Eti Gümüþ A.Þ. küreselleþme. ile organik baðlý bir. özelleþtirme öyküsü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eti Gümüþ A.Þ. küreselleþme. ile organik baðlý bir. özelleþtirme öyküsü"

Transkript

1 Mustafa Çýnký Eti Gümüþ A.Þ. küreselleþme ile organik baðlý bir özelleþtirme öyküsü Nutuk'tan Cebren ve hile ile aziz vatanýn, bütün kaleleri zaptedilmiþ, bütün tersanelerine girilmiþ, bütün ordularý daðýtýlmýþ ve memleketin her köþesi bilfiil iþgal edilmiþ olabilir. Bütün bu þerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hýyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri þahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düþmüþ olabilir Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927 BANA DEÐMEYEN YILAN BÝN YIL YAÞASIN! Ýnternette haber sitesini kurcalarken Köylülerden Büyük Ýddia baþlýðý ister istemez dikkatimi çekiyor. Haber baþlýðýný týklayarak haberi açýyorum. Haber Eti Gümüþ A.Þ ve hemen yaný baþýndaki Dulkadir köyünde görülen siyanür zehirlenmesi ile ilgili. Habere bir de video iliþtirilmiþ. Eþleri Eti Gümüþ A.Þ'de çalýþan ve siyanürden zehirlenmiþ iki kadýn kendilerine tutulan mikrofona konuþuyorlar. Ankara'dan tahlil sonuçlarýmýz bozuk geldi. Sonuçlar söylenilmiyor. Sýr gibi tutuluyor. Ýsimlerini bile bilmediði doktor hanýmýn kýrk tane zehirli madde varmýþ, siyanür hariç. Kýrk tane! Bir aylýk için sustuk. Bir aylýk için! Bir maaþýmýz için! Eþlerimizi iþten çýkarýrlar diye sustuk. Benim çocuklarým ne olacak? Burada herkes fabrikada çalýþýyor. Susturdular bizi! Ýþten atarlar diye. Konuþmayacaksýnýz dediler. Ama bu saatten sonra hem davacýyým hem konuþacaðým önce can sonra para biz zaten normalde de devamlý hasta olan bir insanýz. Hastanelerden çýkamýyoruz. Mallarýmýzýn karný þiþiyor. Süt paralarýnýn yarýsýný veterinerlere veriyoruz. Kendi aylýðýmýzýn yarýsýný doktorlara veriyoruz. Etibank'a'da aylýðý için deðil SSK'sý için mecburuz Ýçim acýdý, yoksulluðun, tehditle yaratýlan iþsiz kalma korkusunun dayattýðý iþbirliðini görünce. Köylüler özelleþtirilen Eti Gümüþ A.Þ'ne hala Etibank diyorlardý. Aslýnda eþlerinin aylýk için deðil, sigortalý olmak için iþe gittiðini söylüyorlardý. Ancak, diðer taraftan üstüne basa basa borçlu olduklarýný da vurgulamayý ihmal etmiyorlardý. Hepsi günü kurtarmanýn telaþý içindeydiler... hani þairin dediði gibi; Serçe gibiydiler serçenin telaþý içinde. Ama susmuþlardý bir kere. Hani belki bana deðmeyen yýlan bin yýl yaþasýn mantýðý teslim almýþtý onlarý. Neden sonra farkýna vardýlar susmak; önce topraklarýný, sonra hayvanlarýný ve nihayet kendilerini zehirlemiþti. Ve susmalarýn önce, hala var sandýklarý Etibank'ý zehirleyip öldürdüðünün farkýnda 19

2 20 bile deðildiler Devleti bekliyorlardý yanlarýnda, kendilerini zehirleyenleri Hani bir geçmiþ olsun deseler belki unutacaklardý her þeyi Belki de çoktan unuttular! Oysa devleti yönetenleri, Devleti yönetenlerden kendilerine adeta hibe edilen Eti Gümüþü alanlarý rahatlatan, duyarsýz kýlan farklý bir gerçeklikti yýlýnda cennetten cehenneme dönüþen ülkemizde 4,5 milyon okuma yazma bilmeyen; 13,5 milyon okuma yazma bilmesine raðmen ilkokulu bitirememiþ; 18 milyon ilkokul mezunu olmak üzere toplam 36 milyon insan vardý. Yani toplam nüfusun yarýsý! Ýþte yoksulluk, cehalet ve tehditle karýþýk bir iþbirliðinin getirdiði susuþun altýnda yatan yalýn gerçeklik. O yalýn gerçek deðil mi maden kazalarýný kader yapan. O yalýn gerçeklik deðil mi ölen madenciler için güzel öldüklerini buradan rahatlýkla söyleyebilirim dedirten. Onlar biliyor. Bin yurttaþ da zehirlense týpký Uþak Eþme'de olduðu gibi kendilerine bir þey olamayacaðýný, kimsenin kimseden hesap sormayacaðýný. Kaymakamlarýn, Valilerin olayý örtbas edeceklerini, analiz için alýnan ve içinde siyanürün baðýra baðýra ben buradayým dediði su örneklerini toplatacaklarýný, hastanelerin susturulabilir olduðunu, Cumhuriyetin savcýlarýnýn kayýtsýz kalmak zorunda olduklarýný. Susuþ Cumhuriyetin amelelikten sendikalý iþçiliðe yükselttiði yurttaþýn özelleþtirme yoluyla köleliðe dönüþümüneydi. Kahredici! Susuþ milletin efendisi köylünün köyünün bir koloniye dönüþümüneydi. Yýkýcý! ÖZELLEÞTÝRME MÝ YOKSA Özelleþtirme Ýdaresi Özelleþtirmenin ana felsefesini; devletin, asli görevleri olan adalet ve güvenliðin saðlanmasý yolundaki harcamalar ile özel sektör tarafýndan yüklenilemeyecek altyapý yatýrýmlarýna yönelmesi, ekonominin ise pazar mekanizmalarý tarafýndan yönlendirilmesi olarak ortaya koyarken, Özelleþtirme Programýnýn Amaçlarýný devletin ekonomideki sýnai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi, rekabete dayalý piyasa ekonomisinin oluþturulmasý, devlet bütçesi üzerindeki KÝT finansman yükünün azaltýlmasý, sermaye piyasasýnýn geliþtirilmesi ve atýl tasarruflarýn ekonomiye kazandýrýlmasý, özelleþtirme ile elde edilecek kaynaklarýn altyapý yatýrýmlarýna kanalize edilebilmesi olarak saymakta, özelleþtirmenin temel amacýný; nihai olarak, devletin ekonomide iþletmecilik alanýndan tümüyle çekilmesini saðlamak olarak belirlemektedir. Oysa, ülkemizde özelleþtirme serüveninin 2010 sonu itibariyle geldiði noktada, özelleþtir me uygulamalarýnýn ortaya koyduðu tablo; özelleþtirme felsefesi ve amaçlarý ile taban tabana zýt bir görünüm ortaya koymaktadýr. Nitekim; 1986 yýlýndan itibaren hýz kazanan ve tamamý kamuya ait veya kamu iþtiraki olan kuruluþlardaki kamu paylarýnýn özelleþtirme kapsamýna alýnmasý yoluyla yürütülen program çerçevesinde, Özelleþtirme Ýdaresi tarafýndan bugüne kadar 199 kuruluþta hisse senedi veya varlýk satýþ/devir iþlemi yapýlmýþ ve bu kuruluþlardan 188'inde hiç kamu payý kalmamýþtýr. Ýlk özelleþtirme uygulamasýnýn baþladýðý 1986 yýlýndan tarihine kadar yapýlan özelleþtirmelerin sonucunda Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý; satýþ geliri, temettü geliri, borçlanma ve diðer gelirler baþlýðý altýnda $ lýk bir kaynak yaratýrken, (özelleþtirmelerden 31 Mayýs 2011 itibariyle 31,7 milyar $ net giriþ saðlanmýþ olup ÖÝB'nýn yaklaþýk 14 milyar dolar taksitli alacaðý bulunmaktadýr) söz konusu yaratýlan kaynaðýn sadece $ lýk bölümünü hazineye aktarmýþ, yaratýlan kaynaðýn geriye kalan $ lýk kýsmýný ise; özelleþtirme kapsamýndaki kuruluþlara

3 yapýlan ödemelerde, borç geri ödemelerinde, özelleþtirme uygulamalarýna iliþkin ödemelerde ve diðer kullanýmlar baþlýðý altýnda yaptýðý ödemelerde kullanmýþtýr. Özelleþtirme idaresinin kaynak kullanýmýnda en büyük payý Dolarla Özelleþtirme kapsamýndaki kuruluþlara yapýlan ödemeler ve Dolarla borç geri ödemeleri oluþturmaktadýr. Bu iki ödemenin toplamý $ olup hazineye aktarýlan özelleþtirme gelirinin üzerindedir. Bu özet bilanço özelleþtirmenin ve özelleþtirme uygulamalarýnýn tam anlamýyla bir fiyasko ile sonuçlandýðýný ortaya koymaktadýr. Özelleþtirme bir baþarý öyküsü deðil, kamusal servet üzerinden soygun ve talan öyküleri üretmiþtir. Özelleþtirme serüveninin baþladýðý günden bu yana devletin ekonomideki sýnai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi dýþýnda özelleþtirme programýnýn amaçlarýnýn hiç birisi gerçekleþmemiþtir. Devlet bütçesi üzerindeki K.Ý.T. finansman yükünün azaltýlmasý þeklindeki amaç ise; traji-komik bir þekilde özelleþtirilecek kurumlarda finansman yükünün artmasý biçiminde sonuçlanmýþ, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Halký kandýrýlmýþ, kamu iþletmeleri, kamu mal varlýðý ve kamusal servet, kamusal mülkiyet alanýndan yerli özel ya da küresel sermayeye adeta üstüne para vererek transfer edilmiþtir. Özelleþtirme sürecinin ülkemizde, ekonomik, mali, çevre, istihdam, sendikal faaliyetler, sanayileþme açýsýndan da sayýsýz olumsuzluklar yarattýðý da yadsýnamaz bir gerçektir. Örneðin özelleþtirme; kamusal sermaye birikimini, endüstriyel bilgi birikimini, dýþsal ekonomileri yok etmiþ, devletin gelir ve teþebbüs kaybýna neden olmuþ, bir taraftan iþsizlik yaratýrken, diðer taraftan taþeronlaþmayý teþvik ederek sendikal faaliyetlerin tepesine adeta bir balyoz gibi inmiþtir. Özelleþtirme hemen hemen her sektörde oligopol piyasalar yaratmýþ, kartelci fiyatlamayý teþvik etmiþ, devletin uðradýðý gelir kaybýný, hükümetler dolaylý vergiler üzerinde yaptýðý artýþlarla karþýlama kolaycýlýðýna girmiþtir... Þurasý tartýþmasýz açýktýr ki özelleþtirme; kaynak yaratma deðil, bir kaynak aktarýmý, servet transferi projesidir ve bu felsefe üzerine oturtulmuþtur. Bu nedenledir ki özelleþtirme görünür felsefesi dýþýnda iflasýn eþiðine gelmiþ, bir baþka deyimle pazar dýþýna çýkmýþ þirketlere can suyu olmak gibi gizli bir politik felsefeye de sahiptir. Özelleþtirme kavramýnýn içinde insan, çevre, kamusal yarar, ulus, vatan gibi kavramlar yoktur. Ýþte bu felsefeye dayalý özelleþtirme örneklerinden biri de Eti Gümüþ A.Þ özelleþtirmesidir. ETÝ GÜMÜÞ A.Þ. ÖZELLEÞTÝRMESÝ BÝR KARÞILIKSIZ SERVET TRANSFERÝ PROJESÝ tarih, 2000/76 sayýlý Özelleºtirme Yüksek Kurulu Kararýyla Eti Krom ve Eti Elektrometalurji A.Þ. ile birlikte özelleþtirme kapsam ve programýna alýnan Eti Gümüþ A.Þ. için 2003 Nisan ayý sonunda "blok satýþ" yöntemiyle ihaleye çýkýlmýþ, 30 Nisan 2003 tarihinde teklifler alýnmýþtýr. Teklif veren iki firma arasýnda tarihinde Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý'nda yapýlan ihaleyi, 3S Madencilik Seramik ve Ýnþaat Yapý Malzemeleri Dýþ Ticaret A.Þ isimli firma kazanmýþ, Eti Gümüþ A.Þ.'nin özelleþtirilmesinin Özelleþtirme Yüksek Kurulu'nun 25 Aralýk 2003 tarihli kararýyla da onaylanmýþ, ancak 3S Madencilik özelleþtirme bedelini zamanýnda yatýramamasý nedeniyle 2 milyon dolarlýk teminatý gelir kaydedilerek ihale iptal edilmiþti. Bu süreçte 3S Madencilik Seramik ve Ýnþaat Yapý Malzemeleri Dýþ Ticaret A.Þ. olarak anýlan firmanýn gerçek kimliði konusunda þüpheler ortaya çýkmýþ, 3 S Madenciliðin Söðüt Seramik Sanayi Þirketi nin 21

4 22 isim deðiþtirmiþ hali olduðu ileri sürülmüþ ancak bu konuda ne ihaleyi alan þirketten, ne Özelleþtirme idaresinden nede Sermaye Piyasasý Kurulundan tatmin edici bir açýklama gelmediði gibi bu hususta TBMM'de verilen soru önergeleri de cevapsýz kalmýþtý. Peki kimdi bu Söðüt Seramik adlý þirket ve 3S Madencilik Seramik ve Ýnþaat Yapý Malzemeleri Dýþ Ticaret A.Þ ile olan iliþkisi neydi? Söðüt Seramik'in durumunu biraz geçikmeli de ola ilk fark eden Sermaye Piyasasý Kuruluydu. Kurul, Söðüt Seramik'in 1999 ve 2000 mali tablolarýný açýklamadýðý için uyarmýþ uyarýnýn ardýndan bir batýþ öyküsü fýþkýrmýþtý. Þirket, 1996 yýlýndan itibaren faaliyetlerini bankalardan aldýðý uzun ve kýsa vadeli kredilerle sürdürmüþ, 21 bankaya olan borcu 1998 yýlýnda 60 milyon dolara yükselen þirket, bankalardan kredi alamayýnca 1999 ortalarýndan itibaren üretim yapamaz hale gelirken, þirketin iþçilere olan borcu 3.5 milyon, Botaþ ve TEDAÞ'a borçlarý 5 milyon SSK'ya borçlarý 3 milyon dolara ulaþmýþtý. Toplam 71 milyon 500 bin dolarlýk bir borçla iflasýn eþiðine gelen þirket, 2000 yýlý baþýnda 500 iþçisinin iþ akdini feshetmiþ ve üretimi durdurmuþ, alacaklýlar þirket aleyhine 200'den fazla icra takibi baþlatmýþlardý. Alacaklý yabancý bir firma, 1999 yýlýnda þirketin iflasýný istemiþ, ancak yapýlan görüþmeler sonucunda alacaklý, iflas davasýndan feragat etmiþti. Söðüt Seramik'in fabrikasý, yýllýk üretimin yüzde 20'si karþýlýðýnda Söðütsen Seramik Sanayi Ýnþaat Maddeleri Ýthalat Ýhracat A.Þ.ne kiraya verilmiþ þirketin taksitlere bölünen borçlarý kira bedelinden mahsup ediliyordu. Burada dikkatlerden kaçmayan bir husus Söðüt Seramik, 3S Madencilik Seramik ve Ýnþaat Yapý Malzemeleri Dýþ Ticaret A.Þ ve Söðütsen Seramik adlý þirketlerin Yönetim Kurullarý baþkanlarýnýn ayný kiþi (Sebahattin YILDIZ) olmasýydý. Sermaye Piyasasý Kurulu öðüt Seramik A.Þ'yi uyarmakla yetinmemiþ, ayný zamanda Söðüt Seramik A.Þ. ve Söðüt Seramik'in üretim tesislerini kiralayan Söðütsen Seramik Sanayi Ýnþaat Maddeleri Ýthalat Ýhracat A.Þ. nezdinde Sermaye Piyasasý kanunu. ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelemeye almýþtý. Yapýlan Ýnceleme sonucunda; Sebahattin YILDIZ'ýn kiralama sözleþmesi imza edildiðinde hem Söðüt Seramik A.Þ.'nin hem de Söðütsen A.Þ.'nin Yönetim Kurulu Baþkaný olmasý nedeniyle Þirket esas sözleþmesine ve TTK aykýrý hareket edildiði, Söðüt Seramik A.Þ'nin 1999, 2000, 2001, 2002 yýllarýna iliþkin genel kurullarýnda büyük ortak Erdem HAMAMÝ'ye ait olan hisse senetlerinin sahipliðinin baþka kiþiler tarafýndan kendilerine aitmiþ gibi gösterilerek yetkisiz olarak genel kurullarda büyük ortak Erdem HAMAMÝ'nin deðil de, Sebahattin YILDIZ, Haydar BEÞÝR ve diðer kiþilerin ortak sýfatý ile oy kullandýklarý ve bu nedenle ilgili genel kurullarýn yok hükmünde olduðu, Söðüt seramik üretim tesislerinin kiralama iþleminin bir örtülü kazanç aktarým iþlemi olduðu hususlarý belirlenmiþ ve Söðüt Seramik A.Þ'ye 1 ay süre vererek Söðütsen A.Þ ile döneminde k i r a l a m a i l i þ k i s i n d e n k a y n a k l a n a n TL tutarýnda örtülü kazanç aktarýmýna konu tutarýn ilgili dönemlerde ortaya çýkan yasal faizi ile birlikte Þirkete iade edilmesi aksi takdirde ilgili mevzuat uyarýnca cumhuriyet Savcýlýðýna suç duyurusunda bulunulacaðý, Þirket üretim tesislerinin icra kanalýyla Sebahattin YILDIZ tarafýndan devralýnmasý ile ilgili olarak alacaklý banka Pamukbank A.Þ. adýna Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu tarafýndan satýþýn iptali için açýlan davada ihalenin feshine karar verildiði göz önüne alýndýðýnda Þirket ile Söðütsen A.Þ. arasýnda imzalanan sözleþmelerin yenilenmesi gerektiði konusunda Sermaye Piyasasý Kurulunca Þirket'e bildirimde bulunulmasýna karar verilmiþti. Söðüt Seramik, 3S Madencilik Seramik ve Ýnþaat Yapý Malzemeleri Dýþ Ticaret A.Þ ve Söðütsen Seramik adlý þirketler ve ortaklarý arasýndaki organik bað, hiçbir kuþku býrakmaksýzýn açýk ve Sermaye Piyasasý Kurulunca yapýlan incelemeler, keza Söðüt Seramik A.Þ. tarafýndan, Sermaye Piyasasý Kuruluna verilen bilgiler, Söðüt þirketlerinin ilan edilmemiþ bir iflas ve hukuka aykýrý tasarruflar içinde bulunduðunu tereddütsüz ortaya koyuyordu. Ýþte böyle bir süreçte; Özeleþtirme Ýdaresi tesis yatýrým maliyeti en az 70 milyon $ olan Eti Gümüþ A.Þ. nin özelleþtirmesi için ikinci kez ihaleye çýkmýþ, bu arada Eti Gümüþ A.Þ'nin nakit parasý 19 trilyona (13 milyon Dolar) satýþa hazýr gümüþ stoðu da 19 tona (4 milyon $) ulaþmýþtýr. Eti Gümüþ A.Þ.'nin Kütahya þehir merkezinde 3 milyon USD deðerinde lojman ve sosyal tesisleri de vardýr tarih 2004/51 sayýlý kararýyla; Eti Gümüþ A.Þ.'de bulunan %100 oranýndaki hissesinin "blok satýþ" yöntemiyle özelleþtirilmesini teminen, Ýhale Ýlaný ve Ýhale Þartlarý Belgesinde belirtilen hususlar çerçevesinde yapýlan ihalede alýnan nihai teklifler ve deðer tespit sonuçlarý incelenerek; Eti Gümüþ A.Þ.'de bulunan %100 oranýndaki kamu hissesinin; (kýrkbirmilyonikiyüzbin) ABD Dolarý bedelle en yüksek teklifi veren Söðütsen Seramik Sanayi Ýnþaat Madencilik Ýthalat Ýhracat A.Þ.'ye veya Söðütsen Seramik Sanayi Ýnþaat

5 Madencilik Ýthalat Ýhracat A.Þ.'nin %51 hissesine sahip olacaðý yeni kurulacak anonim þirkete satýlmasýna karar vermiþ ve Ýhaleyi kazanan firmanýn, bedelini peþin olarak ödeyebileceði gibi yarýsý peþin geri kalaný 12 ayda bir ödeme þartý ile 24 ayda ödeme yapabileceði açýklanmýþtý. Borsa yoluyla halka açýlacak olsa mevcut bilançosuyla milyon dolarlýk bir kapitilizasyon deðerine ulaþacak Eti Gümüþ A.Þ.'nin dolarlýk bir bedelle Ýhale edilmesiyle birlikte ile Söðüt þirketlerinin içinde bulunduðu iflas hali de sona erdiriliyordu.. Ödeme þartlarý dikkate alýndýðýnda Eti Gümüþ A.Þ. özelleþtirilmemiþ, yapýlan ihale ile Söðütsen Seramik Sanayi Ýnþaat Madencilik Ýthalat Ýhracat A.Þ.'ne karþýlýksýz bir servet transferi yapýlmýþtýr. Nitekim özelleþtirme bedelinin peþin ödenecek kýsmý yaklaþýk 21 milyon Dolar, borçsuz ve kýdem tazminatý yükümlülüðü olmayan olan þirketin nakit ve kýsa sürede nakde çevrilebilir gümüþ stoðu ve gayrimenkul mevcuduyla zaten þirketin içinde bulunmaktadýr. Eti Gümüþ A.Þ.'nin yýllýk 100 ton gümüþ ürettiði varsayýmý altýnda ortalama gümüþ fiyatlarý ve dolar kuru dikkate alýnarak 2 yýllýk sürede üreteceði 200 ton gümüþün bedelinin yaklaþýk 60 milyon dolar olduðu görülür ki, bu durumda sözde özelleþtirilen Eti Gümüþ A.Þ dýþarýdan herhangi bir sermaye giriþi olmaksýzýn kalan yaklaþýk 21 milyon $ lýk borcu 3 kat fazlasýyla karþýlayabilecek durumdadýr. Ýfade ettiðimiz koþullarda, Eti Gümüþ A.Þ.'nin satýþý bir özelleþtirme deðil, devlet portföyünde bulunan bir iktisadi iþletmenin üstüne para verilerek elden çýkarýlmasý iþlemi olduðu açýktýr. Týpký Eti Bakýr'da, Eti Alüminyum'da, Eti Krom'da ve Eti Elektrometalurji'de olduðu gibi. NEDEN VE SONUÇ Özelleþtirme ve Küreselleþme arasýnda doðrudan bir iliþki bulunmaktadýr. Özelleþtirmenin tek belirleyici gücünün küreselleþme olduðu ve bu süreçte ulusal varlýklarýn küresel ve küresel güçlerle iþbirliði içinde bulunan sözde yerli güçlere býrakýldýðý üzerinde bir tartýþma yapýlmayacak kadar açýktýr. En masum ve þirin haliyle ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel deðerlerin ve bu deðerler çerçevesinde oluþmuþ birikimlerin ulusal sýnýrlar dýþýna taþarak dünya geneline yayýlmasý biçiminde tanýmlanan küreselleþmeyi, ABD eski çalýþma bakaný Robert Reich Japon Ohmae gibi yazarlar da her þeyi deðiþtiren, ulus devletlerin ve sendikalarýn ona karþý hiçbir þey yapamayacaklarý ya da çok az þey yapacaklarý kesin bir eðilimdir. biçiminde tanýmlamaktadýr. IMF'ye göre Küreselleþme; ülkeler arasýnda mal, hizmet, uluslar arasý sermaye akýmlarý ve teknolojik geliþimin hýzlý bir þekilde ar tmasýný ve serbestleþmesini ve bunlar sonucu ortaya çýkan ekonomik geliþmeyi ifade eder. Friedman ise küreselleþmeyi; dünyada birçok ekonomik, finansal, politik, ulusal güvenlik, çevresel, sosyal, kültürel ve ulusal eyaletler arasý teknolojik baðlantýlar, piyasalar ve bireyler yoluyla kýtalararasý mesafeleri birbirine baðlayan bir að olarak tanýmlanmaktadýr. Küreselleþmenin hayasýzlýðý William Greiderin yaptýðý lirik tanýmla daha da bir anlam kazanýr. Küreselleþme; olaðanüstü bir makineye benzer. Yok ettiklerinin karþýlýðýný alýr. Modern tarým makineleri gibi büyük, hareketli, karmaþýk ve güçlüdür. Koþarcasýna sahalar açar ve sýnýrlarý önemsemez. Arkasýnda geniþ tahribat izleri býrakýrken, büyük miktardaki refah ve zenginliði beraberinde götürmekte, Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmaktadýr. Fakat makinenin direksiyonda hýzýný ve yönünü kontrol eden kimse yoktur. Olabildiðince özgür ve de sýnýrsýz makine, dünyayý yeniden yapýlandýran, kendi kendine iþleyen, bir ekonomik sistem dramasý oluþturan, küresel endüstriyel devrimin zorunluluklarý tarafýndan yönetilen modern kapitalizmdir. Gerçekte küreselleþme; tüm dünyada kapitalizmin, piyasa ekonomisinin egemen kýlýndýðý bir dünya düzeni tanýmlamakta ve piyasa ekonomisi uygulamayan tüm rejimlerin deðiþtirilmesi buna izin vermeyen ülke liderlerin, aksi düþüncelere sahip siyasal, toplumsal oluþumlarýn yok edilmesini hedeflemektedir. Uygulamada küreselleþme; yada diðer bir ifadeyle yeni dünya düzeni bir taraftan Irak ve Afganistan'da olduðu gibi hak ve özgürlük daðýtma maskesi altýnda, askeri iþgal zoruyla piyasa ekonomisini dayatma, iþgal edilen ülke ve ulusunca yaratýlan ekonomik güce, doðal kaynaklara, topraða el koyma diðer taraftan daha çok demokrasi, daha çok özgürlük masalýyla devþirerek sýnýrsýz destekle devlet yönetimine getirdikleri liderler ve varsa onlarýn siyasi partileri vasýtasýyla ekonomik, mali, asker, kültürel olarak kendilerine baðýmlý devletler yaratma sürecidir. Yani emperyalizmin kendisidir. Özetle; Türkiye'de Özelleþtirme ile yapýlanlar Afganistan'da, Irak'ta, Tunus'ta, Ürdün'de Mýsýr'da, Yemen'de, Bahreyn'de, Libya'da, Suriye'de yapýlan ve yapýlmak istenenlerin kansýz ve silahsýz bir uygulamasýdýr. Týpký 2004 yýlýnda 292 milyon dolara özelleþtirilen, bir sene sonra 800 milyon dolara Amerikalý TPG'ye, TPG'nin de 3 sene sonra 2 milyar 100 milyon dolara Ýngiliz Diego'ya sattýðý TEKEL'in baðlý ortaklýðý Alkollü Ýçkiler Sanayi ve Ticaret A.Þ. de olduðu gibi... Farkýnda mýsýnýz? 23

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37

Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37 Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/2008 00:37 KAR DAÐITIMI - KAR DAÐITIMINA BAÐLI OLARAK STOPAJ MATRAHININ VE TEVKÝF EDÝLECEK GELÝR VERGÝSÝNÝN HESAPLANMASI ÝLE KAR PAYI

Detaylı

ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL

ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Tülay ÖZERMAN TEKGIDA-ÝÞ Sendikasý Uzmaný ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Ýçki sektörünün özelleþtirilmesine raðmen tarýmsal sektör açýsýndan çok önemli bir kesime hitap eden tütün ve tütün mamulleri sektörü, çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/19076 Karar No : 2001/2751 Karar Tarihi : 15.02.2001 : ÝÞVERENÝN HAKLI NEDENLE HÝZMET AKDÝNÝ FESHÝ Davacý ve diðer çalýþanlar hakkýnda zimmet ve zimmet suçuna iþtirak etme iddialarýyla Aðýr

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT *

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * 1. GÝRÝÞ BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * Ýþ hukukunda iþçilere ve iþverenlere aralarýndaki iþ iliþkisini göstermeye yönelik sözleþmeleri belirli ve belirsiz

Detaylı

TÜPRAÞ I ÖZELLEÞTÝRME ÇABALARI: KAMUNUN YAÐMALANMASI PLANINA EÞSÝZ BÝR ÖRNEK

TÜPRAÞ I ÖZELLEÞTÝRME ÇABALARI: KAMUNUN YAÐMALANMASI PLANINA EÞSÝZ BÝR ÖRNEK Fetiye KARA Kimya Mühendisi TÜPRAÞ I ÖZELLEÞTÝRME ÇABALARI: KAMUNUN YAÐMALANMASI PLANINA EÞSÝZ BÝR ÖRNEK TÜPRAÞ, 2003 yýlýnda 13.5 milyar dolarlýk ciro karþýlýðýnda 24 milyon ton petrol ürünü satmýþ, 635

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü.

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. yargýtay kararlarý ÝLAMI Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. KARARI ESAS NO : 2002/13534 KARAR NO : 2003/1628 KARAR TARÝHÝ

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2005 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- III-

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 HUKUK BÖLÜMÜ Yargýtay Kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 KARAR ÖZETÝ: KIDEM TAZMÝNATI - YETKÝLÝ MAHKEME Taraflar arasýndaki iliþki aylýk

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

1. Bilânço...16 2. Gelir Tablosu...17 3. Oran Analizi...18 4. Mali Yapýnýn Planlanmasý...18

1. Bilânço...16 2. Gelir Tablosu...17 3. Oran Analizi...18 4. Mali Yapýnýn Planlanmasý...18 ÝÇÝNDEKÝLER I. GÝRÝÞ 1. Raporun Dönemi.....................................................4 2. Ortaklýðýn Unvaný......................................................4 3. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri.......................................4

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU, B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU, B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU, ULUSLARARASI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kare Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI Yaşanan olağan dõşõ gelişmeler sonucunda Borsa da işlem gören hisse senetlerinin değerini değiştirebilecek ve yatõrõmcõlarõn yatõrõm kararlarõnõ etkileyebilecek önemde bilgilerin

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU*

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* 4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* I. GÝRÝÞ 1475 sayýlý Ýþ Kanununu deðiþtiren 4857 sayýlý Ýþ Kanununun md. 53/2 de yýllýk ücretli izin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 Grafik - Tasarım : ivme (312) 230 67

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR Gürbüz YILMAZ * Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn oluþmasýnda üretim teknolojisi, üretim araçlarý, iþyerlerindeki fiziksel ve kimyasal etmenler ile üretimde kullanýlan

Detaylı

T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET RAPORU 2009 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ ELEKTRÝK PÝYASASININ SERBESTLEÞMESÝ VE ARZ GÜVENLÝÐÝNÝN SAÐLANMASI ÝÇÝN ÖNERÝLER TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 1 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-05/460 Meþrutiyet

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı