DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)"

Transkript

1 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU ( )

2 boþ olacak 2

3 özlem ne ayrýlýk ne yokluk ne yoksulluk ne ilenmek ne dilenmek ne iþsiz güçsüz dolanmak ne gün gün ile barýþmalý kardeþ kardeþ duruþmalý koklaþmalý söyleþmeli korka korka yaþamak ne... HASAN HÜSEYÝN 3

4 boþ olacak 4

5 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ GENEL KURUL DUYURUSU TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi nin 8. Olaðan Genel Kurulu, çoðunluðun saðlanmasý durumunda 5-6 Ocak 2008 tarihlerinde; çoðunluðun saðlanamamasý durumunda ise, çoðunluk aranmaksýzýn Ocak 2008 tarihlerinde aþaðýda belirtilen yerlerde ve gündemde yapýlacaktýr. Genel Kurula üyelerimizin Oda kimlikleri ile gelmelerini rica ederiz. GÜNDEM 1. GÜN 1. Açýlýþ ve Baþkanlýk Divaný Seçimi 2. Saygý Duruþu ve Açýlýþ Konuþmalarý 3. Yönetim Kurulu Raporlarýnýn Sunulmasý ve Görüþülmesi 4. Yeni Yönetim Kurulu Asýl ve Yedek Adaylarýn Belirlenmesi ve Duyurulmasý 5. Oda Genel Kurulu Delegelerinin Belirlenmesi ve Duyurulmasý 6. Dilek ve Öneriler 2. GÜN 1. Seçimler 2. Kapanýþ Çoðunluðun Saðlandýðý Durumda (I. ve II. Gün) Tarih : Ocak 2008 Yer : HKMO Lokali Sümer I. Sk. No:12/2 Saat : 9:30-17:30 Demirtepe/ANKARA Çoðunluk Koþulu Aranmaksýzýn I.Gün Tarih : 26 Ocak 2008 Saat : 9:30-17:30 Yer : Kültür ve Turizm Bakanlýðý 75 Yýl Tiyatro Salonu Mithatpaþa Cad. No:18 Sýhhiye/ANKARA II. Gün Tarih : 27 Ocak 2008 Saat : 9:00-17:00 Yer : HKMO Lokali Sümer I Sk. No: 12/2 Demirtepe/ANKARA 5

6 YÝTÝRDÝKLERÝMÝZ HÜSEYÝN UÐURLU ( ) HASAN HÜSEYÝN KARA ( ) MUSTAFA SEVEN ( ) HAYDAR DEMÝRTAÞ ( ) MEHMET AKMAN ( ) HASAN DEMÝREL ( ) OKTAY BAYKARA ( ) HKMO Ankara Þubesi 4. Dönem II. Baþkaný CELALETTÝN SONGU ( ) Ýlk Genel Baþkanýmýz AHMET NALBANT ( ) BAÞIMIZ SAÐ OLSUN! 6

7 ÝÇÝNDEKÝLER SUNU DÖNEMDE GÖREV YAPANLAR ÇALIÞMA GÜNCEMÝZ PANEL, ÇALIÞTAY, FORUM, TOPLANTI EÐÝTÝM ÖRGÜTSEL ÝLÝÞKÝLER I- Genel Merkez II- Diðer Þubelerimizle Ýliþkiler III-Temsilcilerimiz ve Üyelerimizle Ýliþkiler IV- TMMOB ve Diðer Odalarla Ýliþkiler V- Diðer Çalýþmalar ve Örgütlerle Ýliþkiler SOSYAL-KÜLTÜREL ÇALIÞMALAR YAYINLARIMIZ BASINDA ÞUBEMÝZ MALÝ DURUM

8 boþ olacak 8

9 Ankara Þubemizin 7. Çalýþma Dönemini geride býraktýk. Yeni bir dönem için Genel Kurulumuzu yapýyoruz. Ýçinde bulunduðumuz koþullara bakarsak; Dünya da ve özellikle bölgemizde ve ülkemizde, küreselleþme adý altýnda emperyalist saldýrý alabildiðine azgýnlaþmýþtýr. ABD, Orta Doðu da Ýsrail ile birlikte, þeriatçý krallýklarla, beyliklerle, aþiretlerle tam bir iþbirliði içinde, enerji kaynaklarýnýn egemenidir. Onbinlerce insanýn öldüðü ve þiddetin hala hüküm sürdüðü Irak ta, Emperyalizmin silahlý saldýrýsý sürmektedir. Yerel farklýlýklar birbirleriyle vuruþturularak Irak bölünmüþ, petrol kaynaklarý iyice kontrol altýna alýnmýþtýr. Balkanlar da, Orta ve Güney Asya da, Afrika da devletler parçalanmakta, emperyalizmin çýkarý doðrultusunda dünya yeniden þekillenmektedir. Yeniden þekillenme içerisinde halkýmýz son derece dikkatli olmak zorundadýr. 20. yy baþlarýnda halkýmýz mazlum milletlere örnek olabilecek bir baðýmsýzlýk savaþýyla, yepyeni bir Cumhuriyet yaratmýþtýr. Tam Baðýmsýz Türkiye amacý ile emperyalizme karþý duruþ ortaya konulmuþ, Sevr yýrtýlmýþ, Lozan kabul ettirilmiþtir. Lozan ý imzalayan Avrupa ve imzalamasa da fiilen kabul eden ABD, yýllarca süren bir planýn parçasý olarak Türkiye den adeta rövanþ almaktadýr. Cumhuriyet ile gericiliði yýkan ve ulusal birliðini saðlayan yeni Türk Cumhuriyeti, emperyalist amaçlara hizmet eden tarikat yuvalarýna, ýrkçý-dinsel ayrýmcýlýða tutsak edilmektedir. Son yýllarda ilginç olaylar yaþanmaktadýr. Devlet yapýsýnda reform adý altýnda yapýlan veya yapýlmaya çalýþýlan düzenlemelerle, Lozan da ve yaþamýmýzda olmayan azýnlýklar ve etnik farklýlýklar körüklenerek, teþvik edilerek, yaratýlarak Cumhuriyetin üniter yapýsýnýn bozulmasý yönünde adýmlar atýlmaktadýr. Bilindiði gibi, geçtiðimiz yýl bir genel seçim ve Cumhurbaþkanlýðý seçimi yaþadýk. Genel seçimler sonucu, Baþbakaný Büyük Orta Doðu Projesinin eþbaþkaný olan siyasal iktidar oylarýný artýrarak Meclise geldi. Genel seçimlerden sonra da siyasal iktidarýn dayattýðý Abdullah Gül Cumhurbaþkaný seçildi. Siyasal iktidarýn ve Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün, Cumhuriyetin kurulmasýndaki deðerlere güvendiði veya saygýlý olduðu konusunda kamuoyunda ciddi endiþelerin bulunduðu görülmektedir. Oylarýný artýran ve dayattýðý Cumhurbaþkanýný seçtiren siyasal iktidar, beðenmediðimiz, hep eleþtirdiðimiz, bir darbe anayasasýný gerekçe göstererek, ilk iþ olarak yeni anayasa hazýrlýklarýna giriþti. Bu yeni anayasa ile yeni bir Cumhuriyet mi yaratýlýyor? sorusu kamuoyu gündemine ciddi biçimde oturdu ve hatta darbe anayasasýnýn bile aranacaðý kanýsý yaygýn biçimde dile getirilmeye baþlandý. Þimdilerde, bazý kurumlarýn merkezlerinin Ýstanbul a taþýnmasý ile Cumhuriyetin Baþkenti Ankara nýn, baþkent olma iþlevlerinin ortadan kaldýrýldýðý ciddi biçimde söylenmektedir. Ancak, ekonomik ve siyasal kararlar çoktandýr Washington dan, Brüksel den alýnmaktadýr ve Ankara nýn Baþkentliði bu yönüyle kaðýt üzerinde kalmaktadýr. Ýþte böylesi koþullarda, Ankara Þubemiz ilerki sayfalarda okuyacaðýnýz çalýþmalar içinde bulunmuþtur. Emperyalizme boyun eðmeyen, barýþ ve özgürlük içinde yaþayan Türkiye, umut ve özlemiyle buluþmak üzere 9

10 BOÞ OLCAK 10

11 7. DÖNEMDE GÖREV YAPANLAR 11

12 boþ olacak 12

13 YÖNETÝM KURULU Baþkan II: Baþkan Yazman Sayman Üye Üye Üye : Ýlyas Osmanaðaoðlu : M. Atila Birsen : Mustafa Erdoðan : Aydýn Demirel : Rabia Satýr : Atakan Sert : Burak Kukul YEDEK YÖNETÝM KURULU Fermani Kaya, Ersel Kurt, Ayhan Erdoðan, Ulaþ Ankýtçý, Þenay Karataþ, Serap Sengir, Ýlhan Ýlhan GENEL KURUL DELEGELERÝ Erdal Akdað, Ayhan Kalyoncu, Atilla Üzmez, Mehmet Cemal Ýþleyici, Atilla Aydýn, Turan Taþdemir, Servet Karaman, E. Ruhi Harmandar, Mehmet Vasfi Asal, Orhan Önal, Mehmet Ali Algancý, Zafer Kaya, Mümtaz Bayram, Muhittin Ýpek, Namýk Gazioðlu, Arslan Abanoz, Eyüp Sultan Kart, Hüseyin Gül, Ýlyas Osmanaðaoðlu, Hacý Hasan Tuzcu, Zeki Karahan, Orhan Kasap, Seyfi Kaya, Alaattin Muratoðlu, Ensar Kýlýç, Mehmet Candaþ, Halil Ýbrahim Koloðlu, Murat Ýþbiliroðlu, Mahmut Malkoç, Ýdris Uzun, Salih Yavuz, Ahmet Bülent Onat, Fazlý Yaþar Çetintaþ, Mertkan Akça, Ýbrahim Hakký Yýldýz, Erol Okumuþ, Mehmet Arslan, Reþat Ünal, Hüseyin Koçak, Hüseyin Emiroðlu, Gülay Özyurt, Muzaffer Eren, Salih Suiçmez, Ahmet Salih Çiçek, Metin Kulein, Ömer Aktaþ, Yýlmaz Hasançebi, Hasan Ünal, Mehmet Yeþilöz, Hakan Akçin, Levent Özmüþ, Tamer Fidan, Muharrem Coþkun, Ayhan Erdoðan, Nihal Erdoðan, Mustafa Üçöz, Engin Koca, Mustafa Erdoðan, Ercan Çayýr, Oðuz Kuzgunbay, Musa Bolatbaþ, Davut Nezih Turhan, Asiye Ülkü Kutlu, Hakan Güngör, A. Önder Gacamer, Serap Daðdelen, Metin Erel, Þenol Hakan Kutoðlu, Barýþ Deveci, Mutlu Kýlýç, Mehmet Bultan, Yusuf Naci Ateþ, Gülden Gürol, Güler Yalçýn, Özgür Karataþ, Hasan Aday, Gökmen Kurt, Deniz Güneþ, Hasan Ali Petekbaþý, Saadet Tokdemir, Hasan Baltacý, Elif Eksen, Ali Deniz Akýn, Serap Sengir, Özlem Savurkaç, Haydar Caferoðlu, Eda Kalaycý, Mustafa Bülent Bilen 13

14 ÝL, ÝLÇE, ÝÞYERÝ VE MDU TEMSÝLCÝLERÝ ANKARA Ýlçe Temsilcileri Beypazarý Çankaya Gölbaþý Keçiören Yenimahalle Ýþyeri Temsilcileri Ankara Valiliði ASKÝ Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý BÝB Afet Ýþleri GM BÝB TAU GM Bayýndýrlýk Ýl Müdürlüðü Büyükþehir Belediyesi Çankaya Belediyesi DLH DSÝ EÝEÝ Eti Holdingi AÞ GAP Gençlik ve Spor Ýl M. Hacettepe Üniversitesi Ýller Bankasý 7. Bölge Mamak Belediyesi Milli Emlak GM SHÇEK GM SSK TCDD TCK GM TCK 4. BM TKGM Turizm Bakanlýðý TPAO Ýller Bankasý GM Orman GM BOTAÞ Ertuðrul Karaçam Sayit Altýn Halil Ýbrahim Koloðlu Mustafa Malkoç Elif Eksen Nusret Kaya Meltem Celasin Ýhsan Büyükdemirci S. Kaan Özener Sayit Altýn Sezai Akyol Ýsmet Doðan Erdal Kaya Y. Naci Ateþ Sebahat Yýldýz Geçilmez Özlem Fidan Mehmet Candaþ Tevfika Güney Saraç Hýdýr Demir Ali Osman Demirer Cevdet Acar Ömer Aktaþ Ulaþ Ankýtçý Hasan Demirtaþ Ersel Kurt Hasan Kutlay Gündoðdu Yýlmaz Karabýyýk Seyfi Kaya Serap Daðdelen Fermani Kaya - Levent Özmüþ Aylin Budak Güray Baran Muzaffer Eren Uður Kocaman Yaþar Çetintaþ AFYON Hazým Abi Yardýmcý Mine Çiçek 14

15 BARTIN Davut Nezih Turhan BOLU Sabri Güngör - Yardýmcý: Kazým Konak DÜZCE Atilla Üzmez Yardýmcý: Abdullah Yürekli ÇANKIRI Turan Taþdemir ESKÝÞEHÝR Ýdris Uzun KARABÜK Abdullah Evsen KASTAMONU Tolga Dilek Þenusta( tarihine kadar) Yardýmcý; Hasan Topçu Hasan Topçu - Yardýmcý: Ferudun Hekimoðlu ( tarihinde sonra) KIRIKKALE Türker Yýlmaz- Yardýmcý: Bekir Altunçanak KIRÞEHÝR Ramazan Borhan - Yardýmcý: Oðuzhan Göktürk ZONGULDAK Engin Koca -Yardýmcý: Þ. Hakan Kutoðlu EREÐLÝ Azmi Naba ÞUBE ÇALIÞANLARIMIZ Müdür: Murat Ýþbiliroðlu, Sevsin Erdoðan, Belgin Kanber, Aziz Bayram 15

16 boþ olacak 16

17 ÇALIÞMA GÜNCEMÝZ 17

18 boþ olacak 18

19 2006 YILI * 28 Ocak 2006 Þube Genel Kurulu * 4 Mart 2006 Üyelerle tiyatroya gidiþ * 19 Mart 2006 Þube Danýþma Kurulumuz * 15 Mart 2006 Hüseyin Uðurlu cenazesine katýlým * 30 Mart-2 Nisan 2006 Belediye ve Çevre Fuarýna katýlým * 9 Nisan 2006 Ozanlar Birliði Kültür Derneði Gecesine katýlým * Nisan 2006 Oda Genel Kurulumuz'a katýlým * 1 Mayýs Mayýs Kutlamalarýna katýlým * 5 Mayýs 2006 Dr. Haldun Özen anýldý * 12 Mayýs 2006 Yenimahalle ADD Yemeðine katýlým * 13 Mayýs 2006 "Küreselleþme ve Çalýþanlar" Paneli * 17 Mayýs 2006 Danýþtay saldýrýsýný protesto yürüyüþüne katýlým * Mayýs 2006 Kadastro Kongresi'ne katýlým * 3 Haziran 2006 Ýstanbul Þubesi Yemeðine katýlým * 5 Haziran 2006 Nihat Erdem anýldý. * 6 Haziran 2006 AOÇ Yasa Tasarýsý protesto yürüyüþüne katýlým * 7 Haziran 2006 Hacettepe Üniversitesi Bölüm Ziyareti * 17 Haziran 2006 ZKÜ Mezuniyet Yemeði * Haziran 2006 Baþkanlar Kurulu Toplantýsýna katýlým * 5 Aðustos 2006 Þube Danýþma Kurulumuz * 28 Aðustos-5 Eylül 2006 v. Dikili Yaz Kampýna katýlým * Eylül 2006 tarihleri arasýnda Eghas Harita Paket Program Eðitimi * 18 Eylül 2006 Ýmar Uygulamalarý Eðitimi * 19 Eylül 2006 Tapu Fen Ýþlemleri Eðitimi * 20 Eylül 2006 Kamulaþtýrma Eðitimi * 21 Eylül 2006 Kadastro da Yenileme ve Teknik Hatalar Eðitimi * 30 Eylül-7 Ekim 2006 tarihleri arasýnda Topcon firmasý Fotomod Eðitimi * 5 Ekim 2006 Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý Paneli ne katýlým 19

20 * 2-6 Ekim 2006 tarihleri arasýnda Geocad Harita Paket Programý Eðitimi * 8 Ekim 2006 Topcon Cihaz Eðitimi * 8 Ekim 2006 Mimarlýk Haftasýna katýlým * 10 Ekim 2006 Graftek GPS Dengeleme Programý Eðitimi * 14 Ekim2006 Nikon Cihaz Eðitimi * 14 Ekim 2006 TMMOB Mitingine katýlým * Ekim 2006 tarihleri arasýnda Netcad 5.0 GIS Kursu * 30 Ekim - 03 Kasým 2006 tarihleri arasýnda Sayýsal Grafik Autodesk 3D Kursu * Kasým 2006 tarihleri arasýnda Netcad Arazi Toplulaþtýrýlmasý Kursu * Kasým 2006 tarihleri arasýnda ÝþlemGIS firmasý tarafýndan ARCGIS 3D Kursu * 18 Kasým 2006 CBS Günleri kutlamasý * Kasým 2006 Tarihleri arasýnda Microstation Paket Program Eðitimi * 22 Kasým 2006 TKGM Sözleþmeli çalýþanlarla buluþma * 24 Kasým 2006 Düzce Toplantýsý * Kasým 2006 Tarihleri arasýnda Leica Cihaz Eðitimi * Kasým 2006 Tarihleri arasýnda INTO Uzay Sistemleri Uzaktan Algýlama Kursu * 30 Kasým-2 Aralýk 2006 Tarihleri arasýnda Sokkia Cihaz Eðitimi * 2 Aralýk 2006 Ýmar Uygulamalarý ve Sorunlar Paneli * 4-8 Aralýk 2006 Tarihleri arasýnda Ýntergraf Geomatics Paket Program Eðitimi * 5 Aralýk 2006 GHG için Zonguldak Ziyaretleri * Aralýk 2006 tarihleri arasýnda NÝK Uzaktan Algýlama Kursu * 16 Aralýk 2006 Geleneksel Yemek * Aralýk 2006 Olaðanüstü Genel Kurul * Aðustos 2006 Kamulaþtýrma Bilirkiþi Eðitimi 2007 YILI * 11 Ocak 2007 Ereðli Ziyareti * 13 Ocak YY de Ulusal Güvenlik Sempozyumu na katýlým 20

21 * Ocak 2007 Ýstanbul Þube Temsilciler Kampýna katýlým * 20 Ocak 2007 GHG Düzenleme Kurulu Toplantýsý * Ocak 2007 Yayed Kýþ Okulu na katýlým * 8 Þubat 2007 Ýller Bankasý Basýn Açýklamasýna katýlým * 14 Þubat 2007 Kastamonu Ziyareti * 16 Þubat 2007 GHG Yürütme Kurulu Toplantýsý * 10 Mart 2007 GHG Yürütme ve Düzenleme Kurulu Toplantýsý * 15 Mart 2007 Hüseyin Uðurlu yu Anma * 23 Mart 2007 Yiðit Adiloðlu resim sergisi açýlýþýna katýlým * 26 Mart 2007 Cumhurbaþkanlýðý Ziyareti * 27 Mart 2007 GHG Zonguldak Ziyareti * 2-6 Nisan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayý na katýlým * 14 Nisan 2007 Cumhuriyet Mitingine katýlým * 15 Nisan 2007 Ýl Özel Ýdarelerinde çalýþan üyelerimizle yemek * 20 Nisan 2007 GHG Zonguldak Ziyareti * 30 Nisan -11 Mayýs 2007 Finans Matematiði ve Mesleki Mevzuat Kurslarý * 1 Mayýs Mayýs Kutlamalarýna katýlým * 3 Mayýs 2007 Afyonkarahisar Ziyareti * 3 Mayýs 2007 Dinar Ziyareti * 5 Mayýs 2007 Dr. Haldun Özen anýldý * 5-6 Mayýs Dönem Danýþma Kurulu * Mayýs 2007 GHG * 18 Mayýs 2007 Ýnebolu Baðýmsýzlýk Etkinliði * 5 Haziran 2007 Nihat Erdem Anmasý * 8 Haziran 2007 YÖK ve TMMM Onur Ödülü Paneli * Haziran 2007 Uzaktan Algýlama Eðitimi * 20 Temmuz 2007 GPS Deðerlendirme Ve Sabit GPS Referans Ýstasyonlarý Eðitimi * 25 Aðustos-2 Eylül Foça VI. Yaz Eðitim Kampýna katýlým * 7 Eylül 2007 Duygu Akar cenazesine katýlým 21

22 * 16 Eylül 2007 Üyelerle Tiyatroya gidiþ * 30 Ekim 2007 TMMOB Danýþma Kurulu na katýlým * 30 Ekim- 2 Kasým 2007 CBS Kongresi ne katýlým * 3 Kasým 2007 TMMOB Mitingine katýlým * Kasým 2007 Ýyonesfer ve Troposfer Gözlenmesi ve Modellenmesi Çalýþtayý * Kasým 2007 Bolu- Düzce Kamulaþtýrma Bilirkiþi Eðitimi/Bolu * Kasým 2007 Kastamonu-Çankýrý-Karabük Kamulaþtýrma Bilirkiþi Eðitimi/Kastamonu * 17 Kasým 2007 Kýrþehir-Kýrýkkale Kamulaþtýrma Bilirkiþi Eðitimi/Kýrþehir * 24 Kasým 2007 Genç Mühendisler Sorunlarýný Tartýþýyor Forumu * 24 Kasým 2007 Eskiþehir Kamulaþtýrma Bilirkiþi Eðitimi/Eskiþehir * 25 Kasým 2007 Afyonkarahisar- Kamulaþtýrma Bilirkiþi Eðitimi/Afyonkarahisar * 29 Kasým 2007 Oktay Baykara nýn cenazesine katýlým * 30 Kasým 2007 CBS Günü Kutlamasý * 1 Aralýk 2007 Zonguldak-Bartýn Kamulaþtýrma Bilirkiþi Eðitimi/Zonguldak * Aralýk 2007 Kamulaþtýrma Bilirkiþi Eðitimi * 8 Aralýk 2007 Geleneksel Yemek * 28 Aralýk Yýl Yemeðine katýlým 2008 * 6 Ocak 2008 Üyelerle tiyatroya gidiþ * 10 Ocak 2008 Celalettin Songu nun cenazesine katýlým 22

23 PANEL ÇALIÞTAY FORUM TOPLANTI 23

24 boþ olacak 24

25 KÜRESELLEÞME VE ÇALIÞANLAR PANELÝ 2002 yýlýnda vefat eden Ýnsan Haklarý Derneði, Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý, Dil Derneði kurucularýndan ve Ankara Þubemiz üyesi Haldun Özen için düzenlenen geleneksel Dr. Haldun Özen Toplantýlarý-II etkinlikleri kapsamýnda, TMMOB Zonguldak ÝKK ile birlikte Küreselleþme ve Çalýþanlar konulu panel 13 Mayýs 2006 tarihinde Zonguldak ta GMÝS Þemsi Denizer Toplantý Salonu nda gerçekleþtirildi. Maden Mühendisleri Odasý Þube Baþkaný ve Zonguldak ÝKK Sekreteri Erdoðan Kaymakçý açýþ konuþmasý yaptýktan sonra Aydýnlanmanýn Gülen Yüzü; Haldun Özen filmi gösterildi. Ülkü Özen in hazýrlayýp yönettiði ve Yusuf Akçura kameramanlýðýndaki filmde, Haldun Özen in yaþamý ve mücadelesi anlatýlmaktaydý. Jülide Gülizar ýn da sunuculuðunu yaptýðý film salonda duygusal anlarýn yaþanmasýna neden oldu. Panele; Zonguldak Barosu Baþkaný Erol Mekik, Zonguldak Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kemal Cangöz, CHP Ýl Baþkaný Ali Koçal, Makine Mühendisleri Odasý Þube Baþkaný Atýf Mete, GMÝS Genel Sekreteri Mustafa Daðlýoðlu, GMÝS Genel Mali Sekreteri Ýrfan Akyiðit, GMÝS Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri Ramis Muslu, GMÝS Þube Baþkanlarý ve yöneticileri, KESK Dönem Sözcüsü Erdoðan Erdem, ADD Þube Baþkaný Erol Sarýal, Mimarlar Odasý Baþkaný Turhan Demirtaþ, DSP Ýl Baþkaný Cihan Yýlmaz, ÝP Ýl Baþkaný Zeki Hazoðlu, ÖDP Ýl Baþkaný Mustafa Akgün, Tüm Ýþçi Emeklileri Derneði Þube Baþkaný Hayrettin Özübek ve bazý þube baþkanlarý, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ertuðrul Koltuk, CHP Çaycuma ilçe Baþkaný Ali Ýhsan Köktürk(Halen Zonguldak Milletvekili), CHP Gökçebey Ýlçe Baþkaný Ömer Baþoðlu, Tüketici Haklarý Derneði Baþkaný Ali Topaloðlu ile çok sayýda izleyici katýldý. CHP Ýstanbul Milletvekili Kemal Kýlýçdaroðlu, Türk-Ýþ Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri ve GMÝS Genel Baþkaný Çetin Altun, Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Konukman, Yol-Ýþ Eðitim Dairesi Baþkaný Yýldýrým Koç un konuþmacý olarak katýldýklarý paneli, HKMO Ankara Þube Baþkaný Ýlyas Osmanaðaoðlu yönetti. Ankara Þube Baþkaný Ýlyas Osmanaðaoðlu panelin baþlangýcýný þu sözlerle baþlattý; Sevgili Zonguldak lýlar, Sevgili Dostlar Etkinliðimize hoþ geldiniz. Katýlýmlarýnýz için teþekkür ederim. Etkinliðimize katkýda bulunanlara emeði geçenlere ve konuþmacýlarýmýza þimdiden ayrýca teþekkür ederim. Bu etkinliðin baþtan sona yoðun biçimde çalýþan Zonguldak ÝKK Sekreteri Erdoðan Kaymakçý arkadaþýmýza teþekkür ederim. Bize salonlarýný açan Genel Maden Ýþ Sendikasýna da teþekkür etmek 25

26 isterim. Þemsi Denizer adýnýn verildiði bu salonda bu toplantýyý yapmak ta bizleri deðiþik anýlara götürmüþtür. Haldun Özen hocamýzýn sýnýf arkadaþý can dostu, yýllarca Zonguldak ta çalýþarak TTK dan emekli olan ve yaklaþýk bir ay önce yitirdiðimiz meslektaþýmýz Hüseyin Uðurlu abimizin söylediði gibi, Þemsi Denizer topoðraflýk da yapmýþtýr ve bir anlamda bizlerin de meslektaþýdýr. Ben, ülkemizdeki iþçi mücadelesinde önemli yeri olan, 1990 yýlýndaki büyük madenci grevinin, yürüyüþünün önderi Þemsi Denizer i saygýyla anýyorum. Ayrýca, iþçi mücadelesi içerisinde her çeþit baskýya ve zorluða karþýn býkmadan yýlmadan emek verenleri, bu uðurda yitirdiklerimizi saygýyla anýyorum. Haldun hoca bizim meslektaþýmýz, abimiz, üyemiz idi ve onu 2002 yýlýnda yitirmiþtik. O nu mezar baþlarýnda beylik sözlerle anma yerine ya da kiþiliðine yönelik toplantýlarla anma yerine, uðrunda mücadele verdiði deðerleri gündeme getirerek konuþarak yaþatmaya 2005 yýlýnda karar verdik. Dr. Haldun Özen demokratik üniversite mücadelesi vermiþ, YÖK e karþý mücadele vermiþ, YÖK ü protesto ederek KTÜ den ayrýlmýþ bir öðretim üyesiydi ve Dr. Haldun Özen Toplantýlarý I de üniversitelerimiz konulu etkinliði, ilk olarak 2005 yýlýnda gerçekleþtirdik, Afiþimizdeki resimde de görüyorsunuz; 1990 daki büyük madenci grevinde emekçilerle omuz omuza olmuþtur. O emeðin savunucusuydu. Yaþadýðýmýz günlerde emek; küreselleþme adý altýnda büyük bir saldýrý altýndadýr. Özelleþtirme ile iþçiler iþsizleþtiriliyor, çalýþanlar sendikasýzlaþtýrýlýyor, kaynaklarýmýz yaðmalanýyor. Ülke topraklarý, madenleri, doðal varlýklarý, limanlarý, cumhuriyet deðerleri Ofer lere peþkeþ çekiliyor. Baba lar gibi satýþ söz konusu. Ülke övünülerek pazarlanýyor. Dýþ güçlerin dayatmasýyla, güya, sosyal güvenlik reformu adý altýnda, çalýþanlar saðlýk güvencesinden, sosyal güvencelerinden mahrum býrakýlmaya çalýþýlýyor, gelecekleri karartýlýyor. Ve biz de bu yýl; Dr. Haldun Özen toplantýlarýnýn ikincisini, emeðin baþkenti Zonguldak ta yapmaya karar verdik; konumuz olarak da, Küreselleþme ve Çalýþanlar dedik. Daha sonra konuþmacýlar görüþlerini aþaðýda özetlendiði gibi açýkladýlar; Aziz Konukman; Panelde ilk konuþmayý yapan Gazi Üniversitesi Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Konukman, Küreselleþme hareketlerinin genel çerçevesini ve yansýmalarýný anlattýðý konuþmasýnda Yeni bir olgu var ama bu emperyalizm bitmiþtir ya da kapitalizmin eþitsiz geliþme yasalarý artýk devre 26

27 dýþý kalmýþtýr anlamýna gelmemektedir. Özelleþme olgusunu ortaya koyan yaklaþýmlarda bu arka plan unutulmuþ gibi görünüyor. Bu yeni olgu; bir kürenin altýndayýz, eþit bir olguyla karþý karþýyayýz, bizi çok güzel günler bekliyor, emek bakýmýndan çok iyi kazanýmlar elde edilebilir þeklindeki teoriler yaygýn. Bu tür yaklaþýmlara sýcak bakmýyorum. Ýletiþim teknolojilerinin geliþimiyle küresel sermayenin tüm dünyaya inanýlmaz bir hareketliliði baþladý. Ýnternet en önemli ayaklarýndan biri. Örneðin Londra da oturuyorsunuz, tuþa basýyorsunuz Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý na giriyorsunuz. Alým-satým talimatý veriyorsunuz. Böylece küresel sermaye, diðer ülkelerin ekonomik faaliyetlerinde de rahatlýkla yerini alabiliyor. dedi. Eðitimde, sosyal güvenlikte, akla gelebilecek tüm ekonomik faaliyetlerde küreselleþmenin olumsuz etkileriyle karþýlaþýldýðýna dikkat çeken Konukman, 1980 sonrasý uygulanmaya baþlanan küreselleþme politikalarýyla, vahþi bir kapitalizm süreci baþlatýldý. Kamu, bu acýmasýz süreç içinde tüm sosyal ve ekonomik faaliyetlerden çekilmeye baþladý. Bugün gelinen noktada tüm sosyal politikalarýn tasfiye edilmesi sürecine gerildi. þeklinde konuþtu. Kemal Kýlýçdaroðlu; CHP Milletvekili ve SSK eski Genel Müdürü Kemal Kýlýçdaroðlu ise TBMM de kabul edilen Sosyal Güvenlik Yasasý ný deðerlendirdiði konuþmasýnda, yasanýn iyi yönlerinin de bulunduðunu, ancak yeni getirilen bazý düzenlemelerin sosyal devlet ilkeleriyle baðdaþmadýðýný, olumsuz etkilerinin ise gelecek yýllarda ortaya çýkacaðýný belirtti. Kýlýçdaroðlu, Sosyal Güvenlik Yasasý nýn TBMM den geçmesini protesto etmek amacýyla Genel Kurulu terk ettik. Çünkü yasa sosyal devleti bir kenara koyuyor. Bu yasadan kim memnun? Çalýþanlar deðil, emekliler deðil, memurlar deðil, sendikalar deðil, iþsizler deðil, tabib odalarý deðil, meslek odalarý da memnun deðil. Memnun olanlar kim? Yasa çýktýðýnda ilk kutlama IMF den geldi. IMF bir bildiri yayýnlayarak Türkiye nin çok önemli bir iþ baþardýðýný açýkladý. Sonra TÜSÝAD memnuniyetini bildirdi. Bu yasa Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan veto edildi. En önemli gerekçesi bazý maddelerinin sosyal devlet ilkesiyle baðdaþmamasý. Biz AKP Hükümeti ne yasanýn getirdiði bazý düzenlemelerin hangi Avrupa ülkesinde uygulandýðýný sorduk. Bir yanýt alamadýk. Çünkü böyle düzenlemeler Avrupa ülkelerinde yok. Emeklilik yaþý, prim ödemeleri, saðlýk hizmetlerinden yararlanma, prim ödeme gün sayýsý gibi düzenlemeler tam anlamýyla birer bomba. Çok olumsuz etkiler yaratacaktýr. Ancak bu etkiler gelecek yýllarda ciddi boyutlarda hissedilir dedi. Kýlýçdaroðlu, sosyal devleti yok saydýðýný öne sürdüðü yasaya tepkisiz kalan sivil toplum örgütlerini de eleþtirdiði konuþmasýnda, Bu yasa uygulanýrsa sosyal devlet yok olur, lütuf devleti ortaya çýkar. Sosyal devlette, hizmet talep etmek vatandaþýn hakkýdýr. Bu anayasal bir haktýr. Örneðin vatandaþ devlete, bana saðlýk hizmeti vermek senin görevin, ben saðlýk 27

28 hizmeti istiyorum, diye bilir. Ancak lütuf devletinde böyle bir þeyi isteme hakkýnýz olmaz dedi. Çetin Altun; Türk-Ýþ Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri ve Genel Maden Ýþçileri Sendikasý Genel Baþkaný Çetin Altun ise küreselleþme politikalarýnýn Zonguldak ve bölgesi ile maden ocaklarýna yansýmalarýný anlattýðý konuþmasýnda IMF güdümünde uygulanan küreselleþme politikalarýna hem 1990 Grevi hem de 5 Nisan Kararlarý ndaki tepkimizle direnerek zaman kazandýk. Ama her iktidar IMF nin dayatmasý politikalarý uygulamaya devam etti. Yanlýþ politikalara karþý direniþ için, toplumun tüm kesimlerinin birliðine ihtiyaç var dedi. Altun özetle þöyle konuþtu, Ülkemizin tek taþkömürü üreten kurumu olan TTK, yaþanýlan bu süreçten en çarpýcý þekilde etkilenen kurumlardan biri oldu. Yeni Küreselleþme Politikalarýnýn amacý neydi? Amaç; tüm dünya zenginliklerini geliþmiþ ülkelerin kontrolündeki çok uluslu þirketlere sunmak ve dünyayý onlarýn pazarý yapmaktýr. Ülkemizi yönetmek adýna, IMF politikalarý altýna imza atanlar, Türkiye Taþkömürü Kurumu nda da, bu genel politikalar doðrultusunda adým atmaya baþladýlar. Türkiye nin taþkömürü ihtiyacý artarken, tek üretim merkezi olan TTK nýn üretimi gerileme sürecine girdi sonrasý ciddi bir yatýrým yapýlmayarak kurum küçültülmeye baþlandý. Üretime hazýrlýk yerine mevcut alanlarda günlük iþlerle uðraþýldý. Türkiye nin taþkömürü ihtiyacý artarken, tek üretim merkezi olan TTK nýn üretimi gerileme sürecine girdi.oysa bugün TTK nýn ülke ekonomisine ciddi katkýlar saðlayabilmesi mümkündür. Bu ancak uygulanan yanlýþ politikalardan vazgeçilmesi ile saðlanabilir. Zonguldak-Bartýn Karabük bölgesi TÜÝK in araþtýrmasýna göre en yoðun göç veren illerin baþýnda bulunuyor. Türkiye nin taþkömürüne ihtiyacý, bölgemizin 80 binin üzerinde iþsizi var iþçinin alýnacaðý TTK ya 40 binin üzerinde insan baþvuru yaptý. TTK, sadece ülkemizin ekonomisine katký saðlamýyor, ayný zamanda sosyal alanda da ciddi katkýlarý olmuþ bir Kurum. Ýþçi sayýsý ve üretim sürekli düþürüldü. Bu nedenle bugün bu bölgede mutlu kesim bulamazsýnýz. TTK yý sadece ekonomik katkýlarý ile deðil ayný zamanda sosyal katkýlarýyla da ele almak gerekiyor dedi. Yýldýrým Koç; Yol-Ýþ Sendikasý Eðitim Dairesi Baþkaný Yýldýrým Koç da, Zonguldak ýn gösterdiði dirençle emek mücadelesine önemli katkýlar saðladýðýný belirttiði konuþmasýnda, Sosyal alanda ve emekten yana düzenlemelerde Zonguldak ýn gösterdiði direncin büyük etkileri oldu daki grev ve 5 Nisan Kararlarý nda maden ocaklarýnýn kapatýlmasý kararýna gösterilen tepki, sadece bölge için deðil ayný zamanda Türkiye için de önemli sonuçlar doðurdu. Çalýþanlarý ve sosyal dengeleri yok sayan politikalara karþý önemli bir direnç 28

29 noktasý oluþturdu dedi. Koç, IMF politikalarýnýn arkasýndaki gücün ise ABD ve AB emperyalizmi olduðunu söyledi. Bütün panellerini kitaplaþtýrma yöntemini benimseyen Þubemiz, ne yazýk ki bir yanlýþ anlama nedeniyle bu düþüncesini gerçekleþtirememiþtir. YÖK VE TMMM ONUR ÖDÜLÜ PANELÝ Dr. Haldun Özen Toplantýlarýnýn üçüncüsü YÖK ve TBMM Onur Ödülü konusu altýnda, 8 Haziran 2007 Cuma günü, TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý Rüþtü Özal Salonu nunda yapýldý. Açýlýþ konuþmalarýndan sonra Aydýnlanmanýn Gülen Yüzü Haldun Özen belgesel filmi gösterildi. Daha sonra YÖK ve TBMM Onur Ödülü paneli gerçekleþtirildi. Açýlýþ konuþmalarýnýn ilkini yapan TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, konuþmasýna, 5 Mayýs 2002 de kaybettiðimiz Dr. Haldun Özen in; mühendislerin, mimarlarýn, þehir plancýlarýnýn örgütlenmesinde, özerk demokratik üniversite mücadelesinde, 1402 liklerin haklarýnýn aranmasýnda ve insan haklarý savunuculuðunda gösterdiði inanç ve kararlýlýk, ölümünün 5. yýlýnda da bizi burada topladý, sözleriyle baþladý. Mehmet Soðancý, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði olarak, bu ülke bu halk bu yaþananlara mustahak deðildir diyoruz. Aydýnlýk bir Türkiye ve aydýn bir gelecek için bir meslek örgütü sorumluluðumuzla ve öznesine insaný koyan bir çalýþma anlayýþý ile meslek alanlarýmýz üzerinde bu ülke için, bu halk için doðrularý söylemeye devam ediyoruz,diyerek TMMOB nin tavrýný özetledi. Mehmet Soðancý; Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þubemiz Dr. Haldun Özen Toplantýlarý baþlýðý altýnda düzenlediði etkinliklerin üçüncüsünde 12 Eylül hukukunun en önemli miraslarýndan olan YÖK ü ve kurucusu Ýhsan Doðramacý ya verilen TBMM Onur Ödülü nü tartýþmayý amaçlamýþtýr. Þubemiz çok doðru ve yerinde bir karar almýþtýr. Çünkü 1402 sayýlý Yasanýn üniversitelerde uygulanmasýnda sorumluluk taþýyan, bilimsel kimliði yýllarca tartýþýlan, üniversitelerimiz üzerine karabasan gibi çöken YÖK ün baþ mimarý Ýhsan Doðramacý ya verilen TBMM Onur Ödülü toplumun vicdanýný zedelemiþtir. dedikten sonra konuþmasýný þöyle tamamladý; TMMOB ve Odalarý yýllardýr söylüyorlar, bir kez daha buradan söylüyoruz: YÖK tüm kurum ve uygulamalarýyla kaldýrýlmalýdýr. Üniversitelerarasý kurul ve üniversiteler, özerk ve demokratik bir anlayýþ temelinde yeniden düzenlenmelidir. Üniversitelerin bütün bileþenlerinin yönetim ve karar süreçlerine katýlýmlarý güvenceye alýnmalýdýr. Üniversitenin üç temel bileþeni olan öðretim üyeleri, öðrenciler ve üniversite çalýþanlarýnýn üniversite yönetimine katýlmalarý saðlanmalýdýr. 29

30 Biz; üniversiteler, üniversite bileþenlerinindir, diyoruz... Biz; eþit, parasýz, demokratik, bilimsel eðitim, istiyoruz... Biz; yaþasýn özerk ve demokratik üniversite mücadelesi, diyoruz... HKMO Ankara Þubesi Baþkaný Ýlyas Osmanaðaoðlu da açýlýþ konuþmasýna; Anmalarýmýz, onun kiþiliðini yüceltmek için deðil, gerçekleþmesi için mücadele ettiði deðerlerin toplumca benimsenmesi yolunda katkýda bulunmak amacýný taþýmaktadýr, diyerek baþladý. Ýlyas Osmanaðaoðlu, Bilindiði gibi, geçen hafta TBMM de düzenlenen tören ile de Ýhsan Doðramacý ya ödülü verildi. Bu ödül ile aslýnda. 12 Eylül darbesi de, ödüllendirilmiþ oluyordu. Prof. Dr. Ýhsan Doðramacý kimdir? Ýlginç bir kiþiliktir. Doðramacý nýn yazdýðý en meþhur kitaplarýndan olan Annenin Kitabý nýn bilimsel aþýrma, intihal olduðu hep konuþulmuþtur. Doðramacý ya göre, eðitim alanýnda 2 büyük devrim olmuþtur, birincisi 1933 deki yüksek öðretim devrimi, diðeri de YÖK ün kurulmasýdýr ve Anayasa da kendisinin isteði ile yapýlan deðiþiklik sonucu kurulan vakýf üniversiteleridir. Doðramacý ya göre; devlet üniversiteleri özgür üniversite olamaz. Bugün vakýf üniversiteleri özgürdür. Doðramacý nýn lakabý Hoca Bey dir. Bir tarafta Hoca Bey in özgür vakýf üniversiteleri, diðer tarafta Amerika daki çiftliðinde korunan Hoca Efendi nin vakýf okullarý. Hoca Beylere, Hoca Efendilere terkedilmiþ eðitimin nasýl özgür olacaðý, tartýþýlmalýdýr. Bugün vakýf üniversitelerinde, özel üniversitelerde öðrenci harçlarý binlerce dolar olarak belirleniyor. Sermaye nin kar amacýna hizmet eden böyle üniversiteler özgür olabilir mi? Tarikat vakýflarýna, Soros vakýflarýna terk edilen eðitim özgür olabilir mi? diyerek sürdürdüðü konuþmasýný konuþmasýný þu sözlerle tamamladý; Mayýs ayý içinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde düzenlediðimiz Genç Haritacýlar Günleri etkinliðimizdeki açýlýþ konuþmamým sonunda belirttiðim dileðimle tamamlamak istiyorum; Üniversitelerimiz aydýnlýða açýlan kapý olmalýdýr, bilimin ve özgürlüðün bayraðýný taþýmalýdýr. Daha sonra yapýlan oturumu Arif Delikanlý yönetti ve konuþmacý olarak, sýrasýyla CHP Ankara Milletvekili Prof.Dr. Yakup Kepenek, Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý Baþkaný Yavuz Önen, YÖK ve ODTÜ Öðretim Üyesi Prof.Dr. Ýlhan Tekeli görüþlerini açýkladýlar. Oturum Baþkaný Arif Delikanlý, Tabii Haldun Hoca üzerinde doðrusu çok 30

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ 37.DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2002/2004 Baský Kozan Ofset Tel: (0312) 384 20 03 Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Atatürk Bulvarý 131/9 Bakanlýklar / Ankara

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þube'nin ücretsiz yayýnýdýr. HKMO Ankara Þubesi Adýna Sahibi Nihat ERDOÐAN Yazý Ýþleri Müdürü Ýskender KABAOÐLU Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet DÝKÝCÝ Yayýn Kurulu

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ýçindekiler Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þube'nin ücretsiz yayýnýdýr. HKMO Ankara Þubesi Adýna Sahibi Doç.Dr. Halil Akdeniz Yazý Ýþleri Müdürü Atakan Sert Genel Yayýn Yönetmeni Hüseyin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı