GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ YÜZYILLIK YALNIZLIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ YÜZYILLIK YALNIZLIK"

Transkript

1 1

2 2

3 GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ YÜZYILLIK YALNIZLIK 3

4 Can Çağdaş Yüzyıllık Yalnızlık, Gabriel García Márquez Çeviri: Seçkin Selvi Cien años de soledad 1967, Gabriel García Márquez ve Gabriel García Márquez vârisleri 1984, Can Sanat Yayınları A.Ş. Bu eserin Türkçe yayın hakları Agencia Literaria Carmen Balcells S.A. aracılığıyla alınmıştır. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. 1. basım: basım: Ocak 2020, İstanbul Bu kitabın 77. baskısı adet yapılmıştır. Dizi editörü: Cem Alpan Ka pak ta sarımı: Utku Lomlu / Lom Creative ( İç baskı ve cilt: Yıldız Matbaa Mücellit Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad. Dalgıç İş Merkezi No: 3 Kat: 2 Topkapı-Zeytinburnu Sertifika No: ISBN CAN SANAT YAYINLARI YA PIM VE DA ĞI TIM TİCA RET VE SA NAYİ A.Ş. Hay ri ye Cad de si No: 2, Ga la ta sa ray, İstan bul Te le fon: (0212) / / Faks: (0212) canyayinlari.com/ y a y i n e v c a n y a y i n l a r i. c o m Sertifika No:

5 GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ YÜZYILLIK YALNIZLIK ROMAN 1982 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ Çeviri Seçkin Selvi 5

6 Gabriel García Márquez in Can Yayınları ndaki diğer kitapları: Başkan Babamızın Sonbaharı, 1982 Bir Kayıp Denizci, 1982 Kırmızı Pazartesi, 1982 Şer Saati, 1983 Yaprak Fırtınası, 1983 Kolera Günlerinde Aşk, 1989 Labirentindeki General, 1990 Albaya Mektup Yok, 1991 İyi Kalpli Eréndira, 1991 Hanım Ana nın Cenaze Töreni, 1992 On İki Gezici Öykü, 1993 Aşk ve Öbür Cinler, 1994 Bir Kaçırılma Öyküsü, 1996 Şili de Gizlice, 1996 Anlatmak İçin Yaşamak, 2005 Benim Hüzünlü Orospularım, 2005 Mavi Köpeğin Gözleri, 2011 Doğu Avrupa da Yolculuk,

7 GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, 1928 de Kolombiya nın Aracataca kentinde doğdu. Hukuk ve gazetecilik öğrenimini yarım bıraktı lardan başlayarak uzun yıllar gazetecilik yaptı. Yine aynı yıllarda öykü yazmaya başladı. Yayımlanan ilk önemli yapıtı, Yaprak Fır tı nası ydı. Albaya Mektup Yok, ülkesi uğruna savaşarak yaptığı hizmetlerin karşılıksız kaldığını anlayan bir subay eskisinin öyküsüydü. Bunu Hanım Ana nın Cenaze Töreni (1962) ve Şer Saati (1962) izledi. García Márquez, en tanınmış romanı Yüzyıllık Yalnızlık ı (1967), Mek sika ya ilk gidişinde yazdı. Yüzyıllık Yalnızlık taki bir bölümden esinlenerek yazdığı öykülerini İyi Kalpli Erén dira (1972) adlı kitapta toplayan yazar, daha sonra birbiri ardı sıra Mavi Kö peğin Gözleri ni (1972), Başkan Babamızın Sonba harı nı (1975), Kırmızı Pazartesi yi (1981), Kolera Günlerinde Aşk ı (1985), Simón Bolívar ın yaşamının son aylarını konu edinen Labirentindeki Ge neral i (1989) yayımladı. García Már quez, 1982 de Nobel Edebiyat Ödü lü ne değer görüldü te Meksika da seksen yedi yaşında hayata veda etti. SEÇKİN SELVİ, Üsküdar Amerikan Koleji ni bitirdi. Öğrenimini Dil-Ta rih ve Coğrafya Fakültesi nde sürdürdü. Tiyatro 70 ve Edebiyat 81 der gilerini çıkardı. Günaydın ve Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Milliyet Sanat dergisinde tiyatro eleştirileri yazıyor. MGS Merkezi ve Yeditepe Üniversitesi nde eleştiri dersi verdi. Asaf Çiyiltepe Ödülü, Aydın Üstüntaş ve Çevirmenler Derneği Onur Ödülü alan Selvi, 1957 den başlayarak tiyatro, felsefe, edebiyat dallarında 150 nin üstünde yapıt çevirdi. 7

8 8

9 9 Jomi García Ascot ve Maria Luisa Elio için

10 BUENDIA AİLESİNİN SOYAĞACI José Arcadio Buendia karısı - Úrsula Iguarán Albay Aureliano Buendia karısı - Remedios Moscote ağabey José Arcadio karısı - Rebeca Amaranta Aureliano José (Pilar Ternera dan) 17 Aureliano Arcadio (Pilar Ternera dan) karısı - Santa Sofia de la Piedad Güzel Remedios Aureliano Segundo karısı - Fernanda del Carpio José Arcadio Segundo Reneta Remedios (Meme) Aureliano (Mauricio Babilonia dan) José Arcadio Amaranta Úrsula kocası - Gaston Aureliano (Aureliano dan) 10

11 Albay Aureliano Buendia, yıllar sonra idam man - gasının karşısına di kil di ğin de, ba basının onu bu zu keşfet me ye götürdüğü o çok uzak lar da kalmış ikin di vakt in i a n ı m s ay ac a kt ı. O z am a nl a r M ac o nd o, t ar i hö n c es i kuşların yumurtaları kadar ak ve kocaman, parlak çakıllarla örtülü yatağı boyunca dupduru akan bir ırma - ğın kıyısında ku rul muş, yir mi ha ne lik bir ker piç köydü. Dünya öyle si ne çi çe ği bur nun daydı ki, pek çok şe yin adı yok tu da ha ve bun lar dan söz e der ken par mak la işaret edip göster mek ge re kir di. Her yıl mart ayında, paçav ra lar için de bir çingene obası köyün dışına çer gi le rini kurar, boru ve dümbelek şamatası içinde yeni icatların çığırtkanlığını ya par lardı. Önce mıknatısı ge tir diler. Ken di ni Melquíades di ye ta nı tan sa kalı ta raz ta raz, el le ri pen çe gi bi, irikıyım bir çingene, Ma ke don yalı bil ge simyacıların sekizinci harikası dediği nesneyle akıl çe - l e n b i r g ö s t er iye g ir i şt i. İ k i m ad e n k ü l ç es in i p eş i nd e n sürükleyerek kapı kapı dolaştıkça, tencerelerin tavalar - ın, ma şa ların, man gal ların yer le rin den tangır tun gur yu - var lan dı ğı nı, yu va larından fırla ma ya çalışan çi vi ler le vi - da ların umut suz lu ğun dan ki riş le rin in le di ği ni, he le ha - nidir kayıp nesnelerin hem de çok arandıkları yerlerden or ta ya dökülüp Melquíades in büyülü de mir le ri nin 11

12 peşinden paldır küldür akın ettiğini görenlerin aklı ba - ş ı nd a n g i tt i. Ç i ng en e, k ab a ş ives i yl e, E şy an ı n d a c a n ı var, diye ilan etti, bütün iş, ruhlarını uyandırabilmekt e. D i zg i ns i z h aya l g ü c ü, d eğ i l d oğ a h ar ik al a r ı n ı n, e n olm ad ı k muc iz eler i n ve s ih i rler i n b ile ö t es ine t aş a n J o s é Arcadio Buendia, bu yararsız icadın toprağın bağrın - d a n a l t ı n ç ık a rm ay a y ar ay ab il ec eğ in i d ü ş ü n d ü. D ür ü s t bi ri olan Melquíades, O işe ya ra maz bu, di ye uyar dı onu. Ama José Ar ca dio Bu en dia, da ha o za man lar çinge ne le rin dürüstlüğüne inan madığı için, ka tırıyla bir çift ke çi si ni mıknatıslı iki külçey le ta kas et ti. Evin kırık dökük eş yasıyla bir kaç par ça malı artıra bil mek için bu hay van la ra bel bağ lamış olan karısı Úrsula Igu arán, onu cay dırmak için ne de diy se kâr et me di. Ko cası, Çok yakında evin ta banını kap la ma ya ye tip de ar ta cak ka dar altınımız ola cak, de di de baş ka bir şey de me di. Düşüncesinin doğruluğunu kanıtlamak için aylarca uğr a ş ı p d id i nd i. İ k i d em i r k ü l ç ey i p eş i nd e n s ür ü k l ey i p Melquíades in büyülü sözle ri ni haykıra rak ırmak yatağına varınca ya dek bütün yöre yi karış karış ta radı. Sonunda bula bula, her bir parçası pastan birbirine kaynamış ve içi taş do lu kos ko ca man bir bal ka bağı gi bi bo ğuk bo ğuk öten bir on be şin ci yüzyıl zırhı çıkardı t o pr a kt a n. J o s é A rc ad i o B ue nd i a i l e d ö r t k iş il i k k eş i f k ol u z ı r h ı s ö k m ey i b ec e rd i kl er i nd e, b oynun a i ç i nd e b i r tutam kadın saçı olan bakır madalyon takılı, kireçlenmiş bir is ke let çıktı zırhın için den. Martta, çingeneler yine geldiler. Bu kez, Amsterdamlı Yahudilerin son buluşu diye gösterdikleri bir te - leskopla dümbelek çapında bir büyüteç getirdiler. Köyün öte ki ucu na bir çingene karısı dik ti ler, te les kopu da çer gi nin ağzına koy du lar. Beş real i 1 bastıran, gözü- 1. Eski İspanyol parası. (Ç.N.) 12

13 nü te les ko pa uy du rup çingene karısını bir ar şın öte de görüyor du. Melquíades, Bi lim uzaklığı or ta dan kal dırdı, di ye fet va ver di. Çok yakında in sa noğ lu evin den d ış ar ı a d ı m a tm ad a n d ü ny a n ı n n er es i nd e n e o l uy o rs a görebilecek. Yakıcı öğle sıcağı, dev gibi büyütecin akıl - lara durgunluk veren gösterisini gözler önüne serdi : So - kağın or tasına ku ru ot yığ dı lar ve güne şin ışınlarını bü - yüteçle odaklaştırarak tutuşturdular tınazı. Mıknatıs - larının başarısızlığını hâlâ içine sindiremeyen José Ar - c ad i o B ue nd i a, b u i c a d ı s av a ş s i l a h ı o l ar a k k u ll a nm ay ı ak lına koy du. Melquíades yi ne onu caydırma ya ça lıştıy sa da so nun da büyüte ce karşılık iki mıknatıslı külçey le sö mür ge ler için bastırılmış üç altın sik ke yi alıp ka bul len di. Úrsula ağ layıp sız landı. O pa ra, ba basının ö m ü r b oy u yem ey i p i çm ey i p b ir i kt i rd iğ i, Ú r s u l a n ı n d a sak la sa manı ge lir za manı di ye rek ya ta ğı nın altına gömdüğü altın do lu sandıktan alınmıştı. Bir bi lim adamı kalenderliği içinde canını bile tehlikeye atacak ka - d a r k e nd in i t a kt i k d en e yl er in e k a p t ı r a n J o s é A rc ad i o B ue nd i a, k ar ıs ı n ı av u tm ay a h i ç k a l k ı ş m a d ı. B ü y ü t ec i n düşman birlikleri üzerindeki etkisini göstereyim derken, büyüteç te odak la şan gü ne şe bir çarpıldı ki, her y a n ı g e çm e k b i lm e z c ı l k y ar al a rl a k a pl a n d ı. B öyl es in e t e hl ik el i b i r i c a tt a n ö d ü p a tl ay a n k ar ıs ı n ı n b üt ü n k a r ş ı k oym al a r ı n a r a ğm e n, b ak a l ı m t ut uş ac a k m ı d iye k e nd i e v in i b il e y a km ay a k a l k ı ş t ı. S aa tl e rc e o d as ı n a k ap an ı p yeni silahının olanaklarını hesaplaya hesaplaya, sonun - da öğ re ti ci açık se çik li ği söz götürmez, inandırıcılığına kar şı du rul maz bir el ki tabı çıkardı or ta ya. Ki ta ba, yaptığı deneyleri anlatan bir alay tarifnamesiyle birkaç say - fa açıklayıcı re sim ek le yip bir ulak la hüküme te yol ladı. Dağları aşıp uçsuz bucaksız bataklıklarda yolunu yiti - r e n, a z g ı n ı r m a kl a rl a b oğ uş a n, u m u ts u zl u kt a n, b a ş ı n a ge len belalar dan ve yırtıcı hay van lar yüzünden ölmesi - 13

14 ne ra mak ka lan ulak, so nun da pos tayı götürüp ge ti ren katırların geçtiği yola sapan patikayı buldu. O zaman - l a r b a şk e nt e y o lc ul uğ u n o l an a k s ı z l ı ğ ı n a r a ğm e n, J o s é A rc ad i o B ue nd i a, hük üm e t e mr e tt iğ i a nd a b a şk e nt e g id i p a sk e r î ye tk il il er e i c a d ı n ı n u yg ul am a l ı g ö s t er is in i sunmaya ve güneşle işleyen o çapraşık savaş yöntemle - r in i ö ğ r e tm eye s ö z ve rd i. Yı l l a rc a y an ı t g el ec e k d iye bekledi. Sonunda beklemekten usanıp tasarısının fiyasko sun dan Melquíades e yakınınca, çingene büyüte ce karşılık sikkeleri verdiği gibi, üstüne de birtakım Por - te kiz paf ta larıyla se fer yol larının ha ri tasını çiz me ye ya rayan araç gereç vererek dürüstlüğünü kanıtladı. Ustur - labı, pusulayı, sekstant kullanabilsin diye Keşiş Herm a n n ı n b u k onud ak i i nc el em el er in i ö z e tl ey i p e l i yl e yazdıktan son ra José Ar ca dio ya bıraktı. Jo sé Ar ca dio Bu en dia, ay lar süren uzun yağ mur mev si mi bo yun ca deney le ri ni kim se boz masın di ye evin ar kasına yaptığı k üç ü k o d ay a k ap a n d ı. Evl e i lg il i y ü k ü m l ü l ü kl er in i he p - ten bırakıp geceler boyu yıldızların yörüngesini izleye - r e k b a hç ed e s ab a hl a d ı, ö ğ l e s aa t in i k e st i rm en i n ş a şm a z yöntemini bulacağım diye neredeyse başına güneş geç - t i. A r a çl a r ı n ı k u ll a n ı p i şl e tm e kt e u st al aş ı nc a, m a- sasının başından ayrılmadan bilinmedik denizlere açı - l ı p i ns a n a y a ğ ı b a sm a m ı ş d iy a rl ar a g e zm es in e ve h ar ik a var lık lar la haşır ne şir ol masına el ve ren ye ni bir uzay kav ra mı oluş tur du. İşte bu dönem de, Úrsula ile ço cukl a r m u z, k al ad iy o m, m a ny o k, t a t l ı p at at e s, a huy am a k ö k ü, p a t l ı c a n yet i şt i rm e k i ç i n b a hç ed e hel a k o l u rk e n J o s é A rc ad i o, k i ms en i n y üz ün e b il e b a km ad a n e v i n içinde volta atarak kendi kendine konuşma alışkanlığı - nı edin di. Der ken bu hum malı çalışma bir den ke sil di, yer in i b i r ç eş i t m e ft u nl u k a l d ı. B i rk a ç g ü n, e fs u nl a nm ı ş g ib i, a nl a y ı p a nl am a d ı ğ ı n ı k e nd is in i n d e k e st ir em ed iğ i b i r d iz i v a rs a y ı m l a r ı p e ş p eş e y in el ed i d u rd u. S onu nd a, 14

15 aralık ayın da bir salı günü öğle vak ti, içi ni yi yip bi ti ren kur du dö kü ver di or ta ya. Hayal gücünün ga zabından ve h a ft al a rc a u yk us u zl u kt a n h ar a p d ü şm ü ş b ab al a r ı n ı n, buluşunu açıklarkenki saygın vakarı, çocukların gözle - rinin önünden gitmedi bir daha : Dünya yu var lak, tıpkı bir por ta kal gi bi. Úrsula nın sabrı taştı. Sen çıldırma ya ni yet liy sen, ken di ba şına çıldır! Ama o çingene düşünce le ri ni ço cukların aklına sok ma ya kalkışma! di ye bağırdı. Hiç is ti fi ni b o zm ay a n J o s é A rc ad i o B ue nd i a, ö f k es i nd e n u st u rl a b ı yer e ç a l ı p p a rç al ay a n k ar ı s ı n ı n d e ng es i z a ş ı r ı l ı ğ ı n d a n ü r k m ed i. U st u rl a b ı n yen is in i y ap ı p k öy ü n b ü t ü n e rk e k- lerini odacığına topladı, hiçbirinin kavrayamadığı ku - ram lar dan kanıtlar ge ti re rek, sürek li dümen tu tan bir teknenin dönüp denize ilk açıldığı noktaya gelebilece - ğ in i o rt ay a k oyd u. B ü t ü n k öy, J o s é A rc ad i o B ue nd i a n ı n sapıttı ğına iyi ce inandığı sıra da, Melquíades çıka ge lip durumu kurtardı. O zamana dek Macondo da bilinme - se de, doğ ru lu ğu uy gu la ma da çok tan kanıtlanmış bir kuramı, salt gökbi li mi üze rin de düşüne rek ken di başına ge liş ti ren José Ar ca dio nun üs tün zekâsını her ke sin önünde övdü ve ona hay ranlığının bir ka nı tı ola rak, kö yün ge le ce ği üze rin de köklü et ki si ola cak bir de ar ma ğan verdi : simyacı laboratuvarı. Bu ara da Melquíades, inanılmaz bir hızla ko ca mıştı. İlk gelişlerinde José Arcadio Buendia ile akran görünüyordu. Oysa José Arcadio nun kulaklarını yakaladığı atı ye re çöker te bi len gü cünü ko ru masına karşılık, çingene amansız bir il let ten çö küp git miş gi biy di. As - lında bu düşkünlüğü, çıktığı sayısız dün ya yol cu luklarında kaptığı az rast lanır bir alay has talığın so nu cuydu. La bo ra tu varı kur masına yardım eder ken José Ar cad i o B ue nd i a y a a nl a t t ı ğ ı g ib i ö l ü m, d onunu n p aç al a r ı n ı k o kl ay a k o kl ay a n er eye g i ts e p eş i nd e n gel iy o r, a m a p e n - 15

16 çesini vurup son darbeyi indirmeye bir türlü karar ve - r em iy o rd u. Ç i n g e n e, i ns a nl a r ı k ı r ı p g eç ir e n b ü t ü n i ll e t - ler den, bütün belalar dan ya ka yı sıyırmıştı. İran da pelagradan, Malaya takımadalarında iskorbütten, İsken - d er iye d e c ü z a md a n, J ap o ny a d a b er ib er id e n, M ad ag a s - kar da vebadan, Sicilya da depremden, Macellan Boğa - zı nda fe ci bir de niz ka zasından sağ sa lim kur tul muş tu. Nos tra da mus un şif re le ri ni ele ge çir di ği söyle nen bu irikıyım yaratık, her şeyin içyüzünü biliyormuşa benzeye n A sy a l ı g ör ünüm ü, hü z ü n l ü h av a s ı y l a k a sve tl i b i r adamdı. Ka nat larını açmış kuz gun gi bi ko ca man si yah bir şap ka, üze rin de yüzler ce yıllık kü fün ci rit attığı kad if e b i r yel e k g iye rd i. A m a s ı n ı r s ı z b i lg el iğ in e, g iz e ml i enginliğine rağmen, onu günlük yaşantının ıvır zıvırıy - la uğ raştıran in sancıl sıkıntıları, dünya ga ile si vardı. Yaşlı lık has talıklarından yakınır, en önem siz eko no mik z o rl u kl a rd a s ı k ı nt ı y a d ü ş e rd i, i sk o r b ü t t e n d i şl er i d ö k ü l - düğü için gülme yi çok tan bırakmıştı. O bo ğu cu öğle sıcağında çingene, sırla rı nı açınca, José Ar ca dio Bu end i a, b unu n k ö k l ü b i r d o s tl uğ u n b a şl a ng ı c ı o ld uğ un a ke sin lik le inandı. Çingene nin an lattığı akıl al maz masal la ra ço cuk ların ağzı açık kaldı. O sıra lar da an cak beş yaş larında olan Au re li ano, onu ömrü bo yun ca hep o ilk g ö rd üğ ü g ü n k ü g ib i, p e nc er ed e n gel e n k u rş u n i, t i tr e k ı ş ı ğ a s ı rt ın ı ve rm i ş, s ı c a kt a n e r iye n y a ğ ş ak a kl a r ı n d a n süzülürken da vudi se siy le hayal gücünün en ka ranlık k ö ş el er in e ı ş ı k t ut ar a k k onuş a n h al i yl e h a t ı r l ay ac a k t ı. Ağa be yi José Ar ca dio da, o eş siz gö rün tüyü ku şak tan kuş ağ a b ü t ü n s oy un a a kt ar ac a k t ı. O ys a, M e l q u í a d e s t a m cıva bik lo rit şi şe si ni düşürüp kırdığı an da oda ya gi ren Úrsula için, o ilk günün anısı hiç de hoş de ğil di. Úrsula, Şeytan kokusu bu, dedi. Melquíades, Hiç de de ğil, di ye ters le di onu. Şeyt a nd a k ük ü r t ö z e ll i kl er i o ld uğ u ç o kt a n k a n ı t l a n d ı, b u y - 16

17 sa bir neb ze sübli me, o ka dar. S o nr a b i r ö ğ r e tm e n t av r ı y l a, z i nc i fr ed ek i ş e yt an i özel lik le ri bir bir an lat ma ya ko yul du. Úrsula ise hiç o r al ı o lm ad a n ç oc u kl a r ı a l ı p d u a e tm eye g ö t ü r d ü. O gün den son ra Melquíades de nil di mi, Úrsula nın aklına hep o kes kin ko ku ge lir ol du. O der me çat ma la bo ra tu var, üze ri ne bir alay ça nak, hu ni, im bik, süzgeç ve elek ek len miş il kel bir su bo rus u nd a n, i nce u z u n b oy u nlu bi r c a m s ü r ah id e n, s i mya c ı taşının bir kopyasından ve çingenelerin çağdaş tanım - l am al ar a u y ar a k y a p t ı k l a r ı ü ç k o ll u b i r Yahud i M e rye m i mb iğ in i n m od el i nd e n o l uş uy o rd u. M e l q u í a d e s, b u n - l a r ı n ya n ı s ı r a yed i gez egen i s i mgeleye n yed i m ad e n pa r - çası, altını iki katına çıkar ma ya ya ra yan Mu sa ve Zósi mo formülle ri ni ve sim yacı taşını yap manın yol larını gös terecek Büyük Öğre ti nin iş lem le ri ni an la tan bir di zi not ve re sim bıraktı. Altını iki katına çıka ra cak formülle rin ko laylığına ak lı ya tan José Ar ca dio Bu en dia, sömürge altınlarını çıkarsın da, cıvayı bölüp ço ğaltır gi bi altınlar ı d a ç oğ a lt ab i ls i n d iye, Ú r s u l a n ı n p eş in i h a ft al a rc a bırak madı. Úrsula, her za man ol du ğu gi bi, ko casının inadı karşısında pes et ti. José Ar ca dio Bu en dia, üç sömürge altınını bir ta va ya koy du, bakır ta laşı, sarı zırnık, kü kürt ve kur şun la karıştırdıktan son ra bun ları bir t e nc er e d ol us u h i nt y a ğ ı n a a t ı p a l t ı n d a n ç o k, b i ld iğ im i z ağ da ya ben zer ko yu ve yapışkan bir ma cun ha li ne gelin ce ye ka dar kay nattı. Úrsula nın o de ğer li ba ba mirası, teh li ke li ve umarsız damıtma iş lem le riy le ye di g ez eg en i s i mg el eye n m ad e nl e rl e e r it il i p s i my a c ı v a s ı ve Kıbrıs göztaşıyla karıştırıldıktan son ra turp yağı yok luğunda domuz yağıyla pişirilince, tencerenin dibine ya - pışmış koca bir parça yanmış domuz yağı kaldı geriye. Çingeneler geri geldiklerinde, Úrsula bütün köy hal - kını iş le yip on ların aley hi ne çe vir miş ti. Ama bu kez çin- 17

18 geneler, akla gelebilecek her türlü çalgıyla kulak zar - larını pat la tan bir gü rül tü ko parıp bir yan da da tel lal d ol a ş t ı r ar a k N ac ia nc en e s i n d i ll er e d e st a n b ul uş unu s e rg il eyec e kl er in i i l a n e d i nc e, m er a k k o rk uy a b a s k ı n ç ı k t ı. H e rk e s ç a d ı r a d ol u şt u ve b i r m et el iğ i b a st ır ı p kendini toparlamış, yüzü kırışıksız, dişleri inci gibi pı - r ı l p ır ı l, t e r ü t az e M e l q u í a d e s i s e yr e k oy u ld u. O nu n i sk o r b ü t t e n ç ek i lm i ş d iş e tl er in i, p ö r s ü k y an a kl a r ı n ı, büzülmüş dudaklarını anımsayanlar, çingenenin doğaüstü gücünün bu son kanıtı karşısında korkuyla ürperd il e r. M e l q u í a d e s, h i ç e ks i ks i z d i şl er in i d am a kl ar ı y l a b i rl i kt e b i r a n ç ı k a r ı p o r ad ak il er e g ö s t e rd i kt e n ve k a şl a göz arasında ki o bir an için de yi ne öte den be ri ta nı dıkl a r ı o t i tr e k i ht iy a r o l uve rd i kt e n s o nr a, d i şl er in i yer in e takıp diriltilmiş gençliğinin olanca gücüyle gülümseyi - ver i nc e, k o rk u p an iğ e d ö nü ş t ü. J o s é A rc ad i o B ue nd i a b il e M e l q u í a d e s i n b i lg el iğ in i n a k ı l a lm a z b oy u tl ar a vardığına inandı, ama baş ba şa kal dık larında çingene, takma dişlerin aslını esasını anlatınca heyecandan ka - bına sığa maz ol du. Bu iş hem öyle si ne yalın, hem öy lesi ne ola ğanüstü görünüyor du ki, José Ar ca dio Bu end i a n ı n s i my a d en e yl er i nd e n b i r a nd a s ı t k ı s ı y r ıl ı ve rd i. Ü z er in e y in e h af ak a nl a r b a s t ı. D o ğr u d ü r ü s t yem e k ye mi yor, evin için de fır do layı dönüp du ru yor du. Şu dünya da akıl al maz şey ler olu yor, de di Úrsula ya. Irmağın he men karşı kıyıcığında her tür lü si hir li araç g er e ç v a rk e n, b i z b ur ad a e ş e kl iğ im iz e d oym ay al ı m. Ta Macondo nun kurulduğu günlerden beri onu tanıyan - l a r, M e l q u í a d e s i n e tk is i yl e n e k ad a r d eğ i şt iğ in e ş a ş ı r ı p k a l ı y o rl a rd ı. Eskiden José Arcadio Buendia, ekinin nasıl ekile - c eğ in i, a ğ ac ı n n a s ı l d ik il ec eğ in i, ç oc u kl a rl a h a yv a nl a r ı n nasıl yetiştirileceğini öğretip akıl veren, toplumun dir - lik düze ni için her ke se, her iş te el ve ren genç bir ka bi le 18

19 baş kanı gi biy di. Da ha en baş tan, onun evi köyün en iyi evi ol du ğu için, öte ki ler de onu örnek almışlardı. Ufak, ama aydınlık bir otur ma odası, ta ra ça gi bi rengârenk çi çek ler le be ze li ye mek odası, iki ya tak odası, ulu bir kes ta ne nin dal bu dak saldığı bir av lu su, bakımlı bir b a hç es i, k eç il er i n, d om u zl a r ı n, t av u kl a r ı n b a r ı ş i ç i nd e bi r a ra da ya şadıkları bir ağılı vardı. Yalnızca onun evind e d eğ i l, t ü m k öyd e b e sl e nm es i y as a kl an a n t e k h a yv a n, dövüş horozuydu. Úrsula da ha ma ratlıkta ko casından ge ri kal mazdı. Ufak te fek, çalışkan, cid di, si ni ri sağ lam, ömründe bir kez ol sun şarkı söyle di ği du yul mamış bu kadın, ko lalı içe tekle ri nin bo ğuk hı şır tısını pe şin den sürükle ye rek şa fak tan ge ce yarılarına ka dar ora dan ora ya koş tu rur du rur du. Bastırılmış top rak ta ban, sı va sız ker piç du var lar, ken di el le riy le yaptıkları yon tul mamış tah ta dan döşe me ler, onun sa ye sin de her za man ter te miz olur, giy si le ri ni kaldırdıkları es ki sandık mis gi bi fes le ğen ko kardı. Köyün gel miş geç miş en gi riş ken in sanı olan José A rc ad i o B ue nd i a, e vl er i n n er eye y a p ı l ac a ğ ı n ı öy l es in e plan lamıştı ki, ır ma ğa inip su taşımak için kim se kims ed e n f a zl a e m e k h a rc am ıy o rd u. S ok a kl a r ı öy l es in e b i r sağ du yuy la yan ya na diz miş ti ki, öğle sıcağı bastırdığında hiç bir ev öte ki ler den da ha faz la gü ne şin alnında kalmıyor du. Bir kaç yıl için de Ma con do, üç yüz ki şi lik nüf us u n o z am an a k ad a r g ö r ü p d u yd u kl a r ı n d a n ç o k da ha düzen li ve çalışkan bir köy ol du çıktı. Bu rası, kimsenin otuzunu geçmediği ve kimsenin ölmediği gerçekten mut lu bir köy dü. Köyün ku rul du ğu günden be ri José Ar ca dio Bu endia, ka pan lar ve ka fes ler ya pardı. Kısa bir süre için de, yalnızca ken di evi ni de ğil, bütün köyü ka nar ya lar la, arı kuşlarıyla, narbülbülleriyle doldurdu. Onca çeşitli ku - şun bi r a ra da şakıması öyle si nir bo zu cu bir hal aldı ki, 19

20 Ú r s u l a c i nn e t g eç i rm em e k i ç i n k ul a kl a r ı n a b a lm um u tıkar ol du. Melquíades in obası, ba ş ağrısı için bil lur küreler satarak ilk geldiğinde, bataklığın uyuşukluğun - da kay bol muş bu köyü nasıl bul duk larına her kes şaştı d a, ç i n g e n el e r k öy ü n y ol unu k u ş s e sl er i yl e b u ld u kl ar ı n ı an lattılar. Bu top lum sal gi ri şim ru hu, mıknatısların, gökbil i m hes a pl ar ı n ı n, c is i ml er i d eğ i şt i rm e d ü ş l er in i n ve d ü ny a n ı n h ar ik al ar ın ı k e şf e tm e d ü r t ü s ü nü n k a r ş ı s ı n d a çok geçmeden sönüverdi. José Arcadio Buendia, o te - miz, za rif, çalışkan adam ol mak tan çık tı, uyu şuk, hır - pani, Úrsula nın sebze bıçağıyla güçbela düzelttiği sa - kalı saçına karışmış bi ri olu ver di. Bir çok larına göre, bi lin me dik bir büyünün kur banı ol muş tu. Ama o, toprak at mak için araç ge re ci ni çıkartıp çev re si ne top lan a nl ar a M ac o nd o y u b üy ü k b ul u şl ar a b a ğl ay ac a k b i r y o l a çm a ç a ğ r ı s ı n d a b ul u nd uğ u z am a n, d el il iğ in e e n ç o k ina nan lar bi le evi barkı, işi gücü bir ya na bırakıp pe şinden gittiler. José Arcadio Buendia, bölgenin coğrafyası konu - s u nd a he pt e n b i lg is i zd i. B ü t ü n b i ld iğ i, d oğ ud a a ş ı l m a z sıra dağ lar uza nı yor du ve dağ ların ardında da de de si b ir i nc i A ur el ia n o B ue nd i a n ı n a nl a t t ı ğ ı n a g ö r e S i r Francis Drake in topla timsah avladığı, vurduğu tim - sah ları da Kra li çe Eli za beth e gönder mek için onarıp s am a n d o ld u rm a k ü z er e k on a kl a d ı ğ ı e sk i R i oh a ch a ken ti vardı. Genç li ğin de José Ar ca dio Bu en dia ile adamları, çoluk çocukları, hayvanları ve her türlü ev eşyalarıyla de ni ze açılan bir çıkış yo lu bul mak için bu dağ - ları aşmışlar ve yir mi altı ay son ra se fer den vaz ge çip g e r i s i n g e r iye d ö n m em e k i ç i n M ac o nd o y u k u rm u şl a r d ı. Bu yol, ol sa ol sa geç mi şe çıka cağı için José Ar ca dio Buendia yı hiç ilgilendirmiyordu. Güneyde sonsuz bir bit - ki örtüsüyle kaplı ba taklıklar uzanıyor du; çingene le rin 20

21 de di ği ne göre bu ko ca ba taklık dünyasının ucu bu cağı y o kt u. B at ıd ak i b ü y ü k b at a k l ı k, b a şl a r ı y l a g övd el er i k a d ı n a b e nz eye n, o l ağ a nü s t ü g ü z e ll i kt ek i m em el er in i n ç ek ic il iğ i yl e d en i zc il er i m a hv a s ü r ü k l eye n y um uş a k t e nl i, m em el i d en i z h a yv a nl a r ı n ı n c ir i t a t t ı ğ ı s ı n ı r s ı z s ul ar a k a r ı ş ı r d ı. Ç i ng en el e r, p o st a k a t ı r l ar ın ı n g e çt iğ i pa ti ka ya ulaşınca ya ka dar altı ay bu su lar üze rin de yel - ken açar lardı. José Ar ca dio nun he sabına göre, uy garlıkla bağ lantı kur manın tek olasılığı ku zey de ki yol du. Bu na aklı ya tın ca, Ma con do yu ku rar lar ken omuz omu za çalıştığı ki şi le re yol aç ma araç ge reç le ri ni, av silahlarını da ğıttı. Yön sap ta ma araç larıyla ha ri ta la rını sırt çantasına atıp o teh li ke li serüve ne atıl dı. İlk günler pek kay da de ğer bir en gel le karşılaş ma - d ı l a r. I rm ağ ı n t a ş l ı y at a ğ ı b oy u nc a i l e rl eyer e k y ı l l a r önce asker zırhını buldukları yere vardılar, oradan or - ma na dalıp ya ba ni por ta kal ağaç ları arasından uza nan b i r p at ik ay a s a r d ı l a r. B ir i nc i h a ft an ı n s onu nd a b i r g ey i k vu rup kızarttılar, ama yalnızca yarısını ye dik ten son ra ka lanını tuz layıp iler iki günle re sak la mak için ka vil leşti ler. Bu önle mi ala rak, ma vi ye ça lan eti in sanın ağzını b ur a n b ü y ü k p ap ağ a nl a r ı yem e z or u nl ul uğ unu b ir a z o ls u n e rt el em eye ç a l ı ş t ı l a r. S o nr a, o n g ü nü a ş k ı n b i r süre güneş yüzü görme di ler. Top rak, vol kan külü gi bi yu mu şak ve vıcık vıcık ol du, bit ki ler sıklaştıkça sıklaşt ı, k u şl a r ı n ç ı ğ l ı k l a r ı y l a m a ym u nl ar ı n ş am at a s ı g i tg id e uzak laştı ve dünya son suz bir hüzne bü ründü. Ke şif kolundakiler, çizmeleri buram buram tüten petrol göl - c ü k l er in e b a s t ı k ç a, p al al a r ı k a n k ı r m ı z ı z a mb a kl a rl a a l t ı n s ar ı s ı s em e nd e rl er i d o ğr a d ı k ç a, b u n e ml i ve s e ss i z cen net te Âdem in günahından da es ki le re gi den anılarına kapıldılar. Bir haf ta bo yun ca he men hiç ko nuş madan, yalnızca ateşböcek le ri nin ölgün parıltısıyla ay - dınlanan bu kasvet evreninde uyurgezerler gibi yürü - 21

22 düler ve ci ğer le ri ne bo ğu cu bir kan ko ku su dol du. Bir yan dan yürüyüp bir yan dan açtıkları yol, göz açıp kap ay an a k ad a r t ü r eye n yen i b i tk il e rl e k ap a n d ı ğ ı i ç i n g er i d e d ö n em iy o rl a r d ı. J o s é A rc ad i o B ue nd i a, Z iy a n ı y o k, diyordu, önemli olan yönümüzü kaybetmemek. Pu - s ul a s ı n ı n d o ğr us un a g id er e k, a d a ml a r ı n ı b u b ü y ü l ü b ö lg ed e n b i r a n ö n c e ç ı k ar ab i lm e k i ç i n o b i r t ü r l ü g ö - rünmez kuzeye doğru yöneltiyordu. Yıldızsız, zifir ko - y us u b i r g ec e yd i, a m a k ar a n l ı k, t em i z, d ur u h av ay a ge bey di. O uzun yürüyüşten bit kin düşen adam lar hamak larını ku rup iki haf tadır ilk kez de rin bir uy ku ya daldılar. Güneş iyice yükseldikten sonra uyandıkların - da, gözlerini alan büyüleyici görünüm karşısında dille - ri tutuldu. Az ilerde, eğreltiotlarıyla palmiyelerin ara - sında, sus kun sa bah ışığında bem be yaz ve toz olup u ç uver ec e km i ş g ib i g ö r ü n e n k oc a b i r İ s p a ny o l k a ly onu d ur uy o rd u. H af i fç e s a nc a k t ar a f ı n a y a t m ı ş k a ly onu n sapasağlam direklerinden, ortası orkideli armalarla süslü, li me li me ol muş yel ken ler sarkıyor du. Taş laşmış midye ler ve yu mu şak yo sun lar dan oluş muş bir zırhla ör tülen t e kn e, t a şl ar a i y ic e y a p ı ş m ı ş t ı. K oc a t e kn e, y a ln ı z l ı k ve unutulmuşluğun yarattığı, zamanın yıpratıcı etkilerin - d e n ve k u ş p i sl i kl er i nd e n k or u nm u ş k e nd in e ö z g ü b i r oyl u m i ç i nd e yd i s a nk i. K eş i f k ol unu n d i kk a tl e a r a ş t ı r ı p in ce le di ği iç bölümünde ise sık bir çi çek or ma nından baş ka bir şey yok tu. Denizin yakınlığına kanıt olan kalyonun bulunu - şu, José Arcadio Buendia nın olanca şevkini kırdı. Sayısız acı ve özve ri pa hasına arayıp da bu la madığı de nizin, hiç ara madığı bir an da üs te sin den ge lin mez bir e ng e l g ib i y ol un a d ik il iş in i, k ö r t al ih i n b i r c i lves i o l ar a k yorumladı. Yıllar sonra, Albay Aureliano Buendia, ar - tık düzen li bir pos ta yo lu ha li ne gel miş olan bu bölged e n yen id e n g e çt iğ i nd e, b i r g el i nc i k t a rl a s ı n ı n o rt a s ı n d a 22

23 t e kn en i n y a n m ı ş i sk el et in i b u ld u. A nc a k o z am a n, b u öykünün ba ba sı nın uy dur ması ol madığına aklı ke sin ce, kal yo nun nasıl olup da bu ka dar içer le re gel di ği ni mer a k e tt i. O ys a J o s é A rc ad i o B ue nd i a, k a ly o nd a n d ö r t günlük yol da de ni zi bul du ğun da bu işe hiç ka fasını yorm a d ı. S e r ü ven i n t e hl ik el er in e, ö z ver il er in e h i ç m i h i ç değ me yen o kül ren gi, köpüklü, pis de niz önüne se ril - diğinde düşleri de yıkıldı. Lanet olsun! di ye haykırdı, Ma con do nun dört bir yanı deniz. José Arcadio Buendia nın sefer dönüşü çizdiği geli - ş i g ü z e l h ar it a ü z er in e, M ac o nd o nu n y a r ı m ad a o ld uğ u g ö r ü ş ü u z u n s ür e g eç e rl il iğ in i k or ud u. J o s é A rc ad i o B ue nd i a, k öy ü n yer in i s eç e rk e n g ö s t e rd iğ i b as ir e ts i zl i k yüzünden kendisini cezalandırmak istercesine bir hış ı ml a, u l a ş ı m z o rl u kl a r ı n ı a b a rt a a b a rt a ç i zd i h ar it a y ı. A r t ı k b ur ad a n h i çb i r yer e g id em ey i z, d iye d e r t y a nd ı Úrsula ya. Bilimin nimetlerinden nasiplenmeden, bu - rada ömrümüzü çürüteceğiz. Laboratuvar olarak kul - landığı ufak oda da ay lar ca düşünüp taşındıktan son ra bu ka ra ra varınca, Ma con do yu da ha iyi bir ye re taşımayı aklına taktı. Ama bu kez Úrsula, onun çılgınca n iyet in i ö n c ed e n s e zm i şt i. M in i k b i r k ar ı n c a n ı n o g ö z e görünmez, ama al t e dil mez ça basıyla köy ka dın larının ku lağını büküp tası ta rağı top la ma ya çok tan hazır ko - c al a r ı n ı n k a r ş ı s ı n a d i kt i he ps in i. J o s é A rc ad i o B ue nd i a, tasarladığı plan, sonunda bir boş kuruntuya dönüşünce - ye ka dar, ta sarının ne za man ve han gi karşı güçler ta rafından bir bahaneler, hayal kırıklıkları ve baştan savma lar ağıyla örüldüğünü hiç se ze me di. Úrsula onu m as u m b i r d i kk a tl e i zl ed i ve b i r s ab a h a rk a o d ad a l ab o - ratuvar araçlarını kutularına yerleştirirken kendi ken - di ne taşınma ta sarılarını mırıldandığını du yun ca ko casına acıdı bile. José Arcadio Buendia nın işini bitirme - 23

24 sini bekledi. Sandıkları çivilemesine, mürekkebe batır - d ı ğ ı f ı r ç a yl a s a nd ı k l a r ı n ü s t ü n e a d ı n ı n b a şh a r fl er in i yaz masına hiç ses çı kar madı. Köyün er kek le ri nin bu g ir iş i md e k e nd is in e a rk a ç ı km ay ac a kl a r ı n ı k oc a s ı n ı n d a b i ld iğ in i ( k e nd i k e nd in e m ı r ı l d an ı rk e n s öy l ed i kl er i n - d e n) ö ğ r e nm i şt i. A nc a k J o s é A rc ad i o B ue nd i a o d a n ı n kapısını sökme ye kalkışınca, Úrsula ona ne yaptı ğı nı sor ma ce sa re ti ni bul du. Ko cası kırgın bir tavırla Kimse gitmek istemediğine göre, biz kendi başımıza gide - riz, di ye kar şılık ver di. Úrsula hiç is ti fi ni boz madı. H i çb i r yer e g id ec e k d eğ il i z, d ed i. B ur ad a ç oc u k sahibi olduk, o yüzden burada kalacağız. José Ar ca dio Bu en dia, Ama da ha hiç ölen ol madı, di ye kar şılık ver di. İnsanın otur du ğu top rak ların altında ölüle ri yok sa, o adam o top rağın in sanı de ğil dir. Úrsula incitmeyen bir kararlılıkla direndi : S i zl er i n b ur ad a k a lm a s ı i ç i n b en i m ö l m e m g er ek i - y o rs a, ö l ür ü m. J o s é A rc ad i o B ue nd i a, k a r ı s ı n ı n b öy l es in e i r ad e g ü - cü ol du ğu nu hiç san mazdı. Olan ca hayal gücüyle, toprağa sihirli bir su serpince istediğin yerden meyve ağaç - larının çıktığı, ağrıla ra sı zı la ra karşı her türlü de vanın su dan ucu za satıldığı şaşılası bir dünya dan söz ede rek karısını kandırma ya çalıştı. Ama bütün bu an lattıkları Úrsula ya vız gel di. Çılgın buluşlarını kura kura zaman kaybedeceği - ne, oğul la rını düşün bi raz, de di. Bak, ne hal de ler, yabaneşeği gibi başıboş dolaşıp duruyorlar. Karısı bak der de mez José Ar ca dio Bu en dia pencereden baktı ve güneşli bahçede yalınayak dolaşan çocuk ları gördü. San ki Úrsula bir büyü yapmış da, ço cuklar o an da or ta ya çı kı ver miş ler gi bi gel di ona. İşte o zaman için de bir şey ler, onu ya şa dığı za man dan ko parıp a n ı l a r ı n bil i nmed i k k uyt ul a r ı n a göt ür e n g iz e ml i bi r 24

25 şey ler olu ver di. Úrsula, artık ömrünün so nu na ka dar terk edilmek tehlikesinden kurtulan evi süpürürken, José Ar - c ad io Bue nd i a p e ncer en i n önü nd e göz ü nü çoc u kl a r ı n a dikti kaldı. Bir süre sonra yaşaran gözlerini elinin tersiyle si ler ken yazgısına bo yu n eğ miş bir tavırla içi ni çek ti. Pe ki, de di. Söyle on la ra da, gel sin ler, sandıkları boşaltmama yardım etsinler. Büyük oğul ları José Ar ca dio on dördündey di. Kafası küt, saç ları sık, huy ları ba basının hu yuy du. Ba bası gi bi iri yarı, güç lü kuv vet liy di, ama hayal gücünün bab a s ı n a ç e km ed iğ i d ah a b eb e kl iğ i nd e b e ll i o lm u şt u. Macondo kurulmadan önce, dağları aşmak için yaptıkl a r ı o ç et i n y o lc ul u k s ı r a s ı n d a p e yd a hl a n ı p d ü ny ay a g e lm i şt i ve d a ğl a rd ak i o y ab a n h a yv a nl a r ı n a b e nz em ed i di ye anası ba bası bay ram et miş ti. Ma con do da dünya ya ge len ilk in san sıfatını taşıyan Au re li ano, mart ta altısın a b as ac a kt ı. S e ss i z, i ç in e k ap a n ı k b i r ç oc u kt u. A n a s ı n ı n karnınday ken ağ lamış ve gözle ri fal taşı gi bi açık doğm u şt u. D ah a g ö b e k b ağ ı n ı k es e rl e rk e n, b a ş ı n ı o r ad a n o r ay a ç ev ir er e k k o rk us u z b i r m er a kl a o d a y ı i nc el ed i, ç e vr es i nd ek il er i n s ur a tl a r ı n ı s ü z d ü. S o nr a k e nd is in i görmek için yanına gelenlere aldırış etmeden, gözleri - ni, yağmurdan çökecekmiş gibi görünen palmiye dalla - rıyla örtülü ta va na dik ti. Au re li ano üç yaşınday ken bir g ü n t a m a nn es i o c a kt ak i k a yn a r ç o rb a t e nc er es in i a l ı p ma sa ya ko ya cağı sıra da mut fa ğa gir di ği ana ka dar, Úrsula o bakışın kes kin li ği ni bir da ha anımsa madı. Ço cuk şaşk ı n l ı k i ç i nd e k a p ı d a d ik il i p, Ç o rb a d ö k ü l ec e k, d ed i. Te nc er e m as a n ı n o rt a s ı n d a s ap as a ğl a m d ur uy o rd u, a m a ç oc u k d ah a s ö z ü nü b it i rm ed e n t e nc er e i ç i nd e n g el e n bir dürtüyle ha re ket edi yor muş gi bi ma sa nın ke narına d o ğr u g i tm eye b a şl a d ı ve yer e d ü ş ü p k ı r ı l d ı. D e hş et e kapılan Úrsula, olan ları ko casına an lattıysa da, José Arca dio Bu en dia bu nu do ğal karşıladı. Za ten hep öyle 25

26 ya pardı, onun için oğul ları ha var ha yok tu. Bir yan dan ç oc u kl uğ u, a k ı l yet e rs i zl iğ i yl e b i r t u tt uğ u, ö t e y a nd a n da aklı hep ken di saç ma sa pan düşsel kur gu larında olduğu için çocuklarla ilgilenmezdi. Ama la bo ra tu var araç larını sandıklar dan çıkar mak için ço cuk ları yardıma çağırdığı günden son ra, ömrünü onlara adadı. Duvarların giderek garip haritalarla, abar - t ı l m ı ş ç iz i mle rle d olduğ u o u f a k a rk a o d ad a, ç oc u kl ar a oku ma yaz mayı, top la ma çıkar ma yap mayı öğret ti, yalnızca bil di ği ka darıyla de ğil, ha yal gücünün sınırlarını da zorlayarak onlara dünyanın harikalarını anlattı. Ço - cuk lar, Af ri ka nın güney ucun da boş za man larında oturup düşünmek ten baş ka bir şey yap ma ya cak ka dar akıllı ve din gin in san ların ya şadığını, ta Selanik Li manı na kad a r a d ad a n a d aya atl ayar a k E ge D en iz i n i yaya ge çmen i n olu rluğ unu i şt e b öylec e ö ğ r e nd ile r. B u a k ı l ç ele n d e r sle r ç oc u kl a r ı n b e lleğ i nd e öyles ine ye r e tt i k i, y ı l l a r s o nr a muva zz a f s ubay, id a m m a ngas ın a at e ş e mr i ve rmed e n bir sa ni ye önce, Al bay Au re li ano Bu en dia, o sıcak mart gününü, babasının fizik dersini yarıda kesip ellerini ha - vaya k a ld ı r ar a k, göz ler in i k ı r p m ad a n b üy üle nm i ş g ib i du ru şu nu, Mem fis bil ge le ri nin en son ve en şa şır tı cı keşfi ni ilan ede rek köye ge len çingene le rin bo ru, da vul, dümbelek, zil seslerini dinleyişini anımsadı. G el e nl e r, k e nd i d i ll er i nd e n b a şk a s ı n ı b i lm eye n, y a ğl ı t e nl i, e l in e ç ab u k, y a k ı ş ı k l ı d el ik a n l ı l a rl a g ü z e l k ad ı n l a rd a n k ur ul u yen i b i r o b a yd ı, İ t a ly a n a ry al a r ı söyleyen rengârenk boyalı papağanları, tefin temposu - na ayak uy du rup yüz altın yu mur ta yu murt la yan tav u kl a r ı, i ns a n ı n a k l ı n d a n g eç e nl er i o k uy a n e ğ it i lm i ş may mun ları, bir yan dan düğme di ker ken, öte yan dan a t e ş d ü ş ü r m eye y ar ay a n ç o k y ö n l ü m ak in el er i, i ns an a kötü anıları unutturan aletleri, geçmişin yaralarını sa - r a n l ap al a r ı ve J os é A rc ad i o B ue nd i a y ı he ps in i a k l ı n d a 26

27 tutabilmek için bir bellek makinesi icat etmeye özendi - recek kadar olağanüstü ve duyulmadık binlerce buluşl a r ı, d a n sl a r ı ve m ü z i kl er i yl e s ok a kl ar ı b i r c ü m b ü ş kar ma şasına döndürdü bu ye ni çingene ler. Göz açıp ka pa ya na ka dar köyü bam baş ka bir yer yaptılar. Pa nayır k al ab a l ı ğ ı n d a ş a ş k ı n a d ö n e n M ac o nd ol ul a r k e nd i s o - kaklarında yollarını kaybeder oldular. Jo s é A rc ad io Bue nd i a, b u k a rgaş ad a k ayb olm a s ı n l a r diye bir eliyle bir çocuğunun, öteki eliyle öbür çocuğu - nu n e l in i t u tt u, a lt ı n k apl am a d i şl i a kr obatl ar a, a lt ı kollu jo ng lö rler e ç a rpar a k, k al aba l ı k t a n y ü k s ele n g ü b r e ve ç a r ı k kok us u nd a n b oğ ul ac a k g ib i ol ar a k d el i g ib i o r ad a n o r aya ko şt ur up o a k ı l a lm a z k ar abas a n ı n s o ns u z g i zler in i açıklat mak için Melquíades i ara ma ya ko yul du. Di linden anlamayan birkaç çingeneye sordu. Sonunda Mel - quíades in her za man çer gi si ni kur du ğu ye re varınca, in sanı görünmez kılan bir ik si rin İspan yol ca çığırtkanlığını ya pan ağzı sıkı bir Er me ni yle karşılaştı. José Ar cadio Bu en dia, adamı büyülen miş gi bi sey re den ka la balığı d i rs eğ iyle yar a yar a o r aya va r ı p t a m s or ac a ğ ı n ı s o rduğ u s ı r ad a, a d a m ke hr iba r r e ng i ne sney i b i r d ik i şt e iç ive rd i. Ç i ngene, Jo s é A rc ad io B ue nd i a y ı ko rk u nç ba k ı ş l a r ı yl a te pe den tırna ğa süzdükten son ra bu ram bu ram tüten, ölü mc ü l b i r z i f t b ir ik i nt is ine d ö nüş üve rd i. Jo s é A rc ad io Buendia nın sorusuna verdiği yanıt ise, zifir birikintisi - nin üze rin de yankılanıyor du: Melquíades öldü. José Arcadio Buendia duyduğu haberle beyninden vurulmu - ş a d ö ndü, k al aba l ı k ba şk a hüne rler i gö r me k iç i n d a - ğ ı l ı nc aya ve a ğ z ı s ık ı E rmen i n i n b ir ik i nt is i b uh a rl a ş ı p uçuncaya kadar kendini toparlayamadı. Daha sonra öte - k i ç i ngenele r d e, M e lqu í a d e s i n S i ngap u r L im a n ı nd a hu mm ad a n öldü ğ ü nü ve c es ed in i n C ava D en iz i n i n e n d er i n yer ine at ı ld ı ğ ı n ı d o ğr ul a d ı l a r. Ç oc u kl a r h iç o r a l ı ol madılar. Sul tan Süley man ın ol du ğu söyle nen çadırın 27

28 k ap ı s ı nd a i l a n e d ile n M e mf i s b i lgeler in i n yen i b uluş unu görmeye gidelim diye tutturdular. Öyle direttiler ki, so - nu nd a Jo s é A rc ad io B ue nd i a, ot u z r ea l i ba s t ı r ı p o nl a r ı çadıra sok tu. Çadırda, gövde si kıllar la kaplı, başı kazınmış, bur nu na bakır hal ka, ayağına ağır bir de mir zin cir takılı dev gi bi bir adam, bir kor san sandığının başında nöbet tu tu yor du. Dev, sandığı açınca or ta lı ğa bir se rin lik yayıldı. Sandıkta, için de ki iğ ne cik ler le güneş ışı ğı nı bölüp renk li yıldızla ra dönüştüren, ko ca man, say dam bir kütle vardı. Çocukların kendisinden hemen bir açıkla - m a b e kled iğ in i b i ld iğ i iç i n t e l a ş a dü ş e n Jo s é A rc ad io, ağzının içinde bir şeyler geveledi : Dünyanın en büyük el ması bu. Çin ge ne, Hayır, di ye karşılık ver di, bu na buz derler. José Ar ca dio Bu en dia, bu açıkla ma dan bir şey çıkara ma dan eli ni kalıba doğ ru uzatınca, dev onu ite le di. Eli ni sürmek için beş re al da ha bastıra caksın, de di. Jo s é A rc ad io B ue nd i a par ay ı ver ip e l in i b uz u n ü z er ine koyd u, y ü r eğ i b u g iz eme d ok u nmu ş olm a n ı n ve rd iğ i ko rk u ve c o şk u yl a d ol ar a k b i rk a ç d ak ik a öylec e d u rd u. Ne diyeceğini kestiremeden, oğulları da bu şaşılası de - ney den pay alsınlar di ye on re al da ha ver di. Küçük Jo sé A rc ad io, b uz a d ok u nm a k i st emed i. Aur el ia no nu n i s e bir adım atıp elini buzun üzerine değdirmesiyle çekme - si bir ol du. Şaşkınlıkla, Ateş gi bi cayır cayır bu! di ye haykırdı. Babası çılgınca deneylerinin hayal kırıklıkları - nı da, mürek kep ba lık la rı na yem olan Melquíades in cese di ni de unut tu. Bir beş re al da ha ve rip Kut sal Ki tap a el ba sar casına eli ni buz kalıbına bastıra rak haykırdı: İşte bu, çağımızın en büyük icadı. 28

29 29

30

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ YÜZYILLIK YALNIZLIK

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ YÜZYILLIK YALNIZLIK 1 2 GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ YÜZYILLIK YALNIZLIK 3 Cien años de soledad, Gabriel García Márquez 1967, Gabriel García Márquez 1984, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Bu eserin Türkçe yayın hakları Agencia Literaria

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ İYİ KALPLİ ERÉNDIRA

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ İYİ KALPLİ ERÉNDIRA 2 GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ İYİ KALPLİ ERÉNDIRA 3 La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, Gabriel García Márquez 1972, Gabriel García Márquez ve Gabriel García Márquez

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Küçük Bir Kız Tanıyorum On Yaşında

Küçük Bir Kız Tanıyorum On Yaşında Küçük Bir Kız Tanıyorum On Yaşında Nezihe Meriç (Gemlik, 28 Şubat 1924 İstanbul, 18 Ağustos 2009) Karayolları mühendisi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu, doğudan batıya Anadolu illerinde geçti.

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey BAĞI HAREET BÖÜ Alıştırmalar ÇÖZÜER Bağıl Hareket 1 4 batı =v =0 doğu Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) aracı

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Azad Ziya Eren Kitapları Şi ir: Diğer:

Azad Ziya Eren Kitapları Şi ir: Diğer: SAKIZKÖY GÜNCELER Azad Ziya Eren 27 Ekim 1976 da Diyarbakır da doğdu. Bijar ve Mari Jiyan adında iki çocuğu var. Kültür sanat politikaları üzerine makaleleri Avrupa Birliği Yayınları nda yayımlandı. Uluslararası

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ

OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ Değerler Eğitimi Merkezi Eserin her türlü basım hakkı anlaşmalı olarak Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları na aittir. Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları bir Ensar Neşriyat

Detaylı

JANE AUSTEN AŞK VE GURUR

JANE AUSTEN AŞK VE GURUR 1 2 JANE AUSTEN AŞK VE GURUR 3 Pride and Prejudice, Jane Austen 2007, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın

Detaylı

CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU

CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU 1 2 CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU 3 1995, Can Sanat Yayınları A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Küçük Bir Kız Tanıyorum On Bir Yaşında

Küçük Bir Kız Tanıyorum On Bir Yaşında Küçük Bir Kız Tanıyorum On Bir Yaşında Nezihe Meriç (Gemlik, 28 Şubat 1924 İstanbul, 18 Ağustos 2009) Karayolları mühendisi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu, doğudan batıya Anadolu illerinde geçti.

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

T.C. EBELİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) EBELİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

T.C. EBELİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) EBELİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) T.C. Sıra No Aday No Kimlik No Ad Soyad Lisans Lisans Puanı Mülakat Puanı Nihai Ortalama BHP EBELİK, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ (* Bu programda mülakat sınavını kazanan öğrenci sayısı 7'nin

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

D.H. LAWRENCE BAKİRE İLE ÇİNGENE

D.H. LAWRENCE BAKİRE İLE ÇİNGENE 1 2 D.H. LAWRENCE BAKİRE İLE ÇİNGENE 3 The Virgin and the Gypsy, D.H. Lawrence 1990, Can Sanat Yayınları A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni

Detaylı

Beyaz Diş. Jack London

Beyaz Diş. Jack London Jack London Beyaz Diş Jack London: Maceraperest-yazar. Bir müddet John Barleycorn kimliğiyle de yaşadı. İntihal ettiği iddia ediliyor: Şüyuu vukuundan beter. İntihar ettiği kabul ediliyor: Şüyuu vukuundan

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri,

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri, Meh med Uzun MO DERN Kürt ede bi ya tı nın en önem li isim le rin den olan Meh med Uzun, 1953 Si ve rek do ğum lu. 1977 yı lın dan bu ya na Av ru pa da, İs veç te ya şı yor. Kürt çe, Türk çe ve İs veç

Detaylı

KESTİM KARA SAÇLARIMI

KESTİM KARA SAÇLARIMI KESTİM KARA SAÇLARIMI Gülten Akın (Yozgat, 23 Ocak 1933 Ankara, 4 Kasım 2015). 1955 te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni bitirdi. 1956 da Yaşar Cankoçak la evlendi. Avukatlık ve öğretmenlik yaptı.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

Fa zıl Hüs nü Dağ lar ca Ya pıt la rından bazıları:

Fa zıl Hüs nü Dağ lar ca Ya pıt la rından bazıları: OYUN OKULU Fa zıl Hüs nü Dağ lar ca 1914 te İs tan bul da doğ du. İlk ve or ta öğ re nimi ni Ana do lu nun çe şit li yer le rin de ta mam la dı. Ku le li As ke ri Li se si ni (1933) ve Harp Oku lu nu (1935)

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Fiilden İsim Yapma Ekleri

Fiilden İsim Yapma Ekleri Fiil kök ve gövdelerinden, isimler yapmakta kullanılan eklerdir. Bu eklerin sayıca çok ve işlek olması, Türkçenin fiilden isim yapmaya elverişli bir dil olduğunun da göstergesidir. 1. -gan, -gen; -kan,

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Hans Christian Andersen Tahsin Yücel ( Dilek Yördem Ceylan

Hans Christian Andersen Tahsin Yücel ( Dilek Yördem Ceylan Çirkin Ördek Hans Christian Andersen (2 Nisan 1805-4 Ağustos 1875) Dünyaca ünlü Danimarkalı eşsiz masal ustası. Ayrıca oyun, roman, şiir, gezi kitabı ve biyografi de yazmıştır. Bir ayakkabıcının oğluydu.

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

idea SPİNOZA 1. TANRI ÜZERİNE; 2. ANLIĞIN DOĞASI VE KÖKENI ÜZERINE TÖREBİLİM 1 İDEA E1 2011/04

idea SPİNOZA 1. TANRI ÜZERİNE; 2. ANLIĞIN DOĞASI VE KÖKENI ÜZERINE TÖREBİLİM 1 İDEA E1 2011/04 idea SPİNOZA 1. TANRI ÜZERİNE; 2. ANLIĞIN DOĞASI VE KÖKENI ÜZERINE TÖREBİLİM 1 İDEA E1 2011/04 SPİNOZA Geometrik Düzende Tanıtlı Törebilim 1 BÖLÜMLER I VE II Çeviren Aziz Yardımlı idea istanbul İDEA CEP

Detaylı

FRANZ KAFKA DÖNÜŞÜM 3

FRANZ KAFKA DÖNÜŞÜM 3 1 2 FRANZ KAFKA DÖNÜŞÜM 3 Die Verwandlung, Franz Kafka 1986, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı