Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda"

Transkript

1 Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Tanýtým Günleri için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hedef; 5 bin Çorumlu Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýr- OKA nýn kurumsal tanýtýmý Kefçeli den * HABERÝ DA Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Yönetimi 5-8 Kasým tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan "Çorum Tanýtým Günleri"nde 5 bin Çorumlu yu buluþturmak istediklerini açýkladý. * HABERÝ DE Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan ile Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ziyaret edildi. yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda % indirim EKÝM ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ 8 Ekim - Kasým tarihleri arasýnda, yaþ üstü Renault unuzu SÝMA OTOMOTÝV e getirin, ona ne kadar iyi baktýðýmýzý kendiniz görün. Motrio Fix paketlerinden de % indirimli yararlanýn. Üstelik Worldcard a ay ertelemeli 6 taksit avantajýyla! SÝMA OTOMOTÝV Ankara Yolu. km. ÇORUM Tel: (6) 5 8 Saðlýkta sýnýf atlýyoruz KKKA da büyük umut: Aferez cihazý Saðlýk Bakanlýðý nýn özel izniyle kurulan Hemotoloji Ünitesi ne, özellikle KKKA hastalarýnýn trombosit ihtiyacýný anýnda karþýlayan cihaz alýndý. Diðer hastalýk guruplarýna da önemli hizmetleri bulunacak olan cihaz, tüm kan ürünlerini ayýrabildiði gibi, Kök Hücre Tedavisi nde de kullanýlmasý bakýmýndan da, hastanenin kök hücre çalýþmalarýnda önem kazanmasýna yol açacak. Yeni oluþturulan ayrý bölüm ve teknik ünitelerle farklý illere sevk çilesi tarih olurken, cilt hastalýklarý, KKKA, kýsýrlýk tedavisi ve böbrek hastalarý reform niteliðindeki tedavi süreçleriyle Çorum da þifa bulabilecek. Cilt hastalýklarýnda son adým: Puva cihazý Çorum eþrafýndan Mustafa Seydim (67) dün vefat etti. Mustafa Seydim Çocuk özlemi çeken ailelerin umudu haline gelen Üreme Endokrinolojisi-Menopoz-Ýnfertilite Polikliniði hizmete girdi. Klinik standartýnda hizmet verilecek olan birimde, tüm hasta bilgileri ayrý bir sistemde gizli tutulurken, Çorum da ve bölgede ilk olma özelliði taþýyan yeni klinikle birlikte, evli çiftlerin %5 ini ilgilendiren kýsýrlýk ve tüm kadýnlarý ilgilendiren menopoz tedavilerinde umutlar artacak. * HABERÝ 7 DE Caddede park yasaðý geniþledi Çorum Belediyesi nin Gazi Caddesi Valilik-Saat Kulesi arasýndan baþlattýðý park yasaðýnýn geniþletildiði bildirildi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Nihai hedefimiz Gazi ve Ýnönü Caddesi nde otoparký tamamen kaldýrmak. Vatandaþa kýsa süreli parka müsaade edilecek. Akþama kadar araçlarýn kalmasýna izin verilmeyecek. dedi. * HABERÝ DA Cemiyet ten iki ödül töreni bir sergi Çorum Belediyesi ve Gazeteciler Cemiyeti iþbirliði ile düzenlenen 6. Mahmut Tunaboylu Öykü ve 5. En Güzel Haber ve En Güzel Çorum Fotoðrafý yarýþmalarý ödül töreni ve fotoðraf sergisi gerçekleþecek. * HABERÝ 5 DE Böbrek yetmezliði çeken hastalarýn tedavisinde çýðýr açan Periton Diyalizi, hastanýn kendi kendine tedavisini yapabilme imkaný tanýrken, sürekli Ankara ya gitmek zorunda kalan hastalarýn da umudu oldu. Ýlaçlý ve aletli olmak üzere iyi ayrý tedavi yöntemi uygulayacak olan yeni birim, özellikle çocuklar ve yaþlýlarýn farklý hastalýk risklerinden de korunmasýný saðlayacak. Ýnferlite Polikliniði Cilt haslatýlklarýndan Vitiligo ve Sedef hastalýklarý baþta olmak üzere, pek çok hastalaðýn tedavisinde son teknoloji olarak kabul edilen Puva Cihazý, Çorumlu hastalarýn hizmetine sunuldu. Haftada üç sean tadevi gerektirdiði için büyükþehirlere sevkle bile gidemeyen hastalarýn ayaðýna getirilen bu hizmetle, müzminleþen cilt hastalýklarýnýn kalýcý tedavisi gerçekleþtirilecek. Mustafa Seydim i kaybettik Periton Diyalizi Park yasaðý Ýnönü Caddesi istikametine doðru geniþletildi. * HABERÝ DE Gürcistan çýkarmasý Çorumlu bir grup sanayici ve iþ adamý, Gürcistan'ýn Batum ve Tiflis illerinde çeþitli temaslarda bulundular. * HABERÝ DE Ýbrahim Zorlu, Ukrayna dan ithal ettiðimiz plywood satýþýna baþladýk dedi. Þen Kardeþler den ticari atak Ukrayna dan Çorum a kereste ithalatý Ýbrahim Zorlu nun sahibi olduðu Þen Kardeþler Kereste, ithal kereste sektöründe hedef büyüttü. Ýnþaat sektöründe kalýp tahtasý olarak kullanýlan plywood ithalatýna baþladýklarýný açýklayan Ýbrahim Zorlu, Ukrayna dan ithal ettiðimiz Odek marka kereste ürünlerinin satýþýna baþladýk dedi. * HABERÝ DE Ýþ gücünü artýrma çabamýz sürüyor Çorumlu iþ adamlarý, Rize Valisi Nurullah Çakýr tarafýndan Rize Ticaret Borsasý'nda aðýrlandýlar.. OSB Eðitim Zirvesi ne katýlan OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaðlý, nitelikli iþgücünü artýrma çabalarýnýn sürdüðünü söyledi. * HABERÝ 5 DE Mustafa Yaðlý

2 ÇARÞAMBA EKÝM Hesap tutmadý ama yapýlmalý! Ç orum dýþýndan bir vakfýn yönetimi memleketi ziyaret etmiþ. Ulu Camii ve Hýdýrlýk'ýn ardýndan tarihi Namazâh gezilmiþ. Konuklar Namazgâh çevresini gezerken mihrap ve minberde rahatsýz edici kirli bir görüntüye þahit olunca, belediyenin tarihi mekâný düzenlenmesinin önemine dikkat çekmiþler. Misafirlerine mihmandarlýk yapanhemþehrilerimiz de haliyle gördükleri manzaradan rahatsýzlýk duymuþlar. Namazgâh ve çevresinde düzenleme yapýlacaðýný ilk kez Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'den iþitmiþtik. Külcü'nün anlattýðýna göre, Çorum Belediyesi, Çöplü Mahallesi Akpýnar Caddesi'ndeki Namazgâh Parký'nda bulunan tarihi mekânda düzenleme yapacak. Gelecek yýl boyunca Ramazan ayýnýn yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle teravih namazlarýnýn Namazgâh'ta kýlýnabileceði düþüncesi var. Namazgâh'taki çevre düzenlemesi çalýþmalarý çerçevesinde park yanýndaki güreþ stadý yýkýlacak, mihrap ve minber çevresi daha da geniþletilecek. Yerli ve bilhassa yabancý ziyaretçiler için özet bir tarihçe belirtilecekti. Yani Bursa örneðinde olduðu gibi... Külcü'nün taahhüt ettiði projede henüz somut adým atýlamadý, hatta Namazgâh'ýn yýlý yani bu yýlýn Ramazan ayýnda ibadete açýlacaðý deklare edilmiþti, tarihler de tutmadý. Çorumlu'nun temennisi Bursa örneðinde olduðu gibi Namazâh'ta ecdad yadigârýna bir an önce sahip çýkýlmasý... Tedbir trafik kurallarýna uygun Çorum Belediyesi Namazgah ve çevresinde düzenleme yapma sözü vermiþti... Þehir dýþýndan gelen misafirler, Namazgâh çevresini gezerken mihrap ve minberde rahatsýz edici kirli bir görüntüye þahit olunca, yerel yönetimin burada düzenleme yapmasýnýn gerekliliðine dikkat çekmiþler... H Yolun tek yöne dönüþtürülmesi üzerine Hýdýrlýk ziyaretlerinde ciddî trafik sorunu yaþandýðý belirtildi. Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, uygulamanýn trafik kurallarýna uygun olduðu görüþünü tekrarladý. ýdýrlýk Camii'nin arka taraf çýkýþýnda araç trafiði uzun bir süredir tek yön yapýldý, yani Hýdýrlýk'tan þehir merkezi istikametine seyreden araçlarýn çýkýþlarý Meyve Sebze Hali yönünden saðlandý. Uygulama eleþtirilere neden olmuþ, biz de bu köþe de vatandaþýn serzeniþini dile getirmiþtik. Anlatýlanlara göre, Çorum'da geleneksel hale gelen Hýdýrlýk ziyaretlerinde ciddî trafik sorunu yaþanýyor. Gelin-damat veya sünnet Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan gezdirmelerde gençler ve çocuklar Hýdýrlýk'a duaya getiriliyor. Sadece merkezden deðil, þehir dýþýndan da ziyaretçiler oluyor. Aþaðý Sanayi baðlantýsý da ayný güzergâhta olunca trafik haliyle içinden çýkýlmaz bir hal alabiliyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn eleþtirilere cevabý ise þöyle: "Akþemseddin Caddesi'nde yeþil dalga sinyalizasyon sistemine geçildi. Trafik kazalarýna neden olmamasý için Hýdýrlýk'a gidiþ ya da dönüþ yollarýndan birisinin tek yön olmasý gerekiyordu. Alýnan tedbir tamamen trafik kurallarýna uygundur. Ayrýca söz konusu yolda tek yön uygulamasý uzun süredir devam etmektedir." Taþeron iþçilere müjde taþeron iþçilerin haklarý diðer iþçilerle eþitleniyor. Buna göre taþeron iþ- çilerinde kýdem tazminatý, yýllýk 5 günlük izin, doðum ve ölüm izinleri olacak. Söz konusu haklar, yasa ile güvence altýna alýnýyor. Mevcut sistemde de taþeron iþçilerin bir çok hakký bulunuyor. Ancak bu haklar iþverenler tarafýndan çoðu zaman uygulanmýyor. Örneðin alt iþverenlere ait iþletmelerde bir yýl dolmadan önce iþçileri sözleþmeleri feshedilerek iþçilerin kayýtlarý yeni þirket üzerinden yapýlýyor. Yeni düzenleme ile bu tür hilelere baþvuranlara, yeni iþ verilmemesi, bazý kamu haklarýndan mahrum býrakýlmasý gibi bazý yaptýrýmlar getiriliyor. Ayrýca yine maaþlarý düzenli ödemeyen alt iþverenlere yönelik de denetimlerin arttýrýlmasý öngörülüyor. Taþeron sayýsý memurlarý yakaladý Taþeron iþçilerle ilgili düzenlemeden, halen alt iþverenlere ait þirketlerde çalýþan yaklaþýk.6 milyon iþçi yararlanacak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý nýn taslak hazýrlýklarý sýrasýnda yaptýðý çalýþmaya göre, yýlý sonu itibariyle Türkiye de milyon 6 bin taþeron iþçi çalýþýyor. Ancak söz konusu rakam SGK ya bildirilen kayýtlardan oluþuyor. Kayýtdýþý çalýþan iþçilerde dikkate alýndýðýnda taþeron iþçi sayýsýnýn milyona ulaþtýðý tahmin ediliyor. Halen kamu kurumlarýnda milyon memur istihdam ediliyor. Buna göre, taþeron iþçilerin sayýsý memuru sayýsýna yetiþmiþ oldu. (Star) (Ç.HAK:768) (Ç.HAK:8) Ç alýþma Bakanlýðý nca hazýrlanan yasa taslaðýna göre taþeron iþçilerin haklarý diðer iþçilerle eþitleniyor. Yasa Meclis ten geçerse taþeron iþçilerin de kýdem tazminatý, yýllýk 5 günlük izin, doðum ve ölüm izinleri olacak. KIDEM tazminatý fonu taslaðýný askýya alan hükümet, taþeron iþçilerin özlük ve sosyal haklarýnda iyileþtirme öngören yasa tasarý taslaðý üzerinde çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, taslakla ilgili çalýþmasýný tamamladý. Taslak bu ay içinde taraflarýn görüþüne açýlacak. Yýlýn sonuna kadar da Meclis e sunulacak. Kamuoyunda taþeron iþçi olarak bilinen alt iþverenlere ait iþletmelerde çalýþan iþçilerle ilgili hazýrlanan taslakta,

3 Caddede park yasaðý geniþledi ÇARÞAMBA EKÝM orum Ç Belediyesi nin Gazi Caddesi Valilik- Park yasaðý Ýnönü Caddesi istikametine doðru geniþletildi. Saat Kulesi arasýndan baþlattýðý park yasaðýnýn geniþletildiði bildirildi. Konuya iliþkin bilgi aldýðýmýz Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Trafik Komisyonu kararýyla Ýnönü Caddesi nin güneyine, yani Anitta Saat Kulesi arasýna park yasaðý Park yasaðýnýn önümüzdeki bir yýl içinde caddenin bütününde uygulanmasý hedefleniyor. getirildiðini söyledi. Gazi Caddesi nde olduðu gibi Ýnönü Caddesi nde de park yasaðý levhalarýnýn iþaretlendiðini hatýrlatan Candan, Garanti Bankasý ile Anitta Otel arasýnda kaldýrým yenileme çalýþmalarý yapýldýðýný, alt yapý tamamlandýktan sonra park yasaðýnýn aþaðý doðru uzanacaðýný ifade etti. Gazi Caddesi Valilik-Saat Kulesi arasýnda uygulanan park yasaðýna halkýn alýþtýðýný, vatandaþlardan teþekkür aldýklarýný anlatan Candan, yasaðý hatýrlatan levhalarýn kaldýrýldýðýný dile getirdi. Candan, Nihai hedefimiz Gazi ve Ýnönü Caddesi nde otoparký tamamen kaldýrmak. Vatandaþa kýsa süreli parka müsaade edilecek. Akþama kadar araçlarýn kalmasýna izin verilmeyecek. dedi. Candan, caddenin ortasýnýn yýl sonuna kadar estetik bir refüjle bölüneceðini sözlerine ekledi. Sinekle mücadeleye devam Çorum Belediyesi nin haþeratla mücadeleye Mart ayýndan itibaren baþladýðý belirtildi. B elediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, havalarýn soðumasýna raðmen sinekle mücadelenin devam edeecðini söyledi. Sineklerin larva döneminin MartNisan aylarý olduðunu belirten Candan, Çorum Belediyesi olarak haþeratla mücadeleye Mart ayýndan itibaren baþladýklarýný ifade etti. Ramazan Bayramý ndan itibaren kýsmen kara sinek þikayeti aldýklarýný belirten Candan, gezici araç ve seyyar ekiplerle ilaçlamalar yapýldýðýný dile getirdi. Candan, Havalar soðuyunca sinekler daha sýcak ortamlar olan evlere yönelmeye baþladý. Biz yaðýþlý havalar dýþýnda mücadeleye devam ediyoruz. diye konuþtu. Yaðýþlý havalar dýþýnda sinekle mücadeleye devam ediyor. Hacý adaylarýna tavsiyeler Ýlaçlarýnýzý mutlaka yanýnýza alýn Diyabet, tansiyon ve romatizma gibi sürekli tedavi gerektiren hastalýklara karþý ilaç kullanan hacý adaylarýnýn yanlarýna hac dönüþüne kadar yetecek miktarda ilaç almasý gerektiðini belirten uzmanlar, saðlýk raporlarýnýn da yanlarýnda bulundurulmasýný istedi. Hacý adaylarýnýn bulaþýcý hastalýklardan korunmak için mutlaka yolculuk öncesi saðlýk kuruluþlarýndan ücretsiz olarak Menengokok aþýsý yaptýrmalarý gerektiðini vurgulayan uzmanlar, Grip, Hepatit B ve Zatürre aþýlarýnýn da doktora danýþýlarak yaptýrýlmasýný tavsiye etti. Günde en az saat yürüyün Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý uzmanlarý hacý adaylarýnýn kutsal topraklarda bulunduðu süre içinde normal yaþamlarýndan daha fazla hareket halinde bulunacaklarýný vurgulayarak, özellikle Kurban Bayramý'nýn. günü zorlu ve kalabalýk bir yolda - kilometrelik mesafenin yaya olarak gidileceðini, konaklama mekanlarýnýn uzaklýðýna göre bu mesafenin kilometreye kadar çýkabileceði uyarýsýnda bulunuldu. Hacý adaylarýna yolculuk öncesi egzersiz yapmalarý tavsiyesinde bulunan uzmanlar, günde en az saat yürüyüþ yapýlmasýný ve 5 kilometrelik bir mesafede hiç dinlenmeden yürüyüþ yapabilecek þekilde vücudun hazýrlanmasýný istedi. Kutsal topraklarýn þartlarýna uygun ayakkabý seçiminin de önemine dikkat çeken uzmanlar, hafif, ayaðý sýkmayacak, kapalý ve deri olmayan ayakkabýlarýn tercih edilmesi gerektiðini ifade ederek, spor ayakkabýlarýn da yürüyüþlerde kullanýþlý olabildiðini bildirdi. Yanýnýza alacaðýnýz malzemeler Yolculuk öncesi hacý adaylarýnýn yanlarýna almasý gerekenleri de listeleyen uzmanlar, seyahat çantasýna konulacak malzemeleri þöyle sýraladý: ''Seccade, maske, ortopedik terlik, normal terlik, ortopedik ayakkabý, yeteri kadar pamuklu iç çamaþýrý, pamuklu bol kýyafetler, lastiði sýký veya dar olmayan çoraplar, þapka, güneþ gözlüðü, pike, hýrka veya mont, kiþisel hijyenik malzeme, makas, týrnak makasý, tarak, traþ malzemesi, diþ macunu, diþ fýrçasý, þampuan, sabun, alkolsüz el temizleme jeli ve ýslak mendil, sývý sabun, piþikler için koruyucu krem, koruyucu boðaz pastilleri veya gargara þuruplarý, tansiyon ve þeker hastalarý için ölçüm cihazlarý, þeker hastalarý için özel diyabetik ayakkabý ve burnu kapalý ortopedik terlik.'' Hacda üst solunum yolu enfeksiyonu, bronþit ve boðaz enfeksiyonuna çok sýk rastlanabildiðini belirten uzmanlar, hacý adaylarýna kalabalýk ortamlarda maske kullanýlmasýný tavsiye ederek, ellerin her fýrsatta yýkanmasýný veya alkolsüz el temizleme jellerinin kullanýlmasýný önerdi. Konaklama mekanlarýndaki klimalarýn yanlýþ kullanýmýnýn saðlýk için büyük tehdit oluþturduðunu aktaran uzmanlar, bunun yaný sýra salata gibi piþmemiþ yiyecekler ile çabuk bozulma özelliðinden dolayý da tavuk etinden üretilen yemeklerden uzak durulmasýný istedi. Günde en az litre su tüketilmesi istenirken, gün içinde açlýðýný bastýrmak isteyenlerin hurma yemeleri tavsiye edildi. Hacý adaylarýna kutsal topraklarda geçirecekleri süre içinde günlük yaþamlarýndan ibadetlerine kadar bir çok konuda tavsiyelerde bulunulan rehberde, önerilerde bulunulan tedbirler ve saðlýk kurallarýna uyulmasýnýn son derece önemli olduðuna vurgu yapýldý. Kesim þirketimize aittir. (Ç.HAK:) H ac yolculuðu için ''Saðlýk El Kitabý'' hazýrlayan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, hacý adaylarýnýn ibadetlerini sorunsuz bir þekilde tamamlayabilmeleri için önemli tavsiyelerde bulundu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na baðlý Hac Saðlýk Ekibi uzmanlarýnca hazýrlanan rehberde, hacý adaylarýnýn hiç alýþýk olmadýklarý çok farklý bir mekan ve iklimde bulunacaklarý hatýrlatýlarak, dünyanýn dört bir yanýndan gelen milyonlarca Müslümanla bir arada bulunulacaðý vurgulandý. Söz konusu ortamda hacý adaylarýnýn saðlýklarýný korumalarý için bazý kurallara uymalarý istenilirken, saðlýk kurallarý ve alýnan tedbirlerin ihmal edilmesinin önemine deðinildi.

4 ÇARÞAMBA EKÝM 5 bin Çorumlu yu buluþturmak istiyoruz A nkara Çorumlu Dernekler Federasyonu Yönetimi, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ve Kaymakam Ayhan Yazgan'ý belediye binasýnda ziyaret etti. 5-8 Kasým tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan "Çorum Tanýtým Günleri" etkinliði için ziyarette bulunan Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ve Yönetim Kurulu Üyeleri Latif Ramazan, Aydýn Tufan, Mehmet Çelikel, Mahmut Argun, Mustafa Dýþbudak, Kaymakam Ayhan Yazgan ve Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'a brifing verdi. Brifing de AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz'de yer aldý. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum Tanýtým Günleri Anatolia Grup organizasyonunda düzenlenecek. Çorum kültürünü Ankara'daki bütün unsurlara tanýtýlmasýnýn amaçlandýðý fuarda, Çorum'un önemli bir özelliði olan kültür turizminin geliþtirilmesi, tarýmsal zenginliðin geliþtirilmesi, sanayi hacminin geliþtirilmesi ve Çorum'un imajýnýn geliþtirilmesi de hedefleniyor. Konuyla ilgili ziyaret esnasýnda konuþan Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr, Ankara'daki Çorumlular ile birlikte daha önce hiç yapýlmamýþ bir organizasyona imza atmak istediklerini belirterek, "Bunun için Ankara'da Çorum Tanýtým Günleri düzenlemek istedik. Bu konularla ilgili Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, TBMM Ýdari Amiri ve Çorum Mil- Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Yönetimi Alaca yý ziyaret etti. "Çorum Tanýtým Günleri" etkinliði için ön hazýrlýklar devam ediyor. Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan ile Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ziyaret edildi. letvekili Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret ettik. Gerçekleþtirdiðimiz ziyaretlerde çok olumlu düþünceler ve destekler aldýk. Bu konuyla ilgili gerçekleþtireceðimiz ziyaretlerimiz olacak. Tek tek belediye ve valilikleri gezerek program hakkýnda brifing veriyoruz" dedi. Ankara'da ciddi bir Çorumlu potansiyeli olduðunu vurgulayan Hayri Çaðýn, "Oradaki ve buradaki hemþehri- lerimizi bir noktada kaynaþtýrmak ta istedik. Esnaf arkadaþýmýzýn geliþimi için bir basamak olsun istedik. Belediye ve kaymakamlýklarýmýz kendilerini tanýtsýn, yöresel yemeklerimiz ve turizmimiz burada daha geniþ kitlelere tanýtýlsýn istedik. Fuara gelecek olan firmalarýmýz burada satýþ yapma imkaný da bulacaklar" þeklinde konuþtu. Belediyelerin fuarda bulunmasýnýn kendileri açýsýndan büyük güç olacaðýný anlatan Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr, "Tanýtým faaliyetlerini Ankara'da büyük bir hýzla gerçekleþtiriyoruz. Tanýtým ve organizasyon konusunda profesyonel hizmet alýyoruz. Fuarda Çorum'u tanýtacak stantlarýn yer almasý bizler açýsýndan çok önemli. Çünkü, amacýmýz Çorum'u tanýtmak. 5 bin Çorumlu yu biz bu fuarda buluþturmak istiyoruz. Tek istediðimiz bu fýrsatý hep birlikte deðerlendirelim" ifadelerini kullandý. Konuþmanýn ardýndan organizatör firma olan Anatolia Grup Genel Koordinatörlerinden Özgür Can Çelik, fuarýn konsepti ve stantlarýn durumlarý hakkýnda geniþ çaplý bilgiler verdi. Son olarak Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu güzel bir organizasyon için start almýþ. Bizde elimizden gelen desteði vereceðiz. Ayrýca ilçemizin tanýtýmý içinde gerekenleri yapacaðýz" dedi. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz da ziyaretten duyduðu memnuniyeti vurgulayarak, Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Yönetimine organizasyondan ötürü teþekkür etti. Çorum Tanýtým Günleri deðerlendirmesi 5-8 Kasým tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde bu yýl ilki düzenlenecek olan Çorum Tanýtým Günleri kapsamýnda Valilik toplantý salonunda bir deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Valilik ten yapýlan açýklamaya göre, toplantýya; Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ankara Çorum Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Baþkaný Hayri Çaðýr ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Bu türorganizasyonlarýn illerin kültürel, turizm, sanayi gibi alanlarda tanýmýna ve markalaþmasýna katkýlar yaptýðýný ifade eden Vali Baþköy; ilimizin bu yöndeki potansiyelinin ortaya konmasý adýna önemli bir fýrsat olduðunu dile getirdi. Ankara Çorum Dernekleri Federasyonu yönetiminden biran önce baþvurularýný yaparak ilk resmi adýmýn atýlmasýný Çorum Tanýtým Günleri kapsamýnda Valilik toplantý salonunda bir deðerlendirme toplantýsý yapýldý. isteyen Vali Baþköy; bu toplantýda; karþýlýklý etti. konuda üzerlerine fikir alýþ veriþinde Çorum Tanýtým düþen görevi yapmaya bulunarak bir dizi Günleri ile ilgili bir hazýr olduðunu ifade kararlar alýndý. sunum gerçekleþtirilen Kurban Bayramý tatili 6 gün B aþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Arefe gününün de tatil edildiðini Kurban Bayramý tatilinin 9 Ekim'le birlikte 6 gün olduðunu açýkladý. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Kurban Bayramý öncesindeki Ekim gününün de tam gün resmi tatil olarak kabul edildiðini belirterek, '' Ekim Çarþamba günü yarým gün mesai yapýlmayacak'' dedi.baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan Baþbakanlýk Merkez Bina'da düzenlediði basýn toplantýsýnda Bakanlar Kurulu'nda yaklaþan Kurban Bayramý sebebiyle alýnan kararlarý açýkladý. Kurban Bayramý'nýn birinci günü olan 5 Ekim öncesindeki arefe gününün de resmi tatil ilan edildiðini bildiren Arýnç, '' Ekim Çarþamba günü de kamu kesimi için tam gün tatile dönüþtürüldü. Çarþamba günü yarým gün mesai yapýlmayacak'' ifadesini kullandý. Her bayramda olduðu gibi otoyol, boðaz köprüleri ve belediyelerin sunduðu toplu taþýma hizmetlerinden ücretsiz yararlanýlmasýna yönelik kararlarýn da alýndýðýný vurgulayan Bülent Arýnç, '' Ekim Çarþamba günü.'dan baþlayarak Ekim Salý günü saat 7.'ye kadar otoyollar ve Boðaz köprülerinden ücretsiz yararlanýlacak. 5 Ekim Perþembe günü saat.'dan baþlayarak, 8 Ekim Pazar günü saat.'e kadar belediyeler ve bunlarýn kurduðu birlik, müessese ve iþletmecelerce yürütülen toplu taþýma hizmetlerinden yararlananlar da bunlardan istifade etmiþ olacak'' diye konuþtu. Emekli, dul ve yetim aylýðý alanlara da bayram öncesinde ödeme yapýlacaðýný açýklayan Hükümet Sözcüsü Arýnç, ''Tahsis numaralarýnýn son rakamlarý 9,7,5 ve olanlara 7 Ekim'de,,8 ve 6 olanlara 8 Ekim'de, ve olanlara 9 Ekim tarihinde ödeme yapýlacak'' dedi. Çorumlu iþadamlarýnýn Gürcistan çýkarmasý Çorumlu iþ adamlarý, Rize Valisi Nurullah Çakýr tarafýndan Rize Ticaret Borsasý'nda aðýrlandýlar. orumlu bir grup Ç sanayici ve iþ adamý, Gürcistan'ýn Batum ve Tiflis illerinde çeþitli temaslarda bulundular. Valiler kararnamesi ile Çorum Valiliði'nden Rize Valiliði'ne atanan Vali Nurullah Çakýr'ý da Rize'de ziyaret eden Çorumlu iþ adamlarý, Rize Valisi Nurullah Çakýr tarafýndan Rize Ticaret Borsasý'nda aðýrlandýlar. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum heyeti daha sonra Rize'den Gürcistan'a geçerek burada Baþkent Tiflis ve Batum'da bir dizi gezi ve incelemelerde bulundular. Baþkent Tiflis'te Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçiliði Ticaret Müþaviri Ramazan Yýldýrým ve Gürcü Türk Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Demirhan Lotus ile görüþmeler yapan Çorumlu sanayici ve iþ adamlarý, görüþmelerde Gürcistan'ýn yatýrým destekleri ve teþvikleri hakkýnda bilgiler aldýlar. Ziyaretlerin ardýndan Ticaret Müþaviri Ramazan Yýldýrým ve Gürcü Türk Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Demirhan Lotus'a ziyaret anýsýna plaket veren Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Gürcistan'da seçimlerin sona erdiðini ancak kabinenin henüz oluþmadýðýný, yeni Devlet Baþkaný'nýn tavrýnýn nasýl Çorumlu bir grup sanayici ve iþ adamý, Gürcistan'ýn Batum ve Tiflis illerinde çeþitli temaslarda bulundular. Baþkent Tiflis'te Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçiliði Ticaret Müþaviri Ramazan Yýldýrým ve Gürcü Türk Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Demirhan Lotus ile görüþmeler yapýldý. Çorum heyeti, gezi ve incelemelerini tamamladýktan sonra geçtiðimiz Pazar günü Çorum'a döndü. Gürcistan'ýn yatýrým destekleri ve teþvikleri hakkýnda bilgiler alýndý. olacaðýnýn henüz bilinmediðini belirterek yatýrýmcýlarýn temkinli olmasý gerektiði kanýsýnda olduðunu belirtti. Çorum heyeti, gezi ve incelemelerini tamamladýktan sonra geçtiðimiz Pazar günü Çorum'a döndü. Çorum heyeti, gezi ve incelemelerini tamamladýktan sonra geçtiðimiz Pazar günü Çorum'a döndü.

5 ÇARÞAMBA EKÝM 5 Ýþ gücünü artýrma çabamýz sürüyor O rganize Sanayi Bölgeleri Üst KuOSB'ler için yeni bir alan olan mesleki ve rulu (OSBÜK) Yönetim Kurulu teknik eðitim konusunda bilgi edinilmesi, Üyesi Mustafa Yaðlý, geçtiðimiz hafta sorunlarýn tesbit edilerek yetkililere ulaþtýrýgerçekleþtirilen. OSB Eðitim Zirvelabilmesi amacý ile düzenlenen. OSBÜK si ne iliþkin basýn açýklamasý yaptý. Eðitim Zirvesi Çalýþtayý, Milli Eðitim Bakaný Prof. Dr. Ömer Dinçer, Bilim Sanayi ve Yaðlý, Reel sektörün en önemli Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, Çorum Valisorunlarýndan birisi olan nitelikli elesi Sabri Baþköy ve her iki Bakanlýðýn üst düman konusunda OSBÜK Yönetim Kuzey yöneticilerinin katýlýmlarý ile gerçekleþti. rulu olarak yaptýðýmýz giriþimler sonucu /7/-65 sayýlý kanun ile Çalýþtay ýn 5 konu baþlýðý altýnda ele 558 sayýlý Özel Öðretim Kurumlarý alýndýðýný kaydeden OSBÜK Yönetim KuKanununda deðiþiklik yapýlarak " Orrulu Üyesi Mustafa Yaðlý, Sektörün en ganize Sanayi bölgelerinde açýlacak önemli sorunlarýndan biri olan nitelikli elemesleki ve teknik eðitim okullarýnda man temini ile bu kapsamda OSB'lerin okul öðrenim gören her bir öðrenci için resaçmasýna imkan tanýyan yasa hakkýnda bilgi mi okullarda öðrenim gören bir öðrenve deðerlendirmeler yapýlarak çözüm önericinin okul türüne göre Devlete maliyeleri sunulmuþ ve çalýþtay verimli bir þekilde tinin bir buçuk katýný geçmemek üzere Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaðlý tamamlanmýþ, ilgili makamlara ulaþtýrýlmak eðitim öðretim desteði "yapýlabileceði üzere sonuç raporlarý hazýrlanmýþtýr. hükmü yasalaþarak yürürlüðe girmiþtir. dedi. OSBÜK Yönetimi olarak sonuçlarýn takibi ve hýzla uygulamaosb Yönetimi ve katýlýmcýlarý için son derece önemli ve bir o ya geçirilmesi için azami çaba sarfedilerek ülkemizde yaþanan nitekadar da sorumluluk gerektiren söz konusu görev ve yetkilerin, milikli eleman iþ gücünü artýrmaya yönelik çalýþmalarýmýz devam edenimum maliyet ve azami verimlilik saðlanarak kullanýlmasý ve cektir. diye konuþtu. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý yýlý. toplantýsý Amasya da yapýldý. Rektör OKA da konuþtu O rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Kalkýnma Kurulu nun yýlý. toplantýsý Amasya da yapýldý. Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantýya Hitit Üniversitesi Rektörü ve OKA Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Amasya Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Dümen, kalkýnma kurulu üyeleri, kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri, iþ adamlarý ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri katýldý. Hitit te kablosuz internet dönemi itit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. Hitit Üniversite- si nden yapýlan açýklamaya göre, rektörlük tarafýndan hayata geçirilen kablosuz internet projesi kapsamýnda yerleþkelerde tüm personel ve öðrenciler interneti kablosuz kulla- nabiliyor. Bu proje ile üniversite uluslararasý eduroam üye kurumlar arasýna girdi. eduroam nedir? (Ç.HAK:86) Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. Eduroam, Education Roaming (Eðitim Gezintisi) kelimelerinin kýsaltmasýdýr. RADIUS tabanlý altyapý üzerinden 8.x güvenlik standartlarýný kullanarak, eduroam üyesi kurumlarýn kullanýcýlarýnýn diðer eðitim kurumlarýnda da sorunsuzca að kullanýmýný amaçlamaktadýr. Eduroam üyesi kurumlarýn kullanýcýla- rý, kendi kurumlarýnda (Ev Kurum) aða baðlanmak için kullandýklarý kullanýcý adý þifre ikilileri ile, eduroam üyesi olan baþka bir kurumdan (Misafir Kurum) aða baðlanabilirler. Kullanýcý misafir kurumda iken aldýðý eduroam yayýnýna baðlantý talebi gönderdiðinde, misafir kurumun yetkilendirme sunucusu, o kullanýcýyý kendi ev kurumunun yetkilendirme sunucusuna yönlendirerek, yetkili olup olmadýðýný belirler. Tüm bu sorgulamalarýn, sunucular arasýnda oluþturulan þifreli bir tünel içinden yapýlmasý, kullanýcý adý þifre ikililerinin kullanýcýnýn kendi ev sunucusu haricinde görülmesini engeller. Bu durumda kullanýcýlarýn yapmasý gereken tek þey, misafir olduðu kurumda yeralan eduroam kablosuz aðýný, kendi kurumunun aðýna baðlanýr gibi tanýmlamasýdýr. (Ç.HAK:997) Kalkýnma Kurulu Baþkaný Alkan da, -8 yýllarý arasýný kapsayacak. kalkýnma planý hazýrlýðý aþamasýnda yapýlan ankette Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat ýn içinde yer aldýðý TR8 bölgesinde tarým, sosyal politika, kadýn, gençlik, yaþlý- lar, dezavantajlý gruplar, yoksulluk, altyapý, sanayi politikalarý ve giriþimcilik, turizm ve kýrsal kalkýnmanýn tematik alanlar olarak belirlendiðini kaydetti. Toplantýda kurulun gündemindeki maddeler hakkýnda görüþler bildirildi.(ýha) Toplantýda kurulun gündemindeki maddeler hakkýnda görüþler bildirildi Cemiyet ten iki ödül töreni birden Ç orum Belediyesi ve Gazeteciler Cemiyeti iþbirliði ile düzenlenen 6. Mahmut Tunaboylu Öykü ve 5. En Güzel Haber ve En Güzel Çorum Fotoðrafý yarýþmalarý ödül töreni ve fotoðraf sergisi gerçekleþecek. Ödül töreni ve fotoðraf sergisi, Ekim Cuma günü saat 6: da Devlet Güzel Sanatlar Galerisi nde yapýlacak. ÞEN KARDEÞLER KERESTE ÝNÞAATLAR ÝÇÝN HER TÜRLÜ YERLÝ VE ÝTHAL KERESTE Çam, kavak, plywood ve dikili kesim çam tomruk satýþlarýmýz devam ediyor. (Ç.HAK:) H Açýlýþ konuþmasýnda Amasya Üniversitesi hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler veren Amasya Üniversitesi Rektörü Orbay, amaçlarýnýn sanayi, üniversite iþbirliðiyle bölgenin kalkýnmasýna yönelik eylemleri hayata geçirmek olduðunu söyledi. Tel: Adres: Çepni Mah. Akþemseddin Cad. No: 75/ÇORUM

6 6 ÇARÞAMBA EKÝM Camiler, kültürel hayatýn merkezi orum Armoni Eðitim ve Yardým- Derneði üyeleri, Camiler ve Çlaþma Din Görevlileri Haftasý nedeniyle Çorum Ýl Müftülüðü'nü ziyaret etti. Hafta etkinlikleri kapsamýnda Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç'ý makamýnda ziyaret eden dernek üyeleri, çiçek takdim ederek 'Camiler ve Din Görevlileri Haftasý'nýn hayýrlý olmasý dileðinde bulundular. Ziyarette konuþan Armoni Derneði Baþkaný Huriye Çoban, ihmal edilen din görevlilerini hatýrlamak ve onlarýn toplum için ne kadar önemli olduðunu hatýrlatmak için ziyaret ettiklerini kaydetti. Din görevlilerinin toplumun önderleri olduðuna dikkat çeken Çoban, camiler kadar burada görev yapan insanlarýn da çok önemli olduðunu dile getirdi. Çoban, camilerin sadece ibadethane olmadýðýný, ayný zamanda sosyal hayatýn içerisinde de yer alan eðitim ve kültürel hayatýn çok canlý bir þekilde yaþandýðý merkezler olduðuna dikkat çekti. Dernek olarak tüm din görevlilerinin hayýrlý hizmet ve gönül hoþluðu dilediðini aktaran Çoban, Din görevlilerimiz her zaman hatýrlanmalýdýrlar. Onlarý sadece bu hafta deðil de yaptýklarý vazifeler ve ortaya koyduklarý projelerle de takdire þayan kiþiler olduðunu her zaman hatýrlatmalýyýz. Hoþgörü, sevgi ve diyalog anlamýnda da din görevlilerimiz toplumu motive etmekte ve onlarýn hayatlarýnda saygý duyulan kiþiler olarak her zaman aklýmýzýn bir köþesinde bulunmaktadýr. Biz bir sivil toplum kuruluþu olarak saygýdeðer din görevlilerimizi hep hatýrlayacak ve ortak projelere imza atacaðýz. dedi. Ýl Müftü V. Tahir Kýlýç da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Camiler ve Din Görevlileri Haftasý'nýn bu yýlki temasýnýn 'Cami ve Engelliler' olduðunu söyledi. Bu hafta ile engelli vatandaþlara yönelik bilinçlenmenin oluþmasýnýn hedeflendiðini belirten Kýlýç, Rabbimizin hikmeti gereði birçok ülkede olduðu gibi ülkemizde de engelli kardeþlerimiz bulunmaktadýr. Gerek doðuþtan gerekse sonradan ortaya çýkan engellilik durumu çalýþmaya, üretmeye, ve baþarýya engel deðildir. Engelli olduðu halde azimle, inançla, kararlýlýkla çabalayan ve adýný tarihe yazdýran nice þahsiyetler vardýr. Yeterki insanlarýn önüne engel konulmasýn açýklamasýnda bulundu. YEDAÞ abonesi bir iþyeri sahibi aboneliði üzerine aldýrmadýðý gerekçesiyle elektriðinin kesildiðini söyledi. YEDAÞ tan bir þikayet daha EDAÞ abonesi bir iþyeri sahibi Yaboneliði üzerine aldýrmadýðý gerekçesiyle elektriðinin kesildiðini söyledi. Yazýçarþý da iþyeri bulunan bir abone þikayetini þöyle dile getirdi; Yaklaþýk 5 ay önce iþyerime YE- DAÞ7tan iki görevli geldi. Elektrik aboneliðini üzerime aldýrmamý istedi. Yýllardýr ayný abone üzerinden faturalarýmý ödediðimi söyledim. Ýlgili yönetmelik gereði aboneliði kendi üstüme aldýrmamýn zorunlu olduðu ifade edildi. Ben de herhangi bir ücret olup olmadýðýný sordum. YEDAÞ görevlileri aboneliði üzerine aldýrmam karþýlýðýnda ücret ödemeyeceðimi beyan ettiler. Daha sonra aboneliði üzerime aldýrmak için bir kaðýt imzaladým. YEDAÞ a baþvurdum. 5 lira bedel çýkarýldý. Ücretin ödenmemesi halinde elektriðimin kesileceði söylendi, bir süre sonra da elektrik kesildi. Hiç bir borcum olmadýðý halde sorun yaþadým. Özelleþtirilen YEDAÞ ýn hizmet anlayýþý bu mu? Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Ispanak a taziye ziyaretinde bulundular. CHP den taziye ziyareti umhuriyet Halk Partisi (CHP) CÇorum Milletvekili Tufan Köse ve CHP eski Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, geçtiðimiz Perþembe günü annesini kaybeden Ali Özgür Ispanak a taziye ziyaretinde bulundular. Büyük Palabýyýk Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ali Özgür Ispanak ý Askerlik Þubesi yanýndaki iþ yerinde ziyaret eden Köse ve Bek, Ispanak a baþsaðlýðý dilediler. Hem alkollü, hem plakasýz zapahmet Sokak ta kaza yapan Asürücü alkollü çýktý. B.A. plakasýz motosiklet ile giderken dengesini kaybedip düþtü. Yaralý sürücünün 69 promil alkollü olduðu belirlendi. Armoni, Camiler ve Din Görevlileri Haftasý nedeniyle Çorum Ýl Müftülüðü'nü ziyaret etti. Özel Ýdare lojmanlarý satýlýyor zel Ýdare Müdürlü- ait lojman- Öðü ne larýn satýþ ihalesi dün Çorum Ýl Özel Ýdaresi Encümen toplantý salonunda yapýldý. Özel Ýdari Genel Sekreter Vekili Ömer Arslan baþkanlýðýndaki komisyon tarafýndan yapýlan ihalede, Çorum merkez ve ilçelerden toplam 98 lojman satýþa sunuldu. Ýhale de Çorum Merkez Üçtutlar Mahallesi'nden 7, Yavruturna Mahallesi'nden 7, Bahçelievler Mahallesi'nden 9, lojman Ýlçelerden ise Ortaköy'den, Mecitözü ve Kargý'dan 6'þar, Osmancýk, evre ve Þehircilik ÇBakanlýðý ndan Osmanlý tapularý olan vatandaþlara müjdeli haber geldi. Tapu sahipleri dedelerinden kalma araziler için kadastro çýktýktan sonra yýl içerisinde dava açýp parasýný veya arazisini alabilecek. Ahmet Fatih Erturan imzalý habere göre, Osmanlý tapularý olan vatandaþlar tapularýný geri alabilecek. Þahýslar, dedelerinden kalma Osmanlý tapularý için kadastro geçtikten sonra dava açabilecek ve arazilerini alabilecek. Ancak arsa üzerinde herhangi bir yapýlaþma varsa bu yapýlarýn yýkýlmasý yerine o arsanýn deðeri üzerinden hak sahiplerine parasý verilecek. Konuyla ilgili STAR a açýklama yapan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, kadastro kanununa göre vatandaþýn dedelerinden kalma Osmanlý tapularýný geri alabileceklerini belirterek, Arazilerin kadastrolarý yapýlýp askýya çýktýktan sonra yýl içerisinde hak sahipleri dava açýp tapularýný veya parasýný deðeri üzerinden geri alabilir dedi. Þimdiye kadar birçok kiþinin tapusunu Memur lojmanlarý satýþ ihalesi dün Çorum Ýl Özel Ýdaresi Encümen toplantý salonunda yapýldý. Bayat ve Ýskilip'ten 'ar, Sungurlu'dan ise geri aldýðýna dikkati çeken Güney, hâlâ davasý süren hatta 5 yýldýr davasý sürenler olduðunu dile getirdi. Güney, arazilerin kadastrosu yapýldýktan sonra yýl içerisinde hak sahipleri dava açmadýðý takdirde arazilerin devlet hazinesine gireceðini vurgulayarak, þunlarý söyledi: Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde topraklarýn hepsi Osmanlý ya aitti. Halkýn sadece o topraðý iþletmesine izin veriliyordu. Bu yüzden aslýnda bu araziler tam olarak þahýslara ait deðil devlete ait yerlerdi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti nin kadastro kanununa göre vatandaþa lojmanýn satýþý baþladý. gün sürecek olan bu haklar tanýndý. Ancak diðer türlü olsaydý Osmanlý nýn, Bosna da, Arnavutluk ta, Kýrým da, Fas ta, Cezayir de, Yemen de tapularý hâlâ duruyor. Osmanlý buralarý savaþla kaybetmedi buralardan geri çekildi. Eðer öyle olsaydý biz buralarda tapular üzerinde hak ilan edip alabilirdik. ULUSLARARA- SI KONGRE Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü, - Kasým tarihlerinde Ýstanbul da Osmanlý Coðrafyasý Kültürel Arþiv Mirasýnýn Yönetimi ve Tapu Arþivlerinin Rolü adýyla uluslararasý bir kongre ihaleye katýlým yoðun oldu. Osmanlý tapusu olanlara müjde Davut Güney düzenleyecek. Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar ýn himayesinde gerçekleþecek kongrenin Onursal Baþkanlýðýný ise dünyaca ünlü Osmanlý Tarihçisi Prof. Dr. Halil Ýnalcýk üslendi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ndan Osmanlý tapularý olan vatandaþlara müjdeli haber geldi. Parmaðýný kapýya sýkýþtýrdý laca da parmaðýný kapýya sý- yaþýndaki çocuk Akýþtýran hastanelik oldu. M.E.G. isimli çocuk parmaðýný kapýya sýkýþýtýrýnca ileri tetkik ve tedavi amacýyla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Günhan Mahallesi nde meydana gelen olayda ise okulda parmaðýný kapýya sýkýþtýran M.D. isimli 6 yaþýndaki öðrenci de Çorum a gönderildi. "ÖZGÜR EÐÝTÝM" ÖMER ÝSLAM Özgür Eðitim Sen Ýl Sekreteri YENÝ SÝSTEMDE ÝLKOKULLAR ve ORTAOKULLAR Bilindiði üzere Bakanlýk yaptýðý deðiþiklerle ilkokullarda köklü deðiþikliklere imza attý. Okula baþlama yaþý 5 oldu. Eðitim süresini zorunlu olarak yýla çýkarýlarak ++ þeklinde kesintili hale getirildi. Þimdi de bu sistemi uygulamaya çalýþan okullardaki sorunlara bir bakalým. Çünkü kaþ yapayým derken göz çýkýyor galiba. Ýlkokullar ile ortaokullar bina olarak ayrýlmadý. Çünkü kademeli bir geçiþ tercih edildi. Bu yüzden, çoðu okulda sabah ortaokullar, öðleden sonra ilkokullar öðrenim görüyor. Binanýn ortak paylaþýmý bir çok sorunu beraberinde getirdi. Bunlarý sayarsak; Tuvaletler, sýra ve masalar, 5 yaþýnda çocuklar ile yaþýndaki çocuklar tarafýndan ortak kullanýlýyor. Bu durumda 5 yaþýnda okula baþlayan çocuklar için sýrada yazý yazmak, tuvaleti kullanmak tam bir iþkenceye dönüþüyor. Ama asýl sorun, ders saatlerinde. Ortaokullarda haftalýk ders saati 6 ya çýkarýldý. Bu durumda sabah zaten erken kalkan sabahçýlar, bu fazla ders için daha erken mi kalkacaklar. Bu ders saati bu yýl sadece 5. Sýnýflara uygulanýyor. Önümüzdeki yýl 5 ve 6. Sýnýflara uygulanacak. Ýþte o zaman iþler iyice karýþacak görülüyor. Ýmam hatip otaokuluna dönüþtürülen okullarda ise tam bir keþmekeþ hakim. Ýlkokul, orta okul ve imam hatip ortaokulu öðrencileri bir arada. Ders saatleri, ders içerikleri farklý farklý üç ayrý okul. Allah bu okullarýn yöneticilerine sabýr versin. Bir an önce ilkokul ile orta okullar bina olarak ayrýþtýrýlmak zorunda. Bu yýl bu ayrýþma neden gerçekleþmedi? Okullarýn mevcut yapýsý buna müsait deðil miydi? Birbirine yakýn ilköðretim okullarý, öðrenci ve öðretmen deðiþimi ile bu mesele halledilemez miydi? Bu sayede ortaokul yapýlan okul, sadece ortaokul öðrencileri ve öðretmenleri ile; ilkokul yapýlan okul ise, ilkokul öðretmenleri ve öðrencileri ile baþýnýn çaresine bakacaktý. Þimdi olduðu gibi bir çok sorunla boðuþmak zorunda kalýnmayacaktý. Yaþamakta olduðumuz sorunlardan birisi de, teneffüs süresi. Önceden de sabah ve öðleden sonra eðitim yapan okullarda dakikalýk teneffüs süresi yeterli deðildi. Þimdi bu kargaþa içinde çoðu okulda teneffüs süreleri dakikaya inmiþ durumda. Bu süre bir öðrencinin hem tuvalet ihtiyacýný gidermesi, hem de dýþarý çýkýp rahatlamasý, dinlenmesi için yeterli hiç deðil. Teneffüs saatleri en az 5 dakika olmalýdýr. Bu onlarýn sosyalleþmesi, kaynaþmasý, stresini atmasý, dinlenmesi, enerjisini boþaltmasý için gerekli olan en alt süredir. Bir diðer konu da haftalýk ders saatinin ilkokullarda halen ders saati olarak korunmasý, ortaokullarda ise, fazlalaþtýrýlmasý. Bakanlýk doðru bir mantýk ile, ilkokullarda eðitimin yoðunluðunun azaltýlmasý görüþünde. Bu amaçla yeni düzenlenen sistemde, - sýnýflarda davranýþ adeti azaltma yoluna gidildi. Bakan tarafýndan da ifade edildiði gibi haftalýk ders sayýsý diðer ülkelerden fazla olan ilkokullarda bu sayýnýn 5 e düþürülmesi çok önemli idi. Bu yýl bu atlandý. Umarým bu sorunlar üzerinde bakanlýk yetkilileri, sahada olan biz öðretmenlerin de görüþlerini dikkate alarak düþünürler ve çözümler ortaya koyarlar. Öðretmenlerin yeni mesai ücreti ''Milli Eðitim Bakanlýðý Yönetici ve Öðretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ýliþkin Kararda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Karar'' Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Okul sporlarý, halk oyunlarý ve izcilik faaliyetleri kapsamýnda görevlendirilen yönetici ve öðretmenler, ulusal bayram ve genel tatiller ile cumartesi, pazar, yarýyýl ve yaz tatili de dahil olmak üzere fiilen görev yaptýklarý her gün için saat ek ders görevi yapmýþ sayýlacak. Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nca yürütülen okul sporlarý, halk oyunlarý ve izcilik faaliyetleri kapsamýnda geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öðretmenler, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiþ ek ders görevi bulunup bulunmadýðýna bakýlmaksýzýn ulusal bayram ve genel tatiller ile cumartesi, pazar, yarýyýl ve yaz tatili de dahil olmak üzere fiilen görev yaptýklarý her gün için saat ek ders görevi yapmýþ sayýlacak. Maliye Bakanlýðý ve Sayýþtay'ýn görüþleri alýnarak hazýrlanan karara göre, müdür yetkili öðretmen, baðýmsýz müdürlüðü bulunmayan ilkokullarda sýnýf öðretmenliði görevi yanýnda yönetim hizmetlerini de yürüten öðretmen olarak yeniden tanýmlandý. Karara eklenen geçici maddeyle, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nca yürütülen okul sporlarý, halk oyunlarý ve izcilik faaliyetleri kapsamýnda geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öðretmenler, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiþ ek ders görevi bulunup bulunmadýðýna bakýlmaksýzýn ulusal bayram ve genel tatiller ile cumartesi, pazar, yarýyýl ve yaz tatili de dahil olmak üzere fiilen görev yaptýklarý her gün için saat ek ders görevi yapmýþ sayýlacak. Buna iliþkin ek ders ücretleri kadrolarýnýn bulunduðu kurum tarafýndan ödenecek.

7 ayrý birim ayný anda hizmete girdi KKKA da büyük umut: Aferez cihazý Saðlýk Bakanlýðý nýn özel izniyle kurulan Hemotoloji Ünitesi ne, özellikle KKKA hastalarýnýn trombosit ihtiyacýný anýnda karþýlayan cihaz alýndý. Diðer hastalýk guruplarýna da önemli hizmetleri bulunacak olan cihaz, tüm kan ürünlerini ayýrabildiði gibi, Kök Hücre Tedavisi nde de kullanýlmasý bakýmýndan da, hastanenin kök hücre çalýþmalarýnda önem kazanmasýna yol açacak. Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Genel Cerrahi Uzmaný Opr. Dr. Musa Zorlu, düzenlediði basýn toplantýsýyla hastane bünyesine kazandýrýlan ayrý ünite ve cihazlarýn tanýtýmýný yaptý. En büyük hedeflerinin Çorumlu hastalarýn büyükþehirlere sevkinin sona erdirilip, Çorum da saðlýklarýna kavuþturulmasý olduðunu açýkladý. Devrim niteliðinde adýmlar atýlan hastanede, Ýnfertilife Kliniði (Kýsýrlýk ve Menopoz Tedavisi), Fototerapi (Cilt Hastalýklarý Tedavisi), Periton Diyalizi (Böbrek Hastalýklarý Tedavisi) ve KKKA tedavisinde büyük kolaylýk saðlayan trombosit ayrým cihazý hizmete girdi. Cilt hastalarýna büyük müjde itit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi Cildiye HBölümü'ne Fototerapi Ünitesi kuruldu. Cilt Uzmaný Dr. Emine Sabancýlar'ýn tanýtýmýný yaptýðý Fototerapi Cihazý ile vitiligo, sedef, atopik, dermatit gibi cilt hastalýklarýnýn tedavisi Çorum'da yapýlabilecek. Cilt hastalýklarý tedavilerinin Ultraviole Ave B ýþýnlarý aracýlýðý ile yapýldýðý Fototerapi Cihazý, cilt hastalarý için büyük bir umut oldu. Hastane Baþhekimi Opr. Dr. Musa Zorlu ile birlikte, cihaz hakkýnda basýn mensuplarýna bilgi veren Cilt Uzmaný Dr. Emine Sabancýlar, haftanýn üç günü ýþýn seanslarýnýn uygulanacaðý hastalarýn, sürekli bir tedavi gerektirdiði için þehir dýþýnda tedavi þansý bulamadýðýný, özellikle ilk üç aylýk seanlarla birlikte hastalýðýn seyri ve sonuçlarýnýn test edilerek, alýnan olumlu sonuçlara göre tedavi sürecinin ikinci aþamasýna geçileceðini kaydetti. Dr. Emine Sabancýlar, ýþýða duyarlý ilacý aðýz yoluyla alan hastanýn, cihaz kabinine girerek tedavi sürecine baþladýðýný belirterek, "Fototerapi, belirli bir dalga boyunda yapay olarak üretilmiþ güneþ ýþýðý kullanýlan bir tedavi yöntemidir. Tedavide kullanýlan ýþýk (Ultraviole Ave B) iyonize radyasyon olmayýp, kontrollü güneþ ýþýðý uygulamasý anlamýna gelmektedir." dedi. Bir kaç saniyelik uygulamalarla birlikte, hastanýn durumuna ve hastalýðýn tepkisine göre bu sürenin artýrýlabildiðini kaydeden Sabancýlar, pazartesi, çarþamba ve cuma günü olmak üzere haftada üç günlük tedavi seanslarýnýn uygulanacaðýný da sözlerine ekledi. Tedaviye baþlamadan önce hasta üzerinde çeþitli tetkik ve araþtýrmalarýn yapýlarak, olasý yan etkilerin ve olumsuzluklarýn da önüne geçileceðini hatýrlatan Sabancýlar, Puva cihazý ile birlikte, pek çok hastanýn saðlýðýna kavuþmasýnýn önünün açýlmasýnýn mutluluk verici olduðunu ifade etti. ÇARÞAMBA EKÝM 7 Sevk çilesi tarih oluyor Yeni oluþturulan ayrý bölüm ve teknik ünitelerle farklý illere sevk çilesi tarih olurken, cilt hastalýklarý, KKKA, kýsýrlýk tedavisi ve böbrek hastalarý reform niteliðindeki tedavi süreçleriyle Çorum da þifa bulabilecek. Cilt hastalýklarýnda son adým: Puva cihazý Cilt haslatýlklarýndan Vitiligo ve Sedef hastalýklarý baþta olmak üzere, pek çok hastalaðýn tedavisinde son teknoloji olarak kabul edilen Puva Cihazý, Çorumlu hastalarýn hizmetine sunuldu. Haftada üç sean tadevi gerektirdiði için büyükþehirlere sevkle bile gidemeyen hastalarýn ayaðýna getirilen bu hizmetle, müzminleþen cilt hastalýklarýnýn kalýcý tedavisi gerçekleþtirilecek. Bakanlýðýn özel izniyle KKKA için acil müdahale Çorum da yapýlacak aðlýk Bakanlýðý'nýn özel izni ve hasta- verdiði özel yetki ile alýnarak, Sneye kullanýmýna baþlanýlan Aferez Cihazý, özellikle KKKA hastalarý baþta olmak üzere, her türlü kan ürününü ayýrabilen teknoloji harikasý cihaz olarak, pek çok hastalýðýn tedavisinde öncü olacak. Baþhekim Musa Zorlu, KKKA hastalarýna verilmesi gereken trombositlerin gönüllü baðýþçýlarýn kan baðýþlarýyla hemen elde edildiðini, gönüllü bir kan baðýþçýsýnýn ayda bir kan verebilme þansý bulunurken, trombosit baðýþçýlarýnýn 8 saat arayla kan baðýþý yapabildiðini de sözlerine ekledi. Zorlu, yeni cihazýn tüm bu özelliklerinin yanýsýra, sürekli geliþim gösteren kök hücre tedavilerinde de kullanýldýðýný, cihaz sayesinde çok ciddi hizmetlerin verileceðini söyledi. Anjiyo Ünitesi çok yakýnda hizmette Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Opr. Dr. Musa Zorlu, Anjiyo üniversitesi ile ilgili son noktaya gelindiðini, çok kýsa bir zaman içerisinde hizmete girecek ünite ile Çorum'da saðlýk alanýnda bir devrin kapanýp, yeni bir devrin açýlacaðýný müjdeledi. Periton Diyalizi Böbrek yetmezliði çeken hastalarýn tedavisinde çýðýr açan Periton Diyalizi, hastanýn kendi kendine tedavisini yapabilme imkaný tanýrken, sürekli Ankara ya gitmek zorunda kalan hastalarýn da umudu oldu. Ýlaçlý ve aletli olmak üzere iyi ayrý tedavi yöntemi uygulayacak olan yeni birim, özellikle çocuklar ve yaþlýlarýn farklý hastalýk risklerinden de korunmasýný saðlayacak. Kafkas a özel teþekkür aþhekim Opr. Dr. BMusa Zorlu, Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi nin tüm yeniliklerinin yanýsýra, özellikle Aferez Cihazý ile ilgili Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agah Kafkas a teþekkür ettiklerini açýkladý. Zorlu, Bu cihaz özel izin ve özel yetki ile hastanemize kazandýrýldý. dedi. Kýsýrlýk ve menopoz artýk sorun olmayacak izmet alt yapýsý ve Heðitim sertifikalarýný tamamlayan Ýnfertilite Polikliði ile birlikte çocuk özlemi çeken aileler ve menopoz dönemine giren hastalar dertlerine çare bulacak. Opr. Dr. Ümit Görkem ve Opr. Dr. Pýnar Yýldýrým'ýn sorumluluðunda hizmet verecek olan birim hakkýnda bilgi veren Baþhekim Musa Zorlu, Klinik felsefesiyle hizmet verildiðinin altýný çizerek, "Hastalarýmýz ilgili birime geldiðinde, doktorunun olmamasý nedeniyle tedavisi asla yarým kalmayacak. Özel takip ve dosyalama sistemi ile desteklenen birimimiz hizmetlerine en üst düzeyde devam edecek." dedi. Gizlilik esasýnýn önemine de vurgu yapan Zorlu, hastane bilgi sisteminden ayrý olarak dizayn edilen ve tamamen Üreme Endokrinolojisi- Menopoz-Ýnfertilite Polikliniði'ne ait olan, sadece bölüm yetkililerinin girebileceði bir sistemle bilgilerin gizli tutulacaðýný ifade etti. Evli çiftlerden yaklaþýk %5'ini ilgilendiren kýsýrlýk tedavisinde çok önemli aþamalara kapý açan yeni sistemle birlikte, tüp bebek kliniði çalýþmalarýnýn da alt yapýsýnýn hazýr hale geleceðinin müjdesini verdi. Diyaliz hastalarý cihaz tut- saklýðýndan kurtuluyor Ýnferlite Polikliniði Çocuk özlemi çeken ailelerin umudu haline gelen Üreme Endokrinolojisi-Menopoz-Ýnfertilite Polikliniði hizmete girdi. Klinik standartýnda hizmet verilecek olan birimde, tüm hasta bilgileri ayrý bir sistemde gizli tutulurken, Çorum da ve bölgede ilk olma özelliði taþýyan yeni klinikle birlikte, evli çiftlerin %5 ini ilgilendiren kýsýrlýk ve tüm kadýnlarý ilgilendiren menopoz tedavilerinde umutlar artacak. eriton Diyalizi Ünitesi ni de hizmete Psunan Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi nde, diyaliz hastalarýnýn sevk sorununa ve makineye baðlý devam eden tutsaklýklarýna son verilecek. Aðýrlýklý olarak Ankara ve Samsun a giden hastalarýn Periton Diyalizi yöntemiyle, sadece ayda bir kez hastaneye gelerek, kontrolünü yaptýracaðý kaydedildi. Diyaliz hastalarý Sait Yýlmaz ve Ahmet Serin in de katýldýðý tanýtým toplantýsýnda, hastalar da görüþlerini bildirdi. Sürekli Ankara ya gitmek hem saðlýk açýsýndan hem de okonomik açýdan dayanýlmaz bir yük getiriyordu. Çok þükür artýk tedavimizi kendi memleketimizde yaptýrabileceðiz. diyen diyaliz hastalarý, Baþhekim Musa Zorlu ve Dr. Sultan Özkurt a teþekkür etti. Periton cihazýnýn en büyük özelliðinin, hastanýn günlük yaþantýsýna kesintisiz devam etmesini saðlamasý olduðu ifade edildi.

8 8 ÇARÞAMBA EKÝM Samsun-Ankara yolu bitti K arayollarý 7. Bölge Müdürü Arif Çobanoðlu, Samsun-Ankara Karayolu nun bittiðini açýkladý. Çobanoðlu, Doðu Çevre Yolu nda katlý yolu bu sene bitirmeyi hedeflediklerini fakat sel nedeniyle 55 gün çalýþamadýklarýný, çalýþmalarýn devam ettiðini belirtti. Karayollarý 7. Bölge Müdürü Arif Çobanoðlu, Ýl Koordinasyon Kurulu nda kurumun çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. 9 yýlda milyar 58 milyon 6 bin 85 TL Karayollarý olarak harcadýklarýný belirten Arif Çobanoðlu, yýlýnda ise 8 milyon 989 bin TL gibi bir harcama yaptýk. Bu yýl da milyon TL civarýndada bir harcamayý Samsun ilinde hedeflemiþ bulunuyoruz. Þu ana kadar harcama 5 milyon 58 bin 95 TL dir. Bunun yýl sonunda milyon TL civarýnda olmasýný bekliyoruz dedi. Karayollarý hakkýnda genel bir bilgi veren Çobanoðlu, 9 bin 768 kilometrekare olan bölgemiz sýnýrlarý içersinde Samsun, Ordu, Sinop, Tokat, Amasya ve Çorum illeri ile Kýrýkkale ilinin bir kýsmý bulunmaktadýr. Bölgemiz sorumluluk alaný içersinde bin 55 kilometre yol aðý bulunmaktadýr. Bu yollarýn bin 69 kilometresi devlet yolu, bin 8 kilometresi il yoludur. Devlet ve il yollarýnýn bin kilometresi bitümlü sýcak karýþým, bin kilometresi sathi kaplama ve kilometresi de diðer yollardýr. Samsun ilinde 8 kilometre yol aðý bulunmaktadýr. Bu yollarýn 75 kilometresi devlet yolu, 6 kilometresi il yoludur. Devlet ve il yollarýnýn 58 kilometresi bitümlü sýcak karýþým, 5 kilometresi sathi kaplama ve 9 kilometresi de diðer yollardýr dedi. Yol aðý ve satýh durumunun genelde yüzde 95 seviyesinde kaplamalý durumda olduðunu belirten Çobanoðlu, Bunlarýn yüzde i parke, yüzde ü de geçit vermez, yani projesine baþlamadýðýmýz kesimlerdir. Bölünmüþ yollarýmýzýn genel icmaline baktýðýmýzda Samsun Çevre Yolu, Samsun-Bafra, Samsun- 9 Mayýs-Alaçam-Yakakent, Yakakent-Gerze, Samsun-Kavak ve Vezirköprü-Duraðan da bölünmüþ yol çalýþmalarýmýz var. Samsun-Sinop arasýnda Samsun içinde kalan Bafra, Alaçam, Yakakent olan kesimde þu anda bölünmüþ yolumuz kilometre hariç Alaçam geçiþinde sýcak karýþým çalýþmalarý devam etmektedir. Ayriyeten de Alaçam geçiþinde de kavak geçiþlerine baþladýk. Ýnþallah bu yýlsonunda da Alaçam ilçesindeki kavþaðý da bitirmeyi hedefliyoruz. Diðer bir yolumuz sýcak karýþým içersinde olan katlý yol çalýþmalarýmýz devam ediyor. Tek yol çalýþmalarýmýzda Ladik-Taþova çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Ayrýca Çarþamba-Ayvacýk-Taþova projemiz ihale edildi. Ýhale sürecimiz devam etmektedir. Alaçam-Kýzlan-Çerçiler üzerindeki çalýþmalarýmýz devam ediyor. yýlý itibariyle Alaçam þehir geçiþine gireceðiz. Kolay ilçesindeki þehir geçiþi çalýþmalarýmýz baþladý. Burada sýcak karýþým çalýþmamýz vardý dedi. dir. Yakakent - Gerze Yolu toplam 6. kilometre uzunluðunda bölünmüþ yol standartlarýndaki yolun ihalesi 8 Kasým 998 tarihinde yapýlmýþ olup, proje tutarý milyar 57 milyon TL dir. Bu projede çalýþmalar Mart tarihinde baþlatýlmýþ, baþlangýçtan bugüne kadar toplam milyar 85 milyon TL harcama yapýlarak yüzde 87 fiziksel gerçekleþme saðlanmýþ olup, yolun sol tarafa 9. kilometre sað tarafý. kilometre BSK binder seviyesinde tamamlanmýþtýr. Kalan kesimlerin tünel, tahkimat, toprak iþleri ve sanat yapýlarýnda çalýþmalar devam etmektedir. yolun tamamlanmasý için 65.7 milyon TL daha ek ödeneðe ihtiyacý vardýr. 9 Mayýs - Alaçam - Yakakent Yolu toplam 7. kilometre uzunluðunda BY standartlarýndaki yolun ihalesi Þubat 997 tarihinde yapýlmýþ olup iþin proje tutarý 7 milyon TL dir. Bu projede çalýþmalar 5 Mart 998 tarihinde baþlatýlmýþ, baþlangýçtan bugüne kadar toplam. milyon TL harcama yapýlarak yüzde 9 fiziksel gerçekleþme saðlanmýþtýr. Yolun sol tarafa 7.8 kilometre, sað tarafý.6 kilometre BSK seviyesinde tamamlanmýþtýr. Alaçam geçiþinde köprülü kavþak yapýmý çalýþmalarý devam etmektedir. yýlý program ödeneði milyon TL dir. Yolun tamamýnýn yýlýnda bitirilerek trafiðe açýlmasý için. milyon TL daha ek ödeneðe ihtiyaç vardýr. Samsun - Bafra Yolu toplam. kilometre uzunluðunda BY standartlarýndaki yolun ihalesi 6 Aðustos 997 tarihinde yapýlmýþ olup, iþin proje tutarý 5 milyon TL dir. bu projede çalýþmalar 8 Ekim 997 tarihinde baþlatýlmýþ, baþlangýçtan bugüne kadar toplam 9.8 milyon TL harcama yapýlarak yüzde 85 fiziksel gerçekleþme saðlanmýþtýr. Yol aþýnma seviyesinde tamamlanmýþtýr. Toplayýcý yollarýn yapým çalýþmalarý devam etmektedir. Yolun tamamlanmasý için. milyon TL daha ek ödeneðe ihtiyaç vardýr diye konuþtu. Samsun - Havza, Ladik - Taþova, Çarþamba - Ayvacýk - Taþova, Çarþamba - Ayvacýk - Salýpazarý, Alaçam - Kýzlan - Çerçiler yollardaki projelerinde baþlangýçtan bugüne kadar toplam 8. milyon TL harcandýðýný ifade eden Çobanoðlu, Çarþamba - Ayvacýk yolu kasaba geçiþlerinde Çarþamba geçiþinde.7 kilometrelik kesim bölünmüþ yol BSK olarak tamamlanmýþtýr. yýlýnda ayrýca, Dikbýyýk geçiþinde.5 kilometrelik kesimde çalýþmalar devam etmektedir. Samsun - Çarþamba yolunda yýlýnda sað ve sol banketlerde kalan kýsýmlarýn tamamý BSK olarak bitirilmiþtir. Kolay ilçesi þehir geçiþinde kilometrelik kesimi yýlýnda binder seviyesinde bitirilmiþtir. yýlýnda kalan kilometrelik kýsým ihale edilmiþ olup, çalýþmalara baþlanacaktýr. Vezirköprü - Duraðan yolunda yýlýnda 6 kilometre bölünmüþ yol yapýlacak olup, toprak iþleri ve sanat yapýlarýnda çalýþmalar devam etmektedir. Samsun - Havza, Ladik - Taþova Devlet Yolu toplam.9 kilometre uzunluðunda A standardýndaki yolun Samsun ilindeki uzunluðu kilometredir. Ýþin proje tutarý 7. milyon TL dir. Bu projede çalýþmalar SAMSUN-ANKARA YOLU BÝTTÝ baþlatýlmýþ olup, baþlangýçtan bugüne kadar 9. milyon TL harcama yasamsun, ilçeleri ve çevre illerdeki karayollarý çalýþmalarý hakkýnda pýlarak toprak iþleri ve üstyapý çalýþmalarý devam etmektedir.. kilobilgi veren Çobanoðlu, Samsun - Ankara yolu toplam kilometre metrelik kesim sathi kaplama olarak bitirilmiþtir. Yolun tamamýnýn bitiuzunluðunda olup tamamý rilerek trafiðe açýlmasý için bölünmüþ yol haline getiril7.8 milyon TL daha ek miþtir. Ýlimiz sýnýrlarýndaki ödeneðe ihtiyaç vardýr. uzunluk 88 kilometre olup Alaçam - Kýzlan - Çerçiler kesim halinde çalýþmalar yüyolu toplam 58.8 kilometre rütülmüþtür. Bunlar Samsun uzunluðunda A standartkavak, Kavak - Merzifon. larýndaki yolun ihalesi 8 kýsým, Kavak - Merzifon. Aralýk 998 tarihinde yakýsým ihaleleridir. Kavak pýlmýþ olup, iþin proje tutahavza - Amasya il sýnýrý ararý 7.6 milyon TL dir. Bu sý bitirilmiþ olup, Samsun projede çalýþmalar 5 TemKavak arasýnda çalýþmalar muz 999 tarihinde baþladevam etmektedir. Ýþlerin týlmýþ, baþlangýçtan bugüne proje bedelleri toplamý 75 kadar toplam 68.7 milyon milyon TL olup, bugüne katl harcama yapýlarak yüzdar 67 milyon TL harcama de 95 fiziksel gerçekleþme yapýlmýþtýr. Fakat Kavak saðlanmýþtýr. Yolun 7.9 kimerzifon () projesinin yüzlometresi sathi kaplama de si Samsun il sýnýrlarý olarak bitirilmiþ olup, 5 içerisindedir. yýlý ödekilometresi Samsun ili sýnekleri 7.8 milyon TL dir. nýrlarý içerisindedir. Kavak geçiþindeki farklý seyýlýnda. kilometrelik Samsun-Ankara Karayolu nda yol yapým çalýþmalarý tamamlandý. yolun kilometresi sathi viyeli kavþaklar bitirilmiþtir. kaplama olarak bitirileceksamsun - Çakallý arasý yolun tir. Ýhalenin yýlýnda bitirilerek trafiðe açýlmasý için. milyon TL x ve BSK yapýlmasýna devam edilmektedir. Samsun - Kavak Yolu topdaha ek ödeneðe ihtiyaç vardýr. Çarþamba - Ayvacýk, Salýpazarý Ýl Yolu lam 8.5 kilometre uzunluðunda BY standartlarýndaki yolun ihalesi 8 toplam 5.7 kilometre uzunluðunda A standardýndaki yol yýlýnda Aralýk 998 tarihinde yapýlmýþ olup, proje tutarý milyon 57 bin TL dir. ihale edilmiþ olup, proje tutarý 7 milyon TL dir. Bu projede çalýþmalar 8 Bu projede çalýþmalar Mart tarihinde baþlatýlmýþ, baþlangýçtan Haziran tarihinde baþlatýlmýþ, baþlangýçtan bugüne kadar toplam bugüne kadar toplam milyon 85 bin TL harcama yapýlarak yüzde 87.6 milyon TL harcama yapýlarak yüzde 5 fiziksel gerçekleþme saðlanfiziksel gerçekleþme saðlanmýþ olup, yolun sol tarafý 9. kilometre, sað mýþtýr..5 kilometre sathi kaplama seviyesinde tamamlanmýþtýr. yýtarafý. kilometre BSK binder seviyesinde tamamlanmýþtýr. Kalan kelýnda kilometrelik kesimin sathi kaplama olarak bitirilmesi hedeflensimlerin tünel, tahkimat, toprak iþleri ve sanat yapýlarýnda çalýþmalar demiþtir. Yolun tamamýnýn yýlýnda bitirilerek trafiðe açýlmasý için. vam etmektedir. Yolun tamamlanmasý için 65.7 milyon TL daha ek ödemilyon TL daha ek ödeneðe ihtiyaç vardýr þeklinde konuþtu. neðe ihtiyacý vardýr. Samsun - Sinop Yolu Samsun - Sinop arasý KaradeDOÐU ÇEVRE YOLU niz Sahil Yolu Projesi nin önemli bir kýsmýný oluþturmakta olup, tamamlandýðýnda 5 kilometre uzunluðunda olacaktýr. kilometrelik kýsým Doðu Çevre Yolu nun otoyol bünyesine katýldýðýný ifade eden Çotamamlanmýþtýr. Samsun ili sýnýrlarý içerisindeki toplam proje uzunluðu banoðlu, þu bilgileri verdi: Doðu Çevre Yolu ndaki katlý yolda þuanda 9 kilometre olup, kesim halinde çalýþmalar devam etmektedir. Bu pro7 tane ayaðýmýz bulunmaktadýr. Bunlarýn 8 tanesinin kazýklarý, tajede toplam 9 kilometrelik kýsým bölünmüþ yol olarak tamamlanmýþtýr. nesinin elemasyonlarý ve 6 tanesinin de kirþleri yerleþtirildi. Þu anda Diðer kesimlerde çalýþmalara devam etmektedir. Bu iþlerin toplam proje Samsun giriþ ve Lovelet AVM nin kesimlerinde tedbir sondajlarý yapbedelleri milyar 76 milyon TL dir. Yakakent - Gerze ihalesinin yüzde maktayýz. Çünkü zaman zaman zeminde dolgu mu, ana kaya mý diye tereddütlerimiz oluþtu. Tedbirli olmak açýsýndan sondajlarýmýzý yeniliyo u Samsun ili içersindedir. Baþlangýçtan bugüne kadar milyar 56 ruz. Bu sene katlý yolu bitirmeyi hedefliyorduk. Fakat sel nedeniyle 55 milyor TL harcama yapýlmýþtýr. yýlý ödenekleri toplamý milyon gün çalýþamadýk. Yine de çalýþmalarýmýz devam ediyoruz. Bu sene ana TL olup, bunun 95.5 milyon TL si harcanmýþtýr. Halen Alaçam - Yakayapýyý bitirmeye gayret edeceðiz. (ÝHA) kent arasýnda ve Alaçam köprülü kavþaðýnda çalýþmalar devam etmekte- Samanyolu nda Okullar Hayat Olsun projesi baþladý Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu Okullar Hayat Olsun projesine destek veriyor. Ö zel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu, öðrencilerine bilim, sanat ve spor alanlarýnda geliþimlerini desteklemek için Cumartesi okulu imkâný sosyal faaliyet içerikli bir günle Okullar Hayat Olsun projesine destek veriyor. Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda yapýlan çalýþma ile ilgili Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu Müdür Yardýmcýsý Fatih Gülenç, Kulüp çalýþmalarýnda hedefimiz sosyal hayata etkin þekilde katýlabilmeleri, araþtýran, düþünen, üreten ve sorgulayan bireyler olmasý, bireysel ilgi ve becerileri doðrultusunda giriþimde bulunabilmeleri ve sürdürmeleri, bu çalýþmalarda tüm öðrencilerimizin okul yaþantýsýna etkin katýlmalarý, kendi kendilerini yönetebilmeleri için; tercih yapma, karar verme, seçim yapma, kendine güven duyma, problem çözme ve grup içinde olumlu sosyal iliþkiler kurabilme becerilerini kazanmalarý öncelikli ilkemizdir. dedi. Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu, bu amaç ve ilkeler çerçevesinde akýl oyunlarý, resim, keman, gitar, voleybol, mental aritmetik, futbol, judo, dikkat geliþtirme, hýzlý okuma, Ýngilizce, tiyatro, taký tasarým, satranç, masa tenisi, Osmanlý tarihi, Osmanlýca gibi dallarda faaliyetlerine devam ediyor. Konuyla ilgili Sungurlu ya ikinci þehir parký Ç orum un Sungurlu Ýlçesi'nde, Belediye þehir parkýna benzer büyüklükte bir park yapýmý için düðmeye bastý. Sunguroðlu Mahallesi Duyan Sitesi ne bin metrekarelik alana yapýlacak olan parkýn þehir parkýnýn bir benzeri olacaðý bildirildi. Konuya iliþkin olarak bir açýklama yapan Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, geliþen ve güzelleþen bir Sungurlu için çocuklarýmýzýn ve ailelerimizin huzur ve güven içerisinde oturabilecekleri, hoþ sohbet edebilecekleri ve temiz hava soluyacaklarý modern bir þehir parkýnýn alt tapý çalýþmalarýný baþlattýklarýný söyledi. Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan Sunguroðlu Mahallesi, Duyan Sokak yanýnda bulunan yaklaþýk bin metrekare büyüklüðündeki alana yapýlacak olan parkýn altyapý çalýþmalarýnýn baþladýðýný söyleyen Baþkan Uzunkaya, Altyapý çalýþmalarýyla birlikte çocuklarýmýzýn gönül rahatlýðýyla oynayabileceði, kuleli oyun grubu ile ailelerimizin hoþça vakit geçirebileceði oturma alaný ve fitness alaný yapýlarak halkýmýzýn hizmetine sunulacaktýr dedi. Altyapý çalýþmalarýnýn ardýndan çocuk oyun grubu, fitness aletleri, yürüyüþ yolu ve kamelyalar yapýlacaðýný söyleyen Baþkan Uzunkaya, Park içerisinde dinlenme alanlarý, kondisyon aletleri ve çocuk oyun grubu yer alacak. Çalýþmalarýmýz kapsa- mýnda yeþillendirme ve çevre düzenlemesi yapýlacak. Ýlçemizdeki, yürüyüþ yollarý baðlamýnda türünde ilk olacak park, mahalle sakinleri için güzel vakit geçirecekleri ve ayný zamanda çocuklarýmýzýn güvenle oyun oynayacaðý huzurlu bir ortam alternatifi oluþturacaktýr diye konuþtu. Park ve yeþil alanlarýn modern þehir yapýlanmasýnýn akciðerleri olduðunu vurgulayan Baþkan Uzunkaya, Bu çalýþmalarýn ilçe genelinde devam edeceðini, halka hizmet hakka hizmet düsturundan þaþmadan, halkýmýza layýk olanýn en iyisini projelerimiz ve planlarýmýz dahilinde gerçekleþtirmekteyiz þeklinde konuþtu.(ýha) Öðrencilerimizin baþarýlý ve iyi insan olmalarý kadar sosyal insan olmalarý da eðitim öðretimimizin en önemli parçasýdýr. dedi. Resim, keman ve gitar etkinlikleri sürüyor. Sportif aktivitelere aralýksýz devam ediliyor. Akýl oyunlarý yoðun ilgi görüyor. Çorum eðitimine zarar verdiler A Sunguroðlu Mahallesi Duyan Sitesi ne bin metrekarelik alana yapýlacak olan parkýn þehir parkýnýn bir benzeri olacaðý bildirildi. açýklama yapan Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okul Müdürü Erdal Öðülmüþ, nadolu Ýnsan Haklarý Giriþimi Derneði nýflar olmamalýdýr. Çorum Valisi Sabri BaþBaþkaný Murat Öztürk, son günlerde köy ve Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin Nisan Ýlköðretim Okulu'nda yaþandýðý tarafýndan devlet okulunda özel sýnýf ve iddia edilen olaylarla ve sendikacýlarýn yapözel öðretmen uygulamasýna son verilmesitýðý basýn açýklamalarý ile ilgili yazýlý bir bani istiyoruz. Milli Eðitim Bakaný Ömer sýn açýklamasý yaparak Çorum eðitimini Dinçer'in okullardaki müdür odalarýný küdeðerlendirdi. çültün talimatý olmasýna raðmen bütün okullardaki her müdür yardýmcýsýna birer Nisan Ýlköðretim Okulu'nda en az özel oda veren idareci ile veli arasýnda Üçtutlar Mahallesi'nde oturan velilerin çoüçüncü bir kiþi olmadan dialoðun geçmesicuklarýnýn bulunduðuna dikkat çeken Özne ve kamu israfýna neden olan özel odalatürk, son günlerde okulda yaþandýðý iddia rýn birleþtirilmesini ve bu odalarýn sýnýf yaedilen olaylarýn çözümsüz kalmasý ve bazý pýlmasýný talep ediyoruz. Ayrýca bu olayýn sendikalarýn olayý kiþiselleþtirmesinin ortaya çýkmasý için net bir delikanlý duruþla okulda öðrencisi bulunan velileri ve Üçtutkamuoyunu bilgilendiren, üstün cesaret örlar Mahallesi sakinlerini tedirgin ettiðini neði gösteren Demokratik Eðitimciler Senbelirtti. dikasý Genel Baþkaný Lokman Erdoðan'a Murat Öztürk Konuyla ilgili fikirlerini aktaran Özve toplumu içten içe saran önemli bir olaya türk, þunlarý söyledi; Biz Anadolu Ýnsan duyarsýz kalmayarak kamuoyuna duyuran Haklarý Derneði olarak okulda idarecilerin keyfi tutumu Manþet Gazetesi'ne teþekkür ediyoruz. Sosyal bir yarayý yüzünden yaþandýðý iddia edilen olaylarý ve bazý sendikakiþisel kýskançlýða dönüþtürerek insanlara hakaret eden lar tarafýndan desteklenerek hataya devam edilmesini saðsendika temsilcilerini kýnýyoruz. Nisan Ýlköðretim layan olaylarý tasvip etmiyoruz. Bu olaylarýn yetkililer taokulu'nda meydana gelen ve insan haklarý ihlali olarak karafýndan bir an önce çözüme kavuþturularak Çorum'da bul ettiðimiz uygulamalarý protesto etme amacýyla önüeðitim öðretimi karýþtýrmaya çalýþan bir zaman birbirine müzdeki hafta eylem yapacaðýmýzý buradan ilan ediyoruz. kanlý býçaklý olan bu iki sendikanýn danýþýklý dövüþ yapayapýlan uygulamalara tepki duyan velileri ve kendi bölgerak gizli hedeflerine ulaþmasýnýn bir an önce engellenmelerine baþka mahallelerde oturan ailelerin çocuklarýnýn sini talep ediyoruz. geldiði Üçtutlar Mahallesi sakinlerini ve özel sýnýflara ha Nisan Ýlköðretim Okulu'nda sürekli velilerden yýr diyen duyarlý vatandaþlarý STK eyleme davet ediyozorla talep edilen baðýþlarla gündeme gelen bir okuldu. ruz." Sürekli olarak baðýþla gündeme gelen okul bu sefer de eði Özel sýnýflar daðýtýlsýn, sýnýflar kura ile belirlensin timde ikiliðe neden olan özel sýnýflar, misafir öðrenci ve Özel sýnýflar artýk özel olarak gündemiz de olacak her idareciye bir özel oda ile basýnda gündeme gelmiþtir. diyen Anadolu Ýnsan Haklarý Giriþimi Derneði Baþkaný Özel sýnýflar eðitimin kanayan bir yarasýdýr Murat Öztürk, kýsa bir zaman içerisinde çalýþma takvimibiz dernek olarak Nisan Ýlköðretim Okulu baþta ni açýklayacaklarýný belirterek, Ýlkokulda sýnýflar ve öðolmak üzere hiçbir okulda özel sýnýf istemiyoruz. 6'þar kiretmenler kura ile belirlenene kadar duruþumuzu deðiþtirþilik sýnýflarýn bulunduðu bir okulda her þeyi özel seçilen, meyeceðiz. Bazý eðitim sendikalarý üyeleri olan idarecileözel öðretmenlere teslim edilen koridoru dahi ayrý olan rin hatýrýna bu sürece destek olmaya bilir ama biz bu süreözel sýnýf istemiyoruz. Bu uygulama ilimizde eðitime vuci Çorum'un duyarlý halkýyla yöneteceðiz. dedi. rulan bir darbe olduðu gibi ayný zamanda insan haklarý ihlalidir. Bütün vatandaþlarýn eþit olduðu ülkemizde özel sý-

9 ÇARÞAMBA EKÝM 9 Belediye tarafýndan yaptýrýlan taksi duraðý tamamlandý Taksi duraklarý projesi örnek oldu B Belediye tarafýndan yaptýrýlan taksi duraðý tamamlandý. elediye tarafýndan yaptýrýlan taksi duraðý tamamlandý. Çorum Belediyesi, Çorum da bulunan 8 taksi duraðýný modernize ederek yenilemesi Türkiye ye örnek oldu. Çorum un taksi duraklarýný yenilemesinin ardýndan Nevþehir den bir ekip Çorum a gelerek incelemelerde bulundu. Nevþehir de Çorum u örnek alarak taksi duraklarýný yenilenmesi için çalýþma baþlattý. Zabýta Müdürlüðü nün çalýþmalarý sonucu faaliyette bulunan 8 Çorum da bulunan 8 taksi duraðýný modernize ederek yenilemesi Türkiye ye örnek oldu. T duraktan adedi Halk Bankasý, adet durak Vakýflar Bankasý tarafýndan yapýlýrken taksi duraðý da Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlarak yerlerine monte edildi. Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan duraðýn da monte edilmesi nedeniyle taksici esnafý Baþkan Külcü ye teþekkür etti. Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, taksici esnafýnýn modern mekanlarda hizmet vermelerinden memnuniyet duyduklarýný ifade ederek, Eski taksi duraklarý esnafýmýza ve Çorum a yakýþmýyordu. Halk Bankasý ve Vakýflar Bankasý ile yapýlan protokol ile 5 taksi duraðý yenilendi. Kalan taksi duraðý da Belediyemiz bütçesi ile modernize edilmiþtir. Yeni taksi duraklarý Çorum a yakýþýr hale gelmiþtir dedi. Yeni taksi duraklarýnýn içerisinde klima, televizyon, büro mobilyasý ve lavabonun yer aldýðýný belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Bir çok ilimiz yeni taksi duraklarýný kendi illerinde yapmak için Çorum a gelerek inceleme yapýyorlar, Nevþehir ilinde de Çorum modeli uygulanmaya baþlanmýþ. Çorum Türkiye ye örnek olmuþtur dedi. Duraklarýný zamanýnda yapan firmaya plaket ürkiye ye örnek olan Çorum Belediyesi nin taksi duraklarýnýn yenilenmesi projesinde duraklarý yapan Sera Reklam Ajansý na duraklarýn zamanýnda yapýlmasý ve estetiði nedeniyle plaket verildi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, firma yetkililerine yaptýklarý katkýlardan dolayý teþekkür etti. Candan, ajans yetkilileri Satý Gündüz ile Mehmet Kýlýç a plaket takdim etti. Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu yönetimi Baþkan Külcü ye sunum yaptý. Çorum Tanýtým Günleri sunumu 5-8 Kasým tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde gerçekleþtirilecek olan Çorum Tanýtým Günleri hazýrlýklarý devam ediyor. Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü ziyaret ederek yapýlan hazýrlýklarla ilgili bilgi verdiler. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde yapýlacak olan Çorum Günleri nin Çorum için bir kazanç olacaðýný, bu fuar sayesinde sýla özlemi çeken Ankara daki Çorumlularýn birlik ve beraberliðine vesile olacaðýný vurguladý. Çorum ilinin kültürü, turizmi, el sanatlarý ve sanayisiyle en güzel þekilde tanýtýmýnýn yapýlacaðýný belirten Baþkan Külcü, Çorum Tanýtým Günleri nde Çorum un en iyi þekilde temsil edileceðini dile getirdi. Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr da yaptýðý konuþmada Çorum Günleri nin amacýnýn, Çorum un kültür, turizm, sanayi, ticaret ve marka deðerini tanýtmak olduðunu söyledi. Çorum Turhan Candan, ajans yetkilileri Satý Gündüz ile Mehmet Kýlýç a plaket takdim etti. Tanýtým Günleri nde Çorum un tüm yönleriyle tanýtýlacaðýný belirten Çaðýr, fuarýn tanýtýmý için Ankara da raketlerde, otobüs içlerinde, billboardlarda, üniversitelerde ve radyolarda duyurular ve reklamlar hazýrlattýklarýný söyledi. Çaðýr, fuara protokol üyeleri, sivil toplum kuruluþlarý ve firma temsilcilerini de davet edeceklerini sözlerine ekledi. Ziyarette Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül de hazýr bulundu. Etkinlik 5-8 Kasým tarihleri arasýnda düzenlenecek. Çorum Tanýtým Günleri hazýrlýklarý devam ediyor. Program Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde yapýlacak. BAÞSAÐLIÐI Mustafa Seydim Eski baþkanlarýmýzdan, Çorum eþrafýndan, deðerli büyüðümüz in (Ç.HAK:6) vefatýndan dolayý üzüntümüz sonsuzdur. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Çorum Þehir Kulübü

10 ÇARÞAMBA EKÝM Kefçeli Medya Yapým, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý için tanýtým filmi ve kitabý hazýrladý. OKA nýn kurumsal tanýtýmý Kefçeli den S Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýrladý. Hazýrlanan tanýtým çalýþmasýnda Çorumlu firmalara da yer verildi. Tanýtým çalýþmalarýnýn ay gibi bir sürede tamamlandýðý bildirildi. elim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, hazýrladýðý tanýtým çalýþmalarýyla adýndan söz ettirmeye devam ediyor. Baþarýlý tanýtým çalýþmalarýna bir yenisini daha ekleyen Kefçeli Medya Yapým, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) için tanýtým filmi ve kitabý hazýrladý. OKA yetkililerinden tam not alan çalýþma hakkýnda bilgi veren Selim Kefçeli, ay süren hazýrlýk çalýþmalarýnýn ardýndan ortaya koyduðumuz tanýtým filmi ve kitabý büyük beðeni topladý dedi. Tanýtým materyalleri için Çorum un yaný sýra Amasya, Samsun ve Tokat ta OKA desteði alan iþletmelerde çekimler yaptýklarýný anlatan Kefçeli, hazýrladýklarý adet kitap ve adet DVD filmi Samsun daki yetkililere teslim ettiklerini kaydetti. Hazýrladýklarý kitap ve tanýtým filminin OKA nýn yurt içi ve yurt dýþýndaki tanýtým çalýþmalarýnda kullanýlacaðýný ifade eden Kefçeli, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerine yönelik olarak kurulan Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý nýn tanýtým filmi ve kitabýný hazýrladýk. Ýþletmelerin rekabet gücünün artýrýlmasý ve dýþa açýlmalarýna mali destek programý için gerçekleþtirdiðimiz çalýþmayý ay gibi bir sürede tamamladýk. Hazýrladýðýmýz OKA tanýtým filmi ve kitabý, Ajans tarafýndan oluþturulan heyetin beðenisini kazandý. Daha sonra hazýrladýðýmýz adet kitap ve adet DVD filmi Samsun da OKA yetkililerine teslim ettik. Kitap ve kurumsal filminin, OKA nýn yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtýmýnda kullanýlacaðý belirtildi. OKA kurumsal tanýtým filmini, interaktif DVD formatýnda, Türkçe ve Ýngilizce olmak üzere iki dilde hazýrladýk. Seslendirmesini de yine bu iki dilde yaptýk. dakikalýk tanýtým filminde OKA nýn kaynak aktardýðý Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki 79 ayrý iþletmede çekimler yaptýk. Kitabýn hazýrlanmasý için firmalarýn, OKA desteði ile almýþ olduklarý makine ve ekipmanlarýn fotoðraflarýný da profesyonel ekibimizle çektik. sayfadan oluþan ve bin adet basýlan kitabýn grafik tasarýmýný da yine Kefçeli Medya Yapým olarak biz gerçekleþtirdik. OKA için hazýrladýðýmýz tanýtým filmini izlemek isteyenler internet sitemizi ziyaret edebilirler. OKA tanýtým filmi ve kitabýnýn Ajans yetkililerinin beðenisini topladýðý belirtildi. Mustafa Seydim i kaybettik Ç orum eþrafýndan Mustafa Seydim (67) dün vefat etti. Merhum BakiÞehriye Seydim in oðlu, merhume Meral Seydim, merhum Sýtký Seydim ve merhume Kadriye Samsunlu ile Güner Battal ýn kardeþi, Adeviye Seydim in eþi, Nevra Seydim in babasý olan Mustafa Seydim tedavi gördüðü Ankara Ýbni Mustafa Seydim hayatýný kaybetti. Sina Hastanesi nde yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi bugün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Mustafa Seydim e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. BAÞSAÐLIÐI Hýsmýmýz Mustafa Seydim in vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Selim Kefçeli, OKA için hazýrladýklarý çalýþma için ilde toplam 79 ayrý iþletmede çekim yaptýklarýný söyledi. Güneþ-Daver Kolaðasýoðlu

11 ÇARÞAMBA EKÝM Þen Kardeþler Kereste den ticari atak Ukrayna dan Çorum a kereste ithal ediyor Ý brahim Zorlu nun sahibi olduðu Þen Kardeþler Kereste, ithal kereste sektöründe hedef büyüttü. Ýnþaat sektöründe kalýp tahtasý olarak kullanýlan plywood ithalatýna baþladýklarýný açýklayan Ýbrahim Zorlu, Ukrayna dan ithal ettiðimiz Odek marka kereste ürünlerinin satýþýna baþladýk dedi. Rusya dan çam direk ithalatý yapan ilk Çorum firmasý olduklarýný da hatýrlatan Zorlu, huþ aðacýndan üretilen plywood isimli kerestenin inþaat sektörünün gözdesi olduðunu söyledi. kullanýma kadar dayanýklý olan plywoodun, özel yapýsý sayesinde harç tutmadýðýný anlatan Zorlu, yerli kereste ürünlerinde de iddialý olduklarýný kaydetti. TÜRKÝYE NÝN HERYERÝNE KERESTE Ýbrahim Zorlu, Ukrayna dan ithal ettiðimiz plywood satýþýna baþladýk dedi. Zorlu, inþaat sektöründe kullanýlan tüm kereste ürünlerini tek çatý altýnda satýþa sunduklarýný söyledi. Sektörde yýlý aþkýn tecrübeye sahip olduklarýný belirten Ýbrahim Zorlu, Türkiye nin heryerine toptan kereste ve tomruk satýþý yaptýklarýný söyledi. Yerli ve ithal her türlü kereste alým-satýmý yaptýklarýný dile getiren Zorlu, Kereste alanýnda zengin ürün çeþidini bir arada sunuyoruz dedi. Dikili kesim toptan çam tomruk ve kereste satýþýyla da müþterilerinin hizmetinde olduklarýný anlatan Zorlu, inþaatlar için gerekli tüm kereste çeþitlerini bir arada sattýklarýný ifade etti. Çam ve kavak kerestelerinin yaný sýra ithal çam direk ve ikinci el elektrik direði satýþý da yaptýklarýný anlatan Zorlu, inþaat sektörü baþta olmak üzere pek çok alandaki kereste ihtiyacýna cevap verdiklerini kaydetti. Yakacak ihtiyacýný karþýlamak isteyenlere odun satýþý da gerçekleþtirdiklerini dile getiren Zorlu, Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Çepni Mahallesi Yeni Sanayi Caddesi Hýdýrlýk Kuran Kursu karþýsý numara 5 deki iþyerimize bekliyoruz. diye konuþtu. Ýbrahim Zorlu nun sahibi olduðu Þen Kardeþler Kereste, ithal kereste sektöründe hedef büyüttü. B Alescia Parfüm de kampanya ahattin Tosun un sahibi olduðu Alescia Parfüm de sonbahar-kýþ kampanyasý baþladý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Bahattin Tosun, birbirinden özel kokularý cazip fiyatlarla müþterilerine sunduklarýný söyledi. Koku tutkudur, tutku ise Alescia Parfüm dür diyen Tosun, 5 ve cc lik ürünleri bir arada alan müþterilerine kalem parfüm hediye ettiklerini kaydetti. Alescia Parfüm ün yüzde yüz yerli bir marka olduðunu vurgulayan Tosun, Esans dýþýnda hiçbir katký içermeyen tamamen doðal parfümlerimiz büyük ilgi görüyor dedi. Alescia Parfüm ün Saðlýk Bakanlýðý ndan onaylý üretim yaptýðýný hatýrlatan Tosun, ürünlerinin tamamýnýn patentli olduðunu da sözlerine ekledi. Özel renkli þiþelerde Bahattin Tosun, birbirinden özel kokularý cazip fiyatlarla satýþa sunduklarýný söyledi. hediyelik kutular da hazýrladýklarýnýn altýný çizen Tosun, Müþterilerimizin beðenisine sunduðumuz ünlü kokularýn farkýna varmak ve kampanyamýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Yeniyol Mahallesi LC Waikiki Maðazasý arkasý 8. Gazi Sokak numara 7/B de hizmet veren Alescia Perfume Store ye bekliyoruz diye konuþtu. Alescia Parfüm de sonbahar-kýþ kampanyasý baþladý. Kurbanlýk tavsiyeleri Kurban Bayramý yaklaþýrken kurbanlýk satýþlarýna da baþlandý. K urban Bayramý yaklaþýrken kurbanlýklar da yavaþ yavaþ piyasaya çýkmaya baþladý. Köprüalanlý hayvan yetiþtiricisi Faruk Çavuþ, kurbanlýk satýþlarýnda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkýnda vatandaþlarý uyardý. Kurbanlýk tercihinde önem taþýyan hususlarý sýralayan Faruk Çavuþ, Küpesiz hayvanlarý kesinlikle satýn almayýn tavsiyesinde bulundu. Kapak atma olarak tabir edilen ve kurbanlýk hayvanýn yaþýný gösteren husustan da bahseden Çavuþ, Büyükbaþ hayvanlarýn alt çenesindeki ön iki diþinin düþmesi ve yerine yeni diþlerin çýkmasý, o hayvanýn iki yaþýna eriþtiðini ve kurbanlýk olabileceðini gösterir dedi. Kurbanlýk hayvanýn saðlýklý ve etli olmasý gerektiðini dile getiren Çavuþ, diþi kurbanlýklarýn gebe olmamasý gerektiðine dikkat çekti. Çavuþ, Seyrelmiþ ifadesiyle satýlan ve iki yaþýnda olduðu söylenen hayvanlara da itibar etmeyin diye konuþtu. Kurbanlýk fiyatlarýnýn geçen yýlki düzeyde olduðunu ifade eden Çavuþ, bazý kurbanlýk fiyatlarýnda düþüþ dahi yaþanabileceðini kaydetti. Ç Aktaþ, Gazi Caddesi Belediye karþýsý Hamoðlu Ýþhaný numara Kurbanlýk alacaklarýn mutlaka bir bilene danýþmalarýný isteyen Çavuþ, Bilmeyenlerse güvenilir yerlerden kurbanlýk alsýnlar dedi. Kurbanlýk alýrken dikkat edilecek hususlar hakkýnda bilgiler verildi. Köprüalanlý Faruk Çavuþ, kurbanlýk alacaklara bazý tavsiyelerde bulundu. Bilgi Kýrtasiye nin yeni konsept açýlýþý bugün orum 9 Bilgi Kitap Kýrtasiye yeni konsepti bugün saat. te düzenlenecek törenle hizmete girecek. Þerif Aktaþ ýn sahibi olduðu Bilgi Kitap Kýrtasiye, yenilenen yüzüyle müþterilerine merhaba diyecek. Kýrtasiye ürünlerinin yaný sýra dini yayýnlar, roman, ciltli eserler ve hediyelik eþya satýþýna da baþladýklarýný belirten Þerif Kurbanlýk alýrken iþin ehli olan kiþilerden destek alýnmasý ve güvenilir yerlerin tercih edilmesi önerildi. /C de gerçekleþecek yeni konsept açýlýþ törenimize müþterilerimizi ve tüm Çorum halkýný bekliyoruz diye konuþtu. Çorum 9 Bilgi Kitap Kýrtasiye yeni konsept açýlýþý bugün gerçekleþecek.

12 ÇARÞAMBA EKÝM Ýki beldeye Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu O rtaköy ün Aþdaðul beldesi ile Laçin in Narlý beldesine Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Salim Uslu açýlmasý için çalýþmalar baþlatýldý. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü tarafýndan ülke genelinde ceza infaz kurumlarýnda kapasite ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere planlanan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu açýlmasýyla ilgili Ortaköy ve Laçin ilçelerimizin talepleri olmuþtur. Ancak ilgili Bakanlýk, Çorum ilimizde bir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu açýlmasýný planlamaktaydý, Ortaköy de, Laçin de KPDS sonbahar dönemi baþvurularý baþladý - Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Se- Tespit Sýnavý (KPDS) Sonbahar Dönemi viye baþvurularý baþladý. Baþvurular, 7 Ekim tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Baþvurular, 7 Ekim tarihine kadar yapýlacak. -KPDS Sonbahar Dönemi Sýnavý, 8 Kasým tarihinde uygulanacak. Adaylar, -KPDS Sonbahar Dönemi Kýlavuzu ile Aday Baþvuru Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden ulaþabilecek. Kýlavuz daðýtýmý yapýlmayacak. Kýlavuzda; baþvuru, sýnav, deðerlendirme ile ilgili ayrýntýlý bilgiler yer alacak. Hitit Haber Bülteni çýktý itit Üniversitesi tarafýndan 6 ayda bir yayýn- üniversite hakkýnda haber, etkinlik Hlanan; ve duyurularýn yer aldýðý Hitit Haber Bülteni'nin 7. sayýsý çýktý. Haber bültenimizi dijital ortamda edinebilmek için Hitit Üniversitesi web sayfasýnda yer alan "Yayýnlar" bölümü ziyaret edilebilir. Enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum Çmerkez þehir þebekesinde montaj çalýþmalarýna baþlanýlan Þebekenin Uzaktan Yönetimi (SCADA/DMS) projesi saha iþleri kapsamýnda DM / de yapýlacak olan yük çalýþmalarýndan dolayý þer saat aralýklý olarak enerji kesintisi yapacak. Ýl Kordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, yarýn 7:-7: saatleri arasýnda Buhara Cadde ve Sokaklarýn tamamý, Binevler Cadde ve Sokaklarýn tamamý, Çevre Yolu Bulvarý, Selçuk Sokaklar, Köprübaþý Sokaklar, Ýbrahim Çayýrlarý Baðlarý, Çorum Özel Hastanesi, PTT Baþ Müdürlüðü ve Türk Telekom ambarýnda kesinti yaþanacak. bizim ilçemiz tercih yapmamýz mümkün deðildi. Konuyu Adalet Bakanýmýz Sayýn Sadullah Ergin'e ileterek iki ilçemizin de faydalanmasý için gerekli sözü aldýk. Adalet Bakaný Sadullah Ergin talimatý ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü, Aþdaðul Beldemiz ile Narlý Beldemizde atýl vaziyette duran kamuya ait yatýlý uyumcular, fiyatý saniyede bir de- çeyrek altýndan bileziðe Kðiþebilen kadar altýn çeþitlerinin satýþýnda internetin tercih edilmemesi gerektiðini belirtiyor, çünkü... Birçok ihtiyaç malzemesiyle birlikte çeyrek altýndan bileziðe kadar altýn çeþitleri de e-ticarete konu olunca, kuyumcular, fiyatý saniyede bir deðiþebilen bu ürünlerde internetin tercih edilmemesi gerektiðini, bu tür satýþlarda en az TL fark alýnarak, satýcýnýn riski yok ettiðini söyledi. Sonunda çeyrek altýn bile internetten satýlmaya baþladý. Sadece çeyrek altýnýn deðil bilezikten tek taþ yüzüðe kadar pek çok ziynet eþyasýnýn internetteki e-ticaret sitelerinde satýþa sunulmasýyla birlikte kuyumcular da vatandaþý uyardý. Ýnternetten satýþlarýn altýn gibi bir üründe rakip olmayacaðýný vurgulayan kuyumcular, bu ürünün kargo ile taþýnmasýndan fiyatýna kadar pek çok konuda þaibeye dikkat çekti. LÝRA PAHALIYA SATI- YORLAR Konuyla ilgili DHA'ya deðerlendirme yapan Ýzmir Kuyumcular Odasý Baþkaný Yýlmaz Uça, bu tür satýþlarýn olduðunu, ancak tüketicinin de bilinçli Bölge Ýlköðretim Okullarý ve müþtemilatýný Milli Eðitim Bakanlýðý ndan devir veya tahsis talebinde bulunmuþtur. Devir veya tahsis iþlemlerinin hýzlandýrýlmasý için Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý M. Emin Zararsýz ile görüþtüðünü belirten Uslu, Ýnþallah en kýsa sürede sonuç alacaðýz. Kamuda koordinasyon Birçok ihtiyaç malzemesiyle birlikte çeyrek altýndan bileziðe kadar altýn çeþitleri de e-ticarete konu oluyor. saðlanmasý çok önem arz ediyor. Bir iþi sonuçlandýrmak sadece bir kurumla yeterli kalmýyor. Biz de her iki bakanlýk arasýnda eþgüdümü saðlamak için uðraþýyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn da onay vermesi halinde hem iki okul atýl kalmaktan kurtulacak hem de her iki ilçemizde ekonomik hareketlilik saðlanacaktýr. dedi. Ýnternetten altýn alýrken buna dikkat! ve akýllýca davranmasý gerektiðini vurguladý. Uça, "Þu anda satýþta olan ürünlerde internet fiyatlarýnda liralara kadar bir fark var. Ýnternetten satýþta daha fazla fiyat belirlenmesinin nedeni ise sürekli deðiþen altýn fiyatlarý. Altýn fiyatlarý dakikalýk, hatta saniyeliktir. Satýcýlar risk almamak için üzerine lira gibi bir fark koyuyorlar. Vatandaþ bunlara aldanmasýn" dedi. SÝGORTALI KARGOYLA GÖNDERÝLSE FÝYAT FIRLAR Uça, vatandaþýn gerçek fiyatlara yönelmesini de istedi. Uça, "Birçok kuyumcu esnaf odasý internet sitelerinde altýn fiyatlarýný düzenli olarak duyuruyor. Vatandaþlar odalarýn internet sitelerine girerek bilgi sahibi olsun" diye konuþtu. Yýlmaz Uça, vatandaþlarýn 'kargo ücreti alýnmamasý' yönündeki aldatmacalara da inanmamasý gerektiðini söyledi. Uça, "Kargoyla gönderdiðinde bir de altýn için sigorta yaptýrsa ücret zaten fýrlar. En yakýn kuyumcuya gidip altýn almak varken bu yolun tercih edilmesini doðru bulmuyorum. Bu çanta veya bilgisayar almaya benzemez" uyarýsýný yaptý Kaynak: DHA Domatesin felç riskini azaltabildiði ortaya çýktý Domates felç riskini azaltabilir inlandiya'da bin kiþi üzerinde Fyapýlan araþtýrmaya göre domatesin felç riskini azaltabildiði ortaya çýktý Antioksidan likopen maddesi bakýmýndan zengin domatesin inme riskini azaltabileceði belirlendi. Finlandiya'da yapýlan araþtýrmaya 6-65 yaþlarý arasýnda kiþi katýldý. Araþtýrmanýn baþýnda, kandaki likopen seviyesi ölçülen katýlýmcýlarýn saðlýk durumu ortalama yýl izlendi. Araþtýrma süresince kanýndaki likopen seviyesi en düþük olan 58 kiþiden 'i, likopen seviyesi en fazla olan 59 kiþiden sadece 'i inme geçirdi. Kanýndaki likopen seviyesi en fazla olan katýlýmcýlarýn kan pýhtýsýna baðlý inme geçirme riskinin diðerlerinden yüzde 59 az olduðu sonucuna varýldý. Araþtýrmaya imza atanlardan Kuopio Üniversitesi'nden Jouni Karppi, araþtýrmanýn inme riskini azaltmak için meyve ve sebze aðýrlýklý beslenme biçiminin önemini güçlendirdiðini belirtti. "Neurology" dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, alfa karoten, beta karoten, alfa tokoferol, E vitamini gibi antioksidanlar da incelendi ancak kandaki düzeyi ne olursa olsun bu maddelerin inme ile baðlantýlý olmadýðý belirlendi. Dünya Bülteni Atanamayan Öðretmenler Platformu Þubatçýlar Gurubu Çorum Temsilcileri Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil'i ziyaret etti. Atanamayan Öðretmenler Platformu Þubatçýlar Gurubu Eðitim Bir Sen i ziyaret etti Eþkil den atanamayan öðretmenlere destek tanamayan Öðretmenler Platformu AÞubatçýlar Gurubu Çorum Temsilcileri, Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil'i ziyaret ederek, sorunlarýný aktardý. Gençleri dinleyen Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Eþkil, "Her türlü desteðe hazýrýz. Sendika olarak atanamayan öðretmenlerin taleplerini yetkili tüm kurum ve mercilere ileterek, çözümün takipçisiyiz." dedi. Sosyal paylaþým aðlarýnda kurduklarý guruplarla sorunlarýný dile getirmeye çalýþtýklarýný kaydeden Çorum Temsilcileri Burak Demiray, Zarife Kýlýç ve Aldýn Boyacý, tek sýnav tek atama kararýnýn kendilerini çok olumsuz etkilediðini kaydetti. Grup adýna sözcü olarak görev alan Burak Demiray, önceki uygulamada, sýnavlarýn iki yýlda bir yapýldýðýný, atamalarýn ise her yýl Þubat ve Haziran olmak üzere iki kez tekrarlandýðýný hatýrlattýðý konuþmasýnda, "Þimdi yeni alýnan bir kararla sýnavlar her yýl yapýlacak ve bir sýnavla bir atama gerçekleþtirilecek. Bu karar atanamayan öðretmenlerin önüne çok ciddi bir engel olarak çýktý." dedi. Demiray, taleplerini sýraladýðý açýklamasýnda þunlarý kaydetti, "Sayýn Milli Eðitim Bakanýmýz Ömer Dinçer bu yýl 6 bin öðretmene ihtiyaç duyduklarýný; bin öðretmeni atadýklarýný, geriye kalan açýðý ise ücretli öðretmenlerle kapatacaklarýný dile getirdi. Eðitimde baþarýyý yakalamanýn çözümü her yýl, hatta her donem deðiþen ücretli öðretmen çalýþtýrmak deðil, kadrolu öðretmen atamaktýr. -reçetede Saðlýk Bakanlýðý Eile Sosyal Güvenlik Kurumu arasýndaki uyuþmazlýk eczaneleri maðdur ediyor Eczanelerde ilaç satýþý takibini kontrol altýnda tutmak ve yaþanan sýkýntýlarý minimize indirmek amacýyla Temmuz itibariyle baþlayan e-reçete uygulamasý, Saðlýk Bakanlýðý ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) karþý karþýya getirdi. SGK'nýn ilaç sirkülasyonunu takip edeceði Medula Eczane Provizyon Sistemi'ndeki alt yapý eksiklikleri sebebiyle sistem zaman zaman kesintiye uðrarken, vatandaþýn ilaca rahatça ulaþabilmesi isteyen Saðlýk Bakanlýðý ise e-reçetenin yanýnda hekimlerden eski usul matbu basýlý reçete yazýlmalarýný istiyor. Sistem denkleminin ortasýnda kalan eczacýlar ise gelen tür reçeteyi tasdikleyip SGK'ya fatura etmede artan yoðunluðun ve karmaþanýn içinden çýkmaya çalýþýyor. Üretiminden hastaya ulaþtýðý ana kadar ilaç sirkülasyonunu takip etmek ve bu yolla ilaç giderlerini azalmak isteyen SGK, Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre 8 ildeki 5 bin eczanede e-reçete uygulamasý baþlattý. Ancak elektronik Medula Eczane Provizyon Sistemi'ndeki alt yapý eksikliði, reçeteleri ikiye böldü. Saðlýk Bakanlýðý, yayýnladýðý tebliðde e-reçete sistemi tam verimli iþleyene kadar eski usul matbu basýlý reçete yazýlmasýna devam edilmesini isterken, konuya mali yönden bakan SGK ise iþlemlerin tamamýnýn elektronik ortam üzerinden yapýlmasýný arzu ediyor. Reçetelerdeki ikilik vatandaþ açýsýndan sorun olmazken, sýkýntýyý 77 milyon bin 55 kiþiye hizmet veren eczacýlar yaþýyor. Eczacýlar bir yandan e-reçetede zaman zaman yaþanan sistem kesintisi veya hatasý sebebiyle zor durumda kalýrken, diðer yandan da gelen yazýlý reçete yoðunluðuna yetiþmeye çalýþýyor. E-reçete uygulamasýna iliþkin Cihan Haber Ajansý'na (Cihan) konuþan Türk Eczacýlar Birliði (TEB) 6. Bölge Samsun Eczacýlar Odasý Baþkaný Ecz. Okan Karacan, herkesin iþini kolaylaþtýracak sistemin kýsa zamanda çözülüp verimli çalýþýr hale getirilmesini beklediklerini söyledi. Eczacýlarýn iki reçete ile karþýlaþmasý sebebiyle büyük problem yaþadýklarýný ifade eden Baþkan Ecz. Onur Karacan, "E-reçete sistemi, doktorlara, bizlere ve vatandaþlarýmýza kolaylýk saðlayabilecek güzel ve modern bir uygulama. SGK'ya da büyük kolaylýk saðlýyor. Ama Medula sisteminden kaynaklanan alt yapý eksikliði nedeniyle rantabýl iþlemiyor. SGK'nýn her þeyden önce alt yapýsý olan Medula serverýný saat hizmet verir hale getirmesi lazým. Çünkü sistem yanýt Mevsimlik iþçi ancak tarým, turizm gibi sektörlerde olabilir. Eðitim alanýnda mevsimlik iþçi çalýþtýrýlmasý utanç verici bir tablodur. KPSS puanlan daha önceki yýllarda sene geçerliydi. Bu puanlar, hatta atamada kullanýlýrdý. Bu yýl ise biz alacaðýmýz puanýn yýl geçerli olacaðý bilgisiyle bu sýnava hazýrlanýrken, sýnavdan l gün önce yönetmelik deðiþtirildi ve bu sene KPSS puanlan sadece l atamada geçerli oldu. Bu da biz atama bekleyen öðretmenlerin maðduriyetini arttýrdý. Bu seneki puanlarýmýzýn l yýl geçerli olmasý ve yeni sistemle(+-h) birlikte öðretmen açýðýnýn artmasýndan dolayý 8 bin öðretmen olarak bir an önce atanmak istiyoruz ve ek atama talep ediyoruz. Bütün illerimizde hemen hemen her okulda çok fazla öðretmen açýðý bulunduðunu ve bu açýðýn, eðitim fakültesi mezunu bile olmayan ücretli öðretmenlerle giderilmeye çalýþýldýðýný biliyoruz. Sadece biz öðretmenler deðil, ailelerimiz ve sevdiklerimiz de bu süreçte fazlasýyla yýprandý. Bununla beraber Milli Eðitim Bakanlýðý sýnavýnda alan sýnava uygulamasýný getirerek kalifiye öðretmen istihdam edileceðini belirtmiþ; ancak yeni sistemle norm kadro fazlasý durumuna gelen baþta sýnýf öðretmenlerini uzmanlýðý olmadýðý halde yan alan uygulamasý ile diðer branþlara kaldýrmýþtýr. Bu hem bir çeliþki hem de branþ öðretmenlerinin maðduriyetine yol açan bir uygulamadýr. Bir an önce, yeni bir alýný yapýlarak maðduriyetimizin giderilmesini ve çocuklarýmýzýn geleceðinin iadesini talep ediyoruz." E-Reçete'de kurumlar arasý uyuþmazlýk vermeði zaman vatandaþa ilaç verme olanaðýmýz kalmýyor. Þimdi ise SGK ile Saðlýk Bakanlýðý arasýnda reçete konusunda görüþ farkýndan kaynaklanan tezatlýk yaþanýyor. Yani þuan bize iki türlü reçete geliyor. Her ikisini de tasdik edip SGK'ya fatura ediyoruz. Bu aþamada eczacýlar olarak büyük sýkýntý çekiyoruz." dedi. Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý birimlerde aile hekimliklerinde e-reçeteye geçilmesine karþýn üniversite ve eðitim araþtýrma hastanelerinde tam manasýyla uygulanamadýðýný söyleyen Ecz. Karacan, "Eski usul de devam ettiði için hasta ilacýna ulaþabiliyor. Bu sistem kesinlikle olmalý. Ancak bu durum yaþanmamalýydý. Yeni bir uygulamaya geçmeden alt yapýsý tam manasýyla hazýrlanmalýydý. Kervaný yolda hizana getirmeye çalýyoruz. Yukarýdan direk þapka geçirmek olmuyor. Þapkadan önce çorap, pantolon, gömlek, ceket ayakkabý giydirilmeliydi. Ama önce þapka taktýrýlýp diðerlerinin yolda giydirilmesini saðlamaya çalýþýyoruz. O yüzden sistemsel problemler, biraz daha oturtulmalýydý. Ama yere kadar gelindi. Her þeye raðmen fena gitmiyor. Kýsa zamanda sorunlar çözülüp sistem rayýna oturur diye bekliyoruz." ifadelerini kullandý. Dünya Bülteni

13 ÇARÞAMBA EKÝM Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: - Zil Ka de: Hicri Þemsi:9 Rûmi:7 Eylül 8 Hýzýr: 58 EKÝM Dil gönlün, gönül rûhun, rûh da insanýn hakîkatinin aynasýdýr Hazret-i Hüseyin Radýyallahü anh EHL-Ý BEYT E HÝZMETÝN KIYMETÝ Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK 5. GÜNEÞ 6.9 ÖÐLE. ÝKÝNDÝ 5. AKÞAM 8.7 YATSI 9.6 Büyüklerden biri buyuruyor ki: Seyyidlerden biri, bir köye gitmiþ. Bir zâtýn evini arýyormuþ. Kime sorayým derken karþýdan biri gelmiþ, ona sormuþ: Falancanýn evi nerededir? Meðerse o sorduðu kiþi de Yahudi imiþ. Yahudi, eliyle iþaret ederek cevap vermiþ: Ýþte þu karþýdaki ev! Böylece seyyidin iþi hallolmuþ, hiç de yorulmadan. Cenâb-ý Hakdan meleklere bir nida geliyor ki: Ey meleklerim! Bunun sað koluna azap yapmayýnýz. Çünkü bu kolu, benim sevgili Peygamberimin evlâtlarýndan birine hizmet etti, ona bilmediði evi gösterdi. Bir seyyide o kadarcýk hizmet ettiði için, kýyamete kadar Yahudinin sað koluna azap yok. Seyyidlerin kýymetine bakýn, ufacýk bir hizmet, kabir azabýndan kurtarýyor onu. Hem de kâfir olduðu hâlde. Onun için seyyidleri seveceðiz kardeþim. Onlara hürmet edeceðiz, hizmet edeceðiz. Ama efendim, namaz kýlmýyor! derseniz, olsun. Onlara Cenâb-ý Hak dünyada iken mutlaka rüþd-i hidâyet ihsân eder. Eðer hidâyet nasip etmemiþse, günah iþliyorsa, son nefeste tevbe nasip eder. Son nefeste hidâyet verir. Çünkü onlar çok kýymetli ve bahtiyardýrlar. Onlarýn vücudunda Resûlullah efendimizin zerresi var. Onun için onlarý sevelim, ellerini öpelim kardeþim. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 5 Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat 55 Alo Trafik 5 Jandarma Ýmdat 56 Elektrik Arýza 86 Su Arýza 85 Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza 87 Tüketici Hattý 75 Bilinmeyen Numaralar 8 Alo Orman 77 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 9 Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri 7 8 Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý 6 7 Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý 6 95 Gülabibey Saðlýk Ocaðý 6 6 Kale Saðlýk Ocaðý 5 Kunduzhan Saðlýk Ocaðý VEFAT EDENLER - Güvenli Köyü'nden gelme, Nüfus Müdürlüðü çalýþaný Kerem KURT'un annesi; Ayþe KURT. - Tatar Köyü'nden gelme, Seydi DOÐAN'ýn babasý, Emekli Ýlköðretim Müfettiþi Recep DOÐAN'ýn amcasý; Dursun DOÐAN. - Bozbað Köyü'nden Hurþit KARA'nýn eþi, Çimento Fabrikasýndan emekli Yaþar KARA ile Halil GÜRKES- KÝN ve Osman, Mustafa, Ýsmail KARA'nýn anneleri, Tedaþ' dan emekli Ahmet ÞABANOÐLU'nun kayýnvalidesi; Fadime TIRHIÞ. - Karapürçek Köyü'nden gelme, Kazým TAN- GAL'ýn oðlu; Ayhan TANGAL. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Dünya Yaþlýlar Günü Uzm. Dr. Tuncer KILIÇ Halk Saðlýðý Müdürü DÜN ÝLE BUGÜN ARASINDA KÖPRÜ KURAN EN DEÐERLÝ VARLIKLAR YAÞLILIK NEDÝR? Yaþlanma, organizmanýn giderek biyolojik verimliliðini yitirmesi, çevresine uyumda güçlük çekmesi ve direnç mekanizmalarýnda gerileme olarak tanýmlanabilir. Týbbi ve toplumsal geliþmelerin yaþlýlýðýn sýnýrýný sürekli olarak yukarý çekmesi, günümüzde her bir bireyin biyolojik, psikolojik, sosyal yaþantýlarý yaný sýra farklý genetik ve sosyokültürel gruplarda normal yaþlanma özellikleri deðiþebilmekle birlikte genel olarak yaþlanmanýn baþlangýç yaþý 65 olarak kabul edilmektedir. Yaþlýlýk dönemi üçe ayrýlýr: Genç yaþlýlar (65-7 yaþ) Orta yaþlýlar (75-8) Ýleri derecede yaþlýlar (85 yaþ ve üzeri). Son yýllarda geliþen teknolojiyle birlikte týptaki yeni buluþlar, bireyin kendine ve yaþamýna daha fazla deðer vermesi insan ömrünün uzamasýna yol açmýþtýr ve dünyada 65 yaþ ve üzerindeki insanlarýn sayýsý hýzla artmaktadýr. Ülkemizde yaþlý nüfusun toplumdaki oraný yaklaþýk %,5 iken 'larda bu oranýn %6 olmasý beklenmektedir. Yaþlýlýk, yaþam sürecinin; çocukluk, gençlik, eriþkinlik gibi doðal bir çaðýdýr. Yaþlanmaya baðlý olarak fiziksel aktivitede bazý deðiþiklikler görülür. Genel olarak kas dokusunda bir azalma olur. Kadýnlarda özellikle menopozdan sonraki dönemde yoðun bir þekilde kemik kayýplarý ortaya çýkar. Bu kayýplara baðlý olarak boy kýsalmalarý, omurlarda çökmeler, hatta kýrýklar olabilir. Yaþlanmayla birlikte zihinsel deðiþiklikler de ortaya çýkar. Algýlamada ve yaratýcý yeteneklerde yaþlanmayla birlikte bir azalma, dikkatsizlik ve düþünme hýzýnda yavaþlama görülebilir. Öðrenme yeteneðindeki azalmaya, hareketlerdeki yavaþlama da eþlik edebilir. Yaþlýlýkta zihinsel deðiþikliklere paralel olarak, kiþilikte de bazý deðiþiklikler oluþabilir. Yeni durumlara uyum saðlayabilme, yeni düþünceleri kabul etmede güçlük yaþanabilir. Çevreye karþý daha az ilgili, kendi bedenine ve kendine karþý daha ilgili olup, iliþkilerde daha derin ve seçici olabilirler. Yeniliklerden ürkebilirler ve eski yaþamlarýný özlerler. Saðlýklarýna aþýrý önem verirler. Aþýrý tutumluluk, kiþisel eþyalarýna karþý baðýmlýlýk geliþebilir. Yaþlýlýk ve Unutkanlýk Yaþlanmayla birlikte gelen unutkanlýk (senil demans) yaþýn ilerlemesiyle birlikte yavaþ yavaþ ortaya çýkar ve kendini 7-75 yaþlarýndan sonra iyice hissettirir. Yaþlýlarda daha önce edinilen bilgiler saðlam kalýr ve yeni öðrenilen bilgiler çabuk unutulur. Dikkat kolayca daðýlýr. Çevreyle kurulan iliþkiler sýnýrlanmaya baþlar. Sosyal yetersizlik belirginleþtikçe yalnýzlýk derinleþir. Kiþi huzursuz ve kederlidir. Daha kýrýlgan, öfkeli ya da þüpheci olabilir. Zamanla geçmiþe ait anýlar da silinmeye baþlayabilir. Yaþlýlarýn sosyal hayattan ayrýlmamalarý, günlük yaþama dahil olabilmeleri, arkadaþ sohbetleri yapabilecekleri ortamlarda bulunmalarý, becerileri doðrultusunda sorumluluk almalarý gerek zihinsel gerekse bedensel saðlýklarý açýsýndan faydalý olacaktýr. Bunun yaný sýra çok fazla ve çok yaðlý yememeleri, bol egzersiz yapmalarý, sigara içmemeleri ve alkol kullanmamalarý önemlidir. Yaþlýlarda Bakým Alýþtýðý mekâna ve çevreye baðýmlýlýk geliþtiren yaþlý bireyin aileler küçüldüðü, kadýnlarýn çalýþtýðý, akraba-komþu iliþkileri zayýfladýðý günümüzde, yaþlýlarýn aile içinde bakýlmasý giderek zorlaþmaktadýr. Yaþlýnýn ev içinde bakýmý; baþta ekonomik, mekânsal düzenleme ve bakýcý kaynaklý, hastalýk durumunda da týbbi donaným, ekipman ve sarf malzemesi saðlama kaynaklý güçlükler yaþandýðýndan bakým sorun olmaktadýr. " Yaþlýlar genellikle birden fazla ilaç kullanan kiþilerdir. Kullanýlan ilaçlarýn da birbirleri ile etkileþimi söz konusu olabilir. " Yaþlýlarýn % 85?i sürekli ilaç kullanmaktadýr ve düzenli ilaç kullanýmýný saðlamak da sorun olmakta ancak çok önemlidir. " Yaþlýlara koruyucu bakým hizmeti verilmesi ile, ciddi sorunlarý oluþmadan önlemek mümkün olmaktadýr. Birden fazla çocuðunu bakýp büyüten, gecesini gündüzüne katan, yavrularýmýza sevgi deryasý olan, en kýymetli hazinelerimiz anne ve babalarýmýza, bizler neden ayný özveriyi gösteremiyoruz?... Ömrü olan mutlak görür, zaman bir su misali yürür, Ulu Önder Atatürk'ün söylediði gibi, 'Bir milletin yaþlý vatandaþlarýna ve emeklilerine karþý tutumu, o milletin yaþama kudretinin en önemli kýstasýdýr. Geçmiþte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalýþmýþ olanlara karþý minnet hissi duymayan bir milletin, geleceðe güvenle bakmaya hakký yoktur'. Yaþlýyken nasýl davranýlmak istiyorsak, o þekilde davranabilmek dileðiyle YAÞLILIK Taþýmaz ayaklar düz bile, yokuþ Yaþlýlýk kapýyý çaldýðý zaman. Teninde çizgiler hep nakýþ nakýþ Yaþlýlýk kapýyý çaldýðý zaman. Yýllar öncesine özlem duyarsýn Geçen günü gözün yaþlý sayarsýn Ýki lokma yesen bile doyarsýn Yaþlýlýk kapýyý çaldýðý zaman Bayram Þahin "Büyük iþler, kuvvet ve vücut çevikliði ile deðil; yaþlýlarýn kaybetmek þöyle dursun, daha büyük oranda sahip olduklarý olgun fikir ve hâkimiyetle görülür." Çiçeron Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl: Sayý: 6 EKÝM ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Erzincan'dan - Almanya'ya apýdan içeri girdiklerinde KMehmet Kutlular ile göz göze gelirler. Kutlular anlamýþtýr Kemal Bey i meþrebini. Kemal Bey in ekabir tavrý ve yeni bir sima olmasý vesilesi ile, yüksek bir ton ile: "Gel gözüm yanýma otur bir tanýþalým" Bu hitap Kemal Bey in hoþuna gider. Geldiði atmosferin Nur dershanesi olduðunu anlamýþtýr Kemal Bey. "Kimsin nesin nerelisin?" Erzincanlýyým, adým Kemal Akar, burada bir fabrikada iþçi olarak çalýþýyorum, geleli üç ay oldu." "Oooo daha yeni Almanyalýsýn?" "Evet yeniyim" "Nasýl ortama alýþabildin mi?" "Ýþte alýþmaða çalýþýyoruz" Kemal Bey in bu sýcak ilgiden memnun olduðu her halinden belli idi. Kutlular sordu: "Sen o zaman bizim Erzincan da ki Akarlar sülalesindensin.?" "Evet, ben onlarýn aðabeyi olurum" "Bak benim samimi dostlarýmdýr onlar,bilhassa Sebahattin.." Neyse bu sohbetten sonra ders baþlar. Nurlar okunur ve Türkiye deki hizmetler anlatýlýr. Kemal Bey ortamý sevmiþtir. (Sürecek) ayar Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : TL. : TL. Yurt Dýþý : Euro..9 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 6 TL. : Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) 5 6 (pbx) 5 6 (pbx) 5 (Fax) ALIÞ,.87 Tefekkür Dünyamýz.87 SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK BOSTANCI ÝNÖNÜ CAD. NO: 6/C ( ÝÞ GÜLABÝBEY MH. ATA CD. BANKASI YANI ) 5 58 NO:/A 5 8 8,6 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr., 5 TL. 5, TL. 5, TL. 5, TL. 5, TL. 5, TL. Baský Tel+Fax: 68 - Cep: 5 9 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: /9 (Posta Kodu. 9)

14 ÇARÞAMBA EKÝM Müftü den isim yorumuna cevap Çorum Ortaköy Müftüsü Adnan Zeki Býyýk amuoyunda sanatçý kiþiliði, ilginç ma- ve toplumsal konularý içeren Kkaleleri dinamik vaazlarý ile tanýnan Çorum Ortaköy Müftüsü Adnan Zeki Býyýk, Samsun Müftüsü Hayrettin Öztürk ün çocuklara verilen isimlerle ilgili açýklamasýna tepki gösterdi. Bir din adamý böyle ayrýmcýlýk içeren, insanýmýzý refuze eden açýklamalar yapamaz. diyen Müftü Býyýk, Benim kýzýmýn adý da Müftü Öztürk'ün kriterlerine uymuyor, kýzým bana düþman olacak þimdi, bu açýklamayý yapan þahýs bunlarý hesaplamaz mý? Baba ile evlatlarý karþý karþýya getirmek doðru mu? Ne yapacaðýz þimdi, bu yaþta kýzýmýzýn adýný mý deðiþtireceðiz? dedi. Müftü Býyýk, konu ile ilgili þu açýklamalarda bulundu; Bu ülkede yüz binlerce insanýmýz Müftü Öztürk ün aþaðýlayarak bahsettiði ismi taþýyor. Bu isimlerden birçoðunu kendi yakýnlarýnda civarýnda müftüsü olduðu kurumda bulabilir. Örneðin Müftü Bey in Samsun da bir vaizesinin adý Rumeysa olsa, belki de vardýr. Sabah karþýlaþsa ve O na Rumeysa yerine Ne haber gözü çapaklý kadýn dese vaize hanýmýn tepkisi ne olur. Hiç bulunduðu makamýn nezaketini düþünmeden böyle açýklama yapabilen bir þahsý derhal üniversitesine geri döndürülmelidir. Ebubekir deve yavrusu anlamýna geliyor. Madem Bekir adý kötü idi Aziz Peygamberimiz neden O na Abdullah demedi de deve yavrusu babasý anlamýna gelen Ebu Bekir kelimesini kullandý. Bir de insanlarýn isimlerinden çok iyi insan olmalarý, topluma ve kendisine faydalý insan olmalarý, güleryüzlü olmalarý, eskilerin tabiri ile civan-mert olmalarý, kýsacasý ahlaklý insan olmalarý önemli. Ýsmi Ahmet olup çocuk tecavüzcüsü de, insan katili, uyuþturucu tüccarý binlerce insan var, güzel insan da var. Ama Müftü Öztürk ün tabiri ile gözü çapaklý kadýn anlamýna gelen Rumeysa veya saçý daðýnýk anlamýna gelen Jülide adýný taþýyan çok iyi insanlar olabilir, var da zaten. O halde aslolan adýn muhtevasýndan çok kiþliðin muhtevasýdýr. Bu arada ben Jülide ismini de pek beðenirim. Müftü Bey, kendi çocuklarýna ne isim veriyorsa versin. Ülkemizde yüzlerce ciddi iþ ve müþkil durum varken milletimizin evlatlarýnýn adlarý ile uðraþýp halkýmýzý rahatsýz etmesin, bizim dinimiz birleþtiricidir, ayrýþtýrýcý deðildir. Bu ülkede terörü yöneten bir þahsýn adý Abdullah týr. Haydi þimdi ne yapacaksýn Müftü Bey? Abdullah Allah ýn kulu demektir, sizce adý Abdullah olan bu þahýs mý iyi, yoksa size göre saçý daðýnýk anlamýna gelen Jülide mi daha iyi? Zaten Jülide nin tek anlamýný almýþsýnýz. Jülide ayný zamanda derinlik anlamýnadýr Müftü Efendi. Boþ þeylerle uðraþmayý býrakýn titrinize muvafýk hareket edin ve hemþehrim olan benim deðerli Samsunlu kardeþlerime Ýslam ýn sevdirici, birleþtirici, müjdeci, herkesi kucaklayan evrensel mesajýný götürün. Diðer taraftan size bir örnek daha vereyim; bir þehrimizde bayramda þeker toplamaya giden yavrularý iðfal edip öldüren alçaðýn adý Veli idi. Anlamý ne demek? Dost demek, arkadaþ demek. Bu kelime ayný zamanda evliya kelimesinin tekilidir. Þimdi adý sizin söyleminize uygun olarak Veli olan bu þahýs iyi mi oluyor? Önce insanýmýzýn ahlaki yönden eðitime tâbi tutulmasý lazýmdýr. Ýnsanýmýzýn adý çok büyük hoþ manalarý varsýn içermesin ama ahlaklý, güzel bir insan olsun esas olan da budur. Benim Kayra diye bir arkadaþým var. Dünya tatlýsý güler yüzlü, üreten, topluma hizmet eden bir kardeþimiz. Yukarýda bahsettiðim adý Veli olan rezilden bin kat iyidir, mukayese bile etmem caiz deðil aslýnda. Sayýn Müftü ye sesleniyorum; Müftü Bey, Samsun da yaþayan insanýmýzýn dini hayatýnýn terakki etmesi ve güzel ahlakýn, Hz Peygamberimiz in örnek ahlakýnýn yayýlmasý için çalýþýn, kardeþliði yayýn, hele bu zamanda bu tip yýkýcý þeylere deðil de birleþtirici söylemlere çok ihtiyacýmýz vardýr ve artýk anlayýn bu makamýn üniversitedeki kürsüye benzemediðini. Bu iþi bilmiyorsanýz lütfen üniversiteye geri dönün, öðrencilerinize çok daha faydalý olabilirsiniz. Ýngilizce çizgi filmle öðretilecek lköðretim Ýngilizce dersleri Ýiçin gramer aðýrlýklý eðitimden uzaklaþýp, konuþmaya aðýrlýk verecek yeni bir müfredat hazýrlanýyor. Okullarda erken yaþta yabancý dil öðrenilebilmesi amacýyla Ýngilizce müfredatýnda geniþ çaplý deðiþikliðe gidiliyor. TÜBÝTAK, MEB ile yürüttüðü ortak çalýþma kapsamýnda, ilköðretim Ýngilizce dersleri için gramer aðýrlýklý eðitimden uzaklaþýp, konuþmaya aðýrlýk verecek yeni bir müfredat hazýrlýyor. Milli Eðitim Bakanlýðý ile Eðitimde Fatih Ýþbirliði Protokolü ve Eðitimde Ýþbirliði Protokolü'nü imzalayan TÜBÝ- TAK, öðretmen ve öðrencilerin teknolojiden daha fazla yararlanacaðý yenilikleri eðitimin hizmetine sunmaya baþladý. Bakanlýk ile ortak çalýþmalar yapan TÜBÝ- TAK, z-kitap, e-ders gibi yeni uygulamalarla tüm öðrencilere derslerinde yardýmcý olabilecek büyük bir kaynak sunacak. Gramere dayalý öðretim tarihe karýþýyor Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu'nun (BTYK). Toplantýsý'nda alýnan karar doðrultusunda çalýþmalarýna baþlayan TÜBÝTAK, Ýngilizce dersleri için tamamen yeni bir sistem geliþtiriyor. TÜBÝTAK Bilim ve Toplum Daire Baþkaný Þükrü Kaya, TÜBÝTAK olarak Ýngilizce eðitim modeli üzerinde kapsamlý bir çalýþma yürüttüklerini belirtti. Ýngilizce derslerinin ilköðretim ikinci sýnýftan itibaren verildiðini anýmsatan Kaya, müfredat çalýþmalarýný sürdürdüklerini ve müfredatý elektronik ortama taþýmayý düþündüklerini bildirdi. Kaya, Ýngilizce öðretiminde uygulanacak yeni sistem hakkýnda þu bilgiyi verdi: "Artýk gramere dayalý sistemden kurtulmak istiyoruz. Çocuklarýmýz günlük hayatta kullanmadýklarý yapýlarý öðreniyorlar. Ders kitaplarýna yeni bir rol yüklemek istiyoruz. Öðrenciye, konuþulan belirli kalýplarý öðreteceðiz. Teknolojiyi kullanarak öðrencilerin daha kolay Ýngilizce öðrenmesini amaçlýyoruz. Öðrencilerin gerçek hayattaki dili kullanmasý için yeni uygulamalar geliþtireceðiz. Bunlarýn yanýnda ilgi gören çizgi filmleri Ýngilizceye çevirmeyi planlýyoruz. Televizyonun çocuklar üzerinde büyük etkisi var ve bunu iyi bir þekilde kullanmak istiyoruz. Bu gibi yeni projelerle Ýngilizcenin artýk daha kolay öðrenilmesini hedefliyoruz." Eðitim müfredatý revize ediliyor Kaya, TÜBÝTAK'ýn matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji ile ilköðretim fen ve teknoloji derslerinin müfredatýný da revize ettiðini kaydetti. Müfredattaki eksikliklerin belirlenmesi için öðretmen ve akademisyenlerle çalýþtýklarýný belirten Kaya, diðer ülkelerin müfredatý ile karþýlaþtýrma yaptýklarýný ve branþ bazýnda ekipler oluþturduklarýný bildirdi. TÜBÝTAK'ýn eðitime sunacaðý önemli katkýlardan birinin de z-kitap olarak bilinen Zenginleþtirilmiþ Eðitim Kitabý Uygulamasý olduðunu hatýrlatan Kaya, matematik, fizik, kimya ve biyoloji için pilot ünite zenginleþtirmesinin planlandýðýný söyledi. Z-kitap uygulamasýný müfredatýn revizyonu ile birlikte paralel yürütmeyi amaçladýklarýný anlatan Kaya, þöyle konuþtu: "Z-kitap kavramsal olarak adý geçen ancak uygulama olarak ülkemizde olmayan bir sistem. Zengin bir kitap nasýl olur onun üzerinde çalýþýyoruz. Zor ve kapsamlý bir iþ. Bu projeyi de 'e yetiþtirmeyi amaçlýyoruz. Öðrenciler özellikle zorlandýklarý konularý örneklerle öðrenecekler. Hazýrlanacak profesyonel animasyon yardýmýyla konuyu daha çabuk kavrayacaklar. Animasyonlarýn yaný sýra video, ses, fotoðraf, harita, grafik ve tablolarla da içerik güçlendirilecek." TÜBÝTAK'tan öðrencilere e-ders desteði Eðitimde yeni teknolojilerin kullanýlmasý amacýyla e- ders uygulamasý üzerinde çalýþtýklarýný dile getiren Kaya, öðretmen ve akademisyenlerle birlikte orijinal ders senaryosu hazýrladýklarýný ifade etti. Kaya, ders içeriklerine iliþkin þunlarý söyledi: "Özel olarak hazýrlattýðýmýz stüdyolarda 9,, ve. sýnýflar için matematik, fizik, kimya, biyoloji ve geometri dersleriyle ilgili video çekimleri yapýyoruz. E-ders uygulamasýnda dersler konu konu öðretmenler tarafýndan anlatýlýyor. Her bir konu ortalama dakikalýk kayýtlardan oluþuyor. Çok kaliteli bir içerik hazýrlattýk. Ders anlatýmlarýný animasyonlarla güçlendirdik. Konularý animasyon ile daha kolay ve daha iyi öðrenen öðrenciler karþýlarýnda orijinal bir ders anlatýmý bulacak. Zorlandýklarý konularý bizim hazýrladýðýmýz e-ders içeriði ile daha iyi anlayacaklar. E- ders videolarý baþta akýllý tahta ve kiþisel bilgisayarlar olmak üzere elektronik platformlarda kullanýlabilecek þekilde hazýrlanýyor." Dünya Bülteni Çiftçilere sahte gübre uyarýsý ürkiye Tarým Kredi TKooperatifleri Genel Müdürlüðü, çiftçileri sahte gübreye karþý uyardý Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Abdullah Kutlu, çeþitli bölgelerde sahte gübre satýldýðý duyumu aldýklarýný belirterek, çiftçileri sahte gübrelere karþý dikkatli olmalarý konusunda uyardý. Kutlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, üreticinin bugünlerde ekim için gübre ihtiyacýný temin etmeye baþladýðýný hatýrlatýrken, þikayetler üzerine yapýlan denetimlerde, farklý çuvallarda ve farklý fiziki özelliklerde kimyevi gübrelere rastladýklarýný ifade etti. Sahte gübrenin topraktaki olumsuz etkisinin yýl sürdüðüne dikkati çeken Kutlu, þunlarý kaydetti: ''Köylerde ve pazarlarda kamyon üzerinde satýlan ürünlerden çiftçimizin kaçýnmasý gerekmektedir. Türkiye'de son dönemde sahte gübre imalatý ve satýþýnýn yapýldýðý duyumlarý alýyoruz. Kamyonla sahte gübreleri getirip 'sýkýþtým ben ucuza satýyorum' diyerek satmaya kalkanlara karþý, çiftçilerimiz uyanýk olsun. 5 liralýk çuval, liraya veriliyorsa, çiftçilerimiz bundan þüphelensin ve bu tür gübreleri almasýn. Çünkü bu gübreler sahtedir. Tarlanýza gübre diye zehir atmýþ olursunuz. Hem paranýz boþa gider hem de tarlanýz zarar görür. Gübre satýn alýrken mutlaka 9 yýllýk geçmiþi ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeyen, çiftçimizin güven kapýsý Tarým Kredi Kooperatiflerini tercih edin. Biz çiftçi kuruluþuyuz. Ürünlerimizde kalite var. Güven var. Bizi tercih eden üreticilerimiz her zaman karlý çýkmýþlardýr.'' Dünya Bülteni Kâmil Koç otobüsleri Çorum iþletmecisi Ali Evlüce, otobüs sayýsýný artýrdýklarýný bildirdi. Kâmil Koç otobüs sayýsýný artýrdý BD'li bilim adamlarýnýn geliþ- karýþýk matematiksel Atirdiði hesaplama algoritmalarý, lityum iyon pillerin dolma süresinin yarýya indirilmesinin önünü açtý. ABD li bilim insanlarý, lityum-iyon bataryalarýn üretim maliyetini yüzde 5 oranýnda azaltacak ve iki kat daha hýzlý þarj olmalarýný saðlayacak son derece karmaþýk algoritmalar geliþtirmeyi baþardý. Yapýlan deneylerden birinde, bataryalarýn sadece 5 dakika içinde þarj edildiði gözlemdi. Eðer yürütülecek yeni testler baþarýlý olursa, lityum-iyon bataryalarda bir devrim yaþanabilir. California Üniversitesi ne baðlý Jacobs Mühendislik Okulu ndaki araþtýrmacýlar, hükümetin saðladýðý 9.6 milyon dolarlýk baðýþla yürütülen araþtýrmalarda, teknoloji dünyasýna çok büyük katkýsý olabilecek bir atýlým gerçekleþtirdi. ABD Enerji Bakanlýðý na baðlý ARPA-E araþtýrma kurumu, otomotiv parçalarý tedarik eden Bosch ve batarya üreticisi Cobasys in destek verdiði projede, bataryalarýn etkinliðini artýracak algoritma geliþtirilmesi amaçlandý. Jacobs Mühendislik Okulu nun Mekanik ve Uzay-Havacýlýk Mühendisliði Bölümü nde görevli olan profesör Miroslav Krstic ve Dr. Scott Moura, proje kapsamýndaki paranýn 6 bin dolarýyla yürüttükleri projede önemli bir baþarý elde etti. Krstic, Matematik modellerine dayanan, geliþtirilmiþ tahmin algoritmalarý sayeasinde, bataryalar çok daha hýzlý þarj olacak ve elektrik motorlarda çok daha güçlü çalýþacak... Bu teknoloji, insanlarýn fiziksel olarak karþýlarýnda görecekleri ürünlere dönüþecek dedi. Elektrikli motor kullanan otomobillerde de kullanýlacak olan teknoji, bu kapsamda lityum-iyon bataryalarýn çok daha güçlü kýlýnmasý adýna ilk kez denenen bir yöntem olmasýyla dikkat çekiyor. Krstic ve Moura, kendine has olan yöntemlerinde, voltajý ve akýmý denetlemek yerine, lityum-iyon bataryanýn içinde fiziksel olarak ne olup bittiðini tahmin edebilen karmaþýk algoritmalar geliþtirdi. Krstic, Elektrokimyasal seviyede, âmil Koç otobüsleri Çorum Kiþletmecisi Ali Evlüce, otobüs sayýsýný artýrdýklarýný söyledi. Evlüce Otomotiv bünyesindeki araç filosuna ilave 7 adet yeni araç alýmý teslim töreninde yaptýðý açýklamada, toplam adet olan öz mal otobüs adetini, 7 yeni araç alýmý daha yaparak toplamda öz mal otobüs sayýlarýnýn adete çýkartýklarýný belirten Ali Evlüce, araç filosunun tamamen son model ve konforlu araçlardan oluþtuðunu, Çorumlu müþterilerine daha konforlu ve güvenli hizmet vermek istediklerini söyledi. Ali Evlüce, Bugüne kadar Çorum halkýnýn iþletmemize göstermiþ olduðu ilgi, alaka ve destekten dolayý bu araçlarý filomuza ilave etmeyi uygun gördük. dedi. Rahatýnýza Bakýn Kamil Koç Çorum'da sloganý ile yola çýkan firmanýn üstün hizmet kalitesi ve konforuyla Çorum da hizmet vermeye devam edeceðini kaydeden Evlüce, Ýlk etapta Çorum'dan karþýlýklý olarak Ýstanbul-Ankara-Ýzmir-Bursa ve Antalya yönlerine seferler baþlatan firmamýz yeni oluþan hatlarý Bodrum, Didim, Marmaris ve Çanakkale ile günde karþýlýklý seferle yolcularýnýn hizmetindedir. Tamamý kiþiye özel ekranlarla donatýlan araçlarýmýzla yolcularýn kendilerini özel hissedecekleri her türlü ayrýntýyý sahiptir. Rahat Hat olarak adlandýrdýðýmýz VÝParaçlarý da Çorum halkýnýn hizmetine sunduk. Gördüðü ilgi ve talep doðrultusunda, gün geçtikçe daha fazla araçla güçlendirilen Rahat Hat filomuz, tüm konforu ve özellikleri yanýnda, uygun fiyatýyla da ilgi çekiyor. Tamamý kiþiye özel ekranlarla donatýlmýþ olan Rahat seferlerinde ücretsiz olarak verilen hizmetlerimiz arasýnda cep telefonuyla konuþabilme, þarj edebilme, dizüstü bilgisayarlarla internete baðlanabilme, azaltýlmýþ oturma düzeniyle tekli/çiftli deri koltuklar ve özel yastýklarla daha konforlu seyahat edebilme, dijital uydu baðlantýsý Lig Tv ile çok seçenekli televizyon izleyebilme, kiþiye özel kulalýklarla müzik kanallarýný dinleme gibi hizmetler sunuyoruz. diye konuþtu. Batarya dolma süresi yarýya iniyor bataryanýn þarj durumu hakkýndaki bilgiyi bize sunabilecek spesifik algoritmaya sahibiz dedi. Krstic ve Moura, karmaþýk formüllerin içinden çýkmayý baþarýrsa, elektrikli araçlarýn geliþtirilmesinde çok önemli bir baþarý elde edilebilir. Mevcut Teknoloji Tarih Olabilir Elektronik üreticileri, bataryalarýnýn durumu ve saðlýðýný denetleyebilmek için genelde voltaj ve akýmý kontrol ediyor. Ancak Krstic, bu yöntemin çok ham bir önlem olduðunu savunuyor. Krstic, Geleneksel denetleme yöntemleri, çözüm olarak gereðinden fazla büyük ve maliyetli bataryalar üretilmesine neden oluyor ifadesini kullandý. Gücü ve ömrü daha uzun olmasý için boyutlarý büyüyen bataryalarýn, þarj etmesi de çok daha uzun sürüyor. Toyota, bataryalarýnýn þarj süresinde neden olduðu endiþelerden dolayý, tamamen elektrikle çalýþan ikinci otomobili eq nun kitle üretimini iptal etmiþti. Silindir þeklinde olan ve birbirine sarýlmýþ üç katmandan oluþan lityum-iyon piller ise çok daha yüksek bir perforamansa sahip. Ýlk katman anot (+), üçüncü katman katotu (-) temsil ederken, ara katman bu iki kutbu birbirinen ayýrýyor. Batarya tamamen þarj olduðunda, lityum iyonlar anot da depolanýyor. Batarya, iyonlarýn anottan katota hareket etme eðilimi göstereceði þekilde tasarlanýyor. Böylece, batarya baðlý olduðu cihaza, çalýþtýðý esnada enerji saðlýyor. Bataryanýn düzgün bir þekilde çalýþtýðýný kontrol edebilmek için anottaki iyonlarýn nerede bulunduðunu bilmek gerekiyor. Ancak geliþmiþ donanýmlara raðmen bunu tespit etmesi oldukça zor. Çünkü iyonlar genelde anot içindeki düzensiz parçacýklarýn içinde yer alýyor. Moura, bataryada sadece voltaja bakarak parçacýklarýn yükünü tespit etmek, sinema salonu giriþindeki biletçinin, izleyicilerin teker teker yerlerine oturmalarýný kontrol etmesine benzyor ifadesini kullandý. Bu örnekte, iyonlar koltuklara giden seyirciler olurken, parçacýklar da koltuklarý temsil ediyor. Matematik veelektrokimya Geleneksel yöntemlere kýyasla, Krstic ve Moura nýn geliþtirdiði kontrol algoritmalarý çok daha geliþmiþ bir denetleme imkaný ortaya koyuyor. Sinema salonu, kapasitesi yettiði noktaya kadar çok daha etkin bir þekilde doluyor. Geliþtirilen model ayný zamanda, zamanla bataryanýn ömrünün nasýl deðiþtiðini, kýsaca sinema salonunda deðiþtirilmesi gereken koltuklarý da ortaya çýkarýyor. Ýki bilim insaný, algoritma alanýnda elde ettikleri baþarýnýn ardýndan, Bosch ve Cobays de kendilerine sunulacak geliþmiþ deney ortamlarýnda testler gerçekleþtirecek. Testlerde, bataryadaki þarj daðýlýmýný gözlemleyecekler. Buna dayanarak, bataryanýn ömrünü tahmin edecekler. Ýki araþtýrmacý en son olarak, þarj etme ve þarj bitme süreleri için optimal oranlarý ayarlamaya çalýþacak. Algoritmalarýný elektrikli araçlarýn motorlarýnda test edecek ve elde edilen performans verilerini geleneksel elektrikli motorlarla kýyaslayacak olan Moura ve Krstic, maksimum performans ile þarj edilecek ve kullanýlacak bataryalarýn formülünü geliþtirmeyi umuyor.

15 ÇARÞAMBA EKÝM 5 merika ya gitmek benim için bir inat meselesi oldu, Açünkü 998 yýlýnda on yýllýk vize almýþtým ama sempozyum iptal olduðu için gidememiþtim. Bu yaz YÖK bursuyla üç aylýk gidecektim, nasýl olduysa benim yazý arada kaynamýþ, gidemedim, sonrasýnda tekrar yazýþmalar yapýldý, bu seferde sefaret kabul aldýðýnýz kurumun teknik eksikliði var dediler. 99 yýlýnda Ürdün ün Nuveybe limanýndan vizeli binmiþ Akabe körfezinden gemiyle Mýsýr a geçmek istemiþtik, ama kabul etmediler, epeyce bekletip geri göndermiþlerdi, ama biz ne yaptýk? Bir süre sonra tekrar vize alýp ayný yerden giriþ yapmýþtýk Mýsýr a. Bu sefer de aynýsý oldu, Houston þehrinde ipek yolu Festivali (Türk Haftasý) kutlamalarýna katýlma daveti alýnca vizeyi de aldým, seyahati de gerçekleþtirdim, herhalde ipek yolu üzerine yazýlar yazmamýn himmeti bu? Zaten nasipse on gün sonra ipek yolunun baþlangýç noktalarýndan birine atayurdun Kýrgýzistan bölgesine gideceðim. Bu Amerika da Ýpek yolu þenliðine gidebilme lütfunu öyle anlýyorum. Yola Revan Olduk Ekim saat Ankara ilahiyatta Kamil, Cemal ve Niyazi kardeþlerimle buluþtuk, Þenal bey ve Recep abi ileyiz. 8. Ýstanbul hareket, on saat uçuþ ama de John F.Kennedy havalaný, zaman ve mekan izafiliði bu olsa gerek, saat farký 7. Yanýmda Erdal diye bir kardeþim vardý, on yýlý aþkýn Amerika da imiþ, vatandaþlýk almýþ, Denizli bir New York arasýnda salýnýrmýþ. Ticaret ve sanatla uðraþýyor, en son Ustura Kemal dizisinde üç bölüm oynamýþ, bir Ýngiliz rölünü. Hoþ bir sohbet oluyor yolculuk boyunca, emalini ve telefon numarasýný veriyor, projelerinden konuþuyoruz. Seçimleri soruyorum, Demokratlar yani Obama devam ederse bizim için iyi diyor. Cumhuriyetçiler hem bize hem de Dünyaya sýkýntý verir kanaatinde. Kennedy havalaný 8 büyük terminalden oluþurmuþ, ülkeler gruplandýrýlmýþ, herkesin ineceði yer belli. Ýndik aþaðýya aman Allahým bu ne kuyruk, tam iki saatte çýktýk, çünkü el ve yüz taramasý yapýlýyor, resim çekiliyor. Sorunsuz çýktýk neticede, güzel, serin bir gece, hafif yaðmurda yaðmýþ, benim en sevdiðim hava türü yani. Taksiyle kalacaðýmýz otele geçiyoruz adý da güzel, Sleep Inn. Hemen duþ alýp yatmaya çalýþýyoruz, çünkü biyolojik saat þaþýrdý garibim. Sabah önce bulvarda bir dolanýyoruz, kaldýðýmýz semt havalanýna yakýn, Jamaika denilen yer. Adýndan anlaþýlacaðý üzere çoðunluk zenci galiba, ama güzel hoþ yer. Tek katlý evlerin bahçeleri harika, sincaplar geziyor. Kahvaltýya geçiyoruz, iyi fena deðil, bizim yiyebileceðimiz epeyce var.saat da otelin ücretsiz otobüsü ile havalanýna geçiyoruz bu arada liberal bir Yahudi olduðunu söyleyen bir genç ile ayaküstü sohbet ediyoruz. Tekfiri Ýslam diye bir þey olmadýðýný, islam, islamdýr ve her türlü yorumu olabileceðini, benzer tutum ve davranýþlarýn Yahudi ve Hristiyan öðretilerde olduðunu söylüyoruz. 5 nolu terminale geldiðimizde valizlerimizi indirmeye yardým ediyor ve salam brothers diyorj Houston yolcularý arasýnda eski baþkanlarýmýzdan Yýldýrým Akbulut bey ve Turgut Özal üniversitesi mütevelli heyeti üyelerinden Galip Demirel bey var, o da rahmetlinin önemli bürokratlarýndandý. Bu nedenle olsa gerek Daimi Temsilciliðimizden bizleri uðurlayanlar oldu. Uçaða geçene kadar refakat etti.. havalandýk,. dakika denildi ama indiðimizde geçiyordu böylece Türkiye ile aramýza bir saat farký daha girdi. Houston ve Rahmetli Özal Mevlüt Uyanýk Prof. Dr. Hitit Üniversitesi Ýpek Yolu Festivali Amerika Notlarý Bu günlerde Türkiye nin önünü, ufkunu açan rahmetlinin zehirlenip zehirlenmediðini tartýþýlýyor ya, burada amaliyat olmuþtu hatýrlarsanýz. Dünyanýn týp alanýnda en iyi yerlerinden birisiymiþ, bir de enerj alanýnda. Dünyanýn enerji, petrol devlerinin merkezi buradaymýþ. Ýpek yolu ve Arap Baharý üzerine gözlemler yapmaya çalýþýyorum ya, mevcut kargaþalarýn yani enerji üretim ve arz merkezlerindeki olaylarýn çoðunun demokrasi deðil de, enerjiyi kontrol altýnda tutmak olduðunu söylüyorum. Þimdi daha emin oldum, yani aslýnda hepimiz bu aðalarýn mevcut refahlarýný korumak çalýþýyoruz, sýkýntý çekiyoruz. Neyse, sanki Antalya havasý sýcak ve nemli. Karþýlayanlar kýsmýnda Turgut Özal levhasýný görünce, amma tevafuk dedik, onlar mütevelli heyetini bekliyorlardý ama zihinlerimiz hep rahmetlideydi. Allah mekaný cennet eylesin, bu ülkenin bu milletin önünü açtý, mevlam da onu rahmetiyle kuþatmýþtýr, öyle olmuþtur ki, bedeni önemli oranda korunmuþ, tahnit sebebiyle diyorlar ama bizim milletimiz bunun manevi boyutlarý olduðunu düþünür her daim. Houston da Çorumluyu karþýlayan Çorumlu Evet öyle, Cengizhan kardeþimiz bizim rehberimiz. Mecitözülü, ODTÜ petrol mühendisliðini bitirip, master yapmýþ, doktora için buralara gelmiþ, ama þimdi en önemli petrol devlerinden birinde çalýþýyor. Her yaz gelirmiþ Çorum a yahu burada mý buldunuz birbirinizi dedi arkadaþlar. Ellahým siz daha bizleri, Çorumlularý tanýyamadýnýz dedim, dikkat edin dedim. Yolda öðrendim birinci aðýzdan, dünyada günde tüketilen yüz milyon varil petrolün yüzde yirmisini, benzinin ise yüzde kýrkýný, elektriðin yüzde otuz beþini sadece ABD nin tükettiðini öðrendim. Arabalarý, yollarý görünce, ortalama Türkiye kadar, nüfus 5. Milyon, adam baþý bir araba varmýþ. Zaten neredeyse toplu taþýma yok gibi bir þeymiþ, o zaman niçin enerji nerede ABD orada daha iyi anladým. Evet hepimiz biri için çalýþýyoruz! Hemþehrim ortalama.5 dolar ile geçinilebileceðini, ama bu bölgelerin daha hesaplý olduðunu söyledi. Akþam tv görmüþtüm, iþsizlik oraný 7.8 imiþ, önümüzdeki yýl büyüme hýzý yüzde iki olacakmýþ, bu da resesyon durgunluk ve tehlike demekmiþ. Yani öyle gözüküyor ki büyük devlet sorun yaþarsa kendisiyle birlikte birçoðumuzu çeker çalkantýnýn içine derken havalanýnda gördüðüm Obama ya nazi býyýðý takmýþ resmi söyledim. Yeni bir dünya savaþý için Obama ya hayýr diyordu. Valizi beklemedim, nasýl olsa bizim arkadaþlar orada diye, gittim çat pat konuþmaya baþladým. Türkiyeli olduðumu söyleyince, sizi suriye ile savaþa sokacak bu adamlar, dikkat edin dedi, valla biz ediyoruz da, iþte ne deyim, ip kimin elinde belli deðil, diyemedim tabiki. Hadi gidiyoruz diye seslenince adam dur yahu yardým et diye makbuz uzattý, yetiþmem lazým arkadaþlara diye sývýþtým oradan. Yahu mu dedi, diye de sormayýn artýk caným! New American College Yeni kurulmuþ yýllýk bir üniversitemiz. Þimdilik 8 öðrencisi var üç bölümde okuyor milletten gençler. Öðretim üyelerinin çoðu buradan doktoralý, dile eðitimi tamamen Amerikalý. Yaz kurslarý da açýlýyormuþ. Genel olarak öðretim 7.8 dolar ama yurt yeme içme ve harçlýk olarak 5. dolar yetebilirmiþ. Yurtlar bildiðiniz gibi tertemiz. Akreditasyonlar tamam gibi yani burada kar amacý gütmeyen üniversitelerden birisi burasý ve önümüzdeki yýl için ilk mezunu verecekmiþ. College ibaresinden üniversite ibaresini kullanmaya geçecekmiþ nasipse. Burada fazla duramýyoruz çünkü bir devralýnmýþ bir kanser araþtýrma merkezi varmýþ, oraya gideceðiz. Bilkent genetik mezunu iki genç burada doktoralarýný bitirmiþ, labarotuvar hakkýnda ayrýntýlý bilgi veriyor bizlere. Teknik bilgiler bunlar, benim için önemli olan Bilkent genetik mezunu iki genç kardeþimi burada doktora yapýp, projeler geliþtirmesi, þimdi beþ kiþi olmuþlar, çalýþmalarýnda mevlam zihin açýklýðý versin. Üniversitelere kabul için lise sýrasýna bir seri sýnav olurmuþ, ortaokul baþarý puaný ve sosyal etkinlik, spor veya diðer özel yeteneklere göre alýnýrmýþ, baþarýlý olanlara burs verilirmiþ. Türkiyeden gelenler önce iki yýllýk meslek okullarý gibi yerlere kayýt olur sonra üniversitelere geçebilirmiþ, ama hepsi ücretli tabii. Rice üniversitesi Amerika da dereceye girenlerdenmiþ. Teksas eyaletinde iki bayrak var, hem kendilerinin de genel bayrak, niye diye sorduðumda, burasý biraz farklý, yani enerji merkezi, ABD besleyen üç önemli vilayetten biri, dolayýsýyla fazla da iplemiyorlar merkezi gerekirse ayrýlýrýz diyenler bile varmýþ. Diðeri ekeonomi merkezi New York,. Ýse California imiþ. Bazý eyaletleri tabiri caizse adamdan bile saymazlarmýþ. Yollar beton, tamamý öyle, çok sýcak ve muson yaðmurlarý çok, bu dayanýyor diyorlar. Þimdi bunlarý yapmaya bütçeleri bile yetmezmiþ. Köprüler -5 kat, trafik sürekli akýyor. Araba fiyatlarý oldukça hesaplýymýþ, hele birkaç yýllýk kullanýlmýþ alýrsanýz çok daha hesaplý imiþ. Arkadaþýmýz Camry nin üst modelini almýþ,. km,.5 motor, yýllýk araba, 7. Bin dolar. Sýfýrý iki katý, üstelik on bin peþin vermiþ kalaný 5 dolar taklitle, iyi mi? Benzin fiyatlarýný hiç sormayýn, nasýl sormam, 6 silindir araba kullanýyor, gaz da yok bu ülkede? Bir galon.7 dolar, aman hesapý karýþtýrmayým, yani bir dolara geliyor litresi, hemþehrim on yýl önce gelmiþ, o zaman bir galonu 95 centmiþ, yani epey pahalanmýþ burada. Ee gel de Türkiye yi gör demedim, zaten her yaz geliyor. Peki dizel niye pahalý azýcýk dediðimde, zaten fazla dizel yokmuþ burada, yani teknik bir þey söyledi ama yani saat farký uçuþlar derken anlamadým, not da alamadým. Aman benim anladýðým, hepimiz neredeyse bütün dünya biri (bunun ismini siz koyun artýk, Rusya mý, ABD mi, AB mi?) için çalýþýyor, bu gerçek! Buradaki arkadaþlarýn kanaati de Obama lehine olmasý yönünde. 8-9 puan öndeydi, geçen ki ilk müzakerede epey durgundu, þimdi 6 puana düþtü aradaki fark dediler. Ýki tane daha olacakmýþ ve halký etkilemek için önemliymiþ. Fox tv sýký cumhuriyetçiymiþ, bu yana provakasyonlar yaparmýþ. Sahi bizde hangi kanalý almýþtý Murdoch ekibi! Artýk ikindiye oldu, mola verdiðimiz binayý görünce herkesin yüzünde güller açtý, çünkü karþýmýzda bir konak vardý ve üzerinde Turquoise Center yazýyordu, üç katlý bir bina. (bununla ilgili bilgiyi ayrýntýlý bir sonraki yazýda) zaten çocukken Murat Sertoðlu nun seri yazýlarýný okurdum, yani ben arkasý yarýn ya da sonraki bölümü bekleyin, ifadesine alýþýðýmj ÝTALYAN LOKANTASI Akþam yemeðine bir Ýtalyan lokantasýna geçiyoruz. Balýk spariþlerini veriyoruz levrek ve somon, birer parça alacaðýz ikisinden de. Beklerken bir somon getirdiler, üstünde zeytinyaðý sürülmüþ, o kadar mý lezzetli ekmek olur, yoksa acýktýðýmýzdan mý diyeceðim ama bir gün önce gelen ve günü düzenli geçiren arkadaþlar da çok beðendiler. Zeytinyaðýna banarak yiyoruz, sanki zahter tadý var, akdeniz kültürü ya ondan belki benzetmem. Balýklar yanýna salata ve þehriyeden yapýldýðý belli olan hoþ bir salata türü daha geldi. Bir de yumurta normal ve sarý domatesten yapýlmýþ pizza ortaya geldi. Aslýnda makarna yemeklazým ama iþte, þu domuz yaðý meselesi bozuyor herþeyi. Lokanta kalabalýk, hemen giriþte bekliyor insanlar sýrasýný Houston. Texas G 'Türk Kültüründe Adalet ve Kutadgu Bilig' Konferansý ve Sait Baþer eçtiðimiz Cumartesi günü Çorum Belediyesi ve Dil ve Edebiyat Derneðinin ortaklaþa tertip ettikleri ve Sakarya Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sait Baþer'in konuþmacý olarak katýldýðý 'Türk Kültüründe Adalet ve Kutadgu Bilig' konferansýna iþtirak ettim. Derneðin Azap Ahmet Sokaktaki toplantý salonu konferans için gelenlerle týklým týklým dolmuþtu. Birçok tanýdýk sima buradaydý. Sevgili hocalarým Abdulkadir Ozulu, Ethem Erkoç, Mehmet Tatlýsu, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen, DES Baþkaný Nihat Örs, Cemal Yýldýz, Sümeyra Çaðraþ ilk aklýma gelenler arasýnda Konferansý pür dikkat izledim. Birçok not tuttum. Yrd. Doç. Dr. Baþer önümüze çok farklý bir tarih sahnesi açývermiþti. Çok enteresan bilgiler verdi. Sözlerine "dünyada sýnýf ayrýmý olmayan tek millet Türk milletidir" diyerek baþladý. Çok sözde aydýnýn aksine o "dünyadaki zulümlerin esas kaynaðý sýnýf problemidir ve sýnýflý toplumlarda gerçek adalet gerçekleþemez" diyordu. Ona göre; Türklerin, teþkilatlý devlet kurmasýnda adaletli bir yönetim anlayýþý vardýr. Bu günlerde kasýtlý olarak kirletilen, içi boþaltýlan töre sayesinde Türkler uzun ömürlü devlet kurduklarýný, törenin, adaleti temin etmek için var olduðunu anlattý. Kitaplarýndan alýntýlar yaparak konuþmasýný sürdürdü. Tarihi geliþimi içersinde üç zihniyet devri yaþadýðýmýzý bularýn "Töre eksenli Maturidi dönem, Eþ'ari ve Ýmamý Rabbani aðýlýklý dönem ve son olarak da pozivitist dönem" olduðunu vurguladý. Maturidi dönemde en parlak zamanlarýn yaþandýðýný, içinde bulunduðumuz keþmekeþten çýkýþýnda yine Maturidi sisteme dönmekle olacaðýný savundu. Konuþmasýnda Kutadgu Bilig'ten ve Orhun Abidelerinden alýntýlarla zenginlik katan Baþer, KÖK TENGRÝ'nin nasýl GÖK TANRI'ya dönüþtürüldüðünü, Türk Kültüründe þamanlarýn olmadýðýný, özellikle Avrupalý müsteþrik ve Türkiyatçýlarýn kasýtlý olarak Ýslam öncesi Türkleri Þamanist, çok tanrýlý bir toplum gibi göstermeye çalýþtýklarýný eser ve yazar adlarýyla anlattý. "Türklük davasý sadece bir soy davasý deðildir. Davayý soy davasýna indirirseniz, töreyi imha edersiniz" diyen Baþer'e göre "Türk doðulmaz, Türk olunur. Türklük bir sýfattýr ve elde edilen bir deðerdir. Töreye uyana Türk denir. Uymayan çýplak-vahþidir. Törenin kirletilmesi Türk kimliðini imha projesidir. Çok verimli bir konferans olmuþtu. Özel olarak da sohbet etme imkâný bulduðumuz Sait Baþer Hocadan çok istifade ettiðimi söyleyebilirim. Hakkýnda daha sonra kýsa bir araþtýrma yaptýmve bu bilgileri siz okurlarýmla paylaþmak istedim. Sait Baþer; Aralýk 957 yýlýnda Isparta'nýn Yalvaç Ýlçesi Ýleði köyünde doðmuþ. Ýstanbul Saðmalcýlar Lisesinden sonra üç yýl Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde okumuþ. Daha sonra Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 98 yýlýnda mezun olmuþ yýllarýnda Kubbealtý Akademisi Kültür ve Sanat Vakfýnýn Neþriyat Müdürlüðünü ve Kubbealtý Akademi Mecmuasý'nýn Yazý Ýþleri Müdürlüðünü yürütmüþ. Daha sonra akademik çalýþmalar yapmak üzere üniversiteye dönmüþ. Prof. Dr. Ýbrahim Kafesoðlu yönetiminde bitirme ve yüksek lisans tezlerini hazýrlamýþ. Türk kültürü üzerine Halit YILDIRIM incelemeleri ile tanýnan Kafesoðlu'nun ilmî dikkat ve endiþesi Sait Baþer'in çalýþmalarýna da yansýmýþ. Eski Türk dini üzerine bir etüt hazýrlayan Kafesoðlu, Sait Baþer'e bitirme tezi olarak da eski Türk inancý (veya dini) Göktanrý inancýyla bir çalýþma yaptýrmýþ. Bu çalýþmasýnda Sait Baþer ilk defa Göktanrý'nýn sýfatlarýna Esmâü'l-Hüsnâ açýsýndan yaklaþarak ortaya önemli tezler ve sonuçlar koymuþ. 996 yýlýnda "Yahya Kemal'e Göre Türk Kimliði ve Görüþlerinin Kamuoyundaki Yansýmalarý" konulu teziyle doktor olmuþ. Halen Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öðretim üyesi Kutadgu Bilig üzerine yapýlmýþ en önemli çalýþmalardan birisi olmak özelliðini taþýyan Kutadgu Bilig'de Kut ve Töre isimli eserinde; Kut ve töre kavramlarýný Türk edebiyatýnýn Ýslâmî dönemdeki ilk yazýlý eseri olan Kutadgu Bilig'teki yansýmalarýyla ayrýntýlý bir þekilde incelemiþ. Ýslâmiyet sonrasý Türk tarihi üzerindeki incelemeleri sonucunda Türklerin Ýslâmiyeti nasýl anladýklarýný ve pratiðe nasýl uyguladýklarýný da "Türk Müslümanlýðý" kavramýyla ortaya koymuþ. Bu alanda yaptýðý çalýþmalarda Ýslâm dünyasýnýn geri kalma ve bilhassa Türklerin onaltýncý yüzyýldan itibaren Batý karþýsýndaki güç kaybýnýn ve nihayet hezimetinin Ýslâmiyeti anlama ve uygulamadaki farktan kaynaklandýðýný, bu farklarýn neler olduðunu, müesseseleri nasýl etkilediðini ayrýntýlý bir þekilde ortaya çýkarmýþ. Bu konudaki çalýþmalarýný ve fikirlerini yirminci yüzyýl Türk þiirinin en büyük üstadý kabul edilen Yahyâ Kemal'e uygulamýþ, onun sadece bir þair deðil bir fikir adamý olarak tarihe yaklaþýmýný ve Ýslâmiyeti nasýl algýladýðýný, bunu eserlerinde ne þekilde iþlediðini ayrýntýlý bir þekilde Yahyâ Kemâl'de Türk Müslümanlýðý adlý çalýþmasýnda ortaya koymuþ. Eserleri: Ekrem Hakký Ayverdi-Makaleler (98), Türk Münevverinin Müþterek Fikir ve Ýman Zemini (988), Gök Tanrý'nýn Sýfatlarýna Esmaü'l-Hüsna Açýsýndan Bakýþ (99), Kutadgu Bilig'de Kut ve Töreden Sevgi Toplumuna (Kutadgu Bilig'de Kut ve Töre, 99'ýn ilâveli. baský 995), Yahya Kemal'de Türk Müslümanlýðý (998), Türk Ýnanma ve Anlama Modeline Dair (), Toplumsal Aklý Anlamak (6) Nihad Sami Banarlý Külliyatý: Kubbealtý Akademisi Kültür ve Sanat Vakfý müdürlüðünü yaptýðý sýrada bu Vakfýn kurucularýndan olan edebiyat tarihçisi Nihat Sami Banarlý'nýn kitaplaþmamýþ yazýlarýný tasnif ve tertip ederek yýllarý arasýnda yedi cilt halinde "Târih ve Tasavvuf Sohbetleri, Nihat Sâmi Banarlý'nýn Kaleminden Yahyâ Kemâl, Bir Daðdan Bir Daða, Kültür Köprüsü, Kitaplar ve Portreler, Ýstanbul'a Dâir, Devlet ve Devlet Terbiyesi, Ýman ve Yaþama Üslûbu" isimleriyle yayýnlamýþ. Türk kültür ve inanç tarihi üzerine çalýþmalarý; Türk Edebiyatý, Türk Yurdu, Doðu Türkistan'ýn Sesi, Kültür Dünyasý gibi dergilerde yayýnlanmýþ. Eserlerinin mutlaka okunmasý gerektiðine inandýðým Sait Baþer ile Çorumlularý buluþturan Belediye Baþkaný Sayýn Muzaffer Külcü ve DED Baþkaný Sayýn Turan Candan'a teþekkür ediyorum.

16 6 ÇARÞAMBA EKÝM ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Spor Kompleksi ve Meslek Lisesi Kampüsü yapýmý iþi..., Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: : T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý- TOKÝ Çorum ili merkez ilçesi Ulukavak Mahallesi 6 derslikli Kýz Meslek Lisesi ile Yozgat ili Yerköy ilçesi Karacaþar Mahallesi Mezaryaný Mevkii 6 öðrencilik Ticaret Meslek Lisesi inþaatlarý ile altyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: T.C Baþbakanlýk Toplu konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B Blok Bilkent 68 Çankaya/Ankara Saat: : EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Arýtma tesislerine personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: : EKÝM SGK Çorum Ýl Müdürlüðü Çorum SGK Ýl Müdürlüðü 7 kiþi ile malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Anýtevler. Sok. Çorum Saat: : Çorum Devlet Hastanesi 5 kýsým týbbi cihaz alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saat: : T.C. Çorum. Ýcra Müdürlüðü DR plaka sayýlý, Renault marka, gri renkli, 6 model, Megane tipinde otomobilin satýþý iþi. Muhaamen bedel:. Yer: Çorum Adalet sarayý Mezat Salonu Saat: :-: 5 EKÝM Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþtabipliði yýlý 5 kiþi ile aylýk çamaþýr yýkama ve ütüleme hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: : 6 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Su pompa istasyonlarýna personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: : 8 EKÝM Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi ve Yunus Emre Ýþ Merkezi arþivinin silahsýz kiþi ile özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saat: : Çorum Devlet Hastanesi yýlý 6 kalem medikal gaz alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: : 9 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi yýlý kalem ekmek alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saat: : EKÝM Çorum Devlet Hastanesi yýlý kýsým kit karþýlýðý biyokimya laboratuvarý ve acil biyomkimya laboratuvarý koagülometre cihazý kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hiti Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: : T.C Çorum. Ýcra Müdürlüðü 9 DT98 plakalý Renault Laguna model aracýn satýþý iþi. 5. Saat: :-:5 Çorum Belediye Baþkanlýðý Su sayaçlarý endeks okuma, açma, kesme ve kaçak su tespiti hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: : Çorum Belediye Baþkanlýðý Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: : KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 7 ada, parsel,.68 m tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi..5., Yer: Çorum Adliye Sarayý Saat: :-: T.C. Merkez Çorum. Ýcra Dairesi 6 DG 6 plakalý, 8 model, Fiat Albea marka, sedan tipli, gümüþ renkli aracýn satýþý iþi. 6. Saat: :-: 5 KASIM T.C. Merkez Çorum. Ýcra Dairesi. Taþýnmaz: Bahçelievler Mah. 75 ada 7 parsel cilt no, sayfa no 9 da kayýtlý 9,58 m arsa üzerine yapýlý 8/9 arsa paylý 9 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi.., Saat: 5:-5:. Taþýnmaz: Bahçelievler Mah. 75 ada 7 parsel cilt no, sayfa no da kayýtlý 9,58 m arsa üzerine yapýlý 7/9 arsa paylý numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi.., Saat: 5:-5: T.C. Merkez/Çorum. Ýcra Dairesi 66 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, Sülüklü mevkii, cilt 6, sayfa 675 apartman vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. 75. Saat: 5:-5:5 6 KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Tepecik Mah., ada, parsel de kayýtlý,.78.8 m arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. 8., Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: :-: T.C. Çorum. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez Ulukavak Mah., cilt 6, sayfa 68, ada 75, parsel adresinde zemin kat, numaralý baðýmsýz bölüm, 6,8 m alanýndaki dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi.., Saat: :-: T.C. Çorum. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez Tapu Müdürlüðünün Bahçelievler Mah., 5 ada, 5 parsel de,7 m arsa üzerinde bulunan b blok zemin kat nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 6., zemin kat Saat: :-: T.C. Çorum. Ýcra Müdürlüðü Çorum Ortaköy Tapu Müdürlüðünün Cumhuriyet Mah., 56 ada, 6 parsel de 7 m arsa üzerinde bulunan. kat nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 55., Saat: :-: T.C. Çorum. Ýcra Müdürlüðü. Taþýnmaz: Çorum Tapu Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cilt/sayfa 9/79 de kayýtlý 6 ada 5 parseldeki.7,7 m arsa üzerinde bulunan kat 9 nolu mesken niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 95., müzayede Salonu Saat: :-:. Taþýnmaz: Çorum Tapu Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cily sayfa 9/8 de kayýtlý 6 ada 5 parsel deki.7,7 m arsa üzerinde bulunan 7 kat nolu meskendubleks niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 5., Saat: :-:5 T.C. Çorum. Ýcra Müdürlüðü Çorum ili merkez Tepecik Mah., cilt 7, sayfa 667, ada 7, parsel 8,. kat, 6, m alanýndaki taþýnmaz üzerinde, / arsa paylý, Kale Mah. Ata Cad. Asude Apt. No: 7/ Çorum adresinde mesken niteliðindeki nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 65., Mezat Salonu Saat: :-: T.C. Çorum. Ýcra Müdürlüðü Çorum ili Ortaköy ilçesi Bahçelievler Adnan Menderes Cad. 5 kapý numaralý tapunun cilt, sayfa 7, ada 87, parsel de kayýtlý 79,5 m alanýnda arsada / arsa payda -//- (baðýmsýz bölüm no ) mesken nitelikli taþýnmazýn satýþý iþi. 55., ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI NDAN Mülkiyeti Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüðüne ait Karakeçili Mahallesi, 88/, 88/, 86/ parseller ile mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi 7 ada 9, nolu parseller ve üzerinde bulunan binalar karþýlýðýnda; mimari avan projesi ve mahal listeleri olan Çorum ili Merkez Ýlçesi Çepni Mahallesi, Çevre yolu, 9/ pafta, 5 ada 77 nolu parselde 7.9, m arsa ile Belediye tarafýndan belirlenecek arsalar üzerine Spor Kompleksi ve Çorum ili Merkez Ýlçesi Çepni Mahallesinde imar planýnda Otobüs terminalinin kuzeyindeki Eðitim Tesisi ve Spor Tesisi olarak iþaretli arsalara Meslek lisesi kampusu ve Spor Kompleksi tesislerinin anahtar teslimi olarak yaptýrýlmasý ve yüklenici tarafýndan.., TL + ilave bedel üzerinden artýrýlmak üzere Taþýnmaz Mal Trampasý Ýþi.. Çarþamba günü saat. de, Belediyemiz Encümen Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacak olan ihalemiz iptal edilmiþtir. Ýlgililere duyurulur. (Basýn:8) Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: 5:-5: 8 KASIM T.C. Merkez Çorum. Ýcra Dairesi 9 DY667 plakalý, 99 model, Renault marka, Broadway tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. 6.5 Saat: :-: 9 KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Kunduzhan Mah. ada 77, parsel de kayýtlý, 6.7 m miktarlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi..6.8,9 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: :-: KASIM T.C. Çorum. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez ilçe, ayarýk mah, cilt no 5, sayfa no 6, ada no 5, parsel 9 da kayýtlý bulunan 5., m alanýndaki, ana gayrimenkulü arsa vasfýndaki B blok. kat nolu 8. m büyüklüðünde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. 5., Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: :-: KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mah., 7 ada, 9 parselde kayýtlý, 8. m arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhmammen bedel: 5., Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: :-: 9 KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez ilçesi, Ulukavak Mahallesi, 9 ada, 7 parselde kayýtlý 798,7 m alanýndaki arsanýn satýþý iþi..667, Saat: :-: ARALIK T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili Mecitözü ilçesi Kozören köyü parsel de kayýtlý,,75 m tarlanýn satýþý iþi..,75 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: :-: Hitit TV Çorum un EN lerini seçecek itit TV Çorum da H yýlýnýn EN lerini seçecek. Hitit Tv.com kuruluþunun. yýldönümünde Çorum un En leri ödülünü verecek. Yaygýn, bölgesel ve yerel medya temsilcilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilecek ödül töreni ile öncelikle iyilerin ödüllendirilmesi, teþvik edilmesi ve Çorum un bölgesinde ve Türkiye genelinde tanýtýmý amaçlanýyor. Hitit Televizyon ve Radyo Yayýncýlýk A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Elvan Þimþek, Çorum u marka þehir haline getirmenin aklaþan Kurban YBayramý hazýrlýklarý kapsamýnda Osmancýk Ýlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafýndan bir deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Pirinç Festivali bugün baþlýyor Kaçak akaryakýt baskýný amsun'un Terme Silçesinde bir akaryakýt istasyonunda kaçak akaryakýt deposu ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele þube B ilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK), kendi adlarýna abonelik sözleþmesi olmadan baþkalarý adýna açýlmýþ cep telefonu hatlarýný kullananlara, bu hatlarý üzerlerine almalarý için yýllýk süre tanýdý. BTK'dan alýnan bilgiye göre, mobil telefon hizmetlerini kendi adlarýna abonelik sözleþmesi olmaksýzýn kullananlarýn, söz konusu hatlarý (Ç.HAK:99) sorumluluðunu taþýdýklarýný belirterek, yaklaþýk 5 kategoride gerçekleþtirecekleri Yýlýnýn En leri ödül törenine tüm ÇORUM YETKÝLÝ SATICISI Kaymakam Ýbrahim Küçük baþkanlýðýnda toplanan komisyon, kurban satýþ yerinden hizmet verecek din görevlilerine, kesim yeri ve ücretlerinden Müdürlüðü Mali Þube Büro Amirliði ekiplerinin ili kapsayan kaçak akaryakýt veren firmaya yönelik düzenlediði operasyonda, Samsun'un Terme Ýlçesi Akçay mevkisinde bulunan bir firmada da kaçak Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri YSF GÜVENLÝK ALARM KAMERA VE ARAÇ TAKÝP SÝSTEMLERÝ ÜÇTUTLAR MAH. ÜÇTUTLAR CAD. NO: 9/ ÇORUM TEL : (6) TEL/FAX : (6) 99 GSM : 5 7 Çorumlular ý davet etti. Baþlýca Ýþ Dünyasý, Sanat, Siyaset, Spor, Medya, Saðlýk Eðitim, Çorum Kent, En Ýyi Fotoðraf, Edebiyat, saðlýk taramasýna kadar çok sayýda maddeyi deðerlendirdi. Kurban Bayramý süresince vatandaþlara hangi konuda nasýl hizmet verileceði akaryakýt olduðu tespit edildi. Olayla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Mali Þube Büro Amirliði ekipleri, söz konusu akaryakýt istasyonunda yerin altýna KALENDER HOBÝ BAHÇELERÝ * TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI (Ç.HAK:7) smancýk Pirinç OKültür ve Sanat Festivali etkinlikleri bugün baþlýyor. Hükûmet Konaðý önünde kortej yürüyüþü ile baþlayacak program açýlýþ konuþmalarý, gösteriler ve pilav ikramý ile sona erecek. Ýlk gün Osmancýk konulu Akademi alanlarýnda ödüllerin sahiplerini bulacaðý tören Ocak tarihinde saat 9. da Devlet Tiyatro Salonu nda yapýlacak. Osmancýk'ta Kurban Bayramý hazýrlýklarý hususlarýnýn görüþüldüðü toplantýda belirlenen kararlarýn Kaymakamlýk onayýna sunulmasýna kararlaþtýrýldý. (A.A.) karma fotoðraf sergisi açýlacak ayrýca, Türk Halk Müziði Amatör Ses Yarýþmasý yapýlacak. Ekim Pazar Günü Volkan Konak konseri ile sona erecek festivalde çeþitli kültür, sanat ve sportif etkinlikleri gerçekleþtirilecek. gömülü depo ele geçirdi. Olayla ilgili F.K. ve F.T., ifadesi alýnmak üzere gözaltýna alýndý. Kaçak akaryakýt dolu tankýn topraðýn altýndan vinç yardýmýyla çýkarýlacaðý öðrenildi. Soruþturma sürdürülüyor.(ýha) Baþkasý adýna hat kullananlara yýl süre D iþ hekimliðinde uzmanlýk eðitimi giriþ sýnavý (DUS) sonbahar dönemine ait soru kitapçýklarý ile cevap kaðýtlarýnýn görüntüleri, adaylarýn inceleyebilmeleri amacýyla eriþime açýldý. ÖSYM'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 9 Eylül'de yapýlan - DUS sonbahar dönemi sýnavýna ait soru kitapçýklarý ile cevap kaðýtlarýnýn görüntüleri, sýnava giren adaylarýn kendi soru kitapçýklarý ile cevap kaðýtlarýný inceleyebilmeleri amacýyla eriþime açýldý. Adaylar kendi cevap kaðýtlarýnýn görüntüsünü, Hitit TV Çorum da yýlýnýn EN lerini seçecek. kendi üzerlerine kaydettirmeleri için gerekli abonelik iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi amacýyla hazýrlanan ''Aboneliðin Güncelleþtirilmesine Ýliþkin Usul ve Esaslar'' kurul kararý, Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurulu tarafýndan onaylanarak yürürlüðe konuldu. Yeni uygulamaya göre, baþkalarýna ait cep telefonu hatlarýný kullananlar Ekim tarihine kadar ilgili GSM iþletmecisine baþvurup taahhütname imzalayarak, kullandýklarý hattý herhangi bir ücret ödemeden kendi adlarýna kaydettirebilecek. Bu süre içinde baþvuru yapýp telefon hattýný üzerlerine alanlar ayný SIM kart ve numarayla telefon hatlarýný kullanmaya devam edebilecek. Kullanýcýlarýn hatlarý kendi üzerlerine kaydettirebilmeleri için gerekli vergi ve harç gibi masraflar GSM iþletmecileri tarafýndan karþýlanacak. Söz konusu telefon hatlarýnýn eski abonelerine de kullanýcý adýna yapýlan bu kayýt iþlemine itiraz hakký tanýndý. Ancak Ekim tarihine kadar itiraz etmeyen eski abonelerin telefon hattý üzerindeki haklarý ortadan kalkacak. DUS bilgileri internette ÖSYM'nin ais. osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaralarý ve þifreleriyle edinebilecek. Ayrýca sýnavda kendi cevap kaðýtlarýna kodladýklarý soru kitapçýðý numarasýna ve bu kitapçýkta yer alan sorulara da internet adresinden TC kimlik numaralarý ile eriþebilecek. Adaylar, sisteme giriþ yaptýktan sonra ilgili sýnavý ve görüntülemek istedikleri soru numarasýný seçtiklerinde ekranda soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doðru cevabýný görebilecek. BULUNAN BAHÇELER SATILIKTIR. Gsm:

17 ÇARÞAMBA EKÝM 7 Kýymetli Okuyucularýmýz, Gün geçmiyor ki gazetelerde ya da televizyon haberlerinde evlerde meydana gelen kazalar hakkýnda haberler okumayalým. Bu nedenle bu hafta sizlere "Ev Kazalarý" nýn nedenleri ve kolaylýkla alabileceðimiz önlemler ile bu olasý kazalarý nasýl önleyebileceðimizden bahsedeceðiz. Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre : " Tüm yaralanmalarýn % 5'ünü ev kazalarý oluþturuyor. " Kaza nedeniyle ölümlerin dörtte biri de yine evlerde meydana geliyor. Yaralanma ve ölümle sonuçlanan ev kazalarýnýn nedenlerini þöyle sýralayabiliriz. Gelin bu nedenleri birlikte inceleyelim ve kazalar olmadan önlemini alalým.. Düþmeler, çarpmalar. Kesikler. Katýlarla boðulma, týkanma. Suda boðulma 5. Zehirlenme 6. Yanýklar 7. Elektrik çarpmasý 8. Ateþli silahlar Düþme - Çarpma Düþme ya da çarpma sonucu yaralanmalara yol Hiçbir iþ, insan saðlýðýndan öncelikli ve önemli olamaz açan etkenler: * Merdivenler * Mobilyalar * Pencereler Çocuklarý düþme ya da çarpmaya baðlý yaralanmalardan korumak için: " Sandalye ve diðer mobilyalarý pencereden uzak tutun. " Pencerenize koruyucu parmaklýk takýn. " Emekleme ve yeni yürüme döneminde çocuðunuzu merdivenlerden uzak tutun. " Bebeðin yattýðý yerden düþmesini önleyecek önlem alýn. " Evdeki sert köþelere yastýk baðlayýn. " Býçak makas gibi kesici eþyayý çocuklarýn eriþemeyecekleri yerlerde tutun. Kesikler Çocuklarýn sýk yaþadýklarý bir yaralanma biçimi de kesiklerdir. Kesikler üç nedene dayanýr: * Býçak jilet gibi kesici cisimler * Cam, bardak kýrýklarý * Keskin kenarlý eþya ve oyuncaklar Çocuklarýnýzý kesik yaralarýndan korumak için: " Býçak, makas, jilet gibi kesici cisimleri ortada býrakmayýn. " Býçaklarýný mutfakta dahi kapalý tutun Ýþ güvenliði Mustafa AVÞAR Ýþ Güvenliði Uzmaný avsaryonetim.com " Kýrýlabilecek cam eþyayý, çocuðun oyun alanýnda býrakmayýn. "Evdeki tüm eþyanýn sivri, keskin kenarlarýný tehlikeli durumdan çýkarýn. "Keskin uçlu oyuncak vermeyin, kýrýk oyuncaklarý atýn. Boðulma (Ýki tür boðulma var. Týkanma ve su ile. Bunlar iki baþlýkta sýralanmalý.) Boðulmalara yol açan etkenler: *Çocuklarýn aðýzlarýna aldýklarý cisimler *Kuruyemiþ *Mýsýr *Þeker * Sosis * Toplu iðne * Mücevher * Düðme * Boncuk * Tespih tanesi * Evdeki sular * Ýçi su dolu küvet * Ýçinde su bulunan leðen * Su dolu kova Çocuklarýn evde boðulmalarýný önlemek için : " Yutabileceði cisimleri ortada býrakmayýn. " Kovada, leðende, küvette su býrakmayýn. " Çocuðunuzu yýkanma sýrasýnda yalnýz býrakmayýn. Kapýya veya telefona bakmak için bile yanýndan ayrýlmayýn. " Bebeklerin iki parmak suda bile boðulabileceklerini unutmayýn. " Yaz aylarýnda ev dýþýnda çocuklarýnýzý havuz ve deniz kenarýnda yalnýz býrakmayýn. " Küçükler, ýslak zeminde kayýp suya düþebilir. " Su altýnda sadece dakika kalan çocuk bilincini yitirebilir ve kalýcý beyin hasarýna maruz kalabilir. " Yemeklerini ve biberonlarýný mikrodalgada ýsýtmayýn. Eðer ýsýtýrsanýz, sýcaklýðýný dikkatlice kontrol edin. " Banyo suyunu çok sýcak yapmayýn (En çok 9 derece) " Evde kuyu varsa, üstünü güvenli bir þekilde kapatýn. Bu haftalýk yazýmýzý bitiriyoruz. Haftaya, Zehirlenmeler - Yanýklar - Elektrik Çarpmalarý ve Ateþli Silahlarda Güvenlik konularýyla yazýmýza devam edeceðiz. Kazasýz günler dilerim. Sevgiler, Vakýflarýn Vergi Mükellefiyeti 55 sayýlý Kurumlar Vergisi Kanununun inci maddesine göre vakýflarýn tüzel kiþiliði itibarýyla kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamaktadýr. Vakýflarýn Yapacaklarý Ödemeler Üzerinden Gelir Vergisi Kesintisi Vakýflar, Gelir Vergisi Kanununun 9 üncü maddesinde nakden veya hesaben ödeme yaptýklarý sýrada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur tutulanlar arasýnda sayýlmýþtýr. Bu madde hükmüne istinaden, vakýflarýn nakden veya hesaben yapacaklarý ödemeler üzerinden yapmýþ olduklarý tevkifatlarý, muhtasar beyanname ile ödeme veya tahakkukun yapýldýðý yer vergi dairesine beyan edilip, ödenmesi gerekmektedir. Vakýflara Ait Gayrimenkul Sermaye Ýradýnýn Vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanununun 9 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (5/b) bendinde, vakýflara (mazbut vakýflar hariç) ait gayrimenkullerin kiralanmasý karþýlýðýnda bunlara yapýlan kira ödemelerinden % oranýnda tevkifat yapýlacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr. Bu tevkifatýn yapýlmasý bakýmýndan kendisine kira ödemesinden bulunulan vakfýn Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanýnmýþ vakýf olmasý önem arz etmemektedir. Ancak, özel kanunlarýnda gelir veya kurumlar vergisine iliþkin istisna veya muafiyet hükümleri bulunan vakýflarýn durumu saklýdýr. Öte yandan, 55 sayýlý Kurumlar Vergisi Kanununa 5766 sayýlý Kanunla eklenen geçici nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendiyle, //8 - //5 tarihleri arasýnda uygulanmak üzere, vakýflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanununun 9 üncü maddesinin (5) numaralý bendi ve geçici 67 nci maddesi kapsamýnda kesinti suretiyle vergilendirilmiþ kazanç ve iratlar dolayýsýyla iktisadi iþletme oluþmayacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr. Vakýflara Ait Gayrimenkullerin Kiralanmasýnýn KDV Karþýsýndaki Durumu Vakýflara ait aþaðýdaki gayrimenkullerin kiralanmasý iþlemleri KDV'den istisnadýr: o Arazi, bina (döþeli olarak kiraya verilenlerde döþeme için alýnan kira bedelleri dahildir), maden sularý, menba sularý, madenler, taþ ocaklarý, kum ve çakýl istihsal yerleri, tuðla ve kiremit harmanlarý, tuzlalar ve bunlarýn mütemmim cüz'üleri ve teferruatý, o Gayrimenkullerin, ayrý olarak kiraya verilen mütemmim cüz'üleri ve teferruatý ile bilumum tesisatý demirbaþ eþyasý ve döþemeleri. Diðer Mal ve Haklarýn Kiralanmasý Ýþlemlerinin KDV Karþýsýndaki Durumu Diðer mal ve haklarýn kiralanmasý iþlemleri katma deðer vergisinin konusuna girmekte olup, vakýf gerçek usulde KDV mükellefi olmadýðýndan,kiralayanýn gerçek usulde katma deðer vergisi mükellefi olmasý halinde kiralayan tarafýndan 7 Seri No.lu KDVGenel Tebliðinde yer alan açýklamalar çerçevesinde sorumlu sýfatýyla beyanname verilecektir. Bu kapsamdaki kiralamalarda kiraya veren vakýf tarafýndan beyanname verilmeyecektir. GVK'nýn 7 inci maddesinde belirtilen mal ve haklardan gayrimenkul dýþýnda kalanlar (arama, iþletme, imtiyaz haklarý ve ruhsatlarý ile diðer haklar) ile bizatihi iktisadi iþletme niteliðinde olan veya taþýnmaza baðlý iþletme haklarýn (kantin, çay ocaðý, voli mahalli, dalyan, taþ, kireç, kum, kömür ocaklarýnýn kiralanmasý gibi) kiralanmasý iþlemleri, iktisadi iþletmeye dahil olsun veya olmasýn katma deðer vergisine tabi bulunmaktadýr. Bunlarýn kiraya verilmesi iþlemlerinde, Katma Deðer Vakýflarýn Vergi Kanunlarý karþýsýndaki durumu Vergisi Kanununun 7/-d maddesinde yer alan istisnanýn uygulanmasý söz konusu deðildir. Dolayýsý ile belirtilen mal ve haklar vakýflar tarafýndan kiraya verilse bile, katma deðer vergisine tabi olacaktýr. Böylece, motorlu tahmil-tahliye araçlarý, kara nakliye vasýtalarý, uçaklar, gemiler, iþ makineleri, tapu siciline kayýtlý olmayan normal haklarýn kiralanmasý karþýlýðýnda alýnan kira bedellerine, iktisadi iþletmeye dahil olup olmamasýna bakýlmaksýzýn katma deðer vergisinin uygulanmasý gerekmektedir. Söz konusu mal ve haklarýn yurt dýþýndan kiralanmasý da vergiye tabidir. Ancak kiraya verenlerin, vakýflar gibi ticari ve zirai kazanç elde eden mükellefler dýþýndaki kiþilerden oluþmasý ve gerçek usulde KDV mükellefiyetlerinin bulunmamasý halinde, kira bedeli üzerinden hesaplanan katma deðer vergisinin, kiralayan tarafýndan 7 Seri No.lu KDV Genel Tebliðinde yer alan açýklamalar çerçevesinde "sorumlu sýfatýyla" beyan edilmesi gerekir... Vakýflara ait Gayrimenkullerin Kiralanmasýna Ýliþkin Düzenlenen Kira Sözleþmelerinin Damga Vergisi Karþýsýndaki Durumu Damga Vergisi Kanununa ekli () sayýlý tablonun "IV. Ticari ve medeni iþlerle ilgili kaðýtlar" baþlýklý bölümünün numaralý fýkrasýnda, dernek ve vakýflarca yerleþim yeri, gerçek kiþilerce mesken olarak kullanýlmak üzere kiralanan ve iktisadi iþletmelere dahil olmayan taþýnmazlara iliþkin kira mukavelenamelerinin damga vergisinden istisna olduðu hükme baðlanmýþtýr. Vakýflarýn Tasarruflarýný Bankada Deðerlendirmesi Sonucunda Elde Ettiði Menkul Sermaye Ýratlarýndan Tevkifat Yapýlmasý Menkul sermaye iradýnda tahsil esasý geçerlidir. Vakýflar tarafýndan elde edilen aþaðýdaki menkul sermaye iratlarýndan //6 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca %5 oranýnda vergi tevkifatý yapýlacaktýr. Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67 nci maddesinin () fýkrasý hükmüne göre; Bankalar arasý mevduat ile aracý kurumlarýn borsa para piyasasýnda deðerlendirdikleri kendilerine ait paralarýna yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci fýkrasýnýn (7), () ve () numaralý bentlerinde yazýlý menkul sermaye iratlarýndan ödemeyi yapanlarca %5 oranýnda vergi tevkifatý yapýlýr. Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kiþi ya da dar veya tam mükellef olmasý, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmamasý, vergiden muaf olup olmamasý ve elde edilen kazancýn vergiden istisna olup olmamasý GVK Geçici 67/ üncü fýkra hükümleri uyarýnca yapýlacak tevkifatý etkilemez. Gelir Vergisi Kanunun 75 inci maddesinin (7), () ve () üncü maddelerinde düzenlenen menkul sermaye iradý türleri aþaðýda belirtilmiþtir. o Mevduat faizleri ( GVK 75/7) o Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylarý ile kâr, ve zarar ortaklýðý belgesi karþýlýðý ödenen kâr paylarý ve özel finans kurumlarýnca kâr ve zarara katýlma hesabý karþýlýðýnda ödenen kâr paylarý. (GVK 75/) o Her nevi tahvil* ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut Ýdaresi, Kamu Ortaklýðý Ýdaresi ve Özelleþtirme Ýdaresince çýkarýlan menkul kýymetlerden saðlanan gelirlerin** geri alým ve satým taahhüdü ile iktisap veya elden çýkarýlmasý karþýlýðýnda saðlanan menfaatler.( GVK 75/) Bir vakfýn nakit varlýklarýnýn bir kýsmýnýn, vakfýn amaçlarýný gerçekleþtirebilmek için ihtiyaç duyduðu gelirleri saðlamak amacýyla menkul kýymet alýmýna tahsis Mali konular & yorumlar Lemzi ÇÖPLÜ gmail.com edilmesi, daha sonra bu menkul kýymetlerin yýl içinde farklý tarihlerde birkaç kez elden çýkarýlmasý veya itfa tarihinde nemasý ile birlikte tahsil edilmesi durumunda, devamlýlýk arz eden ticari, sýnai ve zirai bir faaliyetten söz edilemeyeceðinden vakfa baðlý bir iktisadi iþletmenin varlýðý söz konusu olmayacaktýr. Bu durumda, vakýflarýn elde ettiði menkul sermaye iradý üzerinden GVK Geçici 67 nci Madde hükmüne göre tevkifat yolu ile nihai bir vergileme söz konusu olacaktýr. Ancak, söz konusu vakfýn, müstakil bir eleman istihdamýný gerektirecek boyutta menkul kýymet alým-satým faaliyetinde bulunmasý ve münhasýran bu faaliyet için eleman istihdam edilmesi ticari organizasyonun oluþtuðu anlamýna gelecektir ve söz konusu faaliyet dolayýsýyla oluþan iktisadi iþletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekecektir. Gýda Bankacýlýðý Faaliyetinde Bulunan Vakýflara Yapýlan Baðýþlarýn Gelir Vergisi Bakýmýndan Durumu Fakirlere yardým amacýyla gýda bankacýlýðý faaliyetinde bulunan vakýflara, Maliye Bakanlýðýnca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde baðýþlanan gýda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli indirilecek giderler arasýnda sayýlmýþtýr. Baðýþý kabul edecek vakfýn resmi senedinde ihtiyacý bulunanlara gýda yardýmý yapabilmesine iliþkin hükümlerin bulunmasý gerekmektedir. Bununla beraber, derneðin baþka alanlarda da faaliyet gösteriyor olmasýnýn, Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti tanýnmýþ vakýf olup olmamasýnýn uygulama açýsýndan herhangi bir önemi bulunmamaktadýr. Baðýþa Konu Olacak Mallar ve Baðýþýn Niteliði Gýda bankacýlýðý kapsamýnda yapýlacak baðýþlarýn gýda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliðinde olmasý gerekmektedir. Yapýlacak baðýþlar þartlý olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmak üzere) yapýlmalýdýr. Baðýþý Yapanlarca Düzenlenecek Belgenin Niteliði Ýndirim konusu yapýlacak baðýþlar, baðýþa konu mal bedeli fatura düzenleme sýnýrýnýn altýnda kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve ayrýca taþýma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir. Baðýþlanan mala iliþkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, baðýþ yapýlan vakýf adýna düzenlenecektir. Mal bedeli olarak faturada, baðýþa konu malýn maliyet bedeli (yüklenilen katma deðer vergisi hariç) yazýlý olacaktýr. Faturada "Ýhtiyaç sahiplerine yardým þartýyla baðýþlandýðýndan KDV hesaplanmamýþtýr." ibaresinin yer almasý zorunludur. Vakýflarca Düzenlenecek Belge Vakýflar kendi mevzuatlarýnýn öngördüðü belgeleri düzenleyecek ve baðýþ yapanlara bir örneðini vereceklerdir. Ticari faaliyetle uðraþanlarca düzenlenen faturalar,vakýflar tarafýndan muhafaza edilecektir. Kayýt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim Ticari iþletmeye dahil mallarýn (gýda maddelerinin) baðýþlanmasý durumunda bu mallarýn maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanununun ýncý maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu iþlem, faturanýn bir yandan gelir bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekleþtirilir. Gýda Bankacýlýðý Faaliyetinde Bulunan Vakýflara Yapýlan Baðýþlarýn KDV Bakýmýndan Durumu Gýda bankacýlýðý kapsamýnda yapýlan baðýþlar katma deðer vergisinden müstesnadýr. Katma deðer vergisi mükellefleri, bir vergilendirme döneminde yaptýklarý baðýþlarýn toplam tutarýný ilgili dönem beyannamesinin 6 ve 7 nci satýrlarýna dahil etmek suretiyle beyanda bulunacaklardýr. Kýsmi istisna mahiyetindeki bu teslimin (gýda maddesi baðýþlarýnýn) bünyesine giren katma deðer vergisi tutarýnýn indirim konusu yapýlmasý mümkün bulunmamaktadýr. Bu nedenle, baðýþýn yapýldýðý dönemde, baðýþlanan gýda maddelerinin iktisabý dolayýsýyla yüklenilen katma deðer vergisi tutarýnýn hesaplanmasý ve ayný döneme ait katma deðer vergisi beyannamesinin ilave edilecek KDV satýrýna dahil edilmesi, ayný tutarýn defter kayýtlarýnda "indirim KDV" hesaplarýndan çýkarýlarak, gider hesaplarýna aktarýlmasý gerekmektedir Baðýþlanan gýda maddelerinin iþletmeye dahil olmamasý halinde ise, söz konusu malýn maliyet bedeli (KDV dahil) yýllýk beyannamenin baðýþ ve yardýmlara iliþkin bölümüne yazýlarak gelir vergisi matrahýnýn tespitinde indirim olarak dikkate alýnacaktýr. Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanýnan Vakýflara Yapýlacak Baðýþ ve Yardýmlarýn Ýndirilmesi Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanýnan vakýflara, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafýndan Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun uncu maddesinde belirtilen þartlar dahilinde yapýlan baðýþ ve yardýmlar gelir ve kurumlar vergisi matrahýnýn tespitinde indirim konusu yapýlabilecektir. Ayrýca, 57 sayýlý Yüksek Öðretim Kanununun 56 ncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendi gereðince gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafýndan üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasýran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakýflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanýnanlara makbuz karþýlýðýnda yapýlan baðýþlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarý hükümlerine göre yýllýk beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancýndan indirilebilir.bu hükmün uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslarý belirlemeye Maliye Bakanlýðý yetkilidir. Münhasýran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacýyla kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakýflarýn seri no.lu Vakýflara Vergi Muafiyeti Tanýnmasý Hakkýnda Genel Tebliðde belirtilen þartlara ilave olarak aþaðýdaki þartlarý da taþýmalarýhalinde bu vakýflara makbuz karþýlýðýnda yapýlan baðýþlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarý hükümlerine göre yýllýk beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancýndan indirilebilecektir. - Resmi senetlerinde, amaçlarýnýn münhasýran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi olduðunun açýk bir þekilde yazýlý olmasý ve baþka amaca yer verilmemiþ olmasý, - Resmi senetlerinde, yýllýk brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün amacýna yönelik olarak harcanacaðýnýn yazýlý olmasý ve son bir yýlda veya son iki yýlýn ortalamasý bazýnda bu koþulun fiilen yerine getirilmiþ olmasý, - Maliye Bakanlýðýnca yaptýrýlan denetimde bu þartlarýn saðlandýðýnýn tespit edilmiþ olmasý gerekmektedir.

18 8 ÇARÞAMBA EKÝM Adrenalin sevenler mutlu HÝTOK tarafýndan düzenlenen. Mahalli Oto Drag yarýþý Çorum ve çevre illerden yarýþmacýnýn katýlýmý ile yedi ayrý kategoride yapýldý. TOKÝ yolunda yapýlan yarýþmalara izleyenler oldukçe keyifli dakikalar yaþadýlar. H ÝTOK Çorum Mahalli. Oto Drag yarýþlarý hafta sonunda yoðun katýlýmla yapýldý. TOKÝ yolunda yapýlan yarýþmalara ilgi hayli yüksek oldu. Katýlýmýn yüksek olmasý nedeniyle yarýþmalar hava kararana kadar devam etti. Çorum ile birlikte Ankara, Samsun, Yozgat ve Amasya illerinden yarýþmacýnýn yedi ayrý kategoride yapýlan yarýþmalar kayýtlarýn saat. de sona ermesiyle baþladý. Kayýtlarýn ardýndan pilotlara verilen brifing ile devam eden program kura çekimi ile sona erdi ve yarýþmalar cc yarýþmalarý ile baþladý. Yarýþlara katýlýmýn yüksek olmasý nedeniyle saat 8. a kadar devam etti. Ýlk tur yarýþ pisti etrafýnda olmasý organizasyon komitesini memnun etti. Yapýlan yarýþmalar sonunda kategorilerinde dereceye girerek ödül almaya hak kazanan pilotlar þöyle: cc:. Cihan Gülbaz,. Ali Kanarlý,. Mehmet Solak. 6 cc:. Erdem Kaya,. Cihan Gülnaz,. Ahmet Çetinkaya. Süper 6 cc:. Engin Baylan,. yarýþmalarýnýn ardýndan saat 6. da ara verilerek bu bölümde motor þovlarýna geçildi. Yarým saat süren bu motor þovu bölümünde izleyenler oldukca heyecanlý dakikalar yaþadýlar. Yarýþmalarý izlemek üzere üç bin civarýnda Çorumlunun Özenç den hem teþekkür hemde sitem H Mehmet Özenç ancak yarýþmalarýn HÝTOK olarak beklentilerini karþýlamadýðýný söyledi. Haftalar öncesinden baþlayan bir çalýþma ile emek vererek hazýrladýklarý organizasyonun hem motor sporlarýna ilgili artýrmak hemde izleyici ve yarýþmacýlara zevkli anlar yaþatmak istediklerini belirten Özenç Bu iki unsur bizim mutlu olmamýz için yeterli. Ancak tüm çabalarýmýza raðmen katýlýmcý sayýsýn az Gençler Cumhuriyet Kupasý Basketbol turnuvasý baþladý Atatürk Lisesi: 7 - Anadolu Lisesi: SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ýbrahim Furkan Alagöz. Coþkun, ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ: Gökhan, Onur, Ataberk, Burak, Sami, Cafer, Berkay, Canberk, Taha, Emrehan, Abdullatif, Ataberk Orbay. ANADOLU LÝSESÝ: Berkcan, Mücahid, Berkay, Kubilay, Umut, Adil, Melih, Berat, Güvenç, Batuhan. PERÝYOTLAR:. Periyot: 8-7 (Atatürk Lisesi).. Periyot: 9-7 (Atatürk Lisesi).. Periyot: -8 (Atatürk Lisesi).. Periyot: - olmasý bizlerin þevkini kýrýyor. Ýzleyiciler daha güçlü araç göremeyince beklentiler karþýlanmýyor ve yarýþ alanýndan mutlu ayrýlmýyorlar, tabiki bizlerde ayný þekilde. Böyle bir organizasyon hem emek hemde maddi imkanlar gerektiriyor. Emek konusunda bizler hiç bir þeyden kaçýnmýyoruz. Maddi boyut ve bu iþin maddi boyutu ve yetersiz yarýþmacý sayýsý artýk bizleri üzmeye baþladý. Þehir dýþýndan getirmek istediðimiz özel araç sahipleri ilimizde oto drag pisti olmadýðý için gelmek istemiyorlar. Geçtiðimiz yýllarda bu araçlarý getirmiþtik bu bu araçlarýnda gelmesi ekonomik olarak külfet. Çünki gelenlerin araç nakliyesi ve konaklamasý gibi giderleri kulübümüz tarafýndan karþýlanmýþtý. Bu yýl araçlarý getirebilmek için maddi imkanlarýmýz kýsýtlýydý. Ýlimizde odo drag pisti olursa bu araçlar kendi imkanlarý ile Çorum a gelecek ve Çorumlu yarýþ severler çok daha zevkli ve heyecanlý ya- U 9 da ilk iki mücadelesi artýyor. HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç, büyük çaba ve emek harcayarak organize ettikleri Oto Drag yarýþmasýnýn ilde Oto Drag pistinin olmamasý ve ekonomik destek olmadýðý için yeterli ve beklenen katýlýmýn olmadýðýný belirterek Ýlimizdeki otomotiv firmalarýndan gerekli desteði görmezsek önümüzdeki yýl Oto Drag yarýþý organizesini yeniden gözden geçireceðiz dedi. ÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç, pazar günü yapýlan. Mahalli Oto Drag yarýþlarýna destek veren herkese teþekkür etti ancak bunca emeðe raðmen yarýþmalarýn beklentileri karþýlamaadýðýný belirterek bu þartlarda önümüzdeki yýl için yarýþmayý düzenlemeyi yeniden gözden geçireceklerini söyledi. Özenç, yarýþmalarýn kazasýz belasýz bittiði için mutlu olduklarýný Kasým Güçlü. cc:. Ercan Aðaoðlu,. Engin Baylan,. Hasar Arif Kýlýç. 8 cc:. Sefa Kaya,. Ümit Yayla,. Ýsmail Özen. 8+ cc:. Ziya Ayanlar,. Ferhat Balcý,. Yasin Kara. x kategorisinde ise. Þahin Arslan,. Ýbrahim Arslan,. Tuðrul Atak. rýþmalar izleyebilecekler. Kulübümüzün maddi geliri sponsorlarýmýzdan aldýðýmýz gelirlerdir. Bunun dýþýnda hiç bir maddi geliri olmayan kulübümüz Çorum için motor sporlarý için emek vermektedir. Burdan bize destek veren sponsorlarýmýza teþekkür ediyoruz. Çorum un önde gelen otomotiv firmalarýndan bir sonraki organizasyon için destek beklediðimizi belirtmek istiyorum. Aksi takdirde önümüzdeki yýl için bu Oto Drag organizasyonunu yapmayý tekrar gözden geçireceðimizi üzülerek belirttmek istiyorum dedi. Özenç, açýklamasýnýn sonunda ise organizeye destek verenlere teþekkür etti. Oto Drag yarýþlarýnda emeði geçen HÝTOK ekibine, görev yapan gözcü ve gözetmenlere, sponsorlara teþekkür eden Özenç, ayrýca Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ne, Çorum Belediyesi ne Çorum Emniyet Müdürlüðü ne Çorum Özel Hastanesi ne ve gerek Çorum gerekse dýþardan gelen yarýþmacý ve izleyicilere teþekkür etti. Küme U 9 Liginde ikinci hafta maçlarý sonunda Çorum Belediyespor liderliðini sürdürdü. Mavi beyazlýlar ligde iki maçýnýda kazanan tek takým olarak geçen sezon elde ettiði þampiyonluðu bu yýlda kazanmaya kararlý görünüyor. Çorum Belediyespor ilk maçýný kaybeden Çimentospor karþýsýnda aldýðý - lik galibiyetle ikinci maçýnýda üç puanla kazanarak 6 puana yükseldi ve liderliðini devam ettirdi. Haftanýn en zorlu maçýnda ise Gençlerbirliði ile Eti Lisesi Gençlikspor takýmlarý karþýlaþtý. Oldukça büyük bir çekiþmeye sahne olan maçta iki takýmda galip gelebilmek için büyük bir mücadele verdiler. Gençlerbirliði rakibi önünde öne geçmesine, Eti Lisesi nin on kiþi kalmasýna karþýn son dakikada yediði golle maç - lik beraberlikle sona erdi ve takýmlar haftayý birer puanla kapatarak ikinci ve üçüncü sýrada kendilerine yer buldular. Osmancýk ilçe sahasýnda oynanan maçta ise Osmancýkgücü ilk maçýnýda farklý kaybeden He Kültürspor u 9- lýk skorla yenerek ilk maçýndan üç puanla ayrýldý ve iddiasýný ortaya koydu. Ligde üçüncü hafta maçlarý cumartesi günü oynanacak.. Amatör Küme U 9 Ligi Haftanýn Sonuçlarý: Gençlerbirliði - Eti Lisesi Gençlikspor Çimentospor - Çorum Belediyespor : - Osmancýkgücüspor - HE Kültürspor : 9- : - PUAN DURUMU TAKIMLAR O. Çorum Belediye. Eti Lisesi Genç. Gençlerbirliði. Osmancýkgücü 5. Çimentospor 6. Alaca Belediye 7. HE Kültürspor G B M A 6 9 Y 7 7 Ekim Cumartesi : Çorum Belediyespor - Gençlerbirliði. Eti Lisesi Gençlikspor - Osmancýkgücüspor. Alaca Belediyespor - Çimentospor. Son Son dakikadaki dakikadaki beraberlik beraberlik golü golü sevinci sevinci U 5 de güç dengeleri çok farklý Anadolu Öðretmen: 6 - Eti Lisesi: 7 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Haluk Yakýn, Can- dan Yýlmaz. ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSE- SÝ: Ahmet, Kerem, Burak, Okay, Yaðýz, Arif, Alperen, Yakup, Gökalp, Göksel, Ali, Burak. ETÝ ANADOLU LÝSESÝ: Hüse- yin, Emre, Ahmet, Sertaç, Cengizhan, Melikþah, Muhammet, Yiðit. PERÝYOTLAR:. Periyot: 5-5 (Anadolu Öðretmen).. Periyot:6- (Anadolu Öðretmen).. Periyot:6-7 (Eti Anadolu Lisesi).. Periyot: -5 (Eti Anadolu Lisesi) U 5 liginde dördüncü hafta maçlarý sonunda takýmlar arasýnda güç dengesinin çok farklý olduðu ortaya çýktý. Maçlarda alýnan çok farklý skorlarda bunun bir U 5 ligi puan durumu Haftanýn Sonuçlarý: Alaca Belediye- Çorum Belediye PTT Gençlik- Çorumspor Gençlerbirliði - HE Kültürspor Çimentospor - Mimar Sinanspor : - : -8 : - : 5- PUAN DURUMU TAKIMLAR. Çorumspor. Gençlerbirliði. Çorum Belediye. 97 Gençlik 5. Alaca Belediye 6. Çimentospor 7. PTT Gençlik 8. HE Kültürspor 9. Mimar Sinan O G B M A 5 Y Eti Lisesi, Gençlerbirliði karþýsýnda son dakikada bulduðu golle skoru - yaptý ve golden sonra böyle sevindi göstergesi. Çorumspor ve Gençlerbirliði ligdeki üçüncü maçlarýnýda kazanarak kayýpsýz yollarýna devam ediyorlar. Haftanýn en büyük süprizini ise Alaca Belediyespor yaptý. Geçen sezonun þampiyonu Çorum Belediyespor ilk üç maçta aldýðý farklý galibiyetlerin verdiði moralle çýktýðý maçta Alaca temsilcisine hemde - öne geçtiði maçta - maðlup olunca büyük bir hayal kýrýklýðý yaþadý. Çorumspor ise kelimenin tam anlamýyla rakiplerine gol yaðdýrmaya devam ediyor. Ligde üçüncü maçýnda üçüncü galibiyeti alan Çorumspor rakip filelere bý- raktýðý 5 golle gücünü ortaya koydu. Gençlerbirliði takýmýda üçüncü maçýnda HE Kültürspor karþýsýndaki - lýk galibiyetiyle yarýþta bende varým dedi. Haftanýn en çekiþmeli maçýnda ise Çimentospor ile Mimar Sinan arasýndaki gol düellosundan 5- lük skorla üstün ayrýlan yeþil beyazlý takýmýn ligdeki ikinci galibiyetini aldý. Ligde beþinci hafta maçlarý bu hafta sonu oynanacak. Haftanýn zorlu maçlarýnda Çorum Belediyespor ile Gençlerbirliði, Çorumspor ile Alaca Belediyespor takýmlarý puan mücadelesi verecekler. P Ekim Cumartesi : HE Kültürspor- 97 Gençlikspor. Mimar Sinan Gençlik - PTT Gençlikspor. Ekim pazar : Çorumspor- Alaca Belediyespor. Çorum Belediyespor- Gençlerbirliði. P 6 Ligde oynadýðý üç maçta 5 gol atmayý baþaran Çorumspor rakip filelere gol yaðdýrmaya devam ediyor

19 Merkez: Eþref Hoca Cad. No:7/a ( Nisan Ý.Ö.O. Civarý) Þube: Üçtutlar Cad. No:/d (Alaybey Meydaný) KURBANLIK BÜYÜK BAÞ HAYVAN TEMÝN EDÝLÝR KESÝM YAPILIR Faruk (Ç.HAK:) (Ç.HAK:8) Çavuþ Daðýtým Personeli Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: No: 9 ÇORUM ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: /D YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyiz. Firmamýzda kullanmakta olduðumuz aþaðýda seri ve sýra nolarý belirtilmiþ olan fatura ve sevk irsaliyeleri iþyerimizde çalýnma suretiyle kaybolmuþtur. Ayrýca fatura serilerinden kullandýðýmýz seria 5-7 nolu tarafýmýzdan kullanýlmýþtýr. 7-5 arasý boþ olarak kaybolmuþtur. SeriA sevk irsaliyesi 5- arasý boþ þekilde kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Þakire TEMÜR Ulukavak Mah. Buhara Cad. No: 8/A ÇORUM T.C.No: (Ç.HAK:7) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan SAKALLI Nuri oðlu //956 Çorum Taþpýnar Köyü Doðumlu (Ç.HAK:5) YÝTÝK Çorum Cumhuriyet Lisesinden 5 yýlýnda almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Muhammed ÝMAM Ahmet oðlu 987 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:) EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ. Hýzla büyüyen firmamýzda geliþen iþ hacmine baðlý olarak istihdam edilmek üzere SATINALMA ve TEDARÝK SORUMLUSU (REF : SS - ) - Endüstri Mühendisliði, Ýþletme, Ýktisat, Dýþ Ticaret veya ilgili bölümlerden mezun, - Yurtiçi ve Yurtdýþý satýnalma operasyonlarýný yürütebilecek, - Ýngilizce bilen, - Yoðun iþ temposuna uyum saðlayabilecek, - Prensipli ve titiz çalýþmayý seven, Adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþlerini fabrika adresinden þahsen baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Mülakat görüþmeleri. ile. saatleri arasý yapýlacaktýr. Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ olmalarý þarttýr. Ýletiþim: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad.No:5 ÇORUM Tel:(6) (pbx) Fax:(6) (Ç.HAK:95) ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, Kargo ÝSKENDERUN, giderinizi ÝSTANBUL, düþürmek ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, istemez GEBZE, Þ.URFA, misiniz? OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, en az KONYA, % MERSÝN, 5ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, Toplu gönderinizde TARSUS, mutlaka K.MARAÞ, fiyat ÝNEGÖL. alýnýz. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, Adres : K.S.S. TARSUS, 87. Sk. No: K.MARAÞ, Tel : ÝNEGÖL. 5 (Ç.HAK:76) Devren Satýlýk Bayan Kuaför Salonu Yurtdýþý sebebiyle acilen halen faal durumda, müþteri potansiyeli yüksek bayan kuaför salonu devren (Ç.HAK:) (Ç.HAK:) satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR En az iki yýl iþletme deneyimi olan ve LOGO Programýna hakim bay ön muhasebe elemaný, Meslek Lisesi veya yüksekokul makina, motor, torna bölümü mezunu deneyimli bay eleman alýnacaktýr. * Askerliðini yapmýþ, * 5 yaþýný geçmemiþ, * B sýnýfý sürücü ehliyeti olan Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gýda Toptancýlar Sitesi.Blok No: (Ç.HAK:8) Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere gazaltý kaynak kullanabilen elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:) Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. No: 9 Tel: 9 8 FÝRMAMIZDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE AÞAÐIDAKÝ ÖZELLÝKLERE SAHÝP YÖNETÝCÝ PAZARLAMA ELEMANLARI, MÜMESSÝL VE OFÝSTE ÇALIÞMAK ÜZERE BAYAN SEKRETER ARIYORUZ. " Ýþ Planlamasý ve personel yönetiminde deneyimli, " Pazarlama ve organizasyon becerisi üst düzeyde olan " Ýnsan iliþkilerinde baþarýlý, " Ýletiþim yeteneði geliþmiþ, " Yoðun deðiþim ortamýný yönlendirebilecek sonuç odaklý dinamik ve enerjik, " Problem çözmede stratejik yaklaþýmlar getiren ve hýzlý karar alabilen, " Geliþen kurum kültürü ile paralel politika ve stratejileri oluþturabilen, " Bilgisayar'ý iyi derecede bilen, " Firmamýzýn iç piyasa pazarlamasýnda çalýþabilecek, " Diksiyonu düzgün, seyahat yapabilecek, " Seyahat engeli bulunmayan, " Yüksek pirim+maaþ+sigorta (Yemek Dahil deðil) Adet Pazarlama departmaný yöneticisi (Üniversite mezunu) Adet Pazarlama departmaný personeli (En az lise mezunu Bayan + Erkek) Adet Ofiste çalýþmak üzere Diksiyonu ve konuþmasý düzgün bayan sekreter (En az lise mezunu) Personel Alýnacaktýr. Müracaatlarýn A ebatlarýnda fotoðraflý CV ile þahsen müracaat edilmesi rica olunur. KIRKKOVAN Merkez Ofisimiz: Ulukavak Mahallesi Garantievler. Sokak 5/A ÇORUM Tel: _ (Ç.HAK:7) (Ç.HAK:77) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda görevlendirilmek üzere ; * Su tesisat ustasý * Kalorifer tesisat ustasý * Kaynakçý (tercihen doðalgaz tecrübesi olan) * Depocu (inþaat malzemesinden anlayan ) tecrübeli, devamlý çalýþacak, ekip çalýþmasýna uyum saðlayacak elemanlar alýnacaktýr. Dolgun ücret + SSK Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER (Ç.HAK:88) BAYAN ELEMAN ARANIYOR Þirketimizin çay, temizlik, yemek iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn CV ile birlikte yapýlmasý gerekmektedir. CEMÝL KOLOÐLU ÝNÞAAT MALZEMELERÝ Tel: Tel: m tam tel örgü ve sürekli su ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, müþteri iliþkileri iyi olan en az lise mezunu bayan sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Koc Gayrimenkul Sel Sok. Ak Merkez. Kat No: / (Küçükpazar üzeri) Tel: SATILIK ÝÞYERÝ KÝRA GETÝRÝSÝ YÜKSEK ALAYBEY SOKAÐIN, ALBAYRAK CADDESÝ ÝLE ILICA CADDESÝ ARASINDA KALAN BÖLÜMÜNDE ULUSAL BÝR MARKETÝN BULUNDUÐU TOPLAM 59 m ÝÞYERÝ SATILIKTIR (Ç.HAK:88) (Ç.HAK:96) (Ç.HAK:85) (Ç.HAK:8) SÝPARÝÞ HATTI: Düðün ve Mevlit yemekleri verilir BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere, LOGO programýný kullanabilen, bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. Adres: Ankara Yolu 6. Km ÇORUM Tel : (Pbx) ÇARÞAMBA EKÝM 9 GÜNÜN MENÜSÜ SEBZELÝ TAVUK DOMATES ÇORBASI MAKARNA MEYVE.5 Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 9/A SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi. Cad. No: 68 (güney cephe 6 m kapalý alanlý) Mür. Tel: 5 59 (Ç.HAK:668) ELEMANLAR ALINACAKTIR Özdemir Makina da görevlendirilmek üzere kaynakçý ustalarý, torna ustalarý ve makina montajýndan anlayan montaj ustalarý alýnacaktýr. ÖZDEMÝR MAKÝNA (Ç.HAK:56) SATILIK DAÝRE Binevlerde. m arsa içerisinde yüzme havuzlu, çocuk oyun parklý, yürüme parkurlu daireli sitede m + lüks (Ç.HAK:5) Küçük Sanayi Sitesi. Sok. No: 5 Tel: 9 5 daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az B sýnýfý ehliyeti olan askerliðini yapmýþ ikili iliþkilerde baþarýlý pazarlamacý eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kýlýçarslan Tavukçuluk San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:69) ELEMAN ÝLANI ÞÝRKETÝMÝZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; PLAZAMIZIN SATIÞ BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE, OTOMOTÝV SEKTÖRÜNE ÝLGÝ DUYAN, BU SEKTÖRÜN KÖKLÜ BAYÝSÝNDE ÇALIÞMAYI HEDEF EDÝNMÝÞ,SATIÞ TUTKUSU OLAN MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝ KONUSUNDA YETENEKLÝ, GELÝÞMEYE AÇIK BAÞARMA AZMÝ YÜKSEK BAYAN SATIÞ DANIÞMANI ARKADAÞLAR ARIYORUZ. PLAZA VE SERVÝS BÖLÜMÜMÜZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝ SORUMLUSU OLARAK KONUSUNDA DENEYÝMLÝ BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ. FÝRMAMIZIN MUHASEBE BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ÖN MUHASEBE BÝLGÝSÝNE SAHÝP TERCÝHEN TÝCARET LÝSESÝ MEZUNU, ÜNÝVERSÝTE MEZUNU BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA DÝKSÝYONU DÜZGÜN OLMASI EN AZ LÝSE MEZUNU OLMA SÝGARA KULLANMAMA ÞARTI ARANMAKTADIR ÞÝRKETÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE KAMYON VE TIR KULLANABÝLECEK ÞOFÖR ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA AÐIR VASITA EHLÝYETLÝ, SÜRÜCÜ BELGELERÝ EKSÝKSÝZ UZUN YOL TECRÜBESÝ OLAN, ASKERLÝK HÝZMETÝNÝ YAPMIÞ, YAÞINI AÞMAMIÞ ÞARTLARI ARANMAKTADIR. POMPA GÖREVLÝSÝ ARANMAKTADIR. AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ, SÝGARA KULLANMAYAN, HALKLA ÝLÝÞKÝLERÝNDE DÜZGÜN POMPA GÖREVLÝLERÝ ARANMAKTADIR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV-FÝAT PLAZA Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:8 ÇORUM Tel:(6) ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Ön muasebe elemaný, Torna-kaynak ustalarý ve kalfalarý, Motor ustalarý ve kalfalarý, Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hidrotam Hidromek Yetkili Servisi Kss. cad. /B (cami karþýsý) Adres: Ankara Yolu. Km. Tel: Beyaz Emlak tan Satýlýk * Tavukluk mevkinde + 8 m satýlýk daire 9 bin+pazarlýk * Buharaevler Manas Parký civarý + 5 m satýlýk daire 5 bin+pazarlýk * Bahçelievler Lila Pastanesi civarý + 8 m satýlýk daire 85 bin+pazarlýk * Asya Kent te satýlýk daireler 5 bin+pazarlýk * Eþrefhoca Cad. Carrefour civarý satýlýk daireler 6 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cd. arkasý 7 m + satýlýk daireler 6 binden baþlayan fiyatlar * Bahabey Cad. Carrefour civarý satýlýk daire ve dükkanlar 7 binden baþlayan fiyatlar * Devlet Hastanesi civarý Satýlýk Daireler 8 binden baþlayan fiyatlar * Yeni Adliye civarý satýlýk daire ve dükkanlar + m 9 bin * Biþkek Cd. m satýlýk sýfýr daireler 5 bin+pazarlýk * Baðcýlarda kat imarlý arsalar 65 binden baþlayan fiyatlar * Osmancýk Cd. Ýkizler Benzinliði civarý sýfýr daireler 79 binden baþlayan fiyatlar * Baðcýlarda + daireler 65 binden baþlayan fiyatlar * Ulukavak Polis Karakolu civarý satýlýk daireler * Ayarýk Baðlarýnda satýlýk baðlar m ev+su+elektrik * Ahçýlarda satýlýk baðlar Azap Ahmet Sk. No: -A Tel: 5 5 (Ç.HAK:8) ÇAVUÞOÐLU CANLI HAYVANCILIK KURBANLIK SATIÞ-KESÝM ve PARÇALAMA ÝÞLERÝ ÝTÝNA ÝLE YAPILIR. (Ç.HAK:7) ÝRTÝBAT TEL: Köprüalan Köyü (Gürcü) Kiralýk Depo-Dükkan 8 m Küçük Sanayi Sitesi. Cd. No: 5 Tel: (Ç.HAK:7) ELEMAN ARANIYOR FÝRMAMIZ LASTÝK BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRMAK ÜZERE SATIÞ ELEMANI ALINACAKTIR. ÝSTEKLÝLERÝN EN AZ LÝSE MEZUNU, 5 YAÞINI GEÇMEMÝÞ, ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ, SÜRÜCÜ EHLÝYETÝ OLMASI GEREKMEKTEDÝR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ERDEM OTOM. SAN.TÝC. LTD. ÞTÝ. AÞAÐI SAN. ÇARÞISI.SOK.NO: ÇORUM SATILIK ARAÇLAR model Transit T pikap C6 vites. km de ve model kapalý kasa kamyonet Transit Minibüs 6 vites. (Ç.HAK:9) Koc Gayrimenkul den Satýlýk makul fiyatlarda Hayat Þýrýnga civarýnda parselli baðlar Satýþlarda ödeme kolaylýðý (Ç.HAK:89) (Ç.HAK:9) km de araçlar satýlýktýr. Mür. Tel: saðlanacaktýr ELEMAN ARANIYOR Kamera ve güvenlik sistemleri kurulumundan anlayan bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Tempo Bilgisayar Kunduzhan Mah. Kunduzhan Cad. No: 7 (Ziraat Bankasý Yaný, Merkez Simit Fýrýný Üzeri) Tel: 77 (Ç.HAK:5)

20 ÇARÞAMBA EKÝM Belediyespor lu futbolcular paralandý orum Belediyespor lu futbolcular paralandý. Mavi Çbeyazlý yönetim futbolcularýn iki maç primi birer maaþlarý ve dörder maç baþlarý dün hesaplarýna yatýrýldý. Ýddia dan gelen parayý Belediyespor lu futbolculara 75 þer lira Darýca Gençlerbirliði galibiyet primi, 5 lira Adana Demirspor Türkiye Kupasý maçý tur primi ve 8 er lira maaþlarý ile birlikte ilk dört maçýn maç baþý ücretleri ödendi. Yapýlan ödemenin toplam miktarýnýn bin lira olduðu öðrenildi. Çorum Belediyespor da yapýlan bu ödeme ile futbolcularýn kulüpten alacaðýnýn kalmaadýðý belirtildi. Öte yandan iki haftadýr sakatlýðýnýn tedavisi için Almanya da bulunan Haydar ýn tedavisinin hafta sonu tamamlanacaðý ve pazartesi günü Çorum a gelerek çalýþmalara baþlayacaðý açýklandý. Yeni Çorumspor için Külcü den yeþil ýþýk Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorumspor un içinde bulunduðu durumdan kurtulmasýnýn mevcut þartlarda mümkün görünmediðini söyledi. Külcü, evinin bütçesi gibi yönetecek beþ Çorumlu talip olmasý halinde Çorum Belediyespor un genel kurul kararý alarak isim deðiþikliði yapýlýp yola tertemiz bir kulüple devam edilebileceðini bunun için her türlü katkýyý vermeye hazýr olduklarýný söyledi. yargýmýz ve ayrý bir düþüncemiz yok. Ýsminin önünde Çorum olan her yoluna çok rahatlýkla devam edebilir. Bu konudaki düþüncemiz budur ve B elediye Baþkaný reklilikle dile getirdiðini Eðer burdaki sýkýntý takým bizimdir. Bizim gerçekleþmesi halinde de Muzaffer Külcü, belirterek 'Ben o günde isminin arkasýndaki Belediyespor bakýþ açýmýz budur. Ben gereken desteði veririz' Çorumspor'un içinde bulunduðu dedim. Çorumspor'un ise o hiç sorun inanýyorumki Çorumlu- dedi. durumdan kur- mevcut yapý ile borçlar- deðil. Ýsimlere takýlmalarda bu takýma kalbini Külcü, iki kulübün tulmasýnýn mevcut þartlarda çok zor göründüðü- görünmüyor. Yönetimi Olaðanüstü takýmlarýna sahip çýkamayacaðýný çünki borçlu dan kurtulmasý mümkün mak lazým. Çorumspor ve gönlünü acacaklar ve birleþmesinin saðlýklý olnü belirterek, 'Borçsuz Birileri Çorumspor'u çok seviyorlar, biri- Kulübü kendi evini yö- Sezon baþý toplantýduðu zaman borçlarýnda Genel Kurul kararý aldý. caklardýr. bir kulüple birleþme ol- ve temiz bir kulüp olan Çorum Belediyespor isminin deðiþtirilerek Çorak para vermesini ve kulübü borçlandýrmayacak için mücadele edecek bir çeceðini bunun akýlcý bir lerinin fedakarlýk yapanetir gibi yönetecek kusýnda ligde orta sýralar yeni kulübün üstüne gerumlulardan oluþacak bir lübün kurtulmasýný istiyorlar. Mevcut þartlarda oluþmasý halinde bu top- devam edileceðini söyle- isminin önüne veya arka- götürecek bir yönetim kadro kurulmasýyla yola yol olmayacaðýný Çorum yönetim oluþturulmasý halinde kulübe devretmeye hazýrýz' dedi. sý zor görünüyor. Þu anraya Belediyespor'da ge- Çorumspor'un kurtulmalantýdan üç beþ gün sonmiþti. Bugün kadro oluþturuldu ve Belediyessýna konulacak ibarelerle Külcü, sezon baþýnda Vali beyin organize et- diye bir kulüp var ve bu isim deðiþikliði ile bir da Çorum Belediyespor nel kurul kararý alýr ve yeni bir kulüp oluþturularak yola devam edilmesipor'un bu kadrosu ligde orta sýralarda tamamlar tiði yemekte yaptýðý konuþmada bu konuyla ilbü. tertemiz devam eder. olacaðýna inandýðýný be- kulüpte Çorum'un kulü- kulüp oluþturulur yoluna nin daha doðru bir tercih diye bir görüntü veriyor. Uzun vadeli planlamalarla yeni oluþacak kulüp lirtti. gili görüþlerini açýk yü- Kimseye karþý ön Belediyespor çift çalýþtý aftayý Gümüþhanespor deplasma- - lýk maðlubiyetle dönen tör Hayrettin Gümüþdað futbolcularla lar. Bu çalýþma öncesinde Teknik Direk- Hnýndan Duran Durmuþ Çorum Belediyespor bir günlük iznin ardýndan saha içinde kýsa bir toplantý yaptý. Gü- Yimpaþ Yozgatspor hazýrlýklarýna müþdað, bu toplantýda futbolculara Gü- dün yaptýðý çift antrenmanla baþladý. müþhane maçýnda yapýlan hatalar konusunda Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað uyarýlarda bulunduðu ve ligde ev- yönetiminde yapýlan çalýþmaya izinli lerinde oynayacaklarý iki maçý kazanmalarý olan Emrah, Macit, Buðraçhan ve Ýbrahim için bu süreçte çok daha dikkatli ol- Ethem katýlmadý. malarýný istediðini öðrenildi. Gümüþhane maçýnda burnu kýrýlan Belediyespor öðleden sonra yaptýðý Mehmet Keleþ ile hafif sakatlýðý bulunan antrenmana beþe iki pas çalýþmasý, ardýndan Murathan takýmdan ayrý olarak düz koþu dar alanda kontrol pas yaparak yaptýlar. Mavi beyazlýlar sabah çalýþmasýný baþladý. Son bölümde de yarý sahada çift Nazmi Avluca sahasýnda yaptý. Sa- kale maç yapan Belediyespor da Teknik bah çalýþmasýnda kondisyan hareketleri Direktör Hayrettin Gümüþdað sýk sýk ve son bölümde de tohla teknik ve taktik futbolculardan devamlý tempoyu yükseltmeleri hareketleri yaptýran Gümüþdað, futbolculardan ve atak yönünü deðiþtirmele- tempoyu devamlý yükseltmelerini istedi. Belediyespor, Yimpaþ Yozgatspor rini istedi. Genetiðiyle oynanmýþ göbeller Mavi beyazlýlar öðleden sonra ise maçýnýn hazýrlýklarýný bugünde sabah Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda çalýþtý- Nazmi Avluca öðleden sonra ise Dr. Tur- Öteki Çorumspor nasýl baþarýlý olur. Sahaya 8 kiþi çýksýn. Kaleye 5 kaleci geçsin. Çorumspor bayýr aþaðý, rakip yokuþ yukarý oynasýn. Kalesi metre eninde metre yüksekliðinde olsun. Her maçýn orta hakemi Mahmut Çoban yardýmcýlarý Faruk Yýlmaz ve Bilal Gökmen olsun. Çorumspor için korner bir penaltý, bir penaltý iki gol olsun. Rakiplerin sadece bacak arasý attýðý goller sayýlsýn. Hatta hiç sayýlmasýn. Rakip sahaya minik takýmla çýksýn. Futbolcularýn yerlerine üç beþ canlý bomba transfer edilsin ölümüne oynamak nasýl olurmuþ öðrensinler. Çorumsporlu futbolculara elle oynamak serbest, rakip oyunculara ayakla oynamak yasak olsun. Saha yerine çadýr tiyatrosunda oynasýnlar. Çorumspor ceza sahasý mayýn tarlasýna dönüþtürülsün, etrafýna içi timsah dolu hendekler kazýlsýn, hava toplarý için hava savunma sistemi kurulsun. Birisi futbolculara, futbolun ayak oyunu deðil, yürek oyunu olduðunu anlatsýn. Teknik Direktör olmasýn. Yanlarýnda Teknik bir Traktör olsa yeter. Futbolcularýn hepsi gönderilsin maçlarda yerlerine ayný ebatta direkler dikilsin. Keleþ in durumu bugün netleþiyor orum Belediyespor da Gümüþhane maçýnda Çburnu kýrýlan Mehmet Keleþ in durumu bugün netlik kazanacak. Maçýn. dakikasýnda rakibinin darbesi ile burnu kýrýlan ve hastanaye kaldýrýlan Mehmet Keleþ in dört günlük bekleme süresi bugün doluyor. Dün takýmdan ayný olarak düz koþu yapan Mehmet Keleþ bugün burnunun yeniden muayenesi yapýlacak ve röntgeni çekilecek. Keleþ in burnundaki kýrýðýn yerine gelmiþ olmasý halinde koruma ile maçlara çýkabilecek. Ancak burnundaki sorunun devam etmesi halinde ise ameliyat olacaðý ve sahalara dönmelerinin uzun süreceði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Güreþ takýmlarýnýn kazandýðý iki kupa ve Dünya üçüncüsü Selim Kozan ile birlikte Baþkan dan Dünya üçüncüsü Kozan a altýn elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Yýldýzlar Dünya BSerbest Güreþ Þampiyonasý nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Selim Kozan ý makamýnda kabul ederek ödüllendirdi. Ziyarete Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya, Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, Güreþ Antrenörleri Ruþen Çetin ve Hüseyin Karakuþ ile Dünya üçüncüsü güreþci Selim Kozan ve babasý katýldý. Ziyaret sýrasýnda konuþan Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, eðitim merkezi ve Belediye nin verdiði dekteklerle yaptýklarý çalýþmalarýn karþýlýðýný aldýklarýný ve almaya devam edeceklerine inandýðýný söyledi. Selim Kozan ýn ilk kez bu yýl yýldýzlar kategorisinde milli mayoyu giydiðini Avrupa Þampiyonasý nda beþinci olduðunu ardýndan Azerbaycan da yapýlan Dünya Þampiyonasý nda 58 Kg da üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi olduðunu söyledi. Teke, Belediye nin verdiði destekle kazandýklarý baþarýlarýn bu destek devam ettiði sürece artarak devam edeceðini belirterek, Baþkan Külcü ye verdiði desteklerden dolayý teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de öncelikle Selim Kozan ý ve onun bu baþarýsýnda emeði bulunan tüm antrenörlere kutladý. Külcü, Belediye olarak ilimizdeki tüm spor branþlarýna imkanlar ölçüsünde destek veriyoruz ve vermeyede devam edeceðiz. Profesyonel spora destek veremiyoruz ancak amatör sporlarýn her türüne katký saðlama imkanýmýz var. Bizlerden hep baþarýlý sporcular yetiþtirmemizi deðil iyi ve ahlaklý sporcular yetiþtirmemizi istiyorlar. Bizlerde tabiki baþarý gelince mutlu oluyoruz ancak asýl önemli olanýn iyi bir gençlik yetiþtirmektir dedi. Ziyaret sýrasýnda Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, geçtiðimiz dönemlerde Karakucak Türkiye Güreþ Þampiyonasý nda üçüncülük ve Büyükler Türkiye. Güreþ Ligi üçüncülük kupalarýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye verdi. Külcü, Selim Kozan ý altýnla ödüllendirdi Çorumspor Avluca da çalýþtý orumspor, pazar günü ligdeki en uzun deplas- yolcuðuna çýkacaðý Belediye Vanspor ha- Çman zýrlýklarýný dün yaptýðý tek antremanla baþladý. Kýrmýzý Siyahlýlar antrenör Alpay Ardýk yönetiminde Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý çalýþma saat 5. de baþladý. Çalýþma toplu olarak yapýlan düz koþu ile baþladý ardýndan da beþe iki pas çalýþmasý ile devam etti. Son bölümde ise bireysel hatalarla ilgili özel bir çalýþma programý yapan kýrmýzý siyahlý takýmda antrenör Alpay Ardýk uyarýlarda bulundu. Özellikle savunma oyuncularýnýn bire bir hareketlerde yaptýklarý zamanlama ve hamle hatalarý üzerinde duran Ardýk, futbolculara yapmalarý gerekenler konusunda uygulamalý olarak özel bir çalýþma yaptýrdý. Çalýþma sýrasýnda kanatlardan yapýlan ortalanda savunma oyuncularýna durmalarý gereken yer ve rakibe nasýl girilmesi gerektiðini gösteren Ardýk, her pozisyonda uygulayý tekrarlattý. Çorumspor, Belediye Vanspor maçýnýn hazýr-

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı