Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26

2

3 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26

4

5 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým ortaklýðý alanýnda lider þirketi olan Ýþ GYO, faaliyetlerini yatýrmcýlarýna minimum riskle en yüksek getiriyi saðlama hedefi doðrultusunda yürütmektedir. Ýþ GYO; deneyimi, finansal gücü ve markasýnýn saygýnlýðý ile Türkiye de gayrimenkul piyasasýnýn güçlenerek büyümesi için önderlik etmektedir. Ýçindekiler Yönetim Kurulu Üst Yönetim Þirket Profili 26 Yýlý Faaliyetleri Baþlýca Finansal Göstergeler Gayrimenkul Portföyü Kurumsal Yönetim Denetim Raporu

6 26 Mart 27 Tarihli Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Gündemi 1. Açýlýþ, Baþkanlýk Divaný nýn oluþturulmasý ve toplantý tutanaklarýnýn imzalanmasý için Divan a yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporlarý ile 26 yýlý bilanço ve kârzarar hesaplarýnýn okunmasý, görüþülmesi ve onaylanmasý, 3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 26 yýlý çalýþmalarýndan dolayý ayrý ayrý ibrasý, yýlý faaliyet kârýnýn daðýtýmýyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüþülmesi ve karara baðlanmasý, 5. Sermaye Piyasasý Kurulu nun Seri:IV, No:27 sayýlý Tebliði uyarýnca gerçekleþmemiþ sermaye kazancý olarak özel yedeklere aktarýlan ve 26 yýlý içinde gerçekleþen ,1 lik tutarýn Geçmiþ Yýl Kârlarý hesabýna aktarýlmasýnýn onaylanmasý, yýlýnda yapýlan baðýþ ve yardýmlar hakkýnda Genel Kurul a bilgi sunulmasý, 7. Yönetim Kurulu tarafýndan bir yýl için seçilen Baðýmsýz Denetim Þirketi nin SPK, Seri X, No:16 sayýlý Tebliðin 24. maddesi gereði Genel Kurul un onayýna sunulmasý, 8. Ana sözleþmenin 11. ve 19. maddeleri uyarýnca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçilmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti, 1. Dilek ve öneriler. 2Ýþ GYO Faaliyet Raporu 26

7 Genel Kurul Toplantýsý ve Katýlým Genel Kurul, Olaðan ve Olaðanüstü olarak toplanýr. Olaðan Genel Kurul, þirketin hesap devresinin sonundan itibaren mümkün olan en kýsa süre içinde, yýlda en az bir defa toplanarak Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesi hükmü göz önüne alýnarak Yönetim Kurulu tarafýndan hazýrlanan gündemdeki konularý görüþüp karara baðlar. Genel Kurul toplantýlarýnda her pay sahibinin 1 oy hakký vardýr. Olaðan ve Olaðanüstü Genel Kurul toplantýlarýnda Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý komiserinin hazýr bulunmasý þarttýr. Komiserin yokluðunda yapýlacak Genel Kurul toplantýsýnda alýnacak kararlar geçersizdir. Genel Kurul toplantýlarýnda pay sahipleri kendi aralarýndan veya hariçten tayin edecekleri vekil vasýtasýyla temsil olunabilirler. Þirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarýndan baþka temsil ettikleri ortaklarýn sahip olduðu oylarý da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin þeklini Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazýlý olmasý þarttýr. Temsilci, yetki devreden ortaðýn yetki belgesinde belirtilmiþ olmasý kaydýyla oyu devredenin isteði doðrultusunda kullanmak zorundadýr. Vekaleten oy kullanýlmasý konusunda Sermaye Piyasasý Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantýlarýnda oylar Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanýlanlarý da belirten belgeler gösterilerek el kaldýrýlmak suretiyle verilir. Ancak; hazýr bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 1/1'una sahip olanlarýn isteði üzerine gizli oya baþvurulabilir. Toplantýya Katýlým Þartlarý: Toplantýya, kendi adýna kayýtlý en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katýlabilirler. Genel Kurul a bizzat katýlacak veya vekil gönderecek ortaklarýmýzýn;» Sahip olduklarý paylara iliþkin blokaj mektuplarýný,» Tüzel kiþi ortaklarýn, temsille görevlendirdikleri kiþiye ait yetki belgelerini toplantý gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek þirket merkezinden Giriþ Kartý almalarý veya vekâletname düzenlemeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantýsý öncesi, sona eren hesap dönemine ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarý ile Baðýmsýz Dýþ Denetleme Kuruluþu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun safi kazancýn daðýtýmýna iliþkin teklifi toplantý tarihinden 21 gün önce Þirket merkezinde ortaklarýmýzýn incelemelerine hazýr bulundurulmaktadýr. Ýþ GYO Faaliyet Raporu 263

8 Yönetim Kurulu Baþkanýnýn Mesajý Dr. Gürman Tevfik Yönetim Kurulu Baþkaný Deðerli Hissedarlarýmýz, 26 yýlý Olaðan Genel Kurulumuza hoþgeldiniz. Sizlerin de takip ettiði gibi, Þirketimiz Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý konumunu kuruluþ tarihinden itibaren baþarýlý karar ve uygulamalarýyla korumaya devam etmektedir. Yönetim Kurulumuz adýna 26 yýlýnda da bizlere gösterdiðiniz güven ve destek için öncelikle siz hissedarlarýmýza ve özverili çalýþanlarýmýza teþekkür etmek istiyorum. Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýklarý Her geçen gün daha fazla önemle gündemde yer alan GYO lar, kurumsal sermayenin gayrimenkul sektörüne girebilmesi ve büyük kapsamlý projelerin gerçekleþtirilebilmesi için önemli yatýrým araçlarýdýr. Gayrimenkul yatýrýmlarýnýn genel dezavantajý olan likidite problemini ortadan kaldýrmak konusunda GYO lar aktif rol oynamaktadýrlar. Bireysel ve kurumsal yatýrýmcýlarýn tasarruflarýnýn ortak bir havuzda biraraya gelmesiyle öngörülebilir gelir elde edilebilecek büyük kapsamlý projelerin hayata geçirilmesi saðlanmaktadýr. Planlanan halka arzlarýn tamamlanmasýyla önümüzdeki yýllarda Türkiye deki GYO sayýsýnda ve toplam büyüklüklerinde artýþ olacaðý tahmin edilmektedir. Bu artýþýn, gayrimenkul sektörüne uluslararasý yüksek standart ve kalite getirmesi açýsýndan önem taþýdýðýna inanmaktayýz. 4Ýþ GYO Faaliyet Raporu 26

9 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý Þirketimiz net aktif deðeri ve piyasa deðeri ile Türkiye nin en büyük gayrimenkul yatýrým ortaklýðýdýr ve bu konumunun sürekliliðini saðlamak adýna çalýþmalarýný sürdürmektedir. Kýsa bir geçmiþi olan Þirketimiz, kuruluþundan bugüne nitelikli gayrimenkul portföyünden elde ettiði kira gelirlerini yaklaþýk 6 kat artýrma baþarýsýný göstermiþtir. Etik Kurallarýmýzda da belirttiðimiz gibi en büyük amacýmýz hissedarlarýmýzýn yatýrýmlarýný en iyi þekilde deðerlendirmek ve artý deðer yaratmaktýr. Bu kapsamda Þirketimiz, proje seçimlerinde kurduðu hassas dengeler ve baþarýlý risk yönetimi uygulamalarýyla yatýrýmlardan doðabilecek riskleri en aza indirmeye çalýþmakta ve baþarýya ulaþmaktadýr. Þirketimiz Türkiye gayrimenkul piyasasýndaki büyüme potansiyelini ve sektörün ihtiyaçlarýný yakýndan takip etmekte ve kendi içinde tutarlýlýðýný sürekli kýlarak stratejisini bu koþullarla uyumlu hale getirmektedir. Bu kapsamda amaçlarýmýza ulaþmak için izlediðimiz yöntemleri, stratejimizin odak noktasýný oluþturan hissedarlarýmýzla açýk ve þeffaf olarak paylaþmaya büyük önem vermekteyiz. Ulusal ve uluslararasý yatýrýmcýlarýna vermiþ olduðu önem ve bu sayede uyandýrdýðý güven ile Þirketimizin bugün sermayesinin halka açýk olan kýsmýnýn yaklaþýk yüzde altmýþýný uluslararasý yatýrýmcýlar oluþturmaktadýr. Þirketimiz, yatýrýmcýlarla iliþkiler konusunda açýk ve þeffaf iletiþim kanallarýný kuruluþundan itibaren benimsemiþ ve bütün faaliyetlerine yansýtmýþtýr. Þirketimiz Ulusal Uzun Vadeli kredi notunu A (tur) olarak belirleyen uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu olan Fitch Ratings, Aralýk 26 tarihinde notumuzu A+(tur)'a yükseltmiþ ve kredi notumuzun görünümünü de pozitif olarak belirlemiþtir. Þirketimizin notunun artýrýlmasýný sürdürülebilir, saðlýklý ve istikrarlý kira gelirlerine baðlayan Fitch; kredi notumuzun pozitif olmasýnýn sebebi olarak da gayrimenkul portföyümüzün deðerinin artmaya devam etmesini ve 21 yýlýndan bu yana gayrimenkul sektöründe gözlenen sürdürülebilir büyüme sürecini göstermiþtir. Bütün bu özellikleriyle her koþulda liderlik vasfýný koruyan Þirketimiz, özellikle son yýllarda büyük bir yapýsal dönüþüm içerisine giren ülkemizde yaþanan hýzlý deðiþimi yakýndan takip etmektedir. Türkiye, sadece gayrimenkul sektörü açýsýndan deðil bir bütün olarak cazibe merkezine dönüþmüþ bulunmaktadýr ve bu nedenle küresel yatýrýmlarýn odak noktasý haline gelmeye devam edecektir. Þirketimizin ana hedefi, ülkemiz gayrimenkul sektörü için artý deðer yaratýrken; ayný zamanda her zaman büyük destekçimiz olmuþ ve olmaya devam eden siz hissedarlarýmýz için, Türkiye'nin önde gelen gayrimenkullerinin yer aldýðý portföyümüzle, kontrollü riskler alarak gayrimenkul projelerine yaptýðýmýz akýlcý yatýrýmlarýmýzla beklenen getiriyi saðlamaktýr. Hedeflerimizi takip etmemiz için bizden desteðini esirgemeyen siz hissedarlarýmýza tekrar teþekkürlerimi sunarým. Dr. Gürman Tevfik Ýþ GYO Faaliyet Raporu 265

10 Genel Müdürün Mesajý Turgay Tanes Genel Müdür Deðerli hissedarlarýmýz, çalýþma arkadaþlarýmýz ve iþ ortaklarýmýz, Þirketimiz açýsýndan 26 yýlý geçen dönemlerde de olduðu gibi akýlcý yatýrýmlarýn dönüþlerinin alýndýðý bir yýl olmuþtur. Þirketimiz hedeflerinden sapmadan, gayrimenkul piyasasýndaki geliþmeleri yakýndan izleyerek, yeni yatýrým fýrsatlarýnýn takipçisi olmuþ ve mevcut yatýrýmlarýný baþarýyla yürütmeye devam etmiþtir. Ekonomik Geliþmeler 26 yýlýnda dünya ekonomisi incelendiðinde ABD de yavaþlama, AB de ise hareketlenme göze çarpmaktadýr. Ülkemize baktýðýmýzda ise, büyüme son iki seneye kýyasla dalgalý bir seyir izlemiþtir. 1. üç aylýk dönemde önceki dönemlerden devralýnan ivmeyle hýzlý bir büyüme gerçekleþirken; döviz kuru ve faiz oranlarýnda hafif dalgalanma etkisinin gözlendiði 2. üç aylýk dönemi ekonomimiz hasar almadan istikrarlý bir þekilde sona erdirmiþtir. Sonuç olarak; 26 yýlý, 2. üç aylýk dönemde yaþanan dalgalanmalara raðmen ülkemiz, gayrimenkul sektörü ve Þirketimiz adýna olumlu geçmiþ; büyüme dengeli ve sürdürülebilir özelliðini korumuþtur. Fakat yine de, genel olarak gayrimenkul sektörüne baktýðýmýzda son iki seneye oranla 26 yýlýnda bir durulma gerçekleþmiþ, beklegör politikasý hakim olmuþtur. Gayrimenkul sektöründe özellikle son iki senede ciddi bir hareketlenme yaþandýðý gözlemlenmektedir. 25 yýlýnýn baþýndan itibaren düþen faiz oranlarý ve uzayan vadelerle birlikte konut sahibi olmak isteyen tüketiciler konut kredisi kullanabilmiþlerdir. Çok uzun deðil sadece 34 sene önce Gayri Safi Milli Hasýla nýn (GSMH) %1 ine kadar bile ulaþmayan toplam konut kredi portföyü, 26 yýlý sonuna gelindiðinde 22 milyar ye ulaþmýþtýr üç aylýk dönemde gerçekleþen dalgalanmalarýn faizler üzerinde etkisi nedeniyle konut kredisi kullanýmý nispeten azalmýþtýr. Ancak son dönemdeki büyük artýþa raðmen hala sadece GSMH nýn yaklaþýk %4 üne tekabül eden konut kredi portföyünün yetersiz olduðu ve bu baðlamda geliþme potansiyeline sahip olduðu bilinmektedir. Önümüzdeki dönemde konut kredi kullaným hýzýnýn artarak devam etmesi beklenmektedir. 215 yýlýnda konut kredi portföyünün GSMH nin yüzde 15 ine ulaþacaðý ve toplam portföyün de 12 milyar düzeyine çýkacaðý tahmin edilmektedir. 6Ýþ GYO Faaliyet Raporu 26

11 Özellikle konut talebinin büyük bölümünü oluþturan orta gelir seviyesindeki ihtiyaç sahipleri açýsýndan önem taþýyan ipotekli konut finansman sisteminin bütün kurumlarýyla yerleþmesiyle birlikte; sistemin 28 de iþlevselliðinin artacaðýna, orta ve uzun vadede derin bir piyasa oluþturacaðýna inanmaktayýz. Þirketimiz, 26 yýlýnýn 2. üç aylýk döneminde yaþanan dalgalanmadan portföyünün aðýrlýklý olarak ticari gayrimenkullerden oluþmasý ve söz konusu dönemde aktif olarak satýþý gerçekleþtirilen bir konut projesinin bulunmamasý nedeniyle etkilenmemiþtir. Ayrýca Þirketimizin kira gelirlerinin büyük oranda döviz üzerinden olmasý da döviz kurundaki dalgalanmadan olumsuz etkilenmememizi saðlamýþtýr. 27 Yýlý Beklentileri 27 yýlýnda seçimler nedeniyle siyaset gündeminin yoðun olmasýný beklemekteyiz. Ancak ülkemizde saðlanmýþ olan istikrar ortamýnýn fazla deðiþikliðe uðramayacaðýný düþünüyoruz. Ekonomik büyüme ile enflasyonun tek haneli konumunu koruyacaðýný ümit etmekteyiz. Kanaatimizce, AB ye katýlým süreciyle ilgili geliþmeler de bu dönemde piyasalar tarafýndan yakýndan takip edilecektir. Ýpotekli konut finansman sisteminin 27 yýlýnda devreye girmesi durumunda, sistemin iç talep ve buna baðlý olarak üretimi harekete geçiren bir özelliði olmasý nedeniyle, önümüzdeki yýl inþaat sektöründe, özellikle yýl sonuna doðru, bir canlanma yaþanmasý beklenmektedir. 28 yýlýndan itibaren de sektörün bütün alt sektörleriyle birlikte harekete devam etmesi muhtemeldir. Ýpotekli konut finansman sistemi, dünyada birçok ülkede baþarýlý bir þekilde uygulanmaktadýr. Bu modelin hayata geçmesiyle birlikte kurumsallaþmýþ yapýlarý ile gayrimenkul yatýrým ortaklýklarýnýn artan talebi karþýlama konusunda aktif rol oynayacaklarý aþikârdýr. Finansal Performans Þirketimiz 26 yýlý net dönem kârý 48.7 milyon olup 25 yýlýna göre % 43 oranýnda artýþ göstermiþtir. Þirketimizin borcunun bulunmamasýnýn yanýsýra, 26 yýlý sonu itibariyle Kanyon Projesi konut satýþýndan elde edilen gelirler, önümüzdeki dönemde konut tapularý sahiplerine teslim edildiðinde gelir tablosunda görülebilecektir. 26 Yýlý Yatýrým Faaliyetleri Þirketimizin amacý; yatýrýmcýlarýnýn karþýsýna, kontrol edilebilir riskler doðrultusunda en yüksek getiriyi saðlayacak yatýrýmlarla çýkmaktýr. Bu nedenle bütün sene boyunca bu tarz potansiyel projeler üzerinde çalýþmalar yürütülmüþtür. 26 yýlýna Þirketimiz açýsýndan damgasýný vuran þüphesiz; gurur kaynaðýmýz olan Kanyon Projemizin Ofis ve Alýþveriþ Merkezi nin tamamlanmasýdýr. Büyük ilgi ve yanký uyandýran Kanyon Alýþveriþ Merkezi, açýldýðý Mayýs ayýndan beri Türkiye nin en çok bahsedilen markalarýndan biri olmuþtur. Yüksek ziyaretçi sayýsýný açýldýðý günden beri muhafaza eden Kanyon Alýþveriþ Merkezi ndeki doluluk oranýmýz %1 dür. Kiracýlarýmýzýn büyük çoðunluðu Türkiye piyasasýna ilk defa giriþ yapan, dünyaca ünlü markalardan ve tanýnmýþ Türk markalarýndan oluþmaktadýr. Ýþ GYO Faaliyet Raporu 267

12 Yine geçtiðimiz yýl içerisinde 25 yýlýnda Real Hipermarket Projesi ile ilgili olarak Metro Group ile imzalanan yatýrým anlaþmasý çerçevesinde, Aralýk 26 tarihinde Tatilya nýn bitiþiðindeki arsalarýn yaklaþýk 35. m 2 lik kýsmýnda projenin temel atma töreni gerçekleþtirilmiþtir. Yakuplu nun en büyük hipermarketi olmaya aday Real Hipermarket projesinin 27 yýlýnýn sonbaharýnda tamamlanmasý beklenmektedir. Eðlence faaliyetine son verilip içindeki eðlence üniteleri satýlan Tatilya ve bitiþiðindeki arsalarýn geri kalan kýsmýnda, General Growth Properties (GGP) ve Cura'nýn Türkiye'deki joint venture firmasý CURA/GGP nin alýþveriþ merkezi inþaa etmesiyle ilgili olarak üst hakký devri ile ilgili ön anlaþma imzalanmýþtýr. Çalýþmalar planlandýðý gibi devam etmiþ ve Þubat 27 de bu ön anlaþmaya baðlý olarak 13 milyon ABD Dolarý olarak belirlenen üst hakký devir bedelinin yarýsý tahsil edilmiþtir. 26 yýlýnda Altunizade de ortaklý olarak çok amaçlý proje geliþtirmek üzere arsa satýn alýnmýþtýr. Belediye den beklenen izinler doðrultusunda söz konusu arsa üzerinde aðýrlýklý olarak bir konut projesi geliþtirilmesi planlanmaktadýr. Performans Deðerlendirmesi Þirketimiz 26 yýlý performansý incelendiðinde hissedarlarýmýza söz vermiþ olduðumuz gibi bütün projelerimizin adým adým hayata geçirildiði ve mevcut gayrimenkullerin getirisini iyileþtirmek adýna somut adýmlarýn atýldýðý görülmektedir. Sektördeki bütün geliþmeleri yakýndan takip etmiþ olan þirketimizin baþarýlý bir yýl geçirdiðine inanýyoruz. Altunizade Konut Projesi nin 27 de izinlerinin alýnmasýnýn ardýndan da en fazla 2 senelik bir sürede tamamlanmasý planlanmaktadýr. Kanyon projesindeki konutlarýn satýlmasýndaki baþarýmýzý takiben ve Ýþ GYO markasýnýn güvenilirliði sayesinde konutlarýn büyük bir kýsmýnýn ön satýþ döneminde tükeneceðini öngörmekteyiz. Dolayýsýyla; 27 yýlýnda ekonomik ve politik durumda yaþanacak seyrin projemizin baþarýsýný olumsuz etkilemeyeceðini düþünmekteyiz. Hedefler ve Stratejiler Þirketimizin ilk hedefi yatýrýmcýlarýmýzý memnun edecek, kârlý projelerin içerisinde yer almaktýr. Bu kapsamda, Þirketimiz profesyonel ekibiyle bütün bu fýrsatlarý 27 yýlýnda da titizlikle deðerlendirecek ve en doðru projelere imza atmak için çalýþacaktýr. 27 hedeflerimiz arasýnda yukarýda da belirtmiþ olduðumuz gibi, Altunizade Konut projemizin izinlerinin alýnarak ön satýþ döneminin baþlamasý yer almaktadýr. Alýnacak inþaat izinlerine baðlý olarak proje detaylandýrýlabilecektir. 27 yýlý içinde Real Hipermarket projesinin tamamlanmasý ve hizmete açýlmasý beklenmektedir. Tatilya ve çevresindeki arsalar üzerinde inþaa edilecek CURA/GGP alýþveriþ projesiyle ilgili olarak da aþama kaydetmek hedeflerimiz arasýndadýr. Ülkemizde sürekli geliþim gösteren büyük þehirlere olan iç göçler, her sene konut talebini belli oranlarda artýrmaktadýr. Bu nedenle, Ýstanbul ve diðer büyük illerde konut projesi geliþtirmek öncelikli amaçlarýmýz arasýndadýr. Kanyon tarzýnda çok amaçlý projelerin de özellikle Ýstanbul dýþýndaki büyük kentlerde, talep gördüðü gözardý edilmemesi gereken bir gerçektir. Þirket olarak bizim de bu konuda süregelen araþtýrmalarýmýz mevcuttur. 8Ýþ GYO Faaliyet Raporu 26

13 Ticari gayrimenkuller açýsýndan deðerlendirme yaptýðýmýzda, Þirketimiz belli getiri düzeyleri korunmak þartýyla yatýrýmlarýna yön vermeyi planlamaktadýr. Bu kapsamda, Þirket bünyesinde ve dýþýnda yapýlmakta olan araþtýrmalar göstermektedir ki alýþveriþ merkezleri ve ofis yatýrýmlarýnda daha detaylý riskgetiri hesaplamalarýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Sektörün ticari gayrimenkul açýsýndan önümüzdeki dönemde, özellikle Ýstanbul da, bir önceki döneme göre daha yavaþ ilerleyeceðini düþünmekteyiz. Turizm yatýrýmlarý açýsýndan deðerlendirme yapýldýðýnda ise, ülkemizin bu konuda potansiyel bir yatýrým alaný olduðuna inanmakta, profesyonel turizm iþletmecileriyle ortak geliþtirebileceðimiz projelere sýcak bakmaktayýz. Þirketimiz son iki senede büyük çapta yatýrýmlar yapmasýna raðmen hissedarlarýna kâr daðýtmayý da ihmal etmemiþtir. Amacýmýz; hissedarlarýmýza her sene belli bir oranda kâr daðýtmaktýr. Bu kapsamda niyetimiz 26 yýlýnda yayýnlanan kâr daðýtým politikamýzda da belirtilmiþtir. Bize inanan ve güvenen hissedarlarýmýza, iþ ortaklarýmýza ve özverili çalýþanlarýmýza teþekkürlerimi sunarým. Turgay Tanes Ýþ GYO Faaliyet Raporu 269

14 » Faaliyetleri itibariyle benimsediði ve uyguladýðý Etik Deðerleri ve yatýrýmcýsýný bilgilendirmedeki açýklýk ve þeffaflýðý sayesinde uyandýrdýðý güven, Ýþ GYO'nun sektördeki konumunu güçlendirmektedir.

15 PROFÝL

16 Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Dr. Gürman Tevfik Yönetim Kurulu Baþkaný Emre Cankorel Baþkan Vekili Nejat Yalkut Ayözger Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Baydar Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Þahin Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite 2 Emre Cankorel 5 Kemal Þahin Denetim Kurulu Süleyman H. Özcan Sezai Sevgin Haluk Giray 12Ýþ GYO Faaliyet Raporu 26

17 1 2 3 Dr. Gürman Tevfik Yönetim Kurulu Baþkaný yýllarý arasýnda T. Ýþ Bankasý'nda sýrasýyla Müfettiþ, Müdür Yardýmcýsý ve Grup Müdürü olarak görev yapan Dr.Tevfik, 2 yýlý sonundan itibaren Ýþ Portföy Yönetimi A.Þ Genel Müdürlüðünü ve ayný zamanda 1999 yýlýndan itibaren Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkanlýðýný yapmaktadýr. 22 yýlýndan itibaren Türkiye Kurumsal Yatýrýmcý Yöneticileri Derneði Baþkanlýðýný, 24 yýlýndan itibaren de Türkiye'yi temsilen, Avrupa Yatýrým Fonlarý ve Portföy Yönetimi Birliði (EFAMA) Yönetim Kurulu Üyeliðini yapmaktadýr. Ayrýca, Uluslararasý Yatýrým Fonlarý Birliði (IIFA)'nýn 26 yýlý baþkanlýðýný yapmýþtýr. University of N.Colorado'da Ýþletme Yönetimi üzerine Yüksek Lisans, Ýstanbul Üniversitesi'nden doktora derecesi olan Gürman Tevfik'in beþi ortak çalýþma olmak üzere, bankacýlýk ve finans konularýnda yayýmlanmýþ altý adet kitabý, çok sayýda makalesi bulunmaktadýr Emre Cankorel Baþkan Vekili 1975 yýlýnda Þiþli Siyasal Bilimler Yüksek Okulu'ndan mezun olan Emre Cankorel, T. Ýþ Bankasý A.Þ.'deki görevine 1976 yýlýnda Stajyer Müfettiþ Yardýmcýsý olarak baþlamýþtýr. Daha sonra ayný kurumda Mevduat Müdür Yardýmcýlýðý, Organizasyon Müdür Yardýmcýlýðý, Organizasyon Grup Müdürlüðü görevlerinde bulunmuþtur. Balmumcu, Sirkeci, Beþiktaþ, Levent Þube Müdürü olarak görev yapmýþtýr. Bireysel Bankacýlýk Pazarlama Müdürlüðü de yapmýþ olan Emre Cankorel halen T. Ýþ Bankasý A.Þ. Rýhtým Kadýköy Þube Müdürüdür Nejat Yalkut Ayözger Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyesi 1968 yýlýnda T. Ýþ Bankasý A.Þ. Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý nda Müfettiþ Yardýmcýsý olarak göreve baþlamýþtýr yýllarý arasýnda sýrasýyla; Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýnda Müfettiþ, Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü nde Müdür Yardýmcýsý, Doðu Anadolu Bölge Müdürlüðü nde Bölge Müdürü, Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýnda Teftiþ Kurulu Baþkaný olarak görev yapmýþtýr yýlýnda T. Ýþ Bankasý A.Þ. Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevine getirilen Ayözger, tarihinde emekli olmuþtur. 26 yýlýndan beri Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyemiz olarak görev yapmakta olan Sn. Ayözger, T.Ýþ Bankasý A.Þ. nin muhtelif iþtiraklerinde de Yönetim Kurulu Üyeliði yapmýþtýr Haldun Baydar Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyesi 1969 yýlýnda ODTÜ Mimarlýk Fakültesi nden mezun olan Baydar ýn Universite De Paris VIII de Þehir Planlama Lisansý ve Paris I.Pantheon, Sorbonne dan Doktorasý bulunmaktadýr. Paris te muhtelif firmalarda, Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý nda Planlama Müdürlüðünde mimar olarak, Orta Doðu Þehircilik ve Yatýrým A.Þ. de Planlama Müdürü ve Konteks A.Þ. de Planlama ve Üretim Koordinatörü olarak çalýþmýþtýr. Halen Form Mimarlýk Ltd.Þti. nin kurucusu olarak proje ve uygulama faaliyetlerini sürdürmektedir Kemal Þahin Orta Doðu Teknik Üniversitesi Ýþletme bölümü mezunu olan Þahin, T. Ýþ Bankasý A.Þ.'de müfettiþ yardýmcýsý ve müfettiþ olarak toplam on yýl görev yapmýþtýr. Halen T. Ýþ Bankasý, Ýþtirakler Müdürlüðü nde Gayrimenkul Þirketlerinden Sorumlu Müdür Yardýmcýsýdýr. Bu görevinin yanýsýra, T. Ýþ Bankasý A.Þ.'nin muhtelif iþtirak þirketlerinde yönetim veya denetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadýr. Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ.'de döneminde denetim kurulu üyesi olan Þahin, 24 yýlýndan bu yana da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadýr Süleyman H. Özcan 1993 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde lisans eðitimini tamamlayan Özcan, ayný yýl T. Ýþ Bankasý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý nda Müfettiþ Yardýmcýsý olarak meslek hayatýna baþlamýþtýr. Daha sonra Muhasebe Müdürlüðünde Müdür Yardýmcýsý ve Grup Müdürü görevlerinde bulunan Özcan, halen T. Ýþ Bankasý Deðiþim Yönetimi Baþkanlýðýnda Grup Müdürü olarak görev yapmaktadýr Sezai Sevgin Yüksek öðrenimini tarihleri arasýnda Marmara Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü nde Finansman ve Muhasebe alanýnda yapan Sevgin, T. Ýþ Bankasý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýnda Stajyer Müfettiþ Yardýmcýsý olarak çalýþmaya baþlamýþ; 1995 yýlýnda Müfettiþliðe yükselmiþtir senesinde, T. Ýþ Bankasý A.Þ. nin yüzde yüz iþtiraki olan ÝÞBANK GmbH Paris Þubesi nin kuruluþunda görevlendirilmiþ ve ÝÞBANK GmbH PARÝS Þubesi nin kuruluþ çalýþmalarýnýn 18 Mayýs 1998 tarihinde sonuçlanmasý çerçevesinde, bu þubede Müdür Yardýmcýsý olarak göreve devam etmiþtir. 27 Mart 22 tarihinde ÝÞBANK GmbH Paris Þubesi Müdürlüðüne yükseltilmiþtir. 2 Temmuz 24 tarihinden itibaren T. Ýþ Bankasý A.Þ. Kurumsal Pazarlama Müdürlüðünde Grup Müdürü olarak görev yapmaktadýr Haluk Giray 1981 yýlýnda Ankara Ticari Ýlimler Akademisi ni bitiren Giray, 1983 yýlýnda T. Ýþ Bankasý A.Þ. Yeþildirek Þubesi nde memur olarak göreve baþlamýþtýr. Halen T. Ýþ Bankasý nýn Destek Hizmetleri ve Satýn Alma Müdürlüðünde Grup Müdürü olarak görev yapmaktadýr Turgay Tanes 1987 yýlýnda Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun olan Tanes, T. Ýþ Bankasý A.Þ. Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýnda Müfettiþ Yardýmcýsý olarak göreve baþlamýþtýr da Ýþtirakler Müdürlüðünde Müdür Yardýmcýsý, tarihleri arasýnda ayný Müdürlükte Gayrimenkul ve Cam sektöründen sorumlu Grup Müdürü olarak görev yapmýþtýr. 24 yýlýndan itibaren Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. de Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Tanes ayrýca, T. Ýþ Bankasý A.Þ.'nin bir iþtirakinde yönetim kurulu baþkaný olarak görev yapmaktadýr. Ýþ GYO Faaliyet Raporu 2613

18 Üst Yönetim Hülya Demir Genel Müdür Yardýmcýsý Tuðrul Gürdal Mali ve Ýdari Ýþler Müdürü Þenol Baban Proje Uygulama Ýnþaat ve Mimari Müdür Bülent Otuz Proje Uygulama Elektrik ve Mekanik Müdür T. Aydan Ormancý Yatýrým ve Proje Geliþtirme Müdürü Pýnar Ersin Kollu Hukuk Müþaviri Gökhan Temel Proje Uygulama Ýnþaat ve Mimari Müdür Yardýmcýsý Ayþegül Þahin Kocameþe Risk Yönetimi ve Yatýrýmcýlarla Ýliþkiler Müdür Yardýmcýsý 14Ýþ GYO Faaliyet Raporu 26

19 Danýþmanlýk, Denetim ve Ekspertiz Hizmeti Alýnan Firmalar Vergi Danýþmaný DRT Yeminli Mali Müþavirlik ve Baðýmsýz Denetim A.Þ. Baðýmsýz Denetleme Kuruluþu DRT Baðýmsýz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik A.Þ. (Deloitte & Touche Tohmatsu üyesi) Baðýmsýz Ekspertiz Kuruluþlarý Lotus Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyelerimizin Baðýmsýzlýk Beyanlarý Ortaklýkta %1 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakký olan diðer ortaklar, ortaklýkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazýný içeren pay sahibi ortaklar, iþletmeci þirket, danýþmanlýk hizmeti alýnan Þirketler ile Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýklarýna Ýliþkin Esaslar Tebliði'nin 18. Maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yazýlý kiþilerin %1'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkýna sahip olduðu þirketlerle, son 2 yýl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doðrudan veya dolaylý bir iliþkim olmadýðýný ve eþim dahil üçüncü dereceye kadar kan veya sýhri hýsýmlýk bulunmadýðýný beyan ederim. Nejat Yalkut Ayözger Haldun Baydar Ýþ GYO Faaliyet Raporu 2615

20 Þirket Profili Ünvaný Kuruluþ Tarihi Çýkarýlmýþ Sermayesi Kayýtlý Sermaye Tavaný Halka Arz Tarihi ve Halka Arz Fiyatý Þirket Merkezi Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. 6 Aðustos Aralýk 1999 / 1.4 Ýstanbul Tarihçe: Her ikisi de 1998 yýlýnda kurulmuþ ve ayrý ayrý faaliyetlerini sürdüren Ýþ Gayrimenkul Yatýrým ve Proje Deðerlendirme A.Þ. nin Merkez Gayrimenkul Yatýrým ve Proje Deðerlendirme A.Þ. yi tüm aktif ve pasifleriyle devralýp gayrimenkul yatýrým ortaklýðýna dönüþmesi suretiyle 6 Aðustos 1999 tarihinde kurulmuþtur.» 1998, Ankara Ýþ Kulesi ve Ýstanbul Ýþ Kuleleri portföye dahil edilmiþtir.» Temmuz 2, þirket hisse senedi, ÝMKB 3 endeksinde iþlem görmeye baþlamýþtýr.» Eczacýbaþý Grubu ile ortak proje geliþtirmek üzere Ocak 21 de proje arsasýnýn alýmýyla Kanyon Projesi için ilk adým atýlmýþtýr.» 21, Maslak Binasý portföye dahil edilmiþtir.» 21, Antalya Seven Seas Otel, Marmaris Solaris Plaza, Tatilya Eðlence Merkezi ve çevresindeki 5. m 2 lik proje arsasý portföye dahil edilmiþtir.» 23, Þirketin halihazýrda uygulanmakta olan Etik Kurallarý kamuya duyurulmuþtur.» 23, Fitch IBCA The International Rating Agency derecelendirme kuruluþu tarafýndan Ýþ GYO ya Longterm National Rating of (A); Outlook Stable notu verilmiþtir.» 24, Ýþ GYO ve Eczacýbaþý Holding ortaklýðýyla Kanyon Yönetim Ýþletim ve Pazarlama Ltd. Þti. kurulmuþtur.» 24, Ankara Merkez Banka Hizmet Binasý, Ankara Kýzýlay Banka Hizmet Binasý ve Antalya Banka Hizmet Binasý portföye dahil edilmiþtir.» 25, Þirket Bilgilendirme Politikasý kabul edilmiþtir. 16 Ýþ GYO Faaliyet Raporu 26

21 » Ekim 25 tarihinde þirket Euromoney tarafýndan Türkiye nin En Ýyi Gayrimenkul Geliþtirme Þirketi Ödülü ne layýk görülmüþtür.» 25, Tatilya yatýrýmýnýn getirisini iyileþtirmek amacýyla Tatilya ve bitiþiðindeki arsalarda yeni projeler geliþtirmek üzere çalýþmalara baþlanmýþtýr. Ayný yýlýn sonunda Metro Group ile hipermarket projesine iliþkin anlaþmanýn imzalanmasýyla önemli bir adým atýlmýþtýr.» 26, Kâr Daðýtým Politikasý kabul edilmiþtir.» Mayýs 26, Türkiye nin ilk yarý açýk alýþveriþ merkezi olan Kanyon Alýþveriþ Merkezi açýlmýþtýr.» Haziran 26, Tatilya ve bitiþiðindeki arsalar üzerinde alýþveriþ merkezi geliþtirmek isteyen CURA/GGP ye söz konusu arsalarýn üst hakkýnýn devredilmesine iliþkin görüþmelere baþlanmýþtýr.» Aralýk 26, bulunduðu bölgenin en büyük hipermarketi olmaya aday Real Hipermarket Projesi nin temeli atýlmýþtýr.» Aralýk 26, mimarlýðýn Oscar ý olarak kabul edilen Cityscape 26 Architectural Review Mimarlýk Ödülü nü Kanyon Projesi kazanmýþ ve baþarýsýný belgelemiþtir.» Aralýk 26, Fitch Ratings, Þirketimizin A(tur) olan Ulusal Uzun Vadeli kredi notunu A+(tur)'a yükseltmiþ ve kredi notunun görünümünü pozitif olarak belirlemiþtir.» Kurulduðu yýl yaklaþýk 91.6 milyon olan portföy büyüklüðü 26 yýl sonu itibariyle 1.14 milyon ye, 93 milyon olan net aktif deðer ise 1.57 milyon ye ulaþmýþtýr. Ýþ GYO Faaliyet Raporu 2617

22 Ýþ GYO da Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Þirketimizin ana hedefi, Þirket faaliyetlerinin en verimli þekilde gerçekleþmesini saðlayacak kalitede insan gücünün iþe alýnmasý ve baþarýnýn saðlanmasý amacýyla; çalýþanlarýn motivasyonunun saðlanmasý, çalýþanlarýn mali ve sosyal haklarýnýn devamlý olarak iyileþtirilmesi, adil ve profesyonel bir çalýþma ortamýnýn yaratýlmasý ve personelin eðitim ihtiyaçlarýnýn tespit edilmesidir. Þirketimiz bünyesinde açýk kapý politikasý uygulanmakta ve iletiþim enstrümanlarýnýn verimli bir þekilde kullanýlmasý için gerekli her türlü zemin oluþturulmaktadýr. Þirketimizin internet sitesinde Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi bölümünde iþe alým koþullarý, kariyer yönlendirme, yükselme koþullarý ve parasal düzenlemeler gibi konular yer almaktadýr. Organizasyon Þemasý GENEL MÜDÜR Proje Uygulama Müdürlüðü Risk Yönetimi ve Yatýrýmcýlarla Ýliþkiler Müdürlüðü Yatýrým ve Proje Geliþtirme Müdürlüðü Pazarlama Müdürlüðü Mali ve Ýdari Ýþler Müdürlüðü Hukuk Müþavirliði ElektrikMekanik ve Ýnþaat Mimari olarak iki ayrý fonksiyonu icra eden Müdürlük, geliþtirilmekte olan projelerin müellifleri, müteahhit ve danýþmanlarýyla proje yönetim ve deðerlendirme toplantýlarýnýn yapýlmasý, kararlarýn takibi, geçici kabul ve kesin kabul prosedürlerinin yerine getirilmesi, belediye ve resmi dairelerden alýnacak onay prosedürlerinin takibi, yürümekte olan inþaatýn farklý disiplinler açýsýndan yönetmelik ve standartlara uygunluðunun kontrolu gibi konularda faaliyet göstermektedir. Müdürlük, pay sahipleri ile ilgili iþlemlerin düzenli olarak her kanaldan yönetilmesi, yerli ve yabancý hisse senedi yatýrýmcýlarýndan, analistlerden ve kurumlardan gelen bütün bilgi taleplerinin karþýlanmasý ve sürekli iletiþim kurulmasýnýn yaný sýra Þirket faaliyetleriyle bütünleþik risklere iliþkin risk politikalarýnýn hazýrlanmasý ve belirlenen limitler dahilinde yürütülmesi konularýnda faaliyetlerini sürdürmektedir. Müdürlük; proje geliþtirme çalýþmalarý, yeni yatýrým tekliflerinin deðerlendirilmesi, mevcut gayrimenkullerin teknik sorumluluðu, iyileþtirme ve yenileme yatýrýmlarýnýn yapýlmasý, faaliyet ortamýnýn yakýndan takip edilmesi suretiyle gayrimenkul sektöründeki yatýrým fýrsatlarýnýn deðerlendirilmesi konularýnda çalýþmalarýný sürdürmektedir. Müdürlük, Þirketin mevcut gayrimenkullerinin doluluk oranlarýný ve gelir potansiyellerini maksimize etmek amacýyla kiralama ve satýþ aktivitelerini yürütmekte, kiralama ve satýþ sonrasý iliþkilerin yürütülmesini saðlamakta, potansiyel projeler ile ilgili fizibilite çalýþmalarýna güncel piyasa bilgisinin saðlanmasý ve yorumlanmasý konusunda katký saðlamaktadýr. Müdürlük, Þirketin muhasebe, bütçe, bilanço, finansman ve sigorta konularý ile ilgili iþlemlerini mevzuata göre yapmak ve zamanýnda gerekli tedbirleri almak, kurumkuruluþlarla ilgili iþlemler ve kiracýlarla iliþkileri yönetmek ve takip etmek, insan gücü planlamasý ve personel politikasý ile ilgili çalýþmalarý yapmak, personelin özlük, emeklilik ve benzeri iþlemlerini yürütmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Müþavirlik, þirket faaliyetleriyle ilgili olarak hukuki mütalaa verilmesi, Þirketin taraf olduðu tüm hukuksal sözleþmelerin hazýrlanmasý, davalar ve icra iþlemlerinin takibi, mevzuatla ilgili tüm hukuki sorunlarýn çözümlenmesi, planlanan yatýrýmlara iliþkin hukuki araþtýrmalar yapýlmasý konularýnda faaliyetlerini sürdürmektedir. 18Ýþ GYO Faaliyet Raporu 26

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 2006 Global Reports LLC

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 2006 Global Reports LLC Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET RAPORU 2009 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

1. Bilânço...16 2. Gelir Tablosu...17 3. Oran Analizi...18 4. Mali Yapýnýn Planlanmasý...18

1. Bilânço...16 2. Gelir Tablosu...17 3. Oran Analizi...18 4. Mali Yapýnýn Planlanmasý...18 ÝÇÝNDEKÝLER I. GÝRÝÞ 1. Raporun Dönemi.....................................................4 2. Ortaklýðýn Unvaný......................................................4 3. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri.......................................4

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 30.09.2013

YATIRIMCI SUNUMU 30.09.2013 YATIRIMCI SUNUMU 30.09.2013 GYO Sektörü Gayrimenkul yatırım ortaklıkları(gyo); Gayrimenkullere, Gayrimenkullere dayalı projelere, Gayrimenkullere dayalı haklara, Sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU, B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU, B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU, ULUSLARARASI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kare Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 31.03.2010

YATIRIMCI SUNUMU 31.03.2010 YATIRIMCI SUNUMU 31.03.2010 GYO Sektörü Gayrimenkul yatırım ortaklıkları(gyo); Gayrimenkullere, Gayrimenkullere dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına, Gayrimenkul projelerine ve Sermaye piyasası

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1 - FONUN KURULUÞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanun la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

FAALÝYET RAPORU 2009 23. Uluslararasý Tüketici Zirvesi Kalite Ödülleri nde Iþýk Sigorta, Türkiye genelinde yapýlan Markalarýn Tüketici Üzerindeki Etkileri konulu araþtýrma sonuçlarý ve 9 Eylül 2009 yýlýnda

Detaylı

OCAK 2009. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu

OCAK 2009. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu OCAK 2009 SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu sýnýrlamalar Bu derecelendirme raporu, TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Þ. (Türk-KrediRating) tarafýndan,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş tarafından hazırlanan Mistral

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2003 Yýlý Faaliyet Raporu 03 2003 Yýlý Faaliyet Raporu 2003 Yýlý Faaliyet Raporu Kapak Görseli (Detay) Sultan Kayýtbay ýn armasýný taþýyan Memluk halý parçasý Mýsýr, 15. yüzyýlýn son çeyreði A: 945 x 234

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU

YATIRIMCI SUNUMU YATIRIMCI SUNUMU 31.12.2009 GYO Sektörü Gayrimenkul yatırım ortaklıkları(gyo); Gayrimenkullere, Gayrimenkullere dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına, Gayrimenkul projelerine ve Sermaye piyasası

Detaylı

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur.

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI projeleri temel özellikleri arasýnda öncelikle yüksek

Detaylı

Ba ve Bs Formlarý Ýle Ýlgili Kurallar, Yeniden Belirlenmiþtir

Ba ve Bs Formlarý Ýle Ýlgili Kurallar, Yeniden Belirlenmiþtir 2007-40 Ba ve Bs Formlarý Ýle Ýlgili Kurallar, Yeniden Belirlenmiþtir Sirküler Sirküler Numarasý Elit - 2007/4 Ba ve Bs Formlarý Ýle Ýlgili Kurallar, Yeniden Belirlenmiþtir 1) Genel Açýklamalar 1997 yýlýndan

Detaylı