ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE."

Transkript

1 Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý EXODUS YOLCULARI VE BÝZ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BUNLARA DA ALIÞACAÐIZ Dolgun Dalgýçoðlu KÝM KÝMÝN OMUZUNA BASACAK? Ali Osman TURÝSTE KÖTÜ MUAMELE Erdoðan Baybars AKDENÝZ'ÝN SULARI ISINDI/ ÝSTÝKBAL GÖKLERDEDÝR Özlem Güneyli KAZIK CUMHURÝYETÝ Mehmet Levent Her kurumu olduðu gibi KTHY'yi de bugüne dek kendi çiftliði gibi kullananlar, þimdi ateþ bacayý sarýnca ne yapacaklarýný þaþýrdýlar... Yýllar yýlý bu þirketten yemlenenler ve hatta uçaklarda bedava uçanlar bile "KTHY peþkeþ çekiliyor" diye feryat ediyorlar! Çiftliðin sonu KTÖS'ten çocuklara: Cep telefonu kullanmayýn n KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu, Dünya Saðlýk Örgütü'nün raporlarýna dayanarak, cep telefonuyla 30 dakikadan fazla yapýlan konuþmalarýn pek çok saðlýk sorunu yanýnda beyin kanseri riskini de artýrdýðýný vurguladý... l 4. sayfada Jet çöküþ n KTHY ihalesine baþvuru süresi dün doldu ve teklif veren tek þirket Atlasjet oldu... Ancak Demokrat Parti daha atak davrandý ve ihale henüz sonuçlanmadan dün ara emri talebiyle mahkemeye baþvurdu... KTHY yönetimi Atlasjet'in teklifini deðerlendirmeden mahkemenin bugünkü kararýný bekleyecek... n Avukat Ömer Adal: Ümidimiz yarýn (bugün) sabaha kadar geçecek sürede hükümetin veya KTHY yetkililerinin alelacele oturup herhangi bir sözleþme yapmamalarýdýr... n Bakan Ersan Saner, 6 uçaðý olan KKTC'nin 1 kiralýk uçaðýnda ciddi bir sýkýntý olduðunu ve borcunun bu akþama kadar ödenmemesi halinde uçaða el konulacaðýný açýkladý... n Saner, KTHY'nin halen 60 milyon dolar devlete ve 40 milyon dolar da operasyonel olmak üzere toplam 100 milyon dolar borcu olduðunu söyledi... l 19. sayfada Kolej sancýsý... Kolej sýnavlarý þaibeli n Kolej sýnavlarýnýn eðitimi dinamitlediðini vurgulayan KTÖS yetkilileri, yapýlan sýnavlarýn da þaibeli olduðunu açýkladý... n KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür, sýnav sorularýndaki yanlýþlýklarý, müfredat dýþý veya hatalý olanlarý açýklayan bir de rapor hazýrladýklarýný belirtti... n Sýnav sorularýný kimlerin hazýrladýðýnýn belli olmadýðýný söyleyen Özhür, Türkçe ve Ýngilizcede dilbilgisi kuralýna uymayan veya Matematikte müfredat dýþý olan sorular bulunduðunu açýkladý sayfada DEVLETLERÝN SÖYLEDÝKLERÝ YALANLAR Selma Bolayýr l 6. sayfada SOMUT VE SOYUT... Zübeyir Aðaoðlu l 7. sayfada ORTADOÐU'DA OYNANAN SATRANÇ VE TOPLUMSAL GELECEÐÝMÝZ Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu l 8. sayfada ÇOCUKLUK ANILARINA SAYGI -XXIV Burak Maviþ l 13. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: "Maziyi unut eski günleri" n2. sayfada

2 LEFKOÞA VE MAÐUSA'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Þebeke çalýþmalarý ve bakýmonarým nedeniyle bugün Lefkoþa'da 3.5, çarþamba günü de Gazimaðusa bölgesinde 6 saat elektrik kesintisi yapýlacak. Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Lefkoþa'da bugün saatleri arasýnda yapýlacak kesinti Yeniþehir bölgesi, Atatürk Caddesi, okullar yolu, Osman Paþa Caddesi ve Dereboyu'nun bir bölümü ile Merit ve Golden Tulip otellerin civarýný kapsayacak. Maðusa bölgesinde çarþamba günü 08:00-14:00 saatleri arasýnda yapýlacak kesinti ise þu bölgelerde olacak: Kalecik, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Kilitkaya, Çayýrova, Sazlýköy, Zeybekköy, Mehmetçik, Bafra, Pamuklu, Bafra Arýtma Tesisleri, Kurtuluþ, Safaköy, Boðaz, Boðaztepe, Yarköy, Turnalar, Ergazi, Ardahan, Topçuköy, Kantara, Kaplýca, Mersinlik, Ýskele Bahçeler Bölgesi, Ýskelenin bir kýsmý, Ýskele Sanayi ve aðýllar bölgesi. YAÐMUR BEKLENÝYOR Genellikle alçak basýnç sistemiyle ýlýk ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak KKTC'de bugünden Cuma gününe kadar yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 8-14 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava bugün parçalý ve çok bulutlu, öðle saatleri yer yer gök gürültülü hafif saðanak yaðmurlu, Çarþamba ve Perþembe günleri parçalý ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü saðanak yaðmurlu, Cuma parçalý bulutlu, bir ara yer yer hafif saðanak yaðmurlu, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise az bulutlu olacak. MUSTAFA DERÝN KALP KRÝZÝ SONUCU HAYATINI KAYBETTÝ Lefkoþa Lapta'da evinin avlusunda kalp krizi geçiren 52 yaþýndaki Mustafa Derin, hayatýný kaybetti. Polis bültenine göre, önceki gün saat 02.30'da hayatýný kaybeden Derin'in cesedine yapýlan otopside ölüm nedeninin kalp krizi olduðu tespit edildi. ADAM ÖLDÜRMEYE TEÞEBBÜS Lefkoþa'da Atatürk Stadyumu'nun batýya bakan park alanýnda önceki gece yarýsý çýkan tartýþmada Ahmet Karabulut tabancayla yaralandý. Polis bültenine göre, 29 yaþýndaki Þ.T ile 26 yaþýndaki Ahmet Karabulut arasýnda çýkan tartýþma kanlý bitti. Þ.T, Karabulut'a iki el ateþ ederek karnýndan ciddi þekilde yaraladý. Yaralý, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýnýrken, zanlý tutuklandý. BIÇAKLA YARALAMA Lefkoþa'da dün 00.30'da 20 yaþýndaki E.D, aralarýnda çýkan tartýþmada, Abdülkadir Demir'i sað ayaðýnýn dizine býçak saplayarak yaraladý. Polis; E.D'yi tutukladý. BÝR HAFTADA 91 KAZA, 13 YARALI Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen 91 trafik kazasýnda 13 kiþi yaralandý. Polisten verilen bilgiye göre, 31 Mayýs - 6 Haziran tarihleri arasýnda meydan gelen 91 trafik kazasýnýn, 12'si yaralanma, 79'u da hasarla sonuçlandý. Hasar miktarý 378 bin TL olan kazalarýn 47'si 20'si Gazimaðusa, 18'i Girne, 4'ü Güzelyurt, 2'si ise Ýskele'de meydana geldi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bugün de 8 Haziran... 8 Haziran'da Mansura'da Ayatotoro Panayýrý kurulurdu. Aslýnda Ayatotoro Panayýrý 7 Haziran'da öðleden sonra kurulur, 8 Haziran'da akþama doðru, herkes sandýðýný, sepetini, bohçasýný toparlardý. Esasen oyunun gerçeði 8 Haziran sabahý baþlar, öðleye kadar büyük vurdu vurulurdu. Geriye kalaný son demleriydi. Yeme içme 7 Haziran'ýn öðleden sonrasýnda baþlardý. Ohtonun içine gömülmüþ olan küp fýrýnlar yakýlýr, ýsýndýktan sonra kalýn tuzunan etler tuzlanýr, fýrýna atýlýr, kapaðý kapatýlýr ve içine gondila eklenip yoðrulan toprak çamur ile sývanýrdý. Kural, sývanýn kurumasýna kadar beklemekti. Sýva kuruyunca etler tamamýdý. Fýrýnlar açýlýr ve çoktan kurulan içki masalarýna "servis" edilirdi. O küp kebaplarýndan yemek bana hiç kýsmet olmadý. Biz palazlandýðýmýzda ve sýra bize geldiðinde artýk ne panayýr kaldý, ne panayýrcýk... O zamanlar bizim oralarda bir kebap þekli daha vardý. El kadar, elden büyük et parçalarý kamýþa dizilir, etrafý taþlarla çevrili ama kamýþa sýðacak boyda bir ocak kurulur, içerisine odunlar atýlýr, yakýlýr, ateþ kývama gelince üzerine etler dizili olan kamýþ konur ve döndüre döndüre piþirilirdi. Bu kebaptan bir parça yeme þansým olduydu küçüklüðümde. O devirde, baþka bölgeleri bilmem ama bizim bölgede mangal iþi yoðudu. Bilinmezdi. Esasen her zaman et bulmak da mümkün deðildi. Et ihtiyacý genelde kümesten saðlanýrdý. Güvercini olan, palazcýklardan da saðlardý. Gizli ya da ruhsatlý bir tüfeciði olan, iyi bir iki avcý hariç, ender de olsa birceðez keklik, birceðez tavþan da yerdi. Bir kebap türümüz daha vardý. "Gatsuristo" derdik. Genelde tavuðun ciðerini, yüreðini, taþlýðýný, kafasýný tuzlar doðrudan doðruya kömürlerin üzerine koyardýk. "MAZÝYÝ UNUT ESKÝ GÜNLERÝ" Bir da mantarlarý... Ben en çok mantarlarý severdim bu tarzda... Güvercinin, palazcýðýn da ekmek fýrýnýnda kebabýný... Her neysa... Daha önce da söyledik. Panayýr esas iþlevini 8 Haziran'ýn sabahýndan öðleye kadar yerine getirirdi. Mesele alþveriþti. Köylülerin ürettiklerini satmak için, ihtiyaçlarýný karþýlamak için kurulurdu panayýrlar. O günler bizim o köylerde, oðlak satma zamanýydý. Onun için Lefkoþa'nýn kasaplarý da gelirdi. Büyük hayvan alýmlarýný onlar yapardý. Mesela Mazhar... Dizliciði ve deriden yapýlmýþ para torbacýðý hiç aklýmdan çýkmadý. Bir defasýnda bana ait olduðu söylenen küçücük sevgili oðlacýðýmý da sattýlar. Fukaracýk kaçýp bana gelmek için çok direndi ama baþaramadý. Bana da bir tepeciðin üzerinden, kayboluncaya kadar bakýp aðlamak düþtü... Satýn aldýklarý hayvanlarý kiraladýklarý adamlarla yürütmek suretiyle getirirlerdi Lefkoþa'ya... Bizim köyden Lefkoþa'ya 53 mil vardý. En büyük panayýrlar o bölgede Baf'taydý. Poli 70. milde olduðuna göre hayvanlarý en az 80 mil yürütme durumu da vardý. Andýðým panayýrlardan kasaplarýn aldýklarý inekler, öküzler uzun bir konvoy teþkil ederlerdi. Her kasabýn bir markasý vardý. Kendi hayvanlarýnýn bir yerine kendi rengini vurdururdu. Bu hayvanlarýn o kadar yolu, yemeden içmeden nasýl katedebildiklerini, hayvanlarý götürenlerden sormayý akýl edemedim. Ýþi tamamlayýp da köye dönenleri dinlerdim. Ama bu konudan söz etmediklerini çok iyi hatýrlarým. Düþünürüm da, o yolun üstünde, onca hayvaný suvaracak bir yer yoktu ki. Bir defasýnda bana ait olduðu söylenen küçücük sevgili oðlacýðýmý da sattýlar. Fukaracýk kaçýp bana gelmek için çok direndi ama baþaramadý. Bana da bir tepeciðin üzerinden, kayboluncaya kadar bakýp aðlamak düþtü... Ve en sonunda herþey beytanbal kaldý , ona da son noktayý koydu. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý EXODUS YOLCULARI VE BÝZ Akdeniz'e tepeden bakan görkemli St. Hillarion kalesinin eteklerinde, Kýbrýslý turist rehberi delikanlý yanýndaki genç ve güzel sarýþýn bayana karþýki nefis manzarayý süzerek þöyle der: -Kýbrýs adasý, madam. Uzun ve trajik tarihiyle ünlendi. Birçok kere fethedildi. Fenikeliler, Asurlular, Persler ve Makedonyalýlar gelip geçti buralardan... Ayrýca Romalýlar, Bizanslýlar ve Türkler de fethetti. Ve siz saygýdeðer Britanya Ýmparatorluðu tarafýndan Türklerden alýndý. Bütün Kýbrýs Ýngilizlere karþý sevgi doludur. Genç bayan bunun üzerine, -Ben Amerikalýyým, der... Delikanlý rehber bunun altýnda kalmaz. -Amerikalýlara karþý da öyleyiz... Biz herkese düþkünüzdür, der... 60'lý yýllarýn baþýnda çekilen ve nazi kamplarýndan kurtulan Yahudileri Filistin topraklarýna taþýyan meþhur "Exodus" gemisinin destansý yolculuðunu anlatan film bu sözlerle baþlar iþte. Kýbrýslý turist rehberi delikanlý ile sarýþýn genç Amerikalý bayanýn bu diyaloðu ile... Yýl "Exodus" Almanya'daki mülteci kamplarýndan kurtulan 4 bin 500 Yahudi mülteciyle Filistin'e doðru yola çýkmýþ... Ancak Ýngilizler daha Filsitin karasularýna girmeden yolunu kesmiþler geminin... Yolcularý zorla Ýngiliz gemilerine bindirerek Fransa'ya geri göndermiþler... Gemide direnen Yahudi mültecilerden üçü öldürülmüþ, birçoklarý yaralanmýþ. Zamanýn Amerikan basýnýndan "Hitler'in dönüþü" diye sesler yükselmiþ bu olay üzerine... Mülteci Yahudiler de "Hitler komandolarý" diye baðýrmýþlar Ýngiliz askerlerine gemide... O mültecilerin bir kýsmý yine "Exodus" gemisiyle Kýbrýs'a getirilmiþ ve Maðusa'da kurulan göçmen kamplarýna yerleþtirilmiþ 'de Ýsrail'in kurulmasýyla birlikte buradan Ýsrail'e gönderilmiþler... "Ýþte burasý Kýbrýs adasý madam" diyen ve sarýþýn Amerikalý bayaný ada turuna çýkaran Kýbrýslý delikanlý rehber çok mutluydu. Ve "Kýbrýs Ýngilizlere karþý sevgi doludur" derken çok içtenlikliydi... Oysa biz Kýbrýslýlar da "Exodus"un o çileli yolcularý gibiydik aslýnda kendi yurdumuzda... Onlarý buradan Filistin topraklarýna yolcu ettikten kýsa bir süre sonra biz de kan dökmeye baþlayacaktýk bu adada... Ve bildiðinden hiç þaþmayacaktý tarih... Kan dökümü adanýn yeni bir iþgaline dek götürecekti bizi... Yahudiler Filistin'den koparýlýp kendilerine verilen topraklarda Araplarla çok uzun sürecek kanlý bir hesaplaþmaya tutuþurken, biz de burada, Türkler ve Rumlar, birbirimizin boðazýna sarýlacaktýk... Atbaþý gidecekti iki kanlý toprak çatýþmasý bu sularda... Yýl yýl geçmiþ "Exodus"u buradan uðurladýktan sonra... Ve iþte manzara: Ne onlarýn çilesi bitmiþ, ne de bizim... Onlar da barýþý arýyor, biz de... Kader baðlýyor bizi... Ve onlar bize deðil, biz onlara baðlýyýz aslýnda... Onlar barýþý bulamazsa, biz de bulamayýz... Onlar hapþýrdýkça biz nezle oluruz... Önce onlarýn sorununun çözülmesi gerekir bizimkinin de çözülebilmesi için... Ki bu da þimdilik yakýn bir gelecekte olacak gibi görünmüyor... Adada halen kýrk bin kiþilik Türk ordusu var ama, asýl emniyette olan Kýbrýslýtürkler deðil, Kýbrýslýrumlardýr yine de... Þaþtýnýz mý? Þaþmayýn... Nedenini söyleyim... Kýbrýslýtürkler, ipleri baþka bir gücün elinde olan Türkiye'ye dayamýþlar sýrtlarýný... Varlýklarýný ancak Türkiye sayesinde ayakta tutmaya alýþmýþlar... Türkiye'siz yutulacak bir 'lokma', bir 'hap' olduklarý öðretilmiþ onlara... Ya Türkiye'nin ipini ellerinde tutanlar bir gün bu ipi çekerse? O zaman ne olacak? Adil bir çözümün bulunacaðýný hiç sanmýyorum bu adada... Kýbrýs hakkýnda son kararý verenler hakem rolü oynamayacak çünkü... Yalnýz iki taraftan birini tutacak...

3 AFRÝKA dan mektup... CTP'NÝN SON KALELERÝNÝ DE MEZARA GÖMECEK Son iki seçimde dibe vuran CTP, önümüzdeki seçimlerde de hüsrana uðrayacak... Acý bir yenilgi daha alacak... Akýl komamýþ çünkü daha... Hýrs ve kin küpü... Þaþkýn... Ne yaptýðýný bilmiyor... Partiyi felaketten felakete sürükleyen, ama Deniz Baykal gibi baþkanlýk koltuðuna yapýþan Ferdi Sabit Soyer, zaten dibe vurmuþ olan gemiyi biraz daha derinlere itiyor. Ýlle Oktay Kayalp'a ve Sümer Aygýn'a da ödetecek bunun faturasýný... Ayakta kalan son kalelerini de yýkacak... Bakýn nelerle uðraþýyor daha... Ne saçmalýklarla... TAK aboneliðiyle... Kendisi ajansýn bu hizmetlerini ücretli yapmýþ da, UBP gelince bedavaya çevirmiþ yine! Bütün gaylesi bu! Memleket yangýn yerine dönmüþ, o ise hala böyle küçük hesaplarýn peþinde... Ýlle de, zaten zor ayakta duran gazeteler TAK'a 2,5 milyar lira aylýk abone ücreti ödesin istiyor! Madem ki devlet gelirlerini bu kadar düþünüyor ve bu kadar dert etmiþ kendine, neden bu hesabý gazetelerden soruyor da, daha ciddi yerlere bakmýyor? Geriye dönmeyen kredilere mesela... Kalkýnma Bankasý ile Vakýflar Bankasý'na sorsun... Bakalým oralardan Soyer hükümetinin uçurduðu krediciklerin ne kadarý geri dönmüþ? 10 milyon dolar kýyak çektiði Turgut Çavlan'ýn hesabýný sorsun mesela Vakýflar'a... Otelinin kurdelesini keserek birlikte þampanya patlattýðý sevgili dostunun þimdiki durumunu ve 10 milyon dolarlýk kredinin akýbetini merak etmez mi insan? * Muhaliflerini susturmak gaylesiyle TAK aboneliðini 2,5 milyar lira aylýða baðlamýþ olmasý çok mu gurur verici idi ki, UBP'nin de bunu devam ettirmesini talep ediyor? Hem o ücreti hiçbir zaman yandaþlarýndan tahsil etmediler... UBP hükümeti ile emekliye ayrýlan TAK Müdürü Emir Ersoy buyursun açýklasýn... Listeyi görelim... Kimler ödemiþ... Kimler ödememiþ... UBP hükümetinin ilk yaptýðý icraat CTP'nin TAK uygulamasýna son vermek ve basýný rahatlatmak olmuþtu... Soyer hala hazmedemiyor iþte bunu... * Bu memlekette medyanýn kirlenmiþliðinden ve yozlaþmýþlýðýndan hiç þikayet hakký olmayan biri varsa, Ferdi Sabit Soyer'dir iþte o da... Bu medya onun döneminde kirlendiði kadar kirlenmedi hiçbir zaman... Bir tek Doðan Harman örneði yeter de artar bunu kanýtlamak için... Yalnýz medya deðil, ne varsa yozlaþtý ve kirlendi CTP yönetimi sayesinde... Zaten þimdi bu toplumun sevinebileceði tek bir þey varsa, o da CTP yönetimi gibi bir yönetimin hükümetten uzaklaþtýrýlmýþ olmasý deðil mi? * Ferdi bu tutumuyla CTP'nin son kalelerini de mezara gömecek þimdi... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KTHY ihalesi UBP meclisteki partilerle toplantý yaptý n Muhalefet ihalenin geri çekilmesini talep ederken, iktidar ihalenin sonucunu görmek istediðini bildirdi... Ýktidar partisi UBP, Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) ile ilgili çýkýlan ihale konusunda Meclis'te temsil edilen CTP, DP, TDP ve ÖRP ile dün bir toplantý yaptý. Meclis Þeref Salonu'nda gerçekleþtirilen görüþmenin baþýna Baþbakan Ýrsen Küçük de katýldý. Toplantýda Maliye Bakaný Ersin Tatar, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, ana muhalefet CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý ve Ýskele Baðýmsýz Milletvekili Ejder Aslanbaba yer BÝN DÖNÜM DE DÖRTYOL'DA YANDI Dörtyol'da dün öðle saatlerinde yol kenarýnda yangýn çýktý. Þiddetli rüzgarýnda etkisiyle kýsa sürede yayýlan yangýn, çoðu biçilmiþ bin dönüm alaný kül etti. Öðle saatlerinde çýkan yangýn itfaiye, asker, Dörtyol ve Ýnönü köylülerinin çabalarýyla sýralarýnda kontrol altýna alýnarak, soðutma çalýþmalarýna baþlandý. Tarým ve Doðal kaynaklar Bakaný Zorlu Töre de yangýn yerine giderek incelemelerde bulundu. Töre, yangýnýn anayol kenarýnda çýktýðýný belirterek, yangýnýn çýkýþ nedeninin izmarit veya cam kýrýðý olabileceðine iþaret etti. Yangýnla ilgili TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Ýnönü Belediye Baþkaný Hasan Basri Beycanlý da, arazide yaptýklarý incelemeye göre yangýndan yaklaþýk 1000 dönüm arazinin zarar gördüðünü ifade etti. Beycanlý, yanan arazinin büyük bölümünün aldý. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün programý dolayýsýyla ayrýlmasýnýn ardýndan devam eden toplantýnýn sonunda basýna kýsa bir açýklama yapan Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner, muhalefetin KTHY ile ilgili çýkýlan ihalenin geri çekilmesini talep ettiðini, ancak iktidar partisi olarak kendilerinin çýkýlan ihalenin sonucunu görmek istediklerini belirtti. "Biz ihalenin devamýndan yanayýz" diyen Saner, toplantýda görüþülenleri Baþbakan Ýrsen Küçük ile deðerlendireceklerini ve ihalenin tamamlanmasýný bekleyeceklerini söyledi. biçilmiþ alan olduðunu, dönümün ise biçilmemiþ arpa ve buðdaydan oluþtuðunu, yanan alanda balyalarýn da bulunduðunu belirtti. KIVILCIMLAR YANGINA YOL AÇTI Bu arada bir yangýn da Cihangir-Düzova yolunda çýktý. Ulus Çomunoðlu'nun tarlasýný tellemek için profil demirleri spiral makinesiyle kestiði sýrada çýkan kývýlcýmlar yangýna yol açtý. Yangýnda, Taner Çobanoðlu'na ait 9 dönüm anýz ve 93 balya yandý. Polis bültenine göre yangýn, önceki gün saat 12.00'de baþladý ve itfaiye tarafýndan söndürüldü. Öte yandan Çayýrova-Gazimaðusa anayolunun 2. kilometresinde dün öðle saatlerinde tespit edilemeyen bir nedenle çýkan yangýnda da Önder Sennaroðlu'na ait bir dönüm arpa ve Emir Eral'a ait 2 dönüm anýz yandý. POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ AKDENÝZ'ÝN SULARI ISINDI/ÝSTÝKBAL GÖKLERDEDÝR Öyle 1 zamandan geçiyoruz KÝ hakkaten çeliþkinin 1 tanesi 1000 para./ Çeliþkinin 1000 tanesi 1 para MI demeliydim? Amaaaaaan caným siz DE./ Ne farkeder. ÇELÝÞKÝ ucuza da satýlsa/pahlýya da satýlsa ÇELÝÞKÝ'dir YANÝ. Gazze'ye gitmek için yola çýkan yardým gemilerine/ kahraman(?) Ýsrail Ordusu'nun düzenlediði olaðanüstü operasyonun gözümüze soktuðu çeliþkilerin haddi hesabý yok./ O filoya katýlmayý/ o gemilerde bulunmayý boynunun borcu sayan yüzlerce insan HARÝÇ/ saldýrýdan sonra meseleye müdahil olan taraflarýn 1 tanesinin bile alný AK olsaydý DA öpüp alnýmýza koysaydýk./ Yok anacýðým YOK./ Birkaç Kuzey Avrupa ülkesini saymazsak alný AK olan DEVLET kalmamýþ þu dünyada. AKP Hükümeti çeliþkili 1 zeminin üstünde 1 o yana 1 bu yana savrulup gidiyor./ Ýçerde baþka dýþarda baþka olunca/ ÝÇÝ Türkiye'yi/ DIÞI Dünya'yý yakýyormuþ GÝBÝ 1 durum çýkýyor ortaya. AKP Hükümeti Ermenistan'la yakýnlaþma giriþimlerinden çark ederek./ Ýþgal altýnda tuttuðun Karabað'dan çekilmezsen NAH AÇARIM SINIRI dediðinde DE ayný durum yaþanmýþtý./ Ve Caným Türkiyemin hiç aklýna gelmemiþti/ Ermenistan'a ÝÞGALCÝ derken/ kendisine DE Kýbrýs'taki pozisyonunun hatýrlatýlabileceði./ Pozisyon derken Kýbrýs'ta DURUMLARA göre ve de URUMLARA göre deðiþen ÝÞGAL ÞEYSÝNDEN bahsediyorum. Tayyip Erdoðan iyidir hoþtur/ karizmatiktir/ enerjiktir/ dinamiktir/ Allah'ýn doðrusu yakýþýklý DA duruyor bazý fotoðraflarýnda./ Ýnanmýþ Adam ayrýca./ Her halinden belli. Ýyi de Filistinlileri Ýsrail'in baskýsýndan kurtarma hevesi ne kadar ateþli olursa olsun/ Kürtlerin Türkiye'de maruz kaldýklarý eziyetler GIRLA giderken/ kursakta kalmaya mahkumdur. O heves./ Filistinlileri kurtarma hevesi YANÝ. Ben HAMAS'ýn terör örgütü DEÐÝL direniþ örgütü olduðunu/ Filistinlilerin seçilmiþ hükümeti olduðunu söyleyebilirim./ Ve bu konuda kimse beni hesaba çekemez./ Ve fakat siz Türkiye Cumhuriyeti'nin Baþbakaný olaraktan "TBMM'de bulunan KÜRT milletvekilleri seçilmiþ deðil mi?" GÝBÝSÝNDEN sorulara cevap vermek zorunda kalýrsýnýz. Bakýn iþte/ Ýsrail'den gemilere binip Kýbrýs'a gelmeye hazýrlanýyorlarmýþ. NE YAPMAYA? Türk Ordusu'na KIBRIS'I TERKET demeye... Bunu söyleyebilmek için Filistin topraklarýnda ha babam kaldýrdýklarý inþaatlarý dikmekten vazgeçmeleri/ ve oralara taþýdýklarý Yahudi nüfusu geri çekmeleri gerektiðini düþünmüyorlar tabii. Gazze Yardým Gemilerine saldýrýyý destekleyen Yahudiler/ Türkiye'ye soruyor: -Kürtlerden ne haber? Türkiye'deki KÜRT haklý olarak soruyor Ýsrail'in yaptýðý devlet terörüdür DÝYEN Tayyip Erdoðan'a: -Kürtlere uygulanan DA devlet terörüdür... Kýbrýs Türkü'nün DE söyleyecek sözü vardýr ama Kýbrýs Türkü bütün sözlerini ne yazýk KÝ kalbine gömmüþtür. GAZZE umudunu Türkiye'ye/ Hristofyas umudunu Ýsrail'e baðladýysa/ Kýbrýs Türkü umudunu DURUMA GÖRE Türkiye'ye/ DURUMA GÖRE de Ýsrail'in ebedi KANKASI Amerika'ya baðlýyorsa./ Yansýn dünya... Kaç köþecinin gözüne batar bunlar bilemem./ Ben ancak kendi gözüme batan ÞEYden söz edebilirim. Mesela Hasan aðbimin gözünde KTHY'den baþka 1 þey göremiyorum son zamanlarda./ Uçmayý amma DA çok seviyormuþsun be aðbi? AKDENÝZ'in sularý fokur fokur kaynarken ÝSTÝKBAL GÖKLERDEDÝR vaziyetleri mi yoksa?/ Hakkaten ÇAV BELLA...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ne kazýklar yedik zaten vardýlar Bizim gibi kazýklanan görülmemiþtir Duyanlar sanki hukuk devleti sandýlar Baþlarýna böyle çorap örülmemiþtir Ali OSMAN Periyodik KÝM KÝMÝN OMUZUNA BASACAK? Ýsrail adadaki Türk iþgalinin sonlandýrýlmasý talebiyle propaganda amaçlý bir filo hazýrlýyormuþ... Ýki cambaz bir ipte oynamaz anlayýþý mý hakim olan? Bazý yazarlarýmýz iþin farkýnda deðiller anlaþýlan... "Ýsrail yalnýz kaldý" diyorlar köþe yazýlarýnda... Yahudi kökenli iþadamlarýnýn 3 büyük finans þirketini ellerinde tuttuklarýný... Dünya Bankasý, IMF gibi kuruluþlarda da nihai söz hakkýna sahip olduklarýný... Dahasý Amerika'da hangi parti yönetime gelirse gelsin, bilhassa Ortadoðu'daki Amerikan politikasýnýn Yahudiler tarafýndan belirlendiðini unutmamak lazýmdýr. Ýsrail'le Türkiye'nin benzerlikleri var... Bu benzerlikler, yayýlmacýlýk, iþgal ve istilacýlýk, baþka toplumlarý kontrolleri altýna almak gibi... Barbarlýðý unuttum sanmayýn... Ýþte bunu birbirlerine karþý kullanmaya çalýþýyorlar þimdi... "Biti kanlandý" derler ya... Bunu ikisi için de söyleyebiliriz. Neyse... Gazze'ye aylardýr abluka uygulayan Ýsrail'e karþý Türkiye feveran etti... Haksýz mýydý? Deðildi þüphesiz... Ancak Ýsrail'le iliþkiler, bilhassa askeri iliþkiler içli-dýþlý sarmýsak baþlý! Ankara'da bir gece kundaklanan Makine Kimya Endüstrisi yanýp kül olduktan sonra, Türk ordusunun silah, mermi ve diðer askeri malzeme alým ve tamirini Ýsrail yapmaktadýr. Bu yönden baðýmlýdýr yani... Dünyada, birçok ülkeden Gazze'deki iþgali protesto edenlerin hazýrladýðý yardým filosu Akdeniz'de Ýsrailliler tarafýndan baskýna uðradý. Uluslararasý sularda seyreden gemilere yapýlan baskýn, birçok ülkede tepki toplarken, ABD Baþkan Yardýmcýsý tarafýndan haklý bulundu... BM Güvenlik Konseyi'nde bu konuda Ýsrail'in kýnanmasý yine ABD tarafýndan engellendi. Amerika'nýn Ortadoðu'daki tek polis gücü kendilerinin olduðunu ve yaptýklarýna, yapacaklarýna ABD korkusuyla kimsenin birþey söyleyemeyeceðini sanan Türk politikacýlarý hayal kýrýklýðýna uðradýlar. Filoya filoyla karþýlýk verecek þimdi Ýsrail... Ýsrail'de organize edilen filo Kýbrýs'ýn güneyine gidip Türkiye'nin 1974'te iþgal ettiði topraklardan çekilmesini talep edecek... Ýþgalci olmasýndan dolayý Türkiye'yi protesto edecek... Ýki cambaz dedik ya... Ayný Amerikan ipinde oynamaz... Þimdi Türkiye de, etkiye tepki diyerek, uluslararasý sularda Ýsrail filosuna baskýn düzenleyecek mi? Yoksa baþlarýna torba geçirilen askerlerde olduðu gibi, Mavi Marmara baskýnýnda öldürülenlerin de yanýna kalmasýný sineye mi çekecek? Kolay iþ deðil bu... Çok bilinmeyenli de deðil... Obama'nýn birkaç ay içinde Kýbrýs Cumhuriyeti'ne geleceði... Recep Tayyip Erdoðan'ýn da yeni bir insani yardým filosuyla Gazze'ye gitmeyi düþündüðü söyleniyor... Kazan kaynýyor anlayacaðýnýz... Kim kimin baþýna veya omuzlarýna basýp bu kazandan kazasýz belasýz ve de en az zayiatla kurtulacak, dersiniz... Kalay DÜNYA BÝR YANA BÝZ BÝR YANA Dünya bir yana biz bir yana. Dünya uluslararasý kurumlara inancýný kaybetse de, biz kaybetmeyiz asla. Birleþmiþ Milletler bütün dünyada itibarýný kaybedebilir, inandýrýcýlýðýný yitirebilir ama Kýbrýs'ta asla. Dünya bir yana biz bir yana. Biz baþkayýz, biz ömrümüzü BM zemininde çözüm diye diye tüketmiþ bir neslin çocuklarýyýz. Biz Kýbrýslýyýz. Uluslararasý hukuk der dururuz. Dünyayla bütünleþmek deriz de baþka bir þey demeyiz. Hangi uluslararasý hukuktan söz ettiðimizi, hangi dünyayla bütünleþmek istediðimizi biz de bilmeyiz oysa. Biz baþkayýz caným, bambaþka. KTÖS'ten çocuklara uyarý... Cep telefonu kullanmayýn Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), cep telefonlarýnýn özellikler çocuklarýn beyin hücrelerine verdiði zarara dikkat çekerek, çocuklarýn zorunlu maksatlar dýþýnda cep telefonu kullanmamasý uyarýsýnda bulundu. KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu, yazýlý açýklamasýnda, iletiþim teknolojisinin insana saðladýðý kolaylýklar yanýnda pek çok saðlýk sorunu yarattýðýna iþaret ederek, Dünya Saðlýk Örgütü'nün 10 yýllýk çalýþmasý sonucu günde 30 dakikadan fazla cep telefonuyla konuþanlarda beyin kanseri riskinin üçte bir arttýðý bulgusuna ulaþtýðýný kaydetti. Varoðlu, uzmanlarýn cep telefonunun yoðun bir þekilde kullanýmýnýn özellikle çocuklarýn beyin hücreleri üzerinde çok daha etkili olduðunu ortaya koyduðunu ifade ederek, bazý GSM operatörlerinin ise kendi hazýrladýklarý broþürlerde cep telefonlarýnýn saðlýða zararlý olmadýðýný açýkladýðýný, hatta bazý uzmanlardan para karþýlýðý imza aldýklarýný savundu. Dünya Saðlýk Örgütü raporlarýyla zararlarý belgelenen cep telefonlarýnýn kullanýmýný teþvik eden kampanyalarý eleþtiren Güven Varoðlu, "Sendikamýz, ailelere ileride çeþitli saðlýk problemleri yaþamamak için özellikle çocuklarýmýza zorunlu maksatlar dýþýnda cep telefonu kullandýrmamalarý konusunda gerekli uyarýyý yapmayý bir görev bilmektedir. Teknolojinin yarattýðý olanaklarý kullanýrken saðlýðýmýza ve özellikle çocuklarýmýzýn saðlýðýna yapacaðý olumsuz etkileri de göz ardý etmemeliyiz" dedi. Varoðlu, en önemli görevin saðlýklý bir toplum yetiþtirmek olduðunu da vurguladý. 100 POLÝS YEMÝN ETTÝ- Polis Okulu'nda 56. Dönem Polis Temel Eðitimi'ni tamamlayarak mezun olan 100 yeni polis memuru, dün yemin ederek mesleðe ilk adýmýný attý. Polis Temel Eðitim Kursu'nu polis memuru Burçin Þadýrvan birincilikle tamamlarken, kurs ikincisi Halil Dümenci, üçüncüsü de Erdem Sulu oldu. Yeniceköy Polis Okulu'nda gerçekleþtirilen yemin törenine katýlan Derviþ Eroðlu, yeni polis memurlarýna seslenerek, Polis Okulu'nda verilen 6 aylýk temel eðitimin yeterli olduðunu söyleyemeyeceðini, bu yüzden yeni mezunlarýn sürekli okuyarak ve çalýþarak kendilerini mesleki ve hukuki açýdan geliþtirmelerini istedi. Soyer UBP hükümetinin TAK hizmetlerini ücretsiz yapmasýna katlanamýyor... CTP ye muhalif medyaya hala darbe peþinde! Dün mecliste konuþan CTP lideri Ferdi Sabit Soyer, medyanýn sorunlar içinde bulunduðunu, büyük sýkýntýlar yaþandýðýný kaydederek, medyada adaylarla bireysel düzeyde anlaþmalar yapýlarak yayýnlara gidildiðini, bunun basýn özgürlüðü açýsýndan yanlýþ olduðunu, medyanýn giderek inanýrlýðýný kaybetmeye sürüklendiðini, objektif haberciliðin büyük ölçüde ayaklar altýna alýndýðýný anlattý. "Düþünce özgürlüðünün en büyük düþmaný" diye nitelediði bu durumun, basýn mensuplarýný da mesleklerinden soðuttuðunu belirten Soyer, asgari ücretle, sosyal yatýrýmlarý yapýlmadan çalýþan medya çalýþanlarý bulunduðunu söyledi. Soyer, TAK hizmetlerinin beleþ olmasýnýn doðru olmadýðýný ifade ederek, medyada reklam geliri yetersiz olan kurumlarýn ciddi sýkýntý yaþadýðýný; medyanýn desteklenmesi için kaynak ayrýlmasý; uyduya çýkan televizyonlara belli kriterlerle destek verilmesi gerektiðini belirtti. Soyer, reklamlarda yaþanan haksýz rekabet yüzünden gelirleri azalan bazý medya kuruluþlarýnýn çalýþanlarýna karþý sorumluluklarýný yerine getiremediðini anlattý. Medya için kaðýt, matbaa, araç gereç ithalatýnda avantajlý düzenlemeler yapýlmasýný öneren Soyer, "Medya güçlenmelidir" dedi. Soyer, ülkenin müesseselerinin muhalif gazetelere reklam vermekten korktuðunu, bunun sonucunda medyanýn zayýfladýðýný belirterek, seçim kampanyasýnda da adaylarýn para karþýlýðý bazý medya kuruluþlarýyla anlaþtýðýný; bunun var olabilmek için uçan kuþtan medet beklediðini gösterdiðini ancak bunun özgür basýný öldürdüðünü anlattý. "Hükümet medyaya destek konusunu gündeme almalýdýr, ilgili basýn örgütleriyle neler yapýlmasý gerektiðini konuþmak ve toplumsal seferberlik baþlatmak zorundadýr" diyen Soyer, BRT çalýþanlarýna dönük uygulamalarýn da kabul edilemeyeceðini söyledi. Soyer, "BRT medyanýn amiral gemisiyle bunun gerektirdiði vakur ve aðýrlýk içinde hareket etmelidir. Amiral gemisi sevgi saçar, baþkalarýnýn da geliþmesine katký saðlar ama bu BRT'de yoktur" dedi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KAZIK CUMHURÝYETÝ Günlerce yazýldý çizildi. "Devlet" ve hükümet yetkililerine günlerce çaðrýlar yapýldý. "Bu satýþý önleyin" denildi. "Bu insanlarýn, parasýný kuruþuna kadar ödedikleri evlerinden sokaða atýlmasýna seyirci kalmayýn" denildi. "Göz göre göre bu müteahhit kazzýðýný bu insanlara yedirmeyin" denildi. Çoðunluðu yabancý olan ev sahipleri, maðduriyetlerini önlemek için, "devlet" ve hükümet nezdinde baþvurmadýk kapý býrakmadýlar. Ve son ana kadar birilerinin duruma müdahale edip bu haksýzlýk ve adaletsizliðe dur diyeceklerini umut ettiler. Olmadý. Hiçbir iþe yaramadý bütün bunlar. Hangi kapýyý çaldýlarsa elleri boþ döndüler. "Devlet" ve hükümet büyük bir vurdumduymazlýk içinde gözünü kapadý. Kulaklarýný týkadý. Ve çoðunluðu yabancý olan insanlarýn evlerinin bulunduðu arsalar, müteahhidin taahhütlerini yerine getirmeyip ödemediði borcu yüzünden önceki gün Karþýyaka'da açýk artýrma ile satýldý! Neymiþ efendim? Yasa böyleymiþ! Yeni yasaya göre iþlem uygulansa kurtarmak mümkünmüþ. Ama eski yasaya göre bu satýþ önlenemezmiþ! Yeni yasa... Eski yasa... Ýþlerine geldiðinde yenisi... Ýþlerine geldiðinde eskisi! Mübarek, Tanrý kelâmý sanki... Sanki eskisi de, yenisi de insan elinin, insan beyninin ürünü deðilmiþ, Tanrý kelâmý gibi deðiþmezmiþ gibi! Evlerinin inþa edildiði arsalar bankaya ipotekliymiþ meðer! Satýcýlar, ipotek konusunu gizleyerek, evleri satýp insanlarýn parasýný bir tamam aldýktan sonra ortadan kaybolmuþlar! Bankaya olan borçlarýný da ödemeyince, banka mahkeme kararýyla arsalarý satýþa çýkarmýþ! Þimdi parasýný ödedikleri evlerini kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya bulunan insanlarýn bu olayda hiçbir suçu yok. "Maðdurlarýn da ihmali var" demiþ bir avukat. Alacaklarý malýn ipotekli olup olmadýðýný soruþturmamýþlar! Hayret ettim. Yani þimdi ipotekli malý satanlar suçlu deðil de, KKTC'nin bir hukuk devleti olduðuna güvenen insanlar mý suçludur? Soralým öyleyse onlara... Malý alýrken aklýnýz nerdeydi?! Ýpotekli mi, deðil mi diye neden sormadýnýz?! Þimdi borcunu ödemeyip insanlarý böyle bir maðduriyete sürükleyenler, her nerede ise ellerini kollarýný sallayarak ortalýkta dolaþsýn!.. Parasýný ödedikleri evleri satýlan insanlar da, sokaða atýlmak endiþesiyle kara kara düþünüp, yedikleri kazýðýn acýsýyla yansýnlar! Hangi insan vicdaný bu haksýzlýða ve adaletsizliðe isyan etmez ki? Adýna KKTC denen bu ucubenin K'sinden C'sine kadar baþtanbaþa yontulmamýþ bir kazýk olduðunu, buradan mal alan bütün yabancýlar umarým anlamýþtýr. Karþýyaka köyünde yaþanan rezalet, KKTC'nin bir hukuk devleti deðil, K'sinden C'sine kadar bir korsan yataðý olduðunu, çok açýk ve net biçimde ortaya koymuþtur. Sanýrým akl-ý selimle düþünebilen hiçbir yabancý, bundan sonra buralardan mülk edinmek istemez. Bu rezalete raðmen isteyen olursa, bir deðil bin defa düþünmek zorundadýr... Sonunda adama "aklýnýn cezasýný çek" diyerek, onu yediði kazýkla baþbaþa býrakýrlar!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ta ilk özerklik kazanacak olan köy Elye'dir herhalde... Boþuna mý da "Elye Cumhuriyeti" diyenler var... Bir zamanlar UBP'yi, þimdi de CTP'yi köyden kovdular! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart

Detaylı

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent Katil sürüsü IÞÝD, 101 gün sonra Türk rehineleri serbest býraktý... Amerika ve Ýngiltere çatlasýn! Onlar kafasý kesilen vatandaþlarýný kurtaramadý, ama Türkiye kurtardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri. Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı