir." LAPTA TURÝZM FESTÝVALÝ SONA ERDÝ Lapta Belediyesi'nin, Lapta'nýn tarihi, doðasý, sosyokültürel yaþamý ve bölgenin turistik tanýtýmýný yapmak amacýyla bu yýl 3'üncüsünü düzenlediði Lapta Turizm Festivali önceki gece yer alan kapanýþ konseriyle sona erdi. Festivalin final gecesinde Babutsa ile Mustafa Ceceli sahne aldý. Lapta Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, belediyenin bu yýl 4-6 Haziran tarihlerinde Türkiye, Polonya, Bulgaristan, Kuzey Osetya, Kazakistan ve Romanya'dan gelen konuk ekiplerin katýlýmýyla gerçekleþtirdiði 3. Lapta Turizm Festivali'nde ülke ve bölgenin sosyokültürel tanýtýmý yanýnda turistik tanýtýmýnýn baþarýyla yapýldýðý kaydedildi. KREDÝ GARANTÝ FONU YASASI YENÝLENDÝ Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Kredi Garanti Fonu Yasasý'nýn Deðiþtirilmesi Hakkýnda Yasa Gücünde Kararname'yi yasalaþtýran tasarýyý oybirliðiyle kabul etti. Yasa; ülkede ortaya çýkan veya çýkmasý muhtemel doðal afet niteliði taþýyan doða olaylarý neticesinde zarara uðrayan gerçek ve tüzel kiþilerin kredilendirilmelerinin garanti fonu kapsamýna alýnmasý ve ayrýca bu kapsamda kullandýrýlan kredilerin % 90'ýna kadar garanti verilebilmesi amacýný taþýyor. BRTK BÜTÇESÝ OYÇOKLUÐUYLA ONAYLANDI Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 41 milyon 660 bin TL'lik 2010 Mali Yýlý Bütçe Yasa Tasarýsý Meclis Genel Kurulu'nda oyçokluðuyla onaylandý. GAÜ MEZUNÝYET TÖRENÝ PERÞEMBE GÜNÜ Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) mezuniyet töreni 10 Haziran Perþembe günü yapýlacak. Törenle 815 mezunun verilecek. GAÜ'de yapýlan yazýlý açýklamada, törenin GAÜ Amfi Tiyatro'da saat 19.00'da baþlayacaðý belirtildi. Açýklamada, 24 farklý ülkeden akademisyen ve 68 farklý ülkeden öðrenci potansiyeliyle uluslararasý ve çok kültürlü bir yapýya sahip olan GAÜ'nün akademik yýlý mezuniyet törenine Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn da katýlacaðý belirtildi. DAÜ GÝRÝÞ VE BURS SINAVI BAÞVURULARI UZATILDI Doðu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) bugün yapýlacak giriþ ve burs sýnavýna baþvurular bugün saat 12.00'ye kadar uzatýldý. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, dün saat 16.30'da dolan baþvuru süresi bugün saat 12.00'ye kadar uzatýldý. Baþvurular, DAÜ Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü'ne ve DAÜ Lefkoþa Ýrtibat Bürosu'na yapýlabiliyor. Açýklamada, bugün için mesai bitiminden sonra da saat 19.00'a kadar baþvuru yapýlabileceði belirtildi. Sýnav ise, bugün saat 14.00'te Gazimaðusa'da DAÜ Kampusu'nda, Lefkoþa'da ise Þht. Hüseyin Ruso Ortaokulu'nda yer alacak. YYK'NIN GÖREVÝ UYARMAK Yayýn Yüksek Kurulu (YYK), yasayla yasaklanmýþ ürünlerin reklam veya gizli reklam olarak yayýnlarda yer almamasý konusunda tüm yayýn kuruluþlarýný uyardý. YYK Baþkaný Osman Özalp, konuyla ilgili olarak yaptýðý yazýlý açýklamada, "yapýlan içerik incelemelerinde; yayýnlarda alkol, tütün, kumar ve benzeri yerleri iþletenlerin verdikleri hizmetlerin görüntülerine yer verildiði tespit edilmiþtir" diyerek, özellikle eðlence programlarýnda alkol ve sigara markalarýnýn görüntülerinin kullanýldýðý; casino isimleri verilerek casinolar hakkýnda haber yapýldýðý; bazý programlarýn sponsorluklarýnda ve reklamlarda 'casino' ibaresinin kullanýldýðý; tedavi ve rehabilitasyon kuruluþlarýnýn isimlerinin verildiðinin gözlemlendiðini kaydetti. UKÜ'DE GÝRÝÞ VE BURS SINAVI PAZARTESÝ Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi, 14 Haziran Pazartesi günü saat 10:00'da, UKÜ Haspolat Kampüsü'nde "Giriþ ve Burs Sýnavý" düzenleyecek. Üniversite açýklamasýna göre KKTC Liseleri'nden mezun olmuþ veya bu yýl mezun olacak olan KKTC vatandaþý veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý öðrencilere yönelik olarak yapýlacak sýnavda, baþarýlý olan 1100 öðrenci burs alma hakký elde edecek. KITSAB: MÝNAREYE KILIF UYDURULDU Kýbrýs Türk Seyahat Acenteleri Birliði (KITSAB), "gündemde ciddi bir konu olan KTHY sorununun bir mesai günü içinde alýnacak tekliflerle karara baðlanmaya çalýþýlmasýnýn düþündürücü olduðunu" kaydederek, ihale þeklini protesto etti. KITSAB'dan yapýlan yazýlý açýklamada, "Bir günde KTHY'ye iþletme ortaðý alabilecek bir yönetim bugüne kadar ne yapmýþtýr? Süreci bilinçli olarak bu duruma getirerek KTHY sorununu çözdük demek kesinlikle kabul edilebilir bir yaklaþým olamaz" denildi.

9 8 Haziran 2010 Salý Tünel ALINTI NE MUTLU "KÖTÜ MÜSLÜMAN" OLANA Niye Ýslami motifler öne çýkýyor, niye Allahu ekber deniliyor mu diyeceksiniz? Çünkü, kitleler "politically correct" olmak zorunda deðildir. Adam, bu "insani" mesele ile "Ýslami hassasiyet" üzerinden bað kurmuþ. Vay efendim, niye oradan bað kurdun da buradan bað kurmadýn demek kibirli bir tutum. Ayrýca, "insanlýk" ve "vicdan" Batý'nýn icadý deðildir. Nasýl bir zamanda yaþýyoruz ki, "Savaþ çýkarmak için burada deðilim ve silahsýzým. Müslüman'ým ve Müslüman olmayanlarla beraber buradayým; çünkü benim referans kaynaðým tüm vicdanlý insanlarýn dediði gibi 'önce insan' der" diyenler sorgulanýyor,"kötü Müslüman" haline getiriliyor. Tedbir ve temkin maksadýyla meseleye mesafe koyanlar, "benim meselem deðil"ci tutum alanlar ise "iyi Müslüman" oluyor. Ne mutlu "kötü Müslüman" olana... Nihal BENGÝSU KARACA (haberturk.com) DÝPNOT YDÜ de Kýbrýslý öðrencilerin 1 yýllýk eðitim ücreti ortalama 2000 Euro dur. HASPOLAT A KÖPRÜ YAPAMADIK, AMA AKDENÝZ E YAPARIZ ARÞÝV TARÝH 29 NÝSAN 2009 Sahte tapuya Avrupa Birliði Adalet Divaný ndan hançer! 1974 ten sonraki zamanlarýn en keskin kararý... KKTC de Orams Depremi... Gözden kaçmayanlar... HELE BÝR ÝHTÝYAR HEYETÝNDEKÝ YERÝMÝZÝ ALALIM Ýsrail'i dilimize doladýðýmýz þu günlerde, Müslümanlarýn çok net ikiye bölündüklerini görüyoruz. Bir yanda "Ýsrail denize dökülsün"cüler var, diðer yanda ise buna tamamen karþý çýkanlar. Fanatik Laikçilerle fanatik Müslümanlarýn buluþtuklarý nokta "Ýsrail denize dökülsün" oluyor bu arada. Ekranlarda konuþan emekli generallerin bir kýsmý "Ýsraili vuralým" diyor iþtahla. Burada, bu cennet vatanda durum ne peki? Temkinliyiz ve tedbirliyiz. Ýhtiyar Heyeti'ndeki yerimizi hele bir alalým, sonra fikrimizi söyleriz... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Zaten Hristrofyas bize bu kadar vakit kaybettirmeseydi referandumlar yapýlmýþ bile olabilirdi." ÖZDÝL NAMÝ Aklýnýzda bulunsun Kolesterolden beyin de sorumlu Kandaki kolesterol seviyesini kýsmen beyinin belirlediði ortaya çýktý. Araþtýrmada, beyindeki açlýk hormonunun kanda dolaþan kolesterol için "uzaktan kumanda" iþlevi gördüðü belirtildi. Araþtýrma, ''kolesterolün sadece yiyip içtiklerimiz ve karaciðerdeki kolesterol üretimiyle baðlantýlý olduðu'' inancýyla zýtlýk oluþturuyor. Cincinnati Üniversitesi'nden bir grup bilim adamýnýn fareler üzerinde yaptýðý deneyde, açlýk hormonu "ghrelin" seviyesinin artmasýnýn, hayvanlarýn kanýndaki kolesterol miktarýnýn yükselmesine yol açtýðý ortaya çýktý. Kandaki kolesterol seviyenin yükselmesinin nedeninin, beynin karaciðere daha az kolesterol depolamasý emri vermesinden kaynaklandýðý belirtildi... "Anavatan-Yavruvatan çocuklarýmýz arasýnda oluþan gönül, dostluk köprüsünün kurulmasý bizim geleceðimizin þekillenmesinde ve idamesinde vazgeçilmez ilkemizdir" Nazým ÇAVUÞOÐLU (Eðitim Bakaný) Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... ÝSLAMÝ YARDIM, ÝNSANÝ YARDIM Türkiye'de "Ýslami yardým mý, insani yardým mý?" sorusu yayýlmaya baþladý Ýsrail'in son operasyonundan sonra. Neresinden bakarsanýz bakýn tuhaf, neresinden bakarsanýz aþaðýlayýcý aslýnda. Yardým insani bir þeydir de, Ýslami yardým, insani deðil mi? Ýslam, insan'ýn tersi mi ya da? Bu soruyu soranlarýn bilinçaltlarýnda Ýslamcý bir derneðin dünyayý ayaða kaldýran bir eyleme imza atmasýnýn yarattýðý hazýmsýzlýk mý yatýyor acaba? Gýpta ederek kýskanmak baþka, nefret ederek kýskanmak bambaþka. Ahmet Altan, Tayyip Erdoðan'a soruyor: 'Neden Ceylan'ýn acýsýný paylaþmadýnýz? Kürt olduðu için mi? Filistinli olmadýðý için mi?' Latinlerin çok sevdiðim bir sözü var: "Zehri yapan dozdur," diyorlar. Dozunu ayarlayamadýðýn zaman her þey bir zehre dönüþebiliyor.(...) Bizim baþbakanýn "koþma" sorunu yok, ama "durma" sorunu var, her zaman nerede duracaðýný tam kestiremiyor. Türkiye, Gazze ablukasýný kýnamakla kalmadý. Buna bir de "Hamas" müttefikliðini ekledi. Hamas'ý PKK ile kýyaslayanlara çok kýzdý Erdoðan. Hamas'ýn "seçim kazanmýþ bir parti olduðunu" söyledi. "Seçime giren partilerle" bir sorunu olmadýðý anlaþýlýyor. O zaman Baþbakan'a sormazlar mý, "kapatýlan DTP'nin yerine kurulan BDP seçime giren, parlamentoda milletvekilleri olan bir parti deðil mi?" Hamas'a, "terör uygulamalarýný kýnamazsan seninle konuþmam" demiyorsunuz da neden BDP'yle konuþmak için "terörü kýnamasýný" istiyorsunuz? Hamas da, BDP de iki siyasi parti, neden "dýþarýdaki" bir parti konusundaki tutumunuzla, "içerdeki" bir parti konusundaki tutumunuz birbirinden farklý? "Din" vurgulu partilere baþka, Kürt vurgulu partilere baþka mý davranýyorsunuz? Dýþarýda, hoþgörülü, "direniþ" destekçisisiniz de, içerde hiç mi "hoþgörünüz" yok?(...) Gazze'deki ablukayý kýnamanýzý, o ablukanýn kalkmasý için uðraþmanýzý herkes saygýyla karþýlar ama Kürt sorununu çözmeden önce Filistin sorununu çözmeye kalkarsanýz, "önce kendi vatandaþlarýnýn dertlerine derman ol" derler. Beni en çok þaþýrtan, Baþbakan'ýn "çocuklar" konusundaki duyarlýlýðýnýn "içerde" eksilmesi. O küçücük Ceylan askerî bir bombayla parçalanarak öldüðünde ailesine bir telefon edip baþsaðlýðý dilemediniz. Filistinli çocuklarýn çektiði acýlara duyarlý olduðunuzu biliyoruz ama ayný duyarlýlýðý kendi ülkenizdeki bir Kürt çocuðuna göstermediðinizde, duyarlýlýðýnýz "politika" kokmaya baþlamaz mý? Neden Ceylan'ýn ailesinin acýsýný paylaþmadýnýz? Kürt olduðu için mi? Türk Ordusu'na ait bir bombayla parçalandýðý için mi? Filistinli olmadýðý için mi? Önceki gün on yaþýndaki Diren þehir içinde inanýlmaz süratle giden bir polis panzerinin altýnda kalarak öldü. Ailesini aradýnýz mý? Bir baþsaðlýðý dilediniz mi? Baþka çocuklar da ölmesin diye, Güneydoðu þehitlerinin sokaklarýnda cehennem hýzýyla dolaþan polis araçlarýna yavaþlamalarý için emir verdiniz mi? Ceylan'ýn, Diren'in, onlar gibi nice Kürt çocuðunun ölümü sizin içinizi sýzlatmýyor mu? Ýnsanlarýn acýlarýna, kederlerine, sorunlarýna duyarlý olmak, o insanlar için çareler aramak çok "saygýdeðer" bir davranýþtýr ama tek bir þartla: Bütün insanlara, dinlerine, ýrklarýna bakmadan ayný þefkati gösterdiðiniz zaman. Kürt çocuklarý için üzülmez de sadece Filistinli çocuklar için üzülürseniz, o insanca duyarlýlýðýn içi boþalýr ve kof bir politikaya döner. Hakký, hukuku, acý çeken insanlarý sadece Ortadoðu'da deðil Türkiye'de de savunun. Savunun ki Kürt çocuklarý da Filistinli çocuklar kadar güvenebilsinler size. *Bu yazý Ahmet Altan'ýn tarihli "Taraf" gazetesinde yer alan "Ceylan, Diren, Erdoðan" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...

10 10 8 Haziran 2010 Salý MEKSÝKA'DA 6 KÝÞÝ ÝÞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ Meksika'nýn turizm merkezlerinden Cancun'un yakýnlarýndaki bir maðarada iþkenceyle öldürülen 6 kiþinin cesedi bulundu. Polis yetkilileri, ikisi kadýn 6 kiþinin öldürülmeden önce iþkence gördüðünün belirlendiðini söylerken, savcýlýk açýklamasýnda ayrýca, cesetlerden üçünün kalplerinin yerinden sökülerek alýndýðý kaydedildi. Meksika Devlet Baþkaný Felipe Calderon uyuþturucu çetelerine karþý 2006'da ülke genelinde geniþ çaplý operasyonlarý baþlatýrken, geçen sürede bununla baðlantýlý þiddet olaylarýnda yaklaþýk 23 bin kiþi öldü. ALÝYEV TÜRKÝYE'YE GÝTTÝ Azerbaycan Cumhurbaþkaný Ýlham Aliyev, 2 günlük ziyaret için Türkiye'ye hareket etti. Aliyev'i, uluslararasý Haydar Aliyev Havaalanýnda, Azerbaycan Baþbakaný Artur Rasulzade, Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreteri Ramiz Mehdiyev ve Bakü Valisi Hacýbala Abutalýbov uðurladý. SARKOZY'NÝN POPÜLARÝTESÝ YÜZDE 34'E GERÝLEDÝ Fransa'da yapýlan bir kamuoyu araþtýrmasý, Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy'nin popülaritesinin dibe vurduðunu ortaya koydu. CSA kamuoyu araþtýrma þirketinin düzenlediði ankete göre, Sarkozy'nin popülaritesi yüzde 34'e indi. ERDOÐAN-ESAD GÖRÜÞMESÝ Ýstanbul, TC Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad dün görüþtü. Asya'da Ýþbirliði ve Güven Artýrýcý Önlemler Konferansý (AÝGK/CICA) 3. Devlet ve Hükümet Baþkanlarý Zirvesi dolayýsýyla Ýstanbul'da bulunan Esad ile Baþbakan Erdoðan arasýnda Çýraðan Sarayý'nda yapýlan görüþme yaklaþýk 1 saat 10 dakika sürdü. Görüþmeye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ve Suriye Dýþiþleri Bakaný Velid El Muallim ile heyetler de katýldý. MISIR: GAZZE SINIRI SÜRESÝZ AÇIK KALACAK Þarm El Þeyh, Mýsýrlý bir güvenlik yetkilisi, Gazze'ye yönelik ablukanýn baþarýsýz olduðunu belirterek, sýnýrýn süresiz olarak açýk kalacaðýný söyledi. Adýnýn açýklanmasýný istemeyen yetkili, Gazze Þeridi ile olan sýnýrlarýný süresiz olarak açýk tutacaklarýný, Filistin topraklarýndaki ablukayý gevþeteceklerini ve Filistinlilere dýþ dünyayla önemli baðlantý kurma imkaný vereceklerini ifade etti. Yetkili, 2006 yýlýndan beri Hamas'ýn elinde olan Ýsrailli askerin serbest býrakýlmasý dahil, Gazze'ye yönelik kapatmanýn hedeflerine ulaþýlmada baþarý saðlanmadýðýný vurguladý. Ýsrail baskýný... Kýlýçdaroðlu hükümeti sorguluyor n Kýlýçdaroðlu: Dýþiþleri Bakanlýðý Ýsrail'le yapýlan yazýþmalarý açýklasýn Ýsrail uyardý mý, uyarmadý mý? 'Müdahale yapacaðým' dedi mi, demedi mi?.. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Ýsrail'in Gazze'ye yardým götüren gemilere saldýrýsýna iliþkin olarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Dýþiþleri Bakanlýðý, Ýsrail'le yapýlan yazýþmalarý lütfen kamuoyuna açýklasýn, gizli kalmasýn bu süreçte. Halk doðrularý, bilsin öðrensin. Ýsrail uyardý mý uyarmadý mý? Müdahale yapacaðým dedi mi demedi mi?" diye konuþtu. Kýlýçdaroðlu, canlý yayýna katýlarak gündemdeki konulara iliþkin sorularý yanýtladý. TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Tel Aviv'e seslendim, yanýt Keþan'dan geldi. Birileri çýkmýþ Telaviv adýna konuþuyor. Tel Aviv'in avukatlýðýný yapýyor" dediði ifade edilerek, deðerlendirmesinin sorulmasý üzerine Kýlýçdaroðlu, iç politika yoluyla dýþ politika, dýþ politika yoluyla da iç politika yapýldýðýný, Türkiye'nin kendisini dar bir alana hapsettiðini söyledi. Kendisinin Ýsrail'in avukatlýðýný yapmasý gibi bir durumun söz konusu olamayacaðýný belirten Kýlýçdaroðlu, "Eðer ben avukat olacaksam halkýn avukatlýðýný, Türkiye Cumhuriyeti yurttaþlarýnýn avukatlýðýný yaparým" dedi. CHP'nin Gazze'ye uygulanan ambargonun kaldýrýlmasýndan yana olduðunu ve bunu her ÝRAN DA GAZZE'YE YARDIM GÖNDERECEK Ýran, Gazze'ye insani yardým malzemesi gönderileceðini bildirdi. Ýran Kýzýlayý, ilaç ve gýdadan oluþan yardým malzemelerinin Filistinlilere ulaþtýrýlmak üzere birkaç gün içinde yola çýkarýlacaðýný açýkladý. Yardým malzemelerinin Mýsýr üzerinden Refah geçidi kullanýlarak Gazze halkýna teslim edileceði belirtildi. Ýnsani yardým malzemeleriyle dolu birkaç gemiden oluþan filonun yola çýkarýlmasý için de hazýrlýklarýn sürdüðü kaydedildi. Filistinli hasta ve yaralýlarýn tedavisi için ise ameliyat odasý dahil tam teþekküllü bir hastane gemisinin saðlýk personeliyle birlikte Gazze sahiline gönderilmesi için çalýþmalara ortamda dile getirdiðini aktaran Kýlýçdaroðlu, þöyle konuþtu: "Ama Sayýn Baþbakan gerçekten Tel Aviv'in avukatý kimdir diye görmek istiyorsa sað tarafýna baksýn, orada Sayýn Bülent Arýnç'ý görecektir. Hükümetten daha farklý açýklamalar yapýyor. Pensilvanya'dan gelen 'Ýsrail hükümetinden önceden izin alýnmasý gerekirdi' diyen açýklamalara karþý Sayýn Bülent Arýnç 'Haklýdýr, bu açýklamalar yerindedir' diye açýklamalar yapýyor. Buna baktýðýmýz zaman siz avukatlýðýn nerede olduðunu görüyorsunuz. Öte yandan yine Sayýn Arýnç, Ýsrail'le yapýlan sözleþmeler konusunda da daha dikkatli bir üslup kullanýyor Sayýn Ömer Çelik'e göre. Çünkü Sayýn Çelik tümüyle bu anlaþmalarýn feshedileceðini söylüyor ama Sayýn Arýnç daha farklý bir açýdan bakýyor olaya. O açýdan olaylara daha sakin, daha saðduyulu bakmak gerekiyor. Sayýn Baþbakan'a da bunu öneriyoruz. Avukat görmek istiyorsa yanýnda Sayýn Bülent Arýnç'a bakabilir." TC Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn AK Parti milletvekillerini "Mavi Marmara" gemisine bindirmedikleri yönünde açýklamasý olduðunu ifade eden Kýlýçdaroðlu, "Niçin? Sayýn Baþbakan'dan bunun yanýtýný bekliyoruz. Oraya masum insanlarý, çocuklarý bindireceksiniz, onlarý ölüme göndereceksiniz, AKP milletvekilleri bunun dýþýnda kalacak. Ve Sayýn Baþbakan da çýkacak bizi Ýsrail'in hamiliðini yapmakla suçlayacak. Kim, neyi, nerede, nasýl konuþuyor? Sayýn Baþbakan biraz daha net olsun bu konuda" dedi. baþlandýðý bildirildi. Ýran Kýzýlayý, ülke genelindeki 3500 þubesi ile bankalarda açtýrdýðý özel hesaplar aracýlýðýyla halkýn Filistinlilere yardým kampanyasýna katýlabileceðini açýkladý. Ýran Devrim Muhafýzlarý'nýn Gazze'ye insani yardým götüren gemilerin güvenliðini saðlamak için göreve hazýr olduðu belirtilmiþti. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in Devrim Muhafýzlarý Deniz Kuvvetleri'ndeki temsilcisi Ali Þirazi, "Devrim Muhafýzlarý, tüm gücü ve imkanlarýyla dünyanýn her yerinden mazlum Filistin halkýna insani yardým götüren özgürlük ve barýþ konvoylarýna eskortluk etmeye hazýr" demiþti. DÜNYADAN... DÜNYADAN... "Kocaman" rekor peþinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaþayan 21 yaþýnda, 7 kilo aðýrlýðýnda ve 72 santim boyundaki Hatice Kocaman, dünyanýn en kýsa boylu insaný olarak tescillenerek Guinnes Rekorlar Kitabý'na girmeyi hedefliyor. Ýbrahim-Hatun Kocaman çiftinin 3 çocuðundan en küçüðü olan Hatice, dünyanýn en kýsa boylu insaný olarak bilinen ve Mart 2010'da hayatýný kaybeden 74,61 santim boyundaki Çinli He Pingping'in yerini almak için yetkililerden yardým bekliyor. Anne Hatun Kocaman, kemik hastalýðý nedeniyle geliþemeyen ve beden görünümü 2-3 yaþýndaki çocuðu andýran kýzýnýn zeka geliþiminin normal olduðunu ifade ederek, ''Kýzým, sýra dýþý görüntüsüne raðmen hayatýndan memnun, her zaman mutlu. Mahallenin maskotu gibi herkes onu bir çocuk gibi seviyor. O bizim de hiç büyümeyen bebeðimiz oldu. Onu çok seviyor ve üzülmesine dayanamýyoruz. Bu nedenle biri öðretmen, diðeri polis olan aðabeyleri de bu konunun üzerinde duruyor. Bize yol gösterilmesini beliyoruz'' dedi. Hatice Kocaman ise hayatýndan memnun olduðunu, tek hayali olan rekorlar kitabýna girmek için yetkililerden yardým beklediðini dile getirerek, ''Televizyonda dünyanýn en kýsa boylu adamý diye tanýtýlan Çinlinin öldüðünü öðrendiðimde benim de artýk fark edileceðimi düþündüm, ama hiç kimse bizi aramýyor'' diye konuþtu. Mavi leylek baba oldu! Almanya'nýn baþkenti Berlin yakýnýndaki Biegen kasabasýnda ilgi odaðý haline gelen mavi leylek "baba" oldu. Brandenburg bölgesinin Belediye Baþkaný Manfred Wilke, nisandan bu yana kasabada bulunan mavi leyleðin yavrularý olduðunu belirtti. Þimdilik iki yavruyu gördüðünü belirten Wilke, çevredekilerin üç yavrudan bahsettiðini söyledi. Yavrularýn siyah beyaz renkleri bulunduðunu vurgulayan Wilke, bunun beklenen bir durum olduðunu, çünkü baþýndan beri mavi leyleðin gen mutasyonu sonucu bu renkte olduðu fikrinin kabul görmediðini ifade etti. Meraklýlarýn kasabaya akýn etmesini saðlayan mavi leylek, eski bir fýrýnýn bacasýnýn üzerine yuva yapmýþ, kýsa süre sonra diþi beyaz bir leylek de yuvaya gelmiþti. Bir kiþinin leyleði boyamýþ olabileceði veya leyleðin daha önce geçtiði yerlerden birinde mavi boyayla temas etmiþ olabileceði öne sürülüyor. Yuvaya düþmüþ mavi tüylerden birini alarak inceleme yapma giriþimi de tüy düþmediði için þimdiye kadar sonuçsuz kaldý. Þehrin göbeðinde tilki saldýrýsý Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da, eve giren bir tilki uykudaki ikiz kýz bebeklere saldýrdý. Polis, kollarý ile yüzlerinden yaralanan 9 aylýk bebeklerin hastaneye kaldýrýldýðýný ve durumlarýnýn iyi olduðunu kaydetti. Tilkinin, bebeklerin anne ve babasý televizyon seyrettiði sýrada, sýcak hava yüzünden açýk býrakýlan teras kapýsýndan eve girdiði belirtildi. Tilkinin daha sonra evin bahçesine kurulan tuzakla yakalandýðý kaydedildi. Uzmanlar, tilkilerin utangaç hayvanlar olduklarýný ve nadiren insanlara saldýrdýðýný belirtiyor. Köpekbalýðý saldýrýsýndan kurtuldu Avustralyalý sörfçü, köpekbalýðýyla girdiði mücadeleden bacaðýndan yaralý olarak kurtulmayý baþardý. Avustralya ABC kanalýndaki haberde, Michael Bedford'un ülkenin güneybatýsýndaki Perth'te bir köpekbalýðý saldýrýsýna uðradýðý, köpekbalýðýna yumrukla karþý koyan sörfçünün bir dalga yakalayarak nehre kadar yüzmeyi baþardýðý belirtildi. Burada arkadaþlarýnýn da yardýmýyla kýyýya çýkarýlan Bedford'un ameliyat olduðu ve saðlýk durumunun istikrarlý seyrettiði kaydedildi. Resmi istatistiklere göre, Avustralya sularýnda son 2 asýrdýr 194 kiþi köpekbalýðý saldýrýlarýndan öldü.

11 8 Haziran 2010 Salý 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... KÝPRÝANU ÜRDÜN'E GÝTTÝ Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu, Cuma günü Ýsrail'de yaptýðý temaslarýn ardýndan önceki gün Ürdün'ün baþkenti Amman'a gitti. Haravgi gazetesi, Kiprianu'nun Ürdün'deki temaslarý çerçevesinde Ürdün Dýþiþleri Bakaný ve ardýndan Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ile görüþtüðünü yazdý. Habere göre, Kiprianu, görüþmelerinin hedefinin,gazze Þeridine yönelik insani yardýmlarýn artmasý mümkünatýnýn ve olasýlýðýnýn incelenmesine iliþkin Güney Kýbrýs ile Yunanistan'ýn fikirlerinin sunulmasý olduðunu ifade etti. "Aklýmýzda bazý fikirler var ve tüm müdahil taraflarýn görüþ ve açýklamalarýný dinliyoruz" þeklinde konuþan Kiprianu, "herkesin konuyu olumlu karþýladýðýný" belirtti. Kiprianu "Yunanistan Hükümetiyle ortak olan giriþimin içeriðine güvenilmesi gerektiðini" dile getirdi. LONDRA MÜZAKERELERE DESTEK BELÝRTTÝ Ýngiltere'nin AB Ýþlerinden Sorumlu Dýþiþleri Bakaný Yardýmcýsý David Lidington, Kýbrýs'ý yeniden birleþtirecek bir anlaþmanýn, adadaki her iki taraf için de en iyi þey olacaðýný ifade etti. Haravgi gazetesi, Lidington'un, Avam Kamarasýnda yaptýðý konuþmasýnda, Ýngiltere'nin yeni hükümetinin Avrupa'ya iliþkin politikasý aktardýðýný yazdý. Habere göre, Lidington, "Ýngiltere'nin, adayý birleþmeye götürecek bir anlaþmanýn aranmasý için faaliyete geçmeye ve müdahil taraflarý desteklemeye hazýr olduðunu" belirtti. MARAÞ KONUSU YENÝDEN GÜNDEME GELECEK Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi Baþkaný Erminia Mazzoni, Maraþ konusunun AP'ta yeninden ele alýnacaðýný ifade etti. Haravgi gazetesi, adayda ziyarette bulunan Mazzoni'nin, sözde "Maraþ Belediyesi" tarafýndan Derinya'daki "Maraþ Kültür Merkezine" davet edildiðini yazdý. Habere göre, Maraþ'la ilgili açýklamada bulunan Mazzoni, "hiçbir filmin ve hiçbir fotoðrafýn, durumun boyutunu saptamaya yetmediðini" savundu. Mazzoni ayrýca "Baþkanlýðýný yaptýðým Komite aracýlýðýyla bu konunun yeninden görüþülmesi gerekecek" dedi. HRÝSTOFYAS RUSYA ÝLÝÞKÝLERÝNDE YENÝ DÖNEMDEN BAHSETTÝ Dimitris Hristofyas, Rusya Cumhurbaþkaný Dimitri Medvedev'in Kasým ayýnda adaya yapacaðý ziyaretle Güney Kýbrýs-Rusya iliþkilerinde yeni bir dönemin açýlacaðýný söyledi. Haravgi gazetesine göre Hristofyas bu sözleri Limasol'da yer alan Güney Kýbrýs-Rusya festivalinde geçtiðimiz gün yaptýðý konuþmada dile getirdi. Limasol'da yangýn... Ýki Kýbrýslý Türk gözaltýnda Limasol'da "Sfallangotisas" bölgesindeki "Ayas Thanasios"ta önceki gün saat sularýnda yangýn çýktýðý ve bölgedeki evlerin tehlike altýna girdiði yangýnýn ancak akþamüzeri söndürülebildiði bildirildi. Haravgi gazetesi; yangýnýn ancak 7 tanker, 2 itfaiye aracý, 3 helikopter ve Ýngiliz Üsleri'nden 1 helikopterin yardýmýyla söndürülebildiðini, yangýn bölgesine Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis'in de gittiðini yazdý. Gazete, yangýnýn; bölgedeki çiftlikte çalýþan iki Kýbrýslý Türk iþçinin izmirillo makinesi ile demir keserken çýkan kývýlcýmlarýn kuru otlarýn üzerine atýlmasý nedeniyle çýktýðýný ve rüzgarýn etkisiyle büyüdüðünü savundu. Habere göre çiftliðin sahibi ve söz konusu iki Kýbrýslý Türk gözaltýna alýndý. Papa Kýbrýs temaslarýný tamamladý Resmi temaslarda bulunmak amacýyla Güney Kýbrýs'a gelen Katolik dünyasýnýn ruhani lideri Papa 16'ncý Benedikt, önceki sabah düzenlenen büyük ayin ve diðer temaslarýnýn ardýndan adadan ayrýldý. Haravgi ve diðer gazeteler, Güney Lefkoþa'daki "Eleftheriya-Tasos Papadopulos" kapalý spor salonunda dün sabah icra edilen ve Latinler, Maronitler ve Papa 16'ncý Benedikt'in ziyareti sebebiyle tüm dünyadan adaya gelen Katoliklerin katýldýðý ayinde, Papa 16. Benedikt'in barýþ mesajý verdiðini belirttiler. Gazete, ayine 10 binden fazla Katoliðin katýldýðýný, bununla birlikte 6 bin kiþinin ayini içerden geriye kalan 4 bin kiþinin ise salon dýþýndaki büyük ekranlardan izlediðini yazdý. Ayini izleyenler arasýnda Dimitris Hristofyas, eþi Elsi Hristofyas, siyasi parti baþkanlarý, bakanlar ve milletvekilleri ve Rum Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos'un da bulunduðu belirtildi. Habere göre ayinin baþýnda bir konuþma yapan Maronit Baþpiskoposu Yosif Sueyif, tüm "Kýbrýs'ýn" ve de kendisini görmek için gelenlerin, Papa'nýn adaya geliþini memnuniyetle karþýladýðýný ifade etti. Maronit Baþpiskoposu Sueyif, ayrýca Papa'dan, Kýbrýs'ýn düþüncelerinde ve dualarýnda olmasýný talep etti. Gazete, Papa'nýn, ayini izleyenlerin "Viva el Papa!" (Yaþasýn Papa) sloganlarý eþliðinde, alkýþlarý arasýnda, katýlýmcýlarý selamlayarak içeri girdiðini yazan gazete Papa'nýn ayrýca ayin sýrasýndaki konuþmasýnda, Ýngilizce, Latince, Fransýzca ve Yunanca dillerini kullandýðýný belirtti. PAPA'NIN KONUÞMASI Papa 16'ncý Benedikt ayin sýrasýndaki konuþmasýnda Orta Doðu'nun çeþitli kilise piskoposlarýný ve patriklerini selamlayarak kendisine yönelik sözlerinden dolayý Maronit Baþpiskoposu Sueyif'e teþekkürlerini sundu. Rum Kilisesi Baþpiskoposu II.Hrisostomos ile Güney Kýbrýs'ta bulunan Sri Lanka, Filipinli ve diðer göçmen dünyasýný selamlamayý da atlamayan Papa, bir çok dindar önünde ayin yapmaktan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Papa konuþmasýnda ayrýca "sorunlarýn olduðu yerlerde anlaþmazlýklarýmýzý aþmaya ve dünyaya ümit mesajý vermeye çaðrýlýyoruz" þeklinde konuþtu. Papa konuþmasýnda Türkiye'de öldürülen Anadolu Katolik Kilisesi Piskoposu Luigi Padovese'den de bahsederken, Padovase'nin ölümünün, herkeste þoka ve þaþkýnlýða neden olduðunu söyledi ve Padovese için dua etti. Papa ayinin sonunda ayrýca gelecek Ekim ayýnda yapýlacak olan Orta Doðu Katolik Piskoposlar Sinodu Özel Konseyi'nin "Instrumentum Laboris" olarak bilinen çalýþma taslaðýný da Katolik piskoposlara sundu. PAPA MARONÝT KÝLÝSESÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝ Fileleftheros ve diðer gazeteler, Papa'nýn Güney Kýbrýs'taki son duraðýnýn, Baf Kapýsý'ndaki "Panagias ton Hariton" Maronit Kilisesi olduðunu yazdýlar. Gazete, Papa'nýn burada düzenlenen ayinle dua ettiðini yazdý. Habere göre Maronit Kilisesi Baþpiskoposu Sueyif buradaki ayinde yaptýðý konuþmada Papa'nýn ziyaretinin Kilise'yi memnun, ülkeyi ise mutlu kýldýðýný belirtti. PAPA-SUÝÇMEZ GÖRÜÞMESÝ GERÇEKLEÞMEDÝ Gazete ayrýca, "Papa'nýn, dün Maronit Kilisesi'ne yönelik ziyaretinin ardýndan KKTC Din Ýþleri Baþkaný Yusuf Suiçmez'le görüþme giriþiminde bulunduðunu; Suiçmez'in, Ledra Palace barikatýnda yaþanan gecikme nedeniyle görüþmenin gerçekleþtirilemediðini ifade ettiðini" ileri sürdü. Fileleftheros'a göre, Papa 16'ncý Benedikt'in Cumartesi günü gerçekleþtirdiði temaslar çerçevesinde Baþpiskopos III. Makarios Kurumu'na ait Bizans Müzesini ziyaret etti. Papa'ya eþlik eden Papa'nýn Basýn Sözcüsü Peder Federiko Lombardi, gazeteye yaptýðý açýklamada Papa'nýn, Almanya'da bulunan dini eserlerle ilgili olarak yazýlý izahat istediðini belirtti. Lombardi, Papa'nýn yazýlý bilgi aldýktan sonra, ne yapýlabileceðini görmek amacýyla Almanya'daki Baþpiskopos'la konuþacaðýný söyledi. Lombardi, Papa'nýn, dini ve tarihi eserlerin tehlike altýnda olduðunu gördüðünü ve ikonlar ile diðer eselerin Kýbrýs'a iadesinin sorumluluklarý olduðuna inandýðýný ifade etti. Müze Müdür Yannis Ýliadis ise, gazeteye yaptýðý açýklamada Papa'nýn zamanýný müzeye ayýrmasýnýn çok önemli bir an olduðuna dikkati çekerek Papa'nýn, 300 kadar dini eserin Güney Kýbrýs'a iade edilmesi için gerekli adýmlarý atmak amacýyla bilgilendirici izahat istediðini söyledi. PAPA'NIN AYRILIÞI Haravgi, Papa 16'ncý Benedikt'in adadan ayrýlýrken, Dimitris Hristofyas'a barýþ yolundaki çabalarýný sürdürmesi önerisinde bulunurken; Hristofyas'ýn da, ilkelere dayalý tezler temelinde Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin istikrarlý desteðinden dolayý Papa'ya teþekkürlerini ifade ettiðini yazdý. Habere göre, Hristofyas, Papa'yý uðurlarken yaptýðý açýklamada ayrýca ileri sürdükleri "Türk ordusu tarafýndan iþgal edilen bölgelerdeki dini ve kültürel mirasýn sürekli olarak tahrip edilmesine" yönelik olarak gösterdiði hassasiyetten dolayý da Papa'ya teþekkürlerini sundu. Hristofyas yürüttükleri mücadelenin ülkenin yeniden birleþmesi, tüm Kýbrýslýlarýn, Kýbrýslý Türklerin, Kýbrýslý Rumlarýn, Maronitlerin, Latinlerin ve Ermenilerin insan haklarýnýn iadesi için olduðunu iddia etti. Papa'nýn, Kýbrýs'a üç gün ayýrmasý nedeniyle Papa'ya yönelik teþekkürlerini sunana Hristofyas Papa'nýn her zaman için "Kýbrýs'"ý yaralarý ve ümitleriyle birlikle kalbinde taþýyacaðý temennisinde de bulundu. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Ýkizler dört yýl arayla doðdu Ýngiltere'de tüp bebek yöntemiyle ikiz kýzkardeþler ayný taþýyýcý anneyle dört yýl arayla dünyaya geldi. Ameliyatla rahmi alýnmýþ olan anne Jayne ile eþi Simon Orrells'ýn ilk kýzlarý Bailey, 2006'da tüp bebek yöntemiyle doðdu. Eþi gibi polis olan ve Luton'da yaþayan Jayne Orrells'ýn üç cenini dondurucuda kaldý. Çiftin önündeki seçenek bu ceninlerin dünyaya gelmesine þans vermek ya da imha edilmelerini onaylamaktý. Bu üç ceninden yalnýzca Megan hayatta kaldý. Bailey'yi dünyaya getiren ayný taþýyýcý anne 21 Mayýs'ta Megan'ý da doðurdu. Böylece Ýngiltere'de taþýyýcý annelerin dünyaya getirdiði ikizlerin doðum zamaný farký açýsýndan ülke rekoru kýrýlmýþ oldu. Küçük kardeþini kucaðýna alan Bailey, "Megan çok güzel. Onu çok seviyorum" dedi. Rahmi 1987 yýlýnda alýnan 41 yaþýndaki anne Jayne Orrells, "Doðumu inanýlmaz. Birbirlerine çok benziyorlar. Yüzleri ayný. Ancak Megan biraz daha sarýþýn" diyerek mutluluðunu dile getirdi. Pasifik'i tek baþýna kürek çekerek geçti Daha önce Atlas Okyanusu'nu kürek çekerek geçen Roz Savage, ayný baþarýyý Pasifik'te de göstererek tarihe geçti. Atlas Okyanusu'nu kürekle geçen Ýngiliz çevreci Roz Savage (42), bu kez Pasifik Okyanus'unu tek baþýna geçen ilk kadýn oldu. Küresel ýsýnmaya ve plastik kirliliðe dikkat çekmek isteyen Savage, 7.5 metrelik botuyla Pasifik'te 13 bin kilometreyi kürekle aþtý. Gözü pek çevrecinin turu, iki yýl sürdü. 2008'de ABD'nin San Francisco kentinden start alan; önce Hawaii'ye, sonra Güney Pasifik'teki Kiribati'ye varan Savage, 19 Nisan'da Kiribati'den hareket etti. Tur, Papua Yeni Gine'de tamamlandý. Kurutulmuþ meyve, kuruyemiþ, konserve yiyen; su ihtiyacýný ise deniz suyunu içme suyuna çeviren makinesiyle gideren Savage, "Amacým Pasifik'e her yýl býrakýlan 3.5 tonluk plastik çöplere dikkat çekmekti" dedi. Maceraperesti bitiþ noktasýnda 5 bin gönüllü çevreci karþýladý. 'Jaws'un maketi hurdalýkta... Ýlki Steven Spielberg'in yönetiminde 1975'te çekilen kült korku film serisi "Jaws"ta kullanýlan ancak daha sonra kaybolan 4 köpekbalýðý maketinden biri ortaya çýktý. Jaws serisinin fanatiði Cory Turner, "Bruce" adlý maketi bir otomobil hurdalýðýnda buldu. Rengi solan, diþleri dökülen 7.5 metre uzunluðunda ve 100 kilogram aðýrlýðýndaki maketin bakýmdan geçirildikten sonra yeni filmlerde kullanýlabileceði belirtildi. 8 kat hýzlý yaþlanýyor Ýngiltere'nin Brighton kentinde yaþayan Ashanti Elliott- Smith 10 yaþýnda geldiðinde fiziki olarak 80 yaþýndaki bir kadýna benzeyecek. Dünyada sadece 52, Ýngiltere'de ise bir kiþide görülen ve adý Hutchinson Gilford Progeria Sendromu olan bu rahatsýzlýk genetik bir bozukluða dayanýyor. Tedavisi olmayan rahatsýzlýðý yaþayan kiþilerde yaþam beklentisi 13'e kadar geriliyor. Ashanti, 90 santim boyunda ve 12 kilo aðýrlýðýnda. Pizza yeme kralý... ABD'nin California eyaletinden Joey "Jaws" Chestnut, Los Angeles'ta düzenlenen dünya pizza yeme yarýþmasýnýn galibi oldu. 10 dakika içinde 41 dilim pizzayý mideye indiren Chestnut, rakibi Pat Beroletti'yi büyük hezimete uðrattý. 26 yaþýndaki genç mühendis, bu galibiyetiyle birlikte, sosisli sandviç yeme dalýnda kýrdýðý dünya rekorunun yanýna yeni bir baþarý daha eklemiþ oldu. Chestnut, son sýralamada, dünyanýn bir numaralý yeme yarýþmacýsý olarak liste baþýnda yer alýyor.

12 12 8 Haziran 2010 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Ovalarda guzular Fena duzlandý sular O yar giddi gideli Yüreciðim sýzýlar GALATA'DAN Mel Kenne Çeviren: Ýpek Seyalýoðlu Yapý Kredi Yayýnlarý 215 sayfa "Göz bozukluðu gördüklerimizi sýnýrlar, görüþ bozukluðu ise yaptýklarýmýzý". Franklin Fielo MONTÖR SABRÝ Montör Sabri ile Daima geceleyin Ve daima sokakta Ve daima sarhoþ konuþuyoruz O her seferinde "Eve geç kaldým" diyor Ve her seferinde Kolunda iki okka ekmek Orhan V. Kanýk ÞARKI * Þimdi sadece bir ilahideki sözcükler, bir taþýn üstündebir isimden baþka hiç MAR- -ORIS ; Ve rüzgar, yýkýk bir yamaç olsa da, kapý, aðzý açýk bir þaþkýn, gözünü kapatýr pencerenin; Saatler, özlemler ve devinimler, otlarýn üstündeki bulutlarýn gölgelerinden daha kýsa, hayaletler dansettiler gerçekten, dansettiler... Ve aþk için kendilerini feda edenler öldülerbir baþ için bir kuru kafave aþkýn kendisi bir hayal, gül kýrmýzý. SARHOÞ Ansýzýn bardaktan boþanýrcasýna yaðmur. Ay titreþir alacakaranlýkta. Ne gülme ama. Islak otlar Ýçinde devingen görünmeyen kurbaðalar. Karanlýk aðaçlarýn tuhaf kokularý. Ucuz kýrmýzý þarap Ve tüm dünya bir aðýz. Doldur bardaðýmý, öp beni. SÖZCÜKLER, GENÝÞ GECE Bu geniþ gecenin öbür tarafýnýn bir yerlerinde Ve aramýzdaki uzaklýk, seni düþünüyorum. Aydan yavaþça uzaklaþýyor odam Çok hoþ bu. Ya da silsem bu tümceyi Ve çok hüzünlü mü desem. Bir tümcede Arzunun olanaksýzlýðýný söylüyorum Senin istemediðin. La lala la. Anladýn mý? Gözlerimi kapar Ve o karanlýk daðlarý düþlerim Sana ulaþacaðým. Çünkü aþýðým sana. Ve bu, neye benzerse ona benzediðidir Ya da sözcüklerle yazýldýðý gibidir. CAROL ANN DUFFY: Profesör. Manchester (Ýngiltere) kentinde yaþamakta. Metropolitan Üniversitesi (Manchester) Yaratýcý Yazarlýk Okulu bölüm baþkaný. Çocuklara yönelik kitaplar da üreten C.A. Duffy, 1999 yýlýndan beri Poet Laureate-Kraliyet Þairi. Whitbread, Forward, Lannan, E.M. Forster, T.S. Eliot ve daha birçok ödüllerin sahibi. C.A. Duffy Sevgili þair ve þiirseverlerimizi, C.A. Duffy nin Love Poems-Aþk Þiirleri kitabýndan seçtiðimiz üç þiirle buluþturuyoruz. Kýbrýs Türk Yazýný nda (belki de) ilk kez. Love Poems (Aþk Þiirleri) Carol Ann DUFFY Picador Yayýný-2010 Çeviri: M. Kansu FOLK-DER 10. KÜLTÜR SANAT GÜNLERÝ BAÞLIYOR Lefkoþa Folklor Derneði'nin (Folk-Der) düzenlediði "10. Kültür Sanat Günleri" bugün baþlýyor. Kýbrýs Türk kültürünü baþta halk danslarý olmak üzere çeþitli alanlarda yaþatmak ve araþtýrmak için deðiþik yaþ gruplarýndan geniþ bir üye grubuyla faaliyetlerini sürdüren Folk-Der'in Lefkoþa'da Tren Yolu Polikliniði arkasýndaki binasýnýn avlusunda yer alacak etkinlikler, cuma gecesine kadar sürecek ve her gece saat 20.00'de baþlayacak. 10. Kültür Sanat Günleri'ne bu yýl da birçok kültür sanat derneði ekipleri katýlacak ve etkinlikler yanýnda Kýbrýs'a özgü yiyecek ve içeceklerin satýlacaðý stantlar kurulacak. Etkinlikle ilgili açýklama yapan Folk-Der Baþkaný Ali Katipoðlu, geleneksel hale getirdikleri ve bu yýl 10'uncusunu düzenleyecekleri etkinliklerle Kýbrýs Türk kültürünü yaþatmayý ve paylaþmayý amaçladýklarýný belirterek, bazý derneklerle iþbirliði içinde düzenledikleri 10. Kültür Sanat Günleri'ne herkesin davetli olduðunu söyledi. PROGRAM Folk-Der 10. Kültür Sanat Günleri bu akþam Kýbrýs Havalarý Derneði Çocuk Korosu'nun sunacaðý þarkýlarla baþlayacak. Gecede, Folk-Der Çiftetelli Grubu, Akçay Kültür Sanat Derneði Çocuk Grubu, Halk Sanatlarý Derneði Çocuk Grubu, Folk-Der Dillirga Grubu, Gençlik Merkezi Birliði Çocuk Grubu, Otantik Kültür Sanat Derneði Çocuk Grubu gösteriler sunacak. Çarþamba akþamý Güzelyurt Halk Müziði Derneði, Folk-Der Kozan Grubu, Güzelyurt Sanat Derneði Çocuk Grubu, Güzelyurt Sanat Derneði Çocuk Grubu, Folklor ve Gençlik Merkezi Çocuk Grubu, Folk-Der Feslikan Grubu ve Göçmenköy- Taþkýnköy Kültür Derneði Çocuk Grubu Kýbrýs Türk halk danslarýný ve müziklerinden örneklerle izleyenlerin karþýsýna çýkacak. 10 Haziran Perþembe akþamý dans gecesi düzenlenecek ve çeþitli okullardan öðrenciler modern danslar sunacak. Gecede Erenköy Lisesi, Ayþegül&Raþit Türkeri (Kasabhiko), Show Dance Team of Cyprus, Tango Kýbrýs Kültür Sanat Derneði, Levent Ýlkokulu Bale Grubu, Deðirmenlik Ortaokulu Dans Grubu, Demokrasi Ortaokulu Dans Grubu ve 19 Mayýs TMK Dans Grubu sahne alacak. Folk-Der 10. Kültür Sanat Günleri, 10 Haziran Cuma akþamý Folk-Der Çocuk Kulübü'nün "Bir Düðün Süreci"ni konu alan folklorik skeciyle tamamlanacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Sharek 4 ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Iron Man 2 ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Beni Unutma ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Prince of Persia ( ) Lefkoþa Astro Kapalý Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Robin Hood ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Shrek ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 8 Haziran 2010 Salý 13 TÝCARET ODASI VE SANAYÝ ODASI YETKÝLÝLERÝ ANKARA'YA GÝTTÝ Kýbrýs Türk Ticaret Odasý ve Kýbrýs Türk Sanayi Odasý yetkilileri, dün Ankara'ya gitti. KTTO'dan yapýlan açýklamaya göre, heyette, KTTO Baþkaný Günay Çerkez, Baþkan Vekili Ramazan Gündoðdu, Yönetim Kurulu üyesi Seda Yavaþ, Salih Çeliker, Çelen Özkaynak ve KTTO Genel Sekreteri Janel Burcan ile KTSO Baþkaný Ali Çýralý, Baþkan Vekili Candan Avunduk, Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Sarper, Sercan G. Bahçeci ve Çavlan Paralik bulunuyor. SAÐLIKTA UYUM YASALARI YAZA KALDI Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, saðlýkta uyum yasalarýnýn yaz döneminde tamamlanacaðýný bildirdi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre Kaþif bu konudaki açýklamayý, "Diyetisyenler Günü" nedeniyle dün, Feriha Balkýr baþkanlýðýndaki Kýbrýs Türk Diyetisyenler Birliði heyetini kabulünde yaptý. Kaþif, tüm diyetisyenlerin gününü kutlayarak, yaz döneminde saðlýkla ilgili tüm uyum yasalarýnýn Meclis'e götürülecek hale getirileceðini belirtti. ATATÜRK MESLEK LÝSESÝ YILSONU SERGÝSÝ VE KERMESÝ Atatürk Meslek Lisesi'nin yýlsonu sergisi ve kermesi bugün yapýlýyor. Cumhurbaþkaný'nýn eþi Meral Eroðlu himayesindeki etkinlikler, okul binasýnda saat 19.00'da baþlayacak. Yaygýn ve örgün eðitimdeki Atatürk Meslek Lisesi öðrencilerinin yýl boyunca yaptýðý eserlerin sergileneceði sergi, bu akþam saat 22.00'ye kadar, Çarþamba ve Perþembe günleri ve saatleri arasýnda; Cuma günü ise sadece saatleri arasýnda gezilebilecek. GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝ GENEL KURULU CUMARTESÝ Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin (KTGB) olaðan genel kurulu, cumartesi günü yapýlýyor. Birlikten verilen bilgiye göre, Lefkoþa'da Birlik lokalinde saat 10.00'da baþlayacak genel kurulda faaliyet ve mali raporlar sunulacak, organlarýn seçimi yapýlacak. 2 yýlda bir yapýlan KTGB genel kurulu, tüzük gereði nisap yoksa yarým saat beklenerek baþlatýlacak. MERKEZ "DÜÞÜNCE KULÜBÜ" KURULUYOR Göç, kimlik ve haklar konularýnda araþtýrmalar yürüten Göç, Kimlik Ve Hak Çalýþmalarý Merkezi (CMIRS) projesini tanýttý. AB'den baþlangýç hibesi alan Merkez, proje kapsamýnda göç, kimlik ve haklar konularýnda araþtýrmalar yürütecek ve bilimsel bilgi üretecek bir "düþünce kulübü" kuruyor. CMIRS'den yapýlan açýklamaya göre, Mahzen Restaurant'ta yapýlan tanýtýmda konuþan CMIRS Yetkilisi Mine Yücel, Kýbrýs Türk halkýnýn geleceðe dair beklentilerini, umutlarýný, deðerlerini, aidiyet duygusunu, farklý kurumlara olan güvenini ve kimliðini kaybetmekte olduðunu ve hayattan memnuniyet oranýnýn giderek azalmakta olduðunu savundu. ORAMS DAVASI KOMÝTESÝ BAÞKANI ATASAYAN Orams Davasýnýn geliþimi ve sonucu ile ilgili olarak gerekli tedbirlerin alýnýp alýnmadýðýný saptamak üzere oluþturulan Meclis Araþtýrma Komitesi baþkanlýðýna UBP Güzelyurt Milletvekili Mutlu Atasayan oybirliði ile seçildi. Cumhuriyet Meclisi'nden yapýlan açýklamaya göre komite dün saat 09:30'da toplandý ve baþkanýný belirledi. Toplantý, Özkan Yorgancýoðlu, Dr. Salih Ýzbul ve Necdet Numan'ýn katýlýmýyla gerçekleþti. KÜÇÜK ZORLU'YU KABUL ETTÝ Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Hilmi Akýn Zorlu yeni hükümeti kuran Baþbakan Ýrsen Küçük'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette 28'inci Tümen Komutaný Tümgeneral Berkay Turgut, 39'uncu Tümen Komutaný Tümgeneral Kamil Baþoðlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Abdullah Recep de hazýr bulundu. ÇOCUKLUK ANILARINA SAYGI -XXIV Yurdumun herþeyi satýlýktýr! Zaman ilerliyor. Bölünmüþ bir adaya doðduðum günden bugüne, yurdum metalaþýyor. Binlerce kez koþturduðum, düþlerimi paylaþtýðým topraklarým satýlýyor. Hak satýlýyor, eðitim satýlýyor, saðlýk satýlýyor, su, elektrik, yol satýlýyor. Yurdum bölük pörçük satýlýyor! Zaman, tarih metalaþýyor. Tarih gelecekten geçmiþe doðru yalanlanarak satýlýyor. Eðitime adanmýþ çocuklarýn beyinleri, iyi birer tüketici yaratma düþüncesi ile satýlýyor. Kalem özelleþiyor, silgi özelleþiyor, kitap, defter, okul özelleþiyor. Arkadaþým çocuðuna arkadaþ Petra Tou Dhiyeni/Petraduyeni (Yeniceköy) Ýlkokulu satýn alýyor. Yurdum bölünmüþ, her deðer ganimet sayýlýyor. Her deðer satýlýyor! Çeþmeye acý su veren illet, suyu þiþeye doldurmuþ satýyor. Deniz kýyýlarým kirletilerek, orman arazilerim kesilerek satýlýyor. Kurumlarým, kuruluþlarým, hayallerim satýlýyor. Toplumsal hafýzam balýk fiyatýna mecliste satýlýyor. Politika, politikacý, politik menfaata tamah edenler yalanla satýlýyor. Yurdumu bölenler, bölenlere satýyor! Herþeyin satýlýk olduðu bir zamana yayýldýðýmýz fikrine yenik düþmüþ egemenlere altýný çizerek belirtmek gerekir ki, satýn alýrýz terbiyesizliðinize cevabýmýz Neokhorio/Neohoryo (Minareliköy) Ýlkokulu Khrysidha/ Hirisida Ýlkokulu KARATAHTA Burak Maviþ elbet direnme ile olacaktýr. Üzgünüz DÝRENÝÞ satýlmýyor! Þu küçücük, bölünmüþ ve üzerinde aç kurtlarýn gözleri olan adamýzýn kuzeyinde egemenlerin iþbirliði ile militarizm, muhafazakarlýk, tüketim ekonomisi ve yeraltý makyajlanarak Kýbrýslý Türklere olaðanmýþ gibi satýlýyor. Artýk bu çevreler, yurtdýþýndaki baðlantýlarý ile beraber Kýbrýslý Türklerin tüm deðerlerini satýn almak için birbiriyle yarýþmaktadýrlar. Kýyýlar, ormanlar elden çýkarken, hýzlý bir hamleyle insan kaçakçýlýðý, kadýn ticareti, oteller, kumarhaneler olaðanmýþ gibi bilincimize satýlýyor Eðitim satýlýyor! Saðlýk satýlýyor! Toprak, dað, taþ, ova, orman, deniz satýlýyor! Kadýn satýlýyor! Kumar satýlýyor! Ýnsan satýlýyor! Kurum, kuruluþ, oteller satýlýyor! Üretim yokedilmiþ, tüketim satýlýyor! Siyasal ahlaksýzlýk satýlýyor! Kýsacasý yurdumda herþey satýþa çýkmýþsa, adanýn kuzeyini yönettiðini iddia eden çalýþkanlar ve çalýþkan çoðunluðuna sahip hegomonikler kaç kuruþ eder? Ýþbirlikçiler, kuklalar ve perde gerisindekiler kaç kuruþ eder? KAPANAN KÖY OKULLARI Kültürün, kimliðin, dilin ve bilginin çerçevelenerek insan profilinin suretine asýldýðý okullarýmýza devletin ilgisi azalmaya baþlamýþtýr. Okullar olmasa, eðitimi daha iyi yönetirim diyebilecek eðitim bakanlarý ile karþý karþýyayýz. Kamu okullarýna yatýrým yapmak bir yana, kapatýlan tarihi köy okullarýný bile hafýzalarýmýzdan siliyoruz. Kýbrýslý Rumlarýn kuzeydeki izlerini silmeye çalýþmaktan öte, kendi kültürümüzü de yok etmeye çalýþýyoruz. Toplumsal hafýzamýzýn uyanýþa geçme zamaný gelmiþtir. Kendinizi yoklayýn! Petra Tou Dhiyeni/Petraduyeni (Yeniceköy) Ýlkokulu 1974 den önce de Kýbrýslý Türk köyü olan Yeniceköy (Petraduyeni) de 263 Kýbrýslý Türk yaþamaktaydý. Bugün köyün nüfusu 401 dir. Köyün ilkokulu merkezileþme ile beraber kapatýlmýþ ve öðrenciler Eksomedoþ (Düzova) Ýlkokulu nda eðitimlerine devam etmiþlerdir. Kapatýlan köy ilkokulu ise, halen spor kulübü olarak kullanýlmaktadýr. Khrysidha/Hirisida Ýlkokulu Deðirmenlik(Kythrea) köyü ile adý bir anýlan Hirisida, Deðirmenlik köyünün Neohoryo (Minareliköy), Voni (Gökhan) ve Beyköy sýnýrlarýný oluþturmaktaydý. Kýsacasý bu bölgeye Aþaðý Deðirmenlik te diyebiliriz. Köyün ilkokulu, spor kulübü olarak kullanýlmaktadýr. Neokhorio/Neohoryo(Minareliköy) Ýlkokulu Neohoryo (Minareliköy), 1974 öncesi karma bir köydü ve 1960 nüfus sayýmýna göre, köyde 230 Kýbrýslý Türk, 1157 de Kýbrýslý Rum yaþamaktaydý. Köye adýný kiliseden bozularak cami yapýlan ve 1900lerin baþýnda minaresi eklenen cami veriyor. Minarenin en büyük özelliði taþtan yapýlmýþ olmasýdýr. Caminin avlusunda ve bitiþiðinde eski Türk ilkokulu bulunmaktadýr.okulun kesin kuruluþ tarihi bilinmemekle beraber 1865 evkaf defterlerinde adý geçmekte olan vakýf sýbyan okuluydu. Çok eski bir tarihe sahip olan okulun bugünkü durumu içler acýsýdýr. Toplumsal çatýþmalar nezdinde 1963 ten 1974 e kadar baþka yerlere yerleþen Kýbrýslý Türkler, 1974 sonrasý köye dönmelerine raðmen, çok azý eski Türk bölgesine yerleþmiþtir. Bugün Neohoryo(Minareliköy) daki eski Türk bölgesi, kerpiçten yapýlmýþ eski Türk evleri, eski kiliseler, eski mezarlar ve eski Türk okulu harap durumdadýr. Ganimet kültürünün, Kýbrýslý Türkler üzerinde yarattýðý derin kültürel yýkýmýn izlerini Minareliköy de gözle görmek mümkündür.

14 14 8 Haziran 2010 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Parlak koyu kýrmýzý renkte olan þeyler için kullanýlýr (iki kelime). 2-Naz, iþve. Kullanma süresi. Tersi "Alýþýlmýþ olandan, umulandan veya gerekenden eksik". 3-Her türlü iplikle örülen veya bir kumaþýn kenarýna iþlenen türlü biçimde ince ve að görünümünde örgü. Çocuklarýn çok sevdiði ve parçalarýndan çeþitli þekiller ürettikleri bir oyun. 4-Amerikyum'un kýsaltmasý. Namus. Hayret bildirir. Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. 5-Kapalý bir yerin sýcak ve durgun havasýný dalgalandýrarak esinti saðlayan veya böyle bir ortama temiz hava üfleyen alet. 6-Eski dilde "yapma, etme". Bir yapýda iki döþeme arasýnda yer alan daire ve odalarýn tümü. Kiþi. 7- Hammaddeyi iþleyip mal üretme. Kuzu sesi. 8- Herhangi bir sanat eserinde iþlenen konu. Mecazi anlamda "Baþkasýnýn sýrtýndan geçinen kimse". 9- Manganez'in kýsaltmasý. Gördüðünü ve bildiðini anlatan, bilgi veren kimse, þahit. Bir nota. 10-Fiilden sýfat yapan ek. Tersi "Halkýn gezip görmesi, tanýmasý için uygun biçimde yerleþtirilmiþ ürünlerin, sanat eserlerinin tümü". 11-Ayakkabý çekeceði. Doðu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kýyý teknesi. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Tuna Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Hacýbulgur Apt. No:16 B Yeniþehir Tel: Dema Eczanesi: Öðretmenler Cad. Kermiya Hacý Ali Apt. 25/5 Piyili Petrol ve Foto Özatay Yaný Tel: Maðusa Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabulia Karþýsý Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-ilâçla iyileþtirmek (Ýki kelime). 2-Bir dileðin gerçekleþmesi amacýyla kurban kesip yoksullara daðýtmak veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak. Boynun arkasý. 3-Türkiye'nin, ayný isimli gölüyle ünlü bir doðu ili. Bir erkek adý. Ýridyum'un kýsaltmasý. 4-Halk dilinde "Dilsiz". Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. 5-Bir kýta. Ýlgilendiren, ilgili. 6-Dünyanýn en uzun nehri. Yaðda kýzartýlarak üzerine þeker veya þerbet dökülen bir hamur tatlýsý. 7-Tersi "Beyaz". Özel gezinti teknesi. Varlýðý veya bazý yönleri açýða vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan þey. 8-Bir emir. Yapý, heykel gibi þeylerin taslak durumundaki küçük örneði. 9-Yalnýz bir kiþiye, bir þeye ait veya iliþkin olan, hususî. Vurgusuz þart eki. 10-Pisliklerin su yollarýný týkamasýný önlemek veya havalandýrmak amacýyla su yollarýnýn üzerine konulan parmaklýklý demir. Baðýþlama. 11-Tersi "Yalnýz Güney Amerika'da yaþayan zehirsiz, çok iri, güçlü bir yýlan. Azarlama, baþa kakma. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Ýntikam Ateþi Türü: Yabancý Sinema CINE5 / 20:45 Uluslararasý uyuþturucu iþini yöneten Çin aileleri dünyanýn dört tarafýnda bir araya gelerek büyük bir suç imparatorluðu oluþturuyorlardý. Hong Kong`dan gönderilen Tommy Ling, Amerikan ajaný Eddie Gray ile birlikte bu örgütün faaliyetlerini araþtýrmakla görevlendirilmiþlerdi. Bu sýrada saygýn Robert Bures, Çin`de kazýlar yaptýðý bir sýrada bu örgütün arkeologlarýnýn arasýna sýzarak çýkardýklarý tarihi eserlerin içinde uyuþturucu kaçýrdýklarýný görüp olaylara karýþmasýyla her þey bir anda alt üst olur. Þehrin Adamý Türü: Yabancý Sinema TV8 / 21:15 Film; Los Angeles ýn en önemli menajerlerinden Jack Giamoro un sahip olduðu tüm deðerleri yitirme olasýlýðýyla karþý karþýya kalmasýný konuk alýyor. Los Angeles'ýn zirvedeki menajeri Jack Giamoro görünüþte her þeye sahiptir: Baþarýlý bir kariyeri, parasý, ve Nina adýnda güzel bir karýsý vardýr. Ama yine de bir þeylerin eksikliðini hissetmektedir. Bu yüzden, kendi duygularýný keþfedebilmek için, kendini beðenmiþ ve öfkeli Bay Primkin'den günlük yazma dersleri almaya baþlar. Jack'in günlük yazmaya baþlamasý hayatýný tekrar gözden geçirmesini saðlar ve bir dizi hem komik hem trajik anýnýn su yüzüne çýkmasýna yol açar: Bu anýlar perdeye eski bir aile albümünden solgun resimler þeklinde yansýr. Jack karýsýnýn onu kendisinin en önemli müþterisi olan sitcom yazarý Phil Balow'la aldattýðýný öðrendiðinde, mükemmel hayatý gerçek anlamda yerle bir olmaya baþlar. Daha da kötüsü, Jack'in kiþisel ve mesleki anlamda yýkýlmasýna yol açabilecek anýlarýyla dolu günlüðü hýrslý muhabir Barbi Ling tarafýndan çalýnýr Türü: Yabancý Sinema TRT1 / 21:40 Mike Enslin, doðaüstü olaylar üzerine kitaplar yazan baþarýlý bir yazardýr. Yine doðaüstü olaylara odaklanan son kitabý için araþtýrma yaparken Dolphin Oteli'nin 1408 numaralý odasýnda bir takým gizemli olaylarýn olduðunu keþfeder. Geçmiþte kitaplarý için yaptýðý çalýþmalardan elde ettiði bilgilerden, 1408'in önemli bir mit olduðunu anlayacaktýr. Otel yöneticisi Mr. Olin'in de olaylara karýþmasý ile herþey ürkütücü bir boyuta varýr. 1408'in korkutucu geçmiþini çözmeye çalýþmak, hiç de kolay olmayacaktýr. Komedi Aranýyor Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Ünlü aktör/komedyen Albert Brooks un yazdýðý, yönettiði ve baþrolde oynadýðý Looking for Comedy in the Muslim World de, Müslümanlar ýn nelere güldüklerini öðrenmek isteyen Amerikan hükümeti bu görevi Albert Brooks a veriyor. Hindistan ve Pakistan ý ziyaret etmesi beklenen Brooks, oradaki insanlarla röportajlar yapacak ve güya konuyla ilgili analizini içeren 500 sayfalýk bir rapor yazacak. Hindistan a gidince istemeden de olsa diplomatik bir krize neden olan komedyen, kaçak yollarla Pakistan a girdikten sonra acilen Amerika ya dönmesi gerektiðine dair bir çaðrý alýyor... ÝSRAÝL YÝNE VURDU Ýsrail ordusunun, Gazze Þeridi'nin kuzeyinde bir grup Filistinliye bombalý saldýrý düzenlediði bildirildi. Ýsrail ordusu ayrýca sabahýn erken saatlerinde Filistinlilere ait bir tekneyi vurdu. Saldýrýda 4 kiþi öldü. Filistinli kaynaklara göre, olay Cebaliye'nin doðusunda meydana geldi. Ýsrail kaynaklarýysa bölgeden Kassam roketi atmaya çalýþan bir grubun hedef alýndýðýný belirtti. Gazze açýklarýnda bir teknede 4 Filistinlinin Ýsrail'in açtýðý ateþte öldüðü bildirildi. AFGANÝSTAN'DA BÝR KANADALI ASKER ÖLDÜ Afganistan'ýn güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen operasyonda Kanadalý bir askerin öldüðü bildirildi. Vilayetteki Kanada Silahlý Kuvvetleri'nden bugün yapýlan açýklamada, Kandahar'ýn güneyindeki operasyonun piyadelerle düzenlendiði ve 35 yaþýndaki çavuþ Martin Goudreault'un hayatýný kaybettiði belirtildi. Bu ölümle yýl baþýndan beri Afganistan'da hayatýný kaybeden yabancý askerlerin sayýsý 147'ye yükseldi. ENDONEZYA'DA 12 ÇOCUK ÖLDÜ Endonezya'nýn Sumatra adasýndaki bir nehrin üzerindeki köprünün çökmesi üzerine 12 çocuðun öldüðü bildirildi. Resmi kaynaklar, hepsi 12 yaþýndan küçük olan çocuklarýn, Açe'de gözlerden ýrak bir bölgede kýzamýkçýk vakalarýnýn görülmesi üzerine, ''kötü þansý kaçýrmak için'' düzenlenen geleneksel töreni seyretmek için köprü üzerinde bulunduðunu belirtti. FIRTINA VE HORTUM: 7 ÖLÜ ABD'nin Ohio eyaletini dün vuran çok sayýda hortum nedeniyle en az 7 kiþi öldü, 80'den fazla ev hasar gördü. Hayatýný kaybedenlerin, eyaletin kuzeybatýsýndaki Lake Township'de yaþadýklarý bildirildi. Bölgedeki polis merkezi, okullar ve evlerin büyük hasar aldýðý belirtildi. Yetkililer, iki otobüsün yan yattýðý, otomobillerin havada uçtuðu Lake Township için "savaþ alaný" nitelemesini yaptý. GÝRÝT AÇIKLARINDA DEPREM Yunanistan'ýn Girit Adasý açýklarýnda Richter ölçeðine göre 4,5 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi. Atina Rasathanesinden yapýlan açýklamada, saat 15.21'de meydana gelen depremin merkez üssünün baþkent Atina'ya 285 kilometre uzaklýkta, Girit Adasý'nýn kuzeybatý açýklarý olduðu bildirildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 8 Haziran 2010 Salý ZÝYAMET ÝLKOKULU'NA AKILLI TAHTA- Ziyamet Ýlkokulu'ndaki sýnýflara, kazanýlan Avrupa Birliði projesi kapsamýnda, "akýllý tahta ve interaktif teknoloji sistemi" kuruldu. Avrupa Birliði'nin "Okullarda Yenileme ve Deðiþtirme 3" programý kapsamýnda Ziyamet Ýlkokulu'na kazandýrýlan "akýllý tahta, dizüstü bilgisayar ve projeksiyon" cihazlarýndan oluþan sistemin açýlýþýna AB temsilcisi Raya Litova da katýldý. Proje kapsamýnda, cihazlarýn kullanýmýna yönelik olarak okul öðretmenlerine eðitim semineri de baþlatýldý. Sigorta Ve Reasürans Þirketler Birliði Çalýþtayý Fahri: Yeni bir yasaya ihtiyacýmýz var Kuzey Kýbrýs Sigorta ve Reasürans Þirketler Birliði'nin "Sigorta Bilgi Merkezi", "Trafik Kayýt Merkezi (TRAMER)", "Birliðin yeniden yapýlandýrýlmasý" ve "yeni yasa tasarýsýnýn þirketler üzerindeki olasý etkileri ve baþlýca yenilikler" konularýný ele alacaðý çalýþtay, Golden Tulip Otel'de baþladý. Çalýþatayýn açýlýþýna Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun da katýlýrken, Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketler Birliði Genel Sekreteri Erhan Tuncay, Türkiye Sigorta Bilgi Merkezi Müdürü Mehmet Üst, Kýbrýs Türk Sigorta ve Reasürans Þirketler Birliði Gelen Sekreteri Ýbrahim Kavçýn ile Sigorta Bilgi Merkezi Kurucusu Ayhan Feridun konuþmacý olarak katýldý. FAHRÝ Çalýþtayýn açýlýþ konuþmasýný yapan Kýbrýs Türk Sigorta ve Reasürans Þirketler Birliði Baþkaný Ülker Fahri, bu yýl yaþanan sel felaketleri ve trafikte artan sorunlara dikkat çekerek ülkedeki sigortacýlýk sisteminin sürdürülebilir olmadýðýný vurguladý. Sigorta yasasýnýn tamamýyla yenilenmesi gerektiðini belirterek, Meclis gündeminde tasarý bulunduðunu anlatan Fahri, yasayla birlikte birliðin ve sektörün yeniden yapýlanmasý, sigortalýlara sunulan hizmetlerin de dünya standartlarýna yükseltilmesi için tüzüklerin yenileneceðini ifade etti. Öncelikli olarak sigorta bilgi merkezinde Trafik Kayýt Merkezi'nin hayata geçeceðini söyleyen Fahri, pilot uygulamaya baþlandýðýný ve sektörde artýk çok daha geliþmiþ ve çaðdaþ bir sistemle hizmet sunulacaðýný bildirdi. ATUN Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun da, sigortacýlýðýn bankacýlýk ile birlikte ülkedeki iki büyük finans sektörünü oluþturduðunu vurguladý. 2000'li yýllarýn baþýnda KKTC'nin bankacýlýk sektöründe krizler yaþadýðýný ve sisteminin bu sýnavdan önemli yaralar alarak çýktýðýný hatýrlatan Atun, o dönem yapýlan önemli yasal deðiþikliklerle sektörün daha saðlam hale getirildiðini anlattý. ÇOCUK YUVASI ÝÇÝN YDÜ'DEN ETKÝNLÝKLER- Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümü öðrencileri tarafýndan, Lefkoþa Çocuk Yuvasý'nda bulunan çocuklara yönelik, film gösterimi, drama ve yemek organizasyonlarý gerçekleþtirildi. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, çocuklar için ilk olarak YDÜ Ýletiþim Fakültesi Turuncu Amfi'de Schooby Doo adlý animasyon film gösterildi. Bunun ardýndan çocuklarla birlikte yemek yenildi. Yemekten sonra ise, Yakýn Doðu Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Turuncu Amfi salonunda Eðitim Fakültesi sýnýf öðretmenliði bölümünde bulunan eðitmenler eþliðinde drama gösterimi gerçekleþtirildi. Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), "kolejlere giriþ sýnavýnýn eðitime zarara verdiðini, okullardaki eðitimi dinamitlediðini, yardýmlaþma, paylaþma, arkadaþlýk duygularýný yok ederek arkadaþýný geçme, yarýþma gibi bencil duygularý geliþtirdiðini" savunarak, Kolej Sýnavlarý'nýn kaldýrýlmasý gerektiðini vurguladý. KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu, "kolej sýnavlarýnýn aileleri de birbiriyle yarýþmaya itmesinden dolayý ilkokullarda patlama yapan özel derslere yüksek meblaðlar ödenmekte olduðunu, ayný zamanda 11 yaþýndaki çocuklarýn tek bir sýnavla kategorilere ayrýlmasýnýn yanlýþ olduðunu" kaydetti. KTÖS yetkilileri, bugün sendika lokalinde düzenledikleri basýn toplantýsýnda, kolej sýnavlarýnýn öðrenci psikolojisini olumsuz etkilediðini, eðitime zarar verdiðini, ayrýca Cumartesi yapýlan son sýnavýn hem hatalý, müfredat dýþý sorular içerdiðini hem de "þaibeli" olduðunu belirtti. Varoðlu, kimsenin popülist davranmak adýna çocuklarý, aileleri "yok etmeye" hakký bulunmadýðýný kaydederek, sýnav sonrasý yaþanan geliþmelerin de "tam bir fiyasko olduðunu" kaydetti. ÖZHÜR KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür de, Cumartesi gerçekleþen kolej sýnavý öncesi ve sonrasý yaþanan geliþmelerin sendikanýn haklýlýðýný bir kez daha ortaya koyduðunu savundu. Özhür, "sýnav sorularýndaki yanlýþlýklarý, müfredat dýþý veya hatalý olanlarý açýklayan bir de rapor hazýrladýklarýný" kaydederek, Türkçe ve Ýngilizce'de dilbilgisi kuralýna uymayan veya Matematik'te müfredat dýþý olan 4 aþamalý iþlem gerektiren sorular bulunduðunu söyledi. Özhür, "Hafta sonu yapýlan sýnavla, çocuklarýmýz ve ailelerimiz birbirleriyle acýmasýzca yarýþtýrýlmýþlardýr. Çocuklarýmýz sýnav nedeniyle psikolojik sorunlar yaþamýþlardýr. Paylaþma, yardýmlaþma, arkadaþlýk duygularý yerine yarýþmaya odaklanmýþ bencil duygular yaratýlmýþtýr. Yapýlan bu sýnav neticesinde yüzlerce çocuðumuz baþarýsýz kabul edilmiþ, damgalanmýþ, tatil öncesi kendilerine olan güvenlerini yitirilmiþlerdir" dedi.. "ÞAÝBE VAR" Özhür, sýnavýn saat 12.45'te bitmesine raðmen cevap anahtarlarýnýn DAÜ'ye ancak saat 17.00'de gönderildiðini kaydederek, "bu sýrada Milli Eðitim Bakanlýðý'nda bulunan cevap anahtarlarý üzerinde ne gibi bir çalýþma yapýldýðýnýn net olarak açýklanmasýný" istedi. SORULARDAKÝ "HATALAR" Türkçe soru kitapçýðýnda 1. sorunun soruluþ þekli ile cevaplarýn tutmadýðýný, 4. soruda dilbilgisi ölçme yerine geometrik þekiller 15 Kolej sýnavlarý Varoðlu: Kolej sýnavlarý eðitimi dinamitliyor üzerine kurgu yapýldýðýný, 5. sorunun dilbilgisi kurallarýna aykýrý olduðunu ve düþük bir cümle olduðunu kaydeden Mustafa Özhür, 27. sorunun "þekilcilik" ifade ederek okuma zorluðu yarattýðýný öne sürdü. Özhür ayrýca Ýngilizce soru bölümünde ilk sorudaki selamlaþma örneðindeki konuþma kutusu içerisinde yer alan "Hi" kelimesinin "High" olarak yazýldýðýný anlattý. MATEMATÝK'TE MÜFREDAT DIÞI SORULAR Matematik'te 16. soru için ters orantý gerektiðini ve ters orantý konusunun ilkokul 5 müfredatý dýþýnda olduðunu belirten Özhür, 23. sorunun da çift çarpanlar konusu olduðundan müfredat dýþý olduðunu, ayrýca 25. sorunun çözümü için 4 aþama gerektiðini ve bu sebeple bu sorunun da müfredat dýþý olduðunu kaydetti. Özhür, "Geldiðimiz noktada hatalý sorularýn olmasý, test kitapçýklarýnýn dýþarý sýzdýðý yönündeki iddialarý güçlendirmektedir. Bunun oluþma sebebinin bir müdahale sonucu olduðunu açýkça anlamaktayýz" iddiasýnda bulundu. Mustafa Özhür ayrýca saðlýk raporu olmasýndan dolayý evden sýnava giren öðrenci olduðunu iddia etti ve bunun telafisi olmayan "tek sýnav" sisteminin getirdiði aksaklýklardan biri olduðunu kaydetti. "SINAV SORULARINI HAZIRLAYANLAR BELLÝ DEÐÝL" KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür, "yaptýklarý tüm giriþimlere raðmen sýnav sorularýný hazýrlayanlarýn kimler olduðunu öðrenmenin mümkün olmadýðýný" söyledi. VAROÐLU KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu ise, ilgili daire müdürlerinin, geçtiðimiz yýl Milli Eðitim Bakaný olarak "bu sýnav son olarak bu þekilde yapýlacaktýr" diyen Kemal Dürüst'ün ve þimdiki Milli Eðitim Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nun velilere, öðrencilere ve kamuoyuna açýklama yapmalarý gerektiðini savundu. Varoðlu, "kolej sýnavlarýnýn aileleri de birbiriyle yarýþmaya itmesinden dolayý ilkokullarda patlama yapan özel derslere yüksek meblaðlar ödenmekte olduðunu, ayný zamanda 11 yaþýndaki çocuklarýn tek bir sýnavla kategorilere ayrýlmasýnýn yanlýþ olduðunu" kaydetti. Varoðlu, kimsenin popülist davranmak adýna çocuklarý, aileleri "yok etmeye" hakký bulunmadýðýný kaydederek, sýnav sonrasý yaþanan geliþmelerin de "tam bir fiyasko olduðunu" öne sürdü. Varoðlu ve Özhür, basýnýn "Sizce sýnav tekrarlanmalý mý?" sorusunu ise; "Bizce sýnav hiç olmamalýdýr, ama etik olarak tekrarlanmasý gerekir. Normal þartlarda dava açýlmasý gerekir ve davanýn kazanýlmasý da mümkündür" þeklinde yanýtladýlar. OKULLARDA TATÝLE DOÐRU n KARNELER, ORTA VE LÝSELERDE 11 HAZÝRAN'DA; ÝLKOKULLARDA 15 HAZÝRAN'DA DAÐITILACAK... Uzun bir eðitim yýlýný tamamlamaya hazýrlanan öðrenciler ve öðretmenler, yakýnda karneler ve diplomalarýn daðýtýlmasý, sýnavlarýn tamamlanmasýyla baþlayacak yaz tatiline gün sayýyor. Ýlkokullarda 15 Eylül'de, orta dereceli okullarda ise 16 Eylül'de baþlayan Öðretim Yýlý yakýnda tamamlanýyor. Orta dereceli okullarda karneler 11 Haziran Cuma günü, ilkokullarda ise 15 Haziran Salý günü daðýtýlacak. Geride býrakmaya hazýrlandýðýmýz ders yýlýnda yaygýn ve örgün eðitimde 336 okul/kurumda 48 bin 146 öðrenci eðitim-öðretim gördü. Okullarda 4 bin 368 öðretmen görev yaptý. ÝLKOKULLAR TAK muhabirinin Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan aldýðý bilgilere göre Ýlköðretim Dairesi'ne baðlý okullarda 4 Haziran'dan beri ders kesimi uygulanýyor. Bugün baþlayan öðretim yýlý kayýtlarý çarþambaya kadar sürecek. Öðrenciler 15 Haziran Salý günü karnelerini ve ilkokul tamamlama belgelerini alacak ve 15 Eylül'e kadar sürecek uzun bir tatile baþlayacak. Yeni ders yýlý kayýtlarý 6, 7 ve 13 Eylül tarihlerinde de yapýlacak. ORTAOKUL VE LÝSELER Genel Ortaöðretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öðretim Dairesi'ne baðlý okullardaki öðrenciler de 16 Eylül'de baþladýklarý Öðretim Yýlý'ný tamamlamaya hazýrlanýyor. Akademik takvime göre 4 Haziran'da tamamlanan ikinci dönem sonu sýnavlarýnýn ardýndan bugün baþlayan engel sýnavlarý Çarþamba günü tamamlanacak. Yarýn ve Çarþamba günü iþletmelerde beceri eðitimi gören öðrencilerin yýl sonu beceri sýnavlarý yapýlacak. Öðrenciler 10 Haziran Perþembe günü sýnav kaðýtlarýný görebilecek; 11 Haziran Cuma günü ise karnelerini alacak. 13 Haziran Pazar günü, 8. sýnýflar için 2010 Yönlendirme Sýnavý yapýlacak Haziran tarihlerindeki bütünleme sýnavlarýnýn ardýndan Haziran'da da 9. sýnýf öðrencilerin mesleki teknik öðretim programlarýna seçme ve yerleþtirme sýnavý kayýtlarý alýnacak. Okullardan mezun olanlara diplomalarý Haziran tarihlerinde düzenlenecek törenlerle verilecek Haziran'da öðrenci kayýt iþlemleri, 26 Haziran'da ise 9. sýnýf öðrencilerinin mesleki teknik öðretim programlarýna seçme ve yerleþtirme sýnavý yapýlacak. Ortaokul ve liselerde Öðretim Yýlý 21 Eylül Salý günü baþlayacak.

16 16 8 Haziran 2010 Salý

17 8 Haziran 2010 Salý 17

18 18 8 Haziran 2010 Salý

19 8 Haziran 2010 Salý 19 DP, KTHY iþletme ortaklýðý ihalesi aleyhine dava açtý Avukat Ömer Adal aracýlýðýyla Kaza Mahkemesi'nde ara emri talebinde de bulunuldu ancak davanýn görüþülmesi bugüne kaldý... n Denktaþ: Hükümetten ve þirket yönetim kurulundan beklentim, böyle bir dava dosyalanmasý kabul edildiðine göre, dava sonucunu beklemeleridir... Demokrat Parti (DP), Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn (KTHY) iþletme ortaklýðý ihalesi aleyhine Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde dava açtý ve buna baðlý olarak da ara emri talebinde bulundu. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ile birlikte dün saat sýralarýnda kaza mahkemesine giden avukat Ömer Adal, DP adýna dava dosyalamak için baþvuruda bulundu, ancak Kaza Mahkemesi Baþkaný Hüseyin Besimoðlu ile yaptýklarý görüþmede, bunun için yeterli süre olmadýðý gerekçesiyle davanýn görüþülmesi yarýna býrakýldý. Dava bu sabah saat sýralarýnda Kaza Mahkemesi'nde görüþülecek. dönüþ çok daha zor ve imkansýz olacaktýr. Ýyi bir idareden beklenen, el çabukluðuyla bu iþleri bitirmemesidir. Adil olan; yarýný beklemek, mahkeme kararýnýn neticesine göre hareket etmektir. Beklentimiz bu yöndedir. Bu kararý verirlerse kötü niyeti tescil etmiþ olacaklardýr diye düþünüyorum." Adal bir soruya karþýlýk, ihalenin bu akþam neticelendirilmesinin doðru olmadýðý görüþünü ifade ederek "22 Mayýs'ta, Atlasjet'in mükellefiyetleri, neler yapýlacaðýný gösteren protokol taslaðý hazýrlandýðý ve bu protokolden sonra þartname çýkarýlarak ihaleye çýkýldýðý" iddiasýnda bulundu. Ömer Adal, "Önce anlaþma yapýlýp sonra ihaleye çýkýldý. Bu hem hukuka aykýrýdýr hem de yönetim zihniyeti açýsýndan yanlýþtýr" dedi. DENKTAÞ DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ da, hükümetten ve þirket yönetim kurulundan beklentisinin, böyle bir dava dosyalanmasý kabul edildiðine göre, dava sonucunu beklemeleri olduðunu belirterek, þöyle konuþtu: "Teklif verme süresinin dolmasýnýn hemen ardýndan oturup protokol imzalayarak hayata geçirirlerse iddia ettiðimiz gibi meþveretleþmenin ispatýný da yapmýþ olacaklar ki bu baþlý baþýna bir suçtur. Hem birer birer Bakanlar Kurulu üyeleri, hem KTHY Yönetim Kurulu üyeleri, hem üç ortaðý olan Ada Havacýlýk LTD'in Vakýflar, Kooperatif ve Ýnkiþaf Sandýðý'nýn yöneticileri kendilerini sorumlu olarak bulacaklardýr. Bu sorumluluk, her birine ne kadar tazminat doðurur günün sonunda o, esas davanýn görüþülmesi sonrasýnda ortaya çýkar ama bundan kendilerini kurtarmalarý mümkün olmaz. Akýllarýnda olaný hiç deðilse karar verme aþamasýnda, yarýna kadar beklemeleri ve davanýn neticesine göre hareket etmeleri biraz suçlarýný, sorumluluklarýný hafifletir." SÖZLEÞME ÝMZALAYANLAR... Yeniden söz alan avukat Ömer Adal, KTHY'yle sözleþme imzalayan ve þirket için charter seferler düzenleyen "Fame Operations Malta LTD" diye bir þirket bulunduðunu ve bu sözleþme çerçevesinde 3 yýllýk süre içinde KTHY'nin üzerine 30 milyon Euro'luk sorumluluk yüklendiðini kaydederek, bu tip þirketlerin akýbetiyle ilgili olarak da þartnamede açýklýk bulunmadýðýný ileri sürdü ve bu þirketlerin endiþe içinde olduðunu savundu. Adal, söz konusu þirketin bugün kendisi vasýtasýyla KTHY'ye, Baþbakanlýða ve ilgili bakanlýða ihtarname göndererek alacaklarýnýn anlaþmada açýkça belirlenmesini istediklerini belirterek, "Bu þirketlerin sorunlarý ele alýnmadýðý takdirde bunlarýn da KTHY aleyhine dava açabilecekleri, uçaklara el koyabilecekleri; kaos yaþanabileceði" görüþünü savundu. ADAL Adal, Besimoðlu ile görüþmesi sonrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, DP adýna açtýklarý davada, KTHY'nin kendi ana sözleþmesi gereðince herhangi bir kar ortaklýðý ve/veya ortaklýk yapma haklarý olmadýðýna dair mahkemeden beyan edici bir emir vermesini talep ettiklerini belirtti. Bunun yanýnda yine KTHY Yönetim Kurulu'nun aldýðý karar ve yaptýðý iþlemlerle þirkete ve ortaklarýna zarar verdikleri gerekçesiyle, kiþisel sorumluluklarý olduðu iddiasýnda olduklarýný ifade eden Adal, Fasýl 113 Þirketler Yasasý'nýn da bunu öngördüðünü, dolayýsýyla verdikleri zararýn mahkeme tarafýndan tespit edilerek karar verilmesini talep ettiklerini kaydetti. Buna baðlý olarak da ara emri talepleri olduðunu ifade eden Adal, 4 Haziran'da yapýlan ihale duyurusu için dün saat 17.00'ye kadar süre tanýndýðýný, aradan geçen 2 günün de hafta sonu olduðu dolayýsýyla baþvuru için sadece bugünün öngörüldüðünü anýmsatarak, "Bu teklif vermek isteyen diðer firmalarý önleyici bir husustur. Dolayýsýyla ihaleyle ilgili herhangi bir ileri iþlem yapmaktan veya karar almaktan men edilmesini öngören bir emir talep ediyoruz" þeklinde konuþtu. Bu emrin verilmesi halinde ihale iþlemlerinin tamamen duracaðýný, ancak Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkaný'yla yaptýklarý görüþmede, Baþkan'ýn, konunun ciddi bir hukuki süreci olduðu ve konuyu inceleme ihtiyacý duyduðunu belirttiðini aktaran Adal, "Dolayýsýyla bu saatte inceleyip samimi bir karar veremeyeceði gerekçesiyle davayý dosyalamamýza izin verdi, ancak dosyayý yarýn sabah görüþüp karara varacaktýr" dedi. Ömer Adal þöyle konuþtu: "Ümidimiz, yarýn sabaha kadar geçecek sürede hükümetin veya KTHY yetkililerinin alelacele oturup herhangi bir sözleþme yapmamalarýdýr. Çünkü bunu yaptýklarý takdirde ileride geriye KKTC LÝ DÝÞHEKÝMÝ ARANIYOR Tel: KTHY ihalesine baþvuru süresi doldu... Tek teklif Atlasjet'ten Mali krizdeki Kýbrýs Türk Hava Yollarý'na (KTHY) 5 yýl süreyle iþletme ortaðý bulunmasý için açýlan ve muhalefet partileriyle bazý sivil toplum örgütlerinin, süresinin kýsa olmasý nedeniyle eleþtirdiði ihaleye sadece Atlasjet þirketi teklif sundu. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner, bu sabah toplanacak KTHY Yönetim Kurulu'nun teklifi deðerlendireceðini açýklarken, DP'nin ara emri için mahkemeye baþvurmasýnýn durumu etkileyeceðini; yargýnýn vereceði karara göre alacaklarý kararý halkla paylaþacaklarýný söyledi. Saner, dün akþam saatlerinde BRT 1 televizyonunda katýldýðý canlý yayýnda KTHY ihalesiyle ilgili açýklamalar yaptý. Ýhaleye teklif sunma süresinin saat 17.00'de dolmasýnýn ardýndan aldýðý bilgiye göre sadece bir firmanýn teklif sunduðunu ifade eden Saner, ihale þartnamesindeki koþullarý taþýyan Türkiye'deki 8 þirkete davet gönderdiklerini bildirdi. Kimseyi suçlamak istemediðini ama KTHY'nin, KKTC'ye geçmesiyle ciddi sýkýntýlar içine girdiðini, KKTC'nin maruz kaldýðý izolasyonlar da düþünüldüðü zaman bunun altýndan tek baþýna kalkacaðýný düþünmenin doðru olmadýðýný; bir dünya devi ve Star Alliance üyesi THY içinde kalmayý daha doðru bulduðunu, ama bu aþamadan sonra "KTHY'yi nasýl yüzdürebiliriz?" sorusuna yanýt aramanýn daha mantýklý olduðunu söyledi. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'ndaki 11. iþ gününde olduðunu ve zamanýný KTHY konusunun aldýðýný anlatan Saner, bir ay önce Bakanlar Kurulu'nca yapýlan deðerlendirmelerle KTHY'ye bir iþletme ortaðý alarak yoluna devam etmesi kararý aldýklarýný hatýrlattý. ÖDENMEZSE UÇAÐA EL KONULACAK KTHY'yle ilgili tartýþmalarda halkta eksik bilgiler olduðunu düþündüðünü ifade eden Saner, özetle þöyle dedi: "Sanki biz KTHY'yi þu anda satýyormuþuz gibi bir hava vardýr. Tam aksine KTHY'nin hiçbir varlýðý satýlmýyor. Elinde 1'i kiralýk 6 uçaðý vardýr. Uçaklarýn 1'inin ödemesinde ciddi sýkýntý vardýr. Eðer bu uçaðýn ücretini yarýn akþam mesai bitimine kadar ödeyemezsek, uçaða el konulacak. Havacýlýk kurallarýna göre de tarifeli uçuþ yapabilmeniz için 5 uçaða ihtiyacýnýz vardýr. 1 de Turkuaz'dan kiraladýðýmýz uçak var ama bizim 5 uçaðýmýz vardýr. KTHY'nin gayrý menkulleri dýþýnda slot haklarý var. Yarýn bu parayý ödeyemez ve tarifeli uçuþtan charter uçuþa dönersek, slot hakkýmýzý kaybederiz. Ýhaleyi bu kadar süratli yapmak istememizin tek nedeni budur. Biz slot haklarýmýzý kimseye devretmiyoruz, iþletme ortaðý arýyoruz, hisse satmýyoruz. 5 yýl süreyle iþletme ortaðý alarak kar payýndan yüzde paylaþarak iþletme ortaðý arýyoruz." Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Saner, ihale süresinin tamamlandýðýný ve yönetim kurulundan aldýðý bilgiye göre sadece bir firmanýn teklif sunduðunu belirterek, "Yarýn sabah YK üyeleri toplanýp karar vermeleri yönünde atacaklarý adýmý bekleyeceðiz" dedi. Ýhale þartnamesi hakkýnda bilgi verirken, þartnamede, KTHY'nin borçlarýnýn nasýl yapýlandýrýlacaðýnýn, mevcut 570 personelin nasýl deðerlendirileceðinin belirtilmesini istediklerini anlatan Ersan Saner, yüzde ortak paylaþým mekanizmalarýnýn nasýl kurulacaðý konusundaki niyetlerini de ortaya koyduklarýný söyledi. "Ýnanýyorum ki eðer böyle bir iþletme ortaklýðýna gidersek, KTHY bayrak taþýyýcýlýðýna devam edecek" diyen Saner, ihaleye tek firmanýn katýlmasý konusunda ise "Maalesef öyle Türkiye Sivil Havacýlýkla konuþarak ihaleye belli belgeleri taþýyan þirketlerin teklif sunabileceði þartýný koyduk. Türkiye'de bu belgeleri olan 9 þirket var, biri KTHY'dir. Geri kalan 8 þirkete davetiye gönderdik" diye konuþtu. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Saner, DP'nin ihale konusunda ara emri talebiyle mahkemeye baþvurmasý konusunda ise, bunun demokratik bir hak olduðunu, prosedür neyse uygulayacaklarýný, kararý yargýnýn vereceðini anlattý. "YARGI KARARI ETKÝLEYECEK" Saner, KTHY Yönetim Kurulu'nun yarýn ihaleyi açacaðýný, yargýnýn vereceði karara göre de kendi kararlarýný halkla paylaþacaklarýný belirterek, "Yargýya madem intikal etti o da bizi etkileyecektir etkilemeyecek desem yanlýþ olur, yargýdan çýkacak karara göre deðerlendirileceðiz" ifadelerini kullandý. "BORÇ 100 MÝLYON DOLAR" KTHY'nin sýcak bir nakite ihtiyacý olduðunu ve bunu ihale þartnamesinde açýk þekilde yazdýklarýný belirten Ersan Saner, KTHY'nin 60 milyon dolarý devlete, 40 milyon dolarý da operasyonel olmak üzere toplam 100 milyon dolar borcu bulunduðunu söyledi. Ersan Saner, ihalenin satýþ için deðil, 5 yýllýðýna iþletme ortaklýðý için açýldýðýný yineleyerek, muhalefetle biraya gelmeye ve her türlü düþünceyi görüþmeye hazýr olduklarýný belirtti. Saner, 20 Temmuz'da Lefkoþa-Güzelyurt çift þerit yolunun açýlacaðýný ve Mart 2011'de baþlamak üzere Güzelyurt-Lefke çift þerit yol planlama çalýþmalarýna baþlandýðýný da bildirdi. ÝHALE DUYURUSU DÜZELTÝLMESÝ TEKLÝF KABULÜ SIRA NO: 112/2010 Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'na ait 106/2010 sýra no'lu ve 09 Haziran, 2010 Çarþamba günü kapanacak olan; Avcýlýk Federasyonu Av Hayvanlarý Üretim Tesisi Projesi yapýmý ile ilgili ihale "Bu ihaleye I., II., III. yapý inþaatý sýnýf karnesi almýþ müteahhitler katýlabilir." þeklinde düzeltilmiþtir. Ýlgililere duyurulur. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý MALÝYE BAKANLIÐI ARANIYOR Hastanemizde tam gün çalýþabilecek KKTC vatandaþý Üroloji Uzmaný ve gece nöbetlerine katýlabilecek Hekim aranmaktadýr. Tel: Fax: KAYIP DÝPLOMA 2000 yýlýnda Namýk Kemal Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Songül Saðmaz KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Mousavi Saedalý KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Kutal Satýlýk villa Alagadi de 3+1 dubleks, denize sýfýr, klimalý, þömineli bahçesi parkeli, geniþ balkonlu villa. Fiyatý: Stg. Tel: Satýlýk araba BMW 320i, 2006 model, Km, gümüþ renk, özel yapým, full modifiye ve full ekstra, yýllýk BMW servisleri tamam, iç ve dýþ yeni gibi. 30,000 Euro Tel:

20 Beþiktaþ 6 teknik adam ile görüþüyor Beþiktaþ'da teknik direktör arayýþý sürüyor. 'Mustafa Denizli'nin ayrýlmasý ile boþalan teknik direktörlük görevi için, yönetim kurulu öncelikli olarak, Bernhard Schuster, Manuel Pellegrini, Felix Magath, Mircea Lucescu, Ronald Koeman ve Juande Ramos ile yurt dýþýnda görüþmelere baþladý Dünya Kupasý'nýn ev sahibi olan Güney Afrika açýlýþ maçýna hazýrlanýyor... Geri sayým baþladý 2010 Dünya Kupasý'nýn ev sahibi ülkesi Güney Afrika geçtiðimiz Ekim ayýndan beri devam eden yenilmezlik serisinin verdiði güvenle kupaya umutlu baþlayacak. Takýmýn kalecisi Moeneeb Josephs Pazartesi günü Johannesburg'ta düzenlenen basýn toplantýsýnda "Kendimize olan güvenimiz büyüdü ve ufkumuz geniþledi" derken "Kazanmak istiyoruz, hedefimiz gidebildiðimiz yere kadar gitmek" ifadelerini de kullandý. 19. Dünya Kupasý finallerinde FIFA'nýn dünya sýralamasý gözönüne alýndýðýnda en geride kalan ülkesi olan Güney Afrika turnuvanýn açýlýþ maçýnda Cuma günü Johannesburg'da Meksika ile karþý karþýya gelecek. Son hazýrlýk maçýnda Pretoria'da Danimarka'yý maðlup eden ev sahibi ekip 12 maçtýr yenilgi yüzü görmüyor. Kaleci Joseph sözlerini ise "Hazýr olmaktan daha ilerideyiz. Bu kupa bizim hayal ettiðimiz bir þeydi" sözleriyle tamamladý. 9 KÝÞÝ YARALANDI Baþlamasýna neredeyse saatler kalan Dünya Kupasý'nýn oynanacaðý kentlerden Johannesburg yakýnlarýnda önceki akþam hazýrlýk maçýnda izdiham çýktý, 9 kiþi yaralandý. Nijerya ve Kuzey Kore milli takýmlarý arasýnda, Johannesburg yakýnlarýndaki 10 bin kiþi kapasiteli Makhulong Stadý'nda oynanacak karþýlaþma öncesi, binlerce kiþinin yüklendiði stat kapýlarýnda büyük bir izdiham yaþandý. Mücadele öncesi taraftarlarýn stadyuma giriþi için kapýlar açýlýnca, ilk izdiham meydana geldi. Bunun üzerine kapýlarý kapatan güvenlik güçlerine tepki gösteren taraftarlar, tekrar giriþlere yüklenmeye baþladý. ÝZÝN VERÝLDÝ ÝZDÝHAM OLDU Güvenlik güçlerinin stada giriþlere yeniden izin vermesiyle bir kez daha çýkan izdihamda, çoðu Nijeryalý olduðu görülen birçok taraftarýn yere düþerek kalabalýk altýnda kaldýðý gözlendi. Yetkililer, izdihamda biri polis 9 kiþinin yaralandýðýný ifade ederken, yaralýlarýn hemen hastaneye kaldýrýldýðý öðrenildi. Dünya Kupasý'nýn baþlamasýna 4 gün kala yaþanan bu olay yetkililerde paniðe neden oldu. Bu arada iki ülke arasýndaki özel maçý Nijerya 3-1 kazandý. Daðyolu Çýnar da 3.Lig'de Futbolda Yükselme Ligi karþýlaþmalarýnda son hafta maçlarý önümüzdeki hafta sonu oynanacak. 1. Yükselme Ligi doðu ve batý gruplarýnda þampiyonlar belli oldu. Bir hafta önce doðu grubunda Akýncýlar þampiyonluðunu ilan ederken, hafta sonu maçlarýnda ise batý grubunda Daðyolu Çýnar ayný baþarýyý gösterdi ve þampiyon oldu. Doðu grubunda Akýncýlar þampiyonluk havasý ile çýktýðý maçta rakibi Ergazi'yi de maðlup etti. Ligde kümede kalma mücadelesi veren takýmlardan Aydoðan'ýn küme düþmesi kesinleþti. 14 puanlý Yeniceköy ve 16 puanlý Kumyalý takýmlarý arasýnda son hafta maçlarý sonunda küme düþecek 2. Takým da belirlenmiþ olacak. Batý grubunda ise Daðyolu Çýnar yakýn takipçisi Doðancý ile karþýlaþtý. Bu maçta 0-0 eþitlik olmasýna raðmen Daðyolu Çýnar þampiyonluðunu ilan etmiþ oldu. Bu grupta ise kümede kalma mücadelesinde Çamlýbel ligden düþürülmüþtü. Küme düþecek bir diðer takým ise Zümrütköy, Dikmen ve Yayla arasýnda belli olacak. Hafta sonu oynanacak olan son karþýlaþmalar sonunda küme düþecek takým belli olacak. Bursa'da yapýlan Kulüplerarasý Süper Lig Yarýþmalarý'nda yarýþan Meliz büyük bir baþarýya daha imza attý... Meliz yine gururumuz oldu 4x400 metrede Enka'dan Birsen Engin, Özge Gürler, Meliz Redif ve Pýnar Saka dörtlüsü, Türkiye milli takýmýnýn 3:34.05'lik derecesini 3:31.31'e taþýyarak, bu kategoride yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu... Bursa'da yapýlan Kulüplerarasý Süper Lig ve 1.Lig 1. Kademe Yarýþmalarý ile "Federasyon Deneme Yarýþmalarý" rekor ile tamamlandý. Bursa Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen ve iki gün süren yarýþlarda, erkekler ve bayanlarda 8'er takým mücadele etti. Rekortmen atletimiz Meliz Redif'in de yer aldýðý yarýþlarda 4x400 metre bayrak yarýþýnda Türkiye rekoru kýrýldý. Birsen Engin, Özge Gürler, Meliz Redif ve Pýnar Saka dörtlüsünden oluþan Enka bayan bayrak takýmý 4x400 metrede, Türkiye milli takýmýnýn 3:34.05'lik derecesini 3:31.31'e taþýyarak, bu kategoride yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Atletizm Süper Lig 1. kademe yarýþlarýnda, hem erkekler hem bayanlarda birinci ENKA Spor Kulübü, ikinci ise Fenerbahçe oldu. Bayanlarda Beþiktaþ, erkeklerde ise Ýzmir Büyükþehir Belediyespor üçüncülüðü elde etti. Bayanlarda Magem fýrtýnasý Bayanlar Futbol Ligi A Grubu'nda haftanýn önemli karþýlaþmasýnda lider Magem, en yakýn takipçisi Düzova'yý 6-0'la geçti... Bayanlar Futbol Ligi'nde grup maçlarýnýn sonuna gelirken çeyrek finalistler belli oldu. Bayanlar Futbol Ligi B Grubu'nda grup maçlarý iki hafta önce tamamlanmýþtý. A Grubu'nda ise grup maçlarý önümüzdeki hafta oynanacak karþýlaþmalarla tamamlanacak. Geçtiðimiz hafta sonu lider Magem, gruptaki en yakýn takipçisi Düzova'yý 6-0'la geçerek gruptan lider çýkmayý garantilemiþ oldu. Haftanýn diðer bir karþýlaþmasýnda Yeni Erenköy, Gönyeli'yi 2-0'la geçerek adýný çeyrek finallere yazdýrmayý baþardý. Bu sonuçlar sonunda Gönyeli çeyrek finaller dýþýnda kalan tek takým oldu. A Grubu'nda bu hafta sonu oynanacak karþýlaþmalardan sonra deðiþmeyecek olan çeyrek final eþleþmeleri þu þekilde oluþtu: MAGEM-Yýlmazköy / Düzova-Baf Ü.Yurdu Deðirmenlik-Metehan / Yeni Erenköy-Akdeniz Spor Birliði ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3093 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3093 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýhale kutusundan teklifin çalýnmasý Kýbrýslý Türklerin direniþ tarihine geçecek. Kimbilir, belki bir gün bu yurtsever hýrsýzýn heykeli de dikilecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR... Yardým gemilerine düzenlenen kanlý saldýrý ile ilgili soruþturmayý Ýsrail yapacakmýþ! Keþke biz de Yücel Erol cinayetini soruþturmak için Mustafa Çavga, Emin Özbeyit ve Hasan Nur'u görevlendirseydik! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3099 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET ADAMLIÐI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3099 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET ADAMLIÐI... Siyasilerin batýrdýðý KTHY'yi madem ki maaþlardan kesinti ile halkýn kurtarmasý öneriliyor, o halde hisse senetleri çýkarýlsýn ve bu milli servetin gerçek sahibi de halk olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiyasko. Açý senerlevent@yahoo.com. Hala iþ güvenliði yok

Fiyasko. Açý senerlevent@yahoo.com. Hala iþ güvenliði yok Yorgancýoðlu Türkiye'de açýlacak ihalelerin yalnýz Selimiye ve Lala Mustafa Paþa camileriyle ilgili olduðunu söyledi... Kýbrýslý Türkler Allahsýz diye mi camiler Türkiye'ye devredildi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı