Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur"

Transkript

1 Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler Ýpack-ima'ya katýldýlar 26 HAZÝRAN 2015 CUMA ÇEKVA'dan Emre ve Ediþ'e ziyaret 40 KURUÞ Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan uygulanan Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi Projesi (UR- GE) kapsamýnda Çorum'daki gýda iþleme makinecileri, Ýtalya'ya iþ gezisi yaptýlar. 9 ayda 37 Jinekolojik 7 DE ÇEKVA Ankara Þubesi Çorum eski Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Baþkaný Necmettin Emre ve Ankara Baþsavcý Vekili Zafer Ediþ'i ziyaret etti. 10 DA Uðurludað TOKÝ konutlarýna kavuþuyor Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde artýk Jinekolojik Onkoloji ameliyatlarý da yapýlmaya baþlandý. 9 ay önce baþlayan uygulama kapsamýnda þimdiye kadar 37 hastanýn ameliyatý gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde düzenlenen basýn toplantýsýnda konu hakkýnda bilgiler verildi. 3 TE Onkoloji ameliyatý E-fatura ve e-defterde önemli geliþme Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, e-defter ve e-faturaya geçme hadlerinin deðiþtiðini belirtti. 5 TE Muzaffer Yýldýrým "Sepette ekmek var" uygulamasý ilgi görüyor Ramazan ayýnda gýda denetimleri arttý Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ekipleri Ramazan ayý dolayýsýyla pastane, unlu mamuller ve tatlý yerleri, fýrýn ekmek ve pide üretim yerleri, yemek fabrikalarý, þeker ve þekerli mamuller üretim ve satýþ yerlerinde denetimleri artýrdý. 7 DE Sungurlu'da bir ekmek fýrýný tarafýndan baþlatýlan sepette ekmek var uygulamasý ilçede ilgi görüyor. Elif Unlu Mamulleri Ýþletmecisi Mustafa Güneþ yaptýðý açýklamada, seyahatinde bazý þehirlerde gördüðü sepette ekmek var... 4 TE Mustafa Güneþ Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun'un 29 Mayýs'ta TOKÝ Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca'ya müracaatýný yaptýðý TOKÝ konutlarý için talep toplamasýna baþlanýyor. 7 DE 35. Hitit Fuar ve Festival programý hazýr Bu yýl 35.'si düzenlenecek olan Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali bu yýl çok renkli olacaðý ifade edildi. Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan aylardýr üzerinde çalýþýlan festival 6 DA Týp Fakültesi afiliasyonla birlikte hýzlý yol almaya baþladý Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýl Halk Baðcý tekrar TPB yönetiminde Türk Parlamenterler Birliði'nin 17.Olaðan Genel Kurulu dün TBMM Grup Salonunda yapýldý. Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Týp Fakültesi baþta olmak üzere üniversitenin tüm birimlerinin Çorum açýsýndan büyük önem arz ettiðini ifade ederek her türlü ortak çalýþmaya hazýr olduklarýný belirtti. 10 DA 5 TE Uðurludað ve Ortaköy Mesire Alaný ihaleye çýkýyor Uðurludað Beyoðlu Yaylasý ile Ortaköy Ötegeçe'ye Mesire yeri ve Kýr Gazinosu yapým iþi ihale ediliyor. 6 DA YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Baðlarda don ve dolu rekolteyi vuracak Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, baðlarda don ve dolunun rekolteyi vuracaðýný bildirerek, "Baðlarda Mart'ta düþük sýcaklýk, Nisan'da don, Haziran'da dolu afetleri Manisa'da 447 bin 571 dekar bað alanýnda hasara yol açtý. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezi ile kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. 10 DA 6 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA Mültecilerden, Candan'a 03: :04 12:50 Yaprak Aþýsý zamaný - Türkçe teþekkürü 16:47 Kýzýlcýk Fýrtýnasý - Dünya 20:24 Uyuþturucu ile Mücâdele 22:13 Günü Ramazanda bir oruçluya iftar verenin, günahlarý affolur. Cehennemden azat olur. Hadis-i Þerif Günün Þiiri ZAMAN ZAMAN Bir gün olsun unutunca Dýþýmda kalýyorsun Oysa seni düþününce Ýçime sýðmýyorsun Gözlerimi kapatýnca Yanýmda oluyorsun Seni öpsem seni okþasam Farkýna varmýyorsun Çorum Belediyesi, Kent Konseyi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi tarafýndan þehirde yaþayan mültecilere yönelik düzenlenen Türkçe dil kursu tamamlandý. 110 kursiyer 120 saatlik Türkçe kursunu tamamladý. Dil kursunu baþarýyla tamamlayan mülteciler Belediye Baþkan Yardýmcýsý, Kent Konseyi ve TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'ý ziyaret ederek Türkçe teþekkür ettiler. Belediye basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum'da yaþayan mültecilerin halkla daha iyi iletiþim kurma konusunda yaþadýklarý dil sorununu ortadan kaldýrmak için Türkçe kursu düzenlediklerini söyleyen Turhan Candan, "Biz bu kursu mülteci kardeþlerimizin dil ve adaptasyon sorununa çözüm bulmak amacýyla açtýk. Bugün 110 mülteci kardeþimizin Türkçe öðrenmesi, sorunlarýn çözümü noktasýnda çok önemli bir adýmdýr. Kursta Türkçe'yi öðrenen mülteci kardeþlerimiz kendi aralarýnda Türkçe konuþarak kursa gelme imkâný bulamamýþ olan mültecilere de Türkçe'yi öðretiyor. Bu sayede Çorum'da yaþayan Iraklý ve Suriyeli kardeþlerimiz çevreye daha kolay adapte oluyorlar" Açtýklarý Türkçe kursu ile hem Türkçe'nin öðrenilmesi hem de ayný coðrafyada yaþadýðýmýz, geçmiþe dönük baðlarýmýzýn bulunduðu kardeþlerimizle baðlarýn güçlendirilmesi adýna önemli olduðuna vurgu yapan Candan, önümüzdeki günlerde Türkçe dil kurslarýnýn açýlacaðýný ifade etti. Turhan Candan'ýn ziyaret eden kursiyerler arasýnda yer alan Suriyeli Þifaum Redah kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduklarýný belirterek, "Biz burada Türkçe bilmiyorken çok zorlanýyorduk. Þimdi ise herkesle iletiþim kurabiliyor, derdimizi ve sýkýntýmýzý rahatlýkla anlatabiliyoruz" Mültecilere Türkçe dil kursu veren Hüda Abdulkadir de yaptýðý konuþmada mültecilerin kurs boyunca Türkçe'yi öðrenmek için büyük gayret gösterdiðini belirterek "Kursiyerlerimizin Türkçeyi günlük yaþamlarýnda kullanabilmeleri beni çok mutlu ediyor. Hatta öyle ki bazý sosyal paylaþým sitelerinde kendi aralarýnda grup kurarak burada Türkçe paylaþýmlarda bulunuyorlar" þeklinde kaydetti. Her gün akþam oluþunda Kadehime doluyorsun Yudum yudum, damla damla Düþüncem oluyorsun Sigaramýn dumanýnda Dudaðýma konuyorsun Her nefeste derin derin Ýçime doluyorsun Fikret KIZILOK Üniversite akademik ve idari personeli iftarda buluþtu SATILIK OTOMOBÝL Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý Tel: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6558 2,6568 EUR 2,9772 2,9786 STERLiN 4,1834 4,1855 2,1480 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Hitit Üniversitesi akademik ve idari personeline yönelik Haziran 2015 tarihlerinde Rektörlük Yemekhanesinde iftar yemek programý düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn katýlýmý ile gerçekleþen iftar yemek programýna, personelin ilgisi yüksek oldu. Akademik ve idari personelle iftar yemeðinde bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Alkan, "Güzel bir vesile ile bir arada olmak, kendi mekanýmýzda iftar yapmak çok mutluluk verici. Keyif verici. Hepiniz hoþ geldiniz" diyerek iftar yemek programýnýn geleneksel hale gelmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Üniversitenin her geçen gün daha da büyüdüðünü ifade ederek iftar yemeðinde ikram edilen pidenin, yemeklerin ve servisin üniversite personeli tarafýndan baþarý ile yapýldýðýna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, "Büyük Hitit ailesi her geçen gün artan fiziksel mekanlarýyla birlikte daha da büyümekte. Üniversitemizin büyümesi beraberinde birliktelikleri de artarak devam edecektir" Üniversitede yakalanan bu sinerjinin önemini vurgulayarak, "Son dönemde çok dikkat çekici baþarýlý çalýþmalarý hep birlikte baþardýk" diyen Rektör Alkan, üniversitenin geliþim sürecine özverili çalýþmalarý ile katký saðlayan personelimize teþekkür etti ve "Hepinizin orucunu Allah kabul etsin. Hayýrlý Ramazanlar diliyorum" Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: NÖBETÇÝ ECZANELER Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN CUMA 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 9 ayda 37 Jinekolojik Onkoloji ameliyatý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde artýk Jinekolojik Onkoloji ameliyatlarý da yapýlmaya baþlandý. 9 ay önce baþlayan uygulama kapsamýnda þimdiye kadar 37 hastanýn ameliyatý gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde düzenlenen basýn toplantýsýnda konu hakkýnda bilgiler verildi. Hastane Yönetici Yrd. Doç.Dr. Sinan Zehir, Çorum'da yapýlamayan bir çok ameliyatýn artýk yapýlýr hale geldiðini ifade ederek, artýk Jinekolojik Onkoloji ameliyatlarýnýn da baþarýlý þekilde gerçekleþtirilmeye baþlandýðýný söyledi. Büyük þehirlerde yapýlan ameliyatlarýn Çorum'da da gerçekleþtirilmesinde afiliasyon uygulamasýnýn katkýsýnýn büyük olduðunu dile getiren Zehir, bunda emeði olan herkese teþekkür etti. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý'da afiliasyondan sonra büyük ameliyatlarýn Çorum'da yapýlmaya baþlandýðýný ifade ederek, "Þimdi ise kadýn doðum bölümümüzde ameliyatlar yapýlmaya baþlandý. Prof. Dr. Tayfun Güngör hocamýz geleli 9 ay oldu hemen ameliyatlar yapýlmaya baþlandý. Hedefimiz þuan yapýlamayan ameliyatlarý da yapmaktýr. Biz fakülte olarak üzerimize düþeni göre yapmaya çalýþýyoruz" Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý ise afiliasyondan sonra hasta sevklerinin yüzde 99 azaldýðýný ifade ederek, "Artýk her türlü imkanýmýz var" þeklinde kaydetti. 9 AYDA 37 AMELÝYAT Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Tayfun Güngör ise "Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi halkýmýza ilkleri yaþatmaya devam etmektedir. Yaklaþýk 9 aydýr Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðinde Jinekolojik Onkoloji (kadýn hastalýklarý kanserleri) ameliyatlarý gerçekleþtirilmektedir. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bölümü kuruldu. Böylece genital kanserlerinin taný ve tedavileri açýsýndan Çorum'da yeni bir dönem baþlamýþ oldu. Yrd. Doç.Dr.Ümit Görkem ve Yrd. Doç.Dr.Cihan Toðrul ile birlikte þu ana kadar 37 adet jinekolojik onkoloji ameliyatýný baþarý ile gerçekleþtirdik. Bu vakalarýn 10'u yumurtalýk (över) kanserimi rahim (endometrium) kanseri, 4'ü rahim aðzý (serviks) kanseri ve 18'i ise rahim aðzý premalign (servikal dispilazi) kanser ameliyatlarý idi" þeklinde konuþtu. -"KETEM ÝLE DAHA ETKÝN ÇALIÞIYORUZ"- Kanser tarama programlarý kapsamýnda hizmet veren KETEM birimi ile Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniði'nin iþbirliðinin artarak daha etkin bir hizmet verilmeye baþlandýðýný da vurgulayan Güngör, "Bu konu ile ilgili olarak yapýlan HPV ve smear tarama sonuçlarmagöre risk grubuna giren hastalara kolposkopik inceleme yöntemi ile daha erken taný konulma imkaný ortaya çýktý. Dolayýsýyla bu hasta grubunun erken tedavileri yapýlabilir hale gelmiþtir. Artýk jinekolojik onkoloji tedavileri Çorum dýþý sevk sayýlarý da minimal düzeye düþmüþtür. Böylece Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi jinekolojik kanser tarama testleri ve tedavileri açýsýndan bölgenin önemli bir merkez haline gelmiþ bulunmaktadýr. Afiliasyon uygulamasý çoðu yerden daha iyi iþliyor burada" NORMAL DOÐUMDA YÝNE ÜLKE ORTALAMASININ ÜSTÜNDEYÝZ Yrd. Doç.Dr.Ümit Görkem de Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Türkiye'deki sezeryan ile doðum istatistiklerine göre son iki yýlda olduðu gibi bu yýlda Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðinin düþük sezeryan oranlarý açýsýndan teþekkür belgesi ile onurlandýrýldýðýný ifade ederek, "Son bir yýl içerisinde kliniðimizin primer sezeryan doðum oraný % 15'dir.Bu oran, "Türkiye ortalamasýnýn oldukça altýndadýr. Ayný zamanda bu oran Dünya Saðlýk Örgütünün de önerdiði oranlar içindedir" diye belirtti. Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðinde Prof. Dr.Tayfun Güngör ile birlikte, Yrd. Doç.Dr. Ümit Görkem, Yrd. Doç.Dr. Cihan Toðrul, Op.Dr.Mehmet Þanlý, Op.Dr.Mehmet Altýnok, Op.Dr.Pýnar Yýldýrým, Op.Dr.Semih Temel, Op.Dr.Göray Çimen, Op.Dr.Zeliha Çaðlar, Op.Dr.Emine Arslan ve Op.Dr.Özgül Bekar'dan oluþan uzman hekim kadrosu hizmet veriyor. Fatih AKBAÞ YÝTÝK Hitit Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa oðlu Burak Siliv

4 "Sepette ekmek var" uygulamasý ilgi görüyor Sungurlu'da bir ekmek fýrýný tarafýndan baþlatýlan sepette ekmek var uygulamasý ilçede ilgi görüyor. Elif Unlu Mamulleri Ýþletmecisi Mustafa Güneþ yaptýðý açýklamada, seyahatinde bazý þehirlerde gördüðü sepette ekmek var uygulamasýnýn hayýrseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluþturan güzel bir uygulama olmasýndan dolayý kendi fýrýnýnda da uygulamaya baþladýðýný söyledi. Ýlçede 8 yýldýr unlu mamuller üzerine hizmet verdiklerini ifade eden Güneþ, sepette ekmek var uygulamasýný da 4 yýldýr sürdürdüklerini vatandaþlardan olumlu dönüþ aldýklarýný kaydetti. Sepete, ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn almasý için ekmek koyduklarýný ve hayýrsever vatandaþlarýn, ekmek baðýþlarýný da kabul ettiklerini anlatan Güneþ, "Ýlk günler sepete sadece kendimiz ekmek koyarak baþladýk. Ancak yoldan gelip geçenler, evine ekmek almak isteyenler bu uygulamayý öðrenince kendileri de baðýþ yaparak destek oluyorlar. Vatandaþlar evine 2 tane ekmek alýyorsa 1 tanede sepete koyuyor." - "RAMAZANDA ÝLGÝ DAHA DA ARTTI" Mustafa Güneþ, sepette ekmek var uygulamasýna ramazan ayý dolayýsýyla ilginin daha da arttýðýnýn altýný çizerek, ramazanda sepete pide koyduklarýný söyledi. Uygulamaya þehir dýþýndan da destek geldiðini belirten Güneþ, "Uygulamaya ilçede olduðu kadar þehir dýþýndaki iþadamlarýndan da ilgi var. Sungurlulu olup þehir dýþýnda yaþayan hayýrsever iþadamlarý sepete aylýk ekmek konulmasý için baðýþ yapýyorlar. Sepette günün her saati ekmek bulunuyor. Sepetin boþ kalmamasý için iþletme olarak bizde bazen günlük 30 ekmeðe kadar koyduðumuz oluyor. Ramazan ayý nedeniyle uygulamaya ilgi daha da arttý. Bu uygulama ile ekmek veren de alan da bir birini görmüyor. Biz sadece vesile ve aracý oluyoruz." þeklinde konuþtu. Uygulamanýn suistimal edilmemesi için azami hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Güneþ, "Sepetten ekmek alan ihtiyaç sahiplerini muhtarlýklardan araþtýrýyoruz. Diðer taraftan muhtarlarla görüþerek ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn ekmek almalarý için fýrýna yönlendirmelerini istiyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýðý için vatandaþlar sepete gönül rahatlý ile ekmek koyuyorlar." ifadelerini kullandý. Ýlçede sadece kendi iþletmelerinde sepette ekmek var uygulamasý olduðunu belirten, Mustafa Güneþ ramazan ayý vesile ile bu uygulamanýn diðer esnaflar tarafýndan da hizmete geçirilmesi temennisinde bulundu.sugurlugündem Miniklerden Ramazan gösterisi Önceden maaþ ödülü vardý / Bilmem hala durar mý? / Acaba alanla almayan arasýnda / Bariz bir fark var mý? / Ben hiç alamadým da / Alanlarda da pek fark bulamadým da Kim demiþ düþenin dostu olmaz diye / Düþenin gerçek dostu Allah'týr, biline / Yeter ki ihlasla derdini arz eyle Fýrsatlar gelir, fýrsatlar gider / Kim ne ederse etsin ama / Bazen kendine bazen de memlekete eder Çile, Çile ki ne çile / Menfaat için asla eðilmedi bile bile / Ne güzel ders veriyor üstat / Tabi ki idrak edebilenlere Ömür geçer, insanoðlu naçar / Hele bir yataða düþmeye dur / Evlatlarýn bile bir bir kaçar / Ve gel gel diye toprak baðrýný açar Ey tartý, / Kimi diyor kilo almýþsýn / Kimi diyor kilo vermiþsin / Kime inanacaðýmý bilemiyorum / En iyisini sen bilirsin / Haydi, benden yana gelsin ibre Yarab mübarek Cuma akþamý / Ben günahkâr mücrim bir kulum / Affet demeye yüzüm yok sana, / Çünkü çok tövbe edip bozmuþum / Ve günah sokaðýndan geçiyor yolum / Lakin sýðýnacak baþka liman da yok / Yine de Sensin benim son umudum / Nasýl olmasýn ki, 'Rahmetimden ümidinizi kesmeyin' buyurdun Cimri olma, asansöre binerken ver bir selam / Belki olur senden sonra onu alan Zaten günahým yetiyor, birde sen ekleme / Avrupa aya giderken, sen burada bekleme 4 ÝKÝNCÝ DÜNYA SAVAÞINDAN SONRA, 'JAPONYA VE ALMANYA' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Sen beni çalýþkan bilirsin / Lakin ben tembelin biriyim / Neden mi? / Çünkü konferanslara iþtirakte geriyim Seher vakti çayýmýzý içtik, simitleri yedik / Uyumak olmaz biraz yürüyelim dedik Altlara fýrça, üstlere hep teþekkür / Adil olmak için lütfen birazcýk tefekkür Bilgiden çok, gezme tozma hizmetiçi seminerleri / Yenisini istiyoruz, çünkü bir araya getiriyor bizleri Müzik eþliðinde konvoy geçiyor caddeden / Adaylar beni kalbi selamlýyor otobüslerden / Diyorum al bir selam da sana benden / Lakin 7 Hazirandan sonra deðiþirler mi bilmem (aday kendini parçalýyor ama kimsenin umurunda deðil- Mersin) Vurdumduymazlýk kazalara çaðýrýr davetiye / Vurdumduymaz olma ki, yolda çoluk çocuk rahat yürüye Acep ne çekti bu millet benim seminerlerden / Bir saattir dersteyim diyorum bitse hemen Ýsmi çok geçti koridorlarda / Lakin hiç içeri giremedi / Sebebini sorduðunda / Kimse makul cevap veremedi / Herhalde yanlýþ anahtar denedi / 'Bunda da vardýr bir hikmet' deyip tesellilendi Alaca Belediyesi tarafýndan her yýl Ramazan ayýnda organize edilen Ramazan Sokaðý etkinliði bu yýlda dolu dolu geçiyor. Sosyal belediyecilik çalýþmalarý kapsamýnda Ramazan ayýnda ihtiyaç sahibi 5 bin vatandaþa günlük sýcak yemek ve ekmek ikram eden Alaca Belediyesi, iftardan sonra da Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde kurulan Ramazan Sokaðý'nda düzenlediði etkinliklerle Ramazan akþamlarýný güzelleþtiriyor. Ramazan Sokaðý'nda tasavvuf konserleri, Hacivat-Karagöz oyunlarý, kukla, ilizyon gösterileri, orta oyunlarý, bunun yanýnda çocuklar için de çeþitli yarýþmalar düzenleniyor. Ramazan Sokaðý'nda sahne alan Haymeana Anaokulu öðrencileri düzenledikleri gösterilerle izleyicileri mest ettiler. Programda minik öðrenciler tarafýndan semazen gösterisi, ilahiler, þiirler okunurken ayný zamanda temsili olarak da Kabe tavaf edildi. Program sonunda Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Haymeana Anaokulu öðretmenlerine Ramazan Sokaðý'nda düzenlemiþ olduklarý programdan dolayý plaket verdi. Çocuklarýn çok güzel bir gösteri sunduðunu belirten Belediye Baþkaný Eyvaz, þunlarý söyledi: "Hepinizin Ramazan ayýný tebrik ediyorum. Nice Ramazanlara eriþmemizi nasip etsin mevlam. Gerçekten bu çocuklarý görünce gururlanýyor. Onlarý yetiþtiren anne-babalarýný tebrik ediyoruz. Onlarý bugünlere getiren bu eðitimi veren öðretmenlerini kutluyorum. Çocuklar bir hamur gibi. Ýsterseniz Resullullah aþký ile Peygamber aþký ile böylesi programlar yapýyorlar. Bu çocuklara bu eðitimi veren öðretmenlere ne kadar teþekkür etsek azdýr. Ben bu çocuklarýmýzdan gurur duyuyorum. Türkiye'nin geleceðinin aydýnlýk olduðunu, emin ellerde olduðu görüyorum. Katýlýmýnýz ve ilginizden dolayý teþekkür ediyorum." Ramazan Sokaðý'nda, Ramazan ayý boyunca teravih namazý da kýlýnýyor. Teravih namazý kýlýnabilmesi adýna hem bayanlar, hemde erkekler için Belediye tarafýndan mekanlar yapýldý. Teravih namazlarý açýk havada kýlýnýyor. Öðretmen Salim Akaydýn'da özel eðitim ve BEP semineri Haziran dönemi öðretmenlerin mesleki eðitim çalýþmalarý kapsamýnda, Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu öðretmenlerine Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü tarafýndan "Özel Eðitim ve Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Programý (BEP" konulu seminer düzenlendi. Seminerde özel eðitime tabi tutulacak öðrenciler ve kaynaþtýrma eðitimi verilecek öðrencilerin durumlarý ile ilgili eðitim ortamlarýnda izlenilecek yol ve yöntemler hakkýnda öðretmenlere bilgi verildi. Özel Eðitim ve Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Programlarýnýn uygulamalarýnda yaþanan sorunlar ve öðretmen görüþleri ile birlikte seminer soru ve cevaplarla tamamlandý. Okul Müdürü Levent Tuzcu, Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir'e sunumu ve katkýlarýndan dolayý teþekkür etti.

5 TEK 2 26 HAZÝRAN 2015 CUMA 5 E-fatura ve e-defterde önemli geliþme Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, e-defter ve e-faturaya geçme hadlerinin deðiþtiðini belirtti. Bilindiði gibi tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de 421 sýra numaralý V.U.K Genel Tebliðin yayýmlandýðýný ve bu tebliðde elektronik defter ve elektronik fatura kapsamýna giren mükelleflerin belirlendiðini dile getiren Muzaffer Yýldýrým, "Bu tebliðde 2011 takvim yýlýndaki hadler dikkate alýnarak geçiþ süreci ile ilgili düzenlemeler yapýlmýþtý. Bir çok mükellefin bu hadlerin müteakip (sonraki) yýllarda da geçerli olup olmayacaðý merak konusu olmuþtu tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de 454 sýra numaralý Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ile bu konu açýklýða kavuþmuþ oldu. 421 sýra numaralý V.U.K Genel Tebliði ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 454 sýra numaralý V.U.K Genel Tebliði ile bu kapsam geniþletilmiþ ve düzenleme þu þekilde olmuþtur" 2014 veya müteakip hesap dönemlerinde bürüt satýþ hasýlatlarýnýn 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler ile 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayýlý listedeki mallarý imal, inþa ve ithal edenler ile gene mezkur kanunun (I) sayýlý listedeki mallarýn imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler kapsama dahil edildiklerini kaydeden Yýldýrým, "(I) sayýlý listedeki mallar için bayilik lisansý olanlar bu kapsamda deðerlendirilmeyecektir hesap döneminde bürüt satýþ hasýlatý TL olan mükellefler tarihinden itibaren 2015 veya sonraki yýllarda TL bürüt satýþ hasýlatýný saðlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine iliþkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceði tarihi takip eden hesap döneminin baþýndan itibaren elektronik defter ve e-fatura uygulamasýna geçmek zorundadýrlar. Gene yukarýda bahsedilen 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) ve (III) sayýlý listedeki sayýlanlar ise bu tebliðin yayýmýndan önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler tarihinden itibaren, bu tebliðin yayýmýndan sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise lisan aldýklarý ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin baþýndan itibaren elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasýna geçmek zorundadýrlar. Bu durumla birlikte lisans alan ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasýndaki sürenin 3(üç) aydan kýsa olmasý halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap dönemi baþýndan itibaren yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. E-Fatura uygulamasýna kayýtlý olan mükelleflerin 3065 sayýlý K.D.V kanunun 11.madde kapsamýndaki mal ihracý ve yolcu beraberi eþya ihracý(türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplayarak yapýlan satýþlar) kapsamýnda fatura düzenleyecek olan mükellefler bu faturalarýný da tarihinden itibaren efatura olarak düzenleyeceklerdir. Önümüzdeki yýllarda/dönemlerde bu hadlerin düþürüleceði ve kapsamýn geniþletilerek birçok mükellefin e-fatura ve edefter uygulamasýna geçeceði beklenmektedir" ifadelerini kullandý. Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn'ýn Huzur Camiini dolduran cemaate verdiði vaazýn ardýndan 6 Hafýz Ýmam Hatipten her bininin 4'er rekât olarak kýldýrdýðý teravih namazlarýnýn arasýnda 6 Müezzin-Kayyým tarafýndan okunan birbirinden güzel ilahiler cemaati mest etti. Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn, bu Ramazanda Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasýný, ilk olarak Huzur Camiinde baþlattýklarýný ve sýrasýyla Salý akþamý Murad-ý Rabii Ulu Camii'nde, Salý akþamý Akþemsettin Camiinde, Salý akþamý Veysel Karani Camiinde olmak üzere 4 camii de devam edeceðini belirtti. Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn, Enderun usulü teravih namazýnda, her bir dört rekatýn farklý makamlardaki kýraatle kýlýndýðýný ifade ederek, "Kaybolan mirasý yaþatmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" Akýn, ayrýca Çorum'da tüm camilerde mukabelelerin okunduðunu, 6 camide hatimle teravih namazý kýlýndýðýný, 6 camide ise sakal-ý þerif programlarýnýn olacaðýný belirterek, dolu dolu bir Ramazan geçirileceðini belirtti. Týp Fakültesi afiliasyonla birlikte hýzlý yol almaya baþladý Öner Öztürk'ten Rektör Alkan'a tebrik Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Üniversiteden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre "Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn Hitit Üniversitesini nereden alýp nereye getirdiðini biliyoruz ve takdir ediyoruz" diyen Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, üniversitenin þehre büyük katký saðladýðýný ifade ederek Rektör Prof. Dr. Alkan'dan ayný tempoda baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. Rektör Prof. Dr. Alkan da Çorum'un her bileþeni ile yakýn bir diyalog ve iþ birliði içerisinde çalýþmalarýný yürütmeye gayret eden üniversitenin pek çok somut çýktýlarý olan baþarýlý projeye imza attýðýný belirtti. "Büyük bir azimle çalýþmalarýný yürüten Üniversitemiz, tüm paydaþlarýndan aldýðý destek ve kurduðu sinerji ile her geçen gün geliþimini daha da artýrmaktadýr" diyen Rektör Alkan, ziyaretlerinden dolayý Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk'e teþekkür etti. Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Týp Fakültesi baþta olmak üzere üniversitenin tüm birimlerinin Çorum açýsýndan büyük önem arz ettiðini ifade ede- rek her türlü ortak çalýþmaya hazýr olduklarýný belirtti. Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü ile pek çok ortak iþbirliði oluþturulduðunu ve bunlarýn artarak devam edeceðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan ise Týp Fakültesi'nin afiliasyon sonrasý uyum içerisinde yürütülen baþarýlý çalýþmalarla çok hýzlý yol kat ettiðini belirterek bu süreçte emeði geçen herkese teþekkür etti.

6 Baðlarda don ve dolu rekolteyi vuracak Hitit Fuar ve Festival programý hazýr Uður Iþýlak Zeki Gül Ýrem Derici Sefa Doðanay Mustafa Ceceli Bu yýl 35.'si düzenlenecek olan Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivalin bu yýl çok renkli olacaðý ifade edildi. Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan aylardýr üzerinde çalýþýlan festival programý netleþti. Bu yýl Temmuz tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan festivalde çok sayýda ünlü sanatçý sahne alacak. Ýrem Yavuz Bingöl Derici, Uður Iþýlak, Yudum, Yavuz Bingöl ve Mustafa Ceceli en güzel türkü ve þarkýlarýný Çorumlular için seslendirecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül yaptýðý açýklamada bu yýl 35.sini gerçekleþtirecekleri Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali'nde dolu dolu bir programla Çorum halkýnýn karþýsýnda olacaklarýný söyledi. Çorum halkýnýn istekleri doðrultusunda hazýrladýklarý festivale çok iyi hazýrlandýklarýný ifade eden Zeki Gül, festivalin Çorum halkýnýn beklentilerini karþýlayacaðýna inandýðýný söyledi. Festivalin tanýtýmý için kitapçýk, davetiye, billboard, raket, afiþ ve diðer tanýtýcý dokümanlarýn çalýþmalarýnýn devam ettiðini ifade eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Son yýllarda çok kaliteli bir festival programý hazýrlýyoruz. Her kesime yönelik konser, sergi, yarýþma ve eðlenceler var. Halkýmýzýn da isteklerini göz önünde bulundurarak ünlü sanatçýlarý hemþehrilerimizle buluþturuyoruz. Festival coþkusunu hemþehrilerimizin hep birlikte yaþamasý için tüm ayrýntýlarý göz önünde bulunduruyoruz. Festival boyunca ünlü sanatçýlarý, tiyatro gösterilerini, açýk hava film gösterilerini, konserleri ve animasyon gösterilerini Çorum halkýyla buluþturacaðýz. Çorum halký, eðlence dolu beþ gün geçirecek" 35. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali bu yýl da ünlü sanatçýlarla renklenecek. Mustafa Ceceli, Ýrem Derici, Uður Iþýlak, Yavuz Bingöl ve Yudum Çorum'da konser verecek. 35. Hitit Fuar ve Festivali bünyesinde sahne alacak olan ünlü sanatçýlar sevenlerini coþturacak. Adýný ilk olarak Yetenek Sizsiniz programýyla herkese duyuran Sefa Doðanay, taklit yeteneðini bu kez Çorumlular için sergileyecek. Yaptýðý taklitler ve sahne gösterileriyle hayran kitlesi oluþturan Sefa Doðanay, geçtiðimiz yýllarda da Çorum'a gelmiþ ve gösterisiyle büyük beðeni toplamýþtý. 35. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali'nde de çocuklar unutulmadý. Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek olan çocuk tiyatrosu ile çocuklar gönüllerince eðlenecek. 23 Temmuz Perþembe günü saat ve 17.00'da iki seans olarak sahnelenecek olan Þakacý Nasreddin Hoca çocuk oyununa gelen tüm çocuklara Çorum Belediyesi tarafýndan çikolatalý gofret ikram edilecek. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da yerli ve yabancý ekipler en güzel yöresel oyunlarýný Çorum halký için sahneleyecek. 35. Hitit Fuar ve Festivali'ne Porto Riko, Fransa, Cezayir ve Bosna Hersek'ten yabancý ekipler, Þanlýurfa, Ankara, Bursa, Ýzmir gibi illerden de yerli halk oyunu ekipleri katýlacak. Festivalde ayrýca Belediye Mehter Takýmý da çeþitli gösteriler yapacak. 35. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali'nde sinema nostaljisi yaþanacak. Kültürpark'taki bulunan amfi tiyatroda oluþturulacak sinema düzeneði ile Çorumlular açýk havada sinema izleme keyfi yaþayacak. Çorum Belediyesi tarafýndan izleyicilere çekirdek ve gazoz ikramýnýn yapýlacaðý açýk hava sinema gösterisinde bu yýl yönetmenliðini Celal Çimen'in yaptýðý Kod Adý K.O.Z, yönetmenliðini Mahsun Kýrmýzýgül'ün yaptýðý Mucize ve yönetmenliðini Burak Aksak'ýn yaptýðý Bana Masal Anlatma adlý filmler Çorumlu sinemaseverlerle buluþacak. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, baðlarda don ve dolunun rekolteyi vuracaðýný bildirerek, "Baðlarda Mart'ta düþük sýcaklýk, Nisan'da don, Haziran'da dolu afetleri Manisa'da 447 bin 571 dekar bað alanýnda hasara yol açtý. Zarar, çekirdekli çeþitlerde yüzde 50-80'i, çekirdeksiz çeþitlerde yüzde 30-40'ý buluyor" Bayraktar, yaptýðý açýklamada, dünyadaki en yaygýn kültür bitkilerinden biri olan üzümde, Türkiye'nin 4,6 milyon dekarla Ýspanya, Fransa, Ýtalya ve Çin'in ardýndan 5'nci, 4 milyon 175 bin tonluk üretimle Çin, ABD, Ýtalya, Fransa ve Ýspanya'nýn ardýndan 6'ncý sýrada bulunduðunu belirtti. Türkiye'nin üzüm üretiminin 2015 yýlýnda yüzde 0,7 azalmayla 4 milyon 146 bin tona inmesinin beklendiði bilgisini veren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "2004 yýlýnda 5,2 milyon dekar alanda 3,5 milyon ton üzüm üretiliyordu. Bað alaný, 2014 yýlýnda 4,6 milyon dekara inerken, üretim 4 milyon 175 bin tona ulaþtý. Dünyada üretilen üzümün yüzde 8-10'u kurutmalýkta kullanýlýyor. Baþlýca kuru üzüm üreticileri, Türkiye, ABD, Ýran, Yunanistan, Güney Afrika, Þili ve Afganistan. Türkiye'nin ihracata yönelik üzüm üretiminde kuru üzüm ilk sýrayý alýyor. Üzüm ihracatýmýzýn yüzde 95'ini çekirdeksiz üzüm oluþturuyor. Aðustos ayýnda hasadý baþlayacak olan çekirdeksiz üzümde, Ege bölgemiz baþý çekiyor. Özellikle Manisa, Ýzmir, Denizli önemli üretim bölgeleri 2014 yýlýnda 1 milyon 135 bin 947 ton olan kurutmalýk çekirdeksiz üzüm üretiminin,yüzde 89,9'u, 1 milyon 21 bin 282 tonu Manisa ilinde yapýldý." -"SOÐUK, DON, DOLU, YAÐIÞ BAÐLAR AFETTEN KURTULAMADI" üretim sezonunda kýþ aylarýnda sýcaklýðýn yýl ortalamalarýna göre çok düþük seyretmesinin baðlarý olumsuz etkilediðini bildiren Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Bu yýl, Mart'ta eksi 2 derece olan düþük sýcaklýklar baðlarda sürgün gözlerine zarar verdi Nisan'da da don afeti yaþandý ve yapraklanma dönemindeki baðlarda sürgün üzerindeki gözleri kuruttu. Manisa'daki 769 bin dekar bað alanýnda, hasar tespit komisyonlarýnýn belirlemelerine göre 447 bin 571 dekar alan don ve dolu afetinden zarar gördü. Bu durum çekirdekli çeþitlerde yüzde 50-80, çekirdeksiz çeþitlerde yüzde oranýndadýr. Manisa ilinin doðu bölgesinde 4 Haziran'da gerçekleþen dolu afeti de 10 bin dekarlýk bir alanda etkili oldu ve bu alanlardaki baðlarda salkým ve yeþil aksam ciddi oranda zarar gördü. Buna ilaveten 12 Haziran'da meydana gelen ve bölgelere göre dozu deðiþen dolu afeti, 4-5 bin dekar baðda salkýmlarda zarara neden oldu. Zarar, her bað için deðiþmekle beraber yüzde arasýnda gerçekleþti. Dolu çapýnýn küçüklüðü danelere daha fazla zarar verdi. Kuru üzümde rekolte kaybý yaþanacak gibi görünüyor." Son bir ayda sürekli yaðýþlarýn görülmesinin de sýk ilaçlama yapma zorunluluðu doðurduðunu bildiren Bayraktar, "Ýlaçlamanýn artmasý girdi maliyetlerini artýrýyor. Çiftçimize ek bir yük getiriyor" -YAPILMASI GEREKENLER- Bayraktar, yapýlmasý gerekenleri de þöyle sýraladý: "Çekirdeksiz üzümde ihracat kapýlarýnýn zamanýnda açýlmasý, üründe fiyatýn belirlenmesini, sofralýk üzümün kalite kaybý olmadan ihracýný saðlayacaktýr. TARÝÞ, yeniden yapýlandýrma süreci sonrasýnda kaynak yetersizliðinden piyasayý regüle edecek miktarda bir alým gerçekleþtirememektedir. Bu ciddi soruna neden olmaktadýr. Sorun biran önce çözülmelidir. Ýhraç edilen kuru üzümün içine karýþtýrýlarak kaliteyi tehdit eden kaçak giriþler daha sýký kontrollerle önlenmelidir. Ýhracatta sýkýntý olmamasý için üzümler, beton veya tel sergi üzerinde kurutulmalýdýr. Ambalajlamada özellikle en büyük pazarýmýz olan AB standartlarýna uyum göstermek için çalýþmalar yapýlmalýdýr. Çekirdeksiz kuru üzümde AB benzeri bir depolama kuruluþu oluþturulmalý ve depolama maliyeti desteklenmelidir. Üzümde alternatif deðerlendirme þekillerinin geliþtirilmelidir. Ürün ihtisas borsalarý oluþturulmalý, mevcut borsalara iþlerlik kazandýrýlmalý, ticaret borsalarý tescil kurumu olmaktan çýkarýlmalýdýr. Üretim hedefleri iç ve dýþ pazarlarda rekabet edecek þekilde belirlenmelidir. Girdi fiyatlarý düþürülmeli, kuru üzüm üreten diðer ülke üreticileriyle rekabet edebilmesi için üzüm üreticisi desteklenmelidir." Uðurludað ve Ortaköy Mesire Alaný ihaleye çýkýyor Uðurludað Beyoðlu Yaylasý ile Ortaköy Ötegeçe'ye Mesire yeri ve Kýr Gazinosu yapým iþi ihale ediliyor. Yaptýðý açýklamada Uðurludað ve Ortaköy ilçelerine sözünü verdikleri Mesire Alaný düzenlemelerinin ihalesinin yapýlacaðýný belirten Çorum Milletvekili Salim Uslu, "Uðurludað ilçemizde her yýl geleneksel olarak düzenlenen Beyoðlu Yayla ve Kültür Þenliklerinin yapýldýðý Beyoðlu Yaylamýz ile Ortaköy ilçemizde Ötegeçe mevkiinde 100 Bin Dekarlýkalana Mesire yeri düzenlemesi yapýyoruz. Yapým ihalesi 7 Temmuz Salý günü Orman Ýþletme Müdürlüðümüzce gerçekleþtirilecektir. Düzenleme çalýþmalarýnýn 3 ay sürede tamamlanmasý planlanýyor. Bir sözümüzü daha yerine getiriyoruz. Hemþehrilerimize hayýrlý uðurlu olsun" Alaca Eðitim Bir Sen'den tekerlekli sandalye baðýþý Alaca Eðitim Bir Sen, Alaca Engelliler Derneðine tekerlekli sandalye baðýþýnda bulundu. Alaca Eðitim Bir Sen Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek ve yönetim kurulu üyeleri Emrah Ýþcen, Mesut Þirin, Recep Gün ve Cengiz Urunca ile birlikte Alaca Engelliler Derneðini ziyaret etti. Burada Engelliler Derneði Baþkaný Ahmet Görür tarafýndan karþýlanan Eðitim Bir Sen yönetimine Engelliler Derneði Baþkaný Ahmet Görür tarafýndan çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi. Engelli araçlarýný tamir eden birimlerini, ortopedik engelliler için fizik kondisyon eðitim merkezini, derneðin önünde engellilerin çay içebileceði, gölgelenebileceði ve ayaða kalkýp oturabileceði dinlenme ve eksersiz yapabileceði birimleri hakkýnda bilgi verildi. Eðitim Bir Sen Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek programda yaptýðý konuþmada, "Alaca Engelliler Derneðinin ilçe sýnýrlarýný aþan çalýþmalarýný ve gayretlerini uzun süredir takip ediyoruz. Gerçekten bu derneðin engellilerin sosyal hayata katýlmasýnda ve yaþama sarýlmasýnda çok büyük katkýlarý olduðunu düþünüyoruz. Biz de Sendika olarak böylesine güzel hizmetlere vesile olan derneðimize bir katkýda bulunmak istedik. Bu amaçla tuvalet aparatý olan, yatak olabilen çok amaçlý bir tekerlekli sandalyeyi baðýþlamak istedik. Ýnþaallah ihtiyacý olan bir kardeþimize faydalý olmasýný diliyoruz. Ayrýca Alaca Engelliler Derneði adýna bir Avrupa Birliði Projesi üreterek de katkýda bulunacaðýz. Bu vesileyle biz Alaca Eðitim Bir Sen olarak Alaca Engelliler Derneðinin yaptýðý güzel çalýþmalardan dolayý tebrik ediyor, her zaman Engelliler Derneðimizin yanýnda olduðumuzu belirtiyor, çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyoruz"

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı