Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur"

Transkript

1 Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler Ýpack-ima'ya katýldýlar 26 HAZÝRAN 2015 CUMA ÇEKVA'dan Emre ve Ediþ'e ziyaret 40 KURUÞ Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan uygulanan Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi Projesi (UR- GE) kapsamýnda Çorum'daki gýda iþleme makinecileri, Ýtalya'ya iþ gezisi yaptýlar. 9 ayda 37 Jinekolojik 7 DE ÇEKVA Ankara Þubesi Çorum eski Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Baþkaný Necmettin Emre ve Ankara Baþsavcý Vekili Zafer Ediþ'i ziyaret etti. 10 DA Uðurludað TOKÝ konutlarýna kavuþuyor Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde artýk Jinekolojik Onkoloji ameliyatlarý da yapýlmaya baþlandý. 9 ay önce baþlayan uygulama kapsamýnda þimdiye kadar 37 hastanýn ameliyatý gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde düzenlenen basýn toplantýsýnda konu hakkýnda bilgiler verildi. 3 TE Onkoloji ameliyatý E-fatura ve e-defterde önemli geliþme Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, e-defter ve e-faturaya geçme hadlerinin deðiþtiðini belirtti. 5 TE Muzaffer Yýldýrým "Sepette ekmek var" uygulamasý ilgi görüyor Ramazan ayýnda gýda denetimleri arttý Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ekipleri Ramazan ayý dolayýsýyla pastane, unlu mamuller ve tatlý yerleri, fýrýn ekmek ve pide üretim yerleri, yemek fabrikalarý, þeker ve þekerli mamuller üretim ve satýþ yerlerinde denetimleri artýrdý. 7 DE Sungurlu'da bir ekmek fýrýný tarafýndan baþlatýlan sepette ekmek var uygulamasý ilçede ilgi görüyor. Elif Unlu Mamulleri Ýþletmecisi Mustafa Güneþ yaptýðý açýklamada, seyahatinde bazý þehirlerde gördüðü sepette ekmek var... 4 TE Mustafa Güneþ Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun'un 29 Mayýs'ta TOKÝ Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca'ya müracaatýný yaptýðý TOKÝ konutlarý için talep toplamasýna baþlanýyor. 7 DE 35. Hitit Fuar ve Festival programý hazýr Bu yýl 35.'si düzenlenecek olan Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali bu yýl çok renkli olacaðý ifade edildi. Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan aylardýr üzerinde çalýþýlan festival 6 DA Týp Fakültesi afiliasyonla birlikte hýzlý yol almaya baþladý Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýl Halk Baðcý tekrar TPB yönetiminde Türk Parlamenterler Birliði'nin 17.Olaðan Genel Kurulu dün TBMM Grup Salonunda yapýldý. Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Týp Fakültesi baþta olmak üzere üniversitenin tüm birimlerinin Çorum açýsýndan büyük önem arz ettiðini ifade ederek her türlü ortak çalýþmaya hazýr olduklarýný belirtti. 10 DA 5 TE Uðurludað ve Ortaköy Mesire Alaný ihaleye çýkýyor Uðurludað Beyoðlu Yaylasý ile Ortaköy Ötegeçe'ye Mesire yeri ve Kýr Gazinosu yapým iþi ihale ediliyor. 6 DA YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Baðlarda don ve dolu rekolteyi vuracak Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, baðlarda don ve dolunun rekolteyi vuracaðýný bildirerek, "Baðlarda Mart'ta düþük sýcaklýk, Nisan'da don, Haziran'da dolu afetleri Manisa'da 447 bin 571 dekar bað alanýnda hasara yol açtý. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezi ile kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. 10 DA 6 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA Mültecilerden, Candan'a 03: :04 12:50 Yaprak Aþýsý zamaný - Türkçe teþekkürü 16:47 Kýzýlcýk Fýrtýnasý - Dünya 20:24 Uyuþturucu ile Mücâdele 22:13 Günü Ramazanda bir oruçluya iftar verenin, günahlarý affolur. Cehennemden azat olur. Hadis-i Þerif Günün Þiiri ZAMAN ZAMAN Bir gün olsun unutunca Dýþýmda kalýyorsun Oysa seni düþününce Ýçime sýðmýyorsun Gözlerimi kapatýnca Yanýmda oluyorsun Seni öpsem seni okþasam Farkýna varmýyorsun Çorum Belediyesi, Kent Konseyi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi tarafýndan þehirde yaþayan mültecilere yönelik düzenlenen Türkçe dil kursu tamamlandý. 110 kursiyer 120 saatlik Türkçe kursunu tamamladý. Dil kursunu baþarýyla tamamlayan mülteciler Belediye Baþkan Yardýmcýsý, Kent Konseyi ve TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'ý ziyaret ederek Türkçe teþekkür ettiler. Belediye basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum'da yaþayan mültecilerin halkla daha iyi iletiþim kurma konusunda yaþadýklarý dil sorununu ortadan kaldýrmak için Türkçe kursu düzenlediklerini söyleyen Turhan Candan, "Biz bu kursu mülteci kardeþlerimizin dil ve adaptasyon sorununa çözüm bulmak amacýyla açtýk. Bugün 110 mülteci kardeþimizin Türkçe öðrenmesi, sorunlarýn çözümü noktasýnda çok önemli bir adýmdýr. Kursta Türkçe'yi öðrenen mülteci kardeþlerimiz kendi aralarýnda Türkçe konuþarak kursa gelme imkâný bulamamýþ olan mültecilere de Türkçe'yi öðretiyor. Bu sayede Çorum'da yaþayan Iraklý ve Suriyeli kardeþlerimiz çevreye daha kolay adapte oluyorlar" Açtýklarý Türkçe kursu ile hem Türkçe'nin öðrenilmesi hem de ayný coðrafyada yaþadýðýmýz, geçmiþe dönük baðlarýmýzýn bulunduðu kardeþlerimizle baðlarýn güçlendirilmesi adýna önemli olduðuna vurgu yapan Candan, önümüzdeki günlerde Türkçe dil kurslarýnýn açýlacaðýný ifade etti. Turhan Candan'ýn ziyaret eden kursiyerler arasýnda yer alan Suriyeli Þifaum Redah kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduklarýný belirterek, "Biz burada Türkçe bilmiyorken çok zorlanýyorduk. Þimdi ise herkesle iletiþim kurabiliyor, derdimizi ve sýkýntýmýzý rahatlýkla anlatabiliyoruz" Mültecilere Türkçe dil kursu veren Hüda Abdulkadir de yaptýðý konuþmada mültecilerin kurs boyunca Türkçe'yi öðrenmek için büyük gayret gösterdiðini belirterek "Kursiyerlerimizin Türkçeyi günlük yaþamlarýnda kullanabilmeleri beni çok mutlu ediyor. Hatta öyle ki bazý sosyal paylaþým sitelerinde kendi aralarýnda grup kurarak burada Türkçe paylaþýmlarda bulunuyorlar" þeklinde kaydetti. Her gün akþam oluþunda Kadehime doluyorsun Yudum yudum, damla damla Düþüncem oluyorsun Sigaramýn dumanýnda Dudaðýma konuyorsun Her nefeste derin derin Ýçime doluyorsun Fikret KIZILOK Üniversite akademik ve idari personeli iftarda buluþtu SATILIK OTOMOBÝL Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý Tel: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6558 2,6568 EUR 2,9772 2,9786 STERLiN 4,1834 4,1855 2,1480 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Hitit Üniversitesi akademik ve idari personeline yönelik Haziran 2015 tarihlerinde Rektörlük Yemekhanesinde iftar yemek programý düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn katýlýmý ile gerçekleþen iftar yemek programýna, personelin ilgisi yüksek oldu. Akademik ve idari personelle iftar yemeðinde bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Alkan, "Güzel bir vesile ile bir arada olmak, kendi mekanýmýzda iftar yapmak çok mutluluk verici. Keyif verici. Hepiniz hoþ geldiniz" diyerek iftar yemek programýnýn geleneksel hale gelmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Üniversitenin her geçen gün daha da büyüdüðünü ifade ederek iftar yemeðinde ikram edilen pidenin, yemeklerin ve servisin üniversite personeli tarafýndan baþarý ile yapýldýðýna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, "Büyük Hitit ailesi her geçen gün artan fiziksel mekanlarýyla birlikte daha da büyümekte. Üniversitemizin büyümesi beraberinde birliktelikleri de artarak devam edecektir" Üniversitede yakalanan bu sinerjinin önemini vurgulayarak, "Son dönemde çok dikkat çekici baþarýlý çalýþmalarý hep birlikte baþardýk" diyen Rektör Alkan, üniversitenin geliþim sürecine özverili çalýþmalarý ile katký saðlayan personelimize teþekkür etti ve "Hepinizin orucunu Allah kabul etsin. Hayýrlý Ramazanlar diliyorum" Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: NÖBETÇÝ ECZANELER Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN CUMA 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 9 ayda 37 Jinekolojik Onkoloji ameliyatý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde artýk Jinekolojik Onkoloji ameliyatlarý da yapýlmaya baþlandý. 9 ay önce baþlayan uygulama kapsamýnda þimdiye kadar 37 hastanýn ameliyatý gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde düzenlenen basýn toplantýsýnda konu hakkýnda bilgiler verildi. Hastane Yönetici Yrd. Doç.Dr. Sinan Zehir, Çorum'da yapýlamayan bir çok ameliyatýn artýk yapýlýr hale geldiðini ifade ederek, artýk Jinekolojik Onkoloji ameliyatlarýnýn da baþarýlý þekilde gerçekleþtirilmeye baþlandýðýný söyledi. Büyük þehirlerde yapýlan ameliyatlarýn Çorum'da da gerçekleþtirilmesinde afiliasyon uygulamasýnýn katkýsýnýn büyük olduðunu dile getiren Zehir, bunda emeði olan herkese teþekkür etti. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý'da afiliasyondan sonra büyük ameliyatlarýn Çorum'da yapýlmaya baþlandýðýný ifade ederek, "Þimdi ise kadýn doðum bölümümüzde ameliyatlar yapýlmaya baþlandý. Prof. Dr. Tayfun Güngör hocamýz geleli 9 ay oldu hemen ameliyatlar yapýlmaya baþlandý. Hedefimiz þuan yapýlamayan ameliyatlarý da yapmaktýr. Biz fakülte olarak üzerimize düþeni göre yapmaya çalýþýyoruz" Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý ise afiliasyondan sonra hasta sevklerinin yüzde 99 azaldýðýný ifade ederek, "Artýk her türlü imkanýmýz var" þeklinde kaydetti. 9 AYDA 37 AMELÝYAT Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Tayfun Güngör ise "Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi halkýmýza ilkleri yaþatmaya devam etmektedir. Yaklaþýk 9 aydýr Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðinde Jinekolojik Onkoloji (kadýn hastalýklarý kanserleri) ameliyatlarý gerçekleþtirilmektedir. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bölümü kuruldu. Böylece genital kanserlerinin taný ve tedavileri açýsýndan Çorum'da yeni bir dönem baþlamýþ oldu. Yrd. Doç.Dr.Ümit Görkem ve Yrd. Doç.Dr.Cihan Toðrul ile birlikte þu ana kadar 37 adet jinekolojik onkoloji ameliyatýný baþarý ile gerçekleþtirdik. Bu vakalarýn 10'u yumurtalýk (över) kanserimi rahim (endometrium) kanseri, 4'ü rahim aðzý (serviks) kanseri ve 18'i ise rahim aðzý premalign (servikal dispilazi) kanser ameliyatlarý idi" þeklinde konuþtu. -"KETEM ÝLE DAHA ETKÝN ÇALIÞIYORUZ"- Kanser tarama programlarý kapsamýnda hizmet veren KETEM birimi ile Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniði'nin iþbirliðinin artarak daha etkin bir hizmet verilmeye baþlandýðýný da vurgulayan Güngör, "Bu konu ile ilgili olarak yapýlan HPV ve smear tarama sonuçlarmagöre risk grubuna giren hastalara kolposkopik inceleme yöntemi ile daha erken taný konulma imkaný ortaya çýktý. Dolayýsýyla bu hasta grubunun erken tedavileri yapýlabilir hale gelmiþtir. Artýk jinekolojik onkoloji tedavileri Çorum dýþý sevk sayýlarý da minimal düzeye düþmüþtür. Böylece Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi jinekolojik kanser tarama testleri ve tedavileri açýsýndan bölgenin önemli bir merkez haline gelmiþ bulunmaktadýr. Afiliasyon uygulamasý çoðu yerden daha iyi iþliyor burada" NORMAL DOÐUMDA YÝNE ÜLKE ORTALAMASININ ÜSTÜNDEYÝZ Yrd. Doç.Dr.Ümit Görkem de Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Türkiye'deki sezeryan ile doðum istatistiklerine göre son iki yýlda olduðu gibi bu yýlda Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðinin düþük sezeryan oranlarý açýsýndan teþekkür belgesi ile onurlandýrýldýðýný ifade ederek, "Son bir yýl içerisinde kliniðimizin primer sezeryan doðum oraný % 15'dir.Bu oran, "Türkiye ortalamasýnýn oldukça altýndadýr. Ayný zamanda bu oran Dünya Saðlýk Örgütünün de önerdiði oranlar içindedir" diye belirtti. Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðinde Prof. Dr.Tayfun Güngör ile birlikte, Yrd. Doç.Dr. Ümit Görkem, Yrd. Doç.Dr. Cihan Toðrul, Op.Dr.Mehmet Þanlý, Op.Dr.Mehmet Altýnok, Op.Dr.Pýnar Yýldýrým, Op.Dr.Semih Temel, Op.Dr.Göray Çimen, Op.Dr.Zeliha Çaðlar, Op.Dr.Emine Arslan ve Op.Dr.Özgül Bekar'dan oluþan uzman hekim kadrosu hizmet veriyor. Fatih AKBAÞ YÝTÝK Hitit Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa oðlu Burak Siliv

4 "Sepette ekmek var" uygulamasý ilgi görüyor Sungurlu'da bir ekmek fýrýný tarafýndan baþlatýlan sepette ekmek var uygulamasý ilçede ilgi görüyor. Elif Unlu Mamulleri Ýþletmecisi Mustafa Güneþ yaptýðý açýklamada, seyahatinde bazý þehirlerde gördüðü sepette ekmek var uygulamasýnýn hayýrseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluþturan güzel bir uygulama olmasýndan dolayý kendi fýrýnýnda da uygulamaya baþladýðýný söyledi. Ýlçede 8 yýldýr unlu mamuller üzerine hizmet verdiklerini ifade eden Güneþ, sepette ekmek var uygulamasýný da 4 yýldýr sürdürdüklerini vatandaþlardan olumlu dönüþ aldýklarýný kaydetti. Sepete, ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn almasý için ekmek koyduklarýný ve hayýrsever vatandaþlarýn, ekmek baðýþlarýný da kabul ettiklerini anlatan Güneþ, "Ýlk günler sepete sadece kendimiz ekmek koyarak baþladýk. Ancak yoldan gelip geçenler, evine ekmek almak isteyenler bu uygulamayý öðrenince kendileri de baðýþ yaparak destek oluyorlar. Vatandaþlar evine 2 tane ekmek alýyorsa 1 tanede sepete koyuyor." - "RAMAZANDA ÝLGÝ DAHA DA ARTTI" Mustafa Güneþ, sepette ekmek var uygulamasýna ramazan ayý dolayýsýyla ilginin daha da arttýðýnýn altýný çizerek, ramazanda sepete pide koyduklarýný söyledi. Uygulamaya þehir dýþýndan da destek geldiðini belirten Güneþ, "Uygulamaya ilçede olduðu kadar þehir dýþýndaki iþadamlarýndan da ilgi var. Sungurlulu olup þehir dýþýnda yaþayan hayýrsever iþadamlarý sepete aylýk ekmek konulmasý için baðýþ yapýyorlar. Sepette günün her saati ekmek bulunuyor. Sepetin boþ kalmamasý için iþletme olarak bizde bazen günlük 30 ekmeðe kadar koyduðumuz oluyor. Ramazan ayý nedeniyle uygulamaya ilgi daha da arttý. Bu uygulama ile ekmek veren de alan da bir birini görmüyor. Biz sadece vesile ve aracý oluyoruz." þeklinde konuþtu. Uygulamanýn suistimal edilmemesi için azami hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Güneþ, "Sepetten ekmek alan ihtiyaç sahiplerini muhtarlýklardan araþtýrýyoruz. Diðer taraftan muhtarlarla görüþerek ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn ekmek almalarý için fýrýna yönlendirmelerini istiyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýðý için vatandaþlar sepete gönül rahatlý ile ekmek koyuyorlar." ifadelerini kullandý. Ýlçede sadece kendi iþletmelerinde sepette ekmek var uygulamasý olduðunu belirten, Mustafa Güneþ ramazan ayý vesile ile bu uygulamanýn diðer esnaflar tarafýndan da hizmete geçirilmesi temennisinde bulundu.sugurlugündem Miniklerden Ramazan gösterisi Önceden maaþ ödülü vardý / Bilmem hala durar mý? / Acaba alanla almayan arasýnda / Bariz bir fark var mý? / Ben hiç alamadým da / Alanlarda da pek fark bulamadým da Kim demiþ düþenin dostu olmaz diye / Düþenin gerçek dostu Allah'týr, biline / Yeter ki ihlasla derdini arz eyle Fýrsatlar gelir, fýrsatlar gider / Kim ne ederse etsin ama / Bazen kendine bazen de memlekete eder Çile, Çile ki ne çile / Menfaat için asla eðilmedi bile bile / Ne güzel ders veriyor üstat / Tabi ki idrak edebilenlere Ömür geçer, insanoðlu naçar / Hele bir yataða düþmeye dur / Evlatlarýn bile bir bir kaçar / Ve gel gel diye toprak baðrýný açar Ey tartý, / Kimi diyor kilo almýþsýn / Kimi diyor kilo vermiþsin / Kime inanacaðýmý bilemiyorum / En iyisini sen bilirsin / Haydi, benden yana gelsin ibre Yarab mübarek Cuma akþamý / Ben günahkâr mücrim bir kulum / Affet demeye yüzüm yok sana, / Çünkü çok tövbe edip bozmuþum / Ve günah sokaðýndan geçiyor yolum / Lakin sýðýnacak baþka liman da yok / Yine de Sensin benim son umudum / Nasýl olmasýn ki, 'Rahmetimden ümidinizi kesmeyin' buyurdun Cimri olma, asansöre binerken ver bir selam / Belki olur senden sonra onu alan Zaten günahým yetiyor, birde sen ekleme / Avrupa aya giderken, sen burada bekleme 4 ÝKÝNCÝ DÜNYA SAVAÞINDAN SONRA, 'JAPONYA VE ALMANYA' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Sen beni çalýþkan bilirsin / Lakin ben tembelin biriyim / Neden mi? / Çünkü konferanslara iþtirakte geriyim Seher vakti çayýmýzý içtik, simitleri yedik / Uyumak olmaz biraz yürüyelim dedik Altlara fýrça, üstlere hep teþekkür / Adil olmak için lütfen birazcýk tefekkür Bilgiden çok, gezme tozma hizmetiçi seminerleri / Yenisini istiyoruz, çünkü bir araya getiriyor bizleri Müzik eþliðinde konvoy geçiyor caddeden / Adaylar beni kalbi selamlýyor otobüslerden / Diyorum al bir selam da sana benden / Lakin 7 Hazirandan sonra deðiþirler mi bilmem (aday kendini parçalýyor ama kimsenin umurunda deðil- Mersin) Vurdumduymazlýk kazalara çaðýrýr davetiye / Vurdumduymaz olma ki, yolda çoluk çocuk rahat yürüye Acep ne çekti bu millet benim seminerlerden / Bir saattir dersteyim diyorum bitse hemen Ýsmi çok geçti koridorlarda / Lakin hiç içeri giremedi / Sebebini sorduðunda / Kimse makul cevap veremedi / Herhalde yanlýþ anahtar denedi / 'Bunda da vardýr bir hikmet' deyip tesellilendi Alaca Belediyesi tarafýndan her yýl Ramazan ayýnda organize edilen Ramazan Sokaðý etkinliði bu yýlda dolu dolu geçiyor. Sosyal belediyecilik çalýþmalarý kapsamýnda Ramazan ayýnda ihtiyaç sahibi 5 bin vatandaþa günlük sýcak yemek ve ekmek ikram eden Alaca Belediyesi, iftardan sonra da Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde kurulan Ramazan Sokaðý'nda düzenlediði etkinliklerle Ramazan akþamlarýný güzelleþtiriyor. Ramazan Sokaðý'nda tasavvuf konserleri, Hacivat-Karagöz oyunlarý, kukla, ilizyon gösterileri, orta oyunlarý, bunun yanýnda çocuklar için de çeþitli yarýþmalar düzenleniyor. Ramazan Sokaðý'nda sahne alan Haymeana Anaokulu öðrencileri düzenledikleri gösterilerle izleyicileri mest ettiler. Programda minik öðrenciler tarafýndan semazen gösterisi, ilahiler, þiirler okunurken ayný zamanda temsili olarak da Kabe tavaf edildi. Program sonunda Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Haymeana Anaokulu öðretmenlerine Ramazan Sokaðý'nda düzenlemiþ olduklarý programdan dolayý plaket verdi. Çocuklarýn çok güzel bir gösteri sunduðunu belirten Belediye Baþkaný Eyvaz, þunlarý söyledi: "Hepinizin Ramazan ayýný tebrik ediyorum. Nice Ramazanlara eriþmemizi nasip etsin mevlam. Gerçekten bu çocuklarý görünce gururlanýyor. Onlarý yetiþtiren anne-babalarýný tebrik ediyoruz. Onlarý bugünlere getiren bu eðitimi veren öðretmenlerini kutluyorum. Çocuklar bir hamur gibi. Ýsterseniz Resullullah aþký ile Peygamber aþký ile böylesi programlar yapýyorlar. Bu çocuklara bu eðitimi veren öðretmenlere ne kadar teþekkür etsek azdýr. Ben bu çocuklarýmýzdan gurur duyuyorum. Türkiye'nin geleceðinin aydýnlýk olduðunu, emin ellerde olduðu görüyorum. Katýlýmýnýz ve ilginizden dolayý teþekkür ediyorum." Ramazan Sokaðý'nda, Ramazan ayý boyunca teravih namazý da kýlýnýyor. Teravih namazý kýlýnabilmesi adýna hem bayanlar, hemde erkekler için Belediye tarafýndan mekanlar yapýldý. Teravih namazlarý açýk havada kýlýnýyor. Öðretmen Salim Akaydýn'da özel eðitim ve BEP semineri Haziran dönemi öðretmenlerin mesleki eðitim çalýþmalarý kapsamýnda, Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu öðretmenlerine Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü tarafýndan "Özel Eðitim ve Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Programý (BEP" konulu seminer düzenlendi. Seminerde özel eðitime tabi tutulacak öðrenciler ve kaynaþtýrma eðitimi verilecek öðrencilerin durumlarý ile ilgili eðitim ortamlarýnda izlenilecek yol ve yöntemler hakkýnda öðretmenlere bilgi verildi. Özel Eðitim ve Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Programlarýnýn uygulamalarýnda yaþanan sorunlar ve öðretmen görüþleri ile birlikte seminer soru ve cevaplarla tamamlandý. Okul Müdürü Levent Tuzcu, Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir'e sunumu ve katkýlarýndan dolayý teþekkür etti.

5 TEK 2 26 HAZÝRAN 2015 CUMA 5 E-fatura ve e-defterde önemli geliþme Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, e-defter ve e-faturaya geçme hadlerinin deðiþtiðini belirtti. Bilindiði gibi tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de 421 sýra numaralý V.U.K Genel Tebliðin yayýmlandýðýný ve bu tebliðde elektronik defter ve elektronik fatura kapsamýna giren mükelleflerin belirlendiðini dile getiren Muzaffer Yýldýrým, "Bu tebliðde 2011 takvim yýlýndaki hadler dikkate alýnarak geçiþ süreci ile ilgili düzenlemeler yapýlmýþtý. Bir çok mükellefin bu hadlerin müteakip (sonraki) yýllarda da geçerli olup olmayacaðý merak konusu olmuþtu tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de 454 sýra numaralý Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ile bu konu açýklýða kavuþmuþ oldu. 421 sýra numaralý V.U.K Genel Tebliði ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 454 sýra numaralý V.U.K Genel Tebliði ile bu kapsam geniþletilmiþ ve düzenleme þu þekilde olmuþtur" 2014 veya müteakip hesap dönemlerinde bürüt satýþ hasýlatlarýnýn 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler ile 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayýlý listedeki mallarý imal, inþa ve ithal edenler ile gene mezkur kanunun (I) sayýlý listedeki mallarýn imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler kapsama dahil edildiklerini kaydeden Yýldýrým, "(I) sayýlý listedeki mallar için bayilik lisansý olanlar bu kapsamda deðerlendirilmeyecektir hesap döneminde bürüt satýþ hasýlatý TL olan mükellefler tarihinden itibaren 2015 veya sonraki yýllarda TL bürüt satýþ hasýlatýný saðlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine iliþkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceði tarihi takip eden hesap döneminin baþýndan itibaren elektronik defter ve e-fatura uygulamasýna geçmek zorundadýrlar. Gene yukarýda bahsedilen 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) ve (III) sayýlý listedeki sayýlanlar ise bu tebliðin yayýmýndan önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler tarihinden itibaren, bu tebliðin yayýmýndan sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise lisan aldýklarý ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin baþýndan itibaren elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasýna geçmek zorundadýrlar. Bu durumla birlikte lisans alan ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasýndaki sürenin 3(üç) aydan kýsa olmasý halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap dönemi baþýndan itibaren yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. E-Fatura uygulamasýna kayýtlý olan mükelleflerin 3065 sayýlý K.D.V kanunun 11.madde kapsamýndaki mal ihracý ve yolcu beraberi eþya ihracý(türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplayarak yapýlan satýþlar) kapsamýnda fatura düzenleyecek olan mükellefler bu faturalarýný da tarihinden itibaren efatura olarak düzenleyeceklerdir. Önümüzdeki yýllarda/dönemlerde bu hadlerin düþürüleceði ve kapsamýn geniþletilerek birçok mükellefin e-fatura ve edefter uygulamasýna geçeceði beklenmektedir" ifadelerini kullandý. Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn'ýn Huzur Camiini dolduran cemaate verdiði vaazýn ardýndan 6 Hafýz Ýmam Hatipten her bininin 4'er rekât olarak kýldýrdýðý teravih namazlarýnýn arasýnda 6 Müezzin-Kayyým tarafýndan okunan birbirinden güzel ilahiler cemaati mest etti. Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn, bu Ramazanda Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasýný, ilk olarak Huzur Camiinde baþlattýklarýný ve sýrasýyla Salý akþamý Murad-ý Rabii Ulu Camii'nde, Salý akþamý Akþemsettin Camiinde, Salý akþamý Veysel Karani Camiinde olmak üzere 4 camii de devam edeceðini belirtti. Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn, Enderun usulü teravih namazýnda, her bir dört rekatýn farklý makamlardaki kýraatle kýlýndýðýný ifade ederek, "Kaybolan mirasý yaþatmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" Akýn, ayrýca Çorum'da tüm camilerde mukabelelerin okunduðunu, 6 camide hatimle teravih namazý kýlýndýðýný, 6 camide ise sakal-ý þerif programlarýnýn olacaðýný belirterek, dolu dolu bir Ramazan geçirileceðini belirtti. Týp Fakültesi afiliasyonla birlikte hýzlý yol almaya baþladý Öner Öztürk'ten Rektör Alkan'a tebrik Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Üniversiteden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre "Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn Hitit Üniversitesini nereden alýp nereye getirdiðini biliyoruz ve takdir ediyoruz" diyen Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, üniversitenin þehre büyük katký saðladýðýný ifade ederek Rektör Prof. Dr. Alkan'dan ayný tempoda baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. Rektör Prof. Dr. Alkan da Çorum'un her bileþeni ile yakýn bir diyalog ve iþ birliði içerisinde çalýþmalarýný yürütmeye gayret eden üniversitenin pek çok somut çýktýlarý olan baþarýlý projeye imza attýðýný belirtti. "Büyük bir azimle çalýþmalarýný yürüten Üniversitemiz, tüm paydaþlarýndan aldýðý destek ve kurduðu sinerji ile her geçen gün geliþimini daha da artýrmaktadýr" diyen Rektör Alkan, ziyaretlerinden dolayý Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk'e teþekkür etti. Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Týp Fakültesi baþta olmak üzere üniversitenin tüm birimlerinin Çorum açýsýndan büyük önem arz ettiðini ifade ede- rek her türlü ortak çalýþmaya hazýr olduklarýný belirtti. Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü ile pek çok ortak iþbirliði oluþturulduðunu ve bunlarýn artarak devam edeceðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan ise Týp Fakültesi'nin afiliasyon sonrasý uyum içerisinde yürütülen baþarýlý çalýþmalarla çok hýzlý yol kat ettiðini belirterek bu süreçte emeði geçen herkese teþekkür etti.

6 Baðlarda don ve dolu rekolteyi vuracak Hitit Fuar ve Festival programý hazýr Uður Iþýlak Zeki Gül Ýrem Derici Sefa Doðanay Mustafa Ceceli Bu yýl 35.'si düzenlenecek olan Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivalin bu yýl çok renkli olacaðý ifade edildi. Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan aylardýr üzerinde çalýþýlan festival programý netleþti. Bu yýl Temmuz tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan festivalde çok sayýda ünlü sanatçý sahne alacak. Ýrem Yavuz Bingöl Derici, Uður Iþýlak, Yudum, Yavuz Bingöl ve Mustafa Ceceli en güzel türkü ve þarkýlarýný Çorumlular için seslendirecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül yaptýðý açýklamada bu yýl 35.sini gerçekleþtirecekleri Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali'nde dolu dolu bir programla Çorum halkýnýn karþýsýnda olacaklarýný söyledi. Çorum halkýnýn istekleri doðrultusunda hazýrladýklarý festivale çok iyi hazýrlandýklarýný ifade eden Zeki Gül, festivalin Çorum halkýnýn beklentilerini karþýlayacaðýna inandýðýný söyledi. Festivalin tanýtýmý için kitapçýk, davetiye, billboard, raket, afiþ ve diðer tanýtýcý dokümanlarýn çalýþmalarýnýn devam ettiðini ifade eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Son yýllarda çok kaliteli bir festival programý hazýrlýyoruz. Her kesime yönelik konser, sergi, yarýþma ve eðlenceler var. Halkýmýzýn da isteklerini göz önünde bulundurarak ünlü sanatçýlarý hemþehrilerimizle buluþturuyoruz. Festival coþkusunu hemþehrilerimizin hep birlikte yaþamasý için tüm ayrýntýlarý göz önünde bulunduruyoruz. Festival boyunca ünlü sanatçýlarý, tiyatro gösterilerini, açýk hava film gösterilerini, konserleri ve animasyon gösterilerini Çorum halkýyla buluþturacaðýz. Çorum halký, eðlence dolu beþ gün geçirecek" 35. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali bu yýl da ünlü sanatçýlarla renklenecek. Mustafa Ceceli, Ýrem Derici, Uður Iþýlak, Yavuz Bingöl ve Yudum Çorum'da konser verecek. 35. Hitit Fuar ve Festivali bünyesinde sahne alacak olan ünlü sanatçýlar sevenlerini coþturacak. Adýný ilk olarak Yetenek Sizsiniz programýyla herkese duyuran Sefa Doðanay, taklit yeteneðini bu kez Çorumlular için sergileyecek. Yaptýðý taklitler ve sahne gösterileriyle hayran kitlesi oluþturan Sefa Doðanay, geçtiðimiz yýllarda da Çorum'a gelmiþ ve gösterisiyle büyük beðeni toplamýþtý. 35. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali'nde de çocuklar unutulmadý. Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek olan çocuk tiyatrosu ile çocuklar gönüllerince eðlenecek. 23 Temmuz Perþembe günü saat ve 17.00'da iki seans olarak sahnelenecek olan Þakacý Nasreddin Hoca çocuk oyununa gelen tüm çocuklara Çorum Belediyesi tarafýndan çikolatalý gofret ikram edilecek. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da yerli ve yabancý ekipler en güzel yöresel oyunlarýný Çorum halký için sahneleyecek. 35. Hitit Fuar ve Festivali'ne Porto Riko, Fransa, Cezayir ve Bosna Hersek'ten yabancý ekipler, Þanlýurfa, Ankara, Bursa, Ýzmir gibi illerden de yerli halk oyunu ekipleri katýlacak. Festivalde ayrýca Belediye Mehter Takýmý da çeþitli gösteriler yapacak. 35. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali'nde sinema nostaljisi yaþanacak. Kültürpark'taki bulunan amfi tiyatroda oluþturulacak sinema düzeneði ile Çorumlular açýk havada sinema izleme keyfi yaþayacak. Çorum Belediyesi tarafýndan izleyicilere çekirdek ve gazoz ikramýnýn yapýlacaðý açýk hava sinema gösterisinde bu yýl yönetmenliðini Celal Çimen'in yaptýðý Kod Adý K.O.Z, yönetmenliðini Mahsun Kýrmýzýgül'ün yaptýðý Mucize ve yönetmenliðini Burak Aksak'ýn yaptýðý Bana Masal Anlatma adlý filmler Çorumlu sinemaseverlerle buluþacak. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, baðlarda don ve dolunun rekolteyi vuracaðýný bildirerek, "Baðlarda Mart'ta düþük sýcaklýk, Nisan'da don, Haziran'da dolu afetleri Manisa'da 447 bin 571 dekar bað alanýnda hasara yol açtý. Zarar, çekirdekli çeþitlerde yüzde 50-80'i, çekirdeksiz çeþitlerde yüzde 30-40'ý buluyor" Bayraktar, yaptýðý açýklamada, dünyadaki en yaygýn kültür bitkilerinden biri olan üzümde, Türkiye'nin 4,6 milyon dekarla Ýspanya, Fransa, Ýtalya ve Çin'in ardýndan 5'nci, 4 milyon 175 bin tonluk üretimle Çin, ABD, Ýtalya, Fransa ve Ýspanya'nýn ardýndan 6'ncý sýrada bulunduðunu belirtti. Türkiye'nin üzüm üretiminin 2015 yýlýnda yüzde 0,7 azalmayla 4 milyon 146 bin tona inmesinin beklendiði bilgisini veren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "2004 yýlýnda 5,2 milyon dekar alanda 3,5 milyon ton üzüm üretiliyordu. Bað alaný, 2014 yýlýnda 4,6 milyon dekara inerken, üretim 4 milyon 175 bin tona ulaþtý. Dünyada üretilen üzümün yüzde 8-10'u kurutmalýkta kullanýlýyor. Baþlýca kuru üzüm üreticileri, Türkiye, ABD, Ýran, Yunanistan, Güney Afrika, Þili ve Afganistan. Türkiye'nin ihracata yönelik üzüm üretiminde kuru üzüm ilk sýrayý alýyor. Üzüm ihracatýmýzýn yüzde 95'ini çekirdeksiz üzüm oluþturuyor. Aðustos ayýnda hasadý baþlayacak olan çekirdeksiz üzümde, Ege bölgemiz baþý çekiyor. Özellikle Manisa, Ýzmir, Denizli önemli üretim bölgeleri 2014 yýlýnda 1 milyon 135 bin 947 ton olan kurutmalýk çekirdeksiz üzüm üretiminin,yüzde 89,9'u, 1 milyon 21 bin 282 tonu Manisa ilinde yapýldý." -"SOÐUK, DON, DOLU, YAÐIÞ BAÐLAR AFETTEN KURTULAMADI" üretim sezonunda kýþ aylarýnda sýcaklýðýn yýl ortalamalarýna göre çok düþük seyretmesinin baðlarý olumsuz etkilediðini bildiren Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Bu yýl, Mart'ta eksi 2 derece olan düþük sýcaklýklar baðlarda sürgün gözlerine zarar verdi Nisan'da da don afeti yaþandý ve yapraklanma dönemindeki baðlarda sürgün üzerindeki gözleri kuruttu. Manisa'daki 769 bin dekar bað alanýnda, hasar tespit komisyonlarýnýn belirlemelerine göre 447 bin 571 dekar alan don ve dolu afetinden zarar gördü. Bu durum çekirdekli çeþitlerde yüzde 50-80, çekirdeksiz çeþitlerde yüzde oranýndadýr. Manisa ilinin doðu bölgesinde 4 Haziran'da gerçekleþen dolu afeti de 10 bin dekarlýk bir alanda etkili oldu ve bu alanlardaki baðlarda salkým ve yeþil aksam ciddi oranda zarar gördü. Buna ilaveten 12 Haziran'da meydana gelen ve bölgelere göre dozu deðiþen dolu afeti, 4-5 bin dekar baðda salkýmlarda zarara neden oldu. Zarar, her bað için deðiþmekle beraber yüzde arasýnda gerçekleþti. Dolu çapýnýn küçüklüðü danelere daha fazla zarar verdi. Kuru üzümde rekolte kaybý yaþanacak gibi görünüyor." Son bir ayda sürekli yaðýþlarýn görülmesinin de sýk ilaçlama yapma zorunluluðu doðurduðunu bildiren Bayraktar, "Ýlaçlamanýn artmasý girdi maliyetlerini artýrýyor. Çiftçimize ek bir yük getiriyor" -YAPILMASI GEREKENLER- Bayraktar, yapýlmasý gerekenleri de þöyle sýraladý: "Çekirdeksiz üzümde ihracat kapýlarýnýn zamanýnda açýlmasý, üründe fiyatýn belirlenmesini, sofralýk üzümün kalite kaybý olmadan ihracýný saðlayacaktýr. TARÝÞ, yeniden yapýlandýrma süreci sonrasýnda kaynak yetersizliðinden piyasayý regüle edecek miktarda bir alým gerçekleþtirememektedir. Bu ciddi soruna neden olmaktadýr. Sorun biran önce çözülmelidir. Ýhraç edilen kuru üzümün içine karýþtýrýlarak kaliteyi tehdit eden kaçak giriþler daha sýký kontrollerle önlenmelidir. Ýhracatta sýkýntý olmamasý için üzümler, beton veya tel sergi üzerinde kurutulmalýdýr. Ambalajlamada özellikle en büyük pazarýmýz olan AB standartlarýna uyum göstermek için çalýþmalar yapýlmalýdýr. Çekirdeksiz kuru üzümde AB benzeri bir depolama kuruluþu oluþturulmalý ve depolama maliyeti desteklenmelidir. Üzümde alternatif deðerlendirme þekillerinin geliþtirilmelidir. Ürün ihtisas borsalarý oluþturulmalý, mevcut borsalara iþlerlik kazandýrýlmalý, ticaret borsalarý tescil kurumu olmaktan çýkarýlmalýdýr. Üretim hedefleri iç ve dýþ pazarlarda rekabet edecek þekilde belirlenmelidir. Girdi fiyatlarý düþürülmeli, kuru üzüm üreten diðer ülke üreticileriyle rekabet edebilmesi için üzüm üreticisi desteklenmelidir." Uðurludað ve Ortaköy Mesire Alaný ihaleye çýkýyor Uðurludað Beyoðlu Yaylasý ile Ortaköy Ötegeçe'ye Mesire yeri ve Kýr Gazinosu yapým iþi ihale ediliyor. Yaptýðý açýklamada Uðurludað ve Ortaköy ilçelerine sözünü verdikleri Mesire Alaný düzenlemelerinin ihalesinin yapýlacaðýný belirten Çorum Milletvekili Salim Uslu, "Uðurludað ilçemizde her yýl geleneksel olarak düzenlenen Beyoðlu Yayla ve Kültür Þenliklerinin yapýldýðý Beyoðlu Yaylamýz ile Ortaköy ilçemizde Ötegeçe mevkiinde 100 Bin Dekarlýkalana Mesire yeri düzenlemesi yapýyoruz. Yapým ihalesi 7 Temmuz Salý günü Orman Ýþletme Müdürlüðümüzce gerçekleþtirilecektir. Düzenleme çalýþmalarýnýn 3 ay sürede tamamlanmasý planlanýyor. Bir sözümüzü daha yerine getiriyoruz. Hemþehrilerimize hayýrlý uðurlu olsun" Alaca Eðitim Bir Sen'den tekerlekli sandalye baðýþý Alaca Eðitim Bir Sen, Alaca Engelliler Derneðine tekerlekli sandalye baðýþýnda bulundu. Alaca Eðitim Bir Sen Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek ve yönetim kurulu üyeleri Emrah Ýþcen, Mesut Þirin, Recep Gün ve Cengiz Urunca ile birlikte Alaca Engelliler Derneðini ziyaret etti. Burada Engelliler Derneði Baþkaný Ahmet Görür tarafýndan karþýlanan Eðitim Bir Sen yönetimine Engelliler Derneði Baþkaný Ahmet Görür tarafýndan çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi. Engelli araçlarýný tamir eden birimlerini, ortopedik engelliler için fizik kondisyon eðitim merkezini, derneðin önünde engellilerin çay içebileceði, gölgelenebileceði ve ayaða kalkýp oturabileceði dinlenme ve eksersiz yapabileceði birimleri hakkýnda bilgi verildi. Eðitim Bir Sen Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek programda yaptýðý konuþmada, "Alaca Engelliler Derneðinin ilçe sýnýrlarýný aþan çalýþmalarýný ve gayretlerini uzun süredir takip ediyoruz. Gerçekten bu derneðin engellilerin sosyal hayata katýlmasýnda ve yaþama sarýlmasýnda çok büyük katkýlarý olduðunu düþünüyoruz. Biz de Sendika olarak böylesine güzel hizmetlere vesile olan derneðimize bir katkýda bulunmak istedik. Bu amaçla tuvalet aparatý olan, yatak olabilen çok amaçlý bir tekerlekli sandalyeyi baðýþlamak istedik. Ýnþaallah ihtiyacý olan bir kardeþimize faydalý olmasýný diliyoruz. Ayrýca Alaca Engelliler Derneði adýna bir Avrupa Birliði Projesi üreterek de katkýda bulunacaðýz. Bu vesileyle biz Alaca Eðitim Bir Sen olarak Alaca Engelliler Derneðinin yaptýðý güzel çalýþmalardan dolayý tebrik ediyor, her zaman Engelliler Derneðimizin yanýnda olduðumuzu belirtiyor, çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyoruz"

7 7 Makineciler Ýpack-ima'ya katýldýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan uygulanan Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi Projesi (UR-GE) kapsamýnda Çorum'daki gýda iþleme makinecileri, Ýtalya'ya iþ gezisi yaptýlar. Grain Tech Cluster markasýyla gerçekleþtirilen Hindistan ve Fransa'nýn ardýndan üçüncü yurt dýþý gezilerini gerçekleþtiren Çorumlu gýda iþleme makinecileri, Milano'da 3 yýlda bir düzenlenen Ýpack-ima Uluslararasý Gýda Ýþleme ve Paketleme Fuarý'na katýldýlar. 11 firma ve 16 katýlýmcý iþtirak edilen fuarda potansiyel müþteriler ile tanýþma ve birçok firma ile ikili görüþme fýrsatý yakalandý. Grain Tech Cluster markasýyla gýda iþleme makineleri üretiminde dünyanýn dikkatini çekmeyi baþaran, UR-GE projesi sayesinde katýlýnan fuarlar aracýlýðýyla dünyada önemli bir üretim merkezi olduðunu gösterdi. TSO'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre proje yurtdýþý faaliyetlerine Eylül 2015 tarihlerinde arasýnda ABD - Kanada Yurtdýþý Pazarlama programý ile devam edecek olan Grain Tech Cluster halen Yalýn Enstitü ile danýþmanlýk programýný baþarýlý bir þekilde sürdürmekte. Proje kapsamýnda eðitim, danýþmanlýk ve yurtdýþý pazarlama faaliyetleri gerçekleþtiren küme firmalarý daha önce Aðustos 2014 tarihleri arasýnda Grain Tech India 2014 fuarýna 19 kiþilik heyetle ve Ekim 2014 tarihleri arasýnda Fransa Reims þehrinde 65 yýldýr düzenlenen JTIC Uluslararasý Deðirmencilik Fuarýna 14 firma ve 20 kiþilik heyetle katýlmýþlardý. Çorum Tarýmsal Gýda Ýþleme Makine Sektörünün Uluslararasý Rekabet Gücünün Artýrýlmasý amacýyla geliþtirilen UR-GE Projesi, Çorum'da gýda iþleme makineleri üreten yenilikçi firmalarýn bir araya gelmesiyle oluþturuldu. Uðurludað TOKÝ konutlarýna kavuþuyor Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun'un 29 Mayýs'ta TOKÝ Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca'ya müracaatýný yaptýðý TOKÝ konutlarý için talep toplamasýna baþlanýyor. Ýhtiyacý olan ve talepte bulunan bütün ilçelerin toplu konut ihtiyacýný karþýlamaya devam ettiklerini söyleyen Çorum Milletvekili Salim Uslu, "Uðurludað ilçemizde 98 Konut için 29 Haziran Pazartesi itibariyle talep toplanmaya baþlýyor. Belediye Baþkanýmýzýn gayret ve çabalarý, hemþehrimiz Ayhan Karaca'nýn katkýlarý ve bizlerin de desteðiyle daha 1 ay önce dosyasý teslim edilen TOKÝ projemizin ikinci aþamasý baþlatýlmýþ oluyor. Vaat deðil hizmetlerimizle çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Seçimlerde verilen siyasi mesajý doðru okumak gerekir. Önümüzdeki süreçte siyasi partiler sorumlu ve soðukkanlý davranarak ülke çýkarlarýný, milletin menfaatlerini ön planda tutmalarý gerekiyor. Tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da da baþlatýlan ve ihalesi gerçekleþen birçok projemiz var. Bunlarýn tamamlanmasý ülke ve memleket meselesidir. Bu hassasiyeti dikkate alarak çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz" Uslu, "Uðurludað TOKÝ projesinin kazandýrýlmasý konusunda, gayretleri için Belediye Baþkaný Remzi Torun'a, katkýlarý ve destekleri için TOKÝ Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca ve TOKÝ Baþkaný Mehmet Ergün Turan'a teþekkür ederiz" Öte yandan Sungurlu 3.etap için de Kaymakamlýkça tespit edilen yer ile ilgili çalýþmalarýn sürdüðünü belirten Uslu, "Kargý ilçesinde ise Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn tahsisle ilgili olumsuz görüþü Bakanla görüþülerek çözüme kavuþturuldu. Bayat ilçemizle ilgili de yer çalýþmalarý Belediyemizce sürdürülmektedir" þeklinde kaydetti. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ekipleri Ramazan ayý dolayýsýyla pastane, unlu mamuller ve tatlý yerleri, fýrýn ekmek ve pide üretim yerleri, yemek fabrikalarý, þeker ve þekerli mamuller üretim ve satýþ yerlerinde denetimleri artýrdý. Konu hakkýnda bilgi veren Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ "Ýlimizde üretilen ve satýþa sunulan gýda maddelerinin güvenirliðine yönelik denetimler il bazýnda hazýrlanan aylýk denetim Programlarý ile Bakanlýðýmýzca ürün ve riskler bazýnda hazýrlanan yýllýk denetim Programý çerçevesinde yürütülmektedir. Ramazan ayý münasebeti ile ilimiz ve ilçelerimizde Ramazan ayýna özel program hazýrlanarak, özellikle tüketiciler tarafýndan tüketiminin artýþ gösterdiði pastane, unlu mamuller ve tatlý yerleri, fýrýn ekmek ve pide üretim yerleri, yemek fabrikalarý, þeker ve þekerli mamuller üretim ve satýþ yerleri ile iftar çadýrlarý denetlenmektedir. Bu gün itibariyle de il ve tüm ilçelerimizde denetimlerimiz devam etmekte olup, Ramazan ayý münasebeti ile rutin denetimlerimize ilave olarak 113 denetim gerçekleþtirilmiþtir " "Yapýlan denetimlerde, satýþa sunulan Ramazan kolileri ile gýda ürünleri ve bu ürünlerin tezgâh, depolama ve muhafaza þartlarýnýn, ürünlerin etiket ve son kullanma tarihlerinin kontrollerinin yapýldýðýný dile getiren Ermiþ, "Ayrýca iþletme çalýþanlarýnýn hijyen eðitim sertifikalarýnýn kontrolleri yapýlarak yeni alýnacak personellerinde bu belgelerinin bulundurulmasýnýn önemi anlatýlmýþtýr" diye kaydetti. Ramazan ayýnda gýda denetimleri arttý Tüm Çorum halkýnýn Ramazan ayýný kutlayarak Ramazan ayý boyunca da halkýn saðlýðýný korumak ve güvenilir gýda tüketimini saðlamak adýna her türlü önlemlerin alýndýðýný ve denetimlerde uygun olmayan iþletmelere yasal iþlemlerin uygulanacaðýný ifade eden Ermiþ, Çorum halkýnýn Ramazan ayýný en güzel þekilde idrak etmesi için gýda ürünleri açýsýndan her türlü önlemlerin alýndýðýný belirterek, gýda ile ilgili her türlü ihbar ve þikayetleri için ALO GIDA 174 hattýný kullanmasý konusunda çaðrýda bulundu. TÜGVA'dan Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyareti Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Çorum Ýl Yönetimi bir süre önce Çorum Emniyet Müdürlüðüne atanan Murat Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Emniyet Müdürü Kolcu'ya TÜGVA'nýn çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren TÜGVA Çorum Ýl Temsilcisi Feridun Batan, "Türkiye genelinde 33 il'de teþkilatlanan bir ekibiz. Çorum'da yeni kurulduk ancak genç dinamik cv'si olan güçlü ve geleceði düþünen bir yapýya sahibiz" Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Türkiye Gençlik Vakfý Çorum Ýl Temsilcisi Feridun Batan ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yapmýþ olduklarý ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek yeni oluþum içinde bulunan TÜGVA'ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

8 YAÞAM 8 Kýrýk Parmak Temel bir gün doktora gitmiþ ve meramýný doktora aktarmýþ:- Doktor bey parmaðýmý karnýma bastýrýyorum acýyor, omzuma bastýrýyorum acýyor, kalbime bastýrýyorum acýyor, kafama bastýrýyorum Kelime Avý acýyor, gözüme bastýrýyorum acýyor...doktor bu duruma çok þaþýrmýþ. Temel'e yapýlabilecek bütün tahliller yapýlmýþ ama bir þey çýkmamýþ. En sonunda anlaþýlmýþ ki Temel'in parmaðý kýrýk... Ateþi olan çocuðu soðuk su ile yýkamak doðru deðil 20:00 Arka Sokaklar Engin in aniden gelen tayini herkesi fazlasýyla üzer. ABD de görev yapacaðý için içten içe mutlu olan Engin, ayný zamanda ekipten ayrýlacaðý içinde üzülmektedir. Engin in vedasý þerefine Rýza tüm ekibi ve aileleri evde mangal partisine davet eder. Hüsnü bir kamyon parkýndaki kavga ihbarýna gider. Kavga eden kamyoncularýn içerisinde Aslý nýn babasý Þükrü yü görünce þaþýrýr. Kamyoncularý toparlayýp karakola gider.oyuncular : Zafer Ergin, Þevket Çoruh, Özgür Ozan, Can Nergis, Müge Boz, Beril Kaynar Yönetmen : Orhan Oðuz Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Eda Durmuþ, ateþi olan çocuðun soðuk su ile yýkanmasý ya da çocuðun üþüdüðünü düþünülerek üzerinin örtülmesi gibi uygulamalarýn daha ciddi tablolara neden olabileceði uyarýsýnda bulunup bu tür uygulamalarýn doðru olmadýðýný söyledi. Memorial Hizmet Hastanesi Uzman Dr. Eda Durmuþ, vücut ýsýsýnýn normalden yüksek ölçülmesi olarak tanýmlanan ateþin ayný zamanda vücuda giren bakteri, virüs ve toksin gibi yabancý maddelerin neden olduðu hastalýklara baðýþýklýk sisteminin verdiði önemli bir yanýt olduðunu belirtti. Çocukluk çaðýnda diþ çýkarma ve aþý sonrasýn da ateþ görülebileceðini ancak bu durumlarda genellikle ateþin ciddi boyutlara ulaþmayacaðýný kaydeden Durmuþ; "Küçük çocuklarýn ateþ kontrol sistemi tam geliþmediði için ateþ yükselmesi daha hýzlý olur. Vücut ýsýsý gün içinde zamana ve hareket durumuna göre ya da koltuk altý, kulak ve makattan ölçüm yerine göre deðiþiklik gösterebilir. Akþam saatlerinde veya hareketli bir oyun sonrasý vücut ýsýsýnýn artmasý normal olabileceði gibi makattan ölçülen 37,5 derece de normaldir. Kabaca vücut ýsýsý 36,5 37,5 derece arasý seyreder. Koltuk altýndan ölçülen 37,5 derece üzeri, makattan 38 derece üzeri, kulaktan ise 37,6 derece üzeri vücut ýsýsý ateþ olarak deðerlendirilir. Çocuklarda dil altýndan ateþ ölçümü ve 6 ayýn altýndaki bebeklerde kulaktan ölçüm de önerilmemektedir" YÜKSEK ATEÞ, KALP VE SOLUNUM SÝSTEMÝNÝ HIZLANDIRIR Vücut ýsýsý arttýkça kalp ve solunum sisteminin daha hýzlý çalýþmaya, daha fazla enerji harcamaya baþladýðýný anlatan Durmuþ, hayati organlara olan kan akýmýnýn arttýðýný kol ve bacaklar gibi uç bölgelerdeki damarlarýn büzüþmesinden dolayý bu bölgelere kan akýmýnýn azaldýðýný ifade etti. Her ateþli durumda aceleci davranýp telaþla ateþe ilaçla müdahale edilmemesi gerektiðini dile getiren Eda Durmuþ, þunlarý söyledi; "Hatta suçiçeði, nezle gibi bazý hastalýklarda ateþe ilaçla erken müdahale etmek enfeksiyonun süresini uzatabileceði için zararlý bile olabilir. Çoðu aile ateþe baðlý havale geçirme korkusu ile ateþ düþürücü ilaçlara hemen baþvurur. Ateþli havale geçirme sýklýðý oldukça düþüktür. 6 ay, 5 yaþ arasý görülebilen ateþli havale en sýk 1-3 yaþta ortaya çýkar. Anne, baba ya da kardeþlerde havale geçirme öyküsü olan, daha önce ateþli havale geçiren çocuklarda risk biraz daha yüksektir. Bu nedenlerle ateþli durumlarda ilaçlardan önce basit yöntemlerle ateþi takip edip kontrolü saðlamalý, gerekliyse ilaca ya da uzman kontrolüne baþvurulmalýdýr." 'YÜKSEK ATEÞ BOL SU ÝÇÝRÝLEREK KONTROL ALTINA ALINMALI' Yüksek ateþ durumunda çocuðun dinlenmesinin saðlanmasý gerektiðini söyleyen Durmuþ; "Kýyafetlerini çýkarýlmalý, oda ýsýsý fazlaysa düþürülmelidir. Artan vücut ýsýsý metabolizmayý hýzlandýrýr ve sývý ihtiyacý da artar bu nedenle çocuðun sývý alýmý artýrýlmalýdýr. Ateþ yüksekse ýlýk uygulama yapýlmalýdýr. Soðuk su ile yýkamak, sirkeli su uygulamak doðru uygulamalar deðildir. Bu uygulamalara raðmen yüksek seyreden ateþte doktora danýþýlmalý, gerekirse ilaçlara baþvurulmalýdýr. Ateþe eþlik eden ishal, kusma gibi bulgular varsa, çocukta aþýrý halsizlik görülüyorsa, deride morarma ya da kanama benzeri ani çýkan döküntüler oluþursa ve ateþ düþürücü yöntemler ile ilaca raðmen ateþ düþmüyorsa vakit kaybetmeden çocuk bir saðlýk kuruluþuna götürülüp ateþin kontrolü saðlanmalýdýr" diye konuþtu. (CÝHAN) 21:00 Tutar mý Tutar Yakýn arkadaþ olan Cemal ve Ayhan, bir sabah uyandýklarýnda kendilerini bir mahalle dizisinin baþrol oyuncularý olarak bulurlar. Geçmiþleri ile alakalý hiçbir þey hatýrlamayan ikili, diziye düþmelerinin þokunu bile atlatamadan hiç bilmedikleri bu mahallede, daha önce hiç görmedikleri aileleri, aþklarý, arkadaþlarý ve hatta düþmanlarýyla karþýlaþýrlar. Ýkili, bir yandan buradan çýkmanýn yollarýný arayýp, bir yandan da durumu idare etmeye çalýþýrken mahallenin kahramanlarý olduðu gerçeðiyle karþý karþýya kalýrlar 19:45 Sinema Siyah Giyen Adamlar 3 Boris adlý bir mahkum, kendisini hapse atan Ajan K'den intikam almak için hapisten kaçar ve zamanda geri giderek tutuklanmadan öncesine döner ve Ajan K'yi öldürür. Arkadaþý Ajan J, bu olayý engellemek için o günlere, yani 1969'a seyahat eder. Ancak genç K, durumun ciddiyetini anlamakta güçlük çekmektedir. Ajan J hem K'yý ikna etmek hem de arkadaþýný kurtarmak durumundadýr.oyuncular : Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement Yönetmen : Barry Sonnenfeld KATMERLÝ BÖREK George Orwell George Orwell, asýl adý ile Eric Arthur Blair (d. 25 Haziran 1903, Bihar; ö. 21 Ocak 1950, Londra)[1], 20. yüzyýl Ýngiliz edebiyatýnýn önde gelen kalemleri arasýndadýr. Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlý romaný ve bu romanda yarattýðý Big Brother (Büyük Birader) kavramý ile tanýnýr. Eserlerinde yer alan netlik, zeka, sosyal adaletsizliðe karþý farkýndalýk ve totalitarizme karþý duruþu onun imzasý niteliðindedir. Orwell'in hayatý, sonradan yazýlarýný etkileyecek olan deneyimlerle doludur. Burslu okuduðu Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra, o sýrada bir Ýngiliz sömürgesi olan Burma'da bulunmuþ; kýsa süreliðine buranýn polis teþkilatýnda görev yapmýþtýr. Bu memuriyet döneminde þahit olduðu acýmasýz uygulamalar, emperyalizme karþý geliþtirdiði derin öfkeye katkýda bulunmuþtur.gençlik döneminde Fransa'da bulunmuþ, türlü mesleklerde çalýþmýþ, para sýkýntýsý gerek yazarlýða baþlamadan önce, gerekse ilk yapýtlarýný kaleme aldýðý yýllarda yakasýný býrakmamýþtýr.orwell'in ilk romaný, otobiyografik olup olmadýðý halen tartýþma konusu olan Paris ve Londra'da Beþ Parasýz'dýr yýlýnda yayýnlanmýþ olan bu eserde olaylar, ismi asla zikredilmeyen bir karakterin aðzýndan aktarýlmaktadýr. Eserin kahramaný Paris'te Ýngilizce kursu vermek üzere bulunan, öðrencilerinin dersleri türlü bahanelerle býrakmasýndan sonra ise iþsiz ve meteliksiz kalan genç bir adamdýr. Günler boyunca açlýk çeken, sokakta sabahlayan, sonunda önce otel mutfaðýnda, ardýndan da bir restoranýn bulaþýkhanesinde iþ bulan baþ karakter, sonunda zihinsel engelli bir çocuðun eðitmenliðini üstlenerek Londra'ya gider. Malzemeler 1 Paket Margarin 4 Su Bardaðý Un 1 Su Bardaðý Yoðurt 1 Tatlý Kaþýðý Tuz 1 Çay Kaþýðý Karbonat Yemeðin Tarifi ÝÇÝN HAZIRLANIÞI Kýymayý ve soðaný kavurup, yeþilbiber, domates, maydanoz, bir tutam tuz ve biber ilave edin. BÖREÐÝN HAZIRLANIÞI Hazýrladýðýnýz hamuru 8 eþit parçaya ayýrarak bir gece bekletin. Hamura dikdörtgen þekli verin ve olabildiðince ince açýp üzerinde tereyaðýný gezdirin. Hamurun uzun tarafýna iç malzemesini yerleþtirip, rulo þeklinde yuvarlayýn. Ruloyu 5 santim eninde parçalara bölüp, üzerine yumurta sarýsýný sürün. 200 derecede fýrýnda pembeleþinceye kadar piþirip, sýcak servis yapýn. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardým edemez. Montaigne 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Siyah Giyen Adamlar 3 21:45 Gölgeler ve Yalanlar 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ýftar Saati 20:45 Ana Haber 21:45 Matrix Reloaded Sinema 23:45 Hz.Yusuf 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:30 Ýftar Vakti 21:00 Tutar mý Tutar 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:45 Ana Haber 19:00 Ramazan Sevinci 20:50 Zeyrek Ýle Çeyrek 22:00 Yunus Emre 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýftar Zamaný 20:48 Ýftar Ezaný 20:55 Sungurlar

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti Allah'ýn varlýðýnýn delillerinden biri de þudur: Sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru) görürsün. Onun üzerine yaðmuru indirdiðimiz zaman kýpýrdar kabarýr. Þüphesiz ki, onu dirilten, elbette ölüleri de diriltir. Þüphesiz o, her þeye gücü hakkýyla yetendir. Fussilet, 41/39 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi " Her iyilik sadakadýr." ( Buhârî, "Edeb", 33) Sahabe Hayatý Hz. Peygamber'e ilk iman edenlerden biri ve sonradan ona müezzin olan sahabî. Ýslâm tarihinde unutulmaz yeri olan Bilâl-î Habeþî, aslen Habeþ'lidir. Anasýnýn adý Hamâme, babasýnýn adý Rebah, künyesi Abdullah'týr. Bilâl, islâm'ýn ilk teblið yýllarýnda Ümeyye b. Halef'in kölesiydi. Ýslâm'ýn ortaya çýktýðý yýllarda bir çok kimse, soy ve soplarýnýn yüksekliðine, þirk toplumu içindeki nüfuzlarýna bakarak kavim ve kabîle taassubuna düþmüþ, islâm'a cephe almýþ ve sapýklýkta kalmýþlardý. Bilâl b. Rebah gibi kimseler de zayýf ve acizliklerine raðmen hak davete uyup þirkten kurtulmuþlardý. Ýþte Bilâl b. Rebah (r.a.) islâm davetine ilk icabet edenlerden biriydi. Ümeyye b. Halef, kölesi Bilâl'in müslüman olduðunu anladýktan sonra, onu islâm'dan çevirmek için yapmadýðý eziyet ve iþkence kalmamýþtý. Ümeyye, öðlen vakti güneþinin bir yanardað kesildiði anda, Bilâl'i alýr, kýzgýn kumlarýn üzerine yatýrýr, sýrtýna kocaman bir taþ koyar ve þöyle derdi: "Muhammed'e küfret; Lat ve Uzza'ya iman et. Yoksa onlara iman edinceye kadar böylece kalacaksýn." Bilâl'in kýzgýn kumlar üzerinde sýrtý yanar, göðsü yanar, nefesi týkanýr, bu müthiþ iþkence altýnda saatlerce kývranýrdý. Fakat dudaklarýnda daima þu sözler dökülürdü: "Allahu Ahad, Allahu Ahad", Onun bu durumu, müþrikleri bile hayrete düþürürdü (Ýbn Sa'd, Tabakat, III, 232). O, geçim için, makam ve mevki için baþka ilâhlara sýðýnmazdý. O biliyordu ki hüküm Allah'a aittir, rýzýk Allah'a aittir. Öldürmek ve yaþatmak Allah'ýn elindedir. Geçici dünyanýn çýkarlarý için put ve taðutlarý tasdik etmek ve bu arada imandan bir cüz de Allah'a ayýrmak iman için yeterli deðildir. Tam ve kâmil anlamda hükmün, öldürmek ve diriltmenin Allah'a ait olduðunu rýzýk verenin yalnýz Allah olduðunu, Allah'ý bütün sýfatlarýyla tanýyýp ona göre iman HZ. BÝLAL-Ý HABEÞÝ (r.anh) etmedikçe ve bu uðurda gelecek sýkýntý ve ezalara katlanmadýkça imanda kemâle ulaþmanýn mümkün olmadýðýný biliyordu. Bilâl, rýzýk ve ölüm korkusu taþýmýyordu. Yalnýz Allah'tan korkuyor ve yalnýz ondan ümid ediyordu. Ýþkence altýnda kývranan Bilâl (r.a.)'a rastgelen Varaka b. Nevfel, "Vallahi ey Bilâl, Allah birdir, Allah birdir. " der, sonra da müþriklere dönerek: "Siz onu bu yüzden öldürürseniz, biz onu, kendimize örnek alýrýz." derdi (Ýbnü'l-Esir, el-kâmil Fi't-Târih, II, 66). Bilâl'in efendileri olan Mekkeli müþrikler onu, çoluk çocuðun oyuncaðý yapmýþlardý, ona iþkence edenlerden biri de Ebu Cehil'di. Ama Bilâl'e yapýlan iþkenceler sýrasýnda gösterdiði sabýr ve tahammül hepsini þaþkýna çevirirdi. Nasýl oluyor da bu derece aðýr iþkencelere katlanabiliyordu. Ümeyye b. Halef'in Bilâl'e yaptýðý iþkencelere çok üzülen Hz. Ebû Bekir (r.a.) ona bu iþkenceden vazgeçmesini söylemiþ o da; "Onun ahlâkýný bozan sensin, onu bizden uzaklaþtýran senden baþkasý deðildir" demiþti. Bunun üzerine Ebû Bekir es-sýddîk (r.a.) ona þu cevabý vermiþti: "Benim yanýmda senin þu kölenden daha güçlü ve kuvvetlisi var. Hem de senin dinindendir. Ýstersen onu al ve bunu bana ver." Ümeyye bu teklifi kabul edip öteki köleyi aldý ve Hz. Bilâl'i Hz. Ebû Bekir'e verdi. Baþka bir rivayette Hz. Ebu Bekir'in onu yedi ukiyeye satýn alýp azat ettiði kaydedilir. (Ýbn Sa'd, Tabakat, III, 232). Bilâl'i Resulullah'ýn yanýna götürüp azat etmiþ ve Bilâl iþkenceden kurtulmuþtu. Elbette bu Allah'ýn bir takdiridir. Bilâl Hz. Ebû Bekir'e bu sebeple borçlu deðildir. Ýki mümin de görevlerini yapmýþlar. Allah da onlara ecrini vermiþtir. Hz. Ömer þöyle der: "Efendimiz Ebu Bekir, yine efendimiz Bilâl'i azad etti. "(Ýbnü'l- Esîr, Üsdü'l- Gabe, I, 209). Bilâl daha sonra diðer ashab ile birlikte Medine'ye hicret etti. Orada Sa'd b. Hayseme'ye misafir oldu. Ensar ile Muhacirler arasýnda kardeþlik oluþturulunca Bilâl'e de Abdullah b. Abdurrahman el-has'amî kardeþ ilân edildiler. Bu kardeþlik köklü bir þekilde sürüp gitti. Öyle ki Bilâl, Hz. Ömer devrinde Þam'da bulunduðu sýrada maaþ olarak divandan ona ayrýlan hissesinden kardeþine de bir hisse veriyordu. (Ýbn Sa'd, Tabakat, III, 234). Bilâl, Resulullah (s.a.s.)'in müezzini olarak tanýnmaktadýr. Ve sýk sýk ezaný Bilâl'e okuttururdu. Hatta sabah ezanýndaki " " (Namaz uykudan hayýrlýdýr) ibaresini Bilâl ezana eklemiþ Resulullah "Bilâl, bu ne güzel söz!" diye onu tasvip etmiþti. (Avnu'l-Ma'bud, Serh Ebû Dâvud, III,185; Ýbn Mâce, Ezan, 1, 3,). Hz. Bilâl, Resulullah'ýn bütün gazalarýna katýldý. Bedir gazasýnda Hz. Bilâl, Mekke'de kendisine her türlü eza ve iþkenceyi reva gören Ümeyye'yi görmüþ ve þöyle baðýrmýþtý: "Ýþte küfrün baþý!.." Bunun üzerine dikkatleri ona çevrilmiþ ve müslümanlar derhal onun ve oðlunun etrafýný sararak ikisini de öldürmüþlerdi. Resul-u Ekrem Mekke'nin fethi ardýndan Kâbe'ye girerken has müezzini Hz. Bilâl'i yanlarýnda bulundurmuþlardý. Ýbn Ömer, bu vakayý þöyle nakleder ve der ki: "Resul-u Ekrem, Mekke'nin fethi gününde, Mekke'nin yüksek tarafýndan bir deve üzerinde geldi. Üsame b. Zeyd, Bilâl ve Osman b. Talha da yanlarýndaydýlar. Resul-u Ekrem Kâbe içinde uzun bir müddet kaldýlar, sonra çýktýlar. Arkasýnda müminler içeri girmek için birbiriyle yarýþ etti. Ýlk giren bendim. Bilâl, kapýnýn arkasýndaydý. Bilâl'e Resulullah'ýn nerede namaz kýldýklarýný sordum, yerini gösterdi. Ne var ki Bilâl'e, Allah Resulunun kaç rekat namaz kýldýklarýný sormayý unuttum." (Buhârî, Megâzî, 49). DUA "Rabbimiz! Bizden cehennem azabýný uzaklaþtýr; doðrusu onun azabý sürekli ve acýdýr. Orasý þüphesiz kötü bir yer ve kötü bir duraktýr."amin MANÝ Hoþafýn suyu boldur, Bir kepçe daha doldur, Sahurda köfte varmýþ, Ne olur erken kaldýr. RAMAZAN YAZILARI ÝYÝLÝK EGEMEN OLUNCAYA KADAR Yeryüzünde insanoðlunun tarihi kadar eskidir iyi ile kötünün mücadelesi. Çünkü varoluþ ve yaradýlýþýn hikmeti iyilerle kötüleri, verecekleri imtihan sonrasý ortaya çýkarmaktýr. Yüce Yaradan, yeryüzünde insaný saptýran þeytan ve nefsin kýþkýrtmasýyla ilk kanýn dökülmesi ve sonrasý devam eden kötülüklerle nasýl mücadele edilmesi gerektiðini, gönderdiði Peygamberler ve kitaplarla insanoðluna öðretti. Ogün bugündür insanoðlu hür iradesiyle bu ikisi arasýnda tercihler yaparak ilerledi, kimi iyiden yana tavýr aldý kimi de kötüden yana; kimi de iyi ile kötü arasýnda kayboldu. Ýyiden yana olanlar, Peygamberlerin ve kutsal kitaplarýn kendilerine öðrettiklerini yeryüzüne hakim kýlmak ve yeryüzünde iyiliðin hâkim olmasýný saðlamak için Melekler Yýkadý Eshâb-ý kirâmdan Hanzala hazretlerinin henüz yeni evlendiði günün gecesiydi. Sevgili Peygamberimiz, eshâbýný toplayarak islâma saldýrmak ve yok etmek için bütün savaþ hazýrlýklarýný tamamlayan Mekkeli müþriklere karþý harp yapýlmasý kararýný vermiþlerdi. Harbe katýlacak sahâbiler tek tek evinden çaðýrýldý. Harp haberini duyuran haberci, Hanzala'nýn evine uðradý. Bu karar ve resûlullah Efendimizin emri ona da ulaþtý. Emri duyan Hanzala, boy abdesti alma fýrsatýný bulmadan Uhud'a gitmek üzere hemen sahâbenin arkasýndan koþmaya baþladý ve eshâbýnýn arasýna katýldý.harp sona erince Müslümanlar Medine'ye dönmeye baþladýlar. Harbe iþtirak edenlerin yakýnlarý acaba bizden geriye dönen olacak mý heyecaný içerisinde yollara sýralanmýþlardý. Bunlarýn arasýnda henüz bir günlük evli olup, gece yarýsý sevgili peygamberimizin emrine uyarak harbe giden ve þehitlik þerbeti içen hazreti Hanzala'nýn dul hanýmý da vardý. Herkes büyük bir heyecanla harpten dönenlere yakýnlarýný soruyor, fakat hiç kimse kimseye cevap vermiyordu. Ancak sorulan sorularý sevgili peygamberimiz (a.s) cevaplýyordu. En son olarak soru sorma sýrasý, þehit olan Hanzala'nýn hanýmýna gelmiþti. Resûlullah Efendimize yaklaþarak: Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:04 20:24 22:13 FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ çeþitli mücadeleler verdiler. "Ýyilik, yüzlerinizi doðu ve batý tarafýna çevirmeniz deðildir. Asýl iyilik, o kimsenin yaptýðýdýr ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanýr. (Allah'ýn rýzasýný gözeterek) yakýnlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmýþlara, dilenenlere ve kölelere sevdiði maldan harcar, namaz kýlar, zekat verir. Antlaþma yaptýðý zaman sözlerini yerine getirir. Sýkýntý, hastalýk ve savaþ zamanlarýnda sabreder. Ýþte doðru olanlar, bu vasýflan taþýyanlardýr. Müttakiler ancak onlardýr!" (Bakara 177) Ýslam medeniyetinde ise bu mücadele, kurulan binlerce vakýfla kurumsallaþtý, günümüze kadar devam etti. Bugün farklý isimlerde karþýmýza çýkan bu müesseseler sayesinde dünyanýn dört bir yanýna iyilik götürülüyor. - Ey! Allahýn Resûlu! Hanzala nerede? Sevgili peygamberimiz cevabýnda: -''Hanzala þehit oldu'', buyurdu. Bunun üzerine Hanzala'nýn hanýmý: -Yâ Resûlullah, þu anda söyleceðim bir aile sýrrýdýr. Sizler de biliyorsunuz ki, kocamla daha henüz ilk evlendiðimiz geceydi. Kocam Hanzala, sizin mübârek emrinize uyarak boy abdestini alamadan harbe katýldý. Bildiðiniz gibi þehit oldu. Bu sebeple, emir veriniz de kocamý bulsunlar ve yýkasýnlar, Bunun üzerine sevgili peygamberimiz yarý hüzünlü bir þekild: -Sen Hanzala için hiç merak etme! Ben Hanzala'yý rahmet sularý ile melekler tarafýndan yýkanýrken gördüm, buyurdu. Bunun üzerine bütün sahâbiler Uhud yolunu tuttu ve herkes Hanzala'yý aramaya baþladý. Daha sonra sahâbiler Hanzala'nýn henüz vücûdu kurumamýþ ve ýslak bir þekilde buldular. Sevgili peygamberimizin müjdesini bizzat gözleriyle gördüler. Bunun için O'na ''Gasilül- melâike'' yani (Meleklerin gusül ettirdiði Hanzala'' denir. Bu evlilikten Eshâbýn büyüklerinden hazret-i Abdullah dünyaya geldi. NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði BROKOLÝ ÇORBASI Sebzeleri yýkayýnýz ve ufak çiçekler halinde ayýklayýnýz. Yarým litre hafif tuzlanmýþ suya sütü de ilave ederek sebzeleri katýnýz ve taþmamasýna dikkat ederek sebzeler yumuþayýncaya kadar piþiriniz. Süre dakikadýr. Tencerede yaðý eritiniz ve soðanlarý yanmadan öldürünüz. Un ilave ederek bir miktar daha kavurunuz et suyunu ilave ederek devamlý karýþtýrýnýz. Bu karýþýmý un kokusu çýkmasý için 2-3 dakika daha hafif ateþte tutunuz. Diðer tenceredeki sebzeleri sütlü suyu ile birlikte soðanlý unlu tencereye boþaltýnýz ve ýlýk haldeki bu karýþýmý blenderdan geçiriniz. Muskat ilavesini unutmayýnýz. Çorbaya kremayý, mýsýrý, bezelyeyi katarak bir taþým kaynatýnýz ve üzerine kýyýlmýþ maydanozu serpeleyerek sýcak servis ediniz. Malzemeler 1 Brokoli 750 gr. civarýnda 1 Orta boy kuru soðan 2 Yemek kaþýðý tereyaði 375 gr. süt (1,5 bardak) 25 gr. un 200 ml et veya tavuk suyu 1 Kutu krema 1 Ufak kutu mýsýr 100 gr. bezelye dondurulmuþ veya konserve 1 Avuç kýyýlmýþ maydanoz 1 Tatlý kaþýðý muskat BAYRAM NAMAZI: 06: 08

10 10 ÇEKVA'dan Emre ve Ediþ'e ziyaret ÇEKVA Ankara Þubesi Çorum eski Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Baþkaný Necmettin Emre ve Ankara Baþsavcý Vekili Zafer Ediþ'i ziyaret etti. Emekliler Derneðinden erzak çeki ÇEKVA Ankara Þubesi Baþkaný Alper Bilan ziyaretler hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ankara'da ki Çorumlu ve kendini Çorumlu hisseden bürokratlarýmýzýn birbirlerini daha iyi tanýmalarý için bu çalýþmalarýmýza devam etmeyi planlýyoruz. Ziyaretimiz sýrasýnda Sayýn Zafer Ediþ'e vakfýmýz çalýþmalarýna verdiði desteklerden dolayý bir teþekkür plaketi takdim ettik" Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi'ne üye olan ihtiyaç sahibi ailelere erzak çeki hediye edildi. Toplam 75 aileye erzak çeki verildiðini belirten Emekliler Derneði Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, "Halka hizmet hakka hizmettir. 75 adet üyemize çeklerini sunmak için buradayýz. Kýrýcý deðil, yapýcý olmalýyýz. Emeklilere bir nebze olsa nefes aldýrabilmek için buradayýz. Sponsorlarýmýz olan Vali Ahmet Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Kömürcü Tuðla ve Yýldýrým Nakliyat Osman Saðlam'a teþekkür ediyorum" Toplantýda Emekliler Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri Rafet Kaymazlý, Ýrfan Delibaþ, Serpil As ve Ali Bardakçý da hazýr bulundu.bahadýr YÜCEL YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezi ile kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda Merkez Yenidoðan Caddesi Bir kýsmý, Yenidoðan 2 Sokak bir kýsmý Yenidoðan 4 Sokak bir kýsmý Karafakioðlu 4 Sokak tamamý ve Fevzi Çakmak Caddesi bir Baðcý tekrar TPB yönetiminde Türk Parlamenterler Birliði'nin 17.Olaðan Genel Kurulu dün TBMM Grup Salonunda yapýldý. Halihazýrda Yönetim Kurulu Üyesi olan Çorum kýsmý tarihlerinde saatleri arasýnda: Merkez Cemilbey Caddesi bir kýsmý, Ata Caddesi bir kýsmý ve Fevzi Çakmak Sokak tamamý tarihlerinde saatleri arasýnda: Merkez Fevzi Çakmak 1 Caddesi bir kýsmý, Fevzi Çakmak 3 Caddesi bir kýsmý, Fevzi Çakmak 4 Caddesi bir kýsmý, Fevzi Çakmak 1 Sokak tamamý, Fevzi Çakmak 2 Sokak tamamý, Fevzi Çakmak 3 Sokak tamamý, Fevzi Çakmak 5 Sokak tamamý, Fevzi Çakmak 6 Sokak tamamý ve Fevzi Çakmak 8 Sokak tamamý tarihlerinde saatleri arasýnda: Sungurlu ilçesine baðlý Mustafa Cemil Oðlu Caddesi tamamý Çorum Caddesi bir kýsmý ve Þeker Pýnar Mahallesi tamamý tarihlerinde saatleri arasýnda: Boðazkale ilçesine baðlý Yavuz Selim Caddesi ve Hitit Caddesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Alaca ilçesine baðlý Günhan Mahallesi bir kýsmý." Milletvekili Dr.Cahit Baðcý, Kahramanmaraþ Milletvekili Nevzat Pakdil baþkanlýðýnda yeniden yönetim kurulu asýl üye olarak teklif edildi. Yaklaþýk 2500 emekli milletvekili üyesi bulunan TPB yeni yönetimi yýllarý arasýnda hizmet edecek. KIZILIRMAK KÝRAZ VE CEVÝZ CENNETÝ OLUYOR Hafta sonu yolumuz Kuyumcu köyüne düþtü. Köy muhtarý sayýn Mustafa Gökdere'ye verdiðimiz sözü yoðun iþlerimiz nedeni ile ancak mübarek Ramazan ayýnýn baþlangýcýnda yerine getirebildik. Sevgili dostum beden eðitimi öðretmeni Abdullah Küçükgöz'ün yol arkadaþým olduðu bu güzel günde öðle namazýný kýldýktan sonra yola çýktýk. Yol boyunca Kýzýlýrmak coðrafyasýna yapýlan yatýrýmlar sohbet konumuz oldu. Köy muhtarý Mustafa bey ve eþi bizi köyün giriþinde karþýladýlar. Bir kaç kilometrelik zor yollardan geçtikten sonra kiraz bahçelerinin yoðun olduðu bölgeye geldik ve yeþillerin arasýndan kendini gösteren kýrmýzý bir cennetin bizleri karþýladýðýna þahit olduk. Bu eþsiz bereket manzarasýný görüntülemek için fýrsat buldukça da deklanþöre bastýk. Muhtar Mustafa bey hasadýn sonuna geldiniz hocam 15 gün önce bu dallar yerlere deðiyordu diyor. Eþi Kezban hanýmla birlikte hem kiraz topluyor hem de sorularýmýza cevap veriyorlar. Mutluluklarýný yüzlerinden okuyoruz. Bizim çocukluðumuzda kiraz köyü olarak bildiðimiz Kuyumcu'da yaþlý kiraz aðaçlarý yerini yeni kiraz bahçelerine býrakmýþ. Özel idare tarafýndan uygunluk araþtýrmasý yapýldýktan sonra Napolyon 900 olarak adlandýrýlan kiraz tipinin bölgeye uyumluluðu saðlanýnca köyde 4500 fidan daðýtýlmýþ. Ýbrahim Gevþek isimli vatandaþýn bahçesine ise Laçin ziraat müdürlüðü tarafýndan yapýlan proje ile 400 fidandan oluþan bir bahçe kurulmuþ. Ayrýca þahýslarýn bireysel olarak oluþturduðu bahçelerle birlikte projeler dahilinde köyde Napolyon tipi kiraz fidaný 8000 bini buluyor. Eski bahçelerle birlikte köyde 20 bin fidandan oluþan bir kiraz potansiyeli var. Fidanlar ilk önce damlama yöntemi ile sulanmýþ ve daha sonra bahçelerin cazibe ile sulandýðýný anlatýyor muhtar. 20 bin fidan potansiyeline ulaþýlmasýnda milletvekilimiz Dr. Cahit Baðcý'nýn çok emekleri var. Baðcý bu bölgenin çocuðu köyümüzün her noktasýný karýþ karýþ bilir ve tanýr diye sözlerine devam ediyor. O sýrada Kezban hanýmýn Allah emeði geçenlerden razý olsun sözleri sohbetin arasýna karýþýyor. Tek eksiðimiz tanýtým ve pazarlama sorunu diyor muhtar Mustafa bey. Peþinden de Eþençay örneðini veriyor. Eþençay'da her yýl düzenlenen kiraz festivalinin meyvelerini vermeye baþladýðýný ve Eþençay kirazýnýn ihracaat dahil pazarlama sorununun kalmadýðýný da sözlerine ekliyor. Kuyumcu köyünün süratle örgütlenmesi gerektiðini, bölgeye bereket sunan bu projelerin kalkýnma kooperatifleri, dernekler ve festivallerle desteklenmesi gerektiðini anlatýyoruz. Yeni projelerle kiraz üretimi, pazarlama ve tanýtým yapýlmasýnýn önemine deðiniyoruz hep birlikte. Kültür ve turizm bakanlýðýnýn desteklerinden bahsettik. Örgütlenmeniz halinde kültür ve turizm bakanlýðýndan festival ya da þenlik için her yýl 8-10 bin TL destek alýnabileceðini anlattýk. Bu arada komþu bahçelerden kiraz toplayan kadýnlarýn seslerini duyuyoruz. Týpký Atatürk'ün "Köylü Milletin Efendisidir" dediði gibi kiraz toplayan efendilerin türkü sesleri yankýlanýyor Çorum coðrafyasýnda. Bir dalda iki kiraz biri al biri beyaz derken Ali Köle isimli vatandaþ bizleri davet ediyor kiraz bahçesine. Deklanþöre bastýðýmýzý fark edince de kiraz dalýnda objektiflere poz veriyor. Burada her yer proje ve her yer kiraz olmuþ. Doksan yaþýndaki Safiye Nine'nin topladýðý kirazlar bereketin en güzel fotoðrafý olarak objektiflere yansýyor. Recep Köle'nin bahçesinde biraz nefesleniyoruz. Recep bey burada dikili bir aðaç görseniz hemen hepsi projedir diyor. Kadýn, erkek ve çoluk çocuk hemen bütün köylü Dr. Cahit Baðcý'nýn emeklerini anlatýyor, dualar ediyor. Recep bey eliyle Kýzýlýrmak'ýn karþý kýyýsýný Oðuzlar bölgesini iþaret ederek uzattýðý parmaðý ile Dodurga'ya doðru bir yay çiziyor. Hoca Oðuzlar, Dodurga, Berk ve Laçin bu havzaya dikilen kiraz ve ceviz fidanýnýn hesabýný yapamazsýnýz. Ben diyeyim 100 bin siz sayýn 200 bin. Dile kolay bu bölgede dað taþ ne varsa ya ceviz ya da kiraz diyerek anlatmaya devam ediyor. Köylülerle birlikte Obruk Dutludere projesinin devasa borularýnýn ve vanalarýn fotoðraflarýný alýyoruz. Muhtar Mustafa bey Obruk Dutludere sulama projesinin ana borusu ile birlikte su alýnacak olan vanalarý gösteriyor. Borular içinden bir otomobilin rahatça geçebileceði büyüklükte. Bu suyun Kargý, Güvercinlik, Evlik ve Girinoðlan derken Çengele bölgesine kadar ulaþacaðýný öðreniyoruz. Kiraz bahçelerini geçerek köyün içerisine doðru yol alýyoruz. Köyün parke taþlý yollarýný geçerken muhtar anlatýyor köy içerisine 6000 metrekare taþ döþendi 2000 metre kare de planladýk. Önümüzdeki yýl yapýlacak diyor. Özel idare projesi ile damlama sistemi su projesini, vanalarý ve sayaçlarý yerinde gördük. 28 abonesi var. Abone oldukça da sayaçlar eklenecek. Kuyumcu köyü göletine kadar çýktýk. Harika bir doðasý var. Muhtar oraya bir kamelya yaptýrmýþ. Burasýný piknik alaný olarak düzenleyeceðiz diyor. Önümüzdeki yýllarda burada oturma banklarý, piknik masalarý ve kamelyalar olacak diye anlatýyor. Özel idare projesi ile gölet balýklandýrýlmýþ ve üç yýl süre ile avlanmak yasaklanmýþ. Gölet içerisinde balýklar adeta açýktan dans ediyor. Bu göletten 210 abonenin faydalandýðýný anlatýyor muhtar. Çorum'da oturanlar var. Pek çoðu emekli, ancak köylü ne kirazdan, ne de cevizden vazgeçmiþ. Önümüzdeki yýllarda çilek ile ilgili çalýþmalarýn baþlayacaðýný öðreniyoruz. Þimdi veda zamaný. Köy meydanýnda vedalaþýrken mukabeleden dönen kadýnlarla karþýlaþýyoruz. Hoþ geldiniz diyor tanýdýk birkaç yüz. Allah orucunuzu ve namazýnýzý kabul etsin dualarýndan sonra ayrýlýyoruz Kuyumcu köyünden. Yolda gelirken Çorum'da Kýzýlýrmak havzasýnda yapýlan kýrsal kalkýnma projeleri sohbet konumuz oldu. Ýskilip'in Þeyh köyünden Turan Ýsimli vatandaþýn topladýðý çilekleri Teravih namazý sonrasý Osmancýk'ta pazarladýðýný anlatým Abdullah beye. Baðcý'nýn üzerinde durduðu ve bölge için geliþtirdiði kýrsal kalkýnma projelerinin önemine deðindik. Baðcý'nýn özellikle Kýzýlýrmak havzasýnda Ýskilip, Dodurga, Laçin, Osmancýk ve Kargý için çilek, kapari,ceviz ve kiraz yetiþtiriciliði için geliþtirilen projelerin sonuçlarýný deðerlendirdik. Çorum merkez Eþençay ve Ýskilip Þeyh köyde bu projeler sayesinde köye dönüþün baþladýðýný anlattýk. Bu örnek projeler meyve verdikçe yatýrým ve köylerde ciddi bir istihdam alaný oluþuyor. Dile kolay 2014 yýlýnda Çorum'da kýrsal kalkýnma projelerine maliye bakanlýðýndan bir trilyon ödenek saðlanmýþ. Kýzýlýrmak havzasýnda köylünün yüzü gülüyor.köyler ve ilçeler arasýnda tatlý bir rekabet baþlamýþ. Dodurga bizde Oðuzlar'dan daha çok ceviz var diyor. Oðuzlar ise marka bizim. Dodurga'da olsa, Laçin'de olsa cevizin adý Oðuzlar diyor. Kuyumcu biz Eþençay'a rakip olacaðýz derken Þeyh köy, Karlýk derken rekabetin bu tatlý rekabet Kargý Pelitçik'ten Mecitözü Kýþlacýk'a kadar varýyor.evet, dün bu köylerin adýný hiç kimse bikmez ve tanýmazken artýk kiraz denildiðinde akla Kuyumcu, Eþençay ve Hacýhamza geliyor ve tabii ki çilek denildiðinde de Þeyh köy ve Ýskilip geliyor. Sakin KARAKAÞ Osmancýk Kültür Turizm Derneði Baþkaný

11 2 AÐUS- 26 HAZÝRAN 2015 CUMA 11 Çaðýmýzýn sorunu: Ýnsülin direnci Yaz tatilinde çocuklarý sanal dünyaya mahkum etmeyin! Zirve Üniversitesi Eðitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Hidayet Tok, bilgisayar oyunlarýnýn çocuklarý gerçek dünyadan koparýp sanal dünyaya baðladýðýný, çocuklarda birkaç yýl sonrasýnda depresif belirtilerin görüldüðünü dile getirip, "Yaz tatilinde çocuklarý sanal dünyaya mahkum etmeyin." Yurt dýþýnda yapýlan araþtýrmalarda video oyunlarýnýn çocuklarý gerçek dünyadan kopardýðýný belirten Doç. Dr. Hidayet Tok, çocuklarýn zamanla içinde gerçek dünyaya yabancýlaþýp sosyal kaygý, depresyon gibi sonuçlara maruz kaldýðýný ifade etti. Okullarýn kapanmasýyla birlikte yaz tatilinde velilere uyarýlarda bulunan Tok, "Bilgisayar ve internette geçirecekleri süreyi belirleyin ve bu süreyi aþmasýna izin vermeyin. Kurallarýnýz net olursa ve çocuk bunu alýþkanlýk haline getirirse zorluk yaþamazsýnýz. Yaþlarýna uygun eðitim programlarý ve bilgisayar oyunlarý alýn. Belli bir bilince ulaþana kadar bilgisayar baþýnda geçirdiði süre kadar yaptýðý çalýþmalarý da denetim altýnda tutun." tavsiyelerinde bulundu."çocuklara eðitim hedeflerine uygun oyunlara yönlendirin" diyen Tok, "Çocuðun bilgisayarda yaptýðý çalýþmalarý onunla paylaþýn. Bilgisayar kullanýcýsýysanýz evde gereðinden fazla bilgisayar baþýnda zaman geçirmeyerek çocuðunuza olumlu örnek olun. Çocuðunuz internet kullanýyorsa onun için uygun olan sitelerin listesini belirleyerek girdiði siteleri kontrol altýna alýn." diye konuþtu Ramazan'da ortaya çýkan aðýz kokusu hastalýðýn habercisi olabilir Ramazan ayýnda çoðu kiþide açlýk ve susuzluða baðlý olarak aðýz kokusu, aðýzda kötü tat problemleri yaþamakta. Aðýz kokusu Ramazan ayýna özel bir problem deðil. Diþ Hekimi Doktor Mehmet Derici, Ramazan ayýnýn çok büyük bir nimet olduðunu ifade ederek "Aðýz kokusu, kiþi Ramazan ayýnda oruç tuttuðu zaman aðýz kokusuyla karþýlaþýyorsa bunu da orucun nimetlerinden sayýp demek ki benim diþ etlerimde sorun var. Ben bununla ilgili bir doktora gideyim, danýþmanlýk alayým demesi gerekir." Memorial Hastanesi Diþ Hekimi Uzmaný Mehmet Derici, Ramazan ayýnda ortaya çýkan aðýz kokusu ile ilgili açýklamalarda bulundu. Derici, Aðýz kokusunun Ramazan ayýnda ortaya çýkan bir saðlýk problemi olmadýðýnýn altýný çizerek "Aðýz kokusu bir diþ eti hastalýðý sonucunda olan ya da boðaz enfeksiyonu, sinüzit veya midede olan bir sorundan ötürü kaynaklanan bir durum. Bu problemin derinliðine, fazlalýðýna göre aðýz kokusu o kiþinin günlük hayatýnda etken olabiliyor ya da oruç tuttuðu zamanlarda ortaya çýkabilen bir durum. Aslýnda Ramazanda bir kiþinin aðzý kokar diye bir konu yok." ifadelerini kullandý.aðýz kokusunun tamamen aðýz hijyeninin doðru yapýlýp yapýlmadýðý ile ilgili olduðunu vurgulayan Derici, "Aðýz kokusu, kiþi Ramazan ayýnda oruç tuttuðu zaman aðýz kokusuyla karþýlaþýyorsa bunu da orucun nimetlerinden sayýp demek ki benim diþ etlerimde sorun var. Ben bununla ilgili bir doktora gideyim, danýþmanlýk alayým demesi gerekir. Çünkü bunun sinyallerinden bir tanesi de bu." açýklamasýnda bulundu.günlük hayatta oruç tutulmadýðý zamanlarda su içerek, yemek yiyerek aðýz kokusunun kýsmi olarak temizlendiðini belirten Derici, su içildiðinde veya farklý durumlar ortaya çýktýðý için aðýz kokusunun engellendiðini söyledi. Bu engelleme ile var olan koku sorununun görülemediðini kaydeden Derici, konuþmasýna þöyle devam etti: "Ama Ramazan ayýnda hiçbir þey yenmediði için aðýz hiçbir þekilde su ile yýkanmadýðý için bu durum kendini daha fazla belirgin hale getiriyor. Bu doktora git sinyali. Hamilelikte de ayný hamile olduðu için diþ eti kanamasý olmuyor. Var olan sorun daha baskýn hale geldiði için var olan sorun kendini gösteriyor. Ramazanda var olan sorun ortaya çýkýyor. Bununla ilgili yapýlacak þey; diþ fýrçalamak, misvak veya herhangi bir araçla." 'EFENDÝMÝZ DÝÞLERÝNÝ GÜNLÜK FIRÇALIYORDU, EÐER BÝZLERDE DÝÞ- LERÝMÝZÝ FIRÇALARSAK AÐIZ KOKUSU ÝLE KARÞILAÞMAYIZ' Peygamber Efendimizin Ramazan ayýnda da diþlerini misvakladýðýnýn ve bunun sünnet olduðunu hatýrlatan Derici, "Neden aðýz kokusu olmuyordu? Çünkü Efendimiz diþlerini günlük olarak fýrçalýyordu. Bizler de eðer bu sünneti gerçekleþtirebilirsek aðýz kokusu ile karþýlaþmayacaðýz. Eðer biz diþlerimizi fýrçalarken, macun, su ve benzeri þeyler ihtiyacýmýz olduðunu düþünüyorsak bu doðru deðil. Diþlerimizi sadece kuru bir fýrça ile fýrçalayabiliriz etkisi aynýdýr macuna ihtiyaç bile yok. Macun günümüzde market raflarýnda olan bir ürün. Diþ macunu olmadan önce insan nesli nasýl yaþýyordu? Macun yoktu da insanlarýn diþlerimi döküldü? Hayýr, böyle bir þey yok. Macuna gerek bile yok. Sadece fýrça ile macuna ve suya gerek olmadan diþlerinizi fýrçalayabilirsiniz. Bu çok etkili olacaktýr. Diþ etlerinde kanama olduðu zaman bunun bir sorun olduðunun bilinmesi gerekiyor." diye konuþtu.aðýz kokusu ile ilgili problemlere de deðinen Derici, aðýzdan kaynaklý aðýz kokusu sorunlarý olduðu gibi aðýzdan gelen aðýz kokularýnýn da olabileceðini vurguladý. Bunun sebebinin aðýzdan gelen diþ eti problemi veya çürük gibi enfeksiyonun olabileceðini belirten Derici, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Mesela bir hastanýn diþi çürüktür. Geçmiþte kanal tedavisi olmuþ bir hasta için çürükte vardýr. O çürüðün arasýna artýklar dolduðu zaman o aðzýn içi sürekli olarak kokar. Bunun o zaman yöntemini doktora giderek diyecek ki benim aðzým kokuyor. Doktor bakacak aðýzda çürük var. Kanal tedavisi olduðu için kokmuyor ama orada bu kokuyu oluþturan bir etken var. O zaman o çürüðe dolgu mu, kaplama mý yapýlacak karar verilecek tedavisi yapýldýðý zaman bu ortadan kalkar."derici, aðýzdan kaynaklý olmayýp da aðýzdan gelen kokular ile ilgili nasýl tedavi yöntemi uygulanacaðýný þöyle anlattý: "Bu sebepten diyerek ayrým yapamayabilirsiniz. Ama ihtimalleri ortadan kaldýrarak mesela; öncelikle aðýz kokusu var. Diþ eti sorunlarý temizlediðinizde, çürükleri temizlediðinizde bu kiþide hala bir aðýz kokusu varsa. Bu konu ile ilgilenen doktorlar artýk bu kiþide aðýz kokusu olabilecek herhangi bir durum yoktur diyorsak o zaman bir KBB uzmaný veya Gastrolog uzmanýnýn bu kiþiyi bir görmesi gerekir. Acaba problem nereden geliyor diye. Yoksa Ramazan'da oruç tuttuðu için aðýz kokusu olur diye bir þey olamaz." Yaz aylarýnýn gelmesiyle birlikte ortaya çýkan ishallerin özellikle çocuklar için büyük risk oluþturduðunu belirten Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Emel Þen, bebeklerde ishal kesici ilaçlarýn kesinlikle kullanýlmamasý gerektiðini söyledi. Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Kliniðinden Uzm. Dr. Emel Þen, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada anne sütünün özellikle bebeklik çaðýnda ishale yol açabilecek enfeksiyonlardan koruduðunu ve çocuðun çabuk iyileþmesini saðladýðýný hatýrlattý. Þen, ishale en sýk 0-5 yaþ grubu çocuklarda rastlandýðýný ve özellikle ilk 2 yaþtaki ölümlerin baþta gelen nedenlerinden birisi olduðunu kaydetti. Þen, "Anne sütü ile beslenen bebeklerde ishal durumu oluþursa, anne sütüne mutlaka devam edilmeli ve bebek daha sýk emzirilmelidir. Anne sütü almayan bebeklerde ise, normalde aldýklarý süt ya da mamalara devam edilmelidir. Kusma ve ishalle kaybedilen sývý ve mineraller, oral replasman sývýlarý, baðýrsak florasýný düzenleyen probiotik içeren tozlar kullanýlarak giderilebilir. Ýshal kesici ilaçlar kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Bebek mamayla besleniyorsa mama suyu mutlaka kaynatýlmalý, biberon ve emzikler sterilize edilmelidir." önerilerini sýraladý. Ýshalin baðýrsak enfeksiyonlarý ve ishal saðlýksýz koþullarda hazýrlanmýþ sularla veya yaz ayý sýcaklýðý nedeniyle bozulan gýdalarýn tüketimiyle oluþtuðunu ifade eden, "Özellikle tatildeyken, çocuklarýn havuz ve deniz suyundan mikroplu su yutma riski artar. Yaz döneminde çocuklarýn beslenme alýþkanlýklarýnda oluþan deðiþikliklerle birlikte su tüketiminin de artmasý, mikroplu su içme tehlikesini de ortaya çýkarýr. Hijyen kurallarýna uymadan tüketilen katý ve sývý gýdalardan alýnan virüs, bakteri, parazit veya toksinlerin kusma ve Son yýllarda çokça karþýmýza çýkan bir sorundur insülin direnci. Aslýnda hep var olan bir problemdi ancak son yýllarda þiþmanlýðýn dünyada salgýn þeklinde artmasýyla üzerinde daha çok konuþulan daha çok araþtýrma yapýlan bir konu haline geldi. Araþtýrýldýkça da insülin hormonunun þiþmanlýk ve diðer kronik hastalýklardaki önemi fark edildi. Meydan Gazetesi'nde yer alan Diyetisyen Hacer Özkaya'nýn yazýsýna göre; insülin hormonu pankreastan salgýlanan ve fazla enerjinin yani protein ve karbonhidratlarýn yað olarak depolanmasýný saðlayan bir hormondur. Kandaki þekerin yað olarak depolanmasýný saðladýðý için kan þekerinin yükselmesini önler. Ýnsülin en çok kas ve karaciðeri etkiler. Etki ettiði önemli dokulardan birisi de yað dokusudur. Fazla alýnan enerjiyi yað dokusunda trig-li-se-rit olarak depolar. Trigliserit ener-jiyi depolamanýn en etkin yoludur. Sonuç olarak insülin, saðlýklý kiþilerde vücudun esas enerji deposunun yað dokusu olarak kalmasýný saðlar ve kan þekeri metabolizmasýný düzenler. Sorun ise fazla yemek yendiðinde ya da aþýrý enerji alýndýðýnda baþlýyor. Ne yapmak gerekir? insülin direnci varsa hemen bir uzman doktordan ve diyetisyenden yardým almak gerekir. Ýlk hedef saðlýklý kiloya ulaþmak olmalýdýr. Bulunduðumuz kilonun yüzde 10'unu vermek bile insülin metabolizmasýnýn düzenlenmesinde çok önemli katký saðlar. Ancak insülin direnci kilo vermeye karþý da direnç oluþturduðu için kilo vermek zor olabilir. Kýsa sürede fazla kilolar hedefleyip umutsuzluða düþmemek gerekir. Haftada kg arasýnda kilo vermek yeterli olacaktýr. Ýnsülin metabolizmasýnýn düzenlenmesi için az ve sýk beslenme ve öðünlerdeki karbonhidrat miktarýný düzenlemek gerekir. Düzenli yapýlan egzersizde insülin direncinin önlenmesi veya düþürülmesinde ilaç kadar etkilidir. Haftada 3-4 kez dakika egzersiz yapmak gerekir. Egzersizler hafif tempolu yürüyüþ veya yüzme olabilir. Ýnsülin direncinde egzersizi yemeklerden minimum 1 saat sonra yapmaya özen göstermek gerekir. Kalp, kanser, kolesterol, tansiyon Aþýrý beslenmenin beraberinde gelen yaðlanma, genetik faktörlerle de birleþerek insülin hormonunun vücuttaki etkisini azaltýyor. Pankreas bezi insülinin yetmediðini düþünerek daha fazla insülin üretmeye baþlar. Bu fazla insülin de vücuttaki yaðlanmayý arttýrýyor ve bir kýsýrdöngü baþlamýþ olur. Ýþte tam burada duruma müdahale etmek gerekir. Çünkü vücut þeker hastalýðýna doðru ilerlemeye baþlamamýþtýr. Yapýlan pek çok çalýþmada tiroit bezindeki nodüller, kanser oluþumu, karaciðer yaðlanmasý, kolesterol yüksekliði, kalp hastalýklarý ve tansiyon, obezite ve insülin direnciyle iliþkili bulunmuþtur. Keyifsizliðin sebebi insülin olabilir Hýzlý kilo almak, alýnan kilonun verilememesi, þeker, çikolata, börek, pilav, makarna gibi karbonhidrat kaynaðý besinlere düþkünlük, gün içinde yorgunluk ve mod düþüklüðü insülin direnci belirtilerinden olabilir. Ýnsülin direnci diðer þeker metabolizmasý hastalýklarý ile sýklýkla karýþtýrýlmaktadýr. Ýnsülin direncinizin olup olmadýðýný belirlemek istiyorsanýz, açlýk durumunda kan þekeri ve kandaki insülin düzeyine bakmak gerekir. Açlýk þekeri ve açlýk insülini arasýndaki oran ile HOMA-IR deðeri hesaplanýr. Bu deðer 2.7'nin üzerindeyse insülin direnciniz var demektir. Çok önemli bir noktayý unutmamak gerekir. Ýnsülin direnci ve beraberinde getirdiði hastalýklar yaþam koþullarý deðiþikliði ile yani beslenme ve egzersiz alýþkanlýklarýnýn düzenlenmesi ile uzun yýllar önlenebilen bir saðlýk sorunudur. Bebeklerde ishal kesici ilaçlar kesinlikle kullanýlmamalý! ishale yol açabildiði unutulmamalýdýr." Ýshalin dýþkýlama sayýsýnda artma, bulantý ve kusma þeklinde ortaya çýkabileceðini sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Þen "Ýlerlemiþ vakalarda vücuttaki su kaybý arttýkça, dudak ve aðýz kuruluðu, uykuya meyil, gözyaþýnda azalma, göz kürelerinde çökme, nabýzda hýzlanma, el ve ayaklarda soðukluk, derin veya hýzlý solunum, idrar miktarýnda azalma, dalgýnlýk, kan basýncýnda düþme ve þok görülebilir. Ateþ ve kanlý, mukuslu ishalin varlýðý tabloyu daha aðýrlaþtýrmasý açýsýndan önemlidir. Bu durumlarda mutlaka bir saðlýk kurumuna baþvurulmalýdýr. Hafif ishal vakalarýnda kendiliðinden düzelme olabilmektedir. Ancak az önce bahsettiðim bulgular ortaya çýktýðýnda özellikle küçük çocuklarda hayati tehlikeye yol açabilmektedir." açýklamasýnda bulundu. Tedavinin temel prensibinin kaybolan sývý ve minarellerin yerine konmasý olduðunu söyleyen Uzm. Dr. Þen, "Hafif olgularda vücuttaki su kaybý hafif-orta derecede olan çocuklarda, belirli oranlarda þeker ve tuz içeren su karýþýmý aðýzdan verilebilir. Aðýr vücut sývýsý eksikliðinin olduðu vakalarda ya da kusma nedeniyle aðýzdan yeterli miktarda sývý alýnamadýðý durumlarda, damardan sývý ve elektrolit takviyesi tedavisi uygulanmaya baþlanmalýdýr. Ateþli vakalarda ateþ düþürücü ilave edilmelidir. Bu durumda çocuðun tedavisinin hastanede yapýlmasý gerekmektedir." þeklinde konuþtu.

12 26 HAZÝRAN 2015 CUMA Demirören, yeniden baþkan Türkiye Futbol Federasyonu Olaðan Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da yapýldý. Ankara Marriott Oteli'nde yapýlan genel kurulda, toplantý çoðunluðunun tutanakla tespitinin ardýndan Genel Kurul Baþkanlýk Divaný oluþturuldu. Divan Baþkanlýðý'na Mehmet Baykan, yardýmcýlýðýna Mesut Hoþcan, Divan üyeliðine ise Hüseyin Eryüksel ve Çaðatay Kalkancý seçildi. Genel Kurul gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan yapýlan seçiminde, Yýldýrým Demirören kullanýlan 219 oyun 214'ünü alarak 2. kez Türkiye Futbol Federasyonu Baþkanlýðýna seçildi. Belediyede ilk imza Eþref'le Çorum Belediyespor yönetimi transferde sessizliðini bozdu ve Eþref Koçak ile 1+1 yýllýðýna sözleþme imzaladý. 6 futbolcusu ile yollarý ayýran Çorum Belediyespor'da transfer komitesi gelecek sezonun kadrosunu kurabilmek için kollarý sývadý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan'ýn raporu doðrultusunda çalýþmalarýna baþlayan Çorum Belediyespor transfer komitesi Çorum'a davet ettiði Eþref Koçak ile her konuda anlaþmaya vardý. Orta sahada oynayan Eþref Koçak ise 2004 yýlýnda Konyaspor altyapýsýna katýldý futbol sezonunda Konyaspor A2 takýmýna yükseldi. Ertesi sezon Spor Toto 2. Lig takýmlarýndan Çankýrýspor'a transfer olarak profesyonel oldu sezonu öncesinde Giresunspor'a transfer oldu. Geçtiðimiz sezon Derincespor'da forma giyen Eþref Koþak sezonu 9 golle tamamladý. Spor Servisi Darýca Gençler'de iç transfer görüþmeleri baþladý 3. Lig temsilcisi Darýca Gençler Birliði'nde teknik direktörlüðe Çorum Beledispor'un eski teknik direktörü Yavuz Ýncedal'ýn getirilmesinin ardýndan transfer görüþmeleri baþladý. Yönetim sözleþmesi sona eren üç futbolcu ile yollarý ayýrma kararý aldý. 2'nci Lig hedefinin geçtiðimiz sezon gerçekleþmemesinin Sarý-Yeþilliler ardýndan önümüzdeki sezon için ince elenip sýk dokunuyor. Teknik direktörlükte Yavuz Ýncedal ile yapýlan anlaþmanýn ardýndan sýra yeni sezonun takýmýný oluþturmaya geldi. Abdullah Örs baþkanlýðýndaki yönetim transfere ilk olarak eldeki mevcut kadrodan baþlayacak. Yavuz Ýncedal'ýn takýmda kalmasýný istediði futbolcular ile masaya oturacak olan yönetim kurulu bu futbolcular ile yeniden anlaþmanýn yollarýný arayacak. 15 FUTBOLCUYLA MASAYA OTURULACAK Edinilen bilgilere göre sözleþmesi sona eren Bülent Uzun, Adem Aydýn ve Erhan Çelenk ile yollarýn ayrýlmasý yönünde karar alýndý. Sözleþmesi devam eden futbolcular ile ise masaya oturulacak. Ersin Aydýn, Ferhat Çoban, Yusuf Atay, Yunus Emre, Muhammet Hastürk, Ahmet Kutluer, Tuncay Fýndýkçý, Uður Daþdemir, Sadi Karaduman, Kemal Canlý, Hayrullah Bilazer, Gökhan Öztürk, Burak Sürmeli, Emre Aktaþ ve Zeyyat Can yeniden masaya oturulacak futbolcular. ÝNCEDAL'IN YARDIMCILARI BELLÝ OLDU Bu arada Darýca Gençlerbirliði'nin teknik direktörlüðüne getirilen Yavzu Ýncedal'ýn ekibi de belli oldu. Ýncedal'ýn yardýmcýlarýyla çalýþmak istediðini yönetime ilettiði ve bu konuda anlaþma saðlandýðý öðrenildi. 2+1 yýllýk sözleþme imzalayan teknik direktör Yavuz Ýncedal'ýn yardýmcý antrenörlüðünü Gökhan Kaynak, kaleci antrenörlüðünü Cengiz Tarým, scout, analiz ve kondisyoner antrenörlüðünü de Rýfký Ekenler yapacak. GEÇEN YILDAN MAÇ BAÞI ALACAKLARI VAR Öte yandan Darýca Gençler Birliði'nde geçen sezondan maç baþý alacaklarý kalan futbolcular önemli bir gündem maddesi oluþturacak. Sezonun ikinci yarýsýndan ötürü önemli miktarda alacaðý olan futbolcularýn önümüzdeki sezon için yine Darýca Gençler Birliði'nde oynamaya çok sýcak bakmadýðý konuþuluyor. Bu süreçte Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'ýn listesinde yer alan, dýþ transfer listesindeki futbolcular ile de masaya oturulacak. Bu listede yer alan futbolcularýn ise anlaþma saðlandýktan sonra yönetim tarafýndan kamuoyuna açýklanacak. Spor Servisi Zonguldakspor'da Ferhat imzayý attý Geçmiþte 5 sezon Zonguldakspor, 1 sezon Kozlu Belediyespor olmak üzere toplam 6 Zonguldak'a hizmet eden Ferhat Samancý,bir yýl aradan sonra yeniden Zonguldakspor'a döndü. Daha önce ön görüþme yapýlan ve prensipte anlaþýlan Ferhat Samancý, dün Zonguldak'a gelerek Genel Kaptan Hakan Hürfikir ve teknik direktör Cahit Terzi ile son bir görüþme gerçekleþtirdikten sonra resmi sözleþme imzaladý.en kötü ve en sýkýntýlý zamanlarda Zonguldakspor formasýný giyen Ferhat Samancý,1 yýl aradan sonra yeniden Zonguldakspor'un formasýný giyeceði için mutlu olduðunu söyledi.zonguldakspor'un baþarýsý için elinden geleni yapacaðýný belirten Ferhat," Ben yýllarca bu camiaya hizmet ettim. Zonguldak benim ikinci memleketim oldu. En sýkýntýlý zamanda biz bu takýma hizmet ettim. Hiçbir zaman yüz üstü býrakýp gitmedim. Takýmý üçüncü lige çýkarttýk. Bir yýl adana sonra yeniden döndüm. Zonguldakspor'a gelmeden önce Amasyaspor'dan teklif aldým. Ama Cahit hocam beni arayýnca bende Zonguldakspor'u tercih etkim. Çünkü 5 sene BAL liginde hizmet ettiðim Zonguldakspor'a 1 senede profesyonel ligde hizmet etmek istedim. Þunu herkes iyi bilsin ki ben Amasya'nýn bana teklif ettiði paranýn daha azý ile Zonguldakspor ile anlaþtým. Amasya bana daha fazla teklif etmesine raðmen parayý ikinci plana býrakýp burayý seçtim. Zonguldakspor'un baþarýsý için elimden geleni yapacaðýz. Hocam Cahit Terzi baþta olmak üzere bana güvenenleri mahcup etmemek için elimden geleni yapacaðýz" Spor Servisi Yomra frene bastý! Arsin dýþ transfere yöneldi Ýç transferi büyük oranda çözüme kavuþturan Sarý-Siyahlýlar dýþ transferde de listesindeki oyuncularla anlaþma aþamasýna geldi. Spor Toto 3. Lig'de rahat bir sezonu geride býraktýktan sonra yeni sezonda vitesi yükseltmeyi hedefleyen ve bu anlamda ilk olarak mevcut kadroyu koruyup ardýndan yapacaðý takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Arsinspor transferde mutlu sona doðru koþarken, Sarý- Siyahlýlarda teknik direktör Gökhan Yýlmaz, sol ve sað kanat, ön libero ile forvet olmak üzere 4 takviye yapýp transferi noktalayacaklarýný söyledi. Yýlmaz, iç transferi büyük oranda olumlu bir þekilde sonuçlandýrdýklarýný, dýþ transferde is iki isimle anlaþma aþamasýnda olduklarýný, diðer isimlerle de temaslarýn sürdüðünü belirtti. 5 Temmuz'da yeni sezon hazýrlýklarýna start vereceklerini ifade eden Yýlmaz; "1-7 Temmuz tarihlerinde ise seçmelerimiz olacak. Burada da bize fayda saðlayacaðýna inandýðýmýz oyuncular olursa kadromuza katacaðýz" þeklinde ifadeler kullandý. Kadrosuna önemli oyuncular katan Mor-Beyazlýlar, transferde beklemeye geçti. 3. Lig'in yeni ekiplerinden Yomraspor'da Baþkan Yardýmcýsý Haydar Özdemir, transferde beklemeye geçtiklerini ifade etti. Ýç transferde istedikleri oyuncularý kadrolarýnda tuttuklarýný belirten Özdemir, "Dýþ transferde de önemli isimlerle anlaþtýk. Bir kaleci ve bir forvet transfer edeceðiz" Özdemir,"Bu iki bölge için görüþtüðümüz oyuncular var. Ancak yüksek ücretler istiyorlar. Onlarýn istediði ücretleri vermemiz mümkün deðil. Bu nedenle transfer çalýþmalarýnda vites küçülttük, beklemeye geçtik. Ýstediðimiz koþullarda oyuncu bulursak kadromuza katacaðýz. Yeni sezonda hedefimiz þampiyon olmak" þeklinde kaydetti.

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mülteciler Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kent Konseyi ve TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'a Türkçe teþekkür ettil- Ýtalya ya iþ gezisi

Mülteciler Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kent Konseyi ve TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'a Türkçe teþekkür ettil- Ýtalya ya iþ gezisi Yazýklar olsun! BAÐIÞ STANDLARI SOYULDU Çorum da bazý hayýr kuruluþlarý tarafýndan açýlan baðýþ standlarýna hýrsýz girdi. Deniz Feneri Derneði ile ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý nýn Hürriyet Meydaný nda açtýðý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI ÖZET : 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Van'da 5 Ekim'de kaçakçýlarýn kullandýðý kamyonetin çarpmasý sonucu þehit olan polis memuru Yaþar Uysal anýsýna Çorum'un merkez Güney

Van'da 5 Ekim'de kaçakçýlarýn kullandýðý kamyonetin çarpmasý sonucu þehit olan polis memuru Yaþar Uysal anýsýna Çorum'un merkez Güney Sakarya ve Çorum basýný buluþtu Sakarya'da yayýmlanan yerel gazetelerin temsilcilerinden oluþan bir heyet dün Çorum'a geldi. Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) tarafýndan düzenlenen 'Bilgi, Birikim ve Tecrübe Paylaþým

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

Genel Tebliğe göre mevcutlara ilave olarak aşağıdaki mükellefler de e.fatura ve e.deftere geçmek zorundadır:

Genel Tebliğe göre mevcutlara ilave olarak aşağıdaki mükellefler de e.fatura ve e.deftere geçmek zorundadır: TARİH : 23/06/2015 SİRKÜLER NO : 2015/55 E.DEFTER VE E.FATURA ZORUNLULUĞU GENİŞLETİLDİ: Bilindiği gibi; 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen zorunluluk çerçevesinde bazı mükellefler

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı