DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)"

Transkript

1 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU ( )

2 boþ olacak 2

3 özlem ne ayrýlýk ne yokluk ne yoksulluk ne ilenmek ne dilenmek ne iþsiz güçsüz dolanmak ne gün gün ile barýþmalý kardeþ kardeþ duruþmalý koklaþmalý söyleþmeli korka korka yaþamak ne... HASAN HÜSEYÝN 3

4 boþ olacak 4

5 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ GENEL KURUL DUYURUSU TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi nin 8. Olaðan Genel Kurulu, çoðunluðun saðlanmasý durumunda 5-6 Ocak 2008 tarihlerinde; çoðunluðun saðlanamamasý durumunda ise, çoðunluk aranmaksýzýn Ocak 2008 tarihlerinde aþaðýda belirtilen yerlerde ve gündemde yapýlacaktýr. Genel Kurula üyelerimizin Oda kimlikleri ile gelmelerini rica ederiz. GÜNDEM 1. GÜN 1. Açýlýþ ve Baþkanlýk Divaný Seçimi 2. Saygý Duruþu ve Açýlýþ Konuþmalarý 3. Yönetim Kurulu Raporlarýnýn Sunulmasý ve Görüþülmesi 4. Yeni Yönetim Kurulu Asýl ve Yedek Adaylarýn Belirlenmesi ve Duyurulmasý 5. Oda Genel Kurulu Delegelerinin Belirlenmesi ve Duyurulmasý 6. Dilek ve Öneriler 2. GÜN 1. Seçimler 2. Kapanýþ Çoðunluðun Saðlandýðý Durumda (I. ve II. Gün) Tarih : Ocak 2008 Yer : HKMO Lokali Sümer I. Sk. No:12/2 Saat : 9:30-17:30 Demirtepe/ANKARA Çoðunluk Koþulu Aranmaksýzýn I.Gün Tarih : 26 Ocak 2008 Saat : 9:30-17:30 Yer : Kültür ve Turizm Bakanlýðý 75 Yýl Tiyatro Salonu Mithatpaþa Cad. No:18 Sýhhiye/ANKARA II. Gün Tarih : 27 Ocak 2008 Saat : 9:00-17:00 Yer : HKMO Lokali Sümer I Sk. No: 12/2 Demirtepe/ANKARA 5

6 YÝTÝRDÝKLERÝMÝZ HÜSEYÝN UÐURLU ( ) HASAN HÜSEYÝN KARA ( ) MUSTAFA SEVEN ( ) HAYDAR DEMÝRTAÞ ( ) MEHMET AKMAN ( ) HASAN DEMÝREL ( ) OKTAY BAYKARA ( ) HKMO Ankara Þubesi 4. Dönem II. Baþkaný CELALETTÝN SONGU ( ) Ýlk Genel Baþkanýmýz AHMET NALBANT ( ) BAÞIMIZ SAÐ OLSUN! 6

7 ÝÇÝNDEKÝLER SUNU DÖNEMDE GÖREV YAPANLAR ÇALIÞMA GÜNCEMÝZ PANEL, ÇALIÞTAY, FORUM, TOPLANTI EÐÝTÝM ÖRGÜTSEL ÝLÝÞKÝLER I- Genel Merkez II- Diðer Þubelerimizle Ýliþkiler III-Temsilcilerimiz ve Üyelerimizle Ýliþkiler IV- TMMOB ve Diðer Odalarla Ýliþkiler V- Diðer Çalýþmalar ve Örgütlerle Ýliþkiler SOSYAL-KÜLTÜREL ÇALIÞMALAR YAYINLARIMIZ BASINDA ÞUBEMÝZ MALÝ DURUM

8 boþ olacak 8

9 Ankara Þubemizin 7. Çalýþma Dönemini geride býraktýk. Yeni bir dönem için Genel Kurulumuzu yapýyoruz. Ýçinde bulunduðumuz koþullara bakarsak; Dünya da ve özellikle bölgemizde ve ülkemizde, küreselleþme adý altýnda emperyalist saldýrý alabildiðine azgýnlaþmýþtýr. ABD, Orta Doðu da Ýsrail ile birlikte, þeriatçý krallýklarla, beyliklerle, aþiretlerle tam bir iþbirliði içinde, enerji kaynaklarýnýn egemenidir. Onbinlerce insanýn öldüðü ve þiddetin hala hüküm sürdüðü Irak ta, Emperyalizmin silahlý saldýrýsý sürmektedir. Yerel farklýlýklar birbirleriyle vuruþturularak Irak bölünmüþ, petrol kaynaklarý iyice kontrol altýna alýnmýþtýr. Balkanlar da, Orta ve Güney Asya da, Afrika da devletler parçalanmakta, emperyalizmin çýkarý doðrultusunda dünya yeniden þekillenmektedir. Yeniden þekillenme içerisinde halkýmýz son derece dikkatli olmak zorundadýr. 20. yy baþlarýnda halkýmýz mazlum milletlere örnek olabilecek bir baðýmsýzlýk savaþýyla, yepyeni bir Cumhuriyet yaratmýþtýr. Tam Baðýmsýz Türkiye amacý ile emperyalizme karþý duruþ ortaya konulmuþ, Sevr yýrtýlmýþ, Lozan kabul ettirilmiþtir. Lozan ý imzalayan Avrupa ve imzalamasa da fiilen kabul eden ABD, yýllarca süren bir planýn parçasý olarak Türkiye den adeta rövanþ almaktadýr. Cumhuriyet ile gericiliði yýkan ve ulusal birliðini saðlayan yeni Türk Cumhuriyeti, emperyalist amaçlara hizmet eden tarikat yuvalarýna, ýrkçý-dinsel ayrýmcýlýða tutsak edilmektedir. Son yýllarda ilginç olaylar yaþanmaktadýr. Devlet yapýsýnda reform adý altýnda yapýlan veya yapýlmaya çalýþýlan düzenlemelerle, Lozan da ve yaþamýmýzda olmayan azýnlýklar ve etnik farklýlýklar körüklenerek, teþvik edilerek, yaratýlarak Cumhuriyetin üniter yapýsýnýn bozulmasý yönünde adýmlar atýlmaktadýr. Bilindiði gibi, geçtiðimiz yýl bir genel seçim ve Cumhurbaþkanlýðý seçimi yaþadýk. Genel seçimler sonucu, Baþbakaný Büyük Orta Doðu Projesinin eþbaþkaný olan siyasal iktidar oylarýný artýrarak Meclise geldi. Genel seçimlerden sonra da siyasal iktidarýn dayattýðý Abdullah Gül Cumhurbaþkaný seçildi. Siyasal iktidarýn ve Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün, Cumhuriyetin kurulmasýndaki deðerlere güvendiði veya saygýlý olduðu konusunda kamuoyunda ciddi endiþelerin bulunduðu görülmektedir. Oylarýný artýran ve dayattýðý Cumhurbaþkanýný seçtiren siyasal iktidar, beðenmediðimiz, hep eleþtirdiðimiz, bir darbe anayasasýný gerekçe göstererek, ilk iþ olarak yeni anayasa hazýrlýklarýna giriþti. Bu yeni anayasa ile yeni bir Cumhuriyet mi yaratýlýyor? sorusu kamuoyu gündemine ciddi biçimde oturdu ve hatta darbe anayasasýnýn bile aranacaðý kanýsý yaygýn biçimde dile getirilmeye baþlandý. Þimdilerde, bazý kurumlarýn merkezlerinin Ýstanbul a taþýnmasý ile Cumhuriyetin Baþkenti Ankara nýn, baþkent olma iþlevlerinin ortadan kaldýrýldýðý ciddi biçimde söylenmektedir. Ancak, ekonomik ve siyasal kararlar çoktandýr Washington dan, Brüksel den alýnmaktadýr ve Ankara nýn Baþkentliði bu yönüyle kaðýt üzerinde kalmaktadýr. Ýþte böylesi koþullarda, Ankara Þubemiz ilerki sayfalarda okuyacaðýnýz çalýþmalar içinde bulunmuþtur. Emperyalizme boyun eðmeyen, barýþ ve özgürlük içinde yaþayan Türkiye, umut ve özlemiyle buluþmak üzere 9

10 BOÞ OLCAK 10

11 7. DÖNEMDE GÖREV YAPANLAR 11

12 boþ olacak 12

13 YÖNETÝM KURULU Baþkan II: Baþkan Yazman Sayman Üye Üye Üye : Ýlyas Osmanaðaoðlu : M. Atila Birsen : Mustafa Erdoðan : Aydýn Demirel : Rabia Satýr : Atakan Sert : Burak Kukul YEDEK YÖNETÝM KURULU Fermani Kaya, Ersel Kurt, Ayhan Erdoðan, Ulaþ Ankýtçý, Þenay Karataþ, Serap Sengir, Ýlhan Ýlhan GENEL KURUL DELEGELERÝ Erdal Akdað, Ayhan Kalyoncu, Atilla Üzmez, Mehmet Cemal Ýþleyici, Atilla Aydýn, Turan Taþdemir, Servet Karaman, E. Ruhi Harmandar, Mehmet Vasfi Asal, Orhan Önal, Mehmet Ali Algancý, Zafer Kaya, Mümtaz Bayram, Muhittin Ýpek, Namýk Gazioðlu, Arslan Abanoz, Eyüp Sultan Kart, Hüseyin Gül, Ýlyas Osmanaðaoðlu, Hacý Hasan Tuzcu, Zeki Karahan, Orhan Kasap, Seyfi Kaya, Alaattin Muratoðlu, Ensar Kýlýç, Mehmet Candaþ, Halil Ýbrahim Koloðlu, Murat Ýþbiliroðlu, Mahmut Malkoç, Ýdris Uzun, Salih Yavuz, Ahmet Bülent Onat, Fazlý Yaþar Çetintaþ, Mertkan Akça, Ýbrahim Hakký Yýldýz, Erol Okumuþ, Mehmet Arslan, Reþat Ünal, Hüseyin Koçak, Hüseyin Emiroðlu, Gülay Özyurt, Muzaffer Eren, Salih Suiçmez, Ahmet Salih Çiçek, Metin Kulein, Ömer Aktaþ, Yýlmaz Hasançebi, Hasan Ünal, Mehmet Yeþilöz, Hakan Akçin, Levent Özmüþ, Tamer Fidan, Muharrem Coþkun, Ayhan Erdoðan, Nihal Erdoðan, Mustafa Üçöz, Engin Koca, Mustafa Erdoðan, Ercan Çayýr, Oðuz Kuzgunbay, Musa Bolatbaþ, Davut Nezih Turhan, Asiye Ülkü Kutlu, Hakan Güngör, A. Önder Gacamer, Serap Daðdelen, Metin Erel, Þenol Hakan Kutoðlu, Barýþ Deveci, Mutlu Kýlýç, Mehmet Bultan, Yusuf Naci Ateþ, Gülden Gürol, Güler Yalçýn, Özgür Karataþ, Hasan Aday, Gökmen Kurt, Deniz Güneþ, Hasan Ali Petekbaþý, Saadet Tokdemir, Hasan Baltacý, Elif Eksen, Ali Deniz Akýn, Serap Sengir, Özlem Savurkaç, Haydar Caferoðlu, Eda Kalaycý, Mustafa Bülent Bilen 13

14 ÝL, ÝLÇE, ÝÞYERÝ VE MDU TEMSÝLCÝLERÝ ANKARA Ýlçe Temsilcileri Beypazarý Çankaya Gölbaþý Keçiören Yenimahalle Ýþyeri Temsilcileri Ankara Valiliði ASKÝ Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý BÝB Afet Ýþleri GM BÝB TAU GM Bayýndýrlýk Ýl Müdürlüðü Büyükþehir Belediyesi Çankaya Belediyesi DLH DSÝ EÝEÝ Eti Holdingi AÞ GAP Gençlik ve Spor Ýl M. Hacettepe Üniversitesi Ýller Bankasý 7. Bölge Mamak Belediyesi Milli Emlak GM SHÇEK GM SSK TCDD TCK GM TCK 4. BM TKGM Turizm Bakanlýðý TPAO Ýller Bankasý GM Orman GM BOTAÞ Ertuðrul Karaçam Sayit Altýn Halil Ýbrahim Koloðlu Mustafa Malkoç Elif Eksen Nusret Kaya Meltem Celasin Ýhsan Büyükdemirci S. Kaan Özener Sayit Altýn Sezai Akyol Ýsmet Doðan Erdal Kaya Y. Naci Ateþ Sebahat Yýldýz Geçilmez Özlem Fidan Mehmet Candaþ Tevfika Güney Saraç Hýdýr Demir Ali Osman Demirer Cevdet Acar Ömer Aktaþ Ulaþ Ankýtçý Hasan Demirtaþ Ersel Kurt Hasan Kutlay Gündoðdu Yýlmaz Karabýyýk Seyfi Kaya Serap Daðdelen Fermani Kaya - Levent Özmüþ Aylin Budak Güray Baran Muzaffer Eren Uður Kocaman Yaþar Çetintaþ AFYON Hazým Abi Yardýmcý Mine Çiçek 14

15 BARTIN Davut Nezih Turhan BOLU Sabri Güngör - Yardýmcý: Kazým Konak DÜZCE Atilla Üzmez Yardýmcý: Abdullah Yürekli ÇANKIRI Turan Taþdemir ESKÝÞEHÝR Ýdris Uzun KARABÜK Abdullah Evsen KASTAMONU Tolga Dilek Þenusta( tarihine kadar) Yardýmcý; Hasan Topçu Hasan Topçu - Yardýmcý: Ferudun Hekimoðlu ( tarihinde sonra) KIRIKKALE Türker Yýlmaz- Yardýmcý: Bekir Altunçanak KIRÞEHÝR Ramazan Borhan - Yardýmcý: Oðuzhan Göktürk ZONGULDAK Engin Koca -Yardýmcý: Þ. Hakan Kutoðlu EREÐLÝ Azmi Naba ÞUBE ÇALIÞANLARIMIZ Müdür: Murat Ýþbiliroðlu, Sevsin Erdoðan, Belgin Kanber, Aziz Bayram 15

16 boþ olacak 16

17 ÇALIÞMA GÜNCEMÝZ 17

18 boþ olacak 18

19 2006 YILI * 28 Ocak 2006 Þube Genel Kurulu * 4 Mart 2006 Üyelerle tiyatroya gidiþ * 19 Mart 2006 Þube Danýþma Kurulumuz * 15 Mart 2006 Hüseyin Uðurlu cenazesine katýlým * 30 Mart-2 Nisan 2006 Belediye ve Çevre Fuarýna katýlým * 9 Nisan 2006 Ozanlar Birliði Kültür Derneði Gecesine katýlým * Nisan 2006 Oda Genel Kurulumuz'a katýlým * 1 Mayýs Mayýs Kutlamalarýna katýlým * 5 Mayýs 2006 Dr. Haldun Özen anýldý * 12 Mayýs 2006 Yenimahalle ADD Yemeðine katýlým * 13 Mayýs 2006 "Küreselleþme ve Çalýþanlar" Paneli * 17 Mayýs 2006 Danýþtay saldýrýsýný protesto yürüyüþüne katýlým * Mayýs 2006 Kadastro Kongresi'ne katýlým * 3 Haziran 2006 Ýstanbul Þubesi Yemeðine katýlým * 5 Haziran 2006 Nihat Erdem anýldý. * 6 Haziran 2006 AOÇ Yasa Tasarýsý protesto yürüyüþüne katýlým * 7 Haziran 2006 Hacettepe Üniversitesi Bölüm Ziyareti * 17 Haziran 2006 ZKÜ Mezuniyet Yemeði * Haziran 2006 Baþkanlar Kurulu Toplantýsýna katýlým * 5 Aðustos 2006 Þube Danýþma Kurulumuz * 28 Aðustos-5 Eylül 2006 v. Dikili Yaz Kampýna katýlým * Eylül 2006 tarihleri arasýnda Eghas Harita Paket Program Eðitimi * 18 Eylül 2006 Ýmar Uygulamalarý Eðitimi * 19 Eylül 2006 Tapu Fen Ýþlemleri Eðitimi * 20 Eylül 2006 Kamulaþtýrma Eðitimi * 21 Eylül 2006 Kadastro da Yenileme ve Teknik Hatalar Eðitimi * 30 Eylül-7 Ekim 2006 tarihleri arasýnda Topcon firmasý Fotomod Eðitimi * 5 Ekim 2006 Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý Paneli ne katýlým 19

20 * 2-6 Ekim 2006 tarihleri arasýnda Geocad Harita Paket Programý Eðitimi * 8 Ekim 2006 Topcon Cihaz Eðitimi * 8 Ekim 2006 Mimarlýk Haftasýna katýlým * 10 Ekim 2006 Graftek GPS Dengeleme Programý Eðitimi * 14 Ekim2006 Nikon Cihaz Eðitimi * 14 Ekim 2006 TMMOB Mitingine katýlým * Ekim 2006 tarihleri arasýnda Netcad 5.0 GIS Kursu * 30 Ekim - 03 Kasým 2006 tarihleri arasýnda Sayýsal Grafik Autodesk 3D Kursu * Kasým 2006 tarihleri arasýnda Netcad Arazi Toplulaþtýrýlmasý Kursu * Kasým 2006 tarihleri arasýnda ÝþlemGIS firmasý tarafýndan ARCGIS 3D Kursu * 18 Kasým 2006 CBS Günleri kutlamasý * Kasým 2006 Tarihleri arasýnda Microstation Paket Program Eðitimi * 22 Kasým 2006 TKGM Sözleþmeli çalýþanlarla buluþma * 24 Kasým 2006 Düzce Toplantýsý * Kasým 2006 Tarihleri arasýnda Leica Cihaz Eðitimi * Kasým 2006 Tarihleri arasýnda INTO Uzay Sistemleri Uzaktan Algýlama Kursu * 30 Kasým-2 Aralýk 2006 Tarihleri arasýnda Sokkia Cihaz Eðitimi * 2 Aralýk 2006 Ýmar Uygulamalarý ve Sorunlar Paneli * 4-8 Aralýk 2006 Tarihleri arasýnda Ýntergraf Geomatics Paket Program Eðitimi * 5 Aralýk 2006 GHG için Zonguldak Ziyaretleri * Aralýk 2006 tarihleri arasýnda NÝK Uzaktan Algýlama Kursu * 16 Aralýk 2006 Geleneksel Yemek * Aralýk 2006 Olaðanüstü Genel Kurul * Aðustos 2006 Kamulaþtýrma Bilirkiþi Eðitimi 2007 YILI * 11 Ocak 2007 Ereðli Ziyareti * 13 Ocak YY de Ulusal Güvenlik Sempozyumu na katýlým 20

21 * Ocak 2007 Ýstanbul Þube Temsilciler Kampýna katýlým * 20 Ocak 2007 GHG Düzenleme Kurulu Toplantýsý * Ocak 2007 Yayed Kýþ Okulu na katýlým * 8 Þubat 2007 Ýller Bankasý Basýn Açýklamasýna katýlým * 14 Þubat 2007 Kastamonu Ziyareti * 16 Þubat 2007 GHG Yürütme Kurulu Toplantýsý * 10 Mart 2007 GHG Yürütme ve Düzenleme Kurulu Toplantýsý * 15 Mart 2007 Hüseyin Uðurlu yu Anma * 23 Mart 2007 Yiðit Adiloðlu resim sergisi açýlýþýna katýlým * 26 Mart 2007 Cumhurbaþkanlýðý Ziyareti * 27 Mart 2007 GHG Zonguldak Ziyareti * 2-6 Nisan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayý na katýlým * 14 Nisan 2007 Cumhuriyet Mitingine katýlým * 15 Nisan 2007 Ýl Özel Ýdarelerinde çalýþan üyelerimizle yemek * 20 Nisan 2007 GHG Zonguldak Ziyareti * 30 Nisan -11 Mayýs 2007 Finans Matematiði ve Mesleki Mevzuat Kurslarý * 1 Mayýs Mayýs Kutlamalarýna katýlým * 3 Mayýs 2007 Afyonkarahisar Ziyareti * 3 Mayýs 2007 Dinar Ziyareti * 5 Mayýs 2007 Dr. Haldun Özen anýldý * 5-6 Mayýs Dönem Danýþma Kurulu * Mayýs 2007 GHG * 18 Mayýs 2007 Ýnebolu Baðýmsýzlýk Etkinliði * 5 Haziran 2007 Nihat Erdem Anmasý * 8 Haziran 2007 YÖK ve TMMM Onur Ödülü Paneli * Haziran 2007 Uzaktan Algýlama Eðitimi * 20 Temmuz 2007 GPS Deðerlendirme Ve Sabit GPS Referans Ýstasyonlarý Eðitimi * 25 Aðustos-2 Eylül Foça VI. Yaz Eðitim Kampýna katýlým * 7 Eylül 2007 Duygu Akar cenazesine katýlým 21

22 * 16 Eylül 2007 Üyelerle Tiyatroya gidiþ * 30 Ekim 2007 TMMOB Danýþma Kurulu na katýlým * 30 Ekim- 2 Kasým 2007 CBS Kongresi ne katýlým * 3 Kasým 2007 TMMOB Mitingine katýlým * Kasým 2007 Ýyonesfer ve Troposfer Gözlenmesi ve Modellenmesi Çalýþtayý * Kasým 2007 Bolu- Düzce Kamulaþtýrma Bilirkiþi Eðitimi/Bolu * Kasým 2007 Kastamonu-Çankýrý-Karabük Kamulaþtýrma Bilirkiþi Eðitimi/Kastamonu * 17 Kasým 2007 Kýrþehir-Kýrýkkale Kamulaþtýrma Bilirkiþi Eðitimi/Kýrþehir * 24 Kasým 2007 Genç Mühendisler Sorunlarýný Tartýþýyor Forumu * 24 Kasým 2007 Eskiþehir Kamulaþtýrma Bilirkiþi Eðitimi/Eskiþehir * 25 Kasým 2007 Afyonkarahisar- Kamulaþtýrma Bilirkiþi Eðitimi/Afyonkarahisar * 29 Kasým 2007 Oktay Baykara nýn cenazesine katýlým * 30 Kasým 2007 CBS Günü Kutlamasý * 1 Aralýk 2007 Zonguldak-Bartýn Kamulaþtýrma Bilirkiþi Eðitimi/Zonguldak * Aralýk 2007 Kamulaþtýrma Bilirkiþi Eðitimi * 8 Aralýk 2007 Geleneksel Yemek * 28 Aralýk Yýl Yemeðine katýlým 2008 * 6 Ocak 2008 Üyelerle tiyatroya gidiþ * 10 Ocak 2008 Celalettin Songu nun cenazesine katýlým 22

23 PANEL ÇALIÞTAY FORUM TOPLANTI 23

24 boþ olacak 24

25 KÜRESELLEÞME VE ÇALIÞANLAR PANELÝ 2002 yýlýnda vefat eden Ýnsan Haklarý Derneði, Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý, Dil Derneði kurucularýndan ve Ankara Þubemiz üyesi Haldun Özen için düzenlenen geleneksel Dr. Haldun Özen Toplantýlarý-II etkinlikleri kapsamýnda, TMMOB Zonguldak ÝKK ile birlikte Küreselleþme ve Çalýþanlar konulu panel 13 Mayýs 2006 tarihinde Zonguldak ta GMÝS Þemsi Denizer Toplantý Salonu nda gerçekleþtirildi. Maden Mühendisleri Odasý Þube Baþkaný ve Zonguldak ÝKK Sekreteri Erdoðan Kaymakçý açýþ konuþmasý yaptýktan sonra Aydýnlanmanýn Gülen Yüzü; Haldun Özen filmi gösterildi. Ülkü Özen in hazýrlayýp yönettiði ve Yusuf Akçura kameramanlýðýndaki filmde, Haldun Özen in yaþamý ve mücadelesi anlatýlmaktaydý. Jülide Gülizar ýn da sunuculuðunu yaptýðý film salonda duygusal anlarýn yaþanmasýna neden oldu. Panele; Zonguldak Barosu Baþkaný Erol Mekik, Zonguldak Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kemal Cangöz, CHP Ýl Baþkaný Ali Koçal, Makine Mühendisleri Odasý Þube Baþkaný Atýf Mete, GMÝS Genel Sekreteri Mustafa Daðlýoðlu, GMÝS Genel Mali Sekreteri Ýrfan Akyiðit, GMÝS Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri Ramis Muslu, GMÝS Þube Baþkanlarý ve yöneticileri, KESK Dönem Sözcüsü Erdoðan Erdem, ADD Þube Baþkaný Erol Sarýal, Mimarlar Odasý Baþkaný Turhan Demirtaþ, DSP Ýl Baþkaný Cihan Yýlmaz, ÝP Ýl Baþkaný Zeki Hazoðlu, ÖDP Ýl Baþkaný Mustafa Akgün, Tüm Ýþçi Emeklileri Derneði Þube Baþkaný Hayrettin Özübek ve bazý þube baþkanlarý, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ertuðrul Koltuk, CHP Çaycuma ilçe Baþkaný Ali Ýhsan Köktürk(Halen Zonguldak Milletvekili), CHP Gökçebey Ýlçe Baþkaný Ömer Baþoðlu, Tüketici Haklarý Derneði Baþkaný Ali Topaloðlu ile çok sayýda izleyici katýldý. CHP Ýstanbul Milletvekili Kemal Kýlýçdaroðlu, Türk-Ýþ Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri ve GMÝS Genel Baþkaný Çetin Altun, Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Konukman, Yol-Ýþ Eðitim Dairesi Baþkaný Yýldýrým Koç un konuþmacý olarak katýldýklarý paneli, HKMO Ankara Þube Baþkaný Ýlyas Osmanaðaoðlu yönetti. Ankara Þube Baþkaný Ýlyas Osmanaðaoðlu panelin baþlangýcýný þu sözlerle baþlattý; Sevgili Zonguldak lýlar, Sevgili Dostlar Etkinliðimize hoþ geldiniz. Katýlýmlarýnýz için teþekkür ederim. Etkinliðimize katkýda bulunanlara emeði geçenlere ve konuþmacýlarýmýza þimdiden ayrýca teþekkür ederim. Bu etkinliðin baþtan sona yoðun biçimde çalýþan Zonguldak ÝKK Sekreteri Erdoðan Kaymakçý arkadaþýmýza teþekkür ederim. Bize salonlarýný açan Genel Maden Ýþ Sendikasýna da teþekkür etmek 25

26 isterim. Þemsi Denizer adýnýn verildiði bu salonda bu toplantýyý yapmak ta bizleri deðiþik anýlara götürmüþtür. Haldun Özen hocamýzýn sýnýf arkadaþý can dostu, yýllarca Zonguldak ta çalýþarak TTK dan emekli olan ve yaklaþýk bir ay önce yitirdiðimiz meslektaþýmýz Hüseyin Uðurlu abimizin söylediði gibi, Þemsi Denizer topoðraflýk da yapmýþtýr ve bir anlamda bizlerin de meslektaþýdýr. Ben, ülkemizdeki iþçi mücadelesinde önemli yeri olan, 1990 yýlýndaki büyük madenci grevinin, yürüyüþünün önderi Þemsi Denizer i saygýyla anýyorum. Ayrýca, iþçi mücadelesi içerisinde her çeþit baskýya ve zorluða karþýn býkmadan yýlmadan emek verenleri, bu uðurda yitirdiklerimizi saygýyla anýyorum. Haldun hoca bizim meslektaþýmýz, abimiz, üyemiz idi ve onu 2002 yýlýnda yitirmiþtik. O nu mezar baþlarýnda beylik sözlerle anma yerine ya da kiþiliðine yönelik toplantýlarla anma yerine, uðrunda mücadele verdiði deðerleri gündeme getirerek konuþarak yaþatmaya 2005 yýlýnda karar verdik. Dr. Haldun Özen demokratik üniversite mücadelesi vermiþ, YÖK e karþý mücadele vermiþ, YÖK ü protesto ederek KTÜ den ayrýlmýþ bir öðretim üyesiydi ve Dr. Haldun Özen Toplantýlarý I de üniversitelerimiz konulu etkinliði, ilk olarak 2005 yýlýnda gerçekleþtirdik, Afiþimizdeki resimde de görüyorsunuz; 1990 daki büyük madenci grevinde emekçilerle omuz omuza olmuþtur. O emeðin savunucusuydu. Yaþadýðýmýz günlerde emek; küreselleþme adý altýnda büyük bir saldýrý altýndadýr. Özelleþtirme ile iþçiler iþsizleþtiriliyor, çalýþanlar sendikasýzlaþtýrýlýyor, kaynaklarýmýz yaðmalanýyor. Ülke topraklarý, madenleri, doðal varlýklarý, limanlarý, cumhuriyet deðerleri Ofer lere peþkeþ çekiliyor. Baba lar gibi satýþ söz konusu. Ülke övünülerek pazarlanýyor. Dýþ güçlerin dayatmasýyla, güya, sosyal güvenlik reformu adý altýnda, çalýþanlar saðlýk güvencesinden, sosyal güvencelerinden mahrum býrakýlmaya çalýþýlýyor, gelecekleri karartýlýyor. Ve biz de bu yýl; Dr. Haldun Özen toplantýlarýnýn ikincisini, emeðin baþkenti Zonguldak ta yapmaya karar verdik; konumuz olarak da, Küreselleþme ve Çalýþanlar dedik. Daha sonra konuþmacýlar görüþlerini aþaðýda özetlendiði gibi açýkladýlar; Aziz Konukman; Panelde ilk konuþmayý yapan Gazi Üniversitesi Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Konukman, Küreselleþme hareketlerinin genel çerçevesini ve yansýmalarýný anlattýðý konuþmasýnda Yeni bir olgu var ama bu emperyalizm bitmiþtir ya da kapitalizmin eþitsiz geliþme yasalarý artýk devre 26

27 dýþý kalmýþtýr anlamýna gelmemektedir. Özelleþme olgusunu ortaya koyan yaklaþýmlarda bu arka plan unutulmuþ gibi görünüyor. Bu yeni olgu; bir kürenin altýndayýz, eþit bir olguyla karþý karþýyayýz, bizi çok güzel günler bekliyor, emek bakýmýndan çok iyi kazanýmlar elde edilebilir þeklindeki teoriler yaygýn. Bu tür yaklaþýmlara sýcak bakmýyorum. Ýletiþim teknolojilerinin geliþimiyle küresel sermayenin tüm dünyaya inanýlmaz bir hareketliliði baþladý. Ýnternet en önemli ayaklarýndan biri. Örneðin Londra da oturuyorsunuz, tuþa basýyorsunuz Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý na giriyorsunuz. Alým-satým talimatý veriyorsunuz. Böylece küresel sermaye, diðer ülkelerin ekonomik faaliyetlerinde de rahatlýkla yerini alabiliyor. dedi. Eðitimde, sosyal güvenlikte, akla gelebilecek tüm ekonomik faaliyetlerde küreselleþmenin olumsuz etkileriyle karþýlaþýldýðýna dikkat çeken Konukman, 1980 sonrasý uygulanmaya baþlanan küreselleþme politikalarýyla, vahþi bir kapitalizm süreci baþlatýldý. Kamu, bu acýmasýz süreç içinde tüm sosyal ve ekonomik faaliyetlerden çekilmeye baþladý. Bugün gelinen noktada tüm sosyal politikalarýn tasfiye edilmesi sürecine gerildi. þeklinde konuþtu. Kemal Kýlýçdaroðlu; CHP Milletvekili ve SSK eski Genel Müdürü Kemal Kýlýçdaroðlu ise TBMM de kabul edilen Sosyal Güvenlik Yasasý ný deðerlendirdiði konuþmasýnda, yasanýn iyi yönlerinin de bulunduðunu, ancak yeni getirilen bazý düzenlemelerin sosyal devlet ilkeleriyle baðdaþmadýðýný, olumsuz etkilerinin ise gelecek yýllarda ortaya çýkacaðýný belirtti. Kýlýçdaroðlu, Sosyal Güvenlik Yasasý nýn TBMM den geçmesini protesto etmek amacýyla Genel Kurulu terk ettik. Çünkü yasa sosyal devleti bir kenara koyuyor. Bu yasadan kim memnun? Çalýþanlar deðil, emekliler deðil, memurlar deðil, sendikalar deðil, iþsizler deðil, tabib odalarý deðil, meslek odalarý da memnun deðil. Memnun olanlar kim? Yasa çýktýðýnda ilk kutlama IMF den geldi. IMF bir bildiri yayýnlayarak Türkiye nin çok önemli bir iþ baþardýðýný açýkladý. Sonra TÜSÝAD memnuniyetini bildirdi. Bu yasa Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan veto edildi. En önemli gerekçesi bazý maddelerinin sosyal devlet ilkesiyle baðdaþmamasý. Biz AKP Hükümeti ne yasanýn getirdiði bazý düzenlemelerin hangi Avrupa ülkesinde uygulandýðýný sorduk. Bir yanýt alamadýk. Çünkü böyle düzenlemeler Avrupa ülkelerinde yok. Emeklilik yaþý, prim ödemeleri, saðlýk hizmetlerinden yararlanma, prim ödeme gün sayýsý gibi düzenlemeler tam anlamýyla birer bomba. Çok olumsuz etkiler yaratacaktýr. Ancak bu etkiler gelecek yýllarda ciddi boyutlarda hissedilir dedi. Kýlýçdaroðlu, sosyal devleti yok saydýðýný öne sürdüðü yasaya tepkisiz kalan sivil toplum örgütlerini de eleþtirdiði konuþmasýnda, Bu yasa uygulanýrsa sosyal devlet yok olur, lütuf devleti ortaya çýkar. Sosyal devlette, hizmet talep etmek vatandaþýn hakkýdýr. Bu anayasal bir haktýr. Örneðin vatandaþ devlete, bana saðlýk hizmeti vermek senin görevin, ben saðlýk 27

28 hizmeti istiyorum, diye bilir. Ancak lütuf devletinde böyle bir þeyi isteme hakkýnýz olmaz dedi. Çetin Altun; Türk-Ýþ Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri ve Genel Maden Ýþçileri Sendikasý Genel Baþkaný Çetin Altun ise küreselleþme politikalarýnýn Zonguldak ve bölgesi ile maden ocaklarýna yansýmalarýný anlattýðý konuþmasýnda IMF güdümünde uygulanan küreselleþme politikalarýna hem 1990 Grevi hem de 5 Nisan Kararlarý ndaki tepkimizle direnerek zaman kazandýk. Ama her iktidar IMF nin dayatmasý politikalarý uygulamaya devam etti. Yanlýþ politikalara karþý direniþ için, toplumun tüm kesimlerinin birliðine ihtiyaç var dedi. Altun özetle þöyle konuþtu, Ülkemizin tek taþkömürü üreten kurumu olan TTK, yaþanýlan bu süreçten en çarpýcý þekilde etkilenen kurumlardan biri oldu. Yeni Küreselleþme Politikalarýnýn amacý neydi? Amaç; tüm dünya zenginliklerini geliþmiþ ülkelerin kontrolündeki çok uluslu þirketlere sunmak ve dünyayý onlarýn pazarý yapmaktýr. Ülkemizi yönetmek adýna, IMF politikalarý altýna imza atanlar, Türkiye Taþkömürü Kurumu nda da, bu genel politikalar doðrultusunda adým atmaya baþladýlar. Türkiye nin taþkömürü ihtiyacý artarken, tek üretim merkezi olan TTK nýn üretimi gerileme sürecine girdi sonrasý ciddi bir yatýrým yapýlmayarak kurum küçültülmeye baþlandý. Üretime hazýrlýk yerine mevcut alanlarda günlük iþlerle uðraþýldý. Türkiye nin taþkömürü ihtiyacý artarken, tek üretim merkezi olan TTK nýn üretimi gerileme sürecine girdi.oysa bugün TTK nýn ülke ekonomisine ciddi katkýlar saðlayabilmesi mümkündür. Bu ancak uygulanan yanlýþ politikalardan vazgeçilmesi ile saðlanabilir. Zonguldak-Bartýn Karabük bölgesi TÜÝK in araþtýrmasýna göre en yoðun göç veren illerin baþýnda bulunuyor. Türkiye nin taþkömürüne ihtiyacý, bölgemizin 80 binin üzerinde iþsizi var iþçinin alýnacaðý TTK ya 40 binin üzerinde insan baþvuru yaptý. TTK, sadece ülkemizin ekonomisine katký saðlamýyor, ayný zamanda sosyal alanda da ciddi katkýlarý olmuþ bir Kurum. Ýþçi sayýsý ve üretim sürekli düþürüldü. Bu nedenle bugün bu bölgede mutlu kesim bulamazsýnýz. TTK yý sadece ekonomik katkýlarý ile deðil ayný zamanda sosyal katkýlarýyla da ele almak gerekiyor dedi. Yýldýrým Koç; Yol-Ýþ Sendikasý Eðitim Dairesi Baþkaný Yýldýrým Koç da, Zonguldak ýn gösterdiði dirençle emek mücadelesine önemli katkýlar saðladýðýný belirttiði konuþmasýnda, Sosyal alanda ve emekten yana düzenlemelerde Zonguldak ýn gösterdiði direncin büyük etkileri oldu daki grev ve 5 Nisan Kararlarý nda maden ocaklarýnýn kapatýlmasý kararýna gösterilen tepki, sadece bölge için deðil ayný zamanda Türkiye için de önemli sonuçlar doðurdu. Çalýþanlarý ve sosyal dengeleri yok sayan politikalara karþý önemli bir direnç 28

29 noktasý oluþturdu dedi. Koç, IMF politikalarýnýn arkasýndaki gücün ise ABD ve AB emperyalizmi olduðunu söyledi. Bütün panellerini kitaplaþtýrma yöntemini benimseyen Þubemiz, ne yazýk ki bir yanlýþ anlama nedeniyle bu düþüncesini gerçekleþtirememiþtir. YÖK VE TMMM ONUR ÖDÜLÜ PANELÝ Dr. Haldun Özen Toplantýlarýnýn üçüncüsü YÖK ve TBMM Onur Ödülü konusu altýnda, 8 Haziran 2007 Cuma günü, TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý Rüþtü Özal Salonu nunda yapýldý. Açýlýþ konuþmalarýndan sonra Aydýnlanmanýn Gülen Yüzü Haldun Özen belgesel filmi gösterildi. Daha sonra YÖK ve TBMM Onur Ödülü paneli gerçekleþtirildi. Açýlýþ konuþmalarýnýn ilkini yapan TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, konuþmasýna, 5 Mayýs 2002 de kaybettiðimiz Dr. Haldun Özen in; mühendislerin, mimarlarýn, þehir plancýlarýnýn örgütlenmesinde, özerk demokratik üniversite mücadelesinde, 1402 liklerin haklarýnýn aranmasýnda ve insan haklarý savunuculuðunda gösterdiði inanç ve kararlýlýk, ölümünün 5. yýlýnda da bizi burada topladý, sözleriyle baþladý. Mehmet Soðancý, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði olarak, bu ülke bu halk bu yaþananlara mustahak deðildir diyoruz. Aydýnlýk bir Türkiye ve aydýn bir gelecek için bir meslek örgütü sorumluluðumuzla ve öznesine insaný koyan bir çalýþma anlayýþý ile meslek alanlarýmýz üzerinde bu ülke için, bu halk için doðrularý söylemeye devam ediyoruz,diyerek TMMOB nin tavrýný özetledi. Mehmet Soðancý; Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þubemiz Dr. Haldun Özen Toplantýlarý baþlýðý altýnda düzenlediði etkinliklerin üçüncüsünde 12 Eylül hukukunun en önemli miraslarýndan olan YÖK ü ve kurucusu Ýhsan Doðramacý ya verilen TBMM Onur Ödülü nü tartýþmayý amaçlamýþtýr. Þubemiz çok doðru ve yerinde bir karar almýþtýr. Çünkü 1402 sayýlý Yasanýn üniversitelerde uygulanmasýnda sorumluluk taþýyan, bilimsel kimliði yýllarca tartýþýlan, üniversitelerimiz üzerine karabasan gibi çöken YÖK ün baþ mimarý Ýhsan Doðramacý ya verilen TBMM Onur Ödülü toplumun vicdanýný zedelemiþtir. dedikten sonra konuþmasýný þöyle tamamladý; TMMOB ve Odalarý yýllardýr söylüyorlar, bir kez daha buradan söylüyoruz: YÖK tüm kurum ve uygulamalarýyla kaldýrýlmalýdýr. Üniversitelerarasý kurul ve üniversiteler, özerk ve demokratik bir anlayýþ temelinde yeniden düzenlenmelidir. Üniversitelerin bütün bileþenlerinin yönetim ve karar süreçlerine katýlýmlarý güvenceye alýnmalýdýr. Üniversitenin üç temel bileþeni olan öðretim üyeleri, öðrenciler ve üniversite çalýþanlarýnýn üniversite yönetimine katýlmalarý saðlanmalýdýr. 29

30 Biz; üniversiteler, üniversite bileþenlerinindir, diyoruz... Biz; eþit, parasýz, demokratik, bilimsel eðitim, istiyoruz... Biz; yaþasýn özerk ve demokratik üniversite mücadelesi, diyoruz... HKMO Ankara Þubesi Baþkaný Ýlyas Osmanaðaoðlu da açýlýþ konuþmasýna; Anmalarýmýz, onun kiþiliðini yüceltmek için deðil, gerçekleþmesi için mücadele ettiði deðerlerin toplumca benimsenmesi yolunda katkýda bulunmak amacýný taþýmaktadýr, diyerek baþladý. Ýlyas Osmanaðaoðlu, Bilindiði gibi, geçen hafta TBMM de düzenlenen tören ile de Ýhsan Doðramacý ya ödülü verildi. Bu ödül ile aslýnda. 12 Eylül darbesi de, ödüllendirilmiþ oluyordu. Prof. Dr. Ýhsan Doðramacý kimdir? Ýlginç bir kiþiliktir. Doðramacý nýn yazdýðý en meþhur kitaplarýndan olan Annenin Kitabý nýn bilimsel aþýrma, intihal olduðu hep konuþulmuþtur. Doðramacý ya göre, eðitim alanýnda 2 büyük devrim olmuþtur, birincisi 1933 deki yüksek öðretim devrimi, diðeri de YÖK ün kurulmasýdýr ve Anayasa da kendisinin isteði ile yapýlan deðiþiklik sonucu kurulan vakýf üniversiteleridir. Doðramacý ya göre; devlet üniversiteleri özgür üniversite olamaz. Bugün vakýf üniversiteleri özgürdür. Doðramacý nýn lakabý Hoca Bey dir. Bir tarafta Hoca Bey in özgür vakýf üniversiteleri, diðer tarafta Amerika daki çiftliðinde korunan Hoca Efendi nin vakýf okullarý. Hoca Beylere, Hoca Efendilere terkedilmiþ eðitimin nasýl özgür olacaðý, tartýþýlmalýdýr. Bugün vakýf üniversitelerinde, özel üniversitelerde öðrenci harçlarý binlerce dolar olarak belirleniyor. Sermaye nin kar amacýna hizmet eden böyle üniversiteler özgür olabilir mi? Tarikat vakýflarýna, Soros vakýflarýna terk edilen eðitim özgür olabilir mi? diyerek sürdürdüðü konuþmasýný konuþmasýný þu sözlerle tamamladý; Mayýs ayý içinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde düzenlediðimiz Genç Haritacýlar Günleri etkinliðimizdeki açýlýþ konuþmamým sonunda belirttiðim dileðimle tamamlamak istiyorum; Üniversitelerimiz aydýnlýða açýlan kapý olmalýdýr, bilimin ve özgürlüðün bayraðýný taþýmalýdýr. Daha sonra yapýlan oturumu Arif Delikanlý yönetti ve konuþmacý olarak, sýrasýyla CHP Ankara Milletvekili Prof.Dr. Yakup Kepenek, Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý Baþkaný Yavuz Önen, YÖK ve ODTÜ Öðretim Üyesi Prof.Dr. Ýlhan Tekeli görüþlerini açýkladýlar. Oturum Baþkaný Arif Delikanlý, Tabii Haldun Hoca üzerinde doðrusu çok 30

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı