Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi."

Transkript

1 TARÝH KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý 1. Hacý Bektaþ Kurultayý ile 15 Kasým 2009 Pazar günü saat de sona erecektir. Bugün ülkemizde ayýrýmcý, ýrkçý söylemlerin ve sergilenen ötekileþtirme gösterilerine karþý iþte tam da zamanýdýr; Birliðe, anlayýþa ve içimizde ki seviyi sunmaya. Ýleri görüþlülüðe, devrimciliðe, çaðdaþlýða, aydýn düþünceye ve Hacý Bektaþ Veli düþüncesini doðru anlamaya da bu yakýþýr. Hacýbektaþ, hoþgörünün, barýþýn, kardeþliðin cesurca haykýrýldýðý, kol kola halaylarýnýn çekildiði, deyiþlerinin söylendiði Barýþ Ülkesi nin merkezi olmalýdýr. Gelin yüz yüze dönelim, gönül gönül e olalým, el ele verelim. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. 2 DE 7 DE Gruplar, Alevilerin öncelikli talepleri olan Zorunlu din dersleri kaldýrýlsýn, Sevgi bizim dinimizdir, Madýmak müze olsun, Cemevleri ibadethanemizdir, Diyanet kaldýrýlsýn yazýlý pankart ve dövizler taþýdý. Kalabalýk sýk sýk slogan atarken, Madýmak Oteli nin müze yapýlmasý konusundaki sloganlar dillerden düþmedi. Ýskele Caddesi üzerindeki birçok binaya da çeþitli pankartlar asýldý. Sivas ta katledilenler de mitingdeydi... Miting semah gösterisiyle baþladý. Ardýndan saygý duruþunda Sivas Katliamý nda öldürülenlerin adlarý sýralandý. Bu sýrada kalabalýk hep bir aðýzdan isimler okundukça Burada diye baðýrdý. Mitinge katýlanlar bir ara kanser hastalýðý nedeniyle serbest býrakýlan DHKP -C hükümlüsü Güler Zere ye de alkýþlarla destek verdi. ABD den, Britanya dan katýlým Türkiye nin dört bir yanýndan katýlým olan mitingde Britanya, Bulgaristan ve KKTC den de Alevi ve Bektaþi dernekleri yerlerini aldý. Ýzmir den 43 otobüs Kadýköy e gelirken, Kýbrýs tan da uçak kaldýrýldý. Alevilerin çoðu, haklý taleplerini dile getirmek... 2 DE Þiir 3 DE 6 DA 6 DA Tarým Bakaný Mehdi Eker genetiði deðiþtirilmiþ organizmalý (GDO) ürünler tartýþmasýnda, Cahiller zihin bulandýrýyor, domatesin GDO ile ne alakasý var dedi ama Bakanlýðýn hazýrladýðý listede domates, GDO analizi yapýlmadan ülkeye sokulmayacak ürünler arasýnda yer alýyor. Eker, Ýstanbul Hububatçýlar Odasý ndan yapýlan açýklamada limanlarda buðdaylarýn da GDO testi için sýrada beklediði söyleniyor. Buðdayda da GDO var mý? 7 DE Contemporary Ýstanbul, bu yýl 3-6 Aralýk tarihleri arasý dördüncü kez seyircilerle buluþacaktýr. Türkiye'de bugüne kadar yapýlan en geniþ kapsamlý "modern ve güncel sanat" etkinliði olan Contemporary Ýstanbul, ülkenin kültürel ve sanatsal yaþamýný dünyaya tanýtmaktadýr. Dört gün boyunca süren Contemporary Ýstanbul, ulusal ve uluslararasý galerileri, tüm dünyadan gelen sanatçýlarý, koleksiyonerleri, müze müdürlerini, küratörleri, sanat eleþtirmenlerini, basýn mensuplarýný ve sanatseverleri Lütfü Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý çatýsý altýnda birleþtirecektir. Ana etkinliðinin yaný sýra Contemporary Istanbul ülkenin sanatsal geliþimine katkýda bulunmak üzere yýl boyunca tartýþma panellerinden, sergilere... 5 DE

2 2 DTP'li Demirtaþ "Alevilerin talepleri haklý ve gerçek. Hepsini Meclis gündemine taþýdýk. 21 DTP milletvekilinin altýsý Alevi. Rejimin baskýsýnýn birleþtiði noktalardan biri Kürt-Alevi kimliði. Alevilerin partimize büyük desteði ve gönül birliðimiz var" diyor. Demokratik Toplum Partisi (DTP) Grup Baþkanvekili Selahattin Demirtaþ, parti olarak Alevilerin hak mücadelesinin yanýnda olduklarýný söylüyor. bianet'in sorularýný yanýtlarken, Alevi Bektaþi Federasyonu'nun önceki gün Kadýköy'de düzenlediði "Ayrýmcýlýða karþý eþit yurttaþlýk hakký" mitingine de hem milletvekili düzeyinde hem de kitlesel olarak katýldýklarýný söyleyen Demirtaþ'ýn sözleri þöyle. Bu mücadeleye destek vermek ilkemiz: DTP olarak sürdürdüðümüz demokrasi mücadelesi, farklý etnisite, inanç ve kimlikleri kapsayan bir mücadele. Alevilerin neredeyse Cumhuriyet tarihiyle özdeþ talepleri haklý ve gerçek. DTP olarak, bu taleplerin gerçekleþmesi, gündemde hak ettiði yeri alabilmesi için destek olmak, mücadele etmek, ilkesel yaklaþýmlarýmýzdan biri. Altý milletvekilimiz Alevi: Alevi inancýna veya kimliðine bakýþ açýmýzýn en somut göstergesi 21 kiþilik grubumuzdaki Alevi milletvekili sayýsýnýn altý olmasý. Bunlar, Aysel Tuðluk, Gültan Kýþanak, Sevahir Bayýndýr, Fatma Kurtulan, Þerafettin Halis, Sebahat Tuncel. Dolayýsýyla, hem Alevilerin partimize büyük desteði var, hem de gönül birliðimiz var. Alevilerin hak mücadelesi, temel mücadele alanlarýndan biri; çünkü baskýnýn birleþtiði noktalardan biti Kürt-Alevi kimliði. Kýrýlma noktasý Kürt sorunu: Türkiye'deki resmi ideolojinin kýrýlma noktasý Kürt sorunu. Kürt sorununda bir kýrýlma yaratýlabilirse, Alevi sorununun çözümü son derece kolaydýr. Çünkü sistemin en çok direndiði nokta, ýrka dayalý tek millet anlayýþý. Sistem kendini buradan besliyor, farklý inançlarý da eziyor. Tek din ve tek mezhep anlayýþý da fiilen sürüyor. Bu tekçi anlayýþ kýrýldýðýnda, diðer bütün alanlar direnç noktalarýný yitirmiþ olacak. Alevilerin taleplerini Meclis'e taþýdýk: Alevilerin hak talepleriyle ilgili özgül olarak da çalýþýyoruz. Cemevlerinin ibadethane statüsüne alýnmasý, Madýmak'ýn müze haline getirilmesi, Diyanet'in kaldýrýlmasý, zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý konularýný ya yasa teklifleriyle ya da soru önergeleriyle hep Meclis'in gündemine taþýdýk. (TK) BÝA Haber Merkezi BÝA Haber Merkezi Kadýköy'ü dolduran yaklaþýk 250 bin Alevi, 'Ayrýmcýlýða karþý eþit yurttaþlýk' mitinginde 'Madýmak müze olsun', Diyanet kaldýrýlsýn, 'Cemevleri ibadethanemiz', 'Zorunlu din dersleri kaldýrýlsýn' sloganlarý attý ÝSTANBUL - Ayrýmcýlýða karþý eþit yurttaþlýk hakký mitingi için dün Ýstanbul da bir araya gelen Aleviler Kadýköy e sýðmadý. Alevilerin baþlýca talepleri olan Madýmak müze olsun, zorunlu din dersleri kaldýrýlsýn, Cemevleri ibadethanemizdir, Diyanet kaldýrýlsýn gibi istekler dev pankarlartla boy gösterirken, binlerce Alevi, taleplerini gün boyu attýklarý sloganlarla dile getirdi. Alevi Bektaþi Federasyonu tarafýndan organize edilen ve Pir Sultan Abdal Derneði ile çeþitli Alevi örgütlerinin desteklediði ayrýmcýlýða karþý eþit yurttaþlýk hakký mitingine binlerce Alevi katýldý. Hazýrlýklarýn günler öncesinden baþladýðý mitingin yeri, çok yoðun katýlým olacaðý beklentisiyle deðiþtirildi. Miting Kadýköy Ýskele Meydaný nda deðil, Ýskele Caddesi üzerinde yapýldý. Konuþmalar ve konserler için hazýrlanan platform caddedeki ÝETT otobüs duraðýna kuruldu. Miting için ilk toplanma yeri olarak üç nokta belirlendi. Kadýköy Salý Pazarý, Nautilus Alýþveriþ Merkezi önü ve Haydarpaþa Tren Garý üst geçidinde toplanan kalabalýk ayný anda Kadýköy Ýskele Caddesi ne yürüdü. Ancak miting alaný kýsa sürede dolduðu için birçok grup alana gidemedi. Alana giremeyen olduðu yerde halaya Platform önündeki topluluðun bir ucu Kadýköy Haldun Taner Tiyatro Salonu ndan baþlarken, diðer bir ucu da Haydarpaþa Tren Garý na doðru uzandý. Alevi Bektaþi Federasyonu Baþkaný Ali Balkýz, Bir milyon kiþiyi bekliyoruz derken katýlýmýn yaklaþýk 250 bin kiþiyi bulduðu belirtildi. Birçok grup da miting alanýna giremediði için bulunduðu yerde halaylar çekti. Gruplar, Alevilerin öncelikli talepleri olan Zorunlu din dersleri kaldýrýlsýn, Sevgi bizim dinimizdir, Madýmak müze olsun, Cemevleri ibadethanemizdir, Diyanet kaldýrýlsýn yazýlý pankart ve dövizler taþýdý. Kalabalýk sýk sýk slogan atarken, Madýmak Oteli nin müze yapýlmasý konusundaki sloganlar dillerden düþmedi. Ýskele Caddesi üzerindeki birçok binaya da çeþitli pankartlar asýldý. Sivas ta katledilenler de mitingdeydi... Miting semah gösterisiyle baþladý. Ardýndan saygý duruþunda Sivas Katliamý nda öldürülenlerin adlarý sýralandý. Bu sýrada kalabalýk hep bir aðýzdan isimler okundukça Burada diye baðýrdý. Mitinge katýlanlar bir ara kanser hastalýðý nedeniyle serbest býrakýlan DHKP -C hükümlüsü Güler Zere ye de alkýþlarla destek verdi. ABD den, Britanya dan katýlým Türkiye nin dört bir yanýndan katýlým olan mitingde Britanya, Bulgaristan ve KKTC den de Alevi ve Bektaþi dernekleri yerlerini aldý. Ýzmir den 43 otobüs Kadýköy e gelirken, Kýbrýs tan da uçak kaldýrýldý. Alevilerin çoðu, haklý taleplerini dile getirmek ve barýþ, kardeþlik için mitinge katýldýðýný söylerken, Radikal için görüþ bildiren Aleviler, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün cemevi ziyaretinin gerçek düþünceleri yansýtmadýðýný ve samimi olmadýðýný savundu. ABD Kaliforniya da yaþayan Kerim Yýldýz, ABD de Alevilerin bir topluluðu yok. Türkiye de Alevilerin söz sahibi olduðunu düþünmüyorum. Buna destek olmak için buradayým derken, Ahmet Ayan da, Haklarýmýzý vermiyorlar. Cami hocasýnýn maaþý veriliyor, camilerin tüm masraflarý karþýlanýyor. Neden cemevlerine ayný uygulama yapýlmýyor? diye konuþtu. Miting için Balýkesir Altýnoluk tan gelen Gülten Göçer se Çocuk din dersini okudu ama torunlarýn zorunlu olarak okumasýn istiyorum dedi. Ýzmir den 43 otobüs geldiklerini söyleyen Binali Demirel de birlik ve beraberliði korumak için Kadýköy de bulunduðunu belirtti. Çorum dan miting için uçakla Ýstanbul a gelen Sakine Özcan ise Bizi dýþlamasýnlar, artýk hor görülmek istemiyoruz diyerek sitemde bulundu. Alevi olmayan da vardý Diyarbakýr dan DTP nin organizasyonuyla Kadýköy e gelen Songül Haran ise tek amacýnýn barýþ ve kardeþlik olduðunu söyleyerek, Alevi deðilim ama Alevilerin de Kürtlerle ayný kaderi paylaþtýðýýn düþünüyorum dedi. Mitinge Tunceli den katýlan Nisan Delaserna da taleplerini Ayrýmcýlýk istemiyoruz, din dersleri zorunlu olmasýn. Gül ün geliþi güzel ama samimi gelmiyor bize diye dile getirdi. Miting, Sabahat Akkiraz, Edip Akbayram, Suavi, Ferhat Tunç ve Þevval Sam ýn konserleriyle sona erdi. RADÝKAL - SERKAN OCAK

3 DÜZELTME Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Hasta bakým iþi ihale edileceði ilan edilmiþtir. Ancak 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 26 ncý maddesine göre aþaðýdaki hususlarda düzeltme ilaný yayýmlanmasýna karar verilmiþtir. Teklifin hazýrlanmasý ve sunulmasýnda düzeltilen maddelerin esas alýnmasý gerekmektedir. Ýhale kayýt numarasý : 2009/ Ýdarenin a) Adresi : Zir Mah. Viranbaðý Mevkii Hacýbektaþ Nevþehir b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik posta adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : internet adresi (varsa) 2- Düzeltmeye konu ilanýn yayýmlandýðý a) Kamu Ýhale Bülteninin tarih ve sayýsý : (yayýmlanmýþ ise) b) Gazetenin adý ve tarihi (yayýmlanmýþ ise) : Suluca Karahöyük Düzeltilen madde þunlardýr : 3- Ýhalenin a) yapýlacaðý yer : Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Viranbaðý Mevkii Hacýbektaþ Nevþehir b) tarih ve saati : Ýdare Yetkilisi (B 305 ) Ýmza Parasýz yatýlý öðrencilerin Giyim/kuþam iþi Açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhale kayýt numarasý* : 2009/ Ýdarenin a) adresi : Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR b) telefon ve faks numarasý : / c) elektronik posta adresi (varsa) : 2-Ýhale konusu malýn a) niteliði, türü ve miktarý: Parasýz yatýlý öðrencilerin giyim malzemesi alýmý (245 er adet polar, etek, süveter, badi, külotlu çorap, gömlek ) b) teslim [yeri/yerleri] : Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi c) teslim[tarihi/tarihleri] : Sözleþme tarihinden sonra 30 gün içerisinde 3-Ýhalenin a) yapýlacaðý yer : Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR b) tarihi ve saati : Saat:14:00 4-Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1-Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Tebligat için adres beyaný, irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi, Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý belgesi; a) Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, b) Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; a) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Þartnamede belirlenen teklif mektubu, Bu þartnamede belirlenen geçici teminat, 5-Ekonomik açýdan en avantajlý teklif [ en düþük fiyat esasýna göre/] belirlenecektir. 6-[ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir 7-Ýhale dokümaný Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi nde görülebilir ve 75 TL karþýlýðý [ayný adresten] temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8-Teklifler Cuma Günü, saat a kadar Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi ne verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9-Ýstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.] 10-Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr. 12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 13-Ýstekliler tekliflerini hazýrlamadan önce okuldaki numuneyi inceleyecek ve bu numuneler üzerinden tekliflerini vereceklerdir. ÝHALE YETKÝLÝSÝ MÜDÜR V. ZEYNEP AYVAZOÐLU Haydar Kaim Gidiyoruz Açýlýma Katlimize ferman çýktý ücralara saklandýk Hiçbir zaman ser vermekten korkmadýk Asýrlarca kara bulutlar dolaþtý baþýmýzda Korkmayýn artýk canlar gidiyoruz açýlýma! Ulemalar, kadýlar fetva verdiler, asýldýk Malý helal katli vacip dediler, yakýldýk Mahrem eli uzattýlar helâlýmýza Gözünüz aydýn dostlar gidiyoruz açýlýma! Bedrettin olduk pir sultan olduk yine asýldýk Can baba olduk kazanlarda defalarca yakýldýk Ýnsan demediler bize çektirdiler çok cefa Gözünüz aydýn dostlar gidiyoruz açýlýma! Çanakkale de Kocatepe de külle olup yaðdýk Ayný karavana ya kaþýk salladýk. Biz de bu ülkenin canlarýyýz baksana Gözünüz aydýn dostlar gidiyoruz açýlýma! Afiþ olduk sokarla asýldýk Ýki temmuzda Madýmak ta yakýldýk Kýrmýzý damga vurdular Maraþ ta kapýmýza Gözünüz aydýn dostlar gidiyoruz açýlýma! Gizli ibadet yaptýk cem evinde basýldýk Þehre indik köþe bucak saçýldýk Olur mu hiç bunlar yirmi birinci yüzyýlda Gözünüz aydýn dostlar gidiyoruz açýlýma! *** Kaderde kývançta Anadolu halkýyýz Cennet yurdumuzun vatandaþýyýz. Korkmayýn caným gelin yanýmýza Biz bizi biliriz davamýzda haklýyýz Tarif etmeye kalkmayýn görüyorsunuz farklýyýz. Yeter artýk uzatmayýn tak etti canýmýza Cumhuriyet sözü burada söylendi sadakatliyiz Atatürk Devrimlerine candan baðlýyýz. Biz insaný severiz basarýz baðrýmýza Zorla veriyorsunuz din dersini istemiyoruz. Köylere verdiðiniz imamlarý alýn diyoruz. Çok zorlamayýn bizi bela alýrsýnýz baþýnýza Cümbüþ evi demeyin bu sözü sevmiyoruz Yapýn þu Madýmaðý müze bizde insanoðluyuz Yeniden piþiriyoruz su katmayýn aþýmýza Laik bir ülkede diyaneti kurdunuz Yedi bakanlýk bütçesini kasasýna koydunuz. Maaþ olarak vermeyin vergimizi hocanýza Hoþ geldiniz Serçeþme ye biz mihmaný severiz Söz söyleriz þiir yazarýz Ali Haydar ýz Sayýn Çelik Bakaným gel otur masamýza Hep birlikte gidelim þu caným açýlýma! Haydar KAÝM Sulucakarahöyük/ KAPADOKYA Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini geçtiðimiz ekim ayýnda 171 bin yerli ve yabancý turistin ziyaret ettiði bildirildi. Nevþehir Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre, Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezleri arasýnda yer alan Kapadokya bölgesine yerli ve yabancý turistlerin ilgisinin her geçen yýl artýðý belirtildi. Bölgede turistlerin ziyaretine açýk bulundurulan baþta Göreme Açýkhava Müzesi olmak üzere, Hacýbektaþ Veli ve Ürgüp Müzesi, Kaymaklý, Derinkuyu ve Özkonak yeraltý þehirleri, Çavuþin, Karanlýk kiliseleri ile Zelve ören yerini, geçtiðimiz ekim ayýnda 36 bin 25'i yerli ve 135 bin 96'sý da yabancý olmak üzere toplam 171 bin 121 turistin ziyaret ettiði bildirildi. Kent Haber

4 ARAÞTIRMA Almanya daki Deniz Feneri e.v. davasýnýn bir numaralý sanýðý Mehmet Gürhan dý. Gürhan ýn hesap hareketleri, bu zimmet operasyonunun en açýk delili oldu tarihleri arasýnda Deniz Feneri nin Banka Hesaplarýndan Gürhan ýn Post-bank taki kiþisel hesaplarýna geçen miktar: Euro tarihleri arasýnda yine Deniz Feneri nin Banka Hesaplarýndan Gürhan ýn Vakýfbank taki kiþisel hesaplarýna geçen miktar: Euro. Yani toplam olarak zimmetine geçirdiði toplam miktar ise Euro. Davanýn birinci derecede sanýðý olarak bu kadar iliþkiyi tek baþýna saðlama þansýna sahip olmadýðýna göre, gücünü nerede alýyor sorusu, ister istenmez, insanin zihnini meþgul ediyor. Bu nedenle Mehmet Gürhan a ait edineceðimiz bir kýsým somut bilgiler, ayný zamanda bu davanýn gerçek durumu hakkýnda bir fikir edinme þansýný verecektir. Özellikle arka plan iliþkileri bakýmýnda daha somut verilerle düþünmemize yardýmcý olacaktýr. Koordinatör Gürhan Deniz Feneri Baþkaný olan Mehmet Gürhan, Avrupa da faaliyet yürüten Ýslamcý kurumlar arasýnda tam bir koordinatör görevi görüyor. Avrupa Milli Görüþ Teþkilatý (AMGT) ile iliþkisi olan Gürhan, yýllarý arasýnda Milli Gazete nin Brüksel temsilcisi olarak çalýþýr. Ayný yýl, AMGT adýna, NBR AB Darmstadt adresinde Hicret Verlags GmbH þirketini kurarak ticari dolandýrýcýlýða ilk adýmýný atar. Haziran 1995 yýlýnda ise kayýnbiraderi ve daha sonra bütün dolandýrýcý þirketlere birlikte ortak olan Ýzzet Kurum ile Taxibetrieb Kurum GmbH þirketini kurar. Dava dosyasý içerisinde Gürhan için hazýrlanmýþ bölümün sayfalarý arasýnda bu konuda yeterince geniþ bilgi bulunuyor. Özellikle sahte þirketler kurmada giderek uzmanlaþan Gürhan, ayný zamanda Ýslamcýlarýn gözdesi durumuna gelir. Avrupa da faaliyet yürüten Kombasan, Yimpaþ, Jetpa gibi dolandýrýcý þirketlerde görev aldý. Özellikle Yimpaþ ile olan iliþki birçok bakýmdan dikkat çekicidir. Yýllarca manevi lideri Necmettin Erbakan için çalýþýr. Ancak Erdoðan ve ekibinin hocasý ile yollarýný ayýrýnca yenilikçi kanadýn yanýnda yer alarak, yolsuzluklar için de yenilikler yaratýr. Bu yeteneði ile kýsa sürede hem Tayyip Erdoðan ve Zekeriya Karaman ýn hem de AKP nin vazgeçilmezleri arasýna girer. Çünkü bunlarýn para kaynaðý haline gelir. Her yerde Gürhan Mehmet Gürhan, Yimpaþ Koordinatörü, Yeni Þafak gazetesinin Avrupa Temsilcisi, Kanal-7 Avrupa sorumlusu olup ayný zamanda Kobassan ve JetPa ile çok yakýn iliþki içerisindedir. Ayrýca Atlas Media Marketing GmbH, Atlas Pazarlama, Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH, European Consultýng & marketing GmbH, Þeni Þafak Europa GmbH, Kanal 7 Int., Taxi-Quik GmbH, Weiss Handels- und Investment GmbH, Rapidway GmbH, Rapiday Gmbh ve TVT Türk gibi kurulan bütün þirketlerin kah ortaðý olmuþ, kah ilk müdürü olarak görev almýþ. Gürhan ýn iliþkileri karmaþýklýklarla ve bilinmeyenlerle doludur. Her baðlantýnýn arka planýnda önemli oranda kirli iliþkiler var. Örneðin, kendisinin önemli elemanlarýndan biri olan ve Avrupa Deniz Feneri nin kâtibi olarak görev yapan ( ) Hüseyin Gürler, Yimpaþ davasýnda da adý geçen ve hakkýnda Manheim Savcýlýðý tarafýndan hakkýnda tutuklanma kararý çýkarýlan Faik Gürler in abisidir. Önemli bir baþka ayrýntý da, Kurum ailesi ile Mehmet Gürhan arasýndaki iliþkidir. Mehmet Gürhan ýn eþi Nurgül Gürhan ýn evlenmeden önceki soyadý Kurum dur. Nurgül Gürhan, Avrupa Deniz Feneri Yönetim Kurulu üyesi olan ve tarihileri arasýnda 7,5 milyon Euro yu kiþisel hesaplarýna geçiren, ( ) Ýzzet Kurum un kýz kardeþidir. Yani Mehmet Gürhan, Ýzzet Kurum un eniþtesidir. (Dava dosyasýnýn sayfalarýnda çok daha ayrýntýlý bilgiler verilmiþtir). Kurum ailesi Ýslami sermayenin en önemli grubu olarak bilinen ve sahte senetlerle halktan 500 milyon Euro toplayýp sonra üstüne yatan Yimpaþ soygun þirketiyle olan iliþkileri bakýmýndan ünlüdürler. Yimpaþ dolandýrýcýlýðýnýn organizatörü olup Yimpaþ davasý nedeniyle hakkýnda soruþturma açýlan Þükrüm Kurum, Mehmet Gürhan ýn kayýn babasýdýr. Baþbakan Tayyip Erdoðan, Almanya ya yatýðý bir gezi sýrasýnda, Ýslamcý sermaye gruplarý tarafýndan dolandýrýlan insanlara, paranýzý verirken bana mý tanýþtýnýz ki, þimdi benden istiyorsunuz diye terslerken yakýn dostu olan Þükrü Kurum un yaptýklarýný onaylýyordu. AKP hükümetinin Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ile Gürhan arasýndaki yakýn iliþki de Yipmaþ ve Kombassan ve Avrupa Deniz Feneri arasýndaki iliþkiye dair bilgiler de dava dosyasýnýn sayfalarýnda bulunmaktadýr. AKP ile Deniz Feneri Soygun Þirketi arasýndaki iliþkiler baðlamýnda bu konuyu çok daha geniþ olarak bir baþka yazýda ele alacaðýz. Taxi þirketleri Yukarýda da belirttiðimiz gibi, Ýslamcýlarýn Avrupa daki bütün dolandýrýcýlýk ve sahtelik iþlerinin içinde mutlaka Gürhan bulunuyor. Deniz Feneri adýna toplanan bütün paralar, Ýslamcýlarýn kurduðu þirketlere aktarýldýðýnýn en somut örneklerinden biri de Taxi Þirketlerindeki hilelerdir. Taxi Quick þirketini kuran Mehmet Gürhan, þirketin Genel Müdürlüðü ne (Geschaeftsführer) davanýn sanýklarýndan Ermiþ i kukla olarak getiriyor. Ermiþ in verdiði ifadeye göre Gürhan hukuki olarak kendisinin olamadýðý Genel Müdürlüðe Ermiþ i getiriliyor. Þirketin arka planda yöneten ise tabii ki Gürhan. IHK da (Ticaret Odasýnda) gerekli yasal iþlemleri yapamadýklarý için, ikinci genel müdür olarak Gülmez isimli biri atanmýþ. Prestige Taxi GmbH þirketi, altý arabasýný, bu þirketin halefi olacak Taxi Quick þirketine resmi olarak satmýþ. Arabalar ve çalýþtýrma lisansý taksitler halinde, Deniz Feneri nin yardým parasýndan, Gürhan ýn teslim tesellüm hesabýndan ödenmiþ. 400 bin Euro olan þirketin resmi sermayesi içinde Gürhan ýn hissesi 135 bin Euro imiþ. Gürhan bu büyüklükte bir parayý Deniz Feneri nden kredi olarak almýþ. Geri kalan meblað ise muhasebede önce, Beyaz Holding (Almancasý Weiss Handels-gesellschaft) in hesabýna daha sonra da Deniz Feneri nin hesabýna geçirilmiþ tarihine kadar Ermiþ þirketin ortaðý deðilmiþ. Ermiþ, Gürhan a ortak olmak istemediðini, aslýnda Türkiye ye dönüp orada KANAL 7 veya bir baþka yerde çalýþmak istediðini söylemiþ. Ermiþ en sonunda, 10 bin Euro nakit para ile ortak olmuþ, 12 bin Euro luk hissesinin geri kalanýný þirkete borçlanmýþ. TAÞKAN da ortak olmuþtu ve IHK da (Ticaret Odasýnda) yapmýþ olduðu imtihana istinaden de Quýck Taxý þirketinin resmi Genel Müdürlüðünü üstlenmiþti. Gayri resmi genel müdürlüðü gene GÜRHAN yürütmüþ. Durum ayný þekilde Rapidway GmbH þirketi için uygulanmýþ. Bunun selefi Ass Taxi idi. Quick Tax GmbH þirketinin selefi Prestige Taxi de olduðu gibi, burada da þirketin genel müdürlüðünü Recep Kurum yapmýþ. Rapidway þirketi arabalarý, çalýþma ruhsatýný ve þoförleri de almýþ. ( ) Deniz Feneri þirketi daha sonra 20 bineuro karþýlýðýnda satýn almýþ Yapýlan soruþturmada ise þirketin gerçek sahibinin, Zekeriya Karaman ýn oðlu Ömer Karaman olduðu tespit edilmiþ. Diðer bir oyun da, Gürhan ýn Kanal- 7 nin Avrupa bulunan ücretli danýþmaný olarak gösterilmesidir. Zekeriya Karaman, Yeni Dünya Ýletiþim AÞ adýna yaptýðý bir açýklama ile Gürhan ýn Kanal-7 danýþmaný olarak aylýk Euro aldýðýný belirtilmiþ. Bunun karþýlýðý olarak milyonlar akýyor Kanal-7 merkezine. Bu bir bakýma kaz gelen yerde tavuk esirgenmez örneðini yansýtýyor. Ancak iþin gerçeði tabii ki böyle deðildir. Gürhan ýn 9 bin Euro ücretle çalýþýp bu kadar riski göze alabilecek kadar aptal biri olmadýðý çok açýktýr. Tam 65 kez Ýstanbul-Frankfurt, Frankfurt-Ýstanbul arasý uçan Gürhan ýn uðradýðý yer her zaman Kanal-7 Merkezi oluyor ve burada þebekenin en önemli organizatörü Zekeriya Karaman ile görüþüyor. Sanýrým bu kadar sýký iliþki 9 bin Euro ücretle açýklanamaz. AKP li Gürhan Gürhan ýn bu kirli iliþkilerdeki rolü oldukça büyüktür. Bunun anlamak için birkaç noktaya dikkat çekmek gerekir. Birincisi, Gürhan, YÝMPAÞ- KOMBASSAN-KANAL 7 arasýndaki iliþkiler, baðlantýlardýr. Gürhan, Bütün Ýslamcý þirketleri ekonomik olarak besleyen bir að oluþturmuþ durumdadýr. Ýkincisi, farklý Ýslamcý kadrolarla iliþki içindedir. Özellikle iktidar gücü olan AKP nin Baþbakan dâhil olmak üzere kurmaylarý ile çok yakýn bir iletiþim kurmuþtur. Seçimlerde AKP ye vermiþ olduðu ekonomik desteðin 40 milyon Euro civarýnda olduðu iddia edilmektedir. Ayrýca baþta AKP bakanlarý ve kadrolarý olmak üzere, birçok Ýslamcý kadroyu beslemektedir. Dava dosyasýnda, Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, Ulaþtýrma Bakaný Yýldýrým, Eski Ýçiþleri Bakaný Aksu, Baþbakan Erdoðan gibi birçok bakan ve milletvekilinin isminin bulunmasý ve bunlarýn Gürhan ile çýkar iliþkileri içinde olmalarý da tesadüfî bir durum deðildir. Örneðin, dava dosyasýnýn sayfasýnda bulunan belgede anlaþýldýðý üzere tarihli Empfangsbestitigung2 olarak nitelendirilen alýndý belgesinde Mehmet Gürhan ýn, Firdevsi Ermiþ ten aldýðý parayý Türkiye Baþbakaný Erdoðan a teslim etmiþtir. Tam 7 kez yapýlan sorgulamada, hem Ermiþ hem de Gürhan tarafýndan Erdoðan a teslim edilen paranýn 2,5 milyon Euro olduðu belirtilmiþtir. Ýlginçtir Baþbakan Erdoðan, çok samimi olduðu Gürhan ý tanýmadýðýný da basýna açýklamýþtý. Ama Zekeriya Karaman ýn oðlunun düðününde ayný karede oldukça samimi olduklarýna dair kasetler dava dosyasýnda bulunmaktadýr. Daha önce belirtmiþtik, Erdoðan ýn oðlu ile Karaman ýn oðlu bacanaklar. Baþbakan tarafýndan inkâr edilmesine raðmen, bütün Ýslami cemaati buluþturan düðün onlarýn da buluþma noktasýydý. Ayrýca Erdoðan ýn Almanya gezisi sýrasýnda Gürhan ýn en yakýnýnda duran kiþilerden biri olmasýna raðmen, Baþbakan ýn tanýdýðýný inkâr etmesi gizli iliþkilerin açýða çýkmasý korusu ve telaþýydý. Ayrýca, 2007 yýlý seçimlerinden önce, AKP kurmaylarý ve Erdoðan ýn yakýn çevresi, örneðin Karaman tarafýndan Gürhan a milletvekili olmasý ve hatta bakan olabileceði önerisi yapýldýðý biliniyor. Ancak Alman Deniz Feneri hakkýnda Alman Savcýlýðý tarafýndan dava açýlmasý ve Gürhan ýn birinci derecede sanýk olmasý nedeniyle bu öneriden vazgeçildi. Baþbakan ýn, milletvekili ve hatta bakan yapma olasýlýðý olan birini tanýmýyorum demesi kirli iliþkilerin açýða çýkma korkusunu yansýtýyor. Üçüncü bir nokta ise Gürhan ýn uluslar arasý iliþkileridir. Bir iki gün içinde birçok ülkeyi ziyaret etme alýþkanlýðýna sahip biri. Pakistan, Kaþmir, Aceh, Sudan, Habeþistan, Azerbaycan, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Yemen, Nijerya ve Mali de insani yardým adý altýnda yaptýðý gezilerin arka planýnda, Uluslararasý Ýslamcý Örgütlerle kurulan iliþkiler bulunuyor. Ayrýca çok ilgi çeken yolculuklar yapýyor. Örneðin: tarihinde Frankfurt- Ýstanbul, tarihinde Ýstanbul - Bakü, tarihinde Bakü-Ýstanbul, tarihinde Ýstanbul-Frankfurt arasý uçuþ yapýyor tarihinde Frankfurt-Ýstanbul, tarihinde-ayný gün Ýstanbul- Bakü, tarihinde Bakü-Ýstanbul, tarihinde-ayný gün Ýstanbul- Frankfurt uçuþunu gerçekleþtiriyor. Peki, Mehmet Gürhan bu yolculuðu neden gerçekleþtiriyor. Gittiði yerlerde kiminle ve niçin görüþtü? Hangi örgütler var? Kimin bilgisi vardý bu görüþmelerde? Bugün Dýþiþleri Bakaný olan Davutoðlu nun inisiyatifinde birçok Ýslamcý örgütle kurulan uluslararasý iliþkilerin bir parçasý mýdýr? Bütün bunlardan çok daha önemli bir nokta bulunuyor. Gürhan ile devletin gizli kurumlarý arasýndaki iliþkidir. Gürhan ýn eþi Alman doðumlu olduðu için Alman vatandaþý olmasý nedeniyle, kendisi de, tarihinde Türk vatandaþlýðýndan çýkarak Alman vatandaþý oluyor. Daha sonra yeniden (tabii gizli bir þekilde) yeniden Türk vatandaþlýðýna geçiyor yýlýnda Burdur da askerlik yaptýðý sýrada, devletle çalýþma önerisini kabul ediyor. Örneðin, Dava dosyasýnýn 104 ve 432. sayfasýnda bu durum þu cümlelerle belirtilmiþ: Türk vatandaþlýðýndan çýkýp Alman vatandaþý olduktan sonra, tekrar Türk vatandaþlýðýna girmiþ, bunu baþtan böyle planlayan ve Nisan 2002 yýlýnda kendi isteði ile Türkiye de (Burdur da) bir aylýk askerlik yapan Mehmet Gürhan, Bu zaman zarfýnda Türk Milli Ýstihbarat teþkilatý için çalýþacaðýný kabul etmiþ. Mehmet Gürhan ýn MÝT ajaný olup olmadýðýný bilemeyiz ancak dava dosyasýnda bulunan iddia böyle. Bu soruya yanýt vermesi gereken MÝT Müsteþarlýðý dýr. Ayrýca MÝT, bu iddiaya paralel olarak, Deniz Feneri Soygun þirketi, MÝT in Avrupa daki faaliyetleri için paravan olarak kullanýldý mý? Deniz Feneri parasý ile Gürhan tarafýndan MÝT elemanlarý için ödenek verildi mi? Ya da kaldýklarý evlerin kirasý, günlük ihtiyaçlarý vs Deniz Feneri tarafýndan ödendi mi? Bu sorularýn yanýtýný verecek olan MÝT Müsteþarlýðý dýr. Bu karmaþýk iliþki aðýnýn arka planýnda dönenlerin ve yaþananlarýn ýþýðýnda görülen, bu sadece birkaç Ýslamcýnýn halktan para toplayýp yeme iþi deðildir. Önemli ve karmaþýk çýkar iliþkileri bulunmaktadýr. Sendika org

5 Sulucakarahöyük/ ÝSTANBUL Tuncay Takmaz Ebru Akkamýþ Çekirdek Sanat, 3-6 Aralýk tarihleri arasýnda gerçekleþecek olan Contemporary Ýstanbul a Çekirdek Sanat Sanatçý Kataloglarý üyesi olan iki genç sanatçý Tuncay Takmaz ve Ebru Akkamýþ ile katýlýyor... Contemporary Ýstanbul, bu yýl 3-6 Aralýk tarihleri arasý dördüncü kez seyircilerle buluþacaktýr. Türkiye'de bugüne kadar yapýlan en geniþ kapsamlý "modern ve güncel sanat" etkinliði olan Contemporary Ýstanbul, ülkenin kültürel ve sanatsal yaþamýný dünyaya tanýtmaktadýr. Dört gün boyunca süren Contemporary Ýstanbul, ulusal ve uluslararasý galerileri, tüm dünyadan gelen sanatçýlarý, koleksiyonerleri, müze müdürlerini, küratörleri, sanat eleþtirmenlerini, basýn mensuplarýný ve sanatseverleri Lütfü Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý çatýsý altýnda birleþtirecektir. Ana etkinliðinin yaný sýra Contemporary Istanbul ülkenin sanatsal geliþimine katkýda bulunmak üzere yýl boyunca tartýþma panellerinden, sergilere kadar birçok yan etkinlikleri ve sanat projelerini sunmaya devam etmektedir. Sergi alaný : Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý - Rumeli Salonu Adres : Harbiye Tarih : / Çekirdek Sanat a411 EBRU AKKAMIÞ "Resim yolculuðuna gerçeðe yakýn insan figürleriyle baþlayan sanatçý zamanla iç sesine daha fazla kulak verdi,figürler görünür kimliklerinde sýyrýlýp zahiri bir gerçeklik ve ekspresyonist bir anlatýmla tuvallerde belirdi.bu anlatým süreç içinde daha da geliþerek figürleri savaþým sürecini henüz bitirmemiþ primitif, - adeta efsanevi - acýsýyla yüzleþen yarý tanrý insanlara dönüþtürdü.ebru Akkamýþ, dünya insan için var olduðundan beri yaþana gelmiþ tüm ruhsal durumlarýn tespitini yapýyor.coþkun fýrça tuþelerini resimdeki denge arayýþýyla bütünleþtiriyor,saðlam bir plastik dille resimlerindeki ekspresyonu alabildiðine güçlendiriyor." Füruzan Þimþek Ebru Akkamýþ, kendini bildi bileli dayatýlan doðrularý karþý koydu, yaþamý sorgulama içinde oldu yýlýnda Burhan Yýldýrým atölyesinde tanýþtýðý resmi, bir söylem ve ifade aracý olarak seçti. Kiþisel Sergiler 2005 Deniz Müzesi Sanat Galerisi 2008 Ýstanbul Modern Sanatlar Galerisi ÝMSG Ödüller 2006 Cennet Türkiye m Temalý Resim Yarýþmasý (Bamtur) 2007 Beykoz Belediyesi Beykoz Konulu Resim Yarýþmasý Jüri Teþvik Özel Ödülü Yarýþmalý Sergiler 2006 Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý Resim Yarýþmasý, 2007 Eczacýlar Odasý Resim Yarýþmasý, 2006 Cennet Türkiye m Temalý Resim Yarýþmasý (Bamtur), 2007 Beykoz Belediyesi Beykoz Konulu Resim Yarýþmasý, 2007 Çanakkale Savaþlarý Resim Yarýþmasý, 2008 Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý Resim Yarýþmasý, 2008 Devlet Resim Heykel Yarýþmasý, 2008 Çanakkale Savaþlarý Resim Yarýþmasý, 2009 Bakraç Galerisi Resim Yarýþmasý UPSD üyesidir. ÝMSG Sanatçýsýdýr. TUNCAY TAKMAZ Takmaz daha baþýndan beri bir tür boþalým terapisi, kendinden geçme enerjisi ile resim yapýyor. Hatta yaþamý bile salt bu çizgiye çekebildiðinde yaþýyor. Resim yapma da bu çizginin vazgeçilemezi bir cinsel edim durumunda. Bu edimde öfke var, taþma, boþalma, içini dýþýna çýkarma var, bozma, daðýtma, gizleme var. Takmaz'da resim yapma bir düþünme tasarlama etkinliði olmaktan çok bir tür "ter atma" ritüeli olarak baþ gösteriyor. Bulduðu her yüzeye, tuvale, kaðýda, yatak çarþafýna, yemek tabaðýna, bir teneke parçasýna her türden boya ile dövüþürcesine saldýrýþ, söz konusu yüzeylerde çocuk acemiliðinde meçhul yüzler, iri gözler, akýntýlar, püskürmeler olarak belirir. Geçmiþin birikintilerinden bir dýþavurum olarak gerçekleþen bu çala-sürüþ portreler birden çok kiþiye aittirler sanki. Bu kural dýþý yüz ler, her seferinde bir toplam bütün yüz olmak yerine, yapýlýþ süreci ve ne denine dayalý olarak bir ayrýntýnýn öne çýkmayý deneyen bir parçasýna baðýmlý, onun kesinkes iktidarý durumundadýr. Bu bazen bir patlak göz, ba zen hüzünlü ve çocuksu bir bakýþ, bazen de tepki duyumu bulaþtýran bir ifade olarak çýkar karþýmýza. Bazý resimlerde zorunlu bir tamamlayýcý, altý ný çizici rol verilen sözcükler kullanýlýr. Bu sözcükler bir anlam duyumu nun yaný sýra yine birer tepki taþmasý olarak öne çýkarlar. Ekrem Kahraman 1975 yýlýnda Þiþli Ýstanbul'da doðdu. Bugüne kadar 25 kiþisel sergi açtý, çok sayýda karma ve grup sergilerine katýldý. Resimleri ulusal ve uluslararasý olmak üzere birçok özel koleksiyonda yer aldý yýlýnda bir grup arkadaþý ile birlikte Çekirdek Sanat Topluluðu'nu kurdu yýlýnda Çekirdek Sanat Dergisi'nin yayýmlanmasýna öncülük etti ve derginin editörlüðünü yaptý. Çekirdek Sanat Çaðdaþ Sanat Sergileri'nin genel koordinatörlüðünü yürüttü, birçok serginin tasarýmýný gerçekleþtirdi yýlýnda kendi sanatýyla ilgili metnini Mehmet Ergüven'in yazdýðý ilk katalogu yayýmlandý, web sitesini oluþturdu ve editörlüðünü üstlendi tarihleri arasýnda askerliðini yaparken "Bu Bir Sanat Eylemidir" baþlýklý mektuplar yayýnlayarak bir dizi performans gerçekleþtirdi yýlýnda Beyoðlu Ýstanbul'da "Çekirdek Sanat Atölyesi'ni kurdu tarihleri arasýnda yazdýðý þiirler toplamýndan geniþ bir seçkiyi kapsayan "Unutma Aþk" isimli þiir kitabý yayýnlandý yýlýnda yaptýðý seri resimlerden ve hakkýnda yazýlan metinlerden bir seçkiyi kapsayan ikinci kataloðu yayýmlandý yýlýnda üçünü kataloðu ( Ekrem Kahraman ile birlikte) yayýnlandý. Sanatçýnýn Atölyesi; Düþünce Kültür Sanat Seçkisi'nin Yayýn Koordinatörlüðünü üstlendi, adresinde online satýþ sitesi oluþturdu ve Çekirdek Sanat Yayýnlarý'ný kurdu yýllarý arasýnda yazdýðý þiirler toplamýndan bir seçkiyi kapsayan "Okunmuyor Aþk" adlý ikinci kitabý yayýnlandý yýlýnda Kirpi Þiir Dergisi'ni yayýnladý, Çekirdek Film'i kurdu ve Durmuþ Akbulut yönetmenliðinde "Dünyayý Deðiþtiren Ressamlar" "Sinemanýn Ýlkleri", baþlýklý dizi belgesellerin yapýmcýlýðýný üstlendi, "Camgöz Kitap" adlý ikinci yayýnevini kurdu.

6 Sonsuzluða uðurlayýþýmýzýn 71. yýlýnda Mustafa Kemal Atatürk ve Mücadele arkadaþlarýný saygýyla anýyorum. *** 2009 Yýlý Hünkâr ýn Doðumunun 800. yýl dönümümü? Araþtýrdýðým kadarýyla net deðil ama üzerinde en fazla uzlaþýlan tarih olmalý ki 2009 yýlý Hünkâr ýn 800.doðum yýlý olarak ilan edildi. Bildiðim kadarýyla da bu tarihe itiraz eden olmadý. Gerekli çalýþma yapýlmýþ olsaydý bu yýl Birleþmiþ Milletler tarafýndan Dünya Hacý Bektaþ Veli Yýlý olarak kabul edilecekti yýlý Dünya da Hacý Bektaþ Veli yýlý yerine Katip Çelebi Yýlý olarak ilan edilmiþtir. Katip çelebiyi küçümseme gibi bir düþüncemiz olamaz. Önemli bir tarihçi ve coðrafyacýdýr bu alanlarda önemli eserleri vardýr. Ama Katip Çelebi 1609 yýlýnda doðmuþtur Hacý Bektaþ tan 400 yýl sonra. Hiç kimse kalkýp ta Katip Çelebi Hacý Bektaþ tan daha önemlidir, daha tanýnmýþtýr diyemez doðum yýlýnda 2009 yýlý Dünyada Hacýbektaþ Veli Yýlý Olarak Ýlan edilmeliydi. Ettirilmeliydi. Böyle bir giriþimde bulunmasýný devletten beklemek saflýk olurdu. Devlet elbette Kâtip Çelebi için lobi çalýþmasý yapar. Peki görev kimindi? Bu görev önce Hacýbektaþ Halkýnýn daha sonra Alevi Bektaþi kurum ve kuruluþlarýnýndý. Hepimiz suçluyuz. Baþta o nu anma tekelini elinde bulundurduðunu zanneden kiþi ve kurumlar, Hacýbektaþ Veli Kültür Derneði, Alevi Bektaþi Kurum ve kuruluþlarý, Tek tek Hacýbektaþlýlar ve dünyada yaþayan Alevi Bektaþiler suçludur. Anma etkinliklerini bilimsel ve sanatsal özünden uzaklaþtýrýp, meydan konserlerine indirgeyenler suçludur. Uyuduðumuz için Dünya Hacý Bektaþ Veli Yýlýný kutlayacaðýmýza kuzu kuzu Hacý Bektaþýn 800. doðum yýlýný kutluyoruz. Peki kutlamayalým mý? Elbette kutlamalýyýz. Herkesçe kabul gören 800. doðum yýlýný onu daha fazla tanýyýp tanýtmak için bir fýrsata dönüþtürmeliyiz. Bu önemli fýrsatý ne kadar deðerlendirebildik. Her þeyi ben yaparým,ben bilirim anlayýþý bu konuda hangi etkinliði yaptý. Bu yýl Anma Törenlerinde Üniversitenin sempozyumu dýþýnda programýn nesrinde 800. doðum yýlý iþlendi. Türkiye de ve dünyada bir çok dernek vakýf paneller sempozyumlar düzenlediler. Beklide amaçlarýndan birisi suçluluk duygusunu hafifletmekti. Kim bilir? Ama Hacýbektaþ tan Hünkarýn topraðýndan bir ses çýkmadý. Ben bir bilim insanýndan yeterli giriþim ve lobi çalýþmasý yapýlmadýðý için bu yýlýn Dünya da Hacýbektaþ Veli yýlý ilan edilmediðini duyduðumda çok üzüldüm. Hacý Bektaþ veli Kültür Derneði yönetim kuruluda ayný üzüntüyü yaþadý. Bu üzüntümüzü ve görev imimizi yapamamanýn suçluluðunu hafifletmek için bari 800. doðum yýlýnda bir þeyler yapalým düþüncesiyle,15 Aðustosta bir etkinlik yapma giriþimimiz oldu. Hacýbektaþlýlarýn bildiði gibi bu giriþim bayaðý bir gürültü, patýrtýyla engellendi Yýlý kutlayacak baþka bir gün yok mu diye buyurdular. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði olarak önümüze çýkan bir çok engeli aþýp Kasým etkinliðini düzenledik. Çalýþmalarýmýz sýrasýnda Denek yönetim kurulu ve üyeleri olarak yerel iktidar gücünü kullanmadan da bir þeylerin baþarýlabileceðini gördük. Baþarýlý olmak için inanýn Hacýbektaþ ýmýzýn adý yetiyor. Geriye sadece karalýlýk, diyalog ve çalýþmak kalýyor. Biz dernek olarak bir çaba harcadýk ortaya bir program çýkardýk. Amacýmýz Hünkar ý doðum yýlýnda anmak,anlamak ve anlatmaktýr. Alevi açýlýmý sürecinde Serçeþme den ortak bir sesin çýkmasýný saðlamaktýr. Bu ortak sesimizi en yetkili makam temsilcilerinin bulunduðu bir ortamda yükseltmektir. Bunun dýþýnda bir amacýmýz yoktur. Siyasi çalýþmalar farklýdýr derneklerde, diðer sivil örgütlerde çalýþmak baþkadýr. Ben kendi adýma yararlý olacaðýný düþündüðüm her türlü toplumsal etkinlikte Hacýbektaþ ýn her insanýyla çalýþmaya hazýrým. Yeter ki kabul göreyim. Bizler Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði olarak bir etkinlik düzenledik Kasým da bu etkinliðimiz gerçekleþtireceðiz. Hacýbektaþ halkýný etkinliðimize davet ediyoruz. Gelin yetkililer önünde güçlü bir birliktelik görüntüsü oluþturalým. *** Hacýbektaþ sorunlarýný ne zaman çözer? Tüm Hacýbektaþ Halkýnýn birbiriyle barýþýk olduðu gün. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Avanos Meslek Yüksekokulu'nun açýlýþ törenine Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Avanos Kaymakamý Aylin Kýrcý Duman, Avanos Belediye Baþkaný Mustafa Körükçü, AK Parti Ýl Baþkaný Ersan Erkut, öðretim görevlileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Burada konuþan Avanos Belediye Baþkaný Mustafa Körükçü, belediyeleri tarafýndan Nevþehir Üniversitesi'ne tahsis edilen binanýn daha önce otel olarak yapýmýna baþlandýðýný ve yapýmýnýn ardýndan uzun süre atýl bir vaziyette kaldýktan sonra Avanos ilçe halkýna Ýþ Geliþtirme Merkezi olarak hizmet verdiðini hatýrlattý. Ýlçelerinde Nevþehir Üniversitesi'ne baðlý bir yüksekokulun açýlmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Körükçü, burada eðitim görecek olan öðrencilerin konaklama ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý Kayseri Ýl Temsilcisi Adnan Evsen, 68 yýl içerisinde yaþanmýþ en büyük deprem olarak kayýtlara geçen Güneþli Depremi'nin üzerinden bir yýl geçmesine raðmen, deðiþen bir geliþmenin olmadýðýný söyledi. 12 Kasým 2008 tarihinde meydana gelen ve Kayseri'de son 68 yýl içindeki en büyük deprem olarak kayda geçen Güneþli Depremi'nin yýldönümü nedeniyle bir basýn açýklamasý yapan Adnan Evsen, Kayserinin üçüncü derece deprem bölgesi olduðunu hatýrlattý. Evsen, "10 Kasým 2008 tarihinde baþlayarak 12 Kasým 2008'e kadar 5 adet öncü deprem, 17 adet artçý sarsýntýlar kentte panik havasý oluþturmuþtur yýlýnda gerçekleþen Erciyes merkezli 5,3 ve Yeþilhisar merkezli 5,2 þiddetindeki depremler kentin aletsel dönemdeki en büyük depremleridir. Tarihsel dönemin kayýtlarýný göz ardý edecek olursak 12 Kasým 2008 tarihinde saat 16.03'de 4,9 büyüklüðündeki Güneþli merkezli oluþan deprem Kayseri tarihinde gerçekleþen en de çeþitli çalýþmalar yürüttüklerini kaydetti. Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ise, binanýn Nevþehir Üniversitesi'ne baðlý Avanos Meslek Yüksekokulu'na dönüþtürülmesi sýrasýnda gösterdiði katkýlardan dolayý Belediye Baþkaný Mustafa Körükçü ve Avanos Kaymakamý Aylin Kýrcý Duman'a teþekkür etti. Nevþehir Üniversitesi nin yeni kurulan fakülte ve yüksekokullarla hýzla büyümesini sürdürdüðünü vurgulayan Prof. Dr. Kýlýç, önümüzdeki dönemde il merkezinin yaný sýra ilçelerde yeni fakülte ve meslek yüksekokullarýnýn açýlacaðýný kaydetti. Avanos Ýlçe Kaymakamý Aylin Kýrcý Duman ise, yýllardan beri turizm ile adýný duyurmayý baþaran ilçelerinin artýk eðitimde de adýndan söz ettirir hale geldiðini söyledi. Ýlçelerinde bulunan öðrenci yurtlarýnýn yaný sýra açýlan meslek yüksekokulunun kente önemli katkýlar saðlayacaðýna inandýðýný ifade eden Duman, Avanos Kaymakamlýðý ve Avanos Belediyesi tarafýndan meslek lisesi öðrencilerine burs olanaðý saðlayarak mesleki eðitimi teþvik edeceklerini açýkladý. Konuþmalarýn ardýndan Avanos Meslek Yüksekokulu'nun açýlýþ kurdelesi Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Avanos Kaymakamý Aylin Kýrcý Duman ve Belediye Baþkaný Mustafa Körükçü tarafýndan kesildi. Kent Haber büyük ikinci depremdir dedi. Depremin üzerinden bir yýl geçmesine raðmen bir þey deðiþmediðini de üzülerek ifade ettiðini kaydeden Evsen, Üzülerek söylüyorum ki deðiþen bir þey yok. Kayseri'de Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediyeleri yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklere uyarken Hacýlar, Develi, Yeþilhisar, Sarýoðlan, Bünyan, Ýncesu, Pýnarbaþý, Felahiye, Özvatan ve diðer belediyeler zemin etütlerini istemeyerek veya oda onaysýz kabul ederek, yasalara aykýrý olarak yapý ruhsatnamesi düzenlemektedirler. Bu þartlar altýnda hinterlant sýnýrlarý içerisinde Hacýlar ve Ýncesu ile diðer belediyelerin vermiþ olduðu yapý kullanma belgeleri tümüyle usulsüzdür. Yasalarý ve yönetmelikleri yok sayan usulüne uygun yapý ruhsatý düzenlemeyen kiþi ve kuruluþlara, ilgili kurum ve kuruluþlar istemese dahi oda onaysýz rapor üreten meslektaþlarýmýza görev ve sorumluluklarýný bir kez daha hatýrlatýr, aykýrý iþlem yapanlar hakkýnda da yasal iþlem baþlatacaðýz þeklinde konuþtu. Kent Haber

7 Geçen hafta kýsaca deðindiðim TÜYAP Kitap Fuarýna iliþkin gözlemimi aktarmaya devam etmek istiyorum. Çünkü, kitap fuarlarý halkýmýzýn kitapla olan iliþkisini yansýtmasý bakýmýndan oldukça önemli. Halkýmýz kitap okuyor mu, okuyorsa ilgisini ne tür kitaplar çekiyor; hangi yaþ grubu ne tür kitaplara yöneliyor, yazar ve yayýncýlar okurla iliþki kurmak için ne tür yöntemlere baþvuruyor? Fuarlarda, bütün bu sorulara yaklaþýk bir karþýlýk bulunabiliyor. Yetkililerin, Ýstanbul da 28 incisi düzenlenen fuarý 325 bin kiþi gezdi açýklamasýna raðmen benim bu sorulara bulduðum karþýlýk hiç de iç açýcý deðil. Açýklanan ziyaretçi sayýsý gerçeði yansýtsa bile fuara gelenlerin çoðunluðunun son yýllarýn iþ merkezi ziyaretçilerine benzediðini söylemeliyim. Okurlarýn, edebiyat dýþý faaliyetlerle ünlenmiþ yazarlar ile kendi bilgisini oluþturma yerine günlük tartýþmalarda kullanabileceði hazýr bilgi içeren kitaplara yönelmesi edebiyat ve edebiyat içerikli sanatlarýn ciddi bir kriz içinde olduðunu gösteriyor. Þiirin olmadýðý bir kitap fuarý düþünülebilir mi? Okumuyorum, Bari Çocuðum Okusun Bu yýl da çocuklar yetiþkinlerden daha iyi bir okur olduklarýný gösterdi. Domuz gribinin yarattýðý panik havasý, okullarýn ilgisini engellese de TÜYAP Kitap Fuarý nýn en aktif ziyaretçileri öðrencilerdi. Þehirlerarasý yolculuk sayýlacak mesafelerden gelmiþ okullar gördüm. Anne/babalarýn biz okumadýk bari çocuðumuz okusun diye düþünüp (kendileri kitaplarla ilgilenmiyorlardý) çocuklarýný kitapla buluþturmalarýna tanýk oldum. Çocuklar, nitelikli kitap seçiminde yetiþkinlerden daha özenliydiler: Çok sayýda öðrenci ile konuþtum, yayýnevlerini ziyaret ettim; çocuklar, yeni ve çaðdaþ yazarlarýn kitaplarýna gösterdikleri ilgiyle Hüseyin Çelik in 100 Temel Eser inden kurtulmaya çalýþýyor gibiydiler. Zaten öðretmeler de 100 Temel Eser i tutmamýþtý. Burada bir gözlemimi daha aktarmak istiyorum: Ýlköðretimin ilk atý sýnýfýna devam eden öðrenciler kültür kitaplarý alýrken yedi ve sekizinci sýnýflar SBS, ortaöðretim öðrencileri ise LYS kitaplarýyla ilgiliydiler. Bu durum, eðitim sisteminin sýnav merkezli olmaktan kurtulmamasý durumunda ilköðretim öðrencilerinin ileride kültür kitaplarýndan uzaklaþmak zorunda kaldýklarýný gösteriyor. Çocuklarýn kalýcý kültür kitabý okuru olarak kalmalarý için sýnav cenderesinden uzak tutulmalarý gerekiyor. Demek istediðim, þu anda yükseliþte olan çocuk edebiyatý belli bir yaþ grubuyla sýnýrlý. Çocuk edebiyatý alanýnda faaliyet gösteren yayýnevleri son yýllarda önemli sayýlacak derecede yol aldý. Hâlâ, dünya klasiklerini içeriðini bozacak derecede kýsaltýp çocuk kitabý diye pazarlayan yayýncýlar okul pazarlarýnda ilgi (fiyata dayalý ilgi) görse de çocuklar için yeni ve farklý kitaplar üreten yayýn evlerinin önü açýk. Ancak gittikçe önem kazanan çocuk edebiyatýnýn yeni yazarlarla güçlendirilmesi gerekiyor. BirGün Zihinleri bulandýrdý GDO tartýþýlýrken Tarým Bakaný Eker, Domateste GDO yok, cahiller zihin bulandýrýyor. Sadece mýsýr, kanola, soya ve pamukta var diyerek akýllarý karýþtýrdý. Çünkü Eker in baþýnda olduðu bakanlýðýn hazýrladýðý GDO analizi yapýlmadan giremeyecek 27 ürünlük listede muz, elma, domates gibi pek çok meyve sebze var Tarým Bakaný Mehdi Eker genetiði deðiþtirilmiþ organizmalý (GDO) ürünler tartýþmasýnda, Cahiller zihin bulandýrýyor, domatesin GDO ile ne alakasý var dedi ama Bakanlýðýn hazýrladýðý listede domates, GDO analizi yapýlmadan ülkeye sokulmayacak ürünler arasýnda yer alýyor. Eker, Ýstanbul Hububatçýlar Odasý ndan yapýlan açýklamada limanlarda buðdaylarýn da GDO testi için sýrada beklediði söyleniyor. Buðdayda da GDO var mý? sorusuna ise GDO buðdayda yok ki. Onun baþka bir sebebi olabilir diye cevap vermiþti. Oysa Mehdi Eker in baþýnda olduðu Tarým Bakanlýðý nýn hazýrladýðý listede buðday da bulunuyor. Yani Türkiye ye 26 Ekim den beri gelen buðday GDO analizine gönderiliyor. Marula GDO analizi Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi Eker, Cumartesi günü yaptýðý açýklamada genetiði deðiþtirilmiþ organizma (GDO) Faþistlerin satýr, býçak ve sopalarla gerçekleþtirdiði saldýrýda 2 öðrenci yaralandý. Okula giren polis ise saldýrýya uðrayan öðrencilere biber gazý ve coplarla tekrar saldýrdý. Bugün (10 Kasým) Mustafa Kemal Üniversitesi Eðitim Fakültesi öðrenci seçimlerinin sürdüðü sýrada okul dýþýndan gelen faþistler, öðrencilerin kimlik kontrolü yapýlarak alýndýklarý salona satýr, sopa ve býçaklarla girerek yurtsever, demokrat öðrencilere saldýrdý. Saldýrýlarda yaralanan iki öðrenci hastaneye kaldýrýldý. Öðrenciler, faþist saldýrýlara karþý kendilerini korumaya baþladýðý sýrada Rektörün talimatýyla okula giren polis cop ve biber gazý kullanarak öðrencilere saldýrarak faþist grubun okuldan ayrýlmasýný saðladý. Yaþanan faþist saldýrýlarýn ardýndan Eðitim Fakültesi öðrencileri bir basýn açýklamasý yaparak faþist saldýrýyý protesto etti. Öðrenciler, kendilerinin kimlik kontrollerinden geçirilerek fakültelerine girebildiklerini hatýrlatýp, ülkücü faþistlerin satýrlarla okula ellerini kollarýný sallayarak girebildiðini belirttiler. Öðrenciler adýna basýn açýklmasýný yapan Kadri Seçici, olayýn hemen ardýndan içeren gýda tartýþmasýnda cahillerin zihin bulandýrdýðýný söyledi. Bakan Eker, GDO, dünyada sadece mýsýr, kanola, pamuk ve soyada kullanýlýyor. Türkiye de ise GDO dan bahsedilince domates gösteriliyor. Üreticiye en büyük zulüm bu. Domatesin, biberin, patlýcanýn, meyvenin GDO ile ne alakasý var diye sordu. Oysa Tarým Bakanlýðý nýn hazýrladýðý ve Bundan sonra bu ürünler veya bileþeninde bu ürünleri bulunduran tüm ürünler ülkeye sokulmadan GDO analizi yapýlacak denilen listede domatesten bal kabaðýna, erikten tatlý bibere, marula ve muza kadar pek çok meyve ve sebze bulunuyor. Bu ürünler yazýda belirtilen üç GDO analiz laboratuvarýndan birinde analiz edilip GDO yoktur yazýsý alýnmadan Türkiye ye sokulmuyor. Gýda ve amaçlý genetik yapýsý deðiþtirilmiþ organizmalar ve ürünlerin ithalatý, iþlenmesi, ihracatý, kontrol ve denetimine dair yönetmelik 26 Ekim tarihinde Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Daha sonra Tarým Bakanlýðý 81 ildeki müdürlüklerine 30 Ekim de gönderdiði yazýda 27 adet ürünün ve bunlarý içeren gýda ve yem maddeleri için GDO analizi yaptýrýlmasýný, analiz sonucunda GDO tespit edilen ürünlerin ithalatýna izin verilmemesi gerektiðini kaydetti. O tarihten bu yana yönetmelikte belirtilen listede bulunan 27 ürünün ülkeye giriþi fiilen yasaklandý. Bu ürünleri getiren gemilerden örnekler alýnarak analize gitti, mallar gemilerde analiz sonuçlarýný beklemeye baþladý. Henüz bu ürünlerden alýnan numunelerden analizi tamamlanan hiçbir örnek olmadýðý, Türkiye de sadece Bursa, Adana ve Ankara da bulunan üç GDO analiz laboratuvarýnda çok ciddi bir yýðýlma yaþandýðý belirtiliyor.. Limanlarda bekliyor Maliyeti firmalara yüklenen bu analizler 15 gündür sürdüðü için tüm okula giren polisin saldýrýyý gerçekleþtiren faþist güruha deðil de saldýrýya maruz kalan öðrencilere cop ve biber gazý kullanarak saldýrdýðýný dile getirdi. Seçici, durumun polis-ülkücüidare iþbirliðini ortaya koyduðunu söyledi. Olayýn yaþandýðý binada güvenlik 7 ürünler gümrüklerde bekliyor. Bu tartýþma sürerken Tarým Bakaný nýn GDO meyve sebzede yok, zihin bulandýrmayýn açýklamasý ithalatçýlarý þaþkýnlýða uðrattý. Zira hazýrlanan listede pek çok meyve ve sebze bulunuyor. Ýthalatçýlar, Madem bu ürünlerde GDO yok, neden bize analiz yaptýrýlýyor? diye soruyor. Ýþte analiz zorunluluðu gelen 27 ürün Tarým Bakanlýðý nýn gönderdiði yazý, Önceden yapýlan analizlere ilave olarak, ektedeki listede yer alan ürünler veya bileþiminde listede belirtilen ürünler bulunan, bu ürünlerden üretilen veya bu ürünlerden üretilen bileþen içeren gýda ve yem maddeleri için GDO analizi yapýlmasý, analiz sonucu GDO tespit edilen ürünlerin ithalatýna izin verilmemesi gerekmektedir diyor. Ýþte o liste: 1. Mýsýr 2. Soya 3. Kanola 4. Patates 5. Pamuk ürünleri 6. Çeltik-pirinç 7. Buðday 8. Ayçiçeði 9. Nohut 10. Mercimek 11. Tatlý patates 12. Manyok(Tapiyoka) 13. Muz 14. Elma 15. Papaya 16. Radika (Karahindiba) 17. Balkabaðý 18. Erik 19. Domates 20. Þeker Kamýþý 21. Bebe havucu 22. Tatlý biber 23. Þeker Pancarý 24. Yonca 25. Marul 26. Sakýz kabaðý 27. Bakteri veya maya kültürleri veya bunlardan elde edilen ürünler. Kaynak : Gazete Vatan kameralarýnýn da bulunduðunu söyleyen Seçici, Rektör ile Cumhuriyet savcýlarýný göreve davet ederek ülkücü faþistlerin okula satýr ve sopayla nasýl girebildiklerini açýklamalarýný istedi. Seçici son olarak olayýn takipçisi olacaklarýný söyledi. Sendika.Org

8

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı