ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] :44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 01.12.2010 08:44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)"

Transkript

1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [YYGYO, TIRE, VKING, UKIM, TRCAS, TOASO, AEFES, AKALT, ARCLK, BFREN, BUCIM, BURVA, CEYLN, DOAS, DOHOL, ECYAP, ECZYT, EREGL, GARFA, GOODY, GUBRF, HEKTS, ISCTR, ITTFH, KCHOL, KRDMD, MRDIN, MRTGG, PRKTE, SAHOL, SANKO, TATKS, YKBNK] :26:53 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri :44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: Levent/Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel : Faks : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Faks : Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Adres DeğiĢikliği AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: ġirket Merkezimiz Kanyon Ofis Bloğu, Büyükdere Cad. No: 185, Kat: 20/ Levent, Ġstanbul adresinden Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: Levent/Ġstanbul adresine taģınmıģtır. Merkez Telefon ve Faks numaralarımız aģağıda belirtilmiģtir. Telefon : Faks : Ayrıca Mali ĠĢler Bölümümüz; Esentepe Mah. KardeĢler Cd. Atom Sk. No:2 ġiģli/ġstanbul adresine taģınmıģtır. Mali ĠĢler Telefon ve Faks numaralarımız aģağıda belirtilmiģtir. Telefon : Faks : Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

2 :28:42 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No: 185, Kanyon Ofis Kat: Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Sendika Ġle Toplu ĠĢ sözleģmesi Ġmzalanması Hk. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: KuruluĢumuz EczacıbaĢı Yapı Gereçleri bünyesinde bulunan Artema Armatür Grubu'nun üyesi olduğu MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türkiye Metal Sendikası arasında 1 Eylül Ağustos 2012 dönemini kapsayan grup toplu iģ sözleģmesi görüģmeleri anlaģma ile sonuçlanmıģtır. SözleĢmeye göre; 1. Altı ayı kapsayan 01 Eylül ġubat 2011 dönemi için ortalama % 5,35; 2. Ġkinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için TÜĠK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) oranına göre ücret artıģı yapılacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Erol Ulukutlu Haluk Bayraktar Mali ĠĢler Direktörü Genel Müdür Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2010/9 Aylık [] :16:26 Faaliyet Raporu

3 01/01/ /09/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2010/9 Aylık [] :14:32 Sorumluluk Beyanı FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠM KURULU'NUN KARAR TARĠHĠ: KARAR SAYISI :27 SERMAYE PĠYASASI KURULU'NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI a) 30 / 09 / 2010 dönemine iliģkin finansal tablo ve faaliyet raporu b) c) :53:09 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185 Kat Levent - Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Faks Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks Orjinal Açıklamanın Tarihi : Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Sendika ile toplu sözleģme görüģmesindeki yeni geliģme AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 29 Eylül 2010 tarihinde duyurduğumuz ġirketimizin Artema Armatür Grubunun üyesi olduğu MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında baģlayan toplu iģ sözleģmesi görüģmelerinde anlaģma sağlanamayarak 'uyuģmazlık tutanağı' tutulmuģtur. Bu konuda süreç devam etmekte olup, geliģmeler ayrıca bildirilecektir.

4 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara :51:27 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofis Kat:20-21 Levent -Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel : Faks Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : Burgbad AG'nin kalan hisselerinin alımı Edinime ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 19 Ekim 2009 / 25 nolu YK kararı Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Burgbad AG (Almanya) Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Banyo Mobilyaları üretim ve satıģı Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 10,560,000 EUR Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Almanya Menkul Kıymet Borsalarında (Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart) iģlem gören azınlık hisselerinin toplu alımı (Squeeze-out) ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Ödeme ve hisse devri tarihinde tamamlanmıģtır. Edinme KoĢulları : Nakit ödeme Edinilen Payların Nominal Tutarı : Edilnilen pay adedi (1 payın

5 Beher Payın AlıĢ Fiyatı : EUR nominal tutarı 3 EUR) Toplam Tutar : 3,450, EUR Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 4,98316% : 100% : 100% : 1,3% Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Kontrol oranı %100'e yükselmiģtir. Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet BaĢvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır Satan/Devreden KiĢinin Adı/Ünvanı : Almanya Menkul Kıymet Borsalarında iģlem gören azınlık hisselerin sahipleri. Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla ĠliĢkisinin Niteliği : Yok Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Almanya Landgericht Dortmund mahkemesinin atadığı bilirkiģi tarafından hazırlanan değerleme raporu çerçevesinde belirlenmiģtir. Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlendi Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : Aynı (3,450, EUR) ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi : Değerleme raporuna uygun gerçekleģtirilmiģtir. EK AÇIKLAMALAR: tarihli özel durum açıklamamızda da belirtilen, kuruluģumuzun ana hissedarı olduğu iģtirakimiz Burgbad AG'nin azınlık hisselerinin satın alma süreci kapsamında, toplam hisselerin %4,98316 sını oluģturan adet hisse için, hisse baģına Avro fiyattan toplam ,69 Avro ödeme azınlık hissedarlara yapılmıģ ve hisse devri tamamlanmıģ bulunmaktadır. Böylece kuruluģumuzun Burgbad AG'deki iģtirak oranı %100'e yükselmiģtir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

6 :49:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No: 185, Kanyon Ofis Kat: Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Burgbad AG kalan hisselerinin alımı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, KuruluĢumuzun %95,01684 oranında ana hissedarı olduğu Burgbad AG'nin, diğer (azınlık) hissedarlarının mülkiyetinde olan hisselerinin tamamının satınalınmasına iliģkin süreç, Burgbad AG'nin tarihli Genel Kurul Kararı'nın Alman ġirketler Hukuku'nun ilgili düzenlemeleri kapsamında Alman Ticaret Siciline kaydının bugün tamamlanması ile uygulamaya konulmuģ bulunmaktadır. Daha önce bilirkiģi raporuna istinaden belirlenen, hisse baģına 19,67 Avro fiyattan diğer (azınlık) hissedarların mülkiyetinde bulunan tüm hisseler KuruluĢumuz tarafından satın alınacaktır. Konu hakkındaki geliģmeler yatırımcılarımızla paylaģılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [UNYEC, BRISA, EGGUB, NUHCM, PRKAB, TIRE, TRCAS, SAGYO, PETKM, EREGL, ECYAP, BOLUC, AKBNK, AKCNS] :24:32 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri :50:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185 Kat:20-21 Kanyon Ofis

7 Levent -Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks : Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Sendika ile Toplu SözleĢme GörüĢmelerine BaĢlama AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: ġirketimiz Armatür Grubu 1 Eylül Ağustos 2010 dönemini kapsayan toplu iģ sözleģmesi sona ermiģ olup ġirketimiz Artema Armatür Grubunun üyesi olduğu MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında toplu iģ sözleģmesi görüģmeleri baģlamıģtır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara :52:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No: 185 Kanyon Ofis Kat Levent -Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Rusya Yatırımı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Rusya'da kurulu %100 sermayesine sahip olduğumuz "VitrA Bathroom Products LLC (OOO VitrA Santehnika)" adlı iģtirakimiz, ilk etapta 300 bin adet vitrifiye seramik üretimi için, Rusya'nın Moskova Serpukhov Bölgesi'nde seramik fabrikası inģaatına baģlamıģ bulunmaktadır. Kurulacak tesis, EczacıbaĢı Yapı Ürünleri Grubu'nun halen sürmekte olan karo seramik yatırımı ile aynı bölgede ve komģu parsel üzerinde yer alacaktır. Yatırım ile ilgili detay planlama çalıģmaları halen sürmekte olup, geliģmeler yatırımcılarımızla paylaģılacaktır."

8 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [DGATE, MRSHL, MGROS, ECYAP, KCHOL] :20:30 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2010/6 Aylık [] :55:10 Faaliyet Raporu 01/01/ /06/2010. döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2010/6 Aylık [] :54:43 Sorumluluk Beyanı FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠM KURULU'NUN KARAR TARĠHĠ: 24 KARAR SAYISI :27/08/2010 SERMAYE PĠYASASI KURULU'NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI a) 01/01/ /06/2010 dönemine iliģkin finansal tablo ve faaliyet raporu b) c) :44:23 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi :

9 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mali Tablonun Verilme Nedeni : dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: ġirketimizin dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiģ gelir tablosu pdf olarak ekte sunulmuģtur. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AKBNK, ALARK, ASYAB, GEDIZ, ECYAP, DEVA, ALCTL, GOLTS, THYAO, TATKS, PKENT, PETUN, KUTPO, ITTFH, GUBRF] :23:57 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri :36:30 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No: 185, Kanyon Ofis Kat: Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Telefon : Faks : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Telefon : Faks : Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Genel Müdür DeğiĢikliği Kararı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; KuruluĢumuzun Genel Müdürlüğü görevini yürüten Sn.Haluk Bayraktar'ın tarihi itibariyle bu görevinden ayrılacak olması nedeniyle, 01 Ocak 2011 Tarihinden itibaren KuruluĢumuzun Genel Müdürlüğü görevine Sn.Atalay Gümrah'ın atanmasına karar vermiģtir. Erol Ulukutlu Haluk Bayraktar Mali ĠĢler Direktörü Genel Müdür

10 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2010/3 Aylık [] :46:55 Faaliyet Raporu 01/01/ /03/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2010/3 Aylık [] :46:26 Sorumluluk Beyanı FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠM KURULU'NUN KARAR TARĠHĠ: KARAR SAYISI :16 SERMAYE PĠYASASI KURULU'NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI ġirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmıģ, 31 Mart 2010 tarihinde sona eren döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun muhasebe standartlarınca düzenlenen ara mali tablolarımız ektedir. ġirketimiz mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine ("SPK Muhasebe Standartları") uygun olarak hazırlanmıģtır. SPK XI-25 no.lu "Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları" tebliğinde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlamıģtır. Anılan tebliğde, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ("IASB") ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi ("IASC") tarafından çıkarılmıģ olan muhasebe standartlarının uygulanmasının da, SPK muhasebe standartlarına uyulmuģ sayılacağı belirtilmiģtir. Dolayısıyla, ġirketimiz 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle mali tablolarını bu esaslar çerçevesinde yeniden düzenlemiģtir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları'na uygun mali tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiģtir. Mali tablolar yukarıda bahsedilen SPK'nın izin verdiği alternatif uygulama çerçevesinde hazırlanmıģtır. Mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuģtur. Bunlara bağlı olarak iliģikteki mali tablolar Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine ("SPK Muhasebe Standartları") uygun olarak hazırlanmıģtır. Bu çerçevede, ekte yer alan mali tabloların; - Tarafımızdan incelendiğini, - ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

11 - ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun iliģkin olduğu dönem itibariyle finansal tabloların ve rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin,ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, Bilgilerinize sunarız. 14/05/2010 Saygılarımızla, AyĢegül Üzel Mali ĠĢler Müdürü Mustafa Sacit Basmacı Yönetim Kurulu Üyesi a) 01 / 01 / / 03 / dönemine iliģkin finansal tablo ve faaliyet raporu b) c) :22:55 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No: 185, Kanyon Ofis Kat: Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Burgbad AG ye ait kalan hisselerin alım fiyatı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 30 Mart 2010 tarihindeki özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, %95,01684 oranında ana hissedarı olduğumuz Burgbad AG'nin, diğer (azınlık) hissedarlarının mülkiyetinde olan hisselerinin tamamını satınalma amacı ile Alman ġirketler Hukuku kapsamında yürütülen süreçte, bilirkiģi raporuna istinaden peģin satınalma fiyatı, hisse baģına 19,67 Avro olarak tespit edilmiģtir. Saptanan bu fiyat Alman ġirketler Hukuku'nun ilgili hükümleri uyarınca, 11 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Burgbad AG Genel Kurulu'nun onayına sunulmuģtur. Yapılan Genel Kurul'da kalan hisselerin 19,67 Avro fiyattan kuruluģumuzca satın alınmasına karar verilmiģtir.bu karar Alman Ticaret Sicil'ine kaydının yapılması ile hüküm ifade edecek olup, Alman ġirketler Hukuku'nun ilgili düzenlemeleri kapsamında iģlemler sürdürülecektir.

12 Ayrıca 11 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Burgbad AG Genel Kurul'unda hisse baģına 1,2 avro Avro tutarında temettü dağıtılmasına ve dağıtımın Alman ġirketler Hukuku hükümleri kapsamında yapılmasına karar verilmiģtir. GeliĢmeler konusunda gerekli ilave bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ARCLK, ECYAP, ECZYT, EREGL, ITTFH, KCHOL, MZBYO, YKBNK] :10:49 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri :37:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No: 185, Kanyon Ofis Kat: Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel : Faks : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Faks : Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Bağlı ortaklığımız Burgbad AG'nin azınlık hissesinin tespiti ile ilgili Bilgi hk. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 19 Ekim 2009 tarihindeki özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, % 95,01684 oranında ana hissedarı olduğumuz Burgbad AG'nin, diğer (azınlık) hissedarlarının mülkiyetinde olan hisselerinin tamamını satınalma amacı ile Alman Ģirketler hukuku kapsamında yürütülen süreçte, bilirkiģi raporuna istinaden peģin satınalma fiyatı, hisse baģına 19,67 Avro olarak tespit edilmiģtir. Saptanan bu fiyatın, yasanın ilgili hükümleri uyarınca, Burgbad AG Genel Kurulunun onayına sunulması gerekmektedir. Burgbad AG'nin Olağan Genel Kurulu, 11 Mayıs 2010 tarihinde yapılacak olup, bu konu da gündem maddelerinden birini oluģturmaktadır. GeliĢmeler konusunda gerekli ilave bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.

13 Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, AyĢegül Üzel Haluk Bayraktar Mali ĠĢler Müdürü Genel Müdür Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara :49:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Kanyon Ofis Bloğu No:185 Kat :20-21 Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : 2009 Yılı Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Genel Kurul Tarihi : 30/03/2010 ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: EczacıbaĢı Yapı Gereçleri San.ve Tic. Anonim ġirketi'nin 2009 yılı faaliyetlerine ait 30 Mart 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; * Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verildi.

14 * 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim ġirketi raporu, 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okunarak müzakere edilip onaylandı. * 2009 yılı çalıģmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edildi. * ġirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, görevi kabul ettiklerini beyan eden; Sn.Ferit Bülent EczacıbaĢı'nın, Sn.Osman Erdal Karamercan'ın, Sn.Hüsamettin Onanç'ın, Sn.Haluk Bayraktar'ın, Sn.Ahmet Tahsin Yamaner'in, Sn.Atalay Muharrem Gümrah'ın, Sn.Mustafa Sacit Basmacı'nın, seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verildi. * ġirketin Denetçiliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, görevi kabul ettiklerini beyan eden; Sn.Tayfun Ġçten'in, Sn.Bülent Avcı'nın, seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verildi. * Yönetim Kurulunca belirlenen, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. ünvanlı Bağımsız Denetim ġirketinin 1 yıl için Bağımsız Denetleme kuruluģu olarak görevlendirilmesine karar verildi. * Yıl içindeki yapılan bağıģlar hakkında ortaklara bilgi verildi. * Yönetim kuruluna gerek görülen zamanda yasaların öngördüğü azami miktarda, tahvil, kara iģtirakli tahvil ve finansman bonosu ihraç edebilmesi için yetki verilmesine ve bu konularda T.T.K.'nun 425. maddesinde yer alan hususların yönetim kurulunca tespit edilmesine karar verildi. * Yönetim kurulu üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetlerde bulunabilmek için yetki verilmesine karar verildi. Ekte Hazirun Cevteli ve Toplantı Tutanağı mevcuttur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2009/Yıllık [] :13:54 Faaliyet Raporu 01/01/ /12/2009 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2009/Yıllık [] :09:21 Sorumluluk Beyanı

15 FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠM KURULU'NUN KARAR TARĠHĠ: 8 KARAR SAYISI : 15 Mart 2010 SERMAYE PĠYASASI KURULU'NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI ġirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmıģ, tarihinde sona eren döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun muhasebe standartlarınca düzenlenen ara mali tablolarımız ektedir. ġirketimiz mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine ("SPK Muhasebe Standartları") uygun olarak hazırlanmıģtır. SPK XI-25 no.lu "Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları" tebliğinde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlamıģtır. Anılan tebliğde, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ("IASB") ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi ("IASC") tarafından çıkarılmıģ olan muhasebe standartlarının uygulanmasının da, SPK muhasebe standartlarına uyulmuģ sayılacağı belirtilmiģtir. Dolayısıyla, ġirketimiz 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle mali tablolarını bu esaslar çerçevesinde yeniden düzenlemiģtir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları'na uygun mali tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiģtir. Mali tablolar yukarıda bahsedilen SPK'nın izin verdiği alternatif uygulama çerçevesinde hazırlanmıģtır. Mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuģtur. Bunlara bağlı olarak iliģikteki mali tablolar Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine ("SPK Muhasebe Standartları") uygun olarak hazırlanmıģtır. Bu çerçevede, ekte yer alan mali tabloların; - Tarafımızdan incelendiğini, - ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun iliģkin olduğu dönem itibariyle finansal tabloların ve rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin,ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, Bilgilerinize sunarız. 15/03/2010 Saygılarımızla, AyĢegül Üzel Mali ĠĢler Müdürü Haluk BAYRAKTAR Yön. Kur.Üyesi -Genel Müdür a) 31 / 12 / 2009 dönemine iliģkin finansal tablo ve faaliyet raporu b) c)

16 :37:28 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No: 185, Kanyon Ofis Kat: Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : TEL: FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: FAKS: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yoktur Özet Bilgi : Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi Bildirimi Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 11/03/2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Tarihi : 30/03/2010 Saati : 08:30 Adresi : Mövenpick Oteli Büyükdere Cad. 4. Levent- Ġstanbul GÜNDEM: 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi, yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, yılına ait Denetçi raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, yılına ait Bağımsız Denetim ġirketi raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

17 yılı çalıģmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, yılı çalıģmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi, 8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti, 9. Yeni Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti, 10. Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim ġirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması, 11. Yıl içinde yapılan bağıģlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 12. Yönetim Kurulu'na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil (kar ortaklığı belgesi, kar iģtirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca T.T.K.'nun 425.maddesinde yer alan hususların, Yönetim Kurulu'nca tespit edilmesi hususunda karar alınması, 13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında yetki verilmesi, 14. Dilekler. EK AÇIKLAMALAR: Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [DOHOL, EGYO, EREGL, SAHOL, ECYAP] :56:39 Resmi Müzayede Satışı *** Resmi Müzayede SatıĢı : DOHOL.ME, EGYO.ME (GÖZALTI PAZARI), EREGL.ME, SAHOL.ME, ECYAP.ME [KapanıĢ Tarihi : ] *** İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP, EREGL, SAHOL] :13:38 Resmi Müzayede Satışı MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [BOLUC, ECYAP, EREGL, MRDIN, SODA, YKBNK, ULKER, PRKTE, MGROS, DEVA, ECILC] :20:23 Kurul Kaydında Olan Ancak Borsada İşlem Görmeyen Hisse Senetlerinin Borsada Satılabilmesi İçin Yapılan Başvurular

18 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :02:45 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında EczacıbaĢı Holding A.ġ. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama iliģikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuģ olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez :54:56 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi Beyanname Eki Mali Tablo Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: 2009 yılı dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi ekinde, bağlı bulunduğumuz Vergi Dairesine sunulmuģ olan hesap dönemine ait Gelir tablosu ekte verilmiģ olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiģtir. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :18:51 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama iliģikte yeralmaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuģ olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 22.12.2011 10:05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 21.12.2011 10:15:50 ĐSTANBUL MENKUL

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON, CIMSA] 23.12.2011 09:14:02

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU 1 Ġçindekiler 2009 YILI

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Ortaklığın Adresi : Eskişehir yolu 8.km KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : 0 274 225 01 50-0 274 225 01 56 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan larını ibraz etmeleri yeterlidir. İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 15 NİSAN 2013 TARİHLİ, 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirket imizin 2012 yılı Ortaklar Olağan

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

BRĠSA BRIDGESTONE SABANCI LASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET 27 NĠSAN 2012 TARĠHLĠ, 2011 YILINA AĠT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA

BRĠSA BRIDGESTONE SABANCI LASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET 27 NĠSAN 2012 TARĠHLĠ, 2011 YILINA AĠT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA BRĠSA BRIDGESTONE SABANCI LASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ 27 NĠSAN 2012 TARĠHLĠ, 2011 YILINA AĠT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirket imizin 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671

Detaylı

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00 de, Divan City, Büyükdere

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Lokman Hekim Engürüsağ A.ġ., Sermaye Piyasası Kurulu nun 30.12.2011 tarihli ve Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı